2007_2872 by tradetrek

VIEWS: 84 PAGES: 16

									                                       PA R T E A A I V- A
Anul 175 (XVII) — Nr. 2872                                                             Vineri, 19 octombrie 2007
                            PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI             PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială               - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        - activitatea principală: cod CAEN 3310 - producția
       REGIANI - S.R.L., Brașov             integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  de aparatură și instrumente medicale;
                               a 10,00 RON fiecare;                       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
         MINISTERUL JUSTIȚIEI              - durata de funcționare: nelimitată;            integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                 - cod unic de înregistrare: 22150050;           a 10,00 RON fiecare;
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:          - durata de funcționare: nelimitată;
         TRIBUNALUL BRAȘOV
                               J 08/2002/20.07.2007.                      - cod unic de înregistrare: 22150076;
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 9905              (1/141.066)                         - număr de ordine în registrul comerțului:
                                                              J 08/1999/20.07.2007.
         din 20 iulie 2007                    Societatea Comercială                 (2/141.067)
  Judecător delegat                          SCHUHFAKTUM - S.R.L., Brașov
  la Oficiul Registrului                                                        Societatea Comercială
  Comerțului de pe lângă                           MINISTERUL JUSTIȚIEI                  STUDIO CASA - S.R.L., Brașov
  Tribunalul Brașov   - Teodora                                                     județul Brașov
              Vârcioroveanu
                                        TRIBUNALUL BRAȘOV
  Referent                                                                 MINISTERUL JUSTIȚIEI
  la Oficiul Registrului
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 9907
  Comerțului de pe lângă
                                        din 20 iulie 2007                       TRIBUNALUL BRAȘOV
  Tribunalul Brașov   - Maria Bucur
  În baza cererii nr. 47094 din data de 19.07.2007 și a    Judecător delegat                         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9915
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă                            din 20 iulie 2007
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Brașov a dispus autorizarea și înregistrarea societății     Tribunalul Brașov   - Teodora               Judecător delegat
comerciale cu următoarele date:                              Vârcioroveanu            la Oficiul Registrului
  - fondatori:                         Referent                           Comerțului de pe lângă
  1. Cocîlea Maricel, asociat, cod numeric personal      la Oficiul Registrului                    Tribunalul Brașov   - Teodora
1630815080028, aport la capital 190,00 RON,           Comerțului de pe lângă                                 Varcioroveanu
echivalând cu 19 părți sociale, reprezentând 95 % din      Tribunalul Brașov   - Maria Bucur             Referent
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și                                  la Oficiul Registrului
                                 În baza cererii nr. 47112 din data de 19.07.2007 și a
pierderi de 95 %, cu domiciliul în localitatea Brașov, Str.                                  Comerțului de pe lângă
                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
Cocorului nr. 1, bl. 217, sc. B, ap. 4, județul Brașov;                                    Tribunalul Brașov   - Maria Bucur
                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  2. Cocîlea Mariana, asociat, cod numeric personal
                               Brașov a dispus autorizarea și înregistrarea societății     În baza cererii nr. 47114 din data de 19.07.2007 și a
2670505374062, aport la capital 10,00 RON,
                               comerciale cu următoarele date:                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
echivalând cu 1 părți sociale, reprezentând 5 % din
                                 - fondator: Moch Carsten Werner, asociat unic, aport   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
                               la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,    Brașov a dispus autorizarea și înregistrarea societății
pierderi de 5 %, cu domiciliul în localitatea Brașov, Str.
Cocorului nr. 1, bl. 217, sc. B, ap. 4, județul Brașov;    reprezentând 100 % din capitalul social total, cotă de    comerciale cu următoarele date:
  - administrator persoană fizică: Cocîlea Maricel, cod   participare la beneficii și pierderi de 100 %, cu        - fondatori:
numeric personal 1630815080028, data numirii         domiciliul în Germania, localitatea Bielefeld, str. Am      1. Pârvu Gabriela, asociat, aport la capital 7750,00
17.07.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri    Rottmanshof nr. 3;                      RON, echivalând cu 775 părți sociale, reprezentând 50
cf. art. 11 act constitutiv;                   - administrator persoană fizică: Moch Carsten       % din capitalul social total, cotă de participare la
  - denumire: REGIANI - S.R.L.;               Werner, data numirii 17.07.2007, durata mandatului      beneficii și pierderi de 50 %, domiciliată în Austria,
  - sediul social: municipiul Brașov, Str. Cocorului    nelimitată, având puteri cf. art. 10 act constitutiv;     localitatea Linz, str. Flotzerweg nr. 119, ap. 2;
nr. 1, bl. 217, sc. B, ap. 4, județul Brașov;           - denumire: SCHUHFAKTUM - S.R.L.;              2. R.B.M. S.P.A., aport la capital 7750,00 RON,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -     - sediul social: municipiul Brașov, str. Dimitri Anghel  echivalând cu 775 părți sociale, reprezentând 50 % din
construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;  nr. 16, județul Brașov;                    capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
  - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 331 -   pierderi de 50 %;
de clădiri și lucrări de geniu;                producția de aparatură și instrumente medicale;         - administratori persoane fizice:
  2                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2872/19.X.2007
  1. Pârvu Gabriela, data numirii 17.07.2007, durata            Societatea Comercială               Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
mandatului nelimitată, având puteri conform art. 15 din        MARCOS CATERING - S.R.L., Brașov            comerciale cu următoarele date:
                                        județul Brașov                   - fondatori:
actul constitutiv;
                                                                 1. Kerekes Brigite Elena, asociat, cod numeric
  2. Bossini Guido, domiciliat în Italia, localitatea Via
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI             personal 2811023350046, aport la capital 100,00
Constantino, str. Quaranta Brescia nr. 14,2510, durata                                     RON, data vărsării aportului 14.06.2007, echivalând cu
mandatului nelimitată, având puteri conform art. 15 din                                    10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
                                          TRIBUNALUL BRAȘOV
actul constitutiv;                                                       total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,
  - denumire: STUDIO CASA -S.R.L.;                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 9910            domiciliată în localitatea Tormac nr. 558, județul Timiș;
  - sediul social: Brașov, str. Dealul Spirii nr. 6,                                       2. Kerekes Zsolt, asociat, cod numeric personal
                                          din 20 iulie 2007
                                                                1771004350014, aport la capital 100,00 RON, data
biroul 1, județul Brașov;                      Judecător delegat                     vărsării aportului 14.06.2007, echivalând cu 10 părți
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 701 -       la Oficiul Registrului                   sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
activități imobiliare cu bunuri proprii;              Comerțului de pe lângă
                                                                cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,
                                  Tribunalul Brașov   - Teodora
  - activitatea principală: cod CAEN 7012 - cumpărare                                     domiciliată în localitatea Tormac, bloc IAS, sc. B, ap. 1,
                                               Varcioroveanu
și vânzare de bunuri imobiliare proprii;              Referent                          județul Timiș;
  - capitalul social subscris: 15500,00 RON, vărsat        la Oficiul Registrului                    - administrator persoană fizică: Kerekes Zsolt, cod
integral; capitalul social este divizat în 1550 părți        Comerțului de pe lângă                   numeric personal 1771004350014, data numirii
                                  Tribunalul Brașov   - Maria Bucur            11.06.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
sociale a 10,00 RON fiecare;
                                  În baza cererii nr. 47119 din data de 19.07.2007 și a   conform actului constitutiv;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - denumire: MANDULA — S.R.L.;
  - cod unic de înregistrare: 22150084;                                             - sediul social: satul Tormac nr. 558, comuna
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - număr de ordine în registrul comerțului:          Brașov a dispus autorizarea și înregistrarea societății    Tormac, județul Timiș;
J 08/1991/20 iulie 2007.                     comerciale cu următoarele date:                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 524 -
   (3/141.068)                          - fondatori:                        comerț cu amănuntul în magazine specializate cu alte
                                  1. Jaja Marcela, asociat, cod numeric personal       produse neclasificate în altă parte;
     Societatea Comercială                 2581123080046, aport la capital 100,00 RON,           - activitatea principală: cod CAEN 5248 - comerț cu
 SUN-GRIG - S.R.L., Brașov, județul Brașov           echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din     amănuntul, în magazine specializate, cu alte produse
                                 capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
                                                                neclasificate în altă parte;
                                 pierderi de 50 %, domiciliată în Brașov, Str. Zizinului nr.
                                                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
           MINISTERUL JUSTIȚIEI            95, bl. 54, sc. D, ap. 58, județul Brașov;
                                  2. Toadere Silviu, asociat, cod numeric personal      integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                 1611125080073, aport la capital 100,00 RON,          a 10,00 RON fiecare;
           TRIBUNALUL BRAȘOV              echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      - durata de funcționare: nelimitată;
                                 capitalul social total, cotă de participare la beneficii și   - cod unic de înregistrare: 22132134/18.07.2007;
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9903              pierderi de 50 %, domiciliat în Brașov, Str. Republicii nr.   - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 56-58, județul Brașov;                    J 35/2705/2007;
           din 20 iulie 2007
                                  - administratori persoane fizice:               Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
  Judecător delegat                        1. Jaja Marcela, cod numeric personal           renunțare la recurs la data de 18 iulie 2007.
                                 2581123080046, data numirii 9.07.2007, durata
  la Oficiul Registrului                                                      (5/141.279)
                                 mandatului nelimitată, având puteri conform art. 8 din
  Comerțului de pe lângă                    actul constitutiv;
                                                                     Societatea Comercială
  Tribunalul Brașov   - Teodora                 2. Toadere Silviu, cod numeric personal
                                                                  KARIS PROD MOB - S.R.L., satul Diniaș
              Varcioroveanu            1611125080073, data numirii 9.07.2007, durata
                                 mandatului nelimitată, având puteri conform art. 8 din       comuna Peciu Nou, județul Timiș
  Referent
                                 actul constitutiv;
  la Oficiul Registrului
                                  - denumire: MARCOS CATERING -S.R.L.;                    MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Comerțului de pe lângă                      - sediul social: Brașov, str. Nicolae Titulescu nr. 20,
  Tribunalul Brașov   - Maria Bucur             ap. 2, județul Brașov;
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 555 -     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  În baza cererii nr. 47116 din data de 19.07.2007 și a    cantine și alte unități de preparare a hranei;                  TRIBUNALUL TIMIȘ
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la         - activitatea principală: cod CAEN 5552 - alte unități
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      de preparare a hranei;                        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9799
Brașov a dispus autorizarea și înregistrarea societății       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                                                         din 19 iulie 2007
                                 integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
comerciale cu următoarele date:
                                 a 10,00 RON fiecare;                       Judecător delegat
  - fondator: Simon Gyorgy, asociat unic, cod numeric       - durata de funcționare: nelimitată;             la Oficiul Registrului
personal 1620116080078, aport la capital 200,00           - cod unic de înregistrare: 22150106;             Comerțului de pe lângă
RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100        - număr de ordine în registrul comerțului:          Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana
                                 J 08/1996/20 iulie 2007.                     Referent
% capitalul social total, cotă de participare la beneficii
                                   (4/141.070)
și pierderi de 100 %, domiciliat în Brașov, Str. Zizinului                                    la Oficiul Registrului
nr. 21, bl. 8, sc. D, ap. 3, județul Brașov;                 Societatea Comercială                Comerțului de pe lângă
                                     MANDULA - S.R.L., satul Tormac              Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen
  - administrator persoană fizică: Simon Gyorgy, cod
                                     comuna Tormac, județul Timiș              În baza cererii nr. 21119 din data de 22.06.2007 și a
numeric personal 1620116080078, data numirii
16.07.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri                                     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
conform cap. V din actul constitutiv;
                                                                Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  - denumire: SUN-GRIG -S.R.L.;
                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ         comerciale cu următoarele date:
  - sediul social: Brașov, Str. Zizinului nr. 21, bl. 8, sc.
                                         TRIBUNALUL TIMIȘ                 - fondatori:
D, ap. 3, județul Brașov;                                                     1. Roth Iosif, asociat, cod numeric personal
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9717             1680315013922, aport la capital 100,00 RON, data
construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;            din 18 iulie 2007              vărsării aportului 25.05.2007, echivalând cu 10 părți
  - activitatea principală: cod CAEN 4525 - alte lucrări                                   sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
                                  Judecător delegat
speciale de construcții;                                                    cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,
                                  la Oficiul Registrului
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat         Comerțului de pe lângă                   domiciliat în Timișoara, Bd. 16 Decembrie nr. 47/A,
                                  Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana          sc. B, et. 2, ap. 61, județul Timiș;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                  Referent                           2. Roth Sorana Minerva, asociat, cod numeric
a 10,00 RON fiecare;
                                  la Oficiul Registrului                   personal 2820925125824, aport la capital 100,00
  - durata de funcționare: nelimitată;              Comerțului de pe lângă                   RON, data vărsării aportului 25.05.2007, echivalând cu
  - cod unic de înregistrare: 22150092;              Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen            10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  - număr de ordine în registrul comerțului:           În baza cererii nr. 20887 din data de 21.06.2007 și a   total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,
J 08/2004/20 iulie 2007.                     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      domiciliată în Timișoara, Bd. 16 Decembrie nr. 47/A,
   (3bis/141.069)                       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     sc. B, et. 2, ap. 61, județul Timiș;
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2872/19.X.2007                                      3
  - administrator persoană fizică: Roth Iosif, cod        - capitalul social subscris: 1000,00 RON, vărsat            Societatea Comercială
numeric personal 1680315013922, data numirii          integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale     STELADA IMPEX - S.R.L., Timișoara
24.05.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri     a 10,00 RON fiecare;                              județul Timiș
conform actului constitutiv;                   - durata de funcționare: nelimitată;
  - denumire: KARIS PROD MOB — S.R.L.;              - cod unic de înregistrare: 22140528;                     MINISTERUL JUSTIȚIEI
  - sediul social: satul Diniaș nr. 137/A, camera 4,
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
comuna Peciu Nou, județul Timiș;                                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                J 35/2741/2007;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 361 -                                              TRIBUNALUL TIMIȘ
                                 Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
producție de mobilier;
                                renunțare la recurs la data de 19 iulie 2007.
  - activitatea principală: cod CAEN 3614 - producția                                         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9873
altor tipuri de mobilier;                     (7/141.281)
                                                                         din 20 iulie 2007
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                         Societatea Comercială              Judecător delegat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                    AL-VAC ROMANIA - S.R.L., Lugoj               la Oficiul Registrului
a 10,00 RON fiecare;
                                           județul Timiș                Comerțului de pe lângă
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                                                 Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana
  - cod unic de înregistrare: 22140510;                                             Referent
  - număr de ordine în registrul comerțului:                   MINISTERUL JUSTIȚIEI              la Oficiul Registrului
J 35/2739/2007;                                                          Comerțului de pe lângă
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin          OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen
renunțare la recurs la data de 19 iulie 2007.
                                          TRIBUNALUL TIMIȘ                În baza cererii nr. 22458 din data de 6.07.2007 și a
   (6/141.280)
                                                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9872             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
      Societatea Comercială
                                                                Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
   IMOBILAGRICONT - S.R.L., Timișoara                      din 20 iulie 2007
                                                                comerciale cu următoarele date:
        județul Timiș
                                 Judecător delegat                        - fondator: Stegaru Ileana Daniela, asociat unic, cod
                                 la Oficiul Registrului                    numeric personal 2770921354800, aport la capital
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                                             500,00 RON, data vărsării aportului 2.07.2007,
                                 Comerțului de pe lângă
                                                                echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 100 %
                                 Tribunalul Timiș       - Neamțu Loredana
                                                                capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           Referent                           pierderi de 100 %, domiciliată în Timișoara, Str.
