Docstoc

2007_2615

Document Sample
2007_2615 Powered By Docstoc
					                                          PA R T E A A I V- A
Anul 175 (XVII) — Nr. 2615                                                                    Joi, 4 octombrie 2007
                              PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI              PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială                 “ Asociații societății sunt :                 înregistrare 16719747, care a fost înregistrat sub nr.
          LAMINA - S.R.L.                  1. TURDA DAN VASILE, cetățean român, născut în        12173 din 20.02.2007.
                                 Cluj-Napoca, jud. Cluj, la 10.08.1962, dom. în Cluj-         (2/52555)
        ACT ADIȚIONAL                   Napoca, str. Năsăud, nr. 6, ap. 30,                              *
    LA CONTRACTUL ȘI STATUTUL                   2. GOBESZ FERDINAND ZSONGOR, cetățean
     SOCIETĂȚII COMERCIALE                  român, născut în Cluj-Napoca, jud Cluj, la 08.08.1964,              Societatea Comercială
 “ LAMINA “ S.R.L. ȘI CONTRACT DE CESIUNE             dom. în Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță, nr. 16, ap. 9,              MARDAR - S.R.L.
   1. TURDA DAN VASILE, cetățean român, născut în          3. CORBU ADRIAN FERNANDO, cetățean român,
Cluj-Napoca, jud. Cluj, la10.08.1962, dom. în Cluj-        născut în Cluj-Napoca, jud. Cluj, la 11.07.1969, dom. în               ACT ADIȚIONAL
Napoca, str. Năsăud, nr. 6, ap. 30, identificat prin CI      Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu, nr. 47, ap. 15,
seria KX nr. 282293, eliberată de Pol. Cluj la            4. CHIOREAN COSMIN GRUIA, cetățean român,             LA STATUTUL SOCIETAȚII COMERCIALE
21.07.2003, CNP 1620810120684,                  născut în Cluj-Napoca, jud. Cluj, la 11.10.1971, dom. în            “MARDAR” S.R.L.
  2. GOBESZ FERDINAND ZSONGOR, cetățean             Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță, nr. 6.                VARAN SIMONA, cetățean român, născută în
român, născut în Cluj-Napoca, jud. Cluj, la 08.08.1964,        5. VIRAG JACINT LASZLO, cetățean român, născut        Zalău, jud.Sălaj, la 15.10.1972, domiciliată în Dej, str. 1
dom. în Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță, nr. 16, ap. 9,      în Sfântu Gheorghe, județul Covasna, la 23.012.1981,       Mai, nr. 182, ap.10, identificată prin CI, seria KX, nr.
identificat prin CI seria KX nr. 372500 eliberată de Pol.     domiciliat în Cluj-Napoca, str. Zorilor, nr. 43, ap. 15. “    294899, eliberată de Pol. Dej, la 05.09.2003, CNP
Cluj la 03.08.2004, CNP 1640808120660,                Art. 4, 5, 6 si 8 din contract și art. 5, 6 și 9 din statut  2721015312982, asociat unic al societății comerciale
  3. CORBU ADRIAN FERNANDO, cetățean român,           vor avea urmatorul conținut:                   “MARDAR” S.R.L., cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr. 182,
născut în Cluj-Napoca, jud. Cluj, la11.07.1969, dom. în        “ Capitalul social subscris și vărsat este de 210
                                                                  ap. 10, având un capital social de 200 RON,
Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu, nr. 47, ap. 15,      RON, divizat în 21 părți sociale în valoare de 10 RON
identificat prin CI seria KX nr. 313152 eliberată de Pol.                                      înmatriculată la ORC Cluj, sub nr J12/1024/2006, CUI
                                 fiecare. Aportul asociaților la capital social, părți sociale
Cluj la 20.11.2003, CNP 1690711120701,                                               18513955, am hotărât completarea obiectului
                                 și participarea la profit și pierdere se prezintă astfel :
  4. CHIOREAN COSMIN GRUIA, cetățean român,                                            secundar de activitate.
                                   TURDA DAN VASILE 110 RON, 11 părți sociale, 52,
născut în Cluj-Napoca, jud. Cluj, la 11.10.1971, dom. în     37 %                                 Urmare celor de mai sus statutul societății,
Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță, nr. 6, identificat prin BI      GOBESZ FERDINAND ZSONGOR 10 RON, 1              comportă următoarea completare:
seria GX nr. 821164 eliberată de Pol. Cluj la           parte sociala, 4, 76%                        - Obiectul secundar de activitate se completează cu:
19.12.1997, CNP 1711011120695, asociați ai societății         CORBU ADRIAN FERNANDO 30 RON, 3 părți             0112 - Cultivarea legumelor, a specialităților horticole și
comerciale “ LAMINA “ S.R.L., cu sediul în Cluj-         sociale, 14, 29 %                         a produselor de seră; 0125 - Creșterea altor animale (
Napoca, str. Tatra, nr. 8, ap. 5.                   CHIOREAN COSMIN GRUIA 30 RON, 3 părți             albine, iepuri, animale cu blană, viermi de mătase,
  având un capital social de 210 RON, înmatriculată la     sociale, 14, 29 %                         animale de companie, reptile de apă, broaște, șerpi,
Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12 / 3133 /        VIRAG JACINT LASZLO 30 RON, 3 părți sociale,         melci ); 6420 - Telecomunicații; 7012 - Cumpărarea și
2004, cod unic de înregistrare R 16719747, pe de o        14, 29 %                             vânzarea de bunuri imobiliare proprii
parte și                               Părțile sociale se pot transmite între asociați.         Restul clauzelor din statut rămâne nemodificat.
  5. VIRAG JACINT LASZLO, cetățean român, născut        Transmiterea părților sociale către persoane fizice sau      Actul constitutiv actualizat cu toate modificările în
în Sfântu Gheorghe, județul Covasna, la 23.12.1981,        juridice din afara societății se poate face cu acordul      conformitate cu prevederile art. 204, al. 4 din Legea nr.
domiciliat în Cluj-Napoca, str. Zorilor, nr. 43, ap. 15,
                                 tuturor asociaților sau prin succesiune.”             31/1990 modificată, este anexat Ia prezentul act
identificat prin CI seria KX nr. 182739, eliberată de Pol.
                                   Art. 9 din contract și art. 3 din statut se completează    adițional.
Cluj la 15.02.2002, CNP 1810223142603, pe de altă
                                 cu următorul text:                           (3/52556)
parte am hotărâtperfectarea următorului :
                                   “Societatea deschide un punct de lucru în Cluj-                      *
  CONTRACT DE CESIUNE
                                 Napoca, str Pârâului, nr. 2 B, județul Cluj. “
  Subsemnatul TURDA DAN VASILE am hotărât să
                                   Restul clauzelor din contract și statut rămâne                Societatea Comercială
cesionez o parte socială în valoare de 10 RON în
                                 nemodificat.                                    MARDAR - S.R.L.
favoarea domnului VIRAG JACINT LASZLO, urmând
                                    (1/52554)
ca acesta să mă despăgubească la valoare.
  Subsemnatul GOBESZ FERDINAND ZSONGOR,                            *                             NOTIFICARE
am hotărât să cesionez două părți sociale a 10 RON                                            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                         Societatea Comercială
fiecare în valoare de 20 RON în favoarea domnului                                          Tribunalul Cluj notifică, în conformitate cu prevederile
                                           LAMINA - S.R.L.
VIRAG JACINT LASZLO, urmând ca acesta sa mă                                             art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
despăgubească la valoare.
                                             NOTIFICARE                 modificările și completările ulterioare, depunerea
  Noul asociat declară că a luat cunoștința de situația
                                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă          textului actualizat al actului constitutiv al societății
financiară a societății și de clauzele contractului și
                                 Tribunalul Cluj notifică, în conformitate cu prevederile     comerciale MARDAR S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
statutului societății la care aderă cu următoarele
modificări : radierea punctului delucru din Cluj-Napoca,     art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     DEJ, județ Cluj, Str. 1 MAI, nr.182, bloc F, ap.10,
str. Salcâmului, nr. 37, deschiderea unui punct de lucru,     modificările și completările ulterioare, depunerea        înregistrată sub nr. J12/1024/2006, cod unic de
participarea la capitalul social, părți sociale și la profit si  textului actualizat al actului constitutiv al societății     înregistrare 18513955, care a fost înregistrat sub nr.
pierderi, după cum urmează :                   comerciale LAMINA SRL, cu sediul în MUNICIPIUL          12320 din 20.02.2007.
  Art. 1 din contract și art. 1 din statut vor avea       CLUJ-NAPOCA, județ Cluj, Str.TATRA, nr.8, ap.5,            (4/52557)
următorul conținut:                        înregistrată sub nr. J12/3133/2004, cod unic de                        *
  2                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2615/4.X.2007
      Societatea Comercială                       Societatea Comercială                 Art. 6 se modifică și va avea următorul conținut după
    MARIBA PROD COMIMPEX - S.R.L.                      MIRAROM - S.R.L.                cum urmează:
                                                                  “ CONDUCEREA, REPREZENTAREA ȘI
          ACT ADIȚIONAL                         ACT ADIȚIONAL                ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII
  Subsemnatul BANC MARIUS, cetățean român,                                             Conducerea societății va fi asigurată de Adunarea
                               LA ACTUL CONSTITUTIV S.C. MIRAROM S.R.L.
având cod numeric personal 1660703123139, născut                                        Generală a asociaților care va acționa în conformitate
la data de 03.07.1966, în Dej, jud. CLUJ, cu domiciliul       Subsemnații:                        cu prevederile actului constitutiv și legii române.
în Dej, str. Crîngului, nr. 22, jud.CLUJ, posesor al Cărții    1. MATEI IOAN, cetățean român, născut în loc.          Reprezentarea față de terți va fi asigurată de
de identitate seria KX nr. 132235, eliberată de Pol. Dej   Gherla, județul Cluj, la data de 17.01.1960, dom. în       asociații MATEI IOAN și MATEI MIRCEA-IOAN, cu
la data de 12.04.2001, în calitate de asociat unic al     Gherla, str. Dejului, nr. 4, CNP 1600117124031,         dreptul de transmite reprezentarea unor terțe
S.C. “MARIBA PROD COMIMPEX” S.R.L., cu datele         identificat prin C.I seria KX nr. 322767, eliberat de      persoane.
de identificare sus-menționate, hotărăsc:           Poliția Mun. Gherla la data de 15.01.2004               Se revocă din funcția de administrator d-l MALAI
  1. Deschidere a două puncte de lucru ale societății,                                    RADU- GEROGE-DAN, iar în continuare
                                  2. MALAI RADU-GEORGE-DAN, cetățean român,
după cum, urmează:                                                       administrarea societății va fi realizată de asociatul
                               născut în mun. Satu-Mare, județul Satu-Mare, la data
  - Dej, str. Avram Iancu, nr. 5, jud.Cluj.
                               de 22.01.1940, dom. în Cluj- Napoca, str. Semenicului,      MATEI IOAN. Societatea are posibilitatea de a angaja
  - Năsăud, str. M.Cristea, bloc E1, sc.A, parter, ap.2,
                               nr. 10, identificat prin B.I. seria HC nr. 327107 eliberat    administratori neasociați în conformitate cu prevederile
jud. Bistrița-Năsăud.
                               de Poliția Municipiului Cluj-Napoca, la data de         Legii nr. 31/1990.
  Prezentul act adițional face parte integrantă din
statutul societății comerciale, pe care îl completează în   03.02.2000, CNP 1400122120669;                    În exercitarea atribuțiilor sale administratorul are
mod corespunzător, în rest acesta rămânând             3. MATEI MIRCEA-IOAN, cetățean român, născut        puterile stabilite de adunarea generală a asociaților.
neschimbat.                          în mun. Gherla, județul Cluj, la data 05.06.1986 dom. în     Durata mandatului este nedeterminată.”
  Tehnoredactat și autentificat în 5 exemplare        Gherla, str. Dejului, nr. 4, județul Cluj, identificat prin      Art. 7 se modifică după cum urmează:
originale la Biroul Notarilor Publici asociați        C.I. seria KX nr. 520565 eliberat de SPCLEP Gherla,          “ Partea fiecărui asociat la beneficii și pierderi se
SIGHARTĂU V. MARIANA & SIGHARTĂU RADU             CNP 1860605124426,                        prezintă astfel:
ȘTEFAN &GHITAN ALINA GABRIELA, din Dej, din                                             MATEI IOAN 80%
                                  Am convenit următoarele:
care 4 exemplare s-au eliberat părții, azi data                                           MATEI MIRCEA-IOAN 20%
                                  Subsemnatul MALAI RADU-GEORGE-DAN prin
autentificării.                                                           Societatea se înființează pe perioadă
                               prezentul act, declar că cesionez cu titlu oneros, la
   (5/52558)                                                         nedeterminată”
                               valoarea nominală, toate părțile mele sociale deținute,
              *                                                    STATUTUL SOCIETĂȚII se modifică după cum
                               respectiv 10 părți sociale, în valoare totală de 100 lei
                                                                urmează:
       Societatea Comercială              după cum urmează:
                                                                  Art. 1 va avea următorul cuprins:
      MARY VASY IMPEX - S.R.L.                - 6 părți sociale, în valoare de 60 lei asociatului
                                                                  “ Asociații care adoptă acest statut sunt:
                               MATEI IOAN, cetățean român, născut în loc. Gherla,
                                                                  1. MATEI IOAN, cetățean român, născut în loc.
          ACT ADIȚIONAL               județul Cluj, la data de 17.01.1960, dom. în Gherla, str.    Gherla, județul Cluj, la data de 17.01.1960, dom. în
                               Dejului, nr. 4, CNP 1600117124031, identificat prin C.I     Gherla, str. Dejului, nr. 4, CNP 1600117124031,
        LA STATUTUL
  SOCIETĂȚII COMERCIALE “MARY VASY             seria KX nr. 322767, eliberat de Poliția Mun. Gherla la     identificat prin C.I seria KX nr. 322767, eliberat de
        IMPEX” S.R.L.                 data de 15.01.2004                        Poliția Mun. Gherla la data de 15.01.2004
                                  - 4 părți sociale, în valoare de 40 lei noului asociat      2. MATEI MIRCEA-IOAN, cetățean român, născut
  1. HIRB VASILE, cetățean român, născut în Satul
                               MATEI MIRCEA-IOAN, cetățean român, născut în           în mun. Gherla, județul Cluj, la data 05.06.1986 dom. în
Strîmtura, jud. Maramureș, la data de 16.02.1962,
                               mun. Gherla, județul Cluj, la data 05.06.1986 dom. în      Gherla, str. Dejului, nr. 4, județul Cluj, identificat prin C.
domiciliat în Mun.Baia Mare, str. Grănicerilor, nr. H3,
ap.13, jud. Maramureș, identificat prin CI seria MM nr.    Gherla, str. Dejului, nr. 4, județul Cluj, identificat prin   I. seria KX nr. 520565 eliberat de SPCLEP Gherla,
152678, eliberată de Pol. Mun.Baia Mare la data de      C.I. seria KX nr. 520565 eliberat de SPCLEP Gherla,       CNP 1860605124426.”
20.01.2003, CNP 1620216240020,                CNP 1860605124426                           Art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
  2. IRIMIES MARIOARA, cetățean român, născută           Subsemnatul MATEI IOAN prin prezentul act,           “ SEDIUL SOCIETĂȚII
în Mun.Baia Mare, jud.Maramureș, la data           consimt să am calitatea de asociat al societății           România, județul Cluj, localitatea Gherla, str.
de15.12.1959, domiciliată în Mun.Baia Mare, Str.       împreună cu MATEI MIRCEA-IOAN care declară că          Dejului, nr. 4.Societatea va putea înființa sucursale,
Moldovei, nr. 18, ap. 43, jud. Maramureș, identificată    accepta părțile sociale cesionate, urmând să avem        filiale și reprezentanțe în țară și străinătate conform
prin BI seria D.H nr. 406298, eliberată de Pol.        calitatea de asociați în condițiile stabilite prin actul     legii”
Mun.Baia Mare la data de 09.12.1998, CNP           constitutiv al societății, cu modificările aduse prin         Art. 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
2591215240013, asociați ai societății comerciale       prezentul act adtițional.                       “Partea fiecărui asociat la beneficii și pierderi se
“MARY VASY IMPEX” S.R.L. cu sediul în Mun. Dej, str.                                      prezintă astfel:
                                  II. De asemenea, noii asociați am hotărât
EcaterinaTeodoroiu, nr. 34/A, ap.3, jud. Cluj, având un                                       MATEI IOAN 80%
                               schimbarea sediului social al S.C. MIRAROM S.R.L,
capital social de 200 RON lei, înmatriculată la Oficiul
                               care se stabilește în Gherla, str. Dejului, nr. 4, județul      MATEI MIRCEA-IOAN 20% “
Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12 /163/2006, în
                               Cluj, în baza contractului de comodat.                Alin. ultim din statut se modifică și va avea următorul
conf. cu art. 204 din L. 31/1990 republ., am hotărât
                                  III. În consecință, prevederile actului constitutiv al   cuprins:
schimbarea sediului social și închiderea punctului de
lucru.                            societății se modifică astfel:                    “Subsemnatul MATEI MIRCEA-IOAN declar pe
  Art. din statut, referitor la sediul social se modifică     CONTRACTUL DE SOCIETATE se modifică astfel:         proprie răspundere ca nu am suferit nici o condamnare
astfel: “ Sediul societății este în România, Mun. Baia       Art. 1 va avea următorul conținut:             penală pentru gestiune frauduloasă, abuz de
Mare, Str. Moldovei, nr.18, ap. 43, jud. Maramureș.        “S.C. MIRAROM S.R.L., societate comercială         încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare,
  Art. din statut, referitor la sediile secundare, se    română cu răspundere limitată, se constituie din         mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, că nu
modifică astfel: “Societatea închide actualul punct de    subsemnații asociați:                      sunt asociat unic în altă societate comercială și
lucru situat în Jud. Cluj, Mun.Dej, str. Dobrogeanu        1. MATEI IOAN, cetățean român, născut în loc.        îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare
Gherea, nr. FN                                                         pentru deținerea și îndeplinirea calității de asociat al
                               Gherla, județul Cluj, la data de 17.01.1960, dom. în
  Restul clauzelor din statut rămâne nemodificat.                                       societății comerciale. “
                               Gherla, str. Dejului, nr. 4, CNP 1600117124031,
Prezentul act a fost redactat astăzi, 16.02.2007,                                          Celelalte prevederi ale statutului și contractului
                               identificat prin C.I seria KX nr. 322767, eliberat de
Costea Sebastian, în 5 exemplare originale din care 4                                     rămân nemodificate.
exemplare pentru părți și un exemplar pentru         Poliția Mun. Gherla la data de 15.01.2004
                                                                  Prezentul act adițional face parte integrantă din
compartimentul de asistență din cadrul Oficiului          2. MATEI MIRCEA-IOAN, cetățean român, născut
                                                                actul constitutiv alS.C. MIRAROM S.R.L. și a fost
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj,      în mun. Gherla, județul Cluj, la data 05.06.1986 dom. în
                                                                încheiat în 5 exemplare.
Biroul teritorial Dej.                    Gherla, str. Dejului, nr. 4, județul Cluj, identificat prin C.
                                                                   (8/52561)
  (6/52559)                         I. seria KX nr. 520565 eliberat de SPCLEP Gherla,                       *
              *                 CNP 1860605124426”
                                  Art. 2, alin. 1 se modifică astfel:                     Societatea Comercială
       Societatea Comercială                 “ SEDIUL SOCIETĂȚII                              MIRAROM - S.R.L.
      MARY VASY IMPEX - S.R.L.                România, județul Cluj, localitatea Gherla, str.
                               Dejului, nr. 4. Societatea va putea înființa sucursale,                 NOTIFICARE
           NOTIFICARE
                               filiale și reprezentanțe în țară și străinătate conform        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă        legii.”
Tribunalul Cluj notifică, în conformitatecu prevederile                                    Tribunalul Cluj notifică, în conformitate cu prevederile
                                  Art. 4 va avea următorul cuprins:              art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                  Capitalul social al S.C. MIRAROM S.R.L este în       modificările și completările ulterioare, depunerea
modificările și completările ulterioare, depunerea
                               suma de 200 lei divizat în 20 părți sociale a câte 10 lei    textului actualizat al actului constitutiv al societății
textului actualizat al actului constitutiv al societății
comerciale MARY VASY IMPEX SRL, cu sediul în         fiecare, structurându-se pe asociați astfel:           comerciale MIRAROM S.R.L., cu sediul în
MUNICIPIUL DEJ, județ Cluj, Str. ECATERINA             1. MATEI IOAN deține 16 părți sociale, a câte 10 lei    MUNICIPIULGHERLA, județ Cluj, Str. DEJULUI, nr. 4,
TEODOROIU, nr.34/A, ap.3, înregistrată sub nr.        fiecare, în valoare totală de 160 lei, cu titlu de aport în   înregistrată sub nr. J12/1858/2004, codunic de
J12/163/2006, cod unic de înregistrare 18309158, care     numerar;                             înregistrare 16437444, care a fost înregistrat sub nr.
a fost înregistrat sub nr. 12500 din 21.02.2007.          2. MATEI MIRCEA-IOAN deține 4 părți sociale, a       11839 din 19.02.2007.
   (7/52560)                        câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 40 lei, cu titlu de     (9/52562)
              *                 aport în numerar “                                       *
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2615/4.X.2007                                        3
        Societatea Comercială              cod unic de înregistrare 15276765, care a fost            CRISTEA CARMEN ADRIANA
         MOBAS - S.R.L.                înregistrat sub nr. 11774 din 19.02.2007.              NEMETH IMRE
                                  (11/52564)                            II. Aportul asociaților la capitalul social precum și
         ACT ADIȚIONAL                                *                  participarea la pierderi și beneficii sunt următoarele:
      ȘI CONTRACT DE CESIUNE                                                 LORINCZ PIROSKA 100, 00 RON, respectiv 10
                                        Societatea Comercială               părți sociale însemnând 50% din capital
      LA ACTUL CONSTITUTIV AL                       NEMIROM - S.R.L.                  CRISTEA CARMEN ADRIANA 10, 00 RON,
        S.C. “MOBAS S.R.L.”                                                respectiv o parte socială însemnând 5% din capital
  Rucăreanu Constantin, cetățean român, născut la                 ACT ADIȚIONAL                  NEMETH IMRE 90, 00 RON, respectiv 9 părți
10.07.1956 în Fundata, jud. Brașov, domiciliat în Cluj-                                     sociale însemnând 45% din capital
                                  LA STATUTUL SOCIETĂȚII COMERCIALE
Napoca, str. Gaspar Heltai nr. 40, identificat cu CI, seria                                     Celelalte prevederi ale Statutului și contractului de
                                      “NEMIROM” S.R.L.
KX nr. 113477, eliberat de Poliția Mun. Cluj-Napoca,                                       societate rămân neschimbate.
CNP 1560710120732,                         1. LUCACIU IOAN , cetățean austriac, cunoscător         Subsemnatul NEMETH IMRE, pe proprie
  Marchis Ioan, cetățean român, născut la 07.01.1961     al limbii române, domiciliat în Ebenthall, 2251, Str.       răspundere și cunoscând consecințele legale ale
Chiuiești, jud. Cluj, domiciliat în Cluj-Napoca, str.     Stillfrieder, nr. 4, Austria, identificat prin pașaport tip. P,  declarațiilor nesincere, prevăzute și pedepsite de art.
Piersicului, nr. 33, identificat cu CI, seria KX nr. 154576,  nr. B 0119852, eliberată de Autoritățile Austriece la       292 Cod. Penal, declar că îndeplinesc condițiile legale
eliberat la 27.08.2001 de Poliția Mun. Cluj-Napoca,      data de 18.03.1997,                        pentru a deține calitatea de asociat al societății
CNP 1610107120692,                         2. LUCACIU MIRELA ADRIANA , cetățean român,          comerciale S.C. “NEODIGITAL “ SRL.
