2008_7338

Document Sample
2008_7338 Powered By Docstoc
					                         PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 7338     PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                   Joi, 18 decembrie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială              CNP 1770522113671, în calitate de asociat unic la
      VALENCOR TURISM - S.R.L.              societatea EURO MEGAFIN S.R.L., înmatriculată la
                                Re g i s t r u l C o m e r ț u l u i s u b n r. J 11 / 7 2 / 2 0 0 4 , a m
          ACT ADIȚIONAL               hotărât în dat a d e 2 2 . 0 7 . 2 0 0 8 s ă m o d i f i c a c t u l
  Subsemnații CORCAN RADU-DUMITRU, domiciliat în       constitutiv al societății cu privire la administrare și
Orș. Oravița, str. Zona Gării, bl.D3, sc.A, et.1, ap.3, jud.  închidere/deschidere puncte de lucru, astfel:
CS, identificat prin CI seria K.S. nr. 145142, eliberată de    1) Art. 8 din actul constitutiv referitor la administrare se
Orș. Oravița, la data de 1712 2003, CNP 1890529115220     modifică în urma reconfirmării în această funcție a d-lui
și CORCAN VALENTINA, domiciliată în Orș. Oravița, str.     FAZECAȘ OCTAVIAN-VASILE, pe termen nelimitat.
Zona Gării, bl.D3, sc.A, et.1, ap.3, jud. CS, identificată    2) Se închid punctele de lucru situate în Mun. Reșița,
prin CI seria K.S. nr.145141, eliberată de Orș. Oravița la   B-dul Republicii nr.2, jud. CS, Mun. Reșița, str. Oituzului,
data de 17.12.2003, CNP 2630831112502, în calitate de     nr.5, bl. Pav.5, et.1, jud.CS și se deschide un punct de
asociați la S.C. VALENCOR TURISM S.R.L,            lucru în Mun. Reșița, P-ța Republicii nr.18, jud. CS.
înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.           3) Se aprobă conținutul actului constitutiv în forma
J11/675/2007, am convenit de comun acord în data de      prezentată.
18.06.2008 înființarea a două puncte de lucru în Com.       Restul articolelor rămân neschimbate.
Sasca Montană, Sat Sasca Română, nr. 86, jud. CS și        Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
Sasca Montană, nr.420 și 421, jud.CS.             ORCT Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
  Restul articolelor rămân neschimbate            solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
  Act redactat la compartimentul de asistență din      24867/15.07.2008.
cadrul ORCT Caraș-Severin, la cererea și pe            (2/742953)
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
nr. 20745/16.06.2008.
   (1/742952)                                  Societatea Comercială
                                         EURO MEGAFIN - S.R.L.

        Societatea Comercială                           NOTIFICARE
        EURO MEGAFIN - S.R.L.               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
          ACT ADIȚIONAL               204 alini (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Subsemnatul FAZECAȘ OCTAVIAN-VASILE,            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
domiciliat în Mun. Reșița, str. Gurghiului, nr. 10, sc. 1,   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
et.1, ap.4, jud. CS, posesor CI seria KS nr. 049408      EURO MEGAFIN SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
eliberată de Pol. Mun. Reșița, la data de 28.06.2001,     REȘIȚA, județ Caraș-Severin, Str. GURGHIULUI, nr.10,
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008

scara 1, etaj 1, ap.4, înregistrată sub nr. J11/72/2004, cod     3) Datele de identificare ale asociatului
unic de înregistrare 16106912, care a fost înregistrat sub    unic/administrator FOTA ADINA-MARIANA se modifică în
nr.28093 din 11.08.2008.                     urma schimbării BI în CI.
  (3/742954)                            4) Se aprobă conținutul actului constitutiv în forma
                                 prezentată.
                                   Restul articolelor rămân neschimbate.
         Societatea Comercială                Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
         DTY DADOS - S.R.L.               ORCT Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
                                 solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
           ACT ADIȚIONAL                25002/15.07.2008.
  Subsemnatul ILIESCU ILIE, domiciliat în Orș. Băile-        (5/742956)
Herculane, str. Trandafirilor, nr. 5, et.4, ap.4, jud. CS,
identificat prin CI seria KS nr.006218, eliberată de Orș.
Băile-Herculane la data de 09.02.2000, CNP                    Societatea Comercială
1611125110640, asociat unic la S.C. DTY DADOS S.R.L.                DOPTIK 2002 - S.R.L.
înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă
Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J11/524/2008, am                    NOTIFICARE
hotărât în data de 04.08.2008, deschiderea unui punct de       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
lucru în Orș. Băile-Herculane, str. Trandafirilor, nr. 11,    Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
Sc.E, Spațiu Comercial, jud. CS.                 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Restul articolelor rămân neschimbate.             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ORCT Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea         DOPTIK 2002 SRL, cu sediul în ORAȘ OȚELU ROȘU,
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.         județ Caraș-Severin, Str. ROZELOR, nr.11, ap. 10,
27050/04.08.2008.
                                 înregistrată sub nr. J11/229/2002, cod unic de înregistrare
  (4/742955)                          14798191, care a fost înregistrat sub nr.28096 din
                                 11.08.2008.
                                   (6/742957)
         Societatea Comercială
         DOPTIK 2002 - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
           ACT ADIȚIONAL                         ECHILIBRU - S.R.L.
  Subsemnata NICA NATALIA, domiciliată în Mun.
Caransebeș, str. Cazărmii, bl.29, sc.B, ap.4, jud. CS,                ACT ADIȚIONAL
posesor CI seria KS nr. 008633 eliberată de Pol. Mun.        Subsemnații CAPOTA MIHAELA LAURA, domiciliată
Caransebeș, la data de 06.03.2000, CNP              în Mun. Reșița, Piața Republicii, nr. 43, ap.2, posesor CI
2591007110642, mandatar al d-nei FOTA ADINA-           seria KS nr. 110260 eliberată de Mun. Reșița la data
MARIANA, (cf. proc. nr.2761/09.07.2008), domiciliată în
                                 21.03.2003, CNP 2780819113676 și CAPOTA DOREL,
Mun. Orșova, str. Eroilor, nr.6, sc.A, ap.15, jud. CS,
                                 domiciliat în Mun. Reșița, Piața Republicii, nr. 43, ap.2,
posesor CI seria KS nr. 093519 eliberată de Orș. Oțelu
                                 posesor BI seria DE nr. 124659 eliberată de Mun. Reșița,
Roșu, la data de 18.10.2002, CNP 2680610251993, în
                                 CNP 1530315113681, asociați ai S.C. ECHILIBRU S.R.L.
calitate de asociat unic la societatea DOPTIK 2002
                                 înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă
S.R.L., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.
J11/229/2002, solicit în data de 22.07.2008 modificarea      Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J11/651/2003, am
actului constitutiv al societății cu privire la administrare și  convenit de comun acord în cadrul adunării generale
date de identificare asociat unic/administrator, astfel:     extraordinare din data de 01.08.2008, să modificăm actul
  1) Art. 15 din actul constitutiv referitor la administrare   constitutiv al societății referitor la administrare, astfel:
se modifică în urma reconfirmării în această funcție a        1) Art. 8 din actul constitutiv privind administrarea se
d-nei FOTA ADINA-MARIANA, pe termen nelimitat.          modifică în urma reconfirmării în această funcție a d-lui
  2) Art. 3 din actul constitutiv referitor la obiectul     CAPOTA DOREL, pe termen nelimitat.
secundar de activitate se modifică în urma completării cu      2) Se aprobă conținutul actului constitutiv în forma
textul: Import-export de produse și servicii ce fac obiectul   prezentată.
de activitate al societății.                     Restul articolelor rămân neschimbate.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008               3

 Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul            Societatea Comercială
ORCT Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea                TIAMAT RO - S.R.L.
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
13014/30.04.2008.                                  NOTIFICARE
  (7/742958)                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
                                204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        Societatea Comercială
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
         ECHILIBRU - S.R.L.
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
           NOTIFICARE                TIAMAT RO SRL, cu sediul în MUNICIPIUL REȘIȚA,
                                județ Caraș-Severin, Aleea NUFERILOR, bloc 2, scara 4,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                ap.12, înregistrată sub nr. J11/198/2004, cod unic de
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
                                înregistrare 16249424, care a fost înregistrat sub
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  nr.28105 din 11.08.2008.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     (10/742961)
ECHILIBRU SRL, cu sediul în MUNICIPIUL REȘIȚA,
județ Caraș-Severin, Piața REPUBLICII, nr.43, ap.2,
înregistrată sub nr. J11/651/2003, cod unic de înregistrare          Societatea Comercială
15781139, care a fost înregistrat sub nr.28097 din               CS LINHEART - S.R.L.
11.08.2008.
  (8/742959)                                   ACT ADIȚIONAL
                                 Subscrisa Fundația “INIMĂ CĂTRE INIMĂ”, persoană
                                juridică română, cu sediul în București, sector 2, str.
        Societatea Comercială
                                Teleajen, număr 52A, având cod de înregistrare fiscală
         TIAMAT RO - S.R.L.              9431295/15.05.1997, reprezentată prin împuternicitul
          ACT ADIȚIONAL               Lala Valentin, cetățean român, fiul lui George și Maria,
                                născut la data de 19.04.1980 în Mun. Caransebeș, județ
  Subsemnata MARIAN TATIANA (fostă TURCEA),
                                Caraș-Severin, stare civilă - căsătorit, sex masculin,
domiciliată în Reșița, Aleea Nuferilor, nr.2, sc.4, et.2, ap
                                domiciliat în Caransebeș, str. Cpt. Iancu Temeș, nr. 7,
12 județul Caraș-Severin, posesoare a CI seria KS
                                identificat cu C.I. seria KS număr 132137/28.08.2003,
nr.286411 eliberată de SPCLEP Reșița la data de
10.03.2008, CNP 2640522113680, asociat unic al S.C.      eliberată de Caransebeș, CNP 1800419114568, prin
TIAMAT RO SRL înmatriculată la Registrul Comerțului de     mandatar Mațola Nicoleta, conform Procurii Generale
pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J11/198/2004,    nr.3996/18.08.2006,
am hotărât în data de 31.07.2008 să modific actul         în temeiul prevederilor Legii 31/1990 modificată și
constitutiv al societății ca urmare a schimbării datelor de  republicată prin Legea 441/2006, ale actului constitutiv al
identificare și prelungirii mandatului de administrator    societății și ale hotărârii adoptate de către asociatul unic,
astfel:                            am stabilit să efectuez următoarele modificări în Actul
  a) Datele de identificare ale asociatului          Constitutiv:
unic/administrator așa cum reiese din preambulul actului     Art.1 Se revocă din funcția de administrator d-nul
adițional se modifică ca urmare a schimbării numelui      Gh i n e s c u I o n , ș i s e n u m e ște pentru o perioadă
(conform sentinței de divorț) și al actului de identitate.   nelimitată, d-nul Boeriu Mihai - cetățean român, fiul lui
  b) Art. 8 din actul constitutiv privind administrarea    Maria, născut la data de 19.02.1955 în com. Feneș, jud.
societății se modifică ca urmare a prelungirii mandatului
                                CS, stare civilă - căsătorit, sex masculin, domiciliat în
de administrator al d-nei MARIAN TATIANA (fostă
                                Oțelu Roșu, str. Trandafirilor, nr. 14, jud. CS, posesor al
TORCEA) pentru o perioadă nelimitată.
                                B.I. seria D.K. nr. 080603/25.04.1989 eliberat de com.
  Restul articolelor rămân neschimbate.
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul   Armeniș, CNP 1550219113296.
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Art.2 Obiectul de activitate se completează cu
Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea          codurile:4531, 4532, 4663.
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.26735/      Prezentul act adițional a fost întocmit în 4 exemplare la
31.07.2008.                          sediul BNP Caransebeș.
  (9/742960)                           (11/742962)
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        CS LINHEART - S.R.L.                    FARMACIA ADONIS - S.R.L.

           NOTIFICARE                          ACT ADIȚIONAL
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Subsemnații:
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.    1. Grozăvescu Mariana - domiciliată în Caransebeș,
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu      str. Horia, nr. 2, jud. CS, posesoare a B.I. seria B.X nr.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  717070/12.06.1984 emis de Caransebeș, CNP
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   2461212110659, în calitate de asociat,
CS LINHEART SRL, cu sediul în MUNICIPIUL              2. Belcotă Otilia - domiciliată în Caransebeș, str. G-ral
CARANSEBEȘ, județ Caraș-Severin, Str. 1 DECEMBRIE       Mihail Trapșa, nr. 35, jud. CS, posesoare a B.I. seria G.V.
1918, nr.14, înregistrată sub nr. J11/560/2006, cod unic    nr. 287202/19.09.1996 emis de Caransebeș, CNP
de înregistrare 18833798, care a fost înregistrat sub     2511017110642, în calitate de asociat,
nr.28153 din 11.08.2008.                      în temeiul prevederilor Legii 31/1990 modificată și
  (12/742963)                        republicată prin Legea 441/2006 am stabilit să efectuăm
                                următoarele modificări în Actul Constitutiv:
        Societatea Comercială                Art.unic Se prelungește mandatul de administrare al
        BLAJIANA COM - S.R.L.              d-nei Grozăvescu Mariana pt. o perioadă nelimitată.
                                  Prezentul act adițional a fost redactat în 4 exemplare
          ACT ADIȚIONAL               la sediul BNP Caransebeș.
  Subsemnata Macavei Ana - domiciliată în             (15/742966)
Caransebeș, str. 1 Decembrie 1918, bl. 1, sc. A, ap. 14,
jud. CS, posesoare a C.I. seria KS nr.
002569/09.12.1999, eliberată de Pol. Caransebeș, în              Societatea Comercială
calitate de asociat unic, prin mandatar Mațola Nicoleta,          FARMACIA ADONIS - S.R.L.
conform procurii nr. 3088/28.07.2008 emisă de BNP
Asociați Andronache-Rădulescu,                            NOTIFICARE
  în temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicată și
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
modificată prin legea 441/2006 și ale hotărârii adoptate
de către asociatul unic, am stabilit să efectuez        Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
următoarele modificări în Actul Constitutiv:          204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Art.1. Se prelungește mandatul de administrare al      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
d-nei Macavei Ana, pt. o perioadă nelimitată.         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Art.2. Obiectul de activitate se completează cu       FARMACIA ADONIS SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
codurile: 6810, 6820.                     CARANSEBEȘ, județ Caraș-Severin, Str. ARDEALULUI,
  Prezentul act adițional a fost întocmit în 4 exemplare la  bloc 1, înregistrată sub nr. J11/1062/1993, cod unic de
sediul BNP Caransebeș.                     înregistrare 4856350, care a fost înregistrat sub nr.28155
   (13/742964)                        din 11.08.2008.
                                  (16/742967)
        Societatea Comercială
        BLAJIANA COM - S.R.L.
                                       Societatea Comercială
           NOTIFICARE                       MENA MADERA - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.            ACT ADIȚIONAL
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       Subsemnata Busner Ionela - domiciliată în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  Caransebeș, str. Cernei, nr. 21, jud. CS, posesoare a C.I.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   seria KS nr. 240519/27.10.2006, emisă de SPCLEP
BLAJIANA COM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL           Caransebeș, CNP 2841005114546, în calitate de asociat
CARANSEBEȘ, județ Caraș-Severin, Str. MIHAI          unic,
VITEAZU, nr.42, înregistrată sub nr. J11/273/1996, cod      în temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicată și
unic de înregistrare 8681161, care a fost înregistrat sub   modificată prin legea 441/2006 și ale hotărârii adoptate
nr.28154 din 11.08.2008.                    de către asociatul unic, am stabilit să efectuez
  (14/742965)                        următoarele modificări în Actul Constitutiv:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008               5

  Art.unic Societatea deschide punct de lucru în         Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
Caransebeș, str. Balta Sărată, nr. 1,-intravilan depozit    Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
lacuri, jud. CS.                        Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
  Prezentul act adițional a fost întocmit în 4 exemplare la  solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.25771/
sediul BNP Caransebeș.                     22.07.2008.
  (17/742968)                           (18/742969)      Societatea Comercială                      Societatea Comercială
    GENERAL SERVICE RAPID - S.R.L.                 GENERAL SERVICE RAPID - S.R.L.

