PUSAT KOKURIKULUM BORANG PERMOHONAN JAWATAN JURULATIH SAMBILAN by ixl26840

VIEWS: 235 PAGES: 4

									                                                                                 GAMBAR UKURAN
                                                                                  PASPOT YANG
                                                                                   TERBARU
                                                                                  (DIMESTIKAN)
                                 PUSAT KOKURIKULUM
               BORANG PERMOHONAN JAWATAN JURULATIH SAMBILAN


PERINGATAN KEPADA PEMOHON

1.       Satu salinan sahaja yang dikehendaki dimajukan.

2.       Permohonan yang dibuat hendaklah melalui Ketua Jabatan tempat pemohon bekerja.

3.       Semua permohonan hendaklah disertakan dengan salinan Ijazah / Diploma / Sijil Kejurulatihan yang telah disahkan.                              MATAPELAJARAN YANG DIPOHON
1. MAKLUMAT PERIBADI

   Kategori Pemohon :          Staf           No. Pekerja (Jika Staf) : ..............................
                      Jurulatih Luar

   Nama Penuh (Huruf Besar) : ……………………………………………………………………………………………………..
.
   No. Kad Pengenalan : …………………………….............................. Tarikh Lahir : ........................................................
   Tempat Lahir : ................................................................ Agama : .............................. Keturunan : ..............................
   Warganegara : ............................................................ Taraf Perkahwinan : .................................................................
   Alamat Rumah : .............................................................................................................................................................
   .........................................................................................................................................................................................
   .........................................................................................................................................................................................
   Alamat Pejabat : .............................................................................................................................................................
   .........................................................................................................................................................................................
   .........................................................................................................................................................................................
   No. Telefon (Rumah) : ............................................ (Pejabat) : .................................. (Faks) : ....................................
   (H/P) : .............................................................................................. Email : .................................................................
   Nama Suami / Isteri / Bapa / Penjaga : ...........................................................................................................................
   Alamat : ...........................................................................................................................................................................
   .........................................................................................................................................................................................
   .................................................................................. No. Telefon : .................................................................................
   *Sila potong mana yang berkenaan
2. KELULUSAN

   a) Sekolah Rendah / Sekolah Menengah

                      SEKOLAH
       SIJIL                      SRP/PMR        SPM/SPMV        STPM/STAM
                      RENDAH

   NAMA SEKOLAH

      TAHUN
PANGKAT/DARJAH/GRED

  b) Universiti / Kolej / Politeknik

                               Tahun
         Nama Institusi                             Nama Sijil/ Diploma/ Ijazah
                           Dari      Hingga
**Sila buat lampiran jika ruangan tidak mencukupi


3. REKOD LATIHAN / KURSUS

     Nama Kursus              Dari  Hingga      Penganjur      Tempat       Keputusan
**Sila buat lampiran jika ruangan tidak mencukupi
4. PENGIKTIRAFAN

                Anugerah               Tahun            Peringkat
                                          (Universiti/Kebangsaan/Antarabangsa)
**Sila buat lampiran jika ruangan tidak mencukupi
5. PENGALAMAN BEKERJA

                                 Sebutkan Butir-Butir Pengalaman
                                                                             Tarikh
   Nama dan Alamat Majikan                             Jawatan
                                                                     Mula             Tamat
                                                                   Berkhidmat          Berkhidmat
**Sila buat lampiran jika ruangan tidak mencukupi6. PENGAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberi adalah benar. Saya bersetuju sekiranya maklumat ini didapati
palsu, permohonan ini akan terbatal dan jika saya telah berkhidmat, perkhidmatan saya akan ditamatkan serta
merta.


Tarikh : ...............................................                        Tandatangan : .........................................................
*Sila potong mana yang berkenaan
7. PENGESAHAN MAJIKAN / KETUA JABATAN

(Untuk diisi oleh majikan / Ketua Jabatan tempat calon bekerja sekarang)

Nama Majikan : ……………………………………………................................................................................................
Alamat Majikan : ……………………………........... ........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
No Telefon : ........................................................... No Faks : ...........................................................
Taraf : Kerajaan Persekutuan / Kerajaan Negeri / Badan Berkanun / Swasta


Saya mengesahkan bahawa penama adalah staf organisasi kami dan saya tidak ada apa-apa halangan untuk
membenarkan pemohon menjawat jawatan jurulatih sambilan di Pusat Kokurikulum, Universiti Teknologi Malaysia.

TARIKH : .....................................      TANDATANGAN KETUA JABATAN : ...............................................................

                             NAMA / JAWATAN / COP JABATAN :
*Sila potong mana yang berkenaan
                         UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA


Khidmat penama di atas sebagai Jurulatih Sambilan diperlukan kerana

   1. Tidak mempunyai tenaga pengajar yang berkelayakan dalam bidang tersebut

   2. Tidak mempunyai tenaga pengajar mencukupi dalam bidang tersebut

   3.  Memerlukan pengalaman penama di atas untuk kepentingan pelajar
                       ULASAN PENGARAH PUSAT KOKURIKULUMULASAN                     : .................................................................................................................
                         .................................................................................................................
                         .................................................................................................................
                         .................................................................................................................


KADAR ELAUN LAYAK BAGI CALON :                          RM 40 / sejam
                                         RM 50 / sejam
                                         RM 70 / sejam


TARIKH : .................................................  TANDATANGAN           : .................................................................

                                COP RASMI            :

								
To top