Docstoc

2008_6529

Document Sample
2008_6529 Powered By Docstoc
					                         PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 6529      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI            Miercuri, 19 noiembrie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială              Brașov, în 4 exemplare, la cerere, primind dată certă la
       CONSULTING DEA - S.R.L.              acest birou notarial.
                                  (1/680617)
          ACT ADIȚIONAL
LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. “CONSULTING                   Societatea Comercială
DEA” S.R.L., INMATRICULATA LA O.R.C. BRASOV                 CONSULTING DEA - S.R.L.
      NR. J08/1167/17.05.2006
  Subsemnații FARKAS GHEORGHE-EMERIC, CNP                      NOTIFICARE
1680926080020, cetățean român, născut la data de          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
26.09.1968 în municipiul Cluj Napoca, jud. Cluj și       Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
FARKAS ANGELA-LAURA, CNP 2680119243670,             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
cetățean român, născută la data de 19.01.1968, în        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
localitatea Cehu Silvaniei, jud. Sălaj, domiciliați în     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
municipiul Brașov, str. Bisericii Sf. Nicolae nr. 13, ap. 2,  CONSULTING DEA SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
jud. Brașov, identificați cu C.I. seria B.V. nr. 392336/2005  BRAȘOV, județ Brașov, str. BISERICII SF. NICOLAE, nr.
Poliția Brașov, respectiv cu CI seria B.V. nr. 224233/2002   13, ap. 2, înregistrată sub nr. J8/1167/2006, cod unic de
Poliția Brașov, am hotărât modificarea actului constitutiv   înregistrare 18678597, care a fost înregistrat sub nr.
al societății S.C. “CONSULTING DEA” S.R.L. astfel:       56843 din 17.06.2008.
  Art. Unic Se completează obiectul de activitate al        (2/680618)
societății comerciale S.C. “CONSULTING DEA” S.R.L.,
cu următoarea activitate:
  6831- agenții imobiliare                          Societatea Comercială
  7022-activități de consultanță pentru afaceri și              PRODUCT TEAM - S.R.L.
management
                                         ACT ADITIONAL
  7490-alte activități profesionale științifice și tehnice              SI
n.c.a.                                    CONTRACT DE CESIUNE
  Restul prevederilor statutului și contractului rămân
neschimbate.                          LA ACTUL CONSTITUTIV SI ACTELE ADITIONALE
  Ne obligăm să înregistrăm prezentul act adițional la        ALE S.C. “PRODUCT TEAM “ S.R.L.
Oficiul Registrului Comerțului.                  Subsemnații:
  Actul a fost redactat și dactilografiat la sediul biroului   Viespescu Dorin-Sebastian posesor CI seria BV nr.
notarului public FICARD CATALINA-NICOLETA din          104262/15.08.2000 eliberată de Poliția mun. Brașov
municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 25, jud.      C.N.P. 1760612080041 domiciliat în mun. Brașov str.
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008

Molnar Ianos nr. 18, bl. 49, sc. A, ap. 22, mun. Brașov și      Art. 3 Se schimbă obiectul principal de activitate din
Viespescu Alina-Cristina posesoare CI seria BV nr.        3511 în 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale
171067/26.09.2001 eliberată de Poliția Brașov, C.N.P.       și nerezidențiale
2790422080029 domiciliată în Brașov, Bld. Griviței nr. 41,      Art. 4 Se recodifică obiectul de activitate al societății în
bl. 29, sc. B, ap. 27, jud. Brașov în calitate de asociați și   conformitate cu prevederile Ordinului nr. 337/20.04.2007
administratori la S.C. PRODUCT TEAM S.R.L. cu sediul       și sunt prevăzute în Actul Constitutiv Actualizat al S.C.
în mun. Brașov, Bld. Griviței nr. 41, bl. 29, sc. B, ap. 27,   PRODUCT TEAM S.R.L.
jud. Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului Brașov       Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății
sub nr. J 08/2498/2003, având C.U.I. 16002997, în         așa cum au fost modificate prin acte adiționale până la
calitate de CEDENȚI                        această dată de mențin.
  Și                                Actul a fost redactat de asociați.
  Vasil Daniel, posesor CI seria BV nr. 525908, eliberată      (3/680619)
la data de 04.07.2007 de SPCLEP Brașov, având Codul
Numeric Personal 1761215080052, domiciliat în mun.                Societatea Comercială
Brașov, Bld. Griviței nr. 41, bl. 29, sc. B, ap. 27 jud. Brașov         PRODUCT TEAM - S.R.L.
în calitate de CESIONAR,
                                             NOTIFICARE
  înțelegem să încheiem prezentul Act Adițional și
Contract de cesiune în următoarele condiții:             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Art. 1. - Subsemnații Viespescu Dorin-Sebastian și      Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Viespescu Alina-Cristina în calitate de Cedenți, cedăm      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
toate cele 20 (douăzeci) părți sociale în valoare de 10      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
(zece) lei fiecare pe care le deținem la S.C. PRODUCT       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
TEAM S.R.L. cu sediul în mun. Brașov, Bld. Griviței nr. 41,    PRODUCT TEAM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
bl. 29, sc. B, ap. 27, jud. Brașov, înmatriculată la Registrul  BRAȘOV, județ Brașov, B-dul Griviței, nr. 41, bloc 29,
Comerțului Brașov sub nr. J 08/2498/2003, având C.U.I.      scara B, ap. 27, înregistrată sub nr. J8/2498/2003, cod
16002997 numitului Vasil Daniel în calitate de Cesionar      unic de înregistrare 16002997, care a fost înregistrat sub
  Subsemnații Cedenți declarăm că am primit de la        nr. 56903 din 17.06.2008.
susnumitul Cesionar contravaloarea părților sociale          (4/680620)
cesionate și nu mai avem niciun fel de pretenții bănești
sau de altă natură față de aceștia, în legătură cu această             Societatea Comercială
cesiune.                                      A.T.2.-PRO - S.R.L.
  Ca urmare a celor de mai sus, capitalul social total de
                                          ACT ADIȚIONAL
200 lei Ron (douăsutelei) împărțit în 20 (douăzeci) părți                 SI
sociale, fiecare parte socială având valoarea de 10 (zece)            CONTRACT DE CESIUNE
lei, revine asociatului Cesionar.
  Art. 2. Subsemnatul Cesionar declar că am cunoștință     LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE S.C. A.T.2.-PRO
de situația financiară a societății, sunt de acord să preiau      S.R.L. J08/1645/1993 CUI 4165036
societatea cu tot activul și pasivul existent la data        Subsemnații:
semnării prezentului act, toată responsabilitatea privind      TĂBĂCARU AUREL, cetățean român, născut la data
operațiunile comerciale efectuate în numele societății îmi    de 13.06.1946 în Com. Niculițel, jud. Tulcea, domiciliat în
revine odată cu semnarea prezentului Act Adițional și       mun. Brașov, bld. Gării, nr. 30A, bl. 225-B, sc. C, ap. 11,
Contract de Cesiune. În aceste condiții preiau de la       jud. Brașov, posesor al BI seria BZ nr. 744470/05.03.1985
susnumiții Cedenți toate cele 20 (douăzeci) părți sociale     mun. Brașov, CNP 1460613080051, asociat cedent
în valoare totală de 200 lei, am achitat contravaloarea lor,     TĂBĂCARU STELA-CICELIA cetățean român,
între noi făcându-se toate desocotirile bănești.         născută la data de 10.11.1950 în Com. Ploscoș, jud. Cluj,
Concomitent cu această cesiune încetează calitatea de       domiciliată mun. Brașov, bld. Gării, nr. 30A, bl. 225-B, sc.
asociați și administratori a cedenților Viespescu Dorin-     C, ap. 11, jud. Brașov, posesoare a BI seria BT nr.
Sebastian și Viespescu Alina-Cristina.              680431/29.09.1983, eliberat de mun. Brașov, CNP
  Cesionarul Vasil Daniel dobândește de la data         25011100/80071, asociat cedent la S.C. A.T.2.-PRO
prezentului act adițional și contract de cesiune calitatea    S.R.L. cu sediul în mun. Brașov, bld. Gării, nr. 30A, bl.
de asociat unic și administrator al S.C. PRODUCT TEAM       225-B, sc. C, ap. 11, jud. Brașov, înmatriculată la
S.R.L.                              Registrul Comerțului Brașov sub nr. J08/1645/1993, și
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008                3

  TĂBĂCARU OVIDIU cetățean român născut la data de               Societatea Comercială
30.06.1979 în mun. Reșița, jud. Caraș-Severin, domiciliat             A.T.2.-PRO - S.R.L.
în mun. Brașov, bld. Gării, nr. 30A, bl. 225-B, sc. C, ap. 11,
jud. Brașov, posesor al CI seria BV nr.                        NOTIFICARE
352327/25.06.2004, eliberat de mun. Brașov, CNP           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
1790630080090, în calitate de cesionar, am hotărât să      Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
încheiem prezentul contract de cesiune în următoarele      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
condiții:                            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Art. 1. Subsemnatul TĂBĂCARU AUREL cesionează 3        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
părți sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare parte pe   A.T.2.-PRO SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,
care le dețin la capitalul social al S.C. A.T.2.- PRO S.R.L.,  județ Brașov, B-dul GĂRII, nr. 30A, bloc 225, scara C, ap.
cesionarului TĂBĂCARU OVIDIU                   11, înregistrată sub nr. J8/1645/1993, cod unic de
                                 înregistrare 4165036, care a fost înregistrat sub nr. 56955
  Subsemnata     TĂBĂCARU      STELA-CICELIA
                                 din 17.06.2008.
cesionează 4 părți sociale în valoare nominală de 10 lei
                                   (6/680622)
fiecare parte pe care le dețin la capitalul social al S.C.
A.T.2.- PRO S.R.L., cesionarului TĂBĂCARU OVIDIU
  Urmare a acestei cesiuni, subsemnații TĂBĂCARU                Societatea Comercială
AUREL, TĂBĂCARU STELA-CICELIA și TĂBĂCARU                      LEILA - S.R.L.
OVIDIU devin asociați la S.C. A.T.2.-PRO S.R.L. iar,
capitalul social în valoare de 200 lei, divizat în 20 de părți           ACT ADIȚIONAL
sociale, nominative și indivizibile, în valoare nominală de               ȘI
10 lei fiecare, este deținut de asociați după cum urmează:           CONTRACT DE CESIUNE
  • TĂBĂCARU AUREL deține un număr de 7 părți                   NR. 36.09.06.2008
sociale în valoare de 10 lei fiecare parte reprezentând
                                   BULARCA ELENA-EUFROSINA, cetățean român,
suma de 70 lei                          născută la data de 27.09.1951 în Harman jud. Brașov,
  • TĂBĂCARU STELA-CICELIA deține un număr de 6         domiciliată în Brașov, str. Nicolae Titulescu, nr. 24, ap. 1,
părți sociale în valoare de 10 lei fiecare parte         jud Brașov, posesoare a CI seria BV nr. 520217 eliberat
reprezentând suma de 60 lei                   de pol Brasov/2007 CNP 2510927080111 în calitate de
  • TĂBĂCARU OVIDIU deține un număr de 7 părți         cedent,
sociale în valoare de 10 lei fiecare parte reprezentând       BULARCA MIRCEA-IONUȚ, cetățean român, născut
suma de 70 lei                          la data de 05.01.1979 în Brașov, domiciliat în Brașov str.
  Subsemnații cedenți, declară pe proprie răspundere      Nicolae Titulescu nr. 24, ap. 1 jud. Brașov, posesor al CI
că rămân răspunzători în continuare față de terți pentru     seria BV nr. 280475 eliberat de pol Brașov/2003 CNP
obligațiile contractate de firmă până la data semnării      1790105080049 în calitate de cesionar, încheiem
prezentului act de cesiune părți sociale și totodată       prezentul act adițional și contract de cesiune în
declarăm pe proprie răspundere că nu am mai cesionat       următoarele condiții:
altor persoane părțile sociale menționate în prezentul        Subsemnata Bularca Elena Eufrosina, cedez
contract de cesiune.                       cesionarului susnumit, 1 parte socială în valoare
  Părțile declară pe proprie răspundere că cesiunea s-a     nominală de 10 lei, în valoare totală de 10 lei, din întregul
făcut la valoarea părților sociale și că s-au desocotit     de 10 lei pe care îl dețin în S.C. LEILA S.R.L. cu sediul în
                                 or. Brașov, Mircea cel Bătrân nr. 10, ap. 1A, jud. Brașov.
anterior semnării prezentului act adițional.
                                 Având nr. de ordine la O.R.C. Brașov J08/886/2007 CUI
  Art. 2. Se numește în calitate de administrator și dl.
                                 21453349; declar că am încasat contravaloarea părților
TĂBĂCARU OVIDIU, urmând ca societatea să fie
                                 sociale cedate, la valoarea lor nominală și nu mai am
administrată de asociați separat, cu puteri depline pe o
                                 pretenții față de cesionar și față de societate.
perioadă nedeterminată.                       Subsemnatul, Bularca Mircea- Ionuț, în calitate de
  Prezentul înscris a fost redactat, în 5 exemplare, din    cesionar, declar că am achitat cedentului contravaloarea
care 4 exemplare pentru părți și un exemplar pentru       părților sociale cedate.
compartimentul de asistență din cadrul Oficiului           Capitalul social în valoare de 200 lei va fi împărțit
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, pe     astfel:
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.     Bularca Mircea- Ionuț un număr de 20 părți sociale, în
56841/17.06.2008                         valoare de 10 lei fiecare, în valoare totală de 200 lei
  (5/680621)                            (7/680623)
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
          LEILA - S.R.L.                       ANDREDOS STIL - S.R.L.

            NOTIFICARE                            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
LEILA SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV, județ         ANDREDOS STIL SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
Brașov, str. MIRCEA CEL BĂTRÂN, nr. 10, ap. 1 A,         BRAȘOV, județ Brașov, str. ZIZINULUI, nr. 38, bloc 32,
înregistrată sub nr. J8/886/2007, cod unic de înregistrare    scara B, etaj 1, ap. 9, înregistrată sub nr. J8/628/1998,
21453349, care a fost înregistrat sub nr. 57022 din       cod unic de înregistrare 10649030, care a fost înregistrat
17.06.2008.                           sub nr. 57024 din 17.06.2008.
  (8/680624)                            (10/680626)

                                         Societatea Comercială
        Societatea Comercială                        ALVA - S.R.L.
        ANDREDOS STIL - S.R.L.
                                           ACT ADIȚIONAL
           ACT ADIȚIONAL                  Subsemnatul MUNTEANU VASILE, cetățean român,
       LA ACTUL CONSTITUTIV                născut la data de 04.11.1958 în com. Dobârlău, jud.
      AL S.C. ANDREDOS STIL S.R.L.             Covasna, domiciliat în mun. Brașov, str. Zizinului, nr. 20,
       J08/628/1998 CUI 10649030              bl. 35, sc. C, ap. 23, jud. Brașov, identificat cu CI seria BV
                                 nr. 229474/04.09.2002 mun. Brașov, CNP
  Subsemnații, PASTINA DOINITA, cetățean român,
                                 1581104080070, în calitate de asociat unic al S.C. ALVA
domiciliată în Brașov, Calea București nr. 32 bl. S 13 ap.
                                 S.R.L. cu sediul în mun. Brașov, str. Zizinului, nr. 20, bl.
10, et. 4, jud. Brașov, identificată cu CI seria BV nr.
                                 35, sc. C, ap. 23, Județul Brașov înmatriculată la Registrul
293656 eliberată de Pol. Brașov la data de 21.08.2003,
                                 Comerțului Brașov sub nr. J 08/1713/2003, CUI
CNP 2500501221192 și PASTINA CODRIN - ANDREI,
                                 15713878, am hotărât modificarea actelor constitutive ale
cetățean român, domiciliat în Brașov, Calea București nr.
                                 societății astfel:
32 bl. S 13 ap. 10 et. 4, jud. Brașov, identificat cu CI seria
                                   Art. 1 Se deschide un punct de lucru situat în mun.
BV nr. 333859, eliberat de Pol. Brașov la data de
                                 Brașov, str. Carpaților, nr. 14, stand 67, Complex Agro-
29.03.2004, CNP 1800121226701, în calitate de asociați
                                 Comercial Decebal, jud. Brașov și se închide un punct de
ai S.C. ANDREDOS STIL SRL - cu sediul în Brașov, str.
                                 lucru situat în mun. Brașov, str. Lămâiței, nr. 123, jud.
Zizinului nr. 38, bl. 32 sc. B ap. 9 et. 1, înmatriculată la
                                 Brașov
Registrul Comerțului sub nr. J08/628/1998, CUI
                                   Prezentul înscris a fost redactat, în 5 exemplare, din
10649030, am hotărât să aducem următoarele modificări
                                 care 4 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
la Contractul și Statutul societății:
                                 compartimentul de asistență din cadrul O.R.C. de pe
  Art. 1. Se schimbă sediul social al societății din mun.
                                 lângă Tribunalul Brașov la cererea și pe răspunderea
Brașov, str. Zizinului 12 bl 37 ap 1, jud Brașov în mun.
                                 solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
Brașov, str. Zizinului nr. 38 bl. 32 sc. B, ap. 9 et.1,
                                 56861/17.06.2008.
începând cu data de 01.06.2008.
                                   (11/680627)
  Se vor actualiza codurile CAEN ale obiectelor de
activitate ale societății după noua numerotare conform
Ordinului Institutului Național de Statistică nr. 337/2007
                                         Societatea Comercială
privind actualizarea Clasificării activităților din economia
                                         STUDIO CASA - S.R.L.
națională.
  Celelalte prevederi ale Contractului și Statutului rămân           ACT ADIȚIONAL
neschimbate.                                     ȘI
  Actul s-a redactat azi, 02.06.2008 de către Societatea        CONTRACT DE CESIUNE NR. 1/2008
Civilă de Avocați Gheorghe & Gheorghe, în 4 exemplare
originale, unul pentru fiecare asociat, unul pentru              LA ACTUL CONSTITUTIV
Registrul Comerțului și unul pentru Societatea Civilă de         AL SOCIETATII STUDIO CASA S.R.L.
Avocați Gheorghe & Gheorghe.                    Subscrisa R.B.M. S.P.A., persoană juridică italiană cu
   (9/680625)                         sediul în Via Industriale, n.23, Localitatea San Giovanni -
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008               5

