Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

2007_3356

VIEWS: 131 PAGES: 16

									                                       PA R T E A A I V- A
Anul 175 (XVII) — Nr. 3356                                                              Marţi, 20 noiembrie 2007
                            PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI              PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială               J40/4880/17.06.1991, CUI: 354032, reprezentată prin       b) DIONISIE LUCIAN TUDOSE, cetățean român,
     PHARMA MANAGEMENT - S.R.L.              administrator Gheorghe Pușcașu;               născut în Dorohoi, România, la data de 03.10.1967,
                                  5. SC REMEDIA R&D SRL, persoană juridică         domiciliat în București, str. Baltită nr. 10, bl. B33, sc. 1,
           NOTIFICARE                romănâ, cu sediul social în București, str. Păpușoiului   et. 3, ap. 10, sector 4, identificat cu CI, seria RD, nr.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă         nr. 2, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub
                                                              263377, eliberat de S.E.P., la data de 28.08.2002,
Tribunalul București notifică, în conformitate cu       nr. J40/18449/02.11.2005, CUI 18095364,
                                                              CNP: 1671003073548.
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     reprezentată prin administrator Gheorghe Pușcașu,
                                  în calitate de cumpărători ai părților sociale ale SC    2. Limitarea la 4 (patru) ani, începând cu data
republicată, cu modificările și completările ulterioare,                                  înregistrării prezentei, a mandatului administratorului
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    NET FARM SRL.
                                  Asociații, reprezentând 100% din capitalul social al   GHEORGHE PUȘCAȘU, cetățean român, născut în
societății comerciale PHARMA MANAGEMENT SRL,
                                Societății, au renunțat în unanimitate la formalitatea    Brăila, la data 10.12.1957, domiciliat în București,
cu sediul în București, Str. Păpușoiului, nr. 2, sector 5,
                                oricărei proceduri prealabile și constatând ca cerințele   Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2, apt. 77,
înregistrată sub nr. J40/20215/2004, cod unic de
                                legale și statutare cerute pentru întrunirea Adunării    sector 3, identificat cu CI, seria RX, nr. 299726, eliberat
înregistrare 17014345, care a fost înregistrat sub nr.
                                Generale a Asociaților sunt îndeplinite, au hotărât după   de Secția de Poliție 19, București, la data de
271243 din 11.06.2007.
                                cum urmează:.                        29.04.2005, CNP: 1571210400291
  (1/73727)
                                  I. Cesiunea părților sociale deținute de asociați în
                                                                3. Noua structură a administratorilor este”
                                cadrul Societății, după cum urmează:
                                                                • Gheorghe Pușcașu, cetățean român, născut în
        Societatea Comercială                1. Gheorghe Pușcașu transferă:
                                  a) Un număr 1 (una) parte socială către SC        localitatea Brăila, la data de 10.12.1957, domiciliat în
        NET FARM - S.R.L.                                              București, Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2,
                                REMEDIA SRL, având datele de identificare mai sus
                                menționate;                         apt. 77, sector 3, identificat cu CI, seria RX, nr. 299726,
   HOTĂRÂREA NR. 1/19 FEBRUARIE 2007
                                  b) Un număr de 1 (una) parte socială către SC      eliberat de Secția de Poliție 19, București, la data de
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             REMEDIA R&D SRL, având datele de identificare mai      29.04.2005, CNP: 1571210400291;
   Astăzi, 19 Februarie 2007, la sediul societății, s-a   sus menționate;                         • Klaas Age Postema, cetățean olandez, născut la
întrunit Adunarea Generală a Asociaților SC NET          2. Cezar Pușcașu transferă număr de 9 (nouă) părți    data de 21.06.1956 în localitatea Groningen, Olanda,
FARM SRL, persoană juridică română, cu sediul social      sociale către SC REMEDIA SRL, având datele de
                                                              cu reședința în București, str. Washington 40-42, bl. D,
în str. Păpușoiului nr. 2, sector 5, București, înregistrată  identificare mai sus menționate;
                                                              ap. 3, identificat cu Pașaport, seria NH, nr. 8334460,
la Registrul Comerțului sub nr. J40/20224/2004, CUI:        3. Rodica Pușcașu transferă număr de 9 (nouă) părți
                                                              eliberat de Ambasada Olandeză din România la data
                                sociale către SC REMEDIA SRL, având datele de
17014361, la care au participat următorii:                                         de 10.03.2005;
                                identificare mai sus menționate;
  1. GHEORGHE PUȘCAȘU - cetățean român,
                                  4. În urma cesiunii, Gheorghe Pușcașu, Cezar         • Dionisie Lucian Tudose, cetățean român, născut în
născut în Brăila, la data 10.12.1957, domiciliat în
                                Pușcașu și Rodica Pușcașu pierd calitatea de asociați,    Dorohoi, România, la data de 03.10.1967, domiciliat în
București, Calea Călărașilor nr 307, bloc 68, sc 3, et 2,
                                noua structură a capitalului social al SC NET FARM      București, str. Baltită nr. 10, bl. B33, sc. 1, et. 3, ap. 10,
Apt 77, sector 3, identificat cu CI, seria RX, nr. 299726,
                                SRL fiind următoarea                     sector 4, identificat cu CI, seria RD, nr. 263377, eliberat
emis de secția de Poliție 19, București, la data de
                                  a) SC REMEDIA SRL va deține un număr de 19        de S.E.P., la data de 28.08.2002, CNP
29.04.2005, CNP: 1571210400291;
                                (nouăsprezece) părți sociale, cu o valoare totală de     1671003073548.
  2. CEZAR PUȘCAȘU - cetățean român născut la
                                475 (patru sute șaptezeci și cinci) RON, reprezentând
București, la data de 13.08.1980, domiciliat în                                         4. Administratorii își vor desfășura activitatea în
                                95 (nouăzeci și cicni) % din capitalul social;
București, Calea Călărașilor nr 307, bloc 68, sc 3, et 2,                                  cadrul Consiliului de Administrație ale cărui atribuții vor
                                  b) SC REMEDIA R&D SRL va deține un număr de 1
Apt 77, sector 3, identificat cu CI, seria RD nr. 006389,   (una) parte socială, cu o valoare totală de 25        fi stabilite prin actul constitutiv și prin hotărâre a
emis de secția de Poliție nr. 19, la data de 28.08.1997,    (douăzeci) RON, reprezentând 5 (cinci) % din capitalul    Adunării Generale a Asociaților.
CNP: 1800813410052;                      social.                             III. Prin hotărârea asociaților, actele constitutive ale
  3. RODICA PUȘCAȘU - cetățean român, născut în         5. Prețul cesiunii este valoarea nominală a pârților   Societății devine caduce. Noii asociați vor proceda la
București, la data de 10.03.1958, domiciliat în        sociale cedate.                       întocmirea noului act constitutiv al societății,
București, Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2,    II. Schimbarea structurii administratorilor SC NET    corespunzător prezentei hotărâri și în conformitate cu
apt. 77, sector 3, identificat cu CI, seria RD, nr. 006373,  FARM SRL:                          prevederile legale.
eliberat de Secția de Poliție 19, București, la data de      1. Numirea în funcția de administratori ai societății,    IV. Domnul Gheorghe Pușcașu este împuternicit să
28.08.1997, CNP: 2580310400348,                pe durată de 4 (patru) ani, a următorilor:
                                                              efectueze demersurile pentru aducerea la îndeplinire a
  în calitate de asociați, reprezentând 100% din         a) KLAAS AGE POSTEMA, cetățean olandez,
capitalul social al Societății,                                               prezentei hotărâri, să formuleze și să semneze în
                                născut în Groningen, Olanda, la data de 21.06.1956.
  Și,                            cu reședința în București, str. Washington 40-42, bl. D,   numele și pentru asociați orice act necesar pentru
  4. SC REMEDIA SRL persoană juridică română, cu       ap. 3, identificat cu Pașaport, seria NH, nr. 8334460,    executarea acestei hotărâri, inclusiv noul act constitutiv
sediul social în București, str. Păpușoiului nr. 2,      eliberat de Ambasada Olandeza din București, la data     ai SC NET FARM SRL
sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.     de 10.03.2005;                           (2/73728)
  2                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3356/20.XI.2007
        Societatea Comercială                - SC REMEDIA SRL va deține un număr de 49            2. CEZAR PUȘCAȘU - cetățean român născut la
        NET FARM - S.R.L.               (patruzeci și nouă) părți sociale, cu o valoare totală de    București, la data de 13.08.1980, domiciliat în
                                490 (patru sute nouăzeci) RON, reprezentând 98         București, Calea Călărașilor hr 307, bloc 68, sc 3, et 2,
           NOTIFICARE                (nouăzeci și opt) % din capitalul social;            Apt 77, sector 3, identificat cu CI, seria RD nr. 006389,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă           - SC REMEDIA R&D SRL va deține un număr de 1        emis de secția de Poliție nr. 19, la data de 28.08.1997,
Tribunalul București notifică, în conformitate cu       (una) părți sociale, cu o valoare totală de 10 (zece)      CNP: 1800813410052;
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     RON, reprezentând 2 (doi) % din capitalul social.          3. RODICA PUȘCAȘU - cetățean român, născut în
republicată, cu modificările și completările ulterioare,      5. Prețul cesiunii este valoarea nominală a părților    București, la data de 10.03.1958, domiciliat în
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    sociale cedate                         București, Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2,
societății comerciale NET FARM SRL, cu sediul în          II. Schimbarea structurii administratorilor:        apt. 77, sector 3, identificat cu CI, seria RD, nr.006373,
București, Str. Păpușoiului, nr. 2, sector 5, înregistrată     1. Numirea în funcția de administratori ai societății,   eliberat de Secția de Poliție 19, București, la data de
sub nr. J40/20224/2004, cod unic de înregistrare        pe o durată de 4 (patru) ani, a următorilor:          28.08.1997, CNP: 2580310400348,
17014361, care a fost înregistrat sub nr. 271253 din        ■ KLAAS AGE POSTEMA, cetățean olandez,             în calitate de asociați, reprezentând 100% din
11.06.2007.                          născut în Groningen, Olanda, la data de 21.06.1956,       capitalul social al Societății,
  (3/73729)                         cu reședința în București, str. Washington 40-42, bl. D,      Și,
                                ap. 3, identificat cu Pașaport, seria NH, nr. 8334460,       4. SC REMEDIA SRL persoana juridică română, cu
                                eliberat de Ambasada Olandeză din București, la data      sediul social în București, str. Păpușoiului nr. 2, sector
        Societatea Comercială              de 10.03.2005;                         5, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr.
        GP PHARMA - S.R.L.                 ■ DIONISIE LUCIAN TUDOSE, cetățean român,          J40/4880/17.06.1991, CUI: 354032, reprezentata prin
                                născut în Dorohoi, România, la data de 03.10.1967,       administrator Gheorghe Pușcașu;
    HOTĂRÂREA NR 3/19 FEBRUARIE 2007            domiciliat în București, str. Băltită nr. 10, bl. B33, sc. 1,    5. SC REMEDIA R&D SRL, persoana juridica
                                et. 3, ap. 10, sector 4, identificat cu CI, seria RD, nr.    romana, cu sediul social în București, str. Păpușoiului
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                263377, eliberat de S.E.P., la data de 28.08.2002, CNP     nr. 2, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub
   Astăzi, 19 Februarie 2007, la sediul societății, s-a   1671003073548.                         nr. J40/18449/02.11.2005, CUI 18095364,
întrunit Adunarea Generală a Asociaților SC GP           2. Limitarea pe o durată de 4 (patru) ani a         reprezentata prin administrator Gheorghe Pușcașu,
PHARMA SRL, persoană juridică română, cu sediul        mandatului administratorului GHEORGHE PUȘCAȘU,           în calitate de cumpărători ai părților sociale ale SC
social în str. Păpușoiului nr. 2, sector 5, București,     cetățean român, născut în Brăila, la data 10.12.1957,      PROMOFARM GROUP SRL.
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.          domiciliat în București, Calea Călărașilor nr. 307, bl.       Asociații, reprezentând 100% din capitalul social al
J40/147/14.01.2002, CUI 14383003:               68, sc. 3, et. 2, apt. 77, sector 3, identificat cu CI, seria  Societății, au renunțat în unanimitate la formalitatea
  1. GHEORGHE PUȘCAȘU - cetățean român,           RX, nr. 299726, eliberat de Secția de Poliție 19,        oricărei proceduri prelabile și constatând ca cerințele
născut în Brăila, la data 10.12.1957, domiciliat în      București, la data de 29.04.2005, CNP              legale și statutare cerute pentru întrunirea Adunării
București, Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2,  1571210400291, de la data înregistrării prezentei        Generale a Asociaților sunt îndeplinite, au hotărât după
apt. 77, sector 3, identificat cu CI, seria RX, nr. 299726,  hotărâri.                            cum urmează:
eliberat de Secția de Poliție 19, București, la data de      3. Administratorii își vor desfășura activitatea în       I. Cesiunea părților sociale deținute de asociați în
29.04.2005, CNP 1571210400291;                 cadrul Consiliului de Administrație, ale cărui atribuții    cadrul Societății, după cum urmează:
  2. CEZAR PUȘCAȘU - cetățean român, născut în        vor fi stabilite prin actul constitutiv și prin hotărâre a     1. Gheorghe Puscasu transfera:
București, la data de 13.08.1980, domiciliat în        Adunării Generale a Asociaților.                  a) Un număr 1 (una) parte sociala către SC
București, Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2,    III. Prin hotărârea asociaților, actul constitutiv al    REMEDIA SRL, având datele de identificare mai sus
apt. 77, sector 3, identificat cu CI, seria RD, nr. 006389,  Societății devine caduc. Noii asociați vor proceda la      menționate;
eliberat de Secția de Poliție 19, București, la data de    întocmirea noului act constitutiv al societății,          b) Un număr de 1 (una) parte sociala către SC
28.08.1997, CNP 1800813410052                 corespunzător prezentei hotărâri și în conformitate cu     REMEDIA R&D SRL, având datele de identificare mai
  în calitate de asociați, reprezentând 100% din       prevederile legale.                       sus menționate;
capitalul social al Societății,                  IV. Domnul Gheorghe Pușcașu este împuternicit să        2. Cezar Puscasu transfera număr de 9 (noua) părți
  Și                             efectueze formalitățile de înregistrare a prezentei       sociale către SC REMEDIA SRL, având datele de
  3. SC REMEDIA SRL persoană juridică română, cu       Hotărâri a Adunării Generale a Asociaților la Oficiul
sediul social în București, str. Păpușoiului nr. 2,                                      identificare mai sus menționate;
                                Registrului Comerțului.                       3. Rodica Puscasu transfera număr de 9 (noua)
sector, 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.       (4/73730)
J40/4880/17.06.1991, CUI 354032, reprezentată prin                                       părți sociale către SC REMEDIA SRL, având datele de
administrator Gheorghe Pușcașu;                                                identificare mai sus menționate;
  4. SC REMEDIA R&D SRL, persoană juridică                                            4. În urma cesiunii, Gheorghe Puscasu, Cezar
                                        Societatea Comercială
română, cu sediul social în București, str. Păpușoiului                                    Puscasu și Rodica Puscasu pierd calitatea de asociați,
                                        GP PHARMA - S.R.L.
nr. 2, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub                                   noua structura a capitalului social al SC PROMOFARM
nr. J40/18449/02.11.2005, CUI 18095364,                       NOTIFICARE                GROUP SRL fiind următoarea
reprezentată prin administrator Gheorghe Pușcașu                                          a) SC REMEDIA SRL va deține un număr de 19
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
  În calitate de cumpărători ai părților sociale ale SC                                   (nouăsprezece) părți sociale, cu o valoare totala de
                                Tribunalul București notifică, în conformitate cu
GP PHARMA SRL.                                                         475 (patru sute șaptezeci si cinci) RON, reprezentând
                                prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
  Asociații, reprezentând 100% din capitalul social al                                    95 (nouăzeci si cicni) % din capitalul social;
                                republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Societății, au renunțat în unanimitate la formalitatea                                       b) SC REMEDIA R&D SRL va deține un număr de 1
                                depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
oricărei proceduri prelabile și constatând că cerințele                                    (una) parte socială, cu o valoare totală de 25
                                societății comerciale GP PHARMA SRL, cu sediul în
legale și statutare cerute pentru întrunirea Adunării                                     (douăzeci) RON, reprezentând 5 (cinci) % din capitalul
                                București, Str. PĂPUȘOIULUI, nr. 2, sector 5,
Generale a Asociaților sunt îndeplinite, au hotărât după                                    social.
                                înregistrată sub nr. J40/147/2002, cod unic de
cum urmează:                                                            5. Prețul cesiunii este valoarea nominala a părților
                                înregistrare 14383003, care a fost înregistrat sub nr.
  I. Cesiunea părților sociale deținute de asociați în                                    sociale cedate.
                                271256 din 11.06.2007.
cadrul Societății, după cum urmează:                                                II. Schimbarea structurii administratorilor SC
                                  (5/73731)
  1. Gheorghe Pușcașu transferă un număr de 44                                        PROMOFARM GROUP SRL:
(patruzeci și patru) părți sociale către SC REMEDIA             Societatea Comercială                 1. Numirea în funcția de administratori ai societății,
SRL, persoană juridică română, cu sediul social în            PROMOFARM GROUP - S.R.L.               pe durata de 4 (patru) ani, a următorilor:
București, str. Păpușoiului nr. 2, sector 5, înregistrată la                                    a) KLAAS AGE POSTEMA, cetățean olandez,
Registrul Comerțului sub nr. J40/4880/17.06.1991, CUI         HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               născut în Groningen, Olanda, la data de 21.06.1956.
354032.                                   A ASOCIAȚILOR                   cu reședința în București, str. Washington 40-42, bl. D,
  2. Gheorghe Pușcașu transferă un număr de 1 (una)                                     ap. 3, identificat cu Pașaport, seria NH, nr. 8334460,
părți sociale către SC REMEDIA R&D SRL, persoană               NR1/19 FEBRUARIE 2007               eliberat de Ambasada Olandeza din București, la data
juridică română, cu sediul social în București, str.       Astăzi, 19 Februarie 2007, la sediul societății, s-a     de 10.03.2005;
Păpușoiului nr. 2, sector 5, înregistrată la Registrul     întrunit Adunarea Generală a Asociaților SC             b) DIONISIE LUCIAN TUDOSE, cetățean român,
Comerțului sub nr. J40/18449/02.11.2005, CUI          PROMOFARM GROUP SRL, persoana juridica             născut în Dorohoi, România,, la data de 03.10.1967,
18095364.                           română, cu sediul social în str. Păpușoiului nr. 2, sector   domiciliat în București, str. Baltita nr. 10, bl. B33, sc. 1,
  3. Cezar Pușcașu transferă un număr de 5 (cinci)      5, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub     et. 3, ap. 10, sector 4, identificat cu CI, seria RD, nr.
părți sociale către SC REMEDIA SRL, persoană          nr. J40/20220/2004, CUI: 17014337, la care au          263377; eliberat de S.E.P., la data de 28.08.2002,
juridică română, cu sediul social în București, str.      participat următorii:                      CNP: 1671003073548.
Păpușoiului nr. 2, sector 5, înregistrată la Registrul      1. GHEORGHE PUȘCAȘU - cetățean român,              2. Limitarea la 4 (patru) ani, începând cu data
Comerțului sub nr. J40/4880/17.06.1991, CUI 354032.      născut în Brăila, la data 10.12.1957, domiciliat în       înregistrării prezentei, a mandatului administratorului
  4. În urma cesiunii, domnii Gheorghe Pușcașu și      București, Calea Călărașilor nr 307, bloc 68, sc 3, et 2,    GHEORGHE PUSCASU, cetățean român, născut în
Cezar Pușcașu pierd calitatea de asociați, noua        Apt 77, sector 3, identificat cu CI, seria RX, nr. 299726,   Brăila, la data 10.12.1957, domiciliat în București,
structură a capitalului social al SC GP PHARMA SRL       emis de secția de Poliție 19, București, la data, de      Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2, apt. 77,
fiind următoarea:                       29.04.2005, CNP: 1571210400291;                 sector 3, identificat cu CI, seria RX, nr. 299726, eliberat
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3356/20.XI.2007                                      3
de Secția de Politie 19, București, la data de                 Societatea Comercială              190 (unasută nouăzeci) RON, reprezentând 95
29.04.2005, CNP: 1571210400291                         REMEDIA R & D - S.R.L.              (nouăzeci si cinci) % din capitalul social;
  3. Noua structura a administratorilor este:                                           - SC GP PHARMA SRL va deține un număr de 1
  • Gheorghe Puscasu, cetățean român, născut în                   HOTĂRÂREA                 (una) părți sociale, cu o valoare totala de 10 (zece)
localitatea Brăila, la data de 10.12.1957, domiciliat în                                    RON, reprezentând 5 (cinci) % din capitalul social.
                                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
București, Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2,                                     II. Schimbarea structurii administratorilor:
                                       NR17/19 FEBRUARIE 2007                1. Se numesc în funcția de administratori ai
apt. 77, sector 3, identificat cu CI, seria RX, nr. 299726,
                                                                societății, pe o durată de 4 (patru) ani, următorii:
eliberat de Secția de Politie 19, București, la data de       Azi, 19 Februarie 2007, la sediul societății s-a
                                                                  ■ KLAAS AGE POSTEMA, cetățean olandez,
29.04.2005, CNP: 1571210400291;                 întrunit Adunarea Generala a Asociaților SC REMEDIA
                                                                născut în Groningen, Olanda, la data de 21.06.1956.
  • Klaas Age Postema, cetățean olandez, născut la       R&D SRL, persoana juridica română, cu sediul social
                                                                cu reședința în București, str. Washington 40-42, bl. D,
data de 21.06.1956 în localitatea Groningen, Olanda,       în str. Păpușoiului nr. 2, sector 5, București, înregistrata
                                                                ap. 3, identificat cu Pașaport, seria NH, nr. 8334460,
cu reședința în București, str. Washington 40-42, bl. D,     la Registrul Comerțului sub nr. J40/18449/02.11.2005,
                                                                eliberat de Ambasada Olandeza din București, la data
                                 CUI: 18095364, la care au participat următorii:
ap. 3, identificat cu Pașaport, seria NH, nr. 8334460,                                     de 10.03.2005;
                                   1. GHEORGHE PUSCASU - cetățean român,
eliberat de Ambasada Olandeza din România la data                                          ■ DIONISIE LUCIAN TUDOSE, cetățean român,
                                 născut în Brăila, la data 10.12.1957, domiciliat în
de 10.03.2005;                                                         născut în Dorohoi, România, la data de 03.10.1967,
                                 București, Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2,
  • Dionisie Lucian Tudose, cetățean roman, născut în                                     domiciliat în București, str. Baltita nr. 10, bl. B33, sc. 1,
                                 apt. 77, sector 3, identificat cu CI, seria RX, nr. 299726,
Dorohoi, România, la data de 03.10.1967, domiciliat în                                     et. 3, ap. 10, sector 4, identificat cu CI, seria RD, nr.
