2008_6357 by tradetrek

VIEWS: 174 PAGES: 32

									                          PARTEA  A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 6357     PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI            Miercuri, 12 noiembrie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială                Stabilște participarea asociatului Pellegrino Vito-Luigi
      ROLY - S.R.L., satul Dealu           cu 60 % la capitalul social al S.C. ROLY SRL Zvorâștea și
    comuna Zvorâștea, județul Suceava          a asociatului Falco Michele cu 40 % la capitalul social al
                              societății.
         TRIBUNALUL SUCEAVA
                                 Stabilește valoarea contribuției pârâtei la capitalul
                              social al S.C. ROLY SRL Zvorâștea la suma de 837.432
                              lei.
          SECȚIA COMERCIALĂ               Dispune revocarea pârâtei din funcția de administrator
     CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL         al S.C. ROLY SRL Zvorâștea.
                                 Obligă reclamanții să plătească pârâtei suma de
        DOSAR NR. 140/86/2005
                              1.087.826 lei constând în 837.432 lei - valoarea
      DOSAR VECHI 1915/COM/2005            contribuției sale la capitalul social al S.C. ROLY SRL
                              Zvorâștea și 250.394 lei reprezentând debit al societății
         SENTINȚA NR. 3331             față de pârâtă.
  Ședința publică din 19 decembrie 2007            Obligă pârâta să plătească reclamanților cheltuieli de
                              judecată în sumă de 1.278 lei.
  Președinte           – Vințilă Narcisa
                                 Dispune înregistrarea prezentei sentințe în evidențele
  Grefier            – Clipa Cornelia
                              Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                              Suceava, după rămânerea definitivă.
      Tribunalul în numele legii hotărăște:
                                 Cu drept de apel în termen de 15 zile de la
  Admite acțiunea având ca obiect „excludere asociat”   comunicare.
formulată de reclamanții Pellegrino Vito Luigi și Falco     Pronunțată în ședință publică, azi 19 decembrie 2007.
Michele prin mandatar Magopeț Iulian Cornel, cu sediul în     (1/849.384)
comuna Ibănești, satul Dumbrăvița, jud. Botoșani, în
contradictoriu cu pârâții Teioșanu Magdalena, domiciliată         Societatea Comercială
în C-lung Moldovenesc, Str. 28 Noiembrie nr. 11, jud.       LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI - S.A.
Suceava și SC ROLY SRL Zvorâștea, cu sediul în satul         Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
Dealu, comuna Zvorâștea nr. 201, jud. Suceava.
  Admite în parte cererea reconvențională.                    HOTĂRÂRE
  Dispune excluderea pârâtei Teioșanu Magdalena din     Adunarea generală extraordinară a acționarilor din SC
S.C. ROLY SRL Zvorâștea.                  Lucrări Drumuri și Poduri SA Bistrița
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008

  Având în vedere:                        Prezentul act adițional este redactat în 4 exemplare,
  Art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-     azi data certă, de Cabinet de Avocat Dumitras Florentina,
Năsăud nr. 40 din 21.12.1998 privind înființarea SC       la sediul din Baia Mare, Bd. Independenței nr. 16/9, jud.
Lucrari Drumuri si Poduri SA Bistrița;             Maramureș.
  Art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-        (3/849.682)
Năsăud nr. 61/28.11.2006 privind desemnarea
împuterniciților în adunarea generală a acționarilor la SC          Societatea Comercială
Lucrări Drumuri si Poduri SA Bistrița;                    SABUC FOREST- S.R.L.
  Art. 113 lit. „m” din Legea nr. 31/1990, republicată      Poienile de Sub Munte, județul Maramureș
privind societățile comerciale, hotărăște:
  Art. 1. Se aprobă compensarea contravalorii lucrărilor              ACT ADIȚIONAL
efectuate la stadionul A.F.C. Gloria Bistrița, în sumă de      Subsemnații Kubaș Ștefan, domiciliat în Poienile de
348.823,95 lei, cu valoarea serviciilor de reclamă și      Sub Munte nr. 113A, județul Maramureș, CNP
publicitate care urmează a fi prestate în baza contractului   1700201244256 și Cubaș Mihai, domiciliat în Poienile de
de publicitate de către asociația în cauză, și va fi trecută  Sub Munte nr. 246, județul Maramureș, CNP
pe cheltuieli în perioada 1.01.2009-31.12.2013.         1720828244238, în calitate de asociați la S.C.
  Art. 2. Se aprobă raportul de activitate al SC Lucrari    MICULAICIUC S.N.C., cu sediul în Poienile de Sub Munte
Drumuri si Poduri SA Bistrița pe perioada ianuarie-       nr. 246, județul Maramureș, înregistrată la O.R.C. de pe
septembrie 2008.                        lângă Tribunalul Maramureș sub nr. J 24/243/1992, CUI
  Art. 3. Se aprobă delegarea către consiliul de        RO 2222178, hotărâm:
administrație a atribuțiilor privind semnarea contractelor     1. Schimbarea formei juridice din societate în nume
de mandat cu directorul general/directorii societății, în    colectiv - S.N.C. în societate cu răspundere limitată -
conformitate cu O.U.G. nr. 79/2008.               S.R.L.
  Nr. 5 din 16.10.2008.                      2. Cesionarea de către subsemnatul Kubaș Ștefan
   (2/846.953)                        către asociatul Cubaș Mihai a capitalului social în valoare
                                de 10 lei.
        Societatea Comercială                3. Ca urmare a cesionării, subsemnatul Kubaș Ștefan
         SELMONT - S.R.L.                mă retrag din societate, declar pe propria răspundere că
      Baia Mare, județul Maramureș
                                am primit contravaloarea capitalului social cesionat și a
                                tuturor drepturilor cuvenite din societate, nu mai am nici
          ACT ADIȚIONAL
                                un fel de pretenție față de cesionar sau societate, iar din
    la actul constitutiv al S.C. SELMONT S.R.L.       cesionare nu am realizat venit impozabil.
  Subsemnatul Maris Marcel, domiciliat în Baia Mare,       Societatea va funcționa în continuare cu asociat unic
str. N. Iorga nr. 4/12, identificat prin C.I. seria MM nr.   Cubaș Mihai, care hotărăște:
083851, eliberată la data de 14.11.2001 și având C.N.P.       1. Schimbarea denumirii societății din MICULAICIUC
1620328240017, în calitate de asociat unic al S.C.       în SABUC FOREST S.R.L.
SELMONT S.R.L., cu sediul în Baia Mare, bd. București        2. Majorarea capitalului social cu suma de 890 lei,
nr. 47A, jud. Maramureș, având nr. de ordine la registrul    subscrisă și vărsată în numerar.
comerțului J24/2125/1994 și C.U.I. RO 6474224, în          3. Capitalul social al societății în valoare totală de
temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicată, adopt   1.000 lei, reprezentând 100 părți sociale a câte 10 lei
prezentul act adițional la actul constitutiv al societății,   fiecare parte și revine în întregime asociatului unic Cubaș
după cum urmează:                        Mihai.
  Articol unic: Se reduce capitalul social al societății cu    4. Conducerea societății aparține asociatului unic, care
suma de 744.400 RON, iar ca urmare a reducerii operate,     decide asupra activității acesteia.
cuantumul total al capitalului social va fi de 2.191.500      5. Asociatul unic va participa la beneficii și pierderi
RON compus din aport în natură în valoare de 109.080 lei    proporțional cu întregul capital social deținut în societate.
și aport în numerar în sumă de 2.082.420 lei, divizat în      6. Mandatul administratorului Cubaș Mihai este pe
21.915 părți sociale a câte 100 RON fiecare aparținând în    termen nelimitat.
totalitate asociatului unic.                    7. Completarea obiectului de activitate cu următoarele:
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân      0240 Activități de servicii anexe silviculturii, 4110
nemodificate.                          Dezvoltare (promovare) imobiliară, 4120 Lucrări de
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008                3

construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale,    înregistrată sub nr. J 24/243/1992, cod unic de
4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor,   înregistrare 2222178, care a fost înregistrat sub nr. 49500
4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață
                                 din 3.11.2008.
și subterane, 4213 - construcția de poduri și tuneluri, 4221
                                   (5/849.684)
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide,
4222 - lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru
                                          Societatea Comercială
electricitate telecomunicații, 4291 Construcții
hidrotehnice, 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte             NAGELIN - S.R.L.
inginerești n.c.a., 4311 Lucrări de demolare a                Baia Mare, județul Maramureș
construcțiilor, 4312 Lucrări de pregătire a terenului, 4313
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții, 4321 Lucrări          HOTĂRÂREA NR. 2/31.10.2008
de instalații electrice, 4322 Lucrări de instalații sanitare,
                                   a societății cu răspundere limitată NAGELIN
de încălzire și de aer condiționat, 4329 Alte lucrări de
instalații pentru construcții, 4331 Lucrări de ipsoserie,      Subsemnatul Cebotaru Călin Teofil, domiciliat în Baia
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților, 4334      Mare, Str. 9 Mai nr. 39, jud. Maramureș, identificat cu CI
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri,      seria MM nr. 272203, emisă de Pol. Baia Mare la data de
4339 Alte lucrări de finisare, 4391 Lucrări de învelitori,
                                 16.12.2004, în calitate de asociat unic al NAGELIN SRL,
șarpante și terase la construcții, 4399 Alte lucrări speciale
de construcții n.c.a., 4931 Transporturi urbane,         înregistrată la registrul comerțului la nr. J 24/2667/1994,
suburbane și metropolitane de călători, 4932 Transporturi     CUI RO 6792562, cu sediul în Baia Mare, str. George
cu taxiuri, 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.,  Coșbuc nr. 14 A, jud. Maramureș, hotărăsc următoarele
4941 Transporturi rutiere de mărfuri, 4942 Servicii de      modificări actului constitutiv al societății:
mutare, 5221 Activități de servicii anexe pentru
                                   1. Majorare capital social cu aport în numerar în sumă
transporturi terestre, 5229 Alte activități anexe
                                 totală de 65.000 lei.
transporturilor, 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare
similare, 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și        În urma majorării, capitalul social va avea valoarea
perioade de scurtă durată, 5530 Parcuri pentru rulote,      totală de 160.040 lei, împărțit în 16.004 părți sociale a 10
campinguri și tabere, 5590 Alte servicii de cazare, 5610     lei/parte socială și revine în întregime asociatului unic.
Restaurante, 5621 Activități de alimentație (catering)        Toate celelalte clauze ale actului constitutiv și
pentru evenimente, 5629 Alte servicii de alimentație
                                 următoarelor rămân neschimbate.
n.c.a.
  8. Restul clauzelor cuprinse în actele constitutive        (6/849.685)
rămân neschimbate.
                                          Societatea Comercială
  Subsemnatul Cubaș Mihai declar pe proprie
răspundere că nu dețin calitatea de asociat unic la altă               NAGELIN - S.R.L.
societate comercială.                             Baia Mare, județul Maramureș
  Tehnoredactat de avocat Sas Ileana, în cinci
exemplare, în baza împuternicirii avocațiale nr. 296/2008.                NOTIFICARE
   (4/849.683)
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       Societatea Comercială                Maramureș notifică, în conformitate cu prevederile art.
       SABUC FOREST - S.R.L.                204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Poienile de Sub Munte, județul Maramureș           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
            NOTIFICARE
                                 NAGELIN SRL, cu sediul în județul Maramureș,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Maramureș notifică, în conformitate cu prevederile art.      municipiul Baia Mare, str. George Coșbuc nr. 14a,
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       înregistrată sub nr. J 24/2667/1994, cod unic de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    înregistrare 6792562, care a fost înregistrat sub nr. 49395
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
SABUC FOREST SRL, cu sediul în județul Maramureș,         din 31.10.2008.
Poienile De Sub Munte, com. Poienile De Sub Munte,          (7/849.686)
4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008

                     Ministerul Justiției


         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța

              HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI DE DIZOLVARE

             conform art. 237 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990
  (8/850.136)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008              5

      Societatea Comercială                 seria XC nr. 008288 eliberată de Poliția Comănești la data
    DAMOC-COM-IMPEX - S.R.L., Bacău              de 30.07.1999, cod numeric personal 1550923043765 și
                                 lichidarea societății.
          HOTĂRÂREA NR. 1                  Art. 2. După întocmirea formalităților de lichidare,
         din data de 9.10.2008              radierea societății.
   a S.C. DAMOC-COM-IMPEX - S.R.L., Bacău,              (10/849.845)
        J 04/523/1993, CUI 3590224
                                       Societatea Comercială
  Subsemnații
                                   E.ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE - S.A., Bacău
  Damoc Eugen, cetățean român, născut la data de
29.01.1953 în comuna Horgești, județul Bacău, domiciliat              HOTĂRÂREA NR. 11
în Bacău, Aleea Aviatorilor nr. 26, sc. B, ap. 7, identificat
cu C.I. seria XC nr. 432692, eliberată de Poliția Bacău la       din data de 25.09.2008 a adunării generale
data de 10.09.2005, cod numeric personal               ordinare a acționarilor S.C. E.ON MOLDOVA
1530129040058,                             DISTRIBUȚIE - S.A., înregistrată la Oficiul
  Damoc (fost Zaharia) E. Beatrice Elena, de cetățenie          Registrului Comerțului Bacău cu nr.
                                   J 04/162/5.03.2002, CUI RO 14493197, având
română, născută la data de 23.05.1977 în Bacău, județul
                                     sediul în Bacău, str. N. Titulescu nr. 33,
Bacău, domiciliată în Bacău, str. Digu Bamat, bloc 1,        județul Bacău, capital social subscris și integral
sc. D, ap. 8, județul Bacău, identificată cu C.I. seria XC nr.          vărsat: 499.736.120 RON
480623, cod numeric personal 2770523040037,
                                   Punctul Aprobarea bugetului pentru anul 2008, inclusiv
  asociați ai Societății Comerciale DAMOC-COM-
                                 planul de investiții pe 2008
IMPEX - S.R.L., Bacău, J 04/523/1993, CUI 3590224, cu
                                   Adunarea generală ordinară a acționarilor adoptă
sediul social în Bacău, Str. Orizontului, nr. 6, bloc 6, sc. C,
                                 următoarele hotărâri cu votul acționarilor reprezentând
et. 4, ap. 59, am convenit următoarele:
                                 73 % din capitalul social:
  Art. 1. Se dizolvă, lichidează și se radiază Societatea
                                   1. aprobarea bugetului pentru anul 2008, inclusiv
Comercială DAMOC-COM-IMPEX - S.R.L., Bacău.
                                 planul de investiții pe 2008 conform anexei 1 la prezenta
  Art. 2. Se numește lichidator Cute P. Georgeta,
                                 hotărâre;
cetățean român, născută la data de 26.10.1951 în
                                   2. împuternicirea dnei Eufrosina Tutu (CNP
localitatea Belciugatele, județul Călărași, domiciliată în
                                 2481124040061) și/sau a dlui Mihai Andrei (cod numeric
Bacău, str. Războieni, bloc 7, sc. F, ap. 15, posesoare al
                                 personal 1520916374121) și/sau a dlui Gabriel Nica (cod
C.I. seria XC nr. 334098 eliberată de Poliția Bacău la
                                 numeric personal 1750113330799) și/sau a dnei Irina
19.04.2004, atestat UNPIR nr. 1B 0093.
                                 Petre (cod numeric personal 2730412410012) și/sau a
  Art. 3. În urma lichidării S.C. DAMOC-COM-IMPEX -
                                 dnei Cristina Safta (cod numeric personal
S.R.L., Bacău se radiază din registrul comerțului.
                                 2770421133671), fiecare în mod individual sau împreună,
   (9/849.844)
                                 să întreprindă toate acțiunile necesare pentru
        Societatea Comercială               înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a
                                 acționarilor S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE - S.A.
        MARYVERO EXIM - S.R.L.
                                 din data de 25 septembrie 2008 la registrul comerțului, la
        Onești, județul Bacău
                                 Monitorul Oficial al României, precum și la orice alte
            HOTĂRÂRE                 autorități competente.
                                   (11/849.846)
         din data de 23.10.2008
 a Societății Comerciale MARYVERO EXIM - S.R.L.               Societatea Comercială
  Ghinea Gh. Maria, cetățean român, născută la data de       E.ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE - S.A., Bacău
22.05.1931 în satul Drăgușani, comuna Parava, județul
Bacău, domiciliată în Onești, Str. Perchiului, nr. 6, sc. C,            HOTĂRÂREA NR. 12
ap. 45, județul Bacău, posesoare a C.I. seria XC nr.          din data de 25.09.2008 a adunării generale
540809 eliberată de SPCLEP Onești la data de             ordinare a acționarilor S.C. E.ON MOLDOVA
28.06.2007, cod numeric personal 2310522044432, în           DISTRIBUȚIE - S.A., înregistrată la Oficiul
calitate de asociat unic al S.C. MARYVERO EXIM -              Registrului Comerțului Bacău cu nr.
S.R.L., cu sediul în Onești, Str. Perchiului, nr. 6, bl. 6,     J 04/162/5.03.2002, CUI RO 14493197, având
sc. 3, ap. 45, județul Bacău, înmatriculată la O.R.C. cu nr.       sediul în Bacău, str. N. Titulescu nr. 33,
J 04/2424/1994, cu un capital social de 10 lei, am hotărât:     județul Bacău, capital social subscris și integral
  Art. 1. Numirea lichidatorului Oniga P. Mircea, cetățean            vărsat: 499.736.120 RON
român, născut la data de 23.09.1955 în comuna Asău,         Punctul Desemnarea S.C. Mazars Romania - S.R.L.,
județul Bacău, domiciliat în Comănești, Str. Republicii, bl.   ca auditor intern al S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE -
G3, sc. B, et. 1, ap. 25, județul Bacău, identificat cu C.I.   S.A. pentru anul 2008
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008

