Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

GMS (PDF)

VIEWS: 162 PAGES: 20

									    ้
ถนนสายนีทอดไป ณ หนใด
      Perspectives Vol. 5 No. 1
      ุ     ่          ่ ้ ู้      ั     ่   ่
ถนนไม่ใช่จดจบของทุกสิง แต่ถนนเป็นเสมือนสิงทีเ่ อือให้ผคนได้สญจรเป็นเครืองมือเพือ
   ่      ่        ้ ื
การเชือมโยง หัวเรืองของเอกสารชุดนีคอ เส้นทางเศรษฐกิจสายตะวันออก–ตะวันตก
(The East – West Economic Corridors) หรือ (EWEC) โดยภาพรวมแล้ว เป็นเพียงแค่
          ่      ่     ่ ่    ้ ่            ่
โครงการถนนสายหนึง เป็นเสมือนสิงก่อสร้างหนึงทีสร้างขึนเพือจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึง
                     ้ั ี              ่
อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์ในการสร้างเส้นทางนียงไม่มความกระจ่าง ชัดเจนแน่วา จะมี
ประโยชน์ ต่อทุกๆ คนหรือไม่

  ้   ่       ิ ่       ่
ครังแรกทีพวกเราได้ยนเกียวกับเรืองเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC)
   ่    ่       ่ ่ี ้                  ่ ่
ก็เมือตอนทีพวกเราพักอยูทบานของนักพัฒนาองค์กรเอกชน (NGOs) ท่านหนึง ซึงเป็น
 ้ ่ี ุ ิ            ่ ้         ่ ่
ผูทอทศตนในการช่วยให้หมูบาน ต่างๆ รวมตัวกันเพือทีจะต่อต้านเหมืองแร่ เหมืองแร่ทจะ่ี
           ีีิ           ่
เข้ามาทำลายวิถชวต ของชาวบ้าน ซึงภายหลังเขาเล่าให้พวกเราฟังว่า ในความเป็นจริง
                         ่ ้    ่ ่
แล้วปัญหาต่าง ๆ ไม่ได้เป็นแกนกลาง ของเรืองทังหมด ไม่วาจะเป็นเรือง เหมืองแร่โปแตส
       ่            ่ี ิ         ิ
โครงการเขือนต่างๆ ทำให้ทดนทำกินเสียหายและแม้แต่วกฤตการณ์ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน ้
         ีีิ            ่
ส่งผลต่อวิถชวตของประชากรไม่วาจะเป็นทีใดในโลกนี้ ่

    ่               ่         ็ ั
การเปลียนแปลงมักจะมากับผลกระทบทีตามมาเสมอ แต่กมกจะมีคนอย่างเอ็นจีโอ
  ่              ่
(ทีกล่าวถึงข้างต้น) คอยทำงานเพือสร้างความสามัคคีในชุมชนในประเทศไทยและรอบโลก
                            ่
คอยให้คำปรึกษาแนะนำถึงการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลียนแปลงดังกล่าว สิงนีเ้ ห็น่
        ่                 ่              ั ้
จะเป็นคุณค่าทีแท้จริงของการศึกษาทีเ่ ป็นเสมือนเครืองมือช่วยเสริมสร้างพลังใจให้กบผูคน

  ่                         ั
กลุมคนทำงานเอ็นจีโอเหล่านี้ ไม่ได้มเี ป้าหมายแค่แก้ปญหาเพียงอย่างเดียว แต่จะมองลึกไปถึง
                          ั   ่
กระบวนการรวมตัวกันของชาวบ้านผ่านการแก้ปญหาทีพวกเขาประสบ จากประสบการณ์ของ
   ่                    ่          ั
กลุมนักศึกษาในประเทศไทยอย่างพวกเราซึงรวมไปด้วยนักศึกษาอเมริกนและนักศึกษาไทย
                  ้ึ
ในระดับปริญญาตรี พวกเราได้เรียนรูถงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างกัน ความสำคัญ
              ่  ่ั
ของความโปร่งใสและการสือสารทีชดเจน พวกเราประสบปัญหาบ้างแต่กเ็ ติบโต
         ้    ่
จากปัญหาเหล่านัน เราเชือว่าคนเราควรจะมีโอกาสในการเลือก และมีโอกาสในการเข้ามี
                  ่ ่ ี          ิ
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่อสิงทีมผลกระทบต่อชีวตของพวกเขาเอง แต่หากจะ
       ่
ยกตัวอย่างเรืองเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) มาเป็นข้อพิจารณา คงจะ
           ่              ่          ี
เป็นการยากมากทีคนเราจะเห็นโครงการนีเ้ ป็นสิงทีเ่ ป็นประโยชน์ หากไม่มใคร เข้าใจว่า
 ่ ้ ื       ้ ่          ู้ ่    ่      ่    ้
สิงนีคออะไร หรือรูครึง ๆ กลาง ๆ และไม่รวาเป็นเรืองจริงหรือหลอก สิงเหล่านีจะก่อให้เกิด
ความกลัวขึ้นมา

     ่                  ้      ้      ่ ่      ้
อย่างทีกล่าวไปแล้วว่าจุดประสงค์ของเอกสารนีไม่ได้เป็นการตังคำถามถึงสิงทีคาดว่าจะเกิดขึน
         ่   ้   ้         ้ั         ่   ่
แต่มองถึงว่าสิงเหล่านีจะเกิดขึนอย่างไร ใครเป็นผูรบผิดชอบ และใครมีสวนได้สวนเสีย
     ้ั    ี   ้        ่              ้
คณะผูจดทำไม่มประสงค์รายต่อธนาคารเพือการพัฒนาเอเชีย (ADB) หรือผูใดก็ตามทีมี  ่
    ่       ่                      ่่
ส่วนเกียวข้องกับเรืองเส้นทางเศรษฐกิจนีเ้ ลย เพียงแต่จะตอบคำถามทีวาเส้นทางสายนี ้
      ิีีิ        ่
จะทำให้วถชวตของคนเราเปลียนไปอย่างไรบ้าง

Nathaniel Coburn, บรรณาธิการ
สารบัญ
   4 บทนำ:เส้นทางเศรษฐกิจ
     ตะวันออก-ตะวันตก
        ้
   7 ถนนสายนีทอดไป ณ หนใด

   9 หว่านเกลือลงบนแผ่นดิน

  11  ิ ่ ั
    ชีวตทีหนเห:
      ่
     เขือนกับโครงการ GMS
         ้
    ถนนสายนีปลอดภัย
  13 จริงหรือ ?
     ในกำมือข้า:ความเจริญ
  15 เติบโตของเมือง
เส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
             ภายใต้แผนพัฒนาอนุภาคลุ่มน้ำโขง
    ้
ถนนสายนีทอดไป ณ หนใด 3
บทนำ:เส้นทางเศรษฐกิจ
                                  ตะวันออก-ตะวันตก
ปี พ.ศ. 2535 ประเทศในแถบอนุภมภาคลุมน้ำโขง
                    ู ิ ่                        ี ่
                          ภายใต้แผนเส้นทางเศรษฐกิจฯ นีเ้ อดีบและกลุมประเทศสมาชิก
  ั
ได้รบการสนับสนุนจากธนาคารเพือการพัฒนาเอเชีย
                  ่               ่
                          ได้ตกลงกันเพือสร้างความร่วมมือ และส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา
(เอดีบ) ให้มการประสานความร่วมมือทางด้าน
    ี   ี                  อุตสาหกรรมการเกษตร สาธารณูปโภค การค้าและการลงทุน
เศรษฐกิจด้วยการเชือมโยงประเทศสมาชิก ประกอบ
          ่                     ่
                          การท่องเทียว และนิคมอุตสาหกรรม โครงการเส้นทางเศรษฐกิจฯ
ไปด้วยประเทศเมียนม่าร์ ไทย ลาว มณทลยูนาน                       ่
                          ประกอบไปด้วย 74 โครงการ โดยทีโครงการพัฒนาต่าง ๆ
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม และกัมพูชา                     ่
                          แยกต่างหากจากการคมนาคม ซึงเส้นทางเศรษฐกิจ
ด้วยเงินลงทุนสองพันล้านดอลลาร์ เป็นระยะเวลา 10   ตะวันออก-ตะวันตก และแยกกันไม่ขาดจากโครงการ flag ship
กว่าปีมาแล้ว ซึงมีผลต่อประชากร จำนวน 250
         ่                                   ่        ่
                          และวัตถุประสงค์ของโครงการย่อยอืนๆ อีก 10 แผน โดยทีถนน
ล้านคนจาก 11 ชาติพนธุ์ ซึงแผนพัฒนา
            ั ่                     ่           ั     ่ ่
                          เป็นเพียงจุดเริมต้น และเปิดทางให้กบโครงการพัฒนาอืนๆ ทีตามมา
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนั้นนับเป็นแผนการพัฒนาที่ใหญ่
และมีศกยภาพสูงแผนหนึง ทีมอยูในปัจจุบนอัน
     ั        ่ ่ ี ่       ั                          ่
                          โครงการเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกหนึงในอีก 10 โครงการ
เกียวเนืองกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือในแถบภูมภาค
  ่ ่                     ิ  (flag ship) เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตลาดกับคนในชนบท
ของเอดีบี วัตถุประสงค์ของเอดีบในโครงการคือ
                 ี                  ่             ่ ่ ่       ่
                          เอดีบเี องได้ระบุวาหากเข้าถึงตลาดได้ ชุมชนทีอยูหางไกลก็สามารถทีจะ
               ่
“การลดภาวะความยากจน” ซึงเส้นทางเศรษฐกิจ           ่       ่ ่ี ่ั              ่ ่
                          ได้มาซึง “ความเป็นอยูทยงยืนและลดภาวะความยากจน” ซึงหนึงในกลุม   ่
ตะวันออก-ตะวันตก ซึงนันก็คอการลดภาวะ
            ่ ่ ื                           ้็           ้
                          (เป้าหมาย)ของโครงการนีกคงจะไมใช่ชาวชนบทภาคพืนอีสาน ทีเ่ อดีบี
ความยากจน และเพิมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
           ่                                ิ  ้ ่          ่
                          กล่าวถึง คนส่วนใหญ่ในภูมภาคนีตางก็เป็นชาวนา ข้อสนทนาทีกล่าวถึง
ระหว่างประเทศสมาชิก ลดค่าใช้จายในการขนส่ง
                   ่                        ่        ่
                          การลดปัญหาความยากจนและเชือมชุมชนกับตลาดเกียวข้องกับชาวนา
และสนับสนุนการพัฒนาท้องถินและชายแดน
                ่          อย่างแยกไม่ออก
   ้ ่ ่ึ ่
ในพืนทีซงอยูภายใต้โครงการ
                             ่
                          กลุมทำงานทางด้านการเกษตร เป็นองค์กรทีเ่ กิดจากแผนพัฒนา
โครงการนีเ้ ป็นการสร้างเส้นทางขนส่งเชือมต่อท่าเรือ
                     ่         ู ิ ่                 ่
                          อนุภมภาค ลุมน้ำโขง โดยมีภารกิจหลักคือ “เพือช่วยลดปัญหา
เมาะละแหมงในเขตพม่า ไปจรดทีดานัง ประเทศ
                ่                     ้ ่ี ี ่ ่
                          ความยากจน โดยผูทมสวนเกียวข้องกับชุมชนในชนบท
เวียดนาม โดยเน้นการสร้างสะพาน ทางหลวง          ่                ่
                          เพือส่งเสริมการค้าการเกษตร ความมันคงในอาหาร
อุโมงค์และทางรถไฟ อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของ            ่ ่ี ่ั     ่           ั
                          และความเป็นอยูทยงยืน” (WGA) เพือให้บรรลวัตถุประสงค์ดงกล่าว
โครงการไม่ได้เพียงแค่อำนวยความสะดวกในการ               ู ิ     ่
                          แผนพัฒนาอนุภมภาคลุมน้ำโขง (GMS)
คมนาคมในการเดินทางจากเวียดนามไปเมียนม่าร์                               ั
                          จะส่งเสริมและขยายรูปแบบเกษตรกรรมของไทยให้กบประเทศเพือนบ้าน ่
                                                ้
เพียงเท่านันถนนสายนีเ้ ป็นถนนทีกอให้เกิดการเชือมโยง หรือแม้แต่ประเทศไทยเองก็ตาม นอกจากนันยังส่งเสริมเทคโนโลยีชวภาพ
      ้         ่่        ่                                 ี
โดยเอดีบระบุวา “การลงทุนในการเชือมโยงนีจะนำ
      ี ่           ่     ้   และการผลิตพืชเศรษฐกิจ สาเหตุทเ่ี อดีบเี องเลือกเอาประเทศไทย
   ่
มาซึง ผลดีกคอเป็นการลดภาวะความยากจน
       ็ ื                                     ั
                          เป็นแม่แบบก็เพราะว่า “ประเทศไทยมีศกยภาพการผลิตทางการเกษตร
                           ่ ี     ่
โดยกระจาย รายได้และการจ้างงาน ถนนสายภูมภาค ทีมการพัฒนาทีดี และไทยเองก็เป็นประเทศทีมบทบาทสำคัญ
                         ิ                       ่ ี
                 ่ ่ ่
จะช่วยขนส่ง อาหารไปยังชุมชนทีอยูหางไกล และ
        ่
ขาดแคลน เพือขยายโอกาสในการเข้าถึงตลาด”
                    ้ ้
หากพิจารณา จากจำนวนเงินลงทุนทังสินประมาณ 52
                   ่
พันล้านบาท (13 พันล้านดอลลาร)์ ซึงคาดว่าจะใช้ใน
โครงการคมนาคมเพียงอย่างเดียว
     ่ ั          ู ิ
ก็เป็นทีแน่ชดว่า แผนพัฒนาอนุภมภาคลุมน้ำโขง ่
    ั     ่
มองวิสยทัศน์เกียวกับถนนว่า เป็นเสมือนตัวแปร
ในการแก้ปัญหาความยากจน