Polaveno (Brescia) - Italia P. IVA 00551250988, n. de              Societatea Comercială
înregistrare la Registrul Comerțului din Brescia n.               STUDIO CASA - S.R.L.
00293730172, reprezentată de dna. Av. CHIVARAR
MARIANA, domiciliată în mun. Brașov, str. 15 Noiembrie,                NOTIFICARE
nr. 9, ap. 1, jud. Brașov, CNP 2610405085022,            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
identificată cu CI seria BV nr. 211782/22.05.2002/Pol.      Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Brașov, în conformitate cu Procesul Verbal al Adunării      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Ordinare a Asociaților din data de 23.07.2007, tradus și
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
legalizat sub nr. 2262/09.06.2008 de notar public
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Ghimbășan Maria, în calitate de asociat cesionar și
                                 STUDIO CASA SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,
PÂRVU GABRIELA, cetățean austriac, născută la data de
                                 județ Brașov, str. DEALUL SPIRII, nr. 6, ap. BIROUL 1,
31.07.1958 în mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliată în
                                 înregistrată sub nr. J8/1991/2007, cod unic de
Austria, Linz Flotzerweg 119, ap. 2, identificată cu PAS.
nr. E0670810 4/1999/Ambasada Austriei la București în      înregistrare 22150084, care a fost înregistrat sub nr.
calitate de asociat cedent al S.C. STUDIO CASA S.R.L.      57062 din 17.06.2008.
cu sediul în mun. Brașov, str. Dealul Spirii, nr. 6, biroul 1,    (13/680629)
jud. Brașov cu număr de ordine în Registrul Comerțului
Brașov JOS/1991/2007 și C.U.I. 22150084 și încheiem
prezentul act în următoarele condiții:                     Societatea Comercială
  Art. 1. Subsemnata PÂRVU GABRIELA cesionez                DULUX SERVICES - S.R.L.
subscrisei R.B.M. S.P.A., un număr de 232 părți sociale a
                                        ACT ADIȚIONAL NR. 10
10 RON fiecare, în valoare totală de 2320 RON, din totalul
părților sociale pe care le dețin conform Actului Constitutiv            DIN 12.06.2008
al societății STUDIO CASA SRL.
                                  Bradatan Teofill cetățean român născut la data de
  Cesiunea se face liberă de sarcini și procese, prin
                                 03.01.1958 în Brașov domiciliat în Rasnov str Florilor Bl
vânzare la valoarea nominală a părților sociale, prețul
fiind achitat anterior semnării prezentului contract de     12 sc C ap 11 jud Brașov CNP 158010308346 posesor al
cesiune, ceea ce părțile recunosc prin însăși semnarea      CI seria BV nr. 333233 eliberat de Pol Rasnov/2004
prezentului act aditional și contract de cesiune.          Brodat Dorin-Constantin cetățean român nascut la
  Urmare a acestei cesiuni capitalul social al societății   data de 26.05.1986 în Brașov domiciliat în Rasnov str
STUDIO CASA S.R.L. în valoare de 15.500 RON, divizat       Florilor Bl 12 sc C ap 11 jud Brașov CNP 1860526080022
în 1.550 părți sociale, nominative și indivizibile, cu valoare  posesor al CI seria BV nr. 123652 eliberat de pol
nominală de 10 RON fiecare, este deținut de asociați       Rasnov/2000
după cum urmează:                          În calitate de asociați la S.C DULUX SERVICES S.R.L.
  R.B.M. S.P.A. deține un număr de 1.007 părți sociale,    cu sediul în Rasnov Str Campului bl 1 sc B ap 3 jud
a 10 RON fiecare, echivalentul a 10.070 RON.           Brașov înmatriculată la O.R.C. sub nr. J08/1196/1994
  PÂRVU GABRIELA, deține un număr de 543 părți         C.UI. 5739234
sociale, a 10 RON fiecare, echivalentul a 5.430 RON.        Art 1 Se deschide un punct de lucru la Adresa Or
  Subsemnata PÂRVU GABRIELA, declar pe propria         Rasnov str Izvorului nr. 9 Jud Brașov
răspundere că nu am mai cesionat altor persoane părțile       (14/680630)
sociale menționate în prezentul contract de cesiune.
  Subscrisa R.B.M. S.P.A., în calitate de cesionar, declar
pe proprie răspundere că preiau activul și pasivul               Societatea Comercială
societății, aferent părților sociale cesionate, începând de          ELEMENT SPORT - S.R.L.
azi data semnării.
  Art. 2. Urmare a acestei cesiuni subsrisa R.B.M. S.PA.              ACT ADIȚIONAL
și PÂRVU GABRIELA în calitate de asociați ai S.C.
                                        LA ACTUL CONSTITUTIV
STUDIO CASA S.R.L am hotărât adoptarea actului
                                        AL S.C. ELEMENT SPORT
constitutiv actualizat
                                           07/17.06.2008
  Conform prevederilor art. 204, alin(4) din Legea
31/1990, modificată și completată ulterior, prezentul        Subsemnații:
contract de cesiune s-a redactat și procesat de părți și s-a    - ENE DANIEL-FLORIN, cetățean român, născut la
semnat în 4(patru) exemplare, toate fiind originale, astăzi   data de 15.11.1976, domiciliat în Brașov, str. Armoniei nr.
10.06.2008.                           7, bl. 56, sc. B, ap. 2, jud. Brașov, Cod Numeric Personal
   (12/680628)                         1761115080024, identificat cu C.I. seria BV nr. 206077
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008

eliberată de Pol. mun. Bv. la data de 12.04.02, în calitate         Societatea Comercială
de asociat;                                CHICAGO IMOBILIARE - S.R.L.
  - JITARU NICOLETA, cetățean român, născută la data
de 19.11.1982, domiciliată în loc. Brașov, str. Nucului, nr.            ACT ADIȚIONAL
37, bl. 3 A, sc. B, ap. 7, COD Numeric Personal              LA ACTELE CONSTITUTIVE
2821119080047, identificată cu C.I. seria B.V. nr. 487931,        SC CHICAGO IMOBILIARE SRL
eliberată de SPCLEP Brașov la data de 08.12.2006, în      INREGISTRATA LA ORC SUB NR. J08/430/2003,
calitate de asociat;                       C.U.I. 15269229, CU SEDIUL IN BRASOV, STR.
  toți în calitate de asociați ai S.C. ELEMENT SPORT     MIRCEA CEL BATRAN NR. 2, AP. 2, JUD. BRASOV
S.R.L., cu sediul în loc. Cristian, str. Mihai Eminescu nr.    Subsemnata ROSCA MARIANA-ELENA, cetățean
81, jud. Brașov, J/08/275/2007, CUI RO 20873301,        român, domiciliată în Brașov, Bdul Ștefan Cel Mare nr. 23,
capital social 200 lei, am hotărât de comun acord       bl. 23, sc. B ap. 10, posesoare a C.I. seria BV nr.
modificarea Actului constitutiv al societății după cum     515262/2007 eliberat de Pol.Brașov, în calitate de asociat
urmează:                            unic la SC “CHICAGO IMOBILIARE” SRL, am hotărât
  Art. 1 Se închide punct de lucru în loc. Brașov, str.   modificarea actelor constitutive ale societății după cum
Diaconu Coresi, nr. 2, jud. Brașov.              urmează:
  Celelalte clauze rămân nemodificate.             Art. 1. Se închide punctul de lucru situat în Brasov, loc.
  Ne obligăm să înregistram prezentul act adițional la    Zarnesti str. Dr. Ion Senchea nr. 120 cu următoarele
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     obiective de activitate după cum urmează;
                                 Celelalte prevederi ale actelelor constitutive rămân
Brașov.
                                nemodificate.
   (15/680631)
                                 În conformitate cu prevederile legale din Legea nr.
                                31/1990, republicată, s-a depus actul adițional la O.R.C.
                                după ce a fost redactat și semnat, azi, 23 mai 2008, în
        Societatea Comercială
                                5(cinci) exemplare.
         BE COOL - S.R.L.
                                  (17/680633)
          ACT ADIȚIONAL
        AL SC BE COOL SRL                       Societatea Comercială
     J08/2174/2006, CUI RO 19023129                   R.I.U. PREMIER - S.R.L.
  Subsemnatul:
                                          ACT ADIȚIONAL
  SULICA SEBASTIAN DUMITRU, cetățean român,
născut la data de 11.02.1968 în municipiul Brașov,         LA STATULUL S.C. R.I.U. PREMIER S.R.L.
domiciliat în loc. Brașov, str. Podul Crețului, nr. 28, jud.    SEDIUL IN BRASOV, STR. SUBTERANA
Brașov, CNP 16802211080149, posesor al CI seria BV nr.      KOGALNICEANU-VICTORIEI, JUD. BRASOV,
                                    CUI 19182493, J08/2655/2006
043810 eliberat de Poliția Brașov la data de 19.05.1999,
                                       NR. 2/16-06-2008
în calitate de asociat unic al SC BE COOL SRL,
înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.            Subsemnații:
J08/2174/2006, CUI 19023129, cu sediul social în loc.       ATANASSOV IORDAN PETROV, cetățean bulgar,
                                născut la data 27.04.1974 în Plovdiv, identificat cu
Brașov, str. Podul Cretului, nr. 28, jud. Brașov
                                pașaport, nr. 330961381, eliberat de MVR BGR, la data
  am hotărât modificarea actului constitutiv după cum
                                de 28-10-2004, cu domiciliul în Plonvdiv, K. Trakia, bl.
urmează:
                                331, IN B, et. 2, ap. 5, Bulgaria
  Art. 1 Se închide punct de lucru în loc. Brașov, str.
                                  ISAAKYAN EDGAR, cetățean rus, născut la data
Diaconu Coresi, nr. 2, jud. Brașov, compus din 1 încăpere
                                02.02.1979 în USSR, identificat cu pașaport, nr.
+anexe, în baza contractului de închiriere nr.         62No3643601, eliberat la data de 25.02.2005, cu
82357/24.01.2008.                       domiciliul în Sankt Peterburg, str. Prospect Kondratevskii,
  Restul clauzelor rămân nemodificate.            nr. 23, ap. 7, Tara Rusia.
  Am luat cunoștință de obligația de a înregistra         în calitate de asociați ai S.C. R.I.U. PREMIER S.R.L.
prezentul act adițional la Oficiul Registrului Comerțului de  am hotărât următoarele:
pe lângă Tribunalul Brașov.                    Art 1 SCHIMBARE SEDIU SOCIAL
  Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi         Se mută sediul social din: Brașov, str. Subterana
09.06.2008                           Kogalniceanu-Victoriei, jud. Brașov în Brașov, str.
  (16/680632)                        Uranus, nr. 1, jud. Brașov,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008                7

  Art 2 Toate celelalte prevederi ale statutului rămân     Brașov, str. Grigore Ureche nr. 5, jud. Brașov, posesoare
neschimbate. Prezentul înscris sub semnătură privată s-a     a CI seria BV nr. 171038/26.09.2001 eliberată de Poliția
redactat în conformitate cu prevederile art. 204, alin.1, din  Brașov, CNP 2750617080039, în calitate de declaranți,
legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale         toți în calitate asociați la SC BON BON SRL, cu sediul în
(republicată) și s-a semnat în 4(patru) exemplare        Brașov, str. Dorobanților nr. 4B, jud. Brașov, înmatriculată
originale, astăzi 16-06-2008                   la Registrul Comerțului cu nr. J/08/1046/2004, CUI
   (18/680634)                         16416026, în conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990
                                 și cu prevederile actului constitutiv al societății am hotărât
                                 încheierea prezentului contract de cesiune părți sociale și
        Societatea Comercială              act adițional și modificarea actelor constitutive ale
        R.I.U. PREMIER - S.R.L.             societății după cum urmează:
                                   Art. 1 Subsemnata cedentă cedez cesionarului
            NOTIFICARE                Andronic Gruia-Vasile la valoarea lor nominală toate cele
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     5(cinci) părți sociale a 10(zece) RON fiecare, în valoare
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     totală de 50(cincizeci) RON, pe care le dețin din capitalul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         social al S.C. BON BON S.R.L. Urmare a cesiunii
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   încetează calitatea dnei Bogdan Delia Mihaela de asociat
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    și administrator al SC BON BON SRL.
R.I.U. PREMIER SRL, cu sediul în MUNICIPIUL             Art. 2 Subsemnata cedentă declar că am primit de la
BRAȘOV, județ Brașov, str. URANUS, nr. 1, înregistrată      susnumitul cesionar contravaloarea părților sociale
sub nr. J8/2655/2006, cod unic de înregistrare 19182493,     cesionate și nu mai am nici un fel de pretenții bănești sau
care a fost înregistrat sub nr. 57150 din 17.06.2008.      de altă natură față de acesta și nici față de Societatea
  (19/680635)                         Comercială „BON BON” S.R.L, în legătură cu această
                                 cesiune. Subsemnatul cesionar preiau de la susnumita
                                 cedentă toate cele 5(cinci) părți sociale a 10(zece) RON
        Societatea Comercială              fiecare, în valoare totală de 50(cincizeci) RON, declar că
         BON BON - S.R.L.                am achitat contravaloarea acestora, între noi făcându-se
                                 toate desocotirile bănești. Subsemnații Zinger Maor și
        CONTRACT DE CESIUNE                Zinger Ana-Gianina, în calitate de asociați în
                                 susdenumita societate, declarăm că suntem de acord cu
  AL PARTILOR SOCIALE DIN CAPITALUL
 SC BON BON SRL CU SEDIUL IN BRASOV, STR.            cesiunea făcută prin acest act, în condițiile mai sus
  DOROBANTILOR NR. 4B, JUD. BRASOV,              arătate.
 INMATRICULATA LA REGISTRUL COMERTULUI                Art. 3 Ca urmare a celor de mai sus, capitalul social de
   CU NR. J/08/1046/2004, CUI 16416026             200(douăsute) RON, împărțit în 20 (douăzeci) de părți
                                 sociale a 10 (zece)lei RON fiecare, revine asociaților
              SI                  după cum urmează:
           ACT ADIȚIONAL                  -asociatei Zinger Ana-Gianina-5(cinci) părți sociale a
  Subsemnații BOGDAN DELIA-MIHAELA, cetățean          10(zece) lei RON, în valoare totală de 50(cincizeci) RON
român, născută în data de 25.10.1981 în Brașov, jud.       având o cotă de participare de 25% la beneficiile și
Brașov, domiciliată în Brașov, bdul. Valea Cetății nr. 23, bl.  pierderile societății
A28C, sc. A, ap. 7, jud. Brașov, posesoare a CI seria BV       -asociatului Zinger Maor-5(cinci) părți sociale a
nr. 248973/09.01.2003 eliberată de Poliția Brașov, CNP      10(zece) lei RON fiecare, în valoare de 50(cincizeci)
2811025080041 în calitate de cedentă, ANDRONIC          RON, având o cotă de participare de 25% la beneficiile și
GRUIA-VASLIE cetățean român, născut în data de          pierderile societății
20.12.1977 în mun. Brașov, jud. Brașov, cu domiciliul în       -asociatului Andronic Gruia-Vasile-10(zece) părți
Brașov, str. Parcul Mic, nr. 17, bl. 3, sc. A, ap. 6, jud.    sociale a 10(zece) lei RON- fiecare, în valoare totală de
Brașov, posesor al CI seria BV nr. 224336/02.08.2002       100(una sută)RON- având o cota de participare de 50%
eliberată de Poliția Brașov, CNP 1771220080011, în        la beneficiile și pierderile societății
calitate de cesionar și ZINGER MAOR, cetățean român,         Art. 4 Urmare a cesiunii, SC BON BON SRL va fi
născut în data de 24.04.1973 în loc. Kfar Saba - Israel,     administrată de asociatul Andronic Gruia-Vasile, cetățean
domiciliat în Brașov, str. Grigore Ureche nr. 5, jud. Brașov,  român, născut la data de 20.12.1977 în mun. Brașov,
posesor al CI seria Bv nr. 220891/12.07.2002 eliberată de    având codul numeric personal 1771220080011,
Poliția Brașov, CNP 1730424080073 și ZINGER ANA-         domiciliat în mun. BRAȘOV, str. PARCUL MIC, nr. 17, bl.
GIANINA, cetățean român, născută în data de           17, sc. A, ap. 6, jud. BRAȘOV, posesor al CI seria BV nr.
17.06.1975, în loc. Brașov, jud. Brașov, domiciliată în     224336/02.08.2002 eliberată de Poliția Brașov.
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008

  Art. 5 Se schimbă sediul societății din mun. BRAȘOV,       în calitate de asociați ai S.C. M&M IDEAL BEST
str. DOROBANȚILOR, nr. 4B, jud. BRAȘOV, în mun.          PROMO S.R.L. am hotărât următoarele:
BRAȘOV, str. AVRAM IANCU nr. 129, jud. BRAȘOV.            Art. 1. CESIUNEA DE PĂRȚI SOCIALE
  Art 6 Se desființează punctul de lucru al societății din     Subsemnatul POPIUC MARIUS-EMIL în calitate de
mun. BRAȘOV, str. BAZALTULUI nr. 2, jud. BRAȘOV.          asociat la S.C. M&M IDEAL BEST PROMO S.R.L.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății   cesionez lui CRACIUN MARIUS, 10 (douăzeci) părți
comerciale, așa cum au fost modificate prin acte până la      sociale din capitalul social al S.C. M&M IDEAL BEST
această dată, se mențin.                      PROMO S.R.L. reprezentând 50% din capitalul social
  Noi, părțile contractate, declarăm că avem cunoștință     adică 10 părți sociale a câte 10 lei fiecare. Cedarea se
de obligația de a înregistra prezentul act adițional și      face la valoarea nominală a părților sociale.
contract de cesiune la Oficiul Registrului Comerțului de pe      Subsemnatul CRACIUN MARIUS, în calitate de
lângă Tribunalul Brașov.                      cesionar, dobândesc în proprietate 10 (zece) părți sociale
  Actul s-a tehnoredactat la sediul societății din Brașov,    din capitalul social al S.C. M&M IDEAL BEST PROMO
                                  S.R.L. reprezentând 50 % din capitalul social adică 10
str. Dorobanților nr. 4B, jud. Brașov, astăzi 11.07.2006, în
                                  părți sociale a 10 lei fiecare, cedent fiind POPIUC
cinci exemplare originale.
                                  MARIUS-EMIL. Subsemnatul cedent declar că am primit
   (20/680636)
                                  de la cesionar întreaga valoare a părților sociale cedate și
                                  nu mai am nici o pretenție de la cesionar.
                                   Art. 2 URMARE A CESIUNII DE PĂRȚI SOCIALE
         Societatea Comercială
                                   Subsemnatul CRACIUN MARIUS devin cu data
          BON BON - S.R.L.
                                  prezentului act adițional asociat unic al S.C. M&M IDEAL
            NOTIFICARE                 BEST PROMO S.R.L aportul meu la capitalul social fiind
                                  de 200 lei reprezentând 20 părți sociale a câte 10 lei
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      fiecare adică 100% din capitalul social subscris și declar
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      că am luat la cunoștință de activul și pasivul societății și
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          îmi asum răspunderea pentru acestea.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      Art 3 REVOCARE ADMINISTRATOR
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      Se revocă din funcția de administrator POPIUC
BON BON SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV, județ         MARIUS-EMIL, urmând ca aceasta funcție să fie
Brașov, str. AVRAM IANCU, nr. 129, înregistrată sub nr.      exercitată de CRACIUN MARIUS.
J8/1046/2004, cod unic de înregistrare 16416026, care a        Art. 4 RECODIFICARE CODURI CAEN
fost înregistrat sub nr. 57159 din 17.06.2008.            Se recodifică obiectele de activitate ale societății
   (21/680637)                          conform ordinului 337/2007 al I.N.S referitor la
                                  actualizarea Clasificării Activităților din Economia
                                  Națională. Activitățile recodificate se regăsesc în Actul
       Societatea Comercială                Constitutiv Actualizat.
     M&M IDEAL BEST PROMO - S.R.L.                Art 5 ÎNFIINȚARE PUNCT DE LUCRU
                                   Se înființează punct de lucru situat în Brașov, V.
           ACT ADIȚIONAL                 Goldis, nr. 41, camera nr. 3 parter, jud. Brașov.
                                   Art 6 Toate celelalte prevederi ale statutului rămân
 LA STATULUL S.C. M&M IDEAL BEST PROMO
                                  neschimbate. Prezentul act adițional a fost redactat în
 S.R.L. SEDIUL IN STR. VISINULUI, NR. 1A, BL.
                                  (patru) exemplare, azi data semnării de parte după citire.
 7P, SC. A, AP. 28 JUD. BRASOV. CUI 19214293,
        J08/2756/20.11.2006                   (22/680638)

  Subsemnații: CRACIUN MARIUS, cetățean român,
născut la data 04.09.1986, în mun. Brașov, jud. Brașov,             Societatea Comercială
posesor C.I. seria BV, nr. 105045, CNP 1860904080127,           M & M IDEAL BEST PROMO - S.R.L.
eliberat la data de 18.08.2000, de Pol. mun. Brașov, cu
domiciliul în Brașov, str. Vișinului, nr. 1A, bl. 7P, sc. A, et.             NOTIFICARE
4, ap. 28, jud. Brașov                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  POPIUC MARIUS-EMIL, cetățean român, născut la         Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
data 22.03.1987, în mun. Brașov, jud. Brașov, posesor CI      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
seria BV, nr. 204826, CNP 1870322080171, eliberat la        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
data de 05.04.2002, de mun. Brașov, cu domiciliul în        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale M &
Brașov, str. Cucului, nr. 5, jud. Brașov              M IDEAL BEST PROMO SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008              9

