PRODUCTIONS by hcj

VIEWS: 28 PAGES: 2

									                 You Name It! Muziekprodukties
                       Egelantierlaan 26
                       2015 KJ Haarlem
                       tel.: 023 5421221
                        Email: yni@xs4all.nl
                      K.v.K. Amsterdam: 340.84.880
                      inhoud.pl.verkl.nr.2006/106/11
                  vergunning arbeidsbemiddeling: CBA/A 00.0098              overeenkomst
De ondergetekenden,

1.     Naam          :
      Adres          :
      Postcode en plaats:   :

handelende in de kwaliteit van volledig (statutair) bevoegde vertegenwoordiger/ster van
(naam bedrijf):

hierna te noemen opdrachtgever, en

2.     Naam          : Eric Timmermans
      Adres          : Egelantierlaan 26
      Postcode en plaats   : 2015 KJ Haarlem

handelende in de kwaliteit van gemachtigde van de groep/de musicus/de artiest :


hierna te noemen geëngageerde.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1 plaats en tijdstip van optreden,
Geëngageerde zal op        :            een optreden verzorgen in
    zaal/gebouw/lokatie    :
    adres           :
    postcode en plaats     :

De uitvoering/optreden vangt aan om/tussen   .00 uur en duurt tot  .00 uur, verdeeld over diverse sets van 45
minuten.

Artikel 2 werkzaamheden, bezetting + kleding
De door geëngageerde te verrichten werkzaamheden houden in (korte beschrijving):


Artikel 3 betaling,
Opdrachtgever betaalt aan You Name It! Muziekprodukties voor de in deze overeenkomst tot het verrichten van
enkele diensten genoemde werkzaamheden een uitkoopsom van €               , exclusief BTW. Deze
uitkoopsom is inclusief reiskosten, loonbelasting en GAK- premies. You Name It! Muziekprodukties draagt
zorgt voor een correcte afdracht van de sociale premies naar de betreffende instanties.

Artikel 4 wijze van betaling,
Tenzij anders overeengekomen, betaalt opdrachtgever de verschuldigde uitkoopsom uiterlijk 2 weken na
ontvangst van de factuur gezonden door You Name It! Muziekprodukties. Zonder enige ingebrekestelling is over
het openstaande bedrag een krediettoeslag verschuldigd van 5% per maand of een deel van een maand. Indien
opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan deze uit handen worden gegeven,
in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige
vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
Artikel 5 geluidsinstallatie,
Geëngageerde draagt wel/geen zorg voor een piano en geluidsinstallatie, maar wel/geen zorg voor een
lichtinstallatie. Een geaard 220- Volts stopcontact binnen een straal van 15 meter op de plaats van optreden is
noodzakelijk.

Artikel 6 kleding
Geëngageerde zal optreden in tenue de ville/ pak/ smoking.

Artikel 7,
You Name It Muziekprodukties is als volwaardig lid aangesloten bij de BOSKA. (Belangenvereniging
Ondernemers in de Sectoren Kunst en Amusement. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van
de BOSKA van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen U op verzoek worden toegezonden. De
algemene voorwaarden zijn ook te bezien via de homepage van You Name It! Muziekprodukties;
http://www.nederlandgaatmuzikaal.nl

Aldus opgemaakt in tweevoud en goedgekeurd,
te (plaatsnaam):            op (datum):

Opdrachtgever                            Geëngageerde
(               )                   (E. Timmermans)

								
To top