2008_6773 by tradetrek

VIEWS: 237 PAGES: 32

									                          PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 6773      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                Joi, 27 noiembrie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială                Restul prevederilor actului constitutiv al societății
      A 37 DESIGN REPORT - S.R.L.              rămân nemodificate.
                                  Tehnoredactat în patru exemplare originale.
    HOTARIREA ADUNARII GENERALE                 (1/700171)
  A ASOCIATILOR SOCIETATII COMERCIALE
    S.C. A 37 DESIGN REPORT SRL
       NR. 2 DIN 30.06.2008                       Societatea Comercială
                                     ALCON GLAZING SYSTEMS - S.R.L.
  La adunarea de astăzi 30.06.2008 s-au prezentat
asociații:
                                            NOTIFICARE
  PETCANA ANA-MARIA, de cetățenie română,
născută la 09.08.1970 în com. Călinești, jud. Argeș, fiica     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
lui Constantin și a Mariei, fără antecedente penale, CNP     București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
2700809034976, domiciliată în București, str. Ecaterina     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Varga nr.14-16, sector 6, identificat cu CI seria RD       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nr.504833 emisă de S.P.C.E.P. S6 biroul nr.1 la         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
30.11.2006 și DUGAN ALEXANDRA- IOANA, de             ALCON GLAZING SYSTEMS SRL, cu sediul în
cetățenie română, născut la 04.08.1980 în Mun.          București, Str. Lunca Bradului, nr.8, bloc M13K, scara B,
București, Sector 1, fiica lui Horia și a Georgetei, fără    etaj 9, ap.81, sector 3, înregistrată sub nr. J40/9387/2008,
antecedente penale, CNP 2800804410061, domiciliat în       cod unic de înregistrare 23966812, care a fost înregistrat
București, Ale. Valea Călugărească nr.3, bl.A10, sc.A,      sub nr.352575 din 02.07.2008.
et.3, ap. 12, sector 6, identificat cu CI seria RD nr.339841     (2/700172)
emisă de Secția 22 Pol. la 26.09.2003, adunarea fiind
constituită astfel statutar. Pe ordinea de zi se află
următoarele puncte:                              Societatea Comercială
  1.Declararea unui punct de lucru în București, str.         ALCON GLAZING SYSTEMS - S.R.L.
Drossu Nicolae nr.15, parter, sector 1, unde se vor
desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv al         HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
societății, după obținerea avizelor legale.                A ASOCIAȚILOR NR. 01/01.07.2008
  S-au discutat problemele din ordinea de zi și apoi s-a      AI S.C. ALCON GLAZING SYSTEMS S.R.L.
cerut supunerea la vot în bloc a acestora.                J40/9387/2008, C.U.I. RO23966812
  S-a votat în unanimitate pentru îndeplinirea tuturor       BUCURESTI, STR. LUNCA BRADULUI, NR. 8,
punctelor din ordinea de zi.                     BL. M13K, SC. B, ET. 9, AP. 81, SECTOR 3
  S-a precizat că hotărârea adoptată și implicit         BURLACIOIU IULIAN, cetățean român, născut la data
modificările rezultate respectă condițiile prevăzute în     de 22.10.1976, în București, fiul lui Marin și Florentina,
actul constitutiv al societății precum și cele ale legislației  domiciliat în București, str. Bodești, nr. 9, bl. 29A, sc. C,
în vigoare.                           et. 8, ap. 124, sector 2, identificat cu C.I. seria R.R., nr.
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008

169151, eliberată de Secția 9, la data de 23.04.2001,       Cîmpia Libertății, nr.4, bloc PM 51, scara 2, etaj 3, ap.58,
CNP 1761022424521, asociat cedent,                sector 3, înregistrată sub nr. J40/20177/2004, cod unic de
  MINISAN TIBERIU, cetățean român, născut la data de       înregistrare 17012794, care a fost înregistrat sub
21.02.1968, în București, fiul lui Livius-Ioan și Nastasiea,   nr.352584 din 02.07.2008.
domiciliat în București, str. Lunca Bradului, nr. 8, bl.       (4/700174)
M31K, sc. B, et. 8, ap. 81, sector 3, identificat cu C.I. seria
R.D., nr. 458038, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 3, la
data de 05.01.2006, CNP 1680221433010, asociat                  Societatea Comercială
cesionar, am hotărât:                             NOVEL RESEARCH - S.R.L.
  • CESIUNE
  Eu, BURLACIOIU IULIAN, în calitate de asociat la S.C.        HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
ALCON GLAZING SYSTEMS S.R.L., declar că cesionez             A SC NOVEL RESEARCH SRL
toate părțile sociale pe care le dețin la această societate,     CU SEDIUL IN BUCURESTI, STR. CAMPIA
respectiv 2 părți sociale, în valoare nominală de 50 RON     LIBERTATII NR.4, BLOC PM 51, SC.2, ET.3, AP.58,
fiecare, adică 100 RON, reprezentând 50% din capitalul        SECTOR 3 J40/20177/2004; CUI 17012794
social total, d-lui MINISAN TIBERIU.                      NR. 58/26.06.2008
  Eu, MINISAN TIBERIU, declar că am primit de la d-l         Asociații:
BURLACIOIU IULIAN 2 părți sociale, a câte 50 RON           1.MORARU MIHAELA LAVINIA, cetățean român,
fiecare, adică 100 RON, reprezentând 50% din capitalul      născută la data de 29.11.1976, în mun. Baia Mare, jud.
social total, devenind astfel asociat unic.            Maramureș, fiica lui Constantin și Lucica, domiciliată în
  Ca urmare a cesiunii, capitalul social rămâne fixat la     București, Sector 3, str. Câmpia Libertății nr. 4, bl.PM 51,
200 RON, integral vărsat, împărțit în 4 părți sociale, în     sc. 2, et.3, ap. 58, posesoare a CI seria RX nr. 196761,
valoare de 50 RON fiecare, care vor fi deținute integral     eliberată de Secția 12 poliție la data de 18.07.2003, CNP
(100%) de către asociatul unic MINISAN TIBERIU.          2761129240049,
  • REVOCARE ADMINISTRATOR / PRELUNGIRE               2.GHIUTA LĂCRĂMIOARA-CLAUDIA, cetățean
MANDAT ADMINISTRATOR                       român, născută la data de 21.07.1974, în Sinaia, jud.
  Se revocă din funcția de administrator dl.           Prahova, fiica lui Ion și Maria, domiciliată în București,
BURLACIOIU IULIAN, și rămâne în funcția de            Sector 2, str. Cristea Mateescu nr. 11, bl.T15C, sc.1,
administrator dl. MINISAN TIBERIU, căruia i se          ap.31, posesoare a CI seria RT nr. 423538, eliberată de
prelungește mandatul pentru o perioadă nelimitată.        SPCEP S2, Biroul nr. 2, la data de 08.08.2006, CNP
  • COMPLETARE OBIECT ACTIVITATE                 2740721291891 și
  Se completează obiectul secundar de activitate al         3.MARCU MARIAN-DUMITRU, cetățean român,
societății cu următoarele:                    născut la 22.07.1974, în Urziceni, jud. Ialomița, fiul lui
  4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților        Sava și Eugenia, domiciliat în București, Sector 2, str.
  4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și      Elev Ștefănescu Ștefan nr. 5, bl.445, sc. B, et.8, ap. 87,
materiale de construcții                     posesor al CI seria RR nr. 119164, eliberată de Secția 9
  4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a      Poliție la data de 14.09.2000, CNP 1740722214603,
materialelor de construcție și echipamentelor sanitare        Au hotărât următoarele:
  Prezenta hotărâre reprezintă voința liberă a asociaților      1.Se radiază întregul Obiect de activitate al societății.
S.C. ALCON GLAZING SYSTEMS S.R.L.                   2.Noul Obiect de activitate al societății, prevăzut în
  Redactată și dactilografiată în 3 exemplare.          Capitolul II din Actul constitutiv al SC NOVEL
   (3/700173)                          RESEARCH SRL, va fi următorul:
                                   CAPITOLUL II-OBIECTUL DE ACTIVITATE AL
                                 SOCIETĂȚII
        Societatea Comercială                 Art. 6. - Obiectul de activitate al societății conform
       NOVEL RESEARCH - S.R.L.               codificării CAEN (Ordin 337/2007)
                                   Domeniul principal de activitate:
            NOTIFICARE                   732-Activități de studiere a pieței și de sondare a
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     opiniei publice
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      Activitatea principală:
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           7320-Activități de studiere a pieței și de sondare a
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    opiniei publice
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      Activitatea secundară:
NOVEL RESEARCH SRL, cu sediul în București, Str.           6399-Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008                 3

  7021-Activități de consultanță în domeniul relațiilor    CUI 17239178, reprezentată de administrator Walter
publice și comunicării                      Geyer, și Walter Geyer, cetățean austriac cu domiciliul în
  7022-Activități de consultanță pentru afaceri și       Austria, str. Mozart nr.24, 2500 Baden, sex masculin,
management                            legitimat cu pașaportul nr.P 1252884 eliberat la data de
  7490-Alte activități profesionale, științifice și tehnice  05.09.2006, Răzvan Pintilie, de cetățenie română,
n.c.a.                              domiciliat în București, Str. Washington nr. 34, sector 1,
  8299-Alte activități de servicii suport pentru        de sex masculin, identificat cu CI seria RR nr. 440670,
întreprinderi n.c.a.                       eliberată de Secția 1 Poliție la data de 23.03.2007, CNP
  3.Celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân     1670225423016, fiind întrunit 100 % capitalul social au
neschimbate                           hotărât la data de 05.06.2008, următoarele:
  4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de        1.Majorarea capitalului social cu suma de 91000 ron -
administratorul societății, d-na MORARU MIHAELA         aport în numerar subsris și vărsat integral de către SC
LAVINIA                             GEYER & BUCHEGGER REAL ESTATE GRUP SRL - de
  5.Se împuternicește dl. CAZACIOC MIHAIL, posesorul      la suma de 17500 ron la suma de 108500 ron.
CI seria RR nr. 300659, eliberată de Secția 8 Poliție la       Astfel, se modifică numărul părților sociale, de la 100
data de 28.04.2004, să reprezinte interesele societății la    părți sociale la 620 părți sociale, valoarea unei părți
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      sociale rămânând neschimbată - 175 ron.
București, în vederea îndeplinirii formalităților necesare      Urmare a majorării capitalului social, structura va fi
înregistrării mențiunilor de modificare a Actului        următoarea:
Constitutiv.
                                   Capital total subscris și vărsat 108500 ron,
   (5/700175)
                                 reprezentând 620 părți sociale cu valoare nominală de
                                 175 ron fiecare, astfel:
       Societatea Comercială                 - Walter Geyer deține 10 părți sociale cu valoare
     G & B IMOBILIARE ABC - S.R.L.             nominală de 175 ron, în valoare totală de 1750 ron,
                                 reprezentând 1,62% din capitalul social,
            NOTIFICARE                  - SC GEYER & BUCHEGGER REAL ESTATE GRUP
                                 SRL deține 595 părți sociale cu valoare nominală de 175
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 ron fiecare, în valoare totală de 104125 ron,reprezentând
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 95,96% din capitalul social,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                   - Răzvan Pintilie deține 15 părți sociale cu o valoare
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 nominală de 175 ron, în valoare totală de 2625 ron,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale G &
                                 reprezentând 2,42% din capitalul social.
B IMOBILIARE ABC SRL, cu sediul în București, B-dul
Unirii - Tronson 3, nr.69, bloc G2b, etaj 8, ap.29, sector 3,    Restul prevederilor Actului Constitutiv rămân
înregistrată sub nr. J40/19857/2006, cod unic de         neschimbate.
înregistrare 19314292, care a fost înregistrat sub          Întocmită astăzi, 05.06.2008, în 4 exemplare originale.
nr.352594 din 02.07.2008.                       (7/700177)
  (6/700176)
                                        Societatea Comercială
       Societatea Comercială                     IMOBIL MASTERS 2003 - S.R.L.
      G&B IMOBILIARE ABC - S.R.L.
                                       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
   HOTARAREA ADUNARII GENERALE                         NR. 2/26.06.2008
 A ASOCIAȚILOR SC G&B IMOBILIARE ABC SRL              Subsemnatul: DAMIAN JEAN, cetățean român,
       NR. 4 /05.06.2008                  domiciliat în București, sector 2, str. Pâncota, nr. 7, bl. 13,
  Asociații SC G&B IMOBILIARE ABC SRL, persoană        sc. 3, et. 8, ap. 90, identificat cu CI, seria RD, nr.
juridică română, având sediul social în București, B-dul     319468/10.06.2003, emisă de S.E.P., în calitate de
Unirii, nr. 69, Bloc G2B, TRONSON 3, Etaj 8, AP.29,       asociat unic în cadrul S.C. IMOBIL MASTERS 2003
Sector 3, J40/ 19857/2006, CUI RO 19314292, respectiv      S.R.L., am decis:
SC GEYER & BUCHEGGER REAL ESTATE GRUP SRL,             Art. 1 Se deschide punct de lucru în Com. Afumați, Str.
persoană juridică română, având sediul social în         București-Urziceni, nr. 138, et. 1, jud. Ilfov.
București, B-dul Unirii -Tronson 3, nr.69, bl.G2b, et.8,      Prezenta decizie s-a încheiat în 2(două) exemplare.
ap.29-30, sector 3, înmatriculată sub nr. J40/2903/2005,       (8/700178)
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008

        Societatea Comercială               - S.C. VITAL MANAGEMENT S.R.L., cu sediul social
        COLOR TUNING - S.R.L.              în București, Str. Lt. Av. Marcel Andreescu, nr. 29, et. 3,
                                sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de
           NOTIFICARE                pe lângă Tribunalul Municipiului București sub nr.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    J40/19471/25.11.2004, Cod Unic de Înregistrare
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  16979852, C.I.F. RO16979852, reprezentată prin dna.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Perșunaru Aurelia - Gabriela, domiciliată în București,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  Calea Călărașilor nr.311, bl.71, sc.2, et.1, ap.38, sector 3,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     acționari ai S.C. AGER BUSINESS TECH S.A., cu
COLOR TUNING SRL, cu sediul în București, Str. Oltului,    sediul în București, str. Fabrica de chibrituri nr. 10, sector
nr.19A, etaj P, sector 5, înregistrată sub nr.         5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe
J40/11028/2004, cod unic de înregistrare 16582215, care    lângă Tribunalul București sub nr. J40/316/1995, CIF
                                RO6904755, ne-am întrunit astăzi, 01.07.2008, în ședința
a fost înregistrat sub nr.352609 din 02.07.2008.
                                Adunării Generale a Acționarilor și cu unanimitate de
  (9/700179)
                                voturi am hotărât următoarele:
                                  1. Auditul financiar al societății va fi realizat de către
        Societatea Comercială             DUMITRESCU ADELA P.F.A., cu sediul în București, str.
        COLOR TUNING - S.R.L.              Ion Câmpineanu nr. 20A, bl. 18A, sc. A, ap. 24, sector 1,
                                reprezentată prin dna. Dumitrescu Adela, posesoare a
      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              C.I. seria RT nr. 431703, eliberată de SPCEP S 1 biroul
         NR. 1/30.06.2008               nr. 3, la data de 19.09.2006, CNP 2531217400116, pentru
                                exercițiile financiare aferente anilor 2008, 2009, 2010.
  Subsemnatul BITICA CRISTIAN-ALIN, domiciliat în
                                   (11/700181)
București, Str. Oltului nr.19A, sector 5, posesorul CI seria
RD nr.109812, eliberată de secția 19 Poliție la data de
30.06.2000, CNP 1791025450035, în calitate de                Societatea Comercială
administrator la SC COLOR TUNING SRL, cu sediul în             AGER BUSINESS TECH - S.A.
București, Str. Oltului nr.19A, parter, sector 5,
J40/11028/2004 și CUI 16582215, am decis:                HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  - Mărirea capitalului social al societății, de la 200            A ACȚIONARILOR
(douăsute) lei la 4.200 (patrumiidouăsute) lei astfel încât       S.C. AGER BUSINESS TECH S.A.
valoarea nominală a unei părți sociale (din totalul de 20)           NR. 6.1./25.06.2008
va fi de 210 (douăsutezece) lei.                  Subsemnații:
   (10/700180)                          - Savin Bogdan Mihail, domiciliat în București, str.
                                Fabrica de chibrituri nr. 10, sector 4,
                                  - Savin Daniel Octavian, domiciliat în București, șos.
       Societatea Comercială
                                Olteniței nr. 73, bl.5, sc.4, et.2, ap. 122, sector 4,
      AGER BUSINESS TECH - S.A.
                                  - Savin Dana Ionelia, domiciliată în București, str.
                                Fabrica de chibrituri nr. 10, sector 4,
    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
                                  - Savin Zoe Lelia, domiciliată în București, șos.
        A ACȚIONARILOR
                                Olteniței nr. 73, bl.5, sc.4, et.2, ap. 122, sector 4,
     S.C. AGER BUSINESS TECH S.A.
                                  - Savin Anca Marioara, domiciliată în București, str.
        NR. 7.1./01.07.2008
                                Visarion nr. 13, ap.3, sector 1,
  Subsemnații;                          - S.C. VITAL MANAGEMENT S.R.L., cu sediul social
  - Savin Bogdan Mihail, domiciliat în București, str.    în București, Str. Lt. Av. Marcel Andreescu, nr. 29, et. 3,
Fabrica de chibrituri nr. 10, sector 4,            sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de
  - Savin Daniel Octavian, domiciliat în București, șos.   pe lângă Tribunalul Municipiului București sub nr.
Olteniței nr. 73, bl.5, sc.4, et.2, ap. 122, sector 4,     J40/19471/25.11.2004, Cod Unic de Înregistrare
  - Savin Dana Ionelia, domiciliată în București, str.    16979852, C.I.F. RO16979852, reprezentată prin dna.
Fabrica de chibrituri nr. 10, sector 4,            Perșunaru Aurelia - Gabriela, cetățean român, domiciliată
  - Savin Zoe Lelia, domiciliată în București, șos.      în București, Calea Călărașilor nr.311, bl.71, sc.2, et.1,
Olteniței nr. 73, bl.5, sc.4, et.2, ap. 122, sector 4,     ap.38, sector 3, posesoare a C.I. seria RR, nr. 200347,
  - Savin Anca Marioara, domiciliată în București, str.    eliberată de Secția 11 Poliție la data de 09.04.2002, CNP
Visarion nr. 13, ap.3, sector 1,                2570516400132,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008                5