BRAȘOV, județ Brașov, str. Vișinului, nr. 1A, bloc 7P,             Societatea Comercială
scara A, ap. 28, înregistrată sub nr. J8/2756/2006, cod             ROBIPEL - S.R.L.
unic de înregistrare 19214293, care a fost înregistrat sub
                                           NOTIFICARE
nr. 57167 din 17.06.2008.
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
   (23/680639)
                                Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
        Societatea Comercială             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
         ROBIPEL - S.R.L.               ROBIPEL SRL, cu sediul în SAT BRAN, COMUNA BRAN,
                                județ Brașov, sat Poarta, str. Sextil Puscariu, nr. 385,
          ACT ADIȚIONAL               înregistrată sub nr. J8/572/2003, cod unic de înregistrare
                                15321904, care a fost înregistrat sub nr. 57172 din
     LA ACTELE CONSTITUTIVE                17.06.2008.
     ALE S.C. ROBIPEL S.R.L.                 (25/680641)
 NR.02/07.06.2008 CU SEDIUL IN BRAN, SAT
 POARTA, STRADA SEXTIL PUSCARIU, NR. 385,
  INREGISTRATA LA OFICIUL REGISTRUL                      Societatea Comercială
  COMERTULUI SUB NR. J08/572/2003,                      GEO FOREST - S.R.L.
        CUI 15321904
                                          ACT ADIȚIONAL
  Subsemnatul: ZARA MIHAI - ADRIAN, cetățean
                                 LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE S.C. GEO
român, fiul lui VIOREL și MARIA născut la data de
                                   FOREST S.R.L. NR. 01/02.06.2008
04.01.1976, în mun. Brașov, județul Brașov, domiciliat în    CU SEDIUL IN ZARNESTI, STRADA MARE, NR.
comuna Bran, sat Predelut, nr. 11, județul Brașov,       149, BIROUL 1, JUD BRASOV, INREGISTRATA LA
posesor al C.I. seria BV, nr. 058243/Poliția Rasnov/1999,    OFICIUL REGISTRUL COMERTULUI SUB NR.
                                    J08/1440/2006, CUI 18770479
C.N.P. 1760104083469 în calitate de asociat unic la S.C.
ROBIPEL S.R.L., am hotărât, de comun acord, conform        Subsemnata: PETRISOR IOANA-MARA, cetățean
                                român, fiica lui IOAN și LILIANA, născută la data de
art. 199 din Legea 31/1990 republicată, modificarea,
                                01.12.1980, în Zarnesti, jud. Brașov, domiciliat în
actului costitutiv societății după cum urmează:        Zarnesti, strada Mare, nr. 149, județul Brașov, posesor al
  Art. 1. Se modifică obiectul principal de activitate,    C.I. seria BV, nr. 403055/Poliția Zarnesti/22.04.2005,
codul 4619- Intermedieri în comerțul cu produse diverse -   C.N.P. 2801201082577 în calitate de asociat unic la S.C.
devine obiect secundar de activitate.             GEO FOREST S.R.L., am hotărât, de comun acord,
  Domeniul și activitatea principală ale societății vor fi  conform art. 199 din Legea 31/1990 republicată,
reprezentate de:                        modificarea, actului costitutiv societății după cum
                                urmează:
  412 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
                                 Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în Zarnesti,
nerezidențiale                         Strada Aleea Uzinei, nr. 1/A, OB.309, județul Brașov.
  4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și    Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
nerezidențiale                         neschimbate.
  Art. 2. Se majorează capitalul social al societății la     Actul s-a redactat de către parte, în 5 (cinci) exemplare
suma de 50.000 RON, cu diferența de 49.800 RON,        originale, de egală valoare juridică, astăzi, 02.06.2008.
                                  (26/680642)
reprezentând “sume datorate asociaților” contul 455,
conform balanței contabile și a notei contabile, capital
social care se va divide în 5.000 părti sociale a câte 10,         Societatea Comercială
00 RON fiecare, aparținând în totalitate asociatului unic.       PAD COMPANY BRAȘOV - S.R.L.
  Art. 3. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
                                          ACT ADIȚIONAL
neschimbate. Încheierea actului constitutiv actualizat la
data de 07.06.2008, în condițiile Legii 31/1990          Subsemnații: ANICULĂESII DUMITRU cetățean
                                român, născut la data de 06.09.1954 în sat Lunca, com
republicată cu modificările și completările ulterioare.
                                Lunca, jud. Botoșani, domiciliat în mun. Brașov, str. B.P.
  Actul s-a redactat de către parte, în 5 (cinci) exemplare  Hașdeu, nr. 4, bl. 15, sc. A, ap. 4, județul Brașov,
originale, de egală valoare juridică, astăzi, 07.06.2008    identificat cu CI seria BV nr. 537456/30.08.2007/SPCLEP
   (24/680640)                        Brașov, CNP 1540906080012 și ANICULĂESEI PETRU,
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008

cetățean român, născut la data de 28.01.1957 în sat       compartimentul de asistență din cadrul Registrul
Lunca, com. Lunca, jud. Botoșani, domiciliat în mun.      Comerțului Brașov de pe lângă Tribunalul Brașov, la
Brașov, Bld Valea Cetății, nr. 34, bl. B37, sc. A, ap. 8,    cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de
județul Brașov, identificat cu CI seria BV nr. 282903 la    servicii nr. 57112/17.06.2008.
data de 26.06.2003 de mun. Brașov, CNP               (28/680644)
1570128080014, în calitate de asociați ai S. C. “ PAD
COMPANY BRAȘOV” S.R.L., persoană juridică română,
cu sediul în mun. Brașov, Bld Valea Cetății, nr. 34, bl. B37,          Societatea Comercială
sc A, ap. 8, județul Brașov, înregistrată la Registrul              PROMOCON - S.R.L.
Comerțului Brașov sub nr. J08/1456/1991, CUI 1107200,
încheiem prezentul act adițional sub forma și conținutul               ACT ADIȚIONAL
care urmează:
  Art 1 Se deschide un punct de lucru situat în com.            LA ACTELE CONSTITUTIVE
                                       ALE S.C. PROMOCON SRL
Sînpetru, str. Cazărmi FN, Zona Industrială, jud. Brașov și
se închid 4 (patru) puncte de lucru situate în mun. Brașov,     Subsemnații: ENESCU ADRIAN, cetățean român,
str. Banciu Axente, nr. 14, jud. Brașov; mun. Timișoara,    născut la data de 13.10.1953, în mun. Buzău, cu
str. Aristide Demetriade-Praktiker, nr. 1/3/A, jud. Timiș;   domiciliul în Brașov, str. Ion Slavici nr. 3, bl. 14, sc. D, ap.
mun. Craiova, str. Cale Severinului, nr. 46, jud. Dolj și    5, jud. Brașov, și
mun. Arad, str. Zimandului, nr. 43/B, jud. Arad,          ALBU LIVIU FLORIAN, cetățean român, născut la data
  Prezentul înscris a fost redactat, în 5 exemplare, din   de 21.06.1948 în com. Drauseni jud. Brașov, domiciliat în
care 4 exemplare pentru părți și un exemplar pentru       Brașov, str. Carpenului nr. 7, bl. A17A, ap. 10, jud. Brașov,
compartimentul de asistență din cadrul Registrul        ambii în calitate de asociați la S.C. PROMOCON S.R.L.
Comerțului Brașov de pe lângă Tribunalul Brașov, la       încheiem prezentul act adițional:
cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de    1. Se revocă din funcția de administrator domnul
servicii nr. 57110/17.06.2008.                 GRECU RAZVAN,
   (27/680643)                          2. Se numesc administratori:
                                  a) ENESCU ADRIAN, cetățean român, născut la data
                                de 13.10.1953, în mun. Buzău, identificat cu B.I. seria
        Societatea Comercială              BV.nr.518657/19.05.2007, C.N.P. 1531013080036, cu
         NORM DPD - S.R.L.
                                domiciliul în Brașov, str. Ion Slavici nr. 3, bl. 14, sc. D, ap.
                                5, jud. Brașov, și
          ACT ADIȚIONAL
                                  b) ALBU LIVIU FLORIAN, cetățean român, născut la
  Subsemnații: ANICULĂESII DUMITRU cetățean          data de 21.06.1948 în com. Drauseni jud. Brașov,
român, născut la data de 06.09.1954 în sat Lunca, com.     identificat cu B.I. seria BV. nr. 539300/10.09.2007, C.N.P.
Lunca, jud. Botoșani, domiciliat în mun. Brașov, str. B.P.   148062180015, domiciliat în Brașov, str. Carpenului nr. 7,
Hașdeu, nr. 4, bl. 15, sc. A, ap. 4, județul Brașov,      bl. A17A, ap. 10, jud. Brașov.
identificat cu CI seria BV nr. 537456/30.08.2007/SPCLEP       Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân
Brașov, CNP 1540906080012 și ANICULĂESEI PETRU,
                                neschimbate.
cetățean român, născut la data de 28.01.1957 în sat
                                   (29/680645)
Lunca, com Lunca, jud. Botoșani, domiciliat în mun.
Brașov, Bld Valea Cetății, nr. 34, bl. B37, sc. A, ap. 8,
județul Brașov, identificat cu CI seria BV nr. 282903 la
                                         Societatea Comercială
data de 26.06.2003 de mun. Brașov, CNP
                                         PROMOCON - S.R.L.
1570128080014, în calitate de asociați ai S. C. “NORM
DPD” S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în mun.                NOTIFICARE
Brașov, Bld Valea Cetății, nr. 34, bl. B37, sc. A, ap. 8,
județul Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Brașov sub nr. J08/784/2000, CUI 13679745, încheiem       Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
prezentul act adițional sub forma și conținutul care      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
urmează:                            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Art 1 Se deschide un punct de lucru situat în com.      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Sînpetru, str. Cazărmi FN, Zona Industrială jud. Brașov și   PROMOCON SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,
se închide punct de lucru situat în mun. Brașov, str.      județ Brașov, str. MIHAI VITEAZUL, nr. 2, înregistrată sub
Manole Diamandi, nr. 11, jud. Brașov.              nr. J8/4225/1994, cod unic de înregistrare 7413500, care
  Prezentul înscris a fost redactat, în 5 exemplare, din    a fost înregistrat sub nr. 57199 din 17.06.2008.
care 4 exemplare pentru părți și un exemplar pentru         (30/680646)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008               11

        Societatea Comercială                Art. 2
         VIALPLAST - S.R.L.                 Se mută sediul social al societății din Brașov, str.
                                Fochistilor nr. 3, jud. Brașov, în Brașov, str. Ghimbaselului
     ACT ADIȚIONAL NR. 1 /17.06.2008            nr. 14, jud. Brașov;
    LA STATUTUL S.C. VIALPLAST S.R.L.              Art. 3
                                  Se introduc în domeniul de activitate al societății
  Subsemnații:
                                următoarele activități:
  - TELIBAN ALEXANDRU, cetățean român, născut la
                                  1. 4622-Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;
data de 04.07.1981 în mun. Brașov, jud. Brașov,
                                  2. 4645-Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și
domiciliat în mun. Brașov, Bd. Saturn, nr. 41, sc. B, ap. 36,
jud. Brașov, identificat cu CI BV/516799 eliberat de Poliția  de parfumerie;
Brașov la data de 15.05.2007, și                  3. 4646-Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;
  - BOTCA VIOREL, cetățean român, născut la data de        4. 4690-Comerț cu ridicata nespecializat;
10.05.1981 în mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliat în        5. 4791-Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor
mun. Brașov, str. Cosmos, nr. 2, bl. 23, sc. A, ap. 13, jud.  de comenzi și prin internet;
Brașov, identificat cu CI BV/442616 eliberat de Poliția       6. 4799-Comerț cu amănuntul efectuat în afara
Brașov la data de 01.02.2006, în calitate de asociat al     magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
S.C. VIALPLAST S.R.L., cu sediul social în mun. Brașov,       Art. 4
str. Cosmos, nr. 2, bl. 23, sc. A, ap. 13, Jud Brașov, CUI     Se modifică activitatea principală a societății astfel:
24052503, cu număr de ordine în R.C. Brașov             -Activitatea principală a societății este:
J08/1659/2008, am luat următoarele hotărâri cu privire la      COMERȚ CU AMĂNUNTUL EFECTUAT ÎN AFARA
modificarea Statutului societății astfel:            MAGAZINELOR, CHIOȘCURILOR ȘI PIEȚELOR- 4799
  - deschiderea unui punct de lucru situat în Brașov, Str.    - domeniul principal de activitate al societății este:
Zorilor, nr. 15, bl. 40, ap. 4, jud. Brașov.            COMERȚ CU AMĂNUNTUL CARE NU SE
  Toate celelalte prevederi ale Statutului societății rămân  EFECTUEAZĂ PRIN MAGAZINE, STANDURI,
neschimbate.                          CHIOȘCURI ȘI PIEȚE-479
  Actul Adițional s-a redactat și procesat în 4(patru)      Art. 5
exemplare, astăzi 17.06.2008, și s-a semnat de părți,        Se recodifică după noul cod CAEN activitățile
după citire.                          societății.
   (31/680647)
                                  Celelalte prevederi ale actelor de constituire și
                                adiționale ale S.C. “R.B.C. STARS” S.R.L. Brașov rămân
        Societatea Comercială              valabile.
      R.B.C. STARS - S.R.L. Brașov              Prezentul act adițional s-a redactat și semnat în 4
                                (patru) exemplare originale, la sediul Cabinetutui de
          ACT ADIȚIONAL                avocat- “Daniel Mocanu”, din Brașov, str. Neptun, nr. 6A,
                                sc. A, ap. 12, jud. Brașov, la cererea subsemnatei și s-a
      LA ACTUL CONSTITUTIV                semnat după citire, în prezența av. Daniel Mocanu, astăzi
   AL S.C.”R.B.C. STARS” S.R.L. BRASOV
                                14 06 2008
  Subsemnata RHEINDT MIRELA-LUMINTA, cetățean            (32/680648)
român, născută la data de 28.01.1957 în mun. Brașov, cu
domiciliul în Brașov, str. Neptun nr. 14, bl. 60, sc. B, ap.
10, jud. Brașov, CNP 2570128080075, identificată cu CI             Societatea Comercială
seria BV nr. 505778 eliberată de SPCLEP Brașov, la data             R.B.C. STARS - S.R.L.
de 14.03.2007, în calitate de asociat unic al S.C. “ R.B.C.
STARS” S.R.L. Brașov, cu sediul în Brașov, str.                    NOTIFICARE
Ghimbaselului nr. 14, Neptun, jud. Brașov, societate
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov, sub
nr. J08/3017/2007, C.I.F. RO22698614/2007, am hotărât      Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
modificarea actului constitutiv al societății, după cum     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
urmează:                            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Art. 1                           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  În urma contractului de cesiune încheiat la data de     R.B.C. STARS SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,
17.06.2007, doamna Rheindt Blanka se revocă din         județ Brașov, str. GHIMBĂȘELULUI, nr. 14, înregistrată
funcția de administrator al S.C.”R.B.C. STARS” S.R.L.      sub nr. J8/3017/2007, cod unic de înregistrare 22698614,
Brașov și se numește asociatul unic d-na Rheindt        care a fost înregistrat sub nr. 57210 din 17.06.2008.
Luminița Mirela;                          (33/680649)
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         BOMBOLINI - S.R.L.                       EUROMARIS - S.R.L.

       ACT ADIȚIONAL                          ACT ADIȚIONAL
          SI                               ȘI
  CONTRACT DE CESIUNE NR. 1/28.01.2008              CONTRACT DE CESIUNE NR. 1/11.06.2008
  Subsemnatul PALER-BALEA IOAN, cetățean român,          NACU MARIA, cetățean român, născută la data de
născut la data de 28.05.1953 în Lisa, jud. Brașov,       25.01.1952 în Făgăraș, jud. Brașov, domiciliată în
domiciliat în Făgăraș, str. Podului, nr. 21B, jud. Brașov,   Făgăraș, str. 13 Decembrie, bl. 4, sc. A, ap. 13, jud.
identificat cu CI-BV-334755/Mun. Făgăraș/2004, CNP       Brașov, CNP 2520125082424 în nume propriu și
1530528082423, în calitate de asociat unic, am decis:      reprezentant legal a lui NACU CRISTIAN, CNP
  1. COOPTAREA ca asociat al societății a d-lui PALER-    1780503082430, conform Procurii Speciale nr.
BALEA IONUȚ, cetățean român, născut la data de         1345/09.06.2008, am decis:
02.08.1983 în Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, domiciliat în      1. Cooptarea ca asociați a numiților PITIȘ DAN-
Făgăraș, str. Podului, nr. 21B, jud. Brașov, identificat cu   MIHAIL, cetățean român, născut la 03.09.1949 în
CI-BV-414342/SPCLEP Făgăraș/13.07.2005, CNP           Făgăraș, jud. Brașov, domiciliat în Făgăraș, str. Livezii, nr.
1830802385599.                         2, jud. Brașov, identificat cu CI-BV- 518726/SPCLEP
  2. RETRAGEREA din societate a asociatului PALER-      Făgăraș/2007, CNP 1490903082426 și PITIȘ MIHAELA-
BALEA IOAN, care cesionează întreg capitalul social,      CORINA, cetățean român, născută la 02.11.1962 în
adică 20 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare totală de  Făgăraș, jud. Brașov, domiciliată în Făgăraș, str. Livezii,
200 lei, către asociatul nou cooptat PALER-BALEA        nr. 2, jud. Brașov, identificată cu CI-BV-517723/SPCLEP
IONUȚ. Prețul cesiunii este de 200 lei și a fost achitat    Făgăraș/2007, CNP 2621102082414.
cedentului. Subsemnatul cedent declar nu mai am nici un       2. Retragerea din societate a numiților NACU MARIA
fel de pretenții față de cesionar și de societate.       și NACU CRISTIAN, care cesionează către PITIȘ DAN-
Subsemnatul cesionar declar că am luat la cunoștință de     MIHAIL - 10 p.s. - 100 lei și către PITIȘ
întreaga activitate în curs de desfășurare a societății, cu   MIHAELA-CORINA - 10 p.s. - 100 lei. Prețul cesiunii este
                                de 200 lei și a fost achitat. Subsemnații cedenți declarăm
toate debitele și creditele decurgând din aceasta.
                                că nu mai avem pretenții față de cesionari și societate.
  3. Urmare celor de mai sus capitalul social subscris și
                                Subsemnații cesionari declarăm că am luat la cunoștință
vărsat rămâne de 200 lei, divizat în 20 părți sociale a 10
                                de activitatea în curs de desfășurare a societății, cu toate
lei fiecare, în întregime deținute de asociatul nou cooptat
                                debitele și creditele acesteia.
- PALER-BALEA IONUȚ. Beneficiile și pierderile vor
                                  3. Capitalul social în sumă de 200 lei va avea
aparține, respectiv vor fi suportate de către asociatul unic.
                                următoarea structură:
  4. Administrarea societății va fi asigurată de asociatul
                                  - PITIȘ DAN-MIHAIL - 10 p.s. a 10 lei fiecare-100 lei-
unic PALER-BALEA IONUȚ, care va avea puteri depline
                                50%.
de administrare și reprezentare a societății. Se revocă din
                                  - PITIȘ MIHAELA-CORINA - 10 p.s. a 10 lei fiecare -
funcția de administrator PALER-BALEA IOAN.
                                100 lei - 50%.
  Ca urmare a celor de mai sus se adoptă un nou act        Beneficiile, respectiv pierderile vor aparține asociaților
constitutiv după care va funcționa societatea.         conform procentelor de mai sus.
   (34/680650)                          4. Administrarea societății va fi asigurată de către
                                asociatul PITIȘ DAN-MIHAIL, cu puteri depline.
                                  Se revocă din funcția de administrator NACU MARIA și
        Societatea Comercială
                                NACU CRISTIAN.
         BOMBOLINI - S.R.L.                 5. Extinderea obiectului de activitate cu:
                                  4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
           NOTIFICARE
                                  4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    nerezidențiale
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   și subterane
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     4213 Construcția de poduri și tuneluri
BOMBOLINI SRL, cu sediul în MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ,           4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru
județ Brașov, str. Podului, nr. 21 B, înregistrată sub nr.   fluide
J8/418/2005, cod unic de înregistrare 17273803, care a       4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru
fost înregistrat sub nr. 57225 din 17.06.2008.         electricitate și telecomunicații
   (35/680651)                          4291 Construcții hidrotehnice
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008                13

