Docstoc

2008_6081

Document Sample
2008_6081 Powered By Docstoc
					                          PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 6081      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI               Marți, 28 octombrie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială                Având în vedere:
         ICMA - S.A., București                - hotărârile adunării generale extraordinare a
                                 acționarilor S.C. ICMA - S.A. din data de 6.08.2008,
            NOTIFICARE                 publicate în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     nr. 4.893 din 5.09.2008;
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      - procedura de completare, semnare, depunere și
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         validare a Declarației de subscriere a acțiunilor S.C.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    ICMA - S.A. în cadrul majorării capitalului social în baza
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    dreptului de preferință aprobată prin hotărârea consiliului
ICMA - S.A., cu sediul în București, Str. Industriilor nr. 3-5,  societății din 26.08.2008;
sectorul 3, înregistrată sub nr.J 40/232/1991, cod unic de      - declarațiile de subscriere a acțiunilor ICMA în temeiul
înregistrare 324929, care a fost înregistrat sub nr. 508639    drepturilor de preferință primite de Societate până la data
din data de 10.10.2008.                      de 5.10.2008 inclusiv;
  (1/824.186)                            - declarația de compensare a creanței exigibile în
                                 valoare de 2.017.860,53, deținută de acționarul S.C.
         Societatea Comercială
                                 ENERGI-CO HOLDING S.R.L. București față de
         ICMA - S.A., București
                                 societate, cu acțiuni emise de Societate, depusă de
                                 acționarul majoritar;
            HOTĂRÂRILE
                                   - extrasul de cont eliberat de BRD - Sucursala Unirea
 consiliului de administrație din data de 6.10.2008        la data de 6.10.2008, referitor la contul colector nr.
  Consiliul de administrație al S.C. ICMA - S.A. București    RO30BRDE441SV36339124410 dedicat majorării
(„Consiliul Societății”),                     capitalului social;
  Întrunit în ședința legal constituită din data de         - „Raportul de verificare și confirmare a soldului de
6.10.2008, în prezența majoritară a membrilor săi,        creanțe la Societatea Comercială ICMA - S.A. pe baza
  având în vedere:                        bilanțului încheiat la 30.06.2008”, întocmit de S.C. FEA-
  - Hotărârile adunării generale extraordinare a         COST S.R.L.în august 2008, pentru creanțele acționarilor
acționarilor S.C. ICMA - S.A. din data de 6.08.2008, în      S.C. ICMA - S.A. cuprinși în registrul acționarilor de la
prezența majoritară a membrilor săi,               data de 26.08.2008, data de înregistrare,
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008

  în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind       a) pentru o valoare de 174.987,50 lei, reprezentând un
societățile comerciale, republicată, cu modificările și    număr de 69.995 acțiuni comune, dematerializate,
completările ulterioare,
                                nominative, la valoarea nominală de 2,50 lei - cu aport în
  Văzând și:
                                numerar, de către acționarii existenți, înregistrați în
  - Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu
modificările și completările ulterioare;            registrul acționarilor la data de înregistrare, respectiv
  - regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare  26.08.2008, în baza dreptului de preferință, proporțional
(„C.N.V.M.”) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu  cu cotele deținute de aceștia anterior majorării capitalului
valori mobiliare, cu modificările ulterioare;
                                social;
  - actul constitutiv actualizat al S.C. ICMA - S.A.
                                 b) pentru o valoare de 2.017.869,50 lei, reprezentând
București,
  cu unanimitate de voturi, hotărăște:            un număr de 807.144 acțiuni comune, dematerializate,
  Art. 1. Constată închiderea perioadei de o lună de     nominative, la valoarea nominală de 2,50 lei - prin
subscriere cu aport în numerar la majorarea capitalului    compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile în
social al S.C. ICMA - S.A. („Societatea” sau „ICMA”),
                                valoare de 2.017.869,53 lei, deținute de acționarul S.C.
aprobată prin hotărârea adunării generale extraordinare a
acționarilor Societății nr. 1 din data de 6.08.2008      ENERGI-CO HOLDING S.R.L. București față de
(„Hotărârea AGA”), publicată în Monitorul Oficial al      Societate, cu acțiuni emise de Societate, pe baza
României - Partea a IV-a nr. 4.893 din 5.09.2008        raportului menționat în art. 2, în baza dreptului de
(„Majorarea capitalului social”).               preferință și proporțional cu cotele deținute de aceasta
  Art. 2. Constată și validează, în condițiile hotărârii
                                anterior majorării capitalului social.
AGA, declarațiilor de subscriere a acțiunilor ICMA în
temeiul drepturilor de preferință, procedurii de         (2) Definitivarea, notificarea și înregistrarea majorării
completare, semnare, depunere și validare a declarației    capitalului social și operațiunile de înregistrare în registrul
de subscriere a acțiunilor ICMA în cadrul majorării      acționarilor Societății, a transferului acțiunilor Societății la
capitalului social în baza dreptului de preferință și a    dobânditori, în limitele și condițiile subscrielor validate, se
declarației de compensare a creanței exigibile în valoare
                                vor realiza în condițiile listate în alin. (1).
de 2.017.860,53 lei, deținută de acționarul S.C. ENERGI-
CO HOLDING S.R.L. București față de Societate, cu         Art. 5. Urmare celor de sub art. 1-4, constată că art. 6
acțiuni emise de Societate, cu luarea în considerație a    din actul constitutiv al Societății se modifică după cum
„Raportului de verificare și confirmare a soldului de     urmează:
creanțe la ICMA pe baza bilanțului încheiat la          „Art. 6. Capitalul social al societății subscris și vărsat
30.06.2008”, întocmit de S.C. FEA-COST S.R.L. în
                                este de 2.755.375,00 lei divizat în 1.102150 acțiuni cu o
august 2008, următorul nivel al subscrierilor: un număr de
877.139 acțiuni comune, dematerializate, nominative, cu    valoare nominală de 2,50 lei fiecare, deținute după cum
valoarea nominală de 2,50, la prețul unitar de 2,50 lei,    urmează:
reprezentând un total de 2.192.848 lei.              1. S.C. ENERGI-CO HOLDING S.R.L. - 991.894
  (2) Aprobă Raportul privind subscrierile de acțiuni și
                                acțiuni reprezentând 90,00 % din capitalul social.
vărsămintele efectuate în baza dreptului de preferință
                                 2. S.I.F. MUNTENIA - 84.463 acțiuni reprezentând
cuprins în Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri.
  Art. 3. Anulează acțiunile rămase nesubscrise,       7,67 % din capitalul social;
respectiv un număr de 148.461 acțiuni comune,           3. alți acționari persoane fizice (tip listă) - 25.793
dematerializate, nominative, cu valoarea nominală de      acțiuni reprezentând 2,33 % din capitalul social.”
2,50 lei, reprezentând un total de 371.152,50 lei.
                                 Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri se aduc la
  Art. 4 (1) Constată că majorarea capitalului social al
                                îndeplinire de către Departamentele Societății și se vor
Societății a fost executată, în limita subscrierilor
menționate în art. 2, pentru o valoare totală de 2.192.848   comunica acționarilor societății, C.N.V.M. Bursei de Valori
lei, în următoarele condiții:                 București S.A. și Depozitarului Central S.A.
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008               3

                           ANEXĂ

     LA HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ICMA S.A. DIN 6.10.2008

                          RAPORT

             privind subscrierile de acțiuni și vărsămintele efectuate
        în cadrul majorării capitalului social prin exercitarea dreptului de preferință
A. SUMARIZARE                            Valoare (RON)/Nr. acțiuni         Nr. acționari

                        Persoane                  Persoane    Persoane
                                   Persoane juridice
                        fizice                    fizice    juridice

                            174.987,50/69.995               2
  A. TOTAL SUBSCRIERI NUMERAR
                         -      174.987,50/69.995        -        -

                            174.987,50/69.995               2
  Din care validate
                               174.987,50/69.995        -        2

                                 -                  -
  Din care invalidate
                         -             -         -        -

   B. TOTAL SUBSCRIERI CONVERSIE           2.017.869,50/807.144              1
        CREANȚE              -       2.017.869,50/807.144     -      1

                            2.192.848/877,139               3
  C. TOTAL VĂRSĂMINTE
                         -      2.192.848/877.139        -        3

                            174.987,50/69.995               2
  a) Din care în contul bancar colector
                         -      174.987,50/69.995        -        2

                            174.987,50/69.995               2
  Din care validate
                         -      174.987,50/69.995        -        2

                                 -
  Din care invalidate
                         -             -         -        -

                                 -
  b) Din care în casierie
                         -             -         -        -

                                 -
  Din care validate
                         -             -         -        -

                                 -
  Din care invalidate
                         -             -         -        -

     TOTAL (RON)/nr. acțiuni                    2.192848/877.139
B. LISTĂ SUBSCRIITORI

                                                                                                         4


         Act identitate (16 caractere)                                                         Nr. acțiuni
                                               Adresa                                       Nr. total acțiuni
                                                                                dobândite în
   CUI                     Nume/Denumire    Prenume     (str. nr., bl., sc., et.,    Oraș     Județ     Țara             după majorarea
                                                                                majorarea
(15 caractere)                   (50 caractere)  (45 caractere)     ap., sector      (25 caractere) (18caractere) (2 caractere)          capitalului social
                                                                               capitalului social
                                             (45 caractere)                                     (15 caractere)
            Serie     Număr                                                          (15 caractere)
                                           Calea Dorobanți
                         S.C. UNICAPITAL
 7804223 J 40/8481/1995         -                -     nr. 134, mezanin,       București      -      RO        729        889
                            S.A.
                                             sectorul 1


                         S.C.ENERGI-CO            str. Matei Voievod
 8106016     J 40/574/1996      -                -                    București      -      RO      807.144      991.894
                         HOLDING S.R.L.            nr. 29, sectorul 2


                                            Splaiul Unirii
                         S.I.F. MUNTENIA
 3168735 J 40/27499/1992         -                -        nr. 16,         București      -      RO      69.266       84.463
                            S.A.
                                             sectorul 4
  (2/824.187)
                                                                                                   MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008                5

       Societatea Comercială                  - cod unic de înregistrare: 24422002;
   AGENTIA DE DETECTIVI PARTICULARI                - număr de ordine în registrul comerțului:
   GEEA INVESTIGATII - S.R.L., București            J 40/15018/2008.
                                    (3/780.331)
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                       Societatea Comercială
                                     HAPPY ELENYADI - S.R.L., București
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI

                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14660
        din 4 septembrie 2008
                                          TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14674
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București       - Nicoleta Batrînu              din 4 septembrie 2008
  Grefier                              Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București       - Lazăr Cristina         Tribunalul București      - Nicoleta Batrînu
                   Cosmina            Grefier
  În baza cererii nr. 449248 din data de 3.09.2008 și a       la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      Comerțului de pe lângă
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a      Tribunalul București      - Lazăr Cristina
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale                       Cosmina
cu următoarele date:                         În baza cererii nr. 448801 din data de 3.09.2008 și a
  - fondatori: 1. Bonea Constantin, asociat, cod numeric     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
personal 1600227400022, aport la capital 100,00 RON,       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
data vărsării aportului 20.08.2008, echivalând cu 10 părți    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
                                 cu următoarele date:
domiciliat în București, str. Giovanni Boccaccio nr. 71,
                                   - fondator: 1. Stoica Elena, asociat unic, cod numeric
sectorul 4; 2. Bulucianu Aurel, asociat, cod numeric
                                 personal 2850213440055, aport la capital 200,00 RON,
personal 1670320451532, aport la capital 100,00 RON,
                                 data vărsării aportului 3.09.2008, echivalând cu 20 părți
data vărsării aportului 20.08.2008, echivalând cu 10 părți
                                 sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
                                 domiciliată în București, str. Covasna nr. 15, bl. A3, sc. 1,
domiciliat în București, str. Dretea nr. 30, sectorul 5;
                                 et. 6, ap. 27, sectorul 4;
  - administratori persoane fizice: 1. Bonea Constantin,
                                   - administrator persoană fizică: 1. Stoica Elena, cod
cod numeric personal 1600227400022, data numirii
28.08.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri      numeric personal 2850213440055, data numirii
depline; 2. Bulucianu Aurel, cod numeric personal         3.09.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
1670320451532, data numirii 28.08.2008, durata          depline;
mandatului nelimitată, având puteri depline;             - denumire: HAPPY ELENYADI - S.R.L.;
  - denumire: AGENTIA DE DETECTIVI PARTICULARI            - sediul social: București, str. Covasna nr. 15, bl. A3,
GEEA INVESTIGATII - S.R.L.;                    sc. 1, et. 6, ap. 27, sectorul 4;
  - sediul social: București, str. Boccaccio Giovanni nr.      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
71, sectorul 4;                          comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 803 -        - activitatea principală: 4711 - comerț cu amănuntul în
activități de investigații;                    magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
  - activitatea principală: 8030 - activități de investigații;  produse alimentare, băuturi și tutun;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                           RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                - durata de funcționare: nelimitată;
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008

