ASP.NET I - PowerPoint by rjt20314

VIEWS: 111 PAGES: 35

									     ASP.NET I
        อุทัย เซี่ยงเจ็น
 สานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
                      1
ASP.NET

 เริ่มรู้จักกับ ASP.NET

 การเขียนชุดคาสั่งใน ASP.NET

 เนมสเปซ (Namespace)

 เจาะลึกกับ ASP.NET

 การใช้งาน ASP.NET Server Control

 เว็บเซอร์วิส (Web Service)

 การเข้าและถอดรหัสข้อมูล (Cryptography)
                      2
เริ่มรู้จักกับ ASP.NET
 Introduction
 .NET Framework
 ความเหมือนที่แตกต่างของ ASP.NET
                  3
Introduction

 .NET   เป็นแนวคิดที่บริษัท Microsoft ต้องการนาเอา
 อุปกรณ์ทุกอย่างบนโลกมาเชื่อมโยงติดต่อกัน
 Microsoft ต้องคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทาให้อุปกรณ์
 ทุกๆ ชนิดบนโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้
                           4
.NET Framework

 .NET Framework   เป็นมาตรฐานในการพัฒนาระบบ โดย
 สร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับการใช้งาน .NET
 Java Virtual Machine มีมาตรฐานในการพัฒนาระบบ โดย
 สร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับการใช้งาน Java
                         5
3 ส่วนประกอบของ .NET Framework
 Programming Language คือ ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา
 โปรแกรม ประกอบด้วย
                    Programming Language
  C#
  VB.NET                Base Classes Library
  Jscript.NET
                    Common Language Runtime


 Base Classes Library คือ ชุดคาสั่งมาตรฐานที่ใช้พัฒนา
 โปรแกรม


                                 6
3 ส่วนประกอบของ .NET Framework
 Common Language Runtime (CLR) มีหน้าที่ทาให้
 โปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาต่างๆ กลายเป็นรูปแบบมาตรฐาน
 เ ดี ย ว กั น ทั้ ง ห ม ด เ รี ย ก ว่ า Microsoft Intermediate
 Language (MSIL) ซึ่งเมื่อเรานาโปรแกรมไป Run บนเครื่อง
 ใด CLR จะแปลง IL ให้เป็นคาสั่งที่เหมาะสมกับการทางานใน
 เครื่องนั้น ๆ (ภาษาเครื่อง)          Programming Language


                        Base Classes Library


                       Common Language Runtime

                                    7
ข้อดีของ .NET Framework
 มีระบบไลบรารีที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ

 ใช้ภาษาในการพัฒนาได้ทุกภาษา

 มีการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทางานเป็นอย่างดี

 มีความปลอดภัยมากขึ้น
                        8
หลักการทางานของสคริปต์
 Client-Side Script    หมายถึง Script มีการทางานฝั่ง
 ผู้ใช้งาน เช่น JavaScript และ VBScript เป็นต้น
 Server-Side Script     หมายถึง Script มีการทางานฝั่ง
 เซิร์ฟเวอร์ โดยที่ Script จะถูกแปลและประมวลผลโดยเว็บ
 เซิร์ฟเวอร์ เช่น PWS, IIS เช่น ASP, ASP.NET, PERL,
 PHP, JSP เป็นต้น
                             9
ความเหมือนที่แตกต่างของ ASP.NET
 ใช้ภาษาใดๆ  ในการเขียนสคริปต์ก็ได้
 C#, VB.NET, Jscript.NET


 มีความยืดหยุ่นในการเขียนโปรแกรมสูงขึ้น

 ลักษณะการแปลภาษาและนามสกุลไฟล์ที่เปลี่ยนไป

 จาก Interpreter -> Compiler
 จาก นามสกุล .asp -> .aspx
                        10
ความเหมือนที่แตกต่างของ ASP.NET
 รูปแบบและการใช้งาน Component   ที่ง่ายขึ้น
 สามารถติดตั้ง Component โดยไม่ต้องใช้ Admin เพียง
 Upload Component ไปยัง Directory ที่ Admin กาหนด
 หลังจากนั้น Component จะติดตั้งอัตโนมัติ
                         11
ความเหมือนที่แตกต่างของ ASP.NET
 มีไลบรารีให้เลือกใช้ได้มากขึ้น

 มี Control ทาให้การทางานบางอย่างง่ายขึ้น
 สามารถเรียกขอข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ได้

 เช่น เขียนโปรแกรมดึงข้อมูลตลาดหุ้นมาแสดงบนหน้าเว็บ
 ของเรา
 ไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์

 ง่ายต่อการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
                            12
ความเหมือนที่แตกต่างของ ASP.NET
 สามารถเขียนโปรแกรมรองรับเหตุการณ์ต่างๆในเว็บเพจได้
 แยกส่วน HTML และ Script ออกจากกันอย่างชัดเจน
                         13
การใช้งาน ASP.NET
 การใช้ ง าน ASP.NET     จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารติ ด ตั้ ง บน
 ระบบปฏิบัติการ Windows XP และ 2000 ขึ้นไป และ
 จาเป็นต้องติดตั้ง 3 โปรแกรมหลัก ประกอบด้วย

