Docstoc

2008_4405

Document Sample
2008_4405 Powered By Docstoc
					                          PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 4405      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                   Vineri, 8 august 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
     Societatea Comercială                    • obiectul principal de activitate: - fabricarea
GRUEN INDUSTRIEOFENBAU - S.R.L., Alba Iulia            cuptoarelor industriale și a arzătoarelor: cod CAEN 2821,
                                   • administrator: Grun Jurgen Gerd,
         PROIECT DE FUZIUNE
                                   • asociați:
            PREAMBUL
                                            Număr   Capital    Din care  Procent
  La data de 18.06.2008, adunarea generală ordinară a
                                   Asociat      de părți    (lei)   în natură  (%)
asociaților S.C. GRUEN INDUSTRIEOFENBAU - S.R.L.,
                                            sociale           (lei)
Alba Iulia, și adunarea generală a asociaților S.C. GRUN
SOFT DESING - S.R.L., Alba Iulia, au hotărât fuziunea       Grun Jurgen Gerd    20      200      -    100 %
celor două societăți în baza bilanțurilor de fuziune din
                                 Total          20      200      -    100 %
data de 30.06.2008, prin absorbția S.C. GRUN SOFT
DESIGN - S.R.L., Alba Iulia, de către S.C. GRUEN           Societatea Comercială GRUN SOFT DESIGN -
INDUSTRIEOFENBAU - S.R.L., Alba Iulia.              S.R.L., Alba Iulia, societate obligatară, care se va
  În consecință, prezentul proiect de fuziune va fi supus
                                 comasa prin fuziune, fiind absorbită de S.C. GRUEN
controlului de legalitate al judecătorului delegat la Oficiul
                                 INDUSTRIEOFENBAU - S.R.L., Alba Iulia:
Registrului Comerțului al Județului Alba, după care se va
                                   • înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr.
publica în Monitorul Oficial al României, potrivit legii.
  1. Societățile participante                  J 01/764/2003,
  S.C. GRUEN INDUSTRIEOFENBAU - S.R.L., Alba            • sediul: Alba Iulia, piața Iuliu Maniu nr. 1B, bl. 31,
Iulia, societate beneficiară, care va prelua prin absorbție    sc. D, et. 1, ap. 3, județul Alba,
S.C. GRUN SOFT DESIGN - S.R.L., Alba Iulia:              • capitalul social: 200 lei, divizat în 20 părți sociale în
  • înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr.   valoare nominală de 10 lei fiecare,
J 01/928/2005,
                                   • cod unic de înregistrare: RO 15733379.
  • sediul: Alba Iulia, str. Axente Sever nr. 66, județul
                                   • obiectul principal de activitate: - fabricarea
Alba,
  • capitalul social: 200 lei, divizat în 20 părți sociale în  cuptoarelor industriale și arzătoarelor cod CAEN 2821,
valoare nominală de 10 lei fiecare,                  • administrator: Grun Jurgen Gerd,
  • cod unic de înregistrare: RO 1786271,              • asociați:
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008

           Număr   Capital  Din care  Procent   În urma fuziunii, capitalul social al S.C. GRUEN
  Asociat      de părți  (lei)   în natură  (%)   INDUSTRIEOFENBAU - S.R.L., Alba Iulia, va fi de 400 lei.
           sociale         (lei)         Capitalul social va fi împărțit în 40 părți sociale în
                                 valoare de 10 lei fiecare, deținute de către asociați,
Grun Jurgen Gerd    19    190     -    95 %
                                 persoane fizice, astfel:
Rusu Mihaela      1     10     -     5%
                                           Număr   Capital  Din care   Procent
Total         20    200     -    100 %
                                  Asociat      de părți  (lei)   în natură   (%)
  2. Fundamentarea fuziunii                             sociale         (lei)
  Prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu
                                 Grun Jurgen Gerd    39    390     -    97,50 %
modificările și completările ulterioare - art. 238 alin. 1, și
                                 Rusu Mihaela      1     10     -     2,50 %
240,
  Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice     Total         40    400     -   100,00 %
nr. 1376/2004 pentru aprobarea precizărilor privind         S.C. GRUEN INDUSTRIEOFENBAU - S.R.L., Alba
fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societăților    Iulia, în urma fuziunii, va funcționa în baza aceluiași act
comerciale, precum și retragerea sau excluderea unor       constitutiv, va fi condusă de către același administrator,
asociații din cadrul societății comerciale.           Grun Jurgen Gerd.
  Legea nr. 161/2003 privind măsurile pentru asigurarea       S.C. GRUN SOFT DESIGN - S.R.L., Alba Iulia, se va
transparenței în exercitarea demnităților publice, a       radia fără lichidare de la la Oficiul Registrului Comerțului
funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și    Alba, după trecerea perioadei de minimum 30 de zile de
sancționarea corupției.                     la data publicării proiectului de fuziune în Monitorul Oficial
  Alte reglementări legale incidente.              al României și predarea efectivă a activului și pasivului
  Hotărârea adunării generale a asociaților S.C. GRUEN     către S.C. GRUEN INDUSTRIEOFENBAU - S.R.L., Alba
INDUSTRIEOFENBAU - S.R.L., Alba Iulia, din data de        Iulia.
18.06.2008.                             Nici una dintre societățile care vor fuziona nu dețin
  Hotărârea adunării generale a asociaților S.C. GRUN      contracte cu valoare mai mare de 10.000 lei.
SOFT DESIGN - S.R.L., Alba Iulia, din data de            Ambele societății nu au în derulare la instanțele de
18.06.2008.                           judecată litigii.
  3. Condițiile fuziunii                      4. Stabilirea activului și pasivului transmise
  S.C. GRUEN INDUSTRIEOFENBAU - S.R.L., Alba          societății beneficiare
Iulia, preia pe bază de protocol (proces-verbal de          Activul și pasivul care se transmise prin balanța și
predare-primire), pe posturi bilanțiere, activul și pasivul   bilanțul contabil de fuziune, la data de 30.06.2008,
S.C. GRUN SOFT DESIGN - S.R.L., Alba Iulia, conform       întocmite de fiecare societate, în parte, aprobate de
balanței și bilanțului contabil de fuziune la data de      asociați și semnate de administratori. În mod sintetic
30.06.2008, aprobate de către fiecare societate în parte.    acestea se prezintă astfel:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008              3
  5. Modalitatea de predare a părților sociale și       preluate de asociații S.C. GRUN SOFT DESIGN - S.R.L.,
dreptul la dividende. Raportul de schimb al părților      proporțional cu cotele de participare la capitalul social al
sociale. Cuantumul sultei                   S.C. GRUN SOFT DESIGN - S.R.L.
  Raportul de schimb al părților sociale s-a stabilit      Data de la care noile părți sociale emise dau dreptul la
raportând valoarea părții sociale a celor două societăți,   dividende este data înscrierii în registrul comerțului a
determinate pe baza valorii contabile a acestora.       mențiunii privind majorarea capitalului social al societății
  Pentru S.C. GRUEN INDUSTRIEOFENBAU - S.R.L. 1
                                absorbante.
parte socială = 158.633 lei / 20 lei = 7.932 lei / parte
                                 6. Cuantumul primei de fuziune
socială.
                                 Prima de fuziune este în sumă de 141.097 lei,
  Pentru S.C. GRUN SOFT DESIGN - S.R.L. 1 parte
                                reprezentând diferența dintre valoarea totală a aportului
socială -= 141.297 lei / 20 = 7.065 lei / parte socială.
                                S.C. GRUN SOFT DESIGN - S.R.L. (141.297 lei) și suma
  Raportul de schimb al părților sociale este de 7.065 /
                                cu care se majorează capitalul social al S.C. GRUEN
7.932 = 0,8907, adică 1 parte socială Grun Soft Design
                                INDUSTRIEOFENBAU - S.R.L. (200 lei).
pentru 0,8907 părți sociale Gruen Industrieofenbau.
  S.C. GRUEN INDUSTRIEOFENBAU - S.R.L. va            7. Drepturi și avantaje speciale acordate
înregistra o majorare de capital social de 200 lei = 20    obligațiilor
(părți sociale Grun Soft Design) x 7.065 (lei) / 7.932 (lei)   Nu se acordă drepturi sau avantaje speciale
x 10 (valoarea nominală a unei părți sociale Gruen       obligatarilor.
Industrieofenbau). S.C. GRUEN INDUSTRIEOFENBAU -         8. Data bilanțului contabil de fuziune
S.R.L. va emite un număr suplimentar de 20 părți sociale.     Pentru societățile participante la fuziunea prin
  Nu se acordă sultă.                     absorbție, bilanțurile contabile aprobate de asociați și
  Părți sociale emise de S.C. GRUEN              semnate de administratori au data de 30.06.2008,
INDUSTRIEOFENBAU - S.R.L. după fuziune vor fi           (1/730.339)
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008

       Societatea Comercială                 3. S.C. NIC EDEN - S.R.L., cu sediul în Alba Iulia, Str.
    LIDER PRODCARN - S.R.L., Alba Iulia            Piața Iuliu Maniu nr. 14, bl. A1, et. 3, ap. 26, județul Alba,
         județul Alba                  societate înregistrată la ORC cu nr. J 01/366/2002, CUI
                                 RO 14867798, reprezentată prin administrator Gherman
        PROIECT DE FUZIUNE                Adrian, în calitate de societate ce urmează să fie
                                 absorbită;
  În baza art. 238(1) din Legea nr. 31/1990 privind
                                  4. S.C. LIDER SERVICE- S.R.L., cu sediul în Alba
societățile comerciale, modificată și republicată:
                                 Iulia, Str. Livezii, nr. 41A, județul Alba, societate
  1. S.C. LIDER PRODCARN - S.R.L., cu sediul în Alba      înregistrată la ORC cu nr. J 01/1192/2007, CUI 22442950,
Iulia, Str. Livezii nr. 41A, județul Alba, societate       reprezentată prin administrator Gherman Emil, în calitate
înregistrată la ORC cu nr. J 01/1578/1994, CUI RO        de societate ce urmează să fie absorbită.
6995133, reprezentată prin administrator Buda Mihai         II. Fundamentarea și condițiile fuziunii
Dan;                                Prezenta operațiune de fuziune se face prin
  2. S.C. DECAR - S.R.L., cu sediul în Seusa (comuna      absorbirea societăților comerciale: S.C. DECAR S.R.L.,
Ciugud), str. Principală nr. 78, județul Alba, societate     S.C. LIDER SERVICE - S.R.L., S.C. NIC EDEN S.R.L.,
înregistrată la ORC cu nr. J 01/1399/2005, CUI RO        de către societatea comercială absorbantă S.C. LIDER
18253855, reprezentată prin administrator Ghinet Ioan      PRODCARN - S.R.L.
Claudiu;                              Această formă de fuziune presupune dizolvarea, fără
  3. S.C. NIC EDEN - S.R.L., cu sediul în Alba Iulia, Str.   lichidare, a societăților absorbite și transmiterea
Piața Iuliu Maniu nr. 14, bl. A1, et. 3, ap. 26, județul Alba,  universală a patrimoniului lor la societatea absorbantă,
societate înregistrată la ORC cu nr. J 01/366/2002, CUI     aceasta din urmă procedând la creșterea capitalului său
RO 14867798, reprezentată prin administrator Gherman       prin mărirea numărului de părți sociale ce sunt atribuite
Adrian;                             asociaților societăților absorbite.
  4. S.C. LIDER SERVICE- S.R.L., cu sediul în Alba         Societatea absorbantă nu își încetează activitatea ci
Iulia, Str. Livezii, nr. 41A, județul Alba, societate      continuă, dobândind drepturile și fiind ținută de obligațiile
înregistrată la ORC cu nr. J 01/1192/2007, CUI 22442950,     societățile pe care le absoarbe.
reprezentată prin administrator Gherman Emil,            Fuziunea s-a hotărât de fiecare societate în parte, în
  întocmesc prezentul proiect de fuziune:            condițiile stabilite de lege pentru modificarea actului
                                 constitutiv al societății, Pentru realizarea fuziunii fiecare
  I. Forma, denumirea și sediul social al societăților
                                 societate implicată trebuie să procedeze la modificarea
ce participă la operațiunea de fuziune:
                                 actului constitutiv al societății, iar pentru societatea
  1. S.C. LIDER PRODCARN - S.R.L., cu sediul în Alba
                                 absorbită se vor întocmi acte în vederea radierii lor din
Iulia, Str. Livezii nr. 41A, județul Alba, societate       evidențele ORC, cu respectarea cerințelor de formă și de
înregistrată la ORC cu nr. J 01/1578/1994, CUI RO        publicitate cerute de legea română pentru încheierea lor.
6995133, reprezentată prin administrator Buda Mihai         Hotărârea de fuziune este luată de adunarea generală
Dan, în calitate de societate absorbantă;            extraordinară a asociaților implicate în fuziune în
  2. S.C. DECAR - S.R.L., cu sediul în Seusa (comuna      condițiile de cvorum și majoritate prevăzute de lege și
Ciugud), str. Principală nr. 78, județul Alba, societate     rezultatele din procesele-verbale încheiate cu ocazia
înregistrată la ORC cu nr. J 01/1399/2005, CUI RO        acestor adunări generale extraordinare a acționarilor sau
18253855, reprezentată prin administrator Ghinet Ioan      asociaților, după caz.
Claudiu, în calitate de societate ce urmează să fie         III. Stabilirea și evaluarea activului și pasivului
absorbită;                            societăților participante la fuziune
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008  5
În evaluarea activelor și pasivelor se reține valoarea contabilă a acestora.
6  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008  7
8  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008  9
10  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008              11
  IV. Modalitățile de predare a părților sociale și a      Plata dividendelor în baza noii repartizări a părților
acțiunilor și data de la care acestea dau dreptul la     sociale va fi făcută asociaților, în funcție de noua structură
dividende                           a societății, cu data definitivării fuziunii, care este data
  Părțile sociale ale societății absorbante vor fi      înscrierii în registrul comerțului a majorării de capital a
transmise noilor asociați în momentul încheierii       societății absorbante.
operațiunii de fuziune. În urma operațiunii de fuziune,     V. Raportul de schimb al părților sociale și, dacă
părțile sociale deținute de către asociații:         este cazul, cuantumul sultei; cuantumul primei de
  - S.C. DECAR - S.R.L., societate absorbită: 1.610.120   fuziune
părți sociale aparținând societății absorbite contra 40.000   Valoarea unei părți sociale aparținând societății
părți sociale aparținând societății absorbante, raportul de  absorbante este de 10 lei.
schimb fiind deci de 40,25 la 1.                 Valoarea unei părți sociale aparținând primei societății
  - S.C. NIC EDEN - S.R.L. societate absorbită: 6.020    ce urmează a fi absorbită este de 10 lei.
de părți sociale aparținând societății absorbite contra     Valoarea unei părți sociale aparținând celei de-a doua
40.000 părți sociale aparținând societății absorbante,    societăți ce urmează a fi absorbită este de 10 lei.
raportul de schimb fiind deci de 6,64 la 1            Valoarea unei părți sociale aparținând celei de-a treia
  - S.C. LIDER SERVICE - S.R.L. societate absorbită:     societăți ce urmează a fi absorbită este de 10 lei.
20 părți sociale aparținând societății absorbite contra     Întrucât valoarea unei părți sociale aparținând
40.000 părți sociale aparținând societății absorbante,    societății absorbante este de 10 lei, valoarea unei părți
raportul de schimb fiind deci de 1 la 2.000.         sociale aparținând societăților absorbite este de 10 lei și
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008

