2007_2994 by tradetrek

VIEWS: 14 PAGES: 16

									                                       PA R T E A A I V- A
Anul 175 (XVII) — Nr. 2994                                                           Miercuri, 31 octombrie 2007
                            PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI             PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială                    Societatea Comercială               Prezenta s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare azi,
      ROCHALURE NETWORK - S.R.L.                     SAMRI-MAR - S.R.L.              18.04.2007.
                                                                (4/36573)
           HOTĂRÂREA                           HOTĂRÂREA

                                  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                     Societatea Comercială
         ASOCIATULUI UNIC
                                      NR.1/01.03.2007                         MIRAJ-VIO - S.R.L.
         NR.1 DIN 19.04.2007
                                 Subsemnatii RIZEA MARIA, CNP 2621213290099,
  Subsemnata DANILOV ANDRA MIHAELA,             cetățean român, născută la data de 13.12.1962, în                  NOTIFICARE
cetățean român, născută la data de 09.09.1973 în       com. Brebu, jud. Prahova, domiciliată în com. Scorțeni,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
București, Sec.7, domiciliată în Ploiești, Str. Crișan, nr.  sat Mislea, nr. 41, jud. Prahova,identificată cu C.I. seria  Tribunalul Timiș notifică, în conformitate cu prevederile
4A, Bl. 128 E, Sc. B, Ap. 30, Jud. Prahova, identificată   PH, nr. 531148, eliberata de Politia oraș Băicoi la data   art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               de 01.03.2005 și RIZEA COSTIN ALIN, CNP            modificările și completările ulterioare, depunerea
cu C.I seria PH nr. 313864 eliberată de Pol. Ploiești la
                               1850604295895, cetățean român, născut la data de       textului actualizat al actului constitutiv al Societății
data de 17.06.2002, în calitate de asociat unic la S.C.    04.06.1985 în Mun. Campina, jud. Prahova, domiciliat     Comerciale MIRAJ-VIO S.R.L., cu sediul în Județul
„ROCHALURE NETWORK” S.R.L., cu sediul în Băicoi,       în com. Scorțeni, sat Mislea, nr. 62, jud. Prahova      Timiș, Periam, Com. Periam, înregistrată sub nr.
Str. Narciselor, nr. 2, Camera 1, Jud. Prahova,        identificat cu C.I. seria PH, nr. 107626, eliberată de    J35/2609/2005, cod unic de înregistrare 17854016,
înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr.     Poliția oraș Băicoi la data de 30.06.1999 în calitate de   care a fost înregistrat sub nr. 15659 din 07.05.2007.
J29/844/2007, constituită în baza actului constitutiv am   asociați ai S.C. “SAMRI-MAR” S.R.L. cu sediul în com.       (5/36574)
                               Scorțeni, sat Mislea, nr. 34, jud. Prahova, înmatriculată
hotărât:
                               la O.R.C. Prahova sub nr. J 29/ 785 /19.04.2004, având
  Se înființează punct de lucru în Ploiești, Str.      CUI 16345286, am hotărât:                        Societatea Comercială
Mărășești, nr. 200, Jud. Prahova.                Art.1. Se radiază punctul de lucru din Mun.            SARUTUL LUI BAHUS COM - S.R.L.
  Restul clauzelor din actul constitutiv rămân        Câmpina, str. 1 Mai nr. 15, jud. Prahova.
                                 Art.2. Se înființează două puncte de lucru: în com.                HOTĂRÂRE
neschimbate. Prezenta hotărâre face parte integrantă
                               Brebu, str. Principală, nr. 44, jud. Prahova, și în Mun.     A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
din acesta.
                               Câmpina, bld. Carol I nr. 42, bl.12D1, parter, jud.
  Tehnoredactat la Compartimentul de Asistență din                                       Subsemnații VOICILA ELENA LAURA, cetățean
                               Prahova.
cadrul Camerei de Comerț și Industrie Prahova în cinci                                   român, născută la 24.11.1979 în Mun. Ploiești, jud.
                                 Prezentul înscris face parte integrată din Actul
                                                              Prahova, domiciliată în Mun. Ploiești, Str. Bahluiului nr.
exemplare, din care patru s-au înmânat părților.       Constitutiv al societății pe care îi completează în mod
                                                              13, Bl. 154A, Sc. B, Ap. 25, Jud. Prahova, CNP
  (1/36570)                         corespunzător.
                                                              2791124293172, identificată prin C.I. seria PH nr.
                                 Tehnoredactat de părți, astăzi, 01.03.2007, într-un
                                                              167116/09.06.2000 eliberată de Pol. Mun. Ploiești, și
                               număr de 5 (cinci) exemplare.
                                                              PETRE CRISTIAN, cetățean român, născut la data de
        Societatea Comercială               (3/36572)
                                                              30.05.1957, în Mun. Ploiești, jud. Prahova, domiciliat în
        AGROTEHNIK - S.R.L.                                             Mun. Ploiești, Str. Democrației nr. 91, Bl. 4, Sc. B, Et. 1,
                                       Societatea Comercială             Ap. 19, Jud. Prahova, CNP 1570530293110 identificat
           NOTIFICARE                                               prin C.I. seria PH nr. 091734/15.04.1999 eliberată de
                                       MIRAJ VIO - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă                                       Pol. Mun. Ploiești, în calitate de asociați ai S.C.
                                        HOTĂRÂRE A.G.A.               „SARUTUL LUI BAHUS COM“ S.R.L. cu sediul în Mun.
Tribunalul Timiș notifică, în conformitate cu prevederile
                                                              Ploiești, Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 12, Bl. 89,
art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu            NR. 2 /18.04.2007              Sc. A, Ap. 2, Jud. Prahova, cu număr de ordine la
modificările și completările ulterioare, depunerea        Subsemnații Balaș Ștefan și Balaș Viorica, asociați    Registrul Comerțului Prahova J29/584/1996, CUI
textului actualizat al actului constitutiv al societății   ai S.C. MIRAJ VIO S.R.L., cu sediul social în Periam,     8362448, de comun acord, am hotărât următoarele:
comerciale AGROTEHNIK S.R.L., cu sediul în Județul      J35/2609/09.05.2005, cod unic de înregistrare          Eu, VOICILA ELENA LAURA, declar că mă retrag
Timiș, Municipiul Timișoara, Str. Samuil Sagovici nr. 32,   17854016,                           din societate și cesionez întreg aportul meu la capitalul
                                 prin prezenta am hotărât:                 social, respectiv cele 19 părți sociale în valoare
înregistrată sub nr. J35/1078/2004, cod unic de
                                 1. Schimbarea sediului social de la adresa actuală la   nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 190 lei,
înregistrare 16333710, care a fost înregistrat sub nr.    adresa: Periam, nr. 695.                   reprezentând 95% din capitalul social, domnului
15655 din 07.05.2007.                      Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân       FLOREA CORNEL, cetățean român, născut la data de
  (2/36571)                         neschimbate.                         01.03.1961 în Mun. Ploiești, Jud. Prahova, domiciliat în
  2                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2994/31.X.2007
Mun. Ploiești, Ale. Aeroportului nr. 1, Bl. 122 E, Sc. B,   26.12.1963, cetățean român, cu domiciliul în București,     din capitalul social. Cererile se înaintează
Et. 4, Ap. 29, Jud. Prahova, CNP 1610301293117,        str. Dr. Felix, nr. 41, bl. C2, sc. 4, et. 2, ap. 108, sector  administratorului, în cel mult 15 zile de la publicarea
identificat prin C.I. seria PH nr. 453927/15.03.2004      1, România, acționar persoană fizică;              convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la
eliberată de Pol. Mun. Ploiești. Declar că am primit de      EBEL MARINA, CNP 2681026354791, născută în         cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe
la cesionar contravaloarea părților sociale cesionate,     loc.Timișoara, jud.Timiș, la data de 26.10.1968,        ordinea de zi figurează numirea administratorilor, și
astăzi, data semnării prezentului act și nu mai am nicio    cetățean român, cu domiciliul în Timișoara, Str.        acționarii doresc să formuleze propuneri de
pretenție față de societate sau față de asociații săi.     Adolescenței nr. 2, et. 4, ap. 18, jud. Timiș, România,     candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire
  Eu, FLOREA CORNEL, declar că primesc cesiunea       acționar persoană fizică.”                   la numele, localitatea de domiciliu și calificarea
făcută prin prezentul act de către doamna VOICILA         II. Ca urmare a cesiunii acțiunilor deținute de către    profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile
ELENA LAURA, am achitat acesteia contravaloarea        Petru Simion și Ambrus Mariana către Moica Ioan, art.      respective. Ordinea de zi completată cu punctele
părților sociale cesionate astăzi, data semnării        11 se modifică în sensul următor:                propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie
prezentului act și am luat cunoștință de situația         Capitalul social este de 90.000 lei, împărțit în 200    publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege
financiar-contabilă a societății, respectiv bilanțul      acțiuni la purtător, cu o valoare de 450 lei/acțiune.      și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării
societății.                            Capitalul social este subscris și vărsat în totalitate   generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării
  Ca urmare a încheierii prezentului act, societatea     de către acționari, membrii fondatori, după cum         generale, la data menționată în convocatorul inițial.
comercială va funcționa cu doi asociați, respectiv       urmează:                              Administratorul va stabili o dată de referință pentru
PETRE CRISTIAN și FLOREA CORNEL. În urma              - MOICA IOAN deține 196 acțiuni cu o valoare totală     acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în
cesiunii, capitalul social de 200 lei este divizat în 10    de 88.200 lei, reprezentând 98 % din capitalul social;     cadrul adunării generale, dată ce va rămâne valabilă și
părți sociale a 10 lei fiecare și aparține celor doi        - NICHITA CRISTIAN DORIN deține 2 acțiuni cu o       în cazul în care adunarea generală este convocată din
asociați astfel:                        valoare totală de 900 lei, reprezentând 1 % din         nou din cauza neîntrunirii cvorumului. Data de referință
  - PETRE CRISTIAN - 10 lei, reprezentând o parte      capitalul social;                        astfel stabilită va fi ulterioară publicării convocatorului
socială, respectiv 5% din capitalul social, și           - EBEL MARINA deține 2 acțiuni cu o valoare totală     și nu va depăși 60 de zile înainte de data la care
  - FLOREA CORNEL - 190 lei, reprezentând 19 părți      de 900 lei, reprezentând 1 % din capitalul social.       adunarea generală este convocată pentru prima oară.
sociale a 10 lei fiecare, respectiv 95% din capitalul       III. Se modifică art. 30, în sensul:              VIII. Se modifică art. 35, în sensul:
social.                              Pentru validarea deliberărilor adunării generale        Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore
  Beneficiile și pierderile societății aparțin asociaților  odinare este necesară prezența acționarilor           înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul
proporțional cu cota de participare la capitalul social    reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de      constitutiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului
vărsat. Conducerea, administrarea și reprezentarea       drepturi de vot, hotărârile urmând a fi luate de către     dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi
societății se vor face în continuare de către asociatul    acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul     reținute de societate, facându-se mențiune despre
PETRE CRISTIAN (care a fost administrator al          social reprezentat în adunare.
                                                                aceasta în procesul-verbal. Administrație, directorii, ori
societății și până la această dată).                Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din
                                                                funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari,
  Restul clauzelor actului constitutiv al societății,    cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus,
                                                                sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul
rămân neschimbate. Tehnoredactat și întocmit de părți     adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate
                                                                acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. Dreptul
pe o pagina, prezentat în patru exemplare.           să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a
                                                                de vot nu poate fi cedat.
  19.04.2007.                        celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit,
                                                                  IX. Se modifică art. 39, în sensul:
   (6/36575)                        luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
                                                                  Adunările generale sunt conduse de administrator.
                                  Pentru adunarea generală întrunită la a doua
                                                                Președintele adunării generale care conduce lucrările
                                convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un
      Societatea Comercială                                               va desemna un secretar, care va verifica lista de
                                cvorum minim sau o majoritate mai ridicată.
     AMC LIGHTING GROUP - S.R.L.                                              prezență a acționarilor, arătând capitalul pe care îl
                                  IV. Se modifică art. 31, în sensul:
                                                                reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de
                                  Adunările extraordinare se întrunesc ori de câte ori
           NOTIFICARE                                                secretarul tehnic pentru constatarea numărului
                                este nevoie a se lua hotărâri cu privire la:
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă                                        acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților
                                  - schimbarea formei juridice a societății;
Tribunalul Mureș notifică, în conformitate cu                                         pentru ținerea adunării, după care se va trece la
                                  - mărire, reducere sau întregire a capitalului social;
prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,                                      ordinea de zi.
                                  - schimbarea obiectului de activitate;
republicată, cu modificările și completările ulterioare,                                      X. Se modifică art. 40, în sensul:
                                  - mutarea sediului social;
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al                                      Un proces-verbal semnat de administrator și de
                                  - fuziunea cu alte societăți;
Societății Comerciale AMC LIGHTING GROUP S.R.L.,                                        secretar va constata îndeplinirea formalităților de
                                  - dizolvarea anticipată a societății;
cu sediul în MUNICIPIUL SIGHIȘOARA, județ Mureș,                                        convocare, data și locul adunării, acționarii prezenți,
                                  - conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
Str. TRAIAN, nr. 11, înregistrată sub nr. J26/737/2005,                                    numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile
                                  - modificarea actului constitutiv al societății;
cod unic de înregistrare 15321246, care a fost                                         luate, iar la cererea acționarilor declarațiile făcute de ei
                                  - orice altă hotărâre pentru care este cerută
înregistrat sub nr. 11131 din 29.03.2007.           aprobarea adunării extraordinare și pentru care nu s-a     în ședințe. Acest proces-verbal se va trece în registrul
   (7/36576)                         acordat competența administratorului.              al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale.
                                  V. Se modifică art. 32, în sensul:               XI. Se modifică art. 41, în sensul:
                                  Pentru validarea deliberărilor adunării             Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis,
        Societatea Comercială                                              votul secret fiind obligatoriu pentru alegerea și
                                extraordinare, la prima convocare este necesară
         ROMETRA - S.A.                                                revocarea administratorului și a cenzorilor, precum și
                                prezența acționarilor reprezentând o pătrime din
                                numărul total de drepturi de vot, iar la convocările      pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea
            HOTĂRÂRE
                                următoare, prezența acționarilor reprezentând cel        administratorilor. Ele se depun în termen de 15 zile la
 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE              puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.      Registrul Comerțului pentru a fi menționate în extras în
  A ACȚIONARILOR S.C. ROMETRA S.A.              Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute     registru și publicate în Monitorul Oficial, ele nu vor fi
     DIN 28.04.2007 ORA 9.00               de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de       executate mai înainte de ducerea la îndeplinire a
   Art. 1 Se aprobă modificarea actului constitutiv al    modificare a obiectului principal de activitate al       acestor formalități.
societății, constând în încadrarea în prevederile Legii    societății, de reducere sau majorare a capitalului         XII. Se modifică art. 42, în sensul:
nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,    social, de schimbare a formei juridice, de fuziune,         Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile
ca urmare a modificărilor aduse prin Legea 441/2006,      divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o        adunării generale privitoare la schimbarea obiectului
după cum urmează:                       majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot,   principal, la mutarea sediului, la forma societății,
  I. Ca urmare a cesiunii acțiunilor deținute de către    deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.        fuziunea sau divizarea societății, au dreptul de a se
Petru Simion și Ambrus Mariana către Moica Ioan, se        VI. Se modifică art. 33, în sensul:             retrage din societate și de a obține plata acțiunilor pe
modifică structura acționariatului, în sensul următor:       Adunările generale se convocă de către           care le posedă. Prețul plătit de societate pentru
  „Acționari, denumiți în continuare membrii fondatori,   administratori cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii   acțiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi
sunt:                             lor. Convocarea adunării generale va fi publicată în      stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare
  MOICA IOAN, CNP 1540101354852, născut în          Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul   medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode
orașul Oțelul Roșu, jud. Caraș-Severin, la data de       dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care   de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data
01.01.1954, cetățean român, cu domiciliul în          se află sediul societății.                   evaluării. Expertul este numit de judecătorul delegat.
Timișoara, str. Mureș nr. 131A, jud. Timiș, România,        VII. Se modifică art. 34, în sensul:              XIII. Se revocă mandatul administratorilor Petru
acționar persoană fizică;                     Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte      Simion și Ambruș Marioara. Ca urmare se modifica
  NICHITA CRISTIAN DORIN, CNP 1631226400105,         pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari,         VIII. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, în sensul
născut în loc. Vulcan, jud. Hunedoara, la data de       reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 %      următor: ADMINISTRATORUL:
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2994/31.X.2007                                      3
  Societatea este administrată de un Administrator        - aprobă înregistrarea de pierderi a debitelor pentru      Cenzorii pot fi acționari, cu excepția cenzorului
din rândul acționarilor.                    care s-au epuizat toate căile de recuperare;          expert contabil sau contabil autorizat, care poate fi terț
  Numirea și înlocuirea administratorului precum și       - dacă administratorul constată că, în urma unor      ce exercită profesia individual ori în forme asociative.
fixarea salariilor se va face exclusiv de către adunarea    pierderi stabilite prin situațiile financiare anuale        Se numesc pe o perioadă de 3 ani următorii cenzori:
generală. Mandatul administratorului va fi de 4 (patru)     aprobate conform legii, activul net al societății,         - VIT DOREL, cetățean român, domiciliat în sat
ani, el putând fi reales pe noi perioade similare.       determinat ca diferență între totalul activelor și totalul   Dumbrăvița (com. Dumbrăvița), str.Tudor Vladimirescu
Administratorul trebuie sa încheie o asigurare pentru      datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de       nr. 214, jud.Timiș, expert contabil;
răspundere profesională.                    jumătate din valoarea capitalului social subscris, va       - AMBRUȘ MARIOARA, cetățean român,
  Administratorul societății este dl. Moica Ioan, născut   convoca de îndată adunarea generală extraordinară       domiciliată în Timișoara, str. Martir Constantin Radu nr.
în orașul Oțelul Roșu, jud. Caraș-Severin, la data de      pentru a decide dacă societatea trebuie să fie         4, jud. Timiș;
01.01.1954, CNP 1540101354852, cetățean român, cu        dizolvată.                             - CIURA ANGELA, cetățean român, domiciliată în
domiciliul în Timișoara, str. Mureș nr. 131 A, jud. Timiș,     Administratorul se întrunește la sediul societății, cel   Timișoara, Aleea Rachetei nr. 27, bl. 93, sc. B, et. 3, ap.
România, acționar persoană fizică.               puțin o dată la 3 luni. La ședință pot fi convocați și     7, jud. Timiș.
  Administratorul este investit cu cele mai ample       cenzorii.                             Se numesc următorii cenzori supleanți:
puteri și poate lua decizii în toate domeniile de         Hotărârile administratorului se consemnează într-un       - POȘTIN GEORGETA, cetățean român, domiciliată
activitate, când acestea sunt oportune, necesare        proces verbal semnat                      în Timișoara, Aleea Cristalului nr. 16, bl. 77, sc. B, ap.
atingerii scopului societății și nu sunt de competența       Administratorul este răspunzător față de societate,     5, jud. Timiș;
adunării generale în conformitate cu prevederile legale     pentru:                              - PĂTRUȚESCU GEORGE, cetățean român,
și ale prezentului act constitutiv.                - realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;     domiciliat în Timișoara, str. Hărniciei nr. 4, sc. B, ap. 8,
  Administratorul este investit să ia hotărâri cu privire    - existența reală a dividendelor plătite;          jud.Timiș;
la:                                - existența registrelor cerute de lege și corecta lor      - POPA LILIANA, cetățean român, domiciliată în
  - mutarea sediului societății;               ținere;                            Timișoara, str. Mureș nr. 42, jud. Timiș.