          TRIBUNALUL TIMIȘ
                                 la Oficiul Registrului                    Munteniei nr. 27, județul Timiș;
                                 Comerțului de pe lângă                      - administrator persoană fizică: Stegaru Ileana
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9800
                                 Tribunalul Timiș       - Dobi Carmen         Daniela, cod numeric personal 2770921354800, data
         din 19 iulie 2007                                              numirii 29.06.2007, durata mandatului 5 ani, având
                                 În baza cererii nr. 21745 din data de 28.06.2007 și a    puteri conform actului constitutiv;
  Judecător delegat
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la         - denumire: STELADA IMPEX — S.R.L.;
  la Oficiul Registrului
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        - sediul social: Timișoara, str. Aeroport nr. 1, bl. 5,
  Comerțului de pe lângă
                                Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății     sc. B, et. 1, ap. 9, județul Timiș;
  Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana
                                comerciale cu următoarele date:                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 513 -
  Referent                                                          comerț cu ridicata cu produse alimentare, băuturi și
  la Oficiul Registrului                     - fondatori:
                                                                tutun;
  Comerțului de pe lângă                     1. Allan Laursen Palombini, asociat, aport la capital
                                                                  - activitatea principală: cod CAEN 5134 - comerț cu
  Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen            10,00 RON, din care 4.23 $, data vărsării aportului       ridicata cu băuturi;
                                28.06.2007, echivalând cu o parte socială,             - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat
  În baza cererii nr. 21131 din data de 22.06.2007 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       reprezentând 1 % din capitalul social total, cotă de      integral; capitalul social este divizat în 10 părți sociale
                                participare la beneficii și pierderi de 1 %, domiciliat în   a 50,00 RON fiecare;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Danemarca, localitatea DK - 7620 Lemvig,              - durata de funcționare: nelimitată;
Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                                                  - cod unic de înregistrare: 22148084/20.07.2007;
comerciale cu următoarele date:                Hojbovej 17B;
                                                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
  - fondatori:                         2. Societatea AL-VAC HOLDING APS, aport la          J 35/2764/2007;
  1. Dondas Loredana Alina, asociat, cod numeric       capital 990,00 RON, din care 419.26 $, data vărsării        Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
personal 2780420354736, aport la capital 500,00        aportului 28.06.2007, echivalând cu 99 părți sociale,      renunțare la recurs la data de 20 iulie 2007.
RON, data vărsării aportului 21.06.2007, echivalând cu     reprezentând 99 % din capitalul social total, cotă de         (9/141.283)
50 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social    participare la beneficii și pierderi de 99 %, cu sediul în
total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,                                      Societatea Comercială
                                Danemarca, 7620 Lemvig, Transportvej 23;
domiciliată în Timișoara, str. Tibiscum nr. 7, sc. A, et. 3,                                  COMETUSS - S.R.L., Timișoara, județul Timiș
                                 - administrator persoană fizică: Allan Laursen
ap. 16, județul Timiș;
                                Palombini, data numirii 25.06.2007, durata mandatului
  2. Jurje Nicoleta Maria, asociat, cod numeric                                                MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                4 ani, având puteri conform actului constitutiv;
personal 2780122354773, aport la capital 500,00
RON, data vărsării aportului 21.06.2007, echivalând cu      - denumire: AL-VAC ROMANIA — S.R.L.;
                                                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
50 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social     - sediul social: Lugoj, str. Crișan nr. 30, județul Timiș;           TRIBUNALUL TIMIȘ
total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 291 -
domiciliată în Timișoara, Piața Miorița nr. 2, ap. 129,    fabricare de echipamente pentru producerea și              EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9719
județul Timiș;                         utilizarea energiei mecanice (cu excepția motoarelor               din 18 iulie 2007
  - administratori persoane fizice:             pentru avioane, autovehicule și motociclete);
                                                                 Judecător delegat
  1. Dondas Loredana Alina, cod numeric personal        - activitatea principală: cod CAEN 2912 - fabricare       la Oficiul Registrului
2780420354736, data numirii 19.06.2007, durata         de pompe și compresoare;                      Comerțului de pe lângă
mandatului nelimitată, având puteri depline;           - capitalul social subscris: 1000,00 RON, vărsat        Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana
  2. Jurje Nicoleta Maria, cod numeric personal                                         Referent
                                integral, din care 423.49 $; capitalul social este divizat
2780122354773, data numirii 19.06.2007, durata                                          la Oficiul Registrului
                                în 100 părți sociale a 10,00 RON fiecare;
mandatului nelimitată, având puteri depline;                                           Comerțului de pe lângă
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
  - denumire: IMOBILAGRICONT — S.R.L.;                                             Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen
                                 - cod unic de înregistrare: 22148246/20.07.2007;
  - sediul social: Timișoara, str. Ștefan Nadasan nr. 3,                                    În baza cererii nr. 22670 din data de 10.07.2007 și a
încăperea nr. 4, județul Timiș;                  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 701 -    J 35/2762/2007;
                                                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
activități imobiliare cu bunuri proprii;             Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin         Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  - activitatea principală: cod CAEN 7012 - cumpărare    renunțare la recurs la data de 20 iulie 2007.          comerciale cu următoarele date:
și vânzare de bunuri imobiliare proprii;              (8/141.282)                          - fondatori:
  4                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2872/19.X.2007
  1. Corojor Goran, asociat, cod numeric personal       - fondatori:                         - denumire: AZMUT — S.R.L.;
1670706111126, aport la capital 200,00 RON, data         1. Karkour Tarek, asociat, aport la capital 900,00      - sediul social: satul Murani nr. 94, comuna Pișchia,
vărsării aportului 27.06.2007, echivalând cu 20 părți     RON, din care 390.00 $, data vărsării aportului        județul Timiș;
sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total,    29.06.2007, echivalând cu 90 părți sociale,           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 701 -
cotă de participare la beneficii și pierderi de 20 %,     reprezentând 60 % din capitalul social total, cotă de     activități imobiliare cu bunuri proprii;
domiciliat în Timișoara, bd. Gen. Ion Dragalina nr. 7,
                               participare la beneficii și pierderi de 60 %, domiciliat în   - activitatea principală: cod CAEN 7011 - dezvoltare
ap. 9, județul Timiș;
                               Franța, localitatea Villeneuve St. Georges, Rue du      (promovare) imobiliară;
  2. Grubaciki Ioan, asociat, cod numeric personal
                               Chemin de Fer nr. 16 B;                     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
1500215354729, aport la capital 200,00 RON, data
vărsării aportului 27.06.2007, echivalând cu 20 părți      2. Andrica Marius, asociat, cod numeric personal      integral, din care 88.00 $; capitalul social este divizat în
sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total,    1641204354739, aport la capital 600,00 RON, data
                                                              20 părți sociale a 10,00 RON fiecare;
cotă de participare la beneficii și pierderi de 20 %,     vărsării aportului 29.06.2007, echivalând cu 60 părți
                                                                - durata de funcționare: nelimitată;
domiciliat în localitatea Sânmartinu Sârbesc nr. 272,     sociale, reprezentând 40 % din capitalul social total,
                                                                - cod unic de înregistrare: 22131910;
județul Timiș;                        cotă de participare la beneficii și pierderi de 40 %,
                                                                - număr de ordine în registrul comerțului:
  3. De Berardinis Domenico, asociat, aport la capital   domiciliat în Timișoara, str. Timiș nr. 20, sc. D, ap. 3,
200,00 RON, din care 85.00 $, data vărsării aportului                                    J 35/2708/2007;
                               județul Timiș;
27.06.2007, echivalând cu 20 părți sociale,                                          Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
                                 - administrator persoană fizică: Andrica Marius, cod
reprezentând 20 % din capitalul social total, cotă de     numeric personal 1641204354739, data numirii         renunțare la recurs la data de 18 iulie 2007.
participare la beneficii și pierderi de 20 %, domiciliat în                                   (12/141.286)
                               29.06.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
Italia, cu reședința în Reșița, str. Ion Corvin, bl. C, sc.
                               conform actului constitutiv;
1, județul Caraș-Severin;                                                       Societatea Comercială
                                 - denumire: MAODREAM — S.R.L.;
  4. Trinx Pasquale, asociat, aport la capital 200,00                                    KRISTAL SERVICE RO - S.R.L., Timișoara
RON, din care 85.00 $, data vărsării aportului          - sediul social: Timișoara, str. Semenic nr. 14,
                                                                      județul Timiș
27.06.2007, echivalând cu 20 părți sociale,          județul Timiș;
reprezentând 20 % din capitalul social total, cotă de      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 701 -
participare la beneficii și pierderi de 20 %, domiciliat în  activități imobiliare cu bunuri proprii;                    MINISTERUL JUSTIȚIEI
Italia, localitatea Iscritto A.I.R.E. Torino;          - activitatea principală: cod CAEN 7011 - dezvoltare
  5. Imparato Antonio, asociat, aport la capital 200,00   (promovare) imobiliară;                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
RON, din care 85.00 $, data vărsării aportului          - capitalul social subscris: 1500,00 RON, vărsat               TRIBUNALUL TIMIȘ
27.06.2007, echivalând cu 20 părți sociale,          integral, din care 600.00 RON, 390.00 $; capitalul
reprezentând 20 % din capitalul social total, cotă de     social este divizat în 150 părți sociale a 10,00 RON         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9722
participare la beneficii și pierderi de 20 %, domiciliat în  fiecare;
Italia, localitatea Ortona (CH), Via Piazza 28 Dicembre;                                           din 18 iulie 2007
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
  - administratori persoane fizice:
                                 - cod unic de înregistrare: 22148092/20.07.2007;       Judecător delegat
  Corojor Goran, cod numeric personal
1670706111126, data numirii 26.06.2007, durata          - număr de ordine în registrul comerțului:          la Oficiul Registrului
mandatului nelimitată, având puteri conform actului      J 35/2766/2007;                         Comerțului de pe lângă
constitutiv;                           Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin          Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana
  2. De Berardinis Domenico, data numirii          renunțare la recurs la data de 20 iulie 2007.          Referent
26.06.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri       (11/141.285)                        la Oficiul Registrului
conform actului constitutiv;
                                                                Comerțului de pe lângă
  - denumire: COMETUSS — S.R.L.;                     Societatea Comercială
                                                                Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen
  - sediul social: Timișoara, str. Iancu Văcărescu           AZMUT - S.R.L., satul Murani
nr. 27, ap. 5C, județul Timiș;                     comuna Pișchia, județul Timiș              În baza cererii nr. 22984 din data de 13.07.2007 și a
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 155 -                                  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
fabricarea produselor lactate;                                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
  - activitatea principală: cod CAEN 1552 - fabricarea
                                                              Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
înghețatei;
                                                              comerciale cu următoarele date:
  - capitalul social subscris: 1000,00 RON, vărsat      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
integral, din care 400.00 RON, 255.00 $; capitalul                                       - fondatori:
                                         TRIBUNALUL TIMIȘ
social este divizat în 100 părți sociale a 10,00 RON                                      1. Rossini Daniele, asociat, aport la capital 140,00
fiecare;                               EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9720             RON, din care 62.00 $, data vărsării aportului
  - durata de funcționare: nelimitată;                                          12.07.2007, echivalând cu 14 părți sociale,
  - cod unic de înregistrare: 22131902/18.07.2007;              din 18 iulie 2007
                                                              reprezentând 70 % din capitalul social total, cotă de
  - număr de ordine în registrul comerțului:          Judecător delegat                     participare la beneficii și pierderi de 70 %, domiciliat în
J 35/2707/2007;                         la Oficiul Registrului                   Italia, localitatea Marcon, Via Guardi nr. F.6;
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin         Comerțului de pe lângă
renunțare la recurs la data de 18 iulie 2007.                                          2. Zanetti Katia, asociat, aport la capital 60,00 RON,
                                 Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana          din care 26.00 $, data vărsării aportului 12.07.2007,
   (10/141.284)
                                 Referent                          echivalând cu 6 părți sociale, reprezentând 30 % din
      Societatea Comercială                la Oficiul Registrului
                                                              capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
     MAODREAM - S.R.L., Timișoara              Comerțului de pe lângă
                                                              pierderi de 30 %, domiciliat în Italia, localitatea Veneția,
        județul Timiș                  Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen
                                                              Via Dei Pini (Carpenedo), nr. 23;
                                 În baza cererii nr. 22849 din data de 11.07.2007 și a     - administrator persoană fizică: Rossini Daniele,
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      data numirii 11.07.2007, durata mandatului nelimitată,
                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     având puteri conform actului constitutiv;
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ         Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății      - denumire: KRISTAL SERVICE RO — S.R.L.;
          TRIBUNALUL TIMIȘ              comerciale cu următoarele date:                  - sediul social: Timișoara, str. Johan Sebastian Bach
                                 - fondatori:
                                                              nr. 19, Corp separat mansardă, ap. 2, județul Timiș;
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9874               1. Donelli Massimo, asociat, aport la capital 100,00
                                                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 747 -
         din 20 iulie 2007              RON, din care 44.00 $, data vărsării aportului
                                                              activități de întreținere și curățare a clădirilor;
                               2.07.2007, echivalând cu 10 părți sociale,
  Judecător delegat                                                      - activitatea principală: cod CAEN 7470 - activități
                               reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă de
  la Oficiul Registrului                                                  de întreținere și curățare a clădirilor;
                               participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în
  Comerțului de pe lângă                                                    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana          Italia, localitatea Boretto (RE), Via E. Vecchi nr. 36;
                                                              integral, din care 88.00 $; capitalul social este divizat în
  Referent                            2. Davoli Luca, asociat, aport la capital 100,00 RON,
                               din care 44.00 $, data vărsării aportului 2.07.2007,     20 părți sociale a 10,00 RON fiecare;
  la Oficiul Registrului
                               echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din       - durata de funcționare: nelimitată;
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen            capitalul social total, cotă de participare la beneficii și    - cod unic de înregistrare: 22131929;
                               pierderi de 50 %, domiciliat în Italia, localitatea Boretto    - număr de ordine în registrul comerțului:
  În baza cererii nr. 22727 din data de 10.07.2007 și a
                               (RE), V.Le Umberto I nr. 22;                 J 35/2711/2007;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - administrator persoană fizică: Donelli Massimo,       Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății    data numirii 2.07.2007, durata mandatului nelimitată,     renunțare la recurs la data de 18 iulie 2007.
comerciale cu următoarele date:                având puteri conform actului constitutiv;              (13/141.287)
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2872/19.X.2007                                     5
       Societatea Comercială               Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății      - activitatea principală: cod CAEN 5143 - comerț cu
     BG BRICKS - S.R.L., Timișoara            comerciale cu următoarele date:                ridicata cu aparate electrice de uz gospodăresc și
         județul Timiș                   - fondator: Grosu Victor Alin, asociat unic, cod
                                                               aparate de radio și televizoare;
                                numeric personal 1820216287535, aport la capital
                                200,00 RON, data vărsării aportului 13.07.2007,         - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                                            integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
                                capitalul social total, cotă de participare la beneficii și  a 10,00 RON fiecare;
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ          pierderi de 100 %, domiciliat în Timișoara, str. Simion     - durata de funcționare: nelimitată;
          TRIBUNALUL TIMIȘ              Bărnuțiu, bl. 56, sc. A, et. 3, ap. 7, județul Timiș;
                                                                - cod unic de înregistrare: 22131970/18.07.2007;
                                  - administrator persoană fizică: Grosu Victor Alin,
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9724             cod numeric personal 1820216287535, data numirii         - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                10.07.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri    J 35/2704/2007.
         din 18 iulie 2007
                                conform actului constitutiv;                   Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
  Judecător delegat                        - denumire: G.V.A. GROUP — S.R.L.;            renunțare la recurs la data de 18 iulie 2007.
