PMR Pendidikan Islam Soalan Set 1 by Ahmad_Rajaie

VIEWS: 154 PAGES: 6

									MODUL 1                      2                45/1

                       Bahagian A
                       [20 markah]

                 Bahagian ini mengandungi dua soalan.
                   Jawab satu soalan sahaja.1   (a)
                                 :
              
             
             
              
           
               
               
            
                
             
             
             
        255


       .‫اية دأجس م نرغ كن جىحػ كأضوؼه دان ككواساءن اهلل سبحاوً وجعالى‬
                            : ‫برداسركه اية دأجس‬
       (i).  .‫ثاجاكه فؽرجيه كلمة يػ برضاريس‬             [2 markah]

       (ii)  .‫جلسكه دوا كأيسحيمواءن اية كرسي‬            [4 markah]
       (iii)    ‫سىارايكه دوا عمله يػ دافث مىيؽكحكه كأيماوه‬
                      .‫جرٌادؾ اهلل سبحاوً وجعالى‬    [4 markah ]


    (b) Hadis merupakan sumber syariat Islam selepas al-Quran.

        (i)  Nyatakan pengertian hadis dari segi istilah.     [ 2 markah ]

        (ii)  Terangkan dua perbezaan antara al-Quran dengan Hadis. [ 4 markah ]
45/1                                   [Lihat sebelah
MODUL 1                     3                  45/1


    (c)   Tuliskan perkataan bergaris dalam petikan di bawah menggunakan tulisan
         jawi.


                    (i)              (ii)
         Orang yang beriman sentiasa reda dan bersyukur dengan ketentuan
                                     (iii)
         sama ada dia seorang lelaki atau perempuan . Islam tidak membezakan

         kedudukan antara lelaki dan perempuan akan tetapi kedua- duanya
                (iv)
         bertanggungjawab melaksanakan hukum Allah S.W.T.


                                        [ 4 markah ]

2   (a)
                               :
              
                 
               
                
                
               
               27   (    
                        . ‫اية دأجس مىجلسكه جىحػ كجاديه مالم دان سياغ‬
                                  : ‫برداسركه اية دأجس‬
       (i).       ‫ 2[ جوليسكه فوجوؼه اية القر ءان يػ ممباوا مقصود‬markah]
                ." ‫"اؼكاو ماسوقكه وقحو سياغ كدالم وقحو مالم‬
       (ii)  .‫ثاجاكه دوا حكمة كجاديه سياغ دان مالم كفد ماوسي‬      [4 markah]
       (iii)  . ‫سموا كجاديه عالم مؽيكوت سىة اهلل‬
           .‫ثاجاكه دوا خووحوي سىة اهلل يػ اودا جاٌو‬         [4 markah ]
45/1                                    [Lihat sebelah
MODUL 1                    4                  45/1    (b) Sabda Rasulullah s.a.w.:
       Hadis di atas menerangkan tentang dua perkara yang ditinggalkan oleh
       Rasulullah s.a.w. sebagai panduan hidup mukmin.


       Berdasarkan hadis di atas :

       (i)  Nyatakan dua panduan tersebut.             [ 2 markah ]

       (ii)  Terangkan dua ciri orang yang berpegang teguh dengan al-Quran dan
          Hadis.                         [ 4 markah ]    (c)  Tuliskan petikan di bawah menggunakan tulisan jawi .

.
    Umat Islam dituntut agar sentiasa mentaati perintah ibu bapa selagi tidak
    bertentangan dengan hukum syarak. Anak yang tidak mentaati ibu bapa ialah anak
    yang derhaka dan tidak selamat hidup mereka di dunia dan di akhirat

                                      [ 4 markah]
45/1                                   [Lihat sebelah
MODUL 1                     5                   45/1

                      Bahagian B
                     [ 80 markah ]
                    Jawab semua soalan


3   (a)  (i)  Apakah maksud Al-Mizan?                 [ 2 markah ]

       (ii)  Nyatakan dua perbezaan konsep Al-Mizan di dunia dan di akhirat.
                                       [ 4 markah ]
    (b) (i)   Nyatakan maksud Ihsan.                  [2 markah]

       (ii)  Jelaskan tiga cara anda mengamalkan sifat Ihsan dalam kehidupan
          seharian.                         [6 markah]


    (c)  (i)  Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya
          seperti dalam al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan
          ayat sahaja.

