Mange gode grunde til at vælge American Express® Gold

Document Sample
Mange gode grunde til at vælge American Express® Gold Powered By Docstoc
					M a nge god e gr und e
til a t v ælge A m er ican
Exp r ess ® Gold C a r d
Med American Express® Gold Card får
du:

• økonomisk handlefrihed i hele verden

• rentefri kredit i op til 6 uger – på alt hvad
 du køber

• mulighed for én pinkode til alle dine kort
 i Danske Bank

• ekstra tryghed på ferie i udlandet med en
 god rejseforsikring

• afbestillingsforsikring

• erstattet de fleste af dine køb til mellem
 300 kr. og 8.000 kr. – i tilfælde af tyveri
 eller uheld

• erstattet de fleste af dine køb til mellem
 300 kr. og 50.000 kr. – i tilfælde af funk-
 tionsfejl

• overblik over forbruget på en samlet fak-
 tura

• mulighed for at følge dit forbrug via net-
 bank

• 2200 servicekontorer i hele verden.
               American Express Card Services
        Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, DK-1092 København K.
         Tlf. 70 20 70 87, Fax 33 11 80 65, www.americanexpress.dk

24386 2008.07                                 Danske Bank A/S, CVR-nr. 61 12 62 28 - København
Am e r ican Ex press ® Gold Card u d e n lo u n g e


K ortansøgni ng
 Am e r ican Ex press ® Gold Card ud e n lo u n g e

A ns øgn in g om pri v a t m e dl e m sk a b
Jeg ønsker følgende forbrugsmaksimum:
  100.000 kr.                  Andet højere beløb:                kr.          Forhøjelse af maksimum, sæt kryds
Forbruget på kortet hæves via BetalingsService på min konto: Reg.nr.:                           Kontonr.:
Bankforbindelse:                                          Afdeling:
Pinkode:
  Jeg ønsker en selvstændig pinkode til mit American Express® Gold Card
  Jeg ønsker at have samme pinkode til mit American Express® Gold Card, som jeg har til et af mine andre kort udstedt af Danske Bank

Kortnummer:                                            Korttype:
Privatoplysninger
CPR-nr.:                              Stilling:
Fornavn(e):                                            Efternavn:
Adresse:                                              Postnr./by:
Civilstand:                    Gift              Alene               Samlevende           Enke/enkemand             Skilt/separeret
Ægtefælles/samlevers CPR-nr.:                                   Fornavn(e):                     Efternavn:
Antal hjemmeboende børn:                             Ingen børn           Antal biler (ekskl. firmabil):                      Ingen bil
Telefon privat:                                 Hemmeligt nummer                          Ingen telefon
Boligforhold
  Egen villa/rækkehus           Andelsbolig        Ejerlejlighed             Lejebolig      Fritidshus         Andet
Nuværende adresse siden:
                    Md.  År
Andre navne og adresser inden for de seneste fem år:                                                            Fra/til:           /
                                                                                             Md.  År     Md.  År
                                                                                      Fra/til:           /
                                                                                             Md.  År     Md.  ÅrArbejdsgiveroplysninger
Årsindtægt før skat:                               kr.               Månedlig indtægt efter skat:                                   kr.
  Lønmodtager         Selvstændig       Medhjælpende ægtefælle         Uden beskæftigelse         Pensionist        Studerende             Hjemmegående
Arbejdsgiver/firma:                                                  Telefon:                 Ansat eller selvstændig siden:
                                                                                                       Md.  År
Medlem af A-kasse:        Nej     Ja
Tidligere beskæftigelse inden for de seneste fem år:                                                            Fra/til:           /
                                                                                             Md.  År     Md.  År
                                                                                        Fra/til:         /
                                                                                             Md.  År     Md.  ÅrHar du andre betalingskort
Dankort:    Nej     Ja, med kortnr.:                                Visa/Dankort:     Nej     Ja, med kortnr.:
Diners:     Nej     Ja   Eurocard:      Nej   Ja MasterCard:      Nej      Ja   Kort til stormagasin/kontoring:       Nej     Ja   Benzinkort:     Nej      Ja
Statsborgerskab
Dansk statsborger:        Nej     Ja      Udlændinge nr.:                    Arbejdstilladelse løbenr.:                           Udløb:

Jeg kvitterer for modtagelsen af medlemsbestemmelserne for American   Jeg er indforstået med, at                       • der kan knyttes de til enhver tid eksisterende tillægsydelser til
Express® Gold Card, som jeg har læst og accepteret, herunder har jeg  • banken foretager en kreditvurdering, herunder indhenter oplysnin-    kortet. Oplysninger om samarbejdspartnere fås i en af bankens
gjort mig bekendt med prislistens eksempel på de samlede årlige      ger hos kreditoplysningsbureauer, samt indhenter oplysninger om     afdelinger eller på telefon 70 20 70 87.
omkostninger i procent.                          nuværende og eventuelle tidligere engagementer i Danske Bank     • banken er berettiget til at udveksle oplysninger med en sam-
                                     koncernens selskaber.                          arbejdspartner. Oplysningerne bruges til at etablere og administrere
Jeg erkender at skylde Danske Bank det beløb, der måtte være trukket  • der kan ske en løbende kreditvurdering, der også omfatter mit      tillægsydelser, der er knyttet til kortet, og ved eventuel skadebe-
på kortkontoen med eventuelt tillæg af rente, overtræksrente samt     eventuelle engagement med andre af Danske Bank koncernens        handling.
gebyrer og omkostninger, dog jf. §11 i Lov om visse betalingsmidler.   selskaber. Derfor kan oplysninger om mine kundeforhold, herunder   • aftalegrundlaget for American Express® Gold Card består af denne
                                     mit CPR-nr., videregives til og modtages fra de øvrige selskaber i   ansøgningsblanket samt medlemsbestemmelserne.
                                     Danske Bank koncernen.                        • vi gør opmærksom på, at banken modtager provision ved kortets
                                                                         anvendelse i forretninger mv.


 Dato:           Ansøgers underskrift:

Husk at vedlægge de seneste tre lønsedler, årsopgørelse, forskudsopgørelse fra skattevæsenet, gerne i original, samt kopi af billedlegitimation.


Send ansøgningen til Danske Bank A/S, Postboks 1134, Holmens Kanal 2-12, DK-1092 København K.
      American Express ® Gold Card Prisliste

     1.8  Lovvalg                                   Årligt kortgebyr
        Ud over betingelserne i nærværende gruppeforsikringsaftale er forsikringen  American Express® Gold Card – årligt kortgebyr
        underlagt dansk ret.                             - for kunder med Danske Ung Plus og Danske Plus Privat        495 kr.
                                               - for kunder med Danske 24/7 og Danske Ekstra             595 kr.
                                               - for øvrige kunder                          995 kr.
                                               Med American Express® Gold Card beregnes
                                               ikke rente fra betalingsdag / udbetalingen til forfaldsdagen.

                                               Andre gebyrer

                                               Etableringsgebyr                                     0 kr.

                                               Ekspresbestilling                                    0 kr.

                                               Kurerforsendelse til udlandet                              0 kr.

                                               Erstatningskort                                     0 kr.

                                               Nødkort, hvis kortet bortkommer under rejse og ophold i udlandet             0 kr.

                                               Rykkergebyr                                      100 kr.

                                               Inkassoadvisering                                   100 kr.

                                               Kopi af nota, pr. nota                                125 kr.


                                               Morarente
                                               Hvis der betales for sent, beregnes som minimum en årlig morarente efter forfaldsdagen,
                                               der svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto med et tillæg på 5 pct. Derudover beregnes
                                               rykkergebyrer på 100 kr. pr. rykker og omkostninger ved
                                               inkasso efter gældende lovregler.

                                               Gebyrer ved kontantudbetaling
                                               Når der hæves kontanter, har banken ret til at opkræve et gebyr, som fastsættes af
                                               banken. Gebyret udgør 4 pct. af det udbetalte beløb omregnet til danske kroner, dog
                                               minimum 25 kr.

                                               Eksempel på samlede kreditomkostninger ved brug
                                               af American Express® Gold Card
                                               Da kreditmaksimum for denne type kort er gældende indtil videre, er opgørelsen
                                               i henhold til lovens krav opgjort som om kreditmaksimum kun er gældende 1 år.

                                               Kreditmaksimum: 100.000 kr. Årligt kortgebyr for kunder med Danske Ung Plus
                                               og Danske Plus Privat 495 kr. – betaling ved forfald.

                                               Kredittens udnyttelse                   100 pct.    50 pct.   25 pct.

                                               Samlet træk                      100.000 kr.  50.000 kr.  25.000 kr.

                                               Summen af låne- og kreditomkostninger           495 kr.    495 kr.   495 kr.

                                               Årlige omk. i pct. før skat                   0,5     1,0      2,0

                                               Årlige omkostninger i pct. efter skat (33,3 %)         0,5     1,0      2,0


                                               Kreditmaksimum: 100.000 kr. Årligt kortgebyr for kunder med Danske 24/7
                                               og Danske Ekstra 595 kr. – betaling ved forfald.

                                               Kredittens udnyttelse                   100 pct.    50 pct.   25 pct.

                                               Samlet træk                      100.000 kr.  50.000 kr.  25.000 kr.

                                               Summen af låne- og kreditomkostninger           595 kr.    595 kr.   595 kr.

                                               Årlige omk. i pct. før skat                   0,6     1,2      2,4

                                               Årlige omkostninger i pct. efter skat (33,3 %)         0,6     1,2      2,4


                                               Kreditmaksimum: 100.000 kr. Årligt kortgebyr for øvrige kunder 995 kr.
                                               – betaling ved forfald.

                                               Kredittens udnyttelse                   100 pct.    50 pct.   25 pct.

                                               Samlet træk                      100.000 kr.  50.000 kr.  25.000 kr.

                                               Summen af låne- og kreditomkostninger           995 kr.    995 kr.   995 kr.

                                               Årlige omk. i pct. før skat                   1,0     2,0      4,1

                                               Årlige omkostninger i pct. efter skat (33,3 %)         1,0     2,0      4,1
                                   American Express Card Services
                             Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, DK-1092 København K.
                              Tlf. 70 20 70 87, Fax 33 11 80 65, www.americanexpress.dk

2008.07                                                                         Danske Bank A/S, CVR-nr. 61 12 62 28 - København
Am e r ican Ex press ® Gold Card u d e n lo u n g e


Medlemsbestemmelser
Forsikri ngsbetingelser
Pris liste
 Amer ican E xpress ® Gold Card M e d le msb e st e mme lse r
Disse medlemsbestemmelser gælder for American Express® Gold Card kortmedlemmer.         Hvis et mistet kort findes igen, skal du klippe kortet over og returnere det til Kundeservice.
Du accepterer bestemmelserne, når du underskriver kortansøgningen.                Det genfundne kort må ikke bruges.

