2007_2605

Document Sample
2007_2605 Powered By Docstoc
					                                       PA R T E A A I V- A
Anul 175 (XVII) — Nr. 2605                                                                Joi, 4 octombrie 2007
                            PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI             PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
      Societatea Comercială               23.03.2005, domiciliat în Cluj-Napoca, Str. Izlazului nr.   participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat
    MEDIA10NET - S.R.L., Cluj-Napoca            6, ap. 4, județul Cluj, durata mandatului nelimitată,     în Cluj-Napoca, str. Buzău nr. 14, ap. 3, județul Cluj;
         județul Cluj                 având puteri depline;                       - administrator persoană fizică: Sabo Radu Narcis,
                                 - sediul social: Cluj-Napoca, aleea Borsec nr. 1, ap.   cetățean român, născut la data de 8.05.1970, în
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             9, județul Cluj, conform extrasului de carte funciară     localitatea Gherla, județul Cluj, cod numeric personal
                               eliberat cu nr. 16440 din data de 19.03.2007;         1700508124054, identificat cu C.I. seria KX nr. 101978,
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 723 -   eliberată de Poliția Cluj la data de 6.10.2000, domiciliat
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                               prelucrarea informatică a datelor;              în Cluj-Napoca, str. Buzău nr. 14, ap. 3, județul Cluj,
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
                                 - activitatea principală: cod CAEN 7230 -         durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
                               prelucrarea informatică a datelor;                - sediul social: Cluj-Napoca, str. Buzău nr. 14, ap. 3,
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat      județul Cluj, conform extrasului de carte funciară
        NR. 11564
                               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  eliberat din data de 14.03.2007;
         din 28 martie 2007                                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 281 -
                               a 10,00 RON fiecare;
  Judecător delegat                       - durata de funcționare: nelimitată;           fabricare de construcții metalice;
  la Oficiul Registrului                     - cod unic de înregistrare: 21469868;             - activitatea principală: cod CAEN 2811 - fabricare
  Comerțului de pe lângă                     - număr de ordine în registrul comerțului:        de construcții metalice și părți componente ale
  Tribunalul Cluj    - Seman Dana            J 12/1518/2007.                        structurilor metalice;
  Referent                                                           - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                  (1/140.324)
  la Oficiul Registrului                                                  integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                             *
  Comerțului de pe lângă                                                  a 10,00 RON fiecare;
  Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese                Societatea Comercială                 - durata de funcționare: nelimitată;
                                    METEURO - S.R.L., Cluj-Napoca              - cod unic de înregistrare: 21469884;
  În baza cererii nr. 20514 din data de 21.03.2007 și a
                                        județul Cluj                   - număr de ordine în registrul comerțului:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                                              J 12/1520/2007.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                                                 (2/140.325)
Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății             MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                                            *
comerciale cu următoarele date:
  - fondatori:                                                            Societatea Comercială
                                    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  1. Mihut Daniel Romeo, asociat, cod numeric                                       MF 2003 KFT FILIALA CLUJ-NAPOCA - S.R.L.
                                     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
personal 1660718120669, aport la capital 100,00                                            Cluj-Napoca, județul Cluj
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând       EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
50 % din capitalul social total, cota de participare la           NR. 11584                            MINISTERUL JUSTIȚIEI
beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în Cluj-Napoca,
aleea Borsec nr. 1, ap. 19, județul Cluj;                   din 28 martie 2007
  2. Chifor Iosif Doru, asociat, cod numeric personal     Judecător delegat                          OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
1690824120653, aport la capital 100,00 RON,           la Oficiul Registrului                         DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      Comerțului de pe lângă
capitalul social total, cota de participare la beneficii și                                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
                                 Tribunalul Cluj    - Seman Dana
pierderi de 50 %, domiciliat în Cluj-Napoca, Str.                                             NR. 11211
                                 Referent
Izlazului nr. 6, ap. 4, județul Cluj;              la Oficiul Registrului                           din 22 martie 2007
  - administratori persoane fizice:              Comerțului de pe lângă                    Judecător delegat
  1. Mihut Daniel Romeo, cetățean român, născut la       Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese           la Oficiul Registrului
data de 18.07.1966, în Cluj-Napoca, județul Cluj, cod
                                 În baza cererii nr. 21033 din data de 23.03.2007 și a     Comerțului de pe lângă
numeric personal 1660718120669, identificat cu C.I.
                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        Tribunalul Cluj    - Păcurar Iulian
seria KX nr. 154211, eliberată de Poliția Cluj la data de
                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Referent
23.08.2001, domiciliat în Cluj-Napoca, aleea Borsec
                               Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății      la Oficiul Registrului
nr. 1, ap. 19, județul Cluj, durata mandatului nelimitată,
                               comerciale cu următoarele date:                 Comerțului de pe lângă
având puteri depline;
                                 - fondator: Sabo Radu Narcis, asociat unic, cod        Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
  2. Chifor Iosif Doru, cetățean român, născut la data
de 24.08.1969, în Cluj-Napoca, județul Cluj, cod       numeric personal 1700508124054, aport la capital         În baza cererii nr. 20216 din data de 20.03.2007 și a
numeric personal 1690824120653, identificat cu C.I.      200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,          actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
seria KX nr. 417760, eliberată de Poliția Cluj la data de   reprezentând 100 % capitalul social total, cota de      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  2                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2605/4.X.2007
Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății     pierderi de 50 %, cu domiciliul în localitatea Râșca nr.     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
comerciale cu următoarele date:                130, județul Cluj;                       integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  - fondatori:                         - administrator persoană fizică: Giurgiu Liviu,      a 10,00 RON fiecare;
  1. Societatea Comercială MF 2003 GYARTO          cetățean român, născut la data de 1.12.1966 în          - durata de funcționare: nelimitată;
KIVITELEZO ES KERESKEDELMI KORLATOLT             localitatea Călățele, județul Cluj, cod numeric personal     - cod unic de înregistrare: 21496960;
FELELOSSEGU, aport la capital 200,00 RON, din care      1661201125172, identificat cu CI seria KX nr. 526542,       - număr de ordine în registrul comerțului:
78,00 $, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând     eliberată de Poliția Huedin la data de 29.01.2007, cu     J 12/1614/2007.
100 %;                            domiciliul în localitatea Râșca nr. 130, județul Cluj,       (5/140.328)
  - administratori persoane fizice:             durata mandatului nelimitată, având puteri depline;                    *
  1. Mezei Ferenc, cetățean ungur, născut la data de      - sediul social: sat Râșca nr. 130, comuna Râșca,
27.07.1964, în Cluj-Napoca, identificat cu pașaportul     județul Cluj, conform adeverință primărie cu nr. 1330           Societatea Comercială
seria ZB nr. 933493, eliberat de autoritățile din Ungaria   din data de 12.02.2007;                       MUSIC DESIGN - S.R.L., Cluj-Napoca
la data de 14.05.2001, domiciliat în Ungaria, localitatea                                           județul Cluj
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 511 -
2045 Torokbalint, str. Gyongyvirag nr. 3, și cu reședința
                               activități de intermediere în comerțul cu ridicata;
în Ungaria, localitatea Torokbalint, Kazinczy, nr. 48,
                                 - activitatea principală: cod CAEN 5113 -                  MINISTERUL JUSTIȚIEI
telefon 0264, fax 0264, durata mandatului nelimitată;
                               intermedieri în comerțul cu material lemnos și de
  2. Torkos Vasile Csaba, cetățean român, născut la
                               construcții;                               OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
data de 2.06.1963, în localitatea Gherla, județul Cluj,
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat            DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
cod numeric personal 1630602120685, identificat cu
                               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
C.I. seria KX nr. 525048, eliberată de Poliția Cluj la data
                               a 10,00 RON fiecare;                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
de 23.01.2007, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Poet
                                 - durata de funcționare: nelimitată;                   NR. 11848
Grigore Alexandrescu nr. 31, ap. 39, județul Cluj,
                                 - cod unic de înregistrare: 21432591;
durata mandatului nelimitată;                                                         din 2 aprilie 2007
  - sediul social: Cluj-Napoca, str. Donath nr. 51,       - număr de ordine în registrul comerțului:
                               J 12/1410/2007.                          Judecător delegat
județul Cluj, conform contractului de închiriere din data
                                  (4/140.327)                         la Oficiul Registrului
de 2.03.2007, valabil până la data de 2.03.2008;
                                              *                  Comerțului de pe lângă
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
                                                                Tribunalul Cluj    - Constăngioară
construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
                                      Societatea Comercială                             Maria
  - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții
                                   MITRIANA - S.R.L., Dej, județul Cluj            Referent
de clădiri și lucrări de geniu;
                                                                la Oficiul Registrului
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI               Comerțului de pe lângă
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
a 10,00 RON fiecare;                                                      Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
  - durata de funcționare: nelimitată;                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI              În baza cererii nr. 19823 din data de 20.03.2007 și a
  - cod unic de înregistrare: 21432478;                 DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ            actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  - număr de ordine în registrul comerțului:                                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
J 12/1426/2007.                        EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE             Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
   (3/140.326)                              NR. 11870                    comerciale cu următoarele date:
              *                                                  - fondatori:
                                        din 2 aprilie 2007
                                                                 1. Dumitraș Dan Horațiu, asociat, cod numeric
      Societatea Comercială                 Judecător delegat                      personal 1740928120709, aport la capital 160,00
 MIOLIV - S.R.L., satul Râșca, comuna Râșca           la Oficiul Registrului                   RON, echivalând cu 16 părți sociale, reprezentând 80
         județul Cluj                  Comerțului de pe lângă                   % din capitalul social total, cotă de participare la
                                 Tribunalul Cluj    - Constăngioară           beneficii și pierderi de 80 %, cu domiciliul în localitatea
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                           Maria               Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahuță, bl. LAMA C, ap.
                                 Referent                          58, județul Cluj;
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI             la Oficiul Registrului                     2. Portik Istvan, asociat, cod numeric personal
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ             Comerțului de pe lângă                   1730921120680, aport la capital 40,00 RON,
                                 Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese          echivalând cu 4 părți sociale, reprezentând 20 % din
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
                                 În baza cererii nr. 22175 din data de 28.03.2007 și a    capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
        NR. 11200
                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       pierderi de 20 %, cu domiciliul în localitatea Baciu nr.
        din 22 martie 2007              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     165A, județul Cluj;
  Judecător delegat                     Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății       - administrator persoană fizică: Dumitraș Dan
  la Oficiul Registrului                   comerciale cu următoarele date:                Horațiu, cetățean român, născut la data de 28.09.1974
  Comerțului de pe lângă                    - fondator: Cîmpean Dumitru, asociat unic, cod       în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, cod numeric
  Tribunalul Cluj    - Păcurar Iulian          numeric personal 1600322123133, aport la capital        personal 1740928120709, identificat cu CI seria KX nr.
  Referent                          200,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,          098238, eliberată de Poliția Cluj-Napoca la data de
  la Oficiul Registrului                   reprezentând 100 % din capitalul social total, cotă de     13.09.2000, cu domiciliul în localitatea Cluj-Napoca,
  Comerțului de pe lângă                   participare la beneficii și pierderi de 100 %, cu       str. Al. Vlahuță, bl. LAMA C, ap. 58, județul Cluj, durata
  Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese          domiciliul în localitatea Dej, str. Dealul Perlelor nr. 5,   mandatului 4 ani, având puteri depline;
                               județul Cluj;                           - sediul social: municipiul Cluj-Napoca, str. Ady
  În baza cererii nr. 20106 din data de 20.03.2007 și a
                                 - administrator persoană fizică: Cîmpean Dumitru,      Endre nr. 29, ap. 1, județul Cluj, conform acord
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                               cetățean român, născut la data de 22.03.1960 în        proprietar din data de 27.02.2007;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               localitatea Calna, județul Cluj, cod numeric personal       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 221 -
Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
comerciale cu următoarele date:                1600322123133, identificat cu CI seria KX nr. 019674,     activitatea editurilor;
  - fondatori:                        eliberată de Poliția Dej la data de 5.02.1999, cu         - activitatea principală: cod CAEN 2214 - editarea
  1. Giurgiu Liviu, asociat, cod numeric personal      domiciliul în localitatea Dej, str. Dealul Perlelor nr. 5,   înregistrărilor sonore;
1661201125172, aport la capital 100,00 RON,          județul Cluj, durata mandatului nelimitată, având puteri      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din     depline;                            integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și   - sediul social: municipiul Dej, str. Dealul Perlelor nr.  a 10,00 RON fiecare;
pierderi de 50 %, cu domiciliul în localitatea Râșca nr.   17, județul Cluj, conform adeverință primărie cu nr.        - durata de funcționare: nelimitată;
130, județul Cluj;                      7814 din data de 22.03.2007;                    - cod unic de înregistrare: 21494705;
  2. Giurgiu Miorița, asociat, cod numeric personal       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -      - număr de ordine în registrul comerțului:
2721209125171, aport la capital 100,00 RON,          construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;  J 12/1604/2007.
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții       (6/140.329)
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și  de clădiri și lucrări de geniu;                              *
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2605/4.X.2007                                     3
      Societatea Comercială                    Societatea Comercială                Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
    MYTA TRANS - S.R.L., Cluj-Napoca            NADIN & CO - S.R.L., satul Iara, comuna Iara         comerciale cu următoarele date:
         județul Cluj                         județul Cluj                   - fondator: Marian Radu Ioan, asociat unic, cod
                                                              numeric personal 1580210120669, aport la capital
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                              200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                                              reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
                                    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                                              participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
                                                              Cluj-Napoca, str. Parâng nr. 2, bl. H1, ap. 13, județul
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ                                           Cluj;
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11669              - administrator persoană fizică: Marian Radu Ioan,
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE                                           cu cetățenie română, născut la data de 10.02.1958 în
                                        din 29 martie 2007
        NR. 11931                                                  localitatea Bobâlna, județul Cluj, cod numeric personal
                                 Judectorul delegat                     1580210120669, act de identitate: C.I. seria KX nr.
         din 3 aprilie 2007
                                 la Oficiul Registrului                   231195, emitent Poliția Cluj-Napoca, data emiterii
  Judecător delegat                       Comerțului de pe lângă                   21.11.2002, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Parâng nr. 2,
  la Oficiul Registrului                    Tribunalul Cluj    - Seman Dana            bl. H1, ap. 13, județul Cluj, durata mandatului
  Comerțului de pe lângă                    Referent                          nelimitată, având puteri depline;
  Tribunalul Cluj    - Constăngioară            la Oficiul Registrului                    - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Observatorului nr.
