2008_6262 by tradetrek

VIEWS: 171 PAGES: 32

									                          PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 6262      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                 Joi, 6 noiembrie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială              70 lei, în favoarea soțului meu, PUIAC CLAUDIU-
        INTERSERVICE - S.R.L.              STELIAN, cu datele de identificare de mai sus. Asociații
                                 declară că au luat cunoștință de situația financiară a
          HOTĂRÂREA NR. 1                societății și de clauzele actului constituitiv, la care aderă
          DIN 27.05.2008                cu următoarele modificări: capitalul social, părțile sociale,
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              beneficii și pierderi, schimbarea sediului social și
SOCIETĂȚII COMERCIALE “INTERSERVICE” S.R.L.           schimbarea obiectului principal de activitate din 6202
                                 în 4651.
       ȘI CONTRACT DE CESIUNE                 În urma cesiunii, actul constitutiv comportă
  Subsemnații:                         următoarele modificări și completări:
  1. PUIAC CLAUDIU-STELIAN, cetățean român,            Art din contractul de societate și statut referitor la
născut în mun. Tg. Mureș, jud. Mureș, la data de         capitalul social va avea următorul continut:”Capitalul
30.03.1976, domiciliat în mun. Cluj-Napoca, str. Jupiter,    social subscris și vărsat este de 200 lei, împărțit în 20
nr. 5, ap. 16, jud. Cluj, identificat prin CI seria KX nr.    părți sociale a 10 lei fiecare și este vărsat integral. “
367586, eliberată de mun. Cluj-Napoca, la data de          Art. din contractul de societate și statut referitoare la
09.07.2004, CNP 1760330264417, și                aportul la capitalul social, la părțile sociale și participarea
  2. PUIAC AURA-CRISTINA, cetățean român, născută        la beneficii și pierderi vor avea următorul conținut:
în mun. Tg.Mureș, jud. Mureș, la data de 25.07.1977,       “Aportul asociaților la constituirea capitalului social, la
domiciliată în mun. Cluj-Napoca, str. Jupiter, nr. 5, ap. 16,  părțile sociale, și participarea la beneficii și pierderi se
jud. Cluj, identificată prin CI seria KX nr. 367582, eliberată  prezintă astfel:
de mun. Cluj-Napoca la data de 09.07.2004, CNP           PUIAC CLAUDIU-STELIAN 190 lei, 19 părți sociale,
2770725264428,                          95%;
  în calitate de asociați ai S.C. “INTERSERVICE” S.R.L.      PUIAC AURA-CRISTINA 10 lei, 1 parte socială, 5%”.
cu sediul în mun. Cluj- Napoca, str. Jupiter, nr. 5, ap. 16,    Art. din statut referitor la sediul social se modifică
jud. Cluj, societate în funcțiune, având un capital social    astfel: “Sediul societății este în România, jud. Cluj, mun.
de 200 lei, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului   Cluj-Napoca, str. Viilor, nr. 52, et. 1, ap. 3” (cf. CF
de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1327/2001, cod      167755).
fiscal 14250392, în baza art. 204 al Legii nr. 31/1990       Art. referitor la obiectul principal de activitate se
privind societățile comerciale, am convenit perfectarea     modifică astfel: “Obiectul principal de activitate este din
următorului                           domeniul - 465 și se referă la: 4651 - Comerț cu ridicata
  CONTRACT DE CESIUNE                      al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-
  Subsemnata PUIAC AURA-CRISTINA, cu datele de         ului”.
identificare de mai sus, am hotărât să cesionez cu titlu      Asociații au hotărât adoptarea unui nou act constitutiv
gratuit 7 părți sociale a 10 lei fiecare în valoare totală de  al societății, actualizat și reformulat, care să cuprindă
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008

modificările din prezenta hotărâre și din actele adiționale    cesionând 20 părți sociale a 10 lei fiecare în valoare totală
înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă    de 200 lei, în favoarea lui MIRON FLORIN-MARIAN,
Tribunalul Cluj, după înmatricularea societății.         cetățean român, născut în orș. Huedin, jud. Cluj, la data
  Prezentul act a fost redactat astăzi, 27.05.2008, de      de 23.05.1978, domiciliat în sat Gilău, nr. 42 (com. Gilău),
către Bunda Mariana, la Compartimentul de Asistență din      jud. Cluj, identificat prin CI seria KX nr. 176018, eliberată
cadrul ORCT Cluj, la cererea și pe răspunderea          de Pol. mun. Cluj-Napoca la data de 15.01.2002, CNP
solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 94/22.05.2008,  1780523120789. Pentru părțile sociale cedate am fost
în 5 exemplare originale din care 4 exemplare pentru părți    despăgubită la valoarea nominală astfel încât nu mai am
și un exemplar pentru Compartimentul de Asistență din       nici o pretenție față de societate și cesionar. Asociatul
cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă        unic declară că a luat cunoștință de situația financiară a
Tribunalul Cluj.                         societății și de clauzele statutului societății, la care aderă
   (1/649211)                          cu următoarele modificări:asociati, capitalul social, părțile
                                 sociale, beneficii și pierderi, administrarea societății,
         Societatea Comercială              sediul social, obiectul secundar de activitate.
        INTERSERVICE - S.R.L.                 În urma cesiunii statutul societății comportă
                                 următoarele modificări și completări:
            NOTIFICARE                   Art. din statutul societarii referitor la asociații societății
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     va avea următorul conținut: “Asociatul unic al societății
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   este: MIRON FLORIN-MARIAN, cu datele de identificare
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    de mai sus, CNP 1780523120789.”
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al       Art. din statut referitor la capitalul social va avea
actului constitutiv al societății comerciale           următorul conținut:” Capitalul social subscris si vărsat
INTERSERVICE S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL CLUJ-        este de 200 lei, împărțit în 20 părți sociale a 10 lei fiecare
NAPOCA, județ Cluj, str. VIILOR, nr. 52, etaj 1, ap. 3,      și este vărsat integral. “
înregistrată sub nr. J12/1327/2001, cod unic de            Art. din statut referitor la participarea la beneficii și
înregistrare 14250392, care a fost înregistrat sub        pierderi va avea următorul conținut:” Beneficiile sau
nr. 37202 din 27.05.2008.                     eventualele pierderi aparțin integral asociatului unic,
   (2/649212)                          MIRON FLORIN- MARIAN, cu datele de identificare de
                                 mai sus.”
         Societatea Comercială                Art. din statut referitor la administrarea societății va
         SEN TRANS - S.R.L.               avea următorul conținut: “ Dreptul de a administra și de a
                                 reprezenta societatea în relațiile cu terții îi aparține
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC               asociatului unic, MIRON FLORIN-MARIAN, cu datele de
       NR. 1 DIN 26.05.2008                mai sus. Administratorul poate transmite dreptul de
                                 administrare al societății unei alte persoane prin procură
       ȘI CONTRACT DE CESIUNE
                                 specială notarială. Durata mandatului administratorului
  SOCACIU NICOLETA-ISOLDA, cetățean român,            este nedeterminată.”
născută în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, la data de          Art. din statut referitor la sediul social se modifică
24.10.1973, domiciliată în mun. Cluj-Napoca, bld.         astfel: “Sediul social este în jud. Cluj, loc. Gilău, str.
Constantin Brâncuși, nr. 171, ap. 51, jud. Cluj, identificată   Braniște, nr. 42.”
prin CI seria KX nr. 501819, eliberată de SPCLEP Cluj-        Art. din statut referitor la obiectul secundar de
Napoca la data de 04.09.2006, CNP2731024120689, în        activitate se modifică astfel: “Se radiază codurile 2020,
calitate de asociat unic al S.C. “SEN TRANS” S.R.L. cu      2051, 4675, 4910, 4920, 8020, 8291, 9311, 9312, 9499
sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși, nr.     din obiectul secundar de activitate.
171, ap. 51, jud. Cluj, firma în funcțiune, având un capital     Asociații au hotărât adoptarea unui nou act constitutiv
social de 200 lei, înmatriculată la Oficiul Registrului      al societății, actualizat și reformulat, care să cuprindă
Comerțului Cluj sub nr. J12/3635/2005, cod fiscal RO       modificările din prezenta hotărâre și din actele adiționale
18033582, în baza art. 204 al Legii nr. 31/1990 privind      înregistrate la ORCT-Cluj, după înmatricularea societății.
societățile comerciale, am convenit perfectarea          Asociații declară pe proprie’ răspundere că au citit și că
următorului                            sunt de acord cu conținutul întregului act. Restul clauzelor
  CONTRACT DE CESIUNE                      din statut rămân nemodificate. Prezenta hotărâre a fost
  Subsemnata SOCACIU NICOLETA-ISOLDA am             redactată de către Drăgoi Anca-Teodora din cadrul
hotărât să mă retrag din societate, atât din calitatea de     biroului de asistență juridică din cadrul Oficiului
asociat unic, cât și din calitatea de administrator,       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, la
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008                3

cererea și pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de          Societatea Comercială
servicii nr. 482/22.05.2008, în 5 exemplare originale din            GRATECO TEHNOPLUS
care 4 exemplare au fost eliberate asociaților după              IMPORT EXPORT - S.R.L.
certificare.
                                            NOTIFICARE
   (3/649213)
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        Societatea Comercială              Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
         SEN TRANS - S.R.L.               (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
           NOTIFICARE                actului constitutiv al societății comerciale GRATECO
                                TEHNOPLUS IMPORT EXPORT S.R.L., cu sediul în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, județ Cluj, B-dul
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  CONSTANTIN BRÂNCUȘI, nr. 153, bloc B, etaj 9, ap.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   156, înregistrată sub nr. J12/2730/1993, cod unic de
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    înregistrare 5149810, care a fost înregistrat sub nr. 37389
actului constitutiv al societății comerciale SEN TRANS     din 27.05.2008.
S.R.L., cu sediul în COMUNA GILĂU, județ Cluj, str.         (6/649216)
BRANIȘTE, nr. 42, înregistrată sub nr. J12/3635/2005,
                                        Societatea Comercială
cod unic de înregistrare 18033582, care a fost înregistrat
                                         DOLOMITI - S.R.L.
sub nr. 37373 din 27.05.2008.
  (4/649214)                                     HOTĂRÂRE

        Societatea Comercială                 A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
        GRATECO TEHNOPLUS                    S.C.”DOLOMITI” S.R.L., J12/23/2002,
                                        CIF RO 14383348
       IMPORT EXPORT - S.R.L.
                                        DIN 23.05.2008
        HOTĂRÂREA NR. 122                  Dall’Ara Michele și Fernea Dana Maria, persoane
        DIN DATA DE 10.05.2008              fizice, în calitate de asociați și administratori, au convocat
                                la data de 23.05.2008 o Adunare Generală a Asociaților a
 A ASOCIAȚILOR S.C. “GRATECO TEHNOPLUS             S.C. DOLOMITI S.R.L. cu sediul social în Cluj-Napoca,
      IMPORT EXPORT” S.R.L.                str. Petuniei nr. 9, ap. 26, jud. Cluj.
  Subsemnatul:                           La aceasta Adunare Generală a Asociaților au
  IORGA COSMIN PAVEL ALEXANDRU cetățean            participat:
                                  1. Dall’Ara Michele, cetățean italian, născut la data de
român, născut la 04.03.1977, în Târgu Cărbunești,
                                26.02.1972 în localitatea Feltre, Italia, cu domiciliul
domiciliat în Cluj-Napoca, B-dul Constantin Brâncuși, nr.
                                declarat în Italia, Santa Giustina, Via Dante nr. 4,
153, ap. 156, jud. Cluj, identificat cu CI seria KX 526689   identificat cu Carte de Identitate nr. AH 7361874,
și CNP 1770304120726, în calitate de unic asociat,       eliberata de autoritățile italiene din Santa Giustina la data
  ADOPT URMĂTOAREA HOTĂRÂRE PRIN CARE SE            de 10.01.2004, cunoscător al limbii române,
DISPUNE modificarea statutului S.C. “GRATECO            2. Fernea Dana Maria, cetățean român, născută la
TEHNOPLUS IMPORT EXPORT” S.R.L. după cum            data de 15.07.1973, în loc. Cluj- Napoca, jud. Cluj,
urmează:                            domiciliată în Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 1, ap.
  Se modifică domeniul și obiectul principal de activitate   6, jud. Cluj, CNP 2730715120672, identificată cu CI seria
astfel:                             KX nr. 586861 eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data
                                de 19.12.2007, întrunindu-se astfel o participare de 100%
  Domeniul principal de activitate:
                                din capitalul social.
  289 - Fabricarea altor mașini și utilaje cu destinație
                                  Asociații, de comun acord, hotărăsc faptul că sunt de
specifica.
                                acord cu modificarea Actului Constitutiv al S.C.
  Obiectul principal de activitate:              DOLOMITI S.R.L. astfel:
  2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea          1. Societatea își va schimbă sediul social, iar noul
produselor alimentare, băuturilor și tutunului.         sediu va fi la următoarea adresa: Cluj- Napoca, str. Horea
  (5/649215)                         nr. 19, ap. 8, jud. Cluj.
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008

  2. Asociații au decis radierea următoarelor obiecte     Constanța, CNP 2720325133678, reprezentata de
secundare de activitate:                    RUJAN VALERIU, cetățean român, cu domiciliul în
  3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase     Constanța, str. Dezrobirii nr. 106, bl. lS 10, sc. E, parter,
  3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase    ap. 138, jud. Constanța, identificat cu CI seria KT nr.
  3812 Colectarea deșeurilor periculoase           279320/24.06.2002 eliberată de Poliția Constanța, CNP
  3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase          1510529131241, conform procurii autentificate sub nr.
  3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
                                774/09.05.2008/BNP Lambrino Mariana, și RUJAN
  2051 Fabricarea explozivilor
                                VALERIU, cetățean român, cu domiciliul în Constanța, str.
  2020 Fabricarea pesticidelor și a altor produse
                                Dezrobirii nr. 106, bl. IS 10, sc. E, parter, ap. 138, jud.
agrochimice
  4932 Transporturi cu taxiuri                Constanța, identificat cu CI seria KT nr.
  4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice        279320/24.06.2002 eliberată de Poliția Constanța, CNP
  8020 Activități de servicii privind sistemele de      1510529131241, în calitate de asociați, și SARBU
securizare                           NICULAE, cetățean român, născut la data de 05.12. 1956
  8010 Activități de protecție și gardă            în mun. București, sector 4, fiul lui Tudor și Rada, de sex
  8030 Activități de investigații               bărbătesc, cu domiciliul în mun. Bucuresti, str. Baba
  5229 Alte activități anexe transporturilor         Novac nr. 3, bl. S2, sc. 2, et. 7, ap. 84, sector 3, identificat
  6420 Activități ale holdingurilor              cu CI seria RD nr. 209306/16.11.2001 eliberată de Secția
  9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri        12 Poliție, CNP 1561205400214, și SARBU SILVIA,
  8560 Activități de servicii suport pentru învățământ    cetățean român, născută la data de 30.05.1958 în mun.
  8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine,    București, sector 1, fiica lui Vasile și Gheorghita, de sex
muzică, teatru, dans, arte plastice și alte domenii)
                                femeiesc, cu domiciliul în mun. București, str. Racari nr.
  3. Asociații declară că au înțeles conținutul prezentei
                                61, bl. 30, sc. 1, ap. 28, sector 3, identificată cu CI seria
hotărâri și adoptă și semnează actul constitutiv actualizat
                                RR nr. 387518/18.04.2006 eliberată de SPCEP S3 biroul
cu modificările de mai sus.
  Cu acestea Adunarea Generală a Asociaților se        nr. 2, CNP 2580530400194, în calitate de invitați am decis
încheie.                            modificarea actului constitutiv după cum urmează:
  (7/649217)                           Se retrag din societate asociații COTAN SOFIA
                                MARINELA și RUJAN VALERIU conf. Contractului de
        Societatea Comercială             Cesiune nr. 01/22.05.2008 și aut.sub nr.
         DOLOMITI - S.R.L.              850/22.05.2008/BNP Lambrino Mariana și intră în
                                societate ca noi asociați SARBU NICULAE și SARBU
           NOTIFICARE
                                SILVIA.Se face precizarea că vânzarea părților sociale
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    s-a făcut la valoarea lor nominală.
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.    Situația în societate va fi următoarea: SARBU
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   NICULAE - 19 p.s. a 10 RON fiecare, total 190 RON, cota
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                de participare de 95% la beneficii/pierderi; SARBU
actului constitutiv al societății comerciale DOLOMITI
                                SILVIA - 1 p.s. a 10 RON, total 10 RON, cota de
S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, județ
                                participare de 5% la beneficii/pierderi.
Cluj, str. HOREA, nr. 19, ap. 8, înregistrată sub nr.
J12/23/2002, cod unic de înregistrare 14383348, care a       Se radiază din funcția de administrator d-nul RUJAN
fost înregistrat sub nr. 37397 din 27.05.2008.         VALERIU și se numește pe o perioadă nedeterminată și
   (8/649218)                        cu puteri depline d-nul SARBU NICULAE.
                                  Se schimbă adresa societății din Constanța, str.
        Societatea Comercială              Dezrobirii nr. 106, bl. IS 10, sc. E, parter, ap. 138, jud.
       ZEDO PRESTIGE - S.R.L.              Constanța, în mun. București, str. Bachus nr. 18, sector 5.
                                  Se schimbă obiectul principal de activitate astfel:
     HOTĂRÂREA NR. 01/22.05.2008
                                Domeniul principal de activitate va fi: Activități de
        A ADUNĂRII GENERALE               intermediere în comerțul cu ridicata - Cod CAEN 511;
  Subsemnații: COTAN SOFIA MARINELA, cetățean         Activitatea principală: Intermedieri în comerțul cu material
român, cu domiciliul în oraș Constanța, str. Călugăreni nr.  lemnos și de construcții - cod CAEN 5113.
2, sc. A, et. 4, ap. 5, jud. Constanța, identificată cu CI     Celelalte obiecte de activitate se radiază.
seria KT nr. 542776/16.01.2006 eliberată de SPCLEP         (9/649241)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008               5

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
       ZEDO PRESTIGE - S.R.L.                 GRUP MEDIA SUD HOLDING - S.R.L.