Danske Bank A/S (i det følgende benævnt banken eller din afdeling) udsteder, administre-     Når du bruger kortet, skal du indtaste din pinkode eller underskrive en nota. Du kan
rer og varetager aktiviteter vedrørende American Express i Danmark.               dog bruge kortet ved aflæsning uden underskrift i visse automater, herunder bl.a. i nogle
                                                 parkerings- og telefonautomater samt under visse omstændigheder ved fjernsalg. Du vil
1. Ko r t et s an ven d e l s e s m u l i gh e de r                       modtage en kvittering, der bl.a. viser dato, beløb og kortnummer. Du bør sikre dig, at
American Express kortet er et internationalt betalingskort, du kan bruge overalt, hvor kortet  beløbet er i overensstemmelse med udbetalingen eller købet, og at der står korrekt dato.
accepteres som betalingsmiddel. Du får automatisk tilsendt en pinkode til dit kort. Denne    Når du bruger pinkoden, bør du sikre dig, at andre ikke kan aflure den. Skriv aldrig under
pinkode anvendes i dankortterminaler og pengeautomater de steder i Danmark, hvor         på en nota, hvis beløbet ikke er påført, eller hvis beløbet er forkert, og sørg altid for at få
American Express accepteres, samt til at hæve kontanter i pengeautomater over hele ver-     en kvittering/notakopi for ydelsen.
den. Du kan p.t. hæve kontanter op til et beløb, der svarer til modværdien af 50.000 kr. pr.
løbende 30 dage. Bemærk, at lokale begrænsninger kan forekomme.                 Du bør gemme kvitteringer, til du har modtaget din faktura. Banken sender fakturaen den
                                                 19. i måneden, hvis der er posteringer på kontoen. Saldoen forfalder til betaling den 1. i
Til kortet er knyttet de til enhver tid eksisterende tillægsydelser. Kortmedlemmet er auto-   den efterfølgende måned.
matisk omfattet af Express Care, der yder forsikring på rejser. I Express Care er der desuden
en særlig købsforsikring og supplerende købsgaranti jf. forsikringsbetingelserne, som kort-   Hvis saldoen på noget tidspunkt overstiger det aftalte maksimum, er banken berettiget
holderen får separat. Samarbejdspartnere/tillægsydelser kan du få oplyst hos Kundeservice.    til at kræve beløb ud over det aftalte maksimum betalt. Banken vil give dig meddelelse
Hvis kortaftalen ophører, bortfalder tillægsydelserne samtidig.                 herom. Hvis du har reklamationer som følge af fejl i fakturaen, skal du give banken skrift-
                                                 lig besked inden 45 dage, efter du har modtaget fakturaen.
2. V ilkår kn yt t et t il a t h a v e og br u ge k or te t
Kortet er personligt, og når du modtager kortet, skal du straks underskrive det på bagsiden   Du kan ikke tilbagekalde transaktioner, der er foretaget med kortet.
i underskriftsfeltet. Kortet og pinkoden må ikke overdrages eller overlades til andre. Kortet
tilhører banken og skal leveres tilbage, når kortaftalen ophører.                Medlemsbestemmelserne kan ændres med øjeblikkelig virkning, hvis ændringerne er til
                                                 fordel for dig. Ellers vil ændringer ske med tre måneders varsel. Du får skriftlig besked om
Kortet kan udstedes til personer over 18 år og har en gyldighedsperiode på 2 år. Banken     ændringerne. For gebyrændringer – se pkt. 4.
kan til enhver tid meddele dig, at kortet skal ombyttes, hvorefter kortet ikke må benyttes.
Du vil hurtigst muligt modtage et nyt kort. Det tidligere udstedte kort skal du klippe over   Banken er erstatningsansvarlig, hvis den på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte
og sende til Kundeservice.                                    forpligtelser for sent eller mangelfuldt. På de områder, hvor der gælder et strengere ansvar,
                                                 er banken ikke ansvarlig for tab, som skyldes:
Der er aftalt et forbrugsmaksimum på kortet. Dit maksimum fremgår af fakturaen. Hvis dit     • nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer,
forbrug forventes at overstige det aftalte maksimum, bedes du kontakte din afdeling eller     der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er banken selv eller en
Kundeservice.                                           ekstern leverandør, der står for driften af systemerne
                                                 • svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsak-
Du kan til enhver tid skriftligt opsige kortet. Medmindre kortet bliver opsagt, bliver det     ter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk
automatisk fornyet, når det udløber. Banken har ret til at opsige kortet med 3 måneders      (herunder computervirus og –hacking)
varsel, medmindre der foreligger misligholdelse eller andre forfaldsgrunde, jf. nedenfor.    • strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat
Opsigelsen sendes til din sidst kendte adresse her i landet.                    af banken selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når
                                                  konflikten kun rammer dele af banken
Uanset aftalt opsigelsesvarsel kan banken opsige kortet og kræve gælden til banken betalt    • andre omstændigheder, som er uden for bankens kontrol.
øjeblikkeligt efter påkrav, i tilfælde af at du
• ikke betaler fakturerede beløb rettidigt                            Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis
• ikke på forespørgsel herom oplyser banken om dine økonomiske forhold              • banken burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået
• standser dine betalinger, kommer under konkurs eller anden bobehandling, indleder        eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet
 forhandling om akkord eller gældssanering                           • lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for det forhold, som er
• udsættes for udlæg eller arrest                                 årsag til tabet.
• afgår ved døden
• får spærret dit American Express kort som følge af, at kortbestemmelserne overtrædes.     Du kan ikke bruge kortet i Danmark, hvis banken, American Express, PBS og/eller disse
                                                 selskabers tekniske centre inddrages i en arbejdskonflikt. Ved en sådan konflikts begyn-
Hvis du mister kortet, eller en anden får kendskab til din pinkode, skal du hurtigst muligt   delse og ophør vil der så hurtigt som muligt blive orienteret herom via annoncering i dags-
kontakte din afdeling eller Kundeservice. Det samme gælder, hvis du får mistanke om, at     pressen. Du kan ikke forvente at kunne bruge kortet uden for Danmark, hvis et eller flere
kortet er blevet kopieret, eller hvis du på anden måde får mistanke om,             af bankens, American Express’ eller PBS’ tekniske centre eller hvis en eller flere af PBS'
at kortet kan blive misbrugt.                                  internationale samarbejdspartnere inddrages i en arbejdskonflikt.

Dit ansvar, hvis andre misbruger kortet                             Banken påtager sig ikke ansvar for, at betalingsmodtagere nægter at acceptere kortet som
Hvis kortet og pinkoden er blevet misbrugt af en anden, skal du dække tab op til 1.200 kr.    betalingsmiddel.
(selvrisiko).
                                                 3. Betaling og betalingsansvar
Du skal højst betale 1.200 kr. i alt i selvrisiko, hvis flere af dine kort med samme pinkode   Som kortmedlem hæfter du ubegrænset for al brug af kortet. Du hæfter for tredjemands
misbruges i forbindelse med den samme hændelse. Det forudsætter dog, at alle kort med      uberettigede brug af kortet med de begrænsninger, der følger af §11 i Lov om visse beta-
samme pinkode spærres samtidigt. Det gælder for kort, der er udstedt af Danske Bank.       lingsmidler, jf. pkt. 7.

Du skal dække tab op til 8.000 kr. inklusive selvrisiko, hvis banken kan godtgøre, at pinko-   4 . O mk o s t n i n g e r v e d e r h v e r v e l s e o g b r u g a f k o r t
den har været brugt, og                                     Omkostninger i forbindelse med at få og bruge kortet m.v. står i prislisten, som du får
• du ikke har kontaktet banken hurtigst muligt, efter du har opdaget, at en anden har fået    udleveret sammen med medlemsbestemmelserne.
 kendskab til pinkoden, eller
• du har oplyst koden til misbrugeren, eller                           Priserne findes også i prisbogen, som ligger fremme i vores afdelinger og på
• du ved groft uforsvarlig adfærd har gjort misbruget muligt.                  www.danskebank.dk.

Du skal desuden dække tab op til 8.000 kr. inklusive selvrisiko, hvis kortet har været aflæst  Banken kan uden varsel sætte gebyrer ned. Banken kan med tre måneders varsel
fysisk eller elektronisk, og der er brugt falsk underskrift, og banken kan godtgøre, at     forhøje de gebyrer, som du løbende betaler, hvis
• du ikke har kontaktet banken hurtigst muligt, efter du eller én, du har overladt kortet til,  • markedsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrencemæssige forhold i ind- og udland,
 har opdaget, at kortet er mistet, eller                             giver grund til en ændring af et eller flere gebyrer
• du eller én, du har overladt kortet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort      • banken ønsker at ændre sin generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretnings-
 misbruget.                                            mæssige grunde. Det kan f.eks. være af indtjeningsmæssige årsager eller for
                                                  at udnytte bankens ressourcer eller kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde.
Du kan højst hæfte for 8.000 kr. pr. kort, selvom du hæfter efter begge 8.000 kr.-reglerne.
Du skal højst betale 8.000 kr. i alt inklusiv selvrisiko, hvis flere af dine kort med samme   Hvis banken af forretningsmæssige grunde indfører nye gebyrer, sker det med seks måne-
pinkode misbruges i forbindelse med den samme hændelse.                     ders varsel. Der er her tale om gebyrer for ydelser, som banken ikke før har taget gebyr for.
                                                 Grundene kan bl.a. være indtjeningsmæssige eller for at udnytte bankens
Det forudsætter dog, at alle kort med samme pinkode spærres samtidigt. Det gælder for      ressourcer eller kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde.
kort, der er udstedt af Danske Bank.
                                                 Banken annoncerer i dagspressen eller sender et brev, hvis gebyrer bliver ændret eller ind-
Du skal dække det fulde tab, hvis banken godtgør, at du har oplyst pinkoden til misbruge-    ført. Samtidig får du oplyst, hvad årsagen er.
ren, og du indså eller burde indse, at der var risiko for misbrug. Hvis du har flere kort med
samme pinkode gælder den ubegrænsede hæftelse for hvert kort, der er misbrugt.          Omregningskurs ved brug af kortet i udlandet
                                                 Køb foretaget i udlandet omregnes til danske kroner, og skal altid betales i danske
Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår, efter banken har fået besked om spærring.       kroner. Ved omregning tager banken udgangspunkt i den valuta, banken har modtaget
Du kan læse mere i Lov om visse betalingsmidler, §§ 11 og 12.                  transaktionen i. Denne kan afvige fra den valuta, som købet/udbetalingen er foretaget i.
Under “Ikke dagligt noterede valutaer” står, i hvilke tilfælde en sådan ekstra omregning     9 . L o v o m v i s s e b e t a l i n g s mi d l e r § § 1 1 o g 1 2
sker. Ved omregning bruges følgende metoder:                          §11. Udsteder hæfter i forhold til brugeren for tab som følge af andres uberettigede anven-
1. Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer – Danmarks Nationalbanks valutakurs dagen    delse af et betalingsmiddel, medmindre andet følger af stk. 2-6. Brugeren hæfter kun efter
  før ekspeditionsdagen i PBS tillagt 1 pct.                         stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført.
2. Dagligt offentliggjorte ikke europæiske valutaer – Danmarks Nationalbanks valutakurs
  dagen før ekspeditionsdagen i PBS tillagt 1,5 pct.                     Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter brugeren med op
Der kan være ændringer i valutakursen fra det tidspunkt, hvor kortholder har brugt kortet,   til 1.200 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, hvis
til beløbet hæves på kortkontoen. Ligeledes kan der i visse lande, fortrinsvis uden for     den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode er anvendt.
Europa, være tale om flere officielle kurser.
                                                Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter brugeren med op til 8.000
Ikke dagligt noterede valutakurser                               kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, hvis udste-
Hvis transaktionerne er foretaget i en ikke dagligt noteret valuta, omregnes den til      der godtgør, at den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode har været
danske kroner på basis af den dagligt noterede valuta, som hovedregel USD, som PBS       anvendt, og 1) at brugeren har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have
har modtaget transaktionen i, og efter de omregninger, som gælder for den pågældende      fået kendskab til, at koden er kommet til den uberettigedes kendskab, 2) at brugeren har
valuta, jf. ovenfor. Undtagelser kan forekomme.                         oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet
                                                er omfattet af stk. 6, eller 3) at brugeren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den
Metode for afregning mellem Danske Bank og American Express for transaktioner          uberettigede anvendelse.
i fremmed valuta
Det er et krav fra American Express USA, at du kan få oplysninger om den metode, der      Stk. 4. Brugeren hæfter med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede
anvendes ved afregning mellem Danske Bank og American Express. Metoden og afreg-        anvendelse af betalingsmidlet, når betalingsmidlet har været aflæst fysisk eller elektronisk
ningen anvendes udelukkende mellem Danske Bank og American Express og har ingen         og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og udsteder godt-
indflydelse på afregningen til dig (som følger metoden beskrevet i afsnit 4 ovenfor).      gør, 1) at brugeren eller nogen, som brugeren har overladt betalingsmidlet til, har undladt
                                                at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsmidlet er
Ved transaktioner i fremmed valuta veksles disse af American Express med tillæg af en      bortkommet, eller 2) at brugeren eller nogen, som brugeren har overladt betalingsmidlet
vekslingsfaktor på 0.6% i Eurozonen og 1.0% uden for Eurozonen. Alle transaktioner       til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.
veksles til US Dollar før de afregnes til Danske Bank.
                                                Stk. 5. Hæfter brugeren efter såvel stk. 3 som 4, kan brugerens samlede hæftelse ikke
5. Kr ed it vu r d er in g                                   overstige 8.000 kr.
Kortet udstedes efter en individuel kreditvurdering af ansøgeren. Banken vil normalt afvise
at udstede kort til personer, der er opført i Check- og hævekortmisbrugerregisteret eller i   Stk. 6. Brugeren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres
RKI Kredit Information A/S.                                   uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, når den til betalingsmidlet hørende personlige,
                                                hemmelige kode er anvendt, og udsteder godtgør, at brugeren har oplyst koden til den,
6. Br u g , o p b evar ing og v i de r e gi v e l s e                      der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder,
  af p er so n lig e o pl y s n i n ge r                            hvor brugeren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.
De oplysninger om navn, privatadresse, telefonnummer og CPR-nummer, som du
oplyser, bruger banken til at oprette kortet og i sin løbende administration. Oplysningerne   Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at
opbevares hos banken og American Express.                            udsteder har fået underretning om, at betalingsmidlet er bortkommet, at en uberettiget
                                                person har fået kendskab til koden, eller at brugeren af andre grunde ønsker betalingsmid-
De øvrige personlige oplysninger, som du oplyser, og oplysninger indhentet ved en even-     let spærret. Udsteder skal give brugeren mulighed for når som helst at meddele, at beta-
tuel kreditvurdering, bruger banken som bedømmelsesgrundlag for at udstede kortet.       lingsmidlet skal spærres, og skal snarest over for brugeren skriftligt eller på anden bevis-
CPR-nummeret bruges til at få adresseoplysninger fra CPR-kontoret, til at undersøge i      sikker måde bekræfte, at udstederen har modtaget en sådan underretning. Bekræftelsen
Check- og hævekortmisbrugerregisteret, til at spærre kort og til at sikre entydig identifika-  skal angive tidspunktet for underretningen.
tion af det enkelte kortmedlem.
                                                Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde
De personlige oplysninger, som du oplyser, opbevares sammen med eventuelt indhen-        vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsmidlet. Uanset stk. 2 er udsteder
tede soliditetsoplysninger, så længe du har American Express kort udstedt af banken.      endvidere ansvarlig, hvis et betalingskort er blevet anvendt svigagtigt i forbindelse med en
                                                aftale om fjernsalg.
Når kortet bruges, registreres kortets nummer, det samlede ekspeditionsbeløb, dato for
brug af kortet, og hvor kortet har været brugt. Betalingsmodtager videresender disse      Stk. 9. Erhvervsministeren kan, i det omfang det betinges af prisudviklingen, ændre
oplysninger til banken via PBS. Oplysningerne opbevares hos betalingsmodtagere, PBS,      beløbsangivelserne i stk. 2-5.
American Express og banken og bruges til bogføringen, til faktureringen og ved eventuel
senere fejlretning. Oplysningerne, der er nævnt ovenfor, videregives i øvrigt kun, hvor     §12. En udsteder er ansvarlig for tab hos brugeren, som skyldes fejlregistrering eller konte-
lovgivningen kræver det og/eller til brug for retssager om krav stiftet ved brug af kortet.   ringsfejl, selv om fejlen er hændelig. Har brugeren fået meddelelse om, at betalingstrans-
Oplysningerne opbevares i løbende år plus fem år.                        aktionen er anerkendt, er udsteder endvidere ansvarlig for tab hos brugeren, som skyldes,
                                                at den pågældende betalingstransaktion ikke gennemføres eller gennemføres mangelfuldt.
Hos samarbejdspartnere, jf. pkt. 1, indhenter og videregiver banken oplysninger til brug    Bestemmelsen i 2. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis udstederen godtgør, at udsteder
for etablering og administration af de tillægsydelser, der er tilknyttet dit kort, og i for-  ikke har haft mulighed for at gennemføre betalingstransaktionen, og dette skyldes eks-
bindelse med en eventuel skadebehandling.                            traordinært indgribende omstændigheder, som udstederen ikke har nogen indflydelse på,
                                                og som udstederen ikke burde have taget i betragtning, da brugeren modtog den i 2. pkt.
Alle indberetninger om tyveri, bortkomst, afsløring eller misbrug af kort eller pinkode     nævnte meddelelse. Har brugeren forsætligt eller groft uagtsomt medvirket til fejlen, kan
til banken registreres straks i et globalt system, så betalingsmodtagerne via deres termina-  erstatningen nedsættes eller bortfalde.
ler advares.
                                                Stk. 2. Er betaling udeblevet eller forsinket under omstændigheder som nævnt i stk. 1, 1. og
Du kan altid kontakte banken for at få at vide, hvilke oplysninger banken har registreret    2. pkt., kan misligholdelsesbeføjelser ikke af den grund gøres gældende over for
om dig. Hvis det viser sig, at bankens oplysninger om dig ikke er korrekte, retter banken    brugeren, bortset fra krav på rente. Er der sket træk på brugerens konto eller på et forudbe-
dem naturligvis øjeblikkeligt. Banken sørger samtidig for at underrette andre, der har     talt betalingsmiddel, anses betalingen for sket med frigørende virkning for brugeren.
modtaget de forkerte oplysninger. Hvis du vil klage over behandlingen af oplysninger om
dig, kan det ske til: American Express Card Services, Danske Bank A/S, Holmens Kanal      Stk. 3. Indløser er ansvarlig for tab hos betalingsmodtager, som skyldes fejlregistrering
2-12, 1092 København K, eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K,    eller konteringsfejl, selv om fejlen er hændelig. Indløseren er dog ikke ansvarlig for tab,
e-mail: dt@datatilsynet.dk.                                   som er en følge af forhold hos betalingsmodtageren.