  4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești   16.09.1947 în Italia, loc. Force, domiciliat în Italia, loc.
n.c.a.                              Force, via G. Verdi, nr. 19, identificat cu Carte de
  4311 Lucrări de demolare a construcțiilor           Identitate nr. AK 5441613/Autoritățile Italiene/2005, CNP
  4312 Lucrări de pregătire a terenului             NGLRNR47P16D691Q, în nume propriu și în calitate de
  4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții      împuternicit a lui CASONI MAURO, cetățean italian,
  4321 Lucrări de instalații electrice             născut la data de 03.09.1972 în Italia, loc. Jesi An,
  4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer  domiciliat în Italia, loc. Numana, via Milano, nr. 57,
condiționat
                                 conform Procurii nr. 1032/09.06.2008, am decis:
  4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
                                  1) COOPTAREA ca asociat al societății a d-lui ROSSI
  4331 Lucrări de ipsoserie
  4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie            MASSIMO, cetățean italian, cunoscător de limba română,
  4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților       născut la data de 31.10.1963 în Italia, Montefiore
  4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de      dell’Aso, domiciliat în Italia, Montefiore dell’Aso, str.
geamuri                             Gentile da Montefiore, nr. 23, identificat cu Carte de
  4339 Alte lucrări de finisare                 Identitate nr. AK 5447350/Aut. Italiene/2006, CNP RSS
  4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la       MSM 63R31 F501R.
construcții                             Subsemnatul ANGELOTTI RANIERO, cedent,
  4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.       cesionez, libere de orice sarcini, 4 p.s. a 50 lei, în valoare
  6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare       totală de 200 lei, cesionarului ROSSI MASSIMO, care
proprii                             primește cele 4 p.s. cunoscând proveniența lor. Prețul
  6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare    cesiunii este de 200 lei și a fost achitat de către cesionar.
proprii sau închiriate                      Subsemnatul cesionar am luat la cunoștință de întreaga
  6831 Agenții imobiliare                    activitate în curs de desfășurare a societății, cu debitele și
  Modificarea obiectului principal în: 4120 Lucrări de
                                 creditele decurgând din aceasta.
construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
                                  1) Urmare a cooptării, capitalul social va avea
  Se adoptă un nou act constitutiv.
                                 următoarea structură:
  (36/680652)
                                  - ANGELLOTTI RANIERO - deține 40 % din capital -
        Societatea Comercială              400 lei - 8 părți sociale
         EUROMARIS - S.R.L.                 - CASONI MAURO - deține 40 % din capital -400 lei -
                                 8 părți sociale
            NOTIFICARE                  - ROSSI MASSIMO - deține 20 % din capital -200 lei -
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     4 părți sociale.
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      Beneficiile și pierderile vor aparține asociaților conform
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         participării la capitalul social.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Se adoptă un nou act constitutiv.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     Prezentul act adițional s-a întocmit sub semnătură
EUROMARIS SRL, cu sediul în MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ,         privată și s-a înregistrat cu nr. 2/11.06.2008.
județ Brașov, CARTIER NEGOIU, ALEEA B, nr. 12,            (38/680654)
înregistrată sub nr. J8/2153/2004, cod unic de
înregistrare 16767728, care a fost înregistrat sub nr.              Societatea Comercială
57228 din 17.06.2008.                               IRIDE-ROM - S.R.L.
  (37/680653)
                                            NOTIFICARE
        Societatea Comercială
         IRIDE-ROM - S.R.L.                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
         ACT ADIȚIONAL                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
            ȘI                    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
        CONTRACT DE CESIUNE                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
 LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. IRIDE-ROM             IRIDE-ROM SRL, cu sediul în MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ,
S.R.L., J08/2369/2006 SEDIUL: FAGARAS, STR. 1          județ Brașov, str. 1 DECEMBRIE 1918, bloc 69, scara B,
DECEMBRIE 1918, BL. 69, SC. B, AP. 5, BIROU 1,          ap. 5, BIROU 1, înregistrată sub nr. J8/2369/2006, cod
     JUD. BRASOV, CUI 19093779               unic de înregistrare 19093779, care a fost înregistrat sub
  Subsemnații ANGELLOTTI RANIERO, cetățean           nr. 57234 din 17.06.2008.
italian, cunoscător de limba română, născut la data de        (39/680655)
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       ALEBRAS CONSULT - S.R.L.                     ALEBRAS CONSULT - S.R.L.

         ACT ADIȚIONAL                             NOTIFICARE
            SI                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        CONTRACT DE CESIUNE
                                 Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Subsemnații: BRAIA MARIAN cetățean român, născut       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
la data de 18.11.1944 în Com. Ohaba Jiu, jud. Gorj,        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
domiciliat în mun. Brașov, str. Tudor Vladimirescu, nr. 28,    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
bl. 10, sc. E, ap. 11, jud. Brașov, identificat al CI seria BV  ALEBRAS CONSULT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
nr. 511216/18.04.2007/SPCLEP Brașov, CNP             BRAȘOV, județ Brașov, str. Tudor Vladimirescu, nr. 30,
1441118080027, în calitate de asociat cedent și BRAIA       bloc 9, scara D, ap. 11, înregistrată sub nr. J8/2345/2004,
LIVIU cetățean român, născut la data de 18.09.1972 în       cod unic de înregistrare 16835172, care a fost înregistrat
mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliat în mun. Brașov, str.     sub nr. 57235 din 17.06.2008.
Tudor Vladimirescu, nr. 30, bl. 9, sc. D, ap. 11, jud.        (41/680657)
Brașov, identificat cu BI seria BV nr.
483743/13.11.2006/SPCLEP         Brașov,    CNP
1720918080028, în calitate de asociat cesionar la S.C.              Societatea Comercială
ALEBRAS CONSULT S.R.L. cu sediul în mun. Brașov, str.             I.M. MED INTERNET - S.R.L.
Tudor Vladimirescu, nr. 30, bl. 9, sc D, ap. 11, jud. Brasov,
înmatriculată la Registrul Comerțului Brașov sub nr. J             ACT ADIȚIONAL
08/2345/2004, CUI 16835172 am hotărât modificarea                   ȘI
actelor constitutive ale societății astfel și actualizarea lor:    CONTRACT DE CESIUNE NR. 1/04.06.2008
  Art. 1. Subsemnatul cedent BRAIA MARIAN, cesionez        Subsemnatul BERNIER LAURENT PIERRE MARIE,
2 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare parte,        cetățean francez, născut la data de 15.05.1961 în Franța.
reprezentând suma de 20 lei, pe care le dețin la capitalul    loc. Issy-Les-Moulineaux, domiciliat în Franța, loc. Lissieu
social al societăți cesionarului BRAIA LIVIU concomitent     69380, str. Chemin de la Clotre, nr. 62, prin reprezentant
cu retragerea mea din societate                  legal CLONȚ DAN-VALENTIN, conform Procurii nr.
  Urmare a acestei cesiuni, subsemnatul BRAIA LIVIU,      1218/30.05.2008, autentificată la Notar Public Dinescu
devine asociat unic la SC ALEBRAS CONSULT S.R.L.,         Gabriela, am decis:
iar capitalul social în valoare de 200 lei, divizat în 20 de     1. Cooptarea ca asociat al societății a numitei
părți sociale, nominative și indivizibile, în valoare       SFRIJAN ALEXANDRA-CAMELIA, cetățean român,
nominală de 10 lei fiecare, este deținut de către asociatul    născută la data de 27.07.1984 în Făgăraș, jud. Brașov,
unic.                               domiciliată în Făgăraș, str. Cîmpului, bl. 14, sc. A, ap. 7,
  Subsemnatul cedent, declar pe propria răspundere că      jud. Brașov, identificată cu CI-BV-489103/SPCLEP
nu am mai cesionat altor persoane părțile sociale         Făgăraș/18.12.2006, CNP 2840727081820.
menționate în prezentul contract de cesiune, iar           Subsemnatul BERNIER LAURENT PIERRE MARIE,
subsemnatul cesionar declar că preiau atât activul cât și     în calitate de cedent, cesionez, libere de orice sarcini, 10
pasivul societății.                        părți sociale a 10 lei, cesionarei SFRIJAN ALEXANDRA-
  Art. 2 Se schimbă activitatea principală în 4613 -      CAMELIA, care primește 10 părți sociale a 10 lei,
Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale     cunoscând proveniența lor. Prețul cesiunii este de 100 lei
de construcții                          și a fost achitat de către cesionară cedentului.
  Art. 3 Societatea va fi administrată pe viitor de       Subsemnatul cedent declar că nu mai am nici o pretenție
asociatul unic BRAIA LIVIU, cu drepturi depline pe o       cu privire la cesiune. Subsemnata cesionară declar că am
perioadă nedeterminată, se revocă din funcția de         luat la cunoștință de întreaga activitate în curs de
administrator d-l BRAIA MARIAN                  desfășurare a societății, cu toate debitele și creditele
  Art. 4 Se deschide un punct de lucru situat în mun.      decurgând din aceasta.
Brașov, str. Baciului, nr. 13 L, jud. Brașov             2. Capitalul social în sumă de 200 lei, va avea
  Prezentul înscris a fost redactat, în 5 exemplare, din    următoarea structură:
care 4 exemplare pentru părți și un exemplar pentru         - BERNIER LAURENT PIERRE MARIE -10p.s. -100 lei
compartimentul de asistență din cadrul Oficiului         - 50 % din capital
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov la       - SFRIJAN ALEXANDRA-CAMELIA - 10p.s. -100 lei -
cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de   50 % din capital
servicii nr. 57170/17.06.2008.                    Beneficiile și pierderile vor aparține conform participării
   (40/680656)                         la capitalul social.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008                15

  3. Se numește administrator SFRIJAN ALEXANDRA         379903/2004, eliberată de Poliția Brașov, în calitate de
CAMELIA. Astfel, administrarea societății va fi asigurată     cesionar, înțelegem să încheiem prezentul contract de
de BERNIER LAURENT PIERRE MARIE, SFRIJAN             cesiune și act adițional, în următoarele condiții:
ALEXANDRA-CAMELIA și CLONȚ DAN-VALENTIN,               1. Cu privire la cesiunea de părți sociale:
care vor avea fiecare puteri depline, separat            Subsemnata cedentă RADU LUCREȚIA ANGELA
  4. Se schimbă sediul social în Făgăraș, str. Câmpului,    cedez cesionarului întregul meu aport la constituirea
bl. 14, sc. A, ap. 7, jud. Brașov.                capitalului social al societății, reprezentând 10 părți
  Se adoptă un nou Act Constitutiv.               sociale, în valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de
   (42/680658)                         100 lei, reprezentând 50% din capitalul social al societății.
                                   Cedarea se face la valoarea nominală a unei părți
                                 sociale, respectiv 10 lei.
        Societatea Comercială                Subsemnata cedentă declar că am primit de la
       I.M. MED INTERNET - S.R.L.              subsemnatul cesionar întreaga valoare ce reprezintă
                                 părțile sociale transmise prin acest act ceea ce recunosc
            NOTIFICARE                 prin însăși semnarea acestuia.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Subsemnatul cesionar, am preluat prin cesiune 10
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     părți sociale, în valoare nominală de 10 lei, în valoare
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         totală de 100 lei, înțelegând că de la această dată să
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    devin asociat unic în S.C. KRONSTADT DESIGN S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale I.M.   Totodată declar că am luat la cunoștință de situația
MED INTERNET SRL, cu sediul în MUNICIPIUL             financiară a societății și bilanțul contabil al acesteia, până
FĂGĂRAȘ, județ Brașov, str. CÂMPULUI, bloc 14, scara       la data prezentului contract de cesiune, subsemnatul
A, ap. 7, înregistrată sub nr. J8/1166/2007, cod unic de     cesionar preluând întreaga activitate în curs de
înregistrare 21634698, care a fost înregistrat sub nr.      desfășurare a societății, cu toate drepturile și obligațiile ce
57240 din 17.06.2008.                       decurg din aceasta.
  (43/680659)                           2. Urmare a cesiunii de părți sociale, capitalul social în
                                 valoare de 200 lei, reprezentând 20 părți sociale, în
                                 valoare nominală de 10 lei, va fi deținut integral de
       Societatea Comercială                subsemnatul SPORIȘ VIRGIL, având o cotă de
      KRONSTADT DESIGN - S.R.L.               participare de 100 % din beneficiile și pierderile societății.
                                   Partea II
        CONTRACT DE CESIUNE                  Subsemnatul SPORIȘ VIRGIL, de cetățenie română,
            ȘI                    având CNP 1590507082437, născut la data de
         ACT ADIȚIONAL                  07.05.1959 în Municipiul Făgăraș, județul Brașov, cu
   LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE S.C.               domiciliul în Brașov, str. Crișului nr. 6A, bl. D18, ap. 14,
  KRONSTADT DESIGN S.R.L. CU SEDIUL IN              județul Brașov, posesor al Cărții de Identitate seria BV nr.
   MUNICIPIUL BRASOV, STR. CODRUL                379903/2004, eliberată de Poliția Brașov, în calitate de
 COSMINULUI NR. 143, BIROUL 1, JUDETUL              asociat unic în S.C. KRONSTADT DESIGN S.R.L., cu
   BRASOV ÎNREGISTRATA LA OFICIUL                sediul: Municipiul Brașov, str. Codrul Cosminului nr. 143,
 REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA               Biroul 1, județul Brașov, Înregistrată la Oficiul Registrului
 TRIBUNALUL BRASOV SUB NR. J08/2068/2006,             Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr.
     AVAND CUI RO 18982420                  J08/2068/2006, având CUI RO 18982420, înțeleg să
  Partea I                            închei prezentul act adițional, în următoarele condiții:
  Subsemnata RADU LUCREȚIA ANGELA, de                1. Cu privire la administrarea societății, am hotărât
cetățenie română, având CNP 2621020080041, născută        revocarea din funcția de administrator a domnului
la data de 20.10.1962 în Municipiul Brașov, județul        SPORIȘ VIRGIL și numirea în funcția de administrator a
Brașov, cu domiciliul în Brașov, str. Codrul Cosminului nr.    doamnei SPORIȘ MARIANA, de cetățenie română,
143, județul Brașov, posesoare a Cărții de identitate seria    având CNP 2591125082414, născută la data de
BV nr. 376507/2004 eliberată de Poliția Brașov, în calitate    25.11.1959 în Sat Coroi (Comuna Coroisînmartin), județul
de cendentă, și                          Mureș, cu domiciliul în Brașov, str. Crișului nr. 6A, bl. D18,
  Subsemnatul SPORIȘ VIRGIL, de cetățenie română,        ap. 14, județul Brașov, posesoare a Cărții de identitate cu
având CNP 1590507082437, născut la data de            seria BV nr. 580528/2008, eliberată de SPCELP Brașov.
07.05.1959 în Municipiul Făgăraș, județul Brașov, cu         2. Cu privire la sediul societății: asociații am hotărât
domiciliul în Brașov, str. Crișului nr. 6A, bl. D18, ap. 14,   schimbarea sediului din Municipiul Brașov, str. Codrul
județul Brașov, posesor al Cărții de Identitate seria BV nr.   Cosminului nr. 143, Biroul 1, județul Brașov în Sat Bod
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008

(Comuna Bod), str. Tudor Vladimirescu nr. 51A, județul              Societatea Comercială
Brașov.                                      DI ANGELI - S.R.L.
  Subsemnatele părți semnatare ale acestui act avem
cunoștință de obligația prezentării la Oficiul Registrului         ACT ADIȚIONAL NR. 7/13.06.2008
Comerțului a prezentului contract de cesiune și act
adițional, în vederea efectuării mențiunilor, urmare           LA STATUTUL S.C. DI ANGELI S.R.L.
schimbărilor produse prin acest înscris. Prezentul act        Subsemnata STAMATOPOL MARIA-ANGELA,
adițional face parte integrantă din actele constitutive ale    cetățean român, CNP 2551201081972, născută la data
societății pe care le modifică în mod corespunzător.       de 01.12.1955 în Orș.Codlea, jud. Brașov, domiciliată în
Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân
                                 Orș.Codlea, str. Plutelor nr. 11, jud. Brașov, identificată cu
neschimbate.
  Actul s-a redactat, dactilografiat și autentificat la Biroul  CI seria BV nr. 069471/24.11.1999/Pol.Orș.Codlea - în
notarial, în 6 exemplare.                     calitate de asociat unic la S.C. DI ANGELI S.R.L., cu
   (44/680660)                         sediul social în mun. Codlea, str. Libertății nr. 22A, jud.
                                 Brașov, CUI 3259817, cu nr. de ordine în R.C. Brașov
                                 J08/1604/1992, am hotărât să aduc următoarele
       Societatea Comercială                modificări la Statutul societății:
      KRONSTADT DESIGN - S.R.L.                 Art. 1. Se radiază sediul secundar din mun. Codlea, str.
                                 Horia nr. 21, jud. Brașov
            NOTIFICARE
                                   Art. 2. Se extinde obiectul de activitate cu: 2211
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 și refacerea anvelopelor; 4520 Întreținerea și repararea
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    autovehiculelor; 4531 Comerț cu ridicata de piese și
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    accesorii pentru autovehicule; 4532 Comerț cu
KRONSTADT DESIGN SRL, cu sediul în COMUNA BOD,          amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
județ Brașov, str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 51A,          6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
înregistrată sub nr. J8/2068/2006, cod unic de          proprii sau închiriate
înregistrare 18982420, care a fost înregistrat sub nr.        Toate celelalte prevederi ale Statutului societății rămân
57245 din 17.06.2008.                       neschimbate.
  (45/680661)                            Prezentul înscris sub semnătură privată s-a redactat în
                                 conformitate cu prevederile art. 204, alin.1 și alin.4 din
         Societatea Comercială              Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
          FENSTER - S.R.L.                (republicată) modificată prin Legea nr. 441/28.11.2006 și
                                 s-a semnat în 5 (cinci) exemplare originale, în data de
           ACT ADIȚIONAL                13.06.2008.
       LA ACTELE CONSTITUTIVE                  (47/680663)
        ALE SC FENSTER SRL
  Subsemnatul:
                                         Societatea Comercială
  Danciu Mihai, cetățean român, născut la data de
04.11.1958 în Mun Brașov, Jud Brașov, domiciliat în                DI ANGELI - S.R.L.
Brașov, str. Nucului nr. 51, bl. 2A, sc. D, ap. 7, jud. Brașov,
cod numeric personal 1581104080046, în calitate de                    NOTIFICARE
asociat unic la SC FENSTER SRL, J08/1848/2004, cu          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
sediul în Brașov, str. Nucului, nr. 51, bl. 2A, sc. D, ap. 7,   Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
am hotărât următoarele:                      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Art. 1. Închiderea punctului de lucru din Brașov, str.     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Pinului nr. 2
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale DI
  și
                                 ANGELI SRL, cu sediul în MUNICIPIUL CODLEA, județ
  Art. 2. Deschiderea unui punct de lucru situat în
Brașov, str. Carpaților nr. 60.                  Brașov, str. Libertății, nr. 22A, înregistrată sub nr.
  Prezentul act adițional s-a redactat și procedat de      J8/1604/1992, cod unic de înregistrare 3259817, care a
asociat, în 5 (cinci) exemplare, astăzi 17.06.2008.        fost înregistrat sub nr. 57293 din 18.06.2008.
  (46/680662)                            (48/680664)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008                17

