2008_5849 by tradetrek

VIEWS: 87 PAGES: 32

									                         PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 5849     PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI              Vineri, 17 octombrie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
      Societatea Comercială                 - SC Lafarge Ciment (Romania) S.A., care deține
   LAFARGE AGREGATE BETOANE - S.A.             5.077.922 acțiuni (ceea ce reprezintă 84,955% din
                                numărul total de drepturi de vot), prin reprezentant
         HOTĂRÂREA NR. 11               autorizat dna. Emilia Ratiu;
                                 - SIF Muntenia, care deține 619.148 acțiuni (ceea ce
    A ADUNARII GENERALE ORDINARE
         A ACTIONARILOR                reprezintă 10,358 % din numărul total de drepturi de vot),
      DIN DATA DE 24 APRILIE 2008             prin reprezentant autorizat dna. Adriana Cercel;
                                 - SC Editura Vasiliu S.R.L., care deține 500 acțiuni
  Consiliul de Administrație al SC Lafarge Agregate
                                (ceea ce reprezintă 0,008% din numărul total de drepturi
Betoane S.A. a convocat pentru data de 24 aprilie 2008,
                                de vot), prin reprezentant autorizat dl. Tudor Vasiliu;
conform prevederilor legale și statutare (publicarea
                                 - dl. Tudor Vasiliu care deține 300 acțiuni (ceea ce
convocatorului în ziarul Bursa din data de 24.03.2008 și
                                reprezintă 0,005% din numărul total de drepturi de vot);
în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr.1620 din
                                 - dl. Cristian Mircea Dutescu care deține 1 acțiune
data de 21.03.2008), Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor pentru toți acționarii societății din data de   (ceea ce reprezintă 0,00002% din numărul total de
1 aprilie 2008 (data de referință), cu următoarea Ordine    drepturi de vot);
de zi:                              La ședință a mai fost prezent dl. Radu Bugica, acționar
  1. Raportul de gestiune al administratorilor pe anul    al societății care deține un număr de 3.844 acțiuni,
2007;                             reprezentând 0,064 % din numărul total de drepturi de
  2. Raportul auditorului financiar pe anul 2007;      vot, dar care, din motive personale, a părăsit ședința
  3. Situațiile financiare (individuale și consolidate) pe  înainte de exprimarea votului asupra subiectelor aflate pe
anul 2007;                           ordinea de zi.
  4. Descărcarea de gestiune a administratorilor;        Prin prezența acționarilor deținând un număr de
  5. Propunere de alocare a profitului;           5.697.871 acțiuni (reprezentând 95,3265% din numărul
  6. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008;     total de drepturi de vot), s-au constatat îndeplinite
  7. Alegerea de membri în Consiliul de Administrație și   condițiile de cvorum și s-a declarat deschisă ședința
stabilirea remunerației administratorilor;           Adunării Generale.
  8. Propunere privind data de înregistrare;          Dl. Bruno Daniel Roux a fost Președinte al ședinței, iar
  9. Desemnarea persoanei care va semna toate        dna. Emilia Ratiu - reprezentant autorizat al acționarului
documentele necesare și va îndeplini formalitățile legale,   SC Lafarge Ciment (Romania) S.A. a fost desemnată
în legătură cu aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor  Secretar.
fi adoptate.                           În urma dezbaterilor, acționarii au decis următoarele:
  La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor     Hotărârea 11
din data de 24 aprilie 2008 (data primei convocări), care     Cu unanimitate de voturi, dna. Emilia Ratiu, identificată
a avut loc la sediul societății din București, Str.Modrogan  cu CI seria RX, nr.118771 eliberată de Secția 8 Poliție în
nr.20, sector 1, au participat:                data de 03.05.1999, CNP 2570524400239, a fost
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008

împuternicită să îndeplinească toate formalitățile legale și    - dl. Cristian Mircea Dutescu care deține 1 acțiune
să semneze toate documentele necesare, inclusiv Actul      (ceea ce reprezintă 0,00002% din numărul total de
adițional la Actul Constitutiv al Societății și Actul      drepturi de vot);
Constitutiv actualizat, pentru punerea în aplicare a        La ședință a mai fost prezent dl. Radu Bugica, acționar
hotărârilor adoptate în prezenta ședință AGOA.         al societății care deține un număr de 3.844 acțiuni,
  (1/602964)                         reprezentând 0,064 % din numărul total de drepturi de
                                vot, dar care, din motive personale, a părăsit ședința
                                înainte de exprimarea votului asupra subiectelor aflate pe
       Societatea Comercială               ordinea de zi.
    LAFARGE AGREGATE BETOANE - S.A.               Prin prezența acționarilor deținând un număr de
                                5.697.871 acțiuni (reprezentând 95,3265% din numărul
         HOTĂRÂREA NR. 10               total de drepturi de vot), s-au constatat îndeplinite
                                condițiile de cvorum și s-a declarat deschisă ședința
    A ADUNARII GENERALE ORDINARE              Adunării Generale.
        A ACTIONARILOR                   Dl. Bruno Daniel Roux a fost Președinte al ședinței, iar
      DIN DATA DE 24 APRILIE 2008             dna. Emilia Ratiu - reprezentant autorizat al acționarului
  Consiliul de Administrație al SC Lafarge Agregate      SC Lafarge Ciment (Romania) S.A. a fost desemnată
Betoane S.A. a convocat pentru data de 24 aprilie 2008,     Secretar.
conform prevederilor legale și statutare (publicarea        În urma dezbaterilor, acționarii au decis următoarele:
convocatorului în ziarul Bursa din data de 24.03.2008 și      Hotărârea 10
în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr.1620 din     Cu 5.697.070 voturi «Pentru» (ceea ce reprezintă
data de 21.03.2008), Adunarea Generală Ordinară a        95,3131% din 3 total de drepturi de vot) și 801 voturi
Acționarilor pentru toți acționarii societății din data de   «Împotrivă» (reprezentând 1 acțiune deținută de dl.
1 aprilie 2008 (data de referință), cu următoarea Ordine    Cristian Mircea Dutescu, 300 acțiuni deținute de dl. Tudor
                                Vasiliu și 500 acțiuni deținute de S.C. Editura Vasiliu
de zi:
                                S.R.L. - prin reprezentant autorizat Tudor Vasiliu), a fost
  1. Raportul de gestiune al administratorilor pe anul
                                aprobată ca dată de înregistrare data de înregistrare -
2007;
                                data de 9 mai 2008.
  2. Raportul auditorului financiar pe anul 2007;
                                  (2/602965)
  3. Situațiile financiare (individuale și consolidate) pe
anul 2007;
  4. Descărcarea de gestiune a administratorilor;             Societatea Comercială
  5. Propunere de alocare a profitului;               LAFARGE AGREGATE BETOANE - S.A.
  6. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008;
  7. Alegerea de membri în Consiliul de Administrație și            HOTĂRÂREA NR. 9
stabilirea remunerației administratorilor;
  8. Propunere privind data de înregistrare;             A ADUNARII GENERALE ORDINARE
                                        A ACTIONARILOR
  9. Desemnarea persoanei care va semna toate              DIN DATA DE 24 APRILIE 2008
documentele necesare și va îndeplini formalitățile legale,
în legătură cu ducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor fi   Consiliul de Administrație al SC Lafarge Agregate
adoptate.                            Betoane S.A. a convocat pentru data de 24 aprilie 2008,
                                conform prevederilor legale și statutare (publicarea
  La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
                                convocatorului în ziarul Bursa din data de 24.03.2008 și
din data de 24 aprilie 2008 (data primei convocări), care
                                în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr.1620 din
a avut loc la sediul societății din București, Str.Modrogan
                                data de 21.03.2008), Adunarea Generală Ordinară a
nr.20, sector 1, au participat:
                                Acționarilor pentru toți acționarii societății din data de
  - SC Lafarge Ciment (Romania) SA, care deține        1 aprilie 2008 (data de referință), cu următoarea Ordine
5.077.922 acțiuni (ceea ce reprezintă 84,955% din        de zi:
numărul total de drepturi de vot), prin reprezentant        1. Raportul de gestiune al administratorilor pe anul
autorizat dna. Emilia Ratiu;                  2007;
  - SIF Muntenia, care deține 619.148 acțiuni (ceea ce      2. Raportul auditorului financiar pe anul 2007;
reprezintă 10,358 % din numărul total de drepturi de vot),     3. Situațiile financiare (individuale și consolidate) pe
prin reprezentant autorizat dna. Adriana Cercel;        anul 2007;
  - SC Editura Vasiliu S.R.L., care deține 500 acțiuni      4. Descărcarea de gestiune a administratorilor;
(ceea ce reprezintă 0,008% din numărul total de drepturi      5. Propunere de alocare a profitului;
de vot), prin reprezentant autorizat dl. Tudor Vasiliu;      6. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008;
  - dl. Tudor Vasiliu care deține 300 acțiuni (ceea ce      7. Alegerea de membri în Consiliul de Administrație și
reprezintă 0,005% din numărul total de drepturi de vot);    stabilirea remunerației administratorilor;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008               3

  8. Propunere privind data de înregistrare;               Societatea Comercială
  9. Desemnarea persoanei care va semna toate           LAFARGE AGREGATE BETOANE - S.A.
documentele necesare și va îndeplini formalitățile legale,
                                         HOTĂRÂREA NR. 8
în legătură cu aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor
fi adoptate.                              A ADUNARII GENERALE ORDINARE
  La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor            A ACTIONARILOR
                                     DIN DATA DE 24 APRILIE 2008
din data de 24 aprilie 2008 (data primei convocări), care
a avut loc la sediul societății din București, Str.Modrogan    Consiliul de Administrație al SC Lafarge Agregate
                                Betoane S.A. a convocat pentru data de 24 aprilie 2008,
nr. 20, sector 1, au participat:
                                conform prevederilor legale și statutare (publicarea
  - SC Lafarge Ciment (Romania) SA, care deține
                                convocatorului în ziarul Bursa din data de 24.03.2008 și
5.077.922 acțiuni (ceea ce reprezintă 84,955% din       în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr.1620 din
numărul total de drepturi de vot), prin reprezentant      data de 21.03.2008), Adunarea Generală Ordinară a
autorizat dna. Emilia Ratiu;                  Acționarilor pentru toți acționarii societății din data de
  - SIF Muntenia, care deține 619.148 acțiuni (ceea ce    1 aprilie 2008 (data de referință), cu următoarea Ordine
reprezintă 10,358 % din numărul total de drepturi de vot),   de zi:
prin reprezentant autorizat dna. Adriana Cercel;          1. Raportul de gestiune al administratorilor pe anul
                                2007;
  - SC Editura Vasiliu S.R.L., care deține 500 acțiuni
                                  2. Raportul auditorului financiar pe anul 2007;
(ceea ce reprezintă 0,008% din numărul total de drepturi      3. Situațiile financiare (individuale și consolidate) pe
de vot), prin reprezentant autorizat dl. Tudor Vasiliu;    anul 2007;
  - dl. Tudor Vasiliu care deține 300 acțiuni (ceea ce      4. Descărcarea de gestiune a administratorilor;
reprezintă 0,005% din numărul total de drepturi de vot);      5. Propunere de alocare a profitului;
  dl. Cristian Mircea Dutescu care deține 1 acțiune (ceea    6. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008;
ce reprezintă 0,00002% din numărul total de drepturi de      7. Alegerea de membri în Consiliul de Administrație și
                                stabilirea remunerației administratorilor;
vot);
                                  8. Propunere privind data de înregistrare;
  La ședință a mai fost prezent dl. Radu Bugica, acționar    9. Desemnarea persoanei care va semna toate
al societății care deține un număr de 3.844 acțiuni,      documentele necesare și va îndeplini formalitățile legale,
reprezentând 0,064 % din numărul total de drepturi de     în legătură cu aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor
vot, dar care, din motive personale, a părăsit ședința     fi adoptate.
înainte de exprimarea votului asupra subiectelor aflate pe     La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
ordinea de zi.                         din data de 24 aprilie 2008 (data primei convocări), care
  Prin prezența acționarilor deținând un număr de      a avut loc la sediul societății din București, Str.Modrogan
                                nr.20, sector 1, au participat:
5.697.871 acțiuni (reprezentând 95,3265% din numărul
                                  - SC Lafarge Ciment (Romania) S.A., care deține
total de drepturi de vot), s-au constatat îndeplinite     5.077.922 acțiuni (ceea ce reprezintă 84,955% din
condițiile de cvorum și s-a declarat deschisă ședința     numărul total de drepturi de vot), prin reprezentant
Adunării Generale.                       autorizat dna. Emilia Ratiu;
  Dl. Bruno Daniel Roux a fost Președinte al ședinței, iar    - SIF Muntenia, care deține 619.148 acțiuni (ceea ce
dna. Emilia Ratiu - reprezentant autorizat al acționarului   reprezintă 10,358 % din numărul total de drepturi de vot),
SC Lafarge Ciment (Romania) S.A. a fost desemnată       prin reprezentant autorizat dna. Adriana Cercel;
                                  - SC Editura Vasiliu S.R.L., care deține 500 acțiuni
Secretar.
                                (ceea ce reprezintă 0,008% din numărul total de drepturi
  În urma dezbaterilor, acționarii au decis următoarele:   de vot), prin reprezentant autorizat dl. Tudor Vasiliu;
  Hotărârea 9                          - dl. Tudor Vasiliu care deține 300 acțiuni (ceea ce
  Cu 801 voturi «Pentru» (reprezentând 1 acțiune       reprezintă 0,005% din numărul total de drepturi de vot);
deținută de dl. Cristian Mircea Dutescu, 300 acțiuni        - dl. Cristian Mircea Dutescu care deține 1 acțiune
deținute de dl. Tudor Vasiliu și 500 acțiuni deținute de    (ceea ce reprezintă 0,00002% din numărul total de
S.C. Editura Vasiliu S.R.L. - prin reprezentant autorizat   drepturi de vot);
                                  La ședință a mai fost prezent dl. Radu Bugica, acționar
Tudor Vasiliu), ceea ce reprezintă 0,0134% din numărul
                                al societății care deține un număr de 3.844 acțiuni,
total de drepturi de vot și 5.697.070 voturi «Împotrivă», nu
                                reprezentând 0,064 % din numărul total de drepturi de
a fost aprobată ca dată de înregistrare - data de 25 mai    vot, dar care, din motive personale, a părăsit ședința
2008                              înainte de exprimarea votului asupra subiectelor aflate pe
   (3/602966)                        ordinea de zi.
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008

  Prin prezența acționarilor deținând un număr de       numărul total de drepturi de vot), prin reprezentant
5.697.871 acțiuni (reprezentând 95,3265% din numărul      autorizat dna. Emilia Ratiu;
total de drepturi de vot), s-au constatat îndeplinite       - SIF Muntenia, care deține 619.148 acțiuni (ceea ce
condițiile de cvorum și s-a declarat deschisă ședința     reprezintă 10,358 % din numărul total de drepturi de vot),
Adunării Generale.                       prin reprezentant autorizat dna. Adriana Cercel;
  Dl. Bruno Daniel Roux a fost Președinte al ședinței, iar    - SC Editura Vasiliu S.R.L., care deține 500 acțiuni
dna. Emilia Ratiu - reprezentant autorizat al acționarului   (ceea ce reprezintă 0,008% din numărul total de drepturi
SC Lafarge Ciment (Romania) S.A. a fost desemnată       de vot), prin reprezentant autorizat dl. Tudor Vasiliu;
Secretar.                             - dl. Tudor Vasiliu care deține 300 acțiuni (ceea ce
  În urma dezbaterilor, acționarii au decis următoarele:   reprezintă 0,005% din numărul total de drepturi de vot);
  Hotărârea 8                          - dl. Cristian Mircea Dutescu care deține 1 acțiune
  Cu 5.697.870 voturi «Pentru» (ceea ce reprezintă      (ceea ce reprezintă 0,00002% din numărul total de
95,3265% din numărul total de drepturi de vot) și 1 vot    drepturi de vot);
«Împotrivă» (reprezentând 1 acțiune deținută de dl.        La ședință a mai fost prezent dl. Radu Bugica, acționar
Cristian Mircea Dutescu), s-a aprobat ca remunerația      al societății care deține un număr de 3.844 acțiuni,
brută lunară a fiecărui membru al Consiliului de        reprezentând 0,064 % din numărul total de drepturi de
Administrație să fie de 1.600 lei.               vot, dar care, din motive personale, a părăsit ședința
  (4/602967)                         înainte de exprimarea votului asupra subiectelor aflate pe
                                ordinea de zi.
                                 Prin prezența acționarilor deținând un număr de
       Societatea Comercială               5.697.871 acțiuni (reprezentând 95,3265% din numărul
    LAFARGE AGREGATE BETOANE - S.A.             total de drepturi de vot), s-au constatat îndeplinite
                                condițiile de cvorum și s-a declarat deschisă ședința
         HOTĂRÂREA NR. 7               Adunării Generale.
                                 Dl. Bruno Daniel Roux a fost Președinte al ședinței, iar
    A ADUNARII GENERALE ORDINARE
        A ACTIONARILOR                 dna. Emilia Ratiu - reprezentant autorizat al acționarului
      DIN DATA DE 24 APRILIE 2008             SC Lafarge Ciment (Romania) S.A. a fost desemnată
                                Secretar.
  Consiliul de Administrație al SC Lafarge Agregate       În urma dezbaterilor, acționarii au decis următoarele:
Betoane S.A. a convocat pentru data de 24 aprilie 2008,      Hotărârea 7
conform prevederilor legale și statutare (publicarea       În urma votului secret, cu 5.697.870 voturi «Pentru»
convocatorului în ziarul Bursa din data de 24.03.2008 și    (ceea ce reprezintă 95,3265% din numărul total de
în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr.1620 din   drepturi de vot) și 1 vot «Împotrivă», au fost realeși ca
data de 21.03.2008), Adunarea Generală Ordinară a       membri ai Consiliului de Administrație dna. Olivia
Acționarilor pentru toți acționarii societății din data de   Stefanescu, dl. Sorin Ovidiu Bocanici și dl. Bruno Daniel
1 aprilie 2008 (data de referință), cu următoarea Ordine    Roux, pentru un mandat de 4 ani.
de zi:                               (5/602968)
  1. Raportul de gestiune al administratorilor pe anul
2007;
  2. Raportul auditorului financiar pe anul 2007;            Societatea Comercială
  3. Situațiile financiare (individuale și consolidate) pe     LAFARGE AGREGATE BETOANE - S.A.
anul 2007;
  4. Descărcarea de gestiune a administratorilor;               HOTĂRÂREA NR. 6
  5. Propunere de alocare a profitului;
  6. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008;         A ADUNARII GENERALE ORDINARE
  7. Alegerea de membri în Consiliul de Administrație și           A ACTIONARILOR
stabilirea remunerației administratorilor;                DIN DATA DE 24 APRILIE 2008
  8. Propunere privind data de înregistrare;          Consiliul de Administrație al SC Lafarge Agregate
  9. Desemnarea persoanei care va semna toate        Betoane S.A. a convocat pentru data de 24 aprilie 2008,
documentele necesare și va îndeplini formalitățile legale,   conform prevederilor legale și statutare (publicarea
în legătură cu aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor  convocatorului în ziarul Bursa din data de 24.03.2008 și
fi adoptate.                          în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr.1620 din
  La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor    data de 21.03.2008), Adunarea Generală Ordinară a
din data de 24 aprilie 2008 (data primei convocări), care   Acționarilor pentru toți acționarii societății din data de
a avut loc la sediul societății din București, Str.Modrogan  1 aprilie 2008 (data de referință), cu următoarea Ordine
nr.20, sector 1, au participat:                de zi:
  - SC Lafarge Ciment (Romania) SA, care deține         1. Raportul de gestiune al administratorilor pe anul
5.077.922 acțiuni (ceea ce reprezintă 84,955% din       2007;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008               5