7. K lager                                           Stk. 4. Erstatter udsteder efter stk. 1 tab hos brugeren som følge af forhold hos betalings-
Du skal altid kontakte din afdeling, hvis du er uenig med banken om et forretningsforhold.   modtager eller indløser, kan udsteder kræve erstatningen betalt af henholdsvis betalings-
Du er også velkommen til at ringe til 33 44 00 00, som har åben alle dage. På den måde     modtager eller indløser. Erstatter indløser efter stk. 3 tab hos betalingsmodtager som følge
sikrer vi, at uenigheden ikke beror på en misforståelse.                    af forhold hos udsteder, kan indløser kræve erstatning betalt af udsteder.

Hvis du fortsat er uenig eller utilfreds med resultatet, skal du skrive til bankens juridiske  Stk. 5. Udsteder og indløser har bevisbyrden for, at et tab ikke skyldes de i stk. 1 og 3
afdeling, der er klageansvarlig i banken. Adressen er: Danske Bank, Juridisk Afdeling,     nævnte forhold.
Holmens Kanal 2-12, 1092 København K
                                                10. Meddelelser
Fører en sådan henvendelse ikke til et resultat, der er tilfredsstillende for dig, kan du    Du kan kontakte: American Express Card Services, Danske Bank A/S, Holmens Kanal
klage til Pengeinstitutankenævnet, Østerbrogade 62, 4. sal, 2100 København Ø, Telefon      2-12, 1092 København K. Telefonisk henvendelse til Kundeservice kan ske mandag til
35 43 63 33, www.pengeinstitutankenaevnet.dk eller til Forbrugerombudsmanden,          fredag inden for almindelig kontortid på telefon 70 20 70 87. Kort kan spærres på samme
Forbrugerstyrelsen, Amagerfælledvej 56, 2300 København S. Hvis du ønsker at klage over,     nummer døgnet rundt. I udlandet kan henvendelse også ske til nærmeste American
at dit kort er blevet spærret, skal du henvende dig til din afdeling i banken. Får du ikke   Express kontor.
medhold i banken, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal , 1300 København K.

8. O p lysn in g o m p r ov i s i on
Vi gør opmærksom på, at banken modtager provision ved kortets anvendelse i
forretninger mv.
 Amer ican E xpress ® Gold Card F o r sik r in g
Se kt io n A - F æ llesbe ti n ge l s e r                           2.6  Kroniske lidelser
Police n r . 85.0.01.2 5 1 - 0 0 0 6                                 Kroniske lidelser eller lidelser, der har vist symptomer eller er diagnosticeret før
                                                   afrejse fra bopælslandet, er kun dækket, såfremt lidelsen må karakteriseres som
                                                   stabil.
1.0   F o r sikr in g sg i v e r og for s i k r i n gs ta ge r
    Forsikringsgiver er                                      Herved forstås, at forsikrede inden for de sidste 2 måneder før afrejsen
    AIG Europe S.A. (American International Group)                        ikke har:
    Kalvebod Brygge 45                                      • Været hospitalsindlagt
    DK – 1560 København V                                     • Modtaget behandling af læge (som ikke er kontrolbesøg)
    Telefon (45) 70 26 76 76                                   • Været underkastet ændringer i medicinering
    CVR nr. 12857578
                                                   Det er endvidere en forudsætning for at opretholde dækning, at der foretages
    Forsikringstager er                                      lægelig vurdering umiddelbart før afrejse, og at denne vurdering ikke indikerer
    Danske Bank A/S                                        udsigt til forværring under rejsen. En sådan forhåndsgodkendelse indhentes hos
    Holmens Kanal 2-12                                      SOS Rejseservice.
    DK-1092 København K
    Tlf.: (45) 70 20 70 87
    CVR 61126228                                      3.0  Generelle undtagelser
                                                   Forsikringen dækker ikke:
                                                3.1  Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg,
2.0   An m eld else a f s k a de                                  selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde.
    Enhver skade – undtagen supplerende købsgaranti (se venligst sektion E) -       3.2  Følger af en graviditet inden for 1 måned før forventet fødsel.
    anmeldes straks til:                                  3.3  Forsikringsbegivenheder, der uanset sindstilstand eller tilregnelighed er fremkaldt
                                                   af forsikrede med fortsæt, grov uagtsomhed, under beruselse eller under påvirk-
    SOS International A/S,                                    ning af narkotika eller andre lignende giftstoffer samt ved misbrug af medicin.
    Nitivej 6,                                       3.4  Deltagelse i kriminelle handlinger.
    DK – 2000 Frederiksberg                                3.5  Deltagelse i slagsmål, undtagen i tilfælde af selvforsvar.
    Telefon (45) 70 10 50 50 akut skadehjælp                        3.6  Deltagelse i professionel sport, dog dækkes transport til og fra destinationerne
    Telefon (45) 70 10 50 55 skade- og rejseservice mellem kl. 9.00 - 16.00            samt under opholdet i sin egenskab af privatperson. Professionel sport defineres
    Telefon (45) 38 48 82 50 forhåndsgodkendelser                         som sport, hvor udøveren modtager andet vederlag end ren udgiftsrefusion og
    Telefax (45) 70 10 50 56                                   som følgelig skal opgives som indkomst.
                                                3.7  Deltagelse i motorløb af enhver art.
    Ved anmeldelse af skade bedes du opgive følgende:                   3.8  Følger af ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som fører eller passager under
    • Fulde navn, kortnummer og udløbsdato på dit American Express® Gold Card           kørsel på motorcykel, scooter eller knallert.
    • Sted og telefonnummer hvor du kan træffes og                     3.9  Forsikringsbegivenheder, der rammer forsikrede som besætningsmedlem under
    • En kort beskrivelse af det pågældende problem og arten af den ønskede hjælp.        flyvning i luftfartøjer.
                                                3.10  Forsikringsbegivenheder forårsaget af en offentlig transportørs konkurs.
    Når du anmelder en flyforsinkelse, skal du straks sende                3.11  Forsikringsbegivenheder der skyldes civile uroligheder, lockout og/eller blokader.
    • anmeldelsen                                         Desuden er strejke eller trussel om strejke offentliggjort tidligere end 24 timer før
    • flybilletten samt oplysning om flynummer, afgangssted og destination            planlagt afgang ekskluderet
    • flyselskabets rapport om forsinkelsen (PIR)                     3.12  Forsikringsbegivenheder der skyldes nye love, regulativer eller retningslinjer
    • originale kvitteringer for afholdte udgifter.                        udstedt af regering eller offentlig myndighed er ekskluderet.
                                                3.13  Forsikringsbegivenheder indtruffet under ekspeditioner til polarområder og uud-
    Når du anmelder en bagageforsinkelse, skal du straks sende                  forskede steder.
    • anmeldelsen                                     3.14  Konfiskation eller beslaglæggelse af bagage af told eller anden myndighed.
    • flybilletten                                     3.15  Rejser foretaget mens forsikrede ikke opfylder betingelserne i Sektion B, § 1,
    • flyselskabets rapport om forsinkelsen (PIR)                         Sektion C, § 1 og Sektion D, § 1.
    • tidspunktet for bagagens udlevering                         3.16  Rejser i bopælslandet.
    • originale kvitteringer for afholdte udgifter.                    3.17  Udgifter til advokatbistand.

2.1   Når du anmelder en afbestilling:
    • Skal du hurtigst muligt kontakte rejsearrangør og få afbestilt rejsen.        4.0  K r i g s - o g a t o ms k a d e r
    • Lægeerklæringen udfyldes af lægen.                             Undtaget fra forsikringen er forsikringsbegivenheder som følge af krig, krigslig-
    • Lægeerklæringen, rejsebevis, billetter og kvittering for rejsen, sendes straks til     nende forhold, sabotage, terrorisme, oprør eller borgerlige uroligheder. Ligeledes
     SOS.                                            vil skader, der skyldes bevidst militær nedkæmpning af førnævnte situationer ikke
                                                   være dækket.
2.2   Erstatningspligten er betinget af, at dokumenter, der er af betydning for bedøm-       Forsikringen dækker, hvis sådanne forhold, som nævnt ovenfor indtræffer i
    melsen af ulykkestilfældet, indsendes til SOS. SOS kan forlange, at skadelidte        det land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for bopælslandet i indtil 1
    fremstilles til undersøgelse hos speciallæge. SOS betaler de hertil forlangte atte-      måned fra konfliktens udbrud.
    ster.                                             Erstatningspligten er dog betinget af,
                                                   • at der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet befinder sig i en
2.3   Formidles transporten eller hjemrejsen ikke af SOS, erstattes maksimalt det beløb,       af de ovennævnte situationer og
    der svarer til de udgifter AIG/SOS ville have haft, hvis SOS havde stået for for-       • at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne, og
    midlingen af transporten eller hjemrejsen.                          • at konflikten ikke omfatter udledning af biologiske- og kemiske stoffer, udløs-
                                                    ning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling, der opstår i for-
2.4   Forsikringens varighed og ophør                                 bindelse med militære aktioner eller som opstår under den forsikredes tjeneste
    Forsikringen dækker så længe forsikrede er indehaver af et gyldigt American           ved atomanlæg.
    Express® Gold Card udstedt af Danske Bank A/S.
    Forsikringen er automatisk forlænget ud over de 60 dage når forsikrede uforskyldt       Forsikringsbegivenheder, der skyldes at en regering som følge af ovenstående
    bliver tilbageholdt på destinationen på grund af sygdom eller anden påbudt          vælger helt eller delvis at indstille flyvning eller andre former for kollektiv trafik er
    tilbageholdelse fra en offentlig myndighed på ubestemt tid. Ved forsinkelse af        ikke dækket.
    hjemrejsen af anden årsag end ovennævnte gælder en automatisk forlængelse på
    48 timer, ved f.eks. flyforsinkelse.
    Forsikringen ophører når kortet opsiges.                        5.0  M a k s i ma l e r s t a t n i n g p r . f o r s i k r e d e
                                                   Besiddelse af to eller flere kort udstedt af Danske Bank A/S kan aldrig forpligte
2.5   Udbetaling                                          AIG til at udbetale erstatning mere end én gang for samme skade. Ligeledes kan
    Udbetaling af erstatning sker til den forsikredes konto, som påføres skades-         besiddelse af andre kort udstedt af Danske Bank koncernen aldrig forpligte AIG
    anmeldelsen. I tilfælde af død sker udbetalingen til begunstigede. Begunstigede        til at udbetale erstatning for ulykkestilfælde mere end én gang for samme skade.
    er, hvis intet andet er meddelt SOS/AIG skriftligt, nærmeste pårørende. Ved nær-
    meste pårørende forstås forsikredes ægtefælle, eller hvis forsikrede ikke er gift,
    fast samlever, med hvem forsikrede har haft fælles bopæl i mindst 6 måneder.      6.0  Dobbelt forsikring
    Er forsikrede ugift og uden fast samlever anses forsikredes arvinger i henhold til      Såfremt dobbeltforsikring foreligger, dækker AIG kun i det omfang forsikrede
    arveloven for begunstigede. Begunstigelse af ægtefælle bortfalder ved separation,       ikke opnår dækning fra anden side. Ved rejseulykke (Sektion B, § 4) dækker
    medmindre andet er meddelt AIG skriftligt.                          forsikringen fuldt ud, uanset om forsikrede opnår dækning andetsteds – jvf. dog
                                                   ovenstående.
7.0  Reg r es                                           3.11  Rejseafbrydelse (14.0)
    Er der udbetalt erstatning, indtræder AIG i alle forsikredes rettigheder.          3.12  Tilkaldelse (15.0)
                                                  3.13  Sygeledsagelse (16.0)
                                                  3.14  Erstatningsrejse og feriekompensation (17.0)
8.0  F o r sikr in g safta l e l ov e n
    For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler i det omfang denne
    ikke er fraveget i betingelserne.                              4.0  Afbestilling

