Docstoc

2007_3204

Document Sample
2007_3204 Powered By Docstoc
					                                        PA R T E A A I V- A
Anul 175 (XVII) — Nr. 3204                                                              Luni, 12 noiembrie 2007
                            PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI              PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială                   Societatea Comercială                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
        EMILAV - S.R.L., Brăila               VACANȚA MICĂ PITEȘTI - S.R.L., Pitești          integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                       județul Argeș                  a 10,00 RON fiecare;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                                - durata de funcționare: nelimitată;
                                                                - cod unic de înregistrare:
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                                - numărul de ordine în registrul comerțului:
          TRIBUNALUL BRĂILA
                                                               J 03/1657/2007.
                                         TRIBUNALUL ARGEȘ
                                                                 (2/194.625)
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. I. 4468
         din 20 august 2007                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1639                  Societatea Comercială
  Judecător delegat                              din 24 august 2007               ELION - GEO - CAR - S.R.L., satul Geamăna
  la Oficiul Registrului                                                      comuna Bradu, județul Argeș
                                 Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                     la Oficiul Registrului
  Tribunalul Brăila   - Vicol Daniela             Comerțului de pe lângă                           MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Referent                            Tribunalul Argeș    - Mihalcea Gheorghe
  la Oficiul Registrului                     Referent                                   TRIBUNALUL ARGEȘ
  Comerțului de pe lângă                     la Oficiul Registrului
  Tribunalul Brăila   - Iordachescu              Comerțului de pe lângă                       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1638
              Minodora Gabriela           Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda                   din 24 august 2007
  În baza cererii nr. 18221 din data de 17.08.2007 și a
                                 În baza cererii nr. 52610 din data de 23.08.2007 și a     Judecător delegat
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        la Oficiul Registrului
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Comerțului de pe lângă
Brăila a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății      Tribunalul Argeș    - Mihalcea Gheorghe
comerciale cu următoarele date:
                                comerciale cu următoarele date:                 Referent
  - fondator:
                                 - fondatori:                         la Oficiul Registrului
  Preda I. Constantin, asociat unic, cod numeric
                                 1. Vlad Florina, asociat, cod numeric personal        Comerțului de pe lângă
personal 1550221090060, aport la capital 200,00
                                2781104034973, aport la capital 100,00 RON,           Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda
RON, data vărsării aportului 17.08.2007, echivalând cu
                                echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
o parte socială, reprezentând 100 % capitalul social                                       În baza cererii nr. 52612 din data de 23.08.2007 și a
                                capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 100                                  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea Pitești, str.
%, domiciliat în localitatea Brăila, bd. A.I. Cuza nr. 226,                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
județul Brăila;                        Frații Cătina nr. 2, bl. C3, sc. C, et. 2, ap. 6, județul
                                                               Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  - administrator, persoană fizică:             Argeș;
                                                               comerciale cu următoarele date:
  Preda I. Constantin, cod numeric personal           2. Vlad Ion, asociat, cod numeric personal           - fondator:
1550221090060, data numirii 17.08.2007, durata         1720222035008, aport la capital 100,00 RON,            Petre Gheorghiță, asociat unic, cod numeric
mandatului nelimitată, având puteri de administrator;     echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din     personal 1610923034982, aport la capital 200,00
  - denumire: EMILAV - S.R.L.;                capitalul social total, cotă de participare la beneficii și  RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100
  - sediul social: municipiul Brăila, str. Grivița nr. 53,  pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea Pitești, str.   % capitalul social total, cotă de participare la beneficii
județul Brăila;                        Frații Cătina, bl. C3, sc. C, et. 2, ap. 6, județul Argeș;  și pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Geamăna,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 513 -     - administratori, persoane fizice:             județul Argeș;
comerț cu ridicata cu produse alimentare, băuturi și cu      1. Vlad Florina, cod numeric personal             - administratori, persoane fizice:
tutun;                             2781104034973, data numirii 23.08.2007, durata          1. Petre Gheorghiță, cod numeric personal
  - activitate principală: cod CAEN 5139 - comerț cu     mandatului de 4 ani, având puteri depline;          1610923034982, data numirii 23.08.2007, durata
ridicata, nespecializat, cu produse alimentare, băuturi      2. Vlad Ion, cod numeric personal 1720222035008,      mandatului nelimitată, având puteri depline;
și tutun;                           data numirii 23.08.2007, durata mandatului de 4 ani,       2. Petre Ionuț, cod numeric personal
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat      având puteri depline;                     1840902345171, domiciliat în localitatea Geamăna,
integral; capitalul social este divizat în o parte socială a   - denumire: VACANȚA MICĂ PITEȘTI - S.R.L.;         comuna Bradu, județul Argeș, durata mandatului
200,00 RON fiecare;                        - sediul social: oraș Mioveni, Str. 1 Mai, bl. I2D, sc.  nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;            B, et. 2, ap. 9, județul Argeș;                  - denumire: ELION - GEO - CAR - S.R.L.;
  - cod unic de înregistrare: 22288819;             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 923 -      - sediul social: sat Geamăna, nr. 194, comuna
  - numărul de ordine în registrul comerțului:        alte activități de spectacole;                Bradu, județul Argeș;
J 09/733/2007.                          - activitate principală: cod CAEN 9234 - alte activități    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -
   (1/193.348)                       de spectacole, neclasificate în altă parte;          alte transporturi terestre;
  2                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3204/12.XI.2007
  - activitate principală: cod CAEN 6024 - transporturi        Societatea Comercială                 RON, echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând 50
rutiere de mărfuri;                      CHIC AMADEA - S.R.L., Pitești, județul Argeș          % din capitalul social total, cotă de participare la
                                                                beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                                Pitești, bd. Nicolae Bălcescu nr. 2, bl. L1, sc. D, ap. 20,
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale                                  județul Argeș;
a 10,00 RON fiecare;                                                        2. Ștefan Roland Oliver, asociat, cod numeric
                                         TRIBUNALUL ARGEȘ               personal 1790624034978, aport la capital 500,00
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                                                RON, echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând 50
  - cod unic de înregistrare: 22313157;                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1641              % din capitalul social total, cotă de participare la
  - numărul de ordine în registrul comerțului:                                        beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea
                                        din 24 august 2007
J 03/1658/2007.                                                        Pitești, str. Frații Cătina nr. 2, bl. C3, sc. B, et. 3, ap. 16,
                                 Judecător delegat
  (3/194.626)                                                        județul Argeș;
                                 la Oficiul Registrului
                                                                  - administratori, persoane fizice:
                                 Comerțului de pe lângă
         Societatea Comercială                                              1. Badea Adrian Marius, cod numeric personal
                                 Tribunalul Argeș    - Mihalcea Gheorghe
                                                                1790515034963, data numirii 23.08.2007, durata
      CARAMEL PARTY’S - S.R.L.               Referent
                                                                mandatului de 4 ani, având puteri depline;
                                 la Oficiul Registrului
        satul Valea Mare Pravăț                                               2. Ștefan Roland Oliver, cod numeric personal
                                 Comerțului de pe lângă
  comuna Valea Mare Pravăț, județul Argeș                                           1790624034978, data numirii 23.08.2007, durata
                                 Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda
                                                                mandatului de 4 ani, având puteri depline;
                                 În baza cererii nr. 52530 din data de 23.08.2007 și a       - denumire: TOP EURO CONSTRUCT - S.R.L.;
          MINISTERUL JUSTIȚIEI            actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la          - sediul social: municipiul Pitești, Str. Victoriei nr. 28,
                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      cartier Central, bl. Union, sc. A, et. 3, ap. 37, județul
                               Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății      Argeș;
          TRIBUNALUL ARGEȘ
                               comerciale cu următoarele date:                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 515 -
                                 - fondatori:                         comerț cu ridicata cu produse intermediare neagricole
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1640              1. Vicol Ana Maria, asociat, cod numeric personal       și cu deșeuri;
          din 24 august 2007             2840901271701, aport la capital 100,00 RON,             - activitate principală: cod CAEN 5153 - comerț cu
                               echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      ridicata cu material lemnos și de construcții;
  Judecător delegat                     capitalul social total, cotă de participare la beneficii și     - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
  la Oficiul Registrului                   pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea Pitești,      integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale
                               Calea Bascovului nr. 11, bl. B4, sc. A, et. 9, ap. 38,      a 10,00 RON fiecare;
  Comerțului de pe lângă
                               județul Argeș;                            - durata de funcționare: nelimitată;
  Tribunalul Argeș        - Mihalcea Gheorghe      2. Radu Alina, asociat, cod numeric personal           - cod unic de înregistrare: 22313149;
  Referent                          2840611035316, aport la capital 100,00 RON,             - numărul de ordine în registrul comerțului:
  la Oficiul Registrului                   echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      J 03/1661/2007.
                               capitalul social total, cotă de participare la beneficii și      (6/194.629)
  Comerțului de pe lângă
                               pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea Pitești, Str. 1
  Tribunalul Argeș        - Ilinca Magda       Decembrie 1918 nr. 11, județul Argeș;                   Societatea Comercială
  În baza cererii nr. 52581 din data de 23.08.2007 și a     - administratori, persoane fizice:               CORY & RODY 2007 - S.R.L., satul Ciulnița
                                 1. Vicol Ana Maria, cod numeric personal              comuna Leordeni, județul Argeș
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      2840901271701, data numirii 23.08.2007, durata
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     mandatului de 4 ani, având puteri depline;
                                                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății      2. Radu Alina, cod numeric personal
comerciale cu următoarele date:                2840611035316, data numirii 23.08.2007, durata
                               mandatului de 4 ani, având puteri depline;                      TRIBUNALUL ARGEȘ
  - fondatori:                         - denumire: CHIC AMADEA - S.R.L.;
  1. Armanu Constantin Ciprian, asociat, cod numeric      - sediul social: municipiul Pitești, Str. Schitului nr. 41,      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1643
personal 1801003030039, aport la capital 100,00        camera 2, județul Argeș;                              din 24 august 2007
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 923 -
                               alte activități de spectacole;                   Judecător delegat
% din capitalul social total, cotă de participare la                                       la Oficiul Registrului
                                 - activitate principală: cod CAEN 9234 - alte activități
beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea   de spectacole, neclasificate în altă parte;             Comerțului de pe lângă
Câmpulung, str. Constantin Brâncoveanu nr. 86,          - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat         Tribunalul Argeș    - Mihalcea Gheorghe
                               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale     Referent
județul Argeș;                                                          la Oficiul Registrului
                               a 10,00 RON fiecare;
  2. Răcășan Irina Nicoleta, asociat, cod numeric                                        Comerțului de pe lângă
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
personal 2840902030040, aport la capital 100,00         - cod unic de înregistrare: 22313114;              Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50       - numărul de ordine în registrul comerțului:           În baza cererii nr. 52469 din data de 23.08.2007 și a
% din capitalul social total, cotă de participare la     J 03/1660/2007.                         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
beneficii și pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea     (5/194.628)                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                                                Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
Valea Mare Pravăț, județul Argeș;                     Societatea Comercială                comerciale cu următoarele date:
  - administratori, persoane fizice:                 TOP EURO CONSTRUCT - S.R.L.                 - fondatori:
  1. Armanu Constantin Ciprian, cod numeric                Pitești, județul Argeș                 1. Calma Corina Elena, asociat, cod numeric
personal 1801003030039, data numirii 23.08.2007,                                        personal 2820523038701, aport la capital 100,00
                                                                RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50
durata mandatului nelimitată, având puteri depline;               MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                                % din capitalul social total, cotă de participare la
  2. Răcășan Irina Nicoleta, cod numeric personal                                       beneficii și pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea
2840902030040, data numirii 23.08.2007, durata                  TRIBUNALUL ARGEȘ               Ciulnița, nr. 376, județul Argeș;
mandatului nelimitată, având puteri depline;                                            2. Dima Rodica, asociat, cod numeric personal
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1642              2700107037815, aport la capital 100,00 RON,
  - denumire: CARAMEL PARTY’S - S.R.L.;
                                        din 24 august 2007               echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
  - sediul social: sat Valea Mare Pravăț, nr. 153,                                      capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
                                 Judecător delegat
comuna Valea Mare Pravăț, județul Argeș;                                            pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea Zgripcești,
                                 la Oficiul Registrului
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 923 -                                    județul Argeș;
                                 Comerțului de pe lângă
                                                                  - administratori, persoane fizice:
alte activități de spectacole;                  Tribunalul Argeș    - Mihalcea Gheorghe
                                                                  1. Calma Corina Elena, cod numeric personal
  - activitate principală: cod CAEN 9231 - creație și      Referent
                                                                2820523038701, data numirii 23.08.2007, durata
                                 la Oficiul Registrului
interpretare artistică și literară;                                              mandatului de 4 ani, având puteri depline;
                                 Comerțului de pe lângă
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat                                         2. Dima Rodica, cod numeric personal
                                 Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda
                                                                2700107037815, data numirii 23.08.2007, durata
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                 În baza cererii nr. 52591 din data de 23.08.2007 și a     mandatului de 4 ani, având puteri depline;
a 10,00 RON fiecare;                     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la          - denumire: CORY & RODY 2007 - S.R.L.;
  - durata de funcționare: nelimitată;            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        - sediul social: sat Ciulnița, nr. 376, comuna
  - cod unic de înregistrare: 22313190;           Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății      Leordeni, județul Argeș;
                               comerciale cu următoarele date:                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 502 -
  - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                 - fondatori:                         întreținerea și repararea autovehiculelor;
J 03/1659/2007.                         1. Badea Adrian Marius, asociat, cod numeric           - activitate principală: cod CAEN 5020 - întreținerea
  (4/194.627)                        personal 1790515034963, aport la capital 500,00         și repararea autovehiculelor;
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3204/12.XI.2007                                     3
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        1. Vasile Florin, asociat, cod numeric personal         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 524 -
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  1770917034975, aport la capital 190,00 RON,           comerț cu amănuntul în magazine specializate al altor
a 10,00 RON fiecare;                     echivalând cu 19 părți sociale, reprezentând 95 %        produse neclasificate în altă parte;
  - durata de funcționare: nelimitată;            capitalul social total, cotă de participare la beneficii și    - activitatea principală: cod CAEN 5242 - comerț cu
  - cod unic de înregistrare: 22313238;           pierderi de 95 %, domiciliat în Pitești, Bd.          amănuntul cu îmbrăcăminte;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:        Petrochimiștilor, bl. B3, sc. C, et. 7, ap. 30, județul      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
J 03/1662/2007.                        Argeș;                             integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
   (7/194.630)                         2. Vasile Nicolae, asociat, cod numeric personal       a 10,00 RON fiecare;
                               1520703034994, aport la capital 10,00 RON,             - durata de funcționare: nelimitată;
       Societatea Comercială              echivalând cu o parte socială, reprezentând 5 % din        - cod unic de înregistrare: 22313106;
     TOP LOGISTICS - S.R.L., Pitești           capitalul social total, cota de participare la           - număr de ordine în registrul comerțului:
         județul Argeș                beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat în localitatea      J 03/1665/2007.
