De fleste vestlige (og dermed velstående) land stagnerte økonomisk

Document Sample
De fleste vestlige (og dermed velstående) land stagnerte økonomisk Powered By Docstoc
					                                             1
                                               I de latinsk-talende områdene er forandringen ikke så stor som for de vestlige. Ute
Veiviser og geografisk-økonomisk oversikt over                        av stand til å oppnå velstand stagnerte disse landene i forrige århundre, kriger,
       verden og dens land                               vanstyre og naturkatastrofer har resultert i at mange av områdene har returnert til
                                               en situasjon som likner før-industrialisert tid. Moderne liv ser man enten i byene,
                                               eller i områder eid av korporasjoner. Utenfor disse er folk fattige, under terrorstyre
                                               fra hvilket regime som til enhver tid styrer. Terroristbevegelser, narkohandel og
De fleste vestlige (og dermed velstående) land stagnerte økonomisk              bander hersker noenlunde fritt her, men også folk som gjør sitt beste for å leve
på begynnelsen av århundret og utover på 2030-tallet. De store                som vanlige mennesker. Noen har dratt tilbake til junglene og skogene for å
firmaenes knusende kontroll over verdensøkonomien gjorde det                 gjenreise sin stolthet som indianere, for å leve i pakt med naturen, f.eks. har neo-
enkelt for dem å eliminere betydelige deler av arbeidsstokken i disse             aztekerne i Mexico blitt en maktfaktor, dog relativt skremmende for mange
                                               vestlige pga. deres menneskeofringer.
landene, og dermed kutte sine kostnader. Den nye situasjonen med
massearbeidsløshet stigmatiserte massene i mange land og sosiale,
                                               Afrika:
kulturelle og etniske forskjeller ble fort viktige ettersom økonomien
ble verre og de sosiale forskjellene større.                         Afrika gikk ut av det 20. århundret som et kontinent i krise, vanstyrt, i endeløse
                                               stammekonflikter og ute av stand til å fordele de enorme naturrikdommene
Her følger en presentasjon av de forskjellige kontinentene, med                kontinentet besitter på en rettferdig måte. Enkelte store stater, i samarbeid med
forklaring på hvordan den økonomiske situasjonen er, og hvordan                korporasjoner som ønsket stabilitet og arbeidsro har lagd en forsvarsunion som
utviklingen har vært de siste hundre år.                           garanterer landenes stabilitet og (noenlunde) rettferdig utvikling og fordeling av
                                               ressurser. I visse tilfeller har det vært mulig for korporasjoner å gå inn og styre
                                               land som om de var selskaper (en enklere jobb enn du tror) for å sikre sine
Amerika:                                           investeringer og interesser. Slik har en stor del av afrika, sammen med
                                               introduksjon av flytende fabrikker langs kystene klart å øke stabiliteten i mange av
Den øknomiske stagnasjonen for de vestlige land har slått hardt ut for Nord-         landene. Korrupte diktatorer (dvs. de som ikke er kjøpt og betalt av
Amerika. Canada har blitt delt i tre, en kanadisk, en fransktalende del (Quebec) og      korporasjonene i unionen) risikerer militær intervensjon, og dermed tap av
en stat for inuitene. I USA raste en ny borgerkrig i flere år som resulterte i at flere    kontroll, livet, pengene i den sveitsiske kontoen etc. etc. Noen vil kalle et slikt
regioner ble selvstendige, evt. har inngått samarbeid med Canada eller områder        system udemokratisk og urettferdig, men det har vist seg å være den billigste
tidligere tilknyttet Canada. Sørstatene er igjen blitt en stat (CSA), California,       måten for korporasjonene å stabilisere kontinentet på. De ledende statene innenfor
Midt-Vesten og New England andre nye stater. Disse er fremdeles å regne som          African Union for Development and Stabilization (AUDS) er Etiopia, Nigeria,
mektige stater, spesielt konføderasjonen (CSA) som er en av de få stater som har       Sør-Afrika, Zaire og Uganda. Statene nord for Sahara, de arabiske mahgrebstatene
klart å beholde kontroll over land og folk og har inntekter til å klare seg, dette har    er ikke en del av dette systemet, de har en løs statlig union med egne avtaler med
de klart ved å nasjonalisere endel bedrifter og nærmest gjøre landet om til en        korporasjoner. Egypt er tradisjonelt den ledende staten innenfor dette systemet.
korporasjon.