  acționari ai S.C. AGER BUSINESS TECH S.A., cu          5. Completarea obiectului de activitate al societății cu
sediul în București, str. Fabrica de chibrituri nr. 10, sector  următoarele activități: 7810 Activități ale agențiilor de
5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe     plasare a forței de muncă; 7820 Activități de contractare,
lângă Tribunalul București sub nr. J40/316/1995, CIF       pe baze temporare, a personalului; 7830 Servicii de
RO6904755, ne-am întrunit astăzi, 25.06.2008, în ședința     furnizare și management a forței de muncă
Adunării Generale a Acționarilor și cu unanimitate de        (13/700183)
voturi am hotărât următoarele:
  1. Începând cu data de 30.06.2008, se desființează
punctul de lucru al S.C. AGER BUSINESS TECH S.A.                 Societatea Comercială
situat în Brașov, B-dul Victoriei nr. 10, Județul Brașov.            MODUL SERV - S.R.L.
  2. Începând cu data de 30.06.2008, se retrage dreptul
de semnătură pe toate conturile S.C. AGER BUSINESS                   NOTIFICARE
TECH S.A. deschise la OTP Bank - Sucursala Brașov,         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
pentru efectuarea de operațiuni în legătură cu aceste      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
conturi, al dlui. Priboi Lucian-Cosmin, domiciliat în      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Brașov, str. Piatra Mare nr.77, județul Brașov, posesor al    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
CI seria BV nr. 311228, eliberată de Mun. Brașov la data     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
de 24.11.2003, CNP 1780522080080.                MODUL SERV SRL, cu sediul în București, Str. Maica
   (12/700182)                         Domnului, nr.2, bloc T58, etaj 3, ap.39, sector 2,
                                 înregistrată sub nr. J40/4708/2005, cod unic de
        Societatea Comercială              înregistrare 17344599, care a fost înregistrat sub
         Modul Serv - S.R.L.               nr.352630 din 02.07.2008.
                                   (14/700184)
     HOTĂRÂREA NR.2/01.07.2008
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                       Societatea Comercială
      S.C. MODUL SERV SRL
                                      GBA NETWORK GROUP - S.R.L.
  Astăzi, 01.07.2008, la sediul societății din București,
sector 2, str. Maica Domnului, nr.2, bl. T58, et.3, ap.39,       HOTARAREA ADUNARII GENERALE
asociații: Mateiu Florea, cetățean român, fiul lui Florea și      A SC GBA NETWORK GROUP SRL
Ana, născut la data de 21.09.1940 în com. Ariceștii -           CU SEDIUL IN BUCURESTI,
Zeletin, jud. Prahova, domiciliat în București, sector 2, str.  STR. DR. STAICOVICI NR. 11, PARTER, CAMERA
Deleni, nr.7, bl. T69, sc.2, et.4, ap.55, legitimată cu B.I.    1, SECTOR 5, REG. COM.J40/6336/2007,
seria GB nr.091038, eliberat de Secția 7 Poliție la data de      CUI RO21465467 NR. 01/30.05.2008
28.01.1992, CNP 1400921400192 și Mateiu Nicoleta,
cetățean român, fiica lui Zamfir și Floarea, născută la data    Subsemnații:
de 13.12. 1946 în București, domiciliată în București,       TABBAL ZEINA, cetățean canadian, domiciliată în
sector 2, str. Deleni, nr.7, bl. T69, sc.2, et.4, ap.55,     8585 Dufrost, St- Laureant, Montreal, Quebec, Canada,
legitimată cu C.I. seria RD nr.021193, eliberată de Secția    identificată cu Pas nr. JF501024 eliberat de autoritățile
7 Poliție la data de 08.01.1998, CNP 2461213400316, în      canadiene la data de 14.03.2003,
unanimitate au hotărât:                       TOMESCU BOGDAN, cetățean român, domiciliat în
  1. Aprobarea contractului de cesiune părți sociale nr.    București, Str. Dr. Nicolae D. Staicovici nr.11, sector 5,
1/01.07.2008, respectiv cesionarea unui număr de 10       identificat cu C.I. seria RX nr. 274329 eliberată de Secția
părți sociale de către dl. Mateiu Florea către dl. Mateiu    17 Poliție la data de 28.02.2005, CNP 1610318400128, și
Bogdan - Eugen.                           SIRBU MIRELA GABRIELA, cetățean român,
  2. Aprobarea contractului de cesiune părți sociale      domiciliată în Mun. Ploiești, Str. Oltului nr.1B, bl.51E,sc.A,
nr.2/01.07.2008, respectiv cesionarea unui număr de 10      et.3, ap. 13, Jud. Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr.
părți sociale de către dna. Mateiu Nicoleta către dl. Mateiu   176098 eliberată de Poliția Mun. Ploiești la data de
Bogdan - Eugen.                         02.08.2000, CNP 2860909297295,
  3. Revocarea din funcția de administrator a dnei.        în calitate de asociați, am hotărât următoarele:
Mateiu Nicoleta.                          Art. 1. Se va încheia un contract de cesiune prin care
  4. Numirea în funcția de administrator a dl. Mateiu      SIRBU MIRELA GABRIELA cedează către TABBAL
Bogdan - Eugen pentru o perioadă de 4 ani.            ZEINA 6 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008

60 lei, reprezentând 23,08% din capitalul social al SC       4 Înființarea unui punct de lucru în Baia Mare, Bd. Unirii
GBA NETWORK GROUP SRL, retragându-se astfel din         nr.16, etajul 2, apartament 7, județul Maramureș
cadrul societății.                         5 Închiderea și radierea din Registrul Comerțului a
  Art. 2. Capitalul social subscris și vărsat de 260 lei,   punctului de lucru din Târgu Mureș P-ta Trandafirilor nr.
divizat în 26 părți sociale în valoare nominală de 10 lei și  48, etajul 4, județul Mureș,
va fi deținut de asociați după cum urmează:             6 Înființarea unui punct de lucru în Târgu Mureș, str.
  TABBAL ZEINA - 190 lei totalizând 19 părți sociale a 10   Ștefan cel Mare nr. 11, apartamentul 2, județul Mureș,
lei fiecare, reprezentând 73,08% din capitalul social și      7 Închiderea și radierea din Registrul Comerțului a
aportul la beneficii și pierderi și TOMESCU BOGDAN - 70     punctului de lucru din Craiova str. Împăratul Traian nr. 5A,
lei totalizând 7 părți sociale a 10 lei fiecare, reprezentând  etajul 3, apartament 5, județul Dolj,
26,92% din capitalul social și aportul la beneficii și       8 Înființarea unui punct de lucru în Craiova, str.
pierderi.                            Alexandru Ioan Cuza nr. 42, bloc 6A, scara 1, etajui 1,
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv răm     n  apartament 3 județul Dolj,
nemodificate.                            9 Închiderea și radierea din Registrul Comerțului a
   (15/700185)                        punctului de lucru din Bacău str. Ștefan cel Mare nr. 28
                                județul Bacău
                                  10 Înființarea unui punct de lucru în Bacău str. Apusului
       Societatea Comercială               nr. 12, județul Bacău
      GBA NETWORK GROUP - S.R.L.                Dl Virgil Toma cetățean român, domiciliat în București,
                                Aleea Pașcani nr. 10, bl M7, sc. A ap. 30 sector 6,
           NOTIFICARE                identificat prin C.I. seria RR nr. 295325 eliberat de Secția
                                de poliție nr. 22 la data de 01 04 2004, cod numeric
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                personal 1691222111125 este prin prezență autorizat și
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                învestit cu puteri depline pentru a lua orice măsuri și
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                pentru a semna orice fel de document, inclusiv dar fără să
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                se limiteze la semnarea Actului Constitutiv în forma
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                actualizată, cu privire la punerea în aplicare a prevederilor
GBA NETWORK GROUP SRL, cu sediul în București,
                                prezentei hotărâri
Str. Dr.Staicovici, nr.11, etaj P, ap.Camera 1, sector 5,
                                  Prezenta hotărâre conține 1 (una) pagină și se
înregistrată sub nr. J40/6336/2007, cod unic de         consideră ca fiind o înregistrare adevărată și corectă a
înregistrare 21465467, care a fost înregistrat sub       hotărârii, fiind semnată la data de 4 iunie 2008, de către
nr.352639 din 02.07.2008.                    administratori, în limba engleză și română
   (16/700186)                          Prezenta hotărâre a fost adoptată de următorii membri
                                ai Consiliului
                                   (17/700187)
        Societatea Comercială
    UniCredit Leasing Corporation IFN - S.A.
                                       Societatea Comercială
       HOTĂRÂREA NR. 01/040608                    UNIVERSAL UTILITY - S.R.L.
     A CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
  Consiliul de Administrație al UniCredit Leasing            DECIZIA ASOCIATULUI UNIC -
Corporation IFN SA convocată regulamentar și legal prin        HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
corespondentă pentru data de astăzi, 4 Junie 2008            A SC UNIVERSAL UTILITY SRL,
adoptă următoarele hotărâri                    CU SEDIUL IN BUCURESTI, ALEEA DOLINA,
  1 Închiderea și radierea din Registrul Comerțului a       NR.2, BL. 64, SC.1, ET.2, AP.8, SECTOR 4,
punctului de lucru din Ploiești str. Constantin Dobrogeanu      INREG. LA REGISTRUL COMERTULUI
Gherea nr. 1-7, bloc 1, sc. B etaj 3 apartamentul 25         BUCURESTI SUB NR.J/40/16240/2003,
județul Prahova                              CU115952115 NR.1/30.06.2008
  2 Înființarea unui punct de lucru în Ploiești, str. Ion     Subsemanții
Maiorescu nr. 16 bloc 33N1, parter (Spațiul E), județul      MOLDOVEANU NANȚA ADELA, domiciliată în Buzău,
Prahova,                            bd. Unirii, bl. E2, ap.60, jud. Buzău, identificată cu B.I.,
  3 Închiderea și radierea din Registrul Comerțului a     seria BZ nr. 833781, eliberată de Poliția mun. Buzău, la
punctului de lucru din Baia Mare, Bd Unirii nr. 16, etajul 2,  data de 18.07.1985 și prelungit la data de 10.10.1996,
apartament 5, județul Maramureș                 CNP 241052810001, în calitate de asociat existent și
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008               7

ALEXANDRESCU GABRIEL - CRISTIAN, cetățean                  Societatea Comercială
român, necăsătorit, născut la data de 03.09.1969, în mun.         UNIVERSAL UTILITY - S.R.L.
Roman, jud. Neamț, fiul lui Gavril și Aurica, domiciliat în
București, Splaiul Unirii, nr. 37, bl. M10, sc.4, ap.117,              NOTIFICARE
sector 3, identificat cu C.I. seria RT, nr. 495061, eliberat   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
de SPCEP S3 biroul nr. 2, la data de 10.07.2007, CNP      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
1690903272682, în calitate de viitor asociat, în cadrul    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Adunării Generale a Asociaților, convocată și constituită
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
în conformitate cu prevederile legale, am hotărât
                                UNIVERSAL UTILITY SRL, cu sediul în București, Aleea
următoarele:                          Dolina, nr.2, bloc 64, scara 1, etaj 2, ap.8, sector 4,
  1.Cesionarea de către d-na. Moldoveanu Nanta Adela,    înregistrată sub nr. J40/16240/2003, cod unic de
a unui nr. De 10 părți sociale, în valoare nominală de 10   înregistrare 15952115, care a fost înregistrat sub
lei fiecare, în valoare totală de 100 lei, reprezentând 50%  nr.352656 din 02.07.2008.
din capitalul social al societății, d-lui. Alexandrescu      (19/700189)
Gabriel Cristian, identificat cu datele de mai sus.
  2.Ca urmare a acestei pasiuni,a societăți ai societății
                                      Societatea Comercială
sunt:
                                    RADU BUSINESS GROUP - S.R.L.
  - Moldoveanu Nanța Adela, ce deține un nr. de 10 părți
sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoarea        DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
totală de 100 lei, reprezentând 50% din capitalul social.         AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
  - Alexandrescu Gabriel - Cristian, ce deține un nr. de        CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
10 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, în       RADU BUSINESS GROUP S.R.L.
valoarea totală de 100 lei, reprezentând 50% din capitalul           NR.1 DIN 01.07.2008
social.
                                  În temeiul prerogativelor menționate în actul constitutiv
  3. Asociații vor participa la cota de profit și pierdere
                                al societății comerciale RADU BUSINESS GROUP S.R.L,
proporțional cu aportul la capitalul social.          asociatul unic Radu Aurel, cu domiciliul în București, B-
  4. Se revocă din funcția de administrator dl.       dul Iuliu Maniu nr. 13D, bl.D6, sc.4, et.3, ap.37, sector 6,
Moldoveanu Florin Daniel și se numește în această       CNP 1681109461535, posesor al C.I. seria RD nr.308304
funcție dl. Alexandrescu Gabriel - Cristian, identificat cu  eliberate de Secția 20 Poliție București la data de 02.04
datele de mai sus, pentru o perioadă nelimitată.        2003, emite următoarea decizie:
  5. Se schimbă obiectul principal de activitate în cod     Art. 1. Activitatea societății comerciale RADU
CAEN 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și   BUSINESS GROUP S.R.L. se suspendă timp de 3 ani,
                                începând cu data de 1 iulie 2008.
echipamente pentru construcții, (fără leasing)
                                  Art.2. Administratorul societății va lua toate măsurile
  6. Se precizează următoarele activități ca fiind:
                                legale pentru îndeplinirea prezentei decizii.
  7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule    (20/700190)
rutiere grele (fără leasing)
  7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și
echipamente agricole (fără leasing)                      Societatea Comercială
  7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și          TRIBEKA TRADING - S.R.L
echipamente de birou (inclusiv calculatoare) (fără
                                    HOTARAREA NR.2/30.06.2008
leasing)
                                  A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
  7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini,
                                    S.C. TRIBEKA TRADING S.R.L
echipamente și bunuri tangibile n.c.a (fără leasing)        AVAND C.U.I. 10629750, NR. DE ORDINE
  Actul Constitutiv al societății se completează cu      IN REGISTRUL COMERTULUI J40/5179/1998
dispozițiile acestui act adițional, restul prevederilor     CU SEDIUL IN BUCURESTI, STR.PANSELELOR
rămânând neschimbate.                      NR.12, BL. 134, SC.2, ET.4, AP.76, SECTOR 4
  Redactat și dactilografiat astăzi 30.06.2008, în 3      Subsemnatele: Talangescu Monica domiciliată în
exemplare.                           București, Str.Panselelor nr.12, Bl. 134, sc.2, ap.76,
   (18/700188)                       sector 4, CNP 2691201441516, identificată cu carte de
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008

identitate seria RX nr. 122792, eliberată de Secția 15       1) schimbarea sediului social din București, sector 2,
Poliție la data de 18.05.1999 și Gheorghe Aurora         Str. Fabrica de Glucoza, nr.5, etaj 3, biroul nr. 7 în Mun.
domiciliată în București, Str.Simion Mehedinți nr.2,       București, Str. Maguricea, nr. 19, bl. 8G, sc. 3, ap. 42,
bl.115A, sc.A, ap.42, sector 6, identificată cu C.I. seria RX  sector 1.
nr.272421 eliberată la data de 24.02.2005 de Secția 20       Restul prevederilor Actului Constitutiv al societății
Poliție, CNP 2680619443037, în calitate de asociați ai      rămân nemodificate.
S.C. TRIBEKA TRADING S.R.L., am hotărât cu             Prezentul act a fost redactat în 3 exemplare și semnat
                                 la sediul societății, azi 27.06.2008
unanimitate de voturi următoarele:
                                   (23/700193)
  1) Declararea unui punct de lucru al societății în
București, șos. Colentina nr. 2, sector 2, în cadrul
complexului Comercial Bucur Obor, parter.                    Societatea Comercială
  (21/700191)                             KAI - PROCESE SOFTWARE - S.R.L.

                                      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
        Societatea Comercială                 A SC KAI - PROCESE SOFTWARE SRL
    KAI - PROCESE SOFTWARE - S.R.L.              SEDIU SOCIAL: STR. FABRICA DE GLUCOZA,
                                   NR. 5, ETAJ 3, BIROUL NR. 7, SECTOR 2
            NOTIFICARE                      BUCURESTI CUI: 18379811
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        NR. REG. COMERT: J40/2329/2006
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     La data de 26.06.2008, la sediul S.C. “KAI - PROCESE
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         SOFTWARE” S.R.L., cu nr. de înmatriculare
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   J40/2329/2006 și CUI: 18379811 din București, sector 2,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale KAI  Str. Fabrica de Glucoză, nr.5, etaj 3, biroul nr. 7, asociatul
- PROCESE SOFTWARE SRL, cu sediul în București,         unic RADOSLOVESCU ION, cetățean român, domiciliat
                                 în Mun. București, Str. Maguricea, nr. 19, bl. 8G, sc. 3, ap.
Str. MAGURICEA, nr.19, bloc 8G, scara 3, ap.42, sector
                                 42, sector 1, născut la 09.06.1954, în Mun. Râmnicu
1, înregistrată sub nr. J40/2329/2006, cod unic de
                                 Vâlcea, Jud. Vâlcea, fiul lui Vasile și Elisabeta, identificat
înregistrare 18379811, care a fost înregistrat sub
                                 cu C.I. seria RT nr. 390010, eliberat de SPCEP S1 biroul
nr.352693 din 02.07.2008.                    nr. 2 la data de 07.12.2005, CNP 1540609400538:
   (22/700192)                           în temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicată și
                                 ale Actului Constitutiv al societății a hotărât:
                                   Radierea punctului de lucru situat în:
        Societatea Comercială                 - Mun. București, Str. Maguricea, nr. 19, bl. 8G, sc. 3,
    KAI - PROCESE SOFTWARE - S.R.L.             ap. 42, sector 1.
                                   Restul prevederilor Actului Constitutiv al societății
     DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                rămân nemodificate.
   A SC KAI - PROCESE SOFTWARE SRL                 Prezentul act a fost redactat în 3 exemplare și semnat
 SEDIU SOCIAL: STR. FABRICA DE GLUCOZA,             la sediul societății, azi 26.06.2008.
  NR. 5, ETAJ 3, BIROUL NR. 1, SECTOR 2               (24/700194)
      BUCURESTI CUI: 18379811
    NR. REG. COMERT: J40/2329/2006
                                         Societatea Comercială
  La data de 27.06.2008, la sediul S.C. “KAI - PROCESE             MEDA EXIM 95 - S.R.L
SOFTWARE” S.R.L., cu nr. de înmatriculare
J40/2329/2006 și CUI: 18379811 din București, sector 2,          DECIZIA NR.2/27.06.2008
Str. Fabrica de Glucoza, nr.5, etaj 3, biroul nr. 7, asociatul        A ASOCIATULUI UNIC
unic RADOSLOVESCU ION, cetățean român, domiciliat             AL S.C. MEDA EXIM 95 S.R.L
în Mun. București, Str. Maguricea, nr. 19, bl. 8G, sc. 3, ap.    AVAND C.U.I. 8046500, NR. DE ORDINE
42, sector 1, născut la 09.06.1954, în Mun. Râmnicu        IN REGISTRUL COMERTULUI J40/9431/1995
Vâlcea, Jud. Vâlcea, fiul lui Vasile și Elisabeta, identificat      CU SEDIUL IN BUCURESTI,
cu C.I. seria RT nr. 390010, eliberat de SPCEP S1 biroul      STR.VALEA ARGESULUI NR.8, B1.M23, SC.A,
nr. 2 la data de 07.12.2005, CNP 1540609400538:               ET.10, AP.65, SECTOR 6
  în temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicată și   Subsemnata Radu Iuliana-Ramona domiciliată în
ale Actului Constitutiv al societății a hotărât:         București, str.Valea Argeșului nr.8, B1.M23, sc.A, et.10,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008               9