  Adunarea generală ordinară a acționarilor adoptă       2. împuternicirea dnei Eufrosina Tutu (CNP
următoarele hotărâri cu votul acționarilor reprezentând    2481124040061) și/sau a dlui Mihai Andrei (cod numeric
100 % din capitalul social:                  personal 1520916374121) și/sau a dlui Gabriel Nica (cod
  1. desemnarea S.C. Mazars România - S.R.L., o       numeric personal 1750113330799) și/sau a dnei Irina
societate română, înregistrată la Oficiul Registrului     Petre (cod numeric personal 2730412410012) și/sau a
Comerțului București cu nr. J 40/756/1995, cod unic de    dnei Cristina Safta (cod numeric personal
înregistrare 6970597, având sediul în București, str.     2770421133671), fiecare în mod individual sau împreună,
Economu Cezarescu, nr. 31 B, etaj 1, camera 2, sectorul    pentru a executa și semna orice și toate documentele
6, în poziția de auditor intern al Societății Comerciale   necesare pentru implementarea prezentei decizii, să
E.ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE - S.A. pentru anul 2008;       semneze actul adițional la actul constitutiv și actul
  2. împuternicirea dnei Eufrosina Tutu (CNP         constitutiv în versiune consolidată și să întreprindă toate
2481124040061) și/sau a dlui Mihai Andrei (cod numeric    acțiunile necesare pentru înregistrarea hotărârilor
personal 1520916374121) și/sau a dlui Gabriel Nica (cod    adunării generale ordinare a acționarilor S.C. E.ON
numeric personal 1750113330799) și/sau a dnei Irina      MOLDOVA DISTRIBUȚIE - S.A. din data de 25
Petre (cod numeric personal 2730412410012) și/sau a      septembrie 2008 la registrul comerțului, la Monitorul
dnei Cristina Safta (cod numeric personal           Oficial al României, precum și la orice alte autorități
2770421133671), fiecare în mod individual sau împreună,    competente.
pentru a executa și semna orice și toate documentele       (13/849.848)
necesare pentru implementarea prezentei decizii, să
semneze actul adițional la actul constitutiv și actul          Societatea Comercială
constitutiv în versiune consolidată și să întreprindă toate   E.ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE - S.A., Bacău
acțiunile necesare pentru înregistrarea hotărârilor
adunării generale ordinare a acționarilor S.C. E.ON               HOTĂRÂREA NR. 15
MOLDOVA DISTRIBUȚIE - S.A. din data de 25              din data de 25.09.2008 a adunării generale
septembrie 2008 la Registrul comerțului, la Monitorul      extraordinare a acționarilor S.C. E.ON MOLDOVA
Oficial al României, precum și la orice alte autorități       DISTRIBUȚIE - S.A., înregistrată la Oficiul
competente.                               Registrului Comerțului Bacău cu nr.
  (12/849.847)                         J 04/162/5.03.2002, CUI RO 14493197, având
                                   sediul în Bacău, str. N. Titulescu nr. 33,
                                 județul Bacău, capital social subscris și integral
      Societatea Comercială                        vărsat: 499.736.120 RON
  E.ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE - S.A., Bacău
                                 Punctul Modificarea actului constitutiv al societății cu
                               privire la ținerea adunărilor generale ale acționarilor prin
         HOTĂRÂREA NR. 13
                               intermediul videoconferinței sau al teleconferinței
   din data de 25.09.2008 a adunării generale         Adunarea generală extraordinară a acționarilor adoptă
   ordinare a acționarilor S.C. E.ON MOLDOVA        următoarele hotărâri cu votul acționarilor reprezentând
   DISTRIBUȚIE - S.A., înregistrată la Oficiul       100 % din capitalul social:
     Registrului Comerțului Bacău cu nr.           1. modificarea art. 16, alin. 6 din actul constitutiv al
  J 04/162/5.03.2002, CUI RO 14493197, având        S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE - S.A., după cum
    sediul în Bacău, str. N. Titulescu nr. 33,      urmează: „Acționarii pot fi reprezentați în cadrul
  județul Bacău, capital social subscris și integral
                               adunărilor generale ale acționarilor de către orice
        vărsat: 499.736.120 RON
                               persoană, inclusiv de către persoane care nu sunt
  Punctul Revocarea mandatului dlui Frank Hajdinjak     acționare, în baza unei procuri speciale, cu excepția
din funcția de administrator și numirea dlui Marc-Daniel   directorilor, a auditorilor interni ai societății și a angajaților
Buck în funcția de administrator al S.C. E.ON MOLDOVA     societății. De asemenea, adunările generale ale
DISTRIBUȚIE - S.A.                      acționarilor pot fi ținute și prin videoconferință sau
  Adunarea generală ordinară a acționarilor adoptă     teleconferință, numai dacă reprezentanții acționarilor sunt
următoarele hotărâri cu votul acționarilor reprezentând    prezenți la ședință și fiecare reprezentant participant
100 % din capitalul social:                  poate auzi dezbaterile din cadrul adunării și poate vorbi
  1. revocarea din funcția de administrator din cadrul   simultan în timpul ședinței.”
S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE - S.A., a domnului         2. împuternicirea dnei Eufrosina Tutu (CNP
Frank Hajdinjak începând cu data de 25 septembrie 2008    2481124040061) și/sau a dlui Mihai Andrei (cod numeric
și numirea în funcția de administrator a domnului Marc-    personal 1520916374121) și/sau a dlui Gabriel Nica (cod
Daniel Buck începând cu data de 26 septembrie 2008.      numeric personal 1750113330799) și/sau a dnei Irina
Mandatul dlui Marc-Daniel Buck va fi valabil până la 27    Petre (cod numeric personal 2730412410012) și/sau a
septembrie 2009;                       dnei Cristina Safta (cod numeric personal
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008             7

2770421133671), fiecare în mod individual sau împreună,          Societatea Comercială
pentru a executa și semna orice și toate documentele       E.ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE - S.A., Bacău
necesare pentru implementarea prezentei decizii, să
semneze actul adițional la actul constitutiv și actul              HOTĂRÂREA NR. 17
constitutiv în versiune consolidată și să întreprindă toate
                                        din data de 25.09.2008
acțiunile necesare pentru înregistrarea hotărârilor
adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. E.ON      a adunării generale extraordinare a acționarilor
MOLDOVA DISTRIBUȚIE - S.A. din data de 25              S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE - S.A.,
septembrie 2008 la registrul comerțului, la Monitorul       înregistrată la Registrul Comerțului Bacău cu nr.
Oficial al României, precum și la orice alte autorități      J 04/162/5.03.2002, CUI RO 14493197, având
competente.                              sediul în Bacău, str. N. Titulescu nr. 33,
                                 județul Bacău, capitalul social subscris și integral
  (14/849.849)
                                        vărsat: 499.736.120 RON
      Societatea Comercială                  Punctul Aprobarea Contractului de Prestări Servicii
  E.ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE - S.A., Bacău           (SLA) încheiat între E.ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE -
                                S.A., ca Prestator de Servicii și E.ON MOLDOVA
         HOTĂRÂREA NR. 16               FURNIZARE - S.A., ca și client pentru anul 2008
                                  Adunarea generală extraordinară a acționarilor adoptă
   din data de 25.09.2008 a adunării generale        următoarea hotărâre cu votul acționarilor reprezentând
 extraordinare a acționarilor S.C. E.ON MOLDOVA        78 % din capitalul social:
    DISTRIBUȚIE - S.A., înregistrată la Oficiul
     Registrului Comerțului Bacău cu nr.           Aprobarea contractului de Prestări Servicii încheiat
  J 04/162/5.03.2002, CUI RO 14493197, având         între E.ON Moldova Distribuție - S.A., ca prestator de
    sediul în Bacău, str. N. Titulescu nr. 33,       servicii și E.ON Moldova Furnizare - S.A., ca și client
  județul Bacău, capital social subscris și integral     pentru anul 2008 în formă atașată la prezenta hotărâre.
        vărsat: 499.736.120 RON               (16/849.851)
  Punctul Modificarea hotărârii nr. 25/2007 a adunării
generale a acționarilor S.C. E.ON MOLDOVA                 Societatea Comercială
DISTRIBUȚIE - S.A.                         CONNECTICUT MANUFACTURING
  Adunarea generală extraordinară a acționarilor adoptă   COMPANY - S.A., comuna Măgura, județul Bacău
următoarele hotărâri cu votul acționarilor reprezentând
78 % din capitalul social:                          HOTĂRÂREA NR. 3/2008
  1. modificarea art. 3 din hotărârea adunării generale a
acționarilor S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE - S.A.,        a adunării generale extraordinare a acționarilor
                                   S.C. CONNECTICUT MANUFACTURING
nr. 25/2007 după cum urmează: „Adunarea generală
                                          COMPANY - S.A.
extraordinară a acționarilor aprobă prin prezenta
schimbare sediul societății de pe strada N. Titulescu nr.     Prezenta hotărâre a fost luată în ședința din data de
33, Bacău, județul Bacău, la locația din Iași, str. Ciurchi,  22.09.2008, cu ocazia adunării generale extraordinare a
nr. 146-150, cod postal 700359.”                acționarilor S.C. CONNECTICUT MANUFACTURING
  2. împuternicirea dnei Eufrosina Tutu (CNP         COMPANY - S.A., cu sediul în comuna Măgura, cod
2481124040061) și/sau a dlui Mihai Andrei (cod numeric     607305, jud. Bacău, J 04/1393/1996, CUI RO 9018613 la
personal 1520916374121) și/sau a dlui Gabriel Nica (cod    care au fost prezenți următorii acționari ai societății:
numeric personal 1750113330799) și/sau a dnei Irina        CONNECTICUT MANUFACTURING COMPANY
Petre (cod numeric personal 2730412410012) și/sau a      INTERNATIONAL, Inc. persoană juridică de naționalitate
dnei Cristina Safta (cod numeric personal           americană, cu sediul în 1157 Melville Ave., Fairfield,
2770421133671), fiecare în mod individual sau împreună,    Connecticut 06432, USA, înmatriculată la Registrul
pentru a executa și semna orice și toate documentele      Secretarului de Stat din Hartford, Connecticut,
necesare pentru implementarea prezentei decizii, să      reprezentând 51,2133 % din capitalul social al Societății,
semneze actul adițional la actul constitutiv și actul     reprezentată prin Valentin Luca;
constitutiv în versiune consolidată și să întreprindă toate    ROMANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND
acțiunile necesare pentru înregistrarea hotărârilor      (FONDUL ROMANO-AMERICAN PENTRU INVESTITII),
adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. E.ON    persoană juridică de drept privat de naționalitate
MOLDOVA DISTRIBUȚIE - S.A. din data de 25           americană, cu sediul înregistrat în 1209 Orange Street,
septembrie 2008 la Registrul comerțului, la Monitorul     Wilmington, New Castle, Delaware, S.U.A. și cu sediul de
Oficial al României, precum și la orice alte autorități    afaceri în 545 Fifth Avenue, Suite 300, New York, NY
competente.                          10017, reprezentând 34,4284 % din capitalul social al
   (15/849.850)                       Societății, reprezentată prin Cristina Mogoroase;
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008

  MULLER MACHINES - S.A., persoană juridică de          CONNECTICUT MANUFACTURING COMPANY
naționalitate elvețiană, cu sediul în 22 Industriestrasse,    INTERNATIONAL deține 657.197 acțiuni reprezentând
CH-2555 Brugg/Bienne, Elveția, înmatriculată la Oficiul     50,0344 % din capitalul social al Societății,
Registrului Comerțului (Handelsreigsteramt) Nidau,         ROMANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND
reprezentând 11,5254 % din capitalul social al Societății,    (FONDUL ROMANO-AMERCIAN PENTRU INVESTITII)
reprezentată prin dl Rene Gurtner;                deține 428,038 acțiuni reprezentând 32,5878 % din
  Valentin Luca, cetățean american, născut la data de     capitalul social al Societății,
2.07.1952 în mun. Bacău, județul Bacău, domiciliat în        MULLER MACHINES - S.A. deține 143.293 acțiuni
1157 Melville Ave., Fairfield, CT 06825, S.U.A., posesor al   reprezentând 10,9093 % din capitalul social al Societății,
pașaportului seria P nr. 210037326 eliberat de autoritățile     PETROTRANS - S.A. deține 37,208 acțiuni
americane la data de 19.02.2004, reprezentând 0,0001 %      reprezentând 2,8328 % din capitalul social al Societății,
din capitalul social al Societății,                 Cucoș Marius-Lucian, cetățean român, născut la data
  Acționarii prezenți reprezintă 97,1672 % din capitalul    de 10 aprilie 1975 în mun. Bacău, județul Bacău,
social al Societății, și adunarea a fost convocată legal și   domiciliat în Bacău, Str. Bucovinei, bl. 12, sc. A, ap. 7,
statutar.                            județul Bacău, posesor al B.I. seria H.C. nr. 634087, CNP
  Adunarea a aprobat cu unanimitatea celor prezenți      1750410040041, deține 4.500 acțiuni, reprezentând
următoarele:                           0,3426 % din capitalul social al Societății,
  1) Contactarea de către Societate a unui împrumut de      Gruia Gabriel-Cristian, cetățean român, născut la data
până la 1.000.000 $ cu garanțiile aferente așa cum vor fi    de 7 noiembrie 1971 în mun. Bacău, jud. Bacău,
ele solicitate de către Bancă pentru finalizarea lucrărilor la  domiciliat în Bacău, str. Letea, bl. 13, sc. A, ap. 39,
clădirea din Str. Ctin. Mușat nr. 3, și începerea mutării    posesor al C.I. seria XC 445791, CNP 1711107040104
producției la adresa sus-menționată.               deține 4.600 acțiuni reprezentând 0,3502 % din capitalul
  2) Contractarea de către Societate a unui împrumut /     social al Societății,
împrumuturi și / sau contract / contracte de leasing de       Mirzac Emil, cetățean român, născut la data de 14 mai
până la 800.000 $, cu garanțiile aferente așa cum vor fi     1960 în mun. Craiova, jud. Dolj, domiciliat în Bacău, Str.
ele solicitate de către Banca pentru achiziționarea de noi    Castanilor nr. 1, sc. A, ap. 8, județul Bacău, posesor al
echipamente de producție.                    C.I. seria XC nr. 410706, CNP 1600514040039, deține
  3. Majorarea capitalului social al Societății cu suma de   5.633 acțiuni reprezentând 0,4289 % din capitalul social
641.525 RON (echivalentul a 250.000 $ la cursul de        al Societății,
schimb BNR valabil în data de 22 sep. 2008). Societatea       Popovici Vasile, cetățean român, născut la data de 4
va emite un număr de 229.937 acțiuni noi la valoarea       mai 1954 în com. Scurta, jud. Bacău, domiciliat în Bacău,
nominală. Perioada de subscriere este de maxim 33 de       Str. Republicii nr. 76, sc. D, ap. 21, posesor al B.I. seria
zile calendaristice de la data prezentei hotărâri. Acționarii  D.H. NR. 189141, CNP 15405040048, deține 5.633
pot subscrie în lei sau în valută cu respectarea tuturor     acțiuni, reprezentând 0,4289 % din capitalul social al
prevederilor actului constitutiv, pro rata conform structurii  Societății,
acționariatului din data de 22 septembrie 2008 incluzând      Puiu Liliana, cetățean român, născută la data de 10
în aceasta și managerii angajați ai Societății. Acțiunile    martie 1967 în mun. Roman, județul Neamț, domiciliat în
rămase nesubscrise la expirarea termenului de          Bacău, str. Neagoe Vodă, bl. 18, sc. C, ap. 19, județul
subscriere vor fi anulate. Perioada maximă în care        Bacău, posesor al C.I. seria HC nr. 367721, CNP
acționarii trebuie să verse integral valoarea acțiunilor     2670310272624 deține 4.800 acțiuni, reprezentând
subscrise se stabilește la 9 luni de la data prezentei      0,3654 % din capitalul social al Societății,
hotărâri pentru a da posibilitatea managerilor să          Stănescu Marian, cetățean român, născut la data de 1
contribuie. Acționarii care vor subscrie în valută vor folosi  mai 1952 în com. Mărăcineni, jud. Buzău, domiciliat în
cursul de schimb BNR valabil în ziua plății.           Bacău, str. Nicolae Bălcescu, bl. 12, sc. G, ap. 33, județul
  4) Se împuternicește dl Ioan Vîlcu domiciliat în Bacău,   Bacău, posesor al C.I. seria XC nr. 003800, CNP
Str. Castanilor, bl. 5, sc. A, ap. 29, județul Bacău, posesor  1520501040078 deține 6.047 acțiuni, reprezentând
al CI seria XC nr. 395751 eliberată de Poliția Bacău la     0,4604 % din capitalul social al Societății,
data de 25 ianuarie 2005 să semneze cu puteri depline        Tudor Ioan-Lucian, cetățean român, născut la data de
contractele de credit, și / sau de leasing precum și       26 octombrie 1951 în Sibiu, jud. Sibiu, domiciliat în
contractele de garanție reală mobiliară și de ipotecă și     Bacău, str. Valea Albă nr. 6, sc. B, ap. 4, județul Bacău,
orice alte acte necesare în așa fel cum vor fi ele solicitate  posesor al C.I. seria XC nr. 318164, CNP 1511026040085
de Bancă în legătură cu punctele 1 și 2 ale prezentei      deține 5.000 acțiuni, reprezentând 0,3807 % din capitalul
hotărâri.                            social al Societății;
  5) Noua structură a acționariatului rezultă în urma       Rădulescu Marius, cetățean român, născut la data de
cesionării către managerii angajați de acțiuni ale        19 aprilie 1961 în mun. Galați, jud. Galați, domiciliat în
Societății de către o parte dintre acționarii inițiali după   Bacău, Str. Aviatorilor, bl. 35, sc. B, ap. 16, județul Bacău,
cum urmează:                           posesor al C.I. seria XC nr. 240255, CNP
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008                 9