  2. Raportul auditorului financiar pe anul 2007;            Societatea Comercială
  3. Situațiile financiare (individuale și consolidate) pe     LAFARGE AGREGATE BETOANE - S.A.
anul 2007;
  4. Descărcarea de gestiune a administratorilor;               HOTĂRÂREA NR. 5
  5. Propunere de alocare a profitului;               A ADUNARII GENERALE ORDINARE
  6. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008;             A ACTIONARILOR
  7. Alegerea de membri în Consiliul de Administrație și        DIN DATA DE 24 APRILIE 2008
stabilirea remunerației administratorilor;
                                  Consiliul de Administrație al SC Lafarge Agregate
  8. Propunere privind data de înregistrare;         Betoane S.A. a convocat pentru data de 24 aprilie 2008,
  9. Desemnarea persoanei care va semna toate        conform prevederilor legale și statutare (publicarea
documentele necesare și va îndeplini formalitățile legale,   convocatorului în ziarul Bursa din data de 24.03.2008 și
în legătură cu aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor  în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr.1620 din
fi adoptate.                          data de 21.03.2008), Adunarea Generală Ordinară a
  La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor    Acționarilor pentru toți acționarii societății din data de
din data de 24 aprilie 2008 (data primei convocări), care   1 aprilie 2008 (data de referință), cu următoarea Ordine
a avut loc la sediul societății din București, Str.Modrogan  de zi:
nr.20, sector 1, au participat:                  1. Raportul de gestiune al administratorilor pe anul
  - SC Lafarge Ciment (Romania) SA, care deține       2007;
5.077.922 acțiuni (ceea ce reprezintă 84,955% din         2. Raportul auditorului financiar pe anul 2007;
numărul total de drepturi de vot), prin reprezentant        3. Situațiile financiare (individuale și consolidate) pe
autorizat dna. Emilia Ratiu;                  anul 2007;
  - SIF Muntenia, care deține 619.148 acțiuni (ceea ce      4. Descărcarea de gestiune a administratorilor;
reprezintă 10,358 % din numărul total de drepturi de vot),     5. Propunere de alocare a profitului;
prin reprezentant autorizat dna. Adriana Cercel;          6. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008;
  - SC Editura Vasiliu S.R.L., care deține 500 acțiuni      7. Alegerea de membri în Consiliul de Administrație și
(ceea ce reprezintă 0,008% din numărul total de drepturi    stabilirea remunerației administratorilor;
de vot), prin reprezentant autorizat dl. Tudor Vasiliu;      8. Propunere privind data de înregistrare;
  - dl. Tudor Vasiliu care deține 300 acțiuni (ceea ce      9. Desemnarea persoanei care va semna toate
reprezintă 0,005% din numărul total de drepturi de vot);    documentele necesare și va îndeplini formalitățile legale,
  - dl. Cristian Mircea Dutescu care deține 1 acțiune    în legătură cu aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor
(ceea ce reprezintă 0,00002% din numărul total de       fi adoptate.
drepturi de vot);                         La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
  La ședință a mai fost prezent dl. Radu Bugica, acționar  din data de 24 aprilie 2008 (data primei convocări), care
al societății care deține un număr de 3.844 acțiuni,      a avut loc la sediul societății din București, Str.Modrogan
reprezentând 0,064 % din numărul total de drepturi de     nr.20, sector 1, au participat:
vot, dar care, din motive personale, a părăsit ședința       - SC Lafarge Ciment (Romania) SA, care deține
                                5.077.922 acțiuni (ceea ce reprezintă 84,955% din
înainte de exprimarea votului asupra subiectelor aflate pe
                                numărul total de drepturi de vot), prin reprezentant
ordinea de zi.
                                autorizat dna. Emilia Ratiu;
  Prin prezența acționarilor deținând un număr de
                                  - SIF Muntenia, care deține 619.148 acțiuni (ceea ce
5.697.871 acțiuni (reprezentând 95,3265% din numărul
                                reprezintă 10,358 % din numărul total de drepturi de vot),
total de drepturi de vot), s-au constatat îndeplinite
                                prin reprezentant autorizat dna. Adriana Cercel;
condițiile de cvorum și s-a declarat deschisă ședința       - SC Editura Vasiliu S.R.L., care deține 500 acțiuni
Adunării Generale.                       (ceea ce reprezintă 0,008% din numărul total de drepturi
  Dl. Bruno Daniel Roux a fost Președinte al ședinței, iar  de vot), prin reprezentant autorizat dl. Tudor Vasiliu;
dna. Emilia Ratiu - reprezentant autorizat al acționarului     - dl. Tudor Vasiliu care deține 300 acțiuni (ceea ce
SC Lafarge Ciment (Romania) S.A. a fost desemnată       reprezintă 0,005% din numărul total de drepturi de vot);
Secretar.                             - dl. Cristian Mircea Dutescu care deține 1 acțiune
  În urma dezbaterilor, acționarii au decis următoarele:   (ceea ce reprezintă 0,00002% din numărul total de
  Hotărârea 6                        drepturi de vot);
  Cu 5.697.870 voturi« Pentru » (ceea ce reprezintă       La ședință a mai fost prezent dl. Radu Bugica, acționar
95,3265% din numărul total de drepturi de vot) și 1 vot    al societății care deține un număr de 3.844 acțiuni,
«Împotrivă» (reprezentând 1 acțiune deținută de dl.      reprezentând 0,064 % din numărul total de drepturi de
Cristian Mircea Dutescu), s-a aprobat bugetul de venituri   vot, dar care, din motive personale, a părăsit ședința
și cheltuieli pe anul 2008                   înainte de exprimarea votului asupra subiectelor aflate pe
   (6/602969)                        ordinea de zi.
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008

  Prin prezența acționarilor deținând un număr de         3. Situațiile financiare (individuale și consolidate) pe
5.697.871 acțiuni (reprezentând 95,3265% din numărul      anul 2007;
total de drepturi de vot), s-au constatat îndeplinite       4. Descărcarea de gestiune a administratorilor;
condițiile de cvorum și s-a declarat deschisă ședința       5. Propunere de alocare a profitului;
Adunării Generale.                         6. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008;
  Dl. Bruno Daniel Roux a fost Președinte al ședinței, iar    7. Alegerea de membri în Consiliul de Administrație și
dna. Emilia Ratiu - reprezentant autorizat al acționarului   stabilirea remunerației administratorilor;
SC Lafarge Ciment (Romania) S.A. a fost desemnată         8. Propunere privind data de înregistrare;
Secretar.                             9. Desemnarea persoanei care va semna toate
  În urma dezbaterilor, acționarii au decis următoarele:   documentele necesare și va îndeplini formalitățile legale,
  Hotărârea 5                         în legătură cu aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor
  Cu 5.697.870 voturi «Pentru» (ceea ce reprezintă      fi adoptate.
95,3265% din numărul total de drepturi de vot) și 1 vot      La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
«împotrivă» (reprezentând 1 acțiune deținută de dl.      din data de 24 aprilie 2008 (data primei convocări), care
Cristian Mircea Dutescu), a fost aprobată următoarea      a avut loc la sediul societății din București, Str.Modrogan
modalitate de plată a dividendelor:
                                nr.20, sector 1, au participat:
  - Pentru acționarii persoane juridice, plata dividendelor
                                  - SC Lafarge Ciment (Romania) SA, care deține
se va efectua de către Societate, prin virament bancar, în
                                5.077.922 acțiuni (ceea ce reprezintă 84,955% din
conturile indicate de către aceștia.
                                numărul total de drepturi de vot), prin reprezentant
  - Pentru acționarii persoane fizice nerezidente, plata
                                autorizat dna. Emilia Ratiu;
dividendelor se va efectua de către Societate cash sau
                                  - SIF Muntenia, care deține 619.148 acțiuni (ceea ce
prin virament bancar, în conturile indicate de către
aceștia.                            reprezintă 10,358 % din numărul total de drepturi de vot),
  - Pentru acționarii persoane fizice rezidente, plata    prin reprezentant autorizat dna. Adriana Cercel;
dividendelor se va efectua astfel:                 - SC Editura Vasiliu S.R.L., care deține 500 acțiuni
  i. Prin virament bancar efectuat de societate în      (ceea ce reprezintă 0,008% din numărul total de drepturi
perioada 20 - 29 mai 2008, pentru acționarii care optează   de vot), prin reprezentant autorizat dl. Tudor Vasiliu;
pentru această modalitate printr-o adresă transmisă în       - dl. Tudor Vasiliu care deține 300 acțiuni (ceea ce
scris Societății cel târziu până în data de 27 mai 2008;    reprezintă 0,005% din numărul total de drepturi de vot);
  ii. Cash sau prin virament bancar (pentru acționarii      - dl. Cristian Mircea Dutescu care deține 1 acțiune
care optează pentru această modalitate printr-o adresă     (ceea ce reprezintă 0,00002% din numărul total de
transmisă în scris către bancă), începând cu data de 15    drepturi de vot);
iunie 2008, prin intermediul agentului de plată BRD        La ședință a mai fost prezent dl. Radu Bugica, acționar
Groupe Société Gánérale.                    al societății care deține un număr de 3.844 acțiuni,
   (7/602970)                        reprezentând 0,064 % din numărul total de drepturi de
                                vot, dar care, din motive personale, a părăsit ședința
                                înainte de exprimarea votului asupra subiectelor aflate pe
       Societatea Comercială               ordinea de zi.
    LAFARGE AGREGATE BETOANE - S.A.               Prin prezența acționarilor detinind un număr de
                                5.697.871 acțiuni (reprezentând 95,3265% din numărul
         HOTĂRÂREA NR. 4               total de drepturi de vot), s-au constatat îndeplinite
    A ADUNARII GENERALE ORDINARE              condițiile de cvorum și s-a declarat deschisă ședința
         A ACTIONARILOR                Adunării Generale.
      DIN DATA DE 24 APRILIE 2008               Dl. Bruno Daniel Roux a fost Președinte al ședinței, iar
  Consiliul de Administrație al SC Lafarge Agregate      dna. Emilia Ratiu - reprezentant autorizat al acționarului
Betoane S.A. a convocat pentru data de 24 aprilie 2008,    SC Lafarge Ciment (Romania) S.A. a fost desemnata
conform prevederilor legale și statutare (publicarea      Secretar.
convocatorului în ziarul Bursa din data de 24.03.2008 și      În urma dezbaterilor, acționarii au decis următoarele:
în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr.1620 din     Hotărârea 4
data de 21.03.2008), Adunarea Generala Ordinara a         Cu 5.697.870 voturi «Pentru» (ceea ce reprezintă
Acționarilor pentru toți acționarii societății din data de   95,3265% din numărul total de drepturi de vot) și 1 vot
1 aprilie 2008 (data de referință), cu următoarea Ordine    «Împotrivă» (reprezentând 1 acțiune deținută de dl.
de zi:                             Cristian Mircea Dutescu), s-a aprobat, pe baza unui
  1. Raportul de gestiune al administratorilor pe anul    număr de 5.977.214 acțiuni, valoarea brută a
2007;                             dividendului/acțiune de 2,32 lei.
  2. Raportul auditorului financiar pe anul 2007;          (8/602971)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008               7

      Societatea Comercială                 Prin prezența acționarilor definind un număr de
   LAFARGE AGREGATE BETOANE - S.A.             5.697.871 acțiuni (reprezentând 95,3265% din numărul
                                total de drepturi de vot), s-au constatat îndeplinite
         HOTĂRÂREA NR. 3               condițiile de cvorum și s-a declarat deschisă ședința
                                Adunării Generale.
    A ADUNARII GENERALE ORDINARE
                                 Dl. Bruno Daniel Roux a fost Președinte al ședinței, iar
         A ACTIONARILOR
                                dna. Emilia Ratiu - reprezentant autorizat al acționarului
      DIN DATA DE 24 APRILIE 2008
                                SC Lafarge Ciment (Romania) S.A. a fost desemnata
  Consiliul de Administrație al SC Lafarge Agregate     Secretar.
Betoane SA a convocat pentru data de 24 aprilie 2008,       În urma dezbaterilor, acționarii au decis următoarele:
conform prevederilor legale și statutare (publicarea       Hotărârea 3: Cu 5.697.870 voturi «Pentru» și 1 vot
convocatorului în ziarul Bursa din data de 24.03.2008 și    «Împotrivă» (reprezentând 1 acțiune deținută de dl.
în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1620 din  Cristian Mircea Dutescu), s-a aprobat ca profitul net
data de 21.03.2008), Adunarea Generală Ordinară a       realizat în anul 2007, în sumă de 14.728.554 lei, să se
Acționarilor pentru toți acționarii societății din data de   repartizeze astfel:
1 aprilie 2008 (data de referință), cu următoarea Ordine     Rezervă legală 842.638,60 lei
de zi:                              Dividende brute 13.867.136,48 lei
  1. Raportul de gestiune al administratorilor pe anul     Profit nerepartizat 18.778,92 lei
2007;                               Total: 14.728.554,00 lei
  2. Raportul auditorului financiar pe anul 2007;         (9/602972)
  3. Situațiile financiare (individuale și consolidate) pe
anul 2007;
  4. Descărcarea de gestiune a administratorilor;            Societatea Comercială
  5. Propunere de alocare a profitului;              LAFARGE AGREGATE BETOANE - S.A.
  6. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008;
  7. Alegerea de membri în Consiliul de Administrație și            HOTĂRÂREA NR. 2
stabilirea remunerației administratorilor;               A ADUNARII GENERALE ORDINARE
  8. Propunere privind data de înregistrare;                 A ACTIONARILOR
  9. Desemnarea persoanei care va semna toate              DIN DATA DE 24 APRILIE 2008
documentele necesare și va îndeplini formalitățile legale,
                                  Consiliul de Administrație al SC Lafarge Agregate
în legătură cu aducerea la îndeplinirea hotărârilor ce vor
                                Betoane S.A. a convocat pentru data de 24 aprilie 2008,
fi adoptate.
                                conform prevederilor legale și statutare (publicarea
  La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor    convocatorului în ziarul Bursa din data de 24.03.2008 și
din data de 24 aprilie 2008 (data primei convocări), care   în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr.1620 din
a avut loc la sediul societății din București, Str.Modrogan  data de 21.03.2008), Adunarea Generală Ordinara a
nr.20, sector 1, au participat:                Acționarilor pentru toți acționarii societății din data de
  - SC Lafarge Ciment (Romania) SA, care deține       1 aprilie 2008 (data de referință), cu următoarea Ordine
5.077.922 acțiuni (ceea ce reprezintă 84,955% din       de zi:
numărul total de drepturi de vot), prin reprezentant        1. Raportul de gestiune al administratorilor pe anul
autorizat dna. Emilia Ratiu;                  2007;
  - SIF Muntenia, care deține 619.148 acțiuni (ceea ce      2. Raportul auditorului financiar pe anul 2007;
reprezintă 10,358 % din numărul total de drepturi de vot),     3. Situațiile financiare (individuale și consolidate) pe
prin reprezentant autorizat dna. Adriana Cercel;        anul 2007;
  - SC Editura Vasiliu S.R.L., care deține 500 acțiuni      4. Descărcarea de gestiune a administratorilor;
(ceea ce reprezintă 0,008% din numărul total de drepturi      5. Propunere de alocare a profitului;
de vot), prin reprezentant autorizat dl. Tudor Vasiliu;      6. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008;
  - dl. Tudor Vasiliu care deține 300 acțiuni (ceea ce      7. Alegerea de membri în Consiliul de Administrație și
reprezintă 0,005% din numărul total de drepturi de vot);    stabilirea remunerației administratorilor;
  - dl. Cristian Mircea Dutescu care deține 1 acțiune      8. Propunere privind data de înregistrare;
(ceea ce reprezintă 0,00002% din numărul total de         9. Desemnarea persoanei care va semna toate
drepturi de vot);                       documentele necesare și va îndeplini formalitățile legale,
  La ședință a mai fost prezent dl. Radu Bugica, acționar  în legătură cu aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor
al societății care deține un număr de 3.844 acțiuni,      fi adoptate.
reprezentând 0,064 % din numărul total de drepturi de       La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
vot, dar care, din motive personale, a părăsit ședința     din data de 24 aprilie 2008 (data primei convocări), care
înainte de exprimarea votului asupra subiectelor aflate pe   a avut loc la sediul societății din București, Str.Modrogan
ordinea de zi.                         nr.20, sector 1, au participat:
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008

  - SC Lafarge Ciment (Romania) SA, care deține       1 aprilie 2008 (data de referință), cu următoarea Ordine
5.077.922 acțiuni (ceea ce reprezintă 84,955% din       de zi:
numărul total de drepturi de vot), prin reprezentant       1. Raportul de gestiune al administratorilor pe anul
autorizat dna. Emilia Ratiu;                 2007;
  - SIF Muntenia, care deține 619.148 acțiuni (ceea ce      2. Raportul auditorului financiar pe anul 2007;
reprezintă 10,358 % din numărul total de drepturi de vot),    3. Situațiile financiare (individuale și consolidate) pe
prin reprezentant autorizat dna. Adriana Cercel;       anul 2007;
  - SC Editura Vasiliu S.R.L., care deține 500 acțiuni      4. Descărcarea de gestiune a administratorilor;
(ceea ce reprezintă 0,008% din numărul total de drepturi     5. Propunere de alocare a profitului;
de vot), prin reprezentant autorizat dl. Tudor Vasiliu;      6. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008;
  - dl. Tudor Vasiliu care deține 300 acțiuni (ceea ce      7. Alegerea de membri în Consiliul de Administrație și
reprezintă 0,005% din numărul total de drepturi de vot);   stabilirea remunerației administratorilor;
  - dl. Cristian Mircea Dutescu care deține 1 acțiune      8. Propunere privind data de înregistrare;
(ceea ce reprezintă 0,00002% din numărul total de         9. Desemnarea persoanei care va semna toate
drepturi de vot);                       documentele necesare și va îndeplini formalitățile legale,
  La ședință a mai fost prezent dl. Radu Bugica, acționar  în legătură cu aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce vor
al societății care deține un număr de 3.844 acțiuni,     fi adoptate.
reprezentând 0,064 % din numărul total de drepturi de       La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
vot, dar care, din motive personale, a părăsit ședința    din data de 24 aprilie 2008 (data primei convocări), care
înainte de exprimarea votului asupra subiectelor aflate pe  a avut loc la sediul societății din București, Str.Modrogan
ordinea de zi.                        nr.20, sector 1, au participat:
  Prin prezența acționarilor deținând un număr de        - SC Lafarge Ciment (Romania) S.A., care deține
5.697.871 acțiuni (reprezentând 95,3265% din numărul     5.077.922 acțiuni (ceea ce reprezintă 84,955% din
total de drepturi de vot), s-au constatat îndeplinite     numărul total de drepturi de vot), prin reprezentant
condițiile de cvorum și s-a declarat deschisă ședința     autorizat dna. Emilia Ratiu;
Adunării Generale.                        - SIF Muntenia, care deține 619.148 acțiuni (ceea ce
  Dl. Bruno Daniel Roux a fost Președinte al ședinței, iar  reprezintă 10,358 % din numărul total de drepturi de vot),
dna. Emilia Ratiu - reprezentant autorizat al acționarului  prin reprezentant autorizat dna. Adriana Cercel;
SC Lafarge Ciment (Romania) S.A. a fost desemnată         - SC Editura Vasiliu S.R.L., care deține 500 acțiuni
Secretar.                           (ceea ce reprezintă 0,008% din numărul total de drepturi
  În urma dezbaterilor, acționarii au decis următoarele:   de vot), prin reprezentant autorizat dl. Tudor Vasiliu;
  Hotărârea 2                          - dl. Tudor Vasiliu care deține 300 acțiuni (ceea ce
  Cu 5.697.870 voturi «Pentru» (ceea ce reprezintă      reprezintă 0,005% din numărul total de drepturi de vot);
95,3265% din numărul total de drepturi de vot) și 1 vot      - dl. Cristian Mircea Dutescu care deține 1 acțiune
«Împotrivă» (reprezentând 1 acțiune deținută de dl      (ceea ce reprezintă 0,00002% din numărul total de
Cristian Mircea Dutescu), a fost aprobată descărcarea de   drepturi de vot);
gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar     La ședință a mai fost prezent dl. Radu Bugica, acționar
2007.                             a! societății care deține un număr de 3.844 acțiuni,
   (10/602973)                       reprezentând 0,064 % din numărul total de drepturi de
                               vot, dar care, din motive personale, a părăsit ședința
                               înainte de exprimarea votului asupra subiectelor aflate pe
       Societatea Comercială              ordinea de zi.
    LAFARGE AGREGATE BETOANE - S.A.              Dl. Bruno Daniel Roux a fost Președinte al ședinței, iar
                               dna. Emilia Ratiu - reprezentant autorizat al acționarului
         HOTĂRÂREA NR. 1               SC Lafarge Ciment (Romania) SA a fost desemnata
                               Secretar.
    A ADUNARII GENERALE ORDINARE               În urma dezbaterilor, acționarii au decis următoarele:
        A ACTIONARILOR                  Hotărârea 1
      DIN DATA DE 24 APRILIE 2008              După audierea Rapoartelor de gestiune ale
  Consiliul de Administrație al SC Lafarge Agregate     administratorilor pe anul 2007 și ale Auditorului financiar
Betoane S.A. a convocat pentru data de 24 aprilie 2008,    privind situațiile financiare anuale individuale și
conform prevederilor legale și statutare (publicarea     consolidate pe anul 2007, cu 5.697 870 voturi «Pentru»
convocatorului în ziarul Bursa din data de 24.03.2008 și   (ceea ce reprezintă 95,3265% din numărul total de
în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1620 din  drepturi de vot) și 1 vot «Împotrivă» (reprezentând 1
data de 21.03.2008), Adunarea Generală Ordinară a       acțiune deținută de dl. Cristian Mircea Dutescu) au fost
Acționarilor pentru toți acționarii societății din data de  aprobate:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008                 9