                                               Asia
                                             2
                                               “statene” mektige og man må regne dem som betydelige maktfaktorer i sine
Asia er det største kontinentet på jorden med 30% av arealet og 65% av            regioner. Japan har klart å konsolidere sin stilling som høyteknologisk supermakt
befolkningen.                                         delvis pga. nær kontroll til japanske storkonserner.
Forskjellene er enorme. Statene som grenser mot Europa og Afrika har mer til
felles med disse kontinentene enn statene lenger inne på kontinentet, tre tidligere      Europa
supermakter har hatt store deler av kontinentet i sin besittelse (India, Kina og
Russland) enten direkte eller gjennom kontroll av nabostater, allianser osv.         Øst-europas oppløsningstid på slutten av det forrige århundret var på en måte
                                               slutten på en lang prosess. På begynnelsen av århundret var kontinentet dominert
De arabiske statene i midt-østen har vært i en permanent krigstilstand enten mot       av en håndfull stormakter, en krig skapte en haug nye stater, en ny krig reduserte
felles fiender (Israel, Iran, Russland, Tyrkia…) eller mot hverandre. Nå har de        antallet stormakter ytterligere og sammenbruddet av en supermakt konsoliderte de
skapt en felles stat, men forskjellene er store. Enkelte småstater har heller ikke      nye statenes selvstendighet. I dette århundret har disse statene stabilisert seg,
vært interessert i tryggheten i fellesskapet men har gått sine egne veier. Stater som     delvis i samarbeid med storkonserner, men de har aldri nådd vestens tidligere
Tyrkia, Russland, Iran, Afghanistan, de kaukasiske republikkene og de sentral-        velstandsnivå, ihvertfall ikke for størstedelen av befolkningen. Vesten derimot har
asiatiske statene er knyttet til disse gjennom religion og/eller maktsystem. Da Sibir     vært nødt til å se velstandsnivået minske ettersom korporasjonenes makt har økt.
ble en selvstendig republikk skiftet maktbalansen noe, og Russland har sakte men       Tidligere stabile stater har rystet i grunnvollene, separatistbevegelser har revet fra
sikkert mistet interessen for Asia.                              hverandre land som Italia, Frankrike, Belgia og Spania. Dette kan ses på som den
De muslimske statene har vært preget av arbeidsløshet, ekstremisme og misnøye         siste frigjøringen fra stormaktenes 20. århundre, men kan for det meste forklares ut
siden det 20. århundret. Det å stabilisere disse for å hente ut naturressurser har vist    fra de økonomiske forholdene i dette århundret. En full oversikt over europeiske
seg å være vanskelig. Man har derfor satset på å handle med lokale ledere, evt. å ta     stater er vedlagt.
direkte kontroll over områder for å utvinne ressursene der hvis det kan gjøres på
kort tid.
Sør- og østover på kontinentet kommer man til Pakistan og til statene som tidligere      Oceania
utgjorde India. Denne kunstige statsdannelsen brøt sammen tidlig i dette
århundret. Indre motsetninger og politikere uten evne og vilje til å modernisere       Det minste kontinentet begynte århundret som et relativt “nytt” kontinent. De
samfunnet ble landets bane og som i USA har borgerkrig og anarki født nye stater       fleste statene hadde kun vært selvstendige i noen tiår, og de eneste landmassene av
hvis levedyktighet vil vise seg med tiden.                          noen signifikans er eid av statene Australia, New Zealand og Papua (Ny Guinea).
                                               Statene har hatt et godt forhold til storkonserner, og spesielt Australia har gitt dem
De asiatiske stillehavslandene ble sett på som velstandens arvtaker i det 21.         gode muligheter. En stor gruppe asiatiske innvandrere har gjort staten mer
århundret, men allerede på slutten av det 20. viste økonomiene deres tendenser til      internasjonal og flere store teknologibedrifter har hovedsete her, eller er eid av
ustabilitet. De fleste landene har som de vestlige statene, blitt offer for          staten. De andre statene på kontinentet er små øystater som enten er dårlig utviklet,
korporasjonenes manglende vilje til å dele inntektene. I det siste har de fleste       heleid av korporasjoner eller 100% avhengige av turistinntekter.
stabilisert seg noe, men separatisme og opprør har tært på enkelte staters          Den politiske situasjonen i vår tid kan være noe uoversiktlig, derfor
levedyktighet. Kina opphørte å eksistere som stat i praksis og som en kopi av         har vi i Der Spiegels redaksjon laget en oversikt over de forskjellige
borgerkrigene tidlig på 1900-tallet tok militser kontrollen over deler av landet.
