Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

2007_3144

VIEWS: 259 PAGES: 16

									                                       PA R T E A A I V- A
Anul 175 (XVII) — Nr. 3144                                                              Joi, 8 noiembrie 2007
                           PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI             PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială             înregistrată sub nr. J 40/8358/2001, cod unic de        Cod CAEN 1581 fabricarea pâinii și produselor
       FIN TRADING - S.R.L.             înregistrare 14210991, care a fost înregistrat sub nr.   proaspete de patiserie.
                              207553 din 11.05.2007.                     Cod CAEN 1584 fabricarea produselor din cacao, a
            DECIZIA                 (2/46694)                        ciocolatei și a produselor zaharoase.
  ASOCIATULUI UNIC NR. 037 26.03.2007                                           Cod CAEN 5020 întreținerea și repararea
 S.C. FIN TRADING S.R.L., INMATRICULATA                                        autovehicolelor.
                                      Societatea Comercială
 SUB NR. J 40/8358/2001, CUI. RO 14210991                                         Cod CAEN 9233 bâlciuri și parcuri de distracții.
                                     ZENG’S 888 IMPEX - S.R.L.
   CU SEDIUL IN STR. ROZELOR NR. 6,                                            (3/46695)
      SECTOR 1, BUCURESTI.
                                          DECIZIA
  Subsemnata:
                                ASOCIATULUI UNIC NR. 2 DIN 08.05.2007                  Societatea Comercială
  FIN-HOLDING SRL, persoană juridică italiană,
înregistrată la Camera de Comerț Industrie și         Subsemnatul XU LINCHAI, cetățean chinez,               ZENG’S 888 IMPEX - S.R.L.
Agricultură, Como sub nr. 268835/2001, cod fiscal nr.    căsătorit, sex masculin, născut la 15.04.1962 în China,
02594910131/2001 cu sediul în Italia, Mariano        Zhejiang, domiciliat în China, Localitatea Baijiaxu,               NOTIFICARE
Comese (CO), Via Tre Venezie 22, Cap 22066,         Satul Hunangjiao, Str. Jiaojiang, Districtul Taizhou,     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
reprezentată prin dl. CARLO MARIO CATTANEO,         posesor al pașaportului seria P CHN nr. G09601931,     București notifică, în conformitate cu prevederile art.
  Hotărăște:                        eliberat de autoritățile chineze la data de 13.01.2004,   204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Art. 1. Modificarea denumirii străzii sediului social  în calitate de asociat unic al firmei ZENG’S 888 IMPEX   modificările și completările ulterioare, depunerea
din Rozelor în Washington odată cu revenirea la       S.R.L, prin prezenta am decis:               textului actualizat al actului constitutiv al societății
denumirea anterioară. Noua adresă va fi: Str.         1. Se schimbă sediul social din Str. Istriei nr.7, Bl.  comerciale ZENG’S 888 IMPEX S.R.L., cu sediul în
Washington nr. 6, sector 1 București.            C6, Sc. 3, parter, Ap. 32, Sector 3, București, in Str.   București, Str. ISTRIEI, nr. 7, bloc C6, scara 3, etaj 1,
  Art. 3. Modificarea obiectului principal de activitate  Istriei nr. 7, Bl. C6, Sc. 3, Et. 1, Ap. 36, Sector 3,
                                                            ap. 36, sector 3, înregistrată sub nr. J 40/5911/1999,
după cum urmează:                      București.
                                                            cod unic de înregistrare 12480573, care a fost
  Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau       2. Codificarea obiectului de activitate după cum
contract - Cod CAEN 703 - Activitatea principală:                                    înregistrat sub nr. 207560 din 11.05.2007.
                              urmează:
Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract                                   (4/46696)
                                DOMENIUL PRINCIPAL PE ACTIVITATE:
- Cod CAEN 7032                        Cod CAEN 514 Comerț cu ridicata al bunurilor de
  Art. 4. Extinderea activităților secundare după cum   consum, altele decât cele alimentare.                    Societatea Comercială
urmează:                            ACTIVITATEA PRINCIPALĂ:                        PUIU CONSULTING - S.R.L.
  7011 - Dezvoltare (promovare) imobiliară; 7012 -
                                Cod CAEN 5142 Comerț cu ridicata al
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
                              îmbrăcămintei și încălțămintei.                           DECIZIA
7020 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
                                ACTITIVĂTI SECUNDARE:
proprii sau închiriate;                                                          ASOCIATULUI UNIC
                                Cod CAEN 5115 Intermediere în comerțul cu
  (1/46693)
                              mobilă, articole de menaj și de fierărie.                 DIN DATA DE 10.05.2007
                                Cod CAEN 5122 comerț cu ridicata al florilor și al
                                                              Subsemnatul PUIU ION-IULIAN, cetățean român,
       Societatea Comercială             plantelor.
                                                            domiciliat în București, str. Horia Măcelariu nr. 15-17,
       FIN TRANDING - S.R.L.              Cod CAEN 5123 comerț cu ridicata al animalelor vii.
                                                            bl. 12/6, sc. B, et. 1, ap. 23, sector 1, născut la data de
                                Cod CAEN 5212 comerț cu amănuntul în magazine
          NOTIFICARE               nespecializate, cu vânzare predominantă de produse     19.08.1971 în Mun. Tg. Jiu, jud. Gorj, fiul lui Sima și al
                              nealimentare.                        Leanca, sex bărbătesc, căsătorit, posesorul cărții de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Cod CAEN 5242 comerț cu amănuntul al           identitate seria RR nr. 251660, eliberată de Secția 2
București notifică, în conformitate cu prevederile art.
204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     îmbrăcămintei.                       Poliție la data de 07.12.2002, cod numeric personal
modificările și completările ulterioare, depunerea       Cod CAEN 6021 alte transporturi terestre de       1710819182780, în calitate de asociat unic al S.C.
textului actualizat al actului constitutiv al societății  călători, pe bază de grafic.                „PUIU CONSULTING” S.R.L., am decis următoarele:
comerciale FIN TRADING S.R.L., cu sediul în          Cod CAEN 6022 transporturi cu taxiuri.           1. Închiderea punctului de lucru de la adresa din:
București, Str. WASHINGTON, nr. 6, sector 1,          Cod CAEN 1561 fabricarea produselor de morărit.     București, str. Iuliu Maniu nr. 16, bl. 14, parter, sector 6;
  2                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3144/8.XI.2007
  2. Schimbarea sediului social la adresa din: București,     - Ec. Leo Taroni                      act identitate C.I. seria RX, nr. 129059, emis de Secția
B-dul Iuliu Maniu nr. 16, bl. 14, parter, sector 6.         - Ec. Irimia Ionita                     6 Poliție București la data de 10.06.1999, CNP:
  Restul prevederilor actului constitutiv al societății      - Ing. Liviu Daschevici                   1620225400373;.
rămâne neschimbat.                         - Ing. Viorel Bogatu                      LUNGU DIANA CRISTINA cetățean român cu
  (5/46697)                             (7/46699)                         domiciliul în București, sector 2, str. Vaselor nr. 48, bloc
                                                                11, ap. 77, act de identitate C.I. seria RT, nr. 335607,
                                                                eliberat de Secția 8 Poliție București la data de
       Societatea Comercială                      Societatea Comercială              02.06.2004, CNP 2670420421536;
      PUIU CONSULTING - S.R.L.                     ARONIX SUN MED - S.R.L.                LUNGU IOANA cetățean român cu domiciliul in
                                                                București, sector 2, str. Alexandru Donici nr. 30, ap. 1,
           NOTIFICARE                           HOTARAREA
                                                                act identitate B.I. seria BD, nr. 856407, emis de Secția
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                    6 Politie București la data de 19.05.1981, CNP:
                                   ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
București notifică, în conformitate cu prevederile art.                                     2390405400636;
                                    SOCIETATII ARONIX SUN MED S.R.L.
204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                                         LUNGU ALICE CRISTINA cetățean român cu
modificările și completările ulterioare, depunerea             NR. 1 DIN DATA DE 11.05.2007             domiciliul în București sector 2, str. Alexandru Donici
textului actualizat al actului constitutiv al societății      BURTAN MARINA-NICOLETA, cetățean român,           nr. 30, ap. 1, act identitate C.I. seria RT, nr. 367078,
comerciale PUIU CONSULTING S.R.L., cu sediul în         născută la 22.12.1968, în Oraș Găești, Jud.          emis de Secția 6 Poliție București la data de
București, B-dul IULIU MANIU, nr. 16, bloc 14, etaj P,      Dâmbovița, domiciliată în București, Str. Poet         09.11.2004, CNP 2630702400091;
sector 6, înregistrată sub nr. J 40/637/2003, cod unic      Alexandru Sihleanu nr. 8, et. 2, ap. 3, sector 3, fără       LUNGU LILIANA cetățean român, cu domiciliul în
de înregistrare 15139393, care a fost înregistrat sub nr.    antecedente penale, CNP: 2681222150388,            București, sector 1, str. Av. Ion Marasescu, nr. 12, act
207586 din 11.05.2007.                      identificată cu C.I. seria RR nr. 189664, emisă de       de identitate B.l. seria BD, nr. 233953, emis de Secția
  (6/46698)                          Secția 10 Pol., la 06.02.2002 și                2 Poliție București la data de 06.03.1981, CNP
                                  LAZAR ROXANA-ELENA, cetățean român, născută         2360512400464.
                                 la 16.12.1984, în Mun. București, Sec. 3, domiciliată în      Adunarea fiind statutară, s-a hotărât:
        Societatea Comercială
                                 București, Str. P. I. Ceaikovski nr. 6, bl. 6, sc. A, et. 1,    Art. 1 Majorarea capitalului social al societății cu
           TIAB - S.A.
                                 ap. 5, sec. 2, fără antecedente penale, CNP          suma de 199.980 lei (de la 200.000 lei la 399.980 lei).
           HOTĂRÂREA                 2841216430016, identificată cu C.I. seria RX nr.        La majorarea capitalului social participă următorii
                                 088612, emisă de Secția 6 Pol., la 29.12.1998, în       asociați prin aport în numerar după cum urmează:
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE               calitate de asociați, au hotărât:                 LUNGU TITU ALEXANDRU - aport în numerar
                                  Se înființează un punct de lucru în București, Str.     33.330 lei
           DIN 02.03.2007
                                 Gramont nr. 34, sector 4.                     LUNGU GEORGE CĂTĂLIN - aport în numerar
  În urma analizei situației sucursalelor Onești,
                                  Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne      33.330 lei
București, Slatina și Tulcea, Consiliul de Administrație
                                 neschimbat.                            LUNGU DIANA CRISTINA - aport în numerar
a constatat că în cursul anului 2006 volumul de
                                   (8/46700)                         33.330 lei
activitate al acestora s-a redus semnificativ.
                                                                  LUNGU DAN - aport în numerar 33.330 lei
  Depășirea cheltuielilor (în special a celor indirecte)
                                                                  LUNGU IOANA - aport în numerar 33.330 lei
și necorelarea acestora cu veniturile electiv realizate, a           Societatea Comercială                LUNGU ALICE CRISTINA - aport în numerar 33.330
determinat nerealizarea indicatorilor de eficiență (rata            IMPEX PANCOM - S.R.L.              lei
profitului, productivitatea muncii, profit/salariat etc).
                                                                  În urma majorării capitalului social participarea
  Având în vedere prevederile programului de                    NOTIFICARE                asociaților la constituirea capitalului precum și
activitate al societății, privind obligativitatea definirii și
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    repartizarea profitului și a pierderilor se stabilește
adaptării structurii organizatorice a subunităților în
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art.    astlfel:
funcție de volumul de producție, de posibilitatea de
                                 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        LUNGU TITU ALEXANDRU - aport la capitalul
acoperire cu venituri a cheltuielilor și de realizare a
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea       social de 64.570 lei, respectiv 6.457 părți sociale, deci,
indicatorilor de eficiență prin reducerea structurilor și
                                 textului actualizat al actului constitutiv al societății    un procent de 16,14 %
activităților paralele;
                                 comerciale IMPEX PANCOM S.R.L., cu sediul în            LUNGU GEORGE CĂTĂLIN - aport la capitalul
  În baza imputernicirii acordată de Adunarea
                                 București, Calea MOȘILOR, nr. 288, bloc 32, scara B,      social de 64.570 lei, respectiv 6.457 părți sociale, deci,
Generală Extraordinară a Acționarilor din 23.05.2006,
                                 etaj 1, ap. 41, sector 2, înregistrată sub nr.         un procent de 16,14 %
Consiliul de Administrație
                                 J 40/13004/1991, cod unic de înregistrare 22998, care       LUNGU DIANA CRISTINA - aport la capitalul social
           HOTĂRĂȘTE                 a fost înregistrat sub nr. 211081 din 14.05.2007.       de 64.570 lei, respectiv 6.457 părți sociale, deci, un
  1. Începând cu data de 01.04.2007, Sucursala           (9/46701)                         procent de 16,14 %
Onești se trece în subordinea sucursalei Piatra Neamț                                        LUNGU DAN - aport la capitalul social de 64.570 lei,
și se organizează ca ȘANTIER (PUNCT DE LUCRU)                                          respectiv 6.457 părți sociale, deci, un procent de
                                 Societatea Comecială IMPEX PANCOM - S.R.L.           16,14 %
ONEȘTI, cu sediul la aceeași locație (str. Anghel
Saligni nr. 4, Onești, jud. Bacău).                                                 LUNGU IOANA - aport la capitalul social de 64.570
                                            HOTĂRÂRE                 lei, respectiv 6.457 părți sociale, deci, un procent de
  2. Începând cu data de 01.04.2007, Sucursala
București se trece în subordinea centralei societății și       A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             16,14 %
se organizează ca ȘANTIER (PUNCT DE LUCRU)                S.C. IMPEX PANCOM S.R.L.                 LUNGU ALICE CRISTINA - aport la capitalul social
BUCUREȘTI, cu sediul la aceeași locație (str.                                          de 64.570 lei, respectiv 6.457 părți sociale, deci, un
                                          NR. 20/02.02.2007              procent de 16,14 %
Verzișori, nr. 74, bl. 3A, sc. 2, parter, sect. 4, București).
  3. Începând cu data de 01.04.2007, Sucursala           La Adunarea Generală a Asociaților S.C. IMPEX          LUNGU LILIANA - aport inițial la capitalul social de
Slatina se trece în subordinea sucursalei Pitești și se     PANCOM S.R.L., care a avut loc la sediu societății,      12.560 lei, respectiv 1.256 părți sociale, deci, un
organizează ca ȘANTIER (PUNCT DE LUCRU)             astăzi 02.05.2007, au fost prezenți:              procent de 3,16 %.
SLATINA, cu sediul la aceeași locație (str.             LUNGU TITU ALEXANDRU cetățean român cu              (10/46702)
Constructorului nr. 5, Slatina, jud. Olt).            domiciliul în București, sector 2, str. Alexandru Donici
  4. Începând cu data de 01.04.2007, Sucursala         nr. 30, ap. 1, act identitate C.I. seria RR, nr. 078796
                                                                        Societatea Comercială
Tulcea se trece în subordinea sucursalei Brăila și se      emis de SEP la dat de 17.12.1999, CNP:
                                                                       PETROMSERVICE - S.A.
organizează ca ȘANTIER (PUNCT DE LUCRU)             1370823400160;
TULCEA, cu sediul la aceeași locație (str. Păcii nr. 117,      LUNGU GEORGE CĂTĂLIN cetățean român cu                       DECIZIE
Tulcea, jud. Tulcea).                      domiciliul în București, sector 2, Calea Moșilor, nr. 209,
  Prezenta hotare a fost aprobată în unanimitate de       bloc 17, sc. 3, ap.78, act de identitate C.I. seria RX, nr.          A ASOCIATULUI UNIC
membrii Consiliului de administrație prezenți:          156432, emis de Secția 8 Poliție București la data de           S.C. PETROMSERVICE S.A.
  - Ing. Adrian Florescu                    20.03.2003, CNP: 1660906420028;                  S.C. PETROMSERVICE S.A., cu sediul în București,
  - Ing. Justin Danau                       LUNGU DAN cetățean român cu domiciliul în          str. G-ral C-tin Budișteanu nr. 11 bis, sector 1,
  - Ec. Viorel Munteanu                     București, sector 2, str. Alexandru Donici nr. 30, ap. 1,   înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3144/8.XI.2007                                   3
lângă Tribunalul București sub nr. J 40/694/2002, CUI       Prezenta întrunire a adunării generale extraordinare           Societatea Comercială
14428660, deținătoare a unui număr de 20 de părți        a asociaților este legală și statutară.                 ADVANSA ROMANIA - S.R.L.
sociale emise de S.C. PETRO TRUST S.R.L.,             Redactată în 4 (patru) ex., astăzi, 26.04.2007.
reprezentând 100 % capitalul social al acesteia,          (11/46703)                                DECIZIA NR.2/2007
reprezentata prin dl Iana Nicolae, în baza Hotărârii nr.
                                                                       A ASOCIATULUI UNIC
9/11.04.2007 a Consiliului de Administrație în calitate
de asociat unic                                                             AL ADVANSA ROMANIA S.R.L.
                                        Societatea Comercială
  Și invitat în vederea cooptării                                                CU SEDIUL IN B-DUL BASARABIEI 256,
                                        PETRO TRUST - S.R.L.
  PISLARU VASILE-IULIAN, cetățean român, cu                                            ANEXA TEHNICO-SOCIALA, ETAJ 1,
domiciliul în Ploiești, bld. Republicii nr. 181, bl. 9D1, ap.            NOTIFICARE                 SECTOR 3, BUCURESTI INMATRICULATA
22, jud. Prahova, legitimat cu C.I. seria PH nr. 224518,                                   LA REGISTRUL COMERTULUI DIN BUCURESTI
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
eliberata de Poliția Mun. Ploiesti, la data de                                               SUB NR. J 40/17462/ 2005
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art.
22.03.2001, CNP 1730414100082                                                  COD UNIC DE INREGISTRARE 18047456
                                204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
             DECIDE:                modificările și completările ulterioare, depunerea       Astăzi 9.05.2007
  Art. 1. Se aprobă cesiunea unei părți sociale emise     textului actualizat al actului constitutiv al societății    LA SEDA DE BARCELONA S.A. cu sediul în
de S.C. PETRO TRUST S.R.L având valoare nominală        comerciale PETRO TRUST S.R.L., cu sediul în         Barcelona, El Prat del Llobregat, Avda. Remolat nr. 2,
de 100 lei, reprezentând 5 % din capitalul social, de      București, Str. G-ral C-tin Budișteanu, nr. 11 bis, ap.   Spania, înregistrată la Registrul Comerțului din
către S.C. PETROMSERVICE S.A. către PISLARU           camera 12, sector 1, înregistrată sub nr.          Barcelona la tomul 4589, dosar 54, pagina B-94 693,
VASILE-IULIAN cetățean român, cu domiciliu în          J 40/3573/2004, cod unic de înregistrare 16207003,      inscripțiunea 487aNIF A-08-010571, reprezentată de
Ploiești, bld. Republicii nr. 181, bl. 9D1, ap. 22, jud.    care a fost înregistrat sub nr. 213773 din 15.05.2007.    Dl. Alberto Ramos Gigo, cetățean spaniol, cu domiciliul
Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 224518,          (12/46704)                        în Rnda General Mitre 170AT 1, Barcelona, născut la
eliberată de Poliția Mun. Ploiesti, la data de                                        data de 27.10.1944 în Barcelona, posesor al
22.03.2001, CNP 1730414100082.                                                documentului național de identitate seria B nr.
  Art. 2. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al            Societatea Comercială             37702416 eliberat la data de 12.03.2007 de Ministerul
S.C. PETRO TRUST S.R.L., ca urmare a cesiunii unei               911 PROMOTION - S.R.L.            de Interne din Barcelona, CNP 08055A6D6, în calitate
părți sociale către PASLARU VASILE IULIAN, după
                                                               de asociat unic, deținând 100 % capitalul social
cum urmează:                             HOTARAREA NR. 0701/07 OCT. 2006
                                                                A decis:
  a) se modifică preambulul Actului Constitutiv după
                                 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE               1. Schimbarea denumirii societății comerciale din
cum urmează:
                                          A ASOCIATILOR               “ADVANSA ROMANIA S.R.L.” în “ARTENIUS
  “S.C. PETROMSERVICE S.A., persoană juridică
română, cu sediul în București, str. G-ral C-tin             S.C. “911 PROMOTION” S.R.L.            ROMANIA S.R.L.”