având în vedere că activul net contabil al societăților      are loc fuziunea. În cazul de față, fuziunea are loc la data
implicate în fuziune este cel indicat în datele contabile de   prevăzută de art. 249 lit. b din Legea nr. 31/1990,
mai sus, raportul de schimb al părților sociale se va face    republicată, și anume: „în celelalte cazuri, la data înscrierii
la valoarea nominală.                       în registrul comerțului a ultimei hotărâri a asociatului unic
  Capitalul social al societății absorbante este de       care a aprobat operațiunea.”
400.000 lei, căruia îi corespund un număr de 40.000 părți       (2/730.340)
sociale.
  Capitalul social al primei societă   i absorbite este de        Societatea Comercială
16.101.200 lei, care corespunde cu valoarea a 1.610.120       I & C TRANSILVANIA CONSTRUCTII - S.R.L.
părți sociale.                                 Turda, județul Cluj
  Capitalul social al celei de-a doua societăți absorbite
este de 60.200 lei, care corespunde cu valoarea a 6.020        HOTĂRÂREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR
părți sociale.
                                        NR. 7 din data de 21.07.2008,
  Capitalul social al celei de-a treia societăți absorbite
este de 200 lei, care corespunde cu valoarea a 20 părți       Asociații Călugăr Ioan, cetățean român, domiciliat în
sociale.                             Turda, Drumul Ceanului nr. 7, județul Cluj, identificat cu
  Față de cele de mai sus, societatea absorbantă își va     C.I. seria KX nr. 547795/17.05.2007, eliberată de
majora capitalul social cu 16.161.600 lei, respectiv cu un    SPCLEP Turda, CNP 1450925126196, Călugăr Daniel
                                 Constantin, cetățean român, domiciliat în Turda, Str.
număr de 1.616.160 de părți sociale, capitalul social total
                                 Plopilor nr. 5, ap. 27, județul Cluj, identificat cu C.I. seria
urmând să fie de 16.561.600 lei, respectiv un număr total
                                 KX nr. 340503/17.03.2004, eliberată de Municipiul Turda,
de 1.656.160 părți sociale, fiind deținut de asociații S.C.    CNP 1721228126207, și Hada Claudia Iuliana, cetățean
LIDER PRODCARN - S.R.L. astfel:                  român, domiciliată în Luna nr. 395, județul Cluj,
  - Ghinet Ioan Claudiu - valoarea aport total 15.010 lei,   identificată cu C.I. seria KX nr. 310863/11.11.2003,
reprezentând un număr de 1.501 părți sociale și o cotă de     eliberată de Municipiul Câmpia Turzii, CNP
participare la beneficii și pierderi de 0,090 %;         2760107126203, hotărâm de comun acord completarea
  - Buda Mihai Dan - valoarea aport total 400.000 lei,     actului constitutiv cu activitatea de import-export de
reprezentând un număr de 40.000 părți sociale și o cotă      mărfuri pentru comerț cu ridicata și amănuntul.
de participare la beneficii și pierderi de 2,415 %;         Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 exemplare.
  - Gherman Adrian Gheorghe - valoarea aport total         (3/730.342)
60.200 lei, reprezentând un număr de 6.020 părți sociale
și o cotă de participare la beneficii și pierderi de 0,363 %;         Societatea Comercială
  - S.C. ARDELEANA - S.A. - valoarea aport total            CREDO GROUP - S.R.L., Cluj-Napoca
16.086.190 lei, reprezentând un număr de 1.608.619 părți              județul Cluj
sociale și o cotă de participare la beneficii și pierderi de
97,132 %;                                      HOTĂRÂREA NR. 5
  - Gherman Emil - valoarea aport total 200 lei,                 din data de 14.03.2008,
reprezentând un număr de 20 părți sociale și o cotă de
participare la beneficii și pierderi de 0,001 %.               a adunării generale a asociaților
  VI. Drepturile ce se acordă obligatarilor și orice             S.C. CREDO GROUP - S.R.L.
alte avantaje speciale                        Asociații S.C. CREDO GROUP - S.R.L., cu sediul
  Conform art. 238 (1) din Legea nr. 31/1990, modificată    social în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 109,
și republicată - „Fuziunea este operațiunea prin care o      județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului
societate este dizolvată (n.n. S.C. DECAR - S.R.L., S.C.     de pe lângă Tribunalul Cluj cu nr. J 12/156/1999, C.I.F. nr.
NIC EDEN - S.R.L., S.C. LIDER SERVICE - S.R.L.) fără       RO11443798, respectiv asociații Finta Botond, Marta
a intra în lichidare și transfera totalitatea patrimoniului lor  Călin-Adrian, Porteka Ștefan-Eusebiu, întruniți în ședința
                                 adunării generale a asociaților la data de 14 martie 2008,
societății absorbante (n.n. S.C. LIDER PRODCARN -
                                 la sediul societății, în temeiul prevederilor actelor
S.R.L.), în schimbul repartizării părților sociale la
                                 constitutive ale societății și ale Legii nr. 31/1990,
societatea beneficiară.”
                                 modificată și republicată, au hotărât în unanimitate:
  Astfel, potrivit art. 243 (1) din Legea nr. 31/1990,       Art. 1. Se hotărăște majorarea capitalului social de la
modificată și republicată, „Creditorii societăților care iau   suma de 100.000 lei (uansutămiilei) până la noua valoare
parte la fuziune ...au dreptul la o protecție adecvată a     de 300.000 lei (treisutemiilei). Majorarea capitalului social
intereselor lor. Orice astfel de creditor, a cărui creanță    se face cu aporturi în numerar în cuantum de 200.000 lei,
anterioară datei publicării proiectului de fuziune ...și care   ale asociaților, prin încorporarea profitului net din anul
nu este scadentă la data publicării, poate face opoziție în    2004, rămas nerepartizat, existent în evidențele contabile
condițiile art. 62 din lege.”                   la data de 31.12.2007 (conform raportului de expertiză
  VII. Data bilanțului contabil de fuziune:           financiar-contabilă întocmit de S.C. MUREȘAN DRAGOȘ
  Data bilanțului contabil de fuziune este data stabilită    APOSTOL - S.R.L. din Cluj-Napoca), proporțional cu cota
de către asociații celor patru societăți ca fiind data la care  deținută din capitalul social, detaliat astfel:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008              13

  - asociatul Finta Botond participă cu aport în numerar          Societatea Comercială
în sumă de 66.660 lei (încorporare rezerve),              CREDO GROUP - S.R.L., Cluj-Napoca
reprezentând 33,33 % din aportul la majorarea capitalului            județul Cluj
social;
  - asociatul Marta Călin-Adrian participă cu aport în                NOTIFICARE
numerar în sumă de 66.680 lei (încorporare rezerve),        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
reprezentând 33,34 % din aportul la majorarea capitalului    Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
social;                             (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  - asociatul Porteka Stefan-Eusebiu participă cu aport    completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
în numerar în sumă de 66.660 lei (încorporare rezerve),     actului constitutiv al Societății Comerciale CREDO
reprezentând 33,33 % din aportul la majorarea capitalului    GROUP - S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str.
social.                             Constantin Brâncuși nr. 109, județul Cluj, înregistrată cu
  Art. 2. Se aprobă modificarea actelor constitutive ale    nr. J 12/156/1999, cod unic de înregistrare 11443798,
societății după cum urmează:                  care a fost înregistrat cu nr. 57227 din 24.07.2008.
                                  (5/730.344)
  a) prevederile art. 5 alin. 1 și 2 din contractul de
societate și art. 6 alin. 1 și 2 din statut, referitoare la         Societatea Comercială
capitalul social, vor avea următoarea formulare:            MDC COMPANY - S.R.L., Cluj-Napoca
  „Capitalul social subscris și vărsat este de 300.000              județul Cluj
RON (treisutemiilei). Capitalul social subscris și vărsat
este divizat în 30.000 părți sociale egale, a câte 10 RON               HOTĂRÂRE
fiecare.
  Aportul asociaților la constituirea capitalului social se   a asociatului unic al S.C. MDC COMPANY - S.R.L.
prezintă astfel:                          Mărginean Doru Călin, cetățean român, născut în
  - Finta Botond a depus 99.990 RON, deține 9.999 părți    Târgu Mureș, jud. Mureș, la data de 17.04.1980,
sociale, reprezentând 33,33 % din capitalul social și din    domiciliat în Cluj-Napoca, Str. Unirii nr. 23, ap. 13, jud.
totalul părților sociale;                    Cluj, identificat cu CI seria KX nr. 577395, eliberată de
                                SPCLEP Cluj-Napoca la 22.10.2007, CNP
  - Marta Călin-Adrian a depus 100.020 RON, deține
                                1800417260013, în calitate de asociat unic al Societății
10.002 părți sociale, reprezentând 33,34 % din capitalul
                                Comerciale MDC COMPANY - S.R.L., cu sediul în Cluj-
social și din totalul părților sociale;             Napoca, str. Albac nr. 9, ap. 27, având un capital social de
  - Porteka Ștefan-Eusebiu a depus 99.990 RON, deține     200 lei (RON), înregistrată la Oficiul Registrului
9.999 părți sociale, reprezentând 33,33 % din capitalul     Comerțului Cluj sub număr J 12/18/2003, în conformitate
social și din totalul părților sociale”.            cu art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată, am hotărât
  b) Celelalte prevederi din contractul de societate și din  mutarea sediului societății la altă adresă și majorarea
statut rămân neschimbate.                    capitalului social al societății.
  Art. 3. Asociații societății hotărăsc că în urma aprobării    Articolul din statut referitor la sediul societății se
acestor modificări se va întocmi și semna un act adițional   modifică și va avea următorul conținut:
la actele constitutive ale societății.               Sediul societății este în România, Cluj-Napoca, Str.
  Art. 4. Având în vedere modificările aduse actelor      Unirii nr. 23, ap. 13, jud. Cluj.
constitutive, asociații societății hotărăsc adoptarea unui     Articolul din statut referitor la capitalul social și la
act constitutiv actualizat și unitar, respectiv adoptarea    părțile sociale se modifică și va avea următorul conținut:
unui act constitutiv (statut al societății și contract de      Capitalul social al societății se majorează cu suma de
societate) în formă unitară și actualizată.           20.000 lei, reprezentând profitul nerepartizat realizat în
  Art. 5. Se împuternicesc asociații Finta Botond, Marta    anul 2004. Capitalul social subscris și vărsat este de
                                20.200 lei (RON), divizat în 2.020 părți sociale egale, a 10
Călin-Adrian, Porteka Ștefan-Eusebiu, ca fiecare dintre ei
                                lei (RON) fiecare, aparținând asociatului unic Mărginean
sau oricare împreună, să reprezinte societatea și asociații   Doru Călin.
în vederea îndeplinirii tuturor actelor ce vor fi necesare în    Restul clauzelor din statut rămân nemodificate.
scopul înregistrării actului adițional și/sau a hotărârii AGA  Asociatul unic a hotărât adoptarea actului constitutiv
în registrul comerțuli și publicării în Monitorul Oficial al  actualizat și reformulat.
României, Partea a IV-a, precum și să realizeze toate        (6/730.345)
actele necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor
adoptate în prezenta ședință a adunării generale a             Societatea Comercială
asociaților, putând pentru aceasta ca în numele și pentru       MDC COMPANY - S.R.L., Cluj-Napoca
asociați și pentru S.C. CREDO GROUP - S.R.L. să                 județul Cluj
semneze acte, să dea declarații și să facă cereri,
semnătura acestuia/acestora fiind opozabilă asociaților și              NOTIFICARE
societății în limitele prezentului mandat.             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
   (4/730.343)                        Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin.
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008

(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și   pașaport seria D nr. 163810048, eliberat la data de
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    31.03.2004, având CNP 3505160M1403309;
actului constitutiv al Societății Comerciale MDC          2. Vasile Leordean, cetățean român, născut la data de
COMPANY - S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca,     30.12.1937 în comuna Leordina, jud. Maramureș,
Str. Unirii nr. 23, ap. 13, județul Cluj, înregistrată cu nr.  domiciliat în Cluj-Napoca, str. I. Budai Deleanu nr. 19,
J 12/18/2002, cod unic de înregistrare 15114747, care a     identificat prin CI seria KX nr. 000370, având CNP
fost înregistrat cu nr. 57247 din 24.07.2008.          1371230120661;
   (7/730.346)                          3. Viorica Cristea, cetățean român, născută la data de
                                18.12.1950 în sat Inclanzel, jud. Mureș, domiciliată în
      Societatea Comercială                Cluj-Napoca, str. C. Brâncoveanu nr. 3, identificată prin CI
  PROTA - S.R.L., Cluj-Napoca, județul Cluj          seria KX nr. 000280, eliberată de Poliția Cluj-Napoca la
                                data de 24.09.2003, CNP 2501218120651;
            HOTĂRÂRE                   4. Petru Berce, cetățean român, n ă s c u t l a d a t a d e
                                6 februarie 1949 în localitatea Rogoz de Beliu, jud. Arad,
   din data de 23 iulie 2008 a adunării generale
 a asociaților Societății Comerciale PROTA - S.R.L.       domiciliat în Cluj-Napoca, str. Alba Iulia nr. 1, jud. Cluj,
                                identificat cu BI seria BU nr. 189766, eliberat de Poliția
  Se hotărăște în unanimitate de către toți asociații     Cluj-Napoca la data de 12.05.1994, având CNP
suspendarea activității S.C. PROTA - S.R.L., cu sediul în    1490206120645;
Cluj-Napoca, Str. Cărămidarilor nr 1, înregistrare fiscală     5. Ioana Cristea, cetățean român, născută la data de
nr. Jud. 12/1415/1991, cod fiscal RO 209415, pe o        4.08.1978 în Cluj-Napoca, domiciliată în Cluj-Napoca, str.
perioadă de 3 ani, începând cu data de 1 august 2008.      Constantin Brâncoveanu nr. 3, jud. Cluj, identificată cu CI
  Asociații:                          seria KX nr. 217127, eliberată de Poliția Cluj-Napoca la
  - Bebesel Elena, CNP 2421107120641, C.I. seria KX      data de 5.09.2002, având CNP 2780804120687,
nr. 426520, eliberată de Poliția Cluj-Napoca la data de       cu prezența de 100 % și cu unanimitate de voturi,
17.05.2005, cetățean român, născut la 7.11.1942 la       hotărăsc:
Criscior, jud. Hunedoara, domiciliată în Cluj-Napoca, Bdul     Art. 1. Dizolvarea S.C. LEOTEX INVEST - S.R.L.
1 Decembrie 1918, nr. 46, ap. 2, jud. Cluj;
                                  Art. 2. Patrimoniul S.C. LEOTEX INVEST - S.R.L.
  - Marcu Marin, CNP 1270216120641, C.I. seria KX nr.
                                constând din un număr de 685.126 acțiuni nominative cu
361133, eliberată de Poliția Cluj-Napoca în data de
                                valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, deținute la S.C. LCS
5.06.2004, cetățean român, născut la 16.02.1927 în
                                INVEST - S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constanța
Giurgita, jud. Dolj, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Onisifor
                                nr. 30, jud. Cluj, J 12/2733/2004, C.U.I. 16631202, capital
Ghibu nr. 10A, jud. Cluj;
                                social de 100.000 lei și un număr de 591.858 acțiuni
  - Szocs Gheorghe, CNP 1360712120655, C.I. seria
                                nominative cu valoare de 0,1 lei/acțiune, deținute la S.C.
KX nr. 202209, eliberată de Poliția Cluj-Napoca în data de
                                LCS IMOBILIAR - S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Str.
6.06.2002, cetățean român, născut la data de 12.07.1936
                                Someșului nr. 14, jud. Cluj, J 12/3627/2006, C.U.I. RO
în București, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Acad. D.
                                19143125, capital social de 103.000 lei, ambele societăți
Prodan nr. 9, ap. 2, jud. Cluj;
                                de tip deschis, să se repartizeze asociaților S.C. LEOTEX
  - Dobrescu Marius, CNP 1530715120651, C.I. seria
                                INVEST - S.R.L. astfel:
KX nr. 276876, eliberată de Poliția Cluj-Napoca în data de
                                  Acțiuni ale S.C. LCS INVEST - S.R.L. deținute de S.C.
27.06.2003, cetățean român, născut la data de
                                LEOTEX INVEST - S.R.L.:
15.07.1953 în Cluj-Napoca, domiciliat în Cluj-Napoca,
Str. Câmpului nr. 40, ap. 34, jud. Cluj.              - Stukenborg Engelbert Maria - 409.568 acțiuni;
   (8/730.347)                          - Vasile Leordean - 116.472 acțiuni;
                                  - Viorica Cristea - 116.471 acțiuni;
       Societatea Comercială                 - Petru Berce - 41.108 acțiuni;
    LEOTEX INVEST - S.R.L., Cluj-Napoca             - Ioana Cristea - 1.507 acțiuni.
          județul Cluj                   Acțiuni ale S.C. LCS IMOBILIAR - S.A., deținute de
                                S.C. LEOTEX INVEST - S.R.L.:
         HOTĂRÂREA NR. 2                  - Stukenborg Engelbert Maria - 353.813 acțiuni;
                                  - Vasile Leordean - 100.616 acțiuni;
        din data de 21.07.2008               - Viorica Cristea - 100.616 acțiuni;
         a A.G.A. a asociaților               - Petru berce - 35.511 acțiuni;
       S.C. LEOTEX INVEST - S.R.L.              - Ioana Cristea - 1.302 acțiuni.
  Asociații S.C. LEOTEX INVEST - S.R.L., cu sediul în       Art. 3. Numirea în calitate de lichidator a SP GRP
Cluj-Napoca, Str. Someșului nr. 14, înregistrată la O.R.C.   I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Dorobanților
Cluj cu nr. J 12/2627/2007, C.U.I. 21896427, capital      nr. 74/99, reprezentată prin dl Popescu Grigore,
social de 9.000 lei, împărțit în 900 părți sociale:       identificat cu CI seria KX nr. 203963, eliberată de Poliția
  1. Stukenborg Engelbert Maria, cetățean german,       Cluj-Napoca la data de 19.07.2002, CNP
născut la data de 16.05.1935 în Sudfelde, Germania,       1470326120694.
27612, Loxstedt, Lunestedter str. 40, identificat prin        (9/730.348)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008               15