ap.65, sector 6, CNP 2700324463084, identificată cu      de 09.03.1964 în județul Galați, fără antecedente penale,
carte de identitate seria RD nr.451516, eliberat de      necăsătorită, legitimată cu C.I. seria RD nr.202861,
SPCEP S6 biroul nr.3 la data de 25.11.2005, în calitate de   eliberată de Secția 14 Poliție la data de 24.10.2001, CNP
asociat unic al S.C. MEDA EXIM 95 S.R.L., am hotărât      2640309400172;
următoarele:                            6. ROTARU VLAD-ȘERBAN, cetățean român,
  1) Se declară punct de lucru al societății în București,  domiciliat în București, Șos. Pantelimon nr.247, bloc 54,
Piața Unirii nr.1, sector 3, în incinta Magazinului Unirea,  sc.A, ap.92, născut la data de 02.04.1969 în București,
etajul 1, corpul Călărași- spațiul CL 1. 18          fără antecedente penale, căsătorit, legitimat cu C.I. seria
  (25/700195)                        RT nr.069255, eliberată de Secția 9 Poliție la data de
                                15.02.2000, CNP 1690402424514;
                                  7. STĂNCULESCU VIRGIL, cetățean român,
        Societatea Comercială
                                domiciliat în București, Str.Prepeliței nr.5, sector 2, născut
         FUN LEVANT - S.R.L.
                                la data de 10.02.1963 în Orașul Hîrșova, județul
   HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE               Constanța, fără antecedente penale, căsătorit, legitimat
  A ASOCIAȚILOR S.C. FUN LEVANT S.R.L.            cu C.I. seria RD nr.568639 eliberată de SPCEP S2 Bir.1,
     NR.2 DIN DATA DE 09.06.2008              la data de 04.04.2008, CNP 1630210400110;
 SEDIUL: BUCURESTI, CALEA CALARASI NR.46,             8. PLĂVEȚI ANA-MARIA, cetățean român, domiciliată
 MANSARDA, SECTOR 3, J40/10002/19.06.2006,           în București, Cal. 13 Septembrie nr.106, bloc 50, sc.1,
 CUI RO18776560, CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS            et.8, ap. 18, sector 5, născută la data de 08.04.1975    n
       SI VARSAT:2000 RON                Comuna Domnești, județul Argeș, fără antecedente
                                penale, căsătorită, legitimată cu C.I. seria DP nr.044020,
  Astăzi, 09.06.2008, s-a reunit adunarea generală a
                                eliberată de IGP-DEP la data de 19.07.2000, CNP
asociaților S.C. FUN LEVANT S.R.L. la sediul societății,
                                2750408033070;
în prezența asociaților reprezentând întregul capital
                                  9. ALEXANDRESCU LIUBA-LILIANA, cetățean
social, nemaifiind necesare formalitățile de convocare:
                                român, domiciliată în București, Str.Ion Câmpineanu
  1. PAVEL BOGDAN, cetățean român, domiciliat în
București, Calea Călărașilor nr.46, et.2, ap.3, sector 3,   nr.31, bloc 4, sc.3, et.1, ap.55, sector 1, născută la
născut la data de 24.04.1966 în București, fără        05.11.1967 în Vișeul de Sus, județul Maramureș, fără
antecedente penale, necăsătorit, legitimat cu C.I. seria    antecedente penale, căsătorită, legitimată cu C.I. seria
RT 556816 SPCEP S3 birou 1, la data de 13.05.2008       DP nr.002893, eliberată de IGP-DEP la data 19.11.1997,
CNP 1660424431518;                       CNP 2671105151811;
  2. RĂDULESCU CATIA-NICULINA, cetățean român,          10. CĂLIN ALEXANDRU, cetățean român, domiciliat
domiciliată în București, Cal. 13 Septembrie nr.106, bl.50,  în București, Str.Ilie Gripescu nr.11, sector 5, născut la
sc.1, et.6, ap. 18, sector 5, născută la data de 01.04.1963  06.11.1960 în București, fără antecedente penale,
în Orașul Vișeu de Sus, jud.Maramureș, fără antecedente    căsătorit, legitimat cu C.I. seria DP nr.034466, eliberată
penale, căsătorită, legitimată cu C.I. seria DP nr.012266,   de IGP-DEP la data de 12.01.2000, CNP
eliberată de I.G.P-D.E.P. la data de 23.07.1998, CNP      1601106400018;
2630401151779;                           11. MANU RAYMOND, cetățean român, domiciliat în
  3. PETROȘEL EMILIAN, cetățean român, domiciliat în     București, Str.G-ral Gheorghe Lupu nr.3, sector 4, născut
București, Str.Sf.Elefterie nr.26, et.1, ap.2, sector 5,    la data de 28.03.1963 în București, fără antecedente
născut la data de 01.12.1957 în București, fără        penale, căsătorit, legitimat cu C.I. seria DP nr.056230,
antecedente penale, căsătorit, legitimat cu C.I. seria RT   eliberată de IGP-DEP la data de 22.02.2001, CNP
nr.445863, eliberată de SPCEP S5 biroul 1 la data       1630328400074;
15.12.2006, CNP 1571202400281;                   12. FODOREANU SORIN, cetățean român, domiciliat
  4. RĂDULESCU OANA, cetățean român, domiciliată       în București, Str.Cluceru Udricani nr.1-3, bloc 106A, sc.A,
în București, Str.Dr.Lister nr.7, sector 5, născută la data  et.5, ap.15, sector 3, născut la data de 14.02.1950 în
de 05.08.1966 în București, fără antecedente penale,      Mun. Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți, fără
necăsătorită, legitimată cu B.I. seria GV nr.514602,      antecedente penale, căsătorit, legitimat cu C.I. seria RT
eliberat de Secția 17 Poliție la data de 27.09.1996, CNP    nr.326954, eliberată de secția 10 Poliție la data de
2660805450017;                         22.04.2004, CNP 1500214400479;
  5. CIOBOTĂRAȘU DANA-GILDA, cetățean român,           13. IONESCU CLAUDIU, cetățean român, domiciliat în
domiciliată în București, Str.Constantin Rădulescu-Motru    București, Str.Vasile Stroescu nr.19, et.1, ap.3, sector 2,
nr.23, bloc 35, sc.1, et.7, ap.29, sector 4, născută la data  născut la data de 05.04.1960 în București, fără
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008

antecedente penale, căsătorit, legitimat cu C.I. seria RT     Cestionarea părților sociale se face după cum
nr.372212, eliberată de secția 8 Poliție la data de      urmează:
30.11.2004, CNP 1600405400082;                  - PETROȘEL EMILIAN cesionează 12 părți sociale în
  14. IONESCU CORNELIU-FLORIAN, cetățean           valoare de 10 lei fiecare, valoare totală 120 lei aport în
român, domiciliat în București, Str.Muguraș nr.2, sector 4,  numerar, reprezentând 6% din capitalul social total;
născut la data de 02.03.1945 în Comuna Budești, județul      - CĂLIN ALEXANDRU cesionează 12 părți sociale în
Călărași, fără antecedente penale, căsătorit, legitimat cu   valoare de 10 lei fiecare, valoare totală 120 lei aport în
B.I. seria GR nr.506941, eliberat de Secția 14 Poliție la   numerar, reprezentând 6% din capitalul social total;
data de 16.06.1995, CNP 1450302400302;              - FODOREANU SORIN cesionează 12 părți sociale în
  15. HOANCĂ LUCIAN, cetățean român, domiciliat în      valoare de 10 lei fiecare, valoare totală 120 lei aport în
București, Calea Dorobanților nr. 134-138, bloc 11, sc.B,   numerar, reprezentând 6% din capitalul social total;
ap.31, sector 1, născut la data de 16.01.1957 în         - IONESCU CLAUDIU cesionează 12 părți sociale în
București, fără antecedente penale, căsătorit, legitimat cu
                                valoare de 10 lei fiecare, valoare totală 120 lei aport în
C.I. seria RX nr. 142082, eliberată de Secția 1 Poliție la
                                numerar, reprezentând 6% din capitalul social total;
data de 05.06.2002, CNP 1570116400099.
                                 - IONESCU CORNELIU-FLORIAN cesionează 12
  Ordinea de zi:
                                părți sociale în valoare de 10 lei fiecare, valoare totală
  1. Cesiunea părților sociale ale următorilor asociați:
                                120 lei aport în numerar, reprezentând 6% din capitalul
Petroșel Emilian, Călin Alexandru, Fodoreanu Sorin,
Ionescu Claudiu, Ionescu Corneliu-Florian și Manu       social total;
Raymond către Pricop Cristina-Laura. Cesiunea părților      - MANU RAYMOND cesionează 12 părți sociale în
sociale ale asociatului Hoancă Lucian către asociații     valoare de 10 lei fiecare, valoare totală 120 lei aport în
Pavel Bogdan și Stănculescu Virgil. Cesionarea de părți    numerar, reprezentând 6% din capitalul social total; către
sociale ale asociatei Ciobotărașu Dana-Gilda către        - PRICOP CRISTINA-LAURA, cetățean român,
asociații Alexandrescu Liuba-Liliana și Pavel Bogdan.     domiciliată în București, Bld. Theodor Pallady nr.4, bloc
  2. Ieșirea din societate a următorilor asociați: Petroșel  M2, sc.B, et.3, ap.57, sector 3, născută la data de
Emilian, Călin Alexandru, Fodoreanu Sorin, Ionescu       29.04.1967 în București, legitimată cu C.I. seria RD
Claudiu, Ionescu Corneliu-Florian, Manu Raymond și       nr.111962, eliberată de S.E.P. la data de 11.07.2000, CNP
Hoancă Lucian.                         2670429434525.
  3. Dobândirea calității de asociat, ca urmare a        Ca urmare a cesiunilor, numita PRICOP CRISTINA-
cesiunilor, a numitei Pricop Cristina- Laura.         LAURA va dobândi calitatea de asociat în cadrul societății
  4. Încheierea actului constitutiv reactualizat.       Fun Levant SRL și va deține 72 părți sociale, în valoare
  Asociații S.C FUN LEVANT S.R.L., participanți la      de 10 lei fiecare, valoare totală 720 lei aport în numerar,
Adunarea Generală a Asociaților, au luat la cunoștință     reprezentând 36% din capitalul social total.
intenția asociaților Petroșel Emilian, Călin Alexandru,      - HOANCĂ LUCIAN cesionează 6 părți sociale în
Fodoreanu Sorin, Ionescu Claudiu, Ionescu Corneliu-      valoare de 10 lei fiecare, valoare totală 60 lei aport în
Florian, Manu Raymond de a vinde părțile lor sociale      numerar, reprezentând 3% din capitalul social total către
către Pricop Cristina Laura și nu și-au manifestat dorința    - PAVEL BOGDAN, care își păstrează calitatea de
de a le cumpăra. De asemenea, sunt de acord ca         asociat în societate;
asociatul Hoancă Lucian să cesioneze în cote egale
                                 - HOANCĂ LUCIAN cesionează 6 părți sociale în
părțile sale sociale asociaților Pavel Bogdan și
                                valoare de 10 lei fiecare, valoare totală 60 lei aport în
Stănculescu Virgil. Totodată, sunt de acord ca asociata
                                numerar, reprezentând 3% din capitalul social total către
Ciobotărașu Dana- Gilda să cesioneze un număr de 5
                                 - STĂNCULESCU VIRGIL, care își păstrează calitatea
părți sociale către asociata Alexandrescu Liuba-Liliana și
                                de asociat în societate.
un număr de o parte socială către asociatul Pavel
Bogdan.                              - CIOBOTĂRAȘU DANA GILDA cesionează 5 părți
  Cu unanimitate de voturi Adunarea Generală a        sociale în valoare de 10 lei fiecare, valoare totală de 50 lei
Asociaților decide:                      aport în numerar, reprezentind 2,5% din capitalul social
  Cesiunea părților sociale ale următorilor asociați:     total către
Petroșel Emilian, Călin Alexandru, Fodoreanu Sorin,        - ALEXANDRESCU LIUBA-LILIANA, care își
Ionescu Claudiu, Ionescu Corneliu-Florian și Manu       păstrează calitatea de asociat în societate.
Raymond către Pricop Cristina-Laura, a asociatului        - CIOBOTĂRAȘU DANA-GILDA cesionează o parte
Hoancă Lucian către Pavel Bogdan și Stănculescu Virigil    socială în valoare de 10 lei, valoare totală de 10 lei aport
și a asociatei Ciobotărașu Dana-Gilda către          în numerar, reprezentând 0,5% din capitalul social total
Alexandrescu-Liuba-Liliana și Pavel Bogdan.          către
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008               11

  - PAVEL BOGDAN, care își păstrează calitatea de               Societatea Comercială
asociat în societate.                              FUN LEVANT - S.R.L.
  Ca urmare a cesiunii părților sociale, Petroșel Emilian,
Călin Alexandru, Fodoreanu Sorin, Ionescu Claudiu,                   NOTIFICARE
Ionescu Corneliu-Florian, Manu Raymond și Hoancă          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Lucian vor ieși din societate.                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Capitalul social total de 2.000 lei aport în numerar, este  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
împărțit în 200 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare,   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
numerotate de la 1-200 inclusiv, se modifică după cum      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
urmează:                            FUN LEVANT SRL, cu sediul în București, Calea
  - PAVEL BOGDAN - deține 25 părți sociale în valoare     Călărași, nr.46 mansardă, sector 3, înregistrată sub nr.
                                J40/10002/2006, cod unic de înregistrare 18776560, care
de 10 lei fiecare, valoare totală 250 lei aport în numerar,
                                a fost înregistrat sub nr.352705 din 02.07.2008.
reprezentând 12,5% din capitalul social total;
                                  (27/700197)
  - RĂDULESCU CATIA-NICULINA - deține 18 părți
sociale în valoare de 10 lei fiecare, valoare totală 180 lei
aport în numerar, reprezentând 9% din capitalul social             Societatea Comercială
total;                                    A.P.I.A. CONSULT - S.R.L.
  - RĂDULESCU OANA - deține 10 părți sociale în
valoare de 10 lei fiecare, valoare totală 100 lei aport în               NOTIFICARE
numerar, reprezentând 5% din capitalul social total;        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - CIOBOTĂRAȘU DANA-GILDA - deține 10 părți          București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
sociale în valoare de 10 lei fiecare, valoare totală 100 lei  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
aport în numerar, reprezentând 5% din capitalul social     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
total;                             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  - ROTARU VLAD-ȘERBAN - deține 18 părți sociale în      A.P.I.A. CONSULT SRL, cu sediul în București, Str.
valoare de 10 lei fiecare, valoare totală 180 lei aport în   BERVENI, nr.53, etaj P, sector 1, înregistrată sub nr.
numerar, reprezentând 9% din capitalul social total,      J40/1293/1999, cod unic de înregistrare 11651268, care
  - STĂNCULESCU VIRGIL -deține 24 părți sociale în       a fost înregistrat sub nr.352721 din 02.07.2008.
                                  (28/700198)
valoare de 10 lei fiecare, valoare totală 240 lei aport în
numerar, reprezentând 12% din capitalul social total,
  - PLĂVEȚI ANA-MARIA - deține 9 părți sociale în               Societatea Comercială
valoare de 10 lei fiecare, valoare totală 90 lei aport în           A.P.I.A. CONSULT - S.R.L.
numerar, reprezentând 4,5% din capitalul social total;
  - ALEXANDRESCU LIUBA-LILIANA -deține 14 părți              DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
sociale în valoare de 10 lei fiecare, valoare totală 140 lei       AL S.C. A.P.I.A. CONSULT S.R.L.
aport în numerar, reprezentând 7% din capitalul social           DIN DATA DE 25 IUNIE 2008
total;                               Subscrisa, ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR ȘI
  - PRICOP CRISTINA-LAURA - 72 părți sociale, în        IMPORTATORILOR DE AUTOMOBILE - A.P.I.A.,
valoare de 10 lei fiecare, valoare totală 720 lei aport în   persoană juridică de drept privat român, fără scop
numerar, reprezentând 36% din capitalul social total.      patrimonial, înregistrată în Registrul Asociațiilor și
  Toate celelalte mențiuni din actul constitutiv rămân     Fundațiilor sub numărul 88/PJ/1994, cu sediul în
neschimbate.                          București, sector 2, Str. Mihai Eminescu nr. 124, sc. B2,
  Toți asociații împuternicesc pe administratorul unic     etaj 1, ap. 5 („Asociația” sau „A.P.I.A.”), legal reprezentată
PAVEL BOGDAN să semneze actul constitutiv            de Dl. Ernest Virgil POPOVICI, cetățean român, posesor
                                al C.I. seria RD, nr. 23905 emisă de către Secția 2 Poliție
reactualizat cu integrarea tuturor modificărilor la zi și să
                                la data de 01.04.2002, CNP 1550401400385, Președinte
efectueze toate formalitățile de înregistrare la Registrul
                                al Consiliului Director al Asociației Producătorilor și
Comerțului, personal, sau printr-o împuternicire acordată
                                Importatorilor de Automobile - A.P.I.A.
unui terț.                             în calitate de Asociat Unic al S.C. A.P.I.A. CONSULT
  Încheiată astăzi, 09.06.2008, în 4 exemplare.        S.R.L., societate comercială de naționalitate română cu
   (26/700196)                        răspundere limitată, având sediul social în strada Drobeta
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008

