อาหารไทยในวรรณคดี

Document Sample
อาหารไทยในวรรณคดี Powered By Docstoc
					                         ~๔~

                    อาหารไทยในวรรณคดี

๑. แกงมัสมั่น
 ๑.๑ ส่ วนผสม
                               ั่                 ่
    ๑.๑.๑ เนื้อไก่อก ๑ กิโลกรัม มะพร้าวขูด ๗ ขีด ตะไคร้หนฝอย ๒ ต้น ข่าหันฝอย ๒ ช้อนโต๊ะ ยีหร่ า ๑ ช้อน
                                       ่
        โต๊ะ ลูกกระวาน ๕ เม็ด ใบกระวาน ๕ ใบ กานพลู ๕ ต้น ดอกจันทร์ ๑ ดอก อบเชยป่ น
     ๑.๑.๒ ส่วนผสมเครื่ องแกง : พริ กไทยป่ น ๒๐ เม็ด พริ กแห้งเม็ดใหญ่ ๓๐ เม็ด กระเทียม ๑ ขีด
        หอมแดง ๑ ขีด กะปิ ๑ ช้อนโต๊ะ ถัวลิสง ๑ ถ้วย น้ ามะขามเปี ยกคั้น ประมาณ ๕ ฝัก
                         ่
        น้ าตาลปี บ ๒ ช้อนโต๊ะ น้ าปลา ๒-๓ ช้อนโต๊ะ หอมใหญ่ มันฝรั่ง ตามชอบ

 ๑.๒ วิธีทา
   ๑.๒.๑ โขลกเครื่ องแกง ( พริ กไทยป่ น, พริ กแห้งเม็ดใหญ่,กระเทียม, หอมแดง, กะปิ ) เข้าด้วยกัน
           ้
   ๑.๒.๒ นาไก่ลางให้สะอาด หันเป็ นชิ้นใหญ่พอสมควร
                  ่
   ๑.๒.๓ คั้นกะทิดวยน้ าอุ่น แบ่งเป็ นหัวกะทิ และหางกะทิ
             ้
            ้
   ๑.๒.๔ นาไก่ที่ลางเตรี ยมไว้ ต้มกับหางกะทิบนเตาไฟแรงปานกลางจนเปื่ อยรอไว้
                             ั               ้
   ๑.๒.๕ นาเครื่ องแกงที่โขลกได้ที่ ผัดกับหัวกะทิที่ค้ นไว้จนมีกลิ่นหอม นาเนื้อไก่ที่ตมในหางกะทิจนเปื่ อย
                                ั่
       ใส่ลงมาผัดให้เข้ากัน เติมหอมใหญ่และมันฝรั่งที่หนเป็ นชิ้นลงไป
   ๑.๒.๖ ปรุ งรสด้วยน้ าปลา น้ ามะขามเปี ยก น้ าตาลปี บ ให้ออกรสหวานและเปรี้ ยวนา เติมถัวลิสง
                                               ่
                       ~๕~

๒. ยาใหญ่
 ๒.๑ ส่ วนผสม
       ้
   ๒.๑.๑ วุนเส้นแช่น้ าให้นิ่ม
   ๒.๑.๒ ต้นหอม ผักชี หันท่อน
               ่
        ้          ั
   ๒.๑.๓ กุงสด ปลาหมึกสด หมูสบ (หมูชิ้น) ลวกให้สุก
   ๒.๑.๔ หอมหัวใหญ่ซอย แตงกวา กระเทียมดองซอย
         ้ ่
   ๒.๑.๕ ไข่ตมหันแว่น
   ๒.๑.๖ พริ กขี้หนูสดซอยหรื อโขลก น้ าปลา น้ าตาลปี๊ บ มะนาว
 ๒.๒ วิธีทา
   ๒.๒.๑ ผสมน้ าตาลปี๊ บ น้ ามะนาว น้ าปลา ให้เข้ากันก่อน
           ้                       ้
   ๒.๒.๒ ลวกวุนเส้นให้สุก และผสมทุกอย่างคลุกให้เข้ากัน ยกเว้นไข่ตม
   ๒.๒.๓ ชิมรสให้ได้เปรี้ ยว หวาน เค็ม เผ็ด หอมกลิ่นกระเทียมดอง
   ๒.๒.๔ ตักใส่จาน แต่งหน้าด้วย ไข่ตม ้
                         ~๖~