     Societatea Comercială                    8. B.V.C. și plan de investiții pe 2008.
  NAPOLACT - S.A., Cluj-Napoca, județul Cluj             9. Se numește ca auditor financiar Cabinetul audit
                                  financiar Doba Ștefan pentru o perioadă de doi ani.
            HOTĂRÂRE                    10. Mandatarea administratorului unic pentru
                                  publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial al României,
   a adunării generale ordinare a acționarilor
                                  precum și efectuarea înregistrărilor necesare O.R.C.
         S.C. NAPOLACT - S.A.
                                    Adunarea generală extraordinară a acționarilor
  Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C.          S.C. BISTRIȚA - S.A., Cluj-Napoca
NAPOLACT - S.A., legal și statutar întrunită în data de        Întrunită în ședința din data de 26.03.2008, la sediul
30.06.2008, ora 12.00, la sediul societății,            societății, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, a
  în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea   hotărât cu majoritatea voturilor pentru ale acționarilor
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările      prezenți următoarele:
ulterioare, și ale art. 12.1 din actul constitutiv al societății,   1. Se aprobă propunerea închirierii tuturor spațiilor
ale art. 14.6, 14.9 din actul constitutiv al societății și ale   societății.
hotărârii consiliului de administrație nr. 4019/30.06.2008,      2. Se aprobă modificarea și reformularea actului
hotărăște:                             constitutiv în forma prezentată.
  Art. 1. Se revocă domnul Johannes Gerardus Maria          3. Se aprobă mandatarea administratorului unic pentru
Priem din funcția de administrator.
                                  publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial al României,
  Art. 2. Se numește în funcția de administrator domnul
                                  semnarea actului adițional și a actului constitutiv în
Spierings Theodorus Cornelius Adrianus, posesor al
                                  numele acționarilor, precum și efectuarea înregistrărilor
pașaportului seria BJFD3L1P2, emis de autoritățile
                                  necesare O.R.C.
olandeze / Burg. Van Ommen la data de 18.10.2007.
                                    (11/730.350)
  Art. 3. Se împuternicește domnul Cosma Păduret
Ciprian, consilier juridic, cu îndeplinirea tuturor
                                       Societatea Comercială
formalităților necesare depunerii prezentei hotărâri spre
                                   PRAGMATIC COMPREST - S.R.L., Cluj-Napoca
menționare la Registrul Comerțului și spre publicare în
                                          județul Cluj
Monitorul Oficial al României.
   (10/730.349)
                                           HOTĂRÂREA NR. 1
      Societatea Comercială                          din data de 14.03.2008
  BISTRIȚA - S.A., Cluj-Napoca, județul Cluj
                                             a asociatului unic
             HOTĂRÂRI                     al S.C. PRAGMATIC COMPREST - S.R.L.
  Adunarea generală ordinară a acționarilor              Cu ocazia adunării generale a asociaților din data de
S.C. BISTRIȚA - S.A., Cluj-Napoca,                 14.03.2008, dna Rusu Eleonora, cetățean român,
  întrunită în ședința din data de 26.03.2008, la sediul      născută în localitatea Nima, județul Cluj, la data de
societății, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, a    3.04.1964, domiciliată în Cluj-Napoca, Calea Mănăștur
hotărât să aprobe cu majoritatea voturilor acționarilor       nr. 103, ap. 40, identificată cu C.I. seria KX nr. 378604,
prezenți următoarele:                        eliberată de Poliția Cluj la data de 30.04.2004, CNP
  1. Raportul de gestiune al administratorului pentru anul     264043120701, asociat unic al Societății Comerciale
financiar 2007.                           PRAGMATIC COMPREST - S.R.L., cu sediul în Cluj-
  2. Raportul auditorului financiar pentru anul financiar     Napoca, Str. Plevnei nr. 18-20, județul Cluj, având
2007.                                capitalul social de 4.500.000 lei, înmatriculată la Oficiul
  3. Situațiile financiare pentru anul 2007, bilanțului      Registrului Comerțului Cluj sub nr. J 12/3424/1994, în
contabil și raportul de reevaluare a activelor efectuat de     conformitate cu prev. art. 196 din Legea nr. 31/1990,
S.C. DARIAN CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ - S.R.L.,            republicată, a hotărât următoarele:
Cluj-Napoca, și înregistrarea lor în contabilitate la          1. Radierea punctului de lucru din municipiul Cluj-
31.12.2007.                             Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 3, județul Cluj.
  4. Aprobarea repartizării profitului net al anului 2007,       2. Deschiderea unui punct de lucru în municipiul Cluj-
stabilirea dividendului la 0,05 lei/acțiune și a termenului     Napoca, Str. Oradiei FN, identificat în CF nr.
de plată la 31.07.2008.                       158318/Cluj-Napoca sub nr. cadastral 8796/1, CF nr.
  5. Descărcarea de gestiune a administratorului pe anul      157722/Cluj-Napoca sub nr. cadastral 8796/2, CF nr.
financiar 2007.                           157940/Cluj-Napoca sub nr. cadastral 7756/2, CF nr.
  6. Stabilirea remunerației administratorului unic;        20210/Cluj-Napoca sub nr. topografic 21034/1, CF nr.
fixarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor sau      158024/Cluj-Napoca sub nr. cadastral 8797.
avantajelor administratorului pentru exercițiul financiar        3. Majorarea capitalului social de la 4.500.000 lei cu
2008; ratificarea sumelor aferente anului 2007.           250.000 lei - care se divide în 25.000 părți sociale cu
  7. Desemnarea d-nului Cuzman Ioan pentru             valoare nominală de 10 lei fiecare - alcătuită din: 241.766
negocierea și semnarea contractului de administrare         lei, suma repartizată din profitul net pe 2007, potrivit
pentru anul 2008 precum și a criteriilor de performanță.      bilanțului contabil aferent anului 2007 și balanței contabile
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008

încheiate la 30.06.2008 și din 8.234 lei, aportul în      născut la data de 30.12.1937 în comuna Leordina, județul
numerar al asociatului unic Rusu Eleonora.           Maramureș, domiciliat în mun. Cluj-Napoca, str. Ioan
  Urmare a celor de mai sus, statutul societății comportă   Budai-Deleanu nr. 19, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX
următoarele modificări:                     nr. 000370, CNP 1371230120661, eliberată de Poliția
  Art. 3 din statut, referitor la sediile secundare, va avea  Mun. Cluj-Napoca la data de 24.09.2003.
următorul conținut:                         Numirea se face pentru o durată egală cu durata
  Sediul societății este în România, județul Cluj, mun.    mandatului de membru al consiliului de administrație,
Cluj-Napoca, Str. Plevnei nr. 18-20.              respectiv 4 ani.
  Societatea are deschise puncte de lucru în:           Art. 2. Numirea în funcția de director general a d-nei
  - Mun. Cluj-Napoca, Str. Plevnei nr. 18-20, județul Cluj;  Cristea Viorica, cetățean român, născută la data de
  - Magazin electrice situat în mun. Cluj-Napoca, str. Ion   18.12.1950 în comuna Iclanzel, județul Mureș, domiciliată
Meșter nr. 12, jud. Cluj;                    în municipiul Cluj-Napoca, Str. Constantin Brâncoveanu
  - Magazin electrice situat în mun. Cluj-Napoca, str.     nr. 3, județul Cluj, identificată cu C.I. seria KX nr. 000280,
Horea nr. 78, jud. Cluj;                    CNP 2501218120651, eliberată de Poliția Mun. Cluj-
  - Mun. Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 17, jud.   Napoca la data de 24.09.2003.
Cluj;                                Numirea se face pentru o durată egală cu durata
  - Mun Cluj-Napoca, Strada între Lacuri nr. 12, jud. Cluj;  mandatului de membru al consiliului de administrație,
  - Mun. Cluj-Napoca, Str. Oradiei FN;             respectiv 4 ani.
  - Mun. Zalău, Bd. Mihai Viteazul nr. 86, județul Sălaj.     Art. 3. Numirea în funcția de director a d-nei Beretean
  Societatea își deschide filiale, sucursale, puncte de    Andreea-Monica, cetățean român, născută la data de
lucru, reprezentanțe sau orice alt sediu secundar în      15.06.1977 în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliată în
aceeași localitate, precum și în orice altă localitate din   mun. Cluj-Napoca, str. Fântânele nr. 7, ap. 111, jud. Cluj,
țară sau străinătate.                      identificată cu C.I. seria KX nr 122359, CNP
  Art. 6, referitor la capitalul social, se modifică astfel:  2770615120681, eliberată de Poliția Mun. Cluj-Napoca la
  Capitalul social este de 4.750.000 lei și este divizat în  data de 15.02.2001.
475.000 părți sociale a 10 lei fiecare, aparținând         Numirea se face pentru o durată egală cu durata
asociatului unic.                        mandatului de membru al consiliului de administrație,
  Celelalte articole rămân nemodificate.            respectiv 4 ani.
  Încheiat în 5 (cinci) exemplare, din care 4 exemplare      Art. 4. Delegarea conducerii societății către Directorul
s-au eliberat părții.                      General Cristea Viorica și către Directorul Beretean
   (12/730.351)                        Andreea-Monica.
                                  Delegarea vizează toate competențele consiliului de
     Societatea Comercială                 administrație, cu excepția celor prevăzute la art. 142 din
 PRAGMATIC COMPREST - S.R.L., Cluj-Napoca            Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.
        județul Cluj                     (14/730.353)

                                     Societatea Comercială
           NOTIFICARE
                                 NAPOCA 15 - S.R.L., Cluj-Napoca, județul Cluj
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin              HOTĂRÂRE
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al       încheiată azi, 8.07.2008, în Cluj-Napoca,
actului constitutiv al Societății Comerciale PRAGMATIC       a adunării generale extraordinare a Societății
COMPREST - S.R.L., cu sediul în Municipiul Cluj-         Comerciale NAPOCA 15 - S.R.L., înmatriculată la
Napoca, Str. Plevnei nr. 18-20, județul Cluj, înregistrată cu     Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr.
nr. J 12/3424/1994, cod unic de înregistrare 6494051,          J 12/98/2003, cu sediul în Cluj-Napoca,
care a fost înregistrat sub nr. 57776 din 25.07.2008.                Str. Napoca nr. 15
  (13/730.352)                          Subsemnații Schmidt Mircea, cetățean român, născut
                                la data de 15 ianuarie 1957 în Republica Ucraina, cu
      Societatea Comercială                domiciliul ales în Cluj-Napoca, str. Paris nr. 24B, ap. 3, și
LCS IMOBILIAR - S.A., Cluj-Napoca, județul Cluj         Minea Irina Iuliana, cetățean român, născută la data de
                                7 noiembrie 1973 în Orăștie, județul Hunedoara,
         HOTĂRÂREA NR. 1                România, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Paris nr. 24B,
                                ap. 3, în calitate de asociați ai S.C. NAPOCA 15 - S.R.L.,
        din data de 19.05.2008             de comun acord am hotărât modificarea contractului și
  Consiliul de administrație al S.C. LCS IMOBILIAR -      statutului societății după cum urmează:
S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Someșului nr. 14,       I.1. Capitalul social subscris și vărsat este în valoare
J 12/3627/2006, CUI 19143125, în ședința din data de      de 200 RON (din care 80 lei și 35 euro), în numerar și se
19.05.2008, hotărăște:                     majorează de la 200 RON la suma de 50.000 RON,
  Art. 1. Numirea în funcția de președinte al consiliului de  (49.800 lei + 35 euro), în numerar, astfel că aportul
administrație a dlui Leordean Vasile, cetățean român,      asociaților la capitalul social este următorul:
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008                   17

  Schmidt Mircea are o contribuție de 24.900 RON +             Claudiu Cristian, în cote egale, de câte 350.000 lei
29,17 euro, în numerar, și deține 10 părți sociale, adică 50         fiecare. Asociatul Irsik Bogdan, prezent la lucrările
%.                                      adunării generale, nu și-a exercitat dreptul de a subscrie
  Minea Irina Iuliana - are o contribuție de 24.980 RON           noi părți sociale. Ca urmare a acestei majorări, actele
+ 5,83 euro numerar și deține 10 părți sociale, adică 50 %.         constitutive ale societății se modifică după cum urmează:
  2. Participarea la profit și pierderi a fiecărui asociat           I. Art. 4 din contractul de societate și art. 5 din statut
este după cum urmează:                            vor avea următorul cuprins:
  Schmidt Mircea - 50 % și Minea Irina Iuliana - 50 %.             „Capitalul social subscris și vărsat al societății este de
  II. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân           700.210 lei. Aportul asociaților la constituirea capitalului
nemodificate.                                social este următorul: Nicoară Horea-Radu - 350.070 lei,
   (15/730.354)                              Petean Claudiu Cristian - 350.070 lei; Irsik Bogdan - 70 lei.”
                                        II. Art. 5 din contractul de societate va avea următorul
      Societatea Comercială
                                       cuprins: „Capitalul social subscris și vărsat este divizat în
 NAPOCA 15 - S.R.L., Cluj-Napoca, județul Cluj
                                       70.021 părți sociale a 10 lei fiecare, care se repartizează
                                       astfel:
              NOTIFICARE
                                        Irsik Bogdan - 7 părți sociale;
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            Nicoară Horea-Radu - 35.007 părți sociale;
Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin           Petean Claudiu Cristian - 35.007 părți sociale”.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și           Actele constitutive ale societății, actualizate în
completările ulterioare, depunerea textului actualizat            conformitate cu prevederile art: 204, al. (4) din Legea nr.
a l a c t u l u i c o n s t i t u t i v a l S o c i e t ă ț i i Comerciale  31/1990, republicată și modificată, sunt anexate la
NAPOCA 15 - S.R.L., cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca,           prezenta hotărâre.
Str. Napoca nr. 15, ap. 1, județul Cluj, înregistrată sub nr.           (17/730.356)
J 12/98/2003, cod unic de înregistrare15137635, care a
fost înregistrat sub nr. 57881 din 25.07.2008.                    Societatea Comercială
   (16/730.355)                               BAUTRUST - S.R.L., Cluj-Napoca, județul Cluj
     Societatea Comercială                                   NOTIFICARE
 BAUTRUST - S.R.L., Cluj-Napoca, județul Cluj
                                         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
           HOTĂRÂREA NR. 1                    Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
                                       (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
          din data de 21 iulie 2008                 completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
      adoptate de adunarea asociaților                 actului constitutiv al Societății Comerciale BAUTRUST -
         S.C. BAUTRUST - S.R.L.                   S.R.L., cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Piața 1 Mai
                                       nr. 3, județul Cluj, înregistrată cu nr. J 12/647/2004, cod
  Subsemnații;
  1. Nicoară Horea-Radu, cetățean român, domiciliat în           unic de înregistrare 16176225, care a fost înregistrat sub
Cluj-Napoca, str. Erkel Ferenc nr. 8, ap. 5, născut în            nr. 57899 din 25.07.2008.
Mediaș, județul Sibiu, la data de 2.03.1979, CNP                 (18/730.357)
1790302322295;
                                              Societatea Comercială
  2. Petean Claudiu-Cristian, cetățean român, domiciliat
                                             MAYER COM - S.R.L., Sibiu
în Cluj-Napoca, Bd. Nicolae Titulescu nr. 38, ap. 19,
născut la data de 4.12.1974 în Cluj-Napoca, CNP
                                                   DECIZIE
1741204120729.
  În calitate de asociați ai S.C. BAUTRUST - S.R.L., cu                   din data de 10.07.2008
sediul în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 3, având CUI
16176225 și număr de ordine în registrul comerțului                a asociatului unic privind modificarea actului
J 12/647/2004, reprezentând 66,66 % din capitalul social              constitutiv al S.C. MAYER COM - S.R.L.,
al societății, cu respectarea prevederilor art. 11 din            înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu
statutul societății, în conformitate cu care „Hotărârile              sub nr. J 32/682/1998, C.U.I. RO 11189917
având ca obiect modificarea actelor constitutive ale              Subsemnatul Selleri Italo, cetățean italian, domiciliat în
societății vor fi adoptate cu votul asociaților reprezentând         localitatea Cagliari, str. Sonnio nr. 33, Italia, cu reședința
majoritatea capitalului social, în conformitate cu              în mun. Sibiu, str. Nicolae Iorga nr. 35, în calitate de
prevederile art. 192, alin (2) din Legea nr. 31/1990,            asociat unic în cadrul societății comerciale sus-
republicată și modificată”, în adunarea generală a              menționate, cu sediul în mun. Sibiu, str. Nicolae Iorga nr.
asociaților din data de 21 iulie 2008, am hotărât:              35, județul Sibiu, am hotărât:
  1. Majorarea capitalului social al societății la suma de           Reducerea capitalului social de la 600.400 lei la
700.210 lei. Diferența de 700.000 lei, în numerar, este           300.400 lei, prin retragerea aportului în numerar al
vărsată de asociații Nicoară Horea Radu și Petean              asociatului unic în valoare de 300.000 lei.
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008