1610419044431 deține 5.000 acțiuni, reprezentând         Bacău, identificat cu C.I. seria XC nr. 218213 eliberată de
0,3807 % din capitalul social al Societății,           Poliția Bacău la data de 20.11.2002, CNP
  Vîlcu Ioan, cetățean român, născut la data de 28       1690504040109,
martie 1960 în Bacău, jud. Bacău, domiciliat în Bacău,       asociați la S.C. YACAMOZ TUR - S.R.L., cu sediul în
Str. Castanilor, bl. 5, sc. A, ap. 29, județul Bacău, posesor  Bacău, str. Pictor Th. Aman, nr. 9, bl. 9, sc. C, et. 1, ap. 6,
al C.I. seria XC nr. 300751, CNP 1600328040097 deține      județul Bacău, înmatriculată la Oficiul registrului
5.740 acțiuni reprezentând 0,4370 % din capitalul social     comerțului cu nr. J 04/368/2001, CUI 13963304, cu un
al Societății,                          capital social de 200 lei, am hotărât următoarele:
  Aaniței Claudiu, cetățean român, născut la data de 22      Art. 1. Se suspendă activitate societății pentru o
august 1977 în Adjud, jud. Vrancea, domiciliat în Bacău,     perioadă de trei ani, începând cu data de 22.10.2008,
str. Bucegi nr. 123, sc. A, ap. 15, județul Bacău, posesor      (18/849.853)
al B.I. seria XC 417181, CNP 1770822047791 deține 800
acțiuni, reprezentând 0,0609 % din capitalul social al             Societatea Comercială
Societății,                                   SECANTA - S.R.L.
  Valentin Luca deține 1 acțiune, reprezentând 0,0001 %
                                  satul Arini, comuna Găiceana, județul Bacău
din capitalul social al Societății.
  6) Actualizarea actului constitutiv al Societății cu noua
                                             HOTĂRÂRE
structură a acționariatului lăsând neschimbate toate
celelalte clauze.                                 din data de 27.10.2008
  7) Se împuternicește dl Gabriel-Cristian Gruia,            a asociatului unic SECANTA - S.R.L.
domiciliat în Bacău, str. Letea nr. 13, sc. A, ap. 39,        Gâtu Gh. Traian, cetățean român, născut la data de
posesor al C.I. seria XC nr. 445791 eliberată de Poliția     25.01.1942 în Oncești, județul Bacău, domiciliat în satul
Bacău la data de 21 decembrie 2005 să îndeplinească       Arini, comuna Găiceana, județul Bacău, posesoare a C.I.
toate formalitățile de înregistrare a prezentei hotărâri la   seria XC nr. 288180 eliberată de Poliția Podu Turcului la
Oficiul Registrului Comerțului Bacău și publicarea        data de 17.09.2003, CNP 1420125046643, în calitate de
acesteia în Monitorul Oficial al României.            asociat unic la S.C. SECANTA - S.R.L., cu sediul în satul
  8) Se împuternicește dl Gabriel-Cristian Gruia,       Arini, comuna Găiceana, județul Bacău, înmatriculată în
domiciliat în Bacău, str. Letea nr. 13, sc. A, ap. 39, județul  registrul comerțului cu nr. J 04/177/1998, cu un capital
Bacău, posesor al C.I. seria XC nr. 445791 eliberată de     social de 200 lei, CUI 10248918, am hotărât:
Poliția Bacău la data de 21 decembrie 2005, să semneze        Art. 1. Dizolvarea și lichidarea SC SECANTA - S.R.L.
în fața unui notar actul constitutiv actualizat în numele      Art. 2. Se numește lichidator Bordeianu C. Costică,
acționarilor în 6 copii legalizate una dintre copii urmând a   cetățean român, născut la data de 11.09.1948 în Târgu
fi depusă la Registrul comerțului care va menționa        Ocna, județul Bacău, domiciliat în Târgu Ocna, Str.
numărul de încheiere notarială în toate certificatele care    Prosperității nr. 6, județul Bacău, posesor al C.I. seria XC
fac referire la actul constitutiv al Societății.         nr. 208678 eliberată de Poliția Târgu Ocna la data de
  Prezenta a fost încheiată în 6 (șase) exemplare       16.09.2002, cod numeric personal 1480911040732.
originale astăzi, 22 septembrie 2008.                Art. 3. După efectuarea operațiunilor de dizolvare și
   (17/849.852)                        lichidare, se va radia societatea.
                                   (19/849.854)
       Societatea Comercială
      YAKAMOZ TUR - S.R.L., Bacău                    Societatea Comercială
                                    ALIMON - S.A., Onești, județul Bacău
            HOTĂRÂRE
         din data de 22.10.2008                         HOTĂRÂRE
      a adunării generale a asociaților                   din data de 25.08.2008
       S.C. YACAMOZ TUR - S.R.L.                       a AGA extraordinară
  Subsemnații                           1. Completarea obiectului de activitate cu codul CAEN
  Yilmaz H. Ahmet, cetățean turc, născut la data de      6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
4.05.1964 în Ardahan, Turcia, domiciliat în Turcia,       proprii sau închiriate.
Ankara, str. Tevekkuller Sok, nr. 54-B, cu reședința în       2. Modificarea art. 14 din actul constitutiv în sensul că
Bacău, str. Pictor Th. Aman, nr. 9, bl. 9, sc. C, ap. 6,     numărul total de persoane care alcătuiesc consiliul de
județul Bacău, posesor al PA seria TRL nr. 022543        administrație este de 9 membri începând cu data de
eliberat de autoritățile turce la data de 4.12.2001,       25.08.2008.
  Iuga Gh. Florinel, cetățean român, născut la data de      3. Administrarea societății se va face în baza
4.05.1969 în Bacău, județul Bacău, domiciliat în Bacău,     sistemului unitar.
calea Mărășești, nr. 110, bl. 110, sc. B, ap. 11, județul      4. Completarea consiliului de administrație cu:
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008

  - doamna Guta Daniela - data numirii 25.08.2008, data          Societatea Comercială
expirării mandatului 31.03.2010, cetățean român,          ALIM-IMPEX - S.A., Onești, județul Bacău
născută la data de 15 august 1958 în orașul Comănești,
județul Bacău, domiciliată în Onești, strada Erou Turturică              NOTIFICARE
nr. 16, posesor al C.I. seria XC nr. 395187/2005, și        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - Manole Aurora, data numirii 25.08.2008, data       Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
expirării mandatului 31.03.2010, născută la data de 20     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
septembrie 1958 în comuna Târgu Trotuș, cetățean        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
român, domiciliat în Onești, Strada Sintezei nr. 3A/7,     actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
posesor al C.I. seria XC nr. 293693, CNP            ALIM-IMPEX - S.A., cu sediul în Onești, str. Belvedere nr.
2580920044439.                         1, județul Bacău, înregistrată cu nr. J 04/1251/2003, cod
  5. Împuternicirea administratorului Minciună Gheorghe    unic de înregistrare 15799195, care a fost înregistrat sub
pentru a întocmi, semna și depune actele impuse de lege     nr. 37242 din 29.10.2008.
la Oficiul Registrului Comerțului Bacău.               (23/849.858)
   (20/849.855)
                                        Societatea Comercială
                                        DORA EDIL 77 - S.R.L.
       Societatea Comercială
                                        Buhuși, județul Bacău
    ALIMON - S.A., Onești, județul Bacău
                                            HOTĂRÂRE
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            din 27.10.2008 a asociaților
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      Radu C. Constantin Cristian, cu cetățenie română,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        născută la data de 23.11.1977 în Piatra-Neamț, județul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Neamț, domiciliat în Buhuși, str. Chebac nr. 144, județul
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale   Bacău, posesor al C.I. seria XC nr. 084660, eliberată de
                                Poliția Buhuși la 24.11.2000, CNP 1771123270606;
ALIMON - S.A., cu sediul în municipiul Onești, str.
                                  Radu E. Elena, cu cetățenie română, născută la data
Belvedere nr. 1, județul Bacău, înregistrată cu nr.       de 27.09.1974 în Bacău, județul Bacău, domiciliată în
J 04/11/1991, cod unic de înregistrare 958039, care a fost   Buhuși, str. Chebac nr. 144, județul Bacău, posesoare a
înregistrat cu nr. 37241 din 29.10.2008.            C.I. seria XC nr. 558685, eliberată de SPCLEP Buhuși la
  (21/849.856)                        data de 4.10.2007, CNP 2740927043535, în calitate de
                                asociați ai Societății Comerciale DORA EDIL 77 - S.R.L.,
      Societatea Comercială                cu sediul în localitatea Buhuși, str. Chebac nr. 144, județul
  ALIM-IMPEX - S.A., Onești, județul Bacău          Bacău, înmatriculată în registrul comerțului cu nr.
                                J 04/1862/2007, cu un capital social de 200 lei, am
            HOTĂRÂRE                 hotărât:
                                  Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
         din data de 25.08.2008             de trei ani începând cu data de 1.11.2008.
  a adunării generale extraordinare a acționarilor         (24/849.859)
  1. Modificarea art. 16 din actul constitutiv în sensul că
numărul total de persoane care alcătuiesc consiliul de            Societatea Comercială
administrație este de 9 membri începând cu data de            MAR FRUCT - S.R.L., Comănești
25.08.2008.                                   județul Bacău
  2. Administrarea societății se va face în baza
sistemului unitar.                               PROEICT DE FUZIUNE
  3. Completarea consiliului de administrație cu:              al S.C. MAR FRUCT - S.R.L.
  - dna Guta Daniela, data numirii: 25.08.2008, data          prin absorbția S.C. AMPREL - S.R.L.
expirării mandatului: 31.03.2010, cetățean român,          În baza hotărârii adunării generale a asociaților din
născută la data de 15 august 1958 în orașul Comănești,     28.05.2008 a S.C. MAR RUCT - S.R.L. și din 29.05.2008
județul Bacău, domiciliată în Onești, str. Erou Turturică nr.  a S.C. AMPREL - S.R.L. s-a stabilit fuziunea prin
16, posesoare a C.I. seria XC nr. 395187/2005, și        absorbție a S.C. AMPREL - S.R.L., Bacău, Str. Pieții,
  - Manole Aurora, data numirii: 25.08.2008, data       județul Bacău, înmatriculată cu nr. J 04/1493/1992 de
expirării mandatului 31.03.2010, născută la data de 20     către S.C. MAR FRUCT - S.R.L., Comănești, Str. Gârlei,
                                bl. 1, sc. B, et. 4, ap. 19, județul Bacău, înmatriculată cu
septembrie 1958 în comuna Tg. Trotuș, cetățean român,      nr. J 04/987/2008, CUI - 23911590, conform art. 238(1),
cu domiciliul în Onești, Str. Sintezei nr. 3A/7, posesoare a  (2) din Legea nr. 31/1990.
C.I. seria XC nr. 293693, CNP 2580920044439.            Conform art. 240 din Legea nr. 31/1990 fuziunea are
  4. Împuternicirea administratorului Minciuna Gheorghe    ca efect dizolvarea și radierea din registrul comerțului fără
pentru a întocmi, semna și depune actele impuse de lege     lichidare a S.C. AMPREL - S.R.L. care își încetează astfel
la Oficiul Registrului Comerțului Bacău.            existența și transmiterea universală a patrimoniului său
   (22/849.857)                        către S.C. MAR FRUCT - S.R.L., în starea în care se
                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008                              11

găsește la data de 30.06.2008, cu atribuirea de părți                          e) Administrarea S.C. MAR FRUCT S.R.L. va fi
sociale către Anghel Elena și Anghel Constantin:                           asigurată de către Anghel Elena și Anghel Constantin cu
  a) Forma, denumirea și sediul social al societăților                       puteri depline și nelimitate.
participante la operațiunea de fuziune:                                 f) Data bilanțului contabil la fuziune
                                                     Data de referință a fuziunii este 30.06.2008, urmând
  Denumirea, forma și sediul                           aport la capital
                  capital social     asociați                 ca operațiunile economice efectuate după această dată
   societăților participante                            social
                                                   să se înregistreze pe S.C. MAR FRUCT - S.R.L. iar prin
  S.C. MAR FRUCT -                                         protocolul de predare-primire societatea absorbantă va
  S.R.L., Comănești, Str.       Anghel Elena  100 RON                   primi un patrimoniu care, raportat la numărul de părți
               200 RON                                sociale, să nu influențeze valoarea contabilă a părții
  Gârlei, bl. T1, sc. A, et.     Anghel Constantin 100 RON
  4, ap. 19, județul Bacău                                     sociale, stabilite la 10 RON.
  S.C. AMPREL S.R.L.,                                          Prezentul proiect de fuziune a fost întocmit cu
  Comănești, Str. Pieții, 200 RON Anghel Constantin 200 RON                     respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și a
  județul Bacău                                           hotărârii adunării generale a asociaților de al S.C.
                                                   AMPREL S.R.L. și S.C. MAR FRUCT - S.R.L.
   b) Fundamentarea și condițiile fuziunii:                              Proiectul de fuziune este însoțit de:
   Societatea absorbită își încetează activitatea, iar S.C.                      • bilanț S.C. AMPREL S.R.L. înainte de fuziune
MAR FRUCT - S.R.L. i se vor repartiza activele                              • bilanț S.C. MAR FRUCT - S.R.L. înainte de fuziune
imobilizate și/sau activele circulante ale societății                          • bilanț S.C. AMPREL S.R.L. după fuziune
absorbite astfel încât să se asigure continuarea activității                       • bilanț S.C. MAR FRUCT - S.R.L. după fuziune
în condiții de eficiență și realizarea obiectului de                           • balanța de verificare contabilă privind fuziunea S.C.
activitate.                                             AMPREL S.R.L.
   Fuziunea societății se va efectua la data de 1.07.2008                       • hotărârile AGA de la cele două societăți participante
și s-a hotărât a se efectua ținând cont de amplasamentul                       la fuziune
sectoarelor de activitate și pentru îmbunătățirea                            • registrul imobilizărilor S.C. AMPREL S.R.L.
managementului în fiecare dintre acestea.                                După avizarea de către judecătorul delegat, publicarea
   c) Stabilirea și evaluarea activului și pasivului                        în Monitorul Oficial și trecerea perioadei în care creditorii
   Bunurile din patrimoniul aparținând S.C. AMPREL                         pot face opoziție, urmează întocmirea actelor adiționale la
S.R.L. vor trece în patrimoniul S.C. MAR FRUCT - S.R.L.                       actele constitutive ale societăților participante, cu
în baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat                        îndeplinirea formalităților legale.
între părți și a situațiilor financiar-contabile prevăzute de                       (25/849.861)
legislația în vigoare. Bunurile imobile ce se vor transmite,
enumerate în registrul imobilizărilor, prezentat de                                Societatea Comercială
societatea absorbită, vor enumerate în actul adițional                            PROFITECH TRADING - S.R.L., Bacău
modificator în vederea înscrierii dreptului de proprietate,
conform legii.
                                                            PROIECT DE FUZIUNE
   S.C. MAR FRUCT S.R.L. va prelua soldurile
clienți/furnizori așa cum sunt la 30.06.2008, cu drepturile                            din data de 1 octombrie 2008
și obligațiile aferente, precum și obligațiile la bugetul                        1. Forma, denumirea, sediul social și alte elemente de
general consolidat.                                         identificare ale societăților implicate în fuziune
   Obligațiile de păstrare a arhivei rămân în sarcina S.C.
                                                    1.1 S.C. PROFITECH TRADING - S.R.L. - societate
MAR FRUCT - S.R.L.
   d) Modalitățile de predare a acțiunilor și data la care                     absorbantă
acestea dau dreptul de dividende                                    • număr de înregistrare la registrul comerțului
   Părțile sociale se vor considera predate către                         J 04/1235/1.07.2005
societatea absorbantă, la data înregistrării actelor                          • sediul social: București, Str. Tipografilor, bl. 2, sc. D,
adiționale modificatoare, iar dreptul la dividende și                        ap. 6
obligațiile se calculează de la aceeași dată.                             Nr.               nr. părți
                                                            asociați          valoare  procent %
   Așa cum reiese din proiectul de fuziune întocmit în                        •     social: 2.000 RON;sociale părți sociale 200;
                                                    crt. capitalul         număr
baza hotărârii asociaților celor două societăți participante                     valoare parte socială: 10
la fuziune, structura capitalului social la S.C. MAR                          1.     Marin Marin     10   100     5
                                                    • structura acțioonarilor:
FRUCT - S.R.L. se prezintă astfel:
                                                    2.   Merlusca Georgel    190  1.900    95
                                           particip. la
             capital  val. parte             aport la
                           asociați             beneficii    • activitatea principală: alte activități de servicii suport
             social   socială           capitalul social
                                            pierderi   pentru întreprinderi CAEN 8299
  S.C. MAR   400                Anghel                        1.2. S.C. ALTUS BUILDING S.R.L. - societate
          10 RON                 200 RON           50 %     absorbită
 FRUCT - S.R.L. RON                Elena
                                                    • număr de înregistrare la registrul comerțului
                         Anghel                       J 04/130/5.09.2006
                              200 RON           50 %
                         Constantin                       • sediul social: București, str. Carpați nr. 25/C/4
  12                MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008

