โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ม. 4_ม.5.ปี 53 doc by prachaksinlakarn

VIEWS: 18,016 PAGES: 10

									                      โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ท31101 . ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

                                                                            อัตราส่วนค
   หน่วย               ผลการเรียนรู้                                         เวลา / ก่อน กลางภาค
                                        สาระการเรียนรู้          ชิ้นงาน
  การเรียนรู้ที่            ที่คาดหวัง                                          ชั่วโมง กลางภาค     ก
                                                                         (20) (30)
   1. อิเหนา                                                               12
           1.                          1.          - ท่องบทอาขยาน              (2)   3
           อ่านทานองเสนาะบทร้อยกรองที่มีคุณค่าและประทับใจได้   หลักการอ่านบทร้อยกรอง
           2. พินิจคุณค่าวรรณคดี                            - จัดป้ายนิเทศ             (8)   5    10
           เรื่องอิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง            2. การแปลความ ตีความ ผังมโนทัศน์
           ได้                          ขยายความ วิเคราะห์  การเดินทัพ               (2)   3     -
           3. เขียนผังมโนทัศน์การเดินทัพ             วิจารณ์        - ใบงาน
           จากวรรณคดีเรื่องอิเหนา                ประเมินค่าวรรณคดี
           ตอนศึกกะหมังกุหนิงได้                 เรื่องอิเหนา
                                      ตอนศึกกะหมังกุหนิงได้    2.     1. พินิจคุณค่าบทร้อยกรองเรื่องมาตาปิตุคุณ –       1. การวิเคราะห์คุณค่าบท -                   6
นมัสการมาตาปิตุคุณ อาจาริยคุณได้                      ร้อยกรองเรื่องมาตาปิตุคุณ เขียนคาขวัญเกี่ยวกับพระคุณของพ่อ  (2)   4    5
          2. ใช้คาได้ถูกต้องเหมาะสม                –             แม่
  -อาจาริยคุณ                               อาจาริยคุณ         ครูอาจารย์          (4)    5     15
                                      2. การเพิ่มคา การใช้คา   -ใบงาน
                                      และ
                                      การสะกดคา

                      โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ท31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 หน่วย               ผลการเรียนรู้                                                 เวลา / ก่อน
                                             สาระการเรียนรู้           ชิ้นงาน
การเรียนรู้ที่            ที่คาดหวัง                                                  ชั่วโมง กลางภาค
                                                                               (20)
  3.                                                                         9
นิทานเวตาล 1. พินิจคุณค่าวรรณคดีเรื่องนิทานเวตาลได้        1. การวิเคราะห์คุณค่า              -                 (7)   -
      2.                           นิทานเวตาล                    นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
      มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 2. การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต        - จัดป้ายนิเทศนิทานเวตาล    (2)    -
                                                          10 เรื่อง
                                                          - ใบงาน                  -

   4.                                                                       9
นิราศนรินทร์ 1. พินิจคุณค่าวรรณคดีเรื่องนิราศ -นรินทร์คาโคลงได้    1.                      - ใบงาน             (7)    -
 คาโคลง     2. แต่งโคลงสี่สุภาพได้                 การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีเรื่องนิราศนรินทร์คาโคลง - แต่งโคลง
                                     2. การแต่งโคลงสี่สุภาพ              สี่สุภาพ       (2)  -                       โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ท31102 . ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
                                                             อัตราส่วนคะแนน
 หน่วย           ผลการเรียนรู้                               เวลา /  ก่อน กลางภาค   หลัง ปลายภาค
                              สาระการเรียนรู้       ชิ้นงาน
การเรียนรู้ที่        ที่คาดหวัง                                ชั่วโมง กลางภาค      กลางภาค
                                                         (20)  (30)    (20)  (30)
   1.                                                 12
ทุกข์ของชาว 1. พินิจคุณค่าวรรณกรรม          1. วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม  -            (2)   3
   นา   เรื่องทุกข์ของชาวนาในบทกวีได้      เรื่อง ทุกข์ของชาวนา     การเขียนโครงงานก
 ในบทกวี 2.                     ในบทกวี           ารทานาและพิธี     (8)    5     10    -  -
      อธิบายองค์ประกอบของภาษาที่ใช้ใน     2. องค์ประกอบของภาษา     ทาขวัญข้าว
      การสื่อสารได้                             - จัดป้ายนิเทศ     (2)    3     -    -  -
                                         - ใบงาน