Budișteanu nr. 11 bis, sector 1, înregistrată la Registrul     Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților a       2. Numirea reprezentantului LA SEDA DE
Comerțului sub nr.J 40/694/2002, cod unic de          S.C. “911 PROMOTION” S.R.L. cu sediul în București,     BARCELONA S.A. - asociat unic - în scopul luării
înregistrare 14428660, reprezentată prin dl. Iana        str. Burdujeni nr. 16, bloc N14, scara C, etaj 2, apt. 28,  deciziilor și al semnării deciziilor asociatului unic și a
Niculae                             sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.    actelor constitutive actualizate - a d-lui Alberto Ramos
  și                             J 40/12008/2002, CUI 15039629, atribut fiscal RO,      Gigo, cetățean spaniol, cu domiciliul în Rnda General
  PISLARU VASILE-IULIAN, cetățean român, cu          reprezentată de către:                    Mitre 170AT 1, Barcelona, născut la data de
domiciliu în Ploiești, bld. Republicii nr. 181, bl. 9D1, ap.    Stănescu-Baccela Alexandru, domiciliat în         27.10.1944 în Barcelona, posesor al documentului
22, jud. Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 224518,                                  național de identitate B nr. 37702416 eliberat la data de
                                București, str. Burdujeni nr. 16, bloc N14, scara C, etaj
eliberată de Poliția Mun. Ploiesti, la data de                                        12.03.2007 de Ministerul de Interne din Barcelona,
                                2, apt. 28, sector 3, născut la data de 28.10.1969 cu o
22.03.2001, CNP 1730414100082 în calitate de
                                participare de 50 % la capitalul social al societății și   CNP 08055A6D6;
asociați, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990
                                  Stănescu Alexandru, domiciliat în București, Aleea      3. Autorizarea d-nei Georgiana-Florentina Iosif cu
republicată, cu modificările si completările ulterioare,
                                Zavideni nr. 1, bloc A10, scara B, etaj 3, apt. 18, sect.  domiciliul în București, Str. Aleea Botorani, nr. 8, bl.
am hotărât înființarea unei societăți comerciale cu
                                3, născut la data de 28.08.1939, cu o participare de     V84, sc. 3, sector 5, posesoare a C.I. seria RX nr.
răspundere limitata in condițiile ce urmează:...”
                                50 % la capitalul social al societății, în calitate de    319151, eliberată de Secția 17 Poliție la data de
  b) se modifică art. 6 Capitalul social al Actului
Constitutiv după cum urmează:                  asociați au hotărât cu unanimitate de voturi         09.06.2005, CNP 2810424430042 și a d-nei Andreea
  “Capitalul social subscris și vărsat integral în      următoarele:                         Oana Militarii, cu domiciliul în București, Str. Voievod
numerar de către asociați este de 2.000 lei.            1. Prelungirea mandatului administratorului        Alexandru Moruzzi, nr. 8, bl. V 58, posesoare a C.I.
  Capitalul social se divide în 20 de părți sociale, în    Stănescu-Baccela Alexandru, domiciliat în București,     seria DP nr. 045830 eliberată de I.G.P.-D.E.P. la data
valoare de 100 lei fiecare, revenind asociaților după      str. Burdujeni nr. 16, bloc N14, scara C, etaj 2, apt. 28,  de 18.08.2000, din cadrul Cabinetului de Avocat
cum urmează:                          sector 3, născut la data de 28.10.1969, pentru perioadă   Mihaela Grama-Popovici, pentru că, împreună sau
  1) S.C. PETROMSERVICE S.A. deține un număr de        08.10.2006 - 09.10.2010.                   separat să îndeplinească toate formalitățile necesare
19 parti sociale, în valoare nominală de 100 de lei, în      Restul prevederilor actului constitutiv rămâne      cu Registrul Comerțului București in vederea
valoare totală de 1.900 lei, cu o cotă de participare la    nemodificat.                         înregistrării prezentei hotărâri.
beneficii și pierderi de 95 %, reprezentând 95 % din        (13/46705)                          (15/46707)
capitalul social total al societății;
  2) PISLARU VASILE-IULIAN deține o parte social,
în valoare nominală de 100 de lei, în valoare totală de            Societatea Comercială                    Societatea Comercială
100 lei, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi           911 PROMOTION - S.R.L.                  ARTENIUS ROMANIA - S.R.L.
de 5 %, reprezentând 5 % din capitalul social total al
societății. “                                    NOTIFICARE                          NOTIFICARE
  c) Se înlocuiește în cuprinsul Actului Constitutiv
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sintagma “asociat unic” cu cuvântul “asociații”.
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art.   București notifică, în conformitate cu prevederile art.
  Art. 3. Se aprobă depunerea Actului Constitutiv al
                                204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
S.C. PETRO TRUST S.A. în forma actualizată, semnat
                                modificările și completările ulterioare, depunerea      modificările și completările ulterioare, depunerea
de asociați, la Oficiul Registrului Comerțului de pe
                                textului actualizat al actului constitutiv al societății   textului actualizat al actului constitutiv al societății
lângă Tribunalul București.
  Art. 4. Se aprobă mandatarea dlui. Pislaru Vasile      comerciale 911 PROMOTION S.R.L., cu sediul în        comerciale ARTENIUS ROMANIA S.R.L., cu sediul în
Iulian să îndeplinească toate demersurile necesare în      București, Str. Burdujeni, nr. 16, bloc N14, scara C, etaj  București, B-dul Basarabiei, nr. 256, Anexa Tehnico -
vederea înregistrării prezentei hotărâri si a Actului      2, ap. 28, sector 3, înregistrată sub nr.          Socială, etaj 1, sector 3, înregistrată sub nr.
Constitutiv al S.C. PETRO TRUST S.R.L., în forma        J 40/12008/2002, cod unic de înregistrare 15039629,     J 40/17462/2005, cod unic de înregistrare 18047456,
actualizată, la Oficiul Registrului Comerțului de pe      care a fost înregistrat sub nr. 215149 din 15.05.2007.    care a fost înregistrat sub nr. 217710 din 16.05.2007.
lângă Tribunalul București.                     (14/46706)                          (16/46708)
  4                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3144/8.XI.2007
        Societatea Comercială            91, sector 4, înregistrată sub nr. J 40/8685/1997, cod      4. Se împuternicește numita BREHUESCU ELENA,
      ROMATAS SERVICE - S.R.L.            unic de înregistrare 9911480, care a fost înregistrat sub   identificată cu C.I. Seria RD nr. 152410, eliberată de
                              nr. 218121 din 16.05.2007.                   Secția 7 Poliție la data de 20.12.2000, domiciliată în
          HOTARAREA                                               București B-dul Lacul Tei nr. 123, bl. 4, sc. A, etj. 3, Apt.
                                (19/46711)
      GENERALA A ASOCIATILOR                                             14, Sector 2, să reprezinte societatea la autoritățile
     S.C. ROMATAS SERVICE S.R.L.                                           competente, pentru înregistrarea modificărilor hotărâte
                                      Societatea Comercială              de Adunarea Generală Extraordinara a Asociaților. În
  Azi 05.05.2007 s-au prezentat la sediul societății
                                    GOLDEN FOODS PLAZA - S.R.L.             vederea îndeplinirii prezentului mandat, mandatara ne
asociații deținători ai întregului capital social al S.C.
                                                              va reprezenta cu puteri depline la toate organele
ROMATAS SERVICE S.R.L:                              HOTARAREA
                                                              competente: Registrul Comerțului, Administrația
  - Atas Abdullah, cetățean turc, domiciliat în Turcia,
                                ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE              Financiară, CEC și oriunde va fi necesar, semnând în
loc. Elazig, Bukres, posesor al pașaportului seria TR-M
                                         A ASOCIATILOR               numele societății și al asociaților acesteia, semnătura
nr. 251015, emis de Autoritățile din Turcia la data de
                                  S.C. GOLDEN FOODS PLAZA S.R.L.,             ei fiind opozabilă.
01.04.2004, valabil până la 07.07.2006, deținător a
                                      INREG. LA REG. COM.                Restul prevederilor din actul constitutiv al societății
25 % din capitalul social;
                                SUB NR. J 40/11962/2005, CUI 17760884,           rămâne neschimbat.
  - Atas Ahmet, domiciliat în Turcia, loc. Elazig,
                                       CU SEDIUL SOCIAL                Redactată și editată în 2 (două) exemplare.
Bukres, posesor al pașaportului seria TR-O nr. 835341,
                               IN BUCURESTI, BDL. FICUSULUI, NR. 38 B,             (20/46712)
emis de Autoritățile din Turcia la data de 08.03.2006,
valabil până la 13.08.2009, deținător a 25 % din            ETJ. 2, CAMERA 1, SECTOR 1.
capitalul social;                              NR. 1 DIN 20.04.2007                      Societatea Comercială
  - Atas Mehmet, domiciliat în Turcia, loc. Elazig,                                         GOLDEN FOODS PLAZA - S.R.L.
                                Subsemnații:
Merkez, Aksaray Mah, posesor al pașaportului seria
                                1. VOINEA RAZVAN - TIBERIU, de cetățenie
TR-J nr. 997109, emis de Autoritățile din Turcia la data                                             NOTIFICARE
                              română, născut la data de 20.03.1969, în Mun.
de 08.02.1999, valabil pana la 03.12.2008, deținător a
                              Alexandria, jud. Teleorman, domiciliat în Mun.          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
25 % din capitalul social;
                              București, Bld. Primăverii, nr. 8-10, ap. 1, sector 1,     București notifică, în conformitate cu prevederile art.
  Atas Cafer, domiciliat în Turcia, loc. Elazig, Merkez,
                              indentificat cu C.I. seria/nr. RX/330411, emisă de       204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Aksaray, posesor al pașaportului seria TR-L nr.
                              Secția 1 Poliție la data de 06.07.2005, CNP          modificările și completările ulterioare, depunerea
016413, emis de Autoritățile din Turcia la data de
                              1690320410028:                         textului actualizat al actului constitutiv al societății
03.07.2001, valabil până la 03.09.2008 deținător a
                                2. ARGHIRESCU OLIVER - CODRUȚ de cetățenie         comerciale GOLDEN FOODS PLAZA S.R.L., cu sediul
25 % din capitalul social
                                                              în București, B-dul FICUSULUI, nr. 38 B, etaj 2,
  Se constată că sunt îndeplinite condițiile cerute de   română, născut la data de 01.03.1975 în Mun.
                                                              ap.camera 1, sector 1, înregistrată sub nr.
lege pentru convocarea și luarea hotărârii, motiv pentru  Bucuresti, domiciliat în Municipiul București, Str.
                                                              J 40/11962/2005, cod unic de înregistrare 17760884,
care s-au hotărât următoarele:               Nicolae G. Caramfil, nr. 44, Bl. 11B, sc. 2, Etj. 2, apt.
                                                              care a fost înregistrat sub nr. 219814 din 17.05.2007.
  Art. 1 Se decide suspendarea activității societății pe  31, sector 1, indentificat cu C.I. seria RX nr. 106457,
                                                                (21/46713)
o perioadă de 3 ani, începând cu data de 05.05.2007     emisă de Secția 2 Poliție la data de 10.03.99, CNP
până la data de 05.05.2010.                 1750301420012;
  Restul prevederilor actului constitutiv rămâne       3. BUGA MIHAELA, de cetățenie română, născută                Societatea Comercială
neschimbat.                         la data de 04.02.1980 în oraș Drăgănești-Olt, jud. Olt,      SIN HUADA COMTRANSTRADE - S.R.L.
  Prezenta a fost redactată în trei exemplare, azi     domiciliată în București, aleea Baiut nr. 7, bl. M31, sc.
05.05.2007                         B, et. 5, ap. 100, sector 6, indentificată cu C.I. seria/nr.   HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 4 DIN 17.05.2007
  (17/46709)                       RR/ 275131, emisă de Secția 22 Poliție la data de         Asociații MAO LIZHONG, identificat cu pașaport nr.
                              27.01.2004, CNP 2800204283559;                 141038345, emis de autoritățile chineze la data de
                                Si noul asociat                       18.05.1995, MAO LIPING, identificat cu pașaport nr.
        Societatea Comercială              - în calitate de asociați, aducem următoarele        141038344, emis de autoritățile chineze la data de
      FRUMUSANI IMPEX - S.R.L.            modificări la actul constitutiv al societății:         18.05.1995 și LUO GENMEI, identificată cu pașaport
                                1. Cesionarea de către doamna BUGA MIHAELA a        nr. 147957359, emis de autoritățile chineze la data de
DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/15.05.2007
                              unui nr. de 2 părți sociale, a 10 lei fiecare, în valoare   01.12.1999, întruniți în Adunare Generală convocată
  Subsemnata Cupsa Ionica cetățean român, născută     totală de 20 lei, reprezentând 10 % din capitalul social,   legal, cu unanimitate de voturi au hotărât următoarele:
la data de 19.03.1968 în Com. Ciolănești Jud.        către ARGHIRESCU OLIVER - CODRUȚ.                 1. Se majorează capitalul social al societății cu
Teleorman, cu domiciliul în București Sector 4, B-dul.
                                Cesionarea de către doamna BUGA MIHAELA a          suma de 210.000 euro, echivalent 689.661 lei (la
Alexandru Obregia, Nr. 6, BL. M1, Sc. 3, Et. 3, Ap. 91
                              unui nr. de 2 parti sociale, a 10 lei fiecare, în valoare   cursul de schimb 1 euro = 3,2841 lei din 11.05.2007)
legitimata cu C.I. seria RR nr. 240151 emisă de Secția
                              totală de 20 lei, reprezentând 10 % din capitalul social,   câte 70.000 euro (echivalent 229.887 lei) depuși la
15 Poliție la data de 18.10.2002 CNP 2680319443028,
                              către VOINEA RAZVAN - TIBERIU.                 bancă de fiecare asociat. După majorare capitalul
în calitate de asociat unic am decis următoarele:
                                Cesionarea s-a făcut la valoarea nominală a părților    social al societății este de 1.043.360 lei divizat în
  Art. 1 Se adaugă obiect secundar de activitate cod
                              sociale.                            104.336 părți sociale a câte 10 lei fiecare, compus din
CAEN
                                În urma operațiunii de cedare - cesionare amintită,     281.610 lei, 10.000 USD (4.200 lei) și 230.000 euro
  5523 - Alte miljoace de cazare.
                              aportul procentual al asociaților va fi:            (757.551 lei),
  Celelalte prevederi ale statutului și contractului
                                ARGHIRESCU OLIVER - CODRUȚ deține 10 părti           Participarea asociaților la formarea capitalului social
societății rămân neschimbate.
                              sociale în valoare de 10 lei fiecare, în valoare totală de   este următoarea:
  (18/46710)
                              100 lei, reprezentând 50 % din capitalul social;         MAO LIZHONG deține 34.778 ps/10 lei în valoare
                                VOINEA RAZVAN - TIBERIU deține 10 părți sociale       totală de 347.780 lei, compusă din 94.536 lei, 1.747
        Societatea Comercială            în valoare de 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei,  USD (734 lei) și 76.666,66 EURO (252.517 lei),
      FRUMUSANI IMPEX - S.R.L.            reprezentând 50 % din capitalul social;            respectiv 33,33 %.
                                2.Se revocă din funcția de administrator doamna        MAO UPING deține 34.779 ps/10 lei în valoare
          NOTIFICARE               BUGA MIHAELA.                         totală 347.790 lei, din care 93.537 lei, 4.126 USD
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    3. Se numește în funcția de administrator domnul      (1.733 lei) și 76,666,66 EURO (252.517 lei), respectiv
București notifică, în conformitate cu prevederile art.   BALOIU CONSTANTIN, de cetățenie română, născut         33,3 %.
204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     la data de 03.07.2006 în București, domiciliat în         LUO GENMEI deține 34.779 ps/10 lei în valoare
modificările și completările ulterioare, depunerea     București, Str. Serg. Latea GH., nr. 6, bl. C51, sc. 1,    totală 347.790 lei, din care 93.537 lei, 4.127 USD
textului actualizat al actului constitutiv al societății  etaj 5, ap. 39, identificat cu C.I. Seria RT nr. 417952,    (1.733 lei) și 76.666,68 EURO (252.517 lei), respectiv
comerciale FRUMUSANI IMPEX S.R.L., cu sediul în       eliberată de Spcep S6 biroul 3, la data de 03.07.2006,     33,34 %
București, B-dul OBREGIA, nr. 6, bloc M1, scara 3, ap.   CNP 1761009150766.                         (22/46714)
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3144/8.XI.2007                                     5
      Societatea Comercială                Secția 1 Poliție, CNP: 1830621450016, asociat unic în      cetățean israelian, cu domiciliul în Israel localitatea
  SIN HUADA COMTRANSTRADE - S.R.L.              cadrul S.C. BOGALEX COMPANY BRAND S.R.L., a           Kfar- Sava, str. Golonb nr. 9, identificat cu pașaport nr.
                                decis:                             10905822 / 04.01.2005.
           NOTIFICARE                  1. Revocarea din funcția de administrator a           Urmare prezentei HOTARAREI se va incheia ACT
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    domnului ALEXE BOGDAN-CRISTIAN și numirea            CONSTITUTIV și Contract de Comodat.
București notifică, în conformitate cu prevederile art.     domnului CRĂCIUN ELVIR, de cetățenie română,            Prezenta HOTĂRÂRE se va publica în M. Oficial și
204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       domiciliat în Mun. București, Str. Turturelelor nr. 26,     înregistra la Registrul Comerțului prin MENȚIUNE.
modificările și completările ulterioare, depunerea       sector 3, identificat cu CJ. seria RT, nr. 047210,         (28/46720)
textului actualizat al actului constitutiv al societății    eliberată la data de 13.10.1999 de către Secția 11
comerciale SIN HUADA COMTRANSTRADE S.R.L.,           Poliție, CNP: 1810721430123, fără antecedente
                                                                       Societatea Comercială
cu sediul în București, Str. DOAMNA GHICA, nr. 8, bloc     penale, născut la data de 21.07.1981 în Mun.
                                                                       LESKA INVESTITII -S.R.L.
1-2, scara F, etaj 7, ap. 211, sector 2, înregistrată sub    București, sector 3, având puteri depline pe perioadă
nr. J 40/730/1997, cod unic de înregistrare 9134707,      nelimitată.
                                                                           NOTIFICARE
care a fost înregistrat sub nr. 219920 din 17.05.2007.       Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta
                                                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
   (23/46715)                         un nou act constitutiv.
                                                                București notifică, în conformitate cu prevederile art.
                                  (26/46718)
                                                                204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        Societatea Comercială                                              modificările și completările ulterioare, depunerea
        REG SYSTEMS - S.R.L.                    Societatea Comercială                textului actualizat al actului constitutiv al societății
                                   BOGALEX COMPANY BRAND - S.R.L.              comerciale LESKA INVESTITII S.R.L., cu sediul în
           HOTARAREA                                                 București, B-dul BASARABIA, nr.250, Corp
                                           NOTIFICARE                Administrativ, situat la etajul II al grupului industrial
       ASOCIATULUI UNIC
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Titan din București, biroul nr. 208, sector 3, înregistrată
    AL S.C. REG SYSTEMS S.R.L.
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art.     sub nr. J 40/9294/2005, cod unic de înregistrare
CU SEDIUL IN BUCURESTI, STR.VICINA, NR. 6,
                                204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       17617028, care a fost înregistrat sub nr. 220164 din
   BL. 29B, SC. 1, ET. 1, AP. 6, SECT. 5,
                                modificările și completările ulterioare, depunerea       17.05.2007.