Enkelte av disse er kjøpt og betalt av store korporasjoner, likevel er disse nye
                                               statene som finnes på det europeiske kontinent.
                                          3
                                            Frankrike:    Høy arbeidsløshet, splid mellom franskmenn og arabiskættede
    Den Europeiske unionen var en voksende maktfaktor da              muslimer har tæret på staten Frankrike. Landet har en økonomi basert på gammel
                                            tungindustri, og har vist seg ute av stand til å fornye seg. Ble slått sammen med det
tusenåret ble innledet, og i det første tiåret ble stater fra Øst-Europa        fransktalende Belgia i 2064.
også innlemmet i unionen. De dårlige økonomiske tidene i 30-årene            Hovedstad: Paris Språk: fransk, arabisk
gjorde at unionens fundament slo sprekker og de enkelte regionene            Provence:     Frigjorde seg fra Frankrike i 2061, er en rasistisk stat med en
tok kontroll over sine områder igjen. Unionen eksisterer fremdeles i          økonomi basert på turisme og bankvirksomhet.
navnet, og unionshæren er sterk, selv om den nå er finansiert og            Hovedstad: Marseille    Språk: provençalsk (i slekt med fransk) eneste tillatte
                                            språk.
kontrollert av Tyskland som en slags fremmedlegion. Endel av              Bretagne:     Frigjort fra Frankrike 2061, har gjennomført en keltisk
medlemsstatene har igjen blitt delt opp pga. indre motsetninger, ofte          renessanse og åpnet for korporasjonenes innflytelse, omfattende samarbeid med
langs etniske skillelinjer. Øst-Europa opplevde sin egen                Irland.
oppløsningsprosess på slutten av det 20. århundre, på mange måter            Hovedstad: Brest Språk: bretonsk (keltisk), fransk
er de geografiske regionene der mer sementerte nå, selv om de aldri
har hatt den samme økonomiske utvikling som Vest-Europa hadde              Germansktalende områder
tidligere.                                       Nederlendene: Nederland og Flandern ble slått sammen i 2064, kjent som en
                                            åpent samfunn, økonomi basert på høyteknologi, jordbruk og kjemisk industri(!).
                                            Hovedstad: Den Haag          Språk: nederlandsk, flamsk, tysk
De Britiske øyer                                    Bruxelles:     unionshovedstaden ble gjort til internasjonalt område i 2003, og
England:       Nord-Irland ble slått sammen med Irland i 2034, Skottland og    forble uavhengig av både Nederlendene og Frankrike i 2064. Finanssentrum.
Wales brøt ut i 2052. London-området er fremdeles et finanssentrum, men resten     Språk: fransk.
av landet har stagnert økonomisk og politisk.                      Luxembourg:    Lilleputtstat i hendene på korporasjoner.
Hovedstad: London      Språk: engelsk, hindi, panjabi.              Hovedstad: Luxembourg Språk: tysk, fransk (offisielt språk)
Skottland:     Landets økonomi er i bedring pga. satsning på nye          Tyskland:     gammel europeisk stormakt som har skrantet noe i løpet av
næringsområder og spesialavtaler med store korporasjoner.                århundret, eier flere korporasjoner, noe som har holdt økonomien oppe. Både
Hovedstad: Edinburgh         Språk: skotsk-engelsk, skotsk           tungindustriell og høyteknologisk stormakt. Etterkommere etter innvandrere har
Wales: Landet har ikke lykkes med å forbedre sin situasjon etter uavhengigheten,    eget statsborgerskap.
men samarbeid med Skottland og Irland planlegges.                    Hovedstad: Berlin           Språk: tysk, tyrkisk, arabisk
Hovedstad: Cardiff      Språk: walisisk, engelsk.                 Sveits: stat med røtter tilbake til 1200-tallet. Økonomi basert på både
Irland: Korporasjonene har hatt mye makt i Irland siden 2020, og landet er       næringsmidler, kjemisk industri og bankvirksomet. Lukket samfunn siden 2050.
relativt sett i bedre form enn endel andre. Relativt lav arbeidsløshet.         Hovedstad: Bern Språk: sveitsertysk, fransk, italiensk, retoromansk.
