RPT BMK THN5 by shah012

VIEWS: 46 PAGES: 25

									MINGGU   TEMA/TAJUK    HASIL            HURAIAN          CATATAN
             PEMBELAJARAN        HASIL PEMBELAJARAN

     Keluarga   1.0  Berbual dengan   Aras 1 ( Isnin )
                keluarga, rakan  i) Menggunakan kata panggilan
                sebaya dan     yang sesuai mengikut situasi
                pihak lain     dalam perbualan.
                dalam situasi
 3–6              formal dan tidak  Aras 2 ( Selasa / Rabu )
Januari            formal.      i) Bertukar-tukar pandangan
                         sesuatu isi.
            Fokus Utama
            ( Lisan )         Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                         i) Menerima teguran dengan hati
            1.1 Berbual tentang    yang terbuka dalam perbualan.
            sesuatu perkara
            berkaitan dengan
            kehidupan seharian
            dengan menggunakan
            kata, ungkapan, ayat,
            sebutan, intonasi, dan
            nada yang sesuai.

            Fokus Sampingan      Aras 1 ( Isnin )
            ( Bacaan )        i) Membaca perkataan, frasa, dan
                         ayat yang mengandung ayat
            5.1 Membaca kuat     tunggal dan ayat majmuk dengan
            perkataan dan ayat    sebutan dan intonasi yang betul.
            dengan sebutan dan
            intonasi yang betul dan  ii) Menerangkan makna perkataan,
            memahami perkara     frasa, dan ayat.
            yang dibaca.
                         Aras 2 ( Selasa / Rabu )
                         i) Membaca dan memahami
                         pelbagai jenis ayat dengan
                         memberikan penekanan kepada
                         intonasi berdasarkan tanda baca.

                         Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                         i) Membaca petikan dengan
                         sebutan dan intonasi yang betul
                         dan menarik.

                         ii) Menjelaskan makna perkataan
                         mengikut konteks.

     Sekolah    1.0  Berbual dengan
               keluarga, rakan
               sebaya dan
9 – 13            pihak lain dalam
Januari            situasi formal
               dan tidak formal.
Fokus Utama        Aras 1 ( Isnin )
( Lisan )         i) Mendengar dan mengecam
             intonasi soalan tanpa kata tanya.
1.2 Bertanya dan
menjawab tentang     ii) mengemukakan soalan dengan
sesuatu perkara      kata tanya dan tanpa kata tanya
secara bertatasusila.   untuk mendapatkan maklumat.
             iii) menjawab untuk menjelaskan
             sesuatu perkara yang
             dikemukakan dengan
             menggunakan bahasa yang
             santun.

             Aras 2 ( Selasa / Rabu )
             i) Mengemukakan soalan yang
             relevan tentang topik yang
             berkaitan.

             ii) menjawab soalan yang
             mempunyai makana yang tersirat

             Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
             i) Bersoal jawab secara
             bertatasusila tentang sesuatu
             perkara dengan menggunakan
             soalan pelbagai aras.

Fokus Sampingan      Aras 1 ( Isnin )
( Bacaan )        i) Membaca bahan sastera dan
             bukan sastera dengan sebutan
5.2 Membaca kuat     dan intonasi yang betul.
teks prosa dan puisi
dengan sebutan dan    ii) Menerangkan teks yang dibaca
intonasi yang betul dan  secara ringkas.
lancar serta
memahami perkara     Aras 2 ( Selasa / Rabu )
yang dibaca.       i) Membaca bahan sastera dan
             bukan sastera dengan sebutan
             dan intonasi yang betul serta gaya
             yang sesuai.

             ii) Menghuraikan maklumat yang
             diperoleh daripada bahan yang
             dibaca.

             Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
             i) Membaca teks pelbagai laras
             dengan sebutan, dan intonasi
             yang betul serta gaya yang sesuai.

             ii) Menjawab soalan pemahaman
             berdasarkan teks yang dibaca.
                       Aras 1 ( Isnin )
     Sukan    1.0 Berbual dengan   i) Mnyatakan panduan tunjuk arah
            keluarga, rakan   kepada orang lain.
            sebaya dan pihak
            lain dalam situasi  ii) Menyampaikan arahan serta
16 – 20         formal dan tidak   pesanan dengan intonasi yang
Januari           formal.     betul dan bersopan.

           Fokus Utama       Aras 2 ( Selasa / Rabu )
           ( Lisan )        i) Mendengar dan menerima
                       arahan dengan betul untuk
           1.3 Memberikan dan   bertindak balas.
           memahami arahan
           serta pesanan tentang  ii) Melaksanakan arahan serta
           sesuatu perkara.    pesanan dengan cepat dan
                       tersusun.

                       Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                       i) Menelliti arahan dan pesanan
                       untuk membuat tindakan wajar.

                       ii) melaksanakan arahan serta
                       pesanan mengikut keutamaan.


           Fokus Sampingan     Aras 1 ( Isnin )
           ( Bacaan )       i) Merujuk kepada kamus untuk
                       mencari makna, sebutan yang
           6.1 Membaca dan     betul, ejaan, dan penggunaan
           merujuk pelbagai    perkataan yang tepat.
           sumber untuk
           mendapat kan      Aras 2 ( Selasa / Rabu )
           maklumat bagi tajuk   i) Merujuk kepada ensiklopedia
           yang sedang dikaji   dan tesaurus untuk mendapatkan
           termasuk maklumat    maklumat.
           daripada internet.
                       Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                       i) Mengakses maklumat daripada
                       laman web atau pelbagai sumber.
     Kesenian  1.0 Berbual dengan   Aras 1 ( Isnin )
            keluarga, rakan   i) Memilih dan menggunakan kata
            sebaya dan pihak   dan ayat yang sesuai untuk
            lain dalam situasi  menyatakan sesuatu permintaan.
23 – 27         formal dan tidak
Januari           formal.     ii) Menyatakan sebab untuk
                       menyokong sesuatu permintaan.

                       iii) Memohon pertimbangan untuk
                       memenuhi sesuatu permintaan.