  INMATRICULATA LA RC SUB NR. J 40/
                                textului actualizat al actului constitutiv al societății      (29/46721)
 2099/2003, CUI R 15208191, DIN 15.05.2007
                                comerciale BOGALEX COMPANY BRAND S.R.L., cu
  Asociatul unic Mihai Claudiu-Daniel domiciliat în
                                sediul în București, Aleea Livezilor, nr. 20, bloc 2, scara
București, str. Vicina, nr. 6, bl. 29B, sc. 1, et. 1, ap. 6,                                       Societatea Comercială
                                2, etaj 2, ap. 31, sector 5, înregistrată sub nr.          MALRAG ENGINEERING GROUP - S.R.L.
sect. 5, legitimat cu C.I. seria RX nr. 237969 emisă de
                                J 40/5284/2006, cod unic de înregistrare 18536100,
Secția 19 Poliție la 20.11.2003, CNP 1670927451517,
                                care a fost înregistrat sub nr. 220044 din 17.05.2007.        HOTĂRÂREA AGA NR. 02/16.05.2007
hotărăsc completarea actului constitutiv cu
                                  (27/46719)
următoarele:                                                           AL S.C. “ MALRAG ENGINEERING GROUP “
  - se prelungește mandatul administratorului Mihai                                         S.R.L. CU SEDIUL IN BUCURESTI,
Claudiu-Daniel, pentru o perioadă de 5 ani începând cu            Societatea Comercială                CALEA VICTORIEI NR. 155, TRONSON 6,
data prezentă. Se ratifică actele semnate de acesta             LESKA INVESTIȚII - S.R.L.               BLOC D1, ETAJ 2, CAMERA 7, SECTOR 1,
pentru perioadă cuprinsă între data 28.01.2007 și                                           CU J 40/572/2005, CUI 17118052
15.05.2007;                              HOTĂRÂREA AGA NR. 01 /15.05.2007               Subscrisele:
  - se radiază punctul de lucru din București str. Matei
                                 A S.C. “LESKA INVESTIȚII” S.R.L. CU SEDIUL            - MLG MELRAG COMPANY LTD, societate
Basarab - Tronson 1, nr. 73, bl. L113A, et. P, sect.3
                                  IN BUCURESTI, B-DUL DECEBAL NR. 1,             comercială încorporată sub legislație cipriotă, cu sediul
  - se prelungește durata de la valabilitate a sediului
                                  BI. H2,SC. 1, ET. 6, APT. 23, SECTOR 3,           social în Arch. Macarion III Fortuna Court Bloc B, etaj
social situat în București, str. Vicina, nr. 6, bl. 29B, sc.
                                    CU J 40/9294/2005, CUI 17617028,             2, CP 3105, Limassol Cipru, înregistrată la Registrul
1, et. 1, ap. 6, sect. 5, pentru o durată de 5 ani începând
                                    CAPITAL SOCIAL 4.000,00 RON.              Companiilor sub nr. HE 177318 în data de 24.05.2006,
cu 31.12.2007.
                                                                legal reprezentată de ZOHAR YIGAL MOSHE cu
   (24/46716)                           Subsemnații:
                                                                domiciliul în Israel, loc. Alfey Menashe, str. Arbell, nr.
                                  - SOLOMON ELIEZER, cetățean israelian, născut la
                                                                113, cetățean israelian, identificat cu pașaport nr.
                                data de 05.07.1952, în Israel, Tel Aviv, fiul lui Alexander
                                                                10900261, eliberat la 23.05.2004 de către Autoritățile
        Societatea Comercială              și Sidonia, necăsătorit, cu domiciliul în Israel,
                                                                Israel, conform rezoluției Consiliului de Administrație
        REG SYSTEMS - S.R.L.               localitatea Hgefen, str. Hemed, nr. 123, identificat cu
                                                                din data de 14.05.2007 și
                                pașaport nr. 9190071 emis de Autoritățile Israeliene la
           NOTIFICARE                                                  - S.C. DELTA TECH 2002 S.R.L., cu sediul în
                                data de 20.08.2001 și                      București, sector 2, str. Traian, nr. 184-186, corp B,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      - GOLAN AMNON, cetățean israelian, născut la        parter, biroul 10, înregistrată la Registrul Comerțului
București notifică, în conformitate cu prevederile art.     data de 00.00.1951, în Iran, localitatea Siraz, fiul lui    sub nr J40/3826/10.05.2002, CUI R14626420
204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       Iosef si Ilama, necăsătorit, cu domiciliul în Israel,      reprezentata legal prin TAINA RAZVAN MUGUREL, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea       Localitatea Rishon - Lezion, str. Binstean nr. 56,       domiciliul în România, București, Sector 3, str. Cozla
textului actualizat al actului constitutiv al societății    identificat cu pașaport nr. 7880240, emis de Autoritățile    nr. 3, bl. B1a, sc. 5, etaj 1, ap. 184, identificat cu C.I.
comerciale REG SYSTEMS S.R.L., cu sediul în           Israeliene la data de 11.01.1999 în calitate de         seria RX, număr 249944, emisă de Secția 13, CNP
București, Str. VICINA, nr. 6, bloc 29B, scara 1, etaj 1,    ASOCIATI ai S.C. “LESKA INVESTIȚII“ S.R.L., am         1720722434512, conform Hotărârii AGA din nr.
ap. 6, sector 5, înregistrată sub nr. J 40/2099/2003, cod    decis încheierea prezentei HOTĂRÂRI pentru a          02/14.05.2007
unic de înregistrare 15208191, care a fost înregistrat     modifica Actul Constitutiv al societății privind          - GERTON LIMITED, societate comercială
sub nr. 219974 din 17.05.2007.                 schimbarea sediului social din București B-dul Decebal     încorporată sub legislație cipriotă, cu sediul social în
  (25/46717)                         nr. 1, bl. H2, sc. 1, et. 6, apt. 23, sector 3, în noul sediu  Acropolis Ave. 59 Bloc 301, etaj 3, CP 2012, Nicosia,
                                situat în CORPUL ADMINISTRATIV de la etajul II al        Cipru, înregistrată la Registrul Companiilor sub nr. HE
                                Grupului Industrial Titan din BUCUREȘTI, B-dul         145786 din data de 18.02.2004, legal reprezentată de
      Societatea Comercială
                                BASARABIA nr. 250, SECTOR 3, BIROUL Nr. 208, în         ZOHAR YIGAL MOSHE cu domiciliul în Israel, loc.
   BOGALEX COMPANY BRAND - S.R.L.
                                suprafață de 46,75 mp cu acces la grupul sanitar și       Alfey Menashe, str. Arbell, nr. 113, cetățean israelian,
   DECIZIA NR. 1 DIN DATA DE 17.05.2007            anexe, conform Contractului de Comodat nr. 03 /         identificat cu pașaport nr. 10900261, eliberat la
                                15.05.2007, încheiat cu proprietarul spațiului S.C.       23.05.2004 de către Autoritățile Israeliene, conform
        A ASOCIATULUI UNIC               “ARAM CAPITAL ENTERPRISES “ S.R.L. ,cu sediul în        rezoluției Consiliului de Administrație din 14.05.2007,
  ALEXE BOGDAN-CRISTIAN, de cetățenie română,         București, B-dul Basarabia nr. 250, Incinta Grupului      în calitate de ASOCIAȚI ai S.C. “ MALRAG
domiciliat în Mun. București, Ale. Livezilor nr. 20, bl. 2,   Industrial TITAN -CORP ADMINISTRATIV, etaj 2,          ENGINEERING GROUP “ S.R.L., au decis încheierea
sc. 2, et. 2, ap. 31, sector 5, identificat cu C.I. seria RD,  sector 3, cu J 40/11574/2000, CUI 13598772           prezentei HOTĂRÂRI pentru a SCHIMBA SEDIUL
nr. 001593, eliberată la data de 15.07.1997 de către      reprezentata de asociatul ROSENZWEIG RAMI,           SOCIAL al firmei din BUCUREȘTI, Calea Victoriei
  6                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3144/8.XI.2007
nr. 55, tronson 6, bloc D1, etaj 2, camera 7, sector 1, în    - CAEN 5138 - Comerț cu ridicata specializat al altor      Art .2. Se revocă din funcția de administrator S.C.
noul sediu situat în situat în CORPUL ADMINISTRATIV      alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște.         “EURO TRANSLOGISTICS” S.R.L reprezentată de
de la etajul II al Grupului Industrial Titan din         - CAEN 5139 - Comerț cu ridicata nespecializat de      către dl. REBEGEA MIRCEA-MIHAl și se numește în
BUCUREȘTI, B-dul BASARABIA nr. 250, SECTOR 3,         produse alimentare băuturi și tutun.              aceasta funcție pe termen de 4 (patru)) ani cu puteri
BIROUL Nr. 207, în suprafață de 46,75 mp cu acces la       - CAEN 5147 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de     depline de administrare dl. VIERU NECULAI.
grupul sanitar și anexe, conform Contractului de       consum nealimehtare.                        Astfel art .11 al Actului Constitutiv va avea următorul
Comodat nr. 03/14.05.2007, încheiat cu proprietarul       - CAEN 5190 - Comerț cu ridicata al altor produse      conținut:
spațiului S.C. “ARAM CAPITAL ENTERPRISES”           n.c.a.                               ART. 11. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA
S.R.L., cu sediul în București, B-dul Basarabia nr. 250,     - CAEN 5153 - Comerț cu ridicata al materialului       SOCIETĂȚII.
Incinta Grupului Industrial TITAN - CORP           lemnos și de construcții.                      Societatea este condusă și administrată pe termen
ADMINISTRATIV, etaj 2, sector 3, cu J 40/11574/2000,       - CAEN 5212 - Comerț cu amănuntul în magazine        de 4 (patru) ani cu puteri depline de către dl VIERU
CUI 13598772 reprezentată de asociatul            nespecializate cu vânzare predominantă de produse        NECULAI, cetățean român, de sex masculin, născut la
ROSENZWEIG RAMI, cetățean israelian, cu domiciliul      nealimentare                          data de 01.06.1946 în Mun. Galați, domiciliat în
în Israel, localitatea Kfar-Sava, str. Golonb nr. 9       - CAEN 5222 - Comerț cu amănuntul al cărnii și        București, B-dul Tineretului nr. 35, bl. 39, sc. 2, ap. 53,
identificat cu pașaport nr. 10905822 / 04.01.2005.                                      sector 4, identificat cu C.I. seria RX nr. 021376
                               produselor din carne.
  Prezenta HOTĂRÂRE se va publica în M. Oficial și                                     eliberată de Secția 14 Poliție la data de 29.01.1998,
                                 - CAEN 5248 - Comerț cu amănuntul în magazine
înregistra la Reg. Comerțului prin MENȚIUNE.                                         CNP 1460601400464 care are drepturile și obligațiile
                               specializate al altor produse
  Actul a fost redactat și semnat de ASOCIAȚI în 4                                     prevăzute de lege și de prezentul Act constitutiv.
                                 - CAEN 5250 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de
exemplare originale.                                                       Celelalte prevederi ale art.11 din Actul Constitutiv
                               ocazie vândute prin magazine.
   (30/46722)                                                        rămân nemodificate.
                                 - CAEN 6022 - Transporturi cu taxiuri.
                                                                 Drept pentru care s-a adoptat prezenta DECIZIE.
                                 - CAEN 6023 - Transporturi terestre de călători,
                                                                  (34/46726)
                               ocazionale.
     Societatea Comercială
                                 - CAEN 6024 - Transporturi rutiere de mărfuri.            Societatea Comercială
  MALRAG ENGINEERING GROUP - S.R.L.
                                 - CAEN 6312 - Depozitări; CAEN 7482 - Activități de      SOCUM INTERNATIONAL SERVICES - S.R.L.
           NOTIFICARE                ambalare.
                                 - Prezenta DECIZIE se va publica în M. Oficial și                 NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               înregistra la Reg. Comerțului prin MENȚIUNI.            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
București notifică, în conformitate cu prevederile art.
204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       Și se va reactualiza și ACTUL CONSTITUTIV al         Tribunalul București notifică, în conformitate cu
modificările și completările ulterioare, depunerea      societății.                           prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
textului actualizat al actului constitutiv al societății     Celelalte obiecte de activitate se radiază.         republicată, cu modificările și completările ulterioare,
comerciale MALRAG ENGINEERING GROUP S.R.L.,           Actul a fost redactat și semnat de asociatul unic în 4    depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
cu sediul în București, B-dul BASARABIA, nr. 250,       exemplare originale.                      societății comerciale SOCUM INTERNATIONAL
                                 (32/46724)                         SERVICES SRL, cu sediul în București, B-dul
Corpul Administrativ de la etajul II al Grupului Industrial
                                                               THEODOR PALLADY, nr. 315, sector 3, înregistrată
Titan, biroul 207, sector 3, înregistrată sub nr.
                                                               sub nr. J40/4991/1996, cod unic de înregistrare
J 40/572/2005, cod unic de înregistrare 17118052,
                                       Societatea Comercială              8538693, care a fost înregistrat sub nr. 220229 din
care a fost înregistrat sub nr. 220175 din 17.05.2007.
                                      RASSTI PROD COM - S.R.L.             17.05.2007.
  (31/46723)
                                                                 (35/46727)
                                          NOTIFICARE

       Societatea Comercială               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               București notifică, în conformitate cu prevederile art.            Societatea Comercială
      RASSTI PROD COM - S.R.L.
                               204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu              KPMG AUDIT - S.R.L.
            DECIZIA                modificările și completările ulterioare, depunerea
                                                                          NOTIFICARE
                               textului actualizat al actului constitutiv al societății
  ASOCIATULUI UNIC NR. 01/10.05.2007                                              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                               comerciale RASSTIPROD COM S.R.L., cu sediul în
    S.C. “RASSTI PROD COM” S.R.L.                                             Tribunalul București notifică, în conformitate cu
                               București, șos. COLENTINA, nr. 281, sector 2,
     CU SEDIUL: BUCURESTI,                                                prevederile art. 204 alin.(5) din Legea nr. 31/1990,
                               înregistrată sub nr. J 40/21692/1992, cod unic de
  ȘOS. COLENTINA NR. 281, SECTOR 2,                                             republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 REG. COM = J 40/21692/1992, CUI 3144230,          înregistrare 3144230, care a fost înregistrat sub nr.
                                                               depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
    CAPITAL SOCIAL = 200,00 RON.              220187 din 17.05.2007.
                                                               societății comerciale KPMG AUDIT SRL, cu sediul în
                                 (33/46725)
  Subsemnatul STICLAN N. CONSTANTIN, cetățean                                        București, Șos. BUCURESTI-PLOIESTI, nr. 69-71, etaj
român cu domiciliul în București, Str. Cpt. Constantin                                    P, ap.CAM. NR 02, sector 1, înregistrată sub nr.
Merisescu nr. 63, sector 2, identificat cu C.I. seria RR           Societatea Comercială              J40/4439/2000, cod unic de înregistrare 12997279,
nr. 097883 din 02.03.2000, secția 7 Pol., CNP         SOCUM INTERNATIONAL SERVICES - S.R.L.             care a fost înregistrat sub nr. 220243 din 17.05.2007.
1561025400269, în calitate de asociat unic al S.C.                                        (36/46728)
“RASSTI PROD COM” S.R.L., am hotărât adoptarea                     DECIZIA
următoarei DECIZII privind
                                        ASOCIATULUI UNIC                       Societatea Comercială
  1.- Extinderea obiectului de activitate cu
                                    AL S.C. “SOCUM INTERNATIONAL                     KPMG AUDIT - S.R.L.
următoarele coduri CAEN:
                                        SERVICES” S.R.L.
  - CAEN 0501 - Pescuitul.
                                    J 40/4991/1996, CUI RO 8538693,                      HOTARAREA
  - CAEN 0502 - Piscicultură.
                                    CU SEDIUL SOCIAL IN BUCURESTI,               ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
  - CAEN 7487 - Alte activități de servicii prestate în
                               B-DUL. TEODOR PALLADY NR. 315, SECTOR 3                   KPMG AUDIT S.R.L.
principal întreprinderilor.
  2.- Recodificarea obiectului de activitate conform      Subscrisa S.C. SOCUM SA, cu sediul social în             DIN DATA DE 10 MAI 2007
Ord. Nr. 601/26.11.2002                    București, B-dul Theodor Pallady nr. 26, sector 3          În data de 10 mai 2007 la orele 14.00, asociații
  - Obiect principal = CAEN 5211 - Comerț cu        înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr.     societății KPMG Audit SRL (“Societatea”) s-au reunit în
amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare        J 40/247/1991 și având CUI 32321 reprezentată legal       Adunare Generală (“Adunarea”) în conformitate cu
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun -    de dl STERESCU NICULAE FLORIN, cetățean român,         prevederile Actului Constitutiv al Societății și Legea
ce face parte din DOMENIUL 521                domiciliat în București, str. Calea Vitan nr. 106, bl. 40,   Societăților Comerciale nr. 31/1990, așa cum a fost
  - CAEN 1513 - Producția și conservarea cărnii de     sc. 5, et. 1, ap. 130, sector 5, identificat cu C.I. seria RX  republicată și ulterior modificată.
pasare.                            nr. 100298 eliberată de Secția 11 Poliție la data de        La Adunare au participat asociații reprezentând
  - CAEN 1520 - Prelucrarea și conservarea peștelui     12.02.1999, CNP1461011400194, în calitate de          94% din capitalul social al Societății, după cum
și a produselor din peste.                  asociat unic al societatii am decis următoarele:        urmează:
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3144/8.XI.2007                                     7
  • KPMG România SRL, persoană juridică romană,        • Victor Iancu, domiciliat în București, str. Mihai    nr. 8, sc. A, ap. 2, Jud. Bacău, posesor CI seria XC nr.
cu sediul în București, Șoseaua București-Ploiești nr.   Bravu nr. 311-313, sector 3, posesorul cărții de        316019, eliberată de Poliția Mun. Bacău, la data de
69-71. parter, camera 01, sector 1, înmatriculată la    identitate seria RD nr. 481843, eliberată de SPCEP S3,     17.02.2004, CNP 1800311046205,
Registrul Comerțului București sub nr. J40/1829/1995,    biroul nr. 3, la data de 06.07.2006 și/sau              - Solomon Paul, cetățean român, fiul lui Ion și
                                • Duagi Gunay, cetățean român, domiciliat în        Varvara, născut în Mun. Bacău, Jud.Bacău, la data de
cod unic de înregistrare 2627023, deținând 46% din
                              Techirghiol, Str. M. Eminescu nr. 2, Bl. C1, Sc. A, Ap. 4,   11.03.1980, domiciliat în Mun. Bacău, Str. Progresului
capitalul social al societății, reprezentată legal de dl.
                              Jud. Constanta, posesorul cărții de identitate seria KT    nr. 8, sc. A, ap. 2, Jud. Bacău, posesor CI seria XC nr.
Victor Philip Leigh Kevehazi, cetățean britanic,
                              nr. 178813, eliberata de Politia Techirghiol, la data de    316027, eliberată de Poliția Mun. Bacău, la data de
domiciliat în România, București, Șos. Nordului nr. 54   15.02.2001                           17.02.2004, CNP 1800311046192,.
B, sector 1, posesor al pașaportului nr. 704768364,       pentru a reprezenta împreună sau separat,            - Solomon Anca Livioara (fosta Lungu), cetățean
eliberat la data de 8 septembrie 2004, de către       Societatea și pe fiecare Asociat, în fata tuturor       român, fiica lui Vasile și Lucreția, născută în Mun.
autoritățile britanice, și                 autorităților competente, în vederea efectuării tuturor    Bacău, Jud. Bacău, la data de 30.01.1984, domiciliata
  • Dl. Victor Philip Leigh Kevehazi, cetățean britanic,  formalităților legale privind înregistrarea deciziei de mai  în Mun. Bacău, Bld. Alexandru cel Bun nr. 6, sc. A, ap.
domiciliat în România, București, Șos. Nordului nr. 54   sus.                              12, Jud. Bacău, posesoare CI seria XC nr. 480773,
B, sector 1, posesor al pașaportului nr. 704768364,       Pentru îndeplinirea prezentului mandat, mandatarii,    eliberata de SPCLEP Bacău la data de 26.07.2006,
                              împreună sau separat, pot face orice cereri și semna și    CNP 2840130046227,
eliberat la data de 8 septembrie 2004, de către
                              atesta orice documente (act constitutiv în formă          - Solomon Georgeta (fosta Pantazi), cetățean
autoritățile britanice, deținând 48% din capitalul social
                              consolidată cu modificările la zi al Societății, declarații,
al Societății                                                       român, fiica lui Ion - Doru și Măria, născuta în Mun.
                              formulare, inclusiv obținerea unui extras la zi de la
  și au adoptat următoarele hotărâri:                                           Buzău, Jud. Buzău, la data de 18.05.1980, domiciliata
                              Registrul Comerțului București, etc.) precum și furniza
                                                              în București, Sos. Colentina nr. 3C, bl. 33C, sc. B, et. 4,
  Hotărârea nr. l:                     orice informație care poate fi cerută în numele și pentru
                                                              ap. 61, sector 2, posesoare CI seria RX nr. 343694,
  Cesiunea unei părți sociale               Societate și asociați, semnătura lor fiind opozabilă
                                                              eliberata de SPCEP S2 biroul nr. 2, la data de
  KPMG ROMÂNIA SRL va cesiona, la valoarea         Societății și fiecărui Asociat.
                                                              02.08.2005, CNP 2800518100195, în calitate de
nominală, adică 20 lei, 1 parte socială, având o valoare    Adunarea decide ca formalitățile legale mai sus-
                                                              asociați, și
nominală totală de 20 lei, deținută la Societate,      menționate referitoare la înregistrarea cesiunii părții
                                                                - Pantazi Cătălin - Adrian, cetățean român, fiul lui
reprezentând 1% din capitalul social al societății către  sociale pot fi îndeplinite și de alta persoană la alegerea
                                                              Ion-Doru și Măria, născut în Mun. Buzău, Jud. Buzău,
                              mandatarilor, în virtutea prezentei procuri.
d-l Wilson Gajendran Balachandra, cetățean canadian,                                    la data de 17.05.1985, domiciliat în Mun. Buzău, Bld.