  - situațiile financiare anuale individuale (elaborate      Se îndreaptă eroarea materială referitoare la țara de
conform OMF nr. 1752/2006) pe anul 2007, respectiv        domiciliu a ambilor asociați, astfel că adresa acestora va
bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și anexele și  fi: Spania, provincia Barcelona, Mataro, C/Costa Levante,
notele la bilanț;                        parter 2, clădirea B.
  - situațiile financiare anuale consolidate (elaborate atât    Restul prevederilor rămâne neschimbat.
conform OMF nr. 1752/2006 cât și normelor IFRS) pe          Actul a fost redactat în 4 exemplare și înregistrat sub
anul 2007, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și   nr. 1/29.04.2008.
pierderi și anexele și notele la bilanț.               (13/602976)
   (11/602974)

                                         Societatea Comercială
      Societatea Comercială                         ALUPLAST - S.R.L.
    CHOCANO ITO CONSULTING - S.R.L.
                                            NOTIFICARE
            NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
actului constitutiv al societății comerciale CHOCANO ITO     ALUPLAST SRL, cu sediul în București, Str. MUNTII
CONSULTING S.R.L., cu sediul în București, Str. Ion       TATRA, nr.9, etaj P, ap.1, sector 1, înregistrată sub nr.
Urdăreanu, nr.3, bloc P28, scara 1, etaj 4, ap. 18, sector    J40/3929/1998, cod unic de înregistrare 10492865, care
5, înregistrată sub nr. J40/6762/2008, cod unic de        a fost înregistrat sub nr.208239 din 05.05.2008.
înregistrare R 23720183, care a fost înregistrat sub         (14/602977)
nr.208221 din 05.05.2008.
   (12/602975)
                                         Societatea Comercială
                                          ALUPLAST - S.R.L.
      Societatea Comercială
    CHOCANO ITO CONSULTING - S.R.L.                     DECIZIA NR. 3/15.04.2008
                                        A ASOCIATULUI UNIC AL
            HOTĂRÂRE
                                         SC. ALUPLAST S.R.L.
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                Subscrisa SC ALUPLAST GmbH - Germania,
  S.C. CHOCANO ITO CONSULTING S.R.L.,             Zeppeluistrabe 11-13, 76275 Ettlingen, unic asociat al
  J40/6762/2008, CUI 23720183, BUCURESTI,            SC.ALUPLAST SRL. cu sediul în București, sector 1, B-
 SECTOR 5, STR. ION URDAREANU NR. 3, BL.
                                 dul Aviatorilor nr.23, etaj 1 în București, având număr de
      P28, SC 1, ETAJ 4, AP. 18
                                 înregistrare J40/3929/1998; CUI: 10492865, Atribut
  Subsemnații:TOMOMI ITO, cetățean japonez, cu         Fiscal:R, prin reprezentant legal SERBANESCU MIHAI
domiciliul în Spania, provincia Barcelona, Mataro,        VIOREL, identificat cu Ci seria RX nr.160062 eliberat de
C/Costa Levante, parter 2, clădirea B, identificată cu      secția 16 Poliție la data de 31.03.2003, CNP
pașaport nr. TIF 4931355 eliberat la data de 26 noiembrie    1720108441518, în calitate de administrator cu puteri
1999 și CARLOS JAVIER CHOCANO TEMPLADO,             depline în baza actului constitutiv al SC ALUPLAST SRL
cetățean spaniol, cu domiciliul în Spania, provincia       și a împuternicirii date expres prin hotărârea asociaților
Barcelona, Mataro, C/Costa Levante, parter 2, clădirea B,    SC ALUPLAST Gmbh Germania, am hotărât
identificat cu pașaport nr. R 372297, eliberat la data de 1   următoarele:
august 2003 - ambii asociați prin mandatar Dobrin Ioana       Art.1 Se schimbă sediul societății din București, Str. B-
Catalina Hristeea, identificată cu C.I. seria RX nr. 111709   dul Aviatorilor nr. 23, et. 1, sect. 1, în București, Str.Muntii
eliberată de Secția 17 Poliție București la 31.03.1999,     Tatra nr.9, ap. 1, parter, sect.1.
CNP2750617420017 - conform procurii autentificate de        Toate celelalte dispoziții rămân nemodificate.
Notar din Madrid, Spania sub nr.22178/01.04.2008 -         Redactată în 5 exemplare originale astăzi, data de
îndeplinindu-se cvorumul de prezență, cu unanimitate de     15.04.2008, la sediul societății.
voturi, în calitate de asociați am hotărât:             (15/602978)
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008

       Societatea Comercială              Bucuresti - Sector 1, Bd.Ion Mihalache nr.313, Bl.D, Sc.2,
     INSTAL CONSTRUCT IND - S.R.L.            Parter, Ap.16, inregistrată la Oficiul Registrului
                               Comerțului sub nr. J40/6495/29.03.2007, CUI 21476253,
           HOTĂRÂRE                ne-am întrunit azi, 21.04.2008, în adunare generală unde
   A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR            am luat următoarele hotărâri:
           DIN 30.03.2008               1. completarea obiectului de activitate al societății cu
  La ședință participă asociații:              următoarele coduri CAEJ: 6820-închirierea și
  - IONESCU DANIELA, care deține un număr de 14       subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate,
părți sociale, reprezentând 70% din capitalul social     6810-cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
  - IONESCU ADRIANA, care deține un număr de 2 părți     proprii, 7430-activități de traducere scrisă și orală
sociale, reprezentând 10% din capitalul social        (înterprezit);
  - IONESCU RADU - CATALIN, care deține un număr        2. stabilirea suprafeței destinate sediului social de la
de 4 părți sociale, reprezentând 20% din capitalul social   adresa de mai sus, respectiv Camera nr. 2 în suprafață de
  Ordinea de zi:                       11.92 mp cu acces la dependințe conform schiței
  1. Suspendarea activității societății SC INSTAL      cadastrale.
CONSTRUCT IND SRL, începând cu data de 1 aprilie         Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân
2008, pe o perioada de 2 ani.                 nemodificate.
  Ordinea de zi a fost votată de Adunarea Generală a       (18/602981)
Asociaților în unanimitate.
  1. Suspendarea activității societății SC INSTAL
CONSTRUCT IND SRL, începând cu data de 1 aprilie            Societatea Comercială
2008, pe o perioadă de 2 ani.                  RR MANAGEMENT & CONSULTING - S.R.L.
   (16/602979)
                                          NOTIFICARE
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       Societatea Comercială              București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
      R & M INDEPENDENT - S.R.L.             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
           NOTIFICARE                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale RR
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   MANAGEMENT & CONSULTING SRL, cu sediul în
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  București, B-dul ION MIHALACHE, nr.313, bloc D, scara
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       2, etaj P, ap.CAMERA NR3, sector 1, înregistrată sub nr.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  J40/13784/2003, cod unic de înregistrare 15819519, care
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  a fost înregistrat sub nr.208305 din 05.05.2008.
R & M INDEPENDENT SRL, cu sediul în București, B-dul       (19/602982)
ION MIHALACHE, nr.313, bloc D, scara 2, etaj P, ap. 16,
cam. 2, sector 1, înregistrată sub nr. J40/6495/2007, cod
unic de înregistrare 21476253, care a fost înregistrat sub       Societatea Comercială
nr.208299 din 05.05.2008.                    RR MANAGEMENT & CONSULTING - S.R.L.
  (17/602980)
                                      DECIZIA NR. 1/22.04.2008
                                    A ASOCIATULUI UNIC AL
       Societatea Comercială              S.C. RR MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L.
      R & M INDEPENDENT - S.R.L.
                                 Subsemnata RIZESCU ROXANA ECATERINA
     HOTĂRÂREA NR. 01/21.04.2008             identificată cu CI seria DP nr. 089906, domiciliată în
                               București - Sect. 5, Str.Serbota nr.3, Bl.V20, Sc.2, Parter,
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR            Ap.29, în calitate de asociat unic al S.C. RR
     S.C. R & M INDEPENDENT SRL              MANAGEMENT & CONSULTING SRL, cu sediul în
  Subsemnații:                        București - Sector 1, Bd. Ion Mihalache nr. 313, Bl. D, Sc.
  - RIZESCU ROXANA ECATERINA, identificată cu CI       2, Parter, Ap. 16, înregistrată sub numărul
seria DP nr. 089906, domiciliată în Bucuresti - Sector 5,   J40/13784/2003, CUI 15819519, am luat următoarea
Str. Serbota nr.3, Bl.V20, Sc.2, Parter, Ap.29, și      decizie azi, 22.04.2008:
  - CORA MIRCEA ANDREI, identificat cu CI seria DP       1. precizarea sediului social respectiv Camera nr. 3 în
nr. 103950, domiciliat în Bucuresti - Sector 4, Cal.     suprafață de 11.13 m2 de la adresa de mai sus, cu acces
Văcărești nr.322, B1.3E, Sc.1, Et.2, ap.10, în calitate de  la dependințe, conform schiței cadastrale și contractului
asociați ai S.C. R & M Independent SRL cu sediul în      de închiriere anexat;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008               11

  2. se renunță la obiectul de activitate prins în actul           Societatea Comercială
constitutiv al societății; în viitor societatea va desfășura o       SARKKROM TRADING - S.R.L.
singură activitate care devine și activitatea principală -
                                           DECIZIA NR. 6
Cod CAEN 7022 - activități de consultanță pentru afaceri
și management.                               A SC SARKKROM TRADING SRL
                                 CU SEDIUL IN BUCURESTI, CALEA RAHOVEI NR.
  Celelalte clauze din actul constitutiv rămân          266-268, PARTER, CORP 2, AXELE C-D, STALPII
nemodificate.                                 7-8, 5 th DISTRICT (IN INCINTA
  (20/602983)                            ELECTROMAGNETICA), INREGISTRATA LA
                                       REGISTRUL COMERTULUI SUB
     SOCIETATEA COMERCIALĂ                     NR. J40/6719/2007, COD UNIC 21493505,
                                   CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT DE
  LUCRARI DE SUDURA LINII DE CAI FERATE                       507.150 LEI(RON)
       SUDAREC - S.A.
                                   Subscrisa SARKK Limited SRL, persoană juridică
                                 cipriotă, cu sediul în Themistocly Dervi 3, Julia House -
          HOTARAREA NR. 1                PC 1066, Nicosia, Cipru, înregistrată cu nr. HE 1936(14/
     DIN DATA DE 17.04.2008                 2007, asociat unic al SC SARKKROM TRADING SRL, cu
  A ADUNARII GENERALE ORDINARE A                sediul în București, Calea Rahovei nr. 266-268, parter,
ACTIONARILOR S.C. LUCRARI DE SUDURA LINII            corp 2, axele C-D, stalpii 7-8, 5th District (în incinta
   DE CAI FERATE “SUDAREC” S.A.                Electromagnetica), înregistrată la Registrul Comerțului
                                 Sub nr. J40/6719/2007, Cod unic 21493505, Capital
  Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.        social subscris și vărsat de 507.150 lei RON), a hotărât
LUCRARI DE SUDURA LINII DE CAI FERATE              următoarele:
“SUDAREC” S.A., cu sediul în București, Piața Gării de        Prelungirea mandatului administratorului societății
Nord nr. 1-3, sectorul 1, având numărul de ordine la       numit prin actul constitutiv, dl. Michail Koroneos, cetățean
Oficiul Registrului Comerțului J40/2973/2002 și codul      grec, născut la 17.08. 1953, în Atena, Grecia, domiciliat în
unic de înregistrare 14573849, întrunită la data de       str. Epaminonda Nr. 20, Glyfada, Atena, Grecia, fiul lui
17.04.2008, ora 10.00, la sediul societății,           Kyriakos și al lui Helen, căsătorit, identificat cu pașaport
  în exercitarea prerogativelor conferite de prevederile    AB 8857914, eliberat de Republica Elena, Ministerul
art.121 din Legea nr.31/1990 și de dispozițiile Actului     Afaceri or Externe, pentru o perioadă de un an, în
constitutiv al societății,                    aceleași condiții stabilite prin actul constitutiv.
  în prezența acționarilor reprezentând 100% drepturile      Actul constitutiv al societății se modifică corespunzător
totale de vot, cu unanimitate de voturi exprimate,        prezentei decizii, celelalte prevederi rămânând
  HOTĂRĂȘTE:                          neschimbate.
  1. Se revocă din funcție, prin vot secret exprimat, toți     Domnul Michail Koroneos, administrator al societății,
administratorii societății: dl. Danut Trifu, dl. Doru      este împuternicit să semneze decizia societății române și
Alexandru Potecea, S.C. Prolad S.R.L. (având ca         actul constitutiv modificat corespunzător și să
reprezentant permanent pe d-na Diana Csorba), S.C.        îndeplinească procedura legală de publicare și
Rosoftrans S.R.L. (având ca reprezentant permanent pe      înregistrare a prezentei decizii la Registrul Comerțului și
dl. Laurentiu Aurel Dinu).                    alte autorități.
  2.1 Se alege în funcția de Administrator unic, pe o       Prezenta decezie a fost întocmită și semnată în trei
perioadă de patru ani, prin vot secret exprimat, dl.       exemplare, astăzi 18.04.2008 la sediul social.
Laurentiu Aurel Dinu, cetățean român, născut la data de        (22/602985)
09.10.1964 în Mun. Craiova, jud. Dolj, domiciliat în Mun.
Craiova, Str. A.I. Cuza, bl. M13, sc.1, et.2, ap. 10, jud.
Dolj, legitimat cu C.I. seria DX, nr. 038858, emisă de              Societatea Comercială
Poliția Mun. Craiova la data de 02.08.1999, C.N.P.                ACA SPIRAL - S.R.L.
1641009163192.
  2.2 Se stabilește indemnizația administratorului unic               NOTIFICARE
conform procesului-verbal de ședință.                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  3.Se împuternicește d-ra Liliana Gamureac,          București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
identificată prin permis de ședere nr. ROU 0086287, cod     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
numeric personal 8821220400026 să îndeplinească toate      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
formalitățile necesare în vederea depunerii prezentei      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului și publicării     ACA SPIRAL SRL, cu sediul în București, Str.
acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.    AMETISTULUI, nr.2, sector 6, înregistrată sub nr.
Mandatarul poate delega oricărei alte persoane          J40/1808/2003, cod unic de înregistrare 15198527, care
executarea acestui mandat, la alegerea sa exclusivă.       a fost înregistrat sub nr.208540 din 05.05.2008.
   (21/602984)                           (23/602986)
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008

         Societatea Comercială                București, Bd. Iuliu Maniu, nr. 160, bl 1, sc. C, etj. 8, ap.
         ACA SPIRAL - S.R.L.                98 sect. 6, decid:
                                     - deschiderea unui punct de lucru:
          HOTARAREA NR. 1                   -în comuna Jilava, str.Pantei, nr.21, jud.Ilfov pentru
                                   desfășurarea activității declarate ca activitate
   A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
                                   principală,încadrată în clasa CAEN 4672 Comerț cu
        DIN DATA DE 05.05.2008                ridicata al metalelor și minereurilor metalice
  SPIREA ADRIANA SILVIA, cu cetățenie română,              și:
                                     -în str.Dinicu Golescu nr. 9 A, sect.1, București pentru
domiciliată în Mun. București, Str. Ametistului nr. 2, sector
                                   desfășurarea activității declarate ca activitate secundară
6, CNP: 2690721461535, identificată cu CI seria RX nr.
                                   clasa CAEN 5610 Restaurante.
269367 emisă de Secția 21 de Poliție, la data de
                                      (25/602988)
18.02.2005 și SPIREA CONSTANTIN, cu cetățenie
română, domiciliat în Mun. București, Str. Ametistului nr.
2, sector 6, CNP: 1640225400038, identificat cu CI seria
                                        Societatea Comercială
RT nr. 521258 emisă de SPCEP S6 biroul nr.2, la data de
                                     GENERAL ESTATES BUCAREST - S.R.L.
18.10.2007, asociați în cadrul S.C. ACA SPIRAL S.R.L.,
am hotărât:                                         HOTĂRÂRE
  1. Se schimbă domeniul principal de activitate cu Cod
CAEN 561 Restaurante și activitatea principală cu cod               A ADUNĂRII GENERALE
CAEN 5610 Restaurante                            A ASOCIAȚILOR GENERAL ESTATES
  2. Se radiază obiectul de activitate cu COD CAEN:                 BUCAREST S.R.L.
2051 - Fabricarea explozivilor5221 - Activități de servicii          DIN DATA DE 28 APRILIE 2008
anexe pentru transporturi terestre8020 - Activități de          Asociații General Estates Bucarest S.R.L., o societate
servicii privind sistemele de securizare9200 - Activități de     legal constituită și funcționând în baza legilor române, cu
jocuri de noroc și pariuri 3030 - Fabricarea de aeronave și     sediul în București, Str. Elena Clucereasa nr. 11, Etaj 1,
nave spațiale 7740 - Leasing cu bunuri intangibile          Camera 1, Sector 1, România, înregistrată la Oficiul.
(exclusiv financiare) 8291 - Activități ale agențiilor de      Registrului Comerțului București sub numărul
colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului.  J40/16082/2004, cod unic de înregistrare R16820732
  3. Declararea punctului de lucru situat în București,       (“Societatea”) având un capital social de 1.604.570 RON:
Drumul Taberei nr. 44, sector 6.                     1. Fondarm International Establishment, persoană
  4. Extindere obiect de activitate cu:5621 Activități de      juridică înregistrată și organizată în conformitate cu legile
alimentație (catering) pentru evenimente1107Producția        din Liechtenstein, având sediul social în Str. Aulestrasse
de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape         38 FL 9490, Vaduz, Liechtenstein, înregistrată la
minerale și alte ape îmbuteliate                   Registrul Comerțului din Vaduz cu nr. H.809/25,
  Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta un      reprezentată legal de Dl. Fernando Maria Masaveu
nou act constitutiv                         Herrero, în calitate de administrator, deținând 99,872%
  (24/602987)                           din capitalul social total al Societății și
                                     2. General Estates Hungary Ingatlanfejleszto Kft.,
                                   persoană juridică înregistrată și organizată în
       Societatea Comercială                 conformitate cu legile din Ungaria, având sediul social în
    UNIVERSELLE GROUP IMPEX - S.R.L.               Strada Vaci nr. 110, Budapesta, 1133, Ungaria,
                                   înregistrată la Judecătoria Budapesta cu nr. C.g.01-09-
              DECIZIE                  730281 la data de 06.09.2004, cod unic de înregistrare
                                   13340935-7020-113-01, reprezentată legal de Dl. Jorge
         A ASOCIATULUI UNIC                 Yacobi Strasser, în calitate de Director General, deținând
  Subsemnatul Yusuf Celik, cetățean turc, născut în         0,1278% din capitalul social total al Societății,
Pazarcik Turcia, la data de 01.07.1962, cu reședința în       reprezentând 100% din capitalul social total al Societăți
România, bd. Iuliu Maniu, nr. 160, bl. 1, etj. 8, ap. 98,      (denumiți în continuare “Asociații”), au organizat o
sect.6, identificat prin pașaport seria TR-T, nr. 721089,      Adunare Generală a Asociaților („Adunarea”) la sediul
eliberat de Ambasada Turciei la București la data de         Societății, fără îndeplinirea formalităților necesare pentru
30.05.2007, valabil până la data de 30.05.2012 și a         convocarea unei astfel de Adunări, în conformitate cu
permisului de ședere pentru cetățeni străini seria ROU nr.      prevederile Legii Societăților Comerciale nr. 31/1990, cu
0124842, valabilă până la data de 25.06.2008, CNP          modificările și completările ulterioare, (“Legea
7620701400039, asociat unic al SC UNIVERSELLE            Societăților”).
GROUP IMPEX SRL,CUI 2635646 din data de                 Asociații declară prin prezenta că sunt de acord cu
30.12.1992 și J/40/28697/18.11.1992 și sediul social în       ținerea Adunării și cu punctele incluse pe ordinea de zi.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008               13