  - cod unic de înregistrare: 24421961;              - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - număr de ordine în registrul comerțului:          capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
J 40/15019/2008.                         RON fiecare;
   (4/780.332)                          - durata de funcționare: nelimitată;
                                  - cod unic de înregistrare: 24421694;
       Societatea Comercială                 - număr de ordine în registrul comerțului:
    ABALON CONSTRUCT - S.R.L., București           J 40/15020/2008.
                                   (5/780.333)
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                      Societatea Comercială
                                  DANUTZ ARTEIX TRANS - S.R.L., București
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI

                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14673
        din 4 septembrie 2008
                                         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14671
  Comerțului de pe lângă                            din 4 septembrie 2008
  Tribunalul București      - Nicoleta Batrînu
  Grefier                             Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București      - Lazăr Cristina         Tribunalul București      - Nicoleta Batrînu
                   Cosmina            Grefier
                                  la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 448815 din data de 3.09.2008 și a      Comerțului de pe lângă
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Tribunalul București      - Lazăr Cristina
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a                      Cosmina
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                  În baza cererii nr. 448935 din data de 3.09.2008 și a
cu următoarele date:
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - fondatori: 1. Danciu Claudiu Nicușor, asociat, cod
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
numeric personal 1741206413021, aport la capital
                                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
140,00 RON, data vărsării aportului 2.09.2008,
                                 cu următoarele date:
echivalând cu 14 părți sociale, reprezentând 70 % din
                                  - fondator: 1. Pascu Costel, asociat unic, cod numeric
capitalul social total, domiciliat în București, str. Gării de  personal 1670315341731, aport la capital 200,00 RON,
Nord nr. 6-8, bl. 1, sc. 1, et. 9, ap. 56, sectorul 1; 2.    data vărsării aportului 1.09.2008, echivalând cu 20 părți
Tufeanu Marian, asociat, cod numeric personal          sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
1840703384391, aport la capital 60,00 RON, data vărsării     domiciliat în București, Intrarea Petrăchești nr. 24, bl. 2,
aportului 2.09.2008, echivalând cu 6 părți sociale,       sc. 1, et. 1, ap. 119, sectorul 6;
reprezentând 30 % din capitalul social total, domiciliat în     - administrator persoană fizică: 1. Pascu Costel, cod
Balș, str. Nicolae Bălcescu nr. 159, bl. G2, sc. 2, et. 3, ap.  numeric personal 1670315341731, data numirii
25, județul Olt;                         1.09.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - administrator persoană fizică: 1. Danciu Claudiu      depline;
Nicușor, cod numeric personal 1741206413021, data          - denumire: DANUTZ ARTEIX TRANS - S.R.L.;
numirii 6.08.2008, durata mandatului nelimitată;          - sediul social: București, str. Petrăchești nr. 24,
  - denumire: ABALON CONSTRUCT - S.R.L.;            Căminul de nefamiliști nr. 2, et. 1, camera 119, sectorul 6;
  - sediul social: București, str. Gării de Nord nr. 6-8, bl.   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
1, et. 9, ap. 56, sectorul 1;                  transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -       - activitatea principală: 4941 - transporturi rutiere de
lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și       mărfuri;
nerezidențiale;                           - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - activitatea principală: 4120 - lucrări de construcții a   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;            RON fiecare;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008                  7

  - durata de funcționare: nelimitată;                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 773 -
  - cod unic de înregistrare: 24422169;              activități de închiriere și leasing cu alte mașini,
  - număr de ordine în registrul comerțului:           echipamente și bunuri tangibile;
J 40/15021/2008.                           - activitatea principală: 7739 - activități de închiriere și
   (6/780.334)                          leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
                                  n.c.a. (exclusiv leasing);
       Societatea Comercială                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
    SIN MEDIA SOUND - S.R.L., București             capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                  RON fiecare;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                   - cod unic de înregistrare: 24422177;
                                   - număr de ordine în registrul comerțului:
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI               J 40/15022/2008.
                                    (7/780.335)
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14670
                                        Societatea Comercială
        din 4 septembrie 2008
                                     RABACH DIVISION - S.R.L., București
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
                                           MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Comerțului de pe lângă
                                           TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  Tribunalul București       - Nicoleta Batrînu
  Grefier                                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14669
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                             din 4 septembrie 2008
  Tribunalul București       - Lazăr Cristina         Judecător delegat
                    Cosmina            la Oficiul Registrului
                                   Comerțului de pe lângă
  În baza cererii nr. 448960 din data de 3.09.2008 și a
                                   Tribunalul București       - Nicoleta Batrînu
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                   Grefier
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
                                   la Oficiul Registrului
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                   Comerțului de pe lângă
cu următoarele date:
                                   Tribunalul București       - Lazăr Cristina
  - fondatori: 1. Bogatu Marian, asociat, cod numeric                          Cosmina
personal 1730122441510, aport la capital 100,00 RON,
data vărsării aportului 3.09.2008, echivalând cu 10 părți       În baza cererii nr. 448984 din data de 3.09.2008 și a
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
domiciliat în București, Str. Gârniței nr. 3, bl. 50, sc. 2, et.  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
5, ap. 86, sectorul 4; 2. Ciupariu Șerban-Andrei, asociat,     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                  cu următoarele date:
cod numeric personal 1761030461517, aport la capital
                                   - fondatori: 1. Bucur Marius-Gabriel, asociat, cod
80,00 RON, data vărsării aportului 3.09.2008, echivalând
                                  numeric personal 1751118290071, aport la capital
cu 8 părți sociale, reprezentând 40 % din capitalul social
                                  35.000,00 RON, data vărsării aportului 2.09.2008,
total, domiciliat în București, Str. Veteranilor nr. 6, bl. M15,
                                  echivalând cu 350 părți sociale, reprezentând 33,33 %
sc. 5, ap. 84, sectorul 6; 3. Popescu Maria, asociat, cod
                                  din capitalul social total, domiciliat în București, Drumul
numeric personal 2770528463012, aport la capital 20,00       Sării nr. 18, bl. A41, sc. 2, ap. 22, sectorul 6; 2. Neagu
RON, data vărsării aportului 3.09.2008, echivalând cu 2      Gheorghe, asociat, cod numeric personal
părți sociale, reprezentând 10 % din capitalul social total,    1790122293123, aport la capital 35.000,00 RON, data
domiciliată în București, str. Roșia Montană nr. 21, bl. 32,    vărsării aportului 2.09.2008, echivalând cu 350 părți
sc. 1, et. 2, ap. 10, sectorul 6;                 sociale, reprezentând 33,34 % din capitalul social total,
  - administrator persoană fizică: 1. Bogatu Marian, cod     domiciliat în București, str. Valea lui Mihai nr. 2, bl. A3, sc.
numeric personal 1730122441510, data numirii            B, et. 3, ap. 26, sectorul 6; 3. Cinjau Viorel-Cristian,
2.09.2008, durata mandatului nelimitată;              asociat, cod numeric personal 1850816295025, aport la
  - denumire: SIN MEDIA SOUND - S.R.L.;              capital 35.000,00 RON, data vărsării aportului 2.09.2008,
  - sediul social: București, str. Roșia Montană nr. 21, bl.   echivalând cu 350 părți sociale, reprezentând 33,33 %
32, sc. 1, et. 2, ap. 10, sectorul 6;               din capitalul social total, domiciliat în satul Valea
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008

Cricovului nr. 55, localitatea Apostolache, județul       total, domiciliat în București, str. Av. Romeo Popescu nr.
Prahova;                             11A, sectorul 1; 3. Toarcă Viorica-Ionelia, asociat, cod
  - administrator persoană fizică: 1. Neagu Gheorghe,      numeric personal 2770626253196, aport la capital
cod numeric personal 1790122293123, data numirii         250,00 RON, data vărsării aportului 29.08.2008,
3.04.2008, durata mandatului nelimitată;             echivalând cu 25 părți sociale, reprezentând 25 % din
  - denumire: RABACH DIVISION - S.R.L.;             capitalul social total, domiciliată în satul Gârla Mare,
  - sediul social: București, str. Valea lui Mihai nr. 2, bl.  localitatea Gârla Mare, județul Mehedinți; 4. Toarcă Petru,
A3, sc. B, et. 3, ap. 26, sectorul 6;              asociat, cod numeric personal 1751004463111, aport la
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -     capital 250,00 RON, data vărsării aportului 29.08.2008,
lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și       echivalând cu 25 părți sociale, reprezentând 25 % din
nerezidențiale;                         capitalul social total, domiciliat în București, aleea Dealul
  - activitatea principală: 4120 - lucrări de construcții a   Măcinului nr. 6, bl. D39, sc. B, et. 1, ap. 20, sectorul 6;
clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;              - administratori persoane fizice: 1. Marcu Carmen-
  - capitalul social subscris: 105.000,00 RON, vărsat      Rodica, cod numeric personal 2760110400101, data
integral; capitalul social este divizat în 1.050 părți sociale  numirii 28.08.2008, durata mandatului nelimitată; 2.
a 100,00 RON fiecare;                      Toarcă Viorica-Ionelia, cod numeric personal
  - durata de funcționare: nelimitată;             2770626253196, data numirii 28.08.2008, durata
  - cod unic de înregistrare: 24422185;             mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - denumire: PAGIC ACTIV - S.R.L.;
J 40/15023/2008.                           - sediul social: București, str. Av. Romeo Popescu nr.
   (8/780.336)                         11A, sectorul 1;
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 932 -
       Societatea Comercială               alte activități recreative și distractive;
     PAGIC ACTIV - S.R.L., București              - activitatea principală: 9329 - alte activități recreative
                                 și distractive n.c.a.;
          MINISTERUL JUSTIȚIEI               - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI              integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
                                 10,00 RON fiecare;
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14668               - durata de funcționare: nelimitată;
                                   - cod unic de înregistrare: 24421708;
        din 4 septembrie 2008                - număr de ordine în registrul comerțului:
  Judecător delegat                       J 40/15024/2008.
  la Oficiul Registrului                       (9/780.337)
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București      - Nicoleta Batrînu             Societatea Comercială
  Grefier                                DED SPEDITION - S.R.L., București
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                              MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Tribunalul București      - Lazăr Cristina                TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                   Cosmina
  În baza cererii nr. 449004 din data de 3.09.2008 și a         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14667
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul            din 4 septembrie 2008
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
                                  Judecător delegat
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                  la Oficiul Registrului
cu următoarele date:
                                  Comerțului de pe lângă
  - fondatori: 1. Marcu Carmen-Rodica, asociat, cod
                                  Tribunalul București       - Nicoleta Batrînu
numeric personal 2760110400101, aport la capital 250,00
                                  Grefier
RON, data vărsării aportului 29.08.2008, echivalând cu
                                  la Oficiul Registrului
25 părți sociale, reprezentând 25 % din capitalul social
                                  Comerțului de pe lângă
total, domiciliată în București, str. Av. Romeo Popescu nr.
                                  Tribunalul București       - Lazăr Cristina
11A, sectorul 1; 2. Marcu Gheorghiță, asociat, cod
                                                    Cosmina
numeric personal 1690118154230, aport la capital 250,00
RON, data vărsării aportului 29.08.2008, echivalând cu       În baza cererii nr. 429664 din data de 20.08.2008 și a
25 părți sociale, reprezentând 25 % din capitalul social     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008                 9