                               Pitești, Bd. Petrochimiștilor, bl. B3, sc. C, ap. 30, județul    (10/194.633)
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             Argeș;
                                 - administratori persoane fizice:                    Societatea Comercială
         TRIBUNALUL ARGEȘ                1. Vasile Florin, cod numeric personal              MISTEN ART HOLDING - S.R.L., Pitești
                               1770917034975, data numirii 23.08.2007, durata
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1644             mandatului 4 ani, având puteri depline;                     MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 2. Vasile Nicolae, cod numeric personal
        din 24 august 2007
                               1520703034994, data numirii 23.08.2007, durata
  Judecător delegat                                                              TRIBUNALUL ARGEȘ
                               mandatului 4 ani, având puteri depline;
  la Oficiul Registrului                    - denumirea: VNF GSM COMP - S.R.L.;
  Comerțului de pe lângă                                                       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1647
                                 - sediul social: Pitești, Str. Petrochimiștilor, bl. B3,
  Tribunalul Argeș    - Mihalcea Gheorghe         sc. C, et. 7, ap. 30, județul Argeș;                      din 24 august 2007
  Referent                           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 527
  la Oficiul Registrului                                                    Judecător delegat
                               – reparații de articole personale și gospodărești;
  Comerțului de pe lângă                                                    la Oficiul Registrului
                                 - activitatea principală: cod CAEN 5274 - alte
  Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda                                             Comerțului de pe lângă
                               reparații de articole personale, neclasificate în altă
                                                                 Tribunalul Argeș    - Mihalcea Gheorghe
  În baza cererii nr. 52471 din data de 23.08.2007 și a   parte;
                                                                 Referent
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                                                 la Oficiul Registrului
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                                                 Comerțului de pe lângă
Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății    a 10,00 RON fiecare;
comerciale cu următoarele date:                                                 Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
  - fondator:                          - cod unic de înregistrare: 22313084;              În baza cererii nr. 52579 din data de 23.08.2007 și a
  Paparete Traian, asociat unic, cod numeric personal      - număr de ordine în registrul comerțului:          actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
1650414034976, aport la capital 200,00 RON,          J 03/1664/2007.                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %                                      Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                  (9/194.632)
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și                                  comerciale cu următoarele date:
pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Pitești, str.        Societatea Comercială                 - fondator: Matei Ștefan Cristinel, asociat unic, cod
Argedava nr. 3, bl. A3, sc. A, et. 6, ap. 42, județul                                     numeric personal 1750529038622, aport la capital
                                    AMALI MIRCOM - S.R.L., Pitești
Argeș;                                                            500,00 RON, echivalând cu 50 părți sociale,
  - administrator, persoană fizică:
                                                               reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
  Paparete Traian, cod numeric personal                    MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                               participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat
1650414034976, data numirii 23.08.2007, durata
                                                               în Mioveni, bd. Dacia nr. 8, județul Argeș;
mandatului nelimitată, având puteri depline;                   TRIBUNALUL ARGEȘ                - administrator persoană fizică: Matei Ștefan
  - denumire: TOP LOGISTICS - S.R.L.;
                                                               Cristinel, cod numeric personal 1750529038622, data
  - sediul social: municipiul Pitești, str. Războieni, bl.      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1646
A3, sc. A, et. 6, ap. 42, județul Argeș;                                           numirii 23.08.2007, durata mandatului nelimitată,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 453 -            din 24 august 2007               având puteri depline;
lucrări de instalații pentru clădiri;                                              - denumirea: MISTEN ART HOLDING - S.R.L.;
                                 Judecător delegat
  - activitate principală: cod CAEN 4531 - lucrări de                                      - sediul social: Mioveni, bd. Dacia nr. 8, județul
                                 la Oficiul Registrului
instalații electrice;                                                     Argeș;
                                 Comerțului de pe lângă
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat                                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 201
                                 Tribunalul Argeș    - Mihalcea Gheorghe
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale                                  – tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului;
                                 Referent
a 10,00 RON fiecare;                                                       - activitatea principală: cod CAEN 2010 - tăierea și
                                 la Oficiul Registrului
  - durata de funcționare: nelimitată;                                            rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului;
                                 Comerțului de pe lângă
  - sedii secundare: 1 punct de lucru cu sediul în                                       - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat
                                 Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda
Pitești, Calea București, bl. U5, județul Argeș;                                       integral; capitalul social este divizat în 50 părți sociale
  - cod unic de înregistrare: 22313092;             În baza cererii nr. 52473 din data de 23.08.2007 și a    a 10,00 RON fiecare;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la         - durata de funcționare: nelimitată;
J 03/1663/2007.                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - cod unic de înregistrare: 22313211;
   (8/194.631)                       Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății       - număr de ordine în registrul comerțului:
                               comerciale cu următoarele date:                 J 03/1666/2007.
       Societatea Comercială                - fondatori:                           (11/194.634)
     VNF GSM COMP - S.R.L., Pitești             1. Voicu Liliana Irina, asociat, cod numeric personal
                               2730824031841, aport la capital 100,00 RON,               Societatea Comercială
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din       JOHANNES TRANS TT - S.R.L., Câmpulung
                               capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
                               pierderi de 50 %, domiciliată în Pitești, str. Făgăraș nr.
         TRIBUNALUL ARGEȘ                                                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
                               3, bl. E4, sc. C, ap. 2, județul Argeș;
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1645              2. Voicu Mircea Adrian, asociat, cod numeric
                               personal 1740225037815, aport la capital 100,00                  TRIBUNALUL ARGEȘ
        din 24 august 2007              RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50
  Judecător delegat                     % din capitalul social total, cota de participare la          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1648
  la Oficiul Registrului                   beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea              din 24 august 2007
  Comerțului de pe lângă                   Pitești, str. Făgăraș nr. 3, bl. E4, sc. C, ap. 2, județul
  Tribunalul Argeș    - Mihalcea Gheorghe                                          Judecător delegat
                               Argeș;
  Referent                                                           la Oficiul Registrului
                                 - administratori persoane fizice:
  la Oficiul Registrului                                                    Comerțului de pe lângă
                                 1. Voicu Liliana Irina, cod numeric personal
  Comerțului de pe lângă                                                    Tribunalul Argeș    - Mihalcea Gheorghe
                               2730824031841, data numirii 23.08.2007, durata
  Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda                                             Referent
                               mandatului 4 ani, având puteri depline;
                                                                 la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 52467 din data de 23.08.2007 și a     2. Voicu Mircea Adrian, cod numeric personal
                                                                 Comerțului de pe lângă
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      1740225037815, data numirii 23.08.2007, durata
                                                                 Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     mandatului 4 ani, având puteri depline;
Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății      - denumirea: AMALI MIRCOM - S.R.L.;               În baza cererii nr. 52577 din data de 23.08.2007 și a
comerciale cu următoarele date:                 - sediul social: Pitești, str. Negru Vodă, bl. E4, sc. C,  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  - fondatori:                        ap. 2, județul Argeș;                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  4                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3204/12.XI.2007
Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății      - activitatea principală: cod CAEN 2612 -            1. Truică Paula, asociat, cod numeric personal
comerciale cu următoarele date:                prelucrarea și fasonarea sticlei plate;             2550209034964, aport la capital 500,00 RON,
  - fondatori:                         - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând 50 % din
  1. Toma Cristinel, asociat, cod numeric personal      integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   capitalul social total, cota de participare la beneficii și
1601013030031, aport la capital 100,00 RON,          a 10,00 RON fiecare;                       pierderi de 50 %, domiciliată în Pitești, Calea
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      - durata de funcționare: nelimitată;             Bascovului nr. 41, bl. Q4, sc. A, et. 4, ap. 19, județul
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și   - cod unic de înregistrare: 22313130;             Argeș;
pierderi de 50 %, domiciliat în Câmpulung, str. Maior      - număr de ordine în registrul comerțului:            2. Danciu Dante Alexandru, asociat, cod numeric
Gîldău nr. 27, județul Argeș;                 J 03/1668/2007.                         personal 1881019035301, aport la capital 500,00
  2. Marcu Elena, asociat, cod numeric personal          (13/194.636)                        RON, echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând 50
2640602040012, aport la capital 100,00 RON,                                          % din capitalul social total, cota de participare la
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din          Societatea Comercială                 beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea
capitalul social total, cota de participare la           MEDSERV COMPLEX - S.R.L., Pitești             Pitești, Calea Bascovului nr. 41, bl. Q4, sc. A, et. 4, ap.
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea                                     19, județul Argeș;
Câmpulung, str. Lt. Rădulescu nr. 10, județul Argeș;              MINISTERUL JUSTIȚIEI               - administratori persoane fizice:
  - administratori persoane fizice:                                               1. Truică Paula, cod numeric personal
  1. Toma Cristinel, cod numeric personal                                           2550209034964, data numirii 24.08.2007, durata
1601013030031, data numirii 23.08.2007, durata                  TRIBUNALUL ARGEȘ
                                                                mandatului 4 ani, având puteri depline;
mandatului nelimitată, având puteri depline;                                           2. Danciu Dante Alexandru, cod numeric personal
  2. Marcu Elena, cod numeric personal                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1650
                                                                1881019035301, data numirii 24.08.2007, durata
2640602030012, data numirii 23.08.2007, durata                 din 24 august 2007               mandatului 4 ani, având puteri depline;
mandatului nelimitată, având puteri depline;                                           - denumirea: CARPENA HOUSE - S.R.L.;
                                 Judecător delegat
  - denumirea: JOHANNES TRANS TT - S.R.L.;                                            - sediul social: Pitești, str. Eremia Grigorescu, bl.
                                 la Oficiul Registrului
  - sediul social: Câmpulung, str. Maior Gâldău nr. 27,                                    Q4, sc. A, et. 4, ap. 19, județul Argeș;
                                 Comerțului de pe lângă
județul Argeș;                                                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
                                 Tribunalul Argeș    - Mihalcea Gheorghe
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -                                    construcții de clădiri sau părți ale acestora, geniu civil;
                                 Referent
alte transporturi terestre;                                                    - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții
                                 la Oficiul Registrului
  - activitatea principală: cod CAEN 6024 -                                          de clădiri și lucrări de geniu;
                                 Comerțului de pe lângă
transporturi rutiere de mărfuri;                                                 - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
                                 Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat                                       integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   În baza cererii nr. 52538 din data de 23.08.2007 și a
                                                                a 10,00 RON fiecare;
a 10,00 RON fiecare;                     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                                                 - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                                                 - cod unic de înregistrare: 22313165;
  - cod unic de înregistrare: 22313181;           Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
  - număr de ordine în registrul comerțului:         comerciale cu următoarele date:
                                                                J 03/1671/2007.
J 03/1667/2007.                         - fondator: Popescu Domnica, asociat unic, cod
                               numeric personal 2620802035012, aport la capital           (15/194.638)
   (12/194.635)
                               200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
                                                                      Societatea Comercială
       Societatea Comercială              reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
                               participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în       DOMINO CONCEPT - S.R.L., Pitești
    TEHNO ART PROJECT - S.R.L., Pitești
                               localitatea Pitești, str. Dacia nr. 6, bl. A5, sc. D, et. 3,
                               ap. 14, județul Argeș;                               MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 - administrator persoană fizică: Popescu Domnica,
                               cod numeric personal 2620802035012, data numirii                  TRIBUNALUL ARGEȘ
         TRIBUNALUL ARGEȘ              23.08.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
                               depline;                                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1654
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1649              - denumirea: MEDSERV COMPLEX - S.R.L.;
                                 - sediul social: Pitești, str. Dacia, bl. A5, sc. D, et. 3,          din 24 august 2007
        din 24 august 2007
                               ap. 14, județul Argeș;                       Judecător delegat
  Judecător delegat
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 331        la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului
                               – producția de aparatură și instrumente medicale;          Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă
                                 - activitatea principală: cod CAEN 3310 - producție       Tribunalul Argeș    - Mihalcea Gheorghe
  Tribunalul Argeș    - Mihalcea Gheorghe
                               de aparatură și instrumente medicale;                Referent
  Referent
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat         la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului
                               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale     Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă
                               a 10,00 RON fiecare;                        Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda
  Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
  În baza cererii nr. 52583 din data de 23.08.2007 și a                                     În baza cererii nr. 49866 din data de 2.08.2007 și a
                                 - cod unic de înregistrare: 22313122;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                                       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               J 03/1669/2007.
Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății                                     Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                  (14/194.637)
comerciale cu următoarele date:                                                comerciale cu următoarele date:
  - fondatori:                             Societatea Comercială                  - fondatori:
  1. Vasilescu Tiberiu Florin, asociat, cod numeric                                       1. Morelli William Georges Marcel, asociat, aport la
                                   CARPENA HOUSE - S.R.L., Pitești
personal 1861222035323, aport la capital 100,00                                        capital 1.200,00 RON, echivalând cu 120 părți sociale,
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50                                      reprezentând 80 % din capitalul social total, cotă de
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI              participare la beneficii și pierderi de 80 %, domiciliat în
% din capitalul social total, cota de participare la
beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în Pitești, Bd.                                   Franța, localitatea 3 Dunkerque și cu reședința în
Republicii nr. 117A, bl. D5, sc. B, ap. 22, județul Argeș;            TRIBUNALUL ARGEȘ               Franța, localitatea Le Reinera, 06110 Le Cannet;
  2. Cîmpian Dorel, asociat, cod numeric personal                                        2. Sanfrancisco Dan Doralin, asociat, cod numeric
1600921120647, aport la capital 100,00 RON,              EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1652              personal 1550329035010, aport la capital 300,00
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din             din 24 august 2007               RON, echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând 20
capitalul social total, cota de participare la                                         % din capitalul social total, cota de participare la
                                 Judecător delegat                       beneficii/pierderi de 20 %, domiciliată în Pitești, str.
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea Cluj-
                                 la Oficiul Registrului                    Ștefan cel Mare nr. 26, județul Argeș;
Napoca, str. Tulcea nr. 24, bl. M4, ap. 44, județul Argeș;
                                 Comerțului de pe lângă                      - administratori persoane fizice:
  - administratori persoane fizice:
                                 Tribunalul Argeș    - Mihalcea Gheorghe            1. Morelli William Georges Marcel, data numirii
  1. Vasilescu Tiberiu Florin, cod numeric personal
                                 Referent                           2.08.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
1861222035323, data numirii 23.08.2007, durata
                                 la Oficiul Registrului                    depline;
mandatului 4 ani, având puteri depline;
                                 Comerțului de pe lângă                      2. Sanfrancisco Dan Doralin, cod numeric personal
  2. Cîmpian Dorel, cod numeric personal
                                 Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda             1550329035010, data numirii 2.08.2007, durata
1600921120647, data numirii 23.08.2007, durata
mandatului 4 ani, având puteri depline;             În baza cererii nr. 52635 din data de 24.08.2007 și a     mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - denumirea: TEHNO ART PROJECT - S.R.L.;         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la          - denumirea: DOMINO CONCEPT - S.R.L.;
  - sediul social: Pitești, str. Smârdan nr. 32A, camera  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        - sediul social: Pitești, str. Exercițiu, bl. D22, sc. C,
1, județul Argeș;                       Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății      et. 1, ap. 4, județul Argeș;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 261    comerciale cu următoarele date:                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -
– fabricarea sticlei și a articolelor din sticlă;        - fondatori:                         comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3204/12.XI.2007                                     5
  - activitatea principală: cod CAEN 5212 - comerț cu     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      - activitatea principală: cod CAEN 5530 -
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare        Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății    restaurante;
predominantă de produse nealimentare;             comerciale cu următoarele date:                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - capitalul social subscris: 1500,00 RON, vărsat        - fondatori:                       integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
integral; capitalul social este divizat în 150 părți sociale    1. Glatter Charles Carl, asociat, aport la capital    a 10,00 RON fiecare;
a 10,00 RON fiecare;                      120,00 RON, echivalând cu 12 părți sociale,           - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;            reprezentând 60 % din capitalul social total, cota de      - cod unic de înregistrare: 22326483;
  - cod unic de înregistrare: 22313076;            participare la beneficii și pierderi de 60 %, domiciliat în   - număr de ordine în registrul comerțului:
  - număr de ordine în registrul comerțului:         S.U.A., localitatea New York, 200 East 72, ap. 5-K,      J 03/1684/2007.
