2007_1560 by tradetrek

VIEWS: 33 PAGES: 16

									                                    PARTEA A IV-A
Anul 175 (XVII) — Nr. 1560                                                         Vineri, 18 mai 2007
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„             jude˛ul D‚mbovi˛a, Ónmatriculat„ la Oficiul
     BARCOST-FRIG-COM - S.R.L.               IRMAS PROD - S.R.L., satul Poiana         registrului comer˛ului cu nr. J 15/495/2002, cod
      G„e∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a               comuna Poiana, jude˛ul D‚mbovi˛a          unic de Ónregistrare 15031030, care a fost
                                                          Ónregistrat cu nr. 2756 din data de 21.02.2007.
          NOTIFICARE                        NOTIFICARE                (5/889.484)
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                              Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu         Societatea Comercial„
Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu                                    NEISEN IMPEX - S.R.L., satul Buc∫ani
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,   prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                              republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile         comuna Buc∫ani, jude˛ul D‚mbovi˛a
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
                              ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului                                          HOT√R¬RE
                              constitutiv al Societ„˛ii Comerciale IRMAS PROD -
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale BARCOST-FRIG-
                              S.R.L., cu sediul Ón satul Poiana, comuna Poiana,
COM - S.R.L., cu sediul Ón G„e∫ti, Str. Unirii, bl. 34,                                a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
                              jude˛ul D‚mbovi˛a, Ónmatriculat„ la Oficiul
sc. B, et. 1, ap. 6, jude˛ul D‚mbovi˛a, Ónmatriculat„                                   Comerciale NEISEN IMPEX - S.R.L.
                              registrului comer˛ului cu nr. J 15/476/2002, cod
la Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J         unic de Ónregistrare 14999926, care a fost         Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
15/444/2002, cod unic de Ónregistrare 14954380,      Ónregistrat cu nr. 3012 din data de 26.02.2007.     republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu
care a fost Ónregistrat cu nr. 2916 din data de        (3/889.483)                     modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al
23.02.2007.                                                     societ„˛ii,
  (1/889.482)                            Societatea Comercial„              Mihai Ion, domiciliat Ón satul Buc∫ani nr. 1145,
                                 IRMAS PROD - S.R.L., satul Poiana         comuna Buc∫ani, jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu
      Societatea Comercial„                comuna Poiana, jude˛ul D‚mbovi˛a          C.I. seria DD nr. 337906, eliberat„ de Poli˛ia
     BARCOST-FRIG-COM - S.R.L.                                         T‚rgovi∫te, la data de 9.01.2007,
      G„e∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a                      HOT√R¬RE                Mihai Georgeta, domiciliat„ Ón satul Buc∫ani nr.
                                                          1145, comuna Buc∫ani, jude˛ul D‚mbovi˛a,
                               a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale      identificat„ cu C.I. seria DD nr. 332488, eliberat„ de
           HOT√R¬RE
                                     IRMAS PROD - S.R.L.            S.P.C.L.E.P. T‚rgovi∫te, la data de 10.11.2006,
 a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale         Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,    au hot„r‚t:
     BARCOST-FRIG-COM - S.R.L.             republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu       • Modificarea datelor de identificare ale
                              modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al  asociatului Mihai Ion, conform C.I. seria DD nr.
  Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,                                337906, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te, la data de
                              societ„˛ii,
republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu                                   9.01.2007.
                               Ioni˛„ Ion-Irinel, domiciliat Ón comuna Poiana,
modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al                                 • Modificarea datelor de identificare ale
                              jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu B.I. seria G.X. nr.
societ„˛ii,                                                     asociatului Mihai Georgeta, conform C.I. seria DD
                              986365, eliberat de Poli˛ia Titu, la data de
  Barbu Sorinel-Iliu˛„, domiciliat Ón G„e∫ti, Str.    26.02.1998,                       nr. 332488, eliberat„ de SPCLEP T‚rgovi∫te, la data
Unirii, bl. 34, sc. B, ap. 6, jude˛ul D‚mbovi˛a,       a hot„r‚t:                      de 10.11.2006.
identificat cu C.I. seria DD nr. 124868, eliberat„ de     • Modificarea codific„rii obiectului de activitate,   • Modificarea codific„rii obiectului de activitate,
Poli˛ia G„e∫ti, la data de 20.08.2002,           potrivit versiunii CAEN, rev. 1, conform Ordinului    potrivit versiunii CAEN, rev. 1, conform Ordinului
  a hot„r‚t:                       nr. 601/26.11.2002, publicat Ón Monitorul Oficial al   nr. 601/26.11.2002, publicat Ón Monitorul Oficial al
  • Modificarea codific„rii obiectului de activitate,  Rom‚niei nr. 908/13.12.2002.               Rom‚niei nr. 908/13.12.2002.
potrivit versiunii CAEN, rev. 1, conform Ordinului      • Men˛inerea punctului de lucru din satul        • Extinderea obiectului de activitate cu:
nr. 601/26.11.2002, publicat Ón Monitorul Oficial al    Poiana, comuna Poiana, jude˛ul D‚mbovi˛a, p‚n„ la      4541 - lucr„ri de ipsos„rie;
Rom‚niei nr. 908/13.12.2002.                data de 13.02.2057.                     4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
  • Schimbarea sediului social al societ„˛ii din      Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,        4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
G„e∫ti, Str. 13 Decembrie nr. 39, bl. C4, jude˛ul     19.02.2007, Ón patru exemplare, din care trei        4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
D‚mbovi˛a, Ón G„e∫ti, str. Unirii, bl. 34, sc. B, et. 1,  exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru       de geamuri;
                              Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului      4545 - alte lucr„ri de finisare.
ap. 6, jude˛ul D‚mbovi˛a.
                              Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul        Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
  • Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón G„e∫ti, Str.
                              D‚mbovi˛a.                        20.02.2007, Ón patru exemplare, din care trei
1 Decembrie nr. 2, jude˛ul D‚mbovi˛a. Activit„˛ile
                                (4/889.483)                     exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
desf„∫urate la acest punct de lucru vor fi cele
                                           *               Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
definite de codul CAEN 5030.                                            Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
  • Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón G„e∫ti, Str.        Societatea Comercial„             D‚mbovi˛a.
13 Decembrie nr. 146, jude˛ul D‚mbovi˛a.            NEISEN IMPEX - S.R.L., satul Buc∫ani           (6/889.484)
Activit„˛ile desf„∫urate la acest punct de lucru vor      comuna Buc∫ani, jude˛ul D‚mbovi˛a                       *
fi cele definite de codurile CAEN 5030, 5020.
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,                 NOTIFICARE                   Societatea Comercial„
22.02.2007, Ón patru exemplare, din care trei                                     NELUS COM - S.R.L., satul Br„te∫tii de Jos
                                Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru                                      comuna V„c„re∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a
                              Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului      prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile                NOTIFICARE
D‚mbovi˛a.                         ulterioare, depunerea textului actualizat al actului    Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
   (2/889.482)                      constitutiv al Societ„˛ii Comerciale NEISEN IMPEX    Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu
              *                - S.R.L., cu sediul Ón satul Buc∫ani, comuna Buc∫ani,  prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
 2               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1560/18.V.2007
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile            Societatea Comercial„              jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat„ cu C.I. seria DD nr.
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului     ROM-HEVRA - S.R.L., satul Gura ™u˛ii         215762, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te, la data de
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale NELUS COM -       comuna Gura ™u˛ii, jude˛ul D‚mbovi˛a          29.04.2004,
S.R.L., cu sediul Ón satul Br„te∫tii de Jos, comuna                                  a hot„r‚t:
V„c„re∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a, Ónmatriculat„ la                HOT√R¬RE                 • Extinderea obietului de activitate cu:
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 15/595/2003,                                  5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime
                              a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale       agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu
cod unic de Ónregistrare 15648648, care a fost
                                     ROM-HEVRA - S.R.L.             semiproduse;
Ónregistrat cu nr. 1936 din data de 7.02.2007.
                              Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,     5112 - intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,
  (7/889.485)
                             republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu      minerale ∫i produse chimice pentru industrie;
                             modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al    5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material
     Societatea Comercial„                                           lemnos ∫i materiale de construc˛ii;
                             societ„˛ii,
 NELUS COM - S.R.L., satul Br„te∫tii de Jos                                      5114 - intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,
                              Caciamac Gabriel-Eduard, domiciliat Ón satul
  comuna V„c„re∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a          Gura ™u˛ii nr. 105, comuna Gura ™u˛ii, jude˛ul       echipamente industriale, nave ∫i avioane;
                             D‚mbovi˛a, identificat cu C.I. seria DD nr. 257912,      5115 - intermedieri Ón comer˛ul cu mobil„,
        HOT√R¬REA NR. 1             eliberat„ de Poli˛ia Titu, la data de 25.01.2005,     articole de menaj ∫i de fier„rie;
                              a hot„r‚t:                         5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile,
       din data de 6.02.2007             • Extinderea obiectului de activitate cu:        confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole;
  Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,    9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are;    5117 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
privind societ„˛ile comerciale, modificat„ prin       9262 - alte activit„˛i sportive.            alimentare, b„uturi ∫i tutun;
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 32/1997 ∫i      • Desfiin˛area punctului de lucru din T‚rgovi∫te,     5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse
aporbat„ prin Legea nr. 195/1997, ale actului      Calea Domneasc„ nr. 253, jude˛ul D‚mbovi˛a.        diverse.
constitutiv al societ„˛ii,                 Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,         • Men˛inerea punctului de lucru din Pite∫ti, bd.
  Matei Ion, n„scut la data de 29.09.1955 Ón      14.02.2007, Ón patru exemplare, din care trei       Petrochimi∫tilor nr. 47, jude˛ul Arge∫, p‚n„ la data
                             exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru        de 30.06.2007, conform contractului de Ónchiriere
comuna Lucieni, jude˛ul D‚mbovi˛a, domiciliat Ón
                             Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului      nr. 1618 din data de 6.07.2006.
satul Bungetu nr. 420, comuna V„c„re∫ti, jude˛ul
                             Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul         • Men˛inerea punctului de lucru din satul
D‚mbovi˛a, identificat cu C.I. seria DD nr. 283584,
                             D‚mbovi˛a.                         Coliba∫i, ora∫ul Mioveni, jude˛ul Arge∫, p‚n„ la data
eliberat„ de S.P.C.L.E.P. T‚rgovi∫te, la data de       (10/889.486)                      de 30.06.2007, conform contractului de Ónchiriere
29.08.2005, av‚nd codul numeric personal                      *                nr. 1640 din data de 10.07.2006.
1550929151815,                                                     • Men˛inerea punctului de lucru din T‚rgovi∫te,
  asociat unic al Societ„˛ii Comerciale NELUS COM         Societatea Comercial„              str. Nicolae B„lcescu nr. 13, jude˛ul D‚mbovi˛a,
- S.R.L., a hot„r‚t:                       NECOFRUCT - S.R.L., T‚rgovi∫te           p‚n„ la data de 31.12.2007, conform contractului de
  • Se atrage Ón societate domnul Matei Ion             jude˛ul D‚mbovi˛a               Ónchiriere nr. 93 din data de 31.01.2007.
Marius, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de                                       Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
11.06.1980 Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a,                 HOT√R¬RE               14.02.2007, Ón patru exemplare, din care trei
domiciliat Ón satul Bungetu nr. 42, comuna                                     exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
                              a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii      Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
V„c„re∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu C.I.
                                 Comerciale NECOFRUCT - S.R.L.           Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
seria DD nr. 238208, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te,
                              Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,    D‚mbovi˛a.
la data de 8.09.2004, av‚nd codul numeric personal
                             republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu         (13/889.488)
1800611152518.
  • Asociatul Matei Ion cesioneaz„ asociatului atras
                             modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al                *
                             societ„˛ii,
Matei Ion Marius 10 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare,     Cojocaru Elena, domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te, str.          Societatea Comercial„
pe care le de˛ine ca aport la capitalul social al    George Cair, bl. 23B, sc. B, et. 1, ap. 5, jude˛ul       DANICE ROMANIA - S.R.L., T‚rgovi∫te
societ„˛ii. Cedarea p„r˛ilor sociale se face liber„ de  D‚mbovi˛a, identificat„ cu C.I. seria DD nr. 175500,          jude˛ul D‚mbovi˛a
sarcini ∫i procese, cu desp„gubirea Óns„∫i a valorii   eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te, la data de 5.08.2003,
acestora.                          Cojocaru Neculai, domiciliat Ón T‚rgovi∫te, str.              NOTIFICARE
  Subsemnatul cesionar, Matei Ion Marius,        George Cair, bl. 23A, sc. A, et. 1, ap. 5, jude˛ul
                                                            Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
primesc cele 10 p„r˛i sociale, Ón valoare de 100     D‚mbovi˛a, identificat cu C.I. seria DD nr. 180289,
                                                          Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu
RON, Ón condi˛iile stipulate mai sus ∫i consimt s„    eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te, la data de 5.09.2003,
                                                          prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
continu„m activitatea societ„˛ii Ón calitate de       au hot„r‚t:
                                                          republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
asocia˛i.                          • Men˛inerea punctului de lucru din T‚rgovi∫te,
                                                          ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
  Capitalul social, Ón valoare de 200 RON, Ón      Str. Revolu˛iei, bl. 13, parter, jude˛ul D‚mbovi˛a,
                                                          constitutiv al Societ„˛ii Comerciale DANICE
numerar, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a 10 RON      p‚n„ la data de 1.03.2007, conform actului adi˛ional
                                                          ROMANIA - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgovi∫te, Str.
                             nr. 52 din data de 14.02.2006, la contractul de
fiecare, va apar˛ine asocia˛ilor:                                          Laminorului nr. 16, bl. Corp A, jude˛ul D‚mbovi˛a,
                             Ónchiriere nr. 67 din data de 27.02.2004.
  - Matei Ion, 100 lei (RON), reprezent‚nd 10 p„r˛i                                Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
                              Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
sociale, respectiv 50 %;                                              nr. J 15/459/2004, cod unic de Ónregistrare R
                             19.02.2007, Ón patru exemplare, din care trei
  - Matei Ion Marius, 100 lei (RON), reprezent‚nd                                 16478355, care a fost Ónregistrat sub nr. 2709 din
                             exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
10 p„r˛i sociale, respectiv 50 %.                                          data de 21.02.2007.
                             Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
  Cota de participare a asocia˛ilor la                                         (14/889.489)
                             Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
beneficii/pierderi ale societ„˛ii va fi propor˛ional„  D‚mbovi˛a.
                                                                       *
cu aportul la capitalul social.               (11/889.487)
                                                               Societatea Comercial„
  • Se radiaz„ punctul de lucru din T‚rgovi∫te, str.                *
                                                            DANICE ROMANIA - S.R.L., T‚rgovi∫te
Constantin Br‚ncoveanu nr. 1 bis, jude˛ul
                                                                jude˛ul D‚mbovi˛a
D‚mbovi˛a.                             Societatea Comercial„
  • Societatea Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón        NINO COM - S.R.L., satul Vifor‚ta
                               comuna Aninoasa, jude˛ul D‚mbovi˛a                  HOT√R¬REA NR. 1
T‚rgovi∫te, str. Constantin Br‚ncoveanu nr. 9,
jude˛ul D‚mbovi˛a (cod CAEN 1581).                                                din data de 19.01.2007
  • Se men˛ine punctul de lucru din T‚rgovi∫te,               NOTIFICARE                       a adun„rii asocia˛ilor
str. Colonel B„lt„re˛u nr. 19, jude˛ul D‚mbovi˛a.      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         Adunarea asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
  • Modificare date de identitate asociat Matei Ion   Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu     DANICE ROMANIA - S.R.L. cu sediul social Ón
din B.I. Ón C.I. seria DD nr. 283584, eliberat„ de    prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,   T‚rgovi∫te, Str. Laminorului nr. 16, corp A, jude˛ul
S.P.C.L.E.P. T‚rgovi∫te, la data de 29.08.2005.     republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        D‚mbovi˛a, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
  Œncheiat„ Ón trei exemplare azi, 6.02.2007, la    ulterioare, depunerea textului actualizat al actului    comer˛ului cu nr. J 15/459/2004, cod fiscal R
T‚rgovi∫te.                       constitutiv al Societ„˛ii Comerciale NINO COM -      16478335, convocat„ ∫i Óntrunit„ Ón data de
                             S.R.L., cu sediul Ón satul Vifor‚ta, Str. Merilor nr. 9,  19.01.2007 la sediul societ„˛ii:
   (8/889.485)
                             comuna    Aninoasa,    jude˛ul   D‚mbovi˛a,     Av‚nd Ón vedere:
             *               Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu      - contractul de cesiune p„r˛i sociale Óncheiat Óntre
                             nr. J 15/323/2004, cod unic de Ónregistrare        DEA CONSULT APS Ón calitate de cedent ∫i
     Societatea Comercial„
                             16335789, care a fost Ónregistrat cu nr. 2714 din     Societatea Comercial„ DEA INVEST APS, Ón calitate
  ROM-HEVRA - S.R.L., satul Gura ™u˛ii         data de 21.02.2007.                    de cesionar;
  comuna Gura ™u˛ii, jude˛ul D‚mbovi˛a           (12/889.488)                       - contractul de cesiune p„r˛i sociale Óncheiat Óntre
                                          *                DEA INVEST APS Ón calitate de cedent ∫i Societatea
          NOTIFICARE                                            Comercial„ DANICE INVEST APS, Ón calitate de
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„            Societatea Comercial„              cesionar;
Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu        NINO COM - S.R.L., satul Vifor‚ta           - contractul de cesiune p„r˛i sociale Óncheiat Óntre
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     comuna Aninoasa, jude˛ul D‚mbovi˛a          dl. Gudmundur Osvaldsson Ón calitate de cedent ∫i
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile                                    S.C. DANICE INVEST APS, Ón calitate de cesionar;
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului             HOT√R¬RE                 - punctele aflate pe ordinea de zi;
                                                            - prevederile actului constitutiv al societ„˛ii,
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ROM-HEVRA -      a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale        Œn temeiul dispozi˛iilor Legii nr. 31/1990 privind
S.R.L., cu sediul Ón satul Gura ™u˛ii, comuna Gura            NINO COM - S.R.L.             societ„˛ile comerciale, republicat„, hot„r„∫te:
™u˛ii, jude˛ul D‚mbovi˛a, Ónmatriculat„ la Oficiul     Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,     Art. 1. Se aprob„ cesionarea p„r˛ilor sociale
registrului comer˛ului cu nr. J 15/84/2004, cod unic   republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu      de˛inute de c„tre Societatea Comercial„ DEA
de Ónregistrare 16120828, care a fost Ónregistrat cu   modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al   INVEST APS, Ón num„r de 1981 p„r˛i sociale, cu o
nr. 2606 din data de 20.02.2007.             societ„˛ii,                        valoare nominal„ de 100 RON fiecare, Ón valoare
  (9/889.486)                       Metinkale Ioana-Stelu˛a, domiciliat„ Ón satul      nominal„ total„ de 198.100 RON, adic„ 56.012 euro
             *               Vifor‚ta, str. Merilor nr. 9, comuna Aninoasa,       (respectiv 68.942,72 $) reprezent‚nd 10 % din
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 1560/18.V.2007                    3
capitalul social al Societ„˛ii Comerciale DANICE        Consiliul de administra˛ie al societ„˛ii are             Societatea Comercial„
ROMANIA - S.R.L., Ón favoarea Societ„˛ii Comerciale     urm„toarea componen˛„:                      NEC-MIRI COM - S.R.L., satul Voine∫ti
DEA INVEST APS, reprezentat„ prin Svend Kristian        - Olafur Ivan Wernersson, cet„˛ean islandez,          comuna Voine∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a
Hoff - Ómputernicit.                    n„scut la data de 17.12.1957 Ón Reykjavik, Islanda,
  Contractul de cesiune Óncheiat Ón data de        domiciliat Ón Hrauntunga 5, Kopavogur 200,                    HOT√R¬RE
24.03.2006 Óntre Societatea Comercial„ DEA INVEST      Islanda, identificat cu pa∫aport seria ISL, nr.
APS - cedent - ∫i Societatea Comercial„ DEA INVEST                                     a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
                              A1056034 eliberat de autorit„˛ile islandeze la data
APS - cesionar - nu a fost Ónregistrat la oficiul                                       Comerciale NEC-MIRI COM - S.R.L.
                              de 27.09.2000, cod numeric personal 171257-4849-
registrului comer˛ului, Óns„ este recunoscut de c„tre    pre∫edinte;                           Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
p„r˛i ∫i produce deplin efecte.                                             republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu
                                - Svend Kristian Hoff, cet„˛ean danez, n„scut la
  Art. 2. Ca urmare a cesiunii prezentate la art. 1                                   modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al
                              data de 7.06.1954 Ón Grindsted, domiciliat Ón Hou,
Societatea Comercial„ DEA INVEST APS pierde                                       societ„˛ii,
                              8300 Odder, identificat cu pa∫aport seria DNK nr.
calitatea de asociat al Societ„˛ii Comerciale DANICE                                    Miri˛„ Gheorghe, domiciliat Ón comuna Voine∫ti,
ROMANIA - S.R.L. Ón timp ce Societatea Comercial„      201069832 eliberat de autorit„˛ile daneze la data de
                                                             jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu B.I. seria BN nr.
DEA INVEST APS, dob‚nde∫te calitatea de asociat al     21.04.2006, cod numeric personal 070654-1675 -
                                                             882083, eliberat„ de Mili˛ia T‚rgovi∫te la data de
Societ„˛ii Comerciale DANICE ROMANIA - S.R.L.        membru;
                                                             23.06.1980,
  Art. 3. Se aprob„ cesionarea p„r˛ilor sociale        - Constantin G„lie, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
                                                              Necula Cezarina, domiciliat„ Ón satul Lazuri,
de˛inute de c„tre DEA INVEST APS, Ón num„r de        data de 2.07.1952 Ón comuna Voine∫ti, jude˛ul
                                                             comuna Comi∫ani, jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat„
1.981 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„ de 100      D‚mbovi˛a, domiciliat Ón T‚rgovi∫te, str. Calea
                                                             cu C.I. seria DD nr. 151107, eliberat„ de Poli˛ia
RON fiecare, Ón valoare total„ de 198.100 RON,       Domneasc„ nr. 167A, jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat
                                                             T‚rgovi∫te, la data de 24.02.2003, au hot„r‚t:
adic„ 55.646,06 euro (respectiv 70.248,23 $)        cu C.I. seria DD nr. 306454 eliberat„ de S.P.C.L.E.P.
                                                              • Se atrage Ón societate ca asociat Necula Gabriel,
reprezent‚nd 5,82 % din capitalul social al Societ„˛ii   T‚rgovi∫te, la data de 23.03.2006, cod numeric        cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 2.11.1967 Ón
Comerciale DANICE ROMANIA - S.R.L., Ón favoarea       personal 1520702151792 - membru.               comuna Comi∫ani, jude˛ul D‚mbovi˛a, domiciliat Ón
Societ„˛ii Comerciale DEA INVEST APS,             Administratorii reprezint„ societatea comercial„     satul Lazuri, comuna Comi∫ani, jude˛ul D‚mbovi˛a,
reprezentat„ prin Svend Kristian Hoff,           Ón rela˛iile cu ter˛ii, persoane fizice ∫i juridice, ∫i au  identificat cu C.I. seria DD nr. 087949, eliberat„ de
Ómputernicit.                        puterile conferite de lege.                 Poli˛ia T‚rgovi∫te, la data de 9.11.2001, cod numeric
  Art. 4. Se aprob„ cesionarea p„r˛ilor sociale        Administratorii pot face toate opera˛iunile cerute    personal 1671102151780;
de˛inute de c„tre dl. Gudmundur Osvaldsson, Ón       pentru ducerea la Óndeplinire a obiectului de
num„r de 1.981 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„                                     • Se retrage din societate asociatul Miri˛„
                              activitate al societ„˛ii.                  Gheorghe, care cesioneaz„ asociatului atras Necula
de 100 RON fiecare, Ón valoare nominal„ total„ de       Administratorii au urm„toarele obliga˛ii
198.100 RON, adic„ 55.646,06 euro (respectiv                                       Gabriel cele 10 p„r˛i sociale a c‚te 10 lei fiecare, pe
                              principale:                         care le de˛ine ca aport la capitalul social al
70.248,23 $) reprezent‚nd 5,82 % din capitalul social
                                - s„ aprobe organigrama societ„˛ii, s„ decid„ cu     societ„˛ii. Cesiunea se face liber„ de sarcini ∫i
al Societ„˛ii Comerciale DANICE ROMANIA - S.R.L.,
                              privire la angajarea directorului general ∫i a        procese, cu desp„gubirea valorii nominale a p„r˛ilor
Ón favoarea Societ„˛ii Comerciale DEA INVEST APS,
reprezentat„ prin Svend Kristian Hoff -           directorilor executivi;                   sociale. Cesionarul prime∫te p„r˛ile sociale Ón
Ómputernicit.                         - s„ Óncheie ∫i s„ rezilieze contracte cu persoane    condi˛iile stipulate mai sus ∫i consimte continuarea
  Art. 5. La data prezentei cesiuni, Societatea      fizice sau juridice, rom‚ne sau str„ine;           activit„˛ii societ„˛ii Ón calitate de asociat. Capitalul
Comercial„ DEA INVEST APS ∫i dl. Gudmundur           - s„ angajeze sau s„ concedieze personalul        social Ón valoare total„ de 200 lei, Ón numerar,
Osvaldsson pierd calitatea de asocia˛i ai Societ„˛ii    societ„˛ii;                         Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a c‚te 10 lei fiecare, va
Comerciale DANICE ROMANIA - S.R.L..              - s„ convoace adunarea asocia˛ilor.            fi de˛inut de asocia˛ii:
  Art. 6. Ca urmare a schimb„rii pa∫aportului,        Administratorii sunt r„spunz„tori fa˛„ de          Necula Gabriel - 100 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i
domnul Svend Kristian Hoff - administrator al        societate pentru:                      sociale;
Societ„˛ii Comerciale DANICE ROMANIA - S.R.L. - va       - realitatea v„rs„mintelor efectuate de asocia˛i;      Necula Cezarina - 100 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i
avea urm„toarele date de identificare: Svend          - existen˛a real„ a dividendelor pl„tite;         sociale;
Kristian Hoff, cet„˛ean danez, n„scut la data de        - existen˛a registrelor cerute de lege ∫i corecta lor    • Schimbarea domeniului ∫i obiectului principal
7.06.1954 Ón Grindsted, domiciliat Ón Hou, 8300       ˛inere;                           de activitate din clasa 521, grupa 5211 Ón clasa 524
Odder, identificat cu pa∫aport seria DNK nr.          - exacta Óndeplinire a hot„r‚rilor adun„rilor       grupa 5248. Urmare modific„rii, domeniul ∫i
201069832 eliberat de autorit„˛ile daneze la data de    generale;                          obiectul principal de activitate ale societ„˛ii vor fi:
21.04.2006, cod numeric personal 070654-1675.         - stricta Óndeplinire a Óndatoririlor pe care legea     Domeniul principal de activitate: 524 - comer˛ cu
  Art. 7. Urmare a aprob„rii contractelor de        ∫i actul constitutiv le impun.                am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
cesiune prezentate la art. 3 ∫i art. 4 ∫i celor        Societatea trebuie s„ ˛in„, prin grija          produse neclasificate Ón alt„ parte;
prev„zute la art. 6 se modific„ art. 7, art. 8 ∫i art. 12                                  Obiectul principal de activitate: 5248 - comer˛ cu
                              administratorilor, un registru al asocia˛ilor Ón care
din actul constitutiv care vor avea urm„torul                                      am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte
                              se vor Ónscrie, dup„ caz, numele ∫i prenumele,
cuprins:                                                         produse neclasificate Ón alt„ parte;
                              denumirea, domiciliul sau sediul fiec„rui asociat,
   A
  îArt. 7. - Asocia˛ii                                                   • Extinderea obiectului de activitate cu: 5155 -
  Capitalul social este subscris ∫i v„rsat de       partea acestuia din capitalul social, transferul
                              p„r˛ilor sociale sau orice alt„ modificare privitoare    comer˛ cu ridicata cu produse chimice;
asocia˛ii:
                              la acestea.                           5523 - alte mijloace de cazare;
  - Societatea Comercial„ DEA INVEST APS,
                                Administratorii r„spund personal pentru orice         • Men˛inerea punctului de lucru din municipiul
persoan„ juridic„ danez„, cu sediul Ón Danemarca,
                              daun„ pricinuit„ prin nerespectarea prevederilor       T‚rgovi∫te, zona Pie˛ei Vlad fiepe∫, jude˛ul
espelunden 13 Hou 8300 Odder, Ónregistrat„ sub nr.