Prin urmare, Asociații au votat și adoptat în unanimitate       (iii) Dl. Pablo Yacobi Nicolás, cetățean spaniol, născut
următoarele hotărâri:                       în Madrid, Spania la data de 10 iunie 1965, având
  Prima Hotărâre                        domiciliul în Spania, Madrid, Strada Maria Guilhou 2,
  Asociații îl revocă pe Dl. Luis Masaveu Herrero din      identificat cu pașaport 05394610-Y emis de autoritățile
funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și     spaniole la data de 31 august 1998, având calitatea de
Director General al Societății. Asociații mulțumesc Dlui.     administrator și membru al Consiliului de Administrație al
Luis Masaveu Herrero pentru activitatea prestată până       Societății.
acum în cadrul Societății.                      6.3 Președintele Consiliului de Administrație va avea
  A Doua Hotărâre
                                 dreptul să convoace Adunarea Generală a Asociaților și
  Asociații îl numesc pe Dl. Jorge Yacobi Strasser,
                                 Consiliul de Administrație.
cetățean spaniol, născut în San Sebastian, Spania la data
                                   A Patra Hotărâre
de 5 iunie 1941, având domiciliul în Spania, Madrid, Str.
Paseo de la Castellana nr. 115, identificat cu pașaport nr.      Având în vedere hotărârile adoptate de Asociați în
AA074685 eliberat de autoritățile spaniole la data de 20     cadrul acestei Adunări, Asociații autorizează și
august 2003, în prezent membru al Consiliului de         împutenicesc în unanimitate pe Dl. Jorge Yacobi Strasser,
Administrație, în calitate de Președinte al Consiliului de    Președinte al Consiliului de Administrație, precum și pe
Administrație și Director General al Societății.         Dna. Laura Stanciu și/sau pe Dna. Roxana Talasman
  În calitate de Președinte al Consiliului de Administrație   și/sau orice alt avocat din cadrul SCA Vilau & Mitel, cu
și Director General al Societății, Dl. Jorge Yacobi Strasser   sediul în Strada Londra nr. 6, sector 1, București,
va avea atribuțiile și puterile prevăzute în Actul Constitutiv  Romania, pentru ca personal sau prin intermediul altor
al Societății, precum și puterile acordate Directorului      persoane împuternicite ulterior să îndeplinească oricare
General al Societății prin Hotărârea Adunării Generale a     și/sau toate formalitățile necesare la Registrul
Asociaților din data de 8 septembrie 2005.            Comerțului, Autoritatea Financiară și/sau orice altă
  A Treia Hotărâre                       autoritate publică, și/sau privată; să înștiințeze și/sau să
  Având în vedere hotărârile de mai sus, Actul         înregistreze orice decizie sau hotărâre adoptată în cadrul
Constitutiv al Societății se va modifica astfel:         Adunării și să semneze în numele și pe seama asociaților
  (i) Având în vedere schimbarea adresei asociatului
                                 societății și/sau pentru Societate toate documentele
General Estates Hungary Ingatlanfejleszto Kft.,
                                 prevăzute de legislația aplicabilă în scopul ducerii la
preambulul Actului Constitutiv se va modifica pentru a
                                 îndeplinire în mod valabil a hotărârilor adoptate de
reflecta noul sediu social al acestuia situat în Strada Vaci
nr. 110, Budapesta, 1133, Ungaria;                aceasta Adunare, inclusiv Actului Constitutiv Actualizat al
  (ii) Se numerotează fiecare paragraf al fiecărui articol   Societății.
din Actul Constitutiv, conform Actului Constitutiv          Prezenta hotărâre a fost întocmită și semnată astăzi,
Actualizat ce va fi redactat în conformitate cu hotărârile    28 Aprilie, 2008, în 3 (trei) exemplare originale, în limba
din prezenta;                           română și în limba engleză. În cazul unor contradicții între
  (iii) Articolul 6 alineatele (6.1) - (6.3) din Actul     versiunea în limba română și cea în limba engleză, va
Constitutiv se vor modifica și vor avea următorul conținut:    prevala versiunea în limba engleză.
  ”6.1 Societatea este condusă de un Consiliu de           (26/602989)
Administrație alcătuit din (3) trei administratori, revocabili,
numiți de Adunarea Generală a Asociaților.
  6.2 Consiliul de administrație al Societății este format         Societatea Comercială
din:                                  GENERAL ESTATES BUCAREST - S.R.L.
  (i) Dl. Jorge Yacobi Strasser, cetățean spaniol, născut
în San Sebastian, Spania la data de 05 iunie 1941, având                NOTIFICARE
domiciliul în Spania, Madrid, Strada Paseo de la           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Castellana 115, identificat cu pașaport nr. AA074685 emis
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
de autoritățile spaniole la data de 20 august 2003, având
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
calitatea de administrator și Președinte al Consiliului de
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Administrație al Societății;
  (ii) DL Francisco Javier Figaredo Alvargonzalez,       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
cetățean spaniol, născut în Gijon, Spania, la data de 24     GENERAL ESTATES BUCAREST SRL, cu sediul în
iulie 1948, având domiciliul în Spania, Madrid, Strada      București, Str. Elena Clucereasa, nr.11, etaj 1, ap.camera
Jorge Juan 15, identificat cu pașaport nr. Q165996, emis     1, sector 1, înregistrată sub nr. J40/16082/2004, cod unic
de autoritățile spaniole la data de 29 iulie 2002, având     de înregistrare 16820732, care a fost înregistrat sub
calitatea de administrator și membru al Consiliului de      nr.208645 din 05.05.2008.
Administrație al Societății;                     (27/602990)
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008

        Societatea Comercială                (l) aprobarea transferului unei părți din activitate (cu
       VERIDA CREDIT IFN - S.A.             condiția ca transferul portofoliilor de împrumuturi să nu fie
                                considerat transfer al unei părți a activității) sau a întregii
            HOTĂRÂRI                 activități a Societății, unui terț sau a oricărei schimbări
                                majore aduse naturii activităților Societății, cu
 ALE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE              respectarea prevederilor legale aplicabile.
 A ACTIONARILOR SOCIETATII COMERCIALE
                                  În cazul în care AGA aprobă transferul activității
     MORTGAGE DIRECT IFN SA
                                Societății (sau a unei părți din activitate) către un terț
  Astăzi, 24 aprilie 2008, a avut loc ședința extraordinară  conform art. 11.2 (l) de mai sus, ABN AMRO European
a Adunării Generale a Acționarilor societății comerciale    Investment S.a.r.l. va avea un drept de prim refuz în
MORTGAGE DIRECT EFN SA, o societate română pe          aceeași termeni și condiții ca aceia acordați terței părți,
acțiuni, având sediul în str. Nicolae Filipescu nr. 39-41,   drept de prim refuz care poate fi exercitat pe o perioadă
etaj 2, camera 2, Sector 2, București, Cod Unic de       de 60 de zile calendaristice, începând cu ziua în care
înregistrare 23388565 și număr de ordine în Registrul      Societatea a notificat transferul avut în vedere;
Comerțului J40/3565/2008 (“Societatea”), cu participarea      [...]”
tuturor acționarilor, și anume:                   4. Aprobarea demarării de către Societate a
  1. IpoCredit Holding N.V., o societate încorporată și    negocierilor cu privire la contractarea unei linii de credit în
funcționând în conformitate cu legislația din Olanda, cu    valoare de până la 100.000.000 EURO, inclusiv garanțiile
sediul în Amsterdam, Fred. Roeskestraat 123, 1076EE       aferente.
Olanda, înregistrată la Camera de Comerț și Industrie        5. Împuternicirea fiecăruia dintre: dna. Laura A. Duca,
Amsterdam sub nr. 34293153, reprezentată în mod         domiciliată în Str. Ion Luca Caragiale nr. 7, București -
conjunct de către dl. Udo Frederik Lambert van Der       sector 2, posesoare a Cărții de Identitate seria RD, nr.
Linden, în calitate de director A și dl. Dorian Klein, în    412323, CNP 2720301400103, emisă de Secția 6 Poliție
calitate de director C                     la data de 6.10.2004, dl. Augustin L. Moga, domiciliat în
  și                              Str. Obcina Mare nr. 4, bl. OS2, ap. 190, București - sector
  2. Dl. Dorian Klein cetățean britanic, născut în       6, identificat cu Carte de Identitate seria RT. 277867, CNP
București, România, la data de 06.08.1958, domiciliat în    1711027463021, emisă de Secția 22 de Poliție la data de
41 Ovington Square, Londra SW3 1LJ, Marea Britanie       20 august 2003 și dl. Cezar Tudor Rau, domiciliat în Str.
  denumiți în continuare în mod colectiv “Acționarii”.     Gheorghe Pop de Basesti, nr. 13A, Mun. Alba Iulia, Jud.
                                Alba, posesor al Cărții de Identitate seria AX. nr. 006358,
  Ședința extraordinară a Adunării Generale a
                                CNP 1801031125829, eliberată de Poliția Municipiului
Acționarilor a avut loc conform prevederilor Legii
                                Alba Iulia, la data de 25.03.1999, individual, în vederea:
Societăților Comerciale nr. 31/1990, republicată și
                                  (i) semnării versiunii actualizate a Actului Constitutiv al
modificată și în conformitate cu prevederile Actului
                                Societății ce va reflecta modificările aprobate la prezenta
Constitutiv al Societății, Acționarii renunțând la orice
                                ședință;
formalitate prealabilă de convocare.
                                  (ii) desfășurării tuturor formalităților și semnării oricăror
  După dezbateri, următoarele hotărâri au fost adoptate    documente, cereri sau declarații (inclusiv, dar fără a se
prin corespondență:                       limita la declarații referitoare la autorizarea activităților)
  HOTĂRÂREA                          necesare în vederea (i) modificării certificatului de
  Nr. 3 din 24 aprilie 2008 a                 înregistrare al Societății pentru a reflecta noul său nume
  Adunării Generale Extraordinare a              și limbajul extins al obiectului principal de activitate al
  Acționarilor                         acesteia și (ii) a înregistrării și publicării prezentelor
  Acționarii aprobă în unanimitate următoarele:        hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor la autoritățile
  1. Modificarea denumirii Societății în Verida Credit IFN   competente (inclusiv, dar fără a se limita la, Oficiul
S.A.                              Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București).
  2. Modificarea dispozițiilor art. 6 «Activități secundare»    Prezentele Hotărâri au fost semnate în 2 exemplare,
din Actul Constitutiv, în sensul adăugării următoarei      astăzi 24 aprilie 2008.
precizări:”Activitățile înscrise în obiectul secundar, altele     (28/602991)
decât cele de creditare, vor fi efectuate numai în măsura
în care sunt legate de activitatea de creditare”.
  3. Modificarea prevederilor art. 11.2 al Actului               Societatea Comercială
Constitutiv, respectiv a paragrafelor (h) si (1), care vor           VERIDA CREDIT IFN - S.A.
avea următorul conținut:
  “[...]                                        NOTIFICARE
  (h) aprobarea conversiei acțiunilor dintr- o categorie în    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile;      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  [...]                            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008                15

modificările și completările ulterioare, depunerea textului   30.03.1962 în Mun. București Sector 3, domiciliat în
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    București Șos. Pantelimon nr. 35, et. 2, ap. 3, sector 2,
VERIDA CREDIT IFN SA, cu sediul în București, Str.        identificat cu CI seria RT nr. 257862 eliberată de Secția 9
Nicolae Filipescu, nr.39-41, etaj 2, ap.camera nr2, sector    Poliție la data de 12.02.2003, CNP 1620330400221.
2, înregistrată sub nr. J40/3565/2008, cod unic de         2. Cesionarea de către Cotoi Dumitru a 4 părți sociale
înregistrare 23388565, care a fost înregistrat sub        în valoare totală de 40lei, o parte socială=10 RON,
nr.208667 din 05.05.2008.                    reprezentând 80% din capitalul social către Pascu Dorel
  (29/602992)                         cetățean român născut la data de 30.04.1987 în Mun.
                                 București Sectorul 2, domiciliat în București Str. Bradesti
                                 nr. 22, sectorul 2, identificat cu CI seria RD nr. 484441
       Societatea Comercială               eliberată de SPCEP S2 la data de 18.07.2006, CNP
      ACTIV AUTO TRADING - S.R.L.              1870430420127.
                                  3. Se revocă din funcția de administrator Dl Cotoi
            NOTIFICARE
                                 Dumitru și se numește, în locul acestuia, Dl Pascu Dorel,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     pe o perioadă nelimitată.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Se împuternicește Dl. Cotoi Dumitru pentru ducerea la
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         îndeplinire a prezentei hotărâri.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      (31/602996)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ACTIV AUTO TRADING SRL, cu sediul în București, Str.
Bârnova, nr.6, bloc M111C, scara 1, etaj 5, ap.33, sector             Societatea Comercială
5, înregistrată sub nr. J40/1318/2004, cod unic de                  TRIEX - S.R.L.
înregistrare 16101478, care a fost înregistrat sub
nr.208762 din 05.05.2008.                                NOTIFICARE
  (30/602995)
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
       Societatea Comercială
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
      ACTIV AUTO TRADING - S.R.L.
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
          HOTARAREA NR. 1                TRIEX SRL, cu sediul în București, B-dul LACUL TEI,
                                 nr.126-128, bloc 17-18, scara F, etaj 7, ap.231, sector 2,
   A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR              înregistrată sub nr. J40/28634/1994, cod unic de
        DIN 05.03.2008                  înregistrare 6805719, care a fost înregistrat sub
  Subsemnații:                         nr.208775 din 05.05.2008.
  Alistar Dan cetățean român, născut la data de          (32/602997)
05.10.1963 în Com Vetrișoaia jud. Vaslui, domiciliat în
București Aleea Sălaj nr. 10, bl. 37, sc. A, et. 1, ap. 1,
sector 5, identificat cu CI seria DP nr. 116769 eliberată de           Societatea Comercială
INEP la data de 11.01.2006, CNP 1631005400665 și                   TRIEX - S.R.L.
  Cotoi Dumitru cetățean român, născut la data de
15.05.1972 în Mun. Tg. Jiu, județul Gorj, domiciliat în               HOTARAREA NR. 1
București str. Lotrioara nr. 13, bl. V 36, sc. 2, apt. 80,
                                   A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
sector 3, identificat cu B.I. seria DB nr. 657430, eliberat de
                                      DIN DATA DE 05.05.2008
Poliția Rovinari la data de 24.02.1987, cnp
1720515184991,                           FEDER ANA, de cetățenie română, domiciliat în Mun.
  în calitate de asociați ai S.C. “ACTIV AUTO TRADING”     București, Ale. Postăvarul nr. 2, bl. E2, sc. 1, et. 3, ap. 13,
S.R.L. cu sediul în București Str. Bârnova nr. 6, bl. M111C,   sector 3, CNP: 2520907400184, identificată cu CI seria
sc. 1, etaj 5, ap. 33, sector 5, înregistrată la Oficiul     RD nr. 557930 emisă de SPCEP S3 biroul nr. 4, la data de
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București     12.02.2008 și BUCULEI VASILE, cu cetățenie română,
sub nr. J40/1318/03.02.2004, CUI 16101478, ne-am         domiciliat în Mun. Piatra Neamț, Jud.Neamț Str. Ozana nr.
întrunit azi, 20.02.2008, la sediul societății și am hotărât   4, bl. M2, sc. A, ap. 2, CNP: 1531212270585, identificat
următoarele:                           cu CI seria NT nr. 249980 emisă de Poliția Mun. Neamț,
  1. Cesionarea de către Alistar Dan a 16 părți sociale în   la data de 30.08.2004, asociați în cadrul S.C. TRIEX
valoare totală de 160 RON, o parte socială=10 RON,        S.R.L., au hotărât:
reprezentând 80% din capitalul social către Pascu          1. Declararea punctului de lucru situat în București,
Pascale-Daniel, cetățean român, născut în data de        Aleea Postăvarul nr. 2, bl. E2, sc. 1, et. 3, ap. 13, sector 3.
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008

  2. Se prelungește mandatul de administrator al       eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 4 la data de 17.08.2005,
doamnei FEDER ANA cu puteri depline pe perioadă        CNP 1761005434542
nelimitată.                            în calitate de asociați ai SC “SNK. MOB
  3. Se schimbă activitatea principală. Noul obiect de    INTERNATIONAL” SRL cu sediul în București Bld.
activitate al societății va fi următorul: domeniul principal
                                Nicolae Grigorescu nr. 45, bl. C1, sc. 5, et. 2, ap. 59, cam.
de activitate Cod CAEN 702 Activități de consultanță în
                                1, sector 3, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul
management și activitatea principală 7022 - Activități de
consultanță pentru afaceri și management.           București sub nr. J40/12790/2006, CUI 18917678, ne-am
  4. Se extinde obiectul de activitate secundar cu: 4311   întrunit azi, 30.04.2008, la sediul societății și renunțând la
Lucrări de demolare a construcțiilor; 4312 Lucrări de     formalitățile și condițiile referitoare la beneficiul
pregătire a terenului; 4711 Comerț cu amănuntul în       convocării, am hotărât în unanimitate următoarele:
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de        1. Se deschide un punct de lucru al societății la adresa
produse alimentare, băuturi și tutun; 8121 Activități     din București Str. Ghita Serban nr. 15-19, sector 3.
generale de curățenie a clădirilor; 8129 Alte activități de    2. Se completează obiectul secundar de activitate cu
curățenie; 6202 - Activități de consultanță în tehnologia
                                următoarele activități:
informației.
                                  4711 - Comerț cu amănuntul în magazine
  Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta un
nou act constitutiv.                      nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
   (33/602998)                        alimentare, băuturi și tutun
                                  4719 - Comerț cu amănuntul în magazine
                                nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
       Societatea Comercială              nealimentare
    SNK. MOB INTERNATIONAL - S.R.L.              4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse
                                alimentare, în magazine specializate
           NOTIFICARE
                                  Se împuternicește Dl Baciu Alexandru Stefan pentru a
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    duce la îndeplinire cele hotărâte mai sus
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                  (35/603000)
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
SNK. MOB INTERNATIONAL SRL, cu sediul în                   Societatea Comercială
București, B-dul Nicolae Grigorescu, nr.45, bloc C1, scara         B & B COLLECTION - S.R.L.
5, etaj 2, ap.59, cam 1, sector 3, înregistrată sub nr.
J40/12790/2006, cod unic de înregistrare 18917678, care             HOTARAREA NR. 69
a fost înregistrat sub nr.208779 din 05.05.2008.             DIN DATA DE 01.04.2008
  (34/602999)
                                  A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
                                 Subsemnații:
       Societatea Comercială                Binda Marius Florin, domiciliat în București, Str. Traian
    SNK. MOB INTERNATIONAL - S.R.L.            Nr. 3, Bl. E6, et. 7, Sc. 2, Ap. 54, Sector 3, C.N.P.
                                1630802400067, identificat cu CI seria RR nr. 438812
         HOTARAREA NR. 1
                                emisă de S.P.C.E.P. S3 biroul 1 la data de 14.03.2007 și
    ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR              Binda Daniela, domiciliată în București, Str. Traian Nr.
         DIN 30.04.2008                3, Bl. E6, et. 7, Sc. 2, Ap. 54, Sector 3, C.N.P.
  Subsemnații:                        2641029400069, identificată cu CI seria RR nr. 455589
  Baciu Alexandru Ștefan, cetățean român, născut la      emisă de S.P.C.E.P. S3 biroul 1 la data de 18.05.2007,
data de 28.07.1981 în Mun. București Sector 5, domiciliat   asociați în cadrul S.C. B & B COLLECTION S.R.L., am
în București Bd. Nicolae Grigorescu nr. 45, bl. C1, sc. 5,   hotărât următoarele:
ap. 59, sector 3, identificat cu CI seria RD nr. 155177,
                                 - declararea punctului de lucru din Județul Suceava,
eliberată de Secția 13 la data de 05.01.2001, CNP
                                Suceava, B-dul. Unirii Nr. 27, în incinta Shopping City
1810728450047;
  Baciu Iustin Mihael, cetățean român, născut la data de   Suceava, spațiul S89 COD CAEN 4775 - Comerțul cu
05.10.1976 în Mun. București Sect. 1, domiciliat în      amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
București Bd. Nicolae Grigorescu nr. 45, bl. C1, sc. 5, ap.  magazine specializate.
59, sector 3, identificat cu CI seria RX nr. 350608        (36/603001)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008                 17

