Az Eur pai Uni hivatalos lapja L Jogszab lyok OSZK EPA http Aloe Ext by benbenzhou

VIEWS: 869 PAGES: 528

Az Eur pai Uni hivatalos lapja L Jogszab lyok OSZK EPA http Aloe Ext

More Info
									2006.4.5.      HU               Az Európai Unió Hivatalos Lapja                        L 97/1                                   II

                       (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)
                              BIZOTTSÁG


                          A BIZOTTSÁG HATÁROZATA


                              (2006. február 9.)


         a Bizottságnak a kozmetikai termékekben alkalmazott kémiai összetevők nevezéktanának
                meghatározásáról szóló 96/335/EK határozatának módosításáról


                            (EGT vonatkozású szöveg)


                               (2006/257/EK)


      AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,


      tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,


      tekintettel a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-
      i 76/768/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5a. cikke (3) bekezdésére és 7. cikke
      (2) bekezdésére,


      a kozmetikai termékek és fogyasztóknak szánt nem élelmiszertermékek tudományos bizottságával
      (SCCNFP) folytatott konzultációt követően,


      mivel:


      (1)  Az érintett iparágtól kapott információkkal összhangban a 96/335/EK határozat (2) mellékletében
          meghatározott, a kozmetikai termékekben alkalmazott összetevők nevezéktanát frissíteni kell.


      (2)  A 96/335/EK határozat mellékletében az I. szakaszt frissíteni kell egyes meglévő tételek, valamint az
          új tételek tudományos pontosságának és érvényességének biztosítása, továbbá a növénytani tételek,
          valamint a definíciók és funkcióosztályok javítása céljából.


      (3)  Szükségessé vált a 96/335/EK határozat mellékletében meghatározott nevezéktan konvencióit
          jelentősen módosítani azért, hogy egyértelműbbek legyenek, és hogy illeszkedjenek a kozmetikai
          összetevők nemzetközi nevezéktanában (INCI) bekövetkezett változásokhoz.
      (1)  HL L 262, 1976.9.27., 169. o. A legutóbb a 2005/80/EK bizottsági irányelvvel (HL L 303., 2005.11.22., 32. o.)
          módosított irányelv.
      (2)  HL L 132., 1996.6.1., 1. o.
L 97/2     HU              Az Európai Unió Hivatalos Lapja                    2006.4.5.


     (4)  A 96/335/EK határozat mellékletében szereplő rövidítésjegyzéket át kell alakítani, hogy figyelembe
        vegye a nevezéktanban megjelenő új összetevőket.

     (5)  Ezért a 96/335/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

     (6)  Az ebben a határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó
        Bizottságának véleményével,

     A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

                            Egyetlen cikk

     A 96/335/EK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.


        Kelt Brüsszelben, 2006. február 9-én.

                                       a Bizottság részéről
                                      Günter VERHEUGEN
                                          alelnök
2006.4.5.      HU               Az Európai Unió Hivatalos Lapja                        L 97/3


                               I. MELLÉKLET      A 96/335/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:


      (1)  Az I. szakasz helyébe a következő szöveg lép:


                                „I. SZAKASZ


               KÉMIAI ÖSSZETEVŐK, AZ ILLAT- ÉS AROMAANYAGOK KIVÉTELÉVEL


      Bevezetés


      Ez a jegyzék elsősorban az Európai Kozmetikai, Toalettipari és Illatszerszövetség (COLIPA) által képviselt európai
      kozmetikai ipar részéről szolgáltatott információk alapján készült.


      A jegyzék tartalmazza a kozmetikai termékekről szóló irányelv 5a. cikke szerint előirányzott összes tételt:
      megnevezés, szokásos funkció(k) és a kozmetikai összetevőkre vonatkozó korlátozások. Az anyagok az INCI-nevek
      alapján betűrend szerinti sorrendben vannak felsorolva, amely felsorolás együttesen alkotja a címkézésre szolgáló
      közös névjegyzéket az EU egész területén.


      A jegyzék a következő tételeket tartalmazza:


      1.  INCI-név


         A kozmetikai termékek csomagolásán található és a kémiai összetevők feltüntetésére szolgáló utalás.
         A nevezéktanban használt konvenciók csatoltan találhatók.


         Az »INCI« a következő kifejezés rövidítése: International Nomenclature Cosmetic Ingredients (a kozmetikai
         összetevők nemzetközi nevezéktana). Az INCI a COLIPA által egy valóban nemzetközi szemlélet
         figyelembevétele érdekében kifejlesztett új terminológia. Meg kell jegyezni, hogy a kozmetikai termékekről
         szóló irányelv 5a. cikke a CTFA elnevezésre hivatkozik, amelyet az INCI váltott fel, mint a nevezéktanra
         vonatkozó helyes elnevezés. Egy INCI-név több kémiai összetevőnek felelhet meg.


         A kozmetikai színezékek esetében a színindexszámot (colour index number, CI) vagy a IV. mellékletben
         megadott nevet kell használni az összetevőknek a címkén történő feltüntetéséhez, a kozmetikai termékekről
         szóló irányelv 6. cikke (1) bekezdésének g) pontjának megfelelően. Az ilyen összetevők esetében így a CI-szám
         lesz az INCI-név.


      2.  INN-név


         Az »INN« a következő kifejezés rövidítése: International Non-proprietary Name (nemzetközi nem védjegyzett
         név), amelynek használatát az Egészségügyi Világszervezet javasolja. A nevezéktan tartalmazza az INN-nevet,
         amennyiben az alkalmazása szükséges.


      3.  Ph. Eur. szerinti név


         Ez a rövidítés az Európai gyógyszerkönyv (European pharmacopoeia) szerinti név rövidítése. A nevezéktan
         tartalmazza az Európai gyógyszerkönyv szerinti nevet, amennyiben az alkalmazása szükséges.


      4.  CAS-szám


         Ez a rövidítés a Chemical Abstract Service által meghatározott kódszámot jelenti. A CAS-szám egy világszerte
         használt kód, amely lehetővé teszi a vegyületek azonosítását. A nevezéktan tartalmazza a CAS-számot, ha az
         rendelkezésre áll.
L 97/4      HU               Az Európai Unió Hivatalos Lapja                         2006.4.5.


     5.  EINECS/ELINCS-szám


        Az »EINECS-szám« a »Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke« (European Inventory of Existing
        Commercial Chemical Substances) szerinti numerikus kód a már forgalomban lévő vegyszerekre, illetve az
        »ELINCS-szám« a »Törzskönyvezett vegyi anyagok európai listája« (European list of notified chemical substances)
        szerinti numerikus kód az új vegyszerekre. A nevezéktan tartalmazza az EINECS/ELINCS-számot, amennyiben
        az alkalmazása szükséges.


     6.  Kémiai/IUPAC-név


        Ez a tétel az anyag kémiai nevét, illetve a IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry – Elméleti
        és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója) szerinti nevét tartalmazza. Tartalmazza azokat az EINECS szerinti
        neveket, amelyeket a IUPAC-nevezéktan használ, illetve azokat a CAS szerinti neveket, amelyeknél egyértelmű
        az összetevő meghatározása. A felesleges ismétlés elkerülése érdekében a két tétel együtt szerepel.


     7.  Korlátozás


        Ez a tétel azokra az összetevőkre utal rövidített formában, amelyeket a kozmetikai termékekről szóló irányelv
        mellékletei tartalmaznak (például a »III/1,16« jelentése: III. melléklet, 1. rész, 16. szám). A nevezéktan
        a mellékletekre történő valamennyi utalást tartalmazza, amely a kozmetikai termékekről szóló irányelv
        mellékleteit módosítja a műszaki fejlődésnek megfelelően, egészen a 2000/11/EK bizottsági irányelvvel
        bezárólag. Azonban a 2002/34/EK, a 2004/93/EK, a 2005/42/EK és a 2005/80/EK irányelvekben felsorolt
        tiltott anyagokat törölték.


        Ennek a tételnek a rendszeres frissítése alapvetően szükséges, ahogy az irányelv mellékleteit a műszaki fejlődés
        következtében módosítják.


     8.  Funkció


        Ez a tétel a kozmetikai termékekben alkalmazott kémiai összetevők szokásos funkciójára (funkcióira) utal; egy
        összetevő több funkcióval is rendelkezhet.     A nevezéktanban szereplő funkciók meghatározása a következő:


     ABSZORBENS
     A vízben és/vagy olajban oldható vagy finoman diszpergált anyagokat szívja fel.


     ANTIOXIDÁNS
     Meggátolja az oxigén részvételével zajló kémiai reakciókat, és ezáltal kiküszöböli az oxidációt és avasodást.


     ANTISZTATIZÁLÓ SZER
     Csökkenti a sztatikus elektromosságot a felületi elektromos töltés semlegesítése révén.


     BAKTÉRIUM ELLENI SZER
     Segíti a mikroorganizmusok bőrön történő elszaporodásának meggátolását.


     BŐRKONDICIONÁLÓ ANYAG
     Jó állapotban tartja a bőrt.


     BŐRSIMÍTÓ ANYAG
     Célja egyenletes bőrfelület elérése, a durvaságok és szabálytalanságok csökkentésével.


     BŐRVÉDŐ ANYAG
     Segíti elkerülni a bőrt külső tényezők miatt érő káros hatásokat.
2006.4.5.     HU                 Az Európai Unió Hivatalos Lapja                   L 97/5


      CSERZŐANYAG
      Sötétíti a bőrt, ultraibolya sugárzás hatására vagy anélkül.


      CSILLAPÍTÓSZER
      Enyhíti a bőrnél vagy fejbőrnél jelentkező kellemetlen érzést.


      DENATURÁLÓSZER
      Élvezhetetlen ízt ad a kozmetikumoknak. Főleg etil-alkoholt tartalmazó kozmetikai termékekhez adják hozzá.


      DEZODORÁLÓANYAG
      Csökkenti vagy elfedi a kellemetlen testszagot.


      DUZZASZTÓSZER
      Csökkenti a kozmetikumok halmazsűrűségét.


      ELFEDŐANYAG
      Csökkenti vagy elfojtja a termék alapszagát vagy -ízét.


      EMULGEÁLÓSZER
      Elősegíti az egymással egyébként nem elegyedő folyadékok keverékének létrejöttét a felületközi feszültség
      megváltoztatása révén.


      EMULZIÓSTABILIZÁTOR
      Elősegíti az emulgeálási folyamatot, és javítja az emulzió stabilitását, illetve az eltarthatóságot.


      ERŐSÍTŐSZER
      Jóleső érzést vált ki a bőrnél és a hajnál.


      FAGGYÚKÉPZŐDÉS-GÁTLÓ ANYAG
      Segíti a faggyúkiválasztás szabályozását.


      FEHÉRÍTŐANYAG
      Világosabbá teszi a haj vagy a bőr színárnyalatát.


      FELÜLETAKTÍV ANYAG
      Csökkenti a kozmetikumok felületi feszültségét, valamint használatkor segíti a termék egyenletes felvitelét.


      FILMKÉPZŐ ANYAG
      A termék alkalmazása után a bőrön, a hajon vagy a körmön összefüggő filmréteget alakít ki.


      FOLTOSODÁSGÁTLÓ ANYAG
      Segíti a bőrfoltosodás elleni védelmet.


      FRISSÍTŐANYAG
      Kellemes frissességet kölcsönöz a bőrnek.


      GÉLKÉPZŐ ANYAG
      Folyadékkészítménynek géles állagot (némileg rugalmas, félig szilárd készítmény) ad.
L 97/6     HU                Az Európai Unió Hivatalos Lapja                        2006.4.5.


     GUBANCOSODÁSGÁTLÓ ANYAG
     Csökkenti vagy kiküszöböli a hajszálak felületének megváltozása vagy sérülése miatti gubancosodást, és így javítja
     a fésülhetőséget.


     GYÖNGYHÁZFÉNYT KÖLCSÖNZŐ ANYAG
     Gyöngyházfényű megjelenést kölcsönöz a kozmetikumoknak.


     HABJAVÍTÓ ANYAG
     Javítja egy rendszer által előállított hab minőségét úgy, hogy a következő tulajdonságok közül egyet vagy többet
     megnövel: térfogat, textúra, illetve stabilitás.


     HABOSÍTÓANYAG
     A folyadék felületi feszültségének megváltoztatásával elősegíti, hogy kis folyadéktérfogat nagyszámú buborékot
     (levegő vagy más gáz) fogjon be.


     HABZÁSGÁTLÓ ANYAG
     A gyártás során visszaszorítja a habzást, vagy csökkenti a késztermék habosodási hajlamát.


     HAJFESTÉK
     Színessé teszi a hajat.


     HAJFIXÁLÓ ANYAG
     Lehetővé teszi a frizura fizikai rögzítését.


     HAJGÖNDÖRÍTŐ VAGY -EGYENESÍTŐ ANYAG
     Módosítja a haj kémiai szerkezetét, lehetővé téve a kívánt frizura kialakítását.


     HAJKONDICIONÁLÓ ANYAG
     Hatására a haj könnyen fésülhető, rugalmas, puha és csillogó marad, illetve testesebb, könnyebb, fényesebb stb. lesz.


     HAJTÓGÁZ
     Aeroszolos flakonban nyomást hoz létre, és a szelep megnyitásakor kihajtja annak tartalmát. Egyes cseppfolyósított
     hajtógázok oldószerként is viselkedhetnek.


     HIDRATÁLÓANYAG
     Növeli a bőr víztartalmát, valamint puhán és simán tartja a bőrt.


     IZZADÁSGÁTLÓ ANYAG
     Csökkenti az izzadást.


     KELÁTKÉPZŐ ANYAG
     Reakcióba lép és komplex vegyületeket alkot fémionokkal, ami hatással lehet a kozmetikai termékek stabilitására és/
     vagy külső megjelenésére.


     KÉPLÉKENYÍTŐSZER
     Meglágyít és képlékennyé tesz valamely más anyagot, amelyet egyébként nem lehetne könnyen alakítani, elkenni vagy
     eldolgozni.


     KOPTATÓANYAG
     A különböző testfelületekről anyagokat távolít el, vagy segíti a mechanikus fogtisztítást, vagy javítja a fog fényét.
2006.4.5.     HU                Az Európai Unió Hivatalos Lapja                  L 97/7


      KORPÁSODÁS ELLENI HATÓANYAG

      Segíti a korpásodás megakadályozását.


      KORRÓZIÓGÁTLÓ ANYAG

      Megakadályozza a csomagolás korrózióját.


      KOZMETIKAI SZÍNEZÉK

      A kozmetikumokat színezi, illetve a bőrt és/vagy más testfelületet színez. Az összes felsorolt színezék
      a színezőanyagok pozitív (jóváhagyott) listáján szereplő anyag (a kozmetikai termékekről szóló irányelv
      IV. melléklete).


      KÖRÖMKONDICIONÁLÓ ANYAG

      Javítja a köröm kozmetikai jellemzőit.


      KÖTŐANYAG

      Biztosítja a kohéziót a kozmetikumokban.


      LÁGYÍTÓSZER

      Puhává és simává teszi a bőrt.


      LEMOSÓANYAG

      Segíti a testfelület tisztán tartását.


      NEDVESÍTŐSZER

      Megtartja és visszatartja a nedvességet.


      OLDHATÓSÁGJAVÍTÓ ANYAG

      Javítja a vízben csak kevéssé oldódó anyagok oldhatóságát.


      OLDÓSZER

      Felold más anyagokat.


      OPÁLOSÍTÓANYAG

      Csökkenti a kozmetikumok átlátszóságát vagy áttetszőségét.


      OXIDÁLÓSZER

      Megváltoztatja valamely más anyag kémiai jellegét úgy, hogy az oxigént vesz fel vagy hidrogént ad le.


      ÖSSZEHÚZÓ ANYAG

      Összehúzza a bőrt.


      ÖSSZETAPADÁS-GÁTLÓ ANYAG

      Lehetővé teszi a szilárd részecskék szabad folyását, és így a por alakú kozmetikumok csomókba vagy kemény
      masszába történő összetapadásának elkerülését.


      PUFFERÁLÓSZER

      Stabilizálja a kozmetikumok pH-értékét.
L 97/8     HU                 Az Európai Unió Hivatalos Lapja                        2006.4.5.


     REDUKÁLÓANYAG
     Megváltoztatja valamely más anyag kémiai jellegét úgy, hogy az hidrogént vesz fel vagy oxigént ad le.

     STABILIZÁTOR
     Javítja az összetevők vagy a készítmény stabilitását és eltarthatóságát.

     SZÁJÁPOLÓ ANYAG
     Kozmetikai hatásokat biztosít a szájüreg számára, pl. kimosás, szagtalanítás, védelem.

     SZARUTISZTÍTÓ ANYAG
     Segíti a szaruréteg halott sejtjeinek eltávolítását.

     SZŐRTELENÍTŐSZER
     Eltávolítja a nem kívánt testszőrzetet.

     TARTÓSÍTÓSZER
     Elsősorban a mikroorganizmusoknak a termékben történő elszaporodását gátolja. Az összes felsorolt tartósítószer
     a tartósítószerek pozitív (jóváhagyott) listáján szereplő anyag (a kozmetikai termékekről szóló irányelv
     VI. melléklete).

     ULTRAIBOLYA SUGÁRZÁST ELNYELŐ ANYAG
     Védi a kozmetikai terméket az ultraibolya sugárzás hatásaitól.

     ULTRAIBOLYA-SZŰRŐ
     Kiszűr bizonyos ultraibolya sugarakat, hogy védje a bőrt és a hajat ezeknek a sugaraknak a káros hatásaitól. Az összes
     felsorolt ultraibolya-szűrő az ultraibolya-szűrők pozitív (jóváhagyott) listáján szereplő anyag (a kozmetikai
     termékekről szóló irányelv VII. melléklete).

     VISZKOZITÁSSZABÁLYOZÓ SZER
     Növeli vagy csökkenti a kozmetikumok viszkozitását.

     ZSÍRPÓTLÓ ANYAG
     Pótolja a hajnak vagy a bőr felső rétegének a zsírnemű anyagait.
                                                                                                        2006.4.5.
                                       EINECS/ELINCS-
    INCI-név      INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás        Funkció
                                         szám

ABIES BALSAMEA EXT-                      85085-34-3  285-364-0    Az abies balsamea kivonat a kanadai balzsamfenyő (Abies             Filmképző anyag/hajkondicionáló
RACT                                             balsamea, Pinaceae) rügyéből nyert kivonat                   anyag

ABIES PECTINATA EXT-                      92128-34-2  295-728-0    Az abies pectinata kivonat a fésűs jegenyefenyő (Abies             Erősítőszer/dezodorálóanyag
RACT                                             pectinata, Pinaceae) kérgéből és tűleveléből nyert kivonat
                                                                                                        HU
ABIES PECTINATA OIL                      92128-34-2  295-728-0    Az abies pectinata olaj a fésűs jegenyefenyő (Abies pectinata,         Erősítőszer/elfedőanyag
                                               Pinaceae) tűleveleiből nyert illóolaj

ABIES SIBIRICA OIL                       91697-89-1  294-351-9    Az abies sibirica olaj a szibériai jegenyefenyő (Abies sibirica,        Erősítőszer/elfedőanyag
                                               Pinaceae) tűleveléből és ágaiból desztillált illóolaj

ABIETIC ACID                          514-10-3   208-178-3    Abietinsav.-a fa gyantájábólból származó szerves sav              Emulzióstabilizátor

ABIETYL ALCOHOL                        666-84-2   211-564-4    [1R-(1α,4aβ,4bα,10aα)]-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-Dekahidro-           Viszkozitásszabályozó szer
                                               7-izopropil-1,4a-dimetil-fenantrén-1-metanol
                                                                                                        Az Európai Unió Hivatalos Lapja
ACACIA CATEHUGUM                        8001-76-1   232-291-7    Az acacia catechu az Acacia catechu, Leguminosae szárított,           Hajfesték
                                               zúzott gesztje

ACACIA CONCINNA EXT-                      202148-87-6          Az acacia concinna kivonat az Acacia concinna, Leguminosae           Bőrkondicionáló anyag
RACT                                             terméséből nyert kivonat

ACACIA DEALBATA EXT-                      165800-52-2          Az acacia dealbata kivonat a mimózafa (Acacia dealbata,             Bőrkondicionáló anyag
RACT                                             Leguminosae) leveléből nyert kivonat

ACACIA DECURRENS                        98903-76-5  308-877-4    Az acacia decurrens kivonat az akácfa (Acacia decurrens,            Bőrkondicionáló, bőrvédő
EXTRACT                                            Leguminosae) rügyéből készült kivonat és azok fizikailag            Növényi eredetű anyag
                                               módosított származékai, pl. tinktúrák, masszák, vízmentes
                                               kivonatok, illóolajok, gyanta tartalmú illóolajok, terpének,
                                               terpén mentes frakciók, desztillátumok, maradékok

ACACIA FARNESIANA                       89958-31-6  289-655-3    Az acacia farnesiana kivonat az akacia (Acacia farnesiana,           Viszkozitásszabályozó Növényi
EXTRACT                                            Leguminosae) virágából és terméséből készült kivonatok és            eredetű anyag
                                               azok fizikailag módosított származékai, pl: tinktúrák,
                                               masszák, vízmentes kivonatok, illóolajok, gyanta tartalmú
                                               illóolajok, terpének, terpén mentes frakciók, desztillátumok

ACACIA FARNESIANA                       2593593    232-519-5    Az acacia farnesiana mézga az antillakasszia (Acacia farne-           Viszkozitásszabályozó
GUM                                              siana, Leguminosae) megszáradt mézgás váladékából szár-
                                               mazó növényi anyag

ACACIA SENEGAL     Akácia     acaciae gummi      2593228    232-5195-5    Gumiarábikum                                  Viszkozitásszabályozó

ACACIA SENEGAL EXT-                      97659-43-3  307-447-3    Az acacia senegal kivonat akácia (Acacia senegal, Leguminosae)         Viszkozitásszabályozó
RACT                                             virágjából és bimbójábóll készült kivonat
                                                                                                        L 97/9
ACACIA SENEGAL GUM                       90387-99-8  291-377-2    Az acacia senegal mézgakivonat akácia (Acacia senegal,             Viszkozitásszabályozó
EXTRACT                                            Leguminosae) mézgájából készült kivonat
                                                                                                           L 97/10
                                         EINECS/ELINCS-
     INCI-név       INN-név   Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                       Kémiai/IUPAC-név            Korlátozás          Funkció
                                           szám

ACANTHOPANAX SENTI-                        92346-80-0  296-164-8    Az acanthopanax senticosus kivonat a tajgagyökér (Acantho-          Növényi eredetű anyag
COSUS (ELEUTHERO GIN-                                       panax senticosus, Araliaceae) gyökeréből nyert kivonat és
SENG) ROOT EXTRACT                                        módosított származékai, pl: tinktúrák, koncentrátumok,
                                                 illóolajok, gyantából készült illóolajok és származékaik,
                                                 terpének és terpén mentes frakciók, desztillátumok
                                                                                                           HU
ACER PSEUDOPLATANUS                        90063-88-0  290-048-0    Az acer pseudoplatanus kivonat a hegyi juhar (Acer pseudop-         Bőrkondicionáló anyag/növényi
EXTRACT                                              latanus, Aceraceae) leveléből nyert kivonat                 eredetű anyag

ACER SACCHARINUM                          91770-22-8  284-807-7    Az acer saccharinum kivonat az ezüst juhar (Acer saccharinum,        Biológiai adalékanyag
EXTRACT                                              Aceraceae) kérgéből és nedveiből nyert kivonat. és módosított
                                                 származékai, pl. tinktúrák, koncentrátumok, illóolajok,

ACETALDEHYDE                            75-07-0    200-836-8    Acetaldehid                                 Körömkondicionáló anyag, adalék-
                                                                                        anyag

ACETAMIDE MEA                           142-26-7   205-530-8    N-2-Hidroxi-etilacetamid                           Antisztatizáló szer/nedvesítőszer,
                                                                                                           Az Európai Unió Hivatalos Lapja
                                                                                        hajkondicionáló, bőrkondicionáló,
                                                                                        viszkozitásnövelő

ACETAMIDOETHOXY-                          221375-78-6          Butánaminium, N,N,N-trimetil-4-(2-acetamido-etoxi), klorid          Antisztatizáló szer/lágyítószer/haj-
BUTYTRIMONIUM CHLO-                                                                              kondicionáló anyag
RIDE

ACETAMIDOPROPYL TRI-                        123776-56-7          3-(Acetil-amino)-N,N,N-trimetil-1-propánaminium-klorid            Antisztatizáló szer
MONIUM CHLORIDE

ACETAMINOPHEN      Paracetamol    paracetamolum      103-90-2   203-157-5    Acetamid, N-(4-hidroxi-fenil)-paracetamol                  Adalékanyag

ACETAMINOSALOL     Acetaminoszalol              118-57-0   204-261-3    Benzoesav, 2-hidroxi-, 4-(acetil-amino)-fenil-észter             Baktérium elleni szer

ACETANILID       Acetanilid                 103-84-4   203-150-7    Acetanilid                                  Stabilizátor, illatanyag

ACETIC ACID       Ecetsav      acidum aceticum     64-19-7    200-580-7    Ecetsav                                   Pufferálószer

ACETONE         Aceton                   67-64-1    200-662-2    Aceton                                    Denaturálószer/oldószer

1-ACETOXY-2-METHYL-                        1386868            1-Naftalinol, 2-metil-, acetát                        Hajfesték
NAPHTHALENE

ACETUM                               90132-02-8  290-419-7    Ecet, kivonat                                Antisztatizáló szer

ACETYL CYSTEINE                          616-91-1   210-498-3    Acetil-cisztein                               Antioxidáns, bőrkondicionáló

ACETYL GLUCOSAMINE                         10036-64-3  233-115-1    N-Acetil-α-D-glükózamin                           Bőrkondicionáló anyag

ACETYL GLUTAMIC ACID                        1188-37-0   214-708-4    N-Acetil-glutaminsav                             Bőrkondicionáló anyag, adaléka-
                                                                                                           2006.4.5.
                                                                                        nyag

ACETYL GLUTAMINE                          35305-74-9           L-glutamin, N-acetil-                            Bőrkondicionáló anyag
                                                                                                       2006.4.5.
                                      EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                         Kémiai/IUPAC-név           Korlátozás          Funkció
                                        szám

ACETYL GLYCERYL RICI-                   235433-29-1           Gliceridek, vegyes acetil és ricinoloil                   Bőrkondicionáló anyag/lágyítószer
NOLEATE

ACETYL HEXAMETHYL                     15323-35-0   239-360-0    1,1,2,3,3,6-Hexametilindán-5-il-metil-keton                 Elfedőanyag, illatanyag-komponens
INDAN
                                                                                                       HU
ACETYL HEXAMETHYL                     1506-02-1    216-133-4    1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)-etán-1-        Elfedőanyag, illatanyag-komponens
TETRALIN                                          on

ACETYL MANDELIC ACID                    51019-43-3/           Benzolecetsav, α-(acetil-oxi)-                        Pufferálószer
                              7322-88-5

ACETYL METHIONINE                     65-82-7 1115-  200-617-7/214- N-Acetil-metionin                               Bőrkondicionáló anyag
                              47-5      224-3
                                                                                                       Az Európai Unió Hivatalos Lapja
ACETYL TRIBUTYL CIT-                    77-90-7     201-067-0    Tributil-o-acetil-citrát                           Filmképző anyag/képlékenyítőszer
RATE

ACETYL TRIETHYL CIT-                    77-89-4     201-066-5    Trietil-o-acetil-citrát                           Filmképző anyag/képlékenyítőszer
RATE

ACETYL TRIETHYLHEXYL                    144-15-0    205-617-0    Trisz(2-etilhexil)-2-(acetil-oxi)-propán-1,2,3-trikarboxilát         Lágyítószer/filmképző anyag/képlé-
CITRATE                                                                                 kenyítőszer

ACETYL TRIHEXYL CIT-                    24817-92-3            1,2,3-Propántrikarbonsav, 2-acetil-oxi-, trihexil-észter           Antioxidáns/kelátképző anyag/kép-
RATE                                                                                   lékenyítőszer

ACETYL TYROSINE                      537-55-3    208-671-3    N-acetil-L-tirozin                              Cserzőanyag, biológiai hatóanyag

ACETYLATED CASTOR                     84929-62-4   284-546-7    Ricinusolaj, acetilezett                           Lágyítószer, bőrkondicionáló
OIL

ACETYLATED CETYL                      221378-54-7           L-Prolin, 1-acetil-4-(acetil-oxi)-, -hexadecil-észter, (4R)-         Lágyítószer, bőrkondicionáló
HYDROXYPROLINATE

ACETYLATED GLYCOL                     22613-51-0   245-122-7    2-Acetoxi-etilsztearát                            Lágyítószer/emulzióstabilizátor
STEARATE

ACETYLATED HYDROGE-                    165800-53-3           Gliceridek, gyapotmagolaj mono-, hidrogénezett, acetátok           Lágyítószer/emulgeálószer, bőrkon-
NATED COTTONSEED                                                                             dicionáló
GLYCERIDE
                                                                                                       L 97/11
ACETYLATED HYDROGE-                    91053-41-7   293-306-0    Lanolin, hidrogénezett, acetilezett                     Lágyítószer, bőrkondicionáló
NATED LANOLIN
                                                                                                        L 97/12
                                     EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás         Funkció
                                       szám

ACETYLATED HYDROGE-                    93572-31-7  297-461-5    Gliceridek, sertészsír mono-, hidrogénezett, acetátok              Lágyítószer, bőrkondicionáló
NATED LARD GLYCERIDE

ACETYLATED HYDROGE-                    68990-58-9  273-612-0    Gliceridek, faggyú mono-, hidrogénezett, acetátok                Lágyítószer/emulgeálószer, bőrkon-
NATED TALLOW GLYCE-                                                                            dicionáló
                                                                                                        HU
RIDE

ACETYLATED HYDROGE-                    91723-32-9  294-538-5    Gliceridek, faggyú mono-, di-, és tri-, hidrogénezett, acetátok         Lágyítószer/emulgeálószer, bőrkon-
NATED TALLOW GLYCE-                                                                            dicionáló
RIDES

ACETYLATED HYDROGE-                    174333-76-7          Gliceridek, növényi olaj mono-, hidrogénezett, acetátok             Lágyítószer, bőrkondicionáló
NATED VEGETABLE
GLYCERIDE

ACETYLATED LANOLIN                     61788-48-5  262-979-2    Lanolin, acetát                                 Antisztatizáló szer/lágyítószer/
                                                                                                        Az Európai Unió Hivatalos Lapja
                                                                                      emulgeálószer, haj- és bőrkondici-
                                                                                      onáló

ACETYLATED LANOLIN                     61788-49-6  262-980-8    Ecetsav, lanolinalkoholokkal alkotott észterek                  Antisztatizáló szer/lágyítószer/
ALCOHOL                                                                                  emulgeálószer, haj- és bőrkondici-
                                                                                      onáló

ACETYLATED LANOLIN                     226995-78-4          9-Oktadekénsav, 12-hidroxi-, (9Z, 12R)-, lanolinalkoholok-            Antisztatizáló szer/lágyítószer
RICINOLEATE                                        kal alkotott észterek, acetátok

ACETYLATED LARD                      68990-55-6  273-609-4    Gliceridek, sertészsír mono-, acetátok                      Lágyítószer, bőrkondicionáló ágens
GLYCERIDE

ACETYLATED PALM KER-                    91744-63-7  294-627-9    Gliceridek, pálmamagolaj, acetilezett                      Lágyítószer/emulgeálószer
NEL GLYCERIDES

ACETYLATED SUCROSE                     121684-92-2          Szacharóz-disztearát, acetátok                          Lágyítószer
DISTEARATE

ACETYLMETHIONYL                      227200-23-9          Elasztin N-acetil-L-metioninnel és metilszilántriollal leját-          Antisztatizáló szer/bőrkondicio-
METHYLSILANOL ELASTI-                                   szódó reakció termékei                              náló anyag/hajkondicionáló anyag
NATE

ACHILLEA MILLEFOLIUM                    84082-83-7  282-030-6    Az achillea millefolium kivonat a cickafarkfű (Achillea             Csillapító szer/korpásodás elleni
EXTRACT                                          millefolium, Asteraceae) leveléből és virágjából nyert kivonat          hatóanyag/frissítőanyag/lemosóa-
                                                                                      nyag/erősítőszer
                                                                                                        2006.4.5.
ACHILLEA MILLEFOLIUM                    2236206    282-030-6    Az achillea millefolium olaj a cickafarkfű (Achillea millefolium,        Csillapító szer/korpásodás elleni
OIL                                            Asteraceae) virágzó hajtásvégéből nyert kivonat                 hatóanyag/frissítőanyag/lemosóa-
                                                                                      nyag/erősítőszer
                                                                                                 2006.4.5.
                                       EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név     Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név             Korlátozás        Funkció
                                          szám

ACID BLACK 1                           1064-48-8  213-903-1    Dinátrium-4-amino-5-hidroxi-3-(4-nitrofenil-azo)-6-(fenil-          Hajfesték
                                                azo)-naftalin-2,7-diszulfonát (CI 20470)

ACID BLACK 52                          5610-64-0  227-029-3    Króm, 3-hidroxi-4-[(2-hidroxi-1-naftalinil)-azo]-7-nitro-1-         Hajfesték
                                                                                                 HU
                                                naftalin-szulfonsav komplex (CI 15711)

ACID BLUE 1                           129-17-9   204-934-1    Hidrogén-[4-[4-(dietil-amino)-2',4'-diszulfonáto-benzhidrili-        Hajfesték
                                                dén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-dietilammónium, nátri-
                                                umsó (CI 42045)

ACID BLUE 3                           3536-49-0  222-573-8    Bisz[hidrogén-[4-[4-(dietil-amino)-5'-hidroxi-2',4'-diszulfo-        Hajfesték
                                                nát-benzhidrilidén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-dietilam-
                                                mónium], kalciumsó (CI 42051)
                                                                                                 Az Európai Unió Hivatalos Lapja
ACID BLUE 9                           3844-45-9  223-339-8    Dihidrogén-(etil)[4-[4-[etil(3-szulfonáto-benzil)-]amino]-2'-        Hajfesték
                                                szulfonát-benzhidrilidén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén-](3-
                                                szulfonát-benzil)-ammónium, dinátriumsó (CI 42090)

ACID BLUE 62                           4368-56-3  224-460-9    Nátrium-1-amino-4-(ciklohexil-amino)-9,10-dihidro-9,10-           Hajfesték
                                                dioxo-antracén-2-szulfonát (CI 62045)

ACID BLUE 74   Indigotin-diszulfo-              860-22-0   212-728-8    Dinátrium-5,5'-(2-(1,3-dihidro-3-oxo-2H-indazol-2-ilidén)-          Hajfesték
         nát-nátrium                                 1,2-dihidro-3H-indol-3-on)-diszulfonát (CI 73015)

ACID BROWN 13                          6373-79-1  228-922-0    Dinátrium-3,3'-[szulfonil-bisz[2-nitro-p-fenilén)-imino]]-          Hajfesték
                                                bisz[6-anilin-benzolszulfonát] (CI 10410)

ACID GREEN 1                           19381-50-1  243-010-2    Trinátrium-trisz[5,6-dihidro-5-hidroxi-imino-6-oxo-nafta-          Hajfesték
                                                lin-2-szulfonát(2-)-N5,O6]-ferrát(3-) (CI 10020)

ACID GREEN 25                          4403-90-1  224-546-6    Dinátrium-2,2'-(9,10-dioxo-antracén-1,4-diil-diimino)-bisz          Hajfesték
                                                (5-metilszulfonát) (CI 61570)

ACID GREEN 50                          3087-16-9  221-409-2    Hidrogén-[4-[4-(dimetil-amino)-α-(2-hidroxi-3,6-diszulfo-          Hajfesték
                                                náto-1-naftil-benzilidén-]ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-dime-
                                                tilammónium, mononátriumsó (CI 44090)

ACID ORANGE 3                          6373-74-6  228-921-5    Nátrium-2-anilin-5-(2,4-dinitro-anilin)-benzolszulfonát (CI         Hajfesték
                                                10385)
                                                                                                 L 97/13
ACID ORANGE 6                          547-57-9   208-924-8    Nátrium-4-(2,4-dihidroxi-fenil-azo)-benzolszulfonát (CI           Hajfesték
                                                14270)
                                                                                                 L 97/14
                                       EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás        Funkció
                                         szám

ACID ORANGE 7                          633-96-5   211-199-0    Nátrium-4-[(2-hidroxi-1-naftil)-azo]-benzolszulfonát (CI           Hajfesték
                                               15510)

ACID ORANGE 24                         1320-07-06  215-296-9    Nátrium 4-[[3-[(dimetil-fenil)-azo]-2,4-dihidroxifenil]-azo]-         Hajfesték
                                               benzolszulfonát (CI 20170)
                                                                                                 HU
ACID RED 14                           3567-69-9  222-657-4    Dinátrium-4-hidroxi-3-[(4-szulfonáto-naftil)-azo]-naftalin-          Hajfesték
                                               szulfonát (CI 14720)

ACID RED 14 ALUMINUM                      84238-07-3  282-478-2    1-Naftalin-szulfonsav, 4-hidroxi-3-[(4-szulfo-1-naftalinil)-         Hajfesték
LAKE                                             azo]-, alumínium komplex (CI 14720:1)

ACID RED 18                           2611-82-7  220-036-2    Trinátrium-1-(1-naftil-azo)-2-hidroxi-naftalin-4',6,8-triszul-        Hajfesték
                                               fonát (CI 16255)
                                                                                                 Az Európai Unió Hivatalos Lapja
ACID RED 18 ALUMINUM                      12227-64-4  235-438-3    Alumínium-7-hidroxi-8-[(4-szulfo-1-naftalinil)-azo]-1,3-           Hajfesték
LAKE                                             naftfalin-diszulfonsav komplex (CI 16255:1)

ACID RED 27                           915-67-3   213-022-2    Trinátrium-3-hidroxi-4-(4'-szulfonáto-naftil-azo)-naftalin-          Hajfesték
                                               2,7-diszulfonát (CI 16185)

ACID RED 33                           3567-66-6  222-656-9    Dinátrium-5-amino-4-hidroxi-3-fenil-azo-naftalin-2,7-             Hajfesték
                                               diszulfonát (CI 17200)

ACID RED 35                           6441-93-6  229-231-7    Dinátrium-5-acetil-amino-4-hidroxi-3-[(o-tolil)-azo]-nafta-          Hajfesték
                                               lin-2,7-diszulfonát (CI 18065)

ACID RED 51      Eritrozin                16423-68-0  240-474-8    Dinátrium-2-(2,4,5,7-tetrajód-6-oxid-3-oxo-xantén-9-il)-           Hajfesték
                                               benzoát (CI 45430)

ACID RED 52                           3520-42-1  222-529-8    Hidrogén-3,6-bisz(dietil-amino)-9-(2,4-diszulfonát-fenil)-          Hajfesték
                                               xantilium, nátriumsó (CI 45100)

ACID RED 73                           5413-75-2  226-502-1    1,3-naftalin-diszulfonsav, 7-hydroxy-8-[[4-(phenylazo)-            Hajfesték
                                               fenyl]-azo]-, dinátriumsó

ACID RED 87                           548-26-5   241-409-6    Dinátrium-2-(2,4,5,7-tetrabróm-6-oxid-3-oxo-xantin-9-il)-           Hajfesték
                                17372-87-1          benzoát (CI 45380)

ACID RED 92                           18472-87-2  242-355-6    3,4,5,6-Tetraklór-2-(1,4,5,8-tetrabróm-6-hidroxi-3-oxo-xan-          Hajfesték
                                               tin-9-il)-benzoesav (CI 45410)
                                                                                                 2006.4.5.
ACID RED 95                           33239-19-9  251-419-2    Dinátrium-2-(4,5-dijód-6-oxid-3-oxo-xantin-9-il)-benzoát           Hajfesték
                                               (CI 45380)
                                                                                                             2006.4.5.
                                        EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név    Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név                 Korlátozás        Funkció
                                           szám

ACID RED 195                                           Króm, 4-[(4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1-fenil-1H-pirazol-4-    IV/1        Kozmetikai színezék
                                                 il)-azo]-3-hidroxi-naftalin-1-szulfonsav komplex


ACID VIOLET 9                           6252-76-2  228-377-9    Hidrogén-9-(2-karboxiláto-fenil)-3-(2-metil-anilin)-6-(2-              Hajfesték
                                                                                                             HU
                                                 metil-4-szulfo-anilin)-xantilium, mononátriumsó (CI 45190)


ACID VIOLET 43                           4430-18-6  224-618-7    Nátrium-4-[(9,10-dihidro-4-hidroxi-9,10-dioxo-1-antril)-               Hajfesték
                                                 amino]-toluol-3-szulfonát (CI 60730)


ACID YELLOW 1                           846-70-8   212-690-2    Dinátrium-5,7-dinitro-8-oxido-naftalin-2-szulfonát (CI                Hajfesték
                                                 10316)


ACID YELLOW 3                           95193-83-2  305-897-5    1H-Indol-1,3(2H)-dion, 2-(2-kinolinil)-, szulfonált, nátri-             Hajfesték
                                                                                                             Az Európai Unió Hivatalos Lapja
                                                 umsók


ACID YELLOW 23                           1934-21-0  217-699-5    Trinátrium-5-hidroxi-1-(4-szulfo-fenil)-4-(4-szulfo-fenil-              Hajfesték
                                                 azo)-pirazol-3-karboxilát (CI 19140)


ACID YELLOW 73    Fluoreszcein-nát-              518-47-8   208-253-0    Dinátrium-2-(3-oxo-6-oxido-xantin-9-il)-benzoát (CI                 Hajfesték
SODIUM SALT      rium                                    45350)


/ACIDOPHOLIUS VITIS                                       Az acidophilus/vitis vinifera fermentum szőlő (Vitis vinifera)            Bőrkondicionáló anyag, biológiai
VINIFERA FERMENT                                         acidophilus mikroorganizmussal történő erjesztéséből kapott             anyag
                                                 anyag


ACINETOBACTER FER-                                        Acinetobacterrel történő erjesztésből kapott anyag                  Bőrkondicionáló anyag
MENT


ACORUS CALAMUS EXT-                        84775-39-3  283-869-0    Az acorus calamus kivonat a palkaszár (Acorus calamus,                Bőrkondicionáló anyag
RACT                                               Araceae) gyökeréből nyert kivonat


ACORUS CALAMUS ROOT                        84775-39-3  283-869-0    Az acorus calamus gyökérpor a palkaszár (Acorus calamus,               Bőrkondicionáló anyag
POWDER                                              Araceae) gyökeréből származó por


ACRYLAMIDE/SODIUM                         25085-02-3          2-Propénsav, nátriumsó, 2-propénamiddal alkotott polimer               Antisztatizáló szer/filmképző
ACRYLATE COPOLYMER                                                                                  anyag, kötőanyag
                                                                                                             L 97/15
ACRYLAMIDES COPOLY-                                       2-Propénamid, 2-buténamiddal és/vagy alkilpropénamiddal               Antisztatizáló szer/filmképző
MER                                               alkotott polimer                                   anyag, kötőanyag
                                                                                                      L 97/16
                                    EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név             Korlátozás        Funkció
                                       szám

ACRYLAMIDES/ACRYLA-                                   Dimetilamino-propilakrilamid                        Filmképző anyag, hajfixáló
TES/DMAPA/METHOXY
PEG METHACRYLATE
COPOLYMER
                                                                                                      HU
ACRYLAMIDOPROPYLTRI-                                   Propénamid-propil-trimetilammónium-klorid, propénsav-            Filmképző anyag, antisztatizáló
MONIUM CHLORIDE/                                     val, buténsavval és/vagy alkilpropenoátokkal alkotott poli-         anyag, hajfixáló
ACRYLATES COPOLYMER                                   mer

ACRYLATES COPOLYMER                    25133-97-5          2-Propénsav, 2-metil-, etil-2-propenoáttal és metil-2-metil-        Antisztatizáló szer/kötőanyag/film-
                                             2-propenoáttal alkotott polimer                       képző anyag, műkörömépítő anyag,
                                                                                   hajfixáló

ACRYLATES/ACETOACE-                                   Acetoacetoxietil-Metakrilát és egy vagy két Metakrilsav-          Filmképző anyag, hajfixáló, viszko-
TOXYETHYL METHACRY-                                   monpolimer származéka                            zitásnövelő
                                                                                                      Az Európai Unió Hivatalos Lapja
LATE COPOLYMER

ACRYLATES/ACRYLAMIDE                                   Propénamid, propénsavval, buténsavval és/vagy alkilprope-          Filmképző anyag, hajfixáló
COPOLYMER                                        noátokkal alkotott polimer

ACRYLATES/AMMONIUM                                    Ammónium-butenoát, propénsavval, buténsavval és/vagy            Antisztatizáló szer/filmképző anyag
METHACRYLATE COPOLY-                                   alkilpropenoátokkal alkotott polimer
MER

ACRYLATES/C10-30                                     C10-C30 szénatomszámú alkilpropenoát, propénsavval,             Filmképző anyag, emulzióstabilizá-
ALKYL ACRYLATE CROSS-                                  buténsavval és/vagy alkilpropeonátokkal alkotott polimer,          tor
POLYMER                                         propenil-szacharóz-éterrel vagy propenil-2,2-dihidroxi-
                                             metil-1,3-propándiollal lejátszódó reakció terméke

ACRYLATES/CARBAMATE                                   A karbamát és az akrilsav egy vagy több monomerének             Hajkondicionáló anyag/bőrkondici-
COPOLYMER                                        polimere                                  onáló anyag

ACRYLATES/CETETH-20                                   Metilén-butándisav és α-hexadecil-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2-          Viszkozitásszabályozó szer
ITACONATE COPOLYMER                                   etándiil) félészteréből és akrilsav, metakrilsav vagy ezek
                                             egyszerű észtereinek egy vagy több monomerjéből keletkező
                                             kopolimer

ACRYLATES/CETETH-20                                   Metakrilsav és α-hexadecil-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2-etándiil)         Viszkozitásszabályozó szer
METHACRYLATE COPOLY-                                   félészteréből és akrilsav, metakrilsav vagy ezek egyszerű
MER                                           észtereinek egy vagy több monomerjéből keletkező kopo-
                                             limer
                                                                                                      2006.4.5.
ACRYLATES/DIACETO-                                    Diacetonakrilamid és az akrilsav egy vagy több monome-           Filmképző anyag/viszkozitásszabá-
NEACRYLAMIDE COPOLY-                                   rének polimer származéka                          lyozó szer
MER
                                                                                                      2006.4.5.
                                    EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név             Korlátozás        Funkció
                                       szám

ACRYLATES/DIMETHI-                                    Polidimetilsziloxán, akrilsavval, metakrilsavval vagy ezek          Összetapadás-gátló anyag/kötőa-
CONE COPOLYMER                                      egyszerű észtereinek egy vagy több monomerjével alkotott           nyag/filmképző anyag
                                             kopolimer
                                                                                                      HU
ACRYLATES/DIMETHYLA-                                   Metakrilsav és dimetil-aminoetanol észteréből és akrilsavból,        Kötőanyag/filmképző anyag
MINOETHYL METHACRY-                                   metakrilsavból vagy ezek egyik egyszerű észteréből álló egy
LATE COPOLYMER                                      vagy több monomerből keletkező kopolimer


ACRYLATES/ETHYLHEXYL                                   Etil-hexilakrilátból és akrilsavból, metakrilsavból vagy ezek        Filmképző anyag, hajkondicionáló
ACRYLATE COPOLYMER                                    egyik egyszerű észteréből álló, egy vagy több monomerből           ágens
                                             keletkező kopolimer


ACRYLATES/ETHYLHEXY-                                   2-Propénsav, 2-metil-, 2-propénsavval és N-(2-etil-hexil)-2-         Filmképző anyag
LACRYLAMIDE COPOLY-                                   propénamiddal alkotott polimer
                                                                                                      Az Európai Unió Hivatalos Lapja
MER


ACRYLATES/PVP COPOLY-                   26589-26-4          2-Propénsav, 2-metil-, 1-etenil-2-pirolidinonnal és etil-2-         Antisztatizáló szer/kötőanyag/film-
MER                                           metil-2-propenoáttal alkotott polimer                    képző anyag


ACRYLATES/STEARETH-                                   Az akrilsav és Steareth 50 egy vagy több monomerének             Filmképző anyag/viszkozitásszabá-
50 ACRYLATE COPOLY-                                   polimere                                   lyozó szer
MER


ACRYLATES/STEARETH-                                   Sztearilalkohol, oxiránnal lejátszódó reakció terméke, bute-         Viszkozitásszabályozó szer
20 METHACRYLATE                                     noát-észter, propénsavval, buténsavval és/vagy alkilprope-
COPOLYMER                                        noátokkal alkotott polimer


ACRYLATES/STEARETH-                                   Metilén-butándisav és α-oktadecil-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2-          Viszkozitásszabályozó szer
20 ITACONATE COPOLY-                                   etándiil) félészteréből és akrilsav, metakrilsav vagy ezek
MER                                           egyszerű észtereinek egy vagy több monomerjéből alkotott
                                             kopolimer


ACRYLATES/VA COPOLY-                    25067-02-1          A vinilacetát és az akrilsav egy vagy több monomerének            Filmképző anyag/viszkozitásszabá-
MER                                           polimere                                   lyozó szer


ACRYLATES/VA CROSS-                                                                          Filmképző anyag
POLYMER


ACRYLATES/VINYL ISO-                                                                         Filmképző anyag/emulzióstabilizá-
                                                                                                      L 97/17
DECANOATE CROSSPOLY-                                                                         tor/viszkozitásszabályozó szer
MER
                                                                                                                  L 97/18
                                         EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név   Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                  Korlátozás            Funkció
                                           szám

ACRYLIC ACID/ACRYLO-                        61788-40-7           2-Propén-nitril, homopolimer, hidrolizált                          Filmképző anyag, kötőanyag, bőr-
NITROGENS COPOLYMER                                                                                      kondicionáló

ACTINIDIA CHINENSIS                        92456-63-8  296-241-6    Az actinidia chinensis kivonat a kivi (Actinidia chinensis,                 Lágyítószer/bőrkondicionáló anyag
                                                                                                                  HU
FRUIT EXTRACT                                           Actinidiaceae) terméséből nyert kivonat

ACTINIDIA CHINENSIS                        92456-63-8  296-241-6    Az actinidia chinensis mag a kivi növény (Actinidia chinensis,                Lágyítószer/bőrkondicionáló anyag
SEED                                               Actinidiaceae) őrölt magja

ACTINIDIA CHINENSIS                                        Az actinidia chinensis magolaj a kivi növény (Actinidia                   Lágyítószer/bőrkondicionáló anyag
SEED OIL                                             chinensis, Actinidiaceae) magjából sajtolt nem illó olaj

ACTINIDIA CHINENSIS                        92456-63-8  296-241-6    Az actinidia chinensis víz a kivi (Actinidia chinensis, Actinidia-              Lágyítószer/bőrkondicionáló anyag
WATER                                               ceae) termésében lévő fő illatanyagok vizes oldata
                                                                                                                  Az Európai Unió Hivatalos Lapja
ADANSONIA DIGITATA                         225233-93-2          Az adansonia digitata olaj a majomkenyérfa (Adansonia                    Lágyítószer/bőrkondicionáló anyag
OIL                                                digitata, Bombacaceae) gyümölcshúsából és leveléből nyert
                                                 nem illó olaj

ADENOSINE                             58-61-7    200-389-9    Adenozin                                           Bőrkondicionáló anyag

ADENOSINE CYCLIC                          60-92-4    200-492-9    Adenozin, gyűrűs 3',5'-(hidrogénfoszfát)                           Bőrkondicionáló anyag
PHOSPHATE

ADENOSINE PHOSPHATE  Adenozin-foszfát              61-19-8    200-500-0    Adenozin-foszfát                                       Bőrkondicionáló anyag

ADENOSINE TRIPHOSP-                        56-65-5    200-283-2    Adenozin-5'-trifoszfát                                    Bőrkondicionáló anyag
HATE

ADEPS BOVIS                            61789-97-7  263-099-1    Faggyú. Állati zsiradék. Elsősorban C16-C18 szénatom-        II/419 (a II/419 sze-  Lágyítószer
                                                 számú zsírsavak gliceridjeit tartalmazza               rinti eljárást kell
                                                                                    követni)

ADEPS SUILLUS                           61789-99-9  263-100-5    Sertészsír. A sertés belső zsiradékaiból nyert tisztított zsír.               Lágyítószer
                                                 Elsősorban sztearint, palmitint és oleint tartalmaz

ADIANTUM CAPILLUS                         84649-72-9  283-457-0    Az adiantum capillus-veneris kivonat a vénuszfodorka                     Korpásodás elleni hatóanyag/össze-
VENERIS EXTRACT                                          (Adiantum capillus-veneris, Polypodiaceae) leveléből nyert                  húzó anyag
                                                 kivonat
                                                                                                                  2006.4.5.
ADIANTUM PEDATUM                          165800-54-4          Az adiantum pedatum kivonat a vénuszhaj (Adiantum                      Korpásodás elleni hatóanyag/össze-
EXTRACT                                              pedatum, Polypodiaceae) leveléből nyert kivonat                       húzó anyag
                                                                                                     2006.4.5.
                                     EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név            Korlátozás        Funkció
                                        szám

ADIPIC ACID                         124-04-9   204-673-3    Adipinsav                                 Pufferálószer, illatanyag-kompo-
                                                                                   nens

ADIPIC ACID/DIETHYLENE                   26760-54-3           Hexándisav, 2,2'-oxi-biszetanollal és 1,2,3-propán-triollal        Filmképző anyag
GLYCOL/GLYCERIN                                      alkotott poliészter
                                                                                                     HU
CROSSPOLYMER

ADIPIC ACID/DIETHYLE-                    25085-20-5           Hexándisav, N-(2-amino-etil)-1,2-etán-diaminnal alkotott          Filmképző anyag, hajfixáló
NETRIAMINE COPOLYMER                                    poliamid

ADIPIC ACID/DIMETHY-                    133184-01-7          Hexándisav, 1-(bisz(2-amino-etil)-amino)-3-(dimetil-amino)-        Filmképző anyag, hajfixáló
LAMINOHYDROXYP-                                      2-propanollal alkotott polimer
ROPYL DIETHYLENETRIA-
MINE COPOLYMER
                                                                                                     Az Európai Unió Hivatalos Lapja
ADIPIC ACID/EPOXYP-                     25212-19-5           Hexándisav, klór-metiloxiránnal és N-(2-amino-etil)-1,2-          Filmképző anyag hajfixáló
ROPYL DIETHYLENETRIA-                                   etándiaminnal alkotott polimer
MINE COPOLYMER

ADIPIC ACID/ISOPHTHA-                    25950-34-9                                                Filmképző anyag
LIC ACID/NEOPENTYL
GLYCOL/TRIMETHYLOLP-
ROPANE COPOLYMER

ADIPIC ACID/ISOPHTHA-                    25950-34-9           1,3-Benzoldikarbonsav, 2,2-dimetil-1,3-propán-diollal, 2-         Filmképző anyag
LIC ACID/NEOPENTYL                                     etil-2-(hidroxi-metil)-1,3-propán-diollal és hexándisavval
GLYCOL/TRIMETHYLOLP-                                    alkotott polimer
ROPANE COPOLYMER

ADIPIC ACID/NEOPENTYL                    28407-73-0           Hexándisav, 1,3-dihidro-1,3-dioxo-5-izobenzofuránkarbon-          Filmképző anyag
GLYCOL/TRIMELLITIC                                     savval és 2,2-dimetil-1,3-propán-diollal alkotott polimer
ANHYDRIDE COPOLYMER