                       Aras 2 ( Selasa / Rabu )
                       i) Menggunakan kata dan ayat
               Fokus Utama        yang sesuai untuk menyakinkan
               ( Lisan )         pihak lain dalam menyatakan
                            permintaan.
               1.4 Menyatakan
               permintaan secara     Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
               berterus terang dan    i) Menyatakan hasrat dengan
               menyakinkan dengan    mengemukakan alasan untuk
               menggunakan intonasi   mengukuhkan permintaan.
               dan paralinguistik yang
               sesuai untuk
               menguatkan
               permintaan.

               Fokus Sampingan      Aras 1 ( Isnin )
               ( Bacaan )        i) Menngenal pasti penggunaan
                            kata, frasa,ayat,dan peribahasa
               6.2 Membaca dan      dalam sesuatu genre.
               mengenal pasti
               pelbagai genre      Aras 2 ( Selasa / Rabu )
               penulisan         i) Menyatakan perbezaan
                            penggunaan laras bahasa yang
                            terdapat dalam pelbagai genre.

                            Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                            i) Menyatakan ciri-ciri penulisan
                            genre.

      Tokoh Negara /   1.0 Berbual dengan    Aras 1 ( Isnin )
      Sejarah /      keluarga, rakan    i) Menjelaskan isi yang tersurat
                sebaya dan pihak    dan tersirat berdasarkan sesuatu
      seniman / Sukan               topik yang dibualkan.
                lain dalam situasi
                formal dan tidak    Aras 2 ( Selasa / Rabu )
30 Jan –               formal.      i) Menghubungkaitkan dan
03 Feb                         menjelaskan isi tersurat dan
                            tersirat dalam sesuatu bahan.
               Fokus Utama
               ( Lisan )         Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                            i) Membuat perbandingan
               1.5 Memberikan      maklumat tersurat untuk
               penjelasan tentang    menjelaskan maksud tersirat.
               sesuatu perkara yang
               tersurat dan tersirat
               dengan menggunakan
               kata, ungkapan, dan
               ayat yang sesuai.

               Fokus Sampingan      Aras 1 ( Isnin )
               ( Bacaan )        i) Membaca dan mengecam isi-isi
                            penting daripada pelbagai bahan
               6.3 Membaca dan      bacaan
               mengenal pasti isi
               utama dan isi       Aras 2 ( Selasa / Rabu )
               sampingan daripada    i) Membaca dan mengenal pasti
               teks.           idea utama dan idea sokongan
                            yang terdapat dalam teks.
                         Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                         i) mengemukakan idea utama dan
                         idea sokongan yang terdapat
                         dalam bahan bacaan.

      Pendidikan  1.0 Berbual dengan   Aras 1 ( Isnin )
              keluarga, rakan    i) Menggunakan kata dan istilah
             sebaya dan pihak    yang betul semasa berurusan.
             lain dalam situasi
06 – 10          formal dan tidak   ii) Menyoal untuk mendapatkan
Februari            formal.     penjelasan tentang sesuatu
                         perkhidmatan yang diperlukan.

            Fokus Utama       Aras 2 ( Selasa / Rabu )
            ( Lisan )        i) Berunding dengan sopan untuk
                         mendapatkan persetujuan dalam
            1.6 Menyatakan      berurusan.
            sesuatu kemahuan
            semasa menjalankan    Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
            transaksi dalam urusan  i) Memujuk dengan menggunakan
            harian untuk mendapat  ayat dan intonasi yang sesuai
            kan barangan dan     untuk mendapatkan keyakinan
            perkhidmatan.      semasa berurusan.

            Fokus Sampingan     Aras 1 ( Isnin )
            ( Bacaan )        i) Membaca tajuk-tajuk kecil
                         daripada teks untuk mendapatkan
            6.4 Membaca       gambaran umum.
            pantas secara
            luncuran untuk      ii) Membaca ayat pertama dalam
            mendapatkan       perenggan bagi sesuatu teks
            maklumat yang      untuk mendapatkan idea.
            menyeluruh.
                         Aras 2 ( Selasa / Rabu )
                         i) Membaca bahagian pengenalan
                         sesebuah teks.

                         Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                         i) Membaca indeks, glosari atau
                         bibliografi sesuatu teks atau buku
                         untuk mendapatkan maklumat
                         lanjut.
                         Aras 1 ( Isnin )
      Sains dan  2.0  Bercerita dan    i) Mmilih diksi yang sesuai untuk
               melaporkan     menyampaikan sesuatu cerita.
      Teknologi
               sesuatu perkara   ii) Menyampaikan cerita dengan
               yang didengar,   menggunakan diksi yang telah
               ditonton, dibaca  dipilih.
13 – 17           atau dialami.
Februari                     Aras 2 ( Selasa / Rabu )
            Fokus Utama        i) Bercerita berdasarkan bahan
            ( Lisan )         yang telah dibaca menggunakan
                         pelbagai pola ayat.
            2.1 Bercerita
            menggunakan kata,     Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
            frasa, ayat, serta    i) Mempersembahkan cerita
            sebutan dan intonasi   dengan sebutan, intonasi, dan
            yang baik dan jelas.   penghayatan yang sesuai.
            Fokus Sampingan      ii) Menerangkan watak yang
            ( Bacaan )        terdapat dalam cerita.