                                Prin prezenta Societatea și Asociații se angajează
născut în Telli-Pali Sri Lanka, la data de 07.02.1971,                                   Unirii, bl. 1D, et. 2, ap. 4, Jud. Buzău, posesor CI seria
                              sa exonereze mandatarii și sa ii protejeze fata de orice
domiciliat în 2500 Bridletowne Circle, Apartament 308,                                   XZ nr. 017065 eliberată de Poliția Mun. Buzău, la data
                              pierdere, acțiune, obligație sau cheltuiala de orice
Scarborough, Ontario M1W 2V6, Canada, posesor al      natura ce decurge din exercitarea cu bună-credință a      de 20.05.1999, CNP 1850517100140, în calitate de
pașaportului nr. BA 145630, emis pe data de 13 iunie    prezentei procuri.                       invitat
2006, de către Ambasada Canadei din Ungaria.           (37/46729)                           HOTĂRĂSC:
  În urma acestei cesiuni structura capitalului social                                     Art. 1. Cesionarea în totalitate a părților sociale către
corespunzător fiecărui asociat al Societății va fi                                     Pantazi Cătălin - Adrian, după cum urmează:
                                      Societatea Comercială                - Solomon Robert cesionează în totalitate un număr
următoarea:
                                      MAGIC TIME - S.R.L.              de 6 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei
  > KPMG România SRL va deține 45 de părți sociale,
                                                              fiecare, totalizând 60 lei aport în numerar,
având o valoare nominală de 20 lei și valoare totală de              HOTĂRÂREA                reprezentând 30% din totalul capitalului social al
900 lei, reprezentând 45% din capitalul social al
                                ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              societății S.C. UNITED EXPEDIȚII S.R.L., Solomon
Societății;                                                        Robert ieșind din societate. Prețul cesiunii este de 60
                                    S.C. MAGIC TIME S.R.L.
  > Victor Philip Leigh Kevehazi, va deține 48 de părți                                  lei.
                                   J40/3542/2007, CUI21160829
sociale, având o valoare nominală de 20 lei și valoare         BUCURESTI, SECTOR 6                   - Solomon Paul cesionează în totalitate un număr de
totală de 960 lei, reprezentând 48% din capitalul social    STR.VALEA CERBULUI NR.2, BLOC N12             6 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare,
al Societății;                             SCARA 2, ETAJ 2, AP. 21               totalizând 60 lei aport în numerar, reprezentând 30%
  > Patrick Leonard, va deține o parte socială, având      Astăzi, 14.05.2007, la sediul societății,        din totalul capitalului social al societății S.C. UNITED
o valoare nominală de 20 lei, reprezentând 1 % din     îndeplinindu-se cvorumul de prezenta, cu unanimitate      EXPEDIȚII S.R.L., Solomon Paul ieșind din societate.
capitalul social al Societății;               de voturi, subsemnații: NASER SHUKRI BANDALI          Prețul cesiunii este de 60 lei.
  > John Lane, va deține o parte socială, având o     BOURI, cetățean iordanian, domiciliat în Regatul          - Solomon Anca Livioara cesionează în totalitate un
valoare nominală de 20 lei reprezentând 1 % din       Hashemit al Iordaniei, Amman, str.Mecca nr. 20,        număr de 4 părți sociale cu o valoare nominală de 10
                              identificat cu pașaport seria I nr. 212046 eliberat de     lei fiecare, totalizând 40 lei aport în numerar,
capitalul social al Societății;
                              Ambasada Iordaniei la București la data de 26.11.2004     reprezentând 20% din totalul capitalului social al
  > William Archibald Bowman, va deține o parte
                              „și HANI SALIM EBEID AL BOURI, cetățean iordanian,       societății S.C. UNITED EXPEDIȚII S.R.L., Solomon
socială, având o valoare nominală de 20 lei,
                              domiciliat în Regatul Hashemit al Iordaniei, Amman,      Anca Livioara ieșind din societate. Prețul cesiunii este
reprezentând 1 % din capitalul social al Societății;
                              str. Jabal Hussein nr. 24, identificat cu pașaport seria I   de 40 lei.
  > Jan Mikael Olsson, va deține o parte socială,                                       - Solomon Georgeta cesionează în totalitate un
                              nr. 52916 eliberat de autoritățile iordaniene la data de
având o valoare nominală de 20 lei, reprezentând 1%     13.08.2003 - în calitate de asociați am hotărât:        număr de 4 părți sociale cu o valoare nominală de 10
din capitalul social al Societății;               Se declara un punct de lucru în Jud. Ilfov, Afumați,    lei fiecare, totalizând 40 lei aport în numerar,
  > Tanya Elizabeth Free va deține o parte socială,    Șos. Moara Domneasca nr. 6, depozit J26.            reprezentând 20% din totalul capitalului social al
având o valoare nominală de 20 lei, reprezentând 1 %      Restul prevederilor rămâne neschimbat.           societății S.C. UNITED EXPEDIȚII S.R.L., Solomon
din capitalul social al Societății;               Actul a fost redactată de părți, în 3 exemplare și     Georgeta ieșind din societate. Prețul cesiunii este de
  > Richard Gerard Marcel Perrin va deține o parte     înregistrat sub nr. 2/14.05.2007.               40 lei.
socială, având o valoare nominală de 20 lei,           (36/46730)                           Art. 2. În urma acestei cesiuni structura capitalului
reprezentând 1% din capitalul social al Societății.                                    social al societății este de 200 lei aport în numerar
                                                              divizat în 20 de părți sociale cu o valoare nominală de
  > Wilson Gajendran Balachandra va deține o parte           Societatea Comercială
                                                              10 lei fiecare astfel:
socială, având o valoare nominală de 20 lei,              UNITED EXPEDITII - S.R.L.
                                                                - Pantazi Cătălin - Adrian deține 20 părți sociale cu
reprezentând 1 % din capitalul social al Societății.
                                                              o valoare nominală de 10 lei fiecare, totalizând 200 lei,
  Actul constitutiv al Societății va fi modificat în               HOTARAREA
                                                              aport în numerar, reprezentând 100% din capitalul
consecință.                           ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR              social. Participarea la profitul și pierderea societății
  Hotărârea, supusă votului, este aprobata în           NR. 1 DIN DATA DE 15.05.2007              este de 100%.
unanimitate de asociații prezenți.               Subsemnații:                          Art. 3. Eliberarea din funcțiile de administratori ai
  Hotărârea nr. 2:                      - Solomon Robert, cetățean român, fiul lui Ion și      societății a d-lor Solomon Robert și Solomon Paul ca
  împuterniciri                      Varvara, născut În Mun. Bacău, Jud. Bacău, la data de     urmare a demisiei acestora și descărcarea lor de
  Adunarea decide sa împuternicească pe:          11.03.1980, domiciliat în Mun. Bacău, Str. Progresului     gestiune.
  8                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3144/8.XI.2007
  Art. 4. Numirea în funcția de administrator a d-lui           Societatea Comercială                       Societatea Comercială
Pantazi Cătălin - Adrian, durata mandatului acestuia         T&T DISTRIBUTION GROUP - S.R.L.                       FUNNY - S.R.L.
fiind pe perioada nelimitată
                                     HOTARAREA NR.1/15.05.2007                         NOTIFICARE
  Art. 5. Mutarea sediului social din București, șos
Colentina nr 3C, bl 33C, sc B, et 4, ap 61, sector 2 în      ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Mun. Buzău, Bld. Unirii, bl. 1D, et. 2, ap. 4, Jud. Buzău.        SOCIETATII COMERCIALE                Tribunalul București notifică, în conformitate cu
  (39/46731)                           T&T DISTRIBUTION GROUP S.R.L.              prevederile art. 204 alin .(5) din Legea nr. 31/1990,
                                PERSOANA JURIDICA ROMANA, CU SEDIUL             republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                SOCIAL IN BUCURESTI, B-DUL UNIRII NR.69            depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
        Societatea Comercială               TRONSON I, LOT 2, BL. G2B, PARTER,             societății comerciale FUNNY SRL, cu sediul în
       UNITED EXPEDITII - S.R.L.             CAMERA 4, SECTOR 3, AVAND C.U.I: 5685592           București, Str. CONSTANTIN TANASE, nr. 2 BIS,
                                 SI NUMAR DE ORDINE LA REGISTRUL              sector 2, înregistrată sub nr. J40/16221/2003, cod unic
            NOTIFICARE                COMERTULUI BUCURESTI J40/10465/2001             de înregistrare 15972457, care a fost înregistrat sub nr.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă            (IN CONTINUARE” SOCIETATEA “)              220364 din 17.05.2007.
Tribunalul București notifică, în conformitate cu         CORCIU ELENA, cetățean român, domiciliata în           (44/46736)

prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     București, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 12-14, Sc.D, Etaj
republicată, cu modificările și completările ulterioare,   2, Ap.10, Sector 4, identificata cu CI seria RX nr.
                                                                       Societatea Comercială
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    176857 eliberata la data de 28.05.2003 de Secția 14
                                                                BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI
                               Poliție, având CNP 2671229060779, deținând 60% din
societății comerciale UNITED EXPEDIȚII SRL, cu                                                  EXIMBANK - S.A.
                               capitalul social al Societății, și
sediul în București, Sos. Colentina, nr. 3C, bloc 33C,
                                 IUSEIN LAURENTIU, cetățean român, domiciliat în
scara B, etaj 4, ap.61, sector 2, înregistrată sub nr.                                               HOTĂRÂREA
                               București, Sos. Nicolae Titulescu nr. 95-103, bloc 8,
J40/8066/2005, cod unic de înregistrare 17544740,                                               NR. 14 DIN 24.04.2007
                               Sc.A, Ap.19, Sector 1, identificat cu CI seria DP nr.
care a fost înregistrat sub nr. 220270 din 17.05.2007.    014688 eliberată la data de 14.09.1998 de către IGP-         Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
  (40/46732)                        DEP, CNP 1681008414521, deținând 40% din capitalul       Băncii de Export - Import a României EXIMBANK - SA,
                               social al Societății,                     cu sediul în România - Municipiul București, Splaiul
                                 în calitate de asociați ai Societății, ne-am întrunit    Independenței nr. 15 Sector 5, Cod Poștal 050092,
        Societatea Comercială
                               astăzi, 15.05.2007, în Adunarea Generala a           înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.
    T&T INTERNATIONAL GROUP - S.R.L.           Asociaților, renunțând la formalitățile de convocare și    J40/8799/08.IV.1992, Cod unic de înregistrare 361560
                               am hotărât următoarele:                    și înregistrată în Registrul Bancar RB-PJR 40-
      HOTARAREA NR.1/15.05.2007
                                 1. Deschiderea de către Societate a unui punct de
                                                               015/18.II.1999, întrunită legal și statutar, constituită
  A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR             lucru situat în-București, Calea 13 Septembrie nr. 90,
                                                               din:
       SOCIETATII COMERCIALE              Complexul Multifuncțional GRAND, Tronson 1, et. 1,
                                                                - reprezentantul Autorității pentru Valorificarea
    T&T INTERNATIONAL GROUP S.R.L.            cam. nr. 102, sector 4.
                                                               Activelor Statului, cu o cotă de participare la capital de
                                 La punctul de lucru menționat mai sus, Societatea
 PERSOANA JURIDICA ROMANA, CU SEDIUL                                            95,374%, în persoană domnului Georgel Călin -
                               va desfășura activități de birou, secretariat și relații cu
  SOCIAL IN BUCURESTI, BD. UNIRII NR. 69                                          contract mandat nr. A. VAS. VP/11384/7.12.2005,
                               publicul.
 BL. G2B, TRONSON 1, LOT 2, PARTER, CAM.                                           mandatele de reprezentare nr. 11099/24.04.2007. nr.
                                 2. Radierea punctului de lucru situat în Constanta,
  1, SECTOR 3, INREGISTRATA LA ORC-TB                                            11299/24.04.2007     și  Nota  de  analiză  nr.
                               str. I. Gh. Duca nr. 81, bl. L44, sc. A, ap. 3, jud.
        SUB NR. J40/5618/2004                                             11230/24.04.2007;
                               Constanta.
        AVAND C.U.I.: 16316159                                              - reprezentantul S.I.F.-Banat-Crișana, cu o cotă de
                                 Administratorul Societății va lua toate masurile
     (IN CONTINUARE” SOCIETATEA “)                                            participare la capital de 0,311%, în persoană doamnei
                               necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei
                                                               Henriette Spinka - procuri speciale nr. 276/20.04.2007
  CORCIU ELENA, cetățean român, domiciliată în       hotărâri.
                                                               și nr. 277/20.04.2007
București, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 12-14, Sc.D, Etaj      (42/46734)
                                                                reprezentantul S.I.F.-Moldova, cu o cotă de
2, Ap.10, Sector 4, identificata cu CI seria RX nr.                                     participare la capital de 0,311%, în persoană domnului
176857 eliberată la data de 28.05.2003 de Secția 14             Societatea Comercială              Emilian Bădica - mandate de reprezentare nr.
Politie, având CNP 2671229060779, deținând 60% din               FUNNY - S.R.L.                111/11.11.2004 și nr. 56/18.04.2007;
capitalul social al Societății,                                                 - reprezentantul S.I.F. - Transilvania, cu o cotă de
  și                                 HOTĂRÂREA NR 1 DIN 16/05/2007             participare la capital de 0,311 %, în persoana domnului
  IUSEIN LAURENTIU, cetățean român, domiciliat în              ADUNĂRII GENERALE                Dan Simionescu - împuterniciri nr. 3254/23.04.2007 și
București, Sos. Nicolae Titulescu nr. 95-103, bloc 8,             S.C. FUNNY S.R.L.               nr. 3256/23.04.2007;
Sc.A, Ap.19, Sector 1, identificat cu CI seria DP nr.                                      - reprezentantul S.I.F. Muntenia, cu o cotă de
                                  Subsemnații, CULEA SILVIU-CATALIN, cetățean
014688 eliberată la data de 14.09.1998 de către IGP-                                     participare la capital de 0,423%, în persoana domnului
                               român, născut la data de 04.02.1975,în București,
DEP, CNP 1681008414521, deținând 40% din capitalul                                      Petre Pavel Szel - împuterniciri nr. 4031/19.04.2007 și
                               sector 1,domiciliat în București, sector 3, Str. Cîmpia
social al Societății,                                                    nr. 4032/19.04.2007;
                               Libertății, nr. 40, bl Bl, scara B, et 1, apt 45, posesor al
  în calitate de asociați ai Societății, ne-am întrunit                                    - reprezentantul S.I.F. - Oltenia, cu o cotă de
                               CI seria RR nr 400519,eliberată de SPCEP S3 biroul
astăzi, 15.05.2007, în Adunarea Generala a          nr. 3 la data de 11.07.2006,CNP 1750204441523 și        participare la capital de 3,270%, în persoană domnului
                               VASILESCU SIMONA-FLORENTINA, cetățean             Lucian    Niculescu  -  mandat   special   nr.
Asociaților, renunțând la formalitățile de convocare și
                               român, născută la data de 15.08.1973,în Mun          4066/23.04.2007.
am hotărât următoarele:
                               Tecuci,Județ Galați, domiciliată în București, sector 3,     În temeiul:
  1. Deschiderea de către Societate a unui punct de
                               Str. Cîmpia Libertății, nr. 40,bl Bl,scara B,et 1,apt 45,     - art. 113, și art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind
lucru situat în București, Calea 13 Septembrie nr. 90,
                               posesoare a CI seria RX nr 291850, eliberată de Secția     societățile comerciale modificată prin Legea nr.
Complexul Multifuncțional GRAND, tronson 1, et. 1,
                               12 la data de 12.04.2005, CNP 2730815293124, în        441/2006 privind societățile comerciale modificată prin
cam nr. 101, sector 4.
                               calitate de asociați ai S.C FUNNY S.R.L,            Legea nr. 441/2006 privind societățile comerciale;
  La punctul de lucru menționat mai sus, Societatea                                      - Statutului Băncii de Export - Import a României
                               J40/16221/2003 CUI 15972457, cu sediul social în
va desfășura activități de birou, secretariat și relații cu                                 EXIMBANK - S.A.;
                               București, sector 2, Str. Gheorghe Folescu, nr. 22 am
publicul.                           hotărât:                             - NOTA Direcției Comunicare și Relații Publice nr.
  Administratorul Societății va lua toate măsurile       Art. 1 Schimbarea sediului social din București,      116/03.04.2007 - ref: înregistrarea siglei EXIMBANK
necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei      sector 2, Str. Gheorghe Folescu, nr. 22 în București,     SA la Oficiul Registrului Comerțului;
hotărâri.                           sector 2, Str Constantin Tănase, nr 2 bis.            - discuțiilor purtate în cadrul ședinței Adunării
  (41/46733)                           (43/46735)                        Generale a Acționarilor din data de 24.04.2007;
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3144/8.XI.2007                                     9
  -   contractului    mandat    nr.  A.V.A.S.   județul Prahova legitimata cu C.I. seria PH nr. 559435       4. FRIMU IOANA-GEORGETA, cetățean român,
VP1/11384/7.12.2005, precum și mandatul special nr.      eliberata de SPCLEP Sinaia la data de 04.08.2005,        născută la data de 08.07.1962 în București, CNP
11299/24.04.2007 și Nota de analiză nr.            necăsătorită, CNP 2701115296181, în calitate de         2620708400047, necăsătorită, domiciliată în
11230/24.04.2007;                       asociat unic al S.C. COLOR IDENTITY S.R.L., am         București, Aleea Lt. Av. Gheorghe Stîlpeanu nr. 11, Bl.
  HOTĂRĂȘTE:                        decis următoarele:                       8, Sc. A, Ap. 2, Sector 1, legitimată cu CI. seria RD, nr.
  Art.1. Pentru înscrierea definitivă a emblemei        1. Schimbarea domeniului principal de activitate din    416275 eliberată de Secția 2 Poliție la data de
Eximbank SA la Oficiul Registrului Comerțului se       930 - Alte activități de servicii în 513- Comerț cu ridicata  20.10.2004.
aprobă următoarea descriere:                 al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului.      5. BĂRBULESCU NICOLAE-LIVIU, cetățean
  Tip emblemă: complexă (combinație de reprezentări       2. Schimbarea activității principale din 9032-       român, născut la data de 01.03.1957 în București, CNP
grafice și denumiri)                     Coafura și alte activități de înfrumusețare în 5139-      1570301400089, căsătorit, domiciliat în București, Str.
  Text emblemă: EximBank România              Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse          Secuilor nr. 5, Bl. B29, Sc. D, Et. 1, Ap. 54, Sector 4,
  Descriere: Emblema este alcătuită dintr-un pătrat cu   alimentare, băuturi și tutun                  legitimat cu CI. seria RT, nr. 276925 eliberată de Secția
colțurile rotunjite, de culoare albă, bordat cu albastru,     3. Adăugarea următoarelor activități:            15 Poliție la data de 18.08.2003.
așezat pe unul din colțuri. în interiorul acestuia sunt      - 5117- Intermedieri în comerțul cu produse          6. OLTEANU LEONTIN, cetățean român, născut la
desenate trei vârfuri de săgeți, orientate spre dreapta,   alimentare, băuturi și tutun                  data de 05.05.1962 în Buziaș, Timiș, CNP
primele două de culoare albastră, iar a treia de culoare     - 5134- Comerț cu ridicata al băuturilor          1620505400242, căsătorit, domiciliat în București, Str.
verde. În partea dreaptă a pătratului este scris          - 5139- Comerț cu ridicata, nespecializat, de       Padeșu nr. 4, Bl. 1, Sc. 3, Et. 6, Ap. 82, Sector 4,
„EximBank România”, pe două rânduri, astfel: pe        produse alimentare, băuturi și tutun              legitimat cu C.l. seria RX nr. 237345 eliberată de-Secția
primul rând „EximBank” cu litere masive, boldiute, de       - 5145- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice     16 Poliție la data de 18.11.2003.
culoare albastră, literele „E” și „B” fiind majuscule, iar  și de parfumerie                          7. CICU GABRIELA CORINA, cetățean român,
partea stângă a literei „X” și partea dreaptă a literei „K”    - 5262- Comerț cu amănuntul prin standuri și piețe     născută la data de 11.12.1969 în București, CNP
sunt de culoare verde; pe rândul al doilea este scris       - 6023- Transporturi terestre de calatori, ocazionale
                                                               2691211463026, căsătorită, domiciliată în București,
cuvântul „România”, cu litere de tipar, de culoare        4. Depunerea prezentei hotărâri în vederea
                                                               Aleea Pravăț nr. 6, Bl. M2, Sc. A, Et. 3, Ap. 13, Sector
albastră, cu litera „R” majusculă. Dimensiunea acestor    înregistrării la Registrul Comerțului.