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                      cu următoarele date:
  - fondator: 1. Diaconescu Dan, asociat unic, cod        - fondatori: 1. Petros Petrou, asociat, aport la capital
numeric personal 1870130410022, aport la capital        100,00 RON, data vărsării aportului 1.09.2008,
200,00 RON, data vărsării aportului 12.08.2008,         echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %       capitalul social total, domiciliat în Cipru, Nicosia, 2365, str.
capitalul social total, domiciliat în București, bd. Ion    Democratias Avenue nr. 102; 2. Ana-Gabriela Grădinaru,
Mihalache nr. 315C, parter, ap. 3, sectorul 1;         asociat, cod numeric personal 2690116441529, aport la
  - administrator persoană fizică: 1. Diaconescu Elena,    capital 100,00 RON, data vărsării aportului 1.09.2008,
în calitate de administrator până la data de 11.08.2010,    echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
cod numeric personal 2841204460105, domiciliată în       capitalul social total, domiciliată în București, aleea
București, bd. Ion Mihalache nr. 315C, parter, ap. 3,      Someșul Mare nr. 3, bl. F10, sc. 1, ap. 3, sectorul 4;
sectorul 1, durata mandatului 2 ani, având puteri depline     - administrator persoană fizică: 1. Petros Petrou, data
și nelimitate;                         numirii 28.08.2008, durata mandatului 4 ani până la data
  - denumire: DED SPEDITION - S.R.L.;             de 28.08.2012, având puteri depline;
  - sediul social: București, bd. Ion Mihalache nr. 315C,    - denumire: GABRIELA BUSINESS SOLUTIONS -
parter, ap. 3, sectorul 1;                   S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -      - sediul social: București, aleea Someșul Mare nr. 3, bl.
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;     F10, sc. 1, ap. 3, sectorul 4;
  - activitatea principală: 4941 - transporturi rutiere de    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 433 -
mărfuri;                            lucrări de finisare;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   - activitatea principală: 4331 - lucrări de ipsoserie;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
RON fiecare;                          capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - durata de funcționare: nelimitată;            RON fiecare;
  - cod unic de înregistrare: 24421678;             - durata de funcționare: 99 de ani;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - cod unic de înregistrare: 24421970;
J 40/15025/2008.                          - număr de ordine în registrul comerțului:
   (10/780.338)                       J 40/15026/2008.
                                   (11/780.339)
      Societatea Comercială
  GABRIELA BUSINESS SOLUTIONS - S.R.L.                   Societatea Comercială
         București                       AGREXCO INTERNATIONAL - S.R.L.
                                          București
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI

         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14666
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14665
        din 4 septembrie 2008
                                        din 4 septembrie 2008
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                     la Oficiul Registrului
  Tribunalul București      - Nicoleta Batrînu       Comerțului de pe lângă
  Grefier                             Tribunalul București       - Nicoleta Batrînu
  la Oficiul Registrului                     Grefier
  Comerțului de pe lângă                     la Oficiul Registrului
  Tribunalul București      - Lazăr Cristina        Comerțului de pe lângă
                   Cosmina            Tribunalul București       - Mahmudi Aiten
  În baza cererii nr. 449078 din data de 3.09.2008 și a      În baza cererii nr. 449145 din data de 3.09.2008 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    cu următoarele date:
cu următoarele date:                         - fondator: 1. Petrescu Elena, asociat unic, cod
  - fondatori: 1. Ovics Matan (George), asociat, aport la   numeric personal 2780630434528, aport la capital
capital 920,00 RON, data vărsării aportului 2.09.2008,      200,00 RON, data vărsării aportului 3.09.2008,
echivalând cu 92 părți sociale, reprezentând 50 % din      echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
capitalul social total, domiciliat în Israel, Moshav Ami - Oz  capitalul social total, domiciliată în București, bd.
206; 2. Ovici Dudi, asociat, aport la capital 920,00 RON,    Burebista nr. 1, bl. D15, sc. 4, ap. 137, sectorul 3;
data vărsării aportului 2.09.2008, echivalând cu 92 părți      - administrator persoană fizică: 1. Petrescu Elena, cod
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,      numeric personal 2780630434528, data numirii
domiciliat în Israel, Moshav Ami - Oz 147;            3.09.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - administrator persoană fizică: 1. Ovics Matan       depline;
(George), data numirii 22.08.2008, durata mandatului un       - denumire: CRUISE INVEST - S.R.L.;
an până la data de 22.08.2009, având puteri depline;         - sediul social: București, bd. Gheorghe Șincai nr. 11,
  - denumire: AGREXCO INTERNATIONAL - S.R.L.;         bl. 4, sc. 2, et. 8, ap. 61, sectorul 4;
  - sediul social: București, bd. Burebista nr. 4, bl. D13,    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
sc. 4, et. Tronson 4, ap. 123, sectorul 3;            comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 463 -       - activitatea principală: 4719 - comerț cu amănuntul în
comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor    magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
și al tutunului;                         produse nealimentare;
  - activitatea principală: 4631 - comerț cu ridicata al      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
fructelor și legumelor;                     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - capitalul social subscris: 1.840,00 RON, vărsat      RON fiecare;
integral; capitalul social este divizat în 184 părți sociale a    - durata de funcționare: nelimitată;
10,00 RON fiecare;                          - cod unic de înregistrare: 24421988;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - număr de ordine în registrul comerțului:
  - cod unic de înregistrare: 24421872;            J 40/15028/2008.
  - număr de ordine în registrul comerțului:             (13/780.341)
J 40/15027/2008.
   (12/780.340)                              Societatea Comercială
                                     RAISADY FOOD - S.R.L., București
       Societatea Comercială
    CRUISE INVEST - S.R.L., București
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI


          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                         TRIBUNALUL BUCUREȘTI


         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14662
                                        din 4 septembrie 2008
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14663
                                  Judecător delegat
        din 4 septembrie 2008
                                  la Oficiul Registrului
  Judecător delegat                        Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                      Tribunalul București      - Nicoleta Batrînu
  Comerțului de pe lângă                      Grefier
  Tribunalul București      - Nicoleta Batrînu        la Oficiul Registrului
  Grefier                             Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                      Tribunalul București      - Lazăr Cristina
  Comerțului de pe lângă                                       Cosmina
  Tribunalul București      - Lazăr Cristina
                                  În baza cererii nr. 449212 din data de 3.09.2008 și a
                   Cosmina
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 449206 din data de 3.09.2008 și a     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a    cu următoarele date:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008                11

  - fondatori: 1. Slamna Nicolae-Florin, asociat, cod     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
numeric personal 1830511410149, aport la capital 100,00    cu următoarele date:
RON, data vărsării aportului 29.08.2008, echivalând cu      - fondatori: 1. Atasiei Cristian, asociat, cod numeric
10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social    personal 1760913075125, aport la capital 100,00 RON,
total, domiciliat în București, aleea Moldovița nr. 6, bl.   data vărsării aportului 2.09.2008, echivalând cu 10 părți
EM3, sc. B, et. 2, ap. 39, sectorul 4; 2. Marcu Adrian-    sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
Constantin, asociat, cod numeric personal           domiciliat în București, str. Parincia nr. 1, bl. 14, sc. 2, et.
1810829450043, aport la capital 100,00 RON, data        4, ap. 83, sectorul 4; 2. Sion Bogdan-Florin, asociat, cod
vărsării aportului 29.08.2008, echivalând cu 10 părți     numeric personal 1690406463010, aport la capital
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,     100,00 RON, data vărsării aportului 2.09.2008,
domiciliat în satul Bragadiru, str. Mărășești nr. 39,     echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
Bragadiru, județul Ilfov;                   capitalul social total, domiciliat în București, str. Brașov nr.
  - administrator persoană fizic   : 1. Slamna Nicolae-  13, bl. E10, sc. A, ap. 1, sectorul 6;
Florin, cod numeric personal 1830511410149, data         - administrator persoană fizică: 1. Atasiei Cristian, cod
numirii 3.09.2008, durata mandatului nelimitată, având     numeric personal 1760913075125, data numirii
puteri depline;                        28.08.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - denumire: RAISADY FOOD - S.R.L.;             depline;
  - sediul social: București, aleea Moldovița nr. 6, bl.     - denumire: DANCRIS OPTIM TRANS - S.R.L.;
EM3, sc. B, et. 4, ap. 39, camera 1, sectorul 4;         - sediul social: București, str. Brașov nr. 13, bl. E10, sc.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -    A, ap. 1, sectorul 6;
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
  - activitatea principală: 4711 - comerț cu amănuntul în   transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de        - activitatea principală: 4941 - transporturi rutiere de
produse alimentare, băuturi și tutun;             mărfuri;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 24421996;             - cod unic de înregistrare: 24422150;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 40/15029/2008.                        J 40/15030/2008.
   (14/780.342)                          (15/780.343)

      Societatea Comercială                       Societatea Comercială
  DANCRIS OPTIM TRANS - S.R.L., București                PACO SHOES - S.R.L., București


         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14672                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14685
        din 4 septembrie 2008                      din 4 septembrie 2008
  Judecător delegat                       Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București      - Nicoleta Batrînu       Tribunalul București       - Nicoleta Batrînu
  Grefier                            Grefier
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București      - Mahmudi Aiten         Tribunalul București       - Lazăr Cristina
                                                   Cosmina
  În baza cererii nr. 448872 din data de 3.09.2008 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    În baza cererii nr. 448358 din data de 3.09.2008 și a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a      - fondatori: 1. Gaver Yaron, asociat, aport la capital
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     990,00 RON, data vărsării aportului 15.07.2008,
cu următoarele date:                       echivalând cu 99 părți sociale, reprezentând 99 % din
  - fondator: 1. Anton Petre, asociat unic, cod numeric     capitalul social total, domiciliat în Israel, Ramat Gan, str.
personal 1500402360011, aport la capital 200,00 RON,       Abba Hillel nr. 14; 2. Tamam Carmit, asociat, aport la
data vărsării aportului 3.09.2008, echivalând cu 20 părți     capital 10,00 RON, data vărsării aportului 15.07.2008,
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,        echivalând cu o parte socială, reprezentând 1 % din
domiciliat în Babadag, Str. Eternității nr. 3, județul Tulcea;  capitalul social total, domiciliat în Israel, Moshav
  - administrator persoană fizică: 1. Anton Petre, cod      Elishema, str. Havradim nr. 172;
numeric personal 1500402360011, data numirii             - administratori persoane fizice: 1. Gaver Yaron, data
1.09.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri       numirii 25.08.2008, durata mandatului nelimitată; 2.
depline;                             Tamam Carmit, data numirii 25.08.2008, durata
  - denumire: PACO SHOES - S.R.L.;                mandatului nelimitată;
  - sediul social: București, str. Dristor nr. 97-119, bl. 63,   - denumire: KING CHARLES PROPERTIES - S.R.L.;
sc. 3, parter, ap. 319, sectorul 3;                 - sediul social: București, str. Jean Louis Calderon nr.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -      18A, camera 1, demisol, sectorul 2;
comerț cu ridicata cu bunuri de consum;               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 681 -
  - activitatea principală: 4642 - comerț cu ridicata cu     cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
îmbrăcăminte și încălțăminte;                    - activitatea principală: 6810 - cumpărarea și vânzarea
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   de bunuri imobiliare proprii;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
RON fiecare;                           integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
  - durata de funcționare: nelimitată;              10,00 RON fiecare;
  - cod unic de înregistrare: 24421856;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - cod unic de înregistrare: 24421732;
J 40/15031/2008.                           - număr de ordine în registrul comerțului:
   (16/780.344)                         J 40/15032/2008.
                                    (17/780.345)
       Societatea Comercială
    KING CHARLES PROPERTIES - S.R.L.                   Societatea Comercială
          București                      DANIMAX SILVER - S.R.L., București

          MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          TRIBUNALUL BUCUREȘTI
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14683
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14684                      din 4 septembrie 2008
        din 4 septembrie 2008                Judecător delegat
  Judecător delegat                         la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                      Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                      Tribunalul București      - Nicoleta Batrînu
  Tribunalul București       - Nicoleta Batrînu        Grefier
  Grefier                              la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                      Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                      Tribunalul București      - Mahmudi Aiten
  Tribunalul București       - Lazăr Cristina         În baza cererii nr. 448420 din data de 3.09.2008 și a
                   Cosmina           actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 448397 din data de 3.09.2008 și a     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a     cu următoarele date:
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      - fondatori: 1. Georgescu Daniela, asociat, cod
cu următoarele date:                       numeric personal 2760628433016, aport la capital
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008                 13