  - schimbarea obiectului de activitate al societății;      - exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale;      Cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea
  - majorarea capitalului social;                - stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și   societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal
  - reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin  actul constitutiv al societății le impun.           întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea
emisiune de noi acțiuni;                      Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru       din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea
  - conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă.    omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut   elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor
  Numai adunarea generală poate retrage o parte din      să se constate, în registrul deciziilor consiliului de     stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor
puterile cu care este investit administratorul.                                        financiare.
                                administrație, împotriva lor și au înștiințat despre
  Administratorul poate să încheie acte juridice prin                                      Despre toate acestea, precum și asupra
                                acestea, în scris, pe cenzori.
care să dobândească, să înstrăineze, să schimbe sau                                      propunerilor pe care le vor considera necesare cu
                                  Administratorul care are într-o anumită operație
să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul                                     privire la situațiile financiare și repartizarea profitului,
                                direct sau indirect interese contrare intereselor
societății, a căror valoare depășește jumătate din                                       cenzorii vor prezenta adunării generale un raport
                                societății, trebuie să înștiințeze de acestea pe ceilalți
valoarea contabilă a activelor societății la data                                       amănunțit.
                                administratori și pe cenzori și să nu ia parte la nici o
încheierii actului juridic, ratificarea acțiunilor respective                                   Adunarea generală nu va putea aproba situațiile
                                deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași
urmând a se face la prima adunare generală.                                          financiare dacă acestea nu sunt însoțite de raportul
                                obligație o are administratorul care, într-o anumită
  Atribuțiile administratorului sunt următoarele:                                      cenzorilor.
                                operațiune, știe că sunt interesate soția, rudele sau
  - stabilește schema de organizare, numărul de                                         Cenzorii vor aduce la cunoștință membrilor
                                afinii săi, până la gradul al patrulea, inclusiv.
salariați și retribuția acestora în cadrul bugetului de                                    administratorului neregulile în administrație și
                                  XIV. Se modifică CAP IX. COMITETUL DE
venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală,                                      încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului
                                DIRECȚIE ȘI CONDUCEREA OPERATIVĂ, în sensul:
precum și regulamentul de ordine interioară a                                         constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai
                                  CONDUCEREA OPERATIVĂ:
societății;                                                          importante le vor aduce la cunoștință adunării
                                  Administratorul răspunde față de societate pentru
  - angajarea personalului societății și desfacerea                                     generale.
                                actele îndeplinite de personalul încadrat, când dauna
contractului de muncă, se face de către administrator                                       XVI. Se modifică CAP. EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI
                                nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea
sau de împuternicitul său;                                                   BILANȚUL, în sensul:
                                impusă de îndatoririle funcției.
  - stabilește regimul semnăturilor și al împuternicirilor                                    Exercițiul financiar al societății începe la 1 ianuarie
                                  Activitatea curentă a societății este încredințată
din cadrul societății;                                                     și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.
                                administratorului, care trebuie să țină un registru al
  - aprobă operațiunile de încasări și plăți precum și                                      Societatea își va organiza evidența contabilă potrivit
                                ședinței și deliberărilor.
încheierea sau rezilierea contractelor cu terții;                                       cerințelor legislației române în vigoare.
                                  Societatea va fi reprezentată în fața autorităților și în
  - hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi                                     Situațiile financiare anuale se vor întocmi în
bancare pe termen lung, stabilește competențele și       relațiile cu terții, de administrator.             condițiile prevăzute de lege și vor fi verificate potrivit
nivelul de contractare a împrumuturilor bancare,          Acțiunea de răspundere contra fondatorilor,         legii. Din profitul societății se va prelua, în fiecare an,
creditelor comerciale și garanțiile lor, aprobă orice      administratorilor, cenzorilor aparține adunării generale,   cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezerva, până
credite financiare acordate de societate;            care va decide în astfel de cazuri, potrivit art. 30 din    ce acesta va atinge minimum a cincea parte din
  - întocmește proiectul programului de activitate și al   prezentul act constitutiv. Adunarea va desemna cu       capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după
bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contul de     aceeași majoritate de voturi, persoana care va exercita    constituire, s-a micșorat din orice cauza, va fi
profit și pierdere, precum și raportul asupra activității    acțiunea în justiție.                     completat.
societății pe care le prezintă spre aprobare adunării       Dacă adunarea generală decide să pornească           Situațiile financiare împreună cu raportul
generale;                            acțiunea în răspundere contra administratorului,        administratorului și raportul cenzorilor, vor rămâne
  - întocmește propuneri pentru distribuirea         mandatul acestuia încetează de drept și adunarea va      depuse, în copie, la sediul societății, în cele 15 zile care
beneficiului brut, pe care le prezintă spre aprobare      proceda la înlocuirea lui.                   preced ședința adunării generale, pentru a fi consultate
adunării generale;                         XV. Se revocă mandatul cenzorului Andron Liviu și      de acționari.
  - aprobă prețurile, tarifele și nivelul comisioanelor pe  se numește în locul acestuia cenzor Ambrus Mariana,        Situațiile financiare nu vor fi acceptate ca având
care le practică societatea în activitatea sa;         pe o perioadă de 3 ani. Se numesc cenzori supleanți      valabilitate legală de către autoritățile în drept, fără a fi
  - numește și revoacă oricând conducerea operativă,     POSTIN GEORGETA, PATRUTESCU GEORGE și             fost verificate și semnate de cenzori.
și le stabilește atribuțiile și limitele puterilor lor;     POPA LILIANA.                           Administratorul este obligat ca, în termen de 15 zile
  - propune adunării generale înființarea și           Astfel, se modifică CAP. IX. COMISIA DE           de la data adunării generale, să depună la registrul
desfințarea de sucursale, agenții sau reprezentanțe, în     CENZORI, în sensul următor:                  comerțului copii pe suport hârtie și în formă electronică
țară și străinătate și aprobă regulamentul de           Societatea va avea 3 cenzori și tot atâția supleanți,    sau numai în formă electronică, având atașată o
funcționare a acestora;                     majoritatea lor trebuind să fie cetățeni români. Cenzorii   semnătura electronică extinsă, ale situațiilor financiare
  - aprobă participarea societății cu capital în lei sau în  se aleg la început de adunarea constitutivă pe o durată    anuale, însoțite de raportul lor, raportul cenzorilor,
valută la constituirea în țară și în străinătate la societăți  de trei ani și pot fi realeși.                 precum și de procesul-verbal al adunării generale.
de producție, comerciale, turism, transport, asigurări       Cenzorii trebuie să-și exercite personal mandatul        Aprobarea situațiilor financiare de către adunarea
etc., prin cumpărarea de acțiuni sau părți sociale ale     lor. Cel puțin unul dintre ei trebuie să fie contabil     generală, nu împiedică exercitarea acțiunii de
acestora;                            autorizat în condițiile legii sau expert contabil.       răspundere împotriva administratorilor sau cenzorilor.
  - numește conducerea operativă a societății,          Numirea și revocarea cenzorilor se face numai de        XVII. Se modifică art. 78, în sensul:
precum și pe directorii de sucursală, reprezentanțe și     către adunarea generală, cu votul cerut de adunările        În baza hotărârii adunării generale, profitul net se va
agenții;                            extraordinare.                         putea distribui acționarilor societății ca dividende,
  4                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2994/31.X.2007
proporțional cu cota lor de participare la capitalul        Hotărârea, luată în unanimitate, este următoarea             Societatea Comercială
social.                              „Art. 1 Se hotărăște închiderea punctului de lucru           LYSAROM IMPEX - S.R.L.
  XVIII. Se modifică art. 79, în sensul:           din Râmnicu Vâlcea de la adresa Râmnicu Vâlcea, Str
  Plata dividendelor se va face în lei, în funcție de                                               HOTĂRÂRE
                                Gen Magheru, nr. 25, cam 94, Jud Vâlcea, cod poștal
rezultatele la bilanț și potrivit legii. Plata se va efectua
                                241034, România.                         A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
în cel mult 6 luni de la aprobarea bilanțului de către
                                  Art. 2 Se hotărăște deschiderea unui nou punct de          DIN DATA DE 10.04.2007.
adunarea generală.
  Art. 2. Se împuternicește d-l Moica Ioan, de a       lucru în Râmnicu Vâlcea, pentru o perioadă de un an,        Subsemnații RUSU ADRIANA, cetățean român,
semna actul adițional de modificare a actului constitutiv    cuprinsă între data de 1 aprilie 2007 și 1 aprilie 2008,   născută la data de 16.11.1967 în Sighișoara, jud.
al societății și actul constitutiv actualizat și de a întocmi  la următoarea adresă: Râmnicu Vâlcea, Str Calea lui      Mureș, domiciliată în Sighișoara, str. Octavian Goga,
toate formalitățile legale de publicare și înregistrare a    Traian, nr. 155, bl. 3, sc. A, ap. 1, parter, Jud. Vâlcea   nr. 14, sc. 2, ap. 5, jud. Mureș, posesoare al C.I. seria
acestora.                                                           MS nr. 053705/2000, având CNP nr. 2671116263493,
                                  Art. 3 Potrivit contractului de locațiune încheiat la
  Art. 3. Se împuternicește d-nul Ciovică Cosmin                                      eliberat de Pol. Mun. Sighișoara, și TITEIU NICOLAE,
                                data de 30 martie 2007 între Express Finance și
Ștefăniță, identificat cu C.I. seria TM nr. 371874                                      cetățean român, născut la data de 30.08.1961 în
                                proprietarul imobilului reprezentând noul sediu al      Sighișoara, jud. Mureș, domiciliat în Sighișoara, Str.
eliberată la data de 12.12.2003 de Poliția Timișoara,
domiciliat în Timișoara, B-dul C.D. Loga nr. 16, ap. 1,     punctului de lucru, bunul imobil închiriat, ce face      Cositorarilor, nr. 9, jud. Mureș, posesor al C.I. seria MS
să întocmească actul adițional modificator al actelor      obiectul contractului de locațiune constă în “suprafața    nr. 071525/2001, având CNP nr. 1610830263491,
constitutive ale societății și să reprezinte societatea în   de 21,53 mp din imobilul situat în Municipiul Rm.       eliberată de Pol.Mun. Sighișoara, în calitate de asociați
fața notarului public, a judecătorului delegat la Oficiul    Vâlcea, Str. Calea lui Traian nr. 155, bl. 3, sc. A, ap. 1,  în S.C. “LYSAROM IMPEX” S.R.L., cu sediul în
Registrul Comerțului Timiș, în vederea înregistrării      parter, jud. Vâlcea, în suprafață totală de 77,61 mp,     Sighișoara, str.Octavian Goga, nr. 11, ap. 5, jud.
prezentei și a actului adițional modificator, al actului                                   Mureș, întruniți azi, 10.04.2007 în adunarea generală a
                                înscris în CF nr. 22605, nr. cadastral 4221/1;1, Rm
constitutiv actualizat, precum și să renunțe pentru și în                                   asociaților, în unanimitate am adoptat următoarele
                                Vâlcea, situată către strada Argeș, reprezentând o
numele acționarilor la exercitarea căii de atac a                                       hotărâri:
                                cameră (încăperea nr. 9) și balcon 1 din schița
recursului împotriva încheierii judecătorului delegat                                       1. Se face o majorare a capitalului social, de la 200
privind modificările actelor constitutive ale societății    anexată.“                           lei, la 20.200 lei, ca urmare a depunerii la bancă în
efectuate prin actul adițional.                  Art. 4 Noul punct de lucru al Express Finance din     contul societății, în numerar, cu chitanțele nr.
  Hotărârea a fost aprobată cu 100% din voturile       Râmnicu Vâlcea va desfășura activitățile descrise în     0704101240310000 și nr. 0704101242540001, din
acționarilor prezenți reprezentând 99% din capitalul      actul constitutiv cumulat și actualizat al societății, după  data de 10.04.2007, a sumei cumulate de 20.000 lei.
social cu drept de vot.                     cum urmează: activitatea principală va consta în cod       2. Capitalul social majorat, în valoare totală de
   (8/36577)                                                        20.200 lei, se compune din 2.020 părți sociale a 10 lei
                                CAEN 6522 - alte activități de creditare (acordarea de
                                                               fiecare.
                                micro-credite), iar activitatea secundară va consta în:
                                                                 3. Aportul asociaților la capitalul social va fi
      Societatea Comercială                cod CAEN 6522 - alte activități de creditare a)
                                                               următorul:
    SARUTUL LUI BAHUS COM - S.R.L.              acordarea de credite de consum, b) acordarea de          - RUSU ADRIANA -10.100 lei = 1.010 părți
                                credite imobiliare și cod CAEN 6713 - activități auxiliare  sociale/10 lei = 50%;
           NOTIFICARE
                                intermedierilor financiare (cu excepția caselor de        -TITEIU NICOLAE -10.100 lei = 1.010 părți
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă         asigurări și de pensii)                    sociale/10 lei = 50%.
Tribunalul Prahova notifică, în conformitate cu                                          4. Ca urmare a modificărilor prevăzute mai sus, se
                                  Art. 5 Membrii consiliului de administrație o
prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,                                     va întocmi un nou act constitutiv, cu situația la zi a
                                împuternicesc pe Dna Silke Maria Mueffelmann,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,                                   societății.
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     cetățean german, născută la data de 14 februarie 1961
                                                                 Încheiat și tehnoredactat în 5 exemplare originale, la
Societății Comerciale SARUTUL LUI BAHUS COM           în Verden (Aller), Germania, posesoare a pașaportului
                                                               sediul societății azi, 10.04.2007.
S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL PLOIEȘTI, județ         german nr. 3215013290, în calitate de director general
                                                                  (13/36582)
Prahova, Str. G-ral EREMIA GRIGORESCU, nr. 12, bloc       al societății, să îndeplinească toate formalitățile
89, scara A, ap. 2, înregistrată sub nr. J29/584/1996,     necesare, în vederea înregistrării și publicării prezentei
cod unic de înregistrare 8362448, care a fost          hotărâri la Registrul Comerțului.”                     Societatea Comercială
înregistrat sub nr. 26607 din 19.04.2007.                                                TODOR ELECTRICS - S.R.L.
                                  (11/36580)
  (9/36578)
                                                                          HOTARARE

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială              A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
         ROMETRA - S.A.                        SILVA DAN 96 IMPEX - S.R.L.                 A ASOCIAȚILOR
                                                                      DIN 07.05.2007
           NOTIFICARE                           HOTĂRÂRE                  Subsemnații:
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă                                         1. TODOR ADRIAN, cetățean român, domiciliat în
                                         A ASOCIATULUI UNIC
Tribunalul Timiș notifică, în conformitate cu prevederile                                   Timișoara, strada Islaz nr. 37, identificat cu C.I. seria
art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu      Subsemnatul STAMA CRISTIAN cetățean român,        TM nr. 177596 eliberată de Poliția Timișoara la data de
modificările și completările ulterioare, depunerea       domiciliat în Com. Varbilau, sat Livadea, nr. 66, jud.    18.01.2001, CNP 1661208354728, și
textului actualizat al actului constitutiv al Societății    Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 125913         2. TODOR SELESTINA FELICIA, cetățean român,
Comerciale ROMETRA S.A., cu sediul în Județul Timiș,      eliberată de Pol. Slănic la data de 13.10.1999, în      domiciliată în Timișoara, Strada Stelelor nr. 5, sc. B, ap.
Municipiul Timișoara, Calea Buziașului nr. 26,         calitate de asociat unic al S.C. “SILVA DAN 96 IMPEX”     12, identificată cu C.I. seria TM nr. 356416 eliberată de
înregistrată sub nr. J35/343/2004, cod unic de                                        Poliția Timișoara la data de 01.10.2003, CNP
                                S.R.L., cu sediul în Com. Varbilau, sat Livadea, nr.
înregistrare 16146143, care a fost înregistrat sub nr.                                    2691222354796,
                                239B, Jud. Prahova, înmatriculată la Registrul
15662 din 07.05.2007.                                                      în calitate de asociați ai societății S.C. TODOR
   (10/36579)                         Comerțului Prahova sub nr. J29/830/1996, CUI
                                                               ELECTRICS S.R.L., constituiți în adunarea generală
                                8556258, constituită în baza statutului societății, cu
                                                               extraordinară convocată în conformitate cu prevederile
                                modificările și completările ulterioare, am hotărât sa    ART. 113 din Legea 31/1990 - legea societăților
      Societatea Comercială
                                aduc următoarele completări actului constitutiv al      comerciale,
      EXPRESS FINANCE
                                societății:                           am hotărât și votat cu unanimitate de voturi
 INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A.
                                  Se completează obiectul de activitate cu 5530       următoarele:
         HOTĂRÂREA NR 28                Restaurante; 5540 Baruri.                    Art. 1.
                                  Restul clauzelor din statutul societății rămân        TODOR ADRIAN cesionează 8.900 părți sociale
A ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE                                            către TODOR SELESTINA FELICIA.
                                neschimbate. Prezenta hotărâre face parte integrantă
    DIN DATA DE 23 APRILIE 2007                                                Art. 2.
                                din acesta și a fost redactată astăzi, 30.03.2007,
  Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi a ședinței                                    În urma cesionării:
                                într-un număr de 5 exemplare, în cadrul Comp. de         TODOR SELESTINA FELICIA va deține 9.000 părți
consiliului de administrație al S.C. “EXPRESS
FINANCE - INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ”           Asistență al Registrului Comerțului Prahova, din care     sociale în valoare totală de 90.000 RON, cu o valoare
S.A. („Express Finance”) din data de 23 aprilie 2007:      doua s-au înmânat părților.                  nominală de 10 RON/fiecare, reprezentând 90 % din
  “Schimbarea punctului de lucru din Râmnicu Vâlcea“        (12/36581)                        total capital subscris și vărsat al societății.
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2994/31.X.2007                                    5
  TODOR ADRIAN va deține 1.000 părți sociale în               Societatea Comercială                     Societatea Comercială
valoare totală de 10.000 RON, cu o valoare nominală             LYSAROM IMPEX - S.R.L.                      NONALD’S - S.R.L.
de 10 RON / fiecare, reprezentând 10 % din total
                                          NOTIFICARE                           NOTIFICARE
capital subscris și vărsat al societății.
  ART.3. Toate celelalte clauze rămân neschimbate.       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                               Tribunalul Mureș notifică, în conformitate cu          Tribunalul Timiș notifică, în conformitate cu prevederile
  (14/36583)
                                                               art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
                                                               modificările și completările ulterioare, depunerea
                               republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                                               textului actualizat al actului constitutiv al Societății
        Societatea Comercială            depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                                                               Comerciale NONALD’S S.R.L., cu sediul în Județul
      SILVA DAN 96 IMPEX - S.R.L.            Societății Comerciale LYSAROM IMPEX S.R.L., cu         Timiș, Costeiu, Com. Costeiu, înregistrată sub nr.
                               sediul în MUNICIPIUL SIGHIȘOARA, județ Mureș, Str.       J35/1705/2003, cod unic de înregistrare 15618876,
           NOTIFICARE
                               OCTAVIAN GOGA, nr. 11, ap. 5, înregistrată sub nr.       care a fost înregistrat sub nr. 15709 din 07.05.2007.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă        J26/237/2005, cod unic de înregistrare 17225385, care        (21/36590)
Tribunalul Prahova notifică, în conformitate cu       a fost înregistrat sub nr. 12860 din 11.04.2007.
prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,       (18/36587)
republicată, cu modificările și completările ulterioare,                                          Societatea Comercială
                                                                       SOFIGED - S.R.L.
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
Societății Comerciale SILVA DAN 96 IMPEX S.R.L., cu             Societatea Comercială
                                                                          NOTIFICARE
                                        NONALD’S - S.R.L.
sediul în VĂRBILĂU, județ Prahova, Sat LIVADEA, nr.
