Prijavnica za Diplomski rad

Document Sample
Prijavnica za Diplomski rad Powered By Docstoc
					             Sveučilište u Splitu
             EKONOMSKI FAKULTET


                        PRIJAVNICA ZA DIPLOMSKI RAD
                            Akademska godina 20           /20
Prezime studenta:

Ime studenta:

Broj indeksa:

Studijski program:       Ekonomija

Smjer:             Informatički management

Naslov teme:

Mentor:


Potpis studenta:

       Napomena: Student dostavlja Diplomski rad u tri uvezana pisana primjerka te u pdf formatu na CD.


 Datum prihvaćanja                    Potpis mentora:
 rada:
--------------------------------------------------------------------------------------------- (popunjava Služba za preddiplomske, diplomske i stručne studije)

Datum prijave i dostave rada: ______________________
Vrijedi od:          29-01-2010                  Oznaka:   QF10-6                   Stranica :  1 /1