                              alin. 1.                           D‚mbovi˛a, p‚n„ la data de 10.07.2007, conform
SE 21672483;
                                Registrul poate fi cercetat de asocia˛i sau        actului adi˛ional nr. 1 la contractul de Ónchiriere nr.
  - Olafur Ivan Wernersson, cet„˛ean islandez,
                              creditori.                          1/201/2005.
n„scut la data de 17.12.1957 Ón localitatea
Reykjavik, domiciliat Ón Hrauntunga 5, Kopavogur        Obliga˛iile ∫i r„spunderea administratorilor sunt      • Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón satul
200, Islanda, legitimat cu pa∫aport seria ISL, nr.                                    Comi∫ani, comuna Comi∫ani, jude˛ul D‚mbovi˛a.
                              reglementate de dispozi˛iile referitoare la mandat,
A1056034, eliberat de autorit„˛ile islandeze, la data                                    • Schimbarea denumirii societ„˛ii din Societatea
                              de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile
de 27.09.2000, cod numeric personal 171257-4849;                                     Comercial„ NEC-MIRI COM - S.R.L. Ón Societatea
                              comerciale ∫i ale prezentului act constitutiv.“
  - Societatea Comercial„ TEGERON CONS. S.R.L.,                                     Comercial„ SEMMAX - S.R.L.
                                Art. 8. Celelalte prevederi ale actului constitutiv
persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón T‚rgovi∫te,                                     • Schimbarea sediului social al societ„˛ii din
                              r„m‚n neschimbate.
str. Calea Domneasc„ nr. 167A, jude˛ul D‚mbovi˛a,                                    satul Voine∫ti, comuna Voine∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a,
                                Art. 9. Se aprob„ actualizarea actului constitutiv
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu                                    Ón satul Lazuri, comuna Comi∫ani, jude˛ul
                              al societ„˛ii, ˛in‚nd cont de modific„rile realizate
nr. J 15/910/2004, av‚nd cod unic de Ónregistrare                                    D‚mbovi˛a.
                              prin hot„r‚rea asocia˛ilor din data de 19.01.2007.
16835245 ∫i atribut fiscal R.                                                Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 5.02.2007,
                                Art. 10. Se Ómputernicesc Cabinetele Asociate de
  Art. 8. P„r˛ile sociale                                                Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru p„r˛i
                              Avoca˛i A. Chi˛escu - A. fiu˛uianu cu Óndeplinirea
  Capitalul social al Societ„˛ii Comerciale DANICE                                   ∫i 1 exemplar pentru compartimentul de asisten˛„
                              formalit„˛ilor legale de Ónregistrare ∫i publicitate     din cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe
ROMANIA - S.R.L. Ón valoare total„ de 3.404.600
RON (echivalentul a 956.348,31 euro, respectiv       ale prezentei hot„r‚ri.                   l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.
1.207.304,96 $) divizat Ón 34.046 p„r˛i sociale cu o       (15/889.489)                        (17/889.490)
valoare nominal„ de 100 RON fiecare, este de˛inut                    *                              *
astfel:
  - Societatea Comercial„ DEA INVEST APS -              Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
2.810.500 RON (echivalentul a 789.466,30 euro,           SEMMAX - S.R.L., satul Lazuri               TEGERON CONS - S.R.L., T‚rgovi∫te
respectiv 996.631,21 $) divizat Ón 28.105 p„r˛i         comuna Comi∫ani, jude˛ul D‚mbovi˛a                 jude˛ul D‚mbovi˛a
sociale cu o valoare nominal„ de 100 RON fiecare,
reprezent‚nd 82,55 % din capitalul social;                    NOTIFICARE                         NOTIFICARE
  - Olafur Ivan Wernersson - 534.700 RON           Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„          Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
(echivalentul a 150.196,62 euro, respectiv 189.609,92    Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu
$) divizat Ón 5.347 p„r˛i sociale cu o valoare                                      Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu
                              prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,    prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
nominal„ de 100 RON fiecare, reprezent‚nd 15,71 %
                              republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile         republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
din capitalul social;
                              ulterioare, depunerea textului actualizat al actului     ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
  - Societatea Comercial„ TEGERON CONS. S.R.L. -
                              constitutiv al Societ„˛ii Comerciale SEMMAX -        constitutiv al Societ„˛ii Comerciale TEGERON CONS
59.400 RON (echivalentul a 16.685,39 euro,
respectiv 21.063,83 $) divizat Ón 594 p„r˛i sociale cu   S.R.L., cu sediul Ón satul Lazuri, comuna Comi∫ani,     - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgovi∫te, Calea Domneasc„
o valoare nominal„ de 100 RON fiecare,           jude˛ul D‚mbovi˛a, Ónmatriculat„ la Oficiul         nr. 167A, jude˛ul D‚mbovi˛a, Ónmatriculat„ la
reprezent‚nd 1,74 % din capitalul social.          registrului comer˛ului cu nr. J 15/890/2004, cod       Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 15/910/2004,
  A r t . 1 2 . Societatea Comercial„ DANICE        unic de Ónregistrare 16823810, care a fost          cod unic de Ónregistrare 16835245, care a fost
ROMANIA - S.R.L. este administrat„ de un consiliu      Ónregistrat sub nr. 2091 din data de 12.02.2007.       Ónregistrat sub nr. 2797 din data de 22.02.2007.
de administra˛ie, numit prin actul constitutiv sau       (16/889.490)                         (18/889.491)
hot„r‚rea adun„rii asocia˛ilor.                             *                              *
 4               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1560/18.V.2007
     Societatea Comercial„             G„lie Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de            Societatea Comercial„
   TEGERON CONS - S.R.L., T‚rgovi∫te         2.07.1952 Ón comuna Voine∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a,            NICO ANA-MAR COM - S.R.L.
      jude˛ul D‚mbovi˛a              domiciliat Ón T‚rgovi∫te, str. Calea Domneasc„ nr.            G„e∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a
                             167A, jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu C.I. seria
        HOT√R¬REA NR. 2             DD nr. 306454 eliberat„ de S.P.C.L.E.P. T‚rgovi∫te,                HOT√R¬RE
                             la data de 23.03.2006, cod numeric personal
 din data de 26.01.2007, a adun„rii asocia˛ilor     1520702151792;                         a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
  Adunarea asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale        Administratorul reprezint„ societatea comercial„           NICO ANA-MAR COM - S.R.L.
TEGERON CONS - S.R.L., Óntrunit„ Ón data de       Ón rela˛iile cu ter˛ii, persoane fizice ∫i juridice ∫i are    Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
26.01.2007 la sediul social din T‚rgovi∫te, str. Calea  puterile conferite de lege.                 republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu
Domneasc„ nr. 167A, jude˛ul D‚mbovi˛a,           Art. 4. Celelalte prevederi ale actului constitutiv    modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu    r„m‚n neschimbate.                      societ„˛ii,
nr. J 15/910/2004, cod unic de Ónregistrare         Art. 5. Cabinetele asociate de avoca˛i A. Chi˛escu      Gu∫atu Ionela-Nicoleta, domiciliat„ Ón G„e∫ti, str.
16835245.                        - A. fiu˛uianu sunt Ómputernicite s„ Óndeplineasc„      Acad. ™erban Cioculescu nr. 4A, jude˛ul D‚mbovi˛a,
  Av‚nd Ón vedere:                   formalit„˛ile legale de Ónregistrare ∫i publicitate ale   identificat„ cu C.I. seria DD nr. 250541, eliberat„ de
                             prezentei hot„r‚ri.                     Poli˛ia G„e∫ti la data de 24.11.2004, a hot„r‚t:
  - prevederile actului constitutiv al societ„˛ii,
                               (19/889.491)                        Extinderea obiectului de activitate cu:
  Œn temeiul dispozi˛iilor Legii nr. 31/1990 privind
                                           *                  4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
societ„˛ile comerciale, republicat„, hot„r„∫te:
                                                             4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
  Art. 1. Se aprob„ completarea obiectului de             Societatea Comercial„             construc˛ii;
activitate al societ„˛ii cu urm„toarele activit„˛i:          MIVERG - S.R.L., G„e∫ti              4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,
  5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime           jude˛ul D‚mbovi˛a              aerodromuri ∫i baze sportive;
agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu                                    4524 - construc˛ii hidrotehnice;
semiproduse;                                 NOTIFICARE                 4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;
  5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse                                      4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
diverse;                           Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                             4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticoroziv„;
  5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;    Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu
                                                             4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
  5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de      prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                                                             4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;
consum nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;    republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
                                                             4541 - lucr„ri de ipsoserie;
                             ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
  5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i                                   4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
                             constitutiv al Societ„˛ii Comerciale MIVERG - S.R.L.,
unelte agricole, inclusiv al tractoarelor;                                        4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
                             cu sediul Ón G„e∫ti, str. N. Titulescu, bl. 20, ap. 1,
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor                                    4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
                             jude˛ul D‚mbovi˛a, Ónregistrat„ cu nr. J 15/54/2005,
imobiliare proprii sau Ónchiriate;                                          de geamuri;
                             cod unic de Ónregistrare 17126853, care a fost
  7210 - consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor                                     4545 - alte lucr„ri de finisare.
                             Ónregistrat cu nr. 2949 din 23.02.2007.
de calcul (hardware);                                                  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
                               (20/889.492)
  7221 - editare de programe;                                            20.02.2007, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare
  7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse                                  pentru p„r˛i ∫i 1 exemplar pentru Compartimentul
                                    Societatea Comercial„
software;                                                       de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
                                    MIVERG - S.R.L., G„e∫ti
  7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;                                     Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.
                                     jude˛ul D‚mbovi˛a
  7260 - alte activit„˛i legate de informatic„.                                      (23/889.493)
  Art. 2. Ca urmare a aprob„rii complet„rii                                                   *
                                        HOT√R¬RE
obiectului de activitate al societ„˛ii, Ón modalitatea
                              a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale             Societatea Comercial„
ar„tat„ la art. 1, se modific„ art. 5 din actul
                                      MIVERG - S.R.L.                 DEMOMAX GROUP - S.R.L., G„e∫ti
constitutiv care va avea urm„torul cuprins:
                                                                 jude˛ul D‚mbovi˛a
  îArt. 5. - Obiectul de activitate            Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
  Obiectul de activitate al Societ„˛ii Comerciale    republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu
                             modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al              NOTIFICARE
TEGERON CONS - S.R.L. este urm„torul:
  Domeniul principal de activitate este: cod 471 -   societ„˛ii,                           Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie      Ungurean Nicu, domiciliat Ón satul Picior de       Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i  Munte, comuna Dragodana, jude˛ul D‚mbovi˛a,         prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
de studii de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru   identificat cu C.I. seria DD nr. 067911, eliberat„ de    republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
afaceri ∫i management.                  Poli˛ia G„e∫ti la data de 14.05.2001, a hot„r‚t:       ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
  Obiectul principal de activitate este: cod CAEN     Se atrage ca asociat Ón societate Stanciu Aurel,     constitutiv al Societ„˛ii Comerciale DEMOMAX
7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i    cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 10.02.1956 Ón       GROUP - S.R.L., cu sediul Ón G„e∫ti, Str.
                             G„e∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a, domiciliat Ón satul        Independen˛ei nr. 99, jude˛ul D‚mbovi˛a,
management;
                             Z„voiu nr. 229, comuna Mogo∫ani, jude˛ul           Ónregistrat„ cu nr. J 15/767/2005, cod unic de
  5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime
                             D‚mbovi˛a, identificat cu C.I. seria DD nr. 263851,     Ónregistrare 17772706, care a fost Ónregistrat cu nr.
agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu
                             eliberat„ de Poli˛ia G„e∫ti la data de 10.03.2005, cod    2933 din 23.02.2007.
semiproduse;                       numeric personal 1560210150373.                 (24/889.494)
  5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse        Se retrage din societate unicul asociat Ungurean
diverse;                         Nicu, care cesioneaz„ asociatului atras Stanciu            Societatea Comercial„
  5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;    Aurel cele 20 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, pe care        DEMOMAX GROUP - S.R.L., G„e∫ti
  5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de      le de˛ine ca aport la capitalul social al societ„˛ii.          jude˛ul D‚mbovi˛a
consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;    Cesiunea se face liber„ de sarcini ∫i procese, cu
  5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i   desp„gubirea valorii nominale a p„r˛ilor sociale.                 HOT√R¬RE
unelte agricole, inclusiv al tractoarelor;        Cesionarul prime∫te p„r˛ile sociale Ón condi˛iile
  7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri         stipulate mai sus ∫i consimte continuarea activit„˛ii      a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
imobiliare proprii;                   societ„˛ii Ón calitate de unic asociat. Capitalul social         DEMOMAX GROUP - S.R.L.
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor    Ón valoare total„ de 200 lei, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i        Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
imobiliare proprii sau Ónchiriate;            sociale a 10 lei fiecare, va fi de˛inut Ón totalitate de   republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu
  7210 - consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor     asociatul unic Stanciu Aurel.                modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al
de calcul (hardware);                    Œnceteaz„ calitatea de administrator a asociatului    societ„˛ii,
  7221 - editare de programe;              retras Ungurean Nicu.                      Mihai Sorin-Constantin, domiciliat Ón G„e∫ti, str.
  7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse     Se nume∫te Ón func˛ia de administrator asociatul     Independen˛ei nr. 99, jude˛ul D‚mbovi˛a,
software;                        unic atras Stanciu Aurel.                  identificat cu C.I. seria DD nr. 274539, eliberat„ de
  7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;        Schimbarea sediului social al societ„˛ii din satul    Poli˛ia G„e∫ti la data de 8.06.2005, a hot„r‚t:
  7260 - alte activit„˛i legate de informatic„;     Raciu nr. 54, comuna Raciu, jude˛ul D‚mbovi˛a, Ón        Extinderea obiectului de activitate cu:
  7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;    G„e∫ti, str. N. Titulescu, bl. 20, ap. 1, jude˛ul        3001 - fabricarea ma∫inilor de birou;
  7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón    D‚mbovi˛a.                           3002 - fabricarea calculatoarelor ∫i a altor
principal Óntreprinderilor.“                Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,         echipamente electronice.
                             23.02.2007, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare        Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
  Art. 3. Urmare a schimb„rii datelor de identitate
                             pentru p„r˛i ∫i 1 exemplar pentru Compartimentul       21.02.2007, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare
ale asociatului G„lie Constantin se modific„ art. 7 ∫i
                             de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului        pentru p„r˛i ∫i 1 exemplar pentru Compartimentul
art. 12 din actul constitutiv care vor avea urm„torul
                             Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.         de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
cuprins:                           (21/889.492)                       Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.
  îArt. 7. - Asocia˛ii                               *                   (25/889.494)
  Capitalul social este subscris ∫i v„rsat de                                                  *
asocia˛ii:                              Societatea Comercial„
  - G„lie Constantin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la          NICO ANA-MAR COM - S.R.L.                  Societatea Comercial„
data de 2.07.1952 Ón comuna Voine∫ti, jude˛ul            G„e∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a                CIRUS - S.R.L., Ghirdoveni
D‚mbovi˛a, domiciliat Ón T‚rgovi∫te, Calea                                       comuna I.L. Caragiale, jude˛ul D‚mbovi˛a
Domneasc„ nr. 167A, jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat              NOTIFICARE
cu C.I. seria DD nr. 306454 eliberat„ de S.P.C.L.E.P.                                         HOT√R¬REA NR. 1
T‚rgovi∫te, la data de 23.03.2006, cod numeric        Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu             din data de 23.02.2007
personal 1520702151792;
                             prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
  G„lie Irina Rodica, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la    republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile          Subsemnatul Ionescu Ciprian, asociat unic la
data de 25.06.1953 Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul        ulterioare, depunerea textului actualizat al actului     Societatea Comercial„ CIRUS - S.R.L., cu sediul Ón
D‚mbovi˛a, domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te, str. Calea     constitutiv al Societ„˛ii Comerciale NICO ANA-MAR      Ghirdoveni nr. 608, am hot„r‚t:
Domneasc„ nr. 9, jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat„ cu   COM - S.R.L., cu sediul Ón G„e∫ti, Str. Acad. ™erban      Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón Moreni, str.
B.I. seria G.X. nr. 704355 eliberat de Poli˛ia      Cioculescu nr. 4, jude˛ul D‚mbovi˛a, Ónregistrat„ cu     Cpt Pantea Ioan nr. 25, parter (etajul fostei unit„˛i
T‚rgovi∫te la data de 12.11.1997, cod numeric      nr. J 15/288/2005, cod unic de Ónregistrare         nr. 46 Expo Mobila), care va avea ca obiect de
personal 25306251511771.“                17330879, care a fost Ónregistrat cu nr. 2783 din      activitate BAR 5540.
  Art. 12. Societatea Comercial„ TEGERON CONS -     22.02.2007.                           (26/889.495)
S.R.L. este administrat„ de administratorul unic       (22/889.493)                                    *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1560/18.V.2007                   5
     Societatea Comercial„                   Societatea Comercial„              stipulate mai sus ∫i consimte continuarea activit„˛ii
  LARI-M√D√ TRANS - S.R.L., T‚rgovi∫te           BOMACA PROIECT - S.R.L., satul Aninoasa         societ„˛ii Ón calitate de asociat.
      jude˛ul D‚mbovi˛a                 comuna Aninoasa, jude˛ul D‚mbovi˛a            Capitalul social Ón valoare total„ de 200 lei, Ón
                                                           numerar, Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a 10 lei
          NOTIFICARE                         HOT√R¬RE               fiecare, va fi de˛inut de asocia˛ii:
                                                             - Hotinceanu Augustin-Mircea - 190 lei
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii      reprezent‚nd 19 p„r˛i sociale;
Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu        Comerciale BOMACA PROIECT - S.R.L.            - T„nase Eugenia - 10 lei reprezent‚nd 1 parte
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990    social„.
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu        Œnceteaz„ calitatea de administrator a asociatului
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului    modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al   retras T„nase Ion-Adrian.
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale LARI-M√D√       societ„˛ii,                          Se nume∫te Ón func˛ia de administrator asociatul
TRANS - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgovi∫te, str. Radu      Constantin Marian, domiciliat Ón satul Aninoasa,    atras Hotinceanu Augustin-Mircea.
Popescu, bl. 28, sc. A, ap. 38, jude˛ul D‚mbovi˛a,     str. Constantin Manolescu nr. 208, comuna           Se desfiin˛eaz„ punctul de lucru din T‚rgovi∫te,
Ónregistrat„ cu nr. J 15/1133/2005, cod unic de      Aninoasa, jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu C.I.      Bd. Independen˛ei, magazin Mondial nr. 2, et. 1,
Ónregistrare 18100240, care a fost Ónregistrat cu nr.   seria DD nr. 324945, eliberat„ de SPCLEP T‚rgovi∫te    modul 36, jude˛ul D‚mbovi˛a.
2927 din 20.02.2007.                    la data de 4.09.2006,                     Schimbarea sediului social al societ„˛ii din satul
  (27/889.496)                       Constantin Cornelia, domiciliat„ Ón satul        Lazuri, comuna Comi∫ani, jude˛ul D‚mbovi˛a, Ón
                              Aninoasa, str. Constantin Manolescu nr. 208,        T‚rgovi∫te, Bd. Independen˛ei nr. 2, modul 36,
     Societatea Comercial„              comuna Aninoasa, jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat„      magazin Mondial, et. 1, jude˛ul D‚mbovi˛a.
  LARI-M√D√ TRANS - S.R.L., T‚rgovi∫te          cu C.I. seria DD nr. 324950, eliberat„ de SPCLEP       Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
      jude˛ul D‚mbovi˛a               T‚rgovi∫te la data de 4.09.2006, au hot„r‚t:        20.02.2007, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare
                               Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón T‚rgovi∫te, str.   pentru 1 exemplar pentru Compartimentul de
           HOT√R¬RE               Horia nr. 3, jude˛ul D‚mbovi˛a. Activit„˛ile        asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
                              desf„∫urate la acest punct de lucru vor fi cele      Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.
 a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale       definite de codul CAEN 7420.                  (32/889.499)
     LARI-M√D√ TRANS - S.R.L.              Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,                     *
  Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990    20.02.2007, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare
republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu      pentru 1 exemplar pentru Compartimentul de              Societatea Comercial„
                              asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului         BUGSY - S.R.L., Moreni, jude˛ul D‚mbovi˛a
modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al
                              Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.
societ„˛ii,
                                (30/889.498)                                HOT√R¬RE
  Dinu Dumitru, domiciliat Ón T‚rgovi∫te, str. Radu
                                           *
Popescu, bl. 28, sc. A, ap. 38, jude˛ul D‚mbovi˛a,                                    a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
identificat cu C.I. seria DD nr. 271026, eliberat„ de         Societatea Comercial„                      BUGSY - S.R.L.
Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 7.05.2005, a hot„r‚t:        ADIEM CONS - S.R.L., T‚rgovi∫te            Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
  Se atrage ca asociat Ón societate Ni˛u Gabriela,           jude˛ul D‚mbovi˛a              republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 12.08.1961 Ón                                   modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al
Hu∫i, jude˛ul Vaslui, domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te, str.             NOTIFICARE               societ„˛ii,
Radu Popescu, bl. 32C, ap. 14, jude˛ul D‚mbovi˛a,                                    Bucuroiu C„t„lin-Drago∫, domiciliat Ón Moreni,
                                Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
identificat„ cu C.I. seria DD nr. 112603, eliberat„ de                                str. Ana Ip„tescu nr. 24, bl. A3, sc. A, et. 1, ap. 6,
                              Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu
Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 27.05.2002, cod                                     jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu C.I. seria DD nr.
                              prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
numeric personal 2610812151783.              republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        071166, eliberat„ de Poli˛ia Moreni la data de
  Unicul asociat Dinu Dumitru cesioneaz„         ulterioare, depunerea textului actualizat al actului    13.06.2001, a hot„r‚t:
asociatului atras Ni˛u Gabriela 10 p„r˛i sociale a 10   constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ADIEM CONS -       Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón Moreni, str.
lei fiecare, pe care le de˛ine ca aport la capitalul    S.R.L., cu sediul Ón T‚rgovi∫te, Bd. Independen˛ei,    Tei∫ nr. 16, jude˛ul D‚mbovi˛a. Activit„˛ile
social al societ„˛ii. Cesiunea se face liber„ de sarcini  modul 36, magazin Mondial nr. 2, et. 1, jude˛ul      desf„∫urate la acest punct de lucru vor fi cele
∫i procese, cu desp„gubirea valori nominale a       D‚mbovi˛a, Ónregistrat„ cu nr. J 15/176/2006, cod     definite de codurile CAEN 5211 ∫i 5212.
p„r˛ilor sociale. Cesionarul prime∫te partea social„    unic de Ónregistrare 18411394, care a fost          Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
Ón condi˛iile stipulate mai sus ∫i consimte        Ónregistrat cu nr. 2889 din 22.02.2007.          19.02.2007, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare
continuarea activit„˛ii societ„˛ii Ón calitate de       (31/889.499)                      pentru p„r˛i ∫i 1 exemplar pentru Compartimentul
asociat. Capitalul social Ón valoare total„ de 200 lei,                                de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
                                    Societatea Comercial„             Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.
Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, va fi
                                  ADIEM CONS - S.R.L., T‚rgovi∫te             (33/889.500)
de˛inut de asocia˛ii:
                                     jude˛ul D‚mbovi˛a                           *
  - Dinu Dumitru - 100 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i
sociale;                                                             Societatea Comercial„
  - Ni˛u Gabriela - 100 lei, reprezent‚nd 10 p„r˛i               HOT√R¬RE
                                                                PEDROVAL - S.R.L., T‚rgovi∫te
sociale.                                   a adun„rii generale                  jude˛ul D‚mbovi˛a
  Se nume∫te Ón func˛ia de administrator asociata         a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
atras„, societatea fiind administrat„ pe viitor de             ADIEM CONS - S.R.L.                    HOT√R¬REA NR. 2
asocia˛ii Dinu Dumitru ∫i Ni˛u Gabriela.            Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,                                             din data de 16.02.2007
                              republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu
22.02.2007, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare      modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al    Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
pentru p„r˛i ∫i 1 exemplar pentru Compartimentul      societ„˛ii,                        privind societ„˛ile comerciale, modificat„ prin
de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului         T„nase Ion-Adrian, domiciliat Ón T‚rgovi∫te, str.   Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 32/1997 ∫i
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.        Ilie St„nic„, bl. 50B, et. 3, ap. 13, jude˛ul D‚mbovi˛a,  aprobat„ prin Legea nr. 195/1997, ale actului
   (28/889.496)                     identificat cu C.I. seria DD nr. 026583, eliberat„ de   constitutiv al societ„˛ii,
              *                Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 29.03.2000,           Predoiu Valentina Elena, n„scut„ la data de
                                T„nase Extera-Emelina, domiciliat„ Ón         25.03.1958 Ón satul V„c„re∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a,
      Societatea Comercial„              T‚rgovi∫te, str. Ilie St„nic„, bl. 50B, et. 3, ap. 13,   domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te, str. Rovine nr. 5, jude˛ul
    FRAMING ART - S.R.L., T‚rgovi∫te          jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat„ cu C.I. seria DD nr.    D‚mbovi˛a, identificat„ cu C.I. seria DD nr. 153135,
       jude˛ul D‚mbovi˛a               026582, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de     eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 10.03.2003,
                              29.03.2000,                          asociat unic al Societ„˛ii Comerciale PEDROVAL
                                T„nase Eugenia, domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te, str.    - S.R.L., a hot„r‚t:
           HOT√R¬RE
                              Tony Bulandra, bl. 32B, sc. A, ap. 5, jude˛ul         Se radiaz„ punctul de lucru din T‚rgovi∫te, Calea
 a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale       D‚mbovi˛a, identificat„ cu C.I. seria DD nr. 228964,    C‚mpulung nr. 42, jude˛ul D‚mbovi˛a.
      FRAMING ART - S.R.L.              eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 6.07.2004,     Societatea Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón
                              au hot„r‚t:                        T‚rgovi∫te, str. G„rii nr. 6, Complex Pavcom,
  Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
                                Se atrage ca asociat Ón societate Hotinceanu      tarabele 22 ∫i 23. (CAEN 5212 ∫i 5248).
republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu
                              Augustin-Mircea, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de      Œncheiat„ Ón 3 exemplare azi, 16.02.2007, la
modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al
                              8.08.1967 Ón Moreni, jude˛ul D‚mbovi˛a, domiciliat     T‚rgovi∫te.
societ„˛ii,                                                        (34/889.501)
  Buliga Ion, domiciliat Ón T‚rgovi∫te, str. Ion     Ón T‚rgovi∫te, Calea Bucure∫ti, bl. O3A, sc. A, ap.
                              285, jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu C.I. seria DD                 *
Cior„nescu, bl. 9, sc. A, ap. 2, jude˛ul D‚mbovi˛a,
identificat cu C.I. seria DD nr. 315999, eliberat„ de   nr. 251788, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de
                              28.11.2004, cod numeric personal 1670808151810.           Societatea Comercial„
SPCLEP T‚rgovi∫te la data de 20.02.2006, a hot„r‚t:                                   MAXNET - S.R.L., satul Coste∫tii din Vale
                                Se retrage din societate asociatul T„nase Ion-
  Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón T‚rgovi∫te,                                       comuna Coste∫tii din Vale
                              Adrian, care cesioneaz„ asociatului atras
Bd. Independen˛ei nr. 2, complex Mondial, parter                                         jude˛ul D‚mbovi˛a
                              Hotinceanu Augustin-Mircea cele 18 p„r˛i sociale a
(par˛ial), jude˛ul D‚mbovi˛a. Activit„˛ile desf„∫urate
                              10 lei fiecare, pe care le de˛ine ca aport la capitalul
la acest punct de lucru vor fi definite de codul                                             NOTIFICARE
                              social al societ„˛ii.
CAEN 5212.                           Se retrage din societate asociatul T„nase Extera-     Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 6.02.2007,  Emelina care cesioneaz„ asociatului atras         Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu
Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru p„r˛i     Hotinceanu Augustin-Mircea 1 parte social„ Ón       prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
∫i 1 exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„      valoare de 10 lei pe care o de˛ine ca aport la       republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
din cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe     capitalul social al societ„˛ii.              ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.                  Cesiunea se face liber„ de sarcini ∫i procese, cu   constitutiv al Societ„˛ii Comerciale MAXNET - S.R.L.,
  (29/889.497)                      desp„gubirea valorii nominale a p„r˛ilor sociale.     cu sediul Ón satul Coste∫tii din Vale, comuna
              *                Cesionarul prime∫te p„r˛ile sociale Ón condi˛iile     Coste∫tii din Vale, jude˛ul D‚mbovi˛a, Ónregistrat„
  6               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1560/18.V.2007
cu nr. J 15/803/2006, cod unic de Ónregistrare         6340 - activit„˛i ale altor agen˛ii de transport;    modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al
18912476, care a fost Ónregistrat cu nr. 2873 din       6412 - alte activit„˛i de curier (altele dec‚t cele de  societ„˛ii,
22.02.2007.                         po∫t„ na˛ional„);                       Stoican Valentin, domiciliat Ón T‚rgovi∫te, str.
  (35/889.502)                        7123 - Ónchirierea mijloacelor de transport       Preot Toma Georgescu, bl. 21C, ap. 9, jude˛ul
                              aerian;                           D‚mbovi˛a, identificat cu C.I. seria DD nr. 193172,
     Societatea Comercial„                 7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;   eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 27.11.2003,
  MAXNET - S.R.L., satul Coste∫tii din Vale          7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i    reprezentat, conform procurii nr. 1053 din data de
    comuna Coste∫tii din Vale              management;                         14.02.2007, de R„doi Teodor-Viorel, R„doi Teodor-
      jude˛ul D‚mbovi˛a                 7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón      Viorel, domiciliat Ón Titu, str. George Enescu nr. 23,
                              principal Óntreprinderilor.                 jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu C.I. seria DD
         HOT√R¬REA NR. 1                Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,        333893, eliberat„ de SPCLEP Titu la data de
                              16.02.2007, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare      23.11.2006, au hot„r‚t:
        din data de 22.02.2007            pentru p„r˛i ∫i 1 exemplar pentru Compartimentul        Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón T‚rgovi∫te,
     a adun„rii generale a asocia˛ilor         de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului        Bd. Unirii, bl. 69, sc. B, ap. 45, parter, jude˛ul
  ™tefan George Robert, domiciliat Ón satul        Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.        D‚mbovi˛a. Activit„˛ile desf„∫urate la acest punct de
Produle∫ti, comuna Produle∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a,        (38/889.503)                      lucru vor fi cele definite de codurile CAEN 5248,
identificat cu C.I. seria DD nr. 011893, eliberat„ de                 *                5212, 5245 ∫i 7250.
Poli˛ia Titu la data de 26.08.1999,
                                                              Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
  Manolache Armand Denis, domiciliat Ón satul             Societatea Comercial„              19.02.2007, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare
Coste∫tii din Vale, comuna Coste∫tii din Vale,           MU™OI - S.R.L., satul Cr„ciune∫ti          pentru p„r˛i ∫i 1 exemplar pentru Compartimentul
jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu C.I. seria DD nr.        comuna Cobia, jude˛ul D‚mbovi˛a           de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
027243, eliberat„ de Poli˛ia Titu la data de
                                                            Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.
6.04.2000, cod numeric personal 1860411410086,                  HOT√R¬RE                  (41/889.506)
  Manolache Claudia, domiciliat„ Ón satul Coste∫tii
din Vale, comuna Coste∫tii din Vale, jude˛ul          a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale                    *
D‚mbovi˛a, identificat„ cu C.I. seria DD nr. 145947,              MU™OI - S.R.L.
eliberat„ de Poli˛ia Titu la data de 24.01.2003,                                          Societatea Comercial„
                                Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
  asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale MAXNET - S.R.L.,                                       CONSENS - S.R.L., T‚rgovi∫te
                              republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu
  Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990                                          jude˛ul D‚mbovi˛a
                              modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al
modificat„ ∫i completat„, ∫i ale actului constitutiv al   societ„˛ii,
societ„˛ii, au hot„r‚t:                     Mu∫oi Gheorghe, domiciliat Ón satul Cr„ciune∫ti,              NOTIFICARE
  1. Se retrage din societate asociatul ™tefan       comuna Cobia, jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
George Robert. La retragere, din cele 8 p„r˛i sociale    C.I. seria DD nr. 203375, eliberat„ de Poli˛ia G„e∫ti    Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu
de˛inute, cesioneaz„ 2 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare    la data de 11.02.2004, a hot„r‚t:              prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
asociatului Manolache Armand Denis ∫i 6 p„r˛i          Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón G„e∫ti, Pia˛a    republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
sociale a 10 lei fiecare asociatei Manolache Claudia.    Sf. Ilie, str. 13 Decembrie, jude˛ul D‚mbovi˛a.       ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
  Cedarea p„r˛ilor sociale se face liber„ de sarcini    Activit„˛ile desf„∫urate la acest punct de lucru vor    constitutiv al Societ„˛ii Comerciale CONSENS -
∫i procese, cu desp„gubirea cedentului, cu         fi cele definite de codul CAEN 5224.            S.R.L., cu sediul Ón T‚rgovi∫te, str. Al. Ioan Cuza nr.
contravaloarea acestora.                    Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón G„e∫ti, str.     36, jude˛ul D‚mbovi˛a, Ónregistrat„ cu nr. J
  Asociatul cedent a primit toate drepturile b„ne∫ti    ™erban Cioculescu nr. 2C, jude˛ul D‚mbovi˛a.        15/313/1991, cod unic de Ónregistrare 921536, care
cuvenite Ón sum„ de 4.000 lei ∫i nu mai are nicio      Activit„˛ile desf„∫urate la acest punct de lucru vor    a fost Ónregistrat cu nr. 2535 din 19.02.2007.
preten˛ie fa˛„ de societate.                fi cele definite de codul CAEN 5224.              (42/889.507)
  2. Capitalul social, Ón valoare de 200 lei, Ón        Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
numerar, apar˛ine asocia˛ilor:               19.02.2007, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare            Societatea Comercial„
  - Manolache Armand Denis - 100 lei,           pentru p„r˛i ∫i 1 exemplar pentru Compartimentul           CONSENS - S.R.L., T‚rgovi∫te
reprezent‚nd 10 p„r˛i sociale = 50 %;            de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului               jude˛ul D‚mbovi˛a
  - Manolache Claudia - 100 lei, reprezent‚nd 10      Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.
p„r˛i sociale = 50 %.                      (39/889.504)                                HOT√R¬RE
  3. Se revoc„ din func˛ia de administrator al                    *
societ„˛ii asociatul retras ™tefan George Robert.                                     a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
  Ca urmare a modific„rilor intervenite, se va             Societatea Comercial„                       CONSENS - S.R.L.
proceda la Óntocmirea unui nou act constitutiv.            MARIAJ - S.R.L., T‚rgovi∫te             Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
  Prezenta hot„r‚re a fost adoptat„ cu unanimitate            jude˛ul D‚mbovi˛a               republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu
de voturi, Ón adunarea general„ a asocia˛ilor,
                                                            modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al
urm‚nd a fi comunicat„ la Oficiul registrului                  HOT√R¬RE                societ„˛ii,
comer˛ului, Ón vederea efectu„rii men˛iunilor.
                                                              ™erban Marcel, domiciliat Ón T‚rgovi∫te, Calea
  Œntocmit„ Ón 4 exemplare ast„zi, 22.02.2007.        a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
                                                            Domneasc„ nr. 151, jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat
   (36/889.502)                            Comerciale MARIAJ - S.R.L.
                                                            cu C.I. seria DD nr. 309445, eliberat„ de SPCLEP
              *                  Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,    T‚rgovi∫te la data de 18.04.2006, a hot„r‚t:
                              republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu        Œnceteaz„ calitatea de administrator a asociatului
     Societatea Comercial„               modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al
   ADRIGAB - S.R.L., satul G‚rleni                                          unic ™erban Marcel.
                              societ„˛ii,                          Se nume∫te Ón func˛ia de administrator
  comuna Valea Mare, jude˛ul D‚mbovi˛a            ™erban Adrian-Cristian, domiciliat Ón T‚rgovi∫te,
                                                            Alexandrescu Gabriela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la
                              str. Matei Basarab, bl. 8, sc. A, et. 1, ap. 3, jude˛ul
          NOTIFICARE                                             data de 10.02.1966 Ón Sinaia, jude˛ul Prahova,
                              D‚mbovi˛a, identificat cu C.I. seria DD nr. 338682,
                                                            domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te, Calea Domneasc„ nr. 151,
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       eliberat„ de SPCLEP T‚rgovi∫te la data de
                                                            jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat„ cu C.I. seria DD nr.
Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu      16.01.2007,
                                                            309446, eliberat„ de SPCLEP T‚rgovi∫te la data de
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     ™erban Iraida-Gabriela, domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te,
                                                            18.04.2006, cod numeric personal 2660210151787.
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        str. Matei Basarab, bl. 8, sc. A, et. 1, ap. 3, jude˛ul
                                                              Administratorul nu poate angaja societatea Ón
ulterioare, depunerea textului actualizat al        D‚mbovi˛a, identificat„ cu C.I. seria DD nr. 330965,
                                                            contracte, nu poate vinde active, mijloace fixe ale
actului constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        eliberat„ de SPCLEP T‚rgovi∫te la data de
                                                            societ„˛ii, f„r„ acordul scris al asociatului unic.
ADRIGAB - S.R.L., cu sediul Ón satul G‚rleni,        27.10.2006, au hot„r‚t:
                                Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón T‚rgovi∫te,       Restr‚ngerea obiectului de activitate cu
comuna Valea Mare, jude˛ul D‚mbovi˛a,
                              Bd. Unirii, bl. 67, parter, jude˛ul D‚mbovi˛a.       activit„˛ile definite de codurile CAEN 6522 ∫i 6411.
Ónregistrat„ cu nr. J 15/818/2006, cod unic de
                              Activit„˛ile desf„∫urate la acest punct de lucru vor      Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
Ónregistrare 18931451, care a fost Ónregistrat cu nr.
                              fi cele definite de codurile CAEN 5248, 5242, 5243,     16.02.2007, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare
2561 din 19.02.2007.
                              7487.                            pentru p„r˛i ∫i 1 exemplar pentru Compartimentul
  (37/889.503)
                                Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón T‚rgovi∫te,      de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
     Societatea Comercial„               Calea Domneaz„ nr. 191, jude˛ul D‚mbovi˛a.         Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.
   ADRIGAB - S.R.L., satul G‚rleni            Activit„˛ile desf„∫urate la acest punct de lucru vor      (43/889.507)
  comuna Valea Mare, jude˛ul D‚mbovi˛a           fi cele definite de codurile CAEN 5248, 5242, 5243                  *
                              ∫i 7487.
                                Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,             Societatea Comercial„
           HOT√R¬RE
                              16.02.2007, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare        DEPCOM - S.A., Fieni, jude˛ul D‚mbovi˛a
  a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii       pentru p„r˛i ∫i 1 exemplar pentru Compartimentul
      Comerciale ADRIGAB - S.R.L.           de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului                  HOT√R¬RE
  Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,    Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.
                                                                    din data de 18.12.2006
republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu         (40/889.505)
                                                                a adun„rii generale a ac˛ionarilor
modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al                 *
societ„˛ii,                                                        Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii
  Petre Adriano-Gabriel, domiciliat Ón Bucure∫ti,           Societatea Comercial„              Comerciale DEPCOM - S.A. Fieni, Ónmatriculat„ la
str. Godeni nr. 37, sectorul 1, identificat cu C.I. seria      VATELCOM - S.R.L., T‚rgovi∫te           Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 15/561/1991,
RT eliberat„ de SPCLEP S1, biroul nr. 4, la data de            jude˛ul D‚mbovi˛a               este convocat„ ast„zi, 18.12.2006, cu urm„toarea
14.06.2006,                                                       ordine de zi:
  Petre Ion, domiciliat Ón satul G‚rleni, comuna                HOT√R¬RE                 1. Revocarea consiliului de administra˛ie.
Valea Mare, jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu B.I.                                     2. Numirea unui alt consiliu de administra˛ie.
seria H.C. nr. 405666, eliberat de Poli˛ia G„e∫ti la           a adun„rii generale               3. Deschiderea unui subcont la o Sucursal„
data de 27.08.1998, au hot„r‚t:                  a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale         B.C.R. din Bucure∫ti.
  Extinderea obiectului de activitate cu:                 VATELCOM - S.R.L.                4. Diverse.
  6311 - manipul„ri;                     Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,      La aceast„ adunare general„ a ac˛ionarilor, sunt
  6312 - depozit„ri;                    republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu       prezen˛i urm„torii ac˛ionari:
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 1560/18.V.2007                    7
  1. Societatea Comercial„ OAMARU PROPERTY -           Societatea Comercial„                0501 - pescuitul;
S.A. reprezentat„ de dl Barbu Valentin Georgian.       MARGO - S.R.L., satul Picior de Munte           0502 - piscicultura;
Num„r total ac˛iuni: 13.941.                comuna Dragodana, jude˛ul D‚mbovi˛a             2123 - fabricarea articolelor de papet„rie;
  2. Gurgasu Maria. Num„r total ac˛iuni: 325.                                     2811 - fabricarea de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i
  3. Petre Cristina. Num„r total ac˛iuni: 131.              HOT√R¬REA NR. 1              componente ale structurilor metalice;
  Punctul 1: Se revoc„ din consiliul de                din data de 20.02.2007             3613 - produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;
administra˛ie urm„torii:                         a adun„rii generale              3614 - produc˛ia altor tipuri de mobilier;
  Hershku Avraham - pre∫edinte C.A.;               a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale          3720 - recuperarea de∫eurilor ∫i resturilor
  Grigore Crezantema Anca - membru C.A.                   MARGO - S.R.L.             nemetalice reciclabile;
  Vechiul C.A. Ó∫i Ónceteaz„ activitatea cu data de    Adunarea general„ extraordinar„ Óntrunit„ la        4011 - produc˛ia de energie electric„;
1.01.2007.                        sediul societ„˛ii comerciale din satul Picior de        4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i
  Punctul 2: Noul consiliu de administra˛ie va avea   Munte, comuna Dragodana, jude˛ul D‚mbovi˛a, Ón       organizare de ∫antiere;
urm„toarea    componen˛„   la  propunerea    temeiul dispozi˛iilor cuprinse Ón Legea nr. 31/1990      4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
reprezentantului S.C. OAMARU - S.A. - Dl Barbu      modificat„ ∫i statutul Societ„˛ii Comerciale MARGO     construc˛ii;
Valentin Georgian.                    - S.R.L., Ón urm„toarea componen˛„:              4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;
  Consiliul de administra˛ie nou va fi format din:     1. Matei Ion, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de       4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
  1. Societatea Comercial„ OAMARU PROPERTY -      21.08.1943 Ón satul Picior de Munte, jude˛ul          4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
S.A. reprezentat de dl Barbu Valentin Georgian.     D‚mbovi˛a, domiciliat Ón satul Picior de Munte,        4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;
                             comuna Dragodana, jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat        4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
  2. Dna Frenkel Zimberg Ilana.
                             cu C.I. seria DD nr. 057239, eliberat„ de Poli˛ia       4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
  3. Dl Cre˛ulescu Claudiu.
                             G„e∫ti la data de 8.02.2001, cod numeric personal      de geamuri;
  Men˛ion„m c„ noul consiliu de administra˛ie va    1430821150401,
continua activitatea vechiului consiliu de                                       4545 - alte lucr„ri de finisare;
                              2. Matei Ana, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de      4550 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i
administra˛ie.                      11.07.1947 Ón satul Picior de Munte, jude˛ul
  Adunarea general„ a ac˛ionarilor aprob„ Ón                                    demolare, cu personal de deservire aferent;
                             D‚mbovi˛a, domiciliat„ Ón satul Picior de Munte,
                                                            5010 - comer˛ cu autovehicule;
unanimitate de voturi punctele de pe ordinea de zi,   comuna Dragodana, identificat„ cu C.I. seria DD nr.
                             050791, eliberat„ de Poli˛ia G„e∫ti la data de         5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse
drept pentru care s-a Óncheiat prezentul proces-
                             4.12.2000, cod numeric personal 2470711150386,       cosmetice ∫i de parfumerie;
verbal.
                              asocia˛i la Societatea Comercial„ MARGO - S.R.L.,      5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole
  (44/889.508)
                             Ónmatriculat„ cu nr. J 15/1784/1992, cod unic de      de iluminat ∫i al altor articole de uz casnic;
             *
                             Ónregistrare 891788, ast„zi, 20.02.2007, a hot„r‚t:      5510 - hoteluri;
                              1. Se nume∫te Ón func˛ia de administrator          5523 - alte mijloace de cazare;
      Societatea Comercial„
                             asociatul Matei Ion.                      6330 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i ale tur-
     SELDCOMP - S.R.L., T‚rgovi∫te
                              2. Se extinde domeniul de activitate al societ„˛ii    operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„
       jude˛ul D‚mbovi˛a
                             cu cod CAEN: 5190 - comer˛ cu ridicata cu alte       neclasificate Ón alt„ parte;
                             produse (inclusiv import-export).               7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri
          NOTIFICARE                Celelalte dispozi˛ii ale actului constitutiv al     imobiliare proprii;
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      Societ„˛ii Comerciale MARGO - S.R.L. r„m‚n           7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu    neschimbate.                        imobiliare proprii sau Ónchiriate;
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,    Redactat„ Ón 4 (patru) exemplare semnate de         7032 - administrarea imobilelor pe baz„ de tarife
                             c„tre p„r˛i ast„zi, 20.02.2007.               sau contract;
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
                               (48/889.510)
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului                                  7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor
                                          *
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale SELDCOMP -                                   de capacitate mic„;
S.R.L., cu sediul Ón T‚rgovi∫te, Bd. Mircea cel           Societatea Comercial„               7132 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
B„tr‚n, bl. H8, parter, jude˛ul D‚mbovi˛a,             OCTOGON - S.R.L., T‚rgovi∫te           pentru construc˛ii, f„r„ personal de deservire
Ónregistrat„ cu nr. J 15/1506/1991, cod unic de            jude˛ul D‚mbovi˛a               aferent;
Ónregistrare 921200, care a fost Ónregistrat cu nr.                                   7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i
2601 din 20.02.2007.                             NOTIFICARE               servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
  (45/889.509)                                                    8531 - activit„˛i de asisten˛„ social„, cu cazare;
                               Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            9262 - alte activit„˛i sportive;
                             Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu
      Societatea Comercial„                                            9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are;
                             prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
     SELDCOMP - S.R.L., T‚rgovi∫te          republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile          9305 - alte activit„˛i de servicii personale
       jude˛ul D‚mbovi˛a             ulterioare, depunerea textului actualizat al actului    neclasificate Ón alt„ parte.
                             constitutiv al Societ„˛ii Comerciale OCTOGON -         Art. 5. Œn baza acestor decizii se va redacta un
          HOT√R¬RE               S.R.L., cu sediul Ón T‚rgovi∫te, Str. Libert„˛ii, bl. A3,  nou act constitutiv al societ„˛ii Ón care se vor
                             sc. 2, ap. 20, jude˛ul D‚mbovi˛a, Ónregistrat„ cu nr.    cuprinde modific„rile operate, dar ∫i noile
 a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale      J 15/1482/1994, cod unic de Ónregistrare 6656846,      men˛iuni din actul de identitate al asociatului unic:
       SELDCOMP - S.R.L.             care a fost Ónregistrat cu nr. 1500 din 1.02.2007.     C.I. seria D.D. nr. 248187, eliberat„ de Poli˛ia
  Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990     (49/889.511)                      T‚rgovi∫te la data de 13.11.2004, domiciliat Ón
republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu                                   T‚rgovi∫te, Calea Bucure∫ti, bl. O1D, et. 3, ap. 10,
modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al        Societatea Comercial„              jude˛ul D‚mbovi˛a.
societ„˛ii,                            OCTOGON - S.R.L., T‚rgovi∫te             Art. 6. Formalit„˛ile de publicitate a prezentei
                                    jude˛ul D‚mbovi˛a               hot„r‚ri Ón Registrul Comer˛ului al Jude˛ului
  ™u˛u Corneliu, domiciliat Ón T‚rgovi∫te, str.
Arsenalului, bl. F1, sc. A, et. 4, ap. 13, jude˛ul                                  D‚mbovi˛a ∫i reprezentarea Ón fa˛a tuturor
                                     HOT√R¬REA NR. 2              autorit„˛ilor ∫i entit„˛ilor interesate, pentru ducerea
D‚mbovi˛a, identificat cu C.I. seria DD nr. 224824,
eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 9.06.2004,                                la Óndeplinire a dispozi˛iilor sale, vor fi realizate de
                                       din 9.02.2007
a hot„r‚t:                                                      Gabriel Cioac„ - Cabinet de Avocat, care a redactat
  Modificarea datelor de identificare ale         a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale       ∫i hot„r‚rea de fa˛„, ce con˛ine dou„ pagini, Ón 3
asociatului unic ™u˛u Corneliu, conform C.I. seria       OCTOGON PREST COM PROD - S.R.L.            (trei) exemplare originale.
DD nr. 224824, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la      Œn exerci˛iul atribu˛iunilor stabilite de, ∫i         (50/889.511)
data de 9.06.2004.                    conferite prin actul constitutiv al societ„˛ii, precum                 *
  Modificarea codific„rii obiectului de activitate,   ∫i Ón conformitate cu dispozi˛iile corespunz„toare
                             din Legea nr. 31/1990 a societ„˛ilor comerciale, cu         Societatea Comercial„
potrivit versiunii CAEN, rev. 1, conform Ordinului
                             modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.           UNIVERSAL COMIMPEX - S.R.L., T‚rgovi∫te
nr. 601 din data de 26.11.2002, publicat Ón         Ast„zi, 23.01.2007, la sediul social, asociatul unic        jude˛ul D‚mbovi˛a
Monitorul Oficial al Rom‚niei nr. 908/13.12.2002.    al Societ„˛ii Comerciale OCTOGON PREST COM
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,       PROD - S.R.L. - Matei Cristian Nicolae, cet„˛ean                NOTIFICARE
16.02.2007, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare     rom‚n, domiciliat Ón T‚rgovi∫te, Calea Bucure∫ti, bl.
pentru p„r˛i ∫i 1 exemplar pentru Compartimentul     O1D, et. 3, ap. 10, jude˛ul D‚mbovi˛a, legitimat cu       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului      C.I. seria D.D. nr. 248187, eliberat„ de Poli˛ia      Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.       T‚rgovi∫te la data de 13.11.2004, a adoptat         prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
   (46/889.509)                    urm„toarea hot„r‚re:                    republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
             *                 Art. 1. Se aprob„ modificarea denumirii societ„˛ii    ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
                             din Societatea Comercial„ OCTOGON PREST COM         constitutiv al Societ„˛ii Comerciale UNIVERSAL
     Societatea Comercial„             PROD - S.R.L. Ón Societatea Comercial„ OCTOGON -      COMIMPEX - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgovi∫te, str.