            Fokus Sampingan      Aras 1 ( Isnin )
            ( Bacaan )        i) Membaca perkataan, frasa, dan
                         ayat yang mengandung ayat
            5.1 Membaca kuat     tunggal dan ayat majmuk dengan
            perkataan dan ayat    sebutan dan intonasi yang betul.
            dengan sebutan dan    ii) Menerangkan makna perkataan,
            intonasi yang betul dan  frasa, dan ayat.
            memahami perkara
            yang dibaca.
                         Aras 2 ( Selasa / Rabu )
                         i) Membaca pelbagai jenis ayat
                         dengan memberikan penekanan
                         kepada intonasi berdasarkan
                         tanda baca.
                         ii) Menjelaskan isi-isi penting yang
                         terdapat dalam teks.

                         Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                         i) Membaca ayat dalam teks
                         dengan sebutan dan intonasi yang
                         betul dan menarik.
                         ii) Menghuraikan maksud ayat
                         dalam teks.                           UJIAN BULAN
                           FEBRUARI
20 – 24
Februari
                          PERBINCANGAN
27 Feb –                        SOALAN
03 Mac             3.0 Menyampaikan     Aras 1 ( Isnin )
      Rakan Sebaya
               maklumat dalam    i) Membentangkan dapatan
              pengucapan yang    tentang sesuatu isu dengan
               mudah, betul,    memberikan penjelasan yang
               menarik dan     setimpal.
06 – 10            berkesan.
Mac                        Aras 2 ( Selasa / Rabu )
             Fokus Utama       i) Mengembangkan idea
             ( Lisan )        berdasarkan pemerhatian dengan
                          menyatakan bukti yang sahih.
             3.2 Menghuraikan
             maklumat dengan     Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
             alasan yang       i) Menerangkan sebab dan akibat
             menyakinkan.       tentang sesuatu isu dengan
                          mengemukakan bukt yang konkrit.

             Fokus sampingan     Aras 1 ( Isnin )
             ( Penulisan )      i) Menulis perkataan dan pelbagai
                          jenis ayat.
             8.1 Membina dan
             menulis perkataan,    Aras 2 ( Selasa / Rabu )
             ayat tunggal, dan ayat  i) Membina ayat tunggal dengan
             majmuk          perluasan subjek dan predikat.

                          Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                          i) Membina ayat majmuk dengan
                          menggunakan kata hubung yang
                          tepat.


                           CUTI PERTENGAHAN
                              PENGGAL
                              ( 9 HARI )
     Kemasyarakatan 3.0 Menyampaikan      Aras 1 ( Isnin )
               maklumat dalam     i) Mengemukakan hujah yang
              pengucapan yang      bernas tentang sesuatu topik
20 – 24            mudah, betul,     dengan intonasi dan sebutan yang
Mac              menarik dan      betul.
               berkesan.
                           Aras 2 ( Selasa / Rabu )
                           i) Menyampaikan pengucapan
             Fokus Utama         umum tentang sesuatu tajuk
             ( Lisan )          dengan menggunakan
                           diksi,ayat,sebutan,intonasi, dan
             3.3 Menyampaikan      gaya yang sesuai.
             maklumat kepada
             pihak lain dalam aktiviti  Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
             yang terancang.       i) Melahirkan perasaan dengan
                           menggunkan bahasa puitis
                           berdasarkan sesuatu tema.


             Fokus sampingan       Aras 1 ( Isnin )
             ( Penulisan )        i) Membina ayat tunggal dan ayat
                           majmuk berdasarkan tajuk.
             8.2 Membina dan
             menulis ayat tunggal    Aras 2 ( Selasa / Rabu )
             dan ayat majmuk       i) Membina perenggan dengan
             dalam sesuatu        ayat tunggal dan ayat majmuk.
             penulisan teks tentang
             sesuatu tajuk.       Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                           i) Menulis cerita berdasarkan
                           sesuatu tajuk dengan
                           menggunakan pelbagai jenis ayat.
         4.0 Berbincang       Aras 1 ( Isnin )
     Hobi  tentang tajuk-tajuk    i) Mengamati idea dalam
         yang releven secara    perbincangan untuk memberikan
          bertatasusila.      pendapat.

         Fokus Utama        ii) Menerangkan idea yang
         ( Lisan )         dikemukakan dengan jelas.
27 – 31
Mac        4.1 Mengemukakan      Aras 2 ( Selasa / Rabu )
         idea, pandangan, dan    i) menyumbang idea yang bernas
         pendapat tentang      dalam sesuatu perbincangan.
         sesuatu perkara
         secara terperinc, tepat,  ii) membandingkan dan
         dan tersusun.       membezakan idea pihak lain
                       dengan idea sendiri.

                       Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                       i) Menganalisis idea yang
                       dikemukakan untuk memberikan
                       respons.

                       ii) mendengar dan menerima
                       pendapat orang lain dengan
                       rasional.


         Fokus sampingan      Aras 1 ( Isnin )
         ( Penulisan )       i) Menulis perkataan dengan
         8.3 Menulis        menggunakan tulisan berangkai
         perkataan dan ayat     yang kemas dan cantik.
         denagn tulisan
         berangkai yang kemas.   Aras 2 ( Selasa / Rabu )
                       i) Menulis ayat dengan
                       menggunakan tulisan berangkai
                       yang kemas dan betul.

                       Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                       i) Menulis perenggan dengan
                       menggunakan tulisan berangkai
                       yang kemas dan cantik.                       Aras 1 ( Isnin )
     Puisi  2.0  Berbincang      i) Mengelaskan kekuatan dan
             tentang       kelemahan sesuatu maklumat
            tajuk-tajuk yang   yang diterima.
            relevan secara
03 – 07         bertatasusila.    ii) menyusun idea tentang sesuatu
April                    isu untuk membuat komen.
         Fokus Utama
         ( Lisan )         Aras 2 ( Selasa / Rabu )
                       i) Menghuraikan maklumat untuk
         4.2 Mengemukakan      memberikan teguran yang positif
         komen yang sesuai     dan menyakinkan.
              berdasarkan        Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
              pemerhatian,       i) Membandingkan maklumat yang
              pengalaman, dan      diterima untuk memberikan tegura.
              maklumat yang
              disampai -kan oleh
              pihak lain.