100,00 RON, data vărsării aportului 19.08.2008,         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
capitalul social total, domiciliată în București, șos. Mihai
                                cu următoarele date:
Bravu nr. 293, bl. 12, sc. A, et. 9, ap. 37, sectorul 3; 2.
Neacșu Claudia-Mirela, asociat, cod numeric personal        - fondatori: 1. Iordoc Ioan-Marian, asociat, cod numeric
2800529420159, aport la capital 100,00 RON, data        personal 1840831440087, aport la capital 70,00 RON,
vărsării aportului 19.08.2008, echivalând cu 10 părți      data vărsării aportului 2.09.2008, echivalând cu 7 părți
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
                                sociale, reprezentând 33,33 % din capitalul social total,
domiciliată în București, șos. Colentina nr. 23B, bl. 1B, sc.
A, et. 3, ap. 15, sectorul 2;                  domiciliat în București, Aleea Terasei nr. 4, bl. E2, sc. 2,
  - administratori persoane fizice: 1. Georgescu Daniela,   et. 1, ap. 28, sectorul 4; 2. Georgescu Raluca-Maria,
cod numeric personal 2760628433016, data numirii        asociat, cod numeric personal 2870422440051, aport la
22.08.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
                                capital 70,00 RON, data vărsării aportului 2.09.2008,
depline; 2. Neacșu Claudia-Mirela, cod numeric personal
2800529420159, data numirii 22.08.2008, durata         echivalând cu 7 părți sociale, reprezentând 33,34 % din
mandatului nelimitată, având puteri depline;          capitalul social total, domiciliată în București, str. Poteraș
  - denumire: DANIMAX SILVER - S.R.L.;             nr. 38, sectorul 4; 3. Apostol Andreea-Cristina, asociat,
  - sediul social: București, șos. Mihai Bravu nr. 293, bl.
                                cod numeric personal 2871204410111, aport la capital
12, sc. B, et. 9, ap. 83, o cameră, sectorul 3;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -     70,00 RON, data vărsării aportului 2.09.2008, echivalând
comerț cu amănuntul cu alte bunuri, în magazine         cu 7 părți sociale, reprezentând 33,33 % din capitalul
specializate;                          social total, domiciliată în București, șos. Pantelimon nr.
  - activitatea principală: 4777 - comerț cu amănuntul al
                                350, bl. 4, sc. 7, et. 4, ap. 256, sectorul 2;
ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - administratori persoane fizice: 1. Iordoc Ioan-Marian,
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    cod numeric personal 1840831440087, data numirii
RON fiecare;                          1.09.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                depline; 2. Georgescu Raluca-Maria, cod numeric
  - cod unic de înregistrare: 24421864;
  - număr de ordine în registrul comerțului:          personal 2870422440051, data numirii 1.09.2008, durata
J 40/15033/2008.                        mandatului nelimitată, având puteri depline; 3. Apostol
   (18/780.346)                        Andreea-Cristina, cod numeric personal 2871204410111,

       Societatea Comercială               data numirii 1.09.2008, durata mandatului nelimitată,
    AIR PROMOTION - S.R.L., București            având puteri depline;
                                  - denumire: AIR PROMOTION - S.R.L.;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI               - sediul social: București, Aleea Terasei nr. 4, bl. E2,
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI              sc. 2, et. 1, ap. 28, sectorul 4;
                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 731 -
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14682
                                publicitate;
        din 4 septembrie 2008
                                  - activitatea principală: 7311 - activități ale agențiilor de
  Judecător delegat
                                publicitate;
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     - capitalul social subscris: 210,00 RON, vărsat integral;
  Tribunalul București      - Nicoleta Batrînu      capitalul social este divizat în 21 părți sociale a 10,00
  Grefier                           RON fiecare;
  la Oficiul Registrului
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București      - Lazăr Cristina        - cod unic de înregistrare: 24421945;
                   Cosmina            - număr de ordine în registrul comerțului:
  În baza cererii nr. 448446 din data de 3.09.2008 și a    J 40/15034/2008.
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     (19/780.347)
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008

     Societatea Comercială                        Societatea Comercială
 MESAGERUL DE VALCEA - S.R.L., București                CATHY BOUTIQUE - S.R.L., București


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          TRIBUNALUL BUCUREȘTI

         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14686
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14661                     din 4 septembrie 2008
        din 4 septembrie 2008                Judecător delegat
  Judecător delegat                        la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                      Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                      Tribunalul București       - Nicoleta Batrînu
  Tribunalul București      - Nicoleta Batrînu        Grefier
  Grefier                             la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                      Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                      Tribunalul București       - Lazăr Cristina
  Tribunalul București      - Lazăr Cristina                           Cosmina
                   Cosmina
                                   În baza cererii nr. 448338 din data de 3.09.2008 și a
  În baza cererii nr. 449234 din data de 3.09.2008 și a    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    cu următoarele date:
cu următoarele date:                         - fondator: 1. Ioniță Aurelia, asociat unic, cod numeric
  - fondator: 1. Gheorghe Lucian, asociat unic, cod      personal 2790131344259, aport la capital 200,00 RON,
numeric personal 1810214430136, aport la capital         data vărsării aportului 3.09.2008, echivalând cu 20 părți
200,00 RON, data vărsării aportului 2.09.2008,          sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %        domiciliată în București, str. Târgu Neamț nr. 28, bl.
capitalul social total, domiciliat în București, str. Lt.
                                 MIIB8/1, sc. B, et. 1, ap. 52, sectorul 6;
Nicolae Pascu nr. 4, bl. R2, ap. 67, sectorul 3;
                                   - administrator persoană fizică: 1. Ioniță Aurelia, cod
  - administrator persoană fizică: 1. Gheorghe Lucian,
                                 numeric personal 2790131344259, data numirii
cod numeric personal 1810214430136, data numirii
                                 1.09.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
2.09.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
                                 depline;
depline;
                                   - denumire: CATHY BOUTIQUE - S.R.L.;
  - denumire: MESAGERUL DE VALCEA - S.R.L.;
                                   - sediul social: București, aleea Istru nr. 1, bl. P2, sc. 2,
  - sediul social: București, str. Lt. Nicolae Pascu nr. 4,
                                 et. 1, ap. 14, sectorul 6;
bl. R2, sc. B, et. 5, ap. 67, camera 1, sectorul 3;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 581 -       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte  comerț cu amănuntul cu alte bunuri, în magazine
activități de editare;                      specializate;
  - activitatea principală: 5813 - activități de editare a     - activitatea principală: 4771 - comerț cu amănuntul cu
ziarelor;                            îmbrăcăminte, în magazine specializate;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                           RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 24421880;              - cod unic de înregistrare: 24422126;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 40/15035/2008.                         J 40/15036/2008.
   (20/780.348)                           (21/780.349)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008                 15

       Societatea Comercială                   - cod unic de înregistrare: 24423075;
    TERRA VERDE REAL ESTATE - S.R.L.                - număr de ordine în registrul comerțului:
          București                    J 40/15037/2008.
                                     (22/780.350)
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                        Societatea Comercială
                                        FIRST ADVERTISING &
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                   CONSTRUCTION - S.R.L., București

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14720
                                            MINISTERUL JUSTIȚIEI
        din 4 septembrie 2008
  Judecător delegat                                 TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 14641
  Tribunalul București       - Nicoleta Batrînu               din 4 septembrie 2008
  Grefier
                                    Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
                                    la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
                                    Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București       - Lazăr Cristina
                                    Tribunalul București       - Nicoleta Batrînu
                    Cosmina
                                    Grefier
  În baza cererii nr. 372039 din data de 11.07.2008 și a       la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul       Comerțului de pe lângă
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a       Tribunalul București       - Lazăr Cristina
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale                         Cosmina
cu următoarele date:
                                    În baza cererii nr. 400913 din data de 30.07.2008 și a
  - fondatori: 1. Mitrica Constantinescu Cristian, asociat,
                                  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
cod numeric personal 1750502343229, aport la capital
                                  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
1.900,00 RON, data vărsării aportului 9.07.2008,
                                  dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
echivalând cu 19 părți sociale, reprezentând 95 % din        cu următoarele date:
capitalul social total, domiciliat în București, aleea Adrian      - fondator: 1. Tiropolis George-Iuliuss, asociat unic,
Carstea nr. 3, bl. 75, sc. 1, et. 5, ap. 34, sectorul 3; 2.     cod numeric personal 1630411400073, aport la capital
Mitrica Constantinescu Ștefan, asociat, cod numeric         200,00 RON, data vărsării aportului 29.07.2008,
personal 1440501343237, aport la capital 100,00 RON,        echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
data vărsării aportului 9.07.2008, echivalând cu o parte      capitalul social total, domiciliat în București, aleea Siliștea
socială, reprezentând 5 % din capitalul social total,        nr. 6, bl. 4, ap. 1, sectorul 1;
domiciliat în Turnu Măgurele, str. Gen. David              - administrator persoană fizică: 1. Tiropolis George-
Praporgescu, bl. P03, sc. H, ap. 8, județul Teleorman;       Iuliuss, cod numeric personal 1630411400073, data
  - administrator persoană fizică: 1. Mitrica           numirii 11.06.2008, durata mandatului nelimitată;
Constantinescu Cristian, cod numeric personal              -  denumire:    FIRST     ADVERTISING      &
1750502343229, data numirii 13.08.2008, durata           CONSTRUCTION - S.R.L.;
mandatului nelimitată, președinte - director general;          - sediul social: București, str. Ileana Cosânzeana nr. 5,
  - denumire: TERRA VERDE REAL ESTATE - S.R.L.;          bl. S36, sc. 1, et. 8, ap. 27, sectorul 5;
  - sediul social: București, Bd. Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 5,    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
et. 5, ap. 130, sectorul 3;                     lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 683 -      nerezidențiale;
activități imobiliare pe bază de comision sau contract;         - activitatea principală: 4120 - lucrări de construcții a
  - activitatea principală: 6831 - agenții imobiliare;      clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  - capitalul social subscris: 2.000,00 RON, vărsat          - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
100,00 RON fiecare;                         RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                - durata de funcționare: nelimitată;
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008

  - cod unic de înregistrare: 24423121;               - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
J 40/15038/2008.                         RON fiecare;
   (23/780.351)                          - durata de funcționare: nelimitată;
                                   - cod unic de înregistrare: 24423059;
       Societatea Comercială                  - număr de ordine în registrul comerțului:
     PYROMUSICAL - S.R.L., București             J 40/15039/2008.
                                    (24/780.352)
          MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                      Societatea Comercială
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI               YOURSIGN CONSULTING - S.R.L., București

    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 14632
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
        din 4 septembrie 2008
  Judecător delegat                                TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14668
  Tribunalul București       - Nicoleta Batrînu
                                         din 4 septembrie 2008
  Grefier
  la Oficiul Registrului                      Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul București       - Lazăr Cristina         Comerțului de pe lângă
                   Cosmina            Tribunalul București      - Nicoleta Bătrînu
                                   Grefier
  În baza cererii nr. 406533 din data de 1.08.2008 și a
                                   la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                   Comerțului de pe lângă
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
                                   Tribunalul București      - Lazăr Cristina
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                                    Cosmina
cu următoarele date:
  - fondatori: 1. Preston Andrew Christopher, asociat,       În baza cererii nr. 421261 din data de 13.08.2008 și a
cod numeric personal 7670509400018, aport la capital       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
100,00 RON, data vărsării aportului 29.07.2008,          Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din       dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
capitalul social total, domiciliat în București, str. Laborator  cu următoarele date:
nr. 125, bl. S1, ap. 13, sectorul 3; 2. Zoe Dima-Gabriel,      - fondator: Gheorghiță Mache-Marian, asociat unic,
asociat, cod numeric personal 1710311424530, aport la       cod numeric personal 1660905361937, aport la capital
capital 100,00 RON, data vărsării aportului 29.07.2008,      200,00 RON, data vărsării aportului 8.08.2008,
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din       echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
capitalul social total, domiciliat în București, șos.       capitalul social total, domiciliat în București, str. Sarandy
Pantelimon nr. 328, bl. 5, sc. C, ap. 96, sectorul 2;       Frosa nr. 1, bl. 33, sc. 1, et. 5, ap. 23, sectorul 1;
  - administratori persoane fizice: 1. Preston Andrew       - administrator, persoană fizică: Gheorghiță Mache-
Christopher, cod numeric personal 7670509400018, data       Marian, cod numeric personal 1660905361937, data
numirii 1.08.2008, durata mandatului nelimitată, având      numirii 19.08.2008, durata mandatului nelimitată, având
puteri depline; 2. Zoe Dima-Gabriel, cod numeric         puteri depline;
personal 1710311424530, data numirii 1.08.2008, durata        - denumirea: YOURSIGN CONSULTING - S.R.L.;
mandatului nelimitată, având puteri depline;             - sediul social: București, str. Frosa Sarandi nr. 1, bl.
  - denumire: PYROMUSICAL - S.R.L.;               33, sc. 1, et. 5, ap. 20, sectorul 1;
  - sediul social: București, str. Măgura Vulturului nr. 31,    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 474 -
ap. 1, sectorul 2;                        comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 932 -     telecomunicații în magazine specializate;
alte activități recreative și distractive;              - activitatea principală: 4741 - comerț cu amănuntul al
  - activitatea principală: 9329 - alte activități recreative  calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în
și distractive n.c.a.;                      magazine specializate;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008                17

  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - cod unic de înregistrare: 24423113;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      - număr de ordine în registrul comerțului:
RON fiecare;                           J 40/15041/2008.
  - durata de funcționare: nelimitată;                (26/780.354)
  - cod unic de înregistrare: 24422991;
  - număr de ordine în registrul comerțului:                 Societatea Comercială
J 40/15040/2008.                            BIANCA BUSINESS - S.R.L., București
   (25/780.353)

       Societatea Comercială                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
     CASACONDA - S.R.L., București
                                          TRIBUNALUL BUCUREȘTI
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14687