              Maria                Comerțului de pe lângă                   129A, județul Cluj, conform contractului de închiriere cu
  Referent                           Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese          nr. 1 din data de 10.02.2003, valabil până la data de
                                                              10.02.2013;
  la Oficiul Registrului                    În baza cererii nr. 21445 din data de 26.03.2007 și a
                                                                - domeniul principal de activitate: 452 - construcții de
  Comerțului de pe lângă                   actelor doveditoare depuse Judectorul delegat la
                                                              clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
  Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                                                - activitatea principală: 4521 - construcții de clădiri și
                               Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  În baza cererii nr. 22582 din data de 29.03.2007 și a                                  lucrări de geniu;
                               comerciale cu următoarele date:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                                       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                 - fondator: Crișan Radu Dănuț, asociat unic, cod
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                    integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                               numeric personal 1710318126193, aport la capital
Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății                                    a 10,00 RON fiecare;
                               200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
comerciale cu următoarele date:                                                - durata de funcționare: nelimitată;
                               reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
  - fondatori:                                                        - cod unic de înregistrare: 21470013;
                               participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
                                                                - număr de ordine în registrul comerțului:
  1. Cojocnean Dan Mircea, asociat, cod numeric       localitatea Iara nr. 401, județul Cluj;
                                                              J 12/1531/2007.
personal 1580330120671, aport la capital 100,00         - administrator persoană fizică: Crișan Diana
                                                                 (9/140.332)
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând       Nadina, cu cetățenie română, născută la data de
                                                                             *
50 % din capitalul social total, cotă de participare la    3.11.1970 în localitatea Iara, județul Cluj, cod numeric
beneficii și pierderi de 50 %, cu domiciliul în localitatea  personal 2701103126204, act de identitate: C.I. seria          Societatea Comercială
Apahida, str. Pietroasa nr. 31A, județul Cluj;        KX nr. 240759, emitent Poliția Cluj-Napoca, data       NILS CONSTRUCT - S.R.L., satul Trifenii de Jos
                               emiterii 28.01.2003, domiciliată în localitatea Iara nr.      comuna Trifenii de Jos, județul Cluj
  2. Cojocnean Dan Mihai, asociat, cod numeric
                               401, județul Cluj, durata mandatului nelimitată, având
personal 1800829125831, aport la capital 100,00
                               puteri depline;
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50                                             MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 - sediul social: satul Iara nr. 401, comuna Iara,
% din capitalul social total, cotă de participare la
                               județul Cluj, conform adeverinței de primărie cu nr.
beneficii și pierderi de 50 %, cu domiciliul în localitatea  3095 din data de 26.03.2007;                   OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 6, ap. 33, județul Cluj;      - domeniul principal de activitate: 602 - alte
  - administratori persoane fizice:             transporturi terestre;                         OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  1. Cojocnean Dan Mircea, cetățean român, născut        - activitatea principală: 6024 - transporturi rutiere de        DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
la data de 30.03.1958 în localitatea Cluj-Napoca,       mărfuri intern și internațional;
județul Cluj, cod numeric personal 1580330120671,        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11685
identificat cu CI seria KX nr. 531343, eliberată de      integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                                                       din 29 martie 2007
Poliția Cluj-Napoca la data de 19.02.2007, cu domiciliul   a 10,00 RON fiecare;
în localitatea Apahida, str. Pietroasa nr. 31A, județul     - durata de funcționare: nelimitată;             Judectorul delegat
                                 - cod unic de înregistrare: 21480602;             la Oficiul Registrului
Cluj, durata mandatului nelimitată, având puteri
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:          Comerțului de pe lângă
depline;
                               J 12/1556/2007.                         Tribunalul Cluj    - Seman Dana
  2. Cojocnean Dan Mihai, cetățean român, născut la
                                  (8/140.331)                         Referent
data de 29.08.1980 în localitatea Cluj-Napoca, județul                                     la Oficiul Registrului
                                             *
Cluj, cod numeric personal 1800829125831, identificat                                     Comerțului de pe lângă
cu CI seria KX nr. 413529, eliberată de Poliția Cluj-          Societatea Comercială                 Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
Napoca la data de 28.02.2005, cu domiciliul în         NEGOIU CONSTRUCT - S.R.L., Cluj-Napoca
                                                                În baza cererii nr. 21666 din data de 27.03.2007 și a
localitatea Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 6, ap. 33, județul         județul Cluj
                                                              actelor doveditoare depuse Judectorul delegat la
Cluj, durata mandatului nelimitată, având puteri                                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
depline;                                    MINISTERUL JUSTIȚIEI             Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  - sediul social: municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi     OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI         comerciale cu următoarele date:
nr. 6, ap. 33, județul Cluj, conform extras de carte          OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI             - fondator: Chis Daniel, asociat unic, cod numeric
funciară nr. 94532, eliberat cu nr. 18925 din data de           DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ            personal 1770421120028, aport la capital 200,00 RON,
22.03.2007;                                                         echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11632            capitalul social total, cota de participare la
alte transporturi terestre;                          din 28 martie 2007              beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea
  - activitatea principală: cod CAEN 6024 -                                        Tritenii de Jos nr. 31, județul Cluj;
                                 Judectorul delegat
transporturi rutiere de mărfuri;                                                - administrator persoană fizică: Chis Daniel, cu
                                 la Oficiul Registrului
                                                              cetățenie română, născut la data de 21.04.1977 în
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Comerțului de pe lângă
                                                              localitatea Câmpia Turzii, județul Cluj, cod numeric
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   Tribunalul Cluj    - Seman Dana
                                                              personal 1770421120028, act de identitate: C.I. seria
a 10,00 RON fiecare;                       Referent
                                                              KX nr. 527694, emitent Poliția Câmpia Turzii, data
  - durata de funcționare: nelimitată;             la Oficiul Registrului
                                                              emiterii 5.02.2007, domiciliat în localitatea Tritenii de
  - cod unic de înregistrare: 21516390;             Comerțului de pe lângă
                                                              Jos nr. 31, județul Cluj, durata mandatului nelimitată,
  - număr de ordine în registrul comerțului:          Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
                                                              având puteri depline;
J 12/1663/2007.                         În baza cererii nr. 21569 din data de 26.03.2007 și a     - sediul social: satul Tritenii de Jos nr. 31, comuna
   (7/140.330)                       actelor doveditoare depuse Judectorul delegat la       Tritenii de Jos, județul Cluj, conform adeverinței de
              *                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     primărie cu nr. 1058 din data de 23.02.2007;
  4                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2605/4.X.2007
  - domeniul principal de activitate: 454 - lucrări de             Societatea Comercială                  Societatea Comercială
finisare;                                NOI GRC - S.R.L., satul Cojocna                NOPA CONSTRUCT - S.R.L., Dej
  - activitatea principală: 4543 - lucrări de pardosire și                                         județul Cluj
                                     comuna Cojocna, județul Cluj
placare a pereților;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat                                              MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
a 10,00 RON fiecare;                                                      OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  - durata de funcționare: nelimitată;             OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
  - cod unic de înregistrare: 21480610;                                               OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  - număr de ordine în registrul comerțului:                                              DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
                                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
J 12/1542/2007.
                                      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11267
   (10/140.333)
               *                                                        din 23 martie 2007
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11881
                                                                Judectorul delegat
      Societatea Comercială                         din 2 aprilie 2007              la Oficiul Registrului
    NISADO SERV - S.R.L., Cluj-Napoca                                            Comerțului de pe lângă
         județul Cluj                   Judectorul delegat                      Tribunalul Cluj    - Constăngioară Maria
                                 la Oficiul Registrului                    Referent
                                                                la Oficiul Registrului
         MINISTERUL JUSTIȚIEI               Comerțului de pe lângă
                                                                Comerțului de pe lângă
                                 Tribunalul Cluj       - Constăngioară         Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                          Maria              În baza cererii nr. 12508 din data de 21.02.2007 și a
                                 Referent                          actelor doveditoare depuse Judectorulul delegat la
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI             la Oficiul Registrului                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
                                                               Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                 Comerțului de pe lângă
                                                               comerciale cu următoarele date:
                                 Tribunalul Cluj       - Rădulescu Emese         - fondator: Capalnas Nicolae Olimpiu, asociat unic,
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12032
                                                               cod numeric personal 1790710123137, aport la capital
         din 4 aprilie 2007               În baza cererii nr. 22313 din data de 28.03.2007 și a
                                                               200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
                                actelor doveditoare depuse Judectorul delegat la       reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
  Judectorul delegat
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
  la Oficiul Registrului                                                  Dej, str. Pintea Viteazul nr. 3, județul Cluj;
  Comerțului de pe lângă                   Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                                                 - administrator persoană fizică: Capalnas Nicolae
  Tribunalul Cluj    - Constăngioară           comerciale cu următoarele date:                Olimpiu, cu cetățenie română, născut la data de
              Maria                 - fondatori:                        10.07.1979 în Dej, județul Cluj, cod numeric personal
  Referent                                                         1790710123137, act de identitate: C.I. seria KX nr.
                                 1. Chendea Gabriela Carmen, asociat, cod numeric
  la Oficiul Registrului                                                  225466, emitent Poliția Dej, data emiterii 21.10.2002,
                                personal 2570811120704, aport la capital 190,00 RON,     domiciliat în Dej, str. Pintea Viteazul nr. 3, județul Cluj,
  Comerțului de pe lângă
                                echivalând cu 19 părți sociale, reprezentând 99 % din     durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
  Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese                                           - sediul social: Dej, str. Pintea Viteazul nr. 3, ap. II,
                                capitalul social total, cota de participare la
  În baza cererii nr. 22850 din data de 30.03.2007 și a                                  județul Cluj, conform extrasului de carte funciară,
                                beneficii/pierderi de 99 %, domiciliată în Cluj-Napoca,    eliberat cu nr. 708 din data de 30.01.2007;
actelor doveditoare depuse Judectorul delegat la
                                str. Tășnad nr. 17, ap. 1, județul Cluj;             - domeniul principal de activitate: 452 - construcții
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 2. Chendea Mircea Răducan, asociat, cod numeric      de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății                                      - activitatea principală: 4521 - construcții de clădiri și
comerciale cu următoarele date:                personal 1600304120642, aport la capital 10,00 RON,      lucrări de geniu;
  - fondator: Nistor Sandu Dorin, asociat unic, cod     echivalând cu o parte socială reprezentând 1 % din        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
numeric personal 1781007120677, aport la capital        capitalul social total, cota de participare la        integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,                                         a 10,00 RON fiecare;
                                beneficii/pierderi de 1 %, domiciliat în Cluj-Napoca, str.
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de                                        - durata de funcționare: nelimitată;
                                Mehedinți nr. 29, ap. 5, județul Cluj;              - cod unic de înregistrare: 21439247;
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
                                 - administrator persoană fizică: Chendea Gabriela       - număr de ordine în registrul comerțului:
Cluj-Napoca, Str. Lunii nr. 22, bl. L5, ap. 3, județul Cluj;                                 J 12/1436/2007.
  - administrator persoană fizică: Nistor Sandu Dorin,    Carmen, cu cetățenie română, născută la data de
                                                                  (13/140.336)
cu cetățenie română, născut la data de 7.10.1978 în      11.08.1957 în Cluj-Napoca, județul Cluj, cod numeric                    *
Cluj-Napoca, județul Cluj, cod numeric personal        personal 2570811120704, act de identitate: B.I. seria
1781007120677, act de identitate: C.I. seria KX nr.                                           Societatea Comercială
                                GX nr. 896259, emitent Poliția Cluj-Napoca, data           OLISEMI MAR - S.R.L., Cluj-Napoca
254738, emitent Poliția Cluj-Napoca, data emiterii
                                emiterii 7.03.1997, domiciliată în Cluj-Napoca, str.              județul Cluj
27.03.2003, domiciliat în Cluj-Napoca, Str. Lunii nr. 22,
                                Tășnad nr.17, ap. 1, județul Cluj, durata mandatului
bl. L5, ap. 3, județul Cluj, telefon 0264438849, durata
                                nelimitată, având puteri depline;                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Lunii nr. 22, bl. L5,   - sediul social: satul Cojocna, comuna Cojocna, Str.
                                                                OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
ap. 3, județul Cluj, conform extrasului de carte funciară   Republicii nr. 65, județul Cluj, conform adeverinței de
cu nr. 89264, eliberat cu nr. 15424 din data de        primărie cu nr. 692 din data de 18.01.2007;
15.03.2007;                                                              OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                 - domeniul principal de activitate: 723 - prelucrarea
                                                                     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
  - domeniul principal de activitate: 514 - comerț cu
                                informatică a datelor;
ridicata cu bunuri de consum, altele decât cele                                           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11547
                                 - activitatea principală: 7230 - prelucrarea
alimentare;
                                informatică a datelor;                             din 27 martie 2007
  - activitatea principală: 5145 - comerț cu ridicata cu
produse cosmetice și de parfumerie;                - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Judectorul delegat
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat      integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   la Oficiul Registrului
                                                                Comerțului de pe lângă
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  a 10,00 RON fiecare;                       Tribunalul Cluj    - Seman Dana
a 10,00 RON fiecare;                       - durata de funcționare: nelimitată;             Referent
  - durata de funcționare: nelimitată;                                            la Oficiul Registrului
                                 - cod unic de înregistrare: 21496943;
  - cod unic de înregistrare: 21516528;                                            Comerțului de pe lângă
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:          Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 12/1650/2007.                        J 12/1616/2007.
                                                                În baza cererii nr. 21183 din data de 23.03.2007 și a
   (11/140.334)                         (12/140.335)                       actelor doveditoare depuse Judectorul delegat la
               *                               *                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2605/4.X.2007                                      5
Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății     capitalul social total, cota de participare la           - capital social subscris: 1.000 RON, vărsat integral;
comerciale cu următoarele date:                beneficii/pierderi de 51 %, domiciliat în Dej, str.       capitalul social este divizat în 100 părți sociale a 10.00
  - fondator: Verșan Marcel, asociat unic, cod numeric    Huhurez nr. 27, județul Cluj;                  RON fiecare;
personal 1730607120730, aport la capital 200,00          - administratori persoane fizice:                - durata de funcționare: nelimitată;
RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând         1. Paterniti Barbino Romina, cu cetățenie italiană,       - cod unic de înregistrare: 21486672;
100 % capitalul social total, cota de participare la      născută la data de 12.10.1971 în Italia, act de           - număr de ordine în registrul comerțului:
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Cluj-Napoca,    identitate: Pașaport seria V nr. 394459, emitent         J 12/1580/2007.
str. Parâng nr. 14, ap. 57, județul Cluj;           autoritățile din Italia, data emiterii 26.07.2000,          (16/140.339)
  - administrator persoană fizică: Verșan Marcel, cu     domiciliată în Italia, Coll. To Basso, Teramo, Via                      *
cetățenie română, născut la data de 7.06.1973 în        Giovanni XXIII nr. 86, durata mandatului nelimitată,
localitatea Chinteni, județul Cluj, cod numeric personal    având puteri depline;                           Societatea Comercială
1730607120730, act de identitate: C.I. seria KX nr.        2. Danciu Radu Cornel, cu cetățenie română,          PAUSIL AUTO - S.R.L., Gherla, județul Cluj
441113, emitent Poliția Cluj-Napoca, data emiterii       născut la data de 20.05.1973 în Dej, județul Cluj, cod
10.08.2005, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Parâng nr.     numeric personal 1730520123144, act de identitate:
                                                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
14, ap. 57, județul Cluj, durata mandatului nelimitată,    C.I. seria KX nr. 183459, emitent Poliția Dej, data
având puteri depline;                     emiterii 19.02.2002, domiciliat în Dej, Str. Înfrățirii nr. 3,
                                bl. C3, ap. 6, județul Cluj, durata mandatului nelimitată;         OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  - sediul social: Cluj-Napoca, str. Parâng nr. 14, ap.
                                  - sediul social: Dej, Str. Șomcuțului nr. 291B, județul         DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ
57, județul Cluj, conform extrasului de carte funciară
                                Cluj, conform extrasului de carte funciară nr. 13964,
eliberat cu nr. 8948 din data de 19.03.2007;                                           EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
                                eliberat cu nr. 1888 din data de 9.03.2007;
  - domeniul principal de activitate: 602 - alte                                               NR. 11593
                                  - domeniul principal de activitate: 222 - tipărirea și
transporturi terestre;
                                activități anexe;                              din data de 28 martie 2007
  - activitatea principală: 6024 - transporturi rutiere de
                                  - activitatea principală: 2222 - alte activități de
mărfuri (activitatea tuturor transporturilor, regulate și                                     Judecător delegat
                                tipărire neclasificate în altă parte;
neregulate, rutiere, de mărfuri congelate, refrigerate,                                      la Oficiul Registrului
                                  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
încărcături lichide, inclusiv lapte colectat de la ferme, și                                    Comerțului de pe lângă
                                integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale
gazoase, încărcături în containere, mobilă, transporturi                                      Tribunalul Cluj    - Seman Dana
                                a 10,00 RON fiecare;
de mărfuri cu tracțiune animală, precum și închirierea                                       Referent
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
mijloacelor de transport rutier al mărfurilor, cu șofer sau    - cod unic de înregistrare: 21480580;              la Oficiul Registrului
operator, transportul automobilelor, deșeurilor și         - număr de ordine în registrul comerțului:           Comerțului de pe lângă
reziduurilor colectate deja de terțe părți, fără tratarea   J 12/1552/2007.                           Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
finală a acestora de către firme de transport, mutări de       (15/140.338)                          În baza cererii nr. 21140 din data de 23.03.2007 și a
mobilier, închirieri de camioane cu șofer, transportul                    *                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
efectuat de hamali);
                                                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat             Societatea Comercială
                                                                Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale      PARI & CASH - S.R.L., Cluj-Napoca
                                                                comerciale cu următoarele date:
a 10,00 RON fiecare;                               județul Cluj
                                                                  - Fondatori:
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                                                  1. Pop Paul Marian, asociat, cod numeric personal
  - cod unic de înregistrare: 21467620;                    MINISTERUL JUSTIȚIEI              1840305124429, aport la capital 100.00 RON,
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                                                echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din
J 12/1508/2007.