                                                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
239 B, înregistrată sub nr. J29/830/1996, cod unic de                                    Tribunalul Prahova notifică, în conformitate cu
                                    HOTĂRÂREA NR. 1/02.05.2007
înregistrare 8556258, care a fost înregistrat sub nr.                                    prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
                                Adunarea Generală a Asociaților întrunită la data de
27215 din 23.04.2007.                                                    republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                               02.05.2007 prezent fiind asociații Olariu Ștefănel și
  (15/36584)                                                        depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                               Olariu Maria-Minerva, în unanimitate am hotărât
                                                               Societății Comerciale SOFIGED S.R.L., cu sediul în
                               următoarele:                          SAT BUCOV, COMUNA BUCOV, județ Prahova,
        Societatea Comercială              HOTĂRÂRE                           tarlaua 91, parcela Cc 4093, înregistrată sub nr.
       TODOR ELECTRICS - S.R.L.             1. Se prelungește mandatul administratorului Olariu     J29/1721/2003, cod unic de înregistrare 10724124,
                               Ștefănel pe perioadă nelimitată.                care a fost înregistrat sub nr. 26146 din 18.04.2007.
           NOTIFICARE                Rămân nemodificate celelalte prevederi ale actului        (22/36591)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă        constitutiv.
Tribunalul Timiș notifică, în conformitate cu prevederile    (19/36588)
                                                                      Societatea Comercială
art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                                           EURODENT - S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea
                                       Societatea Comercială
textului actualizat al actului constitutiv al Societății                                        HOTĂRÂREA NR. 1/30.03.2007
                                        SOFIGED - S.R.L.
Comerciale TODOR ELECTRICS S.R.L., cu sediul în                                           Subsemnata MOLDOVAN ANNAMARIA,
Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Str. Alexandru           HOTĂRÂREA NR. 1/17.04.2007              domiciliată în Tg. Mureș, Str. Prieteniei, nr. 24, ap. 11,
Odobescu nr. 13 Bl. Depozit A2, înregistrată sub nr.                                     jud. Mureș, CNP 2751031080032, având C.I. seria MS
                                 A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              nr. 134772 eliberată de Poliția Tg. Mureș, la data de
J35/728/2001, cod unic de înregistrare 13989509, care
                                                               11.04.2002, în calitate de asociat unic al S.C.
a fost înregistrat sub nr. 15707 din 07.05.2007.
                                Subsemnații DRAGOMIR GHEORGHE, cetățean           EURODENT S.R.L., cu datele de identificare din antet,
  (16/36585)
                                                               emitem prezenta:
                               român, născut la data de 21.05.1964 în com. Izvoarele,
                                                                 HOTĂRÂRE
                               Schiulesti, jud. Prahova, domiciliat în Ploiești, str.
                                                                 1. Asociatul unic MOLDOVAN ANNAMARIA,
        Societatea Comercială            Lupeni, nr. 11, bl. M6, sc. A, et. 1, ap. 4, jud. Prahova,
                                                               cesioneză 2 părți sociale în valoare egală de 10 RON
        SINALI IMPEX - S.R.L.            CNP 1640521293101, identificat cu C.I. seria PH nr.
                                                               fiecare, reprezentând 10 % din capitalul social, către
                               037587 eliberată de Pol. Ploiești la data de 11.06.1998,    MOLDOVAN ANTAL-JANOS, domiciliat în Tg. Mureș,
         HOTĂRÂREA NR. 1              și VASILOIU DOREL-LAURENȚIU, cetățean român,          Str. Prieteniei, nr. 24, ap. 11, jud. Mureș, născut la data
         ASOCIATULUI UNIC              născut la data de 22.07.1968 în Mun. Ploiești, jud.       de 07.11.1968, în Tg. Mureș, CNP 1681107264376,
          DIN 18.04.2007              Prahova, domiciliat în Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 106,    având C.I. seria MS nr. 011536 eliberată de Poliția Tg.
                               bl. 34D, sc. A, et. 1, ap. 7, jud. Prahova, identificat cu   Mureș la data de 31.05.1999.
  Subsemnata SINDRILARU CRISTINA ALINA,
                               C.I. seria PH nr. 457000 eliberată de Pol. Ploiești la       2. Restul prevederilor statutare rămân nemodificate.
cetățean român, născută la data de 31.07.1984 în                                         3. Prezenta hotărâre s-a adoptat conform deciziei
                               data de 29.03.2004, CNP 1680722293104, în calitate
Ploiești, Jud. Prahova, domiciliată în Ploiești, Str. Slt.                                  asociatului unic, precum și în baza dispozițiilor Legii
                               de asociați la S.C. SOFIGED S.R.L., cu sediul social în
Erou Marian Moldoveanu, nr. 4, Bl. 19, Sc. A, Ap. 16,                                    31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările
                               Mun. Ploiești, str. Lupeni, nr. 1, bl. M6, sc. A, ap. 4, jud.
Jud. Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 515865                                    și completările ulterioare și se va depune în termen de
                               Prahova, înmatriculată la Registrul Comerțului
eliberată de Pol. Ploiești la data de 11.12.2004. în                                     15 zile la Registrul Comerțului spre înregistrare.
                               Prahova sub nr. J29/1721/27.10.2003, având CUI
calitate de asociat unic la S.C. „SINALI IMPEX” S.R.L.,                                     Redactat în 4 (patru) exemplare azi, 30.03.2007.
                               10724124, prin prezenta hotărâre am hotărât
                                                                 (23/36592)
cu sediul în Ploiești, Str. Sld. Erou Marian Moldoveanu,   următoarele:
nr. 4, Bl. 19, Sc. A, Et. 3, Ap. 16, Jud. Prahova,       1. Se schimbă sediul societății în: Com. Bucov, sat.
înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr.     Bucov, tarla 91, parcela Cc 4093, jud. Prahova.                Societatea Comercială
J29/l942/2005, constituită în baza actului constitutiv,     2. Se completează obiectul de activitate cu: 2875               SONIA - S.R.L.
am hotărât:                         Fabricarea altor articole din metal, 5187 Comerț cu
  Se înființează un punct de lucru în Ploiești, Șos.                                              HOTĂRÂREA
                               ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comerț și
                                                                       A ASOCIATULUI UNIC
Vestului, nr. 20, Bl. 101, Parter, Jud. Prahova.       transporturi(comert cu produse electrice).
  Restul clauzelor din actul constitutiv rămân                                         Subsemnata DUMITRU FRUSINA, cetățean
                                3.  Se   recodifică   codul   caen   conform
                                                               român, domiciliată în Com. Blejoi, sat Ploiestiori, nr.
neschimbate. Prezenta hotărâre face parte integrantă     nomenclatorului nr. 908/13.12.2002.
                                                               392, jud. Prahova, identificata cu C.I. seria PH nr.
din acesta.                           Restul clauzelor prevăzute în actul constitutiv al
                                                               299381 eliberată de Pol. Ploiești la data de 28.03.2002,
  Tehnoredactat la Compartimentul de Asistență din     societății rămân neschimbate, prezenta hotărâre         în calitate de asociat unic al S.C. “SONIA” SRL, cu
cadrul Camerei de Comerț și Industrie Prahova în cinci    făcând parte integranta din acesta.               sediul în Corm. Blejoi, sat Blejoi, Str. Gării, nr. 1, Jud.
exemplare, din care patru s-au înmânat părților.        Redactat și multiplicat în trei exemplare în data de     Prahova, înmatriculată la Registrul Comerțului
  18.04.2007.                        17.04.2007, reprezentând voința părții.             Prahova sub nr. J 29/1681/1991, CUI 1379310,
  (17/36586)                          (20/36589)                         constituită în baza statutului societății, cu modificările și
  6                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2994/31.X.2007
completările ulterioare, am hotărât să aduc          domiciliată în Ploiești str. Lăutari nr. 30, jud. Prahova,  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 26.03.2007,
următoarele completări actului constitutiv al societății:   pe de altă parte, am hotărât următoarele:           într-un număr de cinci exemplare și conține două
  Se schimba sediul social în Com. Blejoi, sat          Noi, MICU ION, MOTOROIU ELENA-CARMEN,           pagini.
Ploieștiori, nr. 392, jud. Prahova.              ENICA NICULAI, STEFĂNICĂ OLGA- ADRIANA, am             (26/36595)
  Se înființează punct de lucru în Com. Blejoi, sat      hotărât înlocuirea capitalului social ce constituie aport
Blejoi (Zona Gării), Piața Agroalimentară, spațiul nr. 4,   în natură în valoare de 33620, ce constă din Generator
jud. Prahova, valabil până la data de 01.08.2007,       sudură art. nr. 79902916 MEW 3000D, Cablu electrod             Societatea Comercială
având ca activitate comerț.                  35mmp, art.80513510, cablu de masa 35mmp, art.nr.              EURODENT - S.R.L.
  Se înființează punct de lucru în Com. Blejoi, sat      80503510, etuvă uscare art.81795000, cască cu vizor
                                                                         NOTIFICARE
Ploiestiori, nr. 189F, jud. Prahova, valabil pe termen     negru art. 81910010, cablu prelungitor art. nr.
nelimitat, având ca activitate comerț.             80523515, ciocan percutor DELMAG cu motor DIESEL         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
  Restul clauzelor din statutul societății rămân       model D5 CMPL cu declanșator, cute de scule, scule      Tribunalul Mureș notifică, în conformitate cu
neschimbate. Prezenta hotărâre face parte integrantă      accesorii ptr. braț traversă de 14, ser.3844, grinda 40    prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
din acesta și a fost redactată astăzi, 18.04.2007, într-un   picioare înălțime pas vibrație 14 CMPL cu suport ajutaj    republicată, cu modificările și completările ulterioare,
număr de 5 exemplare, în cadrul Comp. de Asistență al     intrare și pct. De colaborare, coif de protecție DELMAG    depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
Registrului Comerțului Prahova, din care două s-au       DE 12 TIP cmPI cu material amortizor, placa          societății comerciale EURODENT SRL, cu sediul în
înmânat părților.                       percutoare bucșa ghidare ptr. braț traversa 14, în      MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ, județ Mureș, Str.
  (24/36593)                                                        PRIETENIEI, nr. 24, ap.l 1, înregistrată sub nr.
                                valoare de 33620, cu aport în numerar, deoarece
                                                               J26/1951/2004, cod unic de înregistrare 16945159,
                                bunurile menționate mai sus s-au deteriorat
                                                               care a fost înregistrat sub nr. 12922 din 11.04.2007.
                                nemaiputând fi folositoare și utile societății. Se va
        Societatea Comercială                                               (27/36596)
                                majora și valoarea părții sociale de la 33.82 RON la
         SONIA - S.R.L.                33.90 RON respectiv cu 0,08 fiecare parte sociale.
                                Deoarece societatea deține 1.000 părți sociale               Societatea Comercială
           NOTIFICARE
                                majorarea survenită ca urmare a celor menționate mai            SPEIND CONS - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă         sus va fi de 80 RON (0,08*1.000- 80RON). Astfel
Tribunalul Prahova notifică, în conformitate cu        capitalul social al societății va fi în valoare totală de             NOTIFICARE
prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,      33.900 aport în numerar respectiv 1.000 părți sociale a
                                                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
republicată, cu modificările și completările ulterioare,    33.90 RON fiecare, provenit din înlocuire aport natură    Tribunalul Prahova notifică, în conformitate cu
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    cu numerar în val. de 33.620 RON, 200 RON- numerar      prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
Societății Comerciale SONIA S.R.L., cu sediul în SAT      deținuți anterior și 80 RON ca urmare a majorării valorii   republicată, cu modificările și completările ulterioare,
PLOIEȘTIORI, COMUNA BLEJOI, județ Prahova, nr.         părții sociale. Ca urmare suma ce urmează a fi depusă     depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
392, înregistrată sub nr. J29/1681/1991, cod unic de      numerar este în valoare de 33.700 RON             societății comerciale SPEIND CONS SRL, cu sediul în
înregistrare 1379310, care a fost înregistrat sub nr.       Eu, MICU ION, cesionez lui ANGHEL NICOLETA -       MUNICIPIUL PLOIEȘTI, județ Prahova, Str. LĂUTARI,
26183 din 19.04.2007.                     TATIANA 13.560 RON respective 400 părți sociale în      nr. 30, camera 1, înregistrată sub nr. J29/390/1998,
  (25/36594)                         valoare de 33,90 fiecare din capitalul social deținut, și   cod unic de înregistrare 10379352, care a fost
                                precizez că am primit astăzi contravaloarea părților     înregistrat sub nr. 23057 din 05.04.2007.
                                cesionate.                            (28/36597)
        Societatea Comercială
                                  Eu, MOTOROIU ELENA-CARMEN, cesionez lui
        SPEIND CONS - S.R.L.
                                ANGHEL NICOLETA -TATIANA 6.780 RON respectiv
           HOTĂRÂREA                200 părți sociale în valoare de 33,90 fiecare din              Societatea Comercială
                                capitalul social deținut, și precizez că am primit astăzi          PRODINSTAL - S.R.L.
  ADUNĂRII GENERALE ALE ASOCIAȚILOR              contravaloarea părților cesionate.
       NR. 1/26.03.2007                   Eu, ENICA NICULAI, cesionez lui ANGHEL                     HOTĂRÂREA
   Subsemnații                        NICOLETA -TATIANA 6.780 RON respectiv 200 părți               SC PRODINSTAL SRL
  MICU ION, cetățean român, născut la data de        sociale în valoare de 33,90 fiecare din capitalul social
                                                                 Subsemnații CHIPER VIOREL SORIN, cetățean
08.03.1954, în Comuna Bănești, județul Prahova,        deținut, și precizez că am primit astăzi contravaloarea
                                                               român, cu domiciliul în Tg Mureș, str.22 Decembrie
domiciliat în Ploiești, str. Șoseaua Vestului, nr. 24B,    părților cesionate
                                                               1989 nr. 4 ap. 18, identificat cu CI seria MS nr. 132147
bl.10E, ap. 12, identificat cu CI. seria PH nr 190282,       Eu, ȘTEFANICA OLGA-ADRIANA, cesionez lui
                                                               CNP 178327264409, și POPA CRISTIAN GEORGE
eliberat de Poliția Ploiești, la data de 11.10.2000, CNP    ANGHEL NICOLETA -TATIANA 6.780 RON respectiv
                                                               cetățean român, cu domiciliul în Tg Mureș, str. Bld.
1540308293114                         200 părți sociale în valoare de 33,90 fiecare din
                                                               1848 nr. 45 ap. 13, identificat cu CI seria MS nr. 224774
  MOTOROIU ELENA-CARMEN, cetățean român,           capitalul social deținut, și precizez că am primit astăzi
                                                               CNP 1771121264387, asociați și administratori al SC
născută la data de 04.03.1967, în Ploiești, județul      contravaloarea părților cesionate.
                                                               PRODINSTAL SRL Tg. Mureș, str. Bld. 1 Decembrie
Prahova, domiciliată în Ploiești,str. Mărășești, nr. 282,     Eu, ANCHEL NTCOLETA -TATIANA, declar că
                                                               1918 nr. 279 ap.18 jud. Mureș, înmatriculată la O.R.C.
bl. 163C, sc. C, et. 4, ap. 13, identificată cu CI. seria PH  primesc cesiunea făcută prin prezentul act și am
                                                               Mureș sub numărul J26/1588/08.09.2005, CUI
nr. 657106, eliberat de SPCLEP Ploiești, la data de      achitat acesteia contravaloarea părților sociale
                                                               R17939627, rugăm a se cuprinde în act sub semnătură
18.01.07, CNP 2670304293132                  cesionate astăzi data prezentei ședințe a adunării
                                                               privată următoarele modificări aduse actului
  ENICA NICULAI, cetățean român, născut la data de      generale.
                                                               constitutiv:
05.03.1955, în Comuna Aliman, județul Constanța,          Ca urmare a celor menționate mai sus, capitalul
                                                                Art.1 Se completează obiectul de activitate cu
domiciliat în București, sector 2, Bd. Ferdinand I, nr.    social al societății în suma de 33.900 RON divizat în
                                                               următoarea activitate din codul CAEN:
101, bl. P31, sc.1, et. 34, identificat cu CI. seria RX nr.  1000 de părți sociale a câte 33,90 RON fiecare, va fi
                                                                8042 - alte forme de învățământ
320763, la data de 13.06.2005, CNP 1550305400710        deținut de ANGHEL NICOLETA - TATIANA respectiv          Restul clauzelor și prevederilor constitutive rămân
  STEFANICA OLGA-ADRIANA, cetățean român,          100% capitalul social.                    nemodificate.
născută la data de 03.12.1938, în Târgoviște, județul       Beneficiile și pierderile aparțin asociatului unic      Tehnoredactat în 3 (trei) exemplare originale, azi,
Dâmbovița, domiciliată în București, sector 1, str.      100%. Societatea va fi administrată de ANGHEL         29.03.2007.
Stoica Ludescu, nr. 29, identificată cu CI. seria DP nr.    NICOLETA -TATIANA, cetățean român, născută la data        (29/36598)
084456, eliberat la data de 11.07.2002, de D.G.E.I.P.-     de 14.09.1978 în Ploiești jud. Prahova, identificată cu
D.E.P., CNP 2381203293136,                   CI. seria PH nr. 175502 eliberat de Poliția Ploiești la
  în calitate de asociați ai SC “ SPEIND CONS” SRL,     31.07.2000, CNP 2780914293101, domiciliată în                Societatea Comercială
înregistrată la ORC Prahova de pe lângă Tribunalul       Ploiești str. Lăutari nr. 30, jud. Prahova, cu drepturi și         PRODINSTAL - S.R.L.
Prahova sub nr. J29/390/I998, cod unic de înregistrare     puteri depline de administrare si reprezentare. Se
R10379352, cu sediul în str. Măceșului, nr. 17,        schimbă sediul social în Ploiești str. Lăutari nr. 30               NOTIFICARE
Municipiul Ploiești, județul Prahova, pe de o parte, și    Ploiești, jud. Prahova.                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
  ANGHEL NICOLETA -TATIANA, cetățean român,           Celelalte clauze ale actului constitutiv al societății,  Tribunalul Mureș notifică, în conformitate cu
născută la data de 14.09.1978 în Ploiești jud. Prahova,    cu modificările ulterioare, adaptat corespunzător       prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
identificată cu CI. seria PH nr. 175502 eliberat de      prezentei hotărâri a societății rămân neschimbate,      republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Poliția Ploiești la 31.07.2000, CNP 2780914293101,       prezentul act făcând parte integrantă din acesta.       depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2994/31.X.2007                                     7
societății comerciale PRODINSTAL SRL, cu sediul în      domiciliată în Cluj-Napoca, str. Orăștie nr. 24, jud. Cluj,  Mureș, identificat cu C.I. seria MS nr. 008348 eliberat
MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ, județ Mureș, B-dul 1         identificată cu CI. seria KX nr. 404209, eliberat de     de Poliția Tg.Mureș la data de 20.04.1999, având CNP
DECEMBRIE 1918, nr. 279, ap. 18, înregistrată sub nr.     Poliția Municipiului Cluj-Napoca la data de 12.01.2005,    1750412264409, și AMBRUS HAJNALKA KATALIN,
J26/1588/2005, cod unic de înregistrare 17939627,       CNP 2691013267399, în calitate de asociat unic în SC     cetățean român, născută în Lipova, jud. Arad, la data
care a fost înregistrat sub nr. 12884 din 11.04.2007.     „MATEI ANTIQUES” SRL, cu sediul în Tărnăveni, str.      de 29.09.1972, domiciliată în Tg.Mureș, str.Ion
  (30/36599)                        Codrului, nr. 30, jud. Mureș, înmatriculată la O.R.C
                                                              Buteanu, nr. 25, ap. 15, jud.Mureș, identificată cu CI.
                               MUREȘ sub nr. J26/719/2002, rog a se cuprinde în act
                                                              Seria MS nr. 264662 eliberat de Poliția Tg. Mureș la
                               adițional sub semnătura privată următoarele:
                                                              data de 09.06.2004, având CNP 2720929267391, în
       Societatea Comercială                1. Asociatul unic cu datele mai sus menționate, a
     SYSTEME DE CĂRĂMIZI - S.R.L.                                            calitate de asociați am hotărât următoarele:
                               hotărât deschiderea unui sediu secundar, situat în Cluj-
                               Napoca, str. Mecanicilor, nr. 27, jud.Cluj.            1. Se redefinește obiectul principal de activitate
         HOTĂRÂREA NR. 2                Totodată, prezentul act adițional ține loc și de      astfel: 4544 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări
                               hotărâre a adunării generale a asociaților.          de geamuri, iar fostul obiect principal trece în secundar.
