Utviklingsmål for Atlanten videregående skole 2007- 2008 (2007

Document Sample
Utviklingsmål for Atlanten videregående skole 2007- 2008 (2007 Powered By Docstoc
					Mål- og tiltaksplan for Atlanten videregående skole 2007- 2011, med konkrete
                mål for skoleåret
                  2008 - 2009
 Atlanten videregående skole bygger sin virksomhet på dette kunnskapssynet:

”Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte
 livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.
 Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og
  sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi”.
(Fra: Læreplan for grunnskolen, videregående opplæring og voksenopplæring. Generell del.)
          Arbeidet vårt skal hvile på tre hovedpilarer:


     KUNNSKAP – SAMARBEID-
       ENTUSIASME              Overordnede målsettinger:

   Vår hovedoppgave er å legge til rette for at elevene får størst mulig
   læringsutbytte i alle fag, og med det en opplæring i tråd med egne
   forutsetninger og evner.


   Vi skal være en åpen og samarbeidende skole
Utvikl.område  Utvikl.mål    Tiltak      Ansvar      Når      Evaluering:
                                         Hva/Hvem/
                                         Hvordan
1.Elev-     Øke elevenes   Videreføre    Elevrådet i   2 ganger i  Evaluerings-
medvirkning   deltakelse og  prosjektet    samarbeid    løpet av   skjema./
        ansvar      ”Elevløftet”   med skolens   skoleåret.  samarbeid
                         ledelse     (Høst, vår)  mellom nytt
                                         elevråd og
                                         ledelsen ved
                                         Avgs./
                                         Skriftlig
                                         vedlegg til
                                         prosjektet

        Bedre      Forespørre    Ledelsen     Hele året   Rapport fra
        integrering av  elevrådsstyret                 elevrådsleder
        fremmed-     og oppnevne 1                  /lærer til
        språklige    lærer som                    ledelsen 4
                                         ganger/år
                 kontaktledd

        Øke elevenes   Trivselskomite  Ledelsen, K-   Fungerer   Skriftlig
        trivsel              lærere,     hele skole-  rapport til
                         elever      året     rektor
                                         /avd.ledere fra
                                         K-lærerne


                 Aktivitetsdag  Ledelsen +    Juni     Skriftlig
                         elever og           rapport til
                         lærere på           avd.leder og
                         idrettslinja          rektor
        Økt fokus på   Bli-kjent-    Ledelsen,    Første    Evalueringss
        elevrollen    opplegg VG1   elevrepr.,    skoleuka   kjema/alle
                         tillitsvalgte,         elever og
                         kontaktlærer          ansatte/
                         for elevrådet         nettbasert

                 Undervisn.    Kontakt-     Funksjons-  Elevunder-
                 komite i alle  lærerne og    tid hele   søkelse/
                 kontaktgr.    elevene i    skoleåret   ledelsen/
                         kontakt-            nettbasert
                         gruppen


                 Briefing for   Kontakt-     September-  Rapport til
                 medlemmer av   lærere      oktober    rektor h-08
                 undervisnings-
                 komiteene
Utvikl.område    Utvikl.mål     Tiltak       Ansvar     Når     Evaluering:
                                            Hva/Hvem/
                                            Hvordan
          Eleven skal tas  Økt bruk av     Faglærer i   Hele     Elektronisk
          med i plan-    Fronter, der    samarbeid   skoleåret  spørre-
          legging,      planer,       med elev          skjema etter
          gjennomføring   innleveringer                  1. termin/
          og vurdering av  og vurderte                   Ledelsen/
          eget lærings-   arbeider ligger                 nettbasert
          arbeid       i elevens
                    mapper i alle
                    fag.
2.Elevvurdering   Øke elevenes    Elevmapper i    Faglærer    Hele     Elektr. Sp.-
          innsikt i, og   Fronter, der            skoleåret  skjema i des.-
          innflytelse over  alle karakterer/                jan. (Etter
          underveis     med veiledning                 1.termin)/
          evalueringen    og grunngiving                 Ledelsen/
                    følger eleven..                 nettbasert
                    Elevsamtaler                  Egenvurderin
                                            g i alle gr.
          Bedre       Elevmapper i    K-lærer    Kontinu-   Evaluerings-
          informasjon til  Fronter, der    Faglærer    erli     møter i
          foresatte     alle karakterer/                plenum og i
                    med veiledning                 klasse-
                    og grunngiving                 lærerråd
                    følger eleven.                 Mail
                    Gi foresatte                  (info/skriv)
                    påloggings-                   til foresatte
                    tilgang i fronter
          Øke lærernes    Studere       Faglærere   Hele året  Felles
          eksamens-     læreplaner og                  vurdering i
          kompetanse     tilgjengelige                  fagteam/
                    eksamens-                    fagrettleder/
                    oppgaver                    skriftlig res.
                    Prøve ut på                   Legges i
                    elever.                     fronter

3.Arbeidsmiljø og  Innføre                Ledelsen    Snarest   (lovpålagt)
Kompetanse-     bedriftshelse-                    mulig
utvikling      tjeneste