  MARGO - S.R.L., satul Picior de Munte        S.R.L., Ón conformitate cu dovada de verificare a      Tudor Vladimirescu nr. 22, jude˛ul D‚mbovi˛a,
                             disponibilit„˛ii nr. 900 din 23.01.2007, emis„ de      Ónregistrat„ cu nr. J 15/16/1995, cod unic de
  comuna Dragodana, jude˛ul D‚mbovi˛a
                             Oficiul Registrului Comer˛ului al Jude˛ului         Ónregistrare 6954320, care a fost Ónregistrat cu nr.
                             D‚mbovi˛a.                         2672 din 21.02.2007.
          NOTIFICARE                Art. 2. Se aprob„ schimbarea sediului social al
                                                             (51/889.512)
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      societ„˛ii, din T‚rgovi∫te, str. N. B„lcescu, bl. L2, ap.
Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu    16, jude˛ul D‚mbovi˛a, Ón T‚rgovi∫te, str. Libert„˛ii,
                             bl. A3, sc. 2, ap. 20, jude˛ul D‚mbovi˛a.              Societatea Comercial„
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,                                 UNIVERSAL COMIMPEX - S.R.L., T‚rgovi∫te
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        Art. 3. Se aprob„ modificarea obiectului principal
                             de activitate Ón îconstruc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de         jude˛ul D‚mbovi˛a
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
                             geniu”, corespunz„tor clasifica˛iei nr. 4521 din
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale MARGO - S.R.L.,   CAEN.                                      HOT√R¬RE
cu sediul Ón sat Picior de Munte, comuna          Art. 4. Se aprob„ completarea obiectului
Dragodana, jude˛ul D‚mbovi˛a, Ónregistrat„ cu nr. J   secundar al societ„˛ii cu activit„˛ile corespunz„toare    a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
15/1784/1992, cod unic de Ónregistrare 891788, care   urm„toarelor clasifica˛ii din CAEN:                    COMIMPEX - S.R.L.
a fost Ónregistrat cu nr. 2631 din 20.02.2007.       0130 - activit„˛i Ón ferme mixte (cultura vegetal„     Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
  (47/889.510)                     combinat„ cu cre∫terea animalelor);             republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu
 8               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1560/18.V.2007
modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al       Societatea Comercial„               partea social„ Ón valoare de 28.734,15 lei, pe care o
societ„˛ii,                          DISCOVERY COM - S.R.L., T‚rgovi∫te           de˛ine ca aport la capitalul social al societ„˛ii.
  Voicu Elena, domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te, bd. Tudor         jude˛ul D‚mbovi˛a                 Se retrage din societate asociatul Tolea Augustin,
Vladimirescu nr. 22, jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat„                                 care cesioneaz„ asociatului atras Dumitrescu Doru
cu C.I. seria DD nr. 013781, eliberat„ de Poli˛ia             HOT√R¬REA NR. 1              partea social„ Ón valoare de 28.734,15 lei, pe care o
T‚rgovi∫te la data de 20.09.1999, a hot„r‚t:                                     de˛ine ca aport la capitalul social al societ„˛ii.
                                     din data de 15.02.2007
  Modificarea datelor de identificare ale                                        Cesiunea se face liber„ de sarcini ∫i procese, cu
asociatului unic Voicu Elena, conform C.I. seria DD     Subsemna˛ii:
                                                           desp„gubirea valorii nominale a p„r˛ilor sociale.
                               1. Stoica Elena, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data
nr. 013781, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de                                  Cesionarii primesc p„r˛ile sociale Ón condi˛iile
                             de 17.04.1954 Ón localitatea T‚rgovi∫te, jude˛ul
20.09.1999.                                                      stipulate mai sus ∫i consimt continuarea activit„˛ii
                             D‚mbovi˛a, domiciliat„ Ón localitatea T‚rgovi∫te, Bd.
  Modificarea datelor de identificare ale                                      societ„˛ii Ón calitate de asocia˛i.
                             Independen˛ei nr. 12, jude˛ul D‚mbovi˛a, posesoare
administratorului Voicu Gheorghe, conform C.I.                                      Capitalul social Ón valoare total„ de 57.468,30 lei,
                             a C.I. seria DD nr. 051689, eliberat„ de Poli˛ia
seria DD nr. 139422, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te   T‚rgovi∫te la data de 13.12.2000, cod numeric        Ómp„r˛it Ón 2 p„r˛i sociale a 28.734,15 lei fiecare, va
la data de 26.11.2002.                  personal 2540417151828,                   fi de˛inut de asocia˛ii:
  Modificarea codific„rii obiectului de activitate,     2. fiurlea Marian, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data      - Iva∫cu Elena - 28.734,15 lei, reprezent‚nd
potrivit versiunii CAEN rev. 1, conform Ordinului     de 6.12.1962 Ón localitatea Lucieni, jude˛ul        o parte social„;
nr. 601 din data de 26.11.2002, publicat Ón        D‚mbovi˛a, domiciliat Ón localitatea T‚rgovi∫te,        - Dumitrescu Doru - 28.734,15 lei, reprezent‚nd
Monitorul Oficial al Rom‚niei nr. 908 din data de     Calea Bucure∫ti, bl. H2, sc. B, et. 6, ap. 32, jude˛ul   o parte social„.
13.12.2002.                        D‚mbovi˛a, posesor al C.I. seria DD nr. 164036,        Œnceteaz„ calitatea de administrator a asociatei
  Modificarea valorii p„r˛ii sociale de la 0,50 lei la  eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 27.05.2003,   retrase Tichie Nicoleta.
10 lei. Capitalul social Ón valoare total„ de 210 lei,  cod numeric personal 1621206151784,              Se nume∫te administrator al societ„˛ii asociatul
se Ómparte Ón 21 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare,       asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale DISCOVERY       atras Dumitrescu Doru ∫i Iva∫cu Alexandru,
de˛inute de asociatul unic Voicu Elena.          COM - S.R.L., cu sediul Ón Bd. Independen˛ei nr. 12,    cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 17.01.1961 Ón
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,       jude˛ul D‚mbovi˛a, au hot„r‚t:               comuna Voine∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a, domiciliat Ón
19.02.2007, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare       Retragerea din societate a asociatului Stoica      T‚rgovi∫te, Bd. Libert„˛ii, bl. D3, et. 2, ap. 48,
pentru p„r˛i ∫i 1 exemplar pentru Compartimentul     Elena, care cesioneaz„ asociatului fiurlea Marian      jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu C.I. seria DD nr.
de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului       cele 10 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, pe care le     314834, eliberat„ de SPCLEP T‚rgovi∫te la data de
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.       de˛ine ca aport la capitalul social al societ„˛ii.     7.06.2006, cod numeric personal 1610117151771.
  (52/889.512)                       Cedarea p„r˛ilor sociale se face liber„ de sarcini     Men˛inerea punctului de lucru din satul Vifor‚ta,
             *                ∫i procese, cu desp„gubirea Óns„∫i a valorii acestora.
                                                           comuna Aninoasa, jude˛ul D‚mbovi˛a, p‚n„ la data
                               Subsemnatul cesionar fiurlea Marian primesc
                                                           de 14.01.2014, conform contractului de Ónchiriere
     Societatea Comercial„              cele 10 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, Ón valoare total„
                                                           nr. 1 din data de 10.01.2007.
   RADFLOR COM - S.R.L., T‚rgovi∫te          de 100 lei, Ón condi˛iile stipulate mai sus.
                               Capitalul social Ón valoare de 200 lei, Ómp„r˛it Ón     Extinderea obiectului de activitate cu:
      jude˛ul D‚mbovi˛a                                              5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
                             20 de p„r˛i sociale a c‚te 10 lei va fi de˛inut de
                             unicul asociat fiurlea Marian.                 5050 - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i
          NOTIFICARE                                            pentru autovehicule;
                               Prezentul Ónscris sub semn„tur„ privat„ a fost
   Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      redactat ast„zi, 15.02.2007, Ón 3 exemplare.          7440 - publicitate.
Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu       (56/889.514)                        Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,                *                31.01.2007, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile                                     pentru p„r˛i ∫i 1 exemplar pentru Compartimentul
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului         Societatea Comercial„              de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale RADFLOR COM         CARRIER TUR - S.R.L., T‚rgovi∫te           Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.
- S.R.L., cu sediul Ón T‚rgovi∫te, str. Tony Bulandra,         jude˛ul D‚mbovi˛a                  (58/889.515)
bl. 29A, ap. 3, jude˛ul D‚mbovi˛a, Ónregistrat„ cu nr.                                              *
J 15/684/1995, cod unic de Ónregistrare 7953896,               NOTIFICARE
care a fost Ónregistrat cu nr. 2697 din 21.02.2007.      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„             Societatea Comercial„
   (53/889.513)                     Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu          GRETA COM - S.R.L., T‚rgovi∫te
                             prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
     Societatea Comercial„              republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile                   HOT√R¬RE
   RADFLOR COM - S.R.L., T‚rgovi∫te          ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
      jude˛ul D‚mbovi˛a                                              a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
                             constitutiv al Societ„˛ii Comerciale CARRIER TUR -
                                                                  GRETA COM - S.R.L.
                             S.R.L., cu sediul Ón T‚rgovi∫te, Str. Tineretului, bl.
          HOT√R¬RE               26, sc. B, et. 10, ap. 85, jude˛ul D‚mbovi˛a,         Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
                             Ónregistrat„ cu nr. J 15/261/2002, cod unic de       republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu
 a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale       Ónregistrare 14732227, care a fost Ónregistrat cu nr.    modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al
      RADFLOR COM - S.R.L.             2516 din 19.02.2007.                    societ„˛ii,
  Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990     (57/889.515)                        fiÓncu Georgiana-Nicoleta, cu domiciliul Ón
republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu                                    municipiul T‚rgovi∫te, Bd. Unirii, bl. 72, sc. B, et. 4,
modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al        Societatea Comercial„              ap. 17, jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat„ cu C.I. seria
societ„˛ii,                           CARRIER TUR - S.R.L., T‚rgovi∫te           DD nr. 308661, eliberat„ de SPCLEP T‚rgovi∫te, la
  Radu Floricica, domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te, str.           jude˛ul D‚mbovi˛a               data de 10.04.2006, a hot„r‚t:
Tony Bulandra, bl. 28C, sc. A, et. 1, ap. 4, jude˛ul                                   - Modificarea datelor de identificare ale
D‚mbovi˛a, identificat„ cu C.I. seria DD nr. 005814,              HOT√R¬RE                asociatului unic fiÓncu Georgiana-Nicoleta, conform
eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 2.06.1999,    a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii       C.I. seria DD nr. 308661, eliberat„ de SPCLEP
a hot„r‚t:                             Comerciale CARRIER TUR - S.R.L.          T‚rgovi∫te la data de 10.04.2006.
  Modificarea codific„rii obiectului de activitate,                                   - Desfiin˛area punctelor de lucru din:
                               Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
potrivit versiunii CAEN rev. 1, conform Ordinului                                    - jude˛ul D‚mbovi˛a, municipiul T‚rgovi∫te, Bd.
                             republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu
nr. 601 din data de 26.11.2006, publicat Ón                                      Unirii, bl. 67, sc. E;
                             modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al
Monitorul Oficial al Rom‚niei nr. 908 din data de                                    - jude˛ul D‚mbovi˛a, municipiul T‚rgovi∫te, Bd.
                             societ„˛ii,
13.12.2002.                         Tichie Nicoleta, domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te, Calea    Unirii nr. 32;
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,       Bucure∫ti, bl. N2A, et. 5, ap. 25, jude˛ul D‚mbovi˛a,     - jude˛ul D‚mbovi˛a, municipiul T‚rgovi∫te, Bd.
19.02.2007, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare     identificat„ cu C.I. seria DD nr. 097342, eliberat„ de   Unirii, bl. 67, sc. C.
pentru p„r˛i ∫i 1 exemplar pentru Compartimentul     Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de 26.01.2002,           - Œnfiin˛area unui punct de lucru Ón municipiul
de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului        Tolea Augustin, domiciliat Ón Italia, Roma, str.     T‚rgovi∫te, Bd. Independen˛ei, zona bl. 12-13,
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.       Antonio Spinetti nr. 8, reprezentat, conform        jude˛ul D‚mbovi˛a. Activit„˛ile desf„∫urate la acest
   (54/889.513)                     procurii nr. 113 din data de 5.01.2007, de Diaconu     punct de lucru vor fi cele definite de codurile CAEN
             *                Gheorghe-Dan, domiciliat Ón T‚rgovi∫te, str. Zaharia    5211, 5212.
                             Boerescu, bl. R3, ap. 12, jude˛ul D‚mbovi˛a,          - Men˛inerea punctului de lucru din municipiul
      Societatea Comercial„             identificat cu C.I. seria DD nr. 287055, eliberat„ de    T‚rgovi∫te, str. Bucegi, punctul Cimitir micro III,
   DISCOVERY COM - S.R.L., T‚rgovi∫te         SPCLEP T‚rgovi∫te la data de 27.09.2002, au         jude˛ul D‚mbovi˛a, p‚n„ la data de 11.09.2009,
       jude˛ul D‚mbovi˛a              hot„r‚t:                          conform contractului de Ónchiriere 4512/12.09.2006.
                               Se atrage ca asociat Ón societate Iva∫cu Elena,       - Men˛inerea punctului de lucru din municipiul
          NOTIFICARE              cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 23.07.1954 Ón      T‚rgovi∫te, Bd. Unirii, bl. 64, jude˛ul D‚mbovi˛a,
                             Pite∫ti, jude˛ul Arge∫, domiciliat„ Ón T‚rgovi∫te, Bd.   p‚n„ la data de 5.09.2010, conform contractului de
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                             Libert„˛ii, bl. D3, et. 2, ap. 48, jude˛ul D‚mbovi˛a,
Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu                                   Ónchiriere 10/270/5.09.2005.
                             identificat„ cu C.I. seria DD nr. 295241, eliberat„ de
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,                                  - Men˛inerea punctului de lucru din municipiul
                             SPCLEP T‚rgovi∫te la data de 10.12.2005, cod
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile                                     T‚rgovi∫te, str. Avram Iancu, zona bl. 54, jude˛ul
                             numeric personal 2540723151786.
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului                                 D‚mbovi˛a, p‚n„ la data de 4.10.2010, conform
                               Se atrage ca asociat Ón societate Dumitrescu
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale DISCOVERY      Doru, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 19.06.1961     contractului de Ónchiriere 15/270/4.10.2005.
COM - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgovi∫te, Bd.        Ón T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a, domiciliat Ón        Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
Independen˛ei nr. 12, jude˛ul D‚mbovi˛a,         T‚rgovi∫te, str. 9 Mai, bl. 8, sc. D, et. 4, ap. 78,    16.02.2007, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare
Ónregistrat„ cu nr. J 15/149/1998, cod unic de      jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu C.I. seria DD nr.     pentru p„r˛i ∫i 1 exemplar pentru compartimentul
Ónregistrare 10540270, care a fost Ónregistrat cu nr.   168583, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te la data de     de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
2599 din 20.02.2007.                   19.06.2003, cod numeric personal 1610619151775.       Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.
  (55/889.514)                       Se retrage din societate asociata Tichie Nicoleta,      (59/889.516)
             *                care cesioneaz„ asociatului atras Iva∫cu Elena                     *
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1560/18.V.2007                    9
      Societatea Comercial„             valoare nominal„ de 100 RON fiecare, Ón valoare        - declararea nulit„˛ii societ„˛ii;
    VET CONSULT - S.R.L., T‚rgovi∫te          nominal„ total„ de 59.400 RON, adic„ 16.685,39        - deschiderea procedurii lichid„rii judiciare fa˛„
                              euro (respectiv 21.063,83 dolari), reprezent‚nd 1,74    de asociatul unic, retragerea sau falimentul
          NOTIFICARE               % din capitalul social al Societ„˛ii Comerciale      asociatului unic.”
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       DANICE ROM¬NIA - S.R.L., Ón favoarea Societ„˛ii        Art. 6. Celelalte prevederi ale actului constitutiv
Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu     Comerciale DANICE INVEST APS, reprezentat„ prin      r„m‚n neschimbate.
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,   Svend Kristian Hoff, Ómputernicit.              Art. 7. Se aprob„ actualizarea actului constitutiv
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile         Art. 3. La data prezentelor cesiuni, dl Olafur Ivan   al societ„˛ii, ˛in‚nd cont de modific„rile realizate
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului    Wernersson ∫i Societatea Comercial„ TEGERON        prin hot„r‚rea asocia˛ilor din data de 25.01.2007.
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale VET CONSULT -     CONS. - S.R.L. pierd calitatea de asocia˛i ai Societ„˛ii   Art. 8. Se Ómputernicesc Cabinetele asociate de
S.R.L., cu sediul Ón T‚rgovi∫te, str. Poet Grigore     Comerciale DANICE ROM¬NIA - S.R.L., societatea       avoca˛i, A. Chi˛escu, A. fiu˛uianu cu Óndeplinirea
Alexandrescu nr. 21, jude˛ul D‚mbovi˛a,          continu‚ndu-∫i activitatea sub forma societ„˛ii      formalit„˛ilor legale de Ónregistrare ∫i publicitate
Ónregistrat„ cu nr. J 15/186/2003, cod unic de       comerciale cu r„spundere limitat„ cu asociat unic,     ale prezentei hot„r‚ri.
Ónregistrare 15269784, care a fost Ónregistrat cu nr.   persoan„ juridic„.                       (63/889.518)
2655 din 20.02.2007.                     Art. 4. Se aprob„ schimbarea denumirii societ„˛ii                 *
  (60/889.517)                      comerciale din DANICE ROM¬NIA - S.R.L. Ón
                              Societatea Comercial„ W W E DANICE ROM¬NIA -             Societatea Comercial„
         HOT√R¬REA NR. 1              S.R.L.                             COSTIN SI ADRIAN COMSERV - S.R.L.
                               Art. 5. Ca urmare a aprob„rii cesiunilor             Titu, jude˛ul D‚mbovi˛a
    a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
                              prev„zute la art. 1 ∫i art. 2, schimb„rii denumirii
        VET CONSULT - S.R.L.
                              societ„˛ii ∫i transform„rii societ„˛ii comerciale, din             NOTIFICARE
  Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,    societate cu r„spundere limitat„ cu mai mul˛i         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu      asocia˛i Ón societate cu r„spundere limitat„ cu      Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu
modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al   asociat unic persoan„ juridic„, se aprob„         prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
societ„˛ii,                        urm„toarele modific„ri ale actului constitutiv dup„    republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
  • Neagu Gheorghe, cu domiciliul Ón T‚rgovi∫te,     cum urmeaz„:                        ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 21, jude˛ul        Se modific„ actul constitutiv al societ„˛ii Ón     constitutiv al Societ„˛ii Comerciale COSTIN SI
D‚mbovi˛a, identificat cu B.I. seria D.S. nr. 649753,   sensul c„, Óncep‚nd cu art. 1 ∫i Ón toate celelalte    ADRIAN COMSERV - S.R.L., cu sediul Ón ora∫ul Titu,
eliberat de Poli˛ia T‚rgovi∫te, la data de 20.11.1989;   articole ce urmeaz„, denumirea Societ„˛ii         Str. Teiului nr. 154, jude˛ul D‚mbovi˛a, Ónregistrat„
  • Neagu Drago∫, domiciliat Ón Bucure∫ti, ∫os.      Comerciale DANICE ROM¬NIA - S.R.l. se Ónlocuie∫te     cu nr. J 15/744/2004, cod unic de Ónregistrare
Colentina nr. 1, bl. 34, sc. B, et. 7, ap. 310, sectorul  cu W W E DANICE ROM¬NIA - S.R.L.              16715800, care a fost Ónregistrat cu nr. 2605 din
2, identificat cu C.I. seria RD nr. 130569, eliberat„     De asemenea, Óncep‚nd cu art. 3 alin. 2 ∫i Ón      20.02.2007.
de Poli˛ia Bucure∫ti, Sec˛ia 7 Poli˛ie la data de     toate celelalte articole ce urmeaz„, acolo unde apare      (64/889.519)
21.09.2000,                        sintagma îadunarea general„ a asocia˛ilor”,
  asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale VET CONSULT -     îacordul asocia˛ilor”, aceasta se Ónlocuie∫te cu              HOT√R¬REA NR. 1
S.R.L., au hot„r‚t:                    sintagma îasociatul unic”, îhot„r‚rea asociatului
  • extinderea obiectului de activitate cu 8520 -                                          din data de 10.02.2007
                              unic”.
activit„˛i veterinare.                    Se modific„ art. 7 ∫i 8 din actul constitutiv, care    Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
  • schimbarea domeniului ∫i obiectului principal                                  privind societ„˛ile comerciale ∫i ale actului
                              vor avea urm„torul cuprins:
de activitate din 7414 - activit„˛i de consultan˛„                                  constitutiv al societ„˛ii, asociatul unic a hot„r‚t:
                               îArt. 7 - Asocia˛ii
pentru afaceri ∫i management Ón 8520 - activit„˛i                                    Art. 1. Asociata Mihai Maria, domiciliat„ Ón satul
                               Capitalul social este subscris ∫i v„rsat de
veterinare.                                                      Salcuta nr. 14, ora∫ul Titu, jude˛ul D‚mbovi˛a,
                              asociatul unic Societatea Comercial„ DANICE
  Redactat de asocia˛i ast„zi, 15.02.2007, Ón 3                                   identificat„ cu B.I. seria HC nr. 534127, eliberat de
                              INVEST APS, persoan„ juridic„ danez„, cu sediul Ón
exemplare.                                                      Poli˛ia Titu la data de 2.02.1999, cod numeric
                              Danemarca, Espelunden 13 Hou 8300 Odder,
  (61/889.517)                                                   personal 2590628154205, cesioneaz„ 20 p„r˛i
                              Ónregistrat„ cu nr. SE 21672483.
              *                 Art. 8. P„r˛ile sociale
                                                           sociale a c‚te 10 RON fiecare, Ón valoare de 200
                                                           RON, pe care le de˛ine ca aport la capitalul social al
                               Capitalul social al Societ„˛ii Comerciale W W E
      Societatea Comercial„                                           societ„˛ii, dlui Ghi˛„ ™tefan, cet„˛ean rom‚n,
                              DANICE ROM¬NIA - S.R.L., Ón valoare total„ de
    W W E DANICE ROM¬NIA - S.R.L.                                         domiciliat Ón satul S„lcu˛a nr. 304, ora∫ul Titu,
                              3.404.600 RON (echivalentul a 956.348,31 euro,
         T‚rgovi∫te                                              jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu C.I. seria DD nr.
                              respectiv 1.207.304,96 dolari), se divide Ón 34.046
                                                           018708, eliberat„ de Poli˛ia Titu, cod numeric
                              p„r˛i sociale cu o valoare nominal„ de 100 RON
          NOTIFICARE                                            personal 1700101154204.
                              fiecare.
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                      Art. 2. Cesionarea p„r˛ilor sociale se face la
                               P„r˛ile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri
Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu                                   valoarea lor.
                              negociabile.”
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,                                  Art. 3. Se retrage din societate dna Mihai Maria.
                               Se modific„ art. 11, care va avea urm„torul
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile                                       Art. 4. Se retrage din func˛ia de administrator
                              cuprins:
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului                                 dna Mihai Maria.
                               îArt. 11
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale W W E DANICE                                    Art. 5. Activitatea societ„˛ii este continuat„ de dl
                               Societatea este condus„ de asociatul unic, care
ROM¬NIA - S.R.L., cu sediul Ón T‚rgovi∫te, Str.                                    Ghi˛„ ™tefan Ón calitate de asociat unic ∫i
                              exercit„ atribu˛iile adun„rii generale a asocia˛ilor
Laminorului nr. 16, bl. corp A, jude˛ul D‚mbovi˛a,                                  administrator.
                              societ„˛ii.
Ónregistrat„ cu nr. J 15/459/2004, cod unic de                                      Art. 6. Sediul societ„˛ii se schimb„ din satul
                               Asociatul unic va consemna de Óndat„ Ón scris
Ónregistrare 16478355, care a fost Ónregistrat cu nr.                                 S„lcu˛a, ora∫ul Titu Ón ora∫ul Titu, Str. Teiului nr.
                              orice decizie adoptat„ Ón conformitate cu alin. 1.     154.
2710 din 21.02.2007.                     Asociatul unic poate decide:
  (62/889.518)                                                     Art. 7. Toate celelalte prevederi ale actului
                               a) s„ aprobe situa˛ia financiar„ anual„ ∫i s„      constitutiv r„m‚n nemodificate.
         HOT√R¬REA NR. 2              stabileasc„ repartizarea profitului net;            (65/889.519)
                               b)  s„   desemneze   administratorii    ∫i               *
   din 25.01.2007, a adun„rii asocia˛ilor        cenzorii/auditorii interni, s„-i revoce ∫i s„ le dea
  Adunarea asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale       desc„rcare de activitatea lor, precum ∫i s„ decid„           Societatea Comercial„
DANICE ROMANIA - S.R.L., cu sediul social Ón        contractarea auditului financiar;                  MEL PREST FOREST - S.R.L.
T‚rgovi∫te, Str. Laminorului nr. 16, corp A, jude˛ul     c) s„ decid„ urm„rirea administratorilor ∫i           satul Crovu, comuna Odobe∫ti
D‚mbovi˛a, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului      cenzorilor/auditorilor interni pentru daunele               jude˛ul D‚mbovi˛a
comer˛ului cu nr. J 15/459/2004, cod fiscal R       pricinuite societ„˛ii, desemn‚nd persoana
16478335, convocat„ ∫i Óntrunit„ Ón data de        Ómputernicit„ s„ o exercite;                          NOTIFICARE
25.01.2007 la sediul societ„˛ii,               d) s„ modifice actul constitutiv.”