        Societatea Comercială                 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine
       B & B COLLECTION - S.R.L.              specializate.
                                   4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
         HOTARAREA NR. 68                tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine
                                 specializate.
      DIN DATA DE 01.04.2008
                                   4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor
   A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
                                 sportive, în magazine specializate.
  Subsemnații:                           4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în
  Binda Marius Florin, domiciliat în București, Str. Traian   magazine specializate.
Nr. 3, Bl. E6, et. 7, Sc. 2, Ap. 54, Sector 3, C.N.P.        4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
1630802400067, identificat cu CI seria RR nr. 438812       magazine specializate.
emisă de S.P.C.E.P. S3 biroul 1 la data de 14.03.2007 și       4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și
  Binda Daniela, domiciliată în București, Str. Traian Nr.   articolelor din piele, în magazine specializate.
3, Bl. E6, et. 7, Sc. 2, Ap. 54, Sector 3, C.N.P.          4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,
2641029400069, identificat cu CI seria RR nr. 455589       în magazine specializate.
emisă de S.P.C.E.P. S3 biroul 1 la data de 18.05.2007,        4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
asociați în cadrul S.C. B & B COLLECTION S.R.L., am       magazine specializate.
hotărât următoarele:                         (38/603003)
  - declararea punctului de lucru din Județul Suceava,
Suceava, B-dul. Unirii Nr. 27, în incinta Shopping City
Suceava, spațiul S24 COD CAEN 4777 - Comerț cu                Societatea Comercială
amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor în magazine           FAST & EASY DISTRIBUTION - S.R.L.
specializate.
  (37/603002)                                     NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
        Societatea Comercială              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        MOROJ AREEJ - S.R.L.               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
       HOTĂRÂREA 8/25.04.2008
                                 FAST & EASY DISTRIBUTION SRL, cu sediul în
   A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR              București, Str. Piscul Crăsani, nr.12, bloc P34, scara 2,
      S.C. MOROJ AREEJ S.R.L.                etaj 1, ap. 14, sector 6, înregistrată sub nr.
                                 J40/20229/2007, cod unic de înregistrare 22649700, care
  Astăzi, 25.04.2008, subsemnații MOHAMMED
                                 a fost înregistrat sub nr.208931 din 05.05.2008.
MARWAN DAAS, cetățean sirian, domiciliat în București,
                                   (39/603004)
Str. Foișorului, nr. 1, bl.V51, ap.129, sector 3, legitimat cu
Permis de ședere seria ROU nr. 0016598, eliberat de
Autoritățile Române la data de 19.10.2004,
                                       Societatea Comercială
CNP.7560606400027 și NAWAL AL KAYEM, cetățean
                                    FAST & EASY DISTRIBUTION - S.R.L.
sirian, domiciliată în Siria, oraș Palmira, legitimată cu
Pașaport seria JS nr. 3601704, eliberat de Autoritățile             DECIZIA NR.1/15.04.2008
Siriene la data de 03.06.1999, în calitate de asociați ai
S.C. MOROJ AREEJ S.R.L., cu sediul în București, B-dul             A ASOCIATULUI UNIC AL
Ion Mihalache, nr. 60, sector 1, înregistrată la Oficiul        S.C. FAST & EASY DISTRIBUTION SRL
Registrului Comerțului sub nr. J40/9177/1991, CUI          Subsemnata
1592300, am hotărât în unanimitate:                 MITU RALUCA - CRISTINA - CNP 2820909460019,
  1. Se înființează punctul de lucru la adresa București,   cetățean român, domiciliată în București, sector 2, Str.
Str. Sepcari, Nr. 8, Sector 3 conform contractului de      Luntrei, nr. 3, bl. 10, sc.A, ap. 7, fiica lui Niculae și Maria,
închiriere 2/07.04.2008 încheiat cu SC APPOLLON         născută în București, sector 6, la data de 09.09.1982,
INTERNATIONAL CO SRL cu sediul în București, Calea        identificată cu CI seria RR nr. 485545, eliberată de
Victoriei, Nr. 128A înregistrată la Oficiul Registrului     SPCEP S2, biroul nr. 2 cu valabilitate 25.09.2007-
Comerțului sub nr. J40/11260/2000, unde se vor          09.09.2017
desfășura următoarele activități:                  în calitate de asociat unic al S.C FAST & EASY
  4641 Comerț cu ridicata al produselor textile.        DISTRIBUTION SRL, cu sediul social în București, sector
  4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și         6, Str. Piscul Crasani, nr. 12, bl. P34, sc.2,J40/
încălțămintei.                          20229/29.10.2007, CUI 22649700, am decis azi
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008

18.03.2008 în conformitate cu dispozițiile actului       hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din data de 8
constitutiv și ale legii 31/1990 republicată următoarele:   Aprilie 2008 - deținând un număr de 114.292 părți sociale,
  1. Schimbarea obiectului principal de activitate. Noul   reprezentând 99,8 % din capitalul social al Societății, și
domeniu principal de activitate este:               2. CENTRAL EUROPE FINANCE REAL ESTATE
  451 Comerț cu autovehicule                 (ROMANIA) S.R.L, persoană juridică română cu sediul în
  4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare     București, Str Heleșteului nr 15-17, sector 1, înregistrată
  2. Vechiul obiect principal de activitate va trece în   la Registrul Comerțului sub nr J40/18160/2006, CUI
secundar.                           19185570, legal reprezentată de Dl. GEROLAMO
  3. Se completează obiectul secundar de activitate cu    ORECCHIA și Dl. STEFANO UMBERTO ALBAROSA la
următoarele activități:                    semnarea prezentului prin împuternicit Margescu George
  4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și     în temeiul hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din
articolelor de iluminat                    data de 8 Aprilie 2008 - deținând un număr de 1(una)
  4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou        parte socială, reprezentând 0,2 % din capitalul social al
  4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de   Societății.
iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a în magazine   Toți asociații au renunțat la beneficiul oricărei
specializate                          formalități prealabile prevăzute de Actul Constitutiv al
  Celelalte dispoziții ale actului constitutiv rămân     Societății sau de Legea nr. 31/1990, republicată,
nemodificate.                         referitoare la convocarea și ținerea adunării generale a
  Redactat azi 15.04.2008 în 3 exemplare.          asociaților.
   (40/603005)                         La Adunare fiind prezenți asociații reprezentând 100%
                                capitalul social al Societății, se constată că Adunarea
                                este legal constituită în conformitate cu prevederile
       Societatea Comercială              Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990
    CEFIN REAL ESTATE OFFICE - S.R.L.           modificată și republicată, putând astfel adopta hotărâri în
                                mod valabil.
           NOTIFICARE                 S-au hotărât următoarele:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     1) Se aprobă prelungirea mandatul administratorului
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  unic, respectiv a D-nului MAURIZIO ROSSETTO pe o
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        perioadă de timp nelimitată.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    2) Se aprobă schimbarea sediului social al S.C. CEFIN
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   REAL ESTATE OFFICE S.R.L din București, Strada
CEFIN REAL ESTATE OFFICE SRL, cu sediul în           Heleșteului nr. 17, Biroul 34, Sector 1, în București, Str.
București, Str. HELESTEULUI, nr.15-17, ap.Biroul 16,      Heleșteului nr. 15-17, Sector 1, Biroul 16.
sector 1, înregistrată sub nr. J40/17059/2006, cod unic de    3) Se împuternicește Margescu George, cetățean
înregistrare 19136225, care a fost înregistrat sub       român, căsătorit, născut la data de 30.04.1974, cu
nr.208953 din 05.05.2008.                   domiciliul în București, Str Franzelarilor nr 20, sector 2,
  (41/603006)                        București, CNP 1740430461514, posesor a CI seria DP
                                nr 125234 emisă de I.N.E.P la data de 27.06.2007, să
                                reprezinte Societatea în Adunarea Generală a Aociatilor
       Societatea Comercială              S.C. CEFIN REAL ESTATE OFFICE S.R.L, să ia orice
    CEFIN REAL ESTATE OFFICE - S.R.L.           decizie considerată necesară în scopul de a duce la
                                îndeplinire prezenta decizie și să semneze personal sau
           HOTĂRÂRE                 prin mandatar documentele necesare în numele
                                Societății (ex. Hotărâre AGA, Act Constitutiv actualizat
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             etc).
   S.C. CEFIN REAL ESTATE OFFICE S.R.L.             Prezenta hotărâre a fost luată în conformitate cu
  În data de 8.04.2008 a avut loc Adunarea Generală a     prevederile Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr.
Asociaților S.C. CEFIN REAL ESTATE OFFICE S.R.L.        31/1990 modificată și republicată.
(“Societatea”), cu sediul în București, Str. Heleșteului nr.    (42/603007)
17, Biroul 22, Sector 1, în următoarea componență:
  1. CEFIN HOLDING S.A., persoană juridică
luxemburgheză cu sediul în Luxembourg, Bd. Prince               Societatea Comercială
Henri 3B, L-1724, înregistrată sub nr. B 69868 la Registrul         SABRINA TEXTILE - S.R.L.
Comerțului și al Societăților Luxembourg, legal
reprezentată de Dl. GEROLAMO ORECCHIA și Dl.                     NOTIFICARE
STEFANO UMBERTO ALBAROSA la semnarea               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
prezentului prin împuternicit Margescu George în temeiul    București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008                19

alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu              Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      WISE USE INTERNATIONAL - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
SABRINA TEXTILE SRL, cu sediul în București, Str.                  NOTIFICARE
Maior Coravu Ion, nr.27, bloc P2, etaj 4, ap. 16, sector 2,   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
înregistrată sub nr. J40/7210/2008, cod unic de        București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
înregistrare 23761760, care a fost înregistrat sub      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nr.208993 din 05.05.2008.
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  (43/603008)                        WISE USE INTERNATIONAL SRL, cu sediul în
                               București, Str. Făt Frumos, nr.10, bloc P15, scara 3,
                               ap.65, sector 5, înregistrată sub nr. J40/759/2008, cod
       Societatea Comercială              unic de înregistrare 23091776, care a fost înregistrat sub
       SABRINA TEXTILE - S.R.L.             nr.209001 din 05.05.2008.
                                 (45/603010)
       DECIZIA NR. 01/24.04.2008
       A ASOCIATULUI UNIC                      Societatea Comercială
     AL SC SABRINA TEXTILE S.R.L.                WISE USE INTERNATIONAL - S.R.L.
  Subsemnatul KARASU SABAHATTIN, cetățean turc,
sex masculin, căsătorit, născut la data de 03.04.1969 în         HOTĂRÂREA NR. 1/12.02.2008
localitatea Siirt, Turcia, din părinții Abdurrahman și       A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
Medine, domiciliat în Turcia, Istanbul, Zeytinburnu,        S.C. WISE USE INTERNATIONAL S.R.L.
posesor al pașaportului seria TR-T nr. 574961 eliberat de     ASOCIAȚII:
către autoritățile turce la data de 31.01.2007 și valabil     ALDEA ȘTEFAN - FLAVIUS, cetățean român, sex
până la data de 10.02.2009, în calitate de asociat unic al  masculin, necăsătorit, născut la data de 31.05.1980 în
SC SABRINA TEXTILE S.R.L., persoană juridică română      mun. Constanța, jud. Constanța, domiciliat în București,
cu sediul în București, sector 2, Str.Maior Coravu Ion    sector 5, str. Fat Frumos nr. 10, bl. P15, sc. 3, ap. 65,
nr.27, bl.P2, et.4, ap.16 înregistrată la Registrul      posesor al CI seria RD nr. 250587, eliberată de Secția 19
Comerțului București sub nr.J40/7210/2008, având C.U.I.    Poliție la data de 18.06.2002, CNP 1800531134215,
                                 MOLHOEK PETRUS ARNOLDUS, cetățean olandez,
23761760 (numită în cele ce urmează «Societatea »), in
                               sex masculin, născut la data de 28.02.1956 în s-
ședința de astăzi, 24.04.2008,
                               Gravenhage, domiciliat în Olanda, Smirnoffstraat 39,
  am hotărât următoarele:                  3555 CZ Ultrecht, posesor al Pașaportului nr.
  1. Societatea va deschide un punct de lucru în comuna   NK4516083, eliberat de Burgemeester van Utrecht la
Vitanești, jud.Teleorman, Construcția C 11 ( ateliere )-   data de 14.02.2006, cod numeric personal 096958078, și
camera 1, unde va desfășura următoarele activități dintre   WISMAN DOROTHEUS, cetățean olandez, sex
cele prevăzute de actul constitutiv al Societății:      masculin, născut la data de 31.08.1951 în Amsterdam,
  - 1392- Fabricarea de articole confecționate din textile  domiciliat în Olanda, Trasmolenlaan 8D, Woerden 3447
(cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp);       GZ, posesor al Pașaportului nr. NG7194949, eliberat de
  -1399- Fabricarea altor articole textile n.c.a.;      Burgemeester Woerden la data de 05.07.2004, cod
                               numeric personal 070353578, de comun acord
  -1412- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru
                                 AM HOTĂRÂT:
lucru;                              1. Subsemnatul ALDEA ȘTEFAN - FLAVIUS, în
  -1413- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte      calitate de asociat cesionez domnului BRATOSIN ANDI 2
(exclusiv lenjeria de corp);                 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, și în valoare
  -1414- Fabricarea de articole de lenjerie de corp;     totală de 20 lei (douăzecilei), reprezentând 10% din
  -1419- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și    capitalul total al societății.
accesorii n.c.a.;                         2. În urma cesiunii, domnul BRATOSIN ANDI, cetățean
  - 4641- Comerț cu ridicata al produselor textile;     român, de sex masculin, căsătorit, născut la data de
  - 4642- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și       25.02.191969 în sat Bucșani (com. Bucșani), jud.
                               Dâmbovița, fiul lui Nicolae și Maria, domiciliat în mun.
încălțămintei;                        Tulcea, jud. Tulcea, str. 1848, nr. 17, bl. 8, sc. E, et. 3, ap.
  2. Toate celelalte mențiuni ale actului constitutiv al   16, posesor al Cărții de Identitate seria TC nr. 127184
societății rămân neschimbate.                 eliberată de Poliția Mun. Tulcea la data de 03.11.2004,
   (44/603009)                       CNP 1690225150760, devine ASOCIAT al S.C. WISE
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008

USE INTERNATIONAL S.R.L, având toate drepturile și       de Secția 9 Politție la data de 28.05.1999, CNP
obligațiile ce izvorăsc din aceasta calitate.          2730806424527 și CONDURACHE NICOLAE, cetățean
  3. Ca urmare a cesiunii capitalul total al societății în  român, domiciliat în București, Str. Dezrobirii nr.40,
valoare de 200 lei (douăsutelei) divizat în 20 de părți     B1.08, Sc.2, Et.2, Ap.67 sector 6, identificat cu CI seria
sociale, în valoare de 10 lei fiecare, reprezentând 100%    RR nr.246624, eliberată de Secția 21 Poliție la data de
capitalul total al societății va fi deținut de către asociați  22.11.2002, CNP 1780725463026, aducem următoarele
astfel:                             modificări la actul constitutiv al societății după cum
  - Domnul MOLHOEK PETRUS ARNOLDUS: 80 lei          urmează:
(optzecilei). Numărul de părți sociale este de 8.         1. Se schimbă sediul social al societății în București,
Participare la beneficii și pierderi; este de 40%.       Șos.Pantelimon nr.254, Bl.55, ScA, Et.4, Apt.17,
  - Domnul WISMAN DOROTHEUS: 60 lei (șaizecilei).       Sector 2.
Numărul de părți sociale este de 6. Participare la beneficii    2. Se completează obiectul de activitate al societății cu
și pierderi este de 30%.                    codul CAEN 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor,
  - Domnul ALDEA ȘTEFAN - FLAVIUS: 40 lei           îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri,
(patruzecilei). Numărul de părți sociale este de 4.       chioșcuri și piețe.
Participare la beneficii și pierderi este de 20%.         3. Se prelungește mandatul administratorului
  - Domnul BARTOSIN ANDI: 20 lei (douăzecilei).        CONDURACHE NICOLAE pe perioadă nelimitată.
Numărul de părți sociale este de 2.                Restul prevederilor actului constitutiv rămâne
  Participare la beneficii și pierderi este de 10%.      neschimbat.
  Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân        (48/603013)
neschimbate.
  Prezenta Hotărâre a Adunării Generale a Asociaților
societății comerciale WISE USE INTERNATIONAL S.R.L,                 Societatea Comercială
a fost încheiată astăzi, 12 Februarie 2008, în trei                  COMTURIST - S.A.
exemplare originale.
   (46/603011)                                   HOTĂRÂREA NR.1
                                    A ADUNARII GENERALE ORDINARE A
        Societatea Comercială                  ACTIONARILOR S.C. COMTURIST S.A
       ONE DESIGN GRUP - S.R.L.                      DIN 15.04.2008
                                  Adunarea Generală Ordinară Acționarilor societății
           NOTIFICARE                comerciale COMTURIST SA, cu sediul în București, B-dul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    I.C Brătianu nr.29-33, etaj 4 - pavilion administrativ, sector
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   3, având CUI 1579530 și număr de ordine în Registrul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Comerțului J40/182/1991,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   României, Partea a IV-a, nr. 1360 din 10 martie 2008 și
ONE DESIGN GRUP SRL, cu sediul în București, Șos.        ziarul “România Liberă” din 11 martie 2008,
PANTELIMON, nr.254, bloc 55, scara A, etaj 4, ap. 17,       întrunită la data de 15.04.2008, la sediul S.C. Cocor
sector 2, înregistrată sub nr. J40/2904/2005, cod unic de    S.A. din București B-dul I.C.Brătianu nr.29-33, sector 3,
înregistrare 17239208, care a fost înregistrat sub       etaj 3, la a doua convocare, în prezența acționarilor
nr.209016 din 05.05.2008.                    reprezentând 79,329 % din capitalul social;
  (47/603012)                          Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru
                                validitatea dezbaterilor și deliberărilor adunării;
                                  HOTĂRĂȘTE:
        Societatea Comercială                1. Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2007
       ONE DESIGN GRUP - S.R.L.              (Bilanțul Contabil și Contul de profit și pierdere) cu
                                următorii indicatori:
            HOTĂRÂRE
                                              2006      2007     %
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                Cifra de afaceri    9.591.954 lei  1.721.647 lei  17,95
 S.C. “ONE DESIGN GRUP”S.R.L, CU SEDIUL IN
 BUCURESTI, STR. DEZROBIRII NR. 40, BL. 08,           Venituri totale     9.652.833 lei  2.606.452 lei  27,00
 SC. 2, ET. 2, AP. 67 SECTOR 6, INREGISTRATA          Cheltuieli totale    9.548.484 lei  2.521.018 lei  26,40
 LA ONRC CU NR. J40/2904/2005, CUI 17239208           Profit brut        104.349 lei   85.434 lei  81,87
 Astăzi, data de 24.04.2008, asociații: GHITAC         Total datorii      1.090.011 lei   527.216 lei  48,37
OLGUTA-MIHAELA, cetățean român, domiciliată în
                                Total creanțe       365.736 lei  1.455.488 lei  397,96
București, Șos.Pantelimon, nr.254, bl.55, sc.A, ap. 17,
sector 2, identificată cu CI seria RX nr.126442, eliberată   Total stocuri       489.352 lei   918.834 lei  187,77
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008               21

