2007_0079

Document Sample
2007_0079 Powered By Docstoc
					                                    PARTEA A IV-A
Anul 175 (XVII) — Nr. 79                                                          Mar˛i, 9 ianuarie 2007
                        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI        PUBLICAfiII ALE AGENfiILOR ECONOMICI
      Societatea Comercial„             MX nr. 531380, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de     trei exemplare originale, din care dou„ exemplare
     GLOBAL CONTACT - S.R.L., Ia∫i           17.03.2005, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii      au fost Ónm‚nate p„r˛ii, iar un exemplar a r„mas la
                              Comerciale GREEN EXPERT - S.R.L., cu sediul Ón       cabinetul nostru.
         ACT ADIfiIONAL              Ia∫i, str. Dealul Bucium nr. 120, jude˛ul Ia∫i,         (3/864.424)
                              Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al                   *
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              Jude˛ului Ia∫i cu nr. J 22/2798/2004, cod unic de
      GLOBAL CONTACT - S.R.L.                                                  Societatea Comercial„
                              Ónregistrare 17046738, Ón conformitate cu
  Subsemnata T„bu∫c„ Julieta-L„cr„mioara,         dispozi˛iile art. 199 din Legea nr. 31/1990,               JORDAS JUNIOR - S.R.L.
domiciliat„ Ón Ia∫i, bd. Socola nr. 32, bl. Z2, et. 4,   republicat„, am hot„r‚t completarea obiectului de             Pa∫cani, jude˛ul Ia∫i
ap. 25, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr.  activitate al societ„˛ii, astfel cum este prev„zut la
518528/2005, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric    art. 6 din actul constitutiv al societ„˛ii cu                 ACT ADIfiIONAL
personal 2680423221234, Ón calitate de asociat unic    urm„toarele activit„˛i:                       la statutul Societ„˛ii Comerciale
al Societ„˛ii Comerciale GLOBAL CONTACT - S.R.L.,       5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i           JORDAS JUNIOR - S.R.L.
cu sediul social Ón Ia∫i, bd. Socola nr. 32, bl. Z2, et.  unelte agricole, inclusiv cu tractoare;
4, ap. 25, jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul                                     Subsemnatul Iordache Neculae, identificat cu C.I.
                               7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
registrului comer˛ului cu nr. J 22/2593/2004, cod                                   seria MX nr. 626613, eliberat„ Ón anul 2006 de
                              management;
unic de Ónregistrare 16987073, atribut fiscal R, Ón                                  Poli˛ia Pa∫cani, domiciliat Ón Pa∫cani, Aleea
                               import-export.
conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr.                                  Izvoarelor nr. 7, bl. A4, sc. D, et. 2, ap. 70, jude˛ul
                               Celelalte articole din actul constitutiv al societ„˛ii
31/1990, republicat„, am hot„r‚t modificarea                                      Ia∫i, cod numeric personal 1781206224518, Ón
                              r„m‚n neschimbate.
                                                            calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
actului constitutiv al societ„˛ii astfel:           Drept pentru care am Óncheiat prezentul act
                                                            JORDAS JUNIOR - S.R.L., cu sediul Ón Pa∫cani, Str.
  1. extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii  adi˛ional care face parte integrant„ din contractul     Moldovei nr. 59, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul
cu:                            societ„˛ii.                         registrului comer˛ului cu nr. J 22/503/2006, cod
  1740 - fabricare de articole confec˛ionate din       Redactat la Cabinet avocat îNeagu Bogdan”, cu      unic de Ónregistrare R 18432788, am hot„r‚t, Ón
textile (cu excep˛ia Ómbr„c„mintei ∫i lenjeriei de     sediul Ón Ia∫i, ™os. Na˛ional„ nr. 194, bl. D, ap. 4,    conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr.
corp);                           ast„zi, 28.11.2006, Ón trei exemplare, din care dou„    31/1990, republicat„, Óndeplinirea urm„toarei
  2523 - fabricarea articolelor din material plastic   s-au eliberat p„r˛ilor.                   modific„ri la statutul societ„˛ii:
pentru construc˛ii;                      (2/864.423)                        1. Se majoreaz„ capitalul social de la 500 lei noi,
  2811 - fabricare de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i                 *                potrivit chitan˛ei de depunere Ón numerar din data
componente ale structurilor metalice;                                         de 27.11.2006 cu suma de 500 lei noi, astfel
  2812 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i           Societatea Comercial„               capitalul social total de 1.000 lei noi este Ómp„r˛it Ón
t‚mpl„rie din metal;                      INTERNATIONAL LEASING IA™I - S.A.           100 p„r˛i sociale a c‚te 10 lei noi fiecare ∫i este
  4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;              Ia∫i, jude˛ul Ia∫i               structurat astfel:
  - import-export.                                                    Iordache Neculae - 1.000 lei noi - 100 p„r˛i sociale
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 4.12.2006,           ACT ADIfiIONAL               - 10 lei noi.
Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare, din care 4                                     2. Se coopteaz„ asociat Iordache Georgiana,
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru                                      cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón Pa∫cani, Aleea
                                INTERNATIONAL LEASING IA™I - S.A.
Biroul de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului                                  Izvoarelor nr. 7, bl. A4, sc. D, et. 2, ap. 70, jude˛ul
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.            Subsemnata Ioana Mihaela Necula, cet„˛ean        Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr. 627398,
   (1/864.422)                      rom‚n, c„s„torit„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.      eliberat„ de Poli˛ia Pa∫cani Ón anul 2006, cod
              *                Nisipari nr. 25, et. 2, ap. 3, sectorul 1, n„scut„ la    numeric personal 2870417336390, c„ruia i se
                              data de 13.04.1973 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫,        cesioneaz„ cu titlul gratuit ∫i f„r„ a mai ridica
      Societatea Comercial„             posesoare a C.I. seria DP nr. 110602, eliberat„ de     preten˛ii ulterioare de Iordache Neculae 50 p„r˛i
     GREEN EXPERT - S.R.L., Ia∫i           I.N.E.P. la data de 24.01.2005, cod numeric personal    sociale a c‚te 10 lei fiecare, Ón total 500 lei noi.
         jude˛ul Ia∫i               2730413035002, Ón calitate de reprezentant al         3. Capitalul social total de 1.000 lei noi este
                              ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale INTERNATIONAL      Ómp„r˛it Ón 100 p„r˛i sociale a c‚te 10 lei noi fiecare
         ACT ADIfiIONAL              LEASING IA™I - S.A., cu sediul Ón Ia∫i, Calea        ∫i este structurat astfel:
                              Chi∫in„ului nr. 45, Ónmatriculat„ la Oficiul          Iordache Georgiana - 500 lei noi - 50 p„r˛i sociale
     la statutul Societ„˛ii Comerciale         Registrului Comer˛ului al Jude˛ului Ia∫i cu nr. J      - 10 lei noi;
       GREEN EXPERT - S.R.L.            22/596/2001, cod unic de Ónregistrare 13974656, Ón       Iordache Neculae - 500 lei noi - 50 p„r˛i sociale -
  Subsemna˛ii T„b„caru Andrei Ionu˛, domiciliat      baza hot„r‚rii adun„rii generale a ac˛ionarilor       10 lei noi.
Ón Ia∫i, ∫os. Bucium nr. 120, cod numeric personal     Societ„˛ii Comerciale INTERNATIONAL LEASING          4. Procentul de participare la beneficii ∫i pierderi
1861006226776, identificat cu C.I. seria MX nr.      IA™I - S.A. din data de 7.11.2006, am solicitat       este:
194717, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de        redactarea urm„torului act adi˛ional:             Iordache Georgiana     50 %;
27.03.2001, Cazan Irina Mihaela, domiciliat„ Ón Ia∫i,     Art. 1. Restr‚ngerea sediului social al societ„˛ii la    Iordache Neculae 50 %.
str. Luca Caragiale nr. 9, cod numeric personal      adresa din Ia∫i, Calea Chi∫in„ului nr. 45, conform       Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act
2640323221141, identificat„ cu C.I. seria MX nr.      actului constitutiv nr. 1 la contractul de Ónchiriere    adi˛ional Ón 4 exemplare, act care face parte
387217, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de        fn/3.07.2006.                        integrant„ din statutul Societ„˛ii Comerciale
24.07.2003, Olariu Valeria, domiciliat„ Ón Ia∫i, Str.     Prezentul act a fost Óntocmit ∫i tehnoredactat la    JORDAS JUNIOR - S.R.L.
G„rii nr. 18, bl. L25, et. 3, ap. 6, cod numeric      Cabinetul de avocat Gabriela Barbu din Ia∫i, bd.        (4/864.425)
personal 2560830221161, identificat„ cu C.I. seria     Alexandru cel Bun nr. 29, bl. X5, parter, ap. 3, Ón                  *
  2                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 79/9.I.2007
      Societatea Comercial„              Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale    numeric personal 2620908221131, domiciliat„ Ón
    KARIMAX - S.R.L., Ia∫i, jude˛ul Ia∫i         KOREKT-BIZ - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str. fiepe∫     Ia∫i, ∫os. Nicolina nr. 43, bl. 966A, sc. B, et. 2, ap. 6,
                              Vod„ nr. 2, bl. V1, sc. A, parter, ap. 3, jude˛ul Ia∫i,   jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr. 161380,
         ACT ADIfiIONAL               Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al      eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de 8.11.2000, ∫i
                              Jude˛ului Ia∫i cu nr. J 22/1988/1994, cod unic de      retragerea din societate a dnei Rusu Gabriela.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              Ónregistrare R 6042650, Ón conformitate cu           2. Prin prezentul act adi˛ional, asociatul care se
        KARIMAX - S.R.L.
                              dispozi˛iile art. 204 din Legea nr. 31/1990,        retrage, dna Rusu Gabriela, declar„ c„ nu mai are
  Subsemna˛ii Chamoun-Barbar Daniela-Mirela,        republicat„, am hot„r‚t urm„toarele modific„ri la      nici un fel de preten˛ii fa˛„ de patrimoniul societ„˛ii
domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Ciurchi nr. 127, bl. E1, sc. B,  statutul societ„˛ii:                    ∫i, de asemenea, toate obliga˛iile societ„˛ii fa˛„ de
ap. 1, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr.     1. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii     ea, precum ∫i ale ei fa˛„ de societate Ónceteaz„ Ón
434391, eliberat„ Ón anul 2004 de Poli˛ia Ia∫i, cod     situat Ón Ia∫i, str. Vod„ Grigore Ghica nr. 5, ap. B,    momentul semn„rii actului adi˛ional.
numeric personal 2640925221171, ∫i Chamoun         conform actelor anexate, unde se vor desf„∫ura         3. Cesionarea, cu titlu gratuit, a 18 p„r˛i sociale
Barbar Kamil, cet„˛ean sirian, cu re∫edin˛a Ón Ia∫i,    activit„˛i prev„zute Ón obiectul de activitate al      Ón valoare de 180 RON, din aportul de 200 RON
str. Ciurchi nr. 127, bl. E1, ap. 1, jude˛ul Ia∫i, cod   societ„˛ii.                         de˛inut de c„tre dna Sima Maria.
numeric personal 7560326220014, identificat cu         Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act         Cesionarea, cu titlu gratuit, a 2 p„r˛i sociale Ón
permisul de ∫edere permanent„ seria ROU nr.         adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„    valoare de 20 RON, din aportul de 200 RON de˛inut
0033319, eliberat de Poli˛ia Ia∫i Ón anul 2005, Ón     din actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       de dna Rusu Gabriela c„tre dna Andru∫c„ Maria.
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale        KOREKT-BIZ - S.R.L.                       Ca urmare, capitalul social total este de 200 RON,
KARIMAX - S.R.L., cu sediul social Ón Ia∫i, str.        Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit de cons.     divizat Ón 20 p„r˛i sociale, Ón valoare de 10 RON
Ciurchi nr. 127, bl. E1, sc. B, parter, ap. 1, jude˛ul   jur. Lapu∫neanu Raluca Andreia ∫i redactat Ón 4       fiecare, repartizate asocia˛ilor dup„ cum urmeaz„:
Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu   exemplare.                           - Sima Maria - 18 p„r˛i sociale, Ón valoare total„
nr. J 22/726/1995, cod unic de Ónregistrare 7360252,      (7/864.428)                       de 180 RON, reprezent‚nd 90 % din capitalul social
atribut fiscal R, Ón conformitate cu dispozi˛iile art.                 *                total;
204 din Legea nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t                                     - Andru∫c„ Maria - 2 p„r˛i sociale, Ón valoare
modificarea statutului ∫i contractului societ„˛ii            Societatea Comercial„             total„ de 20 RON, reprezent‚nd 10 % din capitalul
astfel:                                 LEMNIS COMPANY - S.R.L.             social total.
  1. Suspendarea activit„˛ii societ„˛ii Óncep‚nd cu            Ia∫i, jude˛ul Ia∫i               4. Retragerea din func˛ia de administrator a dnei
data prezentului act p‚n„ la data de 1.12.2009.
                                                            Rusu Gabriela ∫i numirea Ón func˛ia de
  2. Œnchiderea punctelor de lucru ale societ„˛ii din            ACT ADIfiIONAL               administrator a dnei Sima Maria.
Ia∫i, str. S„r„rie nr. 161, jude˛ul Ia∫i, ∫i Ia∫i, bd.
                               la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale         (9/864.430)
Poitiers nr. 14, jude˛ul Ia∫i.
                                    LEMNIS COMPANY - S.R.L.                           *
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 4.12.2006,
Ón 4 (patru) exemplare, din care 3 exemplare pentru      Subsemna˛ii Ghibu Cristian, domiciliat Ón Ia∫i,           Societatea Comercial„
p„r˛i ∫i un exemplar pentru Biroul de asisten˛„ din     ∫os. Bucium nr. 55G, identificat cu C.I. seria MX nr.        METAL NET SUPPLIER - S.R.L.
cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„     587953, eliberat„ Ón anul 2006 de S.P.C.L.E.P. Ia∫i,           Ia∫i, jude˛ul Ia∫i
Tribunalul Ia∫i.                      ∫i Beleca C„t„lin, domiciliat Ón Ia∫i, str. Gr„dinari
   (5/864.426)                      nr. 7, bl. A8-12, sc. D, et. 3, ap. 2, jude˛ul Ia∫i,            ACT ADIfiIONAL NR. 2
              *                identificat cu C.I. seria MX nr. 245285, eliberat„ Ón
                              anul 2001 de Poli˛ia Ia∫i, Ón calitate de asocia˛i ai      din 28.11.2006, la actul constitutiv al
     Societatea Comercial„               Societ„˛ii Comerciale LEMNIS COMPANY - S.R.L., cu      Societ„˛ii Comerciale METAL NET SUPPLIER -
 KLADO MOTORS - S.R.L., Ia∫i, jude˛ul Ia∫i         sediul Ón Ia∫i, Bd. Chimiei nr. 14, jude˛ul Ia∫i,                S.R.L.
                              Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.     Subsemna˛ii Schipor Sebastian-Tudor, cod
         ACT ADIfiIONAL               J 22/1044/1998, Ón conformitate cu dispozi˛iile art.    numeric personal 1800131330191, domiciliat Ón
                              204 din Legea nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t     Ia∫i, str. Vl„diceni nr. 7-9, bl. A9 bis, sc. A, et. 2, ap.
  la statutul ∫i contractul de societate al
                              modificarea statutului ∫i contractului societ„˛ii      4, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.
Societ„˛ii Comerciale KLADO MOTORS - S.R.L.,
                              astfel:                           558388, eliberat„ de S.P.C.L.E.P. Ia∫i la data de
            Ia∫i
                                1. Cesionarea cu titlu gratuit a 450 p„r˛i sociale    10.08.2005, ∫i Luca Ovidiu, cod numeric personal
  Subsemna˛ii Ioana Mihaela Necula, cet„˛ean       a 10,24 lei, c„tre domnul Beleca C„t„lin, de c„tre     1651020274780, domiciliat Ón Ia∫i, Str. Amurgului
rom‚n, c„s„torit„, domiciliat„ Ón Bucure∫ti, str.      domnul Ghibu Cristian, din aportul s„u total la       nr. 10, bl. 258B, sc. B, et. 8, ap. 27, jude˛ul Ia∫i,
Nisipari nr. 25, et. 2, ap. 3, sectorul 1, n„scut„ la    capitalul social, care se retrage ∫i declar„ c„ renun˛„
data de 13.04.1973 Ón Pite∫ti, jude˛ul Arge∫,                                      identificat cu C.I. seria MX nr. 045277, eliberat„ de
                              la toate drepturile de orice natur„ privind         Poli˛ia Ia∫i la data de 23.02.1999, Ón calitate de
identificat„ cu C.I. seria DP nr. 110602, eliberat„ de   societatea. Societatea va func˛iona Ón continuare cu
I.N.E.P. la data de 24.01.2005, cod numeric personal                                  asociat, reprezent‚nd 100 % (20 p„r˛i sociale x 10 lei
                              asociat unic Ón persoana dlui Beleca C„t„lin.        = 200 lei) din capitalul social al Societ„˛ii
2730413035002, ∫i Societatea Comercial„           Capitalul social total r„m‚ne neschimbat Ón valoare
INTERNATIONAL LEASING - INSTITUfiIE                                           Comerciale METAL NET SUPPLIER - S.R.L.,
                              de 5.121,50 lei, repartizat Ón 500 p„r˛i sociale a     persoan„ juridic„ rom‚n„, cu sediul Ón Ia∫i, Str.
FINANCIAR√ NEBANCAR√ - S.A., persoan„ juridic„       10,24 lei fiecare ∫i va fi atribuit Ón totalitate
rom‚n„, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Buze∫ti nr. 75,                                  Amurgului nr. 10, bl. 258B, sc. B, et. 8, ap. 27,
                              asociatului unic.                      jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul registrului
et. 6, sectorul 1, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului    2. Societatea va fi administrat„ de domnul Beleca
comer˛ului cu nr. J 40/10772/1995, cod unic de                                     comer˛ului cu nr. J 22/523/2006, cod unic de
                              C„t„lin, ca urmare a retragerii din aceast„ calitate a   Ónregistrare 18441964, hot„r„sc:
Ónregistrare 8018909, atribut fiscal R, reprezentat„    dlui Ghibu Cristian.
de director executiv Tataru Toni Ioan, identificat cu                                   Art. 1. Se descarc„ de gestiune ∫i se revoc„
                                Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act       mandatul administratorului Luca Ovidiu,
C.I. seria DP nr. 068614, eliberat„ de I.G.P. - D.E.P.   adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„
la data de 8.10.2001, Ón calitate de asocia˛i ai                                    administrarea societ„˛ii urm‚nd a se realiza de
                              din statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale      c„tre asociatul Schipor Sebatian-Tudor, cod
Societ„˛ii Comerciale KLADO MOTORS - S.R.L., cu       LEMNIS COMPANY - S.R.L.
sediul Ón Ia∫i, Calea Chi∫in„ului nr. 45, jude˛ul Ia∫i,                                 numeric personal 1800131330191, domiciliat Ón
                                Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,        Ia∫i, str. Vl„diceni nr. 7-9, bl. A9 bis, sc. A, et.2, ap.
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu     30.11.2006, Ón 4 exemplare, din care 2 exemplare
nr. J 22/264/21.02.1997, cod unic de Ónregistrare R                                   4, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.
                              pentru   p„r˛i  ∫i  un  exemplar    pentru   558388, eliberat„ de S.P.C.L.E.P. Ia∫i la data de
9239622, Ón baza art. 191 ∫i art. 194 din Legea nr.     Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
31/1990, republicat„, ∫i a hot„r‚rii adun„rii                                      10.08.2005, pentru un mandat de 4 (patru) ani.
                              Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.      Art. 4. Prezentul act adi˛ional devine parte
generale a asocia˛ilor din 7.11.2006, hot„r‚m          (8/864.429)
urm„toarele:                                                      integrant„ din actul constitutiv al Societ„˛ii
                                            *                Comerciale METAL NET SUPPLIER - S.R.L., pe care
  Art. 1. Extinderea sediului social al societ„˛ii la
adresa din Ia∫i, Calea Chi∫in„ului nr. 45, conform                                   Ól modific„ Ón mod corespunz„tor ∫i produce efecte
                                    Societatea Comercial„
contractului de Ónchiriere din 6.11.2006.                                        numai din momentul Ónregistr„rii la Oficiul
                                   MECHANICAL DESIGN - S.R.L.
  Art. 2. Pentru depunerea actelor la Oficiul                                     Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i,
                                      Ia∫i, jude˛ul Ia∫i
registrului comer˛ului ∫i autorizarea activit„˛ii la                                  prin grija cons. jur. Schipor Sebastian-Tudor, cod
sediul social extins se Ómputernice∫te domnul                                      numeric personal 1800131330191, identificat cu C.I.
                                       ACT ADIfiIONAL
Necula Florin.                                                     seria MX nr. 558388, eliberat„ de S.P.C.L.E.P. Ia∫i Ón
  Prezentul act a fost Óntocmit ∫i tehnoredactat la     Subsemnata Rusu Gabriela, domiciliat„ Ón Ia∫i,      anul 2005, Ómputernicit prin prezentul act s„
Cabinetul de avocat Gabriela Barbu din Ia∫i, bd.      str. Sf. Laz„r nr. 3, bl. Ghica Vod„, sc. 1A, et. 4, ap.  Óndeplineasc„ toate formalit„˛ile necesare.
Alexandru cel Bun nr. 29, bl. X5, parter, ap. 3, Ón     15, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr.      Œncheiat Ón patru exemplare originale ast„zi,
trei exemplare originale, din care dou„ exemplare      257874, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de 8.02.2002,   28.11.2006.
au fost Ónm‚nate p„r˛ii, iar un exemplar a r„mas la     asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii           (10/864.431)
cabinetul nostru.                      Comerciale MECHANICAL DESIGN - S.R.L., cu                        *
   (6/864.427)                      sediul Ón Ia∫i, str. Aurel Vlaicu nr. 87, corp C1, corp
              *                administrativ, et. 2, hala 3-4, jude˛ul Ia∫i,             Societatea Comercial„
                              Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al       MINEA CLEANING - S.R.L., T‚rgu Frumos
     Societatea Comercial„               Jude˛ului Ia∫i cu nr. J 22/708/2006, cod unic de              jude˛ul Ia∫i
  KOREKT-BIZ - S.R.L., Ia∫i, jude˛ul Ia∫i         Ónregistrare R 18501942, am hot„r‚t modific„rile:
                                1. Cooptarea Ón societate a dnei Sima Maria,                ACT ADIfiIONAL
         ACT ADIfiIONAL               cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón Ia∫i, jude˛ul Ia∫i, la data
                              de   18.08.1938,    cod  numeric    personal    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
     la statutul Societ„˛ii Comerciale         2380818227781, domiciliat„ Ón Ia∫i, aleea Neculai           MINEA CLEANING - S.R.L.
        KOREKT-BIZ - S.R.L.             Tudor nr. 17, bl. 943, sc. E, et. 2, ap. 9, jude˛ul Ia∫i,   Subsemna˛ii Minea Lucian Mihai, domiciliat Ón
  Subsemnatul Onofrei Cristian, domiciliat Ón Ia∫i,    identificat„ cu C.I. seria MX nr. 262186, eliberat„ de   T‚rgu Frumos, str. Petru Rare∫, bl. E2, et. 2, ap. 14,
str. fiepe∫ Vod„ nr. 2, bl. V1, sc. A, ap. 3, identificat  Poli˛ia Ia∫i la data de 26.02.2002, ∫i Andru∫c„ Maria,   jude˛ul Ia∫i, cod numeric personal 1800815225629,
cu C.I. seria MX nr. 059417, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i   cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón satul Poieni, comuna       identificat cu C.I. seria MX nr. 288202, eliberat„ Ón
Ón anul 1999, cod numeric personal 1750403221276,      Schitu Duca, jude˛ul Ia∫i, la data de 8.09.1962, cod    anul 2002 de Poli˛ia T‚rgu Frumos, ∫i Minea Costel,
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 79/9.I.2007                    3
domiciliat Ón T‚rgu Frumos, str. Petru Rare∫, bl. E2,      2. Deschiderea unui punct de lucru Ón Ia∫i, ∫os.          Societatea Comercial„
et. 2, ap. 14, jude˛ul Ia∫i, cod numeric personal       P„curari nr. 35, bl. 543, parter, jude˛ul Ia∫i.           PRESTIGE TRADEMARK - S.R.L.
1770317226338, identificat cu C.I. seria MX nr.         Prezentul act adi˛ional a fost redactat la               Ia∫i, jude˛ul Ia∫i
360466, eliberat„ Ón anul 2003 de Poli˛ia T‚rgu        Cabinetul de Avocat îAlexandru T. Bernic”, av‚nd
Frumos, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii         sediul Ón Ia∫i, str. Alexandru L„pu∫neanu nr. 16.               ACT ADIfiIONAL
Comerciale MINEA CLEANING - S.R.L., cu sediul Ón         (12/864.433)
                                                              la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
T‚rgu Frumos, Str. Garoafelor nr. 19, jude˛ul Ia∫i,                   *
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.                                       PRESTIGE TRADEMARK - S.R.L.