J 03/1673/2007.                        județul Argeș;                           (19/198.342)
   (16/194.639)                         2. Tal Hiamov Erez, asociat, aport la capital 80,00
                                                                     Societatea Comercială
                                RON, echivalând cu 8 părți sociale, reprezentând 40 %
     Societatea Comercială                                                  PATI SELENA COMERȚ - S.R.L., Pitești
                                din capitalul social total, cota de participare la
  ALDEN DIVERS VIS - S.R.L., satul Vedea,
                                beneficii/pierderi de 40 %, domiciliată în S.U.A.,
    comuna Vedea, județul Argeș                                                      MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                localitatea S.U.A.;
                                  - administrator persoană fizică: Czitron Andrei, cod
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             numeric personal 1810204035289, domiciliat în                  TRIBUNALUL ARGEȘ
                                localitatea Pitești, str. Trivale nr. 26A, județul Argeș,
          TRIBUNALUL ARGEȘ              durata mandatului nelimitată;                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1671
                                  - denumirea: WEST CARE - S.R.L.;                      din 28 august 2007
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1674               - sediul social: Pitești, str. Nicolae Bălcescu nr. 64,
                                                                Judecător delegat
         din 28 august 2007              Complex Argintex, sc. B, parter, județul Argeș;
                                                                la Oficiul Registrului
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 514 -
  Judecător delegat                                                      Comerțului de pe lângă
                                comerț cu ridicata cu bunuri de consum, altele decât
  la Oficiul Registrului                                                    Tribunalul Argeș    -
                                cele alimentare;
  Comerțului de pe lângă                                                    Referent
                                  - activitatea principală: cod CAEN 5145 - comerț cu
  Tribunalul Argeș    - Perșu Ion                                              la Oficiul Registrului
                                ridicata cu produse cosmetice și de parfumerie;         Comerțului de pe lângă
  Referent
  la Oficiul Registrului                     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda
  Comerțului de pe lângă                   integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                a 10,00 RON fiecare;                       În baza cererii nr. 52843 din data de 27.08.2007 și a
  Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda                                           actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
  În baza cererii nr. 52853 din data de 27.08.2007 și a                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  - cod unic de înregistrare: 22326432;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                                      Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                    comerciale cu următoarele date:
                                J 03/1683/2007.
Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății                                      - fondator: Radu Mioara, asociat unic, cod numeric
                                   (18/198.341)                      personal 2680217035027, aport la capital 200,00
comerciale cu următoarele date:
  - fondator: Drăgănescu Nicolae, asociat unic, cod                                    RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100
                                      Societatea Comercială
numeric personal 1700922433028, aport la capital                                       % capitalul social total, cotă de participare la beneficii
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,              AMY PROD SERV - S.R.L., Pitești            și pierderi de 100 %, domiciliată în Pitești, str. Exercițiu
reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de                                      nr. 103, bl. D22, sc. D, et. 4, ap. 18, județul Argeș;
participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat            MINISTERUL JUSTIȚIEI               - administrator persoană fizică: Radu Mioara, cod
în localitatea Vedea nr. 202, județul Argeș;                                         numeric personal 2680217035027, data numirii
  - administrator persoană fizică: Drăgănescu                 TRIBUNALUL ARGEȘ              27.08.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
Nicolae, cod numeric personal 1700922433028, data                                      depline;
numirii 27.08.2007, durata mandatului 4 ani, având           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1672               - denumirea: PATI SELENA COMERȚ - S.R.L.;
puteri depline;                                                         - sediul social: Pitești, str. Exercițiu, camera 1, bl.
  — denumirea: ALDEN DIVERS VIS - S.R.L.;                  din 28 august 2007              D22, sc. D, et. 4, ap. 18, județul Argeș;
  - sediul social: satul Vedea, comuna Vedea nr. 202,      Judecător delegat                       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -
județul Argeș;                          la Oficiul Registrului                   alte transporturi terestre;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 553 -     Comerțului de pe lângă                     - activitatea principală: cod CAEN 6024 -
restaurante;                           Tribunalul Argeș    - Perșu Ion             transporturi rutiere de mărfuri;
  - activitatea principală: cod CAEN 5530 -           Referent                            - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
restaurante;                           la Oficiul Registrului                   integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Comerțului de pe lângă                   a 10,00 RON fiecare;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale                                   - durata de funcționare: nelimitată;
                                 Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda
a 10,00 RON fiecare;                                                       - cod unic de înregistrare: 22326424;
  - durata de funcționare: nelimitată.             În baza cererii nr. 52928 din data de 27.08.2007 și a     - număr de ordine în registrul comerțului:
  Sedii secundare: 1. Punct de lucru, cu sediul în      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      J 03/1685/2007.
localitatea Vedea nr. 170, județul Argeș;           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        (20/198.343)
  - cod unic de înregistrare: 223266459;           Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  - număr de ordine în registrul comerțului:         comerciale cu următoarele date:                      Societatea Comercială
J 03/1682/2007.                          - fondatori:                         EMANUEL DNK CONSTRUCT - S.R.L., satul
   (17/198.340)                        1. Felea Gheorghiță, asociat, cod numeric personal      Cătanele, comuna Căteasca, județul Argeș
                                1670820034998, aport la capital 100,00 RON,
       Societatea Comercială               echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din             MINISTERUL JUSTIȚIEI
      WEST CARE - S.R.L., Pitești             capitalul social total, cota de participare la beneficii și
                                pierderi de 50 %, domiciliat în Pitești, Str.
                                                                        TRIBUNALUL ARGEȘ
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             Independenței, bl. 3, sc. C, et. 4, ap. 20, județul Argeș;
                                 2. Felea Elena Carmen, asociat, cod numeric            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1670
          TRIBUNALUL ARGEȘ              personal 2710314034994, aport la capital 100,00
                                RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50              din 28 august 2007
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1673             % din capitalul social total, cota de participare la       Judecător delegat
                                beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea      la Oficiul Registrului
         din 28 august 2007
                                Pitești, Str. Independenței, bl. 3, sc. C, et. 4, ap. 20,    Comerțului de pe lângă
  Judecător delegat                      județul Argeș;                          Tribunalul Argeș    - Perșu Ion
  la Oficiul Registrului                     - administrator persoană fizică: Felea Gheorghiță,      Referent
  Comerțului de pe lângă                   cod numeric personal 1670820034998, data numirii         la Oficiul Registrului
  Tribunalul Argeș    - Perșu Ion             27.08.2007, durata mandatului 4 ani, având puteri        Comerțului de pe lângă
  Referent                          depline;                             Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda
  la Oficiul Registrului                     - denumirea: AMY PROD SERV - S.R.L.;             În baza cererii nr. 52851 din data de 27.08.2007 și a
  Comerțului de pe lângă
                                 - sediul social: Pitești, Str. Independenței, bl. 3, sc.  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda
                                C, et. 4, ap. 20, județul Argeș;               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  În baza cererii nr. 52847 din data de 27.08.2007 și a     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 553 -    Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       restaurante;                         comerciale cu următoarele date:
  6                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3204/12.XI.2007
  - fondator: Dinica Emanuel, asociat unic, cod             Societatea Comercială              pierderi de 50 %, domiciliat în Mioveni, Str. Unirii, bl.
numeric personal 1850304035285, aport la capital          DELAU METAL CONSTRUCT - S.R.L.             T2, sc. A, et. 4, ap. 17, județul Argeș;
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,              satul Bălilești, comuna Bălilești            - administratori persoane fizice:
reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de               județul Argeș                  1. Din Florea, cod numeric personal
participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat                                  1610819038637, data numirii 24.08.2007, durata
în localitatea Cătanele nr. 163B, județul Argeș;                MINISTERUL JUSTIȚIEI             mandatului 4 ani, având puteri depline;
  - administrator persoană fizică: Dinica Emanuel,                                      2. Radu Ion, cod numeric personal 1630426038628,
cod numeric personal 1850304035285, data numirii                                      data numirii 27.08.2007, durata mandatului 4 ani,
                                        TRIBUNALUL ARGEȘ
27.08.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri                                   având puteri depline;
depline;                                                            - denumirea: DOGAROM PRODUCT - S.R.L.;
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1667
  - denumirea: EMANUEL DNK CONSTRUCT -                                            - sediul social: Mioveni, cartierul Clucereasa nr. 1,
S.R.L.;                                    din 28 august 2007              Str. Filipeștilor, județul Argeș;
  - sediul social: satul Cătanele, comuna Căteasca nr.     Judecător delegat                       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 201 -
163B, județul Argeș;                       la Oficiul Registrului                   tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -     Comerțului de pe lângă                    - activitatea principală: cod CAEN 2010 - tăierea și
construcții de clădiri sau părți ale acestora, geniu civil;   Tribunalul Argeș    - Perșu Ion             rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului;
  - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții    Referent                           - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
de clădiri și lucrări de geniu;                 la Oficiul Registrului                   integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       Comerțului de pe lângă                   a 10,00 RON fiecare;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda             - durata de funcționare: nelimitată;
a 10,00 RON fiecare;                       În baza cererii nr. 52930 din data de 27.08.2007 și a    - cod unic de înregistrare: 22326513;
  - durata de funcționare: nelimitată;           actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - număr de ordine în registrul comerțului:
  - cod unic de înregistrare: 223264548;          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     J 03/1689/2007.
  - număr de ordine în registrul comerțului:        Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății       (24/198.347)
J 03/1686/2007.                        comerciale cu următoarele date:
   (21/198.344)                        - fondator: Deleanu Laurențiu Aurel, asociat unic,          Societatea Comercială
                               cod numeric personal 1750625030030, aport la capital        MIOFARM EXCLUSIV - S.R.L., Pitești
     Societatea Comercială                200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,                 județul Argeș
  RUB ALINA CONSTRUCT - S.R.L., Pitești           reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de
                               participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat
                               în localitatea Bălilești, județul Argeș;                    MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI               - administrator persoană fizică: Deleanu Laurențiu
                               Aurel, cod numeric personal 1750625030030, data                 TRIBUNALUL ARGEȘ
         TRIBUNALUL ARGEȘ              numirii 27.08.2007, durata mandatului nelimitată,
                               având puteri depline;                         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1665
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1668               - denumirea: DELAU METAL CONSTRUCT -
                               S.R.L.;                                    din 28 august 2007
        din 28 august 2007                - sediul social: satul Bălilești, comuna Bălilești, nr.   Judecător delegat
  Judecător delegat                     69, județul Argeș;                        la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 281      Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                   – fabricarea de construcții metalice;              Tribunalul Argeș    - Perșu Ion
  Tribunalul Argeș    - Perșu Ion               - activitatea principală: cod CAEN 2811 – fabricarea     Referent
  Referent                          de construcții metalice și părți componente ale         la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                   structurilor metalice;
                                                                Comerțului de pe lângă
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  Comerțului de pe lângă                                                   Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda
                               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda
                               a 10,00 RON fiecare;                       În baza cererii nr. 52882 din data de 27.08.2007 și a
  În baza cererii nr. 52849 din data de 27.08.2007 și a     - durata de funcționare: nelimitată;           actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - cod unic de înregistrare: 22326521;           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - număr de ordine în registrul comerțului:        Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății    J 03/1688/2007.                        comerciale cu următoarele date:
comerciale cu următoarele date:                   (23/198.346)                        - fondatori:
  - fondatori:                                                        1. Motoc Andreea Iulia, asociat, cod numeric
  1. Oanță Florentina, asociat, cod numeric personal         Societatea Comercială                personal 2890125035286, aport la capital 20,00 RON,
2870924035286, aport la capital 50,00 RON,            DOGAROM PRODUCT - S.R.L., Mioveni             echivalând cu 2 părți sociale, reprezentând 10 % din
echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând 25 % din            județul Argeș                  capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
capitalul social total, cota de participare la beneficii și                                 pierderi de 10 %, domiciliată în Pitești, str. Simion
pierderi de 25 %, domiciliată în Pitești, bd. Nicolae             MINISTERUL JUSTIȚIEI             Bărnuțiu nr. 12, județul Argeș;
Bălcescu, bl. C7, sc. D, et. 1, ap. 7, județul Argeș;                                     2. Motoc Mioara, asociat, cod numeric personal
  2. Dinică Ruben, asociat, cod numeric personal                TRIBUNALUL ARGEȘ              2581117035001, aport la capital 180,00 RON,
1860626035264, aport la capital 150,00 RON,                                         echivalând cu 18 părți sociale, reprezentând 90 % din
echivalând cu 15 părți sociale, reprezentând 75 % din         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1666             capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
capitalul social total, cota de participare la                                       pierderi de 90 %, domiciliată în Pitești, str. Simion
                                       din 28 august 2007
beneficii/pierderi de 75 %, domiciliat în localitatea                                    Bărnuțiu nr. 12, județul Argeș;
Cătanele nr. 163B, județul Argeș;                Judecător delegat                       - administrator persoană fizică:
  - administratori persoane fizice:               la Oficiul Registrului                    Motoc Mioara, cod numeric personal
  1. Oanță Florentina, cod numeric personal           Comerțului de pe lângă                   2581117035001, data numirii 27.08.2007, durata
2870924035286, data numirii 27.08.2007, durata          Tribunalul Argeș    - Perșu Ion             mandatului nelimitată, având puteri depline;
mandatului 4 ani, având puteri depline;             Referent                           - denumirea: MIOFARM EXCLUSIV - S.R.L.;
                                 la Oficiul Registrului
  2. Dinică Ruben, cod numeric personal                                            - sediul social: Pitești, calea București, bl. 25, sc. C,
                                 Comerțului de pe lângă
1860626035264, data numirii 27.08.2007, durata                                       parter, ap. 1, județul Argeș;
                                 Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda
mandatului 4 ani, având puteri depline;                                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 523 -
  - denumirea: RUB ALINA CONSTRUCT - S.R.L.;          În baza cererii nr. 52845 din data de 27.08.2007 și a   comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu
  - sediul social: Pitești, bd. Nicolae Bălcescu, bl. C7,  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      produse farmaceutice și medicale, cu produse de
sc. D, et. 1, ap. 7, județul Argeș;              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     cosmetică și de parfumerie;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -    Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății      - activitatea principală: cod CAEN 5231 - comerț cu
construcții de clădiri sau părți ale acestora, geniu civil;  comerciale cu următoarele date:                amănuntul cu produse farmaceutice;
                                 - fondatori:
  - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții                                    - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                 1. Din Florea, asociat, cod numeric personal
de clădiri și lucrări de geniu;                                               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                               1610819038637, aport la capital 100,00 RON,
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat                                     a 10,00 RON fiecare;
                               echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  capitalul social total, cotă de participare la beneficii și   - durata de funcționare: nelimitată;
a 10,00 RON fiecare;                     pierderi de 50 %, domiciliat în Mioveni, Str. 1         - punct de lucru, cu sediul în Mioveni, str. Hanul
  - durata de funcționare: nelimitată;            Decembrie, bl. H36, sc. B, ap. 9, județul Argeș;       Roșu nr. 3, județul Argeș;
  - cod unic de înregistrare: 22326440;             2. Radu Ion, asociat, cod numeric personal          - cod unic de înregistrare: 22326475;
  - număr de ordine în registrul comerțului:         1630426038628, aport la capital 100,00 RON,           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 03/1687/2007.                        echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din     J 03/1690/2007.