AEGOPODIUM PODAG-                      90320-19-7  291-043-6    Az aegopodium podagraria kivonat a podagrafű (Aegopodium          Növényi eredetű anyag
RARIA EXTRACT                                       podagraria, Apiaceae) virágzó hajtásvégéből nyert kivonat

AESCULUS HIPPOCASTA-                    8053-39-2   232-497-7    Az aesculus hippocastanum kéregkivonat a vadgesztenye           Erősítőszer/összehúzó anyag, bőr-
NUM BARK EXTRACT                                      (Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae) kérgéből nyert         kondicionáló
(HORSE CHESTNUT)                                      kivonat

AESCULUS HIPPOCASTA-                    8053-39-2   232-497-7    Az aesculus hippocastanum kivonat a vadgesztenyéből            Erősítőszer/összehúzó anyag
NUM EXTRACT                                        (Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae) nyert kivonat
                                                                                                     L 97/19
AGAR                agar           9002-18-0   232-658-1    Agar                                    Kötőanyag/viszkozitásszabályozó
                                                                                   szer
                                                                                                            L 97/20
                                        EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás         Funkció
                                          szám

AGARICUS BISPORUS                        95009-14-6   305-742-1    Az agaricus bisporus kivonat a csipkegomba (Agaricus              Növényi eredetű anyag
EXTRACT                                             bisporus, Agaricaceae) szárából és kalapjából készült kivonat

AGAROSE                             9012-36-6   232-731-8    Agaróz                                     Bőrkondicionáló anyag/viszkozi-
                                                                                                            HU
                                                                                        tásszabályozó szer

AGAVE AMERICANA EXT-                      85186-53-4   286-037-5    Az agave americana kivonat az agávé (Agave americana,              Bőrkondicionáló anyag
RACT                                              Agavaceae) leveléből nyert kivonat

AGAVE RIGIDA                                          Az agave rigida a szizál (Agave rigida, Agavaceae) leveléből          Duzzasztószer
                                                származó növényi anyag

AGAVE RIGIDA EXTRACT                      165800-55-5  306-786-4    Az agave rigida kivonat a szizál (Agave rigida, Agavaceae)           Duzzasztószer
                                                leveléből nyert kivonat
                                                                                                            Az Európai Unió Hivatalos Lapja
AGRIMONIA EUPATORIA                       84775-40-6   283-870-6    Az agrimonia eupatoria kivonat a párlófű (Agrimonia               Bőrkondicionáló anyag/összehúzó
EXTRACT                                             eupatoria, Rosaceae) leveléből nyert kivonat                  anyag/baktérium elleni szer

AGROPYRON REPENS                        84649-79-6   283-459-1    Az agropyron repens kivonat a tarackbúza (Agropyron repens,           Bőrkondicionáló anyag, illatanyag-
EXTRACT                                             Gramineae) gyökeréből nyert kivonat                       komponens

AHNFELTIA CONCINNA                       223749-75-5           Az ahnfeltia concinna kivonat algából (Ahnfeltia concinna,           Bőrvédő anyag; gélképző anyag
EXTRACT                                             Pillophoraceae) nyert kivonat

AILANTHUS ALTISSIMA                       90131-67-2   290-380-6    Az ailanthus altissima kivonat a bálványfa (Ailanthus altissima,        Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                             Simarubaceae) kérgéből nyert kivonat

ALANINE        Alanin     alaninum         56-41-7/302-  200-273-8/    Alanin                                     Antisztatizáló szer, illatanyag-kom-
                                72-7      206-126-4                                            ponens, bőrkondicionáló

ALANINE GLUTAMATE                        13187-90-1           Glutaminsav, alaninnal alkotott vegyület                    Bőrkondicionáló anyag

ALANINE/HISTIDINE/                                       Alaninból, hisztidinből és lizinből származó polimer,              Bőrkondicionáló anyag
LYSINE POLYPEPTIDE                                       rézszármazék, hidroklorid
COPPER HCL

ALBUMEN                             9006-50-2   310-127-6    Természetben előforduló anyag, tojásfehérje                   Filmképző anyag

ALCHEMILLA VULGARIS                       84695-94-3   283-614-3    Az alchemilla vulgaris kivonat a palástfű (Alchemilla vulgaris,         Bőrkondicionáló anyag/lemosóa-
EXTRACT                                             Rosaceae) leveléből és föld feletti részeiből nyert kivonat           nyag/összehúzó anyag
                                                                                                            2006.4.5.
ALCLOXA        Alcloxa                 1317-25-5   215-262-3    Alumínium, klór-[(2,5-dioxo-4-imidazolidinil)-ureát]-tetra-           Baktérium elleni szer/összehúzó
                                                hidroxid-                                    anyag
                                                                                                           2006.4.5.
                                        EINECS/ELINCS-
    INCI-név      INN-név   Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név             Korlátozás         Funkció
                                          szám

ALCOHOL        Alkohol      alcoholum/ethanolum   64-17-5    200-578-6    Etanol                                    Oldószer, habzáscsökkentő, fertőt-
                                                                                       lenítő

ALCOHOL DENAT                                          A vám- és jövedéki előírások szerint denaturált etanol            Oldószer, habzáscsökkentő, visz-
                                                                                       kozitáscsökkentő
                                                                                                           HU
ALDIOXA        Aldioxa                  5579-81-7   226-964-4    Alumínium, [(2,5-dioxo-4-imidazolidinil)-ureát]-dihidroxi-          Baktérium elleni szer/összehúzó
                                                                                       anyag

ALEURITES MOLUCCANA                       223747-70-4          Az aleurites moluccana kivonat a kukui (Aleurites moluccana,         Lágyítószer
EXTRACT                                             Euphorbiaceae) diójából nyert kivonat

ALEURITES MOLUCCANA                       8015-80-3           Az aleurites moluccana dióolaj a kukui (Aleurites moluccana,         Bőrkondicionáló anyag
NUT OIL                                             Euphorbiaceae) diójából sajtolt olaj

ALEURITIC ACID                          6949-98-0           Hexadekánsav, 9,10,16-trihidroxi-                      Bőrkondicionáló anyag
                                                                                                           Az Európai Unió Hivatalos Lapja
ALGAE                                                                                    Erősítőszer/frissítőanyag/csillapító-
                                                                                       szer/nedvesítőszer

ALGIN         Nátrium-alginát  natrii alginas      9005-38-3           Alginsav, nátriumsó                             Kötőanyag/viszkozitásszabályozó
                                                                                       szer, illatanyag-komponens

ALGINIC ACID     Alginsav     acidum alginicum     9005-32-7   232-680-1    Alginsav                                   Kötőanyag/viszkozitásszabályozó
                                                                                       szer

ALKANNA TINCTORIA                        85251-58-7  286-464-4    Az alkanna tinctoria kivonat az ebnyelvfű (Alkanna tinctoria,        Erősítőszer, bőrkondicionáló szer
EXTRACT                                             Boraginaceae) gyökeréből nyert kivonat

ALLANTOIN       Allantoin                 97-59-6    202-592-8    Karbamid, (2,5-dioxo-4-imidazolidinil)-                   Csillapítószer, bőrkondicionáló,
                                                                                       bőrvédő

ALLANTOIN ACETYL                         4207-40-3   224-126-2    N-Acetil-DL-metionin 2,5-dioxo-4-imidazolidin-karbamid-           Antisztatizáló szer/bőrvédő anyag/
METHIONINE                                           dal alkotott (1:1) vegyület                         csillapítószer

ALLANTOIN ASCORBATE                       57448-83-6  260-739-1    (2,5-Dioxo-imidazolidin-4-il)-karbamid-L-aszkorbát              Antioxidáns/csillapítószer/bőrvédő
                                                                                       anyag

ALLANTOIN BIOTIN                         4492-73-3           Karbamid, 2,5-dioxo-4-imidazolidinil-, 2H-tieno[3,4d]imi-          Csillapítószer/faggyúképződés-gátló
                                                dazol-4-pentánsavval alkotott vegyület, hexahidro-2-oxo-,          anyag/bőrvédő anyag
                                                [3as(3aα,4b,6aα)]-

ALLANTOIN CALCIUM                        4207-41-4           β-Alanin, N-(2,4-Dihidroxi-3,3-dimetil-1-oxo-butil)-, kal-          Csillapítószer/bőrvédő anyag
PANTOTHENATE                                          ciumsó (2:1), (R)-, 2,5-dioxo-4-imidazolidinil-karbamiddal
                                                alkotott vegyület
                                                                                                           L 97/21
ALLANTOIN GALACTU-                        5119-24-4           Karbamid, (2,5-dioxo-4-imidazolidinil)-, galakturonsavval          Csillapítószer/bőrvédő anyag
RONIC ACID                                           alkotott vegyület
                                                                                                       L 97/22
                                     EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név             Korlátozás         Funkció
                                       szám

ALLANTOIN GLYCYRRHE-                    976175             Olean-12-én-29-sav, 3-hidroxi-11-oxo-, (3β,20β)-. 2,5-            Bőrvédő anyag/csillapítószer
TINIC ACID                                        dioxo-4-imidazolidinil-karbamiddal alkotott vegyület (1:1)

ALLANTOIN PABA                       4207-42-5           Karbamid, (2,5-dioxo-4-imidazolidinil)-, 4-aminobenzoe-           Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag,
                                                                                                       HU
                                             savval alkotott vegyület (1:1)                        bőrkondicionáló

ALLANTOIN POLYGALAC-                    29659-38-9           D-Poligalakturonsav, (2,5-dioxo-4-imidazolidinil)-karbamid-         Bőrvédő anyag/csillapítószer
TURONIC ACID                                       dal alkotott vegyület

ALLIUM CEPA EXTRACT                    8054-39-5   232-498-2    Az allium cepa kivonat a vöröshagyma (Allium cepa, Liliaceae)        Korpásodás elleni hatóanyag
                                             gumójából nyert kivonat

ALLIUM SATIVUM EXT-                    8008-99-9   232-371-1    Az allium sativum kivonat a fokhagyma (Allium sativum,            Baktérium elleni szer
RACT                                           Liliaceae) gumójából nyert kivonat
                                                                                                       Az Európai Unió Hivatalos Lapja
ALLYL CAPROATE                       123-68-2   204-642-4    Allil-hexanoát                                Lágyítószer

ALLYL METHACRYLATES                    182212-41-5          2-Propénsav, 2-metil-, 1,2-eténdiil-észter, 2-propenil-2-          Emulzióstabilizátor/opálosítóa-
CROSSPOLYMER                                       metil-2-propenoáttal alkotott polimer                    nyag/viszkozitásszabályozó szer

ALLYL STEARATE/VA                     56266-37-6           Propenil-sztearát, etenil-acetáttal alkotott polimer             Filmképző anyag
COPOLYMER

ALMOND OIL PEG-6                      124046-50-0          Olajok, mandula, etoxilált, 6 mól EO                     Lágyítószer
ESTERS

ALMONDAMIDE DEA                      124046-18-0          Mandulaamidok, N,N-bisz(2-hidroxi-etil)-                   Felületaktív anyag

ALMONDAMIDOPROPAL-                     124046-03-3          Mandula-alkilamidopropil-dimetil-benzilammónium-klorid            Antisztatizáló szer
KONIUM CHLORIDE

ALMONDAMIDOPROPYL                     165586-98-1          Mandulaamid-propil-dimetilglicin                       Felületaktív anyag/habosítóanyag/
BETAINE                                                                                lemosóanyag

ALMONDAMIDOPROPYL                     165586-99-2          Amidok, mandula, N-[3-(dimetil-amino)-propil]                Antisztatizáló szer
DIMETHYLAMINE

ALMONDAMIDOPROPY-                     124046-20-4          Amidok, mandula, N-[3-(dimetil-amino)-propil]-, N-oxid            Felületaktív anyag/habosítóanyag/
LAMINE OXIDE                                                                              lemosóanyag
                                                                                                       2006.4.5.
ALNUS FIRMIFOLIA EXT-                   223747-71-5          Az alnus firmifolia kivonat az Alnus firmifolia, Betulaceae         Bőrkondicionáló anyag
RACT                                           tobozából nyert kivonat
                                                                                                              2006.4.5.
                                         EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név    Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                       Kémiai/IUPAC-név                Korlátozás         Funkció
                                            szám

ALOE ARBORESCENS                          223747-76-0          Az aloe arborescens kivonat aloé (Aloe arborescens, Liliaceae)           Hidratálóanyag/csillapítószer
EXTRACT                                              leveléből nyert kivonat

ALOE BARBADENSIS                                          Az aloe barbadensis aloé (Aloe barbadensis, Liliaceae) leveléből          Lágyítószer
                                                  nyert növényi anyag
                                                                                                              HU
ALOE BARBADENSIS EXT-           aloes extractum     85507-69-3  287-390-8    Az aloe barbadensis kivonat aloé (Aloe barbadensis, Liliaceae)           Lágyítószer
RACT                                                leveléből nyert kivonat

ALOE BARBADENSIS FLO-                        85507-69-3  287-390-8    Az aloe barbadensis virágkivonat aloé (Aloe barbadensis,              Lágyítószer
WER EXTRACT                                            Liliaceae) virágjából nyert kivonat

ALOE BARBADENSIS GEL                                        Az aloe barbadensis gél aloé (Aloe barbadensis, Liliaceae)             Lágyítószer
                                                  leveléből kisajtolt nedv
                                                                                                              Az Európai Unió Hivatalos Lapja
ALOE FEROX EXTRACT                         84649-82-1  283-462-8    Az aloe ferox kivonat aloé (Aloe ferox, Liliaceae) leveléből nyert         Hidratálóanyag/csillapítószer
                                                  kivonat

ALPHA DAMASCONE                           23726-94-5  245-845-8    (Z)-1-(2,6,6-Trimetil-2-ciklohexén-1-il)-2-butén-1-on                Elfedőanyag

ALPHA-GLUCAN OLIGO-                         22707-45-5           α-D-Glükóz homopolimer                               Bőrkondicionáló anyag
SACCHARIDE

ALTHAEA OFFICINALIS                                        Az althaea officinalis az orvosi ziliz (Althaea officinalis,            Lágyítószer
                                                  Malvaceae) szárított gyökeréből származó növényi anyag

ALTHAEA OFFICINALIS                         73049-65-7  277-254-6    Az althaea officinalis kivonat az orvosi ziliz (Althaea officinalis,        Lágyítószer
EXTRACT                                              Malvaceae) gyökeréből nyert kivonat

ALTHAEA ROSEA POW-                         90045-76-4  289-940-2    Az althaea rosea por a mályvarózsa (Althaea rosea, Malvaceae)            Bőrkondicionáló anyag/hidratálóa-
DER                                                szárított, zúzott virága                              nyag

ALUMINA                  aluminii oxidum     1344-28-1   215-691-6    Alumínium-oxid                                   Koptatóanyag/opálosítóanyag/visz-
                                                                                            kozitásszabályozó szer

ALUMINUM ACETATE    Alumínium-acetát              139-12-8   205-354-1    Ecetsav, alumíniumsó (3:1)                             Baktérium elleni szer

ALUMINUM BEHENATE                          18990-72-2  242-726-2    Alumínium-tridokozanoát                               Opálósítóanyag/viszkozitásszabá-
                                                                                            lyozó szer

ALUMINUM BENZOATE                          555-32-8   209-091-3    Alumínium-tribenzoát                                Baktérium elleni szer
                                                                                                              L 97/23
ALUMINUM BROMOHYD-                         39431-98-6  254-448-9    Dialumínium-bromid-pentahidroxid                          Izzadásgátló anyag/dezodorálóa-
RATE                                                                                          nyag/összehúzó anyag
                                                                                                          L 97/24
                                         EINECS/ELINCS-
   INCI-név       INN-név     Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás         Funkció
                                            szám

ALUMINUM BUTOXIDE                          2269-22-9   218-871-2    2-Butanol, alumíniumsó                            Stabilizátor


ALUMINUM CAPRYLATE                         6028-57-5   227-902-9    Alumínium-trioktanoát                             Emulzióstabilizátor/opálosítóa-
                                                                                         nyag/viszkozitásszabályozó szer
                                                                                                          HU
ALUMINUM CAPRYLOYL                         165800-56-6          Hidrolizált kollagén, kaprilsavval lejátszódó reakció terméke,        Antisztatizáló szer/bőrkondicio-
HYDROLYZED COLLAGEN                                        alumíniumsó                                  náló anyag/hajkondicionáló anyag


ALUMINUM CHLORIDE   Alumínium-klorid               7446-70-0   231-208-1    Alumínium-klorid                               Izzadásgátló anyag/dezodorálóa-
                                                                                         nyag/összehúzó anyag


ALUMINUM CHLO-                           12042-91-0  234-933-1    Dialumínium-klorid-pentahidroxid                       Izzadásgátló anyag/dezodorálóa-
ROHYDRATE                                                                                    nyag/összehúzó anyag
                                                                                                          Az Európai Unió Hivatalos Lapja
ALUMINUM CHLO-                           242812-76-6          Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hidro-ω-hidroxi-, alumínium-klorid-         Izzadásgátló anyag/összehúzó
ROHYDREX PEG                                            hidroxiddal (Al2Cl(OH)5) lejátszódó reakció termékei             anyag


ALUMINUM CHLO-                           245090-52-2  258-309-3    1,2-Propándiol, alumínium-klorid-hidroxiddal (Al2Cl(OH)5)           Izzadásgátló anyag/összehúzó
ROHYDREX PG                                            lejátszódó reakció termékei                          anyag


ALUMINUM CITRATE                          813-92-3            1,2,3-Propántrikarbonsav, 2-hidroxi-, alumíniumsó (1:1)            Izzadásgátló anyag/dezodorálóa-
                                                                                         nyag/összehúzó anyag


ALUMINUM DIACETATE  Alumínium-szubace-              142-03-0   205-518-2    Bisz(acetát-O)-hidroxi-alumínium                       Baktérium elleni szer
           tát


ALUMINUM DICETYL                          26527-54-8           Foszforsav, bisz(hexadecil)-észter, alumíniumsó                Emulzióstabilizátor
PHOSPHATE


ALUMINUM DICHLO-                                 233-632-2    Alumínium-hidroxid-klorid (Al2(OH)4Cl2)                    Izzadásgátló anyag/dezodorálóa-
ROHYDRATE                                                                                    nyag/összehúzó anyag


ALUMINUM DICHLO-                          10284-64-7           Alumínium-hidroxid-klorid (Al:Cl 1:1)                     Izzadásgátló anyag/dezodorálóa-
ROHYDRATE                                                                                    nyag/összehúzó anyag


ALUMINUM DICHLO-                          242812-79-9          Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hidro-ω-hidroxi-, alumínium-klorid-         Izzadásgátló anyag/összehúzó
ROHYDREX PEG                                            hidroxiddal (Al2Cl(OH)5) lejátszódó reakció termékei             anyag
                                                                                                          2006.4.5.
ALUMINUM DICHLO-                          245090-53-3          1,2-Propándiol, alumínium-klorid-hidroxiddal (AlCl(OH)2)           Izzadásgátló anyag/összehúzó
ROHYDREX PG                                            lejátszódó reakció termékei                          anyag
                                                                                                             2006.4.5.
                                          EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név     Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás          Funkció
                                            szám

ALUMINUM DILINOLEATE                         53202-37-2          9,12-Oktadekadiénsav (Z,Z)-, dimer, alumíniumsó                Emulzióstabilizátor/opálosítóa-
                                                                                          nyag/viszkozitásszabályozó szer

ALUMINUM DIMYRISTATE                         56639-51-1  260-305-1    Hidroxi-bisz(mirisztát-O)-alumínium                      Emulzióstabilizátor/opálosítóa-
                                                                                          nyag/viszkozitásszabályozó szer
                                                                                                             HU
ALUMINUM DISTEARATE                          300-92-5   206-101-8    Hidroxi-alumínium-disztearát                          Emulzióstabilizátor/opálosítóa-
                                                                                          nyag/viszkozitásszabályozó szer

ALUMINUM FLUORIDE                           7784-18-1  232-051-1    Alumínium-fluorid                      III/1,34     Szájápoló anyag/

ALUMINUM FORMATE                           7360-53-4  230-898-1    Alumínium-triformiát                              Baktérium elleni szer

ALUMINUM GLYCINATE   Dihidroxi-alumí-               13682-92-3  237-193-8    Dihidroxi-alumínium-glicinát                          Pufferálószer
            nium-amino-acetát
                                                                                                             Az Európai Unió Hivatalos Lapja
ALUMINUM HYDROGE-                                          L-Glutaminsav, N-(hidrogénezett faggyú-acil)-származékok,           Felületaktív anyag
NATED TALLOW GLUTA-                                         alumíniumsók
MATE

ALUMINUM HYDROXIDE   Alumínium-hidroxid              21645-51-2  244-492-7    Alumínium-hidroxid                               Lágyítószer/nedvesítőszer/viszkozi-
                                                                                          tásszabályozó szer, bőrvédő, opali-
                                                                                          záló

ALUMINUM ISOSTEA-                           72277-75-9          Izosztearinsav, alumíniumsó                          Emulzióstabilizátor/opálosítóa-
RATE                                                                                        nyag/viszkozitásszabályozó szer

ALUMINUM ISOSTEARA-                                         Izosztearinsav, laurinsav, palmitinsav, elegy, alumíniumsó           Emulzióstabilizátor/opálosítóa-
TES/LAURATES/PALMITA-                                                                               nyag/viszkozitásszabályozó szer
TES

ALUMINUM ISOSTEARA-                                         Izosztearinsav, laurinsav, sztearinsav, elegy, alumíniumsó           Emulzióstabilizátor/opálosítóa-
TES/LAURATES/STEARA-                                                                                nyag/viszkozitásszabályozó szer
TES

ALUMINUM ISOSTEARA-                                         Izosztearinsav, mirisztininsav, elegy, alumíniumsó               Emulzióstabilizátor/opálosítóa-
TES/MYRISTATES                                                                                   nyag/viszkozitásszabályozó szer

ALUMINUM ISOSTEARA-                                         Izosztearinsav, palmitininsav, elegy, alumíniumsó               Emulzióstabilizátor/opálosítóa-
TES/PALMITATES                                                                                   nyag/viszkozitásszabályozó szer

ALUMINUM ISOSTEARA-                                         Izosztearinsav, sztearinsav, elegy, alumíniumsó                Emulzióstabilizátor/opálosítóa-
TES/STEARATES                                                                                   nyag/viszkozitásszabályozó szer
                                                                                                             L 97/25
ALUMINUM LACTATE                           18917-91-4  242-670-9    Alumínium-trilaktát                              Pufferálószer/összehúzó anyag
                                                                                                              L 97/26
                                          EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név    Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                 Korlátozás        Funkció
                                            szám

ALUMINUM LANOLATE                          85005-39-6   284-972-3    Zsírsavak, lanolin, alumíniumsók                          Emulgeálószer/felületaktív anyag

ALUMINUM METHIONATE                         52667-15-9   258-085-7    Trisz[μ-[metán-diszulfonát(2-)]]-dialumínium                    Viszkozitásszabályozó szer

ALUMINUM MYRISTATE                         4040-50-0   223-728-2    Tetradekánsav, alumíniumsó                             Összetapadás-gátló anyag/emul-
                                                                                                              HU
                                                                                            zióstabilizátor

ALUMINUM MYRISTATES/                                        Mirisztinsav, palmitininsav, elegy, alumíniumsó                   Emulzióstabilizátor/opálosítóa-
PALMITATES                                                                                       nyag/viszkozitásszabályozó szer

ALUMINUM PCA                            59792-81-3   261-931-8    Trisz(5-oxo-L-prolinát-N1,O2)-alumínium                       Összehúzó anyag

ALUMINUM PHENOLSUL-                         1300-35-2   215-083-0    Alumínium-trisz(hidroxi-benzolszulfonát)                      Baktérium elleni szer/dezodoráló-
FONATE                                                                                         anyag

ALUMINUM SESQUICH-   Alumínium-szeszk-              11089-92-2   234-310-4    Alumínium-klorid-hidroxid (Al4Cl3(OH)9)                       Izzadásgátló anyag/dezodorálóa-
                                                                                                              Az Európai Unió Hivatalos Lapja
LOROHYDRATE      viklórhidrát                                                                           nyag/összehúzó anyag

ALUMINUM SESQUICH-                         242812-86-8           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hidro-ω-hidroxi-, alumínium-klorid-            Izzadásgátló anyag/összehúzó
LOROHYDREX PEG                                           hidroxiddal (Al2Cl1,5(OH)4,5) lejátszódó reakció termékei              anyag

ALUMINUM SESQUICH-                         245090-60-2           1,2-Propándiol, alumínium-klorid-hidroxiddal (Al2Cl1,5               Izzadásgátló anyag/összehúzó
LOROHYDREX PG                                            (OH)4,5) lejátszódó reakció termékei                        anyag

ALUMINUM SILICATE                          1327-36-2   215-475-1    Aluminát-szilikát (CI 77004)                            Koptatóanyag/abszorbens/opálosí-
                                                                                            tóanyag

ALUMINUM STARCH                           9087-61-0            Keményítő, hidrogén-oktenil-butándionát, alumíniumsó                Abszorbens/viszkozitásszabályozó
OCTENYLSUCCINATE                                                                                    szer/összetapadás-gátló anyag

ALUMINUM STEARATE   Alumínium-                  7047-84-9   230-325-5    Dihidroxi-alumínium-sztearát                  IV/1        Kozmetikai színezék/összetapadás-
            monosztearát                                                                           gátló anyag

ALUMINUM STEARATES                                         Alumínium-disztearát és alumínium-trisztearát                    Lágyítószer/emulzióstabilizátor/
                                                                                            opálosítóanyag/viszkozitásszabá-
                                                                                            lyozó szer

ALUMINUM SULFATE    Alumínium-szulfát  aluminii sulfas     10043-01-3   233-135-0    Alumínium-szulfát                                  Izzadásgátló anyag/dezodorálóa-
                                                                                            nyag

ALUMINUM TRISTEARATE                        637-12-7    211-279-5    Alumínium-trisztearát                                Lágyítószer/emulzióstabilizátor/
                                                                                            opálosítóanyag/viszkozitásszabá-
                                                                                            lyozó szer
                                                                                                              2006.4.5.
ALUMINUM UNDECYLE-                         162260-09-05          Kollagén, hidrolizátumok, undekénoil-kloriddal lejátszódó              Antisztatizáló szer/bőrkondicio-
NOYL COLLAGEN AMINO                                         reakció termékei, alumíniumsók                           náló anyag/hajkondicionáló anyag
ACIDS
                                                                                                    2006.4.5.
                                    EINECS/ELINCS-
   INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás        Funkció
                                      szám

ALUMINUM ZIRCONIUM                    98106-55-9  308-576-8    Oktaalumínium-cirkónium-oktaklorid-ikozahidroxid      III/1,50      Izzadásgátló anyag/dezodorálóa-
OCTACHLOROHYDRATE                                                                           nyag/összehúzó anyag


ALUMINUM ZIRCONIUM                    174514-58-0          Alumínium-cirkónium-oktaklórhidrát (Al8Zr(OH)20Cl8.    III/1,50      Izzadásgátló anyag/dezodorálóa-
                                                                                                    HU
OCTACHLOROHYDREX                                    xH2O) és glicin komplex reakcióterméke                    nyag/összehúzó anyag
GLY


ALUMINUM ZIRCONIUM                    98106-54-8  308-575-2    Oktaalumínium-cirkónium-pentaklorid-trikozahidroxid    III/1,50      Izzadásgátló anyag/dezodorálóa-
PENTACHLOROHYDRATE                                                                          nyag/összehúzó anyag


ALUMINUM ZIRCONIUM                    125913-22-6          Alumínium-cirkónium-pentaklórhidrát (Al8Zr(OH)23Cl5.    III/1,50      Izzadásgátló anyag/dezodorálóa-
PENTACHLOROHYDREX                                    xH2O) és glicin komplex reakcióterméke                    nyag/összehúzó anyag
GLY
                                                                                                    Az Európai Unió Hivatalos Lapja
ALUMINUM ZIRCONIUM                    98106-52-6  308-573-1    Tetraalumínium-cirkónium-tetraklorid-dodekahidroxid    III/1,50      Izzadásgátló anyag/dezodorálóa-
TETRACHLOROHYDRATE                                                                          nyag/összehúzó anyag


ALUMINUM ZIRCONIUM                    134910-86-4          Alumínium-cirkónium-tetraklórhidrát (Al8Zr(OH)12Cl4.    III/1,50      Izzadásgátló anyag/dezodorálóa-
TETRACHLOROHYDREX                                    xH2O) és glicin komplex reakciótermékei                    nyag/összehúzó anyag
GLY


ALUMINUM ZIRCONIUM                    246867-10-7          Cirkónium, klór-hidroxi-polietilén-glikol, alumínium komp- III/1,50      Dezodorálóanyag
TETRACHLOROHYDREX                                    lexek. Alumínium-cirkónium-klorid-hidroxid (Al4ZrCl4
PEG                                           (OH)12) és polietilén-glikol reakciójában képződő koordi-
                                            nációs komplex


ALUMINUM ZIRCONIUM                    235433-35-9          Alumínium-cirkónium-klorid-hidroxid, Al4ZrCl4(OH)12,    III/1,50      Dezodorálóanyag
TETRACHLOROHYDREX                                    propilén-glikollal lejátszódó reakció termékei
PG


ALUMINUM ZIRCONIUM                    98106-53-7  308-574-7    Tetraalumínium-cirkónium-triklorid-tridekahidroxid     III/1,50      Izzadásgátló anyag/dezodorálóa-
TRICHLOROHYDRATE                                                                           nyag/összehúzó anyag


ALUMINUM ZIRCONIUM                    134375-99-8          Alumínium-cirkónium-triklórhidrát (Al8Zr(OH)13Cl3.    III/1,50      Izzadásgátló anyag/dezodorálóa-
TRICHLOROHYDREX GLY                                   xH2O) és glicin reakciójából kapott komplex reakciótermék           nyag/összehúzó anyag


ALUMINUM/MAGNESIUM                                   Alumínium-magnézium-hidroxid és sztearinsav                  Emulzióstabilizátor
HYDROXIDE STEARATE
                                                                                                    L 97/27
AMARANTHUS CAUDA-                    223747-79-3          Az amaranthus caudatus kivonat a kakastaréj (Amaranthus            Bőrkondicionáló anyag
TUS EXTRACT                                       caudatus, Amaranthaceae) magjából nyert kivonat
                                                                                                    L 97/28
                                    EINECS/ELINCS-
    INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név           Korlátozás          Funkció
                                       szám

AMINO BISPROPYL                      243842-22-0                                               Emulgeálószer/hajkondicionáló
DIMETHICONE                                                                            anyag

AMINO BISPROPYL                                     1,1'-Imino-bisz(3-(trisz(trimetil-sziloxi)-szilil)-propán        Emulgeálószer/hajkondicionáló
DIMETHICONE                                                                            anyag
                                                                                                    HU
4-AMINO-3-NITROPHE-                    610-81-1   210-236-8    4-Amino-3-nitro-fenol                          Hajfesték
NOL

5-AMINO-4-FLUORO-2-                    163183-01-5          Fenol, 5-amino-4-fluor-2-metil-, szulfát (2:1) (só)           Hajfesték
METHYLPHENOL SULFATE

2-AMINOBUTANOL                      96-20-8    202-488-2    2-Aminobután-1-ol                            Pufferálószer

AMINOBUTYRIC ACID                     56-12-2    200-258-6    4-Amino-vajsav                              Hajkondicionáló anyag
                                                                                                    Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2-AMINO-6-CHLORO-4-                    1628499    228-762-1    2-Amino-6-klór-4-nitrofenol                       Hajfesték
NITROPHENOL

5-AMINO-6-CHLORO-O-                    84540-50-1  283-144-9    3-Amino-2-klór-6-metilfenol                       Baktérium elleni szer/hajfesték
CRESOL

5-AMINO-2,6-DIMET-                    104333-03-1          3-Piridinol, 2,6-dimetoxi-5-amino-                    Hajfesték
HOXY-3-HYDROXYPYRI-
DINE

AMINOETHANESULFINIC                    300-84-5            Etánszulfinsav, 2-amino-                         Redukálóanyag, antioxidáns
ACID

AMINOETHYL PROPANE-                    115-70-8   204-101-2    2-Amino-2-etil-propándiol                        Pufferálószer
DIOL

AMINOETHYL SULFATE                    926-39-6   213-135-7    2-Aminoetil-hidrogén-szulfát                       Felületaktív anyag

AMINOETHYLACRYLATE                    57450-97-2           2-Propénsav, 2-amino-etil-észter, 1,2-propándiol-mono-2-         Antisztatizáló szer/filmképző anyag
PHOSPHATE/ACRYLATES                                   propenoáttal alkotott polimer, foszfát (só)
COPOLYMER

2-AMINO-4-HYDROX-                     83763-47-7  280-733-2    2-[(3-Amino-4-metoxi-fenil)-amino]-etanol                Hajfesték
YETHYLAMINOANISOLE
                                                                                                    2006.4.5.
2-AMINO-4-HYDROX-                     83763-48-8  280-734-8    (3-Ammónium-4-metoxi-fenil)-(2-hidroxi-etil)-ammónium-          Hajfesték
YETHYLAMINOANISOLE                                    szulfát
SULFATE
                                                                                                    2006.4.5.
                                    EINECS/ELINCS-
    INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név           Korlátozás          Funkció
                                       szám

2-AMINO-3-HYDROXYPY-                   16867-03-1  240-886-8    2-Aminopiridin-3-ol                           Hajfesték
RIDINE

4-AMINO-2-HYDROXYTO-                   2835-95-2   220-618-6    5-Amino-o-krezol                             Hajfesték
                                                                                                    HU
LUENE

4-AMINO-M-CRESOL                     2835-99-6   220-621-2    4-Amino-m-krezol                             Hajfesték

6-AMINO-M-CRESOL                     2835-98-5   220-620-7    6-Amino-m-krezol                             Hajfesték

AMINOMETHYL PROPA-                    115-69-5   204-100-7    2-Amino-2-metilpropán-1,3-diol                      Pufferálószer
NEDIOL

AMINOMETHYL PROPA-                    124-68-5   204-709-8    2-Amino-2-metil-propanol                         Pufferálószer
NOL
                                                                                                    Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2-AMINOMETHYL-P-AMI-                   135043-64-0          Fenol, 2-amino-metil-4-amino-, dihidroklorid               Hajfesték
NOPHENOL HCL

4-AMINO-2-NITRODIP-                    117907-43-4          1,4-Benzoldiamin, 2-nitro-N(1)-(2-karboxi-fenil)-            Hajfesték
HENYLAMINE-2'-CAR-
BOXYLIC ACID

2-AMINO-3-NITROPHE-                    603-85-0   210-060-1    2-Amino-3-nitro-fenol                          Hajfesték
NOL

6-AMINO-O-CRESOL                     17672-22-9           Fenol, 6-amino-2-metil-                         Hajfesték

o-AMINOPHENOL SUL-                    67845-79-8           Fenol, 2-amino-, szulfát (2:1) (só)                   Hajfesték
FATE

3-AMINOPROPANE SUL-                    3687-18-1   222-977-4    3-Amino-propán-1-szulfonsav                       Felületaktív anyag/oldhatóságjavító
FONIC ACID                                                                            anyag

AMINOPROPYL                        221389-16-8          L-Glutamin, N2-(3-amino-propil)-N2-dodecil-               Antisztatizáló szer/felületaktív
LAURYLGLUTAMINE                                                                          anyag/hajkondicionáló anyag

AMINOTRIAZINE PEN-                                    5-(2-Amino-1,3,5-triazin-4-il)-pentánamid, 2-hidroxi-pro-        Bőrkondicionáló anyag
TANE CARBOXAMIDE                                     pil-aminnal lejátszódó reakció termékei
MIPA
                                                                                                    L 97/29
AMINOTRIMETHYLENE                     6419-19-8   229-146-5    Nitrilo-trimetilén-trisz(foszfonsav)                   Kelátképző anyag
PHOSPHONIC ACID
                                                                                                             L 97/30
                                        EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név   Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név                Korlátozás          Funkció
                                           szám

AMMI VISNAGA EXTRACT                       84695-96-5  283-61-64    Az ammi visnaga kivonat az Ammi visnaga, Umbelliferae               Bőrkondicionáló anyag
                                                 terméséből és szárából nyert kivonat

AMMONIA        Ammónia-oldat               7664-41-7   231-635-3    Ammónia, vízmentes                       III/1,4      Pufferálószer
                                                                                                             HU
AMMONIUM ACETATE                         631-61-8   211-162-9    Ammónium-acetát                                  Pufferálószer

AMMONIUM ACRYLATES                                                                                 Antisztatizáló szer/kötőanyag/film-
COPOLYMER                                                                                     képző anyag/viszkozitásszabályozó
                                                                                          szer

AMMONIUM ACRYLATES/                                       2-Propén-nitril, hidrolizált, ammóniumsók                     Filmképző anyag/viszkozitásszabá-
ACRYLONITROGENS                                                                                  lyozó szer/viszkozitáscsökkentő
COPOLYMER
                                                                                                             Az Európai Unió Hivatalos Lapja
AMMONIUM ALGINATE                         9005-34-9           Alginsav, ammóniumsó                               Kötőanyag/filmképző anyag/visz-
                                                                                          kozitásszabályozó szer

AMMONIUM ALUM     Alumínium-timsó              7784-25-0   232-055-3    Alumínium-ammónium-bisz(szulfát)                         Izzadásgátló anyag

AMMONIUM BENZOATE                         1863-63-4   217-468-9    Ammónium-benzoát                        VI/1,1       Tartósítószer

AMMONIUM BICARBO-                         1066-33-7   213-911-5    Ammónium-hidrogénkarbonát                             Pufferálószer
NATE

AMMONIUM BISULFITE                        10192-30-0  233-469-7    Ammónium-hidrogénszulfit                    VI/1,9       Tartósítószer

AMMONIUM C9-10 PERF-                                       C9-C10 szénatomszámú alkánok, perfluor-, szulfonsav,               Felületaktív anyag
LUOROALKYLSULFONATE                                       ammóniumsók

AMMONIUM C12-15                          68815-61-2  272-385-5    Kénsav, C12-C15 szénatomszámú monoalkil-észterek,                 Felületaktív anyag/lemosóanyag/
ALKYL SULFATE                                          ammóniumsók                                    habosítóanyag

AMMONIUM C12-15                          125301-89-5          Poli(oxi-1,2-etándiil), α-szulfo-ω-hidroxi-, C12-C15 széna-            Felületaktív anyag/habosítóanyag/
PARETH SULFATE                                          tomszámú alkil-éterek (1-4 mól EO átlagos mólarány)                lemosóanyag

AMMONIUM C12-16                          90583-12-3  292-210-6    Kénsav, C12-C16 szénatomszámú monoalkil-észterek,                 Felületaktív anyag/lemosóanyag/
ALKYL SULFATE                                          ammóniumsók                                    habosítóanyag

AMMONIUM CAPRYLETH                        52286-18-7           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-szulfo-ω-oktiloxi-, ammóniumsó (1–           Felületaktív anyag/habosítóanyag/
SULFATE                                             4 mól EO átlagos mólarány)                            lemosóanyag
                                                                                                             2006.4.5.
AMMONIUM CAPRYLETH-                        52286-18-7           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-szulfo-ω-oktiloxi-, ammóniumsó (3            Felületaktív anyag/lemosóanyag/
3 SULFATE                                            mól EO átlagos mólarány)                             habosítóanyag
                                                                                                              2006.4.5.
                                        EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név   Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                 Korlátozás          Funkció
                                           szám

AMMONIUM CARBAMATE                        1111-78-0   214-185-2    Karbaminsav, ammóniumsó                               Pufferálószer

AMMONIUM CARBONATE            ammonii carbonas     10361-29-2  233-786-0    Ammónium-karbonát                                  Pufferálószer

AMMONIUM CASEINATE                        9005-42-9           Kazein, ammóniumsó                                  Antisztatizáló szer
                                                                                                              HU
AMMONIUM CHLORIDE   Ammónium-klorid  ammonii chloridum    12125-02-9  235-186-4    Ammónium-klorid                                   Pufferálószer/viszkozitásszabályozó
                                                                                           szer

AMMONIUM COCOMO-                         61789-03-5           Gliceridek, kókusz mono-, szulfatált, ammóniumsók                  Felületaktív anyag/lemosóanyag/
NOGLYCERIDE SULFATE                                                                                  habosítóanyag

AMMONIUM COCO-SUL-                        90989-98-3  292-758-6    Kénsav, kókusz-alkil-monoészter, ammóniumsó                     Felületaktív anyag/habosítóanyag/
FATE                                                                                         lemosóanyag
                                                                                                              Az Európai Unió Hivatalos Lapja
AMMONIUM COCOYL                          223705-57-5          Zsírsavak, kókusz, 2-szulfo-etil-észterek, ammóniumsók                Felületaktív anyag/lemosóanyag
ISETHIONATE

AMMONIUM COCOYL                          223705-35-9          Glicin, N-metil-, N-kókusz-acil-, ammóniumsó                     Felületaktív anyag/habosítóanyag/
SARCOSINATE                                                                                      lemosóanyag

AMMONIUM CUMENE-                         37475-88-0  253-519-1    Ammónium-kumolszulfonát                               Felületaktív anyag/oldhatóságjavító
SULFONATE                                                                                       anyag

AMMONIUM DIMETHI-                         130381-11-2          Dimetilsziloxán, polimer, mono((15-hidroxi-1,3-dimetil-1-              Felületaktív anyag/hajkondicionáló
CONE COPOLYOL SUL-                                        (3-(2-(2-(2-(szulfo-oxi)-etoxi)-etoxi)-etoxi)-propil)-3-((tri-            anyag/bőrkondicionáló anyag
FATE                                               metil-szilil)-oxi)-2,7,10,13-tetraoxa-1,3-diszilapentadec-1-il)-
                                                 oxi)-lezárású, ammóniumsók

AMMONIUM DODECYL-                         1331-61-9   215-559-8    Ammónium-dodecilbenzolszulfonát                           Felületaktív anyag/habosítóanyag/
BENZENESULFONATE                                                                                   lemosóanyag

AMMONIUM FLUORIDE                         12125-01-8  125-185-9    Ammónium-fluorid                          III/1,33     Szájápoló anyag/foltosodásgátló
                                                                                           anyag

AMMONIUM FLUOROSILI-                       16919-19-0  240-968-3    Ammónium-hexafluor-szilikát                    III/1,42     Szájápoló anyag/foltosodásgátló
CATE                                                                                         anyag

AMMONIUM GLYCOLATE                        35249-89-9           Ecetsav, hidroxi-, monoammóniumsó                          Pufferálószer, hámlasztó

AMMONIUM GLYCYRRHI-                        53956-04-0  258-887-7    Ammónium-glicirrizát                                 Bőrkondicionáló anyag
ZATE
                                                                                                              L 97/31
AMMONIUM HYDROLY-                         222400-34-2          Kollagén, hidrolizátumok, ammóniumsók                        Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
ZED COLLAGEN                                                                                     anyag/bőrkondicionáló anyag
                                                                                                      L 97/32
                                    EINECS/ELINCS-
   INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás          Funkció
                                      szám

AMMONIUM HYDROXIDE                    1336-21-6   215-647-6    Ammónium-hidroxid                                Pufferálószer/denaturálószer

AMMONIUM IODIDE                     12027-06-4  234-717-7    Ammónium-jodid                                 Baktérium elleni szer
                                                                                                      HU
AMMONIUM ISOSTEA-                    191880-49-6          Izooktadekánsav, ammóniumsó                           Emulgeálószer/felületaktív anyag
RATE

AMMONIUM LACTATE                     515-98-0   208-214-8    Propánsav, 2-hidroxi-, ammóniumsó                        Pufferálószer

AMMONIUM LAURETH                     32612-48-9           Dodekán-1-ol, etoxilált, szulfátok, ammóniumsók, 1–4 mól            Felületaktív anyag/habosítóanyag/
SULFATE                                         EO (átlagos mólarány)                              lemosóanyag

AMMONIUM LAURETH-5                    32612-48-9           Dodekán-1-ol, etoxilált, szulfátok, ammóniumsók, 5 mól             Felületaktív anyag/habosítóanyag/
SULFATE                                         EO (átlagos mólarány)                              lemosóanyag
                                                                                                      Az Európai Unió Hivatalos Lapja
AMMONIUM LAURETH-6                    41051-94-9           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-(karboxi-metil)-ω-(dodecil-oxi)-,           Felületaktív anyag/lemosóanyag
CARBOXYLATE                                       ammóniumsó (5 mól EO átlagos mólarány)

AMMONIUM LAURETH-7                    32612-48-9           Dodekán-1-ol, etoxilált szulfátok, ammóniumsók, 7 mól EO            Felületaktív anyag/habosítóanyag/
SULFATE                                         (átlagos mólarány)                               lemosóanyag

AMMONIUM LAURETH-8                    41051-94-9           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-(karboxi-metil)-ω-(dodecil-oxi)-,           Felületaktív anyag/lemosóanyag
CARBOXYLATE                                       ammóniumsó (7 mól EO átlagos mólarány)

AMMONIUM LAURETH-9                    32612-48-9           Dodekán-1-ol, etoxilált szulfátok, ammóniumsók, 9 mól EO            Felületaktív anyag/habosítóanyag/
SULFATE                                         (átlagos mólarány)                               lemosóanyag

AMMONIUM LAURETH-12                   32612-48-9           Dodekán-1-ol, etoxilált szulfátok, ammóniumsók, 12 mól             Felületaktív anyag/lemosóanyag/
SULFATE                                         EO (átlagos mólarány)                              habosítóanyag

AMMONIUM LAUROYL                     68003-46-3  268-130-2    Ammónium-N-metil-N-(1-oxo-dodecil)-glicinát                   Antisztatizáló szer/felületaktív
SARCOSINATE                                                                               anyag/habosítóanyag/lemosóanyag

AMMONIUM LAURYL                     2235-54-3   218-793-9    Ammónium-dodecil-szulfát                            Felületaktív anyag/lemosóanyag/
SULFATE                                                                                 habosítóanyag

AMMONIUM LAURYL                     221391-03-3          Butándisav, szulfo-, 1-dodecil-észter, monoammóniumsó              Felületaktív anyag/lemosóanyag/
SULFOSUCCINATE                                                                             habosítóanyag
                                                                                                      2006.4.5.
AMMONIUM MONOF-                     20859-38-5           Foszforfluoridsav, monoammóniumsó               III/1,26     Szájápoló anyag/foltosodásgátló
LUOROPHOSPHATE                                                                             anyag
                                                                                                       2006.4.5.
                                    EINECS/ELINCS-
   INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás          Funkció
                                      szám

AMMONIUM MYRETH                     27731-61-9           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-szulfo-ω-(tetradecil-oxi)-, ammó-           Felületaktív anyag/habosítóanyag/
SULFATE                                         niumsó                                     lemosóanyag

AMMONIUM MYRISTYL                    52304-21-9  257-834-5    Ammónium-tetradecil-szulfát                           Felületaktív anyag/habosítóanyag/
SULFATE                                                                                 lemosóanyag
                                                                                                       HU
AMMONIUM NONOXY-                     31691-97-1           4-Nonilfenol, etoxilált szulfátok, ammóniumsók, 4 mól EO            Emulgeálószer/felületaktív anyag/
NOL-4 SULFATE                                      (átlagos mólarány)                               lemosóanyag/habosítóanyag

AMMONIUM NONOXY-                     31691-97-1           4-Nonilfenol, etoxilált szulfátok, ammóniumsók, 30 mól EO            Felületaktív anyag/habosítóanyag/
NOL-30 SULFATE                                     (átlagos mólarány)                               lemosóanyag

AMMONIUM OLEATE                     544-60-5   208-873-1    Ammónium-oleát                                 Emulgeálószer/felületaktív anyag/
                                                                                    lemosóanyag

AMMONIUM PALM KER-                    223705-48-4          Alkoholok, pálmamagolaj, kénsavval alkotott monoészter,             Felületaktív anyag, lemosóanyag/
                                                                                                       Az Európai Unió Hivatalos Lapja
NEL SULFATE                                       ammóniumsó                                   habosítóanyag

AMMONIUM PERSULFATE                   7727-54-0   231-786-5    Diammónium-peroxo-diszulfát                           Fehérítőanyag

AMMONIUM PHENOL-                     61886-53-1  263-293-6    Ammónium-hidroxi-benzolszulfonát                        Baktérium elleni szer/dezodoráló-
SULFONATE                                                                                anyag

AMMONIUM PHOSPHATE                    7722-76-1   231-764-5    Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát                         Szájápoló anyag/pufferálószer

AMMONIUM POLYACRY-                    2594383            2-Propénsav, homopolimer, ammóniumsó                      Felületaktív anyag/stabilizátor,
LATE                                                                                  filmképző

AMMONIUM POLYACRYL-                   62152-14-1           1-Propán-szulfonsav, 2-metil-2-[(1-oxo-2-propenil)-amino]-           Emulzióstabilizátor/viszkozitássza-
DIMETHYLTAURAMIDE                                    , monoammóniumsó, homopolimer                          bályozó szer

AMMONIUM PROPIO-                     17496-08-1  241-503-7    Ammónium-propionát                      VI/1,2      Tartósítószer
NATE

AMMONIUM STEARATE                    1002-89-7   213-695-2    Ammónium-sztearát                                Emulgeálószer/felületaktív anyag,
                                                                                    lemosóanyag

AMMONIUM STYRENE/                                                                            Opálósítóanyag
ACRYLATES COPOLYMER

AMMONIUM SULFATE                     7783-20-2   231-984-1    Ammónium-szulfát                                Redukálóanyag/viszkozitásszabá-
                                                                                    lyozó szer

AMMONIUM SULFITE                     10196-04-0  233-484-9    Ammónium-szulfit                       VI/1,9      Tartósítószer
                                                                                                       L 97/33
AMMONIUM TALLATE                     68132-50-3  268-643-1    Zsírsavak, tallolaj, ammóniumsók                        Emulgeálószer/felületaktív anyag
                                                                                                        L 97/34
                                    EINECS/ELINCS-
    INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név                Korlátozás         Funkció
                                      szám

AMMONIUM THIOGLY-                     5421-46-5  226-540-9    Ammónium-merkaptoacetát                    III/1,2a      Szőrtelenítőszer/redukálóanyag
COLATE

AMMONIUM THIOLAC-                     13419-67-5  236-526-4    Ammónium-2-merkaptopropionát                           Szőrtelenítőszer/redukálóanyag
TATE
                                                                                                        HU
AMMONIUM VA/ACRYLA-                                                                            Antisztatizáló szer/kötőanyag/film-
TES COPOLYMER                                                                               képző anyag

AMMONIUM XYLENESUL-                    26447-10-9  247-710-9    Ammónium-xilolszulfonát                              Felületaktív anyag/viszkozitássza-
FONATE                                                                                  bályozó szer/oldhatóságjavító
                                                                                     anyag

AMNIOTIC FLUID                                     Természetben előforduló anyag – szarvasmarhafélék mag-              Hidratálóanyag/bőrkondicionáló
                                            zatvize                                      anyag
                                                                                                        Az Európai Unió Hivatalos Lapja
AMODIMETHICONE                      71750-80-6          Dimetilsziloxán, polimer, (((3-((2-amino-etil)-amino-)pro-            Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
                                            pil)-dimetoxi-szilil)-oxi)-lezárású                        anyag

AMODIMETHICONE                                     3-(2-Amino-etil-amino)-propilsziloxán, dimetilsziloxánnal             Hajkondicionáló anyag
HYDROXYSTEARATE                                     alkotott polimer, 12-hidroxi-oktadekánoát-

AMODIMETHICONE/                                     3-(2-Amino-etil-amino)-propilsziloxán, dimetilsziloxánnal             Antisztatizáló szer/lágyítószer
DIMETHICONE COPO-                                    alkotott polimer, etoxilált, propoxilált
LYOL

AMOMUM AROMATICUM                     91745-62-9  294-734-0    Az amomum aromaticum kivonat az Amomum aromaticum,                Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                         Zingiberaceae szárított terméséből nyert kivonat

AMP-ACRYLATES                                                                               Filmképző anyag
COPOLYMER

AMP-ACRYLATES/DIACE-                                                                           Filmképző anyag
TONEACRYLAMIDE
COPOLYMER

AMP-ACRYLATES/                                     Dimetil-amino-etil-metakrilát és akrilsavból, metakrilsavból           Filmképző anyag/hajfixáló anyag
DIMETHYLAMINOETHYL-                                   vagy ezek egyik egyszerű észteréből álló monomer 2-metil-
METHACRYLATE COPOLY-                                  2-amino-1-propanol sójának kopolimere
MER
                                                                                                        2006.4.5.
AMPD-ACRYLATES/DIA-                                                                            Filmképző anyag
CETONEACRYLAMIDE
COPOLYMER
                                                                                                       2006.4.5.
                                     EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név             Korlátozás         Funkció
                                       szám

AMPD-ISOSTEAROYL                      169590-82-3          Kollagén, hidrolizátum, izosztearoil, 2-amino-2-metil-1,3-         Emulgeálószer, haj- és bőrkondici-
HYDROLYZED COLLAGEN                                    propándiollal alkotott vegyület                       onáló

AMPD-ROSIN HYDROLY-                    169590-84-5          Kollagén, hidrolizátum, gyanta-acil, 2-amino-2-metil-1,3-          Emulgeálószer
                                                                                                       HU
ZED COLLAGEN                                       propándiollal alkotott vegyületek

AMP-ISOSTEAROYL GELA-                   156715-41-2          Zselatinok, keratinhidrolizátumokkal és L-lizin-2-hydroxi-N,        Felületaktív anyag/bőrkondicionáló
TIN/KERATIN AMINO                                     N,N- trimetil-1-propán-aminium-kloriddal alkotott polime-          anyag/hajkondicionáló anyag
ACIDS/LYSINE                                       rek, izosztearoil-kloriddal lejátszódó reakció termékei, 2-
HYDROXYPROPYLTRIMO-                                    amino-2-metil-1-propanollal alkotott vegyületek
NIUM CHLORIDE

AMP-ISOSTEAROYL                      222400-36-4          Kollagén, hidrolizátumok, izosztearoil, 2-amino-2-metil-1-         Antisztatizáló szer/lágyítószer/fel-
HYDROLYZED COLLAGEN                                    propanollal alkotott vegyületek                       ületaktív anyag/hajkondicionáló
                                                                                   anyag/bőrkondicionáló anyag
                                                                                                       Az Európai Unió Hivatalos Lapja
AMP-ISOSTEAROYL                      156715-45-6          Fehérjehidrolizátumok, szója, izosztearoil-kloriddal leját-         Emulgeálószer/bőrkondicionáló
HYDROLYZED SOY PRO-                                    szódó reakció termékei, 2-amino-2-metil-1-propanollallal          anyag/hajkondicionáló anyag
TEIN                                           alkotott vegyületek

AMP-ISOSTEAROYL                      222400-35-3          Fehérjehidrolizátumok, búza, izosztearoil-, 2-amino-2-           Emulgeálószer/hajkondicionáló
HYDROLYZED WHEAT                                     metil-1-propanollal alkotott vegyületek                   anyag/bőrkondicionáló anyag
PROTEIN

AMYL ACETATE                        628-63-7   211-047-3    Pentilacetát                                Oldószer

AMYL BENZOATE                       2049-96-9   218-077-6    Pentilbenzoát                                Oldószer/elfedőanyag