๓. ตับเหล็กลวก
 ๓.๑ ส่ วนผสม
   ๓.๑.๑ ตับเหล็ก ๑ เส้น
   ๓.๑.๒ กระเทียม ๑๐ กลีบ
   ๓.๑.๓ พริ กไทย ๑๐ เม็ด
   ๓.๑.๔ รากผักชี ๑ ราก
   ๓.๑.๕ พริ กขี้หนูสวน ๕-๗ เม็ด
   ๓.๑.๖ น้ าปลา ๑ ช้อนโต๊ะ
   ๓.๑.๗ น้ าส้ม ๑ ช้อนโต๊ะ
   ๓.๑.๘ ผักแนม มะเขือเทศ, ผักกาดหอม, แตง กวา, สับปะรด, หอมใหญ่
 ๓.๒ วิธีทา
   ๓.๒.๑ นาตับมาล้างให้สะอาดผึ่งให้สะเด็ดน้ า ตั้งน้ าให้เดือดใส่เกลือลงไปนิดหน่อย ใช้ไฟแรง
            ้
   ๓.๒.๒ นาตับที่ลางไว้ใส่ลงไปลวกพอสุกราดด้วยน้ าเย็นนามาหันเป็ นชิ้นบางๆ จัดกับผักแนม รับประทานกับน้ าจิ้ม
                                   ่
   ๓.๒.๓ วิธีทาน้ าจิ้ม โขลกกระเทียม พริ ก ไทย รากผักชี พริ กขี้หนูให้ละเอียดใส่น้ าปลาน้ ามะนาวอาจเติมน้ าตาล เพื่อ
       เพิ่มรสนิดหน่อย
                        ~๗~

๔. หมูแนม
  ๔.๑ ส่ วนผสม
            ั
    ๔.๑.๑ เนื้อหมูสบละเอียดนึ่งสุก ๑ ถ้วย
    ๔.๑.๒ หมูสามชั้นต้มให้สุกหันสี่ เหลี่ยมเล็กๆ ๑/๒ ถ้วย
                  ่
           ั่
    ๔.๑.๓ หนังหมูหนตามยาวบางๆลวกน้ าร้อน ๑/๔ ถ้วย
                      ั   ้
    ๔.๑.๔ มะพร้าวขีด ๑ ขีด(คั้ นเอาแต่หวกะทิขนๆ ๓-๔ ช้อนโต๊ะ)
    ๔.๑.๕ น้ าส้มซ่า ๑ ช้อนโต๊ะ
    ๔.๑.๖ ผิวส้มซ่าหันฝอย ๑ ช้อนชา
             ่
    ๔.๑.๗ น้ ามะนาว ๒ ช้อนโต๊ะ
    ๔.๑.๘ น้ ากระเทียมดอง ๒ ช้อนโต๊ะ
    ๔.๑.๙ น้ าตาลทราย ๖ ช้อนโต๊ะ
    ๔.๑.๑๐ เกลือป่ น ๒ ช้อนชา
    ๔.๑.๑๑ กระเทียมดองหันตามยาวกลีบบางๆ ๒๐ กลีบ
              ่
    ๔.๑.๑๒ น้ าส้มซ่า ๑ ช้อนโต๊ะ
    ๔.๑.๑๓ ข้าวคัว ๑/๔ ถ้วย
           ่
    ๔.๑.๑๔ ถัวลิสงคัวปอกเปลือกบุบพอแหลก ๑/๔ ถ้วย
         ่   ่
    ๔.๑.๑๕ หอมแดงหันตามยาวกลีบบางๆ ๑/๔ ถ้วย
            ่
    ๔.๑.๑๖ ข่าอ่อนโขลกละเอียด ๒ ช้อนชา
    ๔.๑.๑๗ พริ กชี้ฟ้าเขียว-แดง-เหลือง ๕ เม็ด
    ๔.๑.๑๘ ผักที่ใช้รับประทานใบทองหลาง ผักกาดหอม ใบชะพลู ฯลฯ เป็ นต้น