                                 eliberat de Secția de Politie 19, București, la data de
București, str. Baltita nr. 10, bl. B33, sc. 1, et. 3, ap. 10,                                 263377, eliberat de S.E.P., la data de 28.08.2002,
                                 29.04.2005, CNP: 1571210400291;
sector 4, identificat cu CI, seria RD, nr. 263377, eliberat                                   CNP: 1671003073548.
                                   2. CEZAR PUSCASU - cetățean român, născut în
                                                                  2. Se limitează la o durata de 4 (patru) ani mandatul
de S.E.P., la data de 28.08.2002, CNP              București, la data de 13.08.1980, domiciliat în
                                                                administratorului GHEORGHE PUSCASU, cetățean
1671003073548.                          București, Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2,
                                                                român, născut în Brăila, la data 10.12.1957, domiciliat
  4. Administratorii își vor desfășura activitatea în     apt. 77, sector 3, identificat cu CI, seria RD, nr.006389,
                                                                în București, Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et.
cadrul Consiliului de Administrație ale cărui atribuții vor   eliberat de Secția de Politie 19, București, la data de    2, apt. 77, sector 3, identificat cu CI, seria RX, nr.
fi stabilite prin actul constitutiv si prin hotărâre a      28.08.1997, CNP: 1800813410052;                299726, eliberat de Secția de Politie 19, București, la
Adunării Generale a Asociaților.                   3. RODICA PUSCASU - cetățean român, născut în       data de 29.04.2005, CNP: 1571210400291, începând
  III. Prin hotărârea asociaților, actele constitutive ale   București, la data de 10.03.1958, domiciliat în        cu data înregistrării prezentei hotărâri.
Societății devine caduce. Noii asociați vor proceda la      București, Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2,    3. Administratorii își vor desfășura activitatea în
                                 apt. 77, sector 3, identificat cu CI, seria RD, nr.006373,   cadrul Consiliului de Administrație, ale cărui atribuții vor
întocmirea noului act constitutiv al societății,
                                 eliberat de Secția de Poliție 19, București, la data de    fi stabilite prin actul constitutiv și prin hotărâre a
corespunzător prezentei hotărâri si in conformitate cu
                                 28.08.1997, CNP: 2580310400348                 Adunării Generale a Asociaților.
prevederile legale.
                                   În calitate de asociați, reprezentând 100% din         III. Prin hotărârea asociaților, actul constitutiv al
  IV. Domnul Gheorghe Puscasu este împuternicit sa
                                 capitalul social al Societății,                Societății devine caduc. Noii asociați vor proceda la
efectueze demersurile pentru aducerea la îndeplinire a        Si                             întocmirea noului act constitutiv al societății,
prezentei hotărâri, să formuleze și să semneze în          4. SC REMEDIA SRL persoana juridica română, cu       corespunzător prezentei hotărâri și în conformitate cu
numele și pentru asociați orice act necesar pentru        sediul social în București, str. Păpușoiului nr. 2, sector   prevederile legale.
executarea acestei hotărâri, inclusiv noul act constitutiv    5, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr.          IV. Domnul Gheorghe Puscasu este împuternicit să
al SC PROMOFARM GROUP SRL                    J40/4880/17.06.1991, CUI: 354032, reprezentata prin      efectueze formalitățile de înregistrare a prezentei
   (6/73732)                         administrator Gheorghe Puscasu;                Hotărâri a Adunării Generale a Asociaților la Oficiul
                                   5. SC GP PHARMA SRL, persoana juridică română,       Registrului Comerțului.
                                 cu sediul social în str. Păpușoiului nr. 2, sector 5,        (9/73735)
       Societatea Comercială                București, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr.
      PROMOFARM GROUP - S.R.L.               J40/147/14.01.2002, CUI: 14383003, reprezentată prin
                                 administrator Gheorghe Puscasu,                       Societatea Comercială
           NOTIFICARE                   în calitate de cumpărători ai părților sociale ale SC          REMEDIA R & D - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     REMEDIA R&D SRL.
                                   Asociații, reprezentând 100% din capitalul social al               NOTIFICARE
București notifică, în conformitate cu prevederile art.
                                 Societății, au renunțat în unanimitate la formalitatea      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 oricărei proceduri prealabile și constatând ca cerințele    București notifică, în conformitate cu prevederile art.
modificările și completările ulterioare, depunerea
                                 legale și statutare cerute pentru întrunirea Adunării     204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
textului actualizat al actului constitutiv al societății
                                 Generale a Asociaților sunt îndeplinite, au hotărât după    modificările și completările ulterioare, depunerea
comerciale PROMOFARM GROUP SRL, cu sediul în           cum urmează:                          textului actualizat al actului constitutiv al societății
București, Str. Păpușoiului, nr.2, sector 5, înregistrată      I. Cesiunea părților sociale deținute de asociați în    comerciale REMEDIA R&D SRL, cu sediul în
sub nr. J40/20220/2004, cod unic de înregistrare         cadrul Societății, după cum urmează:              București, Str. Păpușoiului, nr.2, sector 5, înregistrată
17014337, care a fost înregistrat sub nr.271263 din         1. Gheorghe Puscasu transfera un număr de 3 (trei)     sub nr. J40/18449/2005, cod unic de înregistrare
11.06.2007.                           părți sociale către SC REMEDIA SRL, persoana          18095364, care a fost înregistrat sub nr.271268 din
  (7/73733)                          juridica română, cu sediul social în București, str.      11.06.2007.
                                 Păpușoiului nr. 2, sector 5, înregistrată la Registrul       (10/73736)
                                 Comerțului sub nr. J40/4880/17.06.1991, CUI: 354032.
       Societatea Comercială                  2. Gheorghe Puscasu transfera un număr de 1 (una)
     KYAN INVEST COMPANY - S.R.L.              parte sociala către SC GP PHARMA SRL, persoană                Societatea Comercială
                                 juridica română, cu sediul social în str. Păpușoiului nr.           MARCOS GRUP - S.R.L.
             DECIZIA                 2, sector 5, București, înregistrata la Registrul
                                 Comerțului sub nr. J40/147/14.01.2002, CUI:                     HOTĂRÂREA
   ASOCIATULUI UNIC NR. 1/ 01.06.2007
                                 14383003.                              ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  Subsemnatul MAHMOUD KALAYEH MOHSEN,                3. Cezar Puscasu transfera un număr de 8 (opt)
cetățean iranian, necăsătorit, născut la data de         părți sociale către SC REMEDIA SRL, persoana                NR.1/19 FEBRUARIE 2007
21.03.1967 în Teheran Iran, fiul lui Ezatollah și Halime,    juridica română, cu sediul social în București, str.        Astăzi, 19 Februarie 2007, la sediul societății, s-a
domiciliat în Iran, Teheran, str. Azadi, nr. 43, posesor al   Păpușoiului nr. 2, sector 5, înregistrata la Registrul     întrunit Adunarea Generala a Asociaților SC MARCOS
pașaportului seria R, nr. 2352145, eliberat de          Comerțului sub nr. J40/4880/17.06.1991, CUI: 354032.      GRUP SRL, persoana juridica romana, cu sediul social
Autoritățile din Iran la data de 18.08.2005, cu reședința      4. Rodica Puscasu transfera un număr de 8 (opt)      în str. Papusoiului nr. 2, sector 5, București, înregistrata
în București, str. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 166,   părți sociale către SC REMEDIA SRL, persoana          la Registrul Comerțului sub nr. J40/20231/2004, CUI:
                                 juridica română, cu sediul social în București, str.      17014353, la care au participat următorii:
sector 4, posesor al permisului de ședere pentru
                                 Păpușoiului nr. 2, sector 5, înregistrată la Registrul       1. GHEORGHE PUSCASU - cetățean roman,
cetățeni străini seria ROU, nr. 0068581 din data de
                                 Comerțului sub nr. J40/4880/17.06.1991, CUI: 354032.      născut în Brăila, la data 10.12.1957, domiciliat în
02.02.2006, având CNP 7670321400036, în calitate de
                                   5. Prețul cesiunii il reprezintă valoarea nominala a    București, Calea Călărașilor nr 307, bloc 68, sc 3, et 2,
asociat unic al SC KYAN INYEST COMPANY SRL,
                                 părților sociale.                       Apt 77, sector 3, identificat cu CI, seria RX, nr. 299726,
  am decis următoarele:                       6. În urma cesiunii, domnii Gheorghe Puscasu,       emis de secția de Politie 19, București, la data de
  Suspendarea activitatii SC KYAN INVEST            Cezar Puscasu și doamna Rodica Puscasu pierd          29.04.2005, CNP: 1571210400291;
COMPANY SRL pe o perioada de trei ani, începând cu        calitatea de asociați, noua structura a capitalului social     2. CEZAR PUSCASU - cetățean roman născut la
data de 01.06.2007 și pana la data de 31.05.2010.        al SC REMEDIA R&D SRL fiind următoarea:            București, la data de 13.08.198b, domiciliat in
Redactata la data de 01.06.2007, in doua exemplare.         - SC REMEDIA SRL va deține un număr de 19         București, Calea Călărașilor nr 307, bloc 68, sc 3, et 2,
  (8/73734)                          (nouăsprezece) părți sociale, cu o valoare totala de      Apt 77, sector 3, identificat cu CI, seria RD nr. 006389,
  4                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3356/20.XI.2007
emis de secția de Politie nr. 19, la data de 28.08.1997,      i. Gheorghe Puscasu, cetățean roman, născut în        mp cu regim de înalțime S+P+3E la adresa din B-dul
CNP: 1800813410052;                       localitatea Brăila, la data de 10.12.1957, domiciliat în     Ferdinand I, nr. 162, sector 2, București.
  3. RODICA PUSCASU - cetățean roman, născut în        București, Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2,     Noi, acționarii, îl împuternicim pe administratorul
București, la data de 10.03.1958, domiciliat in         apt. 77, sector 3, identificat cu CI, seria RX, nr. 299726,   societății, domnul DRAGOMIR MARIAN, să semneze
București, Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2,   eliberat de Secția de Politie 19, București, la data de     documentația necesara vânzării apartamentului,
apt. 77, sector 3, identificat cu CI, seria RD, nr.006373,   29.04.2005, CNP: 1571210400291;                 semnătura dumnealui fiindu-ne opozabilă.
eliberat de Secția de Politie 19, București, la data de       ii. Klaas Age Postema, cetățean olandez, născut la       Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de
28.08.1997, CNP: 2580310400348.                 data de 21.06.1956 in localitatea Groningen, Olanda,       voturi.
  In calitate de asociați, reprezentând 100% din       cu reședința în București, str. Washington 40-42, bl. D,      Se închid lucrările ședinței.
capitalul social al Societății,                 ap. 3, identificat cu Pașaport, seria NH, nr. 8334460,        (13/73739)
  Si                             eliberat de Ambasada Olandeza din România la data
  4. SC REMEDIA SRL persoana juridica romana, cu       de 10.03.2005;
sediul social în București, str. Papusoiului nr. 2, sector     iii. Dionisie Lucian Tudose, cetățean roman, născut            Societatea Comercială
5, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr.         în Dorohoi, România, la data de 03.10.1967, domiciliat             SUN NETWORK - S.R.L.
J40/4880/17.06.1991, CUI: 354032, reprezentata prin       in București, str. Băltită nr. 10, bl. B33, sc. 1, et. 3,
administrator Gheorgție Puscasu;                ap.10, sector 4, identificat cu CI, seria RD, nr. 263377,                DECIZIE
  5. SC REMEDIA R&D SRL, persoana juridica          eliberat de S.E.P., la data de 28.08.2002, CNP              ASOCIAT UNIC NR. 2/13.05.2007
romana, cu sediul social în București, str. Păpușoiului     1671003073548.
nr. 2, sector 5, înregistrata la Registrul Comerțului sub                                      Subsemnata Floarea Livia, cetățean roman,
                                  c. Administratorii iși vor desfășura activitatea in
nr. J40/18449/02.11.2005, CUI 18095364,                                             născută la data de 07.03.1948 în loc.Vulturești, com.
                                cadrul Consiliului de Administrație ale cărui atribuții vor
reprezentata prin administrator Gheorghe Puscasu,                                        Hartiesti, jud. Argeș, domiciliată în loc. Mioveni, str.
                                fi stabilite prin actul constitutiv si prin hotărâre a
  în calitate de cumpărători ai părților sociale ale SC                                    Calea Câmpulungului nr. 1 A, jud. Argeș, identificată cu
                                Adunării Generale a Asociaților.
MARCOS GRUP SRL.                                                         Bl seria AS, nr. 052439, eliberată de Pol. Ors. Mioveni
                                  III. Prin hotărârea asociaților, actele constitutive ale
  Asociații, reprezentând 100% din capitalul social al                                     la data de 16.11.1999, având CNP 2480307038626,
                                Societății devine caduce. Noii asociați vor proceda la
Societății, au renunțat in unanimitate la formalitatea                                      Ca urmare a încheierii contractului depresiune de părți
                                întocmirea noului act constitutiv al societății,
oricărei proceduri prealabile si constatând ca cerințele                                     sociale nr. 0009/13.05.2007, atestat de avocat,
                                corespunzător prezentei hotărâri si in conformitate cu
legale si statutare cerute pentru întrunirea Adunării                                      Simulescu Daniela Elena a ieșit din societate prin
                                prevederile legale.
Generale a Asociaților sunt îndeplinite, au hotărât după                                     cesionarea întregului capital format din 10 ps, a 20 lei
                                  IV. Domnul Gheorghe Puscasu este împuternicit sa
cum urmează:                                                           fiecare, în valoare totala de 200 lei, reprezentând
                                efectueze demersurile pentru aducerea la îndeplinire a
  I. Cesiunea părților sociale deținute de asociați in                                     100% din capitalul social al societății către Floarea
                                prezentei hotărâri, să formuleze și să semneze în
cadrul Societății, după cum urmează:                                               Livia, am decis următoarele:
                                numele și pentru asociați orice act necesar pentru
  1. Gheorghe Puscasu transfera:                                                 I. Structura și modul de deținere a capitalului social
                                executarea acestei hotărâri, inclusiv noul act constitutiv
  a) Un număr 1 (una) parte sociala către SC                                          vor fi: asociat unic Floarea Livia, capital social format
                                al SC MARCOS GRUP SRL SRL
REMEDIA SRL, având datele de identificare mai sus                                        din 10 ps, fiecare în valoare nominala 20 lei fiecare, în
                                   (11/73737)
menționate;                                                           valoare totala de 200 lei, reprezentând 100%
  b) Un număr de 1 (una) parte sociala către SC                                          II. Schimbarea denumirii societății in SC Sun
REMEDIA R&D SRL, având datele de identificare mai                                        Network-Agent de Asigurare SRL.
                                        Societatea Comercială
sus menționate;                                                           III.Anularea obiectului de activitate principal și
                                        MARCOS GRUP - S.R.L.
  2. Cezar Puscasu transfera număr de 9 (noua) părți                                      secundar,și completarea obiectului de activitate
sociale către SC REMEDIA SRL, având datele de                     NOTIFICARE                 conform CAEN Domeniul 672 Activități auxiliare ale
identificare mai sus menționate;                                                 caselor de asigurări și de pensii:cu 6720-activități
  3. Rodica Puscasu transfera număr de 9 (noua)         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                                                 auxiliare ale caselor de asigurări și de pensii;societatea
părți sociale către SC REMEDIA SRL, având datele de       București notifică, în conformitate cu prevederile art.
                                                                 va avea activitate unica. (AGENT DE ASIGURARE)
identificare mai sus menționate;                204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                                                   (14/73740)
  4. În urma cesiunii, Gheorghe Puscasu, Cezar        modificările și completările ulterioare, depunerea
Puscasu si Rodica Puscasu. pierd calitatea de asociați,     textului actualizat al actului constitutiv al societății
noua structura a capitalului social al SC MARCOS        comerciale MARCOS GRUP SRL, cu sediul în                  Societatea Comercială
GRUP SRL fiind următoarea                    București, Str. Păpușoiului, nr.2, sector 5, înregistrată      SUN NETWORK-AGENT DE ASIGURARE -
  a) SC REMEDIA SRL va deține un număr de 19         sub nr. J40/20231/2004, cod unic de înregistrare                  S.R.L.
(nouăsprezece) părți sociale, cu o valoare totala de      17014353, care a fost înregistrat sub nr.271273 din
475 (patru sute șaptezeci si cinci) RON, reprezentând      11.06.2007.                                      NOTIFICARE
95 (nouăzeci si cinci) % din capitalul social;           (12/73738)
                                                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  b) SC REMEDIA R&D SRL va deține un număr de 1                                        București notifică, în conformitate cu prevederile art.
(una) parte sociala, cu o valoare totala de 25                                          204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
(douăzeci) RON, reprezentând 5 (cinci) % din capitalul             Societatea Comercială
                                         ROMFORT - S.A.                 modificările și completările ulterioare, depunerea
social.
                                                                 textului actualizat al actului constitutiv al societății
  5. Prețul cesiunii este valoarea nominala a părților
                                           HOTĂRÂREA                 comerciale SUN NETWORK-AGENT DE ASIGURARE
sociale cedate.
                                                                 SRL, cu sediul în București, Str. Novaci, nr.11, bloc P
  II. Schimbarea structurii administratorilor SC         ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR               33, scara 3, ap.75, sector 5, înregistrată sub nr.
MARCOS GRUP SRL                               S.C. ROMFORT S.A.                  J40/11473/2006, cod unic de înregistrare 18851387,
  a. Numirea in funcția de administratori ai societății,      ÎNREGISTRATA LA REG. COMERTULUI               care a fost înregistrat sub nr.271281 din 11.06.2007.
pe durata de 4 (patru) ani, a următorilor:               SUB NR. J40/4435/2000, CU SEDIUL               (15/73741)
  i. KLAAS AGE POSTEMA, cetățean olandez,             IN BUCURESTI, STR. ICOANEI, NR. 95,
născut în Groningen, Olanda, la data de 21.06.1956.            PARTER, AP. 1, SECTORUL 2
cu reședința în București, str. Washington 40-42, bl. D,                                           Societatea Comercială
ap. 3,                              Adunarea Generala a Acționarilor societății
                                comerciale ROMFORT S.A. a fost convocată în               PARA PHARMACO IMPEX - S.R.L.
  identificat cu Pașaport, seria NH, nr. 8334460,
eliberat de Ambasada Olandeza din București, la data      conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990
                                                                           HOTĂRÂREA
de 10.03.2005;                         modificata, în data de ...............la sediul societății din
  ii. DIONISIE LUCIAN TUDOSE, cetățean roman,         București, str. Icoanei nr. 95, parter, ap. 1, sector 2.       ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
născut în Dorohoi, România, la data de 03.10.1967,        La Adunarea Generala a Acționarilor au participat
                                acționarii societății totalizând 100 % din capitalul             NR.1/19 FEBRUARIE 2007
domiciliat în București, str. Baltita nr. 10, bl. B33, sc. 1,
et. 3, ap.10, sector 4, identificat cu CI, seria RD, nr.    social, respectiv:                         Astăzi, 19 Februarie 2007, la sediul societății, s-a
263377, eliberat de S.E.P., la data de 28.08.2002,        - S.C. EUROMAX AG SRL                     întrunit Adunarea Generală a Asociaților SC PARA
CNP: 1671003073548.                        - DRAGOMIR MARIAN                       PHARMACO IMPEX SRL, persoana juridica română,
  b. Limitarea la 4 (patru) ani, începând cu data        - DRAGOMIR MIHAELA                       cu sediul social în str. Păpușoiului nr. 2, sector 5,
înregistrării prezentei, a mandatului administratorului      - JITAREL MARIA                        București, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr.
GHEORGHE PUSCASU, cetățean roman, născut în            - DRAGOMIR ELISABETA                      J40/443/2002, CUI: 14410426, la care au participat
Brăila, la data 10.12.1957, domiciliat în București,       ORDINEA DE ZI:                         următorii:
Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2, apt. 77,     l.Reesalonarea liniei de credit la Contractul de         1. GHEORGHE PUSCASU - cetățean român,
sector 3, identificat cu CI, seria RX, nr. 299726, eliberat   Credit nr.2/24.01.2006 in valoare de 2.330.000 RON        născut în Brăila, la data 10.12.1957, domiciliat în
de Secția de Politie 19, București, la data de         de la B.C.R. - Sucursala Ștefan cel Mare pentru         București, Calea Călărașilor nr 307, bloc 68, sc 3, et 2,
29.04.2005, CNP: 1571210400291                 activitatea finanțării curente și garantarea lui cu       Apt 77, sector 3, identificat cu CI, seria RX, nr. 299726,
  c. Noua structura a administratorilor a SC MARCOS      imobilul compus din teren în suprafața de 319 mp și       emis de secția de Politie 19, București, la data de
GRUP SRL este:                         construcție edificată pe acesta în suprafața de 318,87      29.04.2005, CNP: 1571210400291;
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3356/20.XI.2007                                       5
  2. CEZAR PUSCASU - cetățean român născut la         cu reședința în București, str. Washington 40-42, bl. D,          Societatea Comercială
București, la data de 13.08.1980, domiciliat în         ap. 3, identificat cu Pașaport, seria NH, nr. 8334460,         NOSTER IMPORT EXPORT - S.R.L.
București, Calea Călărașilor nr 307, bloc 68, sc 3, et 2,    eliberat de Ambasada Olandeza din România la data
Apt 77, sector 3, identificat cu CI, seria RD nr. 006389,    de 10.03.2005;                                    HOTĂRÂREA
emis de secția de Politie nr. 19, la data de 28.08.1997,      • Dionisie Lucian Tudose, cetățean romăn, născut în       ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
CNP: 1800813410052,
                                Dorohoi, România, la data de 03.10.1967, domiciliat în
  în calitate de asociați, reprezentând 100% din                                                 NR. 1/05.06.2007
                                București, str. Băltită nr. 10, bl. B33, sc. 1, et. 3, ap.10,
capitalul social al Societății,
                                sector 4, identificat cu CI, seria RD, nr. 263377, eliberat     Asociații:
  Si
                                de S.E.P., la data de 28.08.2002, CNP                1. TAL ILIJA, cetățean israelian, născut în Franța, la
  3. SC REMEDIA SRL persoana juridica română, cu
                                1671003073548.                         data de 16.09.1961, fiul lui Michael și Miriam, domiciliat
sediul social în București, str. Păpușoiului nr. 2, sector
                                  4. Administratorii își vor desfășura activitatea în     în România, București, Calea 13 Septembrie, nr. 111,
5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
                                                                bl. 107, ap. 33, sector 5 identificat cu pașaport nr.
J40/4880/17.06.1991, CUI: 354032, reprezentata prin       cadrul Consiliului de Administrație ale cărui atribuții vor
                                                                10191356, eliberat de autoritățile israeliene la data de
administrator Gheorghe Puscasu;                 fi stabilite prin actul constitutiv și prin hotărâre a
                                                                20.08.2004, valabil pana la data de 19.08.2014,
  4. SC REMEDIA R&D SRL, persoana juridica          Adunării Generale a Asociaților.                  2. VILCU ANISOARA PAULA, de cetățenie română,
română, cu sediul social în București, str. Păpușoiului       III. Prin hotărârea asociaților, actele constitutive ale  născută la data de 04.05.1967 în București, căsătorită
nr. 2, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub    Societății devine caduce. Noii asociați vor proceda la     domiciliata în București, . sector 2, Aleea Elev
nr. J40/18449/02.11.2005, CUI 18095364,             întocmirea noului act constitutiv al societății,        Ștefănescu Ștefan, nr. 1, bl. 443, sc. 1, et. 3, ap. 15,
reprezentata prin administrator Gheorghe Puscasu;
                                corespunzător prezentei hotărâri si în conformitate cu     identificata cu CI seria RR, nr. 374836, emisa de
  în calitate de cumpărători ai părților sociale ale SC
                                prevederile legale.                       SPCRP S2 BIROU 4 la data 10.02.2006, CNP
PARA PHARMACO IMPEX SRL.
