2008_3025 by tradetrek

VIEWS: 301 PAGES: 32

									                         PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 3025     PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                  Luni, 2 iunie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
      Societatea Comercială                cunoscând dispozițiile art. 292 Cod Penal pentru un fals
  FRUCTIMEX - S.R.L., Onești, județul Bacău          în declarații, că îndeplinește condițiile legale prevăzute de
                                legislația în vigoare, pentru deținerea și exercitarea
          ACT ADIȚIONAL               calității de asociat unic și administrator la S.C.
   la actul constitutiv al Societății Comerciale       FRUCTIMEX - S.R.L.
        FRUCTIMEX - S.R.L.                Se împuternicește Rusu Adriana, cetățean român,
  Nichifor C. Constantin, cetățean român, născut la data   născută la data de 29.06.1958 în Câmpulung, județul
de 29.11.1941în Bicaz, județul Neamț, domiciliat în      Argeș, domiciliată în Bacău, Str. Energiei nr. 33, sc. A,
Onești, Calea Brașovului nr. 80, județul Bacău, posesor al   et. 1, ap. 8, județul Bacău, posesoare a C.I. seria XC
C.I. seria XC nr. 491138 eliberată de SPCLEP Onești la     nr. 556021 eliberată de Poliția Bacău la data de
data de 22.09.2006, cod numeric personal            18.09.2007, cod numeric personal 2580629040016 să
1411129044424;                         îndeplinească toate formalitățile necesare înregistrării
  Nichifor I. Mariea, cetățean român, născută la data de   prezentului act adițional.
4.07.1946 în comuna Ploscuteni, județul Vrancea,         Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
domiciliată în Onești, Calea Brașovului nr. 80, județul    neschimbate.
Bacău, posesoare a C.I. seria XC nr. 491139, eliberată de     (1/357.724)
SPCLEP Onești la data de 22.09.2006, cod numeric
personal 2460704044441 în calitate de asociați ai
                                      Societatea Comercială
Societății Comerciale FRUCTIMEX - S.R.L., cu sediul în
                                  FRUCTIMEX - S.R.L., Onești, județul Bacău
Onești, str. C. D. Gherea nr. 8, județul Bacău,
înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu                  NOTIFICARE
nr. J 04/1074/1991, cu un capital social de 1.500 lei, am
hotărât:                              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Art. 1. Se retrage din societate ca asociat și       Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
administrator Nichifor I. Mariea, care cesionează părțile   (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
sociale în valoare totală de 750 lei asociatului Nichifor C.  completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Constantin care devine asociat unic.              actului constitutiv al Societății Comerciale FRUCTIMEX -
  Art. 2. Capitalul social în valoare totală de 1.500 lei  S.R.L.,
divizat în 150 părți sociale a câte 10 lei fiecare, aparține    cu sediul în Municipiul Onești, Str. Constantin
asociatului unic, acesta fiind beneficiarul direct al     Dobrogeanu Gherea nr. 8, județul Bacău, înregistrată cu
profitului realizat și al pierderilor în proporție de 100 %.  nr. J 04/1074/1991, cod unic de înregistrare 958268, care
  Art: 3. Societatea va fi administrată și reprezentată de  a fost înregistrat sub nr. 19241 din 17.12.2007.
asociatul unic, care declară pe propria răspundere,         (2/357.725)
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008

        Societatea Comercială              de înregistrare 18940441 înmatriculată cu
       STEFIANA - S.R.L., Bacău             nr. J 04/1215/2006, capital social 2.500 RON, am decis:
                                  Art. 1. Se majorează capitalul social de la 2.500 RON
          ACT ADIȚIONAL                la 52.500 RON cu aport în numerar conform raportului de
      la actele Societății Comerciale           expertiză contabilă întocmit de Paloaie Marius Daniel -
         STEFIANA - S.R.L.               expert contabil.
  Subsemnatele                          În urma majorării, structura capitalului social va avea
  Luncanu I. Clara, cetățean român, născută la data de    5.250 părți sociale în valoare de 52.500 RON.
30.01.1977 în localitatea Comănești, județul Bacău,         Art. 2. Se împuternicește PERSONAL CONSULT
domiciliată în localitatea Bacău, Str. Vrancei nr. 29,     ACCOUNT - S.R.L., Bacău, J 04/1134/2007, pentru
județul Bacău, posesoare a C.I. seria XC nr. 302235,      depunerea actului la ORC Bacău.
eliberată de Poliția Bacău la data de 4.12.2003, cod         (4/357.727)
numeric personal 2770130043772;
  Radu C. Ramona-Costina, cetățean român, născută la            Societatea Comercială
data de 17.10.1988 în localitatea Bacău, județul Bacău,          ANGESIF PRODUCTION - S.R.L.
domiciliată în localitatea Bacău, str. Erou Ciprian Pintea          Moinești, județul Bacău
nr. 2, sc. A, ap. 6, județul Bacău, posesoare a C.I. seria
XC nr. 525819 eliberată de Poliția Bacău la data de                  NOTIFICARE
11.04.2007, cod numeric personal 2881017046268,           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  și                             Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin
  Cojan I. Gabriela-Iuliana, cetățean român, născută la    (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
data de 1.10.1972 în localitatea Comănești, județul       completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Bacău, domiciliată în localitatea Bacău, Calea Mărășești    actului constitutiv al Societății Comerciale ANGESIF
nr. 1, sc. B, ap. 16, județul Bacău, posesoare a C.I. seria   PRODUCTION - S.R.L., cu sediul Municipiul Moinești,
XC nr. 515634 eliberată de Poliția Bacău la data de
                                Str. Tudor Vladimirescu, bl. 4, ap. 4, județul Bacău,
22.02.2007, cod numeric personal 2721001043767,
                                înregistrată cu nr. J 04/1215/2006, cod unic de
  în calitate de asociați ai Societății Comerciale
                                înregistrare 18940441, care a fost înregistrat sub
ȘTEFIANA - S.R.L., cu sediul în Bacău, Str. Mioriței
                                nr. 19245 din 17.12.2007.
nr. 80, bl. 80, sc. A, ap.1, județul Bacău, înmatriculată la
                                   (5/357.728)
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 04/1996/2007, cu
un capital social de 300 lei, am hotărât următoarele
modificări la actele constitutive ale societății:             Societatea Comercială
  Art. 1. - Se declară punct de lucru în localitatea Bacău,  POR PROD - S.R.L., Comănești, județul Bacău
Prelungirea Bradului nr. 135 B, județul Bacău.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân                ACT ADIȚIONAL
neschimbate.                            al Societății Comerciale POR PROD - S.R.L.
   (3/357.726)                          Porea C. Costel, cetățean român, domiciliat în
                                Comănești, Aleea Paruclui, bl. C6, sc. A, et. 4, ap. 18,
       Societatea Comercială               județul Bacău, posesor al B.I. DKH/549029, Poliția
     ANGESIF PRODUCTION - S.R.L.              Comănești, 27.01.1999, născut în comuna Brusturoasa,
       Moinești, județul Bacău              județul Bacău/16.04.1956, cod numeric personal
                                1560416043768, asociat unic al Societății Comerciale
          ACT ADIȚIONAL
                                POR PROD - S.R.L., cu sediul în Comănești, Aleea
       al Societății Comerciale              Parcului, bl. C 6, sc. A, et. 4, ap, 18, județul Bacău, J
     ANGESIF PRODUCTION - S.R.L.              04/1320/2003, cod unic de înregistrare 15834020, capital
  Subsemnata Mocanasu F.N. Alexandrina, cetățean       social - 200 lei, a hotărât:
român, domiciliată în Moinești, str. T. Vladimirescu, bl. 4,    Art. 1. Se suspendă activitatea pe o perioadă de 3 ani,
ap. 4, județul Bacău, născută în Comănești la data de      începând cu data de 1.12.2007 până la data de
30.08.1986, județul Bacău, C.I. seria XC nr. 113391,      1.12.2010.
eliberată de Poliția Moinești/3.04.2001, cod numeric        Art. 2. Se împuternicește S.C. MY CONSULTING -
personal 2860830044890, asociat unic al Societății       S.R.L., J 04/2041/2007 pentru depunerea actului
Comerciale ANGESIF PRODUCTION - S.R.L., Moinești,        adițional la ORC Bacău.
str. T. Vladimirescu, bl. 4, ap. 4, județul Bacău, cod unic     (6/357.729)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008               3

      Societatea Comercială                nr. 525143, eliberată de Poliția Dărmănești la data de
    PSIHOMED CONSULT - S.R.L., Bacău             5.04.2007, cod numeric personal 1750123044365, și dl
                                Lunganu V. Vasilică, cetățean român, născut la data de
          ACT ADIȚIONAL                13.12.1967 în Dărmănești, județul Bacău, domiciliat în
       la actele Societății Comerciale          Dărmănești, str. Nemira nr. 46, județul Bacău, posesor al
      PSIHOMED CONSULT - S.R.L.              C.I. seria XC nr. 423674, eliberată de Poliția Dărmănești
  Subsemnații                         la data de 18.07.2005, cod numeric personal
  - Lucan L. Diana, cetățean român, născută la data de     1671213044364. Structura capitalului social este:
1.07.1974 în Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava,        - Lunganu V. Gheorghiță-Daniel - 10 părți sociale, în
domiciliată în Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 13, sc. C,    valoare de 100 lei, reprezentând 50 % beneficii și pierderi;
ap. 21, județul Bacău, identificată cu C.I. seria XC        - Lunganu V. Vasilică - 10 părți sociale, în valoare de
nr. 347227 eliberată de Poliția Bacău la data de        100 lei, reprezentând 50 % beneficii și pierderi.
28.05.2004, cod numeric personal 2740701364258;          Art. 3. Se schimbă sediul social din Dărmănești, Str.
  - Humureanu C. Adrian-Mihai, cetățean român, născut     Rafineriei nr. 6, bl. 6, sc. A, ap. 3, județul Bacău, în
la data de 5.02.1971 în Câmpulung Moldovenesc, județul     Dărmănești, str. Nemira nr. 46, județul Bacău.
Suceava, domiciliat în Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 13,     Art. 4. Se deschide un punct de lucru în Dărmănești,
sc. C, ap. 21, județul Bacău, identificată cu C.I. seria XC   Str. Trotușului nr. 7, județul Bacău.
nr. 349030 eliberată de Poliția Bacău la data de          Art. 5. Se radiază punctul de lucru din Dărmănești,
3.06.2004, cod numeric personal 1710205330028,         Calea Trotușului, județul Bacău.
  în calitate de asociați la Societatea Comercială        Art. 6. Se împuternicește Societatea Comercială M.Y.
PSIHOMED CONSULT - S.R.L., cu sediul în Bacău, Str.       CONSULTING      -  S.R.L.,  înmatriculată    cu
Buciumului nr. 4A, camera 2, județul Bacău, înmatriculată    nr. J 04/12041/2007, având un capital social de 200 lei,
la Oficiul registrului comerțului cu nr. J 04/382/2004,     pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare a
având un capital social de 200 lei, am convenit
                                prezentului act adițional la Oficiul Registrului Comerțului
următoarele modificări la actele constitutive ale societății:
                                al Județului Bacău.
  Art. 1. Se deschide un punct lucru în Buhuși, str.
                                   (8/357.731)
Alexandru Ioan Cuza, bl. 2, sc. E, parter, județul Bacău.
   (7/357.730)
                                     Societatea Comercială
                                 DRAGDAM - S.R.L., Dărmănești, județul Bacău
       Societatea Comercială
     DRAGDAM - S.R.L., Dărmănești
         județul Bacău                            NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
          ACT ADIȚIONAL                Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
   la actul constitutiv al Societății Comerciale       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
           DRAGDAM - S.R.L.              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Lunganu P. Cristina, cetățean român, domiciliată în     actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Dărmănești, Str. Chimiei nr. 86, județul Bacău, născută în   DRAGDAM - S.R.L., cu sediul în orașul Dărmănești, str.
Comănești, județul Bacău, la data de 5.02.1980,         Nemira nr. 46, județul Bacău, înregistrată cu
posesoare a C.I. seria XC nr. 210045, eliberată de Poliția   nr. J 04/171/2005, cod unic de înregistrare 17153319,
Dărmănești la data de 23.09.2002, cod numeric personal     care a fost înregistrat cu nr. 19259 din data de
2800205044889, în calitate de asociat unic la Societatea    17.12.2007.
Comercială DRAGDAM - S.R.L., cu sediul în Dărmănești,        (9/357.732)
Str. Rafinăriei nr. 6, bl. 6, sc. A, ap. 3, județul Bacău,
având un capital social de 200 lei, înregistrată la Oficiul          Societatea Comercială
Registrului Comerțului al Județului Bacău cu                DOI STEJARI - S.R.L., Bacău
nr. J 04/171/2005, cod unic de înregistrare RO 17153319,
am decis:                                      ACT ADIȚIONAL
  Art. 1. Intră în asociere și administrare dl Lunganu V.
Gheorghiță-Daniel și Lunganu V. Vasilică.              la actele Societății Comerciale cu răspundere
  Art. 2. Iese din asociere și administrare dna Lunganu           limitată DOI STEJARI - S.R.L.
P. Cristina care cesionează la valoarea nominală toate       Subsemnații
părțile sociale dlui Lunganu V. Gheorghiță-Daniel,         - Năstase I. Doinița, cetățean român, născută la data
cetățean român, născut la data de 23.01.1975 în         de 28.11.1963 în localitatea Balcani, județul Bacău,
Comănești, județul Bacău, domiciliat în Dărmănești, Str.    domiciliată în localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu
Chimiei nr. 86, județul Bacău, posesor al C.I. seria XC     nr. 5, sc. A, ap. 24, județul Bacău, posesoare a C.I. seria
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008

XC nr. 261755, eliberată de Poliția Bacău la data de             Societatea Comercială
4.06.2003, cod numeric personal 2631128040011;             EXCEVER EXCHANGE – S.R.L., Bacău
  - Năstase Gh. Gică, cetățean român, născut la data de
20.11.1957 în localitatea Balcani, județul Bacău,                  ACT ADIȚIONAL
domiciliat în localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 5,           al Societății Comerciale
sc. A, ap. 24, județul Bacău, posesor al C.I. seria XC          EXCEVER EXCHANGE – S.R.L., Bacău,
nr. 262010, eliberată de Poliția Bacău la data de          cu sediul în Bacău, Str. Dumbravei nr. 6, sc. A,
6.06.2003, cod numeric personal 1571120040049,                  et. 2, ap. 7, județul Bacău,
  în calitate de asociați la Societatea Comercială DOI       înmatriculată la Oficiul registrului comerțului
STEJARI - S.R.L., cu sediul în localitatea Bacău, str.                cu nr. J 04/345/2000,
Nicolae Bălcescu nr. 5, sc. A, ap. 24, județul Bacău,            cod unic de înregistrare 13181588
înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu          Subsemnații
nr. J 04/1282/1992, având un capital social de 200 lei, am      Varga Gheorghe, cetățean român, născut la data de
convenit următoarele modificări la actele constitutive ale    20.07.1961, în satul Sărata, comuna Nicolae Bălcescu,
societății:                           județul Bacău, fiul lui Mihai și Maria, cod numeric personal
  Art. 1. Se majorează capitalul social al societății de la  1610720040055, cu domiciliul în Bacău, bd. Alexandru
suma de 200 lei (RON) la suma de 200.000 lei (RON) cu      cel Bun nr. 2, sc. B, ap. 4, județul Bacău, posesor al C.I.
suma de 199.800 lei (RON) conform raportului de         seria XC nr. 548513, eliberată de SPCLEP Bacău la data
expertiză întocmit de expert contabil Andrieș Gheorghe.     de 10.08.2007,
În urma acestor operațiuni, capitalul social, participarea la    Pătrașcu Marcelin, cetățean român, născut la data de
capital, precum și beneficii și pierderi va fi:         14.12.1957, în comuna Mărgineni, județul Bacău, fiul lui
  - Năstase I. Doinița, participare la capitalul social    Petru și Ana, cod numeric personal 1571214040048, cu
100.000 lei (RON), respectiv 10.000 părți sociale în       domiciliul în Bacău, Aleea Parcului nr. 27, sc. A, ap. 9,
valoare de 10 lei (RON) fiecare, participarea la         județul Bacău, posesor al C.I. seria XC nr. 034303
profit/pierderi este de 50 %;                  eliberată de Poliția Bacău la data de 18.02.2000 și
  - Năstase Gh. Gică, participare la capitalul social       Varga Ion, cetățean român, născut la data de
100.000 lei (RON), respectiv 10.000 părți sociale în       22.02.1968, în satul Sărata, comuna Nicoale Bălcescu,
valoare de 10 lei (RON) fiecare, participarea la         județul Bacău, fiul lui Mihai și Maria, cod numeric personal
profit/pierderi este de 50 %.                  1680222040084, cu domiciliul în Bacău, Str. Dumbravei
  Art. 2. Se radiază punctele de lucru din:          nr. 6, sc. A, ap. 7, județul Bacău, posesor al C.I. seria XC,
  - satul Schitu Frumoasa, comuna Balcani, județul       numărul 501370, eliberată de SPCLEP Bacău la data de
Bacău;                              8.12.2006, în nume propriu și în calitate de mandatar,
  - municipiul Bacău, Str. Republicii nr. 159, județul     pentru asociații Stoica Vania și Colceriu Miron-Silviu,
Bacău.                              conform procurii autentificate cu nr. 4311/12.11.2007 de
  Art. 3. Se deschid puncte de lucru în:            notarul public Marin Lucica din cadrul B.N.P.A. „Lucica
  - municipiul Bacău, Str. Republicii nr. 157, stand nr. 3,  Marin și Horațiu Marin” din Brașov, în calitate de asociați
județul Bacău;                          ai „EXCEVER EXCHANGE – S.R.L., cu sediul în Bacău,
  - municipiul Bacău, Str. Republicii nr. 157, stand nr. 49,  Str. Dumbravei nr. 6, sc. A, et. 2, ap. 7, județul Bacău,
județul Bacău.                          înmatriculată în registrul comerțului cu nr. J 04/345/2000,
   (10/357.733)                        cod unic de înregistrare 13181588, cu un capital social de
                                 400 lei, am hotărât modificarea actelor constitutive ale
       Societatea Comercială               societății, după cum urmează:
      DOI STEJARI - S.R.L., Bacău               Art. 1. Se retrag din societatea Stoica Vania și Colceriu
                                 Miron-Silviu, care cesionează părțile sociale în valoare
            NOTIFICARE                totală de 14, reprezentând 35 % din capitalul social,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     asociaților Varga Gheorghe și Varga Ion. Părțile sociale
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     care se cesionează nu au mai fost gajate sau înstrăinate
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         niciunei alte persoane fizice sau juridice.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Art. 2. Structura capitalului social și participarea la
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    profit și pierderi va fi următoarea:
DOI STEJARI - S.R.L., cu sediul în municipiul Bacău, str.      Varga Gheorghe va deține 14 părți sociale, a 10
Nicolae Bălcescu nr. 5, bl. 5, sc. A, et. 8, ap. 24, județul   fiecare, în valoare totală de 140 lei, numerotate de la 1 la
Bacău, înregistrată cu nr. J 04/1282/1992, cod unic de      14, reprezentând 35 % din capitalul social.
înregistrare 973500, care a fost înregistrat cu nr. 19277      Patrașcu Marcelin va deține 12 părți sociale, a 10 lei
din data de 18.12.2007.                     fiecare, în valoare totală de 120 lei, numerotate de la 15
  (11/357.734)                         la 26, reprezentând 30 % din capitalul social.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008                5