          ACT ADIȚIONAL                           NOTIFICARE

  Subsemnații BOTOROAGA MIRCEA, domiciliat în           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
Reșița, str.Bistra, nr.21A, județul Caraș-Severin, posesor
                                204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
C.I. seria KS nr.068800 eliberată de Poliția Bocșa la data   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
de 30.01.2002,CNP 1510410113683 și BOTOROAGA          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ELENA LUCIA, domiciliată în Reșița, str.Bistra, nr.21 A,    GENERAL SERVICE RAPID SRL, cu sediul în
posesor C.I. seria KS nr.030024 eliberată de Poliția      MUNICIPIUL REȘIȚA, județ Caraș-Severin, Str.
Reșița la data de 21.11.2000, CNP2560327113679,         TIMIȘORII nr.19, înregistrată sub nr. J11/244/1992, cod
asociați ai S.C GENERAL SERVICE RAPID SRL            unic de înregistrare 1061383, care a fost înregistrat sub
înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă        nr.28162 din 11.08.2008.
Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J11/244/1992, am          (19/742970)
convenit de comun acord în data de 22.07.2008 să
modificăm actul constitutiv al societății comerciale ca
urmare a retragerii unui asociat, eliberare și numire nou           Societatea Comercială
administrator, schimbare obiect principal și completare          BRILLIANT STAR IMPEX - S.R.L.
obiect de activitate astfel:
                                           ACT ADIȚIONAL
  a). Din antetul actul constitutiv al societății privind
datele de identificare ale asociaților se anulează datele           LA ACTUL CONSTITUTIV
d-nului BOTOROAGA MIRCEA care se retrage din                AL SOCIETATII COMERCIALE
societate.                                 BRILLIANT STAR IMPEX SRL
  b). Art.5 din actul constitutiv privind domeniul principal    Subsemnații BOTOROAGA MIRCEA, domiciliat în
de activitate se modifică din 4711 în 6820.Codul 4711      Reșița, str.Bistra, nr.21A, județul Caraș-Severin, posesor
trece la obiectul secundar de activitate.Totodată obiectul   al C.I. seria KS nr.068800 eliberată de Poliția Bocșa la
de activitate se completează cu codurile 4671, 4730 și se    data de 30.01.2002.CNP 1510410113683, asociat unic al
                                S C. BRILUANT STAR IMPEX SRL înmatriculată la
radiază 5229.
                                Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-
  c) Art.8 din actul constitutiv privind participarea     Severin sub nr. J11/994/1994 și HALASZ LUCIA, cetățean
asociaților la constituirea capitalului social se modifică   român, domiciliată în Reșița, Calea Caransebeșului,
după cum urmează:                        nr. 8A sc.5, et.1, ap.1, județul Caraș-Severin, posesoare
  “Capitalul social subscris este împărțit în 20 părți     a C.I. seria KS nr.181926 eliberată de Poliția Reșița la
sociale în valoare nominală de 10 lei RON fiecare,       data de 03.11.2004, CNP 2611122205501 în calitate de
numerotate de la 1 la 20, fiind deținute în totalitate de    cesionar a 100% din capitalul social, am convenit de
asociatul unic BOTOROAGA ELENA LUCIA“.             comun acord în data de 22.07.2008 să modificăm actul
  d) Art.16 din actul constitutiv privind administrarea    constitutiv al societății comerciale ca urmare a retragerii și
societății se modifică ca urmare a eliberării din funcția de  cooptării unui asociat, eliberare și numire nou
                                administrator, deschidere puncte de lucru astfel:
administrator a d-nului BOTOROAGA MIRCEA și
                                  a) De la art 1 din actul constitutiv al societății privind
numirea unui nou administrator în persoana d-nei
                                datele de identificare ale asociaților se anulează datele
BOTOROAGA ELENA LUCIA pentru o perioadă             d-nului BOTOROAGA MIRCEA care se retrage din
nelimitată.                           societate și se completează cu datele de identificare ale
  e). Pe tot parcursul actului constitutiv sintagma”      noului asociat după cum urmează:
asociații societății” devine ”asociat unic”.            “HALASZ LUCIA, cetățean român/născută la
  Restul articolelor rămân neschimbate.            22.11.1961 în Hațeg, județul Hunedoara, domiciliată în
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008

Reșița, Calea Caransebeșului, nr.8A, sc.5, et.1, ap.1,      eliberată de SPCLEP Caransebeș la data de 13.04.2007,
județul Caraș-Severin, posesoare a C.I. seria KS         CNP 2830825282207, asociați ai S.C. ME GUSTA SRL
nr.181926 eliberată de Poliția Reșița la data de         înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă
03.11.2004, CNP 2611122205501.”                  Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J11/212/2006, am
  b). Art.5 alin.3 din actul constitutiv privind participarea  convenit de comun acord să deschidem un punct de lucru
asociaților la constituirea capitalului social se modifică    în Caransebeș, str. Nicolae Bălcescu, bl.1, sc.B, parter,
după cum urmează:                         județul Caraș-Severin.
  “Capitalul social subscris este împărțit în 20 părți        Restul articolelor rămân neschimbate.
sociale în valoare nominală de 10 lei RON fiecare,          Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
numerotate de la 1 la 20, fiind deținute în totalitate de     Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
asociatul unic HALASZ LUCIA “.                  Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
  c) Art 8 din actul constitutiv privind administrarea      solicitantului,   potrivit  cererii  de   servicii
societății se modifică ca urmare a eliberării din funcția de   nr.28184/11.08.2008.
administrator a d-nului BOTOROAGA MIRCEA și              (22/742973)
numirea unui nou administrator în persoana d-nei
HALASZ LUCIA pentru o perioadă nelimitată.
  d).Societatea comercială deschide 2 puncte de lucru
                                         Societatea Comercială
în Reșița, str.Mihai Viteazu, FN și Reșița, str. Timișorii, FN.
  Restul articolelor rămân neschimbate.                      GYADYN - S.R.L.
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                 DECLARAȚIE
Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea             Subsemnata asociat unic, BEG GINA-DANIELA, CNP
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.25769/      2760204113291, domiciliată în Oțelu Roșu, Bld. Libertății,
22.07.2008.                            nr.4, sc.1.ap.10, județul Caraș-Severin, identificată cu C.I.
  (20/742971)                          seria și nr. KS/008313/29.02. 2000/ Oțelu Roșu.
                                   În executarea prevederilor Hot. nr. 1 /06.08.2008,
                                 redactăm prezentul,
       Societatea Comercială                 ACT ADIȚIONAL
     BRILLIANT STAR IMPEX - S.R.L.               La actul constitutiv al SC GYADYN SRL pentru
                                 următoarea modificare:
            NOTIFICARE                  Art.1. Se declară un punct de lucru situat în Reșița, str.
                                 Făgărașului, bl.21, sc.C, ap.1, Parter, județul Caraș-
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.    Severin.
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Prezentul act adițional a fost încheiat în 3 ex.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      (23/742974)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
BRILLIANT STAR IMPEX SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
REȘIȚA, județ Caraș-Severin, Str. RARAU, bloc 1, scara 2,           Societatea Comercială
ap.1, înregistrată sub nr. J11/994/1994, cod unic de             POPMIC CONSTRUCT - S.R.L.
înregistrare 6589593, care a fost înregistrat sub nr.28163
din 11.08.2008.                                    ACT ADIȚIONAL
  (21/742972)                           Subsemnații ȚÎRA MACRINA, domiciliată în
                                 Caransebeș, Col. Balta Sărată, bl.6, ap 4, posesoare a
                                 C.I. seria KS nr 222480 eliberată de SPCLEP
         Societatea Comercială              Caransebeș la data de 09 03.2006, C.N.P.
         ME GUSTA - S.R.L.                2700812110430 în calitate de curator al minorei
                                 PETRUȚA IULIA conform dipoziției nr.567/13.03 2008 și
           ACT ADIȚIONAL                PETRUȚA ILEANA, cetățean român, domiciliată în
  Subsemnații BICA DARIUS AUGUSTIN, domiciliat în        Caransebeș, Col Balta Sărată, bl.10, sc.B.ap.10, județul
Caransebeș, str.Cazarmii, bl.6, sc.B, ap.8, județul Caraș-    Caraș-Severin, posesoare a C.I. seria KS nr.012654
Severin, posesor C.I. seria KS nr.127842 eliberată de       eliberată de Pol. Caransebeș la data de 26.04.2000,
Poliția Caransebeș la data de 29.07.2003.CNP           C.N.P. 2711021300013, asociați ai S.C. POPMIC
1760523110662 și BICA MARIANA MIRELA, domiciliată         CONSTRUCT SRL înmatriculată la Registrul Comerțului
în Caransebeș, str. Ardealului, bl.57A, sc.B, ap.4, județul    de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub nr.
Caraș-Severin, posesor al C.I. seria KS nr.257519         J11/918/2004, am convenit de comun acord să
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008                7

deschidem un punct de lucru în Balș, halda Branet        THERMOBANC SRL, cu sediul în ORAȘ OȚELU ROȘU,
Proprietatea SMR.                        județ Caraș-Severin, Str. REPUBLICII nr.36, înregistrată
  Restul articolelor rămân neschimbate.            sub nr. J11/3/2004, cod unic de înregistrare 16033683,
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul    care a fost înregistrat sub nr. 28240 din 12.08.2008.
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       (26/742977)
Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
potrivit cererii de servicii nr.28149/11.08.2008.
  (24/742975)                                 Societatea Comercială
                                         PAKIMPEX - S.R.L.

        Societatea Comercială                        ACT ADIȚIONAL
        THERMOBANC - S.R.L.                    LA ACTUL CONSTITUTIV
                                 AL SOCIETATII COMERCIALE PAKIMPEX SRL
          ACT ADIȚIONAL
                                  Subsemnații PETROVAN FRANCISC ȘTEFAN,
       LA ACTUL CONSTITUTIV               domiciliat în Reșița, str. I.L.Caragiale, nr.19, sc.1, et.5,
       AL S.C. THERMOBANC SRL               ap.19,județul Caraș-Severin și reședință în Brebu Nou
  Subsemnatul BANC OCTAVIAN,domiciliat în           nr.68, posesor C.I.seria KS nr.153655 eliberată de Pol.
Germania, localitatea Siegen, Engsbachstrasse          Reșița la data de 26.02.2004. CNP 1510103113685,
6,posesor C.I nr.5710231704 eliberată de autoritățile      ACEA IONELA-VIORICA, domiciliată în Reșița, str.Horia,
germane la data de 14.08 2000, asociat unic al S.C.       bl.A4,sc.1 et.5, ap.19, județul Caraș-Severin, posesor
THERMOBANC SRL înmatriculată la Registrul            C.I.seria KS nr.207604 eliberată de SPCLEP Reșița la
Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub nr.     data de 05.09.2005, CNP 2690117113677, KOVACS
J11/3/2004, am hotărât în data de 28.07.2008 să modific     MIKLOS, domiciliat în Zakanyszek, str. Ifiusag, nr.3
actul constitutiv ca urmare a schimbării datelor de       Ungaria, posesor PA seria ZF nr.608487 eliberat de Aut.
identificare, schimbarea sediului social eliberare și      Ungare la data de 28.03.2003, asociați ai S.C.
numire nou administrator astfel:                PAKIMPEX SRL înmatriculată la Registrul Comerțului de
  a) Datele de identificare ale asociatului unic așa cum    pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J11/629/2004
reiese din preambulul actului adițional se modifică ca     și OPREA MIHAI, domiciliat în Reșița, Bd. Republicii nr.7,
urmare a schimbării domiciliului și al actului de identitate.  sc.2, ap.20, județul Caraș-Severin, posesor B.I. seria BT
  b) Art 2.3. din actul constitutiv privind sediul social se  nr.557125 eliberat de Poliția Reșița la data de
modifică astfel:                        18.01.1983, CNP1481114113677 în calitate de cesionari
  “Sediul social este în Oțelu Roșu, str. Republicii, nr.36,  a 66% din capitalul social, am convenit de comun acord
județul Caraș-Severin.”                     în cadrul adunării generale din data de 05.08.2008 să
  Sediul din actul constitutiv privind administrarea      modificăm actul constitutiv al societății comerciale ca
societății se modifică urmare a eliberării din funcția de    urmare a retragerii și cooptării de noi asociați, reactivarea
administrator a d-nului BOSCA DUMITRU IOSIF și         societății, completarea datelor de identificare, modificarea
numirea unui nou administrator în persoana d-nului       obiectului principal de activitate, completare obiect de
BANC OCTAVIAN pentru o perioadă nelimitată.           activitate, eliberare și numire noi administratori astfel:
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadru,     a). De la art.1 din actul constitutiv al societății privind
Oficiului Registrului Comerțului de pe Lângă Tribunalul     datele de identificare ale asociaților se anulează datele
Caraș- Severin la cererea și pe răspunderea           d-nilor KOVACS MIKLOS și ACEA IONELA VIORICA care
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 26325     se retrag din societate și se completează cu datele noului
/28.07.20O8.                          asociat după cum urmează:
                                  “2.OPREA MIHAI, cetățean român, născut la
  (25/742976)
                                14.11.1948 în Toarcla, județul Sibiu, domiciliat în Reșița
                                Bd. Republicii, nr.7, sc.2, ap.20, județul Caraș-Severin,
                                posesor al B.I. seria BT nr.557125 eliberat de Poliția
        Societatea Comercială              Reșița la data de 18.01.1983, CNP1481114113677.”
        THERMOBANC - S.R.L.                Datele de identificare ale asociatului /administrator
                                PETROVAN FRANCISC-STEFAN așa cum reiese din
           NOTIFICARE                preambulul actului adițional se completează cu reședința
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    din Brebu Nou nr.68.
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.    b). Art.3 din actul constitutiv privind durata societății se
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu      modifică ca urmare a reactivării societății.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    c).Art.4 alin.1 din actul constitutiv privind obiectul
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   principal de activitate se completează cu următoarele
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008

coduri: 0811, 0812, 2331, 2351, 2361, 2362, 2363, 2369,    Nr. 50/11.08.2008) și VARGA ZOLTAN, domiciliat în Mun.
2370, 4110, 4120, 4212, 4213, 4221,4222, 4291, 4299,     Reșița, str. Timișoarei, nr 2,et.4 sc.2,et.4, ap.12,
4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4331, 4332,4333,     identificat prin CI seria KS nr 264736, eliberată de
4334, 4339, 4391, 4399, 7111, 7112.              SPCLEP Reșița, la data de 02.07.2007, CNP
  d).Art 5.3 din actul constitutiv privind participare    1630903113716, asociați ai societății comerciale
asociaților la constituirea capitalului social se modifică  CALORIS S.R.L, înmatriculată la Registrului Comerțului
după cum urmează:                       Caraș-Severin sub nr. J11/294/1998, am convenit de
  1.PETROVAN FRANCISC-STEFAN - 200 lei RON          comun acord în cadrul adunării generale extraordinare
ceea ce reprezintă 33,33% din capitalul social pentru care  din data de 11.08 2008 să aducem următoarele modificări
dobândește 20 părți sociale numerotate de la 1 la 20.     la actul constitutiv al societății privind, administrarea,
  2.OPREA MIHAI - 400 lei RON(200 lei și 59 dolari)     litigiile și date de identificare asociați/administrator
ceea ce reprezintă 66,66% din capitalul social pentru care  VASILOVICI RAUL- VIOREL și VARGA ZOLTAN:
dobândește 40 părți sociale numerotate de la 21 la 60.”      1) Art.6 din actul constitutiv privind administrarea se
  e).Art.8 din actul constitutiv privind administrarea    modifică în urma reconfirmării în această funcție a d-lui
societății se modifică ca urmare a prelungirii mandatului   VASILOVICI RAUL-VIOREL, pe termen nelimitat.
de administrator al d-nului PETROVAN FRANCISC-          2) Art. 13 din actul constitutiv referitor la litigii se
ȘTEFAN și numirea celui de al-II-lea administrator în     modifică în urma ștergerii clauzei arbitrale și a introducerii
persoana d-nului OPREA MIHAI. Mandatul            următorului text: „Litigiile civile și comerciale ale societății
administratorului este nelimitat.               comerciale cu persoane fizice sau juridice sunt de
  Restul articolelor rămân neschimbate.           competența instanțelor judecătorești române”.
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul     3) Datele de identificare ale asociaților/administrator
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    VASILOVICI RAUL-VIOREL și VARGA ZOLTAN,se
Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea          modifică în urma schimbării CI și a domiciliului, respectiv
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.27583/    BI în CI.
05.08.2008.                            4) Se aprobă conținutul actului constitutiv în forma
                               prezentată.
  (27/742978)
                                 Restul articolelor rămân neschimbate
                                 Act redactat la compartimentul de asistență din
                               cadrul ORCT Caraș-Severin, la cererea și pe
        Societatea Comercială             răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
        PAKIMPEX - S.R.L.               28042/08.08.2008.
                                  (29/742980)
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            Societatea Comercială
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.           CALORIS - S.R.L.
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului             NOTIFICARE
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
PAKIMPEX SRL, cu sediul în MUNICIPIUL REȘIȚA, județ      Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
Caraș-Severin, Str. TIMIȘORII nr.12A, înregistrată sub nr.  204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
J11/629/2004, cod unic de înregistrare 16681782, care a    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
fost înregistrat sub nr.28242 din 12.08.2008.         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
   (28/742979)                       CALORIS SRL, cu sediul în MUNICIPIUL REȘIȚA, județ
                               Caraș-Severin, Str. N. TITULESCU, nr.13, înregistrată
                               sub nr. J11/294/1998, cod unic de înregistrare 11213560,
        Societatea Comercială             care a fost înregistrat sub nr.28247 din 12.08.2008.
         CALORIS - S.R.L.                 (30/742981)

          ACT ADIȚIONAL                       Societatea Comercială
  Subsemnații VASILOVICI RAUL-VIOREL, domiciliat în            ELCROS PRODUCT - S.R.L.
Mun. Reșița, str. 1950, Rândul 2, nr.8, identificat prin CI
seria KS nr.206638, eliberată de SPCLEP Reșița, la data              ACT ADIȚIONAL
de 24.08.2005, CNP 1671008201028, în nume propriu și      Subsemnatul FLORESCU CRISTIAN, domiciliat în
în reprezentarea S.C. TREND S.R.L., cu sediul în Reșița,   Mun Caransebeș, str Antoniu Secvens, bl 6, sc. A, ap 9,
str. Valiugului, nr.15, înmatriculată la Registrului     posesor C.I/KS/167044 eliberată de Mun. Caransebeș la
Comerțului Caraș-Severin sub nr. J11/82/1994, (cf. Hot.    14 06 2004, CNP 1600822384195, asociat unic la S.C.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008                9