J 22/1638/2006, cod unic de Ónregistrare 18810298,            Societatea Comercial„                Subsemna˛ii Gavrila∫ Marius-Ionu˛, domiciliat Ón
de comun acord ∫i Ón conformitate cu dispozi˛iile           NIKY - S.R.L., Ia∫i, jude˛ul Ia∫i         Ia∫i, str. Gr„dinari nr. 22, bl. F6, sc. C, et. 2, ap. 2,
art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicat„, am                                      jude˛ul Ia∫i, posesor al C.I. seria MX nr. 509321,
hot„r‚t:                                    ACT ADIfiIONAL               eliberat„ la data de 7.12.2004 de Poli˛ia Ia∫i, cod
  1. Domnul Minea Costel se retrage din societate                                    numeric personal 1760112224490, ∫i Timofte
∫i declar„ c„ renun˛„ la toate drepturile de orice       la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale      Manuela-Andreea, domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Sf‚ntul
natur„ privind societatea ∫i cesioneaz„ cu titlu                NIKY - S.R.L.               Teodor nr. 30, jude˛ul Ia∫i, posesoare a C.I. seria MX
gratuit cele 10 p„r˛i sociale, echivalentul a 100 lei,      Nichita Cristina, domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Clo∫ca    nr. 413919, eliberat„ la data de 23.10.2003 de Poli˛ia
reprezent‚nd aportul total la capitalul social, c„tre     nr. 10, bl. C3, et. 5, ap. 16, jude˛ul Ia∫i, identificat„  Ia∫i, cod numeric personal 2830628226703, Ón
Minea Lucian Mihai. Societatea va func˛iona cu        cu C.I. seria MX nr. 187973, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i,   calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
asociat unic Ón pesoana dlui Minea Lucian Mihai.       Neculau Nicolae, domiciliat Ón satul Breazu,        PRESTIGE TRADEMARK - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i,
Capitalul social total r„m‚ne neschimbat Ón valoare      comuna Rediu, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria    str. Sf‚ntu Teodor nr. 30, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„
de 200 lei, repartizat Ón 20 p„r˛i sociale a 10 lei      MX nr. 272506, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, ∫i Irod      la Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
fiecare ∫i va fi atribuit asociatului unic.          Adrian-Paul, domiciliat Ón Ia∫i, str. Vladiceni nr. 7-   22/1102/2005, cod unic de Ónregistrare 175010060,
  2. Retragerea din calitatea de administrator al      9, bl. A9 bis, sc. A, et. 2, ap. 4, jude˛ul Ia∫i,      am hot„r‚t:
societ„˛ii a dlui Minea Costel.                identificat cu C.I. seria MX nr. 272569, eliberat„ de      1. Retragerea din calitatea de asociat al societ„˛ii
  3. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii    Poli˛ia Ia∫i, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii     a dlui Gavrila∫ Marius-Ionu˛, prin cesionarea cu
cu:                              Comerciale NIKY - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str. C. A.   titlu gratuit a unei p„r˛i sociale Ón valoare de 10
  5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume       Rosetti nr. 12, jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul   RON - 5 %, reprezent‚nd aportul s„u total la
proaspete;                          registrului comer˛ului cu nr. J 22/1509/1991, cod      capitalul social, c„tre dna Timofte Manuela-
  5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse       unic de Ónregistrare R 4857827, de comun acord am      Andreea, dup„ care declar„ c„ renun˛„ la orice
din carne;                          consim˛it urm„toarele:                   drept, de orice natur„, asupra societ„˛ii.
  5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee        1. Retragerea din societate a asociatului Irod        Capitalul social r„m‚ne neschimbat ca valoare -
∫i molu∫te;                          Paul Adrian, prin cesionarea, cu titlu gratuit, a unui   200 RON - Ómp„r˛it Ón 20 p„r˛i sociale a 10 RON
  5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse        num„r de 907 p„r˛i sociale, av‚nd valoarea         fiecare ∫i va fi atribuit Ón Óntregime asociatului
de patiserie ∫i produse zaharoase;              nominal„ total„ de 9.070 lei, c„tre asociatul Nichita    unic, Timofte Manuela-Andreea.
  5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          Cristina.                            2. Retragerea din calitatea de administrator a
specializate, cu produse alimentare;               2. Œn consecin˛„, capitalul social al societ„˛ii, de   dlui Gavrila∫ Marius-Ionu˛, urm‚nd ca societatea s„
  5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse           400.000 lei RON, Ómp„r˛it Ón 40.000 p„r˛i sociale,     fie administrat„ numai de dna Timofte Manuela-
cosmetice ∫i de parfumerie;                  av‚nd fiecare o valoare de 10 lei RON, va avea       Andreea, cu puteri depline de reprezentare ∫i
  5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;           urm„toarea structur„:                    administrare.
  5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;          Nichita Cristina - 390.930 lei RON - 39.093 p„r˛i      Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
  5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i       sociale - 97,75 %;                     30.11.2006, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare
articole din piele;                       Neculau Nicolae - 9.070 lei RON - 907 p„r˛i       pentru   p„r˛i  ∫i  un   exemplar    pentru
  5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, articole       sociale - 2,25 %.                      Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;           (13/864.434)                      Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.
  5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i                       *                   (15/864.436)
aparate electro-menajere, cu aparate de radio ∫i                                                   *
televizoare;                               Societatea Comercial„
  5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de             POL-AMO - S.R.L., satul Poieni                Societatea Comercial„
fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru          comuna Schitu Duca, jude˛ul Ia∫i            PRESTO CLEAN - S.R.L., Ia∫i, jude˛ul Ia∫i
vopsit;
  5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i                ACT ADIfiIONAL                        ACT ADIfiIONAL
articole de papet„rie;
                                    la statutul Societ„˛ii Comerciale          la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
                                        POL-AMO - S.R.L.                    PRESTO CLEAN - S.R.L.
specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
parte;                              Subsemnata Butnaru Paula, domiciliat„ Ón satul       Subsemna˛ii B„lan Carmen-Mariana, domiciliat„
  5530 - restaurante;                    Poieni, comuna Schitu Duca, jude˛ul Ia∫i, cod        Ón Suceava, str. Jean Bart nr. 16B, bl. D, sc. A, et. 2,
  5540 - baruri;                       numeric personal 2770902272622, reprezentat„        ap. 4, jude˛ul Suceava, identificat„ cu C.I. seria SV
  6022 - transporturi cu taxiuri;              prin mandatar Lemnariu Puiu, domiciliat Ón satul      nr. 401609, eliberat„ Ón anul 2005 de S.P.C.L.E.P.
  6023 - transporturi terestre de c„l„tori,         Poieni, comuna Schitu Duca, jude˛ul Ia∫i, cod        Suceava, cod numeric personal 2660915210026,
ocazionale;                          numeric personal 1660730226348, identificat cu C.I.     personal ∫i Ón calitate de mandatar pentru Stanciu
  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;          seria MX nr. 522269, eliberat„ Ón anul 2005 de       Cristina-Georgeta, domiciliat„ Ón C„l„ra∫i, str.
  6312 - depozit„ri.                     Poli˛ia Ia∫i, conform procurii autentificate cu nr.     ™tirbei Vod„ nr. 3, bl. M17, sc. 1, ap. 2, jude˛ul
  4. Œnfiin˛area unui punct de lucru al societ„˛ii Ón    1719/2005 la Biroul notarial public din Ia∫i, bd.      C„l„ra∫i, identificat„ cu C.I. seria KL nr. 013007,
satul R„zboieni, comuna Ion Neculce, jude˛ul Ia∫i.      Alexandru cel Bun nr. 54, bl. G3-4, parter, jude˛ul     eliberat„ de Poli˛ia C„l„ra∫i Ón anul 1999, cod
  Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act        Ia∫i, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii       numeric personal 2840929510049, conform procurii
adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„     Comerciale POL-AMO - S.R.L., cu sediul Ón satul       autentificate cu nr. 668 din 14.02.2006 la Biroul
din actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale MINEA     Poieni, comuna Schitu Duca, jude˛ul Ia∫i,          notarului public Silvia B‚rl„deanu, Ón calitate de
CLEANING - S.R.L.                       Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.    asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale PRESTO CLEAN -
  (11/864.432)                       J 22/1152/2005, cod unic de Ónregistrare R         S.R.L., cu sediul social Ón Ia∫i, str. Str„pungerea
              *                 17518814, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 204     Silvestru nr. 9, bl. V1-V3, sc. B, et. 4, ap. 14,
                               din Legea nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t:       Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.
     Societatea Comercial„                  1. Dna Butnaru Paula se retrage din societate ∫i    J 22/1008/2001, cod unic de Ónregistrare 14278792,
  NELUCIA-ELA - S.R.L., Ia∫i, jude˛ul Ia∫i         declar„ c„ renun˛„ la toate drepturile de orice       atribut fiscal R, Ón conformitate cu dispozi˛iile art.
                               natur„ privind societatea ∫i cesioneaz„ cu titlu      204 din Legea nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t
          ACT ADIfiIONAL               gratuit cele 2.620 p„r˛i sociale, echivalentul a 26.200   modificarea actului constitutiv al societ„˛ii astfel:
                               lei, reprezent‚nd aportul total la capitalul social,      1. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        c„tre Lemnariu Puiu, n„scut la data de 30.07.1966      cu:
       NELUCIA-ELA - S.R.L.               Ón Ia∫i, domiciliat Ón satul Poieni, comuna Schitu       2010 - t„ierea ∫i rindeluirea lemnului;
  Subsemna˛ii Strimbu Ion, identificat cu C.I. seria     Duca, jude˛ul Ia∫i, cod numeric personal          impregnarea lemnului;
MX nr. 117269, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, domiciliat     1660730226348, identificat cu C.I. seria MX nr.        2020 - fabricare de produse stratificate din lemn:
Ón Ia∫i, bd. Poitiers nr. 24, bl. 751, sc. B, et. 3, ap.   522269, eliberat„ Ón anul 2005 de Poli˛ia Ia∫i.       placaj, panel, furnire, pl„ci din a∫chii de lemn, pl„ci
11, ∫i Strimbu Lucia, domiciliat„ Ón Ia∫i, bd. Poitiers    Societatea va func˛iona cu asociat unic Ón persoana     fibrolemnoase etc.;
nr. 24, bl. 751, sc. B, et. 3, ap. 11, identificat„ cu C.I.  dlui Lemnariu Puiu. Capitalul social total r„m‚ne       2030 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i
seria MX nr. 096354, Ón calitate de asocia˛i ai        neschimbat Ón valoare de 26.200 lei, repartizat Ón     t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
Societ„˛ii Comerciale NELUCIA-ELA - S.R.L., cu        2.620 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare ∫i va fi atribuit     2051 - fabricarea altor produse din lemn;
sediul Ón Ia∫i, bd. Poitiers nr. 24, bl. 751, sc. B, et.   asociatului unic.                       3614 - produc˛ia altor tipuri de mobilier;
3, ap. 11, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului          2. Numirea Ón calitate de administrator al         4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i
comer˛ului cu nr. J 22/3453/1994, cod unic de         societ„˛ii cu puteri depline de reprezentare ∫i       organizare de ∫antiere;
Ónregistrare R 6855768, Ón temeiul dispozi˛iilor din     administrare a dlui Lemnariu Puiu, ca urmare a         5010 - comer˛ cu autovehicule;
Legea nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t:          retragerii din aceast„ calitate a dnei Butnaru Paula.     5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
  1. Œnchiderea punctelor de lucru din Ia∫i, str.        Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act        5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
Bucium nr. 19, parter; Bd. Independen˛ei nr. 2, bl.      adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„    autovehicule;
Carmen, parter, ∫i din bd. Poitiers nr. 14, stand nr.     din statutul Societ„˛ii Comerciale POL-AMO - S.R.L.      5111 - intermedieri Ón comer˛ul cu materii prime
8 (Ón cadrul Centrului Comercial AMANDA DEL            (14/864.435)                      agricole, animale vii, materii prime textile ∫i cu
COMPANY).                                        *                semiproduse;
  4                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 79/9.I.2007
  5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material       Str„pungere nr. 42, bl. CL10, et. 7, ap. 27, identificat         Societatea Comercial„
lemnos ∫i de construc˛ii;                 cu C.I. seria MX nr. 487790, eliberat„ Ón anul 2004         SIMCONT - S.R.L., Ia∫i, jude˛ul Ia∫i
  5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i     de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal
de construc˛ii;                      1750809221218, Rusu Ciprian Sorin, cet„˛ean                   ACT ADIfiIONAL
  5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i       rom‚n, domiciliat Ón Ia∫i, ∫os. P„curari nr. 48, bl.
pie˛e;                           553, sc. B, et. 2, ap. 8, identificat cu C.I. seria G.X.    la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
  5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se          nr. 922655, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i Ón 1998, cod             SIMCONT - S.R.L.
efectueaz„ prin magazine;                 numeric personal 1720813221173, ∫i Tomulescu          Subsemnata Sima Magdalena Doina, domiciliat„
  9262 - alte activit„˛i sportive.            Marian, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Ia∫i, aleea      Ón Ia∫i, ∫os. Nicolina nr. 8, bl. 937A, et. 6, ap. 24,
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,       Mu∫atini nr. 15, bl. H17, sc. A, et. 1, ap. 7, identificat  jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr. 050565,
30.11.2006, Ón 4 (patru) exemplare, din care 3       cu C.I. seria MX nr. 271281, eliberat„ Ón anul 2002     eliberat„ Ón anul 1999 de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru        de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal            personal 2590419221191, Ón calitate de asociat unic
Biroul de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului    1770812221229, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii     al Societ„˛ii Comerciale SIMCONT - S.R.L., cu sediul
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.          Comerciale RED & GREEN - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i,     Ón Ia∫i, ∫os. Nicolina nr. 8, bl. 937A, et. 6, ap. 24,
  (16/864.437)                      str. Alexandru cel Bun, bl. H17, sc. A, et. 1, ap. 7,    Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului al
              *                Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.    Jude˛ului Ia∫i cu nr. J 22/1015/2002, cod unic de
                              J 22/291/2006, cod unic de Ónregistrare 1831750, Ón     Ónregistrare 14907035, Ón conformitate cu
      Societatea Comercial„             conformitate cu dispozi˛iile art. 199 din Legea nr.
    PRORA - S.R.L., satul Lunca Cet„˛uii                                       dispozi˛iile art. 204 din Legea nr. 31/1990,
                              31/1990, republicat„, ∫i ale Ordonan˛ei de urgen˛„      republicat„, am hot„r‚t urm„toarele modific„ri la
     comuna Ciurea, jude˛ul Ia∫i           a Guvernului nr. 76/2001, am hot„r‚t modificarea       statutul societ„˛ii:
                              statutului societ„˛ii dup„ cum urmeaz„:             1. Asocierea-cooptarea Ón calitate de asociat al
         ACT ADIfiIONAL                1. Deschiderea unui punct de lucru Ón Ia∫i, str. I.
                                                            societ„˛ii a dlui Panaite C„t„lin, cet„˛ean rom‚n,
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale      C. Br„tianu nr. 20-22, corp A, subsol ∫i parter, unde
                                                            n„scut la data de 22.12.1972 Ón comuna Berezeni,
         PRORA - S.R.L.              se vor desf„∫ura activit„˛i de bar-disco club.
                                                            jude˛ul Vaslui, domiciliat Ón Ia∫i, ∫os. Rediu nr. 6A,
  Subsemnatul Luca Silviu, domiciliat Ón satul        Redactat Ón 4 exemplare la Cabinet Avocat
                                                            bl. 482E, sc. D, et. 2, ap. 12, jude˛ul Ia∫i, identificat
Lunca Cet„˛uii, sc. A, et. 2, ap. 10, comuna Ciurea,    îOliviu Cupe˛” din Ia∫i, Bd. Indepnden˛ei nr. 33, bl.
                                                            cu C.I. seria MX nr. 485899, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i
jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr. 198287,   C1-5, mezanin.
                                                            la data de 26.08.2004, cod numeric personal
eliberat„ Ón anul 2001 de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric       (19/864.440)
                                                            1721222372251, prin cesionarea cu titlu gratuit a 2
personal 1720321330791, Ón calitate de asociat unic                  *
                                                            p„r˛i sociale a 10 RON fiecare, respectiv suma de 20
al Societ„˛ii Comerciale PRORA - S.R.L., cu sediul
                                  Societatea Comercial„                RON, din aportul s„u la capitalul social de c„tre dna
social Ón satul Lunca Cet„˛uii, sc. A, et. 2, ap. 10,
                               ROSTAR-EURO - S.R.L., Ia∫i, jude˛ul Ia∫i         Sima Magdalena Doina. Capitalul social total
comuna Ciurea, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul
                                                            r„m‚ne neschimbat Ón valoare de 200 RON,
registrului comer˛ului cu nr. J 22/2312/2006, cod
unic de Ónregistrare 190038510, Ón conformitate cu              ACT ADIfiIONAL               repartizat Ón 20 p„r˛i sociale a 10 RON fiecare ∫i va
dispozi˛iile art. 204 din Legea nr. 31/1990,                                      fi atribuit asocia˛ilor dup„ cum urmeaz„:
                                  la statutul Societ„˛ii Comerciale           Sima Magdalena Doina - 180 RON - 18 p„r˛i
republicat„, am hot„r‚t modificarea actului
                                     ROSTAR-EURO - S.R.L.              sociale - 90 %;
constitutiv al societ„˛ii astfel:
  1. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii      Subsemnatul     R„ducan    Ioan-Alexandru,      Panaite C„t„lin - 20 RON - 2 p„r˛i sociale - 10 %.
Ón Ia∫i, bd. Carol I nr. 4, corpul A, et. 2, unde se vor  domiciliat Ón Ia∫i, str. Costache Negri nr. 64, bl. C3,     Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv al
desf„∫ura activit„˛i prev„zute Ón actul constitutiv,    sc. A, et. 5, ap. 13, jude˛ul Ia∫i, cod numeric       societ„˛ii r„m‚n neschimbate. Drept pentru care s-
precum ∫i Ón actele modificatoare ulterioare ale      personal 1690530221207, posesor al C.I. seria MX       a Óncheiat prezentul act adi˛ional Ón 4 exemplare,
societ„˛ii.                        nr. 203686, eliberat„ la data de 10.05.2001 de Poli˛ia    care face parte integrant„ din actul constitutiv al
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,        Ia∫i, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii       Societ„˛ii Comerciale SIMCONT - S.R.L.
30.11.2006, Ón 4 (patru) exemplare, din care 3       Comerciale ROSTAR-EURO - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i,       Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit de cons.
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru        Str. Lacului nr. 5, bl. 651, sc. A, et. 4, ap. 19, jude˛ul  jur. L„pu∫neanu Raluca Andreia ∫i redactat Ón 4
Biroul de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului    Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu   exemplare.
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.          nr. J 22/455/2000, cod unic de Ónregistrare            (22/864.443)
  (17/864.438)                      13154079, am hot„r‚t:                                  *
              *                 1. Deschiderea unui punct de lucru Ón Ia∫i, Pia˛a
                              Voievozilor nr. 13, bl. C2, sc. B, parter, jude˛ul Ia∫i.        Societatea Comercial„
      Societatea Comercial„               Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,          TITAN CONSTRUCT - S.R.L., satul Breazu
    REAL MIRON - S.R.L., satul Tome∫ti         24.11.2006, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare           comuna Rediu, jude˛ul Ia∫i
     comuna Tome∫ti, jude˛ul Ia∫i
                              pentru   p„r˛i   ∫i  un   exemplar    pentru
                              Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului                ACT ADIfiIONAL
         ACT ADIfiIONAL
                              Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.
     la statutul Societ„˛ii Comerciale           (20/864.441)                             din data de 30.11.2006,
        REAL MIRON - S.R.L.                           *                 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                                                  TITAN CONSTRUCT - S.R.L.
  Subsemnatul Miron Petru, domiciliat Ón satul
Tome∫ti, bl. 26, sc. C, et. 1, ap. 7, jude˛ul Ia∫i,         Societatea Comercial„                 Subsemnata Trandafir Ana, domiciliat„ Ón satul
identificat cu C.I. seria MX 446206, eliberat„ Ón anul    SHOP FOR CIP7 - S.R.L., Ia∫i, jude˛ul Ia∫i         Breazu, comuna Rediu, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu
2004 de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal                                       C.I. seria MX nr. 471242, eliberat„ Ón anul 2004 de
1590611221177, Ón calitate de asociat unic al                 ACT ADIfiIONAL               Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal 2530918221241,
Societ„˛ii Comerciale REAL MIRON - S.R.L., cu                                      prin mandatar CiocÓnt„-BÓrsan Ioan, domiciliat Ón
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
sediul Ón Tome∫ti, comuna Tome∫ti, jude˛ul Ia∫i,                                    Ia∫i, Str. Vitejilor nr. 7, bl. SD5, et. 7, ap. 28, jude˛ul
                                    SHOP FOR CIP7 - S.R.L.
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.                                  Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr. 136081,
J 22/2464/2004, cod unic de Ónregistrare 16928700,      Subsemnatul Olaru C„t„lin-Iosif, domiciliat Ón
                                                            eliberat„ Ón anul 2000 de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric
Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr.   Ia∫i, str. Vasile Lupu nr. 154, bl. H2-2, sc. A, et. 4,
                                                            personal 1760430221221, conform procurii
31/1990, republicat„, am hot„r‚t modificarea        ap. 1, jude˛ul Ia∫i, posesor al C.I. seria MX nr.
                                                            autentificate cu nr. 1537 din data de 12.02.2004 la
statutului societ„˛ii astfel:               622555, eliberat„ la data de 17.08.2006 de
                                                            Biroul notarului public Stela B„d„r„u, Ón calitate de
  1. Œnfiin˛area unui punct de lucru al societ„˛ii Ón   S.P.C.L.E.P. Ia∫i, cod numeric personal
                                                            asociat unic al Societ„˛ii Comerciale TITAN
satul Tome∫ti, incinta CIP Tome∫ti, hala 3/1,       1840417226819, Ón calitate de asociat unic al
                              Societ„˛ii Comerciale SHOP FOR CIP7 - S.R.L., cu       CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul social Ón satul
comuna Tome∫ti, jude˛ul Ia∫i, conform contractului
                              sediul Ón Ia∫i, str. Vasile Lupu nr. 154, bl. H2-2, sc.   Breazu, comuna Rediu, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la
de Ónchiriere din 30.10.2006, unde se vor desf„∫ura
activit„˛i prev„zute de urm„toarele coduri CAEN:      A, et. 4, ap. 1, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul    Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 22/466/2000,
3611, 3612, 3613, 3614.                  registrului comer˛ului cu nr. J 22/2552/2005, cod      cod unic de Ónregistrare 13165477, atribut fiscal R,
  Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act      unic de Ónregistrare 18044786, am hot„r‚t:          Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr.
adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„     1. Retragerea din calitatea de administrator a      31/1990, republicat„, am hot„r‚t modificarea
din statutul Societ„˛ii Comerciale REAL MIRON -      dlui Olaru C„t„lin-Iosif ∫i numirea Ón aceast„        actului constitutiv al societ„˛ii astfel:
S.R.L.                           func˛ie a dlui Olaru Ciprian-Ion, cet„˛ean rom‚n,        1. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,        n„scut la data de 7.03.1982 Ón Ia∫i, jude˛ul Ia∫i,      cu:
30.11.2006, Ón 4 (patru) exemplare, din care 3       domiciliat Ón Ia∫i, str. Vasile Lupu nr. 154, bl. H2-2,     4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru        sc. A, et. 4, ap. 1, jude˛ul Ia∫i, posesor al C.I. seria   organizare de ∫antiere;
Biroul de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului    MX nr. 481733, eliberat„ la data de 10.08.2004 de        4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;
Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.          Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal 1820307226741,        4541 - lucr„ri de ipsos„rie;
  (18/864.439)                      nelimitat, cu puteri depline de reprezentare ∫i         4550 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i
              *                administrare.                        demolare cu personal de deservire aferent;
                               2. Modificarea denumirii societ„˛ii, care devine:      5010 - comer˛ cu autovehicule;
     Societatea Comercial„
                              Societatea Comercial„ CBUILD - S.R.L.              5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
  RED & GREEN - S.R.L., Ia∫i, jude˛ul Ia∫i
                               Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,          5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
                              29.11.2006, Ón 4 exemplare, din care 3 exemplare       autovehicule;
         ACT ADIfiIONAL
                              pentru   p„r˛i   ∫i  un  exemplar   pentru      5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;
     la statutul Societ„˛ii Comerciale         Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului        5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse din
       RED & GREEN - S.R.L.             Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.     carne;
  Subsemna˛ii Barbulescu George Cristian,           (21/864.442)                        5133 - comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,
cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Ia∫i, str. Silvestru                   *                uleiuri ∫i gr„simi comestibile;
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 79/9.I.2007                   5
  5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i           Societatea Comercial„              derulare. De asemenea, Ón˛elegem s„ desc„rc„m de
produse zaharoase;                         VALENTUS - S.R.L., Ia∫i, jude˛ul Ia∫i         gestiune ∫i de orice alte obliga˛ii at‚t pe fostul
  5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i                                  administrator c‚t ∫i pe fo∫tii asocia˛i.
condimente;                                  ACT ADIfiIONAL                Corespunz„tor se modific„ ∫i articolele din actul
  5138 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte       Subsemna˛ii Iacobovici Valentin, domiciliat Ón      constitutiv, restul prevederilor din acesta, cu
alimente, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i molu∫te;       Ia∫i, str. Cucu nr. 17, bl. 302, sc. A, et. 4, ap. 14,   modific„rile ulterioare, r„m‚n neschimbate.
  5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu       jude˛ul Ia∫i, Iacobovici Daniel-Constantin,          Noi, p„r˛ile semnatare, declar„m c„ am citit ∫i
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;            domiciliat Ón Ia∫i, str. Oancea nr. 30, bl. D3B, et. 1,   verificat Óntreg con˛inutul prezentului act ∫i c„ cele
  5144 - comer˛ cu ridicata cu produse din         ap. 4, jude˛ul Ia∫i ∫i Morariu Mircea-Iulian,        ar„tate mai sus sunt Ón conformitate cu realitatea,
ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;    domiciliat Ón Ia∫i, ∫os. Bucium nr. 74, jude˛ul Ia∫i,    toate datele sunt corecte, asum‚ndu-ne toate
  5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i      Ón calitate de membri asocia˛i ai Societ„˛ii        consecin˛ele Ón caz contrar ∫i solicit„m redactarea ∫i
de construc˛ii;                       Comerciale VALENTUS - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str.    autentificarea prezentului act Ón aceste condi˛ii.
  5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i        Cucu nr. 17, bl. 302, sc. A, et. 4, ap. 14, jude˛ul Ia∫i,   Tehnoredactat ∫i autentificat la Biroul notarului
furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de    Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului Ia∫i     public Daniela B„d„r„u, cu sediul Ón Ia∫i, bd. ™tefan
Ónc„lzire;                          cu nr. J 22/1304/1993, cod unic de Ónregistrare       cel Mare ∫i Sf‚nt nr. 3, parter, jude˛ul Ia∫i.
  5181 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte;        4108332, atribut fiscal R, Ón conformitate cu          (25/864.446)
  5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi        prevederile Legii nr. 31/1990, modificat„ ∫i                      *
utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;       republicat„, Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
  6024 - transporturi rutiere de m„rfuri;          nr. 32/1997 ∫i Codului comercial, cu modific„rile            Societatea Comercial„
  6312 - depozit„ri;                    ulterioare, am hot„r‚t urm„toarele modific„ri la            VAROM TRADING - S.R.L.