                                  IV. Domnul Gheorghe Puscasu este împuternicit să      2670504463014,
  Asociații, reprezentând 100% din capitalul social al
                                efectueze demersurile pentru aducerea la îndeplinire a       si
Societății, au renunțat în unanimitate la formalitatea
                                prezentei hotărâri, sa formuleze și să semneze în          3. VILCU DANIEL, cetățean roman, născut în
oricărei proceduri prealabile și constatând ca cerințele
                                numele și pentru asociați orice act necesar pentru       București, la data de 16.05.1968, căsătorit, domiciliat
legale și statutare cerute pentru întrunirea Adunării
                                                                în București, sector 2, Aleea Elev Ștefănescu Ștefan,
Generale a Asociaților sunt îndeplinite, au hotărât după    executarea acestei hotărâri, inclusiv noul act constitutiv
                                                                nr. 1, bl. 443, sc. 1, et. 3, ap. 15, identificat cu C.I. seria
cum urmează:                          al SC PARA PHARMACO IMPEX SRL SRL
                                                                RD, nr. 252267, eliberat de secția 9, la data de
  I. Cesiunea părților sociale deținute de asociați în       (16/73742)
                                                                27.06.2002, CNP 1680516424516, au decis sa fie
cadrul Societății, după cum urmează:
                                                                făcută următoarea modificare la Actul Constitutiv al
  1. Gheorghe Puscasu transferă:
  a) Un număr 4 (patru) părți sociale către SC                                        societății:
                                      Societatea Comercială
REMEDIA SRL, având datele de identificare mai sus                                          • Se revocă din funcția de administrator dl. TAL ILIJA
                                    PARA PHARMACO IMPEX - S.R.L.              si dl. VILCU DANIEL și se numește administrator cu
menționate;
  b) Un număr de 1 (una) parte sociala către SC                                        drepturi depline d-na. VILCU ANISOARA PAULA de
                                           NOTIFICARE
REMEDIA R&D SRL, având datele de identificare mai                                        cetățenie română, născută la data de 04.05.1967 în
sus menționate;                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    București, căsătorită domiciliata în București, sector 2,
  2. Cezar Puscasu transferă număr de 45 (patruzeci      București notifică, în conformitate cu prevederile art.     Aleea Elev Ștefănescu Ștefan, nr. 1, bl. 443, sc. 1, et.
si cinci) părți sociale către SC REMEDIA SRL, având       204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu      3, ap. 15, identificata cu CI seria RR, nr. 374836, emisa
datele de identificare mai sus menționate;           modificările și completările ulterioare, depunerea       de SPCRP S2 BIROU 4 la data 10.02.2006, CNP
  3. În urma cesiunii, Gheorghe Puscasu și Cezar       textului actualizat al actului constitutiv al societății    2670504463014.
Puscasu. pierd calitatea de asociați, noua structura a     comerciale PARA PHARMACO IMPEX SRL, cu sediul            Mandatul administratorului este pe perioada
capitalului social al SC PARA PHARMACO IMPEX                                          nelimitată.
                                în București, Str. Păpușoiului, nr.2, sector 5,
SRL fiind următoarea                                                        • Îl împuternicim pe dl. STĂNCULESCU MARIUS
                                înregistrată sub nr. J40/443/2002, cod unic de
  a) SC REMEDIA SRL va deține un număr de 49                                         CRISTIAN, domiciliat în București, b-dul Camil Ressu,
                                înregistrare 14410426, care a fost înregistrat sub       nr. 54, bl, cl7, sc. 1, ap 7, sector 3, posesor a CI seria
(patru zeci si noua) părți sociale, cu o valoare totala de
                                nr.271285 din 11.06.2007.                    RT, nr. 296895 eliberat de secția 11, la data
490 (patru sute noua zeci) RON, reprezentând 98
                                  (17/73743)                         20.11.2003, CNP 1800101450063 să reprezinte
(nouăzeci si opt) % din capitalul social;
  b) SC REMEDIA R&D SRL va deține un număr de 1                                        societatea în fața Registrului Comerțului a
(una) părți sociale, cu o valoare totala de 10 (zece)                                      Administrației Financiare, Monitorul Oficial precum și a
                                      Societatea Comercială                oricăror alte autorități competente în vederea
RON, reprezentând 2 (doi) % din capitalul social.
                                     AROMA LUX CAFFÉ E&F - S.R.L.              înregistrării celor mai sus menționate.
  4. Prețul cesiunii este valoarea nominala a părților
sociale cedate.                                                           Prezenta hotărâre a fost semnată în 3 (trei)
                                           HOTĂRÂREA                 exemplare, la sediul societății.
  II. Schimbarea structurii administratorilor
  1. Revocarea din funcția de admnistrator a                                            (19/73745)
                                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
asociatului Cezar Puscasu;                          NR. 10/01.06.2007
  2. Numirea în funcția de administratori ai societății,
                                   S.C. AROMA LUX CAFFÉ E&F S.R.L                    Societatea Comercială
pe durata de 4 (patru) ani, a următorilor:
                                  FOCHIANU FILOFTEIA, cetățean român, născută             NOSTER IMPORT EXPORT - S.R.L.
  a) KLAAS AGE POSTEMA, cetățean olandez,
născut în Groningen, Olanda, la data de 21.06.1956.       la data de 10.02.1946 în București, cu domiciliul în
                                                                           NOTIFICARE
cu reședința în București, str. Washington 40-42, bl. D,    Mun. București, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 29, bl. 3,
ap. 3, identificat cu Pașaport, seria NH, nr. 8334460,     sc. B, et. 4, ap. 129, sector 1, posesoare a Bl seria DA      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
eliberat de Ambasada Olandeza din București, la data      nr. 299029 emis la data 26.12.1985 de Secția 1 Politie,     București notifică, în conformitate cu prevederile art.
de 10.03.2005;                                                         204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                cu valabilitate prelungita la data de 22.02.1996, CNP
  b) DIONISIE LUCIAN TUDOSE, cetățean român,                                         modificările și completările ulterioare, depunerea
                                2460210400157,
născut în Dorohoi, România, la data de 03.10.1967,                                       textului actualizat al actului constitutiv al societății
                                  BARUCH ERAN, cetățean american, născut la data
domiciliat în București, str. Băltită nr. 10, bl. B33, sc. 1,                                  comerciale NOSTER IMPORT EXPORT SRL, cu
                                de 10.12.1958 în Israel, cu domiciliul în Israel,        sediul în București, Str. ELEV STEFANESCU, nr.l, bloc
et. 3, ap.10, sector 4, identificat cu CI, seria RD, nr.
263377, eliberat de S.E.P., la data de 28.08.2002,       localitatea Hertzlia, str. Beeri nr. 37, posesor al       443, scara 1, etaj 3, ap.15, sector 2, înregistrată sub nr.
CNP: 1671003073548.                       pașaportului cu nr.. 710390937 emis la data de         J40/6886/1993, cod unic de înregistrare 3574407, care
  c) GHEORGHE PUSCASU, cetățean român, născut         14.10.2003 de Ambasada S.U.A. la București, ambii în      a fost înregistrat sub nr.271318 din 11.06.2007.
în Brăila, la data 10.12.1957, domiciliat în București,     calitate de asociați ai S.C. AROMA LUX CAFFÉ E&F          (20/73746)
Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2, apt. 77,    S.R.L., cu sediul în România, Mun. București, Mun.
sector 3, identificat cu CI, seria RX, nr. 299726, eliberat   București, B-dul Regina Elisabeta nr. 11-13, Biroul nr.
de Secția de Poliție 19, București, la data de                                                 Societatea Comercială
                                1, sector 3, înmatriculată la ORCMB având C.U.I.
29.04.2005, CNP: 1571210400291                                                        ROLACOM SERV - S.R.L.
                                16057186, atribut fiscal R si nr. de ordine în Reg. Com.
  3. Noua structura a administratorilor a SC PARA       J40/575/2004, au hotărât următoarele:
PHARMACO IMPEX SRL este”                                                           DECIZIA NR. 1/11.06.2007
                                  Art. 1. Se radiază punctul de lucru de la următoarea
  • Gheorghe Puscasu, cetățean român, născut în                                         Subsemnatul PATRU LAURENTIU - cetățean
                                adresa: Mun. București, B-dul Regina Elisabeta nr. 11-
localitatea Brăila, la data de 10.12.1957, domiciliat în                                    român cu domiciliul în București, Strada Vintila
                                13, sector 3.
București, Calea Călărașilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, et. 2,                                   Mihailescu nr. 12, bl. 79, sc. B, ap. 85, Sector 6,
apt. 77, sector 3, identificat cu CI, seria RX, nr. 299726,     Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân      identificat prin CI seria RD nr. 064840 eliberat de S 20
eliberat de Secția de Politie 19, București, la data de     neschimbate.                          la data de 26.03.1999, în calitate de asociat unic al SC
29.04.2005, CNP: 1571210400291;                   Redactat astăzi data semnării 01.06.2007 în 3        ROLACOM SERV SR. cu nr. de înmatriculare J
  • Klaas Age Postema, cetățean olandez, născut la      exemplare originale.                      40/12351/2002 și CUI 15058914, azi 11.06.2007
data de 21.06.1956 în localitatea Groningen, Olanda,         (18/73744)                         DECID: - înființarea unui punct de lucru în București,
  6                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3356/20.XI.2007
strada Ilovat nr. 204, Sector 6 - în cadrul căminului E    părți sociale, cu o participare la beneficii si pierderi de   După cesiune capitalul social total este de 2000 lei
(56 mp) - activitatea desfășurata aici fiind cf. cod CAEN   50%.                             împărțit în 200 de părți sociale a câte 10 lei fiecare, fiind
5530 - Restaurante. Restul prevederilor actului          Se recodifică obiectul de activitate al societății    deținut în totalitate de dnul DENGHEL CĂTĂLIN
constitutiv vor rămâne neschimbate              conform nomencleatorului CAEN în vigoare după cum       IONUT, care devine asociat unic.
  (21/73747)                        urmează:                             2. Schimbarea denumirii societății din COMAT
                                 Se menține obiect principal de activitate cod CAEN    INDUSTRIAL IMPORT EXPORT S.R.L. în
                               -5112-Intermedieri în comerțul cu combustibili,        CĂTĂ&ROXANA TRANS SRL, conform dovada
       Societatea Comercială              minerale și produse chimice pt industrie           privind disponibilitatea firmei cu nr. 11767/01.06.2007.
       WANG TUR REAL - S.R.L.                Se mențin și se recodifică următoarele obiecte        3. Schimbarea sediului social din București, Sos.
                               secundare de activitate cod CAEN:               Alexandriei nr.88, bl.PCIO, sc.l, et.4, ap. 15, sector 5 În
      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                5116 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții,  Jud Olt, Com. Bucinisu nr. 723.
                               încălțăminte și articole                     4. Se revocă din funcția de administrator dnul STAN
         NR. 01/08.06.2007
                                 5118 - Intermedieri în comerțul specializat în      EMILIAN, și este numit în aceasta funcție cu puteri
  WANG JUAN, cetățean chinez, de sex feminin,                                       depline și mandat nelimitat dnul DENGHEL CĂTĂLIN
                               vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a
necăsătorita, născută la la data de 07.03.1988 în                                      IONUT.
                                 5119 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
China- Fujian, domiciliată în China provincia Fujian,                                     Urmare acestor modificări se va redacta un act
                                 5141-Comerț cu ridicata al produselor textile
loc. Fuqing, str. Fuming Nan, nr. 167, identificată cu P                                  constitutiv actualizat.
                                 5143-Comerț cu ridicata al aparatelor electrice si de
seria CHN nr. G15947313, eliberat de aut. Chineze                                        (26/73752)
                               uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
20.03.2006, a hotărât schimbarea sediului social în:
                                 5144 - Comerț cu ridicata al produselor din
apartamentul nr. 20, din imobilul C13, situat în orașul
                               ceramică., sticlărie, tapete și produse de întreținere
Voluntari, sos. Afumați nr. 106, județul Ilfov.                                             Societatea Comercială
                                 5145 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și
  Celelalte prevederi din Actul Constitutiv rămân                                         CĂTĂ & ROXANA TRANS - S.R.L.
                               de parftimerie
neschimbate.
                                 5147-Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum
   (22/73748)                                                                  NOTIFICARE
                               nealimentare n.ca
                                 5241-Comerț cu amănuntul al textilelor            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 5242-Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei         București notifică, în conformitate cu prevederile art.
       Societatea Comercială
                                 5243 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și      204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
       WANG TUR REAL - S.R.L.
                               articolelor din piele                     modificările și completările ulterioare, depunerea
                                 5244 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor   textului actualizat al actului constitutiv al societății
           NOTIFICARE
                               de iluminat și al altor articole de uz caznic         comerciale CATĂ & ROXANA TRANS SRL, cu sediul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                  în București, Sos. Alexandriei, nr.88, bloc PC 10, scara
                                 5245 - Comerț cu amănuntul al articolelor și al
București notifică, în conformitate cu prevederile art.                                   1, etaj 4, ap. 15, sector 5, înregistrată sub nr.
                               aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio si
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                                    J40/8689/2004, cod unic de înregistrare 16465649,
                               televizoarelor
modificările și completările ulterioare, depunerea                                     care a fost înregistrat sub nr.271360 din 11.06.2007.
                                 5246 - Comerț cu amănuntul cu articolel de fierărie,
textului actualizat al actului constitutiv al societății                                    (27/73753)
                               cu articole din sticla și cu cele pentru vopsit
comerciale WANG TUR REAL SRL, cu sediul în
                                 5247 - Comerț cu amănuntul al cărților,ziarelor
București, Str. Marin Pazon, nr.25B, bloc corp 2, sector
                                 3.Se renunță la restul obiectelor de activitate
3, înregistrată sub nr. J40/8070/2006, cod unic de                                             Societatea Comercială
                               prevăzute în actul constitutiv
înregistrare 18683585, care a fost înregistrat sub                                             DDS GROUP - S.R.L.
                                 Restul prevederilor Actului Constitutiv rămân
nr.271345 din 11.06.2007.
                               nemodificate.
  (23/73749)                                                                  HOTARAREA
                                  (24/73750)
                                                                 ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
                                                                   S.C. DDS GROUP S.R.L.
        Societatea Comercială
                                       Societatea Comercială
        XIANG BIN 98 - S.R.L.                                                      DIN 05.06.2007
                                       XIANG BIN 98 - S.R.L.
                                                                Adunarea Generala a Asociaților a S.C. DDS
           HOTĂRÂREA
                                          NOTIFICARE                GROUP S.R.L. cu sediul în București, str. Suveica,
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   nr.ll, sector 2, inreg.Reg.Com. J40/10328/1999, C.U.I.:
      SC. XIANG BIN 98 S.R.L              București notifică, în conformitate cu prevederile art.    12442588, atribut fiscal R, la care au participat toți
  Subsemnații Ye Xianbin, cetățean chinez, domiciliat    204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     asociații, respectiv d-1 Abalonin Daniel Dorin ,cetățean
în China, Zhejiang, posesor al pașaportului, CHN,       modificările și completările ulterioare, depunerea      român, domiciliat în București, str. Ionescu Grigore,
nr.GOl 196940, eliberat de Aut.China la data de        textului actualizat al actului constitutiv al societății   nr.98, bl.T6B, sc. A, ap.32, sector 2, născut la data de
12.06.2001,și ,Zheng Zhongmei cetățean chinez,        comerciale XIANG BIN 98 SRL, cu sediul în București,     15.06.1972, sex masculine, starea civila căsătorit,
domiciliat în China, Zhejiang, posesor al pașaportului,    Str. DELFINULUI, nr.2, bloc 42, scara 2, etaj 8, ap. 117,   identificat cu CI seria RD nr. 122458, eliberat de Secția
                               sector 2, înregistrată sub nr. J40/8071/1998, cod unic    7 Poliție București la data de 18.08.2000, CNP:
seria CHN, nr. 1,47941392, eliberat de Aut. China la
                               de înregistrare 10895922, care a fost înregistrat sub     1720615421519 și d-1 Constantin Eugen Valentin,
data de 24.11.1999, în calitate de asociați și
                               nr.271359 din 11.06.2007.                   cetățean român, domiciliat în Mun.Constanța, str.
administratori la Sc. XlANG BIN 98 S.R.L, cu sediul în
                                  (25/73751)                        Țepes Vodă, nr. 14A, Jud.Constanta, născut la data de
București, sector 2, Str.Delfinului, nr.2, bloc 42, scara
                                                              19.08.1971, sex masculin, starea civila căsătorit,
2, etaj % ap. 117, având J40/8071/1998 și CUI:
                                                              identificat cu CI seria KT nr.442421, reprezentând
10895922 am hotărât următoarele:
                                    Societatea Comercială                100% capitalul social, a hotărât:
  1.Capitalul social actual al societății este în valoare
                               COMAT INDUSTRIAL IMPORT EXPORT - S.R.L.              Deschiderea unui punct de lucru în Constanta jud.
de 201982,84 Ron, din care 10.000 Ron și 59.622 usd,
                                                              Constanța ,str. Industriala, nr.6 la care se va desfășura
împărțit în 100 de părți sociale, lp.s=2019,82 Ron
                                           DECIZIA                activitatea de “comerț cu ridicata al aparatelor electrice
reprezentând 100% din capital cu o participare la
                                                              și de uz gospodăresc,al aparatelor de radio și
beneficii și pierderi de 100%                   ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
                                                              televizoarelor” conform CAEN 5143
  l.Se majorează capitalul social al societății în      COMAT INDUSTRIAL IMPORT EXPORT S.R.L.
                                                                 (28/73754)
numerar cu suma de 168.017,16 Ron,depusi în mod
egal de asociați.                            NR. 2 DIN DATA DE 06.06.2007
  În urma majorării intervenite capitalul integral al     STAN EMILIAN, domiciliat în Com. Buzescu, jud.             Societatea Comercială
societății va fi de 370.000 Ron din care 178017,16 ron    Teleorman, CNP. 1331003340040, identificat cu BI          A1 INDUSTRIAL PARK GAMMA - S.R.L.
și 59622 usd, împărțit în 1000 de părți sociale, lp.s=370   sena HC nr. 115249 emisă de Pol. Mun. Alexandria la
Ron, reprezentând 100% din capital cu o participare la    25.05.1998, asociat unic al societății COMAT                    HOTĂRÂREA
beneficii și pierderi de 100%. Se măresc numărul       INDUSTRIAL IMPORT EXPORT S.R.L., și invitat dnul
părților sociale de la 100 la 1000. Se micșorează       DENGHEL CĂTĂLIN IONUT, cetățean român, născut           ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
valoarea unei părți sociale cu suma de 1649,82 Ron,      la 11.01.1980 în Mun. Caracal, jud. Olt, stare civilă:      S.C. AL INDUSTRIAL PARK GAMMA S.R.L.
de la 2019,82 Ron la 370 Ron.                 necăsătorit, domiciliat în Mun. Caracal, Ale. Dragos       În data de 08.06.2007 a avut loc Adunarea
  În urma majorării intervenite structura capitalului pe  Vodă nr.14, bl.A3c, sc.l, et.3, ap.14, jud. Olt, CNP:     Generala a Asociaților S.C. Al INDUSTRIAL PARK
asociați va fi următoarea:                  1800112280873, identificat cu CI seria OT nr. 216545     GAMMA S.R.L. (“Societatea”), cu sediul în București,
  Ye Xianbin va deține 185.000 Ron, din care        emisă de Pol. Mun. Caracal la 12.02.2004, am decis:      Str. Helesteului nr.17, Biroul 27, Sector 1, în
89.008,58 Ron și 29.811 usd, reprezentând 500 de         1. Dnul STAN EMILIAN, cesionează dnului          următoarea componență:
părți sociale, cu o participare la beneficii și pierderi de  DENGHEL CĂTĂLIN IONUT, toate cele 200 părți           AFIN HOLDING S.A., persoana juridică
50%                              sociale pe care le dețin în calitate de asociat unic al    luxemburgheză cu sediul în Luxembourg, Bd. Prince
  Zheng Zhongmei va deține 185.000 Ron, din care      societății, a câte 10 lei fiecare și în valoare totală de   Henri 3B, L-1724, înregistrată sub nr. B 70017 la
89.008,58 Ron și 29.811 usd, reprezentând 500 de       2000 lei.                           Registrul Comerțului și al Societăților Luxembourg,
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3356/20.XI.2007                                      7
legal reprezentată prin împuternicit Margescu George       - SMADERLA INVESTMENT LIMITED, va deține un        15, bl. 5, sc. A, et. 7, ap. 21, sector 4, identificată cu CI.
(în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din    număr de 20 de părți sociale, numerotate de la 171 la     seria DP nr. 097542 eliberată de D.G.E.I.P. - D.E.P, la
data de 21.05.2007) -deținând un număr de 170 părți      190 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 RON și o       data de 13.06.2003, CNP 2740521290931, și S.C.
sociale, reprezentând 85% din capitalul social al       valoare totală de 200 RON (echivalentul a 57,14 EUR,      CALIHORY COMPANY S.R.L., cu sediul în București,
Societății                          echivalentul a 73,37 USD), reprezentând 10% din        B-dul Alexandru Obregia, nr. 31, bl. 15, Magazinul 42,
  SMADERLA INVESTMENT LIMITED, persoană           capitalul social;                       sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
juridică cipriotă, cu sediul în Cipru, 3106 Limassol,       - GEMAR SERVICII MANAGEMENT S.R.L. va           J40/19392/2006, CUI Rl9248253, prin reprezentant
Totalserve House, Strada Gf. Xenopoulos nr. 17,        deține un număr de 10 părți sociale, numerotate de la     domnul NISTOR NICUȘOR de cetățenie română,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 182029,     191 la 200, cu o valoare nominală de 10 RON și o        domiciliat în București, B-dul Alexandru Obregia nr. 33,
reprezentată de dl. George Margescu în baza Hotărârii     valoare totală de 100 RON, reprezentând 5% din         bl. 03, sc.8, et. 7, ap. 309, sector 4, identificat cu CI.