ELCROS PRODUCT S.R.L., înmatriculată la Registrul          3) Datele de identificare ale administratorului RUSU
Comerțului sub nr J11/179/2006, am hotărât în data de      GHEORGHE se modifică în urma schimbării CI.
11.08.2008 să modific art. 5 din actul constitutiv al        4) Se aprobă conținutul actului constitutiv în forma
societății privitor la obiectul de activitate, astfel Obiectul  prezentată.
de activitate principal devine 4120, iar codul 2370 trece în    Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
secundar, se completează activitatea secundară cu        ORC Caraș-Severin, cererea și pe răspunderea
următoarele coduri 4110, 2223, 2311, 2312, 2331, 2332,      solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
2341, 2343,2361,2362                       25101/16.07.2008.
  Se aprobă conținutul actului constitutiv în forma         (33/742984)
prezentată.
  Restul articolelor rămân neschimbate
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul             Societatea Comercială
ORC Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
                                           MORA - S.R.L.
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
27935/07.08.2008.                                    NOTIFICARE
  (31/742982)
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
        Societatea Comercială
                                 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
       ELCROS PRODUCT - S.R.L.               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
            NOTIFICARE
                                 MORA SRL, cu sediul în MUNICIPIUL REȘIȚA, județ
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Caraș-Severin, Str. TRAIAN LALESCU, nr.4, înregistrată
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.   sub nr. J11/56/1991, cod unic de înregistrare 1058027,
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       care a fost înregistrat sub nr. 28249 din 12.08.2008.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     (34/742985)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ELCROS PRODUCT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
CARANSEBEȘ, județ Caraș-Severin, Str. NICOLAE
                                        Societatea Comercială
BĂLCESCU, nr.80, înregistrată sub nr. J11/179/2006, cod
unic de înregistrare 18457774, care a fost înregistrat sub          ROXAMY COMPANY - S.R.L.
nr.28248 din 12.08.2008.
                                           ACT ADIȚIONAL
  (32/742983)
                                  Subsemnata UNGUREAN LOREDANA-AMALIA-
        Societatea Comercială              MARINELA, domiciliată în Sat Ocna De Fier, (Com. Ocna
                                 De Fier), str. Vale, nr. 156, identificată prin CI seria KS nr.
          MORA - S.R.L.
                                 106435 eliberată de Pol. Bocșa la data de 04.03.2003,
           ACT ADIȚIONAL                CNP 2750812110132, asociat unic la S.C. ROXAMY
                                 COMPANY S.R.L. înmatriculată la Registrul Comerțului
  Subsemnata RUSU VIOLETA, domiciliată în Mun.         de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub nr.
Reșița, B-dul Muncii, nr. 3, sc. 1, ap. 6, jud. CS, posesor   J11/300/2008, am hotărât în data de 12.08.2008 să
CI seria KS nr.054259 eliberată de Mun. Reșița, la data     deschid un punct de lucru în Mun. Reșița, str. Peleaga,
de 24.08.2001, CNP 2480404113681, în calitate de         nr.3, ap.9, jud.CS.
asociat unic la societatea MORA S.R.L, înmatriculată la       Restul articolelor rămân neschimbate.
Registrul Comerțului sub nr. J11/56/1991 am hotărât în       Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
data de 24.07.2008 să modific statutul și contractul       ORCT Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
societății cu privire la administrare, date de identificare   solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
administrator RUSU GHEORGHE și închidere punct de        28219/11.08.2008.
lucru, astfel:
                                   (35/742986)
  1) Cap IV din statut și art. 9 din contract referitor la
administrare se modifică în urma reconfirmării în această
funcție a d-lui RUSU GHEORGHE, domiciliat în Mun.
Reșița, B-dul Muncii, nr. 3, sc 1, et1, ap. 6, jud. CS,              Societatea Comercială
posesor CI seria KS nr. 199189 eliberată de Mun. Reșița,              VOIANEXIM - S.R.L.
la data de 25.05.2005, CNP 1470918113686, pe termen
nelimitat.                                      ACT ADIȚIONAL
  2) Se închide punctul de lucru situat în Mun. Reșița, str.   Subsemnata IOVAN ANA,domiciliată în Bocșa, str.
Barzavitei, nr.3, jud.CS.                    Negoiului, nr.19, județul Caraș-Severin, posesoare a
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008

CI seria KS nr.036482 eliberată de Poliția Bocșa la data            Societatea Comercială
de 07.02.2001, CNP 2480112110132,asociat unic al S.C.              EXCAV - PROD - S.R.L.
VOIANEXIM SRL înmatriculată la Registrul Comerțului de
pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J11/728/1994,               ACT ADIȚIONAL
am hotărât în data de 04.08.2008 să modific actul
                                 Subsemnatul OBREJAN AXENTE, domiciliat în Sat
constitutiv al societății ca urmare a prelungirii mandatului
                                Băuțar, Com. Băuțar, FS, nr. 111, jud. CS, posesor al CI
de administrator și deschiderea unui punct de lucru astfel:
                                seria KS nr. 158683 eliberată de Orș. Oțelu-Roșu, la data
  a). Art.12 din actul constitutiv privind administrarea
societății se modifică ca urmare a prelungirii mandatului   de 01.04.2004, CNP 1640417113288, în calitate de
de administrator al d-nei IOVAN ANA pentru o perioadă     asociat unic la societatea EXCAV - PROD S.R.L.,
nelimitată.                          înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.
  b). Societatea comercială deschide un punct de lucru    J11/315/2002, am hotărât în data de 21.07.2008 să
în Bocșa, str. Tudor Vladimirescu, nr.97, județul Caraș-    modific actul constitutiv al societății cu privire la obiectul
Severin.                            de activitate, administrare și litigii, astfel:
  Restul articolelor rămân neschimbate.             1) Se modifică art. 5 din actul constitutiv referitor la
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul   obiectul principal de activitate și devine 4211, iar codul
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    4399 trece în secundar; obiectul secundar de activitate se
Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea          completează cu următoarele coduri: 0240, 0710, 0899,
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 27030/    1622, 1623, 1624, 1920, 2363, 2364, 2511, 2562, 3312,
04.08.2008.                          3319, 3320, 3821, 3900, 4332, 4511,4519, 4614, 4741,
  (36/742987)                        4742, 4753, 4759, 4764, 4765, 4776, 4777, 4778, 5510,
                                6810, 7711, 4941*, 4942* - intern și internțional.
        Societatea Comercială               2) Art. 8 din actul constitutiv referitor la administrare se
         VOIANEXIM - S.R.L.              modifică în urma reconfirmării în această funcție a d-lui
                                OBREJAN AXENTE, pe termen nelimitat.
           NOTIFICARE                 3) Art. 15 din actul constitutiv privind litigiile se modifică
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   în urma ștergerii clauzei arbitrale și a introducerii
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.  următorului text: „Litigiile civile și comerciale ale societății
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu      comerciale cu persoane fizice sau juridice sunt de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  competența instanțelor judecătorești române”.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    4) Se aprobă conținutul actului constitutiv în forma
VOIANEXIM SRL, cu sediul în ORAȘ BOCȘA, județ         prezentată.
Caraș-Severin, Str. NEGOIULUI nr.19, înregistrată sub       Restul articolelor rămân neschimbate.
nr. J11/728/1994, cod unic de înregistrare 6154513, care     Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
a fost înregistrat sub nr.28276 din 12.08.2008.        ORCT Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
   (37/742988)                        solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
                                25168/16.07.2008.
        Societatea Comercială               (39/742990)
         MOROȘANU - S.R.L.

          ACT ADIȚIONAL
                                        Societatea Comercială
  Subsemnatul STAN OLIVIU-DUMITRU, domiciliat în               EXCAV - PROD - S.R.L.
Mun. Reșița, str. Cireșului, nr. 51, posesor CI seria KS nr.
011805 eliberată de Pol. Mun. Reșița la data de                    NOTIFICARE
12.04.2000, CNP 1761226113690, asociat unic la S.C.
MOROȘANU S.R.L înmatriculată la Registrul Comerțului       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
de pe lângă Tribunalul Caraș- Severin sub nr.         Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
J11/1129/2007, am hotărât în data de 14.07.2008 să       204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
deschid un punct de lucru în Mun. Reșița, Bd. A.I.Cuza,    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nr. 53, jud.CS.                        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Restul articolelor rămân neschimbate.           EXCAV - PROD SRL, cu sediul în SAT BĂUȚAR,
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul   COMUNA BĂUȚAR, județ Caraș-Severin, FS, nr. 111,
ORCT Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea        înregistrată sub nr. J11/315/2002, cod unic de înregistrare
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.        14900614, care a fost înregistrat sub nr.28285 din
24768/14.07.2008.                       12.08.2008.
   (38/742989)                          (40/742991)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008              11

        Societatea Comercială               următoarele coduri: 0710, 2370, 2511, 3312, 3900, 4677,
        MIRALEX AUTO - S.R.L.               5520, 5590, 5610.
                                  3) Art. 8 din actul constitutiv privind administrarea se
           ACT ADIȚIONAL                modifică în urma reconfirmării în funcția de administrator
                                 a d-lui OBREJAN AXENTE, pe termen nelimitat.
       LA ACTUL CONSTITUTIV
                                  4) Se aprobă conținutul actului constitutiv în forma
       AL S.C. MIRALEX AUTO SRL
                                 prezentată.
  Subsemnații TIMIȘ PARASCHIVA, domiciliată în           Restul articolelor rămân neschimbate.
Reșița, aleea Romaniței,bl.1,sc.2, ap.9, județul Caraș-       Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
Severin, posesoare a C.I. seria KS nr.135007 eliberată de    ORCT Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
Poliția Reșița la data de 23.09.2003, CNP            solicitantului, potrivit cererii de servicii. nr.
2590925330766 și TIMIȘ GRIGORE, domiciliat în Reșița,      25165/16.07.2008.
aleea Romaniței, nr.1, sc.2, ap.9,județul Caraș-Severin,
                                   (42/742993)
posesor al C.I. seria KS nr.076788 eliberată de Poliție
Reșița la data de 17.04.2002,CNP 1600414113703,
asociați ai S.C. MIRALEX AUTO SRL, înmatriculată la
                                       Societatea Comercială
Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-
Severin sub nr. J11/701/1993, am convenit de comun             CARLUK-TRANS ESCAV - S.R.L.
acord în data de 11.08.2008 să deschidem un punct de
lucru în Reșița, Piața Trandafirul (chioșc modernizat)                NOTIFICARE
județul Caraș-Severin.                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Restul articolelor rămân neschimbate.             Caraș Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul    204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
solicitantului,   potrivit  cererii  de   servicii    CARLUK-TRANS ESCAV SRL, cu sediul în Oțelu Roșu,
nr.28108/11.08.2008.                       str. Republicii, nr.31 A, județ Caraș-Severin, înregistrată
  (41/742992)                         sub nr. J11/335/2004, cod unic de înregistrare 16372515,
                                 care a fost înregistrat sub nr. 28331 din 12.08.2008.
                                   (43/742994)
       Societatea Comercială
     CARLUK-TRANS ESCAV - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
           ACT ADIȚIONAL                         FIRKA - S.R.L.
  Subsemnații OBREJAN AXENTE, domiciliat în Sat
                                           ACT ADIȚIONAL
Băuțar, Com. Băuțar, FS, nr. 111, jud.CS, posesor CI seria
KS nr. 158683 eliberată de Orș. Oțelu-Roșu, la data de 01     LA CONTRACTUL SI STATUTUL SOCIETATII
04.2004, CNP 1640417113288 și OBREJAN CRISTINA-              COMERCIALE “FIRKA” SRL
                                 AVAND COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 11942763
MARIA, domiciliată în Orș. Oțelu Roșu, b-dul Libertății, nr.   SI NR.DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI
3 sc.4 jud. CS posesor CI seria KS nr. 075293, eliberată            J 14/124/1999
de Pol. Orș. Oțelu-Roșu la data de 01.04.2002, CNP         Subsemnații: SIGMOND GYONGYIKE,n.la data de 8
2880305114565 în calitate de asociați ai societății       ianuarie 1955 în com. Adamus, județul Mureș, domiciliată
comerciale CARLUK-TRANS ESCAV S.R.L,               în mun. Sf.Gheorghe, Aleea Muzelor nr.1, Bl.12, Sc.A,
înmatriculată la Registrului Comerțului Caraș-Severin sub    ap.43, jud. Covasna, identificată cu C.I. Seria KV Nr.
nr. J11/335/2004, am convenit de comun acord în cadrul      183199/2007 eliberată de poliția mun. Sf.Gheorghe, CNP
adunării extraordinare din data de 21.07.2008 să         2550108141067, și
                                  MADARAS LUJZA, n. la data de 7 martie 1961 în mun.
modificăm actul constitutiv al societății, referitor la sediul
                                 Sf.Gheorghe, jud. Covasna, domiciliată în Sf.Gheorghe,
social, obiectul de activitate și administrare, astfel:     str.Salciilor nr.32, bl.31,sc.A, ap.7, jud. Covasna,
  1) Se mută sediul societății din Orș. Oțelu Roșu, str.    identificată cu C.I. Seria KV nr. 169594/2006 eliberată de
Horea, nr. 23, jud. CS în Orș. Oțelu Roșu, str. Republicii,   Poliția mun. Sf.Gheorghe, CNP 2610307141065, în
nr. 31A, jud. CS.                        calitate de asociați ai societății comerciale mai sus
  2) Art 4 din actul constitutiv privind obiectul secundar   descrisă, de comun acord, hotărâm modificarea
de activitate se modifică în urma completării cu         obiectului de activitate al societății după cum urmează:
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008

  Art.1. Domeniul principal de activitate: 476 Comerț cu     Hurghis Valeriu, CNP 1691217274805, cetățean
amănuntul de bunuri culturale și recreative,în magazine     român, născut la data de 17.12.1969, în com. Agapia, jud.
specializate.                          Neamț, domiciliat în mun. Sfântu-Gheorghe, str. 1
  Activitatea principală: 4762 Comerț cu amănuntul al     Decembrie 1918, bl. 1, sc. A, ap. 11, jud. Covasna,
ziarelor și articolelor de papetărie,în magazine        posesor al CI seria KV nr. 040992/2001 eliberată de Pol.
specializate                          Sfântu-Gheorghe,
  Activitățile secundare:4751 Comerț cu amănuntul al       Stefanie Alexandru, CNP 1871210142601, cetățean
textilelor, în magazine specializate, 4763 Comerț cu      român, născut la data de 10.12.1987, în mun. Sfântu-
amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără    Gheorghe, jud. Covasna, domiciliat în mun. Sfântu-
înregistrări audio/video, în magazine specializate, 4765    Gheorghe, str.Crizantemei, nr. 6, bl. 49, sc. A, ap. 3, jud.
Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor,în magazine   Covasna, posesor al CI seria KV nr. 118342/2004
specializate, 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și     eliberată de Pol. Sfântu-Gheorghe, în calitate de
bijuteriilor, in, magazine specializate             cesionari,
  Art.2.Articolele referitoare la obiectul de activitate al    Obiect
societății comerciale “FIRKA” SL din Contract și Statut se     Subsemnata cedentă Sporea Camelia, cesionez 6
vor modifica corespunzător cu cele de mai sus, restul      părți sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 60
articolelor rămânând neschimbate.                lei cesionarului Hurghis Valeriu, care este de acord cu
  Prezentul Act Adițional a fost redactat în 4 exemplare   această cesiune;
originale,azi, 27 iunie 2008, la sediul societății, și va      Subsemnata cedentă, Sporea Camelia, cesionez
căpăta dată certă odată cu înregistrarea la Registrul      4 părți sociale a câte 10 lei fiecare, în valoare totală de
Comerțului.                           40 lei cesionarului Stefanie Alexandru, care este de acord
   (44/743006)                        cu această cesiune;
                                  Prețul cesiunii
        Societatea Comercială                Cesiunea s-a făcut la valoarea nominală a părților
          FIRKA - S.R.L.                sociale. Prețul cesiunii a fost achitat integral anterior
                                încheierii prezentului act de cesiune, ceea ce părțile
           NOTIFICARE                recunosc prin însăși semnarea prezentului.
                                  Alte clauze
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  Subsemnatele părți declarăm că nu avem pretenții
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                patrimoniale reciproce
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                  Subsemnatul cesionar declar că mi-au fost predate
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                toate documentele societății, documente primare,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                balanțe, bilanț, registre, precum și inventarul societății, iar
FIRKA SRL, cu sediul în MUNICIPIUL SFÂNTU
                                realitatea faptică corespunde întrutotul celei scriptice.
GHEORGHE, județ Covasna, Aleea MUZELOR, nr.1,
                                  Subsemnatul cesionar, mă oblig ca, în termen de
bloc 12, scara A, etaj 9, ap.43, înregistrată sub nr.
                                maxim 10 zile de la semnarea prezentului, să depun
J14/124/1999, cod unic de înregistrare 11942763, care a
                                contractul de cesiune și actul adițional la Oficiul
fost înregistrat sub nr.14137 din 24.07.2008.
                                Registrului Comerțului Covasna, în vederea opozabilității
   (45/743007)                        acestui act față de terți.
                                  II. ACT ADIȚIONAL
        Societatea Comercială                Pentru toate aceste motive, subsemnații cesionari,
         VALMIH-AXX - S.R.L.              asociați ai societății, am hotărât să aducem următoarele
                                modificări actului constitutiv al societății
 ACT ADIȚIONAL ȘI CESIUNE PĂRȚI SOCIALE              I. Din toate actele societății se vor radia numele și
LA ACTUL CONSTITUTIV AL VALMIH-AXX S.R.L.,           datele personale ale asociatei cedente.
                                  II. Se modifică art. 7 și 8 din Actul constitutiv, astfel:
 INMATRICULATA LA OFICIUL REGISTRULUI               Capitalul social este în valoare de 300 lei, împărțit în
   COMERTULUI SUB NR. J14/84/2007,              30 părți sociale, a câte 10 lei fiecare, Aportul asociaților la
AVAND COD UNIC DE INREGISTRARE 21084640             capitalul social este următorul:
 I. CONTRACT DE CESIUNE                      - Hurghis Valeriu - 16 părți sociale a câte 10 lei fiecare,
 Subssemnata                          în valoare totală de 160 lei, reprezentând 53,333% din
 Sporea Camelia, CNP 2650101141048, cetățean          valoarea capitalului social, cu aceeași cotă de participare
român, născută la data de 01.01.1965, în Corbu, jud.      la beneficii și pierderi
Harghita, domiciliată în Mun. Sfântu-Gheorghe, Aleea        - Stefanie Alexandru - 14 părți sociale a câte 10 lei
Sănătății, nr.2, bl.15, sc.B, ap. 12, jud. Covasna,       fiecare, în valoare totală de 140 lei reprezentând
posesoarea CI seria KV nr. 158435/2006, eliberată de      46,667% din valoarea capitalului social, cu aceeași cotă
Poliția Mun. Sfântu-Gheorghe în calitate de cedentă și     de participare la beneficii și pierderi;
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008             13