nr. 4-10, etaj 1, apt. 5, sector 2, București, înregistrată la  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Oficiul Registrului Comerțului București sub nr.         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
J40/1293/1999, CIF: RO 11651268 (denumită în           BEXO TEAM SRL, cu sediul în București, Șos.
continuare „S.C. A.P.I.A. CONSULT S.R.L.”),           OLTENIȚEI, nr.133, bloc 55, scara 2, etaj 4, ap.43, sector
  Având în vedere:                       4, înregistrată sub nr. J40/9379/2002, cod unic de
  > Prevederile din Actul Constitutiv al Societății;      înregistrare 14899285, care a fost înregistrat sub
  > Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile     nr.352722 din 02.07.2008.
comerciale, republicată, cu modificările și completările       (30/700200)
ulterioare;
  > Contractul de vânzare cumpărare autentificat de
BNP Romelia Dragomir sub nr. 1305/07.04.2008, prin               Societatea Comercială
care S.C. A.P.I.A. CONSULT S.R.L. și Asociația au                BEXO TEAM - S.R.L.
dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului localizat
în București, Str. Berveni nr. 53, sector 1;              HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  > Încheierea nr. 217302/08.04.2008 emisă de Oficiul        A ASOCIAȚILOR S.C. BEXO TEAM SRL
de Cadastru și Publicitate Imobiliara București sector 1,       J40/9379/25.09.2002 CUI RO 14899285,
prin care a fost admisă cererea de intabulare a dreptului      CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT 200
de proprietate al S.C. A.P.I.A. CONSULT S.R.L. asupra
                                    RON, TEL/FAX (+4-021) 340.84.96
cotei indivize de 54,90% din imobilul localizat în
                                   SAU 0722-318 523, CU SEDIU SOCIAL
București, Str. Berveni nr. 53, sector 1 având numărul
cadastral 9618, înregistrat în Cartea Funciara nr. 20336 a    IN B-DUL NICOLAE GRIGORESCU 5, BLOC M4,
localității București, sector 1, compus din P+1E +M;          SCARA B, ETAJ 2, AP.30,SECTOR 3,
  A DECIS URMĂTOARELE:                       BUCURESTI,TEL/FAX (+4-021) 340.84.96;
  PRIMA REZOLUȚIE:                          0722-318 523 NR.1628/26.06.2008
  Se aprobă schimbarea sediului social al S.C. A.P.I.A.      În urma convocării asociaților S.C. BEXO TEAM SRL,
CONSULT S.R.L. de la vechea adresă (București, sector      cu datele de identificare din antet, a avut loc la sediul
2, strada Drobeta nr. 4-10, etaj 1, apt. 5) la noua adresă:   social al societății, Adunarea Generală a Asociaților.
București, Str. Berveni nr. 53, parter, sector 1.          S-au prezentat astfel asociații societății în persoană
  A DOUA REZOLUȚIE:
                                 Doamnei DIMA RAMONA- MIRELA, domiciliată în
  Prin prezenta asociatul unic al S.C. A.P.LA. CONSULT
                                 București, Șoseaua Olteniței 133, bloc 55, scara 2, etaj 4,
S.R.L. împuternicește și autorizează pe (i) dl. Ernest Virgil
POPOVICI, cetățean român, posesor al C.I. seria RD, nr.     ap.43, sector 4, identificată cu C.I. seria RR nr. 285725,
23905 emisă de către Secția 2 Poliție la data de         eliberată de Secția 15 Poliție la 24 februarie 2004, CNP
01.04.2002, CNP 1550401400385, precum și (ii)          2710305295881, și în persoană Domnului BARTOK
Societatea Civilă de Avocați „Popovici Nitu & Asociații’’ cu   ATBLA- ALEXANDRU, domiciliat în București, B-dul
sediul în București, Calea Dorobanți nr. 239, etajul 6,     Camil Ressu 13, Bl. 58B, sc.1, et.3, ap. 15, sector 3,
sectorul 1, codul poștal 01567, România, prin oricare      identificat cu B.I. seria GK nr. 659535, eliberat de către
dintre avocații săi, să semneze și să execute, în numele     Secția 12 la 8 dec.1993, CNP 1350402400043, care au
și pe seama S.C. A.P.LA. CONSULT S.R.L., după cum        dezbătut și au aprobat în unanimitate următoarea
vor considera necesar pentru îndeplinirea prezentului      ORDINE DE ZI:
mandat, toate și orice declarații, hotărâri sau documente      1. SCHIMBAREA SEDIULUI SOCIAL și RADIEREA
necesare potrivit legii române pentru implementarea și      UNOR OBIECTE SECUNDARE DE ACTIVITATE ALE
înregistrarea la autoritățile competente (inclusiv Oficiul    SOCIETĂȚII.
Registrului Comerțului, Administrația Financiară, bancă)       Astfel:
a modificărilor corporative adoptate prin prezenta decizie.
                                   1. Sediul social al societății se va schimba din
  Prezenta decizie a fost adoptată astăzi, 25.06.2008 în
                                 București, B-dul Nicolae Grigorescu nr 5, bloc M4, scara
4 (patru) exemplare originale în limba română.
   (29/700199)                         B, etaj 2, ap.30, sector 3, în București, Șoseaua Olteniței
                                 133, Bloc 55, scara 2, etaj 4. ap.43, sector 4, conform
                                 contractului de închiriere nr. 7/26.06.2008.
        Societatea Comercială                2. Se vor radia următoarele activități secundare ale
         BEXO TEAM - S.R.L.               societății:
                                   4643-Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz
            NOTIFICARE                gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       4648- Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     4649- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         gospodăresc
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008              13

  4741- Comerț cu amănuntul al calculatoarelor,          8010- Activități de difuzare a programelor de protecție
unităților periferice și software-ului în magazine       și gardă
specializate                            8020- Activități de servicii privind sistemele de
  4742- Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru     securizare
telecomunicații în magazine specializate              8030- Activități de investigații
  4753-Comerț cu amănuntul al covoarelor,carpetelor,       9001-Activități de interpretare artistică (spectacole)
tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine       9002-Activități suport pentru interpretare artistică
specializate                          (spectacole)
  4759- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de     9329-Alte activități recreative și distractive n.c.a.
iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine
                                  9602-Coafură și alte activități de înfrumusețare
specializate
                                  9700-Activități ale gospodăriilor private în calitate de
  4764- Comerț cu amănuntul al echipamentelor
                                angajator de personal casnic
sportive, în magazine specializate
                                  Prezenta hotărâre reprezintă acordul de voință al
  4765- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în
                                asociaților, conține 3 pagini, iar celelalte prevederi ale
magazine specializate
  4777-Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,   actului constitutiv rămân neschimbate.
în magazine specializate                       (31/700201)
  4781-Comerț cu amănuntul al produselor alimentare,
băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,
                                        Societatea Comercială
chioșcuri și piețe
                                       SCANDO TRADING - S.R.L.
  4782-Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei
și încălțămintei efectuat prin standurei, chioșcuri și piețe
                                    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  5811-Activități de editare a cărților
                                        A ASOCIAȚILOR
  5812- Activități de editare de ghiduri, compendii, liste
                                      DIN DATA DE 18.06.2008
de adrese și similare
  5813- Activități de editare a ziarelor             Asociații S.C. SCANDO TRADING S.R.L. respectiv:
  5814- Activități de editare a revistelor și periodicelor    - STANCU MARIN, cetățean român, domiciliat în
  5819-Alte activități de editare               București, str. Tincani nr. 15 bl.F6, sc. C, et.3, ap.47,
  5821- Activități de editare a jocurilor de calculator    sector 6, născut la data de 29.08.1945 în localitatea Bals,
  5829- Activități de editare a altor produse software    jud. Olt, posesor al B.I. seria DS nr. 007586, eliberat la
  5920-Activități de realizare a înregistrărilor audio și   15.09.1989 de Circa 21 poliție, C.N.P. 1450829400407
activități de editare muzicală                   - STANCU IULIAN, cetățean român, domiciliat în
  6010-Activități de difuzare a programelor de radio     București, str. Vlădeasa nr.7, bl.C34, sc. 1, et.3, ap.23,
  6020- Activități de difuzare a programelor de        sector 6, născut la data de 11.06.1970 în mun. Craiova,
televiziune                           jud. Dolj, posesor al C.I. seria DP nr.042131, eliberat la
  6201-Activități de realizare a softului la comandă     09.06.2000 de Secția 22 poliție, C.N.P. 1700611463020,
(orientat către client)
                                  - STANCU OCTAVIAN, cetățean român, domiciliat în
  6203-Activități de management (gestiune și
                                București, str. Drumul Taberei nr.63, bl.TD46, sc. A,
exploatare) a mijloacelor de calcul
                                ap.185 sector 6, născut la data de 17.12.1977 în mun.
  6910- Activități juridice
                                Craiova, jud. Dolj, posesor al C.I. seria DP nr. 034800,
  7420-Activități fotografice
                                eliberată la 17.01.2000 de Secția 22 poliție, C.N.P.
  7430-Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
  7490-Alte activități profesionale, științifice și tehnice  1771217464516
n.c.a.                               întruniți în adunare generală la sediul societății au
  7810-Activități ale agențiilor de plasare a forței de    hotărât cu unanimitate de voturi următoarele:
muncă                               - societatea își deschide un nou punct de lucru în
  7820-Activități de contractare, pe baze temporare. A    București, Piața Națiunile Unite nr. 3-5, bloc B2, scara A,
personalului                          etaj 2, apt. 8, sector 4
  7830-Servicii de furnizare și management a forței de      Este împuternicit domnul STANCU MARIN să
muncă                              semneze toate actele necesare în fața oricăror autorități.
  7990-Alte servicii de rezervare și asistență turistică      (32/700202)
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008

        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
       SCANDO TRADING - S.R.L.                      RAMONA 20 IMPEX - S.R.L.

            NOTIFICARE                            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
SCANDO TRADING SRL, cu sediul în București, P-ta          RAMONA 20 IMPEX SRL, cu sediul în București, Str.
NAȚIUNILE UNITE, nr.3-5, bloc B 2, scara A, etaj 4,        RAMNICU VÂLCEA, nr.31, bloc 17A, scara A, etaj 4,
ap.20, sector 4, înregistrată sub nr. J40/7162/1991, cod      ap.26, sector 3, înregistrată sub nr. J40/7856/1993, cod
unic de înregistrare 2595819, care a fost înregistrat sub
                                  unic de înregistrare 3680467, care a fost înregistrat sub
nr.352746 din 02.07.2008.
                                  nr.352762 din 02.07.2008.
  (33/700203)
                                    (35/700205)

        Societatea Comercială
       RAMONA 20 IMPEX - S.R.L.                      Societatea Comercială
                                       IDEAL OPTIC MEDICAL - S.R.L.
       DECIZIA UNICULUI ASOCIAT
       DIN DATA DE 18.06.2008                          NOTIFICARE
  Unicul asociat al S.C. RAMONA 20 IMPEX S.R.L.           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
respectiv:                             București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  - DUMITRACHE ION cetățean român domiciliat în sat       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Roșiori (com. Roșiori), nr. 609, jud. Brăila, născut la data    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
de 03.06.1952 în com. Albota jud Argeș, posesor al C.I.      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
seria XR or. 282385, eliberată la 02.04.2008 de SPCLEP       IDEAL OPTIC MEDICAL SRL, cu sediul în București, Str.
Faurei, C.N.P. 1520603400287                    DOINA, nr.18, bloc 17, scara 2, etaj P, ap. 17, sector 5,
  a hotărât următoarele:                     înregistrată sub nr. J40/2406/2005, cod unic de
  - societatea își desființează punctul de lucru din       înregistrare 17215810, care a fost înregistrat sub
București, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 36, sector 3         nr.352799 din 02.07.2008.
(Complex Agroalimentar 1 Decembrie 1918, Taraba 7-8)          (36/700206)
  - se precizează mandatul administratului ca fiind cu
puteri depline pentru perioada 23.06.2008 până la
22.06.2018                                    Societatea Comercială
  - se extinde obiectul de activitate al societății cu           IDEAL OPTIC MEDICAL - S.R.L.
următoarele coduri CAEN:
  Cod CAEN 4673 - Comerț ce ridicata al materialului           HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor         A ASOCIAȚIILOR NR.11/24.06.2008
sanitare
                                    În cadrul ședinței adunării generale a asociațiilor
  Cod CAEN 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor
                                  IDEAL OPTIC MEDICAL S.R.L.,cu sediul în București
de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit,
                                  str.Turceni,nr.6C,sector      5,având    nr.ORC
în magazine specializate
  Cod CAEN 4753 - Comerț cu anănuntul al covoarelor,       J40/24.06.2005,cui 17215810 și capital social de 200
carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în     lei,noi asociații IONESCU FLORIN,ci RT 192470,cnp
magazine specializate                       1770301344251,ROMASCU ROMICA,cetațean român,ci
  Cod CAEN 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei al       XZ 133326,cnp 1710708100066 și IONESCU STANCU-
articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a.,   MARIAN,cetațean român,ci DP 099045,cnp
în magazine specializate                      1720304314275,am hotărât următoarele:
  Cod CAEN 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri        -schimbarea sediului social în București,sector
noi, în magazine specializate                   5,strada Doina, nr.18,bl. 17, sc.2, parter, ap.17
  Este împuternicit domnul Dumitrache Ion să semneze         -declararea sediului secundar din Piatra Neamț,strada
toate actele necesare în fața oricăror autorități.         Mihai Eminescu, 8,bl. D5, sc. B, ap. 39, județul Neamț.
   (34/700204)                            (37/700207)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008                15

        Societatea Comercială                DECIZIE:
        A.G.C.T.R. SERV - S.R.L.               Art. 1 Se completează obiectul de activitate al
                                 societății cu următoarele activități secundare:
            NOTIFICARE                  CAEN 0150 Activități în ferme mixte (cultură vegetală
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     combinată cu creșterea animalelor)
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     CAEN 0161 Activități auxiliare pentru producția
                                 vegetală
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                   CAEN 1051 Fabricarea produselor lactate și a
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 brânzeturilor
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                   CAEN 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana
A.G.C.T.R. SERV SRL, cu sediul în București, Calea
                                 animalelor de fermă
CĂLĂRAȘILOR, nr.165, bloc 38, scara 3, ap.6, sector 3,
                                   CAEN 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime
înregistrată sub nr. J40/5819/1997, cod unic de
                                 agricole, animale vii, materii prime textile și cu
înregistrare 9647273, care a fost înregistrat sub        semifabricate
nr.352809 din 02.07.2008.                      CAEN 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor,
  (38/700208)                         semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
                                   CAEN 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate,
                                 ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
        Societatea Comercială
                                   CAEN 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole,
        A.G.C.T.R. SERV - S.R.L.             echipamentelor și furniturilor
                                   CAEN 4690 Comerț cu ridicata nespecializat (material
          DECIZIA
                                 seminal congelat, aparatură criogenică și instrumentar de
      ASOCIAȚIEI GENERALE                 laborator)
A CRESCĂTORILOR DE TAURINE DIN ROMÂNIA,               CAEN 4781 Comerț cu amănuntul al produselor
ASOCIAT UNIC AL S.C. „A.G.C.T.R. SERV” S.R.L.          alimentare, băuturilor și produselor din tutun, efectuate
 DIN DATA DE 01.07.2008 AGENT ECONOMIC:             prin standuri chioșcuri și piețe
 S.C. „A.G.C.T.R. SERV” S.R.L. SEDIUL SOCIAL:            CAEN 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara
  MUN. BUCURESTI, CALEA CALARASILOR               magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor (material
  NR. 165, BL. 38, SC. 3, AP. 6, SECTOR 3           seminal congelat)
  NR. ORDINE LA O.R.C.T.B.: J40/5819/1997              CAEN 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 9647273                CAEN 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
  Subscrisa Asociația Generală a Crescătorilor de          CAEN 5210 Depozitări
Taurine din România, prescurtat - A.G.C.T.R., persoană        CAEN 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor
juridică   română,   organizație    profesională,    imobiliare proprii sau în leasing
neguvernamentală și non profit, cu sediul social în         CAEN 7911 Activități ale agențiilor turistice
municipiul București, Calea Călărașilor Nr. 165, Bl. 38,       CAEN 7912 Activități ale tur-operatorilor
                                   CAEN 7990 Alte servicii de rezervare și asistență
Sc. 3, Et. 1, Ap. 6, Sector 3, înregistrată în Registrul
                                 turistică
Asociațiilor și Fundațiilor, persoane juridice, de la
                                   CAEN 8230 Activități de organizare a expozițiilor,
Judecătoria Sectorului 3 - DOSAR nr. 2326/PJ/1990
                                 târgurilor și congreselor.
având Cod de Înregistrare Fiscală - 9336129, asociat unic
                                   Art. 2 Se radiază următoarele activități secundare:
al S.C. „A.G.C.T.R. SERV” S.R.L., persoană juridică
                                   CAEN 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor,
română cu sediul social în municipiul București, Calea      unităților periferice și software-lui, în magazine
Călărașilor Nr. 165, Bl. 38, Sc. 3, Et. 1, Ap. 6, Sector 3,   specializate
înregistrată la O.R.C.T.B. sub numărul J40/5819/1997,        CAEN 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului
având Cod Unic de Înregistrare 9647273, reprezentată       pentru telecomunicații în magazine specializate
legal de dl. MOROIANU NICOLAE, cetățean român,            CAEN 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor,
căsătorit, domiciliat în mun. București, Str. Hrisovuli Nr.   carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în
18, Bl. A12,Sc.B, Et. 5, Ap. 64, Sector 1, identificat cu C.I.  magazine specializate
seria RR nr. 289273 eliberată de secția 5 poliție la data de     CAEN 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al
04.03.2004, CNP 1571202400580, Președinte al           articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a.,
Consiliului Director, organ de conducere al Asociației      în magazine specializate
Generale a Crescătorilor de Taurine din România, am luat       CAEN 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor
următoarea                            sportive, în magazine specializate
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008

  CAEN 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și         ROȘU D. NICOLETA-LIGIA, cetățean român,
jucăriilor, în magazine specializate              căsătorită, născută la data de 16.06.1971 în Mun. Galați,
  CAEN 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor    județul Galați, cu domiciliul în București, Str. Nasaud nr.
și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de       11, bl. 25, sc. 1, et. 1, ap. 14, sector 5, posesoare al CI
companie și a hranei pentru acestea, în magazine        seria D.P. nr. 126609 eliberată de I.N.E.P. la data de
specializate                          05.10.2007, CNP 2710616170401, în calitate de asociat
  CAEN 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și       nou atras,
bijuteriilor, în magazine specializate               deținând 100% din capitalul social al societății în
  CAEN 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi,     calitatea de asociați ai S.C. ROSU CONSULTING 2001
în magazine specializate                    S.R.L. am hotărât următoarele:
  CAEN 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și
                                  ART. 1. Se schimbă denumirea societății din S.C.
umaniste
                                ROSU CONSULTING 2001 S.R.L. în, S.C. BOOM IDEEA
  Art. 3 Datorită imposibilității realizării obiectului de
                                CONSULTING S.R.L., conform dovezii de disponibilitate
activitate, se desființează sucursalele județene, fără
                                nr. 286565 emisă de Oficiul Registrului Comerțului
personalitate juridică ale S.C. „A.G.C.T.R. SERV” SRL,
                                București la data de 04.06.2008.
din județele: Buzău, Dâmbovița, Prahova, Vrancea,
Mehedinți, Neamț, Vâlcea, Bacău, Călărași, Brașov.         Celelalte prevederi din actul constitutiv rămân
  Art. 4 Se revocă din funcția de PERSOANE          neschimbate.
ÎMPUTERNICITE ale sucursalelor teritoriale:             (40/700210)
  PINTEA MARIAN LIVIU Sucursala IAȘI
  RUSU AURELIA Sucursala DÂMBOVIȚA
  RUSEN B. ION Sucursala BUZĂU                      Societatea Comercială
  UDRESCU ION Sucursala GORJ                     BOOM IDEEA CONSULTING - S.R.L.
  PARASCHIVESCU EUGENIA Sucursala OLT
  UNGUREANU D. ION Sucursala VÂLCEA                        NOTIFICARE
  Art. 5 Se actualizează Actul Constitutiv al S.C.        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
„A.G.C.T.R. SERV” S.R.L. în conformitate cu prevederile     București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
republicată.                          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Art. 6 Dosarul cu modificările și completările aduse    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Actului Constitutiv al S.C. „A.G.C.T.R. SERV” SRL va fi     BOOM IDEEA CONSULTING SRL, cu sediul în București,
înaintat spre înregistrare la O.R.C.T.B., care va publica    Șos. Iancului, nr.4, bloc 113A, scara B, ap.82, sector 2,
prezenta în Monitorul Oficial al României.           înregistrată sub nr. J40/28/2002, cod unic de înregistrare
   (39/700209)                        14374285, care a fost înregistrat sub nr.352838 din
                                02.07.2008.
                                  (41/700211)
      Societatea Comercială
    BOOM IDEEA CONSULTING - S.R.L.
                                       Societatea Comercială
   HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A
 ASOCIAȚILOR S.C. ROSU CONSULTING 2001                   CAPITAL ADVISOR - S.R.L.
   S.R.L, CU SEDIUL IN BUCURESTI, ȘOS.
                                           NOTIFICARE
  IANCULUI NR. 4, BL. 113A, SC. B, AP. 82,
 SECTOR 2 INMATRICULATA LA O.R.C. SUB NR.             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
    J40/28/2002, CUI 14374285 NR. 3             București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
       DIN DATA DE 09.06.2008               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Subsemnații, ROȘU O. DANIEL, cetățean român,         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
căsătorit, sex masculin, născut la data de 03.06.1974 în    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
localitatea Curtea de Argeș, jud. Argeș, domiciliat în     CAPITAL ADVISOR SRL, cu sediul în București, Str.
localitatea București, șos. Iancului, nr. 4, bl. 113A, sc. B,  Banul Antonache, nr.13, sector 1, înregistrată sub nr.
et. 10, ap. 82 sector 2, identificat cu CI seria RX nr.     J40/6801/2004, cod unic de înregistrare 16371528, care
165475 eliberată de Secția 9 poliție la data de         a fost înregistrat sub nr.352847 din 02.07.2008.
16.04.2003, CNP 1740603033090, și                  (42/700212)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008               17