AMYL CINNAMAL                       122-40-7   204-541-5    2-benzilidén-heptanal                            Elfedőanyag

AMYL SALICYLATE                      2050-08-0   218-080-2    Pentil-szalicilát                              Bőrkondicionáló anyag

AMYLASE                          9000-92-4   232-567-7    Amiláz                                   Bőrkondicionáló anyag

AMYLODEXTRIN                        9005-84-9   232-686-4    Amilodextrin                                Abszorbens

AMYLOGLUCOSIDASE                      9032-08-0   232-877-2    Glükoamiláz                                 Bőrkondicionáló anyag

AMYLOPECTIN                        9037-22-3   232-911-6    Amilopektin                                 Viszkozitásszabályozó szer
                                                                                                       L 97/35
AMYRIS BALSAMIFERA                     8015-65-4           Az amyris balsamifera olaj a nyugat-indiai szantálfa (Amyris        Erősítőszer
OIL                                            balsamifera, Rutaceae) kérgéből desztillált illóolaj
                                                                                                        L 97/36
                                     EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás         Funkció
                                       szám

ANACARDIUM OCCIDEN-                    89958-30-5  289-654-8    Az anacardium occidentale kivonat az elefánttetűfa (Anacar-          Lágyítószer
TALE EXTRACT                                       dium occidentale, Anacardiaceae) magjából vagy terméséből
                                             nyert kivonat
                                                                                                        HU
ANACARDIUM OCCIDEN-                    8007-24-7           Az anacardium occidentale dióolaj az elefánttetűfa (Anacardium         Lágyítószer
TALE NUT OIL                                       occidentale, Anacardiaceae) magjából nyert nem illó olaj


ANACYCLUS PYRETHRUM                    84787-64-4  284-105-9    Az anacyclus pyrethrum kivonat a fogfájógyökér (Anacyclus           Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                          pyrethrum, Compositae) gyökeréből nyert kivonat


ANANAS SATIVUS EXT-                    68917-26-0  272-839-2    Az ananas sativus kivonat az ananász (Ananas comosus,             Frissítőanyag/erősítőszer/hidratáló-
RACT                                           Bromeliaceae) terméséből nyert kivonat                     anyag


ANCHUSA OFFICINALIS                    90320-53-9  291-080-8    Az anchusa officinalis kivonat is az orvosi antracél (Anchusa         Bőrkondicionáló anyag
                                                                                                        Az Európai Unió Hivatalos Lapja
EXTRACT                                          officinalis, Boraginaceae) terméséből, leveléből, gyökeréből és
                                             szárából nyert kivonat


ANETHOLE                          104-46-1   203-205-5    Benzol, 1-metoxi-4-(1-propenil)-                        Denaturálószer


ANGELICA ACUTILOBA                     164288-49-7          Az angelica acutiloba kivonat angyalgyökér (Angelica acutiloba,        Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                          Umbelliferae) gyökeréből nyert kivonat


ANGELICA ACUTILOBA                     164288-49-7          Az angelica acutiloba víz angyalgyökér (Angelica acutiloba,          Bőrkondicionáló anyag
WATER                                           Umbelliferae) virágában vagy gyökerében lévő fő illatanyagok
                                             vizes oldata


ANGELICA ARCHANGE-                     84775-41-7  283-871-1    Az angelica archangelica kivonat angyalgyökér (Angelica            Erősítőszer
LICA EXTRACT                                       archangelica, Umbelliferae) gyökeréből nyert kivonat


ANGELICA DAHURICA                     223747-83-9          Az angelica dahurica kivonat angyalgyökér (Angelica dahurica,         Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                          Umbelliferae) gyökeréből nyert kivonat


ANGELICA KEISKEI EXT-                                   Az angelica keiskei kivonat angyalgyökér (Angelica keiskei,          Bőrkondicionáló anyag
RACT                                           Apiaceae) leveléből és szárából nyert kivonat


ANGELICA POLYMORPHA                                    Az angelica polymorpha sinensis kivonat angyalgyökér (Ange-          Bőrkondicionáló anyag
SINENSIS EXTRACT                                     lica polymorpha sinensis, Umbelliferae) szárított gyökeréből
                                             nyert kivonat
                                                                                                        2006.4.5.
ANIBA ROSAEODORA                      83863-32-5  281-093-7    Az aniba rosaedora kivonat a rózsafából (Aniba rosaeodora,           Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                          Lauraceae) nyert kivonat
                                                                                                           2006.4.5.
                                     EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                  Korlátozás         Funkció
                                       szám

ANIBA ROSAEODORA OIL                    8015-77-8           Az aniba rosaeodora olaj a rózsafa (Aniba rosaeodora, Lauraceae)            Erősítőszer
                                             fájából nyert illóolaj

ANIGOZANTHOS FLAVI-                    223749-17-5          Az anigozanthos flavidus virágkivonat kengurumancs (Ani-                Bőrkondicionáló anyag
DUS FLOWER EXTRACT                                    gozanthos flavidus, Haemodoraceae) virágjából és leveléből
                                                                                                           HU
                                             nyert kivonat

ANONA CHERIMOLIA                      98653-82-8  308-813-5    Az anona cherimolia kivonat a csirimoja (Annona cherimolia,              Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                          Annonaceae) terméséből nyert kivonat

ANONA MURICATA EXT-                    93165-81-2  296-969-4    Az anona muricata kivonat a savanyúalma (Anona muricata,                Bőrkondicionáló anyag
RACT                                           Anonaceae) terméséből nyert kivonat

ANTHEMIS NOBILIS EXT-       chamomillae romanae   84649-86-5  283-467-5    Az anthemis nobilis kivonat a nemes pipitér (Anthemis nobilis,             Erősítőszer/bőrkondicionáló anyag
RACT               flos                          Compositae) virágából nyert kivonat
                                                                                                           Az Európai Unió Hivatalos Lapja
ANTHEMIS NOBILIS OIL                    8015-92-7           Az anthemis nobilis olaj a nemes pipitér (Anthemis nobilis,              Erősítőszer/bőrkondicionáló anyag
                                             Compositae) szárított fejecskevirágzatából desztillált illóolaj

ANTHOCYANINS                                                                         IV/1        Kozmetikai színezék

ANTHRISCUS CEREFO-                     85085-20-7  285-352-5    Az anthriscus cerefolium kivonat az illatos turbolya (Anthriscus            Bőrkondicionáló anyag
LIUM EXTRACT                                       cerefolium, Umbelliferae) gyógyfűből nyert kivonat

ANTHRISCUS SYLVESTRIS                   23749-19-7           Az anthriscus sylvestris kivonat az erdei turbolya (Anthriscus             Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                          sylvestris, Umbelliferae) hajtásvégéből nyert kivonat

ANTHYLLIS VULNERARIA                    89957-45-9  289-563-3    Az antillis vulneraria kivonat a réti nyúlhere (Anthyllis               Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                          vulneraria, Leguminosae) virágjából nyert kivonat

AORTA EXTRACT                       225234-42-4          Az aortakivonat állati aortából származó kivonat                    Bőrkondicionáló anyag

APIUM GRAVEOLENS                      89997-35-3  289-668-4    Az apium graveolens kivonat a zeller (Apium graveolens,                Növényi eredetű anyag
EXTRACT                                          Umbelliferae) hajtásvégéből, gyökeréből és magjából nyert
                                             kivonat

APRICOT KERNEL OIL                     69071-70-1           Zsiradékok és gliceridolajok, barackmag, etoxilált 6 mól EO              Lágyítószer/emulgeálószer/felület-
PEG-6 ESTERS                                       (átlagos mólarány)                                   aktív anyag

APRICOTAMIDE DEA                      185123-36-8          Amidok, barackmagolaj, N,N-bisz(2-hidroxi-etil)-          III/1,60      Felületaktív anyag/viszkozitássza-
                                                                                         bályozó szer/habjavító anyag
                                                                                                           L 97/37
APRICOTAMIDOPROPYL                     133934-08-4          1-Propánaminium, N-(karboxi-metil)-N,N-dimetil-3-[(1-                 Felületaktív anyag/lemosóanyag/
BETAINE                                          oxo-barack)-amino]-, hidroxid, belső só                        habjavító anyag
                                                                                                          L 97/38
                                        EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név   Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név             Korlátozás          Funkció
                                           szám

APRICOTAMIDOPROPYL                        115340-78-8          1-Propánaminium, 3-amino-N-etil-N,N-dimetil-, N-barac-            Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
ETHYLDIMONIUM ETHO-                                       kolaj-acil-származékok, etilszulfátok                    anyag
SULFATE

AQUA          Víz        aqua           7732-18-5   231-791-2    Víz                                     Oldószer
                                                                                                          HU
ARACHIDETH-20                           266369-39-5          Ikozanol, etoxilált , 20 mól EO (átlagos mólarány)              Felületaktív anyag

ARACHIDIC ACID                          506-30-9   208-031-3    Ikozánsav                                  Emulgeálószer, opalizáló

ARACHIDONIC ACID                         506-32-1   208-033-4    Ikoza-5,8,11-14-tetraénsav                          Lágyítószer, bőrkondicionáló

ARACHIDYL ALCOHOL                         629-96-9   211-119-4    Ikozán-1-ol                                 Lágyítószer

ARACHIDYL BEHENATE                        42233-14-7  255-728-3    Ikozil-dokozanoát                              Lágyítószer
                                                                                                          Az Európai Unió Hivatalos Lapja
ARACHIDYL GLYCOL                         39825-93-9  254-647-0    Ikozán-1,2-diol                               Nedvesítőszer

ARACHIDYL GLYCOL                         172399-14-3          1-Izosztearoil-1,2-ikozándiol                        Lágyítószer
ISOSTEARATE

ARACHIDYL PROPIONATE                       65591-14-2  265-839-9    Ikozanil-propionát                              Lágyítószer

ARACHIS HYPOGAEA                                         Az arachis hypogaea liszt a földimogyoró (Arachis hypogaea,         Koptatóanyag/viszkozitásszabá-
FLOUR                                              Leguminosae) őrlésével kapott por                      lyozó szer

ARACHIS HYPOGAEA OIL Földimogyoró-olaj  arachidis oleum     222877    232-296-4    Az arachis hypogaea olaj a különféle földimogyoró-kultúrák          Bőrkondicionáló
                                                 (Arachis hypogaea, Leguminosae) közül egynek vagy több-
                                                 nek a belső magjából nyert finomított, nem illó olaj

ARALIA NUDICAULIS                         223749-20-0          Az aralia nudicaulis kivonat az Aralia nudicaulis, Araliaceae        Erősítőszer
EXTRACT                                             gyökeréből nyert kivonat

ARBUTIN                              497-76-7   207-850-3    4-Hidroxi-fenil-β-D-glükopiranozid                      Antioxidáns/bőrkondicionáló
                                                                                       anyag

ARBUTUS UNEDO EXT-                        84012-12-4  281-657-2    Az arbutus unedo kivonat a szamócafa (Arbutus unedo,             Erősítőszer
RACT                                               Ericaceae) leveléből nyert kivonat

ARCTIUM LAPPA EXT-                        84012-13-5  281-658-8    Az arctium lappa kivonat a bojtorján (Arctium lappa,             Csillapítószer/faggyúképződés-gátló
RACT                                               Compositae) gyökeréből nyert kivonat                     anyag/bőrkondicionáló anyag/
                                                                                       összehúzó anyag/erősítőszer
                                                                                                          2006.4.5.
ARCTIUM LAPPA SEED                                        Az arctium lappa magolaj a bojtorján (Arctium lappa,             Lágyítószer
OIL                                               Compositae) magjából sajtolt nem illó olaj
                                                                                                            2006.4.5.
                                         EINECS/ELINCS-
     INCI-név      INN-név   Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás          Funkció
                                            szám

ARCTIUM MAJUS EXT-                         84649-87-6  283-468-0    Az arctium majus kivonat a nagylapu (Arctium majus,              Lemosóanyag/hajkondicionáló
RACT                                                Compositae) gyökeréből nyert kivonat                      anyag/korpásodás elleni hatóanyag/
                                                                                         bőrkondicionáló anyag/összehúzó
                                                                                         anyag
                                                                                                            HU
ARCTIUM MINUS EXT-                         84649-88-7  283-469-6    Az arctium minus kivonat a kislapu (Arctium minus,               Lemosóanyag/hajkondicionáló
RACT                                                Compositae) gyökeréből nyert kivonat                      anyag/korpásodás elleni hatóanyag/
                                                                                         bőrkondicionáló anyag/összehúzó
                                                                                         anyag

ARCTOSTAPHYLOS UVA                         84776-10-3  283-934-3    Az arctostapilos uva-ursi kivonat a medveszőlő (Arctostapilos         Összehúzó anyag/fehérítőanyag
URSI EXTRACT                                            uva-ursi, Ericaceae) leveléből nyert kivonat

ARGANIA SPINOSA OIL                         223747-87-3          Az argania spinosa olaj az Argania spinosa, Sapotaceae             Bőrkondicionáló anyag
                                                  magszeméből sajtolt nem illó olaj
                                                                                                            Az Európai Unió Hivatalos Lapja
ARGEMONE MEXICANA                          225233-94-3          Az argemone mexicana olaj a mexikói mák (Argemone               Hajkondicionáló anyag/bőrkondici-
OIL                                                mexicana, Papaveraceae) magjából sajtolt nem illó olaj             onáló anyag/lágyítószer

ARGILLA                               12199-37-0  235-374-6    Természetben előforduló anyag. A smektit csoportba               Koptatóanyag/duzzasztószer/ned-
                                                  tartozó ásvány                                 vesítőszer

ARGININE        Arginin                   74-79-3    200-811-1    L-Arginin                                   Antisztatizáló szer/illatanyag-kom-
                                                                                         ponens, hajkondicionáló ágens

ARGININE ASPARTATE                         7675-83-4   231-656-8    L-Aszparaginsav, L-argininnel alkotott vegyület (1:1)             Bőrkondicionáló anyag/hajkondici-
                                                                                         onáló anyag

ARGININE COCOATE                          90170-81-3  290-518-5    L-Arginin, N2-kókusz-acil-származékok                     Bőrkondicionáló anyag

ARGININE GLUTAMATE   Arginin-glutamát              4320-30-3   224-350-0    L-Arginin-L-glutamát (1:1)                           Bőrkondicionáló anyag/hajkondici-
                                                                                         onáló anyag

ARGININE HCL                            1119-34-2   214-275-1    L-Arginin-hidroklorid                             Bőrkondicionáló anyag

ARGININE HEXYLDECYL                         111129-35-2          L-Arginin, 2-hexil-decil-dihidrogen-foszfáttal alkotott            Lágyítószer
PHOSPHATE                                             vegyület (1:1)

ARGININE PCA                            56265-06-6  260-081-5    5-Oxo-L-prolin, L-argininnel alkotott vegyület (1:1)              Nedvesítőszer

ARGININE/LYSINE POLY-                        31014-78-5           L-Arginin, L-lizinnel alkotott polimer                     Bőrkondicionáló anyag
PEPTIDE

ARMERIA MARITIMA                          223747-89-5          Az armeria maritima kivonat a tengerparti pázsitszegfű             Bőrkondicionáló anyag
                                                                                                            L 97/39
EXTRACT                                              (Armeria maritima, Plumbaginaceae) föld feletti részeiből nyert
                                                  kivonat
                                                                                                          L 97/40
                                       EINECS/ELINCS-
    INCI-név      INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás        Funkció
                                         szám

ARNICA MONTANA                                        Az arnica montana az árnika (Arnica montana, Compositae)            Erősítőszer/lágyítószer/korpásodás
                                               szárított virágjából, gyökeréből vagy gyökértörzséből szár-           elleni hatóanyag/baktérium elleni
                                               mazó növényi anyag                               szer
                                                                                                          HU
ARNICA MONTANA EXT-                      68990-11-4  273-579-2    Az arnica montana kivonat az árnika (Arnica montana,              Erősítőszer/lágyítószer/korpásodás
RACT                                             Compositae) szárított fejecskevirágzatából nyert kivonat            elleni hatóanyag baktérium elleni
                                                                                       szer

AROMA                                             Illatanyagok vagy aromás vegyületek és azok összetevői

ARTEMIA EXTRACT                        225234-40-2          Az artemia kivonat a sóféregből (Artemia salina) nyert             Bőrkondicionáló anyag
                                               kivonat

ARTEMISIA ABROTANUM                      89957-58-4  289-576-4    Az artemisia abrotanum kivonat az istenfa (Artemisia              Hidratálóanyag
                                               abrotanum, Compositae) leveléből és föld feletti részeiből nyert
                                                                                                          Az Európai Unió Hivatalos Lapja
EXTRACT
                                               kivonat

ARTEMISIA ABSINTHIUM                      84929-19-1  284-503-2    Az artemisia absinthium kivonat a fehér üröm (Artemisia             Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                            absinthium, Compositae) virágzó hajtásvégéből nyert kivonat

ARTEMISIA CAPILLARIS                      223747-93-1          Az artemisia capillaris kivonat az Artemisia capillaris,            Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                            Compositae virágjából nyert kivonat

ARTEMISIA DRACUNCU-                      90131-45-6  290-356-5    Az artemisia dracunculus kivonat a tárkonyüröm (Artemisia            Növényi eredtű anyag
LUS EXTRACT                                          dracunculus, Asteraceae) gyökeréből nyert kivonat

ARTEMISIA PRINCEPS                       223747-95-3          Az artemisia princeps kivonat az Artemisia princeps, Compositae         Bőrkondicionáló anyag/erősítőszer
EXTRACT                                            szárított leveléből nyert kivonat

ARTEMISIA PRINCEPS                       223747-95-3          Az artemisia princeps víz az Artemisia princeps, Compositae           Bőrkondicionáló anyag
WATER                                             levelében lévő fő illatanyagok vizes oldata

ARTEMISIA VULGARIS                       84775-45-1  283-874-8    Az artemisia vulgaris kivonat a fekete üröm (Artemisia vulgaris,        Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                            Compositae) teljes növényéből nyert kivonat

ASARUM SIEBOLDI EXT-                      223748-00-3          Az asarum sieboldi kivonat az Asarum sieboldi, Aristolochiaceae         Bőrkondicionáló anyag
RACT                                             gyökeréből nyert kivonat

ASCOPHYLLUM NODO-                       84775-78-0  283-907-6    Az ascopillum nodosum kivonat algából (Ascopillum nodosum,           Bőrkondicionáló anyag
                                               Fucaceae) nyert kivonat
                                                                                                          2006.4.5.
SUM EXTRACT

ASCORBIC ACID     Aszkorbinsav  acidum ascoribicum    50-81-7    200-066-2    Aszkorbinsav                                  Antioxidáns/pufferálószer
                                                                                                               2006.4.5.
                                          EINECS/ELINCS-
    INCI-név        INN-név    Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás         Funkció
                                             szám

ASCORBIC ACID POLY-                                         L-Aszkorbinsav, fehérjehidrolizátumokkal lejátszódó reakció           Bőrkondicionáló anyag, antioxidáns
PEPTIDE                                               termékei

ASCORBYL DIPALMITATE                         28474-90-0           L-Aszkorbinsav, dihexadekanoát                          Antioxidáns
                                                                                                               HU
ASCORBYL METHYLSILA-                                         Aszkorbinsav, pektinnel és metilszilanollal alkotott polimer           Antioxidáns/viszkozitásszabályozó
NOL PECTINATE                                                                                     szer

ASCORBYL PALMITATE   Aszkorbil-palmitát              137-66-6   205-305-4    6-O-Palmitoil-aszkorbinsav                            Antioxidáns

ASCORBYL STEARATE                           25395-66-8  246-944-9    (Sztearoil-oxi)-L-aszkorbinsav                          Antioxidáns

ASIATIC ACID                             464-92-6            (2α,3β,4α)-2,3,23-Trihidroxi-urz-12-én-28-sav                  Stabilizátor/bőrkondicionáló anyag

ASIMINA TRILOBA EXT-                         89957-75-5  289-594-2    Az asimina triloba kivonat a pawpaw (Asimina triloba,              Lágyítószer
                                                                                                               Az Európai Unió Hivatalos Lapja
RACT                                                 Annonaceae) terméséből nyert kivonat

ASPARAGINE                              70-47-3    200-735-9    L-Aszparagin                                   Antisztatizáló szer, illatanyag-kom-
                                                                                           ponens, haj- és bőrkondicionáló

ASPARAGOPSIS ARMATA                          174393-71-6          Az asparagopsis armata kivonat vörös algából (Asparagopsis            Bőrvédő anyag
EXTRACT                                               armata, Bonnemaisoniaceae) nyert kivonat

ASPARAGUS OFFICINALIS                         84649-90-1  283-471-7    Az asparagus officinalis kivonat a spárga (Asparagus officinalis,        Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                               Liliaceae) felső részéből és szárából nyert kivonat

ASPARAGUS OFFICINALIS                         84649-90-1  283-471-7    Az asparagus officinalis gyökérkivonat a spárga (Asparagus            Bőrkondicionáló anyag
ROOT EXTRACT                                             officinalis, Liliaceae) gyökeréből nyert kivonat

ASPARTAME                               22839-47-0  245-261-3    3-Amino-N-(1-karboxi-2-fenil-etil)-szukcinamidsav, N-              Elfedőanyag, illatanyag-komponens
                                                   metil-észter

ASPARTIC ACID      Aszparaginsav                 56-84-8    200-291-6    Aszparaginsav                                  Antisztatizáló szer

ASPERGILLUS FERMENT                                         Az aspergillus fermentum penészgombával (Aspergillus)              Bőrkondicionáló anyag
                                                   történő erjesztésből kapott anyag

ASPERGILLUS/ASPIDOS-                                         Az (Aspidosperma quebracho) penészgombával (Aspergillus)             Bőrkondicionáló anyag
PERMA QUEBRACHO FER-                                         történő erjesztéséből kapott anyag
MENT
                                                                                                               L 97/41
ASPERULA ODORATA                           90028-83-4  289-877-0    Az asperula odorata kivonat a szagos müge (Asperula odorata,           Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                               Rubiaceae) virágjából és leveléből nyert kivonat
                                                                                                        L 97/42
                                    EINECS/ELINCS-
    INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás         Funkció
                                       szám

ASTRAGALUS GUMMIFER                    85085-21-8  285-353-0    Az astragalus gummifer kivonat az Astragalus gummifer,             Emulzióstabilizátor/filmképző
EXTRACT                                         Leguminosae gyökeréből nyert kivonat                      anyag/viszkozitásszabályozó szer

ASTRAGALUS GUMMIFER       tragacantha       9000-65-1   232-552-5    Az astragalus gummifer mézga az Astragalus gummifer,              Viszkozitásszabályozó szer
                                             Leguminosae-ből nyert szárított gyantás váladék
                                                                                                        HU
GUM

ASTRAGALUS MEMBRA-                    94166-93-5  303-391-9    Az astragalus membranaceus kivonat a bókafű (Astragalus             Bőrkondicionáló anyag
NACEUS EXTRACT                                      membranaceus, Leguminosae) gyökeréből nyert kivonat

ASTRAGALUS SINICUS                    223749-21-1          Az astragalus sinicus kivonat az Astragalus sinicus, Leguminosae        Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                         gyógyfűből nyert kivonat

ATELOCOLLAGEN                       9007-34-5   232-697-4    Kollagének. Szálas fehérjék, amelyek az emlősök fehérjeál-           Bőrkondicionáló anyag
                                             lományának mintegy egyharmadát tartalmazzák. A kollagén
                                             három peptidláncot tartalmazó, prolinban és hidroxi-
                                                                                                        Az Európai Unió Hivatalos Lapja
                                             prolinban gazdag polipeptid

ATRIPLEX NUMMULARIA                    223748-04-7          Az atriplex nummularia kivonat az Atriplex nummularia,             Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                         Chenopodiaceae-ből nyert kivonat

ATTALEA EXCELSA CERA                   68917-70-4  272-847-6    Az attalea excelsa cera az Attalea excelsa, Arecaceae-ből nyert         Antisztatizáló szer/filmképző anyag
                                             viasz

ATTAPULGITE                        12174-11-7           Palogorszkit                                  Viszkozitásszabályozó szer, abszor-
                                                                                     bens, opalizáló ágens

AVENA SATIVA BRAN                                    Az avena sativa korpa a zab (Avena sativa, Poaceae) összetört          Koptatóanyag/abszorbens/duzzasz-
                                             pelyvája                                    tószer

AVENA SATIVA BRAN                     84012-26-0  281-672-4    Az avena sativa korpakivonat a zab (Avena sativa, Poaceae)           Koptatóanyag
EXTRACT                                         korpájából nyert kivonat

AVENA SATIVA EXTRACT                   84012-26-0  281-672-4    Az avena sativa kivonat a zab (Avena sativa, Poaceae) magjából         Lágyítószer
                                             nyert kivonat

AVENA SATIVA FLOUR                                    Az avena sativa finomliszt a zab (Avena sativa, Poaceae)            Koptatóanyag/abszorbens/viszkozi-
                                             zabszemének finomőrlésével kapott por                      tásszabályozó szer

AVENA SATIVA KERNEL                    84012-26-0  281-672-4    Az avena sativa zabszemkivonat a zab (Avena sativa, Poaceae)          Koptatóanyag
EXTRACT                                         zabszeméből nyert kivonat
                                                                                                        2006.4.5.
AVENA SATIVA KERNEL                                   Az avena sativa zabszem-olaj a zab (Avena sativa, Poaceae)           Oldószer
OIL                                           zabszeméből sajtolt nem illó olaj
                                                                                                      2006.4.5.
                                    EINECS/ELINCS-
    INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név             Korlátozás          Funkció
                                       szám

AVENA SATIVA MEAL                                    Az avena sativa durvaliszt a zab (Avena sativa, Poaceae)          Koptatóanyag
                                             zabszemének őrlésével nyert durvaliszt

AVENA SATIVA MEAL                     84012-26-0  281-672-4    Az avena sativa durvaliszt-kivonat a zab (Avena sativa,           Csillapítószer
EXTRACT                                         Poaceae) lisztjéből nyert kivonat
                                                                                                      HU
AVENA SATIVA PROTEIN                   134134-87-5          Az avena sativa fehérje a zab (Avena sativa, Poaceae)            Csillapítószer/hidratálóanyag/kop-
                                             zabszeméből nyert fehérje                          tatóanyag/abszorbens/hajkondicio-
                                                                                   náló anyag/bőrkondicionáló anyag/
                                                                                   viszkozitásszabályozó szer

AVENA SATIVA PROTEIN                   134134-87-5          Az avena sativa fehérjekivonat a zab (Avena sativa, Poaceae)        Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                         fehérjéből nyert kivonat

AVENA SATIVA STARCH                    9005-25-8   232-679-6    Keményítő. Nagy polimerizációs fokú szénhidrát, amelyet           Viszkozitásszabályozó szer
                                                                                                      Az Európai Unió Hivatalos Lapja
                                             rendszerint a zab (Avena sativa, Poaceae) zabszeméből
                                             nyernek ki

AVERRHOA CARAMBOLA                    97675-54-2  307-626-6    Az averrhoa carambola kivonat a csillaggyümölcs (Averrhoa          Bőrvédő anyag
EXTRACT                                         carambola, Oxalidaceae) terméséből nyert kivonat

AVOCADAMIDE DEA                      124046-21-5          Avokádóamidok, N,N-bisz(2-hidroxi-etil)-                  Emulgeálószer/emulzióstabilizátor/
                                                                                   felületaktív anyag/viszkozitásszabá-
                                                                                   lyozó szer /habjavító anyag

AVOCADAMIDOPROPAL-                    124046-04-4          1-Propánaminium, N,N-dimetil-N-fenil-metil-3-[(1-oxo-            Antisztatizáló szer
KONIUM CHLORIDE                                     avokádó)-amino]-, klorid

AVOCADAMIDOPROPYL                     246865-42-9          1-Propánaminium, 3-amino-N-(karboxi-metil)-N,N-dimetil-,          Felületaktív anyag/lemosóanyag/
BETAINE                                         N-avokádóolaj-acil-származékok, belső sók                  habjavító anyag

AVOCADAMIDOPROPYL                     226994-25-8          Amidok, avokádóolaj, N-[3-(dimetil-amino)-propil]              Antisztatizáló szer
DIMETHYLAMINE

AVOCADO OIL PEG-11                    103819-44-9          Olajok, avokádó, etoxilált, 11 mól EO (átlagos mólarány)          Lágyítószer
ESTERS

AZELAIC ACID                       123-99-9   204-669-1    Nonándisav                                 Pufferálószer

AZELAMIDE MEA                       242132-61-2          Nonánsav, 9-[(2-hidroxi-etil)-amino]-9-oxo-                 Felületaktív anyag/habjavító anyag/
                                                                                   viszkozitásszabályozó szer

AZULENE                          275-51-4   205-993-6    Biciklo[5.3.0]dekapentaol                          Csillapítószer
                                                                                                      L 97/43
BABASSUAMIDE DEA                     124046-24-8          Babassuamidok, N,N-bisz(2-hidroxi-etil-)                  Felületaktív anyag/habjavító anyag
                                                                                                           L 97/44
                                    EINECS/ELINCS-
    INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                  Korlátozás          Funkció
                                      szám

BABASSUAMIDOPROPAL-                   124046-05-5          1-Propánaminium, N,N-dimetil-N-fenil-metil-3-[(1-oxo-                 Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
KONIUM CHLORIDE                                     babassu)-amino]-, klorid                                anyag

BABASSUAMIDOPROPYL                    223704-95-8          1-Propánaminium, 3-amino-N-(karboxi-metil)-N,N-dimetil-,                Felületaktív anyag/habjavító anyag/
BETAINE                                         N-babassuolaj-acil-származékok, belső só                        lemosóanyag
                                                                                                           HU
BABASSUAMIDOPROPYL                    223707-87-8          Amidok, babassuolaj, N-[3-(dimetil-amino)-propil]-                   Antisztatizáló szer
DIMETHYLAMINE

BABASSUAMIDOPROPY-                    124046-26-0          Propán, 1-dimetil-amino-3-[(1-oxo-babassu)-amino]-, N-                 Felületaktív anyag/habosítóanyag/
LAMINE OXIDE                                      oxid                                          lemosóanyag

BAKUCHIOL                        17015-60-0           Fenol, 4-(3-etenil-3,7-dimetil-1,6-oktadienil)-, (E)-                 Baktérium elleni szer

BAMBUSA ARUNDINA-                    91771-32-3  294-922-8    A bambusa arundinacea kivonat bambusz (Bambusa arundi-                 Bőrkondicionáló anyag
                                                                                                           Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CEA EXTRACT                                       nacea, Poaceae) szárából nyert kivonat

BAMBUSA ARUNDINA-                                    A bambusa arundinacea por bambusz (Bambusa arundinacea,                Koptatóanyag
CEA POWDER                                       Poaceae) szárított, őrölt szárából származó por

BAMBUSA VULGARIS                     91771-33-4  294-923-8    A bambusa vulgaris kivonat bambusz (Bambusa vulgaris,                 Nedvesítőszer
EXTRACT                                         Poaceaea) leveléből és szárából nyert kivonat

BAPTISIA TINCTORIA                                   A baptisia tinctoria a vadindigó (Baptisia tinctoria, Leguminosae)           Erősítőszer
                                            gyökeréből származó növényi anyag

BAPTISIA TINCTORIA                    84775-46-2  283-875-3    A baptisia tinctoria kivonat a vadindigó (Baptisia tinctoria,             Erősítőszer
EXTRACT                                         Leguminosae) gyökeréből nyert kivonat

BARIUM SULFATE                      7727-43-7   231-784-4    Bárium-szulfát (CI 77120)                               Opálósítóanyag

BARIUM SULFIDE                      21109-95-5  244-214-4    Bárium-szulfid                            III/1,23     Szőrtelenítőszer

BAROSMA BETULINA                     84649-93-4  283-474-3    A barosma betulina kivonat a buku (Barosma betulina,                  Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                         Rutaceae) gyökeréből nyert kivonat

BASIC BLUE 3                       33203-82-6  251-403-5    3,7-Bisz(dietil-amino)-fenoxazin-5-ium-klorid                     Hajfesték

BASIC BLUE 6                       966-62-1   213-524-1    9-(Dimetil-amino)-benzo[a]fenoxiazin-7-ium-klorid (CI                 Hajfesték
                                            51175)
                                                                                                           2006.4.5.
BASIC BLUE 7                       2390-60-5   219-232-0    [4-[4-(Dietil-amino)-α-[4-(etil-amino)-1-naftil]-benzilidén]-             Hajfesték
                                            ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-dietilammónium-klorid (CI
                                            42595)
                                                                                                  2006.4.5.
                                       EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név     Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás        Funkció
                                          szám

BASIC BLUE 9   Metiltioninium-klo-  metilthioninii chlori-  61-73-4   200-515-2    Fenotiazin-5-ium, 3,7-bisz(dimetil-amino)-, klorid (CI             Hajfesték
         rid          dum                          52015)


BASIC BLUE 26                          2580-56-5  219-943-6    [4-[[4-Anilin-1-naftil]-[4-(dimetil-amino)-fenil]-metilén]-cik-        Hajfesték
                                                                                                  HU
                                                lohexa-2,5-dién-1-ilidén]-dimetilammónium-klorid (CI
                                                44045)


BASIC BLUE 41                          12270-13-2  235-546-0    [2-[[4-[Etil-(2-hidroxi-etil)-amino]-fenil]-azo]-6-metoxi-3-          Hajfesték
                                                metilbenzotiazol-metilszulfát (CI 11154)


BASIC BLUE 47                          67905-56-0  267-677-4    9,10-Antracéndion, 1-amino-4-[[4-[(dimetil-amino)-metil]-           Hajfesték
                                                fenil]-amino]-, monohidroklorid (CI 61111)


BASIC BLUE 99                          68123-13-7  268-544-3    3-[(4-Amino-6-bróm-5,8-dihidro-1-hidroxi-8-imino-5-oxo-            Hajfesték
                                                                                                  Az Európai Unió Hivatalos Lapja
                                                2-naftil)-amino]-N,N,N-trimetilanilin-klorid (CI 56059)


BASIC BROWN 4                          4482-25-1  224-764-1    1,3-Benzol-diamin 4,4'-[(4,4-metil-1,3-fenilén)-bisz(azo)]-          Hajfesték
                                                bisz[6-metil]- (CI 21010)


BASIC BROWN 16                          26381-41-9  247-640-9    [8-[(p-Amino-fenil)-azo]-7-hidroxi-2-naftil]-trimetilammó-           Hajfesték
                                                nium-klorid (CI 12250)


BASIC BROWN 17                          71134-97-9  275-216-3    [8-[(4-Amino-2-nitrofenil)-azo]-7-hidroxi-2-naftil]-trimeti-          Hajfesték
                                                lammónium-klorid (CI 12251)


BASIC GREEN 1                          633-03-4   211-190-1    [4-[4-(Dietil-amino)-benzhidrilén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ili-          Hajfesték
                                                dén]-dietilammónium-hidrogén-szulfát (CI 42040)


BASIC ORANGE 1                          4438-16-8  224-654-3    1,3-Benzol-diamin, 4-metil-6-(fenil-azo)-, monohidroklorid           Hajfesték
                                                (CI 11320)


BASIC ORANGE 2                          532-82-1   208-545-8    4-Fenil-azo-fenilén-1,3-diamin-monohidroklorid (CI 11270)           Hajfesték


BASIC RED 2                           477-73-6   207-518-8    3,7-Diamino-2,8-dimetil-5-fenilfenazinium-klorid (CI              Hajfesték
                                                50240)


BASIC RED 22                           12221-52-2          5-(4'-Dimatil-amino-fenil-azo)-1,4-dimetiltriazolium-klorid          Hajfesték
                                                                                                  L 97/45
BASIC RED 46                           12221-69-1          1H-1,2,4-Triazolium, 1,4-dimetil-5-[[4-[metil-(fenil-metil)-          Hajfesték
                                                amino]-fenil]-azo]-, bromid (CI 110825)
                                                                                                            L 97/46
                                          EINECS/ELINCS-
    INCI-név          INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás         Funkció
                                            szám

BASIC RED 76                             68391-30-0  269-941-4    [7-Hidroxi-8-[(2-metoxi-fenil)-azo]-2-naftil-trimetilammó-           Hajfesték
                                                  nium-klorid (CI 12245)

BASIC RED 118                            71134-97-9  275-216-3    2-Naftalinaminium, 8-[(4-amino-2-nitrofenil)-azo]-7-hid-            Hajfesték
                                                  roxi-N,N,N-trimetil-, klorid (CI 12251:1)
                                                                                                            HU
BASIC VIOLET 4                            2390-59-2   219-231-5    [4-[Bisz[4-(dietil-amino)-fenil]-metilén]-2,5-ciklohexadién-          Hajfesték
                                                  1-ilidén]-dietilammónium-klorid (CI 42600)

BASIC VIOLET 14                           632-99-5   211-189-6    (4-(4-Amino-fenil)-(4-imino-ciklohexa-2,5-dienilidén)-             Hajfesték
                                                  metil)-2-metilanilin-hidroklorid (CI 42510)

BASIC YELLOW 11                           4208-80-4   224-132-5    2-(2-((2,4-Dimetoxi-fenil)-amino)-vinil)-1,3,3-trimetil-3H-          Hajfesték
                                                  indolium-klorid (CI 48055)
                                                                                                            Az Európai Unió Hivatalos Lapja
BASIC YELLOW 28                           54060-92-3  258-946-7    2-[[(4-Metoxi-fenil)-metil-hidrazon]-metil]-1,3,3-trimetil-          Hajfesték
                                                  3H-indolium-metilszulfát (CI 48054)

BASIC YELLOW 57                           68391-31-1  269-943-5    3-[(4,5-Dihidro-3-metil-5-oxo-1-fenil-1H-pirazol-4-il)-azo]-          Hajfesték
                                                  N,N,N-trimetilanilin-klorid (CI 12719)

BASSIA LATIFOLIA BUT-                               310-127-6    A bassia latifolia vaj a madhuka (Bassia latifolia, Chenopodia-        Lágyítószer
TER                                                 ceae) terméséből nyert természetes zsiradék

BATYL ALCOHOL      Batilol                   544-62-7   208-874-7    1,2-Propándiol, 3-(oktadecil-oxi)-                       Lágyítószer

BATYL ISOSTEARATE                          170754-20-8          Izosztearinsav, 3-oktadecil-oxi-2-hidroxi-propil-észter            Lágyítószer

BATYL STEARATE                            13232-26-3           Sztearinsav, 2-(oktadecil-oxi)-3-hidroxi-propil-észter             Lágyítószer

BEAN PALMITATE                                           Phaseolus nemű bab zúzott babjának és palmitinsav-klorid            Bőrkondicionáló anyag
                                                  reakciójából kapott termék

BEER                                 8029-31-0           Természetben előforduló anyag, sör                       Bőrkondicionáló anyag/hajkondici-
                                                                                          onáló anyag

BEESWAX ACID                             135457-95-3          Zsírsav, méhviasz                               Stabilizátor

BEHENALKONIUM CHLO-                         16841-14-8  240-865-3    Benzil-dokozil-dimetilammónium-klorid                     Antisztatizáló szer/felületaktív
RIDE                                                                                        anyag

BEHENAMIDE                              3061-75-4   221-304-1    Dokozánamid                                  Opálósítóanyag/viszkozitásszabá-
                                                                                                            2006.4.5.
                                                                                          lyozó szer

BEHENAMIDE DEA                            70496-39-8           Dokozánamid, N,N-bisz(2-hidroxi-etil)-                     Felületaktív anyag/habjavító anyag
                                                                                                    2006.4.5.
                                    EINECS/ELINCS-
    INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név           Korlátozás         Funkció
                                       szám

BEHENAMIDE MEA                      94109-05-4  302-442-2    N-(2-Hidroxi-etil)-dokozánamid                      Felületaktív anyag/habjavító anyag

BEHENAMIDOPROPYL                     138527-93-2          1-Propánaminium, N-karboxi-metil-N,N-dimetil-3-[(1-oxo-         Felületaktív anyag/habjavító anyag/
BETAINE                                         dokozanil)-amino]-, hidroxid, belső só                  lemosóanyag
                                                                                                    HU
BEHENAMIDOPROPYL                     60270-33-9  262-134-8    N-[3-(Dimetil-amino)-propildokozánamid                  Antisztatizáló szer/emulgeálószer
DIMETHYLAMINE

BEHENAMIDOPROPYL                     125804-04-8          Dokozánsav, N-[3-(dimetil-amino)-propildokozánamiddal          Antisztatizáló szer/bőrkondicio-
DIMETHYLAMINE BEHE-                                   alkotott vegyület (1:1)                         náló anyag/hajkondicionáló anyag
NATE

BEHENAMIDOPROPYL                     221446-54-4          Propánsav, 2-hidroxi-, N-[3-(dimetil-amino)-propildokozá-        Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
DIMETHYLAMINE LAC-                                    namiddal alkotott vegyület (1:1)                     anyag
TATE
                                                                                                    Az Európai Unió Hivatalos Lapja
BEHENAMIDOPROPYL                     68797-65-9           1-Propánaminium, N,N-dimetil-N-etil-3-[(1-oxo-dokozanil)-        Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
ETHYLDIMONIUM ETHO-                                   amino]-, etilszulfát                           anyag
SULFATE

BEHENAMIDOPROPYL PG-                   136920-10-0          1-Propánaminium, N,N-dimetil-N-(2,3-dihidroxi-propil)-3-         Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
DIMONIUM CHLORIDE                                    [(1-oxo-dokozanil)-amino]-, klorid                    anyag

BEHENAMINE OXIDE                     26483-35-2  247-730-8    N,N-Dimetil-dokozil-amin-N-oxid                     Felületaktív anyag/habosítóanyag/
                                                                                 lemosóanyag

BEHENETH-5                        26636-40-8           Dokozanol, etoxilált, 5 mól EO (átlagos mólarány)            Emulgeálószer

BEHENETH-10                        26636-40-8           Dokozanol, etoxilált, 10 mól EO (átlagos mólarány)            Emulgeálószer

BEHENETH-20                        26636-40-8           Dokozanol, etoxilált, 20 mól EO (átlagos mólarány)            Emulgeálószer

BEHENETH-25                        26636-40-8           Dokozanol, etoxilált, 25 mól EO (átlagos mólarány)            Emulgeálószer

BEHENETH-30                        26636-40-8           Dokozanol, etoxilált, 30 mól EO (átlagos mólarány)            Emulgeálószer

BEHENIC ACID                       112-85-6   204-010-8    Dokozánsav                                Emulgeálószer

BEHENOXY DIMETHI-                     193892-43-2          Poli(oxi-(dimetil-szililén)), α-dokozil-ω-(dokozil-oxi)-         Lágyítószer
CONE
                                                                                                    L 97/47
BEHENOYL PG-TRIMO-                    69537-38-8  274-033-6    2-Hidroxi-3-[(1-oxo-dokozil)-oxi]-propil-trimetilammó-          Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
NIUM CHLORIDE                                      nium-klorid                               anyag
                                                                                                           L 97/48
                                       EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás         Funkció
                                          szám

BEHENTRIMONIUM                         17301-53-0  241-327-0    Dokozil-trimetilammónium-klorid                VI/1,44      Tartósítószer/hajkondicionáló
CHLORIDE                                                                                    anyag

BEHENTRIMONIUM MET-                       81646-13-1  279-791-1    Dokozil-trimetilammónium-metilszulfát                      Antisztatizáló szer/felületaktív
HOSULFATE                                                                                   anyag/hajkondicionáló anyag
                                                                                                           HU
BEHENYL ALCOHOL                         661-19-8   211-546-6    Dokozán-1-ol                                  Lágyítószer

BEHENYL BEESWAX                         144514-52-3          Zsírsavak, méhviasz, dokozil-észter                       Viszkozitásszabályozó szer

BEHENYL BEHENATE                        17671-27-1  241-646-5    Dokozil-dokozanoát                               Lágyítószer

BEHENYL BENZOATE                        103403-38-9          1-Dokozanol, benzoát                              Bőrkondicionáló anyag/lágyítószer

BEHENYL BETAINE                         26920-62-7  248-108-9    (Karboxiláto-metil)-dokozil-dimetilammónium                   Antisztatizáló szer/felületaktív
                                                                                                           Az Európai Unió Hivatalos Lapja
                                                                                        anyag/habjavító anyag/lemosóa-
                                                                                        nyag

BEHENYL ERUCATE                         18312-32-8  242-201-8    Dokozil-(Z)-dokoz-13-enoát                           Lágyítószer

BEHENYL HYDROX-                         39957-00-1  254-719-1    2-Henikozil-4,5-dihidro-1H-imidazol-1-etanol                  Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
YETHYL IMIDAZOLINE                                                                               anyag

BEHENYL ISOSTEARATE                       181496-25-3          Izosztearinsav, dokozil-észter                         Lágyítószer

BEHENYL/ISOSTEARYL                       235433-32-6          Zsírsavak, méhviasz, dokozanollal és 16-metil-heptadeka-            Lágyítószer/emulgeálószer/film-
BEESWAX                                            nollal alkotott észterek                            képző anyag

BELAMCANDA CHINENSIS                      223748-07-0          A belamcanda chinensis kivonat a (Belamcanda chinensis,             Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                            Iridaceae) gyökeréből nyert kivonat

BELLIS PERENNIS EXT-                      84776-11-4  283-935-9    A bellis perennis kivonat a közönséges százszorszép (Bellis           Lemosóanyag
RACT                                              perennis, Compositae) virágjából nyert kivonat

BENTONITE       Bentonit    bentonitum        1302-78-9   215-108-5    Bentonit. Agyagkolloid. Elsősorban montmorillonitot tar-            Abszorbens/emulzióstabilizátor/
                                                talmaz. (CI 77004)                               viszkozitásszabályozó szer

BENZALDEHYDE      Benzaldehid               100-52-7   202-860-4    Benzaldehid                                   Oldószer

BENZALKONIUM BRO-                        91080-29-4  293-522-5    Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C8-C18-alkil-dime- VI/1,54/III/1,65    Tartósítószer/antisztatizáló szer
MIDE                                              til, bromidok                                  dezodoráló
                                                                                                           2006.4.5.
BENZALKONIUM CETYL                                       C8-C18-Alkil-benzil-dimetil-ammónium-klorid és 1-hexa-             Baktérium elleni szer/dezodoráló-
PHOSPHATE                                           decil-dihidrogén-foszfát reakciójában keletkező reakcióter-           anyag
                                                mékek komplex elegye
                                                                                                               2006.4.5.
                                          EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név     Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás          Funkció
                                            szám

BENZALKONIUM CHLO-              benzalkonii chloridum 63449-41-2/   264-151-6    Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C8-18-alkil-dimetil, VI/1,54/III/1,65    Tartósítószer/antisztatizáló szer
RIDE                                8001-54-5            kloridok

BENZALKONIUM SAC-                           68989-01-5  273-545-7    Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-C18-alkil-     VI/1,54/III/1,65   Tartósítószer/antisztatizáló szer
CHARINATE                                              dimetil-, 1,2-benzizotiazol-3-(2H)-on-1,1-dioxiddal alkotott
                                                                                                               HU
                                                  sók (1:1)

BENZALPHTHALIDE                            575-61-1   209-388-8    3-Benzilidén-ftalid                                Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag

1,2,4-BENZENETRIACE-                         613-03-6   210-327-2    Benzol-1,2,4-triil-triacetát                           Hajfesték
TATE

BENZETHONIUM CHLO-   Benzetonium-klorid  benzethonii chloridum 121-54-0    204-479-9    Benzolmetánaminium, N,N-dimetil-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3,-tet- VI/1,53         Tartósítószer
RIDE                                                rametil-butil)-fenoxi]-etoxi]-etil]-, klorid

BENZISOTHIAZOLINONE                          2634-33-5  220-120-9    1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on                            Baktérium elleni szer
                                                                                                               Az Európai Unió Hivatalos Lapja
BENZOIC ACID      Benzoesav      acidum benzoicum     65-85-0   200-618-2    Benzoesav                            VI/1,1      Tartósítószer

BENZOIC ACID/PHTHALIC                         68647-39-2          1,3-Izo(benzofurándion), 2,2-bisz(hidroxi-metil)-1,3-pro-             Filmképző anyag
ANHYDRIDE/PEN-                                           pándiollal és 2,2-dimetil-1,3-propándiollal alkotott polimer,
TAERYTHRITOL/NEO-                                          benzoátok és hexadekanoátok
PENTYL GLYCOL/
PALMITIC ACID COPOLY-
MER

BENZOPHENONE                             119-61-9   204-337-6    Benzofenon                                    Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag

BENZOPHENONE-1                            131-56-6   205-029-4    2,4-Dihidroxi-benzofenon                             Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag

BENZOPHENONE-2                            131-55-5   205-028-9    2,2',4,4'-Tetrahidroxi-benzofenon                         Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag

BENZOPHENONE-3     Oxibenzon                   131-57-7   205-031-5    2-Hidroxi-4-metoxi-benzofenon                  VII/1,4      Ultraibolya sugárzást elnyelő
                                                                                           anyag/ultraibolya-szűrő

BENZOPHENONE-4     Szuliszo-benzon                4065-45-6  223-772-2    5-Benzoil-4-hidroxi-2-metoxi-benzol-szulfonsav         VII/1,22     Ultraibolya-szűrő/ultraibolya sugár-
                                                                                           zást elnyelő anyag

BENZOPHENONE-5                            6628-37-1           Benzolszulfonsav, 5-benzoil-4-hidroxi-2-metoxi-, mononát- VII/1,22        Ultraibolya sugárzást elnyelő
                                                  riumsó                                      anyag/ultraibolya-szűrő

BENZOPHENONE-6                            131-54-4   205-027-3    2,2'-Dihidroxi-4,4'-dimetoxi-benzofenon                      Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag

BENZOPHENONE-7                            85-19-8   201-592-5    5-Klór-2-hidroxibenzofenon                            Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag
                                                                                                               L 97/49
BENZOPHENONE-8     Dioxi-benzon                 131-53-3   205-026-8    2,2'-Dihidroxi-4-metoxi-benzofenon                        Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag
                                                                                                              L 97/50
                                         EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név    Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás           Funkció
                                            szám

BENZOPHENONE-9                           76656-36-5  278-520-4    Dinátrium-3,3'-karbonil-bisz[4-hidroxi-6-metoxi-benzol-              Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag
                                                  szulfonát]

BENZOPHENONE-10    Mexenon                    1641-17-4   216-688-2    2-Hidroxi-4-metoxi-4'-metil-benzofenon                      Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag
                                                                                                              HU
BENZOPHENONE-11                           1341-54-4           Bisz(2,4-Dihidroxi-fenilmetanon) és bisz(2-hidroxi-4-               Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag
                                                  metoxi-fenil)-metanon

BENZOPHENONE-12    Oktabenzon                  1843-05-6   217-421-2    2-Hidroxi-4-oktil-oxi-benzofenon                         Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag

BENZOTRIAZOLE                            95-14-7    202-394-1    Benzotriazol                                   Baktérium elleni szer

BENZOXIQUINE     Benzoxikvin                  86-75-9    201-697-6    8-Kinolilbenzoát                                 Baktérium elleni szer

BENZOXONIUM CHLO-   Benzoxónium-klorid              19379-90-9  243-008-1    Benzolmetánaminum, N-dodecil-N,N-bisz(2-hidroxi-etil)-,              Baktérium elleni szer
                                                                                                              Az Európai Unió Hivatalos Lapja
RIDE                                                klorid

BENZYL ACETATE                           140-11-4   205-399-7    Benzilacetát                                   Oldószer

BENZYL ALCOHOL    Benzilalkohol    alcohol benzilicus    100-51-6   202-859-9    Benzilalkohol                        III/1,45 – VI/1,34  Tartósítószer/oldószer

BENZYL BENZOATE    Benzilbenzoát    benzilis benzoas     120-51-4   204-402-9    Benzilbenzoát                                   Oldószer

BENZYL CINNAMATE                          103-41-3   203-109-3    2-Propénsav, 3-fenil, fenil-metil-észter                     Elfedőanyag

BENZYL HYALURONATE                         111744-92-4          Hialuronsav, fenil-metil-észter                          Bőrkondicionáló anyag/nedvesítő-
                                                                                           szer

BENZYL LAURATE                           140-25-0   205-405-8    Benzillaurát                                   Lágyítószer

BENZYL NICOTINATE                          94-44-0    202-332-3    3-Piridinkarbonsav, fenil-metil-észter                      Antisztatizáló szer

BENZYL SALICYLATE                          118-58-1   204-262-9    Benzil-szalicilát                                 Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag

BENZYL TRIETHYL                           56-37-1    200-270-1    Benzil-trietil-ammónium-klorid                          Antisztatizáló szer
AMMONIUM CHLORIDE

BENZYLHEMIFORMAL                          14548-60-8  238-588-8    Metanol, (fenil-metoxi)-                   VI/1,55       Tartósítószer

3-BENZYLIDENE CAMP-                         15087-24-8  239-139-9    1,7,7-Trimetil-3-(fenil-metilén)-biciklo[2.2.1]heptán-2-on  VII/1,19       Ultraibolya sugárzást elnyelő
HOR                                                                                         anyag/ultraibolya-szűrő
                                                                                                              2006.4.5.
BENZYLIDENE CAMPHOR                         56039-58-8           α-(2-Oxo-born-3-ilidén)-toluol-4-szulfonsav         VII/1,9       Ultraibolya sugárzást elnyelő
SULFONIC ACID                                                                                    anyag/ultraibolya-szűrő
                                                                                                               2006.4.5.
                                          EINECS/ELINCS-
     INCI-név        INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                       Kémiai/IUPAC-név                Korlátozás         Funkció
                                            szám

BENZYLIDENECAMPHOR                          222400-12-6          Kollagének, hidrolizátumok, [[4-[(4,7,7-trimetil-3-oxo-               Hajkondicionáló anyag/bőrvédő
HYDROLYZED COLLAGEN                                         biciklo-[2.2.1]-hept-2-ilidén)-metil]-fenil]-szulfonil]               anyag
SULFONAMIDE
                                                                                                               HU
BENZYLPARABEN                            94-18-8    202-311-9    Benzil-4-hidroxi-benzoát                              Baktérium elleni szer

BENZYLTRIMONIUM                           113089-56-8          Kollagének, hidrolizátumok, N,N,N-trimetil benzol-metá-               Antisztatizáló szer/bőrkondicio-
HYDROLYZED COLLAGEN                                         naminium-sók                                    náló anyag/hajkondicionáló anyag

BERBERINE CHLORIDE                          633-65-8   211-195-9    Benzo[g]-1,3-benzo-dioxolo[5,6-a]kinolizinium, 5,6-                 Baktérium elleni szer
                                                  dihidro-9,10-dimetoxi-, klorid

BERBERIS VULGARIS                                          A berberis vulgaris a sóskaborbolya (Berberis vulgaris,               Baktérium elleni szer
                                                  Berberidaceae) szárított gyökértörzséből és gyökeréből szár-
                                                                                                               Az Európai Unió Hivatalos Lapja
                                                  mazó növényi anyag

BERBERIS VULGARIS EXT-                        84649-92-3  283-473-8    A berberis vulgaris kivonat sóskaborbolya (Berberis vulgaris,            Baktérium elleni szer
RACT                                                Berberidaceae) friss gyökérkérgéből nyert kivonat

BERTHOLLETIA EXCELSA                                310-127-6    A bertholletia excelsa dióolaj a brazil diófa (Bertholletia excelsa,        Oldószer
NUT OIL                                               Lecythidaceae) diójából sajtolt nem illó olaj