               (1)
               (2)
                  
            (3)
             

                                        [3 markah]
       (ii)  Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya
          seperti di dalam al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor potongan
          ayat sahaja.
                        
                                   (1)
                        
                         
                                    (2)
                         
                         
                       
                                     (3)
                       
                          
                                        [3 markah]
45/1                                    [Lihat sebelah
MODUL 1                      6                   45/1
4   (a)  Istinjak ialah perbuatan membersihkan qubul dan dubur selepas membuang air
       besar atau air kecil dengan menggunakan alat-alat tertentu.

       (i)   Nyatakan dua syarat beristinjak dengan benda kesat.
                                         [4 markah]
       (ii)  Jelaskan dua hikmah beristinjak.
                                         [4 markah]

    (b) (i)    Orang yang bermusafir diharuskan mengerjakan solat secara Jamak
           Takdim atau Jamak Takhir.

           Apakah maksud Jamak Takhir.
                                         [2 markah]
       (ii)  Nyatakan dua syarat Jamak Takhir.
                                         [4 markah]
    (c)  Nyatakan hukum dan alasan bagi situasi berikut:

       (i)   Ahmad beristinjak dengan menggunakan roti kering ketika ketiadaan air.

       (ii)  Huda berwuduk tanpa menyapu sebahagian kepala dengan air.

       (iii)  Nabil mandi wajib tanpa berwuduk.              [6 markah]


5   (a)  (i)   Nyatakan dua ancaman yang dihadapi oleh Rasulullah s.a.w. dalam
           menyampaikan dakwahnya.                  [2 markah]

       (ii)  Terangkan dua faktor kejayaan perjuangan dakwah Rasulullah s.a.w.
                                        [4 markah ]

    (b) Perjanjian Aqabah dipersetujui antara Rasulullah s.a.w. dengan beberapa orang
      penduduk dari Yathrib.

       (i)   Senaraikan dua isi perjanjian Aqabah Pertama.
                                          [2 markah ]
       (ii)  Jelaskan dua langkah yang telah diambil oleh Rasulullah s.a.w. untuk
           mengukuhkan kedudukan umat Islam di Madinah.
                                          [4 markah ]
    (c)  (i)   Nyatakan secara ringkas riwayat hidup Saidina Umar bin al-Khattab r.a.
                                         [ 4 markah ]
       (ii)  Jelaskan dua sumbangan Saidina Umar r.a. dalam penyebaran dakwah.
                                         [ 2 markah ]
    (d) (i)    Nyatakan dua akhlak Saidina Abu Hurairah r.a. yang boleh anda contohi.
                                         [ 2 markah ]
45/1                                     [Lihat sebelah
MODUL 1                    7                   45/1 6.  (a)  (i) Kawan merupakan orang yang paling rapat dengan kita.

          Nyatakan dua sebab kita memerlukan kawan.          [2 markah]

       (ii) Terangkan dua kelebihan berkawan dengan orang yang baik.
                                        [4 markah]

    (b) Sabda Rasulullah s.a.w:
       Hadis di atas menjelaskan tentang galakan memuliakan jiran.

       (i)  Apakah maksud jiran menurut Islam?             [2 markah]

       (ii)  Jelaskan dua hikmat memelihara adab berjiran.        [4 markah]

    (c)
       (i) Jelaskan dua cara untuk menjadi pemidato yang baik.      [4 markah]

       (ii) Terangkan dua kesan pidato yang baik terhadap masyarakat.
                                        [2 markah]
                 KERTAS SOALAN TAMAT
45/1                                    [Lihat sebelah

								
To top