  7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri           statutul societ„˛ii:                            Ia∫i, jude˛ul Ia∫i
imobiliare proprii;                       Art. 1. Modificarea articolului introductiv din
  7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor      statutul societ„˛ii care va avea urm„torul con˛inut:             ACT ADIfiIONAL
imobiliare proprii sau Ónchiriate;              îSocietatea va func˛iona ca societate cu r„spundere       Subsemna˛ii Vannucchi Aldo, domiciliat Ón Italia,
  7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor     limitat„ cu doi membri asocia˛i: Iacobovici Daniel-     Prato, str. Visiana nr. 103 ∫i Mih„il„ Constantin-
de capacitate mic„;                     Constantin ∫i Iacobovici Ancu˛a”, ca urmare a        Laurian, domiciliat Ón Ia∫i, Str. Bradului nr. 19, bl.
  7132 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor      retragerii din calitatea de membri asocia˛i ai dlor     G5, sc. B, ap. 12, jude˛ul Ia∫i, Ón calitate de membri
pentru construc˛ii, f„r„ personal de deservire        Iacobovici Valentin ∫i Morariu Mircea-Iulian, Ón      asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale VAROM TRADING -
aferent;                           urma cesiunii toatale din art. 2 ∫i a primirii Ón      S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str. Aurel Vlaicu nr. 62, bl.
  7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente                                    I, sc. B, et. 1, ap. 7, jude˛ul Ia∫i, persoan„ juridic„
                               calitatea de asociat a dnei Iacobovici Ancu˛a,
neclasificate Ón alt„ parte;                                               rom‚n„, Ónregistrat„ la Oficiul Registrului
                               domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Oancea nr. 30, bl. D3B, et. 1,
  7412 - activit„˛i de contabilitate, revizie
                               ap. 4, jude˛ul Ia∫i, n„scut„ la data de 18.08.1970 Ón    Comer˛ului Ia∫i cu nr. J 22/1079/2004, cod unic de
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal (f„r„
                               Ia∫i, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr.    Ónregistrare R16471179, Ón conformitate cu
revizie, expertiz„ contabil„ ∫i audit);
                               550891/2005, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric     prevederile Legii nr. 31/1990, Ordonan˛a de
  7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
                               personal 2700818221131.                   urgen˛„ a Guvernului nr. 32/1997 ∫i Codul
management;
                                Art. 2. Modificarea art. îCapitalul social” din     comercial, am hot„r‚t urm„toarele modific„ri la
  7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i
                               statutul societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„: îCapitalul      statutul Societ„˛ii Comerciale VAROM TRADING -
servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
                               social al societ„˛ii r„m‚ne neschimbat Ón sum„ de      S.R.L.:
  7430 - activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;
                               10.000 RON, repartizat Ón 1.000 de p„r˛i sociale Ón       Art. 1. Modificarea articolului introductiv din
  7470 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a
                               valoare de 10 RON fiecare parte. Aportul asocia˛ilor    actul constitutiv al societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:
cl„dirilor.
                               la capitalul social, beneficii ∫i pierderi este:      îSocietatea va func˛iona ca societate cu r„spundere
  2. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii
                               Iacobovici Daniel-Constantin - 5.500 RON = 550 de      limitat„ cu doi membri asocia˛i ∫i anume dl
Ón Ia∫i, Bd. Chimiei nr. 14, unde se vor desf„∫ura
                               p„r˛i sociale x 10 RON - 55,00 % din beneficii ∫i      Vannucchi Aldo ∫i dl Romagnoli Gianfranco”, ca
activit„˛i prev„zute Ón obiectul de activitate al
                               pierderi ∫i Iacobovici Ancu˛a - 4.500 RON = 450 de     urmare a primirii Ón calitatea de membru asociat cu
societ„˛ii.
                               p„r˛i sociale x 10 RON - 45 % din beneficii ∫i       toate drepturile ∫i obliga˛iile ce decurg din aceasta
   (23/864.444)
                               pierderi”, ca urmare:                    a dlui Romagnoli Gianfranco, cet„˛ean italian,
              *
                                - a cesiunii totale cu valoarea nominal„ de c„tre    domiciliat Ón Italia, Prato V.M. Organi nr. 12, fiul lui
                               dl Iacobovici Valentin c„tre dl Iacobovici Daniel-     Natale ∫i Filomena, n„scut la data de 3.08.1940 Ón
      Societatea Comercial„
                               Constantin a Óntregii sale cote din capitalul social,    Montese, Italia ∫i a retragerii din societate a dlui
    TOT GSM DISTRIBUTION - S.R.L.
                               respectiv suma de 500 RON (reprezent‚nd 50 de        Mih„il„ Constantin-Laurian, Ón urma cesiunii totale
       Pa∫cani, jude˛ul Ia∫i
                               p„r˛i sociale a 10 RON);                  din art. 2.
                                - a cesiunii totale cu valoarea nominal„ de c„tre      Art. 2. Modificarea cap. III îCapitalul social” din
          ACT ADIfiIONAL
                               dl Morariu Mircea-Iulian c„tre dna Iacobovici        actul constutiv al societ„˛ii care va avea urm„torul
     la statutul Societ„˛ii Comerciale          Ancu˛a a Óntregii sale cote din capitalul social,      con˛inut: îCapitalul social total al societ„˛ii este de
     TOT GSM DISTRIBUTION - S.R.L.            respectiv suma de 4.500 RON (reprezent‚nd 450 de      5.940 RON repartizat Ón 594 de p„r˛i sociale Ón
  Subsemnatul Iosub Mihail Emanuel, domiciliat       p„r˛i sociale a 10 RON);                  valoare de 10 RON fiecare parte. Dl Vannucchi Aldo
Ón Ia∫i, ∫os. P„curari nr. 41, bl. 545, sc. B, et. 5, ap.    - a retragerii dlor Iacobovici Valentin ∫i Morariu    Ón calitate de membru asociat va dispune de 4 p„r˛i
4, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.      Mircea-Iulian din calitatea de asocia˛i;          sociale Ón valoare de 10 RON fiecare, echivalentul a
437511, eliberat„ la data de 10.02.2004 de Poli˛ia       - a primirii Ón calitatea de asociat a dnei       40 RON, respectiv cota de 1 % din beneficii ∫i
Ia∫i, cod numeric personal 1761113224494, Ón         Iacobovici Ancu˛a.                     pierderi, iar dl Romagnoli Gianfranco, Ón calitate de
calitate de mandatar conform procurii speciale nr.       Art. 3. Modificarea art. îAdministrarea societ„˛ii”   membru asociat, va dispune de 590 de p„r˛i sociale
2055 din 11.04.2006 (anexat„) pentru Iosub          din statutul societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:         Ón valoare de 10 RON fiecare, echivalentul a 5.900
Dumitru, domiciliat Ón Pa∫cani, Str. Moldovei nr.      îSocietatea va fi administrat„ de Iacobovici Daniel-    RON, respectiv cota de 99 % din beneficii ∫i
10, bl. Crinul, sc. B, ap. 5, jude˛ul Ia∫i, identificat cu  Constantin care are puteri depline de reprezentare     pierderi”, ca urmare a cesiunii totale a 4 p„r˛i
B.I. seria D.A. nr. 580519, eliberat la data de       a societ„˛ii”, ca urmare a retragerii din aceast„      sociale de c„tre dl Mih„il„ Constantin-Laurian c„tre
13.06.1986 de Mili˛ia Pa∫cani, cod numeric personal     func˛ie a dlui Iacobovici Valentin.             dl Romagnoli Gianfranco ∫i respectiv ca urmare a
1520528224491, ambii Ón calitate de asocia˛i ai         Noi, Iacobovici Valentin ∫i Morariu Mircea-Iulian,    cesiunii par˛iale a 586 de p„r˛i sociale de c„tre dl
Societ„˛ii Comerciale TOT GSM DISTRIBUTION -         declar„m c„ Ón˛elegem s„ cesion„m, cu valoarea       Vannucchi Aldo c„tre dl Romagnoli Gianfranco.
S.R.L., cu sediul Ón Pa∫cani, str. ™tefan cel Mare, bl.   nominal„ toate p„r˛ile sociale de˛inute de noi Ón      Aceast„ cesiune se face cu titlu gratuit.
V8, parter, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul      societate, renun˛„m la orice drept de a reveni         Capitalul va fi repartizat Ón 594 de p„r˛i sociale
registrului comer˛ului cu nr. J 22/222/2006, cod       asupra acestei decizii ∫i declar„m c„ nu mai avem      Ón valoare de 10 RON fiecare parte, astfel:
unic de Ónregistrare 18342898, atribut fiscal R, Ón     nici un drept ∫i nicio preten˛ie asupra societ„˛ii,       Vannucchi Aldo, 40 RON = 4 p„r˛i sociale x 10
conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr.     capitalului social, patrimoniului sau mijloacelor      RON, 1 %;
31/1990, republicat„, am hot„r‚t modificarea         fixe propor˛ional cu cota cesionat„. De asemenea,        Romagnoli Gianfranco, 5.900 RON = 590 de p„r˛i
statutului societ„˛ii astfel:                declar„m c„ aceast„ societate nu se afl„ Ón faliment,    sociale x 10 RON, 99 %.
  1. Deschiderea unui punct de lucru Ón Vaslui, str.    lichidare, dizolvare, reorganizare ∫i nici Ón stadiul      Total 5.940 RON = 594 de p„r˛i sociale x 10 RON.
™tefan cel Mare nr. 82, Ón incinta Centrului         de administrare sau supraveghere special„, c„ nu se       Art. 3. Modificarea art. 13 din cap. V
Comercial Central, jude˛ul Vaslui, conform          afl„ sub inciden˛a art. 243 din Codul fiscal ∫i       îConducerea societ„˛ii comerciale” din actul
contractului de Ónchiriere nr. 47 din 30.10.2006       declar„m c„ am luat cuno∫tin˛„ de modific„rile       constitutiv al societ„˛ii care va avea urm„torul
(anexat), unde se vor desf„∫ura activit„˛i prev„zute     Codului fiscal privind cesiunea de p„r˛i sociale.      con˛inut: îSocietatea este administrat„ de c„tre dl
Ón obiectul de activitate autorizat al societ„˛ii.      Totodat„, declar„m sub sanc˛iunea Codului penal       Romagnoli Gianfranco” ca urmare a retragerii din
  Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act       pentru fals Ón declara˛ii c„ p„r˛ile sociale,        aceast„ func˛ie a dlui Mih„il„ Constantin-Laurian ∫i
adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„     men˛ionate mai sus, se afl„ Ón proprietatea noastr„,    a numirii Ón aceast„ func˛ie a dlui Romagnoli
din statutul Societ„˛ii Comerciale TOT GSM          sunt libere de sarcini, iar noi, p„r˛ile declar„m c„    Gianfranco.
DISTRIBUTION - S.R.L.                    solicit„m redactarea ∫i autentificarea prezentului       Eu, Mih„il„ Constantin-Laurian, declar c„ am
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi,      act, scutind Biroul notarului public de verificarea     primit toate drepturile ce mi se cuvin din
23.11.2006, Ón patru exemplare, din care trei        registrului de gajuri din arhiva electronic„        func˛ionarea societ„˛ii ∫i nu mai am nici un drept
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru         asum‚ndu-ne eventualele riscuri.              ∫i nicio preten˛ie asupra societ„˛ii, capitalului
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului        Noi, Iacobovici Daniel-Constantin ∫i Iacobovici     social, patrimoniului sau mijloacelor fixe.
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.     Ancu˛a, am luat cuno∫tin˛„ de situa˛ia financiar-        Eu, Vannucchi Aldo, declar c„, odat„ cu p„r˛ile
   (24/864.445)                      contabil„ a societ„˛ii, de debitele ∫i creditele      sociale, cedez ∫i toate drepturile, obliga˛iile ∫i
              *                societ„˛ii, de contractele societ„˛ii aflate Ón curs de   r„spunderile aferente acestor p„r˛i sociale.
  6                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 79/9.I.2007
  Eu, Romagnoli Gianfranco, declar c„ am luat            Societatea Comercial„                    Societatea Comercial„
cuno∫tin˛„ de situa˛ia financiar-contabil„ a          CONFECfiII INTEGRATE MOLDOVA - S.R.L.             ELENRO-COM - S.R.L., Ia∫i, jude˛ul Ia∫i
societ„˛ii, de debitele ∫i creditele societ„˛ii, precum          Ia∫i, jude˛ul Ia∫i
∫i de contractele acesteia aflate Ón curs de derulare,                                           ACT ADIfiIONAL
pe care m„ oblig s„ le preiau ∫i s„ le achit.                 ACT ADIfiIONAL
                                                                 la statutul Societ„˛ii Comerciale
  Prezentul act adi˛ional se completeaz„ cu                                              ELENRO-COM - S.R.L.
                               la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
statutul societ„˛ii redactat ca urmare a
                                CONFECfiII INTEGRATE MOLDOVA - S.R.L.             Subsemnata Roman Elena, domiciliat„ Ón Ia∫i,
modific„rilor intervenite Ón structura societ„˛ii.
                                Subsemna˛ii Schrotter Irina, domiciliat„ Ón Ia∫i,    bd. Tudor Vladimirescu nr. 89, sc. A, et. 2, ap. 10,
  Œn rela˛iile cu Oficiul Registrului Comer˛ului de
                               aleea Petru Poni nr. 3, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu   jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr. 505044,
pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i ∫i cu organele financiare
                               C.I. seria M.X. nr. 477870/2004, eliberat„ de Poli˛ia   eliberat„ la data de 19.11.2004 de Poli˛ia Ia∫i, cod
este Ómputernicit„ doamna Sofron Alina-Elena.
                                                            numeric personal 2481027221167, Ón calitate de
  Tehnoredactat ∫i autentificat la Biroul notarului     Ia∫i ∫i Fiabane Giuseppe, domiciliat Ón Italia, Via
                                                            asociat unic al Societ„˛ii Comerciale ELENRO-COM
public Stela B„d„r„u din Ia∫i, str. A. Panu, bl. H1,     Panciera nr. 35 Treviso, identificat cu pa∫aportul
                                                            - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, bd. T. Vladimirescu nr. 89,
parter, jude˛ul Ia∫i.                    seria ITA nr. 968128 Y/2000, eliberat de autorit„˛ile
                                                            sc. A, et. 2, ap. 10, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul
  (26/864.447)                       italiene, reprezentat de Vasilescu Radu, domiciliat
                                                            registrului comer˛ului cu nr. J 22/86/2005, cod unic
              *                Ón Ia∫i, bd. Alexandru cel Bun nr. 43, bl. X2 bis, et.   de Ónregistrare 17124518, Ón conformitate cu
                               5, ap. 3, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.  dispozi˛iile art. 204 din Legea nr. 31/1990,
      Societatea Comercial„               106708/2000, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, Ón baza      republicat„, am hot„r‚t modificarea statutului
    AVANGARDE STYLE - S.R.L., Ia∫i            procurii speciale nr. 3639/27.08.2004, anexat„, Ón     societ„˛ii, astfel:
        jude˛ul Ia∫i                 calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale         1. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii
                               CONFECfiII INTEGRATE MOLDOVA - S.R.L., cu          Ón Ia∫i, str. Han T„tar nr. 10, bl. 362 ABC, parter,
        ACT ADIfiIONAL NR. 1
                               sediul Ón Ia∫i, str. Bucium nr. 34, jude˛ul Ia∫i,     jude˛ul Ia∫i, unde se vor desf„∫ura activit„˛i
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale       Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.   prev„zute Ón obiectul de activitate al societ„˛ii.
   AVANGARDE STYLE - S.R.L., din Ia∫i           J 22/1737/2004, de comun acord ∫i Ón conformitate       2. Œnchiderea punctului de lucru al societ„˛ii din
  Subsemna˛ii                       cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr. 31/1990,      Ia∫i, str. Hanciuc nr. 13, bl. 356, sc. AB, parter, stand
  Boca Mihaela, n„scut„ Ón comuna Focuri, jude˛ul     republicat„, au hot„r‚t modificarea statutului ∫i a    nr. 27, jude˛ul Ia∫i.
Ia∫i la data de 5.11.1977, cet„˛ean rom‚n,          contractului de societate, astfel:               Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 4.12.2006,
domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Canta nr. 52, bl. 530, sc. B,     1. Extinderea activit„˛ii cu 3720 - recuperarea     Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care 3
et. 1, ap. 7, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX  de∫eurilor ∫i resturilor nemetalice reciclabile.      exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
nr. 266926, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de        Prezentul Ónscris a fost redactat Ón patru       Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
15.03.2002, cod numeric personal 2771105220024;       exemplare la sediul cabinetului de avocatur„        Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.
  Cob„nel Ana-Maria, n„scut„ Ón Ia∫i, jude˛ul Ia∫i,    Secrieriu Valentin Viorel, din satul Valea Ad‚nc„,       (31/864.452)
la data de 29.12.1975, cet„˛ean rom‚n, domiciliat„      comuna Miroslava, jude˛ul Ia∫i.
                                                                          *
Ón Ia∫i, str. Drobeta nr. 1, bl. R11, sc. D, et. 2, ap. 3,    (29/864.450)
                                                                 Societatea Comercial„
jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr. 269616,                 *                  ESTER FARM - S.R.L., Ia∫i, jude˛ul Ia∫i
eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de 25.03.2002, cod
numeric personal 2751229220015,                      Societatea Comercial„
                                                                      ACT ADIfiIONAL
  Ón calitate de asocia˛i, am decis Ón privin˛a            DEMMO TRADING - S.R.L.
urm„toarei complet„ri care se impune a fi aduse               Ia∫i, jude˛ul Ia∫i             la actele constitutive ale Societ„˛ii Comerciale
art. 4 din actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                        ESTER FARM - S.R.L.
AVANGARDE STYLE - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str.               ACT ADIfiIONAL                Ochiuz L„cr„mioara, cet„˛ean rom‚n,
Canta nr. 52, bl. 530, sc. B, et. 1, ap. 7, jude˛ul Ia∫i,                                domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Canta nr. 60, bl. 840, sc. C,
Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului Ia∫i          la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                                            ap. 25, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr.
cu nr. J 22/2690/2005, cod unic de Ónregistrare              DEMMO TRADING - S.R.L.
                                                            608827, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de
18090685:                            Subsemnata Frunz„ Oana, domiciliat„ Ón Ia∫i, str.    30.05.2006, cod numeric personal 2740624372257,
  1. Societatea Comercial„ AVANGARDE STYLE -        Prof. I. Simionescu nr. 13, bl. F11, parter, ap. 3,    asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii
S.R.L., din Ia∫i, Ó∫i deschide un punct de lucru situat   jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr.      Comerciale ESTER FARM - S.R.L., societate aflat„ Ón
Ón Ia∫i, str. Canta nr. 29, bl. 504, sc. C, parter, ap. 1,  032945/1998, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric    Ia∫i, str. Canta nr. 60, bl. 840, sc. C, ap. 25, jude˛ul
jude˛ul Ia∫i, spa˛iu a c„rei folosin˛„ este cedat„      personal 2801020226706, Ón calitate de asociat unic    Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
pentru o perioad„ nedeterminat„, pe temeiul         al Societ„˛ii Comerciale DEMMO TRADING - S.R.L.,      nr. J 22/36/2004, cod unic de Ónregistrare 16053125,
contractului de Ónchiriere din data de 1.12.2006.      cu sediul Ón Ia∫i, str. Prof. I. Simionescu (fost„     am hot„r‚t modificarea actelor constitutive ale
  Œncheiat ast„zi, 1.12.2006, Ón 3 (trei) exemplare    Drept„˛ii) nr. 13, bl. F11, parter, ap. 3, jude˛ul Ia∫i,  societ„˛ii, astfel:
originale, dintre care unul va fi depus la Oficiul      Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.     1. Cooptarea ca asociat Ón cadrul societ„˛ii a dlui
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.     J 22/810/2002, cod unic de Ónregistrare 14786790, Ón    Ochiuz Doru Emil, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
   (27/864.448)                                                    Ia∫i, str. Canta nr. 60, bl. 840, sc. C, ap. 25, jude˛ul
                               conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr.
              *                31/1990, republicat„, am hot„r‚t modificarea        Ia∫i, identificat pa∫aportul seria nr. 03748873,
                               statutului societ„˛ii, astfel:               eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de 28.01.2000, cod
     Societatea Comercial„                                             numeric personal 1670306336044, c„ruia Ói cesionez
                                1. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii
  AVANT-GARDE - S.R.L., Ia∫i, jude˛ul Ia∫i                                       o parte social„ cu valoarea de 10 RON, reprezent‚nd
                               Ón Ia∫i, str. Cuza Vod„ nr. 7, parter, jude˛ul Ia∫i, Ón
                                                            5 % din capitalul social pe care Ól de˛in Ón cadrul
          ACT ADIfiIONAL               baza actelor anexate, unde se vor desf„∫ura
                                                            societ„˛ii.
                               activit„˛i prev„zute Ón obiectul de activitate al
                                                              2. Ca urmare a cesiunii, dl Ochiuz Doru Emil
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale       societ„˛ii.                        devine asociat cu drepturi depline, iar societatea va
       AVANT-GARDE - S.R.L.                2. Œnchiderea urm„toarelor puncte de lucru: Ia∫i,    func˛iona conform actului constitutiv semnat de
  Subsemna˛ii V‚rnav Diana-Nicoleta, domiciliat„      str. Canta nr. 60A, parter, camera 1A, jude˛ul Ia∫i,    c„tre ambii asocia˛i, care se depune la Oficiul
Ón Ia∫i, bd. Tudor Vladimirescu nr. 19, bl. F4, sc. A,    respectiv Ia∫i, str. Mitropolit Varlaam nr. 19, bl. P7,  registrului comer˛ului odat„ cu prezentul act
et. 4, ap. 13, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria   parter, ap. 3, jude˛ul Ia∫i.                adi˛ional. Capitalul social, Ón valoare total„ de 200
MX nr. 453840, eliberat„ la data de 20.04.2004 de        3. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii  RON, va fi de˛inut de asocia˛i astfel:
Poli˛ia Ia∫i ∫i Serghei Codrin-™tefan, domiciliat Ón     cu urm„toarele activit„˛i:                  - doamna Ochiuz L„cr„mioara de˛ine 19 p„r˛i
Ia∫i, bd. Tudor Vladimirescu nr. 19, bl. F4, sc. A, et.     5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;      sociale cu valoare nominal„ de 10 RON fiecare, Ón
4, ap. 13, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.    5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i      total 190 RON, reprezent‚nd 95 % din capitalul
320921, eliberat„ la data de 24.10.2002 de Poli˛ia      Ónc„l˛„minte;                       social. Cu acela∫i procent particip„ la beneficiile ∫i
Ia∫i, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale     5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de       pierderile societ„˛ii;
AVANT-GARDE - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, bd. Tudor      consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;      - dl Ochiuz Doru Emil de˛ine o parte social„ cu
Vladimirescu nr. 27, bl. 333/I, sc. B, parter, ap. 2,                                  valoare nominal„ de 10 RON fiecare, Ón total 10
                                5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul registrului                                    RON, reprezent‚nd 5 % din capitalul social. Cu
                               nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
comer˛ului cu nr. J 22/1265/2003, cod unic de                                      acela∫i procent particip„ la beneficiile ∫i pierderile
                               produse nealimentare;
Ónregistrare 15587044, Ón conformitate cu                                        societ„˛ii.
                                5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;
dispozi˛iile art. 204 din Legea nr. 31/1990,                                        3. Numirea dlui Ochiuz Doru Emil Ón func˛ia de
                                5248 - comer˛ul cu am„nuntul, Ón magazine
republicat„, am hot„r‚t modificarea statutului ∫i                                    administrator cu drepturi depline. Astfel, societatea
                               specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
contractului societ„˛ii, astfel:                                            va fi administrat„ de un consiliu de administra˛ie
  1. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii     parte;
                                                            format din doi administratori:
Ón Ia∫i, bd. Carol I nr. 4, corpul C1-A1, et. 3, jude˛ul    5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
                                                              Ochiuz L„cr„mioara, cet„˛ean rom‚n,
Ia∫i, unde se vor desf„∫ura activit„˛i prev„zute Ón     v‚ndute prin magazine;
                                                            domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Canta nr. 60, bl. 840, sc. C,
obiectul de activitate al societ„˛ii.              import-export.
                                                            ap. 25, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr.
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 4.12.2006,     Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 4.12.2006,  608827, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de
Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care 3           Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care 3          30.05.2006, cod numeric personal 2740624372257;
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru         exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru         Ochiuz Doru Emil, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului       Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului      Ia∫i, str. Canta nr. 60, bl. 840, sc. C, ap. 25, jude˛ul
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.     Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.    Ia∫i, identificat cu pa∫aportul seria nr. 03748873,
   (28/864.449)                         (30/864.451)                     eliberat de Poli˛ia Ia∫i la data de 28.01.2000, cod
              *                              *                numeric personal 1670306336044.
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 79/9.I.2007                    7
  4. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii     retragerii din societatea dnei Bouaru Marina-         Eu, Ianciac Mircea, declar c„ am luat cuno∫tin˛„
Ón Ia∫i, Str. Voievozilor nr. 25, bl. A12, parter,     Mihaela ∫i a dlui Bouaru Sorin, secundul          de situa˛ia financiar-contabil„, creditele ∫i debitele,
jude˛ul Ia∫i.                        reprezentat prin mandatara Bouaru Marina-         impozite, penaliz„ri, major„ri societ„˛ii, contractele
  (32/864.453)                      Mihaela ∫i a coopt„rii Ón calitatea de asociat a dlui   aflate Ón curs de derulare, respectiv datoria c„tre
              *                Ianciac Mircea, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Ia∫i,    D.G.F.P. - Administra˛ia Finan˛elor Publice Ia∫i, Ón
                              str. Ion Creang„ nr. 94, jude˛ul Ia∫i, cod numeric     sum„ de 67.741 RON (∫aizeci∫i∫aptemii
     Societatea Comercial„               personal 1510713221146, fiul lui Pavel ∫i Vera,      ∫aptesutepatruzeci∫iunu lei noi) conform
  EURO TRUCK - S.R.L., Ia∫i, jude˛ul Ia∫i         n„scut la data de 13.07.1951 Ón comuna Podu        certificatului de atestare fiscal„ pentru persoane
                              Iloaiei, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.  juridice din data de 24.11.2006, emis de D.G.F.P.-
         ACT ADIfiIONAL               174764/2001, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i ∫i a cesiunii    A.F.P. Ia∫i, pe care m„ oblig s„ o preiau ∫i o achit Ón
                              totale din art. 3.                     termenul prev„zut de lege. Totodat„, declar c„ m„
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale                                    oblig s„ preiau tot activul ∫i pasivul societ„˛ii,
                                Art. 3. Modificarea cap. III îCapitalul social,
       EURO TRUCK - S.R.L.                                            Ómpreun„ cu toate datoriile ∫i obliga˛iile pe care
                              p„r˛ile sociale” din statutul societ„˛ii, respectiv art.