Consiliului de Administrație din data de 21.05.2007-     capitalul social.                       seria RT nr. 261678 eliberată de Secția 15 Poliție
deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând        4. Ca urmare a operațiunii menționate mai sus, Dl     București, la data de 06.03.2003, CNP
10% din capitalul social al Societății și           Cammisa Giuseppe Mario și Dl. Salvatore Albarosa        1621225400286; conform adunării generale nr. 1 din
  S.C. GEMAR SERVICII MANAGEMENT S.R.L.           dobândesc calitatea de asociați al Societății, având      data de 22.01.2007, fiind prezent 100% capitalul social,
persoana juridica română cu sediul în București, Str.     toate drepturile și obligațiile legale și statutare      a hotărât următoarele:
Apusului, nr. 35, Bloc D3, Sc B, Etaj 1, Ap. 13, sector 6,  corespunzătoare acestei poziții.                  1. Înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului
înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului București      5. Participarea asociaților la beneficiile și pierderile  conform legii 26/1990, art. 21, lit.a, a mențiunii privind
sub J40/16823/2006, având Cod Unic de înregistrare      înregistrate de Societate se va face proporțional cu      cumpărarea fondului de comerț afectat desfășurării
19125749 legal reprezentata prin împuternicit         participarea asociaților la capitalul social, respectiv    activității de farmacie (conform Autorizației de
Margescu George (în baza Deciziei Asociatului Unic      AFIN HOLDING S.A. va avea o cota de participare de       Funcționare nr.6163/EN202/2547 din 17.10.2005) la
din data de 21.05.2007) - deținând un număr de 10       83 %, SMADERLA INVESTMENT LIMITED va avea o          adresa: Tg. Mureș, B-dul 1848, nr. 63, județ Mureș de
părți sociale, reprezentând 5% din capitalul social al    cota de participare de 10 % ,S.C. GEMAR SERVICII        către S.C DANIELA S.R.L. conform contractului de
Societății.                          MANAGEMENT S.R.L. va avea o cota de participare        vânzare-cumpărare a fondului de comerț cu încheierea
  În calitate de invitați au participat la adunare:     de 5 %, CAMMISA GIUSEPPE MARIO va avea o cota         de autentificare nr. 879/24.05.2007.
  DL CAMMISA GIUSEPPE MARIO, cetățean italian,       de participare de 1 % si SALVATORE ALBAROSA va           2. S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A. va deschide un
căsătorit, sex masculin, născut la data de 12.07.1958,    avea o cotă de participare de 1 %.Se aproba          punct de lucru în Târgu Mureș, b-dul 1848, nr. 63, jud.
în Italia, localitatea Limbiate, cu domiciliul în Ungaria,  modificarea Actului Constitutiv al Societății pentru a     Mureș cu denumirea: “ FARMACIA DONA 86” cu
Budapesta, str. Via Kutvolgyi U nr. 63, Scala O,       reflecta hotărârile adoptate.                 specificul: comerț cu amănuntul al produselor
identificat cu Pașaport seria A nr. 882965, eliberată de     6. Se decide împuternicirea Doamnei Dumitrescu       farmaceutice cod CAEN 5231; comerț cu amănuntul al
Autoritățile italiene din Budapesta la data de        Gabriela-Cristina, cetățean român, necăsătorită,        articolelor medicale și ortopedice cod CAEN 5232;
12.10.2004,                          născută la data de 14.05.1961 în București, Sectorul 8,    comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de
  DL ALBAROSA SALVATORE, cetățean italian, sex       cu domiciliul în București, Str. Radu- Popescu, Nr. 17,    parfumerie cod CAEN 5233; comerț cu amănuntul, în
masculin, născut la data de 20.01.1943 în Italia,       Bl. 24A, Scara 2, Ap. 49, Sector 1, CNP            magazine specializate, al produselor alimentare cod
localitatea Messina, cu domiciliul în Italia, Latina(LT),   2610514400046, posesoare CI seria RT nr. 125044        CAEN 5227; comerț cu amănuntul, în magazine
str. litoranea nr. 123, identificat cu Pașaport seria T nr.  eliberat de Secția 4 Poliție, în vederea semnării în      specializate, al altor produse n.c.a. cod CAEN 5248.
062129 eliberat de Autoritățile Italiene la data de      numele asociaților, precum și a invitatului participant, a     Restul prevederilor actului constitutiv rămân
16.04.1999                          actului Constitutiv al Societății și a tuturor celorlalte   neschimbate.
  Toți asociații au renunțat la beneficiul oricărei     documente necesare, pentru a reflecta deciziile          Corespunzător se va modifica actul constitutiv al
formalități prealabile prevăzute de Actul Constitutiv al   adoptate, precum si în vederea îndeplinirii (personal     societății.
Societății sau de Legea nr. 31/1990, republicată,       sau prin mandatar) a tuturor formalităților necesare        Prezentul act servește la Oficiul Registrului
referitoare la convocarea și tinerea adunării generale a   pentru înregistrarea modificării Actului Constitutiv la    Comerțului și la toate celelalte organe competente,
asociaților.                         Registrul Comerțului București și la celelalte autorități   potrivit legii.
  La Adunare fiind prezenți asociații reprezentând                                       Redactat și dactilografiat de părți în 4 exemplare, azi
                               competente.
100% din capitalul social al Societății, se constata ca                                   data de 07.06.2007
                                  (29/73755)
Adunarea este legal constituită în conformitate cu                                        (31/73757)
prevederile Actului Constitutiv al Societății și ale Legii
nr. 31/1990 modificata și republicată, putând astfel           Societatea Comercială
adopta hotărâri în mod valabil.                  A1 INDUSTRIAL PARK GAMMA - S.R.L.                    Societatea Comercială
  S-au hotărât următoarele:                                                       FARMEXPERT D.C.I. - S.A.
  1. Se aproba cesionarea unui număr de 2 părți                 NOTIFICARE
sociale, numerotate de la 167 la 168, având o valoare                                               HOTĂRÂREA
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nominală de 10 RON și o valoare totală de 20 RON
                               București notifică, în conformitate cu prevederile art.            ADUNĂRII GENERALE
(echivalentul a 5,71 EUR, echivalentul a 7,33 USD),
                               204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu             DIN DATA DE 31.05.2007
reprezentând 1 % din capitalul social al S.C. Al
                               modificările și completările ulterioare, depunerea            A S.C. FARMEXPERT D.C.I. S.A
INDUSTRIAL PARK GAMMA S.R.L, de la Afin Holding
                               textului actualizat al actului constitutiv al societății      Adunarea Generala a asociaților legal și statutar
S.A. la dl. Cammisa Giuseppe Mario.
                               comerciale Al INDUSTRIAL PARK GAMMA SRL, cu          constituita a S.C. FARMEXPERT D.C.I. SA., persoană
  2. Se aprobă cesionarea unui număr de 2 părți
                               sediul în București, Str. Heleșteului, nr.17, ap.Biroul 27,  juridica română, cu sediul social în București,
sociale, numerotate de la 169 la 170, având o valoare
                               sector 1, înregistrată sub nr. J40/19863/2006, cod unic    Dâmboviței nr. 10H, sector 6, societate înregistrată la
nominală de 10 RON și o valoare totală de 20 RON
                               de înregistrare 19314179, care a fost înregistrat sub     Registrul Comerțului sub numărul J40/9802/1996, CUI
(echivalentul a 5,71 EUR, echivalentul a 7,33 USD),
                               nr.271397 din 11.06.2007.                   R8955860, la care au participat toți asociații, respectiv
reprezentând 1 % din capitalul social al S.C. Al
                                 (30/73756)                         domnul BANCIU EUGEN MARCEL, de cetățenie
INDUSTRIAL PARK GAMMA S.R.L., de la Afin Holding
S.A. la dl. Albarosa Salvatore.                                               română, domiciliat în București, str. Comandor Eugen
  3. Ca urmare a acestei operațiuni, capitalul social al                                  Botez nr.35, sector 2, identificat cu CI seria DP nr.
                                       Societatea Comercială
Societății va fi format din 200 părți sociale, cu o valoare                                 114296 eliberat de I.N.E.P la data de 15.08.2005, CNP
                                       S.I.E.P.C.O.F.A.R. - S.A.
nominală de 10 RON și o valoare totală de 2.000 RON,                                     1690123044441, în nume propriu și în calitate de
(format din 100 RON și 542,85 Eur, echivalentul a                                      reprezentant al OMNIA GESELLSCHAFT FUR
                                          HOTĂRÂREA
697,05 USD) după cum urmează:                                                VERWALTUNG UND BETEILIGUNGEN MBH,
  AFIN HOLDING S.A., va deține un număr de 166 de           ADUNĂRII GENERALE                  persoana juridică germana, cu sediul în Germania,
părți sociale, numerotate de la 1 la 166 inclusiv, cu o        A S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A.             60486 Frankurt Am Main, Solmstrasse 25, înregistrată
valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de       SEDIUL:BUCURESTI, CALEA ȘERBAN VODA,             în Registrul Comerțului corespunzător Tribunalului
1660 RON (echivalentul a 474,29 EUR, echivalentul a        NR. 282, PARTER, AP. 36, SECTOR 4             Frankfurt am Main sub nr. HRB24714i, ANDREAS-
609,02USD), reprezentând 83 % din capitalul social;        NR. INREG. REG. CORN. BUCURESTI              NORIS ZAHN AKTIENGESELLSCHAFT, persoana
  - CAMMISA GIUSEPPE MARIO, va deține un             J40/5308/1992 CUI: RO 3596251              juridica germană cu sediul în Germania, Frankurt Am
număr de 2 părți sociale, numerotate de la 167 la 168                                    Main, înregistrată în Registrul Comerțului
inclusiv, cu o valoare nominala de 10 RON și o valoare         NR. 10 DIN DATA DE 07.06.2007             corespunzător Tribunalului Frankfurt am Main sub nr.
totală de 20 RON, (reprezentând 5,71 EUR,            Adunarea Generală legal constituită a S.C.         HRB8380, AS LOGISTIK GMBH, persoană juridică
echivalentul a 7,33 USD), reprezentând 1 % din        S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A., persoană juridică română, cu     germana, cu sediul în Germania, Stuttgart înregistrată
capitalul social al Societății;                sediul social în București, Calea Șerban Vodă, nr. 282,    în Registrul Comerțului corespunzător Tribunalului
  - ALBAROSA SALVATORE va deține un număr de 2       bl.3B, Parter, ap. 36, sector 4, societate înregistrată la   Stuttgart sub nr. HRB20791 și GESDAT
părți sociale, numerotate de la 169 la 170 inclusiv, cu o   Registrul Comerțului București sub numărul           GESELLSCHAFT                    FUR
valoare nominală de 10 RON și o valoare totală de 20     J40/5308/1992, CUI RO 3596251, întrunită astăzi data      INFORMATIONSMANAGEMENT MBH, persoană
RON, (reprezentând 5,71 Euro, echivalentul a 7,33       de 07.06.2007, la care au participat toți acționarii      juridică germană, cu sediul în Germania, Frankurt Am
USD), reprezentând 1 % din capitalul social al        respectiv: doamna TRANDAFIR ADINA, de cetățenie        Main, înregistrată în Registrul Comerțului
Societății;                          română domiciliată în București, B-dul Tineretului nr.     corespunzător Tribunalului Frankfurt am Mam sub nr.
  8                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3356/20.XI.2007
HRB48422, în baza hotărârii adunării generale nr. 16             Societatea Comercială              Autoritățile dir Turcia la data de 06.09.2005, CNP
din data de 29.11.2006 și doamna BANCIU MĂRIA,                3D SOFT ARTE - S.R.L.              7800203400016 și HOCAOGULLARI AU SUPHI
cetățean român, cu domiciliul în Onești, str. Emil                                       domiciliat în Turcia Hatay, Samandag Cigdede Mh,
Rebreanu nr.7, sc.A, ap. 18, județul Bacău, identificata                DECIZIA                identificat cu pașaport seria TR-R nr. 094096, eliberat
cu CI seria XC nr. 182780 eliberata de Politia                                         de Autoritățile din Turcia la data de 17.11.2006, CNP
                                   ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
Municipiului Onești la data de 24.04.2002, CNP                                         7880101400039, în calitate de asociați ai S.C. TEMA
                                      3D SOFT ARTE S.R.L.
2410510044421 fiind prezent 100% capitalul social, a                                      EXOTIC SRL, cu sediul în București, Șoseaua Mihai
hotărât la data de 21.05.2007, următoarele:               NR. 1 DIN DATA DE 30.05.2007             Bravu nr. 293, bl. 12, sc. A, et. 9, ap. 40, sector 3,
  1.Se deschide un punct comercial și de lucru în                                       înmatriculată în Registrul Comerțului cu număr
                                  BRAESCU ADRIANA, de cetățenie română,
Județul Dolj, Craiova, Cartier Lapus- Argeș, Bl.21.                                      J40/9779/2007, CUI 21775220, am hotărât
                                născută la data de 14.01.1969, CNP: 2690114270663,
scara 1, ap.3.                         domiciliată în București, str. Trifoi nr. 16A, ap.3, sect. 3,  următoarele:
  Restul prevederilor actului constitutiv rămân        identificată cu CI seria RR nr. 305621, emisă de secția       1. Se înființează puncte de lucru în: - Comuna
neschimbate.                          10 Pol. la data de 17.05.2004, în calitate de asociat      Afumați, str. Linia de Centura Dreapta nr. 92, corpul B,
  Prezentul act servește la Oficiul Registrului        unic, decid:                          nr. Bl7, județ Ilfov;
Comerțului și la toate celelalte organe competențe,        1. Se schimba sediul social al societății în București,     - Comuna Afumați, str. Linia de Centură Dreapta nr.
potrivii legii.                        str. Trifoi nr.16A, ap.3,parter, sect.3.            92,corpul C, nr. CI7, județ Ilfov;
  Redactat și dactilografiat de părți în 4 exemplare,       2. Se completează obiectul secundar de activitate        Restul dispozițiilor actului constitutiv al societății
azi 31.05.2007.                        cu COD CAEN: 4521 Construcții de clădiri și lucrări de     rămân nemodificate, drept pentru care am emis
  (32/73758)                         geniu ,4522 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la    prezenta hotărâre astăzi 05.06.2007.
                                construcții.                             (38/73764)
                                  3. În urma acestor modificări se va redacta un act
       Societatea Comercială              constitutiv actualizat.
       LOR COSMETICS - S.R.L.                                                    Societatea Comercială
                                  (35/73761)
                                                                   ELCOSTI TRADE COMPANY - S.R.L.
           HOTĂRÂREA
                                                                     HOTĂRÂREA NR 2/11.06.2007
                                       Societatea Comercială
  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIILOR
                                       3S SOFT ARTE - S.R.L.                      A ASOCIAȚILOR
         NR.8 DIN 11.06.2007                                                 SC ELCOSTI TRADE COMPANY SRL
                                           NOTIFICARE
  Subsemnații ONEA MIHAELA LOREDANA,                                              Sediul social: București, str. Baiculești nr. 7, Bl. A2,
domiciliată în București, Str. Fizicienilor, nr.14, bl.2A,    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Sc. B, etaj 6, ap.68, sector 1
sc.l, et.6, ap.40, sector 3, posesoare a CI seria RX,     București notifică, în conformitate cu prevederile art.      Nr. de înregistrare J40/8697/1995, CUI 7806160
nr.094786, eliberat de Secția 11 la data de 25.01.1999,    204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Subsemnații
CNP 2781020431518, și DESLIU VICTOR, domiciliat        modificările și completările ulterioare, depunerea         NEACSU CONSTANTIN, domiciliat în București, str.
în București, Bld. Ion Mihalache, nr.339, bl. 15, sc.E,    textului actualizat al actului constitutiv al societății    Baiculesti, nr.7, bl.A2, sc.A, ap.22, sector 1, cetățean
ap. 141, posesor al CI seria RT, nr.368554, eliberat de    comerciale 3D SOFT ARTE SRL, cu sediul în            român, căsătorit, sex masculin, identificat cu CI seria
                                București, Str. TRIFOI, nr.l6A, etaj P, ap.3, sector 3,     RR nr.101562, eliberat de secția 5 Politie, la data de
Secția 4, la data de 16.11.2004,CNP 1780825414519
                                înregistrată sub nr. J40/8899/2003, cod unic de         21.03.2000, CNP 1691022416024, născut la
in calitate de asociați ai S.C. LOR COSMETICS S.R.L.
                                înregistrare 15555620, care a fost înregistrat sub       22.10.1969 în București, în calitate de asociat și
cu sediul în București, Str. Fizicienilor, nr.14, bl.2A,
                                nr.271448 din 11.06.2007.                    administrator al SC ELCOSTI TRADE COMPANY
sc1,et6,ap.40, sector 3, CUI 14225453, J40/8549/2001
                                  (36/73762)                         SRL, cu sediul social în București, str. Baiculesti nr. 7,
am hotărât:
  - Înființarea unui punct de lucru în București, Stația                                   Bl. A2, Sc. B, etaj 6, ap.68, sector 1, înregistrată la
de Metrou PLATA UNIRII 2, spațiul 36, sector 3.                                        Registrul Comerțului sub nr. J40/8697/13.10.1995, CUI
                                       Societatea Comercială
   (33/73759)                                                        7806160 si
                                      DANEX CONSULT - S.R.L.
                                                                 NEACSU ELENA,domiciliată în București, str.
                                           HOTARAREA                 Baiculesti, nr.7, bl.A2, sc.B, etj.6, ap.68, sector 1,
        Societatea Comercială                                              cetățean român, căsătorită, sex feminin, identificată cu
        PANEL LAND - S.R.L.                 ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR              CI seria RT nr.053146, eliberat de secția 5 Politiei la
                                   SOCIETATII DANEX CONSULT S.R.L              data de 03.11.1999, CNP 2470713400290, născută la
           HOTĂRÂREA                                                 13.07.1947 în comuna Gruiu, jud. Ilfov, în calitate de
                                     NR. 3 DIN DATA DE 07.06.2007
                                                                asociat al SC ELCOSTI TRADE COMPANY SRL, cu
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               DUMITRESCU PETRE-DAN, de cetățenie română,         sediul social în București, str. Baiculesti nr. 7, Bl. A2,
          NR. 1/07.06.2007              născut la data de 05.12.1950, CNP: 1501205400100,        Sc. B, etaj 6, ap.68, sector 1, înregistrată la Registrul
                                domiciliat în București, Sos. Pantelimon nr. 235, bl. 67,    Comerțului sub nr. J40/8697/13.10.1995, CUI
  Subsemnații                         sc. B, et. 9, ap. 147, sect. 2, identificat cu Bl seria GT   7806160, am hotărât următoarele:
  Christos Tsormpatzidis, cetățean grec, născut la      nr. 146848, emis de secția 9 Pol. la data de 10.11.1995,      l.Se majorează capitalul social existent de 200 lei,
data de 14.08.1966 în Grecia, Thessaloniki, domiciliat     SANDA ANA, de cetățenie română, născută la data de       reprezentând 20 părți sociale, cu valoare nominala de
în Grecia, Thessaloniki, str. F. Rusvelt nr. 47, identificat  18.12.1980, CNP: 2801218410030, domiciliată în         10 lei fiecare, cu suma de 10.000 lei, reprezentând
cu pașaport nr. AB7221786, eliberat de autoritățile      București, Sos. Pantelimon nr. 235, bl. 67, sc. B, ap.     1000 de părți sociale cu valoare nominala de 10 lei
grecești la data de 22.03.2007, valabil pana la data de    147, sect. 2, identificată cu CI sena RR nr. 393562,      fiecare, prin emisiune de noi părți sociale în schimbul
21.03.2012,                          emisa de SPCEP S2 biroul nr.4 la 29.05.2006 și         aportului în numerar, integral subscris și vărsat de
  și                             ANDREI MIHAI-IONUT- CAROL de cetățenie română,         asociatul NEACSU CONSTANTIN, ajungandu-se la un
  Andrea - Oana Radu, cetățean român, născută la       născut la data 25.04.1982, CNP: 1820425420011.         capital social total de 10 200 lei, reprezentând 1 020
data de 10.09.1976 in Brașov, jud. Brașov, domiciliată     domiciliat în București, str. Sold. Nicolae Sebe nr. 5, bl.   părți sociale cu valoare nominală de 10 lei fiecare.
în Brașov, str. Harmanului nr. 70 B, bl. 135, sc. B, et. 4,  S24, sc. 1, ap. 10, sect. 3, identificat cu CI seria RT nr.    2.Se aprobă modificarea Actul Constitutiv, privitor la
ap. 20, jud. Brașov, identificată cu C.I. seria BV nr.     241391 emis de secția 12 Pol. la data de 11.10.2002,      capitalul social, în sensul ca în urma acestei majorări,
208117 eliberată de Poliția Brașov la data de         în calitate de asociați, am hotărât:              capitalul social subscris și vărsat în întregime de
25.04.2002, C.N.P. 2760910080063,                 Se înființează un punct de lucru în: Mun. Ploiești, str.  asociați este în valoare de 10 200 lei, in totalitate în
  În calitate de asociați ai S.C. PANEL LAND S.R.L. și    Rudului nr.242, jud. Prahova.                  numerar, și este împărțit în 1020 părți sociale, în
în temeiul art. 194, lit. d din Legea nr. 31/1990 privind     Restul prevederilor din statut și contract rămân      valoare de 10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 1 020,
societățile comerciale am hotărât:               neschimbate.                          reprezentând 100% din capitalul social.
  Art. 1. Se deschide un punct de lucru în comuna         (37/73763)                          3 Aprobarea modificării Actului constitutiv, în sensul
Glina, sat Glina, Intrarea Abatorului nr. 9, corp C 13,                                    ca aportul asociaților la capitalul social este următorul:
jud. Ilfov.                                                            ♦ NEACSU CONSTANTIN, (domiciliat în București,
  Art. 2. Asociatul Christos Tsormpatzidis, cetățean             Societatea Comercială              str. Baiculesti, nr.7, bl.A2, sc.A, ap.22, sector 1,
grec, născut la data de 14.08.1966 în Grecia,                 TEMA EXOTIC - S.R.L.
                                                                cetățean român, căsătorit, sex masculin, identificat cu
Thessaloniki, domiciliat în Grecia, Thessaloniki, str. F.                                   CI seria RR nr.101562, eliberat de secția 5 Poliție, la
Rusvelt nr. 47, se identifică cu pașaport nr.                    HOTĂRÂREA
                                                                data de 21.03.2000, CNP 1691022416024, născut la
AB7221786, eliberat de autoritățile grecești la data de       ADUNĂRII GENERALE A ASOCIATILOR              22.10.1969 în București) deține 1018 părți sociale,
22.03.2007, valabil pănâ la data de 21.03.2012.             S.C. TEMA EXOTIC SRL                 numerotate de la 3 la 1020, cu o valoare nominală de
  Prezenta hotărâre A.G.A. a fost redactată de firmă                                     10 lei fiecare, în valoare totală de 10.180 lei, aport în
de consultanță STUDIO LEGALE CONSULTING                      NR. 1/05.06.2007               numerar, reprezentând 99,804% din capitalul
S.R.L., prin consilierul juridic Daniel Felix Dărjan în 2    Subsemnații: HUZMELI HUSEYIN, domiciliat în          societății,
(doua) exemplare originale.                  Turcia, Hatay Samandag Cumhuriyet Mah, identificat         ♦ NEACSU ELENA, (domiciliată în București, str.