Hovedstad: Dublin      Språk: irsk, engelsk.                   Tyrol:       løsrevet fra Østerrike og Italia i 2043, økonomi basert på
                                            turisme.
Fransktalende områder                                  Hovedstad: Innsbrück         Språk: lokal tysk dialekt, italiensk
                                            4
Voralberg og Liechtenstein:      tidl. vestligste del av Østerrike, avskåret fra    Hovedstad: Madrid     Språk: kastillansk, galicisk, andalusisk, katalansk
resten av landet pga. Tyrols plassering, sammenslått med Liechtenstein i 2045,       Catalunya:        løsrevet fra Spania 2053, omfatter områdene Katalonia,
skatteparadis og frimerkeproduksjon.                            Valencia, Andorra og Balearene. Økonomi basert på turisme, høyteknologi og
Hovedstad: Dornbirn          Språk: lokal tysk dialekt.              kunst.
Østerrike:     tidl. stormakt, nå en liten stat med økonomi basert på industri og    Hovedstad: Barcelona        Språk: katalansk, kastillansk
turisme. Hovedstad: Wien       Språk: tysk, ungarsk, tsjekkisk.           Galicia:     selvstendig 2054, omfattende fiskeindustri.
                                              Hovedstad: Vigo Språk: galicisk
Italiensktalende områder                                  Portugal:         korporasjonssentrum for den iberiske halvøy,
Liguriske føderasjon:    Det nordlige Italia frigjorde seg i 2054, og          næringsmiddel- og klesproduksjon, mm.
effektiviserte økonomien og statssystemet. Samarbeider med flere korporasjoner.       Hovedstad: Lisboa     Språk: portugisisk, kastillansk, galicisk
Lever av høyteknologi og industri. Rasistisk og ensrettet “demokrati”
Hovedstad: Milano           Språk: italiensk                   Norden og Baltikum
San Marino:         Lilleputtstat som ble glemt under samlingen av Italia.     Nordiske føderasjon:    økonomi basert på råvareproduksjon, tungindustri og
Lukket land. Hovedstad: San Marino            Språk: italiensk          høyteknologi.
Italia:           Stat med dårlig økonomi, stor mafiainnflytelse, mer      Hovedstad: København Språk: dansk, norsk, svensk, finsk, islandsk, inuit,
eller mindre i kaos siden 2050. Områdene rundt Roma og Napoli relativt           færøyisk, samisk etc.
fredelige…                                         Baltiske føderasjon:    stat dannet på grunnlag av den nordiske føderasjon og i
Hovedstad: Roma Språk: italiensk, arabisk, albansk                     sterk samarbeid med denne. korporasjonssentrum for Nord-Europa, forskjellige
Vatikanstaten: her bor paven…. need I say more? språk: latin                typer industri. Sterkt bevoktet grense mot Russland. Omfatter også Kaliningrad-
Tyrrhenske sjøforbund: løst forbund mellom Sicilia, Sardinia og Korsika.          området.
Fiskeindustri, turisme og korporasjoner…                          Hovedstad: Riga Språk: estisk, litauisk, latvisk, noe russisk med baltisk dialekt.
Hovedstad: Palermo           Språk: korsikansk, italiensk
Malta:       øystat, fiske, handel og turisme.                    Slaviske og andre områder i Øst-Europa
Hovedstad: Valletta     Språk: maltesisk (arabisk dialekt), engelsk.          Polen:      stat preget av gammeldags tungindustri, katolsk regime
Monaco:      lilleputtstat under beskyttelse av Liguria og Provence,         Hovedstad: Warszawa    Språk: polsk
språk: monegassisk, fransk, italiensk.                           Tsjekkia:    moderne stat, med høyteknologisk industri,
                                              korporasjonssentrum.