                                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI             capitalul social total, cota de participare la
   (14/140.337)
                                      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ             beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Gherla, str.
               *
                                                                Gârlei nr. 25, sc. 3, ap. 28, județul Cluj;
                                EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE                2. Pop Silviu Adrian, asociat, cod numeric personal
      Societatea Comercială
                                       NR. 11752                     1860709124439, aport la capital 100.00 RON,
  OMNIA PRINT - S.R.L., Dej, județul Cluj
                                      din data de 30 martie 2007              echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din
                                                                capitalul social total, cota de participare la
         MINISTERUL JUSTIȚIEI               Judecător delegat
                                                                beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Gherla, str.
                                 la Oficiul Registrului
                                                                Gârlei nr. 25, sc. 3, ap. 28, județul Cluj;
                                 Comerțului de pe lângă
  OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI                                            - administratori persoane fizice:
                                 Tribunalul Cluj    - Seman Dana
                                                                  1. Pop Paul Marian, cetățean român, născut la data
                                 Referent
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                                            de 5.03.1984 în Gherla, județul Cluj, cod numeric
                                 la Oficiul Registrului
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ                                             personal 1840305124429, identificat cu C.I. seria KX
                                 Comerțului de pe lângă
                                 Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese           nr. 485431, eliberată de Poliția Gherla la data de
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 11646                                             25.05.2006, domiciliat în Gherla, str. Gârlei nr. 25, sc.
                                  În baza cererii nr. 22051 din data de 28.03.2007 și a    3, ap. 28, județul Cluj, durata mandatului nelimitată,
         din 29 martie 2007              actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        având puteri depline;
  Judectorul delegat                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        2. Pop Silviu Adrian, cetățean român, născut la data
  la Oficiul Registrului                   Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății      de 9.07.986 în Gherla, județul Cluj, cod numeric
  Comerțului de pe lângă                   comerciale cu următoarele date:
                                                                personal 1860709124439, identificat cu C.I. seria KX
  Tribunalul Cluj    - Seman Dana               - fondator: Brenn Robert Alfred, asociat unic, aport
                                                                nr. 098465, eliberată de Poliția Gherla la data de
  Referent                          la capital 1.000.00 RON, din care 398.00 $, echivalent
                                                                18.09.2000, domiciliat în Gherla, str. Gârlei nr. 25, sc.
  la Oficiul Registrului                   a 300.00 euro, echivalând cu 100 părți sociale
                                                                3, ap. 28, județul Cluj, durata mandatului nelimitată,
  Comerțului de pe lângă                   reprezentând 100 % din capitalul social total, cota de
                                                                având puteri depline;
  Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese          participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
                                                                  - sediul social: Gherla, str. Gârlei nr. 25, sc. 3, ap.
                                Viena, Zahnradbahn nr. 2;
  În baza cererii nr. 20179 din data de 20.03.2007 și a                                    28, județul Cluj, conform Extras de carte funciară
                                  - administrator persoană fizică: Szekely Liviu,
actelor doveditoare depuse Judectorul delegat la                                        eliberat cu nr. 530 din 22.03.2007;
                                cetățean român, născută la data de 22.11.1957 în Cluj-
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 502
                                Napoca, județul Cluj, cod numeric personal
Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății     1571122120693, identificat cu C.I. seria KX nr. 493783,     - întreținerea și repararea autovehiculelor;
comerciale cu următoarele date:                eliberată de Poliția Cluj la data de 18.07.2006,           - activitate principală: cod CAEN 5020 - întreținerea
  - fondatori:                        domiciliat în Cluj-Napoca, Str. Observatorului nr. 105,     și repararea autovehiculelor;
  1. Paterniti Barbino Romina, asociat, aport la capital   bl. O1, ap. 46, durata mandatului nelimitată, având         - capital social subscris: 200 RON, vărsat integral;
490,00 RON, echivalând cu 49 părți sociale,          puteri depline;                         capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
reprezentând 49 % din capitalul social total, cota de       - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Observatorului nr.    RON fiecare;
participare la beneficii/pierderi de 49 %, domiciliată în   105, bl. O1, ap. 46, conform Extras de carte funciară        - durata de funcționare: nelimitată;
Italia, Gool. To Basso, Teramo, Via Giovanni XXIII,      eliberat cu nr. 7343 din 7.02.2007;                 - cod unic de înregistrare: 21470021;
nr. 89;                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 927       - număr de ordine în registrul comerțului:
  2. Danciu Vasile, asociat, cod numeric personal      - alte activități recreative;                  J 12/1523/2007.
1400626123132, aport la capital 510,00 RON,            - activitate principală: cod CAEN 9271 - jocuri de         (17/140.340)
echivalând cu 51 părți sociale reprezentând 51 % din      noroc și pariuri (permise de lege)                              *
  6                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2605/4.X.2007
      Societatea Comercială               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - fondator: Polasek Zdenek, asociat unic, aport la
    PET HOTEL - S.R.L., Cluj-Napoca            Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății     capital 200,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,
         județul Cluj                 comerciale cu următoarele date:                reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de
                                 - fondatori:                        participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat
         MINISTERUL JUSTIȚIEI               1. Petrișor Gligor, asociat, cod numeric personal     în localitatea Znojmo, str. Konice nr. 147;
     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI            1590217125181, aport la capital 100,00 RON,            - administrator persoană fizică: Polasek Zdenek,
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ            echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din     cetățean ceh, născut la data 18.06.1957 în localitatea
                                capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE                                            Zdenek, Cehia, posesor al pașaportului 33354144,
        NR. 11595                    pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea Gilău nr. 2,
                                                               emis de autoritatea cehă la data de 27.03.2002,
                                județul Cluj;
      din data de 28 martie 2007                                            domiciliat în Cehia, localitatea Znojmo, str. Konice
                                 2. Petrișor Daniela, asociat, cod numeric personal
  Judecător delegat                                                     nr. 147, durata mandatului nelimitată, având puteri
                                2690421125192, aport la capital 100,00 RON,
  la Oficiul Registrului                                                  depline;
                                echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
  Comerțului de pe lângă                                                    - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Plevnei nr. 156,
  Tribunalul Cluj    - Seman Dana             capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
                                                               conform contract de închiriere cu nr. 286424 din data
  Referent                          pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea Gilău nr. 2,
                                                               de 16.03.2007, valabil până la data de 1.04.2008;
  la Oficiul Registrului                   județul Cluj;
                                                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 524 -
  Comerțului de pe lângă                     - administratori persoane fizice:
  Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese                                         comerț cu amănuntul în magazine specializate cu alte
                                 1. Petrișor Gligor, cetățean român, născut la data
                                                               produse n.c.a.;
  În baza cererii nr. 21151 din data de 23.03.2007 și a   17.02.1959 în localitatea Gilău, județul Cluj, cod
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                                        - activitatea principală: cod CAEN 5248 - comerț cu
                                numeric personal 1590217125181, identificat cu C.I.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                    amănuntul, în magazine specializate, cu alte produse
                                seria KX nr. 185897, eliberată de Poliția Cluj la data de
Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății                                    neclasificate în altă parte (șeminee și produse
comerciale cu următoarele date:                4.03.2002, domiciliat în localitatea Gilău nr. 2, județul
                                                               asimilate);
  - Fondatori:                        Cluj, durata mandatului nelimitată, având puteri
                                                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  1. Băldean Luisiana Amalia, asociat, cod numeric      depline;
personal 2610306120648, aport la capital 160.00                                       integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                 2. Petrișor Daniela, cetățean român, născută la data
RON, echivalând cu 16 părți sociale reprezentând                                       a 10,00 RON fiecare;
                                de 21.04.1969 în localitatea Râșca, județul Cluj, cod
80 % din capitalul social total, cota de participare la                                     - durata de funcționare: nelimitată;
                                numeric personal 2690421125192, identificată cu C.I.
beneficii/pierderi de 80 %, domiciliată în Cluj-Napoca,                                     - cod unic de înregistrare: 21516358;
str. Cometei nr. 9A, județul Cluj;               seria KX nr. 263227, eliberată de Poliția Cluj la data de
                                                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
  2. Băldean Raul Nicolae, asociat, cod numeric       7.05.2003, domiciliată în localitatea Gilău nr. 2, județul
                                                               J 12/1634/2007.
personal 1811204125842, aport la capital 40.00 RON,      Cluj, durata mandatului nelimitată, având puteri
echivalând cu 4 părți sociale reprezentând 20 % din                                        (20/140.343)
                                depline;
capitalul social total, cota de participare la          - sediul social: satul Gilău, comuna Gilău nr. 2,
                                                                             *
beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat în Cluj-Napoca,
                                conform extras de carte funciară eliberat cu nr. 13061         Societatea Comercială
str. Cometei nr. 9A, județul Cluj;
  - administrator persoană fizică: Băldean Luisiana     din data de 1.03.2007;
                                                                 POLARIS WORLD - S.R.L., Cluj-Napoca
Amalia, cetățean român, născută la data de 6.03.1961       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -
                                                                      județul Cluj
în Cluj-Napoca, județul Cluj, cod numeric personal       alte transporturi terestre;
2610306120648, identificată cu C.I. seria KX nr.         - activitatea principală: cod CAEN 6024 -
454076, eliberată de Poliția Cluj la data de 21.10.2005,                                           MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                transporturi rutiere de mărfuri;
domiciliată în Cluj-Napoca, str. Cometei nr. 9A, județul
Cluj, durata mandatului nelimitată, având puteri         - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
depline;
  - sediul social: Cluj-Napoca, str. Cometei nr. 9A,     a 10,00 RON fiecare;                               TRIBUNALUL CLUJ
județul Cluj, conform Extras de carte funciară eliberat      - durata de funcționare: nelimitată;
cu nr. 17170 din 16.03.2007;                   - cod unic de înregistrare: 21469850;            EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 930                                           NR. 11601
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
- alte activități de servicii;
  - activitate principală: cod CAEN 9305 - alte activități  J 12/1517/2007.                                din 28 martie 2007
de servicii personale neclasificate în altă parte;         (19/140.342)
                                                                Judecător delegat
  - capital social subscris: 200 RON, vărsat integral;                  *
                                                                la Oficiul Registrului
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
RON fiecare;                                Societatea Comercială                Comerțului de pe lângă
  - durata de funcționare: nelimitată;                 POLAIDA - S.R.L., Cluj-Napoca             Tribunalul Cluj    – Seman Dana
  - cod unic de înregistrare: 21469913;                    județul Cluj                  Referent
  - număr de ordine în registrul comerțului:                                         la Oficiul Registrului
J 12/1522/2007.
                                                                Comerțului de pe lângă
   (18/140.341)                               MINISTERUL JUSTIȚIEI
               *                                                 Tribunalul Cluj    – Rădulescu Emese

                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                                                 În baza cererii nr. 21202 din data de 23.03.2007 și a
      Societatea Comercială
    PETRE TRANS - S.R.L., satul Gilău                     TRIBUNALUL CLUJ
                                                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
     comuna Gilău, județul Cluj                                             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE            Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                     NR. 11991                   comerciale cu următoarele date:
                                                                 - fondatori:
                                        din 4 aprilie 2007
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                                                 1. Pellicer Sanchez Juan Carlos, asociat, aport la
                                 Judecător delegat                     capital 6.390,00 RON, din care 2.500,00 $, echivalând
          TRIBUNALUL CLUJ
                                 la Oficiul Registrului                   cu 1.900,00 euro, echivalând cu 639 părți sociale,
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE              Comerțului de pe lângă                   reprezentând 95 % din capitalul social total, cotă de
        NR. 11558                     Tribunalul Cluj    – Constăngioară           participare la beneficii și pierderi de 95 %, domiciliat în
         din 28 martie 2007                            Maria               localitatea Murcia, C. Antonio nr. 19;
  Judecător delegat                       Referent                            2. INTERPORT - S.R.L., aport la capital 340,00
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului                   RON, echivalând cu 34 părți sociale, reprezentând 5 %
  Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă                   din capitalul social total, cotă de participare la beneficii
  Tribunalul Cluj    – Seman Dana              Tribunalul Cluj    – Rădulescu Emese          și pierderi de 5 %;
  Referent
  la Oficiul Registrului                     În baza cererii nr. 18860 din data de 19.03.2007 și a     - administrator persoană fizică: Pellicer Sanchez
  Comerțului de pe lângă                   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      Juan Carlos, cetățean spaniol, născut la data de
  Tribunalul Cluj    – Rădulescu Emese          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     6.10.1959 în localitatea Alcantarilla, Spania, posesor al
  În baza cererii nr. 16955 din data de 12.03.2007 și a    Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății     pașaportului seria AA nr. 507641, emis de autoritățile
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       comerciale cu următoarele date:                spaniole la data de 6.04.2004, domiciliat în localitatea
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2605/4.X.2007                                     7
Murcia, str. C. Antonio nr. 19, durata mandatului                Societatea Comercială                  Societatea Comercială
nelimitată, având puteri depline;                 PREST CONSTRUCT - S.R.L., Cluj-Napoca               QUAL MEDIA - S.R.L., Cluj-Napoca
  - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Constanța nr. 18,                                            județul Cluj
                                           județul Cluj
ap. 1, conform contract de comodat;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 703 -                                            MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
activități imobiliare pe bază de tarife sau contract;
  - activitatea principală: cod CAEN 7031 - agenții                                      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
imobiliare;                           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                   TRIBUNALUL CLUJ
  - capitalul social subscris: 6.730,00 RON, vărsat                TRIBUNALUL CLUJ
                                                                EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
integral; capitalul social este divizat în 673 părți sociale
                                EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE                    NR. 11710
a 10.00 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                        NR. 11609                        din 29 martie 2007
  - cod unic de înregistrare: 21469930;                     din 28 martie 2007               Judecător delegat
  - număr de ordine în registrul comerțului:                                          la Oficiul Registrului
J 12/1527/2007.                          Judecător delegat                       Comerțului de pe lângă
   (21/140.344)                         la Oficiul Registrului                     Tribunalul Cluj    - Seman Dana
                                                                 Referent
               *                  Comerțului de pe lângă
                                                                 la Oficiul Registrului
                                 Tribunalul Cluj        - Seman Dana
                                                                 Comerțului de pe lângă
      Societatea Comercială
                                 Referent                            Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
   PONOR FOREST - S.R.L., satul Mărgău
                                 la Oficiul Registrului                     În baza cererii nr. 21843 din data de 27.03.2007 și a
    comuna Mărgău, județul Cluj
                                 Comerțului de pe lângă                   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                 Tribunalul Cluj        - Rădulescu Emese      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                                             Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                 În baza cererii nr. 21321 din data de 26.03.2007 și a    comerciale cu următoarele date:
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ          actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - fondator: Albu Eugen, asociat unic, cod numeric
          TRIBUNALUL CLUJ              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     personal 1780710013532, aport la capital 200,00
                                Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății     RON, echivalând cu 20 părți sociale reprezentând
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE                                            100 % capitalul social total, cota de participare la
                                comerciale cu următoarele date:
                                                               beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea
        NR. 11723
                                 - fondatori:                        Cugir, str. Ion Creangă nr. 125, sc. A, ap. 4;
         din 29 martie 2007                1. Topșa Liviu Traian, asociat, cod numeric personal      - administrator persoană fizică: Albu Eugen,
                                1490201120756, aport la capital 500,00 RON,          cetățean român, născut la data de 10.07.1978 în
  Judecător delegat
                                                               localitatea Cugir, județul Alba, cod numeric personal
  la Oficiul Registrului                   echivalând cu 5 părți sociale reprezentând 5 % din
                                                               1780710013532, identificat cu C.I. seria AX nr. 273908
  Comerțului de pe lângă                   capitalul social total, cota de participare la         eliberată de Poliția Cugir, la data de 18.10.2006,
  Tribunalul Cluj    - Seman Dana             beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat în localitatea Cluj-   domiciliat în localitatea Cugir, str. Ion Creangă nr. 125,
  Referent                          Napoca, str. Nădășel nr. 27;                  sc. A, ap. 4, durata mandatului nelimitată, având puteri
  la Oficiul Registrului                     2. Mureșan Vasile, asociat, cod numeric personal      depline;
  Comerțului de pe lângă                                                    - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Artelor nr. 4, et. 1,
                                1590909120020, aport la capital 2.000,00 RON,
  Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese                                          conform contractului de subînchiriere din data de
                                echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 20 % din      15.03.2007, valabil până la data de 31.12.2007;
  În baza cererii nr. 21886 din data de 27.03.2007 și a    capitalul social total, cota de participare la          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 744 -
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat în localitatea Cluj-  publicitate;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                      - activitatea principală: cod CAEN 7440 - publicitate;
                                Napoca, bd. Constantin Brâncuși, nr. 188-192, ap. 25;
Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății                                      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                 3. DIRECT PRO ADVERTISING S.R.L., aport la         integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
comerciale cu următoarele date:
                                capital 7.500,00 RON, echivalând cu 75 părți sociale      a 10,00 RON fiecare;
  - fondator: Boc Petru Radu, asociat unic, cod
                                reprezentând 75 % din capitalul social total, având cota     - durata de funcționare: nelimitată;
numeric personal 1810326124241, aport la capital
                                de participare la beneficii/pierderi de 75 %;           - cod unic de înregistrare: 21480483;
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale
                                                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de        - administrator persoană fizică: Mureșan Vasile, de
                                                               J 12/1537/2007.