                                                               6, legitimată cu C.I. seria RT, nr. 371771 eliberată de
litere este mai mică decât a celor care formează          (46/46738)
                                                               Secția 22 Poliție la data de 28.11.2004.
cuvintele de pe primul rând.
                                                                 Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990
  Activitate principală (clasa CAEN):
                                      Societatea Comercială               modificata prin Legea nr. 441/2006, prevederile Legii
  6512: Alte activități de intermedieri monetare
                                      COLOR IDENTITY - S.R.L.              nr. 26/1990 modificata și completata și observând
  Diviziune /secțiune:
                                                               prevederile Actelor constitutive legal aprobate;
  26.4.1: Pătrate’
                                          NOTIFICARE                  În calitatea lor de asociați (membri fondatori) la S.C.
  26.4.4: Alte paralelograme, trapeze și patrulatere
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă         COMINSTAL GROUP S.R.L., J40/7994/1996, C.U.I
neregulate, patrulatere cu unul sau mai multe colțuri
                               Tribunalul București notifică, în conformitate cu        R8824512, întruniți în ședință extraordinară la sediul
rotunjite.
                               prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,      comercial al firmei, au luat în discuție propunerea
  26.4.3: Romburi sau pătrate sprijinite într-un vârf.
                               republicată, cu modificările și completările ulterioare,    administratorului CICU IOAN-CORNEL referitoare la
  29.1.6: Alb, gri, argintiu.
                               depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     restrângerea numărului de asociați prin retragerea
  25.1.5: Benzi și borduri ornamentale (excepție
                               societății comerciale COLOR IDENTITY SRL, cu sediul       d-nei Frimu loana-Georgeta și a d- lor OLTEANU
25.1.9) 29.1.4: Albastru
                               în București, Str. Piscului, nr. 7, bloc 80, scara 1, etaj 8,  LEONTIN și respectiv, BĂRBULESCU NICOLAE LIVIU
  26.4.11: patrulatere conținând unul sau mai multe
triunghiuri sau linii care formează un unghi         ap. 63, sector 4, înregistrată sub nr. J40/21599/2005,     precum și cooptarea unui nou asociat în persoană d-lui
  26.3.23: Linii sau benzi care formează un unghi      cod unic de înregistrare 18239710, care a fost         CHIPER LAURENȚIU.
  29.1.3: Verde                       înregistrat sub nr. 220402 din 17.05.2007.             Urmare analizării celor propuse, în unanimitate
  27.5.12: Litere traversate sau barate de litere, cifre    (47/46739)                         asociații decid asupra emiterii prezentei:
sau un element figurativ                                                     HOTĂRÂRE
  27.5.5: Litere conținând o inscripție                                            1. Se aprobă retragerea din societate a asociaților
                                      Societatea Comercială               FRIMU IOANA-GEORGETA, OLTEANU LEONTIN și
  27.5.17: Litere îngroșate
                                     COMINSTAL GROUP - S.R.L.              respectiv, BĂRBULESCU NICOLAE LIVIU prin
  27.5.23: Mai multe litere
  25.5.1: Fonduri împărțite în două în sens vertical                                    cesionarea integrală a părților lor sociale, după cum
                                          HOTĂRÂREA
  27.5.15: Șiruri de litere detașate unele de altele,                                    urmează:
altfel decât printr-un singur                   ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE                - asociatul FRIMU IOANA-GEORGETA cesionează
  27.5.10: Șiruri de litere prezentând dimensiuni             A ASOCIAȚILOR                  cele 10 părți sociale în valoare de 100 RON,
diferite                               S.C. COMINSTAL GROUP S.R.L.               reprezentând 10% din capitalul social către noul
  27.5.9: Șiruri de litere prezentând grafii (caractere)     J40/7994/1996, C.U.I. R8824512/1996            asociat CHIPER LAURENȚIU;
diferite                                 DIN DATA DE 12.04.2007                 - asociatul OLTEANU LEONTIN cesionează cele 3
  29.1.12: Două culori predominante               PREAMBUL                          părți sociale în valoare de 30 RON, reprezentând 3%
  Art.2. Prezenta Hotărâre va fi transmisă spre        Subsemnații:                         din capitalul social către noul asociat CHIPER
executare Direcției Juridică și Direcției Comunicare și     1. CICU IOAN-CORNEL, cetățean român, născut la        LAURENȚIU;
Relații Publice.                       data de 15.11.1967 în București, CNP 1671115463076,        - asociatul BÂRBULESCU NICOLAE LIVIU
  Art. 3. Prezenta Hotărâre va fi depusă în baza art.    căsătorit, domiciliat în București, Aleea Pravăț nr. 6, Bl.   cesionează 2 părți sociale în valoare de 20 RON,
131 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și     M2, Sc. A, Et. 3, Ap. 13, Sector 6, legitimat cu C.I. seria   reprezentând 2% din capitalul social către noul asociat
completările ulterioare, pentru înscrierea definitivă a    DP nr. 034910 eliberată de I.G.P.D.E.P. la data de       CHIPER LAURENȚIU;
emblemei la Oficiul Registrului Comerțului.          19.01.2000.                            - asociatul BĂRBULESCU NICOLAE LIVIU
   (45/46737)                         2. GHENOVICI-DAN ALEXANDRU, cetățean             cesionează 1 parte socială în valoare de 10 RON,
                               român, născut la data de 04.09.1956 în București, CNP      reprezentând 1% din capitalul social către asociatul
                               1560904400111, căsătorit, domiciliat în București, Str.     CICU GABRIELA CORINA.
       Societatea Comercială
                               Londra nr. 25, Sector 1, legitimat cu C.I. seria RD, nr.      2. Urmare acestor cesiuni simultane cedenții FRIMU
       COLOR IDENTITY - S.R.L.
                               298123 eliberată de Secția 1 Poliție la data de         IOANA-GEORGETA, OLTEANU LEONTIN și
                               17.02.2003.                           BĂRBULESCU NICOLAE LIVIU declară că la data
            DECIZIA
                                 3.   CORNEA     ȘTEFĂNESCU      DANIEL-     semnării prezentei au primit integral contravaloarea
        ASOCIATULUI UNIC                CONSTANTIN, cetățean român, născut la data de          părților sociale astfel cesionate de la noul asociat
     AL S.C. COLOR IDENTITY S.R.L.            08.03.1968 în București, CNP 1680308434559,           CHIPER LAURENȚIU, precum și de la asociatul CICU
  Astăzi, 17.05.2007, subsemnata VAMA MARIANA,       căsătorit, domiciliat în București, Str. Matei Voievod nr.   GABRIELA CORINA.
cetățean român, născută la data de 15.11.1970 în       21, Sc. B, Et. 5, Ap. 24, Sector 2, legitimat cu C.I. seria    3. La data semnării prezentei hotărâri, încetează
Orașul Sinaia, județul Prahova, cu domiciliul în Sinaia,   RT nr. 351831 eliberată de Secția 8 Poliție la data de     orice obligație, de orice natură, între cedenții FRIMU
Str. Brindușelor, nr. 4, bl. 26AB, sc. A, et. 2, ap.9,    23.08.2004.                           IOANA-GEORGETA, OLTEANU LEONTIN și
  10                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3144/8.XI.2007
respectiv, BĂRBULESCU NICOLAE LIVIU pe de o         Pictor Nicolae Grigorescu nr. 31, bl.N1, sc.A, et.8, ap.            Societatea Comercială
parte, și S.C. COMINSTAL GROUP S.R.L, pe de altă       210, CNP: 1681112434527, identificat cu CI seria RT       KEFALONIA GROUP INTERNATIONAL - S.R.L.
parte, acum și pentru viitor.                nr. 343281 emisă de Secția 2 Pol. la 12.07.2004 și
  4. Urmare acestor cesiuni simultane, structura de     BITU ANA - MARIA, domiciliata în București, sector 3,                 HOTARAREA
participare la capitalul social în valoare de 1.000 RON   str. Cerceluș nr. 52, bl.11, sc. A, et. 2, ap.7, CNP:              ADUNARII GENERALE
(valoarea unei părți sociale fiind de 10 RON) precum și   2740715413023, identificata cu CI seria RD nr.                A ASOCIATILOR SOCIETATII
numărul asociaților, devine următoarea:           294868, emisa de secția 11 pol. la 03.02.2003, în         KEFALONIA GROUP INTERNATIONAL S.R.L.
  - Cicu loan-Cornel - 270 RON               calitate de asociați ai societății SPIN ADVERTISING             NR. 2 DIN DATA DE 16.05.2007
  - Cornea-Stefanescu Daniel Constantin -270 RON      S.R.L., și invitați în calitate de asociați cesionari:
                                                                 LECATZAS PANAIT domiciliat în Mun. București,
  - Ghenovici Dan- Alexandru - 270 RON           MOCANU VIOREL, cetățean român, născut la
                                                               sector 3, str. Vasile Lucaci nr. 60, CNP:
  - Chiper Laurentiu - 150 RON               03.09.1984 în Mun. Focșani, jud. Vrancea, domiciliat în     1580808214610, identificat cu CI seria RX nr. 172658
  - Cicu Gabriela Corina - 40 RON.
                               Mun. Focșani, Bld. Unirii nr. 13, bl.13, et. 1, ap. 1, jud.   emisă de Secția 10 Pol. la 15.05.2003 și VLASCEANU
  Conform capitalului subscris și vărsat, participarea
                               Vrancea, CNP: 1840903394451, identificat cu CI seria      SESILIA domiciliată în Mun. Urziceni, str. A. I. Cuza nr.
la profit și pierderi este:
                               VN nr. 274777 emisa de SPCLEP Focșani la            8, bl. 32/1, sc. B, et. 3, ap. 29, jud. Ialomița, CNP
  - Cicu loan-Cornel - 27%
                               28.03.2007 și CIOBANU MIHAIL, cetățean român,          2701224214627, identificata cu CI seria SZ nr. 090066
  - Cornea-Stefanescu Daniel Constantin - 27%
                               născut la 29.03.1964 în Mun. Focșani, jud. Vrancea,       emisa de Pol. Mun. Urziceni la 28.02.2003, în calitate
  - Ghenovici Dan Alexandru - 27%
                               domiciliat în Mun. Focsani, str. Marasesti nr. 75, jud.     de asociați ai societății KEFALONIA GROUP
  - Chiper Laurentiu - 15%
                               Vrancea, CNP: 1640329390674, identificat cu CI seria      INTERNATIONAL S.R.L., și invitata dna STANESCU
  - Cicu Gabriela Corina - 4%.
                               VN nr. 267272 emisa de SPCLEP Focșani la            CARMEN - DESPINA, cetățean român, născută la
  Părțile sociale vor fi distribuite astfel:
                               01.02.2007, am hotărât:                     20.09.1957 în Corn. Osica de Sus, jud. Olt, domiciliată
  - Cicu loan-Cornel - 27 părți sociale
  - Cornea-Stefanescu Daniel Constantin - 27 părți       1. Cesionarea de către dnul BUDISTEANU            în Mun. Urziceni, Str. Teilor nr. 7, bl. C6, et. 1, ap. 6, jud.
sociale                           MIRCEA către dnul MOCANU VIOREL - a celor 5 părți        Ialomița, CNP 2570920214609, identificata cu CI seria
  - Ghenovici Dan Alexandru - 27 părți sociale       sociale, pe care le deține a 10 lei fiecare parte socială    SZ nr. 189578 emisa de SPCLEP Urziceni la
  - Chiper Laurentiu - 15 părți sociale           și în valoare totală de 50 lei, reprezentând 25% din      18.12.2006, am hotărât:
  - Cicu Gabriela Corina - 4 părți sociale.         capitalul social total și cota de participare la beneficii și   1. Cesionarea de către dnul LECATZAS PANAIT
  5. Se actualizează datele de identificare ale       pierderi.. sociale, pe care. le deține a 10 lei fiecare     către dna VLASCEANU SESILIA, 16 părți sociale, în
asociatului fondator CICU GABRIELA CORINA după        parte socială și în valoare totală de 50 lei, reprezentând   valoare nominală de 10 lei fiecare parte socială și în
cum urmează: cetățean român, născută la data de       25% din capitalul social total și cota de participare la    valoare totală de 160 lei, reprezentând 80 % din
11.12.1969 în București, CNP 2691211463026,         beneficii și pierderi.                     capitalul social total și participare la beneficii și pierderi.
căsătorită, domiciliată în București, Aleea Pravăț nr. 6,    Cesionarea de către dna BITU ANA - MARIA către         Cesionarea de către dnul LECATZAS PANAIT către
Bl. M2, Sc. A, Et. 3, Ap. 13, Sector 6, legitimată cu C.I.  dnul CIOBANU MIHAIL - a celor 10 părți sociale, pe       dna STANESCU CARMEN - DESPINA 3 părți sociale,
seria RT, nr. 371771 eliberată de Secția 22 Poliție la    care le deține a 10 lei fiecare parte socială și în valoare   în valoare nominală de 10 lei fiecare parte socială și în
data de 28.11.2004.                     totală de 100 lei, reprezentând din capitalul social total   valoare totală de 30 lei, reprezentând 15 % din
  6. Administratorul CICU IOAN CORNEL se va îngriji     și cota de participare la beneficii și pierderi.        capitalul social total și participare la beneficii și pierderi.
personal sau prin împuternicit autorizat de îndeplinirea    După cesiune capitalul social total este în valoare       După cesiune capitalul social total este în valoare
procedurii prevăzute de Legea 26/1990 referitoare la     de 200 lei, împărțit în 20 de părți sociale a 10 lei fiecare  totală de 200 lei, împărțit în 20 de părți sociale a 10 lei
înscrierea mențiunilor cuprinse în prezenta Hotărâre la   parte socială, reprezentând 100% din capitalul social      fiecare parte socială, reprezentând 100% din capitalul
Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului București.  total și cota de participare la beneficii și pierderi, fiind  social total și cota de participare la beneficii și pierderi,
  7. Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân     deținut de către asociați, astfel:               fiind deținut de către asociați astfel:
nemodificate.                                                          VLASCEANU SESILIA deține 17 părți sociale, în
                                MOCANU VIOREL deține 10 părți sociale, pe care
   (48/46740)                                                       valoare nominală de 10 lei și în valoare totală de 170
                               le deține a 10 lei fiecare parte socială și în valoare
                                                               lei, reprezentând 85 % din capitalul social total și
                               totală de 100 lei, reprezentând 50% din capitalul social
                                                               participare la beneficii și pierderi.
       Societatea Comercială              total și cota de participare la beneficii și pierderi.
                                                                STANESCU CARMEN - DESPINA deține 3 părți
      COMINSTAL-GROUP - S.R.L.               CIOBANU MIHAIL deține 10 părți sociale, pe care le
                                                               sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare parte
                               deține a 10 lei fiecare parte socială și în valoare totală
                                                               socială și în valoare totală de 30 lei, reprezentând 15 %
           NOTIFICARE               de 100 lei, reprezentând 50% din capitalul social total
                                                               din capitalul social total și participare la beneficii și
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă        și cota de participare la beneficii și pierderi.
                                                               pierderi.
Tribunalul București notifică, în conformitate cu        2. Se revoca din funcția de administrator dnul
                                                                2. Se înființează un punct de lucru în Mun. Urziceni,
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,    RAICA MARIUS VIOREL, și este numit în aceasta
                                                               str. Mihai Viteazu, nr. 40 și 42, jud. Ialomița, nr.
republicată, cu modificările și completările ulterioare,   funcție cu puteri depline și mandat nelimitat, dnul
                                                               Cadastral 959.
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al   CIOBANU MIHAIL.
                                                                În urma acestor modificări, se va redacta un act
societății comerciale COMINSTAL-GROUP SRL, cu          Urmare acestor modificări se va redacta un act
                                                               constitutiv actualizat.
sediul în București, Str. MIRCESTI, nr. 49, sector 1,    constitutiv actualizat.
                                                                 (52/46744)
înregistrată sub nr. J40/7994/1996, cod unic de         (50/46742)
înregistrare 8824512, care a fost înregistrat sub nr.
220445 din 17.05.2007.                                                            Societatea Comercială
  (49/46741)                               Societatea Comercială               KEFALONIA GROUP INTERNATIONAL - S.R.L.
                                     SPIN ADVERTISING - S.R.L.
                                                                          NOTIFICARE
       Societatea Comercială                          NOTIFICARE
                                                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
      SPIN ADVERTISING - S.R.L.               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă         Tribunalul București notifică, în conformitate cu
                               Tribunalul București notifică, în conformitate cu        prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
           HOTARAREA
                               prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,      republicată, cu modificările și completările ulterioare,
   ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR             republicată, cu modificările și completările ulterioare,    depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
   SOCIETATII SPIN ADVERTISING S.R.L.           depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     societății   comerciale    KEFALONIA     GROUP
    NR. 2 DIN DATA DE 15.05.2007             societății comerciale SPIN ADVERTISING SRL, cu         INTERNATIONAL SRL, cu sediul în București, Aleea
  BUDISTEANU MIRCEA, domiciliat în București,       sediul în București, Str. Vasile Lascăr, nr. 183, sector 2,   Cetățuia, nr. 4, bloc M22, scara 2, etaj 7, ap.110, sector
sector 2, str. Pictor Ion Andreescu nr. 31, et.5, ap. 14,  înregistrată sub nr. J40/1719/2004, cod unic de         6, înregistrată sub nr. J40/21649/2005, cod unic de
CNP: 1640605400330, identificat cu CI seria RD nr.      înregistrare 16123239, care a fost înregistrat sub nr.     înregistrare 18242325, care a fost înregistrat sub nr.
367858 emisă de Secția 2 Pol. la 06.04.2004, RAICA      220472 din 17.05.2007.                     220479 din 17.05.2007.
MARIUS VIOREL, domiciliat în București, sector 3, bld.      (51/46743)                           (53/46745)
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3144/8.XI.2007                                     11
        Societatea Comercială                - STEFĂNESCU VALENTIN GELU MIHAI va deține        ANIMATE S.R.L. și - RADU GHEORGHE, cetățean
        MED EXPERT - S.R.L.               5 părți sociale a 10 Ron fiecare cu un total de 50 Ron    român, născut la data de 19.06.1955, locul nașterii: Sat
                                 și participare la beneficii și pierderi de 25%.        Udresti (Com. Apostolache), Jud. Prahova, domiciliat
           HOTĂRÂREA                   - STRÂMBU VICTOR DAN EUGEN va deține 2 părți       în București, Str. Sebe Nicolae Sold, nr. 8, bl.L32, sc. 2,
                                 sociale a 10 Ron fiecare cu un total de 20 Ron și       ap.90, sector 3, identificat cu Cartea de Identitate seria
  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                 participare la beneficii și pierderi de 10%.         RX nr. 001702, eliberat de Secția 12 Poliție București,
     S.C. MED EXPERT S.R.L
                                   - PRIGOANA VASILE SILVIU, va deține 4 părți        la data de 11.08.1997, CNP 1550619400742 -MIHAI
     CU SEDIUL IN BUCURESTI
                                 sociale a 10 Ron fiecare cu un total de 40 Ron și       SORIN - cetățean român, nascut la data de 26 07 1964
  ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 60, BL. 41
                                 participare la beneficii și pierderi de 20%.         locul nașterii Mun. Câmpina Jud. Prahova domiciliat în
   SC. C, ET. 3, AP. 68, SECTORUL 2
                                   - MIHALACHE DUMITRU, va deține 4 părți sociale      Mun. Ploiești Str.Bogdan Petriceicu Hașdeu nr. 24,
INMATRICULATA LA REGISTRUL COMERTULUI
                                 a 10 Ron fiecare cu un total de 40 Ron și participare la   ap.1 identificat cu CI Seria PH/055913 eliberat de
SUB NR. J40/4508/30.05.1996, CUI RO8495410
                                 beneficii și pierderi de 20%.                 Politia Mun. Ploiești, ne-am întâlnit azi 02.05.2007 la
       NR. 2/15.05.2007                                                 sediul societăți unde am hotărât în unanimitate
                                   Restul prevederilor Statutului rămân neschimbate.