  la Oficiul Registrului                     - sediul social: Timișoara, str. Eugeniu de Savoya
  Comerțului de pe lângă                                                    (16/141.290)
                                nr. 7, camera 2, ap. 2/B, județul Timiș;
  Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 703 -
  Referent                                                                 Societatea Comercială
                                activități imobiliare pe bază de tarife sau contract;
  la Oficiul Registrului                     - activitatea principală: cod CAEN 7031 - agenții      TRU’S TRANS - S.R.L., satul Moșnița Veche
  Comerțului de pe lângă                   imobiliare;                             comuna Moșnița Nouă, județul Timiș
  Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen              - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  În baza cererii nr. 23044 din data de 13.07.2007 și a    integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                                                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       a 10,00 RON fiecare;
                                                                        TRIBUNALUL TIMIȘ
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - durata de funcționare: nelimitată;
Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății       - cod unic de înregistrare: 22131961/18.07.2007;
comerciale cu următoarele date:                  - număr de ordine în registrul comerțului:             EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9705
  - fondator: Societatea BOUWMEESTER GROEP          J 35/2712/2007;
                                                                        din 18 iulie 2007
BV, aport la capital 200,00 RON, din care 78.00 $, data      Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
vărsării aportului 13.07.2007, echivalând cu 20 părți     renunțare la recurs la data de 18 iulie 2007.          Judecător delegat
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cotă       (15/141.289)                        la Oficiul Registrului
de participare la beneficii și pierderi de 100 %, cu sediul                                   Comerțului de pe lângă
în Olanda, Pastoor de Kleijnhof nr. 23, 5721 CE -             Societatea Comercială
                                 AMIRA DESIGN - S.R.L., satul Dumbrăvița            Tribunalul Timiș        - Neamțu Loredana
Asten;
  - administratori persoane fizice:                 comuna Dumbrăvița, județul Timiș              Referent
  1. Sjoerd Van Schaaijk, data numirii 11.07.2007,                                       la Oficiul Registrului
domiciliat în Olanda, localitatea Tilburg, 5017AT,                                       Comerțului de pe lângă
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
Barkstraat nr. 8, durata mandatului nelimitată, având                                      Tribunalul Timiș        - Dobi Carmen
                                         TRIBUNALUL TIMIȘ
puteri conform actului constitutiv;
  2. Wilhelmus Adrianus Feijen, data numirii                                          În baza cererii nr. 23107 din data de 16.07.2007 și a
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9704
11.07.2007, domiciliat în Olanda, localitatea Asten,                                     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
5721HT, Wolfsberg nr. 22, durata mandatului                   din 18 iulie 2007              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nelimitată, având puteri conform actului constitutiv;
                                 Judecător delegat                     Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  - denumire: BG BRICKS — S.R.L.;
                                 la Oficiul Registrului                   comerciale cu următoarele date:
  - sediul social: Timișoara, splaiul Tudor
Vladimirescu nr. 9, ap. 8A, camera 1, județul Timiș;       Comerțului de pe lângă                    - fondatori: Radu Ioan, în calitate de asociat, având
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 722 -      Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana
                                                               codul numeric personal 1840327321066, aport la
consultanță și furnizare de programe informatice         Referent
                                                               capital 180,00 RON, data vărsării aportului 13.07.2007,
(software);                            la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă                   echivalând cu 9 părți sociale, reprezentând 90 % din
  - activitatea principală: cod CAEN 7222 -
consultanță și furnizare de alte produse software;        Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen            capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat                                      pierderi de 90 %, domiciliat în comuna Moșnița Veche,
                                 În baza cererii nr. 23089 din data de 16.07.2007 și a
integral, din care 78.00 $; capitalul social este divizat în                                 nr. 240, județul Timiș, și Radu Ileana Nela, în calitate de
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
20 părți sociale a 10,00 RON fiecare;                                            asociat,   având   codul    numeric   personal
  - durata de funcționare: nelimitată;            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății    2570310354875, aport la capital 20,00 RON, data
  - cod unic de înregistrare: 22131945;
  - număr de ordine în registrul comerțului:         comerciale cu următoarele date:                vărsării aportului 13.07.2007, echivalând cu o parte
J 35/2714/2007;                          - fondatori: Constantin Adrian-Ioan, în calitate de    socială, reprezentând 10 % din capitalul social total,
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin         asociat, având codul numeric personal             cotă de participare la beneficii și pierderi de 10 %,
renunțare la recurs la data de 18 iulie 2007.         1750217354728, aport la capital 100,00 RON, data       domiciliată în comuna Moșnița Veche, nr. 240, județul
   (14/141.288)                       vărsării aportului 13.07.2007, echivalând cu 10 părți
                                                               Timiș;
                                sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
                                                                - administrator persoană fizică: Radu Ileana Nela,
                                cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,
       Societatea Comercială                                              având codul numeric personal 2570310354875, data
                                domiciliat în Timișoara, str. Constantin Brâncoveanu nr.
    G.V.A. GROUP - S.R.L., Timișoara                                           numirii: 11.07.2007, durata mandatului nelimitată,
                                127, județul Timiș, și Constantin Adina, în calitate de
         județul Timiș
                                asociat, având codul numeric personal             având puteri conform actului constitutiv;
                                2790324354803, aport la capital 100,00 RON, data         - denumire: TRU’S TRANS - S.R.L.;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                vărsării aportului 13.07.2007, echivalând cu 10 părți      - sediul social: satul Moșnița Nouă, nr. 240, comuna
                                sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,    Moșnița Nouă, județul Timiș;
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ          cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,
                                                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -
          TRIBUNALUL TIMIȘ              domiciliată în comuna Dumbrăvița, str. Mihail
                                                               alte transporturi terestre;
                                Eminescu nr. 13, județul Timiș;
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9723               - administratori persoane fizice: Constantin Adrian-     - activitatea principală: cod CAEN 6024 -
         din 18 iulie 2007              Ioan, având codul numeric personal 1750217354728,       transporturi rutiere de mărfuri;
                                data numirii: 12.07.2007, durata mandatului nelimitată,     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                   având puteri conform actului constitutiv și Constantin    integral; capitalul social este divizat în 10 părți sociale
  Comerțului de pe lângă                   Adina, având codul numeric personal 2790324354803,      a 20,00 RON fiecare;
  Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana          data numirii: 12.07.2007, durata mandatului nelimitată,     - durata de funcționare: nelimitată;
  Referent                          având puteri conform actului constitutiv;
                                                                - cod unic de înregistrare: 22131988/18.07.2007;
  la Oficiul Registrului                     - denumire: AMIRA DESIGN - S.R.L.;
                                                                - numărul de ordine în registrul comerțului:
  Comerțului de pe lângă                     - sediul social: satul Dumbrăvița, Str. Creației nr. 8,
  Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen            comuna Dumbrăvița, județul Timiș;               J 35/2710/2007.
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 514 -     Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
  În baza cererii nr. 23080 din data de 13.07.2007 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       comerț cu ridicata cu bunuri de consum, altele decât     renunțare la recurs la data de 18 iulie 2007.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     cele alimentare;                         (17/141.291)
  6                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2872/19.X.2007
     Societatea Comercială                Brad, str. Cuza Vodă nr. 7, bl. 14, sc. D, et. 2, ap. 67,    - numărul de ordine în registrul comerțului:
  ALSAX BIOENERGY - S.R.L., satul Hitias           județul Hunedoara, și Periam Ioana Mariana, în calitate    J 35/2717/2007.
   comuna Racoviță, județul Timiș              de asociat, având codul numeric personal             Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
                                2800324203678, aport la capital 40,00 RON, data        renunțare la recurs la data de 18 iulie 2007.
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                vărsării aportului 11.07.2007, echivalând cu 4 părți       (20/141.294)
          TRIBUNALUL TIMIȘ
                                sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total,
                                cotă de participare la beneficii și pierderi de 20 %,           Societatea Comercială
                                domiciliată în Brad, str. Mesteacăn nr. 180, județul         EURISTIC ISAV - S.R.L., Timișoara
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9706
                                Hunedoara;                                  județul Timiș
  Judecător delegat
                                 - administrator persoană fizică: Periam Ioana
  la Oficiul Registrului
                                Mariana, având codul numeric personal              OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  Comerțului de pe lângă
                                2800324203678, data numirii: 11.07.2007, durata                 TRIBUNALUL TIMIȘ
  Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana
                                mandatului nelimitată, având puteri conform actului
  Referent
                                constitutiv;                             EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9709
  la Oficiul Registrului
                                 - denumire: C.M.I. SOFT - S.R.L.;                      din 18 iulie 2007
  Comerțului de pe lângă
                                 - sediul social: Timișoara, Str. Stuparilor nr. 35,
  Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen                                             Judecător delegat
                                camera 2, județul Timiș;
  În baza cererii nr. 23111 din data de 16.07.2007 și a     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 725 -     la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       întreținerea și repararea mașinilor de birou, de         Comerțului de pe lângă
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     contabilizat și a calculatoarelor;                Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana
Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății      - activitatea principală: cod CAEN 7250 -           Referent
comerciale cu următoarele date:                întreținerea și repararea mașinilor de birou, de         la Oficiul Registrului
  - fondatori: Societatea Comercială ALSAX - S.R.L.,     contabilizat și a calculatoarelor;                Comerțului de pe lângă
aport la capital 30000,00 RON, data vărsării aportului      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen
6.07.2007, echivalând cu 300 părți sociale,          integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    În baza cererii nr. 23130 din data de 16.07.2007 și a
reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de       a 10,00 RON fiecare;                     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
participare la beneficii și pierderi de 100 %, cu sediul în    - durata de funcționare: nelimitată;            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Buziaș, str. Andrei Șaguna nr. 37, județul Timiș;         - cod unic de înregistrare: 22131996/18.07.2007;      Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  - administrator persoană fizică: Vranceanu Felicia       - numărul de ordine în registrul comerțului:        comerciale cu următoarele date:
Marioara, având codul numeric personal             J 35/2715/2007.                          - fondator: Cotiga Vasile Stelian, în calitate de
2680919350019, data numirii: 29.06.2007, domiciliată       Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin        asociat unic, având codul numeric personal
în Buziaș, str. Tiberiu Brediceanu nr. 10, județul Timiș,   renunțare la recurs la data de 18 iulie 2007.         1850922250017, aport la capital 200,00 RON, data
durata mandatului nelimitată, având puteri conform         (19/141.293)                       vărsării aportului 12.07.2007, echivalând cu 20 părți
actului constitutiv;                                                     sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cotă
  - denumire: ALSAX BIOENERGY - S.R.L.;                  Societatea Comercială               de participare la beneficii și pierderi de 100 %,
  - sediul social: satul Hitias, comuna Racoviță,            ROVIADRI - S.R.L., Timișoara            domiciliat în Drobeta-Turnu Severin, str. Kiseleff nr. 68,
județul Timiș - conform CF 1969 - poz. 30 - birouri;              județul Timiș                 bl. KA6, sc. 3, ap. 2, județul Mehedinți;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 246 -                                     - administrator persoană fizică: Cotiga Vasile
fabricarea altor produse chimice;                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ         Stelian, având codul numeric personal
  - activitatea principală: cod CAEN 2466 - fabricarea              TRIBUNALUL TIMIȘ              1850922250017, data numirii 12.07.2007, durata
altor produse chimice, neclasificate în altă parte;                                     mandatului nelimitată, având puteri conform actului
  - capitalul social subscris: 30000,00 RON, vărsat          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9708             constitutiv;
integral; capitalul social este divizat în 300 părți sociale                                   - denumire: EURISTIC ISAV - S.R.L.;
                                         din 18 iulie 2007
a 100,00 RON fiecare;                                                      - sediul social: Timișoara, str. Socrate nr. 17,
  - durata de funcționare: nelimitată;              Judecător delegat                     camera 3, sc. B, et. 3, ap. 8, județul Timiș;
  - cod unic de înregistrare: 22132142/18.07.2007;        la Oficiul Registrului                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 526 -
  - numărul de ordine în registrul comerțului:          Comerțului de pe lângă                   comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;
J 35/2713/2007.                          Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana            - activitatea principală: cod CAEN 5263 - comerț cu
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin          Referent                          amănuntul care nu se efectuează prin magazine;
renunțare la recurs la data de 18 iulie 2007.           la Oficiul Registrului                     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
   (18/141.292)                         Comerțului de pe lângă                   integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                 Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen            a 10,00 RON fiecare;
       Societatea Comercială                                               - durata de funcționare: nelimitată;
                                 În baza cererii nr. 23112 din data de 16.07.2007 și a
     C.M.I. SOFT - S.R.L., Timișoara                                            - cod unic de înregistrare: 22132010/18.07.2007;
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
          județul Timiș                                                 - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății    J 35/2719/2007.
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ          comerciale cu următoarele date:                  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
          TRIBUNALUL TIMIȘ                - fondator: Petruse Viorica, în calitate de asociat    renunțare la recurs la data de 18 iulie 2007.
                                unic, având codul numeric personal 2630307353977,          (21/141.295)
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9707             aport la capital 200,00 RON, data vărsării aportului
                                                                     Societatea Comercială
         din 18 iulie 2007              13.07.2007, echivalând cu 20 părți sociale,
                                                                   ALX INVEST - S.R.L., Timișoara
                                reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de
  Judecător delegat                                                             județul Timiș
                                participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliată
  la Oficiul Registrului
                                în Timișoara, Str. Melodiei nr. 13A, județul Timiș;
  Comerțului de pe lângă                                                   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                 - administrator persoană fizică: Petruse Viorica,
  Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana                                                   TRIBUNALUL TIMIȘ
                                având codul numeric personal 2630307353977, data
  Referent
                                numirii 13.07.2007, durata mandatului nelimitată,
  la Oficiul Registrului                                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9710
                                având puteri conform actului constitutiv;
  Comerțului de pe lângă
                                 - denumire: ROVIADRI - S.R.L.;                        din 18 iulie 2007
  Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen
                                 - sediul social: Timișoara, str. Herodot nr. 20,
                                                                Judecător delegat
  În baza cererii nr. 23112 din data de 16.07.2007 și a    camera 2, județul Timiș;
                                                                la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -
                                                                Comerțului de pe lângă
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
                                                                Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana
Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății      - activitatea principală: cod CAEN 5211 - comerț cu
                                                                Referent
comerciale cu următoarele date:                amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
                                                                la Oficiul Registrului
  - fondatori: Cristea Mihai, în calitate de asociat,     predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
                                                                Comerțului de pe lângă
având codul numeric personal 1800427203678, aport         - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                                                Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen
la capital 160,00 RON, data vărsării aportului         integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
11.07.2007, echivalând cu 16 părți sociale,          a 10,00 RON fiecare;                       În baza cererii nr. 23146 din data de 16.07.2007 și a
reprezentând 80 % din capitalul social total, cotă de       - durata de funcționare: nelimitată;            actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
participare la beneficii și pierderi de 80 %, domiciliat în    - cod unic de înregistrare: 22132002/18.07.2007;      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2872/19.X.2007                                    7
Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat           Societatea Comercială
comerciale cu următoarele date:                integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  IASMI-LARI CONSTRUCT - S.R.L., satul Giera
  - fondator: Chis Alexandru, în calitate de asociat    a 10,00 RON fiecare;                         comuna Giera, județul Timiș
unic, având codul numeric personal 1790807350324,
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
aport la capital 200,00 RON, data vărsării aportului                                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                 - cod unic de înregistrare: 22140552;
13.07.2007, echivalând cu 20 părți sociale,                                                  TRIBUNALUL TIMIȘ
                                 - numărul de ordine în registrul comerțului:
reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de
participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat   J 35/2745/2007.                            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9712
în Timișoara, str. Gavril Musicescu nr. 6A, sc. D, et. 4,    Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
                                                                       din 18 iulie 2007
ap. 19, județul Timiș;                    renunțare la recurs la data de 19 iulie 2007.