  Petrișor Eugen, cetățean român, născut la          născută în Mun. Gherla Jud. Cluj, născută la data de         Tehnoredactat de BNP Ciacoi Claudia Daniela în 5
06.02.1953 în Tohanu- Nou, domiciliat în Cluj-Napoca,     03.10.1969 domiciliată în Ebenthal, 2251, str.          exemplare din care 4 s-au eliberat părților, azi, data
B-dul NicolaeTitulescu nr. 43, ap.18, identificat cu CI    Stillfrieder, nr. 4, Austria, identificată prin pașaport tip.   autentificării.
seria KX nr. 098303, eliberat de Poliția Cluj-Napoca,     P. 10035330, eliberat de Autoritățile Române la data de        (13/52566)
CNP 1530206120669,                       25.03.2005, CNP 2691003124036,reprezentată prin                         *
  Tomuta Florin, cetățean român, născut la          procura specială nr. 1171 din data 14.09.2006 de către
29.03.1955 în Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliat în Cluj-   d-nul LUCACIU IOAN , cetățean austriac, cunoscător                Societatea Comercială
Napoca, str. Prof. Ciortea nr. 5, ap. 1, identificat cu CI,  al limbii române, domiciliat în Ebenthall, 2251,Str.               NEODIGITAL - S.R.L.
seria KX nr. 326518, eliberat de Poliția Mun. Cluj-      Stillfrieder, nr. 4, Austria,identificat prin pașaport tip. P,
Napoca, CNP                          nr. B 0119852, eliberată de Autoritățile Austriece la                  NOTIFICARE
  Szoke Manea Corneliul Iosif - cetățean român,        data de 18.03.1997,asociați ai societății comerciale          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
născut la 16.06.1969 în Cluj-Napoca, jud. Cluj,        “NEMIROM” S.R.L. cu sediul în Mun. Gherla, str.          Tribunalul Cluj notifică, în conformitate cu prevederile
domiciliat în Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca 3, ap. 7,     Gârlei, nr. 21, ap. 21,jud. Cluj, având un capital social     art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
identificat cu CI, seria KX nr. 505457, eliberat de Poliția  de 363 RON lei, înmatriculată la Oficiul Registrului       modificările și completările ulterioare, depunerea
Mun. Cluj-Napoca, la 22.09.06 CNP 1680616120690        Comerțului Cluj sub nr. J12 /302/2006, în conf. cu        textului actualizat al actului constitutiv al societății
  am hotărât în cadrul A.G.E.A. nr. 1 din 05.02.2007 a    art.204 din L 31/1990 republ., am hotărât deschiderea       comerciale NEODIGITAL S.R.L., cu sediul în
S.C. MOBAS S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. E.      unui punct de lucru.                       MUNICIPIULCLUJ-NAPOCA, județul Cluj, Str.
Racoviță, nr. 25, înmatriculată sub J12/598/2003,         Art. din statut, referitor la sediile secundare, se      TREBONIU LAUREAN, nr. 1, înregistrată sub nr.
modificarea actelor constitutive ale societății și       modifică astfel: “Societatea deschide un punct de lucru      J12/3041/2005, cod unic de înregistrare 17884386,
perfectarea următorului:                    situat în Jud. Cluj, Mun.Gherla, Str. Clujului, nr. 19.      care a fost înregistrat sub nr. 11759 din 19.02.2007.
  CONTRACT DE CESIUNE                       Restul clauzelor din statut rămâne nemodificat.          (14/52567)
  Subsemnații Rucăreanu Constantin, Marchis Ioan,       Prezentul act a fost redactat în 5 exemplare                          *
Petrișor Eugen, Tomuta Florin, cesionăm toate părțile     originaledin care 4 exemplare au fost eliberate
sociale ce le deținem la valoarea nominală către        asociaților după certificare.                        Societatea Comercială
cesionarul Szoke Manea Corneliu - care devine asociat        (12/52565)                           GENERAL CONSULTING & INVESTMENT -
unic, declarăm că fiecare am fost despăgubiți                        *                           S.R.L.
proporțional cu aportul cesionat și ne retragem din
                                        Societatea Comercială                         ACT ADIȚIONAL
societate.
                                        NEODIGITAL - S.R.L.
  În urma cesiunilor capitalul social este deținut 100 %                                           LA ACTUL CONSTITUTIV AL
de asociatul unic Szoke Manea Corneliul Iosif.                                                SC GENERAL CONSULTING
                                 CONTRACT DE CESIUNE ȘI ACT ADIȚIONAL
  II. DENUMIREA SOCIETĂȚII: Asociații decid                                                   & INVESTMENT SRL
schimbarea denumirii în S.C. Lex Concordia S.R.L            LA STATUTUL SI CONTRACTUL
  III. SEDIUL SOCIAL: Asociații decid schimbarea                                           Subsemnații, ȘINDILARU IULIAN RĂZVAN,
                                   SC NEODIGITAL SRL CU SEDIUL
sediului social în Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca nr. 3,                                     cetățean român, cu domiciuliul în Iași, str. Petru
                                IN CLUJ-NAPOCA, STR. TREBONIU LAUREAN,
ap. 7.                                                              Caraman, nr. 2, bl TC, tr. 3, et. 6, ap. 11, identificat cu
                                 NR. 1, JUD.CLUJ, INREGISTRATA LA ORC
  IV .OBIECTUL DE ACTIVITATE : Asociații decid                                         CI seria MX nr. 622314 eliberat de SPCLEP Iași la data
                                CLUJ SUB NR. J12/3041/2005, CUI 17884386.
modificarea obiectului principal de activitate în 7487                                      de 16.08.2006, CNP 1670719272680, MIHĂILESCU
                                  LORINCZ PIROSKA, cetățean român, domiciliată în        EDUARD, cetățean român domiciliat în Iași, Bd. Ștefan
Alte activități de servicii prestate în principal       Cluj-Napoca, str. Prislop, nr.7, jud.Cluj, identificată
întreprinderilor, și completarea obiectului secundar                                       cel Mare și Sfânt, Nr. 4, Bl. Guliver, Sc. C, Ap 1,
                                cuCI seria KX, nr. 231629/23.11.2002, emis de           posesor al C.I. seria MX nr. 127498, eliberată de Poliția
după cum urmează:                       Pol.Cluj, CNP 2590930120673, în calitate de cedent
  7110 Închirierea mașinilor și utilitarelor de                                         Iași la data de 23.05.2000, CNP 2760619221160,
                                  CRISTEA CARMEN ADRIANA, cetățean roman,            TERCHEA GRETA cetățean român, domiciliată în Iași,
capacitate mică, 7413 Activități de studiere a pieței si    domiciliata in comuna Chiajna, satul Roșu, int. Arhitect     str.Pantelimon, nr. 32, bl. Pantelimon, et. 1, ap. 2,
de sondaj; 7414 Activități de consultanță pentru afaceri    Iuliu Iordan, nr. 18, jud. Ilfov, identificată cu CI seria IF,  identificată cu CI seria MX nr. 298498 eliberat de Poliția
și management; 7031 Agenții imobiliare 7440          nr. 079937/15.03.2005, Pol. Buftea, CNP              Iași la data de 24.07.2002, CNP 2680412221156 și
Publicitate; 7415 Activitățile de management ale        2680808010313, prin mandatar LORINCZ PIROSKA,           VIERU PETRU, cetățean român, cu domiciliul în Iași, tr.
holdingurilor; 7485 Activități de secretariat și traducere;  în baza Procurii Speciale autentificată sub nr.          Păcurari nr 18 sc. D et 3 ap. 11, identificat cu CI seria
7420 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de    1728/2006 de BNP Nica, cu sediul înBucurești, Sector       MX nr.018014 eliberat de Poliția Iași la data de
consultanță tehnică legate de aceasta;             5, în calitate de asociat,                    15.09.1998 CNP 1560312227810, în calitate de
  V. ADMINISTRAREA societății se va efectua de          NEMETH IMRE, cetățean maghiar, născut la data,        asociați ai SC GENERAL CONSULTING &
asociatul unic Szoke Manea Corneliul Iosif-          de 14.02.1956, loc. Celldomolk, Ungaria, domiciliat în      INVESTMENT SRL cu sediul în Iași, b-dul Carol I, nr. 3,
administrator unic cu puteri depline, care poate        Ungaria, 1121 Budapesta, Arnyas, nr. 32, B II 2,         înregistrată la Registrul Comerțului Iași sub nr.J-22-
transmite dreptul de reprezentare al societății în       identificat cu Pașaport nr. ZF203476/2003, emis de        2479/2004 și având CUI 16935481, în conformitate cu
relațiile cu terții.                      aut. Maghiare, în calitate de cesionar, respectând        dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, am hotărît
  VI. Asociații decid adoptarea actului contitutiv      prevederile legale în vigoare am hotărât următoarele:       următoarele:
reeditat al societății.                      Subsemnata LORINCZ PIROSKA cesionez, la              1. Schimbarea sediului social din Iași, b-dul Carol I,
  Restul clauzelor din statut rămâne nemodificat.       valoarea nominală, un număr de 9 părți sociale a câte       nr. 3 în lași, b-dul Carol I, nr. 3, et. 2, cam. 10, Jud. Iași.
Redactat în 5 exemplare.                    10, 00 leifiecare, cu valoarea totală de 90, 00 lei RON        2. Schimbarea obiectului principal de activitate din
   (10/52563)                        reprezentând 45% din capitalul social al societății, lui     521 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
               *                 NEMETH IMRE, care primește aceste părți sociale.         5211 Comerț cu amănuntul în magazine
                                  Subsemnata cedentă, declar că am primit integral       nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
       Societatea Comercială              de la cesionar contravaloarea părților sociale cedate,      alimentare, băuturi și tutun în 703 Activități imobiliare
       LEX CONCORDIA - S.R.L.              cesiunea s-a făcut la valoarea nominală și nu mai am       pe bază de tarife sau contract 7031 Agenții imobiliare.
                                nicio pretenție față de societate și cesionar și nici         3. Completarea obiectului secundar de activitate cu
           NOTIFICARE                societatea față de mine cuprivire la cesiunea făcută.       următoarele: 011 Cultivarea plantelor; grădinăritul
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă          Subsemnatul NEMETH IMRE primesc cesiunea           destinat pieței; horticultura; 0111 Cultivarea cerealelor,
Tribunalul Cluj notifică, înconformitate cu prevederile    făcută de cedentă și am achitat în întregime           porumbului și a altor plante n.c.a.; 0112 Cultivarea
art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    contravaloarea pretențiilor acestora, cesiunile fiind       legumelor, a specialităților horticole și a produselor de
modificările și completările ulterioare, depunerea       făcute la valoarea nominală. Ca urmare a acestei         seră; 0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor
textului actualizat al actului constitutiv al societății    cesiuni Statutul și contractul se modifică după cum        pentru băuturi și mirodenii; 013 Activități în ferme mixte
comerciale LEX CONCORDIA S.R.L., cu sediul în         urmează:                             (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor);
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, județ Cluj, Str. PAVEL           I. Asociații societății sunt:                 0130 Activități în ferme mixte (cultură vegetală
ROȘCA, nr.3, ap.7, înregistrată sub nr. J12/598/2003,       LORINCZ PIROSKA                        combinată cu creșterea animalelor); 014 Activități de
  4                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2615/4.X.2007
servicii anexe agriculturii cu excepția activităților     ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi     pol.Iași, la data de 17.01.02, SMARCU IOAN,
veterinare; grădinărit peisagistic (arhitectură        și tutun; 514 Comerț cu ridicata al bunurilor de consum,    domiciliat în Jud. Iași, str. George Coșbuc, nr. 54, bl.
peisageră); 0141 Activități de servicii anexe agriculturii;  altele decât cele alimentare; 5141 Comerț cu ridicata al    C1, identificat cu CI seria MX nr. 252300, eliberat de
grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră); 201      produselor textile; 5142 Comerț cu ridicata al         pol. Iași la data de17.01.2002, CIUBOTARIU VIOREL,
Tăierea și rindeluirea lemnului, împregnarea lemnului;    îmbracămintei și încălțămintei; 5143 Comerț cu ridicata     domiciliat în Jud. Iași, Bd. Alexandru Cel Bun, nr. 40, bl.
2010 Tăierea și rindeluirea lemnului; împregnarea       al aparatelor electrice și de uz gospodăresc, al        C12, et. 7, ap. 20, identificat cu CI seria MX nr. 025735,
lemnului; 203 Fabricarea de elemente de dulgherie și     aparatelor de radio și televizoarelor; 5144 Comerț cu      eliberat de pol. Iași la data de 05.11.1998, asociați ai
tâmplărie, pentru construcții; 2030 Fabricarea de       ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete și    S.C. “GENERAL TEHNIC”SRL, cu sediul în Iași, str.
elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;    produse de întreținere; 5145 Comerț cu ridicata al       George Coșbuc, nr. 54, înmatriculată în Registrul
221 Activitatea editurilor; 2211; Editarea cărților; 2212   produselor cosmetice și de parfumerie; 5147 Comerț       Comerțului cu nr. J/22/575/1996, R-8357395, în baza
Editarea ziarelor; 2213 Editarea revistelor și        cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare,      Legii nr. 31/1990, așa cum a fost republicată în
periodicelor; 2214 Editarea înregistrărilor sonore; 2215   n.c.a.; 515 Comerț cu ridicata al produselor          Monitorul Oficial, am hotărât următoarele:
Alte activități de editare; 222 Tipărirea și activități    intermediare neagricole și al deșeurilor; 5154 Comerț        Modificarea contractului de societate după cum
anexe, 2221 Tipărirea ziarelor; 2222 Alte activități de    cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie    urmează:
tipărire n.c.a.; 2223 Legătorie; 2224 Servicii        pentru instalații sanitare și de încălzire; 518 Comerț cu      1 .Deschiderea unui punct de lucru la următoarea
pregătitoare pentru pretipărire; 2225 Alte lucrări de     ridicata al mașinilor, echipamentelor și furniturilor; 5182   adresă : Jud. Iași, Calea Chișinăului, nr. 29, Hala
tipografie; 263 Fabricarea plăcilor și dalelor, din      Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră    Producție-Corp 5 ( înincinta Terom SA;
ceramică; 2630 Fabricarea plăcilor și dalelor din       și construcții; 5186 Comerț cu ridicata al altor          Prezentul act adițional face parte integrantă din
ceramică; 264 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor    componente și echipamente electronice; 5187 Comerț       actul constitutiv al societății.
produse pentru construcții din argilă arsă; 2640       cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comerț    (17/52617)
Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru   și transporturi; 519 Comerț cu ridicata al altor produse;                   *
construcții, din argilă arsă; 266 Fabricarea elementelor   5190 Comerț cu ridicata al altor produse; 522 Comerț
din beton, ciment și ipsos; 2661 Fabricarea          cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al             Societatea Comercială
elementelor din beton pentru construcții; 2662        produselor din tutun, în magazine specializate; 5222               IAȘI IMOBIL - S.R.L.
Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcții;     Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din
2663 Fabricarea betonului; 2664 Fabricarea          came; 5223 Comerț cu amănuntul al peștelui,                     ACT ADITIONAL
mortarului; 2665 Fabricarea produselor din          crustaceelor și moluștelor; 524 Comerțul cu
azbociment; 2666 Fabricarea altor elemente din beton,     amănuntul, în magazine specializate, al altor produse        LA STATUTUL AL S.C. “IAȘI IMOBIL “ SRL
ciment și ipsos; 281 Fabricarea de construcții metalice;   n.c.a.; 5247 Comerț cu amănuntul al cărților, ziarelor și      Subsemnatul PEȘTE GEORGE, născut la data de
2811 Fabricarea de construcții metalice și părți       articolelor de papetărie; 602 Alte transporturi terestre;    03.02.1981 în mun. Galați, jud. Galați, domiciliat în Iași,
componente ale structurilor metalice; 2812 Fabricarea     6024 Transporturi rutiere de mărfuri; 631 Manipulări și     str.Păcurari nr. 125, sc. A, ap. 1, identificat cu C.I. seria
de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal; 451     depozitări; 6311 Manipulări; 6312 Depozitări; 701        M.X. nr. 644250/ 2006/ Poliția Iași, cu cetățenie
Organizarea de șantiere și pregătirea terenului, 4511     Activități imobiliare cu bunuri proprii; 7012 Cumpărarea    română, CNP 1810203170096, în calitate de asociat
Demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de    și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 702 închirierea    unic al S.C “IAȘI IMOBIL “S.R.L., cu sediul în mun. Iași,
șantiere; 4512 Lucrări de foraj și sondaj pentru       și subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau       str. Păcurari, nr. 125, sc.A, p, ap.1, jud. lași, înregistrată
construcții 452 Construcții de clădiri sau părți ale     închiriate; 7020 Închirierea și subînchirierea bunurilor    la Registrul Comerțului sub nr. J 22/2624/2005, C.U.I.
acestora; geniu civil; 4521 Construcții de clădiri și     imobiliare proprii sau închiriate (inclusiv arendare); 703   18068700, în conformitate cu dispozițiile art. 204 din
lucrări de geniu; 4522 Lucrări de învelitori, șarpante și   Activități imobiliare pe baza de tarife sau contract; 7031   Legea nr. 31/ 1990, republicată am hotărât următoarea
terase la construcții; 4523 Construcții de autostrăzi,    Agenții imobiliare.; 711 Închirierea autoturismelor și     modificare la statutul societății:
drumuri, aerodroame și baze sportive; 4524 Construcții    utilitarelor de capacitate mică; 7110 Închirierea          1. Asocierea-cooptarea în calitate de asociat a
hidrotehnice; 4525 Alte lucrări speciale de construcții;   autoturismelor și utilitarelor de capacitate mică; 712
                                                               domnului PEȘTE IONUȚ CĂTĂLIN născut la data de
453 Lucrări de instalării pentru clădiri; 4531 Lucrări de   Închirierea altor mijloace de transport; 7121 Închirierea
                                                               28.05.1979 în mun. Iași, jud. Iași, domiciliat în mun.
instalații electrice; 4532 Lucrări de izolații și protecție  altor mijloace de transport terestru; 713 Închirierea
                                                               Iași, jud. Iași, identificat cu C.I. seria M.X. nr. 123290,
anticorozivă; 4533 Lucrări de instalații tehnico-       mașinilor și echipamentelor; 7132 Închirierea mașinilor
                                                               eliberat de Pol. Mun. Iași, la data de 24.04.2000, CNP
sanitare; 4534 Alte lucrări de instalații; 454 Lucrări de   și echipamentelor pentru construcții, fără personal de
                                                               1790528221269, cu cetățenie română, prin cesionarea
finisare; 4541 Lucrări de ipsoserie 4542 Lucrări de      deservire aferent; 7134 Închirierea altor mașini și
                                                               cu titlu gratuit a o parte socială a 10 RON ( respectiv
tâmplărie și dulgherie; 4543 Lucrări de pardosire și     echipamente n.c.a.; 742 Activități de arhitectură,
                                                               suma de 10 RON) de către domnul PEȘTE GEORGE
placare a pereților; 4544 Lucrări de vopsitorie,       inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de
                               acestea; 7420 Activități de arhitectură, inginerie și      . Capitalul social total rămâne neschimbat în valoare
zugrăveli și montări de geamuri; 4545 Alte lucrări de                                     de 500 RON, repartizat în 50 părți sociale a 10 RON
finisare, 455 Închirierea utilajelor de construcții și    servicii de consultanță tehnică legate de acestea; 743
                               Activități de testări și analize tehnice; 7430 Activități de  fiecare și va fi atribuit în întregime asociaților astfel:
demolare cu personal de deservire aferent; 4550                                          PEȘTE GEORGE 49 părți sociale 490 RON 98 %
Închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu     testări și analize tehnice; 924 Activități ale agențiilor de
                               presă; 9240 Activități ale agențiilor de presă; IMPORT       PEȘTE IONUȚ CĂTĂLIN o parte socială 10 RON
personal de deservire aferent; 501 Comerț cu                                         2%
autovehicule; 5010 Comerț cu autovehicule; 502        - EXPORT
                                 4. Reactualizarea, modificarea și completarea          2. Retragerea din calitatea de administrator a
Întreținerea și repararea autovehiculelor; 5020
                               actului constitutv al societății în baza prezentului act    domnului PEȘTE GEORGE și numirea în această
Întreținerea și repararea autovehiculelor; 503 Comerț
                               adițional și în baza dispozițiilor imperative pe care le    funcție cu puteri depline de administrare și
cu piese și accesorii pentru autovehicule; 5030 Comerț
                               respectă, cerute de L. nr. 441/2006 privind modificarea     reprezentare a domnului PEȘTE IONUȚ CĂTĂLIN.
cu piese și accesorii pentru autovehicule; 505 Comerț
                               și completarea L. nr. 31/1990                    Drept pentru care s-a încheiat prezentul act
cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule;
                                 Redactat și autentificat în patru exemplare la Biroul    adițional în 4 exemplare, care face parte integrantă din
5050 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru
                               Notarial ALEXANDRU VALERIU VICOL cu sediul în          statutul ai S.C. “ IAȘI IMOBIL “ SRL
autovehicule; 511 Activități de intermediere în comerțul
                               Com. Lețcani, Jud. Iași                       Prezentul act adițional a fost întocmit cons. jur.
cu ridicata; 5111 Intermedieri în comerțul cu materii
                                  (15/52615)                         Lăpușneanu Raluca Andreia și redactat în 4
prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu
                                              *                 exemplare.
semiproduse; 5112 Intermedieri în comerțul cu
combustibili, minerale, și produse chimice pentru                                         (18/52618)
industrie; 5113 Intermedieri în comerțul cu material            Societatea Comercială                              *
lemnos și de construcții; 5114 Intermedieri în comerțul          GENERAL CONSULTING &
                                       INVESTMENT - S.R.L.                       Societatea Comercială
cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;
                                                                        IAȘI IMOBIL - S.R.L.
5115 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de
                                           NOTIFICARE
menaj și de fierărie; 5116 Intermedieri în comerțul cu
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă                    NOTIFICARE
textile, confecții, încălțăminte și articole; 5117
Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi    Tribunalul Iași notifică, în conformitate cu prevederile       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
și tutun; 5118 Intermedieri în comerțul specializat în    art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    Tribunalul Iași notifică, înconformitate cu prevederile
vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.; 5119    modificările și completările ulterioare, depunerea       art. 204 alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Intermedieri în comerțul cu produse diverse; 512       textului actualizat al actului constitutiv al societății    modificările și completările ulterioare, depunerea
Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al     comerciale     GENERAL     CONSULTING      &    textului actualizat al actului constitutiv al societății
animalelor vii; 5121 Comerț cu ridicata al cerealelor,    INVESTMENTSRL, cu sediul în MUNICIPIUL IAȘI,          comerciale IAȘI IMOBIL SRL, cu sediul în
semințelor și furajelor; 5122 Comerț cu ridicata al      județ Iași, B-dul CAROL I, nr. 3, etaj 2, ap. cam. 10,     MUNICIPIULIAȘI, județ Iași, Str. PĂCURARI, nr. 125,
florilor și al plantelor; 5123 Comerț cu ridicata al     înregistrată sub nr. J22/2479/2004, cod unic de         scara A, etaj P, ap.1, înregistrată sub nr.
animalelor vii; 5124 Comerț cu ridicata a pieilor brute și  înregistrare 16935481, care a fost înregistrat sub nr.     J22/2624/2005, cod unic de înregistrare 18068700,
al pieilor prelucrate; 513 Comerț cu ridicata al       14157 din 19.03.2007.                      care a fost înregistrat sub nr. 13768 din 16.03.2007.
produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului; 5131     (16/52616)                           (19/52619)
Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor, 5132                     *                                *
Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne;
5133 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălelor,          Societatea Comercială                      Societatea Comercială
uleiurilor și grăsimilor comestibile; 5134 Comerț cu            GENERAL TEHNIC - S.R.L.                      MADAGASCAR - S.R.L.
ridicata al băuturilor; 5135 Comerț cu ridicata al
produselor din tutun; 5136 Comerț cu ridicata al         ACT ADIȚIONAL IA ACTUL CONSTITUTIV AL                       ACT ADIȚIONAL
zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase; 5137          S.C. “GENERAL TEHNIC” S.R.L.
Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;      Subsemnații BOANDA VIOREL, domiciliat în Jud.             AL S.C.” MADAGASCAR”S.R.L
5138 Comerț cu ridicata, specializat, al altor alimente,   Iași, str. Ing Emil Alexandrescu, nr. 4, bl .788, sc. D, et.    Subsemnații ROCCHI EMILIO, domiciliat în Milano,
inclusiv pește, crustacee și moluște; 5139 Comerț cu     1, ap 6, identificat cu CI seria MX nr. 252085 eliberat de   Via Monti Vincenzo, n 58 identificat cu CI, seria
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2615/4.X.2007                                       5
AM5016549, eliberat de Autoritătațile Italia/2005,         Grupa 741 Activități juridice, de contabilitate și      identificat cu CI seria MX nr. 177363, eliberată la data
CIFRCCMLE69L25H501U și VRÂNCEANU MARIA,            revizie contabilă, consultanță în domeniul fiscal;        de 26.01.2001 de Poliția lași, CNP 1660628221253.
domiciliată în Satul Holboca, Com. Holboca, Jud. Iași,     activități de studii de piață și de sondaj; consultanță       Schimbarea sediului social în lași, Stradela Ciric nr.
identificată cu CI, seria MX, nr. 306661, eliberat de Pol.   pentru afaceri și management:                   5 bis, cam. 6 jud.Iași.
Iași/2002, în calitate de membri asociați la S.C.”         7413- Activități de studiere a pieței și de sondaj;       Schimbarea obiectului principal de activitate cu
MADAGASCAR” S.R.L, cu sediul social în Satul            7414- Activități de consultanță pentru afaceri și       următorul cod CAEN 4521 Construcții de clădiri și
Holboca, Com. Holboca, jud Iași, înregistrată la        management;                            lucrăride geniu.