  III. Se modifică art. 3 din Actul constitutiv, astfel:   județ Covasna, nr.242, înregistrată sub nr. J14/84/2007,
  Schimbarea sediului societății de la adresa:sat      cod unic de înregistrare 21084640, care a fost înregistrat
Vâlcele, com. Vâlcele, str. Principală, nr.19/ A, jud.     sub nr. 14604 din 05.08.2008.
Covasna, la adresa: sat Vâlcele, com. Vâlcele, nr. 242,      (47/743009)
jud. Covasna.
  IV. Se modifică art. 3 din Actul constitutiv, astfel:
  Se desființează punctul de lucru al societății de la           Societatea Comercială
adresa: - mun. Sfântu-Gheorghe, str. Sporturilor nr. 3,             TAVI-COM - S.R.L.
bl. 1, sc. I, ap. 2, jud. Covasna
  Se constituie un nou punctul de lucru la adresa: sat              ACT ADIȚIONAL
Aita Medie (com. Aita Mare),str. Principală, nr.308, jud.
Covasna;                                   LA ACTUL CONSTITUTIV
                                       AL S.C. TAVI-COM S.R.L,
  V. Se modifică art. 5 din Actul constitutiv, astfel:
  Obiectul de activitate al societății se completează cu    INMATRICULATA LA OFICIUL REGISTRULUI
următoarele activități:                       COMERTULUI SUB NR. J14/264/2004,
  5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
                                AVÂND COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 16566074
  5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de
scurtă durată                           Subsemnata:
  5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere       Sporea Camelia, CNP 2650101141048, domiciliată în
  5590 Alte servicii de cazare                Mun. Sfântu-Gheorghe, str. Ale. Sănătății, nr.2, bl.15,
  5610 Restaurante                      sc.B, ap.12, jud. Covasna, posesoarea CI seria KV nr.
  5621 Activități de alimentație (catering) pentru      158435/2006, eliberată de Poliția Mun. Sfântu-Gheorghe,
evenimente                           în caliate de asociată a SC. TAVI-COM S.R.L, am hotărât
  5629 Alte activități de alimentație n.c.a.         următoarele:
  5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor    I. Schimbarea sediului societății de la adresa: mun.
  6831 Agenții imobiliare                  Sfîntu-Gheorghe, Aleea Sănătății, nr.2, bl.15, sc.B, ap.12,
  V. Se modifică art. 22 din Actul constitutiv, astfel:   jud. Covasna, la adresa: sat Vâlcele, com. Vâlcele, str.
                                Principală, nr.19/A, jud. Covasna.
  Se revocă din funcția de administrator Stefanie
                                 II.Se desființează punctul de lucru de la
Alexandru, și se numește ca administrator cu puteri
                                adresa:Vâlcele, str. Principală, nr.19/A, jud. Covasna.
depline, Hurghis Valeriu, CNP 1691217274805, cetățean
                                 III.Se înființează un nou punct de lucru la adresa: sat
român, născut la data de 17.12.1969, în com. Agapia,
                                Aita Medie (com. Aita Mare), str. Principală, nr.308, jud.
jud Neamț, domiciliat în mun. Sfântu-Gheorghe, str.
                                Covasna;
1 Decembrie 1918, bl. 1, sc. A, ap. 11, jud.Covasna,
                                 II. Se recodifică domeniul de activitate, astfel:
posesor al CI seria KV nr. 040992/2001 eliberată de,Pol.
                                 Domeniul de activitate al societății comerciale
Sfântu-Gheorghe.
                                S.C.TAVI-COM S.R.L este următorul:
  Restul articolelor actului constitutiv al societății     4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
comerciale rămân neschimbate.                   4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
  VI. S-a hotărât redactarea unui act constitutiv        4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
actualizat.                            4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și
  Actul s-a redactat în patru exemplare, astăzi,       produselor zaharoase
04.08.2008 NR.2.                         4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și
   (46/743008)                       condimente
                                 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse
                                alimentare, băuturi și tutun
        Societatea Comercială               4711 Comerț cu amănuntul în magazine
         VALMIH-AXX - S.R.L.              nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
                                alimentare, băuturi și tutun
           NOTIFICARE
                                 4719 Comerț cu amănuntul în magazine
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   nealimentare
alin.(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările   4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al  proaspete, în magazine specializate
actului constitutiv al societății comerciale VALMIH-AXX      4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din
SRL, cu sediul în SAT VÂLCELE, COMUNA VÂLCELE,         carne, în magazine specializate
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008

  4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și     4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare,
moluștelor, în magazine specializate              băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,
  4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de     chioșcuri și piețe
patiserie și produselor zaharoase, în magazine           4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei
specializate                          și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
  4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine      4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și
specializate                          piețe al altor produse
  4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în      4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de
magazine specializate                     comenzi sau prin Internet
  4729 Comerț cu amănuntul al altor produse           4799 Comerț cu amănuntul altfel efectuat în afara
alimentare, în magazine specializate              magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
  4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților    5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
periferice și software-ului în magazine specializate        Domeniul principal de activitate este: 471 Comerț cu
  4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru     amănuntul în magazine nespecializate, iar Activitatea
telecomunicații în magazine specializate            principală este 4711 Comerț cu amănuntul în magazine
  4743 Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/     nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
video în magazine specializate                 alimentare, băuturi și tutun.
  4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al    Restul articolelor actului constitutiv al societății
articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine  comerciale rămân neschimbate.
specializate                            S-a hotărât redactarea unui act constitutiv actualizat
  4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor carpetelor,       Actul s-a redactat în patru exemplare, astăzi,
tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine    04.08.2008 NR.2.
specializate                            (48/743010)
  4754 Comerț cu amănuntul, al articolelor și aparatelor
electrocasnice, în magazine specializate                    Societatea Comercială
  4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de            TAVI-COM - S.R.L.
iluminat și al articolelor de uz casnic
  4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor                NOTIFICARE
magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video, în        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
magazine specializate                     Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
sportive, în magazine specializate               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
magazine specializate                     TAVI-COM SRL, cu sediul în COMUNA VÂLCELE, județ
  4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în       Covasna, Str. PRINCIPALĂ, nr.19/A, înregistrată sub nr.
magazine specializate                     J14/264/2004, cod unic de înregistrare 16566074, care a
  4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și        fost înregistrat sub nr.14611 din 05.08.2008.
articolelor din piele, în magazine specializate           (49/743011)
  4773 Comerț cu amănuntul al produselor
farmaceutice, în magazine specializate                     Societatea Comercială
  4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și             JUNK-SHOP - S.R.L.
ortopedice, în magazine specializate
  4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și     ACT ADIȚIONAL NR.1 LA ACTUL CONSTITUTIV
de parfumerie, în magazine specializate                 AL S.C. JUNK-SHOP S.R.L.
  4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și      Subsemnații SAVASTRE IOANA născută la data de
semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de        25.09.1960 în localitatea Corod, jud. Galați, domiciliată
companie și al hranei pentru acestea, în magazine       în mun.Tg.Secuiesc, str Margaretei nr.5, bl. 10, sc.A, et.3,
specializate                          ap 7, jud.Covasna, posesoare a C.I. seria K.V.
  4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,  nr.126315/02.07.2004 eliberată de Pol.Tg.Secuiesc,
în magazine specializate                    CNP 2600925142058, cetățean român, STEFAN
  4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în      GABRIELLE născută la data de 17.08.1986 în
magazine specializate                     mun.Tg.Secuiesc, jud.Covasna, domiciliată în
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008                15

mun.Tg.Secuiesc, str.Ady Endre nr.11, bl.1, sc.C, et.1,           Societatea Comercială
ap.3, jud.Covasna, posesoare a C.I. seria K.V.            INT. TRANSPORTE POPOVICI - S.R.L.
nr.023732/22.08.2000 eliberată de Pol Tg.Secuiesc, CNP
2860817141812, cetățean român, și DRAGAN MIRCEA                   ACT ADIȚIONAL
născut la data de 05.05.1971 în localitatea Halchiu
jud.Brașov, domiciliat în mun.Tg.Secuiesc, str.Margaretei          LA ACTUL CONSTITUTIV
                                 AL S.C. INT. TRANSPORTE POPOVICI S.R.L.
nr.5, bl.10, sc.A, et.3, ap.7, jud.Covasna, posesor al C.I.
seria   K.V.nr.126330/02.07.2004      emisă   de          NR. 367 DIN 18.07.2008
Pol.Tg.Secuiesc, CNP 1710505080021, cetățean român,
                                 Subsemnatul Popovici Mihai, cetățean austriac,
în calitate de asociați la S.C.JUNK-SHOP S.R.L. cu sediul
                                născut la data de 10.09.1977, în localitatea Prejmer,
în Tg.Secuiesc, str.Margaretei nr.5, bl.10, sc. A, et.3,
                                județul Brașov, cu domiciliul în 3371 St. Martin, Str. Ybbs,
ap.7, jud.Covasna, CUI R 556759, nr.de ordine în RC
J14/337/1991 prin prezenta aducem următoarele         nr. 28, Austria, în calitate de asociat unic, aduc
modificări în actul constitutiv al societății comerciale, la  următoarele modificări Actului constitutiv al S.C. INT.
Cap.I.Art.3.Sediul societății -                TRANSPORTE POPOVICI S.R.L., cu sediul în Sf.
  -se desființează punctul de lucru din Ojdula        Georghe, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 12, sc. F, ap. 8, Jud.
str.Principală nr.585, jud.Covasna.              Covasna, înmatriculată la Registrul Comerțului Covasna,
  -se înființează un punct de lucru în Ojdula nr.591,    sub nr. J 14/163/1997, având Cod unic de înregistrare
jud.Covasna.                          R 9484800.
  Celelalte prevederi din actul constitutiv rămân        1. Se modifică art. 3 din actul constitutiv al societății,
nemodificate.
                                astfel: se înființează încă un punct de lucru la adresa:
  Prezentul act s-a încheiat la sediul societății
comerciale în număr de 4 exemplare, redactată și        Mun. Focșani, str. Tinereții, nr. 5, etaj 1, județul Vrancea.
dactilografiată de către asociați, astăzi la data de       2. Se modifică art. 5 din actul constitutiv al societății, în
03.08.2008, dobândind dată certă prin depunerea la       sensul că se completează obiectul de activitate al
Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul jud.Covasna    societății, prin includerea în cuprinsul acestuia a
   (50/743012)                        următoarelor activități:
                                 - 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
        Societatea Comercială               - 5229 Alte activități anexe transporturilor
        PROD LARICOM - S.R.L.               Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
                                constitutiv al S.C. INT. TRANSPORTE POPOVICI S.R.L.,
          ACT ADIȚIONAL
                                celelalte clauze rămânând neschimbate.
      LA ACTUL CONSTITUTIV                  Actul s-a întocmit în 3 exemplare, azi 18.07.2008.
 AL SC “PROD LARICOM” SRL ÎNMATRICULAT
 LA ORC COVASNA SUB NR. J 14 / 421 / 2003,             (52/743014)
        CUI 15884487
  Subsemnații LORINCZ LASZLO, cetățean român,
legitimat cu C.ident. KV 028231 /2000, CNP                  Societatea Comercială
1700105141042, născut la data de 05.01.1970 în orașul         INT. TRANSPORTE POPOVICI - S.R.L.
Baraolt, jud Covasna, cu domiciliul în com. Vârghiș, nr.
632, jud Covasna, și LORINCZ RITA, cetățean român,                  NOTIFICARE
legitimată cu C. ident. KV 028232 /2000, CNP
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
2720107140011, născută la data de 07.01.1972 în orașul
Baraolt, jud Covasna, cu domiciliul în com. Vârghiș nr     Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
632, jud Covasna, în calitate de asociați, la SC “PROD     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
LARICOM” SRL, cu sediul în com. Vârghiș, nr. 632,       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
completăm. Art 5 din Actul constitutiv actualizat, după    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale INT.
cum urmează:                          TRANSPORTE POPOVICI SRL, cu sediul în
  1. Se deschide punctul de lucru din: com. Vârghiș nr.    MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, județ Covasna,
138/A, jud Covasna.
                                B-dul 1 DECEMBRIE 1918, bloc 12, scara F, ap.8,
  Redactată în 3 (trei) exemplare originale la sediul
societății din Vârghiș, care după citire și semnare se     înregistrată sub nr. J14/163/1997, cod unic de
prezintă la ORC Covasna pentru înregistrare și dare de     înregistrare 9484800, care a fost înregistrat sub nr. 14699
dată certă.                          din 06.08.2008.
  (51/743013)                          (53/743015)
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008

         Societatea Comercială                Domeniul principal de activitate: 412 Lucrări de
         EPITO PALOK - S.R.L.               construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
                                   Activitatea principală: 4120 Lucrări de construcții a
           ACT ADIȚIONAL                clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
       LA ACTUL CONSTITUTIV                  4. Se actualizează obiectul secundar de activitate
      AL SOCIETATII COMERCIALE               conform CAEN Rev.2 care vor fi regăsite în actul
        EPITO PALOK S.R.L.                constitutiv actualizat al societății Codurile CAEN
  Subsemnatul: PAL IOSIF cetățean român, născut la       necodificate se exclud din obiectul de activitate al
data de 25.03.1949 în Com. Remetea, jud. Harghita,        societății.
domiciliat în Sfântu Gheorghe, str.Borviz nr.103, județul      Prezentul act adițional a fost redactat în trei exemplare
Covasna, legitimat cu CI seria KV numărul 128668         originale și este înregistrat sub nr.1 în registrul societății
eliberată de Mun. Sfântu Gheorghe la data de 09.08.2004      din data de 31.07.2008, dobândind dată certă prin
având CNP 1490325141045 în calitate de asociat unic al      depunere la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
societății comerciale EPITO PALOK S.R.L. cu sediul în       Tribunalul Covasna.
Sfantu Gheorgh,. str. Borviz nr.103, județul Covasna cu        (54/743016)
număr de ordine în Registrul Comerțului J14/213/2003,
aduc următoarele modificări actului constitutiv:                 Societatea Comercială
  1. Subsemnatul PAL IOSIF cesionez 10 (zece) părți               EPITO PALOK - S.R.L.
sociale a 10 Ron fiecare, în valoare totală de 100 Ron, pe
care le dețin în societate cesionarului neasociat PAL                  NOTIFICARE
ROBERT, cetățean român, născut la data de 05.10.1973
în Com. Remetea, jud. Harghita, domiciliat în str.Borviz       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr.103, legitimat cu CI seria KV numărul 125373 eliberată     Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
de Mun. Sfântu Gheorghe la data de 17.06.2004, CNP        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
1731005190698 și cesionez 10 (zece) părți sociale a        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
10 Ron fiecare, în valoare totală de 100 Ron, pe care le     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
dețin în societate cesionarului neasociat PAL LEVENTE,      EPITO PALOK SRL, cu sediul în MUNICIPIUL SFÂNTU
cetățean român, născut la data de 15.02.1978 în Com.       GHEORGHE, județ Covasna, Str. BORVIZ, nr.103,
Remetea, jud. Harghita, domiciliat în str.Borviz nr.103,     înregistrată sub nr. J14/213/2003, cod unic de
legitimat cu CI seria KV numărul 053546 eliberată de       înregistrare 15523431, care a fost înregistrat sub
Mun. Sfântu Gheorghe la data de 11.01.2002, CNP          nr.14714 din 06.08.2008.
1780215141039, împreună cu activul și pasivul societății       (55/743017)
reflectate în contabilitate la data încheierii prezentului act.
  Subsemnatul CEDENT declar că am primit de la                 Societatea Comercială
cesionari contravaloarea părților sociale cesionate și nu             FLO-COL-PET - S.R.L.
mai am nici un fel de pretenții bănești sau de altă natură
atât față de cesionar cât și față de societatea comercială       ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
susmenționată, în legătură cu această cesiune. Declar că          AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
nu am mai vândut sau donat nici unei persoane fizice sau
juridice părțile sociale ce fac obiectul prezentului act              FLO-COL-PET S.R.L.
adițional.                              Subsemnatul PAPUC FLORIN-PETRU, de cetățenie
  Subsemnații CESIONARI preluăm cele 20 (douăzeci)       română, născut la data de 12.07.1986 în oraș Covasna,
părți sociale, la valoarea lor nominală, a 10 Ron fiecare,    jud. Covasna, cu domiciliul în oraș Covasna, str. Mitropolit
în valoare totală de 200 Ron.
                                 Andrei Șaguna, nr.34, jud. Covasna, posesor al CI seria
  În urma cesiunii PAL ROBERT va deține, 10 părți
                                 KV, numărul 186687, eliberată de SPCLEP Covasna, la
sociale în valoare totală de 100 Ron, respectiv 50%, PAL
                                 data de 05.10.2007, CNP 1860712142399, în calitate de
LEVENTE va deține 10 părți sociale în valoare totală de
100 ron, respectiv 50%, iar sintagma de asociat unic va fi    asociat unic la societatea comercială FLO-COL-PET
înlocuit cu adunarea generală a asociaților, celelalte      S.R.L., cu sediul în România, oraș Covasna, str. Mitropolit
prevederi din actul constitutiv se mențin.            Andrei Șaguna, nr.34, județul Covasna, cu număr de
  2. Se modifică art. 15 din actul constitutiv în felul     ordine în Registrul Comerțului J14/480/2006,cod unic de
următor: se revocă din funcția de administrator pe dl. Pal    înregistrare 19132410, aduc următoarele modificări
Iosif și se numește în funcția de administrator pe dl. Pal    Actului constitutiv:
Robert                                1.Se modifică domeniul principal de activitate și
  3. Se modifică art. 5 din actul constitutitv în felul     activitatea principală, prevăzute la art.5 din Actul
următor: se codifică domeniul principal de activitate și     constitutiv, astfel:
activitățile secundare conform Ordinului nr.337 al          Domeniul principal:494 Transporturi rutiere de mărfuri
președintelui I.N.S.:                       și servicii de mutare.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008              17