               2006     2007      %      1. Schimbarea sediului social al societății de la adresa
                                 str. Ion Câmpineanu, nr. 11, etaj 4; camera 413, modul
Capitaluri proprii 3  4.569.142 lei 4.592.258 lei 100,51     “O”, sector 1, București în spațiul situat în str. Franceză,
Profit din exploatare  511.733 lei  517.247 lei 101,08     nr.13, etaj 2, camera 6, sector 3, București. Societatea
înainte de impozite și                      deține acest spațiu în baza unui contract de comodat
amortizare (EBITA)                        încheiat cu ASOCIAȚIA CAMERA DE COMERȚ
                                 ITALIANA PENTRU ROMÂNIA la data 14.04.2008,
Profit din exploatare    279.911 lei  60.073 lei   21,46  durata contractului fiind de 5 ani de la data semnării.
înainte de impozit                          2. Se împuternicește Gaidis Laura Raluca, cetățean
(EBIT)                              român, domiciliată în Onești, jud. Bacău, str.Victor Babeș,
Profit net din exploatare  89.141 lei  50.461 lei   56,61  nr.8, ap.57, identificată cu carte de identitate seria XC, nr.
după impozitare                          306370, eliberată la data de 07.01.2004, CNP
                                 2800412044875, să ducă la îndeplinire prezenta
Profitul nu a fost                        hotărâre.
repartizat                              Redactată astăzi, 14.04.2008, în 4 exemplare din care
  2. Se aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de      un exemplar va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului
Administrație al S.C.Cocor S.A. pentru exercițiul financiar    de pe lângă Tribunalul București.
pe anul 2007.                             Restul prevederilor din contract și statut rămâne
                                 neschimbat.
  3. Se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru
anul 2007.                               (50/603015)
  4. Se aprobă Bugetul de Venituri și cheltuieli pentru
anul 2008 cu următorii indicatori:
                                         Societatea Comercială
Total venituri              3.000.000 lei            BELONDI SERVICII - S.R.L.
Total cheltuieli             2.623.980 lei
Profit brut                 376.020 lei                 NOTIFICARE
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  5. Se aprobă descărcarea de gestiune a             București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
administratorilor pe anul 2007.                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  6. Se aprobă data de 30.04.2008 ca data de           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
înregistrare.                           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  7. Se aprobă împuternicirea d-nei Popa Liliana         BELONDI SERVICII SRL, cu sediul în București, Str.
(identificata cu C.I. seria RT nr. 510712 eliberată de      FRANCEZĂ, nr.13, etaj 2, ap.camera 6, sector 3,
SPCEP S6 biroul nr.1 la data de 21.08.2007) să          înregistrată sub nr. J40/13270/2004, cod unic de
efectueze, formalitățile necesare pentru înregistrarea      înregistrare 16685067, care a fost înregistrat sub
prezentei hotărâri și a mențiunilor societății la Oficiul     nr.209092 din 05.05.2008.
Registrului Comerțului.                        (51/603016)
  (49/603014)

                                         Societatea Comercială
         Societatea Comercială                      METEOR AUTO - S.R.L.
        BELONDI SERVICII - S.R.L.
                                             HOTARARE
              HOTĂRÂRE
                                   A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
        A ASOCIATULUI UNIC AL                  ASOCIATILOR S.C. METEOR AUTO S.R.L.
      S.C. BELONDI SERVICII S.R.L.                        DIN 18.04.2008
     CU SEDIUL IN ROMANIA, STR. ION               Subscrisa:
  CAMPINEANU, NR. 11, ETAJ 4, CAMERA 413,              - SC METEOR ENTERPRISES BV, persoană juridică
    MODUL “O”, SECTOR 1, BUCURESTI
                                 de drept olandez, înmatriculată sub nr. 33160097 la data
  INREGISTRATA LA REGISTRUL COMERTULUI
   BUCURESTI SUB NR J40/13270/17.08.2004            de 27.05.2004 de către autoritățile olandeze, cu sediul în
       COD FISCAL NR. 16685067               NARITAWEG 165, 1043 BW AMSTERDAM, OLANDA,
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT 200 RON             deținătoare a 94,9904% din capitalul social, reprezentată
                                 prin dna Marta-Claudia Cliza, în baza Procesului verbal al
  În data de 14.04.2008, Dl Menegazzo Alessio,         administratorilor din data de 18.04.2008
cetățean italian, căsătorit, fiul lui Flavio Domenico și       și
Patrizia, născut la data de 06.12.1976 în Italia, domiciliat
                                   subsemnatul:
în Corso Magenta, nr. 23/5, Genova, Italia identificat cu
pașaport seria U, nr.059286, eliberat de Autoritățile        - Dl. ELEKES CSABA-ANDREI, cetățean român,
Italiene la data de 26.02.2004, în calitate de unic asociat    născut la data de 10.04.1962, în localitatea Baia Mare, cu
al S.C. Belondi Servicii S.R.L.                  domiciliul în Ungaria, str. Kalmarvolgy, nr. 30/1171,
  hotărăște după cum urmează:                  Budapesta, identificat cu pașaport nr. 09394806 emis de
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008

Autoritățile din România, la data de 27.09.2004, CNP       domiciliată în București, Ale. Politehnicii nr. 6, bloc 3,
1620410240048, deținător a 5,0096% din capitalul social,     scara 3, etaj 3, ap. 32, sector 6, identificată cu CI seria DP
  având în cunoștință data, ora, locul desfășurării și     nr. 029292 eliberată de IGP - DEP la 23.08.1999, să
ordinea de zi, în calitate de asociați ai S.C. METEOR      semneze actul constitutiv actualizat al SC METEOR
AUTO S.R.L. cu sediul în București, Str. Constructorilor     AUTO SRL, în conformitate cu prevederile Legii nr.
nr. 16 A, având nr. de ordine în registrul comerțului:      31/1990.
J 40/2982/11.04.1996 și Cod Unic de înregistrare          Redactat și procesat în opt exemplare cu aceeași
8337258, am decis:                        valoare juridică.
  1. Aprobarea cesionarii de către asociatul ELEKES         (52/603017)
CSABA - ANDREI către persoana juridică asociata SC
METEOR ENTERPRISES BV a 130 (unasutătreizeci)
părți sociale ce îi aparțin, având o valoare nominală de             Societatea Comercială
10,00 (zece) RON, în valoare totală de 1.300                   METEOR AUTO - S.R.L.
(unamietreisute) RON, numerotate de la nr. 2.565 la nr.
2.695, reprezentând 5,0096% din capitalul social al                   NOTIFICARE
societății.                             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  2. În urma acestei cesiuni, Dl. ELEKES CSABA -        București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
ANDREI se retrage din societate, societatea rămânând       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
să funcționeze sub forma societății comerciale cu        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
răspundere limitată cu asociat unic.               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  3. Prețul la care se face cesiunea este de 620.000      METEOR AUTO SRL, cu sediul în București, Str.
(șasesutedouăzecimiieuro) Euro, la care se adaugă        Constructorilor, nr.16A, sector 6, înregistrată sub nr.
contravaloarea vânzării următoarelor active aparținând      J40/2982/1996, cod unic de înregistrare 8337258, care a
SC METEOR AUTO SRL către asociatul care se retrage
                                 fost înregistrat sub nr.209131 din 05.05.2008.
din societate, Elekes Csaba Andrei:
                                   (53/603018)
  - imobil situat în București, str. Olănești nr. 3, bl. 76A,
se. 1, et. 8, ap. nr.51, sector 6, număr cadastral 2212/51
intabulat în CFN nr. 31179 Sector 6 București, pentru            Societatea Comercială
prețul de 80.000 Euro (optzecimiieuro)                 ACCFIN CONSULTING GRUP - S.R.L.
  - imobil situat în Baia Mare, B-dul București nr. 44, jud.
Maramureș, compus din: 1. teren în suprafață de 79 mp,            HOTĂRÂREA NR. 1/07.04.2008
din care:
  - 46 mp având nr. topo nou 2733/8/1/2/2/2 (nr.              A ADUNĂRII GENERALE A
cadastral 7805);                           ASOCIAȚILOR S.C. ACCFIN CONSULTING
  - 33 mp având nr topo nou 2733/7/1/1/1/1 (nr. cadastral    GRUP S.R.L., SOCIETATE ROMANA CU SEDIUL
7805).                              IN BUCURESTI, STR.SIBIEL, NR 1, BL.D, SC A,
  - imobil situat în Baia Mare, B-dul București, jud.       ET.3, AP. 13, SECTOR 4, INMATRICULATA LA
Maramureș, compus din                         REGISTRUL COMERTULUI SUB NR.
                                 J40/15670/2005, COD UNIC DE INREGISTRARE
  2. hala Maratex, compusă din:
                                          17953052
  - întreg imobilul înscris in C.F 20.131 Baia Mare, cu nr.
cadastral 7803 de sub A+1, constând din curte în           ASOCIAȚII:
suprafață de 651 mp +parte filatură;                 COSTEA VIOLETA, cetățean român, căsătorită,
  - cota de 1/2 parte din imobilul înscris in C.F 20.132    născută la data de 30.01.1979 în Com. Victoria, Jud.
Baia Mare cu nr. cadastral 7408 de sub A+1, constând din     Brăila, fiica lui Ion și Elisabeta, domiciliată în București
curte în suprafața de 225 mp +parte filatură.          str.Smaranda Braescu nr.l9, bl.10G, sc.3, et.4, ap.45,
  pentru prețul de 300.000 (treisutemiieuro) Euro.       sector 1 posesoare a CI seria RD nr. 422623 eliberată la
  4. Precizăm că, în conformitate cu înțelegerea de       22.11.2004 de Secția 2 Poliție, CNP 2790130093409;
înstrăinare a părților sociale încheiată între METEOR        COSTEA MARIUS, cetățean român, căsătorit, născut
ENTERPRISES BV și Elekes Csaba Andrei, Elekes          la data de 27.11.1977 în Com. Victoria, Jud. Brăila, fiul lui
Csaba Andrei nu va plăti nici o sumă de bani pentru       Constantin și Marioara, domiciliat în Mun. București, Bd
achizionarea acestor două imobile, urmând ca METEOR       Gral Gheorghe Magheru, nr 32-36, ap. 12, posesor al CI
ENTERPRISES BV, în calitate de asociat unic al SC        seria RR nr.434815 eliberată la data de 23.02.2007 de
METEOR AUTO SRL (ca urmare a retragerii asociatului       SPCEP SI, biroul nr 1, CNP 1771127093413
Elekes Csaba Andrei) să se închidă în contabilitatea         și
societății cu aceste sume.                      MANEA CRISTIAN, cetățean român, necăsătorit,
  5. Se împuternicește dna Cliza Marta-Claudia, născută     născut la data de 09.06.1976 în Mun. București, sector 2,
la data de 15.08.1075 în Focșani, jud. Vrancea,         fiul lui Tudor și al Licăi, domiciliat în București, str.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008                 23

Păsărani nr. 19, sector 2, posesor al CI seria RR          Prezenta hotărâre s-a semnat la București, astăzi
nr.505809 eliberată de SPCEP S2 biroul nr 4 la data de      07.04.2008, în 5 exemplare originale.
31.01.2008, CNP 1760609421517                    (54/603019)
  au hotărât:
  1. Se revocă Dl MANEA CRISTIAN din funcția de
ASOCIAT al SC ACCFIN CONSULTING GRUP SRL, de                 Societatea Comercială
la data de 04.04.2008.                          ACCFIN CONSULTING GRUP - S.R.L.
  Cesionarea de către Dl Manea Cristian a unui număr
de 60 de părți sociale deținute în cadrul SC ACCFIN                   NOTIFICARE
CONSULTING GRUP SRL către Dl COSTEA MARIUS             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
cetățean român, căsătorit, născut la data de 27.11.1977     București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
în Com Victoria, Jud. Brăila, fiul lui Constantin și       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Marioara, domiciliat în Mun. București, Bd Gral Gheorghe     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Magheru, nr 32-36, ap. 12, posesor al CI seria RR        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
nr.434815 eliberată la data de 23.02.2007 de SPCEP SI,      AccFin Consulting Grup SRL, cu sediul în București, Str.
biroul nr 1, CNP 1771127093413                  CERCETĂTORILOR, nr.8, bloc 32, scara 1, etaj 2, ap.11,
  2. Pe data semnării contractului de cesiune și a       sector 4, înregistrată sub nr. J40/15670/2005, cod unic de
prezentei hotărâri a adunării generale a asociaților, dl     înregistrare 17953052, care a fost înregistrat sub
Manea Cristian se retrage definitiv din cadrul SC ACCFIN     nr.209196 din 05.05.2008.
CONSULTING GRUP SRL. Părțile sociale reprezentând          (55/603020)
40% din cadrul SC ACCFIN CONSULTING GRUP SRL
sunt vândute la valoarea lor nominală, adică la un preț
total de 600 lei către dl.Costea Marius.                    Societatea Comercială
  3. Pe data semnării prezentei hotărâri a adunării            APAL INFORMATIQUE - S.R.L.
generale a asociaților SC ACCFIN CONSULTING GRUP
SRL și a contractului de cesiune, noua structură a                   NOTIFICARE
capitalului social devine:
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  • COSTEA VIOLETA, cetățean român, căsătorit,
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
născută la data de 30.01.1979 în Com. Victoria, Jud.
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Brăila, fiica lui Ion și Elisabeta, domiciliată în București
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
str.Smaranda Braescu nr.19, bl.10G, sc.3, et.4, ap.45,
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
sector 1 posesoare a CI seria RD nr. 422623 eliberată la
                                 APAL INFORMATIQUE S.R.L., cu sediul în București,
22.11.2004 de Secția 2 Poliție, CNP 2790130093409
                                 Calea MOȘILOR, nr. 158, etaj 6, sector 2, înregistrată sub
deține 30 de părți sociale cu o valoare nominala de 10 lei
                                 nr. J40/8474/2001, cod unic de înregistrare 14222430,
fiecare, în valoare totală de 300 lei reprezentând 20% din
                                 care a fost înregistrat sub nr. 209243 din 05.05.2008.
capitalul social, cu o participare la beneficii și pierderi de
                                   (56/603021)
20%;
  • COSTEA MARIUS, cetățean român, căsătorit, născut
la data de 27.11.1977 în Com. Victoria, Jud. Brăila, fiul lui
                                        Societatea Comercială
Constantin și Marioara, domiciliat în Mun. București, Bd
                                       APAL INFORMATIQUE - S.R.L.
Grai Gheorghe Magheru, nr 32-36, ap. 12, posesor al CI
seria RR nr.434815 eliberată la data de 23.02.2007 de          HOTĂRÂREA NR. 03 DIN 03.04.2008
SPCEP SI, biroul nr 1, CNP 1771127093413 deține în
urma cesiunii 120 de părți sociale cu o valoare nominală      A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
de 10 lei fiecare, în valoare totală de 1.200 lei           SOCIETATII COMERCIALE S.C. „APAL
reprezentând 80% din capitalul social, cu o participare la         INFORMATIQUE” S.R.L.
profit și pierderi de 80%.                    INMATRICULATA LA REGISTRUL COMERTULUI
  4. În cadrul SC ACCFIN CONSULTING GRUP SRL,              SUB NR. J40/8474/2001
rămâne unic administrator Dl Costea Marius.            COD UNIC DE INREGISTRARE RO 14222430
  5. Se schimbă sediul social al SC ACCFIN            Subsemnații:
CONSULTING GRUP SRL de la adresa din București,           BARDOUX JEAN-PIERRE JAKY RENE, cetățean
Str.Sibiel nr 1, bl.D, sc.A, et.3, ap. 13, sector 4 la noua   francez, domiciliat in Franța, Coupvray (Seine-et-Marne),
adresa din București, Str Cercetătorilor (fostă Vegetației)   10 Rue de l’Englise, posesor al pașaportului nr.
nr.8, bl.32, scara 1, etaj 2, ap. 11, sector 4.         01RA78591,      eliberat    de    Subprefectura
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al S.C.     Meaux/19.07.2001;
ACCFIN CONSULTING GRUP S.R.L. rămân                 ZAMORA CONSTANTIN, cetățean român, domiciliat
neschimbate.                           în București, Str. Turda nr. 104, bl 31, etj. 7, apt. 93, sector
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008

1, posesor al CI seria RR nr. 223848, elibearat de secția             Societatea Comercială
4/08.08.2002, CNP 1580728400129 și                         VELTO ACTIV - S.R.L.
  MERIDA ANTONIO, cetățean francez, născut la data
                                            DECIZIA NR. 1
de 12.05.1961 în Franța, Paris, fiul lui Antonio și Maria
Segunda, domiciliat în Franța, 7 allee desEcuyers, 78240            DIN DATA DE 30.04.2008
Chambourcy posesor al Cărtii de Identitate nr.                  A ASOCIATULUI UNIC
020778303134, eliberat de Subprefectura Saint-                AL S.C.VELTO ACTIV S.R.L
                                    SEDIUL SOCIAL: BUCURESTI, SECTOR 2,
Germain-en-Laye 78/18.072002 asociați ai SC APAL
                                       STR. PALMACIULUI, NR. 9.
INFORMATIQUE S.R.L., cu sediul în București, Calea             J40/21785/2005; CUI: 18249010
Moșilor nr. 158.sector 2, înregistrată la Registrul
                                    GE SHUZI, cetățean chinez, sex F, născută la data de
Comerțului sub nr. J40/8474/2001, având CUI RO           21.06.1972 în China/Ningxia, domiciliată în
14222430, în urma contractului de cesiune structura         China/Ningxia, identificată cu Pa seria CHN nr.
capitalului este următoarea:                    G13797067, emis de Autoritățile din CHINA la data de
  1 Cesionarea de către Dl. Merida Antonio a 4(patru)       23.09.2005, în calitate de asociat unic și administrator al
părți sociale către Dl. Zamora Constantin și cesionarea de     societății, a hotărât următoarele:
către Dl. Bardoux Jean-Pierre Jaky Rene a 5(cinci) părți        1. Mutarea sediului social din București str.
sociale către Dl. Zamora Constantin.                Palmaciului, nr. 9, sct, 2, în BUCUREȘTI SECTOR 3,
  2. În urma cesiunii, capitalul social total al societății, în  STR. LACUL GREACA, NR. 11
                                    2. Prelungirea duratei de închiriere pentru spațiul
întregime în numerar, este de 1000 RON, compus din 20
                                  comercial identificat sub nr. 990, din Dragonul Roșu Corp
părți sociale cu o valoare nominală de 50 RON și este
                                  1 situat în Dragonul Roșu 1 Prelungire din data de
repartizat astfel: ZAMORA CONSTANTIN deține 16 părți        01.032008 pana la 14.10.2008.
sociale cu o valoare nominală de 50 RON, în total 800          (59/603024)
RON, cu o cota de participare la beneficii și pierderi de
80% din capitalul social al societății, MERIDA ANTONIO
deține 2 părți sociale cu o valoare nominală de 50 RON,              Societatea Comercială
în total 100 RON, cu o cota de participare la beneficii și           LEU MAGNIFIC COM - S.R.L.
pierderi de 10% din capitalul social al societății și
                                             NOTIFICARE
BARDOUX JEAN-PIERRE JAKY RENE deține 2 părți
sociale cu o valoare nominală de 50 RON, în total 100         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
RON, cu o cota de participare la beneficii și pierderi de
                                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
10% din capitalul social al societății;
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
neschimbate și obligatorii.                     LEU MAGNIFIC COM S.R.L., cu sediul în București, Str.
   (57/603022)                          Soldat Tunsu Petre, nr. 6A, sector 5, înregistrată sub nr.
                                  J40/15962/2007, cod unic de înregistrare 22310401, care
                                  a fost înregistrat sub nr. 209299 din 05.05.2008.
         Societatea Comercială                 (60/603025)
         VELTO ACTIV - S.R.L.