Registrul Comerțului sub nr.J22/742/2007, CUI           Grupa 744 Publicitate:                      Ca urmare a modificărilor survenite, structura
21343320, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind       7440 Publicitate.                       capitalului social va fi următoarea: ISTRATI IGORI
societățile comerciale, republicată, am hotărât:          Art. 3. Actualizarea actului constitutiv al societății.    deține 40 părți sociale în valoare totală de 400 lei, adică
  1. Deschiderea unui punct de lucru în Iași, Str.        Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 12.03.2007,     100 % din capitalul social, având calitatea de asociat
Vasile Alecsandri, nr. 4, bl.D, sc .A, demisol (spațiu     într-un număr de 3 - trei - exemplare, la inițiativa și prin   unic și administrator.
comercial) pentru desfășurarea activității 5242 Comerț     acordul părților.                           (24/52624)
cu amănuntul al îmbrăcămintei și 5243 Comerț cu           (21/52621)                                        *
amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele                     *
  (20/52620)                                                                 Societatea Comercială
               *                        Societatea Comercială                       MOBEXTREM - S.R.L.
                                      MALKO LOGISTIC - S.R.L.
       Societatea Comercială                                                          NOTIFICARE
       MALKO LOGISTIC - S.R.L.                         NOTIFICARE                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă          Tribunalul Iași notifică, înconformitate cu prevederile
     ACT ADITIONAL NR. 1/12.03.2007            Tribunalul Iași notifică, în conformitate cu prevederile     art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     modificările și completările ulterioare, depunerea
 LA STATUTUL S.C. “MALKO LOGISTIC” S.R.L
                                modificările și completările ulterioare, depunerea        textului actualizat al actului constitutiv al societății
  Subsemnatul, MAFTEI LAURENȚIU, cetățean          textului actualizat al actului constitutiv al societății     comerciale MOBEXTREM SRL, cu sediul în
român, CNP 1750212044424, fiul lui Costel Dan și        comerciale MALKO LOGISTIC SRL, cu sediul în            MUNICIPIUL IAȘI, județ Iași, STRADELA CIRIC, nr.5
Catinca, născut la data de 12 februarie 1975, în mun.     MUNICIPIUL IAȘI, județul Iași, Str. SG. GRIGORE          BIS, ap.cam. 6, înregistrată sub nr.J22/2533/2005, cod
Onești, județul Bacău, domiciliat în Iași, strada       IOAN, nr. 4, bloc 501, scara B, etaj 4, ap. 19,          unic de înregistrare 18034871, care a fost înregistrat
Sg.Grigore Ioan numărul 4, bloc 501, scara B, etaj 4,     înregistrată sub nr. J22/3156/2005, cod unic de          sub nr. 12798 din 13.03.2007.
apartament 19 în calitate de asociat unic al          înregistrare 18255350, care a fost înregistrat sub nr.         (25/52625)
S.C.”MALKO LOGISTIC” S.R.L, cu sediul în Iași,         14091 din 19.03.2007.                                     *
strada Sg. Grigore Ioan nr. 4, bloc 501, sc. B, etaj 4, ap.     (22/52622)
19, jud. Iași, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.                 *                         Societatea Comercială
J 22- 3156- 2005, cod unic de înregistrare 18255350,                                                MORA - S.R.L.
atribut fiscal RO, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.          Societatea Comercială
31 /1990 republicată, am hotărât următoarele                   MIH-LOTO - S.R.L.                          ACT ADIȚIONAL
modificări la statutul societății:
                                                                        LA ACTUL CONSTITUTIV
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în mun. Iași,           ACT ADITIONAL
str. Cuza Vodă nr. 12, sc. C, et. 1, ap. 2, jud Iași cod       LA STATUTUL S.C. “MIH-LOTO” SRL                      AL S.C. MORA S.R.L.
postal 700037.                           Subsemnatul SOREA MAGDA, domiciliată în Iași,           Subsemnatul Morariu Mircea-Iulian, de cetățenie
  Art. 2. Extinderea obiectului de activitate cu       Str. Lacului nr. 7, bl. 651, sc. B, et. 3, ap.12, identificată  română, născut în Tg. Neamț, județul Neamț, domiciliat
următoarele activități:                    cu C.I. seria M.X. nr. 656129/2007/SPCLEP Iași, CNP        în municipiul lași, Șos. Bucium nr. 74, județul Iași,
  Grupa 511 Activități de intermediere în comerțul cu    2761218221148, în calitate de unic asociat al S.C.        posesor al C.I. seria MX nr. 594415 eliberat de
ridicata:                           “MIH-LOTO” S.R.L., cu sediul în Iași, Str. Lacului nr. 7,     SPCLEP Iași la data de 02.03.2006, CNP
  5117 - Intermedieri în comerțul cu produse         bl. 651, sc. B, et. 3, ap. 12, înregistrată la Registrul     1630420221145,
alimentare, băuturi și tutun;                 Comerțului sub nr. J 22 -1459/2006, cod unic de            Asociat la S.C. MORA S.R.L., cu sediul în municipiul
  Grupa 513 Comerț cu ridicata al produselor         înregistrare 18760980, în conformitate cu dispozițiile      Iași, Șos. Bucium nr. 74, Imobil C1, județul Iași,
alimentare, al băuturilor și al tutunului:           art. 204 din Legea nr. 31/ 1990, republicată, am hotărât     România, având număr de ordine în registrul
  5134 - Comerț cu ridicata al băuturilor;          modificarea statutului societății astfel:             comerțului J -22 - 2656 - 1992 și cod de înregistrare
  5137 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și       1. Deschiderea unui punct de lucru al societății în:     fiscală RO 2638227,
condimente ;                          Iași, Str. Columnei nr. 15, bl. P4, parter, uscătorul nr.       în baza dispozițiilor art. 202 alin. (2) și art. 204 din
  5138 - Comerț cu ridicata, specializat, al altor      20, jud. Iași, unde se vor desfășura activități prevăzute     Legea nr. 31/19990 privind societățile comerciale am
alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște;        în obiectul de activitate al societății.             hotărât modificarea actului constitutiv al societății după
  5139 - Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse      Drept pentru care s-a încheiat prezentul act         cum urmează:
alimentare, băuturi și tutun ;                 adițional în 4-patru- exemplare, care face parte           1. Se cooptează în calitate de asociat doamna
  Grupa 514 Comerț cu ridicata al bunurilor de        integrantă din statutul S.C. “MIH-LOTO” SRL.           Prisecariu Mihaela de cetățenie română, născută la
consum, altele decât cele alimentare:               Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 19.03.2007     data de 01.09.1971 în muncipiul Iași, județul Iași,
  5143 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și    într-un număr de 4-patru-exemplare, din care 3-trei-       domiciliată în municipiul Iași, Str. Sfântul Lazăr nr. 1,
de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și          exemplare pentru părți și un exemplar pentru Biroul de      bloc Ghica Vodă nr. 1B, et. 1, ap. 2, județul Iași,
televizoarelor;                        Asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de     România, posesoare a C.I. seria MX nr. 613237
  5145 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și    pe lângă Tribunalul Iași                     eliberat de SPCLEP Iași la data de 22.06.2006, CNP
de parfumerie ;                           (23/52623)                          2710901221163, prin cesionarea de către asociatul
  5147 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum,                   *                  Morariu Mircea-Iulian, la valoarea nominală, a unui
nealimentare, n.c.a.;                                                      număr de 10 părți sociale deținute de acesta în cadrul
  Grupa 515 Comerț cu ridicata al produselor                 Societatea Comercială               societății, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare,
intermediare neagricole și al deșeurilor:                   MOBEXTREM - S.R.L.                reprezentând 50% din capitalul social, adică 100 lei.
  5156 - Comerț cu ridicata al altor produse                                            2. Prin decizia unanimă a asociaților, capitalul social
intermediare ;                                   ACT ADIȚIONAL                se majorează de la 200 lei la 10.000 lei, prin aport în
  Grupa 518 Comerț cu ridicata al mașinilor,                                          numerar în valoare totală de 9.800 lei, respectiv prin
echipamentelor și furniturilor:                       LA ACTUL CONSTITUTIV
                                                                 aportul fiecărui asociat cu suma de 4.900 lei,
  5184 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor,              S.C. « MOBEXTREM » S.R.L
                                                                 atribuindu-se fiecărui asociat un număr de 490 părți
echipamentelor periferice și software-ului;             Subsemnatul BUICA CONSTANTIN, cetățean            sociale.
  5185 - Comerț cu ridicata al altor mașini și        român, născut la data de 13.08.1968, în jud. lași,          3. Urmare majorării capitalului social, art. 7 al cap.
echipamente de birou;                     domiciliat în lași, str. Grădinari nr. 2, bl. D1, sc. B, et. 2,  III din actul constitutiv al societății se modifică astfel:
  5186 - Comerț cu ridicata al altor componente și      ap. 2, jud. lași, identificat cu CI seria MX nr. 325521,     “Capitalul social integral subscris și vărsat este de
echipamente electronice ;                   eliberată la data de 14.11.2002 de Poliția lași,         10.000 lei, divizat în 1.000 părți sociale în valoare de 10
  5187 - Comerț cu ridicata al altor aparaturi utilizate   CNP1680813221151, în calitate de asociat unic la         lei fiecare, eliberate și atribuite în întregime asociaților
în industrie, comerț și transporturi;             S.C.”MOBEXTREM” S.R.L., cu sediul în lași, str.          în funcție de aportul lor social după cum urmează:
  Grupa 523 Comerț cu amănuntul, în magazine         Grădinari nr. 2, bl. D1, sc. B, et. 2, ap. 2, jud. lași,       Morariu Mircea-Iulian, de cetățenie română, născut
specializate, al produselor farmaceutice și medicale, al    înmatriculată la Registrul Comerțului lași sub nr. J       în Tg. Neamț, județul Neamț, domiciliat în municipiul
produselor de cosmetică și de parfumerie :           22/2533/2005, Cod Unic de înregistrare 18034871 în        Iași, Șos. Bucium nr. 74, județul Iași, posesor al CI.
  5233 - Comerț cu amănuntul al produselor          conformitate cu prevederile art. 199 din Legea          seria MX nr. 594415 eliberat de SPCLEP Iași la data de
cosmetice și de parfumerie;                  31/1990, republicată, am hotărât următoarele:           02.03.2006, CNP 1630420221145 deține 500 părți
  Grupa 527 Reparații de articole personale și         Retragerea din societate și din funcția de           sociale, cu o valoare de 10 lei fiecare, în valoare totală
gospodărești:                         administrator a domnului BUICA CONSTANTIN             de 5.000 lei, reprezentând 50% din capitalul social;
  5272 - Reparații de articole electrice de uz        princesionarea cu titlu gratuit a 40 părți sociale în         Prisecariu Mihaela de cetățenie română, născută la
gospodăresc;                          valoare totală de 400 lei, domnului ISTRATI IGORI         data de 01.09.1971 în muncipiul Iași, județul Iași,
  Grupa 722 Consultanță și furnizare de programe       cetățean român, născut la data de 28.06.1966, în         domiciliată în municipiul Iași, Str. Sfântul Lazăr nr. 1,
informatice (software):                    Republica Moldova, domiciliat în lași, aleea Neculai       bloc Ghica Vodă nr. 1B, et. 1, ap. 2, județul Iași,
  7221 - Editare de programe;                Tudor nr. 51, bl. 976, sc. C, et. 3, ap. 14, jud. lași,      România, posesoare al C.I. seria MX nr. 613237
  6                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2615/4.X.2007
eliberat de SPCLEP Iași la data de 22.06.2006, CNP              Societatea Comercială               C.A.E.N.: 2211, 2213, 2215, 2224, 7230, 7240, 7320,
2710901221163 deține 500 părți sociale în valoare             OTO.LIV.CONSTRUCT - S.R.L.              7413, 7440.
totală de 5.000 lei, cu o valoare de 10 lei fiecare,                                        Drept pentru care s-a încheiat prezentul act
reprezentând 50% din capitalul social.”                        NOTIFICARE                adițional în 4 exemplare, care face parte integrantă din
  4. Urmare transformării societății în societate         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă         statutul S.C. “PRAGMA CONSULT” SRL.
comercială cu doi asociați, orice referire la asociatul     Tribunalul Iași notifică, în conformitate cu prevederile      Prezentul înscris a fost redactat astăzi 19.03.2006,
unic din cuprinsul actului constitutiv va fi înțeleasă ca    art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    într-un număr 4- patru- exemplare, din care 3
fiind făcută la adunarea generală a asociaților, care va    modificările și completările ulterioare, depunerea       exemplare pentru părți și un exemplar pentru Biroul de
                                textului actualizat al actului constitutiv al societății    Asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de
prelua toate atribuțiile asociatului unic și va decide în
                                comerciale OTO-LIV-CONSTRUCT SRL, cu sediul în         pe lângă Tribunalul lași
conformitate cu legea în vigoare.
                                MUNICIPIUL IAȘI, județ Iași, B-dul ȚUȚORA, nr. 6,          (32/52632)
  5. Societatea va funcționa în continuare ca societate
                                bloc P3, scara A, etaj 4, ap. 18, înregistrată sub nr.                    *
cu răspunde limitată cu doi asociați, fiind reprezentată
cu puteri depline de dl. Morariu Mircea-Iulian,         J22/46/2007, cod unic de înregistrare 20434799, care
                                                                        Societatea Comercială
administratorul societății.                   a fost înregistrat sub nr. 12455 din 12.03.2007.
                                                                        “SALES SERV” - S.R.L.
  6. Urmare modificărilor de mai sus actul constitutiv       (29/52629)
al societății a fost actualizat cu toate modificările
                                               *
                                                                    ACT ADITIONAL LA STATUTUL NR.
potrivit art. 204 alin. (4) din Legea nr. 31/1990,               Societatea Comercială                       2/16.01.2007
republicată, cu modificările și completările ulterioare.            PERSIAN GOLF - S.R.L.                     S.C. “SALES SERV” S.R.L
  Încheiat astăzi, 16 martie 2007, în 5 (cinci)
exemplare originale, în limba română, ca înscris sub             ACT ADITIONAL                     Subsemnații, SERGHIUȚĂ RĂZVAN, cetățean
semnătură privată, din care 2 (două) exemplare pentru        LA STATUTUL S.C. “PERSIAN GOLF” SRL             român, născut la data de 31.01.1977, în Mun. Adjud,
părțile semnatare și un exemplar pentru a fi depus la                                      jud. Vrancea, domiciliat în Iași, Șos Nicolina nr. 116, bl.
                                   Subsemnatul ABBASI ASSADOLLAH, cetățean          1011, sc. D, et. 7, ap. 32, identificat cu C.I.serie M.X. nr.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      american, născut la data de 17.04.1954, în Iran,
Iași prin grija administratorului Morariu Mircea-Iulian.                                    576008 emis de Poliția Iași la data de 18.11.2005,
                                domiciliat în S.U.A., 1172 W SPRUCE FRESNO,           având C.N.P. 1770131390014, în calitate de asociat
   (26/52626)                         CALIFORNIA, cu reședința în mun. Iași str. Arcu nr. 27,     unic al S.C. “SALES SERV” S.R.L, cu sediul în Iași,
               *                 bl. CL2, sc. B, ap. 17, jud. Iași, posesor al PA-USA-      Nicolina nr. 116, bl. 1011, sc. D, et. 7, ap. 32, CUI
                                159723172 emis de Aut. S.U.A. la 13.03.1999 și al        16562293, Nr. Of. Reg. Comerțului J22-1351-2004, în
        Societatea Comercială              permisului de ședere seria ROU 0072244/ 05.04.2006/       conformitate cu dispozițiile Legii31/1990, hotărăsc:
          MORA - S.R.L.                Aut. din România, C.N.P. 7540417220019, în calitate        Art 1. Înființarea unui punct de lucru în Municipiul
                                de unic asociat alS.C. “PERSIAN GOLF” S.R.L., cu        Iași, str. Apelor nr. 4, bloc P7, sc. B, parter, ap.1, județul
            NOTIFICARE                sediul în mun. Iași, str. C. Negri, nr. 6, bl. Dl, sc. A, et.  Iași.
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă         3, ap. 11, jud. Iași, înregistrată la Registrul Comerțului     Art. 2. Extinderea obiectului de activitate cu
Tribunalul Iași notifică, în conformitate cu prevederile    sub nr. J 22 -1361/ 1993, în conformitate cu dispozițiile    următoarele:
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    art. 204 din Legea nr.31/ 1990, republicată, am hotărît      Grupa 212 Fabricarea articolelor din hârtie și carton:
modificările și completările ulterioare, depunerea       următoarele modificări la statutul de societate:          2121 - Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a
textului actualizat al actului constitutiv al societății      1. Schimbarea sediului social al societății în mun.     ambalajelor din hârtie sau carton;
                                Iași, str. Arcu, nr. 27, bl. CL2, sc. B, et. 6, ap. 17, jud.    2123 - Fabricarea articolelor de papetărie ;
comerciale MORA SRL, cu sediul în MUNICIPIUL IAȘI,
                                Iași.                               2125 - Fabricarea altor articole din hârtie și carton
județ Iași, Șos. BUCIUM, nr. 74, bloc Imobil C1,
                                  2. Se recodifică următoarele activități: 4526, 5541,    n.c.a.;
înregistrată sub nr. J22/2656/1992, cod unic de
                                7484 care devin 4525, 5540, 7486, 7487.              Grupa 513 Comerț cu ridicata al produselor
înregistrare 2638227, care a fost înregistrat sub nr.
                                  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 21.03.2007,    alimentare, al băuturilor și al tutunului:
14180 din 19.03.2007.                      într-un număr de 4-patru-exemplare, din care 3
   (27/52627)                                                          5134 - Comerț cu ridicata al băuturilor;
                                exemplare pentru părți și un exemplar pentru Biroul de       Grupa 526 Comerț cu amănuntul neefectuat prin
               *                 Asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului      magazine:
                                depe lângă Tribunalul Iași.                    5261- Comerț cu amănuntul prin corespondență;
       Societatea Comercială                  (30/52630)                          Grupa 631 Manipulări și depozitări:
     OTO-LIV-CONSTRUCT - S.R.L.                             *                   6311- Manipulări;
                                                                  6312- Depozitări;
         ACT ADIȚIONAL                         Societatea Comercială                Art. 3. Actualizarea actului constitutiv al societății.
       LA ACTUL CONSTITUTIV                       PERSIAN GOLF - S.R.L.                Drept pentru care s-a încheiat prezentul act
     S.C. OTO-LIV-CONSTRUCT S.R.L.                                             adițional în trei exemplare, făcând parte integrantă din
   Subsemnații: IFTIMI OCTAV, domiciliat în Satul                  NOTIFICARE                statutul societății.
Lețcani, Com. Lețcani, Jud. Iași, identificat.cu C.I. seria     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă           (33/52633)
MXnr. 274877/ Pol. Iași/2002, C.N.P. 1760919221143       Tribunalul Iași notifică, în conformitate cu prevederile                   *
și GRIGORE LIVIU, domiciliat în Mun. Iași, Ale.         art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Mușatini, nr., bl. M9, sc.C, et.3, ap. 13, identificat cu    modificările și completările ulterioare, depunerea               Societatea Comercială
C.I., seria MX nr. 392846/ Pol. Iași/2003, C.N.P.        textului actualizat al actului constitutiv al societății             SALES SERV - S.R.L.
1621202220020, în calitate deasociați ai S.C. OTO-       comerciale PERSIAN GOLF SRL, cu sediul în
                                MUNICIPIULIAȘI, județul Iași, Str. ARCU, nr. 27, bloc                 NOTIFICARE
LIV-CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în com. Lețcani,
                                CL2, scara B, etaj 6, ap. 17, înregistrată sub nr.         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Șos. Iași - Tg. Frumos, km.10, bl. 1(C6), parter, ap. 4,
                                J22/1361/1993, cod unic de înregistrare 4981905, care      Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
jud. Iași, număr înregistrare la ORC J22-46/2007, Cod
                                a fost înregistrat sub nr. 14723 din 21.03.2007.        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Unic de înregistrare 20434799, în conformitate cu
                                   (31/52631)                         modificările și completările ulterioare, depunerea
dispozițiile art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată și
                                               *                 textului actualizat al actului constitutiv al societății
modificată, am hotărât următoarele:
                                                                comerciale SALES SERV SRL, cu sediul în
  Art. 1. D-nul IFTIMI OCTAV cesionează cu titlu              Societatea Comercială               MUNICIPIUL IAȘI, județ Iași, Str. NICOLINA, nr. 116,
gratuit 30 părți sociale a 10 lei fiecare în valoare totală         PRAGMA CONSULT - S.R.L               bloc 1011, scara D, etaj 7, ap. 32, înregistrată sub nr.
de 300 RON, reprezentând 50% din capitalul social,
                                                                J22/1351/2004, cod unic de înregistrare 16562293,
domnului GRIGORE LIVIU.                               ACT ADITIONAL                care a fost înregistrat sub nr. 14213 din 19.03.2007.
  Art.2. Capitalul Social total rămâne neschimbat, în                                       (34/52634)
                                 LA STATUTUL S.C. “PRAGMA CONSULT” SRL
valoare de 600 RON reprezentând 60 părți sociale a                                                      *
câte 10 lei fiecare și va fi repartizat asociatului unic      Subsemnații DULGHERU DUMITRU, domiciliat în
GRIGORE LIVIU, care înțelege să preia întregul activ      Iași, Str. Stindardului nr. 5, bl. H2, sc. Bet. 3, ap. 13,           Societatea comercială
și pasiv al societății, arhiva societății de la înființare și  identificat cu C.I. seria M.X. nr. 627884/ 2006/ SPCLEP             SPLENDID - S.R.L.
până în prezent, precum și toate documentele cu         Iași, CNP 1691216220016 și MACOVEI IONEL
caracter special utilizate și neutilizate.           FLORIN, domiciliat în Iași, Str. Decebal nr. 4A, bl. Z6,              ACT ADIȚIONAL
  Art.3 Numirea, în funcția de administrator pentru o     sc. A, et. 1, ap. 6, identificat cu CI. seria M.X. nr.
                                166668/ 2000/ Poliția Iași, CNP 1670525272696, în        LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC SPLENDID SRL
perioadă nelimitată, cu puteri depline de reprezentare
                                calitate de asociați ai S.C. “PRAGMA CONSULT”           Subsemnații, NICHITEAN VASILE domiciliat în Iași,
și administrare asocietății a d-lui GRIGORE LIVIU și
                                S.R.L., cu sediul în Iași, Bld. Socola nr. 206A- 208, bl.    str Stejar nr 113, posesor al CI seria MXnr.
retragerea din calitatea de administrator a d-lui IFTIMI
                                spațiul IV 1, et. 4, înregistrată la Registrul Comerțului    389925/2003, CNP-1581226221158, NICHITEAN
OCTAV.                             sub nr. J 22 - 2496/ 2006, cod unic de înregistrare       CARMEN, domiciliată în Iași, str. Stejar nr 113,
  Art.4 Sediul societății va fi în Mun. Iași str. Țuțora   19092684, în conformitate cu dispozițiile art. 204 din     posesoare al CI seria MX nr. 389927/2003, CNP-
nr. 6, bl. P3, sc.A, et.4, ap. 18 .               Legea nr. 31/ 1990, republicată și modificată, am        1650925221188, NICHITEAN ANDRA-LAVINIA,
  Drept pentru care am încheiat prezentul act         hotărât modificarea statutului și contractului societății    domiciliată în Iași, str. Stejar nr.113, posesoare a CI
adițional care face parte integrantă din actul constitutiv   astfel:                             seria MX nr. 399100/2003, CNP-2841130226881,
al societății.                           1. Înființarea unui punct de lucru al societății în Iași,  asociați ai SC SPLENDID SRL cu sediul în Iași, str.
   (28/52628)                         Str. Talpalari nr. 12, parter, conform actelor anexate,     Grădinari nr. 1, înregistrată la ORC Iași cu nr. J-22-
               *                 unde se vor desfășura activități prevăzute de codurile     1325/1993, CUI 4108430, în conformitate cu
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2615/4.X.2007                                        7
dispozițiile art. 204 din Legea 31/90 republicată și              Societatea Comercială               5138), situat în str. Fundătura Linii nr. 22, Sibiu, județul
modificată cu Legea 441/2006, am hotărât următoarele               “YARIS” - S.R.L.                 Sibiu, România.
modificări la actul constitutiv al societății:                                            2. Prevederi finale
  1. Dezvoltarea obiectului de activitate cu:                   ACT ADIȚIONAL                  Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al
  281 Fabricarea de construcții metalice                                            Zeelandia S.R.L. rămân neschimbate.
  2812 Fabricarea de elemente de dulgherie și              LA STATUTUL S.C.”YARIS”SRL                 DREPT MĂRTURIE A CELOR DE MAI SUS,
tâmplărie din metal                        Subsemnata CIOBANU IRINA, domiciliată în mun.          prezentul Act Adițional a fost semnat astăzi, 28
  451 Organizarea de șantiere și pregătirea terenului    Iași, str. Libertății, nr. 62, bl. 601, sc. B, et 3,ap. 15, jud.  noiembrie 2006 în 3 (trei) exemplare originale în limba
4512 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții       Iași,   posesoare     a   CI  seria   MX   nr.  română.
