2007_2239 by tradetrek

VIEWS: 32 PAGES: 16

									                                       PA R T E A A I V- A
Anul 175 (XVII) — Nr. 2239                                                               Luni, 27 august 2007
                           PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI             PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
      Societatea Comercială                Art. 1. Radierea următoarelor puncte de lucru:       administrator al Societății Comerciale NATURA PUR
   NAGY BARNABA - S.R.L., satul Tarcea            - punct de lucru din incinta Avicola, hala 1, satul    PROD - S.R.L., cu sediul în Săcuieni, str. Leta Mare nr.
    comuna Tarcea, județul Bihor             Moșnița Nouă, comuna Moșnița Nouă, județul Timiș;       45, județul Bihor, înregistrată la Oficiul registrului
                                - punct de lucru în incinta magazinului universal     comerțului cu nr. J 05/427/25.04.2002, cod unic de
          ACT ADIȚIONAL               Crișul, Str. Republicii nr. 30, et. IV, județul Bihor.    înregistrare R14605703, modific actele constitutive ale
     la statutul Societății Comerciale           Art. 2. Se majorează capitalul social al societății cu   societății, în baza hotărârii din data de 1.08.2007,
       NAGY BARNABA - S.R.L.             suma de 75.000 RON aport în numerar subscris și        astfel:
                               integral vărsat de asociatul Vida Gheorghe.            1. Lichidarea și dizolvarea voluntară a societății
  Subsemnatul Nagy Barnaba, în calitate de asociat
                                Art. 3. În urma majorării, capitalul societății va fi de  comerciale mai sus menționate și numirea ca lichidator
unic și administrator al Societății Comerciale NAGY
                               225.000 lei, compus din 2.250 părți sociale și va avea    a lui Anghel Florin, domiciliat în Oradea, calea Mareșal
BARNABA - S.R.L., am hotărât următoarele:
                               următoarea structură:                     Alexandru Averescu nr. 9, județul Bihor, identificat cu
  - majorarea capitalului social de la 300.200 lei la
                                - asociatul Vida Floare va deține un număr de 1.000    C.I. seria XH nr. 279472, eliberată de Poliția Oradea la
800.200 lei cu suma de 500.000 lei. În urma majorării
                               părți sociale, reprezentând 44,44 % din capitalul social   data de 8.08.2003, membru al Uniunii Naționale a
capitalul social total de 800.200 lei va fi împărțit în
                               al societății.                        Practicienilor în Insolvență din România în baza
80.020 părți sociale a 10 lei fiecare;
                                - asociatul Vida Gheorghe va deține un număr de      atestatului nr. 1B0153, cu valabilitate 31.12.2007 și a
  - completarea obiectului de activitate cu:
                               1.250 părți sociale reprezentând 55,56 % din capitalul    legitimației nr. 11222 din 10.12.2002.
  0501 - pescuit;
                               social al societății.                       II. Subsemnata Illyés Elisabeta mă oblig să
  0502 - piscicultură;
                                Asociații vor participa la beneficii și pierderi      îndeplinesc formele de publicitate ale acestui act
  5248 - comerț cu amănuntul, în magazine
specializate, cu alte produse neclasificate în altă parte;  proporțional cu participare la capitalul social.       conform Legii nr. 36/1991 și să-l menționez la Oficiul
  9262 - alte activități sportive;               Art. 4. Restul prevederilor statutului rămâne       registrului comerțului.
  9272 - alte activități recreative.            neschimbat.                            III. Lichidatorul numit se obligă să deschidă
  Se adoptă un act constitutiv actualizat.            (3/173.003)                       procedura prevăzută de Legea nr. 85/2006, modificată
  Celelalte prevederi ale statutului societății rămân                  *                 și republicată.
neschimbate.                                                          Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân
                                      Societatea Comercială
  Redactat și întocmit în 6 exemplare originale, azi,                                   valabile și neschimbate.
                                      SANTOL IMPEX - S.R.L.
data de 1.08.2007.                                                       Redactat în 6 exemplare.
                                      Oradea, județul Bihor
   (1/173.001)                                                        (5/173.005)
              *                           NOTIFICARE                              *
      Societatea Comercială                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul          Societatea Comercială
   NAGY BARNABA - S.R.L., satul Tarcea           Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,          DEKOSAL IMPEX - S.R.L.
    comuna Tarcea, județul Bihor             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu              Salonta, județul Bihor
                               modificările și completările ulterioare, depunerea
           NOTIFICARE               textului actualizat al actului constitutiv al Societății             ACT ADIȚIONAL
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   Comerciale SANTOL IMPEX - S.R.L., cu sediul în
                                                              la actele constitutive ale Societății Comerciale
Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,   Oradea, str. Traian Moșoiu nr. 15, ap. 2, județul Bihor,
                                                                     DEKOSAL IMPEX
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J
modificările și completările ulterioare, depunerea      05/4300/1994, cod unic de înregistrare 6535011, care       Subsemnații Koszorus Ștefan-Francisc, identificat
textului actualizat al actului constitutiv al Societății   a fost înregistrat cu nr. 34629 din 6.08.2007.        cu C.I. seria XH nr. 468566, domiciliat în Salonta, Str.
Comerciale NAGY BARNABA - S.R.L., cu sediul în          (4/173.004)                        Republicii nr. 116, bl. D2, et. 1, ap. 5, județul Bihor și
satul Tarcea, nr. 66, comuna Tarcea, județul Bihor,                   *                 Deak Samuil, identificat cu C.I. seria XH nr. 096852,
înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J                                  domiciliat în Salonta, Str. Republicii nr. 112, bl. D7,
05.979/1998, cod unic de înregistrare 11094957, care           Societatea Comercială              et. 1, ap. 5, județul Bihor, în calitate de asociați și
a fost înregistrat cu nr. 34534 din 3.08.2007.             NATURA PUR PROD - S.R.L.              administratori la Societatea Comercială DEKOSAL
  (2/173.002)                              Săcuieni, județul Bihor             IMPEX - S.R.L., în baza hotărârii adunării generale
              *                                               extraordinarea nr. 1/6.03.2007, am hotărât
                                        ACT ADIȚIONAL               următoarele:
      Societatea Comercială                Subsemnata Illyés Elisabeta, cetățean român,         I. Dizolvarea societății și pe care de consecință,
     SANTOL IMPEX - S.R.L., Oradea            domiciliată în Oradea, Aleea Călinului nr. 3, bl. X-3, sc.  lichidarea societății, conform dispozițiilor Legii nr.
                               D, ap. 24, județul Bihor, identificată cu C.I. seria XH nr.  31/1990 privind societățile comerciale.
          ACT ADIȚIONAL               098366, eliberată de Poliția Oradea la data de          II. Numirea ca lichidator a dlui Buhas Marcel -
  În baza hotărârii adunării generale a asociaților din   15.03.2000, cod numeric personal 2720619054731,        Cabinet individual de insolvență, legitimația
data de 2.05.2007, aceștia au hotărât modificarea      născută la data de 19.06.1972 în Oradea, județul Bihor,    11741/5.12.2005, emisă de UNPIR, domiciliat în
actului constitutiv, după cum urmează:            fiica lui Ștefan și Juliana, în calitate de asociat unic și  Oradea, str. George Enescu nr. 51, ap. 2, județul Bihor,
  2                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2239/27.VIII.2007
identificat cu C.I. seria XH nr. 127170, eliberată de          Societatea Comercială                  6330 - activități ale agențiilor de voiaj și ale tur-
Poliția Oradea la data de 27.10.2000.              BRISO IMPEX - S.R.L., Beiuș, județul Bihor          operatorilor; activități de asistență turistică
  Actul s-a redactat azi, 6.03.2007, în 5 exemplare                                     neclasificate în altă parte;
originale.                                     NOTIFICARE                  6340 - activități ale altor agenții de transport;
   (6/173.006)                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      7011 - dezvoltare (promovare) imobiliară;
              *                 Bihor notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      7012 - cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        proprii;
       Societatea Comercială                                                7020 - închirierea și subînchirierea bunurilor
                               modificările și completările ulterioare, depunerea
      BRISO IMPEX - S.R.L., Beiuș                                            imobiliare proprii sau închiriate;
                               textului actualizat al actului constitutiv al Societății
         județul Bihor                                                 7031 - agenții imobiliare;
                               Comerciale BRISO IMPEX - S.R.L., cu sediul în Beiuș,
                                                                 7032 - administrarea imobilelor pe bază de tarife
                               Str. Salcâmilor nr. 7, județul Bihor, înregistrată la Oficiul
          ACT ADIȚIONAL                                               sau contract;
                               registrului comerțului cu nr. J 05/533/1994, cod unic de
                                                                 7110 - închirierea autoturismelor și utilitarelor de
  Conform cu prevederile Legii nr. 31/1990,         înregistrare 5231944, care a fost înregistrat cu nr.
                                                               capacitate mică;
republicată și ale statutului, în baza hotărârii adunării   34828 din 7.08.2007.
                                                                 7121 - închirierea altor mijloace de transport
generale a asociaților din data de 26.07.2007,           (8/173.008)
                                                               terestru;
subsemnații Briscan Sorin-Mihai, domiciliat în Beiuș,                   *                   7122 - închirierea mijloacelor de transport pe apă;
Str. Salcâmilor nr. 7, județul Bihor, identificat cu C.I.                                    9234 - alte activități de spectacole, neclasificate în
seria XH nr. 235784, eliberată de Poliția Beiuș la data        Societatea Comercială
                                                               altă parte;
de 29.11.2002, cod numeric personal 1700602051109        ROMBETON - S.R.L., Biharia, județul Bihor
                                                                 9272 - alte activități recreative;
și Sala Doru-Sorin, domiciliat în Beiuș, str. Pictor                                       9302 - coafură și alte activități de înfrumusețare;
                                           HOTĂRÂRE
Nicolae Grigorescu nr. 6, județul Bihor, identificat cu                                     9304 - activități de întreținere corporală.
C.I. seria XH nr. 260874, eliberată de Poliția Beiuș la      Subsemnatul Oniță Florentin Romulus, identificat cu      Societatea Comercială COMALIM 57 LUPSEA -
data de 5.05.2003, cod numeric personal            C.I. seria XH nr. 221523, cod numeric personal         S.A. va funcționa în continuare conform prevederilor
1670330051101, hotărâm următoarele:              1780617054686, în calitate de asociat unic al Societății    statutului modificat urmând a se face cuvenitele
  1. Se majorează capitalul social la suma de 1.400 lei   Comerciale ROMBETON - S.R.L., cu sediul în Biharia,       mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului Bihor.
prin vărsământ în numerar în cuantum de 70,18 lei. Se     str. Crișul Repede nr. 1, județul Bihor, atribut fiscal      Redactată și procesată în 3 exemplare originale.
modifică valoarea unei părți sociale la suma de 100 lei.   RO16711174, înregistrată la Oficiul registrului           (10/173.019)
Se cesionează de către actualul asociat unic al        comerțului cu nr. J 05/1539/2004, hotărăsc                         *
societății 50 % din capitalul social către dl Sala Doru-   suspendarea activității societății pe o perioadă de 3
                               ani, începând cu data de 1.08.2007.                     Societatea Comercială
Sorin. Împărțirea beneficiilor și pierderilor se va face
                                  (9/173.018)                              PRODCOOP BIHARIA - S.A.
conform participării la capitalul social. Ca urmare a                                            Biharia, județul Bihor
cesiunii, Briscan Sorin-Mihai pierde calitatea de
                                              *
asociat unic.                                                                 HOTĂRÂREA NR. 1
                                    Societatea Comercială
  2. Noii asociați se constituie în adunarea generală a      COMALIM 57 LUPSEA - S.A., Oradea
asociaților, care va fi organizată și va funcționa                                            din data de 20 aprilie 2007
                                                                a adunării generale extraordinare a acționarilor
conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu               HOTĂRÂREA                        Societății Comerciale
mențiunea că se acceptă votul prin corespondență și
                                adunării generale extraordinare a acționarilor             PRODCOOP BIHARIA - S.A.
convocarea se face cu cel puțin 10 zile înainte de
adunare.                                  Societății Comerciale                Adunarea generală extraordinară a acționarilor
                                    COMALIM 57 LUPSEA - S.A.               întrunită la data de 20 aprilie 2007, ora 12.00, în
  3. Se numește în funcția de administrator, pe termen
                                 La data de 6.08.2007, acționarii societății,        Oradea, Str. Primăriei nr. 4 (la sediul UJCC Bihor -
nelimitat, Sala Doru-Sorin, și se stabilesc comptențele
                               reprezentând în proporție de 99,785 % capitalul social     acționar majoritar) în prezența a 98,12 % dintre
administratorilor, în sensul că pot lucra atât împreună,
                               al societății, hotărăsc următoarele:              acționari, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990
cât și separat, fiecare dintre ei putând angaja valabil
                                 1. Dl. Murg Vasile cesionează către Societatea       privind organizarea și funcționarea societăților
societatea în raporturile cu terții. Administratorii vor                                   comerciale, hotărăște:
putea efectua toate operațiunile necesare pentru       Comercială ARLECHIN IMPEX - S.R.L. toate cele 448
                                                                 1. Cu majoritatea de voturi a celor prezenți, adică
realizarea obiectului societății, cu următoarele restricții  acțiuni cu valoare nominală de 2,5 RON fiecare, total
                                                               98,12 % din capitalul social:
și limitări de puteri: vânzarea-cumpărarea, ipotecarea    aport la capitalul social 1.120 RON, cota de participare
                                                                 • prelungirea liniei de credit acordate de către BCR
sau schimbul de bunuri imobile, contractarea de        la beneficii și pierderi fiind de 0,8757 %. Urmare a celor
                                                               Oradea, în sumă de 50.000 lei care conform actului
împrumuturi cu sau fără garanții, încheierea         de mai sus, capitalul social al Societății Comerciale
                                                               adițional nr. 90/2007/e/9.02.2007 la contractul de credit
contractelor de leasing: pentru aceste acte și        COMALIM 57 LUPSEA - S.A. se prezintă astfel:
                                                               nr. 9/22007/24.02.2005 este scadent la data de
operațiuni este necesară aprobarea adunării generale     Societatea Comercială ARLECHIN IMPEX - S.R.L.,
                                                               7.08.2007.
a asociaților.                        Oradea - 51.050 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5
                                                                  (11/173.020)
                               RON fiecare, total aport la capitalul social 127.625                    *
  4. Se shimbă obiectul principal de activitate în
                               RON, cota de participare la beneficii și pierderi fiind de
activitatea cu codul 3614 - producția altor tipuri de
                               99,785 %; alți acționari tip listă - 110 acțiuni cu valoare        Societatea Comercială
mobilier și se completează obiectul secundar de
                               nominală de 2,5 RON fiecare, total aport la capitalul        CASA DE EDITURĂ „KRÓNIKA” - S.A.
activitate cu activitatea cu codul 3613 - producția
                               social 275 RON, cota de participare la beneficii și
mobilierului pentru bucătării.
                               pierderi fiind de 0,215 %.                              HOTĂRÂRI
  5. Se declară punct de lucru în Beiuș, str. Pictor
                                 2. Se completează obiectul de activitate al societății
Nicolae Grigorescu nr. 6, județul Bihor.                                             ale adunării generale ordinare a acționarilor
                               cu următoarele coduri CAEN:
  6. Se adoptă de către asociați actul constitutiv, în                                           din 29 aprilie 2006
                                 5211 - comerț cu amănuntul în magazine
formă actualizată, cu toate modificările din structura                                      Hotărârea nr. 1, adică dl Süle László va conduce
                               nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
societății, la zi.                                                      lucrările adunării generale ordinare.
                               alimentare, băuturi și tutun;
  Ca urmare a modificărilor de mai sus, structura                                       Hotărârea nr. 2, adică dl Daczó Csaba va întocmi
                                 5212 - comerț cu amănuntul în magazine
societății se prezintă astfel: capitalul social subscris și                                  procesul-verbal al adunării generale.
                               nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
vărsat al Societății Comerciale BRISO IMPEX - S.R.L.                                       Hotărârea nr. 3, adică domnii Süle László și Kovács
                               nealimentare;
este de 1.400 lei, din care 1.319,92 lei în natură și                                     Milán vor contrasemna procesul-verbal al adunării
                                 5248 - comerț cu amănuntul, în magazine
80,18 lei în numerar. Capitalul social al societății                                     generale. Süle László prezintă punctele adunării
                               specializate, cu alte produse neclasificate în altă parte;
comerciale este împărțit în 14 părți sociale cu o valoare                                   generale, după care adunarea generală începe
                                 5510 - hoteluri;                      dezbaterea punctelor de pe agendă.
de 100 lei fiecare, numerotate de la 1 la 14, aparținând     5521 - tabere de tineret și refugii montane;
asociaților societății, după cum urmează:                                            Hotărârea nr. 4, adică adunarea generală aprobă
                                 5522 - campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote;     raportul consiliului director pe anul financiar 2003.
  • asociatul Briscan Sorin-Mihai deține 7 părți        5523 - alte mijloace de cazare;                Hotărârea nr. 5, adică adunarea generală aprobă
sociale, numerotate de la 1 la 7, în valoare totală de      5530 - restaurante;                     raportul comisiei de cenzori pe anul financiar 2003.
700 lei, reprezentând 50 % din capitalul social;         5540 - baruri;                         Hotărârea nr. 6, adică bilanțul financiar al Casei de
  • asociatul Sala Doru-Sorin deține 7 părți sociale      5551 - cantine;                       Editură „Krónika” S.A. pe 2003, cu totalul bilanțului
numerotate de la 8 la 14, în valoare totală de 700 lei,      5552 - alte unități de preparare a hranei;         contabil 9.977.156 mii ROL, și pierderi de 9.694.442
reprezentând 50 % din capitalul social.              6021 - alte transporturi terestre de călători, pe bază   mii ROL.
  Celelalte prevederi ale statutului societății rămân    de grafic;                             Hotărârea nr. 7, adică adunarea generală aprobă
nemodificate.                           6023 - transporturi terestre de călători, ocazionale    raportul consiliului director pe anul financiar 2004.
  Procesat de către av. Zamfir Roxana, la sediu, în     (intern și internațional);                     Hotărârea nr. 8, adică adunarea generală aprobă
26.07.2007, în patru exemplare originale.             6024 - transporturi rutiere de mărfuri;           Raportul comisiei de cenzori pe anul financiar 2004.
   (7/173.007)                         6312 - depozitări;                       Hotărârea nr. 9, adică bilanțul financiar al Casei de
              *                   6321 - alte activități anexe transporturilor terestre;   Editură „Krónika” S.A. pe 2004, cu totalul bilanțului
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2239/27.VIII.2007                                   3
contabil 9.544.061 mii ROL, și pierderi de 8.010.869      Datele personale ale dlui Daczó Csaba - Cluj-         b. În urma votului se aprobă, cu 820.000 voturi
mii ROL.                           Napoca, str. Năsăud 14/31, carte de identitate - KX      pentru, hotărârea nr. 9, adică adunarea generală
  Hotărârea nr. 10, adică adunarea generală aprobă     261153, eliberată de Poliția Cluj la 21 aprilie 2003, cod   aprobă ca, începând cu data de azi, membrii consiliului
raportul consiliului director pe anul financiar 2005.    numeric personal 1651108120648.                de administrație să beneficieze de onorarii lunare.
  Hotărârea nr. 11, adică adunarea generală aprobă      Conform hotărârii nr. 3 a adunării generale,         c. În urma votului se aprobă, cu 820.000 voturi
raportul comisiei de cenzori pe anul financiar 2005.     prezentul proces-verbal este contrasemnat personal      pentru, hotărârea nr. 10, adică adunarea generală
  Hotărârea nr. 12, adică bilanțul financiar al Casei de  de către domnii Süle László și Kovács Milán.         aprobă ca începând cu data de azi, membrii consiliului
Editură „Krónika” S.A. pe 2005, cu totalul bilanțului      (12/173.021)                       de administrație să beneficieze de onorarii lunare în
contabil 849.721 RON, și pierderi de 506.550 RON.                    *                 cuantum de 400 RON.
  Hotărârea nr. 13, adică, adunarea generală aprobă                                     7. a. În urma votului se aprobă, cu 820.000 voturi
numirea dlui Deák Attila în funcția de director             Societatea Comercială               pentru, hotărârea nr. 11, adică adunarea generală
administrativ, ca director general interimar în locul       CASA DE EDITURĂ „KRÓNIKA” - S.A.             aprobă reducerea numărului membrilor consiliului de
directorului general plecat de la societate.                                        administrație de la 5 membri la 3 membri.
  Hotărârea nr. 14, adică adunarea generală aprobă                HOTĂRÂRE                  b. În urma votului se aprobă, cu 820.000 voturi
prelungirea mandatului dlui Lányi Szabolcs pe încă 2           din data de 4 mai 2007              pentru, hotărârea nr. 12, adică adunarea generală
ani în consiliul director al Casei de Editură „Krónika”     a adunării generale ordinare a acționarilor        aprobă revocarea dnei Balogh Anna și a dlui Lanyi
S.A., începând cu data prezentei hotărâri.           Prezenți cu drept de vot:                 Szabolcs din funcția deținută în consiliul de
  Hotărârea nr. 15, adică adunarea generală aprobă      Din partea Hungarom Media KFT (S.R.L.) - László      administrație al societății.
numirea dnei Balogh Anna, cu un mandat de 2 ani, în     Sandor                              8. a. În urma votului se aprobă, cu 820.000 voturi
consiliul director al Casei de Editură „Krónika” S.A.,     Societatea Comercială Trinvest S.A. - nu și-a       pentru, hotărârea nr. 13, adică adunarea generală
începând cu data prezentei hotărâri. Datele personale    delegat reprezentantul                    aprobă cu un mandat de 2 ani, începând cu ziua de azi,
ale dnei Balogh Anna - carte de identitate DE 758905,      S.C. Hellas Primex S.R.L. - nu și-a delegat        ca membru al comisiei de cenzori pe dl Papp Előd,
emisă de Poliția Târgu Mureș, la 15 septembrie 1997,     reprezentantul                        născut la data de 3 iulie 1969 în Târgu Mureș,
cod numeric personal 2730722264427:               Dl Várkonyi Csaba - nu și-a delegat reprezentantul     identificat cu C.I. seria HR nr. 060009, având cod
  Hotărârea nr. 16, adică adunarea generală aprobă      Societatea Comercială Difcom S.R.L. - nu și-a       numeric personal 1690703191351, domiciliat în
numirea dlui Kovács Ferenc cu un mandat de 2 ani în     delegat reprezentantul                    Miercurea-Ciuc, Str. Florilor nr. 32 VIII/21, județul
consiliul director al Casei de Editură „Krónika” S.A.,     Prezenți fără drept de vot:                Harghita.
