RPT PSK T6 2008 by shah012

VIEWS: 444 PAGES: 8

									                   RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
                 PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
                          TAHUN 6

MINGGU     TEMA         TAJUK               HASIL            CADANGAN AKTIVITI
                           i. Menerangkan hak dan tanggungjawb i. Membincangkan kehendak diri
 1   1. SAYANGI DIRI  a. Hak dan tanggungjawab  kanak-kanak.                dan membandingkan dengan
               kanak-kanak.                            rakan.
                           ii. Mengamalkan hak dan tanggungjawab ii Mengadakan aktiviti sumbang
               - Kehidupan       kanak-kanak.                saran tentang peranan dan
                                                 tanggungjawab murid di
                           iii. Menghormati hak dan tanggungjawab   sekolah dan di rumah.
                           kanak-kanak.
                           i. Menerangkan hak dan tanggungjawab i Membincangkan kehendak diri
 2            a. Hak dan tanggungjawab  kanak-kanak.                dan membandingkan dengan
               kanak-kanak.                            rakan.
                           ii.Mengamalkan hak dan tanggungjawab ii Mengadakan aktiviti sumbang
               - Perlindungan      kanak-kanak.                saran tentang peranan dan
                                                 tanggungjawab murid di
                           iii. Menghormati hak dan tanggungjawab   rumah.
                           kanak-kanak.              iii Menghasilkan poster
                                                 bertemakan hak kanak-kanak.
                           iv. Menghargai hak dan tanggungjawab
                           kanak-kanak.
                           i. Menerangkan hak dan tanggungjawab i Membincangkan kehendak diri
 3            a. Hak dan tanggungjawab  kanak-kanak.                dan membandingkan dengan
               kanak-kanak.                            rakan
                           ii. Mengamalkan hak dan tanggungjawab ii Mengadakan aktiviti sumbang
               -  Perkembangan    kanak-kanak.                saran tentang peranan dan
                                                 tanggungjawab murid di
               -  Penyertaan     iii. Menghormati hak dan tanggungjawab   rumah.
 4                          kanak-kanak.              iii Mendeklamasikan puisi yang
                                                 bertemakan hak dan
                           iv. Menghargai hak dan tanggungjawab    tanggungjawab kanak-kanak.
                           kanak-kanak.              Iv Lawatan ke pusat Kesihatan
                                                 Kanak-kanak yang
                                                 berhampiran.
5  2. Sayangi Keluarga  Keluarga yang mengikut   i. menghuraikan konsep keharmonian   i. membincangkan ciri-ciri
             perspektif pelbagai agama  keluarga mengikut perspektif pelbagai    keluarga harmoni
             dan kepercayaan       agama                  - nyanyi lagu „ keluarga bahagia‟
                                               - menyaranaikan contoh-contoh
              - Agama          ii. menjalinkan hubungan yang erat     keluarga harmoni ( solat
                           dengan anggota keluarga seperti mana    berjemaah)
                           tuntutan agama
                                               ii. menghasilkan lukisan
                           iii. menyayangi ibubapa dan anggota     bertemakan kehidupan
                           keluarga seperti mana tuntutan agama    keluarga yang harmoni
                                                 mengikut perspektif pelbagai
                                                 agama6  2. Sayangi keluarga  Keluarga yang mengikut   i. menghuraikan konsep keharmonian   i. mengumpul dan
             perspektif pelbagai agama  keluarga mengikut perspektif pelbagai   membincangkan kata-kata
             dan kepercayaan       agama                   hikmat mengikut perspektif
                                                 pelbagai agama dan
              - Kepercayaan       ii. menjalinkan hubungan yang erat     kepercayaan tentang
                           dengan anggota keluarga seperti mana    keharmonian keluarga
                           tuntutan agama
                                               ii. menulis surat atau e-mail
                           iii. menghormati anggota keluarga      kepada keluarga untuk
                                                 meluahkan perasaan kasih
                                                 sayang dan mengucapkan
                                                 terima kasih atas jasa mereka.
                                                  - meraihkan Hari Ibu dan Hari
                                                   Bapa