BETA VULGARIS                            7659-59-2   231-628-5    [S-(R*,R*)]-4-[2-[2-Karboxi-5-(β-D-glükopirano-sziloxi)-2,3- IV/1          Kozmetikai színezék
                                                  dihidro-6-hidroxi-1H-indol-1-il]-vinil]-2,3-dihidro-piridin-
                                                  2,6-dikarbonsav

BETA VULGARIS EXTRACT                        89957-89-1  289-610-8    A beta vulgaris kivonat a cékla (Beta vulgaris, Chenopodiaceae) IV/1        Kozmetikai színezék
                                                  gyökeréből nyert kivonat

BETA-ALANINE DIACETIC                        6245-75-6   228-360-6    N,N-Bisz(karboxi-metil)-β-alanin                          Kelátképző anyag
ACID

BETA-CAROTENE      Béta-karotin    beta carotenum      7235-40-7   230-636-6    β,β-Karotin                                     Bőrkondicionáló anyag

BETAGLUCAN                              26874-89-5           β-D-Glükóz homopolimer                               Bőrkondicionáló anyag/duzzasztó-
                                                                                            szer

BETAINE         Betain                   107-43-7   203-490-6    Metánaminium, 1-karboxi-N,N,N-trimetil-, hidroxid, belső              Antisztatizáló szer/viszkozitássza-
                                                  só                                         bályozó szer
                                                                                                               L 97/51
BETA-SITOSTEROL                           83-46-5    201-480-6    Sztigmaszt-5-én-3-β-ol                               Emulzióstabilizátor/bőrkondicio-
                                                                                            náló anyag/stabilizátor
                                                                                                               L 97/52
                                            EINECS/ELINCS-
     INCI-név          INN-név   Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás          Funkció
                                               szám

BETA-SITOSTERYL ACE-                           915-05-9   213-019-6    Sztigmaszt-5-én-3-β-il-acetát                         Stabilizátor/bőrkondicionáló anyag
TATE

BETULA ALBA BARK EXT-                           84012-15-7  281-660-9    A betula alba kéregkivonat a szőrös nyír (Betula alba,             Erősítőszer/összehúzó anyag/csilla-
                                                                                                               HU
RACT                                                   Betulaceae) kérgéből nyert kivonat                       pítószer/lemosóanyag

BETULA ALBA EXTRACT                            84012-15-7  281-660-9    A betula alba kivonat a szőrös nyír (Betula alba, Betulaceae)         Erősítőszer/összehúzó anyag/csilla-
                                                     leveléből és kérgéből nyert kivonat                      pítószer/lemosóanyag

BETULA ALBA LEAF EXT-                           84012-15-7  281-660-9    A betula alba levélkivonat a szőrös nyír (Betula alba,             Erősítőszer/összehúzó anyag/csilla-
RACT                                                   Betulaceae) leveléből nyert kivonat                      pítószer/lemosóanyag

BETULA ALBA OIL                              8001-88-5/           A betula alba olaj a szőrös nyír (Betula alba, Betulaceae)           Elfedőanyag
                                     8027-43-8           leveléből nyert illóolaj
                                                                                                               Az Európai Unió Hivatalos Lapja
BETULA ALBA SAP                                             A betula alba fanedv a szőrös nyírből (Betula alba, Betulaceae)        Bőrvédő anyag
                                                     származó fanedv

BETULA PLATYPHYLLA                            223748-09-2          A betula platyphilla japonica kivonat nyír (Betula platyphilla         Bőrkondicionáló anyag
JAPONICA EXTRACT                                             japonica, Betulaceae) kérgéből nyert kivonat

BHA            Butilezett hidroxi-              25013-16-5  246-563-8    terc-Butil-4-metoxi-fenol                           Antioxidáns
              anizol

BHT            Butilezett hidroxi-  butilhidroxitoluenum   128-37-0   204-881-4    2,6-Di-terc-butil-p-krezol                           Antioxidáns
              toluol

BIOFLAVONOIDS                               61788-55-4           Flavonoidok, citromolaj                            Csillapítószer

BIOSACCHARIDE GUM-1                                           α-L-Fukóz-1,3-α-D-galaktóz-1,3-α-D-galakturonsav homo-             Bőrkondicionáló anyag
                                                     polimer

BIOTIN           Biotin        biotinum         58-85-5    200-399-3    1H-tieno[3,4-d]imid-azol-4-pentánsav, hexahidro-2-oxo             Hajkondicionáló anyag/bőrkondici-
                                                     [3aS-(3aα,4β,6aα.)]-                              onáló anyag/faggyúképződés-gátló
                                                                                            anyag

BISABOLOL                                 515-69-5   208-205-9    (R*,R*)-α,4-dimetil-α-(4-metil)-3-pentenil)-ciklohex-3-én-1-          Csillapítószer
                                                     metanol
                                                                                                               2006.4.5.
1,3-BIS-(2,4-DIAMINOPHE-                         81892-72-0  279-845-4    4,4’-[1,3-Propándiil-bisz(oxi)-bisz(benzol-1,3-diamin)             Hajfesték
NOXY)PROPANE
                                                                                                             2006.4.5.
                                          EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név    Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                 Korlátozás         Funkció
                                            szám

BIS-DIGLYCERYL                            222722-06-7  406-144-4    Hexándisav, 3-(2,3-dihidroxipropil-oxi)-2-hidroxipropil-               Lágyítószer
POLYACYLADIPATE-1                                          diészter, oktánsav, dekánsav, izooktadekánsav és 12-hidroxi-
                                                  oktadekánsav elegyével lejátszódó reakcióban képződő
                                                  észterek
                                                                                                             HU
BIS-DIGLYCERYL                            13095-60-1  406-144-4    Hexándisav, 3-(2,3-dihidroxi-propil-oxi)-2-hidroxi-propil-              Lágyítószer
POLYACYLADIPATE-2                                          diészter, oktánsav, dekánsav, izooktadekánsav, oktadekánsav
                                                  és 12-hidroxi-oktadekánsav elegyével lejátszódó reakcióban
                                                  képződő észterek

4,6-BIS(2-HYDROXYET-                         94082-85-6           Etanol, 2,2'-[(4,6-diamino-1,3-fenilén)-bisz(oxi)]-bisz-,              Hajfesték
HOXY)-m-PHENYLENE-                                         dihidroklorid
DIAMINE HCl

BIS-HYDROXYETHYL BIS-                        149591-38-8          Propán-diamid, N,N'-bisz(2-hidroxi-etil)-N,N'-bisz(hexa-               Bőrvédő anyag/bőrkondicionáló
                                                                                                             Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CETYL MALONAMIDE                                          decil)-                                       anyag/hajkondicionáló anyag

BIS-HYDROXYETHYL                           71487-00-8           Kvaterner ammóniumvegyületek, kókusz-alkil-bisz(hidroxi-               Antisztatizáló szer
COCOMONIUM NITRATE                                         etil)-metil, nitrátok (sók)

BIS-HYDROXYETHYL                           50744-86-0           1-Oktadekánaminium, bisz(2-hidroxi-etil)-(2,3-dihidroxi-               Antisztatizáló szer
DIHYDROXYPROPYL                                           propil)-bisz(2-hidroxi-etil)-(2,3-dihidroxi-propil), klorid
STEARAMINIUM CHLO-
RIDE

BIS-HYDROXYETHYL                           223707-41-3          Kvaterner ammóniumvegyületek, repcemag-alkil-bisz(hid-                Antisztatizáló szer
RAPESEEDMONIUM                                           roxi-etil)-metil, kloridok (sók)
CHLORIDE

BIS-HYDROXYETHYL TAL-                        67784-77-4  267-052-6    Kvaterner ammóniumvegyületek, bisz(hidroxi-etil)-metil-               Antisztatizáló szer
LOWMONIUM CHLORIDE                                         faggyú-alkil, kloridok

BISMUTH CITRATE     Bizmut-citrát                813-93-4   212-390-1    Bizmut-citrát                                    Pufferálószer/kelátképző anyag

BISMUTH OXYCHLORIDE                         7787-59-9   232-122-7    Bizmut-klorid-oxid (CI 77163)                  IV/1        Kozmetikai színezék

BISMUTH SUBNITRATE   Bizmut-szubnitrát              1304-85-4   215-136-8    Bizmut-nitrát, bázikus                                Abszorbens/opálosítóanyag

BISPHENYLHEXAMETHI-                         18758-91-3           Tetrasziloxán, 1,1,1,7,7,7-hexametil-3,5-difenil-3,5-bisz(tri-            Habzásgátló anyag/lágyítószer
CONE                                                metil-xilil)-oxi]-
                                                                                                             L 97/53
BIXA ORELLANA EXT-                          89957-43-7  289-561-2    A bixa orellana kivonat az orleánfa (Bixa orellana, Bixaceae)            Bőrkondicionáló anyag
RACT                                                gyümölcspépjéből nyert kivonat
                                                                                                             L 97/54
                                       EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                 Korlátozás         Funkció
                                         szám

BIXA ORELLANA SEED                       89957-43-7  289-561-2    A bixa orellana magkivonat az orleánfa (Bixa orellana,                Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                            Bixaceae) magjából nyert kivonat


                                               A bletia hyacinthina kivonat a (Bletia hyacinthina, Orchidaceae)
                                                                                                             HU
BLETIA HYACINTHINA                       223748-10-5                                                     Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                            álgumójából nyert kivonat


BOMBYX EXTRACT                         91079-16-2  293-402-2    A bombyx kivonat zúzott selyemhernyóból (Bombyx) nyert                Bőrkondicionáló anyag
                                               kivonat


BOMBYX LIPIDA                         226994-42-9          A bombyx lipida zúzott selyemhernyóból nyert lipidek                 Bőrkondicionáló anyag


BORAGO OFFICINALIS                       84012-16-8  281-661-4    A borago officinalis kivonat a borvirág (Borago officinalis,             Lágyítószer
                                                                                                             Az Európai Unió Hivatalos Lapja
EXTRACT                                            Boraginaceae) hajtásvégéből nyert kivonat


BORAGO OFFICINALIS                       225234-12-8          A borago officinalis magolaj a borvirág (Borago officinalis,             Lágyítószer
SEED OIL                                           Boraginaceae) magjából nyert nem illó olaj


BORIC ACID       Bórsav     acidum boricum      10043-35-3  233-139-2    Bórsav                               III/1,1a      Baktérium elleni szer


BORNELONE       Bornelone                119375    218-757-2    3-Pentén-2-on, 5-(3,3-Dimetilbiciklo-[2.2.1]hept-2-ilidén)-              Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag


BORNEOL                            507-70-0   208-080-0    Biciklo-[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimetil, endo-


BORON NITRIDE                         10043-11-5  233-136-6    Bór-nitrid                                      Bőrkondicionáló anyag/opálosítóa-
                                                                                          nyag/abszorbens


BOSWELIA CARTERII                       89957-98-2  289-620-2    A boswellia carterii kivonat a tömjén (Boswellia carterii,              Erősítőszer/bőrsimító anyag
EXTRACT                                            Burseraceae) kéregváladékából nyert kivonat


BOSWELLIA SERRATA                       97952-72-2  308-366-6    A boswellia serrata kivonat az indiai tömjén (Boswellia Serrata,           Erősítőszer/bőrsimító anyag
EXTRACT                                            Burseraceae) kéregváladékából nyert kivonat
                                                                                                             2006.4.5.
BOUGAINVILLEA GLABRA                      223749-28-8          A bougainvillea glabra kivonat a bougainvillea (Bougainvillea             Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                            glabra, Nyctaginaceae) virágjából nyert kivonat
                                                                                                           2006.4.5.
                                     EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                Korlátozás          Funkció
                                       szám

BRAIN EXTRACT                       84539-85-5  283-072-8    Az agykivonat emlősök agyából nyert kivonat            II/419 (Ha 12 hóna- Bőrvédő anyag
                              90989-78-9                                            pos szarvasmar-
                                                                               haféléktől vagy 12
                                                                               hónapnál idősebb
                                                                                                           HU
                                                                               juh- és kecskefélék-
                                                                               től származik, vagy
                                                                               olyanoktól, amely-
                                                                               eknek egy csont
                                                                               metszőfoga már
                                                                               kibújt a fogínyből)


BRASSICA ALBA EXTRACT                   84929-33-9  284-517-9    A brassica alba kivonat a fehér mustár (Brassica alba,                Baktérium elleni szer/faggyúképző-
                                             Brassicaceae) magjából nyert kivonat                         dés-gátló anyag
                                                                                                           Az Európai Unió Hivatalos Lapja
BRASSICA CAMPESTRIS                    8002-13-9   232-299-0    A brassica campestris oleifera olaj a repce (Brassica campestris           Lágyítószer
OLEIFERA OIL                                       oleifera, Brassicaceae) magjából sajtolt olaj


BRASSICA CAMPESTRIS                    225234-15-1          A brassica campestris oleifera olaj nem szappanosítható                Hajkondicionáló anyag/bőrvédő
OLEIFERA OIL UNSAPO-                                   frakciója a repce (Brassica campestris oleifera, Brassicaceae)            anyag
NIFIABLES                                         magjából származó olaj olyan frakciója, amely a szappa-
                                             nosítási folyamat során nem alakult át szappanná


BRASSICA CAMPESTRIS                    90989-79-0  292-737-1    A brassica campestris rapa kivonat a tarlórépa (Brassica               Baktérium elleni szer/lágyítószer
RAPA EXTRACT                                       campestris rapa, Brassicaceae) gyökeréből nyert kivonat


BRASSICA JUNCEA EXT-                    93062-78-3  296-833-4    A brassica juncea kivonat a barna mustár (Brassica juncea,              Baktérium elleni szer
RACT                                           Brassicaceae) magjából nyert kivonat


BRASSICA NIGRA EXT-                    90064-15-6  290-076-3    A brassica nigra kivonat fekete mustár (Brassica nigra,                Baktérium elleni szer
RACT                                           Brassicaceae) magjából nyert kivonat


BRASSICA OLERACEA                     223749-36-8          A brassica oleracea botrytis olaj nem szappanosítható frakciója            Lágyítószer/faggyúképződés-gátló
BOTRYTIS OIL UNSAPO-                                   a karfiolból (Brassica oleracea botrytis, Brassicaceae) származó           anyag
NIFIABLES                                         olaj olyan frakciója, amely a szappanosítási folyamat során
                                             nem alakult át szappanná


BRASSICA OLERACEA                     89958-13-4  289-635-4    A brassica oleracea capitata kivonat káposzta (Brassica oleracea           Faggyúképződés-gátló anyag
CAPITATA EXTRACT                                     capitata, Brassicaceae) leveléből nyert kivonat
                                                                                                           L 97/55
BREVOORTIA OIL                       8002-50-4   232-311-4    A brevoortia olaj az Atlanti-óceán északi részén élő                 Lágyítószer/oldószer
                                             menhaden halból (Brevoortia tyrannis) nyert nem illó olaj
                                                                                                              L 97/56
                                        EINECS/ELINCS-
     INCI-név       INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                 Korlátozás          Funkció
                                           szám

BRILLIANT BLACK 1                         2519-30-4   219-746-5    Tetranátrium-1-acetamid-2-hidroxi-3-(4-((4-szulfonáto-feni-             Hajfesték
                                                 lazo)-7-szulfonáto-1-naftil-azo)-naftalin-4,6-diszulfonát (CI
                                                 28440)

BROMOCHLOROPHENE                         15435-29-7  239-446-8    2,2'-Metilén-bisz(6-bróm-4-klórfenol)              VI/1,37       Tartósítószer
                                                                                                              HU
BROMOCINNAMAL                           5443-49-2   226-637-6    2-Brómcinnamaldehid                                 Elfedőanyag

BROMOCRESOL GREEN                         76-60-8    200-972-8    Fenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-ilidén)-bisz[2,6-dibróm-   IV/1        Kozmetikai színezék
                                                 3-metil]-, S,S-dioxid

5-BROMO-5-NITRO-1,3-                       30007-47-7  250-001-7    5-Bróm-5-nitro-1,3-dioxán                    VI/1,20       Tartósítószer
DIOXANE

2-BROMO-2-NITROPRO-  Bronopol                  52-51-7    200-143-0    1,3-Propándiol, 2-bróm-2-nitro-                 VI/1,21       Tartósítószer
                                                                                                              Az Európai Unió Hivatalos Lapja
PANE-1,3-DIOL

BROMOTHYMOL BLUE                         76-59-5    200-971-2    Fenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-ilidén)-bisz[2-bróm-3-    IV/1        Kozmetikai színezék
                                                 metil-6-(1-metil-etil)]-, S,S-dioxid

BUBULUM OIL                            8002-64-0   232-314-0    A bubulum olaj szarvasmarha patájából nyert nem illó olaj              Lágyítószer/oldószer

BUMETRIZOLE      Bumetrizol                 729335    223-445-4    Fenol, 2-(5-klór-2H-benzo-triazol-2-il)-6-(1,1-dimetil-etil)-            Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag
                                                 4-metil-

BUTADIENE/ACRYLONIT-                       9003-18-3           2-Propén-nitril, 1,3-butadiénnel alkotott polimer                  Filmképző anyag/viszkozitásszabá-
RILE COPOLYMER                                                                                    lyozó szer

BUTANE         Bután                   106-97-8   203-448-7    Bután                                        Hajtógáz

BUTETH-3 CARBOXYLIC                        107600-34-0          Poli(oxi-1,2-etándiil), α-butil-ω-karboxi-metoxi                  Felületaktív anyag
ACID

BUTOXY CHITOSAN                                         Kitozán, butoxilált                                 Filmképző anyag/viszkozitásszabá-
                                                                                           lyozó szer

BUTOXYDIGLYCOL                          112-34-5   203-961-6    2-(2-Butoxi-etoxi)-etanol                              Oldószer

BUTOXYETHANOL                           111-76-2   203-905-0    2-Butoxi-etanol                                   Oldószer

BUTOXYETHYL ACETATE                        112-07-2   203-933-3    2-Butoxi-etilacetát                                 Oldószer
                                                                                                              2006.4.5.
BUTOXYETHYL NICOTI-  Nikoboxil                 13912-80-6  237-684-7    3-Piridinkarbonsav, 2-butoxi-etil-észter                      Bőrkondicionáló anyag
NATE
                                                                                                              2006.4.5.
                                        EINECS/ELINCS-
    INCI-név        INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                 Korlátozás          Funkció
                                           szám

BUTOXYNOL-5 CAR-                         104909-82-2          Poli(oxi-1,2-etándiil), α-karboxi-metil-ω-[4-(1,1-dimetil-etil)-           Emulgeálószer
BOXYLIC ACID                                           fenoxi]-, (4 mól EO átlagos mólarány)

BUTOXYNOL-19 CAR-                         104909-82-2          Poli(oxi-1,2-etándiil), α-karboxi-metil-ω-[4-(1,1-dimetiletil)-           Emulgeálószer
                                                                                                              HU
BOXYLIC ACID                                           fenoxi]-, (18 mól EO átlagos mólarány)

BUTOXYPROPANOL                          5131-66-8   225-878-4    1-Butoxi-propán-2-ol                                 Nedvesítőszer

BUTYL ACETATE                           123-86-4   204-658-1    N-Butil-acetát                                    Oldószer

BUTYL ACETYL RICINO-                       140-04-5   205-393-4    Butil-O-acetil-ricinoleát                              Lágyítószer
LEATE

BUTYL ACRYLATE/                          30600-43-2           2-Propénsav, 2-Metil-, 2-hidroxi-etil-észter, butil-2-prope-             Filmképző anyag
                                                                                                              Az Európai Unió Hivatalos Lapja
HYDROXYETHYL MET-                                        noáttal alkotott polimer
HACRYLATE COPOLYMER

BUTYL ACRYLATE/                          25767-47-9           2-Propénsav, butil-észter, etenil-benzollal alkotott polimer             Filmképző anyag
STYRENE COPOLYMER

BUTYL BENZOATE                          136-60-7   205-252-7    Butilbenzoát                            VI/1,1      Tartósítószer

BUTYL BENZOIC ACID/                        68814-19-7           4-(1,1-Dimetil-etil)-benzoesav, 1,2-benzol-dikarbonsavan-              Filmképző anyag
PHTHALIC ANHYDRIDE/                                       hidriddel és 2-metil-2-hidroxi-metil-1,3-propándiollal alko-
TRIMETHYLOLETHANE                                        tott polimer
COPOLYMER

BUTYL ESTER OF ETHY-                       68954-39-2           2,5-Furándion, eténnel alkotott polimer, butilezett                 Antisztatizáló szer/kötőanyag/film-
LENE/MA COPOLYMER                                                                                   képző anyag

BUTYL ESTER OF PVM/MA                       25119-68-0           2-Buténdisav (Z)-, metoxi-eténnel alkotott polimer, mono-              Antisztatizáló szer/filmképző anyag
COPOLYMER                                            butil-észter

BUTYL ISOSTEARATE                         94109-07-6  302-444-3    Butil-16-metilheptadekanoát                             Lágyítószer

BUTYL LACTATE      Butillaktát                138-22-7   205-316-4    Propánsav, 2-hidroxi-, butil-észter                         Oldószer

BUTYL METHACRYLATE                        97-88-1    202-615-1    Butilmetakrilát                                   Viszkozitásszabályozó szer
                                                                                                              L 97/57
BUTYL METHOXYDIBEN-   Avobenzon                 70356-09-1  274-581-6    1-[4-(1,1-Dimetil-etil)-fenil]-3-(4-metoxi-fenil)-propán-1,3-   VII/1,8      Ultraibolya sugárzást elnyelő
ZOYLMETHANE                                           dion                                         anyag/ultraibolya-szűrő
                                                                                                        L 97/58
                                    EINECS/ELINCS-
    INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás          Funkció
                                       szám

BUTYL MYRISTATE                      110-36-1   203-759-8    Butilmirisztát                                  Lágyítószer

BUTYL OLEATE                       142-77-8   205-559-6    Butiloleát                                    Lágyítószer/bőrkondicionáló ágens

BUTYL PHTHALYL BUTYL                   85-70-1    201-624-8    Butoxi-karbonil-metil-butilftalát                         Filmképző anyag
                                                                                                        HU
GLYCOLATE

BUTYL POLYGLUCOSE                                                                             Felületaktív anyag/habosítóanyag/
                                                                                      lemosóanyag

BUTYL STEARATE                      123-95-5   204-666-5    Butilsztearát                                   Lágyítószer

BUTYL THIOGLYCOLATE                    10047-28-6  233-156-5    Butil-merkaptoacetát                      III/1,2b      Hajgöndörítő vagy -egyenesítő
                                                                                      anyag

BUTYLATED POLYOXY-                    68002-19-7           Karbamid, formaldehiddel alkotott polimer, butilezett               Filmképző anyag
                                                                                                        Az Európai Unió Hivatalos Lapja
METHYLENE UREA

BUTYLATED PVP                       26160-96-3           1-Vinil-2-pirolidon, homopolimer, butilezett                   Filmképző anyag

BUTYLENE GLYCOL                      107-88-0   203-529-7    Bután-1,3-diol                                  Nedvesítőszer/oldószer

BUTYLENE GLYCOL                                     1,2-Bután-diol, oktánsavval és dekánsavval alkotott diészter           Lágyítószer
DICAPRYLATE/DICAP-
RATE

BUTYLENE GLYCOL MON-                   93763-20-3  297-837-9    Zsírsavak, montánviasz, 1,3-butándiollal alkotott észterek            Lágyítószer
TANATE

BUTYLENE/ETHYLENE                     9019-29-8           Butén, eténnel alkotott polimer                          Viszkozitásszabályozó szer
COPOLYMER

BUTYLGLUCOSIDE CAP-                    134932-39-1          Butil-β-D-glükopiranozid-6-dekanoát                        Felületaktív anyag/lemosóanyag/
RATE                                                                                    emulgeálószer

BUTYLOCTANOIC ACID                    27610-92-0  248-570-1    2-Butiloktánsav                                  Felületaktív anyag/lemosóanyag/
                                                                                      emulgeálószer

BUTYLOCTANOL                       735273    223-470-0    2-Butiloktán-1-ol                                 Nedvesítőszer

BUTYLOCTYL BEESWAX                    151661-98-2          Zsírsavak, méhviasz, 2-butiloktanollal alkotott észterek             Lágyítószer

BUTYLOCTYL BENZOATE                    188038-97-3          1-Oktanol, 2-butil-, -benzoát                           Képlékenyítőszer/bőrkondicionáló
                                                                                      anyag/lágyítószer/oldószer
                                                                                                        2006.4.5.
BUTYLOCTYL CANDELIL-                   226994-03-2          Zsírsavak, kandelillaviasz, 2-butiloktil-észter                  Viszkozitásszabályozó szer
LATE
                                                                                                          2006.4.5.
                                       EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás          Funkció
                                          szám

BUTYLOCTYL OLEATE                        134112-37-1          (Z)-9-Oktadedekénsav, 2-butil-oktil-észter                    Lágyítószer

BUTYLOCTYL SALICY-                       190085-41-7          Benzoesav, 2-hidroxi-, 2-butil-oktil-észter                   Hajkondicionáló anyag/bőrkondici-
LATE                                                                                      onáló anyag/oldószer
                                                                                                          HU
BUTYLPARABEN      Butilparabén               94-26-8    202-318-7    Butil-4-hidroxi-benzoát                    VI/1,12      Tartósítószer

BUTYLPHENYL METHYLP-                      80-54-6    201-289-8    2-(4-terc-Butil-benzil)-propionaldehid                      Elfedőanyag
ROPIONAL

BUTYRIS LAC POWDER                              310-127-6    Természetben előforduló anyag, a tehéntejből vagy tejszín-            Hajkondicionáló anyag/bőrkondici-
                                                ből való vajköpülésből származó folyadék (író) dehidratálá-           onáló anyag
                                                sával kapott por

BUTYROLACTONE                          96-48-0    202-509-5    γ-Butirolakton                                  Oldószer
                                                                                                          Az Európai Unió Hivatalos Lapja
BUTYROSPERMUM PARKII                      91080-23-8  293-515-7    A butyrospermum parkii vaj a vajfa (Butyrospermum parkii,            Bőrkondicionáló anyag/lágyítószer
BUTTER                                             Sapotaceae) terméséből nyert zsiradék

BUTYROSPERMUM PARKII                      91080-23-8           A butyrospermum parkii vajkivonat a vajfa (Butyrospermum             Lágyítószer
BUTTER EXTRACT                                         parkii, Sapotaceae) vajából nyert kivonat

BUTYROSPERMUM PARKII                      225234-14-0          Olajok, vajfa, nem szappanosítható frakció                    Lágyítószer
BUTTER UNSAPONIFIAB-
LES

BUTYROYL TRIHEXYL                        82469-79-2           1,2,3-Propántrikarbonsav, 2-(1-oxo-butoxi)-, trihexil-észter           Lágyítószer
CITRATE

BUTYRUM                             8029-34-3   310-127-6    Természetben előforduló anyag, vaj                        Lágyítószer

BUXUS SEMPERVIRENS                       84012-17-9  281-663-5    A buxus sempervirens kivonat a puszpáng (Buxus sempervirens,           Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                            Buxaceae) leveléből nyert kivonat

C1-5 ALKYL GALACTO-                                      Galaktomannán poliszacharid, C1-C5-alkil-éterek                 Kötőanyag/emulgeálószer/film-
MANNAN                                                                                     képző anyag/viszkozitásszabályozó
                                                                                        szer

C6-14 POLYOLEFIN                        246538-69-2          Alkének, C6-C14, polimerizált                          Emulgeálószer

C7-8 ISOPARAFFIN                        70024-92-9  274-273-1    C7-8-Izoalkének                                 Oldószer
                                                                                                          L 97/59
C8-10 ALKYL ETHYL                        68412-60-2  270-198-3    Foszforsav vegyes decil-, etil-, és oktil-észterei                Viszkozitásszabályozó szer
PHOSPHATE
                                                                                                    L 97/60
                                     EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név            Korlátozás         Funkció
                                       szám

C8-9 ISOPARAFFIN                      246538-71-6          Alkánok, C8-C9, izo                            Oldószer

C9-11 ALCOHOLS                       66455-17-2  266-367-6    Alkoholok, C9-C11                             Lágyítószer/emulzióstabilizátor/
                                                                                   viszkozitásszabályozó szer
                                                                                                    HU
C9-11 ISOPARAFFIN                     68551-16-6  271-365-3    Alkánok, C9-C11-izo-                            Oldószer

C9-11 PARETH-3                       68439-46-3           Alkoholok, C9-11, etoxilált (3 mól EO átlagos mólarány)          Emulgeálószer

C9-11 PARETH-6                       68439-46-3           Alkoholok, C9-11, etoxilált (6 mól EO átlagos mólarány)          Emulgeálószer

C9-11 PARETH-8                       68439-46-3           Alkoholok, C9-11, etoxilált (8 mól EO átlagos mólarány)          Emulgeálószer

C9-11 PARETH-6 CAR-                    174125-27-0          Poli(oxi-1,2-etándiil), α-karboxi-metil-ω-hidroxi-, C9-C11-        Felületaktív anyag/lemosóanyag
BOXYLIC ACID                                       alkil-éterek (6 mól EO átlagos mólarány)
                                                                                                    Az Európai Unió Hivatalos Lapja
C9-13 ISOPARAFFIN                     246538-72-7          Alkánok, izo-, C9-C13                           Oldószer

C9-14 ISOPARAFFIN                     246538-73-8          Alkánok, izo-, C9-C14                           Oldószer

C9-15 ALKYL PHOSPHATE                   190454-07-0          Foszforsav, mono- és di-C9-C15-alkil-észterek               Felületaktív anyag/lemosóanyag/
                                                                                   emulgeálószer

C9-15 FLUOROALCOHOL                    223239-92-7          Perfluór-C9-15-alkanol, foszforsavval alkotott észterek          Bőrkondicionáló anyag
PHOSPHATES

C9-16 ALKANES/                                      Alkánok és cikloalkánok, C9-C16                      Oldószer
CYCLOALKANES

C10-11 ISOPARAFFIN                     246538-75-0          Alkánok, izo-, C10-C11                           Oldószer

C10-13 ALKANE                       129813-66-7          Alkánok, C10-C13                              Oldószer

C10-13 ISOPARAFFIN                     68551-17-7  271-366-9    Alkánok, C10-C13-izo                            Oldószer

C10-14 ALKYL BENZENE-                   85117-49-3  285-599-9    Benzolszulfonsav, mono-C10-C14-alkil-származékok              Felületaktív anyag/habosítóanyag
SULFONIC ACID

C10-18 TRIGLYCERIDES                    85665-33-4  288-123-8    Gliceridek, C10-C18                            Lágyítószer/oldószer

C10-30 CHOLESTEROL/                                    Alkánsavak, C10-C30, koleszterinnel és lanoszta-8,24-dién-         Emulgeálószer
                                                                                                    2006.4.5.
LANOSTEROL ESTERS                                     3-ollal lejátszódó reakció terméke, (3-β)-

C11-12 ISOPARAFFIN                     246538-76-1          Alkánok, izo-, C11-C12                           Oldószer
                                                                                                      2006.4.5.
                                     EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás         Funkció
                                        szám

C11-13 ISOPARAFFIN                     246538-78-3          Alkánok, izo-, C11-13                             Oldószer


C11-15 ALKANES/                                      Alkánok és cikloalkánok, C11-C15                       Oldószer
                                                                                                      HU
CYCLOALKANES


C11-15 PARETH-3                       173244-48-9          Alkoholok, C11-C15, etoxilált (3 mól EO átlagos mólarány)           Emulgeálószer


C11-15 PARETH-3 OLEATE                   246538-04-5          Poli(oxi-1,2-etándiil), α-[(9Z)-1-oxo-9-oktadekenil]-ω-hid-          Lágyítószer/emulgeálószer
                                              roxi-, C11-C15-alkil-éterek (3 mól EO átlagos mólarány)


C11-15 PARETH-3 STEA-                    68891-25-8           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-(1-oxo-oktadecil)-ω-hidroxi-, C11-         Lágyítószer
RATE                                            C15-alkil-éterek (3 mól EO átlagos mólarány)
                                                                                                      Az Európai Unió Hivatalos Lapja
C11-15 PARETH-5                       173244-48-9          Alkoholok, C11-C15, etoxilált (5 mól EO átlagos mólarány)           Emulgeálószer


C11-15 PARETH-7                       173244-48-9          Alkoholok, C11-C15, etoxilált (7 mól EO átlagos mólarány)           Emulgeálószer


C11-15 PARETH-7 CAR-                    246159-57-9          Poli(oxi-1,2-etándiil), α-(karboxi-metil)-ω-hidroxi-, C11-C15-        Emulgeálószer/felületaktív anyag
BOXYLIC ACID                                        alkil-éterek (6 mól EO átlagos mólarány)


C11-15 PARETH-9                       173244-48-9          Alkoholok, C11-C15, etoxilált (9 mól EO átlagos mólarány)           Emulgeálószer


C11-15 PARETH-12                      173244-48-9          Alkoholok, C11-C15, etoxilált (12 mól EO átlagos mólarány)          Emulgeálószer/felületaktív anyag


C11-15 PARETH-12 STEA-                   68891-25-8           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-(1-oxo-oktadecil)-ω-hidroxi-, C11-         Lágyítószer
RATE                                            C15-alkil-éterek (12 mól EO átlagos mólarány)


C11-15 PARETH-15                      173244-48-9          Alkoholok, C11-C15, etoxilált (12 mól EO átlagos mólarány)          Emulgeálószer


C11-15 PARETH-20                      173244-48-9          Alkoholok, C11-C15, etoxilált (20 mól EO átlagos móla-            Emulgeálószer/felületaktív anyag
                                              rány)
                                                                                                      L 97/61
C11-15 PARETH-30                      173244/48/9          Alkoholok, C11-C15, etoxilált (20 mól EO átlagos móla-            Emulgeálószer/felületaktív anyag
                                              rány)
                                                                                                     L 97/62
                                     EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név             Korlátozás         Funkció
                                       szám

C11-15 PARETH-40                      173244-48-9          Alkoholok, C11-C15, etoxilált (20 mól EO átlagos móla-           Felületaktív anyag/lemosóanyag
                                             rány)
                                                                                                     HU
C11-15 SEC-PARETH-12                    68131-40-8           Alkoholok, C11-C15 szekunder, etoxilált (12 mól EO átlagos         Felületaktív anyag/emulgeálószer
                                             mólarány)


C11-21-PARETH-3                      246538-82-9          Alkoholok, C11-C21, etoxilált (3 mól EO átlagos mólarány)          Emulgeálószer


C11-21-PARETH-10                      246538-82-9          Alkoholok, C11-C21, etoxilált (10 mól EO átlagos mólarány)         Emulgeálószer/felületaktív anyag


C12-13 ALCOHOLS                      75782-86-4  278-306-0    Alkoholok, C12-C13                             Lágyítószer/emulzióstabilizátor/
                                                                                   viszkozitásszabályozó szer
                                                                                                     Az Európai Unió Hivatalos Lapja
C12-13 ALKYL ETHYLHE-                                   Hexánsav, 2-etil-, C12-C13-alkil-észterek                  Lágyítószer
XANOATE


C12-13 ALKYL LACTATE                                   Propánsav, 2-hidroxi-, C12-C13-alkil-észterek                Lágyítószer


C12-13 PARETH-3                      66455-14-9           Alkoholok, C12-C13, etoxilált (3 mól EO átlagos mólarány)          Emulgeálószer


C12-13 PARETH-4                      66455-14-9           Alkoholok, C12-C13, etoxilált (4 mól EO átlagos mólarány)          Emulgeálószer


C12-13 PARETH-5 CAR-                    70750-17-3           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-karboxi-metil-ω-hidroxi-, C12-C13-        Felületaktív anyag/lemosóanyag
BOXYLIC ACID                                       alkil-éterek (4 mól EO átlagos mólarány)


C12-13 PARETH-7                      66455-14-9           Alkoholok, C12-C13, etoxilált (7 mól EO átlagos mólarány)          Emulgeálószer


C12-13 PARETH-8 CAR-                    70750-17-3           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-karboxi-metil-ω-hidroxi-, C12-C13-        Emulgeálószer
BOXYLIC ACID                                       alkil-éterek (7 mól EO átlagos mólarány)


C12-13 PARETH-9                      66455-14-9           Alkoholok, C12-C13, etoxilált (9 mól EO átlagos mólarány)          Emulgeálószer
                                                                                                     2006.4.5.
C12-13 PARETH-10                      66455-14-9           Alkoholok, C12-C13, etoxilált (10 mól EO átlagos móla-           Emulgeálószer
                                             rány)
                                                                                                      2006.4.5.
                                     EINECS/ELINCS-
    INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név             Korlátozás         Funkció
                                       szám

C12-13 PARETH-10                      68130-45-0           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hidro-ω-hidroxi-, C12-C13-monoal-         Emulgeálószer/lemosóanyag
PHOSPHATE                                         kil-éterek, foszfátok (10 mól EO átlagos mólarány)


C12-13 PARETH-15                      66455-14-9           Alkoholok, C12-C13, etoxilált (15 mól EO átlagos móla-           Emulgeálószer
                                                                                                      HU
                                             rány)


C12-13 PARETH-23                      66455-14-9           Alkoholok, C12-C13, etoxilált (23 mól EO átlagos móla-           Emulgeálószer
                                             rány)


C12-13 PARETH-12 CAR-                   70750-17-3           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-karboxi-metil-ω-hidroxi-, C12-C13-        Felületaktív anyag/lemosóanyag
BOXYLIC ACID                                       alkil-éterek (11 mól EO átlagos mólarány)


C12-13 PARETH-2                      66455-14-9           Alkoholok, C12-C13, etoxilált (2 mól EO átlagos mólarány)          Felületaktív anyag/emulgeálószer
                                                                                                      Az Európai Unió Hivatalos Lapja
C12-13 PARETH-5                      66455-14-9           Alkoholok, C12-C13, etoxilált (5 mól EO átlagos mólarány)          Felületaktív anyag/emulgeálószer


C12-14 ISOPARAFFIN                     68551-19-9  271-369-5    Alkánok, C12-14-izo-                            Oldószer


C12-14 PARETH-3                      68439-50-9           Alkoholok, C12-C14, etoxilált (3 mól EO átlagos mólarány)          Emulgeálószer


C12-14 PARETH-7                      68439-50-9           Alkoholok, C12-C14, etoxilált (7 mól EO átlagos mólarány)          Emulgeálószer


C12-14 PARETH-12                      68439-50-9           Alkoholok, C12-C14, etoxilált (12 mól EO átlagos móla-           Emulgeálószer
                                             rány)


C12-15 ALCOHOLS                      63393-82-8  264-118-6    Alkoholok, C12-15                              Lágyítószer/emulzióstabilizátor/
                                                                                   viszkozitásszabályozó szer


C12-15 ALKYL BENZOATE                   68411-27-8  270-112-4    Benzoesav, C12-C15-alkil-észterek                      Lágyítószer


C12-15 ALKYL ETHYLHE-                   90411-66-8  291-443-0    Hexánsav, 2-etil-, C12-C15-alkil-észterek                  Lágyítószer
XANOATE


C12-15 ALKYL LACTATE                    93925-36-1  300-338-1    Propánsav, 2-hidroxi-, C12-C15-alkil-észterek                Lágyítószer
                                                                                                      L 97/63
C12-15 ALKYL SALICY-                    222722-22-7          Benzoesav, 2-hidroxi-, C12-C15-alkil-észterek                Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
LATE                                                                                 anyag
                                                                                                     L 97/64
                                     EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név             Korlátozás        Funkció
                                        szám


C12-15 PARETH-2                       68131-39-5  500-195-7    Alkoholok, C12-C15, etoxilált (2 mól EO átlagos mólarány)          Emulgeálószer


C12-15 PARETH-2 PHOSP-                   68071-35-2  500-185-2    Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hidro-ω-hidroxi-, C12-C15-monoal-         Emulgeálószer/felületaktív anyag
                                                                                                     HU
HATE                                            kil-éterek, foszfátok (2 mól EO átlagos mólarány)


C12-15 PARETH-3                       68131-39-5           Alkoholok, C12-C15, etoxilált (3 mól EO átlagos mólarány)          Emulgeálószer


C12-15 PARETH-4                       68131-39-5           Alkoholok, C12-C15, etoxilált (4 mól EO átlagos mólarány)          Emulgeálószer


C12-15 PARETH-5                       68131-39-5           Alkoholok, C12-C15, etoxilált (5 mól EO átlagos mólarány)          Emulgeálószer
                                                                                                     Az Európai Unió Hivatalos Lapja
C12-15 PARETH-7                       68131-39-5           Alkoholok, C12-C15, etoxilált (7 mól EO átlagos mólarány)          Emulgeálószer


C12-15 PARETH-7 CAR-                    88497-58-9           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-karboxi-metil-ω-hidroxi-, C12-C15-        Felületaktív anyag/lemosóanyag
BOXYLIC ACID                                        alkil-éterek (6 mól EO átlagos mólarány)


C12-15 PARETH-8 CAR-                    88497-58-9           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-karboxi-metil-ω-hidroxi-, C12-C15-        Emulgeálószer
BOXYLIC ACID                                        alkil-éterek (7 mól EO átlagos mólarány)


C12-15 PARETH-8 PHOSP-                   68071-35-2           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hidro-ω-hidroxi-, C12-C15-monoal-         Emulgeálószer/lemosóanyag
HATE                                            kil-éterek, foszfátok (2 mól EO átlagos mólarány)


C12-15 PARETH-9                       68131-39-5           Alkoholok, C12-C15, etoxilált (9 mól EO átlagos mólarány)          Emulgeálószer/felületaktív anyag


C12-15 PARETH-9                       246538-68-1          Zsírsavak, faggyú, hidrogénezett, polietilén-glikol-C12-15-         Emulgeálószer/felületaktív anyag
HYDROGENATED TALLO-                                    monoalkil-éterekkel alkotott észterek (9 mól EO átlagos
WATE                                            mólarány)


C12-15 PARETH-10                      68071-35-2           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hidro-ω-hidroxi-, C12-C15-monoal-         Emulgeálószer/lemosóanyag
PHOSPHATE                                         kil-éterek, foszfátok (10 mól EO átlagos mólarány)
                                                                                                     2006.4.5.
C12-15 PARETH-11                      68131-39-5           Alkoholok, C12-C15, etoxilált (11 mól EO átlagos mólarány)         Emulgeálószer
                                                                                                       2006.4.5.
                                      EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név             Korlátozás         Funkció
                                        szám

C12-15 PARETH-12                       68131-39-5           Alkoholok, C12-C15, etoxilált (12 mól EO átlagos móla-           Felületaktív anyag
                                              rány)


C12-15 PARETH-12                       67784-96-7           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-[(9Z)-1-oxo-9-oktadekenil]-ω-hid-         Lágyítószer
                                                                                                       HU
OLEATE                                           roxi-, C12-C15-monoalkil-éterek (12 mól EO átlagos
                                              mólarány)


C12-16 ALCOHOLS                       68855-56-1  272-490-6    Alkoholok, C12-C16                             Antisztatizáló szer/lágyítószer/
                                                                                    emulzióstabilizátor/viszkozitássza-
                                                                                    bályozó szer/hajkondicionáló anyag


C12-16 PARETH-6 PHOSP-                    246159-55-7          Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hidro-ω-hidroxi-, C12-C16-monoal-         Emulgeálószer/lemosóanyag
HATE                                            kil-éterek, foszfátok (6 mól EO átlagos mólarány)
                                                                                                       Az Európai Unió Hivatalos Lapja
C12-18 ACID TRIGLYCE-                    67701-26-2  266-944-2    Gliceridek, C12-C18                             Lágyítószer/emulgeálószer
RIDE


C12-20 ACID PEG-8 ESTER                   68908-68-9           Zsírsavak, C12-C20, etoxilált (8 mól EO átlagos mólarány)          Emulgeálószer


C12-20 ISOPARAFFIN                      222400-21-7          Alkánok, C12-C20-izo-                            Bőrkondicionáló anyag/lágyítószer/
                                                                                    oldószer


C13-14 ISOPARAFFIN                      246538-79-4          Alkánok, izo-, C13-C14                           Lágyítószer/oldószer


C13-16 ISOPARAFFIN                      68551-20-2  271-370-0    Alkánok, C13-C16-izo-                            Oldószer


C14-15 ALCOHOLS                       75782-87-5           Alkoholok, C14-C15                             Emulgeálószer/stabilizátor


C14-15 PARETH-7                       68951-67-7           Alkoholok, C14-C15, etoxilált (7 mól EO átlagos mólarány)          Emulgeálószer


C14-15 PARETH-8 CAR-                     119147-75-0          Poli(oxi-1,2-etándiil), α-karboxi-metil-ω-hidroxi-, C14-C15-        Felületaktív anyag/lemosóanyag
BOXYLIC ACID                                        alkil-éterek (7 mól EO átlagos mólarány)


C14-15 PARETH-11                       68951-67-7           Alkoholok, C14-C15, etoxilált (11 mól EO átlagos mólarány)         Emulgeálószer
                                                                                                       L 97/65
C14-15 PARETH-13                       68951-67-7           Alkoholok, C14-C15, etoxilált (13 mól EO átlagos mólarány)         Emulgeálószer/felületaktív anyag
                                                                                                     L 97/66
                                     EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név            Korlátozás         Funkció
                                        szám

C14-15 PARETH-4                       68951-67-7           Alkoholok, C14-C15, etoxilált (4 mól EO átlagos mólarány)        Felületaktív anyag/emulgeálószer

C14-16 GLYCOL PALMI-                    246159-40-0          Hexadekánsav, 2-hidroxi-, C14-C16-alkil-észter              Emulgeálószer
TATE
                                                                                                     HU
C14-17 ALKANE                        90622-47-2           Alkánok, C14-C17                             Oldószer

C14-18 GLYCOL                        223239-96-1          C14-18-alkán-1,2-diol                          Emulzióstabilizátor bőrkondicio-
                                                                                  náló anyag/lágyítószer

C14-20 ISOALKYLAMI-                                    1-Propánaminium, N-etil-N,N-dimetil-3-[(1-oxo-C18-22-          Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
DOPROPYLETHYLDIMO-                                     izoalkil)-amino]-, etilszulfát (só)                   anyag
NIUM ETHOSULFATE
                                                                                                     Az Európai Unió Hivatalos Lapja
C15-18 GLYCOL                        70750-40-2  274-844-5    Glikolok, 1,2-, C15-C18                         Lágyítószer/emulzióstabilizátor

C16-36 ALKYL STEARATE                    223239-95-0          C16-C36-Alkiloktadekanoát                        Bőrkondicionáló anyag

C18-20 GLYCOL ISOSTEA-                   247169-05-7          Izosztearinsav, 2-hidroxi-, C18-C20-alkil-észter             Emulgeálószer
RATE

C18-22 ISOALKYLAMI-                                    1-Propánaminium, N-etil-N,N-dimetil-3-[(1-oxo-C18-22-          Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
DOPROPYLETHYLDIMO-                                     alkil)-amino]-, etilszulfát (só)                     anyag
NIUM ETHOSULFATE

C18-28 ALKYL ACETATE                    222722-13-6          Ecetsav, C18-C28-alkil-észterek                     Lágyítószer

C18-30 GLYCOL                        223239-97-2          C18-C30 alkán-1,2-diol                          Emulzióstabilizátor/bőrkondicio-
                                                                                  náló anyag/lágyítószer

C18-36 ACID                         135620-17-6          Zsírsavak, C18-C36                            Emulgeálószer

C18-36 ACID GLYCOL                     94944-95-3  305-673-7    Zsírsavak, C18-C36, etilén-glikollal alkotott észterek          Lágyítószer
ESTER

C18-36 ACID TRIGLYCE-                    91052-08-3  293-165-5    Trigliceridek, C18-C36                          Lágyítószer
RIDE

C18-38 ALKYL BEESWAX                    223706-17-0          Zsírsavak, méhviasz, C18-C38-alkil-észterek               Lágyítószer
                                                                                                     2006.4.5.
C18-38 ALKYL C24-54                     223706-22-7          Zsírsavak, C24-C54, C18-C38-alkil-észterek                Viszkozitásszabályozó szer
ACID ESTER
                                                                                                        2006.4.5.
                                     EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás         Funkció
                                        szám

C18-38 ALKYL                        222722-18-1          Oktadekánsav, 12-(12-hidroxi-1-oxo-oktadecil-oxi)-, C18-            Lágyítószer
HYDROXYSTEAROYL                                      C38-alkil-észterek
STEARATE
                                                                                                        HU
C18-70 ISOPARAFFIN                     246538-80-7          Alkánok, C18-C70-izo-                              Lágyítószer/bőrvédő anyag

C20-24 OLEFIN                        93924-10-8  300-202-1    Alkánok, C20-C 24 α-                              Bőrkondicionáló anyag

C20-30 GLYCOL                        223239-98-3          C20-30 alkán-1,2-diol                              Emulzióstabilizátor/bőrkondicio-
                                                                                      náló anyag/lágyítószer

C20-30 GLYCOL ISOSTEA-                   251320-13-5          Izooktadekánsav, 2-hidroxi-C20-C30-alkil-észterek                Lágyítószer
RATE

C20-40 ALCOHOLS                       222400-16-0          Alkoholok, C20-C40                               Emulgeálószer/stabilizátor
                                                                                                        Az Európai Unió Hivatalos Lapja
C20-40 ALKYL BEHENATE                    222722-15-8          Dokozánsav, C20-C40-alkil-észterek                       Lágyítószer

C20-40 ISOPARAFFIN                     246538-81-8          Alkánok, izo-, C20-C40                             Lágyítószer/oldószer

C20-40 PARETH-3                       246538-83-0          Alkoholok, C20-C40, etoxilált (3 mól EO átlagos mólarány)            Emulgeálószer

C20-40 PARETH-10                      246538-83-0          Alkoholok, C20-C40, etoxilált (10 mól EO átlagos móla-             Emulgeálószer
                                              rány)

C20-40 PARETH-40                      246538-83-0          Alkoholok, C20-C40, etoxilált (40 mól EO átlagos móla-             Emulgeálószer
                                              rány)

C22-24 PARETH-33                      246538-84-1          Alkoholok, C22-C24, etoxilált (33 mól EO átlagos móla-             Emulgeálószer/emulzióstabilizátor/
                                              rány)                                      felületaktív anyag

C24-28 ALKYL METHI-                     158061-44-0          Sziloxánok és szilikonok, C24-C28-alkil-metil                  Lágyítószer
CONE

C24-28 OLEFIN                        93924-11-9  300-203-7    Alkének, C24-C28 α-                               Bőrkondicionáló anyag

C29-70 ACID                         222400-14-8          Zsírsavak, C29-C70                               Emulgeálószer

C30-45 ALKYL DIMETHI-                                   Poli[oxi-(dimetil-szililén)], α-(C30-45)-alkil-dimetil-szilil-ω-        Bőrkondicionáló anyag
CONE                                            (C30-C45)-alkil-oxi-
                                                                                                        L 97/67
C30-45 ALKYL METHI-                     246864-88-0          Sziloxánok és szilikonok, C30-C45-alkil-metil                  Lágyítószer
CONE
                                                                                                     L 97/68
                                        EINECS/ELINCS-
    INCI-név        INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név            Korlátozás         Funkció
                                           szám

C30-45 OLEFIN                           222400-22-8          (C30-C45)-Alk-1-ének                            Bőrkondicionáló anyag

C30-50 ALCOHOLS                          222400-17-1          Alkoholok, C30-C50                             Emulgeálószer/stabilizátor
                                                                                                     HU
C30-50 ALKYL BEESWAX                       223707-19-5          Zsírsavak, méhviasz, C30-C50-alkil-észterek                Bőrkondicionáló anyag

C30-50 ALKYL STEARATE                       223239-94-9          C30-C50-alkiloktadekanoát                         Bőrkondicionáló anyag

C30-50 PARETH-3                          246538-85-2          Alkoholok, C30-C50, etoxilált (3 mól EO átlagos mólarány)         Emulgeálószer

C30-50 PARETH-10                         246538-85-2          Alkoholok, C30-C50, etoxilált (10 mól EO átlagos móla-           Emulgeálószer
                                                 rány)

C30-50 PARETH-40                         246538-85-2          Alkoholok, C30-C50, etoxilált (40 mól EO átlagos móla-           Emulgeálószer
                                                                                                     Az Európai Unió Hivatalos Lapja
                                                 rány)

C40-60 ACID                            222400-15-9          Zsírsavak, C40-C60                             Emulgeálószer

C40-60 ALCOHOLS                          222400-19-3          Alkoholok, C40-C60                             Emulgeálószer

C40-60 ALKYL STEARATE                       223239-93-8          C40-C60-alkiloktadekanoát                         Bőrkondicionáló anyag

C40-60 PARETH-3                          246538-86-3          Alkoholok, C40-C60, etoxilált (3 mól EO átlagos mólarány)         Emulgeálószer

C40-60 PARETH-10                         246538-86-3          Alkoholok, C40-C60, etoxilált (10 mól EO átlagos móla-           Emulgeálószer
                                                 rány)

CAFFEINE        Koffein     coffeinum        58-08-2    200-362-1    1H-Purin-2,6-dion, 3,7-dihidro-1,3,7-trimetil-               Bőrkondicionáló anyag

CAFFEINE BENZOATE                         5743-17-9   227-257-3    Benzoesav, 3,7-dihidro-1,3,7-trimetil-1H-purin-2,6-dionnal         Bőrkondicionáló anyag
                                                 alkotott vegyület (1:1)

CAKILE MARITIMA EXT-                       84929-60-2  284-544-6    A cakile maritima kivonat a tengeri mustárból (Cakile           Bőrkondicionáló anyag
RACT                                               maritima, Brassicaceae) nyert kivonat

CALAMINE        Kalamin                  8011-96-9           Smithsonit (cinkoxid és vasoxid)                      Abszorbens

CALAMINTHA OFFICINA-                       223748-11-6          A calamintha officinalis kivonat a perszlény (Calamintha          Bőrkondicionáló anyag
                                                 officinalis, Labiatae) föld feletti részeiből nyert kivonat
                                                                                                     2006.4.5.
LIS EXTRACT

CALCIUM ACETATE     Kalcium-acetát              62-54-4    200-540-9    Kalcium-diacetát                              Viszkozitásszabályozó szer
                                                                                                             2006.4.5.
                                        EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név   Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                Korlátozás          Funkció
                                           szám

CALCIUM ALGINATE                         9005-35-0           Alginsav, kalciumsó                                Viszkozitásszabályozó szer

CALCIUM ASPARTATE                         21059-46-1  244-185-8    Kalcium-L-aszpartát                                Bőrkondicionáló anyag

CALCIUM BEHENATE                         3578-72-1   222-700-7    Kalcium-didokozanoát                                Opálosítóanyag/viszkozitásszabá-
                                                                                                             HU
                                                                                          lyozó szer

CALCIUM BENZOATE                         2090-05-3   218-235-4    Kalcium-dibenzoát                        VI/1,1      Tartósítószer

CALCIUM CARBONATE   Kalcium-karbonát  calcarea carbonica/cal- 471-34-1    207-439-9    Kalcium-karbonát, CI 77220                             Pufferálószer/opálosítóanyag/szájá-
                     cii carbonas                                                                poló anyag/koptatóanyag

CALCIUM CARBOXY-                         9050-04-8           Cellulóz, karboxi-metil-éter, kalciumsó                      Emulzióstabilizátor/filmképző
METHYL CELLULOSE                                                                                  anyag/viszkozitásszabályozó szer

CALCIUM CARRAGEENAN                        9049-05-2           Karragén, kalciumsó                                Emulzióstabilizátor/filmképző
                                                                                                             Az Európai Unió Hivatalos Lapja
                                                                                          anyag/viszkozitásszabályozó szer