   (22/198.345)                       capitalul social total, cotă de participare la beneficii și    (25/198.348)
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3204/12.XI.2007                                      7
      Societatea Comercială                 2. Trimboli Armando, asociat, aport la capital 20,00          Societatea Comercială
    MOBILITY MARISA M.B.M. - S.R.L.            RON, echivalând cu 2 părți sociale, reprezentând 10 %       BAYKIM.RO - S.R.L., Pitești, județul Argeș
      Mioveni, județul Argeș              din capitalul social total, cotă de participare la beneficii
                               și pierderi de 10 %, domiciliat în Italia, Roma, str. Via Di            MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             Torrenova nr. 131;
                                 3. Azhari Mohamad Jafar, asociat, aport la capital               TRIBUNALUL ARGEȘ
         TRIBUNALUL ARGEȘ
                               160,00 RON, echivalând cu 16 părți sociale,
                               reprezentând 80 % din capitalul social total, cotă de           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1669
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1664             participare la beneficii și pierderi de 80 %, domiciliat în
                                                                        din 28 august 2007
                               Italia, Roma, str. Via Selene nr. 21;
        din 28 august 2007                                                Judecător delegat
                                 - administrator persoană fizică:
  Judecător delegat                       Azhari Mohamad Jafar, data numirii 27.08.2007,         la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                   durata mandatului 4 ani, având puteri depline;           Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                                                     Tribunalul Argeș    - Perșu Ion
                                 - denumirea: HI CHATTERS - S.R.L.;
  Tribunalul Argeș    - Perșu Ion                                               Referent
                                 - sediul social: Curtea de Argeș, Str. Ghioceilor nr. 9,
  Referent                                                            la Oficiul Registrului
                               județul Argeș;
  la Oficiul Registrului                                                     Comerțului de pe lângă
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 642 -      Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda
  Comerțului de pe lângă
                               telecomunicații;
  Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda                                              În baza cererii nr. 52877 din data de 27.08.2007 și a
                                 - activitatea principală: cod CAEN 6420 -
  În baza cererii nr. 52923 din data de 27.08.2007 și a                                    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                               telecomunicații (internet);
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                                       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                     Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății                                     comerciale cu următoarele date:
                               a 10,00 RON fiecare;
comerciale cu următoarele date:                                                  - fondatori:
                                 - durata de funcționare: nelimitată;               1. Divarci Agop, asociat, cod numeric personal
  - fondator:
                                 - cod unic de înregistrare: 22326505;            7640508030014, aport la capital 6.000,00 RON,
  Bușcă Marius, asociat unic, cod numeric personal
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:          echivalând cu 600 părți sociale, reprezentând 20 % din
1720909034966, aport la capital 200,00 RON,
                               J 03/1692/2007.                         capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și     (27/198.350)                        pierderi de 20 %, domiciliat în Pitești, Str. Livezilor, bl.
pierderi de 100 %, domiciliat în Mioveni, str. Mihail                                     8, sc. C, ap. 6, județul Argeș;
                                    Societatea Comercială                   2. Balguc Ahmet Isfendiyar, asociat, aport la capital
Eminescu, bl. P15, sc. A, et. 3, ap. 13, județul Argeș;
  - administrator persoană fizică:               ELECTRO NETWORK TEAM - S.R.L., Pitești             18.000,00 RON, echivalând cu 1.800 părți sociale,
                                      județul Argeș                   reprezentând 60 % din capitalul social total, cotă de
  Bușcă Mariana, cod numeric personal
                                                                participare la beneficii și pierderi de 60 %, domiciliat în
2680210034974, domiciliată în Mioveni, str. Mihail
                                                                Turcia, Istanbul, str. Acikmlar nr. FATI, ap. Yuva;
Eminescu, bl. P15, sc. A, ap. 13, județul Argeș, durata             MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                                  3. Colak Nurettin, asociat, aport la capital 6.000,00
mandatului 4 ani, având puteri depline;
                                                                RON, echivalând cu 600 părți sociale, reprezentând 20
  - denumirea: MOBILITY MARISA M.B.M. - S.R.L.;
                                         TRIBUNALUL ARGEȘ               % din capitalul social total, cotă de participare la
  - sediul social: Mioveni, str. Mihail Eminescu, bl.
                                                                beneficii și pierderi de 20 %, domiciliat în Turcia,
P15, sc. A, et. 3, ap. 13, județul Argeș;               EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1675              localitatea Izmir, str. Pornova Ataturk nr. 759;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 503 -
                                        din 28 august 2007                 - administrator persoană fizică:
comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;
                                                                  Divarci Agop, cod numeric personal
  - activitatea principală: cod CAEN 5030 - comerț cu      Judecător delegat                       7640508030014, data numirii 27.08.2006, durata
piese și accesorii pentru autovehicule;             la Oficiul Registrului                    mandatului 4 ani, având puteri depline;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                 Comerțului de pe lângă                      - denumirea: BAYKIM.RO - S.R.L.;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                 Tribunalul Argeș    - Perșu Ion                - sediul social: Pitești, str. H.C.C. nr. 6, bl. B24, sc.
a 10,00 RON fiecare;
                                 Referent                           B, ap. 7, județul Argeș;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                 la Oficiul Registrului                      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 515 -
  - cod unic de înregistrare: 22326530;
                                 Comerțului de pe lângă                    comerț cu ridicata cu produse intermediare neagricole
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda             și deșeuri;
J 03/1691/2007.
                                                                  - activitatea principală: cod CAEN 5151 - comerț cu
   (26/198.349)                        În baza cererii nr. 53012 din data de 28.08.2007 și a     ridicata cu combustibili solizi, lichizi și gazoși și cu
                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        produsele derivate;
      Societatea Comercială               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        - capital social subscris: 30.000,00 RON, vărsat
  HI CHATTERS - S.R.L., Curtea de Argeș           Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății      integral; capitalul social este divizat în 3.000 părți
        județul Argeș                 comerciale cu următoarele date:                 sociale a 10,00 RON fiecare;
                                 - fondator:                            - durata de funcționare: nelimitată;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI              Stoica Mujea George Sorinel, asociat unic, cod          - cod unic de înregistrare: 22326467;
                               numeric personal 1751006035006, aport la capital           - număr de ordine în registrul comerțului:
         TRIBUNALUL ARGEȘ              200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,           J 03/1694/2007.
                               reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de           (29/198.352)
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1663             participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat
                                                                       Societatea Comercială
        din 28 august 2007              în Pitești, str. Târgu din Vale nr. 66, bl. U4, sc. A, ap. 11,
                                                                     CARITO POP - S.R.L., Bistrița
                               județul Argeș;
  Judecător delegat                                                            județul Bistrița-Năsăud
                                 - administrator persoană fizică:
  la Oficiul Registrului
                                 Stoica Mujea George Sorinel, cod numeric personal
  Comerțului de pe lângă                                                            MINISTERUL JUSTIȚIEI
                               1751006035006, data numirii 28.08.2007, durata
  Tribunalul Argeș    - Perșu Ion
                               mandatului nelimitată, având puteri depline;
  Referent
                                 - denumirea: ELECTRO NETWORK TEAM - S.R.L.;                TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                    - sediul social: Pitești, str. Târgu din Vale nr. 66, bl.
                               U4, sc. A, et. 2, ap. 11, județul Argeș;                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3190
  Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 453 -              din 28 august 2007
  În baza cererii nr. 52917 din data de 27.08.2007 și a
                               lucrări de instalații pentru clădiri;                Judecător delegat
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                 - activitatea principală: cod CAEN 4531 - lucrări de       la Oficiul Registrului
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               instalații electrice;                        Comerțului de pe lângă
Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                 - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat          Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Ursu Ilie
comerciale cu următoarele date:
  - fondatori:                        integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale     Referent
  1. Gheorghe Marica, asociat, cod numeric personal     a 10,00 RON fiecare;                        la Oficiul Registrului
2750324033085, aport la capital 20,00 RON,            - durata de funcționare: nelimitată;               Comerțului de pe lângă
echivalând cu 2 părți sociale, reprezentând 10 % din       - cod unic de înregistrare: 22326491;              Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Ratiu Ana
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și   - număr de ordine în registrul comerțului:            În baza cererii nr. 19178 din data de 9.08.2007 și a
pierderi de 10 %, domiciliată în Curtea de Argeș, Str.    J 03/1693/2007.                         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
Ghioceilor nr. 9, județul Argeș;                  (28/198.351)                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  8                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3204/12.XI.2007
Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea           Societatea Comercială                - administrator și reprezentant:
societății comerciale cu următoarele date:              OTIMOL CLEAN - S.R.L., Beclean              Tomoroga Dănuț, cod numeric personal
  - fondator:                              județul Bistrița-Năsăud              1700809060768, data numirii 21.08.2007, durata
  Pop Nicolae Alin, asociat unic, cod numeric                                       mandatului nelimitată;
personal 1790120060017, aport la capital 200,00                MINISTERUL JUSTIȚIEI              - denumirea: TOMODANY MURESENI - S.R.L.;
RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100                                     - sediul social: satul Mureșenii Bârgăului nr. 44,
% capitalul social total, cotă de participare la beneficii                                 comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud;
                                     TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
și pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Uriu nr.                                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 201 -
217, județul Bistrița-Năsăud;                                                tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului;
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3200
  - administrator și reprezentant:                                              - activitatea principală: cod CAEN 2010 - tăierea și
  Pop Nicolae Alin, cod numeric personal                   din 28 august 2007              rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului;
1790120060017, data numirii 7.08.2007, durata          Judecător delegat                       - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
mandatului nelimitată, având puteri depline;           la Oficiul Registrului                   integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  - denumirea: CARITO POP - S.R.L.;               Comerțului de pe lângă                   a 10,00 RON fiecare;
  - sediul social: Bistrița, str. Tudor Vladimirescu nr.    Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Ursu Ilie       - durata de funcționare: nelimitată;
27, sc. A, ap. 4, județul Bistrița-Năsăud;            Referent                           - cod unic de înregistrare: 22328450;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -     la Oficiul Registrului                    - număr de ordine în registrul comerțului:
alte transporturi terestre;                   Comerțului de pe lângă                   J 06/799/28.08.2007.
  - activitatea principală: cod CAEN 6024 -           Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Butnariu
                                                                 (33/198.730)
transporturi rutiere de mărfuri;                                    Camelia
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat         În baza cererii nr. 19759 din data de 22.08.2007 și a         Societatea Comercială
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        STOCKS KILLER CONSULTING - S.R.L.
a 10,00 RON fiecare;                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        satul Lechința, comuna Lechința
  - durata de funcționare: nelimitată;            Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea          județul Bistrița-Năsăud
  - cod unic de înregistrare: 22328433;           societății comerciale cu următoarele date:
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - fondator:
J 06/796/28.08.2007.                       Moldovan Marius Daniel, asociat unic, cod numeric             MINISTERUL JUSTIȚIEI

   (30/198.727)                       personal 1690312060026, aport la capital 200,00
                               RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100           TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
       Societatea Comercială              % capitalul social total, cotă de participare la beneficii
    CONSTRUCTOR CORNEL - S.R.L.              și pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Beclean,       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3204
      satul Mijlocenii Bârgăului             str. Cloșca nr. 33, județul Bistrița-Năsăud;
                                                                      din 28 august 2007
     comuna Josenii Bârgăului                - administrator și reprezentant:
                                 Moldovan Marius Daniel, cod numeric personal         Judecător delegat
      județul Bistrița-Năsăud
                               1690312060026, data numirii 13.08.2007, durata          la Oficiul Registrului
                               mandatului nelimitată;                      Comerțului de pe lângă
         MINISTERUL JUSTIȚIEI               - denumirea: OTIMOL CLEAN - S.R.L.;             Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Ursu Ilie
                                 - sediul social: Beclean, str. Cloșca nr. 33, județul    Referent
      TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD            Bistrița-Năsăud;                         la Oficiul Registrului
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 747 -     Comerțului de pe lângă
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3194             activități de întreținere și curățare a clădirilor;       Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Borsa Monica
                                 - activitatea principală: cod CAEN 7470 - activități
        din 28 august 2007                                               În baza cererii nr. 19788 din data de 22.08.2007 și a
                               de întreținere și curățare a clădirilor;
  Judecător delegat                       - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  la Oficiul Registrului                   integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Comerțului de pe lângă                   a 10,00 RON fiecare;                     Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea
  Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Ursu Ilie        - durata de funcționare: nelimitată;           societății comerciale cu următoarele date:
  Referent                            - cod unic de înregistrare: 22328581;            - fondatori:
  la Oficiul Registrului                     - număr de ordine în registrul comerțului:          1. Bidian Liviu Adrian, asociat, cod numeric
  Comerțului de pe lângă                   J 06/798/28.08.2007.                     personal 1780919060770, aport la capital 100,00
  Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Butnariu         (32/198.729)                      RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50
                     Camelia                                      % din capitalul social total, cotă de participare la
                                      Societatea Comercială              beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea
  În baza cererii nr. 19692 din data de 21.08.2007 și a        TOMODANY MURESENI - S.R.L.              Lechința nr. 534, comuna Lechința, județul Bistrița-
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la            satul Mureșenii Bârgăului             Năsăud;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                     comuna Tiha Bârgăului                2. Bidian Adina Delia, asociat, cod numeric personal
Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea
                                     județul Bistrița-Năsăud              2750224060774, aport la capital 100,00 RON,
societății comerciale cu următoarele date:
  - fondator:                                                       echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
  Corciu Cornel, asociat unic, cod numeric personal              MINISTERUL JUSTIȚIEI             capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
1841028060054, aport la capital 200,00 RON,                                         pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea Lechința nr.
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %            TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD            534, județul Bistrița-Năsăud;
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și                                  - administratori și reprezentanți:
pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Mijlocenii        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3202              1. Bidian Liviu Adrian, cod numeric personal
Bârgăului nr. 356, județul Bistrița-Năsăud;                                         1780919060770, data numirii 21.08.2007, durata
                                       din 28 august 2007
  - administrator și reprezentant:                                             mandatului nelimitată;
                                 Judecător delegat                       2. Bidian Adina Delia, cod numeric personal
  Corciu Cornel, cod numeric personal
                                 la Oficiul Registrului                   2750224060774, data numirii 21.08.2007, durata
1841028060054, data numirii 21.08.2007, durata
                                 Comerțului de pe lângă                   mandatului nelimitată;
mandatului nelimitată, având puteri depline;
                                 Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Ursu Ilie       - denumirea: STOCKS KILLER CONSULTING -
  - denumirea: CONSTRUCTOR CORNEL - S.R.L.;           Referent
  - sediul social: satul Mijlocenii Bârgăului nr. 346,                                   S.R.L.;
                                 la Oficiul Registrului
comuna Josenii Bârgăului nr. 346, județul Bistrița-                                      - sediul social: satul Lechința, Str. Independenței nr.