                                               iii. melakonkan cara
                                                  menghormati anggota
                                                  keluarga.
 7    3. Hidup bersama di  a) Tanggungjawab terhadap  i. Mengelaskankan kepentingan        i.Mendemonstrasikan cara
       sekolah dan    kawasan persekitaran     kemudahan awam kepada masyarakat       mengguna dan menjaga
       masyarakat                                          kemudahan awam di sekolah.
                 -Harta benda sekolah    ii. Menglibatkan diri dalam penjagaan
                 -Kemudahan awam      kemudahan awam dan persekitaran       ii. Membuat kajian tentang
                                                       keperluan kemudahan awam
 8                             iii .Menghargai harta benda sekolah dan     di kawasan setempat.
                               kemudahan awam.9 & 10  3. Hidup bersama di  b) Pemeliharaan kebersihan  i. Menghuraikan cara menjaga        i.Menjalankan projek kebersihan
       sekolah dan    dan keceriaan persekitaran  kebersihan dan keceriaan persekitaran     dan keceriaan persekitaran
       masyarakat                   ii. Melibatkan diri dalam dalam penjagaan     -sekolah
                  -Kawasan sekolah     kemudahan awam dan persekitaran          -kawasan tempat tinggal
                  -Kawasan persekitaran   iii. Berbangga dengan kebersihan dan        murid
                               keceriaan persekitaran

11 & 12  3. Hidup bersama di  c) Peranan agensi tempatan  i.Menjelaskan agensi tempatan.       i. Mengumpul maklumat dan
       sekolah dan                                          menghasilkan risalah tentang
       masyarakat                   ii.Menunjukkan sikap bertanggungjawab     agensi yang boleh membantu
                 -Bomba dan penyelamat   terhadap agensi tempatan.           komuniti setempat.
                                                     ii.Menemu bual anggota bomba
                               iii.Menghargai peranan agensi tempatan     dan penyelamat tentang
                                                      peranan mereka dan
                                                      menyediakan laporan
 13              c) Peranan agensi tempatan  i.Menjelaskan agensi tempatan.       i.Mengumpul maklumat dan
                                                      menghasilkan risalah tentang
                               ii.Menunjukkan sikap bertanggungjawab     agensi yang boleh membantu
                 -Majlis Daerah       terhadap agensi tempatan.           komuniti setempat.
             -Rukun tetangga                          ii.Menemu bual anggota majlis
14                        iii.Menghargai peranan agensi tempatan   Daerah atau Rukun Tetangga
                                               tentang peranan mereka dan
                                               menyediakan laporan.
   4 KENALI BUDAYA  a. Kenali dan asprisiasi  i. Menghuraikan kepentingan       i. Menganjur dan meraikan
     MALAYSIA   kekayaan budaya Malaysia   mengekalkan kepelbagaian warisan     sambutan hari perayaan
15                          budaya Malaysia.             sesuatu kaum di kelas.
            - Agama dan kepercayaan
                         ii. Hidup bersama dalam masyarakat    ii. Menunjukkan gambar suku
                           pelbagai kaum.              kaum dan amalan
                                                kepercayaan masing-masing.
                         iii. Menghormati amalan budaya kaum
                            lain.
16  4 KENALI BUDAYA  a. Kenali dan asprisiasi  i. Menjelasan kepelbagaian warisan    i. Memberi contoh-contoh adat
     MALAYSIA   kekayaan budaya Malaysia   budaya Malaysia.             resam sesuatu kaum yang
                                               terdapat di negara kita.
             - Adat resam       ii. Melibatkan diri dalam usaha
                           mengekalkan kepelbagaian warisan   ii. Mengunjungi rumah guru,
                           budaya Malaysia.             rakan dan jiran tetangga
                                                pelbagai kaum dan
                         iii. Menghormati kepelbagaian warisan    menghasilkan catatan ringkas
                            budaya Malaysia.            tentang budaya yang
                                                diamalkan

17  4 KENALI BUDAYA  a. Kenali dan asprisiasi  i. Menghuraikan kepentingan       I. Membincangkan kepentingan
     MALAYSIA   kekayaan budaya Malaysia   mengekalkan kepelbagaian warisan     perayaan yang disambut oleh
                           budaya Malaysia.             rakyat Malaysia.

