Docstoc

Sources on Tsar Nicholas II_ Was he a good ruler for Russia_1_

Document Sample
Sources on Tsar Nicholas II_ Was he a good ruler for Russia_1_ Powered By Docstoc
					      Ffynonellau ar Tsar Nicholas II: Oedd e’n rheolwr da i Rwsia? Sgil: Dehongliadau
Ffynhonnell 1: “Gwelai waith beunyddiol brenin   Ffynhonnell 2: “Nid oedd ei hynafiaid wedi
yn annioddefol o ddiflas. Ni allai ddioddef     trosglwyddo iddo un nodwedd a fyddai wedi ei
gwrando’n hir a difrifol ar adroddiadau       alluogi i lywodraethu ymerodraeth .” Ysgrifennwyd
gweinidogion, na’u darllen nhw.” Ysgrifennwyd    gan Trotsky, un o arweinwyr y chwyldroadwyr a
gan Kerensky, arweinydd y llywodraeth a       wrthwynebai‟r Tsar, ym 1932.
gymerodd rym oddi ar y Tsar ym 1917, yn ei
atgofion ym 1934.

Ffynhonnell 3: “Nid oedd Nicholas II yn gymwys   Ffynhonnell 4: “Nid oedd ganddo farn ei hunan …
i redeg swyddfa bost mewn pentref.”        roedd bob amser yn cytuno gyda barn y person
Dywedwyd gan weinidog cabinet anhysbys       olaf i siarad ag ef.” Gan Archddug Alexander
                          Mikhailovich

Ffynhonnell 5: Roedd Nicholas yn “garedig i’r   Ffynhonnell 6: “Mae ganddo feddwl chwim ac mae’n
rhai o’i gwmpas ac yn grefyddol iawn. … Credai,  dysgu’n hawdd. Yn hyn o beth mae’n well o lawer
o waelod ei galon, mewn teyrnlywodraeth. …     na’i dad.” Gan Sergei Witte, prif weinidog dan
Roedd e’n wirioneddol eisiau dod â hapusrwydd   Nicholas, yn ei atgofion. Er ei fod yn drwgleicio‟r
a ffyniant i’w bobl”. Allan o werslyfr TGAU    Tsar, dywedodd hyn am Nicholas.
cyfoes.
Ffynhonnell 7: “Does dim amheuaeth fod       Ffynhonnell 8: “Byddai’n well gan Nicholas dreulio
Nicholas yn berson caredig, da ei fwriad, yn    amser gyda’i deulu na delio gyda materion y
hoff iawn o’i deulu. Roedd yn deyrngar iawn    llywodraeth. Gallai fod yn greulon a didrugaredd.
i’w wraig, Alexandra, ei fab, Alexis, a’i bedair  Ni fyddai’n dioddef gwrthwynebiad. Yr un oedd ei
merch. Roedd lluniau’r teulu ym mhob ystafell   ateb bob amser – trais.” Allan o werslyfr TGAU
yn y palas, yn cynnwys y toiled.” Allan o     cyfoes.
werslyfr TGAU cyfoes.
Ffynhonnell 9: “Cariai ymlaen i ddweud … ei fod  Ffynhonnell 10: “Credai Nicholas o waelod ei galon
yn hollol anghymwys i deyrnasu … Ac eto, nid    mewn teyrnlywodraeth. Credai y byddai
oedd anghymwyster Nicky yn fai arno ef o bell   democratiaeth gydag etholiadau a seneddau yn
ffordd. Roedd yn ddeallus, roedd ganddo      arwain at gwymp Russia. Gwyddai Nicholas ychydig
ffydd a dewrder ac roedd yn gwbl anwybodus o    iawn am y bobl [Rwsiaid]. Ni fyddai’n ymweld â
faterion llywodraeth. Cafodd Nicky ei       ffatrïoedd na phentrefi, na mynd ar deithiau. Câi
hyfforddi fel milwr. Dylai fod wedi cael      ei wybodaeth ynglŷn â’r hyn a âi ymlaen gan nifer
hyfforddiant gwladweinyddiaeth, ond chafodd e   fechan o bobl, a oedd yn ddigon hapus i’w ddiogelu
ddim.” Allan o ddyddiadur chwaer y Tsar, yr    rhag gwirioneddau bywyd yn Rwsia.” Allan o
Archdduges Olga.                  werslyfr TGAU cyfoes..

Ffynhonnell 11: Roedd Nicholas “yn fwy amharod   Ffynhonnell 12: “Nid oedd Nicholas yn ddyn twp …
na’i dad hyd yn oed ar gyfer baich         Roedd y problemau a wynebai Rwsia yn fawr iawn…
brenhiniaeth. Doedd gan Nicholas ddim       Roedd Nicholas II yn caru ei wlad ac yn ei
gwybodaeth ynglŷn â byd dynion, na         gwasanaethu’n ffyddlon a hyd eithaf ei allu. Ni
gwleidyddiaeth na llywodraeth i’w helpu i wneud  cheisiodd rym … Roedd yn garedig iawn, yn
y penderfyniadau pwysig y mae’n rhaid i’r Tsar   synhwyrus, a hael. … Byddai’r [sefyllfa], fwy na
yn unig eu gwneud yn system llywodraeth      thebyg, wedi dinistrio unrhyw ddyn a eisteddodd
Rwsia.” Allan o H. Rogger, „Russia in the Age of  ar yr orsedd.” Allan o „Nicholas II, Emperor of All
Modernisation and Revolution‟, 1983        the Russians‟, gan Dominic Lieven, 1994.

Ffynhonnell 13: “Problem Nicholas oedd y gallai  Ffynhonnell 14: Roedd gwraig Nicholas,“Alexandra,
ddeall nifer o safbwyntiau a simsanu rhyngddyn   yn amlwg mewn cariad gyda Nicholas. Mynnai ei
nhw … roedd ei bersonoliaeth yn golygu nad     fod yn treulio amser gyda’r teulu yn y nosweithiau.
oedd yn dda iawn am gyflawni ei          Anogai’r Tsar i dynnu allan o ddigwyddiadau
ddyletswyddau.” Allan o „Nicholas II, Emperor of  cyhoeddus i fyd teuluol preifat.” Allan o werslyfr
All the Russians‟, gan Dominic Lieven, 1994.    TGAU cyfoes..

				
DOCUMENT INFO