  • capitalul social: 300 RON; număr părți sociale 30;                În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990
valoare parte socială: 10                              republicată s-au stabilit condițiile fuziunii prin absorbția
  • structura acționarilor                             S.C. ALTUS BUILDING S.R.L. de către S.C. PROFITECH
 Nr.                      nr. părți
                                          TRADING S.R.L. în baza hotărârii adunărilor generale ale
           asociați                valoare  procent %  asociaților celor două societății:
 crt.                      sociale
                                            a) fuziunea prin absorbție se va efectua cu preluarea
 1.       Toma Florin            10    100    33
                                          activului și pasivului societății absorbite;
 2.     Merlusca Georgel            10    100    33      b) data bilanțului contabil este 31.08.2008;
 3.      Marin Marin             10    100    34      c) fuziunea se face fără prima de fuziune;
                                            d) predarea-primirea patrimoniului se va face pe bază
  Activitatea principală: comerț cu amănuntul cu articole             de protocol, în conformitate cu inventarul și balanța de
de fierărie și sticlă CAEN 4752                           verificare la 31.08.20078;
  2. Fundamentarea și condițiile fuziunii                       f) nu se acordă avantaje speciale;
  2.1 Motivarea fuziunii                               g) structura asociaților S.C. PROFITECH TRADING -
  - crearea unei societăți puternice care să facă față               S.R.L., după fuziune, va fi:
exigențelor și concurenței specifice economiei de piață cu               Nr.                   nr. părți  valoare -
                                                    asociați                    procent
o conducere unitară, care să permită o mai bună                    crt.                   sociale    ron

organizare, modernizare și eficientizare;                       1.       Marin Marin        894    8.940    31,35
  - în prezent doi dintre asociați sunt comuni la ambele               2.    Merlusca Georgel        1.074 10.740      37,65
societăți și dețin controlul asupra acestora; fuziunea va               3.     Toma Florin          884  8.840      31,00
elimina paralelismele din cadrul structurilor                              Total         2.852 28.520       100
administrative.
  2.2. Condițiile fuziunii                                 (26/849.862)
                                Societatea Comercială
                               SIR WOOD PRODEXIM- S.R.L.
                                Prăjești, județul Bacău

                             PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBȚIE
                    al Societății Comerciale SIR WOOD
                 PRODEXIM- S.R.L. cu Societatea Comercială
                      SIRE INTERNATIONAL S.R.L.
  În conformitate cu prevederile art. 241 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare
și în baza hotărârii adunărilor generale ale societăților comerciale SIR WOOD PRODEXIM- S.R.L. și SIRE
INTERNATIONAL S.R.L.
  privind fuziunea prin absorbție, administratorii au întocmit prezentul proiect de fuziune.
  1. Forma, denumirea, sediul social și alte elemente de identificare ale societăților implicate în fuziune
 Nr. crt.          elemente de identificare                           societatea
                                          absorbantă                   absorbită
  1.    forma juridică                      S.R.L.                   S.R.L.
  2.    denumire                         SIR WOOD PRODEXIM- S.R.L.          SIRE INTERNATIONAL- SRL
  3.    sediul social                       loc. Prăjești, județul Bacău        loc. Prăjești, județul Bacău
  4.    nr. registrul comerțului                 J 04/377/2002                J 04/1697/1994
  5.    cod unic de înregistrare                 13222815                  6436573
  6.    atribut fiscal                      RO                     RO
  7.    durata de funcționare                   nelimitată                 nelimitată
  8.    capital social, subscris și vărsat integral        84.200                   181.370
  9.    obiect de activitate
                                                          SIR WOOD PRODEXIM S.R.L.: 99
  10.    nume și prenume asociați                 LISTAPAN S.P.A. Italia
                                                          VICINO VALTER: 1 %
                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008                        13

  2. Fundamentare și condițiile fuziunii. Efectele fuziunii                      Societatea Comercială
  Asociații societăților consideră că prin fuziunea celor                      KATHARSIS - S.R.L., Timișoara
două societăți vor putea asigura o politică de marketing și
managerială unitară, pentru derularea activității de                             HOTĂRÂREA NR. 1
tăierea și rindeluirea lemnului, prin folosirea cu eficiența
sporită a resurselor materiale și umane de care dispun.                           din data de 30.10.2008
  În urma fuziunii S.C. SIR WOOD PRODEXIM- S.R.L.                     Subsemnata Gionea Carolina, cetățean român,
își va consolida poziția pe piață în domeniul de activitate                născută la 26.08.1966 în Timișoara, județul Timiș,
în care activează, pe plan internațional devenind astfel o                domiciliată în Timișoara, str. Emil Racoviță, nr. 7, județul
prezență mai importanță pe piață.                             Timiș, identificată cu C.I. seria TM nr. 342191 eliberată de
  Fuziunea se va realiza prin absorbția     S.C. SIRE                Poliția Timișoara la data de 4.08.2003, cnp
INTERNATIONAL S.R.L. de către S.C. SIR WOOD                        2660826354750, am hotărât suspendarea temporară a
PRODEXIM- S.R.L. prin transmiterea integrală a                      activității societății pentru o durată de 3 ani.
patrimoniului, în funcție de situațiile financiare întocmite la               Prezenta a fost încheiată în 4 (patru) exemplare, la
data de 30.06.2008 și de balanțele analitice întocmite pe                 Timișoara, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
fiecare element de activ și pasiv în parte.                        potrivit cererii de servicii nr. 2362/30.10.2008, fiind
  În cadrul procesului de fuziune, societatea absorbită                 semnată de asociatul unic.
își va înceta existența, pierzându-și personalitatea
                                               (28/848.853)
juridică și se va dizolva fără lichidare, urmând a fi radiată
de la registrul comerțului.
                                                     Societatea Comercială
  3. Situațiile financiare de fuziune
  Situația patrimonială la data fuziunii (30.06.2008) la                      PIEMONTANA BANATICA - S.R.L.
societățile implicate în fuziune, cât și la unitatea ce rezultă                     Timișoara, județul Timiș
din urma fuziunii se prezintă astfel:
 Nr.                                  S.C. SIR WWOD
                                                       HOTĂRÂREA NR. 1
     denumirea indicatorului  soc. absorbantă  soc. absorbită
 crt.                                  PRODEXIM S.R.L.           din data de 8.10.2008
 1. active imobilizate        1.931.980     431.564     2.363.544     Subsemnații
 2. active circulante         1.608.248     533.021     2.141.269     Farkas Emeric, cetățean român, născut la data de
                                             15.07.1949 în satul Tipar, județul Arad, domiciliat în
 3. cheltuieli în avans             0                 0   Timișoara, str. Iancu Flondor, nr. 9-11, județul Timiș,
 4. total activ            3.540.228     964.585     4.504.813    identificat cu C.I. seria TM nr. 651931 eliberată de
 5. datorii              3.944.547      265.117     4.209.664    SPCLEP Timișoara, având cnp 14907153354783;
                                               Bojin Dionisie, cetățean român, născut la data de
 6. activ net contabil         -404.319     699.468      295.149    10.09.1955 în comuna Bethausen, județul Timiș,
 7. capital social            84.200     181.370      265.000    domiciliat în Timișoara, Bd. Revoluției, nr. 16-18, sc. A, et.
                                             2, ap. 8, județul Timiș, identificat cu C.I. seria TM nr.
 8. prime de capital               -               570
                                             116388 eliberată de Poliția Timișoara, având cnp
 9. rezerve din reevaluare                282.895      282.895    1550910354731,
 10. rezerve               33.389               33.389     în calitate de asociați la S.C. PIEMONTANA
                                             BANATICA - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul
 11. profit/pierdere           41.410       7.644      49.054   în Timișoara, str. Demetriade, nr. 15, județul Timiș,
   rezultatul reportat-                                 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș cu nr.
 12.                   563.318              563.318
   debitor                                       J 35/311/30.03.1995, cod unic de înregistrare 7195708,
   rezultatul reportat-                                 am hotărât următoarele:
 13.                           227.559      227.559
   creditor                                        Art. 1. Societatea Comercială PIEMONTANA
 14. total capitaluri proprii    -404.319,00 699.468.00        295.149,00    BANATICA - S.R.L. va fi dizolvată în conformitate cu
                                             prevederile din actul constitutiv al societății precum și cu
   4. Structura asociaților pentru societatea rezultată în
                                             prevederile art. 227, alin. 1, lit. d), și art. 235 din Legea nr.
urma fuziunii
                                             31/1990, republicată.
   În urma fuziunii S.C. SIR WOOD PRODEXIM- S.R.L.
va avea un capital social de 265.000 lei, divizat în 26.500                 Societatea Comercială PIEMONTANA BANATICA -
părți sociale a câte 10 lei fiecare, asociații societății fiind:             S.R.L. nu are datorii față de persoane fizice sau juridice și
   - LISTPAN S.P.A. Italia - 26.235 părți sociale = 262.350               nici față de stat, conform raportului privind stingerea
lei;                                           activului și pasivului al Societății Comerciale
   - Vicino Valter - 265 părți sociale = 2.650 lei.                   PIEMONTANA BANATICA - S.R.L. Activul net al societății
   S.C. SIR WOOD PRODEXIM S.R.L. va avea sediul în                   este 58.972,98 conform balanței de verificare, cu total pe
localitatea Prăjești, județul Bacău.                           clase, pe luna septembrie 2008, repartizându-se către
    (27/849.863)                                    Farkas Emeric și Bojin Dionisie conform raportului privind
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008

stingerea activului și pasivului Societății Comerciale               Societatea Comercială
PIEMONTANA BANATICA - S.R.L.                         IN - BLESED - S.R.L., Timișoara
  Documentele înregistrate în contabilitate de la
înființare până la dizolvare se vor păstra pe o perioadă de          HOTĂRÂREA NR. 2/23.10.2008
cinci ani de către asociatul Farkas Emeric.
                                   Încheiată pentru consemnarea hotărârii adunării
  Prezenta hotărâre a fost întocmită azi, 8.10.2008, în 6
                                  generale a asociaților Societății Comerciale IN - BLESED
exemplare, la Timișoara, fiind semnată personal de toate
părțile, urmând a se face cuvenitele mențiuni în registrul     - S.R.L. (din Timișoara, Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 77,
comerțului.                            înmatriculată la O.R.C. Timiș cu nr. J 35/3546/2006, CUI
   (29/848.854)                         RO 19181633), Petrovici Anca și Petrovici Adrian, cu
                                  privire la dizolvarea societății comerciale după cum
         Societatea Comercială               urmează:
    IAZIGA - S.R.L., Timișoara, județul Timiș           Articol unic. Se hotărăște a se dizolva societatea din
                                  cauza imposibilității realizării obiectului de activitate al
          HOTĂRÂREA NR. 1                 acesteia, fără numire de lichidator, conform art. 235 din
         din data de 8.10.2008              Legea nr. 31/1990.
  Subsemnații                            Prezenta hotărâre se ia având în vedere
  Farkas Emeric, cetățean român, născut la data de        imposibilitatea realizării obiectului de activitate, astfel
15.07.1949 în satul Tipar, județul Arad, domiciliat în       încât de la înființare societatea nu a desfășurat niciun fel
Timișoara, str. Iancu Flondor, nr. 9-11, județul Timiș,      de activitate economică.
identificat cu C.I. seria TM nr. 651931 eliberată de         Hotărârea redactată în patru exemplare, conform
SPCLEP Timișoara, având cnp 1490715354783;             prevederilor Legii nr. 31/1990, modificată, spre cele
  Bocereanu Marius, cetățean român, născută la data       legale.
de 14.12.1954 în Timișoara, județul Timiș, domiciliat în        (31/848.856)
Timișoara, bdul C-tin Diaconovici Loga, nr. 39-41, ap. 5,
județul Timiș, identificat cu C.I. seria TM nr. 652284              Societatea Comercială
eliberată de SPCLEP Timișoara, având cnp                   ROESELINA - S.R.L., Timișoara
1541214354721,
                                           județul Timiș
  în calitate de asociați la S.C. IAZIGA - S.R.L.,
persoană juridică română, cu sediul în Timișoara, str.
                                         HOTĂRÂREA NR. 2/2008
Aristide Demetriade nr. 15, în imobil modul 11, corp C,
biroul C1, județul Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului        a adunării generale a asociaților
Comerțului Timiș cu nr. J 35/3218/19.10.2006, cod unic              S.C. ROESELINA - S.R.L.
de înregistrare 19100515, am hotărât următoarele:
                                   Lucrând în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în statutul
  Art. 1. Societatea Comercială IAZIGA - S.R.L., va fi
                                  de funcționare al societății, adunarea generală a
dizolvată în conformitate cu prevederile din actul
constitutiv al societății, precum și cu prevederile art. 227,   asociaților întrunită astăzi, 15.10.2008, prezenți fiind
alin. 1, lit. d) și art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată.  asociații
  Societatea Comercială IAZIGA - S.R.L. nu are datorii       1. Bontorin Aldo, cetățean italian, născut în Italia,
față de persoane fizice sau juridice și nici față de stat     localitatea Romano D’Ezzelino (VI), la data de
conform raport privind stingerea activului și pasivului al     18.09.1952, domiciliat în localitatea Romano D’Ezzelino
Societății Comerciale IAZIGA - S.R.L. Activul net al        (VI), via Marchi nr. 63, identificat cu C.I. seria AN nr.
societății este 56.533,00 conform balanței de verificare,     1565442 eliberată de autoritățile italiene la data de
cu total pe clase, pe luna septembrie 2008, repartizându-     29.12.2006,
se către Farkas Emeric și Bocereanu Marius conform          2. Testa Gianluca, cetățean italian, născut în Italia,
raportului privind stingerea activului și pasivului Societății   localitatea Roma (RO), la data de 30.06.1961, domiciliat
Comerciale IAZIGA - S.R.L.
                                  în Timișoara, str. Florimund Mersy, nr. 9, ap. 2/A,
  Documentele înregistrate în contabilitate de la
                                  identificat cu C.I. seria AK nr. 7298887 eliberată de
înființare până la dizolvare se vor păstra pe o perioadă de
cinci ani de către asociatul Farkas Emeric.            autoritățile italiene din Padova la data de 30.04.2005,
  Prezenta hotărâre a fost întocmită azi, 8.10.2008, în 6      hotărăște:
exemplare la Timișoara, fiind semnată personal de toate        Începând cu data de 1.11.2008 se suspendă
părțile urmând a se face cuvenitele mențiuni la registrul     activitatea societății până la data de 1.11.2010.
comerțului.                              Redactat azi, 15.10.2008.
   (30/848.855)                           (32/848.857)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008              15

      Societatea Comercială                J 11/379/2007, am convenit de comun acord în data de
   PROD DARSIM - S.R.L., satul Iecea Mică           24.09.2008 eliberată din funcția de administrator a dlui
    comuna Carpiniș, județul Timiș             Mirea Marian și numirea unui nou administrator în
                                persoana dlui Mirea Ștefănel Ciprian pentru un mandat
         HOTĂRÂREA NR. 1                nelimitat.
        din data de 1.09.2008                Datele de identificare ale asociatei Mirea Paraschiva-
  a adunării generale extraordinare a Societății        Stana așa cum reiese din preambulul actului adițional se
    Comerciale PROD DARSIM - S.R.L.,             modifică ca urmare a schimbării domiciliului și al actului
                                de identitate.
  Subsemnatul Sima Darius Paul, în calitate de asociat
                                  Restul articolelor rămâne neschimbat.
unic, exercitând atribuțiile adunării generale, la sediul
                                  Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
societății azi, 1.09.2008, am hotărât majorarea capitalului
                                Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
social cu suma de 70.000 RON, prin aport în numerar al
asociatului unic.                        Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
  În urma acestei majorări, capitalul social este 70.200    solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
RON, împărțit în 7.020 părți sociale egale, fiecare în     33362/24.09.2008.
valoare nominală de 10 RON, care aparțin în întregime       Prezentul act adițional a fost redactat în 5 exemplare
asociatului unic Sima Darius Paul.               azi, 25.09.2008.
  (33/848.858)                           (35/806.761)

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
     PROD DARSIM - S.R.L., Iecea Mică                    PONTON - S.R.L.
     comuna Cărpiniș, județul Timiș               Băile Herculane, județul Caraș-Severin

           NOTIFICARE                           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actului constitutiv al Societății Comerciale PROD        actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
DARSIM - S.R.L., cu sediul în satul Iecea Mică, comuna     PONTON - S.R.L., cu sediul în Băile Herculane, Str.
Cărpiniș, județul Timiș, înregistrată cu nr. J 35/606/2006,   Trandafirilor nr. 1B, județul Caraș-Severin, înregistrată cu
cod unic de înregistrare 18430205, care a fost înregistrat   nr. J 11/379/2007, cod unic de înregistrare 21600784,
cu nr. 48098 din data de 30.10.2008.              care a fost înregistrat cu nr. 33695 din 26.09.2008.
  (34/848.859)                          (36/806.762)

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         PONTON - S.R.L.                        TAYLOR COM - S.R.L.
   Băile Herculane, județul Caraș-Severin                Reșița, județul Caraș-Severin