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         GRY CLUB - S.R.L.                         PLODIN - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                        CONTRACT DE CESIUNE
                                             SI
        LA ACTUL CONSTITUTIV                         ACT ADIȚIONAL
       AL S.C. “GRY CLUB” S.R.L.               LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC “PLODIN” SRL
          NR. 1/17.05.2008                    J08/1531/2003, CUI 15658510
  Subsemnatul: VLADOIU GELU, cetățean român,            Subsemnatul PLOSCARU ION, cetățean român,
născut la data de 02.06.1964 în localitatea Moroieni, jud.    născut la 17.12.1974 în municipiul Brașov, județul Brașov,
Dâmbovița, domiciliat în mun. Brașov, str. Poet Aurel       cu domiciliul în municipiul Brașov, str. Brazilor nr. 43, sc.
Marin, nr. 51, jud. Brașov, posesor al C.I. seria BV, nr.     A, ap. 2, județul Brașov, CNP 1741217080035, în calitate
401817, eliberat de Politia mun. Brașov la data de        de asociat unic al SC “PLODIN” SRL, cu sediul în
                                 municipiul Brașov, str. Prunului nr. 54, bl. 1, sc. C, ap. 9,
14.04.2005, în calitate de asociat unic la S.C. GRY CLUB
                                 județul Brașov, J08/1531/2003, CUI 15658510, am
S.R.L., cu sediul in mun. Brașov, str. Independentei, nr.     hotărât modificarea actului constitutiv al societății, astfel:
94, bl. 336, sc. E, ap. 7, jud. Brașov, înregistrată în       Art. 1. Subsemnatul PLOSCARU ION, am hotărât
Registrul Comerțului din Brașov sub nr. J08/751/1999,       cedarea unui număr de 10 părți sociale a câte 10 lei
având C. U. I. 12105850 am hotărât să aduc următoarele      fiecare, valoare totală 100 lei, cesionarei PLOSCARU
modificării actului constitutiv al societății mai         ELENA (soția mea) cetățean român, născută la
sus-menționate:                          06.02.1977 în comuna Ghidigeni, județul Galați, cu
  Art. 1. Se schimbă adresa sediului social din: mun.      domiciliul în municipiul Brașov, str. Brazilor nr. 43, sc. A,
                                 ap. 2, județul Brașov, CNP 2770206080067. Cesiunea se
Brașov, str. Independentei, nr. 94, bl. 336, sc. E, ap. 7, jud.
                                 face prin donație. Evaluăm donația la suma de 100 RON
Brașov în localitatea Sânpetru, str. Lucian Blaga, nr. 25-      Art. 2. Urmarea cesiunii de mai sus SC “PLODIN” SRL,
27, jud. Brașov.                         se transformă din societate cu asociat unic în societate cu
  Art. 2. Se recodifică obiectul de activitate conform     doi asociați.
CAEN revizuit 2, după cum este precizat în actul           Art. 3. Capitalul social al SC “PLODIN” SRL, în sumă
constitutiv actualizat.                      de 20 părți sociale, divizat în 20 părți sociale a câte 10 lei
  Obiectul principal de activitate, în urma recodificării, va  fiecare, se distribuie între asociați după cum urmează:
fi: 7810 -Activități ale agențiilor de plasare a forței de    PLOSCARU ION - 10 părți sociale a câte 10 lei fiecare,
                                 valoare totală de 100 lei și PLOSCARU ELENA - 10 părți
muncă.
                                 sociale a câte 10 lei fiecare, valoare totală de 100 lei.
  Restul articolelor din actul constitutiv rămân          Art. 4. Se numește administrator al societății și
neschimbate.                           PLOSCARU ELENA.
  Prezentul act s-a redactat în 5 (cinci) exemplare și s-a     Art. 5. Se adoptă un act constitutiv actualizat.
semnat după citire, astăzi: 17.05.2008.               Actul s-a redactat, dactilografiat și autentificat în 6
   (49/680665)                         (șase) exemplare la Biroul Notarului Public BĂTRÂNU
                                 ELENA, cu sediul în municipiul Brașov.
                                    (51/680667)
         Societatea Comercială
                                         Societatea Comercială
         GRY CLUB - S.R.L.                         PLODIN - S.R.L.
            NOTIFICARE                            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 PLODIN SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV, județ
GRY CLUB SRL, cu sediul în COMUNA SÂNPETRU,
                                 Brașov, str. PRUNULUI, nr. 54, bloc 1, scara C, ap. 9,
județ Brașov, str. LUCIAN BLAGA, nr. 25-27, înregistrată     înregistrată sub nr. J8/1531/2003, cod unic de
sub nr. J8/751/1999, cod unic de înregistrare 12105850,      înregistrare 15658510, care a fost înregistrat sub nr.
care a fost înregistrat sub nr. 57299 din 18.06.2008.       57302 din 18.06.2008.
  (50/680666)                            (52/680668)
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008

       Societatea Comercială                 Art. 4. Se revocă din funcția de administrator DAMIAN
      EMPIRE CONSTRUCT - S.R.L.               IOAN; societatea va fi administrată cu puteri depline de
                                 subsemnata ATUDOREI ELENA-NICOLETA, cetățean
         ACT ADIȚIONAL                  român, CNP 2770521081972.
            SI                      Art. 5. Se completează obiectul de activitate al
        CONTRACT DE CESIUNE                societății cu următoarele activități:0141; 0142;
 LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE S.C. “DAMIO             0143;0144; 0145; 0146; 0147; 0149; 0150; 0161; 0162;
   CONSULTING”S.R.L., NR. 1/15.06.2008             0210; 0220; 0811; 0812; 1011; 1012; 1013; 1623; 1624;
                                 2351; 2352; 2361; 2362; 2363; 2364; 2369; 3530; 3811;
  Subsemnații:
                                 3900; 4110; 4120; 4211; 4212; 4213; 4221; 4222; 4291;
  - DAMIAN IOAN, cetățean român, născut la data de
                                 4299; 4311; 4312; 4313; 4321; 4322; 4329; 4331; 4332;
30.01.1955 în com. Miercurea Sibiului, jud. Sibiu,
                                 4333; 4334; 4339; 4391; 4399; 4511; 4519; 4520; 4531;
domiciliat în mun. Brașov, str. Fontei nr. 8, ap. 5, jud.     4532; 4540; 4611; 4612; 4613; 4614; 4615; 4616; 4617;
Brașov, identificat cu CI seria BV, nr. 205883, eliberată de   4618; 4619; 4621; 4622; 4623; 4624; 4631; 4632; 4633;
Pol. Brașov, la data de 11.04.2002, cod numeric personal     4634; 4635; 4636; 4637; 4638; 4639; 4641; 4642; 4643;
1550130080021, în calitate de cedent,               4644; 4645; 4646; 4647; 4648; 4649; 4651; 4652; 4661;
  - ATUDOREI ELENA-NICOLETA, cetățean român,          4662; 4663; 4664; 4665; 4666; 4669; 4671; 4672; 4673;
născută la data de 21.05.1977 în mun. Brașov, jud.        4674; 4676; 4677; 4690; 4719; 4721; 4722; 4723; 4724;
Brașov, domiciliată în mun. Codlea, str. Nordului nr. 12, bl.   4725; 4726; 4729; 4730; 4741; 4742; 4743; 4751; 4752;
12, sc. A, ap. 7, jud. Brașov, identificată cu CI seria BV, nr.  4753; 4754; 4759; 4761; 4762; 4763; 4764; 4765; 4771;
159914, eliberată de Pol. Codlea, la data de 18.07.2001,     4772; 4773; 4774; 4775; 4776; 4777; 4778; 4779; 4781;
cod numeric personal 2770521081972, în calitate de        4782; 4789; 4791; 4799; 4931; 4932; 4939; 4941; 5210;
cesionar, și                           7729; 7731; 7732; 7820; 7830.
  - MURARIU ION, cetățean român, născut la data de         Art. 6. Se schimbă activitatea principală a societății în:
29.05.1966 în com. Sipote, jud. Iași, domiciliat în mun.     4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
Codlea, str. Dacia nr. 10, bl. 6, ap. 59, jud. Brașov,      nerezidențiale.
identificat cu BI seria DV, nr. 297467, eliberat de Pol.       Toate celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân
Codlea, la data de 19.11.1990, prelungită valabilitatea la    neschimbate.
data de 04.12.2000, cod numeric personal               Prezentul act adițional s-a redactat și procesat de
1660529220023, în calitate de cesionar al societății       asociați, în 5 (cinci) exemplare, astăzi 15.06.2008.
DAMIO CONSULTING S.R.L., cu sediul în mun. Brașov,          (53/680669)
str. Fontei nr. 8, ap. 5, jud. Brașov, cu număr de ordine în
Registrul Comerțului Brașov J08/541/2002, Cod Unic de              Societatea Comercială
Înregistrare 14612760, am hotărât următoarele:                EMPIRE CONSTRUCT - S.R.L.
  Art. 1. Subsemnatul DAMIAN IOAN, în calitate de
cedent, cesionează cesionarilor cele 20 (douăzeci) părți                NOTIFICARE
sociale a 10 (zece) lei, în valoare totală de 200 (douăsute)
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
lei, pe care le deține la S.C. DAMIO CONSULTING          Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
S.R.L., odată cu retragerea subsemnatului din societate.     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Subsemnații cesionari am achitat cedentului          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
contravaloarea părților sociale și ca urmare între noi nu     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
mai există nici un fel de pretenții decurgând din această     EMPIRE CONSTRUCT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
cesiune.                             CODLEA, județ Brașov, str. CONSTITUȚIEI, nr. 32,
  Urmare prezentului act, capitalul social al societății în   înregistrată sub nr. J8/541/2002, cod unic de înregistrare
valoare de 200 (douăsute) lei, divizat în 20 părți sociale,    14612760, care a fost înregistrat sub nr. 57306 din
în valoare nominală de 10 (zece) lei fiecare, este deținut    18.06.2008.
astfel:                                (54/680670)
  -ATUDOREI ELENA-NICOLETA - 100 lei (unasută) lei,
divizat în 10 părți sociale, în valoare nominală de 10              Societatea Comercială
(zece) lei fiecare și MURARIU ION - 100 (unasută) lei,             PROMEVENT & MK - S.R.L.
divizat în 10 părți sociale, în valoare nominală de 10
(zece) lei fiecare.                                ACT ADIȚIONAL NR. 5,
  Art. 2. Se schimbă denumirea societății în S.C.
EMPIRE CONSTRUCT S.R.L.                       LA STATUTUL SC „PROMEVENT & MK” S.R.L.
  Art. 3. Se schimbă sediul în mun. Codlea, str.         Subsemnata BALCA MARIOARA, cetățean român,
Constituției nr. 32, jud. Brașov.                 născută la data de 05.02.1976, în Tecuci, jud. Galați,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008                19

domiciliată în Brașov, str. Zizinului, nr. 34, bl. 33 sc. A, ap.   Articol unic: Se schimbă obiectul principal de activitate
10, jud. Brașov, identificată cu CI seria BV nr.          din: 5138-Comerț cu ridicata al altor produse alimentare
393867/Brașov/22.02.2005, C.N.P. 2760205173165, în         în 6820-Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
calitate de asociat unic al S.C. „PROMEVENT & MK”         proprii sau închiriate.
S.R.L., cu sediul în Brașov, str. Zizinului, nr. 34, bl. 33 sc    Subsemnata semnatară a acestui act am cunoștiință
A, ap. 10, jud. Brașov, înmatriculată la ORC Brașov sub      de obligația prezentării prezentului înscris la Oficiul
nr. J08/1530/1998, CUI 11349490, am hotărât            Registrului Comerțului, în vederea efectuării mențiunilor
următoarele:                            ca urmare a modificărilor aduse actului constitutiv prin
  Art. 1 Se schimbă sediul societăți în Ghimbav, str.       prezentul înscris.
Ștefan cel Mare, nr. 594, birou 1, jud. Brașov            Actul adițional a fost redactat azi 06.05.2008 la sediul
  Art. 2 Se completează obiectul de activitate cu         social din Brașov, str.Brândușelor nr. 74, jud. Brașov în
următoarele: 8121 Activități generale de curățenie a        5(cinci) exemplare originale.
clădirilor, 8122 Activități specializate de curățenie          (57/680673)
  Toate celelalte prevederi ale Statutului societății rămân
neschimbate, actul adițional a fost redactat în 5(cinci)
                                          Societatea Comercială
exemplare și semnat după citire în data de 09.06.2008.
                                           IL SOLE - S.R.L.
   (55/680671)
                                             NOTIFICARE
        Societatea Comercială                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       PROMEVENT & MK - S.R.L.               Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
            NOTIFICARE                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale IL
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  SOLE SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV, județ
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                  Brașov, str. BRÂNDUȘELOR, nr. 74, înregistrată sub nr.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                  J8/3180/1993, cod unic de înregistrare 4776510, care a
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  fost înregistrat sub nr. 57376 din 18.06.2008.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                    (58/680674)
PROMEVENT & MK SRL, cu sediul în ORAȘ GHIMBAV,
județ Brașov, str. ȘTEFAN CEL MARE, nr. 594, ap.
BIROU 1, înregistrată sub nr. J8/1530/1998, cod unic de              Societatea Comercială
înregistrare 11349490, care a fost înregistrat sub nr.             EXPERT CAMICONT - S.R.L.
57324 din 18.06.2008.
  (56/680672)                                    ACT ADIȚIONAL
                                    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC EXPERT
         Societatea Comercială                   CAMICONT SRL NR. 1/16.06.2008
          IL SOLE - S.R.L.                  DUCARIU CAMELIA, cetățean român, născut la data
                                  de 14.06.1970 în oraș Brașov, județul Brașov, domiciliată
     ACT ADIȚIONAL NR. 1/06.05.2008              în Râșnov, str. Crizantemelor, nr. 27, posesor C.I., seria
                                  B.V., nr. 355520/19.07.2004, eliberată de Poliția Râșnov,
      LA ACTELE CONSTITUTIVE
                                  C.N.P.: 2700614083465,
  ALE S.C.IL SOLE SRL ÎNMATRICULATA LA
                                    Și
  OFICIUL REGISTRUL COMERTULUI BRASOV
       SUB NR. J08/3180/1993                   ILIE MIRELA, cetățean român, născută la data de
                                  06.10.1963 în municipiul Codlea, județul Brașov,
  Subsemnata:                          domiciliată în Râșnov, str. Alexandru Sahia, nr. 13,
  PARNICA NELA cetățean român, născută la data de        posesoare C.I., seria B.V., nr. 308073/07.11.2003,
26.06.1957 în Caracal jud. Olt domiciliată în Brașov, str.     eliberată de Poliția Râșnov, C.N.P.: 2631006080061,
I.L. Caragiale nr. 10, bl. 15, sc.B, ap.14, jud. Brașov, de      În temeiul prevederilor actului constitutiv și ale Legii
sex feminin, posesoare a cărții de identitate seria BV nr.     31/1990, în calitate de asociați ai sc. EXPERT
090355, eliberată de Poliția Brașov, cod numeric personal     CAMICONT S.R.L., cu sediul social în Râșnov, str.
2570626080086, în calitate de asociat unic al SC IL        Alexandru Sahia, nr. 13, camera 2, jud Brașov,
SOLE SRL înțeleg să închei prezentul act în următoarele      înmatriculată la Reg. Comerțului sub nr. J08/1431/2008,
condițiuni în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990,     CUI 23922255, am hotărât următoarele:
republicată și cu respectarea prevederilor actelor           Art. 1-Administrarea societății, începând cu data de
constitutive ale societății.                    16.06.2008, va fi asigurată de DUCARIU CAMELIA cu
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008

puteri depline de administrare și reprezentare, pe o          Astfel TOADER ALEXANDRU ȘTEFAN devine asociat
perioadă nelimitată de timp.                    unic și deține 20(douăzeci) părți sociale cu valoare
  Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân        nominală de 10(zece)lei.
neschimbate.                              Subsemnatul cesionar am luat la cunoștință de starea
  Prezentul Act adițional a fost redactat și semnat în 4     societății și sunt de acord să o preiau cu activul și pasivul
exemplare.                             ei. Valoarea cesiunii este de 200 lei.
  (59/680675)                            Revocarea administratorului Adriana Cristina Iancovici
                                  și numirea în această funcție a dlui TOADER
                                  ALEXANDRU ȘTEFAN, cu datele de mai sus.
        Societatea Comercială                  Eu cesionarul, cunosc obligațiile ce îmi revin cu privire
       EXPERT CAMICONT - S.R.L.               la îndeplinirea formalităților de publicitate a prezentului
                                  act.
            NOTIFICARE                   Redactat în 5 (cinci) exemplare, azi, 01.11.2007, data
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      semnării lui.
                                    (61/680677)
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                         Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale           VERD MARIO TRADE - S.R.L.
EXPERT CAMICONT SRL, cu sediul în ORAȘ RÂȘNOV,
județ Brașov, str. Alexandru Sahia, nr. 13, cam. 2,                   NOTIFICARE
înregistrată sub nr. J8/1431/2008, cod unic de
                                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
înregistrare 23922255, care a fost înregistrat sub nr.
                                  Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
57388 din 18.06.2008.
                                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  (60/680676)
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                  VERD MARIO TRADE SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
        Societatea Comercială
                                  BRAȘOV, județ Brașov, str. GLORIEI, nr. 13, bloc 318,
       VERD MARIO TRADE - S.R.L.
                                  scara A, ap. 38, înregistrată sub nr. J8/3009/2005, cod
                                  unic de înregistrare 18209647, care a fost înregistrat sub
     ACT ADIȚIONAL NR. 2/01.11.2007
                                  nr. 57414 din 18.06.2008.
       LA ACTUL CONSTITUTIV                   (62/680678)
      SC “VERD MARIO TRADE” SRL
  Subsemnatele: Tonie Eva, domiciliată în Brașov, str.
                                         Societatea Comercială
Karl Lehmann nr. 12, ap. 3, jud. Brașov, posesoare a CI
                                        TURBOSERV AUTO - S.R.L.
seria BV 399615/2005, CNP 2761214084462 și Iancovici
Adriana Cristina, domiciliată în mun. Brașov, str.
                                            ACT ADIȚIONAL
Harmanului nr. 44 sc. D ap. 16, posesoare a CI seria BV
153635/2001 -Pol.Brașov, CNP 2770410080098, în           LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC TURBOSERV
calitate de asociate la SC VERD MARIO TRADE SRL,           AUTO SRL, CU SEDIUL IN BRASOV, BDUL.
având J08/3009/2005, CUI RO 18209647 și cu sediul         ȘTEFAN CEL MARE, NR. 16, BL. 1, AP. 205, JUD.
social în Brașov, str. Gloriei nr. 13 bl. 318 sc. A ap. 38, jud.   BRASOV, INMATRICULATA LA REGISTRUL
                                   COMERTULUI CU NR. J/08/522/1998, CUI
Brașov, conform prevederilor Legii 31/1990 și cu
                                          10570394
respectarea prevederilor statutului societății, am hotărât:
  Cesionarea integrală a celor 19 părți sociale deținute                 ȘI
de Iancovici Adriana Cristina, în valoare nominală de               CONTRACT DE CESIUNE
10(zece)lei fiecare, și valoare totală de 190 lei           Subsemnata SERCAN VASILICA, cetățean român,
reprezentând 95% din capitalul social către TOADER         născută în data de 04.01.1954, în loc. Mărgăritești jud.
ALEXANDRU ȘTEFAN, cetățean român născut la data          Buzău, domiciliată în Brașov, Bdul. Ștefan cel Mare, nr.
de 20.09.1986 în Brașov, domiciliat în Brașov, Bld Saturn     16, bl. 1, ap. 205, jud. Brașov, posesoare a CI seria BV nr.
nr. 19, bl 66 sc G et 5 ap 24, posesor al CI seria BV       334111/30.03.2004 eliberată de Poliția Brașov, CNP
109183-Mun Brașov 2000, CNP 1860920080039.             2540104080087, asociat unic la SC TURBOSERV AUTO
  Cesionarea părții sociale deținute de Tonie Eva în       SRL cu sediul în Brașov, Bdul. Ștefan cel Mare, nr. 16, bl.
valoare de 10 lei, reprezentând 5% din capitalul social      1, ap. 205, jud. Brașov, înmatriculată la Registrul
către TOADER ALEXANDRU ȘTEFAN având datele de           Comerțului cu nr. J/08/522/1998, CUI 10570394, în
mai sus.                              calitate de cesionară, pe de o parte și
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008               21