  Subsemna˛ii Sandu Cristian, n„scut la data de      5 din statutul societ„˛ii care va avea urm„torul      societatea le are fa˛„ de persoane fizice sau juridice.
21.03.1968 Ón Ia∫i, jude˛ul Ia∫i, domiciliat Ón Ia∫i,    con˛inut: îCapitalul social total r„m‚ne neschimbat    De asemenea, declar c„ nu sunt asociat unic Ón alt„
Str. S„lciilor nr. 3, bl. 829, sc. A, et. 1, ap. 6,     Ón valoare de 200 RON (dou„sute lei noi) Ón        societate ∫i Óndeplinesc condi˛iile prev„zute de
identificat cu C.I. seria MX nr. 337401, eliberat„ de    numerar, repartizat Ón 20 de p„r˛i sociale Ón valoare   legisla˛ia Ón vigoare privind de˛inerea calit„˛ii de
Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal 1680321221161 ∫i     nominal„ de 10 RON fiecare parte. Aportul         asociat unic.
Dimbu Gic„-Liviu, n„scut la data de 24.08.1967 Ón      asociatului unic al societ„˛ii la capitalul social,      Noi, p„r˛ile declar„m c„ solicit„m redactarea ∫i
Ia∫i, domiciliat Ón Ia∫i, str. Ion Creang„ nr. 23, bl.   beneficii ∫i pierderi este Ianciac Mircea - 200 RON,    autentificarea prezentului act, scutind Biroul
H3, sc. C, ap. 2, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria  20 de p„r˛i sociale x 10 RON, 100 % din beneficii ∫i    notarial public de verificarea Registrului de Gajuri
MX nr. 576805, eliberat‚ de Poli˛ia Ia∫i, cod        pierderi”, ca urmare a:                  din Arhiva Electronic„, asum‚ndu-ne eventualele
numeric personal 1670824221362, Ón calitate de         - cesiunii totale cu valoare nominal„ de c„tre dna   riscuri.
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale EURO TRUCK -       Bouaru Marina-Mihaela c„tre dl Ianciac Mircea a        R„spunderea cu privire la aceast„ societate
S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str. Ion Creang„ nr. 23, bl.   Óntregii sale cote la capitalul social: 100 RON = 10    apar˛ine p‚n„ la data semn„rii prezentului act
H3, sc. C, ap. 2, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul   p„r˛i sociale x 10 RON;                  adi˛ional membrilor asocia˛i Bouaru Marina-
registrului comer˛ului cu nr. J 22/1334/2006, de        - cesiunii totale cu valoare nominal„ de c„tre dl    Mihaela ∫i Bouaru Sorin, secundul reprezentat prin
comun acord ∫i Ón conformitate cu dispozi˛iile art.     Bouaru Sorin, prin mandatara Bouaru Marina-        mandatara Bouaru Marina-Mihaela, iar Óncep‚nd
199 din Legea nr. 31/1990, republicat„, au hot„r‚t     Mihaela c„tre dl Ianciac Mircea a Óntregii sale cote    azi, data semn„rii ∫i autentific„rii prezentului act
urm„toarele modific„ri la actul constitutiv al       la capitalul social: 100 RON = 10 p„r˛i sociale x 10    adi˛ional apar˛ine dlui Ianciac Mircea.
societ„˛ii:                         RON;                             Prezentul act adi˛ional completeaz„ statutul
  1. Asocierea-cooptarea Ón calitate de asociat a dlui    - retragerii doamnei Bouaru Marina-Mihaela ∫i      societ„˛ii cu modific„rile ulterioare intervenite Ón
BÓrdan Petronel, n„scut la data de 23.05.1967 Ón      dlui Bouaru Sorin, prin mandatara Bouaru Marina-      structura societ„˛ii, iar contractul de societate se
Ia∫i, jude˛ul Ia∫i, domiciliat Ón satul Ciurea, comuna   Mihaela din calitatea de asocia˛i ∫i coopt„rii Ón     revoc„ deoarece aceasta r„m‚ne cu asociat unic.
Ciurea, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.   calitatea de asociat unic a dlui Ianciac Mircea.       Œn rela˛iile cu Oficiul registrului comer˛ului ∫i cu
638773, eliberat„ la data de 20.11.2006 de Poli˛ia       Art. 4. Modificarea cap. V din statutul societ„˛ii,   organele financiare este Ómputernicit dl Ianciac
Ia∫i, cod numeric personal 1670523221190, prin       respectiv cap. IV din contractul de societate, dup„    Mircea.
cesionarea cu titlu gratuit a unui num„r de 3 (trei)    cum urmeaz„: îSocietatea este administrat„ de         Noi, p„r˛ile declar„m c„ am citit ∫i verificat
p„r˛i sociale a c‚te 10 RON fiecare din aportul s„u     c„tre dl Ianciac Mircea, care are drepturi depline de   Óntreg con˛inutul prezentului act ∫i declar„m c„ cele
la capitalul social de c„tre dl Sandu Cristian ∫i a     reprezentare a societ„˛ii ∫i care Óntrune∫te condi˛iile  ar„tate mai sus sunt Ón conformitate cu realitatea,
unui num„r de 3 (trei) p„r˛i sociale a c‚te 10 RON     cerute de lege pentru Óndeplinirea calit„˛ii de      toate datele sunt corecte, asum‚ndu-ne toate
fiecare din aportul s„u la capitalul social de c„tre dl   administrator”, ca urmare a retragerii din societate    riscurile Ón caz contrar ∫i solicit„m redactarea ∫i
Dimbu Gic„-Liviu.                      ∫i din func˛ia de administrator a doamnei Bouaru      autentificarea prezentului act Ón aceste condi˛ii.
  Capitalul social total r„m‚ne neschimbat Ón       Marina-Mihaela ∫i a numirii Ón aceast„ func˛ie a       Tehnoredactat ∫i autentificat la Biroul notarului
valoare de 200 lei, repartizat Ón 20 de p„r˛i sociale    dlui Ianciac Mircea.                    public Stela B„d„r„u din Ia∫i, str. A. Panu, bl. H1,
a 10 lei fiecare ∫i va fi atribuit asocia˛ilor, dup„ cum    Art. 5. Se schimb„ sediul societ„˛ii din Ia∫i, aleea  parter, Ón patru exemplare din care trei s-au
urmeaz„:                          Tudor Neculai nr. 23, bl. 953, sc. B, et. 3, ap. 10,    Ónm‚nat p„r˛ilor semnatare.
  Sandu Cristian, 70 lei, 7 p„r˛i sociale, 35 %;      jude˛ul Ia∫i, Ón Ia∫i, str. Ion Creang„ nr. 94, jude˛ul    (34/864.455)
  Dimbu Gic„-Liviu, 70 lei, 7 p„r˛i sociale, 35 %;     Ia∫i, imobil compus din cas„ de locuit C1/2, Ón                    *
  BÓrdan Petronel, 60 lei, 6 p„r˛i sociale, 30 %.     suprafa˛„ construit„ la sol de 59,86 m2, amplasat„
  Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act       pe terenul Ón suprafa˛„ de 300,33 m2, parcela (1-          Societatea Comercial„
adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„    2)/3(609/1-609/2), av‚nd num„r cadastral 8231/3 ∫i       FORUM PLUS - S.R.L., Ia∫i, jude˛ul Ia∫i
din actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale EURO     se men˛in punctele de lucru din Ia∫i, str. Nicolina
TRUCK - S.R.L.                       nr. 4A, bl. F4, parter, jude˛ul Ia∫i ∫i din Ia∫i, str.            ACT ADIfiIONAL
  Prezentul act adi˛ional a fost Óntocmit ∫i redactat   Aurel Vlaicu nr. 78, jude˛ul Ia∫i.                 la statutul Societ„˛ii Comerciale
Ón cadrul Societ„˛ii Profesionale de Consilieri        Eu, Bouaru Marina-Mihaela, personal ∫i Ón               FORUM PLUS - S.R.L.
Juridici B.C.A.J. CONSULTING - S.R.L.            calitate de mandatar„ pentru Bouaru Sorin, declar
   (33/864.454)                                                     Subsemnatul Onofras Tudor-Codrin, domiciliat
                              c„ Ómpreun„ cu mandantul meu Ón˛elegem s„
              *                                              Ón Ia∫i, Bd. Independen˛ei nr. 9, bl. D1, sc. A, et. 5,
                              cesion„m cu valoare nominal„ cele 20 de p„r˛i
                                                            ap. 15, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.
                              sociale, renun˛„m la orice drept de a reveni asupra
     Societatea Comercial„                                            146590/2000, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, Ón calitate de
                              acestei decizii, am primit toate drepturile ce ni se
 EXPANSIV GRUP INTERNATIONAL - S.R.L.                                         administrator al Societ„˛ii Comerciale FORUM
                              cuvin din func˛ionarea societ„˛ii ∫i nu mai avem
       Ia∫i, jude˛ul Ia∫i                                            PLUS - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, ∫os. P„curari nr. 70,
                              niciun drept ∫i nicio preten˛ie asupra societ„˛ii,
                                                            bl. 55O, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul
                              capitalului social, patrimoniului sau mijloace fixe    registrului comer˛ului cu nr. J 22/256/2005, cod
         ACT ADIfiIONAL               ale societ„˛ii, propor˛ional cu cota cesionat„ de     unic de Ónregistrare 17186430, Ón conformitate cu
  Subsemnata Bouaru Marina-Mihaela, cet„˛ean        fiecare.                          dispozi˛iile art. 204 din Legea nr. 31/1990,
rom‚n, domiciliat„ Ón Ia∫i, aleea Tudor Neculai nr.      De asemenea, declar c„ nu mai avem nicio        republicat„, am hot„r‚t urm„toarele modific„ri la
23, bl. 953, sc. B, et. 3, ap. 10, jude˛ul Ia∫i, cod    preten˛ie de nicio natur„ asupra asociatului unic, a    statutul ∫i contractul de societate:
numeric personal 2671211384187, personal ∫i Ón       societ„˛ii, capitalului social, patrimoniului sau       1. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii
calitate de mandatar„ pentru membrul asociat        mijloacelor fixe ale societ„˛ii.              cu urm„toarele activit„˛i:
Bouaru Sorin, cet„˛ean rom‚n, domiciliat Ón Ia∫i,       Eu, Bouaru Marina-Mihaela, personal ∫i Ón         5010 - comer˛ cu autovehicule;
aleea Tudor Neculai nr. 23, bl. 953, sc. B, et. 3, ap.   calitate de mandatar„ pentru Bouaru Sorin, declar       5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;
10, jude˛ul Ia∫i, av‚nd cod numeric personal        c„ aceast„ societate are datorii c„tre D.G.F.P -       5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru
1670803045871, Ón baza procurii autentificate cu nr.    Administra˛ia Finan˛elor Publice Ia∫i, Ón sum„ de     autovehicule;
5733/20.11.2006 la Biroul notarului public Sora       67.741 RON (∫aizeci∫i∫aptemii∫aptesutepatruzeci        5040 - comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii
B‚rzu din Ia∫i, Ón calitate de membru asociat ∫i      ∫iunu lei noi) conform certificatului de atestare     aferente, ∫i Óntre˛inerea ∫i repararea motocicletelor;
administrator al Societ„˛ii Comerciale EXPANSIV       fiscal„ pentru persoane juridice din data de         5050 - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i
GRUP INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i,       24.11.2006, eliberat de D.G.F.P.-A.F.P. Ia∫i, datorii pe  pentru autovehicule.
aleea Tudor Neculai nr. 23, bl. 953, sc. B, et. 3, ap.   care le va prelua ∫i achita dl Ianciac Mircea.        Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act
10, jude˛ul Ia∫i, persoan„ juridic„ rom‚n„,         Totodat„ declar c„ societatea nu se afl„ Ón faliment,   adi˛ional Ón 2 exemplare, care face parte integrant„
Ónregistrat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului Ia∫i     lichidare, dizolvare, reorganizare ∫i nici Ón stadiul   din statutul Societ„˛ii Comerciale FORUM PLUS -
cu nr. J 22/865/2000, cod unic de Ónregistrare       de administrare sau supraveghere special„ precum      S.R.L.
R13546480, Ón conformitate cu prevederile Legii nr.     ∫i c„ societatea nu se afl„ sub inciden˛a art. 243 din     (35/864.456)
31/1990, Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr.       Codul fiscal. De asemenea, declar sub sanc˛iunea                   *
32/1997 ∫i Codului comercial, am hot„r‚t:          Codului penal pentru fals Ón declara˛ii c„ p„r˛ile
  Art. 1. Societatea va func˛iona ca societate       sociale mai sus men˛ionate se afl„ Ón proprietatea         Societatea Comercial„
comercial„ cu asociat unic, f„r„ a avea ca efect      mea ∫i respectiv a mandantului meu ∫i sunt libere      GASTRO SERVICE - S.R.L., Ia∫i, jude˛ul Ia∫i
dizolvarea ei, Ón urma cesiunii totale a∫a cum       de sarcini sau promisiuni de Ónstr„inare.
rezult„ din contractul de cesiune de capital          Eu, Bouaru Marina-Mihaela, declar c„ procura               ACT ADIfiIONAL
autentificat cu nr. 7393/25.11.2006 la Biroul        autentificat„ cu nr. 5733/20.11.2006 la Biroul
notarului public B„d„r„u Stela din Ia∫i.          notarului public Sora B‚rzu din Ia∫i nu a fost       la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
  Art. 2. Modificarea articolului introductiv din     revocat„ ∫i semnez prezentul contract Ón limitele           GASTRO SERVICE - S.R.L.
statutul societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„: îSocietatea     acesteia, oblig‚ndu-m„ s„ r„spund fa˛„ de           Subsemna˛ii    Popovici    Daniela-Raluca,
va func˛iona ca societate cu r„spundere limitat„ cu     mandantul meu. De asemenea, declar c„ mandantul      domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Splai Bahlui nr. 27, bl. B6,
asociat unic ∫i anume Ianciac Mircea, ca urmare a      meu, Bouaru Sorin, este Ón via˛„.             et. 2, ap. 9, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX
  8                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 79/9.I.2007
nr. 265812/2002, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod         3611 - produc˛ie de scaune;                5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi
numeric personal 2780724374062 ∫i Popovici           3612 - produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i      utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;
Marius-Cristian, domiciliat Ón Ia∫i, str. Splai Bahlui    magazine;                           5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i
nr. 27, bl. B6, et. 2, ap. 9, jude˛ul Ia∫i, identificat cu   3613 - produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;     unelte agricole, inclusiv cu tractoare;
C.I. seria MX nr. 160048/2000, eliberat„ de Poli˛ia       3614 - produc˛ia altor tipuri de mobilier;         5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;
Ia∫i, cod numeric personal 1761221221193, Ón          3615 - produc˛ia de saltele ∫i somiere;          5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale GASTRO      4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i     nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
SERVICE - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str. Vasile Lupu    organizare de ∫antiere;                  produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;
nr. 97, bl. C, sc. B, parter, ap. 3, jude˛ul Ia∫i,       4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru          5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.    construc˛ii;                        nespecializate, cu v‚nzare predominant„ de
J 22/660/2004, cod unic de Ónregistrare 16299481,        4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;   produse nealimentare;
aribut fiscal R, Ón conformitate cu dispozi˛iile art.      4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la    5231 - comer˛ cu am„nuntul al produselor
204 din Legea nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t      construc˛ii;                        farmaceutice;
modificarea statutului ∫i contractului societ„˛ii,       4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,         5232 - comer˛ cu am„nuntul cu articole medicale
astfel:                           aerodromuri ∫i baze sportive;               ∫i ortopedice;
  1. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii      4524 - construc˛ii hidrotehnice;              5241 - comer˛ cu am„nuntul cu textile;
Ón Ia∫i, str. Hlincea nr. 27, bl. 1051, sc. A, et. 2, ap.    4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;        5242 - comer˛ cu am„nuntul cu Ómbr„c„minte;
7, jude˛ul Ia∫i, conform actelor anexate, unde se vor      4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;          5243 - comer˛ cu am„nuntul cu Ónc„l˛„minte ∫i
desf„∫ura activit„˛ile cuprinse Ón obiectul de         4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticorosiv„;  articole din piele;
activitate al societ„˛ii.                    4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;       5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, cu
  Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act        4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;           articole de iluminat ∫i cu alte articole de uz casnic;
adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„      4541 - lucr„ri de ipsoserie;                5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i
din statutul Societ„˛ii Comerciale GASTRO            4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;        aparate electromenajere, cu aparate de radio ∫i
SERVICE - S.R.L.                        4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;   televizoare;
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 4.12.2006,    4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri     5246 - comer˛ cu am„nuntul cu articole de
Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care 3           de geamuri;                        fier„rie, cu articole din sticl„ ∫i cu cele pentru
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru          4545 - alte lucr„ri de finisare;            vopsit;
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului        4550 - Ónchirierea utilajelor de construc˛ii ∫i      5247 - comer˛ cu am„nuntul cu c„r˛i, ziare ∫i
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.     demolare, cu personal de deservire aferent;        articole de papet„rie;
   (36/864.457)                        5010 - comer˛ cu autovehicule;               5248 - comer˛ul cu am„nuntul, Ón magazine
              *                  5020 - Óntre˛inerea ∫i repararea autovehiculelor;    specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                                5030 - comer˛ cu piese ∫i accesorii pentru       parte;
      Societatea Comercial„              autovehicule;                         5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
    GIDACOM - S.R.L., Ia∫i, jude˛ul Ia∫i           5040 - comer˛ cu motociclete, piese ∫i accesorii    v‚ndute prin magazine;
                               aferente, ∫i repara˛ii;                    5261 - comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„;
          ACT ADIfiIONAL                5050 - comer˛ cu am„nuntul cu carburan˛i          5262 - comer˛ cu am„nuntul prin standuri ∫i
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale       pentru autovehicule;                    pie˛e;
        GIDACOM - S.R.L.                5112 - intermedieri Ón comer˛ul cu combustibili,      5263 - comer˛ cu am„nuntul care nu se
                               minerale ∫i produse chimice pentru industrie;       efectueaz„ prin magazine;
  Subsemna˛ii Grum„zescu Daniela-Georgeta,
                                5113 - intermedieri Ón comer˛ul cu material        5521 - tabere de tineret ∫i refugii montane;
domicilat„ Ón Ia∫i, str. Prof. I. Simionescu nr. 4, bl.
                               lemnos ∫i materiale de construc˛ii;              5551 - cantine;
A1, et. 3, ap. 1, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria
                                5114 - intermedieri Ón comer˛ul cu ma∫ini,         5552 - alte unit„˛i de preparare a hranei;
MX nr. 199625, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de 19
                               echipamente industriale, nave ∫i avioane;           6021 - alte transporturi terestre de c„l„tori, pe
aprilie 2001, cod numeric personal 2710422221134
∫i Grum„zescu Gheorghe, domiciliat Ón Ia∫i, str.        5116 - intermedieri Ón comer˛ul cu textile,       baz„ de grafic;
Prof. I. Simionescu nr. 4, bl. A1, et. 3, ap. 1, jude˛ul   confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole;             6311 - manipul„ri;
Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr. 213147,         5118 - intermedieri Ón comer˛ul specializat Ón       632 - alte activit„˛i anexe transporturilor;
eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de 26 iunie 2001, cod   v‚nzarea produselor Ón v‚nzarea produselor cu         6321 - alte activit„˛i anexe transporturilor
numeric personal 1690326330059, Ón calitate de        caracter specific, neclasificiate Ón alt„ parte;      terestre;
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale GIDACOM - S.R.L.,       5119 - intermedieri Ón comer˛ul cu produse         6330 - activit„˛i ale agen˛iilor de voiaj ∫i ale tur-
cu sediul Ón Ia∫i, bd. Socola nr. 16, jude˛ul Ia∫i,     diverse;                          operatorilor; activit„˛i de asisten˛„ turistic„
Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr.      5122 - comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;      neclasificate Ón alt„ parte;
J 22/814/2001, cod unic de Ónregistrare R14172251,       5124 - comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i cu piei     6340 - activit„˛i ale altor agen˛ii de transport;
am hot„r‚t modificarea statutului ∫i contractului      prelucrate;                          6420 - telecomunica˛ii;
societ„˛ii, dup„ cum urmeaz„:                  5125 - comer˛ cu ridicata cu tutun neprelucrat;      7011 - dezvoltare (promovare) imobiliar„;
  Art. 1. Completarea obiectului secundar de          5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu        7012 - cump„rarea ∫i v‚nzarea de bunuri
activitate cu urm„toarele activit„˛i:            produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;           imobiliare proprii;
  1512 - produc˛ia ∫i conservarea c„rnii de pas„re;      5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;       7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
  1513 - prepararea produselor din carne (inclusiv       5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i      imobiliare proprii sau Ónchiriate;
din carne de pas„re);                    Ónc„l˛„minte;                         7031 - agen˛ii imobiliare;
  1531 - prelucrarea ∫i conservarea cartofilor;        5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i     7032 - administrarea imobilelor pe baz„ de tarife
  1541 - fabricarea uleiurilor ∫i gr„similor brute;     de uz gospod„resc, cu aparate de radio ∫i         sau contract;
  1542 - fabricarea uleiurilor ∫i gr„similor rafinate;   televizoare;                         7110 - Ónchirierea autoturismelor ∫i utilitarelor
  1543 - fabricarea margarinei ∫i produselor          5144 - comer˛ cu ridicata cu produse din        de capacitate mic„;
comestibile similare;                    ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;    7121 - Ónchirierea altor mijloace de transport
  1561 - fabricarea produselor de mor„rit;           5145 - comer˛ cu ridicat cu produse cosmetice ∫i    terestru;
  1562 - fabricarea amidonului ∫i a produselor din     de parfumerie;                        7131 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
amidon;                             5146 - comer˛ cu ridicata cu produse          agricole;
  1571 - fabricarea produselor pentru hrana         farmaceutice;                         7132 - Ónchirierea ma∫inilor ∫i echipamentelor
animalelor de ferm„;                      5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de       pentru construc˛ii, f„r„ personal de deservire
  1572 - fabricarea produselor pentru hrana         consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;     aferent;
animalelor de companie;                     5151 - comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,     7134 - Ónchirierea altor ma∫ini ∫i echipamente
  1581 - fabricarea p‚inii; fabricarea produselor      lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produse derivate;         neclasificate Ón alt„ parte;
proaspete de patiserie;                     5152 - comer˛ cu ridicata cu metale ∫i minereuri      7210 - consultan˛„ Ón domeniul echipamentelor
  1582 - fabricarea biscui˛ilor, pi∫coturilor ∫i altor   metalice;                         de calcul (hardware);
produse similare;                        5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i      7221 - editare de programe;
  1583 - fabricarea zah„rului;               de construc˛ii;                        7222 - consultan˛„ ∫i furnizare de alte produse
  1584 - fabricarea produselor de cacao, a           5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i       software;
ciocolatei ∫i a produselor zaharoase;            furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de    7230 - prelucrarea informatic„ a datelor;
  1585 - fabricarea macaroanelor, t„i˛eilor, cu∫-cu∫-    Ónc„lzire;                          7240 - activit„˛i legate de bazele de date;
ului ∫i a altor produse f„inoase similare;           5155 - comer˛ cu ridicata cu produse chimice;       7250 - Óntre˛inerea ∫i repararea ma∫inilor de
  1586 - prelucrarea ceaiului ∫i a cafelei;          5156 - comer˛ cu ridicata cu alte produse        birou, de contabilizat ∫i a calculatoarelor;
  1587 - fabricarea condimentelor;             intermediare;                         7260 - alte activit„˛i legate de informatic„;
  1588 - fabricarea preparatelor alimentare          5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;      7412 - activit„˛i juridice, contabilitate, revizie
omogenizate ∫i a alimentelor dietetice;             5181 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte;       contabil„, consulta˛ii Ón domeniul fiscal (numai
  1589 - fabricarea altor produse alimentare,         5182 - comer˛ cu ridicat al ma∫inilor pentru      contabilitate primar„);
neclasificate Ón alt„ parte;                 industria minier„ ∫i de construc˛ii;             7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;
  2030 - fabricarea de elemente de dulgherie ∫i        5183 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru         7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
t‚mpl„rie pentru construc˛ii;                industria textil„ ∫i cu ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;  management;
  2040 - fabricarea ambalajelor din lemn;           5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,         7415 - activit„˛ile de management al
  2051 - fabricarea altor produse din lemn;         echipamente periferice ∫i software;            holdingurilor;
  2811 - fabricare de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i      5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i        7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i
componente ale structurilor metalice;            echipamente de birou;                   servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;
  2812 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i         5186 - comer˛ cu ridicata cu alte componente ∫i      7430 - activit„˛i de test„ri ∫i analize tehnice;
t‚mpl„rie din metal;                     echipamente electronice;                   7440 - publicitate;
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                  a IV-a,  Nr. 79/9.I.2007                     9
  7470 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a            Societatea Comercial„                     Societatea Comercial„
cl„dirilor;                              NICOLE HAIR STYLE - S.R.L.                   TEHNIS M.K.S. - S.R.L., Ia∫i
  7481 - activit„˛i fotografice;                     Ia∫i, jude˛ul Ia∫i
  7485 - activit„˛i de secretariat ∫i traducere;                                               ACT ADIfiIONAL
  7486 - activit„˛i ale centrelor de intermediere               ACT ADIfiIONAL
                                                                     la actul constitutiv
telefonic„;
                               la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale        al Societ„˛ii Comerciale TEHNIS M.K.S. - S.R.L.
  7487 - alte activit„˛i de servicii prestate Ón
principal Óntreprinderilor;                      NICOLE HAIR STYLE - S.R.L.               Subsemna˛ii Nistor Sorin, domiciliat Ón Ia∫i, bd.