  Varga Ion va deține 14 părți sociale, a 10 lei fiecare, în  nr. J 04/2158/2007, cu un capital social de 200 lei, am
valoare totală de 140 lei, numerotate de la 27 la 40,      hotărât:
reprezentând 35 % din capitalul social.              Art. 1. Se deschide punct de lucru situat în Bacău, str.
  Art. 3. Societatea va fi administrată în continuare de    Mărășești, nr. 11, județul Bacău.
numiții Varga Gheorghe și Varga Ion.                 (14/357.737)
  Art. 4. Se deschide punct de lucru în Piatra-Neamț,
Piața Ștefan cel Mare nr. 1, incinta Complexului                Societatea Comercială
Comercial unic, județul Neamț.                         A.G.M. – S.R.L., Bacău
  Având în vedere noile prevederi intervenite în
prezentul act adițional urmează a fi redactat un nou act               ACT ADIȚIONAL
constitutiv.                             la actul constitutiv al Societății Comerciale
  Tehnoredactat și autentificat în 6 exemplare, la Biroul               A.G.M. – S.R.L.
notarului public Zaharia Elena din Bacău, str. Nicolae
                                  A.G.M. TEFEN N.V., persoană juridică olandeză, cu
Bălcescu nr. 5.                         sediul Olanda, 5473TA Heeswijk Dinther Amsterdam
  (12/357.735)
                                Mandkant 3A, reprezentată prin Vornicelu I. Florin-Ioan,
                                cetățean român, născut la data de 25.03.1952 în Târgu
      Societatea Comercială                Ocna, județul Bacău, domiciliat în Bacău, str. Ioniță
   EXCEVER EXCHANGE – S.R.L., Bacău             Sandu Sturza nr. 24, județul Bacău, posesor al CP seria
                                PC nr. 107052, eliberată de Poliția Bacău, cod numeric
           NOTIFICARE                personal 1520325040101, în calitate de asociat unic al
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Societății Comerciale A.G.M. – S.R.L., cu sediul în Bacău,
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Str. Constanței nr. 1, județul Bacău, înmatriculată în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        registrul comerțului cu nr. J 04/365/2002, cu un capital
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   social de 2.431.800 lei, am hotărât:
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale     Art. 1. Se modifică obiectul principal de activitate în:
EXCEVER EXCHANGE - S.R.L., cu sediul în Bacău, Str.         2811 – fabricarea de construcții metalice și părți
                                componente ale structurilor metalice.
Dumbravei nr. 6, sc. A, et. 2, ap. 7, județul Bacău,
                                  Art. 2. Se completează obiectul de activitate cu:
înregistrată cu nr. J 04/345/2000, cod unic de înregistrare
                                  2922 – fabricarea echipamentelor de ridicat și
13181588, care a fost înregistrat cu nr. 19279 din
                                manipulat
18.12.2007.
                                  2923 – fabricarea echipamentelor industriale de
  (13/357.736)
                                ventilație și frigorifice (cu excepția celor pentru uz casnic)
                                  2941 – fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate
        Societatea Comercială              electric
       ARTVERO – S.R.L., Bacău                2942 – fabricarea altor mașini-unelte pentru
                                prelucrarea metalului
          ACT ADIȚIONAL                  2943 – fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
   la actul constitutiv al Societății Comerciale         2951 – fabricarea utilajelor pentru metalurgie
         ARTVERO – S.R.L.                 2952 – fabricarea utilajelor pentru extracție și
                                construcții
  Dumitrașcu Gh. Gianina-Carmen, cetățean român,
                                  2953 – fabricarea utilajelor pentru prelucrarea
născută la data de 24.03.1964 în Bacău, domiciliată în
                                produselor alimentare, băuturilor și tutunului
Bacău, str. 9 Mai nr. 29, bl. 29, sc. B, ap. 26, județul      2954 – fabricarea utilajelor pentru industrai textilă, a
Bacău, posesoare a C.I. seria XC numărul 264580,        îmbrăcămintei și a pielăriei
eliberată de Poliția Bacău, la data de 16.06.2003, cod       2955 – fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și
numeric personal 2640324040031, Dragomir P.           cartonului
Roberta-Lilica, cetățean român, născută la data de         2956 – fabricarea altor mașini și utilaje specifice
31.08.1970 în Bacău, domiciliată în București, Intrarea       3612 – producția mobilierului pentru birou și magazine
Valului nr. 2, sectorul 1, posesoare a C.I. seria RD        7134 – închirierea altor mașini și echipamente n.c.a.
nr. 466903, eliberată de SPCEP și Biroul nr. 3, la data de     Art. 3. Se revocă din funcția de administrator dl
23.03.2006, cod numeric personal 2700831040073 prin       Vornicelu I. Florin Ioan.
împuternicit Dumitrașcu Gh. Gianina-Carmen conform         Art. 4. Se numesc în funcția de administratori: dl Amon
procurii nr. 2794 din 6.12.2007, în calitate de asociați ai   Ben-Ami, cetățean israeliană, născut la data de
Societății Comerciale ARTVERO – S.R.L., cu sediul în      5.04.1957 în Israel, domiciliat în Israel, Kvar Havradim,
Bacău, Aleea Ghioceilor nr. 21, sc. B, ap. 2, județul      str. Lotem, nr. 11, posesor al PA nr. 9998882, președinte
Bacău, înmatriculată în registrul comerțului cu         al consiliului de administrație, dl Drăgănescu C. Aurel,
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008

cetățean român, născut la data de 17.07.1953 în Pașcani,      1. Se numește administrator Osteanu P. Ionuț cu
județul Iași, domiciliat în Bacău, str. Nicolae Bălcescu    drepturi și obligații depline.
nr. 5, bl. 5, sc. B, ap. 29, județul Bacău, posesor al C.I.    Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
seria XC nr. 195488, eliberată de Poliția Bacău, cod      neschimbate.
numeric personal 1530717040032, director executiv și        (17/357.740)
dna Abrudan Ioana Cătălina, cetățean român, născută la
data de 18.12.1969 în Bacău, domiciliată în Bacău, str.            Societatea Comercială
Milcov nr. 4, bl. 4, sc. B, ap. 8, județul Bacău, posesoare       W.S.M. INDUSTRY – S.R.L., Bacău
a C.I. seria XC nr. 544072, eliberată de Poliția Bacău, cod
numeric personal 2691218040061, director administrativ.                NOTIFICARE
   (15/357.738)
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
        Societatea Comercială              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        A.G.M. – S.R.L., Bacău             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
           NOTIFICARE                W.S.M. INDUSTRY - S.R.L., cu sediul în Onești, str.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Mărășești nr. 2b, sc. B, et. 4, ap. 15, județul Bacău,
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     înregistrată cu nr. J 04/2096/2007, cod unic de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        înregistrare 22852950, care a fost înregistrat cu nr. 19336
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   din 18.12.2007.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale     (18/357.741)
A.G.M. - S.R.L., cu sediul în Bacău, Str. Constanței nr. 1,
județul Bacău, înregistrată cu nr. J 04/365/2002, cod unic           Societatea Comercială
de înregistrare 14681018, care a fost înregistrat cu              VASION – S.R.L., Bacău
nr. 19335 din 18.12.2007.
   (16/357.739)                                  ACT ADIȚIONAL
                                la actul constitutiv al Societății Comerciale VASION
       Societatea Comercială                            – S.R.L.
     W.S.M. INDUSTRY – S.R.L., Onești
                                  Subsemnații
          ACT ADIȚIONAL                  Vlasie I. Gică, cetățean român, născut la data de
                                25.11.1967, în localitatea Bacău, județul Bacău,
 la actul constitutiv al Societății Comerciale W.S.M.      domiciliat în localitatea Bacău, Str. Livezilor nr. 5, bl. 5,
          INDUSTRY – S.R.L.              sc. A, ap. 5, județul Bacău, posesor al C.I. seria XC
  Subsemnații                         nr. 520189, eliberată la data de 13.03.2007, cod numeric
  - Osteanu Gh. Petruța, cetățean român, domiciliat în    personal 1671125040065,
municipiul Onești, Calea Mărășești, bl. 2, sc. B, ap. 15,      Blejușcă P. Andrei, cetățean român, născut la data de
județul Bacău, fiul lui Gheorghe și Elena, născut la data    14.04.1988 în localitatea Bacău, județul Bacău, domiciliat
de 2.07.1959 în comuna Gura Văii, județul Bacău,        în localitatea Bacău, str. I.L. Caragiale nr. 7, bl. 7, sc. A,
căsătorit, identificat cu C.I. seria XC nr. 449401 emisă de   ap. 5, județul Bacău, posesor al C.I. seria XC nr. 156645
SPCLEP Onești, la data de 23.01.2006, cod numeric        eliberată de Poliția Bacău, la data de 22.01.2002, cod
personal 1590702044443, și                   numeric personal 1880414040051, prin mandatar Dabija
  - Osteanu P. Ionuț, cetățean român, domiciliat în      Lenuța, cetățean român, născută la data de 9.08.1965 în
municipiul Onești, Calea Mărășești, bl. 2, sc. B, ap. 15,    comuna Negri, județul Bacău, domiciliată în municipiul
județul Bacău, fiul lui Petruța și Mariana, născut la data de  Bacău, str. I.L. Caragiale nr. 7, sc. A, ap. 5, județul Bacău,
12.01.1983 în Onești, jud. Bacău, necăsătorit, identificat   posesoare a C.I. seria XC nr. 553892 eliberată de Poliția
cu C.I. seria XC nr. 301777 eliberată de Poliția Onești, la   Bacău, la data de 5.09.2007, cod numeric personal
data de 2.12.2003, cod numeric personal             2650809040030 împuternicită conform procurii speciale
1830112045377,                         autentificate cu nr. 1662 din data de 24.07.2006, la Biroul
  în calitate de asociați ai Societății Comerciale W.S.M.   notarului public Zaharia Ciorcilă Carmen, cu sediul în
INDUSTRY – S.R.L., cu sediul în Onești, str. Mărășești     Bacău, str. Vasile Alecsandri nr. 39, județul Bacău,
nr. 2B, sc. B, et. 4, ap. 15, județul Bacău, înregistrată la    Blejușcă P. Bogdan, cetățean român, născut la data de
Oficiul registrului comerțului cu nr. J 04/2096/2007, având   6.12.1983 în localitatea Bacău, str. I.L. Caragiale nr. 7,
cod de înregistrare fiscală RO 22852950, cu un capital     bl. 7, sc. A, ap. 5, județul Bacău, posesor al C.I. seria XC
social de 200 lei, am hotărât de comun acord următoarele    nr. 519921, eliberată de Poliția Bacău la data de
modificări la actul constitutiv al societății:         9.03.2007, cod numeric personal 181206046280.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008                 7

  în calitate de asociați ai Societății Comerciale VASION    Perugia, Solomeo, cap 06073, cod fiscal și nr. de
– S.R.L., cu sediul ales în municipiul Bacău, Str. Bradului    înregistrare 02914990540 înscrisă în registrul economic
nr. 51, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului      administrativ cu nr. 250263, reprezentată prin Raclău
Bacău cu nr. J 04/862/1992, cod unic de înregistrare       Remus-Constantin, cetățean român, născut la data de
RO 992154, capital social 122400 RON, am convenit         17.05.1966 în Bacău, județul Bacău, cu domiciliul în
modificarea actului constitutiv al societății după cum      Bacău, str. Cornișa Bistriței nr. 17, sc. A, ap. 17, județul
urmează:                             Bacău, posesor al CI seria XC nr. 081410, eliberată de
  Art. 1. Se închide punctul de lucru situat în Bacău,      Poliția Bacău la data de 8.11.2000, cod numeric personal
Calea Mărășești nr. 114, sc. A, parter, județul Bacău.      1660517040079, conform procesului-verbal al consiliului
  Art. 2. Se deschide punct de lucru în satul Pîrjol,      de administrație din data de 6.12.2007, tradus și legalizat
comuna Pârjol, județul Bacău.                   cu nr. 8378/14.12.2007, în calitate de asociat unic la
  Art. 3. Se împuternicește dna Băncilă V. Liliana,       Societății Comerciale GENTILI INTERNATIONAL -
cetățean român, născută la data de 2.12.1957 în comuna      S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Cornișa Bistriței nr. 17, bl.
Sascut, județul Bacău, cu domiciliul în Bacău, Str.        17, sc. A, ap. 14, județul Bacău, înmatriculată la ORC cu
Republicii nr. 76, bl. 76, sc. F, ap. 3, posesoare a C.I. seria  nr. J 04/838/2007, capital social de 300 RON, a hotărât:
XC nr. 361953, eliberată de Poliția Bacău la data de         Art. 1. Se deschide un punct de lucru situat în satul
12.08.2004, să ne reprezinte la Oficiul Registrului        Mărgineni nr. 67, comuna Mărgineni, județul Bacău.
Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, în vederea          (21/357.744)
înregistrării modificărilor aduse actului constitutiv, să
ridice actele de la Oficiul registrului comerțului și să
                                        Societatea Comercială
semneze declarațiile prevăzute de legislația în vigoare.
                                      EWDA SOLUTIONS - S.R.L., Bacău
  Celelalte prevederi din actul constitutiv își mențin
valabilitatea.                                     ACT ADIȚIONAL
  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
constitutiv, este redactat și editat în 6 exemplare.              la actele Societății Comerciale
   (19/357.742)                                EWDA SOLUTIONS - S.R.L.
                                   Subsemnații
        Societatea Comercială                 Roseti N. Ewandro, cetățean român, născut la data de
       FAIR PLAY - S.R.L., Bacău              2.09.1976 în localitatea Bacău, județul Bacău, cu
                                 domiciliul în localitatea Bacău, Str. Bradului nr. 9, sc. A,
           ACT ADIȚIONAL                ap. 19, județul Bacău, posesor al CI seria XC nr. 279810
                                 eliberată de Poliția Bacău la data de 16.08.2003, cod
    la actul constitutiv al Societății Comerciale
           FAIR PLAY - S.R.L.             numeric personal 1760902040070;
                                   Caras Șt. Dănuț, cetățean român, născut la data de
  Subsemnatul Dumitrache N. Neculai, cetățean român,      14.09.1974 în localitatea Bacău, județul Bacău, cu
născut la data de 5.06.1956 în localitatea Păncești,       domiciliul în localitatea Bacău, str. Bicaz nr. 136, sc. A,
județul Bacău, cu domiciliul în Bacău, Str. Livezilor nr. 6,
                                 ap. 3, județul Bacău, posesor al CI seria XC nr. 156993,
bl. 6, sc. B, et. 3, ap. 11, județul Bacău, posesor al CI seria
                                 eliberată de Poliția Bacău la data de 22.01.2002, cod
XC nr. 402048, eliberată de Poliția Bacău la data de
                                 numeric personal 1740914040091,
18.03.2005, cod numeric personal 1560605040040, în
                                   în calitate de asociați la Societatea Comercială EWDA
calitate de asociat unic al Societății Comerciale FAIR
                                 SOLUTIONS - S.R.L., cu sediul în localitatea Bacău, str.
PLAY - S.R.L., cu sediul în Bacău, Str. Livezilor nr. 6, bl. 6,
                                 Bicaz nr. 136, sc. A, ap. 3, județul Bacău, înmatriculată la
sc. B, et. 3, ap. 11, județul Bacău, înmatriculată la
                                 Registrul comerțului cu nr. J 04/618/2007, cu un capital
Registrul comerțului cu nr. J 04/30/1991, cu un capital
social de 2.500 lei, am hotărât:                 social de 300 lei RON, am convenit următoarele
  Art. 1. Se deschide un punct de lucru situat în Bacău,    modificări la actele constitutive ale societății:
Str. Narciselor nr. 1, județul Bacău.                Art. 1. Se cooptează în asociere și administrare dl
   (20/357.743)                         Temneanu C. Marius-Vasile, cetățean român, născut la
                                 data de 25.08.1980 în localitatea Dersca, județul
                                 Botoșani, cu domiciliul în municipiul Bacău, Str.
       Societatea Comercială                22 Decembrie nr. 7, sc. B, ap. 13, județul Bacău,
  GENTILI INTERNATIONAL - S.R.L., Bacău             identificat cu CI seria XC nr. 324617 eliberată de Poliția
                                 Bacău la data de 17.03.2004, cod numeric personal
           ACT ADIȚIONAL
                                 1800825073492.
la actul constitutiv al Societății Comerciale GENTILI        Art. 2. Se retrage din asociere și administrare dl Roseti
        INTERNATIONAL - S.R.L.               N. Ewandro care cesionerază toate părțile sociale
  GENTILI INTERNATIONAL - S.R.L., persoană juridică       deținute în societate dlor Caras Șt. Dănuț și Temneanu C.
italiană, cu sediul în Italia, Corciano, Via Dell̛Industria 16  Marius-Vasile. În urma cesiunii capitalul social,
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008

participarea la capital, precum și la beneficii și pierderi va         Societatea Comercială
fi:                                     KOSTA-RAD COMPANY - S.R.L.
  - Caras Șt. Dănuț - participare la capitalul social 150 lei         Moinești, județul Bacău
RON, respectiv 15 părți sociale în valoare de 10 lei RON
fiecare, participare la profit/pierderi este de 50 %;                 ACT ADIȚIONAL
  - Temneanu C. Marius-Vasile - participare la capitalul            la Societatea Comercială
social 150 lei RON, respectiv 15 părți sociale în valoare           KOSTA-RAD COMPANY - S.R.L.
de 10 lei RON fiecare, participare la profit/pierderi este de     Subsemnatele Hritac M. Marcela-Carmen, cetățean
50 %.                               român, cu domiciliul în Moinești, Str. Schelei, bl. 14,
  Art. 3. Societatea va fi administrată de Caras Șt. Dănuț   ap. 16, județul Bacău, născută la data de 24.09.1974 în
și Temneanu C. Marius-Vasile.                   Moinești, identificată cu CI seria XC nr. 286091, eliberată
   (22/357.745)                        de Poliția Moinești la 9.09.2003, cod numeric personal
                                 2740924045872, și Ungureanu N. Nicoleta-Daniela, cu
       Societatea Comercială                domiciliul în Moinești, str. Tudor Vladimirescu, bl. C1,
     EWDA SOLUTIONS - S.R.L., Bacău              ap. 40, județul Bacău, născută la data de 4.12.1966 în
                                 Săveni, județul Botoșani, identificată cu CI seria XC
            NOTIFICARE                 nr. 455169, eliberată de SPCLEP Moinești la 27.02.2006,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     cod numeric personal 2661204045869, în calitate de
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      asociați la Societatea Comercială KOSTA-RAD
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         COMPANY - S.R.L., cu sediul în Sesuri, comuna
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Magirești, județul Bacău, J 04/1338/2004, CUI
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    R 16617860, capital social 35.000 lei, am hotărât:
EWDA SOLUTIONS - S.R.L., cu sediul în municipiul           Art. 1. Intră în asociere și administrare Hritac D.
Bacău, str. Bicaz nr. 136, bl. 136, sc. A, ap. 3, județul     Constantin, cetățean român, cu domiciliul în Moinești, Str.
Bacău, înregistrată cu nr. J 04/618/2007, cod unic de       Schelei, bl. 14, ap. 16, județul Bacău, născut la data de
înregistrare 21496803, care a fost înregistrat cu nr. 19348    8.05.1974 în municipiul Fălticeni, județul Suceava,
                                 identificat cu CI seria XC nr. 286090, eliberată de Poliția
din 18.12.2007.
  (23/357.746)                         Moinești la 9.09.2003, cod numeric personal
                                 1740508011092.
                                   Iese din asociere și administrare Ungureanu
        Societatea Comercială               Nicoleta-Daniela cesionând la valoarea nominală toate
       ROYAL LIFE - S.R.L., Bacău              părțile sociale dlui Hritac Constantin. Structura capitalului
                                 social în urma cesiunii va fi următoarea: Hritac M.
           ACT ADIȚIONAL                Marcela-Carmen - 10 părți sociale în valoare totală de
   al Societății Comerciale ROYAL LIFE - S.R.L.         17.500 lei, 50 % participare la beneficii și pierderi; Hritac
   Tuna G. Cristian-Daniel, cetățean român, cu domiciliul    D. Constantin - 10 părți sociale în valoare totală de 17.500
în Bacău, str. Digul Birnat nr. 1, sc. D, ap. 3, județul     lei, 50 % participare la beneficii și pierderi.
Bacău, născut la data de 21.09.1977 în Bacău, identificat       Art. 2. Se schimbă sediul social din Sesuri, comuna
cu CI seria XC nr. 065854 eliberată de Poliția Bacău la      Magirești, județul Bacău în Moinești, Str. Zorilor, bl. 19,
data de 24.07.2000, cod numeric personal             sc. A, et. 2, ap. 5, județul Bacău.
1770921040026, și Tuna C. Cristina Elena, cetățean          Art. 3. Se împuternicește SC M.Y. CONSULTING -
                                 S.R.L., J 04/2041/2007 pentru depunerea actului la ORC
român, născută la data de 10.05.1981 în Bacău, cu
                                 Bacău.
domiciliul în Bacău, str. Aprodu Purice, bl. 12, sc. C, ap. 8,
                                    (25/357.748)
județul Bacău, identificată cu CI seria XC nr. 557414,
eliberată de Poliția Bacău la 27.09.2007, cod numeric
personal 2810510046285, asociați ai Societății                Societatea Comercială
Comerciale ROYAL LIFE - S.R.L., cu sediul în Bacău, str.        KOSTA-RAD COMPANY - S.R.L., Bacău
I.I. de la Brad, bl. 69, sc. A, et. 3, ap. 11, județul Bacău,
J 04/124/2006, CUI RO 18323810, capital social 200 lei,                 NOTIFICARE
au hotărât:                             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
   Art. 1. Se deschide un punct de lucru în Bacău, Str.     Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Mioriței nr. 6, județul Bacău.                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
   Art. 2. Se împuternicește SC PERSONAL            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
CONSULTING - S.R.L., J 04/1651/2004, să depună          actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
actele la ORC Bacău.                       KOSTA-RAD COMPANY - S.R.L., cu sediul în municipiul
   (24/357.747)                        Moinești, Str. Zorilor, bl. 19, sc. A, et. 2, ap. 5, județul
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008                9