CALCIUM CASEINATE                         9005-43-0           Kazein, kalcium komplexek                             Bőrkondicionáló anyag/duzzasztó-
                                                                                          szer

CALCIUM CHLORIDE   Kalcium-klorid   calcii chloridum     10043-52-4  233-140-8    Kalcium-klorid                                   Viszkozitásszabályozó szer

CALCIUM CITRATE                          813-94-5   212-391-7    1,2,3-Propántrikarbonsav, 2-hidroxi-, kalciumsó (2:3)               Pufferálószer

CALCIUM CYCLAMATE                         139-06-0   205-349-4    Kalcium-bisz(ciklohexilszulfamát)                         Elfedőanyag

CALCIUM DIHYDROGEN                        7758-23-8   231-837-1    Foszforsav, kalciumsó (2:1)                            Pufferálószer
PHOSPHATE

CALCIUM DISODIUM   Nátrium-kalcium-  natrii calcii edetas   62-33-9    200-529-9    Kalciát(2-), [[N,N'-1,2-etándiil-bisz[N-(karboxi-metil)-glici-           Kelátképző anyag
EDTA         EDTA                                    nát]](4-)-N,N',O,O',O(N)-,O(N')-]-, dinátrium

CALCIUM FLUORIDE                         7789-75-5   232-188-7    Kalcium-fluorid                         III/1,30     Szájápoló anyag/foltosodásgátló
                                                                                          anyag

CALCIUM FRUCTOHEP-                        206360-00-1          D-Arabino-hexonsav, 2-C-(hidroxi-metil)-, kalciumsó (2:1),             Bőrkondicionáló anyag
TONATE                                              (2.xi)

CALCIUM GLUCOHEPTO-                        29039-00-7  249-383-8    Kalcium-bisz[(2.xi.)-D-glükoheptonát]                       Bőrkondicionáló anyag
NATE

CALCIUM GLUCONATE   Kalcium-glükonát  calcii gluconas     299-28-5   206-075-8    Kalcium-glükonát                                  Szájápoló anyag/nedvesítőszer
                                                                                                             L 97/69
CALCIUM GLYCEROP-                         27214-00-2  248-328-5    Kalcium-glicerinfoszfát                              Szájápoló anyag/foltosodásgátló
HOSPHATE                                                                                      anyag
                                                                                                               L 97/70
                                         EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név    Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                 Korlátozás          Funkció
                                           szám

CALCIUM HYDROXIDE   Kalcium-hidroxid   calcii hidroxidum    1305-62-0  215-137-3    Kalcium-dihidroxid                       III/1,15c       Pufferálószer

CALCIUM LACTATE                           814-80-2   212-406-7    Kalcium-dilaktát                                   Pufferálószer

CALCIUM LAURATE                           4696-56-4  225-166-3    Kalcium-dilaurát                                   Felületaktív anyag
                                                                                                               HU
CALCIUM LIGNOSULFO-                         8061-52-7           Lignoszulfonsav, kalciumsó                              Emulgeálószer
NATE

CALCIUM MONOFLUO-                          7789-74-4  232-187-1    Kalcium-fluor-foszfát                      III/1,29       Szájápoló anyag/foltosodásgátló
ROPHOSPHATE                                                                                       anyag

CALCIUM MONTANATE                          68308-22-5  269-637-1    Zsírsavak, montánviasz, kalciumsók                          Összetapadás-gátló anyag

CALCIUM MYRISTATE                          15284-51-2  239-328-6    Kalcium-mirisztát                                   Felületaktív anyag
                                                                                                               Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CALCIUM OXIDE     Mész                     1305-78-8  215-138-9    Kalcium-oxid                                     Pufferálószer

CALCIUM PANTETHEINE                         34644-00-3          Tiokénsav, S-(2-((3-((2,4-dihidroxi-3,3-dimetil-1-oxo-butil)-             Hajkondicionáló anyag
SULFONATE                                             amino-1-oxo-propil)-amino)-etil)-észter, kalciumsó (2:1),
                                                 (R)-

CALCIUM PANTOTHE-   Kalcium-pantotenát              137-08-6   205-278-9    β-Alanin, N-(2,4-dihidroxi-3,3-dimetil-1-oxo-butil)-, kal-              Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
NATE                                               ciumsó (2:1), (R)-                                  anyag

CALCIUM PARABEN                           69959-44-0  274-235-4    Kalcium-bisz(4-hidroxi-benzoát)                 VI/1,12        Tartósítószer

CALCIUM PEROXIDE                          1305-79-9  215-139-4    Kalcium-peroxid                         III/12        Oxidálószer

CALCIUM PHOSPHATE             calcarea phosphorica   7758-23-8  231-837-1    Kalcium-bisz(dihidrogén-ortofoszfát)                         Koptatóanyag/pufferálószer/szájá-
                                                                                            poló anyag/foltosodásgátló anyag/
                                                                                            viszkozitásszabályozó szer/duz-
                                                                                            zasztószer

CALCIUM PROPIONATE                         4075-81-4  223-795-8    Kalcium-dipropionát                       VI/1,2        Tartósítószer

CALCIUM PYROPHOSP-                         7790-76-3  232-221-5    Dikalcium-pirofoszfát                                 Koptatóanyag
HATE

CALCIUM SACCHARIN   Szacharin-kalcium               6485-34-3  229-349-9    1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid, kalciumsó                   Szájápoló anyag/elfedőanyag

CALCIUM SALICYLATE                         824-35-1   212-525-4    Kalcium-diszalicilát                      VI/1,3        Tartósítószer
                                                                                                               2006.4.5.
CALCIUM SILICATE                          1344-95-2  215-710-8    Kovasav, kalciumsó                                  Abszorbens/opálosítóanyag/viszko-
                                                                                            zitásszabályozó szer/duzzasztószer/
                                                                                            gyöngyházfényt kölcsönző anyag
                                                                                                                2006.4.5.
                                         EINECS/ELINCS-
    INCI-név        INN-név   Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                       Kémiai/IUPAC-név                 Korlátozás          Funkció
                                            szám

CALCIUM SORBATE                           7492-55-9   231-321-6    Kalcium-dihexa-2,4-dienoát, (E,E)-                 VI/1,4       Tartósítószer

CALCIUM STEARATE    Kalcium-sztearát              1592-23-0   216-472-8    Kalcium-disztearát                         IV/1        Kozmetikai színezék/összetapadás-
                                                                                             gátló anyag
                                                                                                                HU
CALCIUM STEAROYL                          5793-94-2   227-335-7    Kalcium-bisz(2-(1-karboxiláto-etoxi)-1-metil-2-oxo-etil)-               Emulgeálószer
LACTYLATE                                             disztearát

CALCIUM SULFATE     Kalcium-szulfát               7778-18-9   231-900-3    Kalcium-szulfát (Cl 77231)                               Koptatóanyag/opálosítóanyag/duz-
                                                                                             zasztószer/gyöngyházfényt köl-
                                                                                             csönző anyag

CALCIUM SULFIDE                           20548-54-3  243-873-5    Kalcium-szulfid                          III/1,23      Szőrtelenítőszer

CALCIUM TARTARATE                          3164-34-9   221-621-5    Butándisav, 2,3-dihidroxi-, kalciumsó                         Bőrkondicionáló anyag
                                                                                                                Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CALCIUM THIOGLYCO-                         814-71-1   212-402-5    Kalcium-bisz(merkaptoacetát)                    III/1,2a      Szőrtelenítőszer/redukálóanyag
LATE

CALCIUM TITANATE                          12049-50-2  234-988-1    Kalcium-titán-trioxid                                 Bőrvédő anyag

CALCIUM UNDECYLE-                          1322-14-1   215-331-8    Kalcium-diundek-10-énoát                      VI/1,18       Tartósítószer
NATE

CALCIUM XYLENESULFO-                        28088-63-3  248-829-9    Kalcium-xilolszulfonát                                 Felületaktív anyag/oldhatóságjavító
NATE                                                                                           anyag

CALCIUM/SODIUM PVM/                         94290-13-8           2,5-Furándion, metoxi-eténnel alkotott polimer, kálcium-                Filmképző anyag/hajfixáló anyag
MA COPOLYMER                                            nátrium-só

CALENDULA OFFICINALIS                                       A calendula officinalis kerti körömvirág (Calendula officinalis,            Lágyítószer
                                                  Compositae) virágjából származó növényi anyag

CALENDULA OFFICINALIS                        84776-23-8  283-949-5    A calendula officinalis kivonat a kerti körömvirág (Calendula             Lágyítószer
EXTRACT                                              officinalis, Compositae) virágjából nyert kivonat

CALENDULA OFFICINALIS                        70892-20-5           A calendula officinalis olaj a kerti körömvirág (Calendula               Lágyítószer
OIL                                                officinalis, Compositae) virágjából származó olaj

CALF BLOOD EXTRACT                         68070-90-6  268-338-3    A borjúvérkivonat a szarvasmarhafélék véréből nyert                  Bőrkondicionáló anyag
                                                  kivonat

CALF SKIN EXTRACT                          91081-63-9  293-670-0    A borjúbőrkivonat a szarvasmarhafélék bőréből nyert                  Zsírpótló anyag
                                                  kivonat
                                                                                                                L 97/71
CALF SKIN HYDROLYSATE                        246539-11-7          Szarvasmarhaborjú bőre, hidrolizált                          Bőrkondicionáló anyag
                                                                                                         L 97/72
                                       EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás         Funkció
                                          szám

CALLITRIS QUADRIVAL-                      9000-57-1   232-547-8    A callitris quadrivalvis mézga a szandarakból (Callitris             Emulzióstabilizátor
VIS GUM                                            quadrivalvis, Cupressaceae) nyert gyanta

CALLUNA VULGARIS                        84603-54-3  283-255-2    A calluna vulgaris kivonat a csarab (Calluna vulgaris, Ericaceae)        Bőrkondicionáló anyag
                                                                                                         HU
EXTRACT                                            sarjadó virágjából nyert kivonat

CALLUNA VULGARIS                        84603-54-3  283-255-2    A calluna vulgaris víz a csarab (Calluna vulgaris, Ericaceae)          Bőrkondicionáló anyag
WATER                                             virágjában lévő fő illatanyagok vizes oldata

CALOPHYLLUM TACAMA-                       223748-12-7          A calophillum tacamahaca olaj a Calophillum tacamahaca,             Lágyítószer
HACA OIL                                            Guttiferae magjából sajtolt nem illó olaj

CALYCOPHYLLUM SPRU-                                      A calycophillum spruceanum kivonat a Calycophillum sprucea-           Bőrkondicionáló anyag
CEANUM EXTRACT                                         num, Rubiaceae kérgéből nyert kivonat
                                                                                                         Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CAMELIA JAPONICA EXT-                      223748-13-8          A camelia japonica kivonat kamélia (Camelia japonica,              Bőrkondicionáló anyag
RACT                                              Theaceae) leveléből nyert kivonat

CAMELIA JAPONICA SEED                      223748-13-8          A camelia japonica magkivonat kamélia (Camelia japonica,             Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                            Theaceae) magjából származó kivonat

CAMELIA KISSI OIL                        94333-92-3  305-071-4    A camelia kissi olaj kamélia (Camelia kissi, Theaceae) magjából         Bőrkondicionáló anyag
                                                származó nem illó olaj

CAMELIA OLEIFERA EXT-                      94333-93-4  305-073-5    A camellia oleifera kivonat kamélia (Camelia Oleifera, Theaceae)         Összehúzó anyag/erősítőszer
RACT                                              leveléből nyert kivonat

CAMELIA OLEIFERA SEED                      94333-93-4  305-073-5    A camelia oleifera magkivonat kamélia (Camelia oleifera)             Összehúzó anyag/erősítőszer
EXTRACT                                            magjából nyert kivonat

CAMELIA OLEIFERA SEED                      225233-97-6          A camelia oleifera magolaj kamélia (Camelia oleifera, Theaceae)         Lágyítószer/oldószer
OIL                                              magjából nyert nem illó olaj

CAMELIA SINENSIS EXT-                      84650-60-2  283-519-7    A camelia sinensis kivonat a teanövény (Camelia sinensis,            Bőrkondicionáló anyag/összehúzó
RACT                                              Theaceae) leveléből nyert kivonat                        anyag/erősítőszer

CAMELINA SATIVA OIL                                      A camelina sativa olaj a gomborka (Camelina sativa,               Lágyítószer
                                                Brassicaceae) magjából sajtolt nem illó olaj

CAMELIA SINENSIS OIL                      84650-60-2  283-519-7    A camellia sinensis olaj a teanövény (Camellia sinensis,             Bőrkondicionáló anyag/összehúzó
                                                                                                         2006.4.5.
                                                Theaceae) leveléből származó olaj                        anyag/erősítőszer

CAMPHOR         Kámfor     camphora         464-49-3   207-355-2    Biciklo-[2.2.1]heptán-2-on, 1,7,7-trimetil-, (1R)-                Denaturálószer/képlékenyítőszer
                                                                                                           2006.4.5.
                                     EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                 Korlátozás         Funkció
                                       szám

CAMPHOR BENZALKO-                     52793-97-2  258-190-8    Metil-N,N,N-trimetil-4-[(4,7,7-trimetil-3-oxo-biciklo[2.2.1.]   VII/1,2      Ultraibolya sugárzást elnyelő
NIUM METHOSULFATE                                     hept-2-ilidén)-metil]-aniliniumszulfát                       anyag/ultraibolya-szűrő

CAMPHYLCYCLOHEXA-                     68877-29-2  272-556-4    Ciklohexanol, (1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il)-               Oldószer
NOL
                                                                                                           HU
CANANGA ODORATA                      83863-30-3  281-092-1    A cananga odorata kivonat a kananga (Cananga odorata,                Lágyítószer
EXTRACT                                          Annonaceae) virágjából nyert kivonat

CANANGA ODORATA OIL                    8006-81-3           A cananga odorata olaj a kananga (Cananga odorata,                 Oldószer
                                             Annonaceae) virágjából nyert olaj

CANDELILLA CERA                      8006-44-8   232-347-0    A candelilla cera a kutyatejből (Euphorbia cerifera, Euphorbia-           Lágyítószer/filmképző anyag
                                             ceae) nyert kandelillaviasz
                                                                                                           Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CANDIDA BOMBICOLA/                                    A metilmirisztát Candida bombicola által történő erjesztésével           Bőrvédő anyag
METHYL MYRISTATE FER-                                   keletkező termék
MENT

CANDIDA BOMBICOLA/                                    A candida bombicola/szacharóz/zöldség savészter fermentum              Bőrkondicionáló anyag
SUCROSE/VEGETABLE                                     a szacharóz, és a repcemagolaj-, napraforgómagolaj- és
ACID ESTER FERMENT                                    pálmaolaj-zsírsavak metil-, etil- és gliceril-észtereinek a
                                             Candida bombicola mikroorganizmus által történő erjeszté-
                                             sével keletkező termék

CANDIDA/GARCINIA                                     A candida/garcinia cambogia fermentum a Garcinia cambogi-              Bőrkondicionáló anyag
CAMBOGIA FERMENT                                     aból nyert kivonatnak a Candida mikroorganizmus által
                                             történő erjesztésével keletkező termék

CANOLA OIL                         120962-03-0          A kanolaolaj a káposztarepcéből (Brassica napus, Brassicaceae)           Lágyítószer, bőrkondicionáló
                                             származó, erukasavban szegény olaj

CANOLA OIL GLYCERIDE                    226993-77-7          Gliceridek, kanolaolaj, mono-                            Emulgeálószer

CANOLAMIDOPROPYL                      223704-88-9          1-Propánaminium, 3-amino-N-(karboxi-metil)-N,N-dimetil-,              Felületaktív anyag/habosítóanyag/
BETAINE                                          kanolaolaj-acil-származékok, belső só                        habjavító anyag/antisztatizáló szer/
                                                                                       hajkondicionáló anyag/lemosóa-
                                                                                       nyag

CANOLAMIDOPROPYL                      223704-93-6          1-Propánaminium, 3-amino-N-etil-N,N-dimetil-, N-kano-                Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
ETHYLDIMONIUM ETHO-                                    laolaj-acil-származékok, etilszulfátok                       anyag
SULFATE
                                                                                                           L 97/73
CAPPARIS SPINOSA EXT-                   89958-23-6  289-646-4    A capparis spinosa kivonat a kapri (Capparis spinosa,                Csillapítószer/bőrvédő anyag
RACT                                           Capparidaceae) bimbójából és bogyójából nyert kivonat
                                                                                                          L 97/74
                                        EINECS/ELINCS-
    INCI-név        INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás         Funkció
                                          szám

CAPRAE BUTYRUM                          225233-90-0          A caprae butyrum a kecsketejből kinyert félig szilárd zsiradék        Bőrkondicionáló anyag/lágyítószer

CAPRAE LAC                                           Természetben előforduló anyag, kecsketej                   Bőrkondicionáló anyag

CAPRAMIDE DEA                          136-26-5   205-234-9    N,N-Bisz(2-hidroxi-etil)-dekán-1-amid                     Antisztatizáló szer/viszkozitássza-
                                                                                                          HU
                                                                                       bályozó szer/habjavító anyag/haj-
                                                                                       kondicionáló anyag

CAPRIC ACID                           334-48-5   206-376-4    Dekánsav                                   Emulgeálószer

CAPROIC ACID       Kapronsav                142-62-1   205-550-7    Hexánsav                                   Emulgeálószer

CAPROYL ETHYL GLUCO-                       146599-18-0          D-Glükopiranozid, etil, monodekanoát                     Felületaktív anyag/lemosóanyag
SIDE
                                                                                                          Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CAPROYL SPHINGOSINE                       124753-97-5          Hexánamid, N-[(1R, 2S, 3E)-2-hidroxi-1-(hidroxi-metil)-3-           Hajkondicionáló anyag/bőrkondici-
                                                heptadekenil]-                                onáló anyag

CAPRYL HYDROXYETHYL                       37478-68-5  253-521-2    2-(2-Nonil-2-imid-azolin-1-il)-etanol                     Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
IMIDAZOLINE                                                                                  anyag

CAPRYL/CAPRAMIDOP-                                       N-(3-Dekanoil(vagy oktanoil)-amino-propil)-N-karboxi-             Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
ROPYL BETAINE                                          metil-N,N-dimetil-1-propánaminium, belső sók                 anyag/bőrkondicionáló anyag/fel-
                                                                                       ületaktív anyag/lemosóanyag/hab-
                                                                                       javító anyag/viszkozitásszabályozó
                                                                                       szer

CAPRYLETH-4                           27252-75-1           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-oktil-ω-hidroxi- (4 mól EO átlagos         Felületaktív anyag/emulgeálószer
                                                mólarány)

CAPRYLETH-4 CARBOXY-                       53563-70-5           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-(karboxi-metil)-ω-oktil-oxi- (3 mól         Emulgeálószer
LIC ACID                                            EO átlagos mólarány)

CAPRYLETH-6 CARBOXY-                       53563-70-5           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-(karboxi-metil)-ω-oktil-oxi- (5 mól         Emulgeálószer
LIC ACID                                            EO átlagos mólarány)

CAPRYLETH-9 CARBOXY-                       53563-70-5           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-(karboxi-metil)-ω-oktil-oxi- (8 mól         Emulgeálószer
LIC ACID                                            EO átlagos mólarány)

CAPRYLIC ACID      Oktánsav                124-07-2   204-677-5    Oktánsav                                   Emulgeálószer

CAPRYLIC ALCOHOL                         111-87-5   203-917-6    Oktán-1-ol                                  Viszkozitásszabályozó szer
                                                                                                          2006.4.5.
CAPRYLIC/CAPRIC GLYCE-                      73398-61-5  277-452-2    Gliceridek, vegyes dekanoil és oktanoil                    Lágyítószer/emulgeálószer
RIDES
                                                                                                       2006.4.5.
                                     EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név             Korlátozás         Funkció
                                        szám

CAPRYLIC/CAPRIC                       73398-61-5  277-452-2    Trigliceridek, vegyes dekanoil és oktanoil                  Lágyítószer/oldószer
TRIGLYCERIDE

CAPRYLIC/CAPRIC                       246864-39-1          Gliceridek, vegyes dekanoil és oktanoil, polietilén-glikollal        Emulgeálószer, bőrkondicionáló
TRIGLYCERIDE PEG-4                                     lejátszódó reakció termékei (4 mól EO átlagos mólarány)
                                                                                                       HU
ESTERS

CAPRYLIC/CAPRIC/LAU-                                    Dodekánsav, oktánsavval, dekánsavval és 1,2,3-propántriol-          Lágyítószer/oldószer
RIC TRIGLYCERIDE                                      lal alkotott vegyes triészterek

CAPRYLIC/CAPRIC/LINO-                                   9,12-Oktadekadiénsav, oktánsavval, dekánsavval és 1,2,3-           Lágyítószer
LEIC TRIGLYCERIDE                                     propántriollal alkotott vegyes triészterek

CAPRYLIC/CAPRIC/MYRIS-                   208126-53-3          Oktadekánsav, oktánsavval, dekánsavval, tetradekánsavval és         Lágyítószer/bőrvédő anyag
TIC/STEARIC TRIGLYCE-                                   1,2,3-propán-triollal alkotott vegyes triészterek
                                                                                                       Az Európai Unió Hivatalos Lapja
RIDE

CAPRYLIC/CAPRIC/STEA-                                   Oktadekánsav, oktánsavval, dekánsav és 1,2,3-propán-triol-          Lágyítószer/oldószer
RIC TRIGLYCERIDE                                      lal alkotott vegyes triészterek

CAPRYLIC/CAPRIC/SUCCI-                                   1,2,3-Propán-triol, dekánsavval, oktánsavval és butándisav-         Lágyítószer/emulgeálószer
NIC TRIGLYCERIDE                                      val alkotott triészterek

CAPRYLOYL COLLAGEN                     161133-67-1          Aminosavak, kollagén, oktanoil-kloriddal lejátszódó reakció         Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
AMINO ACIDS                                        termékei                                   anyag

CAPRYLOYL GLYCINE                      14246-53-8  238-122-3    N-(1-Oxo-oktil)-glicin                            Lemosóanyag

CAPRYLOYL HYDROLY-                     161133-67-1          Kollagének, hidrolizátumok, oktanoil-kloriddal lejátszódó          Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
ZED COLLAGEN                                        reakció termékei                               anyag

CAPRYLOYL HYDROLY-                     161133-65-9          Keratinok, hidrolizátumok, oktanoil-kloriddal lejátszódó           Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
ZED KERATIN                                        reakció termékei                               anyag

CAPRYLOYL KERATIN                      161133-65-9          Aminosavak, keratin, oktanoil-kloriddal lejátszódó reakció          Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
AMINO ACIDS                                        termékei                                   anyag

CAPRYLOYL PEA AMINO                     226993-79-9          Oktanoil-klorid és borsó-aminosavak kondenzációjával             Hajkondicionáló anyag/bőrkondici-
ACIDS                                           kapott termék                                onáló anyag

CAPRYLOYL QUINOA                      226993-80-2          Aminosavak, quinoa, oktanoil-kloriddal lejátszódó reakció          Hajkondicionáló anyag/bőrkondici-
AMINO ACIDS                                        termékei                                   onáló anyag
                                                                                                       L 97/75
CAPRYLOYL SALICYLIC                     70424-62-3           Benzoesav, 2-oktanoil-oxi-                          Bőrkondicionáló anyag
ACID
                                                                                                           L 97/76
                                     EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                  Korlátozás         Funkció
                                       szám

CAPRYLOYL SILK AMINO                    227200-38-6          Aminosavak, selyem, oktanoil-kloriddal lejátszódó reakció               Hajkondicionáló anyag/felületaktív
ACIDS                                           termékei                                       anyag/lemosóanyag


CAPRYLYL BUTYRATE                     110-39-4   203-762-4    Oktilbutirát                                     Oldószer
                                                                                                           HU
CAPRYLYL GLYCOL                      1117-86-8   214-254-7    Oktán-1,2-diol                                    Lágyítószer/nedvesítőszer/hajkondi-
                                                                                        cionáló anyag


CAPRYLYL HYDROX-                      36060-61-4  252-853-5    2-Heptil-4,5-dihidro-1H-imidazol-1-etanol                       Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
YETHYL IMIDAZOLINE                                                                               anyag


CAPRYLYL PYRROLIDONE                    2687-94-7           Pirolidon, N-oktil-                                  Felületaktív anyag/lemosóanyag/
                                                                                                           Az Európai Unió Hivatalos Lapja
                                                                                        habosítóanyag


CAPRYLYL/CAPRYL GLU-                                   D-Glükozid, vegyes oktil és decil                           Felületaktív anyag/l emosóanyag/
COSIDE                                                                                     habosítóanyag


CAPSANTHIN/CAPSORU-                    465-42-9   207-364-1    (3R,3'S,5'R)-3,3'-Dihidroxi-β, κ-karotin-6'-on          IV/1        Kozmetikai színezék
BIN


CAPSELLA BURSA PASTO-                   84604-19-3  283-297-1    A capsella bursa-pastoris kivonat a pásztortáska (Capsella              Bőrkondicionáló anyag
RIS EXTRACT                                        bursa-pastoris, Brassicaceae) hajtásvégéből nyert kivonat


CAPSICUM ANNUUM                      84625-29-6  283-403-6    A capsicum annuum kivonat a paprika (Capsicum annuum,                 Erősítőszer
EXTRACT                                          Solanaceae) terméséből nyert kivonat


CAPSICUM FRUTESCENS                                    A capsicum frutescens a cserjés paprika (Capsicum frutescens,             Erősítőszer/lemosóanyag
                                             Solanaceae) érett, szárított terméséből származó növényi
                                             anyag


CAPSICUM FRUTESCENS                    85940-30-3  288-920-0    A capsicum frutescens kivonat a cserjés paprika (Capsicum               Erősítőszer/lemosóanyag növényi
EXTRACT                                          frutescens, Solanaceae) szárított terméséből nyert kivonat              eredetű anyag


CAPSICUM FRUTESCENS                    8023-77-6   288-920-0    A capsicum frutescens gyantatartalmú illóolaj a cserjés paprika
                                                                                                           2006.4.5.
                                                                                        Erősítőszer/lemosóanyag
OLEORESIN                                         (Capsicum frutescens, Solanaceae) gyümölcséből nyert gyantás
                                             anyag
                                                                                                           2006.4.5.
                                       EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás         Funkció
                                          szám

CARAMEL        Karamell                 8028-89-5   232-435-9    Karamell (színezék). Az anyag előállítása élelmiszer-ipari IV/1        Kozmetikai színezék
                                                minőségű szénhidrátok ellenőrzött hőkezelésével történik.
                                                A karamellizáció elősegítésére élelmiszeripari minőségű
                                                savakat, lúgokat és sókat lehet használni. Élelmiszer-ipari
                                                minőségű habzásgátló anyagokat lehet használni, de
                                                                                                           HU
                                                legfeljebb az elérni kívánt hatás előállításához szükséges
                                                mennyiségben. Elsősorban kolloid aggregátumokat tartal-
                                                maz, amelyek vízben diszpergálhatók, azonban víz-alkohol
                                                oldatban csak részben diszpergálhatók. Az alkalmazott
                                                karamellizáló szerektől függően, oldatban pozitív vagy
                                                negatív kolloidális töltéssel rendelkezhet

CARAPA GUAIANENSIS                       223748-14-9          A carapa guaianensis olaj a Carapa guaianensis, Meliaceae            Denaturálószer, bőrkondicionáló
OIL                                              magjából sajtolt nem illó olaj
                                                                                                           Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CARBENIA BENEDICTA                       84603-57-6  283-258-9    A carbenia benedicta kivonat a Carbenia benedicta, Compositae          Erősítőszer
EXTRACT                                            kérgéből, terméséből, leveléből, gyökeréből és szárából nyert
                                                kivonat

CARBOCYSTEINE     Karbocisztein              638-23-3   211-327-5    L-Cisztein, S-(karboxi-metil)-                         Faggyúképződés-gátló anyag/bőr-
                                                                                        kondicionáló anyag

CARBOMER                            9007-20-9/           2-Propénsav, 2,2-bisz(hidroxi-metil)-propán-1,3-diol-2-pro-           Emulzióstabilizátor/viszkozitássza-
                                9003-01-4           penil-éterrel alkotott polimer                         bályozó szer/gélképző anyag

CARBON DIOXIDE     Szén-dioxid   carbonei dioxidum    124-38-9   204-696-9    Szén-dioxid                                   Hajtógáz

CARBOXYBUTYL CHITO-                       125265-78-3          Kitozán, N-(3-karboxi-1-metil-propil)-                     Filmképző anyag/hajkondicionáló
SAN                                                                                      anyag/bőrkondicionáló anyag/visz-
                                                                                        kozitásszabályozó szer

CARBOXYETHYL AMINO-                       908055    224-497-0    4-[(2-Karboxi-etil)-amino]-vajsav                        Bőrkondicionáló anyag
BUTYRIC ACID

CARBOXYMETHYL CHITIN                      52108-64-2           Kitin, 6-(karboxi-metil)-éter                          Gélképző anyag

CARBOXYMETHYL CHI-                       83512-85-0           Kitozán, N-(karboxi-metil)                           Gélképző anyag
TOSAN

CARBOXYMETHYL CHI-                                       Kitozán, N-(3-karboxi-1-propanoil)-, karboxi-metil-szárma-           Filmképző anyag/nedvesítőszer
TOSAN SUCCINAMIDE                                       zékok
                                                                                                           L 97/77
CARBOXYMETHYL DEXT-                       2609421            Dextrán, karboxi-metil-éter                           Duzzasztószer/filmképző anyag/
RAN                                                                                      gélképző anyag
                                                                                                          L 97/78
                                       EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás         Funkció
                                         szám

CARBOXYMETHYL                         2625499            Cellulóz, karboxi-metil-éter és 2-hidroxi-etil-éter, nátriumsó         Kötőanyag/emulzióstabilizátor/
HYDROXYETHYLCELLU-                                                                              filmképző anyag/viszkozitásszabá-
LOSE                                                                                     lyozó szer

CARBOXYMETHYL                         68130-15-4           Guargumi, karboxi-metil-éter és 2-hidroxi-etil-éter, nátri-          Emulzióstabilizátor/viszkozitássza-
                                                                                                          HU
HYDROXYPROPYL GUAR                                      umsó                                      bályozó szer/gélképző anyag

CARBOXYMETHYL ISOS-                      247214-39-7          Morfolinium, 4-(karboxi-metil)-4-(3-((1-oxo-izooktadecil)-           Felületaktív anyag/habosítóanyag
TEARAMIDOPROPYL                                        amino)-propil)-, belső só
MORPHOLINE

CARICA PAPAYA                                         A carica papaya a dinnyefa (Carica papaya, Caricaceae)             Erősítőszer
                                               származó növényi anyag

CARICA PAPAYA EXT-                       84012-30-6  281-675-0    A carica papaya kivonat a dinnyefa (Carica papaya, Caricaceae)         Erősítőszer
                                                                                                          Az Európai Unió Hivatalos Lapja
RACT                                             gyümölcséből nyert kivonat

CARICA PAPAYA LEAF                       84012-30-6  281-675-0    A carica papaya levélkivonat a dinnyefa (Carica papaya,            Erősítőszer
EXTRACT                                            Caricaceae) leveléből nyert kivonat

CARNITINE       Karnitin                 541-15-1   208-768-0    1-Propánaminium, 3-karboxi-2-hidroxi-N,N,N-trimetil-,             Lemosóanyag/habjavító anyag
                                               belső só (R)-

CARPRONIUM CHLORIDE                      13254-33-6  236-243-6    1-Butánaminium, 4-metoxi-N,N,N-trimetil-4-oxo-, klorid             Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
                                                                                       anyag

CARRAGEENAN      Karragén                 2593405    232-524-2    Karragén                                    Kötőanyag/emulzióstabilizátor/
                                                                                       viszkozitásszabályozó szer/gél-
                                                                                       képző anyag

CARTHAMUS TINCTO-                       223749-52-8          A carthamus tinctorius kivonat a pórsáfrány (Carthamus             Lágyítószer
RIUS EXTRACT                                         tinctorius) virágjából nyert kivonat

CARTHAMUS TINCTO-                                       A carthamus tinctorius hybrid olaj egy genetikai változatú
RIUS HYBRID OIL                                        pórsáfrány (hibrid pórsáfrány) magjából származó olaj,
                                               amely a pórsáfrány-olajtól eltérően főleg olajsav-trigliceridet
                                               tartalmaz

CARTHAMUS TINCTO-                       8001-23-8   232-276-5    A carthamus tinctorius olaj a pórsáfrány (Carthamus tinctorius,        Lágyítószer
RIUS OIL                                           Compositae) magjából nyert olajos folyadék. Főleg linolénsav
                                               trigliceridjeiből áll
                                                                                                          2006.4.5.
CARUM CARVI EXTRACT                      85940-31-4  288-921-6    A carum carvi kivonat a kömény (Carum carvi, Umbelliferae)           Bőrkondicionáló anyag
                                               magjából nyert kivonat
                                                                                                          2006.4.5.
                                      EINECS/ELINCS-
     INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                       Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás          Funkció
                                         szám

CARUM CARVI OIL                       8000-42-8            A carum carvi olaj a kömény (Carum carvi, Apiaceae) szárított,          Oldószer
                                               érett terméséből desztillált illóolaj

CARUM CARVI SEED OIL                    235433-20-2           A carum carvi magolaj a kömény (Carum carvi, Apiaceae)              Lágyítószer/oldószer
                                                                                                          HU
                                               magjából nyert nem illó olaj

CARUM PETROSELINUM                     84012-33-9   281-677-1    A carum petroselinum kivonat a petrezselyem (Carum                Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                           petroselinum, Apiaceae) hajtásvégéből nyert kivonat

CARUM PETROSELINUM                     8000-68-8            A carum petroselinum magolaj a petrezselyem (Carum                Bőrkondicionáló anyag
SEED OIL                                           petroselinum, Apiaceae) magjából nyert illóolaj

CARVONE                           6485-40-1/99-  229-352-5/    2-Metil-5-(1-metil-vinil)-ciklohex-2-én-1-on                   Elfedőanyag
                              49-0/2244-16-  218-827-2
                              8
                                                                                                          Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CARYA ILLINOENSIS OIL                                    A carya illinoensis olaj a pekánfa (Carya illinoensis, Juglanda-         Bőrkondicionáló anyag
                                               ceae) diójából nyert nem illó olaj

CARYA ILLINOENSIS                      246166-03-0           A carya illinoensis héjpor a pekándió (Carya illinoensis,            Koptatóanyag
SHELL POWDER                                         Juglandaceae) finomra őrölt héjából készült por

CASEARIA SYLVESTRIS                     223748-16-1           A casearia sylvestris kivonat a (Casearia sylvestris, Samydaceae)        Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                           leveléből nyert kivonat

CASEIN                           9000-71-9    232-555-1    Kazein. Bonyolult összetételű termék, amelyet az emlő-              Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
                                               szövet állít elő a vér által szállított aminosavakból.              anyag
                                               Különböző fehérjéket, foszfort és kalciumot tartalmaz

CASSIA ANGUSTIFOLIA                     85187-05-9   286-092-5    A cassia angustifolia kivonat a keskenylevelű szenna (Cassia           Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                           angustifolia, Leguminosae) magjából nyert kivonat

CASSIA AURICULATA                      97593-53-8   307-359-5    A cassia auriculata levélpor a kasszia (Cassia auriculata,            Bőrkondicionáló anyag
LEAF POWDER                                         Leguminosae) szárított, zúzott leveléből készült por

CASSIA ITALICA EXTRACT       sennae folium/sennae   85085-71-8   285-393-9    A cassia italica kivonat az itáliai kasszia (Cassia italica,           Bőrkondicionáló anyag
                  fructus                          Leguminosae) leveléből nyert kivonat

CASSIA SENNA EXTRACT                    92202-21-6   296-053-4    A cassia senna kivonat az alexandriai szenna (Cassia senna,           Bőrkondicionáló anyag
                                               Leguminosae) leveléből nyert kivonat
                                                                                                          L 97/79
CASTANEA SATIVA EXT-                    84695-99-8   283-619-0    A castanea sativa kivonat a szelídgesztenye (Castanea sativa,          Csillapítószer
RACT                                             Fagaceae) leveléből nyert kivonat
                                                                                                          L 97/80
                                        EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név   Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás         Funkció
                                           szám

CASTOR OIL BENZOATE                        225927-34-4          Ricinusolaj, benzoát                              Bőrkondicionáló anyag/lágyítószer

CASTOR OIL/IPDI                          68955-90-8           Ricinusolaj, 5-izocianát-1-(izocianát-metil)-1,3,3-trimetil-          Filmképző anyag
COPOLYMER                                            ciklohexánnal alkotott polimer
                                                                                                          HU
CAULERPA TAXIFOLIA                        223749-77-7          A caulerpa taxifolia kivonat algából (Caulerpa taxifolia,           Bőrvédő anyag
EXTRACT                                             Caulerpaceae) nyert kivonat

CAULOPHYLLUM THA-                         84929-23-7  284-507-4    A caulophillum thalictroides az indiángyökér (Caulophillum           Erősítőszer
LICTROIDES                                            thalictroides, Berberidaceae) szárított gyökértörzséből és gyö-
                                                 keréből származó növényi anyag

CEANOTHUS AMERICA-                        91771-46-9  294-937-4    A ceanothus americanus kivonat a Ceanothus americanus,             Lemosóanyag
NUS EXTRACT                                           Rhamnaceae hajtásvégéből nyert kivonat

CEDRUS ATLANTICA                         92201-55-3  295-985-9    A cedrus atlantica kivonat az Atlasz-cédrus (Cedrus atlantica,         Erősítőszer
                                                                                                          Az Európai Unió Hivatalos Lapja
EXTRACT                                             Pinaceae) kérgéből nyert kivonat

CEDRUS ATLANTICA OIL                       8000-27-9           A cedrus atlantica olaj az Atlasz-cédrus (Cedrus atlantica,          Erősítőszer
                                                 Pinaceae) kérgéből nyert illóolaj

CELLULOSE       Cellulóz     cellulosum        9004-34-6   232-674-9    Cellulóz                                    Abszorbens/ opálosítóanyag/visz-
                                                                                        kozitásszabályozó szer/duzzasztó-
                                                                                        szer

CELLULOSE ACETATE   Cellulóz-acetát              9004-35-7           Cellulóz, acetátok                               Filmképző anyag

CELLULOSE ACETATE   Cellaburát                 9004-36-8           Cellulóz, acetátok, butanoátok                         Filmképző anyag
BUTYRATE

CELLULOSE ACETATE                         9004-39-1           Cellulóz, acetátok, propanoátok                        Filmképző anyag
PROPIONATE

CELLULOSE ACETATE                         125139-16-4          Cellulóz, acetátok, propanoátok, ózonnal lejátszódó reakció          Felületaktív anyag
PROPIONATE CARBOXY-                                       termékei
LATE

CELLULOSE GUM     Karmellóz                 9004-32-4           Cellulóz, karboxi-metil-éter, nátriumsó                    Kötőanyag/emulzióstabilizátor/
                                                                                        filmképző anyag/viszkozitásszabá-
                                                                                        lyozó szer

CENTAUREA CYANUS                                         A centaurea cyanus a búzavirág (Centaurea cyanus, Compositae)         Hidratálóanyag/bőrkondicionáló
                                                 szárított virágjából származó növényi anyag                  anyag/csillapítószer
                                                                                                          2006.4.5.
CENTAUREA CYANUS                         84012-18-0  281-664-0    A centaurea cyanus kivonat a búzavirág (Centaurea cyanus,           Hidratálóanyag/bőrkondicionáló
EXTRACT                                             Compositae) virágjából nyert kivonat                      anyag/csillapítószer
                                                                                                               2006.4.5.
                                      EINECS/ELINCS-
    INCI-név      INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                 Korlátozás           Funkció
                                         szám

CENTAUREA CYANUS                                       A centaurea cyanus víz a búzavirág (Centaurea cyanus)                   Hidratálóanyag/bőrkondicionáló
WATER                                            virágjában lévő fő illatanyagok vizes oldata                        anyag/csillapítószer

CENTAURIUM ERYTH-                       84837-00-3  284-285-9    Az erythraea centaurium kivonat az ezerjófű (Erythraea                   Bőrkondicionáló anyag
RAEA EXTRACT                                         centaurium, Gentianaceae) hajtásvégéből nyert kivonat
                                                                                                               HU
CENTELLA ASIATICA                       84696-21-9  283-640-5    A centella asiatica kivonat a gázló (Centella asiatica, Apiaceae)             Bőrsimító anyag/csillapítószer/
EXTRACT                                           leveléből és gyökeréből nyert kivonat                           lemosóanyag/erősítőszer

CEPHALINS                           39382-08-6  254-438-4    Kefalinok                              II/419, ha szarvas-  Bőrkondicionáló anyag
                                                                                 marha-, juh- vagy
                                                                                 kecskeféléktől szár-
                                                                                 maznak

CERA ALBA      Sárga viasz   cera alba/cera flava   8012-89-3   232-383-7    Méhviasz. A viasz méhek lépesmézéből származik. Első-                   Lágyítószer/emulgeálószer/film-
                                               sorban miricil-palmitátot, cerotinsavat és -észtereket, vala-               képző anyag
                                                                                                               Az Európai Unió Hivatalos Lapja
                                               mint néhány nagy szénatomszámú paraffint tartalmaz

CERA CARNAUBA            cera carnauba      8015-86-9   232-399-4    Karnaubaviasz. A viaszkpálmából (Copernicia cerifera, Areca-                Lágyítószer/filmképző anyag
                                               ceae) származó viasz

CERA MICROCRISTAL-                      63231-60-7  264-038-1    Mikrokristályos paraffinviaszok és szénhidrogénviaszok.                  Kötőanyag/emulzióstabilizátor/opá-
LINA                                             Hosszú, elágazó láncú szénhidrogének maradványolajokból                  losítóanyag/viszkozitásszabályozó
                                               oldószeres kristályosítással előállított, bonyolult összetételű              szer
                                               elegye. Elsősorban telített egyenesláncú és elágazó láncú,
                                               túlnyomórészt 35-nél nagyobb szénatomszámú szénhidro-
                                               géneket tartalmaz

CERAMIDE 1                          100403-19-8  309-560-3    1,3,4-Oktadekántriol, 2-sztearoil-oxi-heptakozaamid                    Hajkondicionáló anyag/bőrkondici-
                                                                                            onáló anyag

CERAMIDE 1 A                         179186/48/2          9,12-Oktadekadiénsav, 27-[[2,3-dihidroxi-1-(hidroxi-metil)-                Hajkondicionáló anyag/bőrkondici-
                                               heptadecil]-amino]-27-oxo-heptakozil-észter, [1S-[1R*                   onáló anyag
                                               (9Z,12Z), 2R*, 3S*]]-

CERAMIDE 2                          100403-19-8  309-506-3    1-Sztearoil-C18-szfingozin                                 Hajkondicionáló anyag/bőrkondici-
                                                                                            onáló anyag

CERAMIDE 4                          100403-19-8  309-506-3                                                  Hajkondicionáló anyag/bőrkondici-
                                                                                            onáló anyag

CERAMIDE 5                          100403-19-8  309-506-3                                                  Hajkondicionáló anyag/bőrkondici-
                                                                                            onáló anyag
                                                                                                               L 97/81
CERAMIDE 6 II                         100403-19-8  309-560-3    1,3,4-Oktadekántriol, 2-(2-hidroxi)-sztearamid                       Hajkondicionáló anyag/bőrkondici-
                                                                                            onáló anyag
                                                                                                             L 97/82
                                         EINECS/ELINCS-
     INCI-név     INN-név     Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás          Funkció
                                            szám

CERAMIDE 3                             100403-19-8  309-560-3    Oktadekánamid, N-(1,3,4-trihidroxi-2-oktadecil)-                Bőrkondicionáló anyag/bőrvédő
                                                                                          anyag

CERATONIA SILIQUA                          84961-45-5  284-634-5    A ceratonia siliqua kivonat a szentjánoskenyérfa (Ceratonia           Lágyítószer
EXTRACT                                              siliqua, Leguminosae) gyümölcséből nyert kivonat
                                                                                                             HU
CERATONIA SILIQUA                          9000-40-2   232-541-5    A ceratonia siliqua mézga a szentjánoskenyérfa (Ceratonia            Lágyítószer/filmképző anyag/visz-
GUM                                                siliqua, Leguminosae) érett gyümölcsének megőrölt magja             kozitásszabályozó szer

CERESIN                               8001-75-0   232-290-1    Cerezin. Szénhidrogének ozoceritből (földiviaszból) kénsa-           Antisztatizáló szer/kötőanyag/
                                                  vas tisztítással és csontszénen keresztül történő szűréssel           emulzióstabilizátor/opálosítóanyag/
                                                  előállított viaszos lepény formájában megkapott, bonyolult           viszkozitásszabályozó szer/hajkon-
                                                  összetételű elegye                               dicionáló anyag

CEREUS GRANDIFLORUS                         8007-78-1   232-364-3    A cereus grandiflorus kivonat kaktusz (Cereus grandiflorus,           Erősítőszer
                                                                                                             Az Európai Unió Hivatalos Lapja
EXTRACT                                              Cactaceae) virágjából nyert kivonat

CERIA/SILICA                            243133-71-3          Szénsav cérium(3+)-sója szilikával történő kalcinálásának a           Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag
                                                  termékei

CERIA/SILICA TALC                          243133-70-2          Szénsav cérium(3+)-sója szilikával és talkummal (Mg3Al2             Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag
                                                  (SiO3)4) történő kalcinálásának a termékei

CEROTIC ACID                            506-46-7   208-040-2    Hexakozánsav                                  Viszkozitásszabályozó szer

CETALKONIUM CHLO-   Cetalkónium-klorid              122-18-9   204-526-3    Benzolmetánaminium, N-hexadecil-N,N-dimetil-, klorid     VI/1,54      Tartósítószer
RIDE

CETEARALKONIUM BRO-                                        Benzolmetánaminium, N,N-dimetil-N-(C16-C18-alkil)-,      VI/1,54      Tartósítószer
MIDE                                                bromid

CETEARETH-2                             68439-49-6  500-212-8    Alkoholok, C16-C18, etoxilált (2 mól EO átlagos mólarány)            Emulgeálószer

CETEARETH-2 PHOSP-                         106233-09-4  500-295-0    Alkoholok, C16-C18, etoxilált, foszfátok (2 mól EO átlagos           Felületaktív anyag/lemosóanyag
HATE                                                mólarány)

CETEARETH-3                             68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (3 mól EO átlagos mólarány)            Emulgeálószer

CETEARETH-4                             68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (4 mól EO átlagos mólarány)            Emulgeálószer

CETEARETH-4 PHOSP-                         106233-09-4          Alkoholok, C16-C18, etoxilált, foszfátok (4 mól EO átlagos           Felületaktív anyag/lemosóanyag
                                                                                                             2006.4.5.
HATE                                                mólarány)

CETEARETH-5                             68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (5 mól EO átlagos mólarány)            Emulgeálószer
                                                                                                   2006.4.5.
                                    EINECS/ELINCS-
    INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név             Korlátozás        Funkció
                                      szám

CETEARETH-5 PHOSP-                    106233-09-4          Alkoholok, C16-C18, etoxilált, foszfátok (5 mól EO átlagos         Felületaktív anyag/lemosóanyag
HATE                                          mólarány)


CETEARETH-6                       68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (6 mól EO átlagos mólarány)         Emulgeálószer
                                                                                                   HU
CETEARETH-7                       68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (7 mól EO átlagos mólarány)         Emulgeálószer


CETEARETH-8                       68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (8 mól EO átlagos mólarány)         Emulgeálószer


CETEARETH-9                       68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (9 mól EO átlagos mólarány)         Emulgeálószer


CETEARETH-10                       68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (10 mól EO átlagos mólarány)         Emulgeálószer
                                                                                                   Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CETEARETH-10 PHOSP-                   106233-09-4          Alkoholok, C16-C18, etoxilált, foszfátok (10 mól EO átlagos        Felületaktív anyag/lemosóanyag
HATE                                          mólarány)


CETEARETH-11                       68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (11 mól EO átlagos mólarány)         Emulgeálószer


CETEARETH-12                       68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (12 mól EO átlagos mólarány)         Emulgeálószer


CETEARETH-13                       68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (13 mól EO átlagos mólarány)         Emulgeálószer


CETEARETH-15                       68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (15 mól EO átlagos mólarány)         Emulgeálószer/felületaktív anyag


CETEARETH-16                       68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (16 mól EO átlagos mólarány)         Emulgeálószer


CETEARETH-17                       68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (17 mól EO átlagos mólarány)         Emulgeálószer/felületaktív anyag


CETEARETH-18                       68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (18 mól EO átlagos mólarány)         Emulgeálószer


CETEARETH-20                       68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (20 mól EO átlagos móla-           Emulgeálószer/felületaktív anyag
                                            rány)
                                                                                                   L 97/83
CETEARETH-22                       68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (22 mól EO átlagos móla-           Emulgeálószer
                                            rány)
                                                                                                    L 97/84
                                   EINECS/ELINCS-
    INCI-név   INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás         Funkció
                                     szám

CETEARETH-23                      68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (23 mól EO átlagos móla-            Emulgeálószer
                                           rány)


CETEARETH-25                      68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (25 mól EO átlagos móla-            Emulgeálószer/felületaktív anyag
                                                                                                    HU
                                           rány)


CETEARETH-25 CAR-                   246159-37-5          Poli(oxi-1,2-etándiil), α-(karboxi-metil)-ω-hidroxi-, C16-C18-        Felületaktív anyag/lemosóanyag
BOXYLIC ACID                                     alkil-éterek (24 mól EO átlagos mólarány)


CETEARETH-27                      68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (27 mól EO átlagos mólarány)          Emulgeálószer/felületaktív anyag


CETEARETH-28                      68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (28 mól EO átlagos móla-            Emulgeálószer
                                           rány)
                                                                                                    Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CETEARETH-29                      68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (29 mól EO átlagos móla-            Emulgeálószer/lemosóanyag
                                           rány)


CETEARETH-30                      68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (30 mól EO átlagos móla-            Emulgeálószer/felületaktív anyag
                                           rány)


CETEARETH-33                      68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (33 mól EO átlagos móla-            Emulgeálószer
                                           rány)


CETEARETH-34                      68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (34 mól EO átlagos móla-            Emulgeálószer/lemosóanyag
                                           rány)


CETEARETH-40                      68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (40 mól EO átlagos móla-            Felületaktív anyag
                                           rány)


CETEARETH-50                      68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (50 mól EO átlagos móla-            Emulgeálószer/felületaktív anyag
                                           rány)


CETEARETH-55                      68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (55 mól EO átlagos móla-            Felületaktív anyag
                                           rány)


CETEARETH-60                      68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (60 mól EO átlagos móla-            Emulgeálószer
                                           rány)
                                                                                                    2006.4.5.
CETEARETH-80                      68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (80 mól EO átlagos móla-            Felületaktív anyag
                                           rány)
                                                                                                           2006.4.5.
                                     EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                Korlátozás         Funkció
                                       szám

CETEARETH-100                       68439-49-6           Alkoholok, C16-C18, etoxilált (100 mól EO átlagos                  Felületaktív anyag
                                             mólarány)

CETEARETH-60 MYRISTYL                   243133-67-7          Poli(oxi-1,2-etándiil), α-(2-hidroxi-tetradecil), ω-C16-C18-            Felületaktív anyag/emulgeálószer
GLYCOL                                          alkil-oxi-, (60 mól EO átlagos mólarány)
                                                                                                           HU
CETEARTRIMONIUM                      68002-62-0  268-075-4    Kvaterner ammóniumvegyületek, C16-C18-alkil-trimetil,       VI/1,44      Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
CHLORIDE                                         kloridok                                      anyag/tartósítószer

CETEARYL ALCOHOL         alcohol cetilicus et   67762-27-0  267-008-6    Alkoholok, C16-C18                                 Lágyítószer/emulgeálószer/emul-
                 stearilicus                                                                 zióstabilizátor/opálosítóanyag/visz-
                                                                                       kozitásszabályozó szer

CETEARYL BEHENATE                     246159-35-5          Dokozánsav, C16-C18-alkil-észter                          Lágyítószer/bőrvédő anyag
                                                                                                           Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CETEARYL CANDELIL-                     246538-67-0          Zsírsavak, kandelillaviasz, C16-C18-alkil-észter                  Lágyítószer/bőrvédő anyag
LATE

CETEARYL DIMETHI-                     243137-50-0          Dimetilsziloxán/cetearil-metilsziloxán kopolimer, vinil-lezá-            Filmképző anyag/hajkondicionáló
CONE/VINYL DIMETHI-                                    rású polidimetilsziloxánnal alkotott polimer                    anyag/bőrkondicionáló anyag/visz-
CONE CROSSPOLYMER                                                                               kozitásszabályozó szer

CETEARYL ETHYLHEXA-                    90411-68-0  291-445-1    Hexánsav, 2-etil-, C16-C18-alkil-észterek                      Lágyítószer
NOATE

CETEARYL GLUCOSIDE                     246159-33-1          D-Glükopiranóz, C16-C18-alkil-glikozidok                      Emulgeálószer

CETEARYL ISONONA-                     111937-03-2          Izononánsav, C16-C18-alkil-észterek                         Lágyítószer
NOATE

CETEARYL METHICONE                     227200-32-0          Poli{oxi-[(C16-C18)-alkil-metilszililén]}, trimetilszilil-lezá-           Bőrkondicionáló anyag
                                             rású

CETEARYL PALMITATE                     93820-81-6  298-663-6    Hexadekánsav, C16-C18-alkil-észterek                        Lágyítószer

CETEARYL STEARATE                     93820-97-4  298-680-9    Oktadekánsav, C16-C18-alkil-észterek                        Bőrkondicionáló anyag/bőrvédő
                                                                                       anyag

CETETH-1                          2136-71-2   218-373-5    2-(Hexadeciloxi)-etanol                               Emulgeálószer

CETETH-2                          9004-95-9   500-014-1    Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hexadecil-ω-hidroxi- (2 mól EO              Emulgeálószer
                                             átlagos mólarány)
                                                                                                           L 97/85
CETETH-3                          9004-95-9           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hexadecil-ω-hidroxi- (3 mól EO              Emulgeálószer
                                             átlagos mólarány)
                                                                                                          L 97/86
                                        EINECS/ELINCS-
    INCI-név      INN-név    Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás        Funkció
                                           szám

CETETH-4                              9004-95-9           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hexadecil-ω-hidroxi- (4 mól EO            Emulgeálószer
                                                 átlagos mólarány)

CETETH-5                              9004-95-9           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hexadecil-ω-hidroxi- (5 mól EO            Emulgeálószer
                                                 átlagos mólarány)
                                                                                                          HU
CETETH-6                              9004-95-9           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hexadecil-ω-hidroxi- (6 mól EO            Emulgeálószer
                                                 átlagos mólarány)

CETETH-8 PHOSPHATE                         50643-20-4          Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hexadecil-ω-hidroxi-, foszfát (8 mól         Emulgeálószer
                                                 EO átlagos mólarány)

CETETH-10                             9004-95-9           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hexadecil-ω-hidroxi- (10 mól EO           Emulgeálószer
                                                 átlagos mólarány)
                                                                                                          Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CETETH-12                             9004-95-9           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hexadecil-ω-hidroxi- (12 mól EO           Emulgeálószer/felületaktív anyag
                                                 átlagos mólarány)

CETETH-14                             9004-95-9           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hexadecil-ω-hidroxi- (14 mól EO           Emulgeálószer/felületaktív anyag
                                                 átlagos mólarány)