                ่ิ
ถนนช่วยลดความยากจนไม่ได้ แต่สงทีเ่ กิดตาม       GMS ไม่เพียงแต่หมายถึง
มาจากการสร้างถนนต่างหากเป็นตัวการ               ้   ั
                           ถนนเท่านัน แต่มนยังหมายถึง
เส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ไม่ใช่แค่ถนน     โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ด้วย
          ื
อย่างทีเ่ ข้าใจ แต่คอแผนการพัฒนา
                                                             4
                   ้
ในธุรกิจการเกษตรระดับนานาชาติดวย โครงการย่อยอืนๆ    ่                 ่    ่ี
                                   คนในชนบทกับตลาด ซึงผลลัพธ์ทคาดว่าจะเกิดขึน้
           ู ิ   ่
(ในแผนพัฒนา อนุภมภาคลุมน้ำโขง) มีการส่งเสริมเทคโนโลยีชวภาพ  ี               ้         ิีีิ
                                   จากโครงการต่างๆ เหล่านีแน่นอนว่าจะ ทำให้วถชวต
                      ่
และการผลิตพืช เศรษฐกิจอย่างเช่น มันฝรัง ข้าวโพด และผลไม้         ้   ิ   ้ ่
                                   ของผูคนในภูมภาคนีเปลียนแปลงไป
แต่ทว่าการส่งเสริมพืช เศรษฐกิจ
      ี
เทคโนโลยีชวภาพและแม่แบบการเกษตรของประเทศไทย                      ่
                                   ข้อท้วงติงทีได้กล่าวข้างต้น ไม่ได้กล่าวหาว่าเอดีบี
 ้                 ั
นันเสมือนเป็นการส่งเสริมการปฏิวตเิ ขียว ในเชิงของการเติบโตของ              ่          ่
                                   กำลังโกหกเรืองวัตถุประสงค์ ทีจะลดภาวะความ
                    ี
การส่งออกและการค้าเสรี หากแผนวิธการทางการเกษตรกรรมเหล่านี้                 ่
                                   ยากจนและเพิมมาตรฐานการครองชีพของประชากร
       ่              ่   ้
สอดคล้องกับสิงทีเ่ อดีบเี องส่งเสริมจริงอยูแล้วนัน หมายความว่า      ่      ี
                                   สิงทีเ่ อดีบกล่าวไว้ในเอกสารและโครงการขององค์กร
ภาวะความยากจนจะไม่ลดลง                                        ่ ่      ้ ่
                                   ต่างหากทีเ่ ป็นต้นต่อของเรือง ยิงไปกว่านันเมือวันที่
                                   19 เมษายน 2547เอดีบเี องก็ได้ออกเอกสารเรืองหนึงชือ  ่ ่ ่
                     ่
ภายใต้แผนการค้าและการลงทุนโครงการอืนๆ (Flagship) ของเอดีบี           ่ ่ิ      ่      ึ
                                   “แผนทีสงแวดล้อม” ซึงระบุถงปัญหาสิงแวดล้อม   ่
 ่                     ้ ื   ี
ซึงตรงกันกับแผนของเส้นทางเศรษฐกิจฯ นันก็คอเอดีบพยายามทีจะ   ่      ่            ู ิ
                                   ทีเ่ กียวกับแผนพัฒนาอนุภมภาคลุมน้ำโขง (GMS) ่
ลดช่องว่างทางการค้าภาคการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีโอกาสในการขาย      และโครงการพัฒนาของประเทศ
           ้            ั
สินค้าของตนมากขึน แต่ในขณะเดียวกันบริษทต่างๆ ก็สามารถทีจะ  ่        ่         ู ิ
                                   ในกลุมแผนพัฒนาอนุภมภาคลุมน้ำโขง (GMS)   ่
              ึ ่             ่
เข้าไปตัดราคาสินค้าได้ถงทีทเ่ี กษตรกรอยู่ และแม้แต่ตลาดทีพวกเขา    ่     ี     ึ
                                   ซึงเอดีบตระหนักดีถงปัญหาข้างเคียงทีเ่ กิดจาก
            ่       ้ ้
ขายสินค้าของตนอยูแล้ว ปัญหาเช่นนีเกิดขึนในประเทศไทยมานานแล้ว                       ้ ี่ ่
                                   โครงการต่างๆ และรวมเอาผูมสวนเกียวข้องอืนๆ      ่
             ่
จุดนีเ้ ป็นสาเหตุหลักทีทำให้เกษตรกรกว่า 68 เปอร์เซนต์ของภาคอีสาน   มาร่วมในการวางนโยบาย
         ้ิ      ่        ่
ประสบปัญหาหนีสนโดยเฉลีย 3 เท่าของรายได้ตอปีของเกษตรกร
           ู่      ่ ้
แน่นอนว่า สินค้าทีถกลงมีผลดีตอผูบริโภค แต่ในชนบทเอง         ข้อความจากบทสัมภาษณ์ในนิตยสารนโยบาย
  ้     ้
ผูบริโภคกับผูผลิตคือบุคคลคนคนเดียวกัน                ต่างชาติ (Foreign Policy) ท่านประธาน ทาเดา ชีโน
                                   (ADB President Tadao Chino) กล่าวว่า
                  ี
แผนการพัฒนาสาธารณูปโภคของเอดีบประกอบไปด้วย การเชือมต่อ  ่                           ่
                                   “องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO’s) มีบทบาทร่วมทีสำคัญ
                          ่ ่
การโทรคมนาคมระหว่างชาติ และเครือข่ายพลังงานเพือเชือมต่อชุมชน            ่
                                   ในทุกกรณี มีสวนช่วยในการสร้างความร่วมมือ
                       ่       ่
ในชนบทและประเทศต่างๆ โครงการย่อยที่ 10 ซึงเป็นแผนการท่องเทียว    ในโครงการแผนฯ (GMS) (Foreign Policy p.5)
 ่ ีั       ่    ั    ่   ่
ทีมวตถุประสงค์เพือเปิดทางให้นกท่องเทียวมาสูประเทศและชุมชนเหล่านี้                  ้ ็ ื
                                   หากจะพิจารณาถึงเป้าที่ GMS ตังไว้กคอการลดภาวะ
                    ่
นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ และแผนการลงทุนทีวางเป้าในการดึงนักลงทุน     ความยากจนและสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ
       ่ ู ิ
ทุกรูปแบบมาสูภมภาค โครงการต่างๆ ของเส้นทางเศรษฐกิจฯ            ่
                                   โดยทีอาศัยโครงการต่างๆ เป็นคำตอบว่าจะเกิดผล
      ่      ่           ู ิ   ่
จะเป็นตัวเชือมโครงการอืนๆ ภายใต้แผนพัฒนาอนุภมภาคลุมน้ำโขง                     ้      ่ ี
                                   กับประชาชนหรือไม่ แม้กระนันคำถามต่างๆ ทีมอยู่
           ้             ่
(GMS) และโครงการทังหมดต่างก็มเี ป้าหมายในการเชือมความสัมพันธ์         ั    ่ั
                                   ก็ไม่ได้รบคำตอบทีชดเจน ในกรณีผลกระทบของถนน
                                   ต่อชุมชนในชนบทควรจะต้องมีการพิจารณาถึง
        ่
 ข้อเท็จจริงเกียวกับ GMS                                      ้
                                   ผลกระทบลักษณะเดียวกันทีเ่ กิดขึนแล้วในอดีต
            ี
 ในปีพ.ศ. 2535 เอดีบและประเทศสมาชิกได้รวมกันวางแผนพัฒนา
                     ่                     ่
                                   (ของโครงการอืนๆ) และรับฟังข้อท้วงติงจากประชาชน
    ู ิ  ่      ่
 อนุภมภาคลุมน้ำโขงเพือเป็นการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ
         ่     ่
 และวางการเชือมต่อ ซึงจุดประสงค์ของโครงการนีกคอ้็ ื         ผูเ้ ขียน Michael Insel
 การลดปัญหาความยากจน
 ประเทศ: เมียนม่าร์ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว       “New Mekong Working Group to Promote Cooperation in
                                   Agriculture.” Working Group on Agriculture and Asian
 เวียดนาม กัมพูชา มลฑลยูนานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน         Development Bank. January 22, 2003. Philippines.
 ประชากร: ทังหมด 250 ล้านคน จากชนเผ่าหลักๆ 11 ชาติพนธุ์
        ้                    ั      http://www.adb.org/Documents/News/2003/nr2003012.asp
                   ่
 ปัญหาความยากจน: รายได้เฉลียต่อปีของชาวเวียดนาม ลาว         “Regional Cooperation Strategy and Program 2004-2008 The
 และกัมพูชา น้อยกว่า 350 ดอลลาร์                  GMS-Beyond Borders.” Volume 1. Asian Development Bank.
 ผูสนับสนุนงบประมาณ: รัฐบาลของประเทศนัน ๆ กลุมผูลงทุนเอกชน
  ้                     ้   ่ ้       March 2004
                                   http://www.adb.org/Documents/CSPs/GMS/2004/
      ี          ่ี ่
 และเอดีบโดยในช่วง 10 ปีทผานมานี้ มีการใช้เงินลงทุนถึงกว่า ประมาณ  rcsp_gms_main.pdf
                            ่
 80 พันล้านบาท (2 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ) โดยทีจำนวน 40     “Greater Mekong Subregion Principal Programs and Projects
 พันล้านบาท (1 พันล้านดอลลาร)์ สนับสนุนจากเอดีบี          Appendix 5.” Asian Development Bank. March 2004.
 เพือการคมนาคมขนส่งเพียงอย่างเดียว มีการคาดเดาว่า
   ่                               http://www.adb.org/Documents/CSPs/GMS/2004/App5.pdf
           ้ ้
 จะใช้งบประมาณทังสิน 520 พันล้านบาท (13 พันล้านดอลลาร)์       “Economic Cooperation and Opportunities in the Greater
               ่       ี
 ในการพัฒนาโครงการ ซึงในปีพ.ศ. 2545 ได้มการลงนามตอบรับ       Mekong Subregion.” Foreign Policy Magazine and Asian
 โครงการนำร่องทังหมด 11 โครงการ (ดูหน้าถ้ดไป)
          ้                        Development Bank. July August 2003. http://64.41.127.108/

    ้
ถนนสายนีทอดไป ณ หนใด 5
แผนพัฒนา                          เส้นทางเศรษฐกิจ                       เส้นทางเศรษฐกิจ
                              เหนือ-ใต้                          ตะวันออก-ตะวันตก
เศรษฐกิจของ                         ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม                    ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทางบก
ADB                             จากมณฑลยูนาน
                              มาจรดกรุงเทพมหานคร
                                                             จากเมาเลน ประเทศเมียนม่าร์
                                                                 ่
                                                             จนสุดทีดานัง ประเทศเวียดนาม
                                                             โดยตัดผ่านจังหวัดขอนแก่น
                                                             ประเทศไทย