                               Se modific„ art. 24, care va avea urm„torul        Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  av‚nd Ón vedere:
                              cuprins:                          Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu
  - contractul de cesiune p„r˛i sociale Óncheiat Óntre
                               îArt. 24                        prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
dl Olafur Ivan Wernersson Ón calitate de cedent ∫i
                               Cenzorul are urm„toarele atribu˛ii principale:     republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
Societatea Comercial„ DANICE INVEST APS Ón
                               - supravegheaz„ gestiunea societ„˛ii;          ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
calitate de cesionar
                               - verific„ dac„ situa˛iile financiare sunt legal    constitutiv al Societ„˛ii Comerciale MEL PREST
  - contractul de cesiune p„r˛i sociale Óncheiat Óntre
                              Óntocmite ∫i Ón concordan˛„ cu registrele, dac„      FOREST - S.R.L., cu sediul Ón satul Crovu, comuna
Societatea Comercial„ TEGERON CONS. - S.R.L., Ón
                              acestea din urm„ sunt ˛inute regulat;           Odobe∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a, Ónregistrat„ cu nr.
calitate de cedent ∫i Societatea Comercial„ DANICE
                               - verific„ dac„ evaluarea elementelor          J 15/763/2005, cod unic de Ónregistrare 17772714,
INVEST APS, Ón calitate de cesionar
                              patrimoniale s-a f„cut conform regulilor stabilite     care a fost Ónregistrat cu nr. 2645 din 20.02.2007.
  - punctele aflate pe ordinea de zi;
                              pentru Óntocmirea ∫i prezentarea situa˛iilor          (66/889.520)
  - prevederile actului constitutiv al societ„˛ii,
  Ón temeiul dispozi˛iilor Legii nr. 31/1990 privind   financiare;                                   HOT√R¬RE
societ„˛ile comerciale, republicat„, hot„r„∫te:        - prezint„ raportul lor privitor la situa˛iile
  Art. 1. Se aprob„ cesionarea p„r˛ilor sociale      financiare ale societ„˛ii, asociatului unic;         a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
de˛inute de c„tre dl Olafur Ivan Wernersson, Ón        - exercit„ orice alte atribu˛ii prev„zute de lege,     Comerciale MEL PREST FOREST - S.R.L.
num„r de 5.347 p„r˛i sociale, cu o valoare nominal„    statut sau din Óns„rcinarea asociatului unic.”        Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
de 100 RON fiecare, Ón valoare nominal„ total„ de       Se modific„ art. 26, care va avea urm„torul       republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu
534.700 RON, adic„ 150.196,62 euro (respectiv       cuprins:                          modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al
189.609,92 dolari), reprezent‚nd 15,71 % din         îArt. 26                        societ„˛ii, Mihalache Ionel, domiciliat Ón satul
capitalul social al Societ„˛ii Comerciale DANICE       Urm„toarele situa˛ii duc la dizolvarea societ„˛ii:   Crovu, comuna Odobe∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a,
ROM¬NIA - S.R.L., Ón favoarea Societ„˛ii Comerciale      - imposibilitatea realiz„rii obiectului de       identificat cu C.I. seria DD nr. 021185, eliberat„ de
DANICE INVEST APS, reprezentat„ prin Svend         activitate;                        Poli˛ia Titu la data de 20.01.2000, ∫i Mihalache
Kristian Hoff, Ómputernicit.                 - hot„r‚rea asociatului unic;              Marin, domiciliat Ón satul Crovu, comuna Odobe∫ti,
  Art. 2. Se aprob„ cesionarea p„r˛ilor sociale       - reducerea capitalului social, Ón cazul mic∫or„rii   jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu B.I. seria D.G. nr.
de˛inute de c„tre Societatea Comercial„ TEGERON      sale sub minimum legal, afar„ de cazul Ón care       897343, eliberat de Mili˛ia Titu, la data de
CONS. - S.R.L., Ón num„r de 594 p„r˛i sociale, cu o    asociatul unic decide completarea lui;           28.04.1988, au hot„r‚t:
  10              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1560/18.V.2007
  - Se atrage ca asociat Ón societate Costache Vasile,  cu nr. J 15/765/2005, cod unic de Ónregistrare              Societatea Comercial„
cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de 28.06.1968 Ón      17772676, care a fost Ónregistrat cu nr. 2032 din             SMC EUROPA - S.R.L.
comuna Corbii Mari, jude˛ul D‚mbovi˛a, cu         9.02.2007.                                   T‚rgovi∫te
domiciliul Ón satul Crovu, comuna Odobe∫ti, jude˛ul      (68/889.521)
D‚mbovi˛a, identificat cu C.I. seria DD nr. 072893,                                            NOTIFICARE
                                        HOT√R¬RE
eliberat„ de Poli˛ia Titu, la data de 28.06.2001, cod                                  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
numeric personal 1680328154244.                a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii      Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu
  - Se retrage din societate asociatul Mihalache         Comerciale CML CONSULT - S.R.L.          prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
Marin, care cesioneaz„ asociatului atras Costache       Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,    republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
Vasile cele 15 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, pe care   republicat„, privind societ„˛ile comerciale, cu      ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
le de˛ine ca aport la capitalul social al societ„˛ii.   modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al   constitutiv al Societ„˛ii Comerciale SMC EUROPA -
Cesiunea se face liber„ de sarcini ∫i procese, cu     societ„˛ii, Badea Leonardo, domiciliat Ón municipiul    S.R.L., cu sediul Ón T‚rgovi∫te, Str. 8 Martie, bl. D8,
desp„gubirea valorii nominale a p„r˛ilor sociale.     T‚rgovi∫te, Bd. Unirii, bl. 51, sc. A, et. 1, ap. 2,    sc. A, ap. 16, jude˛ul D‚mbovi˛a Ónregistrat„ cu nr.
Cesionarul prime∫te p„r˛ile sociale Ón condi˛iile     jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat cu C.I. seria DD nr.    J 15/1095/2006, cod unic de Ónregistrare 19109360,
stipulate mai sus ∫i consimte continuarea activit„˛ii   009783, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te, la data de    care a fost Ónregistrat cu nr. 2663 din 20.02.2007.
societ„˛ii Ón calitate de asociat. Capitalul social Ón   27.07.1999, ∫i Ana Maria-Cristina, domiciliat„ Ón       (72/889.523)
valoare total„ de 300 lei,Ón numerar, Ómp„r˛it Ón 30    satul Vulcana Pandele, comuna Br„ne∫ti, jude˛ul
p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, va fi de˛inut de      D‚mbovi˛a, identificat„ cu C.I. seria DD nr. 072045,              HOT√R¬RE
asocia˛ii:                         eliberat„ de Poli˛ia Pucioasa, la data de 20.06.2001,
                                                            a adun„rii generale a asocia˛ilor Societ„˛ii
  Mihalache Ionel - 150 lei, reprezent‚nd 15 p„r˛i    au hot„r‚t:
                                                               Comerciale SMC EUROPA - S.R.L.
sociale;                           - Se retrage din societate asociatul Badea
  Costache Vasile - 150 lei, reprezent‚nd 15 p„r˛i    Leonardo, care cesioneaz„ asociatei Ana Maria-        Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
sociale.                          Cristina cele 10 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, pe care  republicat„, privind societ„˛ile comerciale cu
  - Œnceteaz„ calitatea de administrator a        le de˛ine ca aport la capitalul social al societ„˛ii.   modific„rile ulterioare, ∫i ale actului constitutiv al
asociatului retras Mihalache Marin.            Cesiunea se face liber„ de sarcini ∫i procese, cu     societ„˛ii, BrÓnzic„ Manuela-Cristina, domiciliat„ Ón
  - Se nume∫te Ón func˛ia de administrator        desp„gubirea valorii nominale a p„r˛ilor sociale.     municipiul T‚rgovi∫te, Str. 8 Martie, bl. D8A, et. 4,
asociatul atras, societatea fiind administrat„ pe     Cesionarul prime∫te p„r˛ile sociale Ón condi˛iile     ap. 16, jude˛ul D‚mbovi˛a, identificat„ cu C.I. seria
viitor de asocia˛ii Mihalache Ionel ∫i Costache      stipulate mai sus ∫i consimte continuarea activit„˛ii   DD nr. 224697, eliberat„ de Poli˛ia T‚rgovi∫te, la
Vasile.                          societ„˛ii Ón calitate de asociat unic.          data de 8.06.2004, Ón nume propriu ∫i ca
  - Extinderea obiectului de activitate cu:         Capitalul social Ón valoare total„ de 200 lei,     Ómputernicit al asociatului Zilio Denis, conform
  4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i     Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a c‚te 10 lei fiecare, va   procurii 1858/30.11.2006, au hot„r‚t:
organizare de ∫antiere;                  fi de˛inut Ón totalitate de asociatul unic Ana Maria-     - Schimbarea sediului social al societ„˛ii din
  4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru        Cristina.                         municipiul T‚rgovi∫te, str. Duiliu Zamfirescu, bl.
construc˛ii;                         - Schimbarea sediului social al societ„˛ii din     17, sc. A, et. 2, ap. 10, jude˛ul D‚mbovi˛a, Ón
  4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;   municipiul T‚rgovi∫te, Str. Unirii nr. 60, jude˛ul     municipiul T‚rgovi∫te, Str. 8 Martie, bl. D8, sc. A,
  4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la   D‚mbovi˛a, Ón municipiul T‚rgovi∫te, bd. Mircea cel    ap. 16.
construc˛ii;                        B„tr‚n bl. G1, et. 1, jude˛ul D‚mbovi˛a.           Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
  4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,         Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 9.02.2007,  19.02.2007, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare
aerodromuri ∫i baze sportive;               Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru p„r˛i     pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru compartimentul
  4524 - construc˛ii hidrotehnice;            ∫i 1 exemplar pentru compartimentul de asisten˛„      de asisten˛„ din cadrul Oficiul Registrului
  4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;      din cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe     Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.
  4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;         l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.                  (73/889.523)
  4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticoroziv„;    (69/889.521)                                   *
  4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;                   *
  4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;                                               Societatea Comercial„
                                   Societatea Comercial„                    CONIMPULS - S.A., Bac„u
  4541 - lucr„ri de ipsoserie;
                              GIROPOLIO ACROPOLLY COMPANY - S.R.L.
  4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
                                 satul Potlogi, comuna Potlogi                       HOT√R¬RE
  4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
                                    jude˛ul D‚mbovi˛a
  4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri                                         din data de 9.02.2007
de geamuri;                                                          a adun„rii generale extraordinare
                                        NOTIFICARE
  4545 - alte lucr„ri de finisare;                                             a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
  4550 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i      Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                                  CONIMPULS - S.A., Bac„u
demolare, cu personal de deservire aferent;        Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu
  5124 - comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i cu piei   prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale CONIMPULS -
prelucrate;                        republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        S.A., Bac„u, cu sediul Ón municipiul Bac„u, str.
  6021 - alte transporturi terestre de c„l„tori, pe    ulterioare, depunerea textului actualizat al actului    Pictor Aman nr. 94, et. 5, av‚nd cod unic de
baz„ de grafic;                      constitutiv al Societ„˛ii Comerciale GIROPOLIO       Ónregistrare 948426, Óntruni˛i Ón adunarea general„
  6022 - transporturi cu taxiuri;             ACROPOLLY COMPANY - S.R.L., cu sediul Ón satul       extraordinar„ a ac˛ionarilor din data de 9.02.2007,
  6023 - transporturi terestre de c„l„tori,        Potlogi, comuna Potlogi, jude˛ul D‚mbovi˛a,        ora 11,00, potrivit anun˛ului publicat Ón Monitorul
ocazionale;                        Ónregistrat„ cu nr. J 15/109/2006, cod unic de       Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr.
  6312 - depozit„ri;                   Ónregistrare 18351063, care a fost Ónregistrat cu nr.   3983/13.12.2006 ∫i Ón cotidianul îRom‚nia Liber„“
  7132 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor     2639 din 20.02.2007.                    nr. 5109/21.12.2006, conform prevederilor legale ∫i
pentru construc˛ii, f„r„ personal de deservire         (70/889.522)                      statutare, cu respectarea criteriilor de prezen˛„ ∫i
aferent;                                                       cvorum legale, au hot„r‚t urm„toarele:
                                       DECIZIA NR. 1
  7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente                                    1. Deschiderea ∫i declararea punctelor de lucru
neclasificate Ón alt„ parte;                         din 14.02.2007             ale societ„˛ii, respectiv:
  7140 - Ónchirierea bunurilor personale ∫i                a asociatului unic              Punct de lucru situat Ón municipiul Bac„u, str.
gospod„re∫ti neclasificate Ón alt„ parte;                                       Pictor Aman nr. 94, jude˛ul Bac„u, parcare auto.
                               Subsemnatul Dragnea-Miu Ionu˛, asociat unic al
  - Schimbarea domeniului ∫i obiectului principal     Societ„˛ii Comerciale GIROPOLIO ACROPOLLY           2. Prescrierea unor crean˛e ale furnizorilor,
de activitate din clasa 020, grupa 0201, Ón clasa 521,   COMPANY - S.R.L., am hot„r‚t:               clien˛ilor, alte datorii ∫i crean˛e.
grupa 5211. Urmare modific„rii, domeniul ∫i          1. Completarea obiectului secundar de activitate      3. Casarea unor obiecte de inventar ∫i a unor
obiectul principal de activitate vor fi domeniul      al firmei cu urm„toarele activit„˛i:            mijloace fixe.
                               4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i      4. Desemnarea dlui Ungureanu Cosmin-Octavian,
principal de activitate:
                              organizare de ∫antiere;                  cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Boto∫ani, domiciliat Ón
  521 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
                               4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru        Ia∫i, Aleea Rozelor nr. 15, bl. Z2, sc. B, et. 4, ap. 14,
nespecializate.
                              construc˛ii;                        n„scut la data de 1.04.1977, care se identific„ cu C.I.
  Obiectul principal de activitate:
                               4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;   seria MX nr. 645547, cod numeric personal
  5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                               4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la   1770401070037, eliberat„ de SPCLEP Ia∫i la data de
nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
                              construc˛ii;                        801.2007, pentru depunerea prezentei hot„r‚ri ∫i a
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun.
                               4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,       actului adi˛ional la Oficiul Registrului Comer˛ului
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
                              aerodromuri ∫i baze sportive;               de pe l‚ng„ Tribunalul Bac„u.
19.02.2007, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare
                               4524 - construc˛ii hidrotehnice;               (74/889.524)
pentru p„r˛i ∫i 1 exemplar pentru compartimentul
de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului         4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;                    *
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.         4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
                               4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticoroziv„;         Societatea Comercial„
   (67/889.520)
                               4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;            VERTCON - S.A., Bac„u
              *
                               4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;
       Societatea Comercial„              4541 - lucr„ri de ipsoserie;                         HOT√R¬RE
       CML CONSULT - S.R.L.              4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
                               4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;          din data de 9.02.2007
          T‚rgovi∫te                                                a adun„rii generale extraordinare
                               4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
                              de geamuri;                            a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale
          NOTIFICARE                                                   VERTCON - S.A., Bac„u
                               4545 - alte lucr„ri de finisare.
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         2. Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 204 (4) din    Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale VERTCON - S.A.,
Tribunalul D‚mbovi˛a notific„, Ón conformitate cu     Legea nr. 31/1909, actul constitutiv modificat se va    Bac„u, cu sediul Ón municipiul Bac„u, str. Pictor
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,   depune la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe       Aman nr. 94, et. 4, av‚nd cod unic de Ónregistrare
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        l‚ng„ Tribunalul D‚mbovi˛a.                6306352, Óntruni˛i Ón adunarea general„
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului     3. Modificare, date asociat: PA seria 10686320     extraordinar„ a ac˛ionarilor din data de 9.02.2007,
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale CML CONSULT -     eliberat de Poli˛ia D‚mbovi˛a la data de 21.09.2005.    ora 10,00, potrivit anun˛ului publicat Ón Monitorul
S.R.L., cu sediul Ón T‚rgovi∫te, bd. Mircea cel         (71/889.522)                     Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr.
B„tr‚n, bl. G1, et. 1, jude˛ul D‚mbovi˛a, Ónregistrat„                *                3983/13.12.2006 ∫i Ón cotidianul îRom‚nia Liber„“
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,             PARTEA a IV-a,   Nr. 1560/18.V.2007                   11
nr. 5109/21.12.2006, conform prevederilor legale ∫i     Art. 2. Adunarea general„ extraordinar„ din data   TRANSPORTURI FEROVIARE - S.A., cu sediul Ón
statutare, cu respectarea criteriilor de prezen˛„ ∫i   de 5.02.2007 a fost legal constituit„, Ón sal„ fiind  Bac„u, Str. Condorilor nr. 9, jude˛ul Bac„u,
cvorum legale, au hot„r‚t urm„toarele:          prezen˛i ac˛ionarii reprezent‚nd 65,56 % din totalul  Ónregistrat„ cu nr. J 04/166/2005, cod unic de
  1. Deschiderea ∫i declararea punctelor de lucru    capitalului social.                   Ónregistrare 17153254, care a fost Ónregistrat cu nr.
ale societ„˛ii, respectiv:                 Art. 3. Secretariatul adun„rii generale       3314 din 20.02.2007.
  a) Punct de lucru situat Ón str. Pictor Aman nr.   extraordinare a ac˛ionarilor va difuza prezenta       (80/889.530)
94, et. 9, municipiul Bac„u, jude˛ul Bac„u,       hot„r‚re tuturor persoanelor interesate de drept.
                                                                 HOT√R¬REA NR. 1
Restaurant îMilenium”;                    (77/889.527)
  b) Punct de lucru situat Ón str. Pictor Aman nr.                *                din data de 31.01.2007, a adun„rii generale a
94, et. 10, municipiul Bac„u, jude˛ul Bac„u,                                   ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale AEROSTAR
Restaurant îMilenium”.                       Societatea Comercial„               TRANSPORTURI FEROVIARE - S.A., Bac„u
  2. Prescrierea unor crean˛e ale furnizorilor,       MOBILA BUHU™EANA - S.A., Buhu∫i
                                                           Œn data de 31.01.2007 a avut loc la sediul
clien˛ilor, alte datorii ∫i crean˛e.                                       societ„˛ii at‚t adunarea general„ ordinar„ c‚t ∫i
  3. Casarea unor obiecte de inventar ∫i a               HOT√R¬REA NR. 2             extraordinar„ a ac˛ionarilor, la ∫edin˛„ fiind
materialelor degradate.                                             prezen˛i ac˛ionarii societ„˛ii reprezent‚nd 99 % din
  4. Desemnarea dlui Ungureanu Cosmin-Octavian,            din data de 5.02.2007,
                                 a adun„rii generale extraordinare        capitalul social, lips„ fiind dl Paraschiv Gheorghe.
cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón Boto∫ani, domiciliat Ón                                  La punctul 1 al ordinii de zi s-au luat Ón discu˛ie
                                       a ac˛ionarilor
municipiul Ia∫i, Aleea Rozelor nr. 15, bl. Z2, sc. B,                              propunerile de modificare a actului constitutiv,
et. 4, ap. 14, n„scut la data de 1.04.1977, care se     Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale MOBILA
                                                         av‚nd Ón vedere prevederile Legii nr. 441/2006 de
identific„ cu C.I. seria MX nr. 645547, cod numeric   BUHUSEANA - S.A. Buhu∫i, Óntruni˛i la convocarea
                                                         modificare a Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile
personal 1770401070037, eliberat„ de SPCLEP Ia∫i     consiliului de administra˛ie, s-au pronun˛at asupra
                                                         comerciale.
la data de 8.01.2007, pentru depunerea prezentei     revoc„rii din func˛ia de administrator a dnei Mihu
                                                           Acest punct a fost prezentat de dl VÓrn„ Daniel,
hot„r‚ri ∫i a actului adi˛ional la Oficiul Registrului  Violeta.
                                                         propunerile de modificare fiind enun˛ate mai jos:
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Bac„u.          Art. 1. S-a aprobat, Ón conformitate cu
                                                           Pct. 1. Se propune modificarea obiectului
  (75/889.525)                     prevederile art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990,
                                                         principal de activitate ∫i modificarea pe cale de
             *               privind societ„˛ile comerciale, republicat„, cu
                                                         consecin˛„ a alin. 3 al art. 5, referitor la obiectul
                             unanimitatea voturilor celor prezen˛i, revocarea din
                                                         principal de activitate, cu urm„torul cuprins:
     Societatea Comercial„             func˛ia de administrator a dnei Mihu Violeta.
                                                           î(3) Obiectul principal de activitate al societ„˛ii
   MOBILA BUHU™EANA - S.A., Buhu∫i            Art. 2. Se ia act de demisia dlui ing. R„doi Mihai
                                                         este:
                             din calitatea de administrator al Societ„˛ii
                                                           292 2922 - fabricarea echipamentelor de ridicat
        HOT√R¬RE NR. 8              Comerciale MOBILA BUHU™EANA - S.A.
                                                         ∫i manipulat;”
                              Art. 3. Adunarea general„ extraordinar„ din data
        din data de 5.02.2007,                                        Pct. 2. Modificarea alin. 1 ∫i 2 ale art. 18, cu
                             de 5.02.2007 a fost legal constituit„, Ón sal„ fiind
    a adun„rii generale extraordinare                                    urm„torul cuprins:
                             prezen˛i ac˛ionarii, reprezent‚nd 65,56 % din totalul
           a ac˛ionarilor                                         î(1) Adunarea general„ se convoac„ de c„tre
                             capitalului social.
                                                         consiliul de administra˛ie prin scrisoare
  Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale MOBILA         Art. 4. Secretariatul adun„rii generale
                                                         recomandat„ sau prin scrisoare simpl„, expediat„
BUHU™EANA - S.A., Buhu∫i, Óntruni˛i la convocarea    extraordinare a ac˛ionarilor va difuza prezenta
                                                         cu cel pu˛in 30 de zile Ónainte de data ˛inerii
consiliului de administra˛ie, au propus         hot„r‚re tuturor persoanelor interesate de drept.
                                                         adun„rii, la adresa ac˛ionarului Ónscris„ Ón registrul
Ómputernicirea dlui Gherman Teodor, director Ón       (78/889.528)
                                                         ac˛ionarului.
cadarul societ„˛ii, s„ Óndeplineasc„ procedurile                 *
                                                           (2) De asemenea, convocarea va putea fi f„cut„ ∫i
legale la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                               prin afi∫are la sediul societ„˛ii, Ónso˛it„ de un
Tribunalul Bac„u Ón vederea Ónregistr„rii ∫i            Societatea Comercial„
                               MOBILA BUHU™EANA - S.A., Buhu∫i          convocator, ce va fi semnat de ac˛ionari cu cel pu˛in
public„rii hot„r‚rilor luate la adunarea general„                                30 de zile Ónainte de data ˛inerii adun„rii.
extraordinar„ a ac˛ionarilor, Ón Monitorul Oficial al                              Semn„tura ac˛ionarului ∫i data semn„rii vor fi
Rom‚niei, Partea a IV-a, fiind mandatat s„ semneze           HOT√R¬REA NR. 6
                                                         certificate de un func˛ionar anume desemnat.”
actele Ón acest scop.                                                Pct. 3. Modificarea alin. 1 al art. 23, cu urm„torul
                                    din data de 5.02.2007,
  Art. 1. S-a aprobat Ón conformitate cu prevederile                              cuprins:
                                 a adun„rii generale extraordinare
art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990, privind                                   î(1) Adunarea general„ ordinar„ se Óntrune∫te cel
                                      a ac˛ionarilor
societ„˛ile comerciale, republicat„, cu unanimitatea                               pu˛in o dat„ pe an, Ón cel mult 5 luni de la
voturilor celor prezen˛i, mandatarea dlui Gherman      Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale MOBILA
                             BUHUSEANA - S.A., Buhu∫i, Óntruni˛i la convocarea    Óncheierea exerci˛iului financiar.”
Teodor, administrator al societ„˛ii, posesor al C.I.                                 Pct. 4. Modificarea alin. 1 al art. 24, cu urm„torul
seria DK nr. 446132/1989, eliberat de Poli˛ia Bac„u,   consiliului de administra˛ie, au analizat
                             îValorificarea prin v‚nzare a mijloacelor fixe uzate  cuprins:
cod numeric personal 1561023040061, s„                                        î(2) Pentru validitatea deliber„rilor adun„rii
Óndeplineasc„ procedurile legale la Oficiul       ∫i a celor propuse spre casare, v‚nzarea
                             autoturismelor din dotare ∫i achizi˛ionarea second-   generale ordinare este necesar„ prezen˛a
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul                                  ac˛ionarilor care s„ reprezinte cel pu˛in o p„trime
Bac„u, Ón vederea Ónregistr„rii ∫i public„rii      hand a unui circular de formatizat dublu” efectuat
                             de D.G.F.P. Bac„u ∫i numirea auditorului financiar.   din num„rul total al drepturilor de vot, iar
hot„r‚rile luate de adunarea general„ extraordinar„                               hot„r‚rile s„ fie luate cu majoritatea voturilor
a ac˛ionarilor, Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,      Art. 1. S-a aprobat, Ón conformitate cu
                             prevederile art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990,   exprimate.”
Partea a IV-a, precum ∫i transmiterea c„tre C.N.V.M.                                 Pct. 5. Modificarea alin. 3 al art. 25, cu urm„torul
∫i pia˛a de capital.                   privind societ„˛ile comerciale, republicat„, cu
                             unanimitatea voturilor celor prezen˛i, valorificarea  cuprins:
  Art. 2. Adunarea general„ extraordinar„ din data                                 î(3) Pentru validitatea deliber„rilor adun„rii
de 5.02.2007, a fost legal constituit„, Ón sal„ fiind  prin v‚nzare a mijloacelor fixe uzate ∫i a celor
                             propuse spre casare.                  generale extraordinare sunt necesare:
prezen˛i ac˛ionari reprezent‚nd 65,56 % din totalul                                 a) la prima convocare, prezen˛a ac˛ionarilor
capitalul social.                      Art. 2. Se aprob„ valorificarea prin v‚nzare a
                             autoturismelor din dotare; Ón cazul Ón v‚nzarea nu   reprezent‚nd cel pu˛in o p„trime din capitalul
  Art. 3. Secretariatul adun„rii generale                                    social, iar hot„r‚rile vor fi luate cu votul
extraordinare a ac˛ionarilor va difuza prezenta     este posibil„, acestea vor fi valorificate ca de∫eu
                             metalic.                        ac˛ionarilor reprezent‚nd majoritatea drepturilor
hot„r‚re tuturor persoanelor interesate de drept.                                de vot exprimate.