              Fokus sampingan      Aras 1 ( Isnin )
              ( Penulisan )       i) Menulis perkataan dengan
                           tulisan berangkai yang kemas dan
              8.3 Menulis        cantik.
              perkataan dan ayat
              dengan tulisan      Aras 2 ( Selasa / Rabu )
              berangkai yang kemas.   i) Menulis ayat dengan tulisan
                           berangkai yang kemas dan betul.

                           Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                           i) Menulis perenggan dengan
                           menggunakan tulisan berangkai
                           yang kemas dan cantik


                           UJIAN
                           BULAN APRIL ( 10 –
                           14 April )
                           PERBINCANGAN

17 – 21
April

     Cerita Teladan  3.0 Membaca kuat     Aras 1 ( Isnin )
                dengan        i) Membaca perkataan, frasa, dan
                           ayat yang mengandung ayat
                kelancaran
                           tunggal dan ayat majmuk dengan
24 – 28            sebutan,intonasi   sebutan dan intonasi yang betul.
April             dan gaya
                pembacaan yang    ii) Menerangkan makna perkataan,
                sesuai.        frasa, dan ayat.

                           Aras 2 ( Selasa / Rabu )
              Fokus Utama        i) Membaca pelbagai jenis ayat
              ( Bacaan )        dengan memberikan penekanan
                           pada intonasi berdasarkan tanda
              5.1 Membaca kuat     baca.
              perkataan dan ayaat
              dengan sebutan dan    ii) menejelaskan isi-isi penting
              intonasi yang betul dan  yang terdapat dalam teks.
              memahami perkara
              yang dibaca.       Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                           i) Membaca ayat dalam teks
                           dengan sebutan dan intonasi yang
                      betul.

                      ii) menghuraikan maksud ayat
                      dalam teks.

         Fokus sampingan      Aras 1 ( Isnin )
         ( Penulisan )       i) Menggunakan pengurusan
                      grafik bagi mengenal pasti isi
         8.6 Membina
         wacana yang
                      yang sesuai sebagai kerangka
         sempurna bagi       penulisan.
         keseluruhan karangan.   ii) Menulis sebuah karangan
                      yang lengkap bersesuaian
                      dengan format.


                      Aras 2 ( Selasa / Rabu )
                      i) Membina perenggan isi yang
                      lengkap menggunakan ayat topik
                      dan ayat huraian.

                      Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                      i) Menulis karangan yang lengkap
                      menepati cirri-ciri wacana yang
                      baik.

     Jiran  5.0 Membaca kuat     Aras 1 ( Isnin )
         dengan kelancaran     i) Membaca bahan sastera dan
         sebutan, intonasi dan   bukan sastera dengan sebutan
         gaya pembacaan yang    dan intonasi yang betul.
         sesuai.
02 – 05                   ii) Menerangkan teks yang dibaca
Mei                     secara ringkas.         Fokus Utama        Aras 2 ( Selasa / Rabu )
         ( Bacaan )        i) Membaca bahan sastera dan
                      bukan sastera dengan sebutan
         5.2 Membaca kuat     dan intonasi yang betul serta gaya
         teks prosa dan puisi   yang sesuai.
         dengan sebutan dan
         intonasi yang betul dan  ii) Menghuraikan maklumat yang
         lancar serta       diperoleh daripada bahan yang
         memahami perkara     dibaca.
         yang dibaca.
                      Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                      i) Membaca teks pelbagai laras
                      dengan sebutan, dan intonasi
                      yang betul serta gaya yang sesuai.

                      ii) Memahami isi kandungan teks
                      yang dibaca.
               Fokus sampingan   Aras 1 ( Isnin )
               ( Penulisan )    i) Mengeja dan menulis
                         perkataan dan rangkaikata yang
               9.1 Mengambil imlak
               bahan yang
                         dibacakan.
               diperdengar -kan.
                         ii)Menulis pelbagai jenis ayat
                         yang diperdengarkan dengan
                         tanda baca yang betul.

                         Aras 3 (Khamis/Jumaat)
                         i) Mengambil imlak teks
                         dengan ejaan dan tanda baca
                         yang betul berdasarkan teks
                         yang diperdengarkan.
                           PEPERIKSAAN
                            SEMESTER 1
                           ( 08 – 12 MEI )
                          PERBINCANGAN
                            SOALAN
                           PEPERIKSAAN
                           ( 15 – 19 MEI )
            Membaca dan memahami   Aras 1 ( Isnin )
            maklumat yang terdapat  i) Merujuk kepada kamus untuk
     Perayaan di
            dalam pelbagai teks.   mencari makna, sebutan yang betul,
     Malaysia                ejaan, dan penggunaan perkataan
            Fokus Utama       yang tepat.
22 – 26         ( Penulisan )
Mei                       Aras 2 ( Selasa / Rabu )
           6.1 Merujuk pelbagai    i) Merujuk kepada ensiklopedia dan
           sumber untuk mendapat   tesaurus untuk mendapatkan
           kan maklumat bagi tajuk  maklumat.
           yang sedang dikaji
           termasuk maklumat     Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
           daripada internet.     i) Mengakses maklumat daripada
                         laman web atau pelbagai sumber.

           Fokus sampingan
           ( Penulisan )       Aras 1 ( Isnin )
                         i) Membuat catatan ringkas daripada
           9.2 Mengenal pasti     maklumat yang diperoleh.
           maklumat dan mencatat
           nota daripada bahan yang  Aras 2 ( Selasa / Rabu )
           didengar dan dibaca.    i) Mengklasifikasi dan merekodkan
                         maklumat daripada pelbagai
                         sumber.

