2007_3302 - PDF

Document Sample
2007_3302 - PDF Powered By Docstoc
					                                       PA R T E A A I V- A
Anul 175 (XVII) — Nr. 3302                                                               Joi, 15 noiembrie 2007
                            PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI             PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială              2. Prezenta se va publica în Monitorul Oficial al       1. Se închide punctul de lucru situat în Arad, Str.
       ELOREAS H&A - S.R.L.              României ,dupa care se va solicita înscrierea         Cocorilor nr. 24 A, apartament nr. 20, jud. Arad.
                               mențiunilor corespunzătoare la O.R.C Arad.            2. Se deschide punct de lucru în Arad, Platforma
       HOTARÂREA NR.1/2007                (2/68028)                          UTA S.A., Str. Poetului nr. 1/c, Hala nr. 49-53.
  Subsemnatul GRANASI lON, domiciliat în Șiria, str.                                    Prezenta hotărâre se va depune la Registrul
M. KogăIniceanu, nr.1927, jud. Arad, cetățean român,
                                     Societatea Comercială               Comerțului în vederea înregistrării punctului de lucru.
identificat cu CI seria AR nr.281193, eliberat Ia
10.012006/Pol.Pancota, CNP 1640602024686, în              MODELLEISENBAHN - S.R.L.                (4/68030)
calitate de asociat unic la SC ELOREAS SRL, cu sediul
în loc. Șiria, nr.1927, jud. Arad, înregistrată la O.R.C.              HOTĂRÂRE
sub nr. JO2/1838/2005,cod unic de înregistrare RO                                              Societatea Comercială
                                         DIN 02.05.2007
1804461, în baza Hotărârii Asociatului unic din data de                                            ZETROM - S.R.L.
20.04.2007, aduc următoarele modificări Actului          Subscrisa MODELLEISENBAHN GmbH, persoană
Constitutiv:                         juridică austriacă cu sediul în Schwarzstrasse 13-15,
                                                                    HOTĂRÂREA NR.7/2 MAI 2007
  HOTĂRÂRE                         5020 Salzburg, Austria, având cod fiscal FN 265173 k,
  Subsemnatul Granasi Ion cedez la valoarea         reprezentată de dl. Karl Herbert, cetățean austriac,        Adunarea generală a asociaților întrunită la data de
nominală, către Granasi Hanelore Izabella, un număr     născut la data de 18.03.1965, în Salzburg, Austria,      2 mai 2007, prezenți fiind cei trei asociați - BULE
de 20 părți sociale la valoarea nominală de 10 RON      domiciliat    în  5020   Salzburg,    Austria,   PETRU, domiciliat in Arad, str. Godeanu nr. 6, bl. 252,
fiecare,împreună cu toate drepturile și obligațiile care   Bayerhamerstrasse, 15/4, posesor al pașaportului nr.
                                                              et. 1, ap. 6, jud. Arad, identificat prin C.I. seria AR nr.
derivă din calitatea de deținător al părților        B03412596, eliberat de autoritățile austriece la data de
                                                              135428, eliberată la 08.11.2002 de Poliția Arad, CNP
sociale.Totodată, declar ca cedez părțile sociale cu titlu  21.05.1997, în baza hotărârii din data de 27.04.2007,
gratuit.                           în calitate de asociat unic al societății;           1571128020011, POPESCU LAURENȚIU, domiciliat in
  Subsemnata Granasi Hanelore Izabella preiau          Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor adunării generale   Arad, Aleea Azuga, nr. 2, bl.E, sc. A, ap. 14, jud. Arad,
părțile sociale de la cedentul Granasi Ion, un număr de   azi, la sediul societății;                   identificat prin CI. seria AR nr. 214895, eliberata la
20 părți sociale la valoarea nominală de 10 RON         În temeiul actului constitutiv al societății și al Legii  02.06.2004 de Poliția Arad, CNP 1600209400174, si
fiecare, împreună cu toate drepturile și obligațiile care  nr.31/1990, cu unanimitate de voturi am decis:         LUPȘA SORIN-EUGEN, domiciliat in Arad, Str.
derivă din calitatea de deținător al părților          Se extinde fondul de comerț al societății cu punctul
                                                              Griviței, bl. 62, sc.A. et. 2, ap. 10, jud. Arad, identificat
sociale.Totodată, declar ca părțile sociale sunt cu titlu  de lucru situat în Arad, Zona Industrială Micalaca Est,
gratuit                                                           cu CI. seria AR nr. 020443, eliberată la 24.02.2000 de
                               f.n., jud. Arad.
  Se revocă administratorul GRANASI ION și se          Prezenta hotărâre se va înregistra în Registrul      Poliția Arad, CNP 1640713020023, lucrând in
numește GRANASI HANELORE IZABELLA.              Comerțului,                          îndeplinirea atribuțiilor prevăzute in actul constitutiv al
  Totodată, declar ca sunt de acord cu prezentul act,      (3/68029)                         S.C.”ZETROM “ S.R.L. cu unanimitate de voturi,
prezenta se va publica in Monitorul Oficial al României,                                  adoptă prezenta
după care se va solicita înscrierea mențiunilor
                                                                HOTĂRÂRE
corespunzătoare la ORC Arad și se vor încunoștința             Societatea Comercială
organele administrației financiare.                                               1. Se completează obiectul secundar de activitate al
                                      ROSKO TEXTIL - S.R.L.
   (1/68027)                                                       societății cu următoarea activitate: 602-Alte
                                          HOTĂRÂRE                transporturi terestre; 6024-Transporturi rutiere de
                                                              mărfuri.
        Societatea Comercială                       DIN 16.05.2007
                                                                2. Se prelungește durata sediului social pe o
         PACIFIC - S.R.L.                 Subscrisa DBApparel Nederland B.V., persoană       perioada nelimitata si se precizează adresa sediului
                               juridică olandeză, cu sediul în Olanda, Olmenlaan 30
                                                              după cum urmează: Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr.60-76,
       HOTĂRÂREA NR.1/2007              A, 1404 DG Bussum, înregistrată la Camera de Comerț
                               din Gooi -en Eemland sub numărul 33288831,           bl..U.6, ap. 17/A, jud. Arad.
   Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în
actul constitutiv al societății ,subsemnatul Simo      reprezentată de d-na Savici Ioana, cetățean român,         3. Se precizează datele de identificare ale
Fulop,domiciliat în Arad,str. Ștefan Tenetchi        domiciliată în Arad, Piața Sporturilor nr.9, bl.24, apt.42,  asociatului POPESCU LAURENȚIU, conform datelor
3,jud.Arad,posesor al CI seria AR nr. 323113,elib. de    posesoare a CI. seria AR nr. 343338, eliberată de       din preambulul prezentei hotărâri.
Pol. Arad la data de 22.01.2007 ;CNP 1531002020085,     Poliția Arad la 14.05.2007, în baza hotărîrii asociatului     4. În baza prezentei hotărâri, se va redacta actul
în calitate de asociat unic și reprezentant al societății,  unic din data de 16.04.2007, în calitate de asociat unic    constitutiv, care va fi supus darii de data certa.
azi, 18.05.2007, adopt prezenta               al societății;
                                                                5. După darea de data certa, se va solicita operarea
  HOTĂRÂRE                           Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor adunării generale
                               întrunită la sediul societății; în considerarea actului    mențiunilor corespunzătoare în Registrul Comerțului,
  1. Se deschide un punct de lucru in Arad, str. Ștefan
Tenetchi 2/11,conform contractului de comodat        constitutiv al societății, a Legii nr.31/1990 privind     prin grija căruia va fi indeplinita si publicitatea legala.
încheiat care se va derula pe perioada nedeterminată.    societățile comerciale, am hotărât următoarele:          (5/68031)
  2                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3302/15.XI.2007
       Societatea Comercială                    Societatea Comercială                seria AR nr.300754, eliberată la data de 12.07.2006 de
       MYRA SUPORT - S.R.L.                  ADI CONSTRUCT SERVICE - S.R.L.              SPCLEP Arad, CNP 2840411020099.
                                                                 2.Asociatul BOIȚ CLAUDIU-MARIUS cesionează
       HOTĂRÂREA NR. 1/2007                    HOTĂRÂRE NR.2/20.05.2007              cu titlu gratuit asociatei cooptate, 19 (nouăsprezece)
    Subsemnata JOCHENS MYRA MARIA                Subsemnații Soica Adrian Ioan, cetățean român,       părți sociale a cate 10 (zece) lei fiecare.
CORNELIA, domiciliată în Olanda, Str. Hanekinder, nr.     domiciliat în Andrei Saguna, nr. 15, jud. Arad,           3. Ca urmare, capitalul social al societății rămâne la
9, NG Etten-Leur, identificată prin Pașaport Seria ND     identificat prin CI seria AR nr. 317018 eliberat de către    valoarea inițială de 200 (douăsute) lei, divizat în 20
nr. 7820520, eliberat la 24.02.2003 de aut. Olandeze,     Politia mun. Arad, CNP 1821122020101 și Soica Leu        (douăzeci) părți sociale a câte 10 (zece) lei fiecare,
precum si COREMANS KOEN ELISABETH JACOBUS           Liviu, cetățean român, domiciliat în Andrei Saguna, nr.     asociatul BOIȚ CLAUDIU MARIUS deținând 1 (una)
domiciliat în Olanda, Vlaanderbos,nr. 21, Ls.Etten      15, jud. Arad, identificat prin Bl seria DK nr. 614257     parte socială în valoare de 10 (zece) lei, reprezentând
Leur, identificat prin Pașaport Seria P NLD nr. ND      eliberat de către Poliția mun. Arad, CNP            5 % din capitalul social, iar asociata cooptată BOIȚ
6067124, eliberat la 22.01.2003 de aut. olandeze, în     1570621020044 asociați ai S.C. ADI CONSTRUCT          DACIANA-RAMONA deținând un număr de 19
reprezentarea asociatului persoana juridică          SERVICE S.R.L., lucrând în îndeplinirea atribuțiilor      (nouăsprezece) părți sociale a cîte 10 (zece) lei fiecare
ROEMLAND HOLDING BV, cu sediul in Olanda,                                           în valoare totală de 190 (unasutanouăzeci) lei,
                               adunării generale a asociaților, în considerarea actului
Boerendijk 27, 4793 RT Fijnaart, în baza Hotărârii nr. 2                                   reprezentând 95 % din capitalul social.
                               constitutiv și a actelor de funcționare ale societății:
din 24.05.2007, azi 25.05.2007 adopt prezenta                                           4. Se revocă din funcția de administrator al societății
                                 HOTĂRÂM
hotărâre:                                                           dl. BOIȚ CLAUDIU MARIUS, urmând ca atribuțiile de
                                 1) Deschiderea punctului de lucru al S.C. ADI
  1. Se modifică sediul societății de la adresa din Șos.                                  administrare și reprezentare a societății să fie
                               CONSTRUCT SERVICE S.R.L. situat in loc. Brad, Str.
Arad-Iratosu, Km. 16, Bl. G, ap. 2, Sat. Iratosu, Com.                                    îndeplinite de asociata BOIȚ DACIANA-RAMONA.
                               Avram Iancu, nr. 18, județul Hunedoara, imobil înscris
Iratosu, Jud. Arad si se stabilește la adresa din Com.                                      5. În baza prezentei hotărâri, se va redacta actul
Iratosu, Șoseaua Arad- Iratosu, km. 16, camera 3, et.     in CF nr. 1830/3 Brad, pentru activitățile: 5147 - Comerț
                               cu ridicata al altor bunuri de consum,             constitutiv al societății, care se va depune la Oficiul
1, Jud. Arad, imobil înscris în CF. nr. 1621-Iratos.
                               nealimentare,n.c.a.; 5190 - Comerț cu ridicata al altor     Registrului Comerțului împreună cu hotărârea în
Spațiul este deținut in baza Contractului de închiriere
                               produse; 5212 - Comerț cu amănuntul in magazine         vederea înscrierii de mențiuni.
nr. 12/15.05.2007.
                               nespecializate, cu vânzare predominanta de produse          (11/68037)
  2. Urmare a modificării de mai sus, se rescrie actul
constitutiv al societății, adaptat situației create.     nealimentare; 5244 - Comerț cu amănuntul al mobilei,
  3. În baza prezentei hotărâri, se va redacta actul    al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic;
                               5246 - Comerț cu amănuntul cu articole de fierărie, cu            Societatea Comercială
constitutiv, care va fi supus darii de data certa.
  4. După darea de dată certă, se va solicita operarea   articole din sticlă și cu cele pentru vopsit.               PROXIM PSIHOTEST - S.R.L.
mențiunilor corespunzătoare in Registrul Comerțului,       2) Prezenta se va publica in Monitorul Oficial al
prin grija căruia va fi îndeplinită și publicitatea legală.  României.                                   HOTĂRÂREA NR. 1/2007
   (6/68032)                           (9/68035)                            Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în
                                                               actul constitutiv al societății, subsemnații DUGHI
                                      Societatea Comercială               TIBERIU- SANDU, domiciliat în Arad, str. Maria Cunțan
        Societatea Comercială                  LA COMMERCIALE IMEX - S.R.L.              nr. 11, jud. Arad, identificat cu B.I. seria AR nr. 317021,
        NORD STATD - S.R.L.                                              eliberat la data de 30.11.2006 de SPCLEP Arad, CNP
                                          HOTĂRÂREA                 1740125023622, BORNEA CORINA- LARISA,
        HOTĂRÂREA NR.1/2007                                              domiciliata in Arad, str. Abrud nr. 110, bl. 121, ap. 1,
                                 ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
   Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în                                    jud.Arad, identificata cu CI. seria AR nr.033870,
                                      DIN 27.02.2007
Statutul societății, la data de 28.05.2007, prezenta fiind                                  eliberata la 25.07.2000 de Politia Arad, CNP
asociata MEDINTU ARDENITA, domiciliată în Arad,          Subsemnații BERTOTTI GIUSEPPE LORENZO,           2730606020049 si BORNEA NICOLAE, domiciliat in
str. Mitropolit Andrei Saguna, nr.60, jud. Arad,       cetățean italian, născut în Italia, Cuorgne (TO), la data    Arad, str.Emanoil Gojdu nr. 3, ap. 2, jud.Arad,
identificata cu CI. seria AR nr.009702, eliberată la     de 01.07.1946, domiciliat în Italia, Busano (TO), Via      identificat cu C.I. seria AR nr. 237416, eliberata la
22.09.1999 de Pol. Arad, având CNP:              Maioletti, nr. 38, identificat cu pașaport nr. E 866531     15.11.2004 de Politia Arad, CNP 1700131020012, în
2641129020026, adoptă prezenta                eliberat de autoritățile italiene la data de 04.02.2006 și   calitate de asociați ai S.C. “PROXIM PSIHOTEST”
  HOTĂRÂRE                         GIACOLETTO FUL VIO GUALTIERO, cetățean italian,         S.R.L., azi, 28.05.2007, adoptăm prezenta hotărâre:
  1. Se extinde fondul de comerț al societății prin     născut în Italia, Forno Canavese (TO), la data de          1. Începând cu data de 28.05.2007, se retrag din
înființarea unui punct de lucru situat la adresa din Arad,  29.10.1956, domiciliat în Italia, Forno Canavese (TO),     societate asociații BORNEA CORINA- LARISA si
str. General Dragalina, nr. 25, jud. Arad, imobil înscris   Frazione Vieta, nr. 2, identificat cu carte de identitate    BORNEA NICOLAE, aceștia cesionând, cu titlu gratuit,
in CF nr. 53613-Arad, -Terasa S.C.”ASTORIA” S.A.,       nr. AJ 1699803 eliberat de autoritățile italiene la data    părțile sociale pe care le dețin în capitalul social,
clădirea cazinoului.                     de 26.01.2004, asociați ai S.C. LA COMMERCIALE         precum și toate drepturile lor asupra societății, către
  2. După semnarea actelor, se va solicita operarea     IMEX S.R.L., cu sediul social în municipiul Arad, Str.     asociatul DUGHI TIBERIU- SANDU, renunțând
mențiunilor corespunzătoare în Registrul Comerțului,     Steagului nr. 1, jud. Arad, cod poștal 310262, cod unic     totodată, la orice funcție si calitate deținute până în
prin grija căruia va fi îndeplinită și publicitatea legală.  de înregistrare: 16204899, nr. de ordine in registrul      prezent.
   (7/68033)                        comerțului: J02/384/04.03.2004, întruniți în Adunare         2. Cele 10 (zece) părți sociale a câte 10 (zece) lei
                               Generală Extraordinară, luăm următoarea decizie:        fiecare parte, valorând 100 (unasuta) lei, deținute de
                                 Art.unic Suspendarea activității firmei va continua     către asociații BORNEA CORINA- LARISA si BORNEA
       Societatea Comercială              pe o perioadă de încă 2 ani, începând cu data de 28       NICOLAE, revin prin cesionare asociatului DUGHI
       KOEN SUPORT - S.R.L.              februarie 2007 până în data de 28 februarie 2009.        TIBERIU- SANDU, care va continua activitatea
                                 Încheiată astăzi 27 februarie 2007 la sediul        societății, în calitate de asociat unic, după cum
        HOTĂRÂREA NR 1/2007              societății, în 5 exemplare originale.              urmează: asociata BORNEA CORINA- LARISA
   Subsemnatul COREMANS KOEN ELISABETH              (10/68036)                         cesionează 5 (cinci) părți sociale a cate 10 (zece) lei
JACOBUS domiciliat în Olanda, Vlaanderbos, nr. 21,                                      fiecare parte, valorând 50 (cincizeci) lei, iar asociatul
Ls. Etten Leur, identificat prin Pașaport Seria P NLD nr.                                   BORNEA NICOLAE cesionează 5 (cinci) părți sociale a
ND 6067124, eliberat la 22.01.2003 de Aut. Olandeze,             Societatea Comercială              câte 10 (zece) lei fiecare parte, valorând 50 (cincizeci)
în nume propriu si in reprezentarea asociatului              VAN TAXI EXPRES - S.R.L.              lei.
persoana juridică ROEMLAND HOLDING BV, cu
                                                                  3. Urmare celor de mai sus, capitalul social al
sediul în Olanda, Boerendijk 27, 4793 RT Fijnaart, în            HOTĂRÂREA NR.1/2007               societății rămâne la valoarea totală de 200 (douasute)
baza Hotărârii nr. 1 din 24.05.2007, azi 25.05.2007
                                  Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în     lei, în întregime aport în numerar, divizat in 20
adopt prezenta hotărâre:
                               statutul de funcționare al societății, subsemnatul BOIȚ     (douăzeci) părți sociale cu o valoare de 10 (zece) lei
  1. Se modifică sediul societății de la adresa din Șos.
Arad-Iratosu, Km. 16, Bl. G, ap. 1, Sat. Iratosu, Com.    CLAUDIU-MARIUS, domiciliat in Arad, str. Zărandului,      fiecare, care aparțin în totalitate și exclusiv asociatului
Iratosu, Jud. Arad și se stabilește la adresa din Com.    nr.45, jud.Arad, posesor al CI. seria AR nr.183359,       unic DUGHI TIBERIU- SANDU.
Iratosu, Șoseaua Arad- Iratosu, km. 16, camera 2, et.     eliberată de Poliția Arad, CNP 1771201020042, în           4. Se revocă din funcția de administrator si
1, Jud. Arad, imobil înscris in CF. nr. 1621-Iratos.     calitate de asociat unic si reprezentant al S.C. “VAN      reprezentant al societății asociatul BORNEA
Spațiul este deținut in baza Contractului de inchiriere    TAXI EXPRES” S.R.L., in prezenta d-nei BOIȚ           NICOLAE, aceste atribuții urmând a fi îndeplinite in
nr. 11/15.05.2007.                      DACIANA-RAMONA, care si-a manifestat interesul de        continuare numai de către asociatul unic DUGHI
  2. Urmare a modificării de mai sus, se rescrie actul   a deveni asociat al acestei societăți, astăzi 18 mai      TIBERIU- SANDU, pe termen nelimitat, pana la
constitutiv al societății, adaptat situației create.     2007, adopt prezenta:                      revocare.
  3. În baza prezentei hotărâri, se va redacta actul      HOTĂRÂRE                             5.Se modifică sediul societății de la adresa din Arad,
constitutiv, care va fi supus dării de data certă.        1.Începând cu data prezentei, se cooptează, ca        str. Abrud nr. 110, bloc 121, ap. 1, jud. Arad, si se
  4 .După darea de dată certă, se va solicita operarea   asociat în S.C. “VAN TAXI EXPRES” S.R.L., d-na BOIȚ       stabilește la adresa din Roșia Nouă nr. 71, jud. Arad,
mențiunilor corespunzătoare in Registrul Comerțului,     DACIANA-RAMONA, de cetățenie română, născută la         imobil inscris in C.F. nr. 1248- Roșia.
prin grija căruia va fi îndeplinită și publicitatea legală.  data de 11.04.1984 în mun. Arad, jud. Arad, domiciliată       6. Se modifica denumirea societății in aceea de S.C.
   (8/68034)                        în Arad, str. Crișului nr.9, jud. Arad, identificată cu CI.   „MONTANISIA PLUS” S.R.L.
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3302/15.XI.2007                                       3
  7. Se modifica domeniul principal si activitatea        1. Începând cu data de 28.05.2007 se suspendă         societății, asa cum rezultă din bilanțul contabil legal
principala a societății, după cum urmează:           activitatea societății, pe o perioada nedeterminată.       înregistrat la data semnării prezentei Hotărâri.
  - Domeniul principal este: 732-Cercetare-           2. Prezenta se va publica în Monitorul Oficial al         Art. 2. Asociatul BYZETA S.R.L., persoana juridică
dezvoltare în științe sociale și umaniste;           României, după care se va solicita înscrierea           de naționalitate italiană, cesionează la valoarea
  -Activitatea principala este: 7320-Cercetare-        mențiunilor corespunzătoare la O.R.C. Arad.            nominală, către dl. FAZI PAOLO, 1(una) parte socială,
dezvoltare în științe sociale și umaniste;             (15/68041)                          reprezentând 5 % din capitalul social total, iar către
  8.Se radiază din obiectul de activitate al societății                                     dl.DE LUCA MARIA CONCETTA, 2 părți sociale,
activitățile cuprinse la codurile 8514 si 7460.                                         reprezentând 10 % din capitalul social total. Asociații
  9. Actul constitutiv al societății se modifica conform          Societatea Comercială                cesionari sunt de acord sa preia partea ce le revine din
celor ce rezulta din prezenta si se rescrie in condițiile        NEW EVENTS FASHION - S.R.L.               participarea la capital, beneficii si pierderi, precum și
                                                                 partea ce le revine din activul si pasivul societății, așa
unei societăți cu asociat unic.
                                       HOTĂRÂREA NR. 9 / 2007               cum rezultă din bilanțul contabil legal înregistrat la data
  10. În baza prezentei hotărâri, se va redacta actul
                                  Lucrând la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în      semnării prezentei Hotărâri.
constitutiv al societății, după care vor fi depuse la
                                statutul de funcționare al societății, subsemnatul          Art. 3. Ca urmare a modificărilor privind asociații,
Registrul Comerțului Arad în vederea operării
                                VITTORIO BONA, domiciliat în Italia, Monastier Di         cele 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare parte socială,
mențiunilor corespunzătoare.
                                Treviso, str. Pralongo, 34/G, act de identitate tip P.A.     reprezentând capitalul social total în suma de 200 lei,
  (12/68038)                                                          sunt distribuite astfel: -BYZETA S.R.L., persoană
                                seria P nr. 516701, eliberat la 16.12.1996 de autoritățile
                                Italiene, în calitate de asociat unic si reprezentant al     juridică de naționalitate italiană, are vărsata, în
                                societății, azi, 01.02.2007, adopt prezenta            numerar, suma de 70 lei, reprezentând un număr de 7
       Societatea Comercială                                               părți sociale a câte 10 lei fiecare parte socială,
                                  HOTĂRÂRE
       ROMIMPEX DORO - S.R.L.                1. Se închide punctul de lucru din Arad, str. Andrei     participând la constituirea capitalului social, precum și
                                Saguna nr. 81/85 începând cu data de 01.02.2007.         la beneficii si pierderi în proporție de 35%; -DE LUCA
     HOTARAREA ASOCIATULUI UNIC                                               MARIA CONCETTA, are vărsată, în numerar, suma de
                                  (16/68042)
                                                                 100 lei, reprezentând un număr de 10 părți sociale a
        NR.1 D I N 28.05.2007
                                                                 câte 10 lei, fiecare parte socială, participând la
  Subsemnata CZANK MARIA, de cetățenie română,                Societatea Comercială               constituirea capitalului social, precum și la beneficii și
născută la 12.07.1948, în loc Rovine, jud Arad,                 GARDENIA - S.R.L.                pierderi în proporție de 50 %; si -FAZI PAOLO, are
domiciliată în loc Peregu Mare, nr 247, județul Arad,                                      vărsata, în numerar, suma de 30 lei, reprezentând un