        Societatea Comercială               nelimitat la Actul constitutiv al Societății. Dna Alexandra
        Capital Advisor - S.R.L.              Ciontos va putea, la rândul său, să împuternicească în
                                  acest scop orice altă persoană.
 HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 10.04.2008               Semnat astăzi, 10.04.2008, în București.
     A SOCIETĂȚII COMERCIALE                   (43/700213)
   CAPITAL ADVISOR S.R.L. CU SEDIUL
  IN BUCURESTI, STR. BANUL ANTONACHE,
NR. 13, SECTOR 1, COD UNIC DEINREGISTRARE                     Societatea Comercială
  16371523 INREGISTRATA LA REGISTRUL                      ConsultantOne - S.R.L.
   COMERTULUI SUB NR. J40/6801/2004
                                   HOTĂRÂREA NR.1 DIN DATA DE 29.11.2007
  ASOCIAȚII PREZENȚI la sediul Societății:                 A SOCIETĂȚII COMERCIALE
  1. DOINA PAULA POPESCU, născută la data de              CONSULTANTONE S.R.L. CU SEDIUL
11.08.1965, în Mun. București, domiciliată în București,        IN BUCURESTI, STR. CUZA VODA, NR. 7,
Șos. Mihai Bravu nr.3, bl.3, sc.4, et.1, ap. 124, sector 2,      SECTOR 1, COD UNIC DE INREGISTRARE
cetățenie: română, stare civila căsătorită, identificată cu          15980115 INREGISTRATA
carte de identitate seria DP nr. 053348, emisă de IGP -          LA REGISTRUL COMERTULUI SUB
DEP la data de 21.12.2000, cod numeric personal                 NR. J 40/16787/2003
2650811400105 și
                                    ASOCIAȚII PREZENȚI la sediul Societății:
  2. SERGIU CRISTIAN POPESCU, născut la data de
                                    1. DOINA PAULA POPESCU, născută la data de
26 februarie 1957 în București, sector 8, domiciliat în
                                  11.08.1965, în Mun. București, domiciliată în București,
București, Bd. Uverturii nr. 83, bloc 015, scara C, etaj 5,
                                  Șos. Mihai Bravu nr.3, bl.3, sc.4, et.1, ap. 124, sector 2,
apartament 69, sector 6, cetățenie: română, stare civilă:
                                  cetățenie: română, stare civila căsătorită, identificată cu
căsătorit, identificat cu carte de identitate seria DP nr.
                                  carte de identitate seria DP nr. 053348, emisă de IGP -
094876, emisă de D.G.E.I.P. - D.E.P. la 19.02.2003, cod
                                  DEP la data de 21.12.2000, cod numeric personal
numeric personal 1570226400450.
                                  2650811400105 și
  Declarând că renunță la beneficiul termenului de
                                    2. SERGIU CRISTIAN POPESCU, născut la data de
convocare,
                                  26 februarie 1957 în București, sector 8, domiciliat în
  În conformitate cu prevederile statutare și ale legii
                                  București, Bd. Uverturii nr. 83, bloc O15, scara C, etaj 5,
societăților comerciale, în unanimitate:
                                  apartament 69, sector 6, cetățenie: română, stare civilă:
  HOTĂRĂSC:                           căsătorit, identificat cu carte de identitate seria DP nr.
  1. Se aprobă prelungirea mandatului administratorului     094876, emisă de D.G.E.I.P. - D.E.P. la 19.02.2003, cod
unic al Societății SC Capital Advisor SRL - Dna DOINA       numeric personal 1570226400450.
PAULA POPESCU, născută la data de 11.08.1965, în            Declarând că renunță la beneficiul termenului de
Mun. București, domiciliată în București, Șos. Mihai        convocare,
Bravu nr.3, bl.3, sc.4, et.1, ap. 124, sector 2, cetățenie:      În conformitate cu prevederile statutare și ale legii
română, stare civilă căsătorită, identificată cu carte de     societăților comerciale, în unanimitate:
identitate seria DP nr. 053348, emisă de IGP - DEP           HOTĂRĂSC:
la,data de 21.12.2000, cod numeric personal              1. 1. Se aprobă prelungirea mandatului
2650811400105. Durata mandatului administratorului         administratorului unic al Societății SC ConsultantOne
unic va fi de 4 ani.                        SRL - Dna DOINA PAULA POPESCU, născută la data de
  2. Se împuternicește Dna Alexandra Ciontos, născută      11.08.1965, în Mun. București, domiciliată în București,
la data de: 31.08.1983 în localitatea Hunedoara, cetățean     Șos. Mihai Bravu nr.3, bl.3, sc.4, et.1, ap. 124, sector 2,
român, domiciliată în București, Str. Cobadin, Nr.7, bl.      cetățenie: română, stare civilă căsătorită, identificată cu
M209, Sc.1, Ap.4, Sector 5, act identitate tip C.I. seria RD    carte de identitate seria DP nr. 053348, emisă de IGP -
nr. 496812, emisă de SPCEP S5 la data de 11.10.2006,        DEP la data de 21.12.2000, cod numeric personal
cod numeric personal 2830831204960, să îndeplinească        2650811400105. Durata mandatului administratorului
toate actele și formalitățile necesare în vederea aducerii     unic va fi de 4 ani.
la îndeplinire a prezentei hotărâri și înregistrării acesteia     2. Se împuternicește Dna Alexandra Ciontos, născută
la Registrul Comerțului, a tuturor altor formalități        la data de: 31.08.1983 în localitatea Hunedoara, cetățean
necesare la în fata tuturor autorităților, autoritățile      român, domiciliată în București, Str. Cobadin, Nr.7, bl.
financiare și altor instituții, să semneze orice documente     M209, Sc.1, Ap.4, Sector 5, act identitate tip C.I. seria RD
necesare aducerii la îndeplinire a formalităților necesare     nr. 496812, emisă de SPCEP S5 la data de 11.10.2006,
înregistrării acestui act la registrul comerțului, inclusiv, dar  cod numeric personal 2830831204960, să îndeplinească
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008

toate actele și formalitățile necesare în vederea aducerii      În ședința din data 19.06.2008, asociații S.C. „ANVIO
la îndeplinire a prezentei hotărâri și înregistrării acesteia   INTERNATIONAL COMPANY” S.R.L., Viorel Ion
la Registrul Comerțului, a tuturor altor formalități        Paunescu și Paunescu ANDREEA-IRINA, au hotărât
necesare la în fata tuturor autorităților, autoritățile      următoarele:
financiare și altor instituții, să semneze orice documnete      1.Cesiunea cu titlu gratuit de către asociatul
necesare aducerii la îndeplinire a formalităților necesare     PAUNESCU ANDREEA- IRINA, a 50 părți sociale pe care
înregistrării acestui act la registrul comerțului, inclusiv, dar  le deține la S.C. “ANVIO INTERNATIONAL COMPANY”
nelimitat la Actul constitutiv al Societății. Dna Alexandra    S.R.L., cu o valoare nominală de 10 lei, în valoare totală
Ciontos va putea, la rândul său, să împuternicească în       de 500 lei, reprezentând 5 % din capitalul social către
acest scop orice altă persoană.                  asociatul PAUNESCU ION-VIOREL cetățean român,
  Semnat astăzi, 29.11.2007, în București.            născut la data de 11.07.1935 în Com. Fărcășești, județ
   (44/700214)                          Gorj, domiciliat în București, str. Grigore Mora nr. 21,
                                  sector 1, posesor al CI seria RR nr. 179988 eliberată de
                                  SEP la data de 31.10.2001, CNP 1350711400362.
        Societatea Comercială
                                   În urma cesiunii de părți sociale structura capitalului
        ConsultantOne - S.R.L.
                                  social al societății va fi următoarea:
                                   - PAUNESCU ION-VIOREL în calitate de asociat unic
            NOTIFICARE
                                  deține 1000 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      în valoare totală de 10000 lei, reprezentând 100 % din
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    capitalul social al S.C. “ANVIO INTERNATIONAL
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          COMPANY” S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      2.Participarea la profit și pierderi va fi în proporție de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     100% pentru asociatul PAUNESCU ION-VIOREL.
ConsultantOne SRL, cu sediul în București, B-dul           3.Se modifică art. 3 alin. 2 și 3 din Actul constitutiv,
ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.7, sector 1, înregistrată         acesta având următoarea formă:
sub nr. J40/16787/2003, cod unic de înregistrare           “(2)Sediul societății va putea fi schimbat la orice altă
15980115, care a fost înregistrat sub nr.352858 din        adresă, în baza deciziei asociatului unic.
02.07.2008.                              (3) Societatea poate înființa sedii secundare -
  (45/700215)
                                  sucursale, agenții, reprezentanțe în baza deciziei
                                  asociatului unic.”
      Societatea Comercială                   4..Se modifică art. 6 din Actul constitutiv, acesta având
  ANVIO INTERNATIONAL COMPANY - S.R.L.              următoarea formă:
                                   “Art. 6.
            NOTIFICARE                   A.Capitalul social este în sumă de 10.000 RON.
                                   B. Capitalul social este împărțit în 1.000 de părți
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  sociale a câte 10 RON fiecare, numerotate de la 1 la
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                  1.000.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                   Asociatul PAUNESCU ION-VIOREL deține un număr
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  de 1000 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                  fiecare și în valoare totală de 10000 lei.
ANVIO INTERNATIONAL COMPANY SRL, cu sediul în
                                   C.Participarea la beneficii și pierderi este de 100 %
București, B-dul MAGHERU (INCINTA HOTEL LIDO),
                                  pentru asociatul PAUNESCU ION-VIOREL.
nr.5-7, etaj 1, ap.BIROU NR.1, sector 1, înregistrată sub
                                   D. Capitalul social a fost depus în totalitate.”
nr. J40/27143/1992, cod unic de înregistrare 9954073,
                                   5.Se modifică art. 9 din Actul constitutiv, acesta având
care a fost înregistrat sub nr.352860 din 02.07.2008.
   (46/700216)                          următoarea formă:
                                   “Art. 9. Capitalul social se poate majora cu respectarea
                                  prevederilor legale, prin contribuții suplimentare în
      Societatea Comercială                 numerar sau în natură la capitalul autorizat sau prin
  ANVIO INTERNATIONAL COMPANY - S.R.L.              includerea rezervei sau profitului la capital; noile părți
                                  sociale înregistrate vor avea aceeași valoare cu cele
     HOTĂRÂREA NR. 1/19.06.2008                înregistrate inițial, vor fi înregistrate în totalitate libere de
  A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE               orice sarcini, iar plata lor va fi efectuată la data stabilită de
 A S.C. „ANVIO INTERNATIONAL COMPANY” S.R.L.            asociatul unic.”
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008               19

  6.Se modifică art. 11 din Actul constitutiv, acesta având    -dizolvarea societății;
următoarea formă:                          -oricare altă modificare a prezentului act constitutiv.
  “Art. 11.Asociatul unic răspunde pentru obligațiile       11.Se modifică art. 20 alin. 2 din Actul constitutiv,
societății numai în limita valorii capitalului social.”     acesta având următoarea formă:
  7.Se modifică art. 12 din Actul constitutiv, acesta       “(2)Societatea va întocmi anual bilanțul contabil, iar
având următoarea formă:                     beneficiile și pierderile nete înregistrate vor reveni în
  “Art.12. (1)Transmiterea parțială sau totală a părților   întregime asociatului unic. Societatea poate angaja
sociale către terți se poate face în baza deciziei        salariați cu contracte de muncă convenții de prestări
asociatului unic.                        servicii cu respectarea legislației în vigoare.”
  (2) În caz de deces al asociatului unic, părțile sociale    12.Se modifică art. 21 din Actul constitutiv, acesta
se transmit prin succesiune legală sau testametară,       având următoarea formă:
societatea continuându-și activitatea cu moștenitorii legali    “Art. 21. (1)Are ca efect dizolvarea societății și dă
și testamentari.                         dreptul asociatului să ceară lichidarea acesteia:
  (3) În cazul în care moștenitorii legali sau testamentari    - imposibilitatea realizării obiectului de activitate al
acceptă succesiunea, societatea va putea continua să       societății;
înființeze, în condițiile convenite de aceștia.           - decizia asociatului unic;
  (4) Dacă moștenitorii legali sau testamentari nu        - faliment;
acceptă succesiunea, societatea va intra în lichidare,       - pierderea unei jumătăți din capitalul social sau
conform legislației în vigoare.                 micșorarea sub minimul legal, dacă asociatul unic nu
  (5) Transmiterea părților sociale va fi înscrisă în     decide reîntregirea lui.
registrul de asociați ai societății.”                (2)Hotărarea de dizolvare se înscrie în Registrul
  8.Se modifică art. 14 din Actul constitutiv, acesta     Comerțului și se publică în Monitorul Oficial.”
având următoarea formă:
                                  13.Se modifică art. 23 din Actul constitutiv, acesta
  “Art. 14. “Conducerea societății va fi asigurată de
                                 având următoarea formă:
asociatul unic care va adopta hotărârile necesare
                                  “Art. 23. (1)Asociatul unic este exonerat de răspundere
realizării obiectului de activitate.”
                                 pentru cazurile de forță majoră și caz fortuit, astfel cum
  9.Se modifică art. 15 alin. (3) din Actul constitutiv,
                                 acestea sunt definite de legea română.
acesta având următoarea formă:
                                  (2)Pentru problemele neprecizate în prezentul act
  „(3)Membrii Consiliului de Administrație vor fi retribuiți
                                 constitutiv se aplică prevederile Legii nr. 31/1990
lunar cu o indemnizație fixată prin decizia asociatului unic,
                                 modificată și republicată, precum și a celorlalte acte
pe baza contractelor individuale de mandat încheiate cu
                                 normative ce reglementează activitatea societăților
societatea.”
                                 comerciale.”
  10.Se modifică art. 16 alin. (1) și (2) din Actul
constitutiv, acesta având următoarea formă:             14.Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin dra
  “Art.16.                           NEDELCU OANA pentru Oficiul Registrului Comerțului de
  (1)Asociatul unic are următoarele obligații principale:   pe lângă Tribunalul București
  aprobă bilanul;                          (47/700217)
  aprobă programele de activitate, strategiile și bugetul
societății;
                                      Societatea Comercială
  decide și numește pe eventualul director executiv al
                                   ROKURA ECO ENERGIE BREAZA - S.R.L.
societății, pe cenzorul însărcinat cu controlul financiar
contabil al activității societății, stabilind competentele,
                                            NOTIFICARE
drepturile și obligațiile acestora precum și revocarea lor;
  decide asupra urmăririi tuturor acelora care aduc        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
prejudicii societății, desemnând și persoana însărcinată     București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
să o exercite;                          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  hotărăște cu privire la modificarea oricărei prevederi a   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
prezentului statut.                       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  (2)Asociatul unic mai poate lua și unele hotărâri cu     ROKURA ECO ENERGIE BREAZA SRL, cu sediul în
caracter extraordinar și anume:                 București, Aleea Lunca Șiretului, nr.4, bloc D43, scara D,
  -mărirea și reducerea capitalului social;          etaj P, ap.47, sector 6, înregistrată sub nr. J40/2179/2007,
  -schimbarea formei și a obiectului de activitate, cu     cod unic de înregistrare 20958106, care a fost înregistrat
respectarea prevederilor legale;                 sub nr.352884 din 02.07.2008.
  -mutarea sediului societății;                   (48/700218)
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008

      Societatea Comercială                   - S.C. ROKURA APLICAȚII INDUSTRIALE S.R.L.
   ROKURA ECO ENERGIE BREAZA - S.R.L.              deține 5 părți sociale, în valoare totală de 5.000 lei,
                                  reprezentând 50% din capitalul social total și din
    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                 participarea la profit și pierdere.
    EXTRAORDINARE A ASOCIATELOR                  - ITU DUMITRU deține 4 părți sociale, în valoare totală
  S.C. ROKURA ECO ENERGIE BREAZA S.R.L.              de 4.000 lei, reprezentând 40% din capitalul social total și
       NR. 1/27.06.2008                   din participarea la profit și pierdere.
                                    - DIACONESCU BOGDAN deține 1 parte socială, în
  Subsemnații asociați:
                                  valoare de 1.000 lei, reprezentând 10% din capitalul
  S.C. ROKURA APLICAȚII INDUSTRIALE S.R.L. cu
                                  social total și din participarea la profit și pierdere.
sediul în București, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov
                                    3. Administratorul societății, dl. PAMFILIE CRISTIAN,
nr. 46-48, et. 2, camera 3, sector 2, înregistrată la RC sub
                                  cetățean român, CNP 1520530400206, domiciliat în
nr. J40/7210/2004, CUI 16391983, reprezentată legal de       București, Str. Toamnei nr. 46, sector 2, posesor al CI
dl. Pamfilie Cristian, potrivit Hotărârii AGA din         seria RD nr. 163149 eliberată de Secția 6 la 16.05.2001,
26.06.2008, deținând 5 părți sociale, reprezentând 50%       este împuternicit să aducă la îndeplinire prezenta
din capitalul social                        hotărâre și să semneze orice acte și declarații în numele
  ITU DUMITRU, cetățean român, domiciliat în           societății, inclusiv actul constitutiv actualizat, să facă plați
București, sector 1, str. Boteanu nr.3 B, et.4, ap. 12,      și orice altă operațiune necesară.
posesor a CI seria R D nr. 070745, eliberată de Secția 1         (49/700219)
Poliție la data de 17.05.1999, CNP 1460311400151,
deținând 4 părți sociale, reprezentând 40% din capitalul
social,                                  Societatea Comercială RAINBOW
  DIACONESCU BOGDAN, cetățean român, domiciliat            IMPORT-EXPORT TRADING CO - S.R.L.
în București, sector 1, Calea Victoriei nr.100, et.1, ap. 16,
posesor a CI seria RR nr. 520059, eliberată de SPCEP S                  NOTIFICARE
1 biroul nr.1 la data de 11.04.2008, CNP 1690214151860,        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
deținând 1 parte socială, reprezentând 10% din capitalul      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
social                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Întruniți în Adunare Generală Extraordinară a         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Asociaților S.C. ROKURA ECO ENERGIE BREAZA             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
S.R.L. cu sediul în București, Aleea Lunca Șiretului nr.4,     RAINBOW IMPORT-EXPORT TRADING CO SRL, cu
bl.D 43, sc.D, Parter, ap.47, sector 6, înregistrată la RC     sediul în București, Str. CLUCERU SANDU, nr.4, bloc
sub nr. J40/2179/2007, CUI 20958106,                29C, scara B, etaj 10, ap.88, sector 2, înregistrată sub nr.
  Am hotărât în unanimitate, azi, 27.06.2008,          J40/8181/1995, cod unic de înregistrare 7757938, care a
următoarele:                            fost înregistrat sub nr.352895 din 02.07.2008.
                                    (50/700220)
  1. Majorarea capitalului social al societății la 10.000 lei,
prin majorarea valorii nominale a părților sociale, prin noi
aporturi în numerar ale asociaților, după cum urmează:           Societatea Comercială RAINBOW
S.C. ROKURA APLICAȚII INDUSTRIALE S.R.L. subscrie            IMPORT-EXPORT TRADING CO - S.R.L.
și varsă suma de 4.900 lei (corespunzător celor 5 părți
sociale deținute), ITU DUMITRU subscrie și varsă suma          HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE
de 3.920 lei (corespunzător celor 4 părți sociale deținute),        A ASOCIAȚILOR S.C. RAINBOW
iar DIACONESCU BOGDAN subscrie și varsă suma de             IMPORT-EXPORT TRADING CO S.R.L
980 lei (corespunzător unicei părți sociale deținută).            CU SEDIUL IN BUCURESTI,
  2. Urmare a modificărilor intervenite, capitalul social,    STR. CLUCERU SANDU, NR. 4, BL. 29C, SC. B,
valoarea părților sociale, structura participării asociaților     ET. 10, AP. 88, SECTOR 2, INREGISTRATA
la capital și la profit și pierderi este următoarea:          LA OFICIUL REGISTRUL COMERTULUI
  2.1. Capitalul social subscris și vărsat este de 10.000       BUCURESTI SUB NR. J40/8181/1995
lei, împărțit în 10 părți sociale, în valoare de 1.000 lei            AVAND CUI 7757938
fiecare.                               Subsemnații LI HONGWEI cetățean chinez, născut la
  2.2. Structura participării asociaților la constituirea    data de 15.10.1966 în Beijing, China, domiciliat în
capitalului social, numărul de părți sociale, cota de       București, str. Cluceru Sandu, nr. 4, bl. 29C, sc. B, et. 10,
participare la profit și pierderi se prezintă astfel:       ap. 88, sector 2, identificat cu Pașaport seria CHN număr
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008                21