                         Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                         i) Membuat ringkasan berkaitan teks
                         yang dibaca.


                            CUTI
                          PERTENGAHAN
                         PENGGAL (16 HARI )

                           27 MEI – 11 JUN

MINGGU  TEMA/TAJUK      HASIL            HURAIAN           CATATAN
             PEMBELAJARAN       HASIL PEMBELAJARAN
     Pekerjaan  6.0   Membaca dan    Aras 1 ( Isnin )
               memahami      i) Merujuk kepada kamus untuk
               maklumat yang   mencari makna,sebutan yang
               terdapat dalam   betul,ejaan, dann penggunaan
               pelbagai teks.   perkataan yang tepat.
12 – 16
Jun                       Aras 2 ( Selasa / Rabu )
           Fokus Utama        i) Merujuk kepada ensiklopedia dan
           ( Bacaan )         tesaurus untuk mendapatkan
                         maklumat.
           6.1 Membaca dan
           merujuk pelbagai sumber  Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
           untuk mendapat -kan    i) Mengakses maklumat daripada
           maklumat bagi tajuk yang  laman web atau pelbagai sumber.
           sedang dikaji termasuk
           maklumat daripada
           internet.

           Fokus Sampingan      Aras 1 ( Isnin )
           ( Penulisan )       i) Menyusun maklumat
                         menggunakan lakaran berbentuk
           9.3 Menyusun        grafik.
           maklumat daripada nota
           atau catatan hasil bahan  Aras 2 ( Selasa / Rabu )
           yang didengar atau     i) Menyusun atur maklumat
           dibaca.          mengikut keutamaan.

                         Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                         i) Menterjemahkan maklumat yang
                         terdapat dalam teks prosa ke
                         dalam bentuk grafik.

           6.0  Membaca dan     Aras 1 ( Isnin )
               memahami      i) Membaca dan mengecam isi-isi
               maklumat yang    penting daripada pelbagai bahan
     Cita-cita     terdapat dalam   bacaan.
19 – 23           pelbagai teks.
Jun                       Aras 2 ( Selasa / Rabu )
                         i) Membaca dan mengenal pasti
                         idea utama dan idea sokongan
                         yang terdapat dalam teks.

           Fokus Utama        Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                         i) Mengemukakan idea utama dan
                         idea sokongan yang terdapat
           ( Bacaan )
                         dalam bahan bacaan.


                         Aras 1 ( Isnin )
                         i) Mengenal pasti isi daripada
           6.3 Membaca dan      pelbagai sumber berdasarkan
           mengenal pasti isi utama  tajuk.
           dan isi sampingan
           daripada teks.       ii) membina draf karangan yang
                         lengkap.
           Fokus Sampingan     Aras 2 ( Selasa / Rabu )
           ( Penulisan )      i) Melakukan transformasi
                        maklumat dalam teks kepada
                        pelbagai genre.

           10.1 Menghasilkan    ii) Menulis karangan menggunakan
           pelbagai genre (prosa  bahasa deskriptif.
           dan puisi) termasuk e-
           mel           Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
           yang mudah, menarik   i) Menghasilkan prosa dan puisi
           dan bermakna.      secara terancang, tertib, dan
                        kemas dengan menggunakan
                        bahasa yang tepat, indah, dan
                        menarik.

     Flora dan  6.0  Membaca dan    Aras 1 ( Isnin )
     Fauna       memahami     i) Membaca tajuk-tajuk kecil
               maklumat yang   daripada teks untuk mendapatkan
               terdapat dalam  gambaran umum.
26 – 30           pelbagai teks.
Jun                      ii) Membaca ayat pertama dalam
                        perenggan bagi sesuatu teks untuk
           Fokus Utama       mendapatkan idea.
           ( Bacaan )
                        Aras 2 ( Selasa / Rabu )
           6.4  Membaca pantas   i) Membaca bahagian pengenalan
           secara luncuran untuk  sesebuah teks.
           mendapatkan maklumat
           yang menyeluruh.     Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                        i) Membaca indeks, glosari atau
                        bibliografi sesuatu teks atau buku
                        untuk mendapatkan maklumat
                        lanjut.
           Fokus Sampingan
           ( Penulisan )      Aras 1 ( Isnin )
                        i) Mengenal pasti dan membetulkan
           10. 2 Mengedit dan    kesilapan ejaan, perkataan, dan
           memurnikan hasil     tanda baca dalam teks.
           penulisan.
                        Aras 2 ( Selasa / Rabu )
                        i) Mengenal pasti dan membetulkan
                        kesilapan kosa kata, kesilapan
                        struktur ayat, dan kesilapan
                        penggunaan imbuhan.

                        Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                        i) Membuat pembetulan kesesuaian
                        isi dengan tajuk.
                       Aras 1 ( Isnin )
     Lawatan  6.0  Membaca dan     i) Membaca dan mencari fakta
             memahami      yang relevan.
             maklumat yang
03 – 07          terdapat dalam   Aras 2 ( Selasa / Rabu )
Julai           pelbagai teks.   i) Mengimbas fakta yang relevan
                       daripada pelbagai bahan untuk
          Fokus Utama        mengukuhkan maklumat.
          ( Bacaan )
                       Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
          6.5 Membaca pantas    i) Mengumpul maklumat secara
          secara imbasan untuk   imbasan untuk membuat
                       keputusan.
          mendapatkan
          maklumat khusus.     Aras 1 ( Isnin )
                       i) Mengecam dan menyusun idea
          Fokus Sampingan      utama daripada petikan yang
          ( Penulisan )       dibaca.