Bacău, înregistrată cu nr. J 04/1338/2004, cod unic de            Societatea Comercială
înregistrare 16617860, care a fost înregistrat cu nr. 19352      LUC. SAT. CAB. - S.R.L., satul Luncani
din 18.12.2007.                             comuna Mărgineni, județul Bacău
  (26/357.749)
                                           ACT ADIȚIONAL
        Societatea Comercială                     la actele Societății Comerciale
        MAILAT COMIXT - S.R.L.                       LUC. SAT. CAB. - S.R.L.
        Onești, județul Bacău                Luca T. Constantin, cetățean român, născut la data de
                                 28.03.1960 în comuna Mărgineni, județul Bacău, cod
           ACT ADIȚIONAL                numeric personal 1600328040046, domiciliat în Bacău,
          la actul constitutiv             str. Bucegi nr. 115, sc. C, ap. 16, județul Bacău, identificat
 al Societății Comerciale MAILAT COMIXT - S.R.L.        cu C.I. seria XC nr. 070013, eliberată de Poliția Bacău la
  Matei Mihaela, cetățean român, născută la data de      data de 18.08.2000, și Luca M. Cornelia, cetățean român,
2.08.1970 în Vaslui, județul Vaslui, domiciliată în Onești,   născută la data de 25.12.1965 în Bacău, județul Bacău,
Cuciur nr. 6, județul Bacău, posesoare a C.I. seria XC      cod numeric personal 2651225040031, domiciliată în
nr. 317712, eliberată de Poliția Onești la data de        Bacău, str. Bucegi nr. 115, sc. C, ap. 16, județul Bacău,
23.02.2004, cod numeric personal 2700802374101,         identificată cu pașaportul nr. 08308720, eliberat de Poliția
asociat unic al Societății Comerciale MAILAT COMIXT -      Bacău la data de 11.02.2004, în calitate de asociați ai
S.R.L., cu sediul în Onești, str. Cuciur nr. 6, județul Bacău,  Societății Comerciale LUC. SAT. CAB. - S.R.L., cu sediul
înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu        în satul Luncani, comuna Mărgineni, județul Bacău,
nr. J 04/476/1997, capital social de 4.670 RON, a hotărât:    înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu
  Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în Târgu Ocna,    nr. J 04/76/2004, cu un capital social de 200 lei RON, au
str. Căpitan Bușilă, bl. A11, ap. 1, județul Bacău.       convenit următoarele modificări la actele societății, prin:
  Se împuternicește Focariu Lora, cetățean român,         Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru în Bacău, str.
născută la data de 23.12.1978 în Săveni, județul         N. Bălcescu nr. 1, în cadrul Centrului Comercial JUNIOR,
Botoșani, domiciliată în satul Sârbi, comuna Vlăsinești,     standul nr. 15E, județul Bacău.
județul Botoșani, posesoare a C.I. seria XT nr. 335271,        (29/357.752)
eliberată de SPCLEP Săveni la data de 20.07.2007, cod
numeric personal 2781223075087, să semneze și să               Societatea Comercială
îndeplinească toate formalitățile pentru înregistrarea         PSABAC - S.R.L., Bacău, județul Bacău
prezentului act adițional.
   (27/357.750)                                   ACT ADIȚIONAL
                                  la actele Societății Comerciale PSABAC - S.R.L.
      Societatea Comercială                  Petre I. Mihăilă, cetățean român, născut la data de
   CASPICA - S.R.L., Bacău, județul Bacău           26.07.1931 în satul Zoița, comuna Ziduri, județul Buzău,
                                 domiciliat în Buzău, bd. Nicolae Titulescu nr. 14, județul
           ACT ADIȚIONAL
                                 Buzău, identificat cu C.I. seria XZ nr. 345109, eliberată de
   la actul constitutiv al Societății Comerciale       SPCLEP Buzău la data de 18.07.2007, cod numeric
          CASPICA - S.R.L.               personal 1310726040036, în calitate de asociat unic al
  Subsemnata Vlasie G. Gabriela, cetățean român,        Societății Comerciale PSABAC - S.R.L., cu sediul în
născută la data de 16.12.1961 în Bacău, domiciliată în      Bacău, Calea Romanului nr. 39 bis, județul Bacău,
Bacău, Str. 9 Mai nr. 35, bl. 35, sc. B, et. 4, ap. 7, județul  înregistrată cu nr. J 04/913/1991, cu un capital social de
Bacău, posesoare a B.I. seria D.H. nr. 653840 eliberat de    200 lei, a convenit următoarele modificări la actele
Miliția Bacău la data de 22.11.1988, cod numeric personal    constitutive ale societății:
2611216040106, în calitate de asociat unic al Societății      Art. 1. Se cooptează în societate având calitatea de
Comerciale CASPICA - S.R.L., cu sediul în Bacău, Str.      asociat unic și administrator, Vrânceanu N. Florin,
9 Mai nr. 35, bl. 35, sc. B, et. 4, ap. 7, județul Bacău,    cetățean român, născut la data de 31.07.1969 în comuna
înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu        Corbasca, județul Bacău, domiciliat în Bacău, str. Ion
nr. J 04/249/1998, cu un capital social de 200 lei, am      Ionescu de la Brad nr. 84, sc. B, ap. 10, județul Bacău,
hotărât:                             identificat cu C.I. seria XC nr. 428897, eliberată de
  Art. 1. Se deschide un punct de lucru în Bacău, str.     SPCLEP Bacău la data de 18.08.2005, cod numeric
Nicolae Bălcescu nr. 3, et. 2 (Magazinul LUCEAFĂRUL),      personal 1690731040040.
județul Bacău.                           Art. 2. Se retrage din societate din calitatea de asociat
   (28/357.751)                        unic și administrator Petre I. Mihăilă care cesionează cele
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008

20 de părți sociale pe care le deține, noului asociat        Art. 1. Se deschide un punct de lucru în Bacău, Str.
Vrânceanu N. Florinel.                      Dumbravei nr. 1, județul Bacău.
  În urma cesiunii, aportul asociatului unic la constituirea    Art. 2. Se închide punctul de lucru din Bacău, Str. 9 Mai
capitalului social este:                     nr. 25, parter, județul Bacău.
  Vrânceanu N. Florinel, aport la capital 200 lei,         Art. 3. Se împuternicește Societatea Comercială MY
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %        ACCOUNT - S.R.L., J 04/2041/2007, pentru înregistrarea
capitalul social total, având cota de participare la beneficii  actului adițional la Oficiul Registrului Comerțului al
și pierderi de 100 %.                      Județului Bacău și pentru ridicarea actelor ce se vor
  Art. 3. Societatea va fi administrată și reprezentată în   elibera.
relațiile cu terții de Vrânceanu N. Florinel.             (32/357.755)
  Art. 4. Se recodifică obiectul de activitate, conform
CAEN, revizia 1.                              Societatea Comercială
   (30/357.753)                          VASTPREST - S.R.L., Bacău, județul Bacău

                                           ACT ADIȚIONAL
       Societatea Comercială
    PSABAC - S.R.L., Bacău, județul Bacău             la actul constitutiv al Societății Comerciale
                                          VASTPREST - S.R.L.
            NOTIFICARE                  Văsii Costică, cetățean român, născut la data de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    11.06.1947 în comuna Tufești, județul Brăila, domiciliat în
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Bacău, str. Carpați nr. 25, sc. D, ap. 13, județul Bacău,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         posesor al C.I. seria XC nr. 439591, eliberată de Poliția
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Bacău la data de 31.10.2005, cod numeric personal
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    1470611040039, asociat al Societății Comerciale
PSABAC - S.R.L., cu sediul în Bacău, Calea Romanului       VASTPREST - S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Carpați
                                 nr. 25, bl. 25, sc. D, ap. 13, et. 3, județul Bacău,
nr. 39 Bis, județul Bacău, înregistrată cu
                                 înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu
nr. J 04/913/1991, cod unic de înregistrare 944548, care
                                 nr. J 04/1576/2003, având un capital social de 200 RON,
a fost înregistrat cu nr. 19400 din 19.12.2007.
                                 am hotărât:
   (31/357.754)
                                   Art. 1. Se majorează capitalul social conform raportului
                                 de expertiză efectuat de expert Osolos Tatiana de la 200
       Societatea Comercială               RON la 14.420 RON, împărțit în 1.442 părți sociale în
     3S COMP - S.R.L., satul Letea Veche           valoare de 10 RON fiecare.
     comuna Letea Veche, județul Bacău              Art. 2. Se cooptează ca asociat unic și administrator
                                 Văsii Ciprian-Nicolae, cetățean român, născut la data de
           ACT ADIȚIONAL                7.12.1977 în Bacău, județul Bacău, domiciliat în Bacău,
   la actul constitutiv al Societății Comerciale        str. Carpați nr. 25, sc. D, ap. 13, județul Bacău, posesor al
           3S COMP - S.R.L.              C.I. seria XC nr. 154561, eliberată de Poliția Bacău la
                                 data de 10.01.2002, cod numeric personal
  Nemtanu G. Gabriela-Maria, cetățean român,
                                 1771207040078, care declară pe proprie răspundere
domiciliată în satul Letea Veche, str. Trec. Holtului nr. 116,
                                 cunoscând dispozițiile art. 292 Cod penal pentru fals în
comuna Letea Veche, județul Bacău, posesoare a C.I.
                                 declarații că îndeplinesc condițiile pentru deținerea și
seria XC nr. 405652, eliberată de Poliția Bacău la data de
                                 exercitarea calității de asociat unic și administrator al
5.04.2005, născută la data de 26.01.1973 în Bacău,        Societății Comerciale VASTPREST - S.R.L.
județul Bacău, cod numeric personal 2730126040011, și        Art. 3. Se retrage din asociere și administrare Văsii
  Nemtanu D. Corneliu-Iordan, cetățean român,          Costică care cesionează părțile sociale noului asociat.
domiciliat în satul Letea Veche, str. Trec. Holtului nr. 116,    Art. 4. Capitalul social aparțin în totalitate asociatului
comuna Letea Veche, județul Bacău, posesor al C.I. seria     unic, acesta fiind beneficiarul profitului realizat și al
XC nr. 405654, eliberată de Poliția Bacău la data de       pierderilor de 100 %.
5.04.2005, născut la data de 28.07.1967 în Bacău, județul      Art. 5. Societatea va fi administrată de Văsii
Bacău, cod numeric personal 1670728040031,            Ciprian-Nicolae.
  asociați ai Societății Comerciale 3S COMP - S.R.L., cu      Art. 6. Se schimbă sediul social în Bacău, str. Veronica
sediul în satul Letea Veche, str. Trecătoarea Holtului      Micle nr. 12, județul Bacău.
nr. 116, comuna Letea Veche, județul Bacău, capital         Se împuternicește Matasaru Anca Didona, cetățean
social de 200 lei, înregistrată la Oficiul Registrului      român, născută la data de 9.05.1980 în Bacău, județul
Comerțului al Județului Bacău cu nr. J 04/907/2004, CIF     Bacău, domiciliată în Bacău, str. Logofăt Tautu nr. 11,
RO 16433841, decid:                       sc. B, et. 2, ap. 7, județul Bacău, posesor al C.I. seria XC
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008                11

nr. 475691, eliberată de Poliția Bacău la data de        cesionează partea lor de capital noilor asociați.
27.06.2006, cod numeric personal 2800509046307, să       Participarea asociaților la capitalul, profit și pierderi va fi
semneze și să îndeplinească toate formalitățile necesare    următoarea:
înregistrării prezentului act adițional.              - Cihodaru Ionela - 80 lei, divizat în 8 părți sociale în
  (33/357.756)                        valoare de 10 lei fiecare, participare la profit și pierderi
                                40 %, și
     Societatea Comercială                   - Meciu Daniel Iulian - 120 lei, divizat în 12 părți sociale
  VASTPREST - S.R.L., Bacău, județul Bacău           în valoare de 10 lei fiecare, participare la profit și pierderi
                                60 %.
           NOTIFICARE                  Art. 3. Societatea va fi administrată și reprezentată în
                                relațiile cu terții de Meciu Daniel Iulian, cu puteri depline
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                și nelimitate.
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                  Art. 4. Se schimbă sediul societății în Bacău, str.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                Mărășești nr. 5, camera 58, et. 2, județul Bacău - Casa de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                Cultură a Sindicatelor V. Alecsandri.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                  Art. 5. Se radiază obiectele de activitate:
VASTPREST - S.R.L., cu sediul în municipiul Bacău, str.
                                  5231 - comerț cu amănuntul cu produse farmaceutice;
Veronica Micle nr. 12, județul Bacău, înregistrată cu
                                  8512 - activități de asistență medicală ambulatorie;
nr. J 04/1576/2003, cod unic de înregistrare 15968766,
                                  8520 - activități veterinare.
care a fost înregistrat cu nr. 19403 din 19.12.2007.
   (34/357.757)                          Art. 6. Se schimbă obiectul principal de activitate în:
                                  5248 - comerț cu amănuntul, în magazine specializate,
                                cu alte produse neclasificate în altă parte.
      Societatea Comercială                  Noii asociați au luat la cunoștință de situația
   ASCOVET - S.R.L., Bacău, județul Bacău           financiar-contabilă a firmei și preiau cu activul și pasivul.
                                  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
          ACT ADIȚIONAL                neschimbate.
   al Societății Comerciale ASCOVET - S.R.L.            (35/357.758)
  Sin Ioan Dorel, cetățean român, născut la data de
3.03.1951 în Turda, județul Cluj, domiciliat în Bacău,           Societatea Comercială
Calea Mărășești nr. 120, sc. A, ap. 9, județul Bacău,        ASCOVET - S.R.L., Bacău, județul Bacău
posesor al C.I. seria XC nr. 413613, eliberată de Poliția
Bacău la data de 17.05.2005, cod numeric personal                   NOTIFICARE
1510303040035, și Sin Maria Magdalena, cetățean           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
român, născută la data de 24.02.1959 în Cluj-Napoca,      Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
județul Cluj, domiciliată în Bacău, Calea Mărășești       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
nr. 120, sc. A, ap. 9, județul Bacău, posesoare a C.I. seria  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
XC nr. 380308, eliberată de Poliția Bacău la data de      actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
18.11.2004, cod numeric personal 2590224040083, în       ASCOVET - S.R.L., cu sediul în municipiul Bacău, str.
calitate de asociați ai Societății Comerciale ASCOVET -     Mărășești nr. 5, et. 2, județul Bacău, înregistrată cu
S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr. 120, bl. 120,  nr. J 04/452/1993, cod unic de înregistrare 3784166, care
sc. A, et. 2, ap. 9, județul Bacău, înmatriculată la Oficiul  a fost înregistrat cu nr. 19404 din 19.12.2007.
Registrului Comerțului Bacău cu nr. J 04/452/1993, am        (36/357.759)
hotărât următoarele:
  Art. 1. Se asociază în societate Cihodaru Ionela,
                                     Societatea Comercială
cetățean român, născută la data de 10.01.1980 în Vaslui,
                                  TRANGELUS - S.R.L., satul Ferăstrău-Oituz
domiciliată în Vaslui, Str. Bistriței nr. 25, județul Vaslui,
                                    comuna Oituz, județul Bacău
posesoare a C.I. seria SV nr. 232762, eliberată de Poliția
Vaslui la data de 20.01.2005, cod numeric personal                  ACT ADIȚIONAL
2801010374531, și Meciu Daniel Iulian, cetățean român,
născut la data de 14.03.1969 în Făgăraș, județul Brașov,      al Societății Comerciale TRANGELUS - S.R.L.
domiciliat în Făgăraș, str. Vasile Alecsandri, bl. 4, ap. 4,    Gheoani A. Traian, cetățean român, domiciliat în satul
județul Brașov, posesor al CP seria PC nr. 023727,       Ferăstrău-Oituz, comuna Oituz, județul Bacău, născut în
eliberată de Poliția Brașov la data de 31.01.2007, cod     comuna Oituz la data de 14.02.1959, identificat cu C.I.
numeric personal 1690314082425.                 seria XC nr. 431684, eliberată de Poliția Onești la data de
  Art. 2. Se retrag din societate, reprezentare și      6.09.2005, cod numeric personal 1590214044446,
administrare Sin Ioan Dorel și Sin Maria Magdalena, care    asociat unic al Societății Comerciale TRANGELUS -
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008

S.R.L., cu sediul în satul Ferăstrău-Oituz, str. Ferăstrău    Poliția Bacău, cod numeric personal 1680203040123,
nr. 344, comuna Oituz, județul Bacău, cod unic de        Grigoraș Răzvan, cetățean român, născut la data de
înregistrare 22552952, înmatriculată la Oficiul registrului   20.08.1981 în Bacău, județul Bacău, domiciliat în Bacău,
comerțului cu nr. J 04/1762/2007, având un capital social    str. Ana Ipătescu nr. 4, sc. A, ap. 1, județul Bacău,
de 200 lei, am decis:                      posesor al C.I. seria XC nr. 417669/2005, eliberată de
  Art. 1. Intră în societate și administrare Ghioc C.      Poliția Bacău, cod numeric personal 1810820046255, și
Daniel, cetățean român, născut în Comănești la data de      Nicolau Constantin Radu, cetățean român, născut la data
12.03.1966, domiciliat în Onești, Str. Buciumului nr. 8A,    de 3.06.1976 în Iași, județul Iași, domiciliat în Bacău, str.
ap. 6, județul Bacău, identificat cu C.I. seria XC        Mihai Viteazu nr. 3, sc. D, ap. 17, județul Bacău, posesor
nr. 210918, eliberată de Poliția Onești la data de        al C.I. seria XC nr. 309370/20.01.2004, eliberată de
30.09.2002, cod numeric personal 1660312044421.         Poliția Bacău, cod numeric personal 1760603043529, în
  Art. 2. Gheoani Traian cesionează dlui Ghioc C. Daniel    calitate de asociați ai S.C. NEVCO INVEST - S.R.L., cu
50 % din capitalul social. Structura capitalului social se    sediul în Bacău, str. Banca Națională nr. 25, sc. B, parter,
prezintă astfel:                         județul Bacău, înmatriculată în registrul comerțului sub
  - Gheoani A. Traian - 10 părți sociale, 50 % participare   nr. J04/581/2002, cod unic de înregistrare 14840865, am
la beneficii și pierderi;                    hotărât următoarele modificări:
  - Ghioc C. Daniel - 10 părți sociale, 50 % participare la     Art. 1. Societatea va deschide un punct de lucru în
beneficii și pierderi.                      Bacău, str. N. Titulescu nr. 2, județul Bacău.
  Art. 3. Se împuternicește Societatea Comercială          (39/357.762)
PERSONAL CONSULT INC, înmatriculată la Oficiul
registrului comerțului cu nr. J 04/429/2004, să depună             Societatea Comercială
prezentul act la Oficiul Registrului Comerțului Bacău.             MEDICAL ROMED - S.R.L.
   (37/357.760)                               Comănești, județul Bacău

