2008_5360

Document Sample
2008_5360 Powered By Docstoc
					                         PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 5360     PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI             Vineri, 26 septembrie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială               3. GHERA IOAN, cetățean român, născut la data de
         BEGACOM - S.A.                25.04.1962, cu domiciliul în sat Ferendia, comuna Jamu
                                Mare nr.45, jud.Timiș, identificat cu CI seria TM nr.
            DECIZIE                537224, eliberat la data de 30.06.2006, având CNP
                                1620425350321, în calitate de asociat cesionar;
        DIN DATA DE 03.04.2008               cu privire la actul constitutiv al societății, am hotărât
  Administratorul unic al SC BEGACOM SA Timișoara,      următoarele modificări:
în data de 03.04.2008, în conformitate cu drepturile       Art.1. - Se hotărăște retragerea din societate a
conferite de Legea 31/1990, republicată și de art.14 al    asociatului cedent Onofrei Carmen și intrarea în
Actului Constitutiv al societății               societate, ca nou asociat, a cesionarului Ghera Ioan,
  DECIDE:                           astfel:
  1. Se aprobă închiderea punctului de lucru din         — Cedenta Onofrei Carmen cedează cele 38 părți
Timișoara, str. Mureș nr. 2 Etaj și P.             sociale pe care le deține, în valoare nominală de 10 Ron
  (1/563089)                         fiecare și valoare totală de 380 Ron, reprezentând 95%
                                din capitalul social, către cesionarul Ghera Ioan, și se
                                retrage din societate.
        Societatea Comercială               — Cesionarul Ghera Ioan preia cele 38 părți sociale în
                                valoare nominală de 10 Ron fiecare și valoare totală de
       NESTEL ISLAND - S.R.L.
                                380 Ron, reprezentând 95% din capitalul social, de la
                                cedenta Onofrei Carmen, devenind astfel asociat al
    HOTĂRÂREA A.G.A. NR.5/03.04.2008
                                S.C”NESTEL ISLAND”S.R.L., unde va deține 95% din
  Subsemnații:                        capitalul social.
  1. ONOFREI CARMEN, cetățean român, născută la         Art.2. Capitalul social al societății în valoare totală de
data de 08.06.1976, în mun.Timișoara, jud.Timiș, cu      400 Ron, împărțit în 40 de părți sociale, numerotate de la
domiciliul în jud.Timiș, Sat Șag (com.Șag), str.XIV nr.2,   1 la 40, în valoare de 10 Ron fiecare, se distribuie între
identificată cu C.I. seria T.M. nr.561609, eliberată la data  asociați astfel:
de 20.11.2006, CNP 2760608354797, în calitate de         - 38 părți sociale în valoare de 380 Ron, reprezentând
asociat cedent;                        95% din capitalul social, sunt deținute de asociatul Ghera
  2. ONOFREI GHEORGHE-DUMITRU, cetățean            Ioan;
român, născut la data de 17.09.1967, în com.Dornești,       - 2 părți sociale în valoare de 20 Ron, reprezentând 5%
jud.Suceava, cu domiciliul în com.Șag, str. XIII nr.1,     din capitalul social, sunt deținute de asociatul Onofrei
jud.Timiș identificat cu CI seria TM nr.            Gheorghe-Dumitru;
521273/17.03.2006, având CNP 1670917333251, în          Art.3. Celelalte clauze din actul constitutiv rămân
calitate de asociat;                      nemodificate.
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008

  Redactat în 4 (patru) exemplare originale și semnate     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
azi, 03.04.2008, la Timișoara.                  completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
   (2/563090)                         actului constitutiv al societății comerciale ARKADIA SRL,
                                 cu sediul în Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Calea
                                 Ghirodei Nr. 100, înregistrată sub nr. J35/2981/1991, cod
        Societatea Comercială              unic de înregistrare 1827066, care a fost înregistrat sub
        NESTEL ISLAND - S.R.L.              nr. 12284 din 04.04.2008.
                                   (5/563093)
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                         Societatea Comercială
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și            TRE-G TRANS - S.R.L.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
                                      HOTĂRÂREA NR. 01/02.04.2008
actului constitutiv al societății comerciale NESTEL
ISLAND SRL, cu sediul în Județul Timiș, Șag, Com. Șag,       În baza Legii.31/1990, modificată și republicată și a
înregistrată sub nr. J35/1346/1995, cod unic de         actelor constitutive ale societății, asociații SC TRE-G
înregistrare 7908291, care a fost înregistrat sub nr. 12281   TRANS SRL hotărăsc:
din 04.04.2008.                           ART. 1: Se decide schimbarea activității principale a
  (3/563091)                          societății cu: COD CAEN
                                  0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),plantelor
                                 leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
        Societatea Comercială              oleaginoase;
         ARKADIA - S.R.L.                 domeniul principal de activitate:
                                  011: Cultivarea plantelor nepermanente.
    HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 02/04 APR 2008             ART. 2: Se decide completarea activităților secundare
  Subsemnatul RATIU IOAN, cetățean român, născut la       cu:
21.09.1953 în Periam jud Timiș, domiciliat în Timișoara       0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
Calea Ghirodei nr. 100 identificat cu CI seria TM nr.        0129 Cultivarea altor plante permanente
219429/19.09.2001 eliberat de mun. Timișoara CNP          0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
1530921354790 asociat unic societății am hotărât:          0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală
  1.- Închiderea punctelor de lucru din. Timișoara str.     combinată cu creșterea animalelor)
Naturii nr. 2 - magazin și Timișoara str. Naturii nr. 2 - alte   0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
categorii.                             0163 Activități după recoltare
  2.- Schimbarea sediului societății pe adresa           0164 Pregătirea semințelor
TIMIȘOARA CALEA GHIRODEI NR. 100 JUD TIMIȘ             6831 Agenții imobiliare
(conform extras CF 1955/Ghiroda).                  6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision
  3.- Se reformulează obiectul de activitate al societății   sau contract
conform Ordinului nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea      Celelalte prevederi ale actelor constitutive rămân
Calsificărilor activităților din economia națională - CAEN -   neschimbate
emis de Institutul Național de Statistică, așa cum este       Redactată și semnată azi, 02.04.2008, la sediul
menționat în statutul societății autentificat sub nr.      societății, în 3 exemplare originale.
14731/iunie 1991 notar de stat Pop Gheorghe și în actul       (6/563094)
constitutiv actualizat anexat cu precizarea că obiectul de
activitate reformulat este cel înregistrat în Registrul
Comerțului la data înregistrării prezentului act modificator.          Societatea Comercială
  S-a încheiat prezenta în 6 exemplare la Timișoara.              TRE-G TRANS - S.R.L.
  (4/563092)
                                            NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        Societatea Comercială              Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
         ARKADIA - S.R.L.                (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
            NOTIFICARE                actului constitutiv al societății comerciale TRE-G TRANS
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     SRL, cu sediul în Județul Timiș, Uliuc, Com. Sacoșu
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin   Turcesc, înregistrată sub nr. J35/211/2004, cod unic de
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008               3

înregistrare 16069210, care a fost înregistrat sub nr.       1.- Transmiterea unui număr de 2 părți sociale în
12294 din 04.04.2008.                     valoare de 20 lei reprezentând echivalentul a 4 euro de la
  (7/563095)                         asociatul AGUSAJ DURMIS astfel:
                                  - 1 parte socială în valoare totală de 10 lei
                                reprezentând echivalentul a 3 euro către AGUSAJ
        Societatea Comercială             ADNAN, cetățean sârb, născut la 08.03.1990 în Djonaj,
         DORIANDRA - S.R.L.              Prizren, Serbija, domiciliat în Serbija, loc. Djonaj SO
     HOTARAREA AGA NR. 01/27.03.08             Prizren, identificat cu pas. 004860620/01.07.2005
                                eliberat de autoritățile sârbe,
 SEMENEA CARMINA-RUXANDRA și SEMENEA
                                  - 1 parte socială în valoare totală de 10 lei
IOAN-DORU asociați, hotărăsc:
 Art.1 Deschiderea unui punct de lucru la adresa       reprezentând echivalentul a 3 euro către KRASNIQI ALI,
Timișoara, Str Someșului nr 12 jud Timiș, conform       cetățean sârb, născut la 12.04.1989 în Damjane,
CF6263 Timișoara                        Dakovica, Republica Serbija, domiciliat în Serbija, loc.
 Art.2 Se schimbă activitatea principală a societății în:   Damjane BB identificat cu pas. 005765740/02.10.2007
9604 Activități de întreținere corporală            eliberat de autoritățile sârbe, conform contractului de
  (8/563096)                         cesiune a părților sociale din 04.04.2008.
                                  2.- În urma cesiunii capitalul social total rămâne
                                neschimbat la suma de 200 lei reprezentând echivalentul
        Societatea Comercială
                                a 55,50 euro împărtit în 20 părți sociale egale a câte 10 lei
         DORIANDRA - S.R.L.
                                fiecare repartizat astfel pe asociați:
           NOTIFICARE                  - AGUSAJ DURMIS deține 4 părți sociale în valoare
                                totală de 40 lei reprezentând echivalentul a 10,65 euro,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin    - AGUSAJ ARDJEND deține 2 părți sociale în valoare
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   totală de 20 lei reprezentând echivalentul a 5,55 euro,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     - AGUSAJ ARSIM deține 2 părți sociale în valoare
actului constitutiv al societății comerciale DORIANDRA     totală de 20 lei reprezentând echivalentul a 5,55 euro
SRL, cu sediul în Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Str.    - AGUSAJ ISNI deține 10 părți sociale în valoare totală
Horia Macelariu Nr. 16 Sc. A Et. 4 Ap. 10, înregistrată sub  de 100 lei reprezentând echivalentul a 27,75 euro.
nr. J35/1262/2007, cod unic de înregistrare 21458877,       - AGUSAJ ADNAN deține 1 parte socială în valoare
care a fost înregistrat sub nr. 12298 din 04.04.2008.
                                totală de 10 lei reprezentând echivalentul a 3 euro,
   (9/563097)
                                  - KRASNIQI ALI deține 1 parte socială în valoare totală
                                de 10 lei reprezentând echivalentul a 3 euro
        Societatea Comercială               S-a încheiat prezenta în 6 exemplare la Dumbrăvița.
         A.D.I. HASI 1 - S.R.L.              (10/563098)

   HOTĂRÂREA A.G.A NR. 1/04 APR 2008
  Subsemnații: AGUSAJ DURMIS, cetățean iugoslav,               Societatea Comercială
născut la 27.05.1964 în Krusevac, Serbia, domiciliat în             A.D.I. HASI 1 - S.R.L.
Krusevac D. Rajkovic, Serbija identificat cu pas.
004377434/27.05.2004 eliberat de autoritățile sârbe,                 NOTIFICARE
AGUSAJ ISNI, cetățean iugoslav, născut la 14.12.1983 în
Prizren, Serbia, domiciliat în Serbia, Prizren Djonaj,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
identificat cu pas. 003431538/10.07.2002 eliberat de      Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
autoritățile sârbe, AGUSAJ ARDJEND, cetățean sârb,       (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
născut la 05.06.1988 în Serbia, Prizren, domiciliat în     completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Djonaj, Prizren, Serbia, identificat cu pas.          actului constitutiv al societății comerciale A.D.I. HASI 1
004268535/08.03.2004 eliberat de SUP Prizren și        SRL, cu sediul în Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Str.
AGUSAJ ARSIM, cetățean sârb, născut la 15.03.1987 în
                                Chișodei Nr. 56 Ap. 3, înregistrată sub nr. J35/394/2006,
Serbia, Prizren, Djonaj, domiciliat în Serbia Prizren,
Djonaj identificat cu pas. 004053851/08.10.2003 eliberat    cod unic de înregistrare 18369346, care a fost înregistrat
de SUP Prizren, asociați ai societății, am hotărât       sub nr. 12306 din 04.04.2008.
următoarele:                            (11/563099)
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
          ELAINE - S.R.L.                        ARSITEM - S.R.L.

            HOTĂRÂRE                            NOTIFICARE
  Subsemnatul EPURE DORIN legitimat cu CI seria TM,        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. 258645, CNP 1590721354733, domiciliat în          Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
Timișoara, str. V. Braniste nr. 7, ap. 2, în calitate de    (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
asociat unic și administrator al SC ELAINE SRL, cu sediul    completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
în Timișoara, bv. M.Viteazu nr.1 bis, J35/1219/2001,      actului constitutiv al societății comerciale ARSITEM SRL,
RO14270403 am hotărât deschiderea unui punct de lucru      cu sediul în Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Aleea
la adresa din str. PROCLAMAȚIA DE LA TIMIȘOARA nr.       Rachetei Nr. 3, Bl. 70, Sc. A, Ap. 5, înregistrată sub nr.
5, Timișoara, jud. Timiș.                    J35/2876/1992, cod unic de înregistrare 1833548, care a
   (12/563100)                        fost înregistrat sub nr. 12316 din 04.04.2008.
                                   (14/563102)
        Societatea Comercială
         ARSITEM - S.R.L.
                                        Societatea Comercială
          HOTĂRÂREA NR.1                         REDGUN - S.R.L.
        DIN 06.03.2008                       HOTĂRÂREA NR. 01/24.03.2008
 A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. ARSITEM S.R.L.
 CONVOCATA SI SUSTINUTA IN CONFORMITATE                 A ASOCIATILOR S.C.REDGUN S.R.L.
 CU PREVEDERILE ACTULUI CONSTITUTIV SI
      ALE LEGII NR. 31/1990                  Asociații S.C. REDGUN S.R.L., respectiv:
                                  ROSU ADRIAN - cetățean român, născut la data de
  Subsemnata BOLDA RODICA, cetățean român,           30.07.1978 în loc. Timișoara - jud.Timiș, domiciliat în
născută la 26.05.1959 în Loc. Cheveresul Mare, Jud.       Dumbrăvița, str. Gheorghe Doja, nr. 13/A, jud.Timiș,
Timiș, cu domiciliul în Timișoara, aleea Rachetei nr.3,     identificat cu C.I. seria TM, nr. 204773 - eliberată de mun.
bl.70, sc. A, ap.5 Jud Timiș, identificată cu CI seria TM nr.  Timișoara la data de 20.06.2001, C.N.P. 1780730354810,
129593/19.04.2000, eliberată de pol. Timișoara, CNP
                                și
2590526354725, în exercitarea atribuțiilor Adunării
                                  GUNEA ADRIAN- cetățean român, născut la data de
Generale, azi 06.03.2008,
                                02.02.1981 în loc. Timișoara, jud.Timiș, domiciliat în
  HOTĂRĂSC:
                                Dumbrăvița, str. Horea nr. 8, jud. Timiș, identificat cu C.I.
  Art.1 Se reformulează obiectul de activitate al S.C.
                                seria T.M. nr. 476924 - eliberată de mun. Timișoara la
ARSITEM S.R.L., cf. Ordinului 337/20.04.2007, privind
                                data de 14.06.2005, C.N.P. 1810202350161,
actualizarea activităților din economia națională - CAEN-
                                  în baza procesului verbal al Adunării Generale a
așa cum este menționat în actul constitutiv actualizat
anexat, cu precizarea că obiectul de activitate reformulat   Asociaților din data de 24.03.2008, au hotărât următoarele:
este cel înregistrat în registrul comerțului la data        1. ROSU ADRIAN - în calitate de CEDENT cesionează
înregistrării prezentului act modificator.           d-lui GOLDIS CASIAN- SORIN - în calitate de
  Totodată se menționează că activitatea principală a     CESIONAR - un număr de 10 părți sociale în valoare
societății este 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),   nominală de 10 lei fiecare și valoare totală de 100 lei,
plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de      reprezentând o cotă de 50% din capitalul social al
semințe oleaginoase                       societății.
  Art. 2 Se completează obiectul secundar de activitate      GUNEA ADRIAN în calitate de CEDENT, cesionează
al societății cu următoarele coduri CAEN:            d-lui GOLDIS CASIAN- SORIN - în calitate de
  6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare      CESIONAR - un număr de 10 părți sociale în valoare
proprii; 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor     nominală de 10 lei fiecare și valoare totală de 100 lei,
imobiliare proprii sau închiriate; 6831 - Agenții imobiliare  reprezentând o cotă de 50% din capitalul social al
  Art.3 Se revocă din funcția de administrator D-na      societății.
MIGHIU TATIANA.                          Cesiunea părților sociale s-a făcut la valoarea lor
  Art.4 Se precizează durata mandatului            nominală.
administratorului BOLDA RODICA, pe o perioadă           CEDENTII declară că au predat părțile sociale și au
nelimitată.                           încasat contravaloarea acestora.
  Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial și     CESIONARUL declară că a preluat părțile sociale și a
se va înregistra la ORC Timiș prin grija administratorului.   achitat contravaloarea acestora.
  (13/563101)                          2. Aportul asociaților la capitalul social total va fi:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008               5