          10.3 Membuat       Aras 2 ( Selasa / Rabu )
          ringkasan daripada    i) Mencatat isi daripada pelbagai
          bahan yang didengar dan  bahan yang dibaca.
          dibaca.
                       Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                       i) Meringkaskan karangan


                          UJIAN JULAI
                         (Kecuali Tahun 6 )
                         Guru Tahun 6 – buat
                          rancangan P & P

                          ( 10 – 14 JULAI )
                          PERBINCANGAN
                           SOALAN
                         (Kecuali Tahun 6 )
                         Guru Tahun 6 – buat
                          rancangan P & P

                          ( 17 – 21 JULAI )
       Pelancongan 7.0 Membaca,         Aras 1 ( Isnin )
                 menaakul dan     i) Membuat andaian tentang
                           sesuatu perkara yang tersirat
                 menghayati      berdasarkan maklumat yang
                 kandungan teks    tersurat.

                 yang dibaca.     ii) Menyatakan andaian yang dibuat
                           secara ringkas.
             Fokus Utama         Aras 2 ( Selasa / Rabu )
             ( Bacaan )         i) Menjelaskan maksud tersurat dan
                           tersirat berdasarkan bahan grafik
             7.1 Membaca dan       dan bukan grafik.
             menerangkan maksud
             kandungan teks yang     Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
             tersurat dan tersirat.   i) Membuat kesimpulan tentang
                           maksud tersurat dan tersirat
                           berdasarkan bahan grafik dan
                           bukan grafik.
             Fokus Sampingan       Aras 1 ( Isnin )
             ( Penulisan )        i) Mengenal pasti perkara yang
                           menarik dalam sesebuah karya.
             11.1 Menyatakan
             pandangan tentang      ii) Mengemukakan idea dengan
             perkara yang menarik    jelas tentan sesebuah karya.
             dalam sesebuah karya.
                           Aras 2 ( Selasa / Rabu )
                           i) Menyatakan pendapat tentang
                           sesebuah karya secara kritis dan
                           kreatif.

                           Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                           i) Merumus pandangan pelbagai
                           pihak tentang sesebuah karya.


             7.0  Membaca,       Aras 1 ( Isnin )
                           i) Mengecam diksi, istilah dan ayat
                 menaakul dan     yang memberi kesan dengan
                 menghayati      menyatakan sebab.
       Perniagaan
31 Julai –            kandungan teks    Aras 2 ( Selasa / Rabu )
04 Ogos                        i) memilih ayat yang memberikan
                 yang dibaca.     kesan dalam teks prosa dan puisi
                           dengan menyatakan alasan.
             Fokus Utama
             ( Bacaan )         Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                           i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis
             7.2 Membaca dan       ayat yang memberikan kesan
             mengenal pasti       dengan mengemukakan alasan.
             perkataan, pelbagai jenis
             ayat dan gaya bahasa
             daripada teks sastera
             dan bukan sastera.
           Fokus Sampingan       Aras 1 ( Isnin )
           ( Penulisan )        i) Mengecam maklumat yang
                         terdapat dalam teks.
           11.2 Mengulas karya
           bukan sastera dari segi   ii) Menyatakan pandangan tentang
           penggunaan perkataan,    mesej dan nilai yang terdapat
           idea, ayat, wacana, nilai  dalam bahan.
           dan pengajaran.
                         Aras 2 ( Selasa / Rabu )
                         i) Menyaring maklumat untuk
                         mendapatkan mesej dan nilai yang
                         terdapat dalam bahan.

                         ii) menjelaskan mesej dan nilai
                         yang terdapat dalam bahan.

                         Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                         i) Mengemukakan pendapat
                         tentang mesej dan nilai yang
                         terdapat dalam bahan.

     Kesihatan  7.0  Menggunakan      Aras 1 ( Isnin )
              pelbagai jenis ayat  i) Menulis perkataan dan pelbagai
                         jenis ayat.
              dan wacana dalam
                         Aras 2 ( Selasa / Rabu )
              penulisan..
07 – 11                      i) Membina ayat tunggal dengan
Ogos                       perluasan subjek dan predikat.
           Fokus utama
           ( Bacaan )         Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                         i) Membina ayat majmuk dengan
           8.1 Membina dan       kata hubung yang tepat.
           menulis perkataan, ayat
           tunggal, dan ayat
           majmuk.

           Fokus Sampingan       Aras 1
           ( Penulisan )        i) Mengenal ciri-ciri puisi tradisional
           11.3 Mengulas karya     dan moden.
           sastera yang mudah
           secara umum dari segi    ii) Mengenal pasti watak dan
           tema dan persoalan,     perwatakan yang terdapat dalam
           watak dan perwatakan,    teks.
           nilai dan pengajaran, dan
           gaya bahasa.        iii) Memberi pandangan tentang
                         watak dan perwatakan yang
                         terdapat dalam teks.

                         Aras 2
                         i) Mentafsir latar yang terdapat
                         dalam karya.

                         ii) Menjelaskan plot yang terdapat
                         dalam karya.
                           Aras 3

                           i) Mengulas tema dan persoalan
                           yang terdapat dalam karya.


                            Pra UPSR Tahun 6
                           Guru Tahun 1 – 5 buat
                            rancangan P & P
                               ( 14 – 18 Ogos )


                           CUTI PERTENGAHAN
                            PENGGAL ( 9 hari )

                              ( 19 – 27 Ogos )
                           Aras 1 ( Isnin )
            8.0  Menggunakan      i) Membina ayat tunggal dan ayat
               pelbagai jenis ayat.  majmuk berdasarkan tajuk.

                           Aras 2 ( Selasa / Rabu )
28 Ogos -        Fokus Utama         i) Membina perenggan dengan ayat
01 Sept         ( Bacaan )          tunggal dan ayat majmuk.