  - administrator persoană fizică: Chis Alexandru,                                      Judecător delegat
                                 (23/141.297)
având codul numeric personal 1790807350324, data                                        la Oficiul Registrului
numirii: 12.07.2007, durata mandatului nelimitată,              Societatea Comercială               Comerțului de pe lângă
având puteri conform actului constitutiv;                                           Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana
                                 TEN-ART SPEDITION - S.R.L., Timișoara
  - denumire: ALX INVEST - S.R.L.;                                              Referent
                                          județul Timiș
  - sediul social: Timișoara, str. Gavril Musicescu                                     la Oficiul Registrului
                                                                Comerțului de pe lângă
nr. 6A, sc. D, et. 4, ap. 19, județul Timiș;
                                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 703 -
activități imobiliare pe bază de tarife sau contract;              TRIBUNALUL TIMIȘ               În baza cererii nr. 23179 din data de 16.07.2007 și a
  - activitatea principală: cod CAEN 7031 - agenții                                    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
imobiliare;                              EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9711            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat               din 18 iulie 2007             Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale                                 comerciale cu următoarele date:
a 10,00 RON fiecare;                       Judecător delegat                       - fondator: Ples Ion, în calitate de asociat unic,
  - durata de funcționare: nelimitată;             la Oficiul Registrului                   având codul numeric personal 1651109241633, aport
  - cod unic de înregistrare: 22132029;            Comerțului de pe lângă                   la capital 200,00 RON, data vărsării aportului
  - numărul de ordine în registrul comerțului:         Tribunalul Timiș        - Neamțu Loredana     16.07.2007, echivalând cu 20 părți sociale,
J 35/2720/2007.                                                       reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de
                                 Referent
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin                                       participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat
                                 la Oficiul Registrului
renunțare la recurs la data de 18 iulie 2007.                                        în comuna Giera, nr. 127, județul Timiș;
                                 Comerțului de pe lângă                    - administrator persoană fizică: Ples Ion, având
   (22/141.296)
                                 Tribunalul Timiș        - Dobi Carmen       codul numeric personal 1651109241633, data numirii:
       Societatea Comercială                                             13.07.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
                                 În baza cererii nr. 23178 din data de 16.07.2007 și a
       BAXT - S.R.L., Timișoara                                            conform actului constitutiv;
                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
         județul Timiș                                                - denumire: IASMI-LARI CONSTRUCT - S.R.L.;
                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      - sediul social: satul Giera, nr. 127, comuna Giera,
                               Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății    județul Timiș;
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                               comerciale cu următoarele date:                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
          TRIBUNALUL TIMIȘ
                                 - fondatori: Tender Flaviu Alin, în calitate de asociat,  construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9802             având codul numeric personal 1780911113676, aport        - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții
                                                              de clădiri și lucrări de geniu;
         din 19 iulie 2007              la capital 120,00 RON, data vărsării aportului
                                                                - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                               9.07.2007, echivalând cu 12 părți sociale,
  Judecător delegat                                                    integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                               reprezentând 60 % din capitalul social total, cotă de     a 10,00 RON fiecare;
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                   participare la beneficii și pierderi de 60 %, domiciliat în   - durata de funcționare: nelimitată;
  Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana          Timișoara, Str. Dimineții, bl. 9, ap. 4, județul Timiș, și    - cod unic de înregistrare: 22132177/18.07.2007;
  Referent                          Manta Gelu Valentin, în calitate de asociat, având        - numărul de ordine în registrul comerțului:
  la Oficiul Registrului                   codul numeric personal 1780315354739, aport la        J 35/2724/2007.
  Comerțului de pe lângă                                                   Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
                               capital 80,00 RON, data vărsării aportului 9.07.2007,
  Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen                                           renunțare la recurs la data de 18 iulie 2007.
                               echivalând cu 8 părți sociale, reprezentând 40 % din
                                                                 (25/141.299)
  În baza cererii nr. 23148 din data de 16.07.2007 și a   capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      pierderi de 40 %, domiciliat în Timișoara, str. Zurich nr.         Societatea Comercială
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                         CENTRUL DE BIOREZONANȚĂ
                               2, ap. 4, județul Timiș;
Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății                                        DR. BĂCEAN - S.R.L., Timișoara
                                 - administrator persoană fizică: Tender Flaviu Alin,
comerciale cu următoarele date:                                                       județul Timiș
                               având codul numeric personal 1780911113676, data
  - fondator: Pepenel Valentin, în calitate de asociat
unic, având codul numeric personal 1740805511671,       numirii 9.07.2007, durata mandatului nelimitată, având
                                                               OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
aport la capital 200,00 RON, data vărsării aportului     puteri conform actului constitutiv;
                                                                        TRIBUNALUL TIMIȘ
11.07.2007, echivalând cu 20 părți sociale,           - denumire: TEN-ART SPEDITION - S.R.L.;
reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de        - sediul social: Timișoara, str. Zurich nr. 2, camera 3,      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9713
participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat   parter, ap. 4/A, județul Timiș;                         din 18 iulie 2007
în Timișoara, str. Vasile Goldiș nr. 4-6, sc. A, ap. 8/21,
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -
județul Timiș;                                                         Judecător delegat
                               alte transporturi terestre;
  - administrator persoană fizică: Pepenel Valentin,                                     la Oficiul Registrului
                                 - activitatea principală: cod CAEN 6024 -           Comerțului de pe lângă
având codul numeric personal 1740805511671, data
numirii: 3.07.2007, durata mandatului nelimitată, având    transporturi rutiere de mărfuri;                 Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana
puteri conform actului constitutiv;               - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Referent
  - denumire: BAXT - S.R.L.;                 integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   la Oficiul Registrului
  - sediul social: Timișoara, str. Colonel Enescu nr. 4,   a 10,00 RON fiecare;                       Comerțului de pe lângă
ap. 1, județul Timiș;                                                     Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -                                    În baza cererii nr. 23184 din data de 16.07.2007 și a
                                 - cod unic de înregistrare: 22132037/18.07.2007;
activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă,                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                 - numărul de ordine în registrul comerțului:
consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               J 35/2722/2007.
piață și de sondaj; consultanță pentru afaceri și                                      Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
management;                           Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin        comerciale cu următoarele date:
  - activitatea principală: cod CAEN 7414 - activități de  renunțare la recurs la data de 18 iulie 2007.          - fondator: Bacean Aurel Ioan, în calitate de asociat
consultanță pentru afaceri și management;             (24/141.298)                       unic, având codul numeric personal 1510318354737,
  8                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2872/19.X.2007
aport la capital 200,00 RON, data vărsării aportului       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 744 -          Societatea Comercială
16.07.2007, echivalând cu 20 părți sociale,          publicitate;                            LOION COST RO - S.R.L., satul Chișoda
reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de        - activitatea principală: cod CAEN 7440 - publicitate;       comuna Giroc, județul Timiș
participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat    - capitalul social subscris: capitalul social subscris
în Timișoara, str. Emanoil Gojdu nr. 5, ap. 1, județul    este de 200,00 RON, integral vărsat din care 50,00                MINISTERUL JUSTIȚIEI
Timiș;
                               Ron, 66,00 $; numărul total de părți sociale: 20
  - administrator persoană fizică: Bacean Aurel Ioan,
                               valoarea unei părți sociale: 10,00 RON fiecare;                  TRIBUNALUL TIMIȘ
având codul numeric personal 1510318354737, data
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
numirii: 12.07.2007, durata mandatului nelimitată,                                          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9716
având puteri conform actului constitutiv;            - cod unic de înregistrare: 22132053/18.07.2007;
                                 - numărul de ordine în registrul comerțului:                  din 18 iulie 2007
  - denumire: CENTRUL DE BIOREZONANȚĂ DR.
BĂCEAN - S.R.L.;                       J 35/2726/2007.                          Judecător delegat
  - sediul social: Timișoara, Str. Vulturilor nr. 74,      Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin          la Oficiul Registrului
județul Timiș;                        renunțare la recurs la data de 18 iulie 2007.           Comerțului de pe lângă
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 851 -      (27/141.301)                         Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana
activități referitoare la sănătatea umană;                                           Referent
  - activitatea principală: cod CAEN 8514 - activități           Societatea Comercială               la Oficiul Registrului
referitoare la sănătatea umană;                                                 Comerțului de pe lângă
                                    IT MATTERS - S.R.L., Timișoara
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat                                       Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen
                                          județul Timiș
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale                                   În baza cererii nr. 23188 din data de 16.07.2007 și a
a 10,00 RON fiecare;                                                     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  - durata de funcționare: nelimitată;                     MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - cod unic de înregistrare: 22132045/18.07.2007;                                     Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  - numărul de ordine în registrul comerțului:                 TRIBUNALUL TIMIȘ              comerciale cu următoarele date:
J 35/2725/2007.                                                         - fondator: Ruffato Fabiano, asociat unic, aport la
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin             EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9715             capital 200,00 RON, din care 86,21 $, data vărsării
renunțare la recurs la data de 18 iulie 2007.                                        aportului 11.07.2007, echivalând cu 20 părți sociale,
   (26/141.300)                                din 18 iulie 2007              reprezentând 100 % din capitalul social total, cu o cotă
                                 Judecător delegat                      de participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
      Societatea Comercială                                               în Italia, localitatea Canneto Sull’Oglio, Str. 4
    SCREEN SPOT NETWORK - S.R.L.               la Oficiul Registrului
                                                               Novembre nr. 12;
     Timișoara, județul Timiș                Comerțului de pe lângă
                                                                 - administrator persoană fizică: Ruffato Fabiano,
                                 Tribunalul Timiș       - Neamțu Loredana
                                                               data numirii 30.06.2007, durata mandatului nelimitată,
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                 Referent                          având puteri conform actului constitutiv;
          TRIBUNALUL TIMIȘ               la Oficiul Registrului                     - denumirea: LOION COST RO - S.R.L.;
                                 Comerțului de pe lângă                     - sediul social: satul Chișoda, D.N: 59, km 8+550 M
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9714              Tribunalul Timiș       - Dobi Carmen         stânga, et. 1, camera 20, comuna Giroc, județul Timiș;
  Judecător delegat                                                       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 748 -
                                 În baza cererii nr. 23187 din data de 16.07.2007 și a
  la Oficiul Registrului                                                  alte activități de servicii prestate în principal
                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       întreprinderilor;
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - activitatea principală: cod CAEN 7487 - alte
  Referent                          Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății     activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;
  la Oficiul Registrului                   comerciale cu următoarele date:                  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
  Comerțului de pe lângă                    - fondator: Lugojeanu Georgeta Lucia, asociat unic,     integral, din care 86,21 $; capitalul social este divizat în
  Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen                                           20 părți sociale a 10,00 RON fiecare;
                               cod numeric personal 2551112354781, aport la capital
                                                                 - durata de funcționare: nelimitată;
  În baza cererii nr. 23185 din data de 16.07.2007 și a   200,00 RON, din care 88,10 $, data vărsării aportului
                                                                 - cod unic de înregistrare: 22132070/18.07.2007;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      16.07.2007, echivalând cu 20 părți sociale,            - număr de ordine în registrul comerțului:
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     reprezentând 100 % din capitalul social total, cu o cotă    J 35/2723/2007.
Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                               de participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată     Prezenta încheiere a rămas irevocabilă, prin
comerciale cu următoarele date:
                               în S.U.A., localitaea New Jersey 070522244, 70         renunțarea la recurs, la data de 18 iulie 2007.
  - fondatori:
                               Mayfair Dr., W Orange;                        (29/141.303)
  1. Jacob Florian, în calitate de asociat, aport la
capital 150,00 RON, din care 66,00 $, data vărsării       - administrator persoană fizică: Lugojeanu
                                                                   Societatea Comercială
aportului 13.07.2007, echivalând cu 15 părți sociale,     Georgeta    Lucia,   cod   numeric   personal    NEW WAVE CONSULTING - S.R.L., Timișoara
reprezentând 75 % din capitalul social total, cotă de     2551112354781, data numirii 13.07.2007, cu o durată             județul Timiș
participare la beneficii și pierderi de 75 %, domiciliat în  a mandatului de 4 ani, având puteri conform actului
Austria, localitatea 4020 Linz, str. Thomas Bernhard     constitutiv;                                   MINISTERUL JUSTIȚIEI
nr. 13;
                                 - denumirea: IT MATTERS - S.R.L.;
  2. Marcu Adrian Marius, în calitate de asociat,
                                 - sediul social: Timișoara, Bd.. Tinereții nr. 28, bl. la
având codul numeric personal 1680127354824, aport                                                TRIBUNALUL TIMIȘ
la capital 20,00 RON, data vărsării aportului         etaj, ap. 9A, județul Timiș;
13.07.2007, echivalând cu 2 părți sociale,            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9780
reprezentând 10 % din capitalul social total, cotă de     activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă,            din 19 iulie 2007
participare la beneficii și pierderi de 10 %, domiciliat în  consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de
                                                                Judecător delegat
Timișoara, Str. Fragilor nr. 2, județul Timiș, și       piață și de sondaj; consultanță pentru afaceri și         la Oficiul Registrului
  3. Dumitru Cosmin, în calitate de asociat, având
                               management;                            Comerțului de pe lângă
codul numeric personal 1730410354770, aport la
                                 - activitatea principală: cod CAEN 7414 - activități      Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana
capital 30,00 RON, data vărsării aportului 13.07.2007,
                               de consultanță pentru afaceri și management;           Referent
echivalând cu 3 părți sociale, reprezentând 15 % din
                                 - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat         la Oficiul Registrului
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
                               integral, din care 88,10 $; numărul total de părți        Comerțului de pe lângă
pierderi de 15 %, domiciliat în Timișoara, Calea
                                                                Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen
Circumvalațiunii nr. 28, ap. 44, județul Timiș;        sociale: 20; valoarea unei părți sociale: 10,00 RON;
  - administrator persoană fizică: Marcu Adrian        - durata de funcționare: nelimitată;              În baza cererii nr. 23206 din data de 17.07.2007 și a
Marius, având codul numeric personal               - cod unic de înregistrare: 22132061/18.07.2007;      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
1680127354824, data numirii: 12.07.2007, durata                                       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
mandatului nelimitată, având puteri conform actului                                     Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                               J 35/2721/2007.
constitutiv;                                                         comerciale cu următoarele date:
  - denumire: SCREEN SPOT NETWORK - S.R.L.;          Prezenta încheiere a rămas irevocabilă, prin          - fondator: Maxim Ilie Virgil, asociat unic, cod
  - sediul social: Timișoara, Str. Fragilor nr. 3,     renunțarea la recurs, la data de 18 iulie 2007.        numeric personal 1740720110016, aport la capital
încăperea nr. 6, județul Timiș;                  (28/141.302)                        200,00 RON, data vărsării aportului 13.07.2007,
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2872/19.X.2007                                     9
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din            Societatea Comercială              Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
capitalul social total, cu o cotă de participare la            NEXT TAXI - S.R.L., Timișoara            comerciale cu următoarele date:
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Timișoara, str.            județul Timiș                  - fondator: Zahapschi Mihai, asociat unic, cod
Nicolae Iliesu nr. 1, sc. A, et. 1, ap. 8, județul Timiș;                                   numeric personal 1770729077308, aport la capital
  - administrator persoană fizică: Maxim Ilie Virgil, cod            MINISTERUL JUSTIȚIEI             200,00 RON, data vărsării aportului 16.07.2007,
numeric personal 1740720110016, data numirii                                         echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din
11.07.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri                                    capitalul social total, cu o cotă de participare la
                                          TRIBUNALUL TIMIȘ
conform actului constitutiv;                                                 beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea
  - denumirea: NEW WAVE CONSULTING - S.R.L.;                                         Becicherecu Mic nr. 752, județul Timiș;
                                       EXTRAS AL ÎNCHEIERII
                                                                 - administrator persoană fizică: Zahapschi Mihai,
  - sediul social: Timișoara, str. Nicolae Iliesu nr. 1,
                                         din 19 iulie 2007              cod numeric personal 1770729077308, data numirii
sc. A, et. 1, ap. 8, județul Timiș;
                                  Judecător delegat                     16.07.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 701 -
                                  la Oficiul Registrului                   conform actului constitutiv;
activități imobiliare cu bunuri proprii;
                                  Comerțului de pe lângă                    - denumirea: ZAHMI DESIGN - S.R.L.;
  - activitatea principală: cod CAEN 7011 - dezvoltare
                                  Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana           - sediul social: satul Becicherecu Mic nr. 659/A,
(promovare) imobiliară;
                                  Referent                          comuna Becicherecu Mic, județul Timiș;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat          la Oficiul Registrului                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    Comerțului de pe lângă                   construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
a 10,00 RON fiecare;                        Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen             - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții
  - durata de funcționare: nelimitată;                                            de clădiri și lucrări de geniu;
                                  În baza cererii nr. 23231 din data de 17.07.2007 și a
  - cod unic de înregistrare: 22140560;            actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - număr de ordine în registrul comerțului:          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
J 35/2727/2007.                         Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății    a 10,00 RON fiecare;
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă, prin         comerciale cu următoarele date:                 - durata de funcționare: nelimitată;
renunțarea la recurs, la data de 19 iulie 2007.          - fondatori:                         - cod unic de înregistrare: 22140595;
   (30/141.304)                         1. Bardos Alin Adrian, asociat, cod numeric          - număr de ordine în registrul comerțului:
                                personal 1780409354746, aport la capital 100,00        J 35/2730/2007.