CETETH-15                             9004-95-9           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hexadecil-ω-hidroxi- (15 mól EO           Emulgeálószer/felületaktív anyag
                                                 átlagos mólarány)

CETETH-16                             9004-95-9           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hexadecil-ω-hidroxi- (16 mól EO           Emulgeálószer/felületaktív anyag
                                                 átlagos mólarány)

CETETH-20       Cetomacrogol 1000              9004-95-9           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hexadecil-ω-hidroxi- (20 mól EO           Emulgeálószer/felületaktív anyag
                                                 átlagos mólarány)

CETETH-24                             9004-95-9           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hexadecil-ω-hidroxi- (24 mól EO           Emulgeálószer/felületaktív anyag
                                                 átlagos mólarány)

CETETH-25                             9004-95-9           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hexadecil-ω-hidroxi- (25 mól EO           Emulgeálószer/felületaktív anyag
                                                 átlagos mólarány)

CETETH-30                             9004-95-9           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hexadecil-ω-hidroxi- (30 mól EO           Emulgeálószer
                                                 átlagos mólarány)

CETETH-45                             9004-95-9           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hexadecil-ω-hidroxi- (45 mól EO           Felületaktív anyag/lemosóanyag
                                                 átlagos mólarány)
                                                                                                          2006.4.5.
CETETH-10 PHOSPHATE                        50643-20-4          Poli(oxi-1,2-etándiil), α-hexadecil-ω-hidroxi-, foszfát (10 mól        Felületaktív anyag/lemosóanyag
                                                 EO átlagos mólarány)
                                                                                                             2006.4.5.
                                        EINECS/ELINCS-
    INCI-név      INN-név    Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név                Korlátozás          Funkció
                                          szám

CETETHYL MORPHOLI-                        78-21-7   201-094-8    4-Etil-4-hexadecilmorfolinium-etilszulfát                     Baktérium elleni szer/antisztatizáló
NIUM ETHOSULFATE                                                                                 szer/emulgeálószer/felületaktív
                                                                                         anyag/hajkondicionáló anyag

CETETHYLDIMONIUM                         124-03-8   204-672-8    Hexadecil-etil-dimetilammónium-bromid                       Baktérium elleni szer/antisztatizáló
                                                                                                             HU
BROMIDE                                                                                      szer/emulgeálószer/felületaktív
                                                                                         anyag

CETOLETH-6                            68155-01-1          Alkoholok, telítetlen C16 és C18, etoxilált (6 mól EO átlagos           Felületaktív anyag
                                                mólarány)

CETOLETH-11                            68155-01-1          Alkoholok, telítetlen C16 és C18, etoxilált (11 mól EO              Emulgeálószer
                                                átlagos mólarány)

CETOLETH-15                            68155-01-1          Alkoholok, telítetlen C16 és C18, etoxilált (15 mól EO              Felületaktív anyag
                                                átlagos mólarány)
                                                                                                             Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CETOLETH-22                            68155-01-1          Alkoholok, telítetlen C16 és C18, etoxilált (22 mól EO              Emulgeálószer
                                                átlagos mólarány)

CETOLETH-24                            68155-01-1          Alkoholok, telítetlen C16 és C18, etoxilált (24 mól EO              Felületaktív anyag/lemosóanyag
                                                átlagos mólarány)

CETOLETH-25                            68155-01-1          Alkoholok, telítetlen C16 és C18, etoxilált (25 mól EO              Felületaktív anyag/lemosóanyag
                                                átlagos mólarány)

CETOLETH-10                            68155-01-1          Alkoholok, telítetlen C16 és C18, etoxilált (10 mól EO              Felületaktív anyag/emulgeálószer
                                                átlagos mólarány)

CETOLETH-20                            68155-01-1          Alkoholok, telítetlen C16 és C18, etoxilált (20 mól EO              Felületaktív anyag/emulgeálószer
                                                átlagos mólarány)

CETRARIA ISLANDICA                        84776-25-0  283-950-0    A cetraria islandica kivonat az izlandi zuzmóból (Cetraria            Lágyítószer/csillapítószer/bőrsimító
EXTRACT                                             islandica, Parmeliaceae) nyert kivonat                      anyag lemosóanyag

CETRIMONIUM BROMIDE  Cetrimonium-bro-  cetrimidum        57-09-0   200-311-3    1-Hexadekánaminium, N,N,N-trimetil-, bromid           VI/1,44      Tartósítószer
           mid

CETRIMONIUM CHLO-                         112-02-7   203-928-6    1-Hexadekánaminium, N,N,N-trimetil-, klorid           VI/1,44      Tartósítószer
RIDE

CETRIMONIUM METHO-                        65060-02-8  265-352-1    Hexadecil-trimetilammónium-metilszulfát                      Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
SULFATE                                                                                      anyag/baktérium elleni szer
                                                                                                             L 97/87
CETRIMONIUM SACCHA-                        2478-29-7  219-608-4    Hexadecil-trimetilammónium, 1,2-benzotiazol-3(2H)-on-               Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
RINATE                                             1,1-dioxiddal alkotott só (1:1)                          anyag/baktérium elleni szer
                                                                                                           L 97/88
                                        EINECS/ELINCS-
    INCI-név        INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás         Funkció
                                          szám

CETRIMONIUM TOSY-                        138-32-9   205-324-8    Hexadecil-trimetilammónium-toluol-p-szulfonát                 Baktérium elleni szer/antisztatizáló
LATE                                                                                      szer/emulgeálószer/felületaktív
                                                                                        anyag/hajkondicionáló anyag

CETYL ACETATE                          629-70-9   211-103-7    Hexadecilacetát                                Lágyítószer
                                                                                                           HU
CETYL ACETYL RICINO-                       111129-38-5          9-Oktadekánsav, 12-acetil-oxi-, hexadecil-észter                Lágyítószer
LEATE

CETYL ALCOHOL      Cetilalkohol  alcohol cetilicus    36653-82-4  253-149-0    Hexadekán-1-ol                                 Lágyítószer/emulgeálószer/opálosí-
                                                                                        tóanyag/viszkozitásszabályozó szer

CETYL BETAINE                          693-33-4   211-748-4    (Karboxiláto-metil)-hexadecil-dimetilammónium                 Antisztatizáló szer/felületaktív
                                                                                        anyag/hajkondicionáló anyag/lemo-
                                                                                        sóanyag/habjavító anyag
                                                                                                           Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CETYL C12-15-PARETH-9                      119481-73-1          Poli(oxi-1,2-etándiil), α-(2-(hexadecil-oxi)-2-oxo-etil)-ω-hid-        Lágyítószer, bőrkondicionáló
CARBOXYLATE                                           roxi-, C12-C15-alkil-éterek (8 mól EO átlagos mólarány)

CETYL CAPRYLATE                         29710-31-4  249-794-2    Hexadeciloktanoát                               Lágyítószer

CETYL DIMETHICONE                        191044-49-2          Sziloxánok és szilikonok, hexadecil-metil, dimetil               Lágyítószer

CETYL DIMETHICONE                        251320-26-0          Sziloxánok és szilikonok, hexadecil-metil, dimetil, etoxilált         Emulgeálószer
COPOLYOL                                            és propoxilált dimetil-sziloxánokkal alkotott polimerek

CETYL ESTERS                                          A természetes cetvelő összetételét megközelítő, savelegyek           Lágyítószer
                                                és alkoholelegyek reakciójából keletkező komplex reakciót-
                                                ermék. Elsősorban mirisztinsav és palmitinsav mirisztil-,
                                                cetil-, és palmitil-észtereit tartalmazza

CETYL ETHYLHEXA-                         59130-69-7  261-619-1    Hexadecil-2-etilhexanoát                            Lágyítószer
NOATE

CETYL GLYCERYL ETHER                       6145-69-3   228-149-9    (+-)-3-(Hexadecil-oxi)-propán-1,2-diol                     Bőrkondicionáló anyag/lágyítószer

CETYL GLYCOL                           6920-24-7   230-030-1    1,2-Hexadekándiol                               Lágyítószer/hajkondicionáló anyag

CETYL GLYCOL ISOSTEA-                      247232-39-9          Izooktadekánsav, 2-hidroxi-hexadecil-észter                  Lágyítószer
RATE

CETYL HYDROXYETHYL-                       80455-45-4           Cellulóz, 2-hidroxi-etil-hexadecil-éterek                   Filmképző anyag
                                                                                                           2006.4.5.
CELLULOSE

CETYL ISONONANOATE                        84878-33-1  284-424-3    Hexadecilizononanoát                              Lágyítószer
                                                                                                          2006.4.5.
                                     EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                Korlátozás         Funkció
                                        szám

CETYL LACTATE                        35274-05-6  252-478-7    Hexadecil-2-hidroxi-propanoát                           Lágyítószer

CETYL LAURATE                        20834-06-4  244-071-8    Hexadecildodekanoát                                Lágyítószer/viszkozitásszabályozó
                                                                                       szer
                                                                                                          HU
CETYL MYRISTATE                       255307    220-001-1    Hexadeciltetradekanoát                              Lágyítószer

CETYL OLEATE                        22393-86-8  244-950-6    Hexadecil-9-(Z)-oktadekenoát                           Lágyítószer

CETYL PALMITATE                       540-10-3   208-736-6    Hexadecilhexadekanoát                               Lágyítószer

CETYL PCA                          37673-20-4  253-589-3    Hexadecil-5-oxo-L-prolinát                            Bőrkondicionáló anyag

CETYL PHOSPHATE                       3539-43-3   222-581-1    Hexadecil-dihidrogénfoszfát                            Emulgeálószer
                                                                                                          Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CETYL PPG-2 ISODECETH-                   246159-28-4          Oxirán, metil-, oxiránnal alkotott polimer, monoizodecil-             Bőrkondicionáló anyag/lágyítószer
8 CARBOXYLATE                                       éter, oxidált, hexadecil-észterek (8 mól EO, 2 mól PO átlagos
                                              mólarányok)

CETYL PYRROLIDONYL-                     115612-97-0          1-Pirolidin-metánaminium, N-hexadecil-N,N-dimetil-2-oxo,             Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
METHYL DIMONIUM                                      klorid                                      anyag
CHLORIDE

CETYL RICINOLEATE                      10401-55-5  233-864-4    9-Oktadekénsav, 12-hidroxi-, hexadecil-észter [R-(Z)]-              Lágyítószer

CETYL RICINOLEATE                      199277-63-9          9-Oktadekénsav, 12-(benzoil-oxi)-, hexadecil-észter, (9Z,             Bőrkondicionáló anyag
BENZOATE                                          12R)-

CETYL STEARATE                       1190-63-2   214-724-1    Hexadeciloktadekanoát                               Lágyítószer

CETYL TRIETHYLAMMO-                                    Dimetilpolisziloxán, etoxilált, propoxilált, 2-karboxi-ben-            Hajkondicionáló anyag
NIUM DIMETHICONE                                      zoát-észterek, hexadecil-trimetilammóniumsók
COPOLYOL PHTHALATE

CETYLAMINE HYDROF-                     3151-59-5   221-588-7    Hexadecilamin-hidrofluorid                   III/1,36     Szájápoló anyag/foltosodásgátló
LUORIDE                                                                                   anyag

CETYLARACHIDOL                       17658-63-8  241-637-6    2-Hexadecilikozanol                                Lágyítószer

CETYL-PG HYDROX-                      143378-76-1          Dekánamid, N-(2-hidroxi-etil)-N-(3-hexadecil-oxi-2-hidroxi-            Bőrkondicionáló anyag
YETHYL DECANAMIDE                                     propil)-
                                                                                                          L 97/89
CETYL-PG HYDROX-                      110483-07-3          Hexadekánamid, N-(2-hidroxi-etil)-N-(3-hexadecil-oxi-2-              Bőrkondicionáló anyag
YETHYL PALMITAMIDE                                     hidroxi-propil)-
                                                                                                                  L 97/90
                                          EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név    Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                 Korlátozás           Funkció
                                             szám

CETYLPYRIDINIUM CHLO- Cetilpiridinium-klo-  cetilpyridinii chloridum 123-03-5   204-593-9    1-Hexadecilpiridinium-klorid                              Baktérium elleni szer/antisztatizáló
RIDE         rid                                                                                  szer/dezodorálóanyag/emulgeáló-
                                                                                               szer/felületaktív anyag/hajkondicio-
                                                                                               náló anyag
                                                                                                                  HU
CHAENOMELES JAPO-                           223749-62-0          A chaenomeles japonica kivonat a japánbirs (Chaenomeles                 Lágyítószer/bőrvédő anyag
NICA EXTRACT                                             japonica, Rosaceae) magjából nyert kivonat

CHALK                                 13397-25-6           Természetben előforduló anyag, kréta                          Koptatóanyag/abszorbens/opálosí-
                                                                                               tóanyag/viszkozitásszabályozó
                                                                                               szer/duzzasztószer

CHAMAECYPARIS                             91745-97-0  294-769-1    A chamaecyparis obtusa olaj a hamisciprus (Chamaecyparis                Illatanyag-komponens
OBTUSA OIL                                              obtusa, Cupressaceae) kérgéből sajtolt olaj
                                                                                                                  Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CHAMAECYPARIS                                            A chamaecyparis obtusa por a hamisciprus (Chamaecyparis                 Koptatóanyag
OBTUSA POWDER                                            obtusa, Cupressaceae) törzséből és ágaiból nyert szárított por

CHAMAZULENE                              529-05-5   208-449-6    7-Etil-1,4-dimetilazulén                                Bőrkondicionáló anyag

CHAMOMILLA RECUTITA             matricariae flos     84082-60-0  282-006-5    A chamomilla recutita kivonat a kamilla (Chamomilla recutita,              Illatanyag-komponens, bőrkondici-
EXTRACT                                               Compositae) fejecskevirágzatából nyert kivonat                     onáló

CHAMOMILLA RECUTITA                          8002-66-2           A chamomilla recutita olaj a kamilla (Chamomilla recutita,               Illatanyag-komponens, bőrkondici-
OIL                                                 Compositae) szárított fejecskevirágzatából desztillált illóolaj             onáló

CHAMOMILLA RECUTITA                                         A chamomilla recutita víz a kamilla (Chamomilla recutita,                Illatanyag-komponens
WATER                                                Compositae) virágjában lévő fő illatanyagok vizes oldata

CHELIDONIUM MAJUS                           84603-56-5  283-257-3    A chelidonium majus kivonat a vérehulló fecskefű (Chelido-               Korpásodás elleni hatóanyag
EXTRACT                                               nium majus, Papaveraceae) leveléből és föld feletti részeiből
                                                   nyert kivonat

CHENOPODIUM AMBRO-                          89997-47-7  289-682-0    A chenopodium ambrosioides kivonat a mirha (Chenopodium      II/76 (csak illatos  Bőrkondicionáló anyag
SIOIDES EXTRACT                                           ambrosioides, Chenopodiaceae) szárából és leveléből nyert     olajok)
                                                   kivonat

CHENOPODIUM QUINOA                          223749-71-1          A chenopodium quinoa kivonat a quinoa (Chenopodium quinoa,               Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                               Chenopodiaceae) virágjából és leveléből nyert kivonat
                                                                                                                  2006.4.5.
CHENOPODIUM QUINOA                          225234-01-5          A chenopodium quinoa olaj a quinoa (Chenopodium quinoa,                 Lágyítószer/bőrkondicionáló anyag
OIL                                                 Chenopodiaceae) magjából sajtolt olaj
                                                                                                             2006.4.5.
                                          EINECS/ELINCS-
     INCI-név      INN-név     Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás          Funkció
                                             szám

CHIMYL ALCOHOL                            506-03-6   208-026-6    (S)-3-(Hexadecil-oxi)-propán-1,2-diol                      Bőrkondicionáló anyag/lágyítószer

CHIMYL ISOSTEARATE                                          Izosztearinsav, 3-hexadecil-oxi-2-hidroxi-propil-észter             Lágyítószer
                                                                                                             HU
CHIMYL STEARATE                            109210-83-5          Oktadekánsav, 3-hexadecil-oxi-2-hidroxi-propil-észter              Emulgeálószer, bőrkondicionáló

CHITIN                                1398-61-4   215-744-3    Kitin                                      Duzzasztószer

CHITIN GLYCOLATE                                           Kitin, hidroxiacetát                               Bőrkondicionáló anyag

CHITOSAN                               9012-76-4           Kitin, deacilált                                 Filmképző anyag

CHITOSAN ASCORBATE                          135322-32-6          L-Aszkorbinsav, kitozánnal alkotott vegyületek                  Antioxidáns/filmképző anyag/bőr-
                                                                                           kondicionáló anyag
                                                                                                             Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CHITOSAN FORMATE                           66267-52-5           Kitozán-formiát (só)                               Filmképző anyag

CHITOSAN GLYCOLATE                                          Kitozán-hidroxi-acetát                              Antioxidáns/filmképző anyag/bőr-
                                                                                           kondicionáló anyag

CHITOSAN LACTATE                           66267-50-6           Kitozán, 2-hidroxi-propanoát-só                         Filmképző anyag

CHITOSAN PCA                             117522-93-7          Kitozán, pirolidonkarbonsav-só                          Nedvesítőszer

CHITOSAN SALICYLATE                          84563-67-7           Kitozán, 2-hidroxi-benzoát-só                          Antioxidáns/filmképző anyag/bőr-
                                                                                           kondicionáló anyag

CHITOSAN SUCCINAMIDE                                         Kitozán, N-(3-karboxi-propanoil)-                        Filmképző anyag

CHLORAMINE-T      Tozil-klóramid-nát-              127-65-1   204-854-7    Benzol-szulfonamid, N-klór-4-metil-, nátriumsó        III/1,5      Baktérium elleni szer
            rium

CHLORELLA EMERSONII                          223749-78-8          A chlorella emersonii kivonat algából (Chlorella emersonii,           Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                               Oocystaceae) nyert kivonat

CHLORELLA FERMENT                                          A chlorella fermentum a chlorella algának az élesztőgomba            Bőrkondicionáló anyag
                                                   által történő erjesztésével kapott termékből nyert kivonat

CHLORELLA PYRENOI-                          223749-81-3          A chlorella pyrenoidosa kivonat a Chlorella pyrenoidosa,             Bőrkondicionáló anyag
DOSA EXTRACT                                             Oocystaceae növényből nyert kivonat
                                                                                                             L 97/91
CHLORELLA VULGARIS                          223749-83-5          A chlorella vulgaris kivonat algából (Chlorella vulgaris,            Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                               Oocystaceae) nyert kivonat
                                                                                                              L 97/92
                                           EINECS/ELINCS-
    INCI-név        INN-név     Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                Korlátozás          Funkció
                                             szám

CHLORHEXIDINE      Klórhexidin                  55-56-1    200-238-7    N,N"-Bisz(4-klórfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetra-  VI/1,42      Tartósítószer
                                                   dekán-diamidin

CHLORHEXIDINE DIACE-             chlorhexidini acetas   56-95-1    200-302-4    N,N"-Bisz(4-klórfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetra-  VI/1,42      Tartósítószer
TATE                                                 dekán-diamidin-diacetát
                                                                                                              HU
CHLORHEXIDINE DIGLU-  Klórhexidin-glüko-  chlorhexidini gluconati 18472-51-0   242-354-0    D-Glükonsav, N,N'-bisz(4-klórfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13- VI/1,42        Tartósítószer
CONATE         nát          solutio                         tetraazatetradekán-diamidinnel alkotott vegyület (2:1)

CHLORHEXIDINE DIHYD-  Klórhexidin-hidrok-  chlorhexidini hydroch- 3697-42-5    223-026-6    N,N"-bisz(4-klórfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraaza-tetra- VI/1,42       Tartósítószer
ROCHLORIDE       lorid         loridum                         dekán-diamidin-dihidroklorid

4-CHLORO-2-AMINOPHE-                          95-85-2    202-458-9    2-Amino-4-klórfenol                                Hajfesték
NOL
                                                                                                              Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CHLOROACETAMIDE                            79-07-2    201-174-2    2-Klóracetamid                         VI/1,41      Tartósítószer

CHLOROBUTANOL      Klórbutanol                  57-15-8    200-317-6    1,1,1-Triklór-2-metil-2-propanol                VI/1,11      Tartósítószer

2-CHLORO-6-ETHYLA-                           131657-78-8          Fenol, 2-klór-6-(etil-amino)-4-nitro-                       Hajfesték
MINO-4-NITROPHENOL

CHLOROGENIC ACIDS                           72690-58-5           3-[[3-(3,4-Dihidroxi-fenil)-1-oxo-2-propenil]-oxi]-1,4,5-tri-           Bőrvédő anyag/bőrkondicionáló
                                                   hidroxi-ciklohexánkarbonsav                            anyag

2-CHLORO-5-NITRO-N-                          50610-28-1  256-652-3    2-[(4-Amino-2-klór-5-nitrofenil)-amino]-etanol                  Hajfesték
HYDROXYETHYL p-
PHENYLENEDIAMINE

CHLOROPHENE       Klorofén                    120-32-1   204-385-8    Fenol, 4-klór-2-(fenil-metil)-                 VI/1,40      Tartósítószer

2-CHLORO-p-PHENYLENE-                         615-66-7   210-441-2    2-Klór-p-fenilén-diamin                              Hajfesték
DIAMINE

2-CHLORO-p-PHENYLENE-                         6219-71-2   228-291-1    1,4-Benzoldiamin, 2-klór-, szulfát                        Hajfesték
DIAMINE SULFATE

4-CHLORORESORCINOL                           95-88-5    202-462-0    1,3-Benzoldiol, 4-klór-                              Hajfesték

CHLOROTHYMOL      Klórtimol                   89-68-9    201-930-1    Fenol, 4-klór-5-metil-2-(1-metil-etil)-                      Baktérium elleni szer/denaturáló-
                                                                                            szer/dezodorálóanyag/szájápoló
                                                                                                              2006.4.5.
                                                                                            anyag/foltosodásgátló anyag

CHLOROXYLENOL      Klórxilenol                  88-04-0    201-793-8    Fenol, 4-klór-3,5-dimetil-                   VI/1,26      Tartósítószer
                                                                                                            2006.4.5.
                                        EINECS/ELINCS-
    INCI-név        INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás          Funkció
                                          szám

CHLORPHENESIN      Klórfenezin               104-29-0   203-192-6    1,2-Propán-diol, 3-(4-klór-fenoxi)-              VI/1,50      Tartósítószer

CHOLECALCIFEROL POLY-                                      Fehérjehidrolizátumok, 9,10-szeko-kolesztán-5,7,10(19)-             Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
PEPTIDE                                             trién-3-ollal lejátszódó reakció termékei, (3β,5Z,7E)-              anyag
                                                                                                            HU
CHOLESTEROL       Koleszterin               57-88-5    200-353-2    Koleszt-5-én-3-ol (β)-                              Lágyítószer/emulgeálószer/stabili-
                                                                                         zátor, bőrkondicionáló

CHOLESTERYL ACETATE                       604-35-3   210-066-4    Koleszt-5-én-3-β-il-acetát                            Bőrkondicionáló anyag/viszkozi-
                                                                                         tásszabályozó szer

CHOLESTERYL BUTYRATE                       521-13-1   208-304-7    Koleszt-5-én-3-β-il-butanoát                           Bőrkondicionáló anyag

CHOLESTERYL CHLORIDE                       910-31-6   213-004-4    3-β-Klórkoleszt-5-én                               Bőrkondicionáló anyag
                                                                                                            Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CHOLESTERYL DICHLO-                       32832-01-2  251-248-3    Koleszt-5-én-3-β-il-2,4-diklórbenzoát                      Bőrkondicionáló anyag
ROBENZOATE

CHOLESTERYL                           40445-72-5           Koleszt-5-én-3-ol-(3β)-, 12-hidroxi-oktadekanoát                 Lágyítószer/viszkozitásszabályozó
HYDROXYSTEARATE                                                                                 sz er

CHOLESTERYL ISOSTEA-                       83615-24-1           Koleszt-5-én-3-ol-(3β)-, izosztearát                       Lágyítószer
RATE

CHOLESTERYL ISOS-                        127512-93-0          Koleszt-5-én-3-ol-(3β)-, izooktadecilkarbonát                  Bőrkondicionáló anyag
TEARYL CARBONATE

CHOLESTERYL LANOLATE                       223706-99-8          Lanolinból származó zsírsavak, koleszt-5-én-3β-ollal alko-            Bőrkondicionáló anyag
                                                tott észterek

CHOLESTERYL MACADA-                                       Makadámdió (Macadamia ternifolia) zsírsavjainak koleszteril-           Lágyítószer
MIATE                                              észterei

CHOLESTERYL NONA-                        1182-66-7   214-658-3    Koleszt-5-én-3-β-il-nonanoát                           Lágyítószer
NOATE

CHOLESTERYL OLEATE                        303-43-5   206-142-1    Koleszt-5-én-3-ol (3β)-, 9-oktadekenoát, (Z)                   Bőrkondicionáló anyag

CHOLESTERYL OLEYL                        17110-51-9  241-179-7    Koleszt-5-én-3β-il-(Z)-oktadek-9-én-1-il-karbonát                Bőrkondicionáló anyag
CARBONATE
                                                                                                            L 97/93
CHOLESTERYL STEARATE                       35602-69-8  252-637-0    Koleszt-5-én-3-β-il-sztearát                           Lágyítószer/emulgeálószer
                                                                                                        L 97/94
                                    EINECS/ELINCS-
      INCI-név  INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                 Korlátozás        Funkció
                                       szám

CHOLESTERYL/BEHENYL/                   244023-78-7          L-Glutaminsav, N-(1-oxo-dodecil)-, koleszt-5-én-3-ol (3β)-             Bőrkondicionáló anyag/bőrvédő
OCTYLDODECYL LAU-                                    val, dokozanollal és 2-oktildodekanollal alkotott vegyes              anyag
ROYL GLUTAMATE                                      észterek
                                                                                                        HU
CHOLETH-15                        27321-96-6           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-[(3β)-koleszt-5-én-3-il]-ω-hidroxi-            Felületaktív anyag/emulgeálószer
                                             (15 mól EO átlagos mólarány)

CHOLETH-10                        27321-96-6           (3β)-Koleszt-5-én-3-ol, etoxilált (10 mól EO átlagos móla-             Emulgeálószer
                                             rány)

CHOLETH-20                        27321-96-6           (3β)-Koleszt-5-én-3-ol, etoxilált (20 mól EO átlagos móla-             Emulgeálószer
                                             rány)

CHOLETH-24                        27321-96-6           (3β)-Koleszt-5-én-3-ol, etoxilált (24 mól EO átlagos móla-             Emulgeálószer
                                                                                                        Az Európai Unió Hivatalos Lapja
                                             rány)

CHONDRUS CRISPUS                     244023-79-8          A chondrus crispus kivonat moszatból (Chondrus crispus,               Viszkozitásszabályozó szer
EXTRACT                                         Gigartinaceae) nyert kivonat

CHROMIUM HYDROXIDE                    12001-99-9  215-160-9    Dikróm-trioxid (CI 77289)                              Hajfesték
GREEN

CHROMIUM OXIDE                      1308-38-9   215-160-9    Dikróm-trioxid (CI 77288)                              Hajfesték
GREENS

CHRYSANTHELLUM INDI-                   223748-24-1          A chrysanthellum indicum kivonat a Chrysanthellum indicum,             Bőrkondicionáló anyag
CUM EXTRACT                                       Asteraceae föld feletti részeiből nyert kivonat

CHRYSANTHEMUM PART-                    89997-65-9  289-701-2    A chrysanthemum parthenium kivonat az őszi margitvirág               Bőrkondicionáló anyag
HENIUM EXTRACT                                      (Chrysanthemum parthenium, Asteraceae) hajtásvégéből nyert
                                             kivonat

CHRYSANTHEMUM                       223748-32-1          A chrysanthemum sinense kivonat a krizantém (Chrysant-               Bőrkondicionáló anyag
SINENSE EXTRACT                                     hemum sinense, Asteraceae) virágjából nyert kivonat

CI 10006                         16143-80-9  240-299-7    Nátrium-trisz(1,2-naftokinon-1-oximato-O,O')-ferrát(1-)     IV/1        Kozmetikai színezék

CI 10020                         19381-50-1  243-010-2    Trinátrium-trisz[5,6-dihidro-5-(hidroxi-imino)-6-oxo-nafta-   IV/1        Kozmetikai színezék
                                             lin-2-szulfonát(2-)-N5,O6]-ferrát(3-)
                                                                                                        2006.4.5.
CI 10316                         846-70-8   212-690-2    Dinátrium-5,7-dinitro-8-oxido-naftalin-2-szulfonát és meg- IV/1           Kozmetikai színezék
                                             engedett lakkjai és sói
                                                                                                 2006.4.5.
                                   EINECS/ELINCS-
      INCI-név  INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név                 Korlátozás        Funkció
                                      szám

CI 11680                         2512-29-0  219-730-8    2-[(4-Metil-2-nitrofenil)-azo]-3-oxo-N-fenilbutiramid      IV/1        Kozmetikai színezék


CI 11710                         6486-23-3  229-355-1    2-[(4-Klór-2-nitrofenil-)azo]-N-(2-klórfenil)-3-oxo-butira-   IV/1        Kozmetikai színezék
                                            mid
                                                                                                 HU
CI 11725                         6371-96-6  228-901-6    2-[(4-Metoxi-2-nitrofenil)-azo]-3-oxo-N-(o-tolil)-butiramid   IV/1        Kozmetikai színezék


CI 11920                         2051-85-6  218-131-9    4-(Fenilazo)-rezircinol                     IV/1        Kozmetikai színezék


CI 12010                         6535-42-8  229-439-8    4-[(4-Etoxi-fenil)-azo]-naftol                  IV/1        Kozmetikai színezék


CI 12085                         2814-77-9  220-562-2    1-[(2-Klór-4-nitrofenil)-azo]-2-naftol              IV/1        Kozmetikai színezék
                                                                                                 Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CI 12120                         2425-85-6  219-372-2    1-(4-Metil-2-nitrofenilazo)-2-naftol               IV/1        Kozmetikai színezék


CI 12370                         6535-46-2  229-440-3    3-Hidroxi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-triklórfenil).azo]-naftalin-2-  IV/1        Kozmetikai színezék
                                            karboxamid


CI 12420                         6471-51-8  229-315-3    N-(4-Klór-2-metilfenil)-4-[(4-klór-2-metilfenil)-azo]-3-hid-   IV/1        Kozmetikai színezék
                                            roxi-naftalin-2-karboxamid


CI 12480                         6410-40-8  229-106-7    4-[(2,5-Diklórfenil)-azo]-N-2,5-dimetoxi-fenil)-3-hidroxi-    IV/1        Kozmetikai színezék
                                            naftalin-2-karboxamid


CI 12490                         6410-41-9  229-107-2    N-(5-Klór-2,4-dimetoxi-fenil)-4-[[5-[(dietil-amino)-szulfo-   IV/1        Kozmetikai színezék
                                            nil]-2-metoxi-fenil]-azo]-3-hidroxi-naftalin-2-karboxamid


CI 12700                         4314-14-1  224-330-1    2,4-Dihidro-5-metil-2-fenil-4-fenilazo-3H-pirazol-3-on      IV/1        Kozmetikai színezék


CI 13015                         2706-28-7  220-293-0    Dinátrium-2-amino-5-[(4-szulfonáto-fenil)-azo]-benzolszul- IV/1           Kozmetikai színezék
                                            fonát


CI 14270                         547-57-9   208-924-8    Nátrium-4-(2,4-dihidroxi-fenil-azo)-benzolszulfonát       IV/1        Kozmetikai színezék


CI 14700                         4548-53-2  224-909-9    Dinátrium-3-[(2,4-dimetil-5-szulfonáto-fenil)-azo]-4-hid-    IV/1        Kozmetikai színezék
                                            roxi-naftalin-1-szulfonát, és megengedett lakkjai és sói
                                                                                                 L 97/95
CI 14720                         3567-69-9  222-657-4    Dinátrium-4-hidroxi-3-[(4-szulfonáto-naftil)-azo]-naftalin-   IV/1        Kozmetikai színezék
                                            szulfonát
                                                                                                   L 97/96
                                      EINECS/ELINCS-
      INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név                 Korlátozás        Funkció
                                        szám

CI 14815                           3257-28-1  221-856-3    Dinátrium-6-[(2,4-dimetil-6-szulfonáto-fenil)-azo]-5-hid-   IV/1        Kozmetikai színezék
                                              roxi-naftalin-1-szulfonát


CI 15510                           633-96-5   211-199-0    Nátrium-4-[(2-hidroxi-1-naftil)-azo]-benzolszulfonát, és    IV/1        Kozmetikai színezék
                                                                                                   HU
                                              megengedett lakkjai és sói


CI 15525                           5850-80-6  227-456-5    Kalcium-dinátrium-bisz[2-klór-5-[(2-hidroxi-1-naftil)-azo]-  IV/1        Kozmetikai színezék
                                              4-szulfonát-benzoát]


CI 15580                           5850-87-3  227-459-1    Bárium-bisz[4-[(2-hidroxi-1-naftil)-azo]-2-metil-benzolszul- IV/1         Kozmetikai színezék
                                              fonát]


CI 15620                           1658-56-6  216-760-3    Nátrium-4-(2-hidroxi-1-naftilazo)-naftalinszulfonát      IV/1        Kozmetikai színezék
                                                                                                   Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CI 15630                           1248-18-6  214-998-2    Nátrium-2-[(2-hidroxi-naftil)-azo]-naftalinszulfonát      IV/1        Kozmetikai színezék


CI 15800                           6371-76-2  228-899-7    Kalcium-bisz[3-hidroxi-4-fenilazo-2-naftoát]          IV/1        Kozmetikai színezék


CI 15850                           5858-81-1  227-497-9    Dinátrium-3-hidroxi-4-[(4-metil-2-szulfonáto-fenil)-azo]-2-  IV/1        Kozmetikai színezék
                                              naftoát, és megengedett lakkjai és sói


CI 15865                           3564-21-4/  222-642-2/    Dinátrium-4-[(5-klór-4-metil-2-szulfonáto-fenil)-azo]-3-hid- IV/1         Kozmetikai színezék
                               5280-66-0  226-102-7    roxi-2-naftoát és megengedett lakkjai és sói


CI 15880                           6417-83-0  229-142-3    Kalcium-3-hidroxi-4-[(1-szulfonáto-2-naftil)-azo]-2-naftoát  IV/1        Kozmetikai színezék


CI 15980                           2347-72-0  219-073-7    Dinátrium-6-hidroxi-5-[(3-szulfonáto-fenil)-azo]-naftalin-2-  IV/1        Kozmetikai színezék
                                              szulfonát


CI 15985                           2783-94-0  220-491-7    Dinátrium-6-hidroxi-5-[(4-szulfonáto-fenil)-azo]-naftalin-2-  IV/1        Kozmetikai színezék
                                              szulfonát, és megengedett lakkjai és sói


CI 16035                           25956-17-6  247-368-0    Dinátrium-6-hidroxi-5-[(2-metoxi-4-szulfonáto-m-tolil)-    IV/1        Kozmetikai színezék
                                              azo]-naftalin-2-szulfonát és megengedett lakkjai és sói


CI 16185       Amaránt                 915-67-3   213-022-2    Trinátrium-3-hidroxi-4-(4'-szulfonáto-naftilazo)-naftalin-   IV/1        Kozmetikai színezék
                                              2,7-diszulfonát és megengedett lakkjai és sói
                                                                                                   2006.4.5.
CI 16230                           1936-15-8  217-705-6    Dinátrium-7-hidroxi-8-fenilazo-naftalin-1,3-diszulfonát    IV/1        Kozmetikai színezék
                                                                                                   2006.4.5.
                                   EINECS/ELINCS-
      INCI-név  INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                  Korlátozás        Funkció
                                      szám

CI 16255                         2611-82-7  220-036-2    Trinátrium-1-(1-naftilazo)-2-hidroxi-naftalin-4',6,8-triszul-    IV/1        Kozmetikai színezék
                                            fonát

CI 16290                         5850-44-2  227-454-4    Tetranátrium-7-hidroxi-8-[(4-szulfonáto-1-naftil)-azo]-naf-     IV/1        Kozmetikai színezék
                                                                                                   HU
                                            talin-1,3,6-triszulfonát

CI 17200                         3567-66-6  222-656-9    Dinátrium-5-amino-4-hidroxi-3-fenilazo-naftalin-2,7-        IV/1        Kozmetikai színezék
                                            diszulfonát, és megengedett lakkjai és sói

CI 18050                         3734-67-6  223-098-9    Dinátrium-5-acetamino-4-hidroxi-3-fenilazo-naftalin-2,7-      IV/1        Kozmetikai színezék
                                            diszulfonát

CI 18130                         10236-37-0          2,7-Naftalindiszulfonsav, 3-((4-ciklohexil-2-metil-fenil)-     IV/1        Kozmetikai színezék
                                            azo)-4-hidroxi-5-(((4-metil-fenil)-szulfonil)-amino)-, dinátri-
                                            umsó
                                                                                                   Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CI 18690                         5601-29-6  227-022-5    Hidrogén-bisz[2-[(4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1-fenil-1H-       IV/1        Kozmetikai színezék
                                            pirazol-4-il)-azo]-benzoát(2)]-kromát(1-)

CI 18736                         6408-26-0  229-051-9    Dinátrium-hidrogén-bisz[5-klór-3-[(4,5-dihidro-3-metil-5-      IV/1        Kozmetikai színezék
                                            oxo-1-fenil-1H-pirazol-4-il)-azo]-2-hidroxi-benzolszulfonát
                                            (3-)]-kromát(3-)

CI 18820                         6359-82-6  228-808-0    Nátrium-4-(3-hidroxi-5-metil-4-fenilazo-pirazol-2-il)-ben-     IV/1        Kozmetikai színezék
                                            zolszulfonát

CI 18965                         6359-98-4  228-819-0    Dinátrium-2,5-diklór-4-(5-hidroxi-3-metil-4-(szulfofenil-      IV/1        Kozmetikai színezék
                                            azo)-pirazol-1-il)-benzolszulfonát

CI 19140                         1934-21-0/  217-699-5/    Trinátrium-5-hidroxi-1-(4-szulfo-fenil)-4-(4-szulfo-fenilazo)- IV/1           Kozmetikai színezék
                             12225-21-7  235-428-9    pirazol-3-karboxilát és megengedett lakkjai és sói

CI 20040                         5979-28-2  227-783-3    N,N'-(3,3'-Dimetil-[1,1'-bifenil]-4,4'-diil-bisz[2-[(2,4-diklór-  IV/1        Kozmetikai színezék
                                            fenil)-azo]-3-oxo-butiramid]

CI 20470                         1064-48-8  213-903-1    Nátrium-4-amino-5-hidroxi-3-(4-nitrofenilazo)-6-fenilazo-      IV/1        Kozmetikai színezék
                                            naftalin-2,7-diszulfonát

CI 21100                         5102-83-0  225-822-9    2,2'-[3,3'-Diklór-[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)-bisz(azo)]-bisz[N-   IV/1        Kozmetikai színezék
                                            (2,4-dimetilfenil)-3-oxo-butiramid]
                                                                                                   L 97/97
CI 21108                         5567-15-7  226-939-8    2,2'-[3,3'-Diklór-[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)-bisz(azo)]-bisz[N-(4-  IV/1        Kozmetikai színezék
                                            klór-2,5-dimetoxi-fenil)-3-oxo-butiramid]
                                                                                                    L 97/98
                                      EINECS/ELINCS-
      INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                 Korlátozás        Funkció
                                         szám

CI 21230                            6706-82-7  229-754-0    2,2'-[Ciklohexilidén-bisz[2-metil-4,1-fenilén)-azo]]-bisz[4-   IV/1        Kozmetikai színezék
                                               ciklohexil-fenol]


CI 24790                            13421-53-9  236-531-1    Dinátrium-4,6-dihidroxi-3-[[4-[1-[4-[[1-hidroxi-7-[(fenil-    IV/1        Kozmetikai színezék
                                                                                                    HU
                                               szulfonil)-oxi]-3-szulfonát-2-naftil-]azo]-fenil]-ciklohexil]-
                                               fenil]-azo]-naftalin-2-szulfonát


CI 26100                            85-86-9   201-638-4    1-(4-(Fenilazo)-fenilazo)-2-naftol                IV/1        Kozmetikai színezék


CI 27755                            2118-39-0  218-326-9    Tetranátrium-6-amino-4-hidroxi-3-[[7-szulfonát-4-[(4-szul-    IV/1        Kozmetikai színezék
                                               fonát-fenil)-azo]-1-naftil]-azo]-naftalin-2,7-diszulfonát


CI 28440                            2519-30-4  219-746-5    Tetranátrium-1-acetamido-2-hidroxi-3-(4-((4-szulfonát-feni- IV/1           Kozmetikai színezék
                                                                                                    Az Európai Unió Hivatalos Lapja
                                               lazo)-7-szulfonát-1-naftilazo))-naftalin-4,6-diszulfonát


CI 40215                            50814-31-8  256-783-6    Benzolszulfonsav, 2,2'-(1,2-Eténdiil)-bisz[5-nitro-, dinátri-  IV/1        Kozmetikai színezék
                                               umsó, 4'-[(4-aminofenil)-azo]-benzolszulfonsavval leját-
                                               szódó reakció termékei, nátriumsók. Az anyagot a
                                               színmutatóban a CI 40215 színindex-szám jelöli


CI 40800       Béta-karotin               7235-40-7  230-636-6    β,β-Karotin                           IV/1        Kozmetikai színezék


CI 40820                            1962-15-8  214-171-6    8'-Apo-β-karotin-8'-al                      IV/1        Kozmetikai színezék


CI 40825                            1109-11-1  214-173-7    Etil-8'-apo-β-karotin-8'-oát                   IV/1        Kozmetikai színezék


CI 40850                            514-78-3   208-187-2    Kantaxantin                           IV/1        Kozmetikai színezék


CI 42045                            129-17-9   204-934-1    Hidrogén-[4-[4-(dietil-amino)-2',4'-diszulfonát-benzhidrili- IV/1          Kozmetikai színezék
                                               dén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-etilammónium, nátriumsó


CI 42051                            3536-49-0  222-573-8    Bisz[hidrogén-[4-[4-(dietil-amino)-5'-hidroxi-2',4'-diszulfo-  IV/1        Kozmetikai színezék
                                               nát-benzhidrilidén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-dietilam-
                                               mónium, kalciumsó
                                                                                                    2006.4.5.
CI 42053                            2353-45-9  219-091-5    Dihidrogén-(etil)-[4-[4-[etil-(3-szulfonáto-benzil)-amino]-(4- IV/1         Kozmetikai színezék
                                               hidroxi-2-szulfonát-benzhidrilidén)]-ciklohexa-2,5-dién-1-
                                               ilidén]-(3-szulfonáto-benzil)-ammónium, dinátriumsó
                                                                                                    2006.4.5.
                                      EINECS/ELINCS-
      INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név                 Korlátozás        Funkció
                                        szám

CI 42080                           3486-30-4  222-476-0    Hidrogén-(benzil-)[4-[[4-[benzil-etil-amino]-fenil]-(2,4-    IV/1        Kozmetikai színezék
                                              diszulfonát-fenil)-metilén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-eti-
                                              lammónium, nátriumsó
                                                                                                    HU
CI 42090                           3844-45-9  223-339-8    Dihidrogén-(etil)-[4-[4-[etil-(3-szulfonáto-benzil)]-amino]- IV/1          Kozmetikai színezék
                                              2'-szulfonát-benzhidrilidén)-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-(3-
                                              szulfonáto-benzil)-ammónium, dinátriumsó és más megen-
                                              gedett lakkok és sók


CI 42100                           4857-81-2  225-458-0    Hidrogén-[4-[(2-klór-fenil)-[4-[etil-(3-szulfonáto-benzil)-   IV/1        Kozmetikai színezék
                                              amino]-fenil]-metilén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-(etil)-(3-
                                              szulfonáto-benzil)-ammónium, nátriumsó
                                                                                                    Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CI 42170                           5863-51-4  227-513-4    Hidrogén-[4-[(2-klór-fenil-)[4-[etil-(3-szulfonáto-benzil-)   IV/1        Kozmetikai színezék
                                              amino]-o-tolil]-metilén]-3-metil-ciklohexa-2,5-dién-1-ili-
                                              dén]-(etil-)(3-szulfonáto-benzil-)ammónium, nátriumsó


CI 42510       Fukszin                 632-99-5   211-189-6    (4-(4-Amino-fenil)-(4-imino-ciklohexa-2,5-dién-ilidén)-     IV/1        Kozmetikai színezék
                                              metil)-2-metilanilin-hidroklorid


CI 42520                           3248-91-7  221-831-7    4-[(4-Amino-m-tolil)-(4-imino-3-metilciklohexa-2,5-dién-1- IV/1           Kozmetikai színezék
                                              ilidén)-metil]-o-toluidin-monohidroklorid


CI 42735                           6505-30-2  229-390-2    Hidrogén-[4-[[4-(dietil-amino)-fenil]-[4-[etil-[(3-szulfonáto-  IV/1        Kozmetikai színezék
                                              benzil)-amino]-o-tolil]-metilén]-3-metilciklohexa-2,5-dién-
                                              1-ilidén]-(etil)-(3-szulfonáto-benzil)-ammónium, nátriumsó


CI 44045                           2580-56-5  219-943-6    [4-[[4-Anilin-1-naftil]-[4-(dimetil-amino)-fenil]-metilén]-cik- IV/1         Kozmetikai színezék
                                              lohexa-2,5-dién-1-ilidén]-dimetilammónium-klorid


CI 44090                           3087-16-9  221-409-2    Hidrogén-[4-[4-(dimetil-amino)-α-(2-hidroxi-3,6-diszulfo-    IV/1        Kozmetikai színezék
                                              nát-1-naftil)-benzilidén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-dime-
                                              tilammónium, mononátriumsó


CI 45100                           3520-42-1  222-529-8    Hidrogén-3,6-bisz(dietil-amino)-9-(2,4-diszulfonát-fenil)-    IV/1        Kozmetikai színezék
                                              xantilium, nátriumsó
                                                                                                    L 97/99
CI 45190                           6252-76-2  228-377-9    Hidrogén-9-(2-karboxiláto-fenil)-3-(2-metilanilin)-6-(2-     IV/1        Kozmetikai színezék
                                              metil-4-szulfo-anilin)-xantilium, mononátriumsó
                                                                                                      L 97/100
                                        EINECS/ELINCS-
      INCI-név     INN-név    Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név                 Korlátozás        Funkció
                                           szám

CI 45220                              5873-16-5  227-528-6    Hidrogén-9-(2,4-diszulfonát-fenil)-3,6-bisz(etil-amino)-2,7-  IV/1        Kozmetikai színezék
                                                 dimetilxantilium, mononátriumsó

CI 45350       Fluoreszcein-nát-              518-47-8   208-253-0    Dinátrium-2-(3-oxo-6-oxido-xantén-9-il)-benzoát, és meg-    IV/1        Kozmetikai színezék
                                                                                                      HU
           rium                                    engedett lakkjai és sói

CI 45370                              596-03-2/  209-876-0/    4',5'-Dibróm-3',6'-dihidroxi-[izobenzodurán-1(3H),9'-[9H]    IV/1        Kozmetikai színezék
                                  4372-02-5  224-468-2    xantén-3-on], és megengedett lakkjai és sói

CI 45380                              17372-87-1  241-409-6    Dinátrium-2-(2,4,5,7-tetrabróm-6-oxid-3-oxo-xantén-9-il)-    IV/1        Kozmetikai színezék
                                                 benzoát, és megengedett lakkjai és sói

CI 45396                              24545-86-6  246-308-0    3',6'-Dihidroxi-4',5'-dinitro-spiro[izobenzofurán-1(3H),9'-   IV/1        Kozmetikai színezék
                                                 [9H]-xantén]-3-on
                                                                                                      Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CI 45405                              6441-77-6  229-225-4    Dikálium-3,6-diklór-2-(2,4,5,7-tetrabróm-6-oxid-3-oxo-     IV/1        Kozmetikai színezék
                                                 xantén-9-il)-benzoát

CI 45410                              18472-87-2  242-355-6    3,4,5,6-Tetraklór-2-(1,4,5,8-tetrabróm-6-hidroxi-3-oxo-xan- IV/1          Kozmetikai színezék
                                                 tén-9-il)-benzoesav, és megengedett lakkjai és sói

CI 45425                              33239-19-9  251-419-2    Dinátrium-2-(4,5-dijód-6-oxid-3-oxo-xantén-9-il)-benzoát,    IV/1        Kozmetikai színezék
                                                 és megengedett lakkjai és sói

CI 45430       Eritrozin                  16423-68-0  240-474-8    Dinátrium-2-(2,4,5,7-tetrajód-6-oxid-3-oxo-xantén-9-il)-    IV/1        Kozmetikai színezék
                                                 benzoát, és megengedett lakkjai és sói

CI 47000                              8003-22-3  232-318-2    1,3-Izobenzo-furándion, metilkinolinnal és kinolinnal leját- IV/1          Kozmetikai színezék
                                                 szódó reakció termékei. Az anyagot a színmutatóban a
                                                 CI 47000 színindex-szám jelöli

CI 47005                              8004-92-0/  305-897-5/    1H-Indén-1,3(2H)-dion, 2-(2-kinolinil)-, szulfonált, nátri-   IV/1        Kozmetikai színezék
                                  94891-32-4  305-632-3    umsók, és más megengedett lakkok és sók

CI 50325                              6837-46-3  229-951-1    Hidrogén-9-[(3-metoxi-fenil)-amino]-7-fenil-5-(fenil-      IV/1        Kozmetikai színezék
                                                 amino)-4,10-diszulfonát-benz[a]fenazinium, nátriumsó

CI 50420                              2229872            CI savas fekete 2, szulfonált oldható nigrozin-szesz      IV/1        Kozmetikai színezék
                                                                                                      2006.4.5.
CI 51319                              6358-30-1  228-767-9    8,18-Diklór-5,15-dietil-5,15-dihidro-diindol-[3,2-b:3',2'-m]-  IV/1        Kozmetikai színezék
                                                 trifenodioxazin
                                                                                                      2006.4.5.
                                         EINECS/ELINCS-
      INCI-név     INN-név     Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név                Korlátozás        Funkció
                                            szám

CI 58000                               72-48-0   200-782-5    1,2-Dihidroxi-antrakinon                   IV/1        Kozmetikai színezék

CI 59040                               6358-69-6  228-783-6    Trinátrium-8-hidroxi-pirén-1,3,6-triszulfonát         IV/1        Kozmetikai színezék
                                                                                                      HU
CI 60724                               19286-75-0  242-939-0    1-Anilin-4-hidroxi-antrakinon                 IV/1        Kozmetikai színezék

CI 60725                               81-48-1   201-353-5    1-Hidroxi-4-(p-toluidin)-antrakinon              IV/1        Kozmetikai színezék

CI 60730                               4430-18-6  224-618-7    Nátrium-4-[(9,10-dihidro-4-hidroxi-9,10-dioxo-1-antril).   IV/1        Kozmetikai színezék
                                                  amino]-toluol-3-szulfonát

CI 61565                               128-80-3   204-909-5    1,4-Bisz(p-tolil-amino)-antrakinon              IV/1        Kozmetikai színezék

CI 61570                               4403-90-1  224-546-6    Dinátrium-2,2'-(9,10-dioxo-antracén-1,4-diil-diimino)-bisz  IV/1        Kozmetikai színezék
                                                  (5-metilszulfonát)
                                                                                                      Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CI 61585                               4474-24-2  224-748-4    Nátrium-3,3'-(9,10-dioxo-antracén-1,4-diil-diimino)-bisz   IV/1        Kozmetikai színezék
                                                  (2,4,6-trimetil-benzolszulfonát)

CI 62045                               4368-56-3  224-460-9    Nátrium-1-amino-4-(ciklohexil-amino)-9,10-dihidro-9,10-    IV/1        Kozmetikai színezék
                                                  dioxo-antracén-2-szulfonát

CI 69800                               81-77-6   201-375-5    6,15-Dihidroantrazin-5,9,14,18-tetron             IV/1        Kozmetikai színezék

CI 69825                               130-20-1   204-980-2    7,16-Diklór-6,15-dihidroantrazin-5,9,14,18-tetron       IV/1        Kozmetikai színezék

CI 71105                               4424-06-0  224-597-4    (Bisz)benzimidazo[2,1-b:2',1'–i]benzo[lmn][3,8]fenantrolin-  IV/1        Kozmetikai színezék
                                                  8,17-dion

CI 73000                               482-89-3   207-586-9    2-(1,3-Dihidro-3-oxo-2H-indazol-2-ilidén)-1,2-dihidro-3H-   IV/1        Kozmetikai színezék
                                                  indol-3-on

CI 73015       Indigotin-diszulfo-              860-22-0   212-728-8    Dinátrium-5,5'-(2-(1,3-dihidro-3-oxo-2H-indazol-2-ilidén)-  IV/1        Kozmetikai színezék
           nát-nátrium                                 1,2-dihidro-3H-indol-3-on)-diszulfonát, és megengedett
                                                  lakkjai és sói

CI 73360                               2379-74-0  219-163-6    6-Klór-2-(6-klór-4-metil-3-oxo-benzo[b]tién-2(3H)-ilidén)-  IV/1        Kozmetikai színezék
                                                  4-metil-benzo[b]tiofén-3(2H)-on

CI 73385                               5462-29-3  226-750-0    5-Klór-2-(5-klór-7-metil-3-oxo-benzo[b]tién-2(3H)-ilidén)-  IV/1        Kozmetikai színezék
                                                  7-metilbenzo[b]tiofén-3(2H)-on
                                                                                                      L 97/101
CI 73900                               1047-16-1  213-879-2    5,12-Dihidrokino[2,3-b]akridin-7,14-dion           IV/1        Kozmetikai színezék
                                                                                                   L 97/102
                                       EINECS/ELINCS-
      INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás        Funkció
                                         szám

CI 73915                            980-26-7   213-561-3    5,12-Dihidro-2,9-dimetil-kino[2,3-b]akridin-7,14-dion    IV/1        Kozmetikai színezék

CI 74100                            574-93-6   209-378-3    29H,31H-Ftalocianin                     IV/1        Kozmetikai színezék
                                                                                                   HU
CI 74160                            147-14-8   205-685-1    [29H,31H-Ftalocianinát(2-)-N29,N30,N31,N32] réz       IV/1        Kozmetikai színezék

CI 74180                            1328-51-4   215-523-1    Dinátrium-[29H,31H-ftalocianin-diszulfonát(4-)-N29,N30,   IV/1        Kozmetikai színezék
                                               N31,N32]-kuprát(2-)

CI 74260                            1328-53-6   215-524-7    Poliklór-réz-ftálcianin. Az anyagot a színmutatóban a    IV/1        Kozmetikai színezék
                                               CI 74260 színindex-szám jelöli

CI 75100                            27876-94-4  248-708-0    8,8'-Diapo-ψ, ψ-karotindisav                 IV/1        Kozmetikai színezék

CI 75120                            1393-63-1   215-735-4    Annatto                           IV/1        Kozmetikai színezék
                                                                                                   Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CI 75125                            502-65-8   207-949-1    ψ,ψ-Karotin                         IV/1        Kozmetikai színezék

CI 75130       Béta-karotin               7235-40-7   230-636-6    β,β-Karotin                         IV/1        Kozmetikai színezék

CI 75135                            79-75-4            β,τ-Karotin-3-ol                       IV/1        Kozmetikai színezék

CI 75170                            73-40-5    200-799-8    2-Amino-1,7-dihidro-6H-purin-6-on, guanin          IV/1        Kozmetikai színezék