      DIN DATA DE 27.03.2007
                                 Redactat de părți sub semnătură, privată, în 5 (cinci)     2. Se completează obiectul secundar de activitate
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                               exemplare azi ,12.03.2007.                  cu urmatoarele:4511 Demolarea construcțiilor,
   S.C. SYSTEME DE CĂRĂMIZI S.R.L.
                                  (32/36601)                        terasamente și organizare de șantiere, 4532 Lucrări de
   În data de 27.03.2007 s-a întrunit Adunarea
                                                              izolații și protecție anticorozivă, 4533 Lucrări de
generală a Asociaților S.C. Systeme de Cărămizi
                                                              instalații tehnico-sanitare, 4541 Lucrări de ipsoserie,
S.R.L., fiind prezenți următorii asociați:                Societatea Comercială
                                                              4542 Lucrări de tâmplărie și dulgherie, 4543 Lucrări de
  1. IONIȚĂ TOMA, cetățean român, născut la              SYSTEME DE CĂRĂMIZI -S.R.L.
01.05.1949 în sat Dirvari, jud. Prahova, domiciliat în                                   pardosire și placare a pereților, 4545 Alte lucrări de
mun. Ploiești, str. Pielari nr. 73, județul Prahova, cod              NOTIFICARE                finisare.
numeric personal 1490501293125, CI. seria PH nr.         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă          3. Se revocă din funcția de administrator AMBRUS
110945.                            Tribunalul Prahova notifică, în conformitate cu        HAJNALKA KATALIN și se specifică mandatul
  2. NEDELCU LUCIAN - IUSTIN, cetățean român,        prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,     administratorului AMBRUS LASZLO, numit la data de
născut la 17.08.1967 în or. Moreni, jud.Dîmbovița,      republicată, cu modificările și completările ulterioare,   21.05.2003, în sensul ca va fi valabil până la revocarea
domiciliat în mun. Ploiești, str. Cavalului nr. 2, bl.N4,   depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    lui de către Adunarea Generală a Asociaților.
sc.B, et.3, ap.34, județul Prahova, cod numeric        societății comerciale SYSTEME DE CĂRĂMIZI SRL,          Prezenta hotărâre împreună cu actul constitutiv
personal 1670817150728, CI. seria PH nr. 183538        cu sediul în MUNICIPIUL PLOIEȘTI, județ Prahova, B-      actualizat vor fi depuse de asociați la Oficiul Registrului
  3. FUSEA PAUL- DRAGOS, cetățean român, născut       dul REPUBLICII,COMPL.GALERIILE COMERCI, nr.          Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, în termen de
la 30.05.1969 în mun. Brăila, jud.Brăila, domiciliat în    17-25, etaj P, înregistrată sub nr. J29/546/2003, cod     15 zile de la data încheierii actului, pentru îndeplinirea
mun. Ploiești, str.Roșiori nr. 67, jud. Prahova, cod     unic de înregistrare 15322675, care a fost înregistrat    cuvenitelor condiții de publicitate.
numeric personal 1690530090039, CI. seria PH nr.       sub nr. 24179 din 12.04.2007.
                                                                Prezentul înscris a fost redactat astăzi 11.04.2007,
259770.                              (33/36602)
                                                              într-un număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare
  4. STANCIU ELENA - CORINA, cetățean român,
născută la data de 16.06.1979, în Moreni, jud.                                       pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de
Dâmbovița, domiciliată în mun. București, str. Arh.             Societatea Comercială             asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de
lonescu Grigore, nr. 61, bl. T75, sc. 2, ap. 31, sect. 2,           TAMABO - S.R.L.               pe lângă Tribunalul Mureș.
CNP 2790616151826, CI. seria RR nr. 348507.                                           (35/36604)
  5. MOJA ION, cetățean român, născut la data de            HOTĂRÂREA NR. 1/13.04.2007
27.02.1969, în Bușteni, jud. Prahova, domiciliat în        A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
Bușteni, str. Victoriei, nr. 17, bl. A1, et. 1, ap. 5, jud.                                        Societatea Comercială
                                 Subsemnații                                TANTI-ANA - S.R.L.
Prahova, CNP 1690227290751, CI. seria PH nr.
                                 1. PLESA C.CONSTANTIN, cu domiciliul în
368428.
                               Câmpina, str. Viitorului nr. 3A, jud.Prahova, identificat              HOTĂRÂREA
  Adunarea generală a Asociaților S.C Systeme de
                               prin CI seria PH nr. 628234 eliberat de SPCLEP
Cărămizi S.R.L întrunită astăzi, 27.03.2007, a hotărât
                               Câmpina la data de 17.08.2006, CNP 1450716290908,         ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
în unanimitate următoarele:
                               și                                 Subsemnații DUMITRU ANA, cetățean român,
  Art. 1. Începând cu data înregistrării prezentei
                                 2. DINCA I.DUMITRU, cu domiciliul în Campina, B-     domiciliată în Ploiești, șos. Vestului, nr. 2, bl. 110, sc.
hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                               dul Carol I nr. 225, județul Prahova, identificat cu CI
Tribunalul Prahova se retrage din funcția de                                        B,et. 2, ap. 11, jud. Prahova, identificată cu CI seria PH
                               seria PH nr. 584381 eliberat de SPCLEP Câmpina la
administrator al S.C Systeme de Cărămizi S.R.L. dl.                                     nr. 674764, eliberat de SPCLEP Ploiești la data de
                               data de 13.12.2005, CNP 1540505290900,
loniță Toma.                                                        02.04.2007, și STOICA TANTA, cetățean român,
                                 ambii în calitate de asociați ai SC TAMABO SRL, cu
  Art. 2. Cu aceeași dată, se numește în funcția de                                    domiciliată în Ploiești, str. Matei Basarab, nr. 57,
                               sediul în Câmpina, str.Mioriței nr. 13, jud.Prahova,
administrator unic al societății, cu puteri depline, dl.                                  jud.Prahova, identificată cu CI seria PH nr. 616426,
                               înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr.
Moja Ion, născut la data de 27.02.1969, în Bușteni, jud.                                  eliberat de SPCLEP Ploiești la data de 16.06.2006, în
                               J29/662/2002, având CUI RO 14704570, am hotărât în
Prahova, domiciliat în Bușteni, str. Victoriei, nr. 17, bl.                                 calitate de asociați ai S.C. “TANTI-ANA” SRL, cu sediul
                               unanimitate următoarele:
A1, et. 1, ap. 5, jud. Prahova, CNP 1690227290751,
                                 Art.1. Începând cu data de 17.04.2007 se radiază     în Ploiești, Șos. Vestului, nr. 2, bl. 110B, sc. B, ap. 11,
C.I. seria PH nr. 368428.
                               punctul de lucru al societății din Câmpina, B-dul Carol I   Jud. Prahova, înmatriculată la Registrul Comerțului
  Dl. Moja Ion îndeplinește condițiile prevăzute de
                               nr. 225, jud.Prahova.                     Prahova sub nr. J 29/953/2000, CUI 13518196,
legislația în vigoare, pentru deținerea și exercitarea
                                 Art.2. Adunarea Generală a Asociaților îl         constituită în baza statutului societății, cu modificările și
calității de administrator unic, neaflându-se în nici una
                               împuternicește pe dl. Plesa C. Constantin să         completările ulterioare, am hotărât să aducem
din situațiile prevăzute de Legea nr. 441/2006.
                               îndeplinească formalitățile legale în vederea         următoarele completări actului constitutiv al societății:
  Art. 3. Începând cu data înregistrării prezentei la
                               înregistrării prezentei hotărâri la Registrul Comerțului
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                      Se înființează punct de lucru în Ploiești, str. Piața 1
                               de pe lângă Tribunalul Prahova.
Prahova societatea va fi administrată de către dl. Moja                                   Decembrie 1918, nr. 4, mezanin, jud. Prahova, valabil
                                 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi,
Ion.                                                            până la data de 31.03.2010, având ca activitate depozit.
                               13.04.2007, de Adunarea Generală a Asociaților.
  Art. 4. Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei                                      Se prelungește punctul de lucru din Ploiești, str. P-
                                  (34/36603)
hotărâri urmează a se redacta actul constitutiv                                       ța 1 Decembrie 1918, nr. 4, etaj 1, jud. Prahova, până
actualizat al societății și a se depune la Oficiul                                     la data de 31.03.2010.
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.            Societatea Comercială               Se completează obiectul de activitate cu 6312
   (31/36600)                               ESCONSULTING - S.R.L.              Depozitări.
                                                                Restul clauzelor din statutul societății rămân
                                          HOTĂRÂRE
       Societatea Comercială                                             neschimbate. Prezenta hotărâre face parte integrantă
       MATEI ANTIQUES - S.R.L.                  DIN DATA DE 11.04.2007               din acesta.Tehnoredactată la Biroul de Asistență din
                                  ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR             cadrul ORC de pe lângă Tribunalul Prahova în cinci
          ACT ADIȚIONAL                Subsemnații: AMBRUS LASZLO, cetățean român,        exemplare astăzi, 17.04.2007, din care două s-au
  Subsemnata RUSU STELA, cetățean român,           născut în Tg.Mureș, jud. Mureș, la data de 12.04.1975,    înmânat părților.
născută la data de 13.10.1969 în Tărnăveni,          domiciliat în Tg.Mureș, str. Lamâitei, nr. 37, ap. 2, jud.     (36/36605)
  8                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2994/31.X.2007
       Societatea Comercială             CNP 1651222390689, si MARINICA ELENA, cetățean         compartimentul de asistență din cadrul ORC de pe
        TANTI-ANA -S.R.L.               român, născută la data de 10.08.1976, în mun. Ploiești,    lângă Tribunalul Prahova.
                               județul Prahova, domiciliată în Ploiești, str. Fragilor, nr.    (42/36611)
           NOTIFICARE               21B, județul Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă        025609, eliberat de Poliția Ploiești la data de
Tribunalul Prahova notifică, în conformitate cu       02.04.1998, CNP 2760810293205, cu drepturi și puteri             Societatea Comercială
prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,     depline de administrare și reprezentare, administratorii            GALDIN - S.R.L.
republicată, cu modificările și completările ulterioare,   exercitând separat administrarea.
                                                                   HOTĂRÂREA NR. 1 /12. 03. 2007
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     Se recodifică obiectul de activitate al societății
societății comerciale TANTI-ANA SRL, cu sediul în        Se reactualizează actul constitutiv al societății.            A ADUNARII GENERALE
MUNICIPIUL PLOIEȘTI, județ Prahova, Șos.            Prezentul înscris a fost redactat la biroul notarial,
                                                                Adunarea generală a asociațiilor SC GALDIN SRL,
VESTULUI, nr. 2, bloc 110.B, scara B, ap.11,         astăzi data autentificării, în cinci exemplare, din care
                                                              cu sediul în Reghin, str. Nouă,nr. 6/B, jud. Mureș,
înregistrată sub nr. J29/953/2000, cod unic de        patru s-au eliberat părților.
                                                              România, CUI 17710703, înregistrată la ORC sub nr.
înregistrare 13518196, care a fost înregistrat sub nr.      (39/36608)
                                                              J26- 1146-2005, întrunită în ședințe din data de
26088 din 18.04.2007.
                                                              12.03.2007, în prezența asociaților:
  (37/36606)
                                     Societatea Comercială                 BERCEA DORIN cetățean român, născut la data
                                    CODY DISTRIBUTION - S.R.L.             de. 06.11.1963 în localitatea REGHIN, jud. Mureș,
       Societatea Comercială                                             identificat cu C.I. seria MS. nr. 052783, CNP
       ESCONSULTING - S.R.L.                  HOTĂRÂRE AGA NR. 1/10.04.2007             1631106261457 eliberat de Poliția municipiului Reghin,
                                 Conform Hotărârii Asociatului Unic, din data de      la data de 18.08.2000, cu domiciliul în localitatea
           NOTIFICARE               10.04.2007, la sediul societății asociatul unic        REGHIN, str. Nouă, nr. 6/B, jud. Mureș, și,
                               GHERMAN ANA, domiciliată in lernut, P-ta 1             BERCEA GABRIELA, cetățean român, născută la
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                               Decembrie 1918, bl. 4, ap. 17, jud. Mureș, identificată    data de 02. 09. 1971 în localitatea REGHIN, jud.
Tribunalul Mureș notifică, în conformitate cu
prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,     cu C.I. seria M.S. nr. 060191, eliberat de Poliția Iernut   Mureș, domiciliată în loc. REGHIN, str. Nouă, nr. 6/B,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,   la data de 13.10.2000, CNP 2510218268233, al S.C.       jud. Mureș, posesoare al CI seria MS nr. 052782,
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al   CODY DISTRIBUTION - S.R.L., cu sediul în Tg.-         eliberat la data de 18.08.2000 de către Poliția
societății comerciale ESCONSULTING SRL, cu sediul      Mureș, str. Călărașilor, nr. 38, ap. 3, jud. Mureș,      municipiului Reghin, având CNP 2710902261480,
în MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ, județ Mureș, Str. ION       înmatriculată la O.R.C. Mureș, sub nr. J 26/1833/2004,       HOTĂRĂȘTE
BUTEANU, nr. 25, ap. 15, înregistrată sub nr.        a hotărât următoarele modificări aduse Actului           Art. 1. Se completează obiectul de activitate
J26/1/2002, cod unic de înregistrare 14373859, care a    constitutiv al societății:                   secundar cu:
fost înregistrat sub nr. 12918 din 11.04.2007.         1. Se deschide sediu secundar în Iernut, Str. Gh.        5020-Întreținerea și repararea autovehicolelor
   (38/36607)                       Doja, nr. 2, jud. Mureș.                      5151-Comert cu ridicata al combustibililor solizi,
                                Redactat în 3 (trei) exemplare azi, 10.04.2007.       lichizi și gazoși și al produselor derivate.
                                 (40/36609)                           5248-Comert cu amănuntul în magazine
       Societatea Comercială                                             specializate, al altor produse n.c.a(cu excepția
      TIACPON MARINICA - S.N.C.                                            obiectelor de cult al armelor și muniției)
                                      Societatea Comercială                Restul articolelor rămân nemodificate
      HOTĂRÂREA NR.1/17.04.2007                  TIACPON MARINICA - S.R.L.                Prezenta hotărâre se completează cu noul act
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                                            constitutiv actualizat.
                                          NOTIFICARE                  (43/36612)
   Subsemnații MARINICA SĂNDEL, cetățean român,
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
născut la data de 22.12.1965 în Comuna Puiești, sat
                               Tribunalul Prahova notifică, în conformitate cu
Nicolești, județul Buzău, domiciliat în Ploiești, str.                                          Societatea Comercială
                               prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
Fragilor, nr. 21B, județul Prahova, identificat cu C.I.                                           GALDIN - S.R.L.
                               republicată, cu modificările și completările ulterioare,
seria PH nr. 023259, eliberată de Poliția mun.Ploiești la
                               depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
data de 20.03.1998, CNP 1651222390689, și                                                    NOTIFICARE
                               societății comerciale TIACPON MARINICA SRL, cu
MARINICĂ ELENA, cetățean român, născută la data                                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                               sediul în MUNICIPIUL PLOIEȘTI, județ Prahova, Str.
de 10.08.1976, în mun. Ploiești, județul Prahova,                                      Tribunalul Mureș notifică, în conformitate cu
                               FRAGILOR, nr. 21 B, înregistrată sub nr.
domiciliată în Ploiești, str. Fragilor, nr. 21B, județul                                  prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
                               J29/1127/1998, cod unic de înregistrare 11078234,
Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 025609,                                     republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                               care a fost înregistrat sub nr. 27818 din 24.04.2007.
eliberat de Poliția Ploiești la data de 02.04.1998, CNP                                   depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                                 (41/36610)
2760810293205, în calitate de asociați ai S.C.                                       societății comerciale GALDIN SRL, cu sediul în
“TIACPON MARINICA” S.N.C., cu sediul în mun.                                        MUNICIPIUL REGHIN, județ Mureș, Str. NOUA, nr.
Ploiești, str. Fragilor nr. 21B, județul Prahova, nr. de          Societatea Comercială              6/B, ap.II, înregistrată sub nr. J26/1146/2005, cod unic
ordine în registrul comerțului J29/1127/1998, cod unic           TURNO SERV - S.R.L.               de înregistrare 17710703, care a fost înregistrat sub nr.
de înregistrare 11078234, întruniți în ședința adunării
                                                              13104 din 12.04.2007.
generale, am hotărât următoarele:                         HOTĂRÂREA                  (44/36613)
  Societatea își schimbă forma juridică din societate
în nume colectiv, în societate cu răspundere limitată cu           ASOCIATULUI UNIC
doi asociați.                           Subsemnatul: STAICU MIHAI, cetățean român,               Societatea Comercială
  Se schimbă denumirea societății din S.C.         domiciliat în Câmpina, B-dul Carol I nr. 90A, sc.A, et.1,         KLAMERA TRADE - S.R.L.
“TIACPON MARINICA” S.N.C. în S.C. “TIACPON          ap.2, jud.Prahova, identificat cu CI seria PH nr.
MARINICA” S.R.L.                       271308/19.11.2001, eliberată de Pol.Câmpina, în                   HOTĂRÂRE
  Ca urmare a schimbării formei juridice a societății,   calitate de asociat unic al S.C. TURNO SERV SRL, cu
                                                                        DIN 02.04.2007
capitalul social se majorează de la 20 lei la 200 lei    sediul în Câmpina, str.Carol I nr. 90, bl.20H, parter,
numerar(prin participarea fiecărui asociat cu cate 90 lei  Jud. Prahova, înregistrată la O.R.C Prahova de pe         Adoptată la adunarea generală ordinară a
fiecare), împărțit în 20 părți sociale în valoare nominală  lângă Tribunalul Prahova sub nr. J 29/511/2001, CUI      asociaților S.C. KLAMERA TRADE S.R.L cu sediul în
de 10 lei fiecare și aparține asociaților, astfel:      RO 13941594, constituită în baza statutului societății,    Târgu-Mureș, str.Argeșului nr. 4/3 jud. Mureș,
  - MARINICA SANDEL -100 lei, reprezentând 10       cu modificările și completările ulterioare, am hotărât să   înmatriculată la ORC sub nr. J 26/861/2006, CUI
părți sociale a 10 lei fiecare, respectiv 50%;        aduc următoarele modificări statutului societății:       18700511, la care sunt prezenți asociații:
  - MARINICA ELENA - 100 lei, reprezentând 10 părți      Se completează obiectul de activitate cu: 2430.        1. NEAGOE RADU-MIRCEA cetățean român,
sociale a 10 lei fiecare, respectiv 50%;           Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și   născut la 21.01.1968 în Sfântu Gheorghe, jud.
  Administrarea societății va fi realizată de MARINICA   masticurilor.                         Covasna, domiciliat în loc. Tg. Mureș, str. Argeșului nr.
SANDEL, cetățean român, născut la data de            Restul clauzelor din actul constitutiv al societății    4, ap.3, jud. Mureș, având CNP 1680121141041,
22.12.1965 în Comuna Puiești, sat Nicolești, județul     rămân neschimbate. Prezentul act adițional face parte     identificat cu CI seria MS nr. 168136 eliberat de Pol.