           NOTIFICARE                     HOTARAREA NR. 15/09.05.2008
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     S.C. GRUP MEDIA SUD HOLDING S.R.L.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Subscrisele S.C. ELPIDA ORIENTAL S.A. și S.C.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  GOLDONY COMPANY S.A. în calitate de asociați ai S.C.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   GRUP MEDIA SUD HOLDING S.R.L., am hotărât:
ZEDO PRESTIGE S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL           Art. 1. Revocarea din calitatea de administrator a D-lui
CONSTANȚA, județ Constanța, str. DEZROBIRII, nr. 106,     Conoro Virgiliu.
                                 Art. 2. Numirea în funcția de Administrator al societății
bloc IS10, scara E, etaj P, ap. 138, înregistrată sub nr.
                                a drei Ion Vasilica, cetățean român, domiciliată în
J13/771/2007, cod unic de înregistrare 21289565, care a
                                România, Județul Constanța, Municipiul Constanța, Ale.
fost înregistrat sub nr. 37776 din 22.05.2008.         Pelicanului, nr. 16, bl. AV40, ap. 25, posesoare a CI Seria
   (10/649242)                        KT, nr. 559158, eliberat de Politia Constanța, la data de
                                12.04.2006, având CNP 2781021131242. Durata
      Societatea Comercială               mandatului drei Ion Vasilica este de 4 ani.
   ROSA TRADE INTERNATIONAL - S.R.L.              Art. 3. Actul constitutiv al societății va fi modificat
                                conform prezentei hotărâri și va fi depus în forma
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008              actualizată la Oficiul Registrului Comerțului.
                                 Încheiată în 3 (trei) exemplare sub semnătură privată.
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
                                  (13/649245)
  Subsemnații IUHASZ PASCAN REMUS FLORIN și
IUHASZ PASCAN ROZICA - asociați în cadrul societății            Societatea Comercială
comerciale sus menționate, am hotărât:                GRUP MEDIA SUD HOLDING - S.R.L.
  Schimbarea sediului societății în Constanța, str. Unirii
                                           NOTIFICARE
nr. 86A.
  Se deschide un punct de lucru în Constanța, b-dul       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Aurel Vlaicu nr. 264, et. 1, Complex Sportiv Badea       Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Cârțan, Birou 8.
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Renunțăm la activitatea de la codul
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor      GRUP MEDIA SUD HOLDING S.R.L., cu sediul în
financiare. Exclus schimb valutar.               MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța, str. VERDE
   (11/649243)                        nr. 31, înregistrată sub nr. J13/7408/2004, cod unic de
                                înregistrare 16730990, care a fost înregistrat sub nr.
      Societatea Comercială               38420 din 27.05.2008.
   ROSA TRADE INTERNATIONAL - S.R.L.              (14/649246)

           NOTIFICARE                       Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul          PANDURI MEDIA - S.R.L.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204             HOTĂRÂRE
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
                                ASOCIAȚILOR S.C. “PANDURI MEDIA” S.R.L.,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                CU SEDIUL IN EFORIE NORD, ORAS EFORIE,
ROSA TRADE INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în         STR. I.G.DUCA NR. 11A, JUDETUL CONSTANTA,
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța, str. UNIRII,      INMATRICULATA LA REGISTRUL COMERTULUI
nr. 86 A, înregistrată sub nr. J13/3460/1991, cod unic de      CONSTANTA SUB NR. J13/6070/2004
înregistrare 1882036, care a fost înregistrat sub nr. 38378       DIN 20.042004, CUI 12622619
din 27.05.2008.                         Noi, POSTELNICU ION, cetățean român, domiciliat în
   (12/649244)                        București, str. Popa Nan nr. 83, sector 2, identificat cu CI
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008

seria RX nr. 218559, emisă de Secția SEP, la data de         Art. 3. Se retrag din funcția de administratori Dl.
16.09.2003, CNP 1480611400423, și IGNAT ELENA,          POSTELNICU ION și D-na IGNAT ELENA. Se numește
cetățean român, domiciliată în loc. Eforie Nord (oraș      administrator unic al societății Dl. TÂNASIE HORAȚIU-
Eforie), str. I.G. Duca nr. 11A, județul Constanța,       MIHAIL.
identificată cu CI seria KT nr. 554354, emisă de Secția       Art.V. Recodificarea codurilor CAEN, după cum
SPCLEP Eforie, la data de 17.03.2006, CNP            urmează:
2750414132801, reprezentată prin mandatar,              Domeniul principal de activitate. Grupa 900 - Activități
POSTELNICU ION, în baza procurii speciale autentificată     de creație și interpretare artistica
                                   Activitatea principală: 9001 - Activități de interpretare
sub nr. 336 din 07 martie 2008 de notarul public Diana
                                 artistica (spectacole)
Vechiu, cu sediul în Constanța, în calitate de asociați și
                                   Alte activități:
administratori ai societății, pe de o parte, și
                                   4711 - Comerț cu amănuntul în magazine
  TĂNASIE HORAȚIU-MIHAIL, cetățean român,
                                 nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
domiciliat în mun. Craiova, str. Nicolae Iorga, bl. A15, sc.
                                 alimentare, băuturi și tutun
2, et. 3, ap. 15, județul Dolj, identificat cu CI provizorie     4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare,
seria PC nr. 246510, emisă de Poliția Craiova la data de     băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,
05.10.2007, valabilă până la data de 05.10.2008, CNP       chioșcuri și piețe;
1660720163229, pe de altă parte, am hotărât             4932 - Transporturi cu taxiuri
următoarele:                             6831 - Agenții imobiliare
  Art. 1. Eu, POSTELNICU ION, cesionez D-lui            9002 - Activități suport pentru interpretarea artistica
TĂNASIE HORAȚIU-MIHAIL, întregul capital pe care îl       (spectacole)
dețin în cadrul societății și anume 27 părți sociale, în       9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole
valoare nominală de 10 lei fiecare și valoare totală de 270     Redactat în trei exemplare.
lei, reprezentând 90 % din întregul capital social al         (15/649247)
societății și declar că am primit contravaloarea capitalului
social pe care l-am cesionat, retrăgându-mă din societate            Societatea Comercială
și din toate funcțiile îndeplinite, nemaiavând nici un drept          PANDURI MEDIA - S.R.L.
și nici o pretenție asupra societății.
                                            NOTIFICARE
  Eu, IGNAT ELENA, reprezentată prin mandatar
POSTELNICU ION, cesionez D-lui TĂNASIE HORAȚIU-           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
MIHAIL întregul capital pe care îl dețin în cadrul societății,
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
și anume 3 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
fiecare și valoare totală de 300 lei, reprezentând 10 % din
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
întregul capital social al societății și declar că am primit
                                 PANDURI MEDIA S.R.L., cu sediul în LOC. EFORIE
contravaloarea capitalului social pe care l-am cesionat,     NORD, ORAȘ EFORIE, județ Constanța, str. I.G. DUCA,
retrăgându-mă din societate și din toate funcțiile        nr. 11A, înregistrată sub nr. J13/6070/2004, cod unic de
îndeplinite, nemaiavând nici un drept și nici o pretenție    înregistrare 12622619, care a fost înregistrat sub nr.
asupra societății.                        38450 din 27.05.2008.
  Eu, TĂNASIE HORAȚIU-MIHAIL declar că primesc           (16/649248)
cesiunea ce mi-a fost făcută de către Dl. POSTELNICU
ION și de către D-na IGNAT ELENA, reprezentată prin              Societatea Comercială
mandatar, POSTELNICU ION, respectiv 30 părți sociale,            MURANO COMPROD - S.R.L.
în valoare de 10 lei fiecare și valoare totală de 300 lei,
reprezentând 100% din capitalul social al societății și am         HOTĂRÂREA NR. 2/28.05.2008
luat la cunoștință de prevederile actului constitutiv al       A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
societății, cu al cărui conținut sunt de acord.                 A ASOCIATILOR
  Art. 2. Ca urmare a cesiunii intervenite, structura      Subsemnatul TRANDAFIR MARIAN, în calitate de
capitalului social în sumă de 300 lei, divizat în 30 părți    asociat unic la S.C. MURANO COMPROD S.R.L.,
sociale a 10 lei fiecare, se prezintă astfel:          Constanța, am hotărât următoarele:
  - TĂNASIE HORAȚIU-MIHAIL: 100 % din capitalul         1. Completarea obiectului de activitate al societății cu
societății, respectiv suma de 300 lei, divizat în 30 părți    următoarele coduri CAEN: 4941 Transporturi rutiere de
sociale a 10 lei fiecare.                    mărfuri: 4942 Servicii de mutare; 5210 Depozitări; 5221
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008               7

Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre     Art. 3. Încetarea funcției de administrator a d-nei
(servicii de asistență pe șosele); 5224 Manipulări; 5229    STOIAN LACRAMIOARA.
Alte activități anexe transporturilor (expediere mărfuri,     Art. 4. Numirea în funcția de Administrator Unic al
organizarea operațiunilor de transport rutier, maritim,    societății a doamnei BARI GEORGETA VIFORA,
feroviar și aerian, emiterea documentelor de expediție,    cetățean român, fiica Iui Haralambie și a Paulei, născută
brokeri maritimi și agenții de expedierea a mărfurilor în   în Focșani, jud. Vrancea, la data de 15.06.1951,
transportul multimodal );                   domiciliată în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 287 bl.
  2. Închiderea punctului de lucru situat în Negru Vodă,   T12, sc. C, et. 7, ap. 119, care se legitimează cu B.I. seria
str. Merilor nr. 29, jud. Constanța.              BR nr. 667179, eliberat de Politia Constanța la data de
  Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi, 28.05.2008,   15.11.1996, CNP 2510615131214, pentru o perioadă
în Constanța, în 4 exemplare originale, și este valabil    nedeterminată.
încheiată sub semnătură privată.                 Încheiată azi 28.05.2008 în cinci exemplare originale.
   (17/649249)                          (19/649251)

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      MURANO COMPROD - S.R.L.                      LARICONT 2007 - S.R.L.

           NOTIFICARE                           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
MURANO COMPROD S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL         LARICONT 2007 SRL, cu sediul în LOC. MAMAIA,
CONSTANȚA, județ Constanța, str. ONEȘTI, nr. 47,        MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța, etaj P,
înregistrată sub nr. J13/1316/2002, cod unic de        înregistrată sub nr. J13/1712/2007, cod unic de
înregistrare 14670515, care a fost înregistrat sub nr.     înregistrare 21801877, care a fost înregistrat sub nr.
38939 din 30.05.2008.                     38942 din 30.05.2008.
  (18/649250)                          (20/649252)

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        LARICONT 2007 - S.R.L.                     TRANS AURORA - S.R.L.

      HOTĂRÂREA NR. 2/28.05.2008                  HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
                                         NR. 2/2008
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIILOR
                                  Subsemnata ȘEITAN AURORA-EUGENIA, asociat
  Adunarea Generală a Asociațiilor din cadrul S.C.      unic al S.C.TRANS AURORA” S.R.L, am hotărât:
LARICONT 2007 S.R.L. la care au participat cei doi         1.- Deschiderea unui punct de lucru în: CONSTANȚA,
asociați, respectiv LACRAMIOARA STOIAN si           str. 4 INTERIOARĂ, SPAȚIUL C19, jud. CONSTANȚA.
MANSOUR JAMIL DIB, în condițiile Legii nr. 31/1990 rep.,      (21/649253)
și a prevederilor actului constitutiv
  HOTĂRĂȘTE
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru al societății în          Societatea Comercială
cadrul Complexului Hotelier Perla din stațiunea Mamaia,             PAI TOUR - S.R.L.
jud. Constanța, în temeiul contractului de închiriere
nr. 1189/28.05.2008.                           HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
  Art. 2. În cadrul punctului de lucru se vor desfășura            NR. 1/2008
următoarele activități conform cod CAEN Rev 2:          Subsemnatul Patrascu Ioan, în calitate de asociat
  - 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare   unic, am hotărât:
  - 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor   1)Se deschide un punct de lucru în Stațiunea Saturn,
  - 5610 Restaurante                     Satul de Vacanță “Dunărea”, județul Constanța.
  - 9313 Activități ale centrelor de fitness          Întocmit astăzi, 29.05.2008, în 4 exemplare originale,
  - 9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare     sub semnătură privată.
  - 9604 Activități de întreținere corporală           (22/649254)
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        SUPER YILDIZ - S.R.L.                   GIANNY-KRIS TRADING - S.R.L.