  Ca urmare, capitalul social total în valoare de 300.400    Mediaș, str. Constantin Brâncoveanu nr. 9, județul Sibiu,
lei în numerar se divide într-un număr de 15.020 părți       având cod unic de înregistrare RO 14613250, fiind
sociale în valoare nominală de 20 lei fiecare, repartizate     înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr.
în totalitate asociatului unic.                  J 32/337/2002.
  Prezenta decizie modifică în mod corespunzător          Art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi ca data
actele de constituire ale societății, anexându-se la        situațiilor financiar-contabile care vor sta la baza
acestea.                              întocmirii proiectului de fuziune să fie 30.06.2008.
   (19/730.508)                           Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi
                                  împuternicirea consiliului de administrație al societății, să
     Societatea Comercială                  întocmească împreună cu administratorul Societății
EXCELSIOR MED - S.R.L., Mediaș, județul Sibiu
                                  Comerciale EXCELSIOR MED - S.R.L. proiectul de
                                  fuziune al celor două societăți.
          HOTĂRÂREA NR. 2
                                   Art: 4. Se aprobă cu unanimitate de voturi propunerea
         din data de 21.07.2008              expertului ec. Mates Angela pentru întocmirea raportului
          a asociatului unic               prevăzut la art. 2433 din Legea nr. 31/1990.
                                    (21/730.510)
  Subsemnatul Calburean Gheorghe domiciliat în
Mediaș, str. Martian Negrea nr. 9C, județul Sibiu, cetățean           Societatea Comercială
român, posesor al C.I. seria SB nr. 151177/24.10.2002             PROD NEVADA - S.R.L., Sibiu
eliberat de Poliția Mediaș, CNP 1570601321841, în
calitate d e a s o c i a t u n i c a l S . C . E X C E L S I O R              DECIZIE
MED - S.R.L., emit următoarea hotărâre:
  Art. 1. Se aprobă în principiu fuziunea dintre societatea               azi 31.07.2008
absorbantă S.C. DAFORA TURISM - S.A., cu sediul în          Subsemnata Cunțan Cornelia, legitimată cu B.I. seria
Mediaș, Str. Plopului fn, județul Sibiu, înregistrată la      AX nr. 196015 eliberat la data de 6.04.2003, în calitate de
Registrul Comerțului cu nr. J 32/1374/2005, cu cod unic      asociat unic al S.C. PROD NEVADA - S.R.L., având cod
R 17992604, și societatea absorbită S.C. EXCELSIOR         unic de înregistrare 5998425 și J 32/1029/1994, cu sediul
MED - S.R.L. cu sediul în Mediaș, str. Constantin
                                  în Sibiu, str. Măgheranului nr. 62, județul Sibiu, am hotărât
Brâncoveanu nr. 9, județul Sibiu, având cod unic de
                                  următoarele:
înregistrare RO 14613250, fiind înregistrată la Oficiul
                                   1. Dizolvarea societății începând de azi, 31.07.2008.
Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J 32/337/2002.
                                   2. Numirea unui lichidator autorizat, Grup Insolv SPRL,
  Art. 2. Se aprobă ca data situațiilor financiar-contabile
care vor sta la baza întocmirii proiectului de fuziune să fie   reprezentată de dl Marcu Maniu.
30.06.2008.                              3. Împuternicesc pe dl Marcu Maniu să facă toate
  Art. 3. Se împuternicește administratorul societății, dl    demersurile necesare în vederea înregistrării la Oficiul
Mates Vasile, să întocmească împreună cu              Registrului Comerțului Sibiu a mențiunilor privind
administratorii societății Dafora Turism - S.A. proiectul de    dizolvarea, lichidarea și radierea societății.
fuziune a celor două societăți.                    (22/730.511)
  (20/730.509)
                                          Societatea Comercială
      Societatea Comercială                          TURSIB - S.A., Sibiu
 DAFORA TURISM - S.A., Mediaș, județul Sibiu
                                           HOTĂRÂREA NR. 77
         HOTĂRÂREA NR. 23
                                             din 24.07.2008
         din data de 24.07.2008                Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în calitate de
  a adunării generale extraordinare a acționarilor        acționar unic al S.C. TURSIB - S.A., întrunit în ședința
  Având în vedere:                        ordinară a acționarilor din data de 24.07.2008, în
  - prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societățile   conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României      ale actului constitutiv al societății, hotărăște:
nr. 1066/2004 cu modificările și completările ulterioare.       Art. 1. Începând cu data de 24.07.2008, se reconfirmă
  Adunarea generală extraordinară a acționarilor emite      și validează în funcția de membru în consiliul de
următoarea hotărâre:                        administrație al S.C. TURSIB - S.A. următoarele
  Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi fuziunea      persoane, după cum urmează:
dintre societatea absorbantă S.C. DAFORA TURISM -           1. Popa Adrian
S.A., cu sediul în Mediaș, Str. Plopului fn, județul         2. Birk Ioan
Sibiu, înregistrată la Registrul C o m e r ț u l u i s u b n r.    3. Binder Hermann
J 32/1374/2005, cu cod unic R 17992604, și societatea         4. Dahinten Helga
absorbită S.C. EXCELSIOR MED - S.R.L., cu sediul în          5. Nartea Vasile.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008               19

  Art. 2. Remunerația membrilor consiliului de              Societatea Comercială
administrație este de 20 % din remunerația directorului        AGROMEC VIDRA - S.A., comuna Vidra
general.                                   județul Vrancea
  Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează consiliul de administrație al S.C. TURSIB -              HOTĂRÂREA NR. 1
S.A., care va face cuvenitele mențiuni la Oficiul registrului
                                         din 23 aprilie 2008,
comerțului.
                                   a adunării generale ordinare a acționarilor
  (23/730.512)
                                  Adunarea generală ordinară a acționarilor, întrunită în
        Societatea Comercială              conformitate cu Legea nr. 31/1990 în data de 23 aprilie
         TURSIB - S.A., Sibiu              2008 în componență statutară, hotărăște:
                                  Art. 1. Aprobă bilanțul contabil și contul de profit și
         HOTĂRÂREA NR. 76               pierderi întocmite la data de 31 decembrie 2007.
           din 24.07.2008                Art. 2. Aprobă raportul cenzorilor și al administratorilor
                                pentru anul 2007.
  Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în calitate de
                                  Art. 3. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru
acționar unic al S.C. TURSIB - S.A., întrunit în ședința
ordinară a acționarilor din data de 24.07.2008, în       anul 2008.
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,    Administratorul societății va duce la îndeplinire
ale O.U.G. nr. 79/2008, ale actului constitutiv, hotărăște:   prezenta hotărâre, o va publica în Monitorul Oficial al
  Art. 1. Se aprobă contractul de mandat al directorului    României și o va depune la Oficiul registrului comerțului.
general al S.C. TURSIB - S.A., ing. Adrian Popa.          (26/730.583)
  Art. 2. Se aprobă criteriile și obiectivele de
                                     Societatea Comercială
performanță, anexa la contractul de mandat al directorului
general al S.C. TURSIB - S.A., ing. Adrian Popa.         VINEXPORT - S.A., Focșani, județul Vrancea
  Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
                                          HOTĂRÂREA NR. 5
însărcinează consiliul de administrație al S.C. TURSIB -
S.A.                               luată în ședința adunării generale extraordinare a
  (24/730.513)                        acționarilor din data de 14.07.2008, ținută la sediul
                                     S.C. VINEXPORT - S.A., Focșani
      Societatea Comercială
   BRADUL TULNICI - S.A., comuna Tulnici                        - extras -
       județul Vrancea                   Adunarea generală a acționarilor S.C. VINEXPORT -
                                S.A., cu sediul în Focșani, str. Dionysos nr. 1, județul
         HOTĂRÂREA NR. 1                Vrancea, înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu nr.
       din data de 13 aprilie 2008            J 39/326/1999, cod fiscal RO 12190081, cu prezența a
                                100 % acționarii societății, a hotărât:
  Adunarea generală ordinară a acționarilor de la S.C.
                                  Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi vânzarea
BRADUL TULNICI - S.A., cu sediul în comuna Tulnici,
                                unui teren cu construcții înscris în cartea funciară nr. 64 N
județul Vrancea, înregistrată la Oficiul registrului
comerțului cu nr. J 39/1148/1991, cod unic de înregistrare   a comunei Tifești, satul Clipicești, având nr. cadastral
RO 1431931, în condițiile Legii nr. 31/1990, modificată și   154 N, către S.C. NATURA - S.R.L.
republicată, hotărăște:                      Art. 2. Se împuternicește președintele consiliului de
  - aprobarea bilanțului contabil pe anul 2007 și a      administrație al S.C. VINEXPORT - S.A. să reprezinte
contului de profit și pierderi pe anul 2007;          S.C. VINEXPORT - S.A. în fața notarului public și să
  - aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul   semneze contractul de vânzare-cumpărare (referitor la
2007;                              bunurile imobile menționate în prezenta hotărâre) în
  - aprobarea raportului administratorului pe anul 2007;    formă autentică.
  - aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul       Se împuternicește președintele C.A., dl Marius
2007;                              Călinescu, pentru efectuarea formalităților necesare
  - depunerea la O.R.C. a bilanțului contabil pe anul     ducerii la îndeplinire a dispozițiilor prezentei hotărâri,
2007 și publicarea în Monitorul Oficial al României.      conform Legii nr. 31/1990, modificată și republicată.
   (25/730.582)                          (27/730.584)
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008

      Societatea Comercială                 comerțului cu nr. J 39/452/1996, cod unic de înregistrare
    AGROCOM SERVICE - S.A., Focșani              fiscală 5019225, a fost convocată de consiliul de
        județul Vrancea                  administrație cu respectarea prevederilor statutare și
                                 legale pentru data de 16.04.2008, ora 10.30.
          HOTĂRÂREA NR. 1                  În urma prezentării și dezbaterii materialelor aflate pe
  din 10.04.2008, a adunării generale ordinare a         ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor a
  acționarilor S.C. AGROCOM SERVICE - S.A.,           aprobat următoarele:
              Focșani                 - bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul
  Adunării generale ordinare a acționarilor, legal        2007;
constituită și statutară, întrunită în data de 10 aprilie 2008,   - descărcarea de gestiune a consiliului de
conform art. 14 din statutul societății, cu un procent de     administrație pe anul 2007;
reprezentare de 99,84 %, hotărăște:                 - bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008;
  1. aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi    - actualizarea obiectului de activitate conform codului
pe anul 2007;                           CAEN - revizia 2;
  2. aprobă raportul de gestiune al administratorului pe      - cuantumul remunerației membrilor consiliului de
anul 2007;                            administrație la nivelul actual;
  3. aprobă cenzorilor pe anul 2007.                - împuternicirea dnei Apreutesei Maria să prezinte la
  (28/730.585)
                                 Registrul comerțului înregistrarea obiectului de activitate
      Societatea Comercială                 potrivit noului cod CAEN revizia 2.
   EURO CONF INDUSTRIAL - S.A., Focșani               (30/730.587)
        județul Vrancea
                                       Societatea Comercială
            HOTĂRÂRE                   VESTI-RO - S.A., Focșani, județul Vrancea
   a adunării generale ordinare a acționarilor                  HOTĂRÂREA NR. 2
  de la S.C. EURO CONF INDUSTRIAL - S.A. din
  Focșani, str. Cuza-Vodă nr. 51, jud. Vrancea,                    din 15 iulie 2008
         din data de 16.04.2008               Adunarea generală extraordinară a acționarilor de la
  Adunarea generală ordinară a acționarilor de la S.C.      S.C. VESTI-RO - S.A., Focșani, întrunită la sediul
EURO CONF INDUSTRIAL - S.A., înregistrată la Oficiul       societății din Focșani, str. Cuza-Vodă nr. 54-58, în baza
registrului comerțului cu nr. J 39/1526/1994, cod unic de
                                 procesului-verbal din data de 15.07.2008 și în temeiul art.
înregistrare fiscală 6703603, a fost convocată de consiliul
de administrație cu respectarea prevederilor statutare și     113, lit. d din Legea nr. 31/1991, republicată cu
legale pentru data de 16.04.2008, ora 12.00.           modificările și completările ulterioare, hotărăște:
  În urma prezentării și dezbaterii materialelor aflate pe      1. Desființarea punctului de lucru situat în București,
ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor a    str. Buzești nr. 61, bl. A6, sc. A, ap. 61, sectorul 1.
aprobat următoarele:                         2. Adunarea generală extraordinară a acționarilor
  - bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul  împuternicește pe dna Neamtu Marcela să reprezinte
2007;                               societatea la O.R.C. Vrancea, în vederea depunerii
  - descărcarea de gestiune a consiliului de           hotărârii și a efectuării tuturor formalităților necesare
administrație pe anul 2007;                    înregistrării.
  - bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008;
                                   Drept pentru care s-a întocmit prezenta hotărâre în 3
  - actualizarea obiectului de activitate conform codului
CAEN - revizia 2;                         (trei) exemplare.
  - cuantumul remunerației membrilor consiliului de          (31/730.588)
administrație și a comisiei de cenzori la nivelul actual;
  - împuternicirea dnei Apreutesei Maria să prezinte la           Societatea Comercială
Registrul comerțului înregistrarea obiectului de activitate      VESTI-RO - S.A., Focșani, județul Vrancea
potrivit noului cod CAEN revizia 2.
   (29/730.586)                                  HOTĂRÂREA NR. 10

     Societatea Comercială                          din 20 decembrie 2007
INCOM-VRANCO - S.A., Focșani, județul Vrancea            Consiliul de administrație al S.C. VESTI-RO - S.A.,
                                 Focșani, întrunit în ședința din data de 20.12.2007, a
            HOTĂRÂRE                 hotărât cu unanimitate de voturi următoarele:
 a adunării generale ordinare a acționarilor de la         1. Delegarea de către consiliul de administrație a
  S.C. INCOM-VRANCO - S.A. din Focșani, str.           atribuțiilor de conducere a S.C. VESTI-RO - S.A.,
    Cuza-Vodă nr. 51-53, jud. Vrancea,            Focșani, unui director general începând cu data de
       din data de 16.04.2008               1.01.2008.
 Adunarea generală ordinară a acționarilor de la S.C.        2. Numirea dlui Mustea-Șerban Ionel, președintele
INCOM-VRANCO - S.A., înregistrată la Oficiul registrului     consiliului de administrație, ca director general.
               MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008                  21