147143862, eliberat de Autoritățile Chineze la București            Societatea Comercială
la data de 26.11.1999, valabil până la 25.09.2009, având           POWER SYSTEMS ROM - S.R.L.
CNP 7661015400033 deținător a 18193 de părți sociale;
  Și                                  HOTĂRÂREA NR. 01 DIN 16.06.2008
  LI HONGTAO cetățean chinez, născut la data de            A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
31.07.1962 în Beijing, China, domiciliat în București, str.         SC POWER SYSTEMS ROM SRL
Cluceru Sandu, nr. 4, bl. 29C, sc. B, et. 10, ap. 88, sector      Adunarea Generală a Asociaților SC POWER
2, identificat cu Pașaport seria CHN, număr G20446595,       SYSTEMS ROM SRL, persoană juridică română,
eliberată de Autoritățile Chineze la București, la data de     înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.
18.12.2007, valabil până la 17.12.2017 având CNP          J40/11183/1999, CUI 12502302, Atribut Fiscal RO a avut
7620731400035 deținător a 18193 de părți sociale.         loc la sediul Societății din București, Str. Vidin, nr 81,
  Hotărâm următoarele:
                                  sector 2.
  Art.1 Se aprobă majorarea capitalului social din profitul
                                    Asociații au fost prezenți la Adunarea Generală a
net nerepartizat pe anul 2007, cu suma de 61560,00 lei
                                  Asociaților după cum urmează:
așa cum reiese din nota contabilă, astfel capitalul social
                                    1. BALTAG SORIN, domiciliat în București, Str. Ciineni,
va avea următoarea structură: capital social subscris
                                  nr. 23, sector 1, posesor al CI seria RD nr. 448751, emisă
vărsat integral 363860,00 lei dintre care: 160143,00 lei
                                  de SPCEP S1 biroul nr. 5, la data de 16.11.2005, valabilă
vărsat integral, 99210,00 usd vărsat integral, 4083,00 lei
                                  până la data de 18.09.2015, CNP 1590918400030,
aport în natură.
                                  prezent personal;
  Aportul asociaților la capitalul societății fiind următorul:
                                    2. VELCESCU BOGDAN GEORGE, domiciliat în
  LI HONGWEI - 181930 lei, reprezentând 80071,5 lei,
                                  București, Str. Vidin, nr. 81, sector 2, posesor al CI seria
49605 usd, 2041,5 lei aport în natură, deținând 18193 de
                                  RT nr. 543993, eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 1, la data
părți sociale cu o cotă de participare la beneficii de 50%.
                                  de 10.03.2008, valabilă până la data de 11.03.2018, CNP
  LI HONGTAO - 181930 lei, reprezentând 80071,5 lei,
49605 usd, 2041,5 lei aport în natură, deținând 18193 de      1600311400200, prezent personal.
părți sociale cu o cotă de participare la beneficii de 50%.      reprezentând toți asociații și întreg capitalul social al
  Art.2 Se completează obiectul de activitate al societății   Societății.
cu următoarele activități secundare:                  Ordinea de zi a fost următoarea:
  4641 Comerț cu ridicata al produselor textile;           1. Majorarea capitalului social al societății de la suma
  4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și          de 1.200 lei la suma de 10.000 lei și micșorarea valorii
încălțămintei;                           părților sociale de la 100 lei la 10 lei;
  4719Comerț cu amănuntul în magazine                2. Modificarea obiectului principal de activitate al
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse         societății din Comerț cu ridicata al calculatoarelor,
nealimentare;                           echipamentelor periferice și software-lui Cod CAEN 5148
  4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine      în Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente, Cod
specializate;                           CAEN 4669;
  4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor             3. Completarea obiectului secundar de activitate al
sportive, în magazine specializate;                societății cu următorul Cod CAEN 4651 - Comerț cu
  4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în         ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și
magazine specializate;                       software-lui;
  4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și            4. Schimbarea Administratorului societății Power
articolelor din piele, în magazine specializate;          Systems Rom SRL
  4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în          5. Aprobarea Actului Constitutiv al societății POWER
magazine specializate;                       SYSTEMS ROM SRL, actualizat;
  4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei       Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, s-au hotărât
și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;    următoarele:
  4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și        1. Asociații aprobă majorarea capitalului social al
piețe al altor produse;                      societății Power Systems Rom SRL, de la suma de 1.200
  4690 Comerț cu ridicata nespecializat.             lei, împărțit în 12 părți sociale cu o valoare de 100 lei
  Prezenta s-a încheiat astăzi 25.06.2008 la sediul S.C.     fiecare, la suma de 10.000 lei, și micșorarea valorii
RAINBOW IMPORT-EXPORT TRADING CO S.R.L. în 4            părților sociale de la suma de 100 lei la suma de 10 lei. În
exemplare originale.                        consecință după majorarea capitalului social și
   (51/700221)                          micșorarea valorii părților sociale, structura capitalului
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008

social va fi: Capitalul social al societății va fi de 10.000 lei,    5. Începând cu data de 01.07.2008, Dl. Velcescu
împărțit în 1000 părți sociale cu o valoare de 10 lei        Bogdan - George, cetățean român, domiciliat în
fiecare.                              București, Str. Vidin nr. 81, sector 2, născut la data de
  În vederea majorării capitalului social Asociații au      11.03.1960 în București, sector 1, posesor al CI seria RT
depus în contul societății următoarele sume:            nr. 543993 eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 1 la data de
                                  10.03.2008, valabila până la data de 11.03.2018, CNP
  Baltag Sorin a depus suma de 5.870 lei, reprezentând
                                  1600311400200, este numit în funcția de Administrator al
majorare de capital social;
                                  societății Power Systems Rom SRL pe o perioadă de 4
  Velcescu Bogdan George a depus suma de 2.930 lei,        (patru) ani.
reprezentând majorare de capital social;                6. Asociații aprobă actualizarea Actului Constitutiv al
  În consecință, structura capitalului social se va        societății Power Systems Rom SRL;
modifica și va avea următorul conținut:                 7. Domnul Adrian Constantin, cetățean român,
  Capitalul social al societății Power Systems Rom SRL      domiciliat în București, Str. Becatei nr. 2, Bl. R 4, Sc. F, Et.
este în valoare de 10.000 lei fiind împărți în 1000 părți      5, Ap. 305, sector 3, posesor al CI seria RD nr. 294122,
sociale cu o valoare de 10 lei fiecare fiind deținut de către    eliberată de
Asociați după cum urmează:                       Secția 13 Poliție la data de 30.01.2003, CNP
  Baltag Sorin deține 667 părți sociale cu o valoare de 10    1780827434535, este autorizat prin prezenta să
lei fiecare în valoare totală de 6.670 lei, reprezentând      reprezinte societatea cu deplină autoritate în România, la
                                  Registrul Comerțului, la toate instanțele, oficiile,
66,7% din capitalul social al societății;
                                  notariatele sau orice alte persoane fizice sau juridice în
  Velcescu Bogdan George deține 333 părți sociale cu o
                                  vederea semnării oricăror documente și declarații
valoare de 10 lei fiecare în valoare totală de 3.330 lei,      necesare pentru a duce la îndeplinire Hotărârea nr. 01 din
reprezentând 33,3% din capitalul social al societății;       16.06.2008 a Adunării Generale a Asociaților SC
  În consecință după majoararea capitalului social al       POWER SYSTEMS ROM SRL
societății Art. 4 din Actul Constitutiv se va modifica și va      Această Hotărâre reprezintă voința asociaților SC
avea următorul conținut:                      POWER SYSTEMS ROM SRL, urmând a modifica Actul
  ART. 4 - CAPITALUL SOCIAL ȘI PĂRȚILE SOCIALE          Constitutiv al Societății, care va fi ulterior înregistrat la
  Capitalul social total este de 10.000 lei, vărsați integral   Oficiul Registrului Comerțului, în conformitate cu
în numerar, după cum urmează:                    legislația în vigoare.
  - BALTAG SORIN: 6.670 lei;                     Redactată în 3 (trei) exemplare, azi
  - VELCESCU BOGDAN - GEORGE: 3.330 lei.                (52/700222)
  Capitalul social este împărțit în 1000 părți sociale a
câte 10 lei fiecare, repartizate în modul următor.                Societatea Comercială
  - BALTAG SORIN: 667 p.s., reprezentând 66,7% din              POWER SYSTEMS ROM - S.R.L.
capitalul social;
  - VELCESCU BOGDAN - GEORGE: 333 p.s.,                         NOTIFICARE
reprezentând 33,3% din capitalul social;                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  2. Asociații aprobă modificarea obiectului principal de     București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
activitate al societății din Comerț cu ridicata al         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui -    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Cod CAEN 5148 în Comerț cu ridicata al altor mașini și       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
echipamente Cod CAEN 4669; r                    POWER SYSTEMS ROM SRL, cu sediul în București,
  3. Asociații aprobă completarea obiectului secundar       Str. VIDIN, nr.81, sector 2, înregistrată sub nr.
de activitate al societății cu următorul Cod CAEN 4651 -      J40/11183/1999, cod unic de înregistrare 12502302, care
Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor        a fost înregistrat sub nr.352913 din 02.07.2008.
                                    (53/700223)
periferice și software-lui;
  4. Începând cu data de 01.07.2008 Dl. Baltag Sorin,
cetățean român, domiciliat în București, Str. Ciineni nr. 23,            Societatea Comercială
sector 1, născută la data de 18.09.1959 în București,               MADERO VISION - S.R.L.
sector 8, posesor al CI seria RD nr. 448751 eliberată de
SPCEP S1 biroul nr. 5 la data de 16.11.2005, valabilă                   NOTIFICARE
până la data de 18.09.2015, CNP 1590918400030, este          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
revocat din funcția de Administrator al societății Power      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Systems Rom SRL;                          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008                23

modificările și completările ulterioare, depunerea textului           Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale           ROMAUTO - IMPORT - S.R.L.
MADERO VISION SRL, cu sediul în București, Str.
Stejărișului, nr.9, sector 4, înregistrată sub nr.           HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
J40/1361/2008, cod unic de înregistrare 23147036, care         A ASOCIAȚILOR NR. 9814 / 15.05.2008
a fost înregistrat sub nr.352955 din 02.07.2008.             S.C. ROMAUTO - IMPORT SRL,
  (54/700224)                             INMATRICULAT LA J40 / 1872 / 2001,
                                      CU SEDIUL IN BUCURESTI,
                                   ALEEA ALEXANDRU NR.47, ET.2, SECTOR 1,
        Societatea Comercială                      C.U.I. R 13719319
        MADERO VISION - S.R.L.
                                   Subsemnații,
                                   SIMILEA IOANA ANGELA, cetățean român,
    HOTĂRÂREA NR. 6 DIN 26 IUNIE 2008
                                 domiciliată în București, Str. Sibiu nr.27 A, bl.H5, sc.1,
  Subsemnații VISAN MATEI - LAURENTIU, având C.I.        et.4, ap. 18, sector 6, identificată cu B.I. seria G.K. nr.
seria RR, nr. 204473 și CNP 1880413410117, în calitate      197000,eliberat la data de 20.05.1993, eliberat de Secția
de ADMINISTRATOR                         22 Poliție, CNP 2460709400576,
  și                                S.C. SINDLEASING IFN S.A., persoană juridică
  PRIGOANA GABRIELA DELIA, având C.I. seria DP          română, cu sediul în mun. Giurgiu, Str. Portului nr.1, Jud.
122376 și CNP 2621115400221, în calitate de ASOCIAT        Giurgiu, înregistrată la Registrul Comerțului Giurgiului,
  s-au întrunit în adunare generală extraordinară în baza    sub nr. J / 1872 / 2001, CUI R 15847527, reprezentată de
Art. 186 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale     Administrator dl. MATEI MIHAI, cetățean român,
și Art. 14 din Actul Consitutiv al SC MADERO VISION        domiciliat în mun. Giurgiu, Str. Victoriei nr. 8, jud. Giurgiu,
SRL, și au hotărât următoarele:                  identificat cu C.I. seria G.G. nr.079029, eliberată la data
  1) Se înregistrează emblema societății care a fost       de 06.02.2003, eliberată de Poliția Girgiu, CNP
rezervată conform nr. 198325/24.04.2008 care are         1650120520046,
următoarea descriere:                        DOBREA ELENA, cetățean român, domiciliată în
  “Emblema este formată dintr-un patrulater alb brodat      București, Str. Anton Pann nr.3, sector 6, identificată cu
cu verde, ale cărui colțuri sunt rotunjite și care are scris în  C.I. seria R.D. nr.070374, eliberată la data de 13.05.1999,
interior numele societății “MADERO vision”, poziționat la     eliberată de Secția 10 Poliție, CNP 2490925401115,
partea superioară a patrulaterului, are litere majuscule,     asociații ai S.C. ROMAUTO - IMPORT SRL întruniți în
masive, în relief, colorate într-o combinație de verde cu     adunarea generală a asociaților, la sediul social al
alb, iar cuvântul “vision” aflat sub primul cuvânt, în partea   societății din București, Aleea Alexandru nr.47, et.2,
dreaptă, are litere mici și o grafie specială, de culoare     sector 1, am decis următoarele:
roșie, dimensiunea literelor fiind mai mică decât a literelor    Art.1. Se completează obiecții de activitate cu
care formează cuvântul de deasupra.”               următoarele coduri CAEN:
  2) Se depune Actul Constitutiv cu modificările          4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane
survenite.                            de călători
   (55/700225)                           4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
                                   Celelalte clauze din actul constitutiv al societății rămân
                                 nemodificate.
        Societatea Comercială                  (57/700228)
       ROMAUTO - IMPORT - S.R.L.

            NOTIFICARE                        Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            GTM ROM GLOBAL - S.R.L.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                     NOTIFICARE
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
ROMAUTO - IMPORT SRL, cu sediul în București, Aleea        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Alexandru, nr.47, etaj 2, sector 1, înregistrată sub nr.     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
J40/1872/2001, cod unic de înregistrare 13719319, care      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
a fost înregistrat sub nr.352982 din 02.07.2008.         GTM ROM GLOBAL SRL, cu sediul în București, P-ța
  (56/700227)                          Charles de Gaulle, nr.2, etaj 2, ap.3, sector 1, înregistrată
  24          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008