posesoare a C I seria AR nr 260244/14.06.2005,                HOTĂRÂREA NR. 1/2007                număr de 3 părți sociale a câte 10 lei fiecare parte
eliberat de pol Arad, având CNP 2480712020022, în                                        socială, participând la constituirea capitalului social,
                                  Subsemnatul, IZER EKREM, cetățean Turc,
calitate de asociat unic a societății comerciale        domiciliat TEMPORAR în com. Paulis, nr. 444, jud.         precum și la beneficii și pierderi în proporție de 15 %.
„ROMIMPEX DORO” SRL persoană juridică română,         Arad, născ. la data de 01.01.1960 in Turcia, identificat       Art. 5. De comun acord asociații stabilesc ca
având sediul în loc Peregu Mare, nr. 247, jud Arad,      cu permis de ședere nr. 0069132, elib. De Arad la data      prezenta HOTĂRÂRE ține loc de contract de cesiune si
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe     de 28.02.06, în calitate de asociat unic si reprezentant     ca prin semnarea ei s-au respectat prevederile art.11
lângă Tribunalul Arad sub nr J/02/598/2005, CUI RO       al S.C. „GARDENIA” S.R.L., cu datele de identificare       alin.(2) din Actul Constitutiv.
15870511, în adunarea generală din data de azi am       din antet, ADOPT Hot. Nr. 1/2007 prin care Actul           Art. 6. Se revocă din funcția de administrator si
hotarât următoarele                      constitutiv al societății se modifică după cum urmează      reprezentant dl.PREVITALI GIOVANNI. Totodată se
  Art. 1. Se deschide un punct de lucru al societății în     Art. unic Se ÎNCHIDE PUNCT DE LUCRU din mun.         descarcă de gestiune administratorul revocat.
București, str. Fântânica nr.36, sector 2, conform       Arad, Str. Cocorilor nr. 73, intravilan situată în CF nr.       Art.7.Restul prevederilor Actului Constitutiv nu se
                                18449 Arad.                            schimbă.
contractului de prestări servicii nr 14 din data de
                                  Prezenta Hotărâre a fost adoptată în scopul            Art. 8. Întocmită în limba română, prin grija
29.05.2007, încheiat pe o perioada de 7 luni, începând
                                completării în mod corespunzător a Actului Constitutiv,      asociaților, toți cetățeni italieni cunoscători ai limbii
cu data de 29.05.2007 până la data de 31.12.2007
                                iar celelalte dispoziții rămân neschimbate.            române, sub semnătura privată, în conformitate cu
  Drept pentru care am adoptat prezenta hotărâre,
                                  Redactat în 4 exemplare, astăzi, 11 mai 2007.         prevederile art.204 alin.(1), din Legea nr.31/ 1990
urmând ca după îndeplinirea cerințelor legale de
                                  (17/68043)                          privind societățile comerciale, republicata, cu
publicitate să se solicite efectuarea mențiunilor la                                       modificări ulterioare.
Oficiul Registrului Comerțului.                                                   Art.9.Prezenta Hotărâre se va menționa în registrul
   (13/68039)                                                         comerțului teritorial, prin grija căruia se va face si
                                       Societatea Comercială
                                       BYZ IMOBILIARE - S.R.L.               publicitatea legala in Monitorul Oficial al României.
        Societatea Comercială                                                 (18/68044)
        ARĂDEANCA - S.A.                       HOTĂRÂREA NR.1/ 2007
                                  Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute in
         HOTĂRÂREA NR. 5                                                       Societatea Comercială
                                Actul Constitutiv, subsemnații, BYZETA S.R.L.,
                                                                      BYZ TECHNO HABITAT - S.R.L.
  DIN 20 APRILIE, A ADUNĂRII GENERALE             persoană juridică de naționalitate italiana, cu sediul
  ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETAȚII             social în Italia, Riva Del Garda (TN), Loc. San Tomaso,
                                                                        HOTĂRÂREA NR.1/ 2007
   COMERCIALE ARĂDEANCA - S.A.               nr. 35, CAP 38066, cod fiscal 01961840228 si numărul
                                de înregistrare in R.E.A.Trento- 190579, reprezentată         Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute in
  Se revocă administratorul Manate Daniel,                                           Actul Constitutiv, subsemnații, BYZETA S.R.L.,
                                de dl.BRESCIANI ROBERTO, domiciliat în Italia, Arco,
luându-se act de demisia acestuia din funcție.                                          persoană juridică de naționalitate italiana, cu sediul
                                Pta. ltalia, nr. 8, posesor al CI. seria AJ, nr. 7545452/
  Se alege administrator doamna Suciu Maria, durata      2004, emisă de autoritățile italiene competente, DE        social în Italia, Riva Del Garda (TN), Loc. San Tomaso,
mandatului fiind de 4 ani, din 20.04.2007 până în anul     LUCA MARIA CONCETTA, domiciliat în Italia, Cusago,        nr.35, CAP 38066, cod fiscal 01961840228 și numărul
2011.                             str. Varese, nr. 5, legitimat cu C.I. seria AJ, nr. 8283586/   de înregistrare in R.E.A.Trento- 190579, reprezentată
  HOTĂRÂREA NR. 7.2.                     22.10.03, eliberată de autoritățile italine competente,      de dl. BRESCIANI ROBERTO, domiciliat în Italia, Arco,
  Se prelungește cu încă 4 ani mandatul            FAZI PAOLO, domiciliat în Italia, Riva del Garda (TN),      Pta. ltalia, nr. 8, posesor al C.I. seria AJ, nr. 7545452/
administratorilor Neacsiu Dana și Finata Octavian.       str.Monte Englo, nr. 5/A, legitimat cu C.I. seria AH, nr.     2004, emisă de autoritățile italiene competente și S.C.
  Durata mandatului președintelui C.A. - Neacsiu       8315084/ 15.04.03, emisă de autoritățile italiene         “SACIR GROUP“ S.R.L., persoană juridică de
Dana este din 20.04.2007 până în anul 2011.          competente si PREVITALI GIOVANNI, domiciliat în          naționalitate română, având sediul social in Arad, bd.
  Durata mandatului vicepreședintelui C.A. - Finata      Italia, San Maurizio D’Opaglio, str. Bellosta, nr. 2,       V. Milea, nr. 29, jud. Arad, număr înregistrare în
Octavian este din 20.04.2007 până în anul 2011.        legitimat cu CI. seria AG, nr. 05837746/ 09.03.01,        registrul comerțului teritorial J 02/2083/2005 și C.U.I.-
  (14/68040)                         emisa de autoritățile italiene competente, in calitate de     R 18170628, reprezentată de dl.DE LUCA FRANCO,
                                asociați ai societății identificate in antet, legal constituiți  domiciliat în Italia, Basiglio (Ml), str. Verdi-Res. Ontani,
                                in Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților, azi       nr. 511, legitimat cu CI. seria AM, nr.6843779/
        Societatea Comercială              30.05.2007, în unanimitate, în Italia, adoptăm          17.09.05, emisă de autoritățile italiene competente, în
                                următoarea                            calitate de asociați ai societății identificate în antet,
       ADOLF JUNIOR - S.R.L.
                                  Art. 1 .Asociatul PREVITALI GIOVANNI se retrage        legal constituiți în Adunarea Generală Extraordinara a
                                definitiv din societate si cesionează, la valoarea        Asociaților, azi 30-05-2007, în unanimitate, în Italia,
       HOTĂRÂREA NR. 1/2007
                                nominală, părțile sociale pe care le deține, respectiv, 2     adoptăm următoarea
  Subsemnata Iovanovici Paula-Daniela, domiciliată      părți sociale reprezentând 10% din capitalul social         HOTĂRÂRE:
în Arad, Str. Andrei Saguna, nr. 95, ap.1, Jud. Arad,     total, către dl.DE LUCA MARIA CONCETTA. Asociatul          Art.1.Asociatul BYZETA S.R.L. se retrage definitiv
posesoare a CI seria AR nr. 001510, eliberata la        cedent declara ca nu mai are nici o pretenție, de nici o     din societate și cesionează, la valoarea nominala, toate
27.04.1999 de Politia Arad, CNP 2701022020035, în       natură, față de societate sau fata de asociații rămași.      părțile sociale pe care le deține, respectiv, 201 părți
calitate de asociat unic și reprezentant al societății, azi,  Asociatul cesionar este de acord sa preia partea ce-i       sociale reprezentând 67% din capitalul social total,
28.05.2007, adopt prezenta                   revine din participarea la capital, beneficii si pierderi,    către S.C.”SACIR GROUP”S.R.L. Asociatul cedent
  HOTĂRÂRE                          precum și partea ce-i revine din activul si pasivul        declara că nu mai are nici o pretenție, de nici o natura,
  4                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3302/15.XI.2007
față de societate sau față de asociatul rămas. Asociatul    Modificarea obiectului de activitate prin adăugarea             Societatea Comercială
cesionar este de acord cu cesiunea și preia întreaga     următoarelor activități:                             FALNIC - S.R.L.
participare la capital, beneficii și pierderi, precum si    927 - Alte activități recreative
întreg activul si pasivul societății, așa cum rezultă din    9271 - Jocuri de noroc și pariuri                          DECIZIA
bilanțul contabil legal înregistrat la data semnării
                                702 - Închirierea și subînchirierea bunurilor
prezentei Hotărâri.                                                          ASOCIATULUI UNIC AL
  Art. 2. Ca urmare a modificărilor privind asociații,   imobiliare proprii sau închiriate
                                                                S.C. “FALNIC” S.R.L. ÎNMATRICULATA
cele 300 părți sociale a câte 10 lei fiecare parte socială,   7020 - Închirierea și subînchirierea bunurilor
                                                                LA REGISTRUL COMERTULUI BRASOV
reprezentând capitalul social total în suma de 3.000 lei,   imobiliare proprii sau închiriate
                                                                    SUB NR. J08/2097/1994
sunt subscrise și vărsate de asociatul unic, S.C.        Arad, 29.05.2007
“SACIR GROUP”S.R.L., căreia îi aparțin în totalitate si                                    COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO 6184913
                                 (21/68047)
exclusiv beneficiile societății, precum și toate riscurile
                                                                       DATA DE 23.05.2007
și consecințele pierderilor, până la limita capitalului
social subscris.                                                        Subsemnatul DOS DOREL, cetățean român,
                                       Societatea Comercială
  Art.5.De comun acord asociații stabilesc ca                                       născut la data de 25.02.1959 în comuna Teaca, județul
prezenta HOTĂRÂRE ține loc de contract de cesiune si         A.S.P. DECOR CONFORT - S.R.L.
                                                              Bistrița Nasaud, domiciliat in municipiul Brașov, str.
ca prin semnarea ei s-au respectat prevederile art. 11
                                   DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1            Constantin Lacea nr. 23, județul Brașov, CNP
alin.(2) din Actul Constitutiv.
                                                              1590225080040, asociat unic și administrator al SC
  Art.6. Se revocă din funcția de administrator si       Subsemnata POP OLIMPIA, cetățean român,
reprezentant dl.BRESCIANI ROBERTO.                                             FALNIC SRL, cu sediul în municipiul Brașov, str.
                               născută la data de 20.06.1954 în sat Arpașu de Jos,
  Art7. Restul prevederilor Actului Constitutiv nu se                                   Octavian Goga nr. 11, bl. 201, sc. A, ap. 9, județul
                               jud. Sibiu, CNP 2540620082451, domiciliată în sat
schimbă.                                                          Brașov, societate înregistrata la Registrul Comerțului
                               Calbor (corn. Beclean), nr. 249, jud. Brașov, posesoare
  Art.8. Întocmită, în limba română, prin grija                                      Brașov, sub nr. J08/2097/1994, CUI RO 6184913, în
asociaților, toți cetățeni italieni cunoscători ai limbii   a CI-BV-331594/Pol Făgăraș/17.03.2004, în calitate de
                               asociat unic al S.C. “A.S.P. DECOR CONFORT”          baza dispozițiilor Legii 31/1990, republicată și
române, sub semnătura privată, în conformitate cu
                               S.R.L., persoana juridică română, J08/1458/2005,       modificată prin Legea 441/2006 și a actului constitutiv
prevederile art.204 alin.(1), din Legea nr.31/ 1990
privind societățile comerciale, republicata, cu        C.U.I.: 17676016, cu sediul în Calbor, nr. 249, jud.     al societății,
modificări ulterioare.                    Brașov, capital social: 200 lei, am decis:            hotărăsc următoarele:
  Art. 9. Prezenta Hotărâre se va menționa în registrul    1. Extinderea obiectului de activitate: 1411 -        Art. 1. Subsemnatul DOS DOREL, mă retrag din
comerțului teritorial prin grija caruia se va face și                                    societate prin cedarea unui număr de 20 părți sociale a
                               extracția pietrei pentru construcții; 1412 - extracția
publicitatea legala în Monitorul Oficial al României.                                    câte 10 lei fiecare, in valoare totala de 200 lei,
                               pietrei calcaroase, ghipsului și a cretei; 1421 - extracția
   (19/68045)
                               pietrișului și nisipului; 1422 - extracția argilei și     cesionarului ROSCA CRISTIAN CLAUDIU, cetățean
                               caolinului; 5523 - alte mijloace de cazare; 5552 - alte    român, născut la data de 18.03.1967 în municipiul
        Societatea Comercială             unități de preparare a hranei; 5530 - restaurante; 5540    Tarnaveni, județul Mureș, domiciliat în municipiul
        VICHI & LIVIU - S.R.L.             - baruri; 6312 - depozitări;                 Brașov, str. Avram lancu nr. 56, județul Brașov, CNP
                                 Actele constitutive ale societății se modifică în mod   1670318080020. Prețul cesiunii a fost achitat anterior
           HOTĂRÂREA                corespunzător. Prezentul înscris sub semnătura        perfectării actului.
        NR 1 DIN 29.05.2007              privată s-a redactat în conformitate cu art. 204, alin.     Cesiunea se face liberă de sarcini sau procese
  Lucrând la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în     1/Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,       Art. 2 Urmarea celor de mai sus societatea
Actul Constitutiv al societății, subsemnații, TOMSE      republicata, și s-a procesat in 4 (patru) exemplare      comerciala FALNIC SRL are un capital social suma de
OVIDIU CĂLIN, cetățean român, născut la data de        originale, astăzi 31.05.2007                 200 lei, divizat în 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare și
26.10.1974, în Mun Beiuș, județul Bihor, domiciliat în      (22/68048)                        care aparține noului asociat unic ROSCA CRISTIAN
loc Vladimirescu, str. Progresului, nr. 87-89 ,bl B 5,                                   CLAUDIU.
ap.27, jud Arad CNP :1741026051110 și TICIU MARIA,
                                                                Art. 3. Funcția de administrator cu puteri depline al
cetățean român, născută la data de 27.04.1981, în              Societatea Comercială
oraș Abrud, jud Alba, domiciliată în oraș Arad, str. Ale.                                  societății comerciale va fi îndeplinita cu puteri depline,
                                   A.S.P. DECOR CONFORT - S.R.L.             în continuare de domnul DOS DOREL.
Ulise, nr. 7,bl Y12,sc C,ap 20, jud Arad, CNP:
2810427015565, asociați în cadrul societății mai sus                                      Art. 4. Se recodifică următoarele obiecte de
                                          NOTIFICARE
menționate, în cadrul Adunării Generale a Asociaților                                    activitate ale societății:
din data de 29.05.2007, adoptam prezenta             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă          codul 5021- codul 5020 Întreținerea și repararea
  HOTĂRÂRE:                         Tribunalul Brașov notifică, în conformitate cu        autovehiculelor (fara resapare și recondiționare de
  Articol unic. Se extinde fondul de comerț al societății  prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
cu deschiderea unui punct de lucru în loc. Arad, str.                                    pneuri)
                               republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Brezoianu, Nr. 5, jud Arad, avînd ca obiect de activitate                                   codul 5041- codul 5040 Comerț cu motociclete,
                               depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
(5211)-Comerț cu amănuntul în magazine                                           piese și accesorii aferente, și reparații
nespecializate cu vânzare predominanta de produse       societății comerciale A.S.P. DECOR CONFORT SRL,
                                                                codul 5541, 5542- codul 5540 Baruri
alimentare, băuturi și tutun, conform cu contractul de    cu sediul în SAT CALBOR, COMUNA BECLEAN, județ
                                                                Prevederile prezentei Hotărâri vor face obiectul
închiriere anexat.                      Brașov, nr. 249, înregistrată sub nr. J 8/1458/2005, cod
                                                              noului Act constitutiv al societății și a Contractului de
  Redactată în 4 exemplare originale.            unic de înregistrare 17676016, care a fost înregistrat
  Arad la 29.05.2007                                                    societate care se vor redacta conform modificărilor
                               sub nr.36457 din 04.06.2007.
  (20/68046)                                                       ulterioare ale Legii 31/1990, și căruia i se va da o noua
                                 (23/68049)
                                                              formă.
                                                                (25/68051)
        Societatea Comercială
                                       Societatea Comercială
        NIVANE FOOD - S.R.L.
                                         AS OIL - S.R.L.
                                                                      Societatea Comercială
       HOTĂRÂREA NR.1 / 2007
                                          HOTĂRÂRE                          FALNIC - S.R.L.
    ASOCIATII SC NIVANE FOOD SRL:
                                 Subsemnatul Ardelean Sorin Dan, domiciliat in
  VETRO IOAN, domiciliat în Municipiul Arad, str.                                                NOTIFICARE
                               Brașov, str. Alexandru cel Bun nr. 21 Bl. F 16, et. 2
Abrud, nr. 107, bl. 124, ap. 55, jud Arad, identificat cu                                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
CI seria AR, nr. 137021/2002 emis de poliția         ap. 10, posesor al CI. seria BV nr. 125084, CNP
                               1561127080014, În calitate de asociat unic la S.C AS     Tribunalul Brașov notifică, în conformitate cu
Municipiului Arad, având CNP 1720527020073
  TURTOI NICU, domiciliat în Municipiul Arad, str.      OIL SRL, cu sediul in str. Alexandru cel Bun nr. 21, BI.   prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
Andrei Mureșanu, nr. 3-7, sc. B, et. 4, ap. 13, identificat  F16 ,et.2, ap.10, înregistrată la Registrul Comerțului cu   republicată, cu modificările și completările ulterioare,
cu CI seria AR, nr. 344530/2007, eliberat de SPCLEP      nr. J08/672/07.03.2007, Cod Unic de înregistrare       depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
Arad, CNP 1790324182843                    21294138, cod CAEN 7487, am hotărât să deschid un       societății comerciale FALNIC SRL cu sediul în
  TURTOI ION domiciliat în Țicleni, str. Petroliștilor,                                  MUNICIPIUL BRAȘOV, județ Brașov, Str. OCTAVIAN
                               punct de lucru la PETROM V - 4 DARSTE, la adresa
nr. 624, jud Gorj, posesor al CI seria GY, nr.
                               DN1, Km 165, județul Brașov, în baza Convenției        GOGA, nr.11, bloc 201, scara A, ap.9, înregistrată sub
053012/2001 eliberat de poliția Târgu Cărbunești, CNP
1861021180034                         pentru Operarea Stației de Distribuție a Carburanților,    nr. J8/2097/1994, cod unic de înregistrare 6184913,
  întruniți în Adunarea Generală, luând în discuție     încheiata cu S.C. PETROM SA.                 care a fost înregistrat sub nr. 36109 din 04.06.2007.
diversificarea activității HOTĂRĂSC                (24/68050)                          (26/68052)
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3302/15.XI.2007                                   5
        Societatea Comercială              privată s-a redactat în conformitate cu art. 204, alin. 1          Societatea Comercială
       FARMACIA A.D.N. - S.R.L.             din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale          NAVIMO ROUMANIE - S.R.L.
                                (republicată) și s-a procesat în 4 (patru) exemplare
   HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A              originale, astăzi 30.05.2007                           NOTIFICARE
    ASOCIAȚILOR, NR. 1/01.06.2007                (29/68055)
                                                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
 S.C FARMACIA A.D.N. S.R.L., J08/1957/1991,
                                                              Tribunalul Brașov notifică, în conformitate cu
       CUI: 1129748;
                                      Societatea Comercială             prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
  SEDIU: SACELE, PIATA LIBERTATII, NR.30,                GESIDIMA PRODCOM - S.R.L.             republicată, cu modificările și completările ulterioare,
       JUDETUL BRASOV
                                                              depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
  Subsemnatele DOMOKOS ZORICA, cetățean                      NOTIFICARE
                                                              societății comerciale NAVIMO ROUMANIE SRL, cu
român, născută la data de 17.05.1951 în Brașov, jud.        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă       sediul în MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, județ Brașov,Str.
Brașov, domiciliată în mun. Săcele, Bld. Brașovului,      Tribunalul Brașov notifică, în conformitate cu
nr.160, jud. Brașov, posesoare CI seria BV nr.                                       NEGOIU, nr.153, înregistrată sub nr. J8/2922/2005,
                                prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
509189/02.04.2007 - SPCLEP Săcele, CNP                                           cod unic de înregistrare 18174689, care a fost
                                republicată, cu modificările și completările ulterioare,
2510517084459, ANTON ALEXANDRINA, cetățean           depunerea textului actualizat al actului constitutiv al   înregistrat sub nr.36445 din 04.06.2007.
român, născută la data de 26.07.1952 în Săcele, jud.                                      (33/68059)
                                societății comerciale GESIDIMA PRODCOM SRL, cu
Brașov, domiciliată în mun. Săcele, str. Darie Magheru,
                                sediul în MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, județ Brașov,
nr.2B, jud. Brașov, posesoare CI seria BV nr.
                                Str.TABACARI, bloc 4, scara D, ap.1, înregistrată sub
400471/06.04.2005 - Mun. Săcele, CNP
                                nr. J8/36/1995, cod unic de înregistrare 7074366, care           Societatea Comercială
2520726084457 si NITESCU ALEXANDRINA,
                                a fost înregistrat sub nr.36443 din 04.06.2007.              S.T.S. TRADING - S.R.L.
cetățean român, născută la data de 15.12.1955 în com.
Dobirlau, jud. Covasna, domiciliată în mun. Săcele, str.      (30/68056)
Petofi Sandor, nr. 45, jud. Brașov, posesoare CI seria                                         HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR
BV nr.083537/13.03.2000 - Orș. Săcele, CNP                                            S.C. S.T.S. TRADING S.R.L. BRASOV,
2551215084456, în calitate de asociați, am hotărât:             Societatea Comercială
                                                                    STR. CARPATILOR, NR. 24
  Art.1: Se schimbă obiectul principal de activitate în:          GHINDEAFARM - S.R.L.
                                                               INREGISTRATA LA OFICIUL REGISTRULUI
5231 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice.
Obiectul de activitate 5232 Comerț cu amănuntul al           DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1           COMERTULUI BRASOV SUB NR. J08/1584/1997
articolelor medicale și ortopedice va face parte din              DIN 30.05.2007                 COD UNIC DE INREGISTRARE 10041938
activitățile secundare ale societății.               Subsemnata GHINDEA LIVIA, cetățean român,         Adunarea Generală a Asociaților SC S.T.S.
  Prevederile prezentei hotărâri vor face obiectul      născută la data de 13.09.1982 în Făgăraș, jud. Brașov,   TRADING SRL, întrunită în ședința extraordinară, a