         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      din 4 septembrie 2008
                                   Judecător delegat
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14630               la Oficiul Registrului
        din 4 septembrie 2008                Comerțului de pe lângă
                                   Tribunalul București      - Nicoleta Bătrînu
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      Grefier
  Comerțului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul București       - Nicoleta Bătrînu        Comerțului de pe lângă
  Grefier                              Tribunalul București      - Lazăr Cristina
  la Oficiul Registrului                                       Cosmina
  Comerțului de pe lângă                       În baza cererii nr. 449109 din data de 3.09.2008 și a
  Tribunalul București       - Lazăr Cristina       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                   Cosmina           Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
  În baza cererii nr. 399657 din data de 29.07.2008 și a     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    cu următoarele date:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a       - fondator: Bulearcă Dănuț, asociat unic, cod numeric
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     personal 1581005400010, aport la capital 200,00 RON,
cu următoarele date:                       data vărsării aportului 1.09.2008, echivalând cu 20 părți
  - fondator: Modoran Victor, asociat unic, cod numeric     sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
personal 1450921400291, aport la capital 200,00 RON,       domiciliat în București, aleea Hobița nr. 6, bl. 302, sc. 6,
data vărsării aportului 25.02.2008, echivalând cu 20 părți    et. 4, ap. 235, sectorul 2;
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,          - administrator, persoană fizică: Bulearcă Dănuț, cod
domiciliat în București, str. Gheorghe Popescu nr. 20, ap.    numeric personal 1581005400010, data numirii
2, sectorul 5;
                                 29.08.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - administrator, persoană fizică: Modoran Victor, cod
                                 depline;
numeric personal 1450921400291, data numirii
                                   - denumirea: BIANCA BUSINESS - S.R.L.;
8.02.2008, durata mandatului nelimitată;
                                   - sediul social: București, str. Panait Istrati nr. 46,
  - denumirea: CASACONDA - S.R.L.;
                                 sectorul 1;
  - sediul social: București, str. Gheorghe Popescu nr.
20, ap. 2, sectorul 5;                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 711 -      comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță  specializate;
tehnică legate de acestea;                      - activitatea principală: 4771 - comerț cu amănuntul al
  - activitatea principală: 7111 - activități de arhitectură;  îmbrăcămintei, în magazine specializate;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                           RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                - durata de funcționare: nelimitată;
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008

  - cod unic de înregistrare: 24423024;               - cod unic de înregistrare: 24423105;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 40/15042/2008.                         J 40/15043/2008.
   (27/780.355)                           (28/780.356)

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
     HEPATOPLANT - S.R.L., București                RESPECT SECURITY - S.R.L., București


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          TRIBUNALUL BUCUREȘTI

         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 14631

    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 14646                     din 4 septembrie 2008

        din 4 septembrie 2008                Judecător delegat
                                   la Oficiul Registrului
  Judecător delegat                         Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                      Tribunalul București      - Nicoleta Bătrînu
  Comerțului de pe lângă                      Grefier
  Tribunalul București       - Nicoleta Bătrînu        la Oficiul Registrului
  Grefier                              Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                      Tribunalul București      - Lazăr Cristina
  Comerțului de pe lângă                                       Cosmina
  Tribunalul București       - Lazăr Cristina         În baza cererii nr. 401976 din data de 30.07.2008 și a
                   Cosmina           actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 339438 din data de 25.06.2008 și a     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a     cu următoarele date:
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      - fondator: Talmaciu Carmen, asociat unic, cod
cu următoarele date:                       numeric personal 1710118372231, aport la capital 200,00
  - fondator: Pușcașu Rodica, asociat unic, cod numeric     RON, data vărsării aportului 10.07.2008, echivalând cu
personal 2580310400348, aport la capital 200,00 RON,       20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
data vărsării aportului 23.06.2008, echivalând cu 10 părți    domiciliată în București, str. Mihail Sebastian nr. 104, bl.
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,        V89, sc. 1, et. 1, ap. 14, sectorul 5;
                                   - administrator, persoană fizică: Talmaciu Carmen, cod
domiciliată în București, Calea Călărașilor nr. 291, bl. 68,
                                 numeric personal 1710118372231, data numirii
sc. 3, et. 2, ap. 77, sectorul 3;
                                 16.04.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - administrator, persoană fizică: Pușcașu Gheorghe, în
                                 depline;
calitate de administrator până la data de 25.06.2012, cod
                                   - denumirea: RESPECT SECURITY - S.R.L.;
numeric personal 1571210400291, domiciliat în
                                   - sediul social: București, aleea Sălaj nr. 10, bl. 37, sc.
București, Calea Călărașilor nr. 291, bl. 68, sc. 3, et. 2, ap.
                                 A, et. 1, ap. 1, sectorul 5;
77, sectorul 3, durata mandatului mandatului 4 ani;         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 801 -
  - denumirea: HEPATOPLANT - S.R.L.;               activități de protecție și gardă;
  - sediul social: București, str. Păpușoiului nr. 2, et. 1,    - activitatea principală: 8010 - activități de protecție și
camera 3, sectorul 5;                       gardă;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
comerț cu ridicata al bunurilor de consum;            capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - activitatea principală: 4646 - comerț cu ridicata al     RON fiecare;
produselor farmaceutice;                       - durata de funcționare: nelimitată;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - cod unic de înregistrare: 24423130;
capitalul social este divizat în 10 părți sociale a 20,00      - număr de ordine în registrul comerțului:
RON fiecare;                           J 40/15044/2008.
  - durata de funcționare: nelimitată;                (29/780.357)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008                19

     Societatea Comercială                        Societatea Comercială
 PIGEON GALAXY GROUP - S.R.L., București                S&P DISTINCT SOLUTIONS - S.R.L.
                                          București
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI

         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14636
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 14635
        din 4 septembrie 2008
                                         din 4 septembrie 2008
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul București      - Nicoleta Bătrînu        Comerțului de pe lângă
  Grefier                             Tribunalul București      - Nicoleta Bătrînu
  la Oficiul Registrului                      Grefier
  Comerțului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul București      - Mahmudi Aiten         Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul București      - Lazăr Cristina
  În baza cererii nr. 449294 din data de 3.09.2008 și a                       Cosmina
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a      În baza cererii nr. 449308 din data de 3.09.2008 și a
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
cu următoarele date:
                                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - fondator: Neacșu Cristian, asociat unic, cod numeric
                                 cu următoarele date:
personal 1720523431512, aport la capital 1.000,00 RON,
                                   - fondatori:
data vărsării aportului 28.08.2008, echivalând cu 100
                                   1. Petrache Nicolae Cristian, asociat, cod numeric
părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
                                 personal 1841005430061, aport la capital 100,00 RON,
domiciliat în București, Str. Vulturilor nr. 55,
                                 data vărsării aportului 1.09.2008, echivalând cu 10 părți
sectorul 3;
                                 sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
  - administrator, persoană fizică: Neacșu Cristian, cod
                                 domiciliat în București, bd. Chișinău nr. 13, bl. A3, sc. 1,
numeric personal 1720523431512, data numirii
                                 et. 10, ap. 52, sectorul 2;
28.08.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
                                   2. Sasca Dan Cristian, asociat, cod numeric personal
depline;                             1840803430054, aport la capital 100,00 RON, data
  - denumirea: PIGEON GALAXY GROUP - S.R.L.;          vărsării aportului 1.09.2008, echivalând cu 10 părți
  - sediul social: București, Str. Vulturilor nr. 55, parter,  sociale reprezentând 50 % din capitalul social total,
ap. 1, camera 2, sectorul 3;                   domiciliat în București, str. Prunaru nr. 2-4, bl. 6-7, sc. D,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 -     et. 7, ap. 140, sectorul 1;
comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin            - administrator, persoană fizică: Sasca Dan Cristian,
magazine, standuri, chioșcuri și piețe;             cod numeric personal 1840803430054, data numirii
  - activitatea principală: 4791 - comerț cu amănuntul     1.08.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;      depline;
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat         - denumirea: S&P DISTINCT SOLUTIONS - S.R.L.;
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a    - sediul social: București, str. Prunaru nr. 2-4, bl. 6-7,
10,00 RON fiecare;                        sc. D, ap. 140, sectorul 1;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 620 -
  - cod unic de înregistrare: 24423091;             activități de servicii în tehnologia informației;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - activitatea principală: 6203 - activități de
J 40/15045/2008.                         management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de
   (30/780.358)                        calcul;
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008

  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;      - administrator, persoană fizică: Stoian Alina-Cristina,
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     cod numeric personal 2801028284580, data numirii
RON fiecare;                            1.08.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - durata de funcționare: nelimitată;              depline;
  - cod unic de înregistrare: 24423032;                - denumirea: JUST CREDIT - S.R.L.;
  - număr de ordine în registrul comerțului:             - sediul social: București, str. Mihail Sebastian nr. 133,
J 40/15046/2008.                          bl. V30, sc. 1, et. 8, ap. 31, o cameră, sectorul 5;
   (31/780.359)                           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 661 -
                                  activități auxiliare intermedierilor financiare, cu excepția
       Societatea Comercială                activităților de asigurări și fonduri de pensii;
     JUST CREDIT - S.R.L., București               - activitatea principală: 6619 - activități auxiliare
                                  intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și
          MINISTERUL JUSTIȚIEI              fonduri de pensii (doar consultanță);
                                    - capitalul social subscris: 210,00 RON, vărsat integral;
                                  capitalul social este divizat în 21 părți sociale a 10,00
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                  RON fiecare;
                                    - durata de funcționare: nelimitată;
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 14634
                                    - cod unic de înregistrare: 24423156;
        din 4 septembrie 2008                 - număr de ordine în registrul comerțului:
                                  J 40/15047/2008.
  Judecător delegat
                                     (32/780.360)
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                             Societatea Comercială
  Tribunalul București       - Nicoleta Bătrînu            IMO-BRIDGE - S.R.L., București
  Grefier
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                               MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Tribunalul București       - Lazăr Cristina                TRIBUNALUL BUCUREȘTI

                    Cosmina
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14643
  În baza cererii nr. 449310 din data de 3.09.2008 și a
                                          din 4 septembrie 2008
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a       Judecător delegat
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale       la Oficiul Registrului
cu următoarele date:                         Comerțului de pe lângă
  - fondatori:                           Tribunalul București       - Nicoleta Bătrînu
  1. Stoian Alina-Cristina, asociat, cod numeric personal      Grefier
2801026264580, aport la capital 70,00 RON, data vărsării       la Oficiul Registrului
aportului 22.08.2008, echivalând cu 7 părți sociale,         Comerțului de pe lângă
reprezentând 33,34 % din capitalul social total, domiciliat      Tribunalul București       - Lazăr Cristina
în București, intrarea Bădeni nr. 12, bl. G2, sc. 1, et. 2, ap.                     Cosmina
24, sectorul 3;                            În baza cererii nr. 392194 din data de 24.07.2008 și a
  2. Stoian Adrian-Dănuț, asociat, cod numeric personal     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
1831210284559, aport la capital 70,00 RON, data vărsării      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
aportului 22.08.2008, echivalând cu 7 părți sociale        dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
reprezentând 33,33 % din capitalul social total, domiciliat    cu următoarele date:
în Slatina, prelungirea Tunari nr. 32, bl. S9, sc. A, et. 1, ap.   - fondatori:
5, județul Olt;                            1. Netzer Peter Călin, asociat, aport la capital 3.430,00
  3. Stanciu Aurel, asociat, cod numeric personal        RON, data vărsării aportului 23.07.2008, echivalând cu
1780923453047, aport la capital 70,00 RON, data vărsării      343 părți sociale, reprezentând 98 % din capitalul social
aportului 22.08.2008, echivalând cu 7 părți sociale        total, domiciliat în Germania, 70180, Stuttgart,
reprezentând 33,33 % din capitalul social total, domiciliat    Pfaffenweg, 10;
în București, str. Mihail Sebastian nr. 133, bl. V30, sc. 1,     2. Netzer Aurel, asociat, aport la capital 70,00 RON,
ap. 31, sectorul 5;                        data vărsării aportului 23.07.2008, echivalând cu 7 părți
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008                21

sociale reprezentând 2 % din capitalul social total,         - denumirea: ERIC MONDE - S.R.L.;
domiciliat în Germania, Stuttgart, Schildkroterweg 2         - sediul social: București, str. Răcari nr. 12, bl. 45, sc.
70409;                              2, et. 3, ap. 73, sectorul 3;
  - administrator, persoană fizică: Netzer Peter Călin,       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
data numirii 21.07.2008, durata mandatului nelimitată;      comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
  - denumirea: IMO-BRIDGE - S.R.L.;                 - activitatea principală: 4719 - comerț cu amănuntul în
  - sediul social: București, str. Vasile Lascăr nr. 30, et.   magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
6-7, ap. 6, sectorul 2;                      produse nealimentare;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 411 -       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
dezvoltare (promovare) imobiliară;                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - activitatea principală: 4110 - dezvoltare (promovare)    RON fiecare;
imobiliară;                             - durata de funcționare: nelimitată;
  - capitalul social subscris: 3.500,00 RON, vărsat         - cod unic de înregistrare: 24423083;
integral; capitalul social este divizat în 350 părți sociale a    - număr de ordine în registrul comerțului:
10,00 RON fiecare;                        J 40/15049/2008.
  - durata de funcționare: nelimitată;                (34/780.362)
  - cod unic de înregistrare: 24423040;
  - număr de ordine în registrul comerțului:                Societatea Comercială
J 40/15048/2008.                            CONSTELATION MANAGEMENT - S.R.L.
   (33/780.361)                                 București