  Activitatea principală:4941 - Transporturi rutiere de     Covasna, posesor Carte de Identitate seria KV numărul
mărfuri. Activitatea principală anterioară trece în obiectul   068131 eliberată de Poliția Târgu - Secuiesc la data de
secundar de activitate.                     15.07.2002 CNP 1681111142057, în calitate de asociat
  Cap. IV din Actul constitutiv, privind conducerea       unic al societății comerciale S.C. Producție Prestări
societății, administrarea se regăsește în actul constitutiv   Servicii Comerț Imp - Exp „Kronosz” SRL., înmatriculată
actualizat pe care asociatul unic a consimțit să-l        la Registrul Comerțului sub nr.J/14/ 23 /1995, Cod Unic
întocmească, dându-se articolelor o nouă numerotare și o     de înregistrare RO 8001974 din data de 01.10.1995, aduc
nouă formulare conform actelor modificatoare ale         următoarea modificare a actului constitutiv conform Art.3.
acestuia și a legislației societăților comerciale în vigoare.
                                  I. Înfințarea următorului punct de lucru:
  Prezentul act adițional modifică și completează Actul
                                  Magazin Mixt - situat la adresa: Catalina nr. 167
constitutiv al societății și face parte integrantă din acesta.
  Prezentul act adițional va fi depus de administratorul    (1 angajat).
societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă      Prezentul Act Adițional face parte integrantă din
Tribunalul Covasna în termen de 15 zile de la data        Statutul S.C. Producție Prestări Servicii Comerț Imp - Exp
încheierii lui pentru îndeplinirea cuvenitelor condiții de    „Kronosz” S.R.L., așa cum el are cuprins până la această
formă și publicitate                       dată, în rest prevederile acestuia rămânând neschimbate.
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, data dării de     Prezentul Act Adițional s-a tehnoredactat în 4
dată certă, într-un nr. de 3 exemplare, din care 2        exemplare la sediul societății și este înregistrat sub nr.2
exemplare pentru părți și 1 pentru compartimentul de       din 04.08.2008, dobândind dată certă prin înscriere la
asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe   Oficiul Registrului Comerțului.
lângă Tribunalul Covasna                       (58/743020)
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
ORCT Covasna, la cererea și pe răspunderea
solicitantului potrivit cererii de servici nr.                 Societatea Comercială
14265/28.07.2008.                                  BEDE - S.R.L.
  (56/743018)
                                      ACT ADIȚIONAL LA STATUTUL
        Societatea Comercială
                                    SOCIETĂȚII COMERCIALE BEDE S.R.L.
        FLO-COL-PET - S.R.L.
                                  Subsemnatul BENDE LEHEL, cetățean român, născut
            NOTIFICARE                la data de 26.05.1976 în orașul Covasna, județul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Covasna, domiciliat în sat.Zăbala (comuna Zăbala),
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    nr.802, județul Covasna, legitimat cu Cartea de identitate
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         seria KV nr.020311 eliberată de Poliția orașului Covasna,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   la data de 16.06.2000, CNP 1760526140312, în calitate
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    de asociat unic la societatea comercială BEDE S.R.L., cu
FLO-COL-PET SRL, cu sediul în ORAȘ COVASNA, județ        sediul în sat.Zăbala (comuna Zăbala), nr.802, județul
Covasna, Str. MITROPOLIT ANDREI ȘAGUNA, nr.34,          Covasna, județul Covasna, înmatriculată la Registrul
înregistrată sub nr. J14/480/2006, cod unic de          Comerțului sub nr. J14/225/2006 aduc următoarele
înregistrare 19132410, care a fost înregistrat sub nr.      modificări Statutului societății:
14725 din 06.08.2008.                        1.Se modifică art.3 din Statut în sensul că se
  (57/743019)                         înființează un punct de lucru la adresa: sat.Zăbala
                                 (comuna Zăbala),nr.1050, județul Covasna.
      Societatea Comercială
                                  Prezentul act adițional modifică și completează
  PRODUCȚIE PRESTĂRI SERVICII COMERȚ              Statutul societății și face parte integrantă din acesta.
   IMPORT - EXPORT KRONOSZ - S.R.L.               Prezentul înscris a fost redactat astăzi, data dării de
                                 dată certă, într-un nr. de 3 exemplare, din care 2
           ACT ADIȚIONAL
                                 exemplare pentru părți și 1 pentru compartimentul de
   LA STATUTUL SOCIETATII COMERCIALE              asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe
     CU RASPUNDERE LIMITATA                 lângă Tribunalul Covasna.
  PRODUCTIE PRESTARI SERVICII COMERT               Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul
       Imp - Exp “Kronosz” S.R.L.             ORCT Covasna, la cererea și pe răspunderea
  Subsemnatul TAMAS IMRE, cetățean român, născut        solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
la data de 11.11.1968 în Municipiul Târgu - Secuiesc,      14513/04.08.2008.
județul Covasna, domiciliat în Ghelința nr. 927, județul       (59/743021)
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
           TRYK - S.R.L.                          TRYK - S.R.L.

  ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV                        NOTIFICARE
  AL SOCIETĂȚII COMERCIALE TRYK S.R.L.              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subsemnații KERESTÉLY ZOLTÁN, cetățean român,         Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
născut la data de 17.01.1973 în sat Ghelința, com.        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Ghelința, județul Covasna, domiciliat în sat Ghelința,      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
com. Ghelința, nr.431, județul Covasna, legitimat cu       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Cartea de identitate seria KV numărul 134483 eliberată      TRYK SRL, cu sediul în SAT GHELINȚA, COMUNA
de Mun.Târgu Secuiesc la data de 17.11.2004 CNP         GHELINȚA, județ Covasna, nr.431, înregistrată sub nr.
1730117142066 și KERESTÉLY LÁSZLO cetățean            J14/132/2005, cod unic de înregistrare 17340449, care a
român, născut la data de 11.08.1980 în sat Ghelința, com.    fost înregistrat sub nr. 14755 din 07.08.2008.
Ghelința, județul Covasna, domiciliat în sat Ghelința,        (61/743023)
com. Ghelința, nr.888, județul Covasna, legitimat cu CI
seria KV numărul 085463 eliberată de Mun. Târgu
Secuiesc la data de 14.02.2003, CNP 1800811141030 în              Societatea Comercială
calitate de asociați ai societății comerciale TRYK S.R.L.,              PADIN - S.R.L.
cu sediul în sat Ghelința, com. Ghelința, nr.431, județul
Covasna, cu număr de ordine în Registrul Comerțului                ACT ADITIONAL
J14/132/2005, CUI 17340449 aducem următoarele                 LA ACTUL CONSTITUTIV
modificări:                                   AL S.C. PADIN S.R.L.
  1. Se modifică art.5 din Actul constitutiv, în sensul că     Subsemnatul asociat unic VLAD FLORIN, cetățean
se completează obiectul de activitate cu următoarele:      român, născut la data de 26.07.1971 în Mun. Brașov
  3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a        Județul Brașov, cu domiciliul în Mun. Brașov, str.
echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea         Hărmanului, nr.17, bl.30, sc.B, ap. 23, județul Brașov,
materialelor                           legitimat cu CI seria BV numărul 335063 eliberată de
  4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare       Poliția Brașov la data de 05.04.2004, CNP
(sub 3,5 tone)                          1710726080022 la societatea comercială PADIN S.R.L.,
  4519 Comerț cu alte autovehicule               cu sediul în Mun. Sfântu Gheorghe, str.Oltului, nr.6,
  4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor        județul Covasna, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului
  4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii        J14/178/2002 și CUI 14878240 aduc următoarele
pentru autovehicule                       modificări actului constitutiv:
  Prezentul act adițional modifică și completează actul      Se modifică art.4 în sensul că se revocă din funcția de
constitutiv al societății și face parte integrantă din acesta.  administrator neasociat SARDY LASZLO PAL și se
  Prezentul act adițional va fi depus de administratorul    numește în această funcție administratorul neasociat
societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă     ROȘCA IONUȚ, cetățean român, născut la data de
Tribunalul Covasna în termen de 15 zile de la data        01.06.1975 în Mun. Râmnicu Sărat, Jud. Buzău,
încheierii lui pentru îndeplinirea cuvenitelor condiții de    domiciliat în Sfântu Gheorghe, str.Sporturilor, nr.7, bl.6,
formă și publicitate.                      sc.D, et.1, ap.7, județul Covasna, legitimat cu CI seria KV
  Prezentul înscris a fost tehnoredactat la Oficiul       numărul 100194, eliberată de Mun. Sf. Gheorghe la data
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna în     de 11.08.2003, CNP 1750601104960, cu puteri depline
3 (trei) exemplare din care s-au eliberat 2(două)        de administrare, pe perioadă nedeterminată.
exemplare, azi, la data dării de dată certă.            În urma modificării celelalte prevederi din actul
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul    constitutiv se mențin.
ORCT Covasna, la cererea și pe răspunderea             Acest act adițional a fost redactat la sediul societății
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.         Mun. Sfântu Gheorghe, str. Oltului, nr.6, județul Covasna
14559/04.08.2008                         sub nr. de înreg. 1/ 05.08.2008.
  (60/743022)                           (62/743024)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008              19

        Societatea Comercială               Completările la Actul constitutiv prin Act adițional, se
          PADIN - S.R.L.               vor cuprinde într-un Act constitutiv actualizat la data
                                prezentei.
           NOTIFICARE                 Redactat în 3 (trei) exemplare originale la sediul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    societății din or. Covasna, care după citire și semnare se
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   prezintă pentru dare de dată certă la ORC jud Covasna.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          (64/743026)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
PADIN SRL, cu sediul în MUNICIPIUL SFÂNTU                   Societatea Comercială
GHEORGHE, județ Covasna, Str. OLTULUI, nr.6,                    ULPIA - S.R.L.
înregistrată sub nr. J14/178/2002, cod unic de
înregistrare 14878240, care a fost înregistrat sub nr.                NOTIFICARE
14763 din 07.08.2008.                       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (63/743025)                        Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
        Societatea Comercială             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
          ULPIA - S.R.L.               ULPIA SRL, cu sediul în ORAȘ COVASNA, județ
                                Covasna, Str. EROILOR, nr.4, înregistrată sub nr.
          ACT ADIȚIONAL               J14/20/2000, cod unic de înregistrare 12690184, care a
                                fost înregistrat sub nr.14811 din 08.08.2008.
      LA ACTUL CONSTITUTIV
                                  (65/743027)
  AL SC ULPIA SRL, DIN ORASUL COVASNA,
   INREGISTRAT LA O.R.C. SF. GHEORGHE
   SUB NR. J14 / 20/ 2000, C.U.I. 12690184
                                       Societatea Comercială
  Subsemnații: FURTUNĂ CONSTANTIN, cetățean
                                      RAKOSI ET MIKOLA - S.R.L.
român, legitimat cu C. de ident. seria KV nr. 065014/
2002, eliberată de Poliția orașului Covasna, având cod            ACT ADIȚIONAL NR.1
numeric personal, 1701003140317, născut la data de            LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C.
03.10.1970, în orașul Covasna, jud Covasna, domiciliat în
orașul Covasna str. Toamnei nr. 15, jud Covasna, în             “RAKOSI ET MIKOLA”S.R.L.
calitate de asociat unic la SC ULPIA SRL, cu sediul în or.     Subsemnații Mikola Jozsef născut la data de
Covasna, str. Eroilor nr. 4, jud Covasna, și MURUIANU     13.10.1958 în com.Zagon, jud.Covasna,domiciliat în
MARIANA, cetățean român, legitimată cu C. ident. KV nr.    orș.Covasna, str.Brazilor nr.4 bl.5 sc.A ap.3 jud.Covasna,
070890/ 2002, având CNP 2661001140316, născută la       posesor al C.I. seria K.V. nr.092907/,CNP 1581013140315,
data de 01.10.1966, în orașul Covasna, domiciliată în     cetățean român, și Rakosi Etelka născută la data de
com. Brețcu nr. 88, jud. Covasna, am hotărât următoarele    01.02.1963 în sat Lutoasa (com.Lemnia) jud.Covasna,
modificări în Actul constitutiv actualizat al societății:   domiciliat în orș.Covasna, str.Gabor Aron nr.116
  1. Subsemnatul FURTUNĂ CONSTANTIN, cesionez        jud.Covasna, posesoare a C.I. seria K.V.
cele 20 (douăzeci) părți sociale în valoare de 200       nr.065933/20.06.2002, CNP 2630201140318, cetățean
(douăsute) lei, pe care le dețin în societate, pentru prețul  român, în calitate de asociați la “RAKOSI ET MIKOLA
de 200 (douăsute) lei, numitei MURUIANU MARIANA.        “S.R.L. cu sediul în Covasna str.Unirii nr.3/A,
Prețul părților sociale mai sus descrise, mi s-au achitat în  jud.Covasna,CUI RO 560385, nr.de ordine în registrul
întregime la data semnării prezentului act, de asemenea    comerțului J 14/33/1992 prin prezenta aducem
declar că, nu am vândut sau donat nici unei persoane      următoarele modificări în Actul Constitutiv
fizice sau juridice partea socială care face obiectul       Cap.1.Art.3- Sediul societății
prezentului act. În urma semnării prezentului act pierde      - înființăm un punct de lucru în orș.Covasna, str.Unirii
calitatea de asociat unic și de administrator pe care le-am  nr.5, bl. 10, sc.A, ap. 1, jud Covasna
avut în societate.                         La Cap.II.Art.5. Obiectul de activitate:-extindem
  Subsemnata MURUIANU MARIANA, preiau părțile        obiectul de activitate al societății cu următoarele
sociale cesionate în favoarea mea, devenind astfel       activități:9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri
asociat unic și voi deține cele 20 (douăzeci) părți sociale    - se va întocmi forma actualizată a actului constitutiv
în valoare de 200 (douăsute) lei și voi exercita în      nr. 1/25.03.2006.artieolele primesc o nouă numerotare și
continuare și funcția de administrator al SC ULPIA SRL.    se reformulează conform actelor adiționale.
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008

 Celelalte prevederi din actul constitutiv rămân        FURTUNĂ CONSTANTIN, pentru prețul de 100 (unasută)
nemodificate.                          lei, preț, care mi s-a achitat în întregime la data semnării
 Prezentul act s-a încheiat la sediul societății        prezentului act pierzând astfel calitatea de asociat și de
comerciale în număr de 4 exemplare,redactată și         administrator în societate. De asemenea declar că, nu am
dactilografiată de către asociați,astăzi la dala de 07.08.    vândut sau donat nici unei persoane fizice sau juridice
2008,dobândind dată certă prin depunerea le Registrul      părțile sociale care fac obiectul prezentei cesiuni.
Comerțului de pe lângă Tribunalul jud.Covasna.            Subsemnatul FURTUNĂ CONSTANTIN, preiau părțile
  (66/743028)                         sociale cedate în favoarea mea, devenind astfel asociat
                                 unic și administrator cu puteri depline a societății,
                                 deținând cele 20 (douăzeci) părți sociale, ale societății, în
        Societatea Comercială               valoare de 200( douăsute) lei.
       RAKOSI ET MIKOLA - S.R.L.                În urma cesiunii de părți sociale între asociați,
                                 societatea se transformă din societate cu mai mulți
            NOTIFICARE
                                 asociați în societate cu asociat unic, atribuțiile Adunării
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Generale din societate, fiind preluate de asociatul unic.
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      Subsemnatul FURTUNĂ CONSTANTIN, în calitate de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         asociat unic și administrator extind Obiectul de activitate
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 din Actul constitutiv Art. 5, cu: 4120-Lucrări de construcții
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; 4321-Lucrări de
“RAKOSI ET MIKOLA” SRL, cu sediul în ORAȘ
                                 instalații electrice; 4322-Lucrări de instalații sanitare, de
COVASNA, județ Covasna, Str. UNIRII, nr.3/A,
înregistrată sub nr. J14/33/1992, cod unic de înregistrare    încălzire și de aer condiționat; 4329-Alte lucrări de
560385, care a fost înregistrat sub nr. 14834 din        instalații pentru construcții; 4332-Lucrări de tâmplărie și
11.08.2008.                           dulgherie; 4333-Lucrări de pardosire și placare a
  (67/743029)                         pereților; 4334-Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări
                                 de geamuri; 4339-Alte lucrări de finisare; 4391-Lucrări de
                                 învelitori, șarpante și terase ța construcții; 4399-Alte
        Societatea Comercială              lucrări speciale de construcții n.c.a.; 4711 -Comerț cu
          SONIC - S.R.L.                amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare
                                 predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
           ACT ADIȚIONAL                9312- Activități ale cluburilor sportive; 9313-Activități ale
                                 centrelor de fitness.
      LA STATUTUL SC SONIC SRL,
                                   Prezentele modificări precum și cele anterioare se vor
    DIN ORASUL COVASNA, INREGISTRAT
       LA O.R.C. SF. GHEORGHE               cuprinde într-un Act constitutiv actualizat.
                                   Redactat astăzi, la sediul societății din or. Covasna,
   SUB NR. J14 / 247/ 2006, C.U.I. 18698586          care după citire și semnare se va prezente la ORC pentru
          NR 1 / 14.07.2008              dare de dată certă.
                                   (68/743030)
  Subsemnații: FURTUNĂ CONSTANTIN, cetățean
român, legitimat cu Cartea de identitate seria KV nr.
065014/ 2002, eliberată de Poliția orașului Covasna,
având cod numeric personal, 1701003140317, născut la               Societatea Comercială
data de 03.10.1970, în orașul Covasna, jud. Covasna,                SONIC - S.R.L.
domiciliat în orașul Covasna str. Toamnei nr. 15, jud.
Covasna și POPOVICI GIGEL-CĂTĂLIN, cetățean                      NOTIFICARE
român, legitimat cu Cartea de identitate seria BV nr.        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
444182/ 2006, eliberată de Poliția mun. Brașov, având      Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
cod numeric personal 1711206080059, născut la data de      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
06.12.1971, în mun. Suceava, jud. Suceava, domiciliat în     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
mun. Brașov, str. Zizinului nr. 84, sc. B, ap. 8, jud. Brașov,  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
în calitate de asociați la SC SONIC SRL, cu sediul în
                                 SONIC SRL, cu sediul în ORAȘ COVASNA, județ
orașul Covasna, str. Toamnei nr. 15, jud. Covasna, am
                                 Covasna, Str. TOAMNEI, nr.15, înregistrată sub nr.
hotărât:
  Subsemnatul: POPOVICI GIGEL-CĂTĂLIN, cesionez         J14/247/2006, cod unic de înregistrare 18698586, care a
cele 10 (zece) părți sociale, în valoare de 100 (unasută)    fost înregistrat sub nr. 14843 din 11.08.2008.
lei, pe care o dețin, în SC SONIC SRL, domnului            (69/743031)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008              21