noului act constitutiv al societății, care se         CNP 2820913081817, domiciliată în Făgăraș, B-dul
reactualizează conform modificărilor la Legea 31/1990,                                   hotărât pe data de 15.05.2007 în conformitate cu
                                Unirii, bl. 4, sc. A, ap. 1, jud. Brașov, posesoare a CI-
prin aceasta i se va da o noua formă.                                           prevederile Legii 31/1990, privind societățile
                                BV-217881/Pol. Făgăraș/26.06.2002, în calitate de
   (27/68053)                        asociat unic al S.C. “ GHINDEAFARM” S.R.L.,         comerciale și ale Actului Constitutiv al societății,
                                persoană juridică română, J08/2030/2006, C.U.I.:      următoarele:
                                18974525, cu sediul în Făgăraș, B-dul Unirii, bl. 4, ap.    1. Se mută sediul social al societății din localitatea
        Societatea Comercială
                                1, jud. Brașov, capital social: 200 lei, am decis:     Brașov, Str. Carpaților, nr. 24, județul Brașov, in Brașov,
       FARMACIA A.D.N. - S.R.L.
                                  1. Deschiderea unui punct de lucru în Sercaita, nr.   str. Oltului nr. 2, județul Brașov.
                                237, jud. Brașov;
           NOTIFICARE                                               2. Se autorizează la Oficiul Registrului Comerțului
                                  Actele constitutive ale societății se modifică în mod
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă                                       Brașov activitățile prevăzute în actul constitutiv
                                corespunzător. Prezentul înscris sub semnătura
Tribunalul Brașov notifică, în conformitate cu                                       codificate CAEN astfel:
                                privată s-a redactat în conformitate cu art. 204, alin. 1
prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,                                     4521- Construcții de clădiri și lucrări de geniu
                                din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                (republicată) și s-a procesat în 4 (patru) exemplare      4525 - Alte lucrări speciale de construcții
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                                originale, astăzi data de 30.05.2007              3. Statutul societății autentificat sub nr.
societății comerciale FARMACIA A.D.N. SRL, cu sediul
în MUNICIPIUL SĂCELE, județ Brașov, PIAȚA              (31/68057)                       252/30.06.1997 și Contractul de societate autentificat
LIBERTĂȚII, nr.30, înregistrată sub nr. J8/1957/1991,                                   sub nr. 253/30.06.1997 la BNP Batranu Elena se
cod unic de înregistrare 1129748, care a fost înregistrat                                 înlocuiesc cu Actul Constitutiv întocmit sub semnătură
sub nr. 36125 din 04.06.2007.                        Societatea Comercială
                                     NAVIMO ROUMANIE - S.R.L             privată la data de 15.05.2007.
  (28/68054)
                                                               4. Se împuternicește D-na Banescu Ionela Iolanda,
                                    DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 3           domiciliată în Brașov, str. Zizinului, nr. 18, bloc 35,
       Societatea Comercială                Subscrisa “FINANCIERE NAVIMO SAS”, persoana       scara D, ap. 15, identificată cu CI seria BV, nr.094379,
      GESIDIMA PRODCOM - S.R.L.              juridică franceză, societate pe acțiuni simplificată,    eliberată de Politia Brașov la data de 02.06.2000, cu
                                înmatriculată în Registrul Comerțului și Societăților din  efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea
    DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1             Lorient sub nr. B 478 180 201 din 07.10.2004, având     îndeplinirii, pe lângă Oficiul Registrului Comerțului
   Subsemnatul DRAGHICI GHEORGHE, cetățean          sediul social în Franța, 15, Rue Ingenieur Verriere, BP
                                                              Brașov, a formalităților de publicitate și opozabilitate
român, născut la data de 09.10.1951 în Făgaraș, jud.      435, 56325 Lorient, capital social 8.846.600 Euro, legal
Brașov, CNP 1511009082413, domiciliat în Făgăraș,                                     față de terți a prezentei hotărâri.
                                reprezentată de Jean-Marie Leonard Paepegaey, prin
str. Tabacari, bl. 4, sc. D, ap. 1, jud. Brașov, posesor al  împuternicit Torok Janos, cetățean român, născut la       (34/68060)
BI-GR-532692/Pol. Făgăraș/21.07.1995, în calitate de      data de 12.12.1971 în Sercaia, jud. Brașov, CNP
asociat unic al S.C. “GESIDIMA PRODCOM”S.R.L.,         1711212082411, domiciliat în Fagaras, str.
persoană juridică română, J08/36/1995, C.U.I.:         Panseluțelor, nr. 6 B, jud. Brașov, posesor al CI-BV-            Societatea Comercială
7074366, cu sediul în Făgăraș, str. Tăbăcari, bl. 4, sc.    329487/Pol. Făgăraș/05.03.2004, conform Deciziei              S.T.S. TRADING - S.R.L.
D, ap. 1, jud. Brașov, capital social: 200 lei, am decis:   asociatului unic FINANCIERE NAVIMO SAS” din
  - extinderea obiectului de activitate: 5212 - comerț,   23.02.2007, în calitate de asociat unic al S.C. “NAVIMO              NOTIFICARE
cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
                                ROUMANIE’’S.R.L., persoană juridică română,
predominantă de produse; 5523 - alte mijloace de                                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                J08/2922/2005, C.U.I.: 18174689, cu sediul în
cazare; 5530 - restaurante; 4511 - demolarea                                        Tribunalul Brașov notifică, în conformitate cu
                                Făgăraș, str. Negoiu, nr. 151, Biroul Nr. 4, jud. Brașov,
construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere;
                                capital social: 443.750 lei, am decis:           prevederile art.204 alin.(5) din Legea nr.31/1990,
4521 - construcții de clădiri și lucrări de geniu;4522 -
                                 1. Schimbarea sediului social la următoarea adresă:   republicată, cu modificările și completările ulterioare,
lucrări de invelitori, șarpante și terase la construcții;
4525 - alte lucrări speciale de construcții; 4531 - lucrări  Făgăraș, str. Negoiu, nr. 153, jud. Brașov         depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
de instalații electrice; 4533-lucrări de instalații tehnico-   Actele constitutive ale societății se modifică în mod  societății comerciale S.T.S. TRADING SRL, cu sediul
sanitare; 4534 - alte lucrări de instalații; 4542 - lucrări  corespunzător. Prezentul înscris sub semnătură
                                                              în MUNICIPIUL BRAȘOV, str. CARPAȚILOR, nr.
de tâmplarie și dulgherie; 4543 - lucrări de pardosire și   privată s-a redactat în conformitate cu art. 204, alin.
                                                              24,județ Brașov, înregistrată sub nr. J08/1584/1997,
placare a pereților; 4544 - lucrări de vopsitorie,       1/Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
                                republicată, și s-a procesat în 4 (patru) exemplare     cod unic de înregistrare 10041938 care a fost
zugrăveli și montări de geamuri;
  Actele constitutive ale societății se modifică în mod   originale, astăzi 30.05.2007.                inregistrat sub nr. 35628/01.06.2007.
corespunzător. Prezentul înscris sub semnătura           (32/68058)                         (35/68061)
  6                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3302/15.XI.2007
        Societatea Comercială                      Societatea Comercială               11.05.2007,în conformitate cu Lg.31/1990, republicată,
        TAPODESIGN - S.R.L.                        SEVERMIND - S.A.                 emite prezenta:
                                                                    HOTĂRÂRE
        HOTĂRÂRE ASOCIAȚI                  ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR                  Art.1.- Se aprobă situația financiară anuală aferentă
  Subsemnatul TAMPA NICOLAE OLIVIU, domiciliat           HOTĂRÂREA NR.1 DIN 11.05.2007                anului 2006, a SC MESACONS SA, conform bilanțului
in Brașov Str. Olteniei Nr. 21, Et. 1, Ap 2, posesor al CI      Adunarea Generală a Acționarilor de la SC           societății. Nu se acordă dividende pentru anul 2006,
seria BV Nr. 347493, CNP 1740116080011             SEVERMIND SA înregistrată la ORC Mehedinți cu nr.         profitul fiind repartizat către conturile „ rezerve “ și
  Și                              J25/243/1991, având CUI RO 1606243, cu sediul în          „rezerve legale”
  Subsemnata TAMPA ADINA( înainte de căsătorie         Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr.132, Mehedinți,         Art.2 - Se aprobă prelungirea cu 4 ani, de la data de
TOFAN ADINA) domiciliată în Brasov,Str. Olteniei Nr.      întrunită în ședință ordinară din data de 11.05.2007.       11.05.2007 până la data de 11.05.2011, a mandatelor
21, Et. 1, Ap. 2, posesoare a CI seria BV Nr. 347490,        Având în vedere punctele 1 și 2 ale ordinii de zi din     administratorilor:
CNP 2771129080039                        procesul-verbal nr. 1 al ședinței din data de             Ing. Giuca Trandafir legitimat cu CI seria MH nr.
  În calitate de asociați cu părți egale la S.C.        11.05.2007, în conformitate cu Lg.31/1990,             229020
TAPODESIGN SRL, societate comercială aflată în         republicată, emite prezenta:                      Ing. Giuca Mihaela legitimată cu CI seria Mh
Brașov, Str. Olteniei Nr.21, Et. 1, Ap. 2, înscrisă la       HOTĂRÂRE                            nr.229921
                                  Art.1. - Se aproba situația financiară anuală aferenta       Tătaru Gabriela legitimată cu Bl seria DB nr 358260
Registrul Comerțului Brașov sub numărul
                                anului 2006, a SC SEVERMIND SA, conform bilanțului           Art. 3. Se revocă mandatul cenzorului Gheorghe
J08/455/2004; CUI RO 16200544,
                                societății. Nu se acordă dividende pentru anul 2006,        Cristina Anemona și se înlocuiește cu cenzorul Dobre
  Am hotărât în urma adunării generale din data de
                                profitul fiind repartizat către conturile „ rezerve “ și      Rodica
23.05.2007, deschiderea unui punct de lucru în Brașov
                                „rezerve legale”                            - Se aprobă Comisia de cenzori formată din:
Str. Georghe Doja Nr.22, pe baza contractului de
                                  Art. 2 - Se aprobă prelungirea cu 4 ani, de la data de       1 Nețoiu Lavinia - economist și expert contabil -
închiriere Nr. 0107 din data de 23.05.2007.
                                11.05.2007 până la data de 11.05.2011, a mandatelor        legitimată cu CI seria MH, nr. 047393;
  (36/68062)                         administratorilor:                           2.Mema Mihaela - contabil, legitimată cu CI seria
                                  Ing. Giuca Trandafir legitimat cu CI seria MH nr.       Mh nr177244;
                                229020                                 3. Dobre Rodica - contabil, legitimată cu CI seria MH
        Societatea Comercială                Ing. Giuca Mihaela legitimată cu CI seria MH
         VEST RENT - S.R.L.                                                nr. 226642; Mandatul cenzorilor este de 3 ani și începe
                                nr.229921
                                                                  de la data de 11.05.2007 până la 11.05.2010
                                  Tătaru Gabriela legitimată cu Bl seria DB nr 358260
             DECIZIA                                                    Art. 4 - Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri va
                                  Art. 3 Se revocă mandatul cenzorului Viașu Maria și
                                                                  fi făcută de către Dl. Giuca Trandafir, președinte
     ASOCIATULUI UNIC AL                  se înlocuiește cu cenzorul Căldărușe Rodica
                                                                  Consiliu Administrație al SC MESACONS SA.
     S.C.VEST RENT S.R.L.                    - Se aprobă Comisia de cenzori formată din:
                                                                     (41/68067)
  BRASOV, STR. CARPATILOR, NR. 24                 1. Nețoiu Lavinia - economist și expert contabil -
                                legitimată cu CI seria MH, nr. 047393;
 INREGISTRATA LA OFICIUL REGISTRULUI
                                  2. Mema Mihaela - contabil, legitimată cu CI seria
COMERTULUI BRASOV SUB NR. J08/484/2002                                                      Societatea Comercială
                                MH nr177244;
 COD UNIC DE INREGISTRARE 14581540                                                         UNICONS - S.A.
                                  3. Căldărușe Rodica - legitimată cu CI seria TM
   Subsemnata,Stinghe Simona Monica, domiciliată       nr.229330;
în Brașov, str. Printre Grădini, nr. 8C, identificată cu CI     Mandatul cenzorilor este de 3 ani și începe de la                HOTARAREA NR. 17
seria BV, nr. 054689, în calitate de asociat unic al S.C.    data de 11.05.2007 până la 11.05.2010                  Adunarea Generala a Acționarilor de la S.C.
Vest Rent SRL, am decis pe data de 15.05.2007, in          Art. 4 - Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri va    UNICONS S.A. întrunită în ședința ordinară în data de
conformitate cu prevederile Legii 31/1990, privind       fi făcută de către Dl. Giuca Trandafir, Președinte         13.04.2007 la sediul societății, în Drobeta Tr-Severin,
societățile comerciale și ale Actului Constitutiv al      Consiliu Administrație al SC SEVERMIND SA.             str.l.C.Brătianu nr.44, în conformitate cu prevederile
societății, următoarele hotărâri:                   (39/68065)                          Legii nr.31/1990 cu modificările și completările
  1. Se mută sediul social al societății din localitatea                                     ulterioare, precum și a procesului verbal al Adunării
Brașov, Str. Carpaților, nr. 24, județul Brașov, în Brașov,                                    Generale a Acționarilor din data de mai sus:
Str. Oltului nr. 2, județul Brașov.                       Societatea Comercială                 HOTĂRĂȘTE:
  2. Se numește în funcția de administrator unic                MESACONS - S.A.                   Art. 1. Aproba alegerea cenzorilor supleanți, după
începând cu data de 01.06.2007, pe o perioada de 4                                         cum urmează:
ani, dl. Stinghe Neculae, domiciliat în Brașov, str.        „ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ                  1. Bucur Nicolae
Printre Grădini, 8B, jud. Brașov, născut la data de             A ACȚIONARILOR”                      2. Doinea Ovidia
20.11.1956 în mun. Brașov, jud. Brașov, posesor al CI                                         3. Naidan Nicolae
                                            HOTĂRÂRE
seria BV, nr. 054690, eliberată de Politia Brașov la                                          Art. 2 Pentru îndeplinirea formalităților cerute de
10.08.1999, CNP1561120080121                          NUMARUL 1 / 19.05.2006               lege cu privire la autentificare, înregistrarea la O.R.C.
  3. Actul de constituire a societății autentificat sub nr.    ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A               și publicarea în Monitorul Oficial a prezentei Hotărâri
523/12.03.2002 la BNP Bogdan Viorica se înlocuieste       ACȚIONARILOR de la S.C. MESACONS S.A., cu             se împuternicește domnul Trutan Marian, care se
cu Actul Constitutiv întocmit sub semnătură privată la     sediul în Drobeta-Turnu Severin, str. Constructorului       legitimează cu B.l. seria B.R. nr.089699 eliberat de
data de 15.05.2007.                       nr. 1 s-a întrunit în ședință extraordinară în data de       Poliția Tr.Severin la data de 21.10.1985.
  4. Se împuterniceste D-na Bănescu Ionela Iolanda,      19.05.2006 la sediul societății.                     (42/68068)
domiciliată in Brașov, str. Zizinului, nr. 18, bloc 35,      Având în vedere prevederile Procesului-Verbal al
scara D, ap. 15, identificată cu CI seria BV, nr.094379,    A.G.E.A. din data de 19.05.2006 se emite prezenta:
eliberată de Politia Brașov la data de 02.06.2000, cu       HOTĂRÂRE                                    Societatea Comercială
efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea        1. Se aprobă delegarea către Consiliul de                     ASTRA - S.A.
îndeplinirii, pe langa Oficiul Registrului Comerțului      Administrație a exercițiului atribuțiilor prevăzute de art.
Brașov, a formalităților de publicitate și opozabilitate    113 lit b), c), f), g) și j) în conformitate cu prevederile art.         HOTĂRÂREA NR.1/2007
fată de terți a prezentei hotărâri.               114 din Legea 31/1990.
                                                                    Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
   (37/68063)                          Prezenta s-a încheiat în două exemplare azi
                                                                  S.C.ASTRA S.A. cu sediul in str.Decebal, nr.12,
                                19.05.2006.
                                                                  întrunită în ședința ordinară din 30.03.2007, în temeiul
                                  (40/68066)
                                                                  Legii 31/1990, al contractului și statutului societății,
        Societatea Comercială                                                 HOTĂRĂȘTE:
         VEST RENT - S.R.L.                                                  Art. 1. Aprobă raportul de gestiune al Consiliului de
                                         Societatea Comercială
                                                                  Administrație, raportul comisiei de cenzori și
           NOTIFICARE                         MESACONS - S.A.
                                                                  descărcarea de gestiune.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă                                             Art. 2. Aproba bilanțul contabil, contul de profit și
                                  ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Tribunalul Brașov notifică, în conformitate cu                                           pierdere pe anul 2006.
prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,           HOTĂRÂREA NR.1 DIN 11.05.2007                 Art. 3. Aproba repartizarea profitului net pe anul
republicată, cu modificările și completările ulterioare,      Adunarea Generală a Acționarilor de la SC           2006, în suma de 26.628,26 lei în contul de dividende
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     MESACONS SA înregistrată la ORC Mehedinți cu nr.          de plată cuvenite acționarilor.
societății comerciale VEST RENT SRL, cu sediul în        J25/273/1991, avînd CUI RO 1606162, cu sediul în            Art. 4. Se prelungește mandatul de cenzor pe o
MUNICIPIUL BRAȘOV, județ Brașov, Str. OLTULUI          Drobeta-Turnu Severin, str. Dr. Saidac nr.24,           perioada de 3 ani al d-nei Raducanu Lidia Florina,
nr.2, înregistrată sub nr. J8/484/2002, cod unic de       Mehedinți, întrunită în ședință ordinară din data de        născuta la data 23.01.1971, în loc.Drobeta Turnu
înregistrare 14581540, care a fost înregistrat sub       11.05.2007.                            Severin, jud. Mehedinti, CNP 2710123250541,
nr.35636 din 01.06.2007.                      Având în vedere punctele 1 și 2 ale ordinii de zi din      domiciliată în Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti,
  (38/68064)                         procesul-verbal nr. 1 al ședinței din data de           B-dul T. Vladimirescu, nr.97.
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3302/15.XI.2007                                    7
  Art. 5. Se revocă din calitatea de cenzor la S.C.             Societatea Comercială                    Societatea Comercială
ASTRA S.A. d-na Marghescu Victoria, născută la data               ECRO - S.R.L.                     KUADRA INDUSTRIE - S.R.L.
de 12.09.1954, in loc. Prunișor, jud. Mehedinti.
  Art. 6. Se numește în calitate de cenzor la                     ANUNȚ                             ANUNȚ
S.C.ASTRA S.A. pentru o durata a mandatului de 3 ani,       În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990       În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
d-na Ghina-Pantelimon Rodica, născută la data de       privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
28.07.1975, în loc. Drobeta Turnu Severin, C.N.P.       Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
                               că firma ECRO S.R.L.,                     că firma
2750728250564, domiciliată în Dr. Tr. Severin,
                                 având numărul de ordine în registrul comerțului        KUADRA INDUSTRIE S.R.L.,
str.Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, apt. 20,
                               J40/5244/1999 și codul unic de înregistrare 11827560,      având numărul de ordine în registrul comerțului
cetățenia română, act de identitate CI. seria MH nr.
                               cu cererea înregistrată sub nr. 263512 din 07.06.2007,    J40/293/2004 și codul unic de înregistrare 16036760,
056603 eliberat de Pol. Dr. Tr. Severin la data de                                     cu cererea înregistrată sub nr. 263806 din 07.06.2007,
09.11.2000.                          a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
                                                              a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
  Art. 7. Pentru îndeplinirea formalităților cerute de    exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
                                                              exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
                               raportul administratorilor/directoratului, raportul
lege cu privire la prezenta hotărâre, împuternicește pe                                   raportul administratorilor/directoratului, raportul
                               cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
Popescu Maria, care se legitimează cu CI. seria MH nr.                                   cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
                               adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
149076 eliberat de Pol. Dr. Tr. Severin.                                          adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
                               anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.          anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
  (43/68069)
                                  (47/66121)                          (51/66125)
        Societatea Comercială
      A.B.C. CONSTRUCT S.R.L.                     Societatea Comercială                    Societatea Comercială
                                      PINUM PRODUCTIE - S.A.                   A & G MED TRADING - S.R.L.
             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990                  ANUNȚ                             ANUNȚ
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului       În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990        În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
că firma A.B.C. CONSTRUCT 2010 S.R.L.,            Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
  având numărul de ordine în registrul comerțului      că firma PINUM PRODUCTIE S.A.,                că firma
J40/6199/2002 și codul unic de înregistrare 14764431,      având numărul de ordine în registrul comerțului        A & G MED TRADING S.R.L.,
cu cererea înregistrată sub nr. 263107 din 07.06.2007,    J40/15928/1991 și codul unic de înregistrare 2636498,      având numărul de ordine în registrul comerțului
a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru    cu cererea înregistrată sub nr. 263724 din 07.06.2007,    J40/6573/1997 și codul unic de înregistrare 9717409,
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de   a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru    cu cererea înregistrată sub nr. 263902 din 07.06.2007,
raportul administratorilor/directoratului, raportul      exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de   a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
                               raportul administratorilor/directoratului, raportul      exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
                               cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     raportul administratorilor/directoratului, raportul
adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
                               adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră  cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
                                                              adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
  (44/66118)                        anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
                                                              anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
                                  (48/66122)
                                                                 (52/66126)