 Internet Information Server (IIS) 5.0
 .NET Framework SDK 1.0 (130 MB)          หรือ .NET
 Framework Redistributable 1.1 (20 MB)
 Microsoft Data Access Component (MDAC)        เวอร์ชัน
 2.7 สาหรับ ADO.NET

                               14
การเขียนชุดคาสั่งใน ASP.NET
 VB.NET
 ไวยากรณ์ภาษาคล้ายกับ VBScript

 ข้อมูลเกี่ยวกับ VB.NET  หาได้ง่าย
 VB.NET   เป็นภาษา Case-Insensitive คือ อักษร
  ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก และใหญ่มีความหมายเดียวกัน
  เช่น a กับ A


                          15
การระบุภาษาที่ใช้เขียน ASP.NET
 การระบุภาษาไว้ในแท็ก <Script>
 <script language="VB" runat="server">
    คาสั่งต่างๆ ของภาษา VB
 </script>


 การระบุภาษาไว้ที่ไดเร็คทีฟ @Page
 <%@Page Language= "VB" %>
 <%  คาสั่งต่างๆ ของภาษา VB  %>

                     16
การเขียนหมายเหตุ
 รูปแบบที่ 1 ใช้เครื่องหมายฝนทอง ( ' )

 '  ข้อความที่เป็นหมายเหตุ

 รูปแบบที่ 2 ใช้คาสั่ง Rem

 Rem  ข้อความที่เป็นหมายเหตุ

                     17
ชนิดข้อมูลในภาษา VB.NET
ชนิดข้อมูล   ชนิดข้อมูลของ  ขนาด    ช่วงข้อมูล
          .NET    (ไบต์)
Boolean   System.Boolean     2 True  หรือ False
Byte     System.Byte      1 0-255
Char     System.Char      2 0-65,535

Date     System.Date      8 1  ม.ค. 0001 ถึง
                    31 ธ.ค. 9999

                            18
ชนิดข้อมูลในภาษา VB.NET
ชนิดข้อมูล   ชนิดข้อมูลของ  ขนาด   ช่วงข้อมูล
          .NET    (ไบต์)
Decimal   System.Decimal    16 ไม่มีจุดทศนิยม +/-
                   79,228,162,514,
                   264,337,593,54
                   3,950,335
                   มีจุดทศนิยม
                   7.92281625142
                   6433759354395
                   0335

                           19
ชนิดข้อมูลในภาษา VB.NET
ชนิดข้อมูล   ชนิดข้อมูลของ  ขนาด     ช่วงข้อมูล
          .NET    (ไบต์)
Double    System.Double     8 สาหรับค่าลบเก็บได้ตั้งแต่
                    -1.79769313486231
                    x 10308 ถึง
                    -4.94065645841247
                    x 10-324
                    สาหรับค่าบวกเก็บไดตั้งแต่
                    4.94065645841247
                    x 10-324 ถึง
                    1.79769313486231
                    x 10308    20
ชนิดข้อมูลในภาษา VB.NET
ชนิดข้อมูล   ชนิดข้อมูลของ  ขนาด      ช่วงข้อมูล
          .NET    (ไบต์)
Integer   System.Int32      4  -2,147,483,648  ถึง
                    2,147,483,647
Long     System.Int64      8  -9,223,372,036,854,775,808
                    ถึง
                    9,223,372,036,854,775,807

Object    System.Object     4 ขึ้นกับการกาหนดค่าให้ตัว
                   แปร Object เนื่องจาก
                   ตัวแปรนี้สามารถเก็บ
                   ข้อมูลได้ทุกชนิด
Short    System.Int16      2 -32,768 ถึง 32,767 21
ชนิดข้อมูลในภาษา VB.NET
ชนิดข้อมูล   ชนิดข้อมูลของ      ขนาด      ช่วงข้อมูล
           .NET       (ไบต์)
String    System.String       ไบต์ / 0 ถึง ประมาณ 2 พันล้าน
                      2
                       ตัวอักษร
                 1 ตัวอักษร

User-    System.ValueType  ผลรวมของ ขึ้นอยู่กับขอบเขต
Defined              ขนาดของ ของค่าตัวแปรแต่ละ
Type             สมาชิกทั้งหมด ชนิดที่ประกาศไว้
                 ที่ประกาศ
                ภายใต้ Type
                    นั้นๆ
                                  22
การประกาศตัวแปร
 รูปแบบ

 Dim ชื่อตัวแปร [As ชนิดข้อมูล] [= ค่าเริ่มต้นตัวแปร]
 ตัวอย่าง
 Dim a As Integer
 Dim b As Integer = 10
 Dim x,y As Integer
 หมายเหตุ: หากเราไม่ระบุชนิดข้อมูล ตัวแปรนั้นจะมีชนิดเป็น
 Object และเครื่องหมาย [ ] หมายถึงมีหรือไม่มีก็ได้
                             23
การประกาศค่าคงที่
 รูปแบบ