      Societatea Comercială                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
   PRODUCTIE SI COMERT LADY - S.R.L.             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 PRODUCTIE SI COMERT LADY SRL, cu sediul în
       ACT ADIȚIONAL NR. 2/2008              MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, județ Covasna, Str.
      LA ACTUL CONSTITUTIV                 CIUCULUI, nr.70, înregistrată sub nr. J14/395/1991, cod
     AL SOCIETĂȚII COMERCIALE                unic de înregistrare 2969514, care a fost înregistrat sub
    PRODUCTIE SI COMERT LADY S.R.L.              nr.14937 din 12.08.2008.
  Subsemnatul BOLDIZSAR JANOS de cetățenie             (71/743033)
română, născut la data de 28.04.1967 în Sfântu
Gheorghe, județul Covasna, cu domiciliul în Sfântu
Gheorghe, B-dul. General Grigore Bălan nr.53, bl. 9,              Societatea Comercială
sc. C, ap. 4, județul Covasna, posesor al Cărții de
                                        HUSSL CARPAT - S.R.L.
identitate seria KV numărul 113018 eliberată de Poliția
Sfântu Gheorghe la data 29.01.2004, CNP
                                     HOTĂRÂRE A ASOCIATULUI UNIC
1670428141035, și BOLDIZSAR PIROSKA de cetățenie
română, născută la data de 31.08.1968 în Boroșneu                      ȘI
Mare, județul Covasna, cu domiciliul în Sfântu Gheorghe,
B-dul. General Grigore Bălan nr. 53, bl. 9, sc. C, ap. 4,              ACT ADIȚIONAL
județul Covasna, posesoare a Cărții de identitate seria KV
numărul 113009 eliberată de Poliția Sfântu Gheorghe la              NR. 01 DIN 30.06.2008
data 29.01.2004, CNP 2680831141036 în calitate de            LA STATUTUL SI CONTRACTUL
asociați la societatea comercială PRODUCTIE SI               SOCIETATII COMERCIALE
COMERT LADY S.R.L. cu sediul în Sfântu Gheorghe, Str.
                                       HUSSL CARPAT S.R.L.,
Ciucului nr. 70, județul Covasna, cu număr de ordine în
                                 INMATRICULATA IN REGISTRUL COMERTULUI
Registrul Comerțului J14/ 395/1991 am hotărât
modificarea Actului constitutiv astfel:               DE PE LANGA TRIBUNALUL COVASNA SUB
  1. Se modifică art. 7 și 8 în sensul că se majorează        NR. J14/542/2007, C.U.I 22570053
capitalul social cu aport în numerar în sumă de 150.000       Subscrisa Hussl Rumänien Holding GmbH, cu sediul
lei. Capitalul social după majorare va fi în sumă de       în Austria, 6212 Maurach, Lärchenwiese 71, înregistrată
390.000 lei împărțit în 39.000 părți sociale a câte 10 lei    la Registrul Comerțului Austria sub. nr. FN
fiecare împărțit pe asociați astfel:
                                 298910z/28.09.2007, prin administrator Hussl Josef,
  BOLDIZSAR JANOS - 234.000 lei împărțit în 23.400
părți sociale a câte 10 lei fiecare, cota de participare la   cetățean austriac, născut la data de 19.10.1953 în loc.
beneficii și piederi 60%                     Schwaz. Austria, domiciliat în Austria, 6212 Maurach,
  BOLDIZSAR PIROSKA - 156.000 lei împărțit în 15.600      Lärchenwiese 71, identificat cu pașaport nr. C 0468242 8,
părți sociale a câte 10 lei fiecare, cota de participare la   eliberat la data de 17.12.1997 de Autoritățiile competente
beneficii și piederi 40%                     din Austria
  Prezentul act adițional modifică și completează Actul      în calitate de asociat unic al HUSSL CARPAT S.R.L.,
constitutiv al societății și face parte integrantă din
                                 înregistrată la registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul
acestea, urmând a se încheia și forma actualizată a
acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare.    Covasna sub număr J14/542/2007, C.U.I. 22570053, cu
  Prezentul înscris a fost redactat la sediul societății, pe  sediul în municipiul Sfântul Gheorghe, str. Kos Karoly nr.
data de 11.08.2008 într-un număr de 3 (trei) exemplare și    14, 520055 Sfântu Gheorge, Jud. Covasna, modific prin
dobândește dată certă prin depunere la Oficiului         hotărârea asociatului unic actul constitutiv după cum
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna.      urmează:
   (70/743032)                           1. Sunt actualizate codurile CAEN ale activităților din
                                 statut.
                                   2. Se completează obiectul de activitate cu activitățile
      Societatea Comercială
                                 auxiliare:
   PRODUCTIE SI COMERT LADY - S.R.L.
                                   - 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
            NOTIFICARE                  - 9319 Alte activități sportive
                                   - 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    recreaționale și echipament sportiv.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           (72/743034)
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008

        Societatea Comercială                cedentului ca asociat și administrator și anularea
        HUSSL CARPAT - S.R.L.                contractului de societate; redactarea unui nou act
                                  constitutiv.
            NOTIFICARE                   Modificarea, pe cale de consecință, a actului
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      constitutiv societății, astfel: art.1: “Societatea are ca
Covasna notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      asociat unic pe Scaloi Ion »; art.9:”Capitalul social total
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          subscris și vărsat în valoare de 10.000lei, în numerar, se
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     divide în 1000 părți sociale egale a câte 10 lei fiecare,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     numerotate de la 1 la 1000, deținute în totalitate de către
HUSSL CARPAT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL SFÂNTU          asociatul unic Scaloi Ion, participarea la profit și pierderi
GHEORGHE, județ Covasna, Str. KOS KAROLY, nr.14,
                                  este de 100% pentru asociatul unic “; art. 13: “Societatea
ap.1, înregistrată sub nr. J14/542/2007, cod unic de
                                  este administrată și reprezentată cu puteri depline de
înregistrare 22570053, care a fost înregistrat sub nr.
12979 din 04.07.2008.                        către Scaloi Ion, pe o perioadă nelimitată.”
                                    Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
  (73/743035)
                                  constitutiv al societății și va urma procedura legală privind
                                  publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
     Societatea Comercială                    Pe tot cuprinsul statutului societății noțiunile de
                                  “asociați” se înlocuiesc cu aceea de “asociat unic”.
 TRANSILVANIAN TROUSERS COMPANY - S.A.
                                    Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
                                  cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                     (75/743736)

      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL COVASNA                      Societatea Comercială
              ANUNȚ                           BIG NONA - S.R.L.

       NR. 14999 DATA 13.08.2008                          NOTIFICARE
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de      Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
pe lângă Tribunalul COVASNA, confirmă că firma           (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
TRANSILVANIAN TROUSERS COMPANY SA având               completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
numărul de ordine în registrul comerțului 714/1121/1994
                                  actului constitutiv al societății comerciale BIG NONA SRL,
și codul unic de înregistrare 6829980, cu cererea
                                  cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str.
înregistrată sub nr. 14999 din 13.08.2008, a depus copie
de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul        MIHAIL KOGĂLNICEANU, nr.7, înregistrată sub nr.
financiar 01.01.2007 - 31.12.2007 însoțite de raportul       J3/978/1991, cod unic de înregistrare 154182, care a fost
administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor  înregistrat sub nr.54553 din 11.08.2008.
financiari, procesul-verbal al adunării generale a           (76/743737)
asociaților /acționarilor și are o cifră anuală de afaceri de
peste 10 milioane lei.
  (74/743036)                                   Societatea Comercială
                                           HEPITES - S.R.L.

         Societatea Comercială                         ACT ADIȚIONAL
          BIG NONA - S.R.L.
                                    Subsemnata VLADAU ANA, asociat unic al S.C.
           ACT ADIȚIONAL                 “HEPITES” S.R.L. am hotărât:Schimbarea destinației
                                  punctului de lucru situat în Câmpulung, str.Gruiului, nr.68,
 Subsemnații SCALOI ION și SCALOI ADRIAN
                                  bl.D18a, parter, jud. Argeș, din DROGHERIE în
reprezentat de Scaloi Ilie în baza procurii nr.
                                  FARMACIE. Prezentul act face parte din statut, urmând a
2774/04.08.2008, în calitate de asociați, am hotărât
continuarea activității societății cu asociat unic, urmare a    îndeplini condițiile de înregistrare la O.R.C. Argeș și
cesionării a 500 părți sociale în valoare de 5.000 lei,       publicare în Monitorul Oficial. Redactat astăzi
numerar, de către Scaloi Adrian d-lui Scaloi Ion, conform      11.08.2008, în 6 exemplare.
contractului de cesiune; retragerea din societate a           (77/743738)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008                23

        Societatea Comercială              animale vii, materii prime textile și cu bunuri semifinite;-
          CALU - S.R.L.                4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;-4621
                                Comerț cu ridicata al cerealelor,semințelor,furajelor și
          ACT ADIȚIONAL                tutunului neprelucrat;- 4690 Comerț cu ridicata
  Subsemnatul MÎRZACU MARIANA, în calitate de         nespecializat; 4711 Comerț cu amănuntul în magazine
asociat unic am hotărât extinderea obiectului de        nespecializate,cu vânzare predominată de produse
activitate.                           alimentare, băuturi și tutun;- 4789 Comerț cu amănuntul
  Modificarea, pe cale de consecință, a anexei I la actul   prin standuri,chioșcuri și piețe și altor produse;-4799
constitutiv al societății, care se completează cu cod 6831-   Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor
agenții imobiliare, cod 6810-cumpărarea și vânzarea de     standurilor,chioșcurilor și pietelor;-Art. 7-capitalul social
bunuri imobiliare proprii.                   total subscris și vărsat în numerar în valoare totală de 210
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul   Ron se divide în 21 de părți sociale,numerotate de la 1 la
constitutiv și va urma procedura legală privind         21,fiecare cu o valoare nominală de 10 Ron/ps și deținute
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.           în totalitate de către asociatul unic.Truta Cornel;-Art. 25-
  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
                                societatea este reprezentată și administrată cu puteri
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
                                depline,exercitate pentru un mandat de 20 ani,cu
  (78/743739)                         posibilitatea de a fi reales de către asociatul unic;-Art. 49
                                al.2-participarea la profit și pierdere este de 100 % pentru
                                Truta Cornel;
        Societatea Comercială
                                  Prezentul act reprezintă voința asociatului unic și
         TRUTEXIM - S.R.L.               îndeplineste procedura legala privind înregistrarea,
                                autorizarea și publicarea.Red. în 6 ex. astăzi, 08.07.2008;
          ACT ADIȚIONAL
                                   (79/743740)
  Subsemnatul,TRUTA CORNEL,în calitate de
moștenitor legal al defunctului asociat unic TRUTA
CONSTANTIN,(decedat în data de 22.08.2006,conform
certificat de deces și conform certificat de moștenitor nr.           Societatea Comercială
297/31.07.2007),astăzi,08.07.2008,am hotărât:                   TRUTEXIM - S.R.L.
  -Continuarea activității societății cu unic asociat și
administrator în persoana d-lui Truta Cornel,ca urmare a                NOTIFICARE
preluării prin moștenire legală a celor 21 de părți         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sociale,numerotate de la 1 la 21,cu o valoare totală de     Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
210 Ron și cu o valoare nominală de 10 Ron/ps,conform      (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
certificat moștenitor nr. 297/31.07.2007 „certificat la     completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
cabinet notar public,Grecu Carmen;               actului constitutiv al societății comerciale TRUTEXIM
  -Descărcarea din calitatea de administrator a
                                SRL, cu sediul în SAT LUNCA CORBULUI, COMUNA
defunctului Truta Constantin și numirea în aceași calitate
                                LUNCA CORBULUI, județ Argeș, nr.232, înregistrată sub
a d-lui Truta Cornel pentru un mandat de 20 ani cu
                                nr. J3/1448/1992, cod unic de înregistrare 7244975, care
posibilitatea de a fi reales;
  -Stabilire elemente de sediu în sensul că sediul       a fost înregistrat sub nr.54546 din 11.08.2008.
societății este în Com. Lunca Corbului,sat Lunca           (80/743741)
Corbului,nr. 232,jud. Argeș;
  -Completarea obiectului de activitate al societății;
  -Asociatul cesionar preia întreg activul și pasivul            Societatea Comercială
societății și statutul societății se modifică astfel:- Art 3-      AUTO SERV CONSULTING - S.R.L.
asociatul unic al societății este d-nul Truta
Cornel,cetățean român,născut la data de 12.08.1961 în                ACT ADIȚIONAL
jud. Argeș,sat Silisteni,domiciliat în jud. Argeș,Com.
Lunca Corbului,sat Lunca Corbului,posesor a CI seria AS      Subsemnații DIACONU ALEXANDRU și DIACONU
nr. 445324 emisă de SPCLEP Pitești la data de          MARILENA, în calitate de asociați, am hotărât mutarea
23.01.2006, având CNP 1610812034999,care nu mai         sediului societății, suspendarea activității de pizzerie din
poate avea această calitate într-o altă societate        Pitești, str. Stadionului, nr. 105, jud. Argeș.
comercială cu răspundere limitată;-Art.4-sediul societății     Modificarea, pe cale de consecință, a actului
este în Com. Lunca Corbului,sat Lunca Corbului,nr.       constitutiv al societății, astfel: art. 4:”Societatea are sediul
232,jud. Argeș;-Art. 5-anexa se completează cu:- 4611      în Ștefănești, sat Valea Mare, str. Valea Popii, nr. 32, jud.
Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole,       Argeș - valabil conform contractului”.
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008

  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul      activități recreative și distractive n.c.a.(închirierea
constitutiv și va urma procedura legală privind            echipamentului de agrement, ca parte integrantă a
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.              facilităților recreative).
  Redactat în 6 exemplare în limba română, astăzi            Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
12.08.2008.                              constitutiv și va urma procedura legală privind
  (81/743742)                            publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
                                     Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
                                   cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
         Societatea Comercială
                                      (83/743744)
          FANI JENS - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL
                                         Societatea Comercială
  Subsemnații SABOU GHERGHINA și SABOU EUGEN             PRODCON - ANTREPRENOR GENERAL - S.R.L.
IANOȘ, în calitate de asociați, am hotărât următoarele:
  - Declararea unui punct de lucru în mun. Pitești, Piața         ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
Calea București, corp B, parter, spațiul nr. 18, județul           AL S.C. PRODCON - ANTREPRENOR
Argeș.                                        GENERAL S.R.L.
  Modificarea pe cale de consecință a actului constitutiv
al societății, astfel:                          Urmare a HOTĂRÂRII nr.2/05.08.2008 în care s-au
  - Art. 3, alin. 5 se completează cu: “Societatea are        hotărât următoarele:
punct de lucru în mun. Pitești, Piața Calea București, corp        1.Extinderea obiectului de activitate al societății cu
B, parter, spațiul nr. 18, județul Argeș, valabil conform       activitățile:
contractului”.                              5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul        5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de
constitutiv și va urma procedura legală privind            scurtă durată
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.                5590 Alte servicii de cazare
  R edactat și a u tentificat în 6 e x e m p l a r e , a s t ă zi,    5610 Restaurante
12 august 2008, de către Biroul Notarului Public             5621 Activități de alimentație (catering) pentru
VOICULESCU MARILENA ADRIANA.
                                   evenimente
   (82/743743)                             5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
                                     5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
                                     9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
         Societatea Comercială                  2. Înființarea unui punct de lucru la adresa: Sulina,
         EUROPAN PROD - S.A.                 str. l-a, nr. 158, jud. Tulcea, valabil pe durată nelimitată de
                                   timp.
           ACT ADIȚIONAL                    3.Anularea actelor constitutive ale societății și
  Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,          elaborarea unui nou act constitutiv, în conformitate cu
întrunită în ședința din data 25.07.2008, la care au         cele hotărâte.
participat acționari reprezentând 100% din capitalul social        Societatea va funcționa conform noilor acte
total, a hotărât înființarea unui punct de lucru în mun.       constitutive.
Drăgășani, pct”Momotesti”, jud. Vâlcea-Stație mixturi            (84/743745)
asfaltice-; extinderea obiectului de activitate..
  Împuternicirea d-nei Radulescu Violeta pentru ducerea
la îndeplinire a formalităților legale.                     Societatea Comercială
  Modificarea, pe cale de consecință, a actului            PRODCON-ANTREPRENOR GENERAL - S.R.L.
constitutiv al societății, astfel: art.3 din statut:” Societatea
are punct de lucru în mun. Drăgășani, pct’Momotesti”, jud.                   NOTIFICARE
Vâlcea-Statie mixturi asfaltice- valabil conform             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
contractului”; anexa 1 se completează cu cod 2399-          Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
fabricarea altor produse din minerale nemetalice           (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
n.c.a.(fabricarea articolelor din bitum sau din materiale       și completările ulterioare, depunerea textului actualizat
similare, de exemplu adezivizi pe bază de bitum, smoală        al actului const i t u t i v a l s o c i e t ă ț i i c o m e r c i a le
de cărbune, etc); cod 7721-activități de închiriere și        PRODCON-ANTREPRENOR GENERAL SRL, cu sediul
leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv(        în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, B-dul
biciclete, alte echipamente sportive); cod 9329- alte         PETROCHIMIȘTILOR KM.5, înregistrată sub nr.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008              25