                                Subsemna˛ii Hamerca Nicoleta, domiciliat„ Ón        Nicolae Iorga nr. 35, bl. N 1, sc. A, et. 4, ap. 14,
  8041 - ∫coli de conducere (pilotaj);
                              Ia∫i, bd. fiu˛ora nr. 3, sc. C, et. 2, ap. 10, jude˛ul Ia∫i,  jude˛ul Ia∫i, posesor al C.I. seria MX nr.
  8042 - alte forme de Ónv„˛„m‚nt;
                              identificat„ cu C.I. seria MX nr. 516077/2005,         022460/1998 eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric
  9261 - activit„˛i ale bazelor sportive;
                                                              personal 1560628070041, ∫i Ionescu Ilinca,
  9262 - alte activit„˛i sportive;             eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i ∫i Hamerca Silvica,
                                                              domiciliat„ Ón Ia∫i, Fund„tura Bacinschi nr. 5, bl.
  9301 - sp„larea, cur„˛area ∫i vopsirea textilelor ∫i   domiciliat„ Ón Ia∫i, Aleea Rozelor nr. 11, bl. X14, sc.
                                                              CL 4, sc. A, et. 7, ap. 38, jude˛ul Ia∫i, posesoare a C.I.
bl„nurilor;                         A, ap. 3, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr.
                                                              seria MX nr. 108002/2000 eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i,
  9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are;   407005/2003, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, Ón calitate de
                                                              cod numeric personal 2490906227801, Ón calitate de
  9304 - activit„˛i de Óntre˛inere corporal„;       asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale NICOLE HAIR
                                                              asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale TEHNIS M.K.S. -
  9305 - alte activit„˛i de servicii personale       STYLE - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, bd. fiu˛ora nr. 3, sc.    S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, Bd. Republicii nr. 35, bl. N
neclasificate Ón alt„ parte.                C, et. 2, ap. 10, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul    1, sc. A, et. 4, ap. 14, jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la
  (37/864.458)                      registrului comer˛ului cu nr. J 22/1205/2006, cod       Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 22/62/1997,
              *                unic de Ónregistrare 18671211, atribut fiscal R, Ón      cod unic de Ónregistrare 9087141, am hot„r‚t
                              conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr.      urm„toarele:
      Societatea Comercial„              31/1990, republicat„, am hot„r‚t modificarea           1. Asocierea-cooptarea Ón calitate de asociat a
   INTERCONT - S.R.L., Ia∫i, jude˛ul Ia∫i         actului constitutiv al societ„˛ii, astfel:           dnei Constantin Carmen-Daniela, cet„˛ean rom‚n,
                                1. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii      n„scut„ la data de 17.05.1972 Ón Bac„u, jude˛ul
         ACT ADIfiIONAL               Ón Ia∫i, Aleea Rozelor nr. 11, bl. X14, sc. A, parter,     Bac„u, domiciliat„ Ón Ia∫i, ∫os. Nicolina nr. 64, bl.
 la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale      ap. 3, jude˛ul Ia∫i, conform actelor anexate, unde se     985 A, et. 3, ap. 12, jude˛ul Ia∫i, cod numeric
        INTERCONT - S.R.L.              vor desf„∫ura obiectele de activitate prev„zute Ón       personal 2720517040041, posesoare a C.I. seria MX
                              actul constitutiv al societ„˛ii.                nr. 154412/4.10.2000 eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, prin
  Subsemnata Onofras Marina, domiciliat„ Ón Ia∫i,
                                Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act        cesionarea cu titlu gratuit a 3 p„r˛i sociale a 10 RON
Bd. Independen˛ei nr. 9, bl. D1, sc. A, et. 5, ap. 15,
                              adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„      fiecare de c„tre dna Ionescu Ilinca, din aportul
jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr.
                              din actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale         acesteia la capitalul social.
620121/2006, eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, personal ∫i Ón
                              NICOLE HAIR STYLE - S.R.L.                    2. Cesionarea cu titlu gratuit a 7 p„r˛i sociale a
calitate de mandatar pentru Onofras Ionel,                                         10 RON fiecare de c„tre Ionescu Ilinca, c„tre Nistor
domiciliat Ón Ia∫i, Str. Podgoriilor nr. 8, jude˛ul Ia∫i,   Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 4.12.2006,
                                                              Sorin.
identificat cu C.I. seria MX nr. 430837/2004,        Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care 3
                                                               3. Œn urma acestor modific„ri capitalul social
eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, Ón baza procurii speciale    exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
                                                              total r„m‚ne neschimbat ca valoare - 200 RON, iar
autentificat„ cu nr. 1590/6.06.2002 la Biroul        Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
                                                              repartizarea beneficiilor ∫i pierderilor va fi
notarului public Kamelia Norocea, Ón calitate de      Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.
                                                              urm„toarea:
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale INTERCONT -          (40/864.461)                         - Nistor Sorin - 16 p„r˛i sociale - 160 RON - 80 %;
S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, ∫os. P„curari nr. 85, bl. 475,                *                  - Constantin Carmen-Daniela - 3 p„r˛i sociale - 30
parter, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul                                       RON - 15 %, ∫i
registrului comer˛ului cu nr. J 22/1278/1994, cod            Societatea Comercial„                - Ionescu Ilinca - o parte social„ - 10 RON - 5 %.
unic de Ónregistrare R5683796, de comun acord ∫i            REAL PRACTIC IFN - S.R.L.               Hot„r‚rile adun„rii generale a asocia˛ilor se iau
Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr.           Ia∫i, jude˛ul Ia∫i               cu votul reprezent‚nd majoritatea absolut„ a
31/1990, republicat„, am hot„r‚t urm„toarele                                        asocia˛ilor ∫i a p„r˛ilor sociale.
modific„ri la statutul ∫i contractul de societate:               ACT ADIfiIONAL                 4. Schimbarea sediului social Ón Ia∫i, ∫os.
  1. Œnchiderea unui punct de lucru al societ„˛ii                                     Nicolina nr. 46, bl. 971 B, sc. B, et. 3, ap. 12, jude˛ul
                               la statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale
din Ia∫i, ∫os. P„curari nr. 85, bl. 475, tr. II, III,                                   Ia∫i.
                                    REAL PRACTIC IFN - S.R.L.
parter, jude˛ul Ia∫i.                                                     Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
  Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act        Subsemna˛ii Vacniuc Silviu Cristian, domiciliat       30.11.2006, Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care
adi˛ional Ón 2 exemplare, care face parte integrant„    Ón Ia∫i, bd. Socola nr. 4, bl. C4, sc. A, et. 2, ap. 4,    3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
din statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale      jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr. 138121,     Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
INTERCONT - S.R.L.                     eliberat„ la data de 18.07.2000 de Poli˛ia Ia∫i, cod      Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.
  (38/864.459)                      numeric personal 1670829221235 ∫i Vacniuc              (42/864.463)
              *                Lumini˛a Elena, domiciliat„ Ón Ia∫i, bd. Socola nr. 4,                   *
                              bl. C4, sc. A, et. 2, ap. 4, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu
      Societatea Comercial„              C.I. seria MX nr. 466217, eliberat„ la data de               Societatea Comercial„
    MISTICA IMPEX - S.R.L., Pa∫cani           31.05.2004 de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal            VEGAS COMPANY - S.R.L., Ia∫i
         jude˛ul Ia∫i                2680409221184, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii
                              Comerciale REAL PRACTIC IFN - S.R.L., cu sediul Ón                ACT ADIfiIONAL
         ACT ADIfiIONAL               Ia∫i, bd. Socola nr. 4, bl. C4, sc. A, et. 2, ap. 4, jude˛ul      la statutul Societ„˛ii Comerciale
                              Ia∫i, Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu           VEGAS COMPANY - S.R.L.
 la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                              nr. J 22/182/1995, cod unic de Ónregistrare 7031071,
      MISTICA IMPEX - S.R.L.                                              Subsemnatul Slabu Gabriel, domiciliat Ón Ia∫i,
                              atribut fiscal -, Ón conformitate cu dispozi˛iile art.     str. Cet„˛uia nr. 4, bl. 763, sc. B, et. 3, ap. 9, jude˛ul
  Subsemna˛ii Toarba Dan, n„scut la data de        204 din Legea nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t
26.02.1956 Ón comuna Ruginoasa, jude˛ul Ia∫i,                                       Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr. 167175/2000
                              modificarea statutului ∫i contractului societ„˛ii,       eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, Ón calitate de asociat unic
domiciliat Ón Pa∫cani, str. Mihail Eminescu nr. 6, bl.
                              astfel:                            al Societ„˛ii Comerciale VEGAS COMPANY - S.R.L.,
B5, sc. A, ap. 2, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria
                                1. Modificarea obiectului secundar de activitate      cu sediul Ón Ia∫i, str. Cuza Vod„ nr. 2, jude˛ul Ia∫i,
MX nr. 120497/2000, eliberat„ de Poli˛ia Pa∫cani,
                              cu urm„toarele activit„˛i:                   Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
cod numeric personal 1560226224498, ∫i Toarba
                                5010 - comer˛ cu autovehicule - v‚nzarea cu         nr. J 22/285/1998, Ón conformitate cu dispozi˛iile
Lucia, n„scut„ la data de 13.10.1956 Ón comuna
                              ridicata ∫i cu am„nuntul a vehiculelor noi ∫i a celor     art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicat„, am
Ruginoasa, jude˛ul Ia∫i, domiciliat„ Ón Pa∫cani, str.
                              uzate;                             hot„r‚t urm„toarele modific„ri Ón statutul
Mihail Eminescu nr. 6, bl. B5, sc. A, ap. 5, jude˛ul
                                5244 - comer˛ cu am„nuntul cu mobil„, cu          societ„˛ii:
Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr. 052218,
                              articole de iluminat ∫i cu alte obiecte de uz casnic;       1. Asocierea-cooptarea Ón calitate de asociat al
eliberat„ de Poli˛ia Pa∫cani/1999, cod numeric
                                5245 - comer˛ cu am„nuntul cu articole ∫i          societ„˛ii a dlui Levarda Ioan, n„scut la data de
personal 2561013224510, Ón calitate de asocia˛i ai
                              aparate electromenajere, cu aparate de radio ∫i        9.11.1955 Ón Vatra Dornei, jude˛ul Suceava,
Societ„˛ii Comerciale MISTICA IMPEX - S.R.L., cu
                              televizoare;                          domiciliat Ón Ia∫i, str. Arcu nr. 25, sc. A, et. 3, ap. 2,
sediul Ón Pa∫cani, str. Mihai Eminescu nr. 6, bl. B5,
                                5248 - comer˛ul cu am„nuntul, Ón magazine          jude˛ul Ia∫i, cod numeric personal 1551109221149,
sc. A, parter, ap. 2, jude˛ul Ia∫i, Ónregistrat„ la                                    identificat cu C.I. seria MX nr. 154435/2000
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J           specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
                              parte;                             eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, prin cesionarea cu titlu
22/1666/1995, cod unic de Ónregistrare R7903839,                                      gratuit de c„tre dl Slabu Gabriel, a 1.006 p„r˛i
am hot„r‚t, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 204      5250 - comer˛ cu am„nuntul cu bunuri de ocazie
                                                              sociale din aportul s„u la capitalul social. Asocia˛ii
din Legea nr. 31/1990, republicat„, s„ ducem la       v‚ndute prin magazine.
                                                              hot„r„sc cu majoritate. Capitalul social total r„m‚ne
Óndeplinire urm„toarele modific„ri la statutul ∫i       Activit„˛ile Ónscrise Ón obiectul de activitate vor fi
                                                              neschimbat, Ón valoare de 10.070 lei, repartizat Ón
contractul societ„˛ii:                   efectuate numai Ón m„sura Ón care sunt legate de
                                                              1.007 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, ∫i va fi atribuit
  Art. 1. Se deschide punct de lucru Ón T‚rgu       activitatea de creditare din obiectul principal de       asocia˛ilor astfel:
Frumos, bl. 19, jude˛ul Ia∫i.                activitate.                            - Levarda Ion - 10.060 lei - 1.006 p„r˛i sociale;
  Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act        Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act          - Slabu Gabriel - 10 lei - 1 (una) parte social„.
adi˛ional Ón 4 exemplare, act care face parte        adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„       Cota de participare la beneficii ∫i pierderi va fi
integrant„ din statutul ∫i contractul Societ„˛ii      din statutul ∫i contractul Societ„˛ii Comerciale        propor˛ional„ cu cota de participare a asocia˛ilor la
Comerciale MISTICA IMPEX - S.R.L.              REAL PRACTIC IFN - S.R.L., ast„zi, 31.10.2006.         capitalul social.
  (39/864.460)                         (41/864.462)                         2. Retragerea din calitatea de administrator a
              *                               *                 dlui Slabu Gabriel ∫i numirea dlui Levarda Ioan.
  10                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,                PARTEA a IV-a,   Nr. 79/9.I.2007
Administratorul are puteri depline de reprezentare      (RON), de c„tre dl Strateanu Valentin, din aportul           Societatea Comercial„
∫i administrare.                       s„u la capitalul social.                      AUTO FLASH GROUP - S.R.L., Ia∫i
  Prezentul Ónscris a fost redactat Ón 4 exemplare       Capitalul social total r„m‚ne neschimbat, Ón
la sediul Cabinetului de avocatur„ Secrieriu         valoare de 200 lei (RON), repartizat Ón 20 p„r˛i                ACT ADIfiIONAL
Valentin Viorel, din satul Valea Ad‚nc„, comuna       sociale a 10 lei (RON) fiecare, ∫i va fi atribuit
                                                                    la statutul ∫i contractul
Miroslava, jude˛ul Ia∫i.                   asocia˛ilor astfel:
                                                                     Societ„˛ii Comerciale
  (43/864.464)                        - Strateanu Valentin - 100 lei (RON) - 10 p„r˛i
                                                                   AUTO FLASH GROUP - S.R.L.
              *                sociale - 50 %;
                                - Toderic„ Sorin - 100 lei (RON) - 10 p„r˛i sociale     Subsemna˛ii Cazamir C„t„lin Costel, domiciliat
       Societatea Comercial„             - 50 %.                           Ón Ia∫i, str. Nicolina nr. 1, bl. F, sc. A, et. 2, ap. 8,
       YU & LAU - S.R.L., Ia∫i              Hot„r‚rile adun„rii generale a asocia˛ilor se iau     jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.
                               Ón unanimitate.                       475389/9.07.2004 eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod
          ACT ADIfiIONAL                2. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii   numeric personal 1781008221203 ∫i Cazamir Edinel
                               cu:                             Narcis, domiciliat Ón Ia∫i, str. Nicolina nr. 1, bl. F,
        la actul constitutiv                                           sc. A, et. 2, ap. 8, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria
                                1581 - fabricarea p‚inii; fabricarea produselor
  al Societ„˛ii Comerciale YU & LAU - S.R.L.        proaspete de patiserie;                   MX nr. 488191/7.09.2004 eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i,
  Subsemna˛ii Yu Hui, cet„˛ean chinez, cunosc„tor       2523 - fabricarea articolelor din material plastic    cod numeric personal 1830910226748, Ón calitate de
al limbii rom‚ne, domiciliat Ón China, identificat cu    pentru construc˛ii;                     asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale AUTO FLASH
pa∫aportul seria CHN nr. 1461659172/11.03.1995         2811 - fabricare de construc˛ii metalice ∫i p„r˛i     GROUP - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str. Nicolina nr. 1,
eliberat de autorit„˛ile din Anhui, China, cod                                      bl. F, sc. A, et. 2, ap. 8, jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la
                               componente ale structurilor metalice;
numeric personal 7700322220017 prin mandatar                                       Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
                                2812 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i
Yu Ani∫oara Ón baza procurii nr. 3559/24.11.2006,                                     22/2274/2006, cod unic de Ónregistrare 19020793,
                               t‚mpl„rie din metal;
autentificat„ la Biroul notarilor publici Maximovici                                   atribut fiscal R, Ón conformitate cu dispozi˛iile art.
                                3120 - produc˛ie de aparate pentru distribu˛ie ∫i
                                                             204 din Legea nr. 31/1990, republicat„ ∫i
Georgeta ∫i Andriescu Raluca, Gao Quan, n„scut la      comand„ electric„;
                                                             modificat„, prin Legea nr. 441/2006, am hot„r‚t
data de 19.07.1957 Ón China, Beijing, domiciliat Ón       4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i
                                                             modificarea statutului ∫i contractului societ„˛ii,
China, Beijing, cu re∫edin˛a Ón Ia∫i, str. Hlincea nr.    organizare de ∫antier;
                                                             astfel:
1, bl. 984, sc. A, ap. 12, jude˛ul Ia∫i, ∫i Roibu        4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
                                                               1. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii
Lauren˛iu-Ovidiu, domiciliat Ón Ia∫i, ∫os. Moara de       4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
                                                             cu:
Foc nr. 5, bl. 405, tr. 2, et. 8, ap. 33, jude˛ul Ia∫i,   construc˛ii;
                                                               203 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i
identificat cu C.I. seria MX nr. 259533/14.02.2002       4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,
                                                             t‚mpl„rie, pentru construc˛ii;
eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal       aerodromuri ∫i baze sportive;
                                                               2030 - fabricare de elemente de dulgherie ∫i
1651205040010, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii      4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;
                                                             t‚mpl„rie pentru construc˛ii;
Comerciale YU & LAU - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, ∫os.      5530 - restaurante;
                                                               451 - organizare de ∫antier ∫i preg„tirea
Moara de Foc nr. 5, bl. 405, tr. 2, et. 8, ap. 33,       5540 - baruri;
                                                             terenului;
jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului       7012 - cump„rare ∫i v‚nzare de bunuri
                                                               4511 - demolarea construc˛iilor, terasamente ∫i
comer˛ului cu nr. J 22/2256/2005, cod unic de        imobiliare proprii;
                                                             organizare de ∫antier;
Ónregistrare 17925524, atribut fiscal R, Ón           7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
                                                               4512 - lucr„ri de foraj ∫i sondaj pentru
conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr.     imobiliare proprii sau Ónchiriate;              construc˛ii;
31/1990, republicat„, am hot„r‚t modificarea          7031 - agen˛ii imobiliare;                  452 - construc˛ii de cl„diri sau p„r˛i ale acestora;
statutului ∫i contractului societ„˛ii astfel:          7420 - activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i      geniu civil;
  1. Asocierea-cooptarea Ón calitate de asociat a dlui   servicii de consultan˛„ tehnic„ legate de acestea;       4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu;
Ding Qiang, n„scut la data de 20.10.1970 Ón China,       9302 - coafur„ ∫i alte activit„˛i de Ónfrumuse˛are;     4522 - lucr„ri de Ónvelitori, ∫arpante ∫i terase la
Henan, cu re∫edin˛a Ón Ia∫i, Strada Armean„,          9304 - activit„˛i de Óntre˛inere corporal„.        construc˛ii;
jude˛ul Ia∫i, identificat cu pa∫aportul seria CHN nr.      Depunerea actului constitutiv actualizat conform       4523 - construc˛ii de autostr„zi, drumuri,
147305469 eliberat de autorit„˛ile chineze la data      art. 204, alin. 7 din Legea nr. 31/1990, republicat„.    aerodromuri ∫i baze sportive;
de 19.04.2006, prin cesionarea cu titlu gratuit a        Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act         4524 - construc˛ii hidrotehnice;
unei p„r˛i sociale Ón valoare de 10 lei din aportul     adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„      4525 - alte lucr„ri speciale de construc˛ii;
total la capitalul social al dlui Yu Hui.          din statutul Societ„˛ii Comerciale ALEX EXPERT         453 - lucr„ri de instala˛ii pentru cl„diri;
  2. Capitalul social r„m‚ne neschimbat Ón valoare     GROUP - S.R.L.                         4531 - lucr„ri de instala˛ii electrice;
de 1.000 lei, format din 100 p„r˛i sociale a 10 lei       Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 4.12.2006,     4532 - lucr„ri de izola˛ii ∫i protec˛ie anticoroziv„;
                               Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care 3            4533 - lucr„ri de instala˛ii tehnico-sanitare;
fiecare, ∫i va fi repartizat astfel asocia˛ilor:
                               exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru          4534 - alte lucr„ri de instala˛ii;
  - Roibu Lauren˛iu-Ovidiu - 500 lei - 50 p„r˛i
                               Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului        454 - lucr„ri de finisare;
sociale - 50 %;
                               Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.       4541 - lucr„ri de ipsos„rie;
  - Yu Hui - 480 lei - 48 p„r˛i sociale - 48 %;
                                 (45/864.466)                        4542 - lucr„ri de t‚mpl„rie ∫i dulgherie;
  - Gao Quan - 10 lei - 1 (una) parte social„ - 1 %;
                                             *                  4543 - lucr„ri de pardosire ∫i placare a pere˛ilor;
  - Ding Qiang - 10 lei - 1 (una) parte social„ - 1 %.
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,                                         4544 - lucr„ri de vopsitorie, zugr„veli ∫i mont„ri
                                     Societatea Comercial„              de geamuri;
29.11.2006, Óntr-un num„r de 4 (patru) exemplare,
                                    ANY-ART DENT - S.R.L., Ia∫i             4545 - alte lucr„ri de finisare;
din care 3 (trei) exemplare pentru p„r˛i ∫i un
exemplar pentru Biroul de asisten˛„ din cadrul                                        511 - activit„˛i de intermediere Ón comer˛ul cu
                                        ACT ADIfiIONAL               ridicata;
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                     la statutul ∫i contractul              5111 - intermediere Ón comer˛ul cu materii
Tribunalul Ia∫i.
                               Societ„˛ii Comerciale ANY-ART DENT - S.R.L.         prime agricole, animale vii, materii prime textile ∫i
   (44/864.465)
                                                             cu semiproduse;
              *                  Subsemna˛ii Chelariu Ana-Maria, n„scut„ la data       5112 - intermediere Ón comer˛ul cu combustibili,
                               de 18.08.1973 Ón Ia∫i, domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Aurel    minerale ∫i produse chimice pentru industrie;
      Societatea Comercial„               Vlaicu nr. 58, bl. J, sc. B, et. 4, ap. 17, jude˛ul Ia∫i,    5113 - intermediere Ón comer˛ul cu material
   ALEX EXPERT GROUP - S.R.L., Ia∫i            cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal             lemnos ∫i de construc˛ii;
                               273081821232, identificat„ cu C.I. seria MX nr.         5114 - intermediere Ón comer˛ul cu ma∫ini,
          ACT ADIfiIONAL               350162/3.03.2003 eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, ∫i        echipamente industriale, nave ∫i avioane;
                               Chelariu Marius, n„scut la data de 28.07.1974 Ón        5115 - intermediere Ón comer˛ul cu mobil„,
     la statutul Societ„˛ii Comerciale
                               Ia∫i, domiciliat Ón Ia∫i, str. Aurel Vlaicu nr. 58, bl. J,  articole de menaj ∫i de fier„rie;
      ALEX EXPERT GROUP - S.R.L.
                               sc. B, et. 4, ap. 17, jude˛ul Ia∫i, cet„˛ean rom‚n, cod     5116 - intermediere Ón comer˛ul cu textile,
  Subsemnatul Strateanu Valentin, domiciliat Ón       numeric personal 1740728221193, identificat cu C.I.     confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;
Ia∫i, Aleea Rozelor nr. 42, bl. K 4, sc. A, et. 2, ap. 12,  seria MX nr. 350161/3.03.2003 eliberat„ de Poli˛ia       5117 - intermediere Ón comer˛ul cu produse
jude˛ul Ia∫i, cod numeric personal 1670728221191,      Ia∫i, Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale    alimentare, b„uturi ∫i tutun;
identificat cu C.I. seria MX nr. 040877/1999         ANY-ART DENT - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str. Aurel      5118 - intermediere Ón comer˛ul specializat Ón
eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, Ón calitate de asociat unic    Vlaicu nr. 58, bl. J, sc. B, et. 4, ap. 17, jude˛ul Ia∫i,  v‚nzarea produselor cu caracter specific,
al Societ„˛ii Comerciale ALEX EXPERT GROUP -         Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu      neclasificate Ón alt„ parte;
S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, Aleea Rozelor nr. 42, bl. K    nr. J 22/2622/2004, cod unic de Ónregistrare R         5119 - intermediere Ón comer˛ul cu produse
4, sc. A, et. 2, ap. 12, jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la   16994062, de comun acord ∫i Ón conformitate cu        diverse;
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 22/41/2005,     dispozi˛iile Legii nr. 31/1990, republicate, am         512 - comer˛ cu ridicata cu produse agricole
cod unic de Ónregistrare 17101905, atribut fiscal R,     hot„r‚t modificarea statutului ∫i a contractului de     brute ∫i cu animale vii;
Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr.    societate astfel:                        5121 - comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i
31/1990, republicat„, am hot„r‚t modificarea          1. deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii     furaje;
statutului societ„˛ii, astfel:                Ón Ia∫i, str. Eternitate nr. 115, jude˛ul Ia∫i, conform     5122 - comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;
  1. Asocierea-cooptarea Ón calitate de asociat al     actelor anexate, unde se vor desf„∫ura activit„˛ile       5123 - comer˛ cu ridicata cu animale vii;
societ„˛ii a dlui Toderic„ Sorin, n„scut la data de     prev„zute Ón actul constitutiv ∫i Ón actele           5124 - comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i cu piei
22.07.1967 Ón comuna Costuleni, jude˛ul Ia∫i,        modificatoare ale societ„˛ii.                prelucrate;
domiciliat Ón Ia∫i, Str. Vitejilor nr. 3, bl. SD 2-3, sc.    Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act         5125 - comer˛ cu ridicata cu tutun neprelucrat;
SD 2, et. 4, ap. 15, jude˛ul Ia∫i, cet„˛ean rom‚n, cod    adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„      513 - comer˛ cu ridicata cu produse alimentare,
numeric personal 1670722221232, identificat cu C.I.     din statutul Societ„˛ii Comerciale ANY-ART DENT -      b„uturi ∫i tutun;
seria MX nr. 092489/1999 eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i,     S.R.L.                             5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;
prin cesionarea cu titlu gratuit a 10 p„r˛i sociale a       (46/864.467)                        5132 - comer˛ cu ridicata cu carne ∫i produse din
10 lei (RON) fiecare, reprezent‚nd suma de 100 lei                    *                carne;
                   MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 79/9.I.2007                   11
  5133 - comer˛ cu ridicata cu produse lactate, ou„,    dispozi˛iile art. 204 din Legea nr. 31/1990,               Societatea Comercial„
uleiuri ∫i gr„simi comestibile;               republicat„, am hot„r‚t modificarea statutului              COMANDA - S.R.L., Ia∫i
  5134 - comer˛ cu ridicata cu b„uturi;          societ„˛ii, astfel:
  5135 - comer˛ cu ridicata cu produse din tutun;       1. Asocierea-cooptarea Ón calitate de asociat a              ACT ADIfiIONAL
  5136 - comer˛ cu ridicata cu zah„r, ciocolat„ ∫i     dnei Volcovinski Daniela, n„scut„ la data de
                                                                     la statutul
produse zaharoase;                     17.12.1969 Ón comuna Podu Iloaiei, jude˛ul Ia∫i,
                                                              Societ„˛ii Comerciale COMANDA - S.R.L.