9.0  An ken æ vn f or for s i k r i n g                              4.1  Dækning 45.000 kr. pr. skade, maksimalt 15.000 kr. pr. person.
    AIG er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Dersom der opstår uenighed mellem           Forsikringen dækker, i perioden fra den dato hvor depositum for rejsen betales og
    forsikrede og AIG om forsikringens dækning og en fornyet henvendelse til AIG            indtil påbegyndelse af afrejsen fra bopælslandet.
    ikke fører til et tilfredsstillende resultat for forsikrede, kan den forsikrede klage til:
                                                      4.1.1  Forsikringen dækker, når kortholder eller kortholders ægtefælle/samlever
    Ankenævnet for Forsikring                                          og børn ikke kan påbegynde rejsen på grund af dødsfald eller alvorlig
    Anker Heegaards Gade 2                                           akut opstået sygdom/tilskadekomst. Årsagen skal dokumenteres ved en
    DK – 1572 København V                                            lægeerklæring eller hospitalsindlæggelse. Den lægelige vurdering skal
    Telefon (45) 33 15 89 00                                          bekræfte, at det helbredsmæssigt er uforsvarligt at gennemføre rejsen.
                                                          AIG/SOS’ læge vil ud fra lægeattesten vurdere sygdommens/tilskadekom-
    Ved indgivelse af klage skal der udfyldes et særligt klageskema, der kan rekvireres             stens karakter, og om det er helbredsmæssigt forsvarligt at gennemføre
    ved henvendelse til Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen:                 rejsen.
    Forsikring & Pension, Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København
    K, Telefon (+45) 33 43 55 00.                                    4.1.2  Endvidere dækker forsikringen, når kortholder eller kortholders ægte-
                                                          fælle/samlever og børn ikke kan påbegynde rejsen som følge af dødsfald,
                                                          akut opstået sygdom eller tilskadekomst hos kortholder eller kortholders
                                                          ægtefælle/samlevers:
Se kt io n B - Rejseul y k k e , s y gdom -                                    • Forældre/svigerforældre, stedforældre/stedsvigerforældre
og f o r sin kelsesd æ k n i n ge r                                        • Børn/svigerbørn eller børnebørn, stedbørn/stedsvigerbørn
                                                          • Søskende, stedsøskende
                                                          • Svoger/svigerinde
1.0  H vem d æ kke r for s i k r i n ge n                                    • Bedsteforældre (med samme bopælsland som forsikrede).

1.1  Enhver indehaver af et gyldigt American Express® Gold Card udstedt af Danske            Årsagen skal dokumenteres ved en lægeerklæring eller hospitalsindlæggelse.
    Bank A/S samt dennes medrejsende ægtefælle/samlever. Kortindehavers og
    ægtefælle/samlevers børn dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen          4.1.3  Derudover dækker forsikringen ved:
    sammen med kortindehaveren:                                         • Arbejdsgivers inddragelse af forsikredes planlagte ferie for at erstatte
    • Kortindehavers og ægtefælle/samlevers børn under 18 år dækkes                        en kollega, som er afgået ved døden. Dækningen træder kun i kraft,
    • Kortindehavers og ægtefælle/samlevers børn mellem 18 og 22 år (begge år                   såfremt hændelsen sker mindre end 30 dage før rejsens påbegyndelse
     inklusive) dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som kort-                  • Brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller virksomhed umid-
     indehaver.                                                 delbart inden afrejsen. Politirapport skal foreligge
                                                          • Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en i
1.2  Forsikringen dækker også indehavere af American Express® Gold Card med                    virksomheden ansat person inden afrejsen. Politirapport skal foreligge
    bopæl i udlandet.                                              • Arbejdsløshed (fuldtidsansættelse de sidste 6 måneder) hvis du har en
                                                           afrejsedato inden for 30 dage fra opsigelsen
1.3  Ved samlever forstås person, der lever sammen med kortindehaveren under                   • Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed
    ægteskabs lignende forhold, og som i 6 måneder forinden forsikringsbegivenhe-                 umiddelbart inden afrejsen
    den har haft samme folkeregister adresse som kortindehaveren. Ved separation                • Offentlig indgriben grundet epidemi eller naturkatastrofer inden afrej-
    bortfalder forsikringsdækningen af ægtefælle og ægtefælles særbørn.                      sen
                                                          • Forsikredes tilstedeværelse som vidne eller nævning i retten er nødven-
1.4  Ægtefælle/samlever samt medrejsende børn er kun omfattet af forsikringens dæk-                dig og udsættelse er søgt og nægtet af retten.
    ning, fra det tidspunkt, de tilbringer rejsen sammen med hovedkortholder.
    • Forsikringen dækker kun American Express® Gold Card ekstrakort indeha-           4.2  Undtagelser
     veren, hvis ekstrakort indehaveren følges med indehaveren af det tilhørende            Forsikringen dækker ikke:
     American Express® Gold Card hovedkort                               • Hvis årsagen til afbestillingen er en anden end de i afsnit 4.1 nævnte årsager
    • Forsikringen dækker kun American Express® Gold Card ekstrakort indehave-             • Tab, der skyldes, at rejsearrangøren er insolvent, begæret konkurs eller har mis-
     ren, når ekstrakortet er udstedt til American Express® Gold Card i Danske              ligholdt sine økonomiske forpligtelser som transportør og rejseudbyder
     Eksklusiv pakken.                                         • Skadeårsager, der relaterer sig til stress, depression og andre sindslidelser
                                                      • Hvis sygdommen var til stede ved tegningen af forsikringen og et behandlings-
1.5  Det er en betingelse for dækning af medforsikrede, at rejsen foretages i samme            behov med stor sandsynlighed kunne forventes inden afrejsen
    transportmiddel som hovedkortholder. Såfremt dette ikke overholdes, vil medfor-           • Udgifter som refunderes af rejsearrangøren, hotellet, luftfartsselskabet eller
    sikrede først være omfattet, når disse mødes med hovedkortholder for at tilbringe           andre arrangører.
    rejsen sammen.
                                                  4.3  Særlige vilkår
                                                      4.3.1 Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren ikke
2.0  H vo r o g h vo r n å r dæk k e r for s i k r i n ge n                           refunderes, når en af forsikringen dækket hændelse er indtruffet. Sammen
                                                         med lægeerklæringen indsendes relevante dokumenter afhængig af den
2.1  Forsikringen dækker private- og forretningsrejser uden for bopælslandet uanset               konkrete situation, eksempelvis:
    destination af en varighed af indtil 60 på hinanden sammenhængende dage. Ved                • Rejsearrangørens skriftlige dokumenterede krav og vilkår for købet af
    rejser af en varighed af mere end 60 dage, dækkes kun de første 60 dage af rejsen.              rejsen
                                                         • Originale transportbilletter
2.2  Forsikringen dækker fra det tidspunkt, forsikrede forlader sin bopæl/arbejdsplads             • Dødsattest
    (det, der sker sidst) for at påbegynde rejsen og ophører ved hjemkomst til bopæ-              • Politirapport
    len/arbejdspladsen (det, der sker først).                                 • Faktura/rejsebevis
                                                         • Dokumentation for betalte arrangementer i forbindelse med rejsen
                                                         • Andre relevante dokumenter.
3.0  H vad d æ kker for s i k r i n ge n
    Forsikringen dækker:                                        4.3.2 Det er en betingelse, at:
                                                      • Rejsen/depositum er betalt efter forsikringens ikrafttrædelse. Dvs. at kortet er
3.1  Afbestillingsforsikring (4.0)                                     bestilt og et kortnummer er registreret i Danske Bank.
3.2  Rejseulykke (5.0)                                          • Udgiften til lægeerklæringen afholdes af kortholder.
3.3  Sygdom og hjemtransport (6.0)
3.4  Flyforsinkelse og –forbindelse (7.0)
3.5  Forsinket fremmøde (8.0)
3.6  Bagageforsinkelse (9.0)
3.7  Bagage (10.0)
3.8  Privatansvar (11.0)
3.9  Overfald (12.0)
3.10  Retshjælp (13.0)
 Amer ican E xpress ® Gold Card F o r sik r in g
4.4  Afbestillingsforsikringens ophør:                                  • Lægeordineret ambulancetransport til og fra hospitalet
   Dækningen på afbestillingsforsikringen ophører, når forsikrede har checket ind i          • Hjemtransport med rutefly efter endt behandling, såfremt oprindeligt
   lufthavnen eller sidder i det transportmiddel, som benyttes til at foretage rejsen,          udstedte billetter ikke længere kan bruges
   jævnfør rejseplanen. Ved rejser i egen bil ophører dækningen, når forsikrede sid-          • I tilfælde af forsikredes død på rejsen, dækkes lovbefalede foranstaltnin-
   der i sin bil for at påbegynde sin rejse.                               ger, f.eks. balsamering, udgifter til bedemand, transport af afdøde til en
                                                      bedemand i bopælslandet, samt udgifter til transportkiste.
   Endvidere henvises til afsnittet ”Sektion A - Fællesbetingelser”.              6.1.2  Behandling af autoriseret læge
                                                 6.1.3  Lægeordineret hospitalsophold
                                                 6.1.4  Lægeordineret medicin og lægeordineret behandling
5.0  Rejseu lykke                                        6.1.5  Akut opstået tandlidelse.
   Forsikringssum ved dødsfald 1.000.000 kr. pr. person
   Forsikringssum ved varigt mén 1.000.000 kr. pr. person                6.2  Erstatning
   Forsikringssum ved dødsfald for personer under 18 år 20.000 kr. pr. person         6.2.1 Der ydes erstatning med indtil 1.000.000 kr. pr. person for udgifter i for-
   Forsikringssum ved tandskade 10.000 kr. pr. person                         bindelse med hospitalsophold, behandling, operationer, lægebehandling,
                                                     lægeordineret medicin samt eventuel transport.
5.1  Dækning:
   Forsikringen dækker ved dødsfald eller medicinsk invaliditet som følge af et ulyk-     6.2.2  Behandling af en akut, på rejsen opstået, tandlidelse erstattes med op til
   kestilfælde, hvorved forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade.           30.000 kr. Tandbehandlingen skal påbegyndes i udlandet, men afsluttende
                                                     behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet.