  - GOLDIS CASIAN-SORIN devine asociat unic și va          4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime
deține capitalul social total de 200 lei ,împărțit în 20 părți   agricole, animale vii, materii prime textile și cu
sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare.           semifabricate
  3.Revocarea din funcția de administrator a d-lui ROSU       4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și
ADRIAN și a d-lui GUNEA ADRIAN și numirea noului          materiale de construcții
administrator, pe perioadă nelimitată, în persoana d-lui        4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente
GOLDIS CASIAN-SORIN, cu puteri depline și nelimitate.       industriale, nave și avioane
  4. În baza prezentei hotărâri a Adunării Generale a        4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
                                    1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
Asociaților cu privire la Actul Constitutiv al societății, am
                                  n.c.a.
convenit următoarele modificări:
                                    4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
  Se schimbă obiectul principal de activitate(conform
                                    4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,
CAEN.Rev.2)                            uleiurilor și grăsimilor comestibile
  -din 5630- Baruri și alte activități de servire a băuturilor    1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor
  în 6831-Agenții imobiliare                   alcoolice
  Se adaugă la Statutul societății următoarele obiecte de      1102 Fabricarea vinurilor din struguri
activitate(conform CAEN.Rev 2):                    4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
  6831 Agenții imobiliare                      4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
  4311 Lucrări de demolare a construcțiilor             4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și
  4312 Lucrări de pregătire a terenului             produselor zaharoase
  4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la         4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și
construcții                            condimente
  4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.          4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
  4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și      4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente,
nerezidențiale                           inclusiv pește, crustacee și moluște
  4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor     4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse
  4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață    alimentare, băuturi și tutun
                                    4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
și subterane
                                    4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și
  4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești
                                  încălțămintei
n.c.a.
                                    4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz
  4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru   gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
fluide                                 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a
  4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.        articolelor de iluminat
  4321 Lucrări de instalații electrice                4652 Comerț cu ridicata de componente și
  4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer  echipamente electronice și de telecomunicații
condiționat                              4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică,
  4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții       sticlărie, și produse de întreținere
  8020 Activități de servicii privind sistemele de          4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz
securizare                             gospodăresc
  4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții         4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a
  4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer  materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
condiționat                              4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de
  4321 Lucrări de instalații electrice              parfumerie
  4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții         4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz
                                  gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
  4331 Lucrări de ipsoserie
                                    4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a
  4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
                                  articolelor de iluminat
  4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
                                    4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
  4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de        4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz
geamuri                              gospodăresc
  4339 Alte lucrări de finisare                   4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a
  4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.        materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.          4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și
  4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor         furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de
  5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi     încălzire
terestre                                4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
  6          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008

  4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte          4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de
  4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria   iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine
minieră și construcții                    specializate
  4664 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria     4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor
textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat        magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în
  4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor,        magazine specializate
echipamentelor periferice și software-lui             4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al
  4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou        articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine
  4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente  specializate
de birou                             4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine
  4652 Comerț cu ridicata de componente și         specializate
echipamente electronice și de telecomunicații           4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
                               papetărie, în magazine specializate
  4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
                                 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților
  4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole,
                               periferice și software-lui în magazine specializate
echipamentelor și furniturilor
                                 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru
  4690 Comerț cu ridicata nespecializat
                               telecomunicații în magazine specializate
  4711 Comerț cu amănuntul în magazine             4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse      tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine
alimentare, băuturi și tutun                 specializate
  4719 Comerț cu amănuntul în magazine             4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse      iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine
nealimentare                         specializate
  4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor      4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor
proaspete, în magazine specializate              sportive, în magazine specializate
  4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din    4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în
carne, în magazine specializate                magazine specializate
  4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și     4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și
moluștelor, în magazine specializate             semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de
  4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de     companie și a hranei pentru acestea, în magazine
patiserie și produselor zaharoase, în magazine        specializate
specializate                           4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,
  4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în   în magazine specializate
magazine specializate                       4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
  4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor    magazine specializate
proaspete, în magazine specializate                4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  4729 Comerț cu amănuntul al altor produse         vândute prin magazine
alimentare, în magazine specializate               4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de
  4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și    comenzi sau prin Internet
de parfumerie, în magazine specializate              4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare,
                               băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,
  4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine
                               chioșcuri și piețe
specializate
                                 4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei
  4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
                               și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
magazine specializate
                                 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și
  4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și       piețe al altor produse
articolelor din piele, în magazine specializate          4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,    vândute prin magazine
tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine      4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de
specializate                         comenzi sau prin Internet
  4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de    4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara
iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine   magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
specializate                           8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor          9609 Alte activități de servicii n.c.a.
audio/video în magazine specializate               5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și
  4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor   activități de editare muzicală
electrocasnice, în magazine specializate             6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008                7

  7410 Activități de design specializat               8110 Activități de servicii suport combinate
  7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice     4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
n.c.a.                                4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
  7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv         nerezidențiale
financiare)                              4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață
  8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și  și subterane
congreselor                              4213 Construcția de poduri și tuneluri
  8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor    4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru
(oficiilor) de raportare a creditului               fluide
  8299 Alte activități de servicii suport pentru          4222 Lucrări de construcții 3 proiectelor utilitare pentru
intreprinderi n.c.a.                       electricitate și telecomunicații
  7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de       4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești
muncă                               n.c.a.
  7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a       4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
personalului                             4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru
  7830 Servicii de furnizare și management a forței de     fluide
muncă                                 4291 Construcții hidrotehnice
  7911 Activități ale agențiilor turistice             4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  7912 Activități ale tur-operatorilor               4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică      La toate obiectele de activitate din actul constitutiv al
  7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a     societății precum și la cele din prezentul act adițional se
opiniei publice                          vor desfășura activități import-export
  0240 Activități de servicii anexe silviculturii          5. Se închide punctul de lucru situat în Timișoara, str.
  7021 Activități de consultanți în domeniul relațiilor     Amurgului, nr.1, jud Timiș, înființat la data de 04.08.2005.
publice și al comunicării                       6.Prezenta Hotărâre a fost încheiată în 6(șase)
  7022 Activități de consultanță pentru afaceri și       exemplare și stă la baza încheierii actului adițional de
management                            modificare și completare a actelor constitutive ale
  7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice   societății.
n.c.a.                                 (15/563103)
  8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
  7111 Activități de arhitectură
  7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică              Societatea Comercială
legate de acestea                                  REDGUN - S.R.L.
  7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice
n.c.a.                                          NOTIFICARE
  7311 Activități ale agențiilor de publicitate          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  7312 Servicii de reprezentare media              Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
  5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și    (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
activități de editare muzicală                  completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.    actului constitutiv al societății comerciale REDGUN SRL,
  7410 Activități de design specializat             cu sediul în Județul Timiș, Dumbrăvița, Com. Dumbrăvița,
  7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice   înregistrată sub nr. J35/1821/2004, cod unic de
n.c.a.                              înregistrare 16523758, care a fost înregistrat sub nr.
  7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv         12338 din 04.04.2008.
financiare)                              (16/563104)
  8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și
congreselor
  8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor          Societatea Comercială
(oficiilor) de raportare a creditului                       CIA METAL - S.R.L.
  8299 Alte activități de servicii suport pentru
intreprinderi n.c.a.                             HOTĂRÂREA NR. 1/01.04.2008
  6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
proprii                                A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
  6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare          SC CIA METAL SRL
proprii sau închiriate                              DIN 01.04.2008
  6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision        Prin prezenta Dl Ciaca Dorel, cetățean român, născut
sau contract                           la data de 01.05.1956, în comuna Rus, jud Sălaj,
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008

domiciliat în com Sacalaz, sat Beregsaul Mare, jud Timiș,    Prezenta hotărâre se va înregistra la Registrul
având CNP 1560501354802 identificat cu BI seria GR       Comerțului, conform normelor în vigoare în materie
nr.866371/28.06.1995 eliberat de Poliția Timișoara în     comercială.
calitate de asociat unic al S.C. CIA METAL SRL a hotărât     (20/563108)
schimbarea domeniului de activitate principal conform
noului CAEN actualizat în 01.01.2008.
  Schimbarea constă în: 5119 “Activități de intermedieri           Societatea Comercială
în comerțul cu ridicata” devine 0111 “Agricultură,
                                         TEXAS - S.R.L.
vânătoare și servicii anexe.”
   (17/563105)                           HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1/03.04.2008
                                 Subsemnații:
                                 1. ONOFREI GHEORGHE-DUMITRU, cetățean
        Societatea Comercială             român, născut la data de 17.09.1967, în com.Dornești,
         CIA METAL - S.R.L.              jud.Suceava, cu domiciliul în com.Șag, str. XIII nr.1,
                                jud.Timiș identificat cu CI seria TM nr.
           NOTIFICARE                521273/17.03.2006, având CNP 1670917333251, în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    calitate de asociat cedent;
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin   2. ZOSIM IOAN, cetățean român, născut la data de
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   18.06.1978, cu domiciliul în sat Persani, comuna Șinca,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al   nr.98, jud.Brașov, identificat cu CI seria BV nr.452026,
actului constitutiv al societății comerciale CIA METAL     eliberată la data de 06.04.2006, având CNP
SRL, cu sediul în Județul Timiș, Beregsău Mare, Com.      1780618030038, în calitate de asociat cesionar;
Săcălaz, înregistrată sub nr. J35/877/2004, cod unic de      cu privire la actul constitutiv al societății, am hotărât
înregistrare 16280055, care a fost înregistrat sub nr.     următoarele modificări:
12379 din 04.04.2008.                       Art.1. - Se hotărăște retragerea din societate a
  (18/563106)                        asociatului cedent Onofrei Gheorghe-Dumitru și intrarea
                                în societate, ca asociat unic, a cesionarului Zosim Ioan
                                astfel:
        Societatea Comercială               — Cedentul Onofrei Gheorghe-Dumitru cedează cele
         ASILVER - S.R.L.               20 părți sociale pe care le deține, în valoare nominală de
                                10 Ron fiecare și valoare totală de 200 Ron, reprezentând
      HOTĂRÂREA NR.2/04.04.2008             100% din capitalul social, către cesionarul Zosim Ioan, și
                                se retrage din societate.
  Subsemnatul SILVESTRE ANTONIO, în calitate de
                                 — Cesionarul Zosim Ioan preia cele 20 părți sociale în
asociat unic al societății, am hotărât:
                                valoare nominală de 10 Ron fiecare și valoare totală de
  Art.1. Se închide punctul de lucru din Timișoara, str.
                                200 Ron, reprezentând 100% din capitalul social, de la
Timotei Cipariu nr.6, ap. 1, județul Timiș.
                                cedentul Onofrei Gheorghe-Dumitru, devenind astfel
  Prezenta hotărâre a fost listată și procesată în 3
                                asociat unic al S.C.”TEXAS“S.R.L., unde va deține 100%
exemplare la Timișoara azi, 04.04.2008.
                                din capitalul social.
  (19/563107)                          Art.2. Capitalul social al societății în valoare totală de
                                200 Ron, împărțit în 20 de părți sociale, numerotate de la
                                1 la 20, în valoare de 10 Ron fiecare, va fi deținut integral
        Societatea Comercială              de asociatul unic Zosim Ioan.
        EJON - INSTAL - S.R.L.               Art.3. Se revocă din funcția de administrator Onofrei
                                Gheorghe-Dumitru.
     HOTĂRÂREA NR.05/ 03.04.2008               Art.4. Se numește ca administrator al societății, pe o
  Redactată pentru consemnarea hotărârii A.G.A. a S.C.    perioadă nelimitată, ZOSIM IOAN, cetățean român,
“EJON - INSTAL” S.R.L., J 35/1857/2007, CUI 21747611,     născut la data de 18.06.1978, cu domiciliul în sat Persani,
cu sediul în localitatea Voiteg, nr. 260, jud. Timiș, Dnii.  comuna Șinca, nr.98, jud.Brașov, identificat cu CI seria
NOJE ANA-CAMELIA și NOJE IONEL, privind            BV nr.452026, eliberată la data de 06.04.2006, având
modificarea actelor constitutive, astfel:           CNP 1780618030038.
  Articol unic: Se înființează un punct de lucru în       Art.5. Celelalte clauze din actul constitutiv rămân
localitatea VOITEG nr. 42, conform CF 231 Voiteg, cu      nemodificate.
activitatea de 4520 - Întrețineri și reparații auto -       Redactat în 4 (patru) exemplare originale și semnate
SPĂLĂTORIE AUTO”.                       azi, 03.04.2008, la Timișoara.
  Restul mențiunilor rămân neschimbate.              (21/563109)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008               9

        Societatea Comercială             CNP 2661206282201, eliberată de Pol. Mun. Timișoara la
          TEXAS - S.R.L.               data de 19.11.2000,
                                 în calitate de asociat unic al S.C. “DANIELA FASHION”
           NOTIFICARE                S.R.L. adopt următoarea hotărâre:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Art.unic: Se deschide un punct de lucru la următoarea
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin  adresă: Timișoara-Centru Comercial Galeria 1, Calea
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   Sever Bocu, nr. 2, Stand P40, jud. Timiș, înscris în CF nr.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al   135659 Timișoara.
actului constitutiv al societății comerciale TEXAS SRL, cu     (25/563113)
sediul în Județul Timiș, Șag, Com. Șag, înregistrată sub
nr. J35/3325/1991, cod unic de înregistrare 10330413,
care a fost înregistrat sub nr. 12429 din 07.04.2008.           Societatea Comercială
   (22/563110)
                                  REPARATII CONSTRUCTII SI INSTALATII
                                       VRACIU - S.R.L.
        Societatea Comercială
        A & P TRANS - S.R.L.                 HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 03/ 03.04.08
                                 Subsemnații VRACIU RADU, cetățean român,nascut
   HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 02/07 04 2008            la 22.06.1947 în com. Crevedia Mare, județul Giurgiu,
  Subsemnata SCHULDESZ MAGDALENA, cetățean          domiciliat în sat Becicherecu Mic nr. 583, județul
român, născută la 19.10.1971 în Timișoara, domiciliată în   Timiș,identificat cu CI seria TM nr. 034074/08.09.1998
Timișoara str. Martir C-tin Zăbulică bl. A15 sc. B ap.13,   eliberată de Poliția Timisoara,CNP 1470622354799 și
identificată cu CI seria TM nr. 632348/01.11.2007       VRACIU ELENA-IULIANA, cetățean român,nascută la
eliberată de SPCLEP Timișoara CNP 2711019354822        28.08.1980 în Timișoara, județul Timiș, domiciliată în sat
asociat unic al societății am hotărât:             Becicherecu Mic nr. 651, județul Timiș,identificată cu CI
  1.- Stabilirea duratei mandatului administratorului     seria TM nr. 393208/06.04.2004 eliberată de Poliția
SCHULDESZ MAGDALENA pe o perioadă nelimitată.         Timișoara, CNP 2800828350031, asociați ai societății,
  S-a încheiat prezenta în 6 exemplare.            am hotărât:
  (23/563111)                          - Prelungirea duratei mandatului administratorului
                                VRACIU RADU, pe o perioadă de 4 ani.
        Societatea Comercială               (26/563114)
        A & P TRANS - S.R.L.