เส้นทางเศรษฐกิจ                       การพัฒนา                           พลังงานระหว่าง
ตอนใต้                           แกนกลางทางด้าน                         ิ
                                                             ภูมภาคและข้อตกลง
ปรับปรุงระบบคมนาคนขนส่ง                   การโทรคมนาคม                         ทางการค้า
                              1 ขยายเครือข่ายการโทรคมนาคม                 1 สนับสนุนการค้าพลังงานภายในภูมิภาค
จากกรุงเทพมหานคร                      2 ลดปัญหาความแตกต่างทางด้านเทคโนโลยี             2 อำนวยความสะดวกในการก่อสร้างสายส่ง
     ิ
จรดโฮจิมนน์                         (ลดช่องว่างทางด้านเทคโนโลยี)                      ่
                                                             พลังงานเชือมโยงระบบพลังงานต่าง ๆ
                              3 ปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคที่เกี่ยว              ่     ่  ้
                                                             ในกลุมประเทศลุมแม่นำโขง
                                  ่
                              กับการสือสาร                         3 สนับสนุนให้เกิดการลงทุน
                                     ่         ่
                              4 เปิดระบบเชือมโยงเครือข่ายการสือสาร             ทางด้านพลังงานของภาคเอกชน
                              แห่งชาติในประเทศลุ่มแม่น้ำโขง
                              ทั้งหกประเทศอำนวยการค้าและ                       ขยายความร่วมมือ                       พัฒนาและสร้างเสริม
การลงทุนข้ามเขตแดน                     และการแข่งขัน                        ศักยภาพ
1 เพือเปิดโอกาสในการแข่งขันทางการค้าในเขต
   ่
ภูมิภาคโดยการเอื้ออำนวยให้มีการค้า
                              ในภาคเอกชน                          ของทรัพยากรบุคคล
                              1 เพื่อเปิดโอกาสในการแข่งขันในเขตภูมิภาคโดยการส่งเสริม    1 ส่งเสริมระบบมาตรฐานการฝึกอบรมที่สอดคล้อง
และการลงทุนข้ามเขตแดน                    อุตสาหกรรมขนาดเล็ก                      และวุฒิบัตรทักษะวิชาชีพ
   ่ ้     ่ ่
2 เพือให้ขอมูลทีเกียวกับการค้าและการลงทุน          2 สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเอกชนดั้งเดิมในช่วง       2 จัดตั้งระบบเพื่อรับรองสถาบันการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน
3 เพื่อให้มีการวัดค่าการเอื้ออำนวยทางการค้า         การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกิจในท้องที่เขตภูมิภาค       3 เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของสถาบันฝึกอบรมเชิงวิชาชีพ
4 เพือสนับสนุนการลงทุนขนาดเล็ก
    ่                          3 เพื่อพัฒนาเครือข่ายสถาบันเอกชนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง     และเทคนิค ซึ่งรวมถึงศูนย์ฝึกอบรมแบบอื่นๆ ด้วย
                              เพื่อขยายโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน       4 เพื่อศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการอพยพข้ามชายแดน
และขนาดกลาง หรือเอสเอ็มอี                       ิ
                              ในส่วนภูมภาค                         ทั้งทางด้านปัญหาสุขภาพและสังคม
                              4 เพื่อสร้างศักยภาพและขยายกลไกของความร่วมมือ         และแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
                              ในภาคเอกชนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง                5 เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการแก้ปัญหาสุขภาพ
                              5 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชน เพื่อเป็นแหล่งทุน     และสังคมที่เกี่ยวข้องกับการอพยพข้ามชายแดน
                              ระหว่างกันในเขตภูมิภาคกรอบยุทธศาสตร์                       การจัดการทรัพยากรน้ำ                     การพัฒนา
สิงแวดล้อม
 ่                             และควบคุม                               ่
                                                             การท่องเทียวในเขต
1 เพื่อส่งเสริมการจัดกรอบยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อม
                              ปัญหาน้ำท่วม                               ่
                                                             ความร่วมมือลุมน้ำโขง
                              1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการวางแผนการใช้ที่ดินทำกิน
ในเขตภูมิภาคและการควบคุม                  เพื่อลดปัญหาของผู้ที่อาศัยอยู่ในแถบที่มีปัญหาน้ำท่วมรุนแรง
3 เพื่อส่งเสริมประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในการจัดตั้ง                                      1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือ
                              2 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างการตรวจสอบ
สถาบันพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ            เพื่อลดปัญหาความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมในแถบ
                                                             ในเขตภูมิภาคและการพัฒนาการท่องเที่ยว
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ                 ชุมชนเมืองและบริเวณที่มีผู้อยู่อาศัย             2 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
4 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในวงกว้างอีกทั้งการมีส่วนร่วม   3 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการเตรียมความพร้อม      ในเขตความร่วมมือลุ่มน้ำโขง เพื่อเพิ่มรายได้
โดยถือเอาชุมชนเป็นที่ตั้งในการร่วมกันตัดสินใจ        และการจัดการเมื่อยามฉุกเฉิน
เกี่ยวกับการบริโภคที่ยั่งยืนและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
                                                             ลดปัญหาความยากจน แก้ปัญหาความเสื่อมโทรม
                              4 เพื่อสนับสนุนด้านการเงินในการสร้างเขื่อนกั้นน้ำ      ของธรรมชาติจากการพัฒนาที่ไม่ได้วางแผน
5 เพื่อส่งเสริมให้มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงการต่อเนื่อง  อ่างเก็บกักน้ำและโครงสร้างแบบอื่นๆ
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมที่รุนแรง       เพื่อลดความเสียหายของปัญหาน้ำท่วมในเขตภูมิภาค        และไม่มีความยั่งยืนและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของแหล่งต้นน้ำและป่าทาม

                                                                                         6
      ้
  ถนนสายนีทอดไป ณ หนใด
                        ้
  ถนน - ดวงอาทิตย์กำลังทอแสงเหมือนลูกบอลสีสม สาดแสงจ้า       หรือว่าทำให้เกษตรกรรายย่อย, ชาวประมง หรือคนอีก
        ่  ่ ้
  ร้อนแรงกรุนๆ อยูบนพืนผิวถนนลาดยาง วันแล้ววันเล่าเหมือนชีวติ          ่ ้         ่
                                   จำนวนมากซึงทังหมด เป็นประชากรทีอาศัยแหล่ง
     ้       ่ั            ่
  ของผูคนสองข้างทางทีผนแปร หันไปมองรอบ ๆ ไม่วาทิศตะวันออก             ่
                                   ทรัพยากรท้องถิน ต้องออกจากผืนดินทีเ่ ป็นของ
              ่
  หรือตะวันตก ตามถนนทีทอดยาวสุดสายตา รถบรรทุกขนส่งอาหาร,      พวกเขาเอง
                    ้
  ไม้, สัตว์ และรถโดยสาร ควันลอยคละคลุงกระจัดกระจายไปตาม
  ทางเหมือนหมอกสีเทาบาง ๆ โครงการก่อสร้างบนถนนสายนี้                   ่     ิ ่ ้
                                โรงงานผลิตกระดาษและเยือกระดาษฟินกซ์ ซึงตังอยู
   ่                   ่    ้ ่
  ซึงเป็นเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ยิงมีมากขึนเรือย ๆ  ในจังหวัดขอนแก่น ทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
                                                  ่
                                ของประเทศไทย อาศัยถนน น้ำและเขือน เป็นปัจจัย
  เส้นทาง - เส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) เป็นเสมือน ทีเ่ อือต่อความเจริญเติบโตของ อุตสาหกรรม เป็นการ
                                   ้
         ่                   ู ิ             ่ ิ
  กุญแจดอกหนึงของแผนความร่วมมือการพัฒนา เศรษฐกิจอนุภมภาค แย่งชิงทรัพยากรและทีดน ของชุมชนท้องถิน   ่
  ่
  ลุมน้ำโขง (GMS) ประกอบไปด้วยพันธมิตร 6 ประเทศตาม
     ้
  ลำแม่นำโขง อันได้แก่ กัมพูชา, มณฑลยูนานแห่งสาธารณะรัฐ
  ประชาชนจีน, สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, เมียนม่าร์,
                       ู ิ  ่
  ไทย, และเวียดนาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจ อนุภมภาคลุมน้ำโขง
          ึ ่        ่       ่
  (GMS) ระบุถงการเชือมต่อทางบกของสีในหกประเทศแห่งลุมน้ำโขง
       ่ ี                ่
  ด้วยถนนทีมความยาวประมาณ 1,500 กิโลเมตร ทีทอดยาวจาก
  มหาสมุทรอินเดียมาจรดมหาสมุทรแปซิฟิก

              ้ ี ่
  จริงๆ แล้วถนนสายนีมไว้เพือจุดประสงค์ใดธนาคารเพือการพัฒนา  ่
                            ่
  เอเชีย (Asian Development Bank หรือ ADB) ซึงเป็นสถาบันการเงิน
   ่              ั        ึ
  ทีสนันสนุนด้านการเงินให้กบโครงการนี้ ระบุถงโครงการนีวาเป็น   ้่
                           ิ
  เสมือน กุญแจไขการพัฒนาเศรษฐกิจ ในส่วนภูมภาคและแก้ปญหา        ั
            ้
  ความยากจน อีกทังยังจะเป็นเสมือน ตัวประสานความร่วมมือใน
             ่   ้
  การพัฒนาประเทศลุมแม่นำโขง และยังถือเป็นโอกาสในการเปิดตลาด
  เศรษฐกิจการลงทุนใหม่ อีกด้วย โครงการเส้นทางเศรษฐกิจ
    ่                      ่
  เริมด้วยการสร้างถนนและ เสริมด้วยการสร้างเขือน ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ
                     ้
  เส้นทางการค้า และการสัญจรของผูคน การลงทุนทางด้านเกษตร
  เศรษฐกิจ การประมง การทำเหมืองแร่ การขนส่ง และอุตสาหกรรม
  รวมไปถึงการจัดการปัญหาน้ำท่วม การจัดการน้ำ การพัฒนาร่องน้ำ การปลูกต้นยูคาลิปตัสซึงเป็นวัตถุดบทีจำเป็นในการผลิต
                                                 ่   ิ ่
                       ่
  สำหรับการเดินเรือ และยังรวมไปถึง การเชือมโยงระบบไฟฟ้า ถนน น้ำ แทนทีปาดังเดิม และทีดนทำกิน เสมือนเป็นการแย่ง
                                        ่ ่ ้        ่ ิ
         ่              ่
  ไฟฟ้าพลังน้ำเพือรองรับกระแสการพัฒนาทีกำลังจะเข้ามา          ที่ของชาวบ้านซึ่งพวกเขาใช้ในการผลิตอาหาร
                                          ่    ื           ้
                                     คำถามทีตาม มาก็คอชะตากรรมเช่นนี้ จะเกิดขึน
     ั
  วิสยทัศน์ในการพัฒนาโดยยึดตลาดการค้าเป็นหลักนี้ เป็นความ        จากเส้นทาง เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกหรือไม่ ?
  ร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทย ADB และประเทศลุมน้ำโขงอืน ๆ ่     ่
           ั
  เป็นการเปิดประตูรบการลงทุนจากต่างประเทศ ด้วยแผนการ กระจาย หลายศตวรรษมาแล้วทีชมชนท้องถินได้อาศัย ุ่  ่
  ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสนับสนุน การลงทุนทางด้าน ทรัพยากร เช่น แม่นำและป่าอย่างทะนุทะนอม
                                               ้
                  ั  ี
  อุตสาหกรรม แต่ทว่าหากดูกนให้ดแล้ว ถนนสายนีซงตัดผ่าน  ้ ่ึ                  ่
                                     และสมดุล การสร้างเขือนจะนำมาซึง  ่
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย จะเป็นการผลักดันเกษตรกรรม         ความสะดวกสบายในการเดินทางทางเรือ
      ้         ่    ่
  แบบดังเดิมแบบพออยูพอกิน ซึงเป็นรากฐานของสังคมไทย               ้                 ่
                                     ในแม่นำโขงและยังเปิดประตูการค้าและการท่องเทียว
                      ้ ี
  ออกไปใช่หรือไม่? แล้วอุตสาหกรรมเช่นนีมประโยชน์ตอชาวนาไทย   ่          ิ
                                     ในเขตภูมภาคอีกด้วย แต่ขณะเดียวกันการพัฒนา

    ้
ถนนสายนีทอดไป ณ หนใด 7
   ่     ้        ่
ทีกล่าวไปแล้วนันก็จะนำความเสียหายมาสู่       ยิงหากว่ามี เส้นทางเชือมต่อในภูมภาค ทีสมบรูณไปด้วยวัฒนธรรม,
                           ่          ่     ิ   ่   ์
                 ่
ประชากรปลา และแหล่งอาหารทีสำคัญสองฝังแม่นำ  ่ ้      ิ
                          ประวัตศาสตร์ และความงดงามตามธรรมชาติ จะทำให้ภาคเศรษฐกิจ
  ่ ู้                 ้
ทีผคนต่างก็ได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชันดี             ่ ้             ่
                          ใหม่นเ้ี ติบโตมากยิงขึนไปอีกอุตสาหกรรมการท่องเทียวสร้างรายได้
 ่    ้
ยิงไปกว่านันดินของภาคอีสานทีเ่ คยมีความอุดม       ั              ่ ้
                          ให้กบชาวบ้าน แต่ขณะเดียวกัน สิงนีจะคุกคามจารีตและประเพณ
       ้           ่
สมบูรณ์ แต่นำท่วมจากการสร้างเขือนทำให้คณภาพุ      ้
                          ดังเดิมหรือไม่?
     ่
ของดินเสือมไป
                             ่       ั       ี ่
                          แม้วา ADB ได้อนุมตเิ งินทุนให้มการเริมโครงการเส้นทางเศรษฐกิจ
       ้ ่
ภาคอีสานตังอยูบนแหล่งเกลือโคราชและสกลนคร                       ี    ่
                          ในปีพ.ศ. 2542 แต่กว่าทีเ่ อดีบจะรวมเอาเรืองสิทธิมาเป็นส่วนหนึง  ่
เขื่อนขนาดใหญอย่างเช่น เขื่อนปากมูนและเขื่อน              ้
                          ในการพิจารณานันก็ปี พ.ศ. 2545 แล้ว หมายความว่าโครงการ
            ่
ราษีไศล ก็เป็นตัวอย่างทีแสดงให้เห็นผลเสียจาก                ่
                          พัฒนาต่างๆ ไม่ควรทีจะก่อให้เกิดผลเสียต่อมนุษย์ ประชาชนมีสทธิ  ิ
ดินค็มได้เป็นอย่างดี                ในการเรียกร้องค่าตอบแทนหากมีผลกระทบใดๆ ก็ตามเกิดขึน   ้
          ่ ่      ่ ู
แต่หลังการสร้างเขือนทีทำกินอันมีคาก็ถกทำลายไป          ้ ็                 ่
                          ทีเ่ ป็นเช่นนีได้กอาจจะเป็นเพราะการเรียกร้องของกลุมองค์กรประชาชน
 ่        ีิ ้
สิงเหล่านี้ ทำให้ชวตผูคนจะต้องถูกคุกคาม            ่       ี            ั ิ
                          ในอดีต ซึงทำให้เอดีบใช้ความระมัดระวังในการอนุมตโครงการ
                ่ ้
อีกสักเท่าใด หากจะมีการสร้างเขือนขึนมาอีก ?                    ้      ิ
                          สาธารณูปโภคใหญ่ๆ มากขึน ส่วนในระดับภูมภาค ADB ได้พจารณา   ิ
                                         ้     ั
                          ผลกระทบอันอาจจะเกิดขึนจากโลกาภิวฒน์การพัฒนา
                                        ิ
                          ระดับภาคจะมีผลกับชีวตของประชากรกว่า 30 ล้านคนหรือไม?่
                          หรือว่าได้ลองนำเอาระบบทางสังคม วัฒนธรรมและสิงแวดล้อม ่
                          มาเป็นข้อพิจารณาหรือไม่ ? หรือโครงการนีเ้ ป็นเพียงแต่โครงการ
                           ่ ุ่      ั
                          ทีมงพัฒนาแต่สงคมเมือง โดยมองแค่เพียงตลาดแรงงานเท่านัน ?  ้

