Docstoc

2008_2389

Document Sample
2008_2389 Powered By Docstoc
					                        PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 2389     PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                   Joi, 1 mai 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
      Societatea Comercială              sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă
   MIRALIN DEZINSECT - S.R.L., Craiova          de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
         județul Dolj                localitatea Craiova, str. Săcelu nr. 30, județul Dolj;
                                 2. Mircea Ștefan-Adrian, asociat, cod numeric
         MINISTERUL JUSTIȚIEI            personal 1880623350093, aport la capital 100,00 RON,
                               data vărsării aportului 22.02.2008, echivalând cu 10 părți
          TRIBUNALUL DOLJ             sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă
                               de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2208           localitatea Craiova, str. Săcelu nr. 48, județul Dolj;
     din data de 26 februarie 2008             - administrator persoană fizică: Chiriță Paul, cod
                               numeric