Buzău, domiciliat în Ploiești, str. Fragilor, nr. 21B,    integrantă din acesta. Prezentul înscris a fost redactat    Tg. Mureș la 13 12 2002, deținător a 7 șapte părți
județul Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 023259,  astăzi 17.04.2007 într-un număr de 5 exemplare, din      sociale în valoare de 70 șaptezeci lei, reprezentând
eliberată de Poliția mun.Ploiești la data de 20.03.1998,   care 4 exemplare pentru părți și un exemplar pentru      33,3% din capitalul social,
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2994/31.X.2007                                    9
  2. NEAGOE MEDA PETRONELA cetățean român,         de acord cu Art. 23 „Convocarea adunării generale”:       În baza art.13 pct.(l) și (2) al Legii nr. 31/1990,
născută la 05.06.1968 în Reghin, jud. Mureș,         „Acționarii, reprezentând întreg capitalul social, vor   republicată, cu modificările ulterioare și a statutului
domiciliată în loc. Tg. Mureș, str. Argeșului nr. 4, ap.3,  putea - dacă nici unul dintre ei nu se opune - să      societății,
jud. Mureș, având CNP 2680605264417, identificată       întrunească o adunare generală și să ia orice hotărâre     HOTĂRĂȘTE
cu CI seria MS nr. 097481 eliberat de Pol. Tg. Mureș la    de competența acesteia fără respectarea formalităților     Art.1. Se schimbă sediul social al firmei care pe
13 07 2001, deținătoare a 7 șapte părți sociale în      cerute pentru convocarea ei”.                viitor va fi situat în Reghin, str. Rodnei, bl.3, sc.1, ap.7,
valoare de 70 șaptezeci lei, reprezentând 33,3% din        La această adunare generală extraordinară sunt     jud. Mureș.
capitalul social, și                     prezenți acționarii reprezentând totalitatea capitalului    Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
  3. ȚOȚEA CLAUDIU-IOAN cetățean român, născut       social și anume:                      se însărcinează administratorul societății, dl. Rusu Ilie-
la 24 11 1970 în Mediaș, domiciliat în loc. Mediaș,        NUNES SANTOS & SILVA, prin reprezentanții săi      Călin.
str.Gheorghe Doja nr. 4, jud. Sibiu, având CNP        Pedro Manuel Nunes da Silva și João Luis Azinhas         (48/36617)
1701124322240, identificat cu CI seria DP nr. 122546
                               Abreu dos Santos - 25 % din capitalul social;
eliberat de INEP. București la 29.12.2006, deținător a 7
                                 - GEOPROSPECT PROMOÇÃO IMOBILIARIA prin
șapte părți sociale în valoare de 70 șaptezeci lei,                                           Societatea Comercială
                               João Paulo Ferreira da Silva Abreu dos Santos - 22 %            CASABLANCA - S.R.L.
reprezentând 33,3% din capitalul social.
                               din capitalul social;
  În aceste condiții adunarea este statutară.
                                 - CONSTRUTORA ABRANTINA S.A. prin                       NOTIFICARE
  Asociații prezenți au hotărât următoarele:
                               reprezentantul Jose Porfirio Lopez Oliveira - 25 % din
  I. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă                                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                               capitalul social;                      Tribunalul Mureș notifică, în conformitate cu
de 3 ani.
                                 - VITOR LUIS DE MELO SEIXAS - 3 % din capitalul     prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
  II. Dna Neagoe Meda Petronela, în calitate de
administrator se va îngriji ca prezenta hotărâre să fie    social;                           republicată, cu modificările și completările ulterioare,
transpusă în viață și să îmbrace forma cerută de lege       - ADRIAN RUS CONSTRUÇÕES, LDA - FILIALA         depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
pentru valabilitate și opozabilitate.             SUCEAVA SRL, reprezentată de Adrian Rus - 25 % din     societății comerciale CASABLANCA SRL, cu sediul în
   (45/36614)                       capitalul social;                      MUNICIPIUL REGHIN, județ Mureș, Str. RODNEI, bloc
                                 Ordinea de zi a acestei Adunări generale        3, scara 1, ap.7, înregistrată sub nr. J26/871/2004, cod
                               extraordinare a acționarilor:                unic de înregistrare 16444140, care a fost înregistrat
        Societatea Comercială               1. Analizarea și aprobarea ofertei de finanțare în   sub nr. 10081 din 23.03.2007.
        CASABLANCA - S.R.L               valoare de 15 milioane de euro pentru o perioadă de 5      (49/36618)
                               ani conform ofertei de finanțare prezentate de BCR
       HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1              prezentată în Anexa I, pentru construcția Complexului
                               Rezidențial „Rivers’ Place” în localitatea Vatra Dornei,          Societatea Comercială
       DIN DATA DE 19.03.2007
                               str. Oborului.                               COMCEREAL - S.A.
   Adunarea Generală a Asociaților: Rusu Dana-
                                 2. Nominalizarea membrilor Consiliului de
Maria, domiciliată în Reghin, str.Rodnei, bl.3, sc.2,                                              HOTĂRÂREA
                               Administrație care vor reprezenta societatea la
ap.7, jud.Mureș, identificată cu Bl seria GX nr. 076567
CNP 2751222261455, emis de Pol.Reghin la           semnarea contractului de finanțare.                   DIN DATA DE 18.04.2007
08.09.1997, Sulea Eva, domiciliată în Reghin, str.        Ședința fiind deschisă, au fost analizate punctele       ADUNARII GENERALE ORDINARE
Liliacului, nr. 15, jud.Mureș, identificată cu Bl seria HC  existente pe ordinea de zi:                        A ACTIONARILOR
nr. 305331 emis de Pol.Reghin la 29.06.1998, și S.C.       1. După analizarea ofertei de finanțare din partea        S.C. COMCEREAL S.A. ARGEȘ
“INTERTRANS DAN”S.R.L. cu sediul în Reghin,          BCR, conform Anexei I, s-a hotărât ca S.C. IBEREST       Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C.
str.Gării, nr. 3, jud.Mureș, având număr de          S.A. să solicite, să angajeze și să restituie de la BCR   COMCEREAL S.A. Argeș, cu sediul în Pitești, str.
înmatriculare la O.R.C. Mureș: J26/251/2002,         un credit în valoare de 15 milioane de euro pentru o    Armand Călinescu nr. 44, Județul Argeș, Număr de
reprezentată legal prin administrator Sulea Daniel-      perioadă de 5 ani, pentru construcția Complexului      Ordine la Regsitrul Comerțului J/03/163/1996, Cod
Vasile, domiciliat în Reghin, str.Rodnei, bl.20, sc. 1, ap.  Rezidențial „Rivers’ Place” în Vatra Dornei, str.      Unic de înregistrare R 8131265, întrunită conform
1, jud.Mureș, identificat cu CI seria MS nr. 214211.     Oborului.                          prevederilor legale, analizând problemele înscrise pe
CNP 1671019261484 emis de Pol.Reghin la              2. Au fost numiți Dl. Pedro Manuel Nunes da Silva și  ordinea de zi, adoptă următoarea HOTĂRÂRE:
15.09.2003, de la S.C.”CASABLANCA”S.R.L. cu sediul      Dl. Adrian Rus, membrii în Consiliul de Administrație al    Art. 1 - Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de
în Reghin, str.Gării, nr. 3, jud. Mureș, înmatriculată la   S.C. Iberest S.A. pentru semnarea contractului și      Administrație pe anul 2006.
O.R.C.Mureș, sub nr. J26/871/2004, CUI: 16444140,       actelor complementare necesare angajării creditului      Art. 2 - Aprobă Raportul auditorului privind
întrunită în ședința din 19.03.2007, orele 11, la sediul   BCR.                            expertizarea financiar contabila pe anul 2006.
societății, în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu      În prezența acționarilor reprezentând totalitatea     Art. 3 - Aprobă bilanțul contabil, contul de profit și
modificările ulterioare și a statutului societății,      capitalului social, hotărârile au fost luate în       pierderi pentru exercițiul financiar pe anul 2006 și
  HOTĂRĂȘTE                         unanimitate.                        descărcarea de gestiune a administratorilor.
  Art.1. Sulea Eva și S.C”INTERTRANS DAN”S.R.L.,        Neexistând alte puncte pentru a delibera s-a        Art. 4 - Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și
în calitate de cedenți, cesionează câte 10 părți sociale   declarat închisă ședința Adunării generale         programul de investiții pentru anul 2007.
a 10 lei fiecare deținute în S.C.”CASABLANCA”S.R.L.                                     Art. 5 - Aprobă data de 07.05.2007 ca data de
                               extraordinare a acționarilor S.C. IBEREST S.A.
  Art.2. Rusu Dana-Maria, în calitate de cesionar,                                   identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng
                                 Prezentul proces verbal a fost citit și semnat în
primește cele 20 părți sociale a 10 lei fiecare.                                     efectele hotărârii adoptate de Adunarea Generală
                               prezența dl. Adrian Rus, cunoscător al limbii
  Art.3. Se modifică structura asociaților, ca urmare a                                 Ordinară a Acționarilor.
                               portugheze și acționar după ce a fost citit celor 5
transformării societății pluripersonale, în societate                                    Art. 6 - împuternicirea Consiliului de Administrație al
                               acționari (personal și/sau prin reprezentanți), drept
unipersonală, cu asociat unic — Rusu Dana-Maria,                                     S.C. COMCEREAL S.A. Argeș să îndeplinească
                               pentru care se semnează.
care va deține astfel toate cele 30 părți sociale a 10 lei                                formalitățile prevăzute de lege pentru publicarea,
                                  (47/36616)
fiecare, în valoare de 300 lei, adică 100% capitalul                                   înregistrarea și aplicarea prezentei hotărâri.
social.                                                           În vederea publicării și înregistrării prezentei
  Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri                                 hotărâri se împuternicește Dra Roman Gabriela.
                                      Societatea Comercială
se însărcinează administratorul societății, dl. Rusu Ilie-                                  (50/36619)
                                      CASABLANCA - S.R.L.
Călin.
   (46/36615)                                HOTĂRÂREA A.G.A.
                                                                    Societatea Comercială
                                    NR. 2 DIN DATA DE 20.03.2007                  COFETĂRIA ELYM - S.R.L.
        Societatea Comercială
                                 Adunarea Generală a Asociatului Unic: Rusu Dana-
         IBEREST - S.A.                                                    HOTĂRÂREA A.G.A NR.01
                               Maria, domiciliată în Reghin, str.Rodnei, bl.3, sc.2,
                               ap.7, jud.Mureș, identificată cu Bl seria GX nr. 076567          DIN DATA DE 27.03.2007
         HOTĂRÂREA NR. 2
                               CNP 2751222261455 emis de Pol.Reghin la             Subsemnatul LUCA TRAIAN, cetățean român,
  ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ              08.09.1997, de la S.C.”CASABLANCA”S.R.L. cu sediul     domiciliat în Sântana de Mureș, nr. 278, jud.Mureș,
      A ACȚIONARILOR                  în Reghin, str.Gării, nr. 3, jud. Mureș, înmatriculată la  identificat cu B.I. seria B.G. nr 501141, eliberat de
  În data de 6 Martie 2007 s-a reunit Adunarea       O.R.C.Mureș, sub nr. J26/871/2004, CUI: 16444140,      Pol.Tg.Mureș, având CNP 1480618264424, în calitate
generală extraordinară a acționarilor S.C. Iberest S.A.    întrunită în ședința din 20.03.2007, orele 10, la sediul  de asociat unic în S.C. “COFETĂRIA ELYM” SRL, cu
la sediul S.C. Construtora Abrantina S.A. în Lisabona,    societății,                         sediul în Sântana de Mureș, nr. 278, jud.Mureș,
  10                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2994/31.X.2007
înmatriculată la O.R.C. Mureș sub J26/1790/1991, am       3. ANTAL CSABA - asociat.                  - desemnează administratorii și cenzorii, după caz,
hotărât următoarele:                      Ordinea de zi cuprinde următoarele puncte:        auditorii interni, îi revocă și le dă descărcare de
  l. înregistrarea unui punct de lucru, în: Tg.Mureș, în    1. Prelungirea duratei mandatelor administratorilor    activitate; decide contractarea auditului financiar;
incinta Școlii Generale nr. 7 - corpul B, str.Secuilor   Bordi Mihai, Bordi Bela și Antal Csaba Szilamer, pe o      -decide urmărirea administratorilor și cenzorilor sau
Martiri, nr. 14, jud.Mureș.                 perioadă nelimitată.                     auditorilor interni, după caz, pentru daunele pricinuite
  Restul prevederilor rămân nemodificate            Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generală a       societății, desemnând persoana însarcinată să o
  Redactat de părți sub semnătura privată în 3       Asociaților HOTĂRĂȘTE.                    exercite;
exemplare azi, 27.03.2007.                   1. Prelungirea duratei mandatelor administratorilor     -modifică actul constitutiv.”
   (51/36620)                       pe o perioadă nelimitată,                    b) Art.9 alin 1 se completează cu sintagma „care va
                                Bordi Mihai, cetățean român, căsătorit, domiciliat în   exercita și atribuțiile adunării generale a asociaților”;
                              Tg.Mureș, str.Transilvania, nr. 9, ap.6, județul Mureș,     c) Din art.9, alin.2 se înlocuiește sintagma „fără nici
       Societatea Comercială             născut la data de 10.09.1960, sat Bahnea (Com         o formalitate”, cu sintagma „prelungindu-i contractul de
        SERMAR - S.R.L.               Bahnea), județul Mureș, fiul lui Mihail și Elisabeta,     mandat”;
                              având CNP 1600910264367, posesor CI seria MS nr.         d) Art.9 alin 5 se completează cu sintagma,,cu
           HOTĂRÂRE
                              166737, eliberat de Poliția Mun. Tg.Mureș la data de     excepția cazului în care are calitatea de administrator
        NR 2L DIN 28.03.07             05.12.2002;                          unic sau membru al consiliului de administrație”;
                                Bordi Bela, cetățean român,căsătorit, domiciliat în     e) Art.9, alin 6 se modifică astfel:
  Subsemnații RUSU MARIANA RODICA și RUSU
SERGIU MARIUS, asociați ai societății am hotărât:      Tg.Mureș, str. Transilvania, nr. 5, ap.2, județul Mureș,     „Asociatul va fixa administratorului remunerația,
  - Majorarea capitalului social de la 1.900 lei la    născut la data de 17.05.1955, în Com Bahnea, județul     drepturile și obligațiile, prin contractul de mandat.”
58.900 lei (respectiv cu 57.000 lei din bani personali   Mureș, fiul lui Mihai și Elisabeta, având CNP          f) Art.14 va avea următorul conținut:
din contul 4551, conform raport de certificare și balanța  1550517264374, posesor Bl seria DE nr. 363896,          „Situațiile financiare vor fi întocmite după normele
contabilă).                         eliberat de Poliția Tg.Mures la data de 23.04.1997;      prevăzute de lege pentru societățile pe acțiuni, iar în
  - Aportul asociaților la capital va fi: Rusu Maria      Antal Csaba Szilamer, cetățean român, căsătorit,     urma aprobării lor de adunarea generală a asociaților,
Rodica - 29.450 lei (2.945 părți sociale) și Rusu Sergiu  domiciliat în Tg.Mureș, Bld. Pandurilor, nr. 41, ap.4,    vor fi depuse de administrator în termen de 15 zile,
Marius - 29.450 lei (2945 părți sociale)          județul Mureș, născut la data de 20.06.1959, în Mun      conform Legii contabilității pentru a fi publicate în
  (52/36621)                       Tg.Mureș, județul Mureș, fiul lui Iuliu și Ana, având     Monitorul Oficial”.
                              CNP 1590620264369, posesor CI seria MS nr. 229097        Se mențin neschimbate celelalte prevederi ale
                              eliberat de Poliția Mun.Tg.Mureș la data de          actului constitutiv.
       Societatea Comercială             04.12.2003.                           4.Se actualizează actul constitutiv cu modificările
       TURNO SERV - S.R.L.                2. Se împuternicește dl Antal Csaba Szilamer să      prezentate mai sus.
                              efectueze toate formalitățile necesare înscrierii acestei     (57/36626)
           NOTIFICARE               mențiuni în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă       Mureș, semnătura sa fiind opozabilă.
Tribunalul Prahova notifică, în conformitate cu         (55/36624)                               Societatea Comercială
prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,                                          VIM SPECTRUM - S.R.L.
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                     Societatea Comercială                         HOTĂRÎRE
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                                     FORMOT PRES - S.R.L.
societății comerciale TURNO SERV SRL, cu sediul în
                                                                   DIN 10 APRILIE 2007
MUNICIPIUL CÂMPINA, județ Prahova, Str. CAROLI,
                                         NOTIFICARE                  ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
nr. 90, bloc 20H, etaj PARTER, înregistrată sub nr.
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă             SC VIM SPECTRUM SRL
J29/511/2001, cod unic de înregistrare 13941594, care
a fost înregistrat sub nr. 27217 din 23.04.2007.      Tribunalul Mureș notifică, în conformitate cu           Subsemnații TÖRÖK ISTVÁN, cetățean german,
  (53/36622)                       prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,     domiciliat în Germania, 91183 Abenberg
                              republicată, cu modificările și completările ulterioare,   str.Schwabacher nr. 11, identificat cu pașaport
                              depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    9030324326 emis de autoritățile germane, și TOROK
       Societatea Comercială             societății comerciale FORMOT PRES SRL, cu sediul în      VIOLA, cu dublă cetățenie german-română, domiciliată
        SERMAR - S.R.L.               CRISTEȘTI, județ Mureș, Str. PRINCIPALĂ, nr. 808/A,      în Germania, 91183 Abenberg str.Schwabacher nr. 11,
                              înregistrată sub nr. J26/785/1997, cod unic de        identificată cu pașaport 9030331108 emis de
           NOTIFICARE               înregistrare 9941910, care a fost înregistrat sub nr.     autoritățile germane, coasociați ai SC VIM
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă       12925 din 11.04.2007.                     SPECTRUM SRL societate înmatriculată la ORC de pe
Tribunalul Suceava notifică, în conformitate cu         (56/36625)                        lângă Tribunalul Mureș sub nr. J 26/1496/1994,
prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,                                   constitutind 100% apitalul social al societății, în
republicată, cu modificările și completările ulterioare,                                 unamitatea de voturi, adoptăm prezenta HOTĂRÂRE.
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al          Societatea Comercială
                                                               1. Se aprobă majorarea capitalului social al
societății comerciale SERMAR SRL, cu sediul în             UNDERCOVER SUN - S.R.L.
                                                             societății, prin aport în numerar, cu 540.000 EURO,
MUNICIPIUL VATRA DORNEI, județ Suceava, Str.                                       echivalentul a 724.393 USD, echivalentul a 1.806.130
                                    HOTARAREA NR.2/20.03.2007
MIHAI EMINESCU, nr. 44, înregistrată sub nr.                                       RON (la cursul de 1 EURO=3,3447 RON, 1 USD=
J33/229/2004, cod unic de înregistrare 16202391, care      ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR             2,4933 RON)
a fost înregistrat sub nr. 13362 din 23.04.2007.         Adunarea Generală a Asociaților a SC            Majorarea capitalului social este efectuată de către
  (54/36623)                       UNDERCOVER SUN SRL, legal constituită la data de       asociatul Torok István, aportul său fiind de 540.000
                              20.03.2007, la sediul societății din Ploiești, ale cărei   EURO, echivalentul a 724.393 USD, echivalentul a
                              atribuții sunt exercitate de asociatul unic Hornegger     1.806.130 RON.-
       Societatea Comercială
                              Josef, cetățean austriac, născut la data de 03.08.1962      În urma majorării cu 1.806.130 RON, capitalul social
        FORMOT PRES SRL
                              la Brixlegg, Austria, pașaport seria B nr. 0281939, emis   se majorează de la 2.818.790 RON la 4.624.920 RON
                              de autoritățile austriece la data de 02.05.1997,       reprezentând 347 RON și 1.743.075 USD, din care în
         HOTĂRÂREA NR. 2
                              domiciliat în Rattenberg, str. Dorfstarsse 1126240      natură 12.505,51 RON, echivalent a 38,993 USD.
        DIN 05.04.2007                Redfeld/Ratenbe, Austria, a hotarât următoarele:       Capitalul social este împărțit în 462.492 părți sociale cu
   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              1. Desființarea punctului de lucru situat în București,  valoare nominală de 10 RON fiecare.