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în   cetățenie română, născut la data de 9.09.1959 în          (24/140.347)
localitatea Mărgău nr. 454 A;                 localitatea Unirea, județul Alba, cod numeric personal                   *
  - administrator persoană fizică: Boc Petru Radu,      1590909120020, identificat cu C.I. seria KX nr. 160078
cetățean român, născut la data de 26.03.1981 în                                               Societatea Comercială
                                eliberată de Poliția Cluj la data de 27.09.2001,
                                                                     RIANDI - S.R.L., Cluj-Napoca
localitatea Huedin, județul Cluj, cod numeric personal     domiciliat în localitatea Cluj-Napoca, bd. Constantin               județul Cluj
1810326124241, identificat cu C.I. seria KX nr. 419255
                                Brâncuși, nr. 188-192, ap. 25, județul Cluj, durata
eliberată de Poliția Huedin la data de 30.03.2005,
                                mandatului nelimitată, având puteri depline;                  MINISTERUL JUSTIȚIEI
domiciliat în localitatea Mărgău nr. 454 A, județul Cluj,
                                 - sediul social: municipiul Cluj-Napoca, Bd. Muncii
durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - sediul social: satul Mărgău, nr. 454A, comuna       nr. 16, conform contractului de vânzare-cumpărare cu       OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                nr. 4315 din data de 1.11.2006;                          TRIBUNALUL CLUJ
Mărgău, conform Adeverinței primărie cu nr. 2285 din
data de 13.03.2007;                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
                                                                EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 201 -    construcții de clădiri și lucrări de geniu;                  NR. 641
tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului;      - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții
                                                                       din 25 ianuarie 2007
  - activitatea principală: cod CAEN 2010 - tăierea și    de clădiri și lucrări de geniu;
rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului;                                           Judecător delegat
                                 - capitalul social subscris: 10.000,00 RON, vărsat       la Oficiul Registrului
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale   Comerțului de pe lângă
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                a 100,00 RON fiecare;                       Tribunalul Cluj    - Budiu Mirela
a 10,00 RON fiecare;                                                       Referent
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;                                             la Oficiul Registrului
                                 - cod unic de înregistrare: 21469957;
  - cod unic de înregistrare: 21480637;                                             Comerțului de pe lângă
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:           Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
J 12/1559/2007.                        J 12/1534/2007.
                                                                 În baza cererii nr. 1887 din data de 24.01.2006 și a
   (22/140.345)                         (23/140.346)                        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
               *                               *                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  8                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2605/4.X.2007
Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății      - administrator persoană fizică: Mocan Robert Gelu,     nr. 1, ap. 58, județul Cluj, durata mandatului nelimitată,
comerciale cu următoarele date:                de cetățenie română, născut la data de 29.08.1967 în      având puteri depline;
  - fondator: Cheța Adrian Sorin, asociat unic, cod     localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, cod numeric         - sediul social: municipiul Cluj-Napoca, str. Ion
numeric personal 1760219120643, aport la capital       personal 1670829120730, identificat cu C.I. seria KX      Meșter nr. 1, ap. 58, conform contractului de comodat
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale          nr. 169126 eliberată de Poliția Cluj la data de        din data de 21.03.2007, valabil până la data de
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de      23.11.2001, domiciliat în localitatea Cluj-Napoca, Str.    20.03.2012;
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în   Unirii nr. 11, ap. 10, județul Cluj, durata mandatului       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -
localitatea Cluj-Napoca, str. Mareșal Ion Antonescu nr.    nelimitată, având puteri depline;               alte transporturi terestre;
22, ap. 18;                           - sediul social: municipiul Cluj-Napoca, Str.          - activitatea principală: cod CAEN 6024 -
  - administrator persoană fizică: Cheța Adrian Sorin,    Detunata nr. 7, ap. 7, conform acordului proprietarului    transporturi rutiere de mărfuri intern și internațional;
de cetățenie română, născut la data de 19.02.1976 în     din data de 8.03.2007;                       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, cod numeric        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -    integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
personal 1760219120643, identificat cu C.I. seria KX     construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;  a 10,00 RON fiecare;
nr. 260377 eliberată de Poliția Cluj la data de         - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții      - durata de funcționare: nelimitată;
18.04.2003, domiciliat în localitatea Cluj-Napoca, str.    de clădiri și lucrări de geniu;                  - cod unic de înregistrare: 21480491;
Mareșal Ion Antonescu nr. 22, ap. 18, județul Cluj,       - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat        - număr de ordine în registrul comerțului:
durata mandatului nelimitată, având puteri depline;      integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale  J 12/1562/2007.
  - sediul social: municipiul Cluj-Napoca,          a 10,00 RON fiecare;                         (27/140.350)
Str. Părimăverii nr. 22, ap. 18;                 - durata de funcționare: nelimitată;                          *
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -     - cod unic de înregistrare: 21457480;
activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă,   - număr de ordine în registrul comerțului:               Societatea Comercială
consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de    J 12/1457/2007.                             ROENERG - S.R.L., Cluj-Napoca
piață și de sondaj; consultanță pentru afaceri și         (26/140.349)                                județul Cluj
management;                                        *
  - activitatea principală: cod CAEN 7414 - activități                                            MINISTERUL JUSTIȚIEI
de consultanță pentru afaceri și management;               Societatea Comercială
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat         ROAD RUNNER - S.R.L., Cluj-Napoca
                                                                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale          județul Cluj
                                                                        TRIBUNALUL CLUJ
a 10,00 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                    MINISTERUL JUSTIȚIEI              EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
  - cod unic de înregistrare: 18312005;                                                  NR. 11378
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                  din 26 martie 2007
J 12/188/2004.
                                         TRIBUNALUL CLUJ
   (25/140.348)                                                        Judecător delegat
              *                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE              la Oficiul Registrului
                                       NR. 11712                     Comerțului de pe lângă
      Societatea Comercială                                                Tribunalul Cluj    - Seman Dana
  RIVAL CONSTRUCT - S.R.L., Cluj-Napoca                    din 29 martie 2007
                                                                Referent
        județul Cluj                   Judecător delegat                       la Oficiul Registrului
                                 la Oficiul Registrului                     Comerțului de pe lângă
         MINISTERUL JUSTIȚIEI              Comerțului de pe lângă                     Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
                                 Tribunalul Cluj    - Seman Dana
                                                                 În baza cererii nr. 18723 din data de 16.03.2007 și a
                                 Referent
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                                         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                 la Oficiul Registrului
          TRIBUNALUL CLUJ                                              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Comerțului de pe lângă
                                                               Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE              Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
                                                               comerciale cu următoarele date:
        NR. 11377                     În baza cererii nr. 21846 din data de 27.03.2007 și a      - fondatori:
        din 26 martie 2007              actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la         1. Ion Caprita Neicutescu, asociat, cod numeric
                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     personal 1670828182858, aport la capital 100,00
  Judecător delegat
                               Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății     RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând
  la Oficiul Registrului
                               comerciale cu următoarele date:                50 % din capitalul social total, cota de participare la
  Comerțului de pe lângă
                                 - fondatori:                        beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea Cluj-
  Tribunalul Cluj    - Seman Dana
                                 1. Dragoș George Francisc, asociat, cod numeric       Napoca, Piața Cipariu nr. 9, ap. 12;
  Referent
                               personal 1771114304681, aport la capital 100,00 RON,        2. Chelu Marinela, asociat, cod numeric personal
  la Oficiul Registrului
                               echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din      2611015120640, aport la capital 100,00 RON,
  Comerțului de pe lângă
                               capitalul social total, cota de participare la         echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din
  Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
                               beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea Cluj-  capitalul social total, cota de participare la
  În baza cererii nr. 18718 din data de 16.03.2007 și a   Napoca, str. Ion Meșter nr. 1, ap. 58;             beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        2. Dragoș Diana Laura, asociat, cod numeric         Cluj-Napoca, str. N. Horea nr. 48, ap. 6;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     personal 2800630303918, aport la capital 100,00          - administratori persoane fizice:
Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății     RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând          1. Ion Caprita Neicutescu, de cetățenie română,
comerciale cu următoarele date:                50 % din capitalul social total, cota de participare la    născut la data de 28.08.1967 în localitatea Târgu Jiu,
  - fondatori:                        beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea     județul Gorj, cod numeric personal 1670828182858,
  1. Zsigrai Peter, asociat, aport la capital 250,00     Cluj-Napoca, str. Ion Meșter nr. 1, ap. 58;          identificat cu C.I. seria KX nr. 305594, eliberat de
RON, din care 98,04 $ echivalând cu 25 părți sociale       - administratori persoane fizice:              Poliția Cluj, la data de 14.10.2003, domiciliat în
reprezentând 25 % din capitalul social total, cota de      1. Dragoș George Francisc, de cetățenie română,       localitatea Cluj-Napoca, Piața Cipariu nr. 9, ap. 12,
participare la beneficii/pierderi de 25 %, domiciliat în   născut la data de 14.11.1977 în localitatea Satu Mare,     județul Cluj, durata mandatului nelimitată, având puteri
localitatea Budapesta 1112, str. Beregszasz Ut nr. 121;    județul Satu Mare, cod numeric personal            depline;
  2. Zsigrai Zsolt, asociat, aport la capital 250,00     1771114304681, identificat cu C.I. seria KX nr. 531280       2. Chelu Marinela, de cetățenie română, născută la
RON, din care 98,04 $ echivalând cu 25 părți sociale     eliberată de Poliția Cluj la data de 19.02.2007,        data de 15.10.1961 în localitatea Băișoara, județul
reprezentând 25 % din capitalul social total, cota de     domiciliat în localitatea Cluj-Napoca, str. Ion Meșter nr.   Cluj, cod numeric personal 2611015120640,
participare la beneficii/pierderi de 25 %, domiciliat în   1, ap. 58, județul Cluj, durata mandatului nelimitată,     identificată cu C.I. seria KX nr. 054126 eliberată de
localitatea Alcsutdoboz 8087, Beke U., nr. 37;        având puteri depline;                     Poliția Cluj la data de 29.10.1999, domiciliată în
  3. Mocan Robert Gelu, asociat, cod numeric          2. Dragoș Diana Laura, de cetățenie română,         localitatea Cluj-Napoca, str. N. Horea nr. 48, ap. 6,
personal 1670829120730, aport la capital 500,00        născută la data de 30.06.1980 în localitatea Satu Mare,    județul Cluj, durata mandatului nelimitată, având puteri
RON, echivalând cu 50 părți sociale reprezentând       județul Satu Mare, cod numeric personal            depline;
50 % din capitalul social total, cota de participare la    2800630303918, identificată cu C.I. seria KX nr.          - sediul social: municipiul Cluj-Napoca, Bd. Muncii
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea Cluj-  531563 eliberată de Poliția Cluj la data de 19.02.2007,    nr. 16, et. 4, conform contractului de închiriere din data
Napoca, Str. Unirii nr. 11, ap. 10;              domiciliată în localitatea Cluj-Napoca, str. Ion Meșter    de 21.02.2007;
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2605/4.X.2007                                     9
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 518 -          Societatea Comercială                 - activitatea principală: cod CAEN 7420 - activități de
comerț cu ridicata cu mașini, echipamente și furnituri;        ROMROBOT - S.R.L., Cluj-Napoca             arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică
  - activitatea principală: cod CAEN 5187 - comerț cu             județul Cluj                 legate de acestea;
ridicata cu alte aparaturi utilizate în industrie, comerț și                                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
transporturi;                                  MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat                                      a 10,00 RON fiecare;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale                                   - durata de funcționare: nelimitată;
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
a 10,00 RON fiecare;                                                       - cod unic de înregistrare: 21439166;
                                          TRIBUNALUL CLUJ
  - durata de funcționare: nelimitată;                                             - număr de ordine în registrul comerțului:
  - cod unic de înregistrare: 21457499;                                           J 12/1444/2007.