  ๔.๒ วิธี ทา
                                               ั
   ๔.๒.๑ ผสมน้ าส้มซ่า น้ ามะนาว เกลือป่ น น้ ากระเทียมดอง น้ าตาลทรายชิมให้ได้ ๓ รส รสให้จด
                                             ้ ่ ่
   ๔.๒.๒ นาเนื้อหมู หมูสามชั้น หนังหมูใส่ภาชนะแล้วใส่น้ าปรุ งลงไปคนให้เข้ากันดีแล้วใส่ขาวคัว ถัวลิสงคัวคลุกให้
                                                     ่
       เข้ากัน
                             ั
   ๔.๒.๓ เวลาเสิ ร์ฟ จัดหมูแนมใส่จาน ราดด้วย หัวกะทิต้ งไฟพอเดือดทิ้งไว้ให้เย็น โรยด้วยหอมแดง กระเทียมดอง
      ผิว ส้มซ่า และพริ กเขียว แดง เหลือง รับประทานกับผักแนม,ไส้กรอกไทย
                       ~๘~

๕. ก้ อยกุ้ง
  ๕.๑ ส่ วนผสม
            ั
    ๕.๑.๑ เนื้อหมูสบละเอียดนึ่งสุก ๑ ถ้วย
    ๕.๑.๒ หมูสามชั้นต้มให้สุกหันสี่ เหลี่ยมเล็กๆ ๑/๒ ถ้วย
                  ่
               ั่
    ๕.๑.๓ หนังหมูหนตามยาวบางๆลวกน้ าร้อน ๑/๔ ถ้วย
                      ั    ้
    ๕.๑.๔ มะพร้าวขีด ๑ ขีด(คั้ นเอาแต่หวกะทิขนๆ ๓-๔ ช้อนโต๊ะ)
    ๕.๑.๕ น้ าส้มซ่า ๑ ช้อนโต๊ะ
    ๕.๑.๖ ผิวส้มซ่าหันฝอย ๑ ช้อนชา
             ่
    ๕.๑.๗ น้ ามะนาว ๒ ช้อนโต๊ะ
    ๕.๑.๘ น้ ากระเทียมดอง ๒ ช้อนโต๊ะ
    ๕.๑.๙ น้ าตาลทราย ๖ ช้อนโต๊ะ
    ๕.๑.๑๐ เกลือป่ น ๒ ช้อนชา
    ๕.๑.๑๑ กระเทียมดองหันตามยาวกลีบบางๆ ๒๐ กลีบ
                 ่
    ๕.๑.๑๒ น้ าส้มซ่า ๑ ช้อนโต๊ะ
    ๕.๑.๑๓ ข้าวคัว ๑/๔ ถ้วย
           ่
    ๕.๑.๑๔ ถัวลิสงคัวปอกเปลือกบุบพอแหลก ๑/๔ ถ้วย
         ่    ่
    ๕.๑.๑๕ หอมแดงหันตามยาวกลีบบางๆ ๑/๔ ถ้วย
                ่
    ๕.๑.๑๖ ข่าอ่อนโขลกละเอียด ๒ ช้อนชา
    ๕.๑.๑๗ พริ กชี้ฟ้าเขียว-แดง-เหลือง ๕ เม็ด
    ๕.๑.๑๘ผักที่ใช้รับประทาน ใบทองหลาง ผักกาดหอม ใบชะพลู ฯลฯ เป็ นต้น
  ๕.๒ วิธี ทา
                                                ั
    ๕.๒.๑ ผสมน้ าส้มซ่า น้ ามะนาว เกลือป่ น น้ ากระเทียมดอง น้ าตาลทรายชิมให้ได้ ๓ รส รสให้จด
                                               ้ ่ ่
    ๕.๒.๒ นาเนื้อหมู หมูสามชั้น หนังหมูใส่ภาชนะแล้วใส่น้ าปรุ งลงไปคนให้เข้ากันดีแล้วใส่ขาวคัว ถัวลิสงคัว
                                                      ่
        คลุกให้เข้ากัน
                               ั
    ๕.๒.๓ เวลาเสิ ร์ฟ จัดหมูแนมใส่จาน ราดด้วย หัวกะทิต้ งไฟพอเดือดทิ้งไว้ให้เย็น โรยด้วยหอมแดง
        กระเทียมดอง ผิว ส้มซ่า และพริ กเขียว แดง เหลือง รับประทานกับผักแนม,ไส้กรอกไทย
                         ~๙~