      HOTĂRÂREA NR. 2/15.05.2008                     HOTĂRÂREA NR. 1/2008
    A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR               LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
  Astăzi 15.05.2008, Adunarea Generală a Asociaților       Subsemnații SULITANU IONUT MARIUS și RISTEA
Societății Comerciale SUPER YILDIZ S.R.L. având sediul     GABRIEL
în Constanța, Bd-ul Mamaia nr. 288, Mamaia - Hotel        - asociați în cadrul societății comerciale sus
Turist, cam. 11, mun. Constanța, nr. de ordine în registrul   menționate, am hotărât:
comerțului J13/3364/1993, cod unic de înregistrare RO       Se deschide un punct de lucru în Constanța, str.
4473605, întrunită la sediul social în ședința statutar     Luptători, nr. 13, jud. Constanța.
constituită, în prezenta asociaților reprezentând 100% din     (26/649258)
capitalul social al societății, respectiv în prezența
asociaților TUNC DURMUS, TUNC SALIM, TUNC                   Societatea Comercială
TUNAHAN, în conformitate cu art. 204, art. 210 și art. 221           IACOB GROUP - S.R.L.
din Legea nr. 31/1990, modificată și completată,
                                        HOTĂRÂREA NR. 1/2008
hotărăște:
  Art. 1. - Schimbarea obiectului principal de activitate al    Subsemnatul/a, IACOB FLORINA, asociat în cadrul
societății, din Cod Caen Rev. 2 - 3832 - Recuperarea      societății comerciale sus-mentionata, am hotărât:
materialelor reciclabile sortate, în Cod Caen Rev. 2 -       1. Se închide punctul de lucru din sat Costinești, com.
1061- Fabricarea produselor de morărit.             Costinești, str. Tineretului, nr. 13, jud. Constanța.
  Prezentul act a fost încheiat în cinci exemplare         Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul
originale sub semnătură privată.                ORCT Constanta astăzi, 30.05.2008, sub semnătură
   (23/649255)                        privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți
                                și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
        Societatea Comercială              răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
        SUPER YILDIZ - S.R.L.              nr. 102530/30.05.2008.
                                   (27/649259)
           NOTIFICARE
                                        Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                         ECOCHIM - S.R.L.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                     HOTĂRÂREA NR. 02/26.05.2008
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     Subsemnații IONESCU CRISTIAN și IONESCU
SUPER YILDIZ SRL, cu sediul în LOC. MAMAIA,           ANCA, asociați în cadrul societății, am hotărât:
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța, B-dul            Art.1 Se deschide punct de lucru al societății în:
MAMAIA, HOTEL TURIST, CAM.11, nr. 288, înregistrată       MUNICIPIUL CONSTANȚA, CITY PARK MALL OF
sub nr. J13/3364/1993, cod unic de înregistrare 4473605,    CONSTANȚA, BD.ALEXANDRU LĂPUȘNEANU nr.
care a fost înregistrat sub nr. 38979 din 30.05.2008.      116C, SPAȚIU ÎNCHIRIAT nr. 163, JUDEȚUL
  (24/649256)                         CONSTANȚA.
                                  Art.2 Se închide punctul de lucru din: MUNICIPIUL
        Societatea Comercială              CONSTANȚA, str. POPORULUI, nr. 22, JUDEȚUL
         PRYDA COM - S.R.L.               CONSTANȚA.
                                  Redactată astăzi, 26.05.2008, în 3 exemplare
      HOTĂRÂREA NR. 1/30.05.2008              originale, sub semnătură privată.
                                   (28/649260)
    A ASOCIAȚILOR S.C. PRYDA COM S.R.L.
  Stavrositu Elena-Isabela și Stavrositu Caterina, in             Societatea Comercială
calitate de asociați ai S.C. PRYDA COM S.R.L., am                EVERY DAY - S.R.L.
hotărât:
  Se deschide punct de lucru în Constanța, Sat Vacanță,          HOTĂRÂREA NR. 1/29.05.2008
zona Bowling;                           Adunarea Generala a Asociaților de la S.C- EVERY
   (25/649257)                        DAY S.R.L. hotărăște:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008              9

  Art.1. Completarea activității cu următoarele coduri:    1. Se deschide punct de lucru în stațiunea Mamaia,
  4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor    Complex Albatros, jud. Constanța.
metalice                            Prezentul inscris a fost redactat de către
  4677 Comerț cu ridicata a deșeurilor și resturilor     Compartimentul de Asistență din cadrul Oficiului
  6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
proprii sau închiriate                    astăzi, 19.05.2008, sub semnătură privată, în 4
  Redactată și semnată sub semnătură privată în       exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și un
4(patru) exemplare, astăzi 29.05.2008.            exemplar pentru emitent.
  (29/649261)                         (32/649264)

        Societatea Comercială
        EVERY DAY - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                     MAPA CONSULTING - S.R.L.
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul          HOTĂRÂREA NR. 1/2008
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 Subsemnatul PAPACOSTEA MARIAN - asociat unic în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               cadrul societății comerciale sus menționate, am hotărât
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 completarea obiectului de activitate cu:
EVERY DAY SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
                                 5520 Facilitați de cazare pentru vacanțe și perioade de
CONSTANȚA, județ Constanța, Aleea DALIEI, nr. 6, bloc
                               scurtă durată
L118B3, scara A, etaj 6, ap. 21, înregistrată sub nr.
                                 5590 Alte servicii de cazare.
J13/4762/1992, cod unic de înregistrare 1903112, care a
                                 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
fost înregistrat sub nr. 39039 din 30.05.2008.
                               proprii sau închiriate. Exclus leasing.
   (30/649262)
                                 7120 Activități de testări și analize tehnice.
        Societatea Comercială               (33/649265)
        JON AUTO - S.R.L.

        HOTĂRÂREA NR. 2/2008                     Societatea Comercială
                                     MAPA CONSULTING - S.R.L.
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
  Adunarea generală a Asociaților S.C. JON AUTO                  NOTIFICARE
S.R.L., prin asociatul unic GUTĂ ION, întrunită în ședința    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
din data de 29.05.2008 a hotărât următoarele:         Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  1.Deschiderea unui punct de lucru situat în Năvodari,   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
zona bl. H2b - H4, str. CONSTANȚEI, jud. Constanța.      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Restul clauzelor actelor constitutive rămân        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
neschimbate.                         MAPA CONSULTING SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
  Prezentul act constitutiv a fost adoptat cu respectarea  CONSTANȚA, județ Constanța, Șos. MANGALIEI, nr. 1,
dispozițiilor legale de fond și de formă prevăzute de     bloc J9, scara A, etaj 4, ap. 16, înregistrată sub nr.
Legea nr. 31/1990, republicată, este înscris sub       J13/3880/2006, cod unic de înregistrare 19835002, care
semnătură privată și a fost încheiat astăzi, 29.05.2008, în  a fost înregistrat sub nr. 39069 din 30.05.2008.
4(patru) exemplare originale.                   (34/649266)
  (31/649263)
                                       Societatea Comercială
       Societatea Comercială                     ETEKS HOLDING - S.R.L.
      EVENT CLUB CRUSH - S.R.L.
                                      HOTĂRÂREA NR. 1/2008
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008               Subsemnații ONICA LAURENTIU și MEMIS BAIAZID
 Subsemnații, STANESCU ION EUGEN, BUDI ION și        și S.C. “ETEKS DISTRIBUTION” SRL reprezentată de dl
MATICHESCU MIRELA FLORENȚA, asociați în cadrul        MEMIS BAIAZID, asociați în cadrul societății mai sus
societății comerciale sus-mentionate, am hotărât:       menționate, am hotărât:
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008

  Deschiderea unui punct de lucru în Constanța,              Societatea Comercială
str. Petru Vulcan, nr 21                          REGAL TRANS AUTO - S.R.L.
  Redactat și semnat azi, 28.05.2008, în patru
exemplare originale, sub semnătură privată.                     NOTIFICARE
   (35/649267)                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
       Societatea Comercială              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
      ASOCIATII SERVICII - S.R.L.            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
        HOTARAREA NR. 1/2008              REGAL TRANS AUTO SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
   A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR             CONSTANȚA, județ Constanța, B-dul AUREL VLAICU,
                                nr. 9, bloc C2, scara B, etaj 3, ap. 32, înregistrată sub nr.
 Subsemnații DARIE GHEORGHE CRISTIAN, DARIE          Jl3/1646/2005, cod unic de înregistrare 17602965, care a
VALENTIN, CIRJALIU CRISTIAN MĂRICEL și BABUS          fost înregistrat sub nr. 39142 din 02.06.2008.
RADU, asociați, am hotărât:                     (39/649273)
 Se retrage din funcția de administrator CIRJALIU
CRISTIAN MARICEL.                               Societatea Comercială
 Redactat și semnat sub semnătură privată în 4                GEOCRIS STAR - S.R.L.
exemplare originale astazi, 28.05.2008.
  (36/649268)                              HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
                                         NR. 1/2008
       Societatea Comercială                Subsemnatul(a), COSTACHE CRETU, asociat unic în
      ASOCIAȚII SERVICII - S.R.L.            SC GEOCRIS STAR SRL, am hotărât:
                                  Se schimbă sediul în Năvodari, str. Rândunelelor (bl. 6
           NOTIFICARE                Sud- 8 Sud), spațiu comercial, jud. Constanța.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Subsemnatul(a), asociat unic, am întocmit și semnat
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  prezenta Hotărâre, sub semnătură privată, astăzi
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        29.05.2008, într-un număr de 5 (cinci) exemplare, din
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  care 2 (două) exemplare la Oficiul Registrului Comerțului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   și 3 (trei) exemplare la asociatul unic.
ASOCIAȚII SERVICII SRL, cu sediul în SAT AGIGEA,          (40/649274)
COMUNA AGIGEA, județ Constanța, str. OCTAVIAN
                                       Societatea Comercială
GOGA (CAM.2), nr. 19, înregistrată sub nr.
                                       GEOCRIS STAR - S.R.L.
J13/2716/2006, cod unic de înregistrare 18999333, care
a fost înregistrat sub nr. 39093 din 30.05.2008.                   NOTIFICARE
  (37/649269)
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
       Societatea Comercială
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
      REGAL TRANS AUTO - S.R.L.
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
         NR. 1/2008                  GEOCRIS STAR SRL, cu sediul în ORAȘ NĂVODARI,
                                județ Constanța, str. RÂNDUNELELOR, bl. 6 SUD - 8
  Subsemnatul PINTILIE GHEORGHE, asociat unic în       SUD, înregistrată sub nr. J13/5178/2004, cod unic de
cadrul societății comerciale sus-menționate, am hotărât:    înregistrare 16093430, care a fost înregistrat sub nr.
  1. Se schimbă sediul societății în Constanța, bd.Aurel   39152 din 02.06.2008.
Vlaicu, nr. 9, bl. C2, sc. B, et. 3, ap. 32, jud. Constanța.    (41/649275)
  2. Se schimbă obiectul principal al societății în: 4711-
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu              Societatea Comercială
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și           OLTENIA ESTIVAL 2002 - S.A.
tutun.
  Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi, 27.05.2008,        HOTĂRÂREA NR. 3 DIN 05.05.2008
în 4 exemplare sub semnătură privată.              Adunarea Generală a Acționarilor de la SC OLTENIA
  (38/649272)                        ESTIVAL 2002 SA, în urma ședinței extraordinare din
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008                 11

data de 05.05.2008, ale cărei dezbateri au fost           5133 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,
consemnate în procesul verbal încheiat,             uleiurilor și grăsimilor comestibile
  HOTĂRĂȘTE:                            5134 Comerț cu ridicata al băuturilor
  Art.1. Recodificarea obiectului de activitate al         5135 Comerț cu ridicata al tutunului
societății, în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 337    5136 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și
din 20.04.2007.                         produselor zaharoase
  Art.2. Radierea din obiectul de activitatea al societății     5137 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și
a următoarelor activități:                    condimente
  1740 fabricarea de articole confecționate din textile (cu     5139 Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse
excepția îmbrăcămintei și a lenjeriei de corp)          alimentare, băuturi și tutun
  1751 fabricarea de covoare și mochete               5151 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi
  1821 fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru      și gazoși și al produselor derivate
lucru                                5262 Comerț cu amănuntul prin standuri în piețe
  6022 transporturi cu taxiuri                   5263 Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin
  6023 transporturi terestre de călători ocazionale       magazine
  6311 manipulări                          Art.3. Modificarea actului constitutiv al societății, după
  6312 depozitări                        cum urmează:
  6411 activități de corespondență                 3.1. Se elimină preambulul.
  6412 activități de mesagerie                   3.2. Art. 6 se modifică și va avea următorul conținut:
  6413 activități de curier (altele decât cele de poștă       « Capitalul social este integral în natură în valoare de
națională)                            432.069,3 lei, fiind împărțit în 4.320.693 acțiuni
  6421 activități de telefonie
                                 nominative cu valoare nominală de 0,10 lei fiecare.
  6422 activități de telegrafie, telex
                                   În considerarea statutului de societate deținută public,
  6423 activități de transmitere de date
                                 emitentă de acțiuni liber transferabile, structura
  6424 activități de radioficare
                                 acționariatului Societății opozabila terților este aceea
  6431 activități de radiodifuziune
                                 înregistrată și rezultată din registrul acționarilor care va fi
  6432 activități de televiziune
                                 ținut de societatea de registru independentă. »
  6433 activități de radiocomunicații
                                   3.3.Art.7 se modifică și va avea următorul conținut:
  7110 închirierea autoturismelor și utilitarelor de
                                   “Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza
capacitate mică
                                 hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în
  7210 consultații în domeniul echipamentelor de calcul
                                 condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.”
  7220 realizarea și furnizarea de programe
                                   3.4.Art.8 se elimină, cu renumerotarea
  7230 prelucrarea datelor
  7430 activități de testări și analize tehnice         corespunzătoare a articolelor.
  7460 activități de investigație și protecție a bunurilor și    3.5.Art.9 se modifică și va avea următorul conținut:
persoanelor                             “Acțiunile nominative ale societății emise inițial în
  7470 activități de întreținere și curățare a clădirilor    formă materializată sunt dematerializate fiind evidențiate
  7483 activități de secretariat, dactilografiere,       prin înscriere în cont și sunt liber transferabile.
multiplicare și traduceri                      Acțiunile societății în forma dematerializată vor putea fi
  4521 lucrări de construcții, inclusiv lucrări de artă     tranzacționate pe piață organizată de valori mobiliare
  4522 lucrări de învelitori, șarpante și terase de       respectiv Bursa de Valori București.
cosntrucții                             Piața organizată de valori mobiliare și Registrul
  4542 lucrări de tâmplări și dulgherie             Independent privat autorizat vor putea fi modificate numai
  4543 lucrări de pardosire și placare a pereților       cu acordul acționarilor în cadrul unei Adunării Generale.”
  4544 lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de        3.6.Art. 11 se modifică și va avea următorul conținut:
geamuri                               “Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transferă
  5021 Întreținerea și repararea autovehiculelor (fără     prin simpla tradițiune a acestora.
repartiție executate de întreprinderi organizate de tip       Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu
industrial)                           recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.
  5030 Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule       Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari
  5131 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor       sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de
proaspete                            lege. »
  5132 Comerț cu ridicata al cărnii și mezelurilor         3.7.Art.12 se modifică și avea următorul conținut:
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008

  “Adunarea generală a acționarilor este organul de        Adunarea generală extraordinară se consideră valabil
conducere al societății care decide asupra activității     întrunită și va putea lua decizii valabile dacă, atât la
acesteia și asigură politica economică și comercială.     prima, cât și la a doua convocare sunt prezenți acționarii
  Adunările generale sunt ordinare sau extraordinare și    reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile
se țin la sediul societății.                  sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate.
  A) ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ                  Decizia de modificare a obiectului principal de
  Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o    activitate al societății, de reducere sau de majorare a
dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului  capitalului social, de schimbare a formei juridice, de
financiar, și are următoarele atribuții:            fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu o
  a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare    majoritate de cel puțin două treimi din voturile exprimate.”
anuale, pe baza rapoartelor administratorilor și a         3.8.După art.12, se introduce un articol nou cu
raportului auditorului financiar;               următorul conținut, cu renumerotarea corespunzătoare a
  b) alege și revocă administratorii;             articolelor următoare:
  c) fixează remunerația administratorilor;            “Art. 13. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A
  d) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;     ACȚIONARILOR
  e) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și       “Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă către
programul de activitate pe exercițiul următor;         ori de cate ori este nevoie de către Consiliul de
  f) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau     Administrație, în condițiile prevăzute de Legea 31/1990
desființarea uneia sau mai multora dintre unitățile      republicată și ale prezentului Statut sau la cererea
societății.                          acționarilor reprezentând individual sau împreună cel
  g) alege și revocă auditorul financiar și se pronunță    puțin 5% din capitalul social.
                                  Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe
asupra duratei contractului de audit financiar;
                                an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar,
  h) alte atribuții prevăzute de lege.
                                pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent
  Pentru validitatea deliberărilor Adunării Ordinare este
                                și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului
necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel
                                de venituri și cheltuieli pe anul în curs.
puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie
                                  Adunările Generale Extraordinare au loc ori de câte ori
luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din
                                este necesar a se lua o hotărâre conform art.12. lit.. B din
capitalul social reprezentat în adunare.
                                Statut.
  Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii
                                  Adunarea Generală va fi convocată de cate ori va fi
condițiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce
                                nevoie, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990
se va întruni, după o a doua convocare, poate să
                                republicată și ale prezentului Statut, iar termenul de
delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a
                                întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea
celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social  convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate de       Convocarea se publică în Monitorul Oficial al
voturi.                            României, Partea a IV-a, și într-un ziar local din localitatea
  B) ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ             în care se află sediul societății.
  Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de      Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării,
câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:       precum și ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor
  a) schimbarea formei juridice a societății;         problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.
  b) mutarea sediului societății;                 Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru
  c) schimbarea obiectului de activitate al societății;    modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă
  d) majorarea capitalului social;              textul integral al propunerilor.
  e) reducerea capitalului social sau reîntregirea        Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la
acestuia prin emisiune de noi acțiuni;             sediul societății.”
  f) fuziune cu alte societăți sau divizarea societății;     3.9.Art. 13 se modifică și va avea următorul conținut:
  g) dizolvarea anticipată a societății;             “Adunarea Generală a Acționarilor este deschisă de
  h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;   președintele Consiliului de Administrație iar în lipsa
  i) conversia unei categorii de obligațiuni în altă     acestuia de către unul din administratori desemnat de
categorie sau în acțiuni;                   către Consiliul de Administrație.
  j) emisiunea de obligațiuni;                  Adunarea Generală este prezidată de reprezentantul
  k) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice  acționarului majoritar în calitate de președinte.
altă hotărâre pentru care este necesară aprobarea         Adunarea Generală va alege, dintre acționari, un
Adunării generale extraordinare.                secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008                 13

indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare,      Consiliul de administrație are următoarele competențe
procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru      de bază:
constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea       a) Stabilește strategia de dezvoltare a societății pe
formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea    termen scurt, mediu și lung.
adunării generale.                         b) Aprobă structura organizatorică a societății.
  Președintele va putea desemna, dintre funcționarii       c) Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare.
societății un secretar tehnic care să ia parte la executarea    d) Numește și revocă din funcție directorul general și
operațiunilor prevăzute de lege și să întocmească        directorii.
procesul-verbal al ședinței.                    e) Stabilește responsabilitățile, drepturile și obligațiile
  Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru  personalului numit de el și nivelul retribuției acestuia.
sigilat și parafat. Procesul- verbal va fi semnat de        f) Examinează și prezintă Adunării Generale a
persoana care a prezidat ședința și de secretarul tehnic.»   Acționarilor, în termen de 5 luni de la încheierea
  3.10. Art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:  exercițiului financiar, bilanțul contabil, contul de profit și
  “Societatea Oltenia Estival 2002 SA. este administrată   pierderi însoțit de raportul de gestiune și proiectul de BVC
de un Consiliu de administrație compus din 3          pe anul în curs.
administratori numiți de Adunarea generală. Durata         g) Supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor
mandatului administratorilor este de 4 ani, ei putând fi    asocierea cu persoane fizice sau juridice române sau
reeligibili.                          străine în vederea constituirii de noi persoane juridice și
  Consiliul de Administrație este condus de un        de asociații pentru realizarea unor obiective comune, în
președinte ales de către membrii săi cu votul majorității    condițiile legii.
acestora. Președintele Consiliului de Administrație poate      h) Rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea
fi și director general.                     Generala a Acționarilor.
  Consiliul de Administrație se întrunește la sediul       i) îndeplinește toate atribuțiile ce îi revin din legislația
societății ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată  în vigoare.
la trei luni, la convocarea președintelui sau a unei treimi     j) Aprobă încheierea de către societate a oricăror acte
din numărul membrilor săi.                   juridice, cu excepția celor pentru încheierea cărora este
  El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de  necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii și ale
unul din membrii desemnați de președinte.            prezentului statut, aprobarea Adunării Generale a
  Președintele numește un secretar fie din membrii      Acționarilor, precum și cu excepția celor pe care directorul
consiliului, fie din afara acestuia.              general acționând împreună cu un alt director le pot
  Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a  încheia fără aprobarea Consiliului de Administrație,
cel puțin jumătate plus unul din numărul membrilor       potrivit limitelor stabilite prin dispozițiile prezentului statut
Consiliului de Administrație și deciziile se iau cu       sau prin hotărâre a Consiliului de Administrație.
majoritate absoluta a membrilor prezenți.              k) Stabilește modul de organizare a activității
  Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform   directorilor și remunerația acestora.
ordinei de zi stabilită anterior sau a propunerilor         l) Hotărăște cu privire la acordarea reducerilor de
comunicate cu cel puțin două zile înainte. Aceasta se      natură comercială și/sau financiară de orice fel
consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se       partenerilor contractuali ai societății.
înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele     m) Stabilește modul de organizare și funcționare a
Consiliului de Administrație. Procesul-verbal se        activității de audit intern.
semnează de persoană care a prezidat ședința și de         n) Negociază și semnează contractul colectiv de
secretar.                            muncă cu reprezentanții salariaților sau ai sindicatului.
  Consiliul de Administrație deleagă conducerea          o) Aprobă încheierea de contracte de credit și
societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul    constituirea de garanții asupra bunurilor aflate în
dintre ei director general.                   patrimoniul societății a căror valoare nu depășește
  Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din   jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la
afara consiliului de administrație.               data încheierii actului juridic fără a mai fi necesar ca
  Consiliul de Administrație are atribuția de reprezentare  pentru realizarea acestor operațiuni să se obțină și
a societății în raporturile cu directorii. »          aprobarea adunării generale ordinare sau extraordinare a
  3.11. Art.16 si 17 se elimină.               acționarilor. »
  3.12. Art. 18 se modifică și va avea următorul conținut:    3.13. Art. 19 se modifică și va avea următorul conținut:
  “Consiliul de administrație este însărcinat cu         “Art.18 DIRECTORII
îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru        Consiliul de Administrație deleagă o parte din
realizarea obiectului de activitate al societății.       atribuțiile de conducere ale societății unui număr de 1-3
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008

directori, persoane fizice, numind pe unul dinte ei director      2. AUDITUL INTERN
general.                                Auditul intern este o activitate independentă și
  Consiliul de Administrație va solicita Oficiului        obiectivă care dă unei entități o asigurare în ceea ce
Registrului Comerțului înregistrarea numirii directorilor,     privește gradul de control asupra operațiunilor, o îndrumă
precum și a oricăror shimbări în persoana directorilor și      pentru a-i îmbunătăți operațiunile și contribuie la
publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României,
                                  adăugarea unui plus de valoare.
Partea a IV-a.
                                    Auditul intern evaluează, printr-o abordare sistematică
  Durata mandatului directorilor este de 4 ani, ei putând
                                  și metodică, procesele de management al riscurilor, de
fi reeligibili.
  În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de     control și de guvernare a organizației, făcând propuneri
directorul general.                         pentru a le consolida eficacitatea.
  Personalul societății este angajat și concediat după o       Consiliul de Administrație stabilește modul de
procedură aprobată de către Consiliul de Administrație.       organizare și funcționare a activității de audit intern. “
  Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor      3.16. Art.24,25 și 26 se elimină.
aferente conducerii societății, în limitele obiectului de        3.17. Art.28 se modifică și va avea următorul conținut:
activitate al societății și cu respectarea competentelor        “Urmatoarele situații duc la dizolvarea societății:
exclusive rezervate de lege sau de statut consiliului de        a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al
administrație și adunării generale a acționarilor.         societății;
  Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit
                                    b) hotărârea Adunării generale;
prin decizie a consiliului de administrație.
                                    c) falimentul societății;
  Directorii au următoarele atribuții de bază:
                                    d) pierderea a cel puțin 1/2 din capitalul social după
  a) conduc activitatea societății astfel încât să ajungă la
îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și        folosirea fondului de rezervă, dacă Adunarea generală
cheltuieli aprobat de AGA;                     extraordinară nu hotărăște completarea capitalului sau
  b) formulează propuneri referitoare la programul anual     diminuarea sa până la suma inițială sau suma rămasă;
de activitate și strategia de perspectivă a societății;         e) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de
  c) informează consiliul de administrație în mod regulat     forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 6 luni
și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra      și Adunarea generală extraordinară constată că
celor avute în vedere;                       funcționarea societății nu mai este posibilă;
  d) înștiințează consiliul de administrație de toate         f) în orice alta situație, pe baza hotărârii Adunării
neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiunilor     generale extraordinare a acționarilor.
lor;
                                    Dizolvarea societății va fi înregistrată la Registrul
  e) exercită mandatul cu loialitate, în interesul societății
                                  Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.
și nu divulgă informațiile confidențiale și secretele de
afaceri ale societății, la care au acces în calitatea lor de      Lichidarea societății se face de unul sau mai mulți
directori, nici în timpul exercitării mandatului de director    lichidatori numiți de Adunarea generală a acționarilor.
nici după încetarea acestuia;                      Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în
  f) participă la ședințele Consiliului de Administrație și la  condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. »
adunările generale ale acționarilor. “                 Art.4. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului
  3.14. Art.20 se elimină.                    de Administrație să semneze forma actualizată a actului
  3.15. Art.21 se modifică și va avea următorul conținut:     constitutiv.
  “Art.19 AUDITUL                           Art.5. Se împuternicește dnul Orasteanu Adrian,
  1. AUDITUL FINANCIAR                      membru al Consiliului de Administrație SC Oltenia Estival
  Situațiile financiare ale societății sunt auditate de către
                                  2002 SA, să efectueze înregistrările conform prevederilor
auditori financiari, persoane fizice sau juridice, în
                                  legale.
condițiile prevăzute de lege.
                                    În conformitate cu art.238 din Legea nr. 297/2004,
  Auditorul financiar este ales de către Adunarea
Generală Ordinară pentru o perioadă ce poate cuprinde        Adunarea Generală a Acționarilor aprobă data de
mai multe exerciții financiare.                   20.05.2008 ca dată de înregistrare care servește la
  Consiliul de Administrație înregistrează la Registrul      identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng
Comerțului orice shimbare a persoanei auditorului          efectele hotărârilor AGA.
financiar.                                (42/649276)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008              15

       Societatea Comercială                Se retrage din societate CUTU ELENA, care își
      OLTENIA ESTIVAL 2002 - S.A.             cesionează (titlu gratuit) aportul la capitalul social către
                                BURECU CHIRATA.
           NOTIFICARE                 3. Capitalul social total (200 RON = 20 p.s.) va fi
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   împărțit între asociați astfel: BURECU GHEORGHE: 190
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  RON = 19 p.s.; BURECU CHIRATA: 10 RON = 1 p.s..
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Participarea la beneficii și pierderi este 95% pentru
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  BURECU GHEORGHE și 5% pentru BURECU CHIRATA.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    4. Se retrage din funcția de administrator BURECU
OLTENIA ESTIVAL 2002 SA, cu sediul în LOC. OLIMP,       CRISTEA. Se numește administrator, pe perioadă
MUNICIPIUL MANGALIA, județ Constanța, HOTEL          nelimitată, începând cu data prezentei hotărâri, BURECU
OLTENIA, nr. FN, înregistrată sub nr. J13/1202/2002, cod
                                CHIRATA.
unic de înregistrare 14644060, care a fost înregistrat sub
                                  (45/649279)
nr. 39156 din 02.06.2008.
   (43/649277)                               Societatea Comercială
                                       ALCO INTERNET - S.R.L.
        Societatea Comercială
          LICOR - S.R.L.
                                           NOTIFICARE
     HOTARAREA ASOCIATULUI UNIC                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        NR. 1/30.05.2008                Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Subsemnatul CORNILA AUREL, asociat unic și         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
administrator la societatea comercială mai sus         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
menționată, am hotărât:                    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Art. 1. Se închid punctele de lucru din:          ALCO INTERNET SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
  -Constanța, Șos. Mangaliei colț cu bld. Aurel Vlaicu,    CONSTANȚA, județ Constanța, str. PORTIȚEI, nr. 14,
incinta Dorraly Mall, stand 11, jud. Constanța;        înregistrată sub nr. J13/2476/2002, cod unic de
  -Constanța, str. Interioară, nr. 1, jud. Constanța.     înregistrare 15019370, care a fost înregistrat sub nr.
  Art 2. Se deschide un punct de lucru în Constanța, str.   39169 din 02.06.2008.
Mircea cel Bătrân, nr. 99 C (subsol + parter), jud.        (46/649280)
Constanța.
  Act sub semnătură privată redactat și listat în 4 (patru)        Societatea Comercială
exemplare originale, lizibile și fără ștersături, azi,        SAN MARCO TRAVEL GRUP - S.R.L.
30.05.2008.
   (44/649278)                               HOTĂRÂREA NR. 2/2008
                                 Subsemnații, BREZAN ION și BREZAN LILIANA,
        Societatea Comercială
                                asociați în cadrul societății comerciale sus-menționate,
       ALCO INTERNET - S.R.L.
                                am hotărât:
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008                1. Se deschide punct de lucru în satul 2 Mai, com.
                                Limanu, jud. Constanța..
  1. În urma decesului, iese din societate BURECU
CRISTEA.                              (47/649281)
  2. În baza Certificatului de Moștenitor 09/20.02.2008
                                       Societatea Comercială
(BNP Bratu Daniel-Dumitru), partea socială (10 RON) va
                                       SOLO SCARPA - S.R.L.
fi împărțită astfel: 1/4 din masa succesorala către
BURECU CHIRATA, domiciliată în str. Strajerului nr. 26,
                                       HOTĂRÂREA NR. 3/2008
Constanța, cu C.I. seria KT nr. 091756/26.11.1999/Pol.
Constanța, CNP 2570215131227, și ¾ din masa            Subsemnatul/a, GHEORGHITA CORINA, asociat în
succesorală către CUTU ELENA, domiciliată în str.       cadrul societății comerciale sus-menționate, am hotărât:
Frunzelor nr. 59, Constanta, cu CI. seria KT nr.         1. Se închide punctul de lucru din Constanța, str.
475651/15.12.2004/Poliția      Constanța,    CNP    Ștefan cel Mare nr. 36-40 - incinta Mag. Tomis.
2801113134146.                           (48/649282)
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008

       Societatea Comercială                 Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi, 28.05.2008,
     PERLA NEAGRA SUDICA - S.R.L.              în 3( trei) exemplare originale și semnată sub semnătură
                                privată.
      HOTĂRÂREA NR. 1/02.06.2008                (51/649285)
 Subsemnatul CRISTEA DRAGOȘ, asociat unic în
cadrul societății mai sus menționate, am hotărât:               Societatea Comercială
 Deschiderea unui punct de lucru în loc. Crucea șos.             IMPERIAL PLUS - S.R.L.
Constanței nr. 43, jud Constanța.
  (49/649283)                                   NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
        Societatea Comercială
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
       ALERT LOGISTIC - S.R.L.
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
         NR. 1/2008                  IMPERIAL PLUS SRL, cu sediul în SAT MIHAIL
  Subsemantul REGEP AIREDIN, asociat unic la          KOGĂLNICEANU, COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU,
societatea sus menționată, am hotărât:             județ Constanța, str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 28,
  1. Deschiderea unui punct de lucru în Mircea Vodă      înregistrată sub nr. J13/3414/2007, cod unic de
Gară, jud. Constanța, incinta Ferma nr. 7 (Crama Mircea     înregistrare 22532491, care a fost înregistrat sub nr.
Vodă).                             39228 din 02.06.2008.
  2. Închiderea punctului de lucru din Satu Nou, Comuna      (52/649286)
Mircea Vodă, incinta Ferma nr. 14, jud. Constanța.
  Redactat și semnat astăzi, 30.05.2008, în 3                Societatea Comercială
exemplare, sub semnătură privată.                     MARCI INTERNATIONAL - S.R.L.
  (50/649284)
                                     HOTĂRÂREA NR. 01/29.05.2008
        Societatea Comercială               Subsemnata DRAGOMIR SOFIA GABRIELA, asociat
        IMPERIAL PLUS - S.R.L.              unic, am hotărât:
                                  Art.1 Se cooptează ca asociat și administrator
      HOTĂRÂREA NR. 2/28.05.2008
                                dl.VASILE MARCEL, născut la 22.04.1986 în MEDGIDIA,
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             jud. CONSTANȚA, domiciliat în SAT SATU NOU,
   Subsemnatul DAVIDOIU MIHAI CERASEL în calitate       COMUNA MIRCEA VODĂ, jud. CONSTANȚA, posesor al
de asociat unic am hotărât:                   CI - KT nr. 121611, CNP 1860422132820.
   Art.1. Cooptarea în societate în calitatea de asociat și   Art.2 Se retrage din societate și din toate funcțiile
administrator a domnului PALMES NICOLAE-CELESTIN,        deținute dna.DRAGOMIR SOFIA-GABRIELA. Aceasta
cetățean român, născut la data de 01.11.1976 în Onești,     cesionează cu titlu gratuit dlui.Vasile Marcel părțile sale
județ Bacău, domiciliat în Onești, județ Bacău, strada Emil   sociale în număr de 20 în valoare de 200 Ron. În urma
Rebreanu nr. 11, scara A, ap. 3, posesor Ci seria XC nr.    cesiunii, dl.MARCEL VASILE devine asociat unic și
340867, eliberată de mun. Onești la data de 10.05.2004,     administrator pe perioadă nedeterminată al societății, el
CNP 1761101044431.
                                va deține 20 de p.s. în valoare de 200 ron, participarea sa
   Art. 2. Asociatul Davidoiu Mihai Cerasel cesionează cu
                                la profit și pierderi fiind de 100%.
titlu gratuit 19 părți sociale către asociatul cooptat Palmes
                                  Art.3 Se schimbă denumirea societății în S.C. MARCI
Nicolae-Celestin.
                                INTERNATIONAL S.R.L.
   Art. 3. Capitalul social în sumă de 200 ron împărțit în
20 de părți sociale va fi împărțit astfel:             Art.4 Se schimbă sediul societății în Comuna Mircea
   - Davidoiu Mihai Cerasel va deține una parte sociala în  Vodă, Sat Gherghina, județul Constanța.
valoare de 10 RON, reprezentând 5% din capitalul social      Art.5 Se închide punctul de lucru din EFORIE SUD,
și 5% participare la profit și pierderi             bd. REPUBLICII, JUDEȚUL CONSTANȚA.
   - Palmes Nicolae - Celestin va deține 19 părți sociale    Redactată astăzi, 29.05.2008, în 4 exemplare
în valoare de 190 RON, reprezentând 95% din capitalul      originale, sub semnătură privată.
social și 95% participare la profit și pierderi           (53/649287)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008              17

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
     MARCI INTERNATIONAL - S.R.L.                     RAVANELLI - S.R.L.