  452 Construcții de clădiri sau părți ale acestora;     137581/14.07.2000/Pol. Iași, C.N.P. 2691114221205,           (39/52639)
geniu civil                          în calitate de asociat unic al S.C. “YARIS” S.R.L., cu                     *
  4521 Construcții de clădiri și lucrări de geniu      sediul în mun. Iași, Piața Unirii, nr. 6, sc. A, et. 3, ap. 14,
  4522 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la     jud. Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22            Societatea Comercială
construcții                          - 29/2001, C.U.I. 13666419, în conformitate cu                  “2A DRUMURI” - S.R.L.
  4525 Alte lucrări speciale de construcții         dispozițiile art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată,
  453 Lucrări de instalații pentru clădiri          am hotărât următoarele modificări la statutul de                    ACT ADITIONAL
  4531 Lucrări de instalații electrice            societate:
  4532 Lucrări de izolații și protecție anticorozivă      1. Extinderea obiectului de activitate al societății cu       LA STATUTUL S.C. “ 2A DRUMURI” SRL
  4533 Lucrări de instalații tehnico-sanitare        următoarele activități: 742 Activități de arhitectură,          Subsemnatul, CUPET EUGEN, domiciliat în sat
  4534 Alte lucrări de instalații              inginerie și servicii de consultantă tehnică legate de       Tomesti, comuna Tomesti, bloc 21, scara A,
  454 Lucrări de finisare                  acestea 7420 Activități de arhitectură, inginerie și        apartament 2, județul Iași, CNP 1660131221171,
  4541 Lucrări de ipsoserie                 servicii de consultanță tehnică legate de acestea 744       identificat cu CI seria MX nr. 298650 eliberat de Poliția
  4542 Lucrări de tâmplărie și dulgherie           Publicitate 7440 Publicitate IMPORT - EXPORT.
  4543 Lucrări de pardosire și placare a pereților                                       Iași, în calitate de asociat unical S.C. “2A DRUMURI”
                                 Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 19.03.2007,      S.R.L., cu sediul în sat Lespezi, com. Lespezi, imobil
  4544 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de    într-un număr de 4-patru-exemplare, din care 3
geamuri                                                              Darac, jud. Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub
                                exemplare pentru părți și un exemplar pentru Biroul de       nr. J 22-719/2002, CUI RO14745308, în conformitate
  4545 Alte lucrări de finisare               Asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de
  511 Activități de intermediere în comerțul cu ridicata                                    cu Legea nr. 31/1990, rep., am hotărât:
                                pe lângă Tribunalul Iași.                       1. Asocierea cooptarea în calitatea de asociați a
  5113 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și
                                  (37/52637)                          domnului ADOMNICAI ANTONEL, născut la data de
de construcții
  5115 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de                   *                  16.01.1971 în comuna Gropnita, județul Iași, domiciliat
menaj și de fierărie                                                       în sat Tomesti, comuna Tomesti, județul Iași, cu
  5118 Intermedieri în comerțul specializat în                Societatea Comercială               cetățenie română, CNP 1710116220020, identificat cu
vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.                  YARIS - S.R.L.                 CI seria MX nr. 297985/22.07.2002/Politia Iași și a
  514 Comerț cu ridicata al bunurilor de consum,                                        doamnei ADOMNICAI AURICA, născută la data de
altele decât cele alimentare                             NOTIFICARE                 20.01.1968 în Iași, domiciliată în sat Tomesti, comuna
  5144 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică,       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă          Tomesti, județul Iași, cu cetățenie română, CNP
sticlărie, tapete și produse de întreținere          Tribunalul Iași notifică, în conformitate cu prevederile      2680120221227, identificată cu CI seria MX nr.
  5147 Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum,     art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     297983/22.07.2002/Poliția Iași, ca urmare a cesionarii
nealimentare, n.c.a                      modificările și completările ulterioare, depunerea         cutitlu gratuit a 49 de părți sociale, respectiv 1 parte
  515 Comerț cu ridicata al produselor intermediare     textului actualizat al actului constitutiv al societății      socială, în valoare totală de 500 lei, de către CUPET
neagricole și al deșeurilor                  comerciale YARIS SRL, cu sediul în MUNICIPIUL IAȘI,        EUGEN, care seretrage din societate și declară că nu
  5153 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și de    județ Iași, str. PIAȚA UNIRII, nr. 6, scara A, etaj 3, ap.     mai are nicio pretenție asupra societății, a patrimoniului
construcții                          14, înregistrată sub nr. J22/29/2001 , cod unic de         sau a capitalului social.Capitalul social rămîne
  5154 Comerț cu ridicata al echipamentelor și        înregistrare 13666419, care a fost înregistrat sub nr.       neschimbat în valoare de 500 lei - 50 părți sociale a 10
furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare șide    13876 din 19.03.2007.                       Iei fiecare și va fi atribuit asociaților astfel: ADOMNICAI
încălzire                                                             AURICA - 1 părți sociale - 10 lei - 2%, ADOMNICAI
                                  (38/52638)
  518 Comerț cu ridicata al mașinilor, echipamentelor                                      ANTONEL - 49 părți sociale - 490 lei - 98 %.
și furniturilor                                        *                    2. Numirea în funcția de administrator, cu drepturi
  5184 Comerț cu ridicata al calculatoarelor,                                          depline și puteri nelimitate a domnului ADOMNICAI
echipamentelor periferice și software-ului                   Societatea Comercială               ANTONEL, ca urmare a retragerii din acesta funcție a
  5185 Comerț cu ridicata al altor mașini și                 ZEELANDIA - S.R.L.                domnului CUPET EUGEN.
echipamente de birou                                                         Drept pentru care s-a încheiat prezentul act
  5186 Comerț cu ridicata al altor componente și                 ACT ADIȚIONAL                 adițional în 4 exemplare, care face parte integrantă din
echipamente electronice                    LA ACTUL CONSTITUTIV AL ZEELANDIA S.R.L.              statutul S.C. ”2A DRUMURI” SRL.
  721 Consultanță în domeniul echipamentelor de                                            (40/52640)
calcul (hardware), exclusiv consultanță șifurnizare de      Subscrisele:
                                 ZEELANDIA INTERNATIONAL HOLDING BV,                             *
programe
  7210 Consultanță în domeniul echipamentelor de       persoană juridică înființată și funcționând conform
                                legilor din Olanda, cu sediul în Poststraat nr. 11, 4301             Societatea Comercială
calcul (hardware)Import-export
                                AA, Zierikzee, Olanda, înmatriculată sub nr. BV                  2A DRUMURI - S.R.L.
  742 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de
consultanță tehnică legate de acestea             22043789, reprezentată prin dl. Gilbert P. Wood în
                                baza Procurii Speciale din data de 23 iunie 1999, și                   NOTIFICARE
  7420 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de
consultanță tehnică legate de acestea (fără            ZEELANDIA H.J. DOELEMAN BV, persoană                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
arhitectură)                          juridică înființată și funcționând conform legilor din       Tribunalul Iași notifică, în conformitate cu prevederile
  Societatea comercială își va desfășura activitatea în   Olanda, cu sediul în Poststraat nr. 11, 4301 AA,          art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
conformitate cu prevederile actului constitutiv anexat     Zierikzee, Olanda, înmatriculată sub nr. 2009211,         modificările și completările ulterioare, depunerea
care se semnează concomitent cu prezentul act         reprezentată prin dl. Gilbert P. Wood în baza Procurii       textului actualizat al actului constitutiv al societății
adițional                           Speciale din data de 4 septembrie 2002,              comerciale 2A DRUMURI SRL, cu sediul în SAT
  Prezentul act adițional s-a întocmit în 4 exemplare,     în calitate de Asociați ce dețin 100% din capitalul       LESPEZI,COMUNA LESPEZI, județ Iași, IMOBIL
la Cabinet avocat Alexandru Liliana și face parte       social al Zeelandia S.R.L., persoană juridică romanăcu       DARAC, înregistrată sub nr. J22/719/2002, cod unic de
integrantă din actele societății comerciale SPLENDID      sediul social în str. Grigore Ureche nr. 1-3, Bloc Walter     înregistrare 14745308, care a fost înregistrat sub nr.
SRL Iași.                           Maracineanu, mezanin, lași, județul lași,România,         14540 din 20.03.2007.
   (35/52635)                        înregistrată la Registrul Comerțului lași sub nr.            (41/52641)
               *                 J22/1230/1996, cod unic de înregistrare 8723151                         *
                                („Zeelandia”), având în vedere Hotărârea Adunării
        Societatea Comercială              Generale a Asociaților din data de 28 noiembrie 2006,               Societatea Comercială
        SPLENDID - S.R.L.                 am hotărât redactarea și semnarea prezentului Act               “CENIA STIL” - S.R.L.
                                Adițional la Actul Constitutiv al Zeelandia S.R.L.,
           NOTIFICARE                incluzând următoarele clauze:                             ACT ADITIONAL
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     1. Modificarea clauzei 3.3 din Actul Constitutiv
Iași notifică, înconformitate cu prevederile art. 204 alin.     Prevederile art. 3.3 din Actul Constitutiv al            LA STATUTUL S.C. ”CENISA STIL”SRL
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările    Zeelandia S.R.L. se modifică pentru a reflecta             Subsemnatul OLARU ION- LIVIU, domiciliat în
și completările ulterioare, depunerea textului actualizat   următoarele:                            Mun. Iași, Șos. Națională nr. 53, bl.C1, sc. B, et.10, ap.
al actuluiconstitutiv al societății comerciale SPLENDID      a. Radierea unui punct de lucru                 42, CNP 1680128221219, identificat cu CI. seria M.X.
SRL, cu sediul în MUNICIPIULIAȘI, județ Iași, Str.        Se radiază punctul de lucru situat în str. Treboniu       nr. 269302/2002/Poliția Iași, în calitate de asociat unic
GRĂDINARI, nr. 1, înregistrată sub nr. J22/1325/1993,     Laurian nr. 4, Sibiu, județul Sibiu, România.           al S.C. “CENIA STIL” S.R.L., cu sediul în Mun. Iași,
cod unic de înregistrare 4108430, care a fost înregistrat     b. Înființarea unui punct de lucru               Șos. Națională nr. 53, bl. C1, sc. B, et.10, ap. 42,
sub nr. 14006 din 19.03.2007.                   Se înființează un nou punct de lucru pentru “activități     înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 22 —
   (36/52636)                        de comerț cu ridicata, specializat, al altor alimente,       2165/2005, cod unic de înregistrare17897246, în
               *                 inclusiv pește, crustacee și moluște” (Cod CAEN -         conformitate cu dispozițiile art. 204 din Legea nr.
  8                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2615/4.X.2007
31/1990, republicată și modificată, am hotărât                Societatea Comercială                      Societatea Comercială
modificarea statutului de societate astfel:                   EVOTEC - S.R.L.                        FER-M INVEST - S.R.L.
  1. Extinderea obiectului de activitate al societății cu:
5020 întreținerea și repararea autovehiculelor 7020                ACT ADITIONAL                          ACT ADITIONAL
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii
sau închiriate 7110 Închirierea autoturismelor și       LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. EVOTEC SRL                  LA STATUTUL SI CONTRACTUL
utilitarelor de capacitate mică 7121 Închirierea altor       Subsemnații LUȚUC LIVIU FLORENTIN, domiciliat             „S.C. FER-M INVEST S.R.L.”
mijloace de transport terestru 9262 Alte activități      în lași, str. Păcurari, nr. 78, jud. Iași, CNP           Subsemnații, MACOVEI LAURA LILIANA, cetățean
sportive 9271 Jocuri de noroc și pariuri 9272 Alte       1631026070012, identificat cu CI. seria M.X. nr.        român/israelian, născută la 20.03.1981, în municipiul
activități recreative.                     575680/2005/Poliția Iași, NASTAC VIOREL, CNP          Galați, județul Galați, domiciliată în Israel, oraș
  Drept pentru care s-a încheiat prezentul act        1410125221173, domiciliat în lași, b-dul Socola, nr. 28,    Natanya, str. Shmuel Hanatziv, nr. 52/5, identificată cu
adițional în 4 exemplare, care face parte integrantă din    bl. 23, et. 6, ap. 39, identificat cu B.I. seria B.D. nr.    Pașaport nr. 10341462/28.04.2004 eliberat de
statutul S.C. “CENIA STIL” SRL.                7996551/1991/Poliția lași și AMARANDEI MANUELA,         Autoritățile din Israel, și CIOBOTARIU MIHAI-
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi 20.03.2007,    CNP 2730701044421, domiciliată în lași, str. Roscani,      MARIUS, cetățean român, născut la data de
într-un număr de 4-patru-exemplare, din care 3         nr. 40, identificată cu CI. seria M.X. nr.           20.05.1979, în municipiul Iași, județul Iași, domiciliat în
exemplare pentru părți și un exemplar pentru Biroul de     262005/2002/Poliția Iași, în calitate de asociați ai S.C.    municipiul Iași, str. Libertății, nr. 44, bl. 618, sc. B, et 2,
Asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de    EVOTEC S.R.L, cu sediul în lași, str. Toma Cozma,        ap. 10, identificat cu CI seria MX nr.
pe lângă Tribunalul Iași
                                nr. 20A, jud. lași, înregistrată la Registrul Comerțului    197614/09.04.2001/Pol.        Mun.    Iași,  CNP
   (42/52642)                        sub nr. J 22 - 1991/2003, CUI 15862829, de comun        1790520221283, în calitate de asociați ai S.C.FER-M
               *                 acord și în conformitate cu dispozițiile art. 204 din      INVEST S.R.L., cu sediul în municipiul Iași, bd-ul
                                Legea nr. 31/1990, republicată au hotărât următoarele      Independenței, nr. 18, bl Yl,et. 6, ap. 4, înmatriculată la
        Societatea Comercială              modificări la actul constitutiv al societății:         Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22-402-2006,
        CENIA STIL - S.R.L.                1. Cooptarea în calitate de asociat a d-nului        având CUI 18401845, în conformitate cu prevederile
                                NASTAC DAN, născut la data de 05.01.1970 în           art. 204 din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea
           NOTIFICARE                Iași,domiciliat în lași, B-dul Socola, nr. 28, bl. Z3, et. 6,  nr. 441/2006, am hotărât modificarea statutului și
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă        ap. 39, jud. lași, identificat cu CI. seria M.X. nr.      contractului societății astfel:
Tribunalul Iași notifică, în conformitate cu prevederile    438998/2004/Poliția lași, C.N.P. 1700105221130, prin        1. Înființarea unui punct de lucru în municipiul Iași,
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   cesionarea cu titlu gratuit a 100 lei, respectiv 10 părți    str. Conductelor, nr. 10, bl. 328, sc. A, parter, ap. 3,
modificările și completările ulterioare, depunerea       sociale a 10 lei fiecare, de către d-nul NASTAC         județul Iași.
textului actualizat al actului constitutiv al societății    VIOREL, reprezentând aportul său total la capitalul         Drept pentru care s-a încheiat prezentul act
comerciale CENIA STIL SRL, cu sediul în MUNICIPIUL       social. D-nul NASTAC VIOREL, se retrage din           adițional în 4 (patru) exemplare, actcare face parte
IAȘI, județ Iași, Șos. NAȚIONALĂ, nr. 53, bloc C1,       societate și declară că renunță la orice drepturi privind    integrantă din statutul și contractul S.C. FER-M
scara B, etaj 10, ap. 42,înregistrată sub nr.         societatea.                           INVEST S.R.L.
J22/2165/2005 , cod unic de înregistrare 17897246,         2. D-nul LUȚUC LIVIU FLORENTIN, se retrage din         Prezentul act adițional a fost întocmit și redactat la
care a fos tînregistrat sub nr. 14386 din 20.03.2007.     societate și declară că renunță la toate drepturile de     Cabinet de avocat Plămădeală Domnița
   (43/52643)                        orice natură privind societatea și cesionează cu titlu        (48/52648)
               *                 gratuit cele 10 părți sociale echivalentul a 100 lei,
                                                                               *
                                reprezentând aportul total la capitalul social, către
        Societatea Comercială              AMARANDEI MANUELA (5 părți sociale, 50 lei) și
                                                                      Societatea Comercială
        “EL MEDICA” - S.R.L.              NASTAC DAN (5 părți sociale, 50 lei).
                                                                   “FIX MEDIA ADVERTISING” - S.R.L.
                                  3. Capitalul social total al societății va fi de 300 lei,
          ACT ADITIONAL                reprezentând 30 părți sociale a câte 10 lei
                                                                          ACT ADITIONAL
                                fiecareatribuit asociaților astfel: AMARANDEI
     LA STATUTUL SI CONTRACTUL              MANUELA 150 lei 15 părți sociale 50% NASTAC DAN              LA ACTUL CONSTITUTIV AL
       S.C.”EL MEDICA”SRL                150 lei 15 părți sociale 50%                     S.C. “FIX MEDIA ADVERTISING” S.R.L.
  Subsemnații VICOL MARIAN, domiciliat în Iași,         Hotărârile adunării generale a asociaților se iau în
                                                                 Subsemnații PAVĂL-ISTRATE IOAN-DAN,
Șos. Națională nr. 194, bl. D, sc. E, et. 6, ap. 21,      unanimitate.
                                                                domiciliat în Mun. Iași, B-dul. Tudor Vladimirescu nr.
identificat cu CI. seria M.X. nr. 410071/2003/Poliția       4. Cota de participare la beneficii și pierderi va fi :
                                                                99, et. 1, ap. 6, jud. Iași CNP 1660613221221, posesor
Iași, CNP 1781120376046 și VICOL ELENA             AMARANDEI MANUELA - 50%; NASTAC DAN - 50%.
MARIANA, domiciliată în Iași, Șos. Națională nr. 194,                                     al CI seria MX nr. 365473/22.04.2003/Poliția Iași și
                                  5. Retragerea din calitatea de administrator al
bl. D, sc. E, et. 6, ap. 21, identificatăcu CI. seria M.X.                                   GRUIA GABRIELA, domiciliată în Mun. Iași, B-dul.
                                societății a d-nului LUȚUC LIVIU FLORENTIN și
nr. 410070/2003/Poliția Iași, CNP 2750806370018, în                                      Tudor Vladimirescu nr. 99, et.l, ap. 6, jud. Iași, CNP
                                numirea în această calitate cu puteri depline de
calitate de asociați ai S.C.”EL MEDICA” S.R.L., cu                                       2700917043529, posesoare a CI seria MX nr.
                                administrare și reprezentare a d-nei AMARANDEI
sediul în Iași, Aleea Basarabi, bl. L7, sc. B, parter, ap.                                   365456/22.04.2003/Poliția Iași, în calitate de asociați ai
                                MANUELA și a d-nului NASTAC DAN. Administratorii
3, jud. Iași,înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J                                  S.C.”FIX MEDIA ADVERTISING” S.R.L., cu sediul în
                                decid în unanimitate.
22 -1182/2004, cod unic de înregistrare 16502534, în                                      Mun. Iași, B-dul. Tudor Vladimirescu nr. 99, et.1, ap. 6,
                                  6. Schimbarea sediului social în lași, str. Oancea, nr.
conformitate cu dispozițiile art. 204 din Legea nr.                                      jud. Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J
                                36, bl. D1, sc. A, et. 8„ ap. 25, jud. Iași.
31/1990, republicată, am hotărât modificareastatutului                                     22 - 1956/2006, CUI 18926455, am hotărât:
                                  7. Închiderea punctului de lucru situat în lași, str.
societății astfel:                                                        1. Deschiderea unui punct de lucru în Mun. Iași, str.
                                Păcurari, nr. 131, bl. 601, parter, jud. lași.
  1. Extinderea obiectului de activitate al societății cu:                                  Armeană nr. 12, et.2, jud. Iași.
                                  Restul prevederilor cuprinse în actul constitutiv
7020 închirierea și subînchiriereabunurilor imobiliare                                      Prezentul înscris a fost redactat astăzi 20.03.2007,
                                precum și în actele adiționale modificatoare
proprii sau închiriate7413 Activități de studiere a pieței                                   într-un număr de 4 exemplare, din care 3exemplare
                                rămânneschimbate.
și de sondaj 7440Publicitate.                                                 pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de
                                  În termen de 15 zile de la data încheierii actului
  Drept pentru care s-a încheiat prezentul act                                        asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de
                                adițional, AMARANDEI MANUELA și NASTACDAN vor
adițional în 4-patru-exemplare, care face                                           pe lângă Tribunalul Iași.
                                cere în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul
parteintegrantă din statutul și contractul S.C. “EL                                         (49/52649)
                                lași. Ei răspund în mod solidar pentru orice prejudiciu
MEDICA” SRL.                                                                         *
                                pe care îl cauzează prin neîndeplinirea acestei
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 20.03.2007,
                                obligații.
într-un număr de 4-patru-exemplare,din care 3                                                 Societatea Comercială
                                  Drept pentru care s-a încheiat prezentul act
exemplare pentru părți și un exemplar pentru Biroul de
                                adițional în 6 exemplare, care face parte integrantă din            “FREIDA VET” - S.R.L.
Asistență din cadrul OficiuluiRegistrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Iași                    actul constitutiv al societății.
                                  (46/52646)                                   ACT ADITIONAL
   (44/52644)
               *                                *                      LA STATUTUL SI CONTRACTUL
                                                                       S.C. “FREIDA VET” SRL
        Societatea Comercială                     Societatea Comercială                    INCHEIAT AZI, 20.03.2007
        EL MEDICA - S.R.L.                       EVOTEC - S.R.L.
                                                                  Subsemnații. AMITITELOAIE BOGDAN, născut la
                                           NOTIFICARE                data de 14.06.1980 în Câmpulung Moldovenesc,
           NOTIFICARE                                                județul Suceava, domiciliat în Iași. Șos. Păcurari nr. 35,
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă         bloc 543A, etaj 7. apartament 3, județul Iași. cu
Tribunalul Iași notifică, în conformitate cu prevederile    Tribunalul Iași notifică, în conformitate cu prevederile    cetățenie română, CNP 1800614336673, identificat cu
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    CI seria MX nr. 503260/13.11.2004 eliberată de Poliția
modificările și completările ulterioare, depunerea       modificările și completările ulterioare, depunerea       Iași și AMITITELOAIE LIVIA-MIHAELA (fosta ZETU),
textului actualizat al actului constitutiv al societății    textului actualizat al actului constitutiv al societății    născută la data 31.05.1981 în Iași, domiciliat în Iași, str.
comerciale EL MEDICA SRL, cu sediul în             comerciale EVOTEC SRL, cu sediul în MUNICIPIUL         Barboi nr. 4, bloc F2, etaj 3, apartament 7, județul Iași,
MUNICIPIULIAȘI, județ Iași, Aleea BASARABI, nr. 6,       IAȘI, județ Iași, str. OANCEA, nr. 36, bloc Dl, scara A,    cu cetățenie română, CNP 2810531226734,
bloc L7, scara B, etaj P, ap. 3, înregistratăsub nr.      etaj 8, ap. 25, înregistrată sub nr. J22/1991/2003 , cod    identificată cu CI seria MX nr. 648629/19.01.2007
J22/1182/2004 , cod unic de înregistrare 16502534,       unic de înregistrare 15862829, care a fost înregistrat     eliberată de SPCLEP Iași în calitate de asociați ai S.C.
care a fost înregistrat sub nr. 14272 din 20.03.2007.     sub nr. 14541 din 20.03.2007.                  “FREIDA VET” S.R.L., cu sediul în Iași. Șos. Națională
   (45/52645)                           (47/52647)                         nr. 190, scara B, etaj 3, apartament 16, județul Iași,
               *                               *                 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 22 - 2628-
                       MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2615/4.X.2007                                        9
2006, CUI 19141108, potivit Legii nr. 31/1990,          mod solidar pentru orice prejudiciu pe care îl cauzează     CRISTIAN, domiciliat în Iași, Al. Tudor Neculai nr. 31,
republicată și modificată, am hotărât:              prin neîndeplinirea acestei obligații.              bl. 955, et. 2, ap. 10, identificat cu CI. seria M.X. nr.
  1. Deschiderea unui punct de lucru în Iași, bld.         Drept pentru care s-a încheiat prezentul act         577699/2005/Poliția Iași, CNP 1690423221177, în
Socola nr. 17, scara C, parter, apartament 4, județul      adițional în 6 exemplare, care face parte integrantă din     calitate de asociațiai S.C. “MEDIEVAL GURMAND”
Iași, conform actelor anexate, unde se vor desfășura       actul constitutiv S.C. LONG LIFE SRL.              S.R.L., cu sediul în Mun. Iași, Bld. Socola nr. 13, sc. A,
activitățile prevăzute în actul constitutiv și în actele       (52/52651)                         parter, ap. 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
modificatoare ale societății.                                 *                 J 22 - 49/2005, cod unic de înregistrare 17104693, în
  Drept pentru care s-a încheiat prezentul act
                                                                 conformitate cu dispozițiile art. 204 din Legea nr.
adițional în 4 exemplare, care face parte integrantă din             Societatea Comercială
statutul și contractul S.C. “FREIDA VET” S.R.L.                                          31/1990, republicată și modificată, am hotărât
                                         “MACOFFICE” - S.R.L.