  2.   1.                1.           - ท่องบทอาขยาน            6
มงคลสูตรคา อ่านทานองเสนาะบทร้อยกรองที่มีคุณ หลักการอ่านบทร้อยกรองปร -                  (2)    4     5    -  -
  ฉันท์  ค่าและประทับใจได้        ะเภทคาฉันท์       เรียงความเกี่ยวกับโล
         2. พินิจคุณค่าบทร้อยกรอง       2. การวิเคราะห์คุณค่า   กส่วนตัว        (4)     5    15     -     -
         เรื่อง มงคลสูตรคาฉันท์ได้      บทร้อยกรองเรื่อง มงคลสูตร- - ใบงาน
         2.                  คาฉันท์
         ใช้ภาษาในการรับสารจากการฟังและ    3. การรับสารจากการฟัง
         การอ่านได้              การอ่าน
         3. อ่านเพื่อพัฒนาตนเองได้      และการอ่านเพื่อพัฒนาตนเอ
                           ง
                       โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ท31102 . ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

                                                               อัตราส่วนคะแนน
 หน่วย           ผลการเรียนรู้                               เวลา /   ก่อน  กลางภาค    หลัง  ปลายภาค
                               สาระการเรียนรู้      ชิ้นงาน
การเรียนรู้ที่        ที่คาดหวัง                                ชั่วโมง  กลางภาค        กลางภาค
                                                          (20)   (30)    (20)   (30)
 3. หัวใจ                                                18
 ชายหนุ่ม    1. พินิจคุณค่าวรรณกรรม         1.             -          (7)     -     -     8     8
         เรื่องหัวใจชายหนุ่มได้         วิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม   จดหมายถึงเพื่อน
         2.                   เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม    - ใบงาน       (8)     -     -     8     16
         ใช้ภาษาในการส่งสารด้วยการพูดการอ่าน  2. การเขียนจดหมาย
         และการเขียนได้อย่างเหมาะสม       3. การสื่อสารเพื่อกิจธุระ            (3)     -     -     4     6
         3. ใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อธุรกิจได้
                       โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ท42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

 หน่วย                     ผลการเรียนรู้                                                  เว
                                                      สาระการเรียนรู้          ชิ้นงาน
การเรียนรู้ที่                  ที่คาดหวัง                                                   ชั่ว

   1.
 ชวนคิด 1. อ่านทานองเสนาะบทร้อยกรองประเภทร่ายยาวได้                       1.                - ท่องบทอาขยาน          (
พินิจคุณค่า 2. พินิจคุณค่าวรรณคดี                                การอ่านบทร้อยกรองประเภทร่ายยาว
      เรื่องมหาเวสสันดร กัณฑ์มัทรีได้                           2. การอ่านแปลความ ตีความ     -                (
                                                 วิเคราะห์ วิจารณ์ และ      รายงานการศึกษาจิตรกรรมฝาผนัง
                                                 ประเมินค่าวรรณคดีเรื่อง     เรื่อง มหาเวสสันดร
         3. พูดต่อประชุมชนโดยใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม                  มหาเวสสันดร กัณฑ์มัทรี      ชาดก ณ วัดป่า
         4. ใช้คาและสานวนได้ถูกต้องเหมาะสม                        3. การพูดต่อประชุมชน       หนองม่วง             (
       5. แต่งประโยคได้ถูกต้องตามเจตนา                         4. การใช้ถ้อยคาสานวน     - ใบงาน
       ผู้ส่งสาร                                    5. การร้อยเรียงประโยค                           (
       6.                                        6. ส่วนประกอบของภาษา
       บอกความหมายของปริศนาคาทายและเปรียบสานวนภาษิตอีสานกับสานวนไทยได้ถูกต้อง      7.                                     (
                                                ปริศนาคาทายและสานวนภาษิตอีสาน
                                                                                     (                     โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ท42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1     หน่วย               ผลการเรียนรู้
                                             สาระการเรียนรู้                      ชิ้นงาน
    การเรียนรู้ที่            ที่คาดหวัง

      2.
ภูมิปัญญาคัมภีร์ฉันทศาสตร์ 1.                        1. การอ่านบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี
              อ่านทานองเสนาะบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานีได้    2. การอ่านแปลความ ตีความ วิเคราะห์
              2. พินิจคุณค่าวรรณกรรม              วิจารณ์ และ ประเมินค่าวรรณกรรม        -
              เรื่องคัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ได้  เรื่องคัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์  ป้ายนิเทศการศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับย
                                      3. การเขียนเชิงกิจธุระ            ไทย หรือสมุนไพรไทย
                                      4. การแต่งกาพย์ยานี              - ใบงาน
             3. เขียนเชิงกิจธุระได้
             4. แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานีได้
                    โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ท42101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