       Societatea Comercială
     ERIC MONDE - S.R.L., București                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          TRIBUNALUL BUCUREȘTI

          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14645
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                         din 4 septembrie 2008
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 14642               Judecător delegat
        din 4 septembrie 2008                la Oficiul Registrului
                                   Comerțului de pe lângă
  Judecător delegat
                                   Tribunalul București      - Nicoleta Bătrînu
  la Oficiul Registrului
                                   Grefier
  Comerțului de pe lângă
                                   la Oficiul Registrului
  Tribunalul București       - Nicoleta Bătrînu
  Grefier                              Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                      Tribunalul București      - Lazăr Cristina
  Comerțului de pe lângă                                       Cosmina
  Tribunalul București       - Lazăr Cristina         În baza cererii nr. 423147 din data de 14.08.2008 și a
                   Cosmina           actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 376291 din data de 15.07.2008 și a     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a     cu următoarele date:
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      - fondatori:
cu următoarele date:                         1. PLANETCROFT LIMITED, aport la capital 1.490,00
  - fondator: Castanos Ionela-Daniela, asociat unic, cod     RON, data vărsării aportului 12.08.2008, echivalând cu
numeric personal 2801116430060, aport la capital 200,00      149 părți sociale, reprezentând 99,34 % din capitalul
RON, data vărsării aportului 14.03.2008, echivalând cu      social total, cu sediul în Cipru, P.C.-1066, Nicosia, Julia
20 părți sociale reprezentând 100 % capitalul social total,    House, Str. Themistokli Dervi, nr. 3;
domiciliat în București, str. Răcari nr. 12, bl. 45, sc. 2, et.   2. ZETACOM (OVERSEAS) LIMITED, aport la capital
3, ap. 73, sectorul 3;                      10,00 RON, data vărsării aportului 12.08.2008,
  - administrator, persoană fizică: Castanos Ionela-       echivalând cu o parte socială reprezentând 0,66 % din
Daniela, cod numeric personal 2801116430060, data         capitalul social total, cu sediul în Cipru, P.C.-1066,
numirii 15.07.2008, durata mandatului 4 ani până la data     Nicosia, Julia House, Str. Themistokli Dervi, nr. 3;
de 15.07.2012, având puteri depline;                 - administratori, persoane fizice:
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008

  1. Hergan Alexander Etienne, în calitate de          total, domiciliat în S.U.A., 9007 Mears St. Fairfax, VA-
administrator până la data de 17.07.2011, domiciliat în     22031-1431, Fairfax Country;
S.U.A., 1120 Westfork Drive, Lake Forest, IL, 60045,         2. Coman Mihai, asociat, cod numeric personal
durata mandatului 3 ani, având puteri nelimitate;        1800422152543, aport la capital 100,00 RON, data
  2. Iacob Adriana, în calitate de administrator până la    vărsării aportului 25.07.2008, echivalând cu 10 părți
data de 17.07.2011, cod numeric personal             sociale reprezentând 33,33 % din capitalul social total,
2540330400549, domiciliată în Voluntari, str. Erou        domiciliat în Târgoviște, bd. Mircea cel Bătrân, bl. H9, et.
Nicolae Iancu nr. 69-71, Vila 7A, județul Ilfov, durata     6, ap. 16, județul Dâmbovița;
mandatului 3 ani, având puteri nelimitate;              3. Mocanu Nicoleta-Lavinia, asociat, cod numeric
  - denumirea: CONSTELATION MANAGEMENT -            personal 2720600434517, aport la capital 100,00 RON,
S.R.L.;                             data vărsării aportului 25.07.2008, echivalând cu 10 părți
  - sediul social: București, Str. Armindenului nr. 2,     sociale reprezentând 33,33 % din capitalul social total,
ap. 1, camera 3, sectorul 1;                   domiciliată în București, str. Rășinari nr. 2, bl. U5, sc. A,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 461 -     et. 4, ap. 14, sectorul 3;
activități de intermediere în comerțul cu ridicata;         - administrator, persoană fizică: Coman Mihai, cod
  - activitatea principală: 4618 - intermedieri în comerțul   numeric personal 1800422152543, data numirii
specializat în vânzarea produselor cu caracter specific,     25.07.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
n.c.a.;                             depline;
  - capitalul social subscris: 1.500,00 RON, vărsat         - denumirea: HC ONLINE STRATEGY - S.R.L.;
integral; capitalul social este divizat în 150 părți sociale a    - sediul social: București, str. Știrbei Vodă nr. 71, et. 4,
10,00 RON fiecare;                        mansardă, sectorul 1;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 620 -
  - cod unic de înregistrare: 24423008;             activități de servicii în tehnologia informației;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - activitatea principală: 6201 - activități de realizare a
J 40/15050/2008.                         soft-ului la comandă (software orientat client);
   (35/780.363)                          - capitalul social subscris: 300,00 RON, vărsat integral;
                                 capitalul social este divizat în 30 părți sociale a 10,00
      Societatea Comercială                RON fiecare;
  HC ONLINE STRATEGY - S.R.L., București              - durata de funcționare: nelimitată;
                                   - cod unic de înregistrare: 24422983;
          MINISTERUL JUSTIȚIEI               - număr de ordine în registrul comerțului:
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI              J 40/15051/2008.
                                    (36/780.364)
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14644
                                      Societatea Comercială
        din 4 septembrie 2008                HUMSAL ROYAL ESTATE - S.R.L., București
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                              MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Comerțului de pe lângă                             TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  Tribunalul București      - Nicoleta Bătrînu
  Grefier                                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14640
  la Oficiul Registrului
                                         din 4 septembrie 2008
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București      - Lazăr Cristina         Judecător delegat
                   Cosmina            la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
  În baza cererii nr. 397512 din data de 28.07.2008 și a
                                  Tribunalul București       - Nicoleta Bătrînu
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                  Grefier
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
                                  la Oficiul Registrului
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                  Comerțului de pe lângă
cu următoarele date:
                                  Tribunalul București       - Lazăr Cristina
  - fondatori:
                                                    Cosmina
  1. Faryna Stan Weston, asociat, aport la capital 100,00
RON, data vărsării aportului 25.07.2008, echivalând cu       În baza cererii nr. 448114 din data de 3.09.2008 și a
10 părți sociale, reprezentând 33,34 % din capitalul social   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008             23

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a        Societatea Comercială
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    OPHYCUS INVESTMENTS - S.R.L., București

cu următoarele date:
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
  - fondator: FASTKOM PRODUCTOS INDUSTRIALES
SL, aport la capital 200,00 RON, data vărsării aportului
                                        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
28.08.2008, echivalând cu 20 părți sociale reprezentând
100 % capitalul social total, cu sediul în Spania,           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14639
Barcelona, str. Avda Josep Tarradelles n. 109, ap. 7;             din 4 septembrie 2008
  - administratori, persoane fizice:               Judecător delegat
  1. Badenes Clavero Juan Carlos, în calitate de         la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă
administrator, domiciliat în Spania, Barcelona, provincia
                                 Tribunalul București      - Nicoleta Bătrînu
Barcelona, C. Tranvesera de les Corts, 6ᵒ, 1ᵒ nr. 299,      Grefier
durata mandatului nelimitată;                   la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă
  2. Badenes Clavero Carmen, în calitate de
                                 Tribunalul București      - Lazăr Cristina
administrator, domiciliată în Spania, Barcelona, provincia                     Cosmina
Barcelona, Avda Icaria, 6ᵒ, 2a, nr. 146, durata mandatului     În baza cererii nr. 448316 din data de 3.09.2008 și a
nelimitată;                          actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  3. Badenes Clavero Joaquin, în calitate de         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
administrator, domiciliat în Spania, Vilassar de Dalt,
                                cu următoarele date:
Provincia Barcelona, C. Marina, nr. 6, durata mandatului      - fondatori:
nelimitată;                            1. Daniel-Cosmin Comăniță, asociat, cod numeric
                                personal 1780901150025, aport la capital 200,00 RON,
  4. Badenes Prades Joaquin, în calitate de
                                data vărsării aportului 3.09.2008, echivalând cu 20 părți
administrator, domiciliat în Spania, Barcelona, provincia   sociale reprezentând 20 % din capitalul social total,
Barcelona, Str. Crer Josef Tarradellas, 7ᵒ, nr. 109, durata  domiciliat în satul Pietroșița, comuna Pietroșița, județul
                                Dâmbovița;
mandatului nelimitată;
                                  2. Agueda Maria Lozano Aroca, asociat, aport la
  - denumirea: HUMSAL ROYAL ESTATE - S.R.L.;         capital 160,00 RON, data vărsării aportului 3.09.2008,
  - sediul social: București, Calea 13 Septembrie nr. 103,  echivalând cu 16 părți sociale reprezentând 16 % din
bl. 99, sc. 1, et. 2, ap. 4, sectorul 5;            capitalul social total, domiciliat în Spania, Villarrobledo,
                                prov. Albacete, C. Juan Ferreira 5BJ;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 681 -      3. Rosa-Maria Lozano Aroca, asociat, aport la capital
cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;      160,00 RON, data vărsării aportului 3.09.2008,
  - activitatea principală: 6810 - cumpărarea și vânzarea   echivalând cu 16 părți sociale reprezentând 16 % din
                                capitalul social total, domiciliată în Spania, localitatea
de bunuri imobiliare proprii;
                                Villarrobledo, prov. Albacete, C. Juan Ferreira, nr. 5;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    4. Francisco Jaime Lozano Aroca, asociat, aport la
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   capital 160,00 RON, data vărsării aportului 3.09.2008,
                                echivalând cu 16 părți sociale reprezentând 16 % din
RON fiecare;
                                capitalul social total, domiciliat în Spania, Villarrobledo,
  - durata de funcționare: nelimitată;            prov. Albacete, C. Don Pedro 30 BJ;
  - cod unic de înregistrare: 24423148;              5. Juan Ramon Lozano Bonillo, asociat, aport la
                                capital 160,00 RON, data vărsării aportului 3.09.2008,
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                echivalând cu 16 părți sociale reprezentând 16 % din
J 40/15052/2008.                        capitalul social total, domiciliat în Spania, localitatea
  (37/780.365)                        Villarrobledo, prov. Albacete, C. Juan Ferreira 5;
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008

  6. Rosa Maria Aroca Panos, asociat, aport la capital     capitalul social total, domiciliat în București, str. Teiul
160,00 RON, data vărsării aportului 3.09.2008,          Doamnei nr. 6, bl. 22, sc. A, et. 2, ap. 8, sectorul 2;
echivalând cu 16 părți sociale reprezentând 16 % din         - administrator, persoană fizică: Uțoiu Claudiu-Daniel,
capitalul social total, domiciliată în Spania, localitatea    cod numeric personal 1780306421514, data numirii
Villarrobledo, prov. Albacete, C Juan Ferreira 5B;        13.08.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - administrator, persoană fizică: Agueda Maria Lozano     depline;
Aroca, data numirii 28.07.2008, durata mandatului 4 ani       - denumirea: RESIN PLAST CONSULTING - S.R.L.;
până la data de 28.07.2012;                     - sediul social: București, str. Teiul Doamnei nr. 6, bl.
  - denumirea: OPHYCUS INVESTMENTS - S.R.L.;          22, sc. A, et. 2, ap. 8, sectorul 2;
  - sediul social: București, Str. Episcopiei nr. 2-4, et. 3,   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 711 -
ap. 5, sectorul 1;                        activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 681 -     tehnică legate de acestea;
cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;         - activitatea principală: 7112 - activități de inginerie și
  - activitatea principală: 6810 - cumpărarea și vânzarea    consultanță tehnică legate de acestea;
de bunuri imobiliare proprii;                    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat       capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a  RON fiecare;
10,00 RON fiecare;                          - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - cod unic de înregistrare: 24423067;
  - cod unic de înregistrare: 24423016;
                                   - număr de ordine în registrul comerțului:
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 J 40/15054/2008.
J 40/15053/2008.
                                    (39/780.367)
   (38/780.366)
                                       Societatea Comercială
       Societatea Comercială
                                  ICOP EST DEVELOPMENT - S.R.L., București
    RESIN PLAST CONSULTING - S.R.L.
          București
                                           MINISTERUL JUSTIȚIEI