                                           ACT ADIȚIONAL
     Societatea Comercială
  TRANGELUS - S.R.L., satul Ferestrău-Oituz                     la actul constitutiv
    comuna Oituz, județul Bacău                     al SC MEDICAL ROMED - S.R.L.,
                                   cu sediul social în Comănești, Str. Republicii,
            NOTIFICARE                        bl. G3, ap. 40, județul Bacău
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Subsemnații Ion C. Mihai, cetățean român, născut la
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     data de 14.04.1966 în mun. Focșani, domiciliat în
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Comănești, Aleea Parcului, bl. G3, sc. B, ap. 40, județul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   Bacău, posesor al C.I. seria XC nr. 129210, eliberată de
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    oraș Comănești/27.06.2001, cod numeric personal
TRANGELUS - S.R.L., cu sediul în satul Ferestrău-Oituz,     1660414390691, și Ion D. Carmen, cetățean român,
comuna Oituz, județul Bacău, înregistrată cu           născută la data de 3.05.1964 în mun. București,
nr. J 04/1762/2007, cod unic de înregistrare 22552952,      sectorul 3, domiciliată în Comănești, Aleea Parcului,
care a fost înregistrat cu nr. 19406 din 19.12.2007.       bl. G3, sc. B, ap. 40, județul Bacău, posesoare a C.I. seria
   (38/357.761)                        XC nr. 377597, eliberată de Comănești/5.11.2004, cod
                                 numeric personal 2640503400069 - asociați la SC
                                 MEDICAL ROMED - S.R.L., J04/567/2005, cod unic de
       Societatea Comercială
                                 înregistrare 17372106, capital social 200 lei, am hotărât:
      NEVCO INVEST - S.R.L., Bacău
                                   Art. 1. Se deschide punct de lucru în Comănești, str.
           ACT ADIȚIONAL                Ghe. Donici (blocuri), bl. 5, ap. 1, județul Bacău.
                                   Art. 2. Dna Ion D. Carmen cesionează la valoarea
           la actul constitutiv            nominală 2 părți sociale în valoare de 20 lei dlui Ion C.
       al S.C. NEVCO INVEST - S.R.L.            Mihai. Structura capitalului social este: Ion C. Mihai - 12
  Mișca Sorin Neculai, cetățean român, născut la data     părți sociale în valoare de 120 lei, reprezentând 60 %
de 25.11.1978 în Bacău, județul Bacău, domiciliat în       beneficii și pierderi, Ion D. Carmen - 8 părți sociale în
Bacău, Str. Mioriței nr. 17, sc. B, ap. 6, județul Bacău,    valoare de 80 lei reprezentând 40 % beneficii și pierderi.
posesor al C.I. seria XC nr. 054462/5.05.2000, eliberată       Art. 3. Se completează obiectul de activitate cu 8513 -
de Poliția Bacău, cod numeric personal 1781125040061,      activități de asistență stomatologică.
Nicolau Ion, cetățean român, născut la data de 3.02.1968       Art. 4. Se radiază toate obiectele de activitate mai puțin
în localitatea Parava, județul Bacău, domiciliat în Bacău,    3310 - producția de aparatură și instrumente medicale.
str. Martir Crișan nr. 8, sc. A, ap. 7, județul Bacău, posesor    Art. 5. Se împuternicește SC MY CONSULTING,
al C.I. seria XC nr. 237163/12.03.2003, eliberată de       J04/2041/2007, pentru înregistrarea actului la la Oficiul
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008                13

Registrului Comerțului Bacău, pentru preschimbare și      nominală noului asociat cele 10 părți sociale pe care o
pentru ridicarea actelor ce se vor elibera în acest sens.    deține în societate.
  (40/357.763)                           Art. 3. În urma cesiunii, participarea la capital, beneficii
                                și pierderi este următoarea:
                                  Simion I. Dănuț - 100 lei - 50 % participare la beneficii
        Societatea Comercială
       MEDICAL ROMED - S.R.L.              și pierderi;
       Comănești, județul Bacău               Simion M. Angelica - 100 lei - 50 % participare la
                                beneficii și pierderi.
           NOTIFICARE                   (42/357.765)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204           Societatea Comercială
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu             SIMTRANS CONSTRUCT - S.R.L.
                                        satul Letea Veche
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                    comuna Letea Veche, județul Bacău
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
MEDICAL ROMED - S.R.L., cu sediul în oraș Comănești,                  NOTIFICARE
Str. Republicii, bl. G3, ap. 40, județul Bacău, înregistrată
sub nr. J04/576/2005, cod unic de înregistrare 17372106,      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
care a fost înregistrat sub nr. 19410 din 19.12.2007.      Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
   (41/357.764)                        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
       Societatea Comercială               SIMTRANS CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în satul
     SIMTRANS CONSTRUCT - S.R.L.              Letea Veche, comuna Letea Veche, județul Bacău,
        satul Letea Veche                înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu
    comuna Letea Veche, județul Bacău            nr. J 04/1226/2004, cod unic de înregistrare 16573918,
                                care a fost înregistrat cu nr. 19419 din 20.12.2008.
          ACT ADITIONAL                  (43/357.766)
       la actele Societății Comerciale
      SIMTRANS CONSTRUCT - S.R.L.                     Societatea Comercială
  Subsemnații                                 LICURICI IMPEX - S.R.L.
  Simion Mihaela, cetățean român, născută la data de              Onești, județul Bacău
28.12.1971 în localitatea Bacău, județul Bacău,
domiciliată în Bacău, Str. Progresului nr. 10, bl. 10, sc. A,            ACT ADIȚIONAL
ap. 2, județul Bacău, identificată cu C.I. seria XC             la actele Societății Comerciale
nr. 134650, eliberată de Poliția Bacău la data de                LICURICI IMPEX - S.R.L.
2.08.2001, cod numeric personal 2711228040090;           Subsemnații
  Simion I. Dănuț, cetățean român, născut la data de        - Dan C. Marius, cetățean român, născut la data de
1.08.1962 în Bacău, județul Bacău, domiciliat în satul     7.07.1964 în Onești, județul Bacău, domiciliat în Onești,
Letea Veche, comuna Letea Veche, județul Bacău,         calea Mărășești nr. 10, bl. 10, sc. D, ap. 79, județul Bacău,
identificat cu C.I. seria XC nr. 218690, eliberată de Poliția  identificată cu C.I. seria XC nr. 040018, eliberată de
Bacău la data de 25.11.2002, cod numeric personal        Poliția Onești la data de 4.06.2003, cod numeric personal
1620801040059, în calitate de asociați ai Societății      2640504044449;
Comerciale SIMTRANS CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul          - Dan T. Liliana-Eleonora, cetățean român, născută la
în satul Letea Veche, comuna Letea Veche, județul        data de 4.05.1964 în Câmpulung Moldovenesc, județul
Bacău, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu    Suceava, domiciliată în Onești, calea Mărășești nr. 10,
nr. J 04/1226/2004, cu un capital social de 200 lei, am     bl. 10, sc. D, ap. 79, județul Bacău, identificată cu C.I.
convenit următoarele modificări la actele constitutive ale   seria XC nr. 261759, eliberată de Poliția Onești la data de
societății:                           4.06.2003, cod numeric personal 2640504044449;
  Art. 1. Se cooptează în asociere Simion M. Angelica,       în calitate de asociați la Societatea Comercială
cetățean român, născută la data de la data de 21.03.1964    LICURICI IMPEX - S.R.L., cu sediul în Onești, Str.
în Mizil, județul Prahova, domiciliată în satul Letea Veche,  Cașinului nr. 4 bis, județul Bacău, înmatriculată la Oficiul
comuna Letea Veche, județul Bacău, identificată cu C.I.     registrului comerțului cu nr. J 04/1020/1993, cu un capital
seria XC nr. 511077, eliberată de Poliția Bacău la data de   social de 15.500 lei, am hotărât următoarele modificări la
6.02.2007, cod numeric personal 2640321040051.         actele constitutive ale societății:
  Art. 2. Asociata Simion I. Mihaela se retrage din        Art. 1. Se revocă din funcția de administrator Macarie
asociere și administrare și cesionează la valoarea       Adrian.
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008

  Art. 2. Se majorează capitalul social de la suma de        Art. 2. În urma cesiunii Nicolcea M. Mihaela devine
300.000 lei, la suma de 500.000 lei.               asociat unic și va deține 20 părți sociale a 10 lei fiecare cu
  Art. 3. Se schimbă numărul de părți sociale din 30.000     participare de 100 % la beneficii și pierderi.
în 50.000.                              Art. 3. Nicolcea M. Mihaela se retrage din
  Art. 4. Participarea la capital, beneficii și pierderi va fi  administrarea Societății Comerciale STEFAMI TUR -
următoarea:                            S.R.L.
  - Dan C. Marius - 250.000 lei - 50 % participare la        Art. 4. Se numește ca administrator Nicolcea M.
beneficii și pierderi;                      Gelu-Titel.
                                   (46/357.769)
  - Dan T. Liliana-Eleonora - 250.000 lei - 50 %
participare la beneficii și pierderi.
  (44/357.767)                               Societatea Comercială
                                  STEFAMI TUR - S.R.L., Onești, județul Bacău

        Societatea Comercială                          NOTIFICARE
        LICURICI IMPEX - S.R.L.
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
        Onești, județul Bacău
                                 Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
            NOTIFICARE                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      STEFAMI TUR - S.R.L., cu sediul în Onești, Str. Culturii
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         nr. 5, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 14, județul Bacău, înregistrată
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    cu nr. J 04/2385/2004, cod unic de înregistrare 17088725,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    care a fost înregistrat cu nr. 19431 din data de
LICURICI IMPEX - S.R.L., cu sediul în Onești, Calea        20.12.2007.
Slănicului, județul Bacău, înregistrată cu               (47/357.770)
nr. J 04/1020/1993, cod unic de înregistrare 4102968,
care a fost înregistrat cu nr. 19427 din data de               Societatea Comercială
20.12.2007.                              ELFI BABY - S.R.L., Onești, județul Bacău
  (45/357.768)
                                            ACT ADIȚIONAL
      Societatea Comercială                    la actul constitutiv al Societății Comerciale
 STEFAMI TUR - S.R.L., Onești, județul Bacău                     ELFI BABY - S.R.L.
                                   Subsemnata Olaru V. - F. Ramona, cetățean român,
           ACT ADIȚIONAL                născută la data de 18.08.1983 în Onești, județul Bacău,
                                 domiciliată în Onești, Str. Sintezei nr. 22, sc. B, ap. 6,
   la actul constitutiv al Societății Comerciale
                                 județul Bacău, posesoare a C.I. seria XC nr. 374838, cod
        STEFAMI TUR - S.R.L.
                                 numeric personal 2830818045397, asociat unic și
  Subsemnații Nicolcea (Ioia) M. Mihaela, cetățean       administrator la Societatea Comercială ELFI BABY -
român, născută la data de 11.04.1971 în Onești, județul      S.R.L., înmatriculată cu nr. J 04/2128/2007, cu sediul în
Bacău, posesoare a C.I. seria XC nr. 486002, eliberată de     Onești, Str. Republicii, bl. 8, ap. 39, județul Bacău am
SPCLEP Onești la data de 23.08.2006, domiciliată în        decis modificarea actului constitutiv astfel:
Onești, Str. Culturii nr. 5, sc. A, ap. 15, județul Bacău, cod    Art. 1. Se deschide punct de lucru în Onești, Str.
numeric personal 2710411044460 și Redea V. Ștefan,        Republicii, bl. 8, ap. 11, județul Bacău.
cetățean român, născut la data de 26.05.1962 în Adjud,        (48/357.771)
județul Vrancea, posesor al C.I. seria XC nr. 191468,
eliberată de Poliția Onești la data de 7.06.2002, domiciliat          Societatea Comercială
în Onești, calea Mărășești nr. 12, sc. A, ap. 25, județul          ANADO - S.R.L., satul Satu Nou
Bacău, cod numeric personal 1620526335015, în calitate           comuna Paragarești, județul Bacău
de asociați la Societatea Comercială STEFAMI TUR -
S.R.L., înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu               ACT ADIȚIONAL
nr. J 04/2385/2004, cu sediul în Onești, Str. Culturii, bl. 5,  la actul constitutiv al Societății Comerciale ANADO
sc. A, ap. 15, județul Bacău, am decis următoarele:                    - S.R.L.
  Art. 1. Redea V. Ștefan se retrage din asociere și        Subsemnații Budău Ghe. Cristinel, cetățean român,
administrare și cesionează 10 părți sociale a 10 lei fiecare   născut la data de 1.01.1972 în Târgu Ocna, județul
către Nicolcea M. Mihaela.                    Bacău, posesor al C.I. seria XC nr. 467748, eliberată de
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008               15

Poli  ia Târgu Ocna la data de 8.05.2006 domiciliat în    Bacău, str. Dumbravei nr. 6, sc. A, ap. 1, județul Bacău,
satul Satu Nou, comuna Pargarești, județul Bacău, cod     posesor al C.I. seria XC nr. 116344 eliberată de Poliția
numeric personal 1720101047407, Budău Ghe.           Bacău la data de 11.04.2001, cod numeric personal
Daniel-Dominic, cetățean român, născut la data de       1680608045884 și Rusu Eusebiu, cetățean român,
9.01.1985 în Târgu Ocna, județul Bacău, posesor al C.I.    născut la data de 20.07.1966 în comuna Tescani, județul
seria XC nr. 444988, eliberată de Poliția Târgu Ocna la    Bacău, domiciliat în Bacău, Str. Stadionului nr. 9, sc. B,
data de 14.12.2005 domiciliat în satul Satu Nou, com.     ap. 12, posesor al C.I. seria XC nr. 290385 eliberată de
Pargarești, județul Bacău, cod numeric personal        Poliția Bacău la data de 1.10.2003, cod numeric personal
1850109044420 și Budău R. Adina, cetățean român,        1660720045864, în calitate de asociați ai Societății
născută la data de 25.07.1982 în Onești, județul Bacău,    Comerciale DI LIVIO IMPEX - S.R.L. cu sediul în Bacău,
posesoare a C.I. seria IX nr. 084401, eliberată de Poliția   str. Dumbravei nr. 6, bl. 6, sc. A, et. 1, ap. 1, județul
Târgu Ocna la data de 23.11.2000 domiciliată în satu      Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
Satu Nou, comuna Pargarești, județul Bacău, cod        Bacău cu nr. J 04/1361/1996, am hotărât următoarele:
numeric personal 2820725045384, în calitate de asociați      Art. 1. Se majorează capitalul social al societății de la
la Societatea Comercială ANADO - S.R.L., capital social    200.000 lei la 700.000 lei conform raportului de expertiză
1200 lei RON, înmatriculată cu nr. J 04/65/2006, cod unic   întocmit de expert contabil Radu Eliza.
de înregistrare 18285253, cu sediul în satul Satu Nou       Participarea asociaților profit și pierderi va fi
nr. 138, comuna Pargarești, județul Bacău, am decis      următoarea: Rusu Liviu - 665.000 RON divizat în 19 părți
următoarele:                          sociale în valoare de 35.000 lei, participare la profit și
  Art. 1. Budău R. Adina se retrage din asociere și      pierderi 95 %.
administrare și cesionează 12 părți sociale a câte 10 lei     Rusu Eusebiu - 35.000 lei reprezentând 1 parte
RON fiecare reprezentând 10 % din capitalul social către    socială în valoare de 35.000 RON, participare la profit și
asociatul Budău Ghe. Cristinel.                pierderi 5 %.
  Art. 2. În urma cesiunii Budău Ghe. Cristinel va deține     Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
60 de părți sociale a câte 10 lei RON fiecare cu participare  neschimbate.
de 50 % la beneficii și pierderi, iar Budău Ghe. Daniel       (51/357.774)
Dominic va deține 60 de părți sociale a câte 10 lei RON
fiecare, cu participare de 50 % la beneficii și pierderi.         Societatea Comercială
  Art. 3. Societatea va fi administrată de către Budău     DI LIVIO IMPEX - S.R.L., Bacău, județul Bacău
Ghe. Daniel Dominic și Budău Ghe. Cristinel.
   (49/357.772)                                   NOTIFICARE
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       Societatea Comercială               Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
     ANADO - S.R.L., satul Satu Nou            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
     comuna Pârgărești, județul Bacău           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale DI
           NOTIFICARE                LIVIO IMPEX - S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Dumbravei
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   nr. 6, bl. 6, sc. A, et. 1, ap. 1, județul Bacău, înregistrată
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    cu nr. J 04/1361/1996, cod unic de înregistrare 9034201,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        care a fost înregistrat cu nr. 19440 din 20.12.2007.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     (52/357.775)
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
ANADO - S.R.L., cu sediul în satul Satu Nou, comuna
                                       Societatea Comercială
Pârgărești, județul Bacău, înregistrată cu                 YUC PROIECT - S.R.L., Bacău
nr. J 04/65/2006, cod unic de înregistrare 18285253, care
a fost înregistrat cu nr. 194362 din 20.12.2007.                  ACT ADIȚIONAL
   (50/357.773)
                                      la actele Societății Comerciale
                                        YUC PROIECT - S.R.L.
        Societatea Comercială
                                  Subsemnatul
      DI LIVIO IMPEX - S.R.L., Bacău
                                  Babiuc Șt. Liviu, cetățean român, născut la data de
          ACT ADIȚIONAL               25.02.1969 în localitatea Bacău, județul Bacău, domiciliat
                                în localitatea Bacău, Str. 22 Decembrie nr. 1, bl. 1, sc. A,
 al Societății Comerciale DI LIVIO IMPEX - S.R.L.       ap. 6, județul Bacău, identificat cu C.I. seria XC
  Rusu Liviu, cetățean român, născut la data de        nr. 257064 eliberată de Poliția Bacău la data de
8.06.1968 în Ardeoani, județul Bacău, domiciliat în      24.05.2003, cod numeric personal 1690225070074,
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008

  în calitate de asociat unic al Societății Comerciale YUC   Orbeni nr. 715, comuna Orbeni, județul Bacău,
PROIECT - S.R.L., cu sediul în Bacău, Str. 22 Decembrie     înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu
nr. 1, bl. 1, sc. A, ap. 6, județul Bacău, cod unic de      nr. J 04/1178/2007, cu un capital social de 200 lei, am
înregistrare 15531485, înmatriculată la Oficiul registrului   hotărât:
comerțului cu nr. J 04/711/2003, cu un capital social de       Art. 1. Se cooptează în societate, ca asociat unic și
200 lei, am hotărât următoarele modificări la actele       administrator cu drepturi depline Gură Gh. Mihail-Aurel,
constitutive ale societății:                   cetățean român, născut la data de 31.08.1966 în Târgu
  Art. 1. Se declară punct de lucru în localitatea Letea    Ocna, județul Bacău, domiciliat Onești, bd. Oituz nr. 1,
Veche, satul Letea Veche, județul Bacău.             bl. 1, sc. B, ap. 26, județul Bacău, posesor al C.I. seria XC
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân       nr. 019766, eliberată de Poliția Onești la data de
neschimbate.                           4.11.1999, cod numeric personal 1660831044426.
  Actul a fost redactat în 6 (șase) exemplare în cadrul       Art. 2. Se retrage din asociere și administrare Nălboc
Biroului de asistență din cadrul Oficiului Registrului      Gh. Gheorghe care cesionează părțile sociale deținute în
Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău și conține 1 (o     valoare totală de 200 lei, asociatului unic cooptat - Gură
singură) pagină.                         Gh. Mihail-Aurel.
  (53/357.776)                           Art. 3. Se modifică obiectul principal de activitate în:
                                 7132 - închirierea mașinilor și echipamentelor pentru
        Societatea Comercială               construcții, fără personal de deservire aferent.
    ANIRA INTERNATIONAL - S.R.L., Căiuți             (55/357.778)
       satul Blidari, județul Bacău
                                       Societatea Comercială
           ACT ADIȚIONAL                    COMERȚ FRUCTA - S.R.L., Orbeni
       la actele Societății Comerciale               comuna Orbeni, județul Bacău
       ANIRA INTERNATIONAL - S.R.L.
                                             NOTIFICARE
  Subsemnatul
  Rotaru Gh. George-Marius, cetățean român, domiciliat      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
în Bacău, str. Banca Națională nr. 31, bl. 31, sc. C, ap. 39,  Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
județul Bacău, născut la data de 27.09.1965 în Târgu       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Ocna, județul Bacău, posesor al C.I. seria XC nr. 364100     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
eliberată la data de 23.08.2004 de Poliția Bacău, cod      actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
numeric personal 1650927044457,                 COMERȚ FRUCTA - S.R.L., cu sediul în Orbeni, comuna
  în calitate de asociat unic al Societății Comerciale     Orbeni, județul Bacău, înregistrată cu nr. J 04/1178/2007,
ANIRA INTERNATIONAL - S.R.L. cu sediul în Căiuți, satul     cod unic de înregistrare 7481610, care a fost înregistrat
Blidari nr. 258, județul Bacău, înmatriculată la Oficiul     cu nr. 19444 din 20.12.2007.
registrului comerțului cu nr. J 04/1361/2006, cu un capital     (56/357.779)
social de 1.000 lei am hotărât următoarele modificări la
actele constitutive ale societății:                     Societatea Comercială
  Art. 1. Se declară punct de lucru în Bacău, Str. Fagului    S.S.A. MOLDO DISTRIBUTIE - S.R.L., Bacău
nr. 8, județul Bacău.
   (54/357.777)                                   ACT ADIȚIONAL
                                    la actul constitutiv al Societății Comerciale
       Societatea Comercială                    S.S.A. MOLDO DISTRIBUTIE - S.R.L.
    COMERT FRUCTA - S.R.L., satul Orbeni             Subsemnații Staicu Bogdan-Constantin, cetățean
      comuna Orbeni, județul Bacău
                                 român, născut la data de 25.07.1975, în București,
                                 sectorul 5, domiciliat în București, str. Batiște nr. 11, bl. 11,
           ACT ADIȚIONAL
                                 et. 7, ap. 22, sectorul 2, posesor al C.I. seria RX
  la actul constitutiv al Societății Comerciale        nr. 100826, eliberată de Secția de Poliție nr. 8 la data de
       COMERT FRUCTA - S.R.L.               16.02.1999, cod numeric personal 1750725434531,
 Nălboc Gh. Gheorghe, cetățean român, născut la data      Jehac Amarildo, cetățean român, născut la data de
de 27.03.1964 în Onești, județul Bacău, domiciliat în      18.06.1962, în Roman, județul Neamț, domiciliat în
Onești, str. Pajura nr. 6, bl. 6, sc. A, ap. 8, județul Bacău,  București, Aleea Botorani nr. 6, bl. V83, sc. 2, et. 2,
posesor al C.I. seria XC nr. 358740, eliberată de Poliția    ap. 45, posesor al C.I. seria DP nr. 062090, eliberată de
Onești la data de 28.07.2004, cod numeric personal        I.G.P.-D.E.P. la data de 12.06.2001, cod numeric personal
1640327044430, în calitate de asociat unic al Societății     1620618270604, și Santagiuliana Andrea, cetățean
Comerciale COMERT FRUCTA - S.R.L., cu sediul în satul      italian, născut la data de 23.05.1978, în Valdagno,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008                17