începând cu data prezentei hotărâri. Datele personale      Kovács Ferenc - președintele consiliului de          b. În urma votului se aprobă, cu 820.000 voturi
ale dlui Kovács Ferenc - domiciliul stabil - Cluj-Napoca,  administrație al Societății Comerciale Casa de Editură    pentru, hotărârea nr. 14, adică adunarea generală
str. Ovidiu nr. 6A, carte de identitate KX 467267, emisă   „Krónika” S.A.                        aprobă ca începând cu ziua de azi, membrii comisiei de
de Poliția Cluj la 24 ianuarie 2006, cod numeric        Deák Attila - director executiv, S.C. Casa de Editură   cenzori să beneficieze de onorarii lunare.
personal 1751112120643.                   „Krónika” S.A.                          c. În urma votului se aprobă, cu 820.000 voturi
  Hotărârea nr. 17, adică adunarea generală aprobă      Tóth István - membru al consiliului de administrație    pentru, hotărârea nr. 15, adică adunarea generală
numirea dlui Oldal Ferenc cu un mandat de 2 ani în      al Societății Comerciale Casa de Editură „Krónika” S.A.    aprobă ca, începând cu ziua de azi, membrii comisiei
consiliul director al Casei de Editură „Krónika” S.A.,     Szász László Zsolt - avocat al Societății Comerciale    de cenzori să beneficieze de onorarii lunare în cuantum
începând cu data prezentei hotărâri. Datele personale    Casa de Editură „Krónika” S.A.                de 300 RON, iar cuantumul de care beneficiază în
ale dlui Oldal Ferenc - domiciliul stabil - Ungaria, 1035    Kovács Ferenc, președintele consiliului de         prezent președintele comisiei de cenzori să se mențină
Budapest, Szentendrei út 17., VII. / 63, carte de      administrație, constată că adunarea generală a fost      la actualul nivel.
identitate: AF 968932.                    convocată în mod statutar, cvorumul fiind întrunit, fiind    d. În urma votului se aprobă, cu 820.000 voturi
  Hotărârea nr. 18, adică adunarea generală aprobă     reprezentate 820.000 de acțiuni din totalul de        pentru, hotărârea nr. 16, adică adunarea generală
numirea dlui Tóth István cu un mandat de 2 ani în      1.000.000 acțiuni, ceea ce înseamnă 82 % din capitalul    aprobă cu un mandat de 2 ani, începând cu ziua de azi,
consiliul director al Casei de Editură „Krónika” S.A.,    social. Kovács Ferenc deschide lucrările adunării       ca noi membri supleanți ai comisiei de cenzori pe:
începând cu data prezentei hotărâri. Datele personale    generale a acționarilor la ora 12,15.              • László Sándor, născut la data de 22 aprilie 1962 la
ale dlui Tóth István - domiciliul stabil - Ungaria, 8640    1. În lipsa altor propuneri, dl Kovács Ferenc       Budapesta, Ungaria, identificat cu pașaportul seria ZH
Fonyód, Ady Endre at. 63, pașaport: ZA 291677.        urmează să conducă lucrările adunării generale.        nr. 082845, domiciliat în Szentendre, str. Borz nr. 5,
  Hotărârea nr. 19, adică adunarea generală aprobă     Delegatul prezent votează cu privire la persoana care     Ungaria;
ca membrii consiliului director să își îndeplinească     va conduce lucrările adunării generale a acționarilor.      • Hausz Gyula, născut la data de 23 martie 1961 la
sarcinile legate de mandatele lor fără drept la onorariu    În urma votului se aprobă, cu 820.000 voturi pentru,    Tab, identificat cu actul de identitate seria AN nr.
sau decontarea cheltuielilor.                hotărârea nr. 1, adică dl Kovács Ferenc va conduce      396083, domiciliat în Etyek str. Palatinus nr. 18,
  Hotărârea nr. 20, prin care se respinge propunerea    lucrările adunării generale ordinare.             Ungaria;
conform căreia membrii consiliului director nu vor avea     2. În urma votului se aprobă, cu 820.000 voturi        • Gombos Ildiko, născută la 10 mai 1974 în
drept la onorariu, dar să își îndeplinească sarcinile    pentru, hotărârea nr. 2, adică dl Szász László Zsolt va    Budapesta, Ungaria, identificată cu actul de identitate
legate de mandatele lor cel puțin cu dreptul la       întocmi procesul-verbal al adunării generale.         seria AP nr. 299759, domiciliată în Budapesta, str.
decontarea cheltuielilor legate de deplasările în        3. În urma votului se aprobă, cu 820.000 voturi      Mohai nr. 1, Ungaria.
străinătate într-un cuantum de maximum 200 euro.       pentru, hotărârea nr. 3, adică domnii Kovács Ferenc și      9. a. În urma votului se aprobă, cu 820.000 voturi
  Hotărârea nr. 21, adică adunarea generală aprobă     László Sándor vor contrasemna procesul-verbal al       pentru, hotărârea nr. 17, adică adunarea generală
ca începând cu data de astăzi, dl Sándor Josif să      adunării generale.                      aprobă radierea punctului de lucru al societății din Cluj-
îndeplinească în continuare funcția de președinte al      4. a. În urma votului se aprobă, cu 820.000 voturi     Napoca, Str. Rahovei nr. 7/A și înregistrarea punctului
comisiei de cenzori cu un mandat de 2 ani și cu un      pentru, hotărârea nr. 4, adică adunarea generală       de lucru în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albinii nr. 113.
onorariu lunar net de 400 RON.                aprobă raportul consiliului de administrație pe anul       b. În urma votului se aprobă, cu 820.000 voturi
  Hotărârea nr. 22, adică adunarea generală aprobă     2006.                             pentru, hotărârea nr. 18, adică adunarea generală
cu un mandat de 2 ani începând cu data astăzi, ca        b. Hotărârea nr. 5, adică adunarea generală aprobă     aprobă eliminarea art. 23 din actul constitutiv.
membră a comisiei de cenzori, pe dna Molnár         raportul comisiei de cenzori, cu privire la verificarea     c. În urma votului se aprobă, cu 820.000 voturi
Krisztina. Datele personale ale dnei Molnár Krisztina -   bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere,   pentru, hotărârea nr. 19, adică adunarea generală
domiciliul stabil: Ungaria, 1025 Budapest, Vérhalom u.    întocmite la 31.12.2006.                   aprobă modificarea art. 32 din actul constitutiv, în
27/b, pașaport: ZF 071124.                   c. În urma votului se aprobă, cu 820.000 voturi      sensul introducerii unui nou alineat cu conținutul: „Fac
  Hotărârea nr. 23 adică adunarea generală aprobă     pentru, hotărârea nr. 6, adică adunarea generală       excepție cazurile în care actele normative prevăd votul
cu un mandat de 2 ani începând cu data astăzi, ca      aprobă bilanțul prescurtat, contul de profit și pierdere la  secret”.
membru al comisiei de cenzori, pe dl Berecz Károly.     data de 31.12.2006; date informative la data de         d. În urma votului se aprobă, cu 820.000 voturi
Datele personale ale dlui Berecz Károly - domiciliul     31.12.2006, situația activelor imobilizate; situația     pentru, hotărârea nr. 20, adică adunarea generală
stabil: Ungaria, 2021 Tahitótfalu, Tamási Áron u. 3.,    provizioanelor pentru depreciere.               aprobă modificarea art. 49 al actului constitutiv, în
pașaport: ZE 264983.                      5. În urma votului se aprobă, cu 820.000 voturi      sensul introducerii unui nou alineat cu conținutul:
  Hotărârea nr. 24, adică adunarea generală aprobă     pentru, hotărârea nr. 7, adică adunarea generală       „Președintele consiliului de administrație poate fi și o
ca membrii comisiei de cenzori să își îndeplinească     aprobă majorarea capitalului social cu 400.000        persoană cu cetățenie străină”.
sarcinile legate de mandatele lor fără drept la onorariu   (patrusute) RON prin emisiunea de 4.000.000 de noi        10. În urma votului se aprobă, cu 820.000 voturi
sau decontarea cheltuielilor.                acțiuni cu valoare nominală de 0,10 RON.           pentru, hotărârea nr. 21, adică adunarea generală
  Hotărârea nr. 25, adică adunarea generală aprobă      6. a. În urma votului se aprobă, cu 820.000 voturi     menține hotărârea anterioară și aprobă ca
ca înregistrarea hotărârilor aprobate de adunarea      pentru, hotărârea nr. 8, adică adunarea generală       înregistrarea necesară la Oficiul Registrului Comerțului
generală la Oficiul Registrului Comerțului Oradea sau    aprobă cu un mandat de 2 ani, începând cu ziua de azi,    Oradea a hotărârilor aprobate de adunarea generală a
alte locuri să fie executată de dl Daczó Csaba,       ca membru al consiliului de administrație pe dl        acționarilor în anii 2006 și 2007 să fie executată de dna
consilierul juridic al societății. Potrivit mandatului de  Zsigmond Barna Pál, cetățean ungar, născut la data de     av. stg. Peter-Piroska-Szabo Greti- Emese, domiciliată
înregistrare și până la expirarea acestuia, el este     22.06.1972 în Târgu Mureș, România, domiciliat în       în comuna Baciu, str. Nouă nr. 382, ap. 19, județul Cluj,
autorizat să pregătească, să redacteze, să semneze și    1046 Budapesta, str. Szönyi Istvan nr. 54, Ungaria,      identificată cu C.I. seria KX nr. 490448, eliberată la
să înregistreze documentele necesare în locurile       identificat cu pașaportul seria ZE nr. 415166/2002 emis    data de 26.06.2006 de Poliția Cluj-Napoca, având cod
oficiale.                          de autoritățile din Ungaria.                 numeric personal 2790224120676.
  4                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2239/27.VIII.2007
  Kovács Ferenc, constatând că adunarea generală a       1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă     identificat cu C.I. seria DD nr. 298450 eliberată de
dezbătut toate punctele incluse pe agenda sa, luând      de 3 ani, începând de la data înregistrării mențiunii în    SPCLEP Târgoviște la data de 16.01.2006,
deciziile ce se impuneau și neexistând alte probleme     registrul comerțului.                       Oțelea Angelica Selena, domiciliată în Târgoviște,
de discutate, închide lucrările adunării generale la ora     Prezentul act adițional va fi depus de administratorul   str. Radu de la Afumați, bl. 17D, ap. 8, județul
14,00.                            societății la Oficiul Regsitrului Comerțului de pe lângă    Dâmbovița, identificată cu C.I. seria DD eliberată de
  Conform hotărârii nr. 3 a adunării generale ordinare   Tribunalul Covasna în termen de 15 zile de la data       SPCLEP Târgoviște la data de 16.01.2006,
a acționarilor, prezentul proces-verbal este         încheierii lui pentru îndeplinirea cuvenitelor condiții de    asociați ai Societății Comerciale MOD FAST
contrasemnat personal de către domnii Kovács Ferenc      formă și publicitate.                     TRANS - S.R.L., au hotărât:
și László Sándor.                        Prezentul act adițional modifică și completează        - se suspendă activitatea Societății Comerciale
   (13/173.022)                       actul constitutiv al societății și face parte integrantă din  MOD FAST TRANS - S.R.L., cu sediul în Târgoviște,
              *                 acesta.                            Str. Unirii nr. 32A, județul Dâmbovița, pentru o perioadă
                                 Prezentul înscris a fost redactat astăzi, data dării de   de 3 (trei) ani, începând cu data de 1.07.2007.
     Societatea Comercială                dată certă, într-un număr de 4 (patru) exemplare, din       Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 9.07.2007,
  CASILEON - S.R.L., Oradea, județul Bihor          care 3 (trei) exemplare pentru părți și 1 (unul) pentru    în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și un
                               Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului        exemplar pentru Compartimentul de asistență din
         HOTĂRÂREA NR. 1
                               Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
       din data de 27.07.2007             Covasna.                            Tribunalul Dâmbovița.
      a asociatului unic al societății            (16/174.909)                          (19/174.913)
  Subsemnatul Galea Adrian-Petru, cetățean român,                    *                              *
cu domiciliul în Oradea, str. C. Negruzzi nr. 4, bl. Pb23,
ap. 6, județul Bihor, legitimat cu C.I. seria XH nr.            Societatea Comercială                     Societatea Comercială
104691, în calitate de asociat unic al Societății              CITA FARM - S.R.L.                   NITRANS INTERNATIONAL - S.R.L.
Comerciale CASILEON - S.R.L., cu sediul în Oradea,           Târgoviște, județul Dâmbovița                 Dragodana, județul Dâmbovița
str. C. Negruzzi nr. 4, bl. Pb23, ap. 6, județul Bihor,
                                          HOTĂRÂRE                           HOTĂRÂRE
înmatriculată cu nr. J 05/2186/2006, și cod unic de
înregistrare RO 19138064, având în vedere             a asociatului unic al Societății Comerciale                 a asociatului unic
prevederile Legii nr. 31/1990, cu toate modificările și           CITA FARM - S.R.L.                 Subsemnatul Popa Gheorghe, în calitate de asociat
completările la zi, cât și pe cele ale actului constitutiv,    În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,     unic al Societății Comerciale NITRANS
decid următoarele:                      republicată, privind societățile comerciale, cu        INTERNATIONAL - S.R.L., am hotărât majorarea
  1. Suspendarea pe o perioadă de 3 ani a tuturor      modificările ulterioare, și ale actului constitutiv al     capitalului social de la 200 RON la 50.200 RON, cu
activităților societății, începând cu 1.08.2007 și până la  societății, Iliescu Maria-Carmencita, domiciliată în      aport în natură, constând în vehicul marca Roman
data de 31.07.2010.                      Târgoviște, Calea Domnească nr. 298, județul          Izoterma, în valoare de 50.000 RON, conform
  2. Împuternicit pentru efectuarea tuturor         Dâmbovița, identificată cu C.I. seria DD nr. 065941      contractului de vânzare-cumpărare nr. 000276 din data
formalităților necesare la registrul comerțului și alte
                               eliberată de Poliția Târgoviște la data de 27.04.2001, a    de 24.07.2007.
autorități este administratorul unic al societății, adică
                               hotărât:                              (20/174.914)
dna Galea Claudia-Lorela, identificată cu C.I. seria XH
                                 Se majorează capitalul social al societății de la                   *
nr. 105681.
                               1.000 lei la 141.000 lei.
   (14/173.023)                                                            Societatea Comercială
                                 Majorarea se face cu suma de 139.300 lei,
              *                 reprezentând contravaloarea spațiului comercial -          NITRANS INTERNATIONAL - S.R.L.
                               farmacie (fără terenul aferent), conform raportului de       satul Dragodana, comuna Dragodana
      Societatea Comercială
                               evaluare nr. 83/25.06.2007 și cu suma de 700 lei, în             județul Dâmbovița
  TRANSIOR - S.A., Oradea, județul Bihor
                               numerar, conform ordinului de încasare din 28.06.2007
                               emis de Banc Post - S.A. - Sucursala Târgoviște.                  NOTIFICARE
         HOTĂRÂREA NR. 1
                                 Capitalul social în valoare totală de 141.000 lei,       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Adunarea generală extraordinară a acționarilor
                               împărțit în 14.100 părți sociale a 10 lei fiecare, va fi    Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile
Societății Comerciale TRANSIOR - S.A., cu sediul în
                               deținut în totalitate de asociatul unic Iliescu Maria-     art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Oradea, str. Gutemberg nr. 24, județul Bihor,
                               Carmencita.                          modificările și completările ulterioare, depunerea
înmatriculată cu nr. J 05/470/2000, cod unic de
                                 Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 11.07.2007,   textului actualizat al actului constitutiv al Societății
înregistrare 13067770, întrunită statutar la data de
                               în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și un    Comerciale NITRANS INTERNATIONAL - S.R.L., cu
19.04.2007, hotărăște:
                               exeplar pentru Compartimentul de asistență din cadrul     sediul în satul Dragodana, comuna Dragodana, județul
  - alegerea comisiei de cenzori pentru un mandat de
                               Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Dâmbovița, înregistrată cu nr. J 15/747/2003, cod unic
3 ani conferit următoarelor persoane:
                               Dâmbovița.                           de înregistrare 15782452, care a fost înregistrat cu
  - ec. Salanki Lorant - prelungire mandat
                                  (17/174.911)                       nr. 14327 din 24.07.2007.
  - ing. Milaș Fabiola - prelungire mandat
  - ec. Vakarcs Violeta-Floare - membru nou ales
                                              *                   (21/174.915)
  - cenzori supleanți:                                                                 *
                                      Societatea Comercială
  - ec. Cristea Simona
                                       CITA FARM - S.R.L.                    Societatea Comercială
  - ec. Koteles Terezia
                                    Târgoviște, județul Dâmbovița               AVA STING - S.R.L., satul Izvoare
  - ec. Cazan Ileana
                                                                comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț
  Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial
                                          NOTIFICARE
al României, Partea a IV-a, și se vor face cuvenitele
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            ACT ADIȚIONAL
mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Bihor.                       Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile         la actul constitutiv al Societății Comerciale
   (15/173.024)                       art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           AVA STING - S.R.L.
              *                 modificările și completările ulterioare, depunerea
                                                                Subsemnații Ciobanu Valentin, domiciliat în Piatra-
                               textului actualizat al actului constitutiv al Societății
                                                               Neamț, str. Dragoș Vodă nr. 14, județul Neamț, și
     Societatea Comercială                Comerciale CITA FARM - S.R.L., cu sediul în
                                                               Ciobanu Ana Maria (Patriche Ana Maria), domiciliată în
 CONSTRUCT FANTANI - S.R.L., satul Chilieni          Târgoviște, str. Ion Ghica, bl. 13, parter, județul
                                                               Piatra-Neamț, str. Dragoș Vodă nr. 14, județul Neamț,
   Sfântu Gheorghe, județul Covasna             Dâmbovița, înregistrată cu nr. J 15/845/1993, cod unic
                                                               asociați ai Societății Comerciale AVA STING - S.R.L.,
                               de înregistrare 3964450, care a fost înregistrat cu
                                                               cu sediul în satul Izvoare, comuna Dumbrava Roșie,
          ACT ADIȚIONAL               nr. 13992 din 16.07.2007.
                                                               județul Neamț, înmatriculată la Oficiul Registrului
                                  (18/174.912)
  la actul constitutiv al Societății Comerciale                                      Comerțului Neamț cu nr. J 27/1059/2004, cod unic de
     CONSTRUCT FANTANI - S.R.L.
                                              *                 înregistrare 16659548, am hotărât să modificăm actul
  Subsemnatul Olteanu Nicolae, cetățean român,              Societatea Comercială               constitutiv al societății, astfel:
născut la data de 30.01.1972 în Municipiul Sfântu             MOD FAST TRANS - S.R.L.                1. Se majorează capitalul social al societății, de la
Gheorghe, județul Covasna, cu domiciliul în satul            Târgoviște, județul Dâmbovița            valoarea de 1.000 lei, la valoarea de 31.000 lei, cu
Chilieni (Sfântu Gheorghe) nr. 186, județul Covasna,                                     valoarea de 30.000 lei, reprezentând un aport în
posesor al C.I. seria KV nr. 168892, eliberată de Poliția              HOTĂRÂRE                 numerar al asociaților la capitalul social provenind din
SPCLEP Sfântu Gheorghe la data de 10.11.2006, cod                                      contul 4511 - asociați/acționari conturi curente,
numeric personal 1720130141033, în calitate de             a asociaților Societății Comerciale          conform balanței de verificare la luna iunie 2007 și
asociat unic al Societății Comerciale CONSTRUCT              MOD FAST TRANS - S.R.L.              raportul de expertiză contabilă întocmit de Matei Ioan,
FANTANI - S.R.L., cu sediul în satul Chilieni (Sfântu      În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,      expert contabil autorizat cu legitimația CECAR nr.
Gheorghe) nr. 186, județul Covasna, înmatriculată la     republicată și ale actului constitutiv al societății,     3275/1996 depus de asociați astfel: asociatul Ciobanu
Oficiul registrului comerțului cu nr. J 14/614/2006, am     Oțelea Daniel Doru, domiciliat în Târgoviște, str.     Valentin - 15.000 lei, asociatul Ciobanu Ana Maria -
hotărât următoarele:                     Radu de la Afumați, bl. 17D, ap. 8, județul Dâmbovița,     15.000 lei.
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2239/27.VIII.2007                                   5
  2. Se majorează în mod corespunzător numărul         Art. 1 - Girarea creditului solicitat de Societatea     31/244/1993, cod unic de înregistrare 3841334, care a
părților sociale de la 100 la 3.100 părți sociale.      Comercială SILVEX - S.A., Piatra-Neamț, cu imobilul      fost înregistrat cu nr. 10858 din 7.08.2007.
  3. Structura aportului la capitalul social și       situat în Piatra-Neamț, Str. Privighetorii nr. 31,         (28/177.370)
participarea la beneficii și pierderi va fi: asociatul    proprietatea Societății Comerciale BIOTERMOENERG                      *
Ciobanu Valentin deține 1550 părți sociale, în valoare    - S.A., Piatra-Neamț.
totală de 15.500 lei, respectiv 50 % din capitalul social,   Art. 2 - Împuternicirea dlui Vicol Vasile, identificat cu       Societatea Comercială
și asociatul Ciobanu Ana Maria deține 1550 părți       C.I. seria NT nr. 235583, să semneze contractul de         DANAMAG - S.R.L., Jibou, județul Sălaj
sociale, în valoare totală de 15.500 lei, respectiv 50 %   ipotecă.
din capitalul social.                       (25/175.338)                                HOTĂRÂREA NR. 1
  4. În baza prezentului act, a actului constitutiv și a                 *                        din data de 2..08.2007,
actelor modificatoare ulterioare s-a hotărât
reformularea și reactualizarea actului constitutiv         Societatea Comercială SILVEX - S.A.                a adunării generale a asociaților
conform modificărilor intervenite de la înregistrarea         Piatra-Neamț, județul Neamț               Subsemnata Pop Daniela-Gina, în calitate de
societății în registrul comerțului și până la data                                     asociat unic al Societății Comerciale DANAMAG -
prezentului act.                          HOTĂRÂREA EXTRAORDINARĂ NR. 1              S.R.L., Jibou, îndeplinind drepturile și obligațiile
  Prezentul înscris a fost redactat în 5 exemplare, din          din data de 23.07.2007,             stabilite prin lege pentru adunarea generală a
care 4 exemplare pentru părți și un exemplar pentru                                     asociaților, am hotărât azi, 2.08.2007, următoarea
Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului           a adunării generale a acționarilor          modificare la actul constitutiv al societății:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț.      - Ștefan Giorgiana, cetățean român, născută la data      1. Se întrerupe temporar activitatea societății de la
   (22/175.335)                      de 21.10.1977, cod numeric personal 2771021270651,       data de 2.08.2007 la data de 2.08.2010.
