; XVI MIEDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY W ROLNICTWIE "OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W ROLNICTWIE"/XVI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ERGONOMICS
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

XVI MIEDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY W ROLNICTWIE "OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W ROLNICTWIE"/XVI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ERGONOMICS

VIEWS: 80 PAGES: 6

A global leader in serving libraries of all types, ProQuest LLC (“ProQuest”) supports the breadth of the information community with innovative discovery solutions that power the business of books and the best in research experience. More than a content provider or aggregator, ProQuest is an information partner, creating indispensable research solutions that connect people and information. Through innovative, user-centered discovery technology, ProQuest offers billions of pages of global content that includes historical newspapers, dissertations, and uniquely relevant resources for researchers of any age and sophistication—including content not likely to be digitized by others.

More Info
 • pg 1
									Medycyna Pracy 2010;61(1):105–109
© Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
http://medpr.imp.lodz.pl
                                            FAKTY — RELACJE — OPINIEXVI MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM ERGONOMII, BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY W ROLNICTWIE
„OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W ROLNICTWIE”
XVI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ERGONOMICS, WORK SAFETY AND OCCUPATIONAL HYGIENE:
EVALUATION OF OCCUPATIONAL RISK IN AGRICULTURE

W dniach 19–21 października 2009 r. odbyło się w In-   nionych  itp. W  przypadku małej ilości danych staty-
stytucie Medycyny Wsi w  Lublinie  XVI  Międzynaro-    stycznych stosuje się metody jakościowe polegające
dowe Seminarium Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higie-    na tym, że wartość charakteryzująca poziom skutków
ny Pracy w Rolnictwie pt. „Ocena ryzyka zawodowego    oraz prawdopodobieństwo lub częstość może być okre-
w rolnictwie”. Zostało ono zorganizowane przez Insty-   ślana opisowo lub jako liczba charakteryzująca wagę
tut Medycyny Wsi w Lublinie, przy udziale Kasy Rolni-   ich poziomu. Dokonana ocena zastosowanych metod
czego Ubezpieczenia Społecznego — Centrala w War-     wykazała, że otrzymany poziom ryzyka zależy od wy-
szawie, Głównego Inspektoratu Pracy w  Warszawie,     branej metody, szacowanych parametrów ryzyka, ilości
Agencji Nieruchomości Rolnych  — Centrala w  War-     posiadanych informacji (nie zawsze pewnych), a także
szawie, Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa    doświadczenia osób oceniających.
Ergonomicznego oraz Związku Zawodowego Pracow-        Omówiono także kształtowanie się świadomości
ników Rolnictwa RP w Warszawie. Przewodniczącym      zagrożeń związanych ze sposobem wykonywania pra-
Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. n. med. Je-  cy i skutkami narażenia na czynniki szkodliwe wśród
rzy Zagórski, przewodniczący Komisji „Ergonomics     osób pracujących w rolnictwie indywidualnym. Spo-
and Safety” Międzynarodowego Towarzystwa Medy-      sób wykonywania pracy w  rolnictwie jest uwarun-
cyny Wiejskiej (IAAMRH); sekretarzem naukowym —      kowany wykonywaniem pracy także przez dzieci,
dr  inż.  Agnieszka Buczaj; a  sekretarzem organizacyj-  osoby niepełnosprawne i kobiety w ciąży. Warunku-
nym — dr hab. Leszek Solecki, prezes Oddziału Lubel-   je go jednoczesne oddziaływanie kilku szkodliwych
skiego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.       czynników środowiskowych i  wykonywanie prac
   Program naukowy Seminarium składał się z  czte-   określonych wyłącznie możliwościami pracownika.
rech sesji tematycznych, zawierających  27 referatów   Brak świadomości ergonomicznej u osób pracujących
oraz sesji plakatowej (2 referaty).            w rolnictwie przyczynia się nie tylko do pogorszenia
   Sesje tematyczne obejmowały:             stanu ich zdrowia, ale bardzo często także do urazów
 I. Pojęcie ryzyka zawodowego, zasady i metody oceny.  i śmierci.
 II. Ryzyko zawodowe związane z zagrożeniami wystę-     Zarządzanie ryzykiem zawodowym opiera się
   pującymi w rolnictwie.                o cztery funkcje:
III. Praktyczne zastosowania metod oceny ryzyka za-    n	 planowanie — ustalenie zakresu obowiązków,
   wodowego w rolnictwie.                 usprawnień i kompetencji oraz sposobów i kanałów
IV. Sposoby ograniczania ryzyka w rolnictwie.        informacji;
   W ramach sesji tematycznej I wygłoszono 4 refera-  n	 organizowanie — śledzenie zmian w  przepisach
ty, w ramach których omówiono podstawowe pojęcia       dotyczących oceny ryzyka, dobranie odpowiednich
ryzyka zawodowego oraz zasady i  metody oceny tego      metod oceny;
ryzyka. Zapoznano słuchaczy z jakościowymi i ilościo-   n	 realizacja — identyfikowanie zagrożeń, dokumen-
wymi metodami oceny ryzyka zawodowego na stano-       towanie wyników oceny, prowadzeni
								
To top