(ITA-VI), domiciliat în Italia, Valdagno, Vicenza, Via     data de 10.09.2002, cod numeric personal
Campassi nr. 31, posesor al PA seria B nr. 184947,       2500730040023, în calitate de asociați ai Societății
eliberat de autoritățile italiene la data de 23.09.2003, și   Comerciale MEGADON INTERTRANS - S.R.L., cu sediul
prelungit valabilitatea până la 22.09.2013, în calitate de   în Bacău, Str. Progresului nr. 10, bl. 10, sc. A, parter,
asociați ai Societății Comerciale S.S.A. MOLDO         ap. 4, județul Bacău, înmatriculată cu nr. J 04/175/1997,
DISTRIBUTIE - S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Mărășești    cod unic de înregistrare 927471, capital social 200 lei, am
nr. 171, județul Bacău, înmatriculată la Oficiul registrului  hotărât în condițiile actului constitutiv al societății,
comerțului cu nr. J 04/955/2005, cod unic de înregistrare    modificarea acestuia după cum urmează:
RO 17592802, am hotărât modificarea actului constitutiv       Art. 1. Se cooptează ca asociați, prin majorarea
al societății, după cum urmează:                capitalului social, următorii: Isăcescu C. Dumitru,
  Art. 1. Se revocă din calitatea de administrator unic dl  cetățean român, născut la data de 14.10.1949, în Roman,
Macedon Dan-Constantin și se numește ca administrator      județul Neamț, domiciliat în Bacău, Str. Progresului nr. 10,
unic, cu puteri depline și nelimitate, dna Șilcă        bl. 10, sc. A, parter, ap. 4, județul Bacău, identificat cu B.I.
Ana-Georgiana, cetățean român, născută la data de        seria G.K. nr. 273873, eliberat de Poliția Bacău la data de
30.10.1978, în Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea,         11.06.1993, cod numeric personal 1491014040016,
domiciliată în București, Șos. Iancului nr. 59, bl. 101A,    Isăcescu D. Mihai-Cosmin, cetățean român, născut la
sc. A, et. 7, ap. 28, sectorul 2, posesoare a C.I. seria RD   data de 4.11.1981, în Bacău, județul Bacău, domiciliat în
nr. 541544, eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 4 la data de    Bacău, Str. Progresului nr. 10, bl. 10, sc. A, parter, ap. 4,
8.10.2007, cod numeric personal 2781030384182.         județul Bacău, identificat cu C.I. seria XC nr. 254026,
  Art. 2. Se va rescrie actul constitutiv în formă      eliberată de Poliția Bacău la data de 9.05.2003, cod
actualizată.                          numeric personal 1811104046234, și Isăcescu Ramona,
   (57/357.780)                        cetățean român, născută la data de 21.08.1975, în
                                Bacău, județul Bacău, domiciliată în Bacău, Str.
                                Progresului nr. 10, bl. 10, sc. A, parter, ap. 4, județul
      Societatea Comercială
  S.S.A. MOLDO DISTRIBUTIE - S.R.L., Bacău           Bacău, identificată cu C.I. seria XC nr. 288547, eliberată
                                de Poliția Bacău la data de 20.09.2003, cod numeric
           NOTIFICARE                personal 2750821040028.
                                  Art. 2. Se majorează capitalul social de la suma de 200
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    lei la suma de 1.000 lei, prin aportul în numerar al tuturor
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     asociaților.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          Art. 3. Ca urmare a cooptării și majorării de capital,
modificările și completările ulterioare, depunerea       rezultă un capital social total în sumă de 1.000 lei, divizat
statutului actualizat al Societății Comerciale S.S.A.      în 100 părți sociale a 10 lei fiecare, asociații având
MOLDO DISTRIBUTIE - S.R.L., cu sediul în Bacău, str.      următoarea participare la capital, beneficii și pierderi:
Mărășești nr. 171, județul Bacău, înmatriculată cu         - Isăcescu D. Dumitru Daniel aport la capital 20 părți
nr. J 04/955/2005, cod unic de înregistrare 17592802,      sociale în sumă de 200 lei, participare 20 %;
care a fost înregistrat cu nr. 19452 din 20.12.2007.        - Isăcescu Marieta aport la capital 20 părți sociale în
  (58/357.781)
                                sumă de 200 lei, participare 20 %;
                                  - Isăcescu D. Mihai-Cosmin aport la capital 20 părți
      Societatea Comercială                sociale în sumă de 200 lei, participare 20 %;
   MEGADON INTERTRANS - S.R.L., Bacău               - Isăcescu Ramona aport la capital 20 părți sociale în
                                sumă de 200 lei, participare 20 %.
          ACT ADIȚIONAL                  Celelalte dispoziții din actul constitutiv rămân
    la actul constitutiv al Societății Comerciale      nemodificate. Redactat în 6 (șase) exemplare.
      MEGADON INTERTRANS - S.R.L.                (59/357.782)
  Subsemnații
  - Isăcescu D. Dumitru Daniel, cetățean român, născut          Societatea Comercială
la data de 11.02.1974, în Iași, județul Iași, domiciliat în     MEGADON INTERTRANS - S.R.L., Bacău
Bacău, Str. Progresului nr. 10, bl. 10, sc. A, parter, ap. 4,
județul Bacău, identificat cu C.I. seria XC nr. 47640,                 NOTIFICARE
eliberată de SPCLEP Bacău la data de 20.06.2006, cod        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
numeric personal 1740211040039;                 Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  - Isăcescu Marieta, cetățean român, născută la data     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
de 30.07.1950, în Bacău, județul Bacău, domiciliată în     modificările și completările ulterioare, depunerea
Bacău, Str. Caișilor nr. 8, județul Bacău, identificată cu   statutului actualizat al Societății Comerciale MEGADON
C.I. seria XC nr. 207570, eliberată de Poliția Bacău la     INTERTRANS - S.R.L., cu sediul în Bacău, Str.
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008

Progresului nr. 10, bl. 10, sc. A, parter, ap. 4, județul    comuna Ceplenița, județul Iași, posesoare a C.I. seria MX
Bacău, înmatriculată cu nr. J 04/175/1997, cod unic de      nr. 541243, eliberată de Poliția Hârlău la data de
înregistrare 9275471, care a fost înregistrat cu nr. 19456    28.04.2005, cod numeric personal 2700909220018.
din 20.12.2007.                           Art. 3. În urma cesiunii, participarea la capital, beneficii
  (60/357.783)                         și pierderi va fi următoarea:
                                   - Georgescu D-tru Dumitru - aport la capital 5.320 lei,
       Societatea Comercială                echivalând cu 532 părți sociale, în valoare de 10 lei
     OBERCRYS COM - S.R.L., Bacău              fiecare, reprezentând 95 % din capitalul social, având
                                 cota de participare la beneficii și pierderi de 95 %;
           ACT ADIȚIONAL                  - Bereznicu C-tin Mihaela - aport la capital 280 lei,
                                 echivalând cu 28 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare,
    la actul constitutiv al Societății Comerciale       reprezentând 5 % din capitalul social, având cota de
         OBERCRYS COM - S.R.L.              participare la beneficii și pierderi de 5 %.
  Subsemnații                           Art. 4. Se schimbă sediul societății din municipiul
  - Palade Șt. Radu Cristian, cetățean român, născut la    Bacău, Str. 9 Mai nr. 82, bl. 82, sc. C, et. 3, ap. 9, județul
data de 23.09.1967 în municipiul Bacău, județul Bacău,      Bacău, în satul Ceplenița, comuna Ceplenița, județul Iași.
domiciliat în municipiul Bacău, str. Lucrețiu Pătrășcanu       Art. 5. Se schimbă în totalitate administrarea societății,
nr. 2, bl. 2, sc. E, et. 5, ap. 17, județul Bacău, posesor al  în sensul că se revocă din funcția de administratori
C.I. seria XC nr. 075700, eliberată de Poliția Municipiului   Palade Șt. Radu Cristian și Pintiliasa C. Gheorghe, cu
Bacău la data de 2.10.2000, cod numeric personal         datele de identificare de mai sus, și se numește în funcția
1670923040076, în calitate de asociat, și            de administrator Georgescu D-tru Dumitru, cu datele de
  - Pintiliasa C. Gheorghe, cetățean român, născut la     identificare de mai sus.
data de 9.03.1961 în localitatea Vânători, județul Iași,       Prezentul act adițional s-a încheiat în 7
domiciliat în municipiul Bacău, str. Lucrețiu Pătrășcanu     (șapte) exemplare, astăzi, 18.12.2007, data semnării lui.
nr. 2, bl. 2, sc. C, et. 5, ap. 24, județul Bacău, posesor al     (61/357.784)
C.I. seria XC nr. 262077, eliberată de Poliția Municipiului
Bacău la data de 6.06.2003, cod numeric personal
                                       Societatea Comercială
1610903224523, în calitate de asociat,
                                      OBERCRYS COM - S.R.L., Bacău
  la Societatea Comercială OBERCRYS COM - S.R.L.,
cu sediul în municipiul Bacău, Str. 9 Mai nr. 82, bl. 82,                NOTIFICARE
sc. C, et. 3, ap. 9, județul Bacău, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerțului al Județului Bacău cu            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr. J 04/1786/1993, cod unic de înregistrare RO 5169737,     Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
având un capital social de 5.600 RON, în baza          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
prevederilor actului constitutiv al societății și a Legii    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nr. 31/1990, republicată, am hotărât următoarele:        actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  Art. 1. Se retrag în totalitate din asociere Palade Șt.   OBERCRYS COM - S.R.L., cu sediul în municipiul Bacău,
Radu Cristian și Pintiliasa C. Gheorghe care cesionează     Str. 9 Mai nr. 82, bl. 82, sc. C, et. 3, ap. 9, județul Bacău,
în totalitate părțile sociale pe care le dețin, respectiv câte  înregistrată cu nr. J 04/1786/1993, cod unic de
280 părți sociale fiecare, în valoare nominală de 10 lei,    înregistrare 5169737, care a fost înregistrat cu nr. 19459
asociaților Georgescu D-tru Dumitru și Bereznicu C-tin      din data de 20.12.2007.
                                   (62/357.785)
Mihaela, după cum urmează:
  - Palade Șt. Radu Cristian cesionează toate cele 280
părți sociale asociatului Georgescu D-tru Dumitru;              Societatea Comercială
  - Pintiliasa C. Gheorghe cesionează 252 părți sociale       LABORMED PHARMA TRADING - S.R.L.
asociatului Georgescu Dumitru Dumitru și 28 părți sociale             București
asociatei Berznicu C-tin Mihaela.
  Art. 2. Se cooptează în asociere următorii:                  ACT ADIȚIONAL NR. 23
  - Georgescu D-tru Dumitru, cetățean român, născut la                din 14.12.2007,
data de 1.04.1950 în comuna Ceplenița, județul Iași, fiul              la actul constitutiv
lui Dumitru și Elena, domiciliat în satul Ceplenița, comuna   al SC LABORMED PHARMA TRADING - S.R.L., cu
Ceplenița, județul Iași, posesor al C.I. seria MX        sediul în București, Splaiul Independenței nr. 319E,
nr. 079271, eliberată de Poliția Hârlău la data de               sectorul 6, J40/2501/2000,
16.08.1999, cod numeric personal 1500401220013, și             cod unic de înregistrare 12826074
  - Bereznicu C-tin Mihaela, cetățean român, născută la      Asociații
data de 9.09.1970 în orașul Hârlău, județul Iași, fiica lui     - Ionel Lovin, identificat cu C.I. seria RX nr. 276936,
Constantin și Aurelia, domiciliată în satul Ceplenița,      emisă de Secția 9 Poliție la data de 9.03.2005, cod
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008                 19

numeric personal 1620123221144, reprezentând 26 %           Art. 1. Se deschide punct de lucru situat în: Bacău, str.
din capitalul social și din beneficiile și pierderile societății,  Ștefan cel Mare nr. 28 (ARENA CITY CENTER), județul
  - Iliana Ghita, identificată cu B.I. seria B.N. nr. 644856,   Bacău.
emis de Miliția Predeal la data de 23.09.1980, cod           (64/357.787)
numeric personal 2360403083412, reprezentând 26 %
din capitalul social și din beneficiile și pierderile societății,
                                         Societatea Comercială
reprezentată de av. Adorian Bînă,                       CABROM - S.R.L., satul Săucești
  - Marilena Jiquidi, identificată cu B.I. seria B.Z.            comuna Săucești, județul Bacău
nr. 419801, emis de Circa 4 Miliție la data de 13.12.1984,
cod numeric personal 2400426400405, reprezentând                     ACT ADIȚIONAL
26 % din capitalul social și din beneficiile și pierderile
societății,                                la actul constitutiv al Societății Comerciale
  - Constantin Mircioiu, identificat cu C.I. seria RT                 CABROM - S.R.L.
nr. 342833, emisă de Secția 8 Poliție la data de            - Țibu Dumitru Mihai, cetățean român, născut la data
8.07.2004, cod numeric personal 1470116400201,           de 17.07.1949 în Rădăuți, județul Suceava, domiciliat în
reprezentând 7 % din capitalul social și din beneficiile și     Bacău, str. Buciumi nr. 67 bis, județul Bacău, posesor al
pierderile societății,                       C.I. seria XC nr. 090743, eliberată de Poliția Bacău la
  - Georgi Stoyanov Georgiev, identificat cu pașaport       data de 19.01.2001, cod numeric personal
nr. 337680769, emis de MVR Bulgaria la data de           1490717040078, în calitate de asociat, și
20.12.2004, reprezentând 15 % din capitalul social și din       - Țibu M. Cezar-Andrei, cetățean român, născut la
beneficiile și pierderile societății, reprezentat de dl       data de 25.02.1972 în Bacău, județul Bacău, domiciliat în
Venelin Stoyanov Georgiev,                     Bacău, Str. 9 Mai nr. 35, sc. D, ap. 8, județul Bacău,
  întruniți în adunare generală, reprezentând 100 %        posesor al C.I. seria XC nr. 353532, eliberată de Poliția
capitalul social, cu unanimitate de voturi au hotărât        Bacău la data de 1.07.2004, cod numeric personal
modificarea și completarea actului constitutiv al societății,    1720225040039, în calitate de asociat
după cum urmează:                           la Societatea Comercială CABROM - S.R.L., Săucești,
  Art. 1. Se schimbă sediul sucursalei LaborMed          cu sediul în satul Săucești, comuna Săucești, județul
Pharma Trading - S.R.L. - Sucursala Bacău, de la adresa       Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului al
din Bacău, str. Alexandru cel Bun nr. 7, parter, poziția 3,     Județului Bacău cu nr. J 04/715/2000, cod unic de
județul Bacău, la următoarea adresă: Bacău, str.          înregistrare RO 13631020, capital social 400 lei, în baza
Gheorghe Donici nr. 2 bis, județul Bacău.              prevederilor actului constitutiv ale societății și a
  Art. 2. Se modifică în mod corespunzător articolul 4 din    dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, am hotărât:
actul constitutiv al SC LaborMed Pharma Trading - S.R.L.        Art. 1. Se retrage în totalitate din asociere Țibu Dumitru
  Redactat și semnat în 4 exemplare astăzi, 14.12.2007.      Mihai care cesionează toate cele 2 părți sociale pe care le
   (63/357.786)
                                  deține, în valoare de 100 lei fiecare asociatei Țibu V.
                                  Loredana.
        Societatea Comercială                 Art. 2. Se cooptează în asociere Țibu V. Loredana,
       TINEL IMPEX - S.R.L., Bacău              cetățean român, născută la data de 1.09.1972 în Bacău,
                                  județul Bacău, fiica lui Vasile și Maria, domiciliată în
           ACT ADIȚIONAL                 Bacău, Str. 9 Mai nr. 35, sc. D, ap. 8, județul Bacău,
  la actul constitutiv al SC TINEL IMPEX - S.R.L.         posesoare a B.I. seria HC nr. 375550, eliberat de Poliția
  Tănasă Gh. Gheorghiță-Cristinel, cetățean român,         Bacău la data de 27.11.1998, cod numeric personal
născut la data de 13.10.1967 în Bacău, domiciliat în        2710901040011.
Bacău, Str. 9 Mai nr. 31, bl. 31, sc. C, ap. 23, județul        Art. 3. În urma cesiunii, participarea la capitalul social,
Bacău, posesor al C.I. seria XC nr. 118701, eliberată de      beneficii și pierderi va fi:
Poliția Bacău la data de 25.04.2001, cod numeric            - Țibu M. Cezar-Andrei, aport la capital 200 lei,
personal 1671013040175, Avram V. Amalia, cetățean          reprezentând 2 părți sociale, în valoare de 100 lei fiecare,
român, născută la data de 25.09.1982 în Hațeg, județul       participare la beneficii și pierderi 50 %;
Hunedoara, domiciliată în Bacău, Str. 9 Mai nr. 31, bl. 31,      - Țibu V. Loredana, aport la capital 200 lei,
sc. C, ap. 23, județul Bacău, posesoare a C.I. seria XC       reprezentând 2 părți sociale, în valoare de 100 lei fiecare,
nr. 118700, eliberată de Poliția Bacău la data de          participare la beneficii și pierderi 50 %.
25.04.2001, cod numeric personal 2820925203409, în           Art. 4. Administrația societății se menține, în sensul că
calitate de asociați la SC TINEL IMPEX - S.R.L., cu sediul     societatea va fi administrată în continuare de dl Țibu M.
în Bacău, Bd. Unirii nr. 2, județul Bacău, înmatriculată în     Cezar-Andrei, cu datele de identificare de mai sus.
registrul comerțului cu nr. J04/912/1994, cu un capital        Art. 5. Se recodifică obiectul de activitate al societății
social de 200.000 lei, am hotărât:                 conform CAEN Revizia 1.
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008