   (34/73760)                        cu pașaport seria TR-P nr. 124691, eliberat de         Baiculesti, nr.7, bl.A2, sc.B, etj.6, ap.68, sector 1,
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3356/20.XI.2007                                    9
cetățean român, căsătorită, sex feminin, identificată cu     V. Se numește administrator pe o perioadă               Societatea Comercială
CI seria RT nr.053146, eliberat de secția 5 Poliție la     nelimitată Dl GAUDARD OLIVIER LAURENT                 DERBY DISTRIBUTION - S.R.L.
data de 03.11.1999, CNP 2470713400290, născută la       CHRISTÎAN, cetățean francez, născut la data de
13.07.1947 în comuna Gruiu, jud. Ilfov), deține 2 părți    23.03.1962 la Dijon, Franța, domiciliat: 13, rue Andre               NOTIFICARE
sociale, numerotate de la 1 la 2, cu o valoare nominală    Fleury, 21000 Dijon, Franța; pașaport nr. 02YE62830.       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
de 10 lei fiecare, în valoare totala de 20 lei, aport în     VI. Se păstrează în funcția de Director al S.C. ICEO    București notifică, în conformitate cu prevederile art.
numerar, reprezentând 0,196% din capitalul societății.     INVEST S.R.L. Dra CRISTODORESCU SIL VTA            204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  1. Se aproba actul constitutiv al societății, înscris    M1HAELA. de cetățenie română, domiciliată:          modificările și completările ulterioare, depunerea
unic nou rezultat din reactualizarea prevederilor inițiale   București, România, Calea Victoriei, nr. 83, bl. 81, sc.   textului actualizat al actului constitutiv al societății
ale actelor constitutive ale societății cu modificările    A, et. 5, ap. 18, sector 1, cu C.I. seria RX, nr. 312750,   comerciale DERBY DISTRIBUTION SRL, cu sediul în
survenite ulterior și cu cele din prezenta hotărâre.      eliberat de D.G.P.M.B., Secția 1. CNP             București, B-dul Unirii, nr.57, bloc E3a, scara 1, etaj 3,
  (39/73765)                         2810215430018.                        ap.6, sector 3, înregistrată sub nr. J40/20487/2006, cod
                                 VII. Se extinde obiectul de activitate cu următoarele   unic de înregistrare 19670834, care a fost înregistrat
                                coduri CAEN:                         sub nr.271520 din 11.06.2007.
      Societatea Comercială                 • 7221 Editare de programe,                  (44/73770)
    ELCOSTI TRADE COMPANY - S.R.L.               • 7222 Consultanta și furnizare de alte produse
                                software,
           NOTIFICARE                                                  Societatea Comercială HONGWEI 888
                                 • 7320 Prelucrarea informatică a datelor,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     • 7240 Activități legate de bazele de date,            COMIMPEX - S.R.L., București
București notifică, în conformitate cu prevederile art.      • 7260 Alte activități legate de informatică.
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                                               DECIZIA NR. 1
                                 Redactat astăzi, 05.12.2006, în 3 (trei) exemplare.
modificările și completările ulterioare, depunerea         (41/73767)                               DIN DATA DE 4.06.2007
textului actualizat al actului constitutiv al societății
                                                                     A ASOCIATULUI UNIC
comerciale ELCOSTI TRADE COMPANY SRL, cu
                                                                   AL SOCIETATII COMERCIALE
sediul în București, Str. BAICULESTI, nr.7, bloc A2,             Societatea Comercială
                                                                  HONGWEI 888 COMIMPEX - S.R.L.,
scara B, etaj 6, ap.68, sector 1, înregistrată sub nr.            ICEO INVEST - S.R.L.
                                                                    CU SEDIUL IN BUCURESTI,
J40/8697/1995, cod unic de înregistrare 7806160, care
                                                                ALEEA BARAJUL LOTRULUI NR. 8, BL. N9,
a fost înregistrat sub nr.271476 din 11.06.2007.                  NOTIFICARE
                                                               SC. B, AP. 39, SECTORUL 3, INMATRICULATA
  (40/73766)                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         CU NR. J 40/11736/2000,
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art.     COD UNIC DE INREGISTRARE R 1309693
                                204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        Societatea Comercială                                              Subsemnatul Wang Hongwei, cetățean chinez, sex
                                modificările și completările ulterioare, depunerea
        ICEO INVEST - S.R.L.                                             bărbătesc, domiciliat în China, Hebei, născut la data de
                                textului actualizat al actului constitutiv al societății   23.05.1977 în China, Hebei, legitimat cu pașaportul
                                comerciale ICEOINVEST SRL, cu sediul în București,      seria CHN nr. G00210934 eliberat de autoritățile
           HOTĂRÂREA
                                Calea Victoriei, nr.83, bloc 81, scara A, etaj 5, ap. 18,   chineze la data de 14.11.2000, în calitate de asociat
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              sector 1, înregistrată sub nr. J40/2175 8/2005, cod unic   unic și administrator al Societății Comerciale
     S.C. ICEO INVEST S.R.L.               de înregistrare 18248700, care a fost înregistrat sub     HONGWEI 888 COMIMPEX - S.R.L., am decis
                                nr.271489 din 11.06.2007.                   declararea punctului de lucru Spațiul Comercial nr.
         NR. 2 / 05.12.2006
                                  (42/73768)                        1086 și 1102, în suprafață de 12 m2 fiecare, aflat în
  Subsemnații                                                        compexul Comercial Dragonul Roșu 5, situat în
  1. POLACZYK GREGORY GEORGY, cetățean                                           București, str. Vasile Predescu nr. 79-87, sectorul 2.
francez, domiciliat: 14, rue du Bout d’en Haut, Gue             Societatea Comercială
                                                                Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
d’Hossus, 08230 Rocroi, Franța, pașaport nr.               DERBY DISTRIBUTION - S.R.L.             neschimbate.
01AF82843; deținător a 14 părți sociale, în valoare                                       (45/73.771)
nominala de 10 RON si în valoare totală de 140 RON,            D E C I Z I A NR.3/07 06.2007
reprezentând 70 % din capitalul social total, și
                                        A ASOCIATULUI UNIC
  2. KASZTELANIC MICHAEL FRANÇOIS                                                    Societatea Comercială
WLADIMIR, cetățean francez, domiciliat: 18, rue          Astazi,07.06.2007,Asociatul unic al societății            NATALI PRODIMPEX - S.R.L.
Raymond Bizet, 08170 Haybes, Franța, pașaport nr.       comerciale DERBY DISTRIBUTION SRL, dra.CEBI
04TI20427; deținător a 6 părți sociale, în valoare       FATMA, cetățean olandez, domiciliată în OIanda,              DFCIZIA NR 1/11 06 2007
nominală de 10 RON și în valoare totală de 60 RON,       Amsterdam, str.Phillipe Vingboon nr.6, posesoare a
                                pașaportului NK6727818,eliberat de Aut.Olandeze la              A ASOCIATULUI UNIC
reprezentând 30 % din capitalul social total,
  în calitate de asociați, deținători al întregului capital  30.03.2006, prin mandatarul sau dl. CEBI             Astăzi, 11 06 2007, Asociatul unic al societății
social al S.C. ICEO INVEST S.R.L., având ca invitat pe     ALPARSLAN, cetățean olandez, domiciliat în Turcia,      comerciale NATALI PRODIMPLX SRL,dl ABEID
Dl G AUD ARD OLIVIER LAURENT CHRISTIAN,            Arakli, posesor al pașaportului NK.1747615, eliberat     HOTO, cetățean sirian,domiciliat în Siria Alep posesor
cetățean francez, domiciliat: 13, rue André Fleury,      de Aut.Olandeze la 02.12.2005, conform procurii        al pașaportului JS/97 nr 3748755 eliberat de
21000 Dijon, Franța, pașaport nr. 02YE62830, în        autentificate sub nx.3753/ 12.12.2006 de către Notarul    Ambasada Siriei din București la 07 06 2000 a decis
calitate de reprezentant al societății GROUPE         Public Daniela Stefan, a decis modificarea actului      modificarea actului constitutiv al societății astfel
ARCHIMEN S.A.S., nr. înregistrare 423463553, cu        constitutiv al societatii,astfel:                l) Se deschide un punct de lucru în com Afumați șos.
sediul în Dijon, Franța, Str. René Char, nr. 2,          l) Se închide punctul de lucru din Voiuntari,       București-Urziceni nr 31 jud llfov standul 100B din
  hotărâm următoarele:                    șos.Afumați nr. 102.Jud.Ilfov, hala nr. l 1 situată în    Pavilionul U.
  I. Cesionarea de către asociatul POLACZYK          cadrul Fermei nr. l.                       2)Se închide punctual de lucru din com Afumati șos
GREGORY GEORGY către noul asociat GROUPE              2) Se retrage din societate dra. CEBI FATMA prin     București-Urzceni nr 25 jud Ilfov,standul 23 situat în
ARCHIMEN S.A.S. a 14 (paisprezece) părți sociale in      cesionarea a 20 p.s. x l0lei/p.s. către dl. CEBI       incinta Complexului MBS Expo Market
valoare nominala de 10 RON și în valoare totală de 140     ALPARSLAN, cetățean olandez, născut la 04.04.1965        Celelalte prevederi ale Actul Constitutiv al societății
RON, reprezentând 70 % din capitalul social total,       în Arakli, Turcia, domiciliat în Olanda, Amsterdam, str.   rămân nemodificate.
                                Phillipe Vingboon nr. 6, sex masculin, necasatorit,        (46/73772)
respectiv 70% participare la beneficiile și pierderile
societății.                          posesor al pașaportului NK1747615, eliberat de Aut.
  II. Cesionarea de către asociatul KASZTELANIC        Olandeze la 02.12.2005. Ca urmare dl.CEBI
                                                                      Societatea Comercială
MICHAEL FRANCOIS WLADIMIR către noul asociat          ALPARSLAN va deține 20 p.s. x l0lei/p.s. = 200 Iei,
                                                                      STAAR RATING - S.R.L.
GROUPE ARCHIMEN S.A.S. a 6 (șase) parti sociale,        adică 100% din capitalul social.
în valoare nominală de 10 RON și în valoare totală de       3) Se revoca administratorul CEBI FATMA și se          HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 25 MAI 2007
60 RON, reprezentând 30 % din capitalul social total,     numește administrator al societății dl CEBI
respectiv 30% participare la beneficiile și pierderile     ALPARSLAN pe o perioadă nelimitata.                ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
societății.                            4) Se schimba sediul social din Bucuresti, bdul Unirii       S.C. STAAR RATING S.R.L.
  III. În urma cesiunii structura capitalului este:      nr.57, bl.E3a, sc.l, et.3, ap.6, sector 3 în orașul       Adunarea generală a asociaților S.C. STAAR
asociatul GROUPE ARCHIMEN S.A.S. va deține 20         Voluntari, str. Școlii nr.4, etaj 1, jud. Ilfov        RATING S.R.L., cu sediul în București, b-dul Pierre de
(douăzeci) părți sociale, în valoare nominală de 10        5)Denumirea societății va rămâne DERBY          Coubertin nr. 3-5, Office Center, et. 1, tronson 2B,
RON și în valoare totala de 200 RON, reprezentând       DISTRIBUTION SRL conform verificării disponibilității     sector 2, înmatriculată în registrul comerțului cu nr.
100% din capitalul social, respectiv 100% participare la    și rezervării denumirii firmei nr.21.860 din 06.06.2007.   J40/12675/2004, C.U.I. 16656053, întrunită la sediul
beneficiile și pierderile societății.               Celelalte prevederi ale Actul Constitutiv al societății  societății, în prezența tuturor asociaților, respectiv dl.
  IV. Revocarea din funcția de administrator a Dlui      rămân nemodificate.                      Dan Cristian Barbulescu,. identificat cu CI. seria RT nr.
POLACZYK GREGORY GEORGY.                       (43/73769)                       459421, eliberată de SPCEP S3 la data de 23.01.2007,
  10                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3356/20.XI.2007
Ionuț Horia Dobrinescu, identificat cu CI. seria RX nr.            Societatea Comercială              str. Pomârla, nr. 2, bl. B20, sc. 4, ap. 104,sector 4,
085235, eliberată de Secția 7 Politie la data de               GIESSE ORIGINAL - S.R.L.              posesor al CI seria RT, nr. 192367, CNP
5.12.1998 și Cătălin Teodor Moise, identificat cu C.I.                                     1671007441525, eliberata de secția 15 poliție data de
seria RD nr. 190258, eliberată de Secția 16 Poliție la              HOTĂRÂRE A.G.A.                20.09.2001,în calitate de asociați ai SC L’ INCONTRO
data de 30.08.2001, a hotărât următoarele:                                           V.V.V. SRL, cu sediul în București, str. Anton
                                          NR 03/08.06.2007
  1. Se stabilesc indemnizațiile lunare ale                                          Bacalbasa, nr. 15, bl. 119, sc. 1, et. 2, ap. 17, sector 4,
                                  Subsemnații:                        înregistrată la ORCTB sub nr. J40/1526/2000, CUI
administratorilor societății, astfel: S.C. Ubik
                                  - DINU SILVIU-MARIAN, cetățean român, de sex        R 12697360, am hotărât următoarele;
Management S.R.L. - 7500 lei plus T.V.A., Dan Cristian     masculin, necăsătorit, născut la data de 16.03.1977 în       1.Se schimbă sediul social al societății din
Barbulescu - 15.500 lei și Cătălin Teodor Moise - 2.100     Mun.Bucuresti, sector 1, fiul lui Mitica și Vasilica,      București, str. Anton Bacalbasa, nr. 15, bl. 119, sc. 1,
lei pentru luna mai 2007 și 2.500 lei începând cu luna     domiciliat în București, Șos. Pantelimon nr. 258, Bl. 47,    et. 2, ap. 17, sector 4,in București, str. Postăvarului,
iunie 2007.                           Sc. D, Ap. 260, Sector 2, legitimat cu C.I. seria RD nr.    nr. 92, sector 3.
  2. Se stabilesc indeminizațiile suplimentare anuale     200055 eliberata de Secția 9 Poliția Mun. București la       Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
ale administratorilor în cuantum maxim de 200.000        data de 12.10.01, CNP 1770316424517 și
                                                                societății,rămân neschimbate.
lei/anual.                             - DINU DELIA-DANIELA-GIANINA, cetățean
                                                                   (52/73778)
  3. Aproba cesiunea unui număr de 3 părți sociale      român, de sex feminin, necăsătorită, născută la data
deținute de Ionut Horia Dobrinescu, către asociatul       de 30.03.1978 în Mun.Bucuresti, Sector 1, fiica lui
                                Mitica și Vasilica, domiciliată în București, Sos.               Societatea Comercială
Dan Cristian Barbulescu. Prețul cesiunii este de 10 lei
                                Pantelimon nr. 258, Bl. 47, Sc. D, Et. 8, Ap. 260, Sector          L’INCONTRO V.V.V. - S.R.L.
pentru fiecare parte socială, în total 30 lei pentru toate
                                2, legitimata cu C.I. seria RR nr. 202483 eliberată de
părțile sociale cesionate. Dividendele acordate de                                                  NOTIFICARE
                                Secția 9 Politia Mun. București la data de 23.04.02,
societate aferente părților sociale cesionate se cuvin
                                CNP 2780330424511,                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
asociatului cesionar. Cesionarul preia toate drepturile
                                  în calitate de asociați ce dețin 100% din capitalul     București notifică, în conformitate cu prevederile
și obligațiile prevăuzte de lege și actul constitutiv      social al SC GIESSE ORIGINAL SRL, am hotărât:          art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
referitoare la deținerea părților sociale cesionate.        1) Înființarea unui punct de lucru în spațiul nr. 2,    modificările și completările ulterioare, depunerea
  4. În consecință se modifică structura acționarilor     situat în Bdul. I.C Bratianu nr. 29-33, Magazinul        textului actualizat al actului constitutiv al societății
precum și cota de participare la profit și pierdere, după    “Cocor”, Etaj 3, București, Sector. 3, unde să se        comerciale L’INCONTRO V.V.V. SRL, cu sediul în
cum urmează:                          desfășoare activitățile conform clasificarea CAEN:       București, Str. POSTĂVARULUI, nr. 92, sector 3,
  - Dan Cristian Bărbulescu deține un număr de          - 5233 Comerț cu amănuntul al produselor          înregistrată sub nr. J40/1526/2000, cod unic de
deține 36 părți sociale cu valoarea nominala de 10 lei     cosmetice și de parfumerie;                   înregistrare 12697360, care a fost înregistrat sub
fiecare, în valoare totala de 360 lei, reprezentând 60%       - 5241 Comerțul cu amănuntul al textilelor;         nr. 271641 din 11.06.2007.
din capitalul social; Cătălin Teodor Moise deține un        - 5242 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei;           (53/73779)
număr de deține 24 părți sociale cu valoarea nominala        - 5243 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și
de 10 lei fiecare, în valoare totala de lei, reprezentând    articolelor din piele;
                                  - 5248 Comerțul cu amănuntul, în magazine                 Societatea Comercială
40% din capitalul social;                                                          DISTRIPAN - BEST S.R.L.
                                specializate, al altor produse n.c.a.;
   (47/73773)
                                  2). Se radiază punctul de lucru din standul cu nr.
                                943, situat în Șos. Colentina nr. 462E, Complex “SAM           HOTĂRÂREA NR. 1/11.06.2007
                                EXPO”, București Sector. 2                     a Adunării Generale a Asociaților SC DISTRIPAN
        Societatea Comercială
                                   (50/73776)                        SRL, cu sediul in București, sector 4, Str. Șoimus
        STAAR RATING - S.R.L.
                                                                nr. 23, bl. 2, sc. A, et. 2, ap. 9, J40/6785/2007, CUI
                                                                21504175
           NOTIFICARE                       Societatea Comercială
                                                                  Subsemnații KARABULUT MURAT, cetățean turc,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        S. ENGINEERING DESIGN - S.R.L.
                                                                domiciliat în Turcia, oraș Denizli, localitatea Civril,
București notifică, în conformitate cu prevederile art.                                     comuna Yesilkaya și reședința in București, str.
                                           HOTĂRÂRE:
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                                      Salcetului nr. 27, sector4, posesor al permisului de
modificările și completările ulterioare, depunerea         Subsemnații Simescu Carmen-Alexandra, cetățean
                                                                ședere temporară seria ROU nr. 0088511 eliberată la
                                român, domiciliat în București. Str. Postavarui nr. 4,
textului actualizat al actului constitutiv al societății                                    data de 17.08.2006 de MI, CNP 7780605400015 și
                                bl. E4. sc. l. et. 3. ap. 13, sector 3, născută la data de
comerciale STAAR RATING SRL, cu sediul în                                            KARABULUT LOREDANA, cetățean român,
                                18.07.1968.în Mun. Ploiești, jud. Prahova, fiica lui
București, B-dul Pierre de Coubertin, nr.3-5, bloc Office                                    domiciliată în București, str. Salcetului nr. 27, sector4,
                                Valentin și Elena, posesoare a cărții de identitate seria
Cen, etaj 1, ap.tronson 2B, sector 2, înregistrată sub nr.                                   identificată cu CI seria RR nr. 278708, eliberat la data
                                RR. nr. 026668. eliberată de secția 13 Politic,la data de
J40/12675/2004, cod unic de înregistrare 16656053,                                       de 05.02.2004 de Sp.16, CNP 2840303295895, în
                                17.03.1998, cod numeric personal 2680718293166, și
care a fost înregistrat sub nr.271550 din 11.06.2007.                                      calitate de asociați am hotărât următoarele modificări
                                Simescu Adrian, cetățean român, domiciliat în
  (48/73774)                                                         ale actului constitutiv al societății:
                                București. Str. Postavarui nr. 4, bl. E4. sc. l, et. 3.
                                                                  1.Deschiderea unui punct de lucru in București, str.
                                ap. 13, sector 3. născut la data de 10.04.1967. în Mun.
                                                                Prelungirea Ferentari nr. 50, sector 5.
                                Râmnicu Sărat, județ Buzău.fiul lui Constantin și
       Societatea Comercială               Victoria, posesor al cărții de identitate seria RR,         (54/73780)
     SARAY DISTRIBUTION - S.R.L.              nr. 026669. eliberată de secția 13 Poliție,la data de
                                17.03.1998. cod numeric personal 1671004434568, în              Societatea Comercială
      HOTĂRÂREA NR.3/11.06.2007              calitate de asociați ai S.C. S ENGINEERING DESIGN             DELTA DISTRIBUTION - S.A.
                                S.R.L., cu sediul în București, str. Postavarui nr. 4,
  ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
                                bl. E4. sc. l, et. 3. ap. 13, sector 3, înregistrată la           DECIZIA NR. 5/29.05.2007
       A ASOCIAȚILOR
                                ORCTB sub nr. J40A 1276/24.06.2005, CUI
  Astăzi, 11.06.2007,Adunarea Generala a societății                                           A ADMINISTRATORULUI UNIC
                                R 17724008. în baza prevederilor legale și statutare
comerciale SARAY DISTRIBUTION SRL, întrunită în         am hotărât următoarele                         AL S.C. DELTA DISTRIBUTION S.A.
ședința extraordinară la sediul firmei,la care au          l.Se desființează punctul de lucru al societății din      Administratorul Unic ai S.C. DELTA DISTRIBUTION
participat dl.FORAT DAWODO, cetățean sirian,          București, Str. Postavarui nr. 4, bl. E4. sc. l, et. 9.     SA, cu sediul în București, Str. Ghețu Anghel nr. 84-90,
domiciliat în Siria Aleppo, str.Abu Adnan nr. 11        ap. 37, sector 3.                        sector 3, Nr. Înreg. Reg. Com. J40/10518/1996, Cod
,CNP:7831215400012,posesor al pașaportului N            Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății  unic de înregistrare: 9029850, dl. BONEA DRAGOȘ
nr.000945179, eliberat de Autoritățile Siriene la        rămân neschimbate.                       ADRIAN, cetățean român, domiciliat în București, str.
                                   (51/73777)                        Calea Piscului nr. 16, bl. 42, sc. B, et. 6, ap. 46,
29.03,2005 (care deține 80% din voturi) și dl.
                                                                sector 4, identificat cu CI seria DP nr. 099725, eliberat
BOZKURT ȘAHIN, cetățean turc, domiciliat în Turcia,
                                        Societatea Comercială              de D.G.E.I.P.-D.E.P, la data de 02.09.2003, CNR:
Konya, Selcuklu, Aydinlik Evler, CNP:7731223470017,
                                      L’INCONTRO V.V.V. - S.R.L.             .1671101450026,a hotărât următoarele, în baza
posesor al pașaportului TR-L nr.016423 eliberat de
                                                                mandatului dat prin art. 205.1 lit. l, din Actul Constitutiv
Ambasada Turciei din București la 12.03.2003 (care
                                   HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                al societății.
deține 20% din voturi), a hotărât în unanimitate de                                        1. Înființarea unui punct de lucru în Constanța, Bd.