           NOTIFICARE                       Societatea Comercială
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           ARAMIC FOREST - S.R.L.
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și      HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 2 / 07.04.2008
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     Subsemnatul ROTARIU ILIE-ALEXANDRU, cetățean
actului constitutiv al societății comerciale A & P TRANS    român,nascut la 16.07.1964 în Timișoara, județul Timiș,
SRL, cu sediul în Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Str.  domiciliat în sat Giroc, com. Giroc str. Muncitorilor nr. 50,
Holdelor Bl. B20 Sc. B Et. 1 Ap. 6,camera 1, înregistrată   județul Timiș,identificat cu CI seria TM nr.
sub nr. J35/1038/2004, cod unic de înregistrare        109369/20.12.1999 eliberată de Poliția Timișoara,CNP
16321678, care a fost înregistrat sub nr. 12439 din      1640716354771, asociat unic al societății am hotărât:
07.04.2008.                            1 Retragerea din societate a asociatului unic
  (24/563112)                        ROTARIU ILIE-ALEXANDRU, prin transmiterea totală a
                                celor 20 părți sociale în valoare totală de 200 lei RON ce
                                le dețin în cadrul societății către CRĂCIUNESCU
        Societatea Comercială
                                COSMIN, cetățean român, nascut la 24.02.1984 în
       DANIELA FASHION - S.R.L.
                                Timișoara, județul Timiș, domiciliat în Timișoara, str.
     HOTĂRÂREA NR. 1/ 04. APR. 2008            Eneas nr. 75, județul Timiș, identificat cu CI seria TM nr.
                                653819/03.03.2008 eliberată de SPCLEP Timișoara,
 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A             CNP 1840224350072, conform contractului de cesiune
 ASOCIAȚILOR S.C.”DANIELA FASHION” S.R.L.           din 07.04.2008.
  Subsemnata: PETRICĂ NICOLETA-DANIELA,             2. D-nul CRĂCIUNESCU COSMIN devine asociat unic
cetățean român, identificat cu CI, seria TM, nr. 168663,    al societății.
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008

  3. Capitalul social total rămâne neschimbat la suma de    Timișoara CNP 1750106111124, asociați ai societății am
200 lei RON, împărțit în 20 părți sociale egale a câte 10     hotărât următoarele:
lei RON fiecare, care aparține în întregime asociatului       1. Retragerea din societate a asociatului PĂUNA
unic CRĂCIUNESCU COSMIN.                     COSMIN-NICUȘOR, cetățean român, născut la
  4. Retragerea calității de administrator a lui ROTARIU    06.01.1975 în Maglavit jud Dolj, domiciliat în Timișoara
ILIE-ALEXANDRU. Numirea ca administrator unic al         str. Albinelor nr. 17 identificat cu CI seria TM nr.
societății a asociatului unic CRĂCIUNESCU COSMIN, pe       339640/22.07.2003 eliberată de Poliția Timișoara CNP
o perioadă nelimitată, cu puteri depline și nelimitate.      1750106111124, prin cesionarea totală a celor 50 părți
  5. Completarea obiectului de activitate astfel: 0121 -    sociale în valoare totală de 500 lei către PĂUNA
Cultivarea strugurilor, 0124 - Cultivarea fructelor        CLAUDIA-ANCA, născută la data de 09 octombrie 1972,
semințoase și sâmburoase, 1103 - Fabricarea cidrului și a     în România, loc. Slatina jud.Olt, cu domiciliul în
altor vinuri din fructe, 1104 - Fabricarea altor băuturi     Timișoara, str. Versului nr. 8, sc. B, ap. 10, posesor al CI
nedistilate, obținute prin fermentare, 6820 - Închirierea și   seria TM nr. 059113, CNP 2721009280809, conform
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate,    contractului de cesiune a părților sociale din 07.04.2008.
8292 - Activități de ambalare. Renunțarea la activitatea       2. În urma cesiunii, asociat unic al societății este:
prevăzută la cod CAEN 9499.                    PĂUNA CLAUDIA-ANCA.
  6. Schimbarea obiectului principal de activitate astfel:     3. Capitalul social total rămâne neschimbat la suma de
ACTIVITATE PRINCIPALĂ 0121 - Cultivarea strugurilor.       1000 lei împărțit în 100 părți sociale egale a câte 10 lei
  7. Deschiderea unui punct de lucru în Buziaș-teren de     fiecare.
sub vie + teren neagricol, județul Timiș, conform contract      4. Retragerea calității de administrare a lui PAUNA
de concesiune nr. 11/21.03.2005 și proces verbal de        COSMIN .Societatea va fi administrată de către asociatul
                                 unic cu puteri depline și nelimitate pe o perioadă
predare-primire nr. 21101/18.10.2006.
                                 nelimitată.
  S-a încheiat prezenta în 6 exemplare, la Timișoara.
                                   5. Schimbare domeniu principal de activitate și
   (27/563115)                         activitate principală se modifică precum urmează:
                                   cod CAEN 4651 comerț cu ridicata al calculatoarelor,
                                 echipamentelor periferice și software-ului devine cod
        Societatea Comercială               CAEN 4690 - Comerț cu ridicata al altor produse.
        ARAMIC FOREST - S.R.L.                S-a încheiat prezenta în 2 exemplare la Timișoara.
                                    (29/563117)
            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin           Societatea Comercială
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și             KATRAL IT - S.R.L.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale ARAMIC                   NOTIFICARE
FOREST SRL, cu sediul în Județul Timiș, Giroc, Com.         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Giroc, înregistrată sub nr. J35/129/2000, cod unic de       Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
înregistrare 12713989, care a fost înregistrat sub nr.      (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
12479 din 07.04.2008.                       completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
  (28/563116)                          actului constitutiv al societății comerciale KATRAL IT
                                 SRL, cu sediul în Județul Timiș, Municipiul Timișoara,
                                 Aleea Martir Andrei Istvan Nr. 9-13 Sc. B Ap. 5,
         Societatea Comercială              înregistrată sub nr. J35/71/2005, cod unic de înregistrare
         KATRAL IT - S.R.L.               17119686, care a fost înregistrat sub nr. 12504 din
                                 07.04.2008.
    HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1/7.04.2008               (30/563118)
  Subsemnații: PAUNA CLAUDIA-ANCA, născută la
data de 09 octombrie 1972, în România, loc.
Slatina,jud.Olt, cu domiciliul în Timișoara, str.Versului            Societatea Comercială
nr.8,sc.B, ap.10., posesor al CI seria TM nr.059113, CNP            TIOSS COMMERCE - S.R.L.
2721009280809 și PĂUNA COSMIN-NICUȘOR,
cetățean român, născut la 06.01.1975 în Maglavit jud         HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 26/07 APRILIE 2008
Dolj, domiciliat în Timișoara str. Albinelor nr. 17 identificat   Subsemnatul MERFAT WAARI, cetățean sirian, născut
cu CI seria TM nr. 339640/22.07.2003 eliberată de Poliția     la 01.07.1972 în Homs, Siria, domiciliată în Siria, Homs
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008               11

str. Akrama nr. 205 identificată cu pas.              nr. J35/856/2005, cod unic de înregistrare 17357041,
001063917/eliberat de autoritățile siriene prin mandatar      care a fost înregistrat sub nr. 12524 din 07.04.2008.
WAARI GHESSAN, cetățean român, născut la                (33/563121)
15.10.1960 în Siria, Sandyanah, domiciliat în Timișoara
Calea Sever Bocu bl. C2 sc. A et. 2 ap.8 identificat cu CI
seria TM nr. 330440/06.06.2003 eliberată de mun.                  Societatea Comercială
Timișoara CNP 1601015354841 conform procurii                    IELENA&SASA - S.R.L.
generale autentificate sub nr. 2179/30.09.2005 de notar
public Bora Maria, asociat unic al societății am hotărât:               HOTĂRÂREA AGA
  1.- Se reformulează obiectul de activitate al societății
conform Ordinului nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea       A SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
                                       S.C. IELENA&SASA S.R.L.
Clasificărilor activităților din economia națională — CAEN          HOTARARE AGA CU NR.3
— emis de Institutul Național de Statistică, așa cum este           DIN DATA DE 03.04.2008
menționat în actul constitutiv actualizat anexat cu
                                   Asociatul S.C. IELENA&SASA - SRL:
precizarea că obiectul de activitate reformulat este cel
                                   Priescu Mioara-cetățean român,sex feminin,născută
înregistrat în Registrul Comerțului la data înregistrării
                                  la data de 15.08.1967, în mun.Târgu Jiu, domiciliată în
prezentului act modificator.
                                  Târgu Jiu, str. Zambilelor, bl.12, sc. 1, ap. 5, jud.Gorj,
  Totodată menționez că obiectul principal de activtate al
                                  identificat cu CI seria GZ nr 103173, eliberată de pol.
societății este 1107 - Producția de băuturi răcoritoare
                                  Mun. Târgu Jiu la data de 01.08.2002, în calitate de
nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape
                                  asociat și administrator ce deține 100% părți sociale, în
îmbuteliate                            număr de 20 a câte 10 lei fiecare, având o valoare totală
  2.- Închiderea următoarelor puncte de lucru: Timișoara     de 200 lei în cadrul societății comerciale S.C.
str. Irlanda nr. 34, Dumbrăvița fostă Ferma Avicola 12 jud     IELENA&SASA - SRL, cu nr ORC J35/1422/2002 și cod
Timiș și Timișoara Calea Bogdăneștilor nr. 2 jud Timiș.      unic de înregistrare 14874124,
  S-a încheiat prezenta în 4 exempalre.               hotărăște cedarea a 80% din capitalul social în număr
   (31/563119)                         de 16 părți sociale a câte 10 lei fiecare,având o valoare
                                  totală de 160 lei domnului Motorga Robert Emilian din
                                  societatea comercială IELENA&SASA SRL.
         Societatea Comercială                Astfel hotărăște ca S.C. IELENA&SASA - SRL cu
         EDILSARDA - S.R.L.                capitalul social total de 200 lei a câte 20 de părți
                                  sociale,fiecare parte socială fiind egală cu 10 lei să se
     HOTARARE AGA NR 01/03.04.2008               divida astfel.
                                   1. Priescu Mioara va deține funcția de asociat cu 20%
  CABRAS GABRIELE, asociat unic, prin prezentul act
                                  din capitalul social în nr de 4 părți sociale a câte 10 lei
hotărăște:
                                  fiecare, cu valoarea totală de 40 lei.
  Art. 1. Se schimbă activitatea principală a societății în:
                                   2. Motorga Robert Emilian va deține funcția de asociat
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate
                                  și administrator cu 80% din capitalul social în nr de 16
de acestea                             părți sociale a câte 10 lei ,cu valoarea totală de 160 lei.
  Art. 2. Se schimbă sediul societății la adresa           3. Se revocă din funcția de administrator doamna
Timișoara, str. Magura, nr. 2, sc. A, bl. 51, et. 3, ap. 15, jud  Priescu Mioara și se numește în funcția de administrator
Timiș, conform CF 96033 Timișoara.                 domnul Motorga Robert Emilian pe durată nelimitată.
  (32/563120)                             (34/563122)


         Societatea Comercială                       Societatea Comercială
         EDILSARDA - S.R.L.                       IELENA & SASA - S.R.L.

            NOTIFICARE                            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin    Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al societății comerciale EDILSARDA       actului constitutiv al societății comerciale IELENA & SASA
SRL, cu sediul în Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Str.    SRL, cu sediul în Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Str.
Măgura Nr. 2, Bl. 51, Sc. A, Et. 3, Ap. 15, înregistrată sub    Învățătorului Nr. 1, Sc. A, Ap. 7, înregistrată sub nr.
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008

J35/1422/2002, cod unic de înregistrare 14874124, care       completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
a fost înregistrat sub nr. 12536 din 07.04.2008.          actului constitutiv al societății comerciale LIFE CARE
  (35/563123)                          CORP SRL, cu sediul în Județul Timiș, Chișoda, Com.
                                  Giroc, înregistrată sub nr. J35/1827/2005, cod unic de
                                  înregistrare 17639166, care a fost înregistrat sub nr.
        Societatea Comercială               12543 din 07.04.2008.
        LIFE CARE CORP - S.R.L.                 (37/563125)

      HOTĂRÂREA NR. 01/01.04.2008
                                         Societatea Comercială
        DIN 01.04.2008
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                     ACTIVE CONSULTING - S.R.L.
     SC LIFE CARE CORP SRL
 CONVOCATA SI SUSTINUTA IN CONFORMITATE                   HOTĂRÂREA NR. 01/31.03.2008
 CU PREVEDERILE ACTULUI CONSTITUTIV SI
                                    A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
       ALE LEGII 31/1990
                                      S.C. ACTIVE CONSULTING S.R.L.
  Subsemnații
                                   Asociații S.C. ACTIVE CONSULTING S.R.L.
  ONETIU DANUT OVIDIU cetățean român, născut la
                                  respectiv: SAMFIREAG MARCELA-MIHAELA și PLAPSA
data de 04.08.1971, în loc. Reșița, jud. Caraș Severin,
                                  CORIOLAN-REMUS, întruniți în Adunarea Generală a
domiciliat în Timișoara, Str. Dej, nr. 9, bl. 91, sc. B, ap. 10,
                                  Asociaților de astăzi, 31.03.2008, am hotărât în
jud. Timiș, identificat cu CI seria TM nr.498367, eliberată
                                  unanimitate următoarele:
de pol Timișoara la 19.10.2005, CNP 1710804113678,
                                   1. Reluarea activității societății începând cu data
  GORUN FLAVIUS STEFAN cetățean român, născut la
                                  adoptării prezentei hotărâri.
data de 28.07.1971, în loc. Caracal, jud. Olt, domiciliat în
Timișoara, Calea Aradului, nr. 18, sc. C, ap. 1, jud. Timiș,     2. Se reformulează obiectul de activitate al SC
CI seria TM nr.327456, eliberată de pol Timișoara la        ACTIVE CONSULTING SRL conform Ordinului
23.05.2003, CNP 1710728280811, în calitate de asociați       nr.337/20.04.2007 privind actualizarea activităților din
ai SC “LIFE CARE CORP “ SRL, reprezentând integral         economia națională - CAEN - așa cum este menționat în
capitalul social al societății, în exercitarea atribuțiilor    actul constitutiv actualizat anexat, cu precizarea că
Adunării Generale, azi 01.04.2008,                 obiectul de activitate reformulat este cel înregistrat în
  HOTĂRÂM:                            Registrul Comerțului la data înregistrării prezentului act
  Art.1 Se reformulează obiectul de activitate al S.C.      modificator.
LIFE CARE CORP S.R.L., cf. Ordinului 337/20.04.2007,         3.Totodată se menționează că activitatea principală a
privind actualizarea activităților din economia națională -    societății este: 4619 - intermedieri în comerțul cu produse
CAEN- așa cum este menționat în actul constitutiv         diverse
actualizat anexat, cu precizarea că obiectul de activitate      4. Precizarea mandatului administratorului societății
reformulat este cel înregistrat în registrul comerțului la     PLAPSA CORIOLAN- REMUS pentru o perioadă
data înregistrării prezentului act modificator. Totodată se    nelimitată.
menționează că activitatea principală a societății este        5.Se împuternicește av. Daniela Toma să depună la
4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor,      ORC Timiș documentația necesară aducerii la îndeplinire
standurilor chioșcurilor și piețelor.               a prezentei și să ridice mențiunile la termen.
  Art.2 Mutarea sediului social în loc. Chisoda, com.         (38/563126)
Giroc, DN 59, km.8 +550m, stânga, Jud. Timiș, cf CF.
8795/ Chisoda,SAD 6,
  Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial și            Societatea Comercială
înregistra la ORC Timiș prin grija Administratorului.             ACTIVE CONSULTING - S.R.L.
   (36/563124)
                                             NOTIFICARE
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        Societatea Comercială               Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
        LIFE CARE CORP - S.R.L.               (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                  completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
            NOTIFICARE                 actului constitutiv al societății comerciale ACTIVE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      CONSULTING SRL, cu sediul în Județul Timiș, Municipiul
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin    Timișoara, Str. Vasile Lucaciu Nr. 14, Sc. A, Et. 4, Ap. 17,
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     Cam. 1, înregistrată sub nr. J35/2584/2004, cod unic de
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008               13