          ACT ADIȚIONAL                          ACT ADIȚIONAL
   la actul constitutiv al Societății Comerciale         Subsemnatele Catana Maria, domiciliată în Reșița, Bd.
         PONTON - S.R.L.                Muncii nr. 12, sc. D, et. 1, ap. 4, județul Caraș-Severin,
  Subsemnații Mirea Ștefănel Ciprian, domiciliat în      posesor al C.I. seria KS nr. 055218 eliberată de Poliția
Timișoara, str. Academician Remus Răduleț nr. 12, sc. A,    Reșița la data de 3.09.2001, CNP 2570409113720, și
ap. 1, județul Timiș, posesor al C.I. seria TM nr. 552660    Jurma Viorica, domiciliată în Reșița, bd. Revoluția din
eliberată de Poliția Timișoara la data de 28.09.2006,      Decembrie, bl. 15, parter, ap. 5, județul Caraș-Severin,
C.N.P. 1790420110075, și Mirea Paraschiva-Stana,        posesor al C.I. seria KS nr. 181126 eliberată de Poliția
domiciliată în Băile Herculane, Str. Trandafirilor nr. 1B,   Reșița la data de 27.10.2004, CNP 2600509113686, în
județul Caraș-Severin, posesor al C.I. seria KS nr. 282153   calitate de asociați ai S.C. TAYLOR COM - S.R.L.,
eliberată de SPCLEP Băile Herculane la data de         înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
25.01.2008, C.N.P. 2570408110087, asociați ai S.C.       Tribunalul Caraș-Severin cu nr. J 11/1018/1994, am
PONTON - S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului      convenit de comun acord în cadrul adunării generale din
Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin cu nr.     data de 19.09.2008 modificarea art. 10 în urma prelungirii
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008

mandatului de administrator al dnei Jurma Viorica pentru           Societatea Comercială
o perioadă nelimitată.                            ENERGY GROUP - S.R.L.
  Restul articolelor rămâne neschimbat.                 Caransebeș, județul Caraș-Severin
  Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul               ACT ADIȚIONAL
Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea             Subsemnații Buliga Dinu-Vasile, domiciliat în
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.         Caransebeș, Str. Ardealului nr. 109, bl. 6, sc. A, ap. 15,
32234/19.09.2008.                        județul Caraș-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr.
  Prezentul act adițional a fost redactat în 5 exemplare    040144 eliberată de Poliția Mun. Caransebeș la data de
azi, 25.09.2008.                         15.03.2001, CNP 1740909353942, reprezentant al S.C.
   (37/806.763)                        MONSSON ALMA - S.R.L., cu sediul în Gălbiori, comuna
                                 Crucea, județul Constanța, persoană juridică română,
       Societatea Comercială
                                 J 13/2440/1997, CUI 9881605, (cf. împuternicirii nr. 289
        TAYLOR COM - S.R.L.
                                 din 17.09.2008) și al S.C. DAYLIGHT - S.R.L., cu sediul în
      Reșița, județul Caraș-Severin
                                 Caransebeș, Str. Ardealului nr. 109, bl. 6, sc. A, ap. 15,
            NOTIFICARE                județul Caraș-Severin, persoană juridică română,
                                 J 11/559/2005, CUI 17666209, (cf. hot. din 25.09.2008) și
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Buliga Florin-Trifan, domiciliat în Caransebeș, Spl.
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
                                 Sebeșului, bl. 4, sc. C, ap. 6, județul Caraș-Severin,
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 identificat cu C.I. seria KS nr. 291198 eliberată de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 SPCLEP Caransebeș la data de 14.05.2008, CNP
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                 1760201353941, asociați ai S.C. ENERGY GRUP -
TAYLOR COM - S.R.L., cu sediul în Reșița, bd. Revoluția
                                 S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
din Decembrie, bl. 15, parter, ap. 5, județul Caraș-
                                 Caraș-Severin cu nr. J 11/430/2008, am convenit de
Severin, înregistrată cu nr. J 11/1018/1994, cod unic de
                                 comun acord în cadrul adunării generale extraordinare
înregistrare 6589631, care a fost înregistrat cu nr. 33696
                                 din data de 26.09.2008 să modificăm actul constitutiv al
din 26.09.2008.
  (38/806.764)                         societății referitor la denumirea societății în urma
                                 schimbării acesteia din ENERGY GRUP în ENERGY
        Societatea Comercială               GROUP.
      M & V REMGAL-TOUR - S.R.L.               Se aprobă conținutul actului constitutiv în forma
      Reșița, județul Caraș-Severin            prezentată.
                                  Restul articolelor rămâne neschimbat.
           ACT ADIȚIONAL                 Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat
  Subsemnații Gal Francisc-Remus, domiciliat în Reșița,    azi, 25.09.2008, în 5 exemplare la Biroul de asistență al
str. Nicolae Grigorescu, posesor CI/KS/217574/2006,       Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
eliberată de Reșița, CNP 1720814113700, și Gal          Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
Camelia, domiciliată în Reșița, str. Nicolae Grigorescu,     solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
posesor CI/KS/061587/2001 eliberată de Reșița, CNP        33378/24.09.2008.
2691008113700, asociați ai S.C. M & V REMGAL-TOUR           (40/806.766)
- S.R.L., înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu
nr. J 11/776/2007, am convenit de comun acord în               Societatea Comercială
25.09.2008 înființarea unui punct de lucru în Caransebeș,          ENERGY GROUP - S.R.L.
str. Șesul Roșu nr. 1, în incinta Centrului teritorial En Gros      Caransebeș, județul Caraș-Severin
ECO Caransebeș, Alveola nr. 14.
                                            NOTIFICARE
  Restul articolelor rămâne neschimbat.
  Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
azi, 25.09.2008, în 5 exemplare la Biroul de asistență al    Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.         actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
33457/25.09.2008.                        ENERGY GROUP - S.R.L., cu sediul în Caransebeș, str.
   (39/806.765)                        Mihai Viteazu nr. 27, ap. 2, județul Caraș-Severin,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008                17

înregistrată cu nr. J 11/430/2008, cod unic de înregistrare     Art. 3. Pe tot parcursul actului constitutiv se înlocuiește
23929288, care a fost înregistrat cu nr. 33709 din        sintagma „asociat unic” cu sintagma „asociații”.
29.09.2008.                             Art. 4. Se modifică datele personale ale
  (41/806.767)                         asociatului/adm. Privitera Vincenzo, identificat cu C.I. nr.
                                 AO 0551101/16.06.2008/autoritățile italiene.
        Societatea Comercială                Art. 5. Se prelungește sediul social al societății,
        LEGNO ANGELY - S.R.L.               conform contract de comodat FN, încheiat la data de
     satul Liubcova, comuna Berzasca             15.08.2009.
         județul Caraș-Severin                Prezentul act adițional a fost încheiat în 3 exemplare.
                                   (42/806.768)
            DECLARAȚIE
  Subsemnatul asociat unic Privitera Vincenzo, cetățean            Societatea Comercială
italian, domiciliat în Italia, localitatea Catania (CT), str.          LEGNO ANGELY - S.R.L.
Viale Castagnola nr. 14, sc. A PL4, identificat cu C.I. nr.        satul Liubcova, comuna Berzasca
AO 0551101/16.06.2008/autoritățile italiene, și dnii               județul Caraș-Severin
Lenardi Armando, cetățean italian, domiciliat în Italia,
localitatea Verzuolo Cuneo, str. Villanavetta nr. 15,                  NOTIFICARE
identificat cu PA nr. A 453411/3.03.2003/autoritățile        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
italiene, Mussi Gianfranco, cetățean italian, domiciliat în    Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
Italia, localitatea Cunardo (VA), str. Ferrera nr. 1,       204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
identificat cu PA nr. Y 266201/12.02.2008/autoritățile      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
italiene, ambii reprezentați prin mandatar Armanca Ion,      actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
conform procurii nr. 1500/9.09.2008, în calitate de        LEGNO ANGELY - S.R.L., cu sediul în satul Liubcova,
cesionari,                            fost sector zootehnic, comuna Berzasca, județul Caraș-
  în executarea prevederilor Hot. nr. 1/23.09.2008 a      Severin, înregistrată cu nr. J 11/743/2007, cod unic de
adunării generale redactăm prezentul act adițional la       înregistrare 22296781, care a fost înregistrat cu nr. 33746
actul constitutiv al S.C. LEGNO ANGELY - S.R.L. pentru      din 29.09.2008.
următoarele modificări:                        (43/806.769)
  Art. 1. Se modifică prevederile actului constitutiv, în
partea privitoare la asociați, în sensul că se completează           Societatea Comercială
cu datele noilor asociați astfel: „Lenardi Armando,               ESTI EMA 2003 - S.R.L.
cetățean italian, căsătorit, născut la 22.05.1945 în            Caransebeș, județul Caraș-Severin
localitatea Cormons, Italia, domiciliat în Italia, localitatea
Verzuolo Cuneo, str. Villanavetta nr. 15, identificat cu PA              ACT ADIȚIONAL
nr. A 453411/3.03.2008/autoritățile italiene, Mussi          Subsemnații Nicoară Petru, domiciliat în Caransebeș,
Gianfranco, cetățean italian, necăsătorit, născut la       str. Muntele Mic nr. 67, județul Caraș-Severin, posesor al
14.03.1948 în Milano, Italia, domiciliat în Italia, localitatea  C.I. seria KS nr. 049692 eliberată de Poliția
Cunardo (VA), str. Ferrera nr. 1, identificat cu PA nr. Y     Caransebeș/3.07.2001, CNP 1690203110650, Nicoară
266201/12.02.2008/autoritățile italiene.”             Steluța, domiciliată în Caransebeș, str. Muntele Mic nr.
  Art. 2. Se modifică prevederile actului constitutiv în    67, județul Caraș-Severin, posesoare a C.I. seria KS nr.
partea privitoare la capitalul social ca urmare a cesiunii    049698 eliberată de Poliția Caransebeș/3.07.2001, CNP
primind o nouă redactare: „Capitalul social subscris și      2740303110432, Vuc Adrian-Trandafir, domiciliat în
vărsat este de 200 lei (echivalentul a 86 $ sau 64 euro) în    Caransebeș, str. General Traian Doda nr. 53, județul
numerar, divizat în 20 părți sociale, în valoare nominală     Caraș-Severin, posesor al C.I. seria KS nr. 243903
de 10 lei fiecare, numerotate de la 1 la 20. Capitalul este    eliberată de SPCLEP Caransebeș/13.12.2006, CNP
deținut de asociați astfel: Privitera Vincenzo deține 60 lei,   1701229110643, și Vuc Petria, domiciliată în
echivalentul a 26 $ sau 20 euro, reprezentând 6 părți       Caransebeș, str. General Traian Doda nr. 53, județul
sociale, respectiv 30 % din capitalul social; Lenardi       Caraș-Severin, posesor al C.I. seria KS nr. 002609
Armando deține 70 lei, echivalentul a 30 $ sau 22 euro,      eliberată de Poliția Caransebeș/9.12.1999, CNP
reprezentând 7 părți sociale, respectiv 35 % din capitalul    2760625110436, asociați ai S.C. ESTI EMA 2003 -
social, Mussi Gianfranco deține 70 lei, echivalentul a 30 $    S.R.L., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe
sau 22 euro, reprezentând 7 părți sociale, respectiv 35 %     lângă Tribunalul Caraș-Severin cu nr. J 11/403/2003, am
din capitalul social.”                      convenit de comun acord modificarea actului constitutiv al
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008

societății referitor la datele de identificare, administrare și    1) Din art. 1 actul constitutiv se radiază datele de
închiderea unui punct de lucru, astfel:              identificare ale asociatului Andrițoi Marius-Liviu care se
  a) Datele de identificare ale dlui Vuc Adrian-Trandafir     retrage.
se modifică, așa cum rezultă din preambulul actului          2) Art. 5. din actul constitutiv privind participarea
adițional, în urma schimbării actului de identitate.        asociaților la constituirea capitalului social se modifică în
  b) Art. 9 se modifică în urma prelungirii mandatului de     urma cesiunii de părți sociale și va avea următorul
administrare al dnelor Nicoară Steluța și Vuc Petria        conținut: „Capitalul social subscris și vărsat este de 200
pentru o perioadă nelimitată.                   RON, împărțit în 20 părți sociale, cu o valoare nominală
  c) Se închide punctul de lucru din Caransebeș, Str.       de 10 RON fiecare, numerotate de la 1 la 20, fiind deținute
Primăriei nr. 2, județul Caraș-Severin.              în totalitate de asociatul unic Cîrciu Mirela-Adriana.”
  Restul articolelor rămâne neschimbat.                3) Pe tot parcursul actului constitutiv sintagma
  Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat    „asociați” devine „asociat unic”.
în 5 exemplare la Biroul de asistență al Oficiului           4) Se aprobă conținutul actului constitutiv în forma
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-        prezentată.
Severin, la cererea și pe răspunderea solicitantului,         Restul articolelor rămâne neschimbat.
potrivit cererii de servicii nr. 21363/19.06.2008.           Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat
   (44/806.770)                         azi, 17.09.2008, în 5 exemplare la Biroul de asistență al
                                  Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       Societatea Comercială
                                  Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
       ESTI EMA 2003 - S.R.L.
                                  solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
     Caransebeș, județul Caraș-Severin
                                  31533/15.09.2008.
            NOTIFICARE                    (46/806.772)

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             Societatea Comercială
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.           DAMAR FURAJ - S.R.L.
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu              Anina, județul Caraș-Severin
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale                NOTIFICARE
ESTI EMA 2003 - S.R.L., cu sediul în Caransebeș, str.
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Muntele Mic nr. 67, județul Caraș-Severin, înregistrată cu
                                  Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
nr. J 11/403/2003, cod unic de înregistrare 15523334,
                                  204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
care a fost înregistrat cu nr. 33747 din 29.09.2008.
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  (45/806.771)
                                  actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
        Societatea Comercială                DAMAR FURAJ - S.R.L., cu sediul în Anina, str.
        DAMAR FURAJ - S.R.L.                Salcâmilor nr. 19, județul Caraș-Severin, înregistrată cu
       Anina, județul Caraș-Severin             nr. J 11/509/2008, cod unic de înregistrare 24066878,
                                  care a fost înregistrat cu nr. 33788 din 29.09.2008.
           ACT ADIȚIONAL                   (47/806.773)
  Subsemnații Cîrciu Mirela-Adriana, domiciliată în
                                         Societatea Comercială
Anina, Str. Salcâmilor nr. 19, județul Caraș-Severin,
                                        G & R HERA STYLL - S.R.L.
identificată cu C.I. seria KS nr. 249975, eliberată de
                                      Caransebeș, județul Caraș-Severin
SPCLEP Anina la data de 8.02.2007, CNP
2860815115193, și Andrițoi Marius-Liviu, domiciliat în
                                            ACT ADIȚIONAL
Reșița, Str. Țarcului nr. 5, sc. B, et. 1, ap. 3, județul Caraș-
Severin, identificat cu C.I. seria KS nr. 126614, eliberată      Subsemnații:
de Reșița la data de 18.07.2003, CNP 1740902113697,          1. Lupu Florica, domiciliată în Caransebeș, Calea
asociați ai S.C. DAMAR FURAJ - S.R.L., înmatriculată la      Severinului nr. 229, județul Caraș-Severin, posesoare a
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       C.I. seria KS nr. 140481/5.11.2003 emisă de Mun.
Caraș-Severin cu nr. J 11/509/2008, am convenit de         Caransebeș, CNP 2670212110667, în calitate de asociat,
comun acord în cadrul adunării generale din data de        și
29.09.2008 să aducem următoarele modificări la actul         2. Beltiță Rodica, domiciliată în Caransebeș, Spl.
constitutiv al societății privind cesiunea părților sociale,    Sebeșului, bl. 3, sc. B, ap. 4, județul Caraș-Severin,
retragerea asociatului Andrițoi Marius-Liviu și          posesoare a C.I. seria KS nr. 018679/19.07.2000 emisă
transformarea societății din SRL cu doi asociați în SRL cu     de Pol. Caransebeș, CNP 266061411064, în calitate de
asociat unic:                           asociat, și
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008               19

  3. Beltiță Adrian-Ilie, cetățean român, fiul lui Gheorghe          Societatea Comercială
și Tatiana, născut la data de 25.11.1967 în Drobeta-Turnu           CONSTRUCT LAZĂR - S.R.L.
Severin, județul Mehedinți, stare civilă - căsătorit, sex           Reșița, județul Caraș-Severin
masculin, domiciliat în Caransebeș, Splaiul Sebeșului,
bl. 3, sc. B, ap. 4, județul Caraș-Severin, posesor al C.I.              ACT ADIȚIONAL
seria KS nr. 018678/19.07.2000, emisă de Poliția           Subsemnatul asociat unic:
Caransebeș, CNP 1671125250547, în calitate de nou          - Cârpaci Lazăr, cod numeric personal
asociat, prin mandatar Mațola Nicoleta, conform procurii     1560105113681, cetățean român, născut la data de
nr. 4060/23.09.2008 emisă de BNP Asociați Andronache-       5.01.1956 în Zorlențu Mare, jud. Caraș-Severin,
Rădulescu,                            domiciliat în Spania, loc. Pamplona, str. C. Irunlarrea nr.
  în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată,    28   2  D,  identificat   cu  pașaport   seria
cu privire la societățile comerciale, ale actului constitutiv   08971984/19.07.2004/autoritățile române (Caraș-
al societății și ale hotărârii adoptate de către asociați, și   Severin), decid:
ale Legii nr. 441/2006 am stabilit să efectuăm            1. schimbarea activității principal din 7732 în 4120 -
următoarele modificări în actul constitutiv:           lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
  Art. 1. Ca urmare a retragerii din societate a dnei Lupu   nerezidențiale;
Florica, se anulează datele personale ale acesteia, și se      2. se aprobă actul adițional redactat în 5 exemplare și
înlocuiesc cu datele personale ale noului asociat Beltiță     se mențin restul prevederilor actului constitutiv.
Adrian-Ilie.                             (50/806.776)
  Art. 2. Aportul asociaților la capitalul social se modifică
în baza cesiunii de părți sociale și va arăta astfel:              Societatea Comercială
  Beltiță Rodica participă cu 15.100 RON, în numerar,            CONSTRUCT LAZĂR - S.R.L.
care reprezintă un procent de 50 % din capitalul social            Reșița, județul Caraș-Severin
total și care se divide în 1.510 părți sociale, numerotate
de la 1 la 1.510 inclusiv, valoarea unei părți sociale fiind              NOTIFICARE
de 10 RON fiecare;
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Beltiță Adrian-Ilie participă cu 15.100 RON, în
                                 Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
numerar, care reprezintă un procent de 50 % din capitalul
                                 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
social total și care se divide în 1.510 părți sociale,
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
numerotate de la 1.511 la 3.020 inclusiv, valoarea unei
                                 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
părți sociale fiind de 10 RON fiecare.
                                 CONSTRUCT LAZĂR - S.R.L., cu sediul în Reșița, Str.
  Art. 3. Se prelungește valabilitatea punctului de lucru
                                 Roșiorilor nr. 21 A, județul Caraș-Severin, înregistrată cu
din Caransebeș, str. C. D. Loga nr. 23, județul Caraș-
                                 nr. J 11/530/2007, cod unic de înregistrare 21917023,
Severin.
                                 care a fost înregistrat cu nr. 33795 din data de
  Prezentul act adițional a fost redactat în 4 exemplare
                                 29.09.2008.
la sediul BNP din Caransebeș.
                                   (51/806.777)
   (48/806.774)
                                         Societatea Comercială
       Societatea Comercială
                                       LEU DISTRIBUȚIE-IND - S.R.L.
      G & R HERA STYLL - S.R.L.
                                     Slatina Timiș, județul Caraș-Severin
     Caransebeș, județul Caraș-Severin
                                           ACT ADIȚIONAL
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             la actul constitutiv al
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.        S.C. LEU DISTRIBUȚIE-IND - S.R.L.
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Subsemnații Aghescu Gheorghe, cetățean român,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    domiciliat în Slatina Timiș nr. 491, județul Caraș-Severin,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    posesor al C.I. seria KS nr. 040747, eliberată de Poliția
G & R HERA STYLL - S.R.L., cu sediul în Caransebeș,        Caransebeș la data de 21.03.2001, C.N.P.
Spl. Sebeșului nr. 3, sc. B, ap. 4, județul Caraș-Severin,    1760215110653 și Previtero Leone Luigi, domiciliat în
înregistrată cu nr. J 11/240/2007, cod unic de înregistrare    Italia, localitatea Anagni, Via S. Bartolomeo nr. 1, posesor
21313175, care a fost înregistrat cu nr. 33794 din        al PA nr. A 837359, eliberat de autoritățile italiene la data
29.09.2008.                            de 27.01.2004 manadatul dlor Previtero Leone Franco,
  (49/806.775)                         născut la data de 17.02.1970 în Italia, localitatea Anagni
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008