  BOGDAN ANA-MARIA, cetățean român, născută în       valoare totală de 200 (douăsute) RON, care aparțin
data de 13.07.1986 în localitatea Codlea, jud. Brașov,    asociaților după cum urmează:
domiciliată în sat Vladeni, com. Dumbrăvița, nr. 963, jud.    > Asociata BOGDAN ANA-MARIA deține un număr de
Brașov, posesoare a CI seria BV nr. 470595/18.08.06      10 părți sociale în valoare nominală de 10 (zece) ron, în
eliberată de SPCLEP Codlea, CNP 2860713081660, și       valoare totală de 100 (unasută) RON având o cota de
BALAN IOAN-GEORGIAN, cetățean român, născut în        participare de 50% din beneficiile și pierderile societății;
data de 10.09.1985 în mun. Ploiești, jud. Prahova,        > Asociatul BALAN IOAN-GEORGIAN deține un
domiciliat în mun. Brașov, str. Lungă nr. 75 jud. Brașov,   număr de 10 părți sociale în valoare nominală de 10
posesor al CI seria BV nr. 407672/27.05.05 eliberată de    (zece) ron, în valoare totală de 100 (unasută) RON având
Poliția Brașov, CNP 1850910297317 în calitate de       o cotă de participare de 50% din beneficiile și pierderile
cesionari pe de altă parte am hotărât încheierea       societății;
prezentului contract de cesiune părți sociale și act       Urmare a cesiunii părților sociale, noi BALAN IOAN-
adițional și modificarea actelor constitutive ale SC     GEORGIAN și BOGDAN ANA-MARIA, în calitate de
TURBOSERV AUTO SRL în condițiile și forma care        asociați la SC TURBOSERV AUTO SRL convenim să
urmează:                           aducem următoarele modificări actelor constitutive ale
  Art. 1 Subsemnata SERCAN VASLIA, în calitate de      societății:
cedentă am hotărât să cesionez în totalitate cele 20       Art. 3 Începând de la data cesiunii, societatea va fi
(douăzeci) de părți sociale în valoare nominală de 10     administrată în calitate de administrator unic cu puteri
(zece) RON fiecare, în cuantum total de 200 (douăsute)    depline de asociata BOGDAN ANA-MARIA.
RON, pe care le dețin din capitalul social al SC         Art. 4 Se recodifică obiectul de activitate al societății,
                               potrivit Ordinului Institutului Național de Statistică nr.
TURBOSERV SRL, cesionarilor BOGDAN ANA-MARIA,
                               337/2007, conform mențiunilor din art. 6 din Actul
care dobândește 10 părți sociale, și BALAN IOAN-
                               Constitutiv reactualizat al societății.
GEORGIAN, care dobândește 10 părți sociale.
                                 Art. 5 Urmare a recodificării, obiectul principal de
  Subsemnata cedentă declar că cesiunea se face liberă
                               activitate al societății devine 4719 - Comerț cu amănuntul
de orice sarcini și recunosc că sunt pe deplin
                               în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de
responsabilă pentru toate operațiunile pe care le-am
                               produse nealimentare.
desfășurat în contul societății până la data prezentei
                                 Art. 6 Se extinde obiectul de activitate al societății cu
cesiuni. Subsemnații cedentă și cesionari declarăm că
                               următoarele activități: 9313 Activități ale centrelor de
cesiunea părților sociale are loc la valoarea nominală a   fitness, 9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare,
acestora, valoare ce s-a plătit integral anterior semnării  9604 Activități de întreținere corporală.
prezentului contract de cesiune.                 Prezentul contract de cesiune și act adițional face
  Subsemnata cedentă declar ca înțeleg să cesionez în    parte integrantă din actul constitutiv al societății pe care îl
întregime cesionarului BALAN IOAN-GEORGIAN          modifică în mod corespunzător. Restul prevederilor din
întreaga creanță pe care o dețin față de SC TURBOSERV     actul constitutiv rămân nemodificate.
AUTO SRL cu titlu de “creditare societate de către        Actul a fost redactat astazi, 09.06.2008, în 4 (patru)
patron”, adică îi cedez cu titlu gratuit cesionarului BALAN  exemplare, la sediul societății din Brașov, Bdul. Ștefan cel
IOAN-GEORGIAN dreptul de a solicita de la societate      Mare, nr. 16, bl. 1, ap. 205, jud. Brașov.
restituirea întregii sume de bani care figurează la data      (63/680679)
prezentei cesiuni în evidențele contabile ale societății în
contul 455.
  Subsemnata cedentă declar că m-am desocotit cu              Societatea Comercială
cesionarii anterior semnării prezentului contract de            TURBOSERV AUTO - S.R.L.
cesiune și declar că nu mai am nici o pretenție în legătură
cu prezenta cesiune nici de la cesionari nici de la SC                NOTIFICARE
TURBOSERV AUTO SRL.                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subsemnata cedentă declar că sunt de acord ca sediul   Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
social al SC TURBOSERV AUTO SRL să rămână în         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Brașov, Bdul. Ștefan cel Mare, nr. 16, bl. 1, ap. 205, jud.  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Brașov.                            actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Urmare a cesiunii încetează calitatea de asociat și    TURBOSERV AUTO SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
administrator al SC TURSOSERV AUTO SRL a dnei         BRAȘOV, județ Brașov, B-dul ȘTEFAN CEL MARE, nr.
Sercan Vasilica.                       16, bloc 1, ap. 205, înregistrată sub nr. J8/522/1998, cod
  Art. 2 Urmare a cesiunii, capitalul social al SC     unic de înregistrare 10570394, care a fost înregistrat sub
TURBOSERV AUTO SRL va fi compus din 20 de părți        nr. 57426 din 18.06.2008.
sociale, în valoare nominală de 10 (zece) RON fiecare, în     (64/680680)
  22          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008

       Societatea Comercială                632A, jud. Brașov, am decis schimbarea sediului social la
      MONTAJ CONSTRUCT - S.R.L.               adresa: str. Paraului, nr. 1A, com. Sanpetru, jud. Brașov.
                                  Celelalte articole ale Actului Constitutiv rămân
           ACT ADIȚIONAL                neschimbate.
 LA STATUTUL S.C. MONTAJ CONSTRUCT S.R.L.              (67/680683)

  Subsemnatul ISTVANFI FRANCISC, cetățean român,
născut la data de 25.05.1961, în sat Chinteni (com.               Societatea Comercială
Chinteni), jud. Cluj, domiciliat în mun. Cluj-Napoca, str.             PLAYBOX - S.R.L.
Constantin Nottara, nr. 44, jud. Cluj, identificat cu CI seria
KX numărul 262564/05.05.2003, eliberată de Pol. Cluj                  NOTIFICARE
Napoca, CNP 1610525120705, în calitate de asociat unic
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
la S.C. MONTAJ CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în mun.
                                 Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Brașov, str. Lanii nr. 49, hala, spațiul 3, jud. Brașov,
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
înmatriculată la Registrul Comerțului Brașov sub nr. J
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
08/1790/2006, CUI 18893382, am hotărât să încheiem
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
prezentul act în următoarele condiții:
                                 PLAYBOX SRL, cu sediul în COMUNA SÂNPETRU, județ
  • Se schimbă sediul social în mun. Brașov, str.
                                 Brașov, str. PÂRÂULUI, nr. 1A, înregistrată sub nr.
Toamnei, nr. 15, bl. 5, sc. A, ap. 3, jud. Brașov.
                                 J8/681/2006, cod unic de înregistrare 18501519, care a
  • Se închide un sediu secundar în mun. Brașov, bld.
                                 fost înregistrat sub nr. 57501 din 18.06.2008.
Muncii, nr. 17, bl. D10, sc. D, ap. 7, jud. Brașov.
  Prezentul act, sub semnătură privată, s-a redactat         (68/680684)
astăzi 30.05.2008, într-un număr de 3 exemplare, pe
răspunderea asociatului unic.
                                         Societatea Comercială
  (65/680681)
                                         GOP-GOLD - S.R.L.

                                          ACT ADIȚIONAL
       Societatea Comercială
                                             SI
      MONTAJ CONSTRUCT - S.R.L.
                                        CONTRACT DE CESIUNE
            NOTIFICARE                  Subsemnatul MIKLOS LEHEL, cetățean român,
                                 născut la data de 30.04.1977 în mun. Brașov, jud. Brașov,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     domiciliat în mun. Brașov, str. Brândușelor, nr. 11, bl. 88,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         sc. B, ap. 5, jud. Brașov, identificat cu CI seria BV nr.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   010063/poliția Brașov/ 27.08., CNP 1770430080011, în
actualizat al actului constitutiv al. societății comerciale   calitate de asociat cedent și S.C. “A-M” S.R.L, cu sediul în
MONTAJ CONSTRUCT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL          mun. Brașov, str. Brândușelor, nr. 11, bl. 88, sc. B, ap. 5,
BRAȘOV, județ Brașov, str. TOAMNEI, nr. 15, bloc 5,       jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
scara A, ap. 3, înregistrată sub nr. J8/1790/2006, cod unic   Brașov sub nr. J08/2321/1992, CUI:1131365,
de înregistrare 18893382, care a fost înregistrat sub nr.    reprezentată de MODORCEA VALERIU prin Hotărârea
57430 din 18.06.2008.                      AGA din data de 18.06.2008 în calitate de asociat la S.C.
  (66/680682)                         GOP-GOLD S.R.L. cu sediul în mun. Brașov, str. 1
                                 Decembrie 1918, nr. 9, bl. 319, jud. Brașov, înmatriculată
                                 la Registrul Comerțului Brașov sub nr. J08/1894/2007,
        Societatea Comercială              CUI:22100906 și
         PLAYBOX - S.R.L.                 MODORCEA VALERIU, cetățean român, născut la
                                 data de 19.12.1958 în mun. Săcele, jud. Brașov,
     ACT ADIȚIONAL NR. 1/27.05.2008             domiciliat în mun. Brașov, str. Crinului, nr. 47, jud. Brașov,
  Subsemnatul Pascale Gavrila, legitimat cu CI seria BV     identificat cu CI seria BV nr. 092358/poliția mun. Brașov/
nr. 340279, CNP 1680822364217, în calitate de asociat      23.05.00, CNP 1581219080030 în calitate de cesionar
unic al S.C. PLAYBOX S.R.L., RO 18501519,              am hotărât modificarea actelor constitutive ale
J08/681/2006, cu sediul în loc. Tarlungeni, str. Zizinului nr.  societății astfel și actualizarea lor:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008                23

  Art 1. Subsemnatul cedent MIKLOS LEHEL, cesionez               Societatea Comercială
19 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare parte,                 A-M - S.R.L.
reprezentând suma de 190 lei, pe care le dețin la capitalul
social al societăți cesionarului MODORCEA VALERIU,                 ACT ADIȚIONAL
concomitent cu retragerea mea din societate                       SI
                                        CONTRACT DE CESIUNE
  Urmare a acestei cesiuni, subsemnații MODORCEA
VALERIU și S.C. “A-M” S.R.L devin asociați la SC GOP-        Subsemnatul MIKLOS LEHEL, cetățean român,
GOLD S.R.L., iar capitalul social în valoare de 200 lei,     născut la data de 30.04.1977 în mun. Brașov, jud. Brașov,
divizat în 20 de părți sociale, nominative și indivizibile, în  domiciliat în mun. Brașov, str. Brândușelor, nr. 11, bl. 88,
valoare nominală de 10 lei fiecare, este deținut după cum    sc. B, ap. 5, jud. Brașov, identificat cu CI seria BV nr.
urmează:                             010063/poliția Brașov/ 27.08., CNP 1770430080011, în
  MODORCEA VALERIU 19 părți sociale a 190 lei          calitate de asociat unic cedent la S.C. A-M S.R.L. cu
echivalentul a 190 lei;                     sediul în mun. Brașov, str.Brândușelor, nr. 11, bl. 88, sc.
                                 B, ap. 5, jud. Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului
  S.C. “A-M” S.R.L 1 părți sociale a 10 lei echivalentul a
                                 Brașov sub nr. J08/2321/1992, CUI:1131365 și
10 lei;
                                  MODORCEA VALERIU, cetățean român, născut la
  Subsemnatul cedent, declar pe proprie răspundere că
                                 data de 19.12.1958 în mun. Săcele, jud. Brașov,
rămân răspunzător în continuare față de terți pentru       domiciliat în mun. Brașov, str. Crinului, nr. 47, jud. Brașov,
obligațiile contractate de firmă până la data semnării      identificat cu CI seria BV, nr. 092358/poliția mun. Brașov/
prezentului act de cesiune de părți sociale și totodată     23.05.00, CNP 1581219080030 în calitate de cesionar și
declar pe propria răspundere că nu am mai cesionat altor     MODORCEA JENICA, cetățean român, născută la data
persoane părțile sociale menționate în prezentul contract    de 30.01.1959 în mun. Brașov, jud. Brașov, domiciliată în
de cesiune.                           mun. Brașov, str. Crinului, nr. 47, jud. Brașov, identificată
  Art 2 Societatea va fi administrată pe viitor de asociatul  cu CI seria BV, nr. 046874/poliția mun. Brașov/
unic MODORCEA VALERIU cu drepturi depline, pe o         08.06.1999, CNP 2590130080083 în calitate de cesionar
                                  am hotărât modificarea actelor constitutive ale
perioadă nedeterminată, se revocă din funcția de
                                 societății astfel și actualizarea lor:
administrator d-l MIKLOS LEHEL                   Art 1. Subsemnatul cedent MIKLOS LEHEL, cesionez
  Prezentul înscris a fost redactat, în 5 exemplare, din    10 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare parte,
care 4 exemplare pentru părți și un exemplar pentru       reprezentând suma de 100 lei, pe care le dețin la capitalul
compartimentul de asistență din cadrul Oficiului         social al societăți cesionarului MODORCEA VALERIU și
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, la     cesionez 10 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare parte,
cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de  reprezentând suma de 100 lei, pe care le dețin la capitalul
servicii nr. 57323/18.06.2008.                  social al societăți cesionarului MODORCEA JENICA,
   (69/680685)                         concomitent cu retrăgea mea din societate
                                  Urmare a acestei cesiuni, subsemnații MODORCEA
                                 VALERIU și MODORCEA JENICA, devin asociați la SC
                                 A-M S.R.L., iar capitalul social în valoare de 200 lei,
        Societatea Comercială
                                 divizat în 20 de părți sociale, nominative și indivizibile, în
         GOP-GOLD - S.R.L.
                                 valoare nominală de 10 lei fiecare, este deținut după cum
                                 urmează:
            NOTIFICARE
                                  MODORCEA VALERIU 10 de părți sociale a 10 lei
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     echivalentul a 100 lei;
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      MODORCEA JENICA 10 de părți sociale a 10 lei
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         echivalentul a 100 lei;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Subsemnatul cedent, declar pe proprie răspundere că
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    rămân răspunzător în continuare față de terți pentru
                                 obligațiile contractate de firmă până la data semnării
GOP-GOLD SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,
                                 prezentului act de cesiune de părți sociale și totodată
județ Brașov, str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 9, bloc 319,
                                 declar pe propria răspundere că nu am mai cesionat altor
înregistrată sub nr. J8/1894/2007, cod unic de          persoane părțile sociale menționate în prezentul contract
înregistrare 22100906, care a fost înregistrat sub nr.      de cesiune.
57534 din 18.06.2008.                        Art 2 Societatea va fi administrată pe viitor de asociatul
  (70/680686)                         unic MODORCEA VALERIU cu drepturi depline, pe o
  24          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008

perioadă nedeterminată, se revocă din funcția de         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
administrator d-l MIKLOS LEHEL                  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Prezentul înscris a fost redactat, în 5 exemplare, din    ANYTA FOREST SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
care 4 exemplare pentru părți și un exemplar pentru       BRAȘOV, județ Brașov, str. LAMINOARELOR, nr. 4, ap.
compartimentul de asistență din cadrul Oficiului         17, înregistrată sub nr. J8/714/2007, cod unic de
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, la     înregistrare 21322874, care a fost înregistrat sub nr.
cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de  57610 din 18.06.2008.
servicii nr. 57313/18.06.2008.                    (74/680690)
  (71/680687)

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
           A-M - S.R.L.                      TRANSPETROL GRUP - S.R.L.

            NOTIFICARE                           ACT ADIȚIONAL
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         S.C. TRANSPETROL GRUP S.R.L.,
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204          J 08/654/2003 CUI: 15358636
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                   Subsemnata COGÎLNICEANU OLGA cetățean român,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 născută la data de 26.09.1963 în Republica Moldova,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale A-
                                 domiciliată în mun. Brașov, str. Ion Luca Caragiale, nr. 1,
M SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV, județ Brașov,
                                 bl. 5, ap. 1, Județul Brașov, identificată cu CI seria BV nr.
str. BRÂNDUȘELOR, nr. 11, bloc 88, scara B, ap. 5,
                                 206643/17.04.2002, eliberată de mun. Brașov, CNP
înregistrată sub nr. J8/2321/1992, cod unic de
                                 2630926085039 în calitate de asociat unic la S.C.
înregistrare 1131365, care a fost înregistrat sub nr. 57541
                                 TRANSPETROL GRUP S.R.L, cu sediul în mun. Brașov,
din 18.06.2008.
                                 str. Ion Luca Caragiale, nr. 1, bl. 5, ap. 1, Județul Brașov,
   (72/680688)
                                 înmatriculată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.
                                 J 08/654/2003, am hotărât să aduc următoarele
        Societatea Comercială
                                 modificări la actele constitutive ale societății:
        ANYTA FOREST - S.R.L.
                                   Art. 1. Se deschide un punct de lucru la adresa din
           ACT ADIȚIONAL                Zona Liberă Basarabi, str. Ciocîrliei, nr. 1, Construcția C2
                                 și C12, jud. Constanța.
      LA ACTUL CONSTITUTIV                   Art. 2. Se închide punctul de lucru situat la adresa din
 AL S.C. ANYTA FOREST S.R.L. NR. 1/17.06.2008          mun. Brașov, str. Jepilor, nr. 48, bl. B 49, ap. 27, jud.
  KEREKES ECATERINA, cetățean român, născută la        Brașov.
data de 09.11.1985 în Orș. Comănești, Județul Bacău,         Prezentul înscris a fost redactat, în 5 exemplare, din
domiciliată în mun. Brașov, jud. Brașov, str. Vișinului, nr.   care 4 exemplare pentru părți și un exemplar pentru
7, bl. 9, ap. 67, posesoare CI seria BV nr. 329025,       compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
eliberată de Poliția mun. Brașov, la data de 03.03.2004,     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, pe
CNP 2851109044909, în calitate de asociat unic al SC       răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
ANYTA FOREST SRL, cu sediul social în Orașul Săcele,       57574/18.06.2008
jud. Brașov, str. Carpaților, nr. 1, birou 1, înmatriculată la     (75/680691)
R.C. Brașov sub nr. J08/714/2007, C.U.I. 21322974, prin
prezenta am hotărât:                              Societatea Comercială
  Se schimbă sediul social la următoarea adresă:              UNIVERSAL-SIMINA - S.R.L.
  BRAȘOV, str. LAMINOARELOR, nr. 4, ap. 17
  Redactat în 3 exemplare, sub semnătură privată, azi                ACT ADIȚIONAL
17.06.2008.                               LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE
   (73/680689)                          S.C.”UNIVERSAL-SIMINA “S.R.L. SOCIETATE
                                 INMATRICULATA LA O.R.C. - TRIB. BRASOV SUB
        Societatea Comercială                 NR. J08/171/1993 AVAND C.U.I. 3045368
        ANYTA FOREST - S.R.L.                STR. VISINULUI NR. 2, BL. A1 SC. C, AP. 11,
                                         JUD. BRASOV
            NOTIFICARE                 Subsemnații
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      SIMINA SILVIA, cetățean român, născută la data de
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     20.10.1962 în Com. Glodeanu - Siliștea jud. Buzău
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         domiciliată în mun. Brașov, str. Vișinului nr. 2, bl. A1 sc. C,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008               25