        Societatea Comercială
                                      Societatea Comercială
  IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT - S.R.L.                                                   Societatea Comercială
                                     NUSCO IMOBILIARA - S.R.L.
                                                                      INTERSOFEX - S.R.L.
             ANUNȚ
                                            ANUNȚ
                                                                           ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
                                 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990       În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
                               privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
                               Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
că firma IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.,          că firma NUSCO IMOBILIARA S.R.L.,               că firma
  având numărul de ordine în registrul comerțului        având numărul de ordine în registrul comerțului        INTERSOFEX S.R.L.,
J40/2292/1991 și codul unic de înregistrare 398284, cu    J40/10478/1997 și codul unic de înregistrare           având numărul de ordine în registrul comerțului
cererea înregistrată sub nr. 263226 din 07.06.2007, a     10061498, cu cererea înregistrată sub nr. 263760 din     J40/10487/1992 și codul unic de înregistrare 413384,
depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru     07.06.2007, a depus copie de pe situațiile financiare     cu cererea înregistrată sub nr. 263977 din 07.06.2007,
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de   anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 -        a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
raportul administratorilor/directoratului, raportul      31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/      exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,  raportul administratorilor/directoratului, raportul
adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră  procesul-verbal al adunării generale a asociaților/      cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.          acționarilor și are o cifră anuală de afaceri de peste 10   adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
                               milioane lei.                         anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
  (45/66119)
                                  (49/66123)                          (53/66127)