5.2  Erstatning:                                      6.3  Undtagelser
   5.2.1 Ret til dødsfaldserstatning foreligger, når et ulykkestilfælde har medført      Forsikringen dækker ikke udgifter ved:
       døden inden 1 år fra skadedatoen. Ved død udbetales 1.000.000 kr.          6.3.1 Behandling af sygdom eller tilskadekomst opstået før rejsen, og hvor et
       Ved dødsfald for personer under 18 år udbetales 20.000 kr. Er der i anled-         behandlingsbehov måtte påregnes at opstå under rejsen.
       ning af samme ulykkestilfælde udbetalt méngradserstatning, fratrækkes        6.3.2 Ambulancefly-transport i tilfælde, hvor anden transport kan finde sted på
       dette beløb dødsfaldsudbetalingen.                             en lægelig forsvarlig måde, med mindre SOS’ læge har godkendt ambu-
   5.2.2 Ret til erstatning for varigt mén foreligger, når et ulykkestilfælde har           lancefly-transporten.
       medført en varig medicinsk ménprocent på mindst 5 % og tilstanden er        6.3.3 Anden transport til og fra behandlingssted, med mindre transporten må
       stationær. Erstatningen udbetales senest 3 år fra skadedatoen. Er tilstan-         sidestilles med en ambulancetransport.
       den på dette tidspunkt ikke stationær, fastsættes erstatningen på grundlag     6.3.4 Hjemtransport eller anden transport som følge af en ikke dækningsberet-
       af tilstanden på dette tidspunkt.                              tiget sygdom eller tilskadekomst eller som følge af forsikredes frygt for
   5.2.3 Forsikringssummen ved varigt mén udgør 1.000.000 kr. Erstatningen               smittefare.
       udbetales med en så stor del af forsikringssummen, der svarer til mén-       6.3.5 Ikke lægeordineret medicin.
       graden. Méngraden fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske          6.3.6 Sygdom, tilskadekomst eller dødsfald som følge af selvmordsforsøg, beru-
       méngrad. Grundlaget for fastsættelsen sker ud fra Arbejdsskadestyrelsens          selse, narkotika eller misbrug af medicin, medmindre det kan bevises, at
       vejledende méntabel. Den medicinske méngrad fastsættes uden hensyn-             skaden ikke står i forbindelse hermed.
       tagen til forsikredes erhverv. Tab af erhvervsevne dækkes ikke.           6.3.7 Rekreations- og kurophold.
   5.2.4 Ménprocenten kan ikke overstige 100 %.                        6.3.8 Følger af en graviditet inden for 1 måned før forventet fødsel.
   5.2.5 En méngrad, der bestod før ulykkestilfældet, berettiger ikke til erstatning.     6.3.9 Behandling efter hjemkomst til bopælslandet.
       Méngraden vil derfor blive fastsat uden hensyntagen til sådan bestående       6.3.10 Fortsat behandling eller ophold, såfremt forsikrede nægter at lade sig
       mén.                                            overflytte eller hjemtransportere, når SOS’ læge og den behandlende læge
   5.2.6 Behandling af en akut, på rejsen opstået, tandskade som følge af et              har vurderet, at overflytning/hjemtransport er forsvarlig.
       ulykkestilfælde erstattes med op til 10.000 kr. Tandbehandlingen skal        6.3.11 Behandling og ophold i udlandet, når SOS’ læge har besluttet, og
       påbegyndes på rejsen, men afsluttende behandling kan om nødvendigt             behandlende læge har godkendt, at behandling kan afvente ankomst til
       foretages i bopælslandet.                                  bopælslandet.
                                                 6.3.12 Udgifter der påløber som følge af, at forsikrede ikke følger de anvisninger,
5.3  Undtaget fra rejseulykkesforsikringen er:                              der er afgivet af behandlende læge og/eller SOS’ læge.
   5.3.1 Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdoms-        6.3.13 Tandbehandling, hvor forsikrede ikke har fulgt normal tandpleje med
      anlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestil-            regelmæssige eftersyn og behandling.
      fælde.                                        6.3.14 Tandskade opstået ved tygning eller bidning (spisning).
   5.3.2 Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedevæ-       6.3.15 Enhver efterbehandling af tidligere tandskader betalt af AIG.
      rende eller tilfældig tilstødende sygdom.
   5.3.3 Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et af forsik-       Endvidere henvises til ”Sektion A - Fællesbetingelser”.
      ringen omfattet ulykkestilfælde.
   5.3.4 Skade på grund af smitte med virus og bakterier eller andre mikroorganis-
      mer samt forgiftning fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin.        7.0  Flyforsinkelse og -forbindelse
   5.3.5 Dækning for tab af erhvervsevne, svie og smerte og tabt arbejdsfortjene-       Forsikringssum 6.000 kr. pr. person
      ste.
   5.3.6 Tandbehandling, hvor forsikrede ikke har fulgt normal tandpleje med       7.1  Dækning
      regelmæssige eftersyn og behandling.                         Forsikringen yder erstatning i forbindelse med
   5.3.7 Tandskade opstået ved tygning eller bidning (spisning).                • Forsinkelse af reserveret fly i mere end 4 timer
   5.3.8 Enhver efterbehandling af tidligere tandskader betalt af AIG.             • Indstillet fly
                                                 • Forsikrede ufrivilligt ikke kommer med reserveret fly på grund af overbooking
   Endvidere henvises til ”Sektion A - Fællesbetingelser”.                    eller for sent fremmøde pga. dokumenteret forsinkelse af forbindende fly og intet
                                                  alternativt fly kan tilbydes.

6.0  S yg d o m o g hj e m tr a n s por t                         7.2  Erstatning
   Forsikringssum ved sygdom og hjemtransport – 1.000.000 kr. pr. person            Forsikringen yder erstatning for nødvendige og rimelige udgifter til fortæring samt
                                                 eventuelle overnatninger med op til 6.000 kr. pr. rejse pr. forsikrede.
6.1  Dækning                                           Udgifterne skal være betalt, hvor forsinkelsen har fundet sted, og refunderes mod
   Forsikringen dækker følgende nødvendige og rimelige udgifter forårsaget af akut       forevisning af originale kvitteringer.
   opstået sygdom, dødsfald og/eller tilskadekomst under rejsen:
   6.1.1 Sygetransport/hjemtransport                           7.3  Undtagelser
       Forsikringen dækker følgende rimelige faktiske udgifter til hjemtransport i     Forsikringen dækker ikke dersom flyet er forsinket i bopælslandet. Der dækkes
       tilfælde af akut opstået sygdom og/eller tilskadekomst:               ikke, såfremt alternativt fly kan tilbydes med afgang senest 4 timer efter oprin-
       • Ambulancefly, hvis det skønnes lægeligt nødvendigt, og hvor rute-         deligt planlagt afgangstidspunkt. Indkøb af tøj og toiletartikler og nye flybilletter
         fly ikke kan anvendes. Transportomkostninger til nærmeste egnede         dækkes ikke.
         behandlingssted dækkes
       • Lægeordineret rutefly-transport til bopælslandet samt transport til        Endvidere henvises til afsnittet “Sektion A - Fællesbetingelser”
         hjemmet, eller til et behandlingssted i bopælslandet, i tilfælde, hvor
         transport er lægeligt forsvarlig
8.0  F o r sin ket f r e m m øde                               10.0 Bagage
   Forsikringssum 10.000 kr. pr. person dog maksimalt 30.000 kr. pr. hændelse           Forsikringssum 15.000 kr. pr. person og maksimum 45.000 kr. pr. hændelse

8.1  Dækning                                         10.1  Dækning
   Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter med op til 10.000 kr.        Forsikringen dækker forsikredes økonomiske tab for de ting, der medbringes på
   pr. person maksimum 30.000 kr. pr. hændelse til transport, maksimalt økonomi-         rejsen eller købes på rejsemålet, som følge af brand, indbrudstyveri, ran og røveri.
   klasse og 1.000 kr. pr. dag til hotelophold og forplejning.                  Ved tyveri fra eller beskadigelse af forsikredes indskrevne bagage gælder samme
   • Når forsikrede er påbegyndt sin rejse fra sin bopæl/opholdssted eller fra feriebo-      regler for forsikringen som flyselskabets regler for, hvilke genstande der må
    ligen og skal indhente sin planlagte rejserute                        indskrives. Flyselskaberne fraskriver sig ansvar for dækning, hvis forsikrede ind-
   • Når forsikrede uforskyldt og uforudsigeligt møder for sent frem til afgangshallen      skriver effekter som følgende: penge, nøgler, medicin, briller/solbriller, smykker,
    i henhold til rejseplanen.                                  perler og ædelmetal, computere og andet personligt elektronisk udstyr, mobilte-
                                                   lefoner, musikinstrumenter, værdipapirer, pas og andre dokumenter til identifika-
   Forsikringen gælder fra det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl/opholds-       tion m.m.
   sted eller feriebolig til forsikrede kommer frem til afgangshallen i henhold til        For yderligere information om indskrevet bagage bør forsikrede kontakte det
   rejseplanen, og når årsagen til det forsinkede fremmøde er:                  enkelte flyselskab.
   • Nedbrud på offentlige transportmidler                            • Medbragte ting som tilhører arbejdsgiveren dækkes også af forsikringen, dog
   • Dokumenteret strømafbrydelse                                  kun hvis erstatningen ikke kan fås gennem anden forsikring eller anden aftale
   • Strejke, lockout på arbejdspladsen                              • Endvidere dækker forsikringen bortkomst og beskadigelse af indskrevet bagage,
   • Ekstreme vejrforhold                                      samt den selvrisiko, og evt. det bonustab, der måtte være ved en dækket skade
   • Eller trafikuheld eller mekanisk nedbrydning, hvor der har været assistance fra        på forsikredes indboforsikring, dog max. 2.000 kr. pr. skade.
    et assistanceselskab
                                               10.2  Erstatning
8.2  Undtagelser                                          Forsikringen dækker bagage op til 15.000 kr. pr. person pr. skade, dog max.
   Forsikringen dækker ikke:                                   45.000 kr. pr. skade, uanset antallet af forsikrede personer. Det er en betingelse
   • Hvis forsikrede, på grund af egen skyld, ikke når at checke ind i lufthavn, havn,      for erstatning at indbrudstyveri, ran og røveri af bagage eller rede penge til en
    tog, bus eller andet transportmiddel, i henhold til oplysningerne i rejseplanen       værdi over 1.500 kr. anmeldes til nærmeste politimyndighed og kvittering for
   • Hvis den af transportøren mindst krævede transfertid ikke er overholdt            anmeldelsen vedlægges skadeanmeldelsen.
   • Forsinket fremmøde efter det tidspunkt, hvor forsikrede har foretaget sit check-       • Rede penge erstattes kun ved brand, indbrudstyveri, ran eller røveri og med
    in.                                              max. op til 10.000 kr. pr. skade.
                                                   • Frimærker eller andre ting med særskilt samlerværdi, erstattes kun ved brand,
8.3  Hvilke forpligtelser har forsikrede:                               indbrudstyveri eller røveri med op til 10.000 kr. pr. skade
   Skadeanmeldelse skal udfyldes hurtigst muligt og sendes til SOS. For at sikre en        • Fotoudstyr, videoudstyr, radio, tv, enhver form for andet elektronisk udstyr,
   korrekt behandling af sagen vedlægges alle relevante dokumenter inklusive infor-         sportsudstyr, kommunikationsudstyr, mobiltelefoner, erstattes kun ved brand,
   mation om eventuel tilsvarende forsikring i andet selskab. I forbindelse med denne        indbrudstyveri, eller røveri erstatningen begrænses til 15.000 kr. pr. enkelt gen-
   type skade skal man specielt være opmærksom på følgende:                     stand. PC og andet elektronisk udstyr er erstatningen begrænset til 15.000 kr.
   Forsikrede er forpligtet til at levere eksempelvis ubenyttede flybilletter, regninger      pr. enkelt genstand
   samt rejseplan. Alle bilag skal være originale.                        • Rejsechecks, benzin- og restaurationskuponer, billetter, pas, liftkort og greenfee
                                                    erstattes kun ved brand, indbrudstyveri, ran eller røveri og med max. op til 20.000
   Endvidere henvises til afsnittet “Sektion A - Fællesbetingelser”                 kr. pr. skade
                                                   • Filmoptagelser, båndoptagelser, manuskripter, tegninger og lignende erstattes
                                                    kun med prisen for råmaterialet og kun ved indbrudstyveri eller røveri
9.0  Bag ag ef o r sin k e l s e                                  • Ting der helt eller delvist består af ædelt metal, ægte perler og ædelstene, antik-
   Forsikringssum 6.000 kr. pr. hændelse pr. person efter 4 timer.                 viteter, kunstværker, ægte tæpper, lomme- og armbåndsure, pelse og pelsværk,
                                                    kikkerter, musikinstrumenter, bånd, kassetter, plader, disketter, samt tilbehør
9.1  Dækning                                             til de opremsede ting, våben med tilbehør, ammunition, vin og spiritus erstattes
   Såfremt forsikredes bagage forsinkes i minimum 4 timer til slutdestinationen,          kun ved brand, indbrudstyveri eller røveri med op til 20.000 kr. pr. skade
   jvf. rejseplanen, i forhold til den forsikredes eget ankomsttidspunkt, dækker for-       • For stjålne ting eller totalskadede ting, der er købt som nye indenfor de sidste 2
   sikringen rimelige og absolut nødvendige udgifter til beklædningsgenstande og          år, ydes en erstatning svarende til, hvad det koster at anskaffe nye tilsvarende
   toiletartikler med op til 6.000 kr.                               ting
                                                   • For stjålne eller totalskadede ting, der er mere end 2 år gamle, ydes en erstat-
9.2  Erstatning                                            ning svarende til, hvad det koster at genanskaffe tingene med fradrag for værdi-
   Forsikringen dækker rimelige og absolut nødvendige udgifter til beklædningsgen-         forringelse
   stande og toiletartikler med op til 6.000 kr.                         • Selskabet kan vælge selv at lade de beskadigede ting reparere, eller det kan
   • Formålet med dækningen er ikke at erstatte de forsikrede genstande, men alene         udbetale et beløb svarende til, hvad det koster, at få tingene repareret.
    at give forsikrede mulighed for gennem indkøb af rent tøj og toiletartikler, at
    afhjælpe et akut behov således at rejsens formål kan gennemføres uden større         Tyveri af rejsegods fra aflåst motorkøretøj erstattes med op til 30.000 kr. pr. skade,
    vanskeligheder. Når forsikrede modtager sin bagage stilles denne som om ska-         og kun dersom det har været anbragt i et fra bilens kabine adskilt og aflåst baga-
    den ikke var sket og forsikringen dækker ikke genstande indkøbt til brug efter        gerum eller handskerum, hvor indholdet ikke er synligt udefra.
    dette tidspunkt.
   • Det er en forudsætning at bagagen er indskrevet og taget i forvaring af et kom-       Nedenstående genstande dækkes med maksimalt 5.000 kr. pr. genstand:
    mercielt luftfartsselskab og at forsikrede rejser ifølge den planmæssige rute.        • Ting der helt eller delvist består af ædelt metal, ægte perler og ædelstene
    Forsinkelsen skal dokumenteres af en original PIR-rapport fra luftfartsselskabet.      • Antikviteter, kunstværker, ægte tæpper, lomme- og armbåndsure, pelse og
   • Alle indkøb skal dokumenteres i form af originale specificerede kvitteringer og i       pelsværk
    videst muligt omfang foretages med kortet.                          • Kameraer, projektorer, kikkerter, musikinstrumenter, båndoptagere, pladespil-
   • I det omfang der er ydet erstatning for de indkøbte effekter, har selskabet ret til      lere, cd/dvd-afspillere, forstærkere, højttaleranlæg, radio- og TV- apparater,
    at kræve disse udleveret.                                   kommunikationsudstyr, mobiltelefoner, videoanlæg, bånd, kassetter, plader,
                                                    disketter, telefax samt tilbehør til de opremsede ting
9.3  Undtagelser                                          • Våben med tilbehør, ammunition, vin og spiritus
   Forsikringen dækker ikke:                                   • Pc’er og Pc-udstyr.
   • Tab eller ekstraudgifter som følge af konfiskering eller beslaglæggelse af
    Toldvæsenet, lufthavnsmyndigheden eller anden offentlig myndighed           10.3  Undtagelser
   • Krav om told, skat eller moms på genstande indkøbt på rejsen                 Forsikringen dækker ikke:
   • Indkøb af flere beklædningsgenstande end, hvad der med rimelighed kan anses         • Glemte, tabte, forlagte eller efterladte ting
    for nødvendige til brug i den periode, hvor bagagen er forsinket               • Simpelt tyveri
   • Den værdi af de indkøbte effekter, der må antages at ligge ud over ”nødvendig        • Motorkøretøjer, campingvogne, både, surfbrædder, cykler og andre transport-
    og absolut påkrævet” ud fra genstandens funktionsværdi                     midler samt tilbehør til disse
   • Alle former for sportsudstyr, dog er sportsbeklædning dækket                 • Simpelt tyveri fra uaflåste motorkøretøjer, campingvogne, lystfartøjer eller fra
   • Værktøj, rekvisitter og instrumenter, der anvendes erhvervsmæssigt               telte, hvor ingen personer er tilstede
   • IT udstyr                                          • Skade som skyldes mangelfuld emballage samt almindelig ramponering af kuf-
   • Elektronisk udstyr samt foto- og videoudstyr, radio og TV apparater, samt tilbe-        ferter og anden bagage
    hør hertil.                                         • Skade på eller forårsaget af mad, flasker, glas og lignende nedpakket i bagagen
   • Cykler og lignende
   • Hvis bagagen er forsinket på hjemrejsen ved ankomsten til sidste destination i
    henhold til rejseplanen uanset om dette er i eller udenfor bopælslandet
   • Indkøb foretaget efter bagagen er udleveret.
   Endvidere henvises til afsnittet “Sektion A - Fællesbetingelser”
 Amer ican E xpress ® Gold Card F o r sik r in g
    • Fotoudstyr, Pc’er og andet elektronisk udstyr indskrevet som bagage, der bliver        13.2.3 Såfremt forsikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandet fængsles
     beskadiget under transporten                                     (eller trues hermed) som følge af en trafikulykke, vil AIG lægge ud for
    • Tyveri af bagage der henstår uden effektiv opsyn. Bagagen må ikke forlades af             en eventuel kaution (max. 300.000 kr. pr. forsikrede). Omkostningerne
     forsikrede heller ikke for kortere tid, såfremt den ikke er låst inde i bolig, motor-         herved debiteres kortindehavers American Express® Gold Card efter god-
     køretøj, bagageboks eller lignende                                  kendelse fra Danske Bank A/S.