  3. Încheierea cu data de 1.01.2008 a contractului de         cu modificările și completările ulterioare, și al hotărârii din
mandat între consiliul de administrație al S.C. VESTI-RO         28.07.2008, am hotărât:
- S.A., Focșani, și directorul general, dl. Mustea-Șerban          1. Dizolvarea S.C. DIVPRECOM - S.R.L. mai înainte
Ionel.                                  de expirarea duratei de funcționare a societății ca urmare
  4. Se împuternicește dl Mustea-Șerban Razavan să           a imposibilității realizării obiectului de activitate propus.
solicite și să semneze la O.R.C. Vrancea toate actele            2. Dizolvarea se face în temeiul art. 227, alineat 1, lit.
necesare înregistrării numirii dl Mustea-Șerban Ionel ca         b), din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și
director general.                            completările ulterioare.
   (32/730.589)                              3. În conformitate cu prevederile art. 235, alineat 1, din
                                     Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și
       Societatea Comercială                    completările ulterioare, asociații au hotărât odată cu
     ANDOFARM - S.R.L., comuna Vidra                 dizolvarea, să fie efectuată și lichidarea societății de cei
        județul Vrancea                     doi asociați, prin acordul unanim al asociaților, de
                                     împărțire a activelor rămase, după plata creditorilor între
            ACT ADIȚIONAL                   asociați.
                                       4. Dizolvarea societății înainte de expirarea termenului
  Subsemnata Cotea Rodica-Mărioara, în calitate de           fixat pentru durata sa are efect față de terți numai după
asociat unic al S.C. ANDOFARM - S.R.L., cu sediul în           trecerea unui termen de 30 de zile de la publicare în
Vidra, comuna Vidra, județul Vrancea, înregistrată la          Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Registrul Comerțului sub nr. J 39/53/15.01.1992, având            Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 28.07.2008,
CUI 1434202/23.09.2002, în temeiul art. 204 alin. 1 din         într-un număr de 5 (cinci) exemplare, din care 4 (patru)
Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și            exemplare pentru părți și un exemplar pentru colectivul de
completările ulterioare, și a hotărârii din data de           asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe
28.07.2008, am hotărât:                         lângă Tribunalul Vrancea.
  1. Dizolvarea S.C. ANDOFARM - S.R.L. mai înainte de           Înscrisul s-a citit și semnat de asociați, care au fost de
expirarea duratei de funcționare a societății, ca urmare a        acord cu cele înscrise.
imposibilității realizării obiectului de activitate propus.          (34/730.592)
  2. Dizolvarea se face în temeiul art. 227 alineat 1, lit. b
din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și                   Societatea Comercială
completările ulterioare.                                  TULCO - S.A., Tulcea
  3. În conformitate cu prevederile art. 235 din Legea nr.
31/1990, republicată cu modificările și completările                      CONVOCARE
ulterioare, asociatul unic a hotărât, odată cu dizolvarea,
                                           a adunării generale extraordinare
având în vedere că societatea nu deține bunuri mobile,
                                          a acționarilor SC TULCO SA Tulcea
imobile și nu are nici creditori, ca lichidarea societății să
fie efectuată de asociatul unic.                       Președintele consiliului de administrație al SC TULCO
  4. Dizolvarea societății înainte de expirarea termenului       SA, cu sediul în Tulcea, Str. Portului nr. 40, județul Tulcea,
fixat pentru durata sa are efect față de terți numai după        în temeiul art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990,
trecerea unui termen de 30 de zile de la publicare în          republicată, convoacă adunarea generală extraordinară a
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.              acționarilor societății pentru data de 12.09.2008, ora 10,
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 28.07.2008,        la sediul societății indicat mai sus, cu următoarea ordine
într-un număr de 5 (cinci) exemplare, din care 4 (patru)         de zi:
                                       1. Completarea obiectului de activitate al societății cu
exemplare pentru părți și un exemplar pentru colectivul de
                                     următoarele activități secundare:
asistență din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe
                                       - cod 0811 - extracția pietrei ornamentale și a pietrei
lângă Tribunalul Vrancea.
                                     pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului,
  Înscrisul s-a citit și semnat de asociatul unic care a fost
                                     cretei și a ardeziei;
de acord cu cele înscrise.
                                       - cod 0990 - activități de servicii anexe pentru extracția
   (33/730.591)                            mineralelor;
                                       - cod 2363 - fabricarea betonului;
     Societatea Comercială
                                       - cod 2364 - fabricarea mortarului.
 DIVPRECOM - S.R.L., Focșani, județul Vrancea
                                       2. Revocarea vechiului consiliu de administrație și
                                     numirea noului consiliu de administrație.
            ACT ADIȚIONAL                     3. Diverse.
  Subsemnații Manta Ștefan și Manta Ruxandra, în              În cazul neîndeplinirii condițiilor necesare desfășurării
calitate de asociați ai S.C. DIVPRECOM - S.R.L., cu           ședinței, adunarea generală extraordinară se reconvoacă
sediul în Focșani, Bd. Independenței nr. 48, ap. 5, județul       în data de 15.09.2008, ora 10, în același loc și cu aceeași
Vrancea, înregistrată la R e g i s t r u l C o m e r ț u l u i sub nr.  ordine de zi.
J 39/741/6.07.1992, având CUI 1437420/13.03.2002, în             La adunarea generală ordinară/extraordinară participă
temeiul art. 204, alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicată       toți acționarii societății înregistrați la data de 15.08.2008,
  22          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008

data de înregistrare fiind 25.09.2008. Formularele de      comerțului sub nr. J40/4779/1991 și având codul de
procuri speciale se pot obține de la sediul societății,     înregistrare fiscală RO1590309, cu un capital social
acestea urmând a fi depuse în original, la sediul societății   integral vărsat de 973.397,50 RON („Societatea”).
până la data de 10.09.2008.                                    *
  (35/730.322)                                         * *
                                   Articolul 1
       Societatea Comercială                  Administratorul unic al Societății, în persoana
    LASSELSBERGER - S.A., București
                                 domnului Constantin Olteanu, adoptă următoarele decizii:
                                   Convoacă adunarea generală extraordinară a
           CONVOCARE
                                 acționarilor Societății („Adunarea generală”) pentru data
  Consiliul de administrație al S.C. LASSELSBERGER       de luni, 15 septembrie 2008, ora 15.30, la sediul social al
S.A., cu sediul social în București, Bd. Preciziei nr. 1,    Societății din București, str. C.A. Rosetti nr. 5, sectorul 1,
sectorul 6, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de    sala mare de consiliu, cu următoarea ordine de zi:
către Oficiul Comerțului de pe lângă Tribunalul București      1.   Ratificarea     vânzărilor    celor   4.928
sub nr. J40/168/1991, având cod de înregistrare fiscală
                                 (patrumiinouăsutedouăzecișiopt) de părți sociale ce au
RO 446209, capital social subscris și integral vărsat
                                 fost deținute de Societate în cadrul societății comerciale
23.732.615 RON (denumită în continuare „Societatea”),
în temeiul deciziei nr. 1 din data de 4.08.2008, al art. 117   Casa Doina S.R.L., cu sediul social în București, șos.
din Legea 31/1990 privind societățile comerciale și al      Kiseleff nr. 4, sectorul 1, și înstrăinate prin intermediul
art. 12 din actul constitutiv al societății, convoacă      contractelor de vânzare-cumpărare de părți sociale din
adunarea generală ordinară a acționarilor Societății       data de 24 iulie 2008.
(denumită în continuare „A.G.O.A.”) în data de 10          2. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății,
septembrie 2008, ora 10.00 a.m., la sediul social al       după cum urmează:
Societății.                             (i) abrogarea lit. j) din alin. (2) al articolului 13 din actul
  Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea      constitutiv al Societății;
următoarea ordine de zi:                       (ii) după lit. e) din alin. (3) al articolului 13 din actul
  1. revocarea mandatului de administrator al domnului     constitutiv al Societății, se introduce o nouă lit. f), având
Georg Eder, începând cu data de 10 septembrie 2008;       următorul conținut: „f) reorganizarea, consolidarea sau
  2. numirea domnului Morath Cristian Gunther în        actele de dispoziție cu privire la activele din patrimoniul
funcția de administrator al S.C. LASSELSBERGER S.A.,       Societății, dobândirea de noi active sau înstrăinarea ori
începând cu data de 10 septembrie 2008;             constituirea în garanții pentru activele deja existente în
  3. acordarea unui mandat pentru îndeplinirea și       patrimoniul Societății, cu puteri depline și indiferent de
publicitatea hotărârii A.G.O.A.                 valoarea contabilă sau de piață a acestor active.”
  Pot participa la A.G.O.A. persoanele fizice și juridice
                                   Articolul 2
care au calitatea de acționar al Societății la data de 8
                                   În adunarea generală sunt invitați să participe toți
august 2008.
  Acționarii persoane fizice vor fi identificați în temeiul  acționarii aflați în registrul acționarilor Societății la data de
actelor de identitate, iar reprezentanții acționarilor      10 septembrie 2008 (data de referință).
persoane juridice sau reprezentanți ai acționarilor vor fi      Articolul 3
identificați în temeiul actelor de identitate și al procurilor    Pentru eventualitatea în care adunarea generală nu
speciale. Procurile speciale vor fi depuse la sediul       poate delibera și adopta hotărâri valabile cu privire la
Societății până la data de 4 septembrie 2008.          punctele aflate pe ordinea de zi, acționarii Societății sunt
  În cazul în care la data prevăzută mai sus nu se       convocați la o a doua adunare generală pentru ziua de
îndeplinesc condițiile legale și statutare de convocare și    marți, 16 septembrie 2008, la aceeași oră, în același loc
ținere a lucrărilor A.G.O.A. se convoacă A.G.O.A. a doua     și cu aceeași ordine de zi. Această a doua convocare va
oară, cu aceeași ordine de zi, în data de 11 septembrie     fi înștiințată odată cu cea dintâi.
2008, la ora 10.00 a.m., la sediul social al Societății.       Articolul 4
   (36/730.323)                          Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală de
                                 alți acționari sau de terțe părți în baza unei împuterniciri
       Societatea Comercială               speciale ce trebuie depusă la Societate cu cel puțin 48 de
      ASD MIORIȚA - S.A., București             ore înainte de data adunării generale, sub sancțiunea
                                 pierderii dreptului de vot în adunarea generală.
           CONVOCARE
                                   Acționarii care nu dețin capacitate juridică de exercițiu
 a adunării generale extraordinare a acționarilor        precum și persoanele juridice vor participa în adunarea
       AS MIORIȚA S.A., București             generală prin reprezentanții lor legali, care pot împuternici
  ASD MIORIȚA S.A. este o societate comercială de        mai departe alte terțe părți în condițiile paragrafului
naționalitate română, cu sediul social în București, str.    anterior.
C.A. Rosetti nr. 5, sectorul 1, înmatriculată în registrul       (37/730.324)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008                 23

       Societatea Comercială                  Participarea la lucrările adunării se face în nume
     OPTOELECTRONICA - 2001 - S.A.              propriu sau prin reprezentare, pe bază de împuternicire
       Măgurele, județul Ilfov               specială acordată în condițiile legii, ce va fi depusă la
                                 secretariatul societății cu cel puțin 2 zile înainte de data
           CONVOCARE                 pentru care a fost convocată AGOA.
  Președintele consiliului de administrație al Societății      Împuternicirile nedepuse în termenul specificat mai
Comerciale OPTOELECTRONICA - 2001 SA convoacă          sus nu vor fi luate în considerare.
adunarea generală extraordinară a acționarilor la sediul       Accesul în sala de ședință este permis acționarilor
societății din orașul Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 409,    numai pe baza buletinului/cărții de identitate iar
județul Ilfov, în ziua de 15.09.2008, ora 14.00, cu       persoanelor fizice sau juridice reprezentate și în baza
următoarea ordine de zi.                     împuternicirii date persoanelor fizice care le reprezintă.
  1. aprobarea de către AGA să depunem un proiect          În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar
pentru competiția POS CCE A2 - O2.3.2-2008-4 și a        desfășurării în condițiile legii a lucrărilor ședinței,
contribuției financiare a SC Optoelectronica-2001 SA;      următoarea întrunire va avea loc la data de 26 septembrie
  2. aprobarea de către AGA să depunem un proiect        2008, în locul și la ora indicată pentru prima convocare.
pentru axa prioritară 1, având în vedere „Extinderea și       Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SC
modernizarea capacității de producție pentru           LACTA SA Giurgiu din mun. Giurgiu, Str. Gloriei nr. 2,
echipamente optoelectronice și laseri”;             telefon 0246/210225, persoană de contact Gheorghiu
  3. aprobarea de către AGA a contractării unui credit     Liliana.
bancar pentru acoperirea cheltuielilor necesare            (39/730.326)
contractelor de cercetare și inovare încheiate, cât și
pentru activitatea de producție;                      Societatea Comercială
  4. diverse.                            VANGUARD ASSET MANAGEMENT - S.A.
  (38/730.325)                                 București

        Societatea Comercială                          CONVOCARE
        LACTA - S.A., Giurgiu                Consiliul de administrație al Societății Comerciale
                                 VANGUARD ASSET MANAGEMENT - S.A., cu sediul în
           CONVOCARE                 București, Bd. Unirii nr. 19, bl. 4B, parter, sectorul 5,
  Consiliul de administrație al SC LACTA SA Giurgiu       înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr.
convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor        J 40/12600/1998, cod unic de înregistrare 11344069,
pentru data de 25 septembrie 2008, ora 11.00, care își va    autorizată de C.N.V.M. prin decizia nr. 300/8.07.2004,
desfășura lucrările la sediul societății din municipiul     convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor
Giurgiu, Str. Gloriei nr. 2.                   în data de 9.09.2009, ora 9.00, la sediul societății, pentru
  La lucrările AGOA pot participa toți acționarii        toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul
înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 1  zilei de 2.09.2008, cu următoarea ordine de zi:
septembrie 2008, considerată ca dată de referință.          1. modificarea actului constitutiv al societății, conform
  Ordinea de zi pentru AGOA este următoarea:          următorului proiect.
  1. analizarea principalilor indicatori economico-         Art. 8 - Transferul acțiunilor se modifică astfel:
financiari realizați de societate în perioada            „8.1. Acțiunile sunt liber transferabile.
1.01-31.08.2008 comparativ cu prevederile bugetului de        8.2. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se
venituri și cheltuieli aferente aceleiași perioade;       transmite prin declarație făcută în registrul cesiunilor
  2. prezentarea raportului comun întocmit de consiliul     (registrul acțiunilor), semnată de către cedent și de
de administrație și auditorul intern ca urmare a solicitării   cesionar sau de mandatarii acestora.
acționarului majoritar SIF OLTENIA prin adresa nr.          8.3. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează
7690/15.07.2008;                         acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor
  3. aprobarea datei de 15 octombrie 2007 ca dată de      persoane.
înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin.      8.4. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate,
(1) din Legea nr. 297/2004;                   care nu recunoaște decât un singur titular pentru fiecare
  4. împuternicirea directorului general și a directorului   acțiune. Dacă o acțiune devine proprietatea mai multor
economic pentru efectuarea formalităților de publicitate,    persoane, societatea nu va înscrie transmiterea dreptului
de înregistrare, de raportare a hotărârilor la organismele    de proprietate asupra acțiunii atât timp cât acele
abilitate.                            persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru
  Materialele și documentele informative referitoare la     exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.”
problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de      În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la
către acționarii societății, începând cu data de 19       data menționaă, adunarea generală extraordinară se va
septembrie 2008, la sediul societății din municipiul       ține la data de 10.09.2008, la aceeași oră și în același loc,
Giurgiu, Str. Gloriei nr. 2.                   cu aceeași ordine de zi.
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008