înregistrare 16756818, care a fost înregistrat sub nr.              Societatea Comercială
12557 din 07.04.2008.                               ICONTECH - S.R.L.
  (39/563127)
                                            NOTIFICARE
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
         Societatea Comercială              Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
         ICONTECH - S.R.L.                (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
                                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
             DECIZIA                 actului constitutiv al societății comerciale ICONTECH
  ASOCIATULUI UNIC AL SC “ICONTECH” SRL             SRL, cu sediul în Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Str.
                                 Nera Nr. 2 Et. 1, înregistrată sub nr. J35/1551/2004, cod
  Având în vedere dispozițiile actului constitutiv și ale    unic de înregistrare 16444611, care a fost înregistrat sub
actelor adiționale ale societății, precum și dispozițiile Legii
                                 nr. 12581 din 07.04.2008.
31/1990 privind societățile comerciale,
                                    (41/563129)
  SULEA SEBASTIAN - COSMIN, cetățean român,
născut la data de 20.12.1985 în oraș Jibou, județul Sălaj,
domiciliat în Becicherecu Mic nr. 1, posesor al CI seria TM
                                       Societatea Comercială
nr. 151509, eliberată de Mun. Timișoara la data de
                                  SOCIETATEA DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII
29.08.2000, CNP 1851220313704,
                                      DRUMURI TIMIȘOARA - S.A.
  în calitate de asociat unic al societății SC ICONTECH
SRL, persoană juridică română, cu sediul în localitatea
                                          HOTĂRÂREA NR. 72
Becicherecu Mic, nr. 680, județul Timiș, înregistrată la
ORC Timiș sub nr. J35/1551/2004, având CUI 16444611,               DIN 24.03.2008
adoptă următoarea decizie:                        A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
  Art. 1 Cesiunea părților sociale                    ACȚIONARILOR SC SOCIETATEA DE
  Se vor cesiona 10 părți sociale în valoare de 100 Ron        ÎNTRETINERE SI REPARATII DRUMURI
deținute de asociatul SULEA SEBASTIAN-COSMIN către                TIMISOARA SA
RISTIN CAMELIA, cetățean român, născută la data de                  - EXTRAS-
20.05.1973 în mun. Timișoara, județul Timiș, domiciliată       Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.
în Timișoara, str. Cloșca nr. 74, județul Timiș, posesoare    Societatea de Întreținere și Reparații Drumuri Timișoara
a CI seria TM nr. 508485, eliberată de SPCLEP Timișoara      SA a fost convocată azi, 24.03.2008, în mod legal și
la data de 29.12.2005, CNP 2730520354798.             statutar, la sediul societății, fără formalitățile de
  Art. 2 Situația după cesiune                  publicitate, prin acceptul tuturor acționarilor, în baza art.
  După cesiune capitalul social al Societății va fi de 200    121 din Legea nr. 31/1990 republicată.
Ron și va fi împărțit după cum urmează:
                                   Sunt prezenți acționarii societății:
  • SULEA SEBASTIAN-COSMIN va deține un număr de
                                   1. SC TENDER SA - acționar ce deține 2.674.745
10 părți sociale, în valoare totală de 100 Ron,
                                 acțiuni, reprezentând 99,999252% din capitalul social al
reprezentând 50% din capitalul social al Societății;
                                 SC Societatea de Întreținere și Reparații Drumuri
  • RISTIN CAMELIA va deține un număr de 10 părți
                                 Timișoara SA, reprezentat prin domnul Tender Tiberiu în
sociale, în valoare totală de 100 Ron, reprezentând 50%
din capitalul social al Societății;                calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație
  Art. 3 Schimbarea sediului social               al SC TENDER SA.
  Se modifică sediul social inițial din com. Becicherecu      2. PONGRACZ MIRELA-CLAUDIA - acționar ce deține
Mic nr. 680, județul Timiș, în noul sediu din Timișoara, str.   5 acțiuni, reprezentând 0,000187% din capitalul social al
Nera nr. 2, et. 1, corp A, județul Timiș.             societății, conform contractului de vânzare- cumpărare
  Art. 4 Recodificare, completare și precizare obiect de     acțiuni înregistrat sub nr. 747/01.11.2004
activitate CAEN.                           3. GYÖRGY ZOLTAN - acționar ce deține 5 acțiuni,
  Se precizează o nouă activitate principală care va fi     reprezentând 0,000187% din capitalul social al societății,
următoarea: CAEN 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv       conform contractului de vânzare-cumpărare acțiuni
orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare     înregistrat sub nr. 3977/14.12.2005
de semințe oleaginoase;                       4. SCROB TATIANA - acționar ce deține 5 acțiuni,
  Se vor completa și recodifica toate activitățile Societății  reprezentând 0,000187% din capitalul social al societății,
conform actului constitutiv actualizat.              conform contractului de vânzare-cumpărare acțiuni
  Prezenta hotărâre s-a adoptat astăzi, 19.03.2008, în 2     înregistrat sub nr. 3978/14.12.2005
exemplare originale.                         5. CIUCĂ SORIN - acționar ce deține 5 acțiuni,
   (40/563128)                         reprezentând 0,000187% din capitalul social al societății,
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008

conform contractului de vânzare-cumpărare acțiuni        actului constitutiv al societății comerciale CONSTRUCT
înregistrat sub nr. 3979/14.12.2005.               ARTSIN SRL, cu sediul în Județul Timiș, Oraș Sânnicolau
  Art. 1. (1) Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 4 ani   Mare, Str. Bălții Nr. 1, înregistrată sub nr. J35/2845/2003,
a mandatului administratorilor societății:Tender Tiberiu -    cod unic de înregistrare 15955626, care a fost înregistrat
Președinte, Ciucă Sorin - Vicepreședinte, György Zoltan-     sub nr. 12633 din 07.04.2008.
membru.                               (44/563132)
  Art.1. (2) Data expirării mandatului acordat d-lui Tiberiu
Tender, d-lui Ciucă Sorin, d-lui György Zoltan este
24.03.2012.                                   Societatea Comercială
  Art. 2. Se stabilește remunerația la 8000 lei net pentru           ICE DYP BALAS - S.R.L.
Președinte, 3500 lei net pentru Vicepreședinte și 2500 lei
net pentru membru, începând cu 01.04.2008.                 HOTĂRÂREA NR. 102/04.04.2008
  (42/563130)                           Încheiată astăzi 04.04.2008, la sediul S.C “ICE DYP
                                 BALAS” S.R.L. Carpinis, cu ocazia deciziei asociaților:
                                 BALAS VASILE și BALAS MARIA, care au hotărât
       Societatea Comercială               următoarele:
      CONSTRUCT ARTSIN - S.R.L.                Art. 1. Societatea va deschide un punct de lucru, la
                                 următoarea adresă:
    HOTĂRÂREA AGA NR. 2/24.03.2008               Municipiul Galați, str. Traian, nr. 437, jud. Galați,
  Subsemnații: TRUȚ MARIUS, cetățean român, născut       conform contractului de închiriere nr. 85/15.02.2008, a
la data de 27.05.1960 în Sânnicolau Mare, jud.Timiș,       actului adițional nr. 1/01.04.2008, respectiv CF nr. 11660
domiciliat în Sânnicolau Mare, str.Panselelor nr.1, bl.A2,    Nedefinitivă, Galați, top 5147.
sc.A, ap.8, jud.Timiș, identificat cu CI seria TM nr.        Art. 2. Celelalte clauze rămân neschimbate.
181091/05.02.2001 eliberată de Pol.Sânnicolau Mare,         În acest sens se vor face toate demersurile necesare
CNP 1600527353944 și TRUȚ DANIELA-MIRELA,            pentru înregistrarea mențiunii la Oficiul Registrului
cetățean român, născută la data de 20.04.1966 în         Comerțului.
Sânnicolau Mare, jud.Timis, domiciliată în Sânnicolau        Încheiată în 6 (șase) exemplare.
Mare, str. Panselelor nr. 1, bl. A2, sc. A, ap. 8, jud. Timiș,    (45/563133)
identificată cu CI seria TM nr. 518265/28.02.2006
eliberată de Pol. Sânnicolau Mare, CNP 2660420353950
asociați ai societății hotărâm:                         Societatea Comercială
  1. Schimbarea sediului social al societății în                FM ROMANIA - S.R.L.
Sânnicolau Mare, str. Bălții nr.1, jud. Timiș.
  2. Închiderea punctului de lucru din Sînnicolau Mare,             HOTĂRÂREA NR. 1
str. Bălții nr.1, jud. Timiș.
  3.Recodificarea obiectului de activitate al societății              DIN 25.03.2008
conform ordinului 337/20.04.2007 privind actualizarea        La data de 25 martie 2008, societatea FM ROMANIA
activităților din ec. Națională-CAEN-, așa cum este       SRL, persoană juridică română cu un capital social de
menționat în actul constitutiv actualizat anexat, cu       2.000.000 lei (RON), împărțit în 200.000 părți sociale
precizarea că obiectul de activitate reformulat este cel     numerotate de la 1 la 200.000 inclusiv, cu o valoare
înregistrat în registrul comerțului, la data înregistrării    nominală de 10 lei (RON) fiecare, cu sediul social în Sat
prezentului act modificator. Totodată se menționează că     Chisoda, DN 59, Km 8+550 stânga, Compartimentul I,
activitatea principală a societății este: 4120 Lucrări de    Hala Incontro 03, et. 1, județ Timiș, înmatriculată sub nr.
construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.     J35/342/2004 la Registrul Comerțului Timiș, Cod unic de
   (43/563131)                         înregistrare RO 16137692, prin asociatul sau unic,
                                 societatea FM LOGISTIC SA, societate anonimă de drept
                                 francez, cu un capital social de 7.012.040 Euro, având
       Societatea Comercială               sediul social în Franța, Rue de L’Europe, 57370
      CONSTRUCT ARTSIN - S.R.L.              Phalsbourg, înregistrată la Registrul Comerțului din Metz
                                 sub nr. TI 367 801 404, reprezentată de domnul Jacky
            NOTIFICARE                GERVIS, în calitate de Director General Delegat și Vice-
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Președinte al Consiliului de Administrație, hotărăște:
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin    ■ Revocare mandat administrator
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     Din data de 31.03.2008, se revocă expres mandatul
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    administratorului societății FM Romania SRL, dl. Yann
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008               15

JAOUEN. Toate drepturile și îndatoririle acestuia,               Societatea Comercială
derivate din calitatea de administrator, încetează               FM ROMANIA - S.R.L.
începând cu aceeași dată.
  ■ Numire Consiliu de Administrație                         NOTIFICARE
  Cu începere de la data de 31.03.2008, societatea FM      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Romania va fi administrată de un Consiliu de Adminstrație    Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
format din unul până la cinci membri, persoane fizice.     (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
Începând cu aceeași dată, membrii numiți ai consiliului de   completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
administrație, sunt:                      actului constitutiv al societății comerciale FM ROMANIA
  dl. Velez Rodriguez Carlos Augusto, cetățean austriac,   SRL, cu sediul în Județul Timiș, Chișoda, Com. Giroc,
născut la data de 23.11.1960, în Columbia, Bogota,       înregistrată sub nr. J35/342/2004, cod unic de
domiciliat în Madrid, Spania, identificat cu pașaport nr. G   înregistrare 16137692, care a fost înregistrat sub nr.
0209257 7, eliberat de autoritățile austriace, la data de    12666 din 07.04.2008.
10.04.2000, valabil până la data de 09.04.2010;           (47/563135)
  dl. Cotin Sylvain Thierry, cetățean francez, născut la
data de 22.02.1974, în Tassin-La-Demi-Lune, Rhone,
Franța, domiciliat în Polonia, str. Pultuska 26 M 27, 05-            Societatea Comercială
140 Serock, identificat cu pașaport nr. 02RE12961               JANET CENTER - S.R.L.
eliberat de Ambasada Franței, la data de 29 august 2003,
valabil până la data de 28 august 2013;                  HOTĂRÂREA NR. 1 /19.02.2008
  dl. Faure Louis Olivier, cetățean francez, născut la       A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETĂȚII
data de 22.09.1966, la Cirez-Sur-Vezouze (54), Franța,        COMERCIALE “JANET CENTER” S.R.L.
domiciliat în Franța, Phalsbourg 57370, str. Prințesa       Azi 19.02.2008,
Henriette nr. 16, identificat cu pașaport nr. 04FF39325      subsemnata PETROVAN VIORICA, cetățean român,
eliberat de prefectura din Sarrebourg, la data de        născută la data de 17.02.1981, în localitatea Sighetul
15.04.2004, valabil până la data de 14.04.2014;         Marmației, Județul Maramureș, domiciliată în Timișoara,
  și dl. Gervis Jacky Raymond, cetățean francez, născut    Str. Intrarea Clopotului nr. 1, sc. B, ap. 19, identificată cu
la data de 8.03.1960, în Sarrebourg (57), domiciliat în     C.I. seria TM nr. 496529, eliberată de Poliția Municipiului
Franța, 51 Rue du Terrain d’Exercise - 57370 Phalsbourg,    Timișoara, la data de 10.10.2005, CNP 2810217244502,
identificat cu pașaport nr. 06AK09237 eliberat de        în calitate de asociat unic al S.C. “JANET CENTER”
prefectura din Sarrebourg (57), la data de 28.07.2006,     S.R.L. Timișoara, România,
valabil până la data de 27.07.2016;                HOTĂRĂSC:
  Membrii consiliului de administrație pot face toate      Pct. 1 Se retrage din societate asociatul unic
operațiunile necesare prevăzute de statutul societății,     PETROVAN VIORICA care deține 100% din capitalul
putând acționa separat și individual pentru îndeplinirea    social total, adică 20 părți sociale, în valoare nominală de
acestora. Societatea este valabil reprezentată, în toate    100 RON lei fiecare, în valoare totală de 2.000 RON,
cazurile, de către oricare dintre membrii consiliului de    depuși în numerar la data constituirii societății, pe care le
administrație.                         cesionează integral, conform contractului de cesiune din
  Administratorii vor putea da individual împuternicire    data de 19.02.2008 către OTTHOFER FABIOLA,
unuia sau mai multor persoane în vederea îndeplinirii      cetățean român, născută la data de 03.11.1972, în
îndatoririlor lor.                       localitatea BUCUREȘTI domiciliat în Timișoara, Str.
                                Versului nr.20, ap. 12, identificat cu C.I. seria TM nr.
  ■ Precizarea duratei mandatului administratorilor
                                631434 / 2007, eliberată de Poliția Municipiului Timișoara,
  Conform normelor legale în vigoare în prezent în
                                CNP 272110354777.
România se precizează durata mandatului membrilor
                                  Pct. 2 Se modifică CAPITOLUL III ADMINISTRATOR,
consiliului de admnistrație, la maximul prevăzut de lege
                                Art.11 NUMIRE.ATRIBUȚII din Actul Constitutiv, după
respectiv 4 ani de la data prezentei decizii. Toate celelalte
                                cum urmează:
prevederi privind administrarea societății rămân          “ Societatea va fi administrată de asociatul unic
neschimbate și valabile în continuare.             OTTHOFER FABIOLA ,care va avea puteri depline și va
  Redactat și semnat de către asociatul unic în 2       purta întreaga răspundere privind administrarea și
exemplare originale în versiune română și 2 exemplare      gestionarea societăți, respectând prevederile Legii nr.
originale în versiune franceză, cu aceeași valabilitate     31/1990 republicată.
juridică.                             Administratorul este numit pe perioadă nelimitată”
   (46/563134)                          Pct.3 Se schimbă sediul social al societății la adresa:
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008