      Societatea Comercială                RON, data vărsării aportului 3.07.2007, echivalând cu      Prezenta încheiere a rămas irevocabilă, prin
     MONDO-UTIL - S.R.L., Timișoara             10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social   renunțarea la recurs, la data de 19 iulie 2007.
        județul Timiș                  total, cu o cotă de participare la beneficii/pierderi de 50    (33/141.307)
                                %, domiciliat în Timișoara, str. Romulus nr. 45, ap. 1,
                                județul Timiș;                             Societatea Comercială
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  2. Bardos Elena Gabriela, asociat, cod numeric        AGRI-FONS ROMENA - S.R.L., Timișoara
                                personal 2820103350089, aport la capital 100,00               județul Timiș
          TRIBUNALUL TIMIȘ              RON, data vărsării aportului 3.07.2007, echivalând cu
                                10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
                                                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9781             total, cu o cotă de participare la beneficii/pierderi de 50
                                %, domiciliată în Timișoara, str. Romulus nr. 45, ap. 1,
         din 19 iulie 2007
                                județul Timiș;                                  TRIBUNALUL TIMIȘ
  Judecător delegat                        - administrator persoană fizică: Bardos Alin Adrian,
  la Oficiul Registrului                    cod numeric personal 1780409354746, data numirii           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9784
  Comerțului de pe lângă                    20.06.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
                                                                        din 19 iulie 2007
  Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana           conform actului constitutiv;
                                  - denumirea: NEXT TAXI - S.R.L.;               Judecător delegat
  Referent
                                  - sediul social: Timișoara, str. Romulus nr. 43, ap. 5,    la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului
                                județul Timiș;                          Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -     Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana
  Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen             alte transporturi terestre;                   Referent
  În baza cererii nr. 23219 din data de 17.07.2007 și a      - activitatea principală: cod CAEN 6022 -           la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       transporturi cu taxiuri;                     Comerțului de pe lângă
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat         Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen
Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                                                 În baza cererii nr. 23266 din data de 17.07.2007 și a
                                a 10,00 RON fiecare;
comerciale cu următoarele date:                                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
  - fondator: Gheorghiu Vasile, asociat unic, cod                                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  - cod unic de înregistrare: 22140587;
numeric personal 1621201354742, aport la capital          - număr de ordine în registrul comerțului:         Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
200,00 RON, data vărsării aportului 17.07.2007,         J 35/2729/2007.                        comerciale cu următoarele date:
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din       Prezenta încheiere a rămas irevocabilă, prin         - fondatori:
capitalul social total, cu o cotă de participare la       renunțarea la recurs, la data de 19 iulie 2007.         1. Balin Albino, asociat, aport la capital 4.710,00
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Timișoara, Str.      (32/141.306)                       RON, din care 2.047,83 $. data vărsării aportului
Lalelelor, bl. E5, sc. A, ap. 2, județul Timiș;                                        6.07.2007, echivalând cu 471 părți sociale,
  - administrator persoană fizică: Gheorghiu Vasile,           Societatea Comercială                reprezentând 33,400000 % din capitalul social total, cu
cod numeric personal 1621201354742, data numirii         ZAHMI DESIGN - S.R.L., satul Becicherecu          o cotă de participare la beneficii/pierderi de
                                 Mic, comuna Becicherecu Mic, județul Timiș          33,400000 %, domiciliat în Italia, localitatea Fontaniva
16.07.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
conform actului constitutiv;                                                 (PD), via Piave nr. 19;
  - denumirea: MONDO-UTIL - S.R.L.;                       MINISTERUL JUSTIȚIEI              2. Campagnaro Sante, asociat, aport la capital
                                                               4.710,00 RON, din care 2.047,83 $. data vărsării
  - sediul social: Timișoara, Str. Lalelelor, bl. E5, sc. A,
                                                               aportului 6.07.2007, echivalând cu 471 părți sociale,
parter, ap. 2, județul Timiș;                           TRIBUNALUL TIMIȘ
                                                               reprezentând 33,300000 % din capitalul social total, cu
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 454 -
                                       EXTRAS AL ÎNCHEIERII              o cotă de participare la beneficii/pierderi de
lucrări de finisare;
                                                               33,300000 %, domiciliat în Italia, localitatea Fontaniva
  - activitatea principală: cod CAEN 4543 - lucrări de              din 19 iulie 2007              (PD), via Brenta nr. 4;
pardosire și placare a pereților;
                                  Judecător delegat                       3. Grosselle Alberto, asociat, aport la capital
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat          la Oficiul Registrului                   4.710,00 RON, din care 2.047,83 $, data vărsării
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    Comerțului de pe lângă                   aportului 6.07.2007, echivalând cu 471 părți sociale,
a 10,00 RON fiecare;                        Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana          reprezentând 33,300000 % din capitalul social total, cu
  - durata de funcționare: nelimitată;              Referent                          o cotă de participare la beneficii/pierderi de
  - cod unic de înregistrare: 22140579;              la Oficiul Registrului                   33,300000 %, domiciliat în Italia, localitatea Fontaniva
  - număr de ordine în registrul comerțului:           Comerțului de pe lângă                   (PD), via Monte Grappa nr. 33;
J 35/2728/2007.                          Tribunalul Timiș    -                   - administrator persoană fizică: Campagnaro Sante,
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă, prin          În baza cererii nr. 23263 din data de 17.07.2007 și a   data numirii 5.07.2007, cu o durată a mandatului de 4
renunțarea la recurs, la data de 19 iulie 2007.         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      ani, având puteri conform actului constitutiv;
   (31/141.305)                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      - denumirea: AGRI-FONS ROMENA - S.R.L.;
  10                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2872/19.X.2007
  - sediul social: Timișoara, str. Episcop Augustin           Societatea Comercială                - fondatori:
Pacha nr. 1, camera 4, et. 3, ap. 12/I, județul Timiș;        CONS TOPAZE - S.R.L., Timișoara             1. Fanariu Gheorghe, asociat, cod numeric personal
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 701 -           județul Timiș                 1700522373466, aport la capital 190,00 RON, data
activități imobiliare cu bunuri proprii;                                          vărsării aportului 10.07.2007, echivalând cu 19 părți
  - activitatea principală: cod CAEN 7012 - cumpărare            MINISTERUL JUSTIȚIEI             sociale, reprezentând 95 % din capitalul social total, cu
și vânzare de bunuri imobiliare proprii;                                          o cotă de participare la beneficii/pierderi de 95 %,
  - capital social subscris: 14.130,00 RON, vărsat                                    domiciliat în Timișoara, str. Steaua, bl. 25, et. 3, ap. 14,
                                         TRIBUNALUL TIMIȘ
integral, din care 6.143,49 $; numărul total de părți                                    județul Timiș;
sociale: 1..413; valoarea unei părți sociale: 10,00 RON;       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9785              2. Fanariu Nicoleta Adriana, asociat, cod numeric
  - durata de funcționare: nelimitată;                                          personal 2771126354793, aport la capital 10,00 RON,
                                        din 19 iulie 2007
                                                              data vărsării aportului 10.07.2007, echivalând cu o (1)
  - cod unic de înregistrare: 22140609;
                                 Judecător delegat                     parte socială, reprezentând 5 % din capitalul social
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 la Oficiul Registrului                   total, cu o cotă de participare la beneficii/pierderi de
J 35/2731/2007.                         Comerțului de pe lângă                   5 %, domiciliată în Timișoara, str. Steaua, bl. 25, et. 3,
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă, prin         Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana          ap. 14, județul Timiș;
renunțarea la recurs, la data de 19 iulie 2007.         Referent                           - administrator persoană fizică: Fanariu Gheorghe,
   (34/141.308)                        la Oficiul Registrului
                                                              cod numeric personal 1700522373466, data numirii
                                 Comerțului de pe lângă
                                                              28.06.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
       Societatea Comercială                Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen
                                                              conform actului constitutiv;
   GIVAL - S.R.L., satul Șag, comuna Șag            În baza cererii nr. 23271 din data de 17.07.2007 și a     - denumirea: FÂNARU CONSTRUCT - S.R.L.;
         județul Timiș                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - sediul social: Timișoara, str. Steaua, bl. 25, et. 3,
                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     ap. 14, județul Timiș;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
                               comerciale cu următoarele date:
                                                              construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
                                 - fondatori:
          TRIBUNALUL TIMIȘ
                                                                - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții
                                 1. Culic Alina Cornelia, asociat, cod numeric
                               personal 2800220350193, aport la capital 100,00        de clădiri și lucrări de geniu;
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9797             RON, data vărsării aportului 5.07.2007, echivalând cu      - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat
                               10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social   integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
         din 19 iulie 2007                                             a 10,00 RON fiecare;
                               total, cu o cotă de participare la beneficii/pierderi de 50
  Judecător delegat                     %, domiciliată în localitatea Ghiroda, str. Ialomița nr.     - durata de funcționare: nelimitată;
  la Oficiul Registrului                   19, județul Timiș;                        - cod unic de înregistrare: 22140633;
  Comerțului de pe lângă                    2. Mindru Andrei Ioan, asociat, cod numeric          - număr de ordine în registrul comerțului:
  Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana          personal 1851104191490, aport la capital 100,00        J 35/2733/2007.
                               RON, data vărsării aportului 5.07.2007, echivalând cu      Prezenta încheiere a rămas irevocabilă, prin
  Referent
                               10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social   renunțarea la recurs, la data de 19 iulie 2007.
  la Oficiul Registrului
                               total, cu o cotă de participare la beneficii/pierderi de 50    (37/141.311)
  Comerțului de pe lângă                   %, domiciliat în Timișoara, Str. Salcâmilor nr. 33, et. 2,
  Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen            ap. 8, județul Timiș;                          Societatea Comercială
  În baza cererii nr. 23269 din data de 17.07.2007 și a     - administrator persoană fizică: Culic Alina Cornelia,     LECHNER - S.R.L., satul Remetea Mare
                               cod numeric personal 2800220350193, data numirii          comuna Remetea Mare, județul Timiș
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                               28.06.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               conform actului constitutiv;
Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății      - denumirea: CONS TOPAZE - S.R.L.;                     MINISTERUL JUSTIȚIEI
comerciale cu următoarele date:                 - sediul social: Timișoara, str. Baragan nr. 9, județul
  - fondatori:                        Timiș;                                      TRIBUNALUL TIMIȘ
  1. Purza George, asociat, cod numeric personal        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
1631221354751, aport la capital 100,00 RON, data       construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9798
vărsării aportului 16.07.2007, echivalând cu 10 părți      - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții
                               de clădiri și lucrări de geniu;                         din 19 iulie 2007
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cu
                                 - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat         Judecător delegat
o cotă de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
                               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
domiciliat în Timișoara, str. Ecaterina Varga nr. 46,                                     la Oficiul Registrului
                               a 10,00 RON fiecare;
județul Timiș;                                                         Comerțului de pe lângă
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
  2. Purza Rozalia Veronica, asociat, cod numeric                                       Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana
                                 - cod unic de înregistrare: 22140625;
personal 2660427354724, aport la capital 100,00         - număr de ordine în registrul comerțului:          Referent
RON, data vărsării aportului 16.07.2007, echivalând cu    J 35/2732/2007.                         la Oficiul Registrului
10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social     Prezenta încheiere a rămas irevocabilă, prin         Comerțului de pe lângă
                               renunțarea la recurs, la data de 19 iulie 2007.         Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen
total, cu o cotă de participare la beneficii/pierderi de
50 %, domiciliată în Timișoara, str. Ecaterina Varga nr.      (36/141.310)                         În baza cererii nr. 23292 din data de 17.07.2007 și a
46, județul Timiș;                                                     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                      Societatea Comercială
  - administrator persoană fizică: Purza George, cod          FÂNARU CONSTRUCT - S.R.L.              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
numeric personal 1631221354751, data numirii               Timișoara, județul Timiș             Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
16.07.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri                                   comerciale cu următoarele date:
conform actului constitutiv;                                                  - fondator: Toc Dănuț Remus, asociat unic, cod
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
  - denumirea: GIVAL - S.R.L.;                                               numeric personal 1750614354783, aport la capital
  - sediul social: satul Șag, Str. a IX-a nr. 27A, comuna                                 500,00 RON, data vărsării aportului 17.07.2007,
                                         TRIBUNALUL TIMIȘ              echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând 100 % din
Șag, județul Timiș;
                                                              capitalul social total, cu o cotă de participare la
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9786             beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
                                        din 19 iulie 2007              Becicherecu Mic nr. 668, județul Timiș;
  - activitatea principală: cod CAEN 5211 - comerț cu
                                 Judecător delegat                       - administrator persoană fizică: Toc Dănuț Remus,
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
                                 la Oficiul Registrului                   cod numeric personal 1750614354783, data numirii
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
                                 Comerțului de pe lângă                   13.07.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat                                      conform actului constitutiv;
                                 Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale                                   - denumirea: LECHNER - S.R.L.;
                                 Referent
a 10,00 RON fiecare;                       la Oficiul Registrului                     - sediul social: satul Remetea Mare, Strada a III-a
  - durata de funcționare: nelimitată;             Comerțului de pe lângă                   nr. 283, comuna Remetea Mare, județul Timiș;
  - cod unic de înregistrare: 22140617;             Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 554 -
  - număr de ordine în registrul comerțului:                                        baruri;
                                 În baza cererii nr. 23290 din data de 17.07.2007 și a
J 35/2749/2007.                        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - activitatea principală: cod CAEN 5540 - baruri;
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă, prin        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - capital social subscris: 500,00 RON, vărsat
renunțarea la recurs, la data de 19 iulie 2007.        Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății    integral; capitalul social este divizat în 50 părți sociale
   (35/141.309)                       comerciale cu următoarele date:                a 10,00 RON fiecare;
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2872/19.X.2007                                   11
  - durata de funcționare: nelimitată;            Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății      - administrator persoană fizică: Arghiriade Gabriel,
  - cod unic de înregistrare: 22140641;           comerciale cu următoarele date:                având codul numeric personal 1681217354794, data
  - număr de ordine în registrul comerțului:          - fondatori:                        numirii 16.07.2007, durata mandatului nelimitată,
J 35/2737/2007.                         1. Ciofu Genel, asociat, cod numeric personal       având puteri conform actului constitutiv;
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă, prin        1500606354739, aport la capital 120,00 RON, data
                                                                - denumire: SPECTRUM ENGINEERING - S.R.L.;
renunțarea la recurs, la data de 19 iulie 2007.        vărsării aportului 17.07.2007, echivalând cu 12 părți
   (38/141.312)                                                        - sediul social: Timișoara, str. Constantin cel Mare,
                               sociale, reprezentând 60 % din capitalul social total, cu
                                                              nr. 107, camera 1, bl. 248, ap. 2, judeţul Timiș;
                               o cotă de participare la beneficii/pierderi de 60 %,
       Societatea Comercială                                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 511 -
                               domiciliat în Timișoara, Str. Ciocârliei nr. 13, județul
     EL-DAMIS - S.R.L., satul Gelu                                           activități de intermediere în comerțul cu ridicata;
                               Timiș;
     comuna Varias, județul Timiș
                                 2. Ciofu Evelina, asociat, cod numeric personal        - activitatea principală: cod CAEN 5114 -
                               2511007354773, aport la capital 80,00 RON, data        intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                               vărsării aportului 17.07.2007, echivalând cu 8 părți     industriale, nave şi avioane;
                               sociale, reprezentând 40 % din capitalul social total, cu     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
          TRIBUNALUL TIMIȘ              o cotă de participare la beneficii/pierderi de 40 %,     integral; capitalul social este divizat în 20 părţi sociale
                               domiciliată în Timișoara, Str. Ciocârliei nr. 13, județul   a 10,00 RON fiecare;
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9787             Timiș;                              - durata de funcţionare: nelimitată;
         din 19 iulie 2007               - administrator persoană fizică: Ciofu Genel, cod
                                                                - cod unic de înregistrare: 22140668;
                               numeric personal 1500606354739, data numirii
  Judecător delegat                                                      - număr de ordine în registrul comerţului:
                               16.07.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
  la Oficiul Registrului                                                  J 35/2735/2007.