CI 75300                            458-37-7   207-280-5    1,7-Bisz(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)-hepta-1,6-dién-3,5-dion  IV/1        Kozmetikai színezék

CI 75470                            1328-60-5   215-527-3    Kármin                            IV/1        Kozmetikai színezék

CI 75810               chlorophyllinum cup-   11006-34-1/  234-242-5/    Trinátrium-(2S–transz)-[18-karboxi-20(karboxi-metil)-13-   IV/1        Kozmetikai színezék
                   reum           8049-84-1   232-471-5    etil-2,3-dihidro-3,7,12,17-tetrametil-8-vinil-21H,23H-por-
                                               fin-2-propionát-(5-)N21,N22,N23,N24]-kuprát(3-) és meg-
                                               engedett lakkjai és sói

CI 77000                            7429-90-5   231-072-3    Alumínium                          IV/1        Kozmetikai színezék

CI 77002                            1332-73-6   215-573-4    Alumínium-hidroxid-szulfát                  IV/1        Kozmetikai színezék

CI 77004                            1302-78-9/  215-108-5/215- Természetes hidratált alumíniumszilikát, Al2O3.2-     IV/1          Kozmetikai színezék
                                1327-36-2/  475-1/310-194- SiO2.2H2O, amely szennyezőként kalcium-, magnézium-
                                1332-58-7   1       vagy vaskarbonátokat, vashidroxidot, kvarchomokot, csillá-
                                                                                                   2006.4.5.
                                              mot stb. tartalmaz

CI 77007                            1302-83-6   215-111-1    Lazurit                           IV/1        Kozmetikai színezék
                                                                                                    2006.4.5.
                                        EINECS/ELINCS-
      INCI-név     INN-név   Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név                Korlátozás        Funkció
                                          szám

CI 77015                                    310-127-6    Természetben előforduló anyag, főleg vas-oxiddal színezett IV/1         Kozmetikai színezék
                                                alumíniumszilikát

CI 77120       Bárium-szulfát   barii sulfas       7727-43-7  231-784-4    Bárium-szulfát                       IV/1         Kozmetikai színezék
                                                                                                    HU
CI 77163                             7787-59-9  232-122-7    Bizmut-klorid-oxid                     IV/1         Kozmetikai színezék

CI 77220       Kalcium-karbonát  calcarea carbonica/cal- 471-34-1   207-439-9    Kalcium-karbonát                      IV/1         Kozmetikai színezék
                     cii carbonas

CI 77231       Kalcium-szulfát               7778-18-9  231-900-3    Kalcium-szulfát                       IV/1         Kozmetikai színezék

CI 77266                             1333-86-4  215-609-9    Szén-fekete                         IV/1         Kozmetikai színezék

CI 77267                             8021-99-6  232-421-2    Csontszén. Állati csont zárt térben való elégetésével kapott IV/1        Kozmetikai színezék
                                                                                                    Az Európai Unió Hivatalos Lapja
                                                finom fekete por. Elsősorban kalcium-foszfátot és szenet
                                                tartalmaz

CI 77268: 1               carbo vegetabilis    1339-82-8  215-669-6    Koksz-fekete. Az anyagot a színmutatóban a CI 77268     IV/1         Kozmetikai színezék
                                                színindex-szám jelöli

CI 77288       Dikróm-trioxid               1308-38-9  215-160-9    Króm-trioxid                        IV/1         Kozmetikai színezék

CI 77289                             12001-99-9  215-160-9    Króm-trioxid                        IV/1         Kozmetikai színezék

CI 77346                             1345-16-0           CI Pigment kék 28                      IV/1         Kozmetikai színezék

CI 77400                             7440-50-8  231-159-6    Réz                             IV/1         Kozmetikai színezék

CI 77480                             7440-57-5  231-165-9    Arany                            IV/1         Kozmetikai színezék

CI 77489                             1345-25-1  215-721-8    Vas-oxid                          IV/1         Kozmetikai színezék

CI 77491                             1309-37-1  215-168-2    Divas-oxid                         IV/1         Kozmetikai színezék

CI 77492                             51274-00-1  257-098-5    Vas-oxid                          IV/1         Kozmetikai színezék

CI 77499                             12227-89-3  235-442-5    Fe3O4, trivas-tetraoxid                   IV/1         Kozmetikai színezék

CI 77510                             14038-43-8  237-875-5    Porosz kék                         IV/1         Kozmetikai színezék
                                                                                                    L 97/103
CI 77713       Magnézium-karbo-              546-93-0   208-915-9    Magnézium-karbonát                     IV/1         Kozmetikai színezék
           nát
                                                                                                            L 97/104
                                      EINECS/ELINCS-
      INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név                 Korlátozás         Funkció
                                         szám

CI 77742                            10101-66-3  233-257-4    Ammónium-mangán(3+)-difoszfát                  IV/1        Kozmetikai színezék

CI 77745                            10236-39-2  237-997-9    Mangán-biszortofoszfát                      IV/1        Kozmetikai színezék
                                                                                                            HU
CI 77820                            7440-22-4  231-131-3    Ezüst                              IV/1        Kozmetikai színezék

CI 77891       Titán-dioxid  titanii dioxidum     13463-67-7  236-675-5    Titán-dioxid                           IV/1        Kozmetikai színezék

CI 77947       Cink-oxid    zinci oxidum       1314-13-2  215-222-5    Cink-oxid                            IV/1        Kozmetikai színezék

CIBOTIUM BAROMETZ                                      A cibotium barometz a báránypáfrányból (Cibotium barometz,              Lágyítószer
                                               Cyatheaceae) származó növényi anyag

CICHORIUM INTYBUS                       68650-43-1  272-045-6    A cichorium intybus kivonat a cikória (Cichorium intybus,              Bőrkondicionáló anyag
                                                                                                            Az Európai Unió Hivatalos Lapja
EXTRACT                                           Compositae) gyökeréből nyert kivonat

CICHORIUM INTYBUS                       68650-43-1  272-045-6    A cichorium intybus levélkivonat a cikória (Cichorium intybus,            Bőrkondicionáló anyag
LEAF EXTRACT                                         Compositae) leveléből nyert kivonat

CICLOPIROX OLAMINE                       41621-49-2  255-464-9    6-Ciklohexil-1-hidroxi-4-metilpiridin-2(1H)-on és 2-amino-              Korpásodás elleni hatóanyag/bakté-
                                               etanol (1:1) vegyülete                                rium elleni szer

CIMICIFUGA RACEMOSA                      84776-26-1  283-951-6    A cimicifuga racemosa kivonat a poloskafű (Cimicifuga                Összehúzó anyag
EXTRACT                                           racemosa, Ranunculaceae) gyökeréből nyert kivonat

CINCHONA PUBESCENS                       97435-02-4  306-882-6    A cinchona pubescens kivonat a kininfa (Cinchona pubescens,             Erősítőszer
EXTRACT                                           Rubiaceae) kérgéből nyert kivonat

CINCHONA SUCCIRUBRA                      84776-28-3  283-953-7    A cinchona succirubra kivonat a vörös kininfa (Cinchona               Erősítőszer/összehúzó anyag/kor-
EXTRACT                                           succirubra, Rubiaceae) kérgéből nyert kivonat                    pásodás elleni hatóanyag

CINNAMAL       Fahéj-aldehid              104-55-2   203-213-9    Fahéj-aldehid                                    Denaturálószer

CINNAMOMUM CASSIA                                      A cinnamomum cassia a fahéj (Cinnamomum cassia, Lauraceae)              Szájápoló anyag/elfedőanyag/haj-
                                               szárított kérgéből származó növényi anyag                      kondicionáló anyag

CINNAMOMUM CASSIA                       84961-46-6  284-635-0    A cinnamomum cassia kivonat a fahéj (Cinnamomum cassia,               Szájápoló anyag/elfedőanyag/haj-
EXTRACT                                           Lauraceae) szárított kérgéből nyert kivonat                     kondicionáló anyag
                                                                                                            2006.4.5.
CINNAMOMUM CASSIA                       8007-80-5           A cinnamomum cassia olaj a fahéj (Cinnamomum cassia,                 Szájápoló anyag/elfedőanyag/haj-
OIL                                             Lauraceae) leveléből és ágaiból vízgőz-desztillációval nyert             kondicionáló anyag
                                               illóolaj
                                                                                                            2006.4.5.
                                       EINECS/ELINCS-
     INCI-név       INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás         Funkció
                                          szám

CINNAMOMUM LOUREI-                        97659-68-2  307-474-0    A cinnamomum loureirii kivonat a vietnámi fahéj (Cinna-              Szájápoló anyag/elfedőanyag/haj-
RII EXTRACT                                          momum loureirii, Lauraceae) szárított kérgéből nyert kivonat           kondicionáló anyag

CINNAMOMUM ZEYLANI-                       84649-98-9  283-479-0    A cinnamomum zeilanicum kivonat a fehér fahéj (Cinnamomum             Erősítőszer/dezodorálóanyag/lemo-
                                                zeilanicum, Lauraceae) szárított kérgéből nyert kivonat
                                                                                                            HU
CUM EXTRACT                                                                                   sóanyag/frissítőanyag

CINNAMYL ACETATE                         103-54-8   203-121-9    Fahéj-acetát                                   Elfedőanyag

CINNAMYL ALCOHOL                         104-54-1   203-212-3    Fahéjalkohol                                   Elfedőanyag

CINOXATE         Cinoxát                 104-28-9   203-191-0    2-Propénsav, 3-(4-metoxi-fenil)-, 2-etoxi-etil-észter               Ultraibolya sugárzást elnyelő anyag

CISTUS INCANUS EXT-                       93165-04-9  296-887-9    A cistus incanus kivonat a bodorrózsa (Cistus incanus,              Bőrkondicionáló anyag
RACT                                              Cistaceae) virágjából, leveléből, kocsányából és szárából nyert
                                                                                                            Az Európai Unió Hivatalos Lapja
                                                kivonat

CISTUS LADANIFERUS OIL                      89997-74-0  289-711-7    A cistus ladaniferus olaj a ladanumbokor (Cistus ladaniferus,           Lágyítószer
                                                Cistaceae) leveléből nyert illóolaj

CITRAL                              5392-40-5  226-394-6    2,6-Oktadienal, 3,7-dimetil-                           Elfedőanyag

CITRIC ACID       Citromsav   acidum citricum     77-92-9   201-069-1    2-Hidroxi-1,2,3-propántrikarbonsav                        Pufferálószer/kelátképző anyag

CITROBACTER/SOY PRO-                                      A citrobacter/szójafehérje fermentum a szójafehérjének a             Bőrkondicionáló anyag
TEIN FERMENT                                          Citrobacter mikroorganizmus általi erjesztésével nyert termék

CITRONELLAL                           106-23-0   203-376-6    6-Oktenal, 3,7-dimetil-                              Elfedőanyag

CITRONELLOL                           106-22-9   203-375-0    Citronellol                                    Elfedőanyag

CITRONELLYL ACETATE                       150-84-5   205-775-0    6-Oktén-1-ol, 3,7-dimetil-, acetát                        Elfedőanyag

CITRULLINE                            372-75-8   206-759-6    L-Ornitin, N(5)-(amino-karbonil)-                         Bőrkondicionáló anyag

CITRULLUS COLOCYNT-                                      A citrullus collocynthis a sártök (Citrullus colocynthis, Cucurbi-        Bőrkondicionáló anyag
HIS                                              taceae) szárított gyümölcshúsából származó növényi anyag

CITRULLUS COLOCYNT-                       84696-04-8  283-624-8    A citrullus colocynthis kivonat a sártök (Citrullus colocynthis,         Bőrkondicionáló anyag
HIS EXTRACT                                          Cucurbitaceae) terméséből nyert kivonat
                                                                                                            L 97/105
CITRULLUS VULGARIS                        90244-99-8  290-802-9    A citrullus vulgaris kivonat a görögdinnye (Citrullus vulgaris,          Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                            Cucurbitaceae) terméséből nyert kivonat
                                                                                                       L 97/106
                                    EINECS/ELINCS-
    INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás          Funkció
                                      szám

CITRULLUS VULGARIS                    90244-99-8  290-802-9    A citrullus vulgaris magkivonat a görögdinnye (Citrullus             Bőrkondicionáló anyag
SEED EXTRACT                                      vulgaris, Cucurbitaceae) magjából nyert kivonat

CITRUS AURANTIFOLIA                    89997-76-2  289-713-8    A citrus aurantifolia kivonat az édes citrom (Citrus limetta,           Bőrkondicionáló anyag/hajkondici-
EXTRACT                                         Rutaceae) terméséből nyert kivonat                        onáló anyag/erősítőszer/lemosóa-
                                                                                                       HU
                                                                                     nyag

CITRUS AURANTIFOLIA                    90063-52-8  290-010-3    A citrus aurantifolia lé az édes citrom (Citrus limetta, Rutaceae)        Bőrkondicionáló anyag/hajkondici-
JUICE                                          gyümölcshúsából sajtolt folyadék                         onáló anyag/erősítőszer/lemosóa-
                                                                                     nyag

CITRUS AURANTIFOLIA                                   A citrus aurantifolia olaj a mexikói törpecitrom (Citrus             Bőrkondicionáló anyag/hajkondici-
OIL                                           aurantifolia, Rutaceae) terméséből nyert illóolaj                 onáló anyag/erősítőszer/lemosóa-
                                                                                     nyag
                                                                                                       Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CITRUS AURANTIFOLIA                    90063-52-8  290-010-3    A citrus aurantifolia héjkivonat a mexikói törpecitrom (Citrus          Bőrkondicionáló anyag/hajkondici-
PEEL EXTRACT                                      aurantifolia, Rutaceae) héjából nyert kivonat                   onáló anyag/erősítőszer/lemosóa-
                                                                                     nyag

CITRUS AURANTIUM                     72968-50-4  277-143-2    A citrus aurantium amara kivonat a keserű narancs (Citrus             Frissítőanyag
AMARA EXTRACT                                      aurantium amara, Rutaceae) terméséből nyert kivonat

CITRUS AURANTIUM                     72968-50-4  277-143-2    A citrus aurantium amara virágdesztillátum a keserű narancs            Frissítőanyag
AMARA FLOWER DISTIL-                                  (Citrus aurantium amara, Rutaceae) virágjából desztillálással
LATE                                          nyert, illóolajokat tartalmazó vizes oldat

CITRUS AURANTIUM                     72968-50-4  277-143-2    A citrus aurantium amara virágkivonat a keserű narancs (Citrus          Frissítőanyag
AMARA FLOWER EXT-                                    aurantium amara, Rutaceae) virágjából nyert kivonat
RACT

CITRUS AURANTIUM                     68916-04-1          A citrus aurantium amara olaj a keserű narancs (Citrus              Erősítőszer/elfedőanyag
AMARA OIL                                        aurantium, Rutaceae) nyert illóolaj

CITRUS AURANTIUM                     72968-50-4  277-143-2    A citrus aurantium amara héjkivonat a keserű narancs (Citrus           Frissítőanyag
AMARA PEEL EXTRACT                                   aurantium amara, Rutaceae) héjából nyert kivonat

CITRUS AURANTIUM                     89957-91-5  289-612-9    A citrus aurantium bergamia kivonat a bergamott (Citrus              Csillapítószer
BERGAMIA EXTRACT                                    aurantium bergamia, Rutaceae) terméséből nyert kivonat

CITRUS AURANTIUM                     8007-75-8/  289-612-9    A citrus aurantium bergamia olaj a bergamott (Citrus aurantium          Elfedőanyag
BERGAMIA OIL                       89957-91-5          bergamia, Rutaceae) terméséből nyert psoralen-mentes illóolaj
                                                                                                       2006.4.5.
CITRUS AURANTIUM                     8028-48-6  232-433-8    A citrus aurantium dulcis kivonat a narancs (Citrus aurantium           Bőrkondicionáló anyag
DULCIS EXTRACT                                     dulcis, Rutaceae) gyümölcséből nyert kivonat
                                                                                                       2006.4.5.
                                    EINECS/ELINCS-
    INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás        Funkció
                                      szám

CITRUS AURANTIUM                     8028-48-6  232-433-8    A citrus aurantium dulcis virágkivonat a narancs (Citrus             Bőrkondicionáló anyag
DULCIS FLOWER EXT-                                   aurantium dulcis, Rutaceae) virágjából nyert kivonat
RACT
                                                                                                       HU
CITRUS AURANTIUM                     8028-48-6  232-433-8    A citrus aurantium dulcis virágolaj a narancs (Citrus aurantium         Összehúzó anyag/erősítőszer
DULCIS FLOWER OIL                                    dulcis, Rutaceae) virágjából nyert illóolaj


CITRUS AURANTIUM                     8028-48-6  232-433-8    A citrus aurantium dulcis virágvíz a narancs (Citrus aurantium          Bőrkondicionáló anyag
DULCIS FLOWER WATER                                   dulcis) virágjában lévő fő illatanyagok vizes oldata


CITRUS AURANTIUM                     8008-57-9           A citrus aurantium dulcis olaj az édes narancs (Citrus aurantium         Összehúzó anyag /erősítőszer
DULCIS OIL                                       var. dulcis, Rutaceae) érett gyümölcsének friss héjából sajto-
                                            lással nyert illóolaj
                                                                                                       Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CITRUS AURANTIUM                     8028-48-6  232-433-8    A citrus aurantium dulcis héjviasz a narancs (Citrus aurantium          Lágyítószer /bőrkondicionáló anyag
DULCIS PEEL CERA                                    dulcis, Rutaceae) gyümölcsének héjából nyert viasz


CITRUS AURANTIUM                     8028-48-6  232-433-8    A citrus aurantium dulcis héjkivonat a narancs (Citrus              Bőrkondicionáló anyag
DULCIS PEEL EXTRACT                                   aurantium dulcis) héjából nyert kivonat


CITRUS AURANTIUM                     8028-48-6  232-433-8    A citrus aurantium dulcis magkivonat a narancs (Citrus              Bőrkondicionáló anyag
DULCIS SEED EXTRACT                                   aurantium dulcis, Rutaceae) magjából nyert kivonat


CITRUS AURANTIUM                     8028-48-6  232-433-8    A citrus aurantium dulcis víz a narancs (Citrus aurantium dulcis,        Bőrkondicionáló anyag
DULCIS WATER                                      Rutaceae) gyümölcsében lévő fő illatanyagok vizes oldata


CITRUS GRANDIS EXT-                    90045-43-5  289-904-6    A citrus grandis kivonat a grépfrút (Citrus grandis, Rutaceae)          Bőrkondicionáló anyag/összehúzó
RACT                                          gyümölcséből nyert kivonat                            anyag/erősítőszer


CITRUS GRANDIS JUICE                   90045-43-5  289-904-6    A citrus grandis lé a grépfrút (Citrus grandis, Rutaceae) friss         Bőrkondicionáló anyag/összehúzó
                                            gyümölcshúsából sajtolt folyadék                         anyag/erősítőszer


CITRUS GRANDIS LEAF                    90045-43-5  289-904-6    A citrus grandis levélkivonat a grépfrút (Citrus grandis,            Bőrkondicionáló anyag/összehúzó
EXTRACT                                         Rutaceae) leveléből nyert kivonat                        anyag/erősítőszer


CITRUS GRANDIS OIL                    8016-20-4           A citrus grandis olaj a grépfrút (Citrus grandis, Rutaceae)           Összehúzó anyag/erősítőszer
                                            héjából nyert illóolaj
                                                                                                       L 97/107
CITRUS GRANDIS PEEL                    90045-43-5  289-904-6    A citrus grandis héjkivonat a grépfrút (Citrus grandis, Rutaceae)        Bőrkondicionáló anyag/összehúzó
EXTRACT                                         héjából nyert kivonat                              anyag/erősítőszer
                                                                                                       L 97/108
                                     EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás         Funkció
                                        szám

CITRUS GRANDIS SEED                     90045-43-5  289-904-6    A citrus grandis magkivonat a grépfrút (Citrus grandis,             Bőrkondicionáló anyag/összehúzó
EXTRACT                                          Rutaceae) magjából nyert kivonat                         anyag/erősítőszer

CITRUS JUNOS OIL                                      A citrus junos olaj a yuzu (Citrus junos, Rutaceae) héjából nyert        Erősítőszer
                                                                                                       HU
                                              kivonat

CITRUS MEDICA LIMO-                     84929-31-7  284-515-8    A citrus medica limonum kivonat a citromból (Citrus medica            Erősítőszer
NUM EXTRACT                                        limonum, Rutaceae) nyert kivonat

CITRUS MEDICA LIMO-                     84929-31-7  284-515-8    A citrus medica limonum lé a citrom (Citrus medica limonum,           Erősítőszer
NUM JUICE                                         Rutaceae) friss gyümölcshúsából sajtolt folyadék

CITRUS MEDICA LIMO-                     84929-31-7  284-515-8    A citrus medica limonum lé a citrom (Citrus medica limonum,           Erősítőszer
NUM JUICE EXTRACT                                     Rutaceae) levéből nyert kivonat
                                                                                                       Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CITRUS MEDICA LIMO-                     84929-31-7  284-515-8    A citrus medica limonum por a citrom (Citrus medica limonum,           Erősítőszer
NUM JUICE POWDER                                      Rutaceae) levéből szárítással készített por

CITRUS MEDICA LIMO-                     8008-56-8           A citrus medica limonum olaj a citrom (Citrus medica limonum,          Erősítőszer/elfedőanyag
NUM OIL                                          Rutaceae) friss héjából nyert illóolaj

CITRUS MEDICA LIMO-                     84929-31-7  284-515-8    A citrus medica limonum héjkivonat a citrom (Citrus medica            Erősítőszer
NUM PEEL EXTRACT                                      limonum, Rutaceae) héjából nyert kivonat

CITRUS NOBILIS EXTRACT                   84929-38-4  284-521-0    A citrus nobilis kivonat a mandarin (Citrus nobilis, Rutaceae)          Bőrkondicionáló anyag
                                              héjából nyert kivonat

CITRUS NOBILIS FRUIT                    84929-38-4  284-521-0    A citrus nobilis gyümölcskivonat a mandarin (Citrus nobilis)           Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                          gyümölcséből nyert kivonat

CITRUS NOBILIS OIL                     8008-31-9/           A citrus nobilis olaj a mandarin (Citrus nobilis) héjából sajtolt        Erősítőszer/elfedőanyag
                              84696-35-5           olaj

CITRUS TANGERINA EXT-                    223748-44-5          A citrus tangerina kivonat a tangerine (Citrus tangerina,            Erősítőszer
RACT                                            Rutaceae) gyümölcséből nyert kivonat

CITRUS UNSHIU EXTRACT                    98106-71-9  308-594-6    A citrus unshiu kivonat az apró mandarin (Citrus unshiu,             Bőrkondicionáló anyag
                                              Rutaceae) magházából nyert kivonat
                                                                                                       2006.4.5.
CITRUS UNSHIU PEEL                     98106-71-9  308-594-6    A citrus unshiu héjkivonat az apró mandarin (Citrus unshiu,           Elfedőanyag
EXTRACT                                          Rutaceae) héjából nyert kivonat
                                                                                                           2006.4.5.
                                       EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás          Funkció
                                          szám

CITRUS UNSHIU PEEL                                       A citrus unshiu héjpor az apró mandarin (Citrus unshiu,            Elfedőanyag
POWDER                                             Rutaceae) szárított héjának pora

CLEMATIS VITALBA EXT-                      84929-63-5  284-547-2    A clematis vitalba kivonat az erdei iszalag (Clematis vitalba,         Bőrkondicionáló anyag
RACT                                              Ranunculaceae) leveléből nyert kivonat
                                                                                                           HU
CLIMBAZOLE       Climbazol                38083-17-9  253-775-4    2-Butanon, 1-(4-klór-fenoxi)-1-(1H-imidazol-1-il)-3,3-dime- VI/1,32      Tartósítószer
                                                til-

CLINTONIA BOREALIS                                       A clintonia borealis kivonat a Clintonia borealis, Liliaceae          Bőrvédő anyag
EXTRACT                                            gyökeréből nyert kivonat

CLOFLUCARBAN      Halokarbán               369-77-7   206-724-5    Karbamid, N-(4-klór-fenil)-N'-[4-klór-3-(trifluoro-metil)-           Baktérium elleni szer/dezodoráló-
                                                fenil]-                                    anyag
                                                                                                           Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CLOTRIMAZOLE      Klotrimazol               23593-75-1  245-764-8    1H-Imidazol, 1-[(2-klór-fenil)-difenil-metil]-                 Korpásodás elleni hatóanyag/bakté-
                                                                                       rium elleni szer

CNIDIUM OFFICINALE                       168456-52-8          A cnidium officinale kivonat a Cnidium officinale, Umbelliferae        Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                            gyökértörzséből nyert kivonat

CNIDIUM OFFICINALE                       168456-52-8          A cnidium officinale víz a Cnidium officinale, Umbelliferae          Erősítőszer
WATER                                             gyökerében lévő fő illatanyagok vizes oldata

COBALT ACETYLMETHIO-                      105883-52-1          Kobalt, bisz(N-acetil-L-metionát-o,oω)-                    Izzadásgátló anyag
NATE

COBALT TITANIUM OXIDE                      12017-38-8  234-618-9    Dikobalt-titán-tetraoxid                            Bőrkondicionáló anyag

COCAMIDE                            61789-19-3  263-039-4    Amidok, kókusz                                 Emulgeálószer/emulzióstabilizátor/
                                                                                       felületaktív anyag/viszkozitásszabá-
                                                                                       lyozó szer

COCAMIDE DEA                          68603-42-9  271-657-0    Amidok, kókusz, N,N-bisz(hidroxi-etil)                     Emulgeálószer/emulzióstabilizátor/
                                                                                       felületaktív anyag/viszkozitásszabá-
                                                                                       lyozó szer/habjavító anyag

COCAMIDE MEA                          68140-00-1  268-770-2    Amidok, kókusz, N-(hidroxi-etil)-                       Emulgeálószer/emulzióstabilizátor/
                                                                                       felületaktív anyag/viszkozitásszabá-
                                                                                       lyozó szer/habjavító anyag
                                                                                                           L 97/109
COCAMIDE MIPA                          68333-82-4  269-793-0    Amidok, kókusz, N-(2-hidroxi-propil)                      Emulgeálószer/emulzióstabilizátor/
                                                                                       felületaktív anyag/viszkozitásszabá-
                                                                                       lyozó szer/habjavító anyag
                                                                                                      L 97/110
                                    EINECS/ELINCS-
    INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás         Funkció
                                      szám

COCAMIDOETHYL                                      1-Etánaminium, N-(karboxi-metil)-N,N-dimetil-2-[(1-oxo-           Felületaktív anyag/lemosóanyag/
BETAINE                                         kókusz-alkil)-amino]-, hidroxidok, belső só                 habjavító anyag

COCAMIDOPROPYL                      61789-40-0  263-058-8    1-Propánaminium, 3-amino-N-(karboxi-metil)-N,N-dimetil-,           Felületaktív anyag/lemosóanyag/
BETAINE                                         N-kókusz-acil-származékok, hidroxid, belső sók                habjavító anyag
                                                                                                      HU
COCAMIDOPROPYL                      68140-01-2  268-771-8    Amidok, kókusz, N-[3-(dimetil-amino)-propil]                 Antisztatizáló szer/emulgeálószer/
DIMETHYLAMINE                                                                            felületaktív anyag/hajkondicionáló
                                                                                   anyag

COCAMIDOPROPYL                      68920-76-3          Amidok, kókusz, N-(3-(dimetil-amino)-propil), 3-hidroxi-2-          Felületaktív anyag/hajkondicionáló
DIMETHYLAMINE DIHYD-                                  (hidroxi-metil)-2-metilpropanoátok                      anyag
ROXYMETHYLPROPIO-
NATE
                                                                                                      Az Európai Unió Hivatalos Lapja
COCAMIDOPROPYL                                     Kollagénhidrolizátumok, N-(3-dimetil-aminopropil)-              Antisztatizáló szer/felületaktív
DIMETHYLAMINE                                      kókusz-amidokkal alkotott sók                        anyag/hajkondicionáló anyag
HYDROLYZED COLLAGEN

COCAMIDOPROPYL                      68425-42-3          Amidok, kókusz, N-(3-(dimetil-amino)-propil), laktátok            Felületaktív anyag
DIMETHYLAMINE LAC-
TATE

COCAMIDOPROPYL                      68425-43-4          N-(3-(Dimetil-amino)-propil)-kókusz-amid-propionátok             Antisztatizáló szer/felületaktív
DIMETHYLAMINE PRO-                                                                          anyag/hajkondicionáló anyag
PIONATE

COCAMIDOPROPYL                                     2-Hidroxi-1-propánaminium, N,N-dimetil-N-(3-amino-pro-            Antisztatizáló szer/felületaktív
DIMETHYLAMINOHYD-                                    pil)-, N-kókusz-acil-származékok, 3-hidrolizált kollagén-          anyag/hajkondicionáló anyag
ROXYPROPYL HYDROLY-                                   származékok
ZED COLLAGEN

COCAMIDOPROPYL                                     Laktoglobulin, szulfonált, 2-(C8-16-alkil)-butándisavanhid-         Antisztatizáló szer/felületaktív
DIMETHYLAMMONIUM                                    riddel lejátszódó reakció termékei, 3-(dimetil-amino)-propil-        anyag/hajkondicionáló anyag
C8-16 ISOALKYLSUC-                                   kókusz-amidokkal alkotott sók
CINYL LACTOGLOBULIN
SULFONATE

COCAMIDOPROPYL                                     1-Propánaminium, N-etil-N,N-dimetil-3-[(1-oxo-kókusz-            Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
ETHYLDIMONIUM ETHO-                                   alkil)-amino]-, etilszulfát (só)                       anyag
SULFATE
                                                                                                      2006.4.5.
COCAMIDOPROPYL                      68139-30-0  268-761-3    1-Propánaminium, N-(3-amino-propil)-2-hidroxi-N,N-              Felületaktív anyag/lemosóanyag/
HYDROXYSULTAINE                                     dimetil-3-szulfo-, kókusz-acil-származékok, hidroxidok,           habjavító anyag
                                            belső sók
                                                                                                   2006.4.5.
                                   EINECS/ELINCS-
    INCI-név   INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név            Korlátozás         Funkció
                                     szám

COCAMIDOPROPYL                     85631-20-5  287-967-4    Amidok, kókusz, 3-dodecil-oxi-propil                   Emulgeálószer/emulzióstabilizátor/
LAURYL ETHER                                                                          felületaktív anyag

COCAMIDOPROPYL                                    Morfolin, N-(3-kókusz-acil-amino-propil)-                 Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
MORPHOLINE                                                                           anyag
                                                                                                   HU
COCAMIDOPROPYL                                    Morfolin, N-(3-kókusz-acil-amino-propil)-, laktátok            Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
MORPHOLINE LACTATE                                                                       anyag

COCAMIDOPROPYL PG-                                  1-Propánaminium, N-(2,3-dihidroxi-propil)-N,N-dimetil-3-         Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
DIMONIUM CHLORIDE                                   [(oxo-kókusz-alkil)-amino]-, klorid                    anyag

COCAMIDOPROPYL PG-                                  Foszforsav, N-(2,3-dihidroxi-propil)-N,N-dimetil-3-[(oxo-         Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
DIMONIUM CHLORIDE                                   kókusz-alkil)-amino]-1-propánaminium-kloriddal alkotott          anyag
PHOSPHATE                                       triészter
                                                                                                   Az Európai Unió Hivatalos Lapja
COCAMIDOPROPYLA-                    68155-09-9  268-938-5    Amidok, kókusz, N-[3-(dimetil-amino)-propil], N-oxidok          Felületaktív anyag/lemosóanyag/
MINE OXIDE                                                                           habjavító anyag/oldhatóságjavító
                                                                                anyag

COCAMIDOPROPYLDI-                                   2-Hidroxi-1-propánaminium, N,N-dimetil-N-(3-amino-pro-          Antisztatizáló szer/felületaktív
MONIUM HYDROXYP-                                   pil)-, N-kókusz-acil-származékok, 3-hidrolizált kollagén-         anyag/hajkondicionáló anyag
ROPYL HYDROLYZED                                   származékok, kloridok
COLLAGEN

COCAMIDOPROPYLTRI-                                  1-Propánaminium, N,N,N-trimetil-3-[(1-oxo-kókusz-alkil)-         Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
MONIUM CHLORIDE                                    amino]-, klorid                              anyag

COCAMINE                        61788-46-3  262-977-1    Aminok, kókusz-alkil                           Emulgeálószer

COCAMINE OXIDE                     61788-90-7  263-016-9    Aminok, kókusz-alkil-dimetil, N-oxidok                  Antisztatizáló szer/felületaktív
                                                                                anyag/lemosóanyag/habjavító
                                                                                anyag/oldhatóságjavító anyag/haj-
                                                                                kondicionáló anyag

COCAMINOBUTYRIC                     68649-05-8  272-021-5    Butánsav, 3-amino-, N-kókusz-alkil-származékok              Lágyítószer/felületaktív anyag/
ACID                                                                              lemosóanyag

COCAMINOPROPIONIC                    84812-94-2  284-219-9    β-Alanin, N-kókusz-alkil-származékok                   Lágyítószer/felületaktív anyag/
ACID                                                                              lemosóanyag

COCETH-3                        61791-13-7          Alkoholok, kókusz, etoxilált (3 mól EO átlagos mólarány)         Emulgeálószer
                                                                                                   L 97/111
COCETH-4 GLUCOSIDE                                  Alkoholok, kókusz, etoxilált, glükózzal lejátszódó reakció        Felületaktív anyag/habosítóanyag
                                           termékei (4 mól EO átlagos mólarány)
                                                                                                         L 97/112
                                    EINECS/ELINCS-
    INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                Korlátozás         Funkció
                                       szám

COCETH-5                         61791-13-7           Alkoholok, kókusz, etoxilált (5 mól EO átlagos mólarány)              Emulgeálószer

COCETH-6                                         Alkoholok, kókusz, etoxilált (6 mól EO átlagos mólarány)              Emulgeálószer
                                                                                                         HU
COCETH-7 CARBOXYLIC                                   Alkoholok, kókusz, etoxilált, oxidált (7 mól EO átlagos              Emulgeálószer/felületaktív anyag
ACID                                           mólarány)

COCETH-8                         61791-13-7           Alkoholok, kókusz, etoxilált (5 mól EO átlagos mólarány)              Emulgeálószer

COCETH-10                         61791-13-7           Alkoholok, kókusz, etoxilált (10 mól EO átlagos mólarány)             Emulgeálószer

COCETH-7                         61791-13-7           Alkoholok, kókusz, etoxilált (7 mól EO átlagos mólarány)              Felületaktív anyag/emulgeálószer

COCHLEARIA ARMORA-                    84775-62-2  283-891-0    A cochlearia armoracia kivonat a torma (Cochlearia armoracia,           Erősítőszer/fehérítőanyag
                                             Brassicaceae) gyökeréből nyert kivonat
                                                                                                         Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CIA EXTRACT

COCHLEARIA OFFICINA-                   84961-47-7  284-636-6    A cochlearia officinalis kivonat a kalánfű (Cochlearia officinalis,        Bőrkondicionáló anyag
LIS EXTRACT                                       Brassicaceae) leveléből és szárából nyert kivonat

COCO/OLEAMIDOPROPYL                    86438-79-1           1-Propánaminium, N-karboxi-metil-N,N-dimetil-3-amino-,               Antisztatizáló szer/felületaktív
BETAINE                                         N-(vegyes kókusz-acil és 9-oktadekenoil)-származékok,               anyag/lemosóanyag/habjavító
                                             hidroxidok, belső sók                               anyag

COCOALKONIUM CHLO-                    61789-71-7  263-080-8    Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-kókusz-alkil-dime-              Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
RIDE                                           til, kloridok                                   anyag

COCOAMPHODIPROPIO-                    68919-40-4  272-897-9    Imidazoliumvegyületek, 1-[2-(2-karboxi-etoxi)-etil]-1(vagy             Felületaktív anyag/lemosóanyag/
NIC ACID                                         3)-(2-karboxi-etil)-4,5-dihidro-2-norkókusz-alkil                 habjavító anyag/oldhatóságjavító
                                                                                      anyag

COCOBETAINAMIDO                      100085-64-1  309-206-8    Kvaterner ammóniumvegyületek, [2-[[2-[(2-karboxi-etil)-(2-             Felületaktív anyag/lemosóanyag/
AMPHOPROPIONATE                                     hidroxi-etil)-amino]-etil]-amino]-2-oxo-etil]-kókusz-alkil-            habjavító anyag/oldhatóságjavító
                                             dimetil, hidroxidok, belső sók                           anyag

COCO-BETAINE                       68424-94-2  270-329-4    Betainok, kókusz-alkil-dimetil                           Felületaktív anyag/lemosóanyag/
                                                                                      habjavító anyag

COCO-CAPRYLATE/CAP-                                   Alkoholok, kókusz, oktánsavval és dekánsavval alkotott               Lágyítószer
RATE                                           vegyes észterek
                                                                                                         2006.4.5.
COCODIMONIUM                                       2-Hidroxi-1-propánaminium, N,N-dimetil-N-(kókusz-alkil)-,             Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
HYDROXYPROPYL                                      3-hidrolizált kazeinszármazékok, kloridok                     anyag
HYDROLYZED CASEIN
                                                                                                    2006.4.5.
                                    EINECS/ELINCS-
    INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név            Korlátozás         Funkció
                                       szám

COCODIMONIUM                                       2-Hidroxi-1-propánaminium, N,N-dimetil-N-(kókusz-alkil)-,        Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
HYDROXYPROPYL                                      3-hidrolizált kollagénszármazékok, kloridok               anyag
HYDROLYZED COLLAGEN

COCODIMONIUM                                       2-Hidroxi-1-propánaminium, N,N-dimetil-N-(kókusz-alkil)-,        Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
                                                                                                    HU
HYDROXYPROPYL                                      3-hidrolizált keratinszármazékok, kloridok                anyag
HYDROLYZED KERATIN

COCODIMONIUM                                       2-Hidroxi-1-propánaminium, N,N-dimetil-N-(kókusz-alkil)-,        Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
HYDROXYPROPYL                                      3-hidrolizált rizsfehérjeszármazékok, kloridok              anyag
HYDROLYZED RICE PRO-
TEIN

COCODIMONIUM                                       2-Hidroxi-1-propánaminium, N,N-dimetil-N-(kókusz-alkil)-,        Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
HYDROXYPROPYL                                      3-hidrolizált selyem, kloridok                      anyag
HYDROLYZED SILK
                                                                                                    Az Európai Unió Hivatalos Lapja
COCODIMONIUM                                       2-Hidroxi-1-propánaminium, N,N-dimetil-N-(kókusz-alkil)-,        Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
HYDROXYPROPYL                                      3-hidrolizált szójafehérje, kloridok                   anyag
HYDROLYZED SOY PRO-
TEIN

COCODIMONIUM                       130381-04-3          2-Hidroxi-1-propánaminium, N,N-dimetil-N-(kókusz-alkil)-,        Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
HYDROXYPROPYL                                      3-hidrolizált búzafehérje, kloridok                   anyag
HYDROLYZED WHEAT
PROTEIN

COCODIMONIUM                                       2-Hidroxi-1-propánaminium, N,N-dimetil-N-(kókusz-alkil)-,        Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
HYDROXYPROPYL SILK                                    3-selyem-aminosavak, kloridok                      anyag/bőrkondicionáló anyag
AMINO ACIDS

COCO-ETHYLDIMONIUM                    68308-64-5  269-662-8    Kvaterner ammóniumvegyületek, kókusz-alkil-etil-dimetil,         Antisztatizáló szer/felületaktív
ETHOSULFATE                                       Et-szulfátok                               anyag/hajkondicionáló anyag

COCO-GLUCOSIDE                                      Alkoholok, kókusz, glükózzal lejátszódó reakció termékei         Felületaktív anyag/habosítóanyag

COCOGLYCERIDES                      92045-31-3  295-412-2 271- Gliceridek, kókusz                             Lágyítószer/emulgeálószer
                             68606-18-8  729-1

COCO-HYDROXYSUL-                                     1-Propánaminium, N,N-dimetil-2-hidroxi-3-szulfo-, N-           Antisztatizáló szer/felületaktív
TAINE                                          kókusz-acil-származékok, hidroxidok, belső sók              anyag/lemosóanyag/hajkondicio-
                                                                                 náló anyag
                                                                                                    L 97/113
COCO-MORPHOLINE                      68784-65-6  272-264-7    Morfolin, 4-kókusz-alkil-származékok, 4-oxidok              Antisztatizáló szer/felületaktív
OXIDE                                                                               anyag/lemosóanyag/oldhatóságja-
                                                                                 vító anyag/hajkondicionáló anyag
                                                                                                         L 97/114
                                    EINECS/ELINCS-
    INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás         Funkció
                                       szám

COCONUT ACID                       61788-47-4  262-978-7    Zsírsavak, kókusz                                Lágyítószer/emulgeálószer/felület-
                                                                                     aktív anyag

COCONUT ALCOHOL                      68425-37-6  270-351-4    Alkoholok, kókusz                                Lágyítószer/emulgeálószer/stabili-
                                                                                     zátor
                                                                                                         HU
COCO-RAPESEEDATE                                     Zsírsavak, repcemagolaj, kókusz-alkil-észterek                  Lágyítószer

COCOS NUCIFERA EXT-                                   A cocos nucifera kivonat a kókusz (Cocos nucifera, Arecaceae)          Bőrkondicionáló anyag/hajkondici-
RACT                                           terméséből nyert kivonat                             onáló anyag/lágyítószer

COCOS NUCIFERA OIL                    8001-31-8   232-282-8    A cocos nucifera olaj a kókusz (Cocos nucifera, Palmae) szárított        Lágyítószer/oldószer
                                             magbeléből extrahált nem illó olaj

COCOS NUCIFERA SHELL                                   A cocos nucifera héjpor a kókusz (Cocos Nucifera, Palmae)            Bőrkondicionáló anyag/hajkondici-
POWDER                                          finomra őrölt héjából készült por                        onáló anyag/lágyítószer
                                                                                                         Az Európai Unió Hivatalos Lapja
COCO-SULTAINE                                      1-Propánaminium, N,N-dimetil-3-szulfo-, N-kókusz-acil-              Felületaktív anyag/lemosóanyag/
                                             származékok, hidroxidok, belső sók                        habjavító anyag

COCOTRIMONIUM CHLO-                    61789-18-2  263-038-9    Kvaterner ammóniumvegyületek, kókusz-alkil-trimetil, klo- VI/1,44        Tartósítószer/baktérium elleni szer/
RIDE                                           ridok                                      antisztatizáló szer/felületaktív
                                                                                     anyag

COCOTRIMONIUM MET-                    68002-60-8  268-073-3    Kvaterner ammóniumvegyületek, kókusz-alkil-trimetil-, Me-            Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
HOSULFATE                                        szulfátok                                    anyag

COCOYL BENZYL                       61791-52-4  263-185-9    Imidazoliniumvegyületek, 1-benzil-4,5-dihidro-1-(hidroxi-            Antisztatizáló szer/felületaktív
HYDROXYETHYL IMIDA-                                   etil)-2-norkókusz-alkil, kloridok                        anyag
ZOLINIUM CHLORIDE

COCOYL ETHYL GLUCO-                    223706-84-1          Zsírsavak, kókusz, -etil-D-glükopiranoziddal alkotott észte-           Felületaktív anyag/emulgeálószer
SIDE                                           rek

COCOYL GLUTAMIC ACID                                   Glutaminsav, N-kókusz-acil-származékok                      Lágyítószer/hajkondicionáló anyag/
                                                                                     lemosóanyag

COCOYL HYDROLYZED                     68952-15-8           Savkloridok, kókusz, fehérjehidrolizátumokkal lejátszódó             Antisztatizáló szer/felületaktív
COLLAGEN                                         reakció termékei                                 anyag/hajkondicionáló anyag/lemo-
                                                                                     sóanyag

COCOYL HYDROLYZED                                    Keratinhidrolizátumok, kókusz-acil-kloriddal lejátszódó             Antisztatizáló szer/felületaktív
KERATIN                                         reakció termékei                                 anyag/hajkondicionáló anyag/lemo-
                                                                                     sóanyag
                                                                                                         2006.4.5.
COCOYL HYDROLYZED                                    Szójafehérje-hidrolizátumok, kókusz-acil-kloriddal leját-            Antisztatizáló szer/felületaktív
SOY PROTEIN                                       szódó reakció termékei                              anyag/hajkondicionáló anyag/lemo-
                                                                                     sóanyag
                                                                                                        2006.4.5.
                                    EINECS/ELINCS-
    INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás         Funkció
                                       szám

COCOYL HYDROXYETHYL                    61791-38-6  263-170-7    1H-Imidazol-1-etanol, 4,5-dihidro-2-norkókusz-alkil-szár-            Felületaktív anyag/hajkondicionáló
IMIDAZOLINE                                       mazékok                                     anyag/antisztatizáló szer

COCOYL HYDROXYETHY-                                   Foszforil-trioxi-trisz{2-hidroxi-3-[2-kókusz-alkil-3-(2-hid-          Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
LIMIDAZOLINIUM PG-                                    roxi-etil)-1-imid-azolinium]-propil}-triklorid                 anyag
                                                                                                        HU
CHLORIDE PHOSPHATE

COCOYL POLYGLYCERYL-                                   Glicerin homopolimer, α-kókusz-acil-, ω-2-hidroxi-3-(bisz            Antisztatizáló szer
4 HYDROXYPROPYL                                     (2-hidroxi-etil)-amino)-propil- (4 mól glicerin átlagos móla-
DIHYDROXYETHYLAMINE                                   rány)

COCOYL SARCOSINA-                     68938-05-6  273-112-2    Amidok, kókusz, N-[2-[bisz(2-hidroxi-etil)-amino]-2-oxo-            Felületaktív anyag/habjavító anyag
MIDE DEA                                         etil]-N-metil

COCOYL SARCOSINE                     68411-97-2  270-156-4    Glicin, N-metil-, N-kókusz-acil-származékok                   Felületaktív anyag/lemosóanyag
                                                                                                        Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CODIUM TOMENTOSUM                     223749-84-6          A codium tomentosum kivonat algából (Codium tomentosum,             Bőrvédő anyag
EXTRACT                                         Codiaceae) nyert kivonat

COENZYME A                        85-61-0    201-619-0    Koenzim-A                                    Lágyítószer/oldószer

COFFEA ARABICA BEAN                    84650-00-0  283-481-1    A coffea arabica az arab kávé (Coffea arabica, Rubiaceae)            Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                         babjából nyert kivonat

COFFEA ARABICA EXT-                    84650-00-0  283-481-1    A coffea arabica kivonat az arab kávé (Coffea arabica,             Bőrkondicionáló anyag
RACT                                           Rubiaceae) magjából és leveléből nyert kivonat

COFFEA ARABICA OIL                                    A coffea arabica olaj az arab kávé (Coffea arabica, Rubiaceae)         Erősítőszer/elfedőanyag
                                             babjából nyert olaj

COFFEA ROBUSTA EXT-                    97593-13-0  307-315-5    A coffea robusta kivonat a Coffea robusta, Rubiaceae babjából          Bőrkondicionáló anyag
RACT                                           nyert kivonat

COIX LACHRYMA JOBI                                    A coix lachryma jobi kivonat a Jób könnye (Coix lachryma jobi,         Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                         Poaceae) magjából nyert kivonat

COIX LACHRYMA JOBI                                    A coix lachryma jobi olaj a Jób könnye (Coix lachryma-jobi,           Bőrkondicionáló anyag
OIL                                           Graminae) magjából sajtolt olaj

COLA ACUMINATA EXT-                    89997-82-0  289-720-6    A cola acuminata kivonat kóla (Cola acuminata, Sterculiaceae)          Erősítőszer/összehúzó anyag
RACT                                           diójából nyert kivonat
                                                                                                        L 97/115
COLA NITIDA EXTRACT                    84696-01-5  283-621-1    A cola nitida kivonat kóla (Cola nitida, Sterculiaceae) diójából        Erősítőszer
                                             nyert kivonat
                                                                                                       L 97/116
                                       EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás         Funkció
                                         szám

COLEUS BARBATUS EXT-                      223748-52-5          A coleus barbatus kivonat a Coleus barbatus, Lamiaceae             Bőrkondicionáló anyag
RACT                                             gyökeréből nyert kivonat

COLLAGEN                            9007-34-5   232-697-4    Kollagének. Szálas fehérjék, amelyek az emlősök fehérjeál-           Hidratálóanyag
                                                                                                       HU
                                               lományának mintegy egyharmadát tartalmazzák. A kollagén
                                               három peptidláncot tartalmazó, prolinban és hidroxi-
                                               prolinban gazdag polipeptid

COLLAGEN AMINO ACIDS                      9015-54-7   295-635-5    Kollagénből származó aminosavak                         Hidratálóanyag

COLLINSONIA CANADEN-                                     A collinsonia canadensis a Collinsonia canadensis, Lamiaceae-ből        Összehúzó anyag
SIS                                              származó növényi anyag

COLLINSONIA CANADEN-                      89997-84-2  289-722-7    A collinsonia canadensis kivonat a Collinsonia canadensis,           Összehúzó anyag
SIS EXTRACT                                          Lamiaceae-ből nyert kivonat
                                                                                                       Az Európai Unió Hivatalos Lapja
COLLODION                                                                                   Kötőanyag/filmképző anyag

COLLOIDAL OATMEAL                              310-127-6    Természetben előforduló anyag, avena sativa, zabliszt              Koptatóanyag/abszorbens /duz-
                                                                                       zasztószer

COLLOIDAL SULFUR                                       Kén és gumiarábikum                               Baktérium elleni szer

COLOCASIA ANTIQUO-                                      A colocasia antiquorum kivonat a taró-krumpli (Colocasia            Lágyítószer/csillapítószer
RUM EXTRACT                                          antiquorum, Araceae) gyökeréből nyert kivonat

COLOPHONIUM      Gyanta                 2246493    232-475-7    Gyanta. Fából, elsősorban fenyőfából kapott bonyolult              Filmképző anyag
                                               összetételű anyag. Elsősorban gyantasavakat, illetve módo-
                                               sított gyantasavakat (például dimereket és dekarboxilált
                                               gyantasavakat) tartalmaz. Ide tartozik a katalitikus diszpro-
                                               porcionálással stabilizált gyanta is

COLOSTRUM                                  310-127-6    Természetben előforduló anyag. A kolosztrum az állat              Bőrvédő anyag
                                               születése után az emlőmirigyek által kiválasztott folyadék

COLOSTRUM CREAM                               310-127-6    Természetben előforduló anyag. A kolosztrum krém a               Bőrvédő anyag
                                               kolosztrum olajos, sárgás része

COLOSTRUM SERUM                               310-127-6    Természetben előforduló anyag. A kolosztrum szérum a              Bőrvédő anyag
                                               kolosztrum vizes frakciója
                                                                                                       2006.4.5.
COMBRETUM MICRANT-                       84776-30-7  283-955-8    A combretum micranthum kivonat a Combretum micranthum,             Bőrkondicionáló anyag
HUM EXTRACT                                          Combretaceae leveléből nyert kivonat
                                                                                                           2006.4.5.
                                       EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás          Funkció
                                          szám

COMMIPHORA ABYSSI-                       9000-45-7   232-543-6    A commiphora abyssinica kivonat a mirha (Commiphora               Bőrkondicionáló anyag
NICA EXTRACT                                          abyssinica, Burseraceae) kéreggyantájából nyert kivonat

COMMIPHORA GILEA-                                       A commiphora gileadensis kivonat a Gilead-balzsam (Com-             Lágyítószer
DENSIS EXTRACT                                         miphora gileadensis, Burseraceae) bimbójából nyert kivonat
                                                                                                           HU
COMMIPHORA MYRRHA                        84929-26-0  284-510-0    A commiphora myrrha kivonat az illatos mirha (Commiphora            Lemosóanyag
EXTRACT                                            myrrha, Burseraceae) kéregváladékából nyert kivonat

COMMIPHORA MYRRHA                                       A commiphora myrrha olaj az illatos mirha (Commiphora              Erősítőszer/elfedőanyag, illatanyag-
OIL                                              myrrha, Burseraceae) vízgőz-desztillációjával nyert illóolaj          komponens, bőrkondicionáló

CONCHIOLIN POWDER                        11028-72-1           A conchiorin por a gyöngykagylóból nyert por                  Koptatóanyag

CONNECTIVE TISSUE                        90990-01-5  292-761-2    A kötőszövet-kivonat az állati kötőszövetből nyert kivonat           Hidratálóanyag/bőrkondicionáló
                                                                                                           Az Európai Unió Hivatalos Lapja
EXTRACT                                                                                    anyag

COPAIFERA OFFICINALIS                      8001-61-4   232-288-0    A copaifera officinalis gyanta a kopaivafából (Copaifera            Filmképző anyag
RESIN                                             officinalis, Leguminosae) nyert olaj- és gyantakeverék (kopaiva-
                                                balzsam). Elsősorban gyantákból, illatos olajokból, valamint
                                                általában fahéjsavból és benzoesavból áll

COPAL                              9000-14-0   232-527-9    Kopálgyanták. Kivonatok és azok fizikailag módosított              Filmképző anyag/viszkozitásszabá-
                                                származékai. Összetételét gyantasavak, valamint gyantasav-           lyozó szer
                                                észterek, terpének, illetve a terpének oxidációs és polime-
                                                rizációs termékei alkothatják (Trachylobium vagy Hymenaea
                                                courbaril, Leguminosae)

COPPER ACETYL TYROSI-                      131044-77-4          N-Acetil-DL-tirozin, metil-szilanollal lejátszódó reakció            Nedvesítőszer
NATE METHYLSILANOL                                       termékei, rézsók

COPPER ACETYLMETHIO-                      105883-51-0          Réz, bisz(N-acetil-L-metionát-o,oω)-                      Hidratálóanyag/bőrkondicionáló
NATE                                                                                      anyag

COPPER ASPARTATE                                        Aszparaginsav, rézsó (2:1)                           Bőrvédő anyag/bőrkondicionáló
                                                                                        anyag

COPPER GLUCONATE    Réz-glükonát              527-09-3   208-408-2    Réz-di-D-glükonát                                Bőrkondicionáló anyag/bőrvédő
                                                                                        anyag

COPPER PCA                                           L-Prolin, 5-oxo-, rézsó (2:1)                          Nedvesítőszer
                                                                                                           L 97/117
COPPER PCA METHYLSI-                      131044-78-5          5-Oxo-L-prolin, metil-szilanollal lejátszódó reakció ter-            Nedvesítőszer
LANOL                                             mékei, rézsók
                                                                                                        L 97/118
                                     EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                       Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás         Funkció
                                       szám

COPPER SULFATE                       7758-98-7   231-847-6    Réz-szulfát                                   Bőrkondicionáló anyag

COPPER USNATE                                       1,3-(2H,9bH)-Dibenzofurándion, 2,6-diacetil-7,9-dihidroxi-           Baktérium elleni szer
                                             8,9b-dimetil-, rézsó
                                                                                                        HU
COPTIS JAPONICA EXT-                    223748-66-1          A coptis japonica kivonat a Coptis japonica, Ranunculaceae           Bőrkondicionáló anyag
RACT                                           gyökeréből nyert kivonat

CORALLINA OFFICINALIS                   89997-92-2  289-730-0    A corallina officinalis kivonat algából (Corallina officinalis,         Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                          Corallinaceae) nyert kivonat

CORCHORUS CAPSULA-                     223748-76-3          A corchorus capsularis kivonat a jutából (Corchorus capsularis,         Bőrkondicionáló anyag
RIS EXTRACT                                        Tiliaceae) nyert kivonat