  - TIMIȘOARA, str. Perlei, nr.14, conform extras CF             Societatea Comercială
nr.50238, unde va fi și punct de lucru cu activitatea               REDOXIM - S.R.L.
conform cod caen 9602 Coafură și alte activități de
înfrumusețare, cu numele “ AS&F COSMETIC STYLE”              HOTĂRÂREA NR. 8/04.04.2008
  Pct. 4. Numele punctului de lucru la adresa Timișoara,
str. Ion Ghica nr. 11, ap. 14 va fi următorul “ S&F         A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
COSMETIC STYLE”.                          Subsemnații:
  Pct. 5. Se completează obiectul de activitate al        ZAHOI GHEORGHE, cetățean român, născut la data
societății cu următoarele obiecte de activitate:        de 27.03.1963, în Arad, jud. Arad și domiciliat în
  9604 Activități de întreținere corporală          Timișoara, Bld. Take Ionescu, nr. 42, sc. A, et. 4, ap. 14,
  9609 Alte activități de servicii n.c.a.
                                jud. Timiș, identificat cu C.I. seria TM, nr. 320780,
  Prezenta hotărâre modifică și completează
                                eliberată de Mun. Timișoara la data de 16.04.2003, CNP
corespunzător Actul Constitutiv al societății.
  Celelalte clauze rămân neschimbate.            1630327024673,
  Prezenta hotărâre s-a încheiat la data de 19.02.2008,     MARGAUAN DANUT IONEL, cetățean român, născut
în 6 exemplare, la Timișoara.                 la data de 22.09.1965, în Reșița, jud. Caraș Severin și
   (48/563136)                        domiciliat în Timișoara, Str. Timiș, nr. 20, sc. B, ap. 9, jud.
                                Timiș, identificat cu C.I. seria TM nr. 544879, eliberată de
                                SPCLEP Timișoara la data de 15.08.2006, CNP
        Societatea Comercială             1650922113673,
        JANET CENTER - S.R.L.                DRAGOS MARCEL SORIN, cetățean român, născut la
                                data de 10.10.1952, în Dumbrăveni, jud. Sibiu și
           NOTIFICARE                domiciliat în Timișoara, str. Piața Nicolae Bălcescu, nr. 6,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    sc. B, et. 5, ap. 17, jud. Timiș, identificat cu C.I. seria TM
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin  nr. 083041, eliberată de Mun. Timișoara la data de
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   09.07.1999, CNP 1521010354751,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al     TOMESCU SOFICA, cetățean român, născută la data
actului constitutiv al societății comerciale JANET       de 04.08.1950, în Com. Urzica, jud. Olt și domiciliată în
CENTER SRL, cu sediul în Județul Timiș, Municipiul       Timișoara, Calea Aradului, nr. 12, ap. 58, jud Timiș,
Timișoara, Str. Perlei Nr. 14, înregistrată sub nr.      identificată cu C.I. seria TM nr. 507804, eliberată de
J35/1284/2007, cod unic de înregistrare 21477178, care
                                SPCLEP Timișoara la data de 21.12.2005, CNP
a fost înregistrat sub nr. 12670 din 07.04.2008.
                                2500804354812,
  (49/563137)
                                  PREDA TIBERIU GABRIEL, cetățean român, născut
                                la data de 28.09.1958, în Oradea, jud. Bihor și domiciliat
                                în Timișoara, str. Lunei, bl. D7, et. 4, ap. 9, jud. Timiș,
        Societatea Comercială
                                identificat cu C.I. seria TM nr.292119, eliberată de Mun.
       EDON-GHEMARY - S.R.L.
                                Timișoara la data de 06.11.2002, CNP 1580928354774,
      HOTĂRÂREA NR. 1/31.03.2008               SERENGAU OLTEA, cetățean român, născută la data
                                de 01.08.1950, în Băilești, jud. Dolj și domiciliată în
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             Timișoara, str. Ana Ipătescu, nr. 5, ap. 5, jud. Timiș,
  Subsemnații, IONESE GHIȚĂ domiciliat în municipiul     identificată cu B.I. seria DB nr. 288869, eliberată de Mun.
Timișoara, Str.Bucovinei, nr. 15 B, identificat cu CI, seria  Timișoara la data de 19.08.1986, CNP 2500801354857,
TM, nr.291306/30.10.2002, CNP 1640229354732, și          în calitate de asociați am hotărât în unanimitate
IONESE MARIANA domiciliată în Timișoara,            următoarele:
Str.Bucovinei, nr. 15 B, identificată cu CI, seria TM,
                                  1. Deschiderea unui punct de lucru pentru
nr.443619/24.11.2004, CNP 2650817354768, în calitate
                                comercializare produse de uz fitosanitar, semințe,
de asociați, decidem:
  Art.1 Deschiderea unui punct de lucru în județul Timiș,   îngrașăminte, aparate de stropit pentru agricultura în loc.
localitatea Gătaia, Nr. 23, conform contract comodat      Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. FN, jud. Alba
(conform CF 2611/Gătaia).                   (spațiu propriu cu extras CF 30573/2007, autorizație de
  Art.2 Închiderea punctului de lucru din municipiul     construire 822/12.11.2007, Proces Verbal de recepție la
Timișoara, Str.Calea Șagului, Nr. 22, Camera 2.        terminarea lucrărilor nr. 108/02.04.2008).
  (50/563138)                           (51/563139)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008             17

        Societatea Comercială              HOTĂRĂSC:
        ELENA NEGREI - S.R.L.              1. Schimbarea sediului social de la adresa: Sat
                               Remus, Comuna Frătești, Șos. Giurgiu - București, Km 3,
           HOTĂRÂRE                Office B, Județul Giurgiu la următoarea adresă: București,
                               Str. Clucerului nr.35, Tronson 2, Etaj 1, birou 4, Sector 1.
        A ASOCIATULUI UNIC                2. Declararea la ORC de pe lângă Tribunalul Giurgiu a
      AL SC „ELENA NEGREI„ SRL
                               obiectului de activitate în conformitate cu noua clasificare
  Subsemnatul VITIAN AURELIAN-SEVER domiciliat în      CAEN Rev.2, după cum urmează:
Timișoara, Int.Venus nr. 1, bl. C6, ap. 4 jud. Timiș,      Domeniul principal de activitate constă în:
identificat CI, seria TM nr.218641/12.09.2001 de Poliția    411 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
Timișoara CNP 1830416250798, asociat unic al SC         Obiectul principal de activitate:
„ELENA NEGREI„ SRL cu sediul în Timișoara, str. 1        4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
Decembrie, nr. 10, ap. 6 jud. Timiș, cu nr.           Obiectul secundar constă în:
J/35/3443/1992, CUI RO 3686885;                 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
  AM HOTĂRÂT URMĂTOARELE:                  proprii
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în Timișoara,    6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
Cal. Sever Bocu nr. 2, Centrul Comercial Galeria 1,     proprii sau închiriate
spațiul comercial P 47 jud.Timiș                6831 - Agenții imobiliare
  Art. 2. Toate celelalte articole rămân neschimbate      6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision
  (52/563140)                       sau contract
                                Import-export.
                                Având în vedere modificările intervenite în societate, în
       Societatea Comercială              temeiul art.204 din Legea 31/1990 modificată, se va
      GRAN VIA MOINESTI - S.R.L.            întocmi un nou Act Constitutiv, care va înlocui în tot actul
                               constitutiv precedent, cu toate amendamentele aferente,
   HOTĂRÂREA A.G.A. EXTRAORDINARĂ             devenit caduc.
                                 (53/579434)
         NR. 01/28.02.2008
  Subscrisele:
  S.C. GRAN VIA 2006, S.L. - persoană juridică              Societatea Comercială
spaniolă, cu sediul social în Spania, Madrid, Str. Alvarez
                                     GRAN VIA MOINESTI - S.R.L.
de Baena nr. 4, înregistrată la Registrul Comerțului
Madrid sub nr. M-394.148 din data de 26.12.2005, Cod                NOTIFICARE
Fiscal B-84525575 atribuit de Autoritățile spaniole,
reprezentată de dl. JOSE AGUINAGA CARDENAS -          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
cetățean spaniol, domiciliat în Getxo, Vizcaya, Str.     Giurgiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Atxekolandeta nr. 17, identificat cu pașaportul ESP seria  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
AC337348 eliberat la data de 23.02.2005 de către       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Autoritățile Spaniole;                    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  S.C. GRAN VIA 2007, S.L. - persoană juridică spaniolă,  GRAN VIA MOINESTI SRL, cu sediul în SAT REMUȘ,
cu sediul social în Spania, Madrid, Str. Alvarez de Baena  COMUNA FRĂTEȘTI, județ Giurgiu, Șos. GIURGIU
nr. 4, înregistrată la Registrul Comerțului Madrid sub nr.  BUCUREȘTI, nr.KM.3, Office B, înregistrată sub nr.
398.330/10.02.2006, Cod fiscal B-84595461 atribuit de    J52/598/2006, cod unic de înregistrare 19147534, care a
Autoritățile spaniole, reprezentată de dl. JOSE       fost înregistrat sub nr.2337 din 05.03.2008.
AGUINAGA CARDENAS - cetățean spaniol, domiciliat în        (54/579435)
Getxo, Vizcaya, Str. Atxekolandeta nr.17, identificat cu
pașaportul ESP seria AC337348 eliberat la data de
23.02.2005 de către Autoritățile Spaniole;                 Societatea Comercială
  S.C. GRAN VIA 2008, S.L. - persoană juridică               GRAN VIA LAC - S.R.L.
spaniolă, cu sediul în Spania, Madrid, Calle Alvarez de
Baena 4, înregistrată la Registrul Comerțului Madrid sub      HOTĂRÂREA A.G.A. EXTRAORDINARĂ
nr. 420.476/30.10.2006, cod fiscal B-84879261,
reprezentată de dl. JOSE AGUINAGA CARDENAS -                  NR. 01/28.02.2008
cetățean spaniol, domiciliat în Getxo, Vizcaya, Str.      Subscrisa:
Atxekolandeta nr.17, identificat cu pașaportul ESP seria    S.C. GRAN VIA 2006, S.L. - persoană juridică
AC337348 eliberat la data de 23.02.2005 de către       spaniolă, cu sediul în Spania, Madrid, Str. Alvarez de
Autoritățile Spaniole, prin prezenta AGA, în unanimitate,  Baena nr. 4, înregistrată la Registrul Comerțului Madrid
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008

sub nr. M-394.318 din data de 26.12.2005, reprezentată      Obiectul secundar constă în:
prin JOSE AGUINAGA CARDENAS - cetățean spaniol,          6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
domiciliat în Getxo, Vizcaya, Str. Atxekolandeta nr.17-A,   proprii
B-IZ, identificat cu CI nr. 14930101-L, eliberat la data de    6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
05.11.2003 de către Autoritățile Spaniole, asociat
                                proprii sau închiriate
deținător a 95% din valoarea capitalului social și
  Subsemnatul:                         6831 -Agenții imobiliare
  ALBERTO MAS VILA - cetățean spaniol, născut la        6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision
data de 04.05.1963 în Barcelona, Spania, domiciliat în     sau contract
Spania, Barcelona, Str. Balmes nr.392, identificat cu       Import-export.
pașaportul seria ESP nr. XD121321, eliberat de EMB.        Având în vedere modificările intervenite în societate, în
București la data de 25.05.2007, asociat deținător a 5%    temeiul art. 204 din Legea 31/1990 modifcată, se va
din valoarea capitalului social,
                                întocmi un nou Act Constitutiv, care va înlocui în tot actul
  DAVID MARTINEZ VALLBONA - cetățean spaniol,
născut la data de 26.09.1970 în Barcelona, Spania,       constitutiv precedent, cu toate amendamentele aferente,
domiciliat în Spania, Premia de Mar, provincia Barcelona,   devenit caduc.
Str. Gran Via 54, identificat cu pașaportul seria ESP nr.     (55/579436)
AE079362 din 03.01.2006 sau CI nr. 46235013-E din
03.01.2006, emis de Autoritățile spaniole, în calitate de
cesionar invitat.
  Asociații, prin prezenta AGA, în unanimitate,
  HOTĂRĂSC:                                 Societatea Comercială
  1. Schimbarea sediului social de la adresa: Sat              GRAN VIA LAC - S.R.L.
Remus, Comuna Frătești, Șos. Giurgiu - București, Km 3,
Office A, Județul Giurgiu la următoarea adresa: București.              NOTIFICARE
Str. Clucerului nr.35, Tronson 2, Etaj 1, birou 5, Sector 1.
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  2. Cesionarea unei părți sociale deținute de asociatul
                                Giurgiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
MAS VILA ALBERTO, cu o valoare nominală de 10 RON,
în valoare totală de 10 RON, reprezentând 5% din        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
valoarea capitalului social, către dl. DAVID MARTINEZ     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
VALLBONA - cetățean spaniol, născut la data de         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
26.09.1970 în Barcelona, Spania, domiciliat în Spania,     GRAN VIA LAC SRL, cu sediul în SAT REMUȘ,
Premia de Mar, provincia Barcelona, Str. Gran Via 54,     COMUNA FRĂȚEȘTI, județ Giurgiu, Șos. GIURGIU
identificat cu pașaportul seria ESP nr. AE079362 din      BUCUREȘTI, nr. KM.3, Office A, înregistrată sub nr.
03.01.2006 sau CI nr. 46235013-E din 03.01.2006, emis
                                J52/599/2006, cod unic de înregistrare 19147542, care a
de Autoritățile spaniole și retragerea acestuia din
societate fără a mai avea vreo pretenție de orice natură.   fost înregistrat sub nr. 2342 din 05.03.2008.
  3. Capitalul social, în valoare totală de 200 RON       (56/579437)
(integral subscris și vărsat prin aport de numerar, din care
200 RON și 0 EURO), divizat în 20 părți sociale cu
valoare nominală de 10 lei, va fi deținut de către asociați          Societatea Comercială
după cum urmează:
  S.C. GRAN VIA 2006, SL - 190 RON (din care 190            UNIVERSAL TRADING - S.R.L.
RON și 0 EUR) divizat în 19 părți sociale cu o valoare
nominală de 10 RON, reprezentând 95% din valoarea              DECIZIA NR. 1/20.03.2008
capitalului social și                              A ASOCIATULUI UNIC
  DAVID MARTINEZ VALLBONA- 10 RON (din care 10
RON și 0 EUR) divizat în 1 parte socială cu o valoare       ALNASHAR OMAR domiciliat în București,
nominală de 10 RON, reprezentând 5% din valoarea        str.Dr.Taberei, nr. 44, bl. Z132, sc. B, ap. 12, et. 1, sector
capitalului social.                      1, legitimat cu RTR, NR.06951, având CNP
  4. Declararea la ORC de pe lângă Tribunalul Giurgiu a   7710924040018, eliberat de ORI București, la data de
obiectului de activitate în conformitate cu noua clasificare  27.08.2007, în calitate de asociat unic la SC UNIVERSAL
CAEN Rev.2, după cum urmează:
                                TRADING SRL a decis următoarele:
  Domeniul principal de activitate constă în:
  411 - Dezvoltare (promovare) imobiliară            1. Se închide punctul de lucru din București, str.
  Obiectul principal de activitate:             Catinei, nr. 25, sector 6 (colț cu Bd. 1864 nr.72-74).
  4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară            (57/579438)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008                19

      Societatea Comercială                  0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice,
    TERMO CONSTRUCT IMPEX - S.R.L.              medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
                                  0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
         HOTĂRÂREA NR. 1                  0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală
                                combinată cu creșterea animalelor)
      DIN DATA DE 12.03.2008                 0163 Activități după recoltare
   A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR               0164 Pregătirea semințelor
    SC TERMO CONSTRUCT IMPEX SRL
                                  0210 Silvicultura și alte activități forestiere
  Subsemnații:                           0220 Exploatarea forestieră
  - PATRASCU NICOLAE-EMILIAN, cetățean român,           0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din
născut în București, la data de 26.06.1976, domiciliat în    flora spontană
București, str. Nifon Mitropolitul nr. 36, ap.1, sector 4,     0240 Activități de servicii anexe silviculturii
identificat cu CI seria DP nr. 056081, eliberată de I.G.P.-     1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din
D.E.P. la data de 02/02/2001, CNP 1760626440029;        carne de pasăre)
  - COADA DANIEL, cetățean român, născut în            1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
București, la data de 21.06.1974, domiciliat în sat       n.c.a.
Bragadiru (Orș. Bragadiru), str. Griviței nr. 4, jud. Ilfov,    1061 Fabricarea produselor de morărit
identificat prin CI seria IF nr. 111621 eliberată de SPCLEP     1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
Bragadiru 18 la data 03/05/2006, CNP 1740621450026;         1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
  în calitate de asociați reprezentând 100 % capitalul     de fermă
social al SC TERMO CONSTRUCT IMPEX SRL,               1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
persoană juridică română cu sediul în orașul Mihăilești,    de companie
Calea București nr. 286, jud. Giurgiu, având numărul de       1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor
ordine în Registrul comerțului J52/56/2007 și CUI        alcoolice
20949949, înțelegând să renunțăm la formalitățile de        1105 Fabricarea berii
convocare, ne- am întrunit azi, 12.03.2008 și am hotărât      1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice;
următoarele:                          producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
  I. Recodificarea obiectului de activitate al Societății     1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
  Se recodifică obiectul de activitate al Societății, în      1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
conformitate cu noul nomenclator CAEN Rev. 2, după         1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și
                                tâmplărie, pentru construcții
cum urmează:
                                  1723 Fabricarea articolelor de papetărie
  Domeniul principal de activitate îl constituie:
                                  1811 Tipărirea ziarelor
  CAEN 222 Fabricarea articolelor din material plastic
                                  1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
  Iar activitatea principală o constituie:
                                  1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
  CAEN 2223 Fabricarea articolelor din material plastic
                                  1814 Legătorie și servicii conexe
pentru construcții
                                  1820 Reproducerea înregistrărilor
  Obiectul de activitate al Societății va include, fără a se
                                  2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor
limita la următoarele:                     din material plastic
  0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor      2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe       plastic
oleaginoase                             2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru
  0112 Cultivarea orezului                   construcții
  0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a           2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
rădăcinoaselor și tuberculilor                   2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse
  0114 Cultivarea trestiei de zahăr              pentru construcții, din argilă arsă
  0115 Cultivarea tutunului                    2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
  0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile          2352 Fabricarea varului și ipsosului
  0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente      2433 Producția de profile obținute la rece
  0121 Cultivarea strugurilor                   2511 Fabricarea de construcții metalice și părți
  0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale     componente ale structurilor metalice
  0123 Cultivarea fructelor citrice                2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
  0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase        2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere
  0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi,       metalice
căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi         2572 Fabricarea articolelor de feronerie
  0126 Cultivarea fructelor oleaginoase              2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte
  0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor    produse similare din oțel
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008