                                EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
  - număr de ordine în registrul comerțului:                                           (30/140.353)
                                       NR. 11347
J 12/1458/2007.                                                                      *
   (28/140.351)                               din 23 martie 2007
                                                                     Societatea Comercială
               *                  Judecător delegat
                                                                 ROSA VANTURILOR - S.A., Cluj-Napoca
                                 la Oficiul Registrului
      Societatea Comercială                                                       județul Cluj
                                 Comerțului de pe lângă
   ROMA EXPRESS - S.R.L., Cluj-Napoca
                                 Tribunalul Cluj    - Constăngioară Maria
        județul Cluj                                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 Referent
                                 la Oficiul Registrului
         MINISTERUL JUSTIȚIEI               Comerțului de pe lângă                    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                 Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese                    TRIBUNALUL CLUJ

 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            În baza cererii nr. 20500 din data de 21.03.2007 și a
                                                                EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
          TRIBUNALUL CLUJ              actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                                                       NR. 11724
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE             Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății              din 29 martie 2007
        NR. 11785                    comerciale cu următoarele date:                  Judecător delegat
         din 30 martie 2007                - fondatori:                         la Oficiul Registrului
                                  1. Bălan Emilian, asociat, cod numeric personal        Comerțului de pe lângă
  Judecător delegat
                                1810811080111, aport la capital 40,00 RON,            Tribunalul Cluj    - Seman Dana
  la Oficiul Registrului
                                echivalând cu 4 părți sociale reprezentând 20 % din        Referent
  Comerțului de pe lângă
                                capitalul social total, cota de participare la          la Oficiul Registrului
  Tribunalul Cluj    - Seman Dana
                                beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat în localitatea       Comerțului de pe lângă
  Referent
                                Piatra Neamț, Str. Aurorei nr. 3, bl. B2, sc. A, et. 1,      Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
  la Oficiul Registrului
                                ap. 2;
  Comerțului de pe lângă                                                    În baza cererii nr. 21887 din data de 27.03.2007 și a
                                  2. Gilardi Stefano Vittorio, asociat, aport la capital
  Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese                                          actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                40,00 RON, din care 16,00 $, echivalând cu 4 părți
                                                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  În baza cererii nr. 22197 din data de 28.03.2007 și a   sociale reprezentând 20 % din capitalul social total,
                                                               Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %,
                                                               comerciale cu următoarele date:
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     domiciliat în localitatea 6900 Lugano, Via Maggio
                                                                 - fondatori:
Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății     nr. 23;
                                                                 1. Bolzoni Luca, fondator, cod numeric personal
comerciale cu următoarele date:                  3. Avigo Flavio, asociat, aport la capital 40,00 RON,
                                                               7700515120012, aport la capital 33.960,00 RON,
  - fondatori:                        din care 16,00 $, echivalând cu 4 părți sociale
                                                               echivalând cu 13.584 părți sociale reprezentând
  1. Ciortea Cristian Dan, asociat, cod numeric       reprezentând 20 % din capitalul social total, cota de
                                                               33,33 % din capitalul social total, cota de participare la
personal 1650512312961, aport la capital 130,00        participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat în    beneficii/pierderi de 33,33 %, domiciliat în localitatea
RON, echivalând cu 13 părți sociale reprezentând        localitatea Brescia, Via Degli Orefici nr. 10;         Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu nr. 53, ap. 3;
66 % din capitalul social total, cota de participare la      4. Paitoni Corrado, asociat, aport la capital 40,00      2. Cotoc Decebal Victor, fondator, cod numeric
beneficii/pierderi de 66 %, domiciliat în localitatea Cluj-  RON, din care 16,00 $, echivalând cu 4 părți sociale      personal 1680212120644, aport la capital 33.960,00
Napoca, Str. Viilor nr. 20C, ap. 1;              reprezentând 20 % din capitalul social total, cota de     RON, echivalând cu 13.584 părți sociale reprezentând
  2. CLOROFILM S.R.L., aport la capital 70,00 RON,      participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat în    33,33 % din capitalul social total, cota de participare la
echivalând cu 7 părți sociale reprezentând 34 % din      localitatea Villa Carcina, str. Viale Trafilerie nr. 69;    beneficii/pierderi de 33,33 %, domiciliat în localitatea
capitalul social total, cota de participare la           5. Saiani Federico, asociat, aport la capital 40,00    Cluj-Napoca, aleea Padiș nr. 5, ap. 7;
beneficii/pierderi de 34 %;                  RON, din care 16,00 $, echivalând cu 4 părți sociale       3. EDILMEC 2000 S.R.L., aport la capital 33.960,00
  - administrator persoană fizică:              reprezentând 20 % din capitalul social total, cota de     RON, echivalând cu 13.584 părți sociale reprezentând
  Ciortea Cristian Dan, de cetățenie română, născut     participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat în    33,34 % din capitalul social total, cota de participare la
la data de 12.05.1965 în localitatea Zalău, județul      localitatea Bovezzo, str. Collodi nr. 2;            beneficii/pierderi de 33,34 %;
Sălaj, cod numeric personal 1650512312961,             - administratori persoane fizice:               - administratori persoane fizice:
identificat cu C.I. seria KX nr. 372119, eliberat de Poliția    1. Bălan Emilian, de cetățenie română, născut la       1. Nevi Angelo, de cetățenie italiană, născut la data
Cluj, la data de 2.08.2004, domiciliat în localitatea Cluj-  data de 11.08.1981 în localitatea Brașov, județul       de 8.04.1948 în localitatea Lesignano De’ Bagni, Italia,
Napoca, Str. Viilor nr. 20C, ap. 1, județul Cluj, durata    Brașov, cod numeric personal 1810811080111,          act de identitate: C.I. eliberat de AUT, data emiterii
mandatului nelimitată, având puteri depline;          identificat cu C.I. seria NT nr. 035569, eliberată de     9.02.2004, domiciliat în localitatea Lesignano
  - sediul social: municipiul Cluj-Napoca, Str. Zorilor   Poliția Piatra Neamț la data de 9.08.2000, domiciliat în    De’Bagni, Via S.Michele Cavana nr. 19, durata
nr. 35, ap. 33, conform extrasului de carte funciară      localitatea Piatra Neamț, Str. Aurorei nr. 3, bl. B2, sc. A,  mandatului de 2 ani, având puteri depline;
eliberat cu nr. 8313 din data de 16.03.2007;          ap. 2, județul Neamț, durata mandatului nelimitată,        2. Bolzoni Luca, de cetățenie italiană, născut la data
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 641 -    având puteri depline;                     de 15.05.1970 în localitatea Italia, cod numeric
activități de poștă și de curier;                 2. Gilardi Stefano Vittorio, de cetățenie elvețiană,    personal 7700515120012, act de identitate: PT, seria
  - activitatea principală: cod CAEN 6412 – alte       născut la data de 4.05.1966 în localitatea Lugano,       ROU, nr. 0011296, emitent de AUT RO, data emiterii
activități de curier (altele decât cele de poștă        Elveția, act de identitate PA, seria X nr. 0601086,      29.10.2004, domiciliat în localitatea Cluj-Napoca, str.
națională);                          eliberat de autoritățile din Elveția la data de        Grigore Alexandrescu nr. 53, ap. 3, județul Cluj, durata
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat      29.01.2007, domiciliat în Elveția, localitatea 6900      mandatului nelimitată, având puteri depline;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  Lugano, str. Via Maggio, nr. 23, durata mandatului        3. Cotoc Decebal Victor, de cetățenie română,
a 10,00 RON fiecare;                      nelimitată, având puteri depline;               născut la data de 12.02.1968 în localitatea Cluj-
  - durata de funcționare: nelimitată;              - sediul social: municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu    Napoca, județul Cluj, cod numeric personal
  - cod unic de înregistrare: 21486737;           Maniu nr. 39, ap. 6B, conform contractului de închiriere    1680212120644, identificat cu C.I. seria KX nr. 213182
  - număr de ordine în registrul comerțului:         din data de 16.03.2007;                    eliberată de Poliția Cluj la data de 13.08.2002,
J 12/1583/2007.                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 742 -    domiciliat în localitatea Cluj-Napoca, aleea Padiș nr. 5,
   (29/140.352)                       activități de arhitectură, inginerie și servicii de      ap. 7, județul Cluj, durata mandatului 2 ani, având
               *                 consultanță tehnică legate de acestea;             puteri depline;
  10                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2605/4.X.2007
  - sediul social: municipiul Cluj-Napoca, Str. Iașilor            Societatea Comercială                   Societatea Comercială
nr. 18, conform contractului de comodat din data de          SAFETY OLY - S.R.L., Cluj-Napoca                 SANDVET - S.R.L., Cluj-Napoca
1.03.2007, valabil până la data de 1.03.2008;                    județul Cluj                        județul Cluj
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 701 -
activități imobiliare cu bunuri proprii;                                                    MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
  - activitatea principală: cod CAEN 7012 - cumpărare
și vânzare de bunuri imobiliare proprii;
                                                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  - capitalul social subscris: 101.880,00 RON, vărsat     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                                                         TRIBUNALUL CLUJ
integral; capitalul social este divizat în 40.752 acțiuni a            TRIBUNALUL CLUJ
2,50 RON fiecare;                                                        EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
  - durata de funcționare: nelimitată;            EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE                     NR. 11750
  - cod unic de înregistrare: 21480556;                       NR. 11867
                                                                     din data de 30 martie 2007
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 12/1566/2007.                                  din 2 aprilie 2007               Judecător delegat
   (31/140.354)                        Judecător delegat                        la Oficiul Registrului
              *                                                   Comerțului de pe lângă
                                 la Oficiul Registrului
                                                                 Tribunalul Cluj    - Seman Dana
                                 Comerțului de pe lângă
      Societatea Comercială                                                 Referent
   ROYAL INVEST - S.R.L., Cluj-Napoca             Tribunalul Cluj        - Constăngioară Maria       la Oficiul Registrului
        județul Cluj                   Referent                             Comerțului de pe lângă
                                 la Oficiul Registrului                      Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
                                 Comerțului de pe lângă                      În baza cererii nr. 21989 din data de 28.03.2007 și a
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           Tribunalul Cluj        - Rădulescu Emese       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
          TRIBUNALUL CLUJ                                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 În baza cererii nr. 22160 din data de 28.03.2007 și a
                                                                Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE                                             comerciale cu următoarele date:
                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        - fondator: Lazăr Tiberiu, asociat unic, cod numeric
        NR. 11780
                               Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății      personal 1491019120677, aport la capital 200,00
        din 30 martie 2007              comerciale cu următoarele date:                 RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând
  Judecător delegat                       - fondatori:                         100 % capitalul social total, cota de participare la
  la Oficiul Registrului                    1. Oltean Ioan, asociat, cod numeric personal         beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Cluj-Napoca,
  Comerțului de pe lângă                                                   str. Ion Popescu Voitești nr. 2-4, ap. 54, județul Cluj;
                               1571022120657, aport la capital 500,00 RON,
  Tribunalul Cluj    - Seman Dana                                               - administrator persoană fizică: Dascăl Alexandru,
                               echivalând cu 50 părți sociale reprezentând 50 % din
  Referent                                                          de cetățenie română, născut la data de 27.06.1959 în
                               capitalul social total, cota de participare la          localitatea Recea Cristur, județul Cluj, cod numeric
  la Oficiul Registrului
                               beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea Cluj-   personal 1590627120674, identificat cu C.I. seria KX
  Comerțului de pe lângă
                               Napoca, Str. Câmpului nr. 40, ap. 45;              nr. 127166, emitent Poliția Cluj-Napoca, data emiterii
  Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
                                 2. Oltean Olguța, asociat, cod numeric personal        14.03.2001, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Poet Gr.
  În baza cererii nr. 22174 din data de 28.03.2007 și a                                    Alexandrescu nr. 29, ap. 58, județul Cluj, cu durata
                               2610207120700, aport la capital 500,00 RON,
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                                       mandatului nelimitată, având puteri depline;
                               echivalând cu 50 părți sociale reprezentând 50 % din
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                       - sediul social: Cluj-Napoca, str. Gr. Alexandrescu
                               capitalul social total, cota de participare la
Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății                                     nr. 49, ap. 4, județul Cluj, conform contractului de
comerciale cu următoarele date:                beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea      comodat;
  - fondatori:                        Cluj-Napoca, Str. Câmpului nr. 40, ap. 45;              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 852 -
  1. Racz Bela Jozsef, asociat, cod numeric personal      - administratori persoane fizice:               activități veterinare;
1620728120709, aport la capital 160,00 RON,           1. Oltean Ioan, de cetățenie română, născut la data        - activitatea principală: cod CAEN 8520 - activități
echivalând cu 16 părți sociale reprezentând 80 % din     de 22.10.1957 în localitatea Sânmartin, județul Cluj,      veterinare;
capitalul social total, cota de participare la                                           - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                               cod numeric personal 1571022120657, identificat cu
beneficii/pierderi de 80 %, domiciliat în localitatea Cluj-                                  integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                               C.I. seria KX nr. 102157 eliberată de Poliția Cluj la data
Napoca, Calea Turzii nr. 38;                                                  a 10,00 RON fiecare;
                               de 9.10.2000, domiciliat în localitatea Cluj-Napoca, Str.      - durata de funcționare: nelimitată;
  2. Racz Bela Gergely, asociat, cod numeric
                               Câmpului nr. 40, ap. 45, județul Cluj, durata mandatului       - cod unic de înregistrare: 21486648;
personal 1880411125827, aport la capital 40,00 RON,
                               nelimitată, având puteri depline;                  - număr de ordine în registrul comerțului:
echivalând cu 4 părți sociale reprezentând 20 % din
                                 2. Oltean Olguța, de cetățenie română, născută la       J 12/1579/2007.
capitalul social total, cota de participare la
                               data de 7.02.1961 în localitatea Cluj-Napoca, județul         (34/140.357)
beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat în localitatea Cluj-
                                                                              *
Napoca, Calea Turzii nr. 38;                 Cluj, cod numeric personal 2610207120700,
  - administrator persoană fizică:              identificată cu C.I. seria KX nr. 102198, eliberată de            Societatea Comercială
  Racz Bela Jozsef, de cetățenie română, născut la      Poliția Cluj, la data de 9.10.2000, domiciliată în           SDL TRANS - S.R.L., satul Sânpaul
data de 28.07.1962 în localitatea Cluj-Napoca, județul    localitatea Cluj-Napoca, Str. Câmpului nr. 40, ap. 45,          comuna Sânpaul, județul Cluj
Cluj, cod numeric personal 1620728120709, identificat     județul Cluj, durata mandatului nelimitată, având puteri
cu C.I. seria KX nr. 075101 eliberată de Poliția Cluj,
                               depline;                                     MINISTERUL JUSTIȚIEI
domiciliat în localitatea Cluj-Napoca, Calea Turzii nr.
                                 - sediul social: municipiul Cluj-Napoca, Str.
38, județul Cluj, durata mandatului nelimitată, având
                               Câmpului nr. 40, ap. 45, conform extrasului de carte        OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
puteri depline;
  - sediul social: municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii   funciară eliberat cu nr. 6525 din data de 28.02.2007;                TRIBUNALUL CLUJ

nr. 38, conform acord proprietar din data de           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 748 -
                                                                EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
27.03.2007;                          alte activități de servicii prestate în principal
                                                                       NR. 11674
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 701 -    întreprinderilor;
activități imobiliare cu bunuri proprii;             - activitatea principală: cod CAEN 7487 - alte              din data de 29 martie 2007
  - activitatea principală: cod CAEN 7011 – dezvoltare    activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;   Judecător delegat
(promovare) imobiliară;                     - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat        la Oficiul Registrului
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat      integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale    Comerțului de pe lângă
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale                                    Tribunalul Cluj    - Seman Dana
                               a 10,00 RON fiecare;
a 10,00 RON fiecare;                                                       Referent
                                 - durata de funcționare: nelimitată;               la Oficiul Registrului
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                 - cod unic de înregistrare: 21496897;              Comerțului de pe lângă
  - cod unic de înregistrare: 21486710;
  - număr de ordine în registrul comerțului:          - număr de ordine în registrul comerțului:            Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
J 12/1588/2007.                        J 12/1595/2007.                           În baza cererii nr. 21563 din data de 26.03.2007 și a
   (32/140.355)                         (33/140.356)                         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
              *                                *                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2605/4.X.2007                                   11
Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății     cod numeric personal 2810914124244, identificată cu      Cluj-Napoca, aleea Băișoara nr. 5, ap. 52, județul Cluj,
comerciale cu următoarele date:                C.I. seria KX nr. 514974, emitent Poliția Cluj-Napoca,    cu durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - fondator: Sarosi Liuta, asociat unic, cod numeric    data emiterii 21.11.2006, domiciliată în Cluj-Napoca,      - sediul social: Cluj-Napoca, aleea Băișoara nr. 5,
personal 2740117120641, aport la capital 200,00 RON,     Str. Bradului nr. 21, județul Cluj, cu durata mandatului   ap. 52/6, județul Cluj, conform extrasului de carte
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %      nelimitată, având puteri depline;               funciară eliberat cu nr. 152660 din data de 28.03.2007;
capitalul social total, cota de participare la          2. Borșa Simona, de cetățenie română, născută la       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în Cluj-Napoca,   data de 3.10.1979 în Cluj-Napoca, județul Cluj, cod      activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă,
str. Tulcea nr. 24, ap. 33, județul Cluj;           numeric personal 2791003120668, identificată cu C.I.     consultanță în domeniul fiscal, activități de studii de
  - administratori persoane fizice:             seria KX nr. 221179, emitent Poliția Cluj-Napoca, data    piață și de sondaj; consultanță pentru afaceri și
  1. Sarosi Ioan, de cetățenie română, născut la data    emiterii 26.09.2002, domiciliată în Cluj-Napoca, Str.     management;
de 7.05.1980 în localitatea Tritenii de Jos, județul Cluj,  Bradului nr. 19, județul Cluj, cu durata mandatului       - activitatea principală: cod CAEN 7414 - activități de
cod numeric personal 1800507120431, identificat cu      nelimitată, având puteri depline;               consultanță pentru afaceri și management (cu excepția
C.I. seria KX nr. 352465, emitent Poliția Cluj-Napoca,      - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Bradului nr. 19,    activităților notariale, de avocatură, de administrare
data emiterii 6.05.2004, domiciliat în Cluj-Napoca, str.   județul Cluj, conform extrasului de carte funciară nr.    judiciară și lichidare);
Tulcea nr. 14, ap. 18, județul Cluj, cu durata mandatului   18345, eliberat cu nr. 7311 din data de 7.03.2007;        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
nelimitată, având puteri depline;                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 553 -    integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  2. Sarosi Liuta, de cetățenie română, născută la     restaurante;                         a 10,00 RON fiecare;
data de 17.01.1974 în Cluj-Napoca, județul Cluj, cod       - activitatea principală: cod CAEN 5530 -           - durata de funcționare: nelimitată;
numeric personal 2740117120641, identificată cu B.I.     restaurante;                           - cod unic de înregistrare: 21480521;
seria G.X. nr. 403806, emitent Poliția Cluj-Napoca,       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        - număr de ordine în registrul comerțului:
data emiterii 23.07.1997, domiciliată în Cluj-Napoca,     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  J 12/1540/2007.