                               conform actului constitutiv;
  Comerțului de pe lângă                                                    Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
  Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana           - denumirea: EUROEV - S.R.L.;
                                 - sediul social: Timișoara, Str. Ciocârliei nr. 13,    renunțarea la recurs la data de 19 iulie 2007.
  Referent
                               județul Timiș;                           (41/141.315)
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -
                               comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;             Societatea Comercială
  Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen
                                 - activitatea principală: cod CAEN 5211 - comerț cu      INTERINALE SERVICE - S.R.L., Timișoara
  În baza cererii nr. 23293 din data de 17.07.2007 și a
                               amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare               judeţul Timiş
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                               predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Timiș a dispus autorizarea și înregistrarea societății      - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat                MINISTERUL JUSTIŢIEI
comerciale cu următoarele date:                integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  - fondator: Subin Nicolae Mihai, asociat unic, cod     a 10,00 RON fiecare;
                                 - durata de funcționare: nelimitată;             OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
numeric personal 1671204354831, aport la capital
200,00 RON, data vărsării aportului 12.07.2007,         - cod unic de înregistrare: 22140650;                     TRIBUNALUL TIMI

echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % din      - număr de ordine în registrul comerțului:
capitalul social total, cu o cotă de participare la      J 35/2736/2007.                            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9790
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Timișoara, str.    Prezenta încheiere a rămas irevocabilă, prin                 din 19 iulie 2007
Divizia 9 Cavalerie nr. 2, sc. A, et. 4, ap. 12, județul   renunțarea la recurs, la data de 19 iulie 2007.
Timiș;                               (40/141.314)                        Judecător delegat
  - administrator persoană fizică: Subin Nicolae Mihai,                                    la Oficiul Registrului
cod numeric personal 1671204354831, data numirii           Societatea Comercială                  Comerţului de pe lângă
6.07.2007, cu o durată a mandatului de 2 ani, având      SPECTRUM ENGINEERING - S.R.L., Timișoara             Tribunalul Timiş    - Neamțu Loredana
puteri conform actului constitutiv;                    judeţul Timiş                    Referent
  - denumirea: EL-DAMIS - S.R.L.;
                                                                la Oficiul Registrului
  - sediul social: satul Gelu nr. 358, comuna Varias,
                                        MINISTERUL JUSTIŢIEI              Comerţului de pe lângă
județul Timiș;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 453 -                                    Tribunalul Timiş    - Dobi Carmen
lucrări de instalații pentru clădiri;              OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
                                                                În baza cererii nr. 23309 din data de 17.07.2007 şi a
  - activitatea principală: cod CAEN 4531 - lucrări de             TRIBUNALUL TIMI
                                                              actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
instalații electrice;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9789             Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale                                 Timiș a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii
                                        din 19 iulie 2007
a 10,00 RON fiecare;                                                    comerciale cu următoarele date:
  - durata de funcționare: nelimitată;             Judecător delegat                       - fondator: Arca Agostino, asociat unic, aport la
  - cod unic de înregistrare: 22140722;             la Oficiul Registrului                   capital 25.000,00 RON, din care 10909.00 $, data
  - număr de ordine în registrul comerțului:          Comerţului de pe lângă                   vărsării aportului 10.07.2007, echivalând cu 2.500 părți
J 35/2734/2007.                         Tribunalul Timiş    - Neamțu Loredana
                                                              sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă, prin         Referent
renunțarea la recurs, la data de 19 iulie 2007.                                       de participare la beneficii/pierderi fiind de 100 %,
                                 la Oficiul Registrului
   (39/141.313)                                                      domiciliat în Italia, localitatea Castelsardo (SS), Via
                                 Comerţului de pe lângă
                                 Tribunalul Timiş    - Dobi Carmen            Monti La Matina/SNC;
       Societatea Comercială                                               - administrator persoană fizică: Arca Agostino, data
      EUROEV - S.R.L., Timișoara               În baza cererii nr. 23308 din data de 17.07.2007 şi a
                                                              numirii 10.07.2007, durata mandatului nelimitată,
         județul Timiș                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                                              având puteri conform actului constitutiv;
                               Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
                                                                - denumire: INTERINALE SERVICE - S.R.L.;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             Timiș a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii
                               comerciale cu următoarele date:                 - sediul social: Timișoara, Str. Munteniei nr. 28/B,
                                 - fondatori:                       mansardă, judeţul Timiș;
          TRIBUNALUL TIMIȘ                                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 745 -
                                 1. Arghiriade Gabriel, asociat, având codul numeric
                               personal 1681217354794, aport la capital 180,00        selecţia şi plasarea forţei de muncă;
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9788
                               RON, data vărsării aportului 17.07.2007, echivalând cu      - activitatea principală: cod CAEN 7450 - selecţia şi
         din 19 iulie 2007              18 părți sociale, reprezentând 90 % din capitalul social,   plasarea forţei de muncă;
  Judecător delegat                     cota de participare la beneficii/pierderi fiind de 90 %,     - capitalul social subscris: 25.000,00 RON, vărsat
  la Oficiul Registrului                   domiciliat în localitatea Timișoara, str. Ion Ionescu de la  integral, din care 10909.00 $; capitalul social este
  Comerțului de pe lângă                   Brad, bl. 95, ap. 8, județul Timiș;
                                                              divizat în 2.500 părţi sociale a 10,00 RON fiecare;
  Tribunalul Timiș    - Neamțu Loredana            2. Avadanei Angela Daniela, asociat, având codul
                                                                - durata de funcţionare: nelimitată;
  Referent                          numeric personal 2780716354885 aport la capital
  la Oficiul Registrului                                                   - cod unic de înregistrare: 22140676;
                               20,00 RON, data vărsării aportului 17.07.2007,
  Comerțului de pe lângă                   echivalând cu 2 părți sociale, reprezentând 10 % din       - număr de ordine în registrul comerţului:
  Tribunalul Timiș    - Dobi Carmen            capitalul social, cota de participare la beneficii/pierderi  J 35/2738/2007.
  În baza cererii nr. 23303 din data de 17.07.2007 și a   fiind de 10 %, domiciliată în localitatea Timișoara, str.    Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      Constantin cel Mare, nr. 107, bl. 248, ap. 2, județul     renunțarea la recurs la data de 19 iulie 2007.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Timiș;                               (42/141.316)
  12                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2872/19.X.2007
      Societatea Comercială                 - fondator: Iatan Daniela, asociat unic, având codul   capitalul social, cota de participare la beneficii/pierderi
    ANDORA CONS - S.R.L., Timișoara            numeric personal 2660925112506, aport la capital       fiind de 20 %, domiciliat în localitatea Timișoara, str.
        judeţul Timiş                 500,00 RON, data vărsării aportului 17.07.2007,        Timiș nr. 10, ap. 14, județul Timiș;
                               echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând 100 %        4. CORES - S.R.L., aport la capital 40,00 RON, data
         MINISTERUL JUSTIŢIEI             capitalul social, cota de participare la beneficii/pierderi  vărsării aportului 16.07.2007, echivalând cu 4 părți
                               fiind de 100 %, domiciliată în localitatea Timișoara, str.  sociale, reprezentând 20 % din capitalul social, cota de
 OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
                               Martir Constantin Zabulic, bl. A8, sc. A, ap. 4, județul   participare la beneficii/pierderi fiind de 20 %, cu sediul
          TRIBUNALUL TIMI              Timiș;                            în localitatea Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr. 62,
                                 - administrator persoană fizică: Iatan Daniel, având   et. 3, județul Timiș;
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9791             codul numeric personal 2660925112506, data numirii        - administrator persoană fizică: Vlăsceanu Cristina,
                               17.07.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri    având codul numeric personal 2721203154210, data
         din 19 iulie 2007
                               conform actului constitutiv;                 numirii 9.07.2007, durata mandatului nelimitată, având
  Judecător delegat                       - denumire: DANIAVA - S.R.L.;               puteri conform actului constitutiv;
  la Oficiul Registrului
                                 - sediul social: Timișoara, str. Martir Constantin      - denumire: CORES EXPERT - S.R.L.;
  Comerţului de pe lângă
                               Zabulica, nr. 7, camera 1, bl. A8, sc. A, et. 1, ap. 4,      - sediul social: satul Ghiroda, Calea Lugojului nr. 9,
  Tribunalul Timiş    - Neamțu Loredana
                               judeţul Timiș;                        comuna Ghiroda, judeţul Timiș;
  Referent
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 672 -     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 511 -
  la Oficiul Registrului
                               activităţi auxiliare ale caselor de asigurări şi de pensii;  activități de intermediere în comerțul cu ridicata;
  Comerţului de pe lângă
  Tribunalul Timiş    - Dobi Carmen              - activitatea principală: cod CAEN 6720 - activităţi     - activitatea principală: cod CAEN 5119 -
                               auxiliare ale caselor de asigurări şi de pensii;       intermedieri în comerţul cu produse diverse;
  În baza cererii nr. 23310 din data de 17.07.2007 şi a     - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                                       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                               integral; capitalul social este divizat în 50 părţi sociale  integral; capitalul social este divizat în 20 părţi sociale
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
                               a 10,00 RON fiecare;                     a 10,00 RON fiecare;
Timiș a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii
                                 - durata de funcţionare: nelimitată;             - durata de funcţionare: nelimitată;
comerciale cu următoarele date:
                                 - cod unic de înregistrare: 22140692;             - cod unic de înregistrare: 22140706;
  - fondator: Marcu Alexandru, asociat unic, având
                                 - număr de ordine în registrul comerţului:
codul numeric personal 1730224354745, aport la                                         - număr de ordine în registrul comerţului:
capital 200,00 RON, data vărsării aportului 17.07.2007,    J 35/2742/2007.
                                                              J 35/2744/2007.
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %        Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
                                                                Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
capitalul social, cota de participare la beneficii/pierderi  renunțarea la recurs la data de 19 iulie 2007.
                                                              renunțarea la recurs la data de 19 iulie 2007.
fiind de 100 %, domiciliat în localitatea Timișoara, bd.      (44/141.318)
                                                                 (45/141.319)
Constantin Loga Daiconov, nr. 10, ap. 4, județul Timiș;
  - administrator persoană fizică: Marcu Alexandru,          Societatea Comercială
                                                                    Societatea Comercială
având codul numeric personal 1730224354745, data         CORES EXPERT - S.R.L., satul Ghiroda
                                                                 PADANI CONSTRUCT - S.R.L., Făget
numirii 13.07.2007, durata mandatului nelimitată,          comuna Ghiroda, judeţul Timiş
                                                                      judeţul Timiş
având puteri conform actului constitutiv;
  - denumire: ANDORA CONS - S.R.L.;                     MINISTERUL JUSTIŢIEI
                                                                       MINISTERUL JUSTIŢIEI
  - sediul social: Timișoara, str. Titan nr. 4, camera
nr. 4, judeţul Timiș;
                                OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -                                   OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
                                         TRIBUNALUL TIMI
construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;                                          TRIBUNALUL TIMI
  - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcţii
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII
de clădiri şi lucrări de geniu;                                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9876
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat               din 19 iulie 2007
                                                                       din 20 iulie 2007
integral; capitalul social este divizat în 20 părţi sociale
                                 Judecător delegat
a 10,00 RON fiecare;                                                      Judecător delegat
                                 la Oficiul Registrului
  - durata de funcţionare: nelimitată;                                            la Oficiul Registrului
                                 Comerţului de pe lângă
  - cod unic de înregistrare: 22140684;                                           Comerţului de pe lângă
                                 Tribunalul Timiş    - Neamțu Loredana
  - număr de ordine în registrul comerţului:                                         Tribunalul Timiş    - Neamțu Loredana
                                 Referent
J 35/2740/2007.                                                        Referent
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin         la Oficiul Registrului
                                                                la Oficiul Registrului
renunțarea la recurs la data de 19 iulie 2007.          Comerţului de pe lângă
                                                                Comerţului de pe lângă
   (43/141.317)                        Tribunalul Timiş    - Dobi Carmen
                                                                Tribunalul Timiş    - Dobi Carmen
                                 În baza cererii nr. 23340 din data de 17.07.2007 şi a
       Societatea Comercială                                               În baza cererii nr. 23342 din data de 17.07.2007 şi a
                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
      DANIAVA - S.R.L., Timișoara                                           actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                               Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
         judeţul Timiş                                               Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
                               Timiș a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii
                               comerciale cu următoarele date:                Timiș a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii
         MINISTERUL JUSTIŢIEI
                                 - fondatori:                       comerciale cu următoarele date:
                                 1. Popa Simona, asociat, având codul numeric         - fondatori:
 OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ         personal 2621019354779, aport la capital 60,00 RON,        1. Catalincescu Petru, asociat, având codul numeric
          TRIBUNALUL TIMI              data vărsării aportului 16.07.2007, echivalând cu 6      personal 1560830351061, aport la capital 1.000,00
                               părți sociale, reprezentând 30 % din capitalul social,    RON, data vărsării aportului 17.07.2007, echivalând cu
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9792                                            10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social,
                               cota de participare la beneficii/pierderi fiind de 30 %,
         din 19 iulie 2007              domiciliată în localitatea Timișoara, Calea          cota de participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %,
                               Circumvalațiunii nr. 39, sc. C, et. 3, ap. 10, județul    domiciliat în localitatea Făget, str. Coriolan Brediceanu,
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                   Timiș;                            nr. 18, județul Timiș;
  Comerţului de pe lângă                     2. Vlăsceanu Cristina, asociat, având codul numeric      2. Pavici Corneliu, asociat, având codul numeric
  Tribunalul Timiş    - Neamțu Loredana          personal 2721203154210, aport la capital 60,00 RON,      personal 1630805351069, aport la capital 1.000,00
  Referent                          data vărsării aportului 16.07.2007, echivalând cu 6      RON, data vărsării aportului 17.07.2007, echivalând cu
  la Oficiul Registrului                   părți sociale, reprezentând 30 % din capitalul social,    10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social,
  Comerţului de pe lângă                   cota de participare la beneficii/pierderi fiind de 30 %,   cota de participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %,
  Tribunalul Timiş    - Dobi Carmen            domiciliată în localitatea București, str. Logofăt Tăutu,   domiciliat în localitatea Bichigi nr. 168, județul Timiș;
  În baza cererii nr. 23327 din data de 17.07.2007 şi a   nr. 4, bl. C4, sc. 1, et. 6, ap. 28, sectorul 3;         - administratori persoane fizice:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        3. Dragomirescu Adrian, asociat, având codul         1. Catalincescu Petru, având codul numeric
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul     numeric personal 1550331354870, aport la capital       personal 1560830351061, data numirii 16.07.2007,
Timiș a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii    40,00 RON, data vărsării aportului 16.07.2007,        durata mandatului nelimitată, având puteri conform
comerciale cu următoarele date:                echivalând cu 4 părți sociale, reprezentând 20 % din     actului constitutiv;
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2872/19.X.2007                                    13
  2. Pavici Corneliu, având codul numeric personal        - activitatea principală: cod CAEN 5141 - comerţ cu          Societatea Comercială
1630805351069, data numirii 16.07.2007, durata         ridicata cu produse textile;                     EAST PLAST - S.R.L., satul Jebel
mandatului nelimitată, având puteri conform actului                                          comuna Jebel, judeţul Timiş
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, integral
constitutiv;
                                vărsat, din care 50,00 RON, 66.00 $; capitalul social
  - denumire: PADANI CONSTRUCT - S.R.L.;                                                   MINISTERUL JUSTIŢIEI
  - sediul social: Făget, Calea Lugojului nr. 8, judeţul   este divizat în 20 părţi sociale a 10,00 RON fiecare;
Timiș;                              - durata de funcţionare: nelimitată;
                                                                OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 141 -      - cod unic de înregistrare: 22148106/20.07.2007;
                                                                        TRIBUNALUL TIMI
extracția mineralelor pentru industria materialelor de      - număr de ordine în registrul comerţului:
construcții;
                                J 35/2750/2007.                            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9859
  - activitatea principală: cod CAEN 1411 - extracţia
pietrei pentru construcţii;                    Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin                 din 20 iulie 2007
  - capitalul social subscris: 2.000,00 RON, vărsat      renunțarea la recurs la data de 20 iulie 2007.