            8.2 Membina dan       Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
            menulis ayat tunggal dan   i) Menulis cerita berdasarkan
            ayat majmuk dalam      sesuatu tajuk dengan
            sesuatu penulisan teks    menggunakan pelbagai jenis ayat
            tentang sesuatu tajuk.
                           Aras 1 ( Isnin )
                           i) Membaca perkataaan, frasa dan
            Fokus Sampingan       ayat yang mengandungi ayat
            ( Penulisan )        tunggal dan ayat majmuk dengan
                           sebutan dan intonasi yang betul.
      Pertanian  5.1 Membaca kuat
                           i) Menerangkan makna perkataan,
            perkataan dan ayat      frasa dan ayat.
            dengan sebutan dan
            intonasi yang betul dan   Aras 2 ( Selasa / Rabu )
            memahami perkara yang    i) Membaca pelbagai jenis ayat
            dibaca.           dengan memberikan penekanan
                           kepada intonasi berdasarkan tanda
                           baca.

                           ii) Menjelaskan isi-isi penting yang
                           terdapat dalam teks.
                          UJIAN SEPTEMBER
                         ( 04 – 08 SEPTEMBER )
                           PERBINCANGAN
                             SOALAN
                         ( 11 – 15 SEPTEMBER )

                         Aras 1 ( Isnin )
            8.0   Menggunakan
                         i) Menulis perkataan dengan tulisan
                pelbagai jenis  berangkai yang kemas dan cantik.
            ayat.
                         Aras 2 ( Selasa / Rabu )
                         i) Menulis ayat dengan
18 – 22                      menggunakan tulisan berangkai
September                     yang kemas dan betul.
      Permainan  Fokus Utama
            ( Bacaan )        Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                         i) Menulis perenggan dengan
            8.3 Menulis        menggunakan tulisan berangkai
            perkataan dan ayat    yang kemas dan betul.
            dengan tulisan
            berangkai yang kemas.
                         Aras 1 ( Isnin )
            Fokus Sampingan      i) Membaca bahan sastera dan
            ( Penulisan )       bukan sastera dengan sebutan dan
                         intonasi yang betul.
            5.2 Membaca kuat
            teks prosa dan puisi   ii) Menerangkan teks yang dibaca
            dengan sebutan dan    secara ringkas.
            intonasi yang betul dan
            lancar serta memahami   Aras 2 ( Selasa / Rabu )
            perkara yang dibaca.   i) Membaca bahan sastera dan
                         bukan sastera dengan sebutan dan
                         intonasi yang betul serta gaya yang
                         sesuai.

                         ii) Menghuraikan maklumat yang
                         diperoleh daripada bahan yang
                         dibaca.

                         Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                         i) Membaca teks pelbagai laras
                         dengan sebutan, dan intonasi yang
                         betul serta gaya yang sesuai.

                         ii) Memahami isi kandungan teks
                         yang dibaca.
            8.0  Menggunakan      Aras 1 ( Isnin )
     Reka Cipta                i) Membina ayat topik yang jelas
               pelbagai jenis ayat.  tentang sesuatu isi.

25 – 29        Fokus Utama         ii) Menyatakan dan menghuraikan
Sept          ( Bacaan )          isi utama dengan menggunakan
                          ayat yang gramatis.
            8.4 Membina dan
            menulis ayat topik dan    Aras 2 ( Selasa / Rabu )
                          i) Membina beberapa ayat huraian
            ayat huraian berdasarkan
                          berdasarkan isi utama.
            sesuatu perkara.
                          Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                          i) Menulis karangan dengan
                          menggunakan ayat topik dan ayat
                          huraian yang lengkap.

            Fokus Sampingan       Aras 1 ( Isnin )
            ( Penulisan )        i) Membaca bahan sastera dan
                          bukan sastera dengan sebutan dan
            5.2 Membaca kuat       intonasi yang betul.
            teks prosa dan puisi
            dengan sebutan dan      ii) Menerangkan teks yang dibaca
            intonasi yang betul dan   secara ringkas.
            lancar serta memahami
            perkara yang dibaca.     Aras 2 ( Selasa / Rabu )
                          i) Membaca bahan sastera dan
                          bukan sastera dengan sebutan dan
                          intonasi yang betul serta gaya yang
                          sesuai.

                          ii) Menghuraikan maklumat yang
                          diperoleh daripada bahan yang
                          dibaca.

                          Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                          i) Membaca teks pelbagai laras
                          dengan sebutan, dan intonasi yang
                          betul serta gaya yang sesuai.

                          ii) Memahami isi kandungan teks
                          yang dibaca.

            8.0   Menggunakan     Aras 1 ( Isnin )
     Binatang                 i) Memilih dan mengenal pasti
     peliharaan   pelbagai jenis ayat.    penanda wacana.
02 – 06
Okt                         ii) Menggunakan penanda wacana
                          yang sesuai dalam ayat.
            Fokus Utama
            ( Bacaan )          Aras 2 ( Selasa / Rabu )
                          i) Menghuraikan isi dengan jelas
            8.5 Mengenal pasti      untuk menhasilkan perenggan yang
                          koheren.
            dan menggunakan
          penanda wacana yang     Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
          sesuai dalam satu      i) Menghubungkaitkan isi utama
                        dan isi sampingan dengan
          perenggan bagi        menggunakan penanda wacana
          sesebuah karangan.      untuk menghasilkan
                        pemerengganan yang kohesi.


          Fokus Sampingan       Aras 1 ( Isnin )
          ( Penulisan )        i) Mengenal pasti penggunaan
                        kata,frasa, ayat, dan peribahasa
          6.2 Mengenal pasti      dalam sesuatu genre.
          pelbagai genre
          penulisan.          Aras 2 ( Selasa / Rabu )
                        i) Menyatakan perbezaan
                        penggunaan laras bahasa yang
                        terdapat dalam pelbagai genre.