๖. ต้ มยาปลาเทโพ
  ๖.๑ ส่ วนผสม
      ๖.๑.๑ เนื้อพื้นท้องเทโพ ล้างสะอาด ๑ กิโลกรัม
      ๖..๑.๒ ข่าหันเป็ นแว่น ๑๐ แว่น
             ่
               ้
      ๖.๑.๓ รากผักชีลางสะอาดทุบพอแตก ๓ ราก
              ั
      ๖.๑.๔ ตะไคร้ตดเป็ นท่อนทุบพอแหลก ๓ ต้น
      ๖.๑.๕ พริ กขี้หนูบุบพอแหลก ๒๐ เม็ด
      ๖.๑.๖ใบมะกรู ดฉี กเป็ นชิ้นเล็กๆ ๕ ใบ
      ๖.๑.๗ ผักชีเด็ดใบ ๑/๒ ถ้วย
      ๖.๑.๘ น้ าซุบไก่ ๖ ถ้วย
      ๖.๑.๙ น้ าพริ กเผา ๒-๓ ช้อนโต๊ะ
      ๖.๑.๙ น้ าปลา น้ าตาล อย่างละ ๒ ช้อนโต๊ะ
      ๖.๑.๑๐ น้ ามะนาว ๓ ช้อนโต๊ะ
      ๖.๑.๑๑ เกลือป่ น ๑ ช้อนชา
  ๖.๒ วิธีทา
      น้ าซุบตั้งไฟพอเดือด ใส่ตะไคร้ ข่า ใบมะกรู ด รากผักชี พริ กขี้หนู เกลือ เดือดอีกครั้งจึงใส่ปลา ตั้งต่อไปให้เดือด
  ทัว อย่าคน ปลาจะไม่เป็ นชิ้นและเหม็นคาว ปรุ งรสด้วยน้ าพริ กเผา น้ าปลา น้ าตาล และน้ ามะนาว โรยหน้าด้วยผักชี ชิม
   ่
  รสตามชอบ รับประทานร้อนๆ
                        ~ ๑๐ ~