J3/2531/1994, cod unic de înregistrare 6795739, care a     completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
fost înregistrat sub nr.54713, din 12.08.2008.         actului constitutiv al societății comerciale GAMA TOTAL
   (85/743746)                        INSTAL SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ
                                Argeș, Str. POPA ȘAPCĂ, bloc P16, scara D, etaj 4,
                                ap.10, înregistrată sub nr. J3/1133/1995, cod unic de
       Societatea Comercială               înregistrare 7974368, care a fost înregistrat sub nr.54548
      GAMA TOTAL INSTAL - S.R.L.             din 11.08.2008.
                                  (87/743748)
          ACT ADIȚIONAL
  Subsemnații, CIAUȘESCU ION și LAPĂDAT(fostă
CIAUȘESCU) IOANA, în calitate de asociați la                  Societatea Comercială
S.C.”GAMA TOTAL INSTAL” S.R.L, în ședința din data de            TORNADO-CENTER - S.R.L.
28.07.2008 am hotărât următoarele:
  1/ Retragerea din societate, justificată de motive                ACT ADIȚIONAL
personale, a asociatei LAPĂDAT(fostă CIAUȘESCU)
IOANA și renunțarea la funcția de administrator, fiind       Subsemnatul, BUȘARU NICOLAE asociat unic la SC
descărcată de gestiune; Continuarea activității cu asociat   TORNADO-CENTER SRL, am hotărât, azi,
unic și cesionarea către asociatul rămas a celor 10 părți    15.07.08,următoarele: 1.Extinderea obiectului de
sociale de către asociatul retras, în valoare totală      activitate cu următoarele activități:4120-Lucrări de
100 RON (val. nominală/ p. S.-10 RON), operațiunea va      construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 4299-
face obiectul unui contract de cesiune; Cesionarul preia    Lucrări de construcție a altor proiecte inginerești
activul și pasivul societății.                 nca,4311-Lucrări de demolare a construcțiilor, 4321-
  2/ deschiderea unui punct de lucru.             Lucrări de instalații electrice,4322-Lucrări de instalații
  Urmare a celor hotărâte, se renunță la contractul de     sanitare, de încălzire și de aer condiționat,4329-Alte
societate, iar Statutul se modifică și se completează      lucrări de instalații pt construcții, 4331 -Lucrări de
astfel: art.2 din statut: “Asociatul unic al societății este
                                ipsoserie,4332-Lucrări de tâmplărie și dulgherie,4333-
CIAUȘESCU ION, cetățean român, născut în Com.
                                Lucrări de pardosire și placare a pereților,4334-Lucrări de
Leleasca, jud. Olt, la 22.11.1952, domiciliat în mun.
Pitești, str. Popa Șapcă, bl. P16, sc.D, ap.10, jud. Argeș,   vopsitorie,zugrăveli și montări de geamuri,4339-Alte
posesor al BI, seria DB, nr.272720, emis de Pol. Mun.      lucrări de finisare,4391-Lucrări de învelitori, șarpante și
Pitești, la 31.011997, cu CNP 1521122034975;          terase la construcții,4399-Alte lucrări de construcții nca.
art.9:”Capitalul social total subscris și vărsat este de 200  2. Schimbarea sediului societății astfel-Sediul societății
RON, împărțit în 20 părți sociale, fiecare în valoare de    este în com.Nucșoara,sat Sboghitesti,nr.89, jud.Ag; 3.
10 RON, numerotate de la 1 la 20, toate deținute de       Radiere 2 puncte de lucru situate în com. Nucșoara,sat
asociatul unic.’; art.24: «Societatea este administrată și,   Sboghitesti, jud.Ag respectiv com. Nucșoara,sat
reprezentată de către asociatul unic CIAUȘESCU ION,       Sboghitesti, jud.Argeș; 4. Declarare punct de lucru situat
pentru o perioadă nelimitată»; art.45: “Participarea la     în com Nucșoara,punct Scoala Veche Sboghitesti,
beneficii și pierderi se face de asociatul unic în proporție
                                jud.Ag. Toate celelalte articole din statut care nu contravin
de 100%”. Expresia “adunarea generală a asociaților” se
                                prezentului act adițional rămân neschimbate.
înlocuiește cu “asociat unic”;art 3: Societatea are deschis
punct de lucru în loc. Ștefănești, Șos. Pitești- București     Prezentul act face parte integrantă din actul constitutiv
nr.13, jud.Argeș.                        și va fi înregistrat la ORC Argeș și publicat în Monitorul
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul   Oficial. Redactat în 6 exemplare.
constitutiv sub rezerva îndeplinirii procedurilor de        (88/743749)
menționare și publicare. Redactat în 6 exemplare.
   (86/743747)
                                        Societatea Comercială
                                       TORNADO-CENTER - S.R.L.
       Societatea Comercială
      GAMA TOTAL INSTAL - S.R.L.                        NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
           NOTIFICARE                Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  completările ulterioare; depunerea textului actualizat al
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   actului constitutiv al societății comerciale TORNADO-
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008

CENTER SRL, cu sediul în SAT SBOGHIȚEȘTI,                    Societatea Comercială
COMUNA NUCȘOARA, județ Argeș, nr.89, înregistrată               ALEONAS LAGUNA - S.R.L.
sub nr. J3/582/1996, cod unic de înregistrare 8554770,
                                            NOTIFICARE
care a fost înregistrat sub nr.54559 din 11.08.2008.
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  (89/743750)
                                 Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
        Societatea Comercială               actului constitutiv al societății comerciale ALEONAS
       ALEONAS LAGUNA - S.R.L.               LAGUNA SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ
                                 Argeș, Str. ARMAND CĂLINESCU, nr.20, înregistrată sub
           ACT ADIȚIONAL                nr. J3/308/1999, cod unic de înregistrare 12106367, care
                                 a fost înregistrat sub nr.55027 din 13.08.2008.
  Subsemnatul Nastea Eugen în calitate de asociat unic
                                   (91/743752)
la SC ALEONAS LAGUNA-S.R.L, având-o ca invitată pe
d-na Nastea Olimpia-Iuliana în calitate de viitor asociat,
am hotărât astăzi, 6.08.2008 următoarele:                   Societatea Comercială
  > cooptarea în societate a dnei Nastea Olimpia-Iuliana        MARI POP AGRO LEODENI - S.R.L.
în calitate de asociat unic și retragerea domnului Nastea
Eugen prin cesiune, conform contractului de cesiune                 ACT ADIȚIONAL
anexat;                               Subsemnații MARIN GHEORGHE în nume propriu și
  > înființarea unui punct de lucru situat în România,     ca reprezentant al asociatului Popa Negulescu prin
județul Argeș, comuna Bascov, str. Serelor, punct        procura nr. 502/12.08.2008 și MARIN RODICA ELENA, în
„Colonia TCH”, nr. 6, (A1)                    calitate de asociați, am hotărât completarea elementelor
  > Numirea în funcția de administrator a dnei Nastea      sediului social, schimbarea domeniului și activității
Olimpia-Iuliana și renunțarea la această funcție a        principale.
                                  Modificarea, pe cale de consecință a actului constitutiv
domnului Nastea Eugen;
                                 al societății, astfel: art. 3 se completează cu:”Societatea
  > actualizarea actului constitutiv.              are sediul în com. Leordeni, sat Leordeni, nr. 360, jud.
  Pe cale de consecință, actul constitutiv se modifică     Argeș”; anexa I:DOMENIUL/ACTIVITATEA PRINCIPALĂ
astfel:                             cod 0111 -cultivarea cerealelor(exclusive orez), plantelor
  Art. 1. „...Nastea Olimpia-Iuliana, cetățean român,      leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
născută la data de 07.02.1972, în localitatea Bârla,       oleaginoase.
județul Argeș, domiciliată în județul Argeș, localitatea      Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
Pitești, str. Armand Călinescu, nr. 20, identificat cu CI    constitutiv al societății și va urma procedura legală privind
                                 publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
seria AS nr. 181192 eliberată de Mun. Pitești la data de
                                  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
28.02.2002, cod numeric personal 2720207034975”
                                 cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
  Art. 4, alin.3: „Societatea are puncte de lucru situate în:
                                   (92/743753)
  1. România, județul Argeș, localitatea Pitești, str.
Eroilor, nr. 39 A, parter;
  2. România, județul Argeș, comuna Bascov, str.                Societatea Comercială
Serelor, punct „Colonia TCH”, nr. 6, (A1)”                   LIBRA-ELENA-OT - S.R.L.
  Art. 13, alin.5 „Societatea este administrată și
reprezentată pe perioadă nelimitată de către: Nastea                  ADIȚIONAL
Olimpia-Iuliana, cetățean român, născută la data de         Subsemnata Preda Eugenia, în calitate de asociat unic
07.02.1972, în localitatea Bîrla, județul Argeș, domiciliată   al societății am hotărât azi 11.08.2008, următoarele:
în județul Argeș, localitatea Pitești, str. Armand         Art.1. Înființare punct de lucru,sediu secundar al
Călinescu, nr. 20, identificat cu CI seria AS nr. 181192     societății, situat în Mun.Câmpulung, str.Frații Golești,
eliberată de Mun. Pitești la data de 28.02.2002, cod       nr.27, jud.Argeș, cu destinația de magazin mixt.
                                  Ca urmare,art.2 din statutul societății se va completa
numeric personal 2720207034975.”
                                 cu un nou aliniat, astfel Societatea are un punct de lucru,
  Redactat în 6(șase) exemplare, astăzi 6.08.2008,       sediu secundar al societății, situat Mun.Câmpulung,
Pitești.                             str.Frații Golești, nr.27, jud.Argeș, cu destinația de
  (90/743751)                         magazin mixt.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008               27

  Celelalte prevederi ale statutului societății rămân      (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
valabile.Pentru care s-a întocmit prezentul azi         completările ulterioare depunerea textului actualizat al
11.08.2008. Redactat de avocat Stoica Vasile.          actului constitutiv al societății comerciale ROTERM
  (93/743754)                         INSTAL SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ
                                 Argeș, Str. ION ANTONESCU (FOSTĂ SMEUREI), nr.36,
                                 înregistrată sub nr. J3/64/2003, cod unic de înregistrare
       Societatea Comercială                15153967, care a fost înregistrat sub nr.54806 din
    DELTA CART EDUCATIONAL - S.R.L.              08.08.2008.
                                   (96/743757)
           ACT ADIȚIONAL
  Subsemnații CRIVAC CONSTANTIN și GARDIN
BOGDAN LIVIU, în calitate de asociați, am hotărât                Societatea Comercială
prelungirea valabilității punctului de lucru din Pitești, str.
                                        ARHIAMA GRUP - S.R.L.
Exercițiu, bl. P18, sc. A, ap. 1, jud. Argeș.
  Modificarea, pe cale de consecință, a statutului                 ACT ADIȚIONAL
societății, astfel: art.3 se completează cu:”Societatea are
punct de lucru în Pitești, str. Exercițiu, bl. P18, sc. A,     Subsemnații GUGUI ELENA - AMALIA și TĂTARU
ap. 1, jud. Argeș - valabil conform contractului”.        OVIDIU - DUMITRU, în calitate de asociați, întruniți în
  Prezentul act adițional face parte integrantă din statut   ședința Adunării generale extraordinare, astăzi
și va urma procedura legală privind publicitatea,        09.06.2008, am hotărât mutarea sediului social al
înregistrarea și autorizarea.                  societății și completarea datelor personale ale asociatului
  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din      GUGUI ELENA - AMALIA.
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.             Modificarea, față de acestea, a actului constitutiv
  (94/743755)                         astfel: art.1. pct1 din contractul de societate: „GUGUI
                                 ELENA - AMALIA, cetățean român, născută la data de
                                 13.04.1965 în Mun. Ploiești, Jud. Prahova, domiciliată în
        Societatea Comercială              Mun. Pitești, Str. Ion Minulescu, Nr.4, Bl.A11, Sc. A, Ap.3,
        ROTERM INSTAL - S.R.L.              Jud. Argeș, identificată cu C.I. seria AS, nr.287682,
                                 eliberată de Pol. Pitești la data de 28.08.2003, având
           ACT ADIȚIONAL
                                 CNP 2650413034983.; art.3 din statut „Societatea are
  Subsemnații MARINESCU CICERONE NICOLAE și           sediu social în Mun. Pitești, Cart. Găvana, Str. Dr. Carol
MARINESCU IOANA ANDREEA, în calitate de asociați,        Davila, Nr.4, Bl.B3, Sc. C, Ap.1, Parter, Jud. Argeș”.
am hotărât declararea a două puncte de lucru,
                                  Prezentul act adițional, face parte integrantă din
prelungirea duratei mandatului administratorului.
                                 statutul societății și a fost redactat în 6 exemplare astăzi
  Modificarea, pe cale de consecință, a actului
constitutiv, astfel: art.4 se completează cu: “Societatea    19.02.2007.
are puncte de lucru în Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.        (97/743758)
207, jud. Argeș și Pitești, str. Smeurei, nr. 79- 81, jud.
Argeș - valabile conform contractelor.”; art. 16 se
completează cu: «Durata mandatului administratorului               Societatea Comercială
este pe o perioadă nelimitată ».                        ARHIAMA GRUP - S.R.L.
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
constitutiv al societății și va urma procedura legală privind             NOTIFICARE
înregistrarea, autorizarea și publicitatea.
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
                                 Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
                                 (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  (95/743756)
                                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                 actului constitutiv al societății comerciale ARHIAMA
        Societatea Comercială              GRUP SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ
                                 Argeș, Str. DR. CAROL DAVILA, CAT. GĂVANA, nr.4,
        ROTERM INSTAL - S.R.L.
                                 bloc B3, scara C, etaj P, ap.1, înregistrată sub nr.
            NOTIFICARE                J3/433/2003, cod unic de înregistrare 15316533, care a
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     fost înregistrat sub nr.55293 din 15.08.2008.
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.    (98/743759)
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008

        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
       MELANIA ECOSTYLE - S.R.L.                     SPEED CYPADY 2004 - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                            NOTIFICARE
  Subsemnatul SACERDOȚEANU FLORIN DAN, în               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
calitate de asociat unic, am hotărât mutarea sediului        Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
societății.                             (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  Modificarea, pe cale de consecință a art. 4 din actul      completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
constitutiv al societății, astfel: “Societatea are sediul în    actului constitutiv al societății comerciale SPEED
Pitești, str. Episcop Grigorie Leu, nr. 96, jud.Argeș -       CYPADY 2004 SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
                                  CÂMPULUNG, județ Argeș, Str. ALEXANDRU CEL BUN,
valabil conform contractului.”
                                  nr.12B, înregistrată sub nr. J3/535/2004, cod unic de
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
                                  înregistrare 16263852, care a fost înregistrat sub
constitutiv al societății și va urma procedura legală privind
                                  nr.54698 din 12.08.2008.
înregistrarea, autorizarea și publicitatea.
                                    (101/743762)
  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
   (99/743760)                                 Societatea Comercială
                                      SETRA INTERCONECT 2004 - S.R.L.