                                 A ASOCIAȚILOR SC L’INCONTRO V.V.V. SRL
voturi modificarea actului constitutiv al societății, astfel:                                  AI. Lăpușneanu nr. 66, Jud. Constanța, în spațiul
  l) Se deschide un punct de lucru în com Afumati,               NR. 1 DIN 07.06.2007              comercial, unitatea 503, bl. LE9, cu următoarele
sos.Bucuresti-Urziceni nr.31, județ llfov, stand 100A,       Subsemnații Filip Viorel, domiciliat în București, str.   obiecte de activitate, conform clasificării CAEN:
pavilion U.                           Parincia, nr. 1, bl. 14, sc. 1, et. 5, ap. 33, sector 4      - 5144: Comerț cu ridicata al produselor din
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății  posesor al CI seria RX, nr. 065550, CNP             ceramică, sticlărie, tapete și produse de întreținere;
rămân nemodificate.                       1590526400060 eliberată de secția 15 politie, la data       - 5147: Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum,
   (49/73775)                         de 21.08.1998, și Ene Marian, domiciliat in București,     nealimentare, n.ca.;
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3356/20.XI.2007                                   11
  - 5153: Comerț cu ridicata al materialului lemnos și   electrice și de uz gospodăresc, al aparatelor de radio si  fiica lui Costică și Marioara, domiciliată în București,
de construcții;                       televizoarelor.                       Sos Pantelimon, nr. 311B, bl. 7A+B, sc. B, et. 4, ap. 30,
  - 5154: Comerț cu ridicata al echipamentelor și       Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân    sector 2. identificata cu C I seria R D, nr. 340785,
furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de  neschimbate.                        eliberată de Secția 9, la data de 27 09 2003, CNP
încălzire;                            (58/73784)                       2790619100076, în calitate de asociat unic al S.C.
  - 5244: Comerț cu amănuntul al mobilei, al                                      AGENT FORCE S.R.L., am hotărât următoarele
articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic        Societatea Comercială                1. Se revocă din funcția de administrator dl Bugeac
  - 5246: Comerț cu amănuntul cu articole de fierărie,        DOGG STAR STUDIO - S.R.L.             Vasile și se numește în funcția de administrator pentru
cu articole din sticlă și cu cele pentru vopsit;                                     o perioada nelimitata, dl VRABIE COSTICĂ, cetățean
  - 5248 Comerțul cu amănuntul, în magazine                  NOTIFICARE               român, căsătorit, născut la data de 01 03 1956, în com.
specializate, al altor produse n.c.a.
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul  Fitionești, jud. Vrancea, fiul lui Costică și Ioana,
   (55/73781)
                               București notifică, în conformitate cu prevederile     domiciliat în mun. Buzău, bd Unirii, bl. 16J, et. 4, ap. 20,
                               art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu  jud. Buzău, identificat cu C I, seria X Z, nr. 046003,
        Societatea Comercială             modificările și completările ulterioare, depunerea     eliberata de Pol. Mun. Buzău la data 22 06 2000, CNP
        SOCONAC - S.R.L.               textului actualizat al actului constitutiv al societății  1560301100116
                               comerciale DOGG STAR STUDIO SRL, cu sediul în          2. Se completează obiectul de activitate al societății
            DECIZIA                București, B-dul Basarabia, nr. 61, bloc M 29, scara A,   cu următoarele activități 3162 Producția altor
  Administratorului S.C. SOCONAC S.R.L., persoană     etaj 8, ap. 36, sector 2, înregistrată sub
                                                             componente electrice nca, 4534 Alte lucrări de
juridică de naționalitate română, cu sediul în București,  nr. J40/20703/2004, cod unic de înregistrare
                                                             instalații, 7420 Activități de arhitectura, inginerie și
Bd. Expoziției nr. 1, Et. 5, Camerele 501-504, Sector 1,   17035410, care a fost înregistrat sub nr. 271927 din
                                                             servicii de consultanță tehnica legate de acestea,
cod unic de înregistrare 12972711, înmatriculată la     12.06.2007.
                                 (59/73785)                       activități care se vor desfășura la punctul de lucru al
Registrul Comerțului București sub nr. J40/4227/2000,
                                                             societății declarat la adresa din com. Berca, sat
capital social vărsat 200 lei
                                                             Pleșești, str. Primăverii, nr. 154, jud. Buzău
  din data de 06.06.2007                         Societatea Comercială
                                                               (62/73788)
  Subsemnatul Trancă Alexandru Iulian, cetățean             Z.C.T. COD-TIN - S.R.L.
român, născut la data de 18.01.1961, domiciliat în
Franța, 80 Rue Thiers, 92100 Boulogne Billancourt,           HOTĂRÂREA NR. 1/12.06.2007                    Societatea Comercială
CNP 1610118400139, posesor al pașaportului                                               AGENT FORCE - S.R.L.
                                A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
nr. 09981127 eliberat de autoritățile române la data de
28.02.2005,                                                                  NOTIFICARE
  În conformitate cu prevederile Legii 31/1990                                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Noi: ZARIONI Leonte-Codreanu, cetățean român,
republicată, precum și cu prevederile art. 3.2 din                                    București notifică, în conformitate cu prevederile
                               căsătorit, născut la data de 13.02.1953 în Com.
Actului Constitutiv, așa cum a fost modificat prin Actul
                               Mitnicul Mic, Jud. Timiș, domiciliat în București, Sector  art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Adițional atestat de avocat Macarie Dana sub
                               3, Str. Dristor nr. 108-110, Bl. l6abc, Sc. C, Apt. 151,  modificările și completările ulterioare, depunerea
nr. 44/21.04.2005, administratorul Soconac S.R.L.
                               posesor al B.I. seria DE nr. 161648, eliberat de Secția   textului actualizat al actului constitutiv al societății
decide deschiderea punctului de lucru al societății     12 Poliție, la 29.05.1997, CNP 1530213400614, și      comerciale AGENT FORCE SRL, cu sediul în
Soconac S.R.L. la adresa Iași, Calpa Chișinăului nr. 27,     ZARIONI Tinca, cetățean român, născută la data de    București, Sos. Pantelimon, nr. 311B, bloc 7A+B, scara
Etaj IV, Corp Laboratoare, Jud. Iași.            19.05.1954 în Sat Hagieni, Jud. Ialomița, domiciliată în
  Redactată    astăzi,   06.06.2007,   în  4                                 B, etaj 4, ap. 30, sector 2, înregistrată sub
                               București, Sector 3, Str. Dristor nr. 108-110, Bl. l6abc,  nr. J40/21390/2005, cod unic de înregistrare
(patru) exemplare originale.                 Apt.151, posesoare a CI. seria RR nr. 043860,
   (56/73782)                                                     18230991, care a fost înregistrat sub nr. 271961 din
                               eliberata de Secția 12 Poliție, la 10.08.1998, CNP
                                                             12.06.2007.
                               2540519400486, asociați ai S.C.“Z.C.T. COD-TIN“
                                                               (63/73789)
       Societatea Comercială             S.R.L. cu sediul în București, Sector 3, Str. Dristor
       SUAKEEN GRUP - S.R.L.              nr. 110-108, BI.16ABC, Sc. C, Etj.10, Apt.151,
                               înmatriculată la Registrul Comerțului sub                 Societatea Comercială
 HOTĂRÂREA NR. 1, A ADUNĂRII GENERALE            nr. J40/9800/2007, având C.U.I. 21775174, am hotărât            DORINA AGAP - S.R.L.
  Încheiată azi, 31.05.2007, între MIHAI GHEORGHE      deschiderea unui punct de lucru în București, Sector 3,
ce se legitimează cu CI seria RR nr. 442726, CNP       Șos. Mihai Bravu nr. 540-562 - STAND NR. 26.              DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                 (60/73786)
1620903384189 eliberat de SPCEP S6 biroul nr. 2, la                                         NR. 1 DIN DATA DE 12.06.2007
data de 17.11.2006, și
  MIHAI ZAGODA, domiciliată în București, Bdul. Iuliu          Societatea Comercială               PITA GHEORGHE, de cetățenie română, domiciliat
Maniu nr. 61, bl. 8P, sc. 5, ap. 169, sector 6, carte de         ALFA TOTAL 2000 - S.R.L.            în Mun. București, Str. Gârleni nr. 9, bl. C46, sc. B, et. 6,
identitate seria RR nr. 258241, CNP 2640511381454                                    ap. 96, sector 6,CNP: 1510425400464, identificat cu CI
eliberat la data de 21.01.2003, născută la data de         HOTARAREA ADUNARII GENERALE             seria RX nr. 193010 emisă de Secția 22 de Poliție, la
05.11.1964                                 A ASOCIATILOR                 data de 09.07.2003, asociat unic în cadrul S.C.
  Ambii asociați la SC SUAKEEN GRUP                                           DORINA AGAP S.R.L., am decis:
                                    NR. 3 DIN DATA DE 12.06.2007
BUCUREȘTI, de comun acord au hotărât înființarea a                                     1. Schimbarea domeniului principal de activitate cu:
unui punct de lucru în orașul Galați, incinta Sidex       POPA-RISTEA EUGENIA, de cetățenie română,        COD CAEN 602 Alte transporturi terestre și a activității
Galați, Conform contractului de închiriere nr. 11 din    domiciliată în Mun. București, Str. Everest nr. 55,     principale cu: COD CAEN 6024 Transporturi rutiere de
28.05.2007.                         sector 3, CNP: 2671121433021, identificată cu CI seria
                                                             mărfuri.
  (57/73783)                        RD nr. 381079 emisă de Secția 23 de Poliție, la data de
                                                              2. Se prelungește mandatul de administrator al
                               21.05.2004 și POPA-RISTEA TEODOR, de cetățenie
                                                             domnului PITA GHEORGHE, pe perioadă nelimitată.
                               română, domiciliat în Mun. București, Str. Everest
       Societatea Comercială                                             Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta
                               nr. 55, sector 3, CNP: 1670510451518, identificat cu CI
      DOGG STAR STUDIO - S.R.L.             seria RT nr. 286074 emisă de Secția 23 de Poliție, la    un nou act constitutiv.
                               data de 27.09.2003, asociați în cadrul S.C. ALFA        (64/73790)
  DECIZIA NR. 1 DIN DATA DE 11.06.2007,          TOTAL 2000 S.R.L., am hotărât:
      A ASOCIATULUI UNIC                  1. Declararea punctului de lucru situat în Județul           Societatea Comercială
  Subsemnatul CALOTA VALENTIN-IONUT, cetățean       CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA PERLA.                  DORINA AGAP - S.R.L.
român, ns.la data data de 22.08.1981 în București,        (61/73787)
domiciliat in București, sector 2, B-dul Basarabia nr. 61,                                           NOTIFICARE
bl. M29, sc. A, et. 8, ap. 36, posesor al CI., seria RT,          Societatea Comercială              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. 357028, eliberat de Secția 9 la data de 24.09.2004,          AGENT FORCE - S.R.L.             București notifică, în conformitate cu prevederile
CNP 1810822420034, în calitate de asociat unic, am
hotărât:                                                         art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                    DECIZIA NR. 02/07.06.2007,
  1.Completarea obiectului de activitate cu activitățile                                modificările și completările ulterioare, depunerea
                                     A ASOCIATULUI UNIC
prevăzute de: cod caen 5143: Comerț cu ridicată al                                    textului actualizat al actului constitutiv al societății
aparatelor electrice și de uz gospodăresc, al aparatelor       AL S.C. AGENT FORCE S.R.L.,             comerciale DORINA AGAP SRL, cu sediul în
de radio și televizoarelor si 5245 Comerț cu amănuntul      J40/21390/2005, C.U.I. RO 18230991           București, Str. Gârleni, nr. 9, bloc C46, scara B, etaj 6,
al articolelor și aparatelor electro-menajere, al       BUCURESTI, SOS. PANTELIMON, NR. 311B,           ap. 96, sector 6, înregistrată sub nr. J40/4000/2002,
aparatelor de radio si televizoarelor.             BL. 7A+B, SC. B, ET. 4, AP. 30, SECTOR 2         cod unic de înregistrare 14634288, care a fost
  2.Schimbarea activității principale cu cea prevăzută    MARTAC FLORINELA, cetățean român, căsătorită,       înregistrat sub nr. 271965 din 12.06.2007.
de cod caen 5143: Comert cu ridicata al aparatelor      născută la data de 19 06 1979, în Berca, jud. Buzău,       (65/73791)
  12                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3356/20.XI.2007
        Societatea Comercială              modificările și completările ulterioare, depunerea       Autoritățile chineze la data de 24.04.2001, in calitate
       MARTIM DESIGN - S.R.L.              textului actualizat al actului constitutiv al societății    de asociați ai S.C ZHI DE IMPEX S.R.L. am hotărât
                                comerciale ELMA CORPORATION SRL, cu sediul în          următoarele:
           HOTĂRÂREA                 București, Str. Godeni, nr. 26, sector 1, înregistrată sub     Art. 1: Punct de lucru:
                                nr. J40/21137/2005, cod unic de înregistrare            Se înființează următoarele puncte de lucru, conform
          DIN 11.06.2007
                                18220394, care a fost înregistrat sub nr. 271997 din      contractelor de închiriere nr. 281/54 si nr. 282/57 din
  A asociaților SC MARTIM DESIGN SRL cu sediul in       12.06.2007.                           data de 10.05.2007, încheiate între societatea noastră
București, sect. 3, str. Ticus nr. 3, bl. M31B, sc. A, et. 6,    (68/73794)                           și S.C. EXPO MARKET DORALY S.R.L.:
ap. 37,înregistrată sub nr. J40/18903/05 CUI:                                           1. - Com. Afumați, Șos. București-Urziceni Nr. 16,
18116114                                                            Jud. Ilfov, pavilion K, stand 281K, depozit (tip
  Subsemnații:                                Societatea Comercială
                                                                container) nr. 217;
  CRISTEA MARIANA, cetățean român, căsătorită,                  ISPIF - S.A.
                                                                  2. - Com. Afumați, Șos. București-Urziceni Nr 16,
născută la 18.04.1964, in București, domiciliată in                                       Jud. Ilfov, pavilion K, stand 282K, depozit (tip
                                        HOTĂRÂREA NR. 186
București, Str. Ticus, nr. 3, bl. M31B, sc. A, et. 6, ap. 37,                                  container) nr. 218.
sector 3, posesoare al CI. seria RD nr. 243497,               DIN DATA DE 17 MAI 2007                La standurile 281K si 282K se vor desfășura
eliberată de secția 13 la 19.04.2002, CNP                                            activitățile: 5144 - Comerț cu ridicata al produselor din
                                  Acționarii Societății Comerciale ISPIF SA, cu sediul
2640418400111;                                                         ceramica, sticlărie, tapete și produse de întreținere;
                                in București, sectorul 4, șoseaua Olteniței 35 - 37,
  CRISTEA TUDORICĂ, cetățean român, căsătorit,                                        5147 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum,
                                înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe
născut la 06.04.1962, în Corn. Perieți, jud. Ialomița,                                     nealimentare, n.c.a., iar la depozitele tip container
                                lângă Tribunalul București sub nr. J40/4038/1991,
domiciliat in București, str. Ticusi nr. 3, bl. M31B, sc. A,                                  nr. 217 si 218 se va desfășura activitatea: 6312 -
                                Certificat Unic de înregistrare 371378, întruniți în
et. 6, ap. 37, sector 3, posesor a CI seria RD                                         depozitări (produse proprii care se comercializează la
                                ședința ordinară a Adunării Generale a Acționarilor
nr. 243496, eliberata de Secția 13, la data 19.04.2002,                                     standurile 281K si 282K,
                                astăzi, 17 mai 2007, deținători ai 96,2757% din
CNP 1620406400276;                                                         Celelalte prevederi din Actul Constitutiv al societății
                                numărul total al acțiunilor Societății Comerciale ISPIF
  Asociați ai SC MARTIM DESIGN SRL întruniți în                                        rămân neschimbate.
                                SA București,
adunare generală a asociaților, azi, 11.06.2007 în                                         Redactat și procesat de parte, la sediul societății, în
                                  potrivit voturilor exprimate de acționarii prezenți,
unanimitate am hotărât                                                     patru exemplare, astăzi, 06.06.2007.
                                emit următoarea:
  - Înființarea unui punct de lucru ai societății în                                       Modificările survenite în urma acestei hotărâri vor fi
                                  01. Se aprobă, cu unanimitatea acționarilor prezenți
București, str. Ticus nr. 8, sect. 3.                                              înregistrate la Registrul Comerțului.
                                la ședința, raportul de gestiune al Consiliului de
  - Activitatea principală a punctului de lucru este: cod                                     (70/73796)
                                Administrație pentru exercițiul financiar 2006.
CAEN: 1920: Fabricarea de articole de voiaj și
                                  02. Se aprobă, cu unanimitatea acționarilor prezenți
marochinărie și a articolelor de harnasament
                                la ședința, descărcarea de gestiune a Consiliului de             Societatea Comercială
  Prezenta hotărâre reprezintă voința asociaților,
                                Administrație.                               CARNIMPEX GRUP - S.R.L.
completează corespunzător actul constitutiv - din care
                                  03. Se aprobă, cu unanimitatea acționarilor prezenți
face parte integranta - și va îndeplini formalitățile legale
                                la ședința, raportul Comisiei de Cenzori.              HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe
                                  04. Se aprobă, cu unanimitatea acționarilor prezenți       EXTRAORDINARE A ASOCIAȚILOR
lângă Tribunalul București.
                                la ședința, bilanțul contabil si contul de profit si pierderi     S.C. CARNIMPEX GRUP S.R.L.
   (66/73792)
                                la data de 31 decembrie 2006.                  CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR FÂNTÂNICA
                                  Profitul a fost repartizat după cum urmează:               NR 36, SECTOR 2,
       Societatea Comercială                 * Profit brut 45.633,71 lei                 ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI
      ELMA CORPORATION - S.R.L.                * Fond rezerva 5% 2.281,68 lei                SUB NR J40/4786/2003 COD UNIC 15350683,
                                  * Rest profit brut 43.352,03 lei                  CAPITAL SOCIAL 125.190 LEI
             DECIZIA                  * Dif. cheltuieli protocol nedeductibile 28.078,27 lei
                                                                     NR. 14 DIN DATA DE 29.05.2007.
                                  * Majorări, penalități nedeductibile 47.072,22 lei
        NR. 01 DIN 31.05.2007
                                  * Profit brut impozabil 118.502,52 lei             Asociații:
  Subsemnata MARIN ELENA, cetățean român,             * Impozit pe profit 10% 18.960,40 lei             1.GHOLAMHOSSEIN KAB1RI CHIMEH, cetățean
domiciliată în București str. Godeni nr. 26, sector 1,       * Profit net 24.391,63 lei                 iranian, căsătorit, născut la data de 19.02.1955, în Iran,
identificata cu CI seria RT, nr. 044154, eliberată de        * Particip, sal. la profit 10% 2.439,16 lei         Natanz, domiciliat în Iran, Tehran, Str. Enghelab Sq, Al
Secția 4 Poliție la data de 29.09.1999, CNP             * Dividende 21.952,47 lei                  Borz Pasaj, nr. 11, posesor al pașaportului seria B
2510305400471, asociat unic al SC ELMA               * Impozit dividende 10% 2.195,25 lei            nr. 2935132, emis de autoritățile iraniene la data de
CORPORATION SRL cu sediul social in București str.         * Dividende de plata total 19.757,22 lei          23.11.2002, prin mandatar JAFAR KABIRI, conform
Godeni, nr. 26, sector 1, având o participare la          din care: Autoritatea pentru Valorificarea Activelor    procurii nr. 5167 din 11.12.2006;
beneficii/pierderi de 100%, si OLARU CRISTIAN          Statului (96,2733%) = 19.020,93 lei și salariați          2.MOHSEN KABIRICHEIMEH, cetățean iranian,
DĂNUȚ, cetățean român, domiciliat in București str.       (3,7267%) = 736,29 lei.                     născut la data de 11.09.1980, în Iran, Teheran,
Pădureni nr. 10, bl. 58 B, sc. 2, et. 4, ap. 35, sector 6,     05. Se împuternicește Dl. Silvian SIMION, Consilier     domiciliat în Iran, Teheran, str. Pirozi, Nr. 17, posesor al
identificat cu CI seria RT nr. 329371, emisă de Secția     Relații Publice, identificat cu cartea de identitate seria   pașaportului seria B, NR. 4785247, emis de Aut.
20 Politie la 06.05.2004, CNP 1521027400149, în         RD nr. 399152, eliberată de Circa 12 Politie, la data de    Iraniene la data de 11.09.2000 prelungit până la data
calitate de invitat, am                     26 iulie 2004, sa reprezinte ISPIF la Oficiul Registrului    de 12.09.2010, prin mandatar Jafar Kabiri conform
  DECIS:                            Comerțului de pe lângă Tribunalul București în scopul      procurii nr. 67 din 11.12.2006;
  1. Sa cedez 5 părți sociale cu o valoare nominala de     înregistrării prezentei hotărâri și al depunerii bilanțului.    3.JAFAR KABIRI, cetățean român, căsătorit, născut
10 RON fiecare, aport in numerar de 50 RON, către          (69/73795)                         la data de 23.06.1966, în Iran, Teheran, domiciliat în
OLARU CRISTIAN DĂNUȚ, cu o participare la                                            București, Aleea Capidava, nr. 48-50, sector 2,
beneficii pierderi de 25 % din capitalul SC ELMA                                        identificat cu C.I. seria RR, nr. 281485, eliberată de
CORPORATION SRL, care va prelua calitatea de                  Societatea Comercială              Secția 7 Poliție la data de 11.02.2004;
asociat.                                    ZHI DE IMPEX - S.R.L.                În calitate de asociați ai S.C. CARNIMPEX GRUP
  Subsemnata MARIN ELENA urmând a rămâne                                            S.R.L, cu prilejul acestei adunări am hotărât:
după cesionare, cu 15 părți sociale cu o valoare            HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                 Numirea în funcția de administrator a d-Iui
nominala de 10 RON flecare, aport in numerar de 150              A ASOCIAȚILOR                   MOHSEN KABIRICHEIMEH, cetățean iranian, născut
RON, cu o participare Ia beneficii/pierderi de 75%,                NR. 03/06.06.2007               la data de 11.09.1980, în Iran, Teheran, domiciliat în
păstrând calitatea de asociat.                                                 Iran, Teheran, str. Pirozi, nr. 17, posesor al pașaportului
                                  Subsemnații:
  Decizia asociatului unic va deveni Hotărârea                                         seria B, NR. 4785247, emis de Aut. Iraniene la data de
                                  - QIAO DEMING, cetățean chinez, născut la data de
Adunării Generale.                                                       11.09.2000, prelungit pana la data de 12.09.2010,
                                23.02.1966 in Beijing, China, domiciliat in China,
  Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv                                      pentru un mandat nelimitat.
                                Beijing, Dong Cheng, str. Hei Zhina nr. 20, posesor al
rămân neschimbate.                                                         Redactată și dactilografiată în 3 exemplare, astăzi,
                                pașaportului seria P CHN nr. 147305625, eliberat de
  Se vor îndeplini formalitățile cerute de lege pentru                                     29.05.2007.
                                Ambasada Chinei la București la data de 22.10.2001;
înregistrarea modificării actului costitutiv.                                            (71/73797)
                                  - WANG MINGDONG, cetățean chinez, născută la
   (67/73793)
                                data de 22.10.1955 in Beijing, China, domiciliata in
                                China, Beijing, Dong Cheng, str. Hei Zhina nr. 20,              Societatea Comercială
       Societatea Comercială               posesoare a pașaportului seria P CHN nr. 147305926,             CARNIMPEX GRUP - S.R.L.