     SC FORMOT PRES SRL                str. Pierre de Coubertin nr. 3-5, sector 2, România;       Aportul,structura și cota de participare a asociaților
  În conformitate cu actele constitutive ale SC        2. Desființarea punctului de lucru situat în Ploiești,  la capitalul social este următorul:
FORMOT PRES SRL, înmatriculată sub nr.           B-dul Republicii, nr. 199 A, bl. 15 A, parter, jud Prahova    1.-asociata Torok Viola are un aport total la capitalul
J 26/785/1997 având CUI 9941910, și ale Legii nr.      (fosta Unitatea 96 Felix), începînd cu data de        social de 2.308.920 RON reprezentând 822.690 USD,
31/1990, astăzi data de mai sus la sediul societății SC   1.04.2007.                          din care în natură 7.884,39 RON, echivalent a 26.217
FORMOT PRES SRL din Cristesti, str. Principală nr.       3.Modificarea actului constitutiv, conform Legii nr.   USD, deținând un număr de 230.892 părți sociale,
808/A, județul Mureș, a avut loc Adunarea Generală a    31/1990 R, modificată, după cum urmează:           având cota de 49,92 %.
Asociaților societății, la care au participat:         a) Art.8 se completează astfel:               2.-asociatul Török István are un aport total la
  1. BORDI MIHAI-asociat;                   -„aprobă situația financiară anuală și stabilește     capitalul social de 2.316.000 RON, reprezentând 347
  2. BORDI BELA-asociat;                  repartizarea profitului net;                 RON și 920.385 USD, din care în natură 4621,12 RON,
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2994/31.X.2007                                     11
echivalent a 12.776 USD, deținând un număr de         constituită în baza statutului societății, cu modificările și         Societatea Comercială
231.600 părți sociale, având cota de 50,08%.          completările ulterioare, am hotărât:                      VIDAVIS COM - S.R.L
  2.Se aprobă reactualizarea Actului constitutiv al       Art. unic. Se înființează pe perioadă nelimitată un
societății care va cuprinde cele cuprinse la pct. 1 din    punct de lucru situat în orașul Urlați, str. Zambilelor nr.        HOTĂRÂREA NR. 1 /16.04.2007
prezenta hotărâre.                       42, jud. Prahova, conform contractului de vânzare
  Prezenta hotărâre împreună cu forma actualizată a      cumpărare autentificat sub nr. 1482 din 02.03.2007 la              A ASOCIATULUI UNIC
Actului constitutiv, vor fi depuse în termen legal la     Biroul Notarului Public Ivan Constantin.              Asociatul unic LACATUS DANIEL, cetățean român,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Prezenta hotărâre a fost adoptată azi, 26.03.2007
                                                                domiciliat în Ibanesti, nr. 126, identificat cu CI seria MS
Mureș pentru viza de control, legalitate și publicitate și     (61/36630)
                                                                nr. 319892, eliberat de pol. Reghin la data de
supuse formalităților legale de înregistrare a
                                                                17.05.2005, CNP 1780610261450, al S.C. VIDAVIS
cuvenitelor mențiuni.
                                       Societatea Comercială               COM S.R.L, cu sediul în loc. ARICESTII ZELETIN, nr.
  (58/36627)
                                      DOBROLACT HIRA - S.R.L.              161, jud. Prahova, România, CUI R0 16265454,
                                                                înregistrată la ORC sub nr. J29/616 /2004, în temeiul
                                           NOTIFICARE
       Societatea Comercială                                               prevederilor Legii nr. 31/1991 cu modificările ulterioare,
      DOBROLACT HIRA - S.R.L.                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                                                 HOTĂRĂȘTE
                                Tribunalul Suceava notifică, în conformitate cu
            HOTĂRÂRE                prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,        Art. 1. Se radiază punct de lucru din PODARI, Stație
                                republicată, cu modificările și completările ulterioare,    PECO, jud. DOLJ.
         NR 1 DIN 11.04.2007
                                depunerea textului actualizat al actului constitutiv al      Art. 2. Se deschide punct de lucru în loc. Ibanești, nr.
  Subsemnatul: CUȘA VASILE, în calitate de asociat      societății comerciale DOBROLACT HIRA SRL, cu          126, jud. Mureș.
unic al S.C.DOBROLACT HIRA SRL, am hotărât           sediul în ORAȘ LITENI, județ Suceava, ORAȘ LITENI,         Restul articolelor rămân nemodificate.
următoarele:                          ZONA CIOROI, bloc 2, ap.1, înregistrată sub nr.
                                                                  (65/36635)
  - se cooptează un nou asociat: HIRA             J33/1560/2005, cod unic de înregistrare 18224183,
GHEORGHE,născut la data de 30 01 1969 în Stejaru        care a fost înregistrat sub nr. 13123 din 23.04.2007.
Jud. Tulcea, domiciliat în Costanța, str. Dumbrava         (62/36631)
                                                                       Societatea Comercială
Roșie, nr. 41, jud. Constanța, identificat cu CI seria KT,
                                                                      AGROMEC COSTEȘTI - S.A.
nr 239410, eliberat la data de 11.12.2001 de Pol.
Constanța, CNP 1690130360011. Asociatul CUȘA                 Societatea Comercială
                                       VIM SPECTRUM - S.R.L.                          HOTĂRÂRE
VASILE cesionează parte din capitalul social care îl
deține (200 RON), 140 RON noului asociat HIRA                                           Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor
                                           NOTIFICARE
GHEORGHE - la valoarea nominală a părților sociale -                                      S.C.”AGROMEC COSTEȘTI”S.A, întrunită în ședința
aportul asociaților devenind: CUȘA VASILE - 60 RON -        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                                                din data de 15.01.2007, a hotărât:
6 părți sociale și HIRA GHEORGHE - 140 RON - 14        Tribunalul Mureș notifică, în conformitate cu
                                                                 - majorarea capitalului social total cu suma de
părți sociale. Participarea la beneficii și pierderi va fi   prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
                                republicată, cu modificările și completările ulterioare,    65.342,50 lei, numerar, din rezerve, de către acționari
proporțională cu aportul asociaților la capitalul social.
                                depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     astfel: Oprea Vasile majorează cu 18.605 lei, Asociația
Cedentul declară că a primit contravaloarea părților
sociale cesionate iar cesionarul declară că, preluând     societății comerciale VIM SPECTRUM SRL, cu sediul        Agromec Costești majorează cu 26.137,50 lei,
                                în SAT CORUNCA, COMUNA CORUNCA, județ              persoane fizice majorează cu 20.600 lei.
părțile sociale, aderă la prevederile actului constitutiv și
                                Mureș, Com. LIVEZENI, nr. 409, înregistrată sub nr.        - remandatarea în funcția de cenzori permanenți a
ia act de situația financiar-contabilă a societății.
                                J26/1496/1994, cod unic de înregistrare 6593330, care
  Administrarea societății va fi făcută de CUȘA                                        dlor Sora Marioara, Ivan Ileana și Neagoe Vetuța, pe o
                                a fost înregistrat sub nr. 12919 din 11.04.2007.
VASILE și HIRA GHEORGHE, care vor putea lua                                          perioada de 3 ani
                                  (63/36632)
hotărâri împreună sau independent. Celelalte                                           - remandatarea în funcția de cenzori supleanți a dlor
prevederi ale actului constitutiv al societății rămân
                                                                Anghel Gherghina, Drăgan Ioana și Didea Mihai, pe o
neschimbate.                                 Societatea Comercială              perioadă de 3 ani.
  (59/36628)                                 VALMARI 93 - S.R.L.
                                                                 - Remandatarea în funcția de administrator a d-lui
                                           HOTĂRÂREA                 Oprea Vasile, pe o perioadă de 4 ani.
       Societatea Comercială                                                Împuternicirea d-lui Oprea Vasile pentru ducerea la
      UNDERCOVER SUN - S.R.L.                       ASOCIATULUI UNIC
                                                                îndeplinire a formalităților legale.
                                  Subsemnatul VACARESCU-PETRE IULIANA              Redactată în 4 exemplare în limba română, astăzi,
           NOTIFICARE                cetățean român, domiciliată în Ploiești, Intr.
                                                                15.01.2007.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă         Regimentului, nr. 2, bl. 154H, sc. A, ap. 9, jud. Prahova,
                                                                  (66/36637)
Tribunalul Prahova notifică, în conformitate cu        identificată cu CI seria PH nr. 369571, eliberat de pol.
prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,      Ploiești la data de 07.03.2003, în calitate de asociat
republicată, cu modificările și completările ulterioare,    unic al S.C. “VALMARI 93” SRL, cu sediul în Ploiești,
                                Intr. Regimentului, nr. 2, bl. 154H, sc. A, et. 2, ap. 9,           Societatea Comercială
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
societății comerciale UNDERCOVER SUN SRL, cu          Jud. Prahova, înmatriculată la Registrul Comerțului               PRINSHELL - S.R.L.
sediul în MUNICIPIUL PLOIEȘTI, județ Prahova, Str.       Prahova sub nr. J 29/2394/1993, CUI 4763994,
VASILE GOLDIS, nr. 6 A, înregistrată sub nr.          constituită în baza statutului societății, cu modificările și           HOTĂRÂREA NR. 2
J29/731/2003, cod unic de înregistrare 15396389, care     completările ulterioare, am hotărât să aduc
                                                                   DIN 10 APRILIE 2007 A ASOCIAȚILOR
a fost înregistrat sub nr. 26501 din 19.04.2007.        următoarele completări actului constitutiv al societății:
  (60/36629)                           Se radiază punctele de lucru din Ploiești, str.         Subsemnatii: PRINDII STEALUTA și PRINDII
                                Mărășești, nr. 12, jud. Prahova și din Ploiești, str. 23    GABRIEL, în calitate de asociați, de comun acord am
                                August, nr. 67. Se înființează punct de lucru în Ploiești,   hotărât:
        Societatea Comercială              str. Mărășești, nr. 12, jud. Prahova, valabil pana la data
                                                                 1.Închiderea următoarelor puncte de lucru:
        VALIFER SERV - S.R.L.              de 14.10.2007, având ca activitate comerț. Se
                                                                 -DEPOZIT EN GROSS PRODUSE ALIMENTARE,
                                înființează punct de lucru în Ploiești, str. Poligonului, nr.
          HOTĂRÂRE NR. 1               5-7, jud. Prahova, valabil pana la data de 11.04.2008,     Vatra Dornei, str. Oborului nr. 11;

   Subsemnatul SOROIU VALER, născut în oraș         având ca activitate depozit. Se prelungește punctul de       -MAGAZIN CU VÂNZARE DE PRODUSE
Urlați la data de 17.07.1971, cetățean român, domiciliat    lucru din Ploiești, str. Mărășești, nr. 13, jud. Prahova    NEALIMENTARE, Vatra Dornei str. Oborului nr. 11;
în oraș Urlați, str. Mărunțiș nr. 22A, județ Prahova,     până la data de 07.09.2008. Restul clauzelor din          -MAGAZIN VÂNZARE PRODUSE SECOND
identificat cu CI. seria PH nr. 558636 eliberat de       statutul societății rămân neschimbate. Prezenta         HAND,Vatra Dornei str. Oborului nr. 11;
SPCLEP Urlați, la data de 01.08.2005, CNP           hotărâre face parte integrantă din acesta și a fost
                                                                 2.Deschiderea unui puncte de lucru:-MAGAZIN CU
1710717296748, în calitate de asociat unic al SC        redactată astăzi 18.04.2007 într-un număr de 5
                                                                VÂNZARE DE PRODUSE NEALIMENTARE și
VALIFER SERV SRL cu sediul în Ploiești, str. Salvador     exemplare, în cadrul Comp. de Asistență al Registrului
nr. 10 jud. Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului   Comerțului Prahova, din care două s-au înmânat         ALIMENTARE, Vatra Dornei, str. Republicii nr. 1,
Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr.       părților.                            camera 5.
J 29/394/2007, CUI 21089613, atribut fiscal RO,           (64/36633)                           (67/36638)
  12                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2994/31.X.2007
       Societatea Comercială               activități de servicii prestate în principal întreprinderilor-  cetățean român, domiciliată în Tg. Mureș, B-dul 1848,
       N&T CONSTRUCT - S.R.L.               intermedieri și comisionari. Celelalte prevederi ale       nr. 29, ap. 31, jud. Mureș, identificată cu C.I. seria MS
                                actului constitutiv al societății rămân neschimbate.       nr. 126485/15.02.2002 eliberată de Pol.Tg.Mureș,
       HOTARAREA A.G.A. NR.1                 (69/36640)                          având CNP 2660920264371, în calitate de asociați în
          DIN 06.04.2007                                                S.C. “VITALAND” SRL, cu sediul în Tg. Mureș, Str.
                                                                 Milcovului nr. 4, jud.Mures, înmatriculată la O.R.C.
   Subsemnații: NECULAE ALEXANDRU, cetățean                  Societatea Comercială              Mureș sub nr. J26/882/2002, am hotărât următoarele:
român, născut la data de 19.10.1968 în Tg.Mureș,                TELECOMED - S.R.L.                  1. - cesiunea unui număr de 60 de parti sociale = 60
jud.Mureș, domiciliat în Iernut, str.Decebal, nr. 51,
                                                                 lei, deținute de către asociata existentă SZABO JUDIT,
jud.Mureș, identificat cu C.I. seria M.S nr. 130519,                HOTĂRÂREA NR. 2
                                                                 către asociata existentă CZELLAHONE RADI
eliberat de Pol. Iernut, având CNP 1681019264373, și
                                        DIN DATA DE 03.04.2007              RENATA;
TĂTAR EMIL, cetățean român, născut la data
                                   Subsemnații CIMPOESU ROBERT-VALENTIN,             2. - aportul asociaților continuatori la capitalul social,
19.09.1967 în Tg.Mureș, jud.Mureș, domiciliat în sat
                                CIMPOESU RADU, CIMPOEȘU CLAUDIA, în calitate           în urma cesiunii de părți sociale, este d-na
Ivănești, Com.Livezeni, nr. 66. jud.Mureș, identificat cu
                                de asociați ai S.C. TELECOMED SRL, am hotărât          CZELLAHONE RADI RENATA deține un număr de
C. I. seria M.S. nr. 020336, eliberat de Pol.Tg.Mureș,
                                următoarele:                           1308 părți sociale = 13.080 lei (formați din 600 lei și
având CNP 1670919264473, în calitate de asociați în
                                  1. Deschiderea unui punct de lucru în loc. IAȘI, șos.     3770 USD = 12.480 lei ), iar dl. CZELLAHO LASZLO
S.C. “N&T CONSTRUCT” SRL, cu sediul în Iernut, str.
                                PĂCURARI, nr. 55, bl. 548, sc. B, et. 6, ap. 23, jud.      GABOR deține un număr de 657 parti sociale = 1.984
Decebal, nr. 51, jud.Mureș, înmatriculată la
                                IAȘI, unde va funcționa un BIROU INTERMEDIERI.          USD = 6.570 lei;
O.R.C.Mureș, sub nr. J26/234/2006, am hotărât
                                  2. Se închid puncte de lucru respectiv: - MAGAZIN         3. - în urma ieșirii din societate d-na SZABO JUDIT
următoarele:
                                MIXT, BIROU COPIAT ACTE, și ATELIER REPARAȚII          pierde și calitatea de administrator, pe viitor societatea
  1. - asociatul existent TĂTAR EMIL, cesionează un
                                RADIO-TV, din loc. FĂLTICENI, Str. REPUBLICII, bl.        fiind administrată de dl. ZITZMANN EMERIC, cetățean
număr de 10 părți șociale=100 lei, asociatului existent
                                32, sc. C, PARTER, jud. SUCEAVA, respectiv            român, născut la data de 05.05.1963 în Sărmășag, jud.
NECULAE ALEXANDRU.
                                CABINET DE FIZIOTERAPIE, din loc. Iași, șos.           Sălaj, domiciliat în Tg. Mures, Str.Violetelor nr. 5, ap.
  2. - deținătorul exclusiv în urma cesiunii devine dl.
                                PĂCURARI, nr. 55, bl. 548, sc. B, et. 6, ap. 23, jud.      12, jud. Mureș, identificat cu B.I. seria G.X. nr.
NECULAE ALEXANDRU, deținând astfel 20 părți
                                IAȘI.                              072651/28.05.1997 eliberat de Pol. Tg. Mures, având
sociale=200 lei.
                                  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății   CNP 1630505057057, durata mandatului de
  3. În urma ieșirii din societate dl.TĂTAR EMIL pierde
și calitatea de administrator.                 rămân neschimbate.                        administrare fiind pe o perioadă nelimitată, începând
  Redactat de părți sub semnătură privată, în 4          (70/36641)                          cu data de 29.03.2007.
exemplare azi, 06.04.2007.                                                      Redactat de părți sub semnătură privată în 4
   (68/36639)                                                         exemplare azi, 29.03.2007.
                                        Societatea Comercială                  (73/36644)
                                       N&T CONSTRUCT - S.R.L.
        Societatea Comercială
        TELECOMED - S.R.L.                           NOTIFICARE                        Societatea Comercială
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă                 SIMOTAB COM - S.R.L.
          HOTĂRÂREA NR. 1               Tribunalul Mureș notifică, în conformitate cu
                                                                             HOTĂRÂRE
       DIN DATA DE 03.04.2007              prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
                                republicată, cu modificările și completările ulterioare,       Subsemnatul Tabarcea Vladimir, asociat unic al SC
   Subsemnații CIMPOESU ROBERT-VALENTIN,                                           SIMOTAB COM SRL Suceava, am hotărât
                                depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
CIMPOESU RADU, în calitate de asociați ai                                            următoarele:
                                Societății Comerciale N&T CONSTRUCT SRL, cu
S.C.TELECOMED SRL. am hotărât următoarele:                                              - să radieze din registrul comerțului, casa amanet B-
                                sediul în ORAȘ IERNUT, județ Mureș, Str. Decebal, nr.
  1. Majorarea capitalului social prin aport al noului                                     dul George Enescu Nr. 17 bl. g34, sc. b, ap. 2,
                                51, înregistrată sub nr. J26/234/2006, cod unic de
asociat cooptat în societate, CIMPOESU CLAUDIA,                                         Suceava;
                                înregistrare 18395817, care a fost înregistrat sub nr.
cetățean român, născută la data de 16.01.1979, în loc.                                        - să schimbe profilul din magazin mixt și casa de
                                12856 din 11.04.2007.
PIATRA-NEAMȚ, jud. NEAMȚ, domiciliată în loc.                                          amanet, în magazin mixt, cart Obcini, Str Bistriței nr.
                                  (71/36642)
PIATRA-NEAMȚ, str. Al. Lăpușneanu, nr. 32, bl. C6,                                        11B;
sc. A, ap. ll, et. 3, jud. NEAMȚ, identificată cu CI seria                                      -să schimbe sediul de la pct. de lucru Piatra-Neamț,
NT nr. 072030 eliberată de Pol PIATRA-NEAMȚ la data               Societatea Comercială              str. Aurel Vlaicu nr. 34, în stația C F R Piatra-Neamț
de 09.05.2001, CNP 2790116274806, de la valoarea                TELECOMED - S.R.L.                   (74/36645)
de 200,00 RON la valoarea de 300,00 RON (30 p.s. a
10,00 RON), conform ordinului de încasare din data de                 NOTIFICARE
02.04.2007. Aportul la capitalul social in valoare de        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă                 Societatea Comercială
300,00 RON devine: CIMPESU RADU - 100,00 RON          Tribunalul Suceava notifică, în conformitate cu                  TESCO - S.R.L.
(10 p.s. a 10,00RON) - CIMPOEȘU ROBERT -            prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
VALENTIN - 100,00RON (10p.s. a 10,00 RON) -                                                       HOTĂRÂRE
                                republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CIMPOEȘU CLAUDIA - 100,00 RON (10 p.s. a 10,00
                                depunerea textului actualizat al actului constitutiv al      A ASOCIATULUI UNIC DIN 18 APRILIE 2007
RON). Se numește în funcția de administrator d-na
                                Societății Comerciale TELECOMED SRL, cu sediul în
CIMPOESU CLAUDIA, cu puteri depline putând lucra                                           Subsemnatul BUHA VASILICĂ, în calitate de
                                MUNICIPIUL FĂLTICENI, județ Suceava, Str.