 Const  ชื่อค่าคงที่ [As ชนิดของข้อมูล] = ค่า
 ตัวอย่าง

 Const RATE As Double = 0.07

 หมายเหตุ:

 ค่าที่ 0.07 จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้
                         24
การประกาศอาร์เรย์แบบ Static
 รูปแบบ

 Dim  ชื่อตัวแปร(ค่าอินเด็กสูงสุดของอาร์เรย์) As ชนิดข้อมูล
 ตัวอย่าง

 Dim myStaticArray(5) As Integer
                              25
การประกาศอาร์เรย์แบบ Dynamic
 รูปแบบ
 Dim  ชื่อตัวแปร() As ชนิดข้อมูล

 รูปแบบการกาหนดหรือเปลี่ยนขนาดของอาร์เรย์
 Redim [Preserve]  ชื่อตัวแปร(ค่าอินเด็กสูงสุดของอาร์เรย์) As ชนิดข้อมูล


 หมายเหตุ:
 เหมาะกับกรณีเราไม่ทราบจานวนข้อมูลที่แน่นอนในครั้งแรก
                                       26
การประกาศอาร์เรย์แบบ Dynamic
  ตัวอย่าง
  Dim x() As Integer '  ประกาศตัวแปรอาร์เรย์

  'เมื่อเราทราบขนาดอาร์เรย์ที่แน่นอนก็ใช้คาสั่ง  Redim

  Redim x(2) ' สมมติว่าขนาดใหม่มีขนาด 3


  'เมื่อจาเป็นต้องกาหนดขนาดอาร์เรย์ใหม่และต้องการรักษาค่าเดิมไว้ให้ใช้
  Preserve

  Redim Preserve x(3) ' สมมติว่าขนาดใหม่มีขนาด 4 ค่าเดิมตั้งแต่ 0-3 จะยังคง
  เป็นค่าเดิม (หากว่าเราไม่กาหนด Preserve ค่า x ตั้งแต่อินเด็ก 0-3 จะเป็น 0)

                                      27
การประกาศอาร์เรย์แบบ Dynamic

   Dim x()  Redim x(2)  Redim x(3)
        x(0)=3
        x(1)=4
        x(2)=7
                0
          3      0
          4      0
          7      0
                     28
การประกาศอาร์เรย์แบบ Dynamic

   Dim x()  Redim x(2) Redim Preserve x(3)
        x(0)=3
        x(1)=4
        x(2)=7
                 3
          3       4
          4       7
          7       0
                      29
ฟังก์ชันการแปลงข้อมูล String ให้เป็นตัวเลข
 รูปแบบ

 Val(ข้อมูลชนิด String  หรือ Char หรือ Object)
 ตัวอย่าง

 Dim temp As Integer
 temp = Val("2005")


                          30
Event-Driven Programming

 การทางานของ ASP.NET     จะมีการตรวจสอบ
 เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บเพจตลอดเวลา และ
 เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น โปรแกรมก็จะทางานตาม
 คาสั่งที่เราเขียนไว้ เพื่อตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆ ที่
 เกิดขึ้น ประกอบด้วย
   Page_Init
   Page_Load
   Page_Unload
                            31
Page_Init

 รูปแบบ


Sub Page_Init(Sender As Object, E As EventArgs)
 ' เหตุการณ์นี้เกิดครั้งแรกของการโหลดเว็บเพจเสมอ
      ้
 และเกิดขึนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ส่วนนี้มักใช้สาหรับ
 กาหนดค่าตัวแปร หรือ คอนโทรลต่างๆ
End Sub

                             32
Page_Load

 รูปแบบ


Sub Page_Load(Sender As Object, E As EventArgs)
 ' เหตุการณ์นี้เกิดหลังจากเหตุการณ์ของ Page_Init
 โดยที่หากมีการส่งข้อมูลกลับมายังเว็บเพจเดิมจะเกิด
 เหตุการณ์ Page_Load ทุกครั้ง (แต่จะไม่เกิด
 เหตุการณ์ Page_Init แล้ว)
End Sub
                          33
Page_Unload

 รูปแบบ


Sub Page_Unload(Sender As Object, E As EventArgs)
 ' เหตุการณ์นี้เกิดก่อนที่เว็บเพจ จะถูกยกเลิกการใช้งาน
 หรือมีการปิดเว็บเพจนั้นเอง
End Sub                           34
ตัวอย่างการใช้งาน Event-Driven
<script language="VB" runat="server" >

Dim Data As Integer

Sub Page_Init(Sender As Object, E As EventArgs)
  Data = 10
  Response.Write("Page_Init Data = " & Data)
End Sub

Sub Page_Load(Sender As Object, E As EventArgs)
  Data = Data + 10
  Response.Write("Page_Load Data = " & Data)
End Sub

</script>

<form runat="server">
</form>

                         35

								
To top