                        Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                        i) Menghubungkaitkan isi utama
                        dan isi sampingan dengan
                        menggunakan penanda wacana
                        untuk menghasilkan
                        pemerengganan yang kohesi.          8.0  Menggunakan      Aras 1 ( Isnin )
     Cerita                i) Menggunakan pengurusan grafik
             pelbagai jenis ayat.  bagi mengenal pasti isi yang sesuai
     Rakyat                sebagai kerangka penulisan.

09 – 13      Fokus Utama
                        ii) Menulis sebuah karangan yang
Okt                       lengkap bersesuaian dengan
          ( Bacaan )          format.

          8.6 Membina wacana      Aras 2 ( Selasa / Rabu )
          yang sempurna bagi      i) Membina perenggan isi yang
          keseluruhan karangan.    lengkap menggunakan ayat topik
                        dan ayat huraian.

                        Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                        i) menulis karangan yang lengkap
                        menepati ciri-ciri wacana yang baik


                        Aras 1 ( Isnin )
          Fokus Sampingan
                        i) Membaca dan mengecam isi-isi
          ( Penulisan )
                        penting daripada pelbagai bahan
                        bacaan.
          6.3 Membaca dan
          mengenal pasti isi utama   Aras 2 ( Selasa / Rabu )
          dan isi sampingan      i) Membaca dan mengenal pasti
          daripada teks.        idea utama dan idea sokongan
                        yang terdapat dalam teks.
                          Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                          i) Mengemukakan idea utama dan
                          idea sokongan yang terdapat
                          dalam bahan bacaan.
            9.0  Mencatat dan     Aras 1 ( Isnin )
     Bangunan /     menyusun       i) Mengeja dan menulis perkataan
               maklumat.       dan rangkai kata yang dibacakan.
     Mercu
16 – 20  Tanda                  Aras 2 ( Selasa / Rabu )
Okt          Fokus Utama         i) Menulis ayat yang
            ( Bacaan )         diperdengarkan dengan
                          menggunakan tanda baca yang
            9.1 Mengambil imlak     betul.
            teks yang diperdengarkan.
                          Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                          i) Mengambil imlak teks dengan
                          ejaan dan tanda baca yang betul
                          berdasarkan teks yang
                          diperdengarkan.
            Fokus Sampingan
                          Aras 1 ( Isnin )
            ( Penulisan )
                          i) Membaca tajuk-tajuk kecil
                          daripada teks untuk mendapatkan
            6.4 Membaca pantas
                          gambaran umum.
            secara luncuran untuk
            mendapatkan maklumat
                          ii) membaca ayat pertama dalam
            yang menyeluruh.
                          perenggan bagi sesuatu teks untuk
                          mendapatkan idea.

                          Aras 2 ( Selasa / Rabu )
                          i) Membaca bahagian pengenalan
                          sesebuah teks.

                          Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                          i) Membaca indeks, glosari atau
                          bibliografi sesuatu teks atau buku
                          untuk mendapatkan maklumat
                          lanjut.


            9.0  Mencatat dan     Aras 1 ( Isnin )
     Majlis       menyusun       i) Membuat catatan ringkas
               maklumat.       daripada maklumat yang diperoleh.
     Keramaian
23 – 27
Okt          Fokus Utama         Aras 2 ( Selasa / Rabu )
            ( Bacaan )         i) Mengklasifikasi dan merekodkan
                          maklumat daripada pelbagai
            9.2  Mengenal pasti    sumber.
            maklumat dan mencatat
            nota daripada bahan yang  Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
            didengar dan dibaca.    i) Membuat ringkasan berkaitan
                          teks yang dibaca.
            Fokus Sampingan
            ( Penulisan )       Aras 1 ( Isnin )
                          i) Membaca dan mencari fakta
            6.5 Membaca pantas     yang relevan.
            secara imbasan untuk
            mendapat kan maklumat   Aras 2 ( Selasa / Rabu )
                          i) Mengimbas fakta yang relevan
            khusus.
                          daripada pelbagai bahan untuk
                          mengukuhkan maklumat.
                          Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
                          i) Mengumpul maklumat secara
                          imbasan untuk membuat
                          keputusan.


                             PEPERIKSAAN
                             SEMESTER 2
                           ( 30 OKT – 03 NOV )                            PERBINCANGAN
                              SOALAN
                          ( 06 – 10 NOVEMBER )


                          Aras 1 ( Isnin )
            9.0  Mencatat dan     i) Menyusun maklumat
               menyusun       menggunakan lakaran berbentuk
               maklumat.      grafik.

13 – 17                      Aras 2 ( Selasa / Rabu )
Nov           Fokus Utama        i) Menyusun atur maklumat
            ( Bacaan )         mengikut keutamaan.
            9.3 Menyusun
            maklumat daripada nota
            atau catatan hasil bahan  Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
            yang didengar atau     i) Menterjemahkan maklumat yang
            dibaca secara kohesif.   terdapat dalam teks prosa ke
                          dalam bentuk grafik.
            Fokus Sampingan      Aras 1 ( Isnin )
            ( Penulisan )       i) Membuat andaian tentang
     Nilai-nilai               sesuatu perkara yang tersirat
     Murni     7.1 Membaca dan      berdasarkan maklumat yang
            menerang- kan maksud    tersurat.
kandungan teks yang   ii) Menyatakan andaian yang dibuat
tersurat dan tersirat.  secara ringkas.

             Aras 2 ( Selasa / Rabu )
             i) Menjelaskan maksud tersurat dan
             tersirat berdasarkan bahan grafik
             dan bukan grafik.

             Aras 3 ( Khamis / Jumaat )
             i) Membuat kesimpulan tentang
             maksud tersurat dan tersirat
             berdasarkan bahan grafik dan
             bukan grafik.

								
To top