      ้
๗. ขนมจีน นายา แกงขม
  ๗.๑ ส่ วนผสม
    (ก) น้ ายา
    ๗.๑.๑ พริ กแห้งเม็ดใหญ่ ผ่าเอาเม็ดออก แช่น้ า ๑๐ เม็ด
    ๗.๑.๒ หอม ปอกเปลือก ๕ หัว
    ๗.๑.๓ กระเทียมปอกเปลือก ๑/๒ ถ้วย
    ๗.๑.๔ กระชายใช้แต่รากขูดเปลือกออก หันบางๆ ๑/๒ ถ้วย
                         ่
    ๗.๑.๕ ข่าหันเป็ นแว่นบาง ๕ แว่น
           ่
               ั่
    ๗.๑.๖ ตะไคร้หนบางๆ ๓ ช้อนโต๊ะ
    ๗.๑.๗ เกลือป่ น ๑ ช้อนชา
    ๗.๑.๘ ปลากุเลาเค็มหรื อปลาอินทรี เค็ม ปิ้ งให้สุกเอาแต่เนื้อ ๕ ช้อนโต๊ะ
    ๗.๑.๙ ปลาช่อนสด ๑ ตัว
    ๗.๑.๑๐ หัวกะทิ ๒ ถ้วย
    ๗.๑.๑๑หางกะทิ ๔ ถ้วย
    ๗.๑.๑๒ กะปิ ๑ ช้อนโต๊ะ
    ๗.๑.๑๓ ใบมะกรู ดฉี กเป็ นชิ้นเล็ก ๆ ๕ ใบ
    (ข) ส่วนผสมแกงขม
    ๗.๑.๑๔ มะระจีน ๑ ลูก
              ้
    ๗.๑.๑๕ ผักบุง ๓-๔ ต้น
    ๗.๑.๑๖ หอมแดง ๒ หัว
    ๗.๑.๑๗ พริ กสด ๓ เม็ด
    ๗.๑.๑๘ ผักกาดดอง
    ๗.๑.๑๙ ใบแมงลัก
    ๗.๑.๒๐ ถัวงอก
          ่
        ้
  ๗.๒ วิธีทานาพริกแกง
    นาพริ กแกง เช่น พริ กแห้ง หอม กระเทียม กระชาย ข่า ตะไคร้ เกลือ ต้มกับหางกะทิให้เปื่ อย แล้วตักขึ้นให้สะเด็ด
                                                 ้
    น้ า ใส่ปลาช่อนลงต้มในน้ าที่เหลือจนสุก ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วแกะเอาแต่เนื้อ แล้วเครื่ องที่ตมไว้มาโขลกให้ละเอียด
                                                  ั
    แล้วใส่กะปิ ใส่ปลากุเหลา ปลาช่อน โขลกรวมกัน ตักเครื่ องที่โขลกเสร็ จแล้วใส่หม้อ ใส่หวกะทิ น้ าที่เหลือจาก
                                       ้
    ต้มปลา ละลายให้เข้ากัน ยกขึ้นตั้งไฟปานกลาง คอยคนบ่อยๆ อย่าให้กนไหม้ คนจากว่าหัวกะทิแตกมันลอย
    ขึ้นมา ใส่น้ าปลา น้ าตาล และใบมะกรู ด ตั้งไฟอีกครั้ง พอเดือด ชิมรส อีกครั้ง รับประทานกับขนมจีนและแกงขม
  ๗.๓ วิธีทาแกงขม
    มะระ ผ่าครึ่ ง แกะเม็ดออก หันตามขวาง เคล้าเกลือทิ้งไว้ประมาณ ๑๐ นาที นาไปล้างน้ า ต้มในน้ าเดือดที่ใส่เกลือ
                   ่
    เล็กน้อย พอสุกตักขึ้นแช่ในน้ าเย็นทันทีสกครู่ แล้วสงขึ้นให้สะเด็ดน้ า ผักบุง ตัดเป็ นท่อนสั้นๆ ลวกพอสุก ส่วน
                        ั                 ้
    ใบแมลงลักถัวงอก ลวกพอสุกเช่นกัน หอมแดงปอกเปลือก หันซอย เจียวให้เหลือง พริ กสดหันตามขวางและ
             ่                      ่                ่
    ผักกาดดองหันซอย ่
~ ๑๑ ~
                       ~ ๑๒ ~