                                         ่      ั     ่
                          เอดีบเี องก็มเี ป้าหมายทีประกาศไว้ชดเจนว่าจะมุงสร้างความเจริญเติบโต
                           ่ ่ั
                          ทียงยืนและปรับระดับมาตรฐานการครองชีพโดยรวมของประชาชนทีมี         ่
                               ่
                          ส่วนเกียวข้องกับโครงการนี้ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม การผลักดันให้ภมภาค   ู ิ
                             ่     ่ ี     ่
                          เข้าสูตลาดทีมการเปลียนแปลงแข็งขันตลอดเวลา สอดคล้องกับ
                                    ั        ่
                          วัตถุประสงค์ดงกล่าวหรือไม ? หากอยากให้การพัฒนานันยังยืน   ้ ่
                          จะต้องให้ความสำคัญกับแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติสงแวดล้อม  ่ิ
                                           ่ ่
                          และสิทธิของประชาชน เกียวเนืองกับหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
                          ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสหประชาชาติ (United
                          Nations International Covenant of Economic, Social and Cultural
                                 ่               ่
                          Rights) ทีประเทศไทยได้ลงนามตกลงเมือปี พ.ศ. 2542 นัน       ้
                                       ่
                          สิทธิทางสังคมอันเนืองด้วยสิทธิในการกำหนดอนาคตของตนเอง
                                            ั   ้
                          (self-determination) ก็ได้รบการคุมครองไปในตัว การมีสวนร่วมของ ่
ชาวนาต้องสูญเสียที่ทำกินอีกไหมหนอ                             ั
                          สาธารณะชนในการกำหนดปัจจุบนและอนาคตของครอบครัวและชีวต            ิ
หากน้ำและดินเค็ม ?                          ่               ้
                          ความเป็นอยูของเขาไม่ใช่แค่ “สิทธิ” เท่านัน รัฐบาลเองก็ถอว่า    ื
                              ่ ่ ้                     ่
                          เป็นสิงทีตองให้ความสำคัญ วัตถุประสงค์อย่างหนึงของปฏิญญาสากล
   ิ  ้         ่ ่ ั  ่
ภูมภาคนีเป็นแหล่งท่องเทียวทีนกท่องเทียวปราถนา   ทีวาด้วยสิทธิกคอการเอือให้ชมชนท้องถินมีสวนร่วมในการตัดสิน
                           ่่         ็ ื    ้ ุ      ่ ่
 ุ่    ่
ทีสดแห่งหนึงของโลก การสร้างถนน น้ำและไฟฟ้า                               ่
                          ขอบเขต ทิศทาง และจังหวะของการพัฒนาซึงมีผลกระทบกับชีวต        ิ
                 ่
พลังน้ำเป็นองค์ประกอบร่วมอย่างหนึง แหล่งท่อง    ของพวกเขาเองโดยตรง
  ่       ่    ่
เทียว เช่น เมืองฮู(Hue) ทีภาคกลางของประเทศ
เวียดนาม และเมืองสุโขทัยในประเทศไทย         ่ ่ ้   ุ่        ่ ี่ ่        ่
                          สิงทีทาทายทีสดสำหรับทุกฝ่ายทีมสวนเกียวข้องโดยตรงเกียวกับ
               ั
และเมืองสุโขทัยในประเทศไทยได้รบการประกาศ           ื      ้  ้   ่
                          โครงการก็คอ ถนนสายนีจะไปสินสุดทีไหน ?
จากองค์การยูเนสโก(United Nations Educational,           ้
                          (ถ้ามีถนนสายนีแล้ว อนาคตของเราจะเป็นอย่างไร ?)
Science, and Cultural Organization)
         ่
ว่าเป็นมรดกโลก ยิงหากว่ามี ว่าเป็นมรดกโลก     ผูเ้ ขียน Mary Byker and Alaric Cole

                                                                  8
     หว่านเกลือลงบนแผ่นดิน
การเสนอให้มการสร้างเหมืองแร่ ที่ จ.อุดรธานีทางภาคอีสานของประเทศ
        ี                           มีเป้าหมายเพื่อขจัดปัญหาความยากจน,
ไทยนัน ถึงตอนนีนบเป็นการต่อสูทยงใหญ่อกเหตุการณ์หนึง ทีกำลัง
     ้    ้ ั     ้ ่ี ่ิ    ี      ่ ่      ่
                                   เพิมตลาดการค้า, และเพิมการลงทุนจากต่างชาติ
                                               ่
    ้          ั       ิ
เกิดขึนในประเทศไทย บริษท เอเชีย แปซิฟก โปแตซ คอร์ปอเรชัน จำกัด  ่     ้     ้     ้
                                   ดังนันถนนเส้นนีไม่ได้เกิดขึนมาเพือรองรับการจราจร
                                                   ่
(Asia Pacific Potash Corporation: APPC) ได้มการผลักดันให้เกิด
                         ี           ่      ่ ้           ั
                                   ทีจะขยายตัวเพิมขึนเพียงอย่างเดียว แต่ยงเป็น
การทำเหมืองแร่มากว่า 10 ปีแล้ว ซึงสวนกระแสกับประชาชน
                  ่                       ่
                                   การพัฒนาเพือรองรับความเจริญและอำนวย
ในพืนที่ และยังคงไม่ได้รบความเห็นชอบจากรัฐบาลในการก่อสร้าง
  ้           ั                                    ่
                                   ความสะดวกสำหรับกิจกรรมทีจะเกิดขึนจาก้
บริษท APPC ยังคงผลักดันการทำเหมืองแร่อยูหรือไม่ ? ทำไม ?
   ั                    ่                    ้ ั          ั
                                   การพัฒนา ถึงตอนนีบริษท APPC จะได้รบประโยชน์
ประการแรก แหล่งแร่ทบถมที่ จ.อุดรธานีใต้ เป็นแหล่งแร่ทใหญ่
            ั               ่ี      จากการพัฒนาที่ผ่านมาแล้วอย่างแน่นอน
                ่    ้ ่     ่   ่ี ิ
เป็นอันดับที่ 3 ของโลก ประการทีสอง พืนทีแหล่งแร่อยูแค่ไม่กกโลเมตร
จะถึงถนนมิตรภาพซึงเป็นทางหลวงสายอีสาน และได้มการพัฒนา
           ่              ี         ทำไมคนอุดรคัดคัานอย่างรุนแรงในกรณี
          ้ ่ ่
สาธารณูปโภคในพืนทีไว้คอนข้างมากอยูแล้ว ่                        ้ ่
                                   สร้างเหมืองแร่ ? ทังๆ ทีหลังจากสร้างเหมือง
                                        ่ ้
                                   จะมีงานเพิมขึน และหากประเมินค่าอย่างคร่าวๆ
ต้นปี พ.ศ.2493 สหรัฐอเมริกาได้มอบทุนเพือทีจะสร้างถนนทางหลวง
                    ่ ่              จะมีผลประโยชน์ประมาณ 260 พันล้านบาท
สายมิตรภาพขึน ในความหมายเพือทีจะเป็นการสกัดกันการขยายตัว
       ้         ่ ่       ้          (6.5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ต่อเศรษฐกิจของไทย
        ่ี    ้
ของคอมมิวนิสต์ทจะเกิดขึนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
              ้
ทางหลวงสายมิตรภาพเกิดขึนมาพร้อมๆ กับการปรากฎตัวของกลุมทหาร ่       ่
                                   อะไรทีทำให้ชาวบ้านเป็นกังวล ถ้าพูดอย่างตรงไป
               ิ
ของสหรัฐอเมริกาในแถบภูมภาค ซึงหมายถึงการนำเข้าของทุนอีกด้วย
                 ่                         ่ ่ ่ึ
                                   ตรงมาแล้ว สิงทีอยูลกลงไปในจิตใจของชาวบ้าน
(Westcott) จนถึงทุกวันนีจากข้อมูลของ ADB มีการลงทุนสูงขึนถึง 240
            ้                ้                    ่ี          ้
                                   อันดับแรกคือ “เกลือ” การทีอสานในอดีตเคยเป็นพืนที่
ล้านบาท(60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในโครงการเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-              ้
                                   ทะเลปิดมาก่อน ดังนัน อีสานก็เปรียบเสมือน
ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC)                            ู่      ื
                                   เตียงนอนทีเ่ ต็มไปด้วยเกลือทีถกทับถมไว้ใต้ผนดิน
ถนนสายนี้ทอดไป ณ หนใด 11
                                               ่ ่ ่ ิ
                         ความกังวลใจของชาวบ้าน อันดับรองลงมาอยูทเ่ี รืองทีดนของพวกเขา
                                                ่
                         ถ้าหากมีการสร้างเหมืองแร่ ชาวบ้านกังวลว่าทีนาของพวกเขาจะเป็น
                               ่
                         เหมือนกับทีนาที่ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
                                              ่
                         ไม่สามารถทำการเกษตรได้ ยกเว้น นาเกลือ ยิงไปกว่านัน ้
                                     ิ  ่ ั
                         ดินและสภาพทางธรณีวทยาทีได้รบผลกระทบอย่างนี้
                                  ่    ้ ่้         ิ  ี
                         อาจจะส่งผลต่อเนืองไปยังพืนทีขางเคียงของภูมภาคได้อกด้วย
                          ่   ่ ่     ้
                         นันคือสิงทีจะเกิดขึนพร้อมๆ กับการทำโครงการ EWEC

                                             ่ ่
                         การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ และการทำเขือนเพือการชลประทาน
                         เป้าหมายหลักของโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศ
                            ิ    ่  ้
                         ในภูมภาคลุมแม่นำโขง (Greater Mekong Subregion Economic
                                               ู
                         Cooperation Program: GMS) โครงการโขงชีมน (Kong Chi Mun)
                                            ่    ้  ้
                         และโครงการ EWEC จะก่อให้เกิดการเพิมปริมาณขึนของพืนดิน
                                       ่ ่
                         และปริมาณเกลือในน้ำ (ดูเรืองเขือน) การทำลายป่าหรือเรียก
                               ่                        ิ
                         อีกอย่างหนึงว่า “อุตสาหกรรมไม้” ไม่เพียงแค่ทำลายระบบนิเวศน์วทยา
                                           ้   ั
                         ของป่าทีเ่ หลือน้อยในประเทศไทยเท่านัน แต่ยงรวมไปถึงการ
                                      ื
                         ก่อให้เกิดความแห้งแล้งแก่ผนดินอีกด้วย