   (50/52650)                                                          modificarea statutului și contractului societății astfel:
                                           ACT ADIȚIONAL                  1. Înființarea unui punct de lucru al societății în lași,
               *
                                                                 Șos. Bucium nr. 47, parter, conformactelor anexate,
                                       LA ACTUL CONSTITUTIV AL               unde se va desfășura activitatea prevăzută de codul
        Societatea Comercială
                                       S.C. “MAC OFFICE” S.R.L.              C.A.E.N.: 5552.
         LONG LIFE - S.R.L.
                                   Subsemnații:                          Drept pentru care s-a încheiat prezentul act
            NOTIFICARE                  TANASA HUNA MIRELA, cetățean român, născută         adițional în 4 exemplare, care face parte integrantă din
                                 la data de 26.06.1973, în mun. Iași, județul Iași,        statutul și contractul S.C. “MEDIEVAL GURMAND”
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                 domiciliată în Iași, str. Frumoasa, nr. 4, bloc 918, tr. 2,   SRL.
Tribunalul Iași notifică, în conformitate cu prevederile
                                 et. 8, ap. 29, județul Iași,identificată cu CI. seria M.X.,     Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 20.03.2007,
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 nr. 147411, eliberată de Poliția Iași la data de
modificările și completările ulterioare, depunerea                                        într-un număr de 4-patru-exemplare, din care 3
                                 01.09.2000, CNP 2730626221139.
textului actualizat al actului constitutiv al societății                                     exemplare pentru părți și un exemplar pentru Biroul de
                                   TANASA CRISTIAN-VICTOR, cetățean român,
comerciale LONG LIFE SRL, cu sediul în MUNICIPIUL        născut la data de 25.11.1967, în comuna Ghidigeni,        Asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de
IAȘI, județ Iași, Spl. BAHLUI, nr. 35, bloc B2, scara A,     județul Galați, domiciliat în Iași, str. Frumoasa, nr. 4,    pe lângă Tribunalul Iași.
etaj 4, ap. 20, înregistrată sub nr. J22/1877/2005, cod     bloc 918, tr. 2, et. 8, ap. 29, județul Iași, identificat cu     (55/52655)
unic de înregistrare 17790664, care a fost înregistrat      C.I., seria M.X., nr. 618286, eliberată de SPCLEP Iași,
sub nr. 14544 din 20.03.2007.                                                                  *
                                 la data de 20.07.2006, CNP 1671125173181, în
   (51/52652)                         calitate de asociați ai S.C. MAC OFFICE S.R.L, cu               Societatea Comercială
               *                 sediul în Iași, str. Frumoasa, nr. 4, bloc 918, tr. 2, etaj 8,
                                                                        MOLDOTRANS AUTO - S.A.
                                 ap. 29, județul Iași, înmatriculată la O.R.C Iași sub nr.
        Societatea Comercială              J 22-434/2004,C.U.I.- RO 16211721, am hotărât
                                                                            ACT ADITIONAL
         LONG LIFE - S.R.L.               următoarele:
                                   1. Extinderea obiectului de activitate cu următoarele         LA STATUTUL SI CONTRACTUL
           ACT ADITIONAL                activități conform C.A.E.N.                         SC MOLDOTRANS AUTO SA
                                   5111 Intermedieri în comerțul cu materii prime
 LA ACTUL CONSTITUTIV S.C LONG LIFE SRL             agricole, animale vii, materii prime textile și cu          Subscrisa S.C. MOLDOTRANS AUTO S.A., cu
   Subsemnata DRĂGHICI SILVIA, domiciliată în Iași,      semiproduse.                           sediul în Iași, str. Primăverii, nr. 62, înmatriculată la
str. Splai Bahlui, nr. 35, bl. B2, sc. A, et. 4, ap. 20,       5112 Intermedieri în comerțul cu combustibili,        Registrul Comerțului sub nr. J 22 - 2514 - 1994, având
identificată cu C.I. seria M.X. nr. 403311/2003/Poliția     minerale și produse chimice pentru industrie           cod unic de înregistrare 6403320, prin administrator
lași, CNP 2610709221145, și subscrisa S.C. EVOTEC          5113 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și     unic PANAITE IULIAN, cetățean român, născut la data
S.R.L., cu sediul în lași, str. Toma Cozma, nr. 20A, jud.    de construcții                          de 29.08.1959, înmunicipiul Bârlad, județul Vaslui,
Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 22 -      5114 Intermedieri în comerțul cu mașini,           identificat prin CI, seria MX, nr 423887, eliberat de
1991/2003, CUI 15862829, reprezentată prin LUȚUC         echipamente industriale, nave și avioane
                                                                 Poliția Iași la data de 10.12.2003, CNP
LIVIU FLORENTIN, domiciliat în Iași, str. Pacurari, nr.       5115 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de
                                                                 1590829227789, domiciliat în Iași, strada Splai Bahlui,
78, jud. Iași, CNP 1631026070012, identificat cu C.I.      menaj și de fierărie
                                   5116 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții,     nr. 30, bloc T1, scara A, parter, ap. 3, în conformitate cu
seria M.X. nr. 575680/2005/Poliția Iași, în calitate de
                                 încăltăminte și articole                     dispozițiile art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată
asociați ai S.C. LONG LIFE SRL, cu sediul în lași, str.
SplaiBahlui, nr. 35, bl. B2, sc. A, et. 4, ap. 20,          5117 Intermedieri în comerțul cu produse           și modificată,a hotărât:
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 22 - 1877     alimentare, băuturi și tutun                     Modificarea statutului și contractului societății astfel:
- 2005,CUI 17790664, de comun acord și în              5118 Intermedieri în comerțul specializat în vânzare       1. Înființarea unui punct de lucru în Iași, șos.
conformitate cu dispozițiile art. 204 din Legea nr.       produselor cu caracter specific, n.c.a              Bucium, nr. 57 - stradela Plopii fără soț, nr. 3, jud. Iași.
31/1990, republicată așa cum a fost modificată, am          5119 Intermedieri în comerțul cu produse diverse         Drept pentru care s-a încheiat prezentul act
hotărât:                               2. Modificare date asociat și administrator, Tanasa     adițional în 4 (patru) exemplare, care face parte
  1. Cooptarea în calitatea de asociat a d-nului        Cristian-Victor.                         integrantă din statutul și contractul S.C.
LUȚUC LIVIU FLORENTIN, născut la data de               Celelalte articole din actul constitutiv al societății
                                                                 MOLDOTRANS AUTO SA.
26.10.1963 în comuna Ripiceni, jud. Botoșani,          rămân neschimbate.
                                                                   Prezentul act adițional a fost întocmit și redactat la
domiciliat în Iași, str. Pacurari, nr. 78, jud. Iași, CNP      Prezentul act adițional a fost încheiat în 4 (patru)
                                 exemplare originale, dintre care unul pentru efectuarea     Cabinet individual avocat Oana Elena Constantinescu.
1631026070012, identificat cu CI. seria M.X. nr.
                                 înregistrării modificărilor la Registrul Comerțului Iași.       (56/52656)
575680/2005/Poliția Iași și a d-nului GHERVAN
ALEXANDRU-EMANOIL, născut la data de                 (53/52653)                                        *
14.02.1981 în lași, domiciliat în lași, b-dul Tudor                      *
Vladimirescu, nr. 33, bl. 333, sc. D, et. 2, ap. 9, jud. lași,                                        Societatea Comercială
identificat cu CI. seria M.X. nr. 502699/2004/Poliția lași,           Societatea Comercială                   “MĂRIUCA ARTIZANAT” - S.R.L.
CNP 1810214226843, prin cesionarea cu titlu gratuit a               MAC OFFICE - S.R.L.
150 lei, respectiv 15 părți sociale a 10 lei fiecare                                                  ACT ADITIONAL
(LUȚUC LIVIU FLORENTIN - 100 lei, 10 părți sociale;                   NOTIFICARE
GHERVAN ALEXANDRU-EMANOIL - 50 lei, 5 părți                                                 LA ACTUL CONSTITUTIV AL
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
sociale), de către S.C. EVOTEC S.R.L., reprezentând       Tribunalul Iași notifică, în conformitate cu prevederile         S.C. “MĂRIUCA ARTIZANAT” S.R.L.
aportul său total la capitalul social, după care declară     art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       Subsemnata CHELARU MĂRIOARA, domiciliată în
că renunță la toate drepturile de orice natură privind      modificările și completările ulterioare, depunerea        Mun. Iași, Șos. Păcurari nr. 48, bl. 553, sc. B, et. 3, ap.
societatea.                           textului actualizat al actului constitutiv al societății     11, jud. Iași, CNP 2520808221164, posesoare a CI
  2. Capitalul social total rămâne neschimbat în        comerciale MAC OFFICE SRL, cu sediul în             Seria MX nr. 473210/30.06.2004/Poliția Iași, în
valoare de 200 lei, repartizat în 20 părți sociale a 10 lei   MUNICIPIUL IAȘI, județ Iași, str. FRUMOASA, nr. 4,        calitatede asociat unic al S.C. “MĂRIUCA ARTIZANAT”
fiecare și va fi atribuit asociaților, astfel:DRĂGHICI      bloc 918, scara Tr2, etaj 8, ap. 29, înregistrată sub nr.
SILVIA 50 lei 5 părți sociale 25% LUȚUC LIVIU                                           S.R.L., cu sediul în Mun. Iași, Șos. Păcurari nr. 48,
                                 J22/434/2004 , cod unic de înregistrare 16211721, care
FLORENTIN 100 lei 10 părți sociale 50% GHERVAN          a fost înregistrat sub nr. 14475 din 20.03.2007.         bl. 553, sc. B, et. 3, ap. 11, jud. Iași, înregistrată la
ALEXANDRU-EMANOIL 50 lei 5 părți sociale 25%.             (54/52654)                         Registrul Comerțului sub nr J 22 - 920/2005, CUI
Hotărârile adunării generale a asociaților se iau în                                       17431032, am hotărât:
majoritatea părților sociale și a capitalului social.          Societatea Comericială “MEDIEVAL               1. Deschiderea unui punct de lucru în Mun. Iași,
  3. Numirea în calitate de administrator al societății,           GURMAND” - S.R.L.                 str. Palat nr. l, et. 2, spațiul nr. 2.24, în incinta Centrului
cu puteri depline de administrare și reprezentare a                                        Comercial „Moldova Universal”, jud. Iași.
d-nului GHERVAN ALEXANDRU-EMANOIL.                          ACT ADITIONAL                  Prezentul înscris a fost redactat astăzi 20.03.2007,
  Restul prevederilor cuprinse în actul constitutiv                                       într-un număr de 4 exemplare, din care 3 exemplare
precum și în actele adiționale modificatoare rămân             LA STATUTUL SI CONTRACTUL
                                     S.C. “MEDIEVAL GURMAND” SRL               pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de
neschimbate.
                                                                 asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de
  În termen de 15 zile de la data încheierii actului        Subsemnații OLARU ION- LIVIU, domiciliat în Mun.
                                                                 pe lângă Tribunalul Iași.
adițional, LUȚUC LIVIU FLORENTIN și GHERVAN           Iași, Șos. Națională nr. 53, bl. C1, sc. B, et. 10, ap. 42,
ALEXANDRU - EMANOIL vor cere în Registrul            CNP 1680128221219, identificat cu CI. seria M.X. nr.         (57/52657)
Comerțului de pe lângă Tribunalul lași. Ei răspund în      269302/2002/Poliția Iași și FEDELEȘ GIGI-                            *
  10                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2615/4.X.2007
        Societatea Comercială               Prezentul înscris a fost redactat astăzi 21.03.2007,      Prezentul înscris a fost redactat astăzi 20.03.2007,
       “PETRO GRUP” - S.R.L.             într-un număr de 4 exemplare, din care 3 exemplare       într-un număr de 4 exemplare, din care 3 exemplare
                               pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de      pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de
          ACT ADITIONAL               asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de    asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de
                               pe lângă Tribunalul Iași.                    pe lângă Tribunalul Iași.
     LA STATUTUL SI CONTRACTUL                                                (62/52662)
                                 (60/52660)
      S.C. “PETRO GRUP” SRL
                                             *                                *
   Subsemnații VICOL PETRU, domiciliat în Iași, sat
Valea Adîncă, com. Miroslava, jud. Iași, identificat cu           Societatea Comercială                      Societatea Comercială
C.I .seria M.X. nr. 661058/2007/SPCLEP Iași și VICOL                                            STEF IMOBILIAR - S.R.L.
                                       “SARA MEX” - S.R.L.
PETRONELA, domiciliată în sat Valea Adîncă, com.
Miroslava, jud. Iași, identificată cu CI. seria M.X. nr.                                              NOTIFICARE
                                         ACT ADITIONAL
596864/2006/SPCLEP Iași, în calitate de asociați ai
S.C. “PETRO GRUP”S.R.L., cu sediul în sat Valea                                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                     LA ACTUL CONSTITUTIV AL
Adâncă, com. Miroslava, jud. Iași, înregistrată la                                      Tribunalul Iași notifică, în conformitate cu prevederile
                                      S.C. “SARA MEX” S.R.L.
Registrul Comerțului sub nr. J 22 - 465 -1992, în                                      art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 Subsemnații KUTCHA AURICA domiciliată în Mun.        modificările și completările ulterioare, depunerea
conformitate cu dispozițiile art. 204 din Legea nr.
                               Iași, str. Săvescu nr. 37, jud. Iași, CNP            textului actualizat al actului constitutiv al societății
31/1990, republicată, am hotărât următoarele
                               2480929227781, posesoare a CI seria MX nr.           comerciale STEF IMOBILIAR SRL, cu sediul în
modificări la statutul și contractul societății:
                               651888/01.02.2007/SPCLEP Iași și KUTCHA             MUNICIPIUL IAȘI, județ Iași, str. LAPUȘNEANU, nr.
  1. Extinderea activității cu: 4512 Lucrări de foraj și
                               EDMOND, domiciliat în Mun. Iași, Std. Săvescu nr. 37,      16, înregistrată sub nr. J22/1635/1991, cod unic de
sondaj pentru construcții, 4525 Alte lucrări speciale
                               jud. Iași, CNP 1411117221158, posesor al CI seria MX      înregistrare 1963726, care a fost înregistrat sub nr.
deconstrucții, 4543 Lucrări de pardosire și placare a
                               nr. 493208/26.09.2004/Poliția Iași, în calitate de       14221 din 20.03.2007.
pereților, 4544 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și
montări de geamuri,4545 Alte lucrări de finisare, 4550    asociați ai S.C. “SARA MEX” S.R.L., cu sediul în Mun.        (63/52663)
Închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu    Iași, str. Săvescu nr. 37, jud. Iași, înregistrată la                    *
personal de deservire aferent, 5114Intermedieri în      Registrul Comerțului sub nr. J 22 - 3175/1994, CUI
comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și     6788111, am hotărât:                              Societatea Comercială
avioane, 5118 Intermedieri în comerțul specializat        1.Deschiderea unui punct de lucru în Mun. Iași, str.            TEHNOROM - S.R.L.
învânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.,     C. Negri nr. 60, bl.C1, parter, jud. Iași.
5119 Intermedieri în comerțul cu produse diverse, 7012      Prezentul înscris a fost redactat astăzi 20.03.2007,              ACT ADIȚIONAL
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii,     într-un număr de 4 exemplare, din care 3 exemplare
                               pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de             LA ACTUL CONSTITUTIV
7031 Agenții imobiliare.
                               asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de           AL S.C. TEHNOROM S.R.L.
  2. Codificarea și recodificarea activităților
secundare conf. Ordinului 601/2002              pe lângă Tribunalul Iași.                      Subsemnații FENECHIU RELU, domiciliat în Iași,
  3. Deschiderea unui punct de lucru al societății în      (61/52661)                         str. Ciurchi, nr. 82, bloc D6, scara A, etaj 2, ap. 10,
Constanța, str. Mihai Viteazu nr. 17, et. 2, în baza                   *                 identificat cu C.I. seria MX, nr. 048033, emis de Poliția
actelor anexate, unde se vor desfășura activitățile                                     mun. Iași la 06.03.1999 și FENECHIU LUCIAN,
prevăzute în actele societății                       Societatea Comercială               domiciliat în Iași, str. Ciurchi, nr. 82, bloc D6, scara A,
  4. Modificarea datelor de identitate ale asociaților.        “STEF IMOBILIAR” - S.R.L.              etaj 7, ap. 29, identificat cu C.I. seria MX, nr. 087188,
  Drept pentru care s-a încheiat prezentul act                                       emis de Politia Iași la 29.09.1999, în calitate de asociați
adițional în 4 exemplare, care face parte integrantă din             ACT ADITIONAL                ai S.C. TEHNOROM S.R.L.,cu sediul în mun. Iași, str.
statutul și contractul S.C. “PETRO GRUP “ SRL                                        Grigore Ureche nr. 1-3, bl. Walter Mărăcineanu,
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi 20.03.2007,         LA ACTUL CONSTITUTIV                mezanin, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului
într-un număr de 4 exemplare, din care 2 exemplare           AL S.C. “STEF IMOBILIAR” SRL             cu nr. de ordine J 22/2301/2003 și Cod Unic de
pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de       Subsemnații CHIRIAC IONEL-FLORIN, domiciliat        înregistrare R 15983634, în conformitate cu dispozițiile
asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de   în Mun. Iași, str. Ralet Dimitrie nr. 9, jud. Iași, posesor   art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată, am hotărât
pe lângăTribunalul Iași.                                                   următoarele:
                               al CI seria MX nr. 342901/06.02.2003/Poliția Iași, CNP
   (58/52658)                                                         Articol unic: Deschiderea unui punct de lucru al
                               1570628221132 și CHIRIAC STELIAN, domiciliat în
                                                               societății în municipiul Bacău, str. Mihai Viteazu, nr. 1,
              *                Mun. Iași, str. Ralet Dimitrie nr. 9, jud. Iași, posesor al
                                                               scara C, parter, spațiul nr. 1, jud. Bacău.
                               CI seria MX nr. 322902/01.11.2002/Poliția Iași, CNP
                                                                 Drept pentru care s-a redactat prezentul act
        Societatea Comercială             1311123221131, în calitate de asociați ai S.C. “STEF
                                                               adițional, sub nr. 01/15.03.2007, în 3 (trei) exemplare
        PETRO GRUP - S.R.L.              IMOBILIAR” S.R.L., cu sediul în Mun.Iași, str.
                                                               originale, ce face parte integrantă din actul constitutiv
                               Lăpușneanu nr. 16, jud. Iași, înregistrată la Registrul
                                                               al societății.
           NOTIFICARE               Comerțului sub nr. J 22 - 1635/1991, CUI 1963726, am
                                                                 (64/52664)
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă       hotărât:
                                 1.Modificarea activității principale în: 4521                      *
Tribunalul Iași notifică, în conformitate cu prevederile
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu  Construcții de clădiri și lucrări de geniu.
                                 2.Restrângerea obiectului de activitate cu: 6522,            Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea
                               7450.                                 “TOTAL AUTO GRUP Z.R.” - S.R.L.
textului actualizat al actului constitutiv al societății
comerciale PETRO GRUP SRL, cu sediul în sat           3.Extinderea obiectului de activitate cu: 2010
                               Tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului,               ACT ADITIONAL \
VALEA ADÂNCĂ, COMUNA MIROSLAVA, județ Iași,
nr. -, înregistrată sub nr. J22/465/1992 , cod unic de    2030 Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie          LA STATUTUL SI CONTRACTUL
înregistrare 1968260, care a fost înregistrat sub nr.    pentru construcții, 2523 Fabricarea articolelor din          S.C. “TOTAL AUTO GRUP Z.R.” SRL
14268 din 20.03.2007.                    material plastic pentru construcții, 2812 Fabricarea de
                                                                 Subsemnatul NOROCEA RADU GABRIEL (fost
   (59/52659)                       elemente de dulgherie și tâmplărie din metal, 4511
                                                               ZĂVOI), domiciliat în Mun. Iași, str. Neculau nr. 20, bl.
              *                Demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de
                                                               573A, sc. B, et. 3, ap. 15, județul Iași, identificat cu C.I.
                               șantiere, 4512 Lucrări de foraj și sondaj pentru
                                                               seria M.X. nr. 649846/25.01.2007/SPCLEP Iași, CNP
        Societatea Comercială             constructii, 4522 Lucrări de învelitori, șarpante și
                                                               1751111221145, personal și în calitate de mandatar
        “PLAST-AL” - S.R.L.             terase la construcții, 4525 Alte lucrări speciale de
                                                               conform procurii speciale nr. 94 din 09.02.2007
                               construcții, 4531 Lucrări de instalații electrice, 4532     (anexată) pentru PĂUN MIREL, domiciliat în Mun. Iași,
          ACT ADITIONAL               Lucrări de izolații și protecție anticorozivă, 4533 Lucrări   str. Dimineții nr. 4, bl. 789, sc. D, et. 2, ap. 2, județul
                               de instalații tehnico-sanitare, 4534 Alte lucrări de      Iași, identificat cu CI. seria M.X. nr.
      LA ACTUL CONSTITUTIV AL              instalații, 4541 Lucrări de ipsoserie, 4542 Lucrări de     615144/2006/SPCLEP Iași, CNP 1580805221163, în
       S.C. “PLAST-AL” S.R.L.             tâmplărie și dulgherie, 4543 Lucrări de pardosire și      calitate de asociați ai S.C. “TOTAL AUTO GRUP Z.R.”
   Subsemnatele BUCEAG GEORGETA, domiciliată        placare a pereților, 4544 Lucrări de vopsitorie,        S.R.L., cu sediul în Mun. Iași, str. Neculau nr. 20, bl.
în Mun. Iași, str. Trei Ierarhi nr. 8, jud. Iași, CNP    zugrăveli și montări de geamuri, 4545 Alte lucrări de      573A, sc. B, et. 3, ap. 15, județul Iași, înregistrată la
2351027221131, posesoare a CI seria MX nr.          finisare, 5153 Comerț cu ridicata al materialului lemnos    Registrul Comerțului sub nr. J 22 - 364/1995, cod unic
277241/24.04.2002/Poliția Iași și VÂNĂTORU ANCA-       și de construcții, 5154 Comerț cu ridicata al          de înregistrare 7141902, atribut fiscal -, în conformitate
MONICA, domiciliată în Mun. Iași, str. Grigore Ureche    echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații  cu dispozițiile art. 204 din Legea nr. 31/1990,
nr. 3, bl. G.Șonțu, et. 2, ap. 1, jud. Iași, CNP       sanitare și de încălzire, 5246 Comerț cu amănuntul cu      republicată și modificată de Legea 441/2006, am
2571001221299, posesoare a CI seria MX nr.          articole de fierărie, cu articole din sticlă și cu cele     hotărât modificarea statutului și contractului societății
471692/23.06.2004/Poliția Iași, în calitate de asociați ai  pentru vopsit, 7020 închirierea și subînchirierea        astfel:
S.C. “PLAST-AL”S.R.L., cu sediul în Mun. Iași, str. Trei   bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, 7487 - Alte      1. Modificarea datelor de identificare ale asociatului-
Ierarhi nr. 8, jud. Iași, înregistrată la Registrul     activități de servicii prestate în principal întreprinderilor  administrator domnul NOROCEA RADUGABRIEL (fost
Comerțului sub nr. J 22 -211/2003, CUI 15196593, am     (design și amenajări interioare).                ZĂVOI), conform certificatului de naștere și a cărții de
hotărât:                             4.Închiderea a 2 puncte de lucru situate în:        identitate anexate.