împreună cu administratorii CIMPOEȘU ROBERT-                                           asociat unic al S.C.TESCO SRL, am hotărât
                                REPUBLICII, nr. FN, bloc 32, scara C, etaj PART.,
VALENTIN și CIMPOESU RADU sau independent. Se                                          următoarele:
                                înregistrată sub nr. J33/775/2003, cod unic de
precizează ca obiect principal de activitate 5118 -                                         - se înregistrează un punct de lucru - stand
                                înregistrare 15713177, care a fost înregistrat sub nr.
intermedieri în comerțul specializat în vânzarea                                         comercializare confecții textile - în Bazarul Suceava,
                                11664 din 13.04.2007.
produselor cu caracter specific n.c.a. - inclusiv                                        stand nr. 1034.
                                  (72/36643)
aparatură de laborator, medicală, consumabile                                            Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
medicale, reactivi de laborator, tehnică de calcul. Se                                      rămân neschimbate.
completează obiectul secundar de activitate cu: 5119 -             Societatea Comercială                (75/36646)
intermedieri în comerțul cu produse diverse - aparatură             VITALAND - S.R.L.
de laborator, - 5155 - comerț cu ridicata al produselor
chimice, - 5184 - comerț cu ridicata al calculatoarelor,              HOTARAREA NR. 2                        Societatea Comercială
echipamentelor periferice și software, - 5186 comerț                                               VITALAND - S.R.L.
                                        A A.G.A. DIN 29.03.2007
cu ridicata al altor componente și echipamente
                                   Subsemnații CZELLAHONE RADI RENATA,                        NOTIFICARE
electronice - piese de schimb, - 5187 - comerț cu
ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comerț și  cetățean ungar, domiciliată în Dregelypalank, str. Fo,        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
transporturi-instrumente și echipamente de măsură, -      nr. 164, Ungaria, identificată cu Pașaport seria Z.E. nr.    Tribunalul Mureș notifică, în conformitate cu
5190 - comerț cu ridicata al altor produse(inclusiv       285089 eliberat de autoritățile competente ungare,        prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
operațiuni de import-export) - 5261 - comerț cu         CZELLAHO LASZLO GABOR, cetățean ungar,              republicată, cu modificările și completările ulterioare,
amănuntul prin corespondență, - 6311- manipulări, -       domiciliat în Dregelypalank, str. Fo, nr. 164, identificat    depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
6312 - depozitări, - 7430 - activități de testări și analize  cu Pașaport seria Z.E. nr. 444985/03.03.2002 eliberat      Societății Comerciale VITALAND SRL, cu sediul în
tehnice, - 7482 -activități de ambalare, - 7487 - alte     de autoritățile competente ungare, și SZABO JUDIT,        MUNICIPIUL TÂRGU-MUREȘ, județ Mureș, Str.
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2994/31.X.2007                                    13
MILCOVULUI, nr. 4, înregistrată sub nr. J26/882/2002,    INVEST” S.R.L, prin depunerea la registratura          J33/254/1998, cod unic de înregistrare 733354, care a
cod unic de înregistrare 14965265, care a fost       societății.                           fost înregistrat sub nr. 12685 din 19.04.2007.
înregistrat sub nr. 12858 din 11.04.2007.            (78/36649)                            (80/36651)
  (76/36647)

                                      Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        Societatea Comercială                     FORESTFALT - S.A.                     TURNO MET INVEST - S.R.L.
        FORESTFALT - S.A.
                                        HOTĂRÂREA NR. 1                          NOTIFICARE
         HOTĂRÂREA NR. 1                                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
                                                               Tribunalul Mureș notifică, în conformitate cu
  A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A                A ACȚIONARILOR SC FORESTFALT SA
                                                               prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
ACȚIONARILOR DE LA S.C. FORESTFALT S.A.                   FĂLTICENI
                                                               republicată, cu modificările și completările ulterioare,
        FĂLTICENI
                                A.G.E.A a SC FORESTFALT SA FĂLTICENI,            depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
  Adunarea generală ordinară a acționarilor SC       întrunită în ședință în data de 13.04.2007, a emis        Societății Comerciale TURNO MET INVEST SRL, cu
FORESTFALT S.A., întrunită în ședință în data de      următoareahotărâre:                       sediul în MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ, județ Mureș,
13.04.2007, a emis următoarea hotărâre:              1. Se aprobă modificarea statutului societății cu     Str. PANDURILOR, nr. 53, ap. 2, înregistrată sub nr.
  1. Se aprobă raportul administratorilor pentru      următoarele articole:                      J26/385/2006, cod unic de înregistrare 18470293, care
exercițiul financiar aferent anului 2006.            - Art. 7 alin. 1 se modifică astfel: „Capitalul social al  a fost înregistrat sub nr. 12869 din 11.04.2007.
  2. Se aprobă raportul comisiei de cenzori afferent    S.C.FORESTFALT S.A. este de 777.409,70 lei format           (81/36652)
anului 2006.                        din 7.774.097 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei,
  3. Se aprobă bilanțul contabil aferent anului 2006.   total privat, deținut de persoane fizice/juridice române,
  4. Se aprobă repartizarea profitului net aferent                                             Societatea Comercială
                              societatea fiind de tip închis;
anului 2006.                                                                GUM ON RO - S.R.L.
                                - Art. 7 alin 2, subpunctele 1-5 se anulează.
  5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și      - Art. 8.1. Alin. 1 se înlocuiește cu: „Acțiunile sunt            HOTARAREA NR. 8
programul de activitate pe anul 2007.            comune, nominative, sub forma înscrisurilor în cont.”
  6. Se aprobă programul de investiții pe anul 2007.                                      A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                - Art. 8.1. Alin. 2 se înlocuiește cu: „Dovada
  7. Se aprobă desemnarea membrilor consiliului de                                            DIN 01.03.2007
                              materială a deținerilor de acțiuni o reprezintă extrasul
administrație pe o perioadă de 4 ani, astfel:
                              de cont eliberat de societatea care prestează servicii        Subsemnații
  - Arion Constantin - președinte;
                              de registru.”                            PETROCZY ATTILA, născut în Ungaria, loc.
  - Arion Eduard - membru, cu datele de identificare:
                                - Art. 8.2. se anulează.                   Budapesta 12, la data de 22.02.1970, domiciliat în
născut la data de 16.12.1960 în loc Fălticeni, jud.                                     Ungaria, loc. Budapesta 20, 1203, str. Torok Floris nr.
                                - Art. 8.3., Art. 8.5., Art. 8.7. se anulează.
Suceava, cu domiciliul în loc. Falticeni, str. Artur                                     13, posesor al PA seria Z.B. nr. 812998 eliberat de
                                Art. 8.8. se modifică astfel: „Cesiunea parțială sau
Gorovei nr.12.                                                        Autoritățile din Ungaria la data de 20.02.2001, cetățean
                              totală poate fi perfectată numai cu persoane
  - Rosca Ana - membru, cu datele de identificare:                                     ungar,
                              fizice/juridice sau între mandatarii acestora din cadrul
născută la data de 21.02.1965, în loc. Blaj, jud Alba, cu                                    TORDAI ISTVAN, cetățean ungar, domiciliat în
                              acționariatului emitentului, cu avizare din partea
domiciliul în loc. Fălticeni, Str. 9 Mai nr. 29.                                       Ungaria, loc. Szaszhalombatta, str. Erkel Ferenc, nr.
                              reprezentantului emitentului.”
  8. Se împuternicește pentru ducerea la îndeplinire a                                   46, ap. 5, născut în mun. Tg. Mureș, jud. Mureș, la data
Hotărârii nr. 1 a AGOA și a Hotărârii nr. 1 a AGEA, d-na    - Art. 8.9, Art. 8.10, Art. 8.11 și Art. 8.14 se anulează.
                                                               de 24.06.1967, posesor al PA seria ZJ nr. 796008,
Asaftei Maria, care se legitimează cu C.I. sv nr.        - Art. 8.15. se completează cu: „...decesului printr-
                                                               eliberat de Autoritățile din Ungaria, la data de
003351.                           un certificate de moștenitor.”
                                                               22.07.2005, cetățean ungar,
   (77/36648)                         - Art. 9.1, Art. 9.2, Art. 9.3 se înlocuiește cu:
                                                                 TORDAI LORAND, născut în Târgu Mureș, jud.
                              „Majorarea sau reducerea capitalului social al societății
                                                               Mureș, la data de 25.01.1970, domiciliat în mun. Târgu
                              se face numai prin Hotărârea Adunării Generale          Mureș, Str. Pădurii nr. 22/B, jud. Mureș, posesor al C.I.
       Societatea Comercială             Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu Legea      seria MS nr. 347739 eliberată de Pol. mun. Târgu
      TURNO MET INVEST - S.R.L.            31/1996, republicată, cu modificările și completările      Mureșla data de 14.12.2005, având CNP nr
                              ulterioare.”                           .1700125264363, cetățean român,
           HOTĂRÂRE                 - Art. 11.1. se modifică astfel: „Societatea este        CURTICAPEAN PAUL LUCIAN, născut în Târgu
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR            administrată de 3 administratori.”                Mureș, jud. Mureș, la data de 16.01.1968, domiciliat în
     DIN DATA DE 04.04.2007                 - Art. 11.5. și Art. 11.6. se anulează.           mun. Târgu Mureș, Str. Cerbului, nr. 13, jud. Mureș,
                                - Art. 12.3. și Art. 12.4. se anulează.           posesor al C.I. seria MS nr. 118011 eliberată de Pol.
   Adunarea generală a asociaților întrunită la sediul
                                2. Se aprobă limita de credite de până la 4.000.000     mun. Târgu Mureș la data de 21.12.2001, având CNP
societății în data de 04.04.2007 formată din:
                              lei pentru anul financiar 2007 și dreptul            nr. 1680116264386, cetățean român,
  BULGARU CONSTANTIN, cetățean român, născut
                              administratorului societății d-l ARION CONSTANTIN          în calitate de asociați ai S.C. “GUM ON RO” S.R.L.,
la data de 27.05.1970, în Mun. Timișoara, județul
                              săcontracteze credite la bănci.                 cu sediul în Târgu Mureș, str. Gabor Aron, nr. 7, jud.
Timiș, cu domiciliul în Sat. Bistra Mureșului nr. 262/B,
                                3. Se aprobă vânzarea de active de până la 60 %       Mureș, înregistrată la ORC Mureș sub nr.
județul Mureș, identificat cu C.I. seria MS nr. 067786
                              din capitalul social.                      J26/895/2005, CUI RO 17587334, ne-am întrunit
emisă de Pol. Mun. Reghin la data de 06.12.2000, CNP
                                4. Se aprobă validarea vânzărilor de active pe anul     astăzi, 01.03.2007 și am hotărât următoarele modificări
1700527173188;
                              2006.                              ale actului constitutiv:
  CIUPERCĂ DORINA, cetățenia Moldova, născută
                                                                 Iese din societate asociatul CURTICAPEAN PAUL
la data de 05.04.1980 în R. Moldova, cu domiciliul       5. Se aprobă distribuirea cu titlu gratuit a acțiunilor
                                                               LUCIAN și cesionează 3 părți sociale pe care le
stabil în R. Moldova, cu permis de ședere temporară în   răscumpărate de societate, către acționarii salariați ai
                                                               posedă (1 parte sociala = 10 RON), cu o valoare de 30
Târgu Mureș, Aleea Cornișa nr. 16, ap. 38, județul     societății care dețin peste 1 % din capitalul social,
                                                               RON, în favoarea asociatului TORDAI ISTVAN, și 2
Mureș, identificată cu Pașaport nr. A2100952 eliberat    proporțional cu numărul de acțiuni deținute.
                                                               părți sociale pe care le posedă (1 parte socială = 10
de autoritățile din Chișinău la data de 09.09.2005, CNP      (79/36650)
                                                               RON), cu o valoare de 20 RON, în favoarea asociatului
8800405260015,                                                        TORDAI LORAND.
  în calitate de asociați în S.C. „TURNO MET                                          Ca urmare a cesiunii realizate, aportul și structura
INVEST“ S.R.L, înregistrată la O.R.C. de pe lângă              Societatea Comercială
                                                               capitalului social de 1.000 (unamie) lei (format din 284
Tribunalul Mureș, cu J26/385/2006, C.U.I. RO-                FORESTFALT - S.A.
                                                               USD și 200 lei), împărțit în 100 părți sociale în valoare
18470293, cu sediul în Târgu Mureș, Aleea Covasna                                      de 10 lei fiecare, devine următoarea:
                                          NOTIFICARE
nr. 11, ap. 8 Județul Mureș, adoptă cu unanimitate de                                      - asociatul PETROCZY ATTILA, are un aport de 177
voturi următoarea hotărâre:                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă          USD, echivalent cu 500 (cincisute) lei, deținând un
  Art. 1. Se schimbă sediul social al firmei în Târgu   Tribunalul Suceava notifică, în conformitate cu         număr de 50 părți sociale (50 %);
Mureș, Str. Pandurilor nr. 53, ap. 2, județul Mureș.    prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,         - asociatul TORDAIISTVAN, are un aport de 107
  Prezenta Hotărâre se va comunica la Oficiul       republicată, cu modificările și completările ulterioare,     USD, echivalent cu 300 (treisute) lei, și 30 lei deținând
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș     depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     un număr de 33 parti sociale (33 %);
pentru a fi supusă autorizării judecătorului delegat,    Societății Comerciale FORESTFALT SA, cu sediul în          - asociatul TORDAI LORAND, are un aport de 170
pentru efectuarea cuvenitelor modificări, și publicării   MUNICIPIUL FĂLTICENI, județ Suceava, Str.            (unasutășaptezeci) lei, deținând un număr de 17 părți
conform prevederilor legale și S.C. „TURNO MET       DIMITRIE LEONIDA, nr. 28, înregistrată sub nr.          sociale (17 %);
  14                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2994/31.X.2007
  Asociatul CURTICAPEAN PAUL LUCIAN renunță la        șantiere; 4522 Lucrări de învelitori, șarpante și terase   depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
calitatea de administrator.                  la construcții; 4525 Alte lucrări speciale de construcții.  Societății Comerciale EUROFORMED SRL, cu sediul
  Restul prevederilor din Actul Constitutiv rămân         Prezenta hotărâre împreună cu actul constitutiv      în ORAȘ SOVATA, județ Mureș, Cart. MIHAI
nemodificate.                         actualizat, vor fi depuse de asociați la Oficiul       EMINESCU, bloc G, scara 2, ap .21, înregistrată sub
  Conform prevederilor Legii nr. 441/2006, publicat în    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, în    nr. J26/427/2007, cod unic de înregistrare 21274319,
Monitorul Oficial, Partea I nr. 955 din 28/11/2006,      termen de 15 zile de la data încheierii actului, pentru    care a fost înregistrat sub nr. 12877 din 11.04.2007.
pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990      îndeplinirea cuvenitelor condiții de publicitate.         (88/36659)
privind societățile comerciale, republicată, și al Legii nr.    Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 11.04.2007,
26/1990 privind registrul comerțului, republicată, se     într-un număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare
actualizează cu toate modificările la zi a actului       pentru părți și un exemplar pentru Compartimentul de             Societatea Comercială
                                asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de          REPLANT MEDICAL - S.R.L.
constitutiv al societății.
  Încheiat astăzi, 01.03.2007, la sediul societății.     pe lângă Tribunalul Mureș.
                                                                          HOTĂRÂREA NR. 2
   (82/36653)                           (85/36656)
                                                                 A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială               Luată la Adunarea generală extraordinară din
        GUM ON RO - S.R.L.                        TELETIP - S.R.L.              15 februarie 2007, a societății REPLANT CARDO
                                                               K f t . ( S . R . L . ) , c u s e d i u l î n H - l 11 9 B u d a p e s t ,
           NOTIFICARE                           NOTIFICARE               Nándorfejérvári út 35, Asociatul unic al S.C.
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă        REPLANT MEDICAL S.R.L. din Tg.Mureș
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Mureș notifică, în conformitate cu         Tribunalul Mureș notifică, în conformitate cu           Sunt prezenți asociații JÓBAI ZSOLT și JÓBAI
prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,      prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,     GÁBOR, reprezentând 100% din părțile sociale.
republicată, cu modificările și completările ulterioare,    republicată, cu modificările și completările ulterioare,     Administratorul JÓBAI ZSOLT constată că fiind
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    prezenți ambii asociați Adunarea generală
Societății Comerciale GUM ON RO SRL, cu sediul în       Societății Comerciale TELETIP SRL, cu sediul în        extraordinară este statutară; totodată propune ca
MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ, județ Mureș, str.           ORAȘ SOVATA, județ Mureș, Str. PETOFI SANDOR,         adunarea generală să fie condusă în limbile română și
GABOR ARON, nr. 7, înregistrată sub nr.            bloc L, scara I, ap. 2, înregistrată sub nr.         maghiară de domnul avocat dr. Kincses Előd, membru
J26/895/2005, cod unic de înregistrare 17587334, care     J26/1090/2003, cod unic de înregistrare 15709419,       al Barourilor de avocați din Tg. Mureș și Budapesta.
                                care a fost înregistrat sub nr. 12917 din 11.04.2007.      Prezintă proiectul de hotărâre:
a fost înregistrat sub nr. 12875 din 11.04.2007.
                                  (86/36657)                          - Aprobarea modificării Actului constitutiv al S.C.
  (83/36654)
                                                               REPLANT MEDICAL S.R.L. din Tg.Mureș,
                                                               înmatriculată în registrul comerțului de la OFICIUL
                                        Societatea Comercială             REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        Societatea Comercială
                                       EUROFORMED - S.R.L.              TRIBUNALUL MUREȘ sub nr. de ordine
         MELATI - S.R.L.
                                                               J26/782/1996, având Codul unic de înregistrare
                                          HOTĂRÂRE
            HOTĂRÂRE                                               R8973409.
                                    A A.G.A. A SC EUROFORMED SRL
                                                                Se supune la vot proiectul de hotărâre, iar asociații,
A ADUNĂRII GENERALE A S.C. MELATI S.R.L.,             Astăzi, 06.04.2007, la sediul social din Sovata, Str.   cu unanimitate de voturi, au hotărât după cum
  CU SEDIUL IN MIERCUREA NIRAJULUI,              Mihai Eminescu Bl. G, Sc. 2, Ap. 21, jud.Mureș, a avut    urmează:
  STR. NOUĂ NR. 3, JUDEȚUL MUREȘ               loc Adunarea Generală a Asociaților cu următoarea        1. În vederea includerii în obiectul de activitate și a
    J26/675/2007, CUI 21499524               ordine de zi:                         activității din codul CAEN 5262, asociații hotărăsc că
  Încheiat azi, 04 aprilie 2007 la sediul societății       1. Aprobarea înființării unui sediu secundar în loc.    art. 2.01. al Actului constitutiv al societății se
  Participă:                         Sovata, str. Principală nr. 150, jud.Mureș.          completează și se modifică în sensul că acesta va
  JANOSI ATTILA, cetățean român, domiciliat în          2. Completarea obiectului secundar cu activitatea     cuprinde și activitatea identificată sub COD CAEN
Miercurea Nirajului, str. Nouă, nr. 3, județul Mureș,     corespunzătoare codului CAEN 7031.              5262 Comerț cu amănuntul prin standuri și piețe.
identificat cu C.I. seria MS nr. 298212 eliberată la data     FERENCZI IZABELLA-MARTA, cetățean român,           Conform hotărârii adoptate se va proceda la
de 06.01.2005 de Poliția Tîrgu-Mureș, CNP           născut la 25.07.1980 în loc. Tg Mureș, jud.Mureș,       modificarea Actului constitutiv al societății, urmând a fi
1790619264408.                         domiciliat în loc. Sovata, car. Petofi Sandor Bl. D, sc. 2,  îndeplinită procedura legală de certificare, înregistrare
  Adunarea fiind statutară, se hotărește înființarea     ap. 7, jud. Mureș, România, identificată cu C.I. seria    la ORC și publicare în Monitorul Oficial.
sediului secundar (punct de lucru) la Târgu-Mureș, Str.    MS nr. 272695 eliberată de Poliția Sovata la data de       Nefiind alte puncte pe ordinea de zi, Adunarea
Depozitelor nr. 20, ștandul nr. D 35, din hala nr. 2.     28.07.2004, CNP 2800725260032, și SZABO ERNO,         generală extraordinară a luat sfârșit.