                                  ่
                         ประเทศไทยในฐานะทีจะก้าวเข้ามาเป็นศูนย์กลางของตลาดการค้า
                         หรือทางผ่านตลาดการค้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
                                                    ่
                         ได้เผชิญหน้ากับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอย่างฉับพลันอยูแล้ว
                                             ่    ่ ิ
                         และในทำนองเดียวกันเกลือปริมาณมหาศาลทีนอนรออยูใต้ดน
                           ่        ่ี ี ่
                         ก็นาจะเป็นผลิตภัณฑ์ทมคาอย่างมากในกระบวนการนี้ ซึงหาก่
บน: ชาวบ้านจาก                                       ่ ่
                         ปราศจากกระบวนการจัดการทีเ่ หมาะสมแล้ว สิงทีหลงเหลือ
โนนสมบูรณ์เดินทาง                จากการทำอุตสาหกรรมก็คงจะเป็นร่องรอยของมลภาวะนันเอง่
ไปต่อต้านการก่อ
สร้างของบริษัท
APPC                                   ุ
                         อะไรจะเป็นผลลัพธ์สดท้าย ? เศรษฐกิจของประเทศไทยแข็งขึน ?  ้
ขวา:ชาวบ้านทีบานดุง
       ่้                 ความสัมพันธ์ระหว่างนานาประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ?
กับการทำนาเกลือ                 สถานะใหม่ของประเทศไทยในเวทีเศรษฐกิจโลก ?
ล่าง: ชาวบ้านใน                           ่
                         แต่ความเสียหายทีจะเกิดภายหลังโครงการ EWEC จะถูกปลุกให้ตนขึน  ่ื ้
จ.สุรนทร์กำลังทำนา
   ิ                                   ่
                         หายนะของโลกจะนำไปสูหายนะของมนุษยชาติ การเกษตรแทบจะ
ข้าว
                                 ้     ้     ่   ่     ้  ้
                         เป็นไปไม่ได้ในพืนดินและพืนน้ำทีมเี กลือ การพึงพาอาศัยพืนดินพืนน้ำ
                                                   ้
                         อย่างชาวบ้านภาคอีสานทำกันอย่างเป็นวัฒนธรรมนัน ไม่สามารถ
                            ้      ี ่ิ            ่    ่ ่
                         เกิดขึนได้หากไม่มสงแวดล้อมทีเ่ ป็นธรรมชาติอยูรอบๆ เพือพึงพา
                             ่           ่     ีี     ่
                         การพึงพาตัวเองอย่างพออยูพอกินตามวิถอสาน ทีชาวบ้านพยายาม
                               ่    ้       ่
                         รักษาไว้จะเริมสูญสิน เขาจะอยูรอดไหม ? ก็อาจเป็นไปได้
                           ้
                         แต่ถาหากยุทธศาสตร์ของการพัฒนาฯ ประเทศไม่เปิดโอกาส
                         ให้ประชาชนกำหนดอนาคตของตนเอง และไม่พจารณาผลลัพธ์ ิ
                          ่      ่         ่
                         ทีจะตามมาเพือตัดสินใจแล้ว นันหมายความว่า
การเข้าไปทำลายสมดุลอันนี้ โดยการนำเกลือ          ่           ่
                         เรากำลังดิงลงไปสูเ่ ส้นทางเสียงของโครงการ EWEC
จากใต้ดินขึ้นมาไว้บนหน้าดินจะเป็นการเพิ่ม    ผูเ้ ขียน Aubrey White
                 ้
ความแห้งแล้งของหน้าดิน และทำให้นำจืดใต้ดน ิ
  ่
เปลียนเป็นน้ำเค็ม ประมาณ 2.9 ล้านเฮคเตอร์ หรือ  Wiszniewski, Iwona. “Risking Salinity in Thailand and Lao PDR.” Watershed. Vol. 9
17.5 เปอร์เซนต์ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     No. 1. July-October 2003, p. 12.
                 ่ ั
ของประเทศไทย จะกลายเป็นแหล่งทีได้รบผลกระทบ    Westcott, Chris. “Truths” Of Development: “Truth”, Power, and Resistance in
จากเกลือ                     Thailand and South Africa. From Pasuk, Baker, 2002, p. 294.
                         Asia Pacific Potash Corporation http://www.apq-potash.com
                                                                10
  ิ ่ ั    ่
ชีวตทีหนเห : เขือนกับโครงการ
            ้                    ้
ในภาษาไทย คำว่า “แม่นำ” แปลได้ตรงตัวว่า “มารดาแห่งน้ำ” สำหรับผูคน            ่     ิ
                                  ของประเทศไทย ซึงเป็นภูมภาคการเกษตร
 ่ ู           ้      ั
ทีผกพันกับสายน้ำ นับถือแม่นำเป็นแม่ตวจริงของพวกเขา            ั             ่
                                  แต่กบประสบปัญหาหนักเรืองภาวะดินแห้ง
   ้            ่           ้    ู
แม่นำโขงก็เป็นเสมือนแม่คนหนึงที่ “ป้อน” ความต้องการพืนฐานแก่ลก                      ั   ั ่
                                  และดินทราย โครงการดังกล่าวได้รบการอนุมตเิ มือ
  ่ ู ่      ้    ้
เพือให้ลกอยูรอด แม่นำโขงมีตนกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย        ปี พ.ศ.2532 โดยรัฐบาลไทย แต่การศึกษาความ
ไหลผ่านเทือกเขาในประเทศจีน เมียนม่าร์ ไทย ลาวและกัมพูชา       เป็นไปได้ของโครงการกลับแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535
                  ิ ่
โดยไหลไปรวมกับมหาสมุทรแปซิฟกทีประเทศเวียดนาม            อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงจากการศึกษา
    ้    ้           ้ ิ   ้
แม่นำโขงและแม่นำสาขาต่างๆ หล่อเลียงชีวตของผูคนมากมาย                          ี
                                  ความเป็นไปได้ของโครงการไม่ได้มการเปิดเผย
          ่       ่    ่ื
โดยอาศัยสายน้ำทีนำพาแร่ธาตุตางๆ มาสูผนนาของเขา                    ั           ่ ่ ่
                                  ให้สาธารณชนได้รบรู้ และแม้แต่เขือนอืนๆ ทีมี
                                    ่    ั
                                  อยูในปัจจุบนการศึกษาความเป็นไปได้
         ้
ตราบทุกวันนี้ แม่นำโขงยังมีความสำคัญเทียบเท่าในอดีต                    ้
                                  ก็มเี พียงบางส่วนเท่านันทีเ่ สร็จสมบรูณ์
      ีีิ
ผูกพันกับวิถชวตตามลำน้ำโขง ในปัจจุบนั                        ู
                                  โครงการโขงชีมน แบ่งออกได เ้ ป็น 3 ช่วง ระยะเวลา
                      ่
สายน้ำมิได้ไหลตามกระแสอีกแล้ว แต่จะถูกใช้เพือการชลประทาน       ้
                                  ทังหมด 42 ปี แต่เป้าหมายของโครงการก็ไม่มความ ี
  ้ ่          ่   ้
ในพืนทีหลายพันกิโลเมตร ยิงไปกว่านันความสำคัญของแม่นำ ้       ชัดเจนต่อสาธารณะชนแต่อย่างใด และประมาณการ
ต่อการพัฒนาคือการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ               ว่างบประมาณในการก่อสร้างอาจจะมากกว่า
                                  100 พันล้านบาท (หรือราวๆ 2.56 พันล้านดอลลาร์
เส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เป็นเสมือนกุญแจสำคัญของ       สหรัฐ)
       ู ิ  ่      ่       ่      ่
แผนพัฒนาอนุภมภาคลุมน้ำโขง ยังมุงหน้าก่อสร้างเขือนขนาดใหญ่ตอไป
  ่   ั                   ้
แม้วาจะได้รบการวิจารณ์อย่างหนักจากนานาชาติและทังเห็นตัวอย่าง                ู ่
                                  ในส่วนของโครงการโขงชีมน ซึงประกอบไปด้วย
จากความล้มเหลวของเขื่อนอย่างปากมูน                           ่       ู
                                  โครงการการสร้างเขือน ฝาย สถานีสบน้ำ
                                  และคลองชลประทานในแถบภาคอีสานตามสองฝัง   ่
    ั         ู           ่
ณ ปัจจุบน โครงการโขงชีมน นับว่าเป็นโครงการทีใหญ่ทสด  ่ี ุ        ้      ้
                                  แม่นำโขง และแม่นำสำคัญอีกสองสาย
                  ่
ในการผันน้ำและการชลประทานในลุมน้ำโขงตอนล่าง วัตถุประสงค์          ้      ่
                                  คือแม่นำชีและมูน ทีสำคัญยังรวมถึงการสร้าง
       ื       ่
ของโครงการก็คอกักเก็บน้ำเพือใช้ประโยชน์ในการชลประทาน ส่งน้ำ     อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และการสูบน้ำจากประเทศลาว
  ั ้ ่ ั      ่    ็              ่
ให้กบพืนทีนบล้านไร่ (ซึง 1 ไร่กราวๆ 2.5 เอเคอร์) ในท้องทีภาคอีสาน         ้          ้
                                  ลอดผ่านใต้แม่นำโขง หากว่าโครงการนีสำเร็จ
ถนนสายนี้ทอดไป ณ หนใด 11
                                          ์ ่        ่
                         ระบบนิเวศวิทยา และสัตว์สายพันธุตางๆ ตลอดสองข้างฝังแม่นำ   ้

       GMS                  ่   ้   ่     ่ ้ั ่       ้
                         ซึงเกิดขึนกับเขือนปากมูน ทีตงอยูบริเวณปากแม่นำมูนและแม่นำโขง
                                                    ่ ้ ้ ่
                         องค์การเขือนโลก (The World Commission on Dams) ซึงตังขึนเมือ
                               ่
                         ปี 2543 กล่าวว่าตังแต่เขือนสร้างในปี 2537 ทำให้ปลาในแม่นำ
                                  ้
                         กว่า 150 สายพันธุสญหายไป
                                  ์ู
                                      ่                ้
                                                        ้
คาดว่าจะเอืออำนวยประโยชน์ในการควบคุมปัญหา
        ้                  ่    ้              ้ ่         ิ
                         ยิงไปกว่านัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังตังอยูบนแหล่งเกลือใต้ดนใหญ่
น้ำท่วม เกษตรกรสามารถปลูกพืชผลทางการเกษตร            ้
                         หลายแหล่ง นันก็หมายความว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำจะเค็ม และจะมีผลเสีย
            ้ ่
ได้ตลอดปี ลักษณะพืนทีของภาคอีสาน                       ่
                         หากภาวะน้ำเค็มกระจายไปทัว จากตัวอ่างเก็บน้ำลงไปหรือแม้แต่นำ ้
ทีมแหล่งเกลือใต้ดนถึงสองแหล่งใหญ่ คือแหล่ง
 ่ ี         ิ                ่    ่
                         ในเขือนเอง ซึงน้ำเค็มจะเป็นตัวการทำลายอาชีพการประมง
โคราชและสกลนคร อ่างเก็บกักน้ำทีสร้างอยูบน
                  ่   ่                          ์
                         ความหลากหลายทางชีวภาพ และความสมบรูณของผืนดินทีทำกิน  ่
             ่
แอ่งเกลืออย่างเช่น เขือนราษีไศลไม่สามารถนำน้ำ
มาใช้ในการชลประทานการเกษตรได้ เพราะว่าน้ำใน          ่ี
                         ปัญหาใหญ่ทคาดว่าจะส่งผลกระทบในวงกว้างหากมีการกระทำชำเรา
  ่     ่        ่
เขือนเค็ม ซึงน้ำกร่อยจากเขือนจะไหลลงตามแม่นำ ้       ้       ่    ่
                         กับแม่นำ โดยเฉพาะทีใช้ประโยชน์รวมกันหลายชาติ อย่างแม่นำโขง้
         ้ ่
กระจายไปพืนทีรอบๆ และอาจจะส่งผลเสียต่อ                     ่
                         หากว่าประเทศใดประเทศหนึงเสนอโครงการ
การประมง ความหลากหลายทางด้านชีววิทยา        ่                ้ ่         ่  ้
                         ซึงอาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อพืนทีตอนล่าง การสร้างเขือนปิดกัน
และดินทีมความอุดมสมบรูณได้ผลก็คอ หลังจากที่
     ่ ี          ์  ื          ้
                         แม่นำโขงจะเป็นการทำลายชีววิทยาทางน้ำ แต่หากประเทศใด
               ่     ่
รัฐบาลตัดสินใจเปิดประตูเขือนราษีไศลชัวคราว               ้        ่     ั
                         กระทำการใดกับแม่นำสายนี้ ประเทศอืนก็จะพลอยได้รบผลกระทบ
ชาวบ้านซึ่งเคยอาศัยป่าทามเสมือนแหล่งหาอาหาร                      ่
                         ไปด้วย หากทำโครงการใดๆ ก็ตามทีเ่ กียวข้องกับน้ำ
    ่
ก่อนทีจะมีการสร้างเขือน ก็กลับต้องหันมาต้มเกลือ
              ่             ่ ่          ื        ่
                         สิงทีจะต้องคำนึงถึงก็คอ ความร่วมมือของชาติตางๆ ความโปร่งใส
เพื่อเป็นอาชีพเสริมแทน                          ่    ั
                         และจ่ายค่าตอบแทนทีจะต้องได้รบการวางแผนอย่างเหมาะสม

           ่       ้
ผลกระทบด้านลบต่อสิงแวดล้อมทีเ่ กิดขึนจากเขือน
                      ่            ้           ้
                         ต่อไปข้างหน้าแม่นำโขงคงไม่ได้เป็นแค่แม่นำอีกต่อไป เหมือนอย่างที่
    ่             ่
ต่างๆ ทัวโลกมักจะรุนแรงมาก และเขือนในประเทศ                                ่
                         เคยเป็นในอดีตทีเ่ พียงแค่ไหลผ่าน และเป็นเสมือนตัวกลางเชือมโยง
        ่
ไทยก็เช่นกัน ซึงแพททริก แมคคลอล                             ่ ่     ่
                         แหล่งทรัพยากรกับมนุษย์ให้เกิดความเกียวเนือง แต่เมือใด
กล่าวว่าอ่างเก็บน้ำมีผลต่อการเปลียนแปลงของ
                ่          ่ ี
                         ทีมโครงการใหญ่ๆ อย่างโครงการเส้นทางเศรษฐกิจ สายตะวันออก-
             ่
สายน้ำในหุบเขาเหนือเขือน ทำให้เกิดการทับถมของ                   ้ ่    ่    ิ
                         ตะวันตกจะทำให้บทบาทของแม่นำ ทีเคยเชือมโยงภูมภาคนีเปลียนไป ้ ่
ตะกอนหน้าดิน และส่งผลต่อค่าระดับธาตุอาหาร        ็
                         แม่กสลายไปอย่างรวดเร็ว เพราะว่าปัญหาทีเ่ กิดจากโครงการพัฒนาใหญ่ๆ
ในดิน เกิดแก็สสารหนักและการหมักหมมของแร่         ่    ั              ้    ้ั
                         เช่น เขือนปัจจุบนนี้ “ลูกๆ (ประชาชน)” ของแม่นำคือ ผูรบเคราะห์
            ้ ้่
ในดิน (McCully 30) ทังนีอางเก็บกักน้ำยังทำลาย   ทำไมการพัฒนาถึงต้องส่งผลเช่นนีเ้ ล่า