  1.Deschiderea unui punct de lucru în Mun. Iași, str.     • Mun. Iași, str. Lăpușneanu nr. 16, jud. Iași și        1. Retragerea din calitatea de asociat — domnul
Mitropolit Varlaam nr. 54, jud. Iași.              • Mun. Iași, str. Răzoarelor nr. 2, bl. 958, parter, jud.  PĂUN MIREL prin cesionarea cu titlu gratuit atuturor
  2.Închiderea punctului de lucru situat în Mun. Iași,   Iași.                              părților sociale deținute, respectiv 990 părți sociale a
str. Sf. Andrei nr. 33-39, Corp C7, jud. Iași.          5.Actualizare date identificare asociat.          câte 10 lei fiecare (9.900 lei) domnului NOROCEA
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2615/4.X.2007                                     11
RADU GABRIEL, după care acesta se retrage din           2. Înființarea unui punct de lucru al societății situat în  cetățean român, născut la data de 31.05.1979 în mun.
societate și declară că renunță la toatedrepturile privind  Dej, str. Bistriței, nr. 63/A, jud. Cluj.            Bistrița, jud. Bistrița- Năsăud, domiciliat în localitatea
societatea. Capitalul social total rămâne nemodificat —      Se va adopta actul constitutiv actualizat.          Bistrița, str. Mihai Eminescu nr. 3 ap. 28, jud. Bistrița-
20.200 lei, repartizat în 2.020 părți sociale a câte 10 lei    Prezentul act adițional este redactat la cabinetul      Năsăud, identificat cu CI seria XB nr. 100566, eliberat
fiecare și va fi atribuit asociatului unic rămas, domnul   individual de avocatură Minzat Marcel, cu sediulîn Dej,     la data de 12.11.2003 de Politia mun. Bistrița, CNP
NOROCEA RADU GABRIEL.                     str. Aleea Lalelelor, nr. 3, bl. C2, sc. B, ap. 23, jud. Cluj  1790531060765, cu toate drepturile și obligațiile
  Drept pentru care s-a încheiat prezentul act        de către avocat Minzat Marcel, care întemeiul art. 3 din     aferente, care se cooptează astfel în societate
adițional în 4 exemplare, care face parte integrantă din   Legea nr. 51/1995, modificată și republicată, atest         - cesionarea de către asociatul ALEXA DRAGOȘ
statutul și contractul S.C. “TOTAL AUTO GRUP Z.R.”      identitatea și semnătura părților,precum și conținutul      IOAN, cetățean român, născut la data de 12.06.1981 în
SRL.                             prezentului act. Se acordă data certă prezentului act      mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, domiciliat în
  Prezentul act adițional a fost redactat astăzi 20     care a fost înscris în registrul de acte juridice cu       localitatea Bistrița, str. Mihai Eminescu nr. 3 ap. 28, jud.
martie 2007, într-un număr de patru exemplare din care    numărul 11 din data 20.02.2007.                 Bistrița- Năsăud, identificat cu CI seria XB nr. 159878,
trei exemplare pentru părți și un exemplar pentru         (68/52669)                         eliberat la data de 13.07.2005 de SPCLEP CNP
compartimentul de Asistență din cadrul Oficiului                      *                 1810612060016, a 3 părți sociale, la valoarea
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași                                       nominală, reprezentând 7,5% din societate către
   (65/52665)                                Societatea Comercială              ALEXA LIVIU-DORU-ALIN, cetățean român, născut la
              *                          A S NICO - S.R.L.               data de 31.05.1979 în mun. Bistrița, jud. Bistrița-
                                                                Năsăud, domiciliat în localitatea Bistrița, str. Mihai
       Societatea Comercială                          NOTIFICARE                Eminescu nr. 3 ap. 28, jud. Bistrița-Năsăud, identificat
     TOTAL AUTO GRUP Z.R. - S.R.L.                                             cu CI seria XB nr. 100566, eliberat la data de
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă         12.11.2003 de Politia mun. Bistrița, CNP
                               Tribunalul Cluj notifică, în conformitate cu prevederile     1790531060765, cu toate drepturile și obligațiile
           NOTIFICARE                art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu    aferente, care se cooptează astfel în societate
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă        modificările și completările ulterioare, depunerea         - cesionarea de către asociatul BERTALAN ZSOLT
Tribunalul Iași notifică, în conformitate cu prevederile   textului actualizat al actului constitutiv al societății     TIBOR, cetățean român, născut la data de 14.04.1982
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   comerciale A S NICO S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL       în mun. Cluj - Napoca, jud. Cluj, domiciliat în localitatea
modificările și completările ulterioare, depunerea      DEJ, județ Cluj, P-ta 22 DECEMBRIE 1989, nr. 1-2,        Cluj - Napoca, str. Năsăud nr. 6 ap. 24, jud. Cluj,
textului actualizat al actului constitutiv al societății   scara B, ap. 24, înregistrată sub nr. J12/535/1999, cod     identificat cu CI seria KX nr. 121182, eliberat la data de
comerciale TOTAL AUTO GRUP Z.R. SRL, cu sediul în       unic de înregistrare 11724475, care a fost înregistrat      09.02.2001 de Poliția Cluj, CNP 1820414125834, a 3
MUNICIPIUL IAȘI, județ Iași, str. NECULAU, nr. 20,      sub nr. 13585 din 26.02.2007.                  părți sociale, la valoarea nominală, reprezentând 7,5%
bloc 573A, scara B, etaj 3, ap. 15, înregistrată sub nr.      (69/52670)                         din societate către ALEXA LIVIU-DORU-ALIN,
J22/364/1995, cod unic de înregistrare 7141902, care                    *                 cetățean român, născut la data de 31.05.1979 în mun.
a fost înregistrat sub nr. 14509 din 20.03.2007.
                                                                Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, domiciliat în localitatea
   (66/52666)                                Societatea Comercială              Bistrița, str. Mihai Eminescu nr. 3 ap. 28, jud. Bistrița-
              *                          ADSTER - S.R.L.                Năsăud, identificat cu CI seria XB nr. 100566, eliberat
                                                                la data de 12.11.2003 de Politia mun. Bistrița, CNP
        Societatea Comercială                        ACT ADIȚIONAL                1790531060765, cu toate drepturile și obligațiile
        “TRANS UNIT” - S.R.L.                                              aferente, care se cooptează astfel în societate
                                  LA CONTRACTUL DE SOCIETATE                  În consecință se aduc următoarele modificări în
          ACT ADITIONAL                    AL S.C. ADSTER S.R.L.,                statutul societății și contractul de societate a S.C.
                                   NR. DE ATESTARE 6/20.07 2005               „ADSTER” S.R.L., nr. înreg. ORC Cluj J12/3026/2005,
       LA ACTUL CONSTITUTIV                  DE CONS. JUR VIGH FERENCZ                 CUI 17884254
      AL S.C. “TRANS UNIT” SRL                   STATUTUL SOCIETATII                   a) art. 1 din contractul de societate și statutul de
    Subsemnata BREGA ANGELA, CNP                 NR. DE ATESTARE 7/20.07 2005               societate se modifică după cum urmează: Asociații
2711004410047, cu dublă cetățenie, română și             DE CONS. JUR VIGH FERENCZ,                sunt:
moldoveană, domiciliată în Republica Moldova,               ACTUL ADITIONAL                    1. BERTALAN ISTVAN cetățean român, născut la
Chișinău, Bd.Decebal nr. 80, sc. 4, et.6, ap. 74,          CU NR. DE ATESTARE 10/2005 ,               data de 31.12.07.1977 în mun. Cluj - Napoca, jud. Cluj,
identificată cu PA seria 07938655/2003/Autoritățile            ACTUL ADITIONAL                   domiciliat în localitatea Cluj - Napoca, str. Năsăud nr. 6
București, în calitate de asociat unic al S.C.”TRANS       CU NR. DE ATESTARE 12/06.07.2006               ap. 24 Jud. Cluj, identificat cu CI seria KX nr. 189587,
UNIT” S.R.L., cu sediul în Iași, str. Stroici nr. 4,           AVAND CUI 17884254,                 eliberat la data de 20.07.2005, de Poliția Cluj, CNP
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22        NR DE INREGISTRARE ORC J12/3026/2005              1770731120729, declar că nu am cazier, îndeplinesc
292/2002, cod unic de înregistrare 14530309, în         Încheiat între:                        toate condițiile legale prevăzute de legislația în vigoare,
conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990,         — BERTALAN ZSOLT TIBOR, cetățean român,            pentru deținerea și exercitarea calității de asociat de
republicată, am hotărât următoarea modificare a        născut la data de 14.04.1982 în mun. Cluj - Napoca,       S.C. ADSTER S.R.L.
actului constitutiv:                     jud. Cluj, domiciliat în localitatea Cluj - Napoca, str.      2. ALEXA DRAGOȘ IOAN, cetățean român, născut
  1. Deschiderea unui punct de lucru în Iași, Calea     Năsăud nr. 6 ap. 24, jud. Cluj, identificat cu CI seria KX    la data de 12.06.1981 în mun. Bistrița, jud. Bistrița-
Chișinăului nr. 25, Clădirea Administrativă C1, în baza    nr. 121182, eliberat la data de 09.02.2001 de Poliția      Năsăud domiciliat în localitatea Bistrița, str. Mihai
actelor anexate, unde se vor desfășura activități       Cluj, CNP 1820414125834                     Eminescu nr. 3 ap. 28, jud. Bistrița- Năsăud, identificat
prevăzute în obiectul de activitate al societății.        — ALEXA DRAGOȘ IOAN, cetățean român, născut          cu CI seria XB nr. 159878, eliberat la data de
  Număr rânduri: 11                     la data de 12.06.1981 în mun. Bistrița, jud. Bistrița-      13.07.2005 de SPCLEP CNP 1810612060016, declar
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi 20.03.2007,   Năsăud, domiciliat în localitatea Bistrița, str. Mihai      că nu am cazier, îndeplinesc toate condițiile legale
într-un număr de 4 (patru) exemplare, din care 3 (trei)    Eminescu nr. 3 ap. 28, jud. Bistrița- Năsăud, identificat    prevăzute de legislația în vigoare, pentru deținerea și
exemplare pentru părți și un exemplar pentru         cu CI seria XB nr. 159878, eliberat la data de          exercitarea calității de asociat la S.C. ADSTER S.R.L.
Compartimentul de Asistență din cadrul Oficiului       13.07.2005 de SPCLEP CNP 1810612060016               3. BERTALAN ZSOLT TIBOR, cetățean român,
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași        — BERTALAN ISTVAN cetățean român, născut la          născut la data de 14.04.1982 în mun. Cluj - Napoca,
   (67/52667)                        data de 31.12.07.1977 în mun. Cluj - Napoca, jud. Cluj,     jud. Cluj, domiciliat în localitatea Cluj - Napoca, str.
              *                 domiciliat în localitatea Cluj-Napoca, str. Năsăud nr. 6     Năsăud nr. 6 ap. 24, jud. Cluj, identificat cu CI seria KX
                               ap. 24, jud. Cluj, identificat cu CI seria KX nr. 189587,    nr. 121182, eliberat la data de 09.02.2001 de Poliția
        Societatea Comercială             eliberat la data de 20.07.2005, de Politia Cluj, CNP       Cluj, CNP 1820414125834, declar că nu am cazier,
         A S NICO - S.R.L.              1770731120729,                          îndeplinesc toate condițiile legale prevăzute de
                                 — ALEXA LIVIU-DORU-ALIN. , cetățean român,          legislația în vigoare, pentru deținerea și exercitarea
          ACT ADIȚIONAL               născut la data de 31.05.1979 în mun. Bistrița, jud.       calității de asociat și administrator la S.C. ADSTER
                               Bistrița-Năsăud, domiciliat în localitatea Bistrița, str.    S.R.L.
      LA ACTELE CONSTITUTIVE              Mihai Eminescu nr. 3 ap. 28, jud. Bistrița-Năsăud,         4. ALEXA LIVIU-DORU-ALIN, cetățean român,
       ALE S.C. A S NICO S.R.L.             identificat cu CI seria XB nr. 100566, eliberat la data de    născut la data de 31.05.1979 în mun. Bistrița, jud.
  Subsemnata, ANCA SIMONA NICOLETA, cetățean         12.11.2003 de Poliția mun. Bistrița, CNP             Bistrița- Năsăud, domiciliat în localitatea Bistrița, str.
român, domiciliată în mun. Dej, str. St. Cicio Pop, nr.    1790531060765 declar că nu am cazier, îndeplinesc        Mihai Eminescu nr. 3 ap. 28, jud. Bistrița- Năsăud,
14, sc. B, jud. Cluj, născută la data de 12.04.1966, în    toate condițiile legale prevăzute de legislația în vigoare,   identificat cu CI seria XB nr. 100566, eliberat la data de
Mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, identificată prin C.I.  pentru deținerea și exercitarea calității de asociat la     12.11.2003 de Poliția mun. Bistrița, CNP
seria KX nr. 046114, eliberata de Mun. Dej, la data de    S.C. ADSTER S.R.L.                        1790531060765, declar că nu am cazier, îndeplinesc
25.08.1999, CNP 2660412123140, în calitate de          I. Asociații cu ocazia adunării generale din data de     toate condițiile legale prevăzute de legislația în vigoare,
asociat unic și administrator al S.C. A S NICO S.R.L. cu   17 ianuarie 2007 au hotărât modificarea actelor         pentru deținerea și exercitarea calității de asociat la
sediul în Dej, str. P-ta 22 DECEMBRIE 1989, nr. 1-2,     constitutive ale societății după cum urmează:          S.C. ADSTER S.R.L
sc. B, ap. 24, jud. Cluj, Cod unic de înregistrare RO      - cesionarea de către asociatul BERTALAN ISTVAN         II. În urma cesionării părților sociale, art. 11 din
11724475, nr. deînregistrare la Registrul Comerțului     cetățean român, născut la data de 31.12.07.1977 în        contractul de societate și art. 12 din statut privind
J12/535/27.04.1999, am decis modificarea actelor       mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliat în localitatea      capitalul social va avea următoarea formulare:
constitutive ale S.C. AS NICO S.R.L astfel:          Cluj-Napoca, str. Năsăud nr. 6 ap. 24, jud. Cluj,          Capitalul social subscris și vărsat este de 400 lei
  1. Modificarea obiectului principal de activitate al    identificat cu CI seria KX nr. 189587, eliberat la data de    (patrusute lei), în numerar, divizat în părți sociale egale
societății din CAEN 2010 - Tăierea și rindeluirea       20.07.2005, de Politia Cluj, CNP 1770731120729, a 4       a câte 10 lei fiecare, repartizați astfel:
lemnului, impregnarea lemnului, în CAEN 3614         părți sociale, la valoarea nominală, reprezentând 10%        1) BERTALAN ISTVAN - 100 RON - 10 părți sociale
Producția altor tipuri de mobilier.              din societate către ALEXA LIVIU-DORU-ALIN,            reprezentând 25 % din capitalul social
  12                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2615/4.X.2007
  2) ALEXA DRAGOȘ IOAN - 100 RON - 10 părți                Societatea Comercială              aparținând asociatului unic BIRIS DORINA.
sociale reprezentând 25 % din capitalul social               “BET POINT” - S.R.L.              Transmiterea părților sociale către persoane fizice sau
  3) BERTALAN ZSOLT TIBOR - 100 RON - 10 părți                                       juridice din afara societății se poate face cu acordul
sociale reprezentând 25 % din capitalul social                  ACT ADIȚIONAL               asociatului unic sau prin succesiune.
  4) ALEXA LIVIU-DORU-ALIN. - 100 RON - 10 părți                                        -Atribuțiile privind administrarea și reprezentarea
                                    LA CONTRACTUL SI STATUTUL              societății revin asociatului unic BIRIS DORINA.
sociale reprezentând 25 % din capitalul social
                                     S.C. “BET POINT” S. R. L.               - Codurile având numerele 1598, 5163, 5511, 5541,
  III. În urma cesionării părților sociale art. 20 din
statutul societății și art. 21 din contractul de societate   1.MORITZ RARESCH JOHANNES,cetățean             5542, 6025 se înlocuiesc cu: 1598 - Producția de ape
privind pierderile și beneficiile se modifică și vor avea  german, născut în România, loc. Schabburg           minerale și băuturi răcoritoare nealcoolice; 5183 -
următoarea formulare:                    (Sighișoara), la 14.09.1979, domiciliat în Germania,      Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și
                               50170 Kerpen, str. Augsburger, nr. 43, identificat prin    al mașinilor de cusut și de tricotat; 5510 - Hoteluri; 5540
  Participarea fiecărui asociat la beneficii și pierderi
                               pașaport nr. 1642288162, eliberat de autoritățile       - Baruri; 6024 - Transporturi rutiere de mărfuri, intern și
va fi:
                               germane, la 15.10.2001                     internațional
  1) BERTALAN ISTVAN 25 %
                                2. RUSU MIHAELA-CARMEN, cetățean român,             Restul clauzelor din statut rămân nemodificate.
  2) ALEXA DRAGOȘ IOAN 25 %                 născută în Cluj-Napoca, la 30.09.1977, dom. în Cluj-      Actul constitutiv actualizat cu toate modificabile în
  3) BERTALAN ZSOLT TIBOR 25 %               Napoca, str. Padin, nr. 23, ap. 40, identificată prin CI    conformitate cu prevederile art. 204, al 4 din Legea nr.
  4) ALEXA LIVIU-DORU-ALI. 25 %               seria KX nr. 480340, eliberată de Pol.Cluj, la         31/1990 modificată, este anexat la prezentul act
  IV. Asociații cedenți: BERTALAN ISTVAN, ALEXA       18.04.2006, CNP 2770930120725                 adițional.
DRAGOȘ IOAN și BERTALAN ZSOLT TIBOR declară           asociați ai S.C. ”BET POINT” SRL cu sediul în Cluj-        (73/52674)
că părțile sociale înstrăinate sunt libere de sarcini, nu  Napoca, str. Padin, nr. 23, ap. 40, inmatriculată la
au făcut obiectul altor contracte de vânzare-        ORC-Cluj sub nr. J12/2241/2006, CUl 18814419, am                      *
cumpărare, gaj, iar în urma semnării prezentului act nu   hotărât deschiderea unui punct de lucru
mai au nicio pretenție de la noul asociat.           Față de cele de mai sus statutul și contractul de             Societatea Comercială
  Asociatul și admnistratorul ALEXA LIVIU-DORU-       societate, comportă următoarele completări:                   CESI COM - S.R.L.
ALIN declar că am luat cunoștință de situația          - Societatea deschide un punct de lucru în Cluj-
                               Napoca, str. Campului, nr. 116, conform C.F, nr.                   NOTIFICARE
economică-financiară a societății pe care o acceptă ca
atare, preluând părțile sociale cu toate drepturile și    150049, nr. topo 21909/1.                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
obligațiile aferente. De asemenea declar, că nu am       Restul clauzelor din contract și statut rămân        Tribunalul Cluj notifică, în conformitate cu prevederile
datorii față de Statul Român, nu am suferit nicio      nemodificate. Cetățeanul străin cunoaște limba         art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
condamnare penală pentru gestiune frauduloasă, abuz     română.                            modificările și completările ulterioare, depunerea
de încredere, înșelăciune, delapidare, dare de mită,       (72/52673)                         textului actualizat al actului constitutiv al societății
primire de foloase necuvenite, trafic de influență,                    *                 comerciale CESI COM S.R.L., cu sediul în SAT BACIU,
mărturie mincinoasă, fals, uz de fals sau pentru vreuna                                   COMUNA BACIU, județ Cluj, str. NOUA, nr. 637, ap. 6,
din infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind          Societatea Comercială              înregistrată sub nr. J12/2580/1994 , cod unic de
societățile comerciale, republicată, infracțiunile              “CESI COM” - S.R.L.              înregistrare 6185153, care a fost înregistrat sub nr.
                                                              13623 din 26.02.2007.
prevăzute de Legea nr. 87/1994 pentru combaterea
evaziunii fiscale, republicată, sau infracțiunile                ACT ADIȚIONAL                  (74/52675)
prevăzute de Legea nr. 656/2000 pentru prevenirea și        LA STATUTUL S.C.”CESI COM” S.R.L.
                                                                             *
sancționarea spălării banilor, modificată, și îndeplinesc
condițiile legale prevăzute de legislația în vigoare           SI CONTRACT DE CESIUNE                      Societatea Comercială
pentru deținerea și exercitarea calității de asociat și     BIRIS VASILE, cetatean român, născut în sat.              “DGP MINERALS” - S.R.L.
administrator al cu sediul social în România, Cluj-     Deusu     (com.Chinteni),     jud.   Cluj,   la
Napoca, str. Republicii, nr. 109, ap. 8 Jud. Cluj      20.06.1954,domiciliat în sat. Baciu (com. Baciu), nr.               ACT ADIȚIONAL
  V. Societatea va fi administrată de 2 administratori,   299, ap. 6, jud. Cluj, identificat prin CI, seria KX, nr.     LA STATUTUL SOCIETĂȚII COMERCIALE
fiecare având drepturi depline. În consecință se       300607, eliberată de Pol. Cluj, la 30.09.2003, CNP            “ DGP MINERALS “ S.R.L.
completează art. 17 din statut respectiv art. 15 din     1540620120738, în calitate de asociat unic al societății
contractul de societate având următorul conținut:      comerciale “CESI COM” S.R.L. cu sediul în jud.Cluj,            SI CONTRACT DE CESIUNE
  Societatea va fi administrată și reprezentată de 2    loc. Baciu, str. Nouă, nr. 637, ap. 6, având un capital       1. PETRUT GLIGORE,cetățean român, născut în
(doi) administratori, de BERTALAN ZSOLTTIBOR,        social de 200 RON, înmatriculată la O.R.C Cluj sub nr.     loc. Macicasu, jud. Cluj, la 05.02.1950, dom. în Cluj-
cetățean român, născut la data de 14.04.1982 în Cluj -    J12/2580/1994, pe de o parte și ;               Napoca, Calea Manastur nr. 70, bl. E 5, ap. 45,
Napoca, jud. Cluj, domiciliat în localitatea Cluj -       BIRIS DORlNA, cetățean român, născută în Alesd,      identificat prin BI seria GV nr. 179796, eliberat de Pol.
                               jud. Bihor, la 07.05.1982, domiciliată în sat. Baciu      Cluj la 03.07.1996, CNP 1500205120688, asociat unic
Napoca, str. Năsăud, nr. 6, ap. 24, jud. Cluj, CNP
                               (com. Baciu), nr. 299, jud. Cluj, identificată prin CI seria  al societății comerciale “ DGP MINERALS “ S.R.L., cu
1820414125834 respectiv ALEXA LIVIU-DORU-ALIN.
                               KX, nr. 487067, eliberată de Pol. Cluj la 02.06.2006,     sediul în Cluj-Napoca, Calea Manastur , nr. 70, bl. E 5,
cetățean român, născut la data de 31.05.1979 în mun.
                               CNP 2820507050072 pe de altă parte, am convenit
Bistrița, jud. Bistrița- Năsăud, domiciliat în localitatea                                 ap. 45, având un capital social de 200 RON, din care
                               perfectarea următorului:
Bistrița, str. Mihai Eminescu nr. 3 ap. 28, jud. Bistrița-                                 20 RON și 62 USD în valoare de180 RON, având
                                 CONTRACT DE CESIUNE
Năsăud, identificat cu CI seria XB nr. 100566, eliberat                                   număr de ordine în Registrul Comerțului Cluj
                                 I Subsemnatul BIRIS VASILE am hotărât să mă
la data de 12.11.2003 de Poliția mun. Bistrița, CNP                                     J 12/1068/2001 cod unic deînregistrare 14077071, pe
                               retrag din societate și să cesionez la valoarea
1790531060765                                                        de o parte și
                               nominală 20 părți sociale, a 10 RON flecare, în valoare
  Administratorul desemnat poate transmite dreptul                                       2. PETRUT GRIGORE DAN, cetățean român,
                               totala de 200 RON în favoarea lui BIRIS DORINA
său de reprezentare a societății unor terți, al căror                                    născut în Cluj-Napoca, jud. Cluj, la 22.04.1977, dom. în
                                 II. Ca urmare, prin efectul cesionarii integrale a
mandat urmează a fi stabilit prin act scris.”                                        Cluj-Napoca, Calea Manastur, nr. 70, ap. 45, identificat
                               părților sociale, asociat unic devine BIRIS DORINA,
  VI. Restul prevederilor din actele constitutive ale                                   prin CI seria KX nr411823, eliberată de Pol. Cluj la
                               care declară că a luat cunoștință de situația financiară
                               a societății și de clauzele statutului societății la care   18.02.2005, CNP 1770422120653,
societății rămân nemodificate.
                               aderă cu următoarele modificări: completarea            3. SASU ALIN., cetățean român, născut în Cluj-
  Prezentul act adițional conține VI puncte și a fost
                               obiectului secundar de activitate, revocarea          Napoca, județul Cluj, la 26.09.1974, dom. în
tehnoredactat în 5 exemplare din care după semnare și
                               administratorului neasociat BIRIS COSMIN VASILE,        Cluj-Napoca, aleea Peana, nr. 3, ap. 59, identificat prin
certificare (4) patru s-au eliberat părților, azi
                               participarea la capitalul social, părți sociale,        CI seria KX nr. 009940, eliberată de Pol.Cluj la
08.01.2007.
                               administrarea societății și recodificarea obiectului      28.10.1998, CNP 1740926120703, pe de altă parte am
   (70/52671)                                                       convenit perfectarea următorului :
                               secundar de activitate
              *                  III. în urma cesiunii, statutul societății, comportă      CONTRACT DE CESIUNE
                               următoarele modificări și completări.               Subsemnatul PETRUT GLIGORE am hotărât să mă
       Societatea Comercială               - Asociat unic este: BIRIS DORINA, domiciliată în     retrag din societate cedând 20 părți sociale a 10 RON,
        ADSTER - S.R.L.               sat. Baciu (com. Baciu), nr. 299, jud. Cluj, identificată   în valoare de 200 RON, astfel: 10 părți sociale în
                               prin CI seria KX, nr. 487067, eliberată de Pol.Cluj la     valoare de 100 RON în favoarea domnului PETRUT
           NOTIFICARE               02.06.2006, CNP 2820507050072                 GRIGORE DAN și 10 părți sociale în valoare de 100
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă         - Obiectul secundar de activitate se completează cu:    RON înfavoarea domnului SASU ALIN, pierzând astfel
Tribunalul Cluj notifică, în conformitatecu prevederile   4511 - Demolarea construcțiilor, terasamente și        și calitatea de administrator al acesteia.