            NOTIFICARE                        Societatea Comercială
                                        LEU MAGNIFIC COM - S.R.L.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204            DECIZIA NR. 1/23.04.2008
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                         A ASOCIATULUI UNIC
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                      AL S.C. LEU MAGNIFIC COM S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale       SEDIUL: BUCUREȘTI, STR. SOLDAT TUNSU
VELTO ACTIV S.R.L., cu sediul în București, Str. LACUL             PETRE, NR. 6A, SECTOR 5
GREACA, nr. 11, sector 3, înregistrată sub nr.              J 40/15962/24.08.2007; C.U.I.22310401
J40/21785/2005, cod unic de înregistrare 18249013, care        Subsemnații:
a fost înregistrat sub nr. 209289 din 05.05.2008.           ZHAO JUN, cetățean chinez, legitimat cu PAS. Seria
  (58/603023)                           CHN nr. 146495733, emis de autoritățile din China, la
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008               25

data de 11.01.2000, în calitate de asociat unic al S.C.       7. Alegerea auditorului financiar și fixarea duratei
LEU MAGNIFIC COM S.R.L, am hotărât următoarele:         contractului de audit;
  1. Se majorează capitalul social al societății (de la 200    8. Aprobarea datei de 14.05.2008 ca dată de
lei) cu 74.000 RON, deci capitalul social total va fi de     înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng
74.200 RON, având 7. 420 parti sociale a 10 RON fiecare,     efectele hotărârii Adunării Generale.
în valoare totală de 74.200 RON.                   Adunarea Generală ordinara a Acționarilor a constatat
  Capitalul social subscris și vărsat este stabilit la suma  că au fost respectate prevederile art. 117, 117^1 și 117^2
de 200 lei, vărsat integral la constituirea societății si    din Legea 441/2006 privind convocarea ședinței.
majorat cu 74.000 RON.                      Publicitatea s-a făcut în cotidianul Adevărul din data de
  ZHAO JUN a subscris și vărsat efectiv suma de 74.200     22.03.2008 și în Monitorul Oficial al României, Partea
RON (va fi deținut în totalitate de asociatul unic) astfel: va  a IV-a, nr. 1623 din data de 21.03.2008.
deține un nr. de 7.420 părți sociale a 10 RON fiecare,        Adunarea Generală a fost condusa de dl. Traian
reprezentând 100% capitalul social.               Gubandru, membru al Consiliului de Administrație și
  2. Se radiază în totalitate obiectul de activitate      director general al societății.
principal și secundar din actul constitutiv nr. 1/15.08.2007     Au participat acționari care dețin 25.181.450 acțiuni
  3. Se va preciza, conform CAEN Rev. 2 din Ordinul      reprezentând o cota de 87,67% din capitalul social, astfel:
337 / 2007, Domeniul principal: COD CAEN 469- Comerț         - S.C. Tender S.A., cu un număr de 20.378.353 acțiuni
cu ridicata nespecializat                    și o cota de 70,95 % din capitalul social, reprezentat de dl.
  Activitatea principală:                   Gyorgy Zoltan, director economic, în baza Procurii
  4690 - Comerț cu ridicata nespecializat           speciale nr. 1623/15.04.2008;
  Activitate secundară: 4649 - Comerț cu ridicata al altor     - SIF Muntenia, cu un număr de 3.408.336 acțiuni și o
bunuri de uz casnic; 4771 - Comerț cu amănuntul al        cota de 11, 8667% din capitalul social, reprezentata de
îmbrăcămintei, în magazine specializate; 4772 - Comerț      d-na Iancu Liliana, în baza împuternicirii nr.
cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele 4642   5463/16.04.2008 și a Mandatului anexa la împuternicire;
Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei; 4619      - MEI Roemenie EN Bulgarije Fonds N.V., cu un număr
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse          de 1.364.667 acțiuni si o cota de 4,75% din capitalul
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne       social, reprezentata de dl. Chis Vasile Marius în baza
neschimbat.                           Procurii speciale din 14.04.2008;
   (61/603026)                           - Oprea Mihail, acționar cu un număr de 11.000 acțiuni;
                                   - Gubandru Traian, acționar cu un număr de 14.112
                                 acțiuni;
        Societatea Comercială                - Sighisoreanu Alexandru, acționar cu un număr de
        PROSPECTIUNI - S.A.               500 acțiuni;
                                   - Guta Haralambie, acționar cu un număr de 160
           HOTĂRÂREA                 acțiuni;
                                   - Marinescu Cristian, acționar cu un număr de 2439
        DIN 22.04.2008                  acțiuni;
    A ADUNARII GENERALE ORDINARE                 - Preda Constantin, acționar cu un număr de 603
        A ACTIONARILOR
                                 acțiuni;
  Ordinea de zi:                          - Anghel Iulian, acționar cu un număr de 800 acțiuni;
  1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație       - Simina Lucian Florin, acționar cu un număr de 480
pentru exercițiul financiar al anului 2007;           acțiuni.
  2. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru         Ca urmare a dezbaterii problemelor la ordinea de zi,
exercițiul financiar al anului 2007 și anume:          Adunarea generală ordinară a Acționarilor
  - Bilanțul contabil;                       HOTĂRĂȘTE:
  - Contul de profit și pierderi;                  Art.1. Aproba Raportul Consiliului de Administrație
  - Notele explicative la situațiile financiare anuale;     pentru exercițiul financiar al anului 2007;
  - Repartizarea profitului net.                  Art. 2. Aprobă situațiile financiare anuale pentru
  3. Audierea Raportului auditorului financiar asupra      exercițiul financiar al anului 2007 și anume:
situațiilor financiare întocmite de S.C. PROSPECȚIUNI        - Bilanțul contabil;
S.A. la 31.12.2007;                         - Contul de profit și pierderi;
  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul     - Notele explicative la situațiile financiare anuale.
2008;                                Art. 3. Aprobă ca repartizarea profitului net, în valoare
  5. Aprobarea descărcării de gestiune a            de 54.007.995 lei să se facă astfel:
administratorilor;                          - suma de 3.179.587 lei - rezerva legală;
  6. Alegerea noilor administratori și fixarea remunerației     - suma de 50.828.408 lei - sursa de finanțare pentru
cuvenite acestora;                        programul de investiții pe anul 2008.
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008

  Art. 4. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul    Art. 9. Aprobă ca data de 14.05.2008 sa fie data de
2008.                              înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng
  Art. 5. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor      efectele hotărârii adunării generale.
Consiliului de Administrație, pentru perioada 2004-2007.      Art. 10. Se mandatează dl. Duica Marian, legitimat cu
  Art. 6. Alege, pentru o perioada de 4 ani, Consiliul de   CI seria RR nr. 117434, să îndeplinească toate
Administrație în următoarea componență:             formalitățile pentru înregistrarea prezentei hotărâri la
  - Dr. Tender Nicoleta Daniela, cetățean român,        Oficiul Registrului Comerțului București.
născută la data de 19.05.1968, în municipiul București,       (62/603027)
sector 6, fiica lui Arie și Fotina, domiciliată în București,
str. Musetesti, nr. 23, sector 1, posesoare a CI seria RD
nr. 504418, eliberat de SPCEP S1 biroul nr. 2, la data de            Societatea Comercială
30.11.2006, CNP 2680519451512, administrator din                FIBA SOFTWARE - S.R.L.
partea S.C. Tender S.A.;
  - Petrisor Nicolae, cetățean român născut la data de                NOTIFICARE
26.05.1957, în municipiul București, sector 2, fiul lui       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Virgiliu și Mariana, domiciliat în București, str. Focsani nr.  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
5, bloc M181, sc. 2, et. 4, ap. 78, sector 5, posesor al CI   alin (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările
seria RT nr. 183092, eliberat la data de 03.08.2001, de     și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
secția 19 Poliția București, CNP 1570526400398,         actului constitutiv al societății comerciale FIBA
administrator din partea S.C. Tender S.A.;            SOFTWARE S.R.L., cu sediul în București, B-dul
  - Gubandru Traian, cetățean român născut la data de     AVIATORILOR, nr. 58, ap. 1, sector 1, cod poștal 70000,
20.10.1940, în comuna Ghioroiu, județul Valcea, fiul lui     înregistrată sub nr. J40/7836/1997, cod unic de
Dumitru și Floarea, domiciliat în București, Șos. Nicolae    înregistrare R 9843296, care a fost înregistrat sub nr.
Titulescu nr. 16, bloc 22, sc. A, et. 10, ap. 40, sector 1,   209323 din 05.05.2008.
posesor al CI seria RD nr. 376746, eliberat la data de        (63/603030)
11.05.2004, de secția 4 Poliția București, CNP
1401020400091, administrator din partea S.C. Tender
S.A.;                                      Societatea Comercială
  - Constantin Mircea, cetățean român născut la data de           FIBA SOFTWARE - S.R.L.
03.09.1961, in municipiul București, sector 1, fiul lui Ioan
                                            HOTĂRÂRE
și Elena, domiciliat în București, str. Producției nr. 2A,
sector 1, posesor al CI seria RT nr. 471044, eliberat la             DIN 15.04.2008
data de 28.02.2007, de SPCEP secția 1, biroul nr. 5, CNP       A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
1610903400040, administrator din partea S.I.F.Muntenia;             A ASOCIAȚILOR
  - S.C. Middle Europe Investment S.R.L., persoană        Subsemnații:
juridică română, având nr. ORC J40/19128/2005 și CUI        ASSECO ROMANIA S.A., societate pe acțiuni
RO 18128488, cu sediul în România, București, str. Vicol     înregistrată în conformitate cu legislația Poloniei, cu
nr. 7, et. 1, sector 5, reprezentata prin dl. Fader Cristian-  sediul în Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszow, Polonia,
Robert, cetățean român născut la data de 24.11.1980, în     număr de înregistrare în Registrul Comerțului
municipiul Arad, județul Arad, fiul lui Carol- Gheorghe și    0000278271, nr. de înregistrare fiscală 8133497021,
Viorica-Ioana, domiciliat în comuna Vladimirescu, Strada     reprezentată legal de Dl. Marek Panek și Dl. Rafal
Frimu I.C. nr. 17, județul Arad, posesor al CI seria AR nr.   Kozlowski, împuterniciți conform Hotărârii Consiliului de
100396, eliberat la data de 29.01.2002, de Poliția        Administrație din 14 aprilie 2008, deținătoare a 70 părți
municipiului Arad, CNP 1801124020098.              sociale;
  Art. 7. Aprobă ca remunerația netă lunară a membrilor      DOROBANTU V. GRIGORE-REMUS, domiciliat în
Consiliului de Administrație să fie aceeași ca în mandatul    București, str. Aleea Negru Vodă nr. 6, Bl. C3, Sc. 1, et. 3,
anterior. Ea se va exprima în euro și se va transforma în    ap. 6, sector 3, posesor al CI seria DP nr. 093157, emisă
lei la cursul de schimb din ziua adunării generale.       de DGEIP-DEP la data de 02.12.2002, CNP
  Art. 8. Aprobă ca auditor financiar, pentru o perioadă    1640324400039, deținător a 16 părți sociale;
de 3 ani, societatea K.P.M.G. România S.R.L., membru al       GEORGIAN V. P. CATALIN RADU, cetățean român,
Camerei auditorilor financiari din România sub nr.        născut la data de 23.09.1963, în București, domiciliat în
009/11.07.2001, având număr de înregistrare la ORC,       București, Aleea Valea Prahovei nr. 1A, Bl. 825, Sc. 2, Ap.
J40/4439/2000 și CUI RO 12997279 și sediul în          67, Sector 6, posesor al CI seria DP nr. 045905, emis de
România, București, DN1 București - Ploiești, nr. 69 - 71,    SP 22 la data de 18.08.2000 CNP 1630923400031,
sector 1.                            deținător a 11 părți sociale;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008               27

  BAILESCU T. ADRIANA-GRATZIELA, cetățean            nominală de 50 lei fiecare, în valoare totală de 500 lei,
român, născută la data de 06.08.1963, în București,       reprezentând 50% din capitalul social și din benefiicii și
domiciliată în București, Șos. Iancului nr. 21, Bl. 106A, Sc.  pierderi și TEODORU ALEXANDRA deține 10 părți
A, Ap. 36, Sector 2, posesoare a CI seria RT nr. 163553,     sociale în valoare nominală de 50 lei fiecare, în valoare
emisă de SP 9 la data de 14.05.2001, CNP             totală de 500 lei, reprezentând 50% din capitalul social și
2630806400141, deținătoare a 3 părți sociale,          din benefiicii și pierderi.
  întruniți în Adunarea Generală Extraordinara a          2. Se completează obiectul de activitate secundar cu
asociaților la sediul societății am hotărât, cu unanimitate   următoarele activități:
de voturi, în conformitate cu prevederile art. 18.1 lit b) din   • 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Actul Constitutiv, următoarele:                   • 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
  Art. 1. Se prelungește mandatul administratorului       papetarie, în magazine specializate
GEORGIAN V. P. CATALIN RADU, cetățean român,            • 4773 Comerț cu amănuntul al produselor
născut la data de 23.09.1963 în București, domiciliat în     farmaceutice, în magazine specializate
București, Aleea Valea Prahovei nr. 1A, Bl. 825, Sc. 2, Ap.     • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
67, Sector 6, posesor al CI seria DP nr. 045905, emis de     proprii sau închiriate
SP 22 la data de 18.08.2000 CNP 1630923400031, pana         • 7021 Activități de consultanți în domeniul relațiilor
la data de 01.06.2010.                      publice și al comunicării
  Art. 2. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat al        • 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și
societății.                           management.
  Art. 3. Administratorul societății, dl Georgian V. P.      Prezenta hotărâre a fost adoptată în 4 (patru)
Catalin Radu, este împuternicit să efectueze formalitățile    exemplare.
pentru înregistrarea prezentei modificări a Actului          (65/603032)
Constitutiv în Registrul Comerțului și obținerea
autorizațiilor de funcționare.
  Prezenta hotărâre a fost întocmită în 6 exemplare, 4 în           Societatea Comercială
limba română și două în limba engleză, având aceeași             TEO DAR CONCEPT - S.R.L.
valabilitate.
  (64/603031)                                    NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
        Societatea Comercială               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
       TEO DAR CONCEPT - S.R.L.              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
          HOTĂRÂREA NR. 1
                                 TEO DAR CONCEPT S.R.L., cu sediul în București, Str.
      DIN DATA DE 26.03.2008                Prof. Dr. Georgescu, nr. 27, etaj 1, sector 2, înregistrată
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              sub nr. J40/5136/2005, cod unic de înregistrare
     S.C. TEO DAR CONCEPT S.R.L.               17371011, care a fost înregistrat sub nr. 209327 din
     J40/5136/2005 SI CUI 17371011              05.05.2008.
  Subsemnații TEODORU RAZVAN-ANDREI, cetățean            (66/603033)
român, domiciliat în București, str. Prof. Dr. Mihail
Georgescu nr. 27, sector 2, născut la data de 12.08.1970
în București, fiul lui Dorin-Stefan și Marina, căsătorit, sex        Societatea Comercială
bărbătesc, posesor al CI seria RR nr. 300650/28.04.2004         ROMHUN INTERNATIONAL - S.R.L.
emisa de Secția 8 Poliție, CNP 1700812423013 și
TEODORU ALEXANDRA, cetățean român, domiciliată în                   NOTIFICARE
București, str. Prof. Dr. Mihail Georgescu nr. 27, sector 2,     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
născută la data de 26.12.1978 în Mun. Constanța, jud.      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Constanța, fiica lui Dorin-Nicolae și Rodica, căsătorită,    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
sex femeiesc, posesoare a CI seria RD nr.            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
326168/14.07.2003      emisa   de  SEP,   CNP   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
2781226131243, am hotărât următoarele:              ROMHUN INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în
  1. Se majorează în numerar capitalul social de la 200     București, Str. Ozana, nr. 1, bloc 130, scara 2, etaj 3, ap.
(douăsute) ron la 1000 (omie) ron, diferența de 800 ron     26, sector 3, înregistrată sub nr. J40/17958/2006, cod
(optsuteron) fiind integral subscrisă și vărsată astfel încât  unic de înregistrare 19176548, care a fost înregistrat sub
structura capitalului social va fi următoarea: TEODORU      nr. 209330 din 05.05.2008.
RAZVAN-ANDREI deține 10 părți sociale în valoare           (67/603034)
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008

       Societatea Comercială               J40/11488/2004, cod unic de înregistrare 16604011, care
     ROMHUN INTERNATIONAL - S.R.L.             a fost înregistrat sub nr. 209348 din 05.05.2008.
                                  (69/603036)
      HOTĂRÂREA NR. 1/22.04.2008
        A ADUNĂRII GENERALE
  BALLA MIHAELA, cetățean român, născută la data de            Societatea Comercială
30.10.1975 în București, domiciliată în București, sector       EPSILON GT INTERNATIONAL - S.R.L.
3, str. Ozana nr. 1, 130, sc. 2, et. 3, ap. 26, posesoare a
CI, seria RR, nr. 399499 eliberat de SPCEP S3 biroul nr.             HOTĂRÂREA NR. 2
4 la data de 05.07.2006, CNP 2751030434522 și BALLA
                                          A ASOCIAȚILOR
ROBERT SANDOR, cetățean maghiar, născut la data de
                                           DIN 24.04.2008
08.09.1975 în Ungaria-Cegled, domiciliat în Ungaria,
1182 Budapesta 18, Ganz Abraham Utca 14/A, posesor         Subsemnații:
al pașaportului nr. ZE339112, eliberat de autoritățile       VASILACHE GHEORGHE, cetățean român, casatorit,
maghiare la data de 27.11.2001, au hotărât:           născut la data de 25.05.1956 în orașul Gura Humorului
  1. Majorarea capitalului social cu suma de 6035 EURO
                                jud. Suceava, fiul lui Eugen și Maria, domiciliat în
(1EURO=3.6102 lei), echivalentul a 8752.6993 USD (1
                                Mun.Bucuresti, Sector 3, B-dul Camil Ressu, Nr. 23, Bl.
EURO= 1.450323 USD) și echivalentul a 21787.56 lei, la
cursul BNR, cu suma de 3849636 Forinti maghiari,        55, Sc. 4, Ap. 163, identificat cu CI seria RR, Nr. 148111,
echivalentul a 55049.78 lei (1 forint=0.0143 lei),       eliberat de Pol.Mun.Bucuresti, Secția 12 la data de
echivalentul a 15195 EURO (100 forinti=0.3947 EURO) și     18.01.200l, cod numeric personal 1560525293161
echivalentul a 21972.3746 USD (100 forinti = 0.5707        și
USD), la cursul BNR și cu suma de 2962.66 lei, prin        VASILACHE TANTA, cetățean român, căsătorită,
aportul în numerar al asociatului BALLA MIHAELA.        născută la data de 30.09.1958 în Mun. Medgidia, Jud.
  În urma majorării, capitalul social va fi în total 80000
                                Constanța, fiica lui Mihail și Elena, domiciliată în
lei, din care 3162.66 lei, 6035 EURO, echivalentul a
8752.6993 USD și echivalentul a 21787.56 lei și 3849636     Mun.Bucuresti, Sector 4, Șos. Berceni, Nr. 7, B1. 4, Sc.1,
forinti maghiari, echivalentul a 55049,78 lei, echivalentul   Et. 4, Ap. 30, identificata cu CI seria RT, Nr.220704,
a 15195 EURO si echivalentul a 21972.3746 USD, fiind      eliberat de Pol.Mun.Bucuresti, Secția 15 la data de
împărțit în 4000 părți sociale, a cate 20 lei fiecare, iar   07.03.2002, cod numeric personal 2580930400527
structura pe asociați este următoarea: BALLA MIHAELA        în calitate de asociați la S.C. “EPSILON G.T.
deține 3999 părți sociale, însumând 79980 lei, din care     INTERNATIONAL “ S.R.L., cu sediul în București, B-dul
3142.66 lei, 6035 EURO, echivalentul a 8752.6993 USD
                                Camil Ressu, Nr. 23, Bl. 55, Sc. 4, Et. 7, Ap. 163, Sector
si echivalentul a 21787.56 lei, 3849636 Forinti maghiari,
                                3, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr.
echivalentul a 55049,78 lei, echivalentul a 15195 EURO
și echivalentul a 21972.3746 USD, reprezentând         J/40/11488/2004, constituită în baza actului constitutiv al
99,975% din capitalul social, iar BALLA ROBERT         societății, prin prezenta am hotărât:
SANDOR deține 1 parte socială, însumând 20 lei,          • Actualizarea obiectului de activitate al societății
reprezentând 0,025% din capitalul social.            potrivit CAEN Rev 2, urmând ca activitatile, astfel cum au
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății  fost recodificate, să fie cuprinse în actul constitutiv nr.
rămân neschimbate                        2/24.04.2008 actualizat -depus ulterior la Oficiul
   (68/603035)
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
                                  • Se modifică activitatea principală astfel: Diviziune.41
       Societatea Comercială               Grupa: 412 Clasa: 4120 Lucrări de construcție a clădirilor
    EPSILON GT INTERNATIONAL - S.R.L.            rezidențiale și nerezidențiale
                                  Restul clauzelor din actul constitutiv rămâne
           NOTIFICARE                neschimbat. Prezenta hotărâre face parte integrantă din
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    aceasta.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    Prezenta hotărâre reprezintă voința asociaților S.C.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        “EPSILON G.T. INTERNATIONAL” S.R.L. și a fost
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                redactată astăzi 24.04.2008 în 3 (trei) exemplare, 2
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
EPSILON GT INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în          pentru asociați și unul pentru a fi depus la Oficiul
București, B-dul Camil Ressu, nr. 23, bloc 55, scara 4,     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
etaj 7, ap. 163, sector 3, înregistrată sub nr.           (70/603037)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008                29