                         ผูเ้ ขียน Graham Ingalsbe
                         Eamwiwatkit, Walakkamon: “Here comes the flood of floods” The Nation, April 26,
                              1995,).
                         Wiszniewski, Iwona, “Risking salinity in Thailand and Lao PDR”, Watershed, Vol. 9
                              No. 1, July-October 2003
                         McCully, Patrick. Silenced Rivers, The Ecology and Politics of Large Dams. Zed
                              Books Ltd., London, 1996.
                               ่
                         ซ้ายสุด: เขือนปากมูน
                                ่ ้
                         ซ้าย: แผนทีแม่นำโขง
                                    ่ ้
                         ล่าง: ชาวบ้านหาปลาทีแม่นำมูน
                                 ่
                         ขวา: ประตูเขือนปากมูน
                                                                 12
    ้
ถนนสายนีปลอดภัยจริงหรือ ?
“ขอพาสปอร์ตด้วย” เจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองพูดขึนเพือหยุดคุณ
                ่         ้ ่       สำหรับการลงทุนจำนวน ประมาณ 700 พันล้านบาท
ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว                          ่
                                  (14.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพือใช้ในการจัดสร้าง
นีเ่ ป็นเพียงแค่หนึงในจุดผ่านแดนหลายๆ จุด บนโครงการเส้นทาง
          ่                               ่
                                  สาธารณูปโภคทีจำเป็น ก่อให้เกิดตำแหน่งงาน
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก อันประกอบไปด้วยถนนเพือการเชือมต่อ
                             ่  ่                 ่
                                  ประมาณ 194,000 ตำแหน่ง เพือรองรับการท่องเทียว ่
           ่             ิ ่
มหาสมุทรอินเดียฝังตะวันตก และมหาสมุทรแปซิฟกฝังตะวันออก
เป็นโครงการทีเ่ ปิดโอกาสให้ประเทศ(ไทย) ติดต่อกับชาติอนๆ (มากขึน)
                           ่ื    ้     ่             ่
                                  แม้วาการส่งเสริมการท่องเทียวจะก่อให้เกิดการ
                              ่
ไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางของเส้นทางสายนี้ และอีกนัยหนึงประเทศไทย   สร้างงานใหม่ๆ และช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้ดขน   ี ้ึ
จะกลายมาเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ที่นักท่องเที่ยวนิยม           ่
                                  แต่วาอาจล้มเหลวในการตอบสนองความต้องการ
                                              ่
                                  ของประชาชนท้องถิน เพราะว่าสนองตอบแต่เฉพาะ
การท่องเทียวคือ 1 ใน 11 โครงการต่างๆ (Flagship Programs)
      ่                                   ่  ้
                                  การท่องเทียวเท่านัน (มีเพียงแค่การสร้างความ
       ่        ู ิ
ภายใต้แผนเพือการพัฒนาอนุภมภาคลุมน้ำโขง (GMS) ของธนาคาร
                   ่                             ั   ่
                                  เจริญหูเจริญตาให้แก่นกท่องเทียว) ประชาชน
เพือการพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank: ADB) ซึงเป็นแผน
   ่                        ่          ่         ้ ี
                                  ท้องถินอาจต้องละทิงวิถการทำงานตามแบบดังเดิม้
ในการลดปัญหาความยากจน และขยายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ                     ่    ่
                                  ทำเกษตรก็เพียงเพือการอยูรอดภายใต้เศรษฐกิจ
     ั ิ      ี ั ิ        ่
แผนปฏิบตการทีเ่ อดีบอนุมตในปี พ.ศ. 2547 ซึงคาดการณ์วาจะมี่          ่        ่
                                  การท่องเทียว ถึงแม้วาอุตสาหกรรมการท่องเทียว ่
นักท่องเทียวเพิมขึนมากถึง 12.7 ล้านคนในภูมภาคนี้ ในปี 2553
     ่ ่ ้                ิ          ก่อให้เกิดโอกาสในการจ้างงาน (กระจายงานให้กบ     ั
            ้    ่
 และในปี พ.ศ. 2563 ตังเป้าไว้วาจะเป็น 61.3 ล้านคนนัน ก็หมายความ
                          ้                 ่         ่
                                  ประชาชนในท้องถิน) แต่คนในท้องถินส่วนมาก
ว่าโรงแรม, ร้านค้า, ร้านอาหาร, สถานบันเทิง และสิงอำนวยความสะดวก
                        ่                  ่ ่
                                  จะได้เข้าทำงานทีให้คาแรงต่ำหรือแรงงานขาดทักษะ
 ่
อืนๆ จะถูกสร้างขึนเป็นจำนวนมากเพือรองรับจำนวนนักท่องเทียว
         ้        ่            ่          ้
                                  เช่น แม่บานทำความสะอาด,
  ่            ิ      ่
ทีจะไหลทะลักเข้ามาในเขตภูมภาค จำเป็นทีจะต้องใช้เงินงบประมาณ
ถนนสายนี้ทอดไป ณ หนใด 13
งานรักษาความปลอดภัย, ผูชวยทำอาหาร,
            ้่                 การสร้างเขือนกันแม่นำได้มาซึงการผลิตพลังงาน และเขือนยังเป็นตลาด
                                   ่ ้   ้    ่           ่
       ่ ี ่
บริการนวด (ทีมอยูแล้วทัวทุกหัวระแหง)
               ่               ่ ึ        ่ ่               ้ ่ี
                             ทีใช้ดงดูดนักท่องเทียวทีแสวงหากิจกรรมทางน้ำ และผูทแสวงหาสถานที่
และอุตสาหกรรมการขายบริการทางเพศ                            ่ ื       ่ ่ ีู
                             พักผ่อนหย่อนใจริมน้ำ นีคอรูปแบบการท่องเทียวทีมรปแบบเฉพาะตัว
ถึงแม้ว่างานเหล่านั้นจะมีความจำเป็น                        ่            ู ิ
                             เป็นผลลัพธ์โดยตรงทีได้จากโครงการแผนพัฒนาอนุภมภาคลุมน้ำโขง  ่
ต่อการขยายตัวของภาคธุรกิจการท่องเทียว  ่                ่      ่      ่
                             และแน่นอนทีการท่องเทียวจะนำมาซึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
แต่กไม่เป็นรายได้ทพอเพียงและแน่นอน( สำหรับ
   ็        ่ี                    ่ ู ิ          ่
                             มาสูภมภาค แต่การท่องเทียวก็ไม่เคยสนองตอบต่อความต้องการของ
พวกเขา) ขณะเดียวกันราคาของสินค้าและบริการ                  ่
                             ประชาชนในท้องถินเลย เส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)
        ้       ้ ่
ต่างๆ ก็จะสูงขึนในเขตพืนทีการท่องเทียว่                ั               ่
                             ปูทางให้กบการขยายตัวของการท่องเทียวมาสูเ่ อเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพราะนักท่องเทียวสามารถทีจะจ่ายได้ (แต่อาจ
         ่        ่                     ่         ่
                             แต่กเ็ ป็นการเปลียนวัฒนธรรมท้องถิน การสร้างสาธารณูปโภคแบบใหม่
จะไม่ใช่คนในท้องถิน ซึงจำเป็นต้องซือสิงจำเป็น
             ่ ่     ้ ่         ของโครงการเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) จะนำมาซึง   ่
พืนฐานต่างๆ) ธุรกิจการท่องเทียวมักจะส่ง
 ้                ่                                ่   ่
                             วัฒนธรรมตะวันตกและอุตสาหกรรมทีมารองรับ ซึงจะเข้ามาครอบงำ
ผลกระทบต่อวิถชวตดังเดิมของประชาชนในท้องถิน
          ีีิ ้           ่        ีีิ        ่   ้    ้
                             วิถชวตความเป็นอยูแบบดังเดิมของผูคนในอีสาน และกำลังเผชิญหน้า
เพือสนองความต้องการและความปรารถนา
  ่                                                        ุ่
                             กับการสูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรม และถูกบังคับให้เข้าสูอตสาหกรรม
ของผูบริโภคทีรำรวยชาวต่างชาติ
    ้  ่่                      ที่เน้นการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นเงิน

     ่ ่ ่        ั      ่ ่
สถานทีทองเทียวทีเ่ ปิดให้นกท่องเทียว ซึงจะเห็นได้      ้
                             ผูเขียน Orianna Cacchione and Alexis Serote
               ่ ่ื
ชัดว่าถูกออกแบบมาจากทีอน แต่อาจจะไม่ได้
                                                    ซ้ายบน: สะพานมิตรภาพ
เป็นการสร้างความบันเทิงใจให้กบคนพืนที่ เช่น ในปี Muqbil, Imtiaz: “Fine Tuning Tourism Strategy in the
                  ั      ้
                             Mekong” Bangkok Post: 29 March 2004      ไทย-ลาว
        ี
พ.ศ. 2525 ได้มการค้นพบซากฟอสซิลของไดโนเสาร ์                                    ้
                                                    ล่าง: รูปปันไดโนเสาร์
ที่ จ.ขอนแก่นในประเทศไทย จากการค้นพบดังกล่าว                              ที่ จ. ขอนแก่น
 ้ ี                  ่
ผูมอำนาจในการสังการ (เจ้าหน้าทีของรัฐ) ได้เริม    ่                         ล่างสุด: ไปรษณียบัตร
                   ่ ่ ่
วางแผนในการเปิดให้เป็นสถานทีทองเทียว มีการสร้าง                             แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
    ้      ่ั
รูปปันไดโนเสาร์ทวทุกแห่งในจังหวัด และยังวาง                                     จ. ขอนแก่น
                    ี
โครงการสร้างสวนสนุกไดโนเสาร์อกด้วย ซึงตัวอย่าง  ่
                ่
ดังกล่าวสนับสนุนประเด็นทีได้กล่าวไวข้างต้น
              ่         ้
การสร้างสวนสนุกก็เพือเป็นการดึงดูดผูคนให้มาเทียวที่   ่
จ.ขอนแก่น และช่วยขยายธุรกิจการท่องเทียวในส่วน    ่
   ิ    ่
ภูมภาค แต่คาเข้าชมสวนสนุกก็คงจะแพงเกินไป
            ่     ้
สำหรับคนไทยโดยทัวไป อีกทังการสร้างสวนสนุก
             ่
และสาธารณูปโภคอืนๆ จะทำให้เสียทีดนทำกิน   ่ ิ
ของคนในท้องถินไป ่