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu  organizare de șantiere; 4512 - Lucrări de foraj și sondaj     Pentru părțile sociale cedate am fost despăgubit la
                               pentru construcții; 4521- Construcții de clădiri și lucrări  valoare astfel încât nu mai am nicio pretenție față de
modificările și completările ulterioare, depunerea
                               de geniu; 4522 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase   societate și cesionari.
textului actualizat al actului constitutiv al societății
                               la construcții; 4523 - Construcții de autostrăzi, drumuri,     Ca urmare a acestei cesiuni, domnii PETRUT
comerciale ADSTER SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
                               aerodroame și baze sportive; 4524 - Construcții        GRIGORE DAN și SASU ALIN dobândesc calitatea de
CLUJ-NAPOCA, județ Cluj, str. REPUBLICII, nr. 109,
                               hidrotehnice; 4525 - Alte lucrări speciale de construcții   asociați, societatea având doi asociați.
etaj 5, ap. 8, înregistrată sub nr. J12/3026/2005, cod
                               (construcții de fundații, fixare piloni, puțuri pentru apă,    Noii asociați declară că au luat cunoștință de situația
unic de înregistrare 17884254, care a fost înregistrat
                               fasonarea oțelului, zidării din cărămidă și piatră,      financiară a societății și de clauzele statutului de
sub nr. 13600 din 26.02.2007.                                                societate, la care aderă cu următoarele modificări:
                               montare de schele și platforme de lucru)
   (71/52672)                         - Capitalul social subscris și vărsat este de 200     completarea obiectului deactivitate al societății,
              *                RON, îm părțit în 20 părți sociale a 10 RON fiecare,      participarea la capitalul social, părțile sociale, la profit
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2615/4.X.2007                                      13
și pierdere și administrarea societății, după cum       autoritățile maghiare la data de 08.04.2003, având cod      transmise și prin succesiune, moștenitorii putând opta
urmează:                            numeric personal 1-690623-7758, în calitate de          pentru calitatea de asociat sau pentru plata părților
  Art. 1 din statut va avea următorul conținut:       CEDENT pe de o parte și , MOLNAR LASZLO,             sociale ale autorului lor, conform ultimului bilanț
  “Asociații societății sunt:                cetățean maghiar, domiciliat în Ungaria,             contabil aprobat”.
  1. PETRUT GRIGORE DAN, cetățean român,           Nagytarcsa,str. Tessedik, nr. 40, născut la data de         - Art.6 din statut va avea următorul cuprins:
născut în Cluj-Napoca, jud. Cluj, la22.04.1977, dom. în    31.12.1975 în Budapesta, identificat cu pașaport, seria     “Conducerea, administrarea și reprezentarea
Cluj-Napoca, Calea Manastur, nr. 70, ap. 45,          ZE nr. 978106, eliberat de autoritățile maghiare la data     societății. Conducerea societății este asigurată de
  3. SASU ALIN. , cetățean român, născut în Cluj-      de 07.11.2002, având cod numeric personal 1-751231-       adunarea generală a asociaților care adoptă hotărâri.
Napoca, județul Cluj, la 26.09.1974, dom. in          3613, și MOLNAR ARPAD, cetățean maghiar,             Votul asociaților poate fi exprimat și prin
Cluj-Napoca, aleea Peana, nr. 3, ap. 59. “           domiciliat în Ungaria, Nagytarcsa, str. Szechenyi, nr.      corespondență, telex, fax, internet. Modul de
  Art. 4 din statut se completează cu următorul text :    2/A, născut la data de 23.05.1981 în Budapesta,         convocare, de luare adeciziilor, atribuțiile adunării
  “Obiectul secundar de activitate al societății se     identificat cu pașaport, seria ZE nr. 657845, eliberat de    generale sunt cele stabilite de L.31/1991 republicată.
completează cu următoarele activități :            autoritățile maghiare la data de 14.06.2002, având cod      Administrarea și reprezentarea societății vor fi
  2010 - Tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea    numeric personal 1-810523-4815, în calitate de          asigurate de către asociații MOLNAR LASZLO și
lemnului                            cesionari, pe dealtă parte, a intervenit prezentul act      MOLNAR ARPAD, cu drepturi egale și depline.Durata
  2661 - Fabricarea elementelor din beton pentru       adițional și contract de cesiune în următoarele condiții:    mandatului administratorilor este nedeterminată, până
construcții                            Art.l. Subsemnatul cedent, IMRE TIBOR, cesionez       la revocarea lui decătre Adunarea Generală a
  2662 - Fabricarea elementelor din ipsos pentru       2 părți sociale, în valoare de 20 RON, echivalentul a      Asociaților. Societatea va putea angaja ca și
construcții                          5,70 EURO la cursul de 3,52 EURO/1 RON, respectiv        administrator și o terță persoană, stabilind pentru
  2663 - Fabricarea betonului                echivalentul a 7,60 USD la cursul de 2,72 USD/lRON        aceasta, în mod expres, pe bază de procură specială
  2664 - Fabricarea mortarului                de la data de 13.11.2006, data constituirii societății,     sau contract de muncă, durata mandatului, limitele
  2665 - Fabricarea produselor din azbociment        reprezentând aportul meu la capitalul societății,        puterilor acordate și remunerația cuvenită. Drepturile,
  2666 - Fabricarea altor elemente din beton, ciment     respectiv 10% din capitalul social, asociaților MOLNAR      obligațiile și răspunderile administratorului sunt în
și ipsos (statui, basoreliefuri, vaze si ghivece de flori)   LASZLO și MOLNAR ARPAD și mă retrag din             conformitate cu prezentul act constitutiv, cu prevederile
  4512 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții    societate. Subsemnții cesionari, MOLNAR LASZLO și        expres prevăzute în actulde numire în cazul
  4521 - Construcții de clădiri și lucrări de geniu     MOLNAR ARPAD, primim părțile sociale descrise mai        administratorului terț, și cu prevederile Legii 31/1990
  4525 - Alte lucrări speciale de construcții (construcții  sus. Subsemnatul cedent, 1MRE TIBOR, declar că am        republicată. Adunarea asociaților poate numi în
de fundații, fixare piloni, puțuri pentru apa, fasonarea    primit de la cesionarii, MOLNAR LASZLO și MOLNAR         vederea aplicării decizilor luate un comitet director cu
otelului, zidarii din cărămidă și piatra, montare de      ARPAD, contravaloarea celor 2 părți sociale și nu mai      funcții executive.Dacă va consideranecesar, adunarea
schele și platforme de lucru)                 am nicio pretenție față de societate sau față de asociați    asociaților va putea numi unul sau mai mulți cenzori.”
  4543 - Lucrări de pardosire și placare a pereților     cu privire la părțile sociale. Asociații - cedent și        - Art.7 din statut va avea următorul cuprins:”
  Art. 8 și 16 vor avea următorul conținut:         cesionar - declară că cesiunea s-a făcut la valoarea       Participarea la beneficii și pierderi Asociații participă la
  “Capitalul subscris și vărsat social este de 200 RON,   nominală a părților sociale și că s-au desocotit cu       împărțirea beneficiului și la susținerea pierderilor
format din 20 RON și 62 USD în valoarede 180 RON,       privire la datoriile societății față de asociatul IMRE      proporțional cu participarea la constituirea capitalului
îm părțit în 20 părți sociale egale a 10-RON fiecare      TIBOR. Subsemnatul, IMRE TIBOR , declar că nu mai        social, astfel: 1. MOLNAR LASZLO - participă la
parte socială. Aportul asociațilorla capitalul social, la   am niciun fel de pretenție față de societate sau față de     beneficii și pierderi în proporție de 50%. 2. MOLNAR
părțile sociale și participarea la profit și pierdere se    asociații MOLNAR LASZLO și MOLNAR ARPAD             ARPAD - participă la beneficii și pierderi în proporție de
prezintă astfel :                       derivând din actul constitutiv sau efectele acestuia.      50%.”
  PETRUT GRIGORE DAN 100 RON, 31 USD, 10             Art. 2. Conform actului constitutiv, art. 5 din         - preambulul statutului va avea următorul cuprins “
părți sociale, 50%                       contracul de societate, respectiv art.6 din statutul       Asociații fondatori: 1. MOLNAR LASZLO, cetățean
  SASU ALIN. 100 RON, 31 USD, 10 părți sociale,       societății,societatea continuă ca societate cu          maghiar, domiciliat în Ungaria, Nagytarcsa, str.
50 %                              răspundere limitată cu asociații MOLNAR LASZLO și        Tessedik, nr. 40, născut la data de 31.12.1975 în
  Transmiterea părților sociale către persoane din      MOLNARARPAD.                           Budapesta, identificat cu pașaport, seria ZE nr.
afara societății se poate face cu acordul asociaților.“      Art. 3. Administratorii și reprezentanții societății sunt  978106, eliberat de autoritățile maghiare la data de
  Art. 7 va avea următorul conținut:             asociații MOLNAR LASZLO și MOLNARARPAD, cu            07.11.2002, având cod numeric personal 1-751231-
  “Atribuțiile privind administrarea societății vor fi    drepturi egale și depline.                    3613, 2. MOLNAR ARPAD, cetățean maghiar,
exercitate de către domnul PETRUT GRIGORE DAN. “          Art. 4. Se va modifica corespunzător preambulul       domiciliat în Ungaria, str. “Nagytarcsa , str. Szechenyi,
  Restul clauzelor din statut rămân nemodificate.      contractului de societate, art. 5, 6, 7, din           nr. 2/A, născut la data de 23.05.1981 în Budapesta,
  II. Asociații au hotărât de asemenea adoptarea       contract,preambulul statutului societății, astfel:        identificat cu pașaport, seria ZE nr. 657845, eliberat de
contractului de societate anexat, în cadrul actului        - preambulul contractului de societate va avea        autoritățile maghiare la data de 14.06.2002, având cod
constitutiv actualizat cu toate modificările în        următorul cuprins: Subsemnații: 1. MOLNAR LASZLO,        numeric personal 1-810523-4815, adoptă prezentul
conformitate cu prevederile art. 204, al. 4 din Legea nr    cetățean maghiar, domiciliat în Ungaria, Nagytarcsa,       statut cu următoarele clauze”.
31/1990 modificată .                      str. Tessedik, nr. 40, născut la data de 31.12.1975 în       Art. 5. Celelalte dispoziții ale actului constitutiv
   (75/52676)                        Budapesta, identificat cu pașaport, seria ZE nr.         rămân neschimbate.
                                978106, eliberat de autoritățile maghiare la data de        Art. 6. Se va întocmi ACT ADIȚIONAL care va face
               *                 07.11.2002, având cod numeric personal 1-751231-         parte integrantă din actul constitutiv al societății. Se va
                                3613, 2. MOLNAR ARPAD, cetățean maghiar,             reactualiza actul constitutiv .
       Societatea Comercială
                                domiciliat în Ungaria, Nagytarcsa , str. Szechenyi,nr.       Prezentul act adițional cuprinde 6 articole, a fost
       DGP MINERALS - S.R.L.              2/A, născut la data de 23.05.1981 în Budapesta,         adoptat și semnat de asociați azi, 23.02.2007, după ce
                                identificat cu pașaport, seria ZE nr. 657845, eliberat de    a fost citit în limba română de asociatul român și
           NOTIFICARE                autoritățile maghiare la data de 14.06.2002, având cod      maghiar cunoscător al limbii române, Imre Tibor și
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă        numeric personal 1-810523-4815,în calitate de          tradus în limba maghiară pentru asociații cetătățeni
Tribunalul Cluj notifică, în conformitate cu prevederile    fondatori, am hotărât constituirea unei societăți        maghiari, MOLNAR LASZLO și MOLNAR ARPAD, de
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   comerciale, sub forma de societate cu răspundere         Gyongyi Temesi, traducător autorizat de Ministerul
modificările și completările ulterioare, depunerea       limitată, persoană juridică română, care va purta        Justiției.
textului actualizat al actului constitutiv al societății    denumirea de Societatea Comercială “EVIDENCE RO”          Părțile declară personal, respectiv prin traducător,
comerciale DGP MINERALS SRL, cu sediul în           Societate cu Răspundere Limitată și va avea sediul în      că au înțeles prevederile prezentului act adițional, drept
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, județ Cluj, Calea           Cluj-Napoca, str. BUCIUM, nr. 27 ap. 5, județul Cluj,      pentru care semnează mai jos.
MANASTUR, nr. 70, bloc E5, ap. 45, înregistrată sub      fapt pentru care adoptăm prezentul act constitutiv,         Tehnoredactat și certificat de av. Petrea Angelica,
nr. J12/1068/2001 ,cod unic de înregistrare 14077071,     constând din contractul de societate și statutul         azi 23.02.2007, în 5 exemplare din care 4 s-au înmânat
care a fost înregistrat sub nr. 13634 din 26.02.2007.     societății, prezentate mai jos.                 părților.
   (76/52677)                          - Art. 5 din statut va avea următorul cuprins           (77/52678)
               *                 “Capitalul social este constituit din aporturile în                      *
                                numerar ale asociaților după cum urmează: 1.
        Societatea Comercială              MOLNAR LASZLO - 100 RON, echivalentul a 28,5                  Societatea Comercială
        EVIDENCE RO - S.R.L.              EUR, echivalentul a 36,8 USD, reprezentând 10 părți               EVIDENCE RO - S.R.L.
                                sociale a cate 10 RON fiecare, respectiv 50% din
          ACT ADIȚIONAL               capitalul social. 2.MOLNAR ARPAD- 100 RON,                       NOTIFICARE
                                echivalentul a 28,5 EUR, echivalentul a 36,8 USD,
  LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII             reprezentând 10 părți sociale a cate 10 RON fiecare,         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
   COMERCIALE EVIDENCE RO S.R.L.,              respectiv 50% din capitalul social. Capitalul social       Tribunalul Cluj notifică, în conformitate cu prevederile
 CU SEDIUL ÎN CLUJ NAPOCA STR. BUCIUM             poate fi modificat în condițiile legii. Părțile sociale pot fi  art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  NR. 27 AP. 5 ÎNMATRICULATĂ LA ORC             transmise între asociați. Asociații pot cesiona părțile     modificările și completările ulterioare, depunerea
    SUB NR. J 12/4118/05.12.2006              sociale către terțe persoane cu respectarea dreptului      textului actualizat al actului constitutiv al societății
                                de preemțiune al coasociaților. Orice tranzacție având      comerciale EVIDENCE RO S.R.L., cu sediul în
      ȘI CONTRACT DE CESIUNE               ca obiect părțile sociale, încheiată cu nerespectarea      MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, județ Cluj, str. BUCIUM,
  Între subsemnații:                     dreptului de preemțiune este lovită de nulitate absolută.    nr. 27, ap. 5, înregistrată sub nr. J12/4118/2006, cod
  IMRE TIBOR, cetățean român și maghiar, domiciliat      În cazul în care coasociații nu-și exercită dreptul de      unic de înregistrare 19315174, care a fost înregistrat
în Ungaria, Budapesta, str. Epreserdo nr. 6/1 ap.       preemțiune, asociații cedenți pot cesiona părțile        sub nr. 13495 din 26.02.2007.
14,născut la data de 23.06.1969 în Cluj Napoca,        sociale unei terțe persoane dacă aceasta este             (78/52679)
identificat cu pașaport, seria ZF nr. 709131, eliberat de   acceptată și de ceilalți asociați. Părțile sociale pot fi                   *
  14                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2615/4.X.2007
       Societatea Comercială                       Societatea Comercială                    Societatea Comercială
     “FACOMEX PRODCOM” - S.R.L.                      “FARMEC PLAST” - S.A.                   GLASS CONSULTING - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                          ACT ADIȚIONAL                 HOTĂRÂRE ASOCIAT SI ACT ADIȚIONAL

     LA STATUTUL SI CONTRACTUL                 LA STATUTUL SOCIETĂȚII COMERCIALE               LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
    S.C.”FACOMEX PRODCOM “ S.R.L.                    “FARMEC PLAST” S.A.                    SC GLASS CONSULTING S.R.L.
      SI CONTRACT DE CESIUNE                                                   J12/44/09.01.2006 C.U.I. 18268031
                                   Acționarii S C “Farmec Plast”S A , cu sediul în Cluj-
  l.GUIA CAMELIA, cetățean român, născută în Mun.                                        Încheiat azi, 21 februarie 2007, de asociatul unic:
                                 Napoca, str Henri Barbusse nr 16, județul Cluj având
Cluj-Napoca, jud. Cluj, la data de 15.04.1969,                                           • KIRALY ȘTEFAN, cetățean român, domiciliat în
                                 un capital social de 92 500 RON, înmatriculată la
domiciliată în Mun.Cluj-Napoca, jud.Cluj, str. Dunării,                                     Localitatea Cluj - Napoca, str. Oescartes Rene, nr. 18,
                                 Oficiul Registrul Comerțului Cluj sub nr J 12/68/1999,     jud. Cluj, legitimat cu CI seria KX, nr. 015928, eliberat
nr. 52, ap. 49, identificată prin CI seria KX nr. 063987
                                 reprezentată prinpreședintele Consiliului de          de Poliția Mun. Cluj, CNP 1470204120678,
eliberată de Poliția Cluj la data de l8.01.2000, CNP
2690415120674,                          administrație MARIN DANTELA, cetățean român,           Care în calitate de asociat unic al SC GLASS
  2. FARCAS ACXEL-EMIL, cetățean român, născut         născut în Cugir, jud Alba, la 06 01 1966,domiciliat în     CONSULTING SRL, de comun acord am hotărât
în Mun. Cluj-Napoca, jud.Cluj, la data de            Cluj-Napoca, str Fabricii nr 11, ap 53, identificată prin   următoarea modificare la actele constitutive al
2.10.1962,domiciliat în Mun.Cluj-Napoca, jud.Cluj, str.     CI seria KX nr 126158, eliberat de Poliția Cluj la data    societății:
Aurel Vlaicu, nr. 44, ap. 64, identificat prin CI seria     de 09 03 2001, conform hotărârii adunării generale        1. schimbarea obiectului principal de activitate al
KXnr. 055641 eliberată de Poliția Cluj la data de        ordinare a acționarilor din 25 01 2007 anexată, au       firmei prin radierea activității cod 7414 activități de
10.11.1999, CNP 1621012120657, în calitate de          hotărâturmătoarele revocarea administratorilor         consultanță pentru afaceri și management și
asociați ai S.C. “FACOMEX PRODCOM “S.R.L. cu           Lucăcel Viorica, Turdean Mircea, Sotoc Florian Iosif și    introducerea activității cod 7420 Activități de
sediul în Mun.Cluj-Napoca, str. Dunării, nr. 55, jud.Cluj,    alegerea ca membri în Consiliul de administrație pentru    arhitectură, inginerie și servicii de consultanță technică
avândun capital social de 200 lei, înmatriculată la ORC                                     legate de acestea,
                                 următorul mandat de 4 ani a următorilor Marin Daniela,
Cluj sub nr. J12/1952/1993, pe de o parte și                                            Prin urmare art. 5 din statut se modifică dupăcum
                                 TurdeanLiviu, Pântea Petru, alegerea ca cenzor a d-lui
  3. FARCAS DANIELA-VIRGINIA, cetățean român,                                         urmează:
                                 Buleu Marius Cezar pe postul rămas vacant prin          Art. 5. activitatea principală a societății conform
născută la data de 13.07.1968 în Mun.Cluj-Napoca,        retragerea d-nei BuleuCătălina Mana,
jud.Cluj, domiciliată în Mun.Cluj-Napoca, str. Aurel                                      CAEN va fi:
                                  Față de cele de mai sus contractul și statutul         1. cod 7420 Activități de arhitectură, inginerie și
Vlaicu, nr. 44, ap. 64, jud.Cluj, identificată prin C.I. seria
                                 societății se modifică după cum urmează            servicii de consultanță technică legate de acestea,
KX nr. 055637, eliberată de Pol. Cluj-Napoca la data de
                                  1 Art. 10 din statut și art. 9 din contract vor avea       (83/52684)
10.11.1999, CNP 2680713120663, am convenit
perfectarea următorului:                     următorul cuprins                                     *
  CONTRACT DE CESIUNE                       Consiliului de administrație are următoarea
  1. Asociatul GUIA CAMELIA se va retrage din         componență                                 Societatea Comercială
societate cesionând cele 10 părți sociale deținute a 10       - MARIN DANIELA , cetățean român, născută în             GLASS CONSULTING - S.R.L.
lei fiecare în valoarea totală de 100 lei în favoarea d-nei   Cugir, jud Alba, la 06 01 1966, dom în Cluj-Napoca, str
FARCAS DANIELA-VIRGINIA pierzând astfel și            Fabricii,nr 11, ap 53, identificată prin CI seria KX nr               NOTIFICARE
calitatea de asociat și administrator al societății       126158, eliberată de Pol Cluj la 09 03 2001, CNP          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
comerciale.                           2660106013522, președintele consiliului de           Tribunalul Cluj notifică, în conformitate cu prevederile
  2. Cesiunea s-a făcut cu titlu oneros la valoarea      administrație                         art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
nominală a părților sociale, cedentul declarând ca         - TURDEAN LIVIU, cetățean român, născut în loc       modificările și completările ulterioare, depunerea
pentru părțile sociale a fost despăgubit la valoare astfel    Grebenis, jud Mureș, la 09 03 1935, dom în Cluj-        textului actualizat al actului constitutiv al societății
încât nu mai au nicio pretenție fata de societate și       Napoca, str Ion Andreescu, nr 9, identificat prin CI seria   comerciale GLASS CONSULTING S.R.L., cu sediul în
cesionari. Noul asociat declară că a luat cunoștință de     KX nr 102869, eliberată de Pol Cluj la 12 10 2000,       MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, județ Cluj, str.
situația financiară a societății și de clauzelestatutului și                                  VÂNĂTORULUI, nr. 16-19, bloc C3, ap. 10, înregistrată
                                 membru
contractului de societate la care aderă cu următoarele                                     sub nr. J12/44/2006 , cod unic de înregistrare
                                  - PÂNTEA PETRU, cetățean român, născut în loc
modificări: asociați și administrareasocietății                                         18268031, care a fost înregistrat sub nr. 13413 din
  Art. din statut și contract referitor la asociați va avea  Pintic, județul Cluj, la 15 12 1935, dom în loc Cluj-
                                                                26.02.2007.
următorul conținut:                       Napoca, str. G Muzicescu nr 9, CNP 1351215120674,
                                                                   (84/52685)
  Asociații societarii sunt: FARCAS ACXEL-EMIL și       identificat prin BI seria BE nr. 779427, membru
                                  2. Art. 12 din statut și art. 10 din contract se modifică                *
FARCAS DANIELA-VIRGINIA ambii cudatele de
identificare de mai sus.                     astfelCenzori activi
                                                                       Societatea Comercială
  Capitalul social subscris și vărsat este de 200 lei       1 SUCIU PETRU, cetățean român, născut în Cluj-
                                                                      “HBC ASIGURARI” - S.R.L.
divizat în 20 părți sociale în valoare de 10 leifiecare,     Napoca, jud. Cluj, la 01 12 1928, dom în Cluj-Napoca,
repartizate astfel:                       Calea Turzu, nr 28, identificat prin BI seria AM nr        CONTRACT DE CESIUNE - ACT ADIȚIONAL
  FARCAS ACXEL-EMIL 10 părți sociale              759239 eliberat de Pol Cluj la 23 10 1978, expert
  FARCAS DANIELA-VIRGINIA 10 părți sociale           contabil                                LA ACTUL CONSTITUTIV AL
  Aportul asociaților la capitalului social este         2 COPRIAN ROMULUS, cetățean român, născut în            S.C. “HBC ASIGURĂRI” S.R.L.
următorul:                            loc Tigau, jud Bistrița Năsăud, la 03 01 1928, dom. în     CU SEDIUL IN CLUJ-NAPOCA STR. FINTINELE,
  FARCAS ACXEL-EMIL 100 lei                  Cluj-Napoca, str Horea, nr 83-87, identificat prin BI      NR. 34-36, BL. P3, SC 5, AP. 44, JUD. CLUJ,
  FARCAS DANIELA-VIRGINIA 100 lei                                               INREGISTRATA LA REGISTRUL COMERTULUI
                                 seria AP nr 033612 eliberat de Pol. Cluj la30 08 1979,
  Participarea la beneficii și pierderi este următoarea:                                      CLUJ SUB NR. J12/3002/27 10 2003,
                                 expert contabil
Farcas Acxel-Emil 50% și Farcas Daniela-Virginia                                          COD UNIC DE INREGISTRARE 15846858
                                  3 BULEU MARIUS CEZAR, cetățean român, născut
50%.                                                                Subsemnații:
  Atribuțiile privind administrarea societății rămân în    în Cluj-Napoca, la 30 08 1949, dom. în Cluj-Napoca,
                                                                  1 ADAM CONSTANTIN-DOREL, cetățean român,
sarcina asociatului Farcas Acxel-Emil.              aleea Slanic, nr 1, ap 18, identificat prin CI seria KX nr
                                                                născut în mun. Cluj-Napoca, la 19 07 1962, domiciliat
  Urmare acestor modificări, asociații au hotărât       082220, eliberata de Pol. Cluj la 17 05 2000, CNP
                                                                în mun. Cluj Napoca str Fîntînele nr 34 36 ap 44 CI
rescrierea actului constitutiv al societății.          1490830120663
                                                                seria KX nr 451656, Pol Cluj, la 06.10.2005, CNP
  Restul clauzelor din contract statut rămân           Restul clauzelor rămân nemodificate             1620719120642
nemodificate. Redactat în 5 exemplare originale din         Redactat în 5 exemplare                    2 ADAM MIHAELA VOICHITA, cetățean român,
care patru au fost eliberate părților după certificare.        (81/52682)                        născută în mun Cluj-Napoca, la 13 04 1971 domiciliată
   (79/52680)                                       *                 în mun Cluj-Napoca St. Fîntînele nr. 34-36 ap. 44, CI
               *                                                 seria KX nr. 451658, Pol. Cluj la 06.10.2005, CNP
                                        Societatea Comercială              2710413120733 reprezentat de ADAM CONSTANTIN-
       Societatea Comercială                       FARMEC PLAST - S.A.               DOREL, identificat mai sus, în calitate de mandatar,
      FACOMEX PRODCOM - S.R.L.                                               conform procurii speciale nr. 15 din data de 09 02 2007
                                                                si
                                           NOTIFICARE
           NOTIFICARE                                                  3 SC HBC COMPANY SRL cu sediul în România,
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă        jud. Cluj, Cluj-Napoca, str. Fîntînele nr 34 36 bl. P3 sc.