              *                domiciliată în Piatra-Neamț, str. Uranus nr. 7, județul      Celelalte clauze din actul constitutiv al societății
                               Neamț,                             rămân nemodificate. Hotărârea face parte integrantă
     Societatea Comercială                 - Ștefan Gabriel, cetățean român, născut la data de     din actul constitutiv al societății. Prezentul înscris sub
   AVA STING - S.R.L., satul Izvoare           1.11.1981, cod numeric personal 1811101270025,         semnătură privată a fost redactat astăzi, 2.08.2007, la
  comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț           domiciliat în Piatra-Neamț, str. Uranus nr. 7, județul     Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
                               Neamț,                             Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sălaj, în
           NOTIFICARE                 - Popa Victor, cetățean român, născut la data de      6 exemplare, din care 5 exemplare pentru parte și un
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul  14.02.1953, cod numeric personal 1530214270619,        exemplar pentru Compartimentul de asistență din
Neamț notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   domiciliat în Piatra-Neamț, str. Dragoș Vodă nr. 56,      cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       județul Neamț,                         Tribunalul Sălaj, și este semnat de parte.
modificările și completările ulterioare, depunerea       - Vicol Vasile, cetățean român, născut la data de        (29/177.371)
textului actualizat al actului constitutiv al Societății   4.12.1950, cod numeric personal 1501204270628,                       *
Comerciale AVA STING - S.R.L., cu sediul în satul      domiciliat în Piatra-Neamț, Aleea Plaiului nr. 8, bl. B0,
Izvoare, comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț,        ap. 96, județul Neamț,                           Societatea Comercială
înregistrată cu nr. J 27/1059/2004, cod unic de         în calitate de acționari, în ședința din 23.07.2007,          ZENIA CONSTRUCT - S.R.L.
înregistrare 16659548, care a fost înregistrat cu      am hotărât următoarele:                           Zalău, județul Sălaj
nr. 33714 din 10.08.2007.                    Art. 1 - Contractarea unui credit de producție în
   (23/175.336)                      valoare de 300.000 RON pentru nevoi curente de                 HOTĂRÂREA NR. 1
              *                producție.
                                                                      din data de 8.08.2007,
                                Art. 2 - Contractarea unui credit de investiții în
      Societatea Comercială              valoare de 367.710 euro pentru terminarea halei de            a adunării generale a asociaților
      GALL COMPANY - S.R.L.               producție din Vânători Neamț, achiziționarea unui         Subsemnatul Chis Ion Daniel, în calitate de asociat
     Dumbrava Roșie, județul Neamț            încărcător frontal și a unei instalații de ascuțit și sudat  unic al Societății Comerciale ZENIA CONSTRUCT -
                               lame circulare.                        S.R.L., Zalău, îndeplinind drepturile și obligațiile
         HOTĂRÂREA NR. 1                Art. 3 - Girarea creditului cu bunurile achiziționate și  stabilite prin lege pentru adunarea generală a
  Subsemnații Tâbulac Dorian, cod numeric personal     ipotecă de grad II asupra imobilului aparținând        asociaților, am hotărât azi, 8.08.2007, următoarea
1691019441530, și Gheorghinca Camelia, cod          Societății Comerciale BIOTERMOENERG - S.A. din         modificare la actul constitutiv:
numeric personal 2610507043539, în calitate de        Piatra-Neamț, Str. Privighetorii nr. 31.             1. Se întrerupe temporar activitatea societății de la
asociați ai Societății Comerciale GALL COMPANY -        Art. 4 - Desemnearea dlui Măstăcăneanu Viorel,       data de 8.08.2007 până la 7.08.2010.
S.R.L., cu sediul în Dumbrava Roșie, str. Strămutați nr.   directorul general al societății, identificat cu C.I. seria    Celelalte clauze din actul constitutiv al societății
7 bis, înregistrată în registrul comerțului cu nr. J     NT nr. 291718, să semneze contractul de credit.        rămân nemodificate. Hotărârea face parte integrantă
27/888/2004, județul Neamț, RO 16554797, am hotărât        (26/175.339)                       din actul constitutiv.
suspendarea activității societății în perioada 1 august                  *                  Prezentul înscris sub semnătură privată a fost
2007-31 iulie 2008.                                                     redactat astăzi, 8.08.2007, la Compartimentul de
                                   Societatea Comercială                 asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de
  Data - 9.07.2007.
                               BADACIAN COM - S.N.C., Zalău, județul Sălaj          pe lângă Tribunalul Sălaj, în 6 exemplare, din care 5
  (24/175.337)
              *                                                exemplare pentru parte și un exemplar pentru
                                         NOTIFICARE                Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
       Societatea Comercială               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sălaj, și
       BIOTERMOENERG - S.A.              Sălaj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    este semnat de parte.
      Piatra-Neamț, județul Neamț            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          (30/177.372)
                               modificările și completările ulterioare, depunerea                     *
   HOTĂRÂREA EXTRAORDINARĂ NR. 3              textului actualizat al actului constitutiv al Societății
                               Comerciale BADACIAN COM - S.N.C., cu sediul în               Societatea Comercială
        din data de 23.07.2007,
                               Zalău, Str. Aiudului nr. 6, bl. 1E, ap. 7, județul Sălaj,        MULTI CONSULT - S.R.L., Zalău
     a adunării generale a acționarilor         înregistrată cu nr. J 31/145/1995, cod unic de                 județul Sălaj
  Subsemnații:                       înregistrare 7462023, care a fost înregistrat cu
  - Ștefan Giorgiana, cetățean român, născută la data    nr. 10856 din 7.08.2007.                            HOTĂRÂREA NR. 1
de 21.10.1977, cod numeric personal 2771021270651,        (27/177.369)                               din data de 9.08.2007,
domiciliată în Piatra-Neamț, str. Uranus nr. 7, județul                  *
Neamț,                                                                a adunării generale a asociaților
  - Ștefan Gabriel, cetățean român, născut la data de          Societatea Comercială                 Subsemnata Gavrilă Marilena, asociat unic al
1.11.1981, cod numeric personal 1811101270025,           TARAU VER IND PROD COM - S.N.C.             Societății Comerciale MULTI CONSULT - S.R.L.,
domiciliat în Piatra-Neamț, str. Uranus nr. 7, județul         satul Sângeorgiu de Meseș              îndeplinind drepturile și obligațiile stabilite prin lege
Neamț,                                comuna Buciumi, județul Sălaj             pentru adunarea generală, am hotărât azi, 9.08.2007,
  - Popa Victor, cetățean român, născut la data de                                     următoarea modificare la actul constitutiv:
14.02.1953, cod numeric personal 1530214270619,                  NOTIFICARE                  1. Se dizolvă societatea ca urmare a imposibilității
domiciliat în Piatra-Neamț, str. Dragoș Vodă nr. 56,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    realizării obiectului de activitate și a scopului propus.
județul Neamț,                        Sălaj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      2. Se revocă din funcția de administrator Gavrilă
  - Vicol Vasile, cetățean român, născut la data de     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Marilena, numindu-se lichidator Zoicaș Mihai, cetățean
4.12.1950, cod numeric personal 1501204270628,        modificările și completările ulterioare, depunerea       român, domiciliat în Zalău, Str. Pădurii nr. 21, județul
domiciliat în Piatra-Neamț, Aleea Plaiului nr. 8, bl. B0,  textului actualizat al actului constitutiv al Societății    Sălaj, născut la data de 28.02.1953 în Oarța de Jos,
ap. 96, județul Neamț,                    Comerciale TARAU VER IND PROD COM - S.N.C., cu         județul Maramureș, posesor al B.I. seria G.X. nr.
  în calitate de acționari, în ședința din 23.07.2007,   sediul în satul Sângeorgiu de Meseș nr. 230, comuna      795833, eliberat de Poliția Zalău la data de 11.12.1997,
am hotărât următoarele:                   Buciumi, județul Sălaj, înregistrată cu nr. J         cod numeric personal 1530228312978.
  6                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2239/27.VIII.2007
  Celelalte clauze din actul constitutiv al societății          Societatea Comercială                 capitalul social, dobândește 10 părți sociale,
rămân nemodificate. Hotărârea face parte integrantă         BALANTA - S.R.L., satul Valea Timișului           numerotate de la 51 la 60.
din actul constitutiv. Prezentul înscris sub semnătură        comuna Buchin, județul Caraș-Severin              d) Art. 16 referitor la administrare se va modifica în
privată a fost redactat astăzi, 9.08.2007, la                                           urma prelungirii mandatului dlui Crengan Nicolae,
Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului                   ACT ADIȚIONAL                pentru o perioadă nelimitată.
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sălaj, în       Subsemnata Acsania Ștefana, domiciliată în           e) Asociații societății aprobă conținutul actului
6 exemplare, din care 5 exemplare pentru parte și un       Caransebeș, aleea Oituz, bl.1 , sc. B, ap. 9, județul      constitutiv actualizat.
exemplar pentru Compartimentul de asistență din         Caraș-Severin, identificată cu B.I. seria D.S.           Celelalte articole rămân neschimbate.
cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă       nr. 071681, eliberată de Poliția Caransebeș la data de       Prezentul act adițional a fost redactat și
                                 18.10.1999, cod numeric personal 2600708134011, în        dactilografiat în 5 exemplare la Biroul de asistență al
Tribunalul Sălaj, și este semnat de parte.
                                 calitate de împuternicit, în baza procurii speciale nr.     Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (31/177.373)
                                 2861/31.07.2007, a dlui Crengan Nicolae, domiciliat în      Caraș-Severin.
               *
                                 satul Valea Timișului nr. 183, comuna Buchin, județul        (34/179.308)
       Societatea Comercială                Caraș-Severin, asociat unic al Societății Comerciale                     *
       SAR TEXTIL - S.R.L.                BALANTA - S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului
                                                                       Societatea Comercială
    Moldova Nouă, județul Caraș-Severin            Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin cu
                                                                   BALANTA - S.R.L., satul Valea Timișului
                                 nr. J 11/78/2003, și a dnei Crengan Teodora-Elena,
                                                                    comuna Buchin, județul Caraș-Severin
          ACT ADIȚIONAL                domiciliată în Caransebeș, Str. Ardealului nr. 164, bl. 1,
                                 sc. G, ap. 5, județul Caraș-Severin, în calitate de
  Subsemnata Vintilă Liliana, domiciliată în Reșița,                                                 NOTIFICARE
                                 asociat nou, solicit modificarea actului constitutiv al
Bd. Muncii nr. 8, sc. 2, et. 3, ap. 13, județul Caraș-                                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 societății, referitor la primirea unui nou asociat,
Severin, identificată cu C.I. seria KS nr. 065231,                                        Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile
                                 majorarea capitalului social, completarea obiectului de
eliberată de Poliția Reșița la data de 27.12.2001, cod                                      art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 activitate și administrare după cum urmează:
numeric personal 2730707110149, mandatară, în baza          a) Preambulul actului constitutiv se completează cu     modificările și completările ulterioare, depunerea
procurii nr. 3275/27.07.2007 și a procurii            datele de identificare ale noului asociat astfel:        textului actualizat al actului constitutiv al Societății
nr. 1684/3.08.2007, a dlor Tosatto Samuele, domiciliat        - Crengan Teodora-Elena, cetățean român, fiica lui      Comerciale BALANTA - S.R.L., cu sediul în satul Valea
în Iitalia, Noale, via Isonzo nr. 7, identificat cu C.I. seria  Petru și a Teodorei, născută la data de 30.10.1967 în      Timișului, fără stradă, nr. 183, comuna Buchin,
AN nr. 7874406, eliberată de autoritățile italiene la data    Caransebeș, județul Caraș-Severin, domiciliată în        înregistrată cu nr. J 11/78/2003, cod unic de
de 1.09.2002, Tosatto Alessandro, domiciliat în Italia,     Caransebeș, Str. Ardealului nr. 164, bl. 1, sc. G, ap. 5,    înregistrare 15245513, care a fost înregistrat cu
Noale, via Isonzo nr. 7, identificat cu C.I. seria AN nr.    județul Caraș-Severin, identificată cu C.I. seria DK       nr. 28135 din 9.08.2007.
3010312, eliberată de autoritățile italiene la data de      nr. 075567, eliberată de Poliția Caransebeș la data de        (35/179.309)
30.06.2007, și Tosatto Paolo, domiciliat în Italia, Noale,    29.04.1999, cod numeric personal 2671030110666,                        *
str. Isonzo nr. 7, identificat cu C.I. seria AH nr. 8168139,   căsătorită, comerciant.”
                                                                      Societatea Comercială
eliberată de autoritățile italiene la data de 17.03.2000,      b) Art. 4 din actul constitutiv al societății referitor la
                                                                   RAUMOND IMPEX - S.R.L., satul Băuțar
asociați ai Societății Comerciale SAR TEXTIL - S.R.L.,      obiectul de activitate se completează cu următoarele
                                                                   comuna Băuțar, județul Caraș-Severin
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Caraș-      coduri:
Severin cu nr. J 11/155/2000, solicit modificarea actului      0111 - cultivarea cerealelor, porumbului și a altor
                                                                           ACT ADIȚIONAL
constitutiv al societății referitor la datele de identificare,  plante neclasificate în altă parte;
schimbarea activității principale, litigii și deschiderea      0112 - cultivarea legumelor, a specialităților          la actul constitutiv al Societății Comerciale
unui punct de lucru astfel:                   horticole și a produselor de seră;                      RAUMOND IMPEX - S.R.L.
  a) Datele de identificare ale dlor Tosatto Samuele,       0113 - cultivarea fructelor, a nucilor, a plantelor       Subsemnatul Birsila Marius, domiciliat în Oțelu
Tosatto Alessandro și Tosatto Paolo se modifică, așa       pentru băuturi și mirodenii;                   Roșu, Str. Republicii nr. 135A, județul Caraș-Severin,
                                   0121 - creșterea animalelor, activitatea fermelor      posesor al C.I. seria KS nr. 102440, eliberată de Poliția
cum rezultă din preambulul actului adițional, în urma
                                 pentru obținerea laptelui;                    Oțelu Roșu la data de 31.01.2003, cod numeric
schimbării actului de identitate.
                                   0122 - creșterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,     personal cod numeric personal 1690926113281, în
  b) Art. 5 referitor la obiectul de activitate va avea
                                 măgarilor, catârilor și asinilor;                calitate de asociat unic al Societății Comerciale
următorul conținut: „Activitatea principală este 1822 -
                                   0123 - creșterea porcinelor;                 RAUMOND IMPEX - S.R.L., înmatriculată la Oficiul
fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv
                                   0124 - creșterea păsărilor;                 registrului comerțului cu nr. J 11/203/1996, am hotărât
lenjeria de corp). Codul 1721 trece în obiectul
                                   0125 - creșterea altor animale;               la data de 12.07.2007, să modific actul constitutiv al
secundar de activitate”.                       0130 - activități în ferme mixte (cultura vegetală      societății referitor la capitalul social, structura acestuia
  c) Se deschide un punct de lucru în Moldova Veche,      combinată cu creșterea animalelor);               și deschiderea unui punct de lucru.
Hala molibden (DN 57), județul Caraș-Severin.            0141- activități de servicii anexe agriculturii;         1. Asociatul unic a hotărât modificarea structurii
  d) Art. 22 referitor la litigii va avea următorul      grădinărit peisagistic (arhitectură peisagistică)        capitalului, în sensul că aportul în natură constând
conținut:                              0142 - activități de servicii pentru creșterea        într-o mașină care s-a depreciat fizic și moral este
  „Litigiile civile și comerciale ale societății comerciale  animalelor, cu excepția activităților veterinare;        înlocuit cu echivalentul său în bani, respectiv 15.350
cu persoane fizice sau juridice sunt de competența          5117 - intermedieri în comerțul cu produse          RON (conform notei contabile nr. 32).
instanței judecătorești.”                    alimentare, băuturi și tutun;                    2. Art. 5 din actul constitutiv referitor la capitalul
  e) Asociații societății aprobă conținutul actului        5119 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;     social se modifică în urma majorării cu suma de
constitutiv actualizat.                       5139 - comerț cu ridicata, nespecializat, cu produse     274.590 RON, aport în numerar (conform balanței și
  Celelalte articole rămân neschimbate.            alimentare, băuturi și tutun;                  notei contabile anexate). Majorarea se face în
  Prezentul act adițional a fost redactat și            5147 - comerț cu ridicata cu bunuri de consum        beneficiul dlui Birsila Marius, în exclusivitate, articolul
dactilografiat în 5 exemplare la Biroul de asistență al     nealimentare, neclasificate în altă parte;            având următorul conținut: „Capitalul social subscris și
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        5221 - comerț cu amănuntul cu fructe și legume        vărsat este de 290.000 RON, împărțit în 29.000 părți
Caraș-Severin.                          proaspete;                            sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare,
   (32/179.306)                          5222 - comerț cu amănuntul cu carne și produse din      numerotate de la 1 la 29.000, fiind deținute în totalitatte
               *                 carne;                              de asociatul unic Birsila Marius.”
                                   5523 - alte mijloace de cazare;                 3. Se deschide un punct de lucru în Oțelu Roșu, Str.
       Societatea Comercială                  5530 - restaurante;                     Hațegului nr. 14, județul Caraș-Severin.
       SAR TEXTIL - S.R.L.                  5540 - barturi;                         4. Se aprobă conținutul actului constitutiv în forma
    Moldova Nouă, județul Caraș-Severin              6312 - depozitări.                      prezentată.
                                   c) Art. 7 referitor la capitalul social se modifică în      Celelalte articole rămân neschimbate.
           NOTIFICARE                 urma majorării cu suma de 100 RON, aport în numerar.         Prezentul act adițional a fost redactat și
                                 Majorarea se face în beneficiul dnei Crengan Teodora-      dactilografiat la Biroul de asistență al Oficiului
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Elena (conform chitanțelor anexate), articolul având       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile
                                 următorul conținut:                       Severin.
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu      Capitalul social subscris și vărsat este de 600 RON,       (36/179.310)
modificările și completările ulterioare, depunerea        aport în numerar, împărțit în 60 părți sociale, cu o                     *
textului actualizat al actului constitutiv al Societății     valoare nominală de 10 RON fiecare, numerotate de la
Comerciale SAR TEXTIL - S.R.L., cu sediul în orașul       1 la 60, fiind deținute de asociați după cum urmează:           Societatea Comercială
Moldova Nouă, Șos. Dunării (atelier școală-liceu) nr. 1,       1. Crengan Nicolae - prin aportul său de 500 RON,        RAUMOND IMPEX - S.R.L., satul Băuțar
înregistrată cu nr. J 11/155/2000, cod unic de          aport în numerar, ceea ce reprezintă 83,33 % din           comuna Băuțar, județul Caraș-Severin
înregistrare 13054304, care a fost înregistrat cu        capitalul social, dobândește 50 părți sociale,
nr. 28016 din 8.08.2007.                     numerotate de la 1 la 50;                               NOTIFICARE
   (33/179.307)                          2. Crengan Teodora-Elena, prin aportul său de 100       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
               *                 RON, aport în numerar, ceea ce reprezintă 16,67 % din      Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2239/27.VIII.2007                                    7
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   sediul în orașul Oțelu Roșu, Str. Hațegului nr. 29,      de către asociatul unic, am stabilit să efectuez
modificările și completările ulterioare, depunerea      județul Caraș-Severin înregistrată cu nr J 11/382/2006,    următoarele modificări în actul constitutiv:
textului actualizat al actului constitutiv al Societății   cod unic de înregistrare 18652198, care a fost           Art. 1. Începând cu data prezentei, se mărește
Comerciale RAUMOND IMPEX - S.R.L., cu sediul în        înregistrat cu nr. 28188 din 9.08.2007.            capitalul social al societății de la 60.000 RON la
satul Băuțar nr. 346, comuna Băuțar, județul Caraș-        (39/179.313)                        200.000 RON, conform foilor de vărsământ anexate.
Severin, înregistrată cu nr. J 11/203/1996, cod unic de                  *                   Art. 2. Ca urmare a majorării, capitalul social va fi
înregistrare 8361167, care a fost înregistrat cu nr.                                     împărțit în 20.000 părți sociale, în valoare nominală de
28171 din 9.08.2007.                            Societatea Comercială              10 RON fiecare, numerotate de la 1 la 20.000 inclusiv,
   (37/179.311)                             COLOR TREND - S.R.L.               fiind deținute în totalitatea de asociatul unic.
              *                      Reșița, județul Caraș-Severin              Art. 3. Se prelungește mandatul de administrator al
                                                               dlui Ristache Costinel-Daniel, pentru o perioadă
       Societatea Comercială                        ACT ADIȚIONAL                nelimitată, începând cu data prezentei.
   A & M SERDEN CONSTRUCT - S.R.L.                                              Art. 4. Datele personale ale asociatului Ristache
                                 la actul constitutiv al Societății Comerciale
    Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin                                           Costinel-Daniel, prevăzute la art. 1 al actului constitutiv
                                      COLOR TREND - S.R.L.
                                 Subsemnata Iordan-Peczi Gabriela, domiciliată în      se schimbă din: domiciliat în Caransebeș, Str.
          ACT ADIȚIONAL
                               Reșița, bd. A.I. Cuza, nr. 25, sc. 2, et. 2, ap. 12, județul  Cazărmii, bl. 16A, sc. A, ap. 4, județul Caraș-Severin,
  Subsemnații Pădureanu Adrian Marius, cetățean                                      posesor al B.I. seria G.R. nr. 430700/2.02.1995 emis
                               Caraș-Severin, posesoare a B.I. seria G.X. nr. 371331
român, domiciliat în Oțelu Roșu, Str. Hațegului nr. 29,                                   de Caransebeș, în: domiciliat în Caransebeș, Str.