  2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal           4339 Alte lucrări de finisare
  2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.          4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la
  2611 Fabricarea subansamblurilor electronice         construcții
(module)                               4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor        4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare
periferice                            (sub 3,5 tone)
  2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații           4519 Comerț cu alte autovehicule
  2640 Fabricarea produselor electronice de larg          4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
consum                                4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru
  2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru     autovehicule
măsură, veriflcare,control, navigație                 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii
  2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente     pentru autovehicule
fotografice                              4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii
  2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și         aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
transformatoarelor electrice                     4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime
  2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru      agricole, animale vii, materii prime textile și cu
fire și cabluri electrice și electronice             semifabricate
  2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat       4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili,
  2751 Fabricarea de aparate electrocasnice           minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
  2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice        4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și
  2790 Fabricarea altor echipamente electrice          materiale de construcții
  2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou       4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de
(exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor     menaj și de fierărie
periferice)                              4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din
  3230 Fabricarea articolelor pentru sport           blană, încălțăminte și articole din piele
  3312 Repararea mașinilor                     4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare,
  3313 Repararea echipamentelor electronice și optice      băuturi și tutun
  3314 Repararea echipamentelor electrice              4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea
  3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale    produselor cu caracter specific, n.c.a.
  3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a          4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea            4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor,
materialelor                           furajelor și tutunului neprelucrat
  3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate         4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
  4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară              4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al
  4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și   pieilor prelucrate
nerezidențiale                            4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
  4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor     4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din
  4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață   carne
și subterane                             4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,
  4213 Construcția de poduri și tuneluri            uleiurilor și grăsimilor comestibile
  4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru    4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
fluide                                4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
  4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru    4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și
electricitate și telecomunicații                 produselor zaharoase
  4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești     4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și
n.c.a.                              condimente
  4311 Lucrări de demolare a construcțiilor             4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente,
  4312 Lucrări de pregătire a terenului             inclusiv pește, crustacee și moluște
  4321 Lucrări de instalații electrice               4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
  4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer    4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și
condiționat                            încălțămintei
  4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții        4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz
  4331 Lucrări de ipsoserie                   gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
  4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie              4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică,
  4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților       sticlărie, și produse de întreținere
  4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de        4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de
geamuri                              parfumerie
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008               21

  4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a       4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și
articolelor de iluminat                     piețe al altor produse
  4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor      4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de
  4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz        comenzi sau prin Internet
gospodăresc                             4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara
  4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor,         magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
echipamentelor periferice și software-lui              4932 Transporturi cu taxiuri
  4652 Comerț cu ridicata de componente și            4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
echipamente electronice și de telecomunicații            4942 Servicii de mutare
  4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole,         5210 Depozitări
echipamentelor și furniturilor                   5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi
  4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte         terestre
  4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria      5224 Manipulări
minieră și construcții                       5229 Alte activități anexe transporturilor
  4664 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria      5510 Hoteluri și alte facilitați de cazare similare
textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat           5610 Restaurante
  4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou           5811 Activități de editare a cărților
  4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente     5812 Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste
de birou                             de adrese și similare
  4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi   5813 Activități de editare a ziarelor
și gazoși și al produselor derivate                 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
  4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor      5819 Alte activități de editare
metalice                              5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
  4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a       5829 Activități de editare a altor produse software
                                  5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și
materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
                                 activități de editare muzicală
  4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
                                  6010 Activități de difuzare a programelor de radio
  4690 Comerț cu ridicata nespecializat
                                  6020 Activități de difuzare a programelor de
  4719 Comerț cu amănuntul în magazine
                                 televiziune
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
                                  6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
nealimentare
                                  6120 Activități de telecomunicații prin re    ele fără
  4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru
                                 cablu (exclusiv prin satelit)
autovehicule în magazine specializate
                                  6130 Activități de telecomunicații prin satelit
  4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților     6190 Alte activități de telecomunicații
periferice și software-lui în magazine specializate         6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă
  4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru      (software orientat client)
telecomunicații în magazine specializate              6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
  4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al     6203 Activități de management (gestiune și
articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine   exploatare) a mijloacelor de calcul
specializate                            6209 Alte activități de servicii privind tehnologia
  4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,     informației
tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine       6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
specializate                           proprii
  4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de     6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine     proprii sau închiriate
specializate                            7021 Activități de consultanți în domeniul relațiilor
  4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și      publice și al
semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de          7022 Activități de consultanță pentru afaceri și
companie și a hranei pentru acestea, în magazine         management
specializate                            7111 Activități de arhitectură
  4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie         7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică
vândute prin magazine                      legate de acestea
  4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare,       7120 Activități de testări și analize tehnice
băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,     7311 Activități ale agențiilor de publicitate
chioșcuri și piețe                         7312 Servicii de reprezentare media
  4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei      7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a
și încălțămintei                         opiniei publice
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008

  7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)           Societatea Comercială
  7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice           DRAGNANA - S.R.L.
n.c.a.
  7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și              DECIZIA
autovehicule rutiere ușoare (cu excepția leasingului)               ASOCIATULUI UNIC
  7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și            DIN DATA DE 28.03.2008
echipamente pentru construcții (cu excepția leasingului)       Subsemnatul NEAGU DRAGOȘ ALEXANDRU, în
  7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și     calitate de asociat unic și administrator al societății
echipamente de birou (inclusiv calculatoare) (cu excepția     comerciale DRAGNANA SRL, am hotărât următoarele:
leasingului)                             ART. 1. Completarea obiectului de activitate al
  7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini,   societății cu:
echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (cu excepția         - 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri
leasingului)                             - 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
                                   ART. 2. Societatea va funcționa cu un nou STATUT
  7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de
                                 actualizat conform Legii nr. 31/1990 modificată și
muncă
                                 republicată.
  7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a       Celelalte prevederi din statutul societății rămân
personalului                           neschimbate. Drept pentru care am încheiat prezenta.
  7830 Servicii de furnizare și management a forței de        (60/579441)
muncă
  8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
  8122 Activități specializate de curățenie                   Societatea Comercială
  8129 Alte activități de curățenie                       DRAGNANA - S.R.L.
  8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și
congreselor                                       NOTIFICARE
  8299 Alte activități de servicii suport pentru          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
întreprinderi n.c.a.                       Giurgiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  8560 Activități de servicii suport pentru învățământ     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  II. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 DRAGNANA SRL, cu sediul în MUNICIPIUL GIURGIU,
nemodificate.
                                 județ Giurgiu, Str. TINERETULUI, bloc 7/220, scara A,
  III. Se va redacta un act constitutiv actualizat al
                                 etaj 1, ap.7, înregistrată sub nr. J52/353/2007, cod unic
Societății.                            de înregistrare 21779087, care a fost înregistrat sub
  Semnată la București, în 4 exemplare originale.        nr.3653 din 28.03.2008.
   (58/579439)                           (61/579442)


       Societatea Comercială                        Societatea Comercială
    TERMO CONSTRUCT IMPEX - S.R.L.                       PRIMADENT - S.R.L.

            NOTIFICARE                            HOTĂRÂRE

  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             DIN DATA DE 27.03.2008
Giurgiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204              A ASOCIAȚILOR
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           Subsemnații TROFIMOV IURI, CIUHRII FLORENTIN
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    și POPESCU VICTOR GHEORGHE, în calitate de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    asociați ai societății comerciale PRIMADENT S.R.L., am
TERMO CONSTRUCT IMPEX SRL, cu sediul în ORAȘ           hotărât următoarele:
                                   ART. 1. Se actualizează conform CAEN Rev.2 obiectul
MIHĂILEȘTI, județ Giurgiu, Calea BUCUREȘTI, nr.286,
                                 de activitate prevăzut la art. 6 din statutul societății.
înregistrată sub nr. J52/56/2007, cod unic de înregistrare
                                   Domeniul principal :862 - Activități de asistență tehnică
20949949, care a fost înregistrat sub nr.3406 din         medicală ambultorie și stomatologică
25.03.2008.                             Activitate principală: 8623 - Activități de asistență
  (59/579440)                          stomatologică.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008              23

 ART. 2. Se schimbă sediul societății la adresa:          - PASARICA FLORENTIN CRISTIAN, de cetățenie
GIURGIU, ȘOS. BUCUREȘTI, NR. 82.                 română, născut la data de 13.05.1981 în municipiul
 ART. 3. Se radiază sediul secundar de la adresa:        Giurgiu, județ Giurgiu, domiciliat în municipiul Giurgiu,
GIURGIU,ȘOS. BUCUREȘTI NR. 82.                  b-dul București, bl. 101, etaj 1, ap. 1, județ Giurgiu,
 ART. 4. Societatea va funcționa cu un nou ACT          posesor CI seria GG numărul 136292 emisă de poliția
CONSTITUTIV actualizat conform Legii nr. 31/1990         Giurgiu la data de 24.05.2005, CNP 1810513520019;
modificată și republicată.                      - JIANU NICOLAE, de cetățenie română, născut la
 Celelalte prevederi din statutul societății rămân        data de 25.04.1946 în localitatea Colibași, județul
neschimbate.                           Mehedinți, domiciliat în municipiul Giurgiu, b-dul
 Drept pentru care am încheiat prezenta.             București, bl. 103, scara A, ap. 3, posesor CI seria GG
  (62/579443)                          numărul 016483, emisă de Poliția Giurgiu la data de
                                 11.11.1999, CNP 1460425520038.
                                   7) Numirea în funcția de director executiv a domnului
         Societatea Comercială              PASARICA FLORENTIN CRISTIAN, de cetățenie
                                 română, născut la data de 13.05.1981 în municipiul
         PRIMADENT - S.R.L.
                                 Giurgiu, județ Giurgiu, domiciliat în municipiul Giurgiu,
            NOTIFICARE                 b-dul București, bl. 101, etaj 1, ap. 1, județ Giurgiu,
                                 posesor CI seria GG numărul 136292 emisă de poliția
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Giurgiu la data de 24.05.2005, CNP 1810513520019.
Giurgiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      8) Comisia de cenzori rămâne cea stabilită prin vechiul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         act constitutiv, aceasta fiind în derularea mandatului
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    acordat în anul 2006.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      9) Împuternicește pe domnul Pasarica Iordan,
PRIMADENT SRL, cu sediul în MUNICIPIUL GIURGIU,          președinte al Consiliului de Administarție, să reprezinte
județ Giurgiu, Șos. BUCUREȘTI, nr. 82, înregistrată sub      societatea în relația cu Registrul Comerțului Giurgiu.
nr. J52/211/2004, cod unic de înregistrare 16490804, care      Aceste hotărâri vor completa actul constitutiv al
a fost înregistrat sub nr. 4133 din 04.04.2008.          societății.
   (63/579444)                           (64/579445)


         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
           R’ART - S.A.                          R’ART - S.A.

            HOTARARE                            HOTARARE
      DIN DATA DE 20.03.2008                     DIN DATA DE 20.03.2008
    A ADUNARII GENERALE ORDINARE A                A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
        ACTIONARILOR                          ACTIONARILOR
  Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,legal          Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,legal
constituită, a aprobat cu unanimitate de voturi:         constituită, hotărăște:
  1) Raportul de gestiune privind situația economico-        1) Anularea integrală a obiectului de activitate și
financiară a societății la 31 dec 2007.              declararea noilor obiecte de activitate în conformitate cu
  2) Raportul privind activitatea comisiei de cenzori pe     prevederile cod CAEN Rev 2;
anul 2007.                              2) Recodificarea activităților conform codului CAEN
  3) Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008.       valabil de la data de 01.01.2008, astfel:
  4) Contractul colectiv de muncă pe anul 2008.           - Domeniul principal de activitate: 471 Comerț cu
  5) Bilanțul și contul de profit și pierderi al societății la  amănuntul în magazine nespecializate;
31.12.2007.                             4719 Comerț cu amănuntul în magazine
  6) Consiliul de Administrație al societății format din:    nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
  PASARICA IORDAN, de cetățenie română, născut la        nealimentare.
data de 06.07.1954 în localitatea Cetățuia, comuna          - Activități secundare:
Gaujani, județ Giurgiu, domiciliat în Giurgiu, b-dul         - 4711 Comerț cu amănuntul în magazine
București, bl. 101, scara A, etaj 1, ap. 1, județ Giurgiu,    nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
posesor CI seria GG numărul 136294 emisă de Poliția        alimentare, băuturi și tutun;
Giurgiu la data de 24.05.2005, CNP 1540706520030 care        - 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor;
este și președintele consiliului de administrație;          - 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei;
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008

  - 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și        GIURGIU, județ Giurgiu, Str. ALEEA SAVIN POPESCU,
articolelor din piele;                      bloc MUV 2, înregistrată sub nr. J52/789/1991, cod unic
  - 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor     de înregistrare 1284830, care a fost înregistrat sub nr.
de iluminat și al altor articole de uz casnic;          4137 din 04.04.2008.
  - 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor
                                   (66/579447)
electro-casnice, al aparatelor de radio și televizoarelor;
  - 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor;
  - 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
                                       Societatea Comercială
vândute prin magazine;
  - 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;              LS ELECTRONIC COMPONENTS - S.R.L.
  - 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
propii sau închiriate;                              DECIZIA NR. 1/23.03.2008
  - 4753 Comerț cu amănuntul covoare, carpete, tapete         A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETĂȚII
și alte acoperitoare de podea;                    COMERCIALE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
  - 4743 Comerț cu amănuntul echipamente audio-             “LS ELECTRONIC COMPONENTS”
video;                                   C.U.I.12452875 J 52/229/1999
  - 4742 Comerț cu amănuntul echipamente pentru
telecomunicații;                           Asociatul unic al S.C. “LS ELECTRONIC
  - 4799 Comerț cu amănuntul în afara magazinelor:       COMPONENTS “S.R.L., cu sediul în Municipiul Giurgiu,
standuri, chioșcuri și piețe;                   Str. PORTULUI (ZONA LIBERĂ GIURGIU) nr.1, Județul
  - 4782 Comerț cu amănuntul textile, îmbrăcăminte și      Giurgiu, respectiv:
încălțăminte în standuri, chioșcuri și piețe;             - domnul SAVU CONSTANTIN, cetățean român,
  - 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare      născut la data de 14 noiembrie 1957, în București, sector
proprii;
                                 4, domiciliat în Str. Maxim Gorki nr. 4, sc. A, et. 1, ap. 3,
  - 5210 Depozitări.
                                 sector 1, București, posesor a C.I. seria RT nr. 248440,
  3) Modificarea art. 32 în sensul că societatea va fi
administrată de un consiliu de administrație format din trei   eliberată de Secția de Poliție nr. 1 din București, la data
membri și condus de un președinte                 de 29.11.2002, CNP 1571114400270;
  4) Numirea unui director executiv dintre membrii         a hotărât prin prezenta următoarele:
Consiliului de Administrație.                     I. recodificarea obiectului de activitate, prevăzut la Art.
  5) Comisia de cenzori rămâne cea stabilită prin vechiul    5 din Actul Constitutiv, în conformitate cu Ordinul nr. 337
act constitutiv, aceasta fiind în derularea mandatului      din 20.04.2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.
acordat în 2006.                         293 din 03.05.2007 - intrat în vigoare la 01.01.2008 -
  6) Actul constitutiv al societății, stabilește forma legală  CAEN Rev.2:
a dreptului de propietate asupra acțiunilor nominative,
                                   Societatea va avea ca domeniu de activitate principal:
care se vor transmite la alți acționari prin declarația făcută
                                   469 - Comerț cu ridicata nespecializat
în Registrul de acțiuni al societății, subscrisă de cedent și
de cesionar sau de mandatarii lor și prin mențiunea făcută      diviziunea 46, secțiunea G, iar ca obiect de activitate
pe acțiune                            principal se precizează:
  7) Întocmirea unui nou act constitutiv.              4690 COMERȚ CU RIDICATA NESPECIALIZAT
  8) Împuternicește pe domnul Pasarica Iordan să          II. schimbarea sediului societății din Giurgiu, Județul
reprezinte societatea în relația cu Registrul Comerțului     Giurgiu, str. Portului nr. 1 (Zona Liberă Giurgiu, Parcela
Giurgiu.                             P6, lotul A1, Depozit 1), conform Contract de închiriere
   (65/579446)                         nr.5/01.06.2006, în România, Municipiul Giurgiu, Județul
                                 Giurgiu, Zona Liberă Giurgiu, str. Portului nr. 1, Parcela
                                 P2A2 din incinta TCP1, Zona Liberă Giurgiu, conform
         Societatea Comercială              Actului adițional nr. 2/14.04.2007, la Contractul de
           R’ ART - S.A.                închiriere nr. 60/14.04.2005.
                                   În conformitate cu art.1 din Contractul de închiriere
            NOTIFICARE
                                 nr.60/14.04.2005, la adresa menționată va fi sediul social
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     al S.C. LS ELECTRONIC COMPONENTS S.R.L.
Giurgiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                   Restul clauzelor vor rămâne neschimbate.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea          Prezenta Decizie a fost redactată și semnată astăzi,
textului actualizat al actului constitutiv al societății     23.03.2008, în trei exemplare originale.
comerciale R’ ART SA, cu sediul în MUNICIPIUL              (67/579448)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008               25