  Documentele și materialele informative referitoare la      sediul social în Buftea, Șos. București-Târgoviște nr. 4,
problemele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi       jud. Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
obținute de la sediul societății. Acționarii pot participa la   Ilfov cu nr. J 23/604/16 august 2001, cod unic de
adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei       înregistrare 941924 („Societatea”), convoacă adunarea
procuri speciale, conform dispozițiilor legale.          generală extraordinară a acționarilor pentru data de 15
  (40/730.327)                          septembrie 2008, ora 11.00, la sediul Societății din
                                  Buftea, Șos. București-Târgoviște km 4, jud. Ilfov.
       Societatea Comercială                  La ședință sunt îndreptățiți să participe acționarii
     DISTRIGAZ SUD - S.A., București             înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15
                                  august 2008 (data de referință).
            CONVOCARE                    Pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor,
                                  ordinea de zi va fi următoarea:
       a adunării generale extraordinare
                                    1. aprobarea numirii dlor Antonios Aletras, Peter
        a S.C. DISTRIGAZ SUD - S.A.,
                                  Chaya și Ralf Chaya în funcția de membri ai consiliului de
        convocată în data de 19.08.2008
                                  administrație, alături de dnii Youssef Laoun, Tanos
         (completarea ordinii de zi)
                                  Al-Khoury, membrii actuali ai consiliului de administrație;
  În baza cererii acționarului Romania Gas Holding BV,        2. aprobarea schimbării sediului social al Societății,
care deține 50,99 % din capitalul social al S.C.          noul sediu urmând a fi situat în Complexul „Băneasa
DISTRIGAZ SUD - S.A., societate comercială cu sediul        Business & Technology Park”, București, Șoseaua
social în București, bd. Mărășești nr. 4-6, sectorul 4,      București-Ploiești nr. 42-44, clădirea nr. 1, etaj 3, birourile
înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu nr.       nr. 1, 2 și 14, sectorul 1, în conformitate cu contractul de
J 40/5447/2000, C.U.I. 13093222 și în conformitate cu       subînchiriere nr. 13 din data de 3 martie 2008, încheiat cu
prevederile articolului 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990     S.C. LEADERS GROUP - S.R.L., și modificarea actului
privind societățile comerciale, republicată, cu modificările    constitutit în sensul menționat;
și completările ulterioare și ale actului constitutiv al S.C.     3. aprobarea modificării actului constitutiv al Societății,
DISTRIGAZ SUD - S.A., președintele consiliului de         după cum urmează:
administrație completează ordinea de zi a adunării           3.1. Art. 19.1, prima teză, va fi modificată și va avea
generale extraordinare a acționarilor, convocată pentru      următorul conținut:
data de 19.08.2008, ora 13.00, la sediul societății pentru       „19.1. Societatea va fi administrată de un consiliu de
acționarii înscriși în registrul acționarilor societății la data  administrație alcătuit din 5 (cinci) membri aleși de
de referință de 18.08.2008, după cum urmează:           adunarea generală pe o durată de 4 ani de la numire,
  Se completează ordinea de zi a adunării generale        dintre care adunarea generală va alege un președinte al
extraordinare a acționarilor cu următoarele:            consiliului de administrație.”
  10. aprobarea modificării prin act constitutiv a          3.2. Art. 19.4 va fi modificat și va avea următorul
contractului de închiriere a activelor aferente activității de   conținut:
distribuire a gazelor naturale și a Protocolului cu privire la     „Deciziile consiliului de administrație vor fi adoptate cu
regimul activelor aferente activității de distribuție a      votul a 4 (patru) administratori din 5 (cinci).
gazelor naturale gaze încheiat între S.C. DISTRIGAZ          3.3. Art. 19.5 va fi modificat și va avea următorul
SUD - S.A. și S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE - S.R.L.;         conținut:
  11. mandatarea reprezentantului asociatului unic al         „Consiliul de administrație poate delega o parte sau
S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE - S.R.L. pentru a aproba         toate puterile sale către unul sau doi directori generali,
adunarea generală a asociaților modificarea prin act        aleși de către consiliul de administrație.”
adițional a contractului de închiriere a activelor aferente      3.4. Art. 19.9 va fi modificat și va avea următorul
activității de distribuție a gazelor naturale și a Protocolului  conținut:
cu privire la regimul activelor aferente activității de        „19.9. Consiliul de administrație este alcătuit din:
distribuție a gazelor naturale gaze încheiat între S.C.        1. Dl Youssef Laoun, cetățean libanez, născut la
DISTRIGAZ SUD - S.A. și S.C. DISTRIGAZ SUD             Kornet El Hamra, Liban, la 15 martie 1974, identificat cu
RETELE - S.R.L.                          permisul de rezidență seria RPU nr. 00444, emis de
  Celelalte informații incluse în convocatorul inițial      Autoritatea pentru Străini Prahova la 12 aprilie 2007, CNP
rămân neschimbate.                         7740315290013, cu rezidența în România, comuna Blejoi
   (41/730.328)                         nr. 999, jud. Prahova;
                                    2. Dl Peter Chaya, cetățean cipriot, născut la Nicosia,
       Societatea Comercială                 Cipru la data de 12 aprilie 1985, identificat cu pașaportul
    COMBAVI - S.A., Buftea, județul Ilfov           nr. C294232, emis de autoritățile cipriote competente la
                                  19 septembrie 2000, domiciliat în Hamstead Garden
            CONVOCARE                  Suburb, London, United Kingdom;
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale         3. Dl. Tanos Al-Khoury, cetățean libanez, născut la
COMBAVI - S.A., o societate pe acțiuni înființată și        Terbol, Liban la 2 iunie 1968, identificat cu permisul de
funcționând în conformitate cu legea română, având         rezidență seria ROU nr. 0120488, emis de Biroul Teritorial
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008                25

Ilfov al Autorității pentru Străini la 26 aprilie 2007,        Pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor,
domiciliat în Buftea, Șos. București-Târgoviște nr. 4, jud.    ordinea de zi va fi următoarea:
Ilfov;                                1. aprobarea demisiei dlui Baker S.O. Abu Sido din
  4. Dl Antonios Aletras, cetățean cipriot, identificat cu   funcția de director general unic al Societății și a tuturor
pașaportul nr. E276784, emis de autoritățile cipriote       puterilor de reprezentare acordate acestuia în virtutea
competente la 23 mai 2007, domiciliat în Leandrou 13,       funcției deținute;
Kaimakli, P.C. 1036, Nicosia, Cipru;                 2. aprobarea numirii dnilor Antonios Aletras, Peter
  5. Dl Ralf Chaya, cetățean cipriot, născut în Liban la 1   Chaya în funcția de membri ai consiliului de administrație,
ianuarie 1958, identificat cu pașaportul nr. J025043, emis    alături de dnii Youssef Laoun, Peter Chaya, Tanos Al-
de autoritățile cipriote competente la 5 august 2005,       Khoury, membrii actuali ai consiliului de administrație;
domiciliat în Buftea, Șos. București-Târgoviște nr. 4, jud.      3. aprobarea schimbării sediului social al Societății,
Ilfov;”                              noul sediu urmând a fi situat în Complexul „Băneasa
  4. aprobarea actualizării actului constitutiv al Societății  Business & Technology Park”, București, Șoseaua
în conformitate cu decizile luate mai sus;            București-Ploiești nr. 42-44, clădirea nr. 1, etaj 3, birourile
  5. aprobă renunțarea la orice penalități ce ar putea fi    nr. 6,7 și 8, sectorul 1, în conformitate cu contractul de
solicitate de către Societatea unor societăți comerciale     subînchiriere nr. 14 din data de 3 martie 2008, încheiat cu
din cadrul grupului Asociaților Inițiali, în legătură cu     S.C. LEADERS GROUP - S.R.L., și modificarea actului
relațiile contractuale istorice dintre acestea;          constitutit în sensul menționat;
  6. aprobarea altor aspecte accesorii hotărârilor de mai      4. aprobarea modificării actului constitutiv al Societății,
sus;                               după cum urmează:
  7. aprobarea datei de 20 august ca dată de înregistrare
                                   4.1. Art. 1 alin. 1 cap. VII va fi modificat și va avea
a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele
                                 următorul conținut:
hotărârilor AGEA convocate prin prezentul.
                                   „Societatea va fi administrată de un consiliu de
  În cazul neîndeplinirii cvorumului adunarea generală
                                 administrație alcătuit din 5 (cinci) membri aleși de
extraordinară a acționarilor se va întruni la data de 16
                                 adunarea generală pe o durată de 4 ani de la numire,
septembrie 2008, ora 11.00, la sediul societății din Buftea,
                                 reeligibili, dintre care adunarea generală va alege un
Șos. București-Târgoviște km 4, jud. Ilfov.
  Materiale care vor fi supuse aprobării sunt disponibile    președinte al consiliului de administrație. Deciziile
la sediul Societății începând cu data de 20 august 2008.     consiliului de administrație vor fi adoptate cu votul a 4
  Formularele de procură specială pentru adunarea        (patru) administratori din 5 (cinci).”
generală extraordinară a acționarilor se pot obține de la       4.2. Art. 1, alin. 2-6, ale cap. VII vor fi eliminate, iar
sediul Societății din Buftea, Șos. București-Târgoviște      restul art. din cap. VII vor fi renumerotate.
km 4, jud. Ilfov, începând cu data disponibilității          4.2. Art. 1 alin. 3, cap. VII, renumerotat, va fi modificat
materialelor.                           și va avea ummătorul conținut:
  Procurile speciale se vor depune la sediul Societății       „Consiliul de administrație poate delega o parte sau
din Buftea, Șos. București-Târgoviște km 4, jud. Ilfov,      toate puterile sale către unul sau doi directori generali,
până la data de 20 august 2008.                  aleși de către consiliul de administrație.”
  Prezentul convocator a fost semnat astăzi, 30 iulie        4.1. Art. 1 alin. 4, renumerotat, va fi modificat și va
2008, și a fost transmit spre publicare în conformitate cu    avea următorul conținut:
prevederile legale aplicabile.                    „19.9. Consiliul de administrație este alcătuit din:
   (42/730.329)                           1. Dl Youssef Laoun, cetățean libanez, născut la
                                 Kornet El Hamra, Liban, la 15 martie 1974, identificat cu
      Societatea Comercială                 permisul de rezidență seria RPU nr. 00444, emis de
 AVICOLA GĂEȘTI - S.A., Buftea, județul Ilfov          Autoritatea pentru Străini Prahova la 12 aprilie 2007, CNP
                                 7740315290013, cu rezidența în România, comuna Blejoi
           CONVOCARE                  nr. 999, jud. Prahova;
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale        2. Dl Peter Chaya, cetățean cipriot, născut la Nicosia,
AVICOLA GĂESTI - S.A., o societate pe acțiuni înființată     Cipru la data de 12 aprilie 1985, identificat cu pașaportul
și funcționând în conformitate cu legea română, având       nr. C294232, emis de autoritățile cipriote competente la
sediul social în Buftea, Șos. București-Târgoviște nr. 4,     19 septemnbrie 2000, domiciliat în Hamstead Garden
jud. Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului    Suburb, London, United Kingdom;
Ilfov cu nr. J 23/440/31 mai 2001, cod unic de înregistrare      3. Dl. Tanos Al-Khoury, cetățean libanez, născut la
933697 („Societatea”), convoacă adunarea generală         Terbol, Liban, la 2 iunie 1968, identificat cu permisul de
extraordinară a acționarilor pentru data de 15 septembrie     rezidență seria ROU nr. 0120488, emis de Biroul Teritorial
2008, ora 11.00, la sediul Societății din Buftea, Șos.      Ilfov al Autorității pentru Străini la 26 aprilie 2007,
București-Târgoviște km 4, jud. Ilfov.              domiciliat în Buftea, Șos. București-Târgoviște nr. 4, jud.
  La ședință sunt îndreptățiți să participe acționarii     Ilfov;
înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15    4. Dl Antonios Aletras, cetățean cipriot, identificat cu
august 2008 (data de referință).                 pașaportul nr. E276784, emis de autoritățile cipriote
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008

competente la 23 mai 2007, domiciliat în Leandrou 13,       Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 11.08.2008, cu
Kaimakli, P.C. 1036, Nicosia, Cipru;               următoarea ordine de zi:
  5. Dl Ralf Chaya, cetățean cipriot, născut în Liban la      • Ca urmare a situației actuale a pieței bursiere ce ar
1 ianuarie 1958, identificat cu pașaportul nr. J025043,      putea influența negativ majorarea capitalului social prin
emis de autoritățile cipriote competente la 5 august 2005,    oferta publică, se propune spre aprobare modificarea
domiciliat în Buftea, Șos. București-Târgoviște nr. 4, jud.    art. 2 alin. 2 din hotărârea AGEA din 23.04.2008 privind
Ilfov;”                              majorarea capitalului social a societății, prin declararea
  5. aprobarea actualizării actului constitutiv al Societății  cu 6 luni a termenului de exercitare a dreptului de
în conformitate cu decizile luate mai sus;            preferință al acționarilor, față de data stabilită în AGEA din
  6. aprobarea renunțării la orice penalități ce ar putea fi  23.04.2008.
solicitate de către Societate unor societăți comerciale din     • Diverse.
cadrul grupului Asociaților Inițiali, în legătură cu relațiile    În cazul în care la prima convocare nu sunt întrunite
contractuale istorice dintre acestea;               condițiile statutare, a doua convocare se face pentru data
  7. aprobarea altor aspecte accesorii hotărârilor de mai    de 11.09.2008, ora 13,00, la sediul societății.
sus;                                 Acționarii se vor prezenta la sediul societății cu actul
  8. aprobarea datei de 20 august ca dată de înregistrare    de identitate, pentru a semna lista de prezență, în
a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele         termenul și cu respectarea procedurilor prevăzute de
hotărârilor AGEA convocate prin prezentul.            lege; conform prevederilor art. 15 din actul constitutiv
  În cazul neîndeplinirii cvorumului adunarea generală     acționarii se prezintă personal sau pot împuternici numai
extraordinară a acționarilor se va întruni la data de 16     alți acționari să-i reprezinte la adunare, cu procura
septembrie 2008, ora 11.00, la sediul societății din Buftea,   specială. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore
Șos. București-Târgoviște km 4, jud. Ilfov.            înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului
  Materiale care vor fi supuse aprobării sunt disponibile    dreptului de vot în adunare.
la sediul Societății începând cu data de 20 august 2008.        (44/730.331)
  Formularele de procură specială pentru adunarea
                                       Societatea Comercială
generală extraordinară a acționarilor se pot obține de la
                                    REMAT MARAMURES - S.A., Baia Mare
sediul Societății din Buftea, Șos. București-Târgoviște            județul Maramureș
km 4, jud. Ilfov, începând cu data disponibilității
materialelor.                                      CONVOCARE
  Procurile speciale se vor depune la sediul Societății
din Buftea, Șos. București-Târgoviște km 4, jud. Ilfov,       Consiliul de administrație al S.C. REMAT
până la data de 30 august 2008.                  MARAMURES - S.A., Baia Mare, bd. București nr. 51,
  Formularele de procură specială pentru adunarea        județul Maramureș, CUI RO 2204775, J 24/68/1991,
generală extraordinară a acționarilor se pot obține de la     convoacă, în conformitate cu Legea nr. 31/1990,
sediul Societății din Buftea, Șos. București-Târgoviște      republicată, și modificată, Legea nr. 297/2004 și actul
km 4, jud. Ilfov, începând cu data disponibilității        constitutiv al societății:
materialelor.                            I. Adunarea generală a acționarilor în ședința ordinară
  Procurile speciale se vor depune la sediul Societății     pentru data de 10.09.2008, ora 11, la sediul societății din
din Buftea, Șos. București-Târgoviște km 4, jud. Ilfov,      Baia Mare, bd. București nr. 51, pentru toți acționarii
                                 înregistrați la registrul acționarilor la data de 20.08.2008
până la data de 20 august 2008.
                                 cu următoarea ordine de zi:
  Prezentul convocator a fost semnat astăzi, 30 iulie
                                   1. Revocarea actualului consiliu de administrație și
2008, și a fost transmit spre publicare în conformitate cu
                                 alegerea unui nou consiliu de administrație prin metoda
prevederile legale aplicabile.
                                 votului cumulativ, ca urmare a cererii formulate de către dl
   (43/730.330)
                                 Dan Sorin, acționar al societății.
                                   2. Aprobarea remunerației noilor administratori aleși.
        Societatea Comercială
                                   3. Consiliul de administrație propune data de
        ICIM ARAD - S.A., Arad
                                 25.09.2008 ca dată de înregistrare pentru toate hotărârile
                                 luate în AGA ordinară, dată ce urmează a fi hotărâtă de
           CONVOCARE
                                 către AGOA în conformitate cu art. 238 alin 1 din Legea
  Consiliul de administrație al S.C. ICIM ARAD - S.A., cu    nr. 297/2004. În cazul neîntrunirii cvorumului necesar
sediul în Arad, calea Aurel Vlaicu nr. 57, jud. Arad,       conform legii, adunarea generală ordinară se va ține la
înregistrată la O.R.C. Arad nr. J 02/722/1992, CUI nr.      data de 11.09.2008, ora 11, în același loc și cu aceeași
R1687442, întrunit statutar în data de 24.07.2008         ordine de zi.
conform cu legislația în vigoare și actul constitutiv al       II. Adunarea generală a acționarilor în ședința
societății, convoacă adunarea generală extraordinară a      extraordinară la data de 10.09.2008, ora 12, la sediul
acționarilor S.C. ICIM ARAD - S.A., pentru data de        societății din Baia Mare, bd. București nr. 51, pentru toți
10.09.2008, ora 13,00, la sediul societății, din Arad, Calea   acționarii înregistrați la registrul acționarilor la data de
Aurel Vlaicu nr. 57, pentru toți acționarii înregistrați în    20.08.2008 cu următoarea ordine de zi:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008               27