et 2, ap. 11, jud. Brașov, identificată cu C.I. seria BV nr.     Act adițional întocmit sub semnătură privată conf.
140082 eliberată la data de 16.03.2001 de Pol. mun.        Prevederilor art. 204 din Lg. nr. 31/1990, înregistrat cu nr.
Brașov, CNP 2621020080051,                    1/12.06.2008
  SIMINA CRISTINA-RALUCA cetățean român, născută          (76/680692)
la data de 27.11.1986, în mun. Brașov, Jud.Brașov,
domiciliată în mun. Brașov, str. Vișinului nr. 2, bl. A1, sc.
C, et.2, ap. 11, jud. Brașov, identificată cu C.I. seria BV nr.         Societatea Comercială
140081 eliberată la data de 16.03.2001 de Pol. mun.              UNIVERSAL-SIMINA - S.R.L.
Brașov, CNP 2861127080090,
  SIMINA ROBERT-GEORGE, cetățean român, născut                    NOTIFICARE
la data de 23.04.1988, în mun. Brașov, Jud.Brașov,          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
domiciliat în mun. Brașov, str. Vișinului nr. 2, bl. A1 sc. C,  Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
et 2, ap. 11, jud. Brașov, identificat cu C.I. seria BV nr.    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
210787 eliberată la data de 16.05.2002 de Pol. mun.        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Brașov, CNP 1880423080166, prin prezentul act adițional      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
am hotărât să aducem următoarele modificări la actele       UNIVERSAL-SIMINA SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
Constitutive ale societății:                   BRAȘOV, județ Brașov, str. VIȘINULUI, nr. 2, bloc A1,
  Art. 1 Se închide punctul de lucru din mun. Brașov str.    scara C, ap. 11, înregistrată sub nr. J8/171/1993, cod unic
Prunului nr. 1 Jud Brașov                     de înregistrare 3045368, care a fost înregistrat sub nr.
  Art. 2 Se deschide un punct de lucru în Mun Brașov      57650 din 18.06.2008.
PARCUL ACVATIC (ȘTRAND NOUA) Jud Brașov                (77/680693)
  Art. 3 Se revocă din funcția de administrator SIMINA
SILVIA și se numește în funcție de administrator SIMINA
CRISTINA - RALUCA                                Societatea Comercială
  Art. 4 S.C.” UNIVERSAL-SIMINA “S.R.L. va fi                 SPIRCHEZ TRANS - S.R.L.
administrată de către SIMINA CRISTINA-RALUCA
cetățean român, născută la data de 27.11.1986, în mun.                ACT ADIȚIONAL
Brașov, Jud.Brașov, domiciliată în mun. Brașov, str.
Vișinului nr. 2, bl. A1, sc. C, et.2, ap. 11, jud. Brașov,          LA ACTELE CONSTITUTIVE
                                      ALE S.C SPIRCHEZ TRANS S.R.L.
identificată cu C.I. seria BV nr. 140081 eliberată la data de
16.03.2001 de Pol. mun. Brașov, CNP 2861127080090,          Subsemnații: SPÎRCHEZ LAURENȚIU cetățean
nelimitat, cu puteri depline                   român, născut la data de 19.10.1976 în oraș Zărnești,
  Art. 5 Se extinde obiectul de activitate cu următoarele    jud.Brașov, domiciliat în oraș Zărnești, str. Avram Iancu
coduri 4711-Comerț cu amănuntul în magazine            nr. 3, județul Brașov, posesor al CI seria BV nr.
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse        122202/23.11.2000, eliberată de Pol. Zărnești, CNP
alimentare, băuturi și tutun 4719-Comerț cu amănuntul în     1761019085039 și SPÎRCHEZ MEHAELA-IONELA,
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de        cetățean român, născută la data de 17.01.1979 în oraș
produse nealimentare 4721-Comerț cu amănuntul al         Zărnești, jud. Brașov, domiciliată în oraș Zărnești, str.
fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate    Avram Iancu nr. 3, jud. Brașov, posesoare a CI seria BV
4724-Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de         nr. 310555/21.11.2003, eliberată de Pol. Zărnești, CNP
patiserie și produselor zaharoase, în magazine          2790117085024 în calitate de asociați la S.C. SPIRCHEZ
specializate 4762-Comerț cu amănuntul al ziarelor și       TRANS S.R.L, cu sediul în loc. Zărnești, str. Avram Iancu
articolelor de papetărie, în magazine specializate 4775-     nr. 3 jud. Brașov, înmatriculată în Registrul Comerțului
Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de         Brașov sub număr J 08/15/2006, CUI 18260305 am
parfumerie, în magazine specializate 4779- Comerț cu       hotărât să aduc următoarele modificări la actele
amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine      constitutive ale societății:
4781-Comerț cu amănuntul al produselor alimentare,          Art. 1. Se actualizează obiectul de activitate al
băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,    societății conform Ordinului nr. 337/20.04.2007.
chioșcuri și piețe 4782-Comerț cu amănuntul al textilelor,      Ca urmare activitatea principală a societății va fi 4941
îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri,      - Transporturi rutiere de mărfuri
chioșcuri și piețe 4789-Comerț cu amănuntul prin           Art. 2.Se revocă d-ul SPÎRCHEZ LAURENTIU din
standuri, chioșcuri și piețe al altor produse 5610-        funcția de administrator și se numește d-na SPÎRCHEZ
Restaurante 5629-Alte activități de alimentație n.c.a.      MIHAELA-IONELA ca administrator cu puteri depline, pe
5630-Baruri și alte activități de servire a băuturilor      o perioadă nedeterminată.
  Toate celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân     Toate celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân
neschimbate                            neschimbate.
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008

  Prezentul act adițional s-a redactat astăzi 14.01.2008     Subsemnatul SINESCU SORIN MIRCEA cesionez
într-un număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare       cele 10 părți sociale a 10 lei fiecare pe care le dețin la
pentru părți și un exemplar pentru compartimentul de      capitalul social al SC WINNER CLUB SRL cesionarului
asistență din cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe   POPA MARIUS, concomitent cu retragerea
lângă Tribunalul Brașov.                    subsemnatului din societate.
   (78/680694)                         Cesiunea se face la valoarea nominală a părților
                                sociale.
                                 Urmare acestei cesiuni capitalul social de 300 lei
       Societatea Comercială              divizat în 30 părți sociale în valoare nominală de 10 lei
       SPIRCHEZ TRANS - S.R.L.              fiecare este deținut de asociatul unic, POPA MARIUS.
                                 Art. 2 Se revocă din funcția de administratori
           NOTIFICARE                NICOLAU FLAVIUS OCTAVIAN și SINESCU SORIN
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    MIRCEA societatea fiind administrată și reprezentată în
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    relațiile cu terții de către asociatul unic, cu puteri depline,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        până la revocare.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Urmare a celor de mai sus contractul de societate
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   încetează și se adoptă un act constitutiv actualizat.
SPIRCHEZ TRANS SRL, cu sediul în ORAȘ ZĂRNEȘTI,          Prezentul act s-a redactat astăzi 16.06.2008 și s-a
județ Brașov, str. Avram Iancu, nr. 3, înregistrată sub nr.  semnat de către părți.
J8/15/2006, cod unic de înregistrare 18260305, care a        (80/680696)
fost înregistrat sub nr. 57652 din 18.06.2008.
   (79/680695)
                                        Societatea Comercială
                                        WINNER CLUB - S.R.L.
        Societatea Comercială
        WINNER CLUB - S.R.L.                         NOTIFICARE

         ACT ADIȚIONAL                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
            SI                   Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
       CONTRACT DE CESIUNE               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
 LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE SC WINNER             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
 CLUB SRL CU SEDIUL IN MUN. BRASOV STR.            WINNER CLUB SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,
 COCORULUI NR. 12 BL. 213 SC. B AP. 15 JUD.          județ Brașov, str. COCORULUI, nr. 12, bloc 213, scara B,
   BRASOV J08/1555/2005 CUI 17706680
                                ap. 15, înregistrată sub nr. J8/1555/2005, cod unic de
  Subsemnații NICOLAU FLAVIUS OCTAVIAN cetățean        înregistrare 17706680, care a fost înregistrat sub nr.
român născut la data de 17.08.1974 în mun. Brașov jud.     57656 din 18.06.2008.
Brașov, domiciliat în mun. Brașov str. Mihail Sadoveanu      (81/680697)
nr. 6 ap. 6 jud. Brașov, identificat cu CI seria BV nr.
221710/18.07.2002/Pol.Brașov CNP1740817080079 și
SINESCU SORIN MIRCEA cetățean român născut la                  Societatea Comercială
data de 16.07.1974 în mun. Brașov jud. Brașov, domiciliat            GOLF TRADE - S.R.L.
în mun. Brașov str. Zizinului nr. 71 bl. 104, sc. C et.7 ap.
32 jud. Brașov, identificat cu CI seria BV nr. 032196/              ACT ADIȚIONAL
19.02.1999/Pol. Brașov CNP 1740716080099 în calitate                  SI
de cedenți și POPA MARIUS cetățean român născut la              CONTRACT DE CESIUNE
data de 14.12.1979 în mun. Galați jud. Galați, domiciliat
în mun. Brașov str. Nicopole nr. 56 bl. 14 sc. B ap. 8 jud.    LA STATUTUL SI CONTRACTUL S.C. GOLF
Brașov, identificat cu CI seria BV nr. 311868/26.11.2003/      TRADE S.R.L. INMATRICULATA SUB NR.
                                   J08/576/2001 COD FISCAL 13899570
Pol. Brașov CNP 1791214170393 în calitate de cesionar,
asociați la SC WINNER CLUB SRL, am hotărât să           Subsemnații: DAVOOD REZAEI KEJANI, cetățean
încheiem prezentul act adițional și contract de cesiune în   iranian, născut la data de 21.03.1970 în Teheran, Iran,
următoarele condiții:                     domiciliat în Iran, loc. Teheran, Siusesari, str. Argi, nr. 3,
  Art. 1 Subsemnatul NICOLAU FLAVIUS OCTAVIAN         casa nr. 15, cu reședința în mun. Brașov, B-dul Valea
cesionez cele 10 părți sociale a 10 lei fiecare pe care le   Cetății, nr. 26, bl. B25, sc.B, ap. 32, jud. Brașov, posesor
dețin la capitalul social al SC WINNER CLUB SRL        al Carte de rezidență seria RTR nr. 00116/24.04.2007/
cesionarului POPA MARIUS, concomitent cu retragerea      APSBrașov, CNP 7700321080019, în calitate de asociat
subsemnatului din societate.                  cesionar, MOHSEN REZAEI KEJANI, cetățean iranian,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008              27

născut la data de 01.09.1984 în Iran/Teheran, domiciliat     Prezentul act s-a redactat astăzi 18.06.2008, într-un
în Iran/Teheran, str. Arj, Aleea Jabizadeh, nr. 15,      număr de 5 exemplare, din care 4 exemplare pentru părți
identificat cu Pașaport nr. Z2569554/23.10.2005/        și un exemplar pentru Compartimentul de asistență din
autoritățile iraniene, reprezentat de DAVOOD REZAEI      cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
KEJANI Procură 24798 din 01.11.2005 în calitate de       Tribunalul Brașov, la cererea și pe răspunderea
asociat cedent și REZAEI KEJANI-BRENDORFER           solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
NORA-CARMEN, cetățean român, născută la data de        57637/18.06.2008.
27.03.1979 în orș. Zărnești, jud. Brașov, domiciliată în      (82/680698)
mun. Brașov, B-dul Valea Cetății, nr. 26, bl. B25, ap. 32,
jud. Brașov, posesoare a CI seria BV nr.
401579/13.04.2005/mun. Brașov, CNP 2790327083461,               Societatea Comercială
în calitate de asociați la S.C. “GOLF TRADE” S.R.L., cu            GOLF TRADE - S.R.L.
sediul în Orș. Râșnov, str. Centru Nord, bl. 11, sc. B, ap.
4, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului                 NOTIFICARE
Comerțului Brașov sub nr. J08/576/2001, CUI: 13899570,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
atribut fiscal R, am hotărât să aducem următoarele       Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
modificări la actul constitutiv al societății: am hotărât să  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
încheiem prezentul contract de cesiune în următoarele     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
condiții:                           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Art. 1. Subsemnatul MOHSEN REZAEI KEJANI          GOLF TRADE SRL, cu sediul în ORAȘ RÂȘNOV, județ
cesionează cele 14.405 părți sociale în valoare nominală    Brașov, str. FLORILOR, bloc 4, ap. MAG.53, înregistrată
de 10 lei pe care le deținem la capitalul social al S.C.    sub nr. J8/576/2001, cod unic de înregistrare 13899570,
GOLF TRADE SRL, cesionarului DAVOOD REZAEI           care a fost înregistrat sub nr. 57696 din 18.06.2008.
KEJANI concomitent cu retragerea cedentului din          (83/680699)
societate.
  Urmare a acestei cesiuni, capitalul social al societății
SC GOLF TRADE S.R.L. este în valoare de 288.100 lei,              Societatea Comercială
divizat în 28.810 de părți sociale, nominative și                M.D.A. SERV - S.R.L.
indivizibile, în valoare nominală de 10 lei fiecare, se
împart astfel:                                   ACT ADIȚIONAL
  DAVOOD REZAEI KEJANI va deține 21.608 părți             LA ACTELE DE CONSTITUIRE
sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare    ALE S.C. “M.D.A. SERV S.R.L. SOCIETATE
totală de 216.080 lei,                      INREGISTRATA LA OFICIUL REGISTRULUI
  REZAEI KEJANI-BRENDORFER NORA-CARMEN va           COMERTULUI BRASOV SUB NR. J08/1254/2003,
deține 7.202 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei           CUI 15557060
fiecare, în valoare totală de 72.020 lei,             Subsemnații BABONEA MARCEL, cetățean român,
  Subsemnatul cedent, declară pe proprie răspundere      născut la data de 08.01.1968 în Brașov, jud. Brașov, CNP
că rămân răspunzător în continuare față de terți pentru    1680108080122, domiciliat în Brașov, Bd. Gării, nr. 8, sc.
obligațiile contractate de firmă până la data semnării     A, ap. 16, jud. Brașov, posesor al CI seria BV nr.
prezentului act de cesiune de părți sociale și totodată    222268/2002 eliberată de Poliția Brașov și BABONEA
declarăm pe proprie răspundere că nu am mai cesionat      ADINA CLAUDIA, cetățean român, născută la data de
altor persoane părțile sociale menționate în prezentul     31.12.1967 în Rupea, jud. Brașov, CNP 2671231080031,
contract de cesiune.                      domiciliată în Brașov, Bd. Gării, nr. 8, sc. A, ap. 16, jud.
  Art. 2. Asociații hotărăsc ca societatea să fie       Brașov, posesoare a CI seria BV nr. 419915/2005
administrată pe viitor de către dl. DAVOOD REZAEI       eliberată de SPCLEP Brașov, în calitate de asociați ai
KEJANI și REZAEI KEJANI-BRENDORFER NORA-            S.C.” M.D.A. SERV” S.R.L., societate înregistrată la
CARMEN, care va avea puteri depline de administrare și     Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J08/1254/2003,
reprezentare pe o perioadă nedeterminată, separt, se      CUI: 15557060, cu sediul în Brașov, Bd. Gării, nr. 8, sc. A,
revocă din funcția de administrator d-l MOHSEN REZAEI     ap. 16, jud. Brașov, am hotărât să aduc următoarele
KEJANI.                            modificări la actele de constituire ale societății:
  Art. 3 Se schimbă sediul social de la adresa de mai sus    Art. 1. Se extinde obiectul de activitate al S.C.” M.D.A.
la adresa: Orș Râșnov, str. Florilor, bl. 4, magazinul 53,   SERV “ S.R.L. cu următoarea activitate: - 6619 - Activități
jud. Brașov                          auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de
  Art. 4 Se închide un punct de lucru situat în mun.     asigurări și fonduri de pensii (consultanță în vederea
Brașov, str. Uranus, nr. 3, jud. Brașov            acordării de credite).
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008

  Art. 2. Actul modificator prin care se efectuează     Dreihausergasse 16, 2345 Brunn am Gebirge, Austria,
actualizarea clasificării activităților din economia     posesoarea pașaportului nr. 101778000/11.04.2003
națională-CAEN, va consemna că s-a actualizat obiectul    eliberat de autoritățile competente din Danemarca
de activitate al societății potrivit CAEN Rev.2, iar     conform Hot. AGA din data de 22.02.2008 în conformitate
activitățile astfel cum au fost recodificate se regăsesc în  cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată coroborată cu
Actul constitutiv actualizat depus la ONRC de pe lângă    Legea 441/2006 și cu respectarea prevederilor actelor
Tribunalul Brașov.                      constitutive ale societății hotărăște:
  Celelalte prevederi ale actelor de constituire ale       1. Radierea unui punct de lucru în Brașov str. Uranus
societății rămân neschimbate.                 nr. 14 jud Brașov.
  Odată cu redactarea prezentului act adițional se va      2. Revocarea din funcția de administrator a d-ului
redacta un nou act constitutiv                Marcus Sehlhoff și numirea d-nei CHRISTENSEN HELLE
  Actul s-a redactat în 5 (cinci) exemplare, astăzi,     cetățean danez, născută la data de 15.11.1954 în
18.06.2008.                          Danemarca, Aulum- Haderup având CNP 151154-1200
  (84/680700)                        domiciliată în Dreihausergasse 16, 2345 Brunn am
                               Gebirge, Austria, posesoarea pașaportului nr.
                               101778000/11.04.2003 eliberat de autoritățile
        Societatea Comercială             competente din Danemarca cu puteri depline.
        M.D.A. SERV - S.R.L.               Subsemnatul asociat unic am luat cunoștință de
                               obligația ce am de a prezenta un exemplar din prezentul
           NOTIFICARE                înscris la Oficiul Registrului Comerțului Brașov, în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   vederea efectuării cuvenitelor mențiuni.
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Actul s-a tehnoredactat astăzi 12.05.2008 în 4
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       exemplare.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    (86/680702)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
M.D.A. SERV SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,
județ Brașov, B-dul Gării, nr. 8, scara A, ap. 16,              Societatea Comercială
înregistrată sub nr. J8/1254/2003, cod unic de              STICHTING HUMANA - S.R.L.
înregistrare 15557060, care a fost înregistrat sub nr.
                                           NOTIFICARE
57703 din 18.06.2008.
  (85/680701)                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        Societatea Comercială             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
      STICHTING HUMANA - S.R.L.             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                               STICHTING HUMANA SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
          ACT ADIȚIONAL               BRAȘOV, județ Brașov, str. ZIZINULUI, nr. 8, bloc 39,
                               scara 1, ap. 5, înregistrată sub nr. J8/1810/2006, cod unic
 AL SOCIETATII S.C. STICHTING HUMANA S.R.L.
                               de înregistrare 18264676, care a fost înregistrat sub nr.
 INMATRICULATA LA O.R. C. BRASOV SUB NR.
  J08/1810/2006 CUI R 18264676 CU SEDIUL IN         57716 din 18.06.2008.
  BRASOV STR. ZIZINULUI NR. 8 BL 39, SC. 1           (87/680703)
        AP. 5, JUD. BRASOV
                                       Societatea Comercială
  Subscrisa:                                 ELEAGNUS - S.R.L.
  STICHTING HUMANA, societate olandeză, cu sediul
social în Schoudermantel 15, 3981AE, Bunnik, Olanda,          ACT ADIȚIONAL NR. 2/17.06.2008
nr. de înregistrare la Camera de Comerț din Utrecht
30178893 în calitate de asociat unic prin administrator           LA ACTUL CONSTITUTIV
MARCUS SEHLHOFF, cetățean olandez, născut la data              AL S.C. ELEAGNUS S.R.L.
de 20.06.1965 la Alkmaar, Olanda, identificat cu pașaport    Subsemnații: NITOI ION, cetățean român, CNP
seria P NDL nr. NE 4647312 eliberat de autoritățiile     1630426080048, domiciliat în mun. Brașov, str. Crișan nr.
olandeze din Maarssen la data de 10.06.20036, domiciliat   7A, bl. 2, sc. A, ap. 17, jud. Brașov, identificat cu CI seria
în Maarssen 3607DE, FazantenKamp nr. 568, Olanda,       BV nr. 250913/2003/Pol.Mun.Brașov și NICHITEAN
având nr. de identificare 099712374 reprezentat de      CORINA, cetățean român, CNP 2650430080045,
împuternicit CHRISTENSEN HELLE cetățean danez,        domiciliată în mun. Brașov, str. Uranus nr. 8, sc. A, ap. 1,
născută la data de 15.11.1954 în Danemarca, Aulum-      jud. Brașov, identificat cu CI seria BV nr. 447515/2006/
Haderup având CNP 151154-1200 domiciliată în         SPCLEP Brașov în calitate de asociați la S.C.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008               29