                                              Hovedstad: Praha Språk: tsjekkisk, slovakisk, ungarsk, tysk
                                              Slovakia:    Tsjekkias tvillingstat, våpenindustri, sterkt forurenset av giftige
                                              utslipp.
Den Iberiske halvøy                                     Hovedstad: Bratislava   Språk: slovakisk, tsjekkisk, ungarsk
Spania:      sterk stat tidlig i århundret, opposisjon mot korporasjoner kostet    Ungarn: kulturstat med innslag av høyteknologisk industri, endel kurbad, turisme
landet dyrt og økonomien ble forverret rundt 2050, opptøyer fulgte.             Hovedstad: Budapest         Språk: ungarsk
Nå er økonomien basert på næringsmiddelproduksjon og turisme.
                                             5
Ukraina: stat på størrelse med Frankrike, startet århundret med en svært dårlig       noe særlig. Sibir-regionen løsrev seg i 2013 og da var Russland kun en europeisk
økonomi, men har tiltrukket seg utenlandsk kapital og modernisert seg betraktelig.      stat. Slått sammen med Hviterussland (Belarus) i 2014, nå inndelt i regioner som
En framtidig maktfaktor i Europa.                              er mer eller mindre selvstendige. Regioner: Arkhangelsk, St. Petersburg, Moskva,
Hovedstad: Kiev Språk: ukrainsk, russisk.                          Ural, Rostov, Transkaukasus. St. Petersburg er den mest velstående, med et
Slovenia:     ca. 100 år gammel stat med sterkt korporasjonsinnslag, blant de      vesentlig innslag av utenlandske firmaer.
rikest statene i Europa. Hovedstad: Ljubljana       Språk: slovensk, kroatisk.     Hovedstad: Moskva          Språk: russisk, hviterussisk, etc.
Kroatia: stat i evig uvennskap med sin serbiske nabo, våpenindustri og turisme.
Tollunion med Bosnia. Hovedstad: Zagreb Språk: kroatisk, bosnisk.
Bosnia-Herzegovina:     stat skapt av borgerkriger i det 20. århundret. Delt 1994
og samlet igjen 2002. Ny krig brøt ut mellom serbere og muslimer i 2003, serberne
tapte og endel flyktet. Fattig stat med korporasjonsinnslag fra 2060.
Hovestad: Sarajevo      Språk: bosnisk, kroatsk, serbisk
Serbia: økonomiske problemer siden det 20. århundre. Skydd av investorer pga.
voldsom statlig korrupsjon. Revolusjon i 2035 bedret situasjonen og statens
økonomi er nå basert på råvareproduksjon og tungindustri. forurenset.
Hovedstad: Beograd           Språk: serbisk, albansk
Montenegro:         løsrevet fra Serbia i 2007, økonomien basert på
turisme.
Hovedstad: Podgorica          Språk: serbisk, albansk
Makedonia:          fjelland mellom Serbia og Hellas.
Hovedstad: Skopje      Språk: makedonsk, albansk.
Albania: industristat med sterkt korporasjonsinnslag, i stadige grensekonflikter
med sine naboer. Hovedstad: Tirana       Språk: albansk.
Romania:      næringsmiddelproduksjon, tungindustri og turisme er drivkraften
bak rumensk økonomi. Hovedstad: Bucuresti         Språk: rumensk, ungarsk
Moldova:      tidl. sovjetrepublikk med økonomi basert på tungindustri.
føderasjon mellom ukrainsktalende del og rumensktalende del.
Hovedstad: Kishinov          Språk: rumensk, ukrainsk, russisk.          Historikk til Ultrapolis 2083.
Bulgaria:     industri- og turiststat ved svartehavet. ønsker å bli den ledende
stat i regionen. Hovedstad: Sofija Språk: bulgarsk, tyrkisk, makedonsk            før 1914 Imperialisme. De få styrer de mange. Verden er styrt av en håndfull stater
Hellas: Europas sørvestligste nasjon med en økonomi basert på turisme. Sterk         som er i et kontinuerlig rustningskappløp. Teknologien gjør oss til herrer over
militærinnflytelse. Hovedstad: Aten Språk: gresk, tyrkisk, albansk.             verden, framfor beboere i den.