    Endvidere henvises til afsnittet “Sektion A - Fællesbetingelser”                 Endvidere henvises til afsnittet “Sektion A - Fællesbetingelser”


11 .0 Pr ivat an svar s for s i k r i n g                             14.0 Rejseafbrydelse
    Forsikringssum: 5.000.000 kr. ved personskade og 2.000.000 kr. ved tingskade.          Forsikringssum: rimelige og nødvendige udgifter
11.1  Dækning
    Forsikringen dækker det erstatningskrav den forsikrede som privatperson pådra-      14.1  Dækning
    ger sig på rejsen ved beskadigelse af personer og ting i henhold til gældende lov i       Forsikringen dækker, hvis forsikrede hjemkaldes til sit bopælsland pga. dødsfald
    det pågældende land skaden er sket.                               eller hospitalsindlæggelse som følge af et alvorligt ulykkestilfælde eller som følge
                                                     af en pludselig opstået alvorlig sygdom blandt følgende personer i Danmark/
11.2  Erstatning                                            bopælsland:
    Personskade           5.000.000 kr.                          • Forsikredes ægtefælle/samlever
    Tingskade            2.000.000 kr.                          • Forsikredes børn, svigerbørn eller børnebørn
                                                     • Forsikredes forældre, svigerforældre eller bedsteforældre
    De angivne beløb er det højeste, AIG kan udbetale under et forsikringsår inkl.          • Forsikredes søskende, svogre eller svigerinder
    renter og omkostninger.                                     • Forsikredes stedbørn og forældre.

11.3  Undtagelser                                           Endvidere dækker forsikringen, hvis følgende hændelser opstår:
    Forsikringen dækker ikke ansvar:                                 • Brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller egen virksomhed, såfremt
    • Forsikrede pådrager sig i forbindelse med udførelse af sit erhverv                politirapport foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet
    • Pådraget som følge af forsikredes benyttelse af motorkøretøj                  • Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbej-
    • For skade på ting, som forsikrede ejer, har til lån, opbevaring, afbenyttelse,          der, såfremt politirapport foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet
     befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af eller har i       • Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed.
     varetægt af anden grund, og
    • For skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, camping- eller påhængsvogn,     14.2  Erstatning
     søfartøj eller luftfartøj eller skade forvoldt af hunde.                    Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra udgifter (max. ordinært rute-
                                                     fly, økonomiklasse) til transport. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt,
    Endvidere henvises til afsnittet “Sektion A - Fællesbetingelser”                 at forsikringsbegivenheden er indtrådt efter forsikredes afrejse.
                                                     Genoptages rejsen, dækkes rimelig ekstraudgifter til returrejse. Det forudsættes
                                                     dog, at der er mindst 15 dage tilbage af rejseperioden. Rejseperioden er det antal
12 .0 O ver f ald sf o r s i k r i n g                                  dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge indsendt dokumentation.
                                                     Ved en dækningsberettiget skade kan medrejsende forsikrede også afbryde rejsen.
12.1  Dækning                                             Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen benyttes til hjemtrans-
    Forsikringen dækker ved vold eller mishandling af den forsikrede tilføjet forsæt-        porten, hvis det er aftalt med selskabet. I et sådant tilfælde dækker forsikringen
    ligt af tredje person.                                      også udgifter til hjemtransport af bilen.
    • Overfaldet skal anmeldes til nærmeste politimyndighed, og forsikrede skal
     godtgøre, at skadevolder er ukendt eller insolvent. Såfremt der rejses tiltale mod   14.3  Undtagelser
     skadevolder, indtræder AIG i forsikredes ret imod skadevolder                 Forsikringen dækker ikke, hvis den begivenhed, der er årsag til hjemkaldelsen, er
    • AIG/SOS betaler og organiserer hjemsendelse til bopælslandet i tilfælde af for-        indtrådt før forsikredes afrejse.
     sikredes død.
                                                     Endvidere henvises til afsnittet “Sektion A - Fællesbetingelser”
12.2  Erstatning
    Forsikringen dækker med indtil 250.000 kr.. Erstatningen udregnes efter det beløb
    en ansvarlig skadevolder efter dansk retspraksis skulle betale i erstatning ved en    15.0 Tilkaldelse
    tilsvarende skade.                                        Forsikringssum: rimelige og nødvendige udgifter til en person, dog maksimum
                                                     50.000 kr.
12.3  Undtagelser
    Forsikringen dækker ikke tab eller beskadigelse af rejsegods eller værdigenstande,    15.1  Dækning
    herunder penge, ure, smykker Desuden dækker forsikringen ikke skade, som             Forsikringen dækker udgifter til rejse og ophold for 1 person, der efter aftale med
    tilføjes forsikrede af en rejseledsager.                             selskabets/ SOS’ læge kaldes ud til forsikrede, hvis forsikrede bliver akut syg, eller
                                                     kommer alvorligt til skade, og dette medfører hospitalsindlæggelse i mindst 3
    Endvidere henvises til afsnittet “Sektion A - Fællesbetingelser”                 døgn eller forsikrede afgår ved døden.

                                                 15.2  Erstatning
13 .0 Ret sh jæ lp                                            Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter med op til 50.000 kr. for 1
    Forsikringssum: 100.000 kr. ved retshjælp og 500.000 kr. ved kaution               person til:
                                                     • Transportudgifter ifølge originalregning, dog max. ordinært rutefly - økonomi-
13.1  Dækning                                              klasse
    Forsikringen yder erstatning af forsikredes udgift til juridisk forsvar, såfremt for-      • Hotelophold og forplejning med op til 1.500 kr. pr. person, pr. døgn i max. 6
    sikrede som privatperson uforvarende og uden for aftaleforhold forvolder skade           døgn.
    på tredjemand eller ufrivilligt overtræder lokal lov eller offentlige bestemmelser,
    og derved pådrager sig et civilretligt erstatningsansvar.                    Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at det ikke forinden er blevet
                                                     besluttet, at forsikrede skal hjemtransporteres inden for 3 døgn.
13.2  Erstatning
    13.2.1 AIG påtager sig at betale op til 100.000 kr. til juridisk forsvar, såfremt for-  15.3  Undtagelser
        sikrede i anledning af skader bliver sagsøgt på et civilretligt grundlag.        Forsikringen dækker ikke udgifter til tilkaldelse, hvor forsikrede over 18 år gør
    13.2.2 Herudover påtager AIG sig at deponere op til 500.000 kr. på forsikredes          brug af dækningen for sygeledsagelse jf. Afsnit 16 om Sygeledsagelse.
        vegne som sikkerhed for:
        • Betaling af procedureomkostninger med undtagelse af sikkerhedsstil-          Endvidere henvises til afsnittet “Sektion A - Fællesbetingelser”
         lelse for bøder eller personlige hæftelser
        • Frigivelse af forsikrede i tilfælde af dennes tilbageholdelse i forbindelse
         med et færdselsuheld. Et sådant udlæg betragtes som et lån, og tilbage-     16.0 Sygeledsagelse
         betaling sker straks efter tiltalefrafald eller senest 15 dage efter doms-       Forsikringssum: Rimelige og nødvendige udgifter til en person, dog maksimum
         afsigelse. Dog skal udlægget være tilbagebetalt senest 3 måneder efter,        50.000 kr.
         det er foretaget af AIG.
16.1  Dækning                                         17.4  For erstatning for feriekompensation gælder:
    Forsikringen dækker ved akut opstået sygdom og tilskadekomst der kræver            a. Forsikrede bliver akut syg, kommer til skade og bliver indlagt på hospital eller
    hospitalsindlæggelse i minimum 3 døgn, ved hjemtransport eller dødsfald når det          lægeordineret indendørs ophold.
    medfører at den planlagte rejserute må afbrydes eller forsinkes.                b. Forsikrede på grund af akut sygdom eller tilskadekomst bliver hjemtransporte-
                                                     ret.
16.2  Erstatning
    Forsikringen dækker rimelige ekstra udgifter med op til 50.000 kr. for 1 af de     17.5  Erstatning for feriekompensation
    medrejsende forsikrede personer over 18 år, (efter forsikredes eget valg) til:         17.5.1 Hvis forsikrede ikke er berettiget til en erstatningsrejse, jf. 17.1, yder
    • Hotelophold og forplejning op til 1.500 kr. pr. person pr. døgn i max. 6 døgn            forsikringen erstatning pr. påbegyndt feriedøgn til den forsikrede person,
    • Transport i forbindelse med sygeledsagelsen                             som er blevet syg eller kommet til skade jf. 17.4.a eller bliver hjemtrans-
    • Transport til indhentning af fastlagt rejserute for forsikrede, dog max. ordinært          porteret jf. 17.4.b
     rutefly - økonomiklasse                                   17.5.2 i det antal døgn, hvor forsikrede er indlagt eller lægeordineret indendørs
    • Transport til genoptagelse af rejsen, hvis denne genoptages inden 7 døgn efter,           ophold jf. 17.4. a. Opstår der tvivl om hvilken periode, der kan være tale
     at sygeledsagelsen er fuldført, dog maksimalt ordinært rutefly - økonomiklasse.           om indlæggelsen/indendørs ophold, afgøres det af SOS’ læge.
    Endvidere dækkes ekstra udgifter for forsikredes medrejsende børn under 18 år
    på samme klasse, som forsikrede (ikke ambulancefly), hvis forsikrede rejser hjem        17.5.3 til forsikrede, i det antal døgn, som forsikrede afkortede rejseperioden
    som følge af en dækket hjemtransport, rejseafbrydelse eller sygeledsagelse.              med jf. 17.4. b
                                                    17.5.4 1 medforsikret, som sygeledsager forsikrede, jf. afsnit 16.0.
16.3  Undtagelser                                          17.5.5 Forsikringen dækker rejsens dagspris pr. ødelagt feriedøgn til den skade-
    Forsikringen dækker ikke udgifter til:                                 lidte. For pakkerejser erstattes rejsens dagspris. For individuelt arrange-
    • Sygeledsagelse efter hjemkomst til bopælsland                            rede rejser erstattes den dokumenterede dagspris for transport og ophold.
    • Sygeledsagelse i de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen for tilkal-       17.5.6 Udgifter til ubenyttede udflugter, arrangementer, liftkort, greenfee og
     delse jf. afsnit 15.0 Tilkaldelse.                                  anden sportsaktivitet, som ikke kan refunderes af leverandøren, erstattes
                                                        med indtil 1.000 kr. pr. person mod original dokumentation af de betalte
    Endvidere henvises til afsnittet “Sektion A - Fællesbetingelser”                    ubenyttede arrangementer.
                                                    17.5.7 Antallet af ødelagte feriedøgn beregnes:
                                                        Fra kl. 00 døgnet efter forsikredes første lægebesøg til og med på det
17 .0 E r st at n in g sr e j s e og fe r i e k om pe n s a ti on                       tidspunkt hvor forsikrede udskrives fra hospitalet eller ordineringen af det
    Forsikringssum: 15.000 kr. pr. person og maksimum 45.000 kr. pr. hændelse               indendørs ophold ophører.
                                                    17.5.8 Fra kl. 00 døgnet efter forsikrede rejste hjem jf. 17.4.b
17.1  Dækning                                            17.5.9 Der ydes ingen erstatning for hjemrejsedagen og aldrig ud over forsik-
    Forsikringen dækker enten udgifter til en erstatningsrejse eller giver erstatning pr.         ringsperioden.
    ødelagt feriedøgn.                                       17.5.10 Lægeerklæringen, rejsebeviset, dokumentationen for rejsens varighed
                                                        og de originale regninger på udgifter til transport, ophold, udflugter og
    For erstatningsrejse gælder:                                      arrangementer sendes til SOS.
    a. Forsikrede bliver akut syg, kommer til skade og bliver indlagt på hospital i
      minimum 3 døgn                                    17.6  Forsikringen dækker ikke:
    b. Forsikrede på grund af akut sygdom eller tilskadekomst bliver hjemtransporte-        Tabt ferieformål.
      ret
    c. Forsikrede hjemkaldes jf. afsnit 14.0.                        17.7  Undtagelser
    Det er en betingelse for erstatning:                              Forsikringen dækker ikke andre situationer end dem nævnt i pkt. 17.1
    17.1.1 Under 17.1.a at forsikrede indhenter en lægeerklæring fra den lokalt          ”Dækning”.
         autoriserede behandlende læge. Erklæringen skal indeholde diagnose,          • Dækningen ophører på den planlagte hjemkomstdag (det vil sige ingen dæk-
         behandling og angive periode for indlæggelsen.                     ning på hjemkomstdagen) dog senest ved forsikringsperiodens udløb
    17.1.2 Under 17.1. b at forsikrede har fået godkendt hjemtransporten af SOS’          • I forbindelse med dødsfald beregnes og udbetales ingen erstatning til afdøde
         læge.                                          eller dennes pårørende – dette uanset eventuel forudgående sygdomsperiode
    17.1.3 Under 17.1.c at forsikrede indhenter dokumentation for årsagen til           • I tilfælde af at diagnosen fra behandlende læge ikke direkte anviser ro og hvile,
         hjemkaldelsen og transportudgiften, hvis selskabet ikke på forhånd har         vurderer SOS’ læge, på baggrund af diagnosen, om du er berettiget til erstat-
         godkendt hjemrejsen.                                  ning.
    17.1.4 At Sundhedskortet eller nærværende forsikring dækker i forbindelse med
         forsikringsbegivenheden.                               Endvidere henvises til afsnittet “Sektion A - Fællesbetingelser”
    17.1.5 Erstatningsrejsen kan anvendes én gang pr. forsikret person pr. rejsepe-
         riode.