          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          TRIBUNALUL BUCUREȘTI

         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14702
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14633                      din 4 septembrie 2008
        din 4 septembrie 2008                Judecător delegat
  Judecător delegat                         la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                      Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                      Tribunalul București       - Nicoleta Bătrînu
  Tribunalul București       - Nicoleta Bătrînu        Grefier
  Grefier                              la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                      Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                      Tribunalul București       - Lazăr Cristina
  Tribunalul București       - Lazăr Cristina                           Cosmina
                   Cosmina            În baza cererii nr. 449362 din data de 3.09.2008 și a
  În baza cererii nr. 449314 din data de 3.09.2008 și a     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     cu următoarele date:
cu următoarele date:                         - fondatori:
  - fondator: Uțoiu Claudiu-Daniel, asociat unic, cod        1. Vittorio Petrucco, asociat, aport la capital 17.280,00
numeric personal 1780306421514, aport la capital         RON, data vărsării aportului 3.09.2008, echivalând cu
200,00 RON, data vărsării aportului 3.09.2008,          1.728 părți sociale, reprezentând 48 % din capitalul social
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %        total, domiciliat în Italia, Trieste str. Scala Santa nr. 188/2;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008                 25

  2. Piero Petrucco, asociat, aport la capital 17.280,00    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
RON, data vărsării aportului 3.09.2008, echivalând cu      cu următoarele date:
1.728 părți sociale reprezentând 48 % din capitalul social     - fondator: Butnariu Elena-Cristina, asociat unic, cod
total, domiciliat în Italia, Udine, str. G.B. Tiepelo nr. 15;  numeric personal 2810323071364, aport la capital
  3. Petros Servetas, asociat, aport la capital 1.440,00    200,00 RON, data vărsării aportului 2.09.2008,
RON, data vărsării aportului 3.09.2008, echivalând cu      echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
144 părți sociale, reprezentând 4 % din capitalul social     capitalul social total, domiciliat în Dorohoi, Bd. Victoriei nr.
total, domiciliat în Grecia, Agia Paraskevi, Atena, Str.     10, bl. A8, et. 2, ap. 7, județul Botoșani;
Anatolis nr. 15B;                          - administrator, persoană fizică: Butnariu Elena-
  - administratori, persoane fizice:              Cristina, cod numeric personal 2810323071364, data
  1. Vittorio Petrucco, data numirii 3.09.2008, durata     numirii 2.09.2008, durata mandatului nelimitată;
mandatului nelimitată, având puteri depline;            - denumirea: KHEVALL COMMUNICATION - S.R.L.;
  2. Petros Servetas, data numirii 3.09.2008, durata        - sediul social: București, str. Ion Urdăreanu nr. 3, bl.
mandatului nelimitată, având puteri depline;           P28, sc. 1, et. 4, ap. 18, sectorul 5;
  - denumirea: ICOP EST DEVELOPMENT - S.R.L.;           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 731 -
  - sediul social: București, bd. Corneliu Coposu nr. 5, bl.  publicitate;
103, sc. 2, et. 1, ap. 24, sectorul 3;               - activitatea principală: 7311 - activități ale agențiilor de
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 411 -     publicitate;
dezvoltare (promovare) imobiliară;                 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - activitatea principală: 4110 - dezvoltare (promovare)    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
imobiliară;                           RON fiecare;
  - capitalul social subscris: 36.000,00 RON, vărsat        - durata de funcționare: nelimitată;
integral; capitalul social este divizat în 3.600 părți sociale   - cod unic de înregistrare: 24423474;
a 10,00 RON fiecare;                        - număr de ordine în registrul comerțului:
  - durata de funcționare: nelimitată;             J 40/15056/2008.
  - cod unic de înregistrare: 24423423;               (41/780.369)
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 40/15055/2008.                               Societatea Comercială
   (40/780.368)                            LE GRANDI FIRME ITALIENE - S.R.L.
                                          București
     Societatea Comercială
 KHEVALL COMMUNICATION - S.R.L., București
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI


          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          TRIBUNALUL BUCUREȘTI


         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 14716
                                         din 4 septembrie 2008
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 14719
                                  Judecător delegat
        din 4 septembrie 2008
                                  la Oficiul Registrului
  Judecător delegat                        Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                      Tribunalul București       - Nicoleta Bătrînu
  Comerțului de pe lângă                      Grefier
  Tribunalul București      - Nicoleta Bătrînu        la Oficiul Registrului
  Grefier                             Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                      Tribunalul București       - Lazăr Cristina
  Comerțului de pe lângă                                        Cosmina
  Tribunalul București      - Lazăr Cristina
                                  În baza cererii nr. 428715 din data de 20.08.2008 și a
                   Cosmina
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 448056 din data de 3.09.2008 și a     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a    cu următoarele date:
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008

  - fondator: Salucci Mario, asociat unic, aport la capital   domiciliată în București, str. Lazăr Gheorghe nr. 8, ap. 1,
200,00 RON, data vărsării aportului 18.08.2008,          sectorul 1
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %          2. Ozon Robert, asociat, cod numeric personal
capitalul social total, domiciliat în Italia, Montevarchi (AR),  1671101443083, aport la capital 50,00 RON, data vărsării
Via Zamponi nr. 5;                        aportului 2.09.2008, echivalând cu 5 părți sociale
  - administrator, persoană fizică: Salucci Mario, data     reprezentând 5 % din capitalul social total, domiciliat în
numirii 15.08.2008, durata mandatului nelimitată;         București, str. Gheorghe Lazăr nr. 8, ap. 1, sectorul 1;
  - denumirea: LE GRANDI FIRME ITALIENE - S.R.L.;          - administrator, persoană fizică: Ozon Robert, cod
  - sediul social: București, str. Popa Nan nr. 93, ap. 1,    numeric personal 1671101443083, data numirii
camera 1, sectorul 2;                       2.09.2008, durata mandatului nelimitată;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -       - denumirea: OZON EXPRESS - S.R.L.;
comerț cu ridicata al bunurilor de consum;              - sediul social: București, Drumul Între Tarlale nr. 122
  - activitatea principală: 4641 - comerț cu ridicata al     D, Corp C11, sectorul 3;
produselor textile;                         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 251 -
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   fabricarea de construcții metalice;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      - activitatea principală: 2511 - fabricarea de construcții
RON fiecare;                           metalice și părți componente ale structurilor metalice;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
  - cod unic de înregistrare: 24423342;             integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
                                 10,00 RON fiecare;
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
J 40/15057/2008.
                                   - cod unic de înregistrare: 24423407;
   (42/780.370)
                                   - număr de ordine în registrul comerțului:
       Societatea Comercială                J 40/15058/2008.
    OZON EXPRESS - S.R.L., București                (43/780.371)

                                        Societatea Comercială
          MINISTERUL JUSTIȚIEI                  STEFAL EFECT - S.R.L., București


         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                        MINISTERUL JUSTIȚIEI

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14701
                                      TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
        din 4 septembrie 2008
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 14714
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                               din 4.09.2008
  Comerțului de pe lângă                      Judecător delegat
  Tribunalul București       - Nicoleta Bătrînu        la Oficiul Registrului
  Grefier                              Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                      Tribunalul București      - Nicoleta Bătrînu
  Comerțului de pe lângă                      Grefier
  Tribunalul București       - Lazăr Cristina         la Oficiul Registrului
                   Cosmina            Comerțului de pe lângă
  În baza cererii nr. 447793 din data de 3.09.2008 și a       Tribunalul București      - Lazăr Cristina
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul                       Cosmina
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a      În baza cererii nr. 397793 din data de 29.07.2008 și a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
cu următoarele date:                       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
  - fondatori:                          dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  1. Ozon Marilena, asociat, cod numeric personal        cu următoarele date:
2680527214608, aport la capital 950,00 RON, data           - fondator:
vărsării aportului 2.09.2008, echivalând cu 95 părți         Ștefan Viorel-Ion, asociat unic, cod numeric personal
sociale, reprezentând 95 % din capitalul social total,      1690305451558, aport la capital 200,00 RON, data
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008                 27

vărsării aportului 28.07.2008, echivalând cu 20 părți      reprezentând 5 % din capitalul social total, domiciliată în
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,       București, str. Ceahlăul nr. 23, bl. 66, sc. 2, et. 3, ap. 77,
domiciliat în București. str. Lacul Oltina nr. 19, sectorul 5;  sectorul 6;
  - administrator persoană fizică: Ștefan Viorel-Ion, cod      2. Ciubucă Sebastian-Alexandru-Victor, asociat, cod
numeric personal 1690305451558, data numirii           numeric personal 1780712461512, aport la capital
25.07.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri      190,00 RON, data vărsării aportului 20.08.2008,
depline;                             echivalând cu 19 părți sociale, reprezentând 95 % din
  - denumire: STEFAL EFECT - S.R.L.;              capitalul social total, domiciliat în București, str. Ceahlăul
  - sediul social: București, str. Humulești nr. 5, Magazie,  nr. 23, bl. 66, sc. 2, et. 3, ap. 77, sectorul 6;
sectorul 5;                             - administrator persoană fizică: Ciubucă Sebastian-
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -     Alexandru-Victor, cod numeric personal 1780712461512,
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;         data numirii 4.08.2008, durata mandatului nelimitată,
  - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu      având puteri depline;
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare           - denumire: ZEITGEIST - S.R.L.;
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;        - sediul social: București, str. Ceahlăul nr. 23, bl. 66, sc.
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   2, et. 3, ap. 77, sectorul 6;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 829 -
RON fiecare;                           activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  - durata de funcționare: nelimitată;               - activitatea principală: cod CAEN 8299 - alte activități
  - cod unic de înregistrare: 24423458;             de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
J 40/15059/2008.                         capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
   (44/780.372)                        RON fiecare;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
                                   - cod unic de înregistrare: 24423512;
        Societatea Comercială                 - număr de ordine în registrul comerțului:
      ZEITGEIST - S.R.L., București            J 40/15060/2008.
                                    (45/780.373)
          MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                       Societatea Comercială
     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI               EXPERT GSI INTERNATIONAL - S.R.L.
                                          București
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14706
           din 4.09.2008                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                         TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul București      - Nicoleta Bătrînu          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 14709
  Grefier
                                            din 4.09.2008
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Judecător delegat
  Tribunalul București      - Lazăr Cristina         la Oficiul Registrului
                   Cosmina            Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul București       - Nicoleta Bătrînu
  În baza cererii nr. 430370 din data de 20.08.2008 și a
                                  Grefier
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                  la Oficiul Registrului
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
                                  Comerțului de pe lângă
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                  Tribunalul București       - Lazăr Cristina
cu următoarele date:
                                                    Cosmina
  - fondatori:
  1. Ciubucă Iulia-Valeria, asociat, cod numeric personal     În baza cererii nr. 430348 din data de 20.08.2008 și a
2820721430035, aport la capital 10,00 RON, data vărsării     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
aportului 20.08.2008, echivalând cu o parte socială,       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008

dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                      cu următoarele date:
  - fondator:                           - fondator:
  Radu Cristinela-Mihaela, asociat unic, cod numeric       Vlad-Alexandru Stoia, asociat unic, cod numeric
personal 2840608410031, aport la capital 200,00 RON,      personal 1811012410105, aport la capital 200,00 RON,
data vărsării aportului 20.08.2008, echivalând cu 20 părți   data vărsării aportului 25.08.2008, echivalând cu 20 părți
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,      sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
domiciliată în București. șos. Pamtelimon nr. 286, bl. 41,   domiciliat în București, Calea Victoriei nr. 103-105, sc. A,
sc. 3, et. 1, ap. 81, sectorul 2;               et. 7, ap. 20, sectorul 1;
  - administrator persoană fizică: Radu Cristinela-        - administrator persoană fizică: Vlad-Alexandru Stoia,
Mihaela, cod numeric personal 2840608410031, data       cod numeric personal 1811012410105, data numirii
numirii 29.07.2008, durata mandatului nelimitată, având    25.08.2008, durata mandatului nelimitată;
puteri depline și nelimitate;                   - denumire: DREAMTECH - S.R.L.;
  - denumire: EXPERT GSI INTERNATIONAL - S.R.L.;         - sediul social: București, Calea Victoriei nr. 103-105,
  - sediul social: București, șos. Pantelimon nr. 286, bl.  sc. A, et. 7, ap. 20, sectorul 1;
41, sc. 3, et. 1, ap. 81, sectorul 2;               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 931 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 -    activități sportive;
comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin           - activitatea principală: cod CAEN 9313 - activități ale
magazine, standuri, chioșcuri și piețe;            centrelor de fitness;
  - activitatea principală: cod CAEN 4791 - comerț cu       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
Internet;                           RON fiecare;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - durata de funcționare: nelimitată;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     - cod unic de înregistrare: 24423326;
RON fiecare;                            - număr de ordine în registrul comerțului:
  - durata de funcționare: nelimitată;            J 40/15062/2008.
  - cod unic de înregistrare: 24423369;               (47/780.375)
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 40/15061/2008.                              Societatea Comercială
   (46/780.374)                           KING EDUARD PROPERTIES - S.R.L.
                                         București
       Societatea Comercială
     DREAMTECH - S.R.L., București
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                    TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 14708
     TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                     din 4.09.2008