ตัวอย่างเช่น ชาวนาใน จ.ขอนแก่น ผูซงอาศัยอยู่  ้ ่ึ
               ้
บริเวณสายน้ำต่างๆ ก็ตองเผชิญหน้ากับการสูญเสีย
  ่ ิ       ั   ั
ทีดนของตนให้กบบริษทหรือรัฐบาลเข้าไปสร้าง
                ่
โครงการด้านการท่องเทียวต่างๆ เขือนหลายๆ เขือน่    ่
       ้ ่          ้
ถูกสร้างขึนเพือวัตถุประสงค์ดานการชลประทาน
และการผลิตกระแสไฟฟ้า ล่วงล้ำทีดนทำกิน   ่ ิ
            ่
ของชาวบ้านในท้องถิน อ่างเก็บน้ำจำนวนมาก
           ่      ู ้ื ่
ทีเ่ กิดจากการสร้างเขือน ก็ถกใช้พนทีเ่ พือสร้างรีสอร์ท
         ่            ู่
ป่าทีเ่ ขียวชะอุม และสนามหญ้าทีถกตกแต่งไว้อย่าง
                 ่ ่ึ ้ ่ี ่
สวยงามรอบๆ อ่างเก็บน้ำทีซงผูทผานไปมาสามารถ
                 ่ ่
สังเกตเห็นเรือของนักท่องเทียวซึงลอยอยูกลางน้ำได้  ่
   ั
วิสยทัศน์ในการสร้างสวรรค์บนดินโดยน้ำมือของ
      ่       ่ ั     ่
มนุษย์เพือเป็นสถานทีพกร้อนทีหรูหราสะดวกสบาย
และตบท้ายด้วยสนามกอล์ฟสำหรับคนรวย
                                                                 14
 ในกำมือข้า: ความเจริญเติบ
ตรงมุมถนนบริเวณทางแยกใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น มีแผ่นป้าย  และห่างจากถนนมิตรภาพเพียงไม่กเ่ี มตร ด้านหลัง
     ่ ีู    ้         ่
โฆษณาทีมรปภาพเด็กผูหญิงหน้าตาดีคนหนึง กำลังทำท่าทางร้องขอ                  ้          ่้
                                กำแพง(ของตึกย่านธุรกิจเหล่านัน)มีทางรถไฟซ่อนอยูดาน
ความเมตตาด้วยคำพูด “สงสารหนู อย่าดูดาย” บริเวณด้านล่างของ     ่   ้
                                หนึงของพืนที่ ริมทางรถไฟ เป็นชุมชนแออัดทีเ่ รียงราย
        ้      ่          ิ
แผ่นป้ายโฆษณามีขอความเขียนเพิมเติมว่า “ค้ามนุษย์ผดกฎหมาย      ่ิ ้ ่
                                อยูรมพืนทีของการรถไฟ แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของ
ทำลายชีวต”ิ                                           ้
                                ระยะทาง ประมาณ 10 กิโลเมตรทังสองข้างทาง
                                          ่ ิ
                                จากทางทิศเหนือไปสูทศใต้ ความกว้างประมาณ 40
             ้ั         ่
การพาดพิงถึงการค้ามนุษย์นนเหมาะสมแล้ว อันเนืองมาจาก อีกไม่นาน             ่ ่
                                เมตร อัดแน่นไปด้วยทีอยูอาศัยของประชาชนที่
การค้าขายในหลากหลายรูปแบบจะเกิดขึ้นภายในเมืองขนาดกลางแห่งนี้  รวมตัวกัน เป็นชุมชนต่างๆ 16 ชุมชน
     ่
ตามความมุงหมายของโครงการเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
(EWEC)                                           ่
                                การรถไฟแห่งประเทศไทย หนึงในหลายๆ รัฐวิสาหกิจ
                                 ่               ้
                                ทีประสบปัญหาทางการเงิน และดินรนมาเป็นหลายปี
เมืองขอนแก่นกลายเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยในการเข้าร่วมกับ       ่ ่      ั ่       ่
                                ทางหนึงทีการรถไฟปฏิบตเิ พือเป็นการเพิมรายได้คอ ื
              ้ ่ ั
ประเทศแถบอินโดจีน ในฐานะพืนทีพฒนาทางเศรษฐกิจผืนใหม่             ่ ิ        ่          ั
                                การให้เช่าทีดนในเขตเมือง เพือรับเงินค่าเช่าจากบริษท
                 ่
ทางแยกใหญ่แห่งนี้ จะกลายเป็นทางเชือมต่อระหว่างเส้นทาง      โฆษณาในการวางโครงสร้างเหล็กสำหรับป้ายโฆษณา
สายไปประเทศพม่า ,เวียดนาม และถนนทางหลวงมิตรภาพซึงเป็น่               ่    ่ ่
                                แต่กระท่อมโกโรโสทีใช้เป็นทีอยูอาศัยริมทางรถไฟของ
   ่           ่
ถนนทีลากผ่านกรุงเทพมหานครสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                ่          ่ ้ ่ ่ี
                                ชาวสลัม เป็นสิงผิดกฎหมายเพราะอยูบนพืนทีทมี
                                     ์
                                กรรมสิทธิโดยการรถไฟ เห็นชัดเจนว่าชุมชนริมทาง
                      ่ ี
ส่วนหลังของป้ายโฆษณาดังกล่าวเป็นย่านธุรกิจทีมความยาวกว่ากิโล  รถไฟขัดขวาง(หนทางทำกิน) ของการรถไฟอยู่
ถนนสายนี้ทอดไป ณ หนใด 15
                           ซ้าย: บริเวณทางแยก
                           ใหญ่แห่งหนึ่งใน จ. ขอนแก่น
                           ขวา: สภาพชุมชนแออัดภายใน
                           ตัวเมืองของแก่น บริเวณริมทาง
                           รถไฟ
 โตของเมือง                      ่่             ้
                           ทีผานมา คนจนเมืองเหล่านีแทบจะไม่หลงเหลือรากเหง้า
                                                     ้็
                           ของตัวเองในแถบชนบทเลย ในทำนองเดียวกันเขาเหล่านีกไม่มี
                           รากเหง้าทีชดเจนในเขตเมืองเช่นกัน เขาเหล่านีอยูในเมืองแต่ไม่ใช่สวน
                                ่ั                ้ ่         ่
                             ่         ้
                           หนึงของเมือง เขาเหล่านีเป็นตัวแทนของการพัฒนาเมืองโฉมใหม่ของ
ภาวะของความกดดันจากหลายๆ ด้านจะทำให้                   ่   ้      ่ ่
                           ประเทศไทย ช่องว่างทีมากขึนระหว่างความมังคังร่ำรวย และความยากจน
  ่                 ั
กลุมคนจนในเมืองต้องกดดัน เห็นได้ชดจากตัวอย่าง            ื
                           คนจนเมือง ผลก็คอคนจนต้องสนองตอบโดยการขายแรงงานราคาต่ำ
ข้างต้นในช่วงกลางคืน แสงไฟระยิบระยับจากตึกสูง
ระดับโรงแรมห้าดาวอย่างโรงแรมโซฟิเทล สูงตระหง่าน   วัตถุประสงค์ของโครงการเส้นทางเศรษฐกิจฯ (EWEC) คือการสานต่อ
                    ั
กลางขอนแก่น เปรียบเสมือนอัญมณีอนล้ำค่าอันเป็น                      ่        ่
                           การพัฒนาสังคมโดยเน้นเมืองเป็นหลัก ซึงเป็นการพัฒนาสิงแรกสุด
สัญลักษณ์ของเมืองแห่งการพัฒนา เพือนำเสนอให้่        ่ ่   ุ่ ่
                           และสิงทีสำคัญทีสดเพือตอบสนองความต้องการของเมืองเป็นหลัก
       ่ ่ั ่       ่ ั
ชาวตะวันตกทีมงคังร่ำรวยใช้เป็นทีพกผ่อนหย่อนใจ                       ่     ่ ู้ ั ่
                           โดยใช้ชนบทรอบข้างและประชากรเป็นเครืองมือ อย่างทีรกนอยูแล้ว
      ่
จากความวุนวายตามท้องถนนด้านล่าง มุมมองนี้
                     ่
ค่อนข้างแปลกอย่างชัดเจน และหลีกเลียงไม่ได้สำหรับ        ่
                           อย่างแรกทีมาคือ ถนน ในปี พ.ศ.2493 โครงการตัดถนนทางหลวงสายหลัก
        ่       ้
ชุมชนริมเมืองทีคนจนเขาเลือกตังหลักปักฐานริมทางรถไฟ   ่
                           ทีจะต้องตัดผ่านภูเขาและเป็นการแบ่งแยกขอบเขตภาคกลางของประเทศ
                                                 ่ ื
                           ไทยออกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากกัน ซึงก็คอทางหลวง
  ่    ็   ่
เมือไหร่กตาม ทีการค้าในเส้นทางสายเศรษฐกิจ              ่     ้ ีุ ่   ่
                           สายมิตรภาพ ซึง ณ ตอนนีมจดมุงหมายเชือมต่อระหว่างประเทศใน
     ่   ้
สายนีเ้ ริมต้นขึน ความกดดันทีเ่ กิดกับคนจนเหล่านี้    ิ                      ู่
                           ภูมภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นการเปิดประตูสตลาดโลกอีกด้วย
และโอกาสของการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะเกิด
    ่ ้
และเพิมขึนไปพร้อมๆ กัน                 ่      ่
                           สิงต่อมาคือ เขือน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
                                       ี
                           ปีพ.ศ.2504 ได้กำหนดให้มการพัฒนาสาธารณูปโภคในพืนทีแถบ  ้ ่
   ่       ้ ่ ิ
การที(ชาวนา)ต้องละทิงทีดนทำกินของตัวเองเพราะ          ้ ่             ่      ่
                           ภาคอีสานขึน เขือนอุบลรัตน์สร้างเสร็จเมือปี 2508 เพือให้กำเนิดแหล่ง
การล่มสลายของระบบเกษตรกรรมในช่วงไม่กสบปี่ี ิ                            ่   ้ึ
                           พลังงานน้ำและพลังไฟฟ้ารองรับการอุตสาหกรรมทีจะมีขนในอนาคต