           NOTIFICARE                       HOTĂRÂREA NR. 2/2008
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Subsemnații, BISINICU TANTA și BISINICU TANASE,
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  asociați în cadrul societății comerciale sus-menționate,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       am hotărât:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   1. Se închide punctul de lucru din București, str. I.C.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  Brătianu nr. 29-33, et. 4, incinta Magazin Cocor,
MARCI INTERNATIONAL SRL, cu sediul în SAT           sp.com.26, sector 3.
GHERGHINA, COMUNA MIRCEA VODĂ, județ               (57/649291)
Constanța, înregistrată sub nr. J13/2534/2003, cod unic
de înregistrare 15701350, care a fost înregistrat sub nr.           Societatea Comercială
39230 din 02.06.2008.                              OLTCOM - S.R.L.
  (54/649288)
                                    HOTĂRÂRE AGA NR. 1/18.03.2008
        Societatea Comercială               Subsemnații:
        PRINCIPAL MIT - S.R.L.              Olteanu Aurelia, domiciliată în Năvodari, str. T13 nr. 4,
                               CNP 2551109135060, și Olteanu Nicolae, domiciliat în
         HOTĂRÂREA 1/2008               Navodari, str. T13 nr. 4, CNP 1820418134216, în calitate
  Subsemnatul/a, MITU MARIN, asociat în cadrul       de asociați ce dețin 100% din capitalul social de la SC
societății comerciale sus-menționate, am hotărât:       Oltcom SRL, am hotărât următoarele:
  1. Se închid punctele de lucru din:             Art 1 Se completează obiectului de activitate al
  - Saturn, Unitatea nr. 118, Mangalia, jud. Constanța.   societății cu următoarele activități:
  - Saturn, Unitatea nr. 118, Mangalia, jud. Constanța,    5520 Facilitați de cazare pentru vacanțe și perioade de
(bufet - 5530)                        scurtă durată
  2. Se schimbă sediul în Mangalia, str. Greenport nr.     5590 Alte servicii de cazare
36A, jud. Constanța.                       5510 Hoteluri și alte facilitați de cazare similar
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul    6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
ORCT Constanța astăzi, 30.05.2008, sub semnătură       proprii sau închiriate
privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți    6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision
și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe        sau contract
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii     8110 Activități de servicii suport combinate.
nr. 102515/29.05.2008.                      Art.2. Sediul secundar din Năvodari, str. T13 nr. 4 va
   (55/649289)                       deveni sediul social al societății.
                                 (58/649292)
        Societatea Comercială
        PRINCIPAL MIT - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                        OLT COM - S.R.L.
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul              NOTIFICARE
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
PRINCIPAL MIT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
MANGALIA, județ Constanța, str. GREENPORT, nr. 36A,      OLT COM SRL, cu sediul în ORAȘ NĂVODARI, județ
înregistrată sub nr. J13/4395/1994, cod unic de        Constanța, str. T13, nr. 4, înregistrată sub nr.
înregistrare 6744778, care a fost înregistrat sub nr. 39241  J13/4278/1993, cod unic de înregistrare 4647205, care a
din 02.06.2008.                        fost înregistrat sub nr. 39254 din 02.06.2008.
  (56/649290)                          (59/649293)
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008

         Societatea Comercială                - Spanu Ana-Maria deține 31(treizecisiunu) părți
           3C - S.R.L.                 sociale în valoare de 310(treisutezece)lei, reprezentând
                                  un procent de 31% (treizecisunu%);
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008                 - Ilie Constantin deține 1(una) parte sociala în valoare
  Subsemnatul/a, ANGHEL MARIUS CRISTIAN,             de 10 (zece)lei, reprezentând un procent de 1 % (unu%).
asociat în cadrul societății comerciale sus-menționate,        Art. 3. Pentru desfășurarea activității curente a
am hotărât:                            societății, asociații hotărăsc acordarea acceptului și
  1. Se închide punctul de lucru din Constanța, str.       împuternicirea administratorului Ilie Constantin pentru
Stefan Mihaileanu nr. 18.                     contractarea de credite, linii de credite sau alte produse
  Constanța, str. Stefan Mihaileanu nr. 18.           bancare de către S.C. Piatra Ostrov S.R.L. și instituirea
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul     de garanții reale asupra bunurilor societății pentru
ORCT Constanța astăzi, 29.05.2008, sub semnătură          contractarea acestor credite.
privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți      Prezenta Hotărâre a fost încheiată în 5(cinci)
și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe          exemplare originale, azi, data de 29.05.2008, la
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii      Constanța.
nr. 101490/25.02.2008.                         (61/649295)
   (60/649294)
                                         Societatea Comercială
        Societatea Comercială                      PIATRA OSTROV - S.R.L.
        PIATRA OSTROV - S.R.L.
                                            NOTIFICARE
        HOTĂRÂREA NR. 2/2008
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII             Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Asociații: MITU FLORIN, cetățean român, domiciliat în      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Eforie, str. Traian, nr. 9, bl. E, sc. A, ap. 1, jud. Constanța,  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
CNP 1580314135598, având o cota de participare de 75        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
de părți sociale în valoare de 750 lei, reprezentând 75%      PIATRA OSTROV S.R.L., cu sediul în SAT VALU LUI
din părțile sociale ale societății; SPANU ANA MĂRIA,        TRAIAN, COMUNA VALU LUI TRAIAN, județ Constanța,
cetățean român, domiciliată în mun. Constanța, str.        Calea DOBROGEI, nr. 227, înregistrată sub nr.
Dezrobirii, nr. 2A, jud. Constanța, CNP 2800928134127,       J13/7081/2004, cod unic de înregistrare 12533724, care
având o cota de participare de 24 de părți sociale în       a fost înregistrat sub nr. 39259 din 02.06.2008.
valoare de 240 lei, reprezentând 24% din capitalul social       (62/649296)
al societății, și ILIE CONSTANTIN, cetățean român,
domiciliat în loc. Valul lui Traian, str. Alexandru Ioan Cuza,          Societatea Comercială
nr. 15, jud. Constanța, CNP 1731013134001, având o              CASA NANA FASHION - S.R.L.
cotă de participare de o parte sociala în valoare de 10 lei
reprezentând 1% din capitalul social al societății,             HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
                                          NR. 1/2008
hotărăsc:
  Art. 1. În conformitate cu dispozițiile art 1 alin 1 liniuța   Subsemnata IONITA LIVIA, asociat unic în cadrul
a doua din Contractul de cesiune încheiat intre asociați și    societății sus menționate, am hotărât:
având data certă nr. 1/01.02.2008, la data încheierii        Se deschide punctul de lucru al societății din loc.
prezentului act, asociatul Mitu Florin cesionează asociatei    Medgidia, str. Silozului, nr. 100, baza de producție, jud.
Spanu Ana-Maria un număr de 7 (șapte) părți sociale        Constanța.
reprezentând un procent de 7% (sapte%) din capitalul          (63/649297)
social al S.C. Piatra Ostrov S.R.L..
  Art. 2. Structura capitalului social al SC Piatra Ostrov            Societatea Comercială
S.R.L., în valoare de 1.000(unamia)lei împărțită în               DAMARCO PROD - S.R.L.
100(unasută) părți sociale a cate 10(zece)lei fiecare,
este:                                    HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
  - Mitu Florin deține 68 (șaizecisiopt) părți sociale în             NR. 1/2008
valoare de 680 (șasesuteoptzeci)lei, reprezentând un         Subsemnatul DRAGOM1R COSTEL- asociat unic în
procent de 68% (șaizecisiopt%)                   cadrul societății sus menționate, am hotărât:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008              19

 Se deschide punctul de lucru al societății din loc.      CI/KT/051266/    p  Basarabi/28.04.99,      CNP
Mamaia, Tabăra Nord, Shoping Center, spațiul ORANGE       1680101134049, care devine asociat și administrator
PUB, jud. Constanța.                       Împărțirea pe asociați: UNGURIANU VASILE COSTEL-
  (64/649298)                          900 lei-90ps-90% și VASILESCU FLORIN -100 lei-10
                                 ps-10%. Participarea la profit și pierderi va fi conform cu
        Societatea Comercială              participarea la capital social. Se schimbă sediul în
        LUC-PAL 2004 - S.R.L.              Constanța, str. Spiru HARET, nr. 23.
                                  Semnat sub semnătură privată în 4 ex. azi,
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008               28.05.2008.
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII               (67/649301)
  Subsemnata LUCA PAULA - asociat unic în cadrul               Societatea Comercială
societății comerciale sus menționate, am hotărât;               PILOT RIVER SEA - S.R.L.
  Retragerea mea din societate și din funcția de
administrator și cesionarea, cu titlu gratuit, a societății și            NOTIFICARE
a capitalului social - 200 lei - 20 părți sociale a 10 lei
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
fiecare, domnului LUCA GEORGE -cetățean român, fiul
                                 Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
lui Dănuț și Ortansa, născut la 11.10.1976 în Constanța,
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
domiciliat în Medgidia str. Poporului nr. 1F, bl. 29, sc. A,
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
et. 1 ap. 4, CNP 1761011134009, posesor al CI seria
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
KT/246895/26.01.2002/Poliția Medgidia, acesta
                                 PILOT RIVER SEA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
devenind asociat unic și administrator însușindu-și
                                 CONSTANȚA, județ Constanța, str. SPIRU HARET, nr.
integral actele constitutive ale societății.
                                 23, înregistrată sub nr. J13/789/2002, cod unic de
  Administrarea se va face pe perioada nedeterminată.
                                 înregistrare 14500472, care a fost înregistrat sub nr.
  Se schimbă obiectul principal de activitate cu:
                                 39289 din 02.06.2008.
  4120 lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
                                   (68/649302)
nerezidențiale.
   (65/649299)                                Societatea Comercială
                                       DANIMAR MITI CRIS - S.R.L.
        Societatea Comercială
        LUC-PAL 2004 - S.R.L.                      HOTĂRÂREA NR. 1/2008
            NOTIFICARE                  LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Subsemnații, Arapi Dinca și Arapi Margareta, asociați
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   în cadrul societății mai sus menționate am hotărât
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         deschiderea unui punct de lucru - tonetă în Târgul de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Vară- Casa Dobrogeana- Sat Vacanță.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      (69/649303)
LUC-PAL 2004 S.R.L., cu sediul în SAT NICOLAE
BĂLCESCU, COMUNA NICOLAE BĂLCESCU, județ                    Societatea Comercială
Constanța, str. MARE, nr. 37, înregistrată sub nr.               INGO PISCINE - S.R.L.
J13/5587/2004, cod unic de înregistrare 16197511, care
a fost înregistrat sub nr. 39282 din 02.06.2008.                HOTĂRÂREA NR. 1/2008
  (66/649300)                           Subsemnații, DAMIAN CAMELIA și DAMIAN DINU
                                 LIVIUT, asociați în cadrul societății comerciale sus-
        Societatea Comercială              menționată, am hotărât:
       PILOT RIVER SEA - S.R.L.               1. Se completează obiectul de activitate cu:
                                  2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și
        HOTARAREA NR. 1/2008               ipsos
 Subsemnații LUNGU COSTEL și VASILESCU               2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
FLORIN asociati, am hotărât retragerea din funcția de        4299 - Lucrări de construcție a altor proiecte
asociat și administrator a Dlui LUNGU COSTEL cu         inginerești n.c.a
cesionarea cu titlu gratuit a 900 lei, 90 p.s. Dlui         2. Se declara obiectul principal de activitate: 4399 -
UNGURIANU VASILE COSTEL, din Basarabi, cu            Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008

  3. Se schimbă sediul în Valu lui Traian, str. Cantonului  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
nr. 2A, lot 1, jud. Constanța.                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ORCT Constanța astăzi, 30.05.2008, sub semnătură        INGO - PROD S.R.L., cu sediul în SAT VALU LUI
privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți   TRAIAN, COMUNA VALU LUI TRAIAN, județ Constanța,
și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe        str. CANTONULUI, nr. 2A, înregistrată sub nr.
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.  J13/606/1995, cod unic de înregistrare 7002084, care a
102526/29.05.2008.                       fost înregistrat sub nr. 39297 din 02.06.2008.
   (70/649304)                          (73/649307)

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        INGO PISCINE - S.R.L.                    CODAC GLOBAL - S.R.L.

           NOTIFICARE                       HOTARAREA NR. 1/2008
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Subsemnații MIHAIU CLAUDIU, STAMATE DANIEL și
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  ROATA COSMIN RELU, asociati, am hotărât retragerea
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        din funcția de asociați și administratori a Dlor MIHAIU
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  CLAUDIU și STAMATE DANIEL, cu cesionarea cu titlu
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   gratuit a 180 lei, 18 p.s., Dlui ROATA COSMIN RELU,
INGO PISCINE S.R.L., cu sediul în SAT VALU LUI         care devine asociat unic și administrator pe perioadă
TRAIAN, COMUNA VALU LUI TRAIAN, județ Constanța,        nelimitată. Se schimbă sediul în Com. Cogealac, Sat
str. CANTONULUI, nr. 2A, înregistrată sub nr.         Gura Dobrogei, jud. Constanța.
J13/1538/2000, cod unic de înregistrare 13311599, care      Semnat sub semnătură privată în 4 ex. azi,
a fost înregistrat sub nr. 39295 din 02.06.2008.        30.05.2008.
  (71/649305)                          (74/649308)

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         INGO-PROD - S.R.L.                     CODAC GLOBAL - S.R.L.