                                                                Judecător delegat
integral; capitalul social este divizat în 20 părţi sociale    (47/141.321)                         la Oficiul Registrului
a 100,00 RON fiecare;                                                      Comerţului de pe lângă
  - durata de funcţionare: nelimitată;                    Societatea Comercială
                                                                Tribunalul Timiş    - Neamțu Loredana
  - cod unic de înregistrare: 22148289/20.07.2007;            ILDI COM - S.R.L., Timișoara             Referent
  - număr de ordine în registrul comerţului:                    judeţul Timiş                la Oficiul Registrului
J 35/2769/2007.
                                                                Comerţului de pe lângă
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
                                         MINISTERUL JUSTIŢIEI              Tribunalul Timiş    - Dobi Carmen
renunțarea la recurs la data de 20 iulie 2007.
   (46/141.320)                                                        În baza cererii nr. 23376 din data de 18.07.2007 şi a
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
      Societatea Comercială                                              Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
                                          TRIBUNALUL TIMI
    START-TEXTIL - S.R.L., Timișoara                                           Timiș a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii
        judeţul Timiş                                                comerciale cu următoarele date:
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9858
                                                                 - fondatori:
                                         din 20 iulie 2007
         MINISTERUL JUSTIŢIEI                                              1. Patelli Fabio, asociat, aport la capital 50,00 RON,
                                 Judecător delegat                     din care 21.75 $, data vărsării aportului 18.07.2007,
 OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ           la Oficiul Registrului                   echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând 25 % din
          TRIBUNALUL TIMI                Comerţului de pe lângă                   capitalul social, cota de participare la beneficii/pierderi
                                 Tribunalul Timiş       - Neamțu Loredana      fiind de 25 %, domiciliat în Italia, localitatea Porto
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9857                                            Ceresio, Via Cantine, nr. 25;
                                 Referent
         din 20 iulie 2007                                               2. Patelli Cristina, asociat, aport la capital 50,00
                                 la Oficiul Registrului
                                                               RON, din care 21.75 $, data vărsării aportului
  Judecător delegat                       Comerţului de pe lângă
                                                               18.07.2007, echivalând cu 5 părți sociale,
  la Oficiul Registrului                     Tribunalul Timiş       - Dobi Carmen        reprezentând 25 % din capitalul social, cota de
  Comerţului de pe lângă
                                 În baza cererii nr. 23369 din data de 18.07.2007 şi a   participare la beneficii/pierderi fiind de 25 %,
  Tribunalul Timiş    - Neamțu Loredana
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      domiciliată în Italia, și cu reședința în România,
  Referent
                                Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul     localitatea Jebel, Str. Principală nr. 1096, sc. A, et. 1,
  la Oficiul Registrului
                                                               ap. 4, județul Timiș;
  Comerţului de pe lângă                   Timiș a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii
                                                                 3. Patelli Davide, asociat, aport la capital 100,00
  Tribunalul Timiş    - Dobi Carmen            comerciale cu următoarele date:
                                                               RON, din care 43.50 $, data vărsării aportului
  În baza cererii nr. 23344 din data de 18.07.2007 şi a     - fondator: Cervid Ildiko, asociat unic, având codul
                                                               18.07.2007, echivalând cu 10 părți sociale,
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       numeric personal 2790101354743, aport la capital
                                                               reprezentând 50 % din capitalul social, cota de
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul     200,00 RON, data vărsării aportului 17.07.2007,        participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliat
Timiș a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii     echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %      în Italia, localitatea Fagnano Olona (VA), Via Per Busto,
comerciale cu următoarele date:                capitalul social, cota de participare la beneficii/pierderi  nr. 4;
  - fondatori:
                                fiind de 100 %, domiciliată în localitatea Timișoara, Str.    - administratori persoane fizice:
  1. Hamidreza Joukar, asociat, având codul numeric
                                Răsăritului nr. 20, bl. 61, ap. 2, județul Timiș;         1. Patelli Fabio, data numirii 10.07.2007, durata
personal 7740914350018, aport la capital 150,00
                                 - administrator persoană fizică: Cervid Ildiko, având   mandatului nelimitată, având puteri conform actului
RON, din care 66.00 $, data vărsării aportului
                                codul numeric personal 2790101354743, data numirii      constitutiv;
16.07.2007, echivalând cu 15 părți sociale,
                                17.07.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri      2. Gambarini Massimo, data numirii 10.07.2007,
reprezentând 75 % din capitalul social, cota de
                                                               domiciliat în Italia și cu reședința în România,
participare la beneficii/pierderi fiind de 75 %, domiciliat  conform actului constitutiv;
                                                               localitatea Jebel, Str. Principală nr. 1096, sc. A, et. 1,
în Iran, localitatea Amol, str. Islam Abad, km 7, și cu      - denumire: ILDI COM - S.R.L.;
                                                               ap. 4, județul Timiș, durata mandatului nelimitată,
reședința în România, localitatea Timișoara, Str. Perlei     - sediul social: Timișoara, Str. Răsăritului nr. 20,
                                                               având puteri conform actului constitutiv;
nr. 13, bl. 104, ap. 4, județul Timiș;             bl. 61, parter, ap. 2, judeţul Timiș;               - denumire: EAST PLAST - S.R.L.;
  2. Budes Alin Amedeus, asociat, având codul
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 514 -      - sediul social: satul Jebel, Str. Principală nr. 1096,
numeric personal 1761102354759, aport la capital
                                comerț cu ridicata cu bunuri de consum, altele decât     sc. A, et. 1, ap. 5, comuna Jebel, judeţul Timiș;
50,00 RON, data vărsării aportului 16.07.2007,
                                cele alimentare                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 511 -
echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând 25 % din
capitalul social, cota de participare la beneficii/pierderi    - activitatea principală: cod CAEN 5142 - comerţ cu    activități de intermediere în comerțul cu ridicata;
fiind de 25 %, domiciliat în localitatea Timișoara, Str.    ridicata cu îmbrăcăminte şi încălţăminte;             - activitatea principală: cod CAEN 5119 -
Lacului nr. 8, et. 1, ap. 4, județul Timiș;            - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat      intermedieri în comerţul cu produse diverse;
  - administrator persoană fizică: Hamidreza Joukar,     integral; capitalul social este divizat în 20 părţi sociale    - capitalul social subscris: 200,00 RON, integral
având codul numeric personal 7740914350018, data                                       vărsat, din care 87.00 $; capitalul social este divizat în
                                a 10,00 RON fiecare;
numirii 16.07.2007, durata mandatului nelimitată,                                      20 părţi sociale a 10,00 RON fiecare;
                                 - durata de funcţionare: nelimitată;
având puteri conform actului constitutiv;                                            - durata de funcţionare: nelimitată;
                                 - cod unic de înregistrare: 22148114/20.07.2007;
  - denumire: START-TEXTIL - S.R.L.;                                              - cod unic de înregistrare: 22148297/20.07.2007;
                                 - număr de ordine în registrul comerţului:
  - sediul social: Timișoara, Str. Perlei nr. 13, bl. 104,                                   - număr de ordine în registrul comerţului:
et. 1, ap. 4, judeţul Timiș;                  J 35/2751/2007.                        J 35/2752/2007.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 514 -     Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin          Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin
comerț cu ridicata cu bunuri de consum, altele decât      renunțarea la recurs la data de 20 iulie 2007.        renunțarea la recurs la data de 20 iulie 2007.
cele alimentare;                          (48/141.322)                          (49/141.323)
  14                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2872/19.X.2007
       Societatea Comercială                - fondatori:                         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -
     C & C ASIG - S.R.L., Timișoara             1. Chirilă Mihaela Palmina, asociat, având codul     activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă,
         judeţul Timiş                numeric personal 2760410354726, aport la capital       consultanță în domeniul fiscal; activității de studii de
                               100,00 RON, data vărsării aportului 17.07.2007,        piață și de sondaj; consultanță pentru afaceri și
         MINISTERUL JUSTIŢIEI             echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
                                                              management;
                               capitalul social, cota de participare la beneficii/pierderi
                                                                - activitatea principală: cod CAEN 7414 - activități
 OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ         fiind de 50 %, domiciliată în localitatea Timișoara, str.
                               Iris nr. 30, bl. 24, sc. B, et. 3, ap. 16, județul Timiș;   de consultanță pentru afaceri și management;
          TRIBUNALUL TIMI
                                 2. Răciu Diana Mihaela, asociat, având codul         - capital social subscris: 200.00 RON, vărsat
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9860             numeric personal 2770422354741, aport la capital       integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
         din 20 iulie 2007              100,00 RON, data vărsării aportului 17.07.2007,        a 10.00 RON fiecare;
                               echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      - durata de funcționare: nelimitată;
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                   capitalul social, cota de participare la beneficii/pierderi   - cod unic de înregistrare: 22148807;
  Comerţului de pe lângă                   fiind de 50 %, domiciliată în localitatea Timișoara, Piața
                                                                - număr de ordine în registrul comerțului:
  Tribunalul Timiş    - Neamțu Loredana          Petru Maior, nr. 2, et. 1, ap. 4, județul Timiș;
                                                              J 04/1274/2007.
  Referent                            - administrator persoană fizică: Răciu Diana
                                                                (52/142.491)
  la Oficiul Registrului                   Mihaela, având codul numeric personal
  Comerţului de pe lângă                   2770422354741, data numirii 16.07.2007, durata
                                                                      Societatea Comercială
  Tribunalul Timiş    - Dobi Carmen            mandatului nelimitată, având puteri conform actului
                                                                 ADRIANA IMPORT-EXPORT — S.R.L.
  În baza cererii nr. 23378 din data de 18.07.2007 şi a   constitutiv;
                                                                     Comănești, județul Bacău
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - denumire: FIVE STAR EVENTS - S.R.L;
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul       - sediul social: Timișoara, Piața Petru Maior, nr. 2,
Timiș a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii    camera 8, judeţul Timiș;                             MINISTERUL JUSTIȚIEI
comerciale cu următoarele date:                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 526 -
  - fondator: Iordache Tiberiu, asociat unic, având     comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;
                                                                        TRIBUNALUL BACĂU
codul numeric personal 1800426350013, aport la          - activitatea principală: cod CAEN 5261 - comerţ cu
capital 200,00 RON, data vărsării aportului 12.07.2007,
                               amănuntul prin corespondenţă;                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 4340
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
capitalul social total, cota de participare la                                                 din 17 iulie 2007
                               integral; capitalul social este divizat în 20 părţi sociale
beneficii/pierderi fiind de 100 %, domiciliat în
localitatea Timișoara, str. Moise Doboșan, nr. 104,      a 10,00 RON fiecare;                       Judecător delegat
județul Timiș;                          - durata de funcţionare: nelimitată;
                                                                la Oficiul Registrului
  - administrator persoană fizică: Iordache Tiberiu,       - cod unic de înregistrare: 22148130/20.07.2007;
                                                                Comerțului de pe lângă
având codul numeric personal 1800426350013, data         - număr de ordine în registrul comerţului:
                                                                Tribunalul Bacău        - Mirela Opriș
numirii 26.06.2007, durata mandatului nelimitată,       J 35/2754/2007.
având puteri conform actului constitutiv;             Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin         Referent
  - denumire: C & C ASIG - S.R.L.;              renunțarea la recurs la data de 20 iulie 2007.          la Oficiul Registrului
  - sediul social: Timișoara, str. Călimănești nr. 104,      (51/141.325)                        Comerțului de pe lângă
judeţul Timiș;                                                         Tribunalul Bacău        - Nica Diana
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 672 -         Societatea Comercială
activităţi auxiliare ale caselor de asigurări şi de pensii;    AENEAS CONSULTING — S.R.L., Bacău              În baza cererii nr. 11534 din data de 16.07.2007 și a
  - activitatea principală: cod CAEN 6720 - activităţi                                   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
auxiliare ale caselor de asigurări şi de pensii;                                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                                              Bacău a dispus autorizarea și înregistrarea societății
integral; capitalul social este divizat în 20 părţi sociale
a 10,00 RON fiecare;                              TRIBUNALUL BACĂU              comerciale cu următoarele date:
  - durata de funcţionare: nelimitată;                                            - fondator: Popa R. Adriana, asociat unic, cod
  - cod unic de înregistrare: 22148122/20.07.2007;          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 4404             numeric personal 2581221040029, aport la capital
  - număr de ordine în registrul comerţului:
                                        din 20 iulie 2007              200.00 RON, data vărsării aportului 16.07.2007,
J 35/2753/2007.
                                                              echivalentul a 20 părți sociale, reprezentând 100 % din
  Prezenta încheiere a rămas irevocabilă prin          Judecător delegat
renunțarea la recurs la data de 20 iulie 2007.          la Oficiul Registrului                   capitalul social, cota de participare la beneficii/pierderi
   (50/141.324)                        Comerțului de pe lângă                   de 100 %, domiciliată în Comănești, Str. Librăriei,
                                 Tribunalul Bacău    - Mirela Opriș           bl. 24, sc. B, et. 2, ap. 30, județul Bacău;
      Societatea Comercială
                                 Referent                           - administrator persoană fizică: Popa R. Adriana,
  FIVE STAR EVENTS - S.R.L., Timișoara
                                 la Oficiul Registrului                   cod numeric personal 2581221040029, data numirii
        judeţul Timiş
                                 Comerțului de pe lângă                   16.07.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
                                 Tribunalul Bacău    - Daniel Ana
         MINISTERUL JUSTIŢIEI                                            depline;
                                 În baza cererii nr. 11349 din data de 11.07.2007 și a     - denumire: ADRIANA IMPORT-EXPORT — S.R.L.;
 OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - sediul social: Comănești, Str. Librăriei, bl. 24, sc.