ELEAGNUS S.R.L., cu sediul social în mun. Brașov, str.      str. Decebal nr. 52, jud. Brașov, identificată cu CI seria Bv
Uranus nr. 8, sc. A, ap. 1, jud. Brașov, CUI 15634600, cu     nr. 581249/2008/SPCLEP Brașov și TANASE ADRIAN-
nr. de ordine în R.C. Brașov J08/1482/2003, am hotărât      EMIL, cetățean român, CNP 1440216080083, domiciliat
să aducem următoarele modificări la Actul constitutiv al     în mun. Brașov, str. Decebal nr. 52, jud. Brașov, identificat
societății:                            cu Ci seria Bv nr. 498489/15.02.2007/SPCLEP Brașov în
  Art. 1. Se extinde obiectul de activitate cu: 5520
                                 calitate de asociați la S.C. GEOMONT T.A. S.R.L., cu
Facilitați de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă
                                 sediul social în mun. Brașov, str. Decebal nr. 52, Birou nr.
durată; 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă
(software orientat client); 6209 Alte activități de servicii   2, jud. Brașov, CUI 17229247, cu nr. de ordine în R.C.
privind tehnologia informației; 6311 Prelucrarea datelor,     Brașov, J08/298/2005, am hotărât să aducem
administrarea paginilor web și activități conexe; 6312      următoarele modificări la Actul Constitutiv al societății:
Activități ale portalurilor web; 7021 - Activități de         Art. 1. Subsemnata TANASE MARGARETA cesionez
consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;   3 părți sociale în valoare totală de 30 lei, pe care o dețin
7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei   la S.C. GEOMONT T.A. S.R.L. cesionarului TANASE
publice; 7410 Activități de design specializat; 7430       ADRIAN, cetățean român, CNP 1740228080032, născut
Activități de traducere scrisă și orală (interpreți); 8559 Alte  la data de 28.02.1974 în mun. Brașov, jud. Brașov,
forme de învățământ n.c.a; 8560 Activități de servicii      domiciliat în mun. Brașov, str. Decebal nr. 52, jud. Brașov,
suport pentru învățământ
                                 identificat cu CI seria BV nr. 112801/05.10.2000/
  Toate celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân
                                 Pol.Mun.Brașov
neschimbate.
  Prezentul înscris sub semnătură privată s-a redactat în      Subsemnatul TANASE ADRIAN-EMIL cesionez 3 părți
conformitate cu prevederile art. 204, alin. 1 și alin.4 din    sociale în valoare totală de 30 lei cesionarului TANASE
Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale         ADRIAN - cu datele de mai sus.
(republicată) modificată prin Legea nr. 441/28.11.2006 și       Cesiunea se face liberă de sarcini și procese, prin
s-a semnat în 5 (cinci) exemplare originale, în data de      vânzare la valoare nominală a părților sociale, adică 60
17.06.2008                            lei, prețul fiind achitat anterior, ceea ce părțile recunosc
   (88/680704)                         prin însăși semnarea prezentului Contract de cesiune și
                                 Act adițional.
         Societatea Comercială
                                   Art. 2. Urmare acestei cesiuni, capitalul social în
         ELEAGNUS - S.R.L.
                                 valoare de 200 lei este divizat în 20 părți sociale a câte 10
            NOTIFICARE                 lei fiecare și este deținut de asociați, astfel: TANASE
                                 MARGARETA deține 7părți sociale, în valoare totală de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 70 lei, reprezentând 35% din capitalul social; TANASE
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         ADRIAN-EMIL deține 7 părți sociale, în valoare totală de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    70 lei, reprezentând 35% din capitalul social și TANASE
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    ADRIAN deține 6 părți sociale, în valoare totală de 60 lei,
ELEAGNUS SRL, cu sediul în MUNICIPIUL BRAȘOV,           reprezentând 30% din capitalul social.
județ Brașov, str. URANUS, nr. 8, scara A, ap. 1,           Art. 3. Subsemnații: TANASE MARGARETA, TANASE
înregistrată sub nr. J8/1482/2003, cod unic de          ADRIAN-EMIL și TANASE ADRIAN, în calitate de asociați
înregistrare 15634600, care a fost înregistrat sub nr.      ai S.C. GEOMONT T.A. S.R.L., am hotărât să aducem
57727 din 19.06.2008.                       următoarele modificări la Actul constitutiv al societății:
  (89/680705)                            3.1. Se numește în funcția de administrator și asociatul
                                 TANASE ADRIAN. Societatea va fi administrată cu puteri
        Societatea Comercială               depline și egale - separat de cei trei asociați: TANASE
        GEOMONT T.A. - S.R.L.               MARGARETA, TANASE ADRIAN-EMIL și TANASE
                                 ADRIAN.
         ACT ADIȚIONAL                    Toate celelalte prevederi ale Actelor Constitutive
            SI                    rămân neschimbate.
        CONTRACT DE CESIUNE                  Prezentul înscris sub semnătură privată s-a redactat în
 LA ACTUL CONSTITUTIV NR. 3/18.06.2008 LA            conformitate cu art. 204, alin.1 și alin.4 din Legea nr.
      ACTUL CONSTITUTIV                   31/1990 privind societățile comerciale (republicată) și
    AL S.C. GEOMONT T.A. S.R.L.                modificată de Legea 441/28.11.2006 și s-a semnat în 5
 Subsemnații: TANASE MARGARETA, cetățean             (cinci) exemplare originale, astăzi data de 18.06.2008.
român, CNP 2510402080088, domiciliată în mun. Brașov,         (90/680706)
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008

        Societatea Comercială              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        GEOMONT T.A. - S.R.L.              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
           NOTIFICARE                PRO MEDISOFT CONSULTING SRL, cu sediul în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    MUNICIPIUL SĂCELE, județ Brașov, str. VALEA LARGĂ,
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    nr. 10, ap. CAM.2, înregistrată sub nr. J8/1537/2007, cod
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        unic de înregistrare 21878854, care a fost înregistrat sub
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  nr. 57796 din 19.06.2008.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     (93/680709)
GEOMONT T.A. SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
BRAȘOV, județ Brașov, str. Decebal, nr. 52, ap. Birou nr.           Societatea Comercială
2, înregistrată sub nr. J8/298/2005, cod unic de              B.V.R. PRODUCȚIE - S.R.L.
înregistrare 17229247, care a fost înregistrat sub nr.
                                        ACT ADIȚIONAL
57757 din 19.06.2008.                                 ȘI
  (91/680707)                               CONTRACT DE CESIUNE
       Societatea Comercială                LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C.„B.V.R.
    PRO MEDISOFT CONSULTING - S.R.L.            PRODUCȚIE” S.R.L., CU SEDIUL IN MUNICIPIUL
                                BRASOV, STRADA HARMANULUI NR. 21B, BLOC
          ACT ADIȚIONAL                   216, APT.16, JUDETUL BRASOV

        LA STATUTUL                    Subsemnații:
  S.C. PRO MEDISOFT CONSULTING S.R.L.              BEJAN ROCSIN - VASILE, cetățean român, născut la
                                data de 25.08.1976 în municipiul Brașov, județul Brașov,
  Subscrisa PRO MEDISOFT SOFTWARE SYSTEME           fiul lui Vasile și Chiva, domiciliat în Brașov, strada
FUR DAS GESUNDHETFSWESEN AG, persoană             Hărmanului nr. 21B, bloc 216, apt.16, județul Brașov,
juridică de naționalitate germană, cu sediul în str.      având CNP 1760825080059, în calitate de cedent și
Besselstrasse nr. 25 Manheim 68219/Germania            BEJAN CHIVA, cetățean român, născută la data de
reprezentată prin administrator BLASS HORST          16.02.1941 în comuna Nicolești, județul Buzău, fiica lui
EDUARD, PA nr. 6475736345 emis(ă) de Aut. Din         Ștefan și Stoeana, domiciliată în Brașov, strada
Germania la data 24/07/2002, prin împuternicit Popa      Hărmanului nr. 21B, bloc 216, apt.16, județul Brașov,
Florin cu procură autentificată la BNP Olimpia         având CNP 2410216080021, în calitate de cesionară, în
Ungureanu-Marcel Babonea cu nr. 1234/04.05.2007, în      mod liber și cu respectarea prevederilor actului constitutiv
calitate de asociat unic la S.C. PRO MEDISOFT         al societății, conform prevederilor Legii nr. 31/1990,
CONSULTING S.R.L. cu sediul în mun. Săcele str. Valea     încheiem prezentul contract de cesiune și act adițional, în
Largă nr. 10, cam. 2, jud. Brașov înmatriculată la Registrul  următoarele condiții:
Comerțului Brașov sub nr. J08/1537/2007, CUI 21878854       Subsemnatul cedent BEJAN ROCSIN - VASILE cedez
am hotărât să încheiem prezentul act în următoarele      cesionarei BEJAN CHIVA cele 12 (douăsprezece) părți
condiții:                           sociale a câte 10 (zece) RON fiecare, în valoare totală de
  • Se numește administrator d-nul SEIBOLD          120 (unasutădouăzeci) RON, pe care le dețin în
MANFRED WILLY, cetățean german, născut în           S.C.”B.V.R. PRODUCȚIE” S.R.L., cu sediul în municipiul
Welzheim, Germania, domiciliat în Lochgau, Milanweg 1,     Brașov, strada Hărmanului nr. 21B, bloc 216, apt.16,
posesor al CI nr. 615507976/2005/Aut din Germania care     județul Brașov, având nr. de ordine în Registrul
împreună cu BLASS HORST EDUARD administrează          Comerțului J08/1260/2006 și cod unic de înregistrare
separat societatea cu puteri depline pe o perioadă       18710370.
nedeterminată.                          Odată cu transmiterea părților sociale se transmit
  Prezentul act s-a redactat astăzi 04.04.2008, într-un    cesionarei toate drepturile și obligațiile care izvorăsc din
număr de 3 exemplare.                     calitatea de deținător al acestora.
  (92/680708)                          Prețul acestei cesiuni stabilit de comun acord și
                                declarat de noi pe proprie răspundere este de 120
                                (unasutădouăzeci) RON, preț achitat integral înainte de
       Societatea Comercială              semnarea acestui act, ceea ce eu, subsemnatul cedent
    PRO MEDISOFT CONSULTING - S.R.L.            confirm și prin semnarea acestui act, nemaiavând nici o
                                pretenție bănească sau de altă natură decurgând din
           NOTIFICARE                această cesiune, atât față de cesionară cât și față de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    societate și sunt de acord ca societatea să-și continue
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    activitatea cu aceeași denumire și la același sediu.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008                31

  Subsemnata cesionară BEJAN CHIVA preiau cele 12        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
(douăsprezece) părți sociale a câte 10 (zece) RON        B.V.R. PRODUCTIE SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
fiecare, în valoare totală de 120 (unasutădouăzeci) RON,     BRAȘOV, județ Brașov, str. Hărmanului, nr. 21B, bloc
am achitat cedentului contravaloarea părților sociale      216, ap. 16, înregistrată sub nr. J8/1260/2006, cod unic
cesionate și nu am nici un fel de pretenții decurgând din    de înregistrare 18710370, care a fost înregistrat sub nr.
această cesionare.                        57948 din 19.06.2008.
  Subsemnata cesionară am luat cunoștință de            (95/680711)
prevederile actului constitutiv al Societății, cu care sunt de
acord și pe care mi l-am însușit întrutotul.
  Totodată, subsemnata cesionară declar că am luat               Societatea Comercială
cunoștință de activul și pasivul societății, astfel cum este            PROAMIS - S.R.L.
evidențiat în documentele financiar - contabile întocmite
de societate până la data prezentei cesiuni, societatea              ACT ADIȚIONAL NR. 3
urmând să încaseze și respectiv să plătească la scadență
                                 LA STATUTUL S.C. PROAMIS S.R.L., SEDIUL IN
toate drepturile dobândite și obligațiile asumate, cu toate    BRASOV, STR. ALUNIS, NR. 2, BL. A32, SC. A,
efectele lor.                              AP. 34, JUD. BRASOV, J08/9/2004,
  Subsemnata cesionară declar pe propria răspundere               CUI RO16034123
că nu sunt incapabilă și că îndeplinesc condițiile legale
                                   Subsemnații:
prevăzute de legislația în vigoare pentru deținerea și
                                   DUMITRIU CRINA PETRONELA, cetățean român,
exercitarea calității de asociat unic și administrator al S.C.
                                 CNP 2760927334994, născută la data de 27.09.1976, în
„B.V.R. PRODUCȚIE” S.R.L.,
                                 Com. Fantanele, jud. Suceava, domiciliată în Brașov, str.
  Ca urmare a cesiunii făcute prin actul de față,
                                 Alunis, nr. 2, Bl. A32, sc. A, ap. 34, jud. Brașov, posesoare
societatea urmează a-și desfășura activitatea conform
                                 a CI seria BV nr. 441460/23.01.2006/SPCLEP Brașov
actului constitutiv, care se modifică conform noii situații
                                   DUMITRIU CLAUDIU LUCIAN, cetățean român, CNP
create și se completează conform mențiunilor ce se vor
                                 1710131080049, născut la data de 31.01.1971, în
face în continuare în actul de față.
                                 Brașov, jud. Brașov, domiciliat în Brașov, str. Alunis, nr. 2,
  Cu privire la administrarea societății, calitatea de
administrator a cedentului BEJAN ROCSIN - VASILE         bl. A32, sc. A, ap. 34, jud. Brașov, posesor al C.I. seria BV
încetează, societatea urmând să fie administrată cu       nr. 236122/11.10.2002/Pol.Mun.Brașov,
puteri depline de asociatul unic BEJAN CHIVA.            în calitate de asociați ai S.C. PROAMIS S.R.L., cu
  Se recodifică obiectul de activitate al societății conform  sediul în Brașov, str. Alunis, nr. 2, Bl A 32, sc. A, ap. 34,
CAEN REV.2, aprobat prin Ordinul nr. 337/2007 privind      jud. Brașov, am hotărât să aducem următoarele modificări
actualizarea clasificării activităților din economia       la statutul societății:
națională. Noile coduri CAEN ale societății sunt detaliate      Art. unic. Se deschide un punct de lucru al societății în
în actul constitutiv actualizat.                 mun. Brașov, str. Piața Enescu nr. 6.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân         Toate celelalte prevederi ale statutului rămân
neschimbate.                           neschimbate.
  Am luat la cunoștință de obligația de a depune actul de      Prezentul act adițional s-a redactat astăzi 17.06.2008
față la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă        într-un număr de 3 exemplare.
Tribunalul Brașov.                          (96/680712)
  Subsemnații am citit personal actul care corespunde
voinței noastre juridice, iar după aceea am semnat toate
                                         Societatea Comercială
exemplarele lui.
                                          ANZOME - S.R.L.
  Actul s-a întocmit azi, data de 16.06.2008, în 6 (șase)
exemplare și s-a prezentat spre dare de dată certă la
                                          ACT ADIȚIONAL
biroul notarial.                                     ȘI
  (94/680710)                                 CONTRACT DE CESIUNE
        Societatea Comercială                 S.C. ANZOME S.R.L., J08/2349/2005, CUI:
       B.V.R. PRODUCTIE - S.R.L.               17983509; SEDIU: PREJMER, STR. MORII, NR.
                                   992, JUDETUL BRASOV NR. 2/18.06.2008
            NOTIFICARE                  Subsemnații: SZŰCS ANDRÁS, cetățean maghiar,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     născut la data de 14.06.1962 în Budapesta, Ungaria,
Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     domiciliat în Ungaria, 2133 Szõdliget, Nyarfa Köz 15,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         identificat cu pașaport seria ZA 351198/22.02.1999
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   eliberat de Autoritățile maghiare, prin mandatar BALINT
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6529/19.XI.2008

JUDIT-ERZSEBET identificată cu CI seria BV nr.                          Societatea Comercială
529947/25.07.2007 eliberată de SPCLEP Brașov,                            ANZOME - S.R.L.
împuternicită cu procură specială nr. 1968/04.06.2008,
                                                      NOTIFICARE
autentificată la BNP Incze Edit - Timișoara, în calitate de
CEDENT; și SZŐKE ZOLTÁN-ŐRS cetățean român,                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                       Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
născut la data de 09.12.1969, în mun. Brașov, jud.
                                       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Brașov, domiciliat în sat Prejmer (com. Prejmer), str. Morii
                                       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nr. 992, jud. Brașov, identificat cu carte de identitate seria
                                       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
BV nr. 143078/04.04.2001 eliberată de mun. Brașov, CNP            ANZOME SRL, cu sediul în SAT PREJMER, COMUNA
1691209080056, în calitate de CESIONAR; am hotărât              PREJMER, județ Brașov, str. Morii, nr. 992, înregistrată
încheierea prezentului act adițional și contract de cesiune          sub nr. J8/2349/2005, cod unic de înregistrare 17983509,
în următoarele condiții:                           care a fost înregistrat sub nr. 58045 din 19.06.2008.
  Art. 1: Subsemnatul SZŰCS ANDRÁS, în calitate de               (98/680714)
cedent, cedez toate cele 11 (unsprezece) părți sociale a
                                                 Societatea Comercială
câte 10 (zece) lei fiecare în valoare de 110
                                                CORTAN COMINT - S.R.L.
(unasutăzece)lei, pe care le dețin în calitate de asociat în
susnumita societate, cesionarului SZŐKE ZOLTÁN-ŐRS,                           ACT ADIȚIONAL
subsemnatul cesionar primesc de la cedent părțile
                                        LA STATULUL S.C. CORTAN COMINT S.R.L., CU
sociale în condițiile de mai sus;                        SEDIUL IN BRASOV, STR. PRUNULUI, NR. 56,
  Cesiunea s-a făcut la valoarea părților sociale, între            JUDETUL BRASOV. CUI 9098310, J08/34/1997
părți s-au făcut toate desocotirile bănești cu privire la            Subsemnatul:
această cesiune.                                 NASTASE ADRIAN-DANIEL, cetățean român, născut
  Urmare a cesiunii, calitatea de asociat a domnului            la data de 08-08-1980, în Brașov, județul Brașov, posesor
SZŰCS ANDRÁS încetează, contractul de societate se              C.I., seria BV, nr. 355233, CNP 1800808080053, eliberat
anulează, societatea continuandu-și activitatea ca              de Pol. mun. Brașov, la data de 16-07-2004, cu domiciliul
societate cu asociat unic, iar capitalul social în valoare de         în municipiul Brașov, str. Prunului, nr. 14, bl. E1, sc. B, ap.
200 (douăsute) lei, împarțit în 20 (douăzeci) părți sociale,         11, județul Brașov în calitate de unic asociat al S.C.
cu valoare nominală de 10 (zece) lei fiecare, va fi deținut          CORTAN COMINT S.R.L. am hotărât următoarele:
                                         Art. 1 DESCHIDERE PUNCT DE LUCRU
în întregime de asociatul unic SZŐKE ZOLTÁN-ŐRS.
                                         Se deschide sediul secundar situat în Brașov, str.
  Art. 2: Se exclud următoarele obiecte de activitate:
                                       Prunului, FN, județul Brașov,
6420, 7010, 7111, 7740, 8020, 8291, 8299, 8560.                 Art. 3 Toate celelalte prevederi ale statutului rămân
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății,        neschimbate. Prezentul act adițional a fost redactat în
rămân neschimbate.                              3(trei) exemplare.
   (97/680713)                                  (99/680715)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|315051|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6529/19.XI.2008 conține 32 de pagini.       Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

				
DOCUMENT INFO