      ELMA CORPORATION - S.R.L.              eliberat de Ambasada Chinei la București la data de
                                12.12.2002;                                     NOTIFICARE
           NOTIFICARE                  - QIAO DEFU, cetățean chinez, născut la data de        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    31.10.1955 in Beijing, China, domiciliat in China,       București notifică, în conformitate cu prevederile
București notifică, în conformitate cu prevederile       Beijing, Dong Cheng, str. Hei Zhina, nr. 20, posesor al     art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    pașaportului seria P CHN nr. G01319330, eliberat de       modificările și completările ulterioare, depunerea
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3356/20.XI.2007                                   13
textului actualizat al actului constitutiv al societății           Societatea Comercială              SA din București str. Monetăriei nr. 8,corp A, et. 3,
comerciale CARNIMPEX GRUP SRL, cu sediul în                  ROCHUS - S.R.L.                camera 1, sector 1.
București, Str. Fântânica, nr. 36, sector 2, înregistrată                                    La ședință sunt prezenți membrii Consiliului de
                                  HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                Administrație:
sub nr. J40/4786/2003, cod unic de înregistrare
                                  EXTRAORDINARE A ASOCIAȚILOR                  -dl Băescu Decebal - președinte
15350683, care a fost înregistrat sub nr. 272048 din           S.C. ROCHUS S.R.L.                   -dl Mihai Bogdan Bratu - vicepreședinte
12.06.2007.                          CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. FÂNTÂNICA              Conducerea executivă
  (72/73798)                         NR 36D, LOTUL 13, HALA J, ET. 1, CAMERA 8,            -dna Adriana Nicolae, Director General
                                        SECTOR 2,                     Membrii consiliului de administrație au decis
                               ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI
      Societatea Comercială                                              următoarele:
                                SUB NR. J40/8813/1993, COD UNIC 6039204,
     POLYMETAL COMPANY - S.R.L.                                               1. Cu majoritatea absolută de voturi a membrilor
                                  CAPITAL SOCIAL 2.348.600.000 LEI
                                                               prezenți (2 voturi), Consiliul de administrație a aprobat
    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                     NR. 19, DATA 24.05.2007             înființarea punctului de lucru situat in Mărășești, sat
                                 Subsemnații:                        Haret, jud. Vrancea, Clădirea notata cu nr. C11/1, in
       A ASOCIAȚILOR
                                 1. GHOLAMHOSSEIN KABIRI CHIMEH, cetățean          suprafața de 902 mp, înscrisă în cartea funciară
    S.C. POLYMETAL COMPANY S.R.L.             iranian, căsătorit, născut la data de 19.02.1955, în Iran,   86N(Ferma 8 Haret), cu destinația „ Depozit“ cod
                               Natanz, domiciliat în Iran, Teheran, Str. Enghelab Sq,     CAEN 6312;
  Subsemnații:
                               Al Borz Pasaj, nr. 11, posesor al pașaportului seria P       2.Se împuternicește d-na Nicolae Adriana, cetățean
  - TURKMEN AHMET HAKAN, cetățean turc, născut                                       român, născută la data de 11.09.1967, domiciliată în
                               nr. 10128610, emis de autoritățile iraniene la data de
la data de 30 noiembrie 1966 in loc. Ankara, Turcia, sex   26 08.2006, prin împuternicit conform procura nr. 5170     București, str. Sirenelor nr. 70, sector 5, posesoare a CI
masculin, fiul lui Hami si Fatma Ugur, domiciliat in     din 11.12.2006 Jafar Kabiri.                  seria RR nr. 223260, CNP 2670911441587, eliberat de
Turcia, oraș Izmir, str. 77, nr. 11/1, ap. 5, posesor al     2. JAFAR KABIRI, cetățean român, căsătorit, născut     S.E.P. la data de 06.08.2002, să semneze și să
pașaportului seria TR-M nr. 247140, eliberat de        la data de 23.06.1966, în Iran, Teheran, domiciliat în     îndeplinească formalitățile legale în scopul aducerii la
Autoritățile ambasadei turce din București la data de     București, Aleea Capidava, nr. 48-50, sector 2,        îndeplinire a celor hotărâte de către Consiliului de
                               identificat cu CI. seria RR, NR 281485, eliberată de      Administrație.
13.01.2003;
                               Secția 7 Poliție la data de 11.02.2004;               (77/73803)
  - EYUP UCAKTURK, cetățean turc, născut la data
                                 3. MOHSEN KABIRICHEIMEH, cetățean iranian,
de 09 decembrie 1980 in loc. Istanbul, Turcia, sex      născut la data de 11.09.1980, în Iran, Teheran,
masculin, fiul lui Mahmut și Saline, domiciliat in Turcia,                                        Societatea Comercială
                               domiciliat în Iran, Teheran, str. Pirozi, nr. 17, posesor al
                                                                   EXPO MARKET ALIMENT - S.R.L.
oraș Istanbul, Sahrayicedit, str. Ferit Bey, nr. 14/10,    pașaportului seria B, NR. 4785247, emis de Aut.
posesor al pașaportului seria TR-P nr. 869102, eliberat    Iraniene la data de 11.09.2000 prin împuternicit
                                                                 HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
de Autoritățile turce din Istanbul la data de 08.02.2006,   conform procura nr. 5170 din 11.12.2006, Jafar Kabiri.
                                                                  EXTRAORDINARE A ASOCIAȚILOR
                               In calitate de asociați ai S.C. ROCHUS SRL, cu prilejul
  în calitate de asociați ai S.C. POLYMETAL                                          DIN S.C. EXPO MARKET ALIMENT S.R.L.,
                               acestei adunări am hotărât următoarele:
COMPANY S.R.L., am hotărât următoarele:             1. Prelungirea mandatelor de administrator pe o       CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. FÂNTÂNICA,
  Art. 1: Majorare capital social:             perioadă nelimitată a domnilor: GHOLAMHOSSEIN                NR. 36, SECTOR 2,
  Se majorează capitalul social al societății cu suma    KABIRI CHIMEH, cetățean iranian, căsătorit, născut la     ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI
de 300.000 USD, echivalent a 726.000 lei,           data de 19.02.1955, în Iran, Natanz, domiciliat în Iran,          SUB NR. J40/261/2003,
                               Teheran, Str. Enghelab Sq, Al Borz Pasaj, nr. 11,         COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 15120790,
reprezentând 72600 părți sociale a 10 lei fiecare parte
                               posesor al pașaportului seria P nr. 10128610, emis de        CAPITAL SOCIAL 3.323.023.000 LEI
socială.
                               autoritățile iraniene la data de 26.08.2006;
  În urma majorării, capitalul social subscris al                                             NR. 21 DIN 08.06.2007
                                 JAFAR KABIRI cetățean român, căsătorit, născut la
societății comerciale POLYMETAL COMPANY S.R.L.        data de 23.06.1966, în Iran, Teheran, domiciliat în        Subsemnații:
este de 200 lei și 300.000 USD (echivalent a 726.000     București, Aleea Capidava, nr. 48-50, sector 2,          MANOCHEHR SAADATI SOHI, cetățean român,
lei), în suma totală de 726.200 lei, divizat în 72620 părți  identificat cu CI. seria RR, NR. 281485, eliberată de     necăsătorit, născut la data de 24.05.1966 în Iran,
sociale a 10 lei fiecare parte sociala și este repartizat   Secția 7 Poliție la data de 11.02.2004;            domiciliat în București, str. Aron Cotruș nr. 61 A,
                                 MOHSEN KABIRICHEIMEH cetățean iranian,           sector 1, identificat cu CI. seria RR nr. 341841,
după cum urmează:
                               născut la data de 11.09.1980, în Iran, Teheran,        eliberată de Secția 2 Poliție la data de 12.11.2004;
  - TURKMEN AHMET HAKAN deține 50 lei și 75.000
                               domiciliat în Iran, Teheran, str. Pirozi, nr. 17, posesor al    KABIRI JAFAR, cetățean român, născut la data de
USD (echivalent a 181.500 lei), divizat in 18155 p.s. a    pașaportului seria B, NR. 4785247, emis de Aut.        23.06.1966 în Iran, Teheran, cu domiciliul în București,
câte 10 lei fiecare p.s., respectiv 181.550 lei,       Iraniene la data de 11.09.2000; .               Aleea Capidava nr. 48-50, sector 2, identificat prin CI
reprezentând 25% din capitalul social - profit și        2. completarea domeniului secundar de activitate cu     Seria RR, număr 281485, eliberată la data de
pierdere;                           următoarea activitate:                     11.02.2004, de Secția 7;
  - EYUP UCAKTURK deține 150 lei si 225.000 USD        COMERȚ CU RIDICATA AL MATERIALULUI               în calitate de asociați ai S.C EXPO MARKET
                               LEMNOS ȘI DE CONSTRUCȚII - cod caen 5153;           ALIMENT S.R.L., am hotărât cu unanimitate de voturi
(echivalent a 544.500 lei), divizat în 54465 p.s. a câte
                                 Redactată și dactilografiată în 3 exemplare, la       convocarea în ziua de 08.06.2007 Adunării Generale
10 lei fiecare p.s., respectiv 544.650 lei, reprezentând   București, astăzi, 24.05.2007.                 Extraordinare a Asociaților.
75% din capitalul social - profit și pierdere;           (75/73801)
                                                                 Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților,
  Modificările survenite în urma acestei hotărâri vor
                                                               legal și statutar constituită, a avut loc. cu prezența
completa actul constitutiv al societății și vor fi              Societatea Comercială              asociaților deținători ai întregului capital social. Cu
înregistrate la Registrul Comerțului.                     ROCHUS - S.R.L.                prilejul acestei Adunări, noi asociații am hotărât:
  Redactat și procesat de parte, sub semnătura                                         • înființarea unui punct de lucru la adresa din
privată, la sediul societății, în trei exemplare, astăzi,             NOTIFICARE                București, sector 2, str. Fântânica nr. 36, Lotul 19,
08.06.2007.                            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   undeva desfășura activitatea de DEPOZITARI - cod
   (73/73799)                       București notifică, în conformitate cu prevederile       caen 6312.
                               art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     Redactată și dactilografiată în 3 exemplare, astăzi,
                               modificările și completările ulterioare, depunerea       08.06.2007.
      Societatea Comercială               textului actualizat al actului constitutiv al societății      (78/73804)
     POLYMETAL COMPANY - S.R.L.              comerciale ROCHUS SRL, cu sediul în București, Str.
                               FÂNTÂNICA, nr. 36D, Lotul 13, hala J, et. 1, camera 8,
                                                                      Societatea Comercială
           NOTIFICARE                sector 2, înregistrată sub nr. J40/8813/1993, cod unic
                               de înregistrare 6039204, care a fost înregistrat sub             LEV-OR IMPEX - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               nr. 272053 din 12.06.2007.
București notifică, în conformitate cu prevederile                                            DECIZIA NR. 5/31.05.2007,
                                  (76/73802)
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                                         A ASOCIATULUI UNIC
modificările și completările ulterioare, depunerea                                       Subsemnatul
                                       Societatea Comercială
textului actualizat al actului constitutiv al societății                                    LEV SHMUEL, cetățean israelian, cu domiciliul in
                                        CARPATINA - S.A.
comerciale POLYMETAL COMPANY SRL, cu sediul în                                        Israel, Petah Tiqwa, identificat cu pașaport
                                DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE             nr. 10905583/27 12 2004, eliberat de Autoritățile din
București, B-dul BASARABIA, nr. 256, HALA
                                                               Israel, în calitate de Asociat Unic și Administrator am
MATRITERIE, ap. BIROU NR. 1, sector 3, înregistrată             DIN DATA DE 11.06.2007              hotărât următoarele
sub nr. J40/8410/2006, cod unic de înregistrare                                         - înființarea unui punct de lucru la adresa din
                                 În conformitate cu Legea 31/1990 republicată și
18698659, care a fost înregistrat sub nr. 272050 din     modificată și cu actul constitutiv al societății, membrii   București, str. Nicolae Caramfil nr. 61 A, sector 1,
12.06.2007.                          Consiliului de Administrație s-au întrunit legal și      având cod CAEN: 5530-RESTAURANTE
   (74/73800)                        statutar în data de 11.06.2007, la sediul SC Carpatina       (79/73805)
  14                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3356/20.XI.2007
       Societatea Comercială              de autoritățile din Cipru, deținând 2800 de acțiuni,      societății a căror valoare depășește jumătate din
      KARA EURO DESIGN - S.R.L.             reprezentând 93,33 %,                      valoarea contabilă a activelor societății la data
                                 IONESCU VALENTIN GHEORGHE, personal,            încheierii actului juridic
      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              cetățean român, născut la data de 28 03 1967 în Com.        XII Se vor reactualiza acțiunile emise de societate în
                               Corbeni. Jud. Argeș, domiciliat în București, Str.       acest sens se vor suprainscriționa acțiunile cu
     NR. 21 DIN DATA DE 08.06.2007
                               Gheorghe Banțiu, nr. 26, ap. 1, sector 1, identificat cu    următoarele elemente valoarea actuala denominată a
  KARKHANEH - YOUSEFI EBRAHIM, domiciliat in         C I seria RT nr. 234888 eliberat de Secția 4 Poliție la     capitalul social, valoarea actuala nominala a acțiunilor,
București, Tache Ionescu nr. 1, et. 2, ap. 7, sector 1,    data de 24 07 2002, CNP 1670328035002, care deține       valoarea actuala a capitalului social subscris și vărsat
identificat cu CI. seria RT nr. 445408, eliberată de     100 de acțiuni, reprezentând 3,33 % din capitalul          Pentru completarea cu aceste elemente se va
secția 1 poliție la data de 13.12.2006,            societății,                           aplica pe acțiuni o stampilă, datele înscrise în aceasta
  asociat unic și administrator al S.C.“ KARA EURO        IONESCU ALINA GABRIELA, personal, cetățean         fiind certificate de administratorul unic prin semnătură.
DESIGN“ S.R.L., cu sediul în București, Aleea         român, născută la data de 07 021976 în lași, Jud. lași,       (82/73808)
Fuiorului nr. 6, bl. Y3A, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 3,  domiciliată în București, Str. Miercani, nr. 31, sector 1,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București   identificată cu C I seria RT nr. 377988, eliberată de
sub nr. J40/1774/2006, CUI RO 18351012, am hotărât                                           Societatea Comercială
                               Secția 5 Poliție la data de 11 01 2005, CNP
următoarele:                                                          COMPANIA DE SERVICII ȘI CONSULTANȚĂ -
                               2760207224507, care deține 100 acțiuni, reprezentând
  1. Se desființează punctul de lucru din București,                                              S.A.
                               3,33 % din capitalul social al societății,
Șos. Olteniței nr. 142, bl. 4, sector 4.             care dețin în total un număr de 3000 acțiuni,
                                                                          HOTĂRÂREA
  Restul prevederilor din actul constitutiv al societății  reprezentând 100 % din capitalul social al S C
rămân neschimbate.                      HABITAT și AMBIENT S A, sunt prezenți în                ADUNARII GENERALE ORDINARE A
  (80/73806)                        unanimitate, astfel nemaifiind necesara verificarea              ACTIONARILOR
                               formalităților de convocare
                                 Ordinea de zi:                            S.C. COMPANIA DE SERVICII ȘL
       Societatea Comercială                                                     CONSULTANȚĂ S.A.
      TERRA MOB PROD - S.R.L.                1. Discutarea raporturilor administratorului și ale
                               cenzorilor pentru anul 2005,                            DIN 16.03.2007
     HOTĂRÂREA NR. 1/16.05.2007               2. Aprobarea situației financiare anuale aferente
                               anului 2005,                            Ședința Adunării generale ordinare a acționarilor a
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               3. Stabilirea beneficiilor cuvenite acționarilor      avut loc. la data de 16 03 2007, la sediul acționarului
                               precum și cota de alocare a dividendului            majoritar Willridge Consulting Limited în Cipru, Nicosia,
    S.C. TERRA MOB PROD S.R.L.                 4. Discutarea gestiunii administratorului,         5 Chytron, Ag Omologites Cu această ocazie a fost
 NUMAR DE INMATRICULARE J40/16051/2005              5. Menținerea sau revocarea administratorului și a     întocmit procesul-verbal de ședință al Adunării, semnat
     COD FISCAL: 17974098                cenzorilor,                           de către Președintele Adunării, dl IONESCU
    CAPITAL SOCIAL: 200 RON;                 6. Delegarea exercițiului unor atribuțiuni ale adunării   VALENTIN GHEORGHE și de către Secretarul
      SEDIUL: BUCURESTI,                 generale către administrator,                  Adunării, dna IONESCU ALINA GABRIELA
 STR. ANTON BACALBASA NR. 15, BL. 119,              7. Fixarea remunerației cuvenite administratorului și     Acționarii:
     SC. 1, AP. 41, SECTOR 4               cenzorilor pentru exercițiul în curs,               WILLRIDGE CONSULTING LIMITED, societate
  Subsemnații:                         8. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și    comercială de naționalitate cipriotă, cu sediul în Cipru,
  1. BUNGETEANU IONEL, cetățean român, născut        stategia de afaceri pentru exercițiul în curs,         Nicosia, 5 Chytron, Ag Omologites, PC 1075,
la data 13.12.1952, în București, sect. 4, fiul lui Dumitru    9. Modificarea unor elemente înscrise pe acțiuni      înregistrată la Registrul Comerțului din Cipru, Nicosia
și Georgeta, domiciliat in București, str. Oțelarilor       După scurte dezbateri Adunarea Generala Ordinara      din data de 08 07 2003 sub nr. HE 139578
nr. 15, bl. 119, sc. 1, ap. 41, sect. 4, identificat cu Bl.  a Acționarilor S C Habitat și Ambient S A hotărește în     reprezentată de Dna Mana ARGYROU, care deține un
Seria DE nr. 191352, eliberat de Secția 15 Politie la     unanimitate următoarele:                    număr de 116 acțiuni, reprezentând 96 66 % din
data de 21.08.1997, CNP 1521213400043.              I Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2006   capitalul social,
  2. BUNGETEANU LAURENȚIU, cetățean român,         cu următoarele rezultate venituri totale 1 920 833 lei,      IONESCU VALENTIN GHEORGHE, cetățean
născut la data 04.03.1973, în București, sect. 4, fiul lui  cheltuieli totale 544 547 lei, rezultatul brut (profit) 1 376  român, născut la data de 28 03 1967 în Com. Corbeni,
Ionel și Maria, domiciliat în București, str. Oțelarilor   286I ei, rezultatul net (profit) 1 154 349 lei         Jud. Argeș, domiciliat în București, Str. Gheorghe
nr. 15, bl. 119, sc. 1, ap. 41, sect. 4, identificat cu Bl.    II Se aprobă raportul Comisiei de cenzori asupra      Banțiu, nr. 26, et. 1, ap. 1, sector 1, identificat cu C I
Seria DE nr. 191368, eliberat de Secția 15 Poliție la     activității economico-financiare a societății,         seria RT nr. 234888, eliberat de Secția 4 Poliție la data
data de 25.08.1997, CNP 1730304441547               III Se stabilește distribuirea către acționari a      de 24 07 2002, CNP 1670328035002, care deține 2
  în calitate de asociați ai S.C. TERRA MOB PROD      beneficiilor aferente anului 2006, sub forma de         acțiuni, reprezentând 1,66 % din capitalul social,
S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în        dividende în cota de 100 % din profitul net realizat        IONESCU ALINA GABRIELA, personal, cetățean
București, Str. Anton Bacalbasa nr. 15, bl. 119, sc. 1,      IV Se aprobă descărcarea de gestiune a           român, născută la data de 07 02 1976 în lași, Jud. lași,
ap. 41, Număr de înmatriculare J40/16051/2005 cod       administratorului pe anul 2006 după prezentarea         domiciliată în București, Str. Miercani, nr. 31, sector 1,
fiscal: 17974098, Capital social: 200 RON,          discutarea raportului de gestiune al administratorului     identificată cu C I seria RT nr. 377988, eliberată de
  am hotărât, în cadrul prezentei Adunări a asociaților,    V Se hotărește continuarea mandatului            Secția 5 Poliție la data de 11 01 2005, CNP
ținută astăzi, 16.05.2007, la sediul social social al     administratorului și a cenzorilor pe o perioadă de încă     2760207224507, care deține 2 acțiuni, reprezentând
societății, înființarea unui punct de lucru cu data de    trei ani de la data prezentei                  1,66 % din capitalul social al societății,
01.06.2007 la adresa Str. Ramuri Tei nr. 12, parter,       VI Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru     care dețin în total un număr de 120 acțiuni,
clădire grup social, sector 2, București.           anul 2007 după cum urmează Venituri Totale 2 208 957      reprezentând 100 % din capitalul social al SC
  Prezentul proces verbal al Adunării Generale a      lei, Cheltuieli Totale 626 229 lei, Rezultatul Brut (profit)  COMPANIA DE SERVICII Șl CONSULTANȚĂ S A,
Asociaților ținută astăzi, 16.05.2007, s-a încheiat în    1 582 728 lei, Rezultatul Net (profit net) 1 327 501 lei    sunt prezenți în unanimitate, astfel nemaifiind
3(trei) exemplare.                        VII Se fixează valoarea remunerației cuvenita        necesară verificarea formalităților de convocare
   (81/73807)                        administratorului pentru exercițiul în curs la suma de       Ordinea de zi:
                               3000 RON, net                           1. Discutarea raporturilor administratorului și ale
                                 VIII Se deleagă administratorul unic să decidă cu      cenzorilor pentru anul 2006,
       Societatea Comercială
                               privire la constituirea de societăți comerciale pe acțiuni     2. Aprobarea situației financiare anuale aferente
      HABITAT ȘI AMBIENT - S.A.