  1. Aprobarea modificărilor și completărilor la actul     oleaginoase, din clasa 011 - cultivarea plantelor
constitutiv al S.C. Remat S.A. Maramureș Baia Mare, ca      nepermanente.
urmare a modificării structurii consiliului de administrație.    2. Diverse.
  2. Consiliul de administrație propune data de          În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege și
25.09.2008 ca dată de înregistrare pentru toate hotărârile    statutar al societății, adunarea generală extraordinară a
luate în AGA extraordinară, dată ce urmează a fi hotărâtă     acționarilor se va ține la cea de-a doua convocare, pe
de către AGEA în conformitate cu art. 238 alin. 1 din       data de 13.09.2008, ora 12,00, în același loc și cu aceeași
Legea nr. 297/2004.                        ordine de zi.
  În cazul neîntrunirii cvorumului necesar conform legii,     Participarea acționarilor la adunare se face personal
adunarea generală extraordinară se va ține la data de       sau în baza mandatului de reprezentare în forma
11.09.2008, ora 12, în același loc și cu aceeași ordine de    prevăzută de lege.
zi. Participarea la adunările generale ale acționarilor se      (46/730.333)
face cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990,
republicată și modificată, și ale statutului societății.            Societatea Comercială
  Dispoziții comune pentru AGA ordinară și                EURO COLOR CONSTRUCT - S.A.
extraordinară.                                comuna Jilava, județul Ilfov
  Data limită până la care se depun candidaturile la
secretariatul societății din Baia Mare, bd. București nr. 51,              CONVOCARE
pentru funcția de administrator este de 18.08.2008,
ora 10. Lista cuprinzând informații cu privire la numele,       din data de 8.08.2008 a adunării generale a
localitatea de domiciliu și calificarea profesională       asociaților S.C. EURO COLOR CONSTRUCT - S.A.
persoanelor propuse pentru funcția de administrator se        Subsemnatul Diaconu Vasile, administrator unic al
află la sediul societății la dispoziția acționarilor, putând fi  S.C. EURO COLOR CONSTRUCT - S.A., cu sediul în
consultată și completată de aceștia, începând cu data       comuna Jilava, Str. Sabarului nr. 6, județul Ilfov,
publicării convocatorului pentru adunarea generală        J 23/522/2001; CUI RO6321999, convoacă adunarea
ordinară a acționarilor.                     generală extraordinară a acționarilor Companiei
  Documentele și informațiile referitoare la ordinea de zi,   (Adunarea), în data de 10.09.2008, ora 15,00, la sediul
pot fi consultate la secretariatul societății din Baia Mare,   societății.
bd. București, nr. 51, începând cu data convocării AGA.       Adunarea va avea următoarea ordine de zi:
Formularele de procură specială pot fi ridicate de la        1. Reorganizarea societății din societate comercială pe
secretariatul societății din Baia Mare, bd. București,      acțiuni, în societate cu răspundere limitată.
nr. 51, începând cu data de 15.08.2008 și până la data de      2. Numirea în funcția de administrator a lui Diaconu
25.08.2008, ora 15. Procurile speciale competente,        Vasile (domiciliat în com. Jilava, Str. Sabarului nr. 6,
conform prevederilor legale, vor fi depuse în original la     județul Ilfov) în funcția de administrator al societății, pe o
secretariatul societății din Baia Mare, bd. București nr. 51,   perioadă nedeterminată de timp.
până la data de 1.09.2008, ora 10.                  În cazul neprezentării numărului statutar de membri,
   (45/730.332)                         adunarea se va relua a doua zi în același loc, la aceeași
                                 oră.
      Societatea Comercială                   (47/730.334)
  FRIGORIFER - S.A., Tulcea, județul Tulcea
                                         Societatea Comercială
           CONVOCARE                         EUXIN - S.A., Constanța
  S.C. FRIGORIFER - S.A., persoană juridică română,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă               CONVOCARE
Tribunalul Tulcea sub nr. J 36/426/1991, CIF RO2363762,
cu sediul în orașul Tulcea, Str. Portului nr. 14, județul                (completare)
Tulcea, în baza Legii nr. 31/1990, republicată, la          Conform art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990, așa
solicitarea președintelui consiliului de administrație al     cum a fost modificată prin Legea nr. 441/2006, la cererea
societății, convoacă adunarea generală extraordinară a      acționarului S.C. COCOR S.A. nr. 3239/7.08.2008,
acționarilor, care va avea loc la sediul societății situat în   privind completarea ordinii de zi a adunării generale
orașul Tulcea, Str. Portului nr. 14, județul Tulcea, în data   extraordinare a acționarilor de la S.C. EUXIN S.A.
de 12.09.2008, ora 12,00.                     convocată pentru data de 28-29.08.2008, consiliul de
  Ordinea de zi va fi următoarea:                administrație dispune completarea cu punctele propuse
  1. Schimbarea obiectului principal de activitate al      de acționarul S.C. COCOR S.A. și publicarea cu
societății, din :                         îndeplinirea cerințelor cerute de lege și de actul
  cod CAEN 1020 - prelucrarea și conservarea peștelui,      constitutiv astfel:
crustaceelor și moluștelor, în                    1. Aprobarea unei acțiuni în răspundere a
  cod CAEN 0111 – cultivarea cerealelor (exclusiv orez),     reprezentanților desemnați de SIF Transilvania S.A. în
plantelor leguminoase și a plantelor de semințe          consiliul de administrație al S.C. EUXIN - S.A., respectiv:
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008

dl Aurel Besliu, dl Tutuianu Petre și dna Ciobotaru       Livada de Bihor, com. Nojorid, jud. Bihor, semnării tuturor
Rodica, pentru neînregistrarea în contabilitate a valorii    actelor necesare ducerii la îndeplinire a acestei hotărâri;
trenului situat în Str. Oborului nr. 41, loc. Constanța, în     3. confirmarea deciziei nr. 1/28.07.2008 a consiliului
suprafață de 3.000 m2, teren aflat deja în patrimoniul     de administrație, referitoare la închirierea unei suprafețe
societății în baza sentinței civile nr. 1121/29.01.2001     de 4500 m 2 teren din parcela cu nr. cadastral 223,
pronunțată de Judecătoria Constanța, care a dus la       înscrisă în CF NDF nr. 70 Oradea, proprietar SC Dura
intabularea acestuia în Cartea funciară cu nr. 42769 și     Cons SRL, J05/4136/1994, CUI RO 6533827, la prețul de
care ține loc de titlu de proprietate, precum și pentru     12.000 lei/an, necesar desfășurării activităților miniere
neemiterea de acțiuni către AVAS, operațiuni prin care se    pentru săpare sondă apă geotermală;
urmărește favorizarea acționarului SIF Transilvania,        4. propunere privind aprobarea datei de 29.09.2008 ca
pentru a-și păstra în mod ilicit ponderea de participare la   dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile
capitalul social și mandatarea unei persoane pentru       art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, pentru
efectuarea formalităților necesare.               identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng
  2. Aprobarea unei acțiuni în răspundere împotriva      efectele hotărârilor AGEA.
conducerii executive și a președintelui consiliului de       Începând cu data de 29.08.2008, documentele,
administrație pentru prejudicierea societății Euxin S.A.    procurile speciale și materialele informative se pot
prin ascunderea realității economice a societății în      procura/consulta zilnic între orele 12-15, la secretariatul
raporturile financiare periodice, respectiv a rezultatului   societății.
litigiului nr. 806/36/2006, în urma căruia s-a pornit        Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la
executarea silită și poprirea conturilor pentru suma de     adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla
0,75 milioane lei.                       probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor
  3. Analizarea legalității tranzacțiilor cu acțiuni Euxin  persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul
realizate de către administratorul Tutuianu Petre, prin     persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice
cumpărarea înaintea convocării adunării generale a       reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care
acționarilor S.C. EUXIN - S.A., de majorare a capitalului    le reprezintă.
social și de distribuire de acțiuni gratuite, urmată de       Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a
vânzare la un preț cu 16 % mai mare înaintea delimitării    acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât
de răspundere privind efectele litigiului nr. 806/36/2006,   acționarii, cu excepția administratorilor și funcționarilor
evenimente înregistrate pe site-ul www.bvb.ro, la simbolul   societății, pe bază de procură specială conform art. 243
EUXI.                              alin. 3 din Legea nr. 297/2004, Regulamentul 1/2006;
   (48/730.335)                        formularele de procură specială se pot obține și de la
                                sediul societății. Un exemplar al procurii se va
      Societatea Comercială                depune/expedia la sediul societății, până la data de
   TRANSGEX - S.A., Oradea, județul Bihor           9.09.2008, ora 13.00, un altul urmând a fi pus la dispoziția
                                reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi
           CONVOCARE                 calitatea de reprezentant, iar cel de-al treilea va rămâne
                                la acționar.
  Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990          Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor
republicată cu modificările ulterioare, ale actului       nu s-a putut constitui statutar, următoarea adunare
constitutiv al societății și hotărârea AGA S.C. TRANSGEX    generală extraordinară a acționarilor este fixată la data de
S.A. din 21.12.2007, consiliul de administrație al S.C.     12.09.2008, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului
TRANSGEX S.A., cu sediul în loc. Oradea, str. V.        de desfășurare.
Alecsandri nr. 2, cod 410072, jud. Bihor, înregistrată la      Relații suplimentare se pot obține la sediul societății
ORC sub nr. J05/843/2000, cod fiscal RO 202255,         sau la telefon 0259413022, 431965, zilnic între orele
convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor     8-16.
pentru data de 11.09.2008, ora 13.00, la sediul societății,     (49/736.467)
pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central
S.A. București, la data de referință 28.08.2008, cu             Societatea Comercială
următoarea ordine de zi:                        TRUSTUL DE INSTALAȚII MONTAJ
  1. propunere privind aprobarea achiziționării – în         ȘI CONSTRUCȚII - S.A., Cluj-Napoca
leasing – a unei instalații de foraj puțuri apă, la prețul de           județul Cluj
567.446 EURO (echivalentul în lei de la data plății), la
care se adaugă TVA prevăzută de lege, și mandatarea                 CONVOCARE
consiliului de administrație în vederea negocierii și
încheierii contractului de leasing, semnării tuturor actelor            (COMPLETARE)
necesare ducerii la îndeplinire a acestei hotărâri;        Consiliul de administrație al S.C. TRUSTUL DE
  2. propunere privind mandatarea consiliului de        INSTALAȚII MONTAJ ȘI CONSTRUCȚII S.A. (în
administrație în vederea negocierii și încheierii        continuare „Societatea”), având sediul social în
contractului de închiriere sau vânzare a activului SERE –    Cluj-Napoca, strada Pitești nr. 7, înmatriculată la O.R.C.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008               29

sub nr. J12/5159/1992 și cod unic de înregistrare         constituite) ori la majorarea capitalului social al altei
RO2897361, ca urmare a cererii formulate de către un        societăți (preexistentă), precum și vânzarea separată a
acționar, în temeiul art. 117 alin. 3 din Legea nr. 31/1990,    uzufructului Acțiunilor sau a vânzării separate a nudei
a societăților comerciale, republicată și modificată prin     proprietăți asupra Acțiunilor.
Legea nr. 441/2006, O.G. nr. 82/2007, anunță             6. Fiecare acționar al Societății este obligat să
completarea ordinii de zi a adunării generale           informeze de îndată și în scris pe președintele consiliului
extraordinare a acționarilor (convocator publicat în        de administrație despre orice formă execuțională
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.         îndreptată împotriva acțiunilor sale (ca bunuri mobile
3724/7.07.2008), conform cererii nr. 3996/21.07.2008,       necorporale).
astfel:                                Totodată acționarul în cauză este obligat să informeze
  „Introducerea unui nou punct pe ordinea de zi cu        organul de executare despre existența și prevederile
următorul conținut:                        acestui Regulament.
  5. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății     7. Fiecare acționari al Societății are un drept de
după cum urmează:                         preempțiune la cumpărarea Acțiunilor care fac obiect al
  Statut                             unei oferte de vânzare, pe care îl poate exercita numai
  Art. 8.1 Se modifică și va avea următorul conținut:       pentru întreg pachetul de acțiuni ce se oferă la vânzare,
  „Înstrăinarea acțiunilor S.C. Trustul de Instalații Montaj   dcupă cum se arată mai jos.
și Construcții S.A. se face în conformitate cu            8. Vânzarea Acțiunilor către alte persoane decât
Regulamentul de tranzacționare a acțiunilor aprobat de       acționarii Societății este liberă după exercitarea dreptului
A.G.E.A. din 22/25 august 2008 și care face parte din       de preempțiune de către ceilalți acționari și, după caz,
actul constitutiv al Societății”.                 dacă oferta de vânzare nu a fost acceptată sau
  Anexa nr. 2 la actul constitutiv al S.C. Trustul de       adjudecată în termen, integral și necondiționat, de către
Instalații Montaj și Construcții S.A. Regulament de        niciun alt acționar.
vânzarea acțiunilor Societății, se modifică și se           9. Acționarul care intenționează să vândă Acțiuni va
completează astfel:                        depune prin registratura Societății către consiliul de
  Regulament de tranzacționare a acțiunilor S.C.
                                  administrație o ofertă de vânzare semnată care trebuie să
TRUSTUL DE INSTALAȚII MONTAJ ȘI CONSTRUCȚII
                                  conțină toate condițiile și termenele vânzării dar nu mai
S.A. (în continuare „Societatea”)
                                  puțin decât:
  1. Vânzarea acțiunilor este liberă între acționarii
                                   a) obiectul Vânzării adică numărul exact al Acțiunilor,
Societății.
                                   b) prețul Vânzării adică prețul total al întregului pachet
  2. Prezentul Regulament de tranzacționare (în
                                  de acțiuni și prețul unitar al fiecărei acțiuni, iar dacă e
continuare „Regulamentul”) se aplică tranzacționării unei
                                  vorba de o Vânzare asimilată (cum s-a exemplificat la pct.
acțiuni sau acțiunilor S.C. Trustul de Instalații Montaj și
                                  E de mai sus) să precizeze valoare patrimonială pe care
Construcții S.A. prin vânzare ori acte juridice care pot fi
asimilate vânzării când cumpărătorul avut în vedere de       o primește în schimb,
către acționarul vânzător nu este acționar al Societății (în     c) modalitatea de plată acceptată, adică numerar sau
continuare „Vânzarea”).                      virament, termenele de plată, moneda de plată (dacă
  3. Pot face obiect al Vânzării numai o acțiune sau       reglementările Banca Națională a României permite plata
acțiunile integral plătite de acționari, libere de orice sarcini  în altă monedă decât cea națională), cursul de schimb
și care nu fac obiect al unor litigii privind dreptul de      (dacă prețul e indicat într-o valută și plata se cere sau
proprietate asupra acțiunilor (în continuare „Acțiunile”,     trebuie făcută în lei), etc.,
pluralul incluzând și singularul).                  d) orice alte condiții care implică costuri suplimentare
  4. Se suspendă orice tranzacții (inclusiv dar fără a se     pentru cumpărător sau pe care vânzătorul intenționează
limita la Vânzare) cu orice acțiuni emise de Societatea      să le includă în înțelegerea de vânzare,
(inclusiv acțiunile excluse mai sus de la Vânzare) pe         e) termenul de valabilitate (irevocabilitate) a ofertei de
durata procedurilor de majorare ori diminuare de capital      vânzare (termenul minim este de 60 zile calendaristice de
social, divizare, fuziune, dizolvare, ori pe durata derulării   la data la care oferta de vânzare a fost predată consiliului
unei proceduri de răscumpărare a propriilor acțiuni,        de administrație prin registratura societății.
aprobată prin hotărâre a adunării generale extraordinare       10. Dacă oferta de vânzare este completă și respectă
a acționarilor Societății în condițiile art.103 1 și        prezentul Regulament, statutul societății și legislația în
următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile       vigoare, consiliul de administrație va derula în continuare
comerciale, republicată, dar nu mai mult de 6 luni         procedura de vânzare.
calendaristice consecutive.                      11. Dacă oferta de vânzare nu este completă sau nu e
  5. Sunt asimilate Vânzării orice formă de înstrăinare a     conformă orin contravine legii consiliului de administrație
acțiunilor în cadrul căreia acționarul care transmite       îi va pune în vedere acționarului să-și
dreptul de proprietate asupra Acțiunilor încasează o        completeze/corecteze oferta de vânzare, urmând a face
sumă de bani sau primește un alt avantaj patrimonial,       mențiunile pe ofertă sau în document separat despre
incluzând dar fără a se limita la contractul de schimb,      lipsurile/neconformitățile constatate și care au motivat
aportul Acțiunilor la capitalul social al altei societății (nou  refuzul de a derula în continuare procedura de vânzare.
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008