și Previtero Leone Davide, născut la data de 5.05.1970 în    convenit de comun acord în data de 22.09.2008, să
Italia, localitatea Anagni, conform procurii legalizate cu nr.  modificăm actul constitutiv al societății ca urmare a
10471/19.09.2008, asociați ai S.C. LEU DISTRIBUȚIE-       prelungirii mandatului de administrator al dlui Ilcu Vasile
IND - S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului        pentru o perioadă nelimitată.
Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin cu nr.       Restul articolelor rămân neschimbate.
J 11/715/2004, am convenit de comun acord în data de        Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul
19.09.2008, eliberarea din funcția de administrator a dlui    Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Aghescu Gheorghe și numirea unui nou administrator în      Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
persoana dlui Previtero Leone Luigi pentru un mandat de     solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
4 ani comerciali consecutivi respectiv până în 2012.       32942/22.09.2008.
  Restul articolelor rămân neschimbate.              Prezentul act adițional a fost redactat în 5 exemplare
  Act redactat la Compartimentul de asistență din cadrul    azi, 26.09.2008.
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        (54/806.780)
Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.                Societatea Comercială
32237/19.09.2008.                                 ILCU COM - S.R.L.
  Prezentul act adițional a fost redactat în 5 exemplare          Reșița, județul Caraș-Severin
azi, 25.09.2008.
   (52/806.778)                                   NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       Societatea Comercială
                                 Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
     LEU DISTRIBUȚIE-IND - S.R.L.
                                 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  satul Slatina-Timiș, comuna Slatina-Timiș
       județul Caraș-Severin               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
            NOTIFICARE                ILCU COM - S.R.L., cu sediul în Reșița, Bd. Republicii nr.
                                 19, sc. 2, et. 7, ap. 27, județul Caraș-Severin, înregistrată
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 cu nr. J 11/672/2004, cod unic de înregistrare 16724832,
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
                                 care a fost înregistrat cu nr. 33865 din data de
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 29.09.2008.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                   (55/806.781)
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
LEU DISTRIBUȚIE-IND - S.R.L., cu sediul în satul                Societatea Comercială
Slatina-Timiș, comuna Slatina-Timiș FS, nr. 491, județul             RAULCOM - S.R.L.
Caraș-Severin, înregistrată cu nr. J 11/715/2004, cod unic          Bocșa, județul Caraș-Severin
de înregistrare 16769559, care a fost înregistrat cu nr.
33861 din data de 29.09.2008.                            ACT ADIȚIONAL
  (53/806.779)
                                  Subsemnatul Toader Silviu-Raul, domiciliat în Bocșa,
       Societatea Comercială               Str. Reșiței nr. 54, județul Caraș-Severin, posesor al C.I.
         ILCU COM - S.R.L.                seria KS nr. 248115/2007, eliberată de Poliția Bocșa,
      Reșița, județul Caraș-Severin            C.N.P. 1820606115172, asociat unic la S.C. RAULCOM -
                                 S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de
           ACT ADIȚIONAL                pe lângă Tribunalul Caraș-Severin cu nr. J 11/904/2004,
  Subsemnații Ilcu Vasile, domiciliat în Reșița, Bd.      am convenit în data de 29.09.2008, deschiderea unui
Republicii nr. 19, sc. 2, et. 7, ap. 27, județul Caraș-     punct de lucru în Reșița, Str. Progresului nr. 3, sc. II,
Severin, posesor al C.I. seria KS nr. 066220, eliberată de    parter, ap. 1, județul Caraș-Severin.
Poliția Reșița la data de 14.01.2002, C.N.P.            Restul articolelor rămân neschimbate.
1600128072626 și Chiriță Elena, domiciliată în Reșița,       Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat
Bd. Republicii nr. 19, sc. 2, et. 7, ap. 27, județul Caraș-   azi, 26.09.2008, în 5 exemplare, la Biroul de asistență al
Severin, posesor al C.I. seria KS nr. 028416, eliberată de    Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Poliția Reșița la data de 6.11.2000, C.N.P.           Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
2510312163237, asociați ai S.C. ILCU COM - S.R.L.,        solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă   33666/26.09.2008.
Tribunalul Caraș-Severin cu nr. J 11/672/2004, am           (56/806.782)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008                21

        Societatea Comercială                Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat
        CARSIUM - S.R.L., Reșița             azi, 25.09.2008, în 5 exemplare, la Biroul de asistență al
         județul Caraș-Severin              Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
           ACT ADIȚIONAL                solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
  Subsemnații Milulescu Tudor, domiciliat în satul       32223/19.09.2008.
Domașnea nr. 172, com. Domașnea, identificat cu C.I.         (57/806.783)
seria KS nr. 286133, eliberată de SPCLEP Caransebeș la
                                        Societatea Comercială
data de 6.03.2008, CNP 156110511371 și Dinca Mariana,
                                          CARSIUM - S.R.L.
domiciliată în Reșița, str. Romul Ladea nr. 8, județul
                                       Reșița, județul Caraș-Severin
Caraș-Severin, identificată cu C.I. seria KS nr. 151840,
eliberată de Poliția Reșița la data de 17.02.2004, CNP                 NOTIFICARE
2550112113674, în calitate de asociați ai Societății
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Comerciale CARSIUM - S.R.L., înmatriculată la Oficiul
                                 Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
Registrului Comerțului al Județului Caraș-Severin cu nr.
                                 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
J 11/392/2002, am convenit de comun acord în cadrul
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
adunării generale extraordinare din data de 29.09.2008
                                 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
să modificăm actul constitutiv al societății referitor la    CARSIUM - S.R.L., cu sediul în Reșița, str. Romul Ladea
sediul social, obiectul de activitate, administrare și      nr. 8, județul Caraș-Severin, înregistrată cu nr.
închiderea/deschiderea unui punct de lucru, astfel:       J 11/392/20024, cod unic de înregistrare 14992200, care
  1. Art. 2.3 din actul constitutiv privind sediul social se  a fost înregistrat cu nr. 33920 din data de 30.09.2008.
modifică în urma mutării din Reșița, Piața 1 Decembrie        (58/806.784)
1918, bl. 34, sc. 1, ap. 13 în Reșița, str. Romul Ladea nr.
8, județul Caraș-Severin.                           Societatea Comercială
  2. Art. 4 din actul constitutiv privind obiectul secundar         BELLUNO FOREST - S.R.L.
de activitate se modifică în urma completării cu               Reșița, județul Caraș-Severin
următoarele coduri: 0112, 0115, 0116, 0126, 0127, 0128,
0162, 0163, 0164, 0240, 0312, 1020, 1031, 1042, 1061,                 ACT ADIȚIONAL
1062, 1073, 1084, 1086, 1091, 1092, 1103, 1104, 1105,        Subsemnatul Tanasă Aurel, cetățean român, domiciliat
1106, 1712, 1721, 1722, 1723, 1729, 2051, 4110, 4120,      în Reșița, Aleea Zadei, bl. B1, sc. 1, et. 1, ap. 3, județul
4211, 4213, 4321, 4322, 4329, 4331, 4333, 4334, 4339,      Caraș-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr. 134133,
4399, 4511, 4519, 4619, 4637, 4638, 4661, 4675, 4676,      eliberată de Mun. Reșița la data de 15.09.2003, CNP
4690, 4721, 4722, 4725, 4726, 4761, 4762, 4763, 4764,      1540102113708, mandatar în baza procurii aut. nr.
4772, 4779, 4791, 4799, 5510, 5530, 5621, 5629, 5811,      1357/9.04.2008 al dlui Suman Dario, cetățean italian,
5812, 5813, 5814, 5819, 5911, 5912, 5913, 5914, 5920,      domiciliat în Italia, Verona, Via Paladio nr. 14, identificat
                                 prin PA seria Y nr. 462771, eliberat de aut. italiene la data
6010, 6020, 6391, 6399, 6810, 7021, 7022, 7111, 7112,
                                 de 19.05.2006, asociat unic la S.C. BELLUNO FOREST -
7120, 7312, 7320, 7420, 7712, 7721, 7729, 7810, 7820,
                                 S.R.L., înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr.
7830, 7911, 7990, 8130, 8211, 8219, 8230, 8299, 9001,
                                 J 11/200/2001, solicita în data de 30.09.2008 modificarea
9002, 9003, 9311, 9312, 9319, 9329, 9604, 9609, 9700,
                                 art. 4 din actul constitutiv al societății privitor la obiectul
9810, 9820.
                                 de activitate în urma completării cu codurile 5210, 5224.
  3. Art. 8 din actul constitutiv privind administrarea se    Se aprobă conținutul actului constitutiv în forma
modifică în urma reconfirmării în funcția de administrator    prezentată.
a dlui Milulescu Tudor, pe termen nelimitat.            Restul articolelor rămân neschimbate.
  4. Se închide punctul de lucru situat în Reșița, Piața     Prezentul înscris a fost redactat azi, 30.09.2008, în 5
Republicii nr. 46, ap. 1, județul Caraș-Severin, și se      exemplare, de către Compartimentul de asistență din
deschide un alt punct de lucru în Reșița, str. Dr. Cornel    cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
Diaconovici nr. 46, ap. 1, județul Caraș-Severin.        Tribunalul Caraș-Severin la cererea și pe răspunderea
  5. Se aprobă conținutul actului constitutiv în forma     solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
prezentată.                           33910/29.09.2008.
  Restul articolelor rămân neschimbate.               (59/806.785)
  22          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008

       Societatea Comercială              în București, str. Sevastopol nr. 26, sectorul 1, și
       BELLUNO FOREST - S.R.L.             închiderea punctului de lucru din București, str.
      Reșița, județul Caraș-Severin           Sevastopol nr. 13-17, sectorul 1.
                                 Restul articolelor rămân neschimbate.
           NOTIFICARE                 Prezentul înscris a fost redactat azi, 25.09.2008, în 5
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   exemplare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.  Tribunalul Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu     solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  33575/25.09.2008.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    (62/806.788)
BELLUNO FOREST - S.R.L., cu sediul în Reșița, Aleea
Zadei nr. 10, județul Caraș-Severin, înregistrată cu nr.          Societatea Comercială
J 11/200/2001, cod unic de înregistrare 13993674, care a          MM COSEMI TOR - S.R.L.
fost înregistrat cu nr. 34009 din data de 30.09.2008.           Bocșa, județul Caraș-Severin
   (60/806.786)
                                         ACT ADIȚIONAL
       Societatea Comercială
       IENDRUS COM - S.R.L.,                Subsemnatul Mureșan Constantin-Daniel, domiciliat în
      Oravița, județul Caraș-Severin           Bocșa, Str. 13 Decembrie nr. 15, județul Caraș-Severin,
                               posesor al C.I./KS/017375/2000, eliberată de Poliția
          ACT ADIȚIONAL               Bocșa, CNP 1750808110131, în nume propriu și în
  Subsemnata Rus Liubița, cetățean român, domiciliată    reprezentarea dlui Mureșan Nicolae-Emil, (cf. proc. nr.
în Oravița, str. Simion Mangiuca nr. 4, județul Caraș-    1699/15.09.2008), domiciliat în Bocșa, Str. 13 Decembrie
Severin, identificată cu C.I. seria KS nr. 267880/2007,    nr. 15, posesor al C.I./KS/083854/2002, eliberată de
eliberată de SPCLEP Oravița, CNP 2571016112503,        Poliția Bocșa, CNP 1780617110131, asociați la
asociat unic al S.C. IENDRUS COM - S.R.L.,          Societatea Comercială MM COSEMI TOR - .S.RL.,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă  înmatriculată la Registrul comerțului cu nr. J 11/898/2006,
Tribunalul Caraș-Severin cu nr. J 11/1098/1994, am      am convenit de comun acord în data de 30.09.2008
hotărât în data de 29.09.2008, deschiderea unui punct de   înființarea unui punct de lucru în Bocșa, Str. Sadovei nr.
lucru în Oravița, str. Simion Mangiuca nr. 48, județul    2, et. 1-dreapta, județul Caraș-Severin.
Caraș-Severin.                          Restul articolelor rămân neschimbate.
  Restul articolelor rămân neschimbate.             Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat
  Act redactat în 5 exemplare azi, 20.09.2008, la      azi, 30.09.2008, în 5 exemplare, de Biroul de asistență al
Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului       Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-     Caraș-Severin la cererea și pe răspunderea solicitantului,
Severin, la cererea și pe răspunderea solicitantului,     potrivit cererii de servicii nr. 33904/29.09.2008.
potrivit cererii de servicii nr. 33813/29.09.2008.         (63/806.789)
  (61/806.787)
                                      Societatea Comercială
       Societatea Comercială
                                      MM COSEMI TOR - S.R.L.
       MEDIA FOR YOU - S.R.L.
                                     Bocșa, județul Caraș-Severin
      Reșița, județul Caraș-Severin
                                          NOTIFICARE
          ACT ADIȚIONAL
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subsemnații Opriș Sorin Gigi, domiciliat în Reșița,
Piața 1 Decembrie 1918 nr. 28, et. 10, ap. 39, județul    Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
Caraș-Severin, posesor al C.I. seria KS/011547, eliberată   204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
de Poliția Reșița în 10.04.2000, CNP 1651212113673 și     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Opriș Florentina, domiciliată în Reșița, Piața 1 Decembrie  actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
1918 nr. 28, et. 10, ap. 39, județul Caraș-Severin,      MM COSEMI - S.R.L., cu sediul în Bocșa, Str. 13
posesoare a C.I. seria KS/124769/4.07.2003, eliberată de   Decembrie nr. 15, județul Caraș-Severin, înregistrată cu
Poliția Reșița, CNP 2680624113674, în calitate de       nr. J 11/898/2006, cod unic de înregistrare 19132380,
asociați la S.C. MEDIA FOR YOU - S.R.L., J 11/688/2008,    care a fost înregistrat cu nr. 34160 din data de 1.10.2008.
am hotărât la 25.09.2008 deschiderea unui punct de lucru     (64/806.790)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008                23