  Prezentul act adițional conține 5 (cinci) puncte pe 1             Societatea Comercială
(una) pagină și s-a încheiat în 6 (șase) exemplare, astăzi,          NICK-MANS - S.R.L., Bacău
19.12.2007, data semnării lui.
  (65/357.788)                                     NOTIFICARE
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
       Societatea Comercială                Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
     CABROM - S.R.L., satul Săucești             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
     comuna Săucești, județul Bacău             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
            NOTIFICARE
                                 NICK-MANS - S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Milcov nr. 9,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     bl. 9, sc. D, parter, ap. 2, județul Bacău, înregistrată cu
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      nr. J 04/1053/1992, cod unic de înregistrare 987492, care
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         a fost înregistrat cu nr. 19468 din data de 20.12.2007.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      (68/357.791)
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
CABROM - S.R.L., cu sediul în satul Săucești, comuna
Săucești,    județul  Bacău,    înregistrată  cu           Societatea Comercială
nr. J 04/715/2000, cod unic de înregistrare 13631020,           PA & CO INTERNATIONAL - S.R.L.
care a fost înregistrat cu nr. 19467 din data de                 Oituz, județul Bacău
20.12.2007.
  (66/357.789)                                    ACT ADIȚIONAL
                                    la actul constitutiv al Societății Comerciale
        Societatea Comercială                    PA & CO INTERNAȚIONAL - S.R.L.
       NICK-MANS - S.R.L., Bacău                Subsemnații
                                   1. Cășuneanu Costel, cetățean român, născut la data
           ACT ADIȚIONAL                de 9.08.1959 în localitatea Oituz, județul Bacău,
        la actele Societății Comerciale          domiciliat în satul Oituz, comuna Oituz, județul Bacău,
          NICK-MANS - S.R.L.              identificat cu C.I. seria XC nr. 214000, eliberată de Poliția
  Subsemnatul Miclăuș I. Nicolae, cetățean român,        Onești la data de 22.10.2002, cod numeric personal
născut la data de 8.05.1969 în Bacău, județul Bacău,       1590809044446, în calitate de asociat unic al Societății
domiciliat în Bacău, str. Milcov nr. 9, sc. D, ap. 10, județul  Comerciale PA & CO INTERNAȚIONAL - S.R.L., cu sediul
Bacău, posesor al C.I. seria XC nr. 189080, eliberată de     în localitatea Oituz nr. 557, județul Bacău, înmatriculată la
Poliția Bacău la data de 29.05.2002, cod numeric         Oficiul Registrului Comerțului al Județului Bacău cu
personal 1690508040150, în calitate de asociat unic la      nr. J 04/198/1994, cod unic de înregistrare RO 5243655,
Societatea Comercială NICK-MANS - S.R.L., cu sediul în      și
Bacău, str. Milcov nr. 9, bl. 9, sc. D, parter, ap. 2, județul    2. Cășuneanu Paulina, cetățean român, născută la
Bacău, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu     data de 28.06.1960 în localitatea Oituz, județul Bacău,
nr. J 04/1053/1992, cu un capital social de 300.000, am      domiciliată în satul Oituz, comuna Oituz, județul Bacău,
convenit următoarele modificări la actele constitutive ale    identificată cu C.I. seria XC nr. 214001, eliberată de
societății:                            Poliția Onești la data de 22.10.2002, cod numeric
  Art. 1. Se majorează capitalul social cu suma de       personal 2600628044451, în calitate de asociat unic al
300.000 lei, conform raportului de expertiză contabilă      Societății Comerciale C & C INTERNATIONAL - S.R.L.,
întocmit de expert contabil Balan Florin. Capitalul social    cu sediul în Onești, Str. Fântânele nr. 1, județul Bacău,
total va fi în valoare de 600.000 lei, împărțit în 60.000 părți
                                 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului al Județului
sociale cu o valoare de 10 lei fiecare. În urma modificărilor
                                 Bacău cu nr. J 04/429/1997, cod unic de înregistrare
intervenite structura capitalului social va fi următoarea:
                                 9395044;
  - Miclăuș I. Nicolae, aport la capitalul social 600.000
lei, reprezentând 60.000 părți sociale, participare la        am hotărât următoarele:
beneficii/pierderi 100 %.                       Art. 1. În baza proiectului de fuziune publicat în
  Art. 2. Se recodifică obiectul de activitate conform     Monitorul Oficial al României nr. 3354/20.11.2007, se
CAEN revizia 1.                          produce fuziunea prin absorbție a Societății Comerciale C
  Miclăuș I. Nicolae am citit și sunt de acord.         & C INTERNATIONAL - S.R.L. de către Societatea
  Redactat de Biroul de asistență din cadrul Oficiului     Comercială PA & CO INTERNAȚIONAL - S.R.L.
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.         Art. 2. În urma fuziunii, se majorează capitalul social al
   (67/357.790)                         societății absorbante, de la suma de 18.671.450 lei, la
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008                21

suma de 18.678.450 lei, respectiv cu suma de 7.000 lei,      numeric personal 1671021040087, în calitate de asociat
reprezentând capitalul social al societății absorbite.       unic al Societății Comerciale ULPIA INVEST - S.R.L., cu
  Art. 3. După fuziune, structura asociaților Societății     sediul în Bacău, str. Avram Iancu nr. 5, bl. A5, sc. A, et. 4,
Comerciale PA & CO INTERNAȚIONAL - S.R.L. va fi          ap. 17, județul Bacău, înmatriculată la Oficiul registrului
următoarea:                            comerțului cu nr. J 04/869/2007, am hotărât următoarele:
Nr.   Numele    Nr. părți  Valoarea             Art. 1. Se modifică denumirea societății, care devine:
                         Procentul     ULPIA INVEST - Agent de Asigurare - S.R.L.
crt.  asociatului  sociale     lei
                                   Art. 2. Se retrage din administrarea societății dl
1. Cășuneanu                            Nechita Gelu.
  Costel       1.849.167   18.491.670   99 %
                                   Art. 3. Se numește administrator dna Varga I. Marinela,
2. Cășuneanu
  Paulina        18.678    186.780    1%      cetățean român, născută la data de 7.07.1970 în Bacău,
                                  județul Bacău, domiciliată în Bacău, str. Bucegi nr. 117,
  Art. 4. Doamna Cășuneanu Paulina se retrage din         sc. B, ap. 62, județul Bacău, identificată cu C.I. seria XC
cadrul societății cesionând procentul de 1 % din părțile      nr. 534472 eliberată la data de 23.05.2007 de SPCLEP
sociale dlui Cășuneanu Costel.                   Bacău, cod numeric personal 2700707040029.
  Art. 5. În urma cesiunii intervenite, structura asociaților     (71/357.794)
Societății Comerciale PA & CO INTERNAȚIONAL -
S.R.L., participarea la capitalul social, beneficii și pierderi,
va fi următoarea:                               Societatea Comercială
Nr.   Numele    Nr. părți  Valoarea            ULPIA INVEST AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.
                         Procentul
crt.  asociatului  sociale     lei                      Bacău
1. Cășuneanu
                                             NOTIFICARE
  Costel       1.867.845   18.678.450 100 %
                                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
    (69/357.792)
                                  Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
         Societatea Comercială               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
      PA & CO INTERNATIONAL - S.R.L.             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
     Oituz, comuna Oituz, județul Bacău            actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                  ULPIA INVEST - Agent de Asigurare - S.R.L., cu sediul în
            NOTIFICARE                 Bacău, str. Avram Ianu nr. 5, bl. A5, sc. A, et. 4, ap. 17,
                                  județul Bacău, înmatriculată cu nr. J 04/869/2007, cod
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  unic de înregistrare 21737090, care a fost înregistrat cu
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                  nr. 19481 din data de 21.12.2007.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului       (72/357.795)
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
PA & CO INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul în Oituz,
                                         Societatea Comercială
comuna Oituz, județul Bacău, înmatriculată cu nr. J
                                          DRAGSUN - S.R.L.
04/198/1994, cod unic de înregistrare 5243655, care a
                                      satul Filipești, comuna Bogdănești
fost înregistrat cu nr. 19477 din data de 21.12.2007.
   (70/357.793)                                   județul Bacău

                                            ACT ADIȚIONAL
      Societatea Comercială                  la actele Societății Comerciale DRAGSUN - S.R.L.
 ULPIA INVEST AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.               Subsemnatul Suditu N. Liviu-Daniel, cetățean român,
          Bacău                      născut la data de 5.01.1967 în Onești, județul Bacău,
                                  domiciliat în Onești, str. Cuciur nr. 19, județul Bacău,
           ACT ADIȚIONAL
                                  posesor al C.I. seria XC nr. 293842 eliberată de Poliția
   la actul constitutiv al Societății Comerciale         Onești la data de 15.10.2003, cod numeric personal
        ULPIA INVEST - S.R.L.               1670105296182, în calitate de asociat al Societății
  Subsemnatul Nechita Gh. Gelu, cetățean român,          Comerciale DRAGSUN - S.R.L., cu sediul în satul
născut la data de 21.10.1967 în Bacău, județul Bacău,       Filipești, comuna Bogdănești, județul Bacău,
domiciliat în Bacău, Str. Panselelor nr. 3, sc. A, ap. 5,     înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J
județul Bacău, identificat cu C.I. seria XC nr. 076543       04/2114/2004, cu un capital social de 200 lei, am convenit
eliberată de Poliția Bacău la data de 3.01.2000, cod        următoarele modificări la actele constitutive ale societății:
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008

  Art. 1. Se deschide un punct de lucru în Onești, Str.    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Perchiului nr. 3, județul Bacău.                actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  Redactat la Biroul de asistență din cadrul Oficiul      CONFER GROUP - S.R.L., cu sediul în Onești, Str. Gării
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău în 6    nr. 7, județul Bacău, înmatriculată cu nr. J 04/92/2003,
(șase) exemplare.                        cod unic de înregistrare 15168887, care a fost înregistrat
  (73/357.796)                        cu nr. 19496 din data de 21.12.2007.
                                  (75/357.798)

        Societatea Comercială
        CONFER GROUP - S.R.L.                      Societatea Comercială
        Onești, județul Bacău                     AURCOM IMPEX - S.R.L.
                                            Bacău
          ACT ADIȚIONAL
       la actele Societății Comerciale                     ACT ADIȚIONAL
        CONFER GROUP - S.R.L.
                                la actele constitutive ale AURCOM IMPEX - S.R.L.
  Subsemnații:
                                  Subsemnații:
  - Drăgan I. Emil, cetățean român, născut la data de
                                  - Bodescu T. Neculai, cetățean român, născut la data
27.04.1953 în localitatea Coțofănești, județul Bacău,
domiciliat în localitatea Onești, Str. Stadionului nr. 25,   de 26.05.1957 în comuna Valea Seacă, județul Bacău,
județul Bacău, identificat cu C.I. seria XC nr. 396582     domiciliat în Bacău, str. Milcov nr. 61, sc. A, ap. 2, județul
eliberată de Poliția Onești la data de 23.02.2005, cod     Bacău, identificat cu C.I. seria XC nr. 121356 eliberată de
numeric personal 1530427044421, și               Poliția Bacău la data de 10.05.2001, cod numeric
  - Drăgan E. Laurențiu, cetățean român, născut la data    personal 1570526040014, și
de 27.08.1978 în localitatea Coțofănești, județul Bacău,      - Bodescu (Anghelus) Gh. Aurica, cetățean român,
domiciliat în localitatea Onești, Str. Armoniei nr. 2, bl. 2,  născută la data de 11.01.1958 în comuna Botești, județul
sc. A, ap. 5, județul Bacău, identificat cu C.I. seria XC nr.  Neamț, domiciliat în Bacău, str. Milcov nr. 61, sc. A, ap.
186764 eliberată de Poliția Onești la data de 17.05.2002,    2, județul Bacău, identificat cu C.I. seria XC nr. 517442
cod numeric personal 1780824044431,               eliberată de S.P.C.L.E.P. Bacău la data de 28.02.2007,
  reprezentați de DrăganC. Diana, cu cetățenie română,     cod numeric personal 2580111040029, în calitate de
născută la data de 12.12.1978 în localitatea Onești,      asociați la Societatea Comercială AURCOM IMPEX -
județul Bacău, domiciliată în localitatea Onești, Str.     S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Milcov nr. 61, sc. A, ap. 2,
Armoniei nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 5, județul Bacău,       județul Bacău, înmatriculată la Oficiul registrului
identificată cu C.I. seria XC nr. 166542 eliberată de Poliția  comerțului cu nr. J 04/427/1995, cu un capital social de
Onești la data de 4.03.2002, cod numeric personal        1.220 lei, am convenit următoarele modificări la actele
2781212044421,                         constitutive ale societății:
  în baza procurii autentice nr. 2513/20.12.2007, în        Art. 1. Se majorează capitalul social cu suma de
calitate de asociați la Societatea Comercială CONFER      462.780 lei, conform raportului de expertiză contabilă din
GROUP - S.R.L., cu sediul în Onești, Str. Gării nr. 7,
                                data de 18.12.2007, întocmit de expert contabil Roman
județul Bacău, înmatriculată la Oficiul registrului
                                Vasile. Capitalul social total va fi în valoare de 464.000 lei,
comerțului cu nr. J 04/92/2003, cu un capital social de 200
                                împărțit în 46.400 părți sociale, cu o valoare de 10 lei
lei, am hotărât următoarele modificări la actele
                                fiecare. În urma modificărilor intervenite, structura
constitutive ale societății:
                                capitalului social va fi următoarea:
  Art. 1. Se retrage din calitatea de administrator
asociatul Drăgan I. Emil.                      - Bodescu T. Neculai, aport la capitalul social 232.000
   (74/357.797)                        lei, reprezentând 23.200 părți sociale, participare la
                                beneficii/pierderi 50 %;
                                  - Bodescu (Anghelus) Gh. Aurica, aport la capitalul
        Societatea Comercială              social 232.000 lei, reprezentând 23.200 părți sociale,
        CONFER GROUP - S.R.L.              participare la beneficii/pierderi 50 %.
        Onești, județul Bacău                Art. 2. Se recodifică obiectul de activitate conform
                                CAEN-revizia 1.
           NOTIFICARE                  Redactat la Biroul de asistență din cadrul Oficiul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău în 6
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     (șase) exemplare.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           (76/357.799)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008                23

         Societatea Comercială               Bacău, str. Arcadie Șeptilici nr. 3A, județul Bacău,
        AURCOM IMPEX - S.R.L.               posesor al C.I. seria XC nr. 471891 eliberată de Poliția
             Bacău                   Bacău la data de 2.06.2006, cod numeric personal
                                  1660622330767, și
            NOTIFICARE                   Baciu Gabriel, cetățean român, născut la data de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      18.01.1955 în Buzău, județul Buzău, domiciliat în Bacău,
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      str. Maramureș nr. 22, județul Bacău, cod numeric
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          personal 1550118040013, posesor al C.I. seria XC nr.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    392831 eliberată la data de 3.02.2005 de Poliția Bacău,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale       în calitate de asociați ai Societății Comerciale ROYAL
AURCOM IMPEX - S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Milcov       CABLU T.V. - S.R.L.cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr.
nr. 61, bl. 61, sc. A, parter, ap. 2, județul Bacău,        187, cod unic de înregistrare        R 18753451,
înmatriculată cu nr. J 04/427/1995, cod unic de          J 04/865/2006, capital social 200 RON, au decis
înregistrare 7353921, care a fost înregistrat cu nr. 19497     modificarea actului constitutiv al societății după cum
din data de 21.12.2007.                      urmează:
  (77/357.800)                            Art. 1. Se cooptează în calitate de asociat persoana
                                  juridică Societatea Comercială NEW COM
                                  TELECOMUNICAȚII - S.A., persoană juridică română, cu
         Societatea Comercială
                                  sediul în București, bd. Națiunile Unite nr. 1, bl. 108A,
         TRANS EDWIN - S.R.L.
                                  ansamblul Gemenii Sitraco, camera nr. 2, spațiul de
             Bacău
                                  birouri nr. 4, etaj 7, biroul C7, înmatriculată la Oficiul
           ACT ADIȚIONAL                 Registrului Comerțului al Municipiului București cu nr. J
                                  40/3527/2007, cod unic de înregistrare 21147633, capital
       la actele Societății Comerciale            social 90.000 lei, reprezentată prin administrator Dorin
         TRANS EDWIN - S.R.L.
                                  Ștefănescu, cetățean român, născut la data de 7.03.1957
  Subsemnata Tănase (fostă Bălușanu) V. Simona-          în Cluj-Napoca, județul Cluj, domiciliat în Cluj-Napoca,
Maria, cetățean român, născută la data de 14.06.1977 în      str. Năsăud nr. 20, ap. 8, județul Cluj, posesor al C.I. seria
localitatea Bacău, județul Bacău, domiciliată în localitatea    KX nr. 064529 eliberată de Poliția Cluj-Napoca la data de
Bacău, str. Iosif Cocea nr. 16, bl. 16, sc. A; ap. 1, județul   20.01.2000, cod numeric personal 1570307120692.
Bacău, identificată cu C.I. seria XC nr. 503188 eliberată       Se cooptează în calitate de asociat Dorin Ștefănescu,
de Poliția Bacău la data de 27.12.2006, cod numeric
                                  cetățean român, născut la data de 7.03.1957 în Cluj-
personal 2770614040070, în calitate de asociat la
                                  Napoca, județul Cluj, domiciliat în Cluj-Napoca, str.
Societatea Comercială TRANS EDWIN - S.R.L., cu sediul
                                  Năsăud nr. 20, ap. 8, județul Cluj, posesor al C.I. seria KX
în Bacău, str. Iosif Cocea nr. 16, bl. 16, sc. A; ap. 1, județul
                                  nr. 064529 eliberată de Poliția Cluj-Napoca la data de
Bacău, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr.
J 04/1500/2006, având un capital social de 200 lei, am       20.01.2000, cod numeric personal 1570307120692.
hotărât următoarele modificări la actele constitutive ale       Art. 2. Dragoș I. Paval cesionează către Societatea
societății:                            Comercială NEW COM TELECOMUNICAȚII - S.A., cu
  Art. 1. Se declară un punct de lucru în localitatea       datele de identificare de mai sus, cele 10 părți sociale
Bacău, Calea Romanului nr. 51, județul Bacău.           deținute a 10 lei fiecare, în valoare de 100 lei,
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân        reprezentând în total 50 % din capitalul social al Societății
neschimbate.                            Comerciale ROYAL CABLU T.V. - S.R.L.
  (78/357.801)                            Art. 3. Baciu Gabriel cesionează către Societatea
                                  Comercială NEW COM TELECOMUNICAȚII - S.A. un
                                  număr de 9 părți sociale deținute a 10 lei fiecare, în
        Societatea Comercială                valoare de 90 lei, reprezentând în total 45 % din capitalul
       ROYAL CABLU T.V. - S.R.L.              social al Societății Comerciale ROYAL CABLU T.V. -
            Bacău                    S.R.L.
                                    Baciu Gabriel cesionează către Ștefănescu Dorin o
         ACT ADIȚIONAL NR. 1                parte socială deținută de 10 lei, în valoare de 10 lei,
        din data de 10.12.2007               reprezentând în total 5 % din capitalul social al Societății
   la actul constitutiv al Societății Comerciale         Comerciale ROYAL CABLU T.V. - S.R.L.
       ROYAL CABLU T.V. - S.R.L.                 Art. 4. În urma dobândirii calității de asociat de către
  Dragoș Pavăl, cetățean român, născut la data de         Societatea Comercială NEW COM TELECOMUNICAȚII -
22.06.1966 în Fălticeni, județul Suceava, domiciliat în      S.A. și Ștefănescu Dorin și a cesiunii de părți sociale,
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008