  12. În termen de 5 zile calendaristice de la data      consemneze cuvintele care atestă acceptarea ofertei ori
înregistrării ofertei de vânzare, consiliul de administrație   refuză să semneze, vânzarea este liberă față de terți cu
expediază fiecărui acționar prin scrisoare recomandată      respectarea prevederilor exprese din Regulament pentru
fără confirmare de primire pe adresa înscrisă în registrul    această situație. Prin excepție sunt acceptate înscrisuri
acționarilor (singura opozabilă Societății și acținarilor) o   care consemnează acceptarea necondiționată a ofertei
copie a ofertei de vânzare însoțită de o invitație de a     de vânzare semnate legalizat de către acționar ori dacă
participa la o ședință a consiliului de administrație în care  semnătura acestuia e atestată de un avocat.
să își exercite dreptul de preempțiune prin acceptarea pur      b) Dacă oferta de vânzare este acceptată pur și simplu
și simplu a ofertei de vânzare (pentru întreg pachetul de    de către doi sau mai mulți acționari președintele îi va
acțiuni) și, dacă există doi sau mai mulți acționari       întreba pe aceștia dacă sunt de acord să împartă egal (ori
acceptanți, să participe la licitația restrânsă ce se va     în alt fel) acțiunile și să cumpere împreună toate acțiunile
organiza în cadrul ședinței.                   indicate în oferta de vânzare. Dacă toți sunt de acord să
  13. Va fi invitat de asemenea și acționarul ofertant dar   cumpere împreună toate acțiunile indicate în oferta de
lipsa acestuia, invitat conform acestui Regulament, nu      vânzare va întocmi un proces-verbal și va transcrie
împiedică derularea procedurii de vânzare.            înțelegerea acționarilor acceptanți pe care îl va invita să-
  14. Ședința de consiliu în cadrul căreia se va derula    și scrie citeț numele și să semneze. Din acel moment,
procedura de vânzare trebuie să aibă loc cu cel puțin 5     acționarul ofertant și acționarii acceptanți sunt obligați
zile calendaristice înainte de expirarea termenului de      (aceștia din urmă în solidar) să întocmească toate actele
valabilitate a ofertei de vânzare președintele va lua toate   impuse de transferul proprietății Acțiunilor și să execute
măsurile pentru organizarea în bune condiții a ședinței,     întocmai obligațiile asumate. Dacă cel puțin unul din
urmând a preciza în invitații adresa la care va avea loc     acționarii acceptanți nu acceptă să cumpere împreună cu
ședința, ora ședinței, forma și data până la care se pot     ceilalți acceptanți și declară că va oferi un preț mai mare
depune la sediul Societății procurile speciale de către     sau dacă unul din acționarii acceptanți refuză să
acționarii care vor fi reprezentați.               semneze, procedura continuă cu licitație restrânsă.
  Reprezentarea unui acționar este permisă de către un       c) Dacă doi sau mai mulți acționari au acceptat oferta
alt acționar.                          de vânzare și nu s-au înțeles să cumpere împreună, iar
  Nedepunerea în termen a procurii speciale ori        cel puțin unul dintre aceștia declară că este pregătit să
depunerea unei procuri neconforme (de exemplu, dacă       facă o ofertă de preț superior celui înscris în oferta de
din procură rezultă că faptele și actele mandatarului      vânzare, președintele va întocmi un proces-verbal în care
necesită ratificare ulterioară din partea mandantului)      va consemna aceste aspecte și îi va invita pe acționarii
atrage pierderea dreptului acționarului mandant de a fi     acceptanți să-și scrie citeț numele și să semneze, apoi va
reprezentat, dar acesta păstrează dreptul de a se        derula licitația restrânsă la care vor partiicpa numai
prezenta personal la ședință.                  acționarii care au acceptat pur și simplu oferta de vânzare
  Președintele are opțiunea (dar nu este obligat) să      în prima fază și care au semnat în procesul-verbal.
invite la ședință un notar public care să certifice faptele     d) În derularea licitației restrânse, președintele va cere
constatate și să legalizeze actele întocmite potrivit legii   acționarilor participanți să propună un pas de creștere a
notarilor.                            prețului în cadrul licitației (adică suma ori procentul de
  15. Participarea la ședință a altor persoane decât      creștere succesivă a prețului) și va supune la vot
acționarii, administratorii, și (dacă e cazul) a notarului    propunerile avansate. Fiecare acționar participant,
public însoțit de personalul său tehnic, este interzisă.     precum și președintele și ceilalți membri ai consiliului de
  16. La data și ora stabilită în invitație, președintele va  administrație au dreptul la 1 vot. În caz de paritate votul
numi secretar pe unul din membrii consiliului de         președintelui va fi numărat de 2 ori.
administrație.                            e) În continuare președintele va oferi spre vânzare
  Secretarul va întocmi o listă de prezență a acționarilor   toate și nu mai puțin decât toate acțiunile indicate în oferta
care va fi contrasemnată de fiecare acționar și va pune la    de vânzare, în condițiile stipulate în respectiva ofertă dar
dispoziția fiecăruia o copie a acestui Regulament.        la un preț majorat succesiv conform pasului hotărât în
  17. În continuare președintele va citi oferta de vânzare   paragraful precedent, până când un singur acționar
în întregime și va întreba dacă dintre acționarii prezenți    participant va accepta oferta de vânzare cu prețul
acceptă cineva pur și simplu această ofertă, iar în       majorat, iar ceilalți acționari participanți vor renunța să
continuare, după caz:                      cumpere.
  a) Dacă oferta de vânzare este acceptată pur și simplu      f) Președintele îl va declara adjudecat pe acționarul
de către un singur acționar președintele îl va invita pe     participant care, după 3 strigări succesive a ultimului și
acesta să consemneze olograf pe originalul ofertei de      celui mai ridicat preț, a fost singurul acceptant și îl va
vânzare înregistrată la Societate că acceptă pur și simplu    invita pe adjudecatar să scrie olograf pe originalul ofertei
oferta de vânzare, să-și scrie citeț numele și să semneze.    de vânzare: prețul, numele său, semnătura. Din acel
Din acel moment, acționarul ofertant și acționarul        moment, acționarul ofertant și acționarul adjudecatar sunt
acceptant sunt obligați să întocmească toate actele       obligați să întocmească toate acele acte impuse de
impuse de transferul proprietății Acțiunilor și să execute    transferul proprietății Acțiunilor și să execute întocmai
întocmai obligațiile asumate. Dacă acționarul refuză să     obligațiile asumate la prețul rezultat din licitație.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008                31

  g) În situația în care acționarul adjudecatar refuză să    pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la
scrie olograf pe originalul Ofertei de vânzare: prețul,      data de referință 1.09.2008 cu următoarea ordine de zi:
numele său, semnătura, acționarul adjudecatar este          1. Înlocuirea administratorului Savenco Ocsana
eliminat din competiție, procedura se reia în aceeași       Mihailovna la cererea acesteia și alegerea unui nou
ședință începând cu etapele descrise la lit.Q, pct. b.      membru în consiliul de administrație.
  h) Toți participanții la licitație și administratorii       Începând cu data de 1.09.2008, documentele și
participanți la ședință vor semna procesul-verbal de       informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea
ședință. Refuzul unor persoane de a semna va fi          de zi se pot consulta sau procura contra cost de la
consemnat la sfârșitul procesului-verbal și nu va afecta     societate (telefon 0264/415114, fax: 0264/415221, zilnic
valabilitatea actului.                      între orele 9,00 și 13,00 ori pe website-ul societății
  18. În situația în care oferta de vânzare nu este       www.fortpres.ro). Reprezentarea acționarilor în adunarea
acceptată integral în procedura de mai sus, vânzarea       generală se poate face și prin alte persoane decât
este liberă față de terți numai în condițiile menționate în    acționarii, cu excepția administratorilor și funcționarilor
Oferta de vânzare și dacă Vânzarea este perfectată în       societății, pe bază de procuri speciale, care se vor
următoarele 30 de zile calendaristice de la expirarea       depune la sediul societății până în 3.09.2008. Acestea se
valabilității Ofertei de vânzare. După expirarea acestui     întocmesc în trei exemplare, un exemplar este pentru
termen, Vânzarea se poate face numai cu respectarea        acționar, unul pentru reprezentant și un alt exemplar
acestui Regulament.                        pentru emitent. Accesul acționarilor înscriși în registrul
  19. Vânzările efectuate în procedura reglementată de      acționarilor la data de referință, în locul în care este
acest Regulament sunt exceptate de la aplicarea art. 98      convocată adunarea generală, este permis prin simpla
din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale          probă a identității acestora făcută în cazul acționarilor
(republicată și modificată). În toate situațiile un exemplar   persoane fizice prin actul de identitate iar în cazul
original al contractului de vânzare de acțiuni însoțit de     acționarilor persoane juridice ce sunt reprezentate, cu
dovada achitării efective a impozitului pe venit se depune    împuternicire specială dată pentru persoanele ce le
la Societate în maxim 30 de zile calendaristice de la       reprezintă.
expirarea Ofertei de vânzare.                    În cazul în care nu sunt întrunite condițiile cerute de
  20. Administratorii sunt în drept să refuze operațiunea    lege, a doua convocare se face pe data de 13.09.2008,
înscrierii transferului în registrul acționarilor, iar vânzarea  ora 12,00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.
nu este opozabilă Societății și asociaților, dacă nu se face      (51/736.470)
dovada achitării impozitului pe venit sau dacă (în cazul în
care, după epuizarea procedurii de vânzare, s-a vândut             Societatea Comercială
către un terț) există diferențe între Oferta de vânzare și        NIMB DIMBOVITA - S.A., Târgoviște
contractul de vânzare-cumpărare în ceea ce privește               județul Dâmbovița
numărul acțiunilor, prețul, modalitatea de plată, garanții
de plată ori alte condiții arătate în Ofertă.                      CONVOCARE
  21. Este interzisă exercitarea dreptului de preempțiune      a adunării generale extraordinare a acționarilor
și achiziția de acțiuni în numele și pe seama unor terțe             S.C. NIMB DIMBOVITA - S.A.
persoane, orice asemenea vânzare fiind susceptibilă de        În conformitate cu art. 113 și art. 117 din Legea
anulare la solicitarea oricărui acționar.             nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările
  22. Prezentul Regulament se completează de drept cu      și completările ulterioare, consiliul de administrație al S.C.
dispozițiile legale imperative specifice în materia vânzării   NIMB DIMBOVITA - S.A., cu sediul în Târgoviște, Str.
cumpărării de acțiuni nominative dematerializate;         Constructorului nr. 2, județul Dâmbovița, înmatriculată la
dispozițiile legale supletive se aplică numai dacă sunt      Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița sub nr. J
compatibile cu principiile și regulile convenite în prezentul   15/1313/1992, având cod unic de înregistrare RO
Regulament.”                           920301, convoacă adunarea generală extraordinară a
   (50/736.469)                         acționarilor societății, pe data de 9.09.2008, ora 14,00, la
                                 sediul S.C. NIMB DIMBOVITA - S.A. din Târgoviște, Str.
       Societatea Comercială                Constructorului nr. 2, județul Dâmbovița, cu următoarea
    FORTPRES-CUG - S.A., Cluj-Napoca             ordine de zi:
         județul Cluj                    1. Modificarea actului constitutiv al S.C. NIMB
                                 DIMBOVITA - S.A. în sensul restrângerii componenței
           CONVOCARE                  consiliului de administrație de la 5 membri la 3 membri,
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale      art. 47 alin. (1) din actul constitutiv al societății, urmând a
FORTPRES CUG - S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Bd.        avea următoarea formulare: „Societatea comercială este
Muncii nr. 18, înmatriculată la ORC Cluj, sub nr.         administrată de către un consiliu de administrație compus
J 12/42/1991, având C.U.I. 202956, în conformitate cu       din 3 (trei) administratori care au și calitatea de acționari
legea și cu actul constitutiv al societății, convoacă       ai societății”.
adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de       2. Diverse.
12.09.2008, începând cu ora 12,00 la sediul societății,        (52/736.471)
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4405/8.VIII.2008

        Societatea Comercială                      Slatina, str. Sevastopol nr. 2, jud. Olt, tel. 0249.423.596,
     NIMB DIMBOVITA - S.A., Târgoviște                  CIF 1512700, cu nr. de ordine J28/3/1991 la Oficiul
         județul Dâmbovița                       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt, în
                                        temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
              CONVOCARE                      modificările și completările ulterioare și în temeiul
                                        statutului societății, convoacă adunarea generală
    a adunării generale ordinare a acționarilor
                                        ordinară a acționarilor S.C. OLT PROIECT - S.A. Slatina
       S.C. NIMB DIMBOVITA - S.A.
                                        pentru data de 9.09.2008, ora 10,00 la sediul S.C. OLT
  În conformitate cu art. 111 și art. 117 din Legea             PROIECT - S.A. Slatina din str. Sevastopol nr. 2, jud. Olt,
nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările          cu următoarea ordine de zi:
și completările ulterioare, consiliul de administrație al S.C.           1. Aprobarea vânzării imobilului aflat în patrimoniul
NIMB DIMBOVITA - S.A., cu sediul în Târgoviște, Str.              societății S+P+4E împreună cu suprafața de
Constructorului nr. 2, județul Dâmbovița, înmatriculată la           1.290,56 m2, teren intravilan, înscris în cartea funciară nr.
Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița sub nr.                806 Slatina, cu nr. cadastral 406, 406/-1, 406/0, 406/2,
J 15/1313/1992, având cod unic de înregistrare RO               406/3, 406/4 situat în Slatina, str. Sevastopol nr. 2, jud. Olt
920301, convoacă adunarea generală ordinară a                 și a prețului minim de vânzare.
acționarilor societății, pe data de 9.09.2008, ora 15,00, la            Procurile de reprezentare pentru acționarii care
sediul S.C. NIMB DIMBOVITA - S.A., din Târgoviște, Str.            participă și votează în adunarea generală prin
Constructorului nr. 2, județul Dâmbovița, cu următoarea
                                        reprezentare vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte
ordine de zi:
                                        de adunare la sediul societății sub sancțiunea pierderii
  1. Alegerea membrilor consiliului de administrație al
                                        exercițiului dreptului de vot în această adunare.
S.C. NIMB DIMBOVITA - S.A. pe o perioadă de 4 ani și
                                          Data de referință pentru adunarea generală ordinară a
stabilirea remunerației acestora. Lista cuprinzând
                                        acționarilor este 8.08.2008.
informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și
                                          În cazul în care prima adunare generală ordinară a
calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru
                                        acționarilor nu se poate ține la data și locul menționate
funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor,
                                        mai sus, din cauza neîndeplinirii cvorumului prevăzut prin
putând fi consultată și completată de aceștia.
                                        lege și statut, se convoacă cea de a doua adunare
  2. Diverse.
                                        generală ordinară a acționarilor cu aceeași ordine de zi
   (53/736.472)
                                        pentru data de 10.09.2008, ora 10,00 la sediul S.C. OLT
         Societatea Comercială                     PROIECT - S.A. Slatina, din Slatina, str. Sevastopol nr. 2,
        OLT PROIECT - S.A., Slatina                   jud. Olt.
            județul Olt                         Formularele de procuri speciale se vor putea ridica de
                                        la sediul societății începând cu data de 8.08.2008.
              CONVOCARE                        Informații suplimentare referitoare la adunarea
                                        generală ordinară se vor putea obține de la sediul
     a adunării generale a acționarilor                  societății din Slatina, str. Sevastopol nr. 2, jud. Olt sau la
 Administratorul unic al S.C. OLT PROIECT - S.A.,               tel. 0249.423.596.
societate comercială pe acțiuni de tip închis cu sediul în             (54/735.950)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                 &JUYDGY|293815|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4405/8.VIII.2008 conține 32 de pagini.     Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:12
posted:7/9/2010
language:Romanian
pages:32