                                                             16
        ั                    ๋
ต่อมาคือการปฏิวตเิ ขียว (Green Revolution) การเข้ามาของปุยเคมี                                  ่ ่     ่่   ุ่
                                                       จะเป็นสาเหตุ เหตุหนึงทีกดดันจุดทีออนแอทีสด
     ์ ื      ่่             ่
และพันธุพชเศรษฐกิจทีผานการตัดต่อข้ามสายพันธุเ์ ชือมต่อระหว่าง                               ่
                                                       (ของสังคม) นันคือคนจนเมือง (มีโอกาสน้อยลง)
เกษตรกรรายย่อยกับสินค้าทางการเกษตรหลากหลายชนิด
ในตลาดสินค้าเกษตรโลก การส่งออกสินค้าทางการเกษตรค่อยๆ                                       ่           ้ึ
                                                       โกวิท บุญเจือ NGO ทีทำงานกับเครือข่ายสลัมรูสกว่า
  ่
เปลียนมาเป็นอุตสาหกรรมการบริการ สำหรับตลาดภายในประเทศ                            โครงการเส้นทางเศรษฐกิจฯ (EWEC) จะทำให้การ
          ู่    ่ ่     ่
ราคาสินค้าเกษตรทีถกลงทำให้คาใช้จายในเรืองอาหารของประชากร                                   ่ ิ   ้
                                                       แข่งขันของราคาทีดนสูงขึน ในภาคชนบทจะมี
   ่      ่ ้
เมืองทีขยายตัวเพิมขึนถูกลง                                          โรงงานอุตสาหกรรมใหม่เพิ่มขึ้นแทนที่จำนวน
                                                            ู่
                                                       ประชากรทีถกดึงให้เข้าสูเ่ มืองแลกกับค่าจ้าง
อันดับสุดท้ายคือการมาของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ต้นปีพ.ศ. 2523                         จากการขายแรงงาน “จะมีความต้องการแรงงานเป็น
      ิ
โรงงานฟินกส์ พลัพท์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำ                         จำนวนมากในเขตเมือง” โกวิทเสนอว่า
 ่ ่    ่         ู่ ่ ้
ทีอยูหลังเขือน,ใช้พลังงานไฟฟ้าทีถกปันขึนมา และใช้ถนนทางหลวง                                           ้
                                                       ในขณะเดียวกัน “ความกดดันทีเ่ กิดขึนต่อคนจนเมือง
        ่    ่      ่
มิตรภาพเพือขนส่งเยือกระดาษลงไปสูกรุงเทพมหานครและตลาด                                ่ ้
                                                       ก็จะเพิมขึนในปริมาณเดียวกัน”
          ่              ั ิ ็ื
ต่างชาติ ในขณะทีการเกษตรกำลังล้มเหลว บริษทฟินกส์กถอโอกาส
                    ่     ิ   ่ ้
ครอบครองโดยเสนอให้ปลูกยูคาลิปตัสเพือเป็นวัตถุดบหลักทีใช้ปอน                        ่ ิ
                                                   “ทีดนในเขตเมืองจะเป็นทีตองการอย่างมาก” โกวิท  ่ ้
           ั
โรงงาน จนในปัจจุบนนี้ ภาคอีสานได้กลายมาเป็นแหล่งปลูกยูคาลิปตัส                                          ่ ่ ิ ่ ่
                                                   เสริม “โดยเฉพาะอย่างยิงทีดนทีคอนข้างถูกอย่างทีดน                 ่ ิ
รถบรรทุกจำนวนมาก บรรทุกท่อนซุงยูคาลิปตัสเข้าโรงงาน และบรรทุก                     ของการรถไฟ”ชุมชนสลัมตังอยูในพืนทีทดทสดสำหรับ   ้ ่ ้ ่ ่ี ี ่ี ุ
  ่
เยือกระดาษออกจากโรงงานไปท่าเรือเป็นระยะทางกว่า 600 กิโลเมตร                      การค้า และสามารถเพิมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพือ่                 ่
                                                   รองรับเส้นทางเศรษฐกิจฯ (EWEC) ได้ “อาจจะก่อ
                   ่ ั       ้
มันไม่ใช่ความบังเอิญทีปจจัยเหล่านีทำให้เกิด “เมือง” โดยความเป็นจริง ให้เกิดการไล่ทและการตังถินฐานใหม่นอกเมืองก็เป็น      ่ี          ้ ่
     ่                        ่ ่         ่ ั
แล้ว เมือต้นปี 2523 คนจนจากชนบทเริมหลังไหลเข้าสูตวเมืองขอนแก่น ได้” โกวิทเตือนอีกว่า “การโยกย้ายถินฐานอาจดู                             ่
    ่           ่       ่                         ่
เพือหางานทำและสิงทีเ่ ป็นเรืองยาก และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทีจะหา เหมือนว่าเป็นการยกระดับฐานะให้กบคนจน แต่ใน                            ั
       ่       ่
บ้านเช่าทีในอัตราทีพวกเขาจ่ายได้ เขาเหล่านันจึงหันไปจับจองพืนที่ ้              ้    ความเป็นจริงจะเป็นการเพิมภาระค่าใช้จายให้กบ    ่        ่     ั
 ่ ี               ่
ทีไม่มใครครอบครองทีหลงเหลืออยูซงอยูบริเวณริมทางรถไฟ ่ ่ึ ่                                 ่
                                                   คนจน และยิงทำให้เขาเป็นหนีสนมากยิงขึน”        ้ ิ    ่ ้
ปิดบังซ่อนเร้น ตัวเองอยูเ่ ป็นปีๆ จากสายตาของผูคนในสังคมไทย      ้
   ่         ้
เพิงรวมตัวกันขึน ในช่วงกลางปี 2533                                                     ่
                                                   กระบวนการอย่างนี้ ยิงการพัฒนาเมืองมีความก้าว
                                                            ้            ีีิ
                                                   หน้ามากขึนเท่าใด วิถชวตของชาวบ้านกว่าหนึงหมืน               ่ ่
             ่        ่ ่ ่        ั
พวกเขาต่อสูเ้ พือสิทธิในถินทีอยูอาศัย แต่มนไม่ใช่สงทีได้มาง่ายๆ     ่ิ ่                ่ ้             ่
                                                   หมูบานก็กำลังตกอยูในอันตรายด้วย ในขณะเดียวกัน
          ้       ่ ิ ่          ่ ้             ่       ้
เมืองพัฒนาขึนและทีดนเริมขาดแคลนยิงขึน ความขัดแย้งเริมรุนแรงขึน โอกาสทางธุรกิจทังในและนอกประเทศก็จะขยายตัว             ้
ในปี 2542 ชาวสลัมกว่า 1,000 คนได้รวมตัวกันประท้วงเกียวกับการ           ่
      ่ ิ ่
ประมูลทีดนเพือการพาณิชย์บริเวณริมทางรถไฟ                                 ่    ่ ี
                                                   เมือใดทีมการสร้างโรงแรมใหม่ๆ อย่างโซฟิเทลก็จะ
                                                   ก่อให้เกิดความต้องการแรงงานราคาต่ำ เพือบรรเทา              ่
ต้องใช้เวลากว่า 5 ปีทเ่ี ครือข่ายสลัมจะสามารถผลักประเด็นนีให้เป็น           ้       วิกฤติความล้มเหลวจากภาคเกษตรกรรม คนจนจะทัง                      ้
                ่
ประเด็นระดับชาติเพือดึงรัฐบาลเข้าช่วยแก้ไขปัญหาและต่อรองกับ                     ถูกผลักและถูกดึงเข้าสูเ่ มือง แต่อยูภายใต้สภาพทีแย่    ่           ่
         ่               ่ ิ ่ ่                      ่ ิ
การรถไฟเพือขอสิทธิในการเช่าทีดนเพืออยูอาศัยระยะเวลา 30 ปีบนทีดน ลงไปกว่าเดิม ค่าครองชีพจะสูงขึน จะหาทีอยูอาศัย                        ้       ่ ่
ของการรถไฟ เครือข่ายสลัมขอนแก่น ณ ตอนนีกำลังเผชิญกับความ      ้                         ่          ็ ่ิ
                                                   ในอัตราทีพอจ่ายได้กยงดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากมาก
ท้าทายเป็นอย่างมาก ชัยชนะของข้อเรียกร้องเรืองการเช่าทีดนเป็น     ่       ่ ิ        ้         ่
                                                   ขึน แม้กระทังเขตสลัมอาจจะเต็มไปด้วยผูคน               ้
เวลา 30 ปี แต่โอกาสดังกล่าวก็เลือนลางมากว่าพวกเขาจะได้สทธิเช่า               ิ                   ี
                                                   หรืออาจจะไม่มสลัมเหลืออยูเ่ ลย เพราะต้องเปิดทาง
ระยะเวลา 30 ปีหรือไม่เพราะมีโครงการเส้นทางสายเศรษฐกิจทีกำลัง               ่           ั
                                                   ให้กบการลงทุนทางการค้า
คืบคลานเข้ามาและคาดว่าจะเติบโตมาก
                                                   ถนน เป็นสัญลักษณ์ของเป้าหมายทีไม่มจดสินสุด         ่ ีุ ้
        ุ             ้ึ ่ ่ี ่
ถนนจะมีคณค่าหรือไม่ ก็ขนอยูทวามีปริมาณการสัญจรมากเท่าใด                       ของกระบวนการใดๆ ก็ตามทีโลดแล่นอยูบนนัน       ่        ่ ้
โครงการเส้นทางเศรษฐกิจฯ (EWEC) ทำให้การพัฒนาระบบ                           แต่สำหรับคนจนทีสดปลายถนนคือเมือง่ ุ
สาธารณูปโภคตามถนนทางหลวงมิตรภาพดำเนินต่อไป มูลค่าของ                               ่ ี
                                                   จุดจบทีไม่มใครอยากจะเลือกอาศัยผิดด้าน
  ่ ิ ่       ้        ู่
ทีดนก็เริมสูงขึน กำไรทีสงของการค้าจากทีดนในเขตเมือง     ่ ิ
                                                        ้
                                                       ผูเขียน Nat Colburn, Graham Ingalsbe, and
                                                       Michael Insel
ถนนสายนี้ทอดไป ณ หนใด 17
         บรรณาธิการบริหาร   Nathaniel Coburn
          บรรณาธิการศิลป    Orianna Cacchione
        บรรณาธิการศิลป (ไทย)   ปณิตา ทองทิพย์
          กองบรรณาธิการ    Mary Byker
                    Carleen Xiong
                    Ruth Aerts
                    Alexis Serote
                    ปิยธิดา สุภากิจ
               ช่างภาพ Alaric Cole                      Å
              ผู้ร่วมงาน Graham Ingalsbe
                    Michael Insel
                    Pearl Pari
                    Aubrey White
                    ส่องแสงจันทร์ วิเศษวงษา
                       ั
                 ผู้แปล อดิศกดิ์ แก้วรากมุข
                    อรุณี ชุบขุนทด
                    สุภาพิมพ์ จงรักษ์

                          ้
                      “ถนนสายนีทอดไป ณ หนใด” เขียนและเรียบเรียงโดย
   ้ั
คณะผูจดทำขอกราบขอบพระคุณ Dr.David Spring 2004 CIEE Thailand Program.
              ่
 Streckfuss และเจ้าหน้าทีโครงการ CIEE The Council on International Educational Exchange
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น ENGAGE ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดทังสิน   ้ ้
                ่ ่
     และคณะทำงาน NGOs ทีเกียวข้อง
           ้
        รวมทังครูอาจารย์ ศิษย์เก่า หากต้องการข้อมูลเพิมเติม กรุณาติดต่อ:
                               ่
       และนักศึกษาฝึกงานทุกท่าน โครงการ CIEE
  ตลอดจนความเสียสละ การทำงานหนัก ตู้ ป.ณ. 91
               ่
และความช่วยเหลือจากทุกท่านทีทำให้งานนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                  ้
            สำเร็จไปได้ดวยดี จังหวัดขอนแก่น 40002 ประเทศไทย                                              18
       ่      ่         ่                ้  ่
พวกเราเป็นกลุมนักศึกษาทีแสวงหาคำตอบของสิงต่างๆ มาจากหลากหลายท้องที่ และพืนเพทีแตกต่าง
                         ่     ่
ความสนใจก็แตกต่าง พวกเรามารวมกันที่ ประเทศไทย เพือศึกษาเรืองการพัฒนาและโลกาภิวฒน์ ั
        ่   ่ ่         ้   ิ     ่            ้
จากการท่องเทียวไปในทีตางๆ พวกเราได้เรียนรูประวัตศาสตร์ (เรืองราว) ความลำบาก (ของผูคน)
และการปกป้อง(หวงแหนทรัพยากรของพวกเขา)

            ่ ่              ่
ตลอดช่วงระยะเวลาทีอยูในประเทศไทย ประเด็นเกียวกับเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)
             ้ ่ ้ ่       ่ ่          ่ ้   ้
ค่อยๆ ปรากฏชัดเจนขึน สิงนีเกียวข้องกับทุกเรืองทีพวกเราศึกษา เรืองนีกระจ่างขึนหลังจากที่
       ิ    ้         ู้ ่ ้ั           ่        ่  ่
พวกเราได้ยนเป็นครังแรก แต่พวกเราก็รอยูแค่นน พวกเราพยายามทีจะสอบถามใครก็ตามทีทราบเกียวกับเรืองนี้  ่
      ่ ่          ่ ็    ่           ้   ้            ่ ้ั
ถึงข้อมูลทีเกียวข้อง แต่คำตอบทีได้กเป็นแค่สวนเล็กส่วนน้อยของเนือหาทังหมด แต่พวกเราก็ไม่ได้หยุดอยูแค่นน
  ่               ้
เริมแรกพวกเราได้ลองค้นหาถึงเบืองหลังของโครงการเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)
   ็          ่ ่       ้    ้    ึ           ู ิ  ่
แต่กเจออะไรไม่มาก เมือยิงค้นคว้ามากขึนจากแต่ตนก็สาวได้ถงโครงการแผนพัฒนาอนุภมภาคลุมน้ำโขง (GMS)
 ่              ่ิ       ่ ้    ้  ่ ่       ้   ้
ยิงค้นคว้ามากเท่าใดพวกเราก็ยงมีคำถามมากยิงขึนเท่านัน แต่กอนทีพวกเราจะขุดคุยต่อนัน พวกเราก็ตระหนักว่า
        ่  ี         ั       ่    ่ ่
พวกเราน่าทีจะได้มโอกาสสะท้อนให้ตวเราและคนอืนๆ เห็นถึงสิงทีเราได้ศกษา   ึ

      ่ ่              ั    ้ ั           ่
สามเดือนทีผานมาพวกเราได้อะไรบ้าง สารถีกบรถตูคนสีขาวพาพวกเราเทียวไปทัวภาคอีสาน
  ่   ่ ่    ั ้ ึ ่
ทีแล้วทีเล่าทีเราได้รบรูถงเรืองราวความลำบาก ชาวบ้านในภาคอีสานชวนเชิญพวกเราให้เข้าบ้านอย่างไม่ขาดสาย
   ่ ่   ่    ่                ่      ้ ่     ้ ็  ้ั
เพือทีจะได้ถายทอดเรืองราวผลกระทบจากการพัฒนาทีพวกเขาไม่ได้เป็นผูกอ กว่าจะรูกเป็นผูรบเคราะห์ไปเสียแล้ว
             ่ ั
มีชาวบ้านหลายๆ คนทีกงวลว่าเหมืองแร่โปแตสจะทำให้พวกเขาต้องสูญเสียคุณค่าของผืนดิน
                   ่  ่         ่ ่ ิ ้
ชาวประมงก็ได้แต่มองสายน้ำทีแห้งขอดเนืองมาจากประตูเขือนทีปดกัน ชาวนาติดหนีตดสิน ้ ิ
       ี ั       ้ ่ี ่      ั ิ    ่         ่       ่
ก็เพราะไม่มปญญาจ่ายหนีทกอเกิดจากการปฏิวตเขียว ซึงเป็นระบบการเกษตร ทีไม่ได้มองถึงผลเกิดทีตามมา
 ่                  ่   ่        ี           ่
สิงปลูกสร้างโกโรโกโสสองข้างทางรถไฟทัวท้องทีภาคอีสานก็มสาเหตุมาจากการพัฒนาทีเดินหน้าเร็วเกินไป
             ั ้ ื ่ ่         ้ ื ่ ่   ั    ู้ ั
จนประชาชนตามไม่ทน นีคอสิงทีพวกเราเห็น และนีคอสิงทีเราได้รบรู้ ยังไม่รแน่ชดว่า โครงการเส้นทางเศรษฐกิจฯ
                                             ่
จะมีผลออกมาเป็นเช่นไร แต่หากเปรียบเทียบกับร่องรอยของการพัฒนาในอดีต เราคิดว่าน่าจะเชือมโยงกันได้

       ้             ่ ี     ่     ่ ่ ้           ้
หนังสือเล่มนีไม่ใช่คำตอบ แต่เป็นหนังสือทีขดเขียนริเริมมองถึงสิงทีเกิดขึนไปแล้วและจะเกิดขึนต่อไป
                                        ่  ่ ่ี
หากว่าประเทศไทยยังคงดำเนินการพัฒนาไปตามแบบเดิมๆ ตลอดช่วงระยะเวลาทีได้อยูทน้ี พวกเราได้เรียนรูวา ้่
  ี   ่ ่    ่                  ็ ื                ่
วิธการหนึงทีจะเปลียนท่วงทำนองการพัฒนาแบบเดิมๆ ได้กคอการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสวนร่วมเป็นสำคัญ
             ้      ่ ่          ั     ่ ้
พวกเราเอง ท้ายสุดก็ตองเดินทางกลับเพือทีจะไปหาคำตอบให้กบตนเองทีบานเกิดของตน
   ่ิ ่       ่ ุ ื    ้ ้   ่
แต่สงทีพวกเราหวังทีสดก็คอ เอกสารชินนีจะมีสวนในการเปิดทางให้เขาถึงโครงการเส้นทางพัฒนาเศรษฐกิจฯ
           ่ ้ ่
มีความกระจ่างชัดยิงขึน เผือว่าคุณจะได้ตอบคำถามของคุณเอง

								
To top