      Societatea Comercială                înregistrare 16203591, care a fost înregistrat sub nr.4174
   LS ELECTRONIC COMPONENTS - S.R.L.             din 07.04.2008.
                                  (70/579451)
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Giurgiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204            Societatea Comercială
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                   INDI - S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale LS             HOTĂRÂREA
ELECTRONIC COMPONENTS SRL, cu sediul în
MUNICIPIUL GIURGIU, județ Giurgiu, Str. PORTULUI,           ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
nr.1, PARCELA P2A2 DIN INCINTA TCP1 ZONA LIBERĂ
                                  Subsemnații GÎJÎILĂ COSTEL și GÎJÎILĂ IOANA în
GIURGIU, înregistrată sub nr. J52/229/1999, cod unic de
înregistrare 12452875, care a fost înregistrat sub nr.4166   calitate de asociați ai societății comerciale INDI S.R.L.,
din 04.04.2008.                         am hotărât următoarele:
  (68/579449)                          ART.1. Se completează obiectul de activitate secundar
                                al societății cu: 4532 Comerț cu amănuntul de piese și
                                accesorii pentru autovehicule; 5510 Hoteluri și alte
       Societatea Comercială               facilități de cazare similare; 5911 Activități de producție
      UNIVERSAL TRADING - S.R.L.              cinematografică, video și de programe de televiziune;
                                5912 Activități de post-producție cinematografică, video și
       DECIZIA NR. 1/04.04.2008             de programe de televiziune; 5914 Proiecția de filme
         A ASOCIATULUI UNIC               cinematografice; 5920 Activități de realizare a
  OMAR A M ALNASHAR, cetățean Palestinian, născut       înregistrărilor audio și activități de editare muzicală; 6820
la data de 24.09.1971 în Gaza-Palestina, domiciliat în     Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii
Mun. București, Drumul Taberei, nr. 44, bl. Z132, sc. B,    sau închiriate; 6831 Agenții imobiliare; 6832
ap. 12, sector 6, legitimat cu ROU, seria RTR, nr. 06951,    Administrarea imobilelor pe bază de comision sau
emis de O.R.I.- Bucuresti, la data de 27.08.2007, având     contract; 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte
CNP 7710924040018, în calitate de asociat unic la SC      mașini, echipamente și bunuri tangibile.
UNIVERSAL TRADING SRL a decis următoarele:
                                  ART. 2. Societatea va funcționa cu un nou act
  1.Se schimbă Domeniul de activitate și Activitatea
principală după cum urmează:                  constitutiv actualizat conf. Legii nr. 31/1990 modificată și
  2.DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE ESTE:           republicată.
  101- Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a     Celelalte prevederi din actul constitutiv rămân
produselor din carne.                      neschimbate. Drept pentru care am încheiat prezentul
  3.ACTIVITATEA PRINCIPALĂ ESTE:                act.
  1011-Prelucrarea și conservarea cărnii              (71/579452)
  4. Se recodifică obiectul de activitate conform CAEN
REV.2, așa cum este prevăzut în ART. 5, din ACTUL
CONSTITUTIV ACTUALIZAT.
                                        Societatea Comercială
  (69/579450)
                                           INDI - S.R.L.

                                           NOTIFICARE
       Societatea Comercială
      UNIVERSAL TRADING - S.R.L.               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Giurgiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
           NOTIFICARE                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Giurgiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        INDI SRL, cu sediul în ORAȘ MIHĂILEȘTI, județ Giurgiu,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Str. INDUSTRIEI, nr. 2, înregistrată sub nr. J52/331/2002,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                cod unic de înregistrare 15038593, care a fost înregistrat
UNIVERSAL TRADING SRL, cu sediul în ORAȘ
MIHĂILEȘTI, județ Giurgiu, Str. COMPLEXULUI, nr. 54,      sub nr. 4215 din 07.04.2008.
înregistrată sub nr. J52/158/2004, cod unic de           (72/579453)
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         INFO GRUP - S.R.L.                        INFO GRUP - S.R.L.

     HOTĂRÂREA NR. 437/25.03.2008                         NOTIFICARE
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       SC INFO GRUP SRL                  Giurgiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  DEDICATA RECODIFICARII ACTIVITATILOR             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
    CONFORM NOILOR CODURI CAEN                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Subsemnații CĂLUGĂREANU DAN MARIUS și            INFO GRUP SRL, cu sediul în MUNICIPIUL GIURGIU,
CIOBANU RODICA, în calitate de asociați și            județ Giurgiu, Aleea PROF.SAVIN POPESCU, bloc MUV
administratori ai societății comerciale INFO GRUP SRL,      III, etaj P, înregistrată sub nr. J52/31/1996, cod unic de
am hotărât următoarele:                     înregistrare 8088840, care a fost înregistrat sub nr.4224
  ART.1. se anulează obiectul de activitate al societății,   din 07.04.2008.
noul obiect de activitate conform CAEN REV 2 este           (74/579455)
următorul:
  Activitate principală:
  Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților              Societatea Comercială
periferice și software-lui, în magazine specializate cod             SAMMY PROD - S.R.L.
CAEN 4741
  Activități secundare:                         DECIZIE DIN DATA DE 07.04.2008
  Comerț cu amănuntul al echipamentelor pentru                 A ASOCIATULUI UNIC
telecomunicații în magazine specializate cod CAEN 4742
                                  Subsemnatul SIMILACHE SAMUEL DANUT EUGEN,
  Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în
                                 în calitate de asociat unic al societății comerciale SAMMY
magazine specializate cod CAEN 4743               PROD S.R.L., am hotărât următoarele:
  Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu       ART.1. Deschiderea unui sediu secundar cu sediul în
vânzare predominantă de produse nealimentare cod         Municipiul Giurgiu, str. Gării, Bloc 48, sc. D, et. 1, ap. 37,
CAEN 4719                            județ Giurgiu, spațiu deținut în baza contractului de
  Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor        închiriere în 241/8908 din 25.03.2008 emis de
magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în        ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE GIURGIU.
magazine specializate cod CAEN 4763                 ART. 2. Se completează obiectul de activitate cu: 0322
  Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor        Acvacultura în ape dulci, 4520 Întreținerea și repararea
periferice cod CAEN 2620                     autovehiculelor, 8122 Activități specializate de curățenie
  Activități de consultanță în tehnologia informației cod   a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini și utilaje
CAEN 6202                            industriale, 8129 Alte activități de curățenie n.c.a., 8130
  Alte activități de servicii privind tehnologia informației  Activități de întreținere peisagistică, 8690 Alte activități
                                 referitoare la sănătatea umană.
cod CAEN 6209
                                  Celelalte prevederi din statutul societății rămân
  Repararea calculatoarelor și a echipamentelor
                                 neschimbate.
periferice cod CAEN 9511                      Drept pentru care am încheiat prezenta.
  Alte forme de învățământ n.c.a. cod CAEN 8559
                                   (75/579456)
  Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
cod CAEN 7219
  Servicii de furnizare și management a forței de muncă            Societatea Comercială
cod CAEN 7830
                                         SAMMY PROD - S.R.L.
  Activități de realizare a soft-ului la comandă (software
orientat client) cod CAEN 6201                             NOTIFICARE
  Activități de consultanță pentru afaceri și management
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
cod CAEN 7022 (fără activități de lichidare și reorganizare   Giurgiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
juridică)                            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  ART. 2 Societatea va funcționa în baza unui act       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
constitutiv actualizat.                     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Drept pentru care am încheiat prezenta.           SAMMY PROD SRL, cu sediul în MUNICIPIUL GIURGIU,
   (73/579454)                         județ Giurgiu, Șos. SLOBOZIEI, bloc 49GARS, etaj 4,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008              27

ap.46, înregistrată sub nr. J52/832/2007, cod unic de       6203 Activități de management (gestiune și
înregistrare 22797359, care a fost înregistrat sub nr.4233  exploatare) a mijloacelor de calcul
din 07.04.2008.                          6209 Alte activități de servicii privind tehnologia
  (76/579457)                        informației
                                 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web
                               și activități conexe
        Societatea Comercială               6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
        PREPAN STAR - S.R.L.                ART. 2. Societatea va funcționa cu un nou Statut
                               actualizat conform Legii nr. 31/1990 modificată și
    HOTĂRÂRE DIN DATA DE 07.04.2008            republicată.
                                 Celelalte prevederi din statutul societății rămân
          A ASOCIAȚILOR               neschimbate. Drept pentru care am încheiat prezenta.
                                  (79/579460)
  Subsemnații PREDA IONEL și PANA IONEL în calitate
de asociați și administratori ai societății comerciale
PREPAN STAR SRL, am hotărât următoarele:                  Societatea Comercială
  ART. 1. Se modifică activitatea principală în: 4719-          CONT EXPERT AAC - S.R.L.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse nealimentare                    NOTIFICARE
  ART. 2. Societatea va funcționa cu un nou Statut       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
actualizat conform legii 31/1990 modificată și republicată.  Giurgiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Celelalte prevederi din actul constitutiv al societății  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
rămân neschimbate. Drept pentru care am încheiat       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
prezenta.                           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  (77/579458)                        CONT EXPERT AAC SRL, cu sediul în SAT OGREZENI,
                               COMUNA OGREZENI, județ Giurgiu, Com. OGREZENI,
                               înregistrată sub nr. J52/310/2003, cod unic de
        Societatea Comercială             înregistrare 15673080, care a fost înregistrat sub nr.4239
        PREPAN STAR - S.R.L.              din 07.04.2008.
                                 (80/579461)
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           Societatea Comercială
Giurgiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204          RADIO GIURGIU - S.R.L.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      DECIZIE DIN DATA DE 04.04.2008
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
PREPAN STAR SRL, cu sediul în SAT MALU SPART,                 A ASOCIATULUI UNIC
ORAȘ BOLINTIN-VALE, județ Giurgiu, Com. SAT MALU
SPART OR. BOLINTIN VALE, înregistrată sub nr.           Subsemnatul BRAN DANUT, în calitate de asociat unic
J52/228/1997, cod unic de înregistrare 9737406, care a    și administrator al societății comerciale RADIO SUD SRL,
fost înregistrat sub nr.4236 din 07.04.2008.         am hotărât următoarele:
   (78/579459)                         ART. 1. Se schimbă sediul societății la adresa: MUN.
                               GIURGIU, Str. TINERETULUI, BLOC 15/613, SC. C, ET.
                               4, AP. 43, JUDEȚUL GIURGIU.
       Societatea Comercială                ART. 2. Se schimbă denumirea societății din S.C.
      CONT EXPERT AAC - S.R.L.             RADIO SUD SRL în S.C. RADIO GIURGIU S.R.L.
                                 ART. 3. Menționarea în Registrul Comerțului în
     DECIZIE DIN DATA DE 07.04.2008            conformitate cu prevederile art.21 alin.b din Legea
                               26/1990 modificată și republicată a datelor personale:
        A ASOCIATULUI UNIC              Asociat unic și administrator: BRAN DANUT, de cetățenie
                               română, născut la data de 11.02.1980 în Mun. București -
 Subsemnatul PREDA FLOREA, în calitate de asociat      sector 2, domiciliat în Municipiul București, sector 2, Șos.
unic și administrator al societății comerciale CONT      Vergului, nr. 21-29, Bloc G1/G4, sc. A, et. 7, ap. 29,
EXPERT AAC SRL, am hotărât următoarele:            posesor CI seria RD numărul 566758 emisă de SPCEP
 ART. 1. Se completează obiectul de activitate al      S2 biroul nr. 4, la data de 27.03.2008, CNP
societății cu:                        1800211420087.
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008

  ART. 4. Societatea va funcționa cu un nou STATUT       Captarea, tratarea și distribuția apei; 3811 - Colectarea
actualizat conform legii 31/1990 modificată și republicată.   deșeurilor nepericuloase; 3831 - Demontarea
  Celelalte prevederi din statutul societății rămân      (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor, 3832 -
neschimbate.                          Recuperarea materialelor reciclabile sortate; 4321 -
  Drept pentru care am încheiat prezenta.           Lucrări de instalație electrice; 4322 - Lucrări de instalație
  (81/579462)
                                sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 4329 - Alte
                                lucrări de instalații pentru construcții; 4339 - Alte lucrări de
        Societatea Comercială              finisare; 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la
        RADIO GIURGIU - S.R.L.              construcții; 4641 - Comerțul cu ridicata al produselor
                                textile; 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri; 4942 -
           NOTIFICARE                Servicii de mutare; 5210 - Depozitare.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Art. 3. Se împuternicește Domnul Jianu Nicolae să
Giurgiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    semneze hotărârea A.G.A precum și Actul constitutiv al
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        societății actualizat.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Art. 4. - Societatea va funcționa în baza unui Act
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   constitutiv actualizat.
RADIO GIURGIU SRL, cu sediul în MUNICIPIUL              (83/579464)
GIURGIU, județ Giurgiu, Str. TINERETULUI, bloc 15/613,
scara C, etaj 4, ap.43, înregistrată sub nr. J52/21/2006,
cod unic de înregistrare 18293582, care a fost înregistrat
                                         Societatea Comercială
sub nr.4254 din 08.04.2008.
                                         DUNAREANA - S.A.
  (82/579463)
                                            NOTIFICARE
        Societatea Comercială                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
         DUNAREANA - S.A.                Giurgiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         HOTĂRÂREA NR. 1
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
        DIN DATA DE 26.03.2008              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                DUNAREANA SA, cu sediul în MUNICIPIUL GIURGIU,
  A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
     DE LA SC DUNAREANA SA                 județ Giurgiu, Șos. BUCUREȘTI, nr. 351, înregistrată sub
                                nr. J52/128/1991, cod unic de înregistrare 1285828, care
  Subscrisa:                         a fost înregistrat sub nr.4286 din 08.04.2008.
  Asociația Dunareana - PAS cu sediul social în Str.        (84/579465)
București Nr. 351, Giurgiu, înființată prin Sentința Civilă
Nr. 48/27.11.1995 de către Tribunalul Giurgiu și
  Jianu Nicolae, născut la data de 25.04.1946 în                Societatea Comercială
Colibași, Jud. Mehedinți, C.N.P. 1460425520038, cu                 REXTAL - S.R.L.
domiciliul în Bld. București Bl. 103, Sc. A, Et. 1, Ap.3,
Mun. Giurgiu, întruniți în condiții de cvorum legal am          DECIZIE DIN DATA DE 01.04.2008
hotărât următoarele:
  Art. 1.- Se radiază obiectul de activitate principală și           A ASOCIATULUI UNIC
secundară din statutul societății.
  Art. 2. - Domeniul principal de activitate va fi CAEN      Subsemnatul Glavan Emil, asociat unic al societății
3311: Repararea articolelor fabricate din metal.        comerciale REXTAL - SRL, am hotărât următoarele:
  Activitate principală va fi CAEN 3311: Repararea        Art.1. Revocarea mea din funcția de administrator al
articolelor fabricate din metal.                societății.
  Activități secundare: CAEN 1330 - Fabricarea
                                  Art.2. Numirea în funcția de administrator a doamnei
materialelor textile; 1392 - Fabricarea de articole
                                Anton Adriana de cetățenie română,născută la data de
confecționate din textile cu excepția îmbrăcămintei și
lenjeriei de corp; 2562 - Operațiuni de mecanică        31.05.1973 în Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, CNP
generală; 2592 - Fabricarea ambalajelor ușoare de metal;    2730531520016, domiciliată în sat Remus, com. Frățești,
2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte produse     jud. Giurgiu, identificată cu CI seria GG nr. 119007,
similare din oțel; 2599 - Fabricarea altor articole din metal  eliberată de Pol. Mun. Giurgiu la data de 03.08.2004.
n.c.a.; 3314 - Repararea echipamentelor electrice; 3600 -      (85/579466)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008                29

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
         REXTAL - S.R.L.                        COMGENERAL - S.R.L.