        Societatea Comercială
                                       Societatea Comercială                    Societatea Comercială
       RCS COMISIONAR - S.A.                                                   KGK KONSIMPEX - S.R.L.
                                       ARAX - IMPEX - S.R.L.
             ANUNȚ                                                            ANUNȚ
                                            ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990                                      În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
                                 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului                                     privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
                               privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă                                    Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
                               Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
că firma RCS COMISIONAR S.A.,                                                că firma
                               că firma ARAX - IMPEX S.R.L.,
  având numărul de ordine în registrul comerțului                                       KGK KONSIMPEX S.R.L.,
                                 având numărul de ordine în registrul comerțului        având numărul de ordine în registrul comerțului
J40/1814/1998 și codul unic de înregistrare 10255613,
                               J40/25952/1994 și codul unic de înregistrare 6642620,     J40/25636/1994 și codul unic de înregistrare 6614700,
cu cererea înregistrată sub nr. 263407 din 07.06.2007,    cu cererea înregistrată sub nr. 263803 din 07.06.2007,    cu cererea înregistrată sub nr. 264214 din 07.06.2007,
a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru    a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru    a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de   exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de   exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
raportul administratorilor/directoratului, raportul      raportul administratorilor/directoratului, raportul      raportul administratorilor/directoratului, raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră  adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră  adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.          anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.          anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
  (46/66120)                           (50/66124)                          (54/66128)
  8                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3302/15.XI.2007
      Societatea Comercială                       Societatea Comercială                    Societatea Comercială
    GERRY WEBER SUPPORT - S.R.L.                    FILDAS TRADING - S.R.L.                    TECHO ROMÂNIA - S.R.L.

             ANUNȚ                             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990       În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990       În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
că firma                           că firma                           că firma
  GERRY WEBER SUPPORT S.R.L.,                  FILDAS TRADING S.R.L.,                    TECHO ROMÂNIA S.R.L.,
  având numărul de ordine în registrul comerțului        având numărul de ordine în registrul comerțului        având numărul de ordine în registrul comerțului
J40/3195/1999 și codul unic de înregistrare 11648246,     J40/24499/1993 și codul unic de înregistrare 4851409,     J40/4750/1997 și codul unic de înregistrare 9526450,
cu cererea înregistrată sub nr. 264295 din 07.06.2007,    cu cererea înregistrată sub nr. 265490 din 07.06.2007,    cu cererea înregistrată sub nr. 265908 din 07.06.2007,
a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru    a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru    a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de   exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de   exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
raportul administratorilor/directoratului, raportul      raportul administratorilor/directoratului, raportul      raportul administratorilor/directoratului, raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră                                 adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
                               adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.                                         anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
                               anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
   (55/66129)                                                         (63/66137)
                                  (59/66133)


     Societeatea Comercială                                                     Societatea Comercială
                                      Societatea Comercială
  ORLANDO IMPORT-EXPORT 2001 - S.R.L.                                               S&D PHARMA (ROMÂNIA) - S.R.L.
                                      ORANGE ROMÂNIA - S.A.

             ANUNȚ                                                            ANUNȚ
                                            ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990                                       În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
                                 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990     privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă                                    Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
                               Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     că firma
că firma                           că firma
  ORLANDO IMPORT-EXPORT 2001 S.R.L.,                                             S&D PHARMA (ROMÂNIA) S.R.L.,
                                 ORANGE ROMÂNIA S.A.,                     având numărul de ordine în registrul comerțului
  având numărul de ordine în registrul comerțului        având numărul de ordine în registrul comerțului
J40/23995/1994 și codul unic de înregistrare 6561746,                                    J40/4464/1997 și codul unic de înregistrare 9503073,
                               J40/10178/1996 și codul unic de înregistrare 9010105,     cu cererea înregistrată sub nr. 266054 din 08.06.2007,
cu cererea înregistrată sub nr. 264525 din 07.06.2007,    cu cererea înregistrată sub nr. 265521 din 07.06.2007,    a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
                               a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru    exercițiul financiar 01.01.2005 - 31.12.2005, însoțite de
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
                               exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de   raportul administratorilor/directoratului, raportul
raportul administratorilor/directoratului, raportul
                               raportul administratorilor/directoratului, raportul      cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
                               cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
                               adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră  anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
                               anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.            (64/66138)
   (56/66130)
                                  (60/66134)

                                                                     Societatea Comercială
       Societatea Comercială
                                       Societatea Comercială                   ONDULINE MATERIALE DE
      FCC CONSTRUCCION - S.A.
                                       ANTREFRIG - S.R.L.                     CONSTRUCȚII - S.R.L.
             ANUNȚ
                                            ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
                                 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990       În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
                               privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
                               Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
că firma
                               că firma                           că firma
  FCC CONSTRUCCION S.A. BARCELONA
                                 ANTREFRIG S.R.L.,                       ONDULINE MATERIALE DE CONSTRUCȚII
SUCURSALA BUCUREȘTI,
                                 având numărul de ordine în registrul comerțului      S.R.L.,
  având numărul de ordine în registrul comerțului
                               J40/15434/1993 și codul unic de înregistrare 4570560,      având numărul de ordine în registrul comerțului
J40/21384/2004 și codul unic de înregistrare                                        J40/7021/1994 și codul unic de înregistrare 5541163,
17060007, cu cererea înregistrată sub nr. 264619 din     cu cererea înregistrată sub nr. 265635 din 07.06.2007,
                               a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru    cu cererea înregistrată sub nr. 266163 din 08.06.2007,
07.06.2007, a depus copie de pe situațiile financiare                                    a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 -        exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
                               raportul administratorilor/directoratului, raportul      exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/                                     raportul administratorilor/directoratului, raportul
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,  cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
                               adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră  cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
procesul-verbal al adunării generale a asociaților/                                     adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
acționarilor și are o cifră anuală de afaceri de peste    anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
                                                              anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
10 milioane lei.                          (61/66135)
                                                                 (65/66139)
   (57/66131)

                                       Societatea Comercială
                                                                     Societatea Comercială
     Societatea Comercială                        ISOPAN P.M. - S.R.L.
                                                                     AGNIS TRADING - S.R.L.
 MARATHON DISTRIBUTION GROUP - S.R.L.
                                            ANUNȚ
                                                                           ANUNȚ
             ANUNȚ                  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
                                                                În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990     privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     că firma                           că firma
că firma                             ISOPAN P.M. S.R.L.,                      AGNIS TRADING S.R.L.,
  MARATHON DISTRIBUTION GROUP S.R.L.,              având numărul de ordine în registrul comerțului        având numărul de ordine în registrul comerțului
  având numărul de ordine în registrul comerțului      J40/13971/2005 și codul unic de înregistrare         J40/11126/2002 și codul unic de înregistrare
J40/14087/1991 și codul unic de înregistrare 3379619,     17861145, cu cererea înregistrată sub nr. 265872 din     14991795, cu cererea înregistrată sub nr. 266210 din
cu cererea înregistrată sub nr. 265332 din 07.06.2007,    07.06.2007, a depus copie de pe situațiile financiare     08.06.2007, a depus copie de pe situațiile financiare
a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru    anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 -        anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 -
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de   31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/      31.12.2006,     însoțite    de     raportul
raportul administratorilor/directoratului, raportul      directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,  administratorilor/directoratului,        raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     procesul-verbal al adunării generale a asociaților/      cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră  acționarilor și are o cifră anuală de afaceri de peste    adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.          10 milioane lei.                       anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
   (58/66132)                          (62/66136)                          (66/66140)
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3302/15.XI.2007                                    9
      Societatea Comercială                      Societatea Comercială                    Societatea Comercială
   PIMAPEN LOGISTIC CENTER - S.R.L.                    AGRICOVER - S.R.L.                     UTTIS INDUSTRIES - S.A.