                         ii. Melibatkan diri dalam usaha     II. Membuat simulasi berkaitan
               - Perayaan          mengekalkan kepelbagaian warisan    perayaan-perayaan yang
                              budaya Malaysia.            disambut oleh semua kaum di
                            iii. Berbangga dengan keunikan dan     Malaysia.
                              kepelbagaian budaya Malaysia.    iii.Membantu rakan atau jiran
                                                  tetangga berlainan kaum
                                                  dalam membuat persiapan
                                                  menyambut perayaan

 18   4 KENALI BUDAYA  b) Tanggungjawab      i. Menghuraikan kepentigan       i. Membincangkan kepelbagaian
       MALAYSIA   mengekalkan kepelbagaian   mengekalkan kepelbagaian warisan    warisan yang terdapat di
              warisan Malaysia       budaya Malaysia.            dalam negara.

                -Diri          ii. Menglibatkan diri dalam usaha    ii. Membuat kajian tentang
                              mengekalkan kepelbagaian warisan    sesuatu warisan yang
                              budaya Malaysia.            terdapat disesuatu kawasan.

                            iii .Berbangga dengan keunikan dan   iii. Membincangkan
                              kepelbagaian budaya Malaysia.      tanggungjawab setiap individu
                                                  dalam mengekalkan warisan-
                                                  warisan yang terdat di
                                                  Malaysia.

19 & 20  4 KENALI BUDAYA  b) Tanggungjawab      i. Menjelaskan kepelbagaian warisan   i. Mengumpul maklumat
       MALAYSIA   mengekalkan kepelbagaian   budaya Malaysia.            daripada pelbagai sumber
              warisan Malaysia                           tentang kepelbagaian warisan
                            ii. Hidup bersama dalam masyarakat     Malaysia.
               -Keluarga          pelbagai kaum.
                                                ii. Main peranan dalam
                            iii. Menghormati kepelbagaian warisan    mengekalkan warisan sesuatu
                              budaya Malaysia.            kaum di ruang persekitaran
                                                  murid.
21   4 KENALI BUDAYA   b) Tanggungjawab       i. Menghuraikan kepentigan        i. Membantu rakan atau jiran
      MALAYSIA    mengekalkan kepelbagaian    mengekalkan kepelbagaian warisan     tetangga berlaianan kaum
              warisan Malaysia        budaya Malaysia.             dalam membuat persiapan
                                                   menyambut perayaan.
               -Sekolah          ii. Hidup bersama dalam masyarakat
                              pelbagai kaum.            ii. Menemu bual orang
                                                   perseorangan yang
                            iii. Menghormati amalan budaya kaum      berpengetahuan luas dalam
                              lain.                   warisan-warisan yang terdapat
                                                   di Malaysia.
22                           i.  Menghuraikan perjuangan       I. Menyanyikan lagu “Tanggal
   5.Malaysia Negaraku                   tokoh-tokoh kemerdekaan dan        31”
                               pembentukkan Malaysia.        II. Mencipta lagu patriotic atau
              a. Perjuangan tokoh-tokoh  ii. Menjelaskan tanggungjawab sebagai     puisi.
                kebanggaan negara       warganegara untuk mengekalkan    III. Mengambil bahagian dalam
23                              kemerdekaan negara.            aktiviti bulan kemerdekaan di
               - Kemerdekaan 1957    iii. Mencontohi semangat perjuangan      kelas atau sekolah.
                               tokoh-tokoh.
                            iv. Mengekalkan tingkahlaku patriotic.

                            i.  Menghuraikan perjuangan tokoh-
24                              tokoh                I. Mencari gambar tokoh-tokoh
                               kemerdekaan dan Pembentukan       yang terlibat dalam
   5.Malaysia Negaraku  a. Perjuangan tokoh-tokoh    Malaysia.                pembentukan Malaysia.
                kebanggaan negara    ii. Mencontohi semangat perjuangan    II. Membuat buku skrap.
                               tokoh kemerdekaan.
               - Pembentuka Malaysia   iii. Mengamalkan tingkahlaku patriotik.
                            iv. Berbangga dengan kemerdekaan
                               negara
                                i. Menjelaskan tanggungjawab sebagai   III. Membuat kajian biografi dan
 26 & 27                              warganegara untuk kekalkan        sumbangan peminpin yang
                    b. Tanggungjawab       kemerdekaan.               memperjuangkan
       5.Malaysia Negaraku  mengekalkan kemerdekaan  ii. Mengamalkan tingkahlaku patriotik     kemerdekaan.
                                iii. Menghormati dan menghargai     IV. Mencipta lagu-lagu patriotik
                    - Semangat patriotik  peranan                 V. Membuat simulasi latihan
                                   dan pemimpin negara.          kawad kaki.