    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 14704             Judecător delegat
                                 la Oficiul Registrului
           din 4.09.2008                Comerțului de pe lângă
  Judecător delegat                       Tribunalul București      - Nicoleta Bătrînu
  la Oficiul Registrului                     Grefier
  Comerțului de pe lângă                     la Oficiul Registrului
  Tribunalul București      - Nicoleta Bătrînu       Comerțului de pe lângă
  Grefier                            Tribunalul București      - Lazăr Cristina
  la Oficiul Registrului                                      Cosmina
  Comerțului de pe lângă                     În baza cererii nr. 448403 din data de 3.09.2008 și a
  Tribunalul București      - Lazăr Cristina       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                  Cosmina          Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
  În baza cererii nr. 447434 din data de 3.09.2008 și a    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   cu următoarele date:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a     - fondatori:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008                29

  1. Gaver Yaron, asociat, aport la capital 990,00 RON,      - fondatori:
data vărsării aportului 15.07.2008, echivalând cu 99 părți      1. Mansour Irina Magdalena, asociat, cod numeric
sociale, reprezentând 99 % din capitalul social total,      personal 2780616335002, aport la capital 1.500,00 RON,
domiciliat în Israel, Ramat Gan, str. Abba Hillel nr. 14;    data vărsării aportului 13.08.2008, echivalând cu 150
  2. Tamam Carmit, asociat, aport la capital 10,00 RON,    părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
data vărsării aportului 15.07.2008, echivalând cu o parte    domiciliată în Voluntari, Aleea Aviației nr. 3C, județul Ilfov;
socială, reprezentând 1 % din capitalul social total,        2. Manuel Da Costa Pinto Hespanhol, asociat, aport la
domiciliat în Israel, Moshav Elishema, str. Havradim nr.     capital 1.500,00 RON, data vărsării aportului 13.08.2008,
172;                               echivalând cu 150 părți sociale, reprezentând 50 % din
  - administratori persoane fizice:              capitalul social total, domiciliat în Portugalia, Quinta dos
  1. Gaver Yaron, data numirii 25.08.2008, durata       Novais, Sande 5100 Lamego;
mandatului nelimitată;                        - administrator, persoană fizică: Mansour Basem, în
  2. Tamam Carmit, data numirii 25.08.2008, durata       calitate de administrator până la data de 28.07.2010, cod
mandatului nelimitată:                      numeric personal 7770108470018, domiciliat în satul
  - denumire: KING EDUARD PROPERTIES - S.R.L.;         Voluntari, Aleea Aviației nr. 3C, județul Ilfov, cu durata
  - sediul social: București, str. Jean Louis Calderon nr.   mandatului 2 ani, având puteri depline;
18A, demisol, camera 2, sectorul 2;                 - denumirea: PORTUGAL TRADING - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 681 -       - sediul social: București, calea Șerban Vodă, nr. 43,
cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;       bl. 2, sc. 5, ap. 135, sectorul 4;
  - activitatea principală: cod CAEN 6810 - cumpărarea       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 463 -
și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;            comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat      și al tutunului;
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a    - activitatea principală: 4634 - comerț cu ridicata al
10,00 RON fiecare;                        băuturilor;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - capitalul social subscris: 3.000,00 RON, vărsat
  - cod unic de înregistrare: 24423377;            integral; capitalul social este divizat în 300 părți sociale a
  - număr de ordine în registrul comerțului:          10,00 RON fiecare;
J 40/15063/2008.                           - durata de funcționare: nelimitată;
   (48/780.376)                          - codul unic de înregistrare: 24423431;
                                   - numărul de ordine în registrul comerțului:
      Societatea Comercială                 J 40/15064/2008.
   PORTUGAL TRADING - S.R.L., București               (49/780.377)

                                      Societatea Comercială
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  DIRECT FAMILY SERVICES - S.R.L., București
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14710                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          TRIBUNALUL BUCUREȘTI
        din 4 septembrie 2008
  Judecător delegat                           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14715
  la Oficiul Registrului
                                         din 4 septembrie 2008
  Comerţului de pe lângă
  Tribunalul București      - Nicoleta Bătrînu        Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
  Grefier la Oficiul
                                  Comerţului de pe lângă
  Registrului Comerțului
                                  Tribunalul București       - Nicoleta Bătrînu
  de pe lângă Tribunalul
  București            - Lazar Cristina         Grefier la Oficiul
                   Cosmina            Registrului Comerțului
                                  de pe lângă Tribunalul
  În baza cererii nr. 430294 din data de 20.08.2008 și a
                                  București            - Lazar Cristina
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                                    Cosmina
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      În baza cererii nr. 449256 din data de 3.09.2008 și a
cu următoarele date:                       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                  dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:
  - fondatori: 1. Sotiropulos Georgios Ioannis, asociat,     cu următoarele date:
aport la capital 50,00 RON, data vărsării aportului
                                   - fondatori:
29.08.2008, echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând 5
% din capitalul social total, domiciliat în Grecia, Alimos, Str.   1. Șoaie Ion, asociat, cod numeric personal
Koimiseos Theotokou, nr. 5;                    1581111400537, aport la capital 100,00 RON, data
  2. S.C. CARE DIRECT - S.A., aport la capital 950,00
RON, data vărsării aportului 29.08.2008, echivalând cu       vărsării aportului 20.08.2008, echivalând cu 10 părți
95 părți sociale, reprezentând 95 % din capitalul social      sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
total, cu sediul în Grecia, Atena, 172 35 Dafni, Str.
Dervenakon, nr. 8;                         domiciliat în municipiul București, str. Malcoci nr. 24, bl.
  - administrator, persoană fizică: Stamatis Markantonis,     39, sc. C, et. 3, ap. 41, sectorul 5;
în calitate de administrator, domiciliat în Grecia, Atena,
Str. Miaouli, nr. 19, cu durata mandatului nelimitată,        2. Nițu Vasilica, asociat, cod numeric personal
având puteri depline;                       2641209400575, aport la capital 100,00 RON, data
  - denumirea: DIRECT FAMILY SERVICES - S.R.L.;
  - sediul social: București, bd. Eroii Sanitari, nr. 71, et.   vărsării aportului 20.08.2008, echivalând cu 10 părți
2, ap. 3, sectorul 5;                       sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 731 -
                                  domiciliată în municipiul București, str. Malcoci nr. 24, bl.
publicitate;
  - activitatea principală: 7311 - activități ale agențiilor de  39C, sc. C, et. 3, ap. 41, sectorul 5;
publicitate;
                                   - administrator, persoană fizică: Șoaie Ion, cod
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a   numeric personal 1581111400537, data numirii
10,00 RON fiecare;
                                  20.08.2008, cu durata mandatului nelimitată, având puteri
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - codul unic de înregistrare: 24423482;             depline;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:            - denumirea: LEVI INSTALAȚII ELECTRICE IMPEX -
J 40/15065/2008.
   (50/780.378)                         S.R.L.;
                                   - sediul social: București, Drumul la Roșu, nr. 7, o
      Societatea Comercială
  LEVI INSTALATII ELECTRICE IMPEX - S.R.L.            cameră, sectorul 6;
          București
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -
                                  lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI               lucrări de instalații pentru construcții;
                                   - activitatea principală: 4321 - lucrări de instalații
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14705
                                  electrice;
        din 4 septembrie 2008
                                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  Comerţului de pe lângă
                                  RON fiecare;
  Tribunalul București       - Nicoleta Bătrînu
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
  Grefier la Oficiul
  Registrului Comerțului                       - codul unic de înregistrare: 24423504;
  de pe lângă Tribunalul
                                   - numărul de ordine în registrul comerțului:
  București             - Mahmudi Aiten
                                  J 40/15066/2008.
  În baza cererii nr. 430316 din data de 20.08.2008 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul       (51/780.379)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008               31

         Societatea Comercială                - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  ANSEM INTERNATIONAL - S.R.L., București            capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                 RON fiecare;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                   - codul unic de înregistrare: 24423385;
                                   - numărul de ordine în registrul comerțului:
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                 J 40/15067/2008.
                                    (52/780.380)
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14638

        din 4 septembrie 2008                     Societatea Comercială
                                     LARAVO SERVICII - S.R.L., București
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Comerţului de pe lângă
  Tribunalul București       - Nicoleta Bătrînu
                                          TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  Grefier la Oficiul
  Registrului Comerțului                        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IC 14717
  de pe lângă Tribunalul                            din 4 septembrie 2008
  București            - Lazar Cristina
                                   Judecător delegat
                   Cosmina
                                   la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 448881 din data de 3.09.2008 și a       Comerţului de pe lângă
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      Tribunalul București      - Nicoleta Bătrînu
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a      Grefier la Oficiul
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      Registrului Comerțului
cu următoarele date:                         de pe lângă Tribunalul
  - fondator: ANSEM NV, aport la capital 200,00 RON,        București           - Lazar Cristina
data vărsării aportului 2.09.2008, echivalând cu 20 părți                       Cosmina
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cu        În baza cererii nr. 426148 din data de 18.08.2008 și a
sediul în Belgia, localitatea Leuven, Esperantolaan, nr. 9,    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
3001;                               Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a
  - administratori, persoane fizice:               dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  1. Stefan Gogaert, în calitate de administrator,        cu următoarele date:
domiciliat în Belgia, Heverlee, Arthur Meulemanslaam, nr.      - fondatori:
6, B-3001, cu durata mandatului nelimitată;             1. Voicu Ghe. Răzvan-Mircea, asociat, cod numeric
                                 personal 1690916414511, aport la capital 180,00 RON,
  2. Jan F.L. Crols, în calitate de administrator, domiciliat
                                 data vărsării aportului 18.08.2008, echivalând cu 18 părți
în Belgia, localitatea Oud-Heverlee, Steembergstraat, nr.
                                 sociale, reprezentând 90 % din capitalul social total,
2, B-3050, cu durata mandatului nelimitată;
                                 domiciliat în municipiul București, Calea Călărașilor nr.
  - denumirea: ANSEM INTERNATIONAL - S.R.L.;
                                 173, bl. 42, sc. 1, et. 4, ap. 19, sectorul 3;
  - sediul social: București, bd. Dacia nr. 60, sectorul 2;
                                   2. Voicu C. Laura-Elena, asociat, cod numeric
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 711 -      personal 2750217131296, aport la capital 10,00 RON,
activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță  data vărsării aportului 18.08.2008, echivalând cu o parte
tehnică legate de acestea;                    socială, reprezentând 5 % din capitalul social total,
  - activitatea principală: 7112 - activități de inginerie și  domiciliată în municipiul București, Calea Călărașilor nr.
consultanță tehnică legate de acestea;              173, bl. 42, sc. 1, et. 4, ap. 19, sectorul 3;
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 6081/28.X.2008

  3. Constantinescu R. Dan-Bogdan, asociat, cod                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -
numeric personal 1700403414512, aport la capital 10,00            activități de consultanță în management;
RON, data vărsării aportului 18.08.2008, echivalând cu o             - activitatea principală: 7022 - activități de consultanță
parte socială, reprezentând 5 % din capitalul social total,          pentru afaceri și management;
domiciliat în municipiul București, bd. Corneliu Coposu,
                                         - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
nr. 51, et. 4, ap. 44, sectorul 3;
                                       capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - administrator, persoană fizică: Voicu Ghe. Răzvan-
                                       RON fiecare;
Mircea, cod numeric personal 1690916414511, data
numirii 12.08.2008, durata mandatului nelimitată, având             - durata de funcționare: nelimitată;
pueri depline;                                  - codul unic de înregistrare: 24423490;
  - denumire: LARAVO SERVICII - S.R.L.;                    - numărul de ordine în registrul comerțului:
  - sediul social: București, str. Constantin Noica,            J 40/15068/2008.
nr. 140A, birouri (C1), sectorul 6;                        (53/780.381)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|310574|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6081/28.X.2008 conține 32 de pagini.       Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

				
DOCUMENT INFO