             ANUNȚ                             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990       În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990       În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     Comerțului de pe lângă Tribunalul București, confirmă
că firma                           că firma AGRICOVER S.R.L.,                  că firma
  PIMAPEN LOGISTIC CENTER S.R.L.,                având numărul de ordine în registrul comerțului        UTTIS INDUSTRIES S.A.,
  având numărul de ordine în registrul comerțului      J40/10938/2000 și codul unic de înregistrare           având numărul de ordine în registrul comerțului
J40/12485/2005 și codul unic de înregistrare         13561358, cu cererea înregistrată sub nr. 267541 din     J40/23854/1994 și codul unic de înregistrare 6561690,
17787413, cu cererea înregistrată sub nr. 266414 din     08.06.2007, a depus copie de pe situațiile financiare     cu cererea înregistrată sub nr. 268213 din 08.06.2007,
08.06.2007, a depus copie de pe situațiile financiare     anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 -        a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 -        31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/      exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/      directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,  raportul administratorilor/directoratului, raportul
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,  procesul-verbal al adunării generale a asociaților/      cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
procesul-verbal al adunării generale a asociaților/      acționarilor și are o cifră anuală de afaceri de peste    adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
acționarilor și are o cifră anuală de afaceri de peste    10 milioane lei.                       anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
10 milioane lei.                          (71/66145)                          (75/66149)
   (67/66141)

                                       Societatea Comercială                   Societatea Comercială
        Societatea Comercială                     KWS SEMINTE - S.R.L.                 ALTAY SCIENTIFIC ROMÂNIA - S.R.L.
        TC CARPATI - S.A.
                                            ANUNȚ                             ANUNȚ
             ANUNȚ                  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990       În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990     privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     că firma KWS SEMINTE S.R.L.,                 că firma
că firma TC CARPATI S.A.,                    având numărul de ordine în registrul comerțului        ALTAY SCIENTIFIC ROMÂNIA S.R.L.,
  având numărul de ordine în registrul comerțului      J40/12474/2002 și codul unic de înregistrare           având numărul de ordine în registrul comerțului
J40/26743/1992 și codul unic de înregistrare 3025581,     15061715, cu cererea înregistrată sub nr. 267618 din     J40/13253/2006 și codul unic de înregistrare
                                                              18940778, cu cererea înregistrată sub nr. 268746 din
cu cererea înregistrată sub nr. 266690 din 08.06.2007,    08.06.2007, a depus copie de pe situațiile financiare
                                                              11.06.2007, a depus copie de pe situațiile financiare
a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru    anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 -
                                                              anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 -
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de   31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/
                                                              31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/
raportul administratorilor/directoratului, raportul      directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
                                                              directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     procesul-verbal al adunării generale a asociaților/
                                                              procesul-verbal al adunării generale a asociaților/
adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră  acționarilor și are o cifră anuală de afaceri de peste
                                                              acționarilor și are o cifră anuală de afaceri de peste
anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.          10 milioane lei.
                                                              10 milioane lei.
   (68/66142)                          (72/66146)
                                                                 (76/66150)


       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
                                                                   Societatea Comercială
       DACO PROD COM - S.R.L.                     DUFA DEUTEK - S.A.
                                                               KENBOO INTERNATIONAL TRADING - S.R.L.
             ANUNȚ                             ANUNȚ
                                                                           ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990       În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
                                                                În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
                                                              privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
                                                              Comerțului de pe lângă Tribunalul București, confirmă
că firma                           că firma DUFA DEUTEK S.A.,
                                                              că firma
  DACO PROD COM S.R.L.,                     având numărul de ordine în registrul comerțului
                                                                KENBOO INTERNATIONAL TRADING S.R.L.,
  având numărul de ordine în registrul comerțului      J40/6404/1993 și codul unic de înregistrare 3540951,       având numărul de ordine în registrul comerțului
J40/9148/1994 și codul unic de înregistrare 5701981,     cu cererea înregistrată sub nr. 267620 din 08.06.2007,    J40/6807/1999 și codul unic de înregistrare 12015560,
cu cererea înregistrată sub nr. 266840 din 08.06.2007,    a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru    cu cererea înregistrată sub nr. 269212 din 11.06.2007,
a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru    exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de   a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de   raportul administratorilor/directoratului, raportul      exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
raportul administratorilor/directoratului, raportul      cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     raportul administratorilor/directoratului, raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră  cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră  anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.          adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.            (73/66147)                        anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
   (69/66143)                                                         (77/66151)

                                      Societatea Comercială
      Societatea Comercială                     PFIZER ROMÂNIA - S.R.L.                    Societatea Comercială
    SPORT RADIO TV MEDIA - S.R.L.                                                  NEUTRAL INVEST - S.R.L.
                                            ANUNȚ
             ANUNȚ                  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990                  ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990     privind societățile comerciale, Oficiul Registrului        În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     că firma                           Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
că firma                             PFIZER ROMÂNIA S.R.L.,                   că firma
  SPORT RADIO TV MEDIA S.R.L.,                 având numărul de ordine în registrul comerțului        NEUTRAL INVEST S.R.L.,
  având numărul de ordine în registrul comerțului      J40/10728/2004 și codul unic de înregistrare           având numărul de ordine în registrul comerțului
J40/7566/2003 și codul unic de înregistrare 15491097,     16563680, cu cererea înregistrată sub nr. 267755 din     J40/4569/2004 și codul unic de înregistrare 16262156,
cu cererea înregistrată sub nr. 267234 din 08.06.2007,    08.06.2007, a depus copie de pe situațiile financiare     cu cererea înregistrată sub nr. 269262 din 11.06.2007,
a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru    anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 -        a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de   31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/      exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
raportul administratorilor/directoratului, raportul      directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,  raportul administratorilor/directoratului, raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     procesul-verbal al adunării generale a asociaților/      cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră  acționarilor și are o cifră anuală de afaceri de peste 10   adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.          milioane lei.                         anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
   (70/66144)                          (74/66148)                          (78/66152)
  10                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3302/15.XI.2007
        Societatea Comercială                    Societatea Comercială              exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
           R - S.A.                       COMPANIE THERMIQUE                raportul administratorilor/directoratului, raportul
                                     EUROPEENNE - CTE - S.R.L.             cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
             ANUNȚ
                                                              adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990                  ANUNȚ
                                                              anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului        În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă                                      (86/66160)
                               privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
că firma R S.A.,                       Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
  având numărul de ordine în registrul comerțului      că firma
J40/4992/1991 și codul unic de înregistrare 2790283,                                            Societatea Comercială
                                 COMPANIE THERMIQUE EUROPEENNE - CTE
cu cererea înregistrată sub nr. 269370 din 11.06.2007,    S.R.L.,                                   SEA ROMÂNIA - S.R.L.
a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru     având numărul de ordine în registrul comerțului
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de   J40/1556/2006 și codul unic de înregistrare 18340161,                 ANUNȚ
raportul administratorilor/directoratului, raportul
                               cu cererea înregistrată sub nr. 269470 din 11.06.2007,      În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
                               a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru    privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
                               exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de   Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
                               raportul administratorilor/directoratului, raportul      că firma
   (79/66153)
                               cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
                                                                SEA ROMÂNIA S.R.L.,
                               adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
                                                                având numărul de ordine în registrul comerțului
                               anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
       Societatea Comercială                                             J40/10737/1999 și codul unic de înregistrare
                                  (83/66157)
       ROMEX ROMÂNIA - S.R.L.                                             12472120, cu cererea înregistrată sub nr. 270102 din
                                                              11.06.2007, a depus copie de pe situațiile financiare
             ANUNȚ
                                       Societatea Comercială             anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 -
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
                                       DOOSAN IMGB - S.A.               31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
                                                              directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
                                            ANUNȚ                procesul-verbal al adunării generale a asociaților/
că firma
  ROMEX ROMÂNIA S.R.L.,                     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990     acționarilor și are o cifră anuală de afaceri de peste 10
  având numărul de ordine în registrul comerțului      privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      milioane lei.
J40/8009/1996 și codul unic de înregistrare 8814870,     Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă       (87/66162)
cu cererea înregistrată sub nr. 269403 din 11.06.2007,    că firma
a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru     DOOSAN IMGB S.A.,
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de    având numărul de ordine în registrul comerțului              Societatea Comercială
raportul administratorilor/directoratului, raportul      J40/17/1990 și codul unic de înregistrare 380430, cu
                                                                     TAHAL ROMÂNIA - S.R.L.
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     cererea înregistrată sub nr. 269538 din 11.06.2007, a
adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră  depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
                                                                           ANUNȚ
anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.          exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
   (80/66154)                        raportul administratorilor/directoratului, raportul       În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
                               cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
                               adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră  Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
       Societatea Comercială              anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.          că firma
     Grupul de Presă Român - S.R.L.              (84/66158)                         TAHAL ROMÂNIA S.R.L.,
                                                                având numărul de ordine în registrul comerțului
             ANUNȚ
                                                              J40/3111/2000 și codul unic de înregistrare 12854066,
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990             Societatea Comercială
                                                              cu cererea înregistrată sub nr. 270135 din 11.06.2007,
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului              FRIG PRO - S.R.L.
                                                              a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
că firma                                        ANUNȚ                exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
  Grupul de Presă Român S.R.L.,                                              raportul administratorilor/directoratului, raportul
                                 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
  având numărul de ordine în registrul comerțului      privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
J40/94/2002 și codul unic de înregistrare 14376529, cu    Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
cererea înregistrată sub nr. 269441 din 11.06.2007, a     că firma                           anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
                                 FRIG PRO S.R.L.,                        (88/66163)
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
                                 având numărul de ordine în registrul comerțului
raportul administratorilor/directoratului, raportul                                            Societatea Comercială
                               J40/19760/2004 și codul unic de înregistrare
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
                               16993253, cu cererea înregistrată sub nr. 269575 din           MFOREST GROUP - S.R.L.
adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
                               11.06.2007, a depus copie de pe situațiile financiare
anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
                               anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 -               MINISTERUL JUSTIȚIEI
   (81/66155)
                               31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/
                               directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                               procesul-verbal al adunării generale a asociaților/        DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
        Societatea Comercială
                               acționarilor și are o cifră anuală de afaceri de peste
         BAREXIM - S.R.L.                                                          ANUNȚ
                               10 milioane lei.
                                  (85/66159)                         În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
             ANUNȚ
                                                              privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
                                                              Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
                                       Societatea Comercială             că firma
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
                                       CRUCIȘĂTORUL - S.A.                MFOREST GROUP S.R.L.,
că firma
  BAREXIM S.R.L.,                                                       având numărul de ordine în registrul comerțului
                                            ANUNȚ
  având numărul de ordine în registrul comerțului                                     J40/6585/1999 și codul unic de înregistrare 10480704,
J40/6685/1993 și codul unic de înregistrare 3577683,       În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990     cu cererea înregistrată sub nr. 270254 din 11.06.2007,
cu cererea înregistrată sub nr. 269446 din 11.06.2007,    privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
                                                              a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru    Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
                                                              exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de   că firma
                                                              raportul administratorilor/directoratului, raportul
raportul administratorilor/directoratului, raportul       CRUCIȘĂTORUL S.A.,
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al      având numărul de ordine în registrul comerțului      cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră  J40/6500/2005 și codul unic de înregistrare 17457202,     adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.          cu cererea înregistrată sub nr. 269757 din 11.06.2007,    anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
   (82/66156)                        a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru      (89/66164)
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3302/15.XI.2007                                     11
        Societatea Comercială                        Societatea Comercială                  Societatea Comercială
          LOTROM - S.A.                  EXINTERM IMPORT EXPORT - S.R.L.                  M CAR DISTRIBUTION - S.R.L.

        MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI                     MINISTERUL JUSTIȚIEI

   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI               DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI               DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

             ANUNȚ                              ANUNȚ                            ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990       În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990       În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
că firma                           că firma                           că firma
  LOTROM S.A.,                         EXINTERM IMPORT EXPORT S.R.L., având             M CAR DISTRIBUTION S.R.L., având numărul de
  având numărul de ordine în registrul comerțului      numărul     de  ordine  în  registrul  comerțului  ordine în registrul comerțului J40/2262/2006 și codul unic
J40/8800/2000 și codul unic de înregistrare 13397051,     J40/8571/1992 și codul unic de înregistrare 1556404,     de înregistrare 18375720, cu cererea înregistrată sub nr.
cu cererea înregistrată sub nr. 270422 din 11.06.2007,    cu cererea înregistrată sub nr. 270941 din 11.06.2007,    271274 din 11.06.2007, a depus copie de pe situațiile
a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru    a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru    financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006-
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de   exercițiul financiar 01.01.2005 - 31.12.2005, însoțite de   31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/
raportul administratorilor/directoratului, raportul      raportul administratorilor/directoratului, raportul      directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     procesul-verbal al adunării generale a asociaților/
adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră  adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră  acționarilor și are o cifră anuală de afaceri de peste 10
anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.          anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.          milioane lei.
  (90/66165)                          (93/66168)                          (96/66171)


        Societatea Comercială
                                          Societatea Comercială                  Societatea Comercială
   ROMPAN PROIECT - SERVICE - S.A.
                                  EXINTERM IMPORT EXPORT - S.R.L.                       MOBILUX - S.A.

        MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI                     MINISTERUL JUSTIȚIEI
   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                 DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI               DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
             ANUNȚ
                                             ANUNȚ                            ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
                                 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990       În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
                               privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
                               Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
că firma
                               că firma                           că firma
  ROMPAN PROIECT - SERVICE S.A., având
                                 EXINTERM IMPORT EXPORT S.R.L., având             MOBILUX S.A., având numărul de ordine în registrul
numărul de ordine în registrul comerțului
                               numărul     de  ordine  în  registrul  comerțului  comerțului J40/172/1991 și codul unic de înregistrare 710,
J40/2389/1998 și codul unic de înregistrare 10319342,
                               J40/8571/1992 și codul unic de înregistrare 1556404,     cu cererea înregistrată sub nr. 271793 din 12.06.2007, a
cu cererea înregistrată sub nr. 270599 din 11.06.2007,
                               cu cererea înregistrată sub nr. 270975 din 11.06.2007,    depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
                               a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru    exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
                               exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de   raportul administratorilor/directoratului, raportul
raportul administratorilor/directoratului, raportul
                               raportul administratorilor/directoratului, raportul      cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
                               cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     generale a acționarilor și are o cifră anuală de afaceri de
adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră
                               adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră  peste 10 milioane lei.
anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
                               anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.            (97/68089)
  (91/66166)
                                 (94/66169)


        Societatea Comercială                                                    Societatea Comercială
                                          Societatea Comercială                TIVIERRE COSTRUZIONI - S.A.
  LABORMED PHARMA TRADING - S.R.L.
                                     LABORMED-PHARMA - S.A.
        MINISTERUL JUSTIȚIEI                                                     MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                                                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                DE PE LÂNGĂTRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                 DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
             ANUNȚ                                                            ANUNȚ
                                             ANUNȚ                 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului       În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind  privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
că firma                           pe lângă Tribunalul București confirmă că firma        că firma
  LABORMED PHARMA TRADING S.R.L., având             LABORMED-PHARMA S.A., având numărul de ordine         TIVIERRE COSTRUZIONI S.A., având numărul de
numărul de ordine în registrul comerțului           în registrul comerțului J40/11834/1994 și codul unic de    ordine în registrul comerțului J40/7917/1998 și codul
J40/2501/2000 și codul unic de înregistrare 12826074,     înregistrare 5831337, cu cererea înregistrată sub nr.     unic de înregistrare 10873711, cu cererea înregistrată
cu cererea înregistrată sub nr. 270808 din 11.06.2007,    270990 din 11.06.2007, a depus copie de pe situațiile     sub nr. 272003 din 12.06.2007, a depus copie de pe
a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru    financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006-   situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de   31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/      01.01.2003 - 31.12.2003, însoțite de raportul
raportul administratorilor/directoratului, raportul      directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,  administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     procesul-verbal al adunării generale a asociaților/      auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării
adunării generale a asociaților/acționarilor și are o cifră  acționarilor și are o cifră anuală de afaceri de peste 10   generale a acționarilor și are o cifră anuală de afaceri
anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.          milioane lei.                         de peste 10 milioane lei.
  (92/66167)                          (95/66170)                          (98/68090)
  12                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3302/15.XI.2007
        Societatea Comercială                      Societatea Comercială                       Societatea Comercială
   HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES                       SEA ROMANIA - S.R.L.                         VACANTA - S.A.
          INMEDIO - S.R.L.
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
        MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                 DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI                 DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                              ANUNȚ                               ANUNȚ
             ANUNȚ                   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990          În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990       privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
                                                                  privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului       Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
                                                                  Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă       că firma
                                                                  că firma
că firma                              SEA ROMANIA S.R.L., având numărul de ordine în
                                                                   VACANTA S.A., având numărul de ordine în registrul
  HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES INMEDIO            registrul comerțului J40/10737/1999 și codul unic de
S.R.L., având numărul de ordine în registrul comerțului                                      comerțului J40/84/1991 și codul unic de înregistrare
                                 înregistrare 12472120, cu cererea înregistrată sub nr.
J40/4844/1996 și codul unic de înregistrare 8529539,                                        371203, cu cererea înregistrată sub nr. 272540 din
                                 272367 din 12.06.2007, a depus copie de pe situațiile
cu cererea înregistrată sub nr. 272124 din 12.06.2007,                                       12.06.2007, a depus copie de pe situațiile financiare
                                 financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2001 -
a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru     31.12.2001, însoțite de raportul administratorilor/        anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006,
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de    directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,    însoțite de raportul administratorilor/directoratului, raportul
raportul administratorilor/directoratului, raportul       procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o    cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al      cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.         generale a acționarilor și are o cifră anuală de afaceri de
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de       (102/68094)                          peste 10 milioane lei.
afaceri de peste 10 milioane lei.                                                   (105/68097)
  (99/68091)
                                         Societatea Comercială
                                 ALUKONIGSTAHL SISTEME ALUMINIU, OȚEL                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială
                                          ȘI PLASTIC - S.R.L.                      CHEMCO TRADE - S.R.L.
 UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR - S.A.
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
        MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                   DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI                 DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                              ANUNȚ                               ANUNȚ
             ANUNȚ
                                  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990         În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
                                 privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului                                        privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă                                        Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
                                 că firma
că firma                                                              că firma
                                  ALUKONIGSTAHL SISTEME DE ALUMINIU, OȚEL
  UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR S.A.,                                                 CHEMCO TRADE S.R.L., având numărul de ordine în
                                 ȘI PLASTIC S.R.L., având numărul de ordine în registrul
având numărul de ordine în registrul comerțului                                          registrul comerțului J40/16514/1994 și codul unic de
                                 comerțului J40/913/1995 și codul unic de înregistrare
J40/5529/1998 și codul unic de înregistrare 10688099,                                       înregistrare 6175389, cu cererea înregistrată sub nr.
                                 7025541, cu cererea înregistrată sub nr. 272513 din
cu cererea înregistrată sub nr. 272226 din 12.06.2007,                                       272679 din 12.06.2007, a depus copie de pe situațiile
                                 12.06.2007, a depus copie de pe situațiile financiare
a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru                                      financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 -
                                 anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006,
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
                                 însoțite de raportul administratorilor/directoratului, raportul  31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/
raportul administratorilor/directoratului, raportul
                                 cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării  directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
                                 generale a asociaților și are o cifră anuală de afaceri de    procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o
adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de
                                 peste 10 milioane lei.                      cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
afaceri de peste 10 milioane lei.
                                   (103/68095)                            (106/68098)
  (100/68092)        Societatea Comercială                      Societatea Comercială                       Societatea Comercială
    TERRA-NOVA CONSTRUCT - S.R.L.                           ISPIF - S.A.                     AVICOLA BUCUREȘTI - S.A.

        MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI

   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI                 DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI                 DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

             ANUNȚ                               ANUNȚ
                                                                               ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
                                                                   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de pe   privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
                                                                  societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul București confirmă că firma           Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
                                                                  lângă Tribunalul București confirmă că firma
  TERRA - NOVA CONSTRUCT S.R.L., având numărul         că firma
                                                                   AVICOLA BUCUREȘTI S.A., având numărul de ordine
de ordine în registrul comerțului J40/12733/2002 și codul      ISPIF S.A., având numărul de ordine în registrul
                                                                  în registrul comerțului J40/12/1991 și codul unic de
unic de înregistrare 15071310, cu cererea înregistrată sub    comerțului J40/4038/1991 și codul unic de înregistrare
                                                                  înregistrare 1551768, cu cererea înregistrată sub nr.
nr. 272288 din 12.06.2007, a depus copie de pe          371378, cu cererea înregistrată sub nr. 272534 din
                                 12.06.2007, a depus copie de pe situațiile financiare       272705 din 12.06.2007, a depus copie de pe situațiile
situațiilefinanciare anuale pentru exercițiul financiar
01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de raportul          anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006,    financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 -
administratorilor/     directoratului,     raportul   însoțite de raportul administratorilor/directoratului, raportul  31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării  cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării  directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
generale a asociaților și are o cifră anuală de afaceri de    generale a acționarilor și are o cifră anuală de afaceri de    procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și
peste 10 milioane lei.                      peste 10 milioane lei.                      are o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
  (101/68093)                           (104/68096)                            (107/68099)
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3302/15.XI.2007                                       13
        Societatea Comercială                      Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         ASPIS ROM - S.R.L.                 MILLENIUM INTERTRADING - S.R.L.                       OLT 92 IMPEX - S.R.L.

        MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI

   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI               DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI                 DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

             ANUNȚ                              ANUNȚ                               ANUNȚ

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990       În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990         În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      privind societățile comerciale, Oficiul Registrului        privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă       Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
că firma                           că firma                             că firma
  ASPIS ROM S.R.L., având numărul de ordine în         MILLENIUM INTERTRADING S.R.L., având               OLT 92 IMPEX S.R.L., având numărul de ordine în
registrul comerțului J40/11859/2000 și codul unic de     numărul   de  ordine   în  registrul  comerțului    registrul comerțului J40/10089/1992 și codul unic de
înregistrare 13612915, cu cererea înregistrată sub nr.    J40/11112/2000 și codul unic de înregistrare           înregistrare 1553173, cu cererea înregistrată sub nr.
272708 din 12.06.2007, a depus copie de pe situațiile     13571688, cu cererea înregistrată sub nr. 272826 din       273248 din 12.06.2007, a depus copie de pe situațiile
financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 -  12.06.2007, a depus copie de pe situațiile financiare       financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2005 -
31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/      anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2003 -          31.12.2005, însoțite de raportul administratorilor/
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,  31.12.2003, însoțite de raportul administratorilor/        directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o  directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,    procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.       procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are     cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
                               o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.          (114/68106)
  (108/68100)
                                 (111/68103)

                                                                         Societatea Comercială
        Societatea Comercială
                                        Societatea Comercială                   BAUMIT ROMANIA COM - S.R.L.
       MERIDIAN VEST - S.R.L.
                                         ROMTATAY - S.A.
                                                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
        MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                                   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                 DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                 DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                                                              ANUNȚ
             ANUNȚ
                                             ANUNȚ                   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
                                 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990       privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
                               privind societățile comerciale, Oficiul Registrului        Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
                               Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă       că firma
că firma
                               că firma                               BAUMIT ROMÂNIA COM S.R.L., având numărul de
  MERIDIAN VEST S.R.L., având numărul de ordine în
                                 ROMTATAY S.A., având numărul de ordine în registrul      ordine în registrul comerțului J40/6207/1995 și codul
registrul comerțului J40/11268/2004 și codul unic de
                               comerțului J40/2798/1992 și codul unic de înregistrare      unic de înregistrare 7568475, cu cererea înregistrată
înregistrare 16594074, cu cererea înregistrată sub nr.
                               2353700, cu cererea înregistrată sub nr. 273000 din        sub nr. 273251 din 12.06.2007, a depus copie de pe
272739 din 12.06.2007, a depus copie de pe situațiile
                               12.06.2007, a depus copie de pe situațiile financiare       situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar
financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 -
                               anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006,    01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de raportul
31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/
                               însoțite de raportul administratorilor/directoratului, raportul  administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
                               cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării  auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării generale a
procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o
                               generale a acționarilor și are o cifră anuală de afaceri de    asociaților și are o cifră anuală de afaceri de peste 10
cifră anuală de afaceri de neste 10 milioane lei.
                               peste 10 milioane lei.                      milioane lei.
  (109/68101)
                                 (112/68104)                            (115/68107)


        Societatea Comercială                      Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        MERIDIAN SUD - S.R.L.                     AQUA - MONTAJ- S.R.L.                     SCHINDLER ROMANIA - S.R.L.

        MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI               DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI                 DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
             ANUNȚ                             ANUNȚ                               ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990       În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990          În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      privind societățile comerciale, Oficiul Registrului        privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă     Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă       Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
că firma                           că firma                             că firma
  MERIDIAN SUD S.R.L., având numărul de ordine în        AQUA - MONTAJ S.R.L., având numărul de ordine în         SCHINDLER ROMANIA S.R.L., având numărul de
registrul comerțului J40/25483/1994 și codul unic de     registrul comerțului J40/21360/1992 și codul unic de       ordine în registrul comerțului J40/2280/1999 și codul
înregistrare 6639012, cu cererea înregistrată sub nr.     înregistrare 3206995, cu cererea înregistrată sub nr.       unic de înregistrare 11530967, cu cererea înregistrată
272769 din 12.06.2007, a depus copie de pe situațiile     273179 din 12.06.2007, a depus copie de pe situațiile       sub nr. 273475 din 12.06.2007, a depus copie de pe
financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 -  financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 -    situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar
31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/      31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/        01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de raportul
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,  directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,    administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor
procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o  procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o    financiari, procesul-verbal al adunării generale a asociaților
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.       cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.         și are o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
  (110/68102)                          (113/68105)                            (116/68108)
  14                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3302/15.XI.2007
       Societatea Comercială                J’INFO TOURS S.R.L., având numărul de ordine în                 Societatea Comercială
     INTERCONS IMPOREX - S.R.L.              registrul comerțului J40/2734/1991 și codul unic de            A & S INTERNATIONAL 2000 - S.R.L.
                                înregistrare 445220, cu cererea înregistrată sub nr. 274152
        MINISTERUL JUSTIȚIEI              din 12.06.2007, a depus copie de pe situațiile financiare             MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006,
   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                însoțite de raportul administratorilor/directoratului, raportul     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
             ANUNȚ                 generale a asociaților și are o cifră anuală de afaceri de
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990      peste 10 milioane lei.                                    ANUNȚ
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului        (120/68112)
                                                                    În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
                                                                  privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
că firma
  INTERCONS IMPOREX S.R.L., având numărul de                 Societatea Comercială                Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
ordine în registrul comerțului J40/680/2002 și codul              KUK-ROMANIA - S.R.L.                că firma
unic de înregistrare 14429020, cu cererea înregistrată                                        A & S INTERNATIONAL 2000 S.R.L., având
sub nr. 273544 din 12.06.2007, a depus copie de pe               MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                                  numărul de ordine în registrul comerțului
situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar
                                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE                J40/28545/1994 și codul unic de înregistrare 6769748,
01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de raportul
administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/        LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI                  cu cererea înregistrată sub nr. 275353 din 13.06.2007,
auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării generale               ANUNȚ                  a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
a asociaților și are o cifră anuală de afaceri de peste 10                                     exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
milioane lei.                           În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
                                privind societățile comerciale, Oficiul Registrului         raportul administratorilor/directoratului, raportul
   (117/68109)
                                Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă        cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
                                că firma                              adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
        Societatea Comercială                KUK-ROMÂNIA S.R.L., având numărul de ordine în         afaceri de peste 10 milioane lei.
       adidas Romania - S.R.L.             registrul comerțului J40/8453/1998 și codul unic de
                                                                    (124/68116)
                                înregistrare 10915868, cu cererea înregistrată sub nr.
        MINISTERUL JUSTIȚIEI              274189 din 12.06.2007, a depus copie de pe situațiile
                                financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 -
   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI              31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/                Societatea Comercială
  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI              directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,         LOHUIS ROMANIA IMPEX - S.R.L.
             ANUNȚ                 procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o
                                cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.                 MINISTERUL JUSTIȚIEI
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
                                  (121/68113)
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului                                           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
                                                                    DE PE LÂNGA TRIBUNALUL BUCUREȘTI
că firma
                                       Societatea Comercială
  adidas România S.R.L., având numărul de ordine în
                                     ROMASTRU TRADING - S.R.L.                             ANUNȚ
registrul comerțului J40/12398/2003 și codul unic de
înregistrare 15739061, cu cererea înregistrată sub nr.                                         În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
273684 din 12.06.2007, a depus copie de pe situațiile             MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                                  privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 -     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                 Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/        DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI                că firma
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o                ANUNȚ                    LOHUIS ROMÂNIA IMPEX S.R.L., având numărul
cifră anuală de afaceri de neste 10 milioane lei.         În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990         de ordine în registrul comerțului J40/6054/1997 și
   (118/68110)                        privind societățile comerciale, Oficiul Registrului         codul unic de înregistrare 9675370, cu cererea
                                Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă        înregistrată sub nr. 275391 din 13.06.2007, a depus
                                că firma                              copie de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul
      Societatea Comercială
                                 ROMASTRU TRADING S.R.L., având numărul de            financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de raportul
 CG & GC INTELLIGENT TECHNOLOGY - S.A.             ordine în registrul comerțului J40/27734/1994 și codul
                                                                  administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/
                                unic de înregistrare 6769462, cu cererea înregistrată
        MINISTERUL JUSTIȚIEI                                                auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării generale
                                sub nr. 274488 din 12.06.2007, a depus copie de pe
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE             situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar      a asociaților și are o cifră anuală de afaceri de peste 10
   LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI                01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de raportul            milioane lei.
                                administratorilor/directoratului,          raportul      (125/68117)
             ANUNȚ                 cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990      generale a asociaților și are o cifră anuală de afaceride
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      peste 10 milioane lei.
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă                                               Societatea Comercială
                                  (122/68114)
că firma                                                                    MASTER CHEM OIL - S.R.L.
  CG & GC INTELLIGENT TECHNOLOGY S.A.,
având numărul de ordine în registrul comerțului                Societatea Comercială                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
J40/8008/2000 și codul unic de înregistrare 13318139,
                                      ROMCAR MOTORS - S.R.L.
cu cererea înregistrată sub nr. 274095 din 12.06.2007,                                         OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru            MINISTERUL JUSTIȚIEI                  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
raportul administratorilor/directoratului, raportul         OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                             ANUNȚ
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al       DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de                                       În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
afaceri de peste 10 milioane lei.                             ANUNȚ                  privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
   (119/68111)                         În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990         Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
                                privind societățile comerciale, Oficiul Registrului         că firma
                                Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă          MASTER CHEM OIL S.R.L., având numărul de
        Societatea Comercială              că firma
                                                                  ordine în registrul comerțului J40/10250/2001 și codul
        J’INFO TOURS - S.R.L.               ROMCAR MOTORS S.R.L., având numărul de
                                ordine în registrul comerțului J40/12509/2002 și codul       unic de înregistrare 14348146, cu cererea înregistrată
        MINISTERUL JUSTIȚIEI              unic de înregistrare 15061723, cu cererea înregistrată       sub nr. 275623 din 13.06.2007, a depus copie de pe
   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI              sub nr. 275287 din 13.06.2007, a depus copie de pe         situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar
  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI              situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar      01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de raportul
                                01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de raportul            administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/
             ANUNȚ                 administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor
                                                                  auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990      financiari, procesul-verbal al adunării generale a
                                asociaților și are o cifră anuală de afaceride peste 10       generale a asociaților și are o cifră anuală de afaceri de
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă      milioane lei.                            peste 10 milioane lei.
că firma                              (123/68115)                            (126/68118)
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3302/15.XI.2007                                     15
        Societatea Comercială                INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION                    Societatea Comercială
         PROFILUX - S.A.                 S.R.L., având numărul de ordine în registrul comerțului        SUN VALEDO COMMERCE - S.R.L.
                                 J40/9571/1993 și codul unic de înregistrare 3786280,
        MINISTERUL JUSTIȚIEI               cu cererea înregistrată sub nr. 276420 din 13.06.2007,
                                 a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru            MINISTERUL JUSTIȚIEI
   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de
  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI                                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                 raportul administratorilor/directoratului, raportul
                                 cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al       DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
              ANUNȚ
                                 adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990       afaceri de peste 10 milioane lei.                            ANUNȚ
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului          (130/68122)                          În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
că firma                                                             privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
  PROFILUX S.A., având numărul de ordine în registrul             Societatea Comercială               Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
comerțului J40/1468/2001 și codul unic de înregistrare           HARD FLOOR SISTEM - S.R.L.              că firma
13699580, cu cererea înregistrată sub nr. 275627 din                                        SUN VALEDO COMMERCE S.R.L., având numărul
13.06.2007, a depus copie de pe situațiile financiare              MINISTERUL JUSTIȚIEI              de ordine în registrul comerțului J40/10471/1997 și
anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006,
însoțite de raportul administratorilor/directoratului, raportul    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI              codul unic de înregistrare 10173785, cu cererea
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI              înregistrată sub nr. 276531 din 13.06.2007, a depus
generale a acționarilor și are o cifră anuală de afaceri de                                   copie de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul
peste 10 milioane lei.                                   ANUNȚ
                                                                 financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de raportul
   (127/68119)                           În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
                                 privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/
                                 Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă      auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării generale
     Societatea Comercială                  că firma                            a asociaților și are o cifră anuală de afaceri de peste 10
 DECK COMPUTERS INTERNATIONAL - S.A.                HARD FLOOR SISTEM S.R.L., având numărul de         milioane lei.
                                 ordine în registrul comerțului J40/3067/2003 și codul
                                                                   (134/68126)
        MINISTERUL JUSTIȚIEI               unic de înregistrare 15255169, cu cererea înregistrată
                                 sub nr. 276452 din 13.06.2007, a depus copie de pe
   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                 situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar
  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI                                                      Societatea Comercială
                                 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de raportul
              ANUNȚ                 administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/            RESINEX ROM - S.R.L.
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990       auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului        generale a asociaților și are o cifră anuală de afaceri de          MINISTERUL JUSTIȚIEI
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă       peste 10 milioane lei.
că firma                                (131/68123)                          OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  DECK COMPUTERS INTERNATIONAL S.A.,                                                DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
având numărul de ordine în registrul comerțului
J40/4861/1998 și codul unic de înregistrare 10605972,              Societatea Comercială                          ANUNȚ
cu cererea înregistrată sub nr. 276362 din 13.06.2007,              GTS TELECOM - S.R.L.
                                                                   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de            MINISTERUL JUSTIȚIEI              privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
raportul administratorilor/directoratului, raportul                                       Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al         OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                                                 că firma
adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de       DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                                                  RESINEX ROM S.R.L., având numărul de ordine în
afaceri de peste 10 milioane lei.                             ANUNȚ                 registrul comerțului J40/7408/2002 și codul unic de
   (128/68120)
                                   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990      înregistrare 14808228, cu cererea înregistrată sub nr.
                                 privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      277031 din 13.06.2007, a depus copie de pe situațiile
        Societatea Comercială               Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
                                                                 financiare anuale pentru exercițiul financiar
         IDEA GRUP - S.R.L.                că firma
                                   GTS TELECOM S.R.L., având numărul de ordine în       01.01.2006-31.12.2006, însoțite de raportul
        MINISTERUL JUSTIȚIEI               registrul comerțului J40/19010/1993 și codul unic de      administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/
                                 înregistrare 4419886, cu cererea înregistrată sub nr.     auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării
   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                276464 din 13.06.2007, a depus copie de pe situațiile     generale a asociaților și are o cifră anuală de afaceri de
  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI               financiare anuale pentru exercițiul financiar
                                                                 peste 10 milioane lei.
                                 01.01.2006-31.12.2006, însoțite de raportul
              ANUNȚ                                                   (135/68127)
                                 administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990       auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării generale
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului        a asociaților și are o cifră anuală de afaceri de peste 10
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă       milioane lei.                                 Societatea Comercială
că firma
                                    (132/68124)                                FRESH AIR - S.R.L.
  IDEA GRUP S.R.L., având numărul de ordine în
registrul comerțului J40/1849/2004 și codul unic de
înregistrare 16128716, cu cererea înregistrată sub nr.                                             MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                        Societatea Comercială
276401 din 13.06.2007, a depus copie de pe situațiile
financiare anuale pentru exercițiul financiar                M.B.L. COMPUTERS - S.R.L.                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
01.01.2006-31.12.2006, însoțite de raportul                                             DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCURESTI
administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/              MINISTERUL JUSTIȚIEI
auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării generale      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                           ANUNȚ
a asociaților și are o cifră anuală de afaceri de peste 10      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI                În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
milioane lei.
   (129/68121)                                      ANUNȚ                 privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
                                   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990      Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
                                 privind societățile comerciale, Oficiul Registrului      că firma
     Societatea Comercială                  Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă       FRESH AIR S.R.L., având numărul de ordine în
ITERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION -               că firma                            registrul comerțului J40/1994/1996 și codul unic de
         S.R.L.                       M.B.L. COMPUTERS S.R.L., având numărul de
                                                                 înregistrare 8249644, cu cererea înregistrată sub nr.
                                 ordine în registrul comerțului J40/6119/1991 și codul
        MINISTERUL JUSTIȚIEI               unic de înregistrare 1597064, cu cererea înregistrată     277053 din 13.06.2007, a depus copie de pe situațiile
                                 sub nr. 276509 din 13.06.2007, a depus copie de pe       financiare anuale pentru exercițiul financiar
   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI               situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar    01.01.2006-31.12.2006, însoțite de raportul
                                 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de raportul         administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/
              ANUNȚ                 administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/
                                                                 auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990       auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării
                                 generale a asociaților și are o cifră anuală de afaceri de   generale a asociaților și are o cifră anuală de afaceri de
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă       peste 10 milioane lei.                     peste 10 milioane lei.
că firma                                (133/68125)                          (136/68128)
  16                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3302/15.XI.2007
      Societatea Comercială                       Societatea Comercială                   NICPREM IMPEX S.R.L., având numărul de ordine
   VENUS DSH IMPORT EXPORT - S.R.L.                 MIVAN KIER JOINT VENTURE LIMITED               în registrul comerțului J40/14627/1994 și codul unic de
                                   NEWPARK SUCURSALA BUCURESTI                 înregistrare 6024769, cu cererea înregistrată sub nr.
        MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                                  278280 din 13.06.2007, a depus copie de pe situațiile
   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI               financiare anuale pentru exercițiul financiar
  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCURESTI                                                01.01.2006-31.12.2006, însoțite de raportul
                                    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
             ANUNȚ                    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCURESTI               administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990                                        auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării generale
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului                    ANUNȚ                  a asociaților și are o cifră anuală de afaceri de peste 10
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă         În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990       milioane lei.
că firma                             privind societățile comerciale, Oficiul Registrului          (142/68134)
  VENUS DSH IMPORT EXPORT S.R.L., având
                                 Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
numărul de ordine în registrul comerțului
J40/11631/1994 și codul unic de înregistrare 5905167,      că firma
cu cererea înregistrată sub nr. 277349 din 13.06.2007,       MIVAN KIER JOINT VENTURE LIMITED                         Societatea Comercială
a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru     NEWPARK SUCURSALA BUCUREȘTI, având                   AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI
exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006, însoțite de    numărul de ordine în registrul comerțului
raportul administratorilor/directoratului, raportul                                               PRIVAT 4 (A.D.P.P.4) - S.A.
                                 J40/10454/2000 și codul unic de înregistrare
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
                                 13525002, cu cererea înregistrată sub nr. 277989 din                 MINISTERUL JUSTIȚIEI
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.                13.06.2007, a depus copie de pe situațiile financiare
                                 anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006,       OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
   (137/68129)
                                 însoțite de raportul administratorilor/directoratului, raportul    DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCURESTI
                                 cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării
        Societatea Comercială                                                            ANUNȚ
                                 generale a asociaților și are o cifră anuală de afaceri de
          CALOR - S.R.L.                peste 10 milioane lei.                        În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
                                   (140/68132)                         privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
        MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                                  Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                                                că firma
  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCURESTI                       Societatea Comercială                AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT 4
             ANUNȚ                         UPC ROMANIA - S.A.                (A.D.P.P.4) S.A., având numărul de ordine în registrul
   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990                                       comerțului J40/4463/2002 și codul unic de înregistrare
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului               MINISTERUL JUSTIȚIEI               14665500, cu cererea înregistrată sub nr. 278357 din
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă                                        13.06.2007, a depus copie de pe situațiile financiare
că firma                                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                   DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCURESTI               anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 - 31.12.2006,
  CALOR S.R.L., având numărul de ordine în registrul
comerțului J40/13176/1991 și codul unic de                                             însoțite de raportul administratorilor/directoratului, raportul
înregistrare 3004724, cu cererea înregistrată sub nr.                    ANUNȚ                 cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării
277635 din 13.06.2007, a depus copie de pe situațiile         În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990       generale a acționarilor și are o cifră anuală de afaceri de
financiare anuale pentru exercițiul financiar          privind societățile comerciale, Oficiul Registrului        peste 10 milioane lei.
01.01.2006-31.12.2006, însoțite de raportul           Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă          (143/68135)
administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/
                                 că firma
auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării generale a
asociaților și are o cifră anuală de afaceri de peste 10       UPC România S.A., având numărul de ordine în
milioane lei.                          registrul comerțului J40/5971/2003 și codul unic de                 Societatea Comercială
   (138/68130)                         înregistrare 12288994, cu cererea înregistrată sub nr.                INTERFRUCT - S.R.L.
                                 278125 din 13.06.2007, a depus copie de pe situațiile
                                 financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 -              MINISTERUL JUSTIȚIEI
        Societatea Comercială
                                 31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/
         AMBASADOR - S.A.                                                    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                 directoratului, raportul cenzorilor/ auditorilor financiari,
                                 procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCURESTI
        MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.                      ANUNȚ
   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                   (141/68133)
  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCURESTI                                                  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
             ANUNȚ                                                  privind societățile comerciale, Oficiul Registrului
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990              Societatea Comercială               Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă
privind societățile comerciale, Oficiul Registrului              NICPREM IMPEX - S.R.L.               că firma
Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă                                          INTERFRUCT S.R.L., având numărul de ordine în
că firma                                     MINISTERUL JUSTIȚIEI               registrul comerțului J40/2529/2000 și codul unic de
  AMBASADOR S.A., având numărul de ordine în
                                                                  înregistrare 12791880, cu cererea înregistrată sub nr.
registrul comerțului J40/119/1991 și codul unic de           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
înregistrare 418, cu cererea înregistrată sub nr. 277773                                      278516 din 13.06.2007, a depus copie de pe situațiile
                                   DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCURESTI
din 13.06.2007, a depus copie de pe situațiile                                           financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006 -
financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2006-                  ANUNȚ                 31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/
31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/                                        directoratului, raportul cenzorilor/ auditorilor financiari,
                                   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
                                 privind societățile comerciale, Oficiul Registrului        procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o
procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și
are o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.     Comerțului de pe lângă Tribunalul București confirmă       cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
   (139/68131)                         că firma                                (144/68136)
                           EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti


                                                                                   &JUYDGY|192171]
           şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                             (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: publicari_acte@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
              Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relaţii cu publicul, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,
                 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 şi 410.47.30, fax 410.77.36 şi 410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

  Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3302/15.XI.2007 conţine 16 pagini.                      Preţul: 0,40 lei           ISSN 1220 — 4889