          Øke elevenes    -Intern       Ledelsen,   Kontinuer-  Kartlegging
          og lærernes    skolering ved    IKT      lig     Test/
          kompetanse på   kollega-      driftsleder,        (IKT-ansv.
          digitale      veiledning og    Fronter-          utarb.)
          læringsverktøy   bruk av ressurs   ansvarlig          Aug.-jan./
                    personer                    Nettbasert
Utvikl.område  Utvikl.mål     Tiltak        Ansvar     Når     Evaluering:
                                          Hva/Hvem/
                                          Hvordan
        Skolen skal    Prioritere faglig  Rektor     2 ganger i  Muntlig
        organisere     (og didaktisk)           året, 1.   rapportering
        virksomheten    kompetanse-             gang     til rektor i
        og gjennomføre   heving i              snarest   ledermøte og
                  personalet i tråd
        kompetanse-                      mulig    i møte med
                  med de krav og
        utviklings-    forventninger                  tillitsvalgte
        arbeidet på en   som læreplanene                 minst 2 g/år
        slik måte at    til enhver tid
        personalets    forutsetter og
        arbeidsvilkår   krever.
        blir fremmet /   Vektlegge
        varetatt på en   arbeidsmiljø-
        god måte.     spørsmål i
                  medarbeider-
                  samtalene.
                  Legge til rette
                  for læring
                  gjennom
                  samarbeid i eget
                  fagmiljø.
        Legge til rette  Aktiv bruk og    Avdelings-   Hele året  Skriftlig
        for deltakelse i  videreutvikling   ledere.           rapport fra
        faglige nettverk  av          Nettverks-         avd.ledere og
        på fylkesnivå.   fagnettverkene.   kontakter.         nettverkskont
                                          akter til
                                          rektor ved
                                          skoleårets
                                          slutt
        Forbedre      Evaluere og     Ledelsen,   Kontinuer-  Tas opp i
        driftsrutinene   foreslå tiltak til  drifts-    lig     fellesmøte
        ved skolen.    forbedring av    personalet,         minst 2g/år,
                  interne       alle            hvor også
                  driftsrutiner.                  driftspersona-
                                          let innkalles.
4.Helhet og   Øke kontakten   Finne egnet     Rådgivere og  H-08     Evaluerings-
sammenheng i  med Nettverk    forum for      ledelsen          møter faste
den 13-årige  Nordmøre      kontakt på                    datoer/
grunn-               rådgivernivå.                  ledelsen,
opplæringen                                     rådgivere,
                                          koordinator/
                                          skriftlig inn i
                                          årsplan
        Økt kontakt    Programfag til    Rådgivere og  H-08     Evaluerings
        ungdomsskoler   valg.        Ledelsen          møte med
                                          repr. For
                                          begge
                                          skoleslag
                  Felles konsert    MDD      I løpet av  Evaluerings
                                    skoleåret  møte med
                                          repr. for
                                          begge
                                          skoleslag
Utvikl.område    Utvikl.mål    Tiltak       Ansvar      Når      Evaluering:
                                            Hva/Hvem/
                                            Hvordan
5.Valg og bruk av  Finne en god   -Diskusjoner i   Fagmiljøene   Hele året   Fagmiljøene
læremiddel     balanse mellom  fagteam og     elevene            evaluerer/
          bruk av trykte  dialog med                    Fagrettl./
          og digitale   elevene                      Skriftlig
          medier                               begrunnelse i
                                            fronter

6.En åpnere skole  Utvikle     Samarbeids-    Ledelsen/    Hele skole-  Evalueres i
          samarbeid med  prosjekter     Fagrett-     året, der   fagteam,
          parter utenfor  Invitere andre   Ledere      det passer  samtaler med
          skolen      fagmiljø til    Faglærere    inn i     elevene/
                   skolen               undervisn.  Fagteam,
                   Skolebesøk                    kontaktlærer/
                   Bedriftsbesøk                   skriftlige
                                            referater
7.Org.utvikling   Kvalitets-    Digital      Ledelsen,    Kontinu-   Kontinuerlig
          system      kvalitets-     Koordinator   erlig     tilbake-
                   perm        for kvalitets-         melding fra
                            permen             brukerne
          Miljøfyrtårn   Arbeidsgruppe   Ledelsen +    Kontinu-   Ut fra søknad
                   for innføring av  Arbeids-     erlig.    om å bli
                   miljøfyrtårn    gruppen            sertifisert
                   Bevisstgjøring                  som
                   av alle i                     mijløfyrtårn
                   skolesamfunnet
          Bedre orden   System for     Rektor      Hele året   Inspeksjons-
                   rydding av     vaktmester           runder
                   uteområder     Elevrådsstyre         v/vaktmester
                   Initiativ til                   og
                   samarbeid med                   elevrådsstyre
                   Atl. U-skole                   i løpet av året
3.okt. 2008

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:16
posted:7/15/2010
language:Norwegian
pages:5