๘. แกงอ่อมมะระ
  ๘.๑ ส่ วนผสม
    ๘.๑.๑ ปลาดุกอุย ๒ ตัว
    ๘.๑.๒ มะระ ๒ ผล
    ๘.๑.๓ หัวกะทิ ๑ ถ้วย
    ๘.๑.๔ หางกะทิ ๓ ถ้วย
    ๘.๑.๕ น้ าปลา ๑-๒ ช้อนชา
    ๘.๑.๖ น้ าตาล ๑ ช้อนชา
    (ก) ส่วนผสมเครื่ องแกง
    ๘.๑.๗ พริ กแห้ง ๕ เม็ด
    ๘.๑.๘ ข่าหันตามขวางบางๆ ๑ ช้อนโต๊ะ
         ่
            ั่
    ๘.๑.๙ ตะไคร้หนซอย ๓ ต้น
    ๘.๑.๑๐ หอมแดงปอกเปลือก ๕ หัว
    ๘.๑.๑๑ กระเทียมปอกเปลือก ๒๐ กลีบ
    ๘.๑.๑๒ ผิวมะกรู ด หันซอย ๑ ช้อนชา
               ่
              ั
    ๘.๑.๑๓ รากผักชีสบหยาบ ๑ ช้อนโต๊ะ
    ๘.๑.๑๔ เกลือ ๑ ช้อนชา
    ๘.๑.๑๕ กะปิ ๑/๒ ช้อนโต๊ะ
  ๘.๒ วิธีทา
    โขลกพริ กแกงเข้าด้วยกันให้ละเอียดแล้วใส่กะปิ โขลกอีกครั้งให้เข้ากันดี ปลาดุกขูดเมือก ตัวหัว ตัดครี บ เอา
                                ่   ่
    ก้างออก สับเป็ นชิ้นหนาพอสมควร ส่วนมะระ ผ่าครึ่ ง ลอกเยือที่อยูติดกับเม็ดออก หันตามขวาง ถ้าไม่ชอบขม
                                           ่

                                           ั
    ใส่น้ าเกลือเสี ยก่อนแล้วจึงล้างออก ตักเครื่ องแกงใส่หม้อ ตั้งไฟ ผัดจนหอม ใส่หวกะทิครึ่ งถ้วย เคี่ยวจนแตกมัน
    จึงใส่หางกะทิ พอเดือดใส่ปลา เดือดอีกครั้งใส่มะระ เมือเดือดเข้ากันดี ปรุ งรสด้วยน้ าปลาและน้ าตาล ชิมรสตาม
    ชอบ แล้วราดหัวกะทิที่เหลือลงไป ปิ ดไฟ ตักใส่ถวย  ้
                          ~ ๑๓ ~

๙. ข้ าวหุง ปรุ งอย่ างเทศ
   ๙.๑ ส่ วนผสม
       ๙.๑.๑ ข้าวสาร ๑/๒ กิโลกรัม
       ๙.๑.๒ ไก่ ๑/๒ กิโลกรัม
       ๙.๑.๓ น้ ามันพืช ๑ ถ้วย
       ๙.๑.๔ เต้าเจี้ยวขาว ๑/๔ ถ้วย
       ๙.๑.๕ ซีอิ้วขาว ๓ ช้อนโต๊ะ
       ๙.๑.๖ ขิงอ่อนซอย ๒ ช้อนโต๊ะ
       ๙.๑.๗ กระเทียม ๒ ช้อนโต๊ะ
       ๙.๑.๘ เห็ดฟาง ผ่าครึ่ ง ๑ ขีด
       ๙.๑.๙ มะเขือเทศสี ดา ผ่าเสี้ ยว ๕ ผล
       ๙.๑.๑๐ ผงกะหรี่ ๑ ช้อนโต๊ะ
       ๙.๑.๑๑ใบกระวาน ๒ ใบ
       ๙.๑.๑๒ อบเชย ๑ แท่ง
       (ก) ส่วนผสมอาจาด
       ๙.๑.๑๓ น้ าส้มสายชู ๑/๒ ถ้วย
       ๙.๑.๑๔ น้ าตาลทราย ๑/๓ ถ้วย
       ๙.๑.๑๕ เกลือป่ น ๑ ช้อนโต๊ะ
       ๙.๑.๑๖ แตงกวาผ่าสี หันตามขวาง ๕ ผล
                   ่
       ๙.๑.๑๗ หอมแดงปอกเปลือกหันตามยาวบางๆ ๕ หัว
                       ่
       ๙.๑.๑๘ พริ กชี้ฟ้า หันตามขวาง ๕ เม็ด
                  ่
               ั
       ๙.๑.๑๙ ผักชีสบหยาบ ๑/๔ ถ้วย
   ๙.๒ วิธีทา
       ซาวข้าวเจ้าให้สะอาดใส่กระชอนพักไว้ แล่เอาแต่เนื้อ หันชิ้นพอคา ส่วนกระดูกนาไปต้มเป็ นน้ าซุป โขลก
                                   ่
       กระเทียม เต้าเจี้ยว ขิง พอละเอียด แล้วผัดด้วยน้ ามันให้หอม ใส่ผงกะหรี่ ไก่ ข้าวสาร เห็ดฟาง มะเขือเทศ ผัดให้
                                             ้
       เข้ากัน ตักขึ้นพักไว้ เอาน้ ามันที่เหลือ ผสมกับน้ าซุป สาหรับนึ่งข้าว โดยใช้ขาว ๑ ส่วน น้ าซุป ๑ ๑/๔-๑ ๑/๒ ถ้วย
       ก่อนนึ่งใส่ใบกระวาน อบเชยลงไปด้วย นึ่งในน้ าเดือดจัด ปิ ดฝาให้สนิทประมาณครึ่ งชัวโมง รับประทาน
                                                  ่
       กับอาจาด
                     ~ ๑๔ ~