        HOTĂRÂREA NR. 1/2008                         NOTIFICARE
  Subsemnații, DAMIAN CAMELIA și DAMIAN DINU          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
LIVIUT, asociat unic în cadrul societății comerciale sus-   Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
menționată, am hotărât:                    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  1. Se completează obiectul de activitate cu:        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate         CODAC GLOBAL S.R.L., cu sediul în SAT GURA
  2. Se declară obiectul principal de activitate: 3700 -   DOBROGEI, COMUNA COGEALAC, județ Constanța,
Colectarea și epurarea apelor uzate              înregistrată sub nr. J13/869/2007, cod unic de
  3. Se schimbă sediul în Valu lui Traian, str. Cantonului  înregistrare 21342286, care a fost înregistrat sub nr.
nr. 2A, lot 1, jud. Constanța.                 39306 din 02.06.2008.
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul     (75/649309)
ORCT Constanța astăzi, 30.05.2008, sub semnătură
privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți          Societatea Comercială
și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe               CRIM CONSTRUCT - S.R.L.
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
102525/29.05.2008.                              HOTĂRÂREA NR. 2/2008
   (72/649306)                         Subsemnatul/a, AGALOPOL ION, asociat în cadrul
                                societății comerciale sus-menționate, am hotărât:
        Societatea Comercială               1. Se cooptează în societate AGALOPOL DANIELA,
         INGO-PROD - S.R.L.              născută la 27.04.1949 în Giurgiu, domiciliată în
                                Constanța, str. Frunzelor nr. 86, cu CI seria KT nr.
           NOTIFICARE                704930/14.04.2008/SPCLEP Constanța, CNP
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    2490427131217, căreia i se cesionează (titlu gratuit) 10
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  p.s. = 100 RON.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008               21

  2. Capitalul social total (200 RON = 20 p.s.) va fi      - IANCU VASILE - cetățean român, fiul lui Vasile și
împărțit egal intre asociați, câte 10 p.s. = 100 RON     Elena, născut la data de 31.01.1954 în localitatea Vaslui,
fiecare. Participarea la beneficii și pierderi este 50%    județul Vaslui, domiciliat în Constanța, str. Prof. Dr.
pentru fiecare asociat.                    Gheorghe Marinescu, nr. 36, județul Constanța, posesor
  Prezentul înscris a fost redactat de către         al cărții de identitate seria KT, nr. 694052 eliberată de
Compartimentul de Asistență din cadrul Oficiului       SPCLEP Constanța la data de 22.02.2008, CNP
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța    1540131131243
astăzi, 02.06.2008, sub semnătură privată, în 4          - BADEA ALINA - cetățean român, fiica lui Florea și
exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și un      Elena, născută la data de 16.05.1982 în localitatea
exemplar pentru emitent.                   Constanța, județul Constanța, domiciliată în Năvodari, str.
  (76/649310)                        Ogorului, nr. 9, bl. RA 6, sc. A, ap. 1, județul Constanța,
                               posesoare a cărții de identitate seria KT, nr. 221995,
       Societatea Comercială
                               eliberată de Poliția Municipiului Constanța la data de
       CRIM CONSTRUCT - S.R.L.
                               18.09.2001, CNP 2820516134216;
           NOTIFICARE                  2. Distribuția capitalului social în suma de 200 de lei va
                               fi următoarea:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     - IANCU VASILE va deține 8 părți sociale, valorând 80
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  lei, adică 38% din capitalul social
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 - BADEA ALINA va deține 8 părți sociale, valorând 80
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               lei, adică 38% din capitalul social.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 - BADEA FLORIN va deține 4 părți sociale, valorând 40
CRIM CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
                               lei, adică 24% din capitalul social.
CONSTANȚA, județ Constanța, str. CUMPENEI, nr. 31,
                                 Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
înregistrată sub nr. J13/2651/2007, cod unic de
                               valabile.
înregistrare 22241620, care a fost înregistrat sub nr.
                                  (79/649313)
39308 din 02.06.2008.
  (77/649311)                               Societatea Comercială
                                      SAVI CONSTRUCT - S.R.L.
       Societatea Comercială
      FRANCISCO ARANDA - S.R.L.
                                           NOTIFICARE
        HOTARAREA NR. 1/2008               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
   A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
                               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Subsemnatul ARANDA CONEJO FRANCISCO            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
MANUEL, asociat unic, am hotărât:               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Se deschide punct de lucru în Loc.Poarta Alba, GARA    SAVI CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
DOROBANTU, jud. Cta                      CONSTANȚA, județ Constanța, str. LACULUI, nr. 20, etaj
  Semnat sub semnătură privată în 4 ex. originale azi,    P, ap. 2, înregistrată sub nr. J13/2961/2003, cod unic de
02.06.2008.                          înregistrare 15834705, care a fost înregistrat sub nr.
  (78/649312)                        39319 din 02.06.2008.
                                 (80/649314)
       Societatea Comercială
       SAVI CONSTRUCT - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                       BUCENA COM - S.R.L.
         HOTĂRÂREA NR. 2
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                   HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR
      DIN DATA DE 01.04.2008                       NR. 1/02.06.2008
  Subsemnații Iancu Vasile, Badea Alina, Badea Florin      Subsemnații COMAN ELENA și COMAN BUCUR,
și Ciortan Sorin, în calitate de asociați, am hotărât:    asociați în cadrul societății sus-mentionate, am hotărât
  1. Cesionarea părților sociale în număr de 4, cu titlu   deschiderea unui punct de lucru în Saturn, zona limitrofă
gratuit, valorând 40 de lei, deținute de CIORTAN SORIN,    plaja Diana, jud. Constanța.
către                               (81/649315)
  22          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
         GEO LUX - S.R.L.                    MECHANICAL SISTEM - S.R.L.

     HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC                     HOTĂRÂREA NR. 1/2008
        NR. 1/02.06.2008
                                  LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
 Subsemnatul SPĂSENIE GHEORGHE, asociat unic in
                                Subsemnații NOVICOV IOANA și NOVICOV
cadrul societății sus-mentionata, am hotărât deschiderea
                               GHEORGHE - asociați în cadrul societății comerciale sus
unui punct de lucru în Mangalia, str. Lavrion, nr. 7, jud.
                               menționate, am hotărât:
Constanța.
                                Reînceperea activității societății.
  (82/649316)
                                 (86/649320)
        Societatea Comercială
                                      Societatea Comercială
        IZABELA STAR - S.R.L.
                                     GIORGIA CONSULTING - S.R.L.
       HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR
                                    HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
         NR. 2/30.05.2008
                                       NR. 1/28.05.2008
  Subsemnații Varlan Simona și Varlan Mihai, asociați în
                                 Subsemnatul STROIU VASILE, în calitate de asociat
cadrul societății sus-menționate, am hotărât deschiderea
                               unic în cadrul societății comerciale GIORGIA
unui punct de lucru în Saturn, Bazarul Saturn, magazinul
                               CONSULTING S.R.L. am hotărât:
nr. 45, jud. Constanța.
                                 ART. 1. - STROIU VASILE cesionează cu titlu gratuit
   (83/649317)
                               25 părți sociale cu o valoare de 10 lei fiecare,
                               reprezentând 50% din capitalul social, către MIROIU
        Societatea Comercială
                               BUCUR, cetățean român, născut la data de 22.03.1970 în
    STEFAN & MARGRIT COMPANY - S.R.L.
                               com. Dumitresti, jud. Vrancea, domiciliat în mun.
      HOTĂRÂREA NR. 1/30.05.2008            Constanța, str. Aleea Albatrosului, nr. 8, bl. Russel, sc. A,
                               et. 4, ap. 401, jud. Constanța, identificat prin Carte de
  Subsemnații PETRE ȘTEFAN și PETRE ȘTEFAN          Identitate seria KT nr. 252597, eliberată la data de
CIPRIAN, asociați în cadrul societății, am hotărât:      18.02.2002 de Pol. mun. Constanța, CNP
  Art. 1. Se retrage din societate și din toate funcțiile  1700322390767
deținute dl.PETRE ȘTEFAN CIPRIAN.Acesta cesionează        ART. 2. - Capitalul social se repartizează astfel:
cu titlu gratuit d-lui. ȘTEFAN PETRE 8 p.s. în valoare de   valoarea totală a capitalului social este de 500 lei, împărțit
80 RON (40%). În urma cesiunii, dl.PETRE ȘTEFAN        în 50 de părți sociale cu o valoare de 10 lei fiecare,
devine asociat unic și administrator al societății, el va   reprezentând 50% din capitalul social, și se distribuie
deține 20 de p.s. în valoare de 200 RON, participarea la   astfel:
profit și pierderi fiind de de 100%.               STROIU VASILE -250 lei, reprezentând 25 părți
  Redactată astăzi, 30.05.2008, în 4 exemplare        sociale a 10 lei fiecare;
originale, sub semnătură privată.                MIROIU BUCUR - 250 lei, reprezentând 25 părți
   (84/649318)                       sociale a 10 lei fiecare.
                                 Cota de participare la profit și pierdere va fi de 50 %
        Societatea Comercială             pentru STROIU VASILE și 50 % pentru MIROIU BUCUR.
    ȘTEFAN & MARGRIT COMPANY - S.R.L.            ART. 3. - Celelalte prevederi ale actului constitutiv
                               rămân neschimbate.
           NOTIFICARE
                                 (87/649321)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204         Societatea Comercială
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu             GIORGIA CONSULTING - S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale              NOTIFICARE
ȘTEFAN & MARGRIT COMPANY S.R.L., cu sediul în          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța, str.          Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
DUMBRĂVENI, nr. 12, înregistrată sub nr.           alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
J13/5395/2004, cod unic de înregistrare 16149077, care    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
a fost înregistrat sub nr. 39388 din 03.06.2008.       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  (85/649319)                        GIORGIA CONSULTING S.R.L., cu sediul în
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008               23

MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța, Aleea                 Societatea Comercială
ALBATROSULUI, nr. 8, bloc RUSSEL, ap. 4, înregistrată          FLORIO BOWLING SERVICE - S.R.L.
sub nr. J13/822/2005, cod unic de înregistrare 17365109,
                                       HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR
care a fost înregistrat sub nr. 39443 din 03.06.2008.              NR. 1/02.06.2008
  (88/649322)
                                  Subsemnații CIRCIUMARU ȘTEFAN și COMAN
                                CORNELIA MANUELA, asociați în cadrul societății sus-
        Societatea Comercială
                                menționate, am hotărât completarea obiectului de
        MAKE STYLE - S.R.L.               activitate cu 7120 - Activități de testări și analize tehnice.
                                  (92/649326)
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008
  Subsemnatul(a), CASAPU MIHAI, asociat unic în S.C.
                                       Societatea Comercială
MAKE STYLE S.R.L., am hotărât:
                                    FLORIO BOWLING SERVICE - S.R.L.
  Se deschide punct de lucru în Târgul de Vara Casa
Dobrogeana, jud. Constanța - loc. Constanța.                      NOTIFICARE
  Subsemnatul(a), asociat unic, am întocmit și semnat      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
prezenta Hotărâre, sub semnătură privată, astăzi        Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
02.06.2008, într-un număr de 5 (cinci) exemplare, din      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
care 2 (două) exemplare la Oficiul Registrului Comerțului    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
și 3 (trei) exemplare la asociatul unic.
                                FLORIO BOWLING SERVICE S.R.L., cu sediul în LOC.
   (89/649323)                        NEPTUN, MUNICIPIUL MANGALIA, județ Constanța, str.
                                PLOPILOR, bloc B2, scara B, etaj 1, ap. 28, înregistrată
        Societatea Comercială              sub nr. Jl3/2539/1992, cod unic de înregistrare 3412456,
         MIT CONTAB - S.R.L.              care a fost înregistrat sub nr. 39462 din 03.06.2008.
                                  (93/649327)
      HOTĂRÂREA NR. 6/16.05.2008
                                      Societatea Comercială
  Subsemnații Mita Elionora și Mita Bogdan, asociați în       FORAJE ALIMENTARI CU APĂ - S.R.L.
cadrul societății comerciale sus menționate, am hotărât:
  1. Deschiderea unui punct de lucru în localitatea              HOTARAREA NR. 1/2008
Constanța, strada I. G. DUCA nr. 25.                Subsemnații PAVEL MIRCEA și PAVEL VLAD,
  Prezentul înscris a fost redactat și semnat azi       asociati, am hotărât retragerea din funcția de asociat și
16.05.2008.                           administrator a D-lui PAVEL VLAD, cu cesionarea cu titlu
                                gratuit a 100 lei, 10 p.s., D-lui PAVEL MIRCEA care
  (90/649324)
                                devine asociat unic și administrator pe perioadă
                                nelimitată.
        Societatea Comercială
                                  Semnat sub semnătură privată în 4 ex. azi, 02.06.2008
         GHID-G&DY - S.R.L.                 (94/649328)

        HOTĂRÂREA NR. 2/2008                     Societatea Comercială
  Subsemnații, GHINDEANU DANIELA și CRETU              FORAJE ALIMENTĂRI CU APĂ - S.R.L.
MAGDALENA, asociați în cadrul societății comerciale                  NOTIFICARE
sus-menționate, am hotărât:
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  1. Se deschide punct de lucru în loc. Ovidiu, str. Tulcei  Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
nr. 1, jud. Constanța.                     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
ORCT Constanța astăzi, 02.06.2008, sub semnătură        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți   FORAJE ALIMENTĂRI CU APĂ S.R.L., cu sediul în
                                MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța, str. IOAN
și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe
                                BORCEA, nr. 6, înregistrată sub nr. J13/2184/1997, cod
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii    unic de înregistrare 9795385, care a fost înregistrat sub
nr. 102566/02.06.2008.                     nr. 39464 din 03.06.2008.
   (91/649325)                           (95/649329)
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008

        Societatea Comercială               KT/636134/10.05.2007/Poliția Constanța, aceasta
       BELLE ANA MARIA - S.R.L.              devenind asociat cu drepturi depline însușindu-și integral
                                 actele constitutive ale societății.
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008                 Domnul Trasca Florin rămâne cu același aport la
                                 capitalul social - 100 lei - 10 părți sociale a 10 lei fiecare
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
                                 și 50% la profit și pierderi.
  Subsemnata CARAGHIORGHE MARIANA - asociat             Se schimbă sediul societății în Constanța str. Suceava
unic în cadrul societății comerciale sus menționate, am     nr. 8, bl. U2, sc. C, parter, ap. 33.
hotărât:                               (98/649332)
  Schimbarea obiectului principal de activitate cu:
  4932 Transporturi cu taxiuri.                        Societatea Comercială
  Se numește în funcția de administrator, pe perioadă            WIEN STERN INVEST - S.R.L.
nedeterminată, doamna MIHAI FELICIA - cetățean
român, fiica lui Gheorghe și Elena, născută la 17.09.1967                NOTIFICARE
în Constanța, domiciliată în Constanța, str. Miron Costin      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. 72, CNP 2670917131398, posesoare a CI seria         Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
KT/295043/10.09.2002/Poliția Constanța.             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Renunț la activitatea de la codul (6522 - alte activități   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
de creditare).                          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  (96/649330)                         WIEN STERN INVEST S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
                                 CONSTANȚA, județ Constanța, str. SUCEAVA, nr. 8, bloc
        Societatea Comercială               U2, scara C, etaj P, ap. 33, înregistrată sub nr.
       BELLE ANA MARIA - S.R.L.              J13/2124/2002, cod unic de înregistrare 14919170, care
                                 a fost înregistrat sub nr. 39470 din 03.06.2008.
            NOTIFICARE
                                   (99/649333)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204           Societatea Comercială
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                  ROMAR - S.R.L
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale           HOTĂRÂREA NR. 2/2008
BELLE ANA MARIA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL            LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
CONSTANȚA, județ Constanța, str. SOVEJA, nr. 96, bloc
70, scara E, ap. 71, înregistrată sub nr. J13/999/1999, cod     Subsemnații ANDREAS DOUTSOULIS, ANGHEL
unic de înregistrare 11658487, care a fost înregistrat sub    VIRGIL și HIROPEDI ANTON - asociați în cadrul societății
nr. 39466 din 03.06.2008.                    comerciale sus menționate am hotărât:
   (97/649331)                          Se completează obiectul de activitate cu:
                                  4773 - Comerț cu amănuntul al produselor
        Societatea Comercială               farmaceutice, în magazine specializate (produse
      WIEN STERN INVEST - S.R.L.              parafarmaceutice);
                                  4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008               ortopedice, în magazine specializate;
                                  4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice.
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII              (100/649334)
  Subsemnații TRASCA FLORIN și OPREA EUGEN
SORIN - asociați în cadrul societății comerciale sus               Societatea Comercială
menționate, am hotărât:                               ROMAR - S.R.L.
  Retragerea din societate a domnului Oprea Eugen
Sorin care își cesionează, cu titlu gratuit, aportul sau la               NOTIFICARE
capitalul social - 100 lei - 10 părți sociale a 10 lei fiecare   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
= 50% la profit și pierderi, doamnei TRASCA MONICA -       Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
cetățean român, fiica lui Ghirea și Anisia, născută la      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
6.06.1955 în București, domiciliata în Constanța str. Cpt.    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Dobrila Eugeniu nr. 5, bl. N, sc. A, et. 4, ap. 14, CNP.     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
2559696499118,      posesoare     a   CI   seria  ROMAR S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL CONSTANȚA,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008                 25

județ Constanța, str. DACIA, nr. 4, înregistrată sub nr.    COMUNA COBADIN, județ Constanța, str. PRIMĂVERII,
J13/1758/1991, cod unic de înregistrare 2409720, care a    nr. 113, înregistrată sub nr. J13/700/1993, cod unic de
fost înregistrat sub nr. 39474 din 03.06.2008.         înregistrare 3340317, care a fost înregistrat sub nr. 39479
   (101/649335)                       din 03.06.2008.
                                  (104/649338)
        Societatea Comercială
        I.F.N. DAROM - S.R.L.                      Societatea Comercială
        HOTĂRÂREA NR. 3/2008                       DANEX PLACE - S.R.L.