                                                          ( PLBD)
 28 & 29                b. Tanggungjawab    i. menjelaskan tanggungjawab sebagai   I. mengadaka gotong-royong
       5.Malaysia Negaraku  mengekalkan kemerdekaan     warganegara untuk mengekalkan      sempena bulan
                                  kemerdekaan negara.           kemerdekaan di sekolah.
                                ii. Menghormati dan menghargai peranan  II. Membincangkan dan
                    - Perpaduan rakyat      peminpin negara.            seterusnya membuat laporan
                                iii. Bangga dengan kemerdekaan negara.    gotong-royong daripada
                                                      setiap murid.

 30 & 31                            i. Menghuraikan perjuangan tokoh-tokoh     I Mengumpul dan
                                  kemerdekaan dan pembentukan        membincangkan keratin
       5.Malaysia Negaraku                  Malaysia.                 akhbar tentang kemerdekaan
                    b. Tanggungjawab    ii. Menjelaskan tanggungjawab sebagai      Negara.
                  mengekalkan kemerdekaan     warganegara untuk mengekalkan
                                   kemerdekaan.
                     Keharmonian dan    iii. Mencontohi semangat perjuangan
                    keselamatan negara     kemerdekaan.
                                iv. Mengamalkan tingkalaku patriotik.
                                v. Menghormati dan menghargai
                                peranan
                                  pemimpin negara.
                                vi. Bangga dengan kemerdekaan negara.
                  a Hidup sihat dan
32, 33 & 34  6. Sedia Hadapi     cergas          I. Menjelaskan kepentingan        I.   main peranan menolak
       Cabaran         - Menjauhi          Ketahanan diri untuk            pelawaan negatif secara
                    gejala sosial       menjauhi gejala sosial.           sopan.
                    I Ponteng       II. Membuat keputusan          II.  Menemu bual guru disiplin,
                                   yang bijak untuk         kaunseling , guru penolong
                                   mengelakkan daripada       kanan Hal Ehwal Murid
                                   pengaruh budaya negatif.     tentang gejala sosial di
                                 III. Menghargai ketahanan       sekolah.
                                    diri untuk menjauhi
                                    gejala sosial.

                   a Hidup sihat dan                      III.  Mengadakan ceramah
35, 36 & 37  6. Sedia Hadapi     cergas           I. Menjelaskan kepentingan      berkaitan cara menjauhi
       Cabaran         - Menjauhi           Ketahanan diri untuk       gejala sosial.
                     gejala sosial         menjauhi gejala sosial.  IV.  main peranan menolak
                     ii) Vandalisme      II. Membuat keputusan         pelawaan negatif secara
                     iii) Buli          yang bijak untuk         sopan.
                                   mengelakkan daripada
                                   pengaruh budaya negatif.
                                 III. Menghargai ketahanan
                                    diri untuk menjauhi
                                    gejala sosial.
       6. Sedia Hadapi    a Hidup sihat dan      I. Menghuraikan gaya      VI.  Menghasilkan buku
  38    Cabaran         cergas             hidup sihat           panduan tentang
                    - Gaya hidup       II. Mengamalkan gaya         keselamatan diri.
                     sihat            hidup sihat.       VII. Mengadakan ceramah
                                 III. Menghargai gaya hidup      berkaitan pendidikan
                                    sihat.             kesihatan atau akil baligh
                                                    atau keselamatan diri.
                                                 VIII. Menghasilkan poster
                                                    bertemakan gaya hidup
                                                    sihat.

  39             PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH - KHIDMAT MASYARAKAT


  40                    PEPERIKSAAN SEMESTER AKHIR


 41 & 42            PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH - KHIDMAT MASYARAKAT

								
To top