  (76/889.526)                      Art. 3. Se aprob„ achizi˛ionarea second hand a
                             circularului de formatizat dublu, av‚nd ca surs„ de     b) la convoc„rile urm„toare, prezen˛a
             *                                           ac˛ionarilor reprezent‚nd cel pu˛in o cincime din
                             finan˛are v‚nzarea unor utilaje casate existente Ón
                             raportul de evaluare efectuat de DGFP Bac„u.      capitalul social, iar hot„r‚rile vor fi luate cu votul
     Societatea Comercial„                                         unui num„r de ac˛ionari care s„ reprezinte
   MOBILA BUHU™EANA - S.A., Buhu∫i            Art. 4. Se aprob„, Ón conformitate cu prevederile
                             art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990, privind     majoritatea voturilor exprimate.”
                             societ„˛ile comerciale, republicat„, cu unanimitatea    Pct. 6. Introducerea la art. 25 a unui alineat nou
        HOT√R¬RE NR. 3                                          (4), cu urm„torul con˛inut:
                             voturilor celor prezen˛i, ca auditor financiar firma
        din data de 5.02.2007,          EGAL AUDIT - S.R.L. Bac„u, autoriza˛ie auditor nr.     î(4) Decizia de modificare a obiectului principal
    a adun„rii generale extraordinare        150/2002. Œncep‚nd cu data de 13.02.2007 se revoc„   de activitate al societ„˛ii, de reducere sau majorare
          a ac˛ionarilor            auditorul Cojan Mariea.                 a capitalului social, de schimbare a formei juridice,
                              Art. 5. Adunarea general„ extraordinar„ a      de fuziune, divizare sau de dizolvare a societ„˛ii se
  Ac˛ionarii Societ„˛ii Comerciale MOBILA                                    ia cu o majoritate de cel pu˛in dou„ treimi din
BUHUSEASNA - S.A., Buhu∫i, Óntruni˛i la convocarea    ac˛ionarilor din data de 5.02.2007 a fost legal
                             constituit„, Ón sal„ fiind prezen˛i ac˛ionarii     drepturile de vot de˛inute de ac˛ionarii prezen˛i sau
consiliului de administra˛ie, s-au pronun˛at asupra                               reprezenta˛i.”
alegerii unor noi membri ai consiliului de        reprezent‚nd 65,56 % din totalul capitalului social.
                              Art. 6. Secretariatul adun„rii generale         Pct. 7. Se constat„ Ómplinirea mandatului de 2
administra˛ie.                                                  ani al primilor administratori ai societ„˛ii, potrivit
  Art. 1. S-a aprobat Ón conformitate cu prevederile  extraordinare a ac˛ionarilor va difuza prezenta
                             hot„r‚re tuturor persoanelor interesate de drept.    art. 153ˆ12 din Legea nr. 31/1990 republicat„, cu
art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990, privind                                 modific„rile ∫i complet„rile ulterioare. chiar dac„
societ„˛ile comerciale, republicat„, cu unanimitatea     (79/889.529)
                                         *               mandatul ini˛ial stipulat Ón statut a fost de 4 ani,
voturilor celor prezen˛i, numirea Ón func˛ia de                                 av‚nd Ón vedere durata mandatului primilor
administratori ai societ„˛ii a dlor Sava Romeo ∫i                                administratori de 2 ani stipulat„ imperativ de lege,
Gherman Teodor. Validarea dlor Sava Romeo ∫i            Societatea Comercial„
                                    AEROSTAR                 pe de o parte, dar ∫i faptul c„ la data prezentei
Gherman Teodor s-a f„cut prin vot secret.                                    adun„ri erau 2 administratori ai societ„˛ii iar
  Œn cadrul actului constitutiv al Societ„˛ii         TRANSPORTURI FEROVIARE - S.A.
                                                         potrivit noilor reglement„ri num„rul acestora
Comerciale MOBILA BUHUSEANA - S.A. Buhu∫i, se               Bac„u
                                                         trebuie s„ fie impar pe de alt„ parte, ac˛ionarii
modific„ art. 7 îSocietatea este administrat„ de                                 prezen˛i au hot„r‚t s„ considere mandatul primilor
c„tre un consiliu de administra˛ie compus din 3               NOTIFICARE
                                                         administratori Óncheiat. Pe cale de consecin˛„,
membri:                           Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„      ac˛ionarii prezen˛i au hot„r‚t Ón unanimitate ca,
  a) Gherman Teodor;                  Tribunalul Bac„u notific„, Ón conformitate cu      Óncep‚nd cu data de 1.02.2007, societatea s„ fie
  b) Botez Mihai Maricel;                prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,  condus„ de un administrator unic. La propunerea
  c) Sava Romeo.                    republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile      dlui VÓrn„ Daniel de desemnare a dlui Mo∫negu˛u
  Durata mandatului este de 4 ani, Óncep‚nd cu     ulterioare, depunerea textului actualizat al actului  Vasile, care a Óndeplinit de la constituirea societ„˛ii
data de 5.02.2007.                    constitutiv al Societ„˛ii Comerciale AEROSTAR      func˛ia de pre∫edinte al consiliului de administra˛ie
 12              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,    Nr. 1560/18.V.2007
∫i director general, Ón calitate de administrator      Urmare a cesiunii, capitalul social al Societ„˛ii           Societatea Comercial„
unic, ac˛ionarii prezen˛i au aprobat Ón unanimitate    Comerciale BASICOUNT - S.R.L. va fi compus din            FINANCIAR CONSULTING - S.R.L.
aceast„ propunere.                    300 p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de 10 (zece)                Bra∫ov
  Pct. 8. Modificarea alin. 1 al art. 26, cu urm„torul  RON fiecare, Ón valoare total„ de 3000 (treimii)
cuprins:                         RON, care apar˛in asocia˛ilor dup„ cum urmeaz„:                HOT√R¬REA NR. 1
  î(1) Œncep‚nd cu data de 31 ianuarie 2007         - Asociatul Milea Tiberiu de˛ine un num„r de 15
societatea va fi condus„ de un administrator, ales                                              din 3.01.2007
                             p„r˛i sociale Ón valoare nominal„ de 10 (zece) RON,
pe o perioad„ de 4 ani, cu urm„toarele date de      Ón valoare total„ de 150 (unasut„cincizeci) RON,         Subsemna˛ii Irimie Constantin Drago∫, cet„˛ean
identificare:                       av‚nd o cot„ de participare de 5 % din beneficiile ∫i     rom‚n, cod numeric personal 1730307080018,
  - Mo∫negu˛u Vasile, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón     pierderile societ„˛ii;                     n„scut la data de 7 martie 1973, Ón Petro∫ani,
localitatea Miron Costin, jude˛ul Neam˛, la data de     - Asociata Milea Mariana Mihaela de˛ine un         jude˛ul Hunedoara, domiciliat Ón Bra∫ov, Str.
19 septembrie 1956, fiul lui Gheorghe ∫i Anica, cod    num„r de 285 p„r˛i sociale Ón valoare nominal„ de       Fanionului nr. 28, bl. 12, sc. B, ap. 5, et. 3, jude˛ul
numeric personal 1560919040021, c„s„torit, cu       10 (zece) RON, Ón valoare total„ de 2850            Bra∫ov, posesor al B.I. seria D.B. nr. 755287/1987, ∫i
domiciliul Ón municipiul Bac„u, str. Alecu Russo nr.   (dou„miioptsutecincizeci) RON, av‚nd o cot„ de         Nae Liliana Cerasella, cet„˛ean rom‚n, cod numeric
39, sc. B, ap. 30, posesor al C.I. seria XC nr. 051913,                                 personal 2721115080015, n„scut„ la data de 15
                             participare de 95 % din beneficiile ∫i pierderile
eliberat„ de Poli˛ia Municipiului Bac„u la data de                                    noiembrie 1972, domiciliat„ Ón Bra∫ov, str. Al.
                             societ„˛ii.
14 aprilie 2000, Ón calitate de administrator,                                      Vlahu˛„ nr. 44, bl. 122, ap. 44, et. 10, jude˛ul Bra∫ov,
                               Prezenta decizie a asociatului unic ∫i contract de
director general.”                                                    posesor al C.I. seria BV nr. 280042/2003, Ón calitate
                             cesiune face parte integrant„ din actul constitutiv al
  Pct. 9. Modificarea art. 27, cu urm„torul cuprins:                                  de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale FINANCIAR
  îŒn caz de vacan˛„ a administratorului, adunarea    societ„˛ii, pe care Ól modific„ Ón mod corespunz„tor.
                             Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n        CONSULTING - S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov, Strada
general„ a ac˛ionarilor va fi convocat„ Ón regim de                                   Lung„ nr. 139, cod unic de Ónregistrare RO
urgen˛„ pentru a fi desemnat un nou            nemodificate. Subsemna˛ii asocia˛i avem cuno∫tin˛„
                             de obliga˛ia prezent„rii la Oficiul registrului        12727860, Ónmatriculat„ cu nr. J 08/184/2000, am
administrator.”                                                     hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru Ón Bra∫ov,
  Pct. 10. modificarea alin. 1 al art. 28, cu      comer˛ului Ón vederea efetu„rii men˛iunilor,
                             urmare a schimb„rilor produse prin prezentul act        Calea Feldioarei nr. 41.
urm„torul cuprins:                                                      (86/889.533)
  î(1) Pe toat„ durata mandatului administratorul    adi˛ional.
                               Actul a fost redactat ast„zi, 15.01.2007, Ón 4                     *
trebuie s„ Óncheie o asigurare pentru r„spundere
profesional„.”                      (patru) exemplare originale, la sediul societ„˛ii, din
                                                                    Societatea Comercial„
  Pct. 11. Anularea alin. 2 al art. 28.         Bra∫ov, Strada Pe Tocile nr. 8, jude˛ul Bra∫ov.
                                                                     HAGERAT - S.R.L.
  Supuse la vot, ac˛ionarii prezen˛i aprob„ Ón        (82/889.531)
                                                                        Bra∫ov
unanimitate propunerile de modificare ale actului                NOTIFICARE
constitutiv al societ„˛ii Ón forma prezentat„.
  Œn urma acestor modific„ri, actul constitutiv al     Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                     DECIZIE
societ„˛ii se va rescrise Ón Óntregime.          Tribunalul Bra∫ov notific„, Ón conformitate cu          a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale
  Ac˛ionarii societ„˛ii aprob„ Ón unanimitate      prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,        HAGERAT - S.R.L., (cu sediul Ón Bra∫ov,
Ómputernicirea dlui Mo∫negu˛u Vasile, director      republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile             Strada Pe Tocile nr. 8, jude˛ul Bra∫ov,
general s„ semneze actul adi˛ional la actul        ulterioare, depunerea textului actualizat al actului          Ónmatriculat„ cu nr. J 08/392/1995,
constitutiv unic pe de o parte, ∫i Ómputernicirea     constitutiv al Societ„˛ii Comerciale BASICOUNT -           cod unic de Ónregistrare RO 7283826)
dlui VÓrn„ Daniel s„ efectueze toate demersurile     S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov, Strada Pe Tocile nr. 8,         ∫i contract de cesiune de p„r˛i sociale
necesare Ónregistr„rii actului adi˛ional la Oficiul    jude˛ul Bra∫ov, Ónregistrat„ cu nr. J 08/2473/2003,
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul                                        Subsemnatul Milea Tiberiu, cet„˛ean rom‚n,
                             cod unic de Ónregistrare 15993298, care a fost
Bac„u.                                                          n„scut Ón data de 18.08.1958 Ón satul Pecica,
                             Ónregistrat cu nr. 3883 din 30.01.2007.            comuna Pecica, jude˛ul Arad, domiciliat Ón Bra∫ov,
  Se aprob„, de asemenea, trecerea pe costurile       (83/889.531)
societ„˛ii a cheltuielilor aferente modific„rii actului                                 Strada Pe Tocile nr. 92, jude˛ul Bra∫ov, cod
                                            *                 numeric personal 1580818080063, posesor al C.I.
constitutiv ∫i Ónregistr„rii actului adi˛ional la
Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                        seria BV nr. 316246/19.12.2003, eliberat„ de Poli˛ia
                                     Societatea Comercial„              Bra∫ov, asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
Tribunalul Bac„u.                             BRACOMA - S.R.L.
  (81/889.530)                                                     HAGERAT - S.R.L., persoan„ juridic„ de
                                     Bran, jude˛ul Bra∫ov              na˛ionalitate rom‚n„, cu sediul Ón Bra∫ov, Strada Pe
             *
                                                             Tocile nr. 8, jude˛ul Bra∫ov, Ónmatriculat„ cu nr. J
                                      HOT√R¬REA NR. 1                08/392/1995, cod unic de Ónregistrare RO 7283826,
       Societatea Comercial„
       BASICOUNT - S.R.L.                     din data de 1.06.2006             Ón calitate de cedent, pe de o parte ∫i subsemnata
           Bra∫ov                     adun„rii generale a asocia˛ilor           Milea Mariana Mihaela, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón
                                                             data de 20.06.1963 Ón localitatea Bra∫ov, jude˛ul
                               Subsemna˛ii Nicoar„ Maria-Cristina, cet„˛ean
           DECIZIE                                              Bra∫ov, domiciliat„ Ón Bra∫ov, Strada Pe Tocile nr.
                             rom‚n, n„scut„ la data de 7.12.1975 Ón localitatea
                                                             92, jude˛ul Bra∫ov, cod numeric personal
  a asociatului unic al Societ„˛ii Comerciale      Darabani, jude˛ul Boto∫ani, cod numeric personal
                                                             2630920080051, posesoare a C.I. seria BV nr.
  BASICOUNT - S.R.L., (cu sediul Ón Bra∫ov,       2751207083473, identificat„ cu C.I. seria BV nr.
                                                             316247/19.12.2003 eliberat„ de Poli˛ia Bra∫ov, Ón
   Strada Pe Tocile nr. 8, jude˛ul Bra∫ov,       103850, eliberat„ la data de 11.08.2000 de Poli˛ia       calitate de cesionar„, pe de alt„ parte, am hot„r‚t
    Ónmatriculat„ cu nr. J 08/2473/2003,        R‚∫nov, domiciliat„ Ón ora∫ul R‚∫nov, Str. C‚mpului      modificarea actului constitutiv al societ„˛ii ∫i
    cod unic de Ónregistrare 15993298         nr. 1, bl. 4, sc. B, ap. 6, jude˛ul Bra∫ov, ∫i Nicoar„     Óncheierea prezentului contract de cesiune al
   ∫i contract de cesiune de p„r˛i sociale       Emil-Codru˛, cet„˛ean rom‚n, n„scut la data de         p„r˛ilor sociale dup„ cum urmeaz„:
  Subsemnata Milea Mariana Mihaela, cet„˛ean       11.11.1972 Ón ora∫ul R‚∫nov, jude˛ul Bra∫ov, cod         Art. 1. Subsemnatul Milea Tiberiu, Ón calitate de
rom‚n, n„scut„ la data de 20.09.1963 Ón localitatea    numeric personal 1721111083464, identificat cu C.I.      cedent am hot„r‚t s„ cesionez o parte social„ din
Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov, domiciliat„ Ón Bra∫ov,      seria BV nr. 449075, eliberat„ la data de 17.03.2006,     p„r˛ile sociale pe care le de˛in din capitalul
Strada Pe Tocile nr. 92, jude˛ul Bra∫ov, cod numeric   de Poli˛ia R‚∫nov, domiciliat Ón ora∫ul R‚∫nov, Str.      Societ„˛ii Comerciale HAGERAT - S.R.L., Ón valoare
personal 2630920080051, posesoare a C.I. seria BV     C‚mpului nr. 1, casa nr. 1, ap. 2, jude˛ul Bra∫ov, Ón     nominal„ de 10 (zece) RON, Ón cuantum total de 10
nr. 316247/19.12.2003 eliberat„ de Poli˛ia Bra∫ov,    calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale         (zece) RON, cesionarei Milea Mariana Mihaela.
asociat unic al Societ„˛ii Comerciale BASICOUNT -     BRACOMA - S.R.L., cu sediul Ón localitatea Bran, str.     Subsemnatul cedent declar c„ cesiunea se face
S.R.L., persoan„ juridic„ de na˛ionalitate rom‚n„,    Sextil Puscariu nr. 353, jude˛ul Bra∫ov,            liber„ de orice sarcini ∫i recunosc c„ sunt
cu sediul Ón Bra∫ov, Strada Pe Tocile nr. 8, jude˛ul   Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului        responsabil pentru toate opera˛iunile pe care le-am
Bra∫ov, Ónmatriculat„ cu nr. J 08/2473/2003, cod     de p e l ‚ n g „ T r i b u n a l u l B r a ∫ o v , c u n r .  desf„∫urat Ón contul societ„˛ii p‚n„ la data
unic de Ónregistrare 15993298, Ón calitate de       J 08/687/8.08.2000, av‚nd cod unic de Ónregistrare       prezentei cesiuni. Subsemna˛ii cedent ∫i cesionar„
cedent„, pe de o parte, ∫i subsemnatul Milea       13265409, prin prezenta hot„r‚re aducem            declar„m c„ cesiunea p„r˛ilor sociale are loc la
Tiberiu, cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón data de        urm„toarele modific„ri la actul constitutiv al         valoarea nominal„ a acestora, valoare ce s-a pl„tit
18.08.1958 Ón satul Pecica, comuna Pecica, jude˛ul    societ„˛ii, autentificat cu nr. 2300/3.08.2000 de       integral anterior semn„rii prezentului contract de
Arad, domiciliat Ón Bra∫ov, Strada Pe Tocile nr. 92,   notarul public Cristoloveanu Liliana-Silvia:          cesiune.
jude˛ul Bra∫ov,     cod numeric personal        - deschiderea punctului de lucru din localitatea        Urmare a cesiunii, Milea Mariana Mihaela
1580818080063, posesor al C.I. seria BV nr.        R‚∫nov, str. I.L. Caragiale nr. 141, jude˛ul Bra∫ov;      dob‚nde∫te calitatea de asociat Ón cadrul Societ„˛ii
316246/19.12.2003 eliberat„ de Poli˛ia Bra∫ov, Ón      - extinderea obiectului principal de activitate cu     Comerciale HAGERAT - S.R.L.
calitate de cesionar, pe de alt„ parte, am hot„r‚t    5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine              Urmare a cesiunii, capitalul social al Societ„˛ii
modificarea actului constitutiv al societ„˛ii ∫i     specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
Óncheierea prezentului contract de cesiune al                                      Comerciale HAGERAT - S.R.L. va fi compus din 20
                             parte.                             p„r˛i sociale, Ón valoare nominal„ de 10 (zece) RON
p„r˛ilor sociale, dup„ cum urmeaz„:
                               Celelalte prevederi, a∫a cum au fost ele          fiecare, Ón valoare total„ de 200 (dou„sute) RON,
  Art. 1. Subsemnata Milea Mariana Mihaela, Ón
                             modificate prin actele adi˛ionale Óncheiate p‚n„ la      care apar˛in asocia˛ilor dup„ cum urmeaz„:
calitate de cedent„, am hot„r‚t s„ cesionez 15 p„r˛i
                             aceast„ dat„, se men˛in.                     - Asociatul Milea Tiberiu de˛ine un num„r de 19
sociale din p„r˛ile sociale pe care le de˛in din
                                (84/889.532)                       p„r˛i sociale Ón valoare nominal„ de 10 (zece) RON,
capitalul Societ„˛ii Comerciale BASICOUNT - S.R.L.,
Ón valoare nominal„ de 10 (zece) RON, Ón cuantum                NOTIFICARE                Ón valoare total„ de 190 (unasut„nou„zeci) RON,
total de 150 (unasut„cincizeci) RON, cesionarului                                    av‚nd o cot„ de participare de 95 % din beneficiile
Milea Tiberiu. Subsemnatul cedent declar c„         Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         ∫i pierderile societ„˛ii;
cesiunea se face liber„ de orice sarcini ∫i recunosc   Tribunalul Bra∫ov notific„, Ón conformitate cu          - Asociata Milea Mariana Mihaela de˛ine o parte
c„ sunt responsabil pentru toate opera˛iunile pe     prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,     social„ Ón valoare nominal„ de 10 (zece) RON, Ón
care le-am desf„∫urat Ón contul societ„˛ii p‚n„ la    republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile          valoare total„ de 10 (zece) RON, av‚nd o cot„ de
data prezentei cesiuni. Subsemna˛ii, cedent„ ∫i      ulterioare, depunerea textului actualizat al actului      participare de 5 % din beneficiile ∫i pierderile
cesionar, declar„m c„ cesiunea p„r˛ilor sociale are    constitutiv al Societ„˛ii Comerciale BRACOMA -         societ„˛ii.
loc la valoarea nominal„ a acestora, valoare ce s-a    S.R.L., cu sediul Ón Bran, str. Sextil Puscariu nr. 353,     Urmare a cesiunii p„r˛ilor sociale, noi Milea
pl„tit integral anterior semn„rii prezentului       jude˛ul Bra∫ov, Ónregistrat„ cu nr. J 08/687/2000,       Tiberiu ∫i Milea Mariana Mihaela, ambii Ón calitate
contract de cesiune.                   cod unic de Ónregistrare 13265409, care a fost         de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale HAGERAT -
  Urmare a cesiunii, Milea Tiberiu dob‚nde∫te      Ónregistrat cu nr. 3722 din 29.01.2007.            S.R.L. convenim urm„toarele:
calitatea de asociat Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale     (85/889.532)                         Art. 2. Se deschide un punct de lucru al societ„˛ii
BASICOUNT - S.R.L.                                   *                 Ón Bra∫ov, Strada Pe Tocile nr. 92, jude˛ul Bra∫ov.
                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1560/18.V.2007                    13
  Art. 3. Urmare a actualiz„rii clasific„rii         b) art. 1, alin. 3 din actul constitutiv al societ„˛ii  Ón˛elegem s„ complet„m prevederile actelor
activit„˛ilor din economia na˛ional„ - CAEN,        se modific„ ∫i va avea con˛inutul urm„tor:         constitutive ale societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:
conform ordinului nr. 601/2002 al pre∫edintelui        î3. Sediul social al societ„˛ii este Ón Bra∫ov, ™os.    Cu privire la punctele de lucru ale societ„˛ii, am
Institutului Na˛ional de Statistic„, se reclasific„    Feldioarei nr. 26 G (biroul nr. 1). Sediul poate fi     hot„r‚t deschiderea unui punct de lucru al
obiectul de activitate al societ„˛ii.           schimbat Ón alt loc din Rom‚nia, prin decizia        societ„˛ii Ón Constan˛a, Str. R„scoalei nr. 1907, nr.
  Urmare a reclasific„rii, obiectul principal de     adun„rii generale a asocia˛ilor, potrivit legisla˛iei Ón  15, bl. M1, parter, jude˛ul Constan˛a.
activitate al societ„˛ii este 7487 - alte activit„˛i de  vigoare;                            Avem cuno∫tin˛„ de obliga˛ia ce ne revine de a
servicii prestate Ón principal Óntreprinderilor        c) art. 3, alin. 2 din actul constitutiv se modific„   prezenta actul la Oficiul registrului comer˛ului.
(proiectare, punere Ón func˛iune, preluare Ón       ∫i va avea urm„torul cuprins:                 Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din
garan˛ie, repara˛ii, mentenan˛„, Ónchiriere ∫i        î2. Capitalul scoial se va v„rsa de c„tre asocia˛i    actele constitutive ale societ„˛ii a∫a cum au
asisten˛„ tehnic„ pentru instala˛ii, utilaje, ma∫ini,   integral Ón cont bancar la dispozi˛ia societ„˛ii, Ón    cuprinsul p‚n„ la aceast„ dat„, celelalte prevederi
aparate, echipamente de m„sur„ ∫i control ∫i        termen de 25 de zile de la data semn„rii          ale acestora r„m‚n‚nd neschimbate.
mijloace de m„sur„ folosite Ón industrie,         prezentului act constitutiv dup„ cum urmeaz„:         Actul a fost redactat la Biroul notarial, Ón 4
agricultur„, comer˛, turism comunica˛ii,           - asociatul Kolbus Heinz-Wilhelm cu un aport Ón     exemplare, din care 3 exemplare se elibereaz„
transporturi ∫i informatic„, verific„ri metrologice ∫i   numerar de 100 euro (Ón cuvinte: unasut„ euro),       p„r˛ii.
service aparatur„ medical„).                reprezent‚nd contravaloarea a 350 RON (Ón cuvinte:       (91/889.536)
  Prezenta decizie a asociatului unic ∫i contract de   treisutecincizecilei), conform cursului de schimb de                  *
cesiune face parte integrant„ din actul constitutiv al   1 euro/3,5 RON al BNR din data de 31.08.2006 ∫i
societ„˛ii, pe care Ól modific„        Ón mod    contravaloarea a 127 dolari (Ón cuvinte:                 Societatea Comercial„
corespunz„tor. Celelalte prevederi din actul        unasut„dou„zeci∫i∫apte dolari), conform cursului              INEXDOR - S.R.L.
constitutiv r„m‚n nemodificate. Subsemna˛ii        de schimb al B.N.R. de 1 dolar/2,7555 RON din              F„g„ra∫, jude˛ul Bra∫ov
asocia˛i avem cuno∫tin˛„ de obliga˛ia prezent„rii la    aceea∫i dat„. Asociatul Kolbus Heinz-Wilhelm de˛ine
Oficiul registrului comer˛ului, Ón vederea efectu„rii   35 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 33,34 % din capitalul                DECIZIA
men˛iunilor ca urmare a schimb„rilor produse prin     social al societ„˛ii;
prezentul act adi˛ional.                   - asociatul Wiechert Peter Werner Wilhelm cu un               asociatului unic
  Actul a fost redactat, ast„zi, 15.01.007 Ón 4 (patru)  aport Ón numerar de 200 euro, (Ón cuvinte: dou„sute      Subsemnatul Piticas Dorel, cet„˛ean rom‚n,
exemplare originale, la sediul societ„˛ii din Bra∫ov,   euro), reprezent‚nd contravaloarea a 700 RON (Ón      av‚nd codul numeric personal 168062182417,
str. Pe Tocile nr. 8, jude˛ul Bra∫ov.           cuvinte: ∫aptesutelei), conform cursului de schimb     domiciliat Ón F„g„ra∫, str. Vasile Alecsandri, bl. 8, sc.