                               eliberat de Poliția Reșița la data de 15.08.1997, cod
județul Caraș-Severin, posesor al C.I. seria KS nr.                                     Cazărmii, bl. 19, sc. A, ap. 4, județul Caraș-Severin,
                               numeric personal 2670502113684, în calitate de
087372, eliberată de Poliția Oțelu Roșu la data de                                      posesor al C.I. seria KS nr. 176036/9.09.2004 eliberată
                               asociat unic la Societatea Comercială COLOR TREND
16.08.2002, cod numeric personal 1690319113280,                                       de Caransebeș.
                               - S.R.L., înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu
Novăcescu Mircea, cetățean român, domiciliat în Oțelu                                      Art. 5. Începând cu data prezentului act, societatea
                               nr. J 11/509/2003, am hotărât în data de 8.08.2007 să
Roșu, str. Decebal nr. 11, județul Caraș-Severin,                                      își închide punctul de lucru din Reșița, Piața 1
                               modific actul constitutiv al societății, referitor la
posesor al C.I. seria KS nr. 170343, eliberată de Poliția                                  Decembrie, nr. 1, județul Caraș-Severin.
                               administrare și litigii:
Oțelu Roșu la data de 16.07.2004, cod numeric                                          Art. 6. Se anulează următoarele coduri:
                                 1) Art. 8 din actul constitutiv referitor, la
personal 180730114549, asociați ai Societății                                          2441 - fabricarea produselor farmaceutice de bază;
                               administrare, se modifică în urma reconfirmării în
Comerciale A & M SERDEN CONSTRUCT - S.R.L.,                                           4030 - producția și distribuția energiei termice și a
                               această funcție a dnei Iordan-Peczi Gabriela pe termen
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe                                    apei calde;
                               nelimitat și a numirii unui al doilea administrator, în
lângă Tribunalul Caraș-Severin cu nr. J 11/382/2006, și                                     7460 - activități de investigație și protecție a
                               persoana dlui Iordan-Peczi Claudiu-Cătălin, domiciliat
Pădureanu Natalia, cetățean român, domiciliată în                                      bunurilor și persoanelor;
                               în Reșița, bd. A. I. Cuza, nr. 25, sc. 2, et. 2, ap. 12,
Oțelu Roșu, Str. Hațegului nr. 29, județul Caraș-                                        8520 - activități veterinare;
                               județul Caraș-Severin, posesor al B.I. seria G.X. nr.
Severin, posesoare a C.I. seria KS nr. 087373 eliberate                                     9112 - activități ale organizațiilor profesionale.
de Poliția Reșița la data de 16.08.2002, cod numeric     371333 eliberat de Poliția Reșița la data de
                               15.08.1997, cod numeric personal 1680308343277, pe         Prezentul act adițional a fost întocmit în 4 exemplare
personal 2711009113309, în calitate de cesionari a 5 %                                    la sediul Biroului Notarial Public din Caransebeș.
din capitalul social, am convenit de comun acord în      termen nelimitat.
                                 2) Art. 15 din actul constitutiv al Societății         (42/179.316)
cadrul adunării generale din data de 7.08.2007 să                                                    *
modificăm actul constitutiv al societății comerciale, ca   Comerciale COLOR TREND - S.R.L., privind litigiile, se
urmare a retragerii și cooptării unui nou asociat, și     modifică în urma ștergerii clauzei arbitrale și a
                                                                     Societatea Comercială
eliberare și numire nou administrator după cum        introducerii următorului text: „Litigiile civile și
                                                                     REFLEX IMPEX - S.R.L.
urmează:                           comerciale ale societății comerciale cu persoane fizice
                                                                  Caransebeș, județul Caraș-Severin
  a) Din preambulul actului constitutiv al societății    sau juridice sunt de competența instanțelor
privind datele de identificare a asociaților se anulează   judecătorești române.”
                                                                         NOTIFICARE
datele dlui Novăceascu Mircea, care se retrage din        3) Se aprobă conținutul actului constitutiv în forma
                               prezentată.                            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
societate, și se completează cu datele noului asociat
                                 Celelalte articole rămân neschimbate.           Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile
după cum urmează:
                                 Prezentul act adițional a fost redactat și         art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  „2. Pădureanu Natalia, cetățean român, fiica lui
                               dactilografiat la Biroul de asistență al Oficiuului      modificările și completările ulterioare, depunerea
Simion și a Mariei, născută la data de 9.10.1971 în
                               Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-      textului actualizat al actului constitutiv al Societății
Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin, domiciliată în Oțelu
                               Severin.                            Comerciale REFLEX IMPEX - S.R.L., cu sediul în
Roșu, Str. Hațegului nr. 29, județul Caraș-Severin,
                                  (40/179.314)                       Caransebeș, Str. Cazărmii, FN, bl. 19, sc. A, ap. 4,
posesoare a C.I. seria KS nr. 087373 eliberate de
                                              *                 județul Caraș-Severin înregistrată cu nr J 11/719/1994,
Poliția Reșița la data de 16.08.2002, cod numeric
                                                               cod unic de înregistrare 6129161, care a fost înregistrat
personal 2711009113309.
                                      Societatea Comercială              cu nr. 28263 din 10.08.2007.
  b) Art. 7 alin. 1 din actul constitutiv, privind
                                      COLOR TREND - S.R.L.                  (43/179.317)
participarea asociaților la constituirea capitalului social
se modifică după cum urmează:
                                     Reșița, județul Caraș-Severin                          *
  „1. Pădureanu Adrian Marius - 190 lei RON, ceea ce
                                          NOTIFICARE                      Societatea Comercială
reprezintă 95 % din capitalul social, pentru care
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul          CODERMA - S.R.L.
dobândește 19 părți sociale , numerotate de la 1 la 19;
                               Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile        Caransebeș, județul Caraș-Severin
  2. Pădureanu Natalia - 10 lei RON, ceea ce
reprezintă 5 % din capitalul social, pentru care       art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               modificările și completările ulterioare, depunerea                ACT ADIȚIONAL
dobândește o parte socială numerotată cu 20.”
  c) Art. 18.1 din actul constitutiv, privind        textului actualizat al actului constitutiv al Societății      Subsemnații
administrarea societății, se modifică ca urmare a       Comerciale COLOR TREND - S.R.L., cu sediul în           - Trușcă Cornel, domiciliat în comuna Obreja, satul
eliberării din funcția de administrator a dlui Novăcescu   Reșița, bd. A.I. Cuza, nr. 25, sc. 2, ap. 12, județul     Obreja, nr. 174, județul Caraș-Severin, identificat cu
Mircea și numirea unui nou administrator, în persoana     Caraș-Severin, înregistrată cu nr J 11/509/2003, cod      C.I. seria KS nr. 102446 eliberată de Poliția
dlui Pădureanu Adrian Marius, pentru o perioadă        unic de înregistrare 15639453, care a fost înregistrat cu   Caransebeș la data de 31.01.2003, cod numeric
nelimitată.                          nr. 28213 din 9.08.2007.                    personal 1500911110648, asociat unic la Societatea
  Celelalte articole rămân neschimbate.             (41/179.315)                       Comercială CODERMA - S.R.L., înmatriculată la
  Prezentul act adițional a fost redactat astăzi,                    *                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
22.05.2007 la Biroul de asistență al Oficiul Registrului                                   Caraș-Severin cu nr. J 11/705/2006, și
Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, în 5           Societatea Comercială                 - Vlaicu Ioan-Daniel, domiciliat în Caransebeș, Str.
exemplare.                                 REFLEX IMPEX - S.R.L.               Ardealului nr. 112, bl. 58A, sc. B, ap. 5, în calitate de
   (38/179.312)                           Caransebeș, județul Caraș-Severin           nou asociat,
              *                                                  am convenit de comun acord în data de 10.08.2007
                                         ACT ADIȚIONAL                modificarea actului constitutiv al societății referitor la
       Societatea Comercială                Subsemnatul Ristache Costinel-Daniel, domiciliat în     sediul social, primirea unui nou asociat, majorarea
   A & M SERDEN CONSTRUCT - S.R.L.             Caransebeș, str. Cazărmii, bl. 19, sc. A, ap. 4, județul    capitalului social, completarea obiectului de activitate
    Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin           Caraș-Severin, posesor al C.I. seria KS nr.          și închiderea unui punct de lucru, după cum urmează:
                               176036/9.09.2004 eliberate de Poliția Caransebeș,         a) Preambulul actului constitutiv se completează cu
           NOTIFICARE                cod numeric personal 1610820110641, în calitate de       datele de identificare a noului asociat, astfel:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   asociat unic, prin mandatar Mațola Nicoleta, conform        „Vlaicu Ioan-Daniel, cetățean român, fiul lui Ioan și
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile    procurii nr. 1474/2.05.2007 emise de Biroul Notarilor     Ileana, născut la data de 8.12.1971 în Călan, județul
art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu   Publici Asociați Andronache-Rădulescu,             Hunedoara, domiciliat în Caransebeș, Str. Ardealului
modificările și completările ulterioare, depunerea        în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990,         nr. 112, bl. 58A, sc. B, ap. 5, județul Caraș-Severin,
textului actualizat al actului constitutiv al Societății   republicată, cu privire la societățile comerciale, ale     identificat cu C.I. seria KS nr. 252395 eliberată de
Comerciale A & M SERDEN CONSTRUCT - S.R.L., cu        actului constitutiv al societății și ale hotărârii adoptate  SPCLEP Caransebeș la data de 26.02.2007, cod
  8                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2239/27.VIII.2007
numeric personal 1711208200880, căsătorit,              5133 - comerț cu ridicata cu produse lactate, ouă,      6022 - transporturi cu taxiuri;
comerciant.”                           uleiuri și grăsimi comestibile;                  6023 - transporturi terestre de călători, ocazionale;
  b) Art. 3 din actul constitutiv, referitor la sediul social,    5134 - comerț cu ridicata cu băuturi;             6024 - transporturi rutiere de mărfuri;
va avea următorul conținut: „Sediul social este în          5135 - comerț cu ridicata cu produse din tutun;        6311 - manipulări;
Obreja, nr. 174A, județul Caraș-Severin.”               5136 - comerț cu ridicata cu zahăr, ciocolată și       6312 - depozitări;
  c) Art. 6 din actul constitutiv al societății, referitor la  produse zaharoase;                        6321 - alte activități anexe transporturilor terestre;
obiectul de activitate, se completează cu următoarele         5137 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și      7011 - dezvoltare (promovare) imobiliară;
coduri:                              condimente;                            7012 - cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare
  0121 - creșterea animalelor, activitatea fermelor         5138 - comerț cu ridicata, specializat, cu alte      proprii;
pentru obținerea laptelui;                    alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște;          7020 - închirierea și subînchirierea bunurilor
  0122 - creșterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,        5139 - comerț cu ridicata, nespecializat, cu produse    imobiliare proprii sau închiriate;
măgarilor, catârilor și asinilor;                 alimentare, băuturi și tutun;                   7031 - agenții imobiliare;
  0123 - creșterea porcinelor;                    5141 - comerț cu ridicata cu produse textile;         7110 - închirierea autoturismelor și utilitarelor de
  0124 - creșterea păsărilor;                    5143 - comerț cu ridicata cu aparate electrice și de    capacitate mică;
  0125 - creșterea altor animale;                uz gospodăresc și cu aparate de radio și televizoare;       7121 - închirierea altor mijloace de transport
  0130 - activități în ferme mixte (cultura vegetală         5144 - comerț cu ridicata cu produse din ceramică,     terestru;
combinată cu creșterea animalelor);                sticlărie, tapete și produse de întreținere;           7132 - închirierea mașinilor și echipamentelor
  0501 - pescuitul;                         5145 - comerț cu ridicata cu produse cosmetice și     pentru construcții, fără personal de deservire aferent;
  0502 - piscicultura;                      de parfumerie;                          7134 - închirierea altor mașini și echipamente
  1810 - fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din         5146 - comerț cu ridicata cu produse farmaceutice;     neclasificate în altă parte;
piele;                                5151 - comerț cu ridicata cu combustibili solizi,       7450 - selecția și plasarea forței de muncă;
  1821 - fabricarea altor articole de îmbrăcăminte        lichizi și gazoși și cu produsele derivate;            9261 - activități ale bazelor sportive;
pentru lucru;                             5152 - comerț cu ridicata cu metale și minereuri       9262 - alte activități sportive;
  2040 - fabricarea ambalajelor din lemn;            metalice;                             9271 - jocuri de noroc și pariuri.
  2661 - fabricarea elementelor din beton pentru           5157 - comerț cu ridicata cu deșeuri și resturi;       9272 - alte activități recreative;
construcții;                             5181 - comerț cu ridicata cu mașini-unelte;          5112*, 5117*, 5118*, inclusiv import-export, 6023*,
  2662 - fabricarea elementelor din ipsos pentru           5182 - comerț cu ridicata cu mașini pentru industria    6024*, 7450* - intern și internațional.
construcții;                           minieră și construcții;                      d) Art. 7 referitor la capitalul social se modifică în
  2663 - fabricarea betonului;                    5183 - comerț cu ridicata cu mașini pentru industria    urma majorării cu suma de 1.000 RON, aport în
  2670 - tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;        textilă și al mașinilor de cusut și tricotat;         numerar. Majorarea se face în beneficiul dlui Vlaicu
  2811 - fabricare de construcții metalice și părți         5184 - comerț cu ridicata cu calculatoare,         Ioan-Daniel (conform chitanțelor anexate), articolul
componente ale structurilor metalice;               echipamente periferice și software;              având următorul conținut: Capitalul social subscris și
  2812 - fabricare de elemente de dulgherie și            5185 - comerț cu ridicata cu alte mașini și        vărsat este de 2.000 RON, aport în numerar, împărțit în
tâmplărie din metal;                       echipamente de birou;                     200 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON
  3611 - producție de scaune;                    5186 - comerț cu ridicata cu alte componente și      fiecare, numerotate de la 1 la 200, fiind deținute de
  3612 - producția mobilierului pentru birou și         echipamente electronice;                    asociați după cum urmează:
magazine;                               5187 - comerț cu ridicata cu alte aparaturi utilizate în   1. Trușcă Cornel - prin aportul său de 1.000 RON,
  3613 - producția mobilierului pentru bucătării;        industrie, comerț și transporturi;               aport în numerar, ceea ce reprezintă 50 % din capitalul
  3614 - producția altor tipuri de mobilier;             5188 - comerț cu ridicata cu mașini, accesorii și     social, dobândește 100 părți sociale, numerotate de la
  3710 - recuperarea deșeurilor și resturilor metalice      unelte agricole, inclusiv cu tractoare;            1 la 100.
reciclabile;                             5190 - comerț cu ridicata cu alte produse;          2. Vlaicu Ioan-Daniel - prin aportul său de 1.000
  3720 - recuperarea deșeurilor și resturilor            5211 - comerț cu amănuntul în magazine           RON, aport în numerar, ceea ce reprezintă 50 % din
nemetalice reciclabile;                      nespecializate, cu vânzare predominantă de produse       capitalul social, dobândește 100 părți sociale,
  4511 - demolarea construcțiilor, terasamente și        alimentare, băuturi și tutun;                 numerotate de la 101 la 200.
organizare de șantiere;                        5212 - comerț cu amănuntul în magazine            e) Se închide punctul de lucru din Obreja, nr. 174,
  4512 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;     nespecializate, cu vânzare predominantă de produse       județul Caraș-Severin.
  4521 - construcții de clădiri și lucrări de geniu;       nealimentare;                           f) Asociații societății aprobă conținutul actului
  4522 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la        5221 - comerț cu amănuntul cu fructe și legume       constitutiv actualizat.
construcții;                           proaspete;                            Celelalte aticole rămân neschimbate.
  4523 - construcții de autostrăzi, drumuri,             5222 - comerț cu amănuntul cu carne și produse din      Prezentul act adițional a fost redactat și
aerodromuri și baze sportive;                   carne;                             dactilografiat în 5 exemplare la Biroul de asistență al
  4524 - construcții hidrotehnice;                  5223 - comerț cu amănuntul cu pește, crustacee și     Oficiuului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  4525 - alte lucrări speciale de construcții;          moluște;                            Caraș-Severin.
  4531 - lucrări de instalații electrice;              5224 - comerț cu amănuntul cu pâine, produse de         (44/179.318)
  4532 - lucrări de izolații și protecție anticorosivă;     patiserie și produse zaharoase;                              *
  4533 - lucrări de instalații tehnico-sanitare;           5225 - comerț cu amănuntul cu băuturi;
  4534 - alte lucrări de instalații;                 5226 - comerț cu amănuntul cu produse din tutun;           Societatea Comercială
  4541 - lucrări de ipsosărie;                    5227 - comerț cu amănuntul, în magazine              CODERMA - S.R.L., satul Obreja
  4542 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;           specializate, cu produse alimentare;                comuna Obreja, județul Caraș-Severin
  4543 - lucrări de pardosire și placare a pereților;        5233 - comerț cu amănuntul cu produse cosmetice
  4544 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de     și de parfumerie;                                  NOTIFICARE
geamuri;                               5241 - comerț cu amănuntul cu textile;            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  4545 - alte lucrări de finisare;                  5242 - comerț cu amănuntul cu îmbrăcăminte;        Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile
  4550 - închirierea utilajelor de construcții și          5243 - comerț cu amănuntul cu încălțăminte și       art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
demolare cu personal de deservire aferent;            articole din piele;                      modificările și completările ulterioare, depunerea
  5010 - comerț cu autovehicule;                   5244 - comerț cu amănuntul cu mobilă, articole de     textului actualizat al actului constitutiv al Societății
  5020 - întreținerea și repararea autovehiculelor;       iluminat și cu alte articole de uz casnic;           Comerciale CODERMA - S.R.L., cu sediul în satul
  5030 - comerț cu piese și accesorii pentru             5245 - comerț cu amănuntul cu articole și aparate     Obreja, comuna Obreja, nr. 174 A, județul Caraș-
autovehicule;                           electro-menajere, cu aparate de radio și televizoare;     Severin înregistrată cu nr J 11/705/2006, cod unic de
  5040 - comerț cu motociclete, piese și accesorii          5246 - comerț cu amănuntul cu articole de fierărie,    înregistrare 18956812, care a fost înregistrat cu nr.
aferente, și reparații;                      cu articole din sticlă și cu cele pentru vopsit;        28462 din 14.08.2007.
  5050 - comerț cu amănuntul cu carburanți pentru          5247 - comerț cu amănuntul cu cărți, ziare și articole     (45/179.319)
autovehicule;                           de papetărie;                                       *
  5112 - intermedieri în comerțul cu combustibili,          5248 - comerț cu amănuntul, în magazine
minerale și produse chimice pentru industrie;           specializate, cu alte produse neclasificate în altă parte;         Societatea Comercială
  5117 - intermedieri în comerțul cu produse             5250 - comerț cu amănuntul cu bunuri de ocazie              BANAT COM - S.A.
alimentare, băuturi și tutun;                   vândute prin magazine;                          Reșița, județul Caraș-Severin
  5118 - intermedieri în comerțul specializat în           5261 - comerț cu amănuntul prin corespondență;
vânzarea produselor cu caracter specific, neclasificate        5262 - comerț cu amănuntul prin standuri și piețe;             HOTĂRÂREA NR. 4
în altă parte;                            5263 - comerț cu amănuntul care nu se efectuează              din data de 9.08.2007
  5121 - comerț cu ridicata cu cereale, semințe și        prin magazine;
furaje;                                5521 - tabere de tineret și refugii montane;        a adunării generale extraordinare a acționarilor
  5122 - comerț cu ridicata cu flori și plante;           5522 - campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote;       Societății Comerciale BANAT COM - S.A.
  5123 - comerț cu ridicata cu animale vii;             5551 - cantine;                       Adunarea generală extraordinară a acționarilor
  5125 - comerț cu ridicata cu tutun neprelucrat;          6021 - alte transporturi terestre de călători, pe bază   Societății Comerciale BANAT COM - S.A., cu sediul în
  5131 - comerț cu ridicata cu fructe și legume;         de grafic;                           Reșița, str. I.L. Caragiale, nr. 3, județul Caraș-Severin,
                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2239/27.VIII.2007                                    9
înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J    Societatea Comercială TMK-ARTROM Slatina - pe           - acționarii prezenți/reprezentați au fost de acord să
11/500/1991, C.I.F. RO 1059766, în ședința din data de    baza situațiilor financiare întocmite la data de        hotărască asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi
9.08.2007, la sediul societății, cu o prezență a       30.06.2007.                          renunțând la dreptul de preempțiune și la respectarea
acționarilor reprezentând 40,05 % din capitalul social,     Art. III. Durata mandatului nou-alesului consiliu de    formalităților prevăzute pentru convocarea adunării
și cu unanimitate de voturi hotărăște:            administrație este de 4 ani, începând cu data îregistrării   generale a asociaților, în conformitate cu Legea nr.
  Art. 1. Se aprobă raportul consiliului de administrație  prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de    31/1990, republicată, și cu prevederile actelor
cu privire la situația patrimonială a societății.       pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.               constitutive ale societății, au hotărât următoarele:
  Art. 2. Nu se aprobă dizolvarea societății, în baza     Art. IV. Se aprobă completarea obiectului de          - cesionarea întregului capital social deținut în
art. 153 indice 24 din Legea nr. 31/1990, republicată.    activitate secundar al societății cu activitățile codificate  societate de către SEAF TRANS-BALKAN ROMANIA
  Art. 3. Se aprobă diminuarea capitalului social cu    CAEN „5510 - hoteluri”, „5530 - restaurante” și „7310 -    FUND LLC către Marius Bastiaan Nieuwkoop, Nagy
suma de 135.755 lei prin micșorarea numărului de       cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale”, așa    Zoltan, Gerrit Wessel Rietman și Koopmans Johanna
acțiuni proporțional cu cota din capitalul social deținută  cum au fost propuse în cuprinsul propunerii de act       Margaretha;
de fiecare acționar. Fracțiunile de acțiuni rezultate ca   constitutiv din convocarea adunării generale           - pierderea calității de acționar de către SEAF
urmare a aplicării procentului de diminuare se vor      extraordinare a acționarilor, publicată în Monitorul      TRANS-BALKAN ROMANIA FUND LLC;
rotunji în jos, iar suma lor se va trece la dispoziția    Oficial al României, nr. 1987/5.07.2007.             - revocarea SEAF TRANS-BALKAN ROMANIA
societății.                           Art. V. Se aprobă întocmirea unui nou act constitutiv    FUND LLC și a reprezentantului său legal Constantin
  Art. 4. Se aprobă data de înregistrare 27.08.2007.    - structurat în 12 capitole și 25 de articole - ca înscris   Bogdan din funcția de administrator al Societății
  Se împuternicește dna Sameș Elena, domiciliată în     de actualizare și completare, fără ca prin acesta să se    Comerciale TELEZIMEX - S.A.;
Reșița, Str. Cibinului, bl. 1, sc. B, ap. 3, județul Caraș-  înființeze o nouă societate comercială; noul act         - revocarea SEAF ROMANIA MANAGEMENT -
Severin, identificată cu C.I. seria KS nr. 027455       constitutiv va înlocui actul constitutiv adoptat în      S.R.L. și a reprezentantului său legal Sălăjan Valentina
eliberată de Poliția Reșița la data de 25.10.2000, cod    adunarea generală extraordinară a acționarilor din       din funcția de administrator al Societății Comerciale
numeric personal 2571123113741, cu efectuarea         16.06.2006.                          TELEZIMEX - S.A.;
demersurilor necesare realizării publicității și         Art. VI. Se aprobă data de 21.08.2007 ca dată de        - revocarea lui Nagy Aurelia Sorina din funcția de
înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul registrului    înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng     administrator al Societății Comerciale TELEZIMEX -
comerțului.                          efectele prezentei hotărâri a adunării generale        S.A.;
   (46/179.320)                       extraordianre a acționarilor Societății Comerciale TMK      - majorarea valorii unei acțiuni și majorarea
               *                - Reșița - S.A.                        capitalului social al societății;
                                 Art. VII. Se împuternicește doamna consilier juridic      - modificarea structurii capitalului social ca urmare a
       Societatea Comercială              Liana Calmuschi, identificată cu B.I. seria BZ nr.       cesiunii, majorării valorii unei acțiuni și majorării
        TMK - REȘIȚA - S.A.              152576 eliberat de Poliția Municipiului Reșița la 10      capitalului social al societății.
      Reșița, județul Caraș-Severin           octombrie 1994, pentru a duce la îndeplinire toate        S-au supus la vot și s-au aprobat în unanimitate
                               formalitățile prevăzute de legislația în vigoare, în      următoarele:
          HOTĂRÂREA NR. 1              vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri.         I. S-a hotărât cesionarea întregului capital social
                                 Prezenta hotărâre a fost adoptată de către acționarii    deținut în societate de către SEAF TRANS-BALKAN
         din data de 6 august 2007
                               reprezentând 99,48 % din capitalul social al societății,    ROMANIA FUND LLC către Marius Bastiaan
     a adunării generale extraordinare          astăzi, 6 august 2007, în 4 (patru) exemplare originale.    Niewkoop, Nagy Zoltan, Gerrit Wessel Rietman și
 a Societății Comerciale TMK - REȘIȚA - S.A.,           (47/179.321)                       Koopmans Johanna Margaretha, după cum urmează:
  înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului                     *                  a. SEAF TRANS-BALKAN ROMANIA FUND LLC, o
   de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin                                          societate americană, cu sediul în Statele Unite ale
         cu nr. J 11/59/1991,                 Societatea Comercială                 Americii, Delaware, 2711 Centerville Road, Suite 400,
    cod unic de înregistrare RO 1064207           TELEZIMEX - S.A., Cluj-Napoca, județul Cluj          Wilmington, reprezentată legal prin dl Jalbă Mircea
     și având sediul social în Reșița,                                         Gabriel, în temeiul art. 202 din Legea nr. 31/1990,
      strada Traian Lalescu, nr. 36,                   HOTĂRÂREA NR. 2                republicată, cesionează lui Marius Bastiaan
        județul Caraș-Severin                                            Nieuwkoop, cetățean olandez, domiciliat în Olanda,
                                      din data de 19.10.2006,
  Adunarea generală extraordinară a acționarilor de la                                   localitatea Zwolle, str. Nieuwe Deventerweg nr. 74,
                                    a adunării generale a acționarilor
Societatea Comercială TMK - REȘIȚA - S.A., întrunită                                     identificat cu pașaportul NF nr. 9224407, eliberat la
                                  Societății Comerciale TELEZIMEX - S.A.,
legal în ședința din data de 6.08.2007, ora 13.00, la                                    data de 22.03.2004, cod numeric personal 028302357,
                                  cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii
care au participat următorii acționari                                            reprezentat legal de către Nagy Zoltan, conform
                                      nr. 231-233, județul Cluj,
                                                               procurii speciale anexate, 163 acțiuni, cu o valoare
Acționar        Nr. acțiuni     procente         înmatriculată la Registrul Comerțului
                                                               nominală de 26,3101 RON, 4.288,5463 RON/pachet
                                       cu nr. J 12/1447/1991,
TMK - SINARA                                                         de acțiuni, deținute în Societatea Comercială
                                    cod unic de înregistrare 209806
Handel GmbH      130.350.212     99,48813                                     TELEZIMEX - S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Calea
                                 Prezenți:                          Turzii nr. 231-233, înmatriculată la Registrul Comerțului
Alți acționari          80     0,00006       1. Nagy Zoltan, cetățean român, domiciliat în Cluj-     cu nr. J 12/1447/1991, cod unic de înregistrare 209806,
  care dețin un procent de 99,48819 % din capitalul     Napoca, str. Gen. Traian Moșoiu nr. 58, județul Cluj,     pentru      suma     de     14,996     $
social al societății, în temeiul prevederilor Legii nr.    posesor al B.I. seria K.X. nr. 107816, eliberat de Poliția   (paisprezecemiinouăsutenouăzecișișasedolariSUA),
31/1990, cu modificările și completările ulterioare, a    Cluj în anul 2000, cod numeric personal            reprezentând prețul pentru toate cele 163 acțiuni
adoptat următoarea hotărâre:                 1640315120678, reprezentând 44,9560 % din capitalul      cedate.
  Constatând abrogarea art. 139 din Legea          social al societății;                       b. SEAF TRANS-BALKAN ROMANIA FUND LLC, o
societăților comerciale nr. 31/1990,               2. Nieuwkoop Marius Bastiaan, cetățean olandez,       societate americană, cu sediul în Statele Unite ale
  luând în considerare termenele acordate prin art. III   domiciliat în Olanda, localitatea Zwolle, str. Nieuwe     Americii, Delaware, 2711 Centerville Road, Suite 400,
din Legea nr. 441/2006 și art. IV din Ordonanța de      Deventerweg nr. 74, reprezentat prin Nagy Zoltan,       Wilmington, reprezentată legal prin dl Jalbă Mircea
Urgență nr. 82 din 28 iunie 2007,               conform procurii speciale anexate, reprezentând        Gabriel, în temeiul art. 202 din Legea nr. 31/1990,
  având în vedere obligativitatea pluralității de      29,4235 % din capitalul social al societății;         republicată, cesionează lui Nagy Zoltan, domiciliat în
administratori pentru societățile care au obligația legală    3. Gerrit Wessel Rietman, cetățean olandez,         Cluj-Napoca, str. Gen. Traian Moșoiu nr. 58, județul
de auditare,                         domiciliat în Olanda, localitatea Zwolle, str.         Cluj, posesor al B.I. seria K.X. nr. 107816, eliberat de
  acționarii Societății Comerciale TMK - Reșița       Timmermeesterslaan nr. 60, reprezentat prin Nagy        Poliția Cluj în anul 2000, cod numeric personal
hotărăsc:                           Zoltan, conform procurii speciale anexate,           1640315120678, 250 acțiuni, cu o valoare nominală de
  Art. I. În urma votului secret se aprobă alegerea unui   reprezentând 8,5468 % din capitalul social al societății;   26,3101 RON, 6.577,5250 RON/pachet de acțiuni,
consiliu de administrație, având componența de 9         4. Koopmans Johanna Margaretha, cetățean          deținute în Societatea Comercială TELEZIMEX - S.A.,
(nouă) administratori, având funcțiile după cum        olandez, domiciliată în Olanda, localitatea Zwolle, str.    cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 231-233,
urmează:                           Nieuwe Deventerweg nr. 74, reprezentată prin Nagy       înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr.
  1. Popescu Adrian - președinte;              Zoltan, conform procurii speciale anexate,           J 12/1447/1991, cod unic de înregistrare 209806,
  2. Mustață Valeru - vicepreședinte (responsabil cu     reprezentând 7,0657 % din capitalul social al societății;   pentru suma de 23.000 $ (douăzecișitreimiidolariSUA)
activitatea comercială);                     5. SEAF TRANS-BALKAN ROMANIA FUND LLC, o          reprezentând prețul pentru toate cele 250 acțiuni
  3. Drînciu Cristian - vicepreședinte (responsabil cu    societate de naționalitate americană, cu sediul în       cedate.
activitatea tehnică-dezvoltare);               Statele Unite ale Americii, 2711 Centerville Road, Suite     c. SEAF TRANS-BALKAN ROMANIA FUND LLC, o
  4. Văduva Cristiana - vicepreședinte (responsabil cu    400, Wilmington, Delaware, reprezentată legal prin dl     societate americană, cu sediul în Statele Unite ale
activitatea financiar-contabilă);               Jalbă Mircea Gabriel, reprezentând 10,0080 % din        Americii, Delaware, 2711 Centerville Road, Suite 400,
  5. Ashin Serghei - membru;                 capitalul social al societății al societății,         Wilmington, reprezentată legal prin dl Jalbă Mircea
  6. Bogdanov Victor - membru;                 întruniți astăzi, 19 octombrie 2006, la sediul       Gabriel, în temeiul art. 202 din Legea nr. 31/1990,
  7. Khmelevsky Igor- membru;                societății din Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 231-233,     republicată, cesionează lui Gerrit Wessel Rietman,
  8. Petrosyan Tigran - membru;               județul Cluj, și având în vedere că:              cetățean olandez, domiciliat în Olanda, localitatea
  9. Zimin Andrey - membru.                   - la sediul societății sunt prezenți/reprezentați      Zwolle, str. Timmermeesterslaan nr. 60, reprezentat
  Art. II. Descărcarea de gestiune a administratorului    acționarii reprezentând întregul capital social al       prin Nagy Zoltan, conform procurii speciale anexate, 47
unic al Societății Comerciale TMK-REȘIȚA - S.A.,       societății;                          acțiuni, cu o valoare nominală de 26,3101 RON,
  10                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2239/27.VIII.2007
1.236,5747 RON/pachet de acțiuni, deținute în        valoare totală de 12.798 RON, format din: 6.323,9127      sucursale și efectuează în nume propriu, dar pe seama
Societatea Comercială TELEZIMEX - S.A., cu sediul în     RON și 5.626,79 $, echivalentul a 6.474,0873 RON,        sucursalei căreia i se subordonează, în condiții de
Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 231-233, înmatriculată la   din care: aport în natură 7.371,7868 RON, format din      eficiență, toate acvtivitățile mandatate de către centrală
Registrul Comerțului cu nr. J 12/1447/1991, cod unic     2.161 $, echivalentul a 2.024 RON, și 5.347,7868        prin prezenta.
de înregistrare 209806, pentru suma de 4.324 $        RON, și aport în numerar 5.426,2132 RON, format din
                               976,1259 RON și 3.565,79 $, echivalentul a                      ARTICOLUL 2
(patrumiitreisutedouăzecișipatrudolariSUA)
reprezentând prețul pentru toate cele 47 acțiuni cedate   4.450,0873 RON, reprezentând 9,49733 % din                  Sediul. Conducerea agenției
  d. SEAF TRANS-BALKAN ROMANIA FUND LLC, o         capitalul social total;                      Agenția Ungheni, cu sediul în Ungheni, str.
societate americană, cu sediul în Statele Unite ale       4. Koopmans Johanna Margaretha - deține 393         Principală nr. 67, județul Mureș, va fi condusă de
Americii, Delaware, 2711 Centerville Road, Suite 400,    acțiuni cu o valoare nominală de 27 RON fiecare, în       Zurgalau Ovidiu Dorel (numit în baza hotărârii
Wilmington, reprezentată legal prin dl Jalbă Mircea     valoare totală de 10.611 RON, format din 5.227,9653       consiliului de administrație din data de 25.04.2007),
Gabriel, în temeiul art. 202 din Legea nr. 31/1990,     RON și 4.268,83 $, echivalentul a 5.383,0347 RON și
                                                               care va exercita atribuțiunile funcției de șef-agenție.
republicată, cesionează lui Koopmans Johanna         din care: aport în natură 7.903,4607 RON, format din:
Margaretha, cetățean olandez, domiciliată în Olanda,     3.483 $, echivalentul a 3.484,5 RON și 4.418,9607                  ARTICOLUL 3
localitatea Zwolle, str. Nieuwe Deventerweg nr. 74,     RON, și aport în numerar 2.707,5393 RON, format din                Organizara agenției
reprezentată prin Nagy Zoltan, conform procurii       785,83 $, echivalentul a 1.898,5347 RON și 809,0046
                                                                Agenția este organizată intern, astfel încât să
speciale anexate, 40 acțiuni, cu o valoare nominală de    RON, reprezentând 7,85142 % din capitalul social
                                                               asigure desfășurarea activității bancare pe structura
26,3101 RON, 1.052,4040 RON/pachet de acțiuni,        total.
                                Participarea acționarilor la beneficii și pierderi      specifică sectoarelor corporate/retail (în funcție de
deținute în Societatea Comercială TELEZIMEX - S.A.,
                                Participarea acționarilor la distribuția profitului și    obiectul de activitate mandatat), fiind subordonată
cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 231-233,
                               contribuția lor la suportarea pierderilor sunt în aceeași    Sucursalei Târgu Mureș a Băncii Transilvania S.A.
înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J
12/1447/1991, cod unic de înregistrare 209806, pentru    proporție cu cota deținută din capitalul social.                   ARTICOLUL 4
suma de 3.680 $ (treimiișasesuteoptzecidolariSUA)        Fiecare acțiune dă dreptul la un vot.”
                                                                       Competențele agenției
reprezentând prețul pentru toate cele 40 acțiuni         (48/96.800)
cedate.                                          *                   (1) Agenția este mandatată să desfășoare în mod
  II. S-a hotărât majorarea valorii nominale unitare a                                   direct următoarele activități:
unei acțiuni de la 26,3101 RON la 27.                 Societatea Comercială
                                                               Nr.  Codul         Activitatea
  III. S-a hotărât majorarea capitalului social al      TELEZIMEX - S.A.., Cluj-Napoca, județul Cluj
                                                               crt.  CAEN
societății cu suma de 3.446,7404 RON, din care
1.721,9904 RON și 615,98 USD, echivalentul a                    NOTIFICARE                1    6512  atragere de depozite și de alte fonduri
1.724,7500 RON, după cum urmează:                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            rambursabile de la persoane fizice sau
  1. Nagy Zoltan majorează capitalul social al       Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,             juridice
societății cu suma de 1.721,9904 RON.            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                                               2    6512  servicii de transfer monetar
  2. Marius Bastiaan Niewkoop majorează capitalul      modificările și completările ulterioare, depunerea
social al societății cu suma de 402,36 $, echivalentul a   textului actualizat al actului constitutiv al Societății    3    6512  administrare de mijloace de plată, cum
1.126,6067 RON.                       Comerciale TELEZIMEX - S.A., cu sediul în Cluj-                 ar fi: cărți de credit, cecuri de călătorie
  3. Gerrit Wiessel Rietman majorează capitalul       Napoca, Calea Turzii nr. 231-233, județul Cluj,                 și alte asemenea, inclusiv emitere de
social al societății cu suma de 116,79 $, echivalentul a   înregistrată cu nr. J 12/1447/1991, cod unic de                 monedă electronică
327,0126 RON.                        înregistrare 209806, care a fost înregistrat cu nr. 37644
  4. Koopmans Johanna Margaretha majorează         din 25.05.2007.                         4    6512  tranzacționare în contul clienților, în
capitalul social al societății cu suma de 96,83 $,        (49/96.801)                                 condițiile legii, cu valută
echivalentul a 271,1307 RON.                               *                 5    6512  prestare de servicii privind furnizarea
  IV. Ca urmare a cesiunii intervenite pierde calitatea                                           de date
de asociat al societății, urmând a fi radiat din toate         Societatea Comercială
actele societății SEAF TRANS-BALKAN ROMANIA            INTERDEALER CAPITAL INVEST - S.A.             6    6512  închiriere de casete de siguranță
FUND LLC.                               Cluj-Napoca, județul Cluj               7    6512  distribuirea de titluri de participare la
  V. S-a hotărât revocarea SEAF TRANS-BALKAN                                                fonduri de investiții
ROMANIA FUND LLC și a reprezentantului său legal                  HOTĂRÂRE
Bogdan Constantin din funcția de administrator al                                      8    6713  acordare de consultanță cu privire la
                                       din data de 26.03.2007,
Societății Comerciale TELEZIMEX - S.A.                                                    structura capitalului, strategia de
                                  a adunării generale ordinare a acționarilor
  VI. S-a hotărât revocarea SEAF ROMANIA                                                  afaceri și alte aspecte legate de
                                 Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății
MANAGEMENT - S.R.L. și a reprezentantului său legal                                             aceasta
                               Comerciale INTERDEALER CAPITAL INVEST - S.A.,
Sălăjan Valentina din funcția de administrator al
                               convocată în conformitate cu prevederile Legii nr.       9    7414  consultanță cu privire la fuziuni și/sau
Societății Comerciale TELEZIMEX - S.A.
                               31/1990, cu modificările și completările ulterioare, legal           achiziții de societăți comerciale
  VII. S-a hotărât revocarea lui Nagy Aurelia Sorina
                               și statutar întrunită la data de 26.03.2007, la sediul
din funcția de administrator al Societății Comerciale                                    10   7230  servicii de procesare de date
                               societății JOLIDON IMPORT-EXPORT - S.R.L., situat
TELEZIMEX - S.A.
                               în Cluj-Napoca, Str. Tăbăcarilor nr. 1, județul Cluj, la    11   7240  administrare de baze de date ori alte
  VIII. În urma cesiunii intervenite se reformulează
                               prima convocare, cu o prezență de 82,51 % din                  asemenea servicii pentru terți.
dispozițiile corespunzătoare din actele societății.
                               capitalul social, hotărăște:
  „Societatea are un capital social integral subscris de                                    (2) Competențele din diferitele domenii de activitate
                                 Art. 1. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit
134.892 RON, format din 107.292,25 RON și                                          ale agenției sunt cele cuprinse în tabelul de mai sus și
                               și pierderi aferent exercițiului financiar 2006. Se aprobă
22.908,98 USD, echivalentul a 27.599,75 RON. Din                                       în orice alte acte cum ar fi: mandate exprese ulterioare,
                               în unanimitate următoarea repartizare a profitului:
totalul capitalului social, aportul în numerar este                                     în legislație, în regulamentele de organizare și
                                 - rezerve legale: 110.000
57.248,5072 RON, format din 42.970,7572 RON și
                                 - dividende: 2.977.640 (1.063.930 - profit         funcționare ale băncii, în C.C.M., în normele,
9.526,98 $, echivalentul a 14.277,75 RON, iar aportul
                               nerepartizat din anul 2005, 1.913.737 - profit 2006).      metodologiile și regulamentele interne sau în deciziile
în natură este de 77.643,4928 RON, format din
                                 Dividendele se acordă proporțional cu cota deținută     emise de organele de conducere ale băncii.
64.321,4928 lei și 13.382 $, echivalentul a 13.322
                               de fiecare acționar la data de referință de 23.03.2007.       (3) Reglementările interne ale băncii sunt cele
RON. Capitalul social al societății este împărțit în 4.996
                                 Art. 2. Cu îndeplinirea formalităților de înregistrare la  primite pe suport magnetic (CD) odată cu prezentul
acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 27,00
                               Comisia Națională de Valori Mobiliare și Oficiul        mandat și ulterior primite prin e-mail de la branch
RON fiecare, și va fi repartizat între acționari după cum
                               registrului comerțului se mandatează directorul         manager prin e-mail sau cele accesate în aplicația
urmează:
                               societății, dl Boloș Doru.                   informatică EUROLEX - acte interne prin Intranet, ele
  1. Nagy Zoltan - deține 2.496 acțiuni cu o valoare
                                  (50/96.802)
nominală unitară de 27,00 RON fiecare, în valoare                                      completând regimul juridic aplicabil funcționării
nominală totală de 67.392 RON, din care: aport în
                                             *
                                                               agenției.
natură 36.147,1002 lei și aport în numerar 31.244,8998                                      (4) Exercitarea competențelor se face cu
                                    BANCA TRANSILVANIA - S.A.
RON, reprezentând 49,95552 % din capitalul social                                      respectarea prevederilor legale privind gestionarea
                                     Cluj-Napoca, județul Cluj
total;                                                            patrimoniului și cele referitoare la mandat, așa cum
  2. Nieuwkoop Marius Bastiaan - deține 1.633 acțiuni             HOTĂRÂREA NR. 2                sunt acestea reglementate prin Codul civil, art. 1532-
cu o valoare nominală unitară de 27,00 RON fiecare, în
                                                               1559.
valoare nominală totală de 44.091 RON, din care              din data de 23.02.2007,
                                                                 (5) Activitățile și operațiunile efectuate în afara
27.186 RON și 12.913,36 $, echivalentul a           a consiliului de administrație, privind înființarea
                                Agenției Ungheni a Băncii Transilvania - S.A.         mandatului încredințat sunt strict interzise.
22.320,1530 RON, din care: aport în natură
26.221,1451 RON, format din 7.738 USD, echivalentul                                       (6) Salariații din cadrul agenției pot desfășura toate
                                         ARTICOLUL 1                activitățile încredințate în conformitate cu prezentul act,
a 7.813,5 RON și 18.407,6451 RON, și aport în
numerar 17.869,8549 RON, format din 3.363,2019                   Preambul                 fișa postului, codul de conduită al salariaților, normele
RON și 5.175,36 $, echivalentul a 14.506,6530 RON,       Agențiile Băncii Transilvania S.A. sunt puncte        interne de lucru și legislația în vigoare și au drepturile
reprezentând 32,69573 % din capitalul social total;     operaționale, înființate prin hotărâri ale consiliului de    și obligațiile înscrise în aceste acte, inclusiv în
  3. Gerrit Wessel Rietman - deține 474 acțiuni cu o    administrație, la propunerea comitetului de           contractul individual de muncă și în contractul colectiv
valoare nominală unitară de 27,00 RON fiecare, în      management, și care funcționează în subordinea unei       de muncă al Băncii Transilvania.
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2239/27.VIII.2007                                  11
  (7) Angajarea băncii prin acte de către angajații      Nr.  Codul                           Art. 4. Mandatarea secretarului adunării generale,
                                              Activitatea
agenției se face conform hotărârii CM privind regimul     crt.  CAEN                          Mureșan Cornel, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Băița
semnăturilor și competențelor practicate în Banca                                       nr. 4, ap. 3, județul Cluj, posesor al C.I. seria KX nr.
                                9    7414  consultanță cu privire la fuziuni și/sau
Transilvania, aceștia având întreaga responsabilitate                                     001061, eliberată de Poliția Cluj-Napoca pentru
                                        achiziții de societăți comerciale
pentru operațiunile ordonate și realizate de agenție.                                     publicarea hotărârilor adunării generale ordinare a
           ARTICOLUL 5               10   7230  servicii de procesare de date         acționarilor în Monitorul Oficial, efectuarea mențiunilor
                                                               și a înregistrărilor necesare la Oficiul registrului
       Controlul intern. Personalul           11   7240  administrare de baze de date ori alte
                                                               comerțului.
  (1) Controlul intern al agenției se realizează la nivel           asemenea servicii pentru terți.
                                                                  (53/96.805)
de sucursală, conform normelor de control financiar        (2) Competențele din diferitele domenii de activitate                  *
preventiv stabilite prin Normele cadru aprobate de       ale agenției sunt cele cuprinse în tabelul de mai sus și
consiliul de administrație și de către centrală prin      în orice alte acte cum ar fi: mandate exprese ulterioare,          Societatea Comercială
direcțiile de specialitate și direcția de audit intern.    în legislație, în regulamentele de organizare și               LVD-NAPOMAR - S.A.
Constatările controalelor efectuate se consemnează în     funcționare ale băncii, în C.C.M., în normele,               Cluj-Napoca, județul Cluj
acte specifice.                        metodologiile și regulamentele interne sau în deciziile
  (2) Structura de organizare a agenției, numărul de     emise de organele de conducere ale băncii.                   HOTĂRÂREA NR. 4
posturi, grila de salarizare, angajarea, promovarea,        (3) Reglementările interne ale băncii sunt cele            din data de 24 mai 2007,
transferul, concedierea salariaților agenției, precum și    primite pe suport magnetic (CD) odată cu prezentul         a adunării generale ordinare a acțioarilor
alte probleme de personal urmează aceleași reguli       mandat și ulterior primite prin e-mail de la branch
aplicabile sucursalei în subordinea căreia                                            Adunarea generală ordinară a acționarilor de la
                                manager prin e-mail sau cele accesate în aplicația
funcționează.                                                         Societatea Comercială LVD-NAPOMAR - S.A., cu
                                informatică EUROLEX - acte interne prin Intranet, ele
  (51/96.803)                                                        sediul în Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 14, județul Cluj,
                                completând regimul juridic aplicabil funcționării
               *                                                înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu nr.
                                agenției.
                                                               J 12/616/2000, având codul de înregistrare fiscală RO
                                  (4) Exercitarea competențelor se face cu
      BANCA TRANSILVANIA - S.A.                                             13091620, întrunită în data de 24 mai 2007, ora 11.00,
                                respectarea prevederilor legale privind gestionarea
       Cluj-Napoca, județul Cluj                                            la sediul social, acționarii prezenți deținând 100 % din
                                patrimoniului și cele referitoare la mandat, așa cum
                                                               numărul total de acțiuni și din drepturile totale de vot, în
                                sunt acestea reglementate prin Codul civil, art. 1532-
         HOTĂRÂREA NR. 3                                               temeiul art. 111 și 112 din Legea nr. 31/1990,
                                1559.
                                                               republicată și completată de Legea nr. 44/2006, în
         din data de 23.02.2007,              (5) Activitățile și operațiunile efectuate în afara
                                                               unanimitate de voturi, hotărăște:
  a consiliului de administrație, privind înființarea    mandatului încredințat sunt strict interzise.
                                                                 Art. 1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
   Agenției Vulcan a Băncii Transilvania - S.A.         (6) Salariații din cadrul agenției pot desfășura toate
                                                               societății pentru anul 2007.
                                activitățile încredințate în conformitate cu prezentul act,
           ARTICOLUL 1                                                Art. 2. Aprobarea programului de activitate pe anul
                                fișa postului, codul de conduită al salariaților, normele
             Preambul                                               2007.
                                interne de lucru și legislația în vigoare și au drepturile
                                                                 Art. 3. Aprobarea programului de investiții pe anul
  Agențiile Băncii Transilvania S.A. sunt puncte       și obligațiile înscrise în aceste acte, inclusiv în
operaționale, înființate prin hotărâri ale consiliului de                                   2007.
                                contractul individual de muncă și în contractul colectiv
administrație, la propunerea comitetului de                                           Art. 4. Prezenta hotărâre se va difuza celor implicați
                                de muncă al Băncii Transilvania.
management, și care funcționează în subordinea unei                                      prin grija secretariatului adunării generale.
                                  (7) Angajarea băncii prin acte de către angajații
sucursale și efectuează în nume propriu, dar pe seama                                      Redactat în limbile română și engleză, în șase
                                agenției se face conform hotărârii CM privind regimul
sucursalei căreia i se subordonează, în condiții de                                      exemplare de fiecare, toate având valoare de original.
                                semnăturilor și competențelor practicate în Banca         Traducerea a fost realizată de dl Mureșan Cornel.
eficiență, toate acvtivitățile mandatate de către centrală   Transilvania, aceștia având întreaga responsabilitate
prin prezenta.                                                          (54/96.806)
                                pentru operațiunile ordonate și realizate de agenție.                    *
           ARTICOLUL 2                          ARTICOLUL 5
       Sediul. Conducerea agenției                                                Societatea Comercială
                                      Controlul intern. Personalul
  Agenția Vulcan, cu sediul în Vulcan, bd. Mihai                                        SIMPACOM TEX - S.R.L., Dej, județul Cluj
                                 (1) Controlul intern al agenției se realizează la nivel
Viteazul nr. 18, județul Hunedoara, va fi condusă de      de sucursală, conform normelor de control financiar
Ivan Maria, care va exercita atribuțiunile funcției de șef                                           HOTĂRÂREA NR. 1
                                preventiv stabilite prin Normele cadru aprobate de
agenție.                            consiliul de administrație și de către centrală prin            din data de 20.06.2007,
           ARTICOLUL 3               direcțiile de specialitate și direcția de audit intern.      a asociatului unic al Societății Comerciale
                                Constatările controalelor efectuate se consemnează în           SIMPACOM TEX - S.R.L.
          Organizara agenției
                                acte specifice.                          Subsemnata Santa Marioara, cetățean român,
  Agenția este organizată intern, astfel încât să
                                 (2) Structura de organizare a agenției, numărul de     născută în orașul Chișineu-Criș, județul Arad, la data
asigure desfășurarea activității bancare pe structura
                                posturi, grila de salarizare, angajarea, promovarea,      de 29.09.1954, domiciliată în Dej, Str. Brazilor nr. 12,
specifică sectoarelor corporate/retail (în funcție de
                                transferul, concedierea salariaților agenției, precum și    județul Cluj, identificată cu C.I. seria KX nr. 248560,
obiectul de activitate mandatat), fiind subordonată
                                alte probleme de personal urmează aceleași reguli       eliberată de Poliția Dej la data de 3.03.2003, cod
Sucursalei Deva a Băncii Transilvania S.A.
                                aplicabile sucursalei în subordinea căreia           numeric personal 2540929123159, asociat unic al
           ARTICOLUL 4               funcționează.                         Societății Comerciale SIMPACOM TEX - S.R.L., cu
         Competențele agenției               (52/96.804)                        sediul în Dej, Piața Bobâlna nr. 17, județul Cluj, având
  (1) Agenția este mandatată să desfășoare în mod                     *                 un capital social de 460 lei, înmatriculată la Oficiul
direct următoarele activități:                                                Registrului Comerțului al Județului Cluj cu nr.
                                        Societatea Comercială             J 12/582/1991, în conformitate cu art. 204 din Legea nr.
Nr.   Codul         Activitatea                    LVD NAPOMAR - S.A.              31/1990, republicată, am hotărât majorarea capitalului
crt.  CAEN                                 Cluj-Napoca, județul Cluj            social cu suma de 9.540 lei, prin aport în numerar adus
1     6512  atragere de depozite și de alte fonduri                                   de către asociatul unic Santa Marioara, completarea
         rambursabile de la persoane fizice sau             HOTĂRÂREA NR. 2               obiectului secundar de activitate și deschiderea unui
         juridice                                                   punct de lucru.
                                       din data de 25 mai 2007,
2     6512  servicii de transfer monetar                                          Față de cele de mai sus, art. din statutul societății,
                                      a consiliului de administrație
                                                               referitor la capitalul social, la părțile sociale și la
3     6512  administrare de mijloace de plată, cum      Consiliul de administrație al Societății Comerciale     participarea la beneficii și pierderi, se modifică astfel:
         ar fi: cărți de credit, cecuri de călătorie  LVD NAPOMAR - S.A., întrunit în ședința din data de      „Capitalul social subscris este de 10.000 lei, aport în
         și alte asemenea, inclusiv emitere de     25.05.2007, hotărăște:                     numerar, este divizat în 1.000 părți sociale egale, a 10
         monedă electronică                Art. 1. Numirea în funcția de director general al      lei fiecare. Aportul asociatului unic la constituirea
                                Societății Comerciale LVD-NAPOMAR - S.A. a dlui        capitalului social, la părțile sociale și participarea la
4     6512  tranzacționare în contul clienților, în
                                Bertrand Florizoone, cetățean belgian, cu domiciliul în    beneficii și pierderi este: Santa Marioara, 10.000 lei -
         condițiile legii, cu valută
                                Belgia, localitatea De Panne, str. Parnassialaan nr. 21,    1.000 părți sociale - 100 %.
5     6512  prestare de servicii privind furnizarea    posesor al cardului de identitate nr. 242 0024060 63,       Art. din statut, referitor la obiectul secundar de
         de date                    emis de autoritățile din Belgia, și al pașaportului nr.    activitate se completează astfel: 5010 - comerț cu
6     6512  închiriere de casete de siguranță       EE069514.                           autovehicule; 5030 - comerț cu piese și accesorii
                                 Art. 2. Deleagă conducerea societății LVD-         pentru autovehicule; 5111 - intermedieri în comerțul cu
7     6512  distribuirea de titluri de participare la
                                NAPOMAR - S.A. directorului general, care va          materii prime agricole, animale vii, materii prime textile
         fonduri de investiții
                                reprezenta societatea în justiție și în raport cu terții.   și cu semiproduse; 5112 - intermedieri în comerțul cu
8     6713  acordare de consultanță cu privire la      Art. 3. Sarcinile, atribuțiile, drepturile și remunerația  combustibili, minerale și produse chimice pentru
         structura capitalului, strategia de      directorului general sunt conforme cu legislația în      industrie; 5113 - intermedieri în comerțul cu material
         afaceri și alte aspecte legate de       vigoare până la negocierea și semnarea unui nou        lemnos și de construcții; 5115 - intermedieri în comerțul
         aceasta                    contract de management cu societatea.             cu mobilă, articole de menaj și de fierărie; 5116 -
  12                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2239/27.VIII.2007
intermedieri în comerțul cu textile, confecții,              Societatea Comercială                  Art. 10. Se aprobă ca plafonul pentru garantarea
încălțăminte și articole din piele; 5117 - intermedieri în     SIMPACOM TEX - S.R.L., Dej, județul Cluj          scrisorilor de garanție bancară să fie de 2.000.000 lei,
comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun; 5118                                    de asemenea, se aprobă contractul de ipotecă și
- intermedieri în comerțul specializat în vânzarea                  NOTIFICARE                contractul cadru nr. 267/2007.
produselor cu caracter specific, neclasificate în altă       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Art. 11. Se aprobă ca pentru garantarea liniei de
parte (produse cosmetice, biciclete); 5119 -                                         credit și a plafonului pentru scrisorile de garanție
                                Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
intermedieri în comerțul cu produse diverse (hârtie,                                     bancară să se încheie contracte de ipotecă pentru
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
carton, produse electronice); 5121 - comerț cu ridicata                                    clădirile și terenurile situate în:
                                modificările și completările ulterioare, depunerea
cu cereale, semințe și furaje; 5122 - comerț cu ridicata                                     - Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahăr, nr. 107,
                                textului actualizat al actului constitutiv al Societății
cu flori și plante; 5123 - comerț cu ridicata cu animale                                   înscrise în CF 124108;
vii; 5131 - comerț cu ridicata cu fructe și legume; 5133    Comerciale SIMPACOM TEX - S.R.L., cu sediul în Dej,
                                Piața Bobâlna nr. 17, județul Cluj, înregistrată cu nr.      - Cluj-Napoca, str. Traian nr. 77A, înscrise în CF
- comerț cu ridicata cu produse lactate, ouă, uleiuri și                                   122702;
grăsimi comestibile; 5134 - comerț cu ridicata cu        J 12/582/1991, cod unic de înregistrare 205979, care a
                                fost înregistrat cu nr. 45421 din 20.06.2007.           - Bistrița, Str. Zefirului nr. 7, înscrise în CF 6512.
băuturi; 5135 - comerț cu ridicata cu produse din tutun;
                                   (56/96.808)                         Art. 12. Se aprobă mandatarea dlui Buci Ștefan de
5137 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și
                                              *                 a încheia și semna contractele de ipotecă la notarul
condimente; 5138 - comerț cu ridicata, specializat, cu
                                                               public pentru garantarea liniei de credit și a scrisorilor
alte alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște;
                                      Societatea Comercială               de garanție bancară la valorile cuprinse la art. 9 și 10
5141 - comerț cu ridicata cu produse textile; 5143 -
comerț cu ridicata cu aparate electrice și de uz         ENESDI - S.R.L., Cluj-Napoca, județul Cluj         cu terenurile și clădirile trecute la art. 11 din prezenta
gospodăresc, aparate de radio și televizoare; 5144 -                                     hotărâre.
comerț cu ridicata cu produse din ceramică, sticlărie,             HOTĂRÂREA NR. 43                 Art. 13. Se aprobă mandatarea dlui Buci Ștefan de
tapet și produse de întreținere; 5145 - comerț cu                                       a redacta și semna actul adițional la statutul societății
                                        din data de 1.06.2007,            și să depună toate actele la Oficiul registrului
ridicata cu produse cosmetice și de parfumerie; 5147 -
                                          a asociatului unic             comerțului.
comerț cu ridicata cu bunuri de consum nealimentare,
neclasificate în altă parte (mobila, produse din lemn,       Subsemnatul Baccarini Massimo, domiciliat în Italia,      Art. 14. Se aprobă ca societatea să suporte
produse de acoperit pardoseli, instrumente muzicale,      Milano, Viale Lombardia, nr. 22, identificat cu pașaport   cheltuielile privind contravaloarea contractelor de
aparate de uz casnic neelectrice, articole fotografice,     seria D nr. 687033, eliberat de Poliția Milano-Italia, la   asigurare profesională pentru membrii consiliului de
optice, articole de sport, produse din piele și accesorii    data de 12.02.2005, în calitate de asociat unic al      administrație.
de voiaj); 5152 - comerț cu ridicata cu metale și        Societății Comerciale ENESDI - S.R.L., având număr        Art. 15. Se aprobă ca indemnizația pentru manager
minereuri metalice; 5153 - comerț cu ridicata cu        de ordine în registrul comerțului J 12/4594/2004, cod     director să fie compusă dintr-o sumă fixă și una
material lemnos și de construcții; 5154 - comerț cu       unic de înregistrare 9836310, cu sediul în Cluj-Napoca,    variabilă ce se va stabili de către consiliul de
ridicata cu echipamente și furnituri de fierărie pentru     Str. Taberei nr. 20, sc. B, ap. 20, județul Cluj, am     administrație care împreună să nu poată depăși lunar
instalații sanitare și de încălzire; 5155 - comerț cu      hotărât suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani,    10.000 lei.
ridicata cu produse chimice; 5156 - comerț cu ridicata     începând cu data de 1.07.2007.                  Art. 16. Se aprobă ca procentul pentru membrii
cu alte produse intermediare (hârtie de vrac, fibre         (57/96.809)                        consiliului de administrație și comisia de cenzori să se
textile, pietre prețioase); 5183 - comerț cu ridicata cu                  *                 aplice la indemnizația fixă și nu la cea totală.
mașini pentru industria textilă, mașini de cusut și de                                      Art. 17. Nu se aprobă mandatarea consiliului de
tricotat; 5185 - comerț cu ridicata cu alte mașini și           Societatea Comercială               administrație de a întocmi mai multe proiecte de
echipamente de birou (mașini de scris, de contabilizat,        HUMACO PRODCOM EXIM - S.R.L.              divizare.
mobilier de birou); 5188 - comerț cu ridicata cu mașini,         Cluj-Napoca, județul Cluj                Art. 18. Nu se aprobă ca din profitul societății să se
accesorii și unelte agricole, inclusiv cu tractoare; 5190                                   atribuie vreun procent salariaților.
- comerț cu ridicata cu alte produse (casete audio,                  HOTĂRÂRE                  Art. 19. În urma voturilor exprimate au fost declarați
video, produse industriale de utilizare generală fără o
                                  Subsemnata Huțușoru Marcela, domiciliată în Cluj-     aleși următorii membrii ai consiliului de administrație pe
specializare particulară); 5211 - comerț cu amănuntul
                                Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr. 27, bl. V17, sc. 1, ap. 20,  o perioadă de 4 ani:
în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă
                                județul Cluj, identificată cu C.I. seria KX nr. 359639,      - Buci Ștefan, cetățean român, născut la data de
de produse alimentare, băuturi și tutun; 5212 - comerț
                                cod numeric personal 2600121120674, asociat unic al      16.08.1943 în Cluj-Napoca, cu puteri depline, posesor
cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă     de   produse    nealimentare     Societății Comerciale HUMACO PRODCOM EXIM -          al B.I. seria D.G. nr. 622544, eliberat de Poliția Cluj-
(îmbrăcăminte, mobilier, produse electrocasnice,        S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr.   Napoca la data de 13.04.1988, cod numeric personal
articole de fierărie, cosmetice, bijuterii, jucării, articole  27, bl. V17, sc. 1, ap. 20, județul Cluj, având număr de   1430816120643, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str.
sportive); 5221 - comerț cu amănuntul cu fructe și       înregistrare J 12/1709/22.04.1993, C.U.I. 3907013, am     Detunata nr. 15, bl. L8, sc. B, et. 1, ap. 26, județul Cluj;
legume proaspete; 5222 - comerț cu amănuntul cu         hotărât reluarea activității firmei cu data de 1.01.2007.     - Baciu Tiberiu, cetățean român, născut la data de
carne și produse din carne; 5223 - comerț cu            (58/96.811)                        8.03.1951 în Neteni, cu puteri depline, posesor al C.I.
amănuntul cu pește, crustacee și moluște; 5227 -                      *                 seria XB nr. 024381, eliberată de Poliția Bistrița la data
comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu                                       de 20.02.2001, cod numeric personal 1510308060762,
produse alimentare (produse lactate, ouă, uleiuri și             Societatea Comercială              cu domiciliul în Bistrița, Str. Ghinzii nr. 40A;
grăsămi comestibile, fructe și legume conservate);              NORD CONFOREST - S.A.                - Czako Cristina, cetățean român, născută la data
5244 - comerț cu amănuntul cu mobilă, articole de              Cluj-Napoca, județul Cluj            de 1.09.1970 în Cluj-Napoca, cu puteri depline,
iluminat și alte articole de uz casnic; 5248 - comerț cu                                   posesoare a C.I. seria KX nr. 433116, eliberată de
amănuntul, în magazine specializate, cu alte produse               HOTĂRÂREA NR. 2               Poliția Cluj-Napoca la data de 23.06.2005, cod numeric
neclasificate în altă parte (echipamente de birou,                                      personal 2700901120687, cu domiciliul în Cluj-
calculatoare, echipamente de telecomunicații, tapete și            din data de 11.06.2007
                                                               Napoca, Str. Vânătorului nr. 12, ap. 8, județul Cluj;
mochete, ceasuri și bijuterii, articole de sport, flori,      Adunarea generală ordinară a acționarilor din         - Bucur Mircea Dorin, cetățean român, născut la
plante, îngrășăminte, animale de companie, hrană        Societatea Comercială NORD CONFOREST - S.A.,         data de 18.04.1942 în satul Ocoliș, județul Alba, cu
pentru animale de companie, cadouri, articole de        Cluj-Napoca, legal constituită, în urma dezbaterilor     puteri depline, posesor al C.I. seria KX nr. 476625,
artizanat, combustibili, timbre, articole de          asupra materialelor prezentate și a rezultatului votării   eliberată de Poliția Cluj-Napoca la data de 21.03.2006,
numismatice); 5263 - comerț cu amănuntul care nu se       adoptă prezenta hotărâre:                   cod numeric personal 1420418120646, cu domiciliul în
efectuează prin magazine (prin comis-voiajori, prin        Art. 1. Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și  Cluj-Napoca, Str. Vânătorului nr. 12, ap. 2, județul Cluj;
automate de vândut produse, prin case de licitații,       pierderi, execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe     - Vana Petru, cetățean român, născut la data de
licitații prin Internet); 6024 - transporturi rutiere de    anul 2006.                          27.02.1957 în satul Cacova Ierii, comuna Iara, județul
mărfuri, intern și internațional; 6311 - manipulări; 6312     Art. 2. Se aprobă raportul de gestiune al         Cluj, cu puteri depline, posesor al C.I. seria KX nr.
- depozitări; 6321 - alte activități anexe transporturilor   administratorilor pe anul 2006.                175177, eliberată de Poliția Cluj-Napoca la data de
terestre (gări feroviare, stații de manipulare a          Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a        10.01.2002, cod numeric personal 1570227120752, cu
mărfurilor, activități de control al traficului feroviar,
                                administratorilor.                      domiciliul în Cluj-Napoca, str. Borsec nr. 4, ap. 9,
servicii de stații de autobuz și autogări, exploatarea
                                  Art. 4. Se aprobă raportul comisiei de cenzori.      județul Cluj.
autostrăzilor, șoselelor, podurilor și tunelurilor,
                                  Art. 5. Se aprobă desființarea Asociației Nord         Art. 20. Au fost declarați aleși pe o perioadă de 3 ani
parcarea autovehiculelor); 7110 - închirierea
                                Conforest PAS.                        în comisia de cenzori:
autoturismelor și utilitarelor de capacitate mică; 7121 -
închirierea altor mijloace de transport terestru (mijloace     Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe     - Popa Ionica, cetățean român, născut la data de
de transport terestru peste 3,5 tone, vehicule de cale     anul 2007.                          25.06.1950 în satul Custelnic, județul Mureș, posesor
ferată, închiriere paleți, containere); 7482 - activități de    Art. 7. Se aprobă programul de investiții pe anul     al C.I. seria KX nr. 089294, eliberată de Poliția Cluj-
ambalare.                            2007.                             Napoca la data de 13.07.2000, cod numeric personal
  Art. din statut, referitor la sediile secundare, se      Art. 8. Se aprobă programul de activitate pe anul     1500625120712, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Inău
modifică astfel: „Societatea deschide un punct de lucru     2007.                             nr. 2A, județul Cluj;
situat în municipiul Gherla, Str. Frasinului nr. 2, județul    Art. 9. Se aprobă contractarea de către consiliul de      - Rusu Ioan, cetățean român, născut la data de
Cluj.”                             administrație a unei linii de credit de 2.000.000 lei, de   20.02.1946 în satul Jimbor, județul Bistrița-Năsăud,
   (55/96.807)                        asemenea se aprobă contractul de ipotecă și          posesor al B.I. seria B.N. nr. 369652, eliberat de Poliția
               *                 contractul de credit J 168/2007.               Cluj-Napoca la data de 18.04.1980, cod numeric
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2239/27.VIII.2007                                    13
personal 1460220120671, cu domiciliul în Cluj-          Structura și repartizarea capitalului social este     Poliția Cluj-Napoca la data de 31.05.2004, cod numeric
Napoca, str. Gruia nr. 58, bl. A1, ap. 13, județul Cluj;    următoarea:                          personal 1690514120761,
  - Ban Dumitru, cetățean român, născut la data de        Tulbure Vasile - aport în numerar - 190 lei,          2. Mocan Adela Petronela, cetățean român, născută
3.04.1955 în comuna Poiana Sibiului, județul Sibiu,      reprezentând 19 părți sociale adică 95 % din capitalul    la data de 15.10.1974 în Huedin, județul Cluj,
posesor al C.I. seria KX nr. 044990, eliberată de Poliția   social;                            domiciliată în Cluj-Napoca, str. Aviator Dîrjan nr. 20,
Cluj-Napoca la data de 13.08.1999, cod numeric          Tulbure Maria-Otilia - aport în numerar - 10 lei,     identificată cu C.I. seria KX nr. 384436, eliberată de
personal 1550403120648, cu domiciliul în Cluj-         reprezentând 1 (una) parte socială adică 5 % din       Poliția Cluj-Napoca la data de 30.09.2004, cod numeric
Napoca, calea Mănăștur nr. 91, ap. 65, județul Cluj.      capitalul social.                       personal 2741015120641,
  Art. 21. Au fost declarați aleși pe o perioadă de 3 ani    Art. 9 din statut se modifică și va avea următorul       asociați ai Societății Comerciale PASO
ca cenzori supleanți următorii:                conținut:                           CONSTRUCT - S.R.L., Cluj-Napoca, str. Pasteur nr.
  - Petrisel Floare, cetățean român, născută la data de     Beneficiile sau eventualele pierderi revin asociaților   56, ap. 32, județul Cluj, firmă în funcțiune, având un
22.05.1950 în localitatea Galda de Jos, județul Alba,     în cotă proporțională cu participarea la capitalul social   capital social de 200 RON, înmatriculată la Oficiul
posesoare a B.I. seria G.V. nr. 493502, eliberat de      astfel:                            Registrului Comerțului al Județului Cluj cu nr.
Poliția Cluj-Napoca la data de 22.08.1996, cod numeric      - Tulbure Vasile - 95 %;                  J 12/138/2006, în conformitate cu art. 204 din Legea nr.
personal 2500522120691, cu domiciliul în Cluj-          - Tulbure Maria-Otilia - 6 %.               31/1990, republicată, au hotărât majorarea capitalului
Napoca, Str. Scorțarilor nr. 11, bl. D11, ap. 10, județul     Celelalte clauze ale statutului rămân nemodificate.    social cu suma de 40.000 lei, aport în numerar adus de
Cluj;                               Redactat în două exemplare cu valoare de original,     către asociați și radierea unor coduri din obiectul
  - Cozea Elvira, cetățean român, născută la data de     azi, data semnării, la Cluj-Napoca.              secundar de activitate.
4.05.1960 în comuna Călățele, județul Cluj, posesoare       Se înregistrează prezenta la ORC - Tribunalul Cluj și     Art. din statut și din contractul de societate, referitor
a C.I. seria KX nr. 482272, eliberată de Poliția orașului   DGFP - Cluj, prin grija administratorului societății.
                                                               la capitalul social, se modifică astfel: „Capitalul social al
Huedin la data de 5.05.2006, cod numeric personal          (60/96.813)
                                                               societății este de 40.200 lei, împărțit în 4.020 părți
2600504125172, cu domiciliul în Huedin, str. Protopop                   *                 sociale, în valoare de 10 lei fiecare.”
Aurel Munteanu, nr. 25A;
                                     Societatea Comercială                  Art. din statut și din contractul de societate referitor
  - Puscas Ioan, cetățean român, născut la data de
                                TURBIDUS - S.R.L., Cluj-Napoca, județul Cluj         la aportul la capitalul social, părțile sociale, beneficii și
18.10.1946 în satul Prodanesti, județul Sălaj, posesor
                                                               pierderi va avea următorul conținut: „Aportul asociaților
al C.I. seria KX nr. 059077, eliberată de Poliția Cluj-
Napoca la data de 2.12.1999, cod numeric personal                HOTĂRÂREA NR. 3               la constituirea capitalului social, la părțile sociale se
1461018120671, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Ion                                    prezintă astfel:
                                      din data de 20 iunie 2007,              Mocan Ovidiu - 2.010 părți sociale - 20.100 lei -
Meșter nr. 4, ap. 49, județul Cluj.
                                   a asociaților Societății Comerciale          50 %;
  Art. 22. Cu data prezentei hotărâri își încetează
                                        TURBIDUS - S.R.L.,                Mocan Adela Petronela - 2.010 părți sociale -
aplicabilitatea hotărârea adunării generale nr.
                                cu sediul în Cluj-Napoca, str. Prof. Tudor Ciortea,      20.100 lei - 50 %.”
1/19.03.2007.
                                      nr. 5, ap. 15, județul Cluj,             Art. din statut și din contractul de societate, referitor
   (59/96.812)
                                   cod unic de înregistrare 21647272,           la obiectul secundar de activitate se modifică astfel: Se
               *
                                    atribut fiscal RO, J 12/1958/2007,          radiază codurile 6522 și 6720.
     Societatea Comercială                      capital social 200 lei (RON)             Asociații au hotărât de asemenea adoptarea actului
 TURBIDUS - S.R.L., Cluj-Napoca, județul Cluj           Tulbure Vasile, cetățean român, născut la data de     constitutiv actualizat și reformulat, conform art. 204
                                15 octombrie 1957 în localitatea Mălădia, județul Sălaj,   alin. 4 din Legea nr. 31/1990, republicată.
         HOTĂRÂREA NR. 1                domiciliat în Cluj-Napoca, str. Prof. Tudor Ciortea, nr. 5,    Celelalte clauze din actul constitutiv rămân
       din data de 20 iunie 2007,            ap. 15, sc. 2, et. 2, cod numeric personal          nemodificate. Prezentul act a fost redactat de către
    a asociaților Societății Comerciale           1571015120051, în calitate de asociat administrator, și    Muntean Dana Maria, referent de specialitate cu studii
        TURBIDUS - S.R.L.,               Tulbure Maria-Otilia, cetățean român, născută la data     juridice, din cadrul Biroului de asistență juridică din
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Prof. Tudor Ciortea,      de 16 decembrie 1956 în municipiul Câmpia Turzii,       cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
       nr. 5, ap. 15, județul Cluj,           județul Cluj, domiciliată în Cluj-Napoca, str. Prof. Tudor  Tribunalul Cluj, azi, 11.06.2007, în 5 exemplare
    cod unic de înregistrare 21647272,           Ciortea, nr. 5, ap. 15, sc. 2, et. 2, cod numeric personal  originale din care 4 exemplare au fost eliberate
    atribut fiscal RO, J 12/1958/2007,           2561216120020, în calitate de asociat, au decis        asociatului după certificare.
      capital social 200 lei (RON)            suspendarea activității societății începând cu data        (63/95.816)
   Tulbure Vasile, cetățean român, născut la data de     prezentului act și până la data de 19 iunie 2010.                     *
15 octombrie 1957 în localitatea Mălădia, județul Sălaj,     Redactat în două exemplare cu valoare de original,
                                azi, data semnării, la Cluj-Napoca.                     Societatea Comercială
domiciliat în Cluj-Napoca, str. Prof. Tudor Ciortea, nr. 5,
                                 Se înregistrează prezenta la ORC-Tribunalul Cluj și          PASO CONSTRUCT - S.R.L.
ap. 15, sc. 2, et. 2, cod numeric personal
                                DGFP - Cluj, prin grija administratorului societății.           Cluj-Napoca, județul Cluj
1571015120051, în calitate de asociat administrator, a
hotărât cesionarea unei părți sociale către Tulbure         (61/96.814)
                                              *                            NOTIFICARE
Maria-Otilia, cetățean român, născută la data de 16
decembrie 1956 în municipiul Câmpia Turzii, județul                                       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cluj, domiciliată în Cluj-Napoca, str. Prof. Tudor              Societatea Comercială             Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Ciortea, nr. 5, ap. 15, sc. 2, et. 2, cod numeric personal           TURBIDUS - S.R.L.              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
2561216120020.                                Cluj-Napoca, județul Cluj            modificările și completările ulterioare, depunerea
   Ca urmare a cesiunii, asociații adoptă contractul de                                  textului actualizat al actului constitutiv al Societății
societate, semnat azi, data de 20 iunie 2007,                    NOTIFICARE                Comerciale PASO CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în
dipsunând totodată modificarea statutului societății,       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   Cluj-Napoca, str. Pasteur nr. 56, ap. 32, județul Cluj,
respectiv a actului constitutiv al Societății Comerciale    Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    înregistrată cu nr. J 12/138/2006, cod unic de
TURBIDUS - S.R.L., atestat cu nr. 5/23 aprilie 2007 de     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       înregistrare 18305466, care a fost înregistrat cu nr.
către avocat Cristina Munteanu, societate cu sediul în     modificările și completările ulterioare, depunerea      46194 din 22.06.2007.
Cluj-Napoca, str. Prof. Tudor Ciortea nr. 5, ap. 15,      textului actualizat al actului constitutiv al Societății     (64/96.817)
județul Cluj, cod unic de înregistrare 21647272, atribut    Comerciale TURBIDUS - S.R.L., cu sediul în Cluj-                      *
fiscal R, J 12/1958/2007, capital social 200 lei (RON),    Napoca, str. Prof. Tudor Ciortea, nr. 5, sc. 2, et. 2, ap.
după cum urmează:                       15, județul Cluj, înregistrată cu nr. J 12/1958/2007, cod       Societatea Comercială
   Art. 1 din statut se modifică și se completează astfel:  unic de înregistrare 21647272, care a fost înregistrat cu   RUTTRANS - S.A., Cluj-Napoca, județul Cluj
   Asociații societății sunt Tulbure Vasile, cetățean    nr. 46089 din 22.06.2007.
român, născut la data de 15 octombrie 1957 în            (62/96.815)                                HOTĂRÂREA NR. 3
localitatea Mălădia, județul Sălaj, domiciliat în Cluj-                  *                         din data de 17.05.2007
Napoca, str. Prof. Tudor Ciortea, nr. 5, ap. 15, sc. 2, et.
2, cod numeric personal 1571015120051, și Tulbure                                        Adunarea generală extraordinară a acționarilor
                                       Societatea Comercială
Maria-Otilia, cetățean român, născută la data de 16                                     Societății Comerciale RUTTRANS - S.A., Cluj-Napoca,
                                      PASO CONSTRUCT - S.R.L.
decembrie 1956 în municipiul Câmpia Turzii, județul                                     înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului al
                                      Cluj-Napoca, județul Cluj
Cluj, domiciliată în Cluj-Napoca, str. Prof. Tudor                                      Județului Cluj cu nr. J 12/23/1991, cod unic de
Ciortea, nr. 5, ap. 15, sc. 2, et. 2, cod numeric personal           HOTĂRÂREA NR. 1               înregistrare 199010, cu un capital social de 764777,5
2561216120020.                                                        lei, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 47,
   Art. 5 din statut se modifică și va avea următorul           din data de 12.06.2007,             întrunită în ședință în data de 17.05.2007, cu uin capital
conținut:                                a adunării generale a asociaților          social reprezentat prin acționarii prezenți de 94,70 din
   Valoarea capitalului social al societății este de 200    1. Mocan Ovidiu, cetățean român, născut la data de     capitalul social al societății, emite următoarea hotărâre
lei.                              14.05.1969 în Cluj-Napoca, județul Cluj, domiciliat în    nr. 3/17.05.2007.
   Capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10  Cluj-Napoca, str. Aviator Dîrjan, nr. 20, județul Cluj,      1. Aprobă emiterea de noi acțiuni cu valoarea
lei fiecare parte socială.                   identificat cu C.I. seria KX nr. 359090, eliberată de     nominativă de 2,5 RON, prin transformarea în acțiuni a
  14                 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2239/27.VIII.2007
sumei de 361.987,50 RON datorată de Societatea        9271 - jocuri de noroc și pariuri.                  Societatea Comercială
Comercială RUTTRANS - S.A. acționarului majoritar,      Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân       ANCODA FINANCIAL - S.A., Cluj-Napoca
S.C. SAGRIS - S.R.L., la data de 30.04.2007.        neschimbate.
  2. Majorarea capitalului social al Societății        (67/96.820)                                   HOTĂRÂRE
Comerciale RUTTRANS - S.A. cu suma de 361.987,50                    *                       din data de 15 ianuarie 2007
RON, reprezentând valoarea nominală a unui număr
de 144795 acțiuni.                          Societatea Comercială Sportivă             a adunării generale extraordinare și ordinare
  3. Pentru păstrarea aceleiași cote părți din capitalul        Club Fotbal Municipal                  a acționarilor Societății Comerciale
social deținut de fiecare acționar la Societatea            Universitatea Cluj - S.A.                  ANCODA FINANCIAL - S.A.,
Comercială RUTTRANS - S.A., acționarii au                Cluj-Napoca, județul Cluj                  persoană juridică română,
                                                                   cu sediul în Cluj-Napoca,
posibilitatea ca în termen de o lună de la publicarea
                                         NOTIFICARE                    str. Deva nr. 1-7, județul Cluj,
prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României,
                                                              înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
Partea a IV-a, să depună în contul de capital social nr.    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                                             de pe lângă Tribunalul Cluj cu nr. J 12/755/2002,
RO11BACX0000000430111311, dechis la UNICREDIT        Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                                              având cod unic de înregistrare RO 14594000
ȚIRIAC - BANK, o sumă reprezentând 51,16 % din       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
valoarea acțiunilor deținute la Societatea Comercială                                     În cadrul adunării generale extraordinare și ordinare
                              modificările și completările ulterioare, depunerea
RUTTRANS - S.A., sumă rotunjită în sus sau în jos                                     a acționarilor Societății Comerciale ANCODA
                              textului actualizat al actului constitutiv al Societății
astfel încât să fie multiplu de 2,5.                                           FINANCIAL - S.A., cu unanimitate de voturi, au fost
                              Comerciale Sportive Club Fotbal Municipal
                                                             adoptate următoarele hotărâri:
  Adunarea generală ordinară a acționarilor, potrivit   Universitatea Cluj - S.A., cu sediul în Cluj-Napoca,
                                                               I. majorarea capitalului social al Societății
procesului-verbal de ședință din data de 17.05.2007, îl   Piața Lucian Blaga, nr. 1-3, județul Cluj, înregistrată cu
                                                             Comerciale ANCODA FINANCIAL - S.A. prin
mandatează pe dl Lupuțan Vasile, posesor al C.I. seria   nr. J 12/2790/2004, cod unic de înregistrare 16641400,
                                                             emisiunea unui număr de 24.750 acțiuni nominative,
KX nr. 479659, eliberată de Poliția Cluj la data de     care a fost înregistrat cu nr. 46571 din 25.06.2007.     ordinare, cu o valoare nominală de 0,1 lei (RON), în
12.04.2006, cod numeric personal 1541119120676,         (68/96.821)                       valoare totală de 2.475 lei (RON), această majorare
domiciliat în Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahuță nr. 30,                *                 urmând a se realiza prin aport în numerar adus de
bl. Z1, ap. 5, județul Cluj, să o reprezinte la Oficiul
                                                             către acționarul Societatea Comercială SISTEC - S.A.
registrului comerțului și pentru publicarea în Monitorul        Societatea Comercială
                                                             în vederea atingerii plafonului minim prevăzut de lege
Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei hotărâri.      LONGEVITA - S.R.L., Cluj-Napoca
                                                             de 90.000 lei (RON);
  (65/96.818)                                                        II. alegerea (realegerea) în funcția de administrator
              *                         HOTĂRÂREA NR. 1
                                                             unic al societății dnei Călian Mariana, cetățean român,
                                a asociatului unic al Societății Comerciale        născută în localitatea Gherla, județul Cluj, domiciliată
       Societatea Comercială
                                     LONGEVITA - S.R.L.               în Cluj-Napoca, str. Clăbucet nr. 2A, ap. 21, județul
       RVM SERVIMPEX - S.R.L.
                                Zah Cristina, cetățean român, născută în Cluj-       Cluj, identificată cu C.I. seria KX nr. 007962/1998
       Cluj-Napoca, județul Cluj
                              Napoca, județul Cluj, la data de 13.05.1981, domiciliată   eliberată de Poliția Cluj-Napoca, având cod numeric
                              în Cluj-Napoca, aleea Băița nr. 7, ap. 41, județul Cluj,   personal 2700107120692. Durata mandatului de
           HOTĂRÂRE
                                                             administrare este de un an, administratorul având
                              identificată prin C.I. seria KX nr. 147287 eliberată de
    a adunării generale a acționarilor                                         puteri depline în ceea ce privește administrarea și
                              Poliția Cluj la data de 16.07.201, cod numeric personal
      Societății Comerciale                                             reprezentarea societății. Potrivit dispozițiilor legale,
                              2810513125791, asociat unic al Societății Comerciale
   RVM SERVIMPEX - S.R.L., Cluj-Napoca,                                         administratorul unic va încheia asigurare de
                              LONGEVITA - S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, bd.
      din data de 22.06.2007                                            răspundere profesională.
                              Constantin Brâncuși nr. 25, ap. 1, județul Cluj, având
  Asociatul unic al Societății Comerciale RVM                                        În urma acestei majorări a capitalului social al
                              un capital social de 200 lei, înmatriculată la Oficiului
SERVIMPEX - S.R.L., persoană juridică română, cu                                     Societății Comerciale ANCODA FINANCIAL - S.A., se
                              Registrului Comerțului al Județului Cluj cu nr.
                                                             va completa registrul acționarilor și se vor modifica în
sediul în Cluj-Napoca, Str. Dâmboviței nr. 77, județul   J 12/1983/2003, a hotărât schimbarea denumirii        mod corespunzător art. 1, anexa 1 și art. 8 din contract,
Cluj, societate înregistrată la Oficiul Registrului     societății, schimbarea obiectului principal de activitate,  precum și art. 1 și art. 9 din statutul Societății
Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj cu nr.        schimbarea sediului social și reluarea activității      Comerciale ANCODA FINANCIAL - S.A.
J 12/3571/2003, cod unic de înregistrare RO         societății începând cu data de 26.06.2007.            Se vor modifica dispozițiile art. 17 din contractul de
15997613, Segesvari Karoly, cetățean român, născut       Articolul din statutul societății referitor la denumirea  societate și art. 29 din statutul societății.
la data de 22 aprilie 1968 în Cluj-Napoca, domiciliat în  societății se modifică și va avea următorul conținut:       Adunarea generală o împuternicește pe dna Călin
Cluj-Napoca, str. Traian nr. 80, ap. 6, județul Cluj,    „Denumirea societății este următoarea: Societatea       Mariana, cetățean român, născută în localitatea
posesor al C.I. seria KX nr. 480928/21.04.2006,       Comercială LAPIS - S.R.L.”                  Gherla, județul Cluj, domiciliată în Cluj-Napoca, str.
eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca, cod numeric          Articolul din statut referitor la obiectul principal de  Clăbucet nr. 2A, ap. 21, județul Cluj, identificată cu C.I.
personal 1680422120663,                   activitate se modifică astfel: „Obiectul principal de     seria KX nr. 007962/1998 eliberată de Poliția Cluj-
  a hotărât, începând cu data de 22 iunie 2007,      activitate face parte din domeniul 524 și se referă la    Napoca,    având   cod   numeric   personal
încetarea temporară a activității Societății Comerciale   5248 - comerț cu amănuntul, în magazine specializate,     2700107120692, să reprezinte acționarii Societății
RVM SERVIMPEX - S.R.L., pe o perioadă de 3 ani,       cu alte produse neclasificate în altă parte (bijuterii).”   Comerciale ANCODA FINANCIAL - S.A., să semneze
respectiv începând cu data de 22 iunie 2007 până la      Articolul din statut referitor la sediul social al     actul adițional în fața avocatului sau a notarului public
data de 21 iunie 2010.                   societății se modifică și va avea următorul conținut:     și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru
  (66/96.819)                       „Sediul social este situat în Cluj-Napoca, str. Băița nr.   înscrierea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul
              *                7, ap. 41, județul Cluj”.                   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.
                                Celelalte clauze din statut rămân nemodificate.         (71/96.825)
     Societatea Comercială Sportivă                                                        *
                                Prezenta hotărâre a fost redactată în cadrul
       Club Fotbal Municipal
                              Colectivului Juridic din cadrul Oficiului Registrului
      Universitatea Cluj - S.A.                                                 Societatea Comercială
                              Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, consilier juridic
      Cluj-Napoca, județul Cluj                                                 ADE & MARIA - S.R.L.
                              Besliu Alicia, în 5 exemplare originale, din care 4
                                                                   comuna Geaca, județul Cluj
                              exemplare au fost eliberate asociatului unic după
         HOTĂRÂREA NR. 1
                              certificare.
                                                                      HOTĂRÂREA NR. 1
       din data de 1.04.2006,               (69/96.823)
 a adunării generale extraordinare a acționarilor                    *                        din data de 25.06.2007
  Acționarii S.C.S. Club Fotbal Municipal                                              de suspendare a activității
Universitatea Cluj - S.A., cu sediul în Cluj-Napoca,           Societatea Comercială
                                                              la Societatea Comercială ADE & MARIA - S.R.L.
Piața Lucian Blaga, nr. 1-3, județul Cluj, înmatriculată        LAPIS - S.R.L., Cluj-Napoca
                                                               Subsemnata Filipas Elena-Maria, cetățean român,
la Oficiul Registrului Comerțului Cluj cu nr.                                       născută în județul Cluj, Gherla, la data de 4.08.1978,
J 12/2790/2004, întruniți în ședința adunării generale              NOTIFICARE
                                                             domiciliată în comuna Geaca nr. 114, județul Cluj,
extraordinare a acționarilor, legal constituită, cu o     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   identificată prin C.I. seria KX nr. 148361 eliberată de
participare de 100 %, hotărăsc:               Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    Poliția Gherla la data de 23.07.2001, cod numeric
  Modificarea actului constitutiv al societății, conform  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       personal 2780804124051, reprezentată prin Filipas
celor mai de jos:                      modificările și completările ulterioare, depunerea      Gheorghe, domiciliat în comuna Geaca nr. 112, județul
  Art. 1. Se modifică art. 6 după cum urmează:       textului actualizat al actului constituiv al Societății    Cluj, identificat prin B.I. seria H.C. nr. 290862 eliberat
  Se radiază din lista obiectelor de activitate      Comerciale LAPIS - S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca,     de Poliția Gherla la data de 28.05.1998, cod numeric
secundare următoarele activități:              str. Băița nr. 7, ap. 41, înmatriculată cu nr. J       personal 1710828124046, în calitate de asociat unic al
  6720 - activități auxiliare caselor de asigurări și de  12/1983/2003, cod unic de înregistrare 15598264, care     Societății Comerciale ADE & MARIA - S.R.L., cu sediul
pensii;                           a fost înregistrat cu nr. 46820 din data de 26.06.2007.    în comuna Geaca nr. 146, județul Cluj, având un capital
  7460 – activități de investigație și protecție a       (70/96.824)                        social de 200 RON, înmatriculată la Oficiului
bunurilor și persoanelor;                                *                 Registrului Comerțului al Județului Cluj cu nr. J
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2239/27.VIII.2007                                   15
12/1901/2006, cod unic de înregistrare 18730822, am       secundare de activitate și radierea unor obiecte             Societatea Comercială
hotărât suspendarea activității societății pe o perioadă    secundare de activitate.                        CADICA - S.R.L., Cluj-Napoca
de 3 ani, începând cu data semnării acestui act.          Articolul din statut, referitor la capitalul social, va
  (72/96.826)                         avea următorul conținut astfel: „Capitalul social                  HOTĂRÂRE
               *                 subscris și vărsat de către asociatul unic este de        Noi, subsemnații:
                                327.100 lei (echivalentul a 100.056 euro, respectiv        - Ștefan Constantin Lucian, cetățean român, născut
      Societatea Comercială                134.515 $ S.U.A., din care 60 $ S.U.A., respectiv 56     în municipiul Alba Iulia, județul Alba, la data de 6
   MEDIARO IMPEX - S.R.L., Cluj-Napoca            euro, la cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R.     august 1971,domiciliat în Alba Iulia, Str. Rozelor nr. 2,
                                pentru data semnării actului constitutiv 28.08.2003:     identificat prin C.I. seria AX nr. 135414 eliberată de
         HOTĂRÂREA NR. 1                                               Poliția Alba Iulia la 16 ianuarie 2003, cod numeric
                                1 euro - 36.904 lei, 1 $ S.U.A. - 33.872 lei + 100.000
        din data de 26.06.2007             euro, respectiv 134.455 $ S.U.A., la cursul de schimb     personal        1710806011114,        e-mail:
                                valutar comunicat de B.N.R. pentru data de          stefanluciu@yahoo.com, și
     a adunării generale a asociaților
                                22.05.2007: 1 euro - 3,2690 lei, 1 $ S.U.A. - 2,4313 lei),    - Ștefan Ieana Veronica, cetățean român, născută în
  Cu ocazia adunării generale a asociaților Societății                                   localitatea Agnita, județul Sibiu, la data de 10
                                împărțit în 32.710 părți sociale a 10 lei fiecare.
Comerciale MEDIARO IMPEX - S.R.L., înmatriculată                                       decembrie 1976, domiciliată în Sibiu, bd. Mihai Viteazul
                                  Articolul din statut, referitor la obiectele secundare
în registrul comerțului cu nr. J 12/703/10.04.2002, CIF                                    nr. 14A, ap. 12, identificată prin C.I. seria SB nr. 159606
                                de activitate, se modifică astfel: „Se radiază obiectele
RO14572878, capital social 200 RON, întrunită la                                       eliberată de Poliția Sibiu la 16 ianuarie 2003, cod
                                secundare de activitate: 6522 și 7460. Se completează
sediul social al societății din Cluj-Napoca, Str. Iașilor nr.                                 numeric personal 2761210323910, e-mail:
                                obiectele secundare de activitate cu următoarele
20, asociații firmei:                                                     ileanacis@yahoo.com,
  1. Comsa Vlad-Marius, domiciliat în Cluj-Napoca,      coduri CAEN:
                                                                 administratori asociați ai Societății Comerciale
str. Emil Racoviță nr. 12, ap. 3, posesor al C.I. seria KX     7031 - agenții imobiliare;
                                                               CADICA - S.R.L., cod unic de înregistrare 14359064,
nr. 261106 eliberată de Poiția Cluj la data de           7011 - dezvoltare (promovare) imobiliară;
                                                               nr. de înregistrare la Oficiul registrului comerțului
21.04.2003, cod numeric personal 1680926120670, în         7012 - cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare     J 12/1740/18.12.2001, cu sediul în Cluj-Napoca, bd.
calitate de asociat, cu o participare de 50 % din        proprii”.                           Nicolae Titulescu nr. 34, județul Cluj,
capitalul social al firmei;                     Asociatul unic a hotărât actualizarea și reformularea     am hotărât, în adunare generală, reînceperea
  2. Comsa Dan-Nicolae, domiciliat în Cluj-Napoca,      statutului societății conform art. 204 alin. (4) din Legea  activității societății noastre începând cu data de 1 iulie
str. Ploiești nr. 18, ap. 1, posesor al C.I. seria KX nr.    nr. 31/1990, republicată.                   2007.
452014 eliberată de Poiția Cluj la data de 7.10.2005,        Celelalte clauze din statut rămân nemodificate.         (78/96.832)
cod numeric personal 1370123120651, în calitate de         Prezenta hotărâre a fost redactată în cadrul Biroului                 *
asociat, cu o participare de 50 % din capitalul social al    de Asistență de Puțura-Pgau-Sălăgean Raluca Ana,
firmei,                             consilier în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe         Societatea Comercială
  au decis, în unanimitate de voturi, suspendarea       lângă Tribunalul Cluj, azi, 23.05.2007, în 5 exemplare        RED ROCK - S.R.L., Cluj-Napoca
activității firmei pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând   originale, din care 4 exemplare au fost eliberate
cu data de 1.07.2007.                      asociatului după certificare.                          ACT ADIȚIONAL
  Prezenta hotărâre s-a încheiat în 4 (patru)           (75/96.829)                         la actul constitutiv al Societății Comerciale
exemplare.                                         *                         RED ROCK - S.R.L.,
   (73/96.827)                                                                societate română,
               *                      Societatea Comercială                cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Oașului nr. 86-90,
                                  VEST CONFORT CONSTRUCȚII - S.R.L.              înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
     Societatea Comercială                        Cluj-Napoca                         de pe lângă Tribunalul Cluj
  CODSAT EDITURA - S.R.L., Cluj-Napoca                                                 cu nr. J 12/4450/23.12.2005,
                                           NOTIFICARE                 având cod unic de înregistrare RO18247209,
         HOTĂRÂREA NR. 1                                                 cont bancar deschis la Banca Transilvania
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        din data de 26.06.2007             Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Cluj-Napoca RO84BTRL01301202996621XX
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Asociații, în baza hotărârii adunării generale a
          a asociatului unic
                                modificările și completările ulterioare, depunerea      asociaților din data de 19.06.2007, dispun:
  Cu ocazia adunării generale a asociaților Societății                                     Art. 1. Majorarea capitalului social de la 1.000 RON
                                textului actualizat al actului constitutiv al Societății
Comerciale CODSAT EDITURA - S.R.L., având nr. în                                       la 410.970 RON, prin aportul în numerar făcut de
                                Comerciale VEST CONFORT CONSTRUCȚII - S.R.L.,
registrul comerțului J 12/3913/24.11.1993, CIF                                        asociatul Moraru Alin Constantin, conform
                                cu sediul în Cluj-Napoca, str. Brâncoveanu nr. 17,
RO4984669, capital social 200 RON, întrunită la sediul                                    documentelor justificative, prin schimbarea destinației
                                județul Cluj, înmatriculată cu nr. J 12/2539/2003, cod
social al societății din Cluj-Napoca, Str. Iașilor nr. 20,                                  sumei de 409.970 RON, vărsate de asociatul Moraru
                                unic de înregistrare 15738600, care a fost înregistrat cu
asociatul unic al firmei Comsa Dan Nicolae, domiciliat                                    Alin Constantin din creditare firmă în aport la capital
în Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 18, ap. 1, posesor al C.I.  nr. 47191 din data de 27.06.2007.
                                                               astfel încât:
seria KX nr. 452014, eliberată de Poliția Cluj-Napoca la       (76/96.830)
                                                                 Art. 6 din actul constitutiv va avea următorul cuprins:
data de 7.10.2005, cod numeric personal                           *
                                                               „Capitalul social al societății este de 410.970 RON și
1370123120651, a decis suspendarea activității firmei                                     este divizat în 41.097 părți sociale egale a 10 RON
                                      Societatea Comercială
pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de                                      fiecare.
                                   CLASSIC ART MANAGEMENT - S.R.L.
1.07.2007, până la reluarea activității.                                             Asociații au convenit să subscrie și să dețină părțile
                                        Cluj-Napoca
  Prezenta hotărâre s-a încheiat în 3 (trei) exemplare.                                   sociale după cum urmează:
  (74/96.828)                                                         1) Moraru Alin Constantin va deține 41.095 părți
                                         HOTĂRÂREA NR. 1
               *                                                sociale, în valoare totală de 410.950 RON,
                                       din data de 25 iunie 2007            reprezentând 99,996 % din capitalul social;
      Societatea Comercială                                                 2) Copaciu Bogdan Adrian va deține o parte socială,
                                  Subsemnații:
   VESTCONFORT CONSTRUCȚII - S.R.L.                                             în valoare totală de 10 RON, reprezentând 0,002 % din
                                  - Csákány Csilla, cetățean român, născută în
        Cluj-Napoca                                                  capitalul social;
                                localitatea Târgu Mureș, județul Mureș, la data de
                                14.03.1981, domiciliată în Târgu Mureș, aleea Carpați      3) Copaciu Filip Augustin va deține o parte socială,
         HOTĂRÂREA NR. 1                                               în valoare totală de 10 RON, reprezentând 0,002 % din
                                nr. 29, ap.13, identificată prin C.I. seria MS nr. 311973
        din data de 23.05.2007             eliberată de Poliția Târgu Mureș la data de 23.03.205,    capitalul social.
                                                                 Capitalul social poate fi modificat cu respectarea
          a asociatului unic              cod numeric personal 2810314260011, și
                                                               condițiilor impuse de lege”.
                                  - Horváth József, cetățean român, născut în
  Subsemnatul Kis-Schuller Adalbert Alexander,                                         Redactat și atestat de Cabinet individual avocat
cetățean german, născut în Cluj-Napoca, județul Cluj,      localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, la data de
                                                               Predescu Silviu Nicolae, în 3 exemplare, din care două
la data de 27.02.1957, domiciliat în Germania,         9.09.1975, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Paris nr. 45,
                                                               exemplare s-au eliberat societății, azi, data redactării.
localitatea Mannheim, Lameystrasse, nr. 30, identificat     județul Cluj, identificat cu C.I. seri KX nr. 428223
                                                                 (79/96.789)
prin C.I. nr. 6474801893 eliberată de autoritățile       eliberată de Poliția Cluj la data de 26.05.2005, cod                   *
germane competente în data de 25.10.1999, valabilă       numeric personal 1750909120653,
până în data de 24.10.2009, asociat unic al Societății       în calitate de asociați ai Societății Comerciale            Societatea Comercială
Comerciale VESTCONFORT CONSTRUCȚII - S.R.L.,          CLASSIC ART MANAGEMENT - S.R.L., cu sediul în              REDROCK - S.R.L., Constanța
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Brâncoveanu nr. 17,       Cluj-Napoca, Str. Eroilor nr. 14, camera 10, județul Cluj,
județul Cluj, având un capital social de 200 lei,        înmatriculată cu nr J 12/3152/25.09.2006, cod unic de               NOTIFICARE
înmatriculată la Oficiului Registrului Comerțului al      înregistrare 19045399, am hotărât suspendarea          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Județului Cluj cu nr. J 12/2539/2003, în conformitate cu    activității, pe o perioadă de trei ani, începând din data   Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată, am hotărât     de 1 iulie 2007, până la data de 30 iunie 2010.        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
majorarea capitalului social cu suma de 326.900 lei,         (77/96.831)                       modificările și completările ulterioare, depunerea
prin aport în numerar, completarea obiectelor                        *                 textului actualizat al actului constitutiv al Societății
  16                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2239/27.VIII.2007
Comerciale REDROCK - S.R.L., cu sediul în Cluj-          2811 - fabricare de construcții metalice și părți       5530 - restaurante;
Napoca, Str. Oașului nr. 86-90, județul Cluj,         componente ale structurilor metalice;               7110 - închirierea autoturismelor și utilitarelor de
înmatriculată cu nr. J 12/4450/2005, cod unic de         2812 - fabricare de elemente de dulgherie și        capacitate mică;
înregistrare 18247209, care a fost înregistrat cu nr.     tâmplărie din metal;                       7133 - închirierea mașinilor și echipamentelor de
45184 din data de 19.06.2007.                   2941 - fabricarea mașinilor-unelte portabile        birou, inclusiv a calculatoarelor;
  (80/96.790)                        acționate electric;                        7134 - închirierea altor mașini și echipamente
              *                   2971 - fabricarea de mașini și aparate           neclasificate în altă parte;
                               electrocasnice;                          7140 - închirierea bunurilor personale și
       Societatea Comercială                3110 - producție de motoare, generatoare și        gospodărești;
      AUTOMATIC - S.R.L., Bistrița            transformatoare electrice;                    7221 - editare de programe;
                                 3150 - producție de lămpi electrice și echipamente      7222 - consultanță și furnizare de alte produse
        ACT ADIȚIONAL NR. 1              de iluminat;                          software;
        din data de 1.08.2007               3430 - producție de piese și accesorii pentru         7230 - prelucrarea informatică a datelor;
                               autovehicule și motoare de autovehicule;             7240 - activități legate de bazele de date;
 de modificare și completare a actului constitutiv        3512 - construcții și reparații de ambarcațiuni        7260 - alte activități legate de informatică;
 al Societății Comerciale AUTOMATIC - S.R.L.,        sportive și de agrement;                     7460 - activități de investigație și protecție a
 cu sediul în Bistrița, str. T. Vladimirescu nr. 19,       3611 - producție de scaune;                bunurilor și persoanelor.
       județul Bistrița-Năsăud,              3612 - producția mobilierului pentru birou și         Celelalte clauze din actele constitutive rămân
 înmatriculată la Oficiului Registrului Comerțului      magazine;                           nemodificate. Ca urmare a modificărilor efectuate, se
al Județului Bistrița-Năsăud cu nr. J 06/526/1992,        3613 - producția mobilierului pentru bucătării;      redactează un act constitutiv actualizat, cu asociat
    cod unic de înregistrare RO 562483             3650 - fabricarea jocurilor și jucăriilor;         unic.
  În temeiul Legii nr. 31/1990, modificată și          3710 - recuperarea deșeurilor și resturilor metalice     Prezentul act s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare la
republicată, se redactează prezentul act:           reciclabile;                          data de 1.08.2007, s-a semnat după citirea lui integrală
  1. Se schimbă sediul societății în Bistrița, Str.       3720 - recuperarea deșeurilor și resturilor        și face parte integrantă din actele constitutive ale
Ursului nr. 12-14, camera 5, demisol, județul Bistrița-    nemetalice reciclabile;                    societății.
Năsăud. La sediul societății se înființează un punct de      4531 - lucrări de instalații electrice;            (81/173.964)
lucru unde se vor desfășura activități prevăzute de cod      4533 - lucrări de instalații tehnico-sanitare;                    *
CAEN 7250, 3002, 3161 3162, 3210, 5020 (reparații         4534 - alte lucrări de instalații;
electrice, instalare de piese și accesorii care nu fac      4541 - lucrări de ipsoserie;                       Societatea Comercială
parte din procesul de fabricație), 5184, 5185, 5186,       4542 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;               AUTOMATIC - S.R.L., Bistrița
5187, 5248, 5272, 5274, 7210, 7221, 7222, 7230.          4543 - lucrări de pardosire și placare a pereților;
  2. Capitalul social se majorează de la 200 lei la       4544 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de             NOTIFICARE
1.000 lei. Capitalul social în valoare de 1.000 lei se    geamuri;                             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
împarte în 100 părți sociale, valoarea unei părți sociale     5010 - comerț cu autovehicule;               Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
fiind de 10 lei. Aportul la beneficii și pierderi aparține    5020 - întreținerea și repararea autovehiculelor;     art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
asociatului unic Pop Coman Pavel în proporție de         5030 - comerț cu piese și accesorii pentru         modificările și completările ulterioare, depunerea
100 %.                            autovehicule;                         textului actualizat al actului constitutiv al Societății
  3. Se desființează punctele de lucru din Bistrița, str.    5040 - comerț cu motociclete, piese și accesorii      Comerciale AUTOMATIC - S.R.L., cu sediul în Bistrița,
T. Vladimirescu nr. 19, și din Bistrița, piața Decebal,    aferente, și reparații;                    Str. Ursului nr. 12-14, camera 5, demisol, înmatriculată
depozit en gros, județul Bistrița-Năsăud.             5113 - intermedieri în comerțul cu material lemnos și   cu nr. J 6/526/1992, cod unic de înregistrare 562483,
  4. Se modifică datele de identificare ale asociatului   de construcții;                        care a fost înregistrat cu nr. 18732 din data de
unic în: C.I. seria XB nr. 186008 eliberată la data de      5114 - intermedieri în comerțul cu mașini,         31.07.2007.
15.06.2006 de Poliția Bistrița.                echipamente industriale, nave și avioane;              (82/173.965)
  5. Se modifică obiectul principal de activitate în:      5144 - comerț cu ridicata cu produse din ceramică,                  *
7250 - servicii de întreținere și reparare a mașinilor de   sticlărie, tapete și produse de întreținere;
birou și contabilizat și a calculatoarelor.            5154 - comerț cu ridicata cu echipamente și furnituri         Societatea Comercială
  6. Se completează obiectul de activitate secundar     de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;         URSCORA COM - S.R.L., Bistrița
cu:                                5157 - comerț cu ridicata cu deșeuri și resturi;
  2010 - tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea      5181 - comerț cu ridicata cu mașini-unelte;                  NOTIFICARE
lemnului;                             5185 - comerț cu ridicata cu alte mașini și          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  2020 - fabricare de produse stratificate din lemn:    echipamente de birou;                     Bistrița-Năsăud notifică, în conformitate cu prevederile
placaj, panel, furnire, plăci din așchii de lemn, plăci      5187 - comerț cu ridicata cu alte aparaturi utilizate în  art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
fibrolemnoase etc.;                      industrie, comerț și transporturi;               modificările și completările ulterioare, depunerea
  2030 - fabricare de elemente de dulgherie și         5261 - comerț cu amănuntul prin corespondență;       textului actualizat al actului constitutiv al Societății
tâmplărie pentru construcții;                   5263 - comerț cu amănuntul care nu se efectuează      Comerciale URSCORA COM - S.R.L., cu sediul în
  2040 - fabricarea ambalajelor din lemn;          prin magazine;                         Bistrița, Str. Clopoțeilor nr. 1, sc. B, ap. 57,
  2214 - editarea înregistrărilor sonore;            5272 - reparații de articole electrice de uz        înmatriculată cu nr. J 6/108/2003, cod unic de
  2524 - fabricarea altor produse din material plastic;   gospodăresc;                          înregistrare 15244917, care a fost înregistrat cu nr.
  2640 - fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor      5274 - alte reparații de articole personale;        18850 din data de 3.08.2007.
produse pentru construcții, din argilă arsă;           5522 - campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote;       (83/173.966)
                         EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti


                                                                              &JUYDGY|181540]
          şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: publicari_acte@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
             Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relaţii cu publicul, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 şi 410.47.30, fax 410.77.36 şi 410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

  Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2239/27.VIII.2007 conţine 16 pagini.                  Preţul: 0,40 lei         ISSN 1220 — 4889

								
To top