Probleme contabile determinate de situatia actuala a pietei by ProQuest

VIEWS: 31 PAGES: 9

More Info
									  Probleme
                                                      Introducere
                                 Actuala crizã globalã financiarã ºi economicã, cauzatã
                                 de reducerea severã a lichiditãþilor la nivel mondial,

  contabile                           începutã la jumãtatea anului 2007 (denumitã generic
                                 „criza creditelor”), a avut ca rezultat, printre altele, un
                                 nivel redus al finanþãrii pieþei de capital, nivele scãzute

 determinate                           ale lichiditãþii în sectorul bancar ºi la scara mai largã a
                                 economiei, precum ºi o volatilitate ridicatã a stocurilor ºi


 de situaþia
                                 pieþelor monetare. Incertitudinile de pe pieþele financiare
                                 internaþionale au determinat falimente ale unor bãnci ºi
                                 organizaþii, precum ºi salvarea altor bãnci în Statele


actualã a pieþei
                                 Unite ale Americii, în Europa de Vest ºi în alte pãrþi ale
                                 lumii. Contextul economic actual ridicã probleme pentru
                                 conducere, comitetele de audit ºi alte organisme
                                 responsabile cu guvernanþa ºi implicate în întocmirea
       Miroslaw SZMIGIELSKI*                situaþiilor financiare în conformitate cu IFRS ºi cu
                                 Principiile Contabile General Acceptate (GAAP) la nivel
                                 local.
            Abstract
                                 În acest articol, voi încerca sã prezint, pe scurt,
Accounting Issues Arising from                  aspectele cele mai importante de care trebuie sã se þinã
                                 cont la întocmirea situaþiilor financiare IFRS în aceastã
 Recent Market Conditions                    perioadã de crizã.
In the last two decades, serious accounting scandals       Problemele cele mai relevante pentru situaþia actualã
occurred in large companies (Enron and WorldCom). It was     sunt prezentate în continuare:
the moment when the problem of creative accounting and
accounting fraud has come on the agenda of business firms      -  determinarea valorii juste a instrumentelor finan-
and governments. Creative accounting regroups the tech-         ciare pe pieþele nelichide;
niques based on the spaces of liberty and the options pre-
                                   -  eventualitatea ca activele financiare ºi nefinancia-
sented by the accounting normaliser which allows and oblig-
es the managers of a company or a group of companies to fix       re sã fie depreciate;
the level of the result inside a delimitated space. Unlike cre-   -  provizioane pentru restructurare ºi contracte
ative accounting, fraud comes from an illegal deed, the differ-     oneroase;
ence between creative accounting and fraud consisting in the
intentioned and illegal deed which generated the anomaly.      -  aspecte legate de continuitatea activitãþii;
This study examples the most often met cases, which are at      -  raportarea evenimentelor care au avut loc dupã
the limit between creative accounting and accounting fraud,       data bilanþului contabil („evenimente ulterioare”);
with the purpose to reflect upon some limits of the audit pro-
cedures which are meant to identify the situations which gen-    -  prezentarea informaþiilor.
erate the accounting fraud.

 Key words: active market, disclosures, fair value, financial           Determinarea valorii juste
 instruments, going concern, IFRS, impairment, provisions,
          subsequent events
                                         a instrumentelor financiare
                                 IAS 39 cuprinde o ierarhie a evaluãrii. Preþurile cotate pe
                                 o piaþã activã reprezintã cea mai bunã dovadã a valorii
         Cuvinte cheie:                  juste ºi trebuie folosite atunci când sunt disponibile. În
  piaþã activã, prezentarea informaþiilor,           absenþa unor astfel de preþuri cotate, entitatea utilizea
								
To top