; UJIAN PRA POST TAHUN 5
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

UJIAN PRA POST TAHUN 5

VIEWS: 250 PAGES: 3

MODUL BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 5

More Info
 • pg 1
									           Ujian Pra Modul Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
                      Tahun Lima

ARAHAN: SILA TANDAKAN ( / ) MENGIKUT SKALA DI BAWAH

1 : SANGAT SETUJU 2: SETUJU 3 : TIDAK SETUJU

NAMA SEKOLAH:
                                    Ujian Pra   Ujian Post
                                      SKALA     SKALA
     BIDANG              PERKARA
BIL                                   1   2 3  1   2  3
             Saya mengetahui kepentingan setiap mata
 1            pelajaran
             Saya memahami cara untuk membina peta
 2            minda
     AKADEMIK
             Saya tahu menggunakan kemahiran
 3            membaca secara skimming dan scanning
             Saya dapat menyatakan semula semua
 4            pekara yang saya dengar
             Saya dapat mencatat nota dalam bentuk isi
 5            penting.
             Saya dapat mengenal jenis-jenis dan bidang
 6
     KERJAYA
             tugas pekerjaan di persekitaran saya
             Saya mengetahui bidang kerjaya yang
 7            terdapat pada masa kini
             Saya dapat menyatakan cita-cita kerjaya
 8            saya di masa hadapan
             Saya mengetahui bidang kerjaya yang
 9            sesuai dengan personaliti saya
             Saya mengetahui maklumat mengenai
10            kerjaya dalam sesuatu bidang
             Saya tahu dan faham tentang potensi diri
11            untuk mencapai kecemerlangan
             Saya memahami perbezaan setiap individu
             dari segi latar belakang kehidupan dan
12  PSIKOSOSIAL DAN  emosi
   KESEJAHTERAAN   Saya dapat menerima perubahan fizikal
13    MENTAL     yang berlaku pada diri saya
             Saya dapat menggambarkan ciri-ciri bilik
14            darjah idaman saya.
             Saya boleh menyenaraikan ciri-ciri sekolah
15            idaman saya
             Saya memahami tanggungjawab seorang
16            bapa sebagai ketua keluarga
             Saya memahami kepentingan menghormati
             ahli keluarga yang lain bagi mewujudkan
17            perhubungan yang mesra
    KEIBUBAPAAN
             Saya tahu cara-cara berkomunikasi dengan
18            sopan tehadap anggota keluarga yang lain
             Saya dapat memahami tanggungjawab saya
19            sebagai seorang anak
             Saya dapat memahami peranan dan
 20           tanggungjawab setiap ahli keluarga
    PEMBANGUNAN    Saya dapat mengurus diri saya dengan baik
21
     DIRI MURID
 22           Saya mengetahui potensi sebenar diri
          sendiri
23         Saya tahu menghargai harta benda sekolah
          Saya tahu dan dapat mengaplikasikan
          kemahiran berkomunikasi dalam kehidupan
24         seharian
          Saya menyayangi dan menghargai sekolah
25         saya
          Saya memahami kesan buruk dari
26         pengambilan alkohol secara berlebihan
          saya memahami kesan buruk dari
          penyalahgunaan dadah
          Saya tahu cara HIV berjangkit dan cara
   PENDIDIKAN
27         pencegahannya
   PENCEGAHAN
28         Saya mengamalkan gaya hidup sihat
          Saya memahami kesan buruk akibat
29         merokok
          Saya mengetahui kepentingan setiap
30         matapelajaran

                71% - 100% = Baik

              31 % -70 % = Memuaskan

                0% - 30 % = Lemah

								
To top