str. Tulcea nr. 24, ap. 33, județul Cluj, cu durata      a 10,00 RON fiecare;                        (37/140.360)
mandatului nelimitată, având puteri depline;           - durata de funcționare: nelimitată;                          *
  - sediul social: satul Sânpaul nr. 47, comuna        - cod unic de înregistrare: 21457421;
Sânpaul, județul Cluj, conform adeverinței eliberate de     - număr de ordine în registrul comerțului:              Societatea Comercială
primărie cu nr. 653 din data de 9.03.2007;          J 12/1462/2007.                          SONIC SECTOR - S.R.L., Cluj-Napoca
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -      (36/140.359)                               județul Cluj
alte transporturi terestre;                                *
  - activitatea principală: cod CAEN 6024 -
                                                                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
transporturi rutiere de mărfuri intern și internațional;         Societatea Comercială
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat         SIMPLE TRADE - S.R.L., Cluj-Napoca
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale          județul Cluj                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
a 10,00 RON fiecare;                                                              TRIBUNALUL CLUJ
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI             EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
  - cod unic de înregistrare: 21480424;
  - număr de ordine în registrul comerțului:                                               NR. 11353
J 12/1558/2007.                         OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ               din data de 23 martie 2007
   (35/140.358)                                TRIBUNALUL CLUJ
              *                                                 Judecător delegat
                                EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE              la Oficiul Registrului
       Societatea Comercială                      NR. 11719                     Comerțului de pe lângă
     SIMDEL - S.R.L., Cluj-Napoca                                             Tribunalul Cluj    - Costăngioară Maria
                                     din data de 29 martie 2007              Referent
         județul Cluj
                                 Judecător delegat                       la Oficiul Registrului
                                 la Oficiul Registrului                    Comerțului de pe lângă
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 Comerțului de pe lângă                    Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
                                 Tribunalul Cluj    - Seman Dana              În baza cererii nr. 20568 din data de 21.03.2007 și a
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           Referent                          actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
          TRIBUNALUL CLUJ                la Oficiul Registrului                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Comerțului de pe lângă                   Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
                                 Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese          comerciale cu următoarele date:
        NR. 11365
                                 În baza cererii nr. 21881 din data de 27.03.2007 și a     - fondator: Mureșan Sergiu Dan, asociat unic, cod
      din data de 26 martie 2007                                            numeric personal 1771118312967, aport la capital
                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  Judecător delegat                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
  la Oficiul Registrului                   Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății     reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
  Comerțului de pe lângă                   comerciale cu următoarele date:                participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
  Tribunalul Cluj    - Seman Dana              - fondatori:                        Cluj-Napoca, aleea Godeanu nr. 7A, ap. 10, județul
  Referent                           1. Anghel Nicoleta Ștefania, asociat, cod numeric     Cluj;
  la Oficiul Registrului                   personal 2760507243674, aport la capital 100,00         - administrator persoană fizică: Mureșan Sergiu
  Comerțului de pe lângă                   RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând       Dan, cu cetățenie română, născut la data de
  Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese          50 % din capitalul social total, cota de participare la    18.11.1977 în Zalău, județul Sălaj, cod numeric
  În baza cererii nr. 17540 din data de 13.03.2007 și a   beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în Cluj-Napoca,    personal 1771118312967, identificat cu C.I. seria KX
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      aleea Băișoara nr. 5, ap. 52, județul Cluj;          nr. 487973, emitent Poliția Cluj-Napoca, data emiterii
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      2. Sumurducan Horia Alin, asociat, cod numeric       8.06.2006, domiciliat în Cluj-Napoca, aleea Godeanu
Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății     personal 1760704312971, aport la capital 100,00        nr. 7A, ap. 10, județul Cluj, cu durata mandatului
comerciale cu următoarele date:                RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând       nelimitată, având puteri depline;
  - fondatori:                        50 % din capitalul social total, cota de participare la     - sediul social: Cluj-Napoca, str. N. Godeanu nr. 7A,
  1. Marc Delia Mihaela, asociat, cod numeric        beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Cluj-Napoca,    sc. 1, et. 4, ap. 10, județul Cluj, conform acordului
personal 2810914124244, aport la capital 100,00        aleea Băișoara nr. 5, ap. 52, județul Cluj;          proprietarului;
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând        - administratori persoane fizice:               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 221 -
50 % din capitalul social total, cota de participare la     1. Anghel Nicoleta Ștefania, de cetățenie română,     activitatea editurilor;
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în Cluj-Napoca,    născută la data de 7.05.1976 în Cluj-Napoca, județul       - activitatea principală: cod CAEN 2214 - editarea
Str. Bradului nr. 21, județul Cluj;              Cluj, cod numeric personal 2760507243674,           înregistrărilor sonore;
  2. Borșa Simona, asociat, cod numeric personal       identificată cu C.I. seria KX nr. 501109, emitent Poliția    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
2791003120668, aport la capital 100,00 RON,          Cluj-Napoca, data emiterii 29.08.2006, domiciliată în     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din     Cluj-Napoca, aleea Băișoara nr. 5, ap. 52, județul Cluj,   a 10,00 RON fiecare;
capitalul social total, cota de participare la        cu durata mandatului nelimitată, având puteri depline;      - durata de funcționare: nelimitată;
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în Cluj-Napoca,     2. Sumurducan Horia Alin, de cetățenie română,        - cod unic de înregistrare: 21439204;
Str. Bradului nr. 19, județul Cluj;              născut la data de 4.07.1976 în Cluj-Napoca, județul       - număr de ordine în registrul comerțului:
  - administratori persoane fizice:             Cluj, cod numeric personal 1760704312971, identificat     J 12/1450/2007.
  1. Marc Delia Mihaela, de cetățenie română,        cu C.I. seria KX nr. 501110, emitent Poliția Cluj-         (38/140.361)
născută la data de 14.09.1981 în Huedin, județul Cluj,    Napoca, data emiterii 29.08.2006, domiciliat în                      *
  12                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2605/4.X.2007
       Societatea Comercială                       Societatea Comercială                  Societatea Comercială
       SPINU SERV - S.R.L., Dej               STAR MIR IMPEX - S.R.L., Cluj-Napoca              TACT INTERNATIONAL JOB - S.R.L.
          județul Cluj                                                    Cluj-Napoca, județul Cluj
                                           județul Cluj

                                                                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                                               OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                                                TRIBUNALUL CLUJ
                                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
          TRIBUNALUL CLUJ
                                          TRIBUNALUL CLUJ
                                                               EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE                                                   NR. 11752
                                EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
        NR. 9622                                                         din data de 30 martie 2007
                                           NR. 12018
      din data de 5 martie 2007                                             Judecător delegat
                                     din data de 4 aprilie 2007              la Oficiul Registrului
  Judecător delegat
                                                                Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                    Judecător delegat
                                                                Tribunalul Cluj    - Seman Dana
  Comerțului de pe lângă                    la Oficiul Registrului                    Referent
  Tribunalul Cluj    - Năsui Gabriel            Comerțului de pe lângă                    la Oficiul Registrului
  Referent                           Tribunalul Cluj       - Costăngioară Maria       Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                                                   Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
                                 Referent
  Comerțului de pe lângă                                                    În baza cererii nr. 22017 din data de 28.03.2007 și a
                                 la Oficiul Registrului
  Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese                                         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                 Comerțului de pe lângă                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  În baza cererii nr. 14313 din data de 28.02.2007 și a    Tribunalul Cluj       - Rădulescu Emese       Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                                     comerciale cu următoarele date:
                                 În baza cererii nr. 22790 din data de 30.03.2007 și a     - fondator: Salagean Dorina, asociat unic, aport la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
comerciale cu următoarele date:
                                                              participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în
  - fondatori:                       Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                                              Germania, Munchen, str. Feldmochingen nr. 30;
  1. Spînu Raisa, asociat, cod numeric personal       comerciale cu următoarele date:                  - administrator persoană fizică: Salagean Doina, de
2641001226353, aport la capital 100,00 RON,           - fondatori:                        cetățenie germană, născută la data de 5.11.1956 în
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      1. Sas Ioan, asociat, cod numeric personal         Cluj-Napoca, județul Cluj, identificată cu pașaportul nr.
                                                              951494891, emitent autoritățile din Germania, data
capitalul social total, cota de participare la        1561122120708, aport la capital 100,00 RON,          emiterii 4.03.2005, domiciliată în Germania, Munchen,
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în Dej, str.     echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din     str. Feldmochingen nr. 30, cu durata mandatului
Cloșca nr. 2, județul Cluj;                                                 nelimitată, având puteri depline;
                               capitalul social total, cota de participare la
  2. Spînu Vitalie, asociat, cod numeric personal                                       - sediul social: Cluj-Napoca, str. Grigore
                               beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Cluj-Napoca,
1630802227794, aport la capital 100,00 RON,                                         Alexandrescu nr. 37, ap. 77, județul Cluj, conform
                               str. Jan Huss nr. 32, județul Cluj;              contractului de comodat;
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
                                 2. Sas Eliza Loredana, asociat, cod numeric          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 748 -
capitalul social total, cota de participare la
                               personal 2681230120685, aport la capital 100,00        alte activități de servicii prestate în principal
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Dej, str. Cloșca                                 întreprinderilor;
nr. 2, județul Cluj;                     RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând         - activitatea principală: cod CAEN 7487 - alte
  - administratori persoane fizice:             50 % din capitalul social total, cota de participare la    activități de servicii prestate în principal întreprinderilor
  1. Spînu Raisa, de cetățenie română, născută la      beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în Cluj-Napoca,    (strângerea facturilor, acordarea de credite în rate,
data de 1.10.1964 în localitatea Plop, Republica                                      activități de brokerage pentru întreprinderi, activități de
                               str. Jan Huss nr. 32, județul Cluj;
                                                              evaluare, altele decât cele imobliare sau asigurări,
Moldova, cod numeric personal 2641001226353,           - administratori persoane fizice:             design specializat, activități de schimb filatelie,
identificată cu C.I. seria KX nr. 243286, emitent Poliția    1. Sas Ioan, de cetățenie română, născut la data de    activități ale organizatorilor de târguri, expoziții și
Dej, data emiterii 5.02.2003, domiciliată în Dej, str.                                   congrese, activități ale vânzătorilor la licitații, activități
                               22.11.1956 în Tășnad, județul Satu Mare, cod numeric
Cloșca nr. 2, județul Cluj, cu durata mandatului                                      ale consultanților, în alte domenii decât tehnic și
                               personal 1561122120708, identificat cu C.I. seria KX
nelimitată, având puteri depline;                                              ingineresc, citirea contoarelor de gaze, apă și
                               nr. 003133, emitent Poliția Cluj-Napoca, data emiterii    electricitate);
  2. Spînu Vitalie, de cetățenie română, născut la data
                               24.08.1998, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Jan Huss nr.     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
de 2.08.1963 în localitatea Drochia, Republica
                               32, județul Cluj, cu durata mandatului nelimitată, având   integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
Moldova, cod numeric personal 1630802227794,                                        a 10,00 RON fiecare;
identificat cu C.I. seria KX nr. 270316, emitent Poliția   puteri depline;                          - durata de funcționare: nelimitată;
Dej, data emiterii 2.06.2003, domiciliat în Dej, str.      2. Sas Eliza Loredana, de cetățenie română,          - cod unic de înregistrare: 21486664;
Cloșca nr. 2, județul Cluj, cu durata mandatului       născută la data de 30.12.1968 în Cluj-Napoca, județul       - număr de ordine în registrul comerțului:
nelimitată, având puteri depline;                                              J 12/1577/2007.
                               Cluj, cod numeric personal 2681230120685,
                                                                 (41/140.364)
  - sediul social: Dej, str. Regina Maria nr. 26, județul  identificată cu C.I. seria KX nr. 101493, emitent Poliția                  *
Cluj, conform contractului de închiriere din data de     Cluj-Napoca, data emiterii 3.10.2000, domiciliată în
20.02.2007, valabil până la data de 20.02.2017;                                              Societatea Comercială
                               Cluj-Napoca, str. Jan Huss nr. 32, județul Cluj, cu
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 524 -                                        TAD GLOBAL - S.R.L., Gherla
                               durata mandatului nelimitată, având puteri depline;               județul Cluj
comerț cu amănuntul în magazine specializate, cu alte
                                 - sediul social: Cluj-Napoca, str. Jan Huss nr. 32,
produse neclasificate în altă parte;
  - activitatea principală: cod CAEN 5248 - comerț cu    județul Cluj, conform extrasului de carte funciară nr.             MINISTERUL JUSTIȚIEI
amănuntul, în magazine specializate, cu alte produse     1714, eliberat cu nr. 9865 din data de 28.03.2007;
neclasificate în altă parte (echipamente de birou,        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 511 -     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
calculatoare, echipamente de telecomunicații, tapete și    activități în comerțul cu produse diverse;                  TRIBUNALUL CLUJ
mochete, ceasuri și bijuterii, articole de sport, flori,     - activitatea principală: cod CAEN 5117 -
                                                               EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
plante, îngrășăminte, animale de companie, hrană       intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi           NR. 11879
pentru animale de companie, cadouri, articole de       și tutun;
artizanat, combustibili, timbre, articole numismatice);                                         din data de 2 aprilie 2007
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat                                      Judecător delegat
                               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   la Oficiul Registrului
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                               a 10,00 RON fiecare;                       Comerțului de pe lângă
a 10,00 RON fiecare;
                                 - durata de funcționare: nelimitată;             Tribunalul Cluj    - Costăngioară Maria
  - durata de funcționare: nelimitată;                                            Referent
  - cod unic de înregistrare: 21272725;            - cod unic de înregistrare: 21516480;
                                                                la Oficiul Registrului
  - număr de ordine în registrul comerțului:          - număr de ordine în registrul comerțului:          Comerțului de pe lângă
J 12/1070/2007.                        J 12/1646/2007.                         Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
   (39/140.362)                        (40/140.363)                         În baza cererii nr. 22309 din data de 28.03.2007 și a
              *                               *                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2605/4.X.2007                                    13
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Iugoslaviei nr. 71,    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății     ap. 18, județul Cluj, conform extrasului de carte       integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
comerciale cu următoarele date:                funciară nr. 68966, eliberat cu nr. 9487 din data de     a 10,00 RON fiecare;
  - fondatori:                        19.03.2007;                           - durata de funcționare: nelimitată;
  1. Domșa Petru Daniel, asociat, cod numeric          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 511 -     - cod unic de înregistrare: 21457693;
personal 1720417124051, aport la capital 9.500,00       activități de intermediere în comerțul cu ridicata;       - număr de ordine în registrul comerțului:
RON, echivalând cu 190 părți sociale, reprezentând        - activitatea principală: cod CAEN 5119 -         J 12/1471/2007.
95 % din capitalul social total, cota de participare la    intermedieri în comerțul cu produse diverse (hârtie,        (44/140.367)
beneficii/pierderi de 95 %, domiciliat în Gherla, Str.     carton, produse electronice etc.);                            *
Grădinarilor nr. 30, sc. 4, ap. 40, județul Cluj;         - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  2. Domșa Noemi Antoaneta, asociat, cod numeric       integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale         Societatea Comercială
personal 2740805124051 aport la capital 500,00 RON,      a 10,00 RON fiecare;                          TI & GO TRANS - S.R.L., Huedin
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 5 % din       - durata de funcționare: nelimitată;                     județul Cluj
capitalul social total, cota de participare la          - cod unic de înregistrare: 21494799;
beneficii/pierderi de 5 %, domiciliată în Gherla, Str.      - număr de ordine în registrul comerțului:                 MINISTERUL JUSTIȚIEI
Grădinarilor nr. 30, sc. 4, ap. 40, județul Cluj;       J 12/1608/2007.