sub nr. J40/4866/2007, cod unic de înregistrare          (ii) a semna Actul Constitutiv al Societății actualizat cu
21313639, care a fost înregistrat sub nr.353009 din      modificările prevăzute în prezenta, în numele și pe seama
02.07.2008.                          asociatului Societății,
  (58/700229)                          (iii) a semna în numele și pe seama Societății toate
                                declarațiile și documentele necesare și pentru a îndeplini
                                toate formalitățile necesare pentru înregistrarea
        Societatea Comercială              modificărilor la Registrul Comerțului,
       GTM ROM GLOBAL - S.R.L.               (iv) a îndeplini toate formalitățile cerute de legea
                                română și să semneze toate documentele litigioase sau
     HOTARAREA ASOCIATULUI UNIC              non-litigioase în numele și pe seama Societății exclusiv în
     AL S.C. GTM ROM GLOBAL SRL              scopul înregistrării modificărilor menționate mai sus și
         19 IUNIE 2008                  (v) pentru a reprezenta asociatul Societății în fața
  Subscrisa, GESTION TECNICA DE MONTAJES Y          oricăror instituții sau autorități competente relevante
CONSTRUCCIONES GTM SA, o societate comercială         având legătură cu modificările respective.
legal constituită și funcționând în conformitate cu        Prezenta Hotărâre a fost semnată astăzi, 19 Iunie
legislația spaniolă, cu sediul în Madrid, str. Belmonte de   2008, în 3 exemplare originale.
Tajo, nr. 31, înregistrată în Registrul Comerțului Madrid,     (59/700230)
volumul 15655, foaia 1 și următoarele, pagina M-263657,
înregistrarea 4 având codul fiscal A-28307197, legal
                                       Societatea Comercială
reprezentată prin Francisco Javier Cirac Ginesta,               GREENS ACTIV - S.R.L.
cetățean spaniol, cu domiciliul în strada Belmonte de Tajo
31 în Madrid (Spain), identificat/a cu pașaport seria/nr       HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
BA155558 emisă de DGP la data de 5 Octombrie 2006,       A ASOCIAȚILOR S.C. GREENS ACTIV S.R.L.,
  În calitate de unic asociat al S.C. GTM ROM GLOBAL       INREGISTRATA LA OFICIUL REGISTRULUI
S.R.L., o societate înmatriculată și funcționând în        COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL
conformitate cu legislația română, cu sediul în București,   BUCURESTI SUB NR. J40/10200/2001, CIF RO
p-ța Charles de Gaulle nr.2, etaj 2, ap.3, sect.1,        14344373, CU SEDIUL IN BUCURESTI, STR.
înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.          ȘTIRBEI VODA NR.105, BL.21B, SC.1, ET.1, AP.3,
J40/4866/2007, CUI 21313639, (denumită în continuare        CAMERA 1, SECTOR 1, CAPITAL SOCIAL
„Societatea”),                         SUBSCRIS SI VARSAT 200 LEI, NR. 1/30.05.2008
  acționând în conformitate cu prevederile Legii
                                  Astăzi, 30 Martie 2008, ora 11, la noul sediu al
31/1990, așa cum a fost modificată și republicată, și a
                                societății, subsemnații: JANHO KHALIL ABDELNOUR,
Actului Constitutiv al Societății,
                                cetățean american, născut la data de 16.04.1953, în
  Am adoptat următoarea Hotărâre:               Iordania, fiul lui Abdelnour și Gene, de sex-masculin,
  1. Începând cu data prezentei, se modifică articolul 13   căsătorit, domiciliat în SUA, loc. Kendrick Farm Lane
din Actul constitutiv al Societății care va avea următorul   nr.91, Marietta, Georgia 30066, identificat cu pașaport
conținut:                           seria P nr.710838052, eliberat de Ambasada SUA la
  „Societatea este reprezentată de un administrator      București, la data de 09.07.2004, în nume propriu,
desemnat conform art 12.3 de mai sus. Administratorul     JANHO ISSA ABDELNOUR, cetățean american, născut
poate delega una sau mai multe dintre atribuțiile sale pe   la data de 05.02.1963, în loc. Jerusalem, fiul lui Abdelnour
bază de mandat, în conformitate cu dispozițiile legale în   și Gene, de sex-masculin, căsătorit, domiciliat în SUA,
vigoare.”                           loc. Kendrick Farm Lane nr.91, Marietta, Georgia 30066,
  2. Asociatul împuternicește Societatea de Avocați      identificat cu pașaport seria P nr.710390956, eliberat de
“Vilau & Mitel”, cu sediul în Str. Londra nr. 6, sector 1,   Ambasada SUA la București, la data de 03.1 1.2003, cu
București, reprezentată prin dl. Sorin Mitei, d-na Doina    valabilitate până la data de 02.11.2013, în nume propriu
Anghelescu, dl. Victor Savi-Nims, d-ra Ioana Negrea, d-ra   împreună, în calitate de asociați la S.C. GREENS ACTIV
Cristina Ursachi și/sau orice alt avocat din cadrul acestei  S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului al Municipiului
firme, individual sau împreună, personal sau printr-o     București sub nr. J40/10200/2001, C.I.F. RO 14344373,
persoană subsecvent împuternicită să acționeze cu       sediul în București, str. Știrbei Vodă nr.105, bl.21B, sc.1,
deplină putere și autoritate și să reprezinte Societatea și  et.1, ap.3, camera 1, sector 1, am hotărât următoarele:
asociatul Societății pentru:                    Art. 1-Se schimbă sediul social din București, str.
  (i) a înregistra la orice autoritate competentă, inclusiv  Știrbei Vodă nr. 105, bl.21B, sc.1, et.1, ap.3, camera 1,
dar fără a se limita la Registrul Comerțului, modificările   sector 1 în București, str.Aleea Suter nr.8, ap.2, camera 2,
Actului Constitutiv al Societății adoptate prin prezenta,   Sector 4.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008              25

  Asociatul ABU GARBIAH ELIAS ABD’ELSAMD, care        la data de 12 ianuarie 1979 în Athina-Attikis, Grecia,
deține 20 % din capitalul social, lipsește, dar acesta a    domiciliat în Kononos 22, Pagrati 11634, Atena, Grecia,
trimis un înscris prin care este de acord cu schimbarea     identificat cu Pașaport seria AB nr. 4387551 eliberat la
sediului social.                        data de 10.01.2007 de N.P.C. și Leonidas
  Restul prevederilor statutare rămân nemodificate,      Anastasopoulos, cetățean grec, născut la data de 28 iulie
urmând a se întocmi un nou Act Constitutiv           1977 în Athina-Attikis, Grecia, domiciliat în strada
  Prezenta hotărâre urmează dispozițiile legii privind    Mauromihali nr. 48, 14562 Kifissia, Atena, Grecia,
publicarea și înregistrarea sa.                 identificat cu Pașaport nr. AB2754294 emis la data de
   (60/700231)                        12.12.2006 de autoritățile elene, administratori ai
                                Societății, pentru a semna personal sau a împuternici o
                                altă persoană care să semneze în numele Societăți
        Societatea Comercială              antecontractele de vânzare - cumpărare și contractele de
        GREENS ACTIV - S.R.L.              vânzare - cumpărare, ale căror condiții le vor negocia și
                                să facă tot ceea ce este necesar pentru aducerea la
           NOTIFICARE                îndeplinire a mandatului lor, inclusiv să semneze orice
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    document în fața notarului public, a băncii și a oricăror
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   persoane fizice sau juridice, semnătura lor fiind opozabilă
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Societății.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Dată în trei exemplare în limba română.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     (62/700233)
GREENS ACTIV SRL, cu sediul în București, Str. ALEEA
SUTER,CAMERA 2, nr.8, ap.2, sector 4, înregistrată sub
                                       Societatea Comercială
nr. J40/10200/2001, cod unic de înregistrare 14344373,
                                     CAPITAL A.S. BUSINESS - S.R.L.
care a fost înregistrat sub nr.353015 din 02.07.2008.
   (61/700232)
                                           NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       Societatea Comercială               București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
     ALESONOR CONSTRUCȚII - S.A.              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
           HOTĂRÂREA                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                CAPITAL A.S. BUSINESS SRL, cu sediul în București, B-
   ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE              dul BASARABIA (FOST MUNCII), nr.106, bloc D5, scara
        A ACȚIONARILOR                  A, etaj 1, ap.6, sector 2, înregistrată sub nr.
  Astăzi, 25 iunie 2008, a avut loc la sediul societății    J40/1208/2004, cod unic de înregistrare 16097164, care
Adunarea Generală a Asociaților S.C. ALESONOR          a fost înregistrat sub nr.353054 din 02.07.2008.
CONSTRUCȚII S.A. (“Societatea”), la care au fost          (63/700234)
prezent Orestis Servetopoulos, Solomon Mordechai,
Leonidas Anastasopoulos și Alexandros-Athanasios
Skouras-Stravoravdis, care, în calitate de asociați             Societatea Comercială
reprezentând 100% din capitalul social al Societății au         CAPITAL A.S. BUSINESS - S.R.L.
adoptat următoarea
  HOTĂRÂRE                             DECIZIA ASOCIAT UNIC NR. 1/01.06.2008
  1. Societatea va înstrăina către Moraru Doina          Subsemnata ILANA ANA, domiciliată în Reșița, str.
apartamentul nr. 36, situat la etajul 4 în corpul B și locul  Sportului, bl. 16, sc.1, ap. 19, jud. Caraș-Severin,
de parcare nr. 7 din imobilul situat în București, str. Carol  legitimată cu CI seria KS nr.074509, eliberată de Poliția
Knappe nr. 14, sector 1 pentru un preț de 320.640 EURO     Reșița la data de 25.03.2000, CNP 2771101113676, în
plus TVA.                            calitate de asociat unic al SC CAPITAL A.S. BUSINESS
  2. Se împuternicesc oricare doi dintre Orestis        SRL
Servetopoulos, cetățean grec, născut la data de          Am decis astăzi, 01.06.2008, următoarele:
07.03.1974 în Athina-Attikis, Grecia, domiciliat în Str.      Art.1.Mutarea sediului social al S.C. CAPITAL A.S.
Makedonon nr. 5, P.O. Box 404 Drafi, Rafina 19009,       BUSINESS S.R.L. de la adresa București, str. Plantelor
Grecia, identificat cu Pașaport seria AB nr. 4022493      nr.59, sector 2, la următoarea adresă București, Bld.
eliberat la data de 23.12.2006 de N.P.C, Alexandros-      Basarabia (fost Muncii) nr.106, bl.D5, sc.A, etaj 1, ap.6,
Athanasios Skouras-Stravoravdis, cetățean grec, născut     sector 2.
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008

  Art.2. Prelungirea mandatului administratorului, Ana       HOTĂRĂȘTE:
Ilana cetățean român, domiciliată în Reșița, str. Sportului     1. Aprobarea activității economico-financiare a S.C
bl. 16, sc.1, ap. 19, jud.Caraș-Severin, legitimată cu CI     COMPLEX APICOL VECESLAV HARNAJ S A pe anul
seria KS nr.074509, eliberată de Poliția Reșița la data de    2007
25.03.2008, CNP 2771101113676, de la data expirării, pe       2. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori cu privire
durată nelimitată.                        la bilanțul contabil pe 2007.
  Redactată și semnată astăzi 01.06.2008 în trei          3. Aprobarea proiectului de program economic pentru
exemplare.                            2008.
   (64/700235)                           4. Aprobarea proiectului Bugetului de Venituri și
                                 Cheltuieli aferent programului economic pentru anul
                                 2008.
       Societatea Comercială                 5. Aprobarea proiectului planului de investiții pentru
      MASTER TEAM MEDIA - S.R.L.               anul 2008.
                                   6. Aprobarea descărcării de gestiune pe anul 2007 a
   HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE                 administratorului - director general Ing. Constantin Popa.
A ASOCIAȚILOR S.C. MASTER TEAM MEDIA S.R.L.              (66/700237)
    NR. 1 DIN DATA DE 12.06.2008
  Subsemnații IVAN LAURENTIU CRISTINEL,                    Societatea Comercială
domiciliat în București, Str. Măceșului nr. 93, sect. 4,           AVALON ACTIVE 2002 - S.R.L.
identificat cu C.I. seria DP, nr. 094179, eliberată de
D.G.E.I.P.-D.E.P. la data de 23.01.2003, CNP                      NOTIFICARE
1660421441525 și IVAN ILEANA, domiciliată în             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București, Str. Măceșului nr. 93, sect. 4, identificată cu B.I.  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
seria BX, nr. 809349, eliberat de Secția 15 Poliție la data    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
de 10.05.1984, CNP 2420731400092, asociați ai S.C.        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Master Team Media s.r.l. și întruniți conform prevederii     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, am   AVALON ACTIVE 2002 SRL, cu sediul în București,
hotărât liber consimțit potrivit normelor legale în vigoare:   Calea 13 Septembrie, nr.65-69, bloc 65-67, ap. 13, sector
  Înființarea unui Punct de Lucru în Mun. Pitești, jud.     5, înregistrată sub nr. J40/8254/2000, cod unic de
Argeș, Str. 9 Mai nr. 27 pentru desfășurarea activității     înregistrare 13348377, care a fost înregistrat sub
comerciale a S.C. Master Team Media s.r.l., așa cum este     nr.353084 din 02.07.2008.
prevăzut în Actul constitutiv.                    (67/700238)
   (65/700236)
                                        Societatea Comercială
     Societatea Comercială                       AVALON ACTIVE 2002 - S.R.L.
 COMPLEX APICOL VECELSAV HARNAJ - S.A.
                                      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
                                     AL S.C. AVALON ACTIVE 2002 SRL
     HOTĂRÂREA AGA NR. 1 19.03.2008
                                       J40/8254/2000, RO13348377
    CUI R1587591 COD SICOMEX:104330
                                    CU SEDIUL IN CALEA 13 SEPTEMBRIE
  Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la          NR. 65-69, BLOC 65-67, SC. 1, ETAJ 4,
S.C. COMPLEX APICOL VECELSAV HARNAJ S.A.                  AP. 13, SECTOR 5, BUCURESTI
București, legal întrunită conform prevederilor Legii nr.      La data de 6.06.2008, la sediul din Calea 13
31/1990 republicată și ale Statutului propriu, constituită    Septembrie nr. 65-69, bloc 65-67, sc. 1, etaj 4, ap. 13,
din împuterniciții societăților acționare, respectiv:       Sector 5, București s-a prezentat asociatul unic al S.C.
Asociația Crescătorilor de Albine din România - deține      AVALON ACTIVE 2002 SRL („Societatea”), d-na Ana-
880 acțiuni, SC APICOLA SRL Craiova - deține 5 acțiuni,      Ioana STRATULAT, pentru a emite prezenta hotărâre.
SC APICOLA SRL Drobeta Turnu-Severin deține 5            1. Se revocă din funcția de administrator al Societății
acțiuni, SC PASTORALA APICOLA SRL Ploiești- deține 5       d-na Aura Gabriela Măriuța.
acțiuni, SC APICOLA 97 SRL Constanța- deține 5 acțiuni,       2. Se numește administrator al Societății, pentru o
S.C COMPLEX APICOL VECESLAV HARNAJ S.A. -             durată nelimitată și cu depline puteri de reprezentare în
deține 100 acțiuni                        relațiile cu terții, d-na Ana-Ioana STRATULAT. Ca urmare,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008               27

primele 3 alineate ale articolului referitor la administrarea   4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor
Societății din actul constitutiv vor fi în locuite cu textul  de comenzi sau prin Internet
următor:                              4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara
  „Societatea este administrată de un administrator unic,   magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
pentru o durată nelimitată și cu depline puteri de         5610 - Restaurante
reprezentare în relațiile cu terții, în persoana doamnei      5621 - Activități de alimentație (catering) pentru
Ana-Ioana STRATULAT, gen feminin, cetățean român,        evenimente
necăsătorită, născută în București la data de 12          5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
septembrie 1977, domiciliată în București, Str. B-dul. Ion     5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor.
Mihalache, nr. 70-84, bl. 45, ap. 70, Sector 1, legitimată     4. Se împuternicește d-nul Nicolae-Bogdan Bulai
cu CI seria DP nr. 005443 emisă de IGP-DEP la          (CNP 1640415400099) să semneze, în numele și pe
11.03.1998, CNP 2770912414539.”                 seama asociatului unic al Societății, actul constitutiv
  3. Se extinde obiectul de activitate prin includerea în   actualizat al Societătii în vederea depunerii sale la Oficiul
art. 5 al Actului constitutiv („Obiectul de activitate”) a   Registrului Comerțului.
următoarelor activități secundare:                 Redactată în 4 exemplare.
  4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare,      (68/700239)
băuturi și tutun
  4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
  4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din            Societatea Comercială
carne                                   T.I.A.D. MANAGEMENT - S.R.L.
  4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,
uleiurilor și grăsimilor comestibile                  HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  4634 - Comerț cu ridicata al b   uturilor                 A ASOCIAȚILOR
  4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun       S.C. T.I.A.D. MANAGEMENT SRL, J4/5541/2002,
  4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și           RO 14730285, CU SEDIUL
produselor zaharoase                          IN BD. DIMITRIE CANTEMIR NR. 2B,
  4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și           BL P1, SECTOR 4, BUCURESTI
condimente
                                  La data de 27.06.2008, la sediul din Bd. Dimitrie
  4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente,
                                Cantemir nr. 2B, bl. P1, Sector 4, București s-au prezentat
inclusiv pește, crustacee și moluște
                                toți asociații S.C. T.I.A.D. MANAGEMENT SRL
  4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse
                                („Societatea”), anume:
alimentare, băuturi și tutun
  4711 - Comerț cu amănuntul în magazine              1. D-na Stratulat Margareta Liliana, deținând 10% din
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse       părțile sociale ale Societății;
alimentare, băuturi și tutun                    2. S.C. Expert Management SRL, deținând 90% din
  4719 - Comerț cu amănuntul în magazine            părțile sociale ale Societății, reprezentată de dl. Nicolae-
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse       Bogdan Bulai, conform hotărârii AGA din 12.06.2008.
nealimentare                            Ședința a avut următoarele puncte pe
  4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor       Ordinea de zi:
proaspete, în magazine specializate                 1. Prelungirea duratei mandatului administratorului
  4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor    Societății, d-na Liliana-Margareta STRATULAT, pentru o
din carne, în magazine specializate               durată nelimitată și modificarea corespunzătoare a
  4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor     Actului constitutiv al Societății.
și moluștelor, în magazine specializate               2. Împuternicirea d-lui Nicolae Bogdan BULAI (CNP
  4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de     1640415400099) pentru semnarea Actului constitutiv
patiserie și produselor zaharoase, în magazine         actualizat al Societății în numele asociaților Societății.
specializate                            Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generală a
  4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine    Asociaților legal constituită
specializate                            HOTĂRĂȘTE:
  4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse           1. Se aprobă prelungirea duratei mandatului
alimentare, în magazine specializate              administratorului Societății, d-na Liliana-Margareta
  4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare,     STRATULAT, pentru o durată nelimitată. Ca urmare,
băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,   alineatul 2 al art. 9 din Actul constitutiv al Societății va
chioșcuri și piețe                       avea următorul conținut:
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008