                                 Comerțului de pe lângă
Năsăud;                                                           534, comuna Lechinţa, județul Bistrița-Năsăud;
                                 Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Borsa Monica
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 454 -                                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 511 -
lucrări de finisare;                       În baza cererii nr. 19776 din data de 22.08.2007 și a   activități de intermediere în comerțul cu ridicata;
  - activitatea principală: cod CAEN 4544 - lucrări de    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - activitatea principală: cod CAEN 5119 -
                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     intermedieri în comerțul cu produse diverse;
vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
                               Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea      - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
                               societății comerciale cu următoarele date:
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale                                 integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                 - fondator:
a 10,00 RON fiecare;                                                    a 10,00 RON fiecare;
                                 Tomoroga Dănuț, asociat unic, cod numeric
  - durata de funcționare: nelimitată;                                            - durata de funcționare: nelimitată;
                               personal 1700809060768, aport la capital 200,00
  - cod unic de înregistrare: 22328441;           RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100      - cod unic de înregistrare: 22328468;
  - număr de ordine în registrul comerțului:         % capitalul social total, cotă de participare la beneficii    - număr de ordine în registrul comerțului:
J 06/797/28.08.2007.                     și pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Mureșenii   J 06/800/28.08.2007.
   (31/198.728)                       Bârgăului nr. 44, județul Bistrița-Năsăud;             (34/198.731)
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3204/12.XI.2007                                    9
       Societatea Comercială                1. Ungur Monica, cod numeric personal                  Societatea Comercială
     METAL TREND - S.R.L., Bistrița            2760828060783, data numirii 20.08.2007, durata            BIANCO E NERO - S.R.L., Bistrița
      județul Bistrița-Năsăud              mandatului nelimitată, având puteri depline;               județul Bistrița-Năsăud
                                 2. Ungur Mihai, cod numeric personal
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             1780415060018, data numirii 20.08.2007, durata
                                                                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                mandatului nelimitată, având puteri depline;
                                 - denumirea: UMMCO IMOBIL - S.R.L.;
       TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD                                                 TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
                                 - sediul social: Bistrița, str. Gen. Grigore Balan nr.
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3205             35, județul Bistrița-Năsăud;
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3211
         din 28 august 2007              închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii          din 28 august 2007
  Judecător delegat                      sau închiriate;
  la Oficiul Registrului                                                    Judecător delegat
                                 - activitatea principală: cod CAEN 7020 - închirierea
  Comerțului de pe lângă                                                    la Oficiul Registrului
                                și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
  Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Ursu Ilie                                       Comerțului de pe lângă
                                închiriate;
  Referent                                                           Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Ursu Ilie
                                 - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
  la Oficiul Registrului                   integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   Referent
  Comerțului de pe lângă                   a 10,00 RON fiecare;                       la Oficiul Registrului
  Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Borsa Monica                                     Comerțului de pe lângă
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
  În baza cererii nr. 19790 din data de 22.08.2007 și a     - cod unic de înregistrare: 22328484;             Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Butnariu
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - număr de ordine în registrul comerțului:                              Camelia
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     J 06/802/28.08.2007.                       În baza cererii nr. 19815 din data de 22.08.2007 și a
Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea        (36/198.733)                       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
societății comerciale cu următoarele date:
                                                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - fondatori:                              Societatea Comercială
  1. Mazzon Francesco, asociat, aport la capital                                      Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea
                                   LG CONTAUDITEX - S.R.L., Bistrița           societății comerciale cu următoarele date:
160,00 RON, echivalând cu 16 părți sociale,
reprezentând 80 % din capitalul social total, cotă de           județul Bistrița-Năsăud               - fondator:
participare la beneficii și pierderi de 80 %, domiciliat în                                   Dan Silviu Călin, asociat unic, cod numeric personal
Italia, localitatea Paese (TV), str. F. Baraca nr. 32;             MINISTERUL JUSTIȚIEI             1720909240017, aport la capital 200,00 RON,
  2. Borsato Galliano, asociat, aport la capital 40,00                                   echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
RON, echivalând cu 4 părți sociale, reprezentând 20 %                                    capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
                                      TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
din capitalul social total, cotă de participare la beneficii                                 pierderi de 100 %, domiciliat în Bistrița, str. George
și pierderi de 20 %, domiciliat în Italia, localitatea                                    Coșbuc nr. 12, județul Bistrița-Năsăud;
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3209
Paese, str. Madonnetta nr. 3;                                                  - administrator și reprezentant:
  - administrator și reprezentant:                      din 28 august 2007                Dan Silviu Călin, cod numeric personal
  Mazzon Angelo, domiciliat în Italia, localitatea
                                 Judecător delegat                     1720909240017, data numirii 21.08.2007, durata
Paese (TV), str. F. Baraca nr. 32, durata mandatului
nelimitată, având puteri depline;                 la Oficiul Registrului                   mandatului nelimitată, având puteri de președinte;
  - denumirea: METAL TREND - S.R.L.;              Comerțului de pe lângă                    - denumirea: BIANCO E NERO - S.R.L.;
  - sediul social: Bistrița, cartierul Unirea, Ferma      Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Ursu Ilie       - sediul social: Bistrița, str. George Coșbuc nr. 12,
Avicola, hala 17, biroul 1, județul Bistrița-Năsăud;       Referent                          județul Bistrița-Năsăud;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 361 -     la Oficiul Registrului                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 524 -
producția de mobilier;                      Comerțului de pe lângă                   comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu alte
  - activitatea principală: cod CAEN 3614 - producția      Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Borsa Monica    produse neclasificate în altă parte;
altor tipuri de mobilier;                                                    - activitatea principală: cod CAEN 5241 - comerț cu
                                  În baza cererii nr. 19811 din data de 22.08.2007 și a
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat                                      amănuntul cu textile;
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale                                   - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
a 10,00 RON fiecare;                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                societății comerciale cu următoarele date:          a 10,00 RON fiecare;
  - cod unic de înregistrare: 22328476;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - fondatori:                         - durata de funcționare: nelimitată;
J 06/801/28.08.2007.                        1. Gagea Adina Simona, asociat, cod numeric         - cod unic de înregistrare: 22328506;
   (35/198.732)                       personal 2750511060819, aport la capital 102,00 RON,       - număr de ordine în registrul comerțului:
                                echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 51 % din     J 06/804/28.08.2007.
       Societatea Comercială               capitalul social total, cotă de participare la beneficii și    (38/198.735)
     UMMCO IMOBIL - S.R.L., Bistrița            pierderi de 51 %, domiciliată în Bistrița, bd. Decebal nr.
      județul Bistrița-Năsăud              23, sc. A, ap. 11, județul Bistrița-Năsăud;                 Societatea Comercială
                                  2. Gagea Liana Camelia, asociat, cod numeric             MOTORACE - S.R.L., Bistrița
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             personal 2760415060793, aport la capital 98,00 RON,            județul Bistrița-Năsăud
                                echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 49 % din
                                capitalul social total, cotă de participare la beneficii și          MINISTERUL JUSTIȚIEI
       TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
                                pierderi de 49 %, domiciliată în Bistrița, bd. Decebal nr.
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3208             23, sc. A, ap. 11, județul Bistrița-Năsăud;
                                                                     TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
                                  - administrator și reprezentant:
         din 28 august 2007
                                  Gagea Adina Simona, cod numeric personal
                                                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3214
  Judecător delegat                      2750511060819, data numirii 22.08.2007, durata
  la Oficiul Registrului                   mandatului nelimitată;                            din 28 august 2007
  Comerțului de pe lângă                     - denumirea: LG CONTAUDITEX - S.R.L.;
  Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Ursu Ilie                                       Judecător delegat
                                  - sediul social: Bistrița, bd. Decebal nr. 23, sc. A,    la Oficiul Registrului
  Referent                          ap. 20, județul Bistrița-Năsăud;
  la Oficiul Registrului                                                    Comerțului de pe lângă
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -
  Comerțului de pe lângă                                                    Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Ursu Ilie
                                activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă,
  Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Butnariu                                       Referent
                                consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de
                     Camelia                                        la Oficiul Registrului
                                piață și de sondaj; consultanță pentru afaceri și
  În baza cererii nr. 19797 din data de 22.08.2007 și a                                    Comerțului de pe lângă
                                management;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                                       Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Borsa Monica
                                  - activitatea principală: cod CAEN 7412 - activități de
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     contabilitate, revizie contabilă, consultanță în domeniul     În baza cererii nr. 19825 din data de 23.08.2007 și a
Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea     fiscal;                            actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
societății comerciale cu următoarele date:                                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - fondator:
                                integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea
  Ungur Monica, asociat unic, cod numeric personal
2760828060783, aport la capital 200,00 RON,          a 10,00 RON fiecare;                     societății comerciale cu următoarele date:
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %         - durata de funcționare: nelimitată;             - fondator: Popescu Robert Ciprian, asociat unic,
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și    - cod unic de înregistrare: 22328492;           aport la capital 500,00 RON, echivalând cu 50 părți
pierderi de 100 %, domiciliată în Bistrița, str. Gen.       - număr de ordine în registrul comerțului:        sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota
Grigore Balan nr. 35, județul Bistrița-Năsăud;         J 06/803/28.08.2007.                     de participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
  - administratori și reprezentanți:                (37/198.734)                      în localitatea Frankfurt, str. Harry Fuld nr. 6;
  10                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3204/12.XI.2007
  - administrator persoană fizică: Popescu Robert             Societatea Comercială                - fondator: Ianas Ana, asociat unic, cod numeric
Ciprian, data numirii 21.08.2007, durata mandatului           AUROVISTA - S.R.L., Beclean             personal 2720617064336, aport la capital 200,00
                                     județul Bistrița-Năsăud              RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100
nelimitată;
                                                              % capitalul social total, cota de participare la
  - denumirea: MOTORACE - S.R.L.;                                             beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în Grecia,
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
  - sediul social: municipiul Bistrița, str. Petre                                     localitatea Aharnai, str. Esperiodon nr. 28, cu reședința
Ispirescu nr. 26, sc. A, ap. 1, județul Bistrița-Năsăud;         TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
                                                              în localitatea Sângeorz-Băi, Str. Salciilor nr. 13, județul
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 504 -                                   Bistrița-Năsăud;
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3217               - administratori persoane fizice:
comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente;
                                                                1. Ianas Ana, cod numeric personal
întreținerea și repararea motocicletelor;                   din 28 august 2007
                                                              2720617064336, data numirii 14.08.2007, durata
  - activitatea principală: cod CAEN 5040 - comerț cu      Judecător delegat                     mandatului nelimitată, având puteri depline;
motociclete, piese și accesorii aferente, și reparații;     la Oficiul Registrului                     2. Griga Florina Maria, cod numeric personal
                                 Comerțului de pe lângă                   2770823064339,, data numirii 14.08.2007, durata
  - capital social subscris: 500,00 RON, vărsat         Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Ursu Ilie
                                                              mandatului nelimitată, având puteri depline;
integral; capitalul social este divizat în 50 părți sociale   Referent
                                                                - denumirea: ANA DIAMOND - S.R.L.;
a 10,00 RON fiecare;                       la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă                     - sediul social: oraș Sângeorz-Băi, Str. Salciilor nr.
  - durata de funcționare: nelimitată;                                           13, județul Bistrița-Năsăud;
                                 Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Butnariu
  - cod unic de înregistrare: 22328514;                                Cameliaa        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 524 -
  - număr de ordine în registrul comerțului:                                        comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu alte
                                 În baza cererii nr. 19862 din data de 23.08.2007 și a
                                                              produse neclasificate în altă parte;
J 06/805/28.08.2007.                     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                                                - activitatea principală: cod CAEN 5242 - comerț cu
                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (39/198.736)                                                      amănuntul cu îmbrăcăminte;
                               Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea
                               societății comerciale cu următoarele date:            - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
        Societatea Comercială               - fondatori:                        integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
    ANDREEA CHRIS - S.R.L., Bistrița             1. Rus Aurora, asociat, cod numeric personal        a 10,00 RON fiecare;
                               2671108060018, aport la capital 100,00 RON,            - durata de funcționare: nelimitată;
        județul Bistrița-Năsăud
                               echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din       - cod unic de înregistrare: 22328638;
                               capitalul social total, cota de participare la          - număr de ordine în registrul comerțului:
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea    J 06/809/28.08.2007.
                               Beclean, str. Cloșca nr. 9A, județul Bistrița-Năsăud;        (42/198.739)
                                 2. Rus Marinel, asociat, cod numeric personal
       TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD           1630608060010, aport la capital 100,00 RON,               Societatea Comercială
                               echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
                                                                COSTY-MIT-LIDY - S.R.L., satul Dumitra
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3215             capitalul social total, cota de participare la
                               beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea      comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
         din 28 august 2007              Beclean, Str. Codrului nr. 20, județul Bistrița-Năsăud;
                                 - administratori persoane fizice:                      MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Judecător delegat
                                 1. Rus Aurora, cod numeric personal
  la Oficiul Registrului                   2671108060018, data numirii 17.08.2007, durata
                                                                    TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
  Comerțului de pe lângă                   mandatului nelimitată;
  Tribunalul Bistrița-Năsăud       - Ursu Ilie      2. Rus Marinel, cod numeric personal
                                                                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3222
                               1630608060010, data numirii 17.08.2007, durata
  Referent                          mandatului nelimitată;                            din 28 august 2007
  la Oficiul Registrului                    - denumirea: AUROVISTA - S.R.L.;
                                                                Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                    - sediul social: oraș Beclean, str. Cloșca nr. 9A,
                               județul Bistrița-Năsăud;                     la Oficiul Registrului
  Tribunalul Bistrița-Năsăud       - Butnariu                                      Comerțului de pe lângă
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 511 -
                      Camelia      activități de intermediere în comerțul cu ridicata;       Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Ursu Ilie
                                 - activitatea principală: cod CAEN 5116 -           Referent
  În baza cererii nr. 19854 din data de 23.08.2007 și a
                               intermedieri în comerțul cu textile, confecții,         la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      încălțăminte și articole;                    Comerțului de pe lângă
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat         Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Butnariu
                               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale                       Camelia
Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea
                               a 10,00 RON fiecare;
societății comerciale cu următoarele date:            - durata de funcționare: nelimitată;             În baza cererii nr. 19918 din data de 24.08.2007 și a
  - fondator: Matei Gabriel, asociat unic, cod numeric     - cod unic de înregistrare: 22328590;           actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
personal 1740601060809, aport la capital 200,00
                               J 06/807/28.08.2007.                     Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea
RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100       (41/198.738)                       societății comerciale cu următoarele date:
% capitalul social total, cota de participare la                                        - fondator: Horoba Constantin, asociat unic, cod
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea          Societatea Comercială               numeric personal 1740926062963, aport la capital
                                  ANA DIAMOND - S.R.L., Sângeorz-Băi            200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
Bistrița, Str. Pescarilor nr. 15, județul Bistrița-Năsăud;
                                     județul Bistrița-Năsăud              reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
  - administrator persoană fizică: Matei Gabriel, cod
                                                              participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
numeric personal 1740601060809, data numirii                  MINISTERUL JUSTIȚIEI             localitatea Cepari nr. 169, județul Bistrița-Năsăud;
21.08.2007, durata mandatului nelimitată;                                           - administrator persoană fizică: Horoba Constantin,
  - denumirea: ANDREEA CHRIS - S.R.L.;                  TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD            cod numeric personal 1740926062963, data numirii
  - sediul social: municipiul Bistrița, Str. Pescarilor                                  24.08.2007, durata mandatului nelimitată;
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3221              - denumirea: COSTY-MIT-LIDY - S.R.L.;
nr. 15, ap. 1, județul Bistrița-Năsăud;
                                       din 28 august 2007                - sediul social: satul Dumitra nr. 125, comuna
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 502 -                                   Dumitra, județul Bistrița-Năsăud;
întreținerea și repararea autovehiculelor;            Judecător delegat                       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -
                                 la Oficiul Registrului
  - activitatea principală: cod CAEN 5020 -                                        comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
                                 Comerțului de pe lângă
întreținerea și repararea autovehiculelor;                                           - activitatea principală: cod CAEN 5211 - comerț cu
                                 Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Ursu Ilie
                                 Referent                          amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                 la Oficiul Registrului                   predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale                                  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                 Comerțului de pe lângă
a 10,00 RON fiecare;                       Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Butnariu      integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  - durata de funcționare: nelimitată;                                 Camelia       a 10,00 RON fiecare;
  - cod unic de înregistrare: 22328522;             În baza cererii nr. 19908 din data de 24.08.2007 și a     - durata de funcționare: nelimitată;
                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - cod unic de înregistrare: 22328603;
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      - număr de ordine în registrul comerțului:
J 06/806/28.08.2007.                     Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea     J 06/810/28.08.2007.