                                                               อัตราส่วนคะแนน
    หน่วย             ผลการเรียนรู้                              เวลา / ก่อน กลางภาค หลัง ปลายภาค
                                      สาระการเรียนรู้      ชิ้นงาน
   การเรียนรู้ที่          ที่คาดหวัง                               ชั่วโมง กลางภาค     กลางภาค
                                                            (20) (30)    (20) (30)
       3.                                                  9
รู้เปรื่องปราดมัทนะพาธา 1.                    1.                       (1)            -   -
            อ่านทานองเสนาะบทร้อยกรองประเภทฉันท์ได้  การอ่านบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี
            2. พินิจคุณค่าวรรณคดี          2. การอ่านแปลความ ตีความ     -      (4)   5    8    -    -
            เรื่อง มัทนะพาธาได้           วิเคราะห์ วิจารณ์ และ      ใบงาน
                                 ประเมินค่าวรรณคดี เรื่อง
                                  มัทนะพาธา
           3. ถามและตอบได้ถุฏต้องตามจุดประสงค์      3. การถามการตอบ                                   -     -
           4. มีคุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร       4. คุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร         (2)    3       4
                                                          (2)    2       4     -     -
                     โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ท42102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

                                                                                  อัตราส
 หน่วย          ผลการเรียนรู้                                                     เวลา / ก่อน    กลางภา
                                   สาระการเรียนรู้              ชิ้นงาน
การเรียนรู้ที่       ที่คาดหวัง                                                      ชั่วโมง กลางภาค
                                                                              (20)    (30)
  1.                                                                       22
 ลิลิต  1.                        1.                 - ท่องบทอาขยาน                   (2)   3     4
ตะเลงพ่าย อ่านทานองเสนาะบทร้อยกรองประเภทร่ายสุภาพได้    การอ่านบทร้อยกรองประเภทร่ายสุภาพ  -
     2. พินิจคุณค่าวรรณคดี               2. การอ่านแปลความ ตีความ      หนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านอีสาน    (8)    8     12
     เรื่องลิลิตตะเลงพ่ายได้              วิเคราะห์ วิจารณ์ และ        - การแต่งร่ายสุภาพ
                              ประเมินค่าวรรณคดีเรื่อง       - ใบงาน
                              ลิลิตตะเลงพ่าย
         3. ฟังและอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้          3. การฟังและอ่านอย่างมีวิจารณญาณ                     (3)  4  6
                                   4. การสร้างคา
         4. อธิบายหลักการสร้างคาได้                                                  (2)  5  8
                                   5. การแต่งร่ายสุภาพ
         5. แต่งบทร้อยกรองประเภทร่ายสุภาพได้                                              (2)
         6. วิเคราะห์วรรณกรรมพื้นบ้านอีสานได้        6. วัฒนธรรมกับภาษา
                                   7. นิทานพื้นบ้านอีสาน                           (4)

                          โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ท42102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

                                                                 อัตราส่วนคะแนน
 หน่วย              ผลการเรียนรู้                                 เวลา /  ก่อน กลางภาค หลัง ปลายภาค
                                    สาระการเรียนรู้      ชิ้นงาน
การเรียนรู้ที่           ที่คาดหวัง                                  ชั่วโมง กลางภาค     กลางภาค
                                                              (20)  (30)   (20) (30)
  2.                                                        13
โคลนติดล้อ 1. พินิจคุณค่าวรรณกรรม                 1. การอ่านแปลความ     -           (5)   -   -     3   7
      เรื่อง โคลนติดล้อได้                  ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์  รายงานเชิงวิชาการ
                                  และ            - เรียงความ
                                  ประเมินค่าวรรณกรรม     - ใบงาน
         2. เขียนเรียงความเกี่ยวกับ            เรื่อง โคลนติดล้อ                (2)   -    -    3     3
         โลกสาธารณะได้                   2. การเขียนเรียงความ
3. เขียนรายงานเชิงวิชาการได้                    (2)  -  -  3  4
                      3. การเขียนรายงาน
4.                     เชิงวิชาการ       (2)  -  -  2  4
ใช้ภาษาในการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลได้ 4. ภาษากับเหตุผล
5. ใช้ภาษาสื่อสารในการประชุมได้                   (2)  -  -  2  4
                      5.
                      การสื่อสารในการประชุม

								
To top