Russland:     Tidligere den mektigste staten i Europa og fremdeles den         1914-1918     1. Verdenskrig. Rustningskappløpet ender som det må. Den
største, de økonomiske problemene på slutten av 90-tallet og begynnelsen av         gamle orden faller i grus, imperier oppløses. Nye stater skapes.
2000-tallet gjorde staten svak og førte til en rekke små borgerkriger som ikke hjalp
                                            6
1918-1939     Mellomkrigstid. 21 år med avspenning, fred, kulturutvikling,      2002        Russland deles i to. Republikken Sibir fødes.
vitenskapelige nyvinninger, politisk og økonomisk krise og opptakten til en ny stor    2003        Økonomisk og etnisk uro i Canada. Staten omdannes til et løst
krig gror ut av asken fra den gamle.                            forbund av tre nasjoner (Canada, Quebac og Nunavut). FN advarer mot for stor
1939-1945     2. Verdenskrig. Denne hendelsen lå til grunn for all teknologisk,    konsentrasjon av økonomisk makt i noen få menneskers hender.
politisk og kulturell utforming de påfølgende 75 år. Teknokratiets og militærets      2005        EU gjøres om til et statsforbund liknende USA, blir ofte omtalt
makt over samfunnet skapes. Vi blir avhengige av fremskrittet.               som USE. Den politiske tyngden dette skulle skape, uthules av at den økonomiske
1945-1991     Den kalde krigen. Verden deles i to leire, folk bekjemper folk på    utviklingen sakner fart, og at makten ikke lenger ligger i politikernes hender.
et tilsynelatende ideologisk grunnlag, folk lærer å frykte framskrittet (bomben).     2007        Utenlandske investorer trekker seg ut av India pga. opptøyer og
Koloniene oppløses, den reelle økonomiske makten ligger likevel i vesten.         omfattende kamper mellom muslimer og hinduer. Pakistan invaderer India. En
1947        Roswell-hendelsen. Alle moderne konspirasjonsteoriers mor.       atombombe utsletter Karachi og 500.000 mennesker. Omfattende krig i Sentral-
1948        Dannelsen av NATO/Warzawapakten. Maktstrukturene            Afrika, etniske motsetninger ender i en utslettende krig som jevner flere stater med
sementeres. Tyskland gjennomstår som et delt land.                     jorda. Europeisk og amerikansk intervensjon har liten effekt og soldatene trekkes
1956        Suezkrisen. Ungarns forsøk på å innføre flerpartisystem ender i     ut. Området settes tilbake 100 år økonomisk og politisk.
en invasjon fra de andre Warszawapaktlandene.                       2007-2009     Pakistan og Indias krig utvikler seg til en stillingskrig som
1962        Cubakrisen. Aldri har planeten vært nærmere atomkrig. Kampen      utarmer begge landene. Våpenhvile inngås. India herjes av interne etniske kamper.
mot FLN i Vietnam trappes opp.                               2011        Flytende fabrikker bygges. Nike flytter fabrikkene sine til de
1967        Seksdagerskrigen. Tet-offensiven.                    stedene det tilbys billigst arbeidskraft. Andre firmaer tar fort etter.
1968        Invasjon av Tsjekkoslovakia. Studentopprør. Hippienes          2012        De første eksperimentene med å overføre den menneskelige
kjærlighetssommer. Charles Manson.                             psyke til datamaskinen begynner. Klassifiseres som topphemmelig. Kina blir et for
1973        Yom Kippur krigen. USA trekker seg ut av Vietnam.            dyrt land for vestlige investorer. Massearbeidsløshet og opptøyer følger. En
1977        Elvis dør (trodde du), punken fødes.                  reaksjonær maktelite blir dannet og overtar styringen. Kina omdannes fra
1979        Den iranske revolusjon. Sovjetsamveldet invaderer Afghanistan.     proletariatets diktatur til et regulært diktatur.