   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII                    HOTĂRÂREA NR. 1/2008
  Subsemnata VOICU DANIELA - asociat unic în cadrul        LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
societății comerciale sus menționate, am hotărât:
  Se închide punctul de lucru din Medgidia str. Republicii    Subsemnații LAMES DANIEL și LAMES SERGIU
nr. 14, județul Constanța.                   ALEXANDRU - asociați in cadrul societății comerciale
   (102/649336)                       sus-menționate, am hotărât:
                                  Retragerea noastră din societate și cesionarea, cu titlu
        Societatea Comercială              gratuit, a societății și a capitalului social - 200 lei - 20 părți
       DOREXIM - SERV - S.R.L.             sociale a 10 lei fiecare domnului IRIZA ANDREI LUCIAN
                                - cetățean român, fiul lui Ștefan și Georgeta, născut la
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008
                                18.07.1978 în Constanța, domiciliat în Constanța, str.
   LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII            Mircea nr. 146A bl. MD8A sc. A, et. 7, ap. 20, CNP
  Subsemnatul ENACHE DOREL - asociat unic în cadrul     1870718134121,       posesor    al   CI   seria
societății comerciale sus menționată, am hotărât:       KT/227582/15.10.2001/Poliția Constanța, acesta
  Completarea obiectului de activitate cu:          devenind asociat unic și administrator însușindu-și
  4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime       integral actele constitutive ale societății;
agricole, animale vii, materii prime textile și cu bunuri     Administrarea se va face pe perioadă nedeterminată.
semifinite.                            Se retrage din funcția de administrator domnul Lames
  4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor,     Daniel.
furajelor și tutunului neprelucrat.                Se schimba sediul societății în Constanța, str. Liliacului
  4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice.;
                                nr. 16B.
îngrășăminte și produse agrochimice.
                                  Se schimbă obiectul principal de activitate cu:
  4711 Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate cu vânzare predominantă de produse         5630 baruri și alte activități de servire a băuturilor.
alimentare, băuturi și tutun.                   Se închide punctul de lucru din Constanța, str.
  4719 Comerț cu amănuntul în magazine            Smirdan nr. 18, spațiu comercial.
nespecializate cu vânzare predominantă de produse          (105/649339)
nealimentare.
  4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și             Societatea Comercială
semințelor, în magazine specializate.                      DANEX PLACE - S.R.L.
  Sediul societății comerciale este în comuna Cobadin,
str. Primăverii nr. 113, județul Constanța.                      NOTIFICARE
   (103/649337)                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
        Societatea Comercială
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        DOREXIM-SERV - S.R.L.
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
           NOTIFICARE                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                DANEX PLACE S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  CONSTANȚA, județ Constanța, str. LILIACULUI, nr. 16B,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        înregistrată sub nr. J13/2955/2006, cod unic de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  înregistrare 19056045, care a fost înregistrat sub nr.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   39480 din 03.06.2008.
DOREXIM-SERV S.R.L., cu sediul în SAT COBADIN,           (106/649340)
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008

        Societatea Comercială             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
         NEDELCU - S.R.L.               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                               NOMENTANA S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
     HOTĂRÂREA NR. 02/02.06.2008             CONSTANȚA, județ Constanța, str. 23 AUGUST, nr. 17,
  Subsemnații NEDELCU ION și NEDELCU VICTORIA        înregistrată sub nr. J13/891/1998, cod unic de
am hotărât:                          înregistrare 10268451, care a fost înregistrat sub nr.
  Art. 1. Se închide punctul de lucru în Constanța, str.   39529 din 03.06.2008.
Petru Vulcan nr. 97, jud. Constanța.               (110/649344)
  Redactată astăzi, 02.06.2008, în 3 exemplare
                                      Societatea Comercială
originale, sub semnătură privată.
                                      FORCE SECURITY - S.R.L.
   (107/649341)
                                        HOTĂRÂREA NR. 2
       Societatea Comercială
       ZAMPIERI DAVIDE - S.R.L.              Subsemnatul PĂTRULESCU DRAGOȘ în calitate de
                               asociat unic la S.C.”FORCE SECURITY” S.R.L. am
         HOTĂRÂREA NR. 4               hotărât: 1) Numirea în funcția de administrator, pe
                               perioadă nelimitată, a domnului CĂNĂNĂU
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR            ALEXANDRU-VLADEMIR, cetățean român, domiciliat în
      DIN DATA DE 26.05.2008
                               mun. Constanța, str. Pescarilor nr. 70, bl. FZ13A, sc. D,
  Subsemnații Zampieri Davide și Popescu Nicoleta în     apt. 66, județul Constanța, născut la data de 25.10.1956
calitate de asociați ai S.C. ZAMPIERI DAVIDE S.R.L., am    în mun. Constanța, județul Constanța, fiul lui Ștefan și
hotărât următoarele:                     Vasilica, legitimat cu CI seria KT nr. 650585, eliberată de
  1. Deschiderea unui punct de lucru în localitatea     SPCLEP Constanța la data de 17.07.2007 și având CNP
Mamaia, sectorul de plaja MAMAIA 7, județul Constanța,    1561025131242. Celelalte clauze ale actului constitutiv
pentru desfășurarea activităților descrise în Cod CAEN    rămân neschimbate.
5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor.     (111/649345)
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
valabile.
   (108/649342)                              Societatea Comercială
                                      FORCE SECURITY - S.R.L.
        Societatea Comercială
        NOMENTANA - S.R.L.                         NOTIFICARE
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008              Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Subsemnatul/a, MISU DIMA, asociat în cadrul        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
societății comerciale sus-menționată, am hotărât:       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  1. Se declară obiectul principal de activitate:      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și      FORCE SECURITY S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
articolelor din piele, în magazine specializate        CONSTANȚA, județ Constanța, B-dul MAMAIA, nr. 288,
  Act redactat la Compartimentul de Asistență din cadrul  înregistrată sub nr. J13/3945/2007, cod unic de
ORCT Constanța astăzi, 03.06.2008, sub semnătură       înregistrare 22771944, care a fost înregistrat sub nr.
privată, în 4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți  39538 din 03.06.2008.
și un exemplar pentru emitent, la cererea și pe          (112/649346)
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii
                                       Societatea Comercială
nr. 101899/19.03.2008.
                                       METAL TRADE - S.R.L.
   (109/649343)
                                        HOTĂRÂREA NR. 6
        Societatea Comercială
        NOMENTANA - S.R.L.                 A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                     LA ACTUL CONSTITUTIV
           NOTIFICARE                     AL S.C. METAL TRADE S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Subsemnații:
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   1. GIOXAS ANTONIOS, cetățean grec, cu domiciliul în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       Grecia, Atena, pașaport seria AB nr. 0753396, și
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008               27

reședința de ședere în România, Constanța, B-dul AI.              Societatea Comercială
Lăpușneanu nr. 74, bl. LE20A, sc. B, et. 4, identificat cu           ALEXANDRA 2000 - S.R.L.
carte de rezidență permanentă pentru cetățenii Uniunii
Europene seria RPU nr. 10179, cunoscător al limbii                HOTĂRÂREA NR. 2/2008
române,                                LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
  2. SKANTZIKAS IOANNIS, cetățean grec, cu
                                   Subsemnatul ZAHARIA VINTILA VALENTIN - asociat
domiciliul în Grecia, Atena, pașaport seria AB nr.
                                 unic în cadrul societății comerciale sus menționate, am
2093838, și reședința de ședere în România, Constanța,
                                 hotărât:
str. Piața Ovidiu nr. 14, sc. B, ap. 2, identificat cu carte de
                                   În urma recodificării au fost omise următoarele coduri:
rezidență permanentă pentru cetățenii Uniunii Europene
                                   5510 - Hoteluri și alte facilitați de cazare similare
seria RPU nr. 09936, cunoscător al limbii române, în         561 - Restaurante
numele căruia a semnat în calitate de procurator Domnul       5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor.
GIOXAS ANTONIOS, în baza procurii speciale              (115/649349)
autentificata sub nr. 1649/27.06.2007 la Biroul Notarilor
Publici Asociați Doinita Crisan și Delia Crisan din               Societatea Comercială
Constanța,                                   ALEXANDRA 2000 - S.R.L.
  asociați în cadrul S.C. METAL TRADE S.R.L.,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța                NOTIFICARE
cu nr. J13/2456/1996, în Adunarea Generală a Asociaților       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
am hotărât următoarele:                      Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Art. 1. - Completarea art. 1.3. alineat 3 din Actul      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Constitutiv astfel: “Societatea poate, prin voința        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
asociaților, să înființeze: filiale, depozite, sucursale,     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
agenții, puncte de lucru, birouri, reprezentanțe (în țară și   ALEXANDRA 2000 S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
în străinătate) etc., cu îndeplinirea formelor legale.”      CONSTANȚA, județ Constanța, str. NUCILOR, nr. 12,
  Art. 2. - Închiderea reprezentantei situate în China,     înregistrată sub nr. J13/1343/1999, cod unic de
Ningbo, Zhejlang Province, Room 4302, No.99 Mayuan        înregistrare 11883136, care a fost înregistrat sub nr.
Road.                               39547 din 03.06.2008.
  Art. 3. - Deschiderea unei reprezentanțe situate în        (116/649350)
Room 4302, No.419 Mayuan Road, Ningbo, China,
                                         Societatea Comercială
având ca obiect de activitate promovare și marketing
                                         DIANTUS C.B. - S.R.L.
pentru produsele comercializate de firmă, în baza
contractului de închiriere nr. FN/21.05.2008 încheiat cu             HOTĂRÂREA NR. 1/2008
Domnișoara Zhang Yun.
  Prezenta hotărâre face parte integrantă din actul        LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII
constitutiv al societății, celelalte prevederi rămânând       Subsemnații CARABAN GAROFITA și CARABAN
neschimbate.                           BOGDAN MARIAN asociați în cadrul societății mai sus
   (113/649347)                         menționate am hotărât:
                                   Se deschide punct de lucru în: Constanța, B-dul Aurel
        Societatea Comercială               Valicu nr. 43, bl. PC3, ap. 39, parter, jud. Constanța.
        METAL TRADE - S.R.L.                 (117/649351)

            NOTIFICARE                        Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           BRUXELLES FRITES - S.R.L.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                         HOTĂRÂREA NR. 2/2008
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     LA ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      Subsemnații NANU COJOCARU ELENA-SIMONA și
METAL TRADE S.R.L., cu sediul în ORAȘ MURFATLAR,         NANU - COJOCARU STAN-ROBERT, asociați în cadrul
județ Constanța, str. CIOCÂRLIEI, nr. 1, înregistrată sub     societății mai sus menționate, am hotărât:
nr. J13/827/1999, cod unic de înregistrare 11544962, care      Se deschide punct de lucru în incinta U103 Neptun,
a fost înregistrat sub nr. 39541 din 03.06.2008.         jud. Constanța.
   (114/649348)                           (118/649352)
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008

        Societatea Comercială                Subsemnatul(a), asociat unic, am întocmit și semnat
         ALHODA - S.R.L.                prezenta Hotărâre, sub semnătura privată, astăzi
                                 03.06.2008, într-un număr de 5 (cinci) exemplare, din
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008               care 2 (două) exemplare la Oficiul Registrului Comerțului
    LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII            și 3 (trei) exemplare la asociatul unic.
                                   (122/649356)
 Subsemnații HARBOCEANU IOANA și KHATER
MARINELA - asociați în cadrul societății comerciale sus
                                         Societatea Comercială
menționate, am hotărât:
                                         SARCO IMPEX - S.R.L.
 Se închide punctul de lucru din Constanța, Șos.
Mangaliei/Bd. Aurel Vlaicu, Km 4-5, Stand 196, Incinta             HOTĂRÂREA NR. 1/2008
Doraly Mall, jud. Constanța.
  (119/649353)                            LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
                                  Subsemnata GHEOCA VASILICA - asociat unic în
        Societatea Comercială
                                 cadrul societății comerciale sus menționate, am hotărât:
        BIO SERV MED - S.R.L.
                                  1. Se completează obiectul de activitate cu:
    HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR NR. 1/2008              5229 - Alte activități anexe transporturilor
                                  7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și
  Subsemnații Diamandescu Ioan și Diamandescu
                                 management
Octavian Gabriel, asociați în cadrul societății comerciale
mai sus-menționate, am hotărât:                   7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a
  1. Se declară obiectul principal de activitate: 8129 Alte   opiniei publice
activități de curățenie n.c.a.: activități de deratizare și     2. Se schimbă obiectul principal de activitate în:
dezinsecție.                            5229 - Alte activități anexe transporturilor.
  Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi 30.04.2008       (123/649357)
în 4 exemplare sub semnătură privată.
  (120/649354)                                 Societatea Comercială
                                         SARCO IMPEX - S.R.L.
        Societatea Comercială
        BIO SERV MED - S.R.L.                         NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
            NOTIFICARE                Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   SARCO IMPEX S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale BIO  CONSTANȚA, județ Constanța, str. AGRICULTORI, nr. 6,
SERV MED S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL             înregistrată sub nr. J13/910/1995, cod unic de
CONSTANȚA, județ Constanța, Aleea PROFESOR
                                 înregistrare 7173378, care a fost înregistrat sub nr. 39555
MURGOCI, nr. 1, înregistrată sub nr. J13/3358/2006, cod
                                 din 03.06.2008.
unic de înregistrare 19174091, care a fost înregistrat sub
                                   (124/649358)
nr. 39552 din 03.06.2008.
   (121/649355)
                                         Societatea Comercială
        Societatea Comercială                        GALA - S.R.L.
        IVAN CRISTEL - S.R.L.
                                       HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008                        NR. 2/02.06.2008

  Subsemnatul(a), IVAN CRISTEL, asociat unic în S.C.        Subsemnații Dumitrescu-Scindu Octavian și
IVAN CRISTEL S.R.L., am hotărât:                 Ciochindel Aurel, asociați și administratori la societatea
  Se deschid puncte de lucru în:                mai sus menționată, am hotărât:
  - stațiunea Venus, Mangalia, Terasa Claudia (Bar), jud.     Art. 1. Se completează obiectul de activitate cu
Constanța.                            următorul cod CAEN:
  - stațiunea Venus, Mangalia, Restaurant (Bar)          4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
Gambrinus, jud. Constanța.                    nerezistențiale.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008               29