CORCHORUS OLITORIUS                    223748-89-8          A corchorus olitorius kivonat a jutalenből (Corchorus olitorius,        Bőrkondicionáló anyag
                                                                                                        Az Európai Unió Hivatalos Lapja
EXTRACT                                          Tiliaceae) nyert kivonat

CORIANDRUM SATIVUM                     84775-50-8  283-880-0    A coriandrum sativum kivonat a koriander (Coriandrum              Faggyúképződés-gátló anyag
EXTRACT                                          sativum, Umbelliferae) terméséből és leveléből nyert kivonat

CORIANDRUM SATIVUM                     8008-52-4           A coriandrum sativum olaj a koriander (Coriandrum sativum,           Erősítőszer/elfedőanyag
OIL                                            Umbelliferae) szárított gyümölcséből nyert illóolaj

CORIANDRUM SATIVUM                     246865-89-4          A coriandrum sativum magolaj a koriander (Coriandrum              Lágyítószer
SEED OIL                                         sativum, Apiaceae) magjából nyert nem illó olaj

CORN ACID                         68308-50-9  269-654-4    Zsírsavak, kukoricaolaj                             Lágyítószer/emulgeálószer/felület-
                                                                                     aktív anyag

CORN GLUTEN AMINO                     65072-01-7           Sikér, kukorica, hidrolizált                          Bőrkondicionáló anyag/hajkondici-
ACIDS                                                                                   onáló anyag

CORN GLYCERIDES                      85536-08-9  287-489-6    Gliceridek, kukoricaolaj mono- és –di-                     Emulgeálószer

CORN OIL PEG-6 ESTERS                   61789-25-1           Kukoricaolaj, etoxilált (6 mól EO átlagos mólarány)               Lágyítószer/emulgeálószer

CORN OIL PEG-8 ESTERS                   61789-25-1           Kukoricaolaj, etoxilált (8mól EO átlagos mólarány)               Lágyítószer

CORN STARCH/ACRYLA-                                    Kukoricakeményítő, 2-propénamiddal és nátrium-2-prope-             Antisztatizáló szer/filmképző
MIDE/SODIUM ACRYLATE                                   noáttál lejátszódó reakció termékei                       anyag/hajkondicionáló anyag/hajfi-
COPOLYMER                                                                                 xáló anyag/stabilizátor
                                                                                                        2006.4.5.
CORTHELLUS SHIITAKE                    223748-90-1          A corthellus shiitake kivonat gombából (Corthellus shiitake,          Bőrvédő anyag
EXTRACT                                          Polyporaceae) nyert kivonat
                                                                                                         2006.4.5.
                                       EINECS/ELINCS-
    INCI-név      INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név             Korlátozás         Funkció
                                         szám

CORYLUS AMERICANA                                       A corylus americana kivonat a floridai mogyoró (Corylus           Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                            americana, Betulaceae) leveléből nyert kivonat

CORYLUS AMERICANA                                       A corylus americana mogyorókivonat a floridai mogyoró            Bőrkondicionáló anyag
NUT EXTRACT                                          (Corylus americana, Betulaceae) mogyorójából nyert kivonat
                                                                                                         HU
CORYLUS AMERICANA                                       A corylus americana mogyoróolaj a floridai mogyoró (Corylus         Lágyítószer
NUT OIL                                            americana, Betulaceae) mogyorójából sajtolt olaj

CORYLUS AVELLANA                        84012-21-5  281-667-7    A corylus avellana kivonat a földimogyoró (Corylus avellana,         Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                            Betulaceae) leveléből nyert kivonat

CORYLUS AVELLANA NUT                      84012-21-5  281-667-7    A corylus avellana (hazel) mogyorókivonat a földimogyoró           Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                            (Corylus avellana, Betulaceae) mogyorójából nyert kivonat
                                                                                                         Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CORYLUS AVELLANA NUT                                     A corylus avellana mogyoróolaj a földimogyoró (Corylus            Lágyítószer
OIL                                              avellana, Betulaceae) mogyorójából sajtolt olaj

CORYLUS ROSTRATA                                       A corylus rostrata kivonat mogyoró (Corylus rostrata, Betula-        Lemosóanyag
EXTRACT                                            ceae) leveléből nyert kivonat

CORYLUS ROSTRATA                                       A corylus rostrata (hazel) mogyorókivonat mogyoró (Corylus          Lemosóanyag
NUT EXTRACT                                          rostrata, Betulaceae) mogyorójából nyert kivonat

COTTONSEED ACID                        68308-51-0  269-656-5    Zsírsavak, gyapotmagolaj                           Lágyítószer

COTTONSEED GLYCERIDE                      8029-44-5   232-438-5    Gliceridek, gyapotmagolaj mono-                       Lágyítószer, bőrkondicionáló

COUMARIN        Kumarin                 91-64-5    202-086-7    Kumarin                                   Elfedőanyag"

CRATAEGUS CUNEATA                       223748-91-2          A crataegus cuneata kivonat galagonya (Crataegus cuneata,          Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                            Rosaceae) terméséből nyert kivonat

CRATAEGUS MONOGYNA                                      A crataegus monogina az egybibés galagonya (Crataegus            Erősítőszer/összehúzó anyag/csilla-
                                               monogyna, Rosaceae) bogyójából, virágjából és leveléből           pító szer
                                               származó növényi anyag

CRATAEGUS MONOGYNA                       90045-52-6  289-914-0    A crataegus monogyna kivonat az egybibés galagonya              Erősítőszer/összehúzó anyag/csilla-
EXTRACT                                            (Crataegus monogyna, Rosaceae) bogyójából nyert kivonat           pító szer

CREAM                                    310-127-6    Természetben előforduló anyag, a tejszín a tehéntej sárgás          Bőrkondicionáló anyag/lágyító szer
                                                                                                         L 97/119
                                               része

CREATININE                           60-27-5    200-466-7    2-Imino-1-metilimidazolin-4-on                        Bőrkondicionáló anyag
                                                                                                      L 97/120
                                    EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás         Funkció
                                       szám

CRITHMUM MARITIMUM                     89997-98-8  289-735-8    A crithmum maritimum kivonat a tengeri kömény (Crithmum            Erősítőszer
EXTRACT                                         maritimum, Apiaceae) teljes növényéből nyert kivonat

CROCUS SATIVUS EXT-        crocus sativus      84604-17-1  283-295-0    A crocus sativus kivonat a sáfrány (Crocus sativus, Iridaceae)         Bőrkondicionáló anyag
RACT                                           virágjából nyert kivonat
                                                                                                      HU
CROSCARMELLOSE                                                                             Kötőanyag/duzzasztó szer/gélképző
                                                                                    anyag

CROTON GLABELLUS                      84836-99-7  284-284-3    A croton glabellus kivonat a Croton glabellus, Euphorbiaceae          Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                         kérgéből nyert kivonat

CROTONIC ACID                       3724-65-0  223-077-4    2-Buténsav                                   Stabilizátor

CRUSTACEA EXTRACT                                    A crustacea kivonat rákból (crustacean hemolymph) nyert            Bőrkondicionáló anyag/elfedő
                                             kivonat                                    anyag
                                                                                                      Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CRYPTOCARYA MASSOY                     85085-26-3  285-357-2    A cryptocarya massoy kivonat a Cryptocarya massoy, Lauraceae          Erősítőszer
EXTRACT                                         kérgéből nyert kivonat

CRYPTOCARYA MASSOY                                    A cryptocarya massoy olaj a Cryptocarya massoy, Lauraceae           Erősítőszer/elfedő anyag
OIL                                           kérgéből desztillált illóolaj

CUCUMIS MELO EXTRACT                    90063-94-8  290-054-3    A cucumis melo kivonat a sárgadinnye (Cucumis melo,              Csillapító szer
                                             Cucurbitaceae) terméséből nyert kivonat

CUCUMIS MELO JUICE                     90063-94-8  290-054-3    A cucumis melo lé a sárgadinnye (Cucumis melo, Cucurbitaceae)         Csillapító szer
                                             friss gyümölcshúsából sajtolt folyadék

CUCUMIS SATIVUS                                     A cucumis sativus az uborka (Cucumis sativus, Cucurbitaceae)          Lágyító szer
                                             zúzott termése

CUCUMIS SATIVUS EXT-                    89998-01-6  289-738-4    A cucumis sativus kivonat az uborka (Cucumis sativus,             Lágyító szer
RACT                                           Cucurbitaceae) terméséből nyert kivonat

CUCUMIS SATIVUS JUICE                   8024-36-0           A cucumis sativus lé az uborka (Cucumis sativus, Cucurbitaceae)        Lágyító szer
                                             friss gyümölcshúsából sajtolt folyadék

CUCUMIS SATIVUS OIL                    70955-25-8          A cucumis sativus olaj az uborka (Cucumis sativus, Cucurbita-         Lágyító szer, bőrkondicionáló
                                             ceae) terméséből sajtolt nem illó olaj

CUCURBITA PEPO SEED                    8016-49-7           A cucurbita pepo magolaj a tök (Cucurbita pepo, Cucurbitaceae)         Lágyító szer, börkondicionáló
OIL                                           magjából sajtolt olaj
                                                                                                      2006.4.5.
CUMINUM CYMINUM                      84775-51-9  283-881-6    A cuminum cyminum kivonat a kömény (Cuminum cyminum,              Erősítőszer
EXTRACT                                         Umbelliferae) szárított magjából nyert kivonat
                                                                                                         2006.4.5.
                                       EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név   Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás         Funkció
                                          szám

CUPRESSUS SEMPERVI-                       84696-07-1  283-626-9    A cupressus sempervirens tobozkivonat a ciprus (Cupressus           Szilárdító anyag
RENS CONE EXTRACT                                       sempervirens, Pinaceae) tobozából nyert kivonat

CUPRESSUS SEMPERVI-                       84696-07-1  283-626-9    A cupressus sempervirens kivonat a ciprus (Cupressus sempervi-         Szilárdító anyag
RENS EXTRACT                                          rens, Pinaceae) leveléből és ágaiból nyert kivonat
                                                                                                         HU
CUPRESSUS SEMPERVI-                       84696-07-1  283-626-9    A cupressus sempervirens tobozkivonat a ciprus (Cupressus           Szilárdító anyag
RENS NUT EXTRACT                                        sempervirens, Pinaceae) tobozából nyert kivonat

CUPRESSUS SEMPERVI-                       8013-86-3           A cupressus sempervirens olaj a ciprus (Cupressus sempervirens,        Lágyító szer
RENS OIL                                            Pinaceae) tobozából, terméséből és leveléből nyert termé-
                                                szetes olaj

CUPRIC ACETATE                          142-71-2   205-553-3    Réz-diacetát                                  Bőrkondicionáló anyag
                                                                                                         Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CUPRIC SULFATE    Réz-szulfát                7758-98-7  231-847-6    Réz-szulfát                                  Bőrkondicionáló anyag

CURCUMA LONGA EXT-                        84775-52-0  283-882-1    A curcuma longa kivonat a kurkuma (Curcuma longa,               Erősítőszer
RACT                                              Zingiberaceae) gyökértörzséből nyert kivonat

CURCUMA LONGA POW-                        84775-52-0  283-882-1    A curcuma longa por a kurkuma (Curcuma longa, Zingiberaceae)          Erősítőszer
DER                                              szárított, zúzott gyökértörzsének pora

CURCUMA ZEDOARIA                         84961-49-9  284-637-1    A curcuma zedoaria kivonat a zedoária (Curcuma zedoaria,            Lágyító szer/erősítőszer
OIL                                              Zingiberaceae) gyökértörzséből nyert olaj

CURRY RED                            25956-17-6  247-368-0    Dinátrium-6-hidroxi-5-[(metoxi-4-szulfonáto-m-tolil)-azo]-           Hajfesték
                                                naftalin-2-szulfonát (CI 16035)

CUTANEOUS LYSATE                                        Fehérjehidrolizátumok, bőr                           Hidratáló anyag/bőrvédő anyag

CYAMOPSIS TETRAGO-                        9000-30-0  232-536-8    A cyamopsis tetragonolobus gyanta a guar (Cyamopsis tetrago-          Kötőanyag/emulzióstabilizátor/
NOLOBUS GUM                                          nolobus, Leguminosae) őrölt magbeléből származó gyantás            filmképző anyag/viszkozitásszabá-
                                                anyag                                     lyozó szer

CYANOCOBALAMIN    Ciano-kobalamin  cyanocobalaminum     68-19-9   200-680-0    Cianokobalamin                                 Bőrkondicionáló anyag

CYANOTIS ARACHNOI-                                       A cyanotis arachnoidea kivonat a Cyanotis arachnoidea,             Bőrkondicionáló anyag
DEA EXTRACT                                          Commelinaceae gyökeréből nyert kivonat

CYCLAMEN ALDEHYDE                        103-95-7   203-161-7    3-p-Kumenil-2-metilpropionaldehid                       Illatanyag
                                                                                                         L 97/121
CYCLOCARBOXYPROPY-                        53980-88-4  258-897-1    5(vagy 6)-Karboxi-4-hexaciklo-hex-2-én-1-oktánsav               Viszkozitásszabályozó szer
LOLEIC ACID
                                                                                                        L 97/122
                                       EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név             Korlátozás         Funkció
                                         szám

CYCLODEXTRIN                          7585-39-9   231-493-2    Cikloheptapentilóz                             Abszorbens/kelátképző anyag

CYCLOETHOXYMETHI-                                       Metil-etoxi-sziloxán gyűrűs polimer                    Lágyító szer/bőrkondicionáló
CONE                                                                                   anyag/oldószer
                                                                                                        HU
CYCLOHEXANE                          110-82-7   203-806-2    Ciklohexán                                 Oldószer

CYCLOHEXANEDIAMINE                       482-54-2   207-582-7    Ciklohex-1,2-ilén-diamin-tetraecetsav                   Kelátképző anyag
TETRAACETIC ACID

CYCLOHEXASILOXANE                       540-97-6   208-762-8    Dodekametilciklohexasziloxán                        Hajkondicionáló anyag/lágyító szer/
                                                                                     oldószer

CYCLOHEXYLAMINE                        108-91-8   203-629-0    Ciklohexilamin                               Korróziógátló anyag/pufferáló szer

CYCLOMETHICONE     Ciklometikon              556-67-2   209-136-7    Oktametilciklotetrasziloxán                        Antisztatizáló szer/lágyító szer/
                                                                                     nedvesítő szer/oldószer/viszkozi-
                                                                                                        Az Európai Unió Hivatalos Lapja
                                                                                     tásszabályozó szer/hajkondicionáló
                                                                                     anyag

CYCLOPENTANE CAR-                       3400-45-1   222-269-5    Ciklopentánkarbonsav                            Felületaktív anyag
BOXYLIC ACID

CYCLOPENTASILOXANE                       541-02-6   208-764-9    Dekametilciklopentasziloxán                        Hajkondicionáló anyag/lágyító szer/
                                                                                     oldószer

CYCLOTETRASILOXANE                       556-67-2   209-136-7    Oktametilciklotetrasziloxán                        Hajkondicionáló anyag/lágyító szer/
                                                                                     oldószer

CYCLOTRISILOXANE                        541-05-9            Hexametilciklotrisziloxán                         Hajkondicionáló anyag/lágyító szer/
                                                                                     oldószer

CYMBOPOGON MARTINI                       84649-81-0  283-461-2    A cymbopogon martini olaj a pálmarózsából (Cymbopogon           Erősítőszer, illatanyag komponens
OIL                                              martini, Gramineae) sajtolt illóolaj

CYMBOPOGON NARDUS                       8000-29-1   289-753-6    A cymbopogon nardus olaj a szárított friss citronella           Erősítőszer illatanyag komponens
OIL                                              (Cymbopogon nardus, Gramineae) közvetlen vízgőzös desztil-
                                               lációjával nyert illatos olaj

CYMBOPOGON SCHOE-                       89998-16-3  289-754-1    A cymbopogon schoenanthus kivonat a citromfűből (Cymbo-          Csillapító szer
NANTHUS EXTRACT                                        pogon schoenanthus, Gramineae) nyert kivonat

CYMBOPOGON SCHOE-                       8007-02-1/  289-754-1/    A cymbopogon schoenanthus olaj a friss citromfű (Cymbopogon        Erősítőszer/elfedő anyag
NANTHUS OIL                          89998-16-3/  289-752-0    schoenanthus, Gramineae) vízgőzös desztillációjával nyert
                                89998-14-1           illóolaj
                                                                                                        2006.4.5.
CYNARA SCOLYMUS EXT-                      84012-14-6  281-659-3    A cynara scolymus kivonat az articsóka (Cynara scolymus,          Csillapító szer/bőrvédő anyag
RACT                                             Compositae) leveléből nyert kivonat
                                                                                                              2006.4.5.
                                            EINECS/ELINCS-
     INCI-név       INN-név     Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név             Korlátozás         Funkció
                                              szám

CYPERUS ESCULENTUS                            223748-92-3          A cyperus esculentus olaj a mandulapalka (Cyperus esculentus,        Erősítőszer
OIL                                                   Cyperaceae) gumójából nyert nem illó olaj

CYPERUS ROTUNDUS                             85085-54-7  285-381-3    A cyperus rotundus kivonat a musta (Cyperus rotundus,            Bőrkondicionáló anyag
                                                    Cyperaceae) gumójából nyert kivonat
                                                                                                              HU
EXTRACT

CYPRIPEDIUM PUBESCENS                          84775-54-2  283-884-2    A cypripedium pubescens kivonat a Cypripedium pubescens,           Bőrkondicionáló anyag/erősítőszer
EXTRACT                                                 Orchidaceae gyökeréből nyert kivonat

CYSTAMINE BIS-LACTA-                           168961-93-1          Propánamid, N,N'-(ditio-di-2,1-etándiil)-bisz[2-hidroxi-           Bőrkondicionáló anyag
MIDE

CYSTAMINE BIS-SALICY-                          168961-92-0          Benzamid, N,N'-(ditio-di-2,1-etándiil)-bisz[2-hidroxi-            Bőrkondicionáló anyag
LAMIDE
                                                                                                              Az Európai Unió Hivatalos Lapja
CYSTEAMINE HCl      Cisztamin-hidroklo-               156-57-0   205-858-1    Merkaptamin-hidroklorid                           Antioxidáns/redukáló anyag/
             rid

CYSTEINE         Cisztein                    52-90-4    200-158-2    L-Cisztein                                  Antioxidáns/antisztatizáló szer/
                                                                                           redukáló anyag/hajkondicionáló
                                                                                           anyag

CYSTEINE HCl       Cisztein-hidroklorid              52-89-1    200-157-7    Cisztein-hidroklorid                             Antioxidáns/redukáló anyag

CYSTINE         Cisztin                     56-89-3    200-296-3    Cisztin                                   Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
                                                                                           anyag

CYTISUS SCOPARIUS EXT-             cytisus scoparius    84696-48-0  283-653-6    A cytisus scoparius kivonat a seprőzanót (Cytisus scoparius,         Erősítőszer, illatanyag komponens,
RACT                                                  Leguminosae) virágjából nyert kivonat                    bőrvédő

CYTOCHROME C                               9007-43-6   232-700-9    Citokróm-C                                  Bőrkondicionáló anyag

DALEA SPINOSA OIL                                            A dalea spinosa olaj a Dalea spinosa, Leguminosae magjából          Lágyító szer
                                                    sajtolt nem illó olaj

DAMAR                                  9000-16-2   232-528-4    Dammargyanta. Kivonatok és azok fizikailag módosított            Viszkozitásszabályozó szer
                                                    származékai. Összetételét gyantasavak, valamint gyantasav-
                                                    észterek, terpének, illetve a terpének oxidációs és polime-
                                                    rizációs termékei alkothatják (Shorea, Dipterocarpaceae)
                                                                                                              L 97/123
DATEM                                                  Diacetilborkősav, zsírsav mono-, diglicerid-észter              Hajkondicionáló anyag/bőrkondici-
                                                                                           onáló anyag/lágyító szer/felületak-
                                                                                           tív anyag/emulgeáló szer
                                                                                                        L 97/124
                                     EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név               Korlátozás        Funkció
                                       szám

DAUCUS CAROTA                                       A daucus sativa a sárgarépa (Daucus carota sativa, Umbelliferae)        Lágyító szer/összehúzó anyag
                                             gyökeréből származó növényi anyag

DAUCUS CAROTA EXT-                     84929-61-3  284-545-1    A daucus carota kivonat a sárgarépa (Daucus carota sativa,           Lágyító szer/összehúzó anyag
                                                                                                        HU
RACT                                           Umbelliferae) gyökeréből nyert kivonat

DAUCUS CAROTA JUICE                    84929-61-3  284-545-1    A daucus sativa lé a sárgarépa (Daucus carota sativa,              Lágyító szer/összehúzó anyag
                                             Umbelliferae) friss húsából sajtolt folyadék

DAUCUS CAROTA OIL                     8015-88-1           A daucus sativa olaj a sárgarépa (Daucus carota sativa,             Erősítőszer/elfedő anyag
                                             Umbelliferae) magjából nyert olaj

DAUCUS CAROTA SEED                     84929-61-3  284-545-1    A daucus sativa magkivonat a sárgarépa (Daucus carota sativa,          Lágyító szer/összehúzó anyag
EXTRACT                                          Umbelliferae) magjából nyert kivonat
                                                                                                        Az Európai Unió Hivatalos Lapja
DEA-C8-18 PERFLUO-                     223239-91-6          Foszforsav, -γ-ω-perfluor-C10-C20-alkil-észterek, dietanola-          Felületaktív anyag/emulgeáló szer
ROALKYLETHYL PHOSP-                                    minnal alkotott vegyületek
HATE

DEA-C12-13 ALKYL SUL-                   243133-68-8          Bisz(2-hidroxi-etil)-ammónium-(C12-C13)-alkilszulfát              Felületaktív anyag/lemosó anyag
FATE

DEA-C12-13 PARETH-3                    243133-69-9          Bisz(2-hidroxi-etil)-ammónium-poli(oxi-1,2-etándiil)-α-             Felületaktív anyag/l emosó anyag
SULFATE                                          (C12-C13)-alkil-ω-szulfát, (3 mól EO átlagos mólarány)

DEA-C12-15 ALKYL SUL-                                   Kénsav, C12-C15-alkil-észter, 2,2'-imino-biszetanolsó              Felületaktív anyag/habosító anyag/
FATE                                                                                   lemosó anyag

DEA-CETEARETH-2                      162567-77-3  500-766-0    Alkoholok, C16-C18, etoxilált, foszfátok, bisz(2-hidroxi-etil)         Emulgeáló szer
PHOSPHATE                                         ammóniumsók (2 mól EO átlagos mólarány)

DEA-CETYL PHOSPHATE                    69331-39-1  273-968-7    1-Hexadekanol, foszfát, 2,2’-imino-biszetanollal alkotott            Felületaktív anyag/emulgeáló szer
                                             vegyületek (1:1)

DEA-CETYL SULFATE                     51541-51-6  257-260-5    Bisz(2-hidroxi-etil)-ammónium-hexadecilszulfát                 Felületaktív anyag/emulgeáló szer

DEA-COCOAMPHODIPRO-                                    β-Alanin, N-(2-amino-etil)-N-[2-(2-karboxi-etoxi)-etil]-, N-          Felületaktív anyag/habjavító anyag/
PIONATE                                          kókusz-acil-származékok, 2,2’-imino-biszetanolsók                oldhatóságjavító anyag/lemosó
                                                                                     anyag
                                                                                                        2006.4.5.
DEA-CYCLOCARBOXYP-                     84195-78-8  282-385-7    5(vagy 6)-Karboxi-4-hexilciklohex-2-én-1-oktánsav, 2,2’-            Felületaktív anyag/emulgeáló szer
ROPYLOLEATE                                        imino-dietanollal alkotott vegyület
                                                                                                      2006.4.5.
                                    EINECS/ELINCS-
    INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás         Funkció
                                      szám

DEA-DODECYLBENZENE-                    26545-53-9  247-784-2    Dodecilbenzolszulfonsav, 2,2’-imino-dietanollal alkotott           Felületaktív anyag/habosító anyag/
SULFONATE                                        vegyület (1:1)                                lemosó anyag

DEA-HYDROLYZED                      91053-51-9  293-317-0    Lecitinek, dietanolaminnal lejátszódó reakció termékei            Emulgeáló szer
LECITHIN
                                                                                                      HU
DEA-ISOSTEARATE                      93920-28-6  300-113-8    Izooktadekánsav, 2,2’-iminodietanollal alkotott vegyület           Felületaktív anyag/lemosó anyag/
                                            (1:1)                                     emulgeáló szer

DEA-LAURAMINOPRO-                     65104-36-1  265-417-4    N-Dodecil-β-alanin, 2,2’-iminodietanollal alkotott vegyület          Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
PIONATE                                         (1:1)                                     anyag

DEA-LAURETH SULFATE                    58855-36-0          Dodekanol, etoxilált, szulfátok, bisz(2-hidroxi-etil)-ammó-          Felületaktív anyag/habosító anyag/
                                            nium-sók (1-4 mól EO átlagos mólarány)                    l emosó anyag

DEA-LAURYL SULFATE                    143-00-0   205-577-4    Bisz(2-hidroxi-etil)-ammónium-dodecilszulfát                 Felületaktív anyag/habosító anyag/
                                                                                                      Az Európai Unió Hivatalos Lapja
                                                                                   lemosó anyag

DEA-LINOLEATE                       59231-42-4  261-676-2    (9Z,12Z)-oktadeka-9,12-diénsav, 2,2’-iminodietanollal alko-          Antisztatizáló szer/viszkozitássza-
                                            tott vegyület (1:1)                              bályozó szer/emulgeáló szer

DEA-METHOXYCINNA-                     56265-46-4  260-082-0    P-Metoxi-fahéjsav, 2,2’-iminodietanollal alkotott vegyület (1:        Ultraibolya-sugárzást elnyelő anyag
MATE                                          1)

DEA-METHYL MYRISTATE                                  Tetradekánsav, 2-szulfo-, 1-metil-észter, 2,2’-imino-biszeta-         Felületaktív anyag/lemosó anyag/
SULFONATE                                        nolsó                                     habosító anyag

DEA-MYRETH SULFATE                                   Tetradekanol, etoxilált, szulfátok, bisz(2-hidroxi-etil)-           Felületaktív anyag/lemosó anyag/
                                            ammónium-sók (1-4 mól EO)                           habosító anyag

DEA-MYRISTATE                       53404-39-0  258-531-0    Bisz(2-hidroxi-etil)-ammónium-mirisztát                    Felületaktív anyag/emulgeáló szer

DEA-MYRISTYL SULFATE                   65104-61-2  265-433-1    Bisz(2-hidroxi-etil)-ammónium-tetradecilszulfát                Felületaktív anyag/lemosó anyag/
                                                                                   habosító anyag

DEA-OLETH-3 PHOSP-                    58855-63-3          (Z)-9-Oktadekanol, etoxilált, foszfátok, bisz(2-hidroxi-etil)-        Emulgeáló szer/felületaktív anyag
HATE                                          ammónium-sók (3 mól EO átlagos mólarány)

DEA-OLETH-5 PHOSP-                    58855-63-3          (Z)-9-Oktadekanol, etoxilált, foszfátok, bisz(2-hidroxi-etil)-        Emulgeáló szer/felületaktív anyag
HATE                                          ammónium-sók (5 mól EO átlagos mólarány)

DEA-OLETH-10 PHOSP-                    58855-63-3          (Z)-9-Oktadekanol, etoxilált, foszfátok, bisz(2-hidroxi-etil)-        Emulgeáló szer/felületaktív anyag
HATE                                          ammónium-sók (10 mól EO átlagos mólarány)
                                                                                                      L 97/125
DEA-OLETH-20 PHOSP-                    58855-63-3          (Z)-9-Oktadekanol, etoxilált, foszfátok, bisz(2-hidroxi-etil)-        Emulgeáló szer/felületaktív anyag
HATE                                          ammónium-sók (20 mól EO átlagos mólarány)
                                                                                                   L 97/126
                                   EINECS/ELINCS-
    INCI-név    INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név          Korlátozás         Funkció
                                      szám

DEA-STYRENE/ACRYLA-                                                                      Opálosító anyag
TES/DVB COPOLYMER

DECANAL                         112-31-2   203-957-4    Dekanal                                 Elfedő anyag
                                                                                                   HU
DECARBOXY CARNOSINE                   57022-38-5  415-470-6    3-Amino-N-(2-(1H-imidazol-4-il)-etil)-propánamid- dihid-        Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
HCl                                          roklorid                                anyag

DECENAL                         65405-70-1  265-741-6    (E)-4-Dekénal                              Elfedő anyag

DECENE/BUTENE                      30973-93-4          1-Dekén, 1-buténnal alkotott polimer                  Viszkozitásszabályozó szer
COPOLYMER

DECETH-3                                                                            Emulgeáló szer

DECETH-4                         26183-52-8                                              Emulgeáló szer
                                                                                                   Az Európai Unió Hivatalos Lapja
DECETH-4 PHOSPHATE                    9004-80-2/          Poli(oxi-1,2-etándiil), α-foszfon-ω-(decil-oxi)-            Felületaktív anyag/emulgeáló szer
                             52019-36-0

DECETH-5                                                                            Emulgeáló szer

DECETH-6                         26183-52-8                                              Emulgeáló szer

DECETH-6 PHOSPHATE                    9004-80-2           Poli(oxi-1,2-etándiil), α-foszfon-ω-(decil-oxi)-            Emulgeáló szer

DECETH-7 CARBOXYLIC                                                                      Felületaktív anyag/emulgeáló szer
ACID

DECETH-8                                                                            Emulgeáló szer

DECETH-10                                                                           Emulgeáló szer

DECYL ALCOHOL                      112-30-1   203-956-9    Dekán-1-ol                               Lágyító szer/viszkozitásszabályozó
                                                                                szer, illatanyag,

DECYL BETAINE                      2644-45-3  220-152-3    (Karboxi-metil)-decil-dimetilammónium-hidroxid             Antisztatizáló szer/felületaktív
                                                                                anyag/habjavító anyag

DECYL GLUCOSIDE                     54549-25-6  259-218-1    Decil-D-glükozid                            Felületaktív anyag/emulzióstabilizá-
                                                                                tor

DECYL ISOSTEARATE                    84605-08-3  283-388-6    Decilizooktadekanoát                          Lágyító szer
                                                                                                   2006.4.5.
DECYL MERCAPTO-                                    Imidazol, 2-decil-1-merkaptometil-                   Antioxidáns
METHYLIMIDAZOLE
                                                                                                             2006.4.5.
                                        EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név   Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                Korlátozás          Funkció
                                           szám

DECYL MYRISTATE                          41927-71-3  255-589-9    Decilmirisztát                                  Lágyító szer, bőrkondicionáló

DECYL OLEATE                           3687-46-5   222-981-6    Deciloleát                                    Lágyító szer

DECYL POLYGLUCOSE                                                                                 Felületaktív anyag/emulzióstabilizá-
                                                                                                             HU
                                                                                          tor

DECYL SUCCINATE                          2530-33-8   219-783-7    Decil-hidrogén-szukcinát                             Lágyító szer

DECYLAMINE OXIDE                         2605-79-0   220-020-5    N,N-Dimetil-decilamin-N-oxid                           Antisztatizáló szer/felületaktív
                                                                                          anyag/hajkondicionáló anyag/hab-
                                                                                          javító anyag

DECYLOXAZOLIDINONE                        7693-82-5           2-Oxazolidinon, 4-decil-                             Baktériumelleni szer
                                                                                                             Az Európai Unió Hivatalos Lapja
DECYLTETRADECANOL                         58670-89-6  261-385-0    2-Deciltetradekanol                                Lágyító szer/viszkozitásszabályozó
                                                                                          szer/bőrkondicionáló anyag

DECYLTETRADECETH-30                                                                                Emulgeáló szer

DECYLTETRADECYLA-                         146793-33-1          1-Tetradekán-amin, 2-decil-N,N-dimetil-,-N-oxid                  Felületaktív anyag/lemosó anyag/
MINE OXIDE                                                                                     habjavító anyag/oldhatóságjavító
                                                                                          anyag

DEDM HYDANTOIN                          26850-24-8  248-052-5    1,3-Bisz(2-hidroxi-etil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion             Baktériumelleni szer

DEDM HYDANTOIN                                          2,4-Imidazolidindion, 1,3-bisz(2-dekanoil-oxi-etil)-5,5-             Baktériumelleni szer, tartósító szer
DILAURATE                                            dimetil-

DEHYDROACETIC ACID   Dehidro-ecetsav              520-45-6   208-293-9    3-Acetil-6-metil-2H-pirán-2,4-(3H)-dion             VI/1,13      Tartósító szer

7-DEHYDROCHOLESTE-                        434-16-2   207-100-5    7,8-Dehidro-koleszterin                              Emulzióstabilizátor/viszkozitássza-
ROL                                                                                        bályozó szer, bőrkondicionáló

DELESSERIA SANGUINEA                       223749-86-8          A delesseria sanguinea kivonat a Delesseria sanguinea,              Bőrkondicionáló anyag
EXTRACT                                             Delesseriaceae-ből nyert kivonat

DELTA-DECALACTONE                         705-86-2   211-889-1    Dekán-5-olid                                   Elfedő anyag

DENATONIUM BENZOATE Denatonium-ben-                3734-33-6   223-095-2    Denatonium-benzoát                                Denaturáló szer
          zoát
                                                                                                             L 97/127
DENATONIUM SACCHA-                                        Benzolmetánaminium, N-[2-[(2,6-dimetil-fenil)-amino]-2-              Denaturáló szer
RIDE                                               oxo-etil]-N,N-dietil-, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid-
                                                 dal alkotott só
                                                                                                           L 97/128
                                         EINECS/ELINCS-
     INCI-név     INN-név     Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név              Korlátozás        Funkció
                                            szám

DEODORIZED KEROSENE                         8008-20-6   232-366-4    Kerozin (ásványolaj). A nyersolaj desztillálásával előállított,        Oldószer, viszkozitás csökkentő
                                                  bonyolult összetételű szénhidrogén-elegy. Elsősorban C9–
                                                  C16 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, amelyek
                                                  150–290 oC hőmérséklettartományban forrnak
                                                                                                           HU
DEOXYRIBONUCLEASE                          9003-98-9   232-667-0    Nukleáz, dezoxi-ribo                              Bőrkondicionáló anyag

DEPROTEINIZED SERUM                         90989-73-4  292-730-3    Vér, kivonat, fehérjementesített                        Bőrkondicionáló anyag

DEQUALINIUM ACETATE                         4028-98-2   223-712-5    1,1’-(Dekán-1,10-diil)-bisz[4-amino-2-metilkinolinium]-dia-          Baktériumelleni szer/dezodoráló
                                                  cetát                                     anyag

DEQUALINIUM CHLO-   Dekvalinium-klorid              522-51-0   208-330-9    Kinolinium, 1,1'-(1,10-dekándiil)-bisz[4-amino-2-metil-,            Baktériumelleni szer/szájápoló
RIDE                                                diklorid                                    anyag/foltosodásgátló anyag/dezo-
                                                                                         doráló anyag
                                                                                                           Az Európai Unió Hivatalos Lapja
DESAMIDO COLLAGEN                                                                                 Filmképző anyag

DEXTRAN        Dextrán                    9004-54-0   232-677-5    Dextrán                                    Kötőanyag/viszkozitásszabályozó
                                                                                         szer

DEXTRAN HYDROXYP-                          83855-79-2           Dextrán-2-hidroxi-3-(trimetil-ammónio)-propil-éter-klorid           Hajkondicionáló anyag
ROPYLTRIMONIUM
CHLORIDE

DEXTRAN SULFATE                           9042-14-2           Kénsav, dextrán-észter                             Kötőanyag

DEXTRIN        Dextrin                    9004-53-9   232-675-4    Dextrin                                    Abszorbens/kötőanyag/viszkozi-
                                                                                         tásszabályozó szer

DEXTRIN BEHENATE                          112444-74-3          Dokozánsav, dextrin-észter                           Emulgeáló szer

DEXTRIN LAURATE                           79748-56-4           Dodekánsav, dextrin-észter                           Emulgeáló szer

DEXTRIN MYRISTATE                          93792-77-9           Teradekánsav, dextrin-észter                          Emulgeáló szer

DEXTRIN PALMITATE                                                                                 Emulgeáló szer

DEXTRIN STEARATE                          37307-33-8           Oktadekánsav, dextrin-észter                          Emulgeáló szer
                                                                                                           2006.4.5.
DIACETIN                              25395-31-7  246-941-2    Glicerin, 1,3-di(acetát)                            Oldószer

DIACETONE ALCOHOL                          123-42-2   204-626-7    4-Hidroxi-4-metilpentán-2-on                          Oldószer
                                                                                                    2006.4.5.
                                      EINECS/ELINCS-
    INCI-név      INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                 Korlátozás        Funkció
                                         szám

4,5-DIAMINO-1-((4-CHLO-                    163183-00-4          1H-Pirazol-4,5-diamin, 1-[(4-klórfenil)-metil]-, szulfát (2:1)           Hajfesték
ROPHENYL)METHYL)-1H-
PYRAZOLE-SULFATE
                                                                                                    HU
2,6-DIAMINO-3-                        28365-08-4           2,6-Piridin-diamin, 3-(3-Piridinil-azo)                       Hajfesték
((PYRIDIN-3-YL)AZO)PYRI-
DINE

3,4-DIAMINOBENZOIC                      619-05-6   210-577-2    3,4-Diaminobenzoesav                                Hajfesték
ACID

4,4'-DIAMINODIPHENY-                     537-65-5   208-673-4    4,4'-Imino-dianilin (CI 76120)                  III/1,8      Hajfesték
LAMINE
                                                                                                    Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2,4-DIAMINODIPHENYLA-                     136-17-4            1,2,4-Benzol-triamin, N-fenil-                           Hajfesték
MINE

2,4-DIAMINO-5-                        113715-25-6          1,3-Benzol-diamin, 4-etoxi-6-metil-                         Hajfesték
METHYLPHENETOL HCl

2,4-DIAMINO-5-                        113715-27-8          Etanol, 2-(2,4-diamino-5-metil-fenoxi)-, dihidroklorid               Hajfesték
METHYLPHENOXYETHA-
NOL HCl

4,5-DIAMINO-1-                        20055-01-0           1H-Pirazol, 4,5-diamino-1-metil-dihidroklorid                    Hajfesték
METHYLPYRAZOLE HCl

2,4-DIAMINOPHENOL                       95-86-3    202-459-4    2,4-Diaminofenol                         III/1,10      Hajfesték

2,4-DIAMINOPHENOL                       137-09-7   205-279-4    2,4-Diaminofenol-dihidroklorid                  III/1,10      Hajfesték
DIHYDROCHLORIDE

2,4-DIAMINOPHENOL HCl                     137-09-7   205-279-4    4-Hidroxi-m-fenilén-diammónium-diklorid             III/1,10      Hajfesték

2,4-DIAMINOPHENOX-                      66422-95-5  266-357-1    2-(2,4-Diamino-fenoxi)-etanol-dihidroklorid                     Hajfesték
YETHANOL HCl

2,6-DIAMINOPYRIDINE                      141-86-6   205-507-2    Piridin-2,6-diil-diamin                               Hajfesték
                                                                                                    L 97/129
2,6-DIAMINOPYRIDINE                      146997-97-9          2,6-Piridin-diamin, szulfát (2:1)                          Hajfesték
SULFATE
                                                                                                              L 97/130
                                         EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név    Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                Korlátozás          Funkció
                                            szám

DIAMINOPYRIMIDINE                          74638-76-9           2,4-Pirimidin-diamin, 3-oxid                            Hajkondicionáló anyag/bőrkondici-
OXIDE                                                                                         onáló anyag

DIAMMONIUM CITRATE                         3012-65-5   221-146-3    Diammónium-hidrogén-2-hidroxi-propán-1,2,3-trikarboxi-               Pufferáló szer/kelátképző anyag
                                                  lát
                                                                                                              HU
DIAMMONIUM DIMETHI-                                                                                  Felületaktív anyag/lemosó anyag/
CONE COPOLYOL SULFO-                                                                                 hajkondicionáló anyag
SUCCINATE

DIAMMONIUM DITHIO-                         68223-93-8  269-323-4    Diammónium-2,2’-ditiodiacetát                           Hajgöndörítő vagy egyenesítő
DIGLYCOLATE                                                                                      anyag

DIAMMONIUM EDTA                           20824-56-0  244-063-4    Diammónium-dihidrogén-etilén-diamin-tetraacetát                  Antioxidáns/kelátképző anyag
                                                                                                              Az Európai Unió Hivatalos Lapja
DIAMMONIUM LAURAM-                                         Butadiénsav, szulfo-, 1-[2-[(1-oxo-decil)-amino]-etil]-észter,           Felületaktív anyag/lemosó anyag
IDO-MEA SULFOSUCCI-                                        diammóniumsó
NATE

DIAMMONIUM LAURYL                          37451-77-7  253-510-2    Diammónium-C-dodecilszulfonát-szukcinát                      Felületaktív anyag/bőrkondicionáló
SULFOSUCCINATE                                                                                    anyag/habosító anyag emosó anyag

DIAMMONIUM OLEAM-                                                                                   Felületaktív anyag/lemosó anyag
IDO PEG-2 SULFOSUCCI-                                                                                 habjavító anyag/oldhatóságjavító
NATE                                                                                         anyag

DIAMMONIUM PHOSP-    Ammónium-foszfát              7783-28-0   231-987-8    Diammónium-hidrogénortofoszfát                           Pufferáló szer
HATE

DIAMYL SODIUM SULFO-                        922-80-5   213-085-6    Nátrium-1,2-bisz(pentil-oxi-karbonil)-etánszulfonát                Felületaktív anyag/oldhatóságjavító
SUCCINATE                                                                                       anyag/lemosó anyag/habjavító
                                                                                           anyag

DIAMYLHYDROQUINONE                         79-74-3    201-222-2    2,5-Di-terc-pentilhidrokinon                            Antioxidáns

DIAZOLIDINYL UREA                          78491-02-8  278-928-2    1-[1,3-Bisz(hidroxi-metil)-2,5-dioxo-imidazolin-4-il]-1,3-    VI/1,46      Tartósító szer
                                                  bisz(hidroxi-metil)-karbamid

DIBEHENAMIDOPROPYL-                         171039-49-9          9,12-Oktadekadiénsav (Z,Z)-, dimer, N-[3-(dimetil-amino)-             Hajkondicionáló anyag/bőrkondici-
DIMETHYLAMINE DILI-                                        propil]-dokozánamiddal alkotott vegyületek (1:2)                  onáló anyag
NOLEATE
                                                                                                              2006.4.5.
DIBEHENYL METHYLA-                         61372-91-6  262-740-2    N-Metil-didokozilamin                               Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
MINE                                                                                         anyag
                                                                                                             2006.4.5.
                                       EINECS/ELINCS-
    INCI-név       INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név                 Korlátozás          Funkció
                                          szám

DIBEHENYL/DIARA-                                        Metánaminium, N-metil-N,N-bisz(vegyes dokozil és ikozil)-,             Antisztatizáló szer/emulgeáló szer/
CHIDYL DIMONIUM                                        klorid                                       hajkondicionáló anyag
CHLORIDE
                                                                                                             HU
DIBEHENYLDIMONIUM                        26597-36-4          1-Dokozánaminium, N-dokozil-N,N-dimetil-, klorid                  Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
CHLORIDE                                                                                      anyag/emulgeáló szer

DIBEHENYLDIMONIUM                                       1-Dokozánaminium, N-dokozil-N,N-dimetil-, metilszulfát               Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
METHOSULFATE                                          (só)                                        anyag/emulgeáló szer

DIBENZOTHIOPHENE    Dibenzotiofén              132-65-0   205-072-9    Dibenzotiofén                                    Antioxidáns

DIBENZOXAZOYL                          5089-22-5  225-803-5    2,2'-(Naftalin-1,4-diil)-bisz(benzoxazol)                      Ultraibolya-sugárzást elnyelő anyag
NAPHTHALENE
                                                                                                             Az Európai Unió Hivatalos Lapja
DIBENZYLIDENE SORBI-                       32647-67-9  251-136-4    Bisz-O-(benzilidén)-D-glucitol                           Viszkozitásszabályozó szer
TOL

DIBROMOHEXAMIDINE                        93856-83-8  299-116-4    2-Hidroxietánszulfonsav, 4,4’-[hexán-1,6-diil-bisz(oxi)]-bisz  VI/1,15      Tartósító szer
ISETHIONATE                                          [3-bróm-benzolkarboxamidin]-nel alkotott vegyület (2:1)

DIBROMOPROPAMIDINE                        614-87-9   210-399-5    Etánszulfonsav, 2-hidroxi-, 4,4'-[1,3-propán-diil-bisz(oxi-)]-           Baktériumelleni szer
DIISETHIONATE                                         bisz[3-bróm-benzolkarboximidamid]-dal alkotott vegyület

DIBUTYL ADIPATE                         105-99-7   203-350-4    Dibutiladipát                                    Lágyító szer/filmképző anyag/kép-
                                                                                          lékenyítő szer

DIBUTYL LAUROYL GLU-                       63663-21-8  264-391-1    (S)-N,N’-Dibutil-2-[(1-oxo-decil)-amino]-glutáramid                 Filmképző anyag
TAMIDE

DIBUTYL OXALATE                         2050-60-4  218-092-8    Dibutiloxalát                          III/1,3      Kelátképző anyag/hajkondicionáló
                                                                                          anyag/képlékenyítő szer

DIBUTYL SEBACATE                         109-43-3   203-672-5    Dibutilszebacát                                   Lágyító szer/filmképző anyag/haj-
                                                                                          kondicionáló anyag/bőrkondicio-
                                                                                          náló anyag/képlékenyítő szer

DIBUTYLENE TETRAFUR-                       126-15-8   204-773-7    1,4,4a,5a,6,9,9a,9b-Oktahidrodibenzofurán-4a-karbaldehid              Viszkozitásszabályozó szer/antioxi-
FURAL                                                                                       dáns
                                                                                                             L 97/131
DI-C12-18 ALKYL DIMO-                      68391-05-9  269-924-1    Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C12-C18-alkil-dimetil,               Hajkondicionáló anyag/bőrkondici-
NIUM CHLORIDE                                         kloridok                                      onáló anyag
                                                                                                               L 97/132
                                            EINECS/ELINCS-
    INCI-név        INN-név      Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név             Korlátozás         Funkció
                                               szám

DI-C14-15 ALKYL TART-                           149144-86-5          Butándisav, 2,3-dihidroxi-[R-(R*,R*)]-, di-C14-C15-alkil-ész-        Bőrkondicionáló anyag/lágyító szer
RATE                                                   terek

DI-C12-13 ALKYL MALATE                                          Butándisav, hidroxi-, bisz(C12-C13-alkil)-észterek              Lágyító szer/bőrkondicionáló anyag
                                                                                                               HU
DI-C12-13 ALKYL TART-                           94095-06-4  302-210-0    Butándisav, 2,3-hidroxi- [R-(R*,R*)]-, elágazó és egyenes          Lágyító szer/bőrkondicionáló anyag
RATE                                                   láncú C12-C14-alkil-észterek

DI-C12-15 ALKYL ADI-                                           Hexándisav, bisz(C12-C15-alkil)-észterek                   Lágyító szer
PATE

DI-C12-15 ALKYL FUMA-                                          Butándisav (e), bisz(C12-C15-alkil)-észterek                 Oldószer/lágyító szer
RATE

DI-C12-15 PARETH-2                                                                                  Emulgeáló szer
PHOSPHATE
                                                                                                               Az Európai Unió Hivatalos Lapja
DI-C12-15 PARETH-4                                                                                  Emulgeáló szer
PHOSPHATE

DI-C12-15 PARETH-6                                                                                  Emulgeáló szer
PHOSPHATE

DI-C12-15 PARETH-8                                                                                  Emulgeáló szer
PHOSPHATE

DI-C12-15 PARETH-10                                                                                  Emulgeáló szer
PHOSPHATE

DICALCIUM PHOSPHATE   Kalcium-foszfát, két-              7757-93-9   231-826-1    Kalcium-hidrogénortofoszfát                         Koptató anyag/opálosító anyag/
             bázisú                                                                            duzzasztó szer

DICALCIUM PHOSPHATE   Kalcium-foszfát, két-              7789-77-7   231-826-1    Kalcium-hidrogénortofoszfát                         Koptató anyag
DIHYDRATE        bázisú

DICAPRYL ADIPATE                             105-97-5   203-349-9    Dideciladipát                                Lágyító szer/filmképző anyag/kép-
                                                                                           lékenyítő szer

DICAPRYL SODIUM SUL-                           23524-64-3  245-714-5    Nátrium-1,4-didecilszulfonát-szukcinát                    Felületaktív anyag/emulzióstabilizá-
FOSUCCINATE                                                                                      tor/oldhatóságjavító anyag/lemosó
                                                                                           anyag

DICAPRYL/DICAPRYLYL                            68424-95-3  270-331-5    Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-C10-alkil-dimetil-            Antisztatizáló szer/emulgeáló szer/
DIMONIUM CHLORIDE                                            kloridok                                   hajkondicionáló anyag
                                                                                                               2006.4.5.
DICAPRYLOYL CYSTINE                            41760-23-0  255-537-5    L-Cisztein, N,N'-bisz(1-oxo-oktil)-                     Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
                                                                                           anyag
                                                                                                           2006.4.5.
                                       EINECS/ELINCS-
    INCI-név        INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                     Kémiai/IUPAC-név                Korlátozás          Funkció
                                          szám

DICAPRYLYL ETHER                         629-82-3   211-112-6    Dioktil-éter                                   Oldószer

DICAPRYLYL MALEATE                        2915-53-9  220-835-6    Dioktilmaleát                                  Lágyító szer/oldószer

2,6-DICARBOXY PYRI-                       499-83-2   207-894-3    2,6-Piridin-dikarbonsav                             Kelátképző anyag
                                                                                                           HU
DINE

DICETEARETH-10 PHOSP-                                                                              Emulgeáló szer
HATE

DICETYL ADIPATE                         26720-21-8  247-941-5    Dihexadeciladipát                                Lágyító szer/filmképző anyag/bőr-
                                                                                        kondicionáló anyag/képlékenyítő
                                                                                        szer

DICETYL ETHER                          808623    223-900-7    Dihexadecil-éter                                 Bőrkondicionáló anyag/lágyító szer

DICETYL PHOSPHATE                        2197-63-9  218-594-7    Dihexadecil-hidrogénfoszfát                           Emulgeáló szer
                                                                                                           Az Európai Unió Hivatalos Lapja
DICETYL THIODIPROPIO-                      506932    221-941-5    Dihexadecil-3,3'-tiobiszpropionát                        Antioxidáns
NATE

DICETYLDIMONIUM                         1812-53-9  217-325-0    Dihexadecil-dimetilammónium-klorid                        Antisztatizáló szer/felületaktív
CHLORIDE                                                                                    anyag/emulgeáló szer/hajkondicio-
                                                                                        náló anyag

DICHLOROBENZYL                          1777-82-8  217-210-5    2,4-Diklór-benzilalkohol                   VI/1,22      Tartósító szer
ALCOHOL

DICHLOROMETHANE                         75-09-2   200-838-9    Diklórmetán                          III/1,7      Oldószer

DICHLORO-m-XYLENOL   Diklórxilenol              133-53-9   205-109-9    2,4-diklór-3,5-xilenol                              Baktériumelleni szer/dezodoráló
                                                                                        anyag

DICHLOROPHENE      Diklorofén                97-23-4   202-567-1    Diklorofén                          III/1,11      Baktériumelleni szer/dezodoráló
                                                                                        anyag

DICHLOROPHENYL IMI-                       85058-43-1          1,3-Dioxolán, 2-[(1(2H)-imidazolil)-metil]-2-(2,4-diklórfe-           Baktériumelleni szer
DAZOLDIOXOLAN                                         nil)-4-[4-(4-etoxi-karbonil-hexahidropirazinil)-fenil]-oxi-
                                                metil-

DICOCAMINE                            61789-76-2  263-086-0    Aminok, di-kókusz-alkil-                             Lágyító szer/emulgeáló szer/antisz-
                                                                                        tatizáló szer/hajkondicionáló anyag

DICOCODIMETHYLAMINE                                      Aminok, kókusz-alkil, N,N-dimetil-, linolsav dimerrel alko-           Lágyító szer/emulgeáló szer
DILINOLEATE                                          tott sók
                                                                                                           L 97/133
DICOCODIMONIUM                          61789-77-3  263-087-6    Kvaterner ammóniumvegyületek, di-kókusz-alkil-dimetil,              Antisztatizáló szer/felületaktív
CHLORIDE                                            kloridok                                     anyag/emulgeáló szer/hajkondicio-
                                                                                        náló anyag
                                                                                                          L 97/134
                                     EINECS/ELINCS-
    INCI-név     INN-név  Eur. gyk. szerinti név   CAS-szám                      Kémiai/IUPAC-név                 Korlátozás          Funkció
                                       szám

DICOCOYL PENTAERYTH-                                   Citromsav, 1,2-dodecil-észter, bisz(kókusz-acil)-pentaeritri-            Lágyító szer
RITYL DISTEARYL CIT-                                   tollal alkotott észter
RATE

DICOCOYLETHYL                                                                                 Antisztatizáló szer/hajkondicionáló
                                                                                                          HU
HYDROXYETHYLMONIUM                                                                              anyag
METHOSULFATE

DICYCLOHEXYL SODIUM                    23386-52-9  245-629-3    Nátrium-1,4-diciklohexilszulfonát-szukcinát                     Felületaktív anyag/habjavító anyag/
SULFOSUCCINATE                                                                                oldhatóságjavító anyag/lemosó
                                                                                       anyag

DICYCLOPENTADIENE/T-                    220997-66-0          Triciklo[5,2,1,0(2,6)]deka-3,8-dién, metil-(1,1-dimetil-etil)-           Antioxidáns
BUTYLCRESOL COPOLY-                                    fenollal alkotott polimer
MER
                                                                                                          Az Európai Unió Hivatalos Lapja
DIDECENE                                         1-Dekén dimer                                    Lágyító szer

DIDECYLDIMONIUM                      7173-51-5   230-525-2    Didecil-dimetilammónium-klorid                           Antisztatizáló szer/felületaktív
CHLORIDE                                                                                   anyag/emulgeáló szer/hajkondicio-
                                                                                       náló anyag

DIERUCIC ACID                       63541-50-4           13-Dokozénsav, (Z)-, dimer                             Bőrkondicionáló anyag

DIETHANOLAMINE                       59219-56-6  261-663-1    Bisz(2-hidroxi-etil)-ammónium-hidrogénszulfát                    Pufferáló szer
BISULFATE

DIETHANOLAMINOOLEA-                                    9-Oktadekénamid, [bisz(2-hidroxi-etil)-amino]-, N,N-bisz(2-             Felületaktív anyag/habjavító anyag
MIDE DEA                                         hidroxi-etil)-

DIETHOXYETHYL SUCCI-                    26962-29-8           Butándisav, bisz(2-etoxi-etil)-észter                        Oldószer
NATE

DIETHYL ACETYL ASPAR-                                   Aszparaginsav, N-acetil-, dietil-észter                       Oldószer/bőrkondicionáló anyag
TATE

DIETHYL ASPARTATE                     43101-48-0  256-095-6    Dietil-DL-aszpartát                                 Antisztatizáló szer/bőrkondicio-
                                                                                       náló anyag

DIETHYL GLUTAMATE                     55895-85-7           DL-Glutaminsav, dietil-észter                            Antisztatizáló szer/hajkondic