       Societatea Comercială                           ACT ADIȚIONAL
      SPEED CYPADY 2004 - S.R.L.                 Subsemnatul BADEA MIHAI, în calitate de împuternicit
                                  în baza hotărârii nr. 1/08.08.2008, am procedat la
           ACT ADIȚIONAL                 ducerea la îndeplinire a formalităților legale privind
  Subsemnații Tănase Adrian și Tănase Raluca-Maria,        deschiderea unui punct de lucru în com. Mușătești, sat
în calitate de asociați, am hotărât:                Valsanesti, punctual “Hodai”, jud. Argeș.
  1. Continuarea activității societății cu asociat unic,       Modificarea, pe cale de consecința, a actului
urmare a cesionării a 10 părți sociale în valoare de 100      constitutiv al societății, astfel: art.3 se completează cu:
lei, numerar, de către Tănase Adrian d-nei Tănase          “Societatea are punct de lucru în com. Mușătești, sat
Raluca-Maria, conform contractului de cesiune;           Valsanesti, punctual “Hodai”, jud. Argeș- valabil conform
retragerea din societate a cedentului ca asociat și         contractului»;
administrator; anularea contractului de societate.           Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
  2. Modificarea, pe cale de consecință, a actului        constitutiv și va urma procedura legală privind
                                  publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
constitutiv societății, astfel:
                                    Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
  - art.1: “Societatea are ca asociat unic pe Tănase
                                  cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.
Raluca-Maria”.
                                    (102/743763)
  - art.6 alin.1: “Capitalul social total subscris și vărsat în
valoare de 200 lei, în numerar, se divide în 20 părți sociale
egale a câte 10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 20,
                                         Societatea Comercială
deținute în totalitate de către asociatul unic Tănase
                                        LORENA VAL & DANA - S.R.L.
Raluca-Maria. Participarea la profit și pierderi este de
100% pentru asociatul unic”;                          HOTĂRÂREA NR. 3/07.08.2008
  - art. 13 alin. 4 și 5 “Societatea este administrată și
reprezentată cu puteri depline de către Tănase Raluca-         Subsemnata MUREA DANIELA ELENA, în calitate de
Maria pe perioadă nelimitată”.                   asociat unic și administrator, astăzi 07.08.2008, am
                                  hotărât suspendarea activității societății pentru o
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
                                  perioadă de 3 (trei) ani, începând cu 15.08.2008.
constitutiv al societății și va urma procedura legală privind
                                    Pentru semnarea prezentului act D-na MITREA
înregistrarea, autorizarea și publicitatea.
                                  DANIELA ELENA împuternicește, prin procura de
  Pe tot cuprinsul actului constitutiv al societății noțiunile  administrare autentificată de BNP Asociați Cohinescu
de “asociați” se înlocuiesc cu aceea de “asociat unic”.       Georgeana și Cochinescu Alin - Silviu cu nr.742 din data
  Redactat și autentificat în 6 exemplare, din care 5       de 01.06.2005, pe D-na FULFUC MIRELA, cetățean
exemplare au fost eliberate părții, astăzi 11.08.2008 la      român, născută în Com. Calmatuiu de Sus, jud.
Biroul Notarului Public Voiculescu Marilena Adriana.        Teleorman, la data de 28.01.1972, domiciliată în
   (100/743761)                         Mun.Pitești, str. Gheorghe Titeica, nr.1, bl.S3, sc.A,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008               29

ap.19, posesoare a CI seria AS nr. 287141, emisă de Pol.     calitate de invitați, de comun acord am hotărât în data de
Mun. Pitești, la data de 27.08.2003, având codul numeric     22.04.2008 modificarea actelor constitutive ale societății
personal 2720128034967.                      după cum urmează:
  (103/743764)                           1). Se cooptează în societate în calitate de asociați
                                 d-nii: BALTASIU COSMIN, MOCANU ALINA-ANDREEA
                                 și RONCEA IONUȚ.
       Societatea Comercială                 2). Se modifică valoarea unei părți sociale de la 100 lei
     AMBIANCE INVESTMENT - S.R.L.              / parte socială la 10 lei/ parte socială.
                                   3).Se retrage din societate din motive personale d-nul
           ACT ADIȚIONAL                OREVICEANU EMELIAN care cesionează părțile sale
                                 sociale după cum urmează: - 850 părți sociale în valoare
  Subsemnatul CONGHILETE FLORIN ADRIAN, în           de 8.500 lei, d-lui BALTASIU COSMIN care consimte la
calitate de asociat unic, am hotărât completarea datelor     preluarea părților sociale în valoare de 8.500 lei, conform
personale ale asociatului și administratorului, mutarea      contractului de cesiune; - 825 părți sociale în valoare de
sediului societății, redactarea unui nou act constitutiv.     8.250 lei, d-nei MOCANU ALINA- ANDREEA care
  Modificarea pe cale de consecință a actului constitutiv    consimte la preluarea părtilor sociale în valoare de
al societății, astfel: art. 1 și art. 13 se completează      8.250 lei, conform contractului de cesiune; - 825 părți
cu:”Conghilete Florin Adrian, domicilat în Pitești, str.     sociale în valoare de 8.250 lei, d-lui RONCEA IONUȚ
T.VIadimirescu, nr. 15, bl. P10-11, sc. F, ap. 14, jud.      care consimte în preluarea părților sociale în valoare de
Argeș, posesor al CI seria AS nr. 574897 eliberată de       8.250 lei, conform contractului de cesiune.
SPCLEP Pitești la 15.04.2008»; art. 4 se completează cu:       4). Se menține în funcția de Director General d-nul
«Societatea are sediul în Pitești, str. Tudor Vladimirescu,    OREVICEANU EMELIAN.
nr. 15, bl. P10-P11, sc. F, et. 3, ap. 14, jud. Argeș - valabil   5). Se schimbă sediul societății de la adresa:
conform contractului.»                      mun.Curtea de Argeș, str.Poștei, nr.118, județul Argeș, la
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul    adresa: România, județul Argeș, mun.Pitești, str.Țepeș
constitutiv și va urma procedura legală privind          Vodă, nr.12
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.             6). Se ia act de anulare a Hotărârii nr.1 din data de
  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din      11.03.2008.
cadrul O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș.             În consecință Actul Constitutiv se modifică după cum
   (104/743765)                         urmează:
                                   Art.1 “ Societatea are ca asociați pe 1).BALTASIU
                                 COSMIN, domiciliat în mun.Pitești, str.Țepeș Vodă, nr.12,
       Societatea Comercială                județul Argeș, identificat cu C.I.seria AS nr. 223954,
     AMBIANCE INVESTMENT - S.R.L.              eliberată de Poliția mun.Pitești la data de 19.11.2002,
                                 cetățenie română, CNP -1700806035003, născut la data
            NOTIFICARE                 de 06.08.1970 în mun.Pitești, județul Argeș; 2).M0CANU
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     ALINA-ANDREEA, domiciliată în mun.Pitești, Bld.lon
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   C.Brătianu, nr.18, bl.A4, sc.A, ap.4, județul Argeș,
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    identificată cu C.I.seria As nr. 386895, eliberată de Poliția
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     mun.Pitești la data de 18.11.2004, cetățenie română,
actului constitutiv al societății comerciale AMBIANCE       CNP- 2810223035297, născută la data de 22.10.1981 în
INVESTMENT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI,         mun.Pitești, județul Argeș; 3).RONCEA IONUȚ, domiciliat
județ Argeș, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 15, bloc        în mun.Pitești, str.Dorobanților, bl.51, sc.A, et.3, ap. 15,
P10-P11, scara F, etaj 3, ap.14, înregistrată sub nr.       județul Argeș, identificat cu C.I.seria AS nr. 111011,
J3/1958/2005, cod unic de înregistrare 18103165, care a      eliberată de Poliția mun.Pitești la data de 15.01.2001,
fost înregistrat sub nr.54554 din 07.08.2008.           cetățenie română, CNP-1680713034979, născut la data
                                 de 13.07.1968 în mun.Pitești, județul Argeș
   (105/743766)
                                   Art.4, alin.1:” Sediul societății este la adresa: România,
                                 județul Argeș, mun.Pitesti, str.Țepeș Vodă, nr. 12.”
      Societatea Comercială
                                   Art.7, 8 se modifică astfel: Capitalul social subscris și
     SPECIAL OFFICE-BROKER                  integral vărsat este de 25.000 lei, în numerar, și se divide
   DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.              în 2.500 părți sociale, numerotate de la 1 la 100 inclusiv,
                                 cu o valoare nominală de 10 lei. Aportul asociaților la
           ACT ADIȚIONAL                substituirea capitalului social este următorul: BALTASIU
 Subsemnatul OREVICEANU EMELIAN, în calitate de         COSMIN deține 850 părți sociale în valoare de 8.500 lei,
asociat unic și administrator și d-nii BALTASIU COSMIN,      în numerar, numerotate de la 1 la 850 inclusiv,
MOCANU ALINA-ANDREEA, RONCEA IONUȚ, în              reprezentând 34 % din valoarea capitalului social total;
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008

MOCANU ALINA-ANDREEA deține 825 părți sociale în              Societatea Comercială
valoare de 8.250 lei, în numerar, numerotate de la 851 la     SPECIAL OFFICE-BROKER DE ASIGURARE
1.675 inclusiv, reprezentând 33 % din valoarea capitalului        REASIGURARE - S.R.L.
social total; RONCEA IONUȚ deține 825 părți sociale în
valoare de 8.250 lei, în numerar, numerotate de la 1.676                NOTIFICARE
la 2.500 inclusiv, reprezentând 33 % din valoarea         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
capitalului social total.”                   Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  Art.23:” În vederea unei bune desfășurări a activității   (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
societății aceasta este administrată de d-nul         completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
OREVICEANU EMELIAN, domiciliat în mun.Curtea de        actului constitutiv al societății comerciale SPECIAL
Argeș, str.Poștei, nr.118, județul Argeș, identificat cu    OFFICE-BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE
C.I.seria AS nr. 082685, eliberată de Poliția Curtea de    SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str.
Argeș la data de 03.07.2000 cetățenie română, CNP-       ȚEPEȘ VODĂ, nr.12, înregistrată sub nr. J3/2023/2005,
1510114033093, născut la data de 14.01.1951 în         cod unic de înregistrare 18135701, care a fost înregistrat
mun.Curtea de Argeș, județul Argeș, investit cu puteri     sub nr.54700 din 12.08.2008.
depline de reprezentare pentru o perioadă de 4 ani care      (107/743768)
deține și funcția de Director General.”
  Prezentul act adițional, redactat de avocat Nina
Mihaltu face parte integrantă din actele constitutive ale           Societatea Comercială
societății, urmând a îndeplini condițiile de formă și           SOLIDSTAR CONFORT - S.R.L.
publicitate prevăzute de lege.
                                            NOTIFICARE
    ÎNCHEIERE DE RECTIFICARE NR. 62
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
     Anul 2008, luna AUGUST, ziua 07           Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  La cererea d-lui OREVICEANU EMELIAN în calitate       (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
de asociat unic al S.C.” SPECIAL OFFICE- BROKER DE       completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
ASIGURARE REASIGURARE “ S.R.L. - societate           actului constitutiv al societății comerciale SOLIDSTAR
înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul  CONFORT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI, județ
Argeș sub nr. 2023 din anul 2005, C.U.I. 18135701, care    Argeș; Str. GĂVANA III, bloc B7, scara A, etaj 4, ap. 13,
îmi aduce în atenție că în respectivul Act adițional s-a    înregistrată sub nr. J3/377/2006, cod unic de înregistrare
omis renunțarea la codul CAEN - 6629 - “ Alte activități    18436852, care a fost înregistrat sub nr.54705 din
auxiliare de asigurări și fonduri de pensii” - din cadrul   12.08.2008.
obiectul de activitate al societății.               (108/743769)
  Solicitând completarea acestei mențiuni în Actul
Adițional, avocatul, având în vedere dispozițiile art.53 din
Legea 36/1995:                               Societatea Comercială
  DISPUNE:                             CINDY TEXTILE ÎNCĂLȚĂMINTE - S.R.L.
  Rectificarea Actului Adițional la care s-a dat încheiere
                                           ACT ADIȚIONAL
de data certă nr. 1472 din data de 25.07.2008 în sensul
că se renunță la codul CAEN - 6629 - “ Alte activități      Subsemnatul IANA VASILE, în calitate de asociat unic,
auxiliare de asigurări și fonduri de pensii” - din cadrul   am hotărât mutarea sediului societății, completarea
obiectul de activitate al societății.             datelor personale ale asociatului și administratorului,
  Această încheiere urmează să completeze și face       redactarea unui nou act constitutiv.
                                 Modificarea pe cale de consecință a actului constitutiv
parte integrantă din Actul Adițional nr.1472 din data de
                                al societății, astfel: art. 4 se completează cu:” Societatea
25.07.2008, făcându-se mențiune despre aceasta pe
                                are sediul în Pitești, str. Tudor Vladimirescu, bl. U7, sc.
toate exemplarele originale.
                                A,a p. 4, jud. Argeș - valabil conform contractului.»; art. 1
  Restul clauzelor din Actul Adițional rămân
                                și art. 13 se completează cu: «Iana Vasile, domiciliat în
nemodificate.                         Pitești, str. Victoriei, nr. 52, jud. Argeș, posesor al CI, seria
  În temeiul art.53 din Legea 36/1995 și a          AS nr. 502913 eliberată de SPCLEP Pitești la
regulamentului de aplicare a acesteia SE RECTIFICĂ       13.02.2007».
eroarea strecurată în Actul Adițional nr.1472 din data de     Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
25.07.2008, în sensul celor celor sus menționate.       constitutiv și va urma procedura legală privind
  (106/743767)                        publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008              31

 Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din      sau în leasing,6831-Agenții imobiliare.Toate celelalte
cadrul O.R.C. de pe langa Tribunalul Argeș.           articole din statut care nu contravin prezentului act
  (109/743770)                        adițional rămân neschimbate. Prezentul act face parte
                                integrantă din actul constitutiv și va fi înregistrat la ORC
                                Ag și publicat în Mon. Of Redactat în 6 exemplare.
      Societatea Comercială                  (112/743773)
   CINDY TEXTILE ÎNCĂLȚĂMINTE - S.R.L.

           NOTIFICARE                       Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         IRA ADVERTISING 2006 - S.R.L.
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și              NOTIFICARE
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
actului constitutiv al societății comerciale CINDY       Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
TEXTILE ÎNCĂLȚĂMINTE SRL, cu sediul în             (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str. TUDOR           completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
VLADIMIRESCU, bloc U7, scara A, etaj P, ap.4,          actului constitutiv al societății comerciale IRA
înregistrată sub nr. J3/971/2006, cod unic de înregistrare   ADVERTISING 2006 SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
18753281, care a fost înregistrat sub nr.54809 din       CURTEA DE ARGEȘ, județ Argeș, Str. CUZA VODĂ, bloc
08.08.2008.                           E17B, scara A, etaj 2, ap.22, înregistrată sub nr.
  (110/743771)                        J3/1929/2006, cod unic de înregistrare 19184907, care a
                                fost înregistrat sub nr.54938 din 13.08.2008.
                                   (113/743774)
       Societatea Comercială
    INTERPLANETAR CHANGE - S.R.L.
                                       Societatea Comercială
          ACT ADIȚIONAL
                                      ANDOMEDO DREAM - S.R.L.
  Subsemnații MANOLESCU AURELIAN și
MANOLESCU SILVIU, în calitate de asociați, am hotărât                ACT ADIȚIONAL
suspendarea activității societății pe o perioadă de 3 ani
                                  DRĂGUȘIN NICOLETA și ȚECU IULIAN-MIHAIL,
începând cu data de 17.07.2008.
                                asociați la S.C.”ANDOMEDO DREAM” S.R.L. Geamăna,
  Modificarea, pe cale de consecință a actului
                                în ședința AGE din 03.07.2008, de comun acord au
constitutiv, astfel:art. 16 se completează cu: “ Societatea
                                hotărât:
își suspendă activitatea începând cu data de
                                  - Desființarea punctului de lucru din Pitești, str.
17.07.2008”.
                                Crinului, nr. 34, jud. Argeș prin încetarea activității
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
                                  - Modificarea actului constitutiv prin radierea
constitutiv al societății și va urma procedura legală privind
                                dispozițiilor alineatului 6 din cuprinsul art.3.
publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
                                  Cu cele hotărâte se va redacta un nou act constitutiv.
  Redactat în 6 ex. de către Biroul de asistență din
cadrul O.R.C de pe lângă Tribunalul Argeș.           Cu efectuarea tuturor formalităților legale inclusiv
                                semnarea pentru asociați a actului constitutiv actualizat
  (111/743772)
                                s-a împuternicit Drăgușin Nicoleta. Prezentul act
                                adițional, face parte integrantă (din actul constitutiv sub
                                rezerva parcurgerii procedurilor legale de înregistrare și
       Societatea Comercială               publicare. Tehnoredactat în 5 ex. azi în baza actelor și
     IRA ADVERTISING 2006 - S.R.L.             datelor prezentate.
                                   (114/743775)
          ACT ADIȚIONAL
  Subsemnatul ANDREI IONUȚ asociat unic la SC IRA
ADVERTISING 2006 SRL am hotărât, astăzi, 08.08.2008,             Societatea Comercială
următoarele:
                                      ANDOMEDO DREAM - S.R.L.
  1. Declarare punct de lucru situat în mun.Curtea de
Argeș, str.Mihai Bravu, bl.E15, sc.C, ap.4, parter,
                                           NOTIFICARE
jud.Argeș.
  2. Extinderea obiectului de activitate cu 6820-         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii   Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 7338/18.XII.2008

(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și           str. Soarelui, nr.35, jud. Argeș și un punct de lucru în mun.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al           Pitești, str. Garoafelor, bl. Q1, sc.A, parter, parter, ap.4,
actului constitutiv al societății comerciale ANDOMEDO             jud. Argeș».
DREAM SRL, cu sediul în SAT GEAMĂNA, COMUNA                    Prezentul act adițional face parte integrantă din statut
BRADU, județ Argeș, înregistrată sub nr. J3/2007/2006,             urmând a îndeplini condițiile de înregistrare la ORC Argeș
cod unic de înregistrare 19218732, care a fost înregistrat           și publicarea în M. Of. Redactat în 6 ex.
sub nr.54958 din 13.08.2008.                            (116/743777)
  (115/743776)
                                                Societatea Comercială
                                               ARA GLOBAL INVEST - S.R.L.
        Societatea Comercială
       ARA GLOBAL INVEST - S.R.L.                                  NOTIFICARE
                                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
             ACT ADIȚIONAL
                                        Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
 Subsemnați, IONESCU RADU BOGDAN și MARCU                   (5) din Legea nr. 3 1/1990, republicată, cu modificările și
EDUARD ALEXANDRU, în calitate de asociat la                  completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
S.C.”ARA GLOBAL INVEST” S.R.L, am hotărât în                  actului constitutiv al societății comerciale ARA GLOBAL
22.07.2008 schimbarea sediului social, precum și                INVEST SRL, cu sediul în COMUNA BRADU, județ
deschiderea unui punct de lucru.                        Argeș, Str. SOARELUI, nr.35, înregistrată sub nr.
 Urmare a celor hotărâte, statutul se modifică și se             J3/1618/2007, cod unic de înregistrare 22280246, care a
completează, astfel: art. 3 va avea următorul conținut             fost înregistrat sub nr.54930 din 13.08.2008.
«Societatea are sediul social situat în com. Bradu,                 (117/743778)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|328648|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 7338/18.XII.2008 conține 32 de pagini.      Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

				
DOCUMENT INFO