  Art. 2. Obiectul principal de activitate va fi 4120 -       Participarea la profit și pierderi este proporțională cu
Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și        numărul de părți sociale deținute.
nerezidentiale                            Romulus Dumitru va deține 10 părți sociale în valoare
  Art. 3. Celelalte articole rămân neschimbate.         de 10 RON numerotate de la 1 la 10;
  (125/649359)                           Tulea Gelu va deține 10 părți sociale în valoare de 10
                                 RON numerotate de la 11 la 20.
         Societatea Comercială                Petrescu Victor-Mihai și Răducanu Dumitru se retrag
           GALA - S.R.L.                din societate.
                                   Art. 3. Prezenta hotărâre a fost întocmită în 4
            NOTIFICARE                 exemplare originale sub semnătură privată azi data de 29
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     mai 2008 la sediul social al societății.
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Celelalte prevederi rămân neschimbate.
                                   (127/649361)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale            Societatea Comercială
GALA S.R.L., cu sediul în LOC. PALAZU MARE,                  DIORIT CONSTRUCT - S.R.L.
MUNICIPIUL CONSTANȚA, județ Constanța, str.
ALEXANDRU SAHIA, nr. 22, înregistrată sub nr.                     NOTIFICARE
J13/2564/1994, cod unic de înregistrare 5997535, care a
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
fost înregistrat sub nr. 39568 din 03.06.2008.
                                 Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
   (126/649360)                         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
        Societatea Comercială
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
        Diorit Construct - S.R.L.
                                 DIORIT CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în LOC. EFORIE
                                 NORD, ORAȘ EFORIE, județ Constanța, str. DECEBAL,
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008
                                 nr. 12, înregistrată sub nr. J13/2839/2006, cod unic de
  A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR               înregistrare 19026060, care a fost înregistrat sub nr.
  SOCIETATII S.C. DIORIT CONSTRUCT S.R.L.            39581 din 03.06.2008.
      DIN DATA DE 29.05.2008                   (128/649362)
  Art 1. Adunarea generală a societății S.C. Diorit
                                         Societatea Comercială
Construct S.R.L. formată din asociații Romulus Dumitru,
                                          OLIMPIA - S.R.L.
Răducanu Dumitru și Petrescu Victor-Mihai au hotărât:
Cooptarea d-nului Tulea Gelu, cetățean român, născut la           HOTĂRÂREA NR. 1/16.05.2008
data de 23.04.1968 în localitatea Constanța, fiul lui Virgil
                                  SUBSEMNATA ALUPOAEI OLIMPIA, ÎN CALITATE
și Maria, domiciliat în Constanța, str. 1 Mai, nr. 92,
                                 DE ASOCIAT UNIC ȘI ADMINISTRATOR LA S.C.
identificat prin carte de identitate seria KT nr. 312072, cod
                                 OLIMPIA S.R.L., AM HOTĂRÂT SCHIMBAREA
numeric 1680423131307, eliberată de mun. Constanța la
                                 OBIECTULUI PRINCIPAL DE ACTIVITATE ÎN -5510-
data de 02.12.2002, în societate.
                                 HOTELURI ȘI ALTE FACILITAȚI DE CAZARE
  Petrescu Victor-Mihai, domiciliat în Constanța, str.
                                 SIMILARE.
Crișanei, nr. 67, bl. G2, sc. C, ap. 44, identificat prin carte   (129/649363)
de identitate seria KT nr. 194595 eliberată de Pol.
Constanța la data de 03.05.2001, cesionează cu titlu               Societatea Comercială
gratuit 6 părți sociale în valoare de 10 Ron fiecare, d-nului           OLIMPIA - S.R.L.
Tulea Gelu;
  Răducanu Dumitru, domiciliat în Eforie Nord, jud.                  NOTIFICARE
Constanța, str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 41, identificat      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
prin carte de identitate seria KT nr. 567654 eliberată de     Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
SPCLEP Eforie la data de 07.06.2006 cesionează cu titlu      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
gratuit; 4 părți sociale în valoare de 10 Ron fiecare d-nului   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Tulea Gelu și 2 părți sociale în valoare de 10 Ron fiecare    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
d-nului Romulus Dumitru.                     OLIMPIA S.R.L., cu sediul în LOC. JUPITER,
  Art. 2. Structura acționariatului este: Tulea Gelu 50 %,    MUNICIPIUL MANGALIA, județ Constanța, str. GALA
Romulus Dumitru 50 %.                       GALACTION, nr. 11, etaj P, ap. 10, înregistrată sub nr.
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008

J13/3633/2007, cod unic de înregistrare 22635098, care         HOTĂRĂȘTE:
a fost înregistrat sub nr. 39584 din 03.06.2008.            1) Se reînnoiește mandatul cenzorilor Ariciu Mihaela și
  (130/649364)                          Focsa Teodor.
                                    2) Se împuternicește pentru a depune sau a semna
         Societatea Comercială               oriunde va fi nevoie pentru publicarea acestei hotărâri la
          DA VISA - S.R.L.                 ORC, doamna Baranga Maria, care se legitimează cu BI
                                  seria KT nr. 479729, eliberat la data de 17.01.2005 de
    HOTĂRÂREA AGA NR. 1 DIN 02.06.2008             Politia Municipiului Mangalia, CNP 2620311133675, sau
  Subsemnații SANDULEAC VIOREL ȘI SANDULEAC            doamna Ichim Simona, care se legitimează cu BI seria KT
DANIELA, în calitate de asociați ai S.C. DA VISA S.R.L.,      156716, CNP 2861125133910, eliberat la data de
cu elementele de identificare menționate în antet, de        06.12.2000 de Politia Municipiului Mangalia.
comun acord hotărâm:                          (133/649367)
  Art. 1. Schimbarea sediului social din mun. Constanța,
str. Lirei, nr. 5, bl. FD3, sc. C, et. 3, ap. 57, jud. Constanta,         Societatea Comercială
în Com. Valu lui Traian, str. Vulturilor, nr. 1, jud.                CROMEET - S.R.L.
Constanta.
  Art. 2. Deschiderea unui punct de lucru în mun.                HOTĂRÂREA NR. 2/2008
Constanța, str. Labirint, nr. 43, jud. Constanța.           Subsemnații TELETIN LUCIANA și TELETIN MARIAN
  Art. 3. Închiderea punctelor de lucru din:           asociați în cadrul societății comerciale sus-menționate,
  1. Constanța, Platforma Ștefaniță Vodă, jud.          am hotărât deschiderea unui punct de lucru în Comuna
Constanța                              Saligny, Sat Ștefan cel Mare, jud. Constanța.
  2. Eforie Nord, str. Republicii, nr. 29, jud. Constanța      Prezentul înscris a fost redactat și semnat astăzi 04-
  Art. 4. Celelalte clauze rămân neschimbate.           06-2008 sub semnătura privată, în 3 exemplare originale.
  Prezenta hotărâre AGA a fost luată astăzi 02.06.2008,        (134/649368)
întocmită în 5(cinci) exemplare și semnată sub
semnatură privată.                                 Societatea Comercială
   (131/649365)                                   PICO - S.R.L.
         Societatea Comercială                     ACT ADIȚIONAL NR. 3/01.06.08
          DA VISA - S.R.L.
                                    Subsemnatul PICOIU VALENTIN, identificat cu CI
            NOTIFICARE                 seria KT nr. 019297, CNP 1720416131219, în calitate de
                                  asociat unic al S.C. PICO S.R.L., am hotărât:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                    - deschiderea unui punct de lucru în FALEZA CAZINO
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                  MAMAIA.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                    Prezentul Act Adițional a fost încheiat azi 01.06.08, în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  3 (trei) exemplare.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale DA
                                     (135/649370)
VISA S.R.L., cu sediul în COMUNA VALU LUI TRAIAN,
județ Constanța, str. VULTURILOR, nr. 1, înregistrată sub
                                          Societatea Comercială
nr. J13/1177/1994, cod unic de înregistrare 5375680, care
                                          LAIOL BEST - S.R.L.
a fost înregistrat sub nr. 39589 din 03.06.2008.
   (132/649366)                                    ACT ADIȚIONAL
         Societatea Comercială                      LA ACTUL CONSTITUTIV
          METTEXIN - S.A.                        AL S.C. LAIOL BEST S.R.L.
                                    În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată și a
     HOTĂRÂREA AGEA NR. 1/02.04.2008
                                  hotărârii asociaților, actul constitutiv al S.C. LAIOL BEST
  ÎN TEMEIUL LEGII 31/1990, REPUBLICATĂ,              S.R.L., înmatriculată la Registrul Comerțului Gorj sub nr.
 A S.C. METTEXIN S.A., MANGALIA, MUNICIPIUL             J18/3/10.01.2000, cod unic de înregistrare: 12556884,
  MANGALIA, STR. ROZELOR, BLC. C18B,               având sediul în TG. JIU, str. PETREȘTI, bl. 2A, sc. 1, et.
     J13/585/1991, CF RO1879166,                1, ap. 3, jud. Gorj, se modifică după cum urmează:
     CAPITAL SOCIAL 445525, 0RON                  Art. 1. Societatea înființează punct de lucru în
  Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în      Rovinari, Bulevardul Minerilor, jud. Gorj.
data de 02.04.2008 la sediul societății                Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008               31

  Subsemnații:                         str. TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 103, înregistrată sub nr.
  I. LUPULESCU IONEL-LAVINIU, domiciliat în județul      J18/534/1993, cod unic de înregistrare 4025709, care a
GORJ, mun. TG. JIU, str. UNIRII, nr. 96, bl. 2, sc. 1, ap. 3,  fost înregistrat sub nr. 19083 din 12.05.2008.
identificat cu CI, seria GZ, nr. 197735, eliberat de Poliția     (138/649420)
TG JIU, la data de 16.12.2004, cod numeric personal:
                                        Societatea Comercială
1770324182804;
                                        LOMPRY TRANS - S.R.L.
  2. LUPULESCU ELVIS-MĂDĂLIN, domiciliat în județul
GORJ, mun. TG. JIU, str. 23 AUGUST, bl. 80, sc. 1, et. 1,              ACT ADIȚIONAL
ap. 6, identificat cu CI, seria GZ, nr. 229472, eliberat de
                                       SOCIETATEA COMERCIALA
SPCLEP TG. JIU, la data de 15.12.2005, cod numeric
                                       LOMPRY TRANS S.R.L.
personal: 1750730182778.
                                  În conformitate cu dispozițiile art.204 din Legea nr.
  Declarăm că am citit prezentul act și acesta reflectă
                                31/1990, republicată, și a hotărârii asociatului unic,
acordul nostru de voință.
                                Oprițoiu Laurențiu-Marian, cetățean român, născut în Tg-
   (136/649418)                        Cărbunești, județul Gorj, la data de 17.03.1980, domiciliat
                                în comuna Bumbești-Pițic, sat Bumbești-Pițic, județul
        Societatea Comercială              Gorj, cu CNP 1800317181101, posesor al CI seria GZ nr.
         ERSON COM - S.R.L.               090651/2002 - Pol. Novaci, Actul constitutiv al Societății
                                Comerciale LOMPRY TRANS S.R.L., cu sediul în
          ACT ADIȚIONAL                Bumbești-Pițic, județul Gorj, înregistrată la Oficiul
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr.
       LA ACTUL CONSTITUTIV
                                J18/1827/14.12.1994, având CUI RO 6820905, se
       AL S.C. ERSON COM S.R.L.
                                modifică în sensul că:
  În baza Legii 31/1990 cu modificările ulterioare și a      Art. 1. Se deschide Punct de lucru în Petroșani, strada
hotărârii AGA din data de 08 mai 2008, se modifică actul    Gen. Vasile Milea, bl. 19, sc. 2, parter, ap. 12, județul
constitutiv al societății comerciale ERSON COM cu sediul    Hunedoara.
în municipiul Tg-Jiu, strada Tudor Vladimirescu, numărul      Restul articolelor și paragrafelor din actul constitutiv
103, județul Gorj înregistrată la Oficiul Registrului      rămân nemodificate, urmând a fi respectate întocmai de
                                către asociatul unic.
Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu numărul de
                                  Redactat în 4 (patru) exemplare originale, pe baza
înregistrare J18/534/29.04.1993 având Cod Unic de
                                declarației părții.
Înregistrare 4025709 după cum urmează: ART. 1. Se          (139/649421)
reduce obiectul de activitate al societății comerciale cu
următoarele activități: 3311 Repararea articolelor               Societatea Comercială
fabricate din metal; 8560 Activități de servicii suport             SIMOSTOM - S.R.L.
pentru învățământ; ART. 2. Societatea comercială își
completează Obiectul de activitate al societății cu                 ACT ADIȚIONAL
următoarea activitate: 8219 Activități de fotocopiere, de           LA ACTUL CONSTITUTIV
pregătirea a documentelor și alte activități specializate de          AL SC SIMOSTOM S.R.L.
secretariat; Restul prevederilor din actul constitutiv rămân    În baza art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicată și a
neschimbate.                          hotărârii asociatului unic, actul constitutiv al SC
  Redactat în cinci exemplare originale.            SIMOSTOM S.R.L. înmatriculată la Registrul Comerțului
  (137/649419)                        Gorj sub nr. J18/630/23.09.2004, cod unic de înregistrare:
                                16788640, având sediul în NOVACI, str. Eroilor, jud. Gorj,
        Societatea Comercială              se modifică după cum urmează:
         ERSON COM - S.R.L.                Art.1. Se cooptează în societate ca asociat și
                                administrator domnul DUȚĂ P. CONSTANTIN, căruia
           NOTIFICARE                d-na ARINGHIE P. SIMONA îi cesionează cele 20 părți
                                sociale deținute a 10 RON fiecare, aceasta retrăgându-se
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    din societate. Astfel, capitalul social subscris și vărsat, în
Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.  valoare de 200 lei, împărțit în 20 părți sociale a 10 RON
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   fiecare, aparține noului asociat unic DUȚĂ P.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    CONSTANTIN, acesta fiind și administratorul societății.
actului constitutiv al societății comerciale ERSON COM     Participarea la beneficii și pierderi 100% pentru asociatul
S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL TÂRGU JIU, județ Gorj,     unic DUȚĂ P. CONSTANTIN.
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6262/6.XI.2008

  Art. 2. Se completează obiectul secundar de activitate            Restul articolelor și paragrafelor rămân neschimbate.
cu: 1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului; 1621 -                Subsemnații:
Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn; 1622-               1. ARINGHIE P. SIMONA, domiciliată în județul Gorj,
Fabricarea parchetului asamblat în panouri; 1623 -              NOVACI, str. EROILOR, nr. 12, identificată cu CI, seria
Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie,             GZ, nr. 309148, eliberată de SPCLEP Novaci, la data de
pentru construcții; 1624 - Fabricarea ambalajelor de             21.04.2008, cod numeric personal: 2740913181168.
lemn; 3319 - Reparearea altor echipamente; 4120 -                2. DUȚĂ P. CONSTANTIN, domiciliat(ă) în Gorj, SAT
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și              RADOȘI, COM. CRASNA, indetificat(ă) cu CI, seria GZ,
nerezidențiale; 4211- Lucrării de construcții a drumurilor și         nr. 006904, eliberată de POLIȚIA NOVACI, la data de
autostrăzilor; 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate         07.06.1999, cod numeric personal: 1750916180793
de suprafață și subterane; 4213 - Construcția de poduri și            declarăm că am citit prezentul act și acesta reflectă
tuneluri; 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
                                       acordul nostru de voință.
pentru fluide; 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor
                                         (140/649422)
utilitare pentru electricitatea și telecomunicații; 4291 -
Construcții hidrotehnice; 4299 - Lucrări de construcții a                     Societatea Comercială
altor proiecte inginerești n.c.a.; 4311 - Lucrări de
                                                  SIMOSTOM - S.R.L.
demolare a construcțiilor; 4312 - Lucrări de pregătire a
terenului; 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru                            NOTIFICARE
construcții; 4321 - Lucrări de instalații electrice; 4322 -
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
condiționat; 4329 - Alte lucrări de instalații pentru             Gorj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
construcții; 4331 - Lucrări de ipsoserie; 4332 - Lucrări de          (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
tâmplărie și dulgherie; 4333 - Lucrări de pardosire și            completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
placare a pereților; 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli         actului constitutiv al societății comerciale SIMOSTOM
și montări de geamuri; 4339 - Alte lucrări de finisare; 4391         SRL, cu sediul în ORAȘ NOVACI, județ Gorj, str.
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;          EROILOR, înregistrată sub nr. J18/630/2004, cod unic de
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;              înregistrare 16788640, care a fost înregistrat sub nr.
  Art. 3. Se aprobă actul constitutiv actualizat, conform          19203 din 12.05.2008.
Legii 31/1990 modificată și republicată.                     (141/649423)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|312388|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6262/6.XI.2008 conține 32 de pagini.       Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

								
To top