       Societatea Comercială                2830112250798, în nume propriu și în reprezentarea d-lui
       BORCHY AUTO - S.R.L.                Sain (fost Stefan) Gheorghe (cf. proc. nr.
    Borlovenii Noi, județul Caraș-Severin           2402/26.09.2008), domiciliat în Topleț, F.S, nr. 267,
                                 identificat cu C.I. seria KS nr. 289036, eliberată de
           ACT ADIȚIONAL                SPCLEP Băi Herculane la data de 10.04.2008, CNP
  Subsemnata Acsania Stefania, domiciliată în          1780313110076, asociați ai S.C. MIRELA & ROBERT
Caransebeș, str. Eftimie Murgu nr. 7, județul Caraș-       S.R.L., înmatriculată la Registrul Comerțului Caraș-
Severin, posesor al C.I. seria KS nr. 292453, eliberat de    Severin sub nr. J11/746/2004, solicit în data de
SPCLEP Caransebeș la data de 27.05.2008, CNP           29.09.2008 următoarele modificări la actul constitutiv al
2600708134011, mandatara d-nului Borchescu Ion,         societății privind cesiunea părților sociale, retragerea
domiciliat în Borlovenii Noi nr. 147, județul Caraș-Severin,   asociatului Sain (fost Stefan) Gheorghe, transformarea
asociat unic al S.C. BORCHY AUTO S.R.L., înmatriculată      societății din SRL cu doi asociați în SRL cu asociat unic,
la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-      obiectul de activitate, administrare, litigii, modificare date
Severin sub nr. J11/668/2008, conform procurii speciale     de identificare asociat unic/administrator Stefan Maria-
autentificată sub nr. 3286/11.08.2008, solicit modificarea    Aurica și închidere punct de lucru:
art. 2.3 din actul constitutiv privind sediul social astfel:     1. Din art. 1 actul constitutiv se radiază datele de
  „Sediul social al societății este în Caransebeș, Str.     identificare ale asociatului Sain (fost Stefan) Gheorghe
Ardealului nr. 166, Modulul 19, sc. 2, ap.8, județul Caraș-   care se retrage.
Severin.”                              2. Art. 6 din actul constitutiv privind participarea
  Restul articolelor rămân neschimbate.             asociaților la constituirea capitalului social se modifică în
  Act redactat la compartimentul de asistență din cadrul    urma cesiunii de părți sociale și va avea următorul
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     conținut: „Capitalul social subscris și vărsat este de 200
Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea           RON împărțit în 20 părți sociale cu o valoare nominală de
solicitantului,   potrivit   cererii   de   servicii  10 Ron fiecare, numerotate de la 1 la 20, fiind deținute în
nr.33579/25.09.2008.                       totalitate de asociatul unic Stefan Maria-Aurica”.
   (65/806.791)                          3. Pe tot parcursul actului constitutiv sintagma
                                 „asociați” devine „asociat unic”.
       Societatea Comercială
                                   4. Art. 2 din actul constitutiv privind sediul social se
       BORCHY AUTO - S.R.L.
                                 modifică în urma mutării acestuia din sat Topleț, F.S, nr.
     Caransebeș, județul Caraș-Severin
                                 171, com. Topleț, județul Caraș-Severin, în sat Topleț,
            NOTIFICARE                F.S, nr. 494, com. Topleț, județul Caraș-Severin.
                                   5. Art. 5 din actul constitutiv privitor la obiectul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.   secundar de activitate se modifică în urma completării cu
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       codurile 4752, 4779; obiectul text secundar de activitate
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   se completează cu 4511*, 4519*, 4647*, 4673*, 4752*,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    4759*, - inclusiv second-hand.
BORCHY AUTO S.R.L., cu sediul în Caransebeș, Str.          6. Art. 9 actul constitutiv referitor la administrare se
Ardealului, Modulul 19, nr. 166, județul Caraș-Severin,     modifică în urma reconfirmării în funcția de administrator
înregistrată sub nr. J11/668/2008, cod unic de înregistrare   a d-nei, Stefan Maria-Aurica, pe termen nelimitat.
24355523, care a fost înregistrat sub nr. 34182 din data       7. Art. 16 din actul constitutiv al S.C. MIRELA &
de 1.10.2008.                          ROBERT S.R.L. privind litigiile se modifică în urma
  (66/806.792)                         ștergerii clauzei arbitrale și a introducerii următorului text:
                                 „Litigiile civile și comerciale ale societății comerciale cu
        Societatea Comercială               persoane fizice sau juridice sunt de competența
       MIRELA & ROBERT - S.R.L.              instanțelor judecătorești române”.
       satul Topleț, comuna Topleț               8. Datele de identificare ale asociatului
        județul Caraș-Severin              unic/administrator Stefan Maria-Aurica se modifică în
                                 urma schimbării BI în CI și a domiciliului.
           ACT ADIȚIONAL                  9. Se închide punctul de lucru situat în sat Topleț,
 Subsemnata Stefan Maria-Aurica, domiciliată în satul      Gospodărie Anexă, com. Topleț, județul Caraș-Severin.
Topleț, F.S, nr. 171, comuna Topleț, județul Caraș-         10. Se aprobă conținutul actului constitutiv în forma
Severin, identificată cu C.I. seria KS nr. 249624, eliberată   prezentată.
de SPCLEP Băi Herculane la data de 6.02.2007, CNP          Restul articolelor rămân neschimbate.
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008

  Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat     Restul articolelor rămân neschimbate.
azi, 26.09.2008, în 5 exemplare de Biroul de Asistență al      Prezentul înscris a fost redactat azi, 30.09.2008, în 5
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      exemplare, de către compartimentul de asistență, din
Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea            cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.         Tribunalul Caraș-Severin la cererea și pe răspunderea
33459/25.09.2008.
                                 solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
   (67/806.793)
                                 33281/24.09.2008.
        Societatea Comercială                 (69/806.795)
       MIRELA & ROBERT - S.R.L.
       satul Topleț, comuna Topleț                    Societatea Comercială
        județul Caraș-Severin                      NISTOR FLORIN - S.R.L.
                                       Reșița, județul Caraș-Severin
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul                NOTIFICARE
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
MIRELA & ROBERT S.R.L., cu sediul în satul Topleț nr.
                                 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
494, comuna Topleț, județul Caraș-Severin, înregistrată
                                 NISTOR FLORIN S.R.L., cu sediul în Reșița, Aleea
sub nr. J11/746/2004, cod unic de înregistrare 16788070,
                                 Albăstrelelor nr. 5, scara 1, ap. 30, județul Caraș-Severin,
care a fost înregistrat sub nr. 34254 din data de
1.10.2008.                            înregistrată sub nr. J11/671/2004, cod unic de înregistrare
  (68/806.794)                         16724816, care a fost înregistrat sub nr. 34255 din data
                                 de 1.10.2008.
       Societatea Comercială                  (70/806.796)
       NISTOR FLORIN - S.R.L.
      Reșița, județul Caraș-Severin                    Societatea Comercială
                                        CONECT STAR - S.R.L.
           ACT ADIȚIONAL                     Caransebeș, județul Caraș-Severin
  Subsemnații:
  - Ardelean Nistor, domiciliat în Reșița, Str. Albăstrelelor            ACT ADIȚIONAL
nr. 5, sc. 1, et. 2, ap. 30, posesor al CI/KS/251048,
                                   Subsemnatul Lorint Darie, domiciliat în Caransebeș,
eliberată de SPCLEP Reșița la data de 15.02.2007, CNP
                                 str. Cloșca nr. 6A, posesor CI/KS/021233/2000, eliberată
1600427113678, și
                                 de Caransebeș, CNP 1761010110671, asociat unic la
  - Ardelean Ida-Susana, domiciliată în Reșița, Al.
Albăstrelelor nr. 5, sc. 1, et. 2, ap. 30, posesoare a      S.C. CONECT STAR S.R.L., înmatriculată la Registrul
CI/KS/068752, eliberată de SPCLEP Reșița la data de        Comerțului Caraș-Severin sub nr. J11/441/2004, am
30.01.2002, CNP 2591019113691,                  hotărât în din data de 1.10.2008 să modific art. 9 din actul
  în calitate de asociați ai S.C. NISTOR FLORIN S.R.L.,     constitutiv al societății privitor la administrare în urma
înmatriculată la Registrul Comerțului Caraș-Severin sub      reconfirmării în această funcție a d-lui Lorint Darie, pe
nr. J11/671/2004, am convenit de comun acord în cadrul      termen nelimitat.
adunării generale extraordinare din data de 1.10.2008 să       Se aprobă conținutul actului constitutiv în forma
modificăm actul constitutiv al societății referitor la      prezentată.
administrare și date de identificare asociat/administrator,      Restul articolelor rămân neschimbate.
astfel:
                                   Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat
  1. Art. 8 din actul constitutiv privind administrarea se
                                 azi, 30.09.2008, în 5 exemplare de Biroul de Asistență al
modifică în urma reconfirmării în funcția de administrator
a d-lui Ardelean Nistor, pe termen nelimitat.           Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  2. Datele de identificare ale asociatului/administrator    Caraș-Severin, la cererea și pe răspunderea
Ardelean Nistor se modifică în urma schimbării BI în CI.     solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
  3. Se aprobă conținutul actului constitutiv în forma     33908/29.09.2008.
prezentată.                              (71/806.797)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008               25

       Societatea Comercială               înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă
       CONECT STAR - S.R.L.               Tribunalul Caraș-Severin sub nr. J 11/731/2008, și
    Caransebeș, județul Caraș-Severin             - Avarvarei Alina-Carla, domiciliată în Reșița, b-dul
                                Revoluția din Decembrie nr. 34, sc. 3, ap. 12, posesor al
           NOTIFICARE                C.I. seria KS nr. 200588, eliberată de Poliția Reșița la data
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    de 10.06.2005, CNP 2740322113698, mandatara S.C.
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.  AUSTRU SA, societatea constituită după Legile din
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu      Luxemburg, cu sediul în Avenue de la Faiencerie, nr. 38,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  L-1510, Luxemburg, nr. de înmatriculare B141075, în
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale   calitate de cesionar a 100 % capitalul social,
CONECT STAR S.R.L., cu sediul în Caransebeș, str.         am convenit de comun acord în cadrul adunării
Baba Novac nr. 25A, județul Caraș-Severin, înregistrată    generale din data de 11.08.2008 să modificăm actul
sub nr. J11/441/2004, cod unic de înregistrare 16486412,    constitutiv al societății comerciale ca urmare a retragerii și
care a fost înregistrat sub nr. 34256 din data de       cooptării unui nou asociat astfel:
1.10.2008.                            a) De la art. 1 din actul constitutiv al societății privind
  (72/806.798)                        datele de identificare ale asociaților se anulează datele
                                d-nului Marini Mario care se retrage din societate și se
       Societatea Comercială              completează cu datele noului asociat după cum urmează:
       M&P TIRA FOREST - S.R.L.
                                 „1. S.C. AUSTRU SA, societate anonimă constituită
      Reșița, județul Caraș-Severin
                                după legile din Luxemburg, cu sediul în Avenue de la
                                Faiencerie, nr. 38, L-1510, Luxemburg, nr. de
          ACT ADIȚIONAL
                                înmatriculare B141075.”
  Subsemnații asociați:                     b) Art. 5.3 din actul constitutiv privind participarea
  1. Constantin Amelia-Nicoleta, CNP 2701228113672,      asociaților la constituirea capitalului social se modifică
născută la data de 28.12.1970 în Reșița, jud. Caraș-      după cum urmează:
Severin, domiciliată în Reșița, Str. Făgărașului nr. 26, sc.   „Capitalul social subscris este împărțit în 20 părți
E, et. 2, ap. 6, jud. Caraș-Severin, identificată cu C.I. KS  sociale în valoare nominală de 10 lei RON fiecare,
144259/10.12.2003/Pol. Mun. Reșița, și             numerotate de la 1 la 20, fiind deținute în totalitate de
  2. Tira Petru, CNP 1770223110432, născut la data de     asociatul unic S.C. AUSTRU SA.”
23.02.1977 în Reșița, jud. Caraș-Severin, domiciliat în sat    Restul articolelor rămân neschimbate.
Prigor (com. Prigor) nr. 120, jud. Caraș-Severin,         Act redactat în 5 exemplare, azi 1.10.2008, la
identificat cu C.I. KS 139816/29.10.2003/Pol. Com.       compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
Bozovici,                           Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-
  decidem:                          Severin, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
  1. Declararea unui punct de lucru la adresa următoare:   potrivit cererii de servicii nr. 34219/1.10.2008.
sat Remetea Pogonici, FN, com. Fîrliug, jud. Caraș-
                                  (74/806.800)
Severin.
  2. Se aprobă actul adițional redactat în 5 ex. și se          Societatea Comercială
mențin restul prevederilor actului constitutiv.          CRE CARAS RENEWABLE ENERGY - S.R.L.
  (73/806.799)                            Reșița, județul Caraș-Severin
      Societatea Comercială                           NOTIFICARE
  CRE CARAS RENEWABLE ENERGY - S.R.L.
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
    Reșița, județul Caraș-Severin
                                Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
                                204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
          ACT ADIȚIONAL
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
    la actul constitutiv al S.C. CRE CARAS         actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
      RENEWABLE ENERGY S.R.L.              CRE CARAS RENEWABLE ENERGY S.R.L., cu sediul în
  Subsemnații:                        Municipiul Reșița, b-dul A.I. Cuza nr. 35, etaj 1, județul
  - Marini Mario, domiciliat în Italia, Giulianova, Via    Caraș-Severin, înregistrată sub nr. J11/731/2008, cod
Santa Lucia nr. 8, posesor C.I. seria AN nr. 7402290,     unic de înregistrare 24456927, care a fost înregistrat sub
eliberat de aut. italiene la data de 12.01.2007, asociat    nr. 34312 din data de 1.10.2008.
unic al S.C. CRE CARAS RENEWABLE ENERGY S.R.L.,           (75/806.801)
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
     BOAMBES - S.R.L., satul Sacu                    TRESTIAN COM - S.R.L.
    comuna Sacu, județul Caraș-Severin                Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin

          ACT ADIȚIONAL                          ACT ADIȚIONAL
  Subsemnații:                          Subsemnata Iancu Viorica, domiciliată în Oțelu Roșu,
  - Boambeș Daniel, domiciliat în sat Prisaca nr. 81,     str. Decebal nr. 5, județul Caraș-Severin, posesoare a C.I.
identificat cu C.I. seria KS nr. 186313, eliberată de Mun.   seria KS nr.041875 eliberată de Poliția Oțelu Roșu la data
Caransebeș la data de 15.12.2004, CNP              de 30.03.2001, CNP 2501104372237 în nume propriu și
1750426110642, și                        în reprezentarea d-nei Filimon Marinela, domiciliată în
  - Boambeș Delia-Marioara, domiciliată în sat Prisaca    Zăvoi, bl. 1, sc. A, ap. 2, conform procurii de administrare
nr. 81, com. C. Daicoviciu, identificată cu C.I. seria KS nr.  autentificată sub nr. 334/16.07.2008,
194705, eliberată de Mun. Caransebeș la data de           asociați ai S.C. TRESTIAN COM S.R.L., înmatriculată
24.03.2005, CNP 2780608110667,                 la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-
  în calitate de asociați ai societății comerciale      Severin sub nr. J 11/174/1997, am convenit de comun
BOAMBES S.R.L., înmatriculată la Registrul Comerțului      acord în data de 1.10.2008 să modificăm actul constitutiv
de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin sub nr.          ca urmare a schimbării datelor de identificare și eliberare
J 11/596/2003,                         și numire nou administrator astfel:
  am convenit de comun acord în cadrul adunării
                                  a) Datele de identificare ale asociatelor/administrator
generale extraordinare din data de 1.10.2008 să
                                așa cum reiese din preambulul actului adițional se
modificăm actul constitutiv al societății privind
                                modifică ca urmare a schimbării actului de identitate.
administrarea, în urma eliberării din funcția de
                                  b) Art. 18 din actul constitutiv privind administrarea
administrator a d-lui Boambeș Daniel.
                                societății se modifică ca urmare a eliberării din funcția de
  Se aprobă conținutul actului constitutiv în forma
                                administrator a d-nei Filimon Marinela și numirea unui
prezentată.
                                nou administrator în persoana d-nei Iancu Viorica pentru
  Restul articolelor rămân neschimbate.
                                o perioadă nelimitată.
  Prezentul înscris a fost redactat azi, 1.10.2008, în 5
                                  Restul articolelor rămân neschimbate.
exemplare, de către compartimentul de asistență, din
                                  Act redactat în 5 exemplare, azi 1.10.2008 la
cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă
                                compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
Tribunalul Caraș-Severin la cererea și pe răspunderea
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
34305/1.10.2008.                        Severin, la cererea și pe răspunderea solicitantului,
   (76/806.802)                        potrivit cererii de servicii nr. 34173/1.10.2008.
                                   (78/806.804)
        Societatea Comercială
          BOAMBES - S.R.L.                      Societatea Comercială
        satul Sacu, comuna Sacu                    TRESTIAN COM - S.R.L.
         județul Caraș-Severin                  Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin

           NOTIFICARE                           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.   Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art.
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu      204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale   actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
BOAMBES S.R.L., cu sediul în sat Sacu, FS, nr. 260,       TRESTIAN COM S.R.L., cu sediul în Oțelu Roșu, str.
comuna Sacu, județul Caraș-Severin, înregistrată sub nr.    Decebal nr. 5, județul Caraș-Severin, înregistrată sub nr.
J11/596/2003, cod unic de înregistrare 15723243, care a     J11/174/1997, cod unic de înregistrare 9594250, care a
fost înregistrat sub nr. 34332 din data de 2.10.2008.      fost înregistrat sub nr. 34362 din data de 2.10.2008.
   (77/806.803)                          (79/806.805)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008              27

      Societatea Comercială                      Societatea Comercială
   ANNDAV - S.R.L., Craiova, județul Dolj             LEX OFFICE - S.A., Craiova, județul Dolj