   (87/889.534)                     de 1 euro/3,5 RON al B.N.R. din data de 31.08.2006     B, ap.1 2, jude˛ul Bra∫ov, identificat cu C.I. seria BV
          NOTIFICARE               ∫i contravaloarea a 254 dolari (Ón cuvinte:         nr. 393473/2005, eliberat„ de Poli˛ia F„g„ra∫, Ón
                              dou„sutecincizeci∫ipatru dolari), conform cursului     calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       de schimb al B.N.R. de 1 dolar/2,7555 RON din        INEXDOR - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
Tribunalul Bra∫ov notific„, Ón conformitate cu       aceea∫i dat„. Asociatul Wiechert Peter Werner        registrului comer˛ului cu nr. J 08/143/1993, cod
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,   Wilhelm de˛ine 70 p„r˛i sociale, reprezent‚nd 66,66     unic de Ónregistrare 3215624, cu sediul Ón F„g„ra∫,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        % din capitalul social al societ„˛ii.”;           str. Vasile Alecsandri, bl. 8, sc. B, ap. 12, jude˛ul
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului     d) art. 6 din actul constitutiv se modific„ ∫i va    Bra∫ov, capital social de 200 RON, am decis :
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale HAGERAT -       avea urm„torul cuprins:                    1. Se deschid dou„ puncte de lucru Ón:
S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov, Strada Pe Tocile nr. 8,     îAsocia˛ii particip„ la beneficile ∫i pierderile      - ™ercaia nr. 235, jude˛ul Bra∫ov;
jude˛ul Bra∫ov, Ónregistrat„ cu nr. J 8/392/1995, cod   societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:                  - ™ercaia nr. 10, corp III, jude˛ul Bra∫ov.
unic de Ónregistrare 7283826, care a fost Ónregistrat     - asociatul Kolbus Heinz-Wilhelm cu 33,34 %;        Actele constitutive se modific„ Ón mod
cu nr. 3875 din 30.01.2007.                  - asociatul Wiechert Peter Werner Wilhelm cu       corespunz„tor.
  (88/889.534)                      66,66 %.”                           Prezentul Ónscris sub semn„tur„ privat„ a fost
              *                 Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    tehnoredactat Ón conformitate cu art. 204, alin. 1
                              Ón continuare nemodificate Ón vigoare.           din Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale
      Societatea Comercial„                (89/889.535)                      (republicat„) ∫i a fost procesat Ón 2 (dou„) exemplare
     HOLZKONTOR WIKO - S.R.L.
                                        NOTIFICARE               originale, ast„zi, 31 ianuarie 2007.
          Bra∫ov
                                                              (92/889.537)
                               Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                     *
        HOT√R¬REA NR. 1              Tribunalul Bra∫ov notific„, Ón conformitate cu
                              prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,           Societatea Comercial„
 din data de 24.01.2007, a adun„rii generale
                              republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile                 INK-POT - S.R.L.
    a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
                              ulterioare, depunerea textului actualizat al actului               Bra∫ov
HOLZKONTOR WIKO - S.R.L., Ónmatriculat„ cu
                              constitutiv al Societ„˛ii Comerciale HOLZKONTOR
 nr. J 08/2186/2006, cod unic de Ónregistrare
                              WIKO - S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov, ™os. Feldioarei               HOT√R¬RE
            19029784
                              nr. 26G, biroul nr. 1, jude˛ul Bra∫ov, Ónregistrat„ cu
  Subsemna˛ii asocia˛i                  nr. J 08/2186/2006, cod unic de Ónregistrare             din data de 15 ianuarie 2007
  1. Kolbus Heinz-Wilhelm, cet„˛ean german,        19029784, care a fost Ónregistrat cu nr. 5311 din       Adunarea general„ a asocia˛ilor Societ„˛ii
n„scut la data de 9.03.1963 Ón Enger-Germania,       6.02.2007.                         Comerciale INK-POT - S.R.L., Ónmatriculat„ la
domiciliat Ón Germania, An der Europastr. 37,         (90/889.535)
49328 Melle, identificat cu pa∫aport nr. 5198016671,                                  Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
                                           *                08/1860/2003, av‚nd codul unic de Ónregistrare
emis la data de 5.03.2002 de c„tre autorit„˛ile
competente din ora∫ul Aachen-Germania, de˛in‚nd                                    15765672, Óntrunit„ la sediul societ„˛ii din Bra∫ov,
                                     Societatea Comercial„             bd. Valea Cet„˛ii nr. 9, bl. A16B, ap. 8, jude˛ul
33,34 % din capitalul social, ∫i                    IL MELOGRANO - S.R.L.
  2) Wiechert Peter Werner Wilhelm, cet„˛ean                                     Bra∫ov, Ón prezen˛a asocia˛ilor de˛in‚nd o
                                         Bra∫ov                participare de 100 % la capitalul social, hot„r„∫te
german, n„scut la data de 20.02.1959 Ón Melle,
Germania, domiciliat Ón Germania, Bakumeerstr.                                     deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii, situat
                                        HOT√R¬RE                Ón Bra∫ov, Str. Lung„ nr. 96, jude˛ul Bra∫ov,
90, 49324 Melle, identificat cu pa∫aport nr.
1865263821, emis la data de 29.10.2002 de c„tre          a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale         Óncep‚nd cu data de 1 februarie 2007.
autorit„˛ile competente din ora∫ul Melle-Germania,           IL MELOGRANO - S.R.L.                (93/889.538)
de˛in‚nd 33,33 % din capitalul social, am decis Ón                                                *
                                           ∫i
unanimitate Ón cadrul adun„rii generale legal
convocate (la prima convocare), respectiv cu                 ACT ADIfiIONAL                    Societatea Comercial„
majoritatea absolut„ (66,67 %) a p„r˛ilor sociale,                                          IONCOM - S.R.L.
conform art. 9 alin. 2 din actul constitutiv al       la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale      satul Cincu, comuna Cincu, jude˛ul Bra∫ov
Societ„˛ii Comerciale HOLZKONTOR WIKO - S.R.L.,       IL MELOGRANO - S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov,                 Bra∫ov
urm„toarele:                        str. Mircea cel B„tr‚n, nr. 45, bl. 39, sc. C, ap.
  I. Sediul societ„˛ii se mut„ Ón Bra∫ov, ™os.        16, jude˛ul Bra∫ov, Ónmatriculat„ la Oficiul                  DECIZIE
Feldioarei nr. 26 G (biroul nr. 1).            Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
                                   Bra∫ov cu nr. J 08/2842/2005                    a asociatului unic
  II. Se ia act de cererea de retragere din societate
a asociatului Wiechert Udo Karl Heinrich, cet„˛ean       Subsemnatele Ciuraudo Daniela, cet„˛ean italian,      Subsemnatul Frincu Ioan, cet„˛ean rom‚n, av‚nd
german, n„scut la data de 5.10.1957 Ón Melle-       n„scut„ la data de 15.07.1974 Ón Italia, Latina,      codul numeric personal 1620130083705, domiciliat
Germania, domiciliat Ón Germania, An der          domiciliat„ Ón Italia, via Traversa Livornese nr.      Ón satul Cincu (comuna Cincu) nr. 515, jude˛ul
Europastr. 37, 49328 Melle, identificat cu pa∫aport    55/E, identificat„ cu C.I. seria AH nr. 8440474/2003,    Bra∫ov, identificat cu C.I. seria BV nr. 200179/2002,
nr. 1865652722, emis de 22.11.2001 de c„tre        eliberat„ de autorit„˛ile italiene, ∫i Banti Paola,     eliberat„ de Poli˛ia F„g„ra∫, Ón calitate de asociat
autorit„˛ile competente din ora∫ul Melle-Germania,     cet„˛ean italian, n„scut„ la data de 5.06.1968 Ón      unic al Societ„˛ii Comerciale IONCOM - S.R.L., cu
cu cesionarea Óntregii sale participa˛ii la valoarea    Italia, Lucca, domiciliat„ Ón Italia, via Tosco       sediul Ón satul Cincu (comuna Cincu) nr. 515,
nominal„ c„tre asociatul Wiechert Peter Werner       Romagnola-La Rotta nr. 450, identificat„ cu C.I.      jude˛ul Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov, Ónmatriculat„ la
Wilhelm, cu datele de identificare de mai sus.       seria AH nr. 3300633/2003, eliberat„ de autorit„˛ile    Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
  Œn consecin˛„, se aprob„ cesionarea unui num„r     italiene, ambele Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii   08/2382/2003, cod unic de Ónregistrare 1596524, am
de 35 de p„r˛i sociale, reprezent‚nd 33,33 % din      Comerciale IL MELOGRANO - S.R.L., cu sediul Ón       decis: se deschide un punct de lucru Ón satul
capitalul social, respectiv 100 euro, 350 RON sau     Bra∫ov, str. Mircea cel B„tr‚n, nr. 45, bl. 39, sc. C,   Toarcla (comuna Cincu) nr. 157, jude˛ul Bra∫ov.
127 dolari, de asociatul cedent Wiechert Udo Karl     ap. 16, jude˛ul Bra∫ov, prin mandatar Ioneci Alina-      Actele constitutive se modific„ Ón mod
Heinrich c„tre asociatul cesionar Wiechert Peter      S‚nziana, av‚nd codul numeric personal           corespunz„tor.
Werner Wilhelm, la valoarea lor nominal„.         2760623080015, domiciliat„ Ón Bra∫ov, str. Mircea       Prezentul Ónscris sub semn„tur„ privat„ a fost
  III. Ca urmare a hot„r‚rilor de mai sus, se       cel B„tr‚n, nr. 45, bl. 39, sc. C, ap. 13, jude˛ul     tehnoredactat Ón conformitate cu art. 204, alin. 1
aprob„ modificarea actului constitutiv al societ„˛ii    Bra∫ov, identificat„ cu C.I. seria BV nr.          din Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale
dup„ cum urmeaz„:                     225592/2002, eliberat„ de Poli˛ia Bra∫ov,          (republicat„) ∫i a fost procesat Ón 2 (dou„) exemplare
  a) numele asociatului cedent Wiechert Udo Karl     Ómputernicit„ cu procur„ special„ autentificat„ cu     originale, ast„zi, 30 ianuarie 2007.
Heinrich se va elimina din cuprinsul Óntregului act    nr. 229/30.01.2007 la Biroul notarului public Manea       (94/889.538)
constitutiv.                        Magdalena din Constan˛a, jude˛ul Constan˛a,                      *
  14              MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,  Nr. 1560/18.V.2007
       Societatea Comercial„             A, ap. 15, jude˛ul Bra∫ov, identificat„ cu C.I. seria    8514 - alte activit„˛i referitoare la s„n„tatea
      MIRAPOLIS PROD - S.R.L.             BV nr. 389495, eliberat„ de Poli˛ia Bra∫ov la data de  uman„ (inclusiv optometrie);
      F„g„ra∫, jude˛ul Bra∫ov            26.01.2005, av‚nd codul numeric personal          9305 - alte activit„˛i de servicii personale
                              2630128100016, ∫i Mazilu Lorena, cet„˛ean rom‚n,     neclasificate Ón alt„ parte (servicii de montare a
            DECIZIE               n„scut„ la data de 27.01.1965 Ón comuna Padina,     lentilelor pe rame de ochelari).
                              jude˛ul Buz„u, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str. Feleacu    Obiectul principal de activitate este: 5248 -
         a asociatului unic            nr. 29, bl. 13C, sc. 1, et. 3, ap. 15, sectorul 1,    comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine specializate cu
  Subsemnatul Sincovschi Mihai, cet„˛ean rom‚n,      identificat„ cu C.I. seria RT nr. 073901/2000,      alte produse neclasificate Ón alt„ parte.
av‚nd codul numeric personal 1600324082419,        eliberat„ de Sec˛ia 2 Poli˛ie Bucure∫ti, av‚nd codul    Se Ómputernice∫te administratorul societ„˛ii, dna
domiciliat Ón F„g„ra∫, Str. Libert„˛ii nr. 15, jude˛ul   numeric personal 2650127400363, Ón calitate de      Baldean Augustina, s„ semneze actul constitutiv al
Bra∫ov, identificat cu C.I. seria BV nr. 269875/2003,   asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale NEW TOP        societ„˛ii, actualizat conform prezentei hot„r‚ri.
eliberat„ de Poli˛ia F„g„ra∫, Ón calitate de asociat    FASHION - S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov, Str. Gloriei     (100/889.543)
unic al Societ„˛ii Comerciale MIRAPOLIS PROD -       nr. 11, bl. 317, sc. A, ap. 15, jude˛ul Bra∫ov, am
S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul registrului                                              NOTIFICARE
                              hot„r‚t urm„toarele modific„ri la actul constitutiv
comer˛ului cu nr. J 08/2421/1993, cod unic de       al societ„˛ii:                       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Ónregistrare 4833720, cu sediul Ón F„g„ra∫, Str.       Art. 1. Subsemnata Mazilu Lorena, Ón calitate de   Tribunalul Bra∫ov notific„, Ón conformitate cu
Libert„˛ii nr. 15, jude˛ul Bra∫ov, capital social de    cedent, cedez toate cele 10 (zece) p„r˛i sociale a 10  prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990
200 lei, am decis:                     (zece) lei fiecare, Ón valoare total„ de 100 (unasut„)  republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
  Art. 1. Se recodific„ obiectul de activitate al     lei, numitului Prota Pasquale, cet„˛ean italian,     ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
societ„˛ii Ón conformitate cu prev. Ordinului       n„scut la data de 6.08.1953 Ón Napoli, Italia,      constitutiv al Societ„˛ii Comerciale OPTICA
pre∫edintelui I.N.S. nr. 601/2002, privind         domiciliat Ón Italia, Cantagallo (PO), via Bologna nr.  TEHNICO MEDICALE - S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov,
actualizarea clasific„rii activit„˛ilor din economia    229, identificat cu C.I. seria AK nr.          Str. Republicii nr. 55, jude˛ul Bra∫ov, Ónmatriculat„
na˛ional„.                         2786367/20.07.2006, eliberat de autorit„˛ile italiene,  la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
  Art. 2. Se extinde obiectul de activitate cu      Ón calitate de cesionar; subsemnatul Prota Pasquale,   J 08/1557/1991, cod unic de Ónregistrare 1104930,
urm„toarele coduri CAEN:                  preiau de la cedent cele 10 (zece) p„r˛i sociale pe   care a fost Ónregistrat cu nr. 5261 din data de
  1740 - fabricare de articole confec˛ionate din     care le de˛ine Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale NEW    6.02.2007.
textile (cu excep˛ia Ómbr„c„minte ∫i lenjeriei de     TOP FASHION - S.R.L. Œntre p„r˛i s-au f„cut          (101/889.543)
corp);                           desocotirile b„ne∫ti. Cesiunea s-a efectuat la                   *
  3611 - produc˛ie de scaune;               valoarea p„r˛ilor sociale.
  3612 - produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i       Subsemnata Dumitra∫cu-Mihai Mihaela, Ón               Societatea Comercial„
magazine;                         calitate de asociat, declar c„ sunt de acord cu             POLIMAT - S.R.L.
  3613 - produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;     cesiunea f„cut„ Ón condi˛iile ar„tate mai sus.                 Bra∫ov
  3614 - produc˛ia altor tipuri de mobilier;         Calitatea de asociat ∫i administrator al numitei
  3615 - produc˛ia de saltele ∫i somiere;         Mazilu Lorena Ónceteaz„.                           HOT√R¬RE
  3650 - fabricarea jocurilor ∫i juc„riilor;         Œn urma cesiunii, capitalul social, Ón valoare de
  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri.         200 (dou„sute) lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale,           din data de 4 ianuarie 2007
  Actele constitutive se modific„ Ón mod         indivizibile ∫i nominative, a 10 (zece) lei fiecare,    Subsemnatul Sechel Dante, Ón calitate de asociat
corespunz„tor.                       este de˛inut de asocia˛i astfel:             unic al Societ„˛ii Comerciale POLIMAT - S.R.L.,
  Prezentul Ónscris sub semn„tur„ privat„ a fost       - Dumitra∫cu Mihai Mihaela - 100 (unasut„) lei,    Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
tehnoredactat Ón conformitate cu art. 204, alin. 1     Ón numerar, respectiv 10 (zece) p„r˛i sociale a 10    nr. J 08/1124/1993, cod unic de identitate fiscal„
din Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale    (zece) lei fiecare, reprezent‚nd 50 % din capitalul   RO3945840, pentru a pune Ón concordan˛„ datele de
(republicat„) ∫i a fost procesat Ón 2 (dou„) exemplare   social;                         identificare ale obiectului principal de activitate al
originale, ast„zi, 30 ianuarie 2007.             - Prota Pasquale - 100 (unasut„) lei, Ón numerar,   societ„˛ii, prev„zut Ón certificatul de Ónregistrare, cu
  (95/889.539)                      respectiv 10 (zece) p„r˛i sociale a 10 (zece) lei    documentele constitutive ∫i modificatoare ale
                              fiecare, reprezent‚nd 50 % din capitalul social.     acesteia, stabilesc ca obiectul principal desf„∫urat
          NOTIFICARE
                               Art. 2. Se desfiin˛eaz„ punctul de lucru din     de societate este 2524 - fabricarea altor produse din
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       Bucure∫ti, Complexul Comercial Domino, standul      material plastic.
Tribunalul Bra∫ov notific„, Ón conformitate cu       nr. 53, str. Maica Domnului nr. 61, sectorul 2.       (102/889.544)
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990     Art. 3. Se desfiin˛eaz„ punctul de lucru din               NOTIFICARE
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        Prejmer, Str. Bra∫ovului nr. 35, jude˛ul Bra∫ov.
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului     Art. 4. Se exclude din obiectul de activitate: 6720   Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale MIRAPOLIS       - activit„˛i auxiliare ale caselor de asigur„ri ∫i de  Tribunalul Bra∫ov notific„, Ón conformitate cu
PROD - S.R.L., cu sediul Ón F„g„ra∫, Str. Libert„˛ii    pensii.                         prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990
nr. 15, jude˛ul Bra∫ov, Ónmatriculat„ la Oficiul       Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n   republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
registrului comer˛ului cu nr. J 08/2421/1993, cod     neschimbate.                       ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
unic de Ónregistrare 4833720, care a fost Ónregistrat     Prevederile prezentei hot„r‚ri vor face obiectul   constitutiv al Societ„˛ii Comerciale POLIMAT -
cu nr. 4996 din data de 5.02.2007.             noului act constitutiv al societ„˛ii, care se adopt„   S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov, Str. Lung„ nr. 54, jude˛ul
  (96/889.539)                      conform modific„rilor Legii nr. 31/1990.         Bra∫ov, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
              *                  (98/889.542)                    comer˛ului cu nr. J 08/1124/1993, cod unic de
                                                          Ónregistrare 3945840, care a fost Ónregistrat cu nr.
       Societatea Comercial„                      NOTIFICARE              5547 din data de 7.02.2007.
        NAMASURU - S.R.L.               Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        (103/889.544)
       S„cele, jude˛ul Bra∫ov            Tribunalul Bra∫ov notific„, Ón conformitate cu                   *
                              prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990
        HOT√R¬REA NR. 7              republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile            Societatea Comercial„
                              ulterioare, depunerea textului actualizat al actului      PROGETTO 2000 ROM¬NIA - S.R.L.
  din data de 23 ianuarie 2007, a adun„rii        constitutiv al Societ„˛ii Comerciale NEW TOP                Bra∫ov
 generale a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale       FASHION - S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov, Str. Gloriei
  NAMASURU - S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov,        nr. 11, bl. 317, sc. A, ap. 15, jude˛ul Bra∫ov,             HOT√R¬REA NR. 1
   jude˛ul Bra∫ov, Ónmatriculat„ la Oficiul       Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
    Registrului Comer˛ului Bra∫ov cu          nr. J 08/302/2004, cod unic de Ónregistrare             din data de 23 ianuarie 2007
 nr. J 08/778/1993, cod unic de Ónregistrare       16151859, care a fost Ónregistrat cu nr. 4977 din         a adun„rii generale a asocia˛ilor
           7958826                data de 5.02.2007.                     Subscrisa Societatea Comercial„ PROGETTO
  Subsemna˛ii Bof Grigore, cet„˛ean rom‚n, av‚nd       (99/889.542)                     2000 - S.R.L., cu sediul Ón Empoli, (FI), strada
codul numeric personal 1640123080047, identificat                  *               Giuseppe del Papa, nr. 88, cod fiscal ∫i num„r de
cu C.I. seria BV nr. 042323, eliberat„ de Poli˛ia                                  Ónregistrare la registrrul Comer˛ului Florenta
S„cele ∫i Bof Anca, av‚nd codul numeric personal           Societatea Comercial„             04980560488, num„r de Ónregistrare REA Florenta
2690512080062, identificat„ cu C.I. seria BV nr.        OPTICA TEHNICO MEDICALE - S.R.L.          506405, ∫i reprezentat„ legal de Bivona Gilberto,
042322, eliberat„ de Poli˛ia S„cele, ambii                  Bra∫ov                cet„˛ean italian, cunosc„tor al limbii rom‚ne,
domicilia˛i Ón S„cele, Strada 7 Izvoare nr. 32,                                   n„scut Ón Castelfiorentino la data 18 mai 1955,
jude˛ul Bra∫ov, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii             HOT√R¬RE               domiciliat Ón Italia, Empoli, via Edgardo Sovali nr.
Comerciale NAMASURU - S.R.L., am hot„r‚t:                                      1, identificat cu pa∫aportul seria Y nr. 259614,
  Articol unic: Se Ónchide punctul de lucru al            din data de 31 ianuarie 2007         eliberat de autorit„˛ile din Italia la data de
Societ„˛ii Comerciale NAMASURU - S.R.L., din         Subsemnatele Baldean Augustina, Costan Elena-     3.10.2003, Ón calitate de administrator, ∫i Slabu
Bra∫ov, Str. H„rmanului nr. 124, bl. 13, sc. A, ap. 2,   Mona, Ghiorghiu Marilena ∫i Savu Ildico, Ón calitate   Gheorghe, domiciliat Ón Constan˛a, str. Mihai
jude˛ul Bra∫ov.                      de asocia˛i, de˛in‚nd o participare de 100 % la     Viteazul, nr. 136, jude˛ul Constan˛a, identificat cu
  (97/889.541)                      capitalul social al Societ„˛ii Comerciale OPTICA     C.I. seria KT nr. 409867, eliberat„ de Poli˛ia
              *                TEHNICO MEDICALE - S.R.L., Ónmatriculat„ la       Constan˛a la data de 16.02.2004, av‚nd codul
                              Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J         numeric personal 1501217131240, Ón calitate de
       Societatea Comercial„             08/1557/1991, cod unic de Ónregistrare 1104930, cu    asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale PROGETTO 2000
      NEW TOP FASHION - S.R.L.            sediul Ón Bra∫ov, Str. Republicii nr. 55, jude˛ul    ROM¬NIA - S.R.L., au hot„r‚t cesionarea a 8 p„r˛i
           Bra∫ov                Bra∫ov, decidem modificarea art. 5 din contractul    sociale Ón valoare de 121.088,00 RON, de˛inute de
                              de societate, Ón sensul c„ se elimin„ din cuprinsul   Slabu Gheorghe, Ón favoarea Societ„˛ii Comerciale
        HOT√R¬REA NR. 1              obiectului de activitate al societ„˛ii, activitatea de  PROJECT INVESTMENTS - S.R.L., cu sediul Ón
                              asisten˛„ medical„ ambulatorie (8512) ∫i se       Constan˛a, str. ™tefan cel Mare, nr. 33, imobil
     din data de 19 ianuarie 2007           completeaz„ obiectul de activitate al societ„˛ii cu:   construc˛ie - Cinematograful Majestic, camera 1,
    a adun„rii generale a asocia˛ilor           5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine        jude˛ul Constan˛a, av‚nd CFR 18333334, ∫i num„rul
 Subsemna˛ii Dumitra∫cu Mihai Mihaela, cet„˛ean      specializate cu alte produse neclasificate Ón alt„    de ordine la Oficiul Registrului Comer˛ului
rom‚n, n„scut„ la data de 28.01.1963 Ón satul       parte;                          Constan˛a J 13/221/2006 din data de 31.01.2006,
Brabova (comuna Brabova), jude˛ul Dolj,            5274 - alte repara˛ii de articole personale,     reprezentat„ legal de Bivona Gilberto, cet„˛ean
domiciliat„ Ón Bra∫ov, Str. Gloriei nr. 11, bl. 317, sc.  neclasificate Ón alt„ parte;               italian, cunosc„tor al limbii rom‚ne, , domiciliat Ón
                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1560/18.V.2007                    15
Italia, Empoli, strada Edgardo Sovali nr. 1,       ulterioare, depunerea textului actualizat al actului     Art. 4. Se schimb„ sediul societ„˛ii Ón Bucure∫ti,
identificat cu pa∫aportul seria Y nr. 259614, eliberat  constitutiv al Societ„˛ii Comerciale PROIECT IMOB     str. C„pitan Juverdeanu, nr. 212, sectorul 2.
de autorit„˛ile din Italia la data de 3.10.2003, Ón    - S.R.L., cu sediul Ón satul Tarlungeni nr. 893,       Art. 5. Se recodific„ obiectele de activitate ale
calitate de administrator.                comuna T„rlungeni, jude˛ul Bra∫ov, Ónmatriculat„      societ„˛ii conform Ordinului nr. 601/26.11.2002.
  Cesionarea se face la valoarea nominal„ a       la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.           Art. 6. Se schimb„ obiectul principal de activitate
p„r˛ilor sociale.                     J 0 8 / 350/2004/, cod unic de Ónregistrare 16176110,   al societ„˛ii: 5243 - comer˛ cu am„nuntul cu
  Œn urma cesion„rii capitalul social Ón valoare de   care a fost Ónregistrat cu nr. 5192 din data de      Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele, se exclude
756.800,00 RON, divizat Ón 50 p„r˛i sociale cu      6.02.2007.                         obiectul de activitate principal 7460 - activit„˛i de
valoarea de 15.136,00 lei fiecare, va fi Ómp„r˛it       (107/889.546)                     investiga˛ie ∫i protec˛ie a bunurilor ∫i persoanelor.
astfel:                                       *                 Art. 7. Se exclud toate obiectele secundare de
  • Societatea Comercial„ PROGETTO 2000 - S.R.L.,                                  activitate ale societ„˛ii.
reprezentat„ prin Bivona Gilberto, va de˛ine 34             Societatea Comercial„              Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n
p„r˛i sociale, Ón valoare de 514.624,00 lei RON,             SILNI SHOES - S.R.L.            neschimbate, actul constitutiv redact‚ndu-se din
reprezent‚nd 68 % din capitalul social, cota de                 Bra∫ov                nou, conform modific„rilor ulterioare la Legea nr.
participare la beneficii ∫i pierderi fiind de 68 %;                                 31/1990.