participarea la capitalul social, beneficii și pierderi,     15, bl. 15, sc. B, et. 2, ap. 5, județul Bacău, posesor al C.I.
prevăzută la art. 6 din actul constitutiv, este următoarea:   seria XC nr. 443794 eliberată de S.P.C.L.E.P. Bacău la
  „Art. 6. Capitalul social al societății este de 200 lei,   data de 6.12.2005, cod numeric personal
divizat în 20 părți sociale a 10 lei fiecare. Aportul la     1610809040011, în calitate de asociat unic la Societatea
constituirea capitalului social este:              Comercială ARTCONF - S.R.L., cu sediul în Bacău, str.
  1.  Societatea    Comercială    NEW   COM    Ștefan cel Mare nr. 15, bl. 15, sc. B, et. 2, ap. 5, județul
TELECOMUNICAȚII - S.A., aport la capital 190 lei,        Bacău, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr.
echivalând cu 19 părți sociale, reprezentând 95 % din      J 04/1433/1992, cu un capital social de 200 lei, am
capitalul social total, având cota de participare la beneficii  hotărât:
și pierderi de 95 %;                        Art. 1. Se deschide punct de lucru situat în Bacău, Str.
  2. Ștefănescu Dorin, aport la capital 10 lei, echivalând   Turbinei nr. 4, județul Bacău.
cu o parte socială, reprezentând 5 % din capitalul social
                                   (81/357.804)
total, având cota de participare la beneficii și pierderi de
5 %”.
  Art. 5. Se împuternicește dna Andronic Ionela-              Societatea Comercială
Brîndușa, domiciliată în Bacău, str. Miron Costin nr. 85,
                                      CRISREL SERVPROD - S.R.L.
sc. F, ap. 111, identificată cu C.I. seria XC nr. 547726
                                 satul Dofteana, comuna Dofteana, județul Bacău
eliberată la data de 9.08.2007 de S.P.C.L.E.P. Bacău, să
facă demersurile pentru înregistrarea prezentului la                 ACT ADIȚIONAL
Oficiul Registrului Comerțului al Județului Bacău.
  Prezentul act adițional a fost întocmit astăzi,          la actul constitutiv al Societății Comerciale
10.12.2007, în 6 (șase) exemplare.                     CRISREL SERVPROD - S.R.L.
   (79/357.802)                          Subsemnata Bucur N. Ana-Nicoleta, cetățean român,
                                 domiciliată în Târgu Ocna, Str. Republicii, bl. F5, sc. A,
                                 ap. 20, județul Bacău, născută în Târgu Ocna, județul
        Societatea Comercială               Bacău la data de 15.01.1971, posesoare a C.I. seria XC
       ROYAL CABLU TV - S.R.L.              nr. 272577 eliberată de Poliția orașului Târgu Ocna la
            Bacău                   data de 18.07.2003, cod numeric personal
                                 2710115047394, în calitate de asociat unic la Societatea
            NOTIFICARE                Comercială CRISREL SERVPROD - S.R.L., cu sediul în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Târgu Ocna, Bd. Republicii, bl. F5, sc. A, et. 4, ap. 20,
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     județul Bacău, capital social 200 lei, înmatriculată la
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Oficiul Registrului Comerțului al Județului Bacău cu nr.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   J 04/369/2006, cod unic de înregistrare RO 18461848,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    am decis:
ROYAL CABLU TV - S.R.L., cu sediul în Bacău, str.          Art. 1. Iese din societate și administrare Bucur N. Ana-
Mărășești nr. 187, județul Bacău, înmatriculată cu nr. J     Nicoleta, care cesionează la valoarea nominală toate
04/865/2006, cod unic de înregistrare 18753451, care a      părțile sociale dlui Irimia N. Cristian-Dionisie, cetățean
fost înregistrat cu nr. 19499 din data de 21.12.2007.      român, născut la data de 25.12.1975 în Târgu Ocna,
   (80/357.803)                        județul Bacău, domiciliat în satul Dofteana, comuna
                                 Dofteana, județul Bacău, posesor al C.I. seria XC nr.
                                 498603 eliberată de S.P.C.L.E.P. Târgu Ocna la data de
        Societatea Comercială              21.11.2006, cod numeric personal 175122047408, care
         ARTCONF - S.R.L.                va fi asociat unic și administrator cu 20 părți sociale, în
            Bacău                  valoare de 20 lei, reprezentând 100 % beneficii și pierderi.
                                 Asociatul nou intrat cunoaște situația economico-
           ACT ADIȚIONAL
                                 financiară a firmei și este de acord cu preluarea acesteia.
   la actul constitutiv al Societății Comerciale         Art. 2. Se schimbă sediul social din Târgu Ocna, Bd.
         ARTCONF - S.R.L.                Republicii, bl. F5, sc. A, et. 4, ap. 20, județul Bacău, în
  Subsemnata Ardeleanu Gh. Gheorghe, cetățean          satul Dofteana, comuna Dofteana, județul Bacău.
român, născut la data de 9.08.1961 în localitatea Mărăști,     Art. 3. Se radiază punctul de lucru din satul Haghiac,
județul Bacău, domiciliat în Bacău, str. Ștefan cel Mare nr.   comuna Dofteana, județul Bacău.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008               25

  Art. 4. Se împuternicește Societatea Comercială MY       Art. 1. Se completează obiectul secundar de activitate
CONSULTING - S.R.L., înmatriculată cu nr. J          cu: 0122 - creșterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,
04/2041/2007, capitalul social de 200 lei, pentru       măgarilor, catârilor și asinilor.
îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare a       Redactat la Biroul de asistență din cadrul Oficiul
prezentului act adițional la Oficiul Registrului Comerțului  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău în 6
al Județului Bacău.                      (șase) exemplare.
  (82/357.805)                          (84/357.807)


       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
     CRISREL SERVPROD - S.R.L.                     VIOCARM PROD - S.R.L.
satul Dofteana, comuna Dofteana, județul Bacău             satul Satu Nou, comuna Colonești
                                         județul Bacău
           NOTIFICARE
                                           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
CRISREL SERVPROD - S.R.L., cu sediul în satul         actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Dofteana, comuna Dofteana, județul Bacău, înmatriculată    VIOCARM PROD - S.R.L., cu sediul în satul Satu Nou,
cu nr. J 04/369/2006, cod unic de înregistrare 18461848,    comuna Colonești, județul Bacău. înmatriculată cu nr. J
care a fost înregistrat cu nr. 19508 din data de        04/1866/2005, cod unic de înregistrare 18044735, care a
21.12.2007.                          fost înregistrat cu nr. 19512 din data de 21.12.2007.
  (83/357.806)                          (85/357.808)


       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
      VIOCARM PROD - S.R.L.                        ZECE PLUS - S.R.L.
  satul Satu Nou, comuna Colonești, județul                  Onești, județul Bacău
           Bacău
                                          ACT ADIȚIONAL
          ACT ADIȚIONAL                  la actul constitutiv al Societății Comerciale
       la actele Societății Comerciale                  ZECE PLUS - S.R.L.
        VIOCARM PROD - S.R.L.               Subsemnații Ursu I. Anișoara, cetățean român,
  Subsemnații:                        născută la data de 10.10.1979 în Onești, județul Bacău,
  - Vînău C. Violeta, cetățean român, născută la data de   domiciliată în Onești, Str. Tineretului nr. 12, bl. 12, sc. A,
22.11.1972 în Bacău, județul Bacău, domiciliată în satul    ap. 16, județul Bacău, identificată cu C.I. seria XC nr.
Satu Nou, comuna Colonești, județul Bacău, identificată    435402 eliberată de Poliția Onești la data de 27.09.2005,
cu C.I. seria XC nr. 312730 eliberată de Poliția Bacău la   cod numeric personal 2791010044427, Burlacu G. Ion,
data de 2.02.2004, cod numeric personal            cetățean român, născut la data de 17.10.1950 în comuna
2721122040048, și                       Oituz, județul Bacău, domiciliat în Onești, str. Venus nr. 5,
  - Vînău Gh. Gigi-Daniel, cetățean român, născut la     sc. C, ap. 45, județul Bacău, identificat cu C.I. seria XC nr.
data de 2.06.1971 în Bacău, județul Bacău, domiciliat în    389997 eliberată de Poliția Onești la data de 21.01.2005,
satul Satu Nou, comuna Colonești, județul Bacău,        cod numeric personal 1501017044428, Burlacu N.
identificat cu C.I. seria XC nr. 273331 eliberată de Poliția  Sofica, cetățean român, născută la data de 7.10.1957 în
Bacău la data de 24.07.2003, cod numeric personal       comuna Oituz, județul Bacău, domiciliată în Onești, str.
1710602040011,                         Venus nr. 5, sc. C, ap. 45, județul Bacău, identificată cu
  în calitate de asociați la Societatea Comercială      C.I. seria XC nr. 38957 eliberată de Poliția Onești la data
VIOCARM PROD - S.R.L., cu sediul în satul Satu Nou,      de 19.01.2005, cod numeric personal 2571007044421, și
comuna Colonești, județul Bacău, înmatriculată la Oficiul   Burlacu I. Mioara, cetățean român, născută la data de
registrului comerțului cu nr. J 04/1866/2005, având un     23.06.1977 în comuna Oituz, județul Bacău, domiciliată în
capital social de 200 lei, am convenit următoarele       Onești, str. Venus nr. 5, sc. C, ap. 45, județul Bacău,
modificări la actele consatitutive ale societății:       identificată cu C.I. seria XC nr. 094413 eliberată de Poliția
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008

Onești la data de 6.02.2001, cod numeric personal       S.R.L., înmatriculată cu nr. J 04/2052/1994, având sediul
2770623044425, în calitate de asociați la Societatea     în Onești, Aleea Parcului nr. 5, sc. A, ap. 27, județul
Comercială ZECE PLUS - S.R.L., înmatriculată cu nr. J     Bacău, am decis modificarea actului constitutiv astfel:
04/621/2006, cu sediul în Onești, str. Venus nr. 5, sc. C,    Art. 1. Se schimbă obiectul principal de activitate din
ap. 45, județul Bacău, am decis modificarea actului      1581 - fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete
constitutiv astfel:                      de patiserie, în 2010 - tăierea și rindeluirea lemnului;
  Art. 1. Se deschide punct de lucru în Brașov, Str.     impregnarea lemnului.
Jepilor nr. 1, județul Brașov.                  (88/357.811)
  Art. 2. Se completează obiectul de activitate al
societății cu următoarele activități:
  2222 - alte activități de tipărire neclasificate în altă         Societatea Comercială
parte;                                   FORESTEX AGO - S.R.L.
  2214 - editarea înregistrărilor sonore;                  Onești, județul Bacău
  2215 - alte activități de editare;
  2211 - editarea cărților;                            NOTIFICARE
  7230 - prelucrarea informatică a datelor;           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  7240 - activități legate de bazele de date;        Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  7250 - întreținerea și repararea mașinilor de birou și   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
contabilizat și a calculatoarelor;
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  7260 - alte activități legate de informatică.
                               actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  (86/357.809)
                               FORESTEX AGO - S.R.L., cu sediul în Onești, Aleea
                               Parcului nr. 5, sc. A, ap. 27, județul Bacău, înmatriculată
        Societatea Comercială             cu nr. J 04/2052/1994, cod unic de înregistrare 6586597,
        ZECE PLUS - S.R.L.              care a fost înregistrat cu nr. 19514 din data de
        Onești, județul Bacău             21.12.2007.
                                 (89/357.812)
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           Societatea Comercială
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                       PODAL IMPEX - S.R.L.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                           Bacău
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale            ACT ADIȚIONAL
ZECE PLUS - S.R.L., cu sediul în Onești, str. Venus nr. 5,
sc. C, ap. 45, județul Bacău, înmatriculată cu nr. J        la actul constitutiv al Societății Comerciale
04/621/2006, cod unic de înregistrare 18621671, care a            PODAL IMPEX - S.R.L.
fost înregistrat cu nr. 19513 din data de 21.12.2007.      Ungureanu P. Petru, cetățean român, născut la data de
   (87/357.810)                       15.10.1942 în localitatea Blăgești, județul Bacău,
                               domiciliat în Bacău, str. Oituz nr. 5, județul Bacău,
                               posesor al C.I. seria XC nr. 308854 eliberată de Poliția
        Societatea Comercială             Bacău la data de 19.01.2004, cod numeric personal
       FORESTEX AGO - S.R.L.              1421015040038;
        Onești, județul Bacău               Ungureanu P. Petre, cetățean român, născut la data de
                               30.04.1975 în Bacău, județul Bacău, domiciliat în Bacău,
          ACT ADIȚIONAL               Str. Violetelor nr. 7, bl. 7, sc. A, ap. 17, județul Bacău,
   la actul constitutiv al Societății Comerciale      posesor al C.I. seria XC nr. 258329 eliberată de Poliția
       FORESTEX AGO - S.R.L.              Bacău la data de 28.05.2003, cod numeric personal
  Subsemnata Gaman V. Daniela, cetățean român,        1750430040067;
născută la data de 18.03.1958 în comuna Gura Văii,        Bălan P. Elena, cetățean român, născută la data de
județul Bacău, domiciliată în Onești, Aleea Parcului nr. 5,  23.02.1971 în Bacău, județul Bacău, domiciliată în
sc. A, ap. 27, județul Bacău, posesor al C.I. seria XC nr.  Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 8, bl. 8, sc. C, ap. 12,
375730 eliberată la data de 26.10.2004 de Poliția Onești,   județul Bacău, posesoare a C.I. seria XC nr. 004816
cod numeric personal 2580318044428, în calitate de      eliberată de Poliția Bacău la data de 30.06.1999, cod
asociat unic la Societatea Comercială FORESTEX AGO -     numeric personal 2710223040045;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008               27

  Dimofte P. Oana, cetățean român, născută la data de      7450 - selecția și plasarea forței de muncă;
17.03.1979 în Bacău, domiciliată în Bacău, Str. Mioriței     7485 - activități de secretariat și traducere;
nr. 32, bl. 32, sc. A, ap. 20, județul Bacău, posesoare a     9261 - activități ale bazelor sportive;
C.I. seria XC nr. 047982 eliberată de Poliția Bacău la data    9262 - alte activități sportive;
de 6.04.2000, cod numeric personal 2790317040058, și       9271 - jocuri de noroc și pariuri;
  Antuca-Ungureanu P.Diana, cetățean român, născută       9272 - alte activități recreative;
la data de 9.10.1981 în Bacău, domiciliată în Bacău, Str.     9302 - coafură și alte activități de înfrumusețare;
Mioriței nr. 32, bl. 32, sc. A, ap. 20, județul Bacău,      9304 - activități de întreținere corporală;
posesoare a C.I. seria XC nr. 514435 eliberată de         5040 - comerț cu motociclete, piese și accesorii
S.P.C.L.E.P. Bacău la data de 19.02.2007, cod numeric     aferente, și reparații.
personal 2811009046236,                      (90/357.813)
  în calitate de asociați la Societatea Comercială
PODAL IMPEX - S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Oituz nr.
5, județul Bacău, înmatriculată la Oficiul registrului             Societatea Comercială
comerțului cu nr. J 04/1706/1993, având un capital social           PODAL IMPEX - S.R.L.
de 222 lei, au hotărât:                                Bacău
  Art. 1. Se completează obiectul de activitate cu:
  5211 - comerț cu amănuntul, în magazine                      NOTIFICARE
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
alimentare, băuturi și tutun;                 Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  5212 - comerț cu amănuntul, în magazine           alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nealimentare;                         actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  5221 - comerț cu amănuntul cu fructe și legume       PODAL IMPEX - S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Oituz nr.
proaspete;                           6, județul Bacău, înmatriculată cu nr. J 04/1706/1993, cod
  5222 - comerț cu amănuntul cu carne și produse din     unic de înregistrare 4831789, care a fost înregistrat cu nr.
carne;                             19521 din data de 27.12.2007.
  5223 - comerț cu amănuntul cu pește, crustacee și        (91/357.814)
moluște;
  5224 - comerț cu amănuntul cu pâine, produse de             Societatea Comercială
patiserie și produse zaharoase;                        AGRODEL - S.A.
  5227 - comerț cu amănuntul, în magazine specializate,       comuna Amărăștii de Jos, județul Dolj
cu produse alimentare;
  5233 - comerț cu amănuntul cu produse cosmetice și                ACT ADIȚIONAL
de parfumerie;                           la statutul SC AGRODEL - S.A., cu sediul în
  5540 - baruri;                        comuna Amărăștii de Jos, județul Dolj, înregistrată
  5552 - alte unități de preparare a hranei;           la Oficiul Registrului Comerțului Dolj cu nr. de
  6021 - alte transporturi terestre de călători, pe bază de     înmatriculare J 16/184/15.03.2001, având
grafic;                                       CUI 13784180
  6022 - transporturi cu taxiuri;                Acționarii societății întruniți în Adunarea Generală
  6023 - transporturi terestre de călători, ocazionale;    Extraordinară, convocată și întrunită conform Legii nr.
  6024 - transporturi rutiere de mărfuri;           31/1990, modificată și republicată, în data de 9.11.2007,
  6311 - manipulări;                     au hotărât:
  6312 - depozitări;                       • Transformarea formei juridice a societății din
  6321 - alte activități anexe transporturilor terestre;   societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată.
  6420 - telecomunicații;                    • Transformarea acțiunilor în părți sociale în valoare de
  7011 - dezvoltare (promovare) imobiliară;          10 lei fiecare parte socială.
  7012 - cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare        Conform Legii nr. 31/1990, modificată, capitalul social
proprii;                            se divide în părți sociale de valoare egală, motiv pentru
  7020 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare  care s-a completat capitalul social cu aport în numerar în
proprii sau închiriate;                    valoare de 3,70 lei, majorându-se capitalul social de la
  7031 - agenții imobiliare;                 suma de 15.526,30 lei la suma de 15.530 lei.
  7032 - administrarea imobilelor pe bază de tarife sau     • În urma modificărilor intervenite, capitalul social total
contract;                           în valoare de 15.530 lei este constituit din 1.553 părți
  7440 - publicitate;                     sociale în valoare de 10 lei fiecare parte socială.
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008

  • Acționarii persoane fizice care dețineau 36,45 % din    sub nr. J 40/4521/2001, CUI 13869014, reprezentată prin
capitalul social s-au retras din societate și au cesionat    G. Buruiană - Director General;
aportul lor la capitalul social dnei Diaconeasa Paulina,       • Paraschiv Marius-Mateo, domiciliat în Craiova, cal.
cetățean român, născută la 23.02.1951 în comuna         București, bl. M18A, sc. 1, ap. 7, județul Dolj, identificat cu
Gârcov, județul Olt, domiciliată în sat Amărăștii de Jos     B.I. seria D.E. nr. 065076, CNP 1730310163255;
(comuna Amărăștii de Jos) nr. 536, județul Dolj,           • Crișan Dumitru, domiciliat în Craiova, str. Nicolae
identificată cu CI seria DX nr. 273985, eliberată de P. Leu   Titulescu, bl. F2, sc. 4, ap. 7, județul Dolj, identificat cu
la 11.08.2003, având CNP 2510223166739, care devine       B.I. seria B.Z. nr. 202005, CNP 1500806163230.
asociat unic, cota de participare la beneficii și pierderi      Capitalul social subscris și vărsat este de 1.060.000
100 %.                              lei, constituit din 10.600.000 acțiuni, cu o valoare de 0,10
  • Revocarea comisiilor de cenzori.
                                 lei fiecare, din care 702.708,90 lei aport în natură și
  • Administrarea societății se va face în continuare pe
                                 357.291,10 lei aport în numerar și este deținut de
durată nelimitată, cu drepturi depline în angajarea și
                                 acționari astfel:
reprezentarea societății de către asociatul unic, dna
                                   • S.C. SERVTRANS INVEST - S.A. deține 10.375.276
Diaconeasa Paulina.
                                 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei, în valoare totală
  • Menționăm că s-au modificat datele de identificare
ale asociatului unic/administratorului firmei.          de 1.037.527,60 lei, din care 343.576,90 lei aport în
  • Actualizarea obiectului de activitate, conform ORD     numerar și 693.590,70 lei aport în natură, reprezentând
INS nr. 601/2002 privind actualizarea CAEN.           97,88 % din capitalul social total, având cota de
  • Întocmirea și depunerea actului constitutiv actualizat   participare la beneficii și pierderi de 97,87996 %;
cu modificările cuprinse în actul adițional.             • Paraschiv Marius-Mateo deține 112.362,10 acțiuni,
  Prezentul act s-a încheiat azi, 15.11.2007, în 6       cu o valoare nominală de 0,10 lei, în valoare totală de
exemplare originale.                       11.236,20 lei, din care 6.857,10 lei aport în numerar și
   (92/359.272)                        4.379,10 lei aport în natură, reprezentând 1,06 % din
                                 capitalul social total, având cota de participare la beneficii
       Societatea Comercială               și pierderi de 1,06 %;
         AGRODEL - S.A.                   • Crișan Dumitru deține 112.362,10 acțiuni, cu o
    comuna Amărăștii de Jos, județul Dolj          valoare nominală de 0,10 lei, în valoare totală de
                                 11.236,20 lei, din care 6.857,10 lei aport în numerar și
            NOTIFICARE                4.379,10 lei aport în natură, reprezentând 1,06 % din
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     capitalul social total, având cota de participare la beneficii
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   și pierderi de 1,06 %.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și      2. Redactarea unui nou act constitutiv actulizat.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al      Prezentul act adițional s-a încheiat în 5 (cinci)
actului constitutiv al Societății Comerciale AGRODEL -      exemplare și face parte integrantă din actul constitutiv, pe
S.A., cu sediul în comuna Amărăștii de Jos, județul Dolj,    care îl modifică și îl completează corespunzător.
înregistrată sub nr. J 16/184/2001, cod unic de            (94/359.274)
înregistrare 13784180, care a fost înregistrat sub nr.
48326 din 19.11.2007.                             Societatea Comercială
  (93/ 359.273)                             TRANS CONFER CRAIOVA - S.A.
                                        Craiova, județul Dolj
       Societatea Comercială
     TRANS CONFER CRAIOVA - S.A.
                                            NOTIFICARE
        Craiova, județul Dolj
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
           ACT ADIȚIONAL                Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  Acționarii înscriși în registrul de acționari și acțiuni al  (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
societății, întruniți la sediul societății în 30.11.2007, în   completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
adunare generală extraordinară, au hotărât:           actului constitutiv al Societății Comerciale TRANS
  1. În urma cesiunilor intervenite în registrul de acționari  CONFER CRAIOVA - S.A., cu sediul în municipiul
și acțiuni se precizează structura acționarilor societății la  Craiova, bd. Decebal nr. 5-7, et. 4, județul Dolj,
30.11.2007 astfel:                        înregistrată sub nr. J 16/1839/2006, cod unic de
  • S.C. SERVTRANS INVEST - S.A., cu sediul social în      înregistrare 13019455, care a fost înregistrat sub nr.
București, bd. Nicolae Titulescu nr. 48, sectorul 1,       52725 din 12.12.2007.
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București      (95/ 359.275)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008              29