17.2  Erstatning ved erstatningsrejse                             Sektion C - rejseassistance
    17.2.1 Forsikringen yder erstatningsrejse til forsikrede og de medforsikrede, hvis:
    17.2.2 Forsikrede indlægges på hospital i minimum 3 døgn. Perioden for indlæg-     1.0  Hvem dækker forsikringen
        gelsen regnes fra det tidspunkt hvor forsikrede bliver indlagt og minimum
        72 timer frem.                                 1.1  Enhver indehaver af et gyldigt American Express® Gold Card udstedt af Danske
    17.2.3 Forsikrede er blevet transporteret hjem i første halvdel af rejseperioden jf.      Bank A/S samt dennes medrejsende ægtefælle/samlever. Kortindehavers ægtefæl-
        17.1.2 og ikke genoptager rejsen.                           le/samlevers børn dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen sammen
    17.2.4 Forsikrede er hjemkaldt i første halvdel af rejseperioden, jf. 17.1 3 og ikke      med kortindehaveren:
        genoptager rejsen.                                   • Kortindehavers ægtefælle/samlevers børn under 18 år dækkes
                                                    • Kortindehavers ægtefælle/samlevers børn mellem 18 og 22 år (begge år inklu-
17.3  Beregning af erstatning                                    sive) dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som kort-indehaver.
    17.3.1 Erstatningen beregnes på grundlag af de dokumenterede udgifter, som er      1.2  Forsikringen dækker også indehavere af American Express® Gold Card med
        betalt for rejsen, og som ikke refunderes:                       bopæl i udlandet.
    17.3.2 Hvis rejsen er arrangeret gennem en rejsearrangør, dækker forsikringen
        de udgifter til ophold og transport, som er betalt til rejsearrangøren.     1.3  Ved samlever forstås person, der lever sammen med kortindehaveren under
    17.3.3 Hvis rejsen er arrangeret individuelt, dækker forsikringen udgifter til         ægteskabslignende forhold, og som i 6 måneder forinden forsikringsbegivenhe-
        ophold og transport.                                  den har haft samme folkeregister adresse som kortindehaveren.
    17.3.4 Ved kørsel i egen bil eller autocamper ydes en kilometergodtgørelse,          Ved separation bortfalder forsikringsdækningen af ægtefælle og ægtefælles sær-
        svarende til den staten udbetaler ved tjenestekørsel over 12.000 km pr.         børn.
        år. Antallet af kilometer opgøres som kørte kilometer ad korteste vej fra
        bopælen/opholdsstedet til rejsemålet og retur. Hvis ikke alle i bilen er
        omfattet af samme police, fordeles udgifterne forholdsmæssigt.          2.0  Hvor og hvornår dækker forsikringen
    17.3.5 Hvis forsikrede har lejet bil eller autocamper, dækker forsikringen for-
        udbetalt leje og kørsel med kilometergodtgørelse, svarende til den staten    2.1  Forsikringen dækker ferie- og forretningsrejser af en varighed af indtil 60 på hin-
        udbetaler ved tjenestekørsel over 12.000 km. pr. år. Antallet af kilometer       anden sammenhængende dage. Ved rejser af en varighed af mere end 60 dage,
        af korteste vej fra udlejningsbureau til rejsemålet og til det sted, hvor        dækkes kun de første 60 dage af rejsen.
        bilen eller autocamperen afleveres. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af den
        samme police, fordeles udgifterne forholdsmæssigt.                2.2  Forsikringen dækker fra det tidspunkt, forsikrede forlader sin bopæl/arbejdsplads
    17.3.6 Udgifter til ubenyttede udflugter, arrangementer, liftkort, greenfee og         (det, der sker sidst) for at påbegynde rejsen og ophører ved hjemkomst til bopæ-
        anden sportsaktivitet, som ikke kan refunderes af leverandøren, erstattes        len/arbejdspladsen (det, der sker først).
        med indtil 1.000 kr. pr. person mod original dokumentation af de betalte
        ubenyttede arrangementer.
 Amer ican E xpress ® Gold Card F o r sik r in g
3.0  Hvad d æ kker for s i k r i n ge n                             6.4  Mistet bagage
                                                     Såfremt forsikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandet mister sin
3.1  Forsikringen dækker                                        bagage, vil SOS International A/S yde assistance i forbindelse med at lokalisere
   3.1.1 Sygdoms Assistance (4.0)                                   den forsvundne bagage. Denne assistance indebærer jævnlig rapportering til for-
   3.1.2 Personlig Assistance (5.0)                                  sikrede. Det er en betingelse, at bagagen har været mistet i mere end 4 timer.
   3.1.3 Rejse Assistance (6.0)
                                                 6.5  Retur rejse
                                                     Såfremt forsikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandet mister sit
4.0  Syg d o m s Ass i s ta n c e                                    American Express® Gold Card eller sit pas, vil SOS International A/S yde assi-
                                                     stance i forbindelse med at erstatte dem.
4.1  Henvisning til hospital, læge etc.
   Såfremt forsikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandet har behov for           Såfremt forsikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandet mister sin
   kontakt til læge, hospital, klinik, ambulance, sygeplejerske, tandlæge, handicap          returbillet, vil SOS International A/S sørge for at returbilletten erstattes med en
   tjeneste, optiker, øjenlæge eller apotek, kan SOS International A/S kontaktes for         tilsvarende billet. Den faktiske omkostning ved købet af returbilletten afholdes af
   henvisning til nærmeste sådanne. De faktiske omkostninger ved brug af hospital,          kortindehaver (omkostningerne debiteres kortindehavers konto efter godkendelse
   læge etc. afholdes af AIG Europe i henhold til sektion B afsnit 6.                 af Danske Bank A/S).

4.2  Udsendelse af læge
   Såfremt forsikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandet på grund af sin
   aktuelle helbredstilstand ikke selv kan tage til lægen/på hospitalet kan der udsen-     Sektion D - købsforsikring
   des en læge til behandling af forsikrede på hotel el. lign., SOS International A/S
   kontaktes for arrangering heraf.
                                                 1.0  Hvem dækker forsikringen
4.3  Henvisning til tandlæge, øjenlæge mv.                               Enhver hovedkortindehaver af et gyldigt American Express® Gold Card udstedt af
   Såfremt forsikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandet har behov for           Danske Bank A/S.
   kontakt til klinik, sygeplejerske, tandlæge, handicap tjeneste, optiker, øjenlæge         Enhver modtager af gave fra hovedkortindehaveren, når sådan gave er indkøbt og
   eller apotek kan SOS International A/S kontaktes for henvisning til nærmeste            betalt med hovedkortindehaverens American Express® Gold Card.
   sådanne. De faktiske omkostninger ved brug af ovennævnte afholdes af kortinde-           Forsikringen dækker kun American Express® Gold Card ekstrakortindehaver, når
   haveren, med mindre dækning er berettiget jvf. Sektion B.                     ekstrakortet er udstedt til American Express® Gold Card i Danske Eksklusiv pak-
                                                     ken.
4.4  Adgang til hospital
   Såfremt forsikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandet har behov for
   organisering af indlæggelse og / eller garanti for betaling af omkostninger i for-     2.0  Hvad dækker forsikringen
   bindelse med indlæggelsen, kan SOS International A/S kontaktes for arrangering           Forsikringen dækker indkøbte varer, når købet (én transaktion) overstiger 300 kr.
   heraf.                                               pr. vare i alt inklusive moms ekskl. levering, og varerne er indkøbt af forsikrede og
                                                     betalt med forsikredes American Express® Gold Card.
4.5  Fremsendelse af medicin
   Såfremt forsikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandet har behov for
   fremsendelse af medicin fra bopælslandet, kan SOS International A/S kontaktes        3.0  Hvilke skader dækkes af forsikringen
   for arrangering heraf. Det er en betingelse for dækning, at medicinen ikke kan           Forsikringen dækker det direkte økonomiske tab ved tab af eller fysisk skade på
   fremskaffes lokalt.                                        indkøbte varer, jfr. punkt 2.0, i indtil 90 dage efter varekøbet. Tabet skal overstige
                                                     300 kr. inkl. moms pr. vare før der ydes dækning.
4.6  Fremsendelse af briller eller kontaktlinser                            Hvis tabet af eller den fysiske skade på indkøbte varer, jfr. punkt 2.0, er dækket
   Såfremt forsikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandet mister eller           af en anden forsikring, ydes der, efter forsikringens bestemmelser i øvrigt, kun
   ødelægger sin briller / kontaktlinser og har behov for fremsendelse af nye briller /        dækning for den eventuelle selvrisiko forsikrede under den anden forsikring skal
   kontaktlinser fra bopælslandet, kan SOS International A/S kontaktes for arrange-          bære.
   ring heraf. Den faktiske omkostning for anskaffelsen af nye briller / kontaktlinser
   afholdes af kortindehaveren, mens AIG afholder omkostningerne ved forsendel-
   sen.                                            4.0  Undtagelser
                                                     Forsikringen dækker ikke tab eller skade,
4.7  Fremsendelse af recept                                   4.1  der skyldes forsætlige eller svigagtige handlinger begået af forsikrede, eller med
   Såfremt forsikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandet har behov for           forsikredes medvirken;
   medicin, som kræver fremsendelse af recept fra læge i bopælslandet til læge i        4.2  der skyldes almindelig slid og ælde
   opholdslandet, kan SOS International A/S kontaktes for arrangering heraf.          4.3  der skyldes uforklarlig forsvinden, herunder at den indkøbte vare glemmes, for-
                                                     lægges eller tabes uden at kunne findes af forsikrede igen
                                                 4.4  der skyldes en defekt eller mangel ved den indkøbte vare
5.0  Per so n lig Ass i s ta n c e                                4.5  der skyldes Force Majeure, herunder krig, borgerkrig, lockout, strejke, eller sabo-
                                                     tage
   Såfremt forsikrede under rejse uden for bopælslandet ønsker information omkring       4.6  der skyldes nukleare skader af enhver art
   følgende forhold, kan SOS International A/S kontaktes.                   4.7  der skyldes, at forsikrede ikke har fulgt instruktioner eller anbefalinger fra produ-
   • Henvisning til ambassade eller konsulat.                             cent eller distributør omkring en vares brug eller håndtering
   • Information omkring visum og pas.                             4.8  der følger af rensning, indfarvning eller lignende af tøj og materialer;
   • Information omkring vaccinationer.                            4.9  på følgende typer varer:
   • Information omkring toldforhold.                                 • Pengesedler, mønter, checks af enhver art samt negotiable dokumenter
   • Information omkring vekselkurser og skatter.                           • Dyr og planter
   • Henvisning til /udsendelse af tolk. Såfremt forsikrede i forbindelse med fængs-         • Juveler, smykker og ure, medmindre disse fysisk bæres af forsikrede ved forsik-
   ling eller indlæggelse har behov for en tolk, vil AIG sørge for at tage de nødven-         ringsbegivenhedens indtræden.
   dige foranstaltninger herfor. De faktiske omkostninger i forbindelse med brugen
   af tolken afholdes af kortindehaver (omkostningen debiteres kortindehavers konto      5.0  Forsikredes pligter ved skade
   efter godkendelse fra Danske Bank A/S).                              Forsikrede skal, hvis forsikringsbegivenheden har ført til tab, hurtigst muligt
                                                     anmelde forsikringsbegivenheden til SOS International A/S ved henvendelse på
6.0  Rejse Assist a n c e                                        tlf. 70 10 50 50.
                                                     Hvis skade på indkøbte varer sker, mens varerne er i en transportørs varetægt,
6.1  Fremskaffelse af kontanter                                     skal skaden også anmeldes til denne.
   Såfremt forsikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandet mister eller           Hvis der foreligger mulighed for at gøre tredjemand ansvarlig for skaden, skal
   får stjålet alle sine kontanter, rejsechecks eller kreditkort, eller i tilfælde af at der     forsikrede straks tage de nødvendige forholdsregler til at sikre eventuelle krav
   ingen adgang er til en pengeautomat, vil SOS International A/S sørge for frem-           mod tredjemand. Efter erstatning af skade, indtræder AIG Europe i forsikredes
   sendelse af kontanter. Det faktiske fremsendte beløb (max. 7.500 kr.) debiteres          rettigheder mod tredjemand.
   forsikredes konto efter godkendelse af Danske Bank A/S.