1980-1988     Iran-Irak krigen.                            2013        India opphører å eksistere som stat. Kina opplever fire nye
1985        Glasnost. Live Aid.                           statskupp, lokale generaler tar makten i sine respektive områder og landet deles i
1987        Intifadaen oppstår på vestbredden/Gaza.                 praksis i 5 deler.
1991        Østblokken faller fra hverandre, kuppforsøk i Sovjetunionen,      Sibir løsriver seg fra Russland.
samveldet oppløses ved nyttår. Nirvana slår gjennom. Desert Storm.             2014        Et arabisk statsforbund (Den Arabiske Union) dannes på
1991-2001     Den Nye Verdensordning. Gamle stater går i oppløsning, nye       grunnlag av den arabiske liga. Staten ensrettes og militære og politiske eksperter
vokser fram. Krig på Balkan, i Sentral-Asia, privatiseringsforsøket i den tidligere    hentes fra utlandet for å hente araberne ut av det 20. århundre.
østblokken ender i økonomisk kaos.                             2016        Mer økonomisk makt samles i de store firmaenes hender. En ny
1998        Børskrakk i Asia, økonomisk kaos i Russland.              sosial klasse dannes. Firmaene defineres som globale og overstatlige. Det hele
2000        Y2K-problemet ruinerer fattige land med foreldete            kulminerer med at Microsoft avviser USAs 34. anklage om monopolisering,
datasystemer, mange firmaer i vesten rammes og. Store fusjoner i næringslivet blir     kjøper opp Compaq, SGI og IBM, og samler dermed det meste av verdens
løsningen.                                         datakraft under ett firma. Andre firmaer i andre bransjer tar fort etter. Chrysler-
2001-2035     Maktbalansen begynner å skifte.
                                            7
Daimler (C-D) og VAG-GM gruppene kjemper om å dominere verdens               2033        Microsofts konti sperres av den amerikanske regjering, og alle
bilproduksjon.                                       fabrikker i USA okkuperes. MS anklages for samarbeid med araberne (noe som
2016-2021     Datateknologien forbedres, hardware-datalagring raffineres. Et     ble forbudt ved lov i 2023).
interface mellom hjernen og datamaskinen perfeksjoneres av det uavhengige         2034        USA truer med krig om ikke araberne sikrer fri flyt av olje.
selskapet Virtual Humanotronics.                              2035-2041     Tredje verdenskrig. USA og USE går til krig mot araberstatene,
2017        USEs makt uthules av megakorporasjonenes manglende vilje til      Kina og USSA pga. økonomisk favorisering. Krigen mister fort intensitet pga.
å betale skatt og avgifter. Statene i forbundet gjenvinner sin reelle makt over hver    utgiftene. Næringslivet støtter egentlig AU/Kina/USSA men trekker støtten da de
sine folk, selv om det aldri taes noen slik beslutning.                  gjør nye avtaler om minstelønn i USA/USE. Alle krigshandlinger avsluttes i 2038,
2018        United States of Southern Africa (USSA) dannes. Folkene i det      men arabernes fanatiske holdning gjør at krigen ikke er over før 2041 (etter
relativt velstående sørlige Afrika samler sin makt. AU går til krig mot Israel og     bombingen av Riyadh).
vinner en avgjørende seier i løpet av et halvt år. Jødene spres for alle vinder.      2042        Næringslivet trekkes inn igjen i vesten, men på deres egne
2021        En øy dukker opp i de greske farvann, og får navnet Neo-        premisser. Likevel synker arbeidsløsheten til under 40%. En ny balanse mellom
Atlantis. En obskur politisk bevegelse overtar den nyfødte vulkanøyen.           næringslivet og samfunnet dannes, likevel er de politiske myndigheters innflytelse
2023        Krig mellom Brasils miljøvennlige president og gruvefirmaer.      ødelagt.
Kompromiss inngås. Detaljene hemmeligstemples. Masseopptøyer i Europa og          2046        USAF (US Armed Forces) ondannes til et privat selskap som
USA.                                            driver krig på leiebasis. Endel sørstatsmenn leier hæren til å frigjøre Sørstatene fra
2023-2026     Massepptøyer i de fleste europeiske og nord-amerikanske stater.     USA. The Confederate States Of America (CSA) gjenoppstår.
Fanatiske organisasjoner oppstår. Arbeidsløse prøver å ta over makten i flere       2046-2048     USA går i oppløsning, og en titalls nye stater oppstår.
mindre (og større) stater. De fleste større firmaer rammes fordi de ikke ansetter     Borgerkrigen i Mexico blusser opp igjen. Hele det amerikanske kontinent nærmer
folk lenger. Arbeidsløsheten i USA/USE når 50% i gjennomsnitt.               seg politisk kaos.