                               sau cu răspundere limitată și cu privire la cooptarea S     anului 2006,
                               C Habitat și Ambient S A în cadrul altor societăți         3. Stabilirea beneficiilor cuvenite acționarilor
           HOTĂRÂREA
                               comerciale pe acțiuni sau cu răspundere limitată, și de     precum și cota de alocare a dividendului,
    ADUNARII GENERALE ORDINARE              asemenea să reprezinte societatea în cadrul adunărilor       4. Discutarea gestiunii administratorului,
        A ACTIONARILOR                 generale ale societățiilor în care Habitat și Ambient S A     5. Menținerea sau revocarea administratorului și a
     S.C. HABITAT SI AMBIENT S.A.             deține participări la capitalul social, în calitate de     cenzorilor,
                               acționar sau asociat,                       6. Delegarea exercițiului unor atribuțiuni ale adunării
          DIN 16.03.2007                IX Se deleagă administratorul unic să decidă cu       generale către administrator,
  Ședința Adunării generale ordinare a acționarilor a    privire la modificarea obiectului de activitate, mutarea      7. Fixarea remunerației cuvenite administratorului și
avut loc. la data de 16.03.2007, la sediul acționarului    sediului social, majorarea și reducerea capitalului       cenzorilor pentru exercițiul în curs,
majoritar GUILLIN INVESTMENTS LIMITED din           social al societăților comerciale în care societatea        8. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și
Germanou Patron, Aglantzia nr. 25, Nicosia, Cipru. Cu     comerciala deține participări la capitalul social, în      stategia de afaceri pentru exercițiul în curs,
această ocazie a fost întocmit procesul-verbal de       calitate de acționar sau asociat,                 9. Modificarea unor elemente înscrise pe acțiuni
ședință al Adunării, semnat de către Președintele         X Se împuternicește administratorul unic să          După scurte dezbateri Adunarea Generala Ordinara
Adunării, dl lonescu Valentin-Gheorghe și de către      semneze orice acte necesare (hotărâri, acte adiționale,     a Acționarilor S C Compania de Servicii și Consultanta
Secretarul Adunării, d-na Alina Gabriela IONESCU.       contracte de cesiune, contracte de comodat sau         S A hotărăște în unanimitate următoarele
  Acționarii:                        închiriere, fără a limita însă) în vederea îndeplinirii      I Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2006
  GUILLIN INVESTMENTS LIMITED, companie           atribuțiilor delegate la punctele VIII și IX de mai sus     cu următoarele rezultate venituri totale 1 314 170 lei,
cipriotă, cu sediul în Germanou Patron, Aglantzia         XI Se împuternicește administratorul unic al        cheltuieli totale 550 868 lei, rezultatul brut (profit) 763
nr. 25, Nicosia, Cipru, înregistrată din data de 2907     societății să încheie acte juridice prin care să        302 lei, rezultatul net (profit) 640 802 lei
2004 sub nr. HE 150781 reprezentată de dna Zoe        dobândească, să înstrăineze, să schimbe sau să           II Se aprobă raportul Comisiei de cenzori asupra
PAVLOU, identificată cu pașaport nr. E 015612, emis      constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul       activității economico-financiare a societății,
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3356/20.XI.2007                                     15
  III Se stabilește distribuirea către acționari a      înregistrată la Registrul Comerțului sub             modificările și completările ulterioare, depunerea
beneficiilor aferente anului 2006, sub forma de         nr. J4G/5429/1998,CU110657220, am decis:             textului actualizat al actului constitutiv al societății
dividende, în cota de 100 % din profitul net realizat        - se extinde și se completează obiectul activității cu    comerciale LIQUID ADVERTISING SRL, cu sediul în
  IV Se aprobă descărcarea de gestiune a           următoarele activități:                     București, Str. Brăilița, nr. 9, bloc D9B, scara 1, etaj 3,
administratorului pe anul 2006 după prezentarea și         5244 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor     ap. 51, sector 3, înregistrată sub nr. J40/9997/2006,
discutarea raportului de gestiune al administratorului     de iluminat și al altor articole de uz casnic          cod unic de înregistrare 18775867, care a fost
  V Se hotărește continuarea mandatului              5115 Intermedieri în comerțul cu mobila, articole de     înregistrat sub nr. 272183 din 12.06.2007.
administratorului și a cenzorilor pe o perioadă de încă     menaj și de fierărie                         (88/73814)
trei ani de la data prezentei                    3611 Producția de scaune
  VI Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru      3612 Producția mobilierului pentru birou și
                                                                        Societatea Comercială
anul 2007 după cum urmează Venituri Totale 1 511 295      magazine
                                                                         CRIS LUCA - S.R.L.
lei, Cheltuieli Totale 633 498lei, Rezultatul Brut (profit)     3613 Producția mobilierului pentru bucătării
877 797 lei, Rezultatul Net (profit net) 736 922 lei        3614 Producția altor tipuri de mobilier
                                                                      HOTĂRÂREA NR. 1/09.06.2007
  VII Se fixează valoarea remunerației cuvenită          5185 Comerț cu ridicată al altor mașini și
administratorului pentru exercițiul în curs la suma de 1    echipamente de birou                        A ASOCIAȚILOR A S.C. CRIS LUCA SRL
500 RON, net                            Actul constitutiv se actualizează cu toate           CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI,SECTOR 2,
  VIII Se deleagă administratorul unic să decidă cu      modificările la zi.                           ȘOS. PANTELIMON, NR. 237,
privire la constituirea de societăți comerciale pe acțiuni     Prezenta DECIZIE, s-a încheiat în 2 exemplare             BL. 65, SC. 1, ET. 6, AP. 28
sau cu răspundere limitată și cu privire la cooptarea S     originale.                             CU NR. DE ÎNREGISTRARE J40/3585/2001,
C Compania de Servicii și Consultanta S A în cadrul          (85/73811)                                CUI 13813048 R
altor societăți comerciale pe acțiuni sau cu răspundere                                       Subsemnații OLARU AURICA cu domiciliul în
limitată, și de asemenea să reprezinte societatea în            Societatea Comercială                 comuna Pantelimon, str. Intr. Câmpului nr. 3 județul
cadrul adunărilor generale ale societăților în care S C        GENERAL SERVICE GRUP 98 - S.R.L.              Ilfov,nascut la 02.07.1965 în Bucuresti,identificat cu BI
Compania de Servicii și Consultanta S A deține                                          seria GD nr. 0394668/23.09.1992 eliberat de Poliția
participări la capitalul social, în calitate de acționar sau             NOTIFICARE                 Voluntari,CNP 1650702400141 și OLARU ADRIANA
asociat,                                                             domiciliara în București sector 2, Șos. Pantelimon,
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  IX Se deleagă administratorul unic să decidă cu                                       nr. 237, bl. 65, sc. 1, et. 6, ap. 28,născută la 29.05.1967
                                București notifică, în conformitate cu prevederile
privire la modificarea obiectului de activitate, mutarea                                     în București identificată cu Bl seria GT
                                art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
sediului social, majorarea și reducerea capitalului                                       nr. 160230/25.09.1995, secția 9 Poliție,CNP
                                modificările și completările ulterioare, depunerea
social al societăților comerciale în care societatea                                       2670529424521, am hotărât următoarele:
                                textului actualizat al actului constitutiv al societății
comerciala deține participări la capitalul social în                                         1. Schimbarea obiectului principal de activitate.
                                comerciale GENERAL SERVICE GRUP 98 SRL, cu
calitate de acționar sau asociat,                                                  2. Extinderea obiectului de activitate.
                                sediul în București, Aleea VÂRFUL CU DOR, nr. 30,
  X Se împuternicește administratorul unic să                                           3. Deschiderea unui punct de lucru.
                                sector 3, înregistrată sub nr. J40/5429/1998, cod unic
semneze orice acte necesare (hotărâri, contracte de                                         Domeniul principal de activitate este: cod CAEN
                                de înregistrare 10657220, care a fost înregistrat sub
cesiune, contracte de comodat sau închiriere, fără a                                       515-Comerț cu ridicata al produselor intermediare
                                nr. 272169 din 12.06.2007.
limita însă) în vederea îndeplinirii atribuțiilor delegate la    (86/73812)                         neagricole și al deșeurilor.
punctele VIII și IX de mai sus                                                    Activitatea principală: cod CAEN 5153-Comerț cu
  XI Se împuternicește administratorul unic al                                         ridicata al materialului lemons și de construcții.
societății să încheie acte juridice prin care să               Societatea Comercială                 Activități secundare: 5147-Comert cu ridicata al
dobândească, să înstrăineze, să schimbe sau să               LIQUID ADVERTISING - S.R.L.              altor bunuri de consum nealimentare n.c.a.
constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul                                         5244-Comerț cu amănuntul al mobilei al articolelor
societății a căror valoare depășește jumătate din           HOTARAREA ADUNARII GENERALE                de iluminat și al altor articole de uz casnic.
valoarea contabilă a activelor societății la data               A ASOCIATILOR
                                                                   5246-Comerț cu amănuntul cu articole de fierărie cu
încheierii actului juridic                             NR. 1/28.05.2007               articole din sticla și cu cele pentru vopsit.
  XII Se vor reactualiza acțiunile emise de societate în                                      Deschiderea unui punct de lucru în Str. Șos.
acest sens se vor suprainscripționa acțiunile cu           Subsemnații DĂNULESCU RALUCA-ANDREEA și
                                                                 Fundeni nr. 153,sector 2,Bucuresti
următoarele elemente valoarea actuală denominată a       LEAGĂN CONSTANTIN, asociați la societatea
                                                                   (89/73815)
capitalul social, valoarea actuală nominală a acțiunilor    comercială mai sus menționată am hotărât:
valoarea actuală a capitalului social subscris și vărsat       Art. 1. Retragerea din societate și din funcția de
                                administrator      a    d-nei    DĂNULESCU             Societatea Comercială
  Pentru completarea cu aceste elemente se va
                                RALUCA-ANDREEA prin cesiunea cu titlu gratuit a                 CRIS LUCA - S.R.L.
aplica pe acțiuni o stampilă, datele înscrise în această
fiind certificate de administratorul unic prin semnătură.    celor 2 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, pe care le
                                deține, către d-nul MIHALACHE RĂZVAN, cetățean                    NOTIFICARE
   (83/73809)
                                român cu domiciliul în Constanta, Aleea Garofiței, nr. 9,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                bl. L 61, sc. A, et. 3, ap. 11, jud. Constanta, legitimat cu   București notifică, în conformitate cu prevederile
      Societatea Comercială                CI seria KT nr. 602242 eliberat de SPCLEP Constanta       art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
    CHRYSTAL MEDIA AGENCY - S.R.L.              la data de 12.12.2006, CNP 1830422134231, născut la       modificările și completările ulterioare, depunerea
                                data de 22.04.1983 în Constanța, cu părinții Vasile și      textului actualizat al actului constitutiv al societății
      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              Carmina,                             comerciale CRIS LUCA SRL, cu sediul în București,
  Subsemnata: BUMBĂCEL ANGELICA,cetățean              Art. 2. D-l LEAGĂN CONSTANTIN, cesionează cu        Sos. Pantelimon, nr. 237, bloc 65, scara 1, etaj 6,
român,domiciliată în București, str. Câmpia Libertății     titlu gratuit 8 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, din cele  ap. 28, sector 2, înregistrată sub nr. J40/3585/2001,
nr. 42, bloc B2, sc. 5, ap. 162,sector 3,legitimată cu CI.   18 părți sociale pe către le deține, către d-nul         cod unic de înregistrare 13813048, care a fost
seria RT nr. 244693, eliberată de secția 12 poliție la     MIHALACHE RĂZVAN.                        înregistrat sub nr. 272193 din 12.06.2007.
31.10.2002,CNP 2770225420019, în calitate de             Art. 3. După retragere, cesiune și cooptare structura      (90/73816)
asociat unic am hotărât in 11.06.2007:             capitalului va fi următoarea:
  1.Deschiderea unui punct de lucru situat în           LEAGĂN CONSTANTIN - 10 părți sociale
                                reprezentând 50% din capitalul social                     Societatea Comercială
Bucuresti, str. Pictor Hârlescu nr. 3, bl. A6, sc. 2,parter,
                                   MIHALACHE RĂZVAN- 10 părți sociale                   NEOROM MOBILIER - S.R.L.
Ap. 135,sector 2.
  Restul prevederilor actului constitutiv al societății    reprezentând 50% din capitalul social.
                                   Art. 4. Asociații vor participa la profit și pierderi         DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
rămân neschimbate.
   (84/73810)                         proporțional cu aportul la capitalul social.                    DIN 8 IUNIE 2007
                                   Art. 5. Se numește în funcția de administrator pe o
                                periodă nelimitată de timp d-l LEAGĂN CONSTANTIN.          Subscrisa NEOSET BALKANS LIMITED, persoană
      Societatea Comercială                   Art. 6. Se deschide punct de lucru în Constanta, str.    juridică cipriotă, cu sediul social în Cipru, Limassol
   GENERAL SERVICE GRUP 98 - S.R.L.             Marc Aureliu, nr. 31, jud. Constanta.              3030, B-dul Arch Makanos III nr. 199, Neocleus House,
                                   Act sub semnătură privată redactat si listat în 4      înregistrată sub nr. C 731154 la Departamentul
      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              (patru) exemplare originale, lizibile și fără ștersături,    Registrului Societăților de pe lângă Ministerul
                                azi, 28.05.2007.                         Comerțului, Industriei și Turismului al Republicii Cipru,
       DIN DATA DE 04.06.2007                                               reprezentată în temeiul împuternicirii din data de 17 01
                                   (87/73813)
  Subsemnatul MATEI I. CONSTANTIN, de cetățenie                                         2007 și a procesului verbal al Consiliului Directorilor din
română, născut la data de 18.08.1928, în comuna                                         17 01 2007 de către Dl Dimitris Zivopoulos, cetățean
Mirosi, județul Argeș, domiciliat în București, Bd.              Societatea Comercială               grec, născut la data de 19 03 1962 în Grecia, Atena,
Alexandru Obregia, nr. 28, bl. R13, sc. A, et. 2, apt. 11,         LIQUID ADVERTISING - S.R.L.              domiciliat în Grecia, Atena Pagrati, str. Damareos
sector 4, BL seria RX nr. 031727, CNP                                              nr. 14a, identificat cu pașaport nr. AB 0873393 emis de
1280818400208, eliberat de S.15 Politie, la data                   NOTIFICARE                 autoritățile elene la 09 10 2006, în calitate de asociat
18.03.1998, în calitate de asociat unic al S.C.          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     unic al S C NEOROM MOBILIER SRL, denumită în
GENERAL SERVICE GRUP 98 SRL, cu sediul în            București notifică, în conformitate cu prevederile        continuare „Societatea“,
București, Aleea Vârful cu Dor, nr. 30, sector 3,        art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu      Decide prin prezenta
  16                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3356/20.XI.2007
  I Radierea din Registrul Comerțului a sediului        sc. 2, ap. 27, sector 3, identificat cu CI seria RR         3. Se radiază obiectul de activitate prevăzut la art. 5
secundar situat în Piatra Neamț, B-dul Decebal, bloc I     nr. 166715 eliberată de Secția 11 la data de 26 martie      din Actul Constitutiv si se înlocuiește cu următorul text:
4, magazin 92 bis, Județul Neamț.                2001, cu CNP 1761229431538,                   Domeniul principal de activitate este cod CAEN 6024 -
  II În scopul ducerii la îndeplinire a prezentei decizii,     TĂNĂSESCU CLAUDIU-ȘTEFAN, domiciliat în           Transporturi rutiere de mărfuri. Activități secundare:
Cabinetul de avocat „Balaș Adriana“ este împuternicit      București, Ale. Slătioara, nr. 13, bl. C10, sc. D, et. 1,    Cod CAEN 5010 Comerț cu autovehicule; 5020
să reprezinte Societatea în fața Oficiului Registrului     ap. 34, sector 4, identificat cu CI seria RD nr. 224195     întreținerea și repararea autovehiculelor, 5030 Comerț
Comerțului București și a judecătorului delegat, în       eliberată de S.E.P. la data de 25 ianuarie 2002, cu CNP
                                                                 cu piese și accesorii pentru autovehicule; 5040 Comerț
scopul semnăm tuturor documentelor și efectuării        1780616400039 si
tuturor formalităților necesare pentru îndeplinirea                                       cu motociclete, piese și accesorii aferente și reparații;
                                  TRUIA CRISTIAN-ADRIAN, domiciliat in București,
prezentei decizii                                                        5050 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru
                                str. Mihail Sebastian, nr. 139, bl. V74, sc. 1, ap. 11,
   (91/73817)                         sector 5, identificat cu CI seria RT nr. 274819 eliberată    autovehicule; 5131 Comerț cu ridicata al fructelor si
                                de Secția 17 la data de 31 iulie 2003, cu CNP          legumelor; 5132 Comerț cu ridicata al cărnii și
                                1740224416013, asociați ai SC EUROCITY              produselor din came; 5133 Comerț cu ridicată al
       Societatea Comercială
                                CONSULTING INVEST, am hotărât cu unanimitate de         produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor
      COSLYL COMERCIAL - S.R.L.
                                voturi modificarea actului constitutiv astfel: înființarea    combustibile; 5134 Comerț cu ridicată al băuturilor,
      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              unui punct de lucru cu sediul București. B-dul Unirii,      5135 Comerț cu ridicată al produselor din tutun; 5136
                                nr. 55, tronson 1, bl. E4A, sc. 2, et. 2, ap. 31, sector 3.   Comerț cu ridicată al zahărului, ciocolatei și produselor
         NR. 01/08.06.2007                 (94/73820)                         zaharoase; 5137 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai,
  AL S.C. COSLYL COMERCIAL S.R.L.                                               cacao si condimente; 5138 Comerț cu ridicata,
  CU SEDIUL SOCIAL IN MUNICIPIUL                      Societatea Comercială               specializat, al altor alimente, inclusiv pește, crustacee
BUCURESTI, SECTOR 2, STR. BODESTI, NR. 2,                  TRANS SPEED COM - S.R.L.               și moluște; 5139 Comerț cu ridicată, nespecializat, de
  BLOC 29B, SCARA D, ETAJ 8, AP. 167,                                              produse alimentare, băuturi și tutun; 5141 Comerț cu
    J40/458/2006, CU118286895                   HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                ridicată al produselor textile; 5142 Comerț cu ridicata al
  Subsemnatul COSTIN CRISTINEL, cetățean               EXTRAORDINARE A ASOCIAȚILOR                îmbrăcămintei și încălțămintei; 5143 Comerț cu ridicată
român, domiciliat în Municipiul București, sector 2, Str.        S.C TRANS SPEED COM S.R.L.                al aparatelor electrice și de uz gospodăresc, a
Bodești, nr. 2, bloc 29B, scara D, etaj 8, ap. 167,                                       aparatelor de radio și televizoarelor; 5144 Comerț cu
                                          NR. 1/07.06.2007
identificat cu CI seria RD nr. 418891 eliberată la data                                     ridicată al produselor din ceramica, sticlărie, tapete și
de 29.10.2004 de Secția 9 Poliție, CNP              SEDIUL SOCIAL: BUCURESTI, SECTOR 6,              produse de întreținere; 5145 Comerț cu ridicată al
1540502400033 în calitate de asociat unic și                 STR. PASCANI NR. 3,                 produselor cosmetice și de parfumerie; 5146 Comerț
administrator al S.C. COSLYL COMERCIAL S.R.L., cu             BL. D6, SC. B, ET. 3, AP. 17              cu ridicată al produselor farmaceutice; 5147 Comerț cu
sediul social în Municipiul București, sector 2, Str.      NR. INREGISTRARE O.R.C.T.B. J40/3096/1998            ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.;
Bodești, nr. 2, bloc 29B, scara D, etaj 8, ap. 167,       C.U.I.: R10392750, CAPITAL SOCIAL: 1000 LEI
J40/458/2006, CUI 18286895, am decis modificarea                                         5151 Comerț cu ridicata ai combustibililor solizi, lichizi
Actului Constitutiv al societății, astfel: Se schimbă                                      și gazosi și a produselor derivate; 5184 Comerț cu
                                  Asociații: LASCAR VALERIU cu domiciliul în          ridicată al calculatoarelor, echipamentelor periferice și
obiectul principal de activitate al societății - cod CAEN
                                București, str. Pașcani, nr. 3, bl. D6, sc. B, et. 3, ap. 17,  software-ului; 5185 Comerț cu ridicată al altor mașini și
5233 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și
de parfumerie.                         sectorul 6, C.I. seria RT, nr. 203659 eliberată de S.E.P.    echipamente de birou; 5186 Comerț cu ridicată al altor
  (92/73818)                         la data de 28.11.2001, CNP: 1591129400102,
                                                                 componente și echipamente electronice; 5187 Comerț
                                LASCAR CAMELIA cu domiciliul in București str.
                                                                 cu ridicată al altor aparaturi
                                Pașcani, nr. 3, bl. D6, sc. B, et. 3, ap. 17, sectorul 6, C.I.
       Societatea Comercială                                                  utilizate în industrie, comerț și transporturi; 5190 -
                                seria RR, nr. 193261 eliberată de S.E.P. la data de
      COSLYL COMERCIAL - S.R.L.              25.02.2002, CNP: 2610621400151 si MILEA             Comerț cu ridicată al altor produse; 5211 - Comerț cu
                                MIHAELA MARIANA cu domiciliul in București, Aleea        amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
           NOTIFICARE                Parva, nr. 6, bl. C37, sc. 2, et. 5, ap. 65, sectorul 6, C.I.  predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    seria DP, nr. 034638 eliberata de Secția 22 la data de      5212 - Comerț cu amănuntul în magazine
București notifică, în conformitate cu prevederile       14.01.2000, CNP: 2751202323947 întruniți in Adunare       nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    Generala Extraordinara în data de 07.06.2007, ora 11       nealimentare; 6021 Alte transporturi terestre de
modificările și completările ulterioare, depunerea       la sediul social al societății, au hotărât următoarele:     călători, pe baza de grafic; 6022 Transporturi cu taxiuri;
textului actualizat al actului constitutiv al societății      1. La punctul de lucru din București, str. Dobreni,     6023 Transporturi terestre de călători, ocazionale;
comerciale COSLYL COMERCIAL SRL, cu sediul în          nr. 3, bl. P22, sc. 2, ap. 16, sector 6, se completează     6311 Manipulări; 6312 Depozitari; 6321 Alte activități
București, Str. BODEȘTI, nr. 2, bloc 29B, scara D, etaj     obiectul de activitate desfășurată cu: cod CAEN 6340       anexe transporturilor terestre; 6340 Activități ale altor
8, ap. 167, sector 2, înregistrată sub nr. J40/458/2006,    Activități ale altor agenții de transport; 7414 Activități    agenții de transport; 6412 Alte activități de curier (altele
cod unic de înregistrare 18286895, care a fost         de consultanță pentru afaceri și management           decât cele de poștă națională);
înregistrat sub nr. 272229 din 12.06.2007.             2. Se înființează un punct de lucru cu sediul in         Dezvoltare (promovare) imobiliară; 7012
   (93/73819)                         București, str. Serg. Marcu Ion, nr. 6, sector 6, având ca
                                                                 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
                                obiect de activitate cod CAEN 5010 - Comerț cu
                                                                 7020 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
     Societatea Comercială                 autovehicule; 5020 - întreținerea și repararea
                                autovehiculelor; 5030 - Comerț cu piese si accesorii       proprii sau închiriate; 7414 Activități de consultanță
  EUROCITY CONSULTING INVEST - S.R.L.
                                pentru autovehicule; 5040 - Comerț cu motociclete,        pentru afaceri și management.
         HOTĂRÂREA A.G.A                piese și accesorii aferente, și reparații; 5050 - Comerț       4. Se completează articolul 10 din Actul constitutiv
                                cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule;        cu un nou alineat având următorul conținut: „Durata
        NR. 1 DIN 8 IUNIE 2007              6024 - Transporturi rutiere de mărfuri; 6340 Activități     mandatului administratorului numit, dl. LASCAR
 Subsemnații ALEXANDRU CRISTIAN-CORNEL.            ale altor agenții de transport; 7414 - Activități de       VALERIU, este nelimitată“.
domiciliat in București, str. Sold. Ion losif, nr. 1, bl. 3B,  consultanță pentru afaceri și management.               (95/73821)
                          EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti


                                                                                 &JUYDGY|192713]
          şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: publicari_acte@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
             Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relaţii cu publicul, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 şi 410.47.30, fax 410.77.36 şi 410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

  Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3356/20.XI.2007 conţine 16 pagini.                     Preţul: 0,40 lei          ISSN 1220 — 4889

								
To top