  5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i    domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Petre Jitaru nr. 9, jude˛ul
condimente;                         Ia∫i, cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal          Subsemnatul Andarache Gheorghe, domiciliat Ón
  5138 - comer˛ cu ridicata, specializat, cu alte     2691217221207, identificat„ cu C.I. seria MX nr.      Ia∫i, str. Vasile Lupu nr. 97, bl. C, sc. B, et. 1, ap. 5,
alimente, inclusiv pe∫te, crustacee ∫i molu∫te;       524605/17.02.2005 eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, prin     jude˛ul Ia∫i, cod numeric personal 1570323221146,
  5139 - comer˛ cu ridicata, nespecializat, cu       cesionarea, cu titlu gratuit, de c„tre Volcovinski     identificat cu C.I. seria MX nr. 308592/2002
produse alimentare, b„uturi ∫i tutun;            Sergiu-Mihail a 10 p„r˛i sociale, Ón valoare de 100    eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, Ón calitate de asociat unic
  514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,      lei, din aportul s„u la capitalul social. Capitalul    al Societ„˛ii Comerciale COMANDA - S.R.L., cu
altele dec‚t cele alimentare;                social r„m‚ne neschimbat, Ón valoare de 200 lei,      sediul Ón Ia∫i, str. Vasile Lupu nr. 97, bl. C, sc. B, et.
  5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;      repartizat Ón 20 p„r˛i sociale a 10 lei fiecare, iar    1, ap. 5, jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul
  5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i       repartizarea acestuia ∫i cota de participare la      registrului comer˛ului cu nr. J 22/2102/1993, cod
Ónc„l˛„minte;                        beneficii ∫i la pierderi a asocia˛ilor se prezint„     unic de Ónregistrare 4413450, atribut fiscal R, Ón
  5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i    astfel:                          conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr.
de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i           - Volcovinski Daniela - 100 lei - 10 p„r˛i sociale -  31/1990, republicat„, am hot„r‚t modificarea
televizoare;                        50 %;                           statutului societ„˛ii, astfel:
  5144 - comer˛ cu ridicata cu produse din           - Volcovinski Sergiu-Mihai - 100 lei - 10 p„r˛i      1. Asocierea-cooptarea Ón calitate de asociat al
ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;   sociale - 50 %.                      societ„˛ii a dnei Andarache Sm„r„ndi˛a-Valerica,
  5145 - comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i      Hot„r‚rile asocia˛ilor se iau cu unanimitate de    n„scut„ la data de 2.01.1956 Ón Ia∫i, jude˛ul Ia∫i,
de parfumerie;                       voturi.                          domiciliat„ Ón Ia∫i, str. Vasile Lupu nr. 97, bl. C, sc.
  5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de         2. Actualizarea datelor de identificare a       B, et. 1, ap. 5, jude˛ul Ia∫i, cet„˛ean rom‚n, cod
consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;     asociatului-administrator Volcovinski Sergiu-Mihai.    numeric personal 2560102221130, identificat„ cu
  515 - comer˛ cu ridicata cu produse intermediare       3. Numirea Ón calitatea de administrator a dnei    C.I. seria MX nr. 588173/2006 eliberat„ de SPCLEP
neagricole ∫i cu de∫euri;                  Volcovinski Daniela, al„turi de dl Volcovinski       Ia∫i, prin cesionarea cu titlu gratuit a 10 p„r˛i
  5151 - comer˛ cu ridicata cu combustibili solizi,    Sergiu-Mihai. Administratorii lucreaz„ Ómpreun„ ∫i     sociale, Ón valoare de 100 RON fiecare, de c„tre dl
lichizi ∫i gazo∫i ∫i cu produse derivate;          decid cu unanimitate de voturi.              Andarache Gheorghe, din aportul s„u la capitalul
  5152 - comer˛ cu ridicata cu metale ∫i minereuri       4. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii  social.
metalice;                          cu:                              Capitalul social total r„m‚ne neschimbat, Ón
  5153 - comer˛ cu ridicata cu material lemnos ∫i       7031 - agen˛ii imobiliare; import-export.       valoare de 200 lei (RON), repartizat Ón 20 p„r˛i
de construc˛ii;                         Modificarea textului activit„˛ii desf„∫urate sub    sociale a 10 lei (RON) fiecare, ∫i va fi atribuit
  5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i       codul CAEN 7420, Ón sensul elimin„rii explica˛iilor    asocia˛ilor astfel:
furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de   din parantez„, textul integral urm‚nd a fi: 7420 -      - Andarache Gheorghe - 100 lei - 10 p„r˛i sociale
Ónc„lzire;                         activit„˛i de arhitectur„, inginerie ∫i servicii de    - 50 %;
  5155 - comer˛ cu ridicata cu produse chimice;      consultan˛„ tehnic„ legate de acestea.            - Andarache Sm„r„ndi˛a-Valerica - 100 lei - 10
  5156 - comer˛ cu ridicata cu alte produse          5. Schimbarea sediului social al societ„˛ii Ón Ia∫i,  p„r˛i sociale - 50 %.
intermediare;                        str. P„curari nr. 11, parter, camerele P2 ∫i P3,       Hot„r‚rile adun„rii generale a asocia˛ilor se iau
  5157 - comer˛ cu ridicata cu de∫euri ∫i resturi;     jude˛ul Ia∫i.                       cu unanimitate de voturi.
  518 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, echipamente       6. Modificarea domeniului principal ∫i a         2. Prelungire valabilitate sediu secundar din Ia∫i,
∫i funituri;                        activit„˛ii principale a societ„˛ii, care devin: comer˛:  str. Stejar nr. 2.
  5181 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte;         514 - comer˛ cu ridicata cu bunuri de consum,       3. Recodificare obiect de activitate conform
  5182 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru        altele dec‚t cele alimentare;               Ordinului nr. 601/2002.
industria minier„ ∫i construc˛ii;                5146 - comer˛ cu ridicata cu produse           4. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii
  5183 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru        farmaceutice.                       cu:
industria textil„ ∫i cu ma∫ini de cusut ∫i de tricotat;     Vechea activitate principal„ 7414 - devine obiect     1581 - fabricarea p‚inii; fabricarea produselor
  5184 - comer˛ cu ridicata cu calculatoare,        secundar de activitate.                  proaspete de patiserie;
echipamente periferice ∫i software;               7. Asocia˛ii au convenit ca Ón cazul decesului      5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume
  5185 - comer˛ cu ridicata cu alte ma∫ini ∫i       unuia dintre ei, p„r˛ile sociale ale asociatului      proaspete;
echipamente de birou;                    decedat s„ revin„ asociatului supravie˛uitor, f„r„ ca     5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse
  5186 - comer˛ cu ridicata cu alte componente ∫i     societatea s„ continue cu mo∫tenitorii legali ai lui    din carne;
echipamente electronice;                  de cujus. Œn acest caz, societatea este obligat„ la      5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee
  5187 - comer˛ cu ridicata cu alte aparaturi       plata p„r˛ii (p„r˛ilor) sociale c„tre succesorii legali  ∫i molu∫te;
utilizate Ón industrie, comer˛ ∫i transporturi;       conform ultimei situa˛ii financiare aprobate.         5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse
  5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i      8. Av‚nd Ón vedere modific„rile succesive       de patiserie ∫i produse zaharoase;
unelte agricole, inclusiv cu tractoare;           intervenite, asocia˛ii au hot„r‚t Óncheierea unui act     5225 - comer˛ cu am„nuntul cu b„uturi;
  519 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;        constitutiv reactualizat al societ„˛ii ∫i depunerea      5226 - comer˛ cu am„nuntul cu produse din
  5190 - comer˛ cu ridicata cu alte produse;        acestuia la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe      tutun;
  741 - activit„˛i juridice, de contabilitate ∫i revizie  l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.                    7020 - Ónchirierea ∫i subÓnchirierea bunurilor
contabil„, consultan˛„ Ón domeniul fiscal; activit„˛i      Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 5.12.2006,  imobiliare proprii sau Ónchiriate.
de studiu de pia˛„ ∫i de sondaj; consultan˛„ pentru     Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care 3           Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act
afaceri ∫i management;                   exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru        adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„
  7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i    Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului      din statutul Societ„˛ii Comerciale COMANDA -
management.                         Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.    S.R.L.
  Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act          (48/864.469)                      Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 5.12.2006,
adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„                  *                Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care 3
din statutul Societ„˛ii Comerciale AUTO FLASH                                     exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
GROUP - S.R.L.                              Societatea Comercial„             Biroul de asisten˛„ din cadrul Oficiului Registrului
  Prezentul act adi˛ional a fost redactat ast„zi, 5         C√SUfiA - S.R.L., satul Horle∫ti          Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.
decembrie 2006, Óntr-un num„r de patru exemplare,           comuna Horle∫ti, jude˛ul Ia∫i             (50/864.471)
din care trei exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar                                                *
pentru Compartimentul de asisten˛„ din cadrul                 ACT ADIfiIONAL
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                                           Societatea Comercial„
                                      la actul constitutiv
Tribunalul Ia∫i.                                                     DANYKRIS & COMP - S.R.L., satul Dancu
                                al Societ„˛ii Comerciale C√SUfiA - S.R.L.
   (47/864.468)                                                       comuna Holboca, jude˛ul Ia∫i
              *                  Subsemnatul Cadar Mihai, domiciliat Ón satul
                              Horle∫ti, comuna Horle∫ti, jude˛ul Ia∫i, cod numeric             ACT ADIfiIONAL
      Societatea Comercial„              personal 1690820221296, posesor al C.I. seria MX
                              nr. 420871/2003 eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, Ón calitate       la statutul Societ„˛ii Comerciale
     CAPITAL S.M.V. - S.R.L., Ia∫i
                              de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale C√SUfiA -           DANYKRIS & COMP - S.R.L.
         ACT ADIfiIONAL               S.R.L., cu sediul Ón satul Horle∫ti, comuna Horle∫ti,     Subsemnata    Mor„ra∫u   Cristina-Liliana,
                              jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului     domiciliat„ Ón satul Dancu, comuna Holboca,
         la statutul                comer˛ului cu nr. J 22/768/2003, cod unic de        bl. E 2 A, sc. B, et. 3, ap. 14, jude˛ul Ia∫i, cod
 Societ„˛ii Comerciale CAPITAL S.M.V. - S.R.L.       Ónregistrare 15420720, am hot„r‚t:             numeric personal 2820429226743, identificat„ cu
  Subsemnatul Volcovinski Sergiu-Mihai,            1. deschiderea unui punct de lucru Ón satul       C.I. seria MX nr. 368996/2003 eliberat„ de Poli˛ia
domiciliat Ón Ia∫i, str. Petre Jianu nr. 9, jude˛ul Ia∫i,  Horle∫ti, comuna Horle∫ti, jude˛ul Ia∫i, conform      Ia∫i, Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii
identificat cu C.I. seria MX nr. 420098/18.11.2003     actelor anexate.                      Comerciale DANYKRIS & COMP - S.R.L., cu sediul
eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal        Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 5.12.2006,  Ón satul Dancu, comuna Holboca, bl. E 2 A, sc. B, et.
1700912221241, Ón calitate de asociat unic al        Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care 3          3, ap. 14, jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul
Societ„˛ii Comerciale CAPITAL S.M.V. - S.R.L., cu      exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru        registrului comer˛ului cu nr. J 22/1358/2004, cod
sediul Ón Ia∫i, str. Sf. Laz„r nr. 27, jude˛ul Ia∫i,    Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului      unic de Ónregistrare 16562358, atribut fiscal R, Ón
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu     Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.    conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr.
nr. J 22/2029/2003, cod unic de Ónregistrare          (49/864.470)                      31/1990, republicat„, am hot„r‚t modificarea
15874190, atribut fiscal R, Ón conformitate cu                     *                statutului societ„˛ii astfel:
  12                 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 79/9.I.2007
  1. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii            Societatea Comercial„             Ia∫i, identificat cu C.I. seria         MX nr.
Ón: satul Fund„tura, comuna Arsura, jude˛ul Vaslui,           EUROVOYAGE - S.R.L., Ia∫i            604619/4.05.2006 eliberat„ de SPCLEP Ia∫i, cod
conform actelor anexate, unde se vor desf„∫ura                                      numeric personal 1510805221141, ∫i Oni∫oru
activit„˛ile cuprinse Ón obiectul de activitate al               ACT ADIfiIONAL              Iulian-Eugen, domiciliat Ón Ia∫i, str. Anton Crihan
societ„˛ii.                                                       nr. 9, bl. E 3, sc. A, ap. 3, jude˛ul Ia∫i, posesor al C.I.
                                    la statutul Societ„˛ii Comerciale
  2. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii                                 seria MX nr. 380587 eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod
                                       EUROVOYAGE - S.R.L.
cu:                                                           numeric personal 1730514221167, Ón calitate de
  1581 - fabricarea p‚inii; fabricarea produselor        Subsemnatul B‚rl„dianu Viorel, domiciliat Ón      asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale IASIDOR
proaspete de patiserie;                    satul Pietr„ria, comuna B‚rnova, jude˛ul Ia∫i,       CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, str. Cucu nr.
  5211 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          identificat cu C.I. seria MX nr. 579984/14.12.2005     7, bl. D 11, tr. I, et. 1, ap. 3, jude˛ul Ia∫i, cod po∫tal
nespecializate, cu v‚nzare predominant de produse       eliberat„ de SPCLEP Ia∫i, cod numeric personal       700082, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
alimentare, b„uturi ∫i tutun;                 1560715227784, Ón calitate de asociat unic al       comer˛ului cu nr. J 22/2697/2005, cod unic de
  5212 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          Societ„˛ii Comerciale EUROVOYAGE - S.R.L., cu       Ónregistrare 18090634, atribut fiscal R, de comun
nespecializate, cu v‚nzare predominant de produse       sediul Ón Ia∫i, aleea O. Teodoreanu nr. 49, jude˛ul    acord ∫i Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din
nealimentare;                         Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului   Legea nr. 31/1990, republicat„, am hot„r‚t
  5221 - comer˛ cu am„nuntul cu fructe ∫i legume       cu nr. J 22/2412/2004, cod unic de Ónregistrare      urm„toarele modific„ri Ón actul constitutiv al
proaspete;                          16922295, atribut fiscal R, Ón conformitate cu       societ„˛ii:
  5222 - comer˛ cu am„nuntul cu carne ∫i produse       dispozi˛iile art. 204 din Legea nr. 31/1990,         1. Asocierea-cooptarea Ón calitatea de asociat a
din carne;                          republicat„, am hot„r‚t modificarea statutului       dlui Popescu Dan-Marcel, cet„˛ean rom‚n, n„scut la
  5223 - comer˛ cu am„nuntul cu pe∫te, crustacee       societ„˛ii, astfel:                    data de 1.07.1976 Ón comuna Ostra, jude˛ul Suceava,
∫i molu∫te;                           1. Ónchiderea punctului de lucru situat Ón Ia∫i,    domiciliat Ón Ia∫i, str. Ciurchi nr. 125 B, bl. R2, sc.
  5224 - comer˛ cu am„nuntul cu p‚ine, produse        Str. G„rii nr. 15-17, bl. L8-L9, mezanin, jude˛ul Ia∫i.  B, et. 4, ap. 1, jude˛ul Ia∫i, cet„˛ean rom‚n, posesor
de patiserie ∫i produse zaharoase;                Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act      al C.I. seria MX nr. 312982/18.09.2002 eliberat„ de
  5227 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine          adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„    Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal 1760701332142,
specializate, cu produse alimentare;             din statutul Societ„˛ii Comerciale EUROVOYAGE -      prin preluarea cu titlu gratuit a 6 p„r˛i sociale Ón
  5233 - comer˛ cu am„nuntul cu produse           S.R.L.                           valoare de 60 lei RON (fiecare parte social„ cu o
cosmetice ∫i de parfumerie;                   Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 5       valoare de 10 lei RON) cesionate de c„tre dl Dorohoi
  5530 - restaurante;                    decembrie 2006, Óntr-un num„r de patru exemplare,     Iordachi (trei p„r˛i sociale), respectiv Oni∫oru
  5540 - baruri;                       din care trei exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar    Iulian-Eugen (trei p„r˛i sociale).
  9272 - alte activit„˛i recreative.             pentru Compartimentul de asisten˛„ din cadrul         2. Capitalul social al societ„˛ii r„m‚ne
  Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act        Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        neschimbat, Ón valoare de 200 lei RON, ∫i este
adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„     Tribunalul Ia∫i.                      repartizat asocia˛ilor dup„ cum urmeaz„:
din statutul Societ„˛ii Comerciale DANYKRIS &           (53/864.474)                       - Dorohoi Iordachi - 70 lei RON - 7 p„r˛i sociale -
COMP - S.R.L.                                      *                35 %;
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 5.12.2006,                                   - Popescu Dan-Marcel - 60 lei RON - 6 p„r˛i
Óntr-un num„r de 4 exemplare, din care 3                  Societatea Comercial„             sociale - 30 %, ∫i
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru               F.G. BROWN - S.R.L., Ia∫i
                                                              - Oni∫oru Iulian-Eugen - 70 lei RON - 7 p„r˛i
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului                                     sociale - 35 %.
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.               ACT ADIfiIONAL                Adunarea general„ decide cu votul reprezent‚nd
   (51/864.472)                        Subsemnatul Cr„ciun Alexandru, domiciliat Ón      majoritatea absolut„ a asocia˛ilor ∫i a p„r˛ilor
              *                 Ia∫i, str. Oancea nr. 26, bl. D 5 A, et. 3, ap. 13,    sociale.
                               jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr. 389229     Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 5.12.2006,
       Societatea Comercial„              eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i la data de 31.07.2003,      Óntr-un num„r de 4 (patru) exemplare, din care 3
       EDMARIO - S.R.L., Ia∫i             asociat unic ∫i administrator al Societ„˛ii        (trei) exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru
                               Comerciale F.G. BROWN - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i,     Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
          ACT ADIfiIONAL               str. Oancea nr. 26, bl. D 5 A, et. 3, ap. 13, jude˛ul   Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul Ia∫i.
                               Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului      (55/864.476)
      la statutul ∫i contractul
  Societ„˛ii Comerciale EDMARIO - S.R.L.
                               Ia∫i cu nr. J 22/644/2006, cod unic de Ónregistrare R                 *
                               18485928, am hot„r‚t modific„rile:
  Subsemna˛ii Chiriac Ioan, domiciliat Ón Ia∫i, str.      1. Cooptarea Ón societate a dlui Brown Kenneth,           Societatea Comercial„
A. Panu nr. 54, bl. H 1, et. 2, ap. 2, jude˛ul Ia∫i,     cet„˛ean britanic, n„scut la data de 9.02.1949 Ón           MAVROD-EST - S.R.L., Ia∫i
identificat cu B.I. seria D.S. nr. 521949/28.12.1989     Regatul Unit al Marii Britanii, Ashington, cod
eliberat de Mili˛ia Ia∫i, cod numeric personal        numeric personal 7490209220016, cu re∫edin˛a Ón                ACT ADIfiIONAL
1370729221136, Chiriac Maria, domiciliat„ Ón Ia∫i,      Ia∫i, str. Cucu nr. 1, sc. A, ap. 20, jude˛ul Ia∫i,
str. A. Panu nr. 54, bl. H 1, et. 2, ap. 2, jude˛ul Ia∫i,   identificat cu pa∫aportul nr. 085108139 eliberat de             la statutul
identificat„ cu C.I. seria MX nr. 496220/12.10.2004      UKPA la data de 24.02.2004, ∫i retragerea din        Societ„˛ii Comerciale MAVROD-EST - S.R.L.
eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric personal        societate a dlui Cr„ciun Alexandru.              Subsemnata Ciobotariu Valentina Valica,
2410807221132, ∫i Chiriac Edmond Alexandru,           2. Prin prezentul act adi˛ional asociatul care se    domiciliat„ Ón Ia∫i, Str. Libert„˛ii nr. 44, bl. 618, sc.
domiciliat Ón Ia∫i, str. P„curari nr. 24, bl. 1, sc. A, et.  retrage, dl Cr„ciun Alexandru, declar„ c„ nu mai      B, et. 2, ap. 10, jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria
3, ap. 11, jude˛ul Ia∫i, identificat cu C.I. seria MX nr.   are nici un fel de preten˛ii fa˛„ de patrimoniul      MX nr. 568572/2005 eliberat„ de SPCLEP Ia∫i, Ón
148791/8.09.2000 eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod        societ„˛ii ∫i, de asemenea, toate obliga˛iile societ„˛ii  calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale
numeric personal 1670110221168, Ón calitate de        fa˛„ de el, precum ∫i ale sale fa˛„ de societate      MAVROD-EST - S.R.L., cu sediul Ón Ia∫i, Str.
asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale EDMARIO - S.R.L.,      Ónceteaz„ Ón momentul semn„rii actului adi˛ional.     Libert„˛ii nr. 44, bl. 618, sc. B, et. 2, ap. 10, jude˛ul
cu sediul Ón Ia∫i, str. A. Panu nr. 54, bl. H 1, et. 2,     Eu, Brown Kenneth, am luat cuno∫tin˛„ despre      Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului
ap. 2, jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul         situa˛ia financiar-contabil„ a societ„˛ii, am preluat   cu nr. J 22/573/1997, Ón conformitate cu dispozi˛iile
registrului comer˛ului cu nr. J 22/13/1997, cod unic     activul ∫i pasivul, Ómpreun„ cu documentele        art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicat„, am
de Ónregistrare 9078836, atribut fiscal R, Ón         financiar-contabile ∫i ∫tampila societ„˛ii.        hot„r‚t urm„toarele modific„ri Ón statutul
conformitate cu dispozi˛iile art. 204 din Legea nr.       3. Cesionarea, cu titlu gratuit, a 20 p„r˛i sociale,  societ„˛ii:
31/1990, republicat„ ∫i modificat„ prin Legea nr.       Ón valoare total„ de 200 RON, reprezent‚nd aportul      1. Ónchiderea punctului de lucru al societ„˛ii din
441/2006, am hot„r‚t modificarea statutului ∫i        dlui Cr„ciun Alexandru la capitalul social, c„tre dl    Ia∫i, bd. Poitiers nr. 14, spa˛iul 15B, jude˛ul Ia∫i.
contractului societ„˛ii astfel:                Brown Kenneth.                        Prezentul Ónscris a fost redactat Ón 4 exemplare,
  1. Modificarea valorii p„r˛ii sociale de la 376        4. Majorarea capitalului social existent Ón valoare   la sediul Cabinetului de avocatur„ Secrieriu
RON la 10 RON fiecare. Majorarea capitalului social      de 200 RON, prin aport Ón numerar Ón valoare de      Valentin Viorel din satul Valea Ad‚nc„, comuna
cu suma de 100.000 RON, reprezent‚nd aport Ón         400 euro (echivalentul a 1.420 RON, 1 euro = 3,55     Miroslava, jude˛ul Ia∫i.
numerar, depus Ón contul societ„˛ii cu titlu de        RON), conform foii de v„rs„m‚nt.                (56/864.477)
capital social, conform foilor de v„rs„m‚nt anexate.       Ca urmare, capitalul social total este de 1.620                   *
Capitalul social total este Ón valoare de 175.200       RON (din care 400 euro ∫i 200 RON), divizat Ón 162
RON, repartizat Ón 17.520 p„r˛i sociale a 10 RON       p„r˛i sociale Ón valoare de 10 RON fiecare, atribuite          Societatea Comercial„
fiecare, ∫i va fi atribuit asocia˛ilor astfel:        Ón totalitate asociatului unic, dl Brown Kenneth.           STRUNFI COMP - S.R.L., Ia∫i
  - Chiriac Ioan - 88.470 RON - 8.847 p„r˛i sociale -      5. Retragerea din func˛ia de administrator a dlui
50,5 %;                            Cr„ciun Alexandru ∫i numirea Ón func˛ia de                  ACT ADIfiIONAL
  - Chiriac Maria - 33.290 RON - 3.329 p„r˛i sociale     administrator a dlui Brown Kenneth.
- 19 %;                                                              din data de 30 noiembrie 2006
                                 Data: 20.10.2006.
  - Chiriac Edmond Alexandru - 53.440 RON - 5.344                                     la actul constitutiv al Societ„˛ii Comerciale
                                  (54/864.475)
p„r˛i sociale - 30,5 %.                                                        STRUNFI COMP - S.R.L.
                                             *
  Drept pentru care s-a Óncheiat prezentul act                                       Subsemnata Haman Liliana-Marta, domiciliat„ Ón
adi˛ional Ón 4 exemplare, care face parte integrant„           Societatea Comercial„              Ia∫i, str. Vasile Lupu nr. 156, bl. H 2-1, et. 3, ap. 2,
din statutul Societ„˛ii Comerciale EDMARIO - S.R.L.         IASIDOR CONSTRUCT - S.R.L., Ia∫i           jude˛ul Ia∫i, identificat„ cu C.I. seria MX nr.