  •   Societatea    Comercial„    PROJECT            HOT√R¬REA NR. 1                 (108/889.547)
INVESTMENTS - S.R.L. va de˛ine 8 p„r˛i sociale, Ón
                               din data de 31 ianuarie 2007, a adun„rii                  NOTIFICARE
valoare de 121.088,00 lei RON, reprezent‚nd 16 %
din capitalul social, cota de participare la beneficii    generale a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale        Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
∫i pierderi fiind de 16 %, ∫i               BORBOCELO - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul       Tribunalul Bra∫ov notific„, Ón conformitate cu
  • Slabu Gheorghe va de˛ine 8 p„r˛i sociale, Ón     registrului comer˛ului cu nr. J 08/1498/1998,       prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990
valoare de 121.088,00 lei RON, reprezent‚nd 16 %         cod unic de Ónregistrare 11353334         republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
din capitalul social, cota de participare la beneficii    Subsemna˛ii Praja Iuliu, cet„˛ean rom‚n, n„scut     ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
∫i pierderi fiind de 16 %.                la data de 14.07.1964 Ón Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov,      constitutiv al Societ„˛ii Comerciale SILNI SHOES -
   (104/889.545)                    domiciliat Ón Bra∫ov, aleea Mercur nr. 4, bl. 37, sc.   S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov, Str. Bronzului nr. 1, bl.
                             B, ap. 37, jude˛ul Bra∫ov, identificat cu C.I. seria BV  501, sc. B, ap. 9, jude˛ul Bra∫ov, Ónmatriculat„ la
          NOTIFICARE
                             nr. 162045, eliberat„ de Poli˛ia Bra∫ov la data de     Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                    08/1498/1998, cod unic de Ónregistrare 11353334,
                             1.08.2001, av‚nd codul numeric personal
Tribunalul Bra∫ov notific„, Ón conformitate cu                                    care a fost Ónregistrat cu nr. 4451 din data de
                             1640714080046, ∫i Praja Amalia-Mihaela, cet„˛ean
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990                                 1.02.2007.
                             rom‚n, n„scut„ la data de 21.08.1969 Ón Gherla,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile                                       (109/889.547)
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului   jude˛ul Bra∫ov, domiciliat„ Ón Bra∫ov, Str.
                             Bronzului nr. 1, bl. 501, sc. B, ap. 9, jude˛ul Bra∫ov,                *
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale PROGETTO
2000 ROM¬NIA - S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov, str.     identificat„ cu C.I. seria BV nr. 367146, eliberat„ de
                             Poli˛ia Bra∫ov la data de 17.09.2004, av‚nd codul            Societatea Comercial„
Mircea cel B„tr‚n, nr. 45, bl. 39, sc. C, ap. 13,                                          STAR EAGLE - S.R.L.
jude˛ul Bra∫ov, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului   numeric personal 269082183467, Ón calitate de
                                                                      Bra∫ov
comer˛ului cu nr. J 08/258/2001, cod unic de       asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale BORBOCELO -
Ónregistrare 12449802, care a fost Ónregistrat cu nr.   S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov, Str. Bronzului nr. 1, bl.
                             501, sc. B, ap. 49, jude˛ul Bra∫ov, am hot„r‚t s„              HOT√R¬REA NR. 1
5259 din data de 6.02.2007.
  (105/889.545)                     aducem urm„toarele modific„ri la actul constitutiv       din data de 31 ianuarie 2007 a adun„rii
             *                al societ„˛ii:                        generale a asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale
                               Art. 1. Subsemnata Praja Amalia-Mihaela, Ón       STAR EAGLE - S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul
      Societatea Comercial„             calitate de cedent, cedez 1 (una) parte social„ a 10    registrului comer˛ului cu nr. J 08/1429/2004,
      PROIECT IMOB - S.R.L.             (zece) lei, pe care o de˛in Ón calitate de asociat al       cod unic de Ónregistrare 16537524
  satul T„rlungeni, comuna T„rlungeni          Societ„˛ii Comerciale BORBOCELO - S.R.L.,           Subsemna˛ii
        jude˛ul Bra∫ov               cesionarului Screciu Adelin-Bogdan, cet„˛ean         - Conran George-Pan, cet„˛ean englez, n„scut la
                             rom‚n, n„scut la data de 20.10.1988 Ón Bucure∫ti,     data de 21.11.1954 Ón Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov,
          HOT√R¬RE               sectorul 6, domiciliat Ón Bucure∫ti, str. V‚lcele nr.   domiciliat Ón Regatul Unit al Marii Britanii ∫i al
                             15, sectorul 5, identificat cu C.I. seria RT nr. 246003,  Irlandei de Nord, 2 Regent Court, 1240, Hight Road
a adun„rii generale extraordinare a asocia˛ilor      eliberat„ de Sec˛ia 19 Poli˛ie Bucure∫ti la data de    Londra, N20, identificat cu pa∫aportul nr.
 Societ„˛ii Comerciale PROIECT IMOB - S.R.L.,      7.11.2002, av‚nd codul numeric personal
 Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului                                   740080563, eliberat de autorit„˛ile din Marea
                             1881020460117; subsemnatul, Ón calitate de         Britanie la data de 7.10.1998;
 cu nr. J 08/350/2004, cod unic de Ónregistrare      cesionar preiau de la cedent partea social„ Ón
            16176110                                             - Stoica Alexandru-Dumitru, cet„˛ean rom‚n,
                             condi˛iile de mai sus.                   n„scut la data de 27.06.1984 Ón Bra∫ov, jude˛ul
  Subsemna˛ii Mirica Rare∫-George, cet„˛ean        Subsemnatul Praja Iuliu, Ón calitate de cedent,     Bra∫ov, domiciliat Ón Bra∫ov, str. Miraslau nr. 35,
rom‚n, n„scut la data de 16.01.1981 Ón Bra∫ov,      cedez toate p„r˛ile sociale pe care le de˛in Ón calitate  jude˛ul Bra∫ov, identificat cu C.I. seria BV nr.
jude˛ul Bra∫ov, domiciliat Ón satul T„rlungeni nr.    de asociat Ón cadrul societ„˛ii numite mai sus, dup„    168938, eliberat„ de Poli˛ia Bra∫ov la data de
903, comuna T„rlungeni, jude˛ul Bra∫ov, identificat    cum urmeaz„:                        13.09.2001, av‚nd codul numeric personal
cu C.I. seria BV nr.253710, eliberat„ de Poli˛ia       - cesionarului Screciu Adelin-Bogdan, 23        1840627080065, ∫i
S„cele la data de 29.01.2003, av‚nd codul numeric     (dou„zeci∫itrei) p„r˛i sociale a 10 (zece) lei fiecare,    - Petric Dan-C„t„lin, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
personal 1810116080099, ∫i Borinceanu Lucica,       cu o valoare total„ de 230 (dou„sutetreizeci) lei;     data de 14.11.1968 Ón Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov,
cet„˛ean rom‚n, n„scut„ la data de 3.06.1960 Ón       - cesionarului Mechea Gabriel-Iulian, cet„˛ean     domiciliat Ón Bra∫ov, str. Poet Dimitrie Anghel, nr.
Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov, domiciliat„ Ón satul       rom‚n, n„scut la data de 7.03.1987 Ón Bucure∫ti,      18, jude˛ul Bra∫ov, identificat cu C.I. seria BV nr.
T„rlungeni nr. 903, comuna T„rlungeni, jude˛ul      domiciliat Ón Bucure∫ti, Str. Rombului nr. 21,       002844, eliberat„ de Poli˛ia Bra∫ov la data de
Bra∫ov, cu re∫edin˛a Ón Bra∫ov, bd. ™tefan cel Mare,   sectorul 5, identificat cu pa∫aportul nr. 10392886,    9.06.1998, av‚nd codul numeric personal
nr. 23, sc. A, ap. 12, jude˛ul Bra∫ov, identificat„ cu  eliberat de Poli˛ia Bucure∫ti la data de 8.06.2005,    1681114080072,
C.I. seria BV nr. 103224, eliberat„ de Poli˛ia S„cele   av‚nd codul numeric personal 1870307440040, 6         Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
la data de 8.08.2000, av‚nd codul numeric personal    (∫ase) p„r˛i sociale a 10 (zece) lei fiecare, cu o     STAR EAGLE - S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov, str. Poet
2600603084454, ambii Ón calitate de asocia˛i ai      valoare total„ de 60 (∫aizeci) lei.            Dimitrie Anghel, nr. 18, jude˛ul Bra∫ov, am hot„r‚t
Societ„˛ii Comerciale PROIECT IMOB - S.R.L.,         Œntre p„r˛i s-au f„cut toate desocotirile b„ne∫ti cu  s„ aducem urm„toarele modific„ri la actul
persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón satul       privire la aceast„ ac˛iune, cesiunea s-a f„cut la     constitutiv al societ„˛ii:
Tarlungeni nr. 893, comuna Tarlungeni, jude˛ul      valoarea p„r˛ilor sociale. S-a predat arhiva societ„˛ii    Art. 1. Art. 1. Subsemnatul Conran George Pan,
Bra∫ov, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       - de la data Ónfiin˛„rii p‚n„ Ón prezent – c„tre      Ón calitate de cedent, cedez toate cele 8 (opt) p„r˛i
comer˛ului cu nr. J 08/350/2004/, cod unic de       cesionari, toate actele contabile, precum ∫i ∫tampila   sociale a 10 (zece) lei fiecare, Ón valoare de 80
Ónregistrare 16176110, am adoptat urm„toarea       societ„˛ii, ceea ce p„r˛ile recunosc prin semnarea     (optzeci) lei, pe care le de˛in Ón calitate de asociat al
hot„r‚re a adun„rii generale extraordinare a       prezentului act.                      Societ„˛ii Comerciale STAR EAGLE - S.R.L., dup„
asocia˛ilor, de modificare a actului constitutiv al     Subsemna˛ii cesionari declar„m c„ avem         cum urmeaz„:
Societ„˛ii Comerciale PROIECT IMOB - S.R.L. Ón      cuno∫tin˛„ de situa˛ia financiar„ a societ„˛ii ∫i c„     - cesionarului Saftu Constantin, cet„˛ean rom‚n,
forma ∫i condi˛iile care urmeaz„:             prelu„m activele ∫i pasivele societ„˛ii din data      n„scut la data de 26.10.1971 Ón Bra∫ov, jude˛ul
  Art. 1. De la data prezentei hot„r‚ri a adun„rii   prezentei hot„r‚ri ∫i nu avem nici un fel de        Bra∫ov, domiciliat Ón Bra∫ov, bd. Saturn nr. 37B, ap.
generale Ónceteaz„ calitatea de administrator al
                             preten˛ii b„ne∫ti sau de alt„ natur„ fa˛„ de ceden˛i.   114, jude˛ul Bra∫ov, identificat cu C.I. seria BV nr.
societ„˛ii a asociatului Mirica Rare∫ George. De la
                               Œn urma acestei cesiuni, calitatea de asocia˛i ai    479424, eliberat„ de S.P.C.L.E.P. Bra∫ov la data de
data prezentei hot„r‚ri societatea va fi administrat„
                             numi˛ilor Praja Iuliu ∫i Praja Amalia-Mihaela       16.10.2006, av‚nd codul numeric personal
Ón calitate de administrator unic cu puteri depline
                             Ónceteaz„.                         1711026080116, 6 (∫ase) p„r˛i sociale a c‚te 10 (zece)
de asociata Boriceanu Lucica.
                               Capitalul social de 300 (treisute) lei, constituit   lei fiecare, cu o valoare total„ de 60 (∫aizeci) lei;
  Prezenta hot„r‚re face parte integrant„ din actul
                             din 30 (treizeci) p„r˛i sociale a 10 (zece) lei fiecare,   - cesionarului Gruia Ioana-Adela, cet„˛ean
constitutiv al societ„˛ii, pe care Ól modific„ Ón mod
                             va fi de˛inut de c„tre asocia˛i astfel:          rom‚n, n„scut la data de 30.12.1969 Ón Bra∫ov,
corespunz„tor.
                               • Screciu Adelin-Bogdan - 24 (dou„zeci∫ipatru)     jude˛ul Bra∫ov, domiciliat„ Ón Bra∫ov, Str. L„m‚i˛ei
  Celelalte prevederi din actul constitutiv r„m‚n
                             p„r˛i sociale a c‚te 10 (zece) lei fiecare, Ón valoare   nr. 141, bl. 6, et. 1, ap. 6, jude˛ul Bra∫ov, identificat
nemodificate.
                             total„ de 240 (dou„sutepatruzeci) lei, reprezent‚nd    cu C.I. seria BV nr. 399188, eliberat„ de Poli˛ia
  Hot„r‚rea a fost redactat„ ast„zi, 2 ianuarie 2007,
Ón 4 (patru) exemplare, la sediul societ„˛ii, din satul  80 % din capitalul social ∫i                Bra∫ov la data de 29.03.2005, av‚nd codul numeric
T„rlungeni nr. 893, comuna T„rlungeni, jude˛ul        • Mechea Gabriel-Iulian - 6 (∫ase) p„r˛i sociale a   personal 2691230080076, un num„r de 2 (dou„)
Bra∫ov.                          c‚te 10 (zece) lei fiecare, Ón valoare total„ de 60    p„r˛i sociale a 10 (zece) lei fiecare, cu o valoare
   (106/889.546)                    (∫aizeci) lei, reprezent‚nd 20 % din capitalul social.   total„ de 20 (dou„zeci) lei.
                               Art. 2. Se revoc„ din func˛ia de administrator dl     Subsemnatul Stoica Alexandru-Dumitru, Ón
          NOTIFICARE              Praja Iuliu ∫i se nume∫te Ón aceast„ func˛ie, cu      calitate de cedent, cedez toate cele 4 (patru) p„r˛i
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       puteri depline, asociatul Sreciu Adelin-Bogdan,      sociale a 10 (zece) lei fiecare, Ón valoare total„ de 40
Tribunalul Bra∫ov notific„, Ón conformitate cu      p‚n„ la revocare.                     (patruzeci) lei, pe care le de˛in Ón calitate de asociat
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990     Art. 3. Se schimb„ denumirea societ„˛ii Ón       Ón cadrul societ„˛ii numite mai sus, cesionarei
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile       Societatea Comercial„ SILNI SHOES - S.R.L.         Gruia Ioana-Adela.
  16               MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 1560/18.V.2007
  Subsemna˛ii cesionari Saftu Constantin ∫i Gruia      sc. C?, ap. 37, jude˛ul Bra∫ov, identificat„ cu C.I.    social de 200 RON, cu sediul Ón F„g„ra∫, Bd. Unirii,
Ioana-Adela prelu„m de la ceden˛i p„r˛ile sociale Ón     seria BV nr. 486765/2006, eliberat„ de S.P.C.L.E.P.    bl. 6, sc. B, et. 4, ap. 19, jude˛ul Bra∫ov, am decis
condi˛iile de mai sus. Œntre p„r˛i s-au f„cut toate     Bra∫ov, av‚nd codul numeric personal            urm„toarele:
desocotirile b„ne∫ti cu privire la aceast„ cesiune,     2790920293137, ∫i Rizea Radu Lucian, domiciliat Ón
                                                              1. deschiderea unui punct de lucru Ón Pojorta nr.
cesiunea s-a efectuat la valoarea p„r˛ilor sociale.     satul Conte∫ti, comuna Davide∫ti, jude˛ul Arge∫,
  Subsemnatul Petric Dan-C„t„lin, Ón calitate de      identificat cu C.I. seria AS nr. 340563, av‚nd codul    87, jude˛ul Bra∫ov.
asociat, declar c„ sunt de acord cu cesiunea         numeric personal 1800907037843, ambii Ón calitate       Actele constitutive ale societ„˛ii se modific„ Ón
efectuat„ Ón condi˛iile de mai sus.             de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale AGROMIRAD -      mod corespunz„tor. Prezentul Ónscris sub
  Œn urma acestei cesiuni, calitatea de asocia˛i ai     S.R.L., Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului        semn„tur„ privat„ s-a redactat Ón conformitate cu
numi˛ilor Conran George Pan ∫i Stoica Alexandru-       Comer˛ului Bra∫ov cu nr. J 08/1007/2006, cod unic     art. 204, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind
Dumitru Ónceteaz„.                      de Ónregistrare 18623370, cu sediul Ón Bra∫ov, Str.    societ„˛ile comerciale (republicat„) ∫i s-a procesat Ón
  Capitalul social de 200 (dou„sute) lei, constituit    H„rmanului nr. 13, bl. 33 bis, sc. A, ap. 47, jude˛ul
                                                            4 (patru) exemplare originale, ast„zi, data de
din 20 (dou„zeci) p„r˛i sociale a 10 (zece) lei fiecare,   Bra∫ov, Ón conformitate cu prevederile Legii nr.
va fi de˛inut de c„tre asocia˛i astfel:           31/1990, republicat„ ∫i modificat„ ∫i cu respectarea    27.12.2006.
  • Petric Dan-C„t„lin - 8 (opt) p„r˛i sociale a 10     prevederilor actului constitutiv a societ„˛ii, am       (115/889.552)
(zece) lei fiecare, Ón valoare total„ de 80 (optzeci) lei,  hot„r‚t urm„toarele:                                 *
reprezent‚nd 40 % din capitalul social;             1. Œnchiderea punctului de lucru de la adresa din
  • Saftu Constantin - 6 (∫ase) p„r˛i sociale a 10     Bra∫ov, str. Molnar Iano∫, nr. 14A, jude˛ul Bra∫ov.           Societatea Comercial„
(zece) lei fiecare, Ón valoare total„ de 60 (∫aizeci) lei,   2. Deschiderea unui punct de lucru Ón Bra∫ov,             DENTAL-ALEX - S.R.L.
reprezent‚nd 30 % din capitalul social, ∫i          Complexul Comercial Orizont 3000 Mall, standul
                                                                       Bra∫ov
  • Gruia Ioana-Adela - 6 (∫ase) p„r˛i sociale a 10     11D, jude˛ul Bra∫ov.
(zece) lei fiecare, Ón valoare total„ de 60 (∫aizeci) lei,   3. Celelalte prevederi ale actului constitutiv al
reprezent‚nd 30 % din capitalul social.           societ„˛ii r„m‚n nemodificate.                         HOT√R¬RE
  Art. 2. Se revoc„ din func˛ia de administrator        Subsemna˛ii asocia˛i cunoa∫tem obliga˛iile ce ne
                                                              a asociatului unic la Societatea Comercial„
Conran George Pan ∫i Stoica Alexandru Dumitru.        revin cu privire la Óndeplinirea formalit„˛ilor de
                               publicitate prezentului act.                       DENTAL-ALEX - S.R.L.
  Art. 3. Se exclude din obiectul de activitate al
societ„˛ii: 6720 - activit„˛i auxiliare ale caselor de     Prezentul Ónscris a fost redactat sub semn„tur„      Subsemnatul Cojocaru Alexei, cet„˛ean rom‚n,
asigur„ri ∫i de pensii; 7460 - activit„˛i de         privat„, Ón 3 (trei) exemplare, azi, 5 decembrie 2006,   n„scut la data de 3.06.1966 Ón Republica Moldova,
investiga˛ie ∫i protec˛ie a bunurilor ∫i persoanelor.    dar dup„ citire ∫i-au dat consim˛„m‚ntul.         domiciliat Ón Bra∫ov, str. Vasile Alecsandri, nr. 10,
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n       (113/889.550)
                                                            bl. D1, sc. G, ap. 1, jude˛ul Bra∫ov, identificat cu C.I.
neschimbate, actul constitutiv redact‚ndu-se din                    *
nou, conform modific„rilor ulterioare la Legea nr.                                   seria BV nr. 374564, eliberat„ la data de 2.11.2004
31/1990.                                 Societatea Comercial„             de Poli˛ia Bra∫ov, cod numeric personal
  (110/889.548)                              APRECOM - S.R.L.              1660603080040, Ón calitate de asociat unic al
                                     Codlea, jude˛ul Bra∫ov            Societ„˛ii Comerciale DENTAL-ALEX - S.R.L., cu
           NOTIFICARE
                                                            sediul Ón Bra∫ov, Str. Carpa˛ilor nr. 7, bl. S 2, ap. 1,
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                  HOT√R¬RE
Tribunalul Bra∫ov notific„, Ón conformitate cu                                     jude˛ul Bra∫ov, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990         a adun„rii generale a asocia˛ilor         Comer˛ului al Jude˛ului Bra∫ov cu nr. J 08/84/2000,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile          -Apreotesei Gheorghe, domiciliat Ón Codlea, Str.    cod unic de Ónregistrare 12618286 ∫i atribut fiscal
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului     B‚rsei nr. 24, bl. 24, sc. B, ap. 11, jude˛ul Bra∫ov,   R, am hot„r‚t s„ aduc urm„toarele modific„ri la
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale STAR EAGLE -      identificat cu B.I. seria ?? nr. 174880, eliberat de    actul constitutiv al societ„˛ii:
S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov, str. Poet Dimitrie       Poli˛ia Codlea la data de 28.08.1995, av‚nd codul       Art. 1. Capitalul social al Societ„˛ii Comerciale
Anghel, nr. 18, jude˛ul Bra∫ov, Ónmatriculat„ la       numeric personal 1481201081960, Ón calitate de
                                                            DENTAL-ALEX - S.R.L. se majoreaz„ de la suma de
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J           asociat al Societ„˛ii Comerciale APRECOM - S.R.L.,
08/1429/2004, cod unic de Ónregistrare 16537524,       ∫i                             200 lei la suma de 34.000 lei, prin aport Ón numerar
care a fost Ónregistrat cu nr. 4420 din data de         - Apreotesei Gheorghe, domiciliat Ón Bra∫ov, Str.    al asociatului unic, Ón valoare de 33.800 lei.
1.02.2007.                          Zizinului nr. 32, bl. 33, sc. B, ap. 6, jude˛ul Bra∫ov,    Art. 2. Ca urmare a major„rii, capitalul social al
  (111/889.548)                      identificat cu C.I. nr. 268862, eliberat„ de Poli˛ia    societ„˛ii, Ón sum„ de 34.000 lei, este Ómp„r˛it Ón
              *                Bra∫ov la data de 7.04.2003, av‚nd codul numeric      3.400 p„r˛i sociale, nominative ∫i indivizibile,
                               personal 17209231081966, Ón calitate de asociat al
                                                            fiecare Ón valoare de 10 lei, de˛inute Ón totalitate de
       Societatea Comercial„             Societ„˛ii Comerciale APRECOM - S.R.L.,
        AGROMIRAD - S.R.L.                hot„r„sc:                        asociatul unic Cojocaru Alexei.
           Bra∫ov                  Art. 1. De comun acord am hot„r‚t deschiderea       Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv
                               unui punct de lucru Ón incinta Societ„˛ii Comerciale    r„m‚n neschimbate.
           NOTIFICARE               COLOROM - S.A., Ón Codlea, str. Vulcan nr. 2,         Prezentul Ónscris s-a redactat ast„zi, 21.12.2007,
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        (∫opron t„b„c„rie), jude˛ul Bra∫ov.            Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4
Tribunalul Bra∫ov notific„, Ón conformitate cu         Data de 12 decembrie 2006.               exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990       (114/889.251)
                                                            Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile                      *
                                                            Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
                                      Societatea Comercial„            Bra∫ov.
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale AGROMIRAD -
                                       DANILENA - S.R.L.               (116/889.553)
S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov, Str. H„rmanului nr. 13,
                                     F„g„ra∫, jude˛ul Bra∫ov
bl. 33 bis, sc. A, ap. 47, jude˛ul Bra∫ov, Ónmatriculat„                                           NOTIFICARE
la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
J 08/1007/2006, cod unic de Ónregistrare R18623370,                DECIZIE                 Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
care a fost Ónregistrat cu nr. 68232 din data de                a asociatului unic           Tribunalul Bra∫ov notific„, Ón conformitate cu
22.12.2006.                                                       prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                                Subsemnatul Raibulet Dan-Mihai, cet„˛ean
   (112/889.550)                                                   republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
                               rom‚n, n„scut la data de 3.11.1981 Ón Bra∫ov,
         HOT√R¬REA NR. 1               jude˛ul   Bra∫ov,   cod  numeric   personal   ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
                               1811103080029, domiciliat Ón F„g„ra∫, Bd. Unirii,     constitutiv al Societ„˛ii Comerciale DENTAL-ALEX -
 din data de 5 decembrie 2006, a adun„rii          bl. 6, sc. B, et. 4, ap. 19, jude˛ul Bra∫ov, posesor al
 generale asocia˛ilor Societ„˛ii Comerciale                                      S.R.L., cu sediul Ón Bra∫ov, Str. Carpa˛ilor nr. 7,
                               C.I. seria BV nr. 450309/2006, eliberat„ de Poli˛ia
       AGROMIRAD - S.R.L.,                                            bl. S2, ap. 1, jude˛ul Bra∫ov, Ónregistrat„ cu nr.
                               F„g„ra∫, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
   de modificare a actului constitutiv          Comerciale DANILENA - S.R.L., Ónmatriculat„ la       J 08/84/2000, cod unic de Ónregistrare 12618286,
 Subsemna˛ii Rizea Emilia-Mihaela (n. Moraru),       Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 08/613/2004,    care a fost Ónregistrat cu nr. 68175 din 21.12.2006.
domiciliat„ Ón Bra∫ov, Str. Cocorului nr. 15, bl. 219,    cod unic de Ónregistrare 16264300, av‚nd un capital      (117/889.553)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                     ,
        îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.I.F. RO427282,
   IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                            &JUYDGY|174757
                     Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 1560/18.V.2007 con˛ine 16 pagini.                  Pre˛ul: 0,40 lei          ISSN  1220 — 4889

								
To top