        Societatea Comercială                (2) APOSTOL Dragos-Constantin, cetățean român,
       WIESER CONSULT - S.R.L.              născut la data de 10.01.1974, în Mun. Buzău, jud. Buzău,
                                 domiciliat în Str. Sg. Maj. Cara Anghel, nr. 1, bl. C90, sc.
      HOTĂRÂREA NR. 02/31.03.2008              2, et. 5, ap. 83, sector 6, București, identificat cu CI Seria
                                 RX, nr. 219373, eliberat de Secția 22 Poliție București, la
   A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
     S.C. WIESER CONSULT S.R.L.               data de 19.09.2003, având CNP 1740110104967.”
   STR. FRUMOASA, NR. 56, ET. 2, AP. 4,             La capitolul III, articolul 7, paragrafele 2, 3, 4 și 5 se
      BUCURESTI, SECTOR 1                 modifică și vor avea următorul conținut:
     J40/4603/2004 CUI 16262253                “(2) Contribuția asociaților la formarea capitalului
                                 social este: Hermann WIESER: 120 RON Dragoș
  Hermann WIESER, cetățean austriac, domiciliat în
                                 Constantin APOSTOL: 80 RON
Poertschach Woerthersee, Annastrasse 19, Austria,
                                  (3) Ca urmare a acestui aport,
născut la data de 20 Mai 1962, în localitatea Klagenfurt,
                                  (1) Hermann Wieser deține 12 părți sociale cu valoare
Austria, identificat cu Pașaport seria J nr. 03662368,
                                 nominală de 10 RON fiecare, reprezentând 60% din
eliberat de autoritățile austriece la data de 16.06.2003,
Dragos- Constantin APOSTOL, cetățean român, născut        capitalul social;
la data de 10.01.1974, in mun. Buzău, jud. Buzău,          (2) Dragoș Constantin APOSTOL deține 8 părți sociale
domiciliat în mun. București, str. Sg. Maj. Cara Anghel, nr.   cu valoare nominală de 10 RON fiecare, reprezentând
1, bl. C90, sc. 2, ap. 83, et. 5, sector 6, identificat cu CI  40% din capitalul social.”
seria RX nr. 219373, eliberat de Secția 22 Poliție         La capitolul VI, art. 17, paragrafele 2 și 3 se modifică și
București, la data de 19.09.2003, având CNP           vor avea următorul conținut:
1740110104967 și Clemens PETSCHNIKAR, cetățean           “(2) Participarea asociaților la împărțirea profitului
austriac, născut la data de 8.10.1968, în Graz, Austria,     obținut de societate se va efectua în mod proporțional cu
căsătorit, domiciliat în Girardigasse 3/16, Viena, Austria,   cota de participare, după cum urmează:
identificat cu pașaport seria P nr. 1467650, eliberat de      (1) Hermann WIESER, care deține 60% din părțile
autoritățile austriece la data de 04.01.2007, în calitate de   sociale cu o valoare totală de 120 RON, are o cotă de
asociați ai societăți S.C. WIESER CONSULT S.R.L., au       60% din profit;
hotărât, în ședința din data de 31.03.2008, ora 10.00, la      (2) Dragoș Constantin APOSTOL care deține 40% din
sediul societății următoarele:                  părțile sociale cu o valoare totală de 80 RON, are o cotă
  1. Radierea obiectelor de activitate: Cod CAEN [6910]    de 40% din profit.
Activități juridice și Cod CAEN [6920] Activități de        (3) Participarea asociaților la suportarea pierderilor
contabilitate și audit financiar, consultanta în domeniul    suferite de societate se va efectua în mod proporțional cu
fiscal;                             cota de participare, după cum urmează:
  2. Clemens PETSCHNIKAR, în calitate de asociat al        (1) Hermann WIESER, care deține 60 % din părțile
S.C. WIESER CONSULT S.R.L., cesioneză lui Dragoș-        sociale cu o valoare totală de 120 RON, are o cotă de
Constantin APOSTOL, 6 părți sociale pe care le deține în     60% din pierderi;
cadrul societății cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare,     (2) Dragoș Constantin APOSTOL, care deține 40% din
în valoare totală de 60 LEI, reprezentând 30 % din        părțile sociale cu o valoare totală de 80 RON, are o cotă
capitalul social al societății și lui Hermann WIESER, 3     de 40% din pierderi.”
părți sociale, pe care le deținea în cadrul societății cu o     (4) Clemens PETSCHNIKAR renunță la drepturile și
valoare nominală de 10 LEI fiecare, în valoare totală de     obligațiile aferente părților cedate începând cu data de
30 LEI, reprezentând 15 % din capitalul social al        31.03.2008;
societății.                             (5) Participarea asociaților Dragos- Constantin
  3. Clemens PETSCHNIKAR renunță la drepturile și       APOSTOL și Hermann WIESER, cu privire la părțile
obligațiile aferente părților sociale cedate începând cu     sociale dobândite de la Clemens Petschnikar, la profit și
data de 31 Martie 2008. Participarea la profit și pierderi a   pierderi se face începând cu data de 31.03.2008.”
asociaților APOSTOL Dragoș Constantin si Hermann          5. se aproba delegarea dnei Alexandrescu Daniela
WIESER, cu privire la părțile sociale dobândite de la      Cristina, identificata cu CI Seria RR, Nr. 482959, având
Clemens Petschnikar, se va face începând cu data de 31      CNP 2831217440026, pentru a se ocupa de toate
Martie 2008.                           formalitățile necesare privind înregistrarea mențiunilor la
  4. Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății  Oficiul Registrului Comerțului București, într-un cuvânt va
după cum urmează: La capitolul I, articolul 1 se modifica    îndeplini toate formalitățile necesare pentru înregistrarea
și va avea următorul conținut:                  și publicarea modificărilor intervenite în actele societății,
  “(1) WIESER Hermann, cetățean austriac, născut la      semnând în numele nostru și pentru noi, oriunde va fi
data de 20.05.1962, în Klagenfurt. Austria, domiciliat in    necesar, semnătura sa fiindu-ne opozabilă.
Annastrasse 19, Poertschach am Woerthersee, Austria,        Hotărârile au fost luate în unanimitate față de cei
identificat cu pașaport Seria J, nr. 0366236 8, eliberat de   prezenți.
autoritățile austriece la data de 16.06.2003;             (71/603038)
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008

       Societatea Comercială               voturi) și NADIA H.MAHMMOD, cetatean irakian,
       WIESER CONSULT - S.R.L.              domiciliată în Irak, Baghdad, posesoare al pașapor- tului
                                H nr. 0013167, eliberat de Autoritățile Irakiene la
           NOTIFICARE                10.04.2002, a hotărât în unanimitate de voturi
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    modificarea actului constitutiv al societatii, astfel:
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    1) Se retrage din societate dna.NADIA H.MAHMMOD
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        prin cesionarea a 320 ps către dl. ABDUL NASIR
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   H.MAHMOUD, iar ceilalți trei asociați vor cesiona câte
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   240p.s. tot către dl. ABDUL NASIR H.MAHMOUD.
WIESER CONSULT S.R.L., cu sediul în București, Str.        Ca urmare aportul asociaților la capitalul social și
FRUMOASA, nr. 56, etaj 2, ap. 4, sector 1, înregistrată     participarea la beneficii și pierderi va fi:
sub nr. J40/4603/2004, cod unic de înregistrare          - KHALID H.MAHMOOD va deține 80 p.s. x
16262253, care a fost înregistrat sub nr. 209354 din      10RON/p.s. = 800RON, adică 5% din capitalul social;
05.05.2008.                            - ABDUL NASIR H.MAHMOUD va deține 1.360 p.s. x
  (72/603039)                         10RON/p.s. = 13.600RON, adică 85% din capitalul social;
                                  - BELSAM KHALID A.KADER va deține 80 p.s. x
                                10RON/p.s. = 800RON, adică 5% din capitalul social si
        Societatea Comercială               - SAFANA S.NOURY va deține 80 p.s. x 10RON/p.s. =
        RAHMA NOUA - S.R.L.               800RON, adică 5% din capitalul social.
                                  2) Se retrage calitatea de administrator dnei.NADIA
           NOTIFICARE                H.MAHMMOD.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      3) Se extinde obiectul de activitate cu cod CAEN 7810
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Urmează actualizarea actulului constitutiv al societății.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     (74/603041)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
RAHMA NOUA S.R.L., cu sediul în București, B-dul D-NA
GHICA, nr. 18, etaj 6, ap. 55, sector 2, înregistrată sub nr.          Societatea Comercială
J40/3986/1999, cod unic de înregistrare 11719444, care             ASADAVI ACTIV - S.R.L.
a fost înregistrat sub nr. 209360 din 05.05.2008.
                                            NOTIFICARE
  (73/603040)
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
        Societatea Comercială              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        RAHMA NOUA - S.R.L.               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
      HOTĂRÂREA NR.2/29.04.2008              ASADAVI ACTIV S.R.L., cu sediul în București, Str.
                                Gârleni, nr. 9, bloc C46, scara B, etaj 8, ap. 108, sector 6,
  A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
                                înregistrată sub nr. J40/19940/2007, cod unic de
        A ASOCIAȚILOR
                                înregistrare 22626197, care a fost înregistrat sub nr.
  Astazi, 29.04.2008, Adunarea Generală a societății     209364 din 05.05.2008.
comerciale RAHMA NOUA S.R.L., întrunită în ședința         (75/603042)
extraordinară la sediul firmei, la care au participat
KHALID H. MAHMOOD, cetățean irakian, domiciliat în
Irak, Baghdad, posesor al pașaportului H nr. 0013166,              Societatea Comercială
eliberat de Autoritățile Irakiene la 10.04.2002 (care deține          ASADAVI ACTIV - S.R.L.
20% din voturi); ABDUL NASIR H. MAHMOUD, cetățean
irakian, domiciliat în Irak, Baghdad, posesor al                DECIZIA NR. 3/05.05.2008
pașaportului H nr. 0024007, eliberat de Autoritățile
Irakiene la 07.05.2002 (care deține 20% din voturi);               A ASOCIATULUI UNIC
BELSAM KHALID A.KADER, cetatean irakian,              Astăzi, 05.05.2008, asociatul unic al societății
domiciliată în Irak, Baghdad, posesoare al pașaportului H    comerciale ASADAVI ACTIV SRL, dI. KASIM H.R.ABDUL
nr. 0022592, eliberat de Autoritățile Irakiene la        HAMEED, cetățean irakian, domiciliat în Irak, Baghdad,
07.05.2002 (care deține 20% din voturi); SAFANA         str. Abu Alexander nr.3/2/13, cu reședința în mun. Târgu-
S.NOURY, cetatean irakian, domiciliată în lrak, Baghdad,    Jiu, str. Margaritarului nr. 34, bl. 1A, sc. 1, ap. 2, jud. Gorj,
posesoare al pașaportului H nr. 0024015, eliberat de      CNP:7561105400019, posesor al pașaportului H nr.
Autoritățile Irakiene la 07.05.2002 (care deține 20% din    0282037, eliberat de Ambasada Irak din București la
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008               31

19.12.2002, a decis modificarea actului constitutiv al     5, înmatriculată la registrul comerțului sub nr.
societății, astfel:                       J40/3762/2001, decide următoarele:
  1)Se cooptează în societate dl.FLAYIH ABDULHADI         2.Completarea obiectului de activitate cu următoarele
M., cetățean irakian,născut la 03.07. 1956 în Irak,       activități:
domiciliat în București, bdul Timișoara nr.43, bl.34, sc.2,     4711 Comerț cu amănuntul în magazine
ap.69, sector 6, căsătorit, CNP:7560703400014, posesor     nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
al cărții de rezidență permanentă RPR nr.01742, eliberată    alimentare, băuturi și tutun;
de A.P.S. - București la 03.05.2007 prin cesionarea a 10      4719 Comerț cu amănuntul în magazine
p.s. de către dl. KASIM H.R.ABDUL HAMEED.            nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
  Ca urmare, aportul asociaților la formarea capitalului   nealimentare;
social și participarea la beneficii și pierderi vor fi:       4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
  -KASIM H.R.ABDUL HAMEED va deține 10 p.s. x         proaspete, în magazine specializate;
10RON/p.s. = 100RON,adică 50% din capitalul social, și       4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din
  -FLAYIH ABDULHADI M.va deține 10 p.s.x           carne, în magazine specializate;
10RON/p.s. = 100RON, adică 50% din capitalul social.        4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și
  Decizia Asociatului unic va fi înlocuită cu Hotărârea    moluștelor, în magazine specializate;
Adunării Generale a Asociaților.                  4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de
                                patiserie și produselor zaharoase, în magazine
  2)Se deschid două puncte de lucru situate în
                                specializate;
București, sos.Giurgiului nr.107, Piața Progresul, spațiul
                                  4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine
comercial nr.49, sector 4 și București, sos.Giurgiului
                                specializate;
nr.107, Piața Progresul, spatiul comercial nr.51, sector 4.
                                  4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în
  3)Se numește în funcția de administrator al societății
                                magazine specializate;
cu depline puteri dl.FLAYIH ABDULHADI M.,pe o
                                  4729 Comerț cu amănuntul al altor produse
perioadă nelimitată.                      alimentare, în magazine specializate;
  Urmează actualizarea actului constitutiv al societății.     4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al
   (76/603043)                        articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine
                                specializate;
                                  4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
       Societatea Comercială               tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine
    MAG DESIGN CONSTRUCT - S.R.L.              specializate;
                                  4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor
           NOTIFICARE
                                electrocasnice, în magazine specializate;
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        specializate;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   magazine specializate;
MAG DESIGN CONSTRUCT SRL, cu sediul în București,          4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și
Str. T. Vladimirescu, nr.57, bloc T4, scara 2, etaj 7, ap.46,  articolelor din piele, în magazine specializate;
sector 5, înregistrată sub nr. J40/3762/2001, cod unic de      4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
înregistrare 13824594, care a fost înregistrat sub       magazine specializate;
nr.209399 din 05.05.2008.                      4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și
   (77/603044)                        de parfumerie, în magazine specializate;
                                  4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și
                                semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de
       Societatea Comercială               companie și al hranei pentru acestea, în magazine
    MAG DESIGN CONSTRUCT - S.R.L.              specializate;
                                  4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
             DECIZIE                magazine specializate;
                                  4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara
      A ASOCIATULUI UNIC AL                magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
   S.C. MAG DESIGN CONSTRUCT S.R.L.               6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
        DATA 17.03.2008                 proprii;
 Asociatul unic PANDELE ELENA, al S.C. MAG             6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
DESIGN CONSULT S.R.L., cu sediul în București, str.       proprii sau închiriate;
Tudor Vladimirescu nr. 57, bl. T4, sc.2, et.7, ap.46, sector    6831 Agenții imobiliare;
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5849/17.X.2008

 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision                        Societatea Comercială
sau contract.                                           TAYF SUN RISE - S.R.L.
  (78/603045)
                                                     DECIZIA NR. 1

         Societatea Comercială                          DIN DATA DE 23.04.2008
        SHAR SHAB IMPEX - S.R.L.                          A ASOCIATULUI UNIC AL
                                             S.C. “TAYF SUN RISE” S.R.L.
         DECIZIA NR. 1/30.04.2008                    NR. DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI
                                        J40/124/1999 DIN 08.01.1999, C.U.I.: 11416386,
      A ASOCIATULUI UNIC AL
                                               ATRIBUT FISCAL R
    SC. “SHAR SHAB IMPEX” SRL.
                                        CU SEDIUL IN BUCURESTI, B-DUL TIMISOARA
 NR. DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI
   J40/1937 / 27.02.1998, CUI.: 10254227                    NR. 69, BL. C 13, SC. E, PARTER, SECTOR 6
CU SEDIUL IN BUCURESTI, STR. ALEX. IVASIUC,                   Asociatul unic AYTAC HAMDI, cetățean turc, domiciliat
NR. 34-40, BL. 3, ET. 1, CAMERA 112, SECTOR 6                 în Turcia, Istanbul, Kebeș, Str. Merkezi, nr. 224, identificat
  Asociatul unic YAGHOOB BOSTAR, cetățean iranian,              cu Paș. Seria TR-L, nr. 016483, eliberat de Ambs. Turciei
domiciliat în Iran, Kazeroon, identificat cu paș. seria B, nr.        la București, la data de 25.03.2002, al S.C. “TAYF SUN
292567, eliberat de Aut. iraniene la data de 13.10.1997,           RISE” S.R.L., nr. de ordine în Registrul Comerțului
al SC. “ SHAR SHAB IMPEX “ SRL., nr. de ordine în               J40/124/1999 din 08.01.1999, cod unic de înregistrare:
Registrul Comerțului J40/1937 / 27.02.1998, C.U.I.:
                                       11416386, atribut fiscal R, cu sediul în București, B-dul
10254227 cu sediul în București, str. Alex. Ivasiuc, nr. 34-
                                       Timișoara nr. 69, bl. C 13, sc. E, parter, sector 6, a decis
40, bl. 3, et. 1, Camera 112, sector 6, a decis: deschiderea
                                       deschiderea unui punct de lucru.
unui punct de lucru.
  S-a decis deschiderea unui punct de lucru în                 S-a decis deschiderea unui punct de lucru în
București, sector 1, Sos. Orhideelor nr. 31-33, Centrul            București, sector 2, str. Vasile Predescu nr. 79-87,
Comercial IDM BASARAB ( Restaurantul și spațiul                Complexul Comercial Dragonul Roșu-Corp 1, standul
destinat grădinii de vară ).                         comercial nr. 65.
  (79/603046)                                  (80/603047)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|308250|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5849/17.X.2008 conține 32 de pagini.       Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

								
To top