2025        AU splittes i to. De afrikansk-arabiske statene går sammen i      2049        6 stabile stater er resultatet av den andre amerikanske
Maghreb Unionen mens de andre statene forblir i AU. Israel forblir okkupert av       borgerkrig.
egyptiske styrker fra Maghreb.                               2051        Den Neo-Fascistiske republikken Thüringen oppstår og knuses i
2027        Borgerkrig i Mexico. Den sprer seg til resten av mellom-        løpet av sommeren. Dette inspirerer en rekke politiske grupperinger til å kuppe
amerika.                                          stater.
2028        USA intervenener i borgerkrigen. Et mer rettferdig regime        En Neo-Aztec bevegelse tar makten i deler av Mexico. Neo-Inkaer i Peru/Bolivia,
innsettes, men klarer ikke å stable økonomien på bena.                   Ny-marxister i Øst-Europa.
2030        De nordiske og baltiske statene danner den Nordiske og den       2054        Italia bryter sammen som stat. Det rike nord danner en stat
Baltiske Union (NBU). Litauen overtar området Kaliningrad etter Russland og        støttet av næringslivet, Området rundt Roma blir en fascistisk fundamentalistisk
omdøper byen til Königsberg (som byen het til 1945).                    katolsk stat, mens den sørlige delen danner en sosialistisk stat med et sterkt
2032        Den vestlige verdens arbeidsløshet når 70%, og tilstanden er      mafiainnslag. Sardinia, Sicilia og Korsika danner et forbund.
ikke bedre andre steder. Ny-religiøse anti-korporasjonsbevegelser sender          2057        Nord- og Sør-Korea blir en stat.
selvmordsbombere mot fabrikker, administrasjonsbygg etc., produktiviteten         2061        Opptøyer i Frankrike. Korsika, Bretagne, Provence og de
minskes.                                          baskiske områdene bryter ut. Korsika danner Middelhavsforbundet med Malta,
                                              Sicilia og Sardinia.
                                             8
2065        De største firmaene i verden signerer Perth-Traktaten (PT) som i
praksis gjør firmaene til stater. Traktaten fungerer som et slags FN, der de verger
seg i felleskap mot ytre fiender (dvs. nasjoner). Traktaten forutsetter skapelsen av
en union, CIU.
2067        Common Interest Union (CIU) skapes. Den strømlinjeformer
pengeoverføring, kommunikasjon og handel mellom megakorporasjoner.
2070        CIU bryter sammen pga. indre motsetninger, PT blir de-facto
retningslinjer for interkorporasjonsrelasjoner, men dekker ikke alle situasjoner og
ting som kan skje.
2069-2075      Korporasjonene begynner å infiltrere og bestikke offentlige
kontorer for å styrke sin egen makt. Få stater er uberørte. Ved slutten av 2075 er
makten til enhver offentlig instans nesten 100% forvitret.
2077        Ethvert firma med mer enn 50000 ansatte får rett til sitt eget
rettsystem og lover. I praksis har de hatt det siden 2047.
2078        Frankrike prøver å gjenvinne makten over korporasjonene ved å
prøve å invadere EuroDisney. De mislykkes.
2079        EuroDisney blir gjenåpnet som EroDisney.
2080        D. T. Nation går til topps på hitlistene. Nasjonene har mistet sin
evne og vilje til å kjempe mot korporasjonene. En FN rapport konkluderer med at
verden er i ferd med å overtas av korporasjonene. Araberstatenes rikdom er i ferd
med å forsvinne i takt med at oljeproduksjonen holder på og stoppe opp. Fusion
Technologies Inc. finner opp og monopoliserer fusjonsenergi. Firmaet er eid og
finansiert av den tyske stat.
2081        FTI revitaliserer den tyske nasjonaløkonomien.
2082        Microsoft prøver å bekjempe FTIs nasjonalisering av alle
firmaer som handler i Tyskland. Kamper mellom MS og FTI på isolerte steder.
2083        Idag. Nasjonenes makt er nesten ikke-eksisterende. Verden er
styrt av en håndfull store og en haug mindre firmaer. Kriminaliteten er utbredt.