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă         Tribunalul Cluj notifică, în conformitate cu prevederile    5 ap. 44 având un capital social de 200 lei înmatriculată
Tribunalul Cluj notifică, în conformitate cu prevederile
                                 art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea       J12/1598/2003 reprezentată de ADAM CONSTANTIN
modificările și completările ulterioare, depunerea
                                 textului actualizat al actului constitutiv al societății    DOREL identificat mai sus în calitate de administrator
textului actualizat al actului constitutiv al societății                                      am convenit asupra prezentului contract de
comerciale FACOMEX PRODCOM S.R.L., cu sediul           comerciale FARMEC PLAST S.A., cu sediul în
                                 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, județ Cluj, str. HENRI         cesiune, act adițional la contractul și statutul societății
înMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, județ Cluj, str.                                           mai sus identificate astfel:
DUNĂRII, nr. 55, înregistrată sub nr. J12/1952/1993 ,      BARBUSSE, nr. 16, înregistrată sub nr. J12/68/1999,
                                                                  Art. 1. Asociatul ADAM CONSTANTIN-DOREL
cod unic de înregistrare 4016050, care a fost          cod unic de înregistrare 11383653, care a fost
                                                                cesionează către SC HBC COMPANY SRL toate cele
înregistrat sub nr. 13449 din 26.02.2007.            înregistrat sub nr. 13398din 26.02.2007.
                                                                18 de părți sociale deținute în societate în valoare de
   (80/52681)                            (82/52683)                        10 lei fiecare, în total 180 lei. Asociata ADAM
               *                                *                 MIHAELA-VOICHITA cesionează către SCHBC
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2615/4.X.2007                                     15
COMPANY SRL unica parte socială deținută în             Art. 3 din Contract și art. 3 și 5 din Statut vor avea          Societatea Comercială
societate, în valoare de 10 lei.                următorul conținut:Capitalul social subscris și vărsat           MAO IMOBILIARE - S.R.L.
  Art. 2. SC HBC COMPANY SRL dobândește astfel         este de 200 lei. Capitalul social este divizat în 20 părți
calitatea de asociat unic.                   sociale a câte 10 lei fiecare. Aportul asociatului la               ACT ADIȚIONAL
  Art. 3 Cedenții ADAM CONSTANTIN-DOREL și           capitalul social și la părțile sociale este următorul:
ADAM MIHAELA-VOICHITA pierd definitiv și irevocabil         Capitalul social al societății este de 200 lei.           LA ACTUL CONSTITUTIV
calitatea de asociați ai societății.                DRADICIU DUMITRU FLORIN deține 20 părți              AL S.C. MAO IMOBILIARE SRL
  Art. 4. Toate părțile declară că s-au desocotit cu      sociale în valoare totală de 200 lei, deci un procent de        CU SEDIUL IN CLUJ-NAPOCA,
privire la cesiunea de părți sociale și nu mai au nicio     100 % din capitalul social;                   STR. TRIFOIULUI F.N., AP. 4, JUDETUL CLUJ,
pretenție unele de la altele cu privire la cesiune nici în     Repartizarea beneficiilor și pierderilor Participarea       INREGISTRATA CU NR J12 C.U.I.
prezent și nici pentru viitor, cesiunea având loc la      la beneficii și pierderi revine în totalitate asociatului     Încheiat între:
valoarea nominală a părților sociale.              unic DRADICIU DUMITRU FLORIN, astfel:               l. MAGNANI OSCAR, cetățean italian, cu domiciliul
  Art. 5. Ca urmare a acestor cesiuni, asociații și        DRADICIU DUMITRU FLORIN 200 lei 20 părți          declarat în Italia, localitatea Argelato (Bologna) Via
aporturile lor la capitalul social vor fi după cum       sociale
                                                                Bellini nr. 1, născut la Langhirano (PR), la data de
urmează: SC HBC COMPANYSRL deține 20 părți             Art. 4 din contract și art. 4 din Statut vor avea
                                                                20.03.1948, asociat cedent, și
sociale a 10 lei fiecare, în total 200 lei, aport în      următorul cuprins:
                                                                  2. MAGNANI ANDREA, cetățean italian, cu
numerar, reprezentând 100 % din capitalul social          Societatea va fi condusă de către asociatul unic
                                Dradiciu Dumitru Florin care decide în toate problemele    domiciliul declarat în Italia, localitatea Parma, Via
  Art. 6. Participarea asociaților la beneficii și pierderi                                  Toscana nr. 84, născut la Bentivoglio, Bologna, la data
                                privind activitatea sau existența sa. Administrator și
va fi proporțională cu aportul la capitalul social                                       de 23. 03. 1985, asociat cedent, reprezentat prin
                                reprezentant al societății este:
  Art. 7. Se reziliază contractul de societate și se                                     Magnani Oscar, în baza procurii speciale autentice
                                  DRADICIU DUMITRU FLORIN, cetățean român,
adoptă un nou statut al societății cu asociat unic                                       anexate ;
                                născut la data de 26.10.1967 în mun. Cluj- Napoca,
  Prezentul act face parte integrantă din actele                                         3. GONRAYA SERVICES LIMITED, persoană
                                jud. Cluj, domiciliat în Cluj-Napoca, Str. Gh. Dima, nr. 3,
societății și a fost redactat de avocat Revnic Radu                                      juridică cu sediul în Cipru, Nicosia , Massalias 6,
                                ap. 14, jud. Cluj identificat cu CI seria KX nr. 170335,
Gabriel în 5 (cinci) exemplare originale din care 4 au                                     Stovolos PC 2060, înregistrată la data de 18.12.2006,
                                eliberat de Pol. Cluj, CNP 1671026120769
fost eliberate părților, iar unul va fi păstrat în arhiva                                   la Ministerul Comerțului, Departamentul Registrul
                                   (87/52688)
avocatului redactor.                                                      Societăților Cipru, Nicosia; reprezentată prin d-na Buz
   (85/52686)                                       *
                                                                Simona-Elena, prin Hotărârea Consiliului Director, din
               *                         Societatea Comercială              data de 19.01.2006; în calitate de cesionară ;
                                          HRC - S.R.L.                  De comun acord, au hotărât următoarele:
        Societatea Comercială                                                I. Cesiune de părți sociale
       HBC ASIGURARI - S.R.L.                         NOTIFICARE                  Subsemantul, MAGNANI OSCAR, asociat cedent,
                                                                cesionez 15 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, în
           NOTIFICARE                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă        valoare totală de 150 lei, echivalentul a 45 EUR,
                                Tribunalul Cluj notifică, în conformitate cu prevederile
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă                                        reprezentând 75% din capitalul social, cesionarei
                                art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Tribunalul Cluj notifică, în conformitatecu prevederile                                    GONRAYA SERVICES LIMITED, la valoarea
                                modificările și completările ulterioare, depunerea
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                                   nominală; declar ca am primit contravaloarea părților
                                textului actualizat al actului constitutiv al societății
modificările și completările ulterioare, depunerea                                       sociale cesionate și nu mai am nicio pretenție cu privire
                                comerciale HRC S.R.L., cu sediul în
textului actualizat al actului constitutiv al          MUNICIPIULCLUJ-NAPOCA, județ Cluj, str.            la drepturile ce au decurs din deținerea acestora, nici
societățiicomerciale HBC ASIGURĂRI S.R.L., cu          GHEORGHE DIMA, nr. 3, ap. 14, înregistrată sub nr.       de la cesionară și nici de la societate.
sediul în MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,județ Cluj, str.        J12/3253/2005 , cod unic de înregistrare 17942177,         Subsemnatul, MAGNANI ANDREA, asociat cedent,
FANTANELE, nr. 34-36, bloc P3, scara 5, ap. 44,         care a fost înregistrat sub nr. 13481 din 26.02.2007.     cesionez cele 4 părți sociale pe care le dețin, a câte 10
înregistrată sub nr. J12/3002/2003, cod unic de           (88/52689)                        lei fiecare, în valoare totală de 40 lei, echivalentul a 12
înregistrare 15846858, care a fost înregistrat sub nr.                                     EUR, reprezentând 20% din capitalul social, cesionarei
                                               *                 GONRAYA SERVICES LIMITED, la valoarea
13512din 26.02.2007.
   (86/52687)                                                        nominală, declar că am primit contravaloarea părților
                                        Societatea Comercială
                                                                cesionate și, ca urmare, mă retrag din societate, renunț
               *                        “IRIADA IMPEX” - S.R.L.
                                                                la calitatea de administrator și nu mai am nicio
        Societatea Comercială                        ACT ADIȚIONAL               pretenție de la asociat, cesionară și nici de la societate.
                                                                Subscrisa cesionară, GONRAYA SERVICES LIMITED,
          HRC - S.R.L.
                                  LA STATUTUL SOCIETĂȚII COMERCIALE             prin reprezetant, declară că a primit cele 15 parti
                                      “IRIADA IMPEX “S.R.L.               sociale, pentru care a achitat valoarea nominală totală
 CONTRACT DE CESIUNE SI ACT ADITIONAL
                                  MOLDOVAN VIOREL, cetățean român, născut în         de 150 lei, echivalentul a 45 EUR; și cele 4 părți
 LA STATUTUL SOCIETATII SC HRC S.R.L.             Cluj-Napoca, jud. Cluj, la 18.08.1957,domiciliat în Cluj-   sociale, pentru care a achitat valoarea nominală de 40
CU SEDIUL IN CLUJ-NAPOCA, STR GH. DIMA,             Napoca, str. Lunii, nr. 9, ap. 24, identificat prin CI seria  lei, în echivalent 12 EUR; că a luat la cunoștința de
    NR. 3, AP 14, J12/3253/2005,               KX nr 318604 eliberatăde Pol. Cluj la 15.12.2003, CNP     situația juridică, financiară și fiscală a societății, și nu
  încheiat intre:                       1570818120672, asociat unic al societății comerciale “     mai are nicio pretenție cu privire la părțile sociale
  1. DRADICIU DUMITRU FLORIN, cetățean român,         IRIADAIMPEX “ S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, str.      preluate, de la asociații cedenți.
născut la data de 26.10.1967 în mun. Cluj- Napoca,       Lunii, nr. 9, ap. 24, având un capital social de200 RON,      II. Subscrisa cesionară, prin reprezentant, declară
jud. Cluj, domiciliat în Cluj-Napoca, Str. Gh. Dima, nr 3,   având număr de ordine în Registrul Comerțului Cluj .      că nu are sediul fiscal în România și nici datorii față de
ap. 14, jud. Cluj identificat cu CI seria KX nr 170335,     J12/1424/1994, cod unic deînregistrare 5710530 am       statul român; și ca întrunește condițiile prevăzute de
eliberat de Po.l Cluj, CNP 1671026120769 în calitate      hotărât radierea punctelor de lucru ale societății din     legea română pentru deținerea și exercitarea calității
de asociat cedent                        Cluj-Napoca, str. Albac, nr. 1, Cluj-Napoca, str.       de asociat al unei societăți comerciale în România.
  2. ROTARIU CORNELIA, cetățean român, născuta        Mehedinți, nr. 58-60, comuna Apahida, str. Libertății, nr.     III. Ca urmare a cesiunii, asociații societății sunt:
la data de 20.02.1965 în Turda, jud Cluj, domiciliată în    163 și deschiderea unor puncte de lucru, după cum         MAGNANI OSCAR, cetățean italian, cu domiciliul
                                urmează :                           declarat în Italia, localitatea Argelato (Bologna) Via
Turda, str. Libertății, nr. 2, ap. 28 jud. Cluj, identificată
                                  Art. din statut referitor la fondul de comerț se      Bellini nr. 1, născut la Langhirano (PR), la data de
cu BI seria GX nr. 399984, eliberat de Pol. Turda, CNP
                                completează cu următorul text:                 20.03.1948 cod fiscal MGNSCR48C20E4380, și
2650220120019, în calitate de cesionar
                                  “Societatea deschide puncte de lucru în Cluj-        GONRAYA SERVICES LIMITED, persoană juridica cu
  Subsemnata ROTARIU CORNELIA, asociată la SC
                                Napoca, str. Observatorului, nr. 109 și Cluj-Napoca, str.   sediul în Cipru, Nicosia, Massalias 6, Stovolos PC
HRC SRL, am hotărât cesionarea părților sociale pe
                                Fabricii, nr. 13, bl. F6, ap. 33, județul Cluj. “       2060, înregistrată la data de 18.12.2006 ;
care le dețin astfel:                       Restul clauzelor din statut rămâne nemodificat.
  • 10 părți sociale, (în valoare de 10 lei fiecare) în                                     În continuare, noii asociați, aduc următoarele
                                  (89/52690)                         modificări actului constitutiv:
valoare totală de 100 lei, reprezentând 50% din
capitalul social cesionez către DRADICIU DUMITRU                       *                   IV. Majorarea de capital social
FLORIN.                                                              Se majorează capitalul social prin aportul în
  Subsemnata cedentă declar ca am primit integral de             Societatea Comercială              numerar al asociaților, în suma de 1.500.000 EUR,
la cesionar contravaloarea părților sociale cedate și nu             LCS CONF - S.A.                echivalentul a 5.100.000 lei, la cursul de 3,4 lei/EUR,
mai am nicio pretenție fata de cesionarul de mai sus.                                     astfel:
  Subsemnatul cesionar primesc părțile sociale                   NOTIFICARE                   MAGNANI OSCAR - aduce un aport de 75.000
menționate mai sus la valoarea lor nominală.             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă        EUR, echivalentul a 255.000 lei;
  Ca urmare a prezentei cesiuni, se modifică         Tribunalul Cluj notifică, în conformitate cu prevederile      GONRAYA SERVICES LIMITED - aduce un aport
următoarele articole din Actul constitutiv al societății:    art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   de 1.425.000 EUR, echivalentul a 4.845.000 lei.
Art. l din Contract și art. 1 din Statut vor avea următorul   modificările și completările ulterioare, depunerea         Ca urmare, capitalul social este de 5.100.200 lei,
cuprins:                            textului actualizat al actului constitutiv al societății    echivalentul a 1.500.060 EUR, divizat în 510.020 părți
  Asociatul unic este:                    comerciale LCS CONF S.A., cu sediul în             socialea câte 10 lei fiecare, aparținând asociaților după
  1. DRADICIU DUMITRU FLORIN, cetățean român,         MUNICIPIULCLUJ-NAPOCA, județ Cluj, str.            cum urmează:
născut la data de 26.10.1967 în mun. Cluj-Napoca, jud.     SOMEȘULUI, nr. 14, înregistrată sub nr. J12/263/1991        MAGNANI OSCAR- 25.501 părți sociale, a câte 10
Cluj, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Gh. Dima, nr. 3, ap.   , cod unic de înregistrare 201659, care a fost înregistrat   lei fiecare, în valoare totală de 255010 lei, echivalentul
14, jud. Cluj identificat cu CI seria KX nr. 170335,      sub nr. 13590din 26.02.2007.                  a 75.003 EUR, reprezentând 5% din capitalul social;
eliberat de Pol. Cluj, CNP 1671026120769 în calitate         (90/52691)                           GONRAYA SERVICES LIMITED - deține 484.519
de asociat unic                                       *                 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de
  16                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2615/4.X.2007
4.845.190 lei, echivalentul a 1.425.057 EUR,            3. ERDOGAN GOKHAN, cetățean turc, născut în           Art. din contract și art. din statut referitoare la
reprezentând 95% din capitalul social             Turcia, Istambul la data de 28.12.1973 domiciliat în       obiectul secundar de activitate vor avea următorul
  Participarea la beneficiile și pierderile societății este  Turcia, Istambul, Bagcilar Merkez, bl.Al/25, cu          conținut: ”Se radiază din obiectul secundar de
proporțională cu cota de participare la capitalul social.   reședința în Mun. Cluj-Napoca, str. Porțile de Fier, nr.     activitate următoarele coduri CAEN: 7460, 6720, 6522,
  V. Se revocă din funcția de administrator cedentul     4, ap. 23, jud. Cluj, identificat prin Pass. seria și nr. TR-   2461.”
MAGNANI ANDREA.                        K 519799, eliberat de Autoritățile competente din          Restul clauzelor din statut și contract rămâne
  VI. Actul constitutiv se modifică în consecință, restul   Turcia la data de 10.08.1998 și prin Permis de Ședere       nemodificat. Prezentul act a fost redactat în cadrul
prevederilor rămâne neschimbat în măsura în care nu      seria și nr. ROU 0082651, eliberat de Autoritățile        Biroului de Asistență de Corina Hidisan consilier juridic
sunt contrare prezentului act; se actualizează cu toate    române competente la 21.04.2006, CNP               în cadrul O.R C. de pe lângă Tribunalul Cluj, azi
modificările intervenite de la înființare și până la      7731228120010, pe de altă parte, am convenit           21.02.2007, în 5 exemplare originale din care 4
prezentul act, inclusiv, și depune la Oficiul Registrului   perfectarea următorului:                     exemplare au fost eliberate părților după certificare.
Comerțului.                            CONTRACT DE CESIUNE                        (93/52694)
  Redactat în 5 exemplare, din care 4 au fost eliberate      Subsemnatul HULUBAN ADRIAN-IOAN cesionez 3
                                părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de 30 lei
                                                                               *
părților.
  (91/52692)                         în favoarea d-lui ERDOGAN GOKHAN. Cedentul
                                                                       Societatea Comercială
                                declară că pentru părțile sociale a fost despăgubit la
               *                                                       MEDA IMPORT EXPORT - S.R.L.
                                valoarea nominală astfel încât nu mai are nicio
       Societatea Comercială              pretenție față de societate și cesionar.
                                  Noul asociat declară că a luat cunoștință de situația                NOTIFICARE
       MAO IMOBILIARE - S.R.L.
                                financiară a societății și de clauzele statutului de          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
                                societate, la care aderă cu următoarele modificări:        Tribunalul Cluj notifică, în conformitatecu prevederile
           NOTIFICARE
                                participarea la capitalul social, părțile sociale, la profit   art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă        și pierdere, schimbare administrator,radiere obiecte       modificările și completările ulterioare, depunerea
Tribunalul Cluj notifică, în conformitate cu prevederile    secundare de activitate.                     textului actualizat al actului constitutiv al societății
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     Față de cele de mai sus contractul de societate și      comerciale MEDA IMPORT EXPORT S.R.L., cu sediul
modificările și completările ulterioare, depunerea       statutul societății comportă următoarele modificări și      în MUNICIPIULCLUJ-NAPOCA, județ Cluj, str. ARON
textului actualizat al actului constitutiv al societății    completări:                            DENSUSIANU, nr. 17, înregistrată sub nr.
comerciale MAO IMOBILIARE S.R.L., cu sediul în           Art. din contract și art. din statut referitoare la      J12/1662/2004, cod unic de înregistrare 16390775,
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, județ Cluj, str. Trifoiului,      asociații societății vor avea următorul conținut:”        care a fost înregistrat sub nr. 13566din 26.02.2007.
nr. F.N., ap. 4, înregistrată sub nr. J12/3389/2006, cod    Asociații societății sunt:                       (94/52695)
unic de înregistrare 19096414, care a fost înregistrat       1. SĂLCUDEAN LIANA-CRISTINA, cu datele de
sub nr. 13612 din 26.02.2007.
                                                                               *
                                identificare prezentate mai sus,
   (92/52693)                          2. HULUBAN ADRIAN-IOAN, cu datele de
                                                                          Societatea Comercială
               *                 identificare prezentate mai sus,
                                                                           NICOL ROM - S.R.L.
                                  3. ERDOGAN GOKHAN, cu datele de identificare
      Societatea Comercială               prezentate mai sus.
                                                                          ACT ADIȚIONAL NR. 2
    “MEDA IMPORT EXPORT” - S.R.L.               Art. din contract și art. din statut referitoare la aportul
                                la capitalul social, la părțile sociale și la participarea la         LA ACTUL CONSTITUTIV
          ACT ADIȚIONAL                beneficii și pierderi vor avea următorul conținut:          A S.C. NICOL ROM S.R.L. - CUI 16591132
                                ”Aportul asociaților la capitalul social, la părțile sociale
     LA CONTRACTUL SI STATUTUL                                                 Cu sediul în Cluj-Napoca, str. Spini Haret nr. 14, jud.
                                și participarea la beneficii și pierderi se prezintă astfel:
      SOCIETĂȚII COMERCIALE                                                Cluj, înregistrată la O.R.C. de pe lângăTribunalul Cluj,
                                  SĂLCUDEAN LIANA-CRISTINA 100 lei 10 părți
     “MEDA IMPORT EXPORT” S.R.L.                                               sub nr. J12/2626/2004, capital social de 200 lei
                                sociale 50 %
                                  HULUBAN ADRIAN-IOAN 701ei 7 părți sociale 35 %          Subsemnații: NICOARĂ PETRE - CNP
      ȘI CONTRACT DE CESIUNE                                                1650713120667, cetățean român, născut în loc.
                                  ERDOGAN GOKHAN 30 lei 3 părți sociale 15%.
   1. SĂLCUDEAN LIANA-CRISTINA, cetățean             Art. din contract și art. din statut referitoare la      Huedin, jud. Cluj și NICOARĂ ANA-CORINA - CNP
român, născută în Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, la      transmiterea părților sociale vor avea următorul         2670725125181, cetățean român, născut în mun.Cluj-
data de 24.02.1969 domiciliată în Mun. Cluj-Napoca,      conținut: “Părțile sociale se pot transmite între asociați.    Napoca, jud. Cluj, ambii domiciliați în Cluj-Napoca, str.
str. Aron Densușianu, nr. 17, jud. Cluj, identificată prin   Transmiterea părților sociale către persoane fizice sau      Spiru Haret nr. 14, jud. Cluj, încalitate de asociați la
CI seria KX nr. 197182, eliberată de Pol.Mun.Cluj-       juridice din afara societății se poate face cu acordul      societatea cu datele de identificare de mai sus, am
Napoca la data de 29.04.2002, CNP 2690224120688,        tuturor asociaților sau prin succesiune.”             hotărât înființarea unuipunct de lucru, precum și
  2. HULUBAN ADRIAN-IOAN, cetățean român,            Art. din contract și art. din statut referitoare la      completarea actului constitutiv la Art. 3. Sediul
născut în Mun. Cluj-Napoca, jud.Cluj, la data de        administrarea societății vor avea următorul conținut :      societății, cu art. 3.1.care va avea următorul
06.08.1974 domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, str.        “Atribuțiile privind reprezentarea societății în relațiile cu   conținut:Art.3.1. Societatea înființează punct de lucru
Tășnad, nr. 20, ap. 43, jud. Cluj, identificat prin CI seria  instituțiile de stat, de credit, partenerii de afaceri și     în mun. Cluj-Napoca, str. Oașului, nr. 293, identificat în
KX nr. 446470, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la        personalul salariat vor fi exercitate de către          CF Cluj sub Nr 115589
data de 07.09.2005, CNP 1740806120709, asociați ai       SĂLCUDEAN LIANA-CRISTINA, HULUBAN ADRIAN-              Restul articolelor și prevederilor din actul constitutiv
societății comerciale “MEDA IMPORT EXPORT “          IOAN și ERDOGAN GOKHAN .Administratorul are            al societății comerciale, Contract desocietate și Statut,
S.R.L. cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. Aron        puterile stabilite de adunarea generală a asociaților.      rămân neschimbate.
Densușianu, nr. 17, jud. Cluj, având un capital social de   Durata mandatului administratorului: nedeterminată.         Redactat și dactilografiat de consilier juridic Salanțiu
200 lei, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului    Orice documentfinanciar-contabil este valabil cu o        Corina M. 12 D 1379, în 4 exemplare.
Cluj sub nr Jl2/1662/2004, pe de-o parte și          singură semnătură.”.                         (95/52696)
                          EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti


                                                                                 &JUYDGY|185302]
          şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: publicari_acte@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
             Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relaţii cu publicul, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 şi 410.47.30, fax 410.77.36 şi 410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

   Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2615/4.X.2007 conţine 16 pagini.                     Preţul: 0,40 lei          ISSN 1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO