Docstoc

2007_2136 - PDF

Document Sample
2007_2136 - PDF Powered By Docstoc
					                                       PA R T E A A I V- A
Anul 175 (XVII) — Nr. 2136                                                                  Marți, 31 iulie 2007
                            PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI             PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
      Societatea Comercială                      Societatea Comercială                      Societatea Comercială
    MOVICRISS - S.R.L., satul Hlincea                 TOMA FARM - S.R.L., Iași                    VIA LEONIS - S.R.L., Iași
     comuna Ciurea, județul Iași
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI

         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                         TRIBUNALUL IAȘI                         TRIBUNALUL IAȘI

          TRIBUNALUL IAȘI
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1111                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1112
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 10                     din 13 aprilie 2007                      din 13 aprilie 2007
                                 Judecător delegat                       Judecător delegat
         din 12 aprilie 2007
                                 la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Judecător delegat                       Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                    Tribunalul Iași    - Șerbănescu Dragoș           Tribunalul Iași    - Șerbănescu Dragoș
  Comerțului de pe lângă                    Grefier la Oficiul                       Grefier la Oficiul
                                 Registrului Comerțului                     Registrului Comerțului
  Tribunalul Iași    - Șerbănescu Dragoș
                                 de pe lângă                          de pe lângă
  Grefier la Oficiul                      Tribunalul Iași    - Laura Alexa              Tribunalul Iași    - Laura Alexa
  Registrului Comerțului
                                 În baza cererii nr. 18770 din data de 6.04.2007 și a      În baza cererii nr. 19232 din data de 12.04.2007 și a
  de pe lângă
                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  Tribunalul Iași    - Laura Alexa            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  În baza cererii nr. 19032 din data de 11.04.2007 și a   Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății     Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                               comerciale cu următoarele date:                comerciale cu următoarele date:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                 - fondatori:                          - fondatori:
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      1. Nicoleanu Augustin, asociat, cod numeric
Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății                                      1. Leonte Vasile, asociat, cod numeric personal
                               personal 1490207221169, aport la capital 90,00 RON,      1720115221167, aport la capital 100,00 RON,
comerciale cu următoarele date:                echivalând cu 9 părți sociale, reprezentând 45 % din
                                                               echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
  - fondator: Movileanu Cristina, asociat unic, cod     capitalul social total, având cota de participare la
                                                               capitalul social total, având cota de participare la
numeric personal 2691231330762, aport la capital       beneficii/pierderi de 45 %, domiciliat în Iași, str.
                                                               beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Iași, str. Gen.
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,          Pantelimon nr. 16, bl. 313, sc. C, et. 2, ap. 11, județul
                                                               Henri Mathias Berthlot, nr. 3A, județul Iași;
                               Iași;
reprezentând 100 % capitalul social total, având cota                                      2. Leonte Mihaela, asociat, cod numeric personal
                                 2. Toma Anca, asociat, cod numeric personal
de participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată                                  2731105221189, aport la capital 100,00 RON,
                               2780219221226, aport la capital 110,00 RON,
în satul Hlincea, comuna Ciurea, județul Iași;                                        echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
                               echivalând cu 11 părți sociale, reprezentând 55 % din
  - administrator persoană fizică: Podoleanu Petru,     capitalul social total, având cota de participare la      capitalul social total, având cota de participare la
                               beneficii/pierderi de 55 %, domiciliată în Iași, str.     beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în Iași, str. Henri
cod numeric personal 1611121227820, domiciliat în
                               Poligon nr. 8, județul Iași;                  Mathias Berthlot, nr. 3A, județul Iași;
satul Tomești, bl. 26, sc. A, ap. 13, comuna Tomești,                                      - administrator persoană fizică: Leonte Mihaela, cod
județul Iași, cu durata mandatului nelimitată, având       - administrator persoană fizică: Toma Anca, cod
                               numeric personal 2780219221226, data numirii          numeric personal 2731105221189, data numirii
puteri depline;                        2.04.2007, cu durata mandatului nelimitată, având       5.03.2007, cu durata mandatului nelimitată, având
  - denumirea: MOVICRISS - S.R.L.;              puteri depline;                        puteri depline;
  - sediul social: satul Hlincea, comuna Ciurea, județul    - denumirea: TOMA FARM - S.R.L.;                - denumirea: VIA LEONIS - S.R.L.;
Iași;                              - sediul social: Iași, str. Poligon, nr. 8, județul Iași;   - sediul social: Iași, str. Gen. Berthelot nr. 3A, județul
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 523 -    Iași;
                               comerț cu amănuntul, în magazine specialitate al         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 503 -
alte transporturi terestre;
                               produselor farmaceutice și medicale, cu produse de       comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;
  - activitatea principală: cod CAEN 6022 -                                          grupa CAEN 524 - comerț cu amănuntul în
                               cosmetică și de parfumerie;
transporturi cu taxiuri;                     - activitatea principală: cod CAEN 5231 – comerț cu     magazine specializate al altor produse neclasificate în
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat      amănuntul cu produse farmaceutice;               altă parte;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        - activitatea principală: cod CAEN 5030 – comerț cu
a 10,00 RON fiecare;                     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  piese și accesorii pentru autovehicule; cod CAEN 5248
  - durata de funcționare: nelimitată;            a 10,00 RON fiecare;                      – comerț cu amănuntul, în magazine specializate, cu
                                 - durata de funcționare: nelimitată;            alte produse, neclasificate în altă parte;
  - codul unic de înregistrare: 21566542;
                                 - codul unic de înregistrare: 21566216;            - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                 - numărul de ordine în registrul comerțului:        integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
J 22/1181/13.04.2007.                     J 22/1182/13.04.2007.                     a 10,00 RON fiecare;
   (1/72.597)                          (2/72.598)                          - durata de funcționare: nelimitată;
              *                               *                  - codul unic de înregistrare: 21566313;
  2                    MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2136/31.VII.2007
  - numărul de ordine în registrul comerțului:            - fondator: Ilieș Paul, asociat unic, cod numeric            Societatea Comercială
J 22/1183/13.04.2007.                       personal 1681220220025, aport la capital 200,00              RUBIN INVEST - S.R.L., Iași
  (3/72.599)                           RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100
                *                  % capitalul social total, având cota de participare la             MINISTERUL JUSTIȚIEI

       Societatea Comercială                beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Satu Nou,
      ARENA TRADE - S.R.L., Iași               comuna Belcești, județul Iași;                          TRIBUNALUL IAȘI
                                   - administrator persoană fizică: Ilieș Paul, cod
                                  numeric personal 1681220220025, data numirii              EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1116
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  11.04.2007, cu durata mandatului nelimitată, având               din 13 aprilie 2007
                                  puteri depline;
           TRIBUNALUL IAȘI                                                Judecător delegat
                                   - denumirea: SPERANȚA-MERCATO - S.R.L.;            la Oficiul Registrului
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1113                - sediul social: Satu Nou, comuna Belcești, județul      Comerțului de pe lângă
                                  Iași;                              Tribunalul Iași    - Șerbănescu Dragoș
         din 13 aprilie 2007
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521      Grefier la Oficiul
  Judecător delegat                        – comerț cu amănuntul, în magazine nespecializate;        Registrului Comerțului
  la Oficiul Registrului                                                      de pe lângă
                                   - activitatea principală: cod CAEN 5211 – comerț cu
  Comerțului de pe lângă                                                      Tribunalul Iași    - Laura Alexa
                                  amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare
  Tribunalul Iași    - Șerbănescu Dragoș
                                  predominantă cu produse alimentare, băuturi și tutun;      În baza cererii nr. 19209 din data de 12.04.2007 și a
  Grefier la Oficiul
                                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  Registrului Comerțului
                                                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  de pe lângă                           integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                                                 Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  Tribunalul Iași    - Laura Alexa              a 10,00 RON fiecare;                     comerciale cu următoarele date:
  În baza cererii nr. 19366 din data de 12.04.2007 și a       - durata de funcționare: nelimitată;             - fondatori:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la          - codul unic de înregistrare: 21566526;            1. Grojdea Costel, asociat, cod numeric personal
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         - numărul de ordine în registrul comerțului:        1780117221171, aport la capital 100,00 RON,
Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății       J 22/1185/13.04.2007.                     echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
comerciale cu următoarele date:                     (5/72.601)                        capitalul social total, având cota de participare la
  - fondatori:                                                         beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Iași, str.
  1. Ciomaga Cristina Elena, asociat, cod numeric
                                                *
                                                                 Pantelimon nr. 27, bl. 308, sc. B, et. 4, ap. 19, județul
personal 2780517221176, aport la capital 40,00 RON,                                       Iași;
                                       Societatea Comercială
echivalând cu 4 părți sociale, reprezentând 20 % din                                        2. Săcăleanu Ciprian Vasile, asociat, cod numeric
capitalul social total, având cota de participare la         BIG MOLDO CONSTRUCT - S.R.L., Pașcani            personal 1780110221170, aport la capital 100,00 RON,
beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat în Iași, str. Cerna            județul Iași                  echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
nr. 6A, bl. A2, sc. A, et. 9, ap. 40, județul Iași;                                       capitalul social total, având cota de participare la
  2. Ciomaga Sergiu Adrian, asociat, cod numeric                                        beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Iași, Strada
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
personal 1751004221179, aport la capital 160,00                                         Orientului nr. 27, bl. 822, sc. B, parter, ap. 1, județul
RON, echivalând cu 16 părți sociale, reprezentând 80                                       Iași;
% din capitalul social total, având cota de participare la               TRIBUNALUL IAȘI               - administrator persoană fizică: Grojdea Costel, cod
beneficii/pierderi de 80 %, domiciliat în Iași, str. Cerna,                                   numeric personal 1780117221171, data numirii
nr. 6A, bl. A2, et. 9, ap. 40, județul Iași;                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1115             2.04.2007, cu durata mandatului nelimitată, având
  - administrator persoană fizică: Ciomaga Sergiu                                       puteri depline;
Adrian, cod numeric personal 1751004221179, data                  din 13 aprilie 2007               - denumirea: RUBIN INVEST - S.R.L.;
numirii 12.04.2007, cu durata mandatului nelimitată,         Judecător delegat                       - sediul social: Iași, Strada Atelierului nr. 3, bl. A11,
având puteri depline;                                                      parter, județul Iași;
                                   la Oficiul Registrului
  - denumirea: ARENA TRADE - S.R.L.;                                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 652
  - sediul social: Iași, str. Cerna, nr. 6, bl. A2, sc. A, et.   Comerțului de pe lângă
                                                                 – alte intermedieri financiare;
9, ap. 40, județul Iași;                       Tribunalul Iași    - Șerbănescu Dragoș          - activitatea principală: cod CAEN 6522 – alte
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 514        Grefier la Oficiul                     activități de creditare;
– comerț cu ridicata cu bunuri de consum, altele decât        Registrului Comerțului                    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
cele alimentare;                           de pe lângă                        integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  - activitatea principală: cod CAEN 5147 - comerț cu        Tribunalul Iași    - Laura Alexa            a 10,00 RON fiecare;
ridicata cu alte bunuri de consum nealimentare,                                           - durata de funcționare: nelimitată;
neclasificate în altă parte;                     În baza cererii nr. 17104 din data de 30.03.2007 și a     - codul unic de înregistrare: 21566305;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - numărul de ordine în registrul comerțului:
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     J 22/1187/13.04.2007.
a 10,00 RON fiecare;                        Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății       (7/72.603)
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                  comerciale cu următoarele date:                              *
  - codul unic de înregistrare: 21566330;
                                   - fondator: Țopîrnac Florin, asociat unic, cod             Societatea Comercială
  - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 22/1184/13.04.2007.                       numeric personal 1780807224503, aport la capital          INTEL TECHNOLOGIES - S.R.L., Iași
   (4/72.600)                          500,00 RON, echivalând cu 50 părți sociale,
                *                  reprezentând 100 % capitalul social total, având cota             MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  de participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
      Societatea Comercială                 în Pașcani, Strada Unirii nr. 53, județul Iași;
    SPERANȚA-MERCATO - S.R.L., Iași                                                       TRIBUNALUL IAȘI
                                   - administrator persoană fizică: Țopîrnac Florin, cod
                                  numeric personal 1780807224503, data numirii              EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1117
          MINISTERUL JUSTIȚIEI              7.03.2007, cu durata mandatului nelimitată, având
                                                                         din 13 aprilie 2007
                                  puteri depline;
           TRIBUNALUL IAȘI                 - denumirea: BIG MOLDO CONSTRUCT - S.R.L.;          Judecător delegat
                                   - sediul social: Pașcani, Strada Unirii, nr. 53,       la Oficiul Registrului
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1114                                               Comerțului de pe lângă
                                  încăpere 1, județul Iași;
                                                                  Tribunalul Iași    - Șerbănescu Dragoș
         din 13 aprilie 2007                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 266      Grefier la Oficiul
  Judecător delegat                        – fabricarea elementelor din beton, ciment și ipsos;       Registrului Comerțului
  la Oficiul Registrului                       - activitatea principală: cod CAEN 2661 - fabricarea     de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                     elementelor din beton pentru construcții;            Tribunalul Iași    - Laura Alexa
  Tribunalul Iași    - Șerbănescu Dragoș             - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat        În baza cererii nr. 16970 din data de 30.03.2007 și a
  Grefier la Oficiul
                                  integral; capitalul social este divizat în 50 părți sociale  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  Registrului Comerțului
                                  a 10,00 RON fiecare;                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  de pe lângă
                                   - durata de funcționare: nelimitată;            Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  Tribunalul Iași    - Laura Alexa
                                   - codul unic de înregistrare: 21566496;          comerciale cu următoarele date:
  În baza cererii nr. 19317 din data de 12.04.2007 și a                                      - fondatori:
                                   - numărul de ordine în registrul comerțului:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                                         1. Pătrășcoiu Silviu Florin, asociat, cod numeric
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       J 22/1186/13.04.2007.                     personal 1610330400362, aport la capital 100,00
Iași a dispus autorizarea și înregistrarea societății          (6/72.602)                        RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând
comerciale cu următoarele date:                                *                 50 % din capitalul social total, având cota de
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2136/31.VII.2007                                     3
participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în          Societatea Comercială                 - activitatea principală: cod CAEN 5119 –
București, Calea Moșilor, nr. 288, bl. 32, sc. 1, et. 2, ap.   RADDIN - S.R.L., Piatra-Neamț, județul Neamț         intermedieri în comerțul cu produse diverse (inclusiv
6, județul Iași;                                                        import-export);
  2. Societatea Comercială AKELA URILAJE - S.R.L.,                                       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI             integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
aport la capital 100,00 RON, echivalând cu 10 părți
                                                                a 10,00 RON fiecare;
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,                                      - durata de funcționare: nelimitată;
                                          TRIBUNALUL NEAMȚ
având cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;                                     - codul unic de înregistrare: 21917791;
  - administrator persoană fizică: Cristea Dănuț Filip,                                     - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3242
cod numeric personal 1760411336050, domiciliat în                                       J 27/801/2007.
Iași, str. Rufeni, nr. 35, bl. P1, sc. B, ap. 4, județul Iași,          din 12 iunie 2007                 (11/72.608)
cu durata mandatului nelimitată, având puteri depline;       Judecător delegat                                    *
  - denumirea: INTEL TECHNOLOGIES - S.R.L.;            la Oficiul Registrului
  - sediul social: Iași, str. George Coșbuc nr. 72,                                           Societatea Comercială
                                  Comerțului de pe lângă
                                                                    FCK GRUP - S.R.L., Piatra-Neamț
construcția C1, încăperea nr. 7, județul Iași;           Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu
                                                                        județul Neamț
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 511 -      Grefier la Oficiul
activități de intermediere în comerțul cu ridicata;         Registrului Comerțului
  - activitatea principală: cod CAEN 5119 -            de pe lângă                                 MINISTERUL JUSTIȚIEI
intermedieri în comerțul cu produse diverse;            Tribunalul Neamț    - Elena Cernat
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat         În baza cererii nr. 25092 din data de 12.06.2007 și             TRIBUNALUL NEAMȚ
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
a 10,00 RON fiecare;                       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3243
  - durata de funcționare: nelimitată;             Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                                                         din 12 iunie 2007
  - codul unic de înregistrare: 21566208;           comerciale cu următoarele date:
  - numărul de ordine în registrul comerțului:           - fondator: Dincă Radu George, asociat unic, cod       Judecător delegat
                                 numeric personal 1840426270024, aport la capital         la Oficiul Registrului
J 22/1188/13.04.2007.
                                 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,           Comerțului de pe lângă
   (8/72.604)                                                         Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu
                                 reprezentând 100 % capitalul social total, având cota
               *                 de participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat    Grefier la Oficiul
                                 în Piatra-Neamț, str. George Coșbuc nr. 2, sc. A, ap.      Registrului Comerțului
     Societatea Comercială                 17, județul Neamț;                        de pe lângă
  UNGUREANU GRUP - S.R.L., satul Girov               - administrator persoană fizică: Dincă Radu George,     Tribunalul Neamț    - Elena Cernat
    comuna Girov, județul Neamț               cod numeric personal 1840426270024, data numirii         În baza cererii nr. 25145 din data de 12.06.2007 și
                                 13.06.2007, cu durata mandatului nelimitată, având      a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 puteri depline;                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                   - denumirea: RADDIN - S.R.L.;               Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                   - sediul social: Piatra-Neamț, str. George Coșbuc,    comerciale cu următoarele date:
          TRIBUNALUL NEAMȚ               nr. 2, sc. A, ap. 17, județul Neamț;               - fondatori:
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 553      1. Fecic Maria Violeta, asociat, cod numeric
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3241             – restaurante;                        personal 2840112270029, aport la capital 500,00 RON,
                                   - activitatea principală: cod CAEN 5530 –         echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând 50 % din
         din 12 iunie 2007               restaurante; (fast-food - Non Stop)              capitalul social total, având cota de participare la
  Judecător delegat                         - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat      beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în Piatra-Neamț,
                                 integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  Aleea Baladei nr. 9, județul Neamț;
  la Oficiul Registrului
                                 a 10,00 RON fiecare;                       2. Fecic Vespasian Puiu, asociat, cod numeric
  Comerțului de pe lângă                                                   personal 1540728270590, aport la capital 500,00
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
  Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu                                           RON, echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând
                                   - codul unic de înregistrare: 21917783;
  Grefier la Oficiul                                                     50 % din capitalul social total, având cota de
                                   - numărul de ordine în registrul comerțului:
  Registrului Comerțului                    J 27/798/2007.                        participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în
  de pe lângă                             (10/72.607)                       Piatra-Neamț, Aleea Baladei nr. 9, județul Neamț;
  Tribunalul Neamț    - Elena Cernat                           *                  - administrator persoană fizică: Fecic Maria Violeta,
                                                                cod numeric personal 2840112270029, data numirii
  În baza cererii nr. 25058 din data de 12.06.2007 și                                    13.06.2007, cu durata mandatului nelimitată, având
                                      Societatea Comercială
a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                                      puteri depline;
                                   COMIB INVEST - S.R.L., Piatra-Neamț
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul              județul Neamț                   - denumirea: FCK GRUP - S.R.L.;
Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății                                      - sediul social: Piatra-Neamț, Aleea Baladei nr. 9,
comerciale cu următoarele date:                                                județul Neamț;
  - fondatori:                                 MINISTERUL JUSTIȚIEI              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -
  1. Ungureanu Ana, asociat, cod numeric personal                                      comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
                                                                 - activitatea principală: cod CAEN 5211 - comerț cu
2560414270647aport la capital 100,00 RON,                     TRIBUNALUL NEAMȚ              amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din                                     predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
capitalul social total, având cota de participare la          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3244             - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în Piatra-Neamț,             din 12 iunie 2007              integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale
str. Mărăței nr. 1, bl. S2, sc. B, et. 2, ap. 24, județul                                   a 10,00 RON fiecare;
Neamț;                               Judecător delegat                       - durata de funcționare: nelimitată;
  2. Ungureanu Dumitru, asociat, cod numeric           la Oficiul Registrului                    - codul unic de înregistrare: 21917805;
                                  Comerțului de pe lângă                    - numărul de ordine în registrul comerțului:
personal 1461125270591, aport la capital 100,00
                                  Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu           J 27/800/2007.
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând
                                  Grefier la Oficiul                       (12/72.609)
50 % din capitalul social total, având cota de           Registrului Comerțului                                 *
participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în      de pe lângă
Piatra-Neamț, str. Mărăței nr. 1, bl. S2, sc. B, et. 2, ap.     Tribunalul Neamț    - Elena Cernat                Societatea Comercială
24, județul Neamț;                                                          BOGDAN TRANS COMPANY - S.R.L.
                                   În baza cererii nr. 25116 din data de 12.06.2007 și
  - administrator persoană fizică: Ungureanu Ana, cod                                           județul Neamț
                                 a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
numeric personal 2560414270647, data numirii           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
13.06.2007, cu durata mandatului nelimitată, având        Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății             MINISTERUL JUSTIȚIEI
puteri depline;                         comerciale cu următoarele date:
  - denumirea: UNGUREANU GRUP – S.R.L.;              - fondator: Baghiu Mihai, asociat unic, cod numeric
  - sediul social: satul Girov, comuna Girov, județul                                              TRIBUNALUL NEAMȚ
                                 personal 1820511270081, aport la capital 200,00 RON,
Neamț;                              echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
                                 capitalul social total, având cota de participare la         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3246
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 222
– tipărirea și activități anexe;                 beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Piatra-Neamț,            din 12 iunie 2007
  - activitatea principală: cod CAEN 2223 - legătorie;     str. Petru Rareș, nr. 56, bl. B8, sc. B, et. 1, ap. 24,
                                                                 Judecător delegat
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       județul Neamț;
                                                                 la Oficiul Registrului
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale     - administrator persoană fizică :Baghiu Mihai, cod      Comerțului de pe lângă
                                 numeric personal 1820511270081, data numirii           Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu
a 10,00 RON fiecare;
                                 13.06.2007, cu durata mandatului nelimitată, având        Grefier la Oficiul
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                 puteri depline;
  - codul unic de înregistrare: 21917775;                                            Registrului Comerțului
                                   - denumirea: COMIB INVEST – S.R.L.;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:                                         de pe lângă
                                   - sediul social: Piatra-Neamț, str. Petru Rareș, nr.
J 27/799/2007.                                                          Tribunalul Neamț    - Elena Cernat
                                 56, bl. B8, sc. B, et. 1, ap. 24, județul Neamț;
   (9/72.606)                           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 511 -     În baza cererii nr. 25259 din data de 12.06.2007 și
               *                 activități de intermediere în comerțul cu ridicata;      a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  4                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2136/31.VII.2007
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății    integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății
comerciale cu următoarele date:                a 10,00 RON fiecare;                       comerciale cu următoarele date:
  - fondator: Olariu Cătălin Bogdan, asociat unic, cod     - durata de funcționare: nelimitată;               - fondator: Năfăreanu Cecilia, asociat unic, cod
numeric personal 1811211170089, aport la capital         - codul unic de înregistrare: 21917821;
                                                                numeric personal 2660721270625, aport la capital
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,           - numărul de ordine în registrul comerțului:
                               J 27/805/2007.                          200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
reprezentând 100 % capitalul social total, având cota
                                  (14/72.611)                         reprezentând 100 % capitalul social total, având cota
de participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
în Piatra-Neamț, Bd. Decebal nr. 96, bl. G4, sc. A, et. 3,
                                              *                 de participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată
ap. 12, județul Neamț;                                                     în satul Căciulești, comuna Girov, județul Neamț;
                                   Societatea Comercială                    - administrator persoană fizică: Năfăreanu Cecilia,
  - administrator persoană fizică: Olariu Cătălin      MD PARTNERS GROUP - S.R.L., Târgu Neamț
Bogdan, cod numeric personal 1811211170089, data                                        cod numeric personal 2660721270625, data numirii
                                     județul Neamț
numirii 13.06.2007, cu durata mandatului nelimitată,                                      13.06.2007, cu durata mandatului nelimitată, având
având puteri depline;                                                     puteri depline;
  - denumirea: BOGDAN TRANS COMPANY - S.R.L.;                 MINISTERUL JUSTIȚIEI               - denumirea: AGRO C & C COMPANY - S.R.L.;
  - sediul social: Piatra-Neamț, str. Gavril Călinescu,                                     - sediul social: satul Căciulești, comuna Girov,
nr. 6, bl. G0, sc. A, et. 4, ap. 82, județul Neamț;               TRIBUNALUL NEAMȚ               județul Neamț;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602                                      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 011 -
– alte transporturi terestre;                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3545             cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieței;
  - activitatea principală: cod CAEN 6024 –                  din 12 iunie 2007               horticultura;
transporturi rutiere de mărfuri;
                                 Judecător delegat                        - activitatea principală: cod CAEN 0111 - cultivarea
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                 la Oficiul Registrului                    cerealelor, porumbului și a altor plante, neclasificate în
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
a 10,00 RON fiecare;                       Comerțului de pe lângă                    altă parte;
  - durata de funcționare: nelimitată;             Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu              - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                 Grefier la Oficiul                      integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  - codul unic de înregistrare: 21917813;
                                 Registrului Comerțului                    a 10,00 RON fiecare;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                 de pe lângă
J 27/803/2007.                                                          - durata de funcționare: nelimitată;
                                 Tribunalul Neamț    - Elena Cernat
   (13/72.610)                                                         - codul unic de înregistrare: 21917830;
              *                   În baza cererii nr. 25306 din data de 12.06.2007 și       - numărul de ordine în registrul comerțului:
                               a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                                                J 27/804/2007.
      Societatea Comercială               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății        (16/72.613)
  ZENYTH PHARMACEUTICALS - S.R.L.
                               comerciale cu următoarele date:                               *
  satul Bistrița, comuna Alexandru cel Bun
         județul Neamț                  - fondatori:
                                 1. Ioan Ilie Marinică, asociat, cod numeric personal          Societatea Comercială
                               1780811274795, aport la capital 100,00 RON,              ALECRIMARCO - S.R.L., Piatra-Neamț
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din              județul Neamț
                               capitalul social total, având cota de participare la
                               beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Târgu Neamț,
         TRIBUNALUL NEAMȚ              Strada Mărășești, bl. B15, sc. A, et. 3, ap. 13, județul             MINISTERUL JUSTIȚIEI
                               Neamț;
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3248             2. Vasiliu Dragoș Gheorghe, asociat, cod numeric
                                                                         TRIBUNALUL NEAMȚ
         din 12 iunie 2007              personal 1781126274781, aport la capital 100,00
                               RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50
  Judecător delegat                     % din capitalul social total, având cota de participare la       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3272
  la Oficiul Registrului                   beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Târgu Neamț,              din 13 iunie 2007
  Comerțului de pe lângă                   str. Mihail Sadoveanu nr. 65, județul Neamț;
  Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu             - administrator persoană fizică: Vasiliu Dragoș         Judecător delegat
  Grefier la Oficiul                     Gheorghe, cod numeric personal 1781126274781,            la Oficiul Registrului
  Registrului Comerțului                   data numirii 13.06.2007, cu durata mandatului            Comerțului de pe lângă
  de pe lângă                        nelimitată, având puteri depline;                  Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu
  Tribunalul Neamț    - Elena Cernat             - denumirea: MD PARTNERS GROUP - S.R.L.;            Grefier la Oficiul
                                 - sediul social: Târgu Neamț, str. Mihail Sadoveanu
  În baza cererii nr. 25290 din data de 12.06.2007 și                                      Registrului Comerțului
                               nr. 65, județul Neamț;
a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 748       de pe lângă
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     – alte activități de servicii prestate în principal         Tribunalul Neamț    - Elena Cernat
Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății    întreprinderilor;                          În baza cererii nr. 25421 din data de 13.06.2007 și
comerciale cu următoarele date:                  - activitatea principală: cod CAEN 7487 – alte
  - fondatori:                                                        a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                               activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;
  1. Ailincăi Paulina, asociat, cod numeric personal      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
2530406270634. aport la capital 100,00 RON,          integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din     a 10,00 RON fiecare;                       comerciale cu următoarele date:
capitalul social total, având cota de participare la       - durata de funcționare: nelimitată;              - fondator: Cucoș Ramona Didina, asociat unic, cod
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Piatra-Neamț,      - codul unic de înregistrare: 21917848;           numeric personal 2780714270604, aport la capital
str. Orhei, nr. 3, bl. V1, sc. A, ap. 3, județul Neamț;      - numărul de ordine în registrul comerțului:         200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
  2. Ailincăi Paul Emanuel, asociat, cod numeric      J 27/802/2007.
                                                                reprezentând 100 % capitalul social total, având cota
                                  (15/72.612)
personal 1750706270587, aport la capital 100,00                                        de participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând
                                              *
                                                                în Piatra-Neamț, Strada Unirii nr. 2, bl. K6, sc. A, et. 4,
50 % din capitalul social total, având cota de              Societatea Comercială                 ap. 17, județul Neamț;
participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în       AGRO C & C COMPANY - S.R.L.                 - administrator persoană fizică: Cucoș Ramona
București, Calea Moșilor nr. 262, bl. 8, sc. A, et. 6, ap.  satul Căciulești, comuna Girov, județul Neamț          Didina, cod numeric personal 2780714270604, data
23, sectorul 2;
  - administratori, persoane fizice:                                             numirii 13.06.2007, cu durata mandatului nelimitată,
  1. Ailincăi Paulina, cod numeric personal                  MINISTERUL JUSTIȚIEI              având puteri depline;
2530406270634, data numirii 13.06.2007, cu durata                                         - denumirea: ALECRIMARCO - S.R.L.;
mandatului nelimitată, având puteri pot lua decizii               TRIBUNALUL NEAMȚ                 - sediul social: Piatra-Neamț, Str. Depoului nr. 3,
împreună și separat;                                                      județul Neamț;
  2. Ailincăi Paul Emanuel, cod numeric personal          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3247               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 554 -
1750706270587, data numirii 13.06.2007, cu durata                din 12 iunie 2007               baruri;
mandatului nelimitată, având puteri pot lua decizii                                        - activitatea principală: cod CAEN 5540 – baruri;
împreună și separat;                       Judecător delegat
                                                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - denumirea: ZENYTH PHARMACEUTICALS -            la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă                    integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
S.R.L.;                                                            a 10,00 RON fiecare;
                                 Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu
  - sediul social: satul Bistrița, nr. 25, comuna
                                 Grefier la Oficiul                        - durata de funcționare: nelimitată;
Alexandru cel Bun, județul Neamț;
                                 Registrului Comerțului                      - codul unic de înregistrare: 21926234;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 158 -
                                 de pe lângă                           - numărul de ordine în registrul comerțului:
fabricareea altor produse alimentare;
                                 Tribunalul Neamț    - Elena Cernat             J 27/808/2007.
  - activitatea principală: cod CAEN 1588 - fabricarea
altor produse alimentare omogenizate și a alimentelor      În baza cererii nr. 25323 din data de 12.06.2007 și        (17/72.614)
dietetice;                          a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                     *
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2136/31.VII.2007                                    5
      Societatea Comercială               participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în   Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății
     COBREX - S.R.L., satul Gârcina            Roman, str. Dobrogeanu Gherea, bl. 6, ap. 17, județul     comerciale cu următoarele date:
     comuna Gârcina, județul Neamț            Neamț;                              - fondator: Darie Ionel, asociat unic, cod numeric
                                 - administrator persoană fizică: Cimpoeșu Anton,      personal 1700603270621, aport la capital 200,00
                               cod numeric personal 1681031272675, data numirii       RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             13.06.2007, cu durata mandatului nelimitată, având      % capitalul social total, având cota de participare la
                               puteri depline;
                                 - denumirea: PECORA NERA - S.R.L.;             beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Italia,
         TRIBUNALUL NEAMȚ                - sediul social: Roman, str. Bogdan Dragoș nr. 50,     localitatea Udine, Via Piero Michelini, nr. 20;
                               județul Neamț;                          - administrator persoană fizică: Darie Ionel, cod
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3270             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 012 -    numeric personal 1700603270621, data numirii
                               creșterea animalelor;                     13.06.2007, cu durata mandatului nelimitată, având
         din 13 iunie 2007                - activitatea principală: cod CAEN 0122 - creșterea    puteri depline;
  Judecător delegat                     ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catârilor și
                               asinilor;                            - denumirea: DARIUS YDA - S.R.L.;
  la Oficiul Registrului                                                   - sediul social: satul Bârgăuani, comuna Bârgăuani,
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  Comerțului de pe lângă                   integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  județul Neamț;
  Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu           a 10,00 RON fiecare;                       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
  Grefier la Oficiul                      - durata de funcționare: nelimitată;            construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
  Registrului Comerțului                    - codul unic de înregistrare: 21926293;            - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții
  de pe lângă                          - numărul de ordine în registrul comerțului:
                               J 27/807/2007.                        de clădiri și lucrări de geniu;
  Tribunalul Neamț    - Elena Cernat                                            - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                  (19/72.616)
  În baza cererii nr. 25452 din data de 13.06.2007 și                  *                 integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                                    a 10,00 RON fiecare;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         Societatea Comercială                  - durata de funcționare: nelimitată;
                                SUPERCONSTRUCTII - S.R.L., Piatra-Neamț             - codul unic de înregistrare: 21926269;
Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății          județul Neamț
comerciale cu următoarele date:                                                - numărul de ordine în registrul comerțului:
  - fondator: Cobrea Petronela, asociat unic, cod                                     J 27/811/2007.
numeric personal 2700628270636, aport la capital                MINISTERUL JUSTIȚIEI               (21/72.618)
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,                                                       *
reprezentând 100 % capitalul social total, având cota              TRIBUNALUL NEAMȚ
de participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat                                        Societatea Comercială
în satul Gârcina, comuna Gârcina, județul Neamț;           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3273                PRISMA HOME BUSINESS - S.R.L.
  - administrator persoană fizică: Cobrea Petronela,                                         Piatra-Neamț, județul Neamț
                                        din 13 iunie 2007
cod numeric personal 2700628270636, data numirii         Judecător delegat
13.06.2007, cu durata mandatului nelimitată, având        la Oficiul Registrului                            MINISTERUL JUSTIȚIEI
puteri depline;                         Comerțului de pe lângă
  - denumirea: COBREX - S.R.L.;                 Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu
                                 Grefier la Oficiul                              TRIBUNALUL NEAMȚ
  - sediul social: satul Gârcina, comuna Gârcina,
județul Neamț;                          Registrului Comerțului
                                 de pe lângă                            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3274
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 177
                                 Tribunalul Neamț    - Elena Cernat
– fabricare de articole tricotate sau croșetate;                                               din 13 iunie 2007
  - activitatea principală: cod CAEN 1771 – fabricare      În baza cererii nr. 25499 din data de 13.06.2007 și
                               a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       Judecător delegat
de ciorapi, șosete și ciorapi pantalon, tricotați sau
                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      la Oficiul Registrului
croșetați;                          Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății      Comerțului de pe lângă
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat      comerciale cu următoarele date:                 Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    - fondator: Bucatariu Neculai, asociat unic, cod
                               numeric personal 1401206270598, aport la capital         Grefier la Oficiul
a 10,00 RON fiecare;
                               200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,           Registrului Comerțului
  - durata de funcționare: nelimitată;
                               reprezentând 100 % capitalul social total, având cota      de pe lângă
  - codul unic de înregistrare: 21926242;
                               de participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat    Tribunalul Neamț    - Elena Cernat
  - numărul de ordine în registrul comerțului:        în satul Costișa, comuna Costișa, județul Neamț;
J 27/806/2007.                          - administrator persoană fizică: Bucatariu Neculai,      În baza cererii nr. 25508 din data de 13.06.2007 și
   (18/72.615)                       cod numeric personal 1401206270598, data numirii       a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
              *                 13.06.2007, cu durata mandatului nelimitată, având      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               puteri depline;                        Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății
     Societatea Comercială                  - denumirea: SUPERCONSTRUCTII - S.R.L.;          comerciale cu următoarele date:
PECORA NERA - S.R.L., Roman, județul Neamț            - sediul social: Piatra-Neamț, piața Ștefan cel Mare,
                                                                - fondator:
                               nr. 8, bl. C4, sc. B, et. 6, ap. 62, județul Neamț;
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -     1. Lupu Radu, asociat, cod numeric personal
                               construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;  1691219270598, aport la capital 90,00 RON,
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 - activitatea principală: cod CAEN 4521 – construcții   echivalând cu 9 părți sociale, reprezentând 45 % din
                               de clădiri și lucrări de geniu;                capitalul social total, având cota de participare la
         TRIBUNALUL NEAMȚ                - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat      beneficii/pierderi de 45 %, domiciliat în Italia, localitatea
                               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                                              Udine, Viale Venezia nr. 419;
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3271            a 10,00 RON fiecare;
                                 - durata de funcționare: nelimitată;             2. Olariu Gheorghiță, asociat, cod numeric personal
         din 13 iunie 2007                - codul unic de înregistrare: 21926250;          1691219270598, aport la capital 90,00 RON,
                                 - numărul de ordine în registrul comerțului:       echivalând cu 9 părți sociale, reprezentând 45 % din
  Judecător delegat                     J 27/809/2007.                        capitalul social total, având cota de participare la
  la Oficiul Registrului                      (20/72.617)                       beneficii/pierderi de 45 %, domiciliat în localitatea
  Comerțului de pe lângă                                 *                 Groși, comuna Brusturi, județul Neamț;
  Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu                                            3. Ciupercă Corina, asociat, cod numeric personal
  Grefier la Oficiul                          Societatea Comercială
                                  DARIUS YDA - S.R.L., satul Bârgăuani           2470306270602, aport la capital 20,00 RON,
  Registrului Comerțului                      comuna Bârgăuani, județul Neamț            echivalând cu 2 părți sociale, reprezentând 10 % din
  de pe lângă                                                       capitalul social total, având cota de participare la
  Tribunalul Neamț    - Elena Cernat                                          beneficii/pierderi de 10 %, domiciliată în Piatra-Neamț,
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
  În baza cererii nr. 25472 din data de 13.06.2007 și                                   bd. Decebal nr. 3, bl. E2, sc. A, ap. 116, județul Neamț;
a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                                      - administrator persoană fizică: Lupu Radu, cod
                                        TRIBUNALUL NEAMȚ
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                    numeric personal 1691219270598, data numirii
Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății                                   13.06.2007, cu durata mandatului nelimitată, având
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3275
comerciale cu următoarele date:                                               puteri depline;
  - fondatori:                                din 13 iunie 2007                - denumirea: PRISMA HOME BUSINESS - S.R.L.;
  1. Cimpoeșu Anton, asociat, cod numeric personal       Judecător delegat                       - sediul social: Piatra-Neamț, str. George Coșbuc,
1681031272675, aport la capital 100,00 RON,           la Oficiul Registrului                   bl. A4, ap. 18, județul Neamț;
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      Comerțului de pe lângă                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 703 -
                                 Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu           activități imobiliare pe bază de tarife sau contract;
capitalul social total, având cota de participare la
                                 Grefier la Oficiul
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Roman, str.      Registrului Comerțului                     - activitatea principală: cod CAEN 7031 - agenții
Bogdan Dragoș nr. 50, județul Neamț;               de pe lângă                        imobiliare;
  2. Cimpoeșu Eusebiu, asociat, cod numeric           Tribunalul Neamț    - Elena Cernat             - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
personal 1721224272621, aport la capital 100,00         În baza cererii nr. 25506 din data de 13.06.2007 și    integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând       a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la     a 10,00 RON fiecare;
50 % din capitalul social total, având cota de        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - durata de funcționare: nelimitată;
  6                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2136/31.VII.2007
  - codul unic de înregistrare: 21926277;          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     data numirii 7.06.2007, cu durata mandatului
  - numărul de ordine în registrul comerțului:        Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății     nelimitată, având puteri depline;
J 27/810/2007.                        comerciale cu următoarele date:                  - denumirea: AC EUROTRADE - S.R.L.;
   (22/72.619)                         - fondatori:                          - sediul social: Piatra-Neamț, str. Dimitrie Leonida
              *                  1. Nicolae Liliana, asociat, cod numeric personal      nr. 73, bl. D’9, sc. A, ap. 1, județul Neamț;
                               2640511270597, aport la capital 70,00 RON,             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -
      Societatea Comercială               echivalând cu 7 părți sociale, reprezentând 33,340000
     EBONY - S.R.L., satul Oglinzi                                            comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
                               % din capitalul social total, având cota de participare la
    comuna Răucești, județul Neamț                                              - activitatea principală: cod CAEN 5211 - comerț cu
                               beneficii/pierderi de 33,340000 %, domiciliată în
                                                               amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare
                               Piatra-Neamț, șos. Mihai Viteazu nr. 4, bl. A3, sc., B, et.
                               2, ap. 22, județul Neamț;                   predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 2. Ailincăi Sorin, asociat, cod numeric personal        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                               1620910270582, aport la capital 70,00 RON,           integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
         TRIBUNALUL NEAMȚ                                              a 10,00 RON fiecare;
                               echivalând cu 7 părți sociale, reprezentând
                               33,330000 % din capitalul social total, având cota de       - durata de funcționare: nelimitată;
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3277
                               participare la beneficii/pierderi de 33,330000 %,         - codul unic de înregistrare: 21891195;
         din 13 iunie 2007              domiciliat în Piatra-Neamț, bd. Decebal nr. 88, bl. E, sc.     - numărul de ordine în registrul comerțului:
  Judecător delegat                     C, et. 4, ap. 43, județul Neamț;                J 27/780/2007.
  la Oficiul Registrului                    3. Iftode Liliana, asociat, cod numeric personal         (25/72.622)
  Comerțului de pe lângă                   2710129274804, aport la capital 70,00 RON,                         *
  Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu           echivalând cu 7 părți sociale, reprezentând
  Grefier la Oficiul                     33,330000 % din capitalul social total, având cota de           Societatea Comercială
  Registrului Comerțului                   participare la beneficii/pierderi de 33,330000 %,          IOANA TOUR - S.R.L., satul Ceahlău
  de pe lângă                        domiciliată în satul Bodești, comuna Bodești, județul         comuna Ceahlău, județul Neamț
  Tribunalul Neamț    - Elena Cernat           Neamț;
                                 - administrator persoană fizică: Nicolae Liliana, cod
  În baza cererii nr. 25753 din data de 13.06.2007 și    numeric personal 2640511270597, data numirii                  MINISTERUL JUSTIȚIEI
a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                               7.06.2007, cu durata mandatului nelimitată, având
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               puteri depline;                                 TRIBUNALUL NEAMȚ
Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                 - denumirea: WOODCONS - S.R.L.;
comerciale cu următoarele date:
                                 - sediul social: Piatra-Neamț, bd. Decebal nr. 88, bl.       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3164
  - fondatori:
                               E, sc. C, et. 4, ap. 43, județul Neamț;
  1. Filip Ilie, asociat, cod numeric personal                                                din 7 iunie 2007
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
1620423274796, aport la capital 70,00 RON,
                               construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;    Judecător delegat
echivalând cu 7 părți sociale, reprezentând 35 % din
                                 - activitatea principală: cod CAEN 4523 – construcții     la Oficiul Registrului
capitalul social total, având cota de participare la
                               de autostrăzi, drumuri, aerodromuri și baza sportive;       Comerțului de pe lângă
beneficii/pierderi de 35 %, domiciliat în satul Oglinzi,
                                 - capitalul social subscris: 210,00 RON, vărsat
comuna Răucești, județul Neamț;                                                 Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu
                               integral; capitalul social este divizat în 21 părți sociale
  2. Yampolsky Meir, asociat, aport la capital 130,00                                     Grefier la Oficiul
                               a 10,00 RON fiecare;
RON, echivalând cu 13 părți sociale, reprezentând 65                                      Registrului Comerțului
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
% din capitalul social total, având cota de participare la                                   de pe lângă
                                 - codul unic de înregistrare: 21891187;
beneficii/pierderi de 65 %, domiciliat în Israel,                                        Tribunalul Neamț    - Elena Cernat
                                 - numărul de ordine în registrul comerțului:
localitatea LOD, str. Achimeir nr. 10-15;
                               J 27/779/2007.                          În baza cererii nr. 24201 din data de 7.06.2007 și a
  - administratori, persoane fizice:
                                  (24/72.621)                        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  1. Filip Ilie, cod numeric personal 1620423274796,
data numirii 13.06.2007, cu durata mandatului                       *                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nelimitată, având puteri egale;                                               Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                    Societatea Comercială
  2. Yampolsky Meir, data numirii 13.06.2007, cu                                      comerciale cu următoarele date:
                                 AC EUROTRADE - S.R.L., județul Neamț
durata mandatului nelimitată având puteri egale;                                        - fondatori:
  - denumirea: EBONY - S.R.L.;                                                 1. Țarălungă Ioan, asociat, cod numeric personal
  - sediul social: satul Oglinzi, comuna Răucești,              MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                               1450406040068, aport la capital 100,00 RON,
județul Neamț;
                                                               echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 361
                                         TRIBUNALUL NEAMȚ              capitalul social total, având cota de participare la
– producție de mobilier;
                                                               beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în satul Ceahlău,
  - activitatea principală: cod CAEN 3614 - producția        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3163
altor tipuri de mobilier;                                                  comuna Ceahlău, județul Neamț;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat                din 7 iunie 2007                2. Țarălungă Nicuța, asociat, cod numeric personal
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale                                 2500522040034, aport la capital 100,00 RON,
                                 Judecător delegat
a 10,00 RON fiecare;                       la Oficiul Registrului                   echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
  - durata de funcționare: nelimitată;             Comerțului de pe lângă                   capitalul social total, având cota de participare la
  - codul unic de înregistrare: 21926331;            Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu           beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în satul Ceahlău,
  - numărul de ordine în registrul comerțului:         Grefier la Oficiul                     comuna Ceahlău, județul Neamț;
J 27/813/2007.                          Registrului Comerțului                     - administratori, persoane fizice:
   (23/72.620)                         de pe lângă                          1. Țarălungă Ioan, cod numeric personal
              *                  Tribunalul Neamț    - Elena Cernat            1450406040068, data numirii 7.06.2007, cu durata
                                 În baza cererii nr. 24190 din data de 7.06.2007 și a    mandatului nelimitată, având puteri egale, împreună;
      Societatea Comercială
    WOODCONS - S.R.L., Piatra-Neamț            actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        2. Țarălungă Nicuța, cod numeric personal
        județul Neamț                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     2500522040034, durata mandatului nelimitată, având
                               Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății     puteri egale, împreună;
                               comerciale cu următoarele date:                  - denumirea: IOANA TOUR - S.R.L.;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 - fondatori:                         - sediul social: satul Ceahlău, comuna Ceahlău,
                                 1. Chelariu Andrei Sandocan, asociat, cod numeric     județul Neamț;
         TRIBUNALUL NEAMȚ              personal 1790726270628, aport la capital 100,00          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 552
                               RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50      – campinguri și alte facilități pentru cazare de scurtă
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3162            % din capitalul social total, având cota de participare la   durată;
         din 7 iunie 2007              beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Piatra-Neamț,      - activitatea principală: cod CAEN 5523 – alte
                               str. Dimitrie Leonida nr. 73, bl. D’9, sc. A, ap. 1, județul  mijloace de cazare;
  Judecător delegat                     Neamț;
  la Oficiul Registrului                                                    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                 2. Chelariu Mădălina, asociat, cod numeric personal
  Comerțului de pe lângă                                                  integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                               2761115270618, aport la capital 100,00 RON,
  Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu                                          a 10,00 RON fiecare;
                               echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
  Grefier la Oficiul                     capitalul social total, având cota de participare la       - durata de funcționare: nelimitată;
  Registrului Comerțului                   beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în Piatra-Neamț,     - codul unic de înregistrare: 21891292;
  de pe lângă                        str. Dimitrie Leonida nr. 73, bl. D’9, sc. A, ap.1, județul    - numărul de ordine în registrul comerțului:
  Tribunalul Neamț    - Elena Cernat           Neamț;                             J 27/781/2007.
  În baza cererii nr. 24134 din data de 7.06.2007 și a      - administrator persoană fizică: Chelariu Andrei        (26/72.623)
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      Sandocan, cod numeric personal 1790726270628,                       *
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2136/31.VII.2007                                    7
      Societatea Comercială                 2. Enache Nicolae Ciprian, asociat, cod numeric        - numărul de ordine în registrul comerțului:
   ARTERA PARK - S.R.L., Piatra-Neamț           personal 1791206270590, aport la capital 100,00        J 27/782/2007.
        județul Neamț                 RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând         (29/72.626)
                               50 % din capitalul social total, având cota de                      *
                               participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             Piatra-Neamț, Strada Nufărului nr. 7, bl. B4, sc. B,          Societatea Comercială
                               ap. 21, județul Neamț;                     ANDREEA & DARIA - S.R.L., satul Poloboc
         TRIBUNALUL NEAMȚ                - administratori persoane fizice:                 comuna Rediu, județul Neamț
                                 1. Enache Vasile, cod numeric personal
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3166            1551009270633, data numirii 7.06.2007, cu durata
                                                                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
                               mandatului nelimitată, având puteri depline, separat;
         din 7 iunie 2007                2. Enache Nicolae Ciprian, cod numeric personal
  Judecător delegat                     1791206270590, data numirii 7.06.2007, cu durata                TRIBUNALUL NEAMȚ
  la Oficiul Registrului                   mandatului nelimitată având puteri depline, separat;
  Comerțului de pe lângă                    - denumirea: SIL GUARD - S.R.L.;                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3168
  Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu            - sediul social: satul Săvinești, Strada Uzinei
                                                                       din 07 iunie 2007
  Grefier la Oficiul                     (MELANA III), nr. 1,comuna Săvinești, județul Neamț;
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 746      Judecător delegat
  Registrului Comerțului
                               – activități de investigație și protecție a bunurilor și     la Oficiul Registrului
  de pe lângă
                               persoanelor;                           Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Neamț    - Elena Cernat
                                 - activitatea principală: cod CAEN 7460 – activități     Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu
  În baza cererii nr. 24295 din data de 7.06.2007 și a    de investigație și protecție a bunurilor și persoanelor;     Grefier la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Registrului Comerțului
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   de pe lângă
Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății    a 10,00 RON fiecare;                       Tribunalul Neamț    - Elena Cernat
comerciale cu următoarele date:                 - durata de funcționare: nelimitată;
                                                                În baza cererii nr. 24433 din data de 7.06.2007 și a
  - fondatori:                         - codul unic de înregistrare: 21891306;
                                                              actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  1. Lungu Sorin Cătălin, asociat, cod numeric         - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                                              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
personal 1760624270587, aport la capital 100,00        J 27/784/2007.
                                                              Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății
RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50        (28/72.625)
                                                              comerciale cu următoarele date:
% din capitalul social total, având cota de participare la                *                  - fondatori:
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Hoisești,                                      1. Todîrcă Viorica, asociat, cod numeric personal
comuna Mărgineni, județul Neamț;                     Societatea Comercială
                                 F & F PROIECT - S.R.L., satul Săbăoani          2620919270597, aport la capital 100,00 RON,
  2. Societatea Comercială Katel Group – S.R.L.,                                      echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
aport la capital 100,00 RON, echivalând cu 10 părți         comuna Săbăoani, județul Neamț
                                                              capitalul social total, având cota de participare la
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,                                   beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în satul Poloboc,
având cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %;            MINISTERUL JUSTIȚIEI             comuna Rediu, județul Neamț;
  - administrator persoană fizică: Lungu Sorin Cătălin,                                    2. Todîrcă Alexandru, asociat, cod numeric personal
cod numeric personal 1760624270587, data numirii                                      1600709270676, aport la capital 100,00 RON,
7.06.2007, cu durata mandatului 4 ani, având puteri               TRIBUNALUL NEAMȚ
                                                              echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
depline;                                                          capitalul social total, având cota de participare la
  - denumirea: ARTEA PARK - S.R.L.;                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3165
                                                              beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în satul Poloboc,
  - sediul social: Piatra Neamț, str. Gen. Nicolae              din 07 iunie 2007              comuna Rediu, județul Neamț;
Dăscălescu, nr. 6A, județul Neamț;                                               - administrator persoană fizică: Todîrcă Viorica, cod
                                 Judecător delegat
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 632 -                                   numeric personal 2620919270597, data numirii
                                 la Oficiul Registrului
alte activități anexe transporturilor;                                           7.06.2007, cu durata mandatului nelimitată, având
                                 Comerțului de pe lângă
  - activitatea principală: cod CAEN 6321 – alte                                      puteri depline;
                                 Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu
activități anexe transporturilor terestre;                                           - denumirea: ANDREEA & DARIA - S.R.L.;
                                 Grefier la Oficiul
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat                                       - sediul social: satul Poloboc, comuna Rediu, județul
                                 Registrului Comerțului
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   de pe lângă                        Neamț;
a 10,00 RON fiecare;                       Tribunalul Neamț    - Elena Cernat             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -
  - durata de funcționare: nelimitată;                                           comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
  - codul unic de înregistrare:                 În baza cererii nr. 24346 din data de 7.06.2007 și a
                                                                - activitatea principală: cod CAEN 5211 - comerț cu
  - numărul de ordine în registrul comerțului:        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                                              amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare
J 27/783/2007.                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                                              predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
   (27/72.624)                       Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                                                - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
              *                 comerciale cu următoarele date:
                                                              integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                 - fondatori:
                                                              a 10,00 RON fiecare;
       Societatea Comercială                1. Tămășanu Fabian, asociat, cod numeric personal
                                                                - durata de funcționare: nelimitată;
    SIL GUARD - S.R.L., satul Săvinești          1780124272642, aport la capital 100,00 RON,
                                                                - codul unic de înregistrare: 21891314;
    comuna Săvinești, județul Neamț            echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
                                                                - numărul de ordine în registrul comerțului:
                               capitalul social total, având cota de participare la
                                                              J 27/785/2007.
                               beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                                              (30/72.627)
                               Săbăoani, Strada Plaiului nr. 32, județul Neamț;
                                 2. Tămășanu Felix, asociat, cod numeric personal
                                                                            *
         TRIBUNALUL NEAMȚ              1770528272658, aport la capital 100,00 RON,
                                                                    Societatea Comercială
                               echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
                                                                ALIN SERVICE - S.R.L., satul Tămășeni
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3167            capitalul social total, având cota de participare la
                                                                  comuna Tămășeni, județul Neamț
                               beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Săbăoani,
         din 7 iunie 2007              Strada Plopilor nr. 33, județul Neamț;
  Judecător delegat                       - administratori persoane fizice:                      MINISTERUL JUSTIȚIEI
  la Oficiul Registrului                    1. Tămășanu Fabian, cod numeric personal
  Comerțului de pe lângă                   1780124272642, data numirii 7.06.2007, cu durata
                                                                       TRIBUNALUL NEAMȚ
  Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu           mandatului nelimitată, având puteri depline;
  Grefier la Oficiul                      2. Tămășanu Felix, cod numeric personal
                                                                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3169
  Registrului Comerțului                   1770528272658, data numirii 7.06.2007, cu durata
  de pe lângă                        mandatului nelimitată, având puteri depline, separat;              din 7 iunie 2007
  Tribunalul Neamț    - Elena Cernat             - denumirea: F & F PROIECT - S.R.L.;
                                                                Judecător delegat
                                 - sediul social: satul Săbăoani, Strada Plopilor nr.
  În baza cererii nr. 24299 din data de 7.06.2007 și a                                    la Oficiul Registrului
                               33, comuna Săbăoani, județul Neamț;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                                       Comerțului de pe lângă
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 742 -
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                     Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu
                               activități de arhitectură, inginerie și servicii de
Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății                                     Grefier la Oficiul
                               consultanță tehnică legate de acestea;
comerciale cu următoarele date:                                                Registrului Comerțului
                                 - activitatea principală: cod CAEN 7420 – activități
  - fondatori:                                                        de pe lângă
                               de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță
  1. Enache Vasile, asociat, cod numeric personal                                       Tribunalul Neamț    - Elena Cernat
                               tehnică legate de acestea;
1551009270633, aport la capital 100,00 RON,           - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        În baza cererii nr. 24446 din data de 7.06.2007 și a
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
capitalul social total, având cota de participare la     a 10,00 RON fiecare;                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în satul Turtulești,   - durata de funcționare: nelimitată;            Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății
comuna Girov, județul Neamț;                   - codul unic de înregistrare: 21891268;          comerciale cu următoarele date:
  8                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2136/31.VII.2007
  - fondator: Iosub Liviu, asociat unic, cod numeric         Societatea Comercială                  - fondatori:
personal 1790118272689, aport la capital 200,00        IDENTOR CONSTRUCT - S.R.L., Piatra-Neamț             1. Catană Vasile, asociat, cod numeric personal
RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100           județul Neamț                  1701219274803, aport la capital 140,00 RON,
% capitalul social total, având cota de participare la                                   echivalând cu 14 părți sociale, reprezentând 70 % din
                                                              capitalul social total, având cota de participare la
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în satul                MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                              beneficii/pierderi de 70 %, domiciliat în satul Borca,
Tămășeni, comuna Tămășeni, județul Neamț;                                          comuna Borca, județul Neamț;
  - administrator persoană fizică: Iosub Liviu, cod              TRIBUNALUL NEAMȚ                2. Catană Vasilica, asociat, cod numeric personal
numeric personal 1790118272689, data numirii                                        2761218274780, aport la capital 60,00 RON,
7.06.2007, cu durata mandatului nelimitată, având          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3122            echivalând cu 6 părți sociale, reprezentând 30 % din
puteri depline;                                 din 6 iunie 2007              capitalul social total, având cota de participare la
  - denumirea: ALIN SERVICE - S.R.L.;                                           beneficii/pierderi de 30 %, domiciliat în satul Borca,
                                 Judecător delegat                     comuna Borca, județul Neamț;
  - sediul social: satul Tămășeni, comuna Tămășeni,      la Oficiul Registrului                    - administrator persoană fizică: Catană Vasile, cod
județul Neamț;                          Comerțului de pe lângă                   numeric personal 1701219274803, data numirii
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 502 -     Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu           6.06.2007, cu durata mandatului nelimitată, având
întreținerea și repararea autoveiculelor;            Grefier la Oficiul                     puteri depline;
  - activitatea principală: cod CAEN 5020 -          Registrului Comerțului                    - denumirea: DUVALY - S.R.L.;
întreținerea și repararea autovehiculelor;            de pe lângă                          - sediul social: satul Borca, comuna Borca, județul
                                 Tribunalul Neamț    - Elena Cernat
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat                                     Neamț;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   În baza cererii nr. 23865 din data de 6.06.2007 și a     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
a 10,00 RON fiecare;                     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții
  - durata de funcționare: nelimitată;
                               Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății    de clădiri și lucrări de geniu;
  - codul unic de înregistrare: 21891276;          comerciale cu următoarele date:                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  - numărul de ordine în registrul comerțului:         - fondator:                        integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
J 27/786/2007.                          1. Luca Nicolae Iulian, asociat, cod numeric        a 10,00 RON fiecare;
   (31/72.628)                       personal 1830124270038, aport la capital 100,00         - durata de funcționare: nelimitată;
              *                 RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând        - codul unic de înregistrare: 21879698;
                               50 % din capitalul social total, având cota de          - numărul de ordine în registrul comerțului:
     Societatea Comercială                participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în   J 27/775/2007.
  TRANSPORT & KURIER KAHLES - S.R.L.             Piatra-Neamț, Strada Păcii nr. 1, bl. E11, sc. B, et. 1,      (34/72.631)
                               ap. 25, județul Neamț;                                   *
     Roman, județul Neamț
                                 2. Conache Marius Ioan, asociat, cod numeric
                               personal 1831013270010, aport la capital 100,00             Societatea Comercială
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând       ELY PREST COMPANY - S.R.L., Piatra-Neamț
                               50 % din capitalul social total, având cota de               județul Neamț
                               participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
         TRIBUNALUL NEAMȚ              Piatra-Neamț, str. Alexandru Lăpușneanu nr. 82, bl.
                                                                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
                               B1, sc. B, et. 1, ap. 25, județul Neamț;
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3121             - administratori persoane fizice:
                                 1. Luca Nicolae Iulian, cod numeric personal                 TRIBUNALUL NEAMȚ
         din 6 iunie 2007
                               1830124270038, data numirii 6.06.2007, cu durata
  Judecător delegat                     mandatului nelimitată, având puteri depline, separat;        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3124
  la Oficiul Registrului                    2. Conache Marius Ioan, cod numeric personal
                               1831013270010, cod numeric personal 6.06.2007, cu                din 6 iunie 2007
  Comerțului de pe lângă
                               durata mandatului nelimitată, având puteri depline,       Judecător delegat
  Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu
                               separat;                             la Oficiul Registrului
  Grefier la Oficiul                      - denumirea: IDENTOR CONSTRUCT - S.R.L.;           Comerțului de pe lângă
  Registrului Comerțului                    - sediul social: Piatra-Neamț, str. Alexandru         Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu
  de pe lângă                        Lăpușneanu nr. 82, bl. B1, sc. B, ap. 25, județul Neamț;     Grefier la Oficiul
  Tribunalul Neamț    - Elena Cernat             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -     Registrului Comerțului
                               construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;   de pe lângă
  În baza cererii nr. 23842 din data de 6.06.2007 și a     - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții     Tribunalul Neamț    - Elena Cernat
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      de clădiri și lucrări de geniu;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        În baza cererii nr. 23927 din data de 6.06.2007 și a
                               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                               a 10,00 RON fiecare;                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
comerciale cu următoarele date:
                                 - durata de funcționare: nelimitată;            Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  - fondator: Gurguță Sorin Valentin, asociat unic, cod                                  comerciale cu următoarele date:
                                 - codul unic de înregistrare: 21879647;
numeric personal 1721127040082, aport la capital                                        - fondator: Domnica Petronela Iuliana, asociat unic,
                                 - numărul de ordine în registrul comerțului:
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,          J 27/774/2007.                        cod numeric personal 2850715270061, aport la capital
reprezentând 100 % capitalul social total, având cota       (33/72.630)                       200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
de participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat                 *                 reprezentând 100 % capitalul social total, având cota
în Roman, Aleea Revoluției, bl. 1, sc. A, et. 3, ap. 9,                                   de participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat
județul Neamț;                              Societatea Comercială               în Piatra-Neamț, Strada Uzinei nr. 2, bl. F35, sc. B, et.
                                DUVALY - S.R.L., satul Borca, comuna Borca          2, ap. 27, județul Neamț;
  - administrator persoană fizică: Gurguță Sorin
                                       județul Neamț                   - administrator, persoană fizică: Domnica Petronela
Valentin, cod numeric personal 1721127040082, data                                     Iuliana, cod numeric personal 2850715270061, data
numirii 6.06.2007, cu durata mandatului nelimitată,                                     numirii 6.06.2007, cu durata mandatului nelimitată,
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
având puteri depline;                                                    având puteri depline;
  - denumirea: TRANSPORT & KURIER KAHLES -                                           - denumirea: ELY PREST COMPANY - S.R.L.;
S.R.L.;                                     TRIBUNALUL NEAMȚ                - sediul social: Piatra-Neamț, bd. Dacia nr. 6, bl. E1,
  - sediul social: Roman, Aleea Revoluției, bl. 1, sc. A,                                 et. 3, ap. 43, județul Neamț;
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3123              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741
et 3, ap. 9, județul Neamț;
                                        din 6 iunie 2007              – activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 602 -
                                                              consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de
alte transporturi terestre;                   Judecător delegat                     piață și de sondaj; consultanță pentru afaceri și
  - activitatea principală: cod CAEN 6024 –           la Oficiul Registrului                   management;
transporturi rutiere de mărfuri;                 Comerțului de pe lângă                     - activitatea principală: cod CAEN 7414 – activități
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu           de consultanță pentru afaceri și management;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   Grefier la Oficiul                       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                 Registrului Comerțului                   integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
a 10,00 RON fiecare;
                                 de pe lângă                        a 10,00 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;             Tribunalul Neamț    - Elena Cernat             - durata de funcționare: nelimitată;
  - codul unic de înregistrare: 21879671;
                                 În baza cererii nr. 23901 din data de 6.06.2007 și a      - codul unic de înregistrare: 21879655;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:                                         - numărul de ordine în registrul comerțului:
                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
J 27/773/2007.                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     J 27/776/2007.
   (32/72.629)                       Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății       (35/72.632)
              *                 comerciale cu următoarele date:                              *
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2136/31.VII.2007                                    9
       Societatea Comercială              beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Roman, str.           Societatea Comercială
    GRUP ACI CONSTRUCT - S.R.L.              Mihail Kogălniceanu, bl. 2, ap. 34, județul Neamț;          DELLY & DENNY - S.R.L., Urziceni
   satul Hanul Ancuței, comuna Tupilați            - administrator persoană fizică: Beloiu Tatiana, cod            județul Ialomița
         județul Neamț                numeric personal 2560307272623, data numirii              COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 21572293
                               6.06.2007, cu durata mandatului nelimitată, având
                                                                NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             puteri depline;
                                                                      J 21/232/12.04.2007
                                 - denumirea: MITAROX - S.R.L.;
         TRIBUNALUL NEAMȚ                - sediul social: Roman, str. Mihail Kogălniceanu, bl.
                                                                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
                               2, ap. 34, județul Neamț;
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3126             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 703 -
                               activități imobiliare pe bază de tarife sau contract;      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
         din 6 iunie 2007                                                    TRIBUNALUL IALOMIȚA
                                 - activitatea principală: cod CAEN 7031 – agenții
  Judecător delegat
                               imobiliare;                          EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat              NR. 868
  Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu           integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale       din data de 12 aprilie 2007
  Grefier la Oficiul                     a 10,00 RON fiecare;
                                                                Judecător delegat
  Registrului Comerțului                    - durata de funcționare: nelimitată;             la Oficiul Registrului
  de pe lângă                          - codul unic de înregistrare: 21879680;            Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Neamț    - Elena Cernat             - numărul de ordine în registrul comerțului:         Tribunalul Ialomița  - Duță Camelia
  În baza cererii nr. 23945 din data de 6.06.2007 și a    J 27/777/2007.                          Referent la Oficiul
                                                                Registrului Comerțului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la         (37/72.634)
                                                                de pe lângă
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                   *                  Tribunalul Ialomița  - Barnea Leonella
Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății
comerciale cu următoarele date:                     Societatea Comercială                  În baza cererii nr. 5036 din data de 11.04.2007 și a
                                                              actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  - fondator: Poșircă Anton, asociat unic, cod numeric      CARPEN CONSTRUCT - S.R.L., Slobozia            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
personal 1690401340055, aport la capital 200,00              județul Ialomița                 Ialomița a dispus autorizarea și înregistrarea societății
RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100                                    comerciale cu următoarele date:
% capitalul social total, având cota de participare la         COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 21572218            - fondatori:
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Piatra-Neamț,                                    1. Duca Cătălin Ion, asociat, cod numeric personal
Strada Progresului nr. 50, bl. D20, sc. A, et. 3, ap. 15,     NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI          1680129214641, aport la capital 100,00 RON, data
județul Neamț;                                  J 21/224/12.04.2007            vărsării aportului 10.04.2007, echivalând cu 10 părți
  - administrator persoană fizică: Poșircă Anton, cod                                   sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
numeric personal 1690401340055, data numirii                                        având cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
6.06.2007, cu durata mandatului nelimitată, având               MINISTERUL JUSTIȚIEI             domiciliat în Urziceni, str. Gheorghe Lazăr nr. 18, bl.
                                                              OA3, et. 4, ap. 19, județul Ialomița;
puteri depline;
                                                                2. Pascu Ionuț, asociat, cod numeric personal
  - denumirea: GRUP ACI CONSTRUCT - S.R.L.;          OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ         1720619214623, aport la capital 100,00 RON, data
  - sediul social: satul Hanul Ancuței, comuna Tupilați,           TRIBUNALUL IALOMIȚA             vărsării aportului 10.04.2007, echivalând cu 10 părți
județul Neamț;                                                       sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -    EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE            având cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;                                 domiciliat în Urziceni, Calea Urziceni nr. 77, bl. 306, et.
                                       NR. 852                    4, ap. 10, județul Ialomița;
  - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții
de clădiri și lucrări de geniu;                     din data de 12 aprilie 2007              - administrator persoană fizică: Pascu Ionuț, născut
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat                                     la data de 19.06.1972 în Urziceni, județul Ialomița,
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   Judecător delegat                     domiciliat în Urziceni, Calea Urziceni nr. 77, bl. 306, ap.
                                 la Oficiul Registrului                   10, județul Ialomița, cod numeric personal
a 10,00 RON fiecare;
                                 Comerțului de pe lângă                   1720619214623, data numirii 10.04.2007, cu durata
  - durata de funcționare: nelimitată;                                           mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - codul unic de înregistrare: 21879663;            Tribunalul Ialomița  - Duță Camelia             - denumirea: DELLY & DENNY - S.R.L.;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:         Referent la Oficiul                      - sediul social: Urziceni, str. Gheoghe Lazăr, nr. 18,
J 27/778/2007.                          Registrului Comerțului                   bl. OA3, et. 4, ap. 19, județul Ialomița;
   (36/72.633)                         de pe lângă                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 454
              *                  Tribunalul Ialomița  - Antonescu Pompilica
                                                              – lucrări de finisare;
                                                                - activitatea principală: cod CAEN 4543 - lucrări de
     Societatea Comercială                 În baza cererii nr. 4944 din data de 10.04.2007 și a    pardosire și placare a pereților; cod CAEN 4544 –
  MITAROX - S.R.L., Roman, județul Neamț           actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
                                                                - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             Ialomița a dispus autorizarea și înregistrarea societății   a 10,00 RON fiecare;
                               comerciale cu următoarele date:                  - durata de funcționare: nelimitată.
                                 - fondator: Carpen Florian Cristian, asociat unic, cod      (39/72.637)
         TRIBUNALUL NEAMȚ                                                           *
                               numeric personal 1820301211183, aport la capital
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3125            200,00 RON, data vărsării aportului 10.04.2007,              Societatea Comercială
                               echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %        EDILIZIA UMBRA BLOK - S.R.L., Slobozia
         din 6 iunie 2007
                               capitalul social total, având cota de participare la             județul Ialomița
  Judecător delegat                     beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Slobozia,          COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 21572226
  la Oficiul Registrului                   Aleea Nordului, bl. D1, sc. A, et. 4, ap. 13, județul
  Comerțului de pe lângă                                                    NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
                               Ialomița;
  Tribunalul Neamț    - Daniela Sandu                                                 J 21/227/12.04.2007
  Grefier la Oficiul                      - administrator persoană fizică: Carpen Florian
  Registrului Comerțului                   Cristian, născut la data de 1.03.1982 în Slobozia,
                               județul Ialomița, domiciliat în Slobozia, Aleea Nordului,           MINISTERUL JUSTIȚIEI
  de pe lângă
  Tribunalul Neamț    - Elena Cernat           bl. D1, sc. A, ap. 13, județul Ialomița, cod numeric
  În baza cererii nr. 23987 din data de 6.06.2007 și a    personal 1820301211183, data numirii 10.04.2007, cu       OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                               durata mandatului nelimitată, având puteri depline;             TRIBUNALUL IALOMIȚA
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      - denumirea: CARPEN CONSTRUCT — S.R.L.;
                                                               EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății      - sediul social: Slobozia, Aleea Nordului, bl. D1, sc.           NR. 855
comerciale cu următoarele date:                A, et. 4, ap. 13, județul Ialomița;
  - fondatori:                                                            din data de 12 aprilie 2007
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
  1. Beloiu Tatiana, asociat, cod numeric personal      construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;   Judecător delegat
2560307272623, aport la capital 100,00 RON,                                          la Oficiul Registrului
                                 - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții     Comerțului de pe lângă
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
                               de clădiri și lucrări de geniu;                 Tribunalul Ialomița  - Duță Camelia
capitalul social total, având cota de participare la
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Referent la Oficiul
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în Roman, str.
Mihail Kogălniceanu, bl. 2, ap. 34, județul Neamț;      integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   Registrului Comerțului
  2. Beloiu Mircea, asociat, cod numeric personal      a 10,00 RON fiecare;                       de pe lângă
1540304323918, aport la capital 100,00 RON,           - durata de funcționare: nelimitată.             Tribunalul Ialomița  - Barnea Leonella
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din       (38/72.636)                         În baza cererii nr. 4950 din data de 10.04.2007 și a
capitalul social total, având cota de participare la                   *                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
 10                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2136/31.VII.2007
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - administratori persoane fizice:                    Societatea Comercială
Ialomița a dispus autorizarea și înregistrarea societății     1. Mihăilă Iulian Adrian, născut la data de             GENERAL CONSTRUCT – S.R.L.
comerciale cu următoarele date:                19.06.1970 în Slobozia, județul Ialomița, domiciliat în         Fierbinți-Târg, județul Ialomița
  - fondatori:                        Slobozia, Bd. Cosminului, bl. 160, sc. A, ap. 27, județul        COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 21572315
  1. Oancea Aurel, asociat, cod numeric personal       Ialomița, cod numeric personal 1700619212965, data
1670619212958, aport la capital 120,00 RON, data       numirii 3.04.2007, cu durata mandatului de 3 ani,         NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
vărsării aportului 3.04.2007, echivalând cu 12 părți                                            J 21/229/12.04.2007
                               având puteri depline;
sociale, reprezentând 60 % din capitalul social total,
având cota de participare la beneficii/pierderi de 60 %,     2. Niculescu Victor Sorin, născut la data de
domiciliat în Slobozia, str. Mihai Eminescu, bl. 66, sc.   10.07.1967 în București, domiciliat în localitatea               MINISTERUL JUSTIȚIEI
B, ap. 4, județul Ialomița;                  Andrășești, județul Ialomița, cod numeric personal
  2. Bîrsan Georgeta, asociat, cod numeric personal     1670710212973, data numirii 3.04.2007, cu durata
                                                                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
2600611510010, aport la capital 40,00 RON, data        mandatului de 3 ani, având puteri depline, exercitate
                                                                      TRIBUNALUL IALOMIȚA
vărsării aportului 3.04.2007, echivalând cu 4 părți      împreună;
sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total,      - denumirea: FAST DESIGN - S.R.L.;             EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
având cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %,     - sediul social: satul Andrășești, zona Gării CFR lot           NR. 857
domiciliată în Slobozia, str. Mihai Eminescu, bl. 66, sc.   nr. 29, comuna Andrășești, județul Ialomița;
B, ap. 11, județul Ialomița;                                                      din data de 12 aprilie 2007
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 514 -
  3. Biancifiori Giampiero, asociat, aport la capital                                     Judecător delegat
                               comerț cu ridicata cu bunuri de consum, altele decât
40,00 RON, data vărsării aportului 3.04.2007,                                          la Oficiul Registrului
echivalând cu 4 părți sociale, reprezentând 20 % din     cele alimentare;
                                                                Comerțului de pe lângă
capitalul social total, având cota de participare la       - activitatea principală: cod CAEN 5147 – comerț cu
                                                                Tribunalul Ialomița  - Duță Camelia
beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat în Italia,       ridicata cu alte bunuri de consum nealimentare,          Referent la Oficiul
localitatea Nardi, Str. Del Fornacchione, 11;         neclasificate în altă parte;                   Registrului Comerțului
  - administrator persoană fizică:                - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        de pe lângă
  Oancea Aurel, născut la data de 19.06.1967 în       integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    Tribunalul Ialomița  - Barnea Leonella
localitatea Nicolești, județul Ialomița, domiciliat în    a 10,00 RON fiecare;                       În baza cererii nr. 5030 din data de 11.04.2007 și a
Slobozia, str. Mihai Eminescu, bl. 66, sc. B, ap. 4,       - durata de funcționare: nelimitată.            actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
județul Ialomița, cod numeric personal               (41/72.639)                       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
1670619212958, data numirii 3.04.2007, cu durata                      *                 Ialomița a dispus autorizarea și înregistrarea societății
mandatului nelimitată, având puteri depline;                                         comerciale cu următoarele date:
  - denumirea: EDILIZIA UMBRA BLOK - S.R.L.;             Societatea Comercială                  - fondatori:
  - sediul social: Slobozia, str. Amara nr. 10, corp C2,                                    1. Petre Radu, asociat, cod numeric personal
                                GARANT CONSTRUCT - S.R.L., satul Dridu
biroul nr. 7, județul Ialomița;                                               1590318214608, aport la capital 900,00 RON, data
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 262        comuna Dridu, județul Ialomița
                                                               vărsării aportului 4.04.2007, echivalând cu 90 părți
– fabricarea produselor din ceramică refractară și           COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 21572323          sociale, reprezentând 90 % din capitalul social total,
nerefractară (exclusiv cele pentru construcții);                                       având cota de participare la beneficii/pierderi de 90 %,
  - activitatea principală: cod CAEN 2626 - fabricarea      NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI          domiciliat în localitatea Fierbinți-Târg, județul Ialomița;
produselor ceramice refractare;                         J 21/233/12.04.2007              2. Petre Elena, asociat, cod numeric personal
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat                                      2670207237296, aport la capital 100,00 RON, data
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale                                 vărsării aportului 4.04.2007, echivalând cu 10 părți
a 10,00 RON fiecare;                              MINISTERUL JUSTIȚIEI             sociale, reprezentând 10 % din capitalul social total,
  - durata de funcționare: nelimitată.                                           având cota de participare la beneficii/pierderi de 10 %,
   (40/72.638)                                                       domiciliată în localitatea Fierbinți-Târg, județul Ialomița;
              *                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           - administrator persoană fizică: Petre Elena,
                                        TRIBUNALUL IALOMIȚA              născută la data de 7.02.1967 în localitatea Merii
      Societatea Comercială                                               Petchii, județul Ilfov, domiciliată în Fierbinți-Târg,
  FAST DESIGN - S.R.L., satul Andrășești           EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE             județul Ialomița, cod numeric personal
   comuna Andrășești, județul Ialomița                   NR. 860                    2670207237296, data numirii 5.04.2007, cu durata
                                                               mandatului nelimitată până la data de 5.04.2106,
     COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 21572307               din data de 12 aprilie 2007             având puteri depline;
                                 Judecător delegat                       - denumirea: GENERAL CONSTRUCT – S.R.L.;
  NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI                                           - sediul social: Fierbinți-Târg, Str. Silozului nr. 385,
        J 21/223/12.04.2007                la Oficiul Registrului
                                                               județul Ialomița;
                                 Comerțului de pe lângă
                                                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 266 -
                                 Tribunalul Ialomița  - Duță Camelia            fabricarea elementelor din beton, ciment și ipsos;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 Referent la Oficiul                      - activitatea principală: cod CAEN 2663 - fabricarea
                                 Registrului Comerțului                   betonului;
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           de pe lângă                          - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
       TRIBUNALUL IALOMIȚA                Tribunalul Ialomița  - Barnea Leonella          integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale
                                                               a 10,00 RON fiecare;
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE              În baza cererii nr. 5033 din data de 11.04.2007 și a      - durata de funcționare: nelimitată.
        NR. 851                    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la         (43/72.641)
                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                    *
      din data de 12 aprilie 2007
                               Ialomița a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  Judecător delegat                     comerciale cu următoarele date:                      Societatea Comercială
  la Oficiul Registrului                    - fondator: Mihăilă Ion, asociat unic, cod numeric         HERPLANT - S.R.L., satul Roșiori
  Comerțului de pe lângă                                                      comuna Roșiori, județul Ialomița
                               personal 1720327214614, aport la capital 200,00
  Tribunalul Ialomița  - Duță Camelia           RON, data vărsării aportului 5.04.2007, echivalând cu         COD UNIC DE ÎNREGISTRARE NR. 21517442
  Referent la Oficiul
                               20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social
  Registrului Comerțului                                                    NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
  de pe lângă                        total, având cota de participare la beneficii/pierderi de
                                                                       J 21/220/3.04.2007
  Tribunalul Ialomița  - Andreiu Mariana          100 %, domiciliat în localitatea Dridu, județul Ialomița;
                                 - administrator persoană fizică: Mihăilă Ion, născut
  În baza cererii nr. 4954 din data de 11.04.2007 și a
                               la data de 27.03.1972 în localitatea Dridu, județul               MINISTERUL JUSTIȚIEI
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                               Ialomița, domiciliat în localitatea Dridu, județul Ialomița,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Ialomița a dispus autorizarea și înregistrarea societății   cod numeric personal 1720327214614, data numirii         OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
comerciale cu următoarele date:                5.04.2007, cu durata mandatului nelimitată, având              TRIBUNALUL IALOMIȚA
  - fondatori:                        puteri depline;
  1. Mihăilă Iulian Adrian, asociat, cod numeric        - denumirea: GARANT CONSTRUCT - S.R.L.;           EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
personal 1700619212965, aport la capital 100,00         - sediul social: satul Dridu, comuna Dridu, județul             NR. 802
RON, data vărsării aportului 5.04.2007, echivalând cu     Ialomița;                                 din data de 3 aprilie 2007
10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
total, având cota de participare la beneficii/pierderi de                                    Judecător delegat
                               construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
50 %, domiciliat în Slobozia, Bd. Cosminului, bl. 160,                                     la Oficiul Registrului
                                 - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții     Comerțului de pe lângă
sc. A, et. 7, ap. 27, județul Ialomița;
                               de clădiri și lucrări de geniu;                  Tribunalul Ialomița  - Duță Camelia
  2. Niculescu Victor Sorin, asociat, cod numeric
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Referent la Oficiul
personal 1670710212973, aport la capital 100,00
RON, data vărsării aportului 5.04.2007, echivalând cu     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    Registrului Comerțului
10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social   a 10,00 RON fiecare;                       de pe lângă
                                 - durata de funcționare: nelimitată.              Tribunalul Ialomița  - Barnea Leonella
total, având cota de participare la beneficii/pierderi de
50 %, domiciliat în localitatea Andrășești, județul        (42/72.640)                         În baza cererii nr. 4671 din data de 2.04.2007 și a
Ialomița;                                         *                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2136/31.VII.2007                                    11
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Ialomița a dispus autorizarea și înregistrarea societății     - administrator persoană fizică: Gheorghiu Marius
Ialomița a dispus autorizarea și înregistrarea societății    comerciale cu următoarele date:                 Mitică, născut la data de 28.12.1973 în Fetești, județul
comerciale cu următoarele date:                   - fondatori:                        Ialomița, domiciliat în Fetești, Str. Rădăcinii nr. 4,
  - fondatori:                           1. Chirea Mircea, asociat, cod numeric personal       județul Ialomița, cod numeric personal
  1. Herea Ionel, asociat, cod numeric personal         1560514211663, aport la capital 100,00 RON, data
1730812214621, aport la capital 50,00 RON, data                                         1731228211676, data numirii 4.04.2007, cu durata
                                 vărsării aportului 30.03.2007, echivalând cu 10 părți
vărsării aportului 30.03.2007, echivalând cu 5 părți                                       mandatului nelimitată, având puteri depline;
                                 sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total,                                       - denumirea: M M M ANDRE - S.R.L.;
având cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %,     având cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
                                 domiciliat în Fetești, Str. Ceahlăului nr. 36, județul       - sediul social: Fetești, Str. Rădăcinii nr. 4, județul
domiciliat în București, str. Sinaia nr. 1, bl. 78, sc. 1, et.
                                 Ialomița;                            Ialomița;
4, ap. 18, sectorul 2;
  2. Fătu Tudor, asociat, cod numeric personal           2. Chirea Costel Cosmin, asociat, cod numeric         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 553 -
1671107214611, aport la capital 50,00 RON, data         personal 1850403210021, aport la capital 100,00         restaurante;
vărsării aportului 30.03.2007, echivalând cu 5 părți       RON, data vărsării aportului 30.03.2007, echivalând cu       - activitatea principală: cod CAEN 5530 -
sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total,      10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social    restaurante;
având cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %,     total, având cota de participare la beneficii/pierderi de     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
domiciliat în localitatea Roșiori, județul Ialomița;       50 %, domiciliat în Fetești, Str. Ceahlăului nr. 36,
  3. Ispas Ion, asociat, cod numeric personal                                          integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                 județul Ialomița;                        a 10,00 RON fiecare;
1680509214635, aport la capital 50,00 RON, data
                                   - administratori persoane fizice:               - durata de funcționare: nelimitată.
vărsării aportului 30.03.2007, echivalând cu 5 părți
sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total,        1. Chirea Mircea, născut la data de 14.05.1956 în
                                                                   (46/72.644)
având cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %,     localitatea Borcea, județul Ialomița, domiciliat în
                                 Fetești, Str. Ceahlăului nr. 36, județul Ialomița, cod
                                                                               *
domiciliat în localitatea Roșiori, județul Ialomița;
  4. Fătu Ștefăniță, asociat, cod numeric personal       numeric personal 1560514211663, data numirii
                                                                       Societatea Comercială
1720327214665, aport la capital 50,00 RON, data         4.04.2007, cu durata mandatului nelimitată, având
vărsării aportului 30.03.2007, echivalând cu 5 părți                                            MARGARETA - S.R.L., Urziceni
                                 puteri depline;
sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total,        2. Chirea Costel Cosmin, născut la data de                 județul Ialomița
având cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %,     3.04.1985 în Fetești, județul Ialomița, domiciliat în           COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 21572277
domiciliat în localitatea Roșiori, județul Ialomița;       Fetești, Str. Ceahlăului nr. 36, județul Ialomița, cod
  5. Simion Gheorghe, asociat, cod numeric personal
                                 numeric personal 1850403210021, data numirii            NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
1490827214610, aport la capital 50,00 RON, data
                                 4.04.2007, cu durata mandatului nelimitată, având                 J 21/228/12.04.2007
vărsării aportului 30.03.2007, echivalând cu 5 părți
sociale, reprezentând 20 % din capitalul social total,      puteri depline;
având cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %,       - denumirea: KYRYKA - S.R.L.;
                                   - sediul social: Fetești, Str. Ceahlăului nr. 36, județul          MINISTERUL JUSTIȚIEI
domiciliat în localitatea Roșiori, județul Ialomița;
  - administratori persoane fizice:               Ialomița;
  1. Herea Ionel, născut la data de 12.08.1973 în          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 514 -     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
Urziceni, județul Ialomița, domiciliat în București, str.    comerț cu ridicata cu bunuri de consum, altele decât               TRIBUNALUL IALOMIȚA
Sinaia nr. 1, bl. 78, sc. 1, ap. 18, sectorul 2, cod       cele alimentare;
numeric personal 1730812214621, data numirii             - activitatea principală: cod CAEN 5143 - comerț cu
30.03.2007, cu durata mandatului nelimitată, având                                        EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
                                 ridicata cu aparate electrice și de uz gospodăresc, cu
puteri depline;                                                                 NR. 856
                                 aparate de radio și televizoare;
  2. Fătu Ștefăniță, născut la data de 27.03.1972 în
                                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat            din data de 12 aprilie 2007
localitatea Movilița, județul Ialomița, domiciliat în
localitatea Roșiori, județul Ialomița, cod numeric        integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                                                  Judecător delegat
personal 1720327214665, data numirii 30.03.2007, cu       a 10,00 RON fiecare;
                                                                  la Oficiul Registrului
durata mandatului nelimitată, având puteri depline;         - durata de funcționare: nelimitată.
                                                                  Comerțului de pe lângă
  - denumirea: HERPLANT - S.R.L.;                   (45/72.643)
  - sediul social: satul Roșiori, comuna Roșiori, județul                  *                   Tribunalul Ialomița  - Duță Camelia
Ialomița;                                                              Referent la Oficiul
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 011 –            Societatea Comercială                 Registrului Comerțului
cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieței;            M M M ANDRE - S.R.L., Fetești              de pe lângă
horticultura;                                  județul Ialomița                  Tribunalul Ialomița  - Barnea Leonella
  - activitatea principală: cod CAEN 0112 - cultivarea
legumelor, a specialităților horticole și a produselor de         COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 21572242            În baza cererii nr. 5032 din data de 11.04.2007 și a
seră;                                                              actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  - capitalul social subscris: 250,00 RON, vărsat          NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
                                                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
integral; capitalul social este divizat în 25 părți sociale             J 21/230/12.04.2007
a 10,00 RON fiecare;                                                       Ialomița a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  - durata de funcționare: nelimitată.                                             comerciale cu următoarele date:
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI               - fondator: Minea Margareta, asociat unic, cod
   (44/72.642)
               *                                                 numeric personal 2630217214600, aport la capital
                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ          200,00 RON, data vărsării aportului 12.04.2007,
     Societatea Comercială
                                          TRIBUNALUL IALOMIȚA              echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
  KYRYKA - S.R.L., Fetești, județul Ialomița
                                                                 capitalul social total, având cota de participare la
     COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 21572250            EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE
                                                                 beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în Urziceni, Str.
                                         NR. 858
  NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
                                                                 Regiei nr. 29, județul Ialomița;
        J 21/231/12.04.2007                     din data de 12 aprilie 2007               - administrator persoană fizică: Minea Margareta,
                                  Judecător delegat                      născută la data de 17.02.1963 în localitatea Valea
         MINISTERUL JUSTIȚIEI               la Oficiul Registrului                    Măcrișului, județul Ialomița, domiciliată în Urziceni, Str.
                                  Comerțului de pe lângă                    Regiei nr. 29, județul Ialomița, cod numeric personal
                                  Tribunalul Ialomița  - Duță Camelia            2630217214600, data numirii 10.04.2007, cu durata
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                  Referent la Oficiul                     mandatului nelimitată, având puteri depline;
       TRIBUNALUL IALOMIȚA
                                  Registrului Comerțului                     - denumirea: MARGARETA - S.R.L.;
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE               de pe lângă                           - sediul social: Urziceni, Str. Regiei nr. 29, județul
        NR. 859                       Tribunalul Ialomița  - Barnea Leonella
                                                                 Ialomița;
      din data de 12 aprilie 2007               În baza cererii nr. 4967 din data de 11.04.2007 și a      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - activitatea principală: cod CAEN 5211 - comerț cu
  Comerțului de pe lângă                    Ialomița a dispus autorizarea și înregistrarea societății    amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
  Tribunalul Ialomița  - Duță Camelia             comerciale cu următoarele date:
                                                                 predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
  Referent la Oficiul                       - fondator: Gheorghiu Marius Mitică, asociat unic,
                                                                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  Registrului Comerțului                    cod numeric personal 1731228211676, aport la capital
  de pe lângă                          200,00 RON, data vărsării aportului 27.03.2007,         integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  Tribunalul Ialomița  - Barnea Leonella           echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %       a 10,00 RON fiecare;
  În baza cererii nr. 4968 din data de 11.04.2007 și a     capitalul social total, având cota de participare la        - durata de funcționare: nelimitată.
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Fetești, Str.       (47/72.645)
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Rădăcinii nr. 4, județul Ialomița;                             *
 12                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2136/31.VII.2007
     Societatea Comercială                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 17 aprilie
  SOESMA - S.R.L., Fetești, județul Ialomița         Ialomița a dispus autorizarea și înregistrarea societății   2007, prin renunțare la recurs.
                                comerciale cu următoarele date:                 (50/72.648)
     COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 21572269            - fondatori:                                      *
                                  1. Bălan Eliza, asociat, cod numeric personal
  NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI          2700829212961, aport la capital 100,00 RON, data             Societatea Comercială
        J 21/225/12.04.2007
                                vărsării aportului 11.04.2007, echivalând cu 10 părți         LELISERV - S.R.L., satul Leliceni
                                sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,        comuna Leliceni, județul Harghita
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             având cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
                                domiciliată în Slobozia, str. Mihail Eminescu, bl. 29, sc.
                                A, ap. 9, județul Ialomița;                           MINISTERUL JUSTIȚIEI
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            2. Ilie Andrei, asociat, cod numeric personal
       TRIBUNALUL IALOMIȚA               1660626230931, aport la capital 100,00 RON, data
                                                                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                vărsării aportului 11.04.2007, echivalând cu 10 părți
                                                                      TRIBUNALUL HARGHITA
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE             sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
        NR. 853                    având cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
      din data de 12 aprilie 2007             domiciliat în localitatea Tâncăbești, str. I.C. Băicoianu,           JUDECĂTOR DELEGAT
                                nr. 141, județul Ilfov;
  Judecător delegat                        - administratori persoane fizice:                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1626
  la Oficiul Registrului                     1. Bălan Eliza, născută la data de 29.08.1970 în
  Comerțului de pe lângă                   Slobozia, județul Ialomița, domiciliată în Slobozia, str.           din 17 aprilie 2007
  Tribunalul Ialomița  - Duță Camelia            Mihail Eminescu, bl. 29, sc. A, ap. 9, județul Ialomița,     Judecător delegat
  Referent la Oficiul                     cod numeric personal 2700829212961, data numirii         la Oficiul Registrului
  Registrului Comerțului                   11.04.2007, cu durata mandatului nelimitată, având
  de pe lângă                                                         Comerțului de pe lângă
                                puteri depline;                         Tribunalul Harghita  - Enescu Elena
  Tribunalul Ialomița  - Andreiu Mariana            2. Ilie Andrei, născut la data de 26.06.1966 în       Referent la Oficiul
  În baza cererii nr. 4994 din data de 11.04.2007 și a    localitatea Ciofliceni, județul Ilfov, domiciliat în       Registrului Comerțului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       localitatea Tâncăbești, str. I.C. Băicoianu, nr. 141,      de pe lângă
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     județul Ilfov, cod numeric personal 1660626230931,        Tribunalul Harghita  - Runcan Adrian
Ialomița a dispus autorizarea și înregistrarea societății   data numirii 11.04.2007, cu durata mandatului                      - Alexandru
comerciale cu următoarele date:                nelimitată, având puteri depline;
  - fondatori:                          - denumirea: YVONNE - S.R.L.;                În baza cererii nr. 9651 din data de 16.04.2007 și a
  1. Eva Maria Del Rio Moreno, asociat, aport la         - sediul social: Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. Z,   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
capital 350,00 RON, data vărsării aportului 10.04.2007,    sc. A, ap. 1, județul Ialomița;                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
echivalând cu 35 părți sociale, reprezentând            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 553 -   Harghita a dispus autorizarea și înregistrarea societății
33,333300 % din capitalul social total, având cota de     restaurante;                         comerciale cu următoarele date:
participare la beneficii/pierderi de 33,333300 %,         - activitatea principală: cod CAEN 5530 -          - fondatori:
domiciliată în Spania, localitatea Valencia, Str. dels     restaurante;                           1. Composesoratul Misentea, aport la capital
Gremits nr. 51,7,14;                        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat      8.100,00 RON, echivalând cu 810 părți sociale,
  2. Vanesa Del Rio Moreno, asociat, aport la capital     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  reprezentând 45 % din capitalul social total, având
350,00 RON, data vărsării aportului 10.04.2007,        a 10,00 RON fiecare;                     cota de participare la beneficii/pierderi de 45 %;
echivalând cu 35 părți sociale, reprezentând            - durata de funcționare: nelimitată.             2. Consiliul Local al Comunei Leliceni, aport la
33,333300 % din capitalul social total, având cota de        (49/72.647)                       capital 9.900,00 RON, echivalând cu 990 părți sociale,
participare la beneficii/pierderi de 33,333300 %,                     *                 reprezentând 55 % din capitalul social total, având cota
domiciliată în Spania, localitatea Valencia, Str. Blasco                                   de participare la beneficii/pierderi de 55 %;
Ibanez, nr. 36, sc. 1, parter, ap. 4;                   Societatea Comercială                 - administrator persoană fizică: Nagy Elemer, cod
  3. Oscar Del Rio Moreno, asociat, aport la capital        CRISS TEAM - S.R.L., Miercurea-Ciuc           numeric personal 1560920191332, domiciliat în
350,00 RON, data vărsării aportului 10.04.2007,               județul Harghita                localitatea Misentea nr. 348, județul Harghita, cu durata
echivalând cu 35 părți sociale, reprezentând                                         mandatului nelimitată, având puteri conform actului
33,333300 % din capitalul social total, având cota de
                                                               constitutiv;
participare la beneficii/pierderi de 33,333300 %,                MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                                                - denumirea: S.C. LELISERV - S.R.L;
domiciliat în Spania, localitatea Valencia, Str. dels
Gremits, nr. 43,1,2;                                                      - sediul social: satul Leliceni nr. 10, comuna Leliceni,
  - administrator persoană fizică: Angel Del Rio Nistal,    OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ         județul Harghita;
născut la data de 17.07.1943 în localitatea Sabero,             TRIBUNALUL HARGHITA                - domeniul principal de activitate: 452 - construcții
Leon, Spania, domiciliat în Spania, localitatea                                       de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
Valencia, Str. Dels Gremits 43,1,3a, cu durata                                         - activitatea principală: 4521 - construcții de clădiri și
                                        JUDECĂTOR DELEGAT              lucrări de geniu;
mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - denumirea: SOESMA - S.R.L.;                                                - capitalul social subscris: 18.000,00 RON, vărsat
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1624             integral; capitalul social este divizat în 1.800 părți
  - sediul social: Fetești, Str. Călărași nr. 505,
șoproanele 3 și 4, județul Ialomița;                      din 17 aprilie 2007              sociale a 10,00 RON fiecare;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 202 -                                     - durata de funcționare: nelimitată;
                                 Judecător delegat                       - codul unic de înregistrare: 21584301;
fabricarea de produse stratificate din lemn;
  - activitatea principală: cod CAEN 2020 - fabricarea      la Oficiul Registrului                    - numărul de ordine în registrul comerțului:
de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnire,     Comerțului de pe lângă                   J 19/357/17.04.2007.
plăci din așchii de lemn, plăci fibrolemnoase etc.;        Tribunalul Harghita  - Enescu Elena             Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 17 aprilie
  - capitalul social subscris: 1.050,00 RON, vărsat       Referent la Oficiul
                                                               2007, prin renunțare la recurs.
integral; capitalul social este divizat în 105 părți sociale   Registrului Comerțului
                                                                 (51/72.649)
a 10,00 RON fiecare;                       de pe lângă
                                 Tribunalul Harghita  - Runcan Adrian
                                                                             *
  - durata de funcționare: nelimitată.
   (48/72.646)                                     - Alexandru
                                                                     Societatea Comercială
               *                  În baza cererii nr. 9614 din data de 16.04.2007 și a        DUTCH INVEST - S.R.L., Betești
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la          Cristuru Secuiesc, județul Harghita
      Societatea Comercială                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
 YVONNE - S.R.L., Slobozia, județul Ialomița         Harghita a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                comerciale cu următoarele date:                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
     COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 21572234
                                 - fondator: Filip Cristian, asociat unic, cod numeric
  NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
                                personal 1781130191320, aport la capital 200,00         OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        J 21/226/12.04.2007
                                RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100
                                                                      TRIBUNALUL HARGHITA
                                % capitalul social total, având cota de participare la
                                beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Miercurea-
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr. 29, ap. 36, județul              JUDECĂTOR DELEGAT
                                Harghita;
                                 - administrator persoană fizică: Filip Cristian, cod        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1628
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ          numeric personal 1781130191320, data numirii
       TRIBUNALUL IALOMIȚA               13.04.2007, cu durata mandatului nelimitată, având               din 17 aprilie 2007
                                puteri conform actului constitutiv;               Judecător delegat
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII DE ÎNMATRICULARE              - denumirea: S.C. CRISS TEAM - S.R.L.;
        NR. 854                                                     la Oficiul Registrului
                                 - sediul social: Miercurea-Ciuc, str. Iancu de        Comerțului de pe lângă
      din data de 12 aprilie 2007             Hunedoara, nr. 29, ap. 36, județul Harghita;           Tribunalul Harghita  - Enescu Elena
                                 - domeniul principal de activitate: 452 - construcții     Referent la Oficiul
  Judecător delegat                      de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
  la Oficiul Registrului                                                    Registrului Comerțului
                                 - activitatea principală: 4525 - alte lucrări speciale    de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                   de construcții;
  Tribunalul Ialomița  - Duță Camelia                                            Tribunalul Harghita  - Runcan Adrian
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat                   - Alexandru
  Referent la Oficiul                     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  Registrului Comerțului                   a 10,00 RON fiecare;                       În baza cererii nr. 8128 din data de 2.04.2007 și a
  de pe lângă                          - durata de funcționare: nelimitată;            actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  Tribunalul Ialomița  - Antonescu Pompilica          - codul unic de înregistrare: 21584298;          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  În baza cererii nr. 5027 din data de 11.04.2007 și a      - numărul de ordine în registrul comerțului:        Harghita a dispus autorizarea și înregistrarea societății
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       J 19/356/17.04.2007.                     comerciale cu următoarele date:
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2136/31.VII.2007                                   13
  - fondator: Militaru Teodora, asociat unic, cod           Societatea Comercială                 - domeniul principal de activitate: 743 - activități de
numeric personal 2760307323933, aport la capital         LAZSOMA-KER - S.R.L., Miercurea-Ciuc           testări și analize tehnice;
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,                județul Harghita                  - activitatea principală: 7430 - activități de testări și
reprezentând 100 % capitalul social total, având cota                                    analize tehnice;
                                                                - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
de participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată           MINISTERUL JUSTIȚIEI             integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
în Sibiu, Str. Semaforului nr. 11, sc. B, et. 4, ap. 28,                                  a 10,00 RON fiecare;
județul Harghita;                                                       - durata de funcționare: nelimitată;
  - administrator persoană fizică: Militaru Teodora,      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           - codul unic de înregistrare: 21584271;
cod numeric personal 2760307323933, data numirii              TRIBUNALUL HARGHITA                - numărul de ordine în registrul comerțului:
25.03.2007, cu durata mandatului nelimitată, având                                     J 19/363/17.04.2007.
                                                                Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 17 aprilie
puteri conform actului constitutiv;                      JUDECĂTOR DELEGAT              2007, prin renunțare la recurs.
  - denumirea: S.C. DUTCH INVEST - S.R.L.;                                           (55/72.653)
  - sediul social: Betești, nr. 1/B, orașul Cristuru         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1630                           *
Secuiesc, județul Harghita;
  - domeniul principal de activitate: 701 - activități            din 17 aprilie 2007                   Societatea Comercială
imobiliare cu bunuri proprii;                  Judecător delegat                        JAXY FOLDGEP - S.R.L., satul Zetea
  - activitatea principală: 7012 – cumpărarea și                                          comuna Zetea, județul Harghita
                                 la Oficiul Registrului
vânzarea de bunuri imobiliare proprii;              Comerțului de pe lângă
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Tribunalul Harghita  - Enescu Elena                    MINISTERUL JUSTIȚIEI
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   Referent la Oficiul
a 10,00 RON fiecare;                       Registrului Comerțului
                                 de pe lângă                         OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  - durata de funcționare: nelimitată;                                                  TRIBUNALUL HARGHITA
  - codul unic de înregistrare: 21584360;            Tribunalul Harghita  - Doina Morar
  - numărul de ordine în registrul comerțului:         În baza cererii nr. 9561 din data de 16.04.2007 și a
J 19/358/17.04.2007.                     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la               JUDECĂTOR DELEGAT
  Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 17 aprilie   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
2007, prin renunțare la recurs.                Harghita a dispus autorizarea și înregistrarea societății       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1647
   (52/72.650)                       comerciale cu următoarele date:                         din 17 aprilie 2007
              *                  - fondator: Tokos Laszlo, asociat unic, cod numeric
                               personal 1791123191321, aport la capital 200,00 RON,       Judecător delegat
                               echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %        la Oficiul Registrului
      Societatea Comercială                                               Comerțului de pe lângă
     EKOBIKE - S.R.L., satul Sicasău           capitalul social total, având cota de participare la       Tribunalul Harghita     - Enescu Elena
     comuna Zetea, județul Harghita            beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Miercurea-      Referent la Oficiul
                               Ciuc, Str. Revoluției din Decembrie nr. 7, sc. A, ap. 14,    Registrului Comerțului
                               județul Harghita;                        de pe lângă
         MINISTERUL JUSTIȚIEI              - administrator persoană fizică: Tokos Laszlo, cod      Tribunalul Harghita     - Bucalău Elena
                               numeric personal 1791123191321, data numirii
                                                                În baza cererii nr. 8939 din data de 6.04.2007 și a
                               11.04.2007, cu durata mandatului nelimitată, având      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ         puteri conform actului constitutiv;              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       TRIBUNALUL HARGHITA                - denumirea: S.C. LAZSOMA-KER - S.R.L.;          Harghita a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                 - sediul social: Miercurea-Ciuc, Str. Revoluției din    comerciale cu următoarele date:
                               Decembrie nr. 7, sc. A, ap. 14, județul Harghita;        - fondator: Jakab Ferenc, asociat unic, cod numeric
         JUDECĂTOR DELEGAT                - domeniul principal de activitate: 511 - activități de  personal 1820415194035, aport la capital 200,00
                               intermediere în comerțul cu ridicata;             RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1627              - activitatea principală: 5117 - intermedieri în      % capitalul social total, având cota de participare la
                               comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;       beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea
         din 17 aprilie 2007                                            Zetea nr. 733, județul Harghita;
                                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  Judecător delegat                     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   - administrator persoană fizică: Jakab Ferenc, cod
  la Oficiul Registrului                   a 10,00 RON fiecare;                     numeric personal 1820415194035, data numirii
  Comerțului de pe lângă                    - durata de funcționare: nelimitată;            28.03.2007, cu durata mandatului nelimitată, având
  Tribunalul Harghita  - Enescu Elena             - codul unic de înregistrare: 21584280;          puteri conform actului constitutiv;
  Referent la Oficiul                      - numărul de ordine în registrul comerțului:         - denumirea: JAXY FOLDGEP - S.R.L.;
  Registrului Comerțului                   J 19/362/17.04.2007.                       - sediul social: satul Zetea nr. 733, comuna Zetea,
  de pe lângă                          Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 17 aprilie   județul Harghita;
  Tribunalul Harghita  - Doina Morar            2007, prin renunțare la recurs.                 - domeniul principal de activitate: 451 - organizarea
                                  (54/72.652)                       de șantiere și pregătirea terenului;
  În baza cererii nr. 9553 din data de 16.04.2007 și a                  *                  - activitatea principală: 4511 - demolarea
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la                                     construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           Societatea Comercială                - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
Harghita a dispus autorizarea și înregistrarea societății      DATITEXT - S.R.L., Miercurea-Ciuc           integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
comerciale cu următoarele date:                       județul Harghita                a 10,00 RON fiecare;
  - fondatori:                                                        - durata de funcționare: nelimitată;
  1. Sztojanov Miklos Antal, asociat, aport la capital            MINISTERUL JUSTIȚIEI              - codul unic de înregistrare: 21584310;
100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,                                          - numărul de ordine în registrul comerțului:
reprezentând 50 % din capitalul social total, având                                     J 19/364/17.04.2007.
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,       OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 17 aprilie
domiciliat în Ungaria, localitatea Komarom, Str.              TRIBUNALUL HARGHITA               2007, prin renunțare la recurs.
Aranyember, nr. 18/C;                                                      (56/72.654)
  2. Rajkai Tibor, asociat, aport la capital 100,00 RON,           JUDECĂTOR DELEGAT                             *
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
capitalul social total, având cota de participare la         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1631                  Societatea Comercială
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Ungaria,                                        MAR CONSTR - S.R.L., satul Remetea
localitatea Komarom, Str. Szechenyi, nr. 47;                  din 17 aprilie 2007                comuna Remetea, județul Harghita
  - administrator persoană fizică:               Judecător delegat
  Sztojanov Miklos Antal, data numirii 13.04.2007, cu      la Oficiul Registrului
                                                                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
durata mandatului nelimitată, având puteri conform        Comerțului de pe lângă
actului constitutiv;                       Tribunalul Harghita  - Enescu Elena
  - denumirea: S.C. EKOBIKE - S.R.L.;              Referent la Oficiul                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  - sediul social: satul Sicasău nr. 54/C, comuna        Registrului Comerțului                          TRIBUNALUL HARGHITA
Zetea, județul Harghita;                     de pe lângă
  - domeniul principal de activitate: 514 - comerț cu      Tribunalul Harghita  - Doina Morar
ridicata cu bunuri de consum, altele decât cele                                                JUDECĂTOR DELEGAT
                                 În baza cererii nr. 8172 din data de 2.04.2007 și a
alimentare;                          actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  - activitatea principală: 5147 - comerț cu ridicata cu   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1659
alte bunuri de consum nealimentare, neclasificate în     Harghita a dispus autorizarea și înregistrarea societății           din 18 aprilie 2007
altă parte;                          comerciale cu următoarele date:
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        - fondator: Tison Daniel, Arthur, Emile, asociat unic,    Judecător delegat
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  aport la capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți       la Oficiul Registrului
a 10,00 RON fiecare;                     sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,       Comerțului de pe lângă
  - durata de funcționare: nelimitată;            având cota de participare la beneficii/pierderi de 100      Tribunalul Harghita  - Szikszai Enikő
                               %, domiciliat în Franța, localitatea Aulnoy-Lez         Referent la Oficiul
  - codul unic de înregistrare: 21584336;
                               Valenciennes, Str. Avenue de la Liberation, nr. 15 bis;     Registrului Comerțului
  - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                 - administrator persoană fizică: Tison Daniel, Arthur,    de pe lângă
J 19/361/17.04.2007.                     Emile, data numirii 2.04.2007, cu durata mandatului       Tribunalul Harghita  - Runcan Adrian
  Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 17 aprilie   nelimitată, având puteri depline;                            - Alexandru
2007, prin renunțare la recurs.                 - denumirea: S.C. DATITEXT - S.R.L.;
   (53/72.651)                         - sediul social: Miercurea-Ciuc, str. Leliceni,        În baza cererii nr. 9782 din data de 17.04.2007 și a
              *                 Clădirea Administrativă nr. 39, et. 1, județul Harghita;   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
 14                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2136/31.VII.2007
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - numărul de ordine în registrul comerțului:             Societatea Comercială
Harghita a dispus autorizarea și înregistrarea societății    J 19/366/18.04.2007.                         FORMADERM - S.R.L., Gheorgheni
comerciale cu următoarele date:                                                       județul Harghita
                                  Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 18 aprilie
  - fondator: Borbely Marton, asociat unic, cod        2007, prin renunțare la recurs.
numeric personal 1661022190701, aport la capital                                                MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  (58/72.656)
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
reprezentând 100 % capitalul social total, având cota
                                              *
                                                                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
de participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat                                          TRIBUNALUL HARGHITA
                                      Societatea Comercială
în localitatea Remetea, str. Orgona nr. 20, județul
Harghita;                              PRIZMA-COM - S.R.L., Miercurea-Ciuc
                                       județul Harghita                         JUDECĂTOR DELEGAT
  - administrator persoană fizică: Borbely Marton, cod
numeric personal 1661022190701, data numirii                                             EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1660
10.04.2007, cu durata mandatului nelimitată, având                MINISTERUL JUSTIȚIEI                     din 18 aprilie 2007
puteri conform actului constitutiv;
  - denumirea: MAR CONSTR - S.R.L.;                                               Judecător delegat
  - sediul social: satul Remetea, str. Orgona nr. 20,      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           la Oficiul Registrului
                                                                 Comerțului de pe lângă
comuna Remetea, județul Harghita;                        TRIBUNALUL HARGHITA
                                                                 Tribunalul Harghita  - Szikszai Eniko
  - domeniul principal de activitate: 452 - construcții                                     Referent la Oficiul
de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;                                         Registrului Comerțului
                                         JUDECĂTOR DELEGAT
  - activitatea principală: 4521 - construcții de clădiri și                                  de pe lângă
lucrări de geniu;                                                        Tribunalul Harghita  - Doina Morar
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1661
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat                                        În baza cererii nr. 9778 din data de 17.04.2007 și a
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale           din 18 aprilie 2007              actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
a 10,00 RON fiecare;                                                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - durata de funcționare: nelimitată;              Judecător delegat                     Harghita a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                  la Oficiul Registrului                   comerciale cu următoarele date:
  - codul unic de înregistrare: 21593270;
                                                                 - fondatori:
  - numărul de ordine în registrul comerțului:          Comerțului de pe lângă
                                                                 1. Zold-Kemenes Kinga, asociat, cod numeric
J 19/365/18.04.2007.                        Tribunalul Harghita  - Szikszai Eniko          personal 2690218190713, aport la capital 100,00
  Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 18 aprilie     Referent la Oficiul                    RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50
2007, prin renunțare la recurs.                  Registrului Comerțului                   % din capitalul social total, având cota de participare la
   (57/72.655)                                                       beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea
                                  de pe lângă                        Gheorgheni, str. Kossuth Lajos, nr. 97, județul
               *                   Tribunalul Harghita  - Doina Morar            Harghita;
                                                                 2. Zold-Kemenes Tibor, asociat, cod numeric
      Societatea Comercială                 În baza cererii nr. 9809 din data de 17.04.2007 și a    personal 1690622190707, aport la capital 100,00
     DENNIS - S.R.L., Miercurea-Ciuc            actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50
        județul Harghita                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     % din capitalul social total, având cota de participare la
                                                               beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea
                                Harghita a dispus autorizarea și înregistrarea societății   Gheorgheni, str. Kossuth Lajos, nr. 97, județul
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             comerciale cu următoarele date:                Harghita;
                                  - fondatori:                         - administratori persoane fizice:
                                                                 1. Zold-Kemenes Kinga, cod numeric personal
 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            1. Vass Izabella, asociat, cod numeric personal
                                                               2690218190713, data numirii 6.04.2007, cu durata
         TRIBUNALUL HARGHITA              2880309190460, aport la capital 120,00 RON,          mandatului nelimitată, având puteri conform actului
                                echivalând cu 12 părți sociale, reprezentând 60 % din     constitutiv;
                                capitalul social total, având cota de participare la       2. Zold-Kemenes Tibor, cod numeric personal
         JUDECĂTOR DELEGAT
                                                               1690622190707, data numirii 6.04.2007, cu durata
                                beneficii/pierderi de 60 %, domiciliată în Miercurea-     mandatului nelimitată, având puteri conform actului
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1658             Ciuc, Bd. Timișoarei, nr. 49, et. 1, ap. 6, județul      constitutiv;
         din 18 aprilie 2007              Harghita;                            - denumirea: FORMADERM - S.R.L.;
                                                                 - sediul social: Gheorgheni, str. Kossuth Lajos, nr.
                                  2. Barto Ilonka, asociat, cod numeric personal
  Judecător delegat                                                     97, județul Harghita;
  la Oficiul Registrului                    2581204191336, aport la capital 80,00 RON,            - domeniul principal de activitate: 514 - comerț cu
  Comerțului de pe lângă                    echivalând cu 8 părți sociale, reprezentând 40 % din     ridicata cu bunuri de consum, altele decât cele
                                capitalul social total, având cota de participare la     alimentare;
  Tribunalul Harghita  - Szikszai Enikő                                            - activitatea principală: 5145 - comerț cu ridicata cu
  Referent la Oficiul                     beneficii/pierderi de 40 %, domiciliată în Miercurea-     produse cosmetice și de parfumerie;
  Registrului Comerțului                    Ciuc, Str. Inimii nr. 7, sc. A, ap. 54, județul Harghita;    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
  de pe lângă                           - administratori persoane fizice:             integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  Tribunalul Harghita  - Runcan Adrian                                           a 10,00 RON fiecare;
                                  1. Vass Izabella, cod numeric personal            - durata de funcționare: nelimitată;
             - Alexandru
                                2880309190460, data numirii 30.03.2007, cu durata        - codul unic de înregistrare: 21593261;
  În baza cererii nr. 9714 din data de 17.04.2007 și a    mandatului nelimitată, având puteri conform actului       - numărul de ordine în registrul comerțului:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       constitutiv;                         J 19/368/18.04.2007.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                                      Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 18 aprilie
                                  2. Barto Ilonka, cod numeric personal           2007, prin renunțare la recurs.
Harghita a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                2581204191336, data numirii 30.03.2007, cu durata         (60/72.658)
comerciale cu următoarele date:                                                              *
                                mandatului nelimitată, având puteri conform actului
  - fondator: Kovacs Denes, asociat unic, cod numeric
personal 1811126190441, aport la capital 200,00 RON,      constitutiv;                              Societatea Comercială
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %         - denumirea: PRIZMA-COM - S.R.L.;               CONVERTA - S.R.L., Odorheiu-Secuiesc
capitalul social total, având cota de participare la        - sediul social: Miercurea-Ciuc, str. Ion Căianu, nr. 4,        județul Harghita
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Miercurea-      județul Harghita;
Ciuc, Str. Florilor nr. 36, et. 7, ap. 22, județul Harghita;    - domeniul principal de activitate: 514 - comerț cu             MINISTERUL JUSTIȚIEI
  - administrator persoană fizică: Kovacs Denes, cod     ridicata cu bunuri de consum, altele decât cele
numeric personal 1811126190441, data numirii          alimentare;                           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
16.04.2007, cu durata mandatului nelimitată, având                                             TRIBUNALUL HARGHITA
                                  - activitatea principală: 5147 - comerț cu ridicata cu
puteri conform actului constitutiv;
  - denumirea: DENNIS - S.R.L.;                alte bunuri de consum nealimentare, neclasificate în
                                altă parte;                                  JUDECĂTOR DELEGAT
  - sediul social: Miercurea-Ciuc, str. Kossuth Lajos,
nr. 36, et. 7, ap. 22, județul Harghita;              - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                                                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1674
  - domeniul principal de activitate: 524 - comerț cu     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                                                                       din 19 aprilie 2007
amănuntul, în magazine specializate, cu alte produse      a 10,00 RON fiecare;
neclasificate în altă parte;                    - durata de funcționare: nelimitată;             Judecător delegat
  - activitatea principală: 5248 - comerț cu amănuntul,                                    la Oficiul Registrului
                                  - codul unic de înregistrare: 21593245;            Comerțului de pe lângă
în magazine specializate, cu alte produse neclasificate
                                  - numărul de ordine în registrul comerțului:         Tribunalul Harghita  - Gergely Niculina
în altă parte;                                                          Referent la Oficiul
                                J 19/367/18.04.2007.
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat                                       Registrului Comerțului
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 18 aprilie    de pe lângă
a 10,00 RON fiecare;                      2007, prin renunțare la recurs.                 Tribunalul Harghita  - Doina Morar
  - durata de funcționare: nelimitată;               (59/72.657)                         În baza cererii nr. 4447 din data de 28.02.2007 și a
  - codul unic de înregistrare: 21593237;                         *                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                     MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2136/31.VII.2007                                    15
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - administratori persoane fizice:                   Societatea Comercială
Harghita a dispus autorizarea și înregistrarea societății     1. Kiss Adalbert, cod numeric personal               AMYELA GALA - S.R.L., Hunedoara
comerciale cu următoarele date:                1590217201027, data numirii 16.04.2007, cu durata
  - fondatori:                        mandatului nelimitată, având puteri depline;                   MINISTERUL JUSTIȚIEI
  1. Albert Andras, asociat, cod numeric personal
                                 2. Pârva Dorel, cod numeric personal
1620513191326, aport la capital 10.500,00 RON,
                               1561102201020, data numirii 16.04.2007, cu durata               TRIBUNALUL HUNEDOARA
echivalând cu 300 părți sociale, reprezentând 30 % din
                               mandatului nelimitată, având puteri depline;
capitalul social total, având cota de participare la
beneficii/pierderi de 30 %, domiciliat în Odorheiu        - denumirea: ALCO SYSTEMS - S.R.L.;                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 5544
Secuiesc, str. Kriza Janos, nr. 16, județul Harghita;       - sediul social: Deva, str. Nicolae Grigorescu, nr. 1,            din 19 aprilie 2007
  2. Petroczki Gheza-Iosif, asociat, cod numeric       județul Hunedoara;
                                                                 Judecător delegat
personal 1621002060015, aport la capital 10.500,00        - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții
                                                                 la Oficiul Registrului
RON, echivalând cu 300 părți sociale, reprezentând 30     de clădiri și lucrări de geniu;
                                                                 Comerțului de pe lângă
% din capitalul social total, având cota de participare la    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Tribunalul Hunedoara - Duca Corina
beneficii/pierderi de 30 %, domiciliat în Odorheiu      integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    Referent la Oficiul
Secuiesc, str. Sântimbru nr. 91, județul Harghita;      a 10,00 RON fiecare;                        Registrului Comerțului
  3. ICETRON LTD, asociat persoană juridică cipriotă,      - durata de funcționare: nelimitată;              de pe lângă
aport la capital 14.000,00 RON, echivalând cu 400 părți      - codul unic de înregistrare: 21584212;            Tribunalul Hunedoara - Șovarschi Valeriu
sociale, reprezentând 40 % din capitalul social total,      - numărul de ordine în registrul comerțului:          În baza cererii nr. 22230 din data de 18.04.2007 și a
având cota de participare la beneficii/pierderi de 40 %;   J 20/588/2007.                         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  - administrator persoană fizică:                                              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Executorie.
  Pap Laszlo, cod numeric personal 1730127192471,                                      Hunedoara a dispus autorizarea și înregistrarea
                                 Cu drept de recurs, conform art. 6, alin. 2 din Legea
data numirii 12.02.2007, domiciliat în Odorheiu                                        societății comerciale cu următoarele date:
                               nr. 26/1990, republicată.
Secuiesc, Intrarea Tineretului nr. 2, ap. 20, județul                                       - fondatori:
Harghita, cu durata mandatului nelimitată, având puteri       (62/72.660)
                                                                 1. Alistar Mirela Daniela, asociat, cod numeric
depline;                                          *                 personal 2740923203163, aport la capital 100,00
  - denumirea: CONVERTA - S.R.L.;                                              RON, data vărsării aportului 17.04.2007, echivalând cu
                                    Societatea Comercială                 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  - sediul social: Odorheiu Secuiesc, str. Sântimbru nr.
17, ap. 4, județul Harghita;                   ALPROCONS PRISMA - S.R.L., Petroșani             total, având cota de participare la beneficii/pierderi de
  - domeniul principal de activitate: 222 - tipărirea și        județul Hunedoara                  50 %, domiciliată în Hunedoara, str. Bucegi nr. 8, bl.
activități anexe;                                                       K4, sc. A, ap. 1, județul Hunedoara;
  - activitatea principală: 2222 - alte activități de                                      2. Preda Camelia, asociat, cod numeric personal
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
tipărire, neclasificate în altă parte:                                            2720129203131, aport la capital 100,00 RON, data
                                                               vărsării aportului 17.04.2007, echivalând cu 10 părți
  - capitalul social subscris: 35.000,00 RON, vărsat
                                       TRIBUNALUL HUNEDOARA              sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
integral; capitalul social este divizat în 1.000 părți
                                                               având cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
sociale a 35,00 RON fiecare;
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 5570             domiciliată în Hunedoara, Bd. 1848 nr. 6A, bl. QA, sc.
  - durata de funcționare: nelimitată;                                            C, et. 4, ap. 30, județul Hunedoara;
  - codul unic de înregistrare: 21601453;                   din 20 aprilie 2007                - administratori persoane fizice:
  - numărul de ordine în registrul comerțului:                                          1. Alistar Mirela Daniela, cod numeric personal
                                 Judecător delegat
J 19/372/19.04.2007.                                                     2740923203163, data numirii 18.04.2007, cu durata
  Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 19 aprilie    la Oficiul Registrului
                                                               mandatului nelimitată, având puteri depline;
2007, prin renunțare la recurs.                 Comerțului de pe lângă                      2. Preda Camelia, cod numeric personal
   (61/72.659)                         Tribunalul Hunedoara - Sturza Livia             2720129203131, data numirii 18.04.2007, cu durata
              *                  Referent la Oficiul                     mandatului nelimitată, având puteri depline;
                                 Registrului Comerțului                      - denumirea: AMYELA GALA - S.R.L.;
       Societatea Comercială                de pe lângă                           - sediul social: Hunedoara, str. Mihai Viteazu, nr. 11,
     ALCO SYSTEMS - S.R.L., Deva              Tribunalul Hunedoara - Șovarschi Valeriu           bl. X2, ap. 2, județul Hunedoara;
        județul Hunedoara                                                 - activitatea principală: cod CAEN 5242 - comerț cu
                                 În baza cererii nr. 22499 din data de 19.04.2007 și a    amănuntul cu îmbrăcăminte;
                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la         - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
                               Hunedoara a dispus autorizarea și înregistrarea         a 10,00 RON fiecare;
        TRIBUNALUL HUNEDOARA              societății comerciale cu următoarele date:             - durata de funcționare: nelimitată;
                                                                 - codul unic de înregistrare: 21601356;
                                 - fondator: Vasilică Lenuța, asociat unic, cod
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 5478                                              - numărul de ordine în registrul comerțului:
                               numeric personal 2591016205027, aport la capital
                                                               J 20/605/2007.
         din 17 aprilie 2007             200,00 RON, data vărsării aportului 19.04.2007,           Executorie.
  Judecător delegat                     echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %         Cu drept de recurs, conform art. 6, alin. 2 din Legea
  la Oficiul Registrului                   capitalul social total, având cota de participare la      nr. 26/1990, republicată.
  Comerțului de pe lângă                   beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în Petroșani,        (64/72.662)
  Tribunalul Hunedoara - Drăgan Ioan             str. Avram Iancu, bl. 11, sc. 1, et. 9, ap. 55, județul                   *
  Referent la Oficiul                    Hunedoara;
                                                                      Societatea Comercială
  Registrului Comerțului                     - administrator persoană fizică: Vasilică Lenuța, cod
                                                                    ATLANTIS UTIL - S.R.L., Deva
  de pe lângă                        numeric personal 2591016205027, data numirii                  județul Hunedoara
  Tribunalul Hunedoara - Șovarschi Valeriu          19.04.2007, cu durata mandatului nelimitată, având
  În baza cererii nr. 21845 din data de 16.04.2007 și a   puteri depline;
                                                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la        - denumirea: ALPROCONS PRISMA - S.R.L.;
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - sediul social: Petroșani, str. Avram Iancu, bl. 11, sc.
                               1, et. 9, ap. 55, județul Hunedoara;                      TRIBUNALUL HUNEDOARA
Hunedoara a dispus autorizarea și înregistrarea
societății comerciale cu următoarele date:            - activitatea principală: cod CAEN 7420 - activități de
                                                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 5565
  - fondatori:                        arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică
  1. Kiss Adalbert, asociat, cod numeric personal      legate de acestea;                                din 20 aprilie 2007
1590217201027, aport la capital 100,00 RON, data         - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat        Judecător delegat
vărsării aportului 16.04.2007, echivalând cu 10 părți     integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale    la Oficiul Registrului
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,    a 10,00 RON fiecare;                        Comerțului de pe lângă
având cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,                                     Tribunalul Hunedoara - Sturza Livia
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
domiciliat în Deva, Aleea Păcii, bl. E1B, sc. 1, et. 2, ap.                                   Referent la Oficiul
                                 - codul unic de înregistrare: 21609244;
10, județul Hunedoara;                                                      Registrului Comerțului
                                 - numărul de ordine în registrul comerțului:          de pe lângă
  2. Pârva Dorel, asociat, cod numeric personal
1561102201020, aport la capital 100,00 RON, data       J 20/612/2007.                           Tribunalul Hunedoara - Șovarschi Valeriu
vărsării aportului 16.04.2007, echivalând cu 10 părți       Executorie.
                                                                 În baza cererii nr. 22528 din data de 19.04.2007 și a
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,      Cu drept de recurs, conform art. 6, alin. 2 din Legea    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
având cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,   nr. 26/1990, republicată.                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
domiciliat în Deva, str. Corvin Matei, nr. 45A, județul       (63/72.661)                        Hunedoara a dispus autorizarea și înregistrarea
Hunedoara;                                         *                 societății comerciale cu următoarele date:
 16                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 2136/31.VII.2007
  - fondatori:                       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           Societatea Comercială
  1. Gherman Maria Mihaela, asociat, cod numeric      Hunedoara a dispus autorizarea și înregistrarea           AVANESA BILD – S.R.L., satul Costești
personal 2740613201024, aport la capital 180,00
                               societății comerciale cu următoarele date:            comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara
RON, data vărsării aportului 19.04.2007, echivalând cu
18 părți sociale, reprezentând 90 % din capitalul social     - fondatori:
total, având cota de participare la beneficii/pierderi de     1. Borza Florin Nicușor, asociat, cod numeric                  MINISTERUL JUSTIȚIEI
90 %, domiciliată în Deva, bd. Decebal, bl. C, et. 6, ap.   personal 1831117205574, aport la capital 50,00 RON,
80, județul Hunedoara;                    data vărsării aportului 16.04.2007, echivalând cu 5
  2. Gherman Olivia, asociat, cod numeric personal                                               TRIBUNALUL HUNEDOARA
                               părți sociale, reprezentând 25 % din capitalul social
2460316205501, aport la capital 20,00 RON, data
vărsării aportului 19.04.2007, echivalând cu 2 părți     total, având cota de participare la beneficii/pierderi de        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 5539
sociale, reprezentând 10 % din capitalul social total,    25 %, domiciliat în Deva, str. Horia, bl. 4, sc. 1, et. 3, ap.
având cota de participare la beneficii/pierderi de 10 %,                                             din 19 aprilie 2007
                               7, județul Hunedoara;
domiciliată în Deva, Aleea Crizantemelor nr. 1, bl. M1,                                      Judecător delegat
                                 2. Clej Alin Constantin, asociat, cod numeric
sc. 1. ap. 41, județul Hunedoara;
  - administrator persoană fizică:             personal 1810407205572, aport la capital 50,00 RON,         la Oficiul Registrului
  Ormindean Tiberiu Lucian, cod numeric personal      data vărsării aportului 16.04.2007, echivalând cu 5         Comerțului de pe lângă
1700402201008, domiciliat în Deva, str. Mihai         părți sociale, reprezentând 25 % din capitalul social        Tribunalul Hunedoara - Duca Corina
Eminescu, bl. C3, sc. 1, ap. 4, județul Hunedoara,      total, având cota de participare la beneficii/pierderi de      Referent la Oficiul
  cu durata mandatului nelimitată, având puteri
                               25 %, domiciliat în Deva, Aleea Transilvaniei nr. 3, bl.      Registrului Comerțului
conform cap. VI din actul constitutiv;
  - denumirea: ATLANTIS UTIL - S.R.L.;           9B, sc. 1, ap. 4, județul Hunedoara;                de pe lângă
  - sediul social: Deva, bd. Decebal, bl. C, sc. C,et. 6,    3. Ivan Marius Ionel, asociat, cod numeric personal       Tribunalul Hunedoara - Șovarschi Valeriu
ap. 80, județul Hunedoara;                  1831106205568, aport la capital 50,00 RON, data           În baza cererii nr. 22297 din data de 18.04.2007 și a
  - activitatea principală: cod CAEN 5182 - comerț cu
                               vărsării aportului 16.04.2007, echivalând cu 5 părți       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
ridicata cu mașini pentru industria minieră și
construcții;                         sociale, reprezentând 25 % din capitalul social total,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat      având cota de participare la beneficii/pierderi de 25 %,     Hunedoara a dispus autorizarea și înregistrarea
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale  domiciliat în Deva, bd. Iuliu Maniu, bl. 4, sc. C, et. 3, ap.  societății comerciale cu următoarele date:
a 10,00 RON fiecare;                     21, județul Hunedoara;
  - durata de funcționare: nelimitată;                                              - fondator: Andreșoi Aurelian Vasile, asociat, cod
  - codul unic de înregistrare: 21609163;            4. Linț Claudiu Adrian, asociat, cod numeric         numeric personal 1760518204366, aport la capital
  - numărul de ordine în registrul comerțului:       personal 1840330203841, aport la capital 50,00 RON,       200,00 RON, data vărsării aportului 16.04.2007,
J 20/607/2007.                        data vărsării aportului 16.04.2007, echivalând cu 5       echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
  Executorie.                        părți sociale, reprezentând 25 % din capitalul social      capitalul social total, având cota de participare la
  Cu drept de recurs, conform art. 6, alin. 2 din Legea
                               total, având cota de participare la beneficii/pierderi de    beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Costești nr.
nr. 26/1990, republicată.
   (65/72.663)                       25 %, domiciliat în Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 7, sc.      148, județul Hunedoara;
              *                 A, et. ‚4, ap. 7, județul Hunedoara;                 - administrator persoană fizică: Andreșoi Aurelian
                                 - administrator persoană fizică:               Vasile, cod numeric personal 1760518204366, data
      Societatea Comercială
                                 Linț Claudiu Adrian, cod numeric personal          numirii 18.04.2007, cu durata mandatului nelimitată,
    AUTO DREAM DIST - S.R.L., Deva
       județul Hunedoara                1840330203841, data numirii 17.04.2007, cu durata        având puteri depline;
                               mandatului nelimitată, având puteri depline;             - denumirea: AVANESA BILD – S.R.L.;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI               - denumirea: AUTO DREAM DIST - S.R.L.;              - sediul social: satul Costești nr. 148, comuna
                                 - sediul social: Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 7, sc. A,    Orăștioara de Sus, județul Hunedoara
        TRIBUNALUL HUNEDOARA
                               et. 4, ap. 7, județul Hunedoara;                   - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții
                                 - activitatea principală: cod CAEN 7440 - publicitate;    de clădiri și lucrări de geniu;
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 5517              - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat         - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
        din 18 aprilie 2007              integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale   integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale
  Judecător delegat                     a 10,00 RON fiecare;                       a 10,00 RON fiecare;
  la Oficiul Registrului                     - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  Comerțului de pe lângă                     - codul unic de înregistrare: 21593148;             - codul unic de înregistrare: 21601372;
  Tribunalul Hunedoara - Domșa Traian              - numărul de ordine în registrul comerțului:           - numărul de ordine în registrul comerțului:
  Referent la Oficiul
                               J 20/597/2007.                          J 20/600/2007.
  Registrului Comerțului
  de pe lângă                          Executorie.                           Executorie.
  Tribunalul Hunedoara - Șovarschi Valeriu            Cu drept de recurs, conform art. 6, alin. 2 din Legea      Cu drept de recurs, conform art. 6, alin. 2 din Legea
  În baza cererii nr. 22094 din data de 17.04.2007 și a   nr. 26/1990, republicată.                    nr. 26/1990, republicată.
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la         (66/72.664)                           (67/72.665)
                         EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ Bucureşti


                                                                                &JUYDGY|180512]
          şi IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: publicari_acte@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
             Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relaţii cu publicul, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 şi 410.47.30, fax 410.77.36 şi 410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

  Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2136/31.VII.2007 conţine 16 pagini.                    Preţul: 0,40 lei          ISSN 1220 — 4889