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 9                                      534112/2005 eliberat„ de Poli˛ia Ia∫i, cod numeric
octombrie 2006, Óntr-un num„r de 4 exemplare, din                ACT ADIfiIONAL              personal 2800703226791, Ón calitate de asociat unic
care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar                                       al Societ„˛ii Comerciale STRUNFI COMP - S.R.L., cu
pentru Compartimentul de asisten˛„ din cadrul                 la actul constitutiv            sediul social Ón Ia∫i, str. Vasile Lupu nr. 156, bl. H
Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                al Societ„˛ii Comerciale           2-1, et. 3, ap. 2, jude˛ul Ia∫i, Ónmatriculat„ la Oficiul
Tribunalul Ia∫i.                            IASIDOR CONSTRUCT - S.R.L.            registrului comer˛ului cu nr. J 22/2270/2004, av‚nd
   (52/864.473)                        Subsemna˛ii Dorohoi Iordachi, domiciliat Ón Ia∫i,    codul unic de Ónregistrare 16870420, atribut fiscal
              *                 str. Cucu nr. 7, bl. D 11, tr. 1, et. 1, ap. 3, jude˛ul  R, am hot„r‚t modificarea actului constitutiv astfel:
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 79/9.I.2007                   13
  1. Deschiderea unui punct de lucru al societ„˛ii    ISOLA MEDIANS - S.R.L., cu sediul Ón Piatra-Neam˛,      Art. 1. Intr„ Ón societate ca asociat ∫i
Ón Bucure∫ti, str. Episcop Radu nr. 17, sectorul 2,    Str. Arcului nr. 3, jude˛ul Neam˛, Ónscris„ la Oficiul   administrator, cu drepturi depline, dna B‚gu Ana,
unde se vor desf„∫ura activit„˛i prev„zute Ón actul    Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       cet„˛ean rom‚n, fiica lui Gheorghe ∫i Maria, n„scut„
constitutiv al societ„˛ii, precum ∫i Ón actele      Neam˛ cu nr. J 27/730/2003, cod unic de          la data de 11.02.1957 Ón localitatea Vl„deni, jude˛ul
modificatoare ulterioare.                 Ónregistrare 15457818, prin prezenta am dispus       Boto∫ani, cod numeric personal 2570211270586,
  2. Extinderea obiectului de activitate al societ„˛ii  modificarea actelor de constituire ale societ„˛ii     domiciliat„ Ón Piatra-Neam˛, Str. Pluta∫ului nr. 1, sc.
cu:                            dup„ cum urmeaz„.                     B, ap. 36, jude˛ul Neam˛, identificat„ cu B.I. seria
  5530 - restaurante;                    Art. 1. Modificare date asociat: din Burlacu      G.X. nr. 798177 eliberat„ de Poli˛ia Piatra-Neam˛ la
  5552 - alte unit„˛i de preparare a hranei.       Gabriela Ón Hanganu Gabriela, domiciliat„ Ón Piatra-    data de 14.11.1997.
  (57/864.478)                     Neam˛, str. Mihai Eminescu nr. 35, bl. 3, sc. B, et. 1,    Art. 2. Noi, Timofte Alexandru ∫i Timofte Ionela-
             *                ap. 21, jude˛ul Neam˛, identificat„ cu C.I. seria NT    Valentina, ne retragem din calitatea de asocia˛i ai
                             nr. 351760 eliberat„ de SPCLEP Piatra-Neam˛ la       societ„˛ii, f„r„ nici un fel de preten˛ii de la societate
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            data de 16.10.2006.                    sau de la noua asociat„, c„reia Ói cesion„m la
                               Art. 2. Intr„ Ón societate ca asociat ∫i        valoarea nominal„ a p„r˛ii sociale declarate
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           administrator dl B‚gu Alexandru-Bogdan, cet„˛ean      capitalul social Ón valoare de 50.000 lei,
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL NEAMfi           rom‚n, fiul lui Ion ∫i Ana, n„scut la data de       reprezent‚nd un num„r de 5.000 p„r˛i sociale.
                             7.12.1987 Ón Piatra-Neam˛, cod numeric personal        Art. 3. Structura capitalului social ∫i participarea
                             1871207270016, domiciliat Ón Piatra-Neam˛, Str.      la beneficii ∫i pierderi va fi: B‚gu Ana de˛ine un
      Societatea Comercial„             Pluta∫ului nr. 1, bl. K 4, sc. B, et. 3, ap. 36, jude˛ul  capital social Ón valoare de 50.000 lei, reprezent‚nd
    ADECER - S.R.L., satul Negre∫ti          Neam˛, identificat cu C.I. seria NT nr. 099042       5.000 p„r˛i sociale, echivalentul cotei de 100 %.
    comuna Negre∫ti, jude˛ul Neam˛           eliberat„ de Poli˛ia Piatra-Neam˛.              Art. 4. Se revoc„ administratorul Timofte
                               Art. 3. Eu, Timofte Ionela-Valentina, m„ retrag     Alexandru.
          NOTIFICARE              din societate ∫i din administrare, f„r„ nici un fel de    Art. 5. Se nume∫te unic administrator dna B‚gu
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„       preten˛ii de la societate sau asocia˛i, ∫i cesionez    Ana, cet„˛ean rom‚n, fiica lui Gheorghe ∫i Maria,
Tribunalul Neam˛ notific„, Ón conformitate cu       p„r˛ile mele sociale, Ón num„r de 500, asociatului     n„scut„ la data de 11.02.1957 Ón localitatea Vl„deni,
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,  B‚gu Alexandru-Bogdan, la valoarea nominal„ a       jude˛ul Boto∫ani, cod numeric personal
repulicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        p„r˛ii sociale declarate.                 2570211270586, domiciliat„ Ón Piatra-Neam˛, Str.
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului     Art. 4. Structura capitalului social ∫i participarea  Pluta∫ului nr. 1, sc. B, ap. 36, jude˛ul Neam˛,
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ADECER - S.R.L.,   la beneficii ∫i pierderi vor fi: Hanganu Gabriela ∫i    identificat„ cu B.I. seria G.X. nr. 798177 eliberat„ de
cu sediul Ón Negre∫ti, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„    B‚gu Alexandru-Bogdan de˛in un capital social Ón      Poli˛ia Piatra-Neam˛ la data de 14.11.1997, care va
la Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J        valoare de 5.000 lei fiecare, reprezent‚nd 500 p„r˛i    administra societatea cu puteri depline.
27/1330/2006, cod unic de Ónregistrare R 19200514,    sociale fiecare, echivalentul cotei de 50 % fiecare.     Art. 6. Sediul social r„m‚ne neschimbat.
care a fost Ónregistrat cu nr. 2728 din 8.12.2006.      Art. 5. Administrarea societ„˛ii se va exercita de     Art. 7. Se redacteaz„ cu modific„rile la zi noul act
  (58/864.479)                     c„tre dna Hanganu Gabriela, cet„˛ean rom‚n, fiica     constitutiv al societ„˛ii.
         ACT ADIfiIONAL              lui Gic„ ∫i Ana, n„scut„ la data de 23.12.1982 Ón       Redactat Ón patru exemplare ast„zi, 6 decembrie
                             Piatra-Neam˛,     cod   numeric     personal   2006.
        la actul constitutiv            2821223270041, domiciliat„ Ón Piatra-Neam˛, str.        (63/864.481)
  al Societ„˛ii Comerciale ADECER - S.R.L.        Mihai Eminescu nr. 35, bl. 3, sc. B, et. 1, ap. 21,                  *
  Subsemna˛ii Cere∫ Adela ∫i C„p„˛Ón„ Valentin, Ón    jude˛ul Neam˛, identificat„ cu C.I. seria NT nr.
calitate de asocia˛i la Societatea Comercial„       351760 eliberat„ de SPCLEP Piatra-Neam˛ la data de            MINISTERUL JUSTIfiIEI
ADECER - S.R.L., cu sediul Ón satul Negre∫ti,       16.10.2006, ∫i dl B‚gu Alexandru-Bogdan, cet„˛ean
comuna Negre∫ti, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la     rom‚n, fiul lui Ion ∫i Ana, n„scut la data de
                                                              OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
Oficiul Registrului Comer˛ului Neam˛ cu nr.        7.12.1987 Ón Piatra-Neam˛, cod numeric personal
                                                               DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL NEAMfi
J 27/1330/2006, cod unic de Ónregistrare R        1871207270016, domiciliat Ón Piatra-Neam˛, Str.
19200514, am hot„r‚t s„ modific„m actul          Pluta∫ului nr. 1, bl. K 4, sc. B, et. 3, ap. 36, jude˛ul
constitutiv al societ„˛ii dup„ cum urmeaz„.        Neam˛, identificat cu C.I. seria NT nr. 099042             Societatea Comercial„
  (1) Se deschid urm„toarele puncte de lucru:      eliberat„ de Poli˛ia Piatra-Neam˛, care vor             MADRAS - S.R.L., Piatra-Neam˛
  - Piatra-Neam˛, Bazar, jude˛ul Neam˛;         administra societatea Ómpreun„, cu puteri egale.
  - Piatra-Neam˛, str. Gen. D„sc„lescu nr. 365,       Art. 6. Se redacteaz„ cu modific„rile la zi noul act            NOTIFICARE
jude˛ul Neam˛.                      constitutiv al societ„˛ii.
                                                            Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  (2) Œn baza prezentului act ∫i a actului constitutiv   Redactat Ón patru exemplare ast„zi, 6 decembrie
cu nr. 2507 din 14.11.2006, s-a hot„r‚t actualizarea                                 Tribunalul Neam˛ notific„, Ón conformitate cu
                             2006.
∫i reformularea actului constitutiv care con˛ine                                   prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
                                (61/864.480)
toate modific„rile intervenite de la Ónregistrarea                                  republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
                                           *                ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
societ„˛ii la Oficiul registrului comer˛ului ∫i p‚n„ la
data prezentului act.                                                constitutiv al Societ„˛ii Comerciale MADRAS -
                                     MINISTERUL JUSTIfiIEI
  Prezentul Ónscris a fost redactat Ón 4 exemplare                                 S.R.L., cu sediul Ón Piatra-Neam˛, str. Dr. Gheorghe
originale, din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un                                  Iacomi nr. 1, bl. H 13, sc. A, et. 3, ap. 15, jude˛ul
exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din         OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL NEAMfi            comer˛ului cu nr. J 27/259/2002, cod unic de
Tribunalul Neam˛.                                                  Ónregistrare R 14669456, care a fost Ónregistrat cu
   (59/864.479)                                                  nr. 2733 din 8.12.2006.
                                   Societatea Comercial„                (64/864.482)
             *                    EXPRES LEASING AUTO - S.R.L.
                                     Piatra-Neam˛                         ACT ADIfiIONAL
        MINISTERUL JUSTIfiIEI
                                                                    la statutul
                                       NOTIFICARE
                                                             Societ„˛ii Comerciale MADRAS - S.R.L.
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
                               Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„         Subsemna˛ii Filioreanu Cristian Constantin ∫i
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL NEAMfi
                             Tribunalul Neam˛ notific„, Ón conformitate cu       Filioreanu Teodora, asocia˛i la Societatea
                             prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,   Comercial„ MADRAS - S.R.L., cu sediul Ón Piatra-
      Societatea Comercial„             republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile        Neam˛, str. Dr. Gheorghe Iacomi nr. 1, bl. H 13,
  ISOLA MEDIANS - S.R.L., Piatra-Neam˛         ulterioare, depunerea textului actualizat al actului    sc. A, et. 3, ap. 15, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la
                             constitutiv al Societ„˛ii Comerciale EXPRES        Oficiul Registrului Comer˛ului Neam˛ cu nr.
          NOTIFICARE              LEASING AUTO - S.R.L., cu sediul Ón Piatra-Neam˛,     J 27/259/2002, am hot„r‚t s„ modific„m actul
                             Str. Pluta∫ului nr. 1, bl. K 4, sc. B, et. 3, ap. 36,   constitutiv al societ„˛ii dup„ cum urmeaz„.
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Neam˛ notific„, Ón conformitate cu       jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului      (1) Se coopteaz„ Ón societate ∫i Ón adminisatrarea
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,  comer˛ului cu nr. J 27/1360/2005, cod unic de       societ„˛ii dna Filioreanu Valerica, cet„˛ean rom‚n,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile       Ónregistrare R 17967791, care a fost Ónregistrat cu    cod numeric personal 2680601274800, n„scut„ la
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului   nr. 498 din 6.12.2006.                   data de 1.06.1968 Ón comuna Cr„c„oani, jude˛ul
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale ISOLA          (62/864.481)                      Neam˛, domiciliat„ Ón satul V„ratec, comuna
MEDIANS - S.R.L., cu sediul Ón Piatra-Neam˛, Str.              ACT ADIfiIONAL              Agapia, jude˛ul Neam˛.
Arcului nr. 3, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la                                     (2) Se retrage din societate asociata Filioreanu
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 27/730/2003,           la actul constitutiv            Teodora, ced‚nd partea social„ pe care o de˛ine, la
cod unic de Ónregistrare 15457818, care a fost            al Societ„˛ii Comerciale            valoarea nominal„ de 10 lei, cu o valoare total„ de
Ónregistrat cu nr. 499 din 6.12.2006.               EXPRES LEASING AUTO - S.R.L.           10 lei, asociatei nou cooptate.
  (60/864.480)                       Subsemna˛ii Timofte Alexandru ∫i Timofte          (3) Asociatul Filioreanu Cristian Constantin
         ACT ADIfiIONAL              Ionela-Valentina, Ón calitate de asocia˛i Ón cadrul    cesioneaz„ un num„r de 9 p„r˛i sociale, la valoarea
                             Societ„˛ii Comerciale EXPRES LEASING AUTO -        nominal„ de 10 lei, cu o valoare total„ de 90 lei,
        la actul constitutiv           S.R.L., cu sediul Ón Piatra-Neam˛, Str. Pluta∫ului nr.   asociatei Filioreanu Valerica.
       al Societ„˛ii Comerciale           1, bl. K 4, sc. B, ap. 36, jude˛ul Neam˛, num„r de      (4) Structura aportului la capitalul social ∫i
       ISOLA MEDIANS - S.R.L.            ordine Ón registrul comer˛ului J 27/1360/2005, cod     participarea la beneficii ∫i pierderi a asocia˛ilor vor
  Subsemnatele Hanganu Gabriela (nume avut        unic de Ónregistrare R 17967791, prin prezentul am     fi urm„toarele:
anterior Burlacu) ∫i Timofte Ionela-Valentina, Ón     dispus modificarea actelor de constituire ale         - dl Filioreanu Cristian Constantin de˛ine 10
calitate de asocia˛i Ón cadrul Societ„˛ii Comerciale   societ„˛ii dup„ cum urmeaz„.                p„r˛i sociale cu o valoare nominal„ de 10 lei, cu o
 14                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,              PARTEA a IV-a,   Nr. 79/9.I.2007
valoare total„ de 100 lei, reprezent‚nd 50 % din             MINISTERUL JUSTIfiIEI             6. Capitalul social subscris ∫i v„rsat este Ón
capitalul social;                                                  valoare de 200 lei, divizat Ón 20 p„r˛i sociale a 10 lei
  - dna Filioreanu Teodora de˛ine 10 p„r˛i sociale,                                fiecare, numerotate de la 1 la 20 inclusiv,
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI
cu o valoare nominal„ de 10 lei cu o valoare total„                                 apar˛in‚nd Ón Óntregime asociatului unic Dima
                                 DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL NEAMfi
de 100 lei, reprezent‚nd 50 % din capitalul social.                                 Adrian.
                                                            7. Se retrage din func˛ia de administrator dl
  (5) Se modific„ sediul social al societ„˛ii Ón satul
                                  Societatea Comercial„              Broasc„ Sergiu ∫i se nume∫te Ón aceast„ func˛ie dl
V„ratic, comuna Agapia, jude˛ul Neam˛.
                              C & C GLOBAL INDUSTRIES - S.R.L., Tarc„u         Dima Adrian.
  (6) Societatea va fi administrat„ de Filioreanu
                                    jude˛ul Neam˛                 Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
Valerica, cet„˛ean rom‚n, cod numeric personal                                   16.11.2006, Óntr-un num„r de 4 (patru) exemplare.
2680601274800, n„scut„ la data de 1.06.1968 Ón                                     Œnscrisul s-a cititi ∫i semnat de asocia˛i, care au
                                       NOTIFICARE
comuna Cr„c„oani, jude˛ul Neam˛, domiciliat„ Ón                                   fost de acord cu cele Ónscrise.
satul V„ratec, comuna Agapia, jude˛ul Neam˛, ∫i       Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
                                                            (70/864.485)
                             Tribunalul Neam˛ notific„, Ón conformitate cu
Filioreanu Cristian Constantin, cet„˛ean rom‚n, cod                                              *
                             prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
numeric personal 1661112274782, n„scut la data de
                             repulicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile             Societatea Comercial„
12.11.1966 Ón T‚rgu Neam˛, jude˛ul Neam˛,         ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
domiciliat Ón satul V„ratec, comuna Agapia, jude˛ul                                    JENNIFER IMPEX - S.R.L., Foc∫ani
                             constitutiv al Societ„˛ii Comerciale C & C GLOBAL            jude˛ul Vrancea
Neam˛, Ómpreun„, cu puteri decizionale egale.       INDUSTRIES - S.R.L., cu sediul Ón Tarc„u, jude˛ul
  (7) Se modific„ activitatea principal„ astfel:     Neam˛, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului                 ACT ADIfiIONAL
  4521 - construc˛ii de cl„diri ∫i lucr„ri de geniu.   comer˛ului cu nr. J 27/1579/2005, cod unic de
  Vechea activitate principal„, 2010 - t„ierea ∫i    Ónregistrare R 18149316, care a fost Ónregistrat cu     Subsemna˛ii Monac Ghiorghe ∫i Monac Eugenia,
rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului,        nr. 17 din 8.12.2006.                   Ón calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale
                               (68/864.484)                     JENNIFER IMPEX - S.R.L., cu sediul Ón Foc∫ani, str.
devine secundar„.
                                                          D. Cantemir nr. 21, ap. 4, jude˛ul Vrancea,
  (8) Œn baza prezentului act ∫i a actului constitutiv           ACT ADIfiIONAL              Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
nr. 1268/15.08.2002, a actului adi˛ional nr.                                    nr. J 39/275/2.05.1994, av‚nd codul unic de
922/27.04.2006, hot„r‚rii asocia˛ilor nr.            la statutul Societ„˛ii Comerciale
                                                          Ónregistrare 5688084 din data de 7.02.2002, Ón
1/25.04.2006, s-a hot„r‚t modificarea actului          C & C GLOBAL INDUSTRIES - S.R.L.
                                                          temeiul art. 204 alin. 1 ∫i 4 din Legea nr. 31/1990,
constitutiv ∫i adoptarea unui nou act constitutiv      Subsemnatul Obancea Ioan Cosmin, reprezentat      republicat„, ∫i al hot„r‚rii din data de 27.11.2006,
actualizat care s„ con˛in„ toate modific„rile       Ón acest act de dna Obancea Cristina Valentina, Ón    am hot„r‚t:
intervenite de la Ónregistrarea societ„˛ii la Oficiul   baza procurii autentificate la Biroul notarului       1. Modificarea obiectului de activitate prin
                             public Moldovan Alina cu nr. 2067 din data de       completare cu noi activit„˛i; recodificarea ∫i
registrului comer˛ului ∫i p‚n„ la data prezentului
                             24.11.2006, asociat unic la Societatea Comercial„     reformularea obiectului de activitate existent
act.
                             C & C GLOBAL INDUSTRIES - S.R.L., cu sediul Ón      conform CAEN rev. 1; Ónfiin˛area unor puncte de
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 7.12.2006,
                             satul Tarc„u, comuna Tarc„u, jude˛ul Neam˛,        lucru.
Óntr-un num„r de 5 exemplare, din care 4         Ónmatriculat„ la Oficiul Registrului Comer˛ului       2. Obiectul de activitate prev„zut la art. 6 cap. II
exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar pentru       Neam˛ cu nr. J 27/1579/2005, cod unic de         din contractul societ„˛ii se completeaz„ cu noi
Compartimentul de asisten˛„ din cadrul Oficiului     Ónregistrare R 18149316, am hot„r‚t s„ modific      activit„˛i, cu men˛inerea domeniului ∫i activit„˛ii
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       actul constitutiv al societ„˛ii dup„ cum urmeaz„.     principale, dup„ cum urmeaz„:
Neam˛.                            (1) Se deschide un punct de lucru Ón Bicaz, Str.     - domeniul principal: 523 - comer˛ cu am„nuntul,
   (65/864.482)                     Barajului nr. 3, jude˛ul Neam˛.              Ón magazine specializate, cu produse farmaceutice
             *                  (2) Œn baza prezentului act ∫i a actului       ∫i medicale, cu produse de cosmetic„ ∫i de
                             constitutiv cu nr. 7211 din 18.11.2006 ∫i a actelor    parfumerie;
        MINISTERUL JUSTIfiIEI            modificatoare ulterioare, s-a hot„r‚t actualizarea ∫i    - activitatea principal„: 5231 - comer˛ cu
                             reformularea actului constitutiv care con˛ine toate    am„nuntul cu produse farmaceutice;
                             modific„rile intervenite de la Ónregistrarea societ„˛ii   - alte activit„˛i:
    OFICIUL REGISTRULUI COMERfiULUI           la Oficiul registrului comer˛ului ∫i p‚n„ la data      5118 - intermediere Ón comer˛ul specializat Ón
    DE PE L¬NG√ TRIBUNALUL NEAMfi           prezentului act.                     v‚nzarea produselor cu caracter specific,
                               Prezentul Ónscris a fost redactat Ón 4 exemplare    neclasificate Ón alt„ parte;
                             originale, din care 3 exemplare pentru p„r˛i ∫i un      5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
     Societatea Comercial„
                             exemplar pentru Compartimentul de asisten˛„ din      nespecializate, cu v‚nzare predominant de produse
   METAL TRADE - S.R.L., Piatra-Neam˛
                             cadrul Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„    alimentare, b„uturi ∫i tutun;
                             Tribunalul Neam˛.                      5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine
          NOTIFICARE                (69/864.484)                     nespecializate, cu v‚nzare predominant de produse
  Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„                    *                nealimentare;
Tribunalul Neam˛ notific„, Ón conformitate cu                                     5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón magazine
prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990,        Societatea Comercial„             specializate, cu alte produse neclasificate Ón alt„
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile           REDMOND SERV - S.R.L., Foc∫ani           parte (exclusiv obiecte de cult);
                                    jude˛ul Vrancea                5261 - comer˛ cu am„nuntul prin coresponden˛„;
ulterioare, depunerea textului actualizat al actului
constitutiv al Societ„˛ii Comerciale METAL TRADE -                                   6420 - telecomunica˛ii;
                                      ACT ADIfiIONAL               7031 - agen˛ii imobiliare;
S.R.L., cu sediul Ón Piatra-Neam˛, str. Gen.
                               Subsemnatul Broasc„ Sergiu, Ón calitate de        7032 - administrarea imobilelor pe baz„ de tarif
D„sc„lescu nr. 376, jude˛ul Neam˛, Ónmatriculat„ la
                             asociat unic al Societ„˛ii Comerciale REDMOND       sau contract;
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 27/132/2002,
                             SERV - S.R.L., cu sediul Ón Foc∫ani, str. Mihail       7470 - activit„˛i de Óntre˛inere ∫i cur„˛are a
cod unic de Ónregistrare 14527702, care a fost                                   cl„dirilor;
                             Kog„lniceanu nr. 19A, jude˛ul Vrancea,
Ónregistrat Ón data de 7.12.2006.                                           7486 - activit„˛i ale centrelor de intermediere
                             Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu
  (66/864.483)                     nr. J 39/560/2005, avÓnd cod unic de Ónregistrare R    telefonic„.
         ACT ADIfiIONAL              17703110, Ón temeiul art. 204 alin. 1 ∫i 4 din Legea     3. Se Ónfiin˛eaz„ un punct de lucru Ón Foc∫ani,
                             nr. 31/1990, republicat„, cu complet„rile ∫i       Str. Av‚ntului nr. 8A, jude˛ul Vrancea, ∫i un punct
        la actul constitutiv            modific„rile ulterioare, am hot„r‚t:           de lucru Ón Foc∫ani, str. Prof. Caian nr. 15, jude˛ul
al Societ„˛ii Comerciale METAL TRADE - S.R.L.        1. Retragerea asociatului unic; cesiunea p„r˛ilor   Vrancea.
                             sociale; schimbarea administratorului.            Celelalte prevederi ale statutului ∫i contractului
  Subsemnata Luca Elena, cod numeric personal
                               2. Se retrage din societate asociatul unic Broasc„   de societate se men˛in.
2671117274794, domiciliat„ Ón Piatra-Neam˛, Aleea
                             Sergiu prin cesionarea celor 20 p„r˛i sociale a 10 lei    Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
Tiparului nr. 5, bl. B 3, sc. C, ap. 61, jude˛ul Neam˛,                               27.11.2006, Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare,
                             fiecare, reprezent‚nd capital social, dlui Dima
Ón calitate de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale                                din care 4 (patru) exemplare pentru p„r˛i ∫i un
                             Adrian, n„scut la data de 28.07.1986 Ón Adjud,
METAL TRADE - S.R.L., cu sediul Ón Piatra-Neam˛,     jude˛ul Vrancea, domiciliat Ón satul Domne∫ti-Sat,    exemplar pentru Colectivul de asisten˛„ din cadrul
str. Gen. D„sc„lescu nr. 376, jude˛ul Neam˛, num„r    comuna Pufe∫ti, jude˛ul Vrancea, posesor al C.I.     Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
de ordine la Oficiul Registrului Comer˛ului Neam˛     seria VN 145939 eliberat„ la data de 8.07.2003 de     Tribunalul Vrancea.
J 27/132/2002, cod unic de Ónregistrare 14527702,     Poli˛ia Adjud, av‚nd codul numeric personal         Œnscrisul s-a cititi ∫i semnat de asocia˛i, care au
am hot„r‚t modificarea actului constitutiv astfel:    1860728394090, care accept„ oferta f„cut„ ∫i se      fost de acord cu cele Ónscrise.