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
         GPV GRUP - S.R.L.                       TEOANA -S.R.L.
         Craiova, județul Dolj                 sat Prapor, comuna Amărăștii de Jos
                                          județul Dolj
          ACT ADIȚIONAL
  Asociatul unic Drăgolici Adrian George, cetățean                 ACT ADIȚIONAL
român, cu domiciliul în Craiova, str. Făgăraș, bl. D26, sc.    la statutul SC TEOANA -S.R.L., cu sediul în sat
1, ap. 9, a hotărât deschiderea unui punct de lucru la      Prapor nr. 362, comuna Amărăștii de Jos, județul
următoarea adresă: str. Amaradia nr. 59, Craiova,          Dolj, înmatriculată la Registrul Comerțului cu
conform contractului nr. 3804/15.08.2007.            nr. J 16/275/19.04.2001, având C.U.I. 13852497
  12.12.2007.                           Subsemnații:
  (96/359.276)                          1. Ene Claudia, cetățean român, născută la data de
                                29.05.1974 în municipiul Craiova, județul Dolj, cu
        Societatea Comercială
                                domiciliul în Craiova, str. Nerva nr 12, județul Dolj,
        ARCERU IMPEX - S.R.L.
                                posesoare a C.I. seria DX nr. 204309, eliberată de Pol.
        Craiova, județul Dolj
                                Mun. Craiova la data de 6.09.2002, C.N.P.
          ACT ADIȚIONAL                2740529163340, și
                                  2. Bărbulescu Ilie, cetățean român, născut la data de
  la actul constitutiv al S.C. ARCERU IMPEX -         5.09.1984 în municipiul Slatina, județul Olt, cu domiciliul
 S.R.L., cu sediul în Craiova, str. I. Maiorescu nr.
                                în Slatina, Str. Libertății, bl. FA14, ap. 2, județul Olt,
    10, județul Dolj, O.R.C. J 16/79/1993,
                                posesor al B.I. seria H.C. nr. 065712 eliberat de Pol.
          C.I.F. 3732574
                                Slatina la data de 5.11.1998, C.N.P. 1840905284551,
  Subsemnații:
                                  am hotărât următoarele:
  - Enea Ion, cetățean român, domiciliat în sat Desa,
                                  Art. 1. Cesionarea a 19 părți sociale în valoare de
comuna Desa nr. 293, județul Dolj, legitimat cu CI seria
                                1.900.000 lei (190 RON) ale societății comerciale
DX nr. 332375, CNP 1550330162143;
                                TEOANA - S.R.L., deținute de către dna Ene Claudia
  - Enea Sanda Amelia, cetățean român, domiciliată în
                                domnului Bărbulescu Ilie.
Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 78, bl. B1, sc. 1, ap. 8,
                                  Art. 2.Se revocă din funcția de administrator Ene
județul Dolj, legitimată cu CI seria DX nr. 451263, CNP
                                Claudia și calitatea de administrator îi revine lui
2840812160022,
                                Bărbulescu Ilie.
  în calitatea noastră de asociați, am hotărât
                                  Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
următoarele:
  - dDeschiderea unui punct de lucru la următoarea      constitutiv al societății comerciale, pe care îl modifică în
adresă: spațiu în suprafață de 22,46 mp sală de vânzare,    mod corespunzător.
situat în Complexul Comercial „Mercur” din Craiova, Cal.      Tehnoredactat la Cabinetul individual de avocatură
Unirii nr. 14, et. 4, tronson nou.               Popa Dan Nicolae în șapte exemplare, din care șase
   (97/359.277)                       pentru părți și unul la Cabinetul Individual de Avocatură
                                care face autentificarea înscrisului.
        Societatea Comercială               Data: 12.12.2007.
         GEOANA - S.R.L.                  (99/359.279)
         Craiova, județul Dolj
                                       Societatea Comercială
          ACT ADIȚIONAL                        TEOANA -S.R.L.
  Asociatul unic Toma George, domiciliat în Craiova,         sat Prapor, comuna Amărăștii de Jos
aleea Călugăreni nr. 20, județul Dolj, CNP                     județul Dolj
1810813160037, posesorul CI seria DX nr. 402855,
                                           NOTIFICARE
emisă de Poliția Craiova la data de 7.06.2005, am
hotărât:                              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - deschiderea unui punct de lucru situat în Craiova,     Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
Cal. Severinului nr. 27, județul Dolj.             (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  Prezentul act adițional a fost încheiat azi, 4.12.2007, în  completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
5 exemplare originale.                     actului constitutiv al Societății Comerciale TEOANA -
  (98/359.278)                        S.R.L., cu sediul în sat Prapor, comuna Amărăștii de Jos,
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008

județul Dolj, înregistrată sub nr. J 16/275/2001, cod unic          Societatea Comercială
de înregistrare 13852497, care a fost înregistrat sub nr.          BURSA DE JUCATORI - S.R.L.
52978 din 14.12.2007.                             Craiova, județul Dolj
  (100/ 359.280)
                                           ACT ADIȚIONAL
        Societatea Comercială
                                 la actul constitutiv al Societății Comerciale BURSA
        FILICON IMPEX - S.R.L.
                                   DE JUCATORI - S.R.L., cu sediul în Craiova,
         Filiași, județul Dolj
                                 cartierul Mofleni, Str. Abatorului nr. 2, județul Dolj,
           ACT ADIȚIONAL                înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe
                                 lângă Tribunalul Dolj cu nr. J 16/1973/23.12.2003,
la statutul SC FILICON IMPEX - S.R.L., cu sediul în         având codul unic de înregistrare R 16023663
   Filiași, Str. Stadionului nr. 72, județul Dolj,
                                  Asociații Societății Comerciale BURSA DE JUCATORI
       înmatriculată la ORC Dolj sub
  nr. J 16/1519/21.07.2005, având CUI 17800938         - S.R.L., întruniți la sediul societății în cadrul adunării
                                 generale extraordinare în data de 15.11.2007
  Asociații firmei, Răduț Viorel, cetățean român,
                                 constatându-se o prezență de 100 %, fiind îndeplinite
domiciliat în Filiași, Str. Stadionului nr. 94, județul Dolj,
                                 condițiile de participare și prezența în conformitate cu
identificat cu BI seria G.X. nr. 730441, emis de P. Filiași la
                                 prevederile actului constitutiv și Legii nr. 31/1990,
30.12.1997, având CNP 1631223165958, și Răduț
Constantin, cetățean român, domiciliat în Filiași, str. Gen.   modificate, au hotărât:
Gh. Magheru nr. 18B, bl. C2, sc.1, et. 4, ap. 25, județul      - facem mențiunea că s-a schimbat sediul
Dolj, identificat cu CI seria DX nr. 184479, emisă de P.     ASOCIAȚIEI CREȘTIN CATOLIC ORTODOXE din
Filiași la 29.04.2002, având CNP 1600821165959.         Craiova, Str. Bujorului nr. 12, județul Dolj, în localitatea
  • Majorarea capitalului social de la suma de 200 lei, cu   Scornicești, Bd. Muncii, nr. 1, județul Olt.
suma de 5.000 lei, constituind aport în numerar depus de      1. Societatea Comercială FPP OLTENIA - S.A., prin
Răduț Constantin, la suma de 5.200 lei.             reprezentant Floricel Mădălin, în calitate de cedentă,
  • În urma majorării, capitalul social în valoare de 5.200  cesionează un număr de două părți sociale, în valoare
lei, constituit din 520 părți sociale a 10 lei fiecare parte   nominală de 10 RON fiecare, în valoare totală de 20
socială, este structurat astfel pe asociați:           RON, reprezentând 0,8 % din capitalul social total, în
  - Răduț Constantin - aport la capitalul social 5.100 lei,  favoarea subscrisei ASOCIAȚIA CREȘTIN CATOLIC
constituit din 510 părți sociale a 10 lei fiecare parte     ORTODOXĂ, cu sediul în Scornicești, Bd. Muncii, nr. 1,
socială, cota de participare la beneficii și pierderi      județul Olt, înființată prin încheierea nr. 32/21.05.2004,
98,077 %;                            având de înregistrare fiscală R 16496335, prin
  - Răduț Viorel Constantin - aport la capitalul social 100  reprezentant Logofătu Radu, în calitate de cesionară,
lei, constituit din 10 părți sociale a 10 lei fiecare parte   primind contravaloarea acestora, ieșind din societate și
socială, cota de participare la beneficii și pierderi 1,923 %.  nemaiavând nici o pretenție față de aceasta.
  • Întocmirea și depunerea actului constitutiv actualizat.    ASOCIAȚIA CREȘTIN CATOLIC ORTODOXĂ, în
  Întocmit în data de 13.12.2007, în 6 exemplare originale.  calitate de cesionară, primește de la cedentă 2 părți
   (101/359.281)
                                 sociale, în valoare nominală de 10 RON fiecare, în
        Societatea Comercială              valoare totală de 20 RON, reprezentând 0,8 % din
        FILICON IMPEX - S.R.L.              capitalul social total, plătind contravaloarea acestora,
         Filiași, județul Dolj             participând la beneficiile și pierderile societății
                                 proporțional cu părțile sociale deținute.
            NOTIFICARE                  Cesiunea se face la valoarea nominală.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      2. Societatea Comercială BMO OLTENIA - S.A., prin
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   reprezentant Floricel Mădălin, în calitate de cedentă,
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    cesionează un număr de 10 părți sociale, în valoare
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al    nominală de 10 RON fiecare, în valoare totală de 100
actului constitutiv al Societății Comerciale FILICON       RON, reprezentând 4 % din capitalul social total, în
IMPEX - S.R.L, cu sediul în oraș Filiași, Str. Stadionului    favoarea subscrisei ASOCIAȚIA CREȘTIN CATOLIC
nr. 72, județul Dolj, înregistrată sub nr. J 16/1519/2005,    ORTODOXĂ, identificată mai sus, prin reprezentant
cod unic de înregistrare 17800938, care a fost înregistrat    Logofătu Radu, în calitate de cesionară, primind
sub nr. 52982 din 13.12.2007.                  contravaloarea acestora, ieșind din societate și
   (102/ 359.282)                       nemaiavând nici o pretenție față de aceasta.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008               31

  ASOCIAȚIA CREȘTIN CATOLIC ORTODOXĂ, în           RON fiecare, aparținând integral asociatului unic
calitate de cesionară, primește de la cedentă 10 părți    ASOCIAȚIA CREȘTIN CATOLIC ORTODOXĂ, aceasta
sociale, în valoare nominală de 10 RON, în valoare totală   având o cotă de 100 % participarea la beneficii și pierderi.
de 100 RON, reprezentând 4 % din capitalul social total,     8. Administratorul persoană juridică Societatea
plătind contravaloarea acestora, participând la beneficiile  Comercială MANAGEMENT PARTENER - S.R.L. își
și pierderile societății proporțional cu părțile sociale   revocă reprezentantul persoană fizică Gurlea Flori și
deținute.                           numește reprezentant persoană fizică Floricel Mădălin,
  Cesiunea se face la valoarea nominală.           domiciliat în Craiova, bd. Decebal nr. 27A, bl. 43, sc. 1, et.
  3. FUNDAȚIA PATER COMUNITATIS ROMANIAE,          4, ap. 12, județul Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr.
prin reprezentant Stepan Oprea Nella, în calitate de     478421, cod numeric personal 1790926163207.
cedentă, cesionează un număr de 5 părți sociale, în       9. Încheierea unui nou act constitutiv actualizat.
valoare nominală de 10 RON fiecare, în valoare totală de     Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
50 RON, reprezentând 2 % din capitalul social total, în    constitutiv, pe care îl modifică și îl completează
favoarea subscrisei ASOCIAȚIA CREȘTIN CATOLIC         corespunzător. Celelalte prevederi ale actului constitutiv
ORTODOXĂ identificată prin reprezentant Logofătu       rămân neschimbate.
Radu, în calitate de cesionară, primind contravaloarea      Încheiat în 5 (cinci) exemplare.
acestora, ieșind din societate și nemaiavând nicio        (103/359.283)
pretenție față de aceasta.
  ASOCIAȚIA CREȘTIN CATOLIC ORTODOXĂ, în                  Societatea Comercială
calitate de cesionară, primește de la cedentă 5 părți           BURSA DE JUCATORI - S.R.L.
sociale, în valoare nominală de 10 RON, în valoare totală          Craiova, județul Dolj
de 50 RON, reprezentând 2% din capitalul social total,
plătind contravaloarea acestora, participând la beneficiile             NOTIFICARE
și pierderile societății proporțional cu părțile sociale
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
deținute.
                               Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  Cesiunea se face la valoarea nominală.
                               (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
  4. S.C. MANAGEMENT PARTENER - S.R.L., prin
                               completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
reprezentant Floricel Mădălin, în calitate de cedentă,
                               actului constitutiv al Societății Comerciale BURSA DE
cesionează un număr de 5 părți sociale, în valoare
                               JUCATORI - S.R.L., cu sediul în Craiova, cartierul
nominală de 10 RON fiecare, în valoare totală de 50
RON, reprezentând 2 % din capitalul social total, în     Mofleni, Str. Abatorului nr. 2, județul Dolj , înregistrată cu
favoarea subscrisei ASOCIAȚIA CREȘTIN CATOLIC         nr. J 16/1973/2003, cod unic de înregistrare 16023663,
ORTODOXĂ identificată mai sus prin reprezentant        care a fost înregistrat cu nr. 53006 din 13.12.2007.
Logofătu Radu, în calitate de cesionară, primind          (104/359.284)
contravaloarea acestora, ieșind din societate și
                                       Societatea Comercială
nemaiavând nicio pretenție față de aceasta.
                                         ALMAT - S.R.L.
  ASOCIAȚIA CREȘTIN CATOLIC ORTODOXĂ, în
calitate de cesionară, primește de la cedentă 5 părți             Craiova, județul Dolj
sociale, în valoare nominală de 10 RON, în valoare totală
                                          ACT ADIȚIONAL
de 50 RON, reprezentând 2% din capitalul social total,
plătind contravaloarea acestora, participând la beneficiile    la actul constitutiv al Societății Comerciale
și pierderile societății proporțional cu părțile sociale     ALMAT - S.R.L., cu sediul în Craiova, str. Arh.
deținute.                             Constantin Iotzu nr. 4, bl. 149B, sc. 1, ap. 17,
  5. Societatea Comercială BURSA DE JUCATORI -         județul Dolj, înmatriculată la Oficiul Registrului
S.R.L. se transformă din S.R.L. cu 5 (cinci) asociați în      Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj cu
S.R.L., cu asociat unic, prevederile actului constitutiv       nr. J 16/2312/2007, având codul unic de
urmând a se referi la asociatul unic.                     înregistrare 22855760
  6. Se majorează capitalul social de la 2.500 RON la      Subsemnații
17.500 RON prin participarea ASOCIAȚIEI CREȘTIN          Catrina Alina, cetățean român, domiciliată în Craiova,
CATOLIC ORTODOXE cu aport în numerar în valoare de      str. Arh. Constantin Iotzu nr. 4, bl. 149B, sc. 1, bl. 149B,
15.000 RON.                          sc. 1, ap. 17, județul Dolj, posesoare a C.I. seria DX nr.
  7. În urma majorării, capitalul social este în valoare   542933 eliberată de SPCLEP Craiova la data de
totală de 17.500 părți sociale în valoare nominală de 10   18.10.2007, cod numeric personal 2830417160015.
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3025/2.VI.2008

  Catrina Marian, cetățean român, domiciliat în Craiova,            Săraru Gabriel-Cezarina declară că a încasat
str. Arh. Constantin Iotzu nr. 4, bl. 149B, sc. 1, ap. 17,          contravaloarea părților sociale și nu mai are nici un fel de
județul Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 542934 eliberată          pretenții asupra societății. Pîrvu Nicoale declară că preia
de SPCLEP Craiova la data de 18.10.2007, cod numeric             întregul activ și pasiv al societății.
personal 1840130160063, în calitate de asociași ai                După cesiune, întregul capitalul social, constituit din 20
Societății Comerciale ALMAT - S.R.L., am hotărât:               părți sociale, în valoare de 10 RON fiecare, respectiv în
  I. Societatea înființează un punct de lucru în:              valoare totală de 200 RON, aparține asociatului unic
  Craiova, str. Amaradia nr. 29, județul Dolj.               Pîrvu Nicolae.
  Prezentul act adițional s-a încheiat în 5 exemplare              2. Se revocă din funcția de administrator Săraru
originale.                                  Gaberiela-Cezarina, urmând ca administrarea societății
   (105/359.285)
                                       să se facă în continuare pe durată nedeterminată de către
      Societatea Comercială                       Pîrvu Nicolae, cu drepturi depline în angajarea și
  GAMBRELLA PROD COM CRAIOVA - S.R.L.                    reprezentarea societății în relațiile cu terții.
      Craiova, județul Dolj                         3. Se schimbă sediul social în Craiova, Cartierul
                                       Eroilor, Str. 22 Decembrie 1989, nr. 2, bl. 32, sc. 1, ap. 17,
             ACT ADIȚIONAL                    județul Dolj.
  Asociații Săraru Gabriela-Cezarina, domiciliată în               Prezentul act s-a încheiat în 6 exemplare originale.
Craiova, Str. 22 Decembrie 1989, bl. G4, sc. C, ap. 10,              (106/359.286)
județul Dolj, cod numeric personal 2691108163251,
identificată cu C.I. seria DX nr. 004065 eliberată de Poliția               Societatea Comercială
Craiova la data de 22.10.1998, și Pîrvu Nicolae, domiciliat            GAMBRELLA PROD COM CRAIOVA - S.R.L.
în Craiova, Str. 22 Decembrie 1918, bl. 32, sc. 1, ap. 17,                 Craiova, județul Dolj
județul Dolj, cod numeric personal 1670801163361,
identificat cu C.I. seria DX nr. 036457 eliberată de Poliția                       NOTIFICARE
Craiova la data de 12.07.1999, am hotărât în adunarea              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
generală din 13.12.2007:                           Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
  1. Se retrage din societate Săraru Gabriela-Cezarina,
                                       (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
care cesionează toate cele 10 părți sociale în valoare
                                       completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
totală de 100 RON lui Pîrvu Nicolae, care devine astfel
                                       actului constitutiv al Societății Comerciale GAMBRELLA
asociatul unic al societății, având o cotă de 100 %
participare la beneficii și pierderi.                     PROD COM CRAIOVA - S.R.L., cu sediul în Craiova,
  Cesiunea părților sociale se face la valoarea lor             Cartierul Eroilor, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 2, bl. 32, sc.
nominală.                                   1, ap. 17, județul Dolj, înregistrată cu nr. J 16/1426/2006,
  Societatea se transformă din S.R.L. cu doi asociați în           cod unic de înregistrare 18908840, care a fost înregistrat
S.R.L. cu asociat unic, urmând să se încheie un act              cu nr. 53018 din 14.12.2007.
constitutiv care se va referi la asociatul unic.                 (107/359.287)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                 &JUYDGY|255913|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3025/2.VI.2008 conține 32 de pagini.      Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

								
To top