6.2  Oplysninger i tilfælde af problemer under rejser                      6.0  Forhold ved skade
   I tilfælde af et uventet og alvorligt problem under rejse f.eks. tab eller tyveri af ID-      Ved anmeldelse af forsikringsbegivenheden til SOS International A/S fremsendes
   papirer, pas, penge, rejsepapirer o. lign., vil SOS meddele alle nødvendige oplys-         skadeanmeldelse.
   ninger og fremgangsmåder i forhold til relevante myndigheder og organisationer.
                                                 6.1.  Erstatning af indkøbte varer skal dokumenteres med:
6.3  Vigtige beskeder                                          • Købsnota/kassebon for de indkøbte varer
   Såfremt forsikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandet har behov for at         • Kvittering for transaktion på American Express® Gold Card
   sende en eller flere vigtige beskeder til slægtninge eller forretningsforbindelser i        • Kopi af anmeldelse til evt. transportør og indbo/familieforsikringsselskabet og
   forsikredes hjemland, vil SOS International A/S sørge for denne fremsendelse.           dettes opgørelse af erstatningen
                                                     • Kopi af politianmeldelse, i tilfælde af tyveri.
6.2.  AIG Europe har ikke pligt til at udbetale erstatninger før de nødvendige under-        1.3.2  Undtaget er mangler, der skyldes:
    søgelser er foretaget og forsikrede har fremlagt den nødvendige dokumentation.            • Udefra kommende hændelser eller som er sket, direkte eller indirekte,
    AIG Europe afgør hvilke undersøgelser, der er nødvendige.                        i forbindelse med transport, levering eller installation af den forsikrede
                                                        genstand
7.0   E r st at n in g af i n dk øbte v a r e r                               • Uheld, forsømmelse, misbrug, forsætlig skade, fejlagtig anvendelse,
    AIG Europe er berettiget til at afgøre skadesagen ved at levere varer af tilsvarende          vandskade, korrosion, batteri lækage eller force majeure
    art og godhed, som de beskadigede eller stjålne varer.                        • Strømafbrydelse, spændingsbølge, utilstrækkelig eller forkert netspæn-
    For beskadigede varer gælder, at AIG Europe kan vælge at lade varen reparere              ding eller strømstyrke eller fejl i en elektrisk forsyning, forbindelse eller
    eller udbetale et beløb svarende til det, det koster at reparere varen, alt inden for          rørføring.
    forsikringssummen.                                      1.3.3  Følgende er undtaget:
    Skadeudbetaling foretages ved, at AIG Europe krediterer forsikredes American             • Produktansvar, driftstab eller følgeskade
    Express® Gold Card for det tilgodehavende beløb, eller at forsikrede modtager en           • Service, eftersyn eller rengøring af den forsikrede genstand, herunder
    check på beløbet.                                            sæbebeholdere eller tilpasning som tilsigtet foretaget af forsikringstage-
                                                        ren
                                                       • Udbedring af kosmetiske skader, hvor genstandens funktion er upåvir-
8.0   F o r sikr in g ssu m m e n u dgør                                   ket så som buler, maling, produktfinish, ridser eller rust
    Indkøbte varer: Maksimalt 8.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed.                    • Omkostninger til reparation eller andre udgifter, hvor forsikringsgiveren
    Uanset antallet af forsikringsbegivenheder dækker forsikringen ikke skader med             ikke har godkendt reparationen
    mere end 200.000 kr. indenfor et enkelt forsikringsår.                        • Enhver omkostning relateret til defekte batterier (som skulle have været
                                                        udskiftet af forsikringstager), virus angreb (computer), mus, laser pen,
                                                        sikringer og lignende genstande/tilbehør
                                                       • Skade på ejendom, transport omkostninger eller følgeskader generelt.
Se kt io n E - su p p le r e n de k øbs ga r a n ti
                                                   1.3.4  Det er alene den oprindelige genstand der er omfattet af forsikringen.
                                                       Det vil sige, at såfremt den oprindelige genstand på et senere tidspunkt
1.0   Hvem d æ kke r for s i k r i n ge n                                  erstattes med en anden tilsvarende genstand, ophører dækningen for den
    Forsikringen dækker enhver hovedkortindehaver af et gyldigt American Express®             oprindelige og nu udskiftede genstand og samtidig er der ingen dækning
    Gold Card udstedt af Danske Bank A/S, og enhver modtager af en gave fra                for den ny genstand. I samme omfang som forsikringsselskabet har udbe-
    kortindehaveren, når en sådan gave er indkøbt og betalt med kortindehaverens             talt erstatning, overtager forsikringsselskabet forsikringstagers ret til at
    American Express® Gold Card.                                     kræve erstatning af den som er ansvarlig for skaden.
    Forsikringen dækker kun American Express® Gold Card ekstrakortindehaver, når
    ekstrakortet er udstedt til American Express® Gold Card i Danske Eksklusiv pakken.   1.4  Procedure for skadeanmeldelse
                                                   Skader anmeldes til:
1.1   Dækning                                            Forsikringsrådgiverne
    1.1.1 Forsikringen omfatter følgende forbrugerelektronik genstande(hi-fi, TV,         Søndre Alle 39, 4600 Køge
       spillekonsoller, kameraer, videokameraer, DVD, computere, GPS’er o.lign.        Telefon: 70 27 03 04, hverdage mellem kl. 09.00 og kl. 16.00.
       jf. dog punkt 1.3) og hårde hvidevarer (vaskemaskine, tørretumbler, ovne,        Mail: info@forsikringsraadgiverne.nu
       frysere og køleskabe o.lign.), som er placeret i Danmark, og hvor købspri-
       sen overstiger 300 kr. (inkl. moms men ekskl. transportomkostninger) på         1.4.1  Forhold i skadetilfælde
       vilkår at købet i sin helhed er foretaget med forsikringstagerens kort.             • Kortholder skal underrette Forsikringsrådgiverne hurtigst muligt efter at
    1.1.2 Forsikringen omfatter alene nye genstande, som er købt hos en momsre-               være blevet klar over det dækkede funktionssvigt, og inden kortholder
       gistreret eller tilsvarende registreret forhandler efter den 15.05.2007.             går videre med reparation
       • Forsikringen dækker først fra det tidspunkt, hvor forsikringstagerens ret           • Kortholder skal sende købskvitteringen og bankkontoudskrift til
         til at påberåbe sig mangler overfor sælgeren er bortfaldet efter købelo-            Forsikringsrådgiverne, som bekræftelse på købet af den forsikrede gen-
         vens § 83 (købet skal være omfattet af den danske købelov). Det vil sige            stand
         tidligst 2 år efter, at salgsgenstanden er overgivet til køber.               • Ved bekræftelse af berettigelsen, oplyser Forsikringsrådgiverne korthol-
       • Hvis forhandleren har givet længere reklamationsret end købelovens               der om enten navn eller telefonnummer på et reparationsværksted, eller
         almindelige periode jf. købelovens § 83, gælder den udvidede reklama-             Forsikringsrådgiverne foranlediger, at et reparationsværksted ringer til
         tionsret tidligst fra det tidspunkt, hvor forhandlerens udvidede rekla-            forsikringstageren
         mationsret udløber. Forsikringen dækker i en periode op til 4 år efter at          • Alle reparationer skal udføres af et autoriseret reparationsværksted, som
         salgsgenstanden er overgået til forsikringstager/køber.                    foreskrevet af Forsikringsrådgiverne.
       • Dækningen omfatter funktionsfejl, hvilket vil sige indefra kommende          1.4.2  Skadeanmeldelsesblanketten skal indeholde følgende oplysninger og
         skader.                                           bilag:
       • Hvis forsikringshaver annullerer sit kredit kort, er genstande købt med            • Policenummer
         kredit kortet fortsat dækket jf. nærværende forsikringsbetingelserne, i           • En kort beskrivelse af skaden
         op til 2 år efter udløb af den originale reklamationsret på den forsikrede          • Kopi af købskvittering og kopi af kreditkortudtog, der beviser, at gen-
         genstand.                                           standen/varen er købt med kortet
                                                       • Enhver anden dokumentation eller information, som er nødvendig for,
                                                        at Forsikringsrådgiverne kan behandle anmeldelsen og beregne den rig-
1.2   Erstatning                                               tige erstatning, f. eks. indhente prisoverslag på reparation af genstanden
    Højeste grænse for forsikringsselskabets forpligtelser er 50.000 kr. pr. år uanset          • Du kan udskrive skadeanmeldelsesblanketten på
    antal skader, og højst 50.000 kr. pr. skade. Forsikringen dækker køb foretaget med           www.forsikringsraadgiverne.nu.
    dit American Express® Gold Card efter den 15. maj 2007 jf. nærværende betingel-
    ser.                                          1.5  Dobbeltforsikring
    • Højeste grænse pr. skade er købsprisen for den forsikrede genstand som den         Hvis de interesser, der er omfattet af nærværende forsikring, også dækkes af
     fremgår af kortkvitteringen, uanset om reparationen eller genanskaffelsen udgør       andre forsikringer, som udelukker dobbeltforsikring, gælder et sådant forbehold
     et højere beløb. Såfremt reparation eller genanskaffelse måtte udgøre et højere       begge forsikringspolicer. Ansvaret deles i så tilfælde mellem policerne i henhold
     beløb, udbetales erstatningen ved at det forsikrede kort krediteres med et beløb      til bestemmelserne i de to eller flere policer. Forsikrede er dog ikke berettiget til
     der svarer til den oprindelige købspris, med fradrag af værdiforringelse som        en højere erstatning fra to forsikringsgivere i fællesskab, end forsikrede ville have
     følge af varens alder (inkl. moms men ekskl. transportomkostninger).            opnået hvis der alene havde været et forsikringsselskab. Hvis det erstatningsplig-
    • Forsikringsselskabet har ret til at afgøre om en beskadiget genstand skal erstat-      tige beløb overstiger forsikringssummen i den enkelte police, men ligger inden for
     tes gennem reparation, med kontant erstatning eller med en tilsvarende ny eller       policernes samlede forsikringssum, deles erstatningspligten mellem forsikrings-
     brugt genstand.                                       selskaberne i forhold til de respektive forsikringssummer.

1.3   Undtagelser                                       1.6  Force majeure
    1.3.1 Undtaget fra dækningen er:                               Forsikringen gælder ikke i tilfælde af tab, der måtte opstå, hvis undersøgelse af
       • Både, biler, fly eller andre motoriserede køretøjer og/eller integrerede       en skade, reparationer eller udbetaling af erstatning er forsinket som følge af krig,
        dele til disse køretøjer                               krigslignende tilstande, borgerkrig, revolution eller oprør som følge af indgreb fra
       • Olie- og gasfyr                                    myndighederne, strejke, lockout eller blokade eller lignede.
       • Mobiltelefoner
       • Elektrisk værktøj og redskaber (eks. hækkeklipper, bore- eller skruema-     1.7  Generelle betingelser for Købsforsikring for kreditkort
        skine og plæneklipper)                                Ankenævnet for Forsikring
       • Genstande købt til videresalg                             Er der opstået uenighed mellem forsikrede og AIG om AIG’s afgørelse og fornyet
       • Genstande anvendt til eller beregnet til erhvervsmæssige formål            henvendelse til AIG ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage
       • Genstande som på købstidspunktet var brugt, beskadiget, 2. sortering         til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, DK-1572 København
        eller udstillingsvarer                                V. Tlf. 33 15 89 00 mellem kl. 10 og 13. Klager til nævnet skal ske på et særligt
       • Genstande uden serienummer fra den oprindelige fabrikant               skema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskema og giroindbetalings-
       • Forbrugsvarer, herunder men ikke begrænset til batterier, ledninger,         kort til betaling af gebyr kan fås hos AIG, Ankenævnet for Forsikring eller
        sikringer, filtre, lamper, bælter, tasker, kassetter og lignende.           Forsikringsoplysningen.