  (40/198.737)                       societății comerciale cu următoarele date:             (43/198.740)
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3204/12.XI.2007                                     11
        Societatea Comercială             participare la beneficii/pierderi de 100 %,domiciliat în          Societatea Comercială
       KYMBA - S.R.L., Bistrița            localitatea Feldru nr. 995, județul Bistrița-Năsăud;         ECC INTERMEDIERI - S.R.L., Bistrița
       județul Bistrița-Năsăud              - administrator persoană fizică: Uiuiu Gheorghe, cod          județul Bistrița-Năsăud
                               numeric personal 182020706587, data numirii
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                                                     MINISTERUL JUSTIȚIEI
                               15.08.2007, durata mandatului nelimitată;
                                 - denumirea: GIO AGROTUR - S.R.L.;
      TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD                                                  TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
                                 - sediul social: satul Feldru nr. 995, comuna Feldru,
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3223             județul Bistrița-Năsăud;                        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3226
        din 28 august 2007                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 552 -             din 28 august 2007
                               campinguri și alte facilități pentru cazare de scurtă
  Judecător delegat                                                      Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                   durată;                              la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                    - activitatea principală: cod CAEN 5523 - alte         Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Ursu Ilie      mijloace de cazare;                        Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Ursu Ilie
  Referent                           - capital social subscris: 10.000,00 RON, vărsat        Referent
  la Oficiul Registrului                                                    la Oficiul Registrului
                               integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale
  Comerțului de pe lângă                                                    Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Butnariu      a 100,00 RON fiecare;                       Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Ratiu Ana
                     Camelia        - durata de funcționare: nelimitată;
                                                                În baza cererii nr. 19929 din data de 24.08.2007 și a
  În baza cererii nr. 19926 din data de 24.08.2007 și a     - cod unic de înregistrare: 22328611;            actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - număr de ordine în registrul comerțului:         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     J 06/812/28.08.2007.                      Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea
Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea                                    societății comerciale cu următoarele date:
                                 (45/198.742)
societății comerciale cu următoarele date:                                           - fondatori:
  - fondator: Balint Horațiu Ioan, asociat unic, cod                                      1. Cighi Cosmin Nicolae, asociat, cod numeric
                                       Societatea Comercială
numeric personal 1770220323946, aport la capital                                       personal 1770501060797, aport la capital 100,00
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,               SINMARSIA - S.R.L., satul Cepari           RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de        comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud           % din capitalul social total, cota de participare la
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în                                  beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea
localitatea Bistrița, str. Împăratul Traian nr. 58, sc. B,                                  Bistrița, str. Valea Budacului nr. 19, județul Bistrița-
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
parter, ap. 11, județul Bistrița-Năsăud;                                           Năsăud;
  - administrator persoană fizică: Balint Horațiu Ioan,                                    2. Rus Nichifor, asociat, cod numeric personal
cod numeric personal 1770220323946, data numirii              TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD            1490405060767, aport la capital 100,00 RON,
10.08.2007, durata mandatului nelimitată;                                          echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
  - denumirea: KYMBA - S.R.L.;                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3225            capitalul social total, cota de participare la
  - sediul social: municipiul Bistrița, str. Împăratul                                   beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea
Traian nr. 58, sc. B, parter, ap. 11, județul Bistrița-            din 28 august 2007              Bistrița, str. Împăratul Traian nr. 54, sc. B, ap. 23,
Năsăud;                                                           județul Bistrița-Năsăud;
                                 Judecător delegat
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 523 -                                     - administrator persoană fizică: Cighi Cosmin
comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu        la Oficiul Registrului                   Nicolae, cod numeric personal 1770501060797, data
produse farmaceutice și medicale, cu produse de         Comerțului de pe lângă                   numirii 22.08.2007, durata mandatului nelimitată;
cosmetică și de parfumerie;                   Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Ursu Ilie        - denumirea: ECC INTERMEDIERI - S.R.L.;
  - activitatea principală: cod CAEN 5231 - comerț cu      Referent                            - sediul social: municipiul Bistrița, Str. Șoimilor nr. 3,
amănuntul cu produse farmaceutice;                                              parter, sc. C, ap. 2, camera 1p, județul Bistrița-Năsăud;
                                 la Oficiul Registrului
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat                                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 511 -
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   Comerțului de pe lângă                   activități de intermediere în comerțul cu ridicata;
a 10,00 RON fiecare;                       Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Butnariu        - activitatea principală: cod CAEN 5119 -
  - durata de funcționare: nelimitată;                                 Camelia       intermedieri în comerțul cu produse diverse;
  - cod unic de înregistrare: 22328549;                                            - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - număr de ordine în registrul comerțului:          În baza cererii nr. 19928 din data de 24.08.2007 și a    integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
J 06/811/28.08.2007.                     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       a 10,00 RON fiecare;
   (44/198.741)                       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - durata de funcționare: nelimitată;
                                                                - cod unic de înregistrare: 22328557;
                               Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea
       Societatea Comercială                                               - număr de ordine în registrul comerțului:
       GIO AGROTUR - S.R.L.              societății comerciale cu următoarele date:           J 06/814/28.08.2007.
      satul Feldru, comuna Feldru              - fondator: Sinca Marinel Adrian, asociat unic, cod       (47/198.744)
       județul Bistrița-Năsăud             numeric personal 1610216062953, aport la capital
                               200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,                 Societatea Comercială
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                                   GRAFICON GRUP - S.R.L., Bistrița
                               reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
                                                                     județul Bistrița-Năsăud
                               participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
      TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD            localitatea Cepari nr. 155, județul Bistrița-Năsăud;
                                                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 - administrator persoană fizică: Sica Marinel Adrian,
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3224
                               cod numeric personal 1610216062953, data numirii              TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
        din 28 august 2007
                               23.08.2007, durata mandatului nelimitată;
  Judecător delegat                       - denumirea: SINMARSIA - S.R.L.;                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3227
  la Oficiul Registrului
                                 - sediul social: satul Cepari nr. 155, comuna                din 28 august 2007
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Ursu Ilie      Dumitra, județul Bistrița-Năsăud;                 Judecător delegat
  Referent                           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -      la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                   alte transporturi terestre;                    Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                                                    Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Ursu Ilie
                                 - activitatea principală: cod CAEN 6024 -
  Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Butnariu                                       Referent
                     Camelia       transporturi rutiere de mărfuri;                 la Oficiul Registrului
                                 - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat         Comerțului de pe lângă
  În baza cererii nr. 19927 din data de 24.08.2007 și a
                               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Butnariu
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                               a 10,00 RON fiecare;                                           Camelia
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea      - durata de funcționare: nelimitată;              În baza cererii nr. 19934 din data de 24.08.2007 și a
societății comerciale cu următoarele date:            - cod unic de înregistrare: 22328620;            actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  - fondator: Uiuiu Gheorghe, asociat unic, cod                                       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
numeric personal 1820207060587, aport la capital                                       Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea
10.000,00 RON, echivalând cu 100 părți sociale,        J 06/813/28.08.2007.                      societății comerciale cu următoarele date:
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de        (46/198.743)                         - fondatori:
  12                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3204/12.XI.2007
  1. Rusu Marian Călin, asociat, cod numeric personal       - activitatea principală: cod CAEN 2922 - fabricarea       - fondator: Ozoiu Ion, asociat unic, cod numeric
1550903060800, aport la capital 150,00 RON,           echipamentelor de ridicat și manipulat;             personal 1380321030021, aport la capital 200,00
echivalând cu 15 părți sociale, reprezentând 75 % din       - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat         RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100
capitalul social total, cota de participare la         integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                                                 % capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 75 %, domiciliat în localitatea      a 10,00 RON fiecare;
                                  - durata de funcționare: nelimitată;             beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea
Bistrița, cartierul Unirea nr. 1, județul Bistrița-Năsăud;                                    Dragoslavele, județul Argeș;
                                  - cod unic de înregistrare: 22328573;
  2. Dasca Patriciu, asociat, cod numeric personal        - număr de ordine în registrul comerțului:            - administrator persoană fizică: Ozoiu Ion, cod
1850331060016, aport la capital 50,00 RON,           J 06/816/28.08.2007.                       numeric personal 1380321030021, data numirii
echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând 25 % din         (49/198.746)                        23.08.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
capitalul social total, cota de participare la
                                                                 depline;
beneficii/pierderi de 25 %, domiciliat în localitatea              Societatea Comercială
                                                                  - denumirea: PRISLOP FORESTER - S.R.L.;
Bistrița, str. Ion Minulescu, bl. 1, sc. B, ap. 21, județul           HOPE - S.R.L., Bistrița
                                                                  - sediul social: satul Dragoslavele nr. 352, comuna
Bistrița-Năsăud;                                județul Bistrița-Năsăud
                                                                 Dragoslavele, județul Argeș;
  - administratori persoane fizice:
                                                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 202 -
  1. Rusu Marian Călin, cod numeric personal                   MINISTERUL JUSTIȚIEI
1550903060800, data numirii 23.08.2007, durata                                          fabricare de produse stratificate din lemn;
mandatului nelimitată;                                                       - activitatea principală: cod CAEN 2020 - fabricare
                                       TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
  2. Dasca Patriciu, cod numeric personal                                            de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnire,
1850331060016, data numirii 23.08.2007, durata              EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3218              plăci din așchii de lemn, plăci fibrolemnoase etc.;
mandatului nelimitată;                                                       - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                         din 28 august 2007
  - denumirea: GRAFICON GRUP - S.R.L.;                                             integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  - sediul social: municipiul Bistrița, cartierul Unirea nr.   Judecător delegat                       a 10,00 RON fiecare;
1A, județul Bistrița-Năsăud;                    la Oficiul Registrului                      - durata de funcționare: nelimitată;
                                  Comerțului de pe lângă
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 742 -                                       - cod unic de înregistrare: 22313173;
                                  Tribunalul Bistrița-Năsăud       - Ursu Ilie
activități de arhitectură, inginerie și servicii de        Referent                             - număr de ordine în registrul comerțului:
consultanță tehnică legate de acestea;               la Oficiul Registrului                    J 03/1670/2007.
  - activitatea principală: cod CAEN 7420 - activități      Comerțului de pe lângă                       (51/201.344)
de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță        Tribunalul Bistrița-Năsăud       - Butnariu
tehnică legate de acestea;                                         Camelia             Societatea Comercială
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat          În baza cererii nr. 19869 din data de 23.08.2007 și a       GARDEN LTD - S.R.L., satul Sălătrucu
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la           comuna Sălătrucu, județul Argeș
a 10,00 RON fiecare;                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - durata de funcționare: nelimitată;             Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea
  - cod unic de înregistrare: 22328565;            societății comerciale cu următoarele date:                    MINISTERUL JUSTIȚIEI
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - fondator: Marza Alexandru, asociat unic, cod
J 06/815/28.08.2007.                      numeric personal 1840716060058, aport la capital                  TRIBUNALUL ARGEȘ
                                200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
   (48/198.745)
                                reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
                                                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1653
                                participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
       Societatea Comercială               localitatea Bistrița, str. Lt. Calin nr. 3, sc. A, ap. 30,     Judecător delegat
      ASCENMON - S.R.L., Bistrița             județul Bistrița-Năsăud;                      la Oficiul Registrului
       județul Bistrița-Năsăud                - administratori persoane fizice:                Comerțului de pe lângă
                                  1. Marza Alexandru, cod numeric personal
                                                                  Tribunalul Argeș    - Mihalcea Gheorghe
                                1840716060058, data numirii 19.04.2007, durata
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                                               Referent
                                mandatului nelimitată;
                                  2. Marza Aurel Liviu, cod numeric personal            la Oficiul Registrului
       TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD             1530201060782, domiciliat în localitatea Bistrița, str.       Comerțului de pe lângă
                                Lt. Călin nr. 3, sc. A, ap. 30, județul Bistrița-Năsăud,      Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3231             durata mandatului nelimitată;
                                  - denumirea: HOPE - S.R.L.;                   În baza cererii nr. 48943 din data de 26.07.2007 și a
         din 28 august 2007                - sediul social: municipiul Bistrița, str. Lt. Calin nr. 3,  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  Judecător delegat                      sc. A, ap. 30, județul Bistrița-Năsăud;             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  la Oficiul Registrului                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -     Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;   comerciale cu următoarele date:
  Comerțului de pe lângă
                                  - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții
  Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Ursu Ilie                                        - fondatori:
                                de clădiri și lucrări de geniu;
  Referent                            - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat          1. Marica Petre, asociat, cod numeric personal
  la Oficiul Registrului                    integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   1530701033071, aport la capital 190,00 RON,
  Comerțului de pe lângă                    a 10,00 RON fiecare;                       echivalând cu 19 părți sociale, reprezentând 95 % din
  Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Butnariu        - durata de funcționare: nelimitată;             capitalul social total, cota de participare la
                      Camelia         - cod unic de înregistrare: 22328530;             beneficii/pierderi de 95 %, domiciliat în localitatea
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
  În baza cererii nr. 19980 din data de 27.08.2007 și a                                     Sălătrucu, județul Argeș;
                                J 06/808/28.08.2007.