  Prezenta hotărâre va fi comunicată la ORC-Mureș.      cetățean român, născut la 22.06.1974 în loc. Tg Mureș,      (89/36660)
Miercurea Nirajului, 4 aprilie 2007.              jud. Mureș, domiciliată în loc. Tg Mureș, str. Livezeni
  (84/36655)                         nr. 23, ap .5, jud. Mureș, România, identificat cu CI.
                                seria MS nr. 120616 eliberată de Poliția Tg Mureș la             Societatea Comercială
                                data de 17.01.2002, CNP 1740622264411, în calitate             REPLANT MEDICAL - S.R.L.
        Societatea Comercială             de asociați.
         TELETIP - S.R.L.                Cu unanimitate de voturi se hotărăște după cum                     NOTIFICARE
                                urmează:                              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
            HOTĂRÂRE                  1. Aprobarea înființării unui sediu secundar în loc.    Tribunalul Mureș notifică, în conformitate cu
                                Sovata, str. Principală nr. 150, jud .Mureș.         prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                 2. Completarea obiectului secundar cu activitatea     republicată, cu modificările și completările ulterioare,
     DIN DATA DE 11.04.2007
                                corespunzătoare codului CAEN 7031- Agenții          depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
   Subsemnații LUKACS LADISLAU, cetățean          imobiliare.                          Societății Comerciale REPLANT MEDICAL SRL, cu
român, născut în Gornești, jud. Mureș, la data de         3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de     sediul în MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ, județ Mureș,
30.09.1952, domiciliat în Sovata, str. Petofi Sandor, bl.   către administratorul societății FERENCZI IZABELLA-      Str. CĂLĂRAȘILOR, nr. 47, înregistrată sub nr.
2, sc. 1, ap. 2, jud. Mureș, identificat cu B.I. seria B.U.  MARTA.                            J26/782/1996, cod unic de înregistrare 8973409, care
nr. 310482 eliberat de Poliția Sovata la data de         Redactată azi, 06.04.2007, în 3 exemplare.         a fost înregistrat sub nr. 12899 din 11.04.2007.
01.11.1994, având CNP 1520930264245, și CSECS            (87/36658)                          (90/36661)
ATTILA GABOR, cetățean ungar, născut în Budapesta,
Ungaria, la data de 08.06.1973, domiciliat în Ungaria,
str. Attila, nr. 57-59, 2133 Szodliget, identificat cu PA           Societatea Comercială                       Societatea Comercială
seria ZE nr. 857110 emis de autoritățile ungare la data            EUROFORMED - S.R.L.                         ANATECH - S.R.L.
de 16.08.2002, în calitate de asociați, am hotărât
următoarele:                                     NOTIFICARE                      HOTĂRÂREA NR. 1/10.04.2007
  1. Se completează obiectul secundar de activitate al      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă                   A AGA
societății cu următoarele activități: 2661 Fabricarea     Tribunalul Mureș notifică, în conformitate cu           Conform Hotărârii Asociatului Unic, din data de
elementelor din beton pentru construcții; 4511         prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,     10.04.2007, la sediul societății asociatul unic: PĂUN
Demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de     republicată, cu modificările și completările ulterioare,   ANA ZELINA, cetățean român, născută la data de
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2994/31.X.2007                                    15
22.09.1972, în Iernut, județul Mureș, domiciliată în       - se majorează capitalul social de la 200 lei la        Capitalul social va fi de 50.000 RON, 5.000 ps a 10
Iernut, atr. 1 Decembrie 1918, bl. 10, ap. 13, jud.       130.000 lei, diferența de 129.800 lei reprezentând      RON fiecare, și va fi repartizat astfel:
Mureș, identificat cu C.I. seria MS nr. 162026 eliberată    numerar depus de asociat și transferat în contul de       - GABOR CONSTANTIN - 45.000 RON - 4.500 ps -
de Pol. Iernut la data de 21.11.2002, CNP            capital - conform notei contabile nr. 51 din 31 ianuarie   a 10 RON - 90% din capitalul social;
2720922260015, al S.C “ANATECH” S.R.L., cu sediul        2007 și balanței de verificare din ianuarie 2007.        - GABOR MARIANA - 5.000 RON - 500 ps - a 10
în Iernut, str. 1 Decembrie 1918, bl. 10, ap. 13, jud.      Capitalul social total de 130.000 lei - 13.000 părți    RON - 10% din capitalul social .
Mureș, înmatriculată la O.R.C. Mureș sub nr.          sociale - aparține în întregime asociatului unic.        Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
J26/602/2007, având CUI 21445630, a hotărât            Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății  rămân neschimbate.
următoarele modificări aduse Actului constitutiv al       rămân neschimbate.                         (99/36673)
societății:                             (95/36669)
  1. Se deschide sediu secundar în Iernut, Str. Gh.
                                                                      Societatea Comercială
Doja, nr. 2, jud. Mureș.
                                       Societatea Comercială                   GABOR CONSTRUCT - S.R.L.
  Redactat în 3 (trei) exemplare azi, 10.04.2007.
  (91/36662)                               ALMA VIVA GROUP - S.R.L.
                                                                          NOTIFICARE
                                         HOTĂRÂRE NR. 1                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
        Societatea Comercială                      DIN 13 APRILIE 2007              Tribunalul Suceava notifică, în conformitate cu
       LENIOS GROUP - S.R.L.                                              prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
                                 A ASOCIATILOR SC “ALMA VIVA GROUP” SRL
                                                               republicată, cu modificările și completările ulterioare,
          HOTĂRÂREA NR 2                  Subsemnații LENTA GEORGE-BOGDAN, OLARU          depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
          DIN 20 APR 2007               VASILE și LENTA ECATERINA, în nume propriu și         Societății Comerciale GABOR CONSTRUCT S.R.L.,
                                pentru PENTILESCU DANIELA, conform procurii          cu sediul în SAT BOSANCI, COMUNA BOSANCI, județ
    Subsemnatul IOSUB VASELE, în calitate de
                                generale nr. 18 din 05.01.2007, în calitate de asociați ai  Suceava, COMUNA BOSANCI, nr. 1832, înregistrată
asociat unic al S.C.LENIOS GROUP SRL, am hotărât
                                SC “ALMA VIVA GROUP” SRL, cu sediul în municipiul       sub nr. J33/131/2006, cod unic de înregistrare
următoarele:
                                Suceava, Str. Eroilor, nr. 66, județul Suceava,        18322548, care a fost înregistrat sub nr. 13025 din
  Se schimbă sediul social al societății la adresa
                                înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Suceava     20.04.2007.
Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 4, etaj 1, cam. 10, jud.
                                sub nr. J33/758/1994, am hotărât următoarele:           (100/36675)
Suceava (complexul meșteșugăresc Areni).
                                  Art. 1 Se revocă din funcția de administrator al SC
  Se închid punctele de lucru de la adresa Suceava,
                                “ALMA VIVA GROUP” SRL numita CHISAC ELENA,
str. Traian Vuia, nr. 3, jud. Suceava (depozit en gros și
                                domiciliată în municipiul Suceava, Str. Zorilor, nr. 6, bl.         Societatea Comercială
stație ITP).                                                                KANAY EUROPAN - S.R.L.
                                T29, sc. A, et. 6, ap. 26.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
                                  (96/36670)
rămân neschimbate.                                                                  HOTĂRÂRE
   (92/36666)
                                                                A ASOCIAȚILOR SC “KANAY EUROPAN” SRL
                                       Societatea Comercială
                                                                     DIN 15 APRILIE 2007
                                      STEFAN COM TRANS - S.R.L.
        Societatea Comercială                                                SC “KANAY EUROPAN” SRL, cu datele de
       ELECTRIC A & R - S.R.L.                                             identificare menționate în antet, reprezentată prin Otay
                                           NOTIFICARE
                                                               Mahmut și Maciuc Loredana, în calitate de asociați,
          HOTĂRÂREA NR 1                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                                               hotărâm:
          DIN 23 04 2007               Tribunalul Suceava notifică, în conformitate cu
                                                                 ART. 1 SC “KANAY EUROPAN” SRL deschide un
                                prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
   Subsemnatul ANDONIE CRISTIAN, în calitate de                                      punct de lucru în municipiul Suceava, str. Calea Unirii,
                                republicată, cu modificările și completările ulterioare,
asociat unic al S.C.ELECTRIC A & R SRL, am hotărât                                      bl 92 - MAGAZIN CHIMICE C.V., având ca obiect un
                                depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
următoarele:                                                         magazin de prezentare și vânzare a ferestrelor,
                                Societății Comerciale STEFAN COM TRANS SRL, cu
  Se deschide un punct de lucru având ca obiect de                                     termopanelor, ușilor și mobilierului din PVC și alte
                                sediul în ORAȘ CAJVANA, județ Suceava, Com.
activitate comercializarea de articole electrice și                                      materiale.
                                CAJVANA, nr. 1019, înregistrată sub nr. J33/206/2003,
corpuri de iluminat la adresa Suceava, str. Calea Unirii,                                     (101/36676)
                                cod unic de înregistrare 15281745, care a fost
fn (bazar Suceava - stand 708), jud Suceava
                                înregistrat sub nr. 13070 din 20.04.2007.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
                                  (97/36671)                                Societatea Comercială
rămân neschimbate.
   (93/36667)                                                                MERTH-COM - S.R.L.

                                       Societatea Comercială                     HOTĂRÂREA NR. 1
                                      ALMA VIVA GROUP - S.R.L.                A ASOCIAȚILOR DIN 13 APRILIE 2007
        Societatea Comercială
       LENIOS GROUP - S.R.L.                                                Subsemnații LATIS DORU, identificat cu C.I. seria
                                           NOTIFICARE
                                                               SV nr. 039440 eliberată de Pol. munic. Câmpulung
            NOTIFICARE                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă        Moldovenesc la data de 25.11.1999, și LATIS RADU-
                                Tribunalul Suceava notifică, în conformitate cu        PROCOPIE, identificat cu C.I. seria SV nr. 390850
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,     eliberată de SPCLEP Câmpulung Moldovenesc la data
Tribunalul Suceava notifică, în conformitate cu
                                republicată, cu modificările și completările ulterioare,   de 07.09.05, în calitate de asociați, de comun acord,
prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
                                depunerea textului actualizat al actului constitutiv al    am hotărât schimbarea sediului societății din
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
                                Societății Comerciale ALMA VIVA GROUP SRL, cu         Câmpulung Moldovenesc, Str. Bujorului nr. 2, jud.
depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
                                sediul în MUNICIPIUL SUCEAVA, județ Suceava, Str.       Suceava, în CÂMPULUNG MOLDOVENESC, str.
Societății Comerciale LENIOS GROUP SRL, cu sediul
                                EROILOR, nr. 66, înregistrată sub nr. J33/758/1994,      Teodor Niculuță nr. 13, județul Suceava. Asociatul
în MUNICIPIUL SUCEAVA, județ Suceava, B-dul 1
                                cod unic de înregistrare 5644894, care a fost înregistrat   LATIS RADU- PRICOPIE domiciliază în Sadova, nr.
MAI, nr. 4, camera 10, în complexul meșteșugăresc
                                sub nr. 13918 din 25.04.2007.                 290, jud. Suceava.
Areni, etaj 1, înregistrată sub nr. J33/373/2000, cod
                                  (98/36672)                          (102/36677)
unic de înregistrare 13304877, care a fost înregistrat
sub nr. 13065 din 20.04.2007.
  (94/36668)                                Societatea Comercială                      Societatea Comercială
                                      GABOR CONSTRUCT - S.R.L.                      MERTH-COM - S.R.L.
       Societatea Comercială
                                      HOTĂRÂREA NR.1/20.04.2007                        NOTIFICARE
      STEFAN COM TRANS - S.R.L.
                                   Subsemnații GABOR CONSTANTIN, GABOR             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
            HOTĂRÂRE                 MARIANA, în calitate de asociați ai S.C. GABOR        Tribunalul Suceava notifică, în conformitate cu
                                CONSTRUCT SRL, am hotărât următoarele:            prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,
 A ASOCIATULUI UNIC DIN 20 APRILIE 2007              1. Se majorează capitalul social al societății de la    republicată, cu modificările și completările ulterioare,
   Subsemnatul CÂRCU ȘTEFAN, în calitate de          200 RON la 50.000 RON, diferența de 49.800 RON        depunerea textului actualizat al actului constitutiv al
asociat unic al S.C.STEFAN COM TRANS SRL, am          reprezentând aportul asociaților, cf. notei contabile și   Societății Comerciale MERTH-COM S.R.L., cu sediul
hotărât următoarele:                      balanței de verificare.                    în MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, județ
  16                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2994/31.X.2007
Suceava, Str. TEODOR NICULUȚĂ, nr. 13, înregistrată               Societatea Comercială                    Societatea Comercială
sub nr. J33/109/2001, cod unic de înregistrare                 CODRUFARM - S.R.L.                  SHANG HAI IMPORT-EXPORT - S.R.L.
4076826, care a fost înregistrat sub nr. 12974 din
                                         HOTĂRÂREA NR 14                            HOTĂRÂRE
20.04.2007.
  (103/36678)                                  DIN 23.04.2007
                                                                   A ASOCIAȚILOR DIN 20 APRILIE 2007
                                   Subsemnații ANTON VLAD-ALEXANDRU, in
                                                                   Subsemnații SHI YUNPING prin SHI GHANG
                                nume propriu și pentru MIRON VASILICA-STELIANA
                                                                conform procurii nr. 1235 din 16.04.2007, și SHI
        Societatea Comercială              conform procurii nr. 1155/02 04 2007, în calitate de      XIANGDI prin TIAN WEIPING conform procurii
        TEBRAL GRUP - S.R.L.               asociați ai S.C.CODRUFARM SRL, am hotărât            autentificate la nr. 1319 din 17.04.2007, în calitate de
                                următoarele:                          asociați ai S.C.SHANG HAI IMPORT-EXPORT SRL,
            HOTĂRÂRE                  Se închide punctul de lucru - farmacie de la adresa      am hotărât următoarele: se retrage din societate
     A ASOCIAȚILOR DIN 23.04.2007             Gura Humorului, b-dul Bucovina, nr. 27, jud. Suceava      asociata SHI YUNPING ca și din calitatea de
                                 Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății   administrator, care cesionează părțile sociale pe care
  Subsemnatul Mateiciuc Cristian Vasile, legitimat cu
                                rămân neschimbate.                       le deține - 9.094 părți sociale de câte 10 lei, la valoarea
CI seria SV nr. 145998, asociat unic al SC TEBRAL          (106/36681)                         nominală a acestora, unui nou asociat TIAN WEIPING,
GRUP SRL, am hotărât deschiderea unui punct de                                         cetățean chinez, domiciliat în China, Jiangsu, născut la
lucru pentru birou la adresa:                                                  29.04.1963 în Jiangsu.
  Str. Zorilor nr 14. bl. E 26, sc. A, ap. 1.               Societatea Comercială                  Capitalul social rămâne 181.880 lei - 18.188 părți
  (104/36679)                           HONG KONG IMPORT-EXPORT - S.R.L.              sociale, aportul asociaților devenind: SHI XIANGDI -
                                                                90.940 lei (26.515 USD și 1006.42 lei) și TIAN
                                            NOTIFICARE                WEIPING - 90.940 lei - 9.094 părți sociale - 26.516
      Societatea Comercială                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă         USD și 1003,03 lei.
   HONG KONG IMPORT-EXPORT - S.R.L.              Tribunalul Suceava notifică, în conformitate cu          Administrarea societății va fi asigurată de ambii
                                prevederile art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990,      asociați, TIAN WEIPING și SHI XIANGDI, cu puteri
            HOTĂRÂRE                 republicată, cu modificările și completările ulterioare,    depline, care vor putea lua hotărâri împreună sau
                                depunerea textului actualizat al actului constitutiv al     independent.
   A ASOCIAȚILOR DIN 20 APRILIE 2007
                                Societății Comerciale HONG KONG IMPORT-              Cedentul declară că a primit contravaloarea părților
    Subsemnații SHI XUMING, în nume propriu și                                        sociale cesionate, se retrage din societate și nu mai
                                EXPORT S.R.L., cu sediul în MOARA, județ Suceava,
pentru YU YAHUI și SHI HONGHUI, conform procurii                                        are nicio pretenție și nicio obligație față de societate;
                                Com. MOARA - DE85, KM4, CAMERA A 4, nr. 1,
autentificate la nr. 1218 din 5.04.2007, în calitate de                                     cesionarul declară că a primit părțile sociale și a achitat
                                înregistrată sub nr. J33/571/1999, cod unic de
asociați ai S.C.HONG KONG IMPORT-EXPORT SRL,          înregistrare 12419992, care a fost înregistrat sub nr.     contravaloarea părților sociale.
am hotărât următoarele:                                                      Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
                                13066 din 20.04.2007.
  - se retrag din societate asociații SHI XUMING și YU                                    rămân neschimbate.
                                  (107/36682)
ZAHUI, ca și din calitatea de administratori, cesionând                                       (109/36684)
părțile sociale pe care le dețin, 6.186 părți sociale,
respectiv 6.185 părți sociale, în total 12.371 părți              Societatea Comercială
                                                                          Societatea Comercială
sociale, asociatului SHI HONGHUI, care devine unic                SIMY-ADRY - S.R.L.
                                                                          FARMAROM - S.R.L.
asociat și administrator al societății.
                                            HOTĂRÂRE
  Capitalul social rămâne 185.560 lei - 18.556 părți                                               HOTARAREA NR. 2
sociale (56.600 USD și 500,28 lei) aparținând în           A ASOCIAȚILOR DIN 24 APRILIE 2007
                                                                     A ASOCIATILOR DIN 14.04.2007
întregime asociatului unic, SHI HONGHUI.               Subsemnații UNGUREAN CRISTI și URSACHE             Subsemnații Anton Melania și Popa Vasile, în
  Cedenții declară că se retrag din societate primind     VASILE, în calitate de asociați ai S.C. SIMY-ADRY        calitate de asociați ai S.C. FARMAROM S.R.L, am
contravaloarea părților sociale cesionate, nemaiavând      SRL, am hotărât următoarele:                  hotărât următoarele:
nicio pretenție și nicio obligație față de societate;        - se înregistrează un punct de lucru - atelier         1. închidere punct de lucru: Punct farmaceutic situat
cesionarul declară că a achitat contravaloarea părților     confecțiii metalice - în Gura Humorului, bd. Bucovina      în Sucevița (Magazinul UN nr. FN), județ Suceava.
sociale primite prin cesiune devenind unic asociat al      f.n. (la intrarea în oraș pe dreapta bulevardului, vis-a-     2. modificare punct de lucru: din punct farmaceutic
societății.                           vis de atelier vulcanizare).                  situat în comuna Arbore nr. FN (Clădirea
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății    Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății  Federalcoop), județ Suceava, în farmacie situată la
rămân neschimbate.                       rămân neschimbate.                       aceiași adresă.
   (105/36680)                          (108/36683)                           (110/36685)
                          EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti


                                                                                 &JUYDGY|189096]
          şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: publicari_acte@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
             Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relaţii cu publicul, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 şi 410.47.30, fax 410.77.36 şi 410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

  Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2994/31.X.2007 conţine 16 pagini.                     Preţul: 0,40 lei          ISSN 1220 — 4889

								
To top