  Articol unic. Se deschide un punct de lucru -     oblig„ s„ achite contravaloarea p„r˛ilor sociale        (71/864.486)
atelier - situat Ón satul Dumbrava Ro∫ie, comuna     cesionate la data semn„rii prezentului act.                     *
Dumbrava Ro∫ie, jude˛ul Neam˛:                3. Subsemnatul Broasc„ Sergiu cesionez p„r˛ile
                             sociale men˛ionate mai sus ∫i declar c„ nu mai am           Societatea Comercial„
  cod CAEN 2811 - fabricare de construc˛ii metalice
                             nici un drept ∫i nici o obliga˛ie fa˛„ de societate.        CIOBI IMPEX - S.R.L., Foc∫ani
∫i p„r˛i componente ale structurilor metalice.                                           jude˛ul Vrancea
  Se depune actul constitutiv cuprinz‚nd textul       4. Subsemnatul Dima Adrian primesc de la dl
                             Broasc„ Sergiu cele 20 p„r˛i sociale Ón valoare de 10
actualizat cu obiectul de activitate recodificat,                                           ACT ADIfiIONAL
                             lei fiecare, echivalentul a 200 lei, reprezet‚nd
conform modific„rilor intervenite prin prezentul
                             capital social, ∫i declar c„ am achitat contravaloarea    Subsemnatul Ciobotaru Alexandru, Ón calitate de
act adi˛ional.                      p„r˛ilor sociale cesionate la data semn„rii        asociat unic al Societ„˛ii Comerciale CIOBI IMPEX -
  Rdactat Ón 4 (patru) exemplare, Ónregistrat cu nr.   prezentului act adi˛ional.                S.R.L., cu sediul Ón Foc∫ani, Bd. Unirii nr. 26, bl. A1,
3 din data de 7.12.2006.                   5. Subsemnatul Broasc„ Sergiu declar c„ am       sc. 1, parter, ap. 2, jude˛ul Vrancea, Ónmatriculat„ la
   (67/864.483)                     primit contravaloarea p„r˛ilor sociale cesionate mai   Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J
             *                sus.                           39/103/14.02.1994, av‚nd codul unic de Ónregistrare
                  MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA                 a IV-a,  Nr. 79/9.I.2007                  15
5307015 din data de 26.09.2001, Ón temeiul art. 204              NOTIFICARE               domeniului ∫i activit„˛i principale, dup„ cum
alin. 1 ∫i 4 din Legea nr. 31/1990, republicat„, ∫i al                                urmeaz„:
                               Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
hot„r‚rii din data de 8.11.2006, am hot„r‚t:                                      - domeniul principal: 266 - fabricarea
                             Tribunalul Vrancea notific„, Ón conformitate cu
  1. Modificarea obiectului de activitate prin                                   elementelor din beton, ciment ∫i ipsos;
                             prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
schimbarea domeniului ∫i a activit„˛ii principale;                                   - activitatea principal„: 2661 - fabricarea
                             republicat„, cu modific„rile ulterioare, depunerea
completarea cu noi activit„˛i; recodificarea ∫i                                   elementelor din beton, pentru construc˛ii;
                             textului actualizat al actului constitutiv al Societ„˛ii
reformularea obiectului de activitate existent                                     - alte activit„˛i:
                             Comerciale DIAGOLD ‘93 - S.R.L., cu sediul Ón satul
conform prevederilor noii CAEN rev. 1; numirea                                     0141 - activit„˛i de servicii anexe agriculturii;
                             Haret, M„r„∫e∫ti, jude˛ul Vrancea, Ónmatriculat„ la
administratorului; deschiderea unui punct de lucru.                                 gr„din„rit peisagistic (arhitectur„ peisager„);
                             Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 39/85/2004,
  2. Obiectul de activitate prev„zut la art. 8 din                                   2523 - fabricarea articolelor din material plastic
                             av‚nd codul unic de Ónregistrare 16116410, care a
statutul societ„˛ii se modific„ prin schimbarea                                   pentru construc˛ii;
                             fost Ónregistat cu nr. 33856 din data de 6.12.2006.
domeniului ∫i activit„˛i principale ∫i prin                                       3611 - produc˛ie de scaune;
                               (74/864.488)
completare cu noi activit„˛i, dup„ cum urmeaz„:                                     3612 - produc˛ia mobilierului pentru birou ∫i
                                           *
  - domeniul principal: 524 - comer˛ cu am„nuntul,                                 magazine;
Ón magazine specializate, cu alte produse              Societatea Comercial„                3613 - produc˛ia mobilierului pentru buc„t„rii;
neclasificate Ón alt„ parte;                  DACO-INTERCOM - S.R.L., Foc∫ani             3614 - produc˛ia altor tipuri de mobilier;
  - activitatea principal„: 5248 - comer˛ cu             jude˛ul Vrancea                 3615 - produc˛ia de saltele ∫i somiere;
am„nuntul, Ón magazine specializate, cu alte                                      5111 - intermediere Ón comer˛ul cu materii
produse neclasificate Ón alt„ parte (cu excep˛ia              ACT ADIfiIONAL              prime agricole, animale vii, materii prime textile ∫i
obiectelor de cult);                                                 cu semiproduse;
  - alte activit„˛i:                          din data de 30.11.2006             5112 - intermediere Ón comer˛ul cu combustibili,
  5113 - intermediere Ón comer˛ul cu material        Subsemnatul David Costic„, Ón calitate de asociat    minerale ∫i produse chimice pentru industrie;
lemnos ∫i materiale de construc˛ii;            unic al Societ„˛ii Comerciale DACO-INTERCOM -         5114 - intermediere Ón comer˛ul cu ma∫ini,
  5211 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         S.R.L., cu sediul Ón Foc∫ani, Bd. Br„ilei nr. 36, ap. 4,  echipamente industriale, nave ∫i avioane;
nespecializate, cu v‚nzare predominant de produse     jude˛ul Vrancea, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului     5115 - intermediere Ón comer˛ul cu mobil„,
alimentare, b„uturi ∫i tutun;               comer˛ului cu nr. J 39/521/4.09.1995, av‚nd codul     articole de menaj ∫i de fier„rie;
  5212 - comer˛ cu am„nuntul Ón magazine         unic de Ónregistrare 7696601 din data de           5116 - intermediere Ón comer˛ul cu textile,
nespecializate, cu v‚nzare predominant de produse     12.09.1995, Ón temeiul art. 204 alin. 1 ∫i 4 din Legea   confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i articole din piele;
nealimentare.                       nr. 31/1990, republicat„, ∫i al hot„r‚rii din data de     5117 - intermediere Ón comer˛ul cu produse
  Ca urmare a schimb„rii domeniului ∫i activit„˛ii    30.11.2006, am hot„r‚t:                  alimentare, b„uturi ∫i tutun;
principale, activitatea 5141 devine activitate        1. Modificarea obiectului de activitate prin        5121 - comer˛ cu ridicata cu cereale, semin˛e ∫i
secundar„.                        completare cu noi activit„˛i; recodificarea ∫i       furaje;
  3. Se men˛ine Ón func˛ia de administrator dl      reformularea obiectului de activitate existent        5122 - comer˛ cu ridicata cu flori ∫i plante;
Ciobotaru Alexandru ∫i se nume∫te Ón func˛ia de      conform prevederilor noii CAEN rev. 1; radierea        5123 - comer˛ cu ridicata cu animale vii;
administrator ∫i dna Stancu Gabriela, n„scut„ la     activit„˛ii 7412; schimbarea valorii p„r˛ii sociale.     5124 - comer˛ cu ridicata cu piei brute ∫i cu piei
data de 27.02.1970 Ón Foc∫ani, jude˛ul Vrancea,       2. Obiectul de activitate prev„zut la cap. III din
                                                           prelucrate;
domiciliat„ Ón Foc∫ani, Strada Mare a Unirii nr. 45,   statutul societ„˛ii se completeaz„ cu noi activit„˛i,
                                                            5131 - comer˛ cu ridicata cu fructe ∫i legume;
bl. 45, et. 1, ap. 4, jude˛ul Vrancea, posesor al C.I.  cu men˛inerea domeniului ∫i activit„˛i principale,
                                                            5137 - comer˛ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao ∫i
seria VN nr. 060769 eliberat„ de Poli˛ia Foc∫ani la    dup„ cum urmeaz„:
                                                           condimente;
data de 30.01.2001, av‚nd codul numeric personal       - domeniul principal: 514 - comer˛ cu ridicata cu
                                                            5141 - comer˛ cu ridicata cu produse textile;
2700227390670, cet„˛ean rom‚n, ambii av‚nd        bunuri de consum, altele dec‚t cele alimentare;
                                                            5142 - comer˛ cu ridicata cu Ómbr„c„minte ∫i
puteri depline de administrare ∫i reprezentare pe      - activitatea principal„: 5147 - comer˛ cu ridicata
                                                           Ónc„l˛„minte;
care urmeaz„ s„ le exerctie separat.           cu alte bunuri de consum, nealimentare,
  3. Art. 15 din statutul societ„˛ii se modific„ ∫i va                                 5143 - comer˛ cu ridicata cu aparate electrice ∫i
                             neclasificate Ón alt„ parte;
avea urm„torul con˛inut:                                               de uz gospod„resc ∫i cu aparate de radio ∫i
                               - alte activit„˛i: 5248 - comer˛ cu am„nuntul, Ón
  îSocietatea va fi administrat„ de dnii Ciobotaru                                 televizoare;
                             magazine specializate, cu alte produse neclasificate
Alexandru ∫i Stancu Gabriela, av‚nd puteri depline                                   5144 - comer˛ cu ridicata cu produse din
                             Ón alt„ parte (exclusiv obiecte de cult);
de administrare ∫i reprezentare, pe care urmeaz„ s„                                 ceramic„, sticl„rie, tapete ∫i produse de Óntre˛inere;
                               5530 - restaurante.
le exercite separat.“                                                  5145 - comer˛ cu ridicata cu produse cosmetice ∫i
                               3. Se radiaz„ din obiectul de activitate
  4. Societatea deschide un punct de lucru Ón      urm„toarea activitate: 7412 - activit„˛i de        de parfumerie;
Foc∫ani, T.50, P. 210, jude˛ul Vrancea.          contabilitate, revizie contabil„, consultan˛„ Ón       5147 - comer˛ cu ridicata cu alte bunuri de
  Celelalte prevederi ale statutului se men˛in.     domeniul fiscal.                      consum, nealimentare, neclasificate Ón alt„ parte;
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 8.11.2006,   4. Se schimb„ valoarea p„r˛ii sociale de la 2 lei la    5154 - comer˛ cu ridicata cu echipamente ∫i
Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare, din care 4     539 lei. Cap. II alineatul 1 din statutul societ„˛ii se  furnituri de fier„rie pentru instala˛ii sanitare ∫i de
(patru) exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar       modific„ ∫i va avea urm„torul con˛inut:          Ónc„lzire;
pentru Colectivul de asisten˛„ din cadrul Oficiului     îCapitalul social subscris ∫i v„rsat de dl David      5181 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini-unelte;
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul       Costic„, asociat unic, este de 1.078 lei, Ón numerar.     5182 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini pentru
Vrancea.                         Capitalul social se divide Ón 2 p„r˛i sociale, egale ∫i  industria minier„ ∫i construc˛ii;
  Œnscrisul s-a cititi ∫i semnat de asocia˛i, care au  indivizibile, Ón valoare de 539 lei fiecare,         5188 - comer˛ cu ridicata cu ma∫ini, accesorii ∫i
fost de acord cu cele Ónscrise.              apar˛in‚nd Ón Óntregime asociatului unic, David      unelte agricole, inclusiv cu tractoare.
   (72/864.487)                     Costic„.“                           Import-export cu produsele prev„zute Ón obiectul
             *                 Celelalte prevederi ale statutului societ„˛ii se    de activitate.
                             men˛in.                            3. Se revoc„ din func˛ia de administrator dl
      Societatea Comercial„               Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,        Taman Dumitru ∫i se nume∫te Ón func˛ia de
    DIAGOLD ‘93 - S.R.L., satul Haret         30.11.2006, Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare,     administrator dl Tudor Dumitru, n„scut la data de
     M„r„∫e∫ti, jude˛ul Vrancea           din care 4 (patru) exemplare pentru p„r˛i ∫i un      18.11.1972 Ón comuna B„le∫ti, jude˛ul Vrancea,
                             exemplar pentru Colectivul de asisten˛„ din cadrul     domiciliat Ón satul B„le∫ti, comuna B„le∫ti, jude˛ul
         ACT ADIfiIONAL              Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„        Vrancea, posesor al C.I. seria VN nr. 050031
  Subsemnata Maftei Ileana, Ón calitate de asociat    Tribunalul Vrancea.                    eliberat„ de Poli˛ia Foc∫ani la data de 6.09.2000,
unic al Societ„˛ii Comerciale DIAGOLD ‘93 - S.R.L.,     Œnscrisul s-a cititi ∫i semnat de asocia˛i care au   av‚nd codul numeric personal 1721118390709.
cu sediul Ón satul Haret, M„r„∫e∫ti, jude˛ul Vrancea,   fost de acord cu cele Ónscrise.                Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 6.12.2006,
Ónmatriculat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu       (75/864.489)                     Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare, din care 4
nr. J 39/85/5.02.2004, av‚nd codul unic de                      *                (patru) exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar
Ónregistrare 16116410 din data de 6.02.2004, Ón                                   pentru Colectivul de asisten˛„ din cadrul Oficiului
temeiul art. 204 alin. 1 ∫i 4 din Legea nr. 31/1990,       Societatea Comercial„               Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile       PAVIMENTE MICHELE - S.R.L., satul B„le∫ti         Vrancea.
ulterioare, ∫i al hot„r‚rii din data de 6.12.2006, am     comuna B„le∫ti, jude˛ul Vrancea              Œnscrisul s-a cititi ∫i semnat de asociatul unic,
hot„r‚t:                                                       care a fost de acord cu cele Ónscrise.
  1. Schimbarea sediului societ„˛ii.                    ACT ADIfiIONAL                 (76/864.490)
  2. Se schimb„ sediul societ„˛ii din satul Haret,     Subsemnatul Tudor Dumitru, Ón calitate de                  NOTIFICARE
M„r„∫e∫ti, jude˛ul Vrancea, Ón satul Feldioara,      asociat unic al Societ„˛ii Comerciale PAVIMENTE
comuna T„n„soaia, jude˛ul Vrancea.            MICHELE - S.R.L., cu sediul Ón satul B„le∫ti, comuna     Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
  3. Asociatul unic Maftei Ileana a hot„r‚t       B„le∫ti, jude˛ul Vrancea, Ónmatriculat„ la Oficiul     Tribunalul Vrancea notific„, Ón conformitate cu
Óntocmirea unui nou act constitutiv pentru asociat    registrului comer˛ului cu nr. J 39/8/7.01.2005,      prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,
unic care s„ reflecte toate modific„rile.         av‚nd codul unic de Ónregistrare 17099406 din data     republicat„, cu modific„rile ulterioare, depunerea
  Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi, 6.12.2006,  de 7.01.2005, Ón temeiul art. 204 alin. 1 ∫i 4 din     textului actualizat al actului constitutiv al Societ„˛ii
Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare, din care 4     Legea nr. 31/1990, republicat„, cu complet„rile ∫i     Comerciale PAVIMENTE MICHELE - S.R.L., cu
(patru) exemplare pentru p„r˛i ∫i un exemplar       modific„rile ulterioare, ∫i al hot„r‚rii din data de    sediul Ón satul B„le∫ti, comuna B„le∫ti, jude˛ul
pentru Colectivul de asisten˛„ din cadrul Oficiului    6.12.2006, am hot„r‚t:                   Vrancea, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului
Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„ Tribunalul        1. Modificarea obiectului de activitate prin      comer˛ului cu nr. J 39/8/7.01.2005, av‚nd cod unic
Vrancea.                         completare cu noi activit„˛i; schimbarea          de Ónregistrare 17099406, care a fost Ónregistat cu
  Œnscrisul s-a cititi ∫i semnat de asociatul unic,   administratorului.                     nr. 34021 din data de 7.12.2006.
care a fost de acord cu cele Ónscrise.            2. Obiectul de activitate al societ„˛ii se modific„     (77/864.490)
  (73/864.488)                     prin completare cu noi activit„˛i, cu men˛inerea                   *
  16                MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI,               PARTEA a IV-a,   Nr. 79/9.I.2007
      Societatea Comercial„              11316972, Ón temeiul art. 199 alin. 1 ∫i 2 din Legea      7011 - dezvoltare (promovare) imobiliar„;
    MONTAN FOREST - S.R.L., Guge∫ti           nr. 31/1990, modificat„ ∫i republicat„, am hot„r‚t:      7031 - agen˛ii imobiliare;
        jude˛ul Vrancea                 1. Continuare activit„˛ii societ„˛ii, Ón baza actului    7032 - administrarea imobilelor pe baz„ de tarif
                              constitutiv al societ„˛ii, prin intrarea Ón societate a   sau contract;
       ACT ADIfiIONAL NR. 2              dnei Cornea Firi˛a, care a mo∫tenit drepturile ∫i       7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;
                              obliga˛iile defunctului Cornea Ovidiu, rezultate din      7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
         la actul constitutiv
                              calitatea de ac˛ionar al Societ„˛ii Comerciale CIFO -    management;
       al Societ„˛ii Comerciale
                              S.R.L., prelu‚nd prin mo∫tenire cele 20 p„r˛i         7415 - activit„˛ile de management al
       MONTAN FOREST - S.R.L.
                              sociale, egale ∫i indivizibile, numerotate de la 1 la    holdingurilor.
  Subsemna˛ii Pan˛uru Nelu ∫i Anghel Marian, Ón      20, Ón valoare de 10 RON fiecare, Ón valoare total„      Celelalte prevederi ale actului constitutiv se
calitate de asocia˛i ai Societ„˛ii Comerciale        de 200 RON, apar˛in‚nd Ón Óntregime asociatului       men˛in.
MONTAN FOREST - S.R.L., Guge∫ti, Ónmatriculat„ la      unic.                             Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J 39/281/2003,      Ca urmare a modific„rilor intervenite, art. 9 din    30.11.2006, Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare,
cod unic de Ónregistrare 15376829, de˛in„tori ai      actul constitutiv-statut va avea urm„torul con˛inut:    din care 4 (patru) exemplare pentru p„r˛i ∫i un
100 % capitalul social al societ„˛ii, Óntruni˛i Ón       îCapitalul social subscris ∫i v„rsat de asociatul    exemplar pentru Colectivul de asisten˛„ din cadrul
adunarea general„ a asocia˛ilor din data de         unic este de 200 RON, Ón numerar.              Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
4.09.2006, conform hot„r‚rii adun„rii generale a        Capitalul social se divide Ón dou„zeci p„r˛i       Tribunalul Vrancea.
asocia˛ilor nr. 2 din data de 4.09.2006, ∫i Ón       sociale, indivizibile ∫i egale, fiecare Ón valoare de 10    Œnscrisul s-a cititi ∫i semnat de asocia˛i, care au
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,       RON, apar˛in‚nd Ón Óntregime asociatului unic        fost de acord cu cele Ónscrise.
republicat„ ∫i modificat„, ∫i ale actului constitutiv    Cornea Firi˛a.“                         (80/864.493)
al societ„˛ii, am hot„r‚t Óntocmirea prezentului act      2. Numirea drept administrator unic a dnei                     *
adi˛ional prin care:                    Cornea Firi˛a.
  Art. 2. Se aprob„ schimbarea sediului social al       3. Completarea obiectului de activitate prin             Societatea Comercial„
societ„˛ii din Guge∫ti, str. Mihail Sadoveanu nr. 24,    Ónlocuirea domeniului principal de activitate ∫i a         QUASAR COMEX - S.R.L., Foc∫ani
jude˛ul Vrancea, Ón satul Petre∫ti, comuna V‚n„tori,    activit„˛ii principale ∫i recodificarea obiectului de           jude˛ul Vrancea
jude˛ul Vrancea, ∫i modificarea Ón consecin˛„ a art.    activitate conform CAEN rev. 1, dup„ cum urmeaz„:
6 alin. 1 din actul constitutiv al societ„˛ii, care va     - domeniul principal: 521 - comer˛ cu am„nuntul              ACT ADIfiIONAL
avea urm„torul con˛inut:                  Ón magazine nespecializate;
  îArt. 6. (1) Sediul societ„˛ii este Ón satul Petre∫ti,   - activitatea principal„: 5212 - comer˛ cu         Subsemnatul fiig„eru-Ro∫ca Lauren˛iu, Ón calitate
comuna V‚n„tori, jude˛ul Vrancea.“             am„nuntul Ón magazine nespecializate, cu v‚nzare      de asociat unic al Societ„˛ii Comerciale QUASAR
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv r„m‚n    predominant de produse nealimentare;            COMEX - S.R.L., cu sediul Ón Foc∫ani, Str. Rodnei nr.
neschimbate.                          - activitate secundar„: 5143 - comer˛ cu ridicata    37, jude˛ul Vrancea, Ónmatriculat„ la Oficiul
  Prezentul act adi˛ional face parte integrant„ din    cu aparate electrice ∫i de uz gospod„resc ∫i cu       registrului comer˛ului cu nr. J 39/1047/6.12.1993,
actul constitutiv al societ„˛ii.              aparate de radio ∫i televizoare.              av‚nd codul unic de Ónregistrare 4996264 din data
  Se Ómputernice∫te dl Anghel Marian, identificat       Celelalte prevederi ale actului constitutiv se      de 17.12.1993, Ón temeiul art. 204 alin. 1 ∫i 4 din
cu C.I. seria VN nr. 230811, s„ reprezinte societatea    men˛in. Actul a fost redactat ∫i Ónregistrat de c„tre    Legea nr. 31/1990, republicat„, ∫i al hot„r‚rii din
unde va fi nevoie ∫i pentru a face toate cererile ∫i    notarul public Neam˛u Ecaterina, la sediul biroului     data de 30.11.2006, am hot„r‚t:
demersurile necesare Ón vederea Ónregistr„rii la      notarial din Foc∫ani, str. D. Cantemir nr. 6, ap. 1,      1. Modificarea obiectului de activitate prin
Oficiul registrului comer˛ului a modific„rilor aduse    jude˛ul Vrancea, azi, data de 10.11.2006.          completare cu noi activit„˛i, cu men˛inerea
actului constitutiv al societ„˛ii prin hot„r‚rea         (79/864.492)                      domeniului ∫i activit„˛ii principale.
adun„rii generale a asocia˛ilor din data de                      *                  2. Obiectul de activitate prev„zut la art. 8 din
4.09.2006.                                                       actul constitutiv se modific„ prin completare cu noi
  Œncheiat Ón 4 (patru) exemplare.                  Societatea Comercial„               activit„˛i, cu men˛inerea domeniului ∫i activit„˛ii
  (78/864.491)                        SUPER MARKET MARA - S.R.L., Foc∫ani           principale, dup„ cum urmeaz„:
              *                       jude˛ul Vrancea                  - domeniul principal: 511 - activit„˛i de
                                                            intermediere Ón comer˛ul cu ridicata;
      Societatea Comercial„                       ACT ADIfiIONAL                - activitatea principal„: 5116 - intermedieri Ón
  CIFO - S.R.L., Foc∫ani, jude˛ul Vrancea                                       comer˛ul cu textile, confec˛ii, Ónc„l˛„minte ∫i
                                Subsemna˛ii Ro∫ca Vasile, fiig„eru-Ro∫a Mariana
                              ∫i fiig„eru-Ro∫ca Lauren˛iu, Ón calitate de asocia˛i ai   articole din piele;
         ACT ADIfiIONAL                                              - alte activit„˛i:
                              Societ„˛ii Comerciale SUPER MARKET MARA -
  Subsemnata Cornea Firi˛a, av‚nd codul numeric      S.R.L., cu sediul Ón Foc∫ani, Bd. Unirii nr. 18,        7011 - dezvoltare (promovare) imobiliar„;
personal 2601201390715, domiciliat„ Ón Foc∫ani,       jude˛ul Vrancea, Ónmatriculat„ la Oficiul registrului     7031 - agen˛ii imobiliare;
str. Gheorghe Asachi nr. 1, ap. 2, jude˛ul Vrancea,     comer˛ului cu nr. J 39/192/24.04.2002, av‚nd codul       7032 - administrarea imobilelor pe baz„ de tarif
n„scut„ la data de 1.12.1960 Ón comuna Banca,        unic de Ónregistrare 14609217 din data de          sau contract;
jude˛ul Vaslui, cet„˛ean rom‚n, de na˛ionalitate      30.04.2002, Ón temeiul art. 204 alin. 1 ∫i 4 din Legea     7413 - activit„˛i de studiere a pie˛ei ∫i de sondaj;
rom‚n„, v„duv„, posesoare a C.I. seria VN nr.        nr. 31/1990, republicat„, ∫i al hot„r‚rii din data de     7414 - activit„˛i de consultan˛„ pentru afaceri ∫i
147297 eliberat„ de Poli˛ia Foc∫ani la data de       30.11.2006, am hot„r‚t:                   management;
22.07.2003, mo∫tenitoare unic„ a defunctului          1. Modificarea obiectului de activitate prin        7415 - activit„˛ile de management al
Cornea Ovidiu, decedat la data de 29.09.2006        completare cu noi activit„˛i, cu men˛inerea         holdingurilor.
conform certificatului de deces seria DP nr. 834219,    domeniului ∫i activit„˛ii principale.             Celelalte prevederi ale actului constitutiv se
cu ultimul domiciliu Ón Foc∫ani, str. Gheorghe         2. Obiectul de activitate prev„zut la art. 8 din     men˛in.
Asachi nr. 1, ap. 2, jude˛ul Vrancea, conform        actul constitutiv se modific„ prin completare cu noi      Prezentul Ónscris a fost redactat ast„zi,
certificatului de mo∫tenitor nr. 147 din data de      activit„˛i, cu men˛inerea domeniului ∫i activit„˛ii     30.11.2006, Óntr-un num„r de 5 (cinci) exemplare,
6.11.2006 eliberat Ón dosarul succesoral nr.        principale, dup„ cum urmeaz„:                din care 4 (patru) exemplare pentru p„r˛i ∫i un
163/2006, care a avut calitatea de asociat unic ∫i       - domeniul principal: 522 - comer˛ cu am„nuntul     exemplar pentru Colectivul de asisten˛„ din cadrul
administrator al Societ„˛ii Comerciale CIFO - S.R.L.,    cu produse alimentare, b„uturi ∫i cu produse din      Oficiului Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
cu sediul Ón Foc∫ani, str. Gheorghe Asachi nr. 1, bl.    tutun Ón magazine specializate;               Tribunalul Vrancea.
1, sc. 1, parter, ap. 2, jude˛ul Vrancea, Ónmatriculat„    - activitatea principal„: 5222 - comer˛ cu         Œnscrisul s-a cititi ∫i semnat de asociatul unic,
la Oficiul Registrului Comer˛ului Vrancea cu nr.      am„nuntul cu carne ∫i produse din carne;          care a fost de acord cu cele Ónscrise.
J 39/588/4.12.1998, cod unic de Ónregistrare          - alte activit„˛i:                      (81/864.494)
                       EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

                                 ,
    îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
   IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
                  (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
    Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: publicari_acte@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
      Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
       bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
                                                                           &JUYDGY|144330]
                     Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, nr. 79/9.I.2007 con˛ine 16 pagini.                    Pre˛ul: 0,40 lei         ISSN  1220 — 4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:11
posted:7/9/2010
language:Romanian
pages:16