  „Administratorul Societății este d-na Stratulat        1. Se revocă din funcția de administrator Domnii
Margareta-Liliana, cetățean român, necăsătorită, născută    Stefanos Hailis, Andreas Leonidou, Georgios Tsangaras
în București la 19.03.1934, domiciliată în București,     și Stelios Koiliaris și se numește în funcția de
Calea 13 Septembrie nr. 65-69, bl. 65-67, et. 4, ap. 13,    administrator pe o perioadă de 4 ani cu puteri depline
Sector 5, identificată cu CI seria DP nr. 122390 emisă de   Domnul Georgios Constantinou, cetățean cipriot, născut
I.N.E.P. la 15.12.2006, CNP 2340319400304, având un      la data de 28.06.1962, în Ammochostos, Cipru, domiciliat
                                în Cipru, Nicosia, Andrea Chaliou, 1 Egkomi, PC 2408,
mandat cu o durată nelimitată în timp și cu depline puteri
                                identificat prin Pașaport Nr. E273986, eliberat de
de reprezentare, putând delega către alte persoane
                                autoritățile din Cipru, la data de 09.05.2007.
atribuții de reprezentare a Societății.”              (71/700242)
  2. Se împuternicește dl. Nicolae Bogdan Bulai (CNP
1640415400099) să semneze, în numele și pe seama
asociaților Societății, actul constitutiv actualizat al           Societatea Comercială
Societății.                                XERXES PROPERTIES - S.R.L.
  Neexistând alte puncte pe ordinea de zi, declarăm
ședința închisă.                                  NOTIFICARE
  Redactată în 4 exemplare.                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
   (69/700240)                        București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
        Societatea Comercială             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
      T.I.A.D. MANAGEMENT - S.R.L.            XERXES PROPERTIES SRL, cu sediul în București, B-
                                dul Lacul Tei, nr.62, etaj 1, ap.biroul 6, sector 2,
           NOTIFICARE                înregistrată sub nr. J40/581/2008, cod unic de
                                înregistrare 23073761, care a fost înregistrat sub
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                nr.353094 din 02.07.2008.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    (72/700243)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale        Societatea Comercială
T.I.A.D. MANAGEMENT SRL, cu sediul în București, B-         CASALATINA CLASSY STYLE - S.R.L.
dul DIMITRIE CANTEMIR, nr.2B, bloc P1, sector 4,
înregistrată sub nr. J40/5541/2002, cod unic de                   NOTIFICARE
înregistrare 14730285, care a fost înregistrat sub        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr.353088 din 02.07.2008.                   București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
   (70/700241)                        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
       Societatea Comercială              CASALATINA CLASSY STYLE SRL, cu sediul în
      XERXES PROPERTIES - S.R.L.             București, B-dul DIMITRIE CANTEMIR, nr.2B, bloc P1,
                                sector 4, înregistrată sub nr. J40/8129/2003, cod unic de
       DECIZIA NR. 01/30.06.2008             înregistrare 15517820, care a fost înregistrat sub
                                nr.353096 din 02.07.2008.
      A ASOCIATULUI UNIC                   (73/700244)
 AL SC XERXES PROPERTIES SRL BUCURESTI,
 B-DUL LACUL TEI, NR. 62, ET. 1, AP. BIROUL 6,
  SECTOR 2 J40/581/2008, CUI - 23073761                 Societatea Comercială
                                   CASALATINA CLASSY STYLE - S.R.L.
  Asociatul unic CLOVERLAND HOLDINGS LIMITED,
persoană juridică cipriotă, cu sediul în Cipru, Stovolou 77,          HOTĂRÂREA
Strovolos Center, Ap. 204, PC 2018, Nicosia, înregistrată     ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
la Registrul Comerțului sub Nr. 216222/2007,            S.C. CASALATINA CLASSY STYLE SRL
reprezentată de Eugenia Banu, cetățean român,              J40/8129/2003, RO1551782O
domiciliată în București, Sector 1, Str. Buzesti, Nr. 25,   CU SEDIUL IN BD. DIMITRIE CANTEMIR NR. 2B,
identificată prin CI Seria RX Nr. 270586 eliberată la data      BLOC P1, SECTOR 4, BUCURESTI
de 21.02.2005; CNP - 2690607431519, am decis           La data de 6.06.2008,, renunțându-se la formalitățile
următoarele:                          de convocare a adunărilor generale, la sediul societății
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008              29

s-au întrunit în unanimitate în ședință asociații SC      Alexandru Ioan Cuza, nr.32A, etaj 5, sector 1, înregistrată
CASALATINA CLASSY STYLE SRL („Societatea”), în         sub nr. J40/14763/2007, cod unic de înregistrare
următoarea componență:                     22210470, care a fost înregistrat sub nr.353105 din
  • Dl. Gabriel Laurențiu STRATULAT, deținător a 85%      02.07.2008.
din părțile sociale ce formează capitalul social;          (75/700246)
  • DL Stefano ANTOGNOZZI, deținător a 15% din
părțile sociale, reprezentat de dl George RADU,
împuternicit cu procură specială.                       Societatea Comercială
  Ședința a avut următoarele puncte pe                   STARLINK ENERGY - S.R.L.
  Ordinea de zi:
  1. Revocarea din funcția de administrator al Societății       HOTARAREA NR. 1/27.06.2008
a d-nei Staron Karina Ileana.                    A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
  2. Numirea ca administrator a d-nei Aura Gabriela           SC STARLINK ENERGY SRL
MĂRIUȚA.                             BUCURESTI, B-DUL ALEXANDRU IOAN CUZA,
  Cu unanimitate de voturi, Adunarea Generală a             NR. 32A, ETAJ 5, SECTOR 1
Asociaților legal constituită                      J40/14763/2007; CUI-22210470
  HOTĂRĂȘTE:
                                  Subsemnații: Straut Marcel - Petre, cetățean roman,
  1. Se revocă din funcția de administrator al Societății
                                născut la data de 17.06.1974, în Mun. Curtea de Argeș,
d-na Staron Karina Ileana.
                                Jud. Argeș, domiciliat în București, Calea Serban Vodă,
  2. Se numește administrator al Societății, pentru o
                                Nr. 256, Bl. 13, Sc. B, Et. 9, Ap. 65, Sector 4, identificat
durată nelimitată și cu depline puteri de reprezentare în
                                prin CI seria RT Nr. 369268, eliberată de Secția 14, la
relațiile cu terții, d-na Aura Gabriela MĂRIUȚA. Ca
                                data de 18.11.2004; CNP - 1740617033097 și Radu
urmare, articolul referitor la administrarea Societății din
                                Moldovan - Petrut, cetățean român, născut la data de
actul constitutiv va fi în locuit cu textul următor:
                                17.11.1981, în Mun. Târgu Mureș, Jud. Mureș, domiciliat
  „Societatea este administrată de un administrator unic,
                                în Mun. Târgu Mureș, Jud. Mureș, B-dul 1848, Nr. 23, Ap.
pentru o durată nelimitată și cu depline puteri de
                                29, identificat prin CI seria MS Nr. 376721, eliberată de
reprezentare în relațiile cu terții, în persoana doamnei
                                SCLEP Tg. Mureș, la data de 31.07.2006; CNP -
Aura Gabriela MĂRIUȚA, gen femeiesc, cetățean român,
căsătorită, născută în București, Sector 2, la data de 23    1811117260011, în calitate de asociați ai SC STARLINK
septembrie 1974, domiciliată în București, Str. Vulturilor   ENERGY SRL întrunind 100% din capitalul social am
nr. 21, Sector 3, legitimată cu CI seria DP nr. 127134     hotărât în unanimitate:
emisă de INEP la 15.11.2007, CNP 2740923430011.”          1. Retragerea din societate a Asociatului Radu
  3. Se împuternicește d-nul Nicolae-Bogdan Bulai       Moldovan - Petrut.
(CNP 1640415400099) să semneze, în numele și pe          2. Intrarea în societate a D-nului Petcu Marian - Anton,
seama asociaților Societății, actul constitutiv actualizat al  cetățean român, născut la data de 11.10.1971, în Mun.
Societății în vederea depunerii sale la Oficiul Registrului   Galați, Jud. Galați, domiciliat în Mun. Galați, Jud. Galați,
Comerțului.                           Str. Brăilei, Nr. 50, Bl. BR1B, Sc. 1, Et. 8, Ap. 30,
  Neexistând alte puncte pe ordinea de zi, declarăm      identificat prin CI seria GL Nr. 460855, eliberată de
ședința închisă.                        SPCLEP Galați, la data de 01.08.2006; CNP -
  Redactată în 4 exemplare.                  1711011170333.
  (74/700245)                          3. Intrarea și retragerea din societate se realizează
                                prin contract de cesiune care face parte integranta din
                                prezenta, astfel:
        Societatea Comercială                Subsemnatul Radu Moldovan - Petrut cedez D-nului
       STARLINK ENERGY - S.R.L.              Petcu Marian - Anton 2 părți sociale, fiecare în valoare de
                                10 lei, în valoare totala de 20 lei, reprezentând 10% din
           NOTIFICARE                capitalul social.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Subsemnatul Petcu Marian - Anton cesionez de la
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   Radu Moldovan - Petrut 2 părți sociale, fiecare în valoare
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        de 10 lei, în valoare totala de 20 lei, reprezentând 10% din
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   capitalul social.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     Cesiunea se realizează la valoarea nominală a părților
STARLINK ENERGY SRL, cu sediul în București, B-dul       sociale.
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008

  Subsemnatul Radu Moldovan - Petrut în calitate de      Nr. 256, BL 13, Sc. B, EL 9, Ap- 65, Sector 4, identificat
cedent, declar ca am primit integral contravaloarea       prin CI seria RT Nr. 369268, eliberată de Secția 14, la dala
părților sociale cedate, azi, data semnării prezentului     de 18.11.2004; CNP - 1740617033097, Vuloaca Ștefan,
contract, retragându-mă astfel din societate.          cetățean român, născut la dala de 26.08 1973, în
Subsemnatul Petcu Marian - Anton în calitate de cesionar    București, Sector 5, domiciliat în București, Str, Anastasie
declar ca am achitat integral contravaloarea părților      Panu, Nr. 10, BL B7, Sc. 2, Ap. 28, Sector 3, identificat
sociale cesionate, azi, data semnării prezentului contract.   prin CI seria RX Nt. 056318, eliberată de Secția 11 Poliție,
În urma modificărilor apărute Domnul Petcu Marian -       la dala de 08.07.1998; CNP - 1730825460026 și Terchila
Anton va intra în societate și va avea calitatea de asociat.  Kiigen Octavian, cetățean român născut la data de
  4. Ca urmare a contractelor de cesiune structura       23.12.1971, în București, Sector 4, domiciliat în
aportului la capitalul social este urmatorarea:         București, Str. Pașcani, Nr. 15, Bl TD32, Sc. A, Et 4, Ap.
  Capitalul social subscris și vărsat, al societății este de  28, Sector 6, identificat prin CI seria RD Nr, 081185,
200 lei și este format din 20 de părți sociale, egale și    eliberată de Secția 22, la data de 20.08.1999; CNP -
indivizibile, fiecare cu o valoare nominală de 10 lei.     1711223434544, în calitatea de asociați ai SC STARLINK
  Capitalul social este vărsat integral de asociați la data  CREATIVE SERVICES SRL, întrunind 100% din capitalul
constituirii societății, în numerar, astfel:          social am hotărât în unanimitate:
  - Straut Marcel - Petre deține 18 părți sociale, fiecare
                                  Se schimbă sediul social din București, str. Nicolae
în valoare de 10 lei, în valoare totală de 180 lei, numerar,
reprezentând 90% din capitalul social total. Cota de      Iorga nr. 13, sector 1 în București, Sector 1, Bdul.
participare la pierderi și câștiguri este de 90%.        Alexandru Ioan Cuza, Nr. 32A, Etajele 3-5
  - Petcu Marian - Anton, deține 2 părți sociale, fiecare în    1. Se completează obiectul secundar de activitate cu
valoare de 10 lei, în valoare totală de 20 lei, numerar,    următoarele coduri CAEN;
reprezentând 10% din capitalul social total. Cota de        6820 Închirierea și. subînchirierea bunurilor imobiliare
participare la pierderi și câștiguri este de 10%.        proprii sau închiriate;
  5. Se revocă din funcția de administrator Domnul Radu      7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și
Moldovan - Petruț și se numește în funcția de
                                autovehicule rutiere ușoare (exclusiv leasing);
administrator pe o perioadă de 4 ani cu puteri depline
Domnul Petcu Marian - Anton.                    7712 Activități de închiriere și leasing ca autovehicule
   (76/700247)                        rutiere grele (exclusiv leasing);
                                  7721 Activități de închiriere șl leasing ca bunuri
                                recreaționale și echipament sportiv (exclusiv leasing);
       Societatea Comercială                 7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri,
    BIGGER CREATIVE SERVICES - S.R.L.            DVD-uri);
                                  7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri
           NOTIFICARE
                                personale și gospodărești n.c.a.(exclusiv leasing):
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        echipamente agricole (exclusiv leasing);
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   echipamente pentru construcții: (exclusiv leasing);
BIGGER CREATIVE SERVICES SRL, cu sediul în             7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și
București, B-dul ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.32A, etaj       echipamente de birou (inclusiv calculatoare).(exclusiv
3-5, sector 1, înregistrată sub nr. J40/15905/2006, cod     leasing);
unic de înregistrare 19083007, care a fost înregistrat sub     7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente
nr.353157 din 02.07.2008.
                                de transport pe apă.(cxclusiv leasing);
  (77/700248)
                                  7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente
                                de transport aerian (exclusiv leasing);
       Societatea Comercială                 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini,
    BIGGER CREATIVE SERVICES - S.R.L.            echipamente și bunuri tangibile n.c.a.,(exclusiv leasing):
                                  2. Retragerea din societate a asociatului Terchila
    HOTARAREA NR. 3/01.07.2008               Eugen Octavian prin cedarea tututror părților sociale pe
  A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
                                care le deține către Domnul Straut Marcel-Petre.
  SC STARLINK CREATIVE SERVICES SRL
 BUCURESTI, SECTOR 1, BDUL. ALEXANDRU               Contractul de cesiune face parte integranta din
   IOAN CUZA, NR, 32A, ETAJELE 3-5              prezenta astfel:
    J40/15905/2006; CUI -19083007                Subsemnatul Terchila Eugen Octavian cedez
 Subsemnații: Straut Marcel - Petre, cetățean român,      Domnului Straut Marcel - Petre 5 părți sociale, fiecare în
născut la data de 17.06.1974, în Mun. Curtea de Argeș,     valoare de 10 lei, în valoare totală de 50 lei, reprezentând
Jud. Argeș, domiciliat în București, Calea Serban Vodă,     5% din capitalul social.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008                31

  Subsemnatul Straut Marcel - Petre cesionez de la       23.12.1971, în București, Sector 4, domiciliat în
Domnul Terchila Eugen Octavian 5 parți sociale, fiecare în    București, Str. Pașcani, Nr. 15, Bl. TD32, Sc. A, Et. 4, Ap.
valoare de 10 lei, în valoare totală de 50 lei, reprezentând   28, Sector 6, identificat prin CI seria RD Nr. 081185,
5% din capitalul social.                     eliberată de Secția 22, la data de 20.08.1999; CNP -
  Cesiunea se realizează la valoarea nominală a părților    1711223434544, în calitate de asociați ai SC STARLINK
sociale.                             CREATIVE SERVICES SRL, întrunind 100% din capitalul
  Subsemnatul Straut Marcel - Petre, în calitate de      social am hotărât în unanimitate:
cesionar declar ca am achitat integral contravaloarea        Având în vedere contractele de cesiune Nr. 1 și 2 din
părților sociale cesionate, azi, data semnării prezentului    data de 26.06.2008 precum și procesul verbal al Adunării
contract. Subsemnatul Terchila Eugen Octavian, în        Generale a Asociaților SC STARLINK CREATIVE
calitate de cedent, declar ca am primit integral         SERVICES SRL Nr. 1/26.06.2008 prin care D-na Buha
contravaloarea părților sociale cedate, azi, data semnării    Roxana - Beatrice și D-nul Iordache Ștefan se retrag din
prezentului contract. În urma contractului de cesiune
                                 societate prin cedarea tuturor părților sociale pe care le
Domnul Terchila Eugen Octavian se retrage din societate.
                                 dețin către Asociatul Straut Marcel - Petre se aprobă noua
  În urma contractului de cesiune srtuctura aportului la
                                 structură a capitalului social, astfel:
capitalul social este următoarea:
                                   1. Capitalul social subscris și vărsat, al societății este
  3. Capitalul social subscris și vărsat, al societății este
de 1.000 lei și este format din 100 de părți sociale, egale   de 1.000 lei și este format din 100 de părți sociale, egale
și indivizibile, fiecare cu o valoare nominală de 10 lei.    și indivizibile, fiecare cu o valoare nominală de 10 lei.
  Capitalul social este vărsat integral de asociați la data    Capitalul social este vărsat integral de asociați la data
constituirii societății, în numerar, astfel:           constituirii societății, în numerar, astfel:
  - Straut Marcel - Petre deține 72 de părți sociale,       - Straut Marcel - Petre deține 67 de părți sociale,
fiecare în valoare de 10 lei, în valoare totală de 720 lei,   fiecare în valoare de 10 lei, în valoare totală de 670 lei,
numerar, reprezentând 72% din capitalul social total.      numerar, reprezentând 67% din capitalul social total.
Cota de participare la pierderi și câștiguri este de 72%.    Cota de participare la pierderi și câștiguri este de 67%.
  - Voloaca Ștefan, deține 28 de părți sociale, fiecare în     - Voloaca Ștefan, deține 28 de părți sociale, fiecare în
valoare de 10 lei, în valoare totală de 280 lei, numerar,    valoare de 10 lei, în valoare totală de 280 lei, numerar,
reprezentând 28% din capitalul social total. Cota de       reprezentând 28% din capitalul social total. Cota de
participare la pierderi și câștiguri este de 28%.        participare la pierderi și câștiguri este de 28%.
  4. Se schimbă numele societății din SC STARLINK         - Terchila Eugen Octavian deține 5 părți sociale,
CREATIVE SERVICES SRL în SC BIGGER CREATIVE           fiecare în valoare de 10 lei, în valoare totală de 50 lei,
SERVICES SRL.                          numerar, reprezentând 5% din capitalul social total. Cota
   (78/700249)                        de participare la pierderi și câștiguri este de 5%.
                                    (79/700250)
      Societatea Comercială
   BIGGER CREATIVE SERVICES - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
     HOTARAREA NR. 2/27.06.2008                      BOWLING CENTER - S.R.L.
   A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
   SC STARLINK CREATIVE SERVICES SRL                 HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A
    BUCURESTI, STR. NICOLAE IORGA,                      ASOCIAȚILOR
        NR. 13, SECTOR 1                           NR.03/23.05.2008
     J40/15905/2006; CUI -19083007
                                  Subemnații:
  Subsemnații: Straut Marcel - Petre, cetățean român,
                                  VASZIL GYULA, cetățean maghiar, născut la data de
născut la data de 17.06.1974, în Mun. Curtea de Argeș,
                                 31.05.1964, în Ungaria, identificat cu pașaportul seria ZH,
Jud. Argeș, domiciliat în București, Calea Serban Vodă,
Nr. 256, Bl. 13, Sc. B, Et. 9, Ap. 65, Sector 4, identificat   nr. 147782, emis de autoritățile maghiare, la data de
prin CI seria RT Nr. 369268, eliberată de Secția 14, la     07.07.2003, domiciliat în Ungaria, 1221 Budapesta 22,
data de 18.11.2004; CNP - 1740617033097, Voloaca         Str. Temesvari, nr. 16, și
Ștefan, cetățean român, născut la data de 26.08.1973, în      S.C. MACRATI HOLDING LTD societate de
București, Sector 5, domiciliat în București, Str. Anastasie   naționalitate cipriotă, cu sediul in Cipru, Limasol, str.
Panu, Nr. 10, Bl. B7, Sc. 2, Ap. 28, Sector 3, identificat    Kimonos 40, înregistrată sub nr. 165252, reprezentată
prin CI seria RX Nr. 056318, eliberată de Secția 11 Poliție,   prin BECHERU DOINA ELENA, născută la data de
la data de 08.07.1998; CNP - 1730826460026 și Terchila      17.10.1967 în București, domiciliată în București, str.
Eugen Octavian, cetățean român, născut la data de        Unității, nr. 128A, B1.4F, sc. 1, et. 2, ap. 28, sector 3,
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6773/27.XI.2008

identificată cu CI seria RR, nr. 054883, eliberată de Secția           Art. 1 - Deschiderea unui punct de lucru situat în Mun.
11 la data de 26.11.1998, CNP 2671017272623,                 Constanta, Bd. Alexandru Lăpușneanu, nr. 116 C (Centrul
  În calitate de asociați al S.C. BOWLING CENTER               Comercial “City Parc Constanța”), Jud. Constanța, având
                                       ca obiect de activitate Activități ale bazelor sportive (piste
S.R.L.,cu sediul în București, Sector 3, Str. Nerva Traian,
                                       de bowling) - cod CAEN 9311 și Alte activități recreative
Nr. 12, Bl. M37, Sc. 2, Et. 3, Ap. 42, sector 3, înmatriculată
                                       și distractive n.c.a. - cod CAEN 9329.
la Registrul Comerțului sub nr. J40/322/15.01.2008,                Celelalte prevederi din actul constitutiv rămân
având C.U.I. 23045214, întruniți la sediul societății, în           neschimbate.
unanimitate de voturi, am hotărât următoarele:                   (80/700251)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|317499|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6773/27.XI.2008 conține 32 de pagini.       Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

								
To top