         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


          TRIBUNALUL DOLJ                         TRIBUNALUL DOLJ


    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 8229                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 8258

           din 8.09.2008                          din 9.09.2008

  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Dolj        - Cumpănașu Onoriu
  Tribunalul Dolj         - Cumpănașu Onoriu
                                  Referent
  Referent
                                  la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Dolj        - Corlățeanu Marina
  Tribunalul Dolj         - Corlățeanu Marina
                                  În baza cererii nr. 43045 din data 5.09.2008 și a actelor
  În baza cererii nr. 43040 din data 5.09.2008 și a actelor  doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    cu următoarele date:
cu următoarele date:                        - fondatori:
  - fondator: Fănuță Bogdan-Marius, asociat unic, cod       1. Staicu Elvira, fondator, cod numeric personal
numeric personal 1730401280014, aport la capital        2480919166736, aport la capital 59.000,00 RON, din
200,00 RON, data vărsării aportului 4.09.2008,         care valoare aport în natură 53.016,50, data vărsării
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %       aportului 2.09.2008, echivalând cu 5.900 acțiuni,
capitalul social total, cota de participare la         reprezentând 10,865562 % din capitalul social total, cota
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea     de participare la beneficii/pierderi de 10,865562 %,
Craiova, str. Spania nr. 6, bl. O24, sc. 1, et. 3, ap. 13,   domiciliată în localitatea Leu, județul Dolj;
județul Dolj;                           2. Staicu Gheorghiță-Viorel, fondator, cod numeric
  - administrator persoană fizică: Fănuță Bogdan-       personal 1770423166736, aport la capital 62.000,00
Marius, cod numeric personal 1730401280014, data        RON, din care valoare aport în natură de 58.016,50 RON,
numirii 4.09.2008, durata mandatului nelimitată, având     data vărsării aportului 2.09.2008, echivalând cu 6.200
puteri depline;                         acțiuni, reprezentând 11,418048 % din capitalul social
  - denumirea: ANNDAV - S.R.L.;                total, cota de participare la beneficii/pierderi de
                                11,418048 %, domiciliat în localitatea Leu, județul Dolj;
  - sediul social: Craiova, str. Spania, bl. O24, sc. 1, ap.
                                  3. Staicu Ion, fondator, cod numeric personal
13, județul Dolj;
                                1540713166734, aport la capital 60.000,00 RON, din
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -
                                care valoare aport în natură de 58.016,50 RON, data
activități de consultanță în management;
                                vărsării aportului 2.09.2008, echivalând cu 6.000 acțiuni,
  - activitatea principală: cod CAEN 7022 - activități de
                                reprezentând 11,049723 % din capitalul social total, cota
consultanță pentru afaceri și management;            de participare la beneficii/pierderi de 11,049723 %,
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   domiciliat în localitatea Leu, județul Dolj;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     4. Staicu Vergica, fondator, cod numeric personal
RON fiecare;                          2570422166740, aport la capital 60.000,00 RON, din
  - durata de funcționare: nelimitată;             care valoare aport în natură de 58.016,50 RON, data
  - cod unic de înregistrare: 24432073;            vărsării aportului 2.09.2008, echivalând cu 6.000 acțiuni,
  - număr de ordine în registrul comerțului:          reprezentând 11,049723 % din capitalul social total, cota
J 16/1767/2008.                         de participare la beneficii/pierderi de 11,049723 %,
   (80/777.611)                        domiciliată în localitatea Leu nr. 1661, județul Dolj;
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008

  5. Staicu Iuliana, fondator, cod numeric personal       - număr de ordine în registrul comerțului:
2710209166737, aport la capital 62.000,00 RON, din      J 16/1778/2008.
care valoare aport în natură de 58.016,50 RON, data        (81/777.612)
vărsării aportului 2.09.2008, echivalând cu 6.200 acțiuni,
reprezentând 11,418048 % din capitalul social total, cota         Societatea Comercială
de participare la beneficii/pierderi de 11,418048 %,         COMINDAG - S.R.L., satul Radovan
domiciliat în localitatea Craiova, str. Caracal nr. 142,        comuna Radovan, județul Dolj
județul Dolj;
  6. Staicu Laura-Elena, fondator, cod numeric personal
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
2760916166730, aport la capital 59.000,00 RON, din
care valoare aport în natură 58.016,50 RON, data vărsării
aportului 2.09.2008, echivalând cu 5.900 acțiuni,                 TRIBUNALUL DOLJ
reprezentând 10,865562 % din capitalul social total, cota
de participare la beneficii/pierderi de 10,865562 %,         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 8260
domiciliată în localitatea Leu nr. 1661, județul Dolj;               din 9.09.2008
  7. Staicu T. Marian, fondator, cod numeric personal
1770331166732, aport la capital 59.000,00 RON, din care     Judecător delegat
valoare aport în natură 53.016,50, data vărsării aportului    la Oficiul Registrului
2.09.2008, echivalând cu 5.900 acțiuni, reprezentând       Comerțului de pe lângă
10,865562 % din capitalul social total, cota de participare   Tribunalul Dolj        - Cumpănașu Onoriu
la beneficii/pierderi de 10,865562 %, domiciliată în       Referent
localitatea Leu, județul Dolj;                  la Oficiul Registrului
  8. Staicu S. Marian, fondator, cod numeric personal      Comerțului de pe lângă
1710817166745, aport la capital 62.000,00 RON, din        Tribunalul Dolj        - Corlățeanu Marina
care valoare aport în natură de 58.016,50 RON, data       În baza cererii nr. 43057 din data 5.09.2008 și a actelor
vărsării aportului 2.09.2008, echivalând cu 6.200 acțiuni,  doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
reprezentând 11,418048 % din capitalul social total, cota   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
de participare la beneficii/pierderi de 11,418048 %,     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
domiciliat în localitatea Craiova, str. Caracal nr. 142,
                               cu următoarele date:
județul Dolj;
                                 - fondator: Tînjală Ștefan, asociat unic, cod numeric
  9. Nuțu Lenuța, fondator, cod numeric personal
                               personal 1561201160010, aport la capital 200,00 RON,
2770909168081, aport la capital 60.000,00 RON, din
                               data vărsării aportului 5.09.2008, echivalând cu 20 părți
care aport în natură de 58.016,50 RON, data vărsării
                               sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
aportului 2.09.2008, echivalând cu 6.000 acțiuni,
                               participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
reprezentând 11,049723 % din capitalul social total, cota
                               localitatea Radovan, Șos. Calafatului nr. 1, județul Dolj;
de participare la beneficii/pierderi de 11,049723 %,
                                 - administrator persoană fizică: Tînjală Ștefan, cod
domiciliat în localitatea București, str. Maior Ionescu
Atanase nr. 40, sectorul 2;                  numeric personal 1561201160010, data numirii
  - administrator persoană fizică: Staicu Ion, cod      5.09.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
numeric personal 1540713166734, data numirii         depline;
8.08.2008, durata mandatului 3 ani, până la data de       - denumirea: COMINDAG - S.R.L.;
7.08.2011, având puteri depline;                 - sediul social: satul Radovan, Șos. Calafatului nr. 1,
  - denumirea: LEX OFFICE - S.A.;              comuna Radovan, județul Dolj;
  - sediul social: Craiova, aleea Mamaia nr. 2, județul     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 478 -
Dolj;                             comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -    piețe;
activități de consultanță în management;             - activitatea principală: cod CAEN 4781 - comerț cu
  - activitatea principală: cod CAEN 7022 - activități de  amănuntul cu produse alimentare, băuturi și produse din
consultanță pentru afaceri și management;           tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;
  - capital social subscris: 543.000,00 RON, vărsat       - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
integral; capitalul social este divizat în 54.300 părți    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
sociale a 10,00 RON fiecare;                 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;             - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 24438963;             - cod unic de înregistrare: 24439012;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008               29

  - număr de ordine în registrul comerțului:           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 014 -
J 16/1779/2008.                         creșterea animalelor;
  (82/777.613)                          - activitatea principală: cod CAEN 0149 - creșterea
                                altor animale;
     Societatea Comercială                  - capital social subscris: 4.000,00 RON, vărsat
  EUROFERMA - S.R.L., Craiova, județul Dolj          integral; capitalul social este divizat în 40 părți sociale a
                                100,00 RON fiecare;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI               - durata de funcționare: nelimitată;
                                  - cod unic de înregistrare: 24432081;
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
          TRIBUNALUL DOLJ
                                J 16/1762/2008.
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8228               (83/777.614)

           din 8.09.2008                      Societatea Comercială
  Judecător delegat                            MODAMAR - S.R.L., satul Gaia
  la Oficiul Registrului                         comuna Murgași, județul Dolj
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Dolj         - Cumpănașu Onoriu               MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Referent
  la Oficiul Registrului
                                          TRIBUNALUL DOLJ
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Dolj         - Corlățeanu Marina
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 8261
  În baza cererii nr. 43058 din data 5.09.2008 și a actelor
                                           din 8.09.2008
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a        Judecător delegat
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     la Oficiul Registrului
cu următoarele date:                        Comerțului de pe lângă
  - fondatori:                          Tribunalul Dolj         - Cumpănașu Onoriu
  1. Bercea Nina-Alina, asociat, cod numeric personal      Referent
2821002160014, aport la capital 2.000,00 RON, data         la Oficiul Registrului
vărsării aportului 4.09.2008, echivalând cu 10 părți        Comerțului de pe lângă
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota    Tribunalul Dolj         - Corlățeanu Marina
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în
                                  În baza cererii nr. 43068 din data 5.09.2008 și a actelor
localitatea Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 95, bl. M11,
sc. 1, ap. 9, județul Dolj;                   doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  2. Roșianu Petrică, asociat, cod numeric personal      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
1700101163314, aport la capital 2.000,00 RON, data       dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
vărsării aportului 4.09.2008, echivalând cu 10 părți      cu următoarele date:
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota    - fondatori:
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în    1. Scurtu Mariana-Elena, asociat, cod numeric
localitatea Craiova, Constantin Brâncoveanu nr. 48, bl.     personal 2740923163234, aport la capital 100,00 RON,
1D, sc. 1, ap. 10, județul Dolj;                data vărsării aportului 5.09.2008, echivalând cu 10 părți
  - administratori persoane fizice:              sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
  1. Bercea Nina-Alina, cod numeric personal         de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în
2821002160014, data numirii 5.09.2008, durata          localitatea Gaia, Str. Roșuleștilor nr. 13, județul Dolj;
mandatului nelimitată, având puteri depline;            2. Scurtu Dan, asociat, cod numeric personal
  2. Roșianu Petrică, cod numeric personal          1720126163251, aport la capital 100,00 RON, data
1700101163314, data numirii 5.09.2008, durata          vărsării aportului 5.09.2008, echivalând cu 10 părți
mandatului nelimitată, având puteri depline;          sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
  - denumirea: EUROFERMA - S.R.L.;              de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
  - sediul social: Craiova, str. Constantin Brâncoveanu    localitatea Craiova, str. Rodna nr. 3, județul Dolj;
nr. 48, bl. 1D, sc. 1, et. 3, ap. 10, județul Dolj;        - administratori persoane fizice:
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008

  1. Scurtu Mariana-Elena, cod numeric personal        de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în
2740923163234, data numirii 4.09.2008, durata         localitatea Dudovicești, Str. Craiovei nr. 8, județul Dolj;
mandatului nelimitată, având puteri depline;            2. Ciocan George-Sorin, asociat, cod numeric
  2. Scurtu Dan, cod numeric personal 1720126163251,     personal 1831015284571, aport la capital 100,00 RON,
data numirii 4.09.2008, durata mandatului nelimitată,     data vărsării aportului 27.08.2008, echivalând cu 10 părți
având puteri depline;                     sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
  - denumirea: MODAMAR - S.R.L.;               de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
  - sediul social: satul Gaia, Str. Roșuleștilor nr. 13,   localitatea București, aleea Valea Siretului nr. 1, bl. P2,
comuna Murgași, județul Dolj;                 sc. 5, ap. 98, sectorul 5;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -      - administratori persoane fizice:
comerț cu amănuntul cu alte bunuri, în magazine          1. Ciocan Elena, cod numeric personal
specializate;                         2621001163233, data numirii 28.08.2008, durata
  - activitatea principală: cod CAEN 4771 - comerț cu     mandatului nelimitată, având puteri depline;
amănuntul cu îmbrăcăminte, în magazine specializate;        2. Ciocan George-Sorin, cod numeric personal
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   1831015284571, data numirii 28.08.2008, durata
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   mandatului nelimitată, având puteri depline;
RON fiecare;                            - denumirea: TRANSCOM GENERAL - S.R.L.;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - sediul social: satul Dudovicești, Str. Craiovei nr. 8,
  - cod unic de înregistrare: 24439020;            comuna Simnicu de Sus, județul Dolj;
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
J 16/1775/2008.
                                transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
   (84/777.615)
                                  - activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi
      Societatea Comercială               rutiere de mărfuri;
     TRANSCOM GENERAL - S.R.L.                 - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  satul Dudovicești, comuna Simnicu de Sus          capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
         județul Dolj                 RON fiecare;
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
                                  - cod unic de înregistrare: 24439039;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                J 16/1777/2008.
          TRIBUNALUL DOLJ                 (85/777.616)

    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 8257                Societatea Comercială
                                BARCAN WORK - S.R.L., Craiova, județul Dolj
           din 9.09.2008
  Judecător delegat
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Dolj        - Cumpănașu Onoriu                TRIBUNALUL DOLJ
  Referent
  la Oficiul Registrului                       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 8262
  Comerțului de pe lângă                           din 9 septembrie 2008
  Tribunalul Dolj        - Corlățeanu Marina
                                 Judecător delegat
  În baza cererii nr. 43076 din data 5.09.2008 și a actelor
                                 la Oficiul Registrului
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 Comerțului de pe lângă
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
                                 Tribunalul Dolj        - Cumpănașu Onoriu
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                 Referent
cu următoarele date:
                                 la Oficiul Registrului
  - fondatori:
                                 Comerțului de pe lângă
  1. Ciocan Elena, asociat, cod numeric personal
                                 Tribunalul Dolj        - Corlățeanu Marina
2621001163233, aport la capital 100,00 RON, data
vărsării aportului 27.08.2008, echivalând cu 10 părți       În baza cererii nr. 43106 din data de 8.09.2008 și a
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008               31

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                       cu următoarele date:
  - fondator:                            - fondatori:
  Bărcan Cătălin-Daniel, asociat unic, cod numeric         1. Ciftci Meysem, asociat, aport la capital 100,00 RON,
personal 1710128163208, aport la capital 200,00 RON,       data vărsării aportului 5.09.2008, echivalând cu 10 părți
data vărsării aportului 3.09.2008, echivalând cu 20 părți    sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de   de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în    Turcia, localitatea ;
localitatea Craiova, bd. Oltenia nr. 1B, bl. T2, sc. 3, et. 2,    2. Ciftci Valentina-Ileana, asociat, cod numeric
ap. 10, județul Dolj;                      personal 2860124160112, aport la capital 100,00 RON,
  - administrator persoană fizică:               data vărsării aportului 5.09.2008, echivalând cu 10 părți
  Bărcan Cătălin-Daniel, cod numeric personal          sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă
1710128163208, data numirii 8.09.2008, durata          de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în
mandatului nelimitată, având puteri depline;           localitatea Craiova, str. Sg. Constantin Popescu nr. 13A,
  - denumire: BARCAN WORK - S.R.L.;               bl. 37A, sc. 1, ap. 4, județul Dolj;
  - sediul social: municipiul Craiova, str. Alexandru cel      - administrator persoană fizică:
Bun nr. 55, județul Dolj;                      Ciftci Meysem, data numirii 8.09.2008, durata
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 749 -     mandatului nelimitată, având puteri depline;
alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a;     - denumire: RUBINA - S.R.L.;
  - activitatea principală: cod CAEN 7490 - alte activități     - sediul social: municipiul Craiova, Calea Severinului
profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;           nr. 54, boxa nr. 1, județul Dolj;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 463 -
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor
RON fiecare;                           și al tutunului;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - activitatea principală: cod CAEN 4631 - comerț cu
  - cod unic de înregistrare: 24438980;             ridicata al fructelor și legumelor;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
J 16/1774/2008.                         capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs     RON fiecare;
la data de 9 septembrie 2008.                    - durata de funcționare: nelimitată;
   (86/777.617)                          - cod unic de înregistrare: 24444116;
                                   - număr de ordine în registrul comerțului:
       Societatea Comercială
                                 J 16/1782/2008.
    RUBINA - S.R.L., Craiova, județul Dolj
                                   Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
                                 la data de 10 septembrie 2008.
          MINISTERUL JUSTIȚIEI                (87/777.618)

                                      Societatea Comercială
           TRIBUNALUL DOLJ
                                   WINTERM CONSTRUCT - S.R.L., Craiova
                                         județul Dolj
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 8285
        din 10 septembrie 2008
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
                                           TRIBUNALUL DOLJ
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Dolj         - Cumpănașu Onoriu
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 8263
  Referent
  la Oficiul Registrului                            din 9 septembrie 2008
  Comerțului de pe lângă                      Judecător delegat
  Tribunalul Dolj         - Corlățeanu Marina       la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 43200 din data de 8.09.2008 și a       Comerțului de pe lângă
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Tribunalul Dolj        - Cumpănașu Onoriu
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6357/12.XI.2008

  Referent                                    - administrator persoană fizică:
  la Oficiul Registrului                             Chesoiu Bogdan-Gabriel, cod numeric personal
  Comerțului de pe lângă                           1800905160032, data numirii 8.09.2008, durata
  Tribunalul Dolj             - Corlățeanu Marina
                                       mandatului nelimitată, având puteri depline;
  În baza cererii nr. 43205 din data de 8.09.2008 și a              - denumire: WINTERM CONSTRUCT - S.R.L.;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                         - sediul social: municipiul Craiova, str. General
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale           Magheru nr. 9, județul Dolj;
cu următoarele date:                               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 222 -
  - fondatori:                                fabricarea articolelor din material plastic;
  1. Chesoiu Bogdan-Gabriel, asociat, cod numeric                - activitatea principală: cod CAEN 2223 - fabricarea
personal 1800905160032, aport la capital 100,00 RON,             articolelor din material plastic pentru construcții;
data vărsării aportului 8.09.2008, echivalând cu 10 părți
                                         - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în          capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
localitatea Craiova, str. General Gheorghe Magheru nr. 9,           RON fiecare;
județul Dolj;                                   - durata de funcționare: nelimitată;
  2. Chesoiu Raluca-Ileana, asociat, cod numeric                 - cod unic de înregistrare: 24438998;
personal 2800612160057, aport la capital 10,00 RON,                - număr de ordine în registrul comerțului:
data vărsării aportului 8.09.2008, echivalând cu o parte
                                       J 16/1773/2008.
socială, reprezentând 5 % din capitalul social total, cotă
de participare la beneficii/pierderi de 5 %, domiciliată în            Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
localitatea Craiova, str. General Gheorghe Magheru nr. 9,           la data de 9 septembrie 2008.
județul Dolj;                                    (88/777.619)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|313330|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6357/12.XI.2008 conține 32 de pagini.       Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

								
To top