  - administrator persoană fizică: Domșa Petru           (43/140.366)
Daniel, de cetățenie română, născut la data de                       *                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
17.04.1972 în Gherla, județul Cluj, cod numeric                                                 TRIBUNALUL CLUJ
personal 1720417124051, identificat cu C.I. seria KX           Societatea Comercială
nr. 090467, emitent Poliția Gherla, data emiterii           TERPE CONSTRUCȚII - S.R.L., Dej             EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
21.07.2000, domiciliat în Gherla, Str. Grădinarilor nr.            județul Cluj                         NR. 11692
30, sc. 4, ap. 40, județul Cluj, cu durata mandatului                                          din data de 29 martie 2007
nelimitată, având puteri depline;
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI              Judecător delegat
  - sediul social: Gherla, Str. Grădinarilor nr. 30, sc. 4,
ap. 40, județul Cluj, conform extrasului de carte                                        la Oficiul Registrului
funciară eliberat cu nr. 1119 din data de 5.03.2007;       OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           Comerțului de pe lângă
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -              TRIBUNALUL CLUJ                Tribunalul Cluj    - Seman Dana
alte transporturi terestre;                                                   Referent
  - activitatea principală: cod CAEN 6024 -          EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE              la Oficiul Registrului
transporturi rutiere de mărfuri;                       NR. 11445                     Comerțului de pe lângă
  - capitalul social subscris: 10.000,00 RON, vărsat           din data de 26 martie 2007              Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
integral; capitalul social este divizat în 200 părți sociale                                  În baza cererii nr. 21712 din data de 27.03.2007 și a
a 50,00 RON fiecare;                       Judecător delegat
                                 la Oficiul Registrului                   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                 Comerțului de pe lângă                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - cod unic de înregistrare: 21496986;
                                 Tribunalul Cluj    - Seman Dana            Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 Referent                          comerciale cu următoarele date:
J 12/1618/2007.
                                 la Oficiul Registrului                    - fondatori:
   (42/140.365)
                                 Comerțului de pe lângă                    1. Tisea Aurel, asociat, cod numeric personal
               *
                                 Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese          1600331125172, aport la capital 100,00 RON,
      Societatea Comercială                                              echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
                                 În baza cererii nr. 20550 din data de 21.03.2007 și a
    TEDIS IMPEX - S.R.L., Cluj-Napoca                                           capitalul social total, cota de participare la
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
         județul Cluj                                                beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Huedin, Str.
                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                                               Târgului nr. 33, județul Cluj;
                                Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                                                2. Goia Liviu, asociat, cod numeric personal
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             comerciale cu următoarele date:
                                                               1760825125181, aport la capital 100,00 RON,
                                 - fondatori:
                                                               echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                 1. Terpe Nicolae Eugen, asociat, cod numeric
                                                               capitalul social total, cota de participare la
          TRIBUNALUL CLUJ
                                personal 1820211125476, aport la capital 100,00 RON,
                                                               beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Huedin, Str.
                                echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
                                                               Republicii nr. 8, ap. 9, județul Cluj;
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE             capitalul social total, cota de participare la
                                                                - administratori persoane fizice:
        NR. 11895                    beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Dej, str. Ion
                                                                1. Tisea Aurel, de cetățenie română, născut la data
                                Creangă nr. 29A, județul Cluj;
      din data de 2 aprilie 2007                                            de 31.03.1960 în localitatea Beliș, județul Cluj, cod
                                 2. Terpe Maria Cristina, asociat, cod numeric
  Judecător delegat                                                     numeric personal 1600331125172, identificat cu C.I.
                                personal 2730926123147, aport la capital 100,00
  la Oficiul Registrului                                                  seria KX nr. 483898, emitent Poliția Huedin, data
                                RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50
  Comerțului de pe lângă                                                  emiterii 17.05.2006, domiciliat în Huedin, Str. Târgului
                                % din capitalul social total, cota de participare la
  Tribunalul Cluj    - Costăngioară Maria                                        nr. 33, județul Cluj, cu durata mandatului nelimitată,
                                beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în Dej, str. I.P.
  Referent                                                         având puteri depline;
                                Reteganu nr. 1, ap. 33, județul Cluj;
  la Oficiul Registrului                     - administratori persoane fizice:               2. Goia Liviu, de cetățenie română, născut la data
  Comerțului de pe lângă                     1. Terpe Nicolae Eugen, de cetățenie română,        de 25.08.1976 în localitatea Rișca, județul Cluj, cod
  Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese          născut la data de 11.02.1982 în Dej, județul Cluj, cod    numeric personal 1760825125181, identificat cu C.I.
                                numeric personal 1820211125476, identificat cu C.I.      seria KX nr. 061334, emitent Poliția Huedin, data
  În baza cererii nr. 22401 din data de 29.03.2007 și a
                                seria KX nr. 364047, emitent Poliția Dej, data emiterii    emiterii 17.12.1999, domiciliat în Huedin, Str.
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                19.06.2004, domiciliat în Dej, str. Ion Creangă nr. 29A,   Republicii nr. 8, ap. 9, județul Cluj, cu durata
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                județul Cluj, cu durata mandatului nelimitată, având     mandatului nelimitată, având puteri depline;
Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                puteri depline;                         - sediul social: Huedin, Str. Târgului nr. 33, județul
comerciale cu următoarele date:
                                 2. Terpe Maria Cristina, de cetățenie română,       Cluj, conform adeverinței eliberate de primărie cu nr.
  - fondator: Roșca Teofil Ioan, asociat unic, cod
                                născută la data de 26.09.1973 în Dej, județul Cluj, cod    3425 din data de 20.03.2007;
numeric personal 1570713120704, aport la capital
                                numeric personal 2730926123147, identificată cu B.I.       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de       seria D.B. nr. 577052, emitent Miliția Dej, data emiterii   alte transporturi terestre;
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în   11.09.1987, domiciliată în Dej, str. I.P. Reteganu nr. 1,    - activitatea principală: cod CAEN 6024 -
Cluj-Napoca, Str. Iugoslaviei nr. 71, bl. B5, ap. 18,     ap. 33, județul Cluj, cu durata mandatului nelimitată,    transporturi rutiere de mărfuri;
județul Cluj;                         având puteri depline;                      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - administrator persoană fizică: Roșca Teofil Ioan,      - sediul social: Dej, str. Ion Creangă nr. 29A, județul  integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
de cetățenie română, născut la data de 13.07.1957 în      Cluj, conform contractului de închiriere cu nr. 241 din    a 10,00 RON fiecare;
localitatea Dâncu, județul Cluj, cod numeric personal     data de 20.03.2007, valabil până la data de           - durata de funcționare: nelimitată;
1570713120704, identificat cu C.I. seria KX nr. 265813,    19.03.2008;                           - cod unic de înregistrare: 21480629;
emitent Poliția Cluj-Napoca, data emiterii 16.05.2003,      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 266 -     - număr de ordine în registrul comerțului:
domiciliat în Cluj-Napoca, Str. Iugoslaviei nr. 71, bl. B5,  fabricarea elementelor din beton, ciment și ipsos;      J 12/1544/2007.
ap. 18, județul Cluj, cu durata mandatului nelimitată,      - activitatea principală: cod CAEN 2661 - fabricarea      (45/140.368)
având puteri depline;                     elementelor din beton pentru construcții;                         *
  14                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2605/4.X.2007
       Societatea Comercială                    Societatea Comercială               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
    TIP TOP AUTO - S.R.L., Cluj-Napoca               TOPVEST CONSTRUCT - S.R.L.              Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
          județul Cluj                     Cluj-Napoca, județul Cluj             comerciale cu următoarele date:
                                                                - fondatori:
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI               1. Cracana Valeria Rodica, asociat, cod numeric
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                                            personal 2761116120679, aport la capital 100,00 RON,
                                                              echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
                                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                                        capitalul social total, cota de participare la
                                       TRIBUNALUL CLUJ
          TRIBUNALUL CLUJ
                                                              beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în Cluj-Napoca,
                                EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE            str. Tășnad nr. 19, ap. 39, județul Cluj;
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE                    NR. 11875                     2. Cracana Dinu, asociat, cod numeric personal
                                                              1700715072620, aport la capital 100,00 RON,
        NR. 11882                         din data de 2 aprilie 2007            echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
      din data de 2 aprilie 2007              Judecător delegat                     capitalul social total, cota de participare la
                                 la Oficiul Registrului                   beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Cluj-Napoca,
  Judecător delegat
                                 Comerțului de pe lângă                   str. Tășnad nr. 18, ap. 39, județul Cluj;
  la Oficiul Registrului                    Tribunalul Cluj    - Costăngioară Maria          - administrator persoană fizică: Cracana Dinu, de
  Comerțului de pe lângă                    Referent                          cetățenie română, născut la data de 15.07.1970 în
  Tribunalul Cluj    - Costăngioară Maria          la Oficiul Registrului                   localitatea Mileanca, județul Botoșani, cod numeric
  Referent                           Comerțului de pe lângă
                                                              personal 1700715072620, identificat cu C.I. seria KX
                                 Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
  la Oficiul Registrului                                                  nr. 429936, emitent Poliția Cluj-Napoca, data emiterii
  Comerțului de pe lângă                     În baza cererii nr. 22247 din data de 28.03.2007 și a   6.06.2005, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Tășnad nr.
  Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese          actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      18, ap. 39, județul Cluj, cu durata mandatului
                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     nelimitată, având puteri depline;
  În baza cererii nr. 22314 din data de 20.03.2007 și a   Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății       - sediul social: Cluj-Napoca, str. Tășnad nr. 18, ap.
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      comerciale cu următoarele date:
                                                              39, județul Cluj, conform extrasului de carte funciară
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - fondatori:
                                                              eliberat cu nr. 117460 din data de 19.03.2007;
                                 1. Dolha Gavril, asociat, cod numeric personal
Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății                                      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
                               1741128123132, aport la capital 100,00 RON,
comerciale cu următoarele date:                echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din     construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
  - fondatori:                       capitalul social total, cota de participare la          - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții
  1. Naghy Eniko Klara, asociat, cod numeric        beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Cluj-Napoca,    de clădiri și lucrări de geniu;
personal 2740706120651, aport la capital 250,00        Str. Dejului nr. 2-4, ap. 20, județul Cluj;            - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
RON, echivalând cu 25 părți sociale, reprezentând         2. Dolha Daniel, asociat, cod numeric personal      integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                               1790827123143, aport la capital 100,00 RON,          a 10,00 RON fiecare;
50 % din capitalul social total, cota de participare la
                               echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din       - durata de funcționare: nelimitată;
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în Cluj-Napoca,    capitalul social total, cota de participare la          - cod unic de înregistrare: 21486745;
str. Peana nr. 15, ap. 29, județul Cluj;           beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Cluj-Napoca,      - număr de ordine în registrul comerțului:
  2. Lapuste Ioan, asociat, cod numeric personal      Str. Dejului nr. 2-4, ap. 20, județul Cluj;          J 12/1584/2007.
1680503125203, aport la capital 250,00 RON,            - administrator persoană fizică: Dolha Gavril, de        (48/140.371)
echivalând cu 25 părți sociale, reprezentând 50 % din     cetățenie română, născut la data de 28.11.1974 în Dej,
                                                                            *
                               județul Cluj, cod numeric personal 1741128123132,
capitalul social total, cota de participare la
                               identificat cu C.I. seria KX nr. 348120, emitent Poliția         Societatea Comercială
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Cluj-Napoca,    Cluj-Napoca, data emiterii 15.04.2004, domiciliat în
str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 15, ap. 23, județul                                    TRANS 50 NTV - S.R.L., satul Someșu Rece
                               Cluj-Napoca, Str. Dejului nr. 2-4, ap. 20, județul Cluj, cu
                                                                  comuna Gilău, județul Cluj
Cluj;                             durata mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - administratori persoane fizice:               - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Dejului nr. 2-4, ap.
  1. Nagy Eniko Klara, de cetățenie română, născută     20, județul Cluj, conform extrasului de carte funciară             MINISTERUL JUSTIȚIEI
                               eliberat cu nr. 141478;
la data de 6.07.1974 în Cluj-Napoca, județul Cluj, cod
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
numeric personal 2740706120651, identificată cu C.I.                                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                               construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
seria KX nr. 010389, emitent Poliția Cluj-Napoca, data      - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții            TRIBUNALUL CLUJ

emiterii 30.10.1998, domiciliată în Cluj-Napoca, str.     de clădiri și lucrări de geniu;
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat      EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
Peana nr. 15, ap. 29, județul Cluj, cu durata mandatului
                               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale         NR. 11734
nelimitată, având puteri depline;
                               a 10,00 RON fiecare;                             din 30 martie 2007
  2. Lapuste Ioan, de cetățenie română, născut la
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
data de 3.05.1968 în localitatea Risca, județul Cluj, cod     - cod unic de înregistrare: 21490916;            Judecător delegat
numeric personal 1680503125203, identificat cu C.I.        - număr de ordine în registrul comerțului:          la Oficiul Registrului
seria KX nr. 405499, emitent Poliția Cluj-Napoca, data    J 12/1611/2007.                         Comerțului de pe lângă
emiterii 19.01.2005, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Poet      (47/140.370)                        Tribunalul Cluj    - Seman Dana
Grigore Alexandrescu nr. 15, ap. 23, județul Cluj, cu
                                             *                  Referent
                                                                la Oficiul Registrului
durata mandatului nelimitată, având puteri depline;            Societatea Comercială                Comerțului de pe lângă
  - sediul social: Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 16,          TORNADO - S.R.L., Cluj-Napoca              Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
județul Cluj, conform contractului de comodat din data             județul Cluj
de 1.03.2007;                                                          În baza cererii nr. 20830 din data de 22.03.2007 și a
                                                              actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 502 -            MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
întreținerea și repararea autovehiculelor;
                                                              Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  - activitatea principală: cod CAEN 5020 -          OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ         comerciale cu următoarele date:
întreținerea și repararea autovehiculelor (inclusiv              TRIBUNALUL CLUJ                  - fondator:
întreținerea și repararea sistemului de navigație auto, a                                    Neciu Traian, în calitate de asociat unic, cod
                                EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
modulelor electrice și electronice, a echipamentelor                                    numeric personal 1500325125171, aport la capital
                                       NR. 11786
audio-video pentru autovehicule, a stațiilor de emisie                                   200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
recepție, a tachografelor);                       din data de 30 martie 2007             reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
  - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat       Judecător delegat                     participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
integral; capitalul social este divizat în 50 părți sociale   la Oficiul Registrului                   localitatea Someșu Rece nr. 279, județul Cluj;
                                 Comerțului de pe lângă                     - administrator persoană fizică: Neciu Traian,
a 10,00 RON fiecare;
                                 Tribunalul Cluj    - Seman Dana            cetățean român, născut la data de 25.03.1950 în
  - durata de funcționare: nelimitată;             Referent                          localitatea Gilău, județul Cluj, cod numeric personal
  - cod unic de înregistrare: 21496951;            la Oficiul Registrului                   1500325125171, identificat cu C.I. seria KX nr. 532615
  - număr de ordine în registrul comerțului:          Comerțului de pe lângă                   eliberată de Poliția Cluj-Napoca la data de 22.02.2007,
J 12/1617/2007.                         Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese          domiciliat în localitatea Someșu Rece nr. 279, județul
   (46/140.369)                        În baza cererii nr. 22199 din data de 28.03.2007 și a   Cluj, cu durata mandatului nelimitată, având puteri
              *                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      depline;
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2605/4.X.2007                                    15
  - sediul social: satul Someșu Rece, comuna Gilău      beneficii/pierderi de 9,09 %, domiciliat în Cluj-Napoca,   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. 279, județul Cluj, conform adeverinței nr. 8413 din    str. Bana Novac nr. 19, ap. 8, județul Cluj;         Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
data de 11.12.2006 eliberate de primărie;             7. Lutaș Mihaela Mariana, în calitate de asociat, cod   comerciale cu următoarele date:
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -    numeric personal 2580217120707, aport la capital         - fondatori:
alte transporturi terestre;                  5.000,00 RON, echivalând cu 500 părți sociale,          1. Mocsy Ildiko Margit, în calitate de asociat, cod
  - activitatea principală: cod CAEN 6024 -          reprezentând 9,09 % din capitalul social total, cota de    numeric personal 2431015120660, aport la capital
transporturi rutiere de mărfuri intern și internațional;    participare la beneficii/pierderi de 9,09 %, domiciliat în  665,00 RON, echivalând cu o parte socială,
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       Cluj-Napoca, str. Horea nr. 89-95, ap. 29, județul Cluj;   reprezentând 10 % din capitalul social total, cota de
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    8. Mihuț Ioan, în calitate de asociat, cod numeric    participare la beneficii/pierderi de 10 %, domiciliată în
a 10,00 RON fiecare;                      personal 1400928120707, aport la capital 5.000,00       Cluj-Napoca, bd. Constantin Brâncuși nr. 18A, județul
  - durata de funcționare: nelimitată;            RON, echivalând cu 500 părți sociale, reprezentând      Cluj;
  - cod unic de înregistrare: 21486630;            9,09 % din capitalul social total, cota de participare la    2. VIBROCOMP KFT, în calitate de asociat, aport la
  - număr de ordine în registrul comerțului:         beneficii/pierderi de 9,09 %, domiciliat în Cluj-Napoca,   capital 5.985,00 RON, din care 2.315,63 $, echivalentul
                                str. Ion Reteganu Pop nr. 14, județul Cluj;          a 1.740,00 euro, echivalând cu 9 părți sociale,
J 12/1590/2007.