   Subsemnații:                          Prezentul act a fost întocmit în 3 (trei) exemplare.   următoarele;
  - COPACIU GHEORGHE, cetățean român, născut             (54/46746)                         1. Modificarea structurii asociaților societății prin
la data de 29.12.1956, domiciliat în București, Șos.                                      cedarea de către asociatul — PRIGOANĂ VASILE-
Ștefan cel Mare, nr. 60, bl. 41, sc. C, ap. 68, Sectorul 2,                                  SILVIU a 4 ps a câte 25 lei fiecare în valoare totală de
identificat cu Cartea de Identitate seria RT nr. 153926,            Societatea Comercială             100 lei cu participare la beneficii și pierderi de 20% și
eliberată de Secția 6, la data de 10.04.2001, CNP                MED EXPERT - S.R.L.              cesionarea lor D- lui RADU GHEORGHE ieșind astfel
1561229400031,                                                         din societate, cedarea de către dul NICU BERLA
                                           NOTIFICARE                ADRIAN a 4 ps a câte 25 lei fiecare în valoare totală de
  - STEFĂNESCU VALENTIN GELU MIHAI, cetățean
român, născut la data de 21.06.1963, domiciliat în          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă        100 lei cu participare la benefici și pierderi de cedarea
București, Str. Istriei, nr. 32, bl. 10B, sc. 1, et. 1, ap. 6,  Tribunalul București notifică, în conformitate cu       20 % și cesionarea lor de către PRIGOANĂ
Sectorul 3, identificat cu Cartea de Identitate seria RT,    prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     HONORIUS ADRIAN, reprezentat de Popescu Gabriel
nr. 020504, eliberata de Secția 11 la data de          republicată, cu modificările și completările ulterioare,   prin procura autentică nr. 1394/04.04.2007. ieșind
                                 depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    astfel din societate ,cedarea de către POPESCU
07.06.1999, CNP 1630621400076,
                                 societății comerciale MED EXPERT SRL, cu sediul în      GABRIEL a 4 ps a câte 25 lei fiecare în valoare totală
  - STRÂMBU VICTOR DAN EUGEN, cetățean
                                 București, Sos. ȘTEFAN CEL MARE, nr. 60, bloc 41,       de 100 lei cu participare la beneficii și pierderi de 20%
român născut la data de 19.07.1962, domiciliat în
                                 scara C, etaj 3, ap.68, sector 2, înregistrată sub nr.    și cesionarea lor către MIHAI SORIN ieșind astfel din
București, Str. Trotusului, nr. 4, Sectorul 1, identificat cu
                                 J40/4508/1996, cod unic de înregistrare 8495410, care     societate, cedarea de către Dul GARDUS RARES
Cartea de Identitate seria RR. nr. 423984 eliberată de
                                 a fost înregistrat sub nr. 220487 din 17.05.2007.       ALEXANDRU a 2 ps a câte 25 lei fiecare în valoare
SPCEP S2 biroul nr. 4 la data de 24.11.2006, CNP
                                   (55/46747)                        totală de 50 lei cu participare la beneficii și pierderi de
1620719293109,
                                                                10 % și cesionarea lor către MIHAI SORIN, cedarea de
  - PRIGOANĂ VASILE-SILVIU, cetățean român,
                                                                către Dul GARDUS RARES ALEXANDRU a 2 ps a
născut la data de 22.12.1963, domiciliat în București,            Societatea Comercială              câte 25 lei fiecare în valoare totală de 50 Iei cu
Calea Vitan, nr. 110, bl.34 A, sc.A, et.3, ap. 16, Sectorul         DESENE ANIMATE - S.R.L.              participare la beneficii și pierderi de 10% și cesionarea
3, identificat cu Cartea de Identitate seria DP nr.                                      lor către Dul RADU GHEORGHE, iesind astfel din
105389, eliberată de DGIP-DEP, la data de                       HOTĂRÂREA                societate,
04.05.2004, CNP 1631222124030,                                                  2. În urma cesiunii capitalul social al societăți este
                                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  - MIHALACHE DUMITRU, cetățean român, născut                                        de 500 lei împărțit în 20 părți sociale a 25 lei fiecare ,iar
                                     SC DESENE ANIMATE SRL
la data de 10.05.1966, domiciliat în București Aleea                                      structura asociaților la capitalul social va fi următoarea:
                                  INMATRICULATĂ SUB NR. J40/14077/2003
Virful cu Dor, nr. 11, Sectorul 3 identificat cu CI seria RX                                   -PRIGOANA HONORIUS ADRIAN ,va deține 8 ps a
                                 CUI RO 15833033 CU SEDIUL IN BUCURESTI
nr. 254355 eliberata de Secția 13, CNP.                                            25 lei fiecare cu un total de 200 lei și participare la
                                   ȘOS. DUDESTI-PANTELIMON, NR. 1-3
1660510461517, asociați la S.C. MED EXPERT S.R.L.                                       beneficii și pierderi de 40%.
                                         SECTOR 3
  Ne-am întrunit azi 15.05.2007 la sediul social al                                       - Dul RADU GHEORGHE va deține 6 ps a 25 lei
                                       NR. 1/08.05.2007
societății, unde am hotărât, în unanimitate                                          fiecare cu un total de 150 lei și participare la beneficii și
                                   Noi, subsemnații:
următoarele:                                                          pierderi de 30%.
                                   PRIGOANĂ VASILE-SILVIU, cetățean român,
  1. Modificarea structurii asociaților societății prin                                     - MIHAI SORIN va deține 6 ps a 25 lei fiecare cu un
                                 născut la data de 22.12.1963, locul nașterii Oraș
cedarea de către asociatul COPACIU GHEORGHE a 2                                        total de l50 lei și participare la beneficii și pierderi de
                                 Gherla, Jud. Cluj, domiciliat în București, Calea Vitan,
părți sociale a 10 lei fiecare cu un total de 20 lei și                                    30%.
                                 nr. 110, bl. 34 A, sc. A, et. 3, ap. 16, Sectorul 3,       3. Schimbarea sediului social al societăți din sos.
participare la beneficii și pierderi de 10% și cesionarea
                                 identificat cu Cartea de Identitate seria DP nr. 105389,   Dudești Pantelimon nr. 1-3 sector 3 București în
lor către STRÂMBU VICTOR DAN EUGEN, identificat
                                 eliberată de D.G.E.I.P.- D.E.P, la data de 04.05.2004,    Șos.Dudești Pantelimon nr 2-4-6 Parter, Cam. 18,
cu CI seria RR nr. 423984 eliberata de SPCEP S2,
                                 CNP 1631222124030 - POPESCU GABRIEL cetățean         Sector 3 București.
CNP 1620719293109, care intra astfel în societate.
                                 român, identificat cu CI Seria RR/049677 eliberat de       4. Schimbarea Denumirii societății din S.C.
  2. Modificarea structurii asociaților societății prin
                                 Secția 18 Poliție București, cu domiciliul în București    DESENE ANIMATE S.R.L. în S.C. EOLIAN GREEN
cedarea de către asociatul COPACIU GHEORGHE a 4
                                 Str. Dan Mihail Pictor nr. 2 bl. 67 sc, 4 ap. 54 Sector 5   ENERGY S.R.L. comform rezervării de denumire firma
părți sociale a 10 lei fiecare cu un total de 40 lei și
                                 CNP    1531007400226,     GĂRDUȘ     RAREȘ    emisă la 26.04.2007 sub nr. 174478 de către ORC
participare la beneficii și pierderi de 20% și cesionarea    ALEXANDRU, cetățean român, domiciliat în București,      București.
lor către PRIGOANA VASILE SILVIU, cetățean român,        Calea Călărașilor, nr. 168, Bl. 55, Sc. 1, Et. 4, Ap. 25,    5. Revocarea din funcția de administrator a d-lui
-identificat cu CI seria DP nr. 105389, eliberată de       Sector 3, identificat cu Cartea de Identitate seria RX nr.  NICU BERLA ADRIAN, și numirea în funcția de
DGIP-DEP, la data de 04.05.2004, CNP               083138 eliberată de Secția 11 Poliție București, la data   administrator a D-lui RADU GHEORGHE, cetățean
1631222124030, care intra astfel în societate          de 25.11.1998 CNP 1690719013918; BERLA NICU-         român, născut la data de 19.06.1955, locul nașterii: Sat
  3. Modificarea structurii asociaților societății prin    ADRIAN, cetățean român, născut la data de           Udresti (Corn. Apostolache), Jud. Prahova, domiciliat
cedarea de către asociatul COPACIU GHEORGHE a 4         02.11.1969, locul nașterii: Vatra Dornei, Jud Suceava     în București, Str. Sebe Nicolae Sold, nr. 8, bl. L 32, sc.
părți sociale a 10 lei fiecare cu un total de 40 lei și     domiciliat în Mun. Brăila Str. Golești nr. 54 bis CNP     2, ap. 90, sector 3, identificat cu Cartea de Identitate
participare la beneficii și pierderi de 20% și cesionarea    1691102336043 Identificat cu CI Seria XR/2444448       seria RX nr. 001702, eliberat de Secția 12 Poliție
lor către MIHALACHE DUMITRU, identificat cu CI seria       eliberat de SPCLEP Brăila; PRIGOANĂ HONORIUS         București, la data de 11.08.1997, CNP
RX nr. 254355 eliberata de Secția 13, CNP            ADRIAN, cetățean român identificat cu Cartea de        1550619400742, precizand mandatul sau pe termen
1660510461517, care intra astfel în societate.          Identitate seria RT nr. 136248 eliberată de Secția 11     nelimitat.
  4. În urma cesiunii de părți sociale structura        Poliție la 08.02.2001, CNP 1870110124428, născut în       6. Completarea Obiectului de activitate cu
asociaților la capitalul social va fi următoarea:        oraș Gherla jud. Cluj cu domiciliul actual în București,   următoarele coduri CAEN :4011 Producția de energie
  - COPACIU GHEORGHE va deține 5 părți sociale a        Calea Vitan nr. 110, bl. 34 A, sc. 1, et. 3, ap. 16, sector  electrica, 4012 Transportul energiei electrice, 4013
10 Ron fiecare cu un total de 50 Ron și participare la      3, reprezentat de Popescu Gabriel prin procura        Distribuția și comercializarea energiei electrice 3710
beneficii și pierderi de 25%.                  autentică nr. 1394/04.04.2007 Asociați ai SC DESENE      Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice
  12                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3144/8.XI.2007
reciclabile, 3720 Recuperarea deșeurilor și resturilor             Societatea Comercială               - 4541-lucrări de ipsoserie
nemetalice reciclabile, 5157 Comerț cu ridicata al              ARPOROM GRUP - S.R.L.                - 4542-lucrări de tâmplărie și dugherie
deșeurilor și resturilor.                                                     - 4543-lucrări de pardoserie și placare a pereților
  7. Schimbarea activității principale a societății din                 DECIZIA                 - 4544-lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
Cod CAEN 6420 Telecomunicații în cod CAEN 4011                 ASOCIATULUI UNIC                geamuri
Producția de energie electrica                       NR. 4 DIN DATA DE 15.05.2007              - 4545-alte lucrări de finisare
  8. Următoarele activități declarate la înmatricularea                                     3. Se radiază următoarele obiecte de activitate
                                   Subsemnata VASILIU-BEREASA FLORIANA-
societății se radiază: 6420 Telecomunicații, 9211                                       secundare:
                                 MAGDALENA, cetățean român, domiciliata în
Producția de filme cinematografice și video, 9212                                         - 1561-fabricarea produselor de morărit
                                 București, str. Călușei nr 73, ap.4 sector 2, născută la
distribuția de filme cinematografice și video, 9231                                        - 1581-fabricarea pâinii; fabricarea produselor
                                 data de 16.10.1970 în Mun. București, sector 3,
creație și interpretare artistica și literara, 9220 Activități                                 proaspete de patiserie
                                 identificata cu Carte de identitate seria RR nr. 414692
de radio și televiziune.                                                     - 2613-fabricarea articolelor din sticla
                                 eliberata la data de 18.10.2006 de SPCEP S2 biroul nr.
  (56/46748)                                                          -3002-fabricarea calculatoarelor și a altor
                                 3, C.N.P. 2701016421516, în calitate de asociat unic al
                                 S.C. “ ARPOROM GRUP “ S.R.L cu sediul în București,      echipamente electronice
                                 Sos. Colentina nr. 1, Bl. 34, Sc. 8, et. 2, ap.290, sector    -3720-recuperarea deșeurilor și resturilor
       Societatea Comercială
                                 2 Număr de ordine în Registrul Comerțului           nemetalice reciclabile
     EOLIAN GREEN ENERGY - S.R.L.
                                 J40/13561/10.10.2003 Cod Unic de înregistrare,          - 5020-intretinerea și repararea autovehiculelor
            NOTIFICARE                15802576, Atribut fiscal R, decid următoarele:          - 7440-publicitate
                                   Înființarea punctului de lucru la următoarea adresa:     - 7485-activitati de secretariat și traducere
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                 Str. Franceza nr. 56, sector 3, București în suprafața de    - 8042-școli de conducere
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
                                 70,56 mp, având nr. Cadastral 920170; 1 unde se va        - 9304-activități de întreținere corporala
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                                 desfășura activitatea principală. Comerțul cu          4. Se recodifică întregul obiect de activitate,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                 amănuntul, în magazine specializate, al altor produse     capitolul referitor la obiectul de activitate va conține:
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                                 n.c.a. cod CAEN 5248; Comerț cu amănuntul al           Societatea are ca domeniu principal de activitate
societății comerciale EOLIAN GREEN ENERGY SRL,
                                 mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de  cod CAEN 452 «Construcții de clădiri sau părți ale
cu sediul în București, Sos. DUDESTI-PANTELIMON,
                                 uz casnic cod CAEN 5244; Comerț cu amănuntul al        acestora; geniu civil».
nr. 2-4-6, etaj P, ap.CAM 18, sector 3, înregistrată sub
                                 cărților, ziarelor și articolelor de papetărie cod CAEN     Obiectul principal de activitate îl constituie cod
nr. J40/14077/2003, cod unic de înregistrare
                                 5247.                             CAEN 4521« Construcții de clădiri și lucrări de geniu»:
15833033, care a fost înregistrat sub nr. 220497 din
                                   Prezenta hotărâre modifica actul constitutiv al S.C.”    Societatea va mai desfășura și următoarele
17.05.2007.
                                 ARPOROM GRUP 11 S.R.L., celelalte prevederi ale        activități ca obiect secundar de activitate:
   (57/46749)
                                 actului constitutiv rămânând neschimbate.            -0141-activități de servicii anexe agriculturii;
                                   Urmează a se proceda la întocmirea actelor        grădinărit peisagistic (arhitectura- peisagera
        Societatea Comercială               necesare și înregistrarea acestei mențiuni la organele      -1740-fabricarea de articole confecționate din textile
       PAFLORA-IMPEX - S.R.L.               competente conform Legii 31/1990 modificata și        (cu excepția încălțămin- tei și lenjeriei de corp)
                                 completată.                           -1752-fabricarea de frânghii, sfori și plase
             DECIZIA                   (59/46751)                         -1754-fabricarea altor articole textile n.c.a.
        ASOCIATULUI UNIC                                                  -2010-taierea și rindeluirea lemnului; impregnarea
     NR. 19 DIN DATA DE 15.05.2007                                            lemnului
                                        Societatea Comercială
                                                                 -2030-fabricarea de elemente de dulgherie și
   BIRA PAULA FLORINA, în calitate de asociat unic              STAR DOME - S.R.L.
                                                                tâmplărie pentru construcții
al SC PAFLORA-IMPEX SRL, cu domiciliul în
                                           HOTĂRÂREA                  -2661-fabricarea elementelor din beton pentru
București, Sos. Berceni, nr. 25, BL 38, ap. 48, sector 4,
                                                                construcții
C.I. seria RT nr. 082001 emisa de S.E.P., la data de              ASOCIATULUI UNIC
                                                                 -2682-fabricarea altor produse din minerale
04.04.2000, CNP 2520412400049                         AL S.C.”STAR DOME”SRL
                                                                nemetalice n.c.a.
   DECIDE                                  DIN DATA DE 16.05.2007
                                                                 -2811-fabricarea de construcții metalice și părți
   Art. 1. Se desființează următoarele puncte de lucru       DOBRESCU FLORIN, cetățean român, născut la        componente ale structurilor metalice
ale firmei:                           data de 24.06.1965 în București, Sector 7, fiul lui       -2852-operatiuni de mecanica generală
   - Punct de lucru Mangalia, Statiunea Saturn, sat      Stefan-Nicolae și Aurelia, domiciliat în București, Cal.     -3511-construcții și reparații de nave
Vacanta, jud Constanta- Vila Cazare Tip I;            Plevnei nr. 90, bl. 10F, sc. 1, et.5,ap.23, sector 1,      -3650-fabricarea jocurilor și jucăriilor
   - Punct de lucru Sat Vacanta Dunărea, Vila C42 Tip     identificat cu C.I. seria RD nr. 406718, eliberata de      -4511-demolarea construcțiilor, terasamente și
III - Mangalia, Stațiunea Saturn, jud. Constanța;        Secția 3 Politie la data de 13.09.2004, CNP          organizare de șantiere
   - Punct de lucru Stațiunea Saturn-Mangalia, Sat       1650624400214, în calitate de asociat unic și
                                                                 -4512-lucrari de foraj și sondaj pentru construcții
Vacanta Dunărea, jud. Constanta - Vila Tip II;          administrator adopt prezenta
                                                                 -4522-lucrari de învelitori, șarpante și terase la
   - Punct de lucru Mangalia, Str. Corneliu Coposu nr.      HOTĂRÂRE
                                                                construcții
22, Stațiunea Saturn, jud. Constanta.                prin care stabilesc următoarele: “
                                                                 -4523-constructii de autostrăzi, drumuri,
   Art. 2 Se înființează punctul de lucru COMPLEX         1. Se modifica obiectul principal de activitate din cod
                                                                aerodroame și baze sportive
PAFLORA SATURN, cu sediul în Mangalia, Stațiunea         CAEN 3650-Fabricarea jocurilor și jucăriilor în cod
Saturn, Sat de vacanta, Dunarea”, Str. Corneliu                                          -4525-alte lucrări speciale de construcții
                                 CAEN 4521- Construcții de clădiri și lucrări de geniu.
Coposu nr. 20, Vila Tip I, jud. Constanța.                                            -4531-lucrări de instalații electrice
                                  2. Se extinde obiectul de activitate cu următoarele
   Punctul de lucru este format din următoarele vile:                                      -4532-lucrări de izolații și protecție anticorozivă
                                 obiecte secundare:
   - Vila Tip I, Str. Corneliu Coposu nr. 20, Stațiunea                                     -4533-lucrări de instalații tehnico-sanitare
                                  - 2010-tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea
Saturn, Mangalia                                                         -4534-alte lucrări de instalații
                                 lemnului
   - Vila Tip HI C42, str. Corneliu Coposu nr. 20A,                                       -4541-lucrări de ipsoserie
                                  - 2030-fabricarea de elemente de dulgherie și
Stațiunea Saturn, Mangalia                                                    -4542-lucrări de tâmplărie și dugherie
                                 tâmplarie pentru construcții
   - Vila Tip II, str. Corneliu Coposu nr. 24, Stațiunea                                    -4543-lucrări de pardoserie și placare a pereților
                                  - 4511-demolarea construcțiilor, terasamente și
Saturn, Mangalia                         organizare de șantiere                      -4544-lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
   - Vila str. Corneliu Coposu nr. 22, Stațiunea Saturn,     - 4512-lucrari de foraj și sondaj pentru construcții    geamuri
Mangalia.                              - 4522-lucrari de învelitori, șarpante și terase la      -4545-alte lucrări de finisare
   Art. 3 Punctul de lucru va servi următoarelor        construcții                           -4550-inchirierea utilajelor de construcții și
activități, cu caracter sezonier:                  - 4525-alte lucrări speciale de construcții        demolare, cu personal de deservire aferent
   - Alte mijloace de cazare - clasa 5523             - 4531-lucrări de instalații electrice            -5113-intermedieri în comerțul cu material lemnos și
   - Alte activități de servicii prestate în principal      - 4532-lucrări de izolații și protecție anticorozivă    de construcții
întreprinderilor - clasa 7487                    - 4533-lucrări de instalații tehnico-sanitare         -5114-intermedieri în comerțul cu mașini,
    (58/46750)                          - 4534-alte lucrări de instalații             echipamente industriale, nave și avioane
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3144/8.XI.2007                                    13
  -5118-intermedieri în comerțul specializat în       București, sect. 3, str. Reconstrucției nr. l0, bl.29, sc.6,         Societatea Comercială
vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.       et.2, ap.230, posesorul CI seria RT nr. 424854, cod        PHARMA & MEDICAL PROMOTER - S.R.L.