          TRIBUNALUL TIMI              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                                              B, et. 2, ap. 30, județul Bacău;
                               Bacău a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 514 -
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9861             comerciale cu următoarele date:
                                                              comerț cu ridicata cu bunuri de consum, altele decât
         din 20 iulie 2007               - fondator: Mocanu Gh. Ana-Maria, asociat unic, cod
                               numeric personal 2820512046246, aport la capital       cele alimentare;
  Judecător delegat                                                      - activitatea principală: cod CAEN 5147 - comerț cu
                               200.00 RON, data vărsării aportului 6.07.2007,
  la Oficiul Registrului
                               echivalentul a 20 părți sociale, reprezentând 100 % din    ridicata cu alte bunuri de consum nealimentare,
  Comerţului de pe lângă
  Tribunalul Timiş    - Neamțu Loredana          capitalul social, cota de participare la beneficii/pierderi  neclasificate în altă parte;
  Referent                          de 100 %, domiciliată în Bacău, Str. Mioriței nr. 7, sc. B,   - capital social subscris: 200.00 RON, vărsat
  la Oficiul Registrului                   ap. 33, județul Bacău;                    integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  Comerţului de pe lângă                    - administrator persoană fizică: Mocanu Gh. Ana-
                                                              a 10.00 RON fiecare;
  Tribunalul Timiş    - Dobi Carmen            Maria, cod numeric personal 2820512046246, data
                                                                - durata de funcționare: nelimitată;
  În baza cererii nr. 23379 din data de 18.07.2007 şi a   numirii 5.07.2007, durata mandatului nelimitată, având
                               puteri depline;                         - cod unic de înregistrare: 22125927;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                 - denumire: AENEAS CONSULTING — S.R.L.;            - număr de ordine în registrul comerțului:
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Timiș a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii      - sediul social: Bacău, str. Avram Iancu nr. 17, sc. A,  J 04/1244/2007.
comerciale cu următoarele date:                ap. 9, județul Bacău;                       (53/142.492)
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2872/19.X.2007                                    15
     Societatea Comercială                RON, data vărsării aportului 10.07.2007, echivalentul a      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -
 SERV PREST ALIMAR — S.R.L., satul Călcâi           10 părți sociale reprezentând 50 % din capitalul social     comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
    comuna Oituz, județul Bacău              total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,     - activitatea principală: cod CAEN 5211 - comerț cu
                               domiciliată în Bacău, str. Pictor Theodor Aman nr. 8,      amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
                               bl. 8, sc. C, ap. 17, județul Bacău;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                                             predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
                                 2. Toma I. Florin, asociat, cod numeric personal
                                                                 - capital social subscris: 200.00 RON, vărsat
                               1690321040059, aport la capital 100.00 RON, data
         TRIBUNALUL BACĂU                                              integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                               vărsării aportului 10.07.2007, echivalentul a 10 părți
                               sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,     a 10.00 RON fiecare;
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 4337                                              - durata de funcționare: nelimitată;
                               cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
         din 17 iulie 2007              domiciliat în Bacău, str. Letea nr. 7, bl. 7, sc. A, ap. 14,    - cod unic de înregistrare: 22125870;
                               județul Bacău;                           - număr de ordine în registrul comerțului:
  Judecător delegat
                                 - administratori persoane fizice:              J 04/1246/2007.
  la Oficiul Registrului
                                 1. Irimia I. Ramona Iulia, cod numeric personal         (56/142.495)
  Comerțului de pe lângă
                               2780604040049, data numirii 6.07.2007, durata
  Tribunalul Bacău    - Mirela Opriș
                               mandatului nelimitată, având puteri depline;                Societatea Comercială
  Referent
                                 2. Toma I. Florin, cod numeric personal               DAMISTEF PAN — S.R.L., Bacău
  la Oficiul Registrului
                               1690321040059, data numirii 6.07.2007, durata
  Comerțului de pe lângă
                               mandatului nelimitată, având puteri depline;
  Tribunalul Bacău    - Holcă Daniela                                                   MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 - denumire: IULIPROFCONT — S.R.L.;
  În baza cererii nr. 11540 din data de 16.07.2007 și a     - sediul social: Bacău, str. Letea nr. 7, bl. 7, sc. A,
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      ap. 14, județul Bacău;                              TRIBUNALUL BACĂU
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 745 -
Bacău a dispus autorizarea și înregistrarea societății    selecția și plasarea forței de muncă;                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 4334
comerciale cu următoarele date:                  - activitatea principală: cod CAEN 7450 - selecția și
  - fondator: Mătăsaru V. Adrian Cristian, asociat unic,   plasarea forței de muncă;                             din 17 iulie 2007
cod numeric personal 1711011044457, aport la capital       - capital social subscris: 200.00 RON, vărsat         Judecător delegat
200.00 RON, data vărsării aportului 25.06.2007,        integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    la Oficiul Registrului
echivalentul a 20 părți sociale, reprezentând 100 % din    a 10.00 RON fiecare;                        Comerțului de pe lângă
capitalul social total, cota de participare la          - durata de funcționare: nelimitată;
                                                                 Tribunalul Bacău    - Mirela Opriș
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea      - cod unic de înregistrare: 22125862;
Onești, Str. Sintezei nr. 2, sc. A, ap. 12, județul Bacău;                                    Referent
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
  - administrator persoană fizică: Mătăsaru V. Adrian    J 04/1245/2007.                          la Oficiul Registrului
Cristian, cod numeric personal 1711011044457, data         (55/142.494)                         Comerțului de pe lângă
numirii 15.07.2007, durata mandatului nelimitată,                                        Tribunalul Bacău    - Holcă Daniela
                                       Societatea Comercială
având puteri depline;                                                      În baza cererii nr. 11546 din data de 16.07.2007 și a
                                      GY & TA — S.R.L., Bacău
  - denumire: SERV PREST ALIMAR — S.R.L.;                                          actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  - sediul social: satul Călcâi, comuna Oituz nr. 124,                                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
județul Bacău;                                                        Bacău a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -                                    comerciale cu următoarele date:
                                         TRIBUNALUL BACĂU
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;                                         - fondatori:
  - activitatea principală: cod CAEN 5211 - comerț cu                                      1. Damian Al. Constantin, asociat, cod numeric
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 4338
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare                                       personal 1740316040108, aport la capital 100.00
                                        din 17 iulie 2007
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;                                     RON, data vărsării aportului 13.07.2007, echivalentul a
  - capital social subscris: 200.00 RON, vărsat         Judecător delegat                      10 părți sociale reprezentând 50 % din capitalul social
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   la Oficiul Registrului                    total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
a 10.00 RON fiecare;                       Comerțului de pe lângă                    domiciliat în Bacău, str. Logofăt Tăutu nr. 4, sc. D,
                                 Tribunalul Bacău    - Mirela Opriș
  - durata de funcționare: nelimitată;                                            ap. 20, județul Bacău;
                                 Referent
  - cod unic de înregistrare: 22125919;                                             2. Damian Gh. Mihaela, asociat, cod numeric
                                 la Oficiul Registrului
  - număr de ordine în registrul comerțului:                                         personal 2761104045871, aport la capital 100.00 RON,
                                 Comerțului de pe lângă
J 04/1247/2007.                         Tribunalul Bacău    - Daniel Ana             data vărsării aportului 13.07.2007, echivalentul a 10
   (54/142.493)                                                       părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
                                 În baza cererii nr. 11544 din data de 16.07.2007 și a
                                                               total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
       Societatea Comercială              actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      domiciliat în Bacău, str. Logofăt Tăutu nr. 4, sc. D,
     IULIPROFCONT — S.R.L., Bacău
                               Bacău a dispus autorizarea și înregistrarea societății     ap. 20, județul Bacău;
                               comerciale cu următoarele date:                  - administratori persoane fizice:
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 - fondatori:                          1. Damian Al. Constantin, cod numeric personal
                                 1. Dospinescu M. Tatiana, asociat, cod numeric       1740316040108, data numirii 5.07.2007, durata
         TRIBUNALUL BACĂU              personal 2681216040066, aport la capital 190.00         mandatului nelimitată, având puteri depline;
                               RON, data vărsării aportului 16.07.2007, echivalentul a      2. Damian Gh. Mihaela, cod numeric personal
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 4339             19 părți sociale, cota de participare la beneficii/pierderi   2761104045871 data numirii 5.07.2007, durata
         din 17 iulie 2007              de 99 %, domiciliată în Bacău, str. Cornișa Bistrița nr.
                                                               mandatului nelimitată, având puteri depline;
                               17, sc. B, ap. 20, județul Bacău;
  Judecător delegat                                                       - denumire: DAMISTEF PAN — S.R.L.;
                                 2. Andrieș Gh. Lucia, asociat, cod numeric personal
  la Oficiul Registrului                                                    - sediul social: Bacău, str. Logofăt Tăutu nr. 4, bl. 4,
                               2470210040017, aport la capital 10.00 RON, data
  Comerțului de pe lângă                                                   sc. D, ap. 20, județul Bacău;
                               vărsării aportului 16.07.2007, echivalentul unei părți
  Tribunalul Bacău    - Mirela Opriș                                             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 158 -
                               sociale, cota de participare la beneficii/pierderi de 1 %,
  Referent
                               domiciliată în Bacău, str. Gării nr. 58, sc. A, ap. 37,     fabricarea altor produse alimentare;
  la Oficiul Registrului
                               județul Bacău;                           - activitatea principală: cod CAEN 1581 - fabricarea
  Comerțului de pe lângă
                                 - administratori persoane fizice:              pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie;
  Tribunalul Bacău    - Nica Diana
                                 1. Dospinescu M. Tatiana, cod numeric personal         - capital social subscris: 200.00 RON, vărsat
  În baza cererii nr. 11542 din data de 16.07.2007 și a   2681216040066, data numirii 16.07.2007, durata
                                                               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      mandatului nelimitată, având puteri depline;
                                                               a 10.00 RON fiecare;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       2. Andrieș Gh. Lucia, cod numeric personal
                                                                 - durata de funcționare: nelimitată;
Bacău a dispus autorizarea și înregistrarea societății    2470210040017, data numirii 16.07.2007, durata
comerciale cu următoarele date:                mandatului nelimitată, având puteri depline;            - cod unic de înregistrare: 22125889;
  - fondatori:                          - denumire: GY & TA — S.R.L.;                 - număr de ordine în registrul comerțului:
  1. Irimia I. Ramona Iulia, asociat, cod numeric        - sediul social: Bacău, str. Gării nr. 58, bl. 58, sc. A,  J 04/1250/2007.
personal 2780604040049, aport la capital 100.00        et. 5, ap. 37, județul Bacău;                    (57/142.496)
  16                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2872/19.X.2007
        Societatea Comercială                   Societatea Comercială                        Societatea Comercială
   ELANDY COMPANY — S.R.L., Bacău                  BAC-DESIGN — S.R.L., Bacău                FILGAB PREST — S.R.L., Târgu Ocna
                                                                          județul Bacău
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                        TRIBUNALUL BACĂU
          TRIBUNALUL BACĂU
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 4335                       TRIBUNALUL BACĂU
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 4336
                                        din 17 iulie 2007
                                                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 4361
         din 17 iulie 2007               Judecător delegat
                                 la Oficiul Registrului                             din 18 iulie 2007
  Judecător delegat
                                 Comerțului de pe lângă                    Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
                                 Tribunalul Bacău    - Mirela Opriș
  Comerțului de pe lângă                                                   la Oficiul Registrului
                                 Referent
  Tribunalul Bacău       - Mirela Opriș         la Oficiul Registrului                    Comerțului de pe lângă
  Referent                           Comerțului de pe lângă                    Tribunalul Bacău        - Mirela Opriș
                                 Tribunalul Bacău    - Mariana Ciocoiu           Referent
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                    În baza cererii nr. 11550 din data de 16.07.2007 și a     la Oficiul Registrului
                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Bacău       - Mariana Ciocoiu
                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Tribunalul Bacău        - Holcă Daniela
  În baza cererii nr. 11547 din data de 16.07.2007 și a   Bacău a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                               comerciale cu următoarele date:                 În baza cererii nr. 11560 din data de 17.07.2007 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                 - fondatori:                        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 1. Rău I. Roxana-Carmen, asociat, cod numeric       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bacău a dispus autorizarea și înregistrarea societății    personal 2650310044436, aport la capital 180.00
                                                              Bacău a dispus autorizarea și înregistrarea societății
comerciale cu următoarele date:                RON, data vărsării aportului 16.07.2007, echivalentul a
                               18 părți sociale reprezentând 90 % din capitalul social    comerciale cu următoarele date:
  - fondator: Apostol V. Andrei, asociat unic, cod
                               total, cota de participare la beneficii/pierderi de 90 %,    - fondator: Filip C. Alexandra Gabriela, asociat unic,
numeric personal 1800124046279, aport la capital
                               domiciliată în Bacău, str. Ion Luca Caragiale nr. 13, bl.   cod numeric personal 2870822044426, aport la capital
200.00 RON, data vărsării aportului 16.07.2007,        13, sc. B, ap. 6, județul Bacău;               200.00 RON, data vărsării aportului 9.07.2007,
echivalentul a 20 părți sociale, reprezentând 100 % din     2. Grădinaru Șt. Emanuela, asociat, cod numeric
                                                              echivalentul a 20 părți sociale, reprezentând 100 % din
capitalul social, cota de participare la beneficii/pierderi  personal 2721218040034, aport la capital 20.00 RON,
                               data vărsării aportului 16.07.2007, echivalentul a 2     capitalul social, cota de participare la beneficii/pierderi
de 100 %, domiciliat în Bacău, str. Nicolae Titulescu
                               părți sociale, reprezentând 10 % din capitalul social     de 100 %, domiciliată în Târgu Ocna, str. Costache
nr. 22 bis, județul Bacău;
                               total, cota de participare la beneficii/pierderi de 10 %,   Negri, bl. A10, sc. E, et. 3, ap. 10, județul Bacău;
  - administrator persoană fizică: Apostol V. Violeta-    domiciliată în Bacău, localitatea Călugăreni, județul      - administrator persoană fizică: Filip C. Alexandra
Teodora, cod numeric personal 2740518040057,         Bacău;
                                                              Gabriela, cod numeric personal 2870822044426, data
domiciliată în Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, bl. 1,    - administratori persoane fizice:
                                 1. Rău I. Roxana-Carmen, cod numeric personal       numirii 9.07.2007, durata mandatului nelimitată, având
sc. C, ap. 147, durata mandatului nelimitată, având
                               2650310044436, data numirii 16.07.2007, durata        puteri depline;
puteri depline;                        mandatului nelimitată, având puteri depline;           - denumire: FILGAB PREST — S.R.L.;
  - denumire: ELANDY COMPANY — S.R.L.;             2. Grădinaru Șt. Emanuela, cod numeric personal        - sediul social: Târgu Ocna, str. Costache Negri,
  - sediul social: Bacău, str. Nicolae Titulescu nr.     2721218040034, data numirii 16.07.2007, durata
                                                              bl. A10, sc. E, et. 3, ap. 10, județul Bacău;
22 bis, județul Bacău;                    mandatului nelimitată, având puteri depline;
                                 - denumire: BAC-DESIGN — S.R.L.;               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 748 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 701 -                                   alte activități de servicii prestate în principal
                                 - sediul social: Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 15,
activități imobiliare cu bunuri proprii;           sc. C, parter, județul Bacău;                 întreprinderilor;
  - activitatea principală: cod CAEN 7011 - dezvoltare     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 930 -     - activitatea principală: cod CAEN 7487 - alte
(promovare) imobiliară;                    alte activități de servicii;
                                                              activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;
                                 - activitatea principală: cod CAEN 9302 - coafură și
  - capital social subscris: 200.00 RON, vărsat                                        - capital social subscris: 200.00 RON, vărsat
                               alte activități de înfrumusețare;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   - capital social subscris: 200.00 RON, vărsat       integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
a 10.00 RON fiecare;                     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  a 10.00 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;            a 10.00 RON fiecare;                       - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22125897;             - durata de funcționare: nelimitată;
                                                                - cod unic de înregistrare: 22135858;
                                 - cod unic de înregistrare: 22125900;
  - număr de ordine în registrul comerțului:                                         - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
J 04/1248/2007.                        J 04/1249/2007.                        J 04/1254/2007.
  (58/142.497)                          (59/142.498)                         (60/142.499)
                         EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti


                                                                               &JUYDGY|187870]
          şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: publicari_acte@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
             Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relaţii cu publicul, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 şi 410.47.30, fax 410.77.36 şi 410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

  Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2872/19.X.2007 conţine 16 pagini.                   Preţul: 0,40 lei           ISSN 1220 — 4889

								
To top