            NOTIFICARE                             DECIZIA
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             ASOCIATULUI UNIC
Giurgiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204            DIN DATA DE 08.04.2008
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Subsemnatul DUMITRU COSTEL, în calitate de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   asociat unic și administrator al societății comerciale
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    COMGENERAL S.R.L., am hotărât următoarele:
REXTAL SRL, cu sediul în MUNICIPIUL GIURGIU, județ         ART.1. Deschiderea unui sediu secundar cu sediul în
Giurgiu, Str. CETĂȚII, nr. 12, înregistrată sub nr.       Comuna Clejani, nr. Cadastral 126, județ Giurgiu, spațiu
J52/415/2006, cod unic de înregistrare 18897252, care a     deținut în baza contractului de comodat, emis de
fost înregistrat sub nr.4303 din 08.04.2008.           DUMITRU COSTEL ȘI DUMITRU MIRELA LETITIA ÎN
   (86/579467)                         DATA DE 15.05.2007.
                                  Celelalte prevederi din statutul societății rămân
                                 neschimbate.
                                  Drept pentru care am încheiat prezenta.
        Societatea Comercială
                                   (89/579470)
         SV LOTUS - S.R.L.

     DECIZIE DIN DATA DE 01.04.2008                    Societatea Comercială
         A ASOCIATULUI UNIC                      DUNAPREF GIURGIU - S.A.

                                          HOTĂRÂREA NR.1
  Subsemnatul Ficleanu Stelian, asociat unic al
societății comerciale SV LOTUS - SRL, am hotărât                DIN DATA DE 27.12.2007
următoarele:                            Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, precum
  Art. 1. Revocarea din funcția de administrator a       și prevederile Actului Constitutiv al Societății Comerciale
domnului Mihai Ionel, de cetățenie română, identificat cu    DUNAPREF Giurgiu S.A., Consiliul de Administrație,
CI seria GG nr. 032048, eliberată de Pol. Giurgiu la data    emite următoarea
de 02.11.2000.                           HOTĂRÂRE:
  Art.2. Numirea în funcția de administrator a doamnei       Art.1. În conformitate cu dispozițiile art.143 din Legea
Iofcea Lucia de cetățenie română, născută la data de       nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu
10.11.1967 în Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, CNP          modificările ulterioare - Consiliul de Administrație al
2671110520074, domiciliată în jud. Giurgiu, Mun. Giurgiu,    SOCIETĂȚII COMERCIALE DUNAPREF GIURGIU S.A,
bld. București, bl.59/2D, sc.A, et.1, ap.6, identificată cu CI  deleagă conducerea societății, domnului administrator
seria GG nr. 104661, eliberată de Pol. Mun. Giurgiu la      Grădinaru Gheorghe care este numit director general - în
data de 28.01.2004.                       înțelesul prevăzut la alin. 5 din textul de lege precizat.
                                  Art.2. Drepturile și obligațiile care incubă părților în
   (87/579468)
                                 aplicarea acestei hotărâri vor fi stabilite prin contractul de
                                 management (mandat comercial) care se încheie între
                                 Consiliul de Administrație al Societății și domnul
        Societatea Comercială              Grădinaru Gheorghe.
         SV LOTUS - S.R.L.                 Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința celor
                                 interesați prin grija Secretariatului Consiliului de
            NOTIFICARE                Administrație.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       (90/579471)
Giurgiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                         Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                          LEVEL - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale SV
LOTUS SRL, cu sediul în MUNICIPIUL GIURGIU, județ                   DECIZIA NR. 1
Giurgiu, Șos. SLOBOZIEI, nr. 137-139, înregistrată sub
nr. J52/67/2000, cod unic de înregistrare 12904180, care               DIN 07.04.2008
a fost înregistrat sub nr.4305 din 08.04.2008.           Subsemnatul SOARE IONUȚ AUREL, domiciliat în
   (88/579469)                         Municipiul Giurgiu, Bd. Daciei, bl. 42/853, sc. A, et. 3, ap.
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008

13, Județ Giurgiu, identificat cu CI seria GG, nr. 147626,     2. Înființarea unui nou punct de lucru la adresa B-dul
eliberat de Pol. Giurgiu la data de 08.12.2005, CNP       CFR nr. 5, Bloc ITA, et 2, ap 21-22, Giurgiu
1820428520039, în calitate de asociat unic, am hotărât       (93/579474)
următoarele:
  Art.1 Completarea obiectului de activitate al societății
cu următoarele activități secundare: 3101 Fabricarea de             Societatea Comercială
mobilă pentru birouri și magazine; 3102 Fabricarea de
                                         IORGA 2008 - S.R.L.
mobilă pentru bucătării,3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.;
4321 Lucrări de instalații electrice; 4322 Lucrări de
                                     DECIZIE DIN DATA DE 09.04.2008
instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;4329
Alte lucrări de instalații pentru construcții;4331 Lucrări de          A ASOCIATULUI UNIC
ipsoserie; 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie; 4333
Lucrări de pardosire și placare a pereților; 4334 Lucrări de
vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;4339 Alte       Subsemnatul IORGA ION, în calitate de asociat unic și
lucrări de finisare;4391 Lucrări de învelitori, șarpante și   administrator al societății comerciale IORGA 2008 S.R.L.,
terase la construcții; 4399 Alte lucrări speciale de       am hotărât următoarele:
construcții n.c.a.;4673 Comerț cu ridicata al materialului     ART. 1. Deschiderea unui sediu secundar cu sediul în
lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor    COMUNA IEPUREȘTI, NR. 206, JUDEȚ GIURGIU,
sanitare; 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al        spațiu deținut în baza contractului de închiriere în
articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în  5204/07.04.2008, emis de ADMINISTRAȚIA FIANȚELOR
magazine specializate; 5210 Depozitări; 5630 Baruri și      PUBLICE ORAȘ MIHĂILEȘTI.
alte activități de servire a băuturilor; 8219 Activități de    Celelalte prevederi din statutul societății rămân
fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități
                                 neschimbate.
specializate de secretariat; 9512 Repararea
echipamentelor de comunicații.                   Drept pentru care am încheiat prezenta.
   (91/579472)                          (94/579475)


        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
          LEVEL - S.R.L.                      LILIANA SI ANDREEA - S.R.L.

            NOTIFICARE                            DECIZIA
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             ASOCIATULUI UNIC
Giurgiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204            DIN DATA DE 09.04.2008
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Subsemnata STAN IOANA, în calitate de asociat unic
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    și administrator al societății comerciale LILIANA SI
LEVEL SRL, cu sediul în MUNICIPIUL GIURGIU, județ        ANDREEA S.R.L., am hotărât următoarele:
Giurgiu, Str. BUCUREȘTI, bloc 32/511, scara D, ap.44,        ART. 1. Deschiderea unui sediu secundar cu sediul în
înregistrată sub nr. J52/330/2003, cod unic de          Comuna Darasti Ilfov, str. Intrarea Mihai Eminescu, nr. 23,
înregistrare 15746956, care a fost înregistrat sub nr. 4334   județ Ilfov, spațiu deținut în baza contractului de comodat,
din 09.04.2008.                         emis de Stan Marian Gabriel.
  (92/579473)
                                  Celelalte prevederi din statutul societății rămân
                                 neschimbate.
        Societatea Comercială                Drept pentru care am încheiat prezenta.
          JV CV - S.R.L.                  (95/579476)

          HOTĂRÂREA NR. 1
                                       Societatea Comercială
        DIN DATA DE 28.03.2008
                                      AUTO CLARK SERVICE - S.R.L.
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
        SC JV CV SRL                         HOTĂRÂREA ASOCIAȚILOR
                                        DIN DATA DE 10.04.2008
  Subsemnatul JOANTA VASILE și OPRITOIU IONELA
VICTORIA, în calitate de asociați decidem             Subsemnații JUGAN GEORGICA și DRAGOMIR
  1. Radierea punctului de lucru situat în B-dul CFR nr.    CRISTINA, în calitate de asociați ai societății comerciale
48, Giurgiu.                           AUTO CLARK SERVICE SRL, am hotărât următoarele:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008              31

  ART. 1. Se completează obiectul de activitate al              Societatea Comercială
societății cu: 3831 Demontarea (dezasamblarea)                 LUCRETIA LUX - S.R.L.
mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru
                                    HOTĂRÂRE DIN DATA DE 31.03.2008
recuperarea materialelor 3832 Recuperarea materialelor
reciclabile sortate, 4120 Lucrări de construcții ale                A ASOCIAȚILOR
clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, 4322 Lucrări de
instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat, 4331   Subsemnații ENCIU CORINA MARIA și PUNGA
Lucrări de ipsoserie, 4332 Lucrări de tâmplărie și       FLORICA, în calitate de asociați ai societății comerciale
dulgherie, 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților,  LUCRETIA LUX S.R.L., am hotărât următoarele:
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de        ART. 1. Deschiderea unui sediu secundar cu sediul în
                                mun. BUCUREȘTI, ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 301, BLOC
geamuri, 4339 Alte lucrări de finisare, 4391 Lucrări de
                                18, SC. 1, AP. 1, PARTER, SECTOR 3.
învelitori, șarpante și terase la construcții, 4673 Comerț     ART. 2. Se radiază sediul secundar de la adresa:
cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de    MUN. BUCUREȘTI, STR. CĂLĂRAȘILOR NR. 173,
construcții și echipamentelor sanitare, 4677 Comerț cu     BLOC 42, SC. 3, AP. 94, SECTOR 3.
ridicata al deșeurilor și resturilor, 4711 Comerț cu        ART. 3. Se modifică activitatea principală în: 4641
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare        Comerț cu ridicata al produselor textile
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun,       ART.4. Menționarea în Registrul Comerțului în
4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,      conformitate cu prevederile art.21 alin. b din Legea
                                26/1990 modificată și republicată a datelor personale
cu vânzare predominantă de produse nealimentare, 4771
                                Asociat: ENCIU CORINA MARIA, de cetățenie română,
Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine
                                născută la data de 07.09.1980, în Com. Viziru, jud. Brăila,
specializate, 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei     domiciliată în Mun. București, Aleea Postăvarul nr. 6, Bl.
și articolelor din piele, în magazine specializate, 4775    D2, sc. 2, et. 5, ap. 244, sector 3, posesor CI seria RT
Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de        numărul 355189 emisă de Secția 13 Poliție, la data de
parfumerie, în magazine specializate, 4931 Transporturi     13.09.2004, CNP 2800907093825.
urbane, suburbane și metropolitane de călători, 4932        Drept pentru care am încheiat prezenta.
Transporturi cu taxiuri, 4939 Alte transporturi terestre de     (98/579479)
călători n.c.a.
  ART. 2. Societatea va funcționa cu un nou Act
                                        Societatea Comercială
constitutiv actualizat conform Legii 31/1990 modificată și           LUCRETIA LUX - S.R.L.
republicată.
  Celelalte prevederi din Actul constitutiv al societății              NOTIFICARE
rămân neschimbate. Drept pentru care am încheiat          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
prezenta.                            Giurgiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  (96/579477)                         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
       Societatea Comercială               LUCRETIA LUX SRL, cu sediul în MUNICIPIUL
                                GIURGIU, județ Giurgiu, Str. VIITORULUI, nr. 18,
     AUTO CLARK SERVICE - S.R.L.
                                înregistrată sub nr. J52/99/2001, cod unic de înregistrare
           NOTIFICARE                13880055, care a fost înregistrat sub nr. 4525 din
                                10.04.2008.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      (99/579480)
Giurgiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului          Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale           ALIDAN 06 - S.R.L.
AUTO CLARK SERVICE SRL, cu sediul în SAT JOIȚA,
                                    HOTĂRÂRE DIN DATA DE 10.04.2008
COMUNA JOIȚA, județ Giurgiu, NR. CADASTRAL 283,
înregistrată sub nr. J52/308/2008, cod unic de                   A ASOCIAȚILOR
înregistrare 23667160, care a fost înregistrat sub nr. 4465
din 10.04.2008.                          Subsemnații ILINCA FLORICA și ILINCA MARIUS
  (97/579478)                         ALEXANDRU, în calitate de asociați și administratori ai
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5360/26.IX.2008

societății comerciale ALIDAN 06 SRL am hotărât                249904,CNP 2721026270644, în calitate de asociat unic
următoarele:                                 la S.C. DANYNA IMPEX S.R.L., J 27/206/2001, RO
  ART. 2. Se completează obiectul de activitate al              13927042, cu sediul în P. Neamț, str. Munteniei, nr. 13, vă
societății cu: 9329 Alte activități recreative și distractive         aduc la cunoștință deschiderea punctului de lucru situat la
n.c.a., 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri.            următoarea adresă:
  ART. 2. Societatea va funcționa cu un nou ACT                 Piatra-Neamț, str. Ana Ipătescu, nr. 4, bl. A 13, conform
CONSTITUTIV actualizat conform Legii nr. 31/1990
                                       contractului de închiriere nr. 17/30.01.2008, încheiat cu
modificată și republicată.
                                       S.C.METEX BIG S.A. Galati, sucursala Piatra-Neamț,
  Celelalte prevederi din ACTUL CONSTITUTIV al
societății rămân neschimbate. Drept pentru care am              J27/1512/2006, CUI 19990928.
încheiat prezenta.                                (102/579900)
  (100/579481)

                                                 Societatea Comercială
          Societatea Comercială                             ROMIT EDIL - S.R.L.
           ALIDAN 06 - S.R.L.
                                               HOTĂRÂREA NR. 1/07.04.2008
              NOTIFICARE
                                         Subsemnații, Mule’ Joseph, domiciliat în Italia,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           Bassignana (AL), str. Dante, nr. 6, 15048, posesor al
Giurgiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204           pașaportului nr. Y508019, eliberat de Autoritățile italiene
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu               la data de 17.05.2005, Davydyanu Inna, domiciliată în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                       Regiunea Cernăuți, Ucraina, oraș Herta, str. Centrala, nr.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                       18/3, posesoare a pașaportului nr. AT986011/2001,
ALIDAN 06 SRL, cu sediul în SAT CÂMPURELU,
COMUNA COLIBAȘI, județ Giurgiu, nr. 381, înregistrată             eliberat de Autoritățile Ucrainiene, și Gabor Carmil,
sub nr. J52/184/2007, cod unic de înregistrare 21335459,           domiciliat în sat Horpaz, com. Miroslava, jud. Iași,
care a fost înregistrat sub nr. 4531 din 10.04.2008.             posesor al cărții de identitate seria MX nr. 015248/1998
  (101/579482)                               eliberată de Poliția Iași, CNP 1741019221161, în calitate
                                       de asociați ai S.C. ROMIT EDIL S.R.L., cu sediul în Mun.
                                       Roman, B-dul Republicii, bl. 64, ap. 21, jud. Neamț,
          Societatea Comercială                   societate înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
          DANYNA IMPEX - S.R.L.                   Neamț sub numărul J27/1235/2005, CUI 17882598,
                                       hotărâm următoarele:
        DECIZIA NR. 82/16.04.2008                     Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru situat în sat
  Subsemnata SPIRIDON DANIELA domiciliată în                 Horpaz, com. Miroslava, jud. Iași.
Piatra-Neamț, B-dul Dacia, nr. 17, Bl. B5, ap. 11, C.I.-NT-            (103/579901)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|303361|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5360/26.IX.2008 conține 32 de pagini.       Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

				
DOCUMENT INFO