  -5119-intermedieri în comerțul cu produse diverse     numeric personal 1361107400539 eliberat de SPCEP
  -5147-comerț cu ridicata al altor bunuri de consum,                                              HOTĂRÂREA
                               S3 biroul nr. 3 la data de 11.08.2006, în calitate de
nealimentare, n.c.a.                     asociați ai. S. C “BETA STEEL” S.R.L.,, hotărâm            ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  -5153-comerț cu ridicata al materialului lemnos și de   următoarele:                           S.C. PHARMA & MEDICAL PROMOTER.R.L.
construcții                           Artl: Ca urmare a schimbării datelor de stare civila              NR. 06/09.05.2007
  -5154-comerț cu ridicata al echipamentelor și       se declară schimbarea datelor de identificare ale         Subscrisele:
furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de  asociatului BENNI MLHAI-RUBEN conform noilor acte         GEMISA INVESTMENTS LTD, cu sediul în str. Gr.
încălzit                           de identitate.                         Xenopoulou, nr. 17, 3106 Limassol, Cipru, înregistrată
  -5157-comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor     Art.2: Se completează obiectul de activitate al       la Registrul Comerțului sub nr. 150605, înregistrata
  -5261-comerț cu amănuntul prin corespondenta       societății cu următoarele activități:             fiscal sub nr. 12150605U, reprezentata prin IONESCU
  -5262-comert cu amănuntul prin standuri și piețe       COD CAEN - 5181 Comerț cu ridicata al mașinilor       PAULA, cetățean român, domiciliată în București, Str.
  -6311 -manipulări                     unelte                             Cercetătorilor, nr. 2, bl. 24, sc. 3, et. 7, ap. 104, sector
  -6312-depozitari
                                COD CAEN - 5187 Comerț cu ridicata industrie,        4, identificata cu CI seria RT nr. 294975, eliberată de
  -7011-dezvoltare(promovare) imobiliara
                               comerț și transporturi al altor apărători utilizate în     Secția 15 la data de 12.11.2003, CNP 2800822237751,
  -7012-cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
                               industrie, comerț și transport.                conform procurii traduse de traducător autorizat Andra
proprii
                                Restul prevederilor din Actul Constitutiv al societății   Ioana Boiangiu, a cărui semnătura a fost legalizata de
  -7020-închirierea și subînchirierea bunurilor
                               rămân nemodificate.                      BNP Nemesis sub numărul 22342/04.10.2006
imobiliare proprii sau închiriate
                                 (62/46754)                          și
  -7031-agenții imobiliare
                                                                ROSCA DRAGOS ILIE CHIRILA, cetățean român,
  -7032-administrarea imobilelor pe baza de tarife sau
                                                              născut la data de 16.01.1971, în București, domiciliat în
contract                                   Societatea Comercială
                                                              București, str. Frumoasa, nr. 22, sector 1, posesor CI
  5. Se unifica statutul și contractul de societate într-           BETA STEEL - S.R.L.             seria DP nr. 085265,/24.07.2002/DGEIP-DEP, cod
un singur act constitutiv conform Legii 31/1990
                                                              numeric personal 1710116423017,
republicata și modificata.                             NOTIFICARE
                                                                Asociați ai societății comerciale PHARMA &
  Prezenta hotărâre va fi consfințită prin încheierea      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă         PROMOTER MEDICAL S.R.L., cu sediul în București,-
unui nou act constitutiv al societății în conformitate cu  Tribunalul București notifică, în conformitate cu       Calea Rahovei, 266-268, Corp 60, etaj 1, axele A-B,
prevederile Legii 31/1990 republicata și modificata.     prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     stâlpii 16-17, bir. 165, sector 5, Cod Unic de
  (60/46752)                        republicată, cu modificările și completările ulterioare,    înregistrare 19094731, număr de ordine în Registrul
                               depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    Comerțului J40/16166/2006, am decis astăzi,
                               societății comerciale BETA STEEL SRL, cu sediul în       09.05.2007, următoarele:
        Societatea Comercială
                               București, Str. Reconstrucției, nr. 10, bloc 29, scara 6,     1.Asociatul GEMISA INVESTMENTS LTD, prin
         STAR DOME - S.R.L.
                               etaj 2, ap. 230, sector 3, înregistrată sub nr.        reprezentant, cedează, la valoarea nominală, către
            NOTIFICARE              J40/4602/2004, cod unic de înregistrare 16262504,       ROSCA DRAGOS ILIE CHIRILA, un număr de 266
                               care a fost înregistrat sub nr. 220606 din 17.05.2007.     părți sociale deținute la S.C. Pharma & Medical
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                 (63/46755)                         Promoter S.R.L., în valoare nominală de 10 RON
Tribunalul București notifică, în conformitate cu
                                                              fiecare și valoare totală de 2.660 RON, echivalentul
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                                                              sumei de 808.51 EURO, la cursul de 3.29 RON/EURO,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,           Societatea Comercială
                                                              reprezentând 1.04% din capitalul social al societății.
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al        MONDO TUDOR INTERMED - S.R.L.
                                                                2. Ca urmare a cesiunii intervenite capitalul social al
societății comerciale STAR DOME SRL, cu sediul în
                                                              societății este de 257.000 RON, din care 74.974,5 euro
București, Calea PLEVNEI, nr. 90, bloc 10F, scara 1,                HOTĂRÂREA
                                                              și 90 RON, împărțit în 25.700 părți sociale și este
etaj 5, ap. 23, sector 1, înregistrată sub nr.
                                 ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE              subscris și vărsat de asociați astfel:
J40/15774/1994, cod unic de înregistrare 6102654,
                                         A ASOCIAȚILOR                 -GEMISA INVESTMENTS LTD, participa cu suma
care a fost înregistrat sub nr. 220596 din 17.05.2007.
                                       DIN DATA DE 17.05.2007            de 241.490 RON, echivalentul a 70.441,59 Euro,
  (61/46753)
                                Subsemnații:                        împărțită în 24.149 părți sociale în valoare de 10 RON
                                RADULESCU DANIEL VIOREL cetățean român,           fiecare, reprezentând 93.96% din capitalul social.
        Societatea Comercială            domiciliat în București, str. General Barbu Vladoianu nr     - ROSCA DRAGOS ILIE CHIRILA, participa cu
         BETA STEEL - S.R.L.                                            suma de 15.510 RON, din care 90 RON și 4.532,91
                               38 sector 1 născut la data 11.04.1970. în București, sex
                                                              Euro, împărțită în 1.551 părți sociale, în valoare
                               masculin, căsătorit , posesor al C.I. seria RD nr.
            HOTĂRÂREA                                              nominală de 10 RON fiecare, reprezentând 6.04% din
                               375269 emisa la data de 05 05.2004 de Secția 4 de
                                                              capitalul social.
        ADUNĂRII GENERALE              Poliție CNP 1700411450012
                                                                (65/46757)
       A S. C. “BETA STEEL” S.R.L.            LUNGU IOAN CĂTĂLIN cetățean român, domiciliat
     CU SEDIUL IN BUCURESTI, SECT. 3          în București, str. Siret nr. 35, sector 1, născut la data de
 STR. RECONSTRUCTIEI NR.10, BL.29, SC.6           25 10.1967 în București, sex masculin, căsătorit.               Societatea Comercială
  ET.2, AP.230, SOCIETATE INMATRICULATA           posesor al C.I. seria RD nr. 312057, emisa la data de       PHARMA & MEDICAL PROMOTER - S.R.L.
  LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI            22.04 2003 de Secția 4 de Politic. CNP
  BUCURESTI SUB NR. J40/4602/22.03.2004           1671025414516                                    NOTIFICARE
           CUI 16262504               HOTĂRÂM:                            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
  Noi,                            Deschiderea unor puncte de lucru ale societății în     Tribunalul București notifică, în conformitate cu
  TOGHINA STELIAN, cetățean român, născut la        conformitate cu obiectul de activitate din statut, la     prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
data de 24.06.1939, în Corn. Mirsa, jud. Giurgiu, fiul lui  următoarele adrese:                      republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Simion și Vasilica, sex M, stare civila căsătorit,       1) Imobilul-Vila C2, strada Costilei nr. 27, Sinaia,    depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
domiciliat în București, sect. 3, str. Rotunda, nr. 11, bl  Jud. Prahova, comform contractului de închiriere nr.      societății comerciale PHARMA & MEDICAL
H 21, sc. A, et. 1, ap. 4, posesorul B.I. seria DS nr.    211/08.05.207, cod C.A.E.N. 5510 - hoteluri;          PROMOTER SRL, cu sediul în București, Calea
844819, cod numeric personal 1390624400293           2) Imobilul-Vila C3, strada Costilei nr. 27, Sinaia,    RAHOVEI, nr. 266-268, Corp 3, Axele A-B, Stâlpii 3-5,
eliberat de Circa 13 la data de 18.01.1990, și        Jud. Prahova, conform contractului de închiriere nr.      etaj P, sector 5, înregistrată sub nr. J40/16166/2006,
  BENNI MIHAI-RUBEN, cetățean român, născut la       211/08.05.2007, cod C.A.E.N. 5510- hoteluri;          cod unic de înregistrare 19094731, care a fost
data de 07.11.1936, în Chișinău, fiul lui Ovanes și       Încheiat astăzi 17.05.2007 în 3 (trei) exemplare.      înregistrat sub nr. 220629 din 17.05.2007.
Anna, sex M, stare civila căsătorit, domiciliat în        (64/46756)                           (66/46758)
  14                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3144/8.XI.2007
        Societatea Comercială                    Societatea Comercială                 c. Geambazi Vasile - administrator, funcția de
      YEYO CORPORATION - S.R.L.                   YEYO CORPORATION - S.R.L.              membru, cetățean român născut la data de
                                                                19.03.1981, în mun. București, necăsătorit, domiciliat
             HOTĂRÂREA                          NOTIFICARE                în loc. Voluntari, sos. Pipera-Tunari, nr. 45A, jud. Ilfov,
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă         posesor al CI, seria IF, nr. 025049, eliberat de Politia
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                                              Voluntari la data de 09.07.2003, CNP
                                Tribunalul București notifică, în conformitate cu
    S.C. “YEYO CORPORATION” S.R.L.             prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,      1810319420031.”
        DIN DATA DE 07.05.2007             republicată, cu modificările și completările ulterioare,      6. Se împuternicește domnul Valeriu Argaseală, în
 SEDIUL: BUCURESTI, B-DUL DACIA NR. 15             depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,
                                                                pentru încheierea actului constitutiv al societății potrivit
    PARTER, CAMERA P5 SECTORUL 1              societății comerciale YEYO CORPORATION SRL, cu
                                                                modificări aprobate de prezenta adunare și
      J40/19726/2006; CUI 19285383             sediul în București, B-dul Dacia, nr. 15, etaj P, ap.
                                                                înregistrarea acestei modificări la Oficiul Național al
                                camera P5, sector 1, înregistrată sub nr.
  Asociații                                                         Registrului Comerțului.
                                J40/19726/2006, cod unic de înregistrare 19285383,
  • STRATAN DAN-IULIAN, cetățean român, stare                                           (69/46761)
                                care a fost înregistrat sub nr. 220630 din 17.05.2007.
civila: căsătorit, născut la data de 31.01.1962 în         (68/46760)
România, Jud. Iași, cu domiciliul în România,                                              Societatea Comercială
București, Str. Popa Savu nr. 28, sectorul 1, posesor de                                     FOTBAL CLUB STEAUA BUCURESTI - S.A.
CI seria R.X. nr. 320797 eliberat de Secția 2 Politie la         Societatea Comercială
                                 FOTBAL CLUB STEAUA BUCUREȘTI - S.A.                        NOTIFICARE
data de 13.06.2005, CNP 1620131227794,
  • STRATAN IULIAN-MATEI, cetățean român,                                             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                     HOTĂRÂREA NR.19/27.04.2007
necăsătorit, născut la data de 03.05.1985 în România,                                     Tribunalul București notifică, în conformitate cu
                                 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE              prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
Jud. Iași, Mun. Iași, domiciliat în Marea Britanie, 308
                                       A ACTIONARILOR                  republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Point West, Cromwellroad, et. 3, ap. 308, Londra,
                                 SC FOTBAL CLUB STEAUA BUCUREȘTI SA              depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
SW7, identificat cu pașaport seria 08905675, eliberat                                     societății comerciale Fotbal Club “STEAUA” București
                                   CUI RO15224430, J 40/2513/2003
de autoritățile romane la data de 11.06.2004, valabil                                     SA, cu sediul în București, Aleea ALEXANDRU, nr. 1-
                                   Întrunită în data de 27.04.2007, în condiții legale și
pana la data de 11.06.2009, CNP: 1850503226769,                                        3, sector 1, înregistrată sub nr. J40/2513/2003, cod
                                statutare de cvorum, cu votul acționarilor reprezentând
  în calitate de asociați în cadrul S.C. YEYO                                         unic de înregistrare 15224430, care a fost înregistrat
                                100% din capitalul social, Adunarea Generala
CORPORATION S.R.L., reprezentând 100%,                                             sub nr. 220638 din 17.05.2007.
                                Extraordinara a Acționarilor SC FOTBAL CLUB
                                                                  (70/46762)
adunarea generala fiind legal constituita, am hotărât      STEAUA BUCUREȘTI SA cu sediul social în București,
următoarele:                          str. Aleea Alexandru nr. 1, Sector 1, CUI RO 15224430,
  1. D-l STRATAN DAN-IULIAN cesionează 7 părți         J40/2513/2003, a adoptat următoarea:                   Societatea Comercială
sociale a cate 10 RON fiecare, în valoare totală de 70       HOTĂRÂRE                            RE PROJECT DEVELOPMENT - S.R.L.
RON, pe care le deține la S.C. YEYO CORPORATION           1. Se aprobă raportul Președintelui Consiliului de
                                Administrație.                                    NOTIFICARE
S.R.L., reprezentând 35% din capitalul social total și
                                  2. Se ia act de demisiile domnilor George Becali,       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
participare la beneficii și pierderi, societății S.C.
                                Teia Sponte și Mihai Lucian Becali din funcțiile de      Tribunalul București notifică, în conformitate cu
FINERA CONSULT S.R.L., societate de naționalitate
                                administratori ai SC FOTBAL CLUB STEAUA            prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
română, cu sediul în România, București, B-dul Dacia      BUCUREȘTI SA.                         republicată, cu modificările și completările ulterioare,
nr. 15, camera M6 situata la mansarda, sector 1,          3. Se revocă domnul Mihai Stoica din funcția de      depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
J40/16857/2003; CUI: 15985775, reprezentata de         administrator și președinte executiv al SC FOTBAL       societății comerciale RE PROJECT DEVELOPMENT
asociat unic STRATAN IULIAN-MATEI, necăsătorit,         CLUB STEAUA BUCUREȘTI SA.                   SRL, cu sediul în București, Calea FLOREASCA, nr.
născut la data de 03.05.1985 în România, Jud. Iași,         4. Se aprobă alegerea în funcția de administrator ai    175, etaj 1, ap. cam.1, sector 1, înregistrată sub nr.
                                SC FOTBAL CLUB STEAUA BUCUREȘTI SA:              J40/11391/2003, cod unic de înregistrare 15681024,
Mun. Iași, domiciliat în Marea Britanie, 308 Point West,
                                  • dl. Valeriu Argaseală, cetățean român, născut la     care a fost înregistrat sub nr. 220654 din 17.05.2007.
Cromwellroad, et. 3, ap. 308, Londra, SW7, identificat
                                                                  (71/46763)
                                data de 14.08.1955, loc. Beceni, jud. Buzău, căsătorit,
cu pașaport seria 08905675 eliberat de autoritățile
                                domiciliat în București, str. Siret, nr. 45, sector 1,
române la data de 11.06.2004, valabil pana la data de
                                București, posesor al CI seria RT, nr. 058424, eliberat          Societatea Comercială
11.06.2009, CNP: 1850503226769, care se subroga în
                                de Secția 4 Poliție la data de 08.12.1999, CNP           RE PROJECT DEVELOPMENT - S.R.L.
toate drepturile și obligațiile de orice natura ce decurg    1550814400623;
din deținerea părților sociale cesionate;              și                                        HOTĂRÂREA
  În urma cesiunii structura capitalului social va fi       • dl.-Iulian Ghiorghisor, cetățean român, născut la
                                                                 ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
următoarea:                           data de 17.02.1967, mun. Pitești, jud. Argeș,
                                                                  RE PROJECT DEVELOPMENT SRL
  Capitalul social total este în valoare de 200 RON,      necăsătorit, domiciliat în București, Str. Ștefan
                                                                    CU SEDIUL IN BUCURESTI
împărțit în 20 părți sociale, a câte 10 RON           Stefanecu Elev, nr. 61, bl. 420, sc. A, ap.34, sector 2,
                                                                 CALEA FLOREASCA NR. 175, ET. 1, CAM. 1
reprezentând 100% din capitalul social și participare la    posesor al CI seria RR, nr. 074972, eliberat de SEP la
                                                                    SECTOR 1, INMATRICULATA
                                data de 29.11.1999, CNP 1670217034981.               LA ORC-TB AVAND J40/11391/2003
beneficii și pierderi:
                                  5. Se aproba modificarea articolului 29, alineatul 3 al         CUI RO 15681024
  -STRATAN IULIAN-MATEI, va deține 12 părți
                                Acrului Constitutiv, după cum urmează:                   NR. 2/02.04.2007
sociale, a cate 10 RON fiecare, numerotate de la 01 la
                                  „(3) Consiliul de Administrație este format din 3 (trei)
12, în valoare totală de 120 RON, reprezentând 60%                                         La adunarea de astăzi s-a prezentat asociatul unic
                                membri, astfel:
                                                                RAIFFEISEN       EVOLUTION      PROJECT
din capitalul social și participare la beneficii și pierderi.    a. Argaseala Valeriu - administrator, funcția
                                                                DEVELOPMENT GMBH, persoană juridică de
  -S.C. FINERA CONSULT S.R.L., va deține 7 părți        președinte, cetățean român, născut la data de
                                                                naționalitate austriaca, înregistrata la Registrul
sociale, a cate 10 RON fiecare, numerotate de la 13 la     14.08.1955, loc. Beceni, jud. Buzău, căsătorit,
                                                                Comerțului din Austria sub nr. FN 226332 t, cu sediul
19, în valoare totală de 70 RON, reprezentând 35% din      domiciliat în București, str. Siret, nr. 45, sector 1,     social în Austria, Nussdorfer Laende 23, 1190 Vienna,
capitalul social și participare la beneficii și pierderi.    posesor al CI seria RT, nr. 058424, eliberat de Secția 4    asociat deținător a 37 de părți sociale, reprezentând
                                Poliție la data de 08.12.1999, CNP 1550814400623;       100% capitalul social, reprezentata de către dl. Markus
  -STRATAN DAN-IULIAN, va deține o parte socială,
                                  b. Ghiorghisor Iulian - administrator, funcția de     Neurauter, în calitate de administrator.
în valoare de 10 RON, însumând 10 RON, numerotata
                                vicepreședinte, cetățean român, născut la data de         Pe ordinea de zi figurează: revocarea domnului
cu numărul 20, reprezentând 5% din capitalul social și
                                17.02.1967, mun. Pitești, jud. Argeș, necăsătorit,       Scripcaru Corneliu-Catalin din poziția de administrator
participare la beneficii și pierderi.              domiciliat în București, Str. Ștefan Stefanecu Elev, nr.    și numirea următoarelor persoane în poziția de
  Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 exemplare      61, bl. 420, sc. A, ap. 34, sector 2, posesor al CI seria   administratori ai societății, pentru un mandat valabil
din care s-au eliberat părților 1 exemplar.           RR, nr. 074972, eliberat de SEP la data de 29.11.1999,     pana la revocare: d-na Bărcuțean Monica și dl. Giuglea
  (67/46759)                         CNP 1670217034981;                       Ionel.