๙.๓ วิธีทาอาจาด
ผสมน้ าส้มสายชู น้ าตาล เกลือเข้าด้วยกัน ใส่แตงกวา หอมแดง และพริ กชี้ฟ้า โรยด้วยผักชี
                             ~ ๑๕ ~     ๑๐. แกงคั่วส้ มหมูป่าใส่ ระกา
         ๑๐.๑ ส่ วนผสม
            ๑๐.๑.๑ เนื้อหมูป่า ๑ กิโลกรัม
            ๑๐.๑.๒ เนื้อระกาฝานบางๆ ๕ ลูก
            ๑๐.๑.๓ เนื้อปลาสลาดย่างใช้แต่เนื้อ ๑/๒ ถ้วย
            ๑๐.๑.๔ หัวกะทิ ๒ ถ้วย
            ๑๐.๑.๕ หางกะทิ ๔ ถ้วย
            ๑๐.๑.๖ น้ าตาล ๑ ช้อนโต๊ะ
            ๑๐.๑.๗ น้ าปลา ๒ ช้อนโต๊ะ
            (ก) ส่วนผสมน้ าพริ กแกง
            ๑๐.๑.๘ พริ กแห้งแช่น้ า ๑๐ เม็ด
            ๑๐.๑.๙ หอมแดงปอกเปลือก ๑/๔ ถ้วย
            ๑๐.๑.๑๐ กระเทียมปอกเปลือก ๑/๒ ถ้วย
                      ั่
            ๑๐.๑.๑๑ ตะไคร้หนซอย ๓ ช้อนโต๊ะ
            ๑๐.๑.๑๒ พริ กไทย ๒๐ เม็ด
            ๑๐.๑.๑๓ เกลือป่ น ๑ ช้อนชา
            ๑๐.๑.๑๔ ข่าหันเป็ นแว่นบางๆ ๑ แง่ง
                    ่
                        ั่
            ๑๐.๑.๑๕ รากผักชีหนละเอียด ๑ ช้อนชา
            ๑๐.๑.๑๖ กะปิ ๒ ช้อนโต๊ะ
         ๑๐.๒ วิธีทา
            หันเนื้อหมูเป็ นชิ้นใหญ่บาง แล้วนาไปเคี่ยวกับหางกะทิ ๒ ถ้วย จนเปื่ อยประมาณ ๒๐-๓๐ นาที โขลกเครื่ อง
             ่
น้ าพริ กให้ละเอียด แล้วใส่เนื้อปลาแกะ กะปิ โขลกรวมกันอีกครั้ง หัวกะทิเคี่ยวให้แตกมัน นาพริ กแกงลงผัดให้หอม เติมหางกะทิหรื อน้ า
ซุปก็ได้ ใส่เนื้อหมูลงผัดในน้ าพริ กแกงให้มีกลิ่นหอม พอเดือด ใส่ระกา ปรุ งรสด้วยน้ าปลา และน้ าตาล ชิมรสตามชอบ ปิ ดไฟ ตักใส่
ถ้วย

				
DOCUMENT INFO
Description: อาหารไทยในวรรณคดี