                                  9. Prunea Petru, în calitate de asociat, cod numeric   reprezentând 90 % din capitalul social total, cota de
   (49/140.372)
                                personal 1450220120681, aport la capital 5.000,00       participare la beneficii/pierderi de 90 %;
               *
                                RON, echivalând cu 500 părți sociale, reprezentând        - administratori persoane fizice:
       Societatea Comercială               9,1 % din capitalul social total, cota de participare la     1. Bite Pal Zoltan, cetățean ungur, născut la data de
      UNIFIN - S.R.L., Cluj-Napoca            beneficii/pierderi de 9,1 %, domiciliat în Cluj-Napoca,    1.04.1978 în Budapesta, Ungaria, identificat cu
                                str. Pascaly nr. 7, ap. 7, județul Cluj;           pașaportul seria ZB nr. 954704 eliberat de autoritățile
                                  10. Stoica Daniela Delia, în calitate de asociat, cod   din Ungaria la data de 10.05.2001, domiciliat în
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             numeric personal 2760515267406, aport la capital       Ungaria, 1121 Budapesta, str. Fulemile, nr. 12-18,
                                5.000,00 RON, echivalând cu 500 părți sociale,        sc. B, ap. 4A, cu durata mandatului nelimitată, având
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ          reprezentând 9,09 % din capitalul social total, cota de    puteri depline;
          TRIBUNALUL CLUJ              participare la beneficii/pierderi de 9,09 %, domiciliată în   2. Mocsy Ildiko Margit, cetățean român, născută la
                                Cluj-Napoca, str. Poet Grigore Alexandru nr. 21, ap. 60,   data de 15.10.1943 în Cluj-Napoca, județul Cluj, cod
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE             județul Cluj;                         numeric personal 2431015120660, identificată cu C.I.
        NR. 11278                      11. Țibrea Aleodor Caius, în calitate de asociat, cod   seria KX nr. 063588 eliberată de Poliția Cluj-Napoca la
                                numeric personal 1740621120671, aport la capital       data de 14.01.2000, domiciliată în Cluj-Napoca, bd.
         din 23 martie 2007              5.000,00 RON, echivalând cu 500 părți sociale,        Constantin Brâncuși nr. 18A, județul Cluj, cu durata
  Judecător delegat                      reprezentând 9,09 % din capitalul social total, cota de    mandatului nelimitată, având puteri depline;
  la Oficiul Registrului                   participare la beneficii/pierderi de 9,09 %, domiciliat în    - sediul social: Cluj-Napoca, bd. Constantin
  Comerțului de pe lângă                   Cluj-Napoca, Str. Arinilor nr. 19, ap. 27, județul Cluj;   Brâncuși nr. 18A, județul Cluj, conform contractului de
  Tribunalul Cluj    - Constăngioară             - administrator persoană fizică: Buzgău Rosana,
                                                               comodat cu nr. 1 din data de 1.03.2007;
              Maria               cetățean român, născută la data de 11.08.1976 în
                                                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 742 -
  Referent                          Târgu Mureș, județul Mureș, cod numeric personal
                                                               activități de arhitectură, inginerie și servicii de
  la Oficiul Registrului                   2760811264371, identificat cu C.I. seria MS nr. 041459
                                                               consultanță tehnică legate de acestea;
  Comerțului de pe lângă                   eliberată de Poliția Târgu Mureș la data de 4.05.2000,
                                                                - activitatea principală: cod CAEN 7420 - activități de
  Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese          domiciliată în Târgu Mureș, Str. 1 Decembrie 1918, nr.
                                                               arhitectură, inginerie și activități de consultanță tehnică
                                223, ap. 17, județul Mureș, cu durata mandatului
  În baza cererii nr. 18466 din data de 15.03.2007 și a                                   legate de acestea;
                                nelimitată, având puteri depline;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                                       - capitalul social subscris: 6.650,00 RON, vărsat
                                  - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Arinilor nr. 19, ap.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                    integral; capitalul social este divizat în 10 părți sociale
                                27, județul Cluj, conform extrasului de carte funciară cu
Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății                                    a 665,00 RON fiecare;
                                nr. 3771 din data de 29.07.1998;
comerciale cu următoarele date:                                                 - durata de funcționare: nelimitată;
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -
  - fondatori:                                                         - cod unic de înregistrare: 21480386;
                                activități juridice, de contabilitate, revizie contabilă,
  1. Babițchi Mihai, în calitate de asociat, cod numeric                                    - număr de ordine în registrul comerțului:
                                consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de
personal 1421105011095, aport la capital 5.000,00                                      J 12/1550/2007.
                                piață și de sondaj; consultanță pentru afaceri și
                                                                 (51/140.374)
RON, echivalând cu 500 părți sociale, reprezentând       management;
9,09 % din capitalul social total, cota de participare la     - activitatea principală: cod CAEN 7414 - activități de
                                                                             *
beneficii/pierderi de 9,09 %, domiciliat în Alba Iulia, str.  consultanță pentru afaceri și management;
                                                                    Societatea Comercială
Decebal nr. 13, județul Alba;                   - capitalul social subscris: 55.000,00 RON, vărsat
                                                                 VMR NETWORK - S.R.L., Cluj-Napoca
  2. Buzgău Adrian Călin, în calitate de asociat, cod     integral; capitalul social este divizat în 5.500 părți
numeric personal 1800328260042, aport la capital        sociale a 10,00 RON fiecare;
                                  - durata de funcționare: nelimitată;                    MINISTERUL JUSTIȚIEI
5.000,00 RON, echivalând cu 500 părți sociale,
reprezentând 9,09 % din capitalul social total, cota de      - cod unic de înregistrare: 21443612;
participare la beneficii/pierderi de 9,09 %, domiciliat în     - număr de ordine în registrul comerțului:         OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
Târgu Mureș, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 223, ap. 17,      J 12/1455/2007.                                 TRIBUNALUL CLUJ
județul Mureș;                            (50/140.373)
  3. Buzgău Rosana, în calitate de asociat, cod                      *                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
numeric personal 2760811264371, aport la capital                                              NR. 11356
                                      Societatea Comercială
5.000,00 RON, echivalând cu 500 părți sociale,                                                din 23 martie 2007
                                   VIBROCOMP - S.R.L., Cluj-Napoca
reprezentând 9,09 % din capitalul social total, cota de
participare la beneficii/pierderi de 9,09 %, domiciliat în                                   Judecător delegat
Târgu Mureș, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 223, ap. 17,              MINISTERUL JUSTIȚIEI              la Oficiul Registrului
județul Mureș;                                                         Comerțului de pe lângă
  4. Ceuca Alexandru Adrian, în calitate de asociat,                                      Tribunalul Cluj    - Constăngioară Maria
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
cod numeric personal 1690505120662, aport la capital                                      Referent
                                         TRIBUNALUL CLUJ
5.000,00 RON, echivalând cu 500 părți sociale,                                         la Oficiul Registrului
reprezentând 9,09 % din capitalul social total, cota de                                     Comerțului de pe lângă
                                EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
participare la beneficii/pierderi de 9,09 %, domiciliat în          NR. 11643                     Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
Cluj-Napoca, str. Meșteru Ioan nr. 6, ap. 153, județul                                     În baza cererii nr. 20586 din data de 21.03.2007 și a
                                        din 29 martie 2007
Cluj;                                                            actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  5. Dodescu Grigore Narcis, în calitate de asociat,       Judecător delegat                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
cod numeric personal 1640120184980, aport la capital       la Oficiul Registrului                   Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
5.000,00 RON, echivalând cu 500 părți sociale,          Comerțului de pe lângă                   comerciale cu următoarele date:
reprezentând 9,09 % din capitalul social total, cota de      Tribunalul Cluj    - Seman Dana              - fondatori:
participare la beneficii/pierderi de 9,09 %, domiciliat în    Referent                           1. Vomir Viorel, în calitate de asociat, cod numeric
Oradea, str. Iuliu Maniu nr. 57A, județul Bihor;         la Oficiul Registrului                   personal 1590412120731, aport la capital 100,00
  6. Ionescu Anton, în calitate de asociat, cod numeric     Comerțului de pe lângă                   RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând
personal 1391210120665, aport la capital 5.000,00         Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese          50 % din capitalul social total, cota de participare la
RON, echivalând cu 500 părți sociale, reprezentând        În baza cererii nr. 18910 din data de 19.03.2007 și a   beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Cluj-Napoca,
9,09 % din capitalul social total, cota de participare la   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      Str. Observatorului nr. 109, bl. O3, ap. 9, județul Cluj;
  16                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2605/4.X.2007
  2. Vomir Rodica, în calitate de asociat, cod numeric   Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății          Societatea Comercială
personal 2630318120717, aport la capital 100,00        comerciale cu următoarele date:                 1NIQ CONSTRUCT - S.R.L., satul Viișoara
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50       - fondatori:                           comuna Viișoarea, județul Cluj
% din capitalul social total, cota de participare la       1. Mureșan Iuliu Paul, în calitate de asociat, cod
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în Cluj-Napoca,    numeric personal 1540201120719, aport la capital                 MINISTERUL JUSTIȚIEI
Str. Observatorului nr. 109, bl. O3, ap. 9, județul Cluj;   180,00 RON, echivalând cu 18 părți sociale,
  - administrator persoană fizică: Vomir Rodica,      reprezentând 80 % din capitalul social total, cota de      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
cetățean român, născută la data de 18.03.1963 în       participare la beneficii/pierderi de 80 %, domiciliat în              TRIBUNALUL CLUJ
localitatea Izvorul Crișului, județul Cluj, cod numeric    Cluj-Napoca, colonia Făget nr. 29, județul Cluj;
personal 2630318120717, identificată cu C.I. seria KX                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
                                 2. Negrean Maria, în calitate de asociat, cod
nr. 482951 eliberată de Poliția Cluj-Napoca la data de                                           NR. 10770
                               numeric personal 2620304120691, aport la capital
11.05.2006, domiciliată în Cluj-Napoca, Str.
                               10,00 RON, echivalând cu o parte socială,                    din 15 martie 2007
Observatorului nr. 109, bl. O3, ap. 9, județul Cluj, cu
                               reprezentând 10 % din capitalul social total, cota de
durata mandatului nelimitată, având puteri depline;                                      Judecător delegat
                               participare la beneficii/pierderi de 10 %, domiciliată în
  - sediul social: Cluj-Napoca, Str. Observatorului nr.                                   la Oficiul Registrului
                               Cluj-Napoca, str. Liviu Rebreanu nr. 2, ap. 5, județul      Comerțului de pe lângă
109, ap. 9, județul Cluj, conform extrasului de carte
funciară nr. 7891 din data de 13.03.2007;           Cluj;                              Tribunalul Cluj    - Pop Valentin
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 511 -     3. Mureșan Oana, în calitate de asociat, cod         Referent
activități de intermediere în comerțul cu ridicata;      numeric personal 2830315125796, aport la capital         la Oficiul Registrului
  - activitatea principală: cod CAEN 5118 -         10,00 RON, echivalând cu o parte socială,            Comerțului de pe lângă
intermedieri în comerțul specializat în vânzarea       reprezentând 10 % din capitalul social total, cota de      Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese
produselor cu caracter specific, neclasificate în altă    participare la beneficii/ pierderi de 10 %, domiciliată în    În baza cererii nr. 17633 din data de 13.03.2007 și a
parte (produse cosmetice, biciclete);             Cluj-Napoca, piața Timotei Cipariu nr. 9, ap. 25, județul   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat      Cluj;                             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    - administrator persoană fizică:             Cluj a dispus autorizarea și înregistrarea societății
a 10,00 RON fiecare;                       1. Mureșan Iuliu Paul, cetățean român, născut la     comerciale cu următoarele date:
  - durata de funcționare: nelimitată;           data de 1.02.1954 în localitatea Băiuț, județul         - fondator:
  - cod unic de înregistrare: 21439239;           Maramureș, județul Cluj, cod numeric personal          Peter Csaba, în calitate de asociat unic, cod
  - număr de ordine în registrul comerțului:        1540201120719, identificat cu C.I. seria KX nr. 000254    numeric personal 1751118120017, aport la capital
J 12/1453/2007.                        eliberată de Poliția Cluj-Napoca la data de 10.07.2001,    200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
   (52/140.375)                      domiciliat în Cluj-Napoca, str. Col. Făget nr. 29A,      reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
              *                                                participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
                               județul Cluj, cu durata mandatului nelimitată, având
                                                              localitatea Viișoara, Str. Principală nr. 457, județul Cluj;
                               puteri depline;
      Societatea Comercială                                                - administrator persoană fizică: Peter Csaba,
                                 2. Mureșan Oana, cetățean român, născută la data
   WASH & CLEAN - S.R.L., Cluj-Napoca                                           cetățean român, născut la data de 18.11.1975 în
                               de 15.03.1983 în Cluj-Napoca, județul Cluj, cod
                                                              Câmpia Turzii, județul Cluj, cod numeric personal
                               numeric personal 2830315125796, identificat cu C.I.      1751118120017, identificat cu C.I. seria KX nr. 483758
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                               seria KX nr. 432548 eliberată de Poliția Cluj-Napoca la    eliberată de Poliția Câmpia Turzii la data de
                               data de 21.06.2005, domiciliată în Cluj-Napoca, piața     16.05.2006, domiciliat în localitatea Viișoara, Str.
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ         Timotei Cipariu nr. 9, ap. 25, județul Cluj, cu durata    Principală nr. 457, județul Cluj, cu durata mandatului
          TRIBUNALUL CLUJ
                               mandatului nelimitată, având puteri depline;         nelimitată, având puteri depline;
                                 - sediul social: Cluj-Napoca, Col. Făget nr. 29A,      - sediul social: satul Viișoara, comuna Viișoara,
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
                               județul Cluj, conform extrasului de carte funciară      Strada Principală nr. 457, județul Cluj, conform
        NR. 11616
                               eliberat cu nr. 16959 din data de 19.03.2007;         contractului de comodat din data de 1.03.2007, valabil
        din 28 martie 2007                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 502 -   până la data de 1.03.2012;
                               întreținerea și repararea autovehiculelor;            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 454 -
  Judecător delegat
                                                              lucrări de finisare;
  la Oficiul Registrului                     - activitatea principală: cod CAEN 5020 -
                                                                - activitatea principală: cod CAEN 4544 - lucrări de
  Comerțului de pe lângă                   întreținerea și repararea autovehiculelor;
                                                              vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
  Tribunalul Cluj    - Seman Dana              - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                                                - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  Referent                          integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                                              integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  la Oficiul Registrului                   a 10,00 RON fiecare;                     a 10,00 RON fiecare;
  Comerțului de pe lângă                     - durata de funcționare: nelimitată;             - durata de funcționare: nelimitată;
  Tribunalul Cluj    - Rădulescu Emese            - cod unic de înregistrare: 21469965;            - cod unic de înregistrare: 21365395;
  În baza cererii nr. 21460 din data de 26.03.2007 și a     - număr de ordine în registrul comerțului:          - număr de ordine în registrul comerțului:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      J 12/1533/2007.                        J 12/1266/2007.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        (53/140.376)                         (54/140.378)
                         EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti


                                                                               &JUYDGY|185203]
          şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: publicari_acte@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
             Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relaţii cu publicul, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 şi 410.47.30, fax 410.77.36 şi 410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

   Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2605/4.X.2007 conţine 16 pagini.                   Preţul: 0,40 lei          ISSN 1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:46
posted:7/10/2010
language:Romanian
pages:16