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3144/8.XI.2007                                    15
  S-au decis următoarele:                    S-au decis următoarele:                   Limassol, Alpha Tower, etaj 1, camera 13, str. Pavlou
  1. Revocarea din funcția de administrator a          1. Revocarea din funcția de administrator a         Nirvana nr. 4, asociat deținător a 99 de părți sociale,
domnului Scripcaru Corneliu Cătălin, mandatul         domnului Scripcaru Corneliu Cătălin, mandatul         reprezentând 99% din capitalul social, reprezentata de
acestuia încetând la data prezentei hotărâri.         acestuia încetând la data prezentei hotărâri.         către dl. Gerald Beck, administrator,
  2. Menținerea administratorilor d-na              2. Menținerea administratorilor: d-na Gusner          și
  Gusner Kristina și dl. Wallner Karl.-            Kristina și dl. Wallner Karl.                   RE_PROJECT DEVELOPMENT SRL, persoană
  3. Numirea următoarelor persoane în poziția de         3. Numirea următoarelor persoane în poziția de       juridica română, cu sediul în București, Calea
administratori ai societății, pentru un mandat valabil     administratori ai societății, pentru un mandat valabil     Floreasca nr. 175, et. 1, cam. 1, sector 1, înmatriculata
pana la revocare:                       pana la revocare:                       la ORC-TB având J40/11391/2003, CUI RO 15681024,
  -d-na Bărcuțean Monica, cetățean român, născută        -d-na Bărcuțean Monica, cetățean român, născută       asociat deținător a unei părți sociale, reprezentând 1%
în Mun. Făgăraș, jud. Brașov, România la data de        în Mun. Făgăraș, jud.Brașov, România la data de        din capitalul social, reprezentată de către dl. Karl
30.04.1971, domiciliata în București, Bld. Burebista nr.    30.04.1971 domiciliată în București, Bld. Burebista nr.    Wallner, administrator.
1, bl. D15, sc. 3, et. 4, ap. 85, sector 3, deținătoare a CI  1, bl. D15, sc. 3, et. 4, ap. 85, sector 3, deținătoare a CI    Pe ordinea de zi figurează: revocarea domnului
seria RT nr. 104166, eliberata de Secția 11 Politie la     seria RT nr. 104166, eliberată de Secția 11 Politie la     Scripcaru Corneliu-Catalin din poziția de administrator
data de 05.07.2000, CNP 2710430082413;             data de 05.07.2000, CNP 2710430082413;             și numirea următoarelor persoane în poziția de
  și                               și                             administratori ai societății pentru mandat valabil pana
  -dl. Giuglea Ionel, cetățean român, născut în Mun.       -dl. Giuglea Ionel, cetățean român, născut în Mun.     la revocare: d-na
Constanta, jud. Constanta, România la data de         Constanța, jud. Constanta, România la data de           Bărcuțean Monica și dl. Giuglea Ionel.
24.05.1962, domiciliat în București, Bld. Gheorghe       24.05.1962, domiciliat în București, Bld. Gheorghe         S-au decis următoarele:
Șincai nr. 15, bl. 5A, sc. A, ap. 9, sector 4; deținător al  Șincai nr. 15, bl. 5A, sc. A, ap. 9, sector 4, deținător al    1. Revocarea din funcția de administrator a
CI seria RD nr. 360192, eliberat de SEP la data de       CI seria RD nr. 360192, eliberat de SEP la data de
                                                               domnului Scripcaru Corneliu Cătălin, mandatul
03.03.2004, CNP 1620524400478.                 03.03.2004, CNP 1620524400478.
                                                               acestuia încetând la data prezentei hotărâri.
  4. Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor        4. Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor
                                                                 2. Menținerea administratorilor: d-na Gusner
prezentei Hotărâri prin prezenta se împuternicește       prezentei Hotărâri prin prezenta se împuternicește
                                                               Kristina și dl.Wallner Karl.
dna Alina Gutoi - partener la SCA „Gutoi - și         dna Alina Gutoi - partener la SCA, Gutoi și Mironescu”,
                                                                 3. Numirea următoarelor persoane în poziția de
Mironescu”, cetățean român, cu domiciliul în București,    cetățean român, cu domiciliul
                                                               administratori ai societății, pentru un mandat valabil
șos. Mihai Bravu nr. 295, bl.15, sc. A, et. 4, ap.17,       în București, Șos. Mihai Bravu nr. 295, bl. 15, sc.A,
                                                               până la revocare:
sector 3, legitimată cu CI seria RX nr. 163626, emisa     et. 4, ap. 17, sector 3, legitimata cu CI seria RX nr.
                                                                 - d-na Bărcuțean Monica, cetățean român, născută
de Secția 12 Politie la data de 10.04.2003, pentru a      163626, emisa de Secția 12 Politie la data de
                                                               în Mun. Făgăraș, jud. Brașov, România la data de
redacta și semna Actul Constitutiv reactualizat al       10.04.2003, pentru a redacta și semna Actul
                                                               30.04.1971, domiciliată în București, Bld. Burebista nr.
Societății și pentru a reprezintă Societatea în fața      Constitutiv reactualizat al Societății și pentru a
                                                               1, bl. D15, sc. 3, et. 4, ap. 85, sector 3, deținătoare a CI
autorităților române (incluzând, dar nu limitându-se la    reprezintă Societatea în fata autorităților romane
Registrul Comerțului Judecătorul Delegat) și să                                        seria RT nr. 104166, eliberata de Secția 11 Politie la
                                (incluzând, dar nu limitându-se la, Registrul Comerțului
semneze orice act necesar pentru realizarea                                          data de 05.07.2000, CNP 2710430082413;
                                București, Judecătorul Delegat) și să semneze orice
modificărilor menționate anterior.                                                și
                                act necesar pentru realizarea modificărilor menționate
  Întocmită și semnată la Viena în 4 (patru) exemplare                                      -dl. Giuglea Ionel, cetățean român, născut în Mun.
                                anterior.
originale astăzi.                                                       Constanta, jud. Constanta, România la data de
                                 Întocmită și semnată la Viena în 4 (patru) exemplare
   (72/46764)                                                        24.05.1962, domiciliat în București, Bld. Gheorghe
                                originale astăzi.
                                                               Șincai nr. 15, bl. 5A, sc. A, ap. 9, sector 4, deținător al
                                  (73/46765)
                                                               CI seria RD nr. 360192, eliberat de SEP la data de
      Societatea Comercială                                               03.03.2004, CNP 1620524400478.
    FLOREASCA CITY CENTER - S.R.L.                   Societatea Comercială                 4. Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor
                                   FLOREASCA CITY CENTER - S.R.L.             prezentei Hotărârii prin prezenta se împuternicește
           HOTĂRÂREA
                                                               dna Alina Gutoi - partener la SCA „Gutoi și Mironescu”,
                                           NOTIFICARE                cetățean român, cu domiciliul în București, sos. Mihai
      ADUNĂRII GENERALE
   A SC FLOREASCA CITY CENTER SRL                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă         Bravu nr. 295, bl. 15, sc.A, et.4, ap. 17, sector 3,
     CU SEDIUL IN BUCURESTI                Tribunalul București notifică, în conformitate cu       legitimată cu CI seria RX nr. 163626, emisă de Secția
   STR. CALEA FLOREASCA NR.175 ET.1             prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     12 Politie la data de 10.04.2003, pentru a redacta și
  CAMERA 3, SECTOR 1, INMATRICULATA             republicată, cu modificările și completările ulterioare,    semna Actul Constitutiv reactualizat al societății și
   LA ORC-TB AVAND J40/16862/2005              depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    pentru a reprezintă societatea în fata autorităților
       CUI RO 18020418                 societății comerciale FLOREASCA CITY CENTER          romane (incluzând, dar nu limitându-se la, Registrul
       NR. 2/02.04.2007                 SRL, cu sediul în București, Str. CALEA FLOREASCA,       Comerțului București, Judecătorul Delegat) și să
  La adunarea de astăzi s-au prezentat asociații:      nr. 175, etaj 1, ap. CAMERA 3, sector 1, înregistrată     semneze orice act necesar pentru realizarea
  MANIERITA LIMITED, persoană juridica ciprotă,        sub nr. J40/16862/2005, cod unic de înregistrare        modificărilor menționate anterior.
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului din Cipru   18020418, care a fost înregistrat sub nr. 220661 din        Întocmită și semnata la Viena în 4 (patru) exemplare
sub nr. HE 163572, având sediul central în Cipru, P.C.     17.05.2007.                          originale astăzi.
3021, Limassol, Alpha Tower, et. 1, deținător a 49 de        (74/46766)                           (75/46767)
părți sociale, reprezentând 98% din capitalul social,
reprezentată de către dl.Klemens Braunisch,
                                     Societatea Comercială                     Societatea Comercială
administrator,
                                   CONCORDIA DEVELOPMENT - S.R.L.                 CONCORDIA DEVELOPMENT - S.R.L.
  și
  RE PROJECT DEVELOPMENT SRL, persoană                       HOTĂRÂREA                           NOTIFICARE
juridica română, cu sediul în București, Calea
Floreasca nr. 175, et. 1, cam. 1, sector 1, înmatriculată     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
la ORC-TB având J40/11391/2003, CUI RO 15681024,          SC CONCORDIA DEVELOPMENT SRL                Tribunalul București notifică, în conformitate cu
asociat deținător a unei părți sociale, reprezentând 2 %        CU SEDIUL IN BUCURESTI                 prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
din capitalul social, reprezentată de către dl. Karl      CALEA FLOREASCA NR. 175, ET. 1, CAMERA 4            republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Wallner, administrator.                      SECTOR 1, INMATRICULATA LA ORC-TB              depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
  Pe ordinea de zi figurează: revocarea domnului        AVAND J40/14556/2006, CUI RO 19011930            societății comerciale CONCORDIA DEVELOPMENT
Scripcaru Corneliu-Catalin din poziția de administrator           NR.2/02.04.2007                  SRL, cu sediul în București, Calea Floreasca, nr. 175,
și numirea următoarelor persoane în poziția de          La adunarea de astăzi s-au prezentat asociații:       etaj 1, ap.cam. 4, sector 1, înregistrată sub nr.
administratori ai societății, pentru un mandat valabil      RITIRATA LIMITED, persoană juridica cipriota,        J40/14556/2006, cod unic de înregistrare 19011930,
pâna la revocare: d-na Bărcuțean Monica și dl. Giuglea     înmatriculata în Registrul societăților comerciale din     care a fost înregistrat sub nr. 220665 din 17.05.2007.
Ionel.                             Cipru sub nr. HE 170090, cu sediul în Cipru, P.C. 3021       (76/46768)
  16                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 3144/8.XI.2007
       Societatea Comercială              formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor   CIF B84788975, reprezentată de către d-nul Barras
      RUEGE IMOBILIARE - S.R.L.             privind vânzarea de părți sociale și numirea noului     Enebral Antonio, administrator, prin împuternicit
                               administrator la Registrul Comerțului.           Văcaru Andreea Cristina, cetățean român, născută la
           HOTĂRÂREA                 Redactata în 3 exemplare                 12.02.1979 în Craiova, cu domiciliul în Craiova, strada
                                 (77/46769)                       Dâmbovița nr. 10, bl. B21, ap. 9, județul Dolj,
      DIN DATA DE 10.05.2007
                                                             identificată cu actul de identitate seria DX nr. 241609
  A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
                                                             eliberat la data de 16.03.2003 de către Poliția din
     SC RUEGE IMOBILIARE SRL                     Societatea Comercială             Craiova, Cod Numeric Personal 2790212163215,
    J40/17655/2006, CUI RO19163670                 RUEGE IMOBILIARE - S.R.L.            conform Hotărârii AGA din data de 10.04.2007
    CU SEDIUL SOCIAL IN BUCURESTI
                                                              2. Vânzarea, la valoarea nominală, unei părți
    SOS. NORDULUI NR. 60, PARTER                       NOTIFICARE               sociale a 10 RON însumând 10 RON, reprezentând
  APARTAMENT 1, CAMERA 3, SECTOR 1
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă       1% din capitalul social, deținut de SC NORDULUI
   La Adunarea Generala a Asociaților SC RUEGE       Tribunalul București notifică, în conformitate cu      HOUSES SRL în cadrul S.C. CRISAN REAL ESTATE
IMOBILIARE SRL, cu sediu București, sos Nordului nr.     prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,    SRL, persoană juridica română, cu sediul social în
60, apartament 1, parter camera 3, sector 1,         republicată, cu modificările și completările ulterioare,  Municipiul București, pe strada Emil Gârleanu nr. 11,
J40/17655/2006, CUI RO19163670, s-au hotărât în       depunerea textului actualizat al actului constitutiv al   bloc A8, scara 2, etajul 6, apartament 54, sector 3,
unanimitate de către cei doi asociați SC OCCIDENTAL     societății comerciale RUEGE IMOBILIARE SRL, cu       având codul unic de înregistrare la Registrul
CONSULTING REAL ESTATE SRL prin administrator        sediul în București, Sos. Nordului, nr. 60, etaj P, ap.1,  Comerțului J40/6262/27.03.2007; cod unic de
Râul Berge Vega și REKAMEN HOLDINGS LIMITED         camera 3, sector 1, înregistrată sub nr.          înregistrare    fiscala   RO21459449     către
prin reprezentanta Raul Berge Vega, având în vedere     J40/17655/2006, cod unic de înregistrare 19163670,     ADQUISICIONES Y REFORMAS INMOBILIARIAS SL
și Hotărârea AGA REKAMEN HOLDINGS LIMITED din        care a fost înregistrat sub nr. 220719 din 17.05.2007.   societate spaniola cu sediul în Madrid, str. Rosario
data de 05.04.2007., tradusa și legalizata la Biroul       (78/46770)                       Pino 18-2 Stânga, Spania, înscrisa în Registrul
Notarial Nicoleta Bucur:
                                                             Comerțului din Madrid la volumul 23058, registrul 0, fila
  1. Vânzarea, la valoarea nominală, a 99 de părți
                                                             186, secțiunea VIII, pagina M413101, CIF B84788975,
sociale fiecare a 10 RON însumând 990 RON                Societatea Comercială              reprezentată de către d-nul Barras Enebral Antonio,
reprezentând 99% din capitalul social, deținute de SC         CRISAN REAL ESTATE - S.R.L.            administrator, prin împuternicit Văcaru Andreea
OCCIDENTAL CONSULTING REAL ESTATE în cadrul
                                                             Cristina, cetățean român, născută la 12.02.1979 în
SC RUEGE IMOBILIARE SRL cu sediu București, str.                 HOTĂRÂREA
                                                             Craiova, cu domiciliul în Craiova, strada Dâmbovița nr.
Dr. Staicovici nr. 4, lot nr. 2, mansardă, camera 2,
                                    DIN DATA DE 10.05.2007              10, bl. B21, ap. 9, județul Dolj, identificată cu actul de
sector 5, J40/17655/2006, CUI RO19163670, către
                                A ADUNARII GENERALE A ASOCIAȚILOR            identitate seria DX nr. 241609 eliberat la data de
PISTOLAX HOLDINGS LIMITED persoană juridica cu
                                   SC CRISAN REAL ESTATE SRL              16.03.2003 de către Poliția din Craiova, Cod Numeric
sediul în Cipru, str. Akropolis nr. 59-61, etaj 3, birou
                                 J40/6262/27.03.2007, CUI RO21459449           Personal 2790212163215, conform Hotărârii AGA din
301, P.C. 2012, Nicosia înmatriculata ca societate cu
                                  CU SEDIUL SOCIAL IN BUCURESTI             data de 10.04.2007
răspunderea limitată, conform dispozițiilor Legii
                                STR. DR.EMIL GARLEANU NR. 11, BLOC A8            3. Se revoca din funcția de administrator d-nul
Companiilor, cap. 113 (astfel cum rezultă din certificatul
                                 SCARA 2, ETAJUL 6, APARTAMENT 54,            RAUL BERGE VEGA, în acesta funcție fiind numiți d-
de constituire seria HE 191780 emis de Ministerul
                                       SECTOR 3                  nii ANTONIO BARRAS ENEBRAL, cetățean de
Comerțului, Industriei și Turismului - Departamentul
                                 La Adunarea Generala a Asociaților S.C. CRISAN     naționalitate spaniolă, născut la data de 20.11.1959 în
Registratorului Companiilor și Perceptorului Oficial
                               REAL ESTATE SRL, persoană juridica română, cu        Spania,Valleruela de Pedraza, Segovia, cu domiciliul
Nicosia, la data de 09.02.2007, reprezentata prin
                               sediul social în Municipiul București, pe strada Emil    în Madrid, str. Berlin nr. 7-9, stânga, Spania, posesor al
Văcaru Andreea Cristina, cetățean român, domiciliată
                               Gârleanu nr. 11, bloc A 8, scara 2, etajul 6, apartament  documentului național de identitate nr. 02702768S
în Craiova, str. Dâmbovița nr. 10, Bl. B21, ap. 9, județul
Dolj, identificata cu CI seria DX nr. 241609 eliberată de  54, sector 3, având codul unic de înregistrare la      emis de autoritățile spaniole, și dl. AGUSTIN JORGE
către Politia Craiova la data de 14.03.2003, conform     Registrul Comerțului J40/6262/27.03.2007; cod unic     MORCILLO BUSTOS, cetățean de naționalitate
Hotărârii AGA Pistolax Holdings Limited din data de     de înregistrare fiscală RO21459449, s-au hotărât în     spaniolă, născut la data de 23.04.1961 în Spania,
05.04.2007 tradusa și legalizata la Birou Notar Public    unanimitate de către cei doi asociați SC OCCIDENTAL     Madrid, cu domiciliul în Madrid, str. Rosalia de Catro
Bucur Nicoleta                        CONSULTING REAL ESTATE SRL și SC NORDULUI          61, Spania, posesor al documentului național de
  2. Se revoca din funcția de administrator dl RAUL    HOUSES SRL, având în vedere și Hotărârea AGA        identitate nr. 00380093H emis de autoritățile spaniole,
BERGE VEGA, în acesta funcție fiind numit dl JOSE      REKAMEN HOLDINGS LIMITED din data de            pe o perioada nedeterminată începând cu data
ENRIQUE VARELA URQUIJO, cetățean spaniol, sex        20.04.2007, tradusa și legalizată la Biroul Notarial    înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului
masculin, născut la data de 19.05.1969, în Spania,      Nicoleta Bucur:                       Comerțului.
Madrid, provincia Madrid, cu domiciliul în Spania,       1. Vânzarea, la valoarea nominală, a 99 de părți      4. Asociat unic al societății va deveni:
Madrid, Str. Fuente Milano 21D, posesor al          sociale fiecare a 10 RON însumând 990 RON,         ADQUISICIONES Y REFORMAS INMOBILIARIAS SL
documentului național de identitate nr. 33508447-T,     reprezentând 99% din capitalul social, deținute de SC    cu 100% din capitalul social participare la beneficii și
eliberat de autoritățile spaniole la data de 28.07.2003   OCCIDENTAL CONSULTING REAL ESTATE în cadrul         pierderi și societatea comercială.
pe perioada nedeterminata începând cu data          S.C. CRISAN REAL ESTATE SRL, persoană juridica         5. Totodată este împuternicită prin prezenta,
înregistrării mențiunilor în Registrul Comerțului..     română, cu sediul social în Municipiul București, pe    VACARU ANDREEA CRISTINA cetățean român, cu
  3. Noii asociați vor deveni: PISTOLAX HOLDINGS      strada Emil Gârleanu nr. 11, bloc A 8, scara 2, etajul 6,  domiciliul în Craiova, strada Dâmbovița nr. 10, B1.B21,
LIMITED cu 99% din capitalul social și REKAMEN        apartament 54, sector 3, având codul unic de        ap. 9, județ Dolj, identificata cu CI seria DX nr. 241609,
HOLDINGS LIMITED cu 1% din capitalul social.         înregistrare     la   Registrul    Comerțului   eliberat la 14.03.2003 de Politia din Craiova, CNP
  4. Totodată este împuternicită prin prezenta,      J40/6262/27.03.2007; cod unic de înregistrare fiscală    2790212163215, este împuternicită sa îndeplinească
VĂCARU ANDREEA CRISTINA cetățean român, cu          RO21459449 către ADQUISICIONES Y REFORMAS          formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor
domiciliul în Craiova, strada Dâmbovița nr. 10, B1 .B21,   INMOBILIARIAS SL societate spaniolă cu sediul în      privind vânzarea de părți sociale și numirea noilor
ap. 9, județ Dolj, identificata cu CI seria DX nr. 241609,  Madrid, str. Rosario Pino 18-2 Stânga, Spania, înscrisă   administratori la Registrul Comerțului.
eliberat la 14.03.2003 de Politia din Craiova, CNP      în Registrul Comerțului din Madrid la volumul 23058,      Redactată în 3 exemplare.
2790212163215, este împuternicita sa îndeplinească      registrul 0, fila 186, secțiunea VIII, pagina M413101,     (79/46771)
                         EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282,
           IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti


                                                                             &JUYDGY|190597]
          şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: publicari_acte@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
             Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relaţii cu publicul, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 şi 410.47.30, fax 410.77.36 şi 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

  Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3144/8.XI.2007 conţine 16 pagini.                 Preţul: 0,40 lei         ISSN 1220 — 4889

								
To top