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la          (50/198.747)                          2. Marica Elwys Petre, asociat, cod numeric
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                      personal 1810809033344, aport la capital 10,00 RON,
Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea            Societatea Comercială                echivalând cu o (1) parte socială, reprezentând 5 % din
societății comerciale cu următoarele date:                PRISLOP FORESTER - S.R.L.               capitalul social total, cota de participare la
  - fondator: Micu Rodica Adriana, asociat unic, cod       satul Dragoslavele, comuna Dragoslavele            beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat în localitatea
numeric personal 2660923310768, aport la capital                 județul Argeș                  Sălătrucu, județul Argeș;
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,                                             - administrator persoană fizică: Marica Petre, cod
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de                MINISTERUL JUSTIȚIEI              numeric personal 1530701033071, data numirii
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în                                    26.07.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
Franța, 05 rue Mozart, Ecouen (95);                        TRIBUNALUL ARGEȘ               depline;
  - administrator persoană fizică: Kis Gabriela Maria,                                       - denumirea: GARDEN LTD - S.R.L.;
cod numeric personal 2600813060789, data numirii             EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1651               - sediul social: satul Sălătrucu, comuna Sălătrucu,
22.08.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri                                      județul Argeș;
                                         din 24 august 2007
depline;
                                  Judecător delegat                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
  - reprezentanți:
                                  la Oficiul Registrului                    construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
  1. Micu Rodica Adriana, cod numeric personal
                                  Comerțului de pe lângă                      - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții
2660923310768, data numirii 22.08.2007, durata
                                  Tribunalul Argeș    - Mihalcea Gheorghe          de clădiri și lucrări de geniu;
mandatului nelimitată;                       Referent
  2. Kis Gabriela Maria, cod numeric personal                                           - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                  la Oficiul Registrului                    integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
2600813060789, data numirii 22.08.2007, durata           Comerțului de pe lângă
mandatului nelimitată, având puteri depline;            Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda             a 10,00 RON fiecare;
  - denumirea: ASCENMON - S.R.L.;                                                 - durata de funcționare: nelimitată;
                                  În baza cererii nr. 52548 din data de 23.08.2007 și a
  - sediul social: municipiul Bistrița, str. Nicolae                                        - cod unic de înregistrare: 22313203;
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
Titulescu nr. 35, camera 1, județul Bistrița-Năsăud;      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        - număr de ordine în registrul comerțului:
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 292 -     Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății      J 03/1672/2007.
fabricare de mașini de utilizare generală;           comerciale cu următoarele date:                    (52/201.345)
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3204/12.XI.2007                                   13
      Societatea Comercială                - administrator persoană fizică:                    Societatea Comercială
   ELENA COMALIMENT 2007 - S.R.L.               1. Hurmuz Aneta, cod numeric personal               B.G.S. REAL 2007 - S.R.L., Pitești
  satul Rociu, comuna Rociu, județul Argeș          2760920030021, data numirii 28.08.2007, cu durata               județul Argeș
                               mandatului nelimitată, având puteri depline;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI              - denumirea: DANYEL & DAVYS A.N.M. - S.R.L.;                MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 - sediul social: municipiul Câmpulung, str. Emil
         TRIBUNALUL ARGEȘ              Gârleanu nr. 9, bl. 25, sc. C, et. P, ap. 4, județul Argeș;           TRIBUNALUL ARGEȘ
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1688             comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1685
                                 - activitatea principală: cod CAEN 5211 - comerț cu
        din 29 august 2007                                                     din 29 august 2007
                               amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare
  Judecător delegat                     predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;      Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                    - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat         la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                   integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Argeș    - Perșu Ion                                             Tribunalul Argeș    - Perșu Ion
                               a 10,00 RON fiecare;
  Referent                                                          Referent
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
  la Oficiul Registrului                                                   la Oficiul Registrului
                                 - codul unic de înregistrare: 22332639;
  Comerțului de pe lângă                                                   Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda             - numărul de ordine în registrul comerțului:         Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda
                               J 03/1697/2007.
  În baza cererii nr. 52953 din data de 28.08.2007 și a                                    În baza cererii nr. 53230 din data 29.08.2007 și a
                                  (54/201.347)
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                                     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                     Societatea Comercială
Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății                                   Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                 BEN & SYL TRANS - S.R.L., satul Lăicăi
comerciale cu următoarele date:                                               comerciale cu următoarele date:
  - fondator: Burcea Elena, asociat unic, cod numeric        comuna Cetățeni, județul Argeș               - fondatori:
personal 2710117031842, aport la capital 200,00 RON,                                      1. Baciu Sebastian Constantin, asociat, cod numeric
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %               MINISTERUL JUSTIȚIEI             personal 1750207033124, aport la capital 100,00
capitalul social total, cota de participare la                                       RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea             TRIBUNALUL ARGEȘ
                                                              % din capitalul social total, cota de participare la
Rociu nr. 103, județul Argeș;                                                beneficii/pierderi de 50 %; domiciliat în localitatea
  - administrator persoană fizică: Burcea Elena, cod         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1686             Pitești, Calea Drăgășani, bl. 45, sc. A, et. 4, ap. 28,
numeric personal 2710117031842, data numirii                                        județul Argeș;
28.08.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri            din 29 august 2007                2. Baciu Gabriela Silvia, asociat, cod numeric
depline;                             Judecător delegat                     personal 2810329035342, aport la capital 100,00
  - denumirea: ELENA COMALIMENT 2007 - S.R.L.;                                       RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50
                                 la Oficiul Registrului
  - sediul social: satul Rociu nr. 103, comuna Rociu,                                   % din capitalul social total, cota de participare la
                                 Comerțului de pe lângă
județul Argeș;                                                       beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea
                                 Tribunalul Argeș    - Perșu Ion
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -                                   Pitești, Calea Drăgășani, bl. 45, sc. A, et. 4, ap. 28,
                                 Referent
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;                                       județul Argeș;
  - activitatea principală: cod CAEN 5211 - comerț cu      la Oficiul Registrului                     - administrator persoană fizică:
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare         Comerțului de pe lângă                     1. Baciu Sebastian Constantin, cod numeric
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;      Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda           personal 1750207033124, data numirii 6.02.2007, cu
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat         În baza cererii nr. 53031 din data 28.08.2007 și a     durata mandatului de 4 ani, având puteri depline;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - denumirea: B.G.S. REAL 2007 - S.R.L.;
a 10,00 RON fiecare;                                                      - sediul social: municipiul Pitești, Calea Drăgășani,
                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - durata de funcționare: nelimitată;                                           bl. 45, sc. A, et. 4, ap. 28, județul Argeș;
                               Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  - cod unic de înregistrare: 22332671;                                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 923 -
                               comerciale cu următoarele date:
  - număr de ordine în registrul comerțului:                                        alte activități de spectacole;
                                 - fondatori:
J 03/1696/2007.                                                         - activitatea principală: cod CAEN 9234 - alte
                                 1. Constantin Beniamin, asociat, cod numeric        activități de spectacole neclasificate în altă parte;
   (53/201.346)
                               personal 1780410030020, aport la capital 100,00          - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
                               RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
      Societatea Comercială               % din capitalul social total, cota de participare la     a 10,00 RON fiecare;
    DANYEL & DAVYS A.N.M. - S.R.L.            beneficii/pierderi de 50 %; domiciliat în localitatea       - durata de funcționare: nelimitată;
     Câmpulung, județul Argeș              Cetățeni, județul Argeș;                     - codul unic de înregistrare: 22332612;
                                 2. Marica Silviu Daniel, asociat, cod numeric         - numărul de ordine în registrul comerțului:
                               personal 1830501152531, aport la capital 100,00 RON,     J 03/1699/2007.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                               echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din        (56/201.349)
                               capitalul social total, cota de participare la
         TRIBUNALUL ARGEȘ                                                   Societatea Comercială
                               beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea
                               Drăgăești Ungureni, județul Dâmbovița;             PETROSERV CONSTRUCT INSTAL - S.R.L.
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1687
                                 - administratori persoane fizice:              satul Mica, comuna Bascov, județul Argeș
        din 29 august 2007
                                 1. Constantin Beniamin, cod numeric personal
  Judecător delegat                     1780410030020, data numirii 28.08.2007, cu durata               MINISTERUL JUSTIȚIEI
  la Oficiul Registrului                   mandatului nelimitată, având puteri depline;
  Comerțului de pe lângă                    2. Marica Silviu Daniel, cod numeric personal                TRIBUNALUL ARGEȘ
  Tribunalul Argeș    - Perșu Ion             1830501152531, data numirii 28.08.2007, durata
  Referent                          mandatului nelimitată, având puteri depline;             EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1684
  la Oficiul Registrului
                                 - denumirea: BEN & SYL TRANS - S.R.L.;                   din 29 august 2007
  Comerțului de pe lângă
                                 - sediul social: satul Lăicăi, comuna Cetățeni, nr.
  Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda                                            Judecător delegat
                               109, județul Argeș;
                                                                la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 53029 din data 28.08.2007 și a      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -     Comerțului de pe lângă
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      alte transporturi terestre;                   Tribunalul Argeș    - Perșu Ion
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      - activitatea principală: cod CAEN 6024 -           Referent
Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                               transporturi rutiere de mărfuri;                 la Oficiul Registrului
comerciale cu următoarele date:
                                 - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat         Comerțului de pe lângă
  - fondator:
                               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda
  1. Hurmuz Aneta, asociat unic, cod numeric
                               a 10,00 RON fiecare;
personal 2760920030021, aport la capital 200,00                                        În baza cererii nr. 53164 din data 28.08.2007 și a
RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100      - durata de funcționare: nelimitată;            actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
% capitalul social total, cota de participare la         - codul unic de înregistrare: 22332647;          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
beneficii/pierderi de 100 %; domiciliată în localitatea     - numărul de ordine în registrul comerțului:        Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
Câmpulung, str. Emil Gârleanu nr. 12, bl. 17, sc. A, ap.   J 03/1698/2007.                        comerciale cu următoarele date:
9, județul Argeș;                         (55/201.348)                        - fondator:
  14                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3204/12.XI.2007
  1. Stănescu Dănuț, asociat unic, cod numeric                Societatea Comercială                1. Deaconu Alexandru, asociat, aport la capital
personal 1741210031840, aport la capital 10.000,00        MACK HOLDING TRANS - S.R.L., Pitești             120,00 RON, echivalând cu 12 părți sociale,
RON, echivalând cu 1.000 părți sociale, reprezentând                județul Argeș                reprezentând 60 % din capitalul social total, cota de
100 % capitalul social total, cota de participare la                                      participare la beneficii/pierderi de 60 %; domiciliat în
beneficii/pierderi de 100 %; domiciliat în localitatea
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI              S.U.A., localitatea 5030 N Marine Drive 2506, Chicago
Costești, Str. Progresului nr. 49, județul Argeș;
                                                                IL 60640;
  - administrator persoană fizică:
  1. Stănescu Dănuț, cod numeric personal                    TRIBUNALUL ARGEȘ                 2. Sima Mihaela, asociat, cod numeric personal
1741210031840, data numirii 28.08.2007, cu durata                                        2671118034975, aport la capital 80,00 RON,
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1682              echivalând cu 8 părți sociale reprezentând 40 % din
mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - denumirea: PETROSERV CONSTRUCT INSTAL -                  din 29 august 2007                capitalul social total, cota de participare la
S.R.L.;                                                             beneficii/pierderi de 40 %, domiciliat în localitatea
                                 Judecător delegat
  - sediul social: satul Mica, comuna Bascov nr. 128,                                     Pitești, Str. Câmpului bl. 82 bis, sc. B, et. 4, ap. 17,
                                 la Oficiul Registrului
  județul Argeș;                                                        județul Argeș;
                                 Comerțului de pe lângă
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 282 -
                                 Tribunalul Argeș    - Perșu Ion                - administrator persoană fizică:
producția de rezervoare, cisterne și containere
                                 Referent                             1. Sima Mihaela, cod numeric personal
metalice;
                                 la Oficiul Registrului                     2671118034975, data numirii 28.08.2007, cu durata
  - activitatea principală: cod CAEN 2821 - producția
de rezervoare, cisterne și containere metalice;         Comerțului de pe lângă                     mandatului 4 ani, având puteri depline;
  - capital social subscris: 10.000,00 RON, vărsat       Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda               - denumirea: ARTEMIS SELECT - S.R.L.;
integral; capitalul social este divizat în 1.000 părți      În baza cererii nr. 53139 din data 28.08.2007 și a        - sediul social: municipiul Pitești, Str. Câmpului, bl.
sociale a 10,00 RON fiecare;                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        82 bis, sc. B, ap. 17, județul Argeș;
  - durata de funcționare: nelimitată;            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 552 -
  - codul unic de înregistrare: 22332604;          Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății      campinguri și alte facilități pentru cazare de scurtă
  - numărul de ordine în registrul comerțului:        comerciale cu următoarele date:                  durată;
J 03/1700/2007.                         - fondator:                            - activitatea principală: cod CAEN 5523 - alte
   (57/201.350)                        1. Măcăneață Sorin Marius, asociat unic, cod          mijloace de cazare;
                               numeric personal 1760201034961, aport la capital           - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
      Societatea Comercială
                               1.000,00 RON, echivalând cu 100 părți sociale,          integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
     ALBEDAR NOVA - S.R.L., Pitești
                               reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
        județul Argeș                                                  a 10,00 RON fiecare;
                               participare la beneficii/pierderi de 100 %; domiciliat în
                                                                  - durata de funcționare: nelimitată;
                               localitatea Pitești, Str. Exercițiu, bl. D20, sc. B, et. 4, ap.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                                               - codul unic de înregistrare: 22332590;
                               17, județul Argeș;
                                                                  - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                 - administrator persoană fizică:
         TRIBUNALUL ARGEȘ                1. Măcăneață Sorin Marius, cod numeric personal        J 03/1703/2007.
                               1760201034961, data numirii 28.08.2007, cu durata           (60/201.353)
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1683
                               mandatului 4 ani, având puteri depline;
        din 29 august 2007                - denumirea: MACK HOLDING TRANS - S.R.L.;                    Societatea Comercială
                                 - sediul social: municipiul Pitești, județul Argeș;           EXPERT VELIBO CONTI - S.R.L.
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -         satul Ciocănești, comuna Călinești
  Comerțului de pe lângă                   alte transporturi terestre;                               județul Argeș
  Tribunalul Argeș    - Perșu Ion              - activitatea principală: cod CAEN 6024 -
  Referent                          transporturi rutiere de mărfuri;                           MINISTERUL JUSTIȚIEI
  la Oficiul Registrului                    - capital social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
  Comerțului de pe lângă                   integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale
                                                                          TRIBUNALUL ARGEȘ
  Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda           a 10,00 RON fiecare;
  În baza cererii nr. 53160 din data 28.08.2007 și a      - durata de funcționare: nelimitată;                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1680
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - codul unic de înregistrare: 22332574;
                                 - numărul de ordine în registrul comerțului:                   din 29 august 2007
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății    J 03/1702/2007.                           Judecător delegat
comerciale cu următoarele date:                  (59/201.352)                           la Oficiul Registrului
  - fondator:                                                           Comerțului de pe lângă
  1. Sandu Constantin, asociat unic, cod numeric               Societatea Comercială
                                                                  Tribunalul Argeș       - Perșu Ion
persona 1690617034982, aport la capital 300,00 RON,          ARTEMIS SELECT - S.R.L., Pitești
                                                                  Referent
echivalând cu 30 părți sociale, reprezentând 100 %                 județul Argeș
                                                                  la Oficiul Registrului
capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 100 %; domiciliat în localitatea                                       Comerțului de pe lângă
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
Pitești, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 58, bl. CPL, sc. D,                                      Tribunalul Argeș       - Ilinca Magda
ap. 4, județul Argeș;                                                       În baza cererii nr. 53186 din data 28.08.2007 și a
                                         TRIBUNALUL ARGEȘ
  - administrator persoană fizică:
                                                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  1. Sandu Constantin, cod numeric personal              EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1681              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
1690617034982, data numirii 28.08.2007, cu durata
                                        din 29 august 2007                Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - denumirea: ALBEDAR NOVA - S.R.L.;                                             comerciale cu următoarele date:
                                 Judecător delegat
  - sediul social: municipiul Pitești, Str. Alunului, bl.                                     - fondatori:
                                 la Oficiul Registrului
B24, sc. D, parter, ap. 3, județul Argeș;            Comerțului de pe lângă                      1. Velicescu Vasile Dragoș, asociat, cod numeric
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -     Tribunalul Argeș    - Perșu Ion               personal 1830608038702, aport la capital 50,00 RON,
construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;   Referent                            echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând 10 % din
  - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții                                    capitalul social total, cota de participare la
                                 la Oficiul Registrului
de clădiri și lucrări de geniu;                                                 beneficii/pierderi de 10 %; domiciliat în localitatea
                                 Comerțului de pe lângă
  - capital social subscris: 300,00 RON, vărsat
                                 Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda             Călinești, județul Argeș;
integral; capitalul social este divizat în 30 părți sociale
                                 În baza cererii nr. 53162 din data 28.08.2007 și a        2. Velicescu Nicolae-Bogdan, asociat, cod numeric
a 10,00 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;            actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        personal 1820510035303, aport la capital 450,00 RON
  - codul unic de înregistrare: 22332582;          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       echivalând cu 45 părți sociale reprezentând 90 % din
  - numărul de ordine în registrul comerțului:        Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății      capitalul social total, cota de participare la
J 03/1701/2007.                        comerciale cu următoarele date:                  beneficii/pierderi de 90 %, domiciliat în localitatea
   (58/201.351)                        - fondatori:                          Ciocănești, județul Argeș;
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3204/12.XI.2007                                   15
  - administratori persoane fizice:               - denumirea: NYCMAR CONSTRUCT STAR -              - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
  1. Velicescu Vasile Dragoș, cod numeric personal      S.R.L.;                            integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
1830608038702, data numirii 28.08.2007, cu durata        - sediul social: satul Stănești, comuna Corbi nr. 229,   a 10,00 RON fiecare;
mandatului 4 ani, având puteri depline;            județul Argeș;                          - durata de funcționare: nelimitată;
  2. Velicescu Nicolae-Bogdan, cod numeric personal       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -      - codul unic de înregistrare: 22332655;
1820510035303, data numirii 28.08.2007, durata        construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil ;   - numărul de ordine în registrul comerțului:
mandatului 4 ani, având puteri depline;             - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții    J 03/1706/2007.
  - denumirea: EXPERT VELIBO CONTI - S.R.L.;         de clădiri și lucrări de geniu;                  (63/201.356)
  - sediul social: satul Ciocănești, comuna Călinești      - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
nr. 29, județul Argeș;                    integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale           Societatea Comercială
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -    a 10,00 RON fiecare;                        MODA ELENIS - S.R.L., satul Conțești
activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă,   - durata de funcționare: nelimitată;                comuna Davidești, județul Argeș
consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de     - codul unic de înregistrare: 22332698;
piață și de sondaj; consultanță pentru afaceri și        - numărul de ordine în registrul comerțului:                  MINISTERUL JUSTIȚIEI
management;                          J 03/1705/2007.
  - activitatea principală: cod CAEN 7412 - activități de    (62/201.355)                                  TRIBUNALUL ARGEȘ
contabilitate, revizie contabilă, consultanță în domeniul
fiscal;                                     Societatea Comercială                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1676
  - capital social subscris: 500,00 RON, vărsat          BITMAX GRUP CONSTRUCT - S.R.L.
                                                                        din 29 august 2007
integral; capitalul social este divizat în 50 părți sociale           satul Podu Dâmboviței
a 10,00 RON fiecare;                        comuna Dâmbovicioara, județul Argeș             Judecător delegat
  - durata de funcționare: nelimitată;                                             la Oficiul Registrului
  - codul unic de înregistrare: 22332680;                                           Comerțului de pe lângă
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
  - numărul de ordine în registrul comerțului:                                         Tribunalul Argeș       - Perșu Ion
J 03/1704/2007.                                                         Referent
                                         TRIBUNALUL ARGEȘ
  (61/201.354)                                                        la Oficiul Registrului
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1678              Comerțului de pe lângă
          Societatea Comercială
                                                                Tribunalul Argeș       - Ilinca Magda
     NYCMAR CONSTRUCT STAR - S.R.L.                     din 29 august 2007
                                                                În baza cererii nr. 52880 din data 27.08.2007 și a
 satul Stănești, comuna Corbi, județul Argeș           Judecător delegat
                                                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                 la Oficiul Registrului
                                                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
          MINISTERUL JUSTIȚIEI             Comerțului de pe lângă
                                 Tribunalul Argeș        - Perșu Ion         Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății

                                 Referent                          comerciale cu următoarele date:
           TRIBUNALUL ARGEȘ
                                 la Oficiul Registrului                     - fondatori:
      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1679             Comerțului de pe lângă                     1. Dumitrescu Elena, asociat, cod numeric personal
                                 Tribunalul Argeș        - Ilinca Magda        2820703035321, aport la capital 90,00 RON,
          din 29 august 2007
                                                               echivalând cu 9 părți sociale, reprezentând 45 % din
  Judecător delegat                       În baza cererii nr. 53084 din data 28.08.2007 și a
                                                               capitalul social total, cota de participare la
  la Oficiul Registrului                   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                                               beneficii/pierderi de 45 %; domiciliată în localitatea
  Comerțului de pe lângă                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                                               Conțești, județul Argeș;
  Tribunalul Argeș       - Perșu Ion          Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                                                2. Dumitrescu Nicoleta, asociat, cod numeric
  Referent                          comerciale cu următoarele date:
                                                               personal 2800701036612, aport la capital 110,00 RON,
  la Oficiul Registrului                    - fondatori:
                                                               echivalând cu 11 părți sociale reprezentând 55 % din
  Comerțului de pe lângă                    1. Tican Bogdana Ramona, asociat, cod numeric
                                                               capitalul social total, cota de participare la
  Tribunalul Argeș       - Ilinca Magda        personal 2850725030016, aport la capital 100,00
                                                               beneficii/pierderi de 55 %, domiciliată în localitatea
                               RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50
  În baza cererii nr. 53086 din data 28.08.2007 și a                                    Conțești, județul Argeș;
                               % din capitalul social total, cota de participare la
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                                       - administratori persoane fizice:
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     beneficii/pierderi de 50 %; domiciliată în localitatea
                                                                1. Dumitrescu Elena, cod numeric personal
Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății    Podu Dâmboviței, județul Argeș;
                                                               2820703035321, data numirii 27.08.2007, cu durata
comerciale cu următoarele date:                 2. Tican Ion-Răzvan, asociat, cod numeric personal
                                                               mandatului de 4 ani, având puteri depline;
  - fondatori:                        1790722030047, aport la capital 100,00 Ron,
                                                                2. Dumitrescu Nicoleta, cod numeric personal
  1. Țuicu Marius, asociat, cod numeric personal       echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din
                                                               2800701036612, data numirii 27.08.2007, durata
1691121034992, aport la capital 100,00 RON,          capitalul social total, cota de participare la
                                                               mandatului 4 ani, având puteri depline;
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din     beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea Podu
                               Dâmboviței, județul Argeș;                    - denumirea: MODA ELENIS - S.R.L.;
capitalul social total, cota de participare la
                                 - administratori persoane fizice:               - sediul social: satul Conțești, comuna Davidești, nr.
beneficii/pierderi de 50 %; domiciliat în localitatea
                                 1. Tican Bogdana Ramona, cod numeric personal        434 A, camera 2, județul Argeș;
Corbșori, județul Argeș;
                               2850725030016, data numirii 28.08.2007, cu durata         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 524 -
  2. Tucă Ion, asociat, cod numeric personal
                               mandatului 4 ani, având puteri depline;            comerț cu amănuntul în magazine specializate cu alte
1700530033105, aport la capital 100,00 RON,
                                 2. Tican Ion-Răzvan, cod numeric personal          produse neclasificate în altă parte;
echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din
                               1790722030047, data numirii 28.08.2007, durata          - activitatea principală: cod CAEN 5242 - comerț cu
capitalul sociale total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea     mandatului 4 ani, având puteri depline;            amănuntul cu îmbrăcăminte;

Stănești, județul Argeș;                     - denumirea: BITMAX GRUP CONSTRUCT -              - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - administratori persoane fizice:             S.R.L.;                            integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  1.   Țuicu  Marius,  cod  numeric   personal     - sediul social: satul Podu Dâmboviței, comuna       a 10,00 RON fiecare;
1691121034992, data numirii 28.08.2007, cu durata       Dâmbovicioara nr. 342, județul Argeș;               - durata de funcționare: nelimitată;
mandatului nelimitată, având puteri depline;           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -      - codul unic de înregistrare: 22332663;
  2. Tucă Ion, cod numeric personal 1700530033105,      construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;    - numărul de ordine în registrul comerțului:
data numirii 28.08.2007, durata mandatului nelimitată,      - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții    J 03/1707/2007.
având puteri depline;                     de clădiri și lucrări de geniu;                  (64/201.357)
  16                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3204/12.XI.2007
      Societatea Comercială                      Societatea Comercială                      Societatea Comercială
   CIVA-PROIECT MANAGEMENT - S.C.                  VEGH & KARS - S.R.L., Bistrița                 KAISER CONSTRUCTION - S.R.L.
     Câmpulung, județul Argeș                     județul Bistrița-Năsăud                   Bistrița, județul Bistrița-Năsăud


         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI


         TRIBUNALUL ARGEȘ                     TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD                   TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD


    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1677                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3282                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3310

        din 29 august 2007                      din 3 septembrie 2007                      din 4 septembrie 2007

  Judecător delegat                       Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                    la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                    Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Argeș    - Perșu Ion                                              Tribunalul Bistrița-Năsăud       - Oltean
                                 Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Ursu Ilie
  Referent                                                                                Nicolae
                                 Referent
  la Oficiul Registrului                                                    Referent
                                 la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                                                    la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă
                                                                 Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Argeș    - Ilinca Magda             Tribunalul Bistrița-Năsăud      - Rațiu Ana
                                                                 Tribunalul Bistrița-Năsăud       - Borsa Monica
  În baza cererii nr. 50045 din data 3.08.2007 și a       În baza cererii nr. 19565 din data 16.08.2007 și a
                                                                 În baza cererii nr. 19813 din data 22.08.2007 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Argeș a dispus autorizarea și înregistrarea societății    Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea      Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea
comerciale cu următoarele date:                societății comerciale cu următoarele date:           societății comerciale cu următoarele date:
  - fondator:                          - fondatori:                          - fondatori:
  1. Wallisch Klaus Dieter, comanditat, aport la capital    1. Vegh Tibi Dănuț, asociat unic, cod numeric         1. Kaiser Claudiu, asociat, cod numeric personal
300,00 RON, echivalând cu 30 părți sociale,          personal 1710119060782, aport la capital 200,00         1760223060778, aport la capital 100,00 RON,
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de      RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100      echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
participare la beneficii/pierderi de 100 %; domiciliat în   % capitalul social total, cota de participare la        capitalul social total, cota de participare la
Germania, localitatea Oldenburg, str. Adalbert Stifter    beneficii/pierderi de 100 %; domiciliat în localitatea     beneficii/pierderi de 50 %; domiciliat în localitatea
nr. 7;                            Bistrița, Intr. Pinului nr. 3, bl. 1, sc. B, ap. 16, județul  Bistrița, Intr. Vișinului bl. 5, sc. C, ap. 35, județul
  2. CIVA-CONSULTING ȘI MANAGEMENT                                             Bistrița-Năsăud;
                               Bistrița-Năsăud;
INTERNATIONAL, aport la capital 0,00 RON,
                                 - administrator persoană fizică:                2. Buhutan Ana, asociat, cod numeric personal
reprezentând 0 % din capitalul social total, având cota
                                 1. Vegh Tibi Dănuț, cod numeric personal          2710313062965, aport la capital 100,00 RON,
de participare la beneficii/pierderi de 0 %;
                               1710119060782, data numirii 16.08.2007, cu durata        echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din
  - administrator persoană fizică:
  1. CIVA-CONSULTING ȘI MANAGEMENT             mandatului nelimitată, președinte-director cu puteri      capitalul social total, cota de participare la
INTERNATIONAL, cu număr de înmatriculare/actul de       depline;                            beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Bistrița, Str.
înființare J 3/1170/2007, din 18.06.2007 Siems          - denumirea: VEGH & KARS - S.R.L.;             Colibiței nr. 4, sc. A, ap. 7, județul Bistrița-Năsăud;
Pompilia, cod numeric personal 2700407030047,           - sediul social: Bistrița, Intr.Pinului bl. 1, sc. B, ap.   - administrator persoană fizică:
durata mandatului 4 ani reprezentant permanent, al                                        1. Buhutan Ana, cod numeric personal
                               16, județul Bistrița-Năsăud;
firmei,                                                            2710313062965, data numirii 22.08.2007, cu durata
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 501 -
   - denumirea: CIVA-PROIECT MANAGEMENT -                                          mandatului nelimitată;
                               întreținerea și repararea autovehiculelor;
S.C.;                                                               - denumirea: KAISER CONSTRUCTIONS - S.R.L.;
  - sediul social: municipiul Câmpulung, Cpt. I.        - activitatea principală: cod CAEN 5020 -
                                                                 - sediul social: Bistrița, Str. Colibiței nr. 4, sc. A, ap.
Becleanu nr. 3, bl. C5, sc. E, et. 3, ap. 8, județul Argeș;  întreținerea și repararea autovehiculelor repararea
                                                               7, camera 2, județul Bistrița-Năsăud;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 742 -   mecanică, electrică, schimbarea pneurilor, repararea
                                                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
activități de arhitectură, inginerie și servicii de      caroseriilor, servicii de asistență, remorcare și
                                                               construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
consultanță tehnică legate de acestea;            depanare); servicii de spălare și curățare a            - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții
  - activitatea principală: cod CAEN 7420 - activități   autovehiculelor, vulcanizare;                  de clădiri și lucrări de geniu;
de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță       - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat         - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
tehnică legate de acestea;                  integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  - capital social subscris: 300,00 RON, vărsat                                       integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                               a 10,00 RON fiecare;                      a 10,00 RON fiecare;
integral;
                                 - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - codul unic de înregistrare: 22332620;            - codul unic de înregistrare: 22348295;            - codul unic de înregistrare: 22353259;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:         - numărul de ordine în registrul comerțului:          - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 03/1708/2007.                        J 06/833/3.09.2007.                       J 06/847/4.09.2007.
   (65/201.358)                         (66/210.079)                          (67/210.080)
                         EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti


                                                                                &JUYDGY|191198]
          şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: publicari_acte@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
             Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relaţii cu publicul, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 şi 410.47.30, fax 410.77.36 şi 410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

  Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3204/12.XI.2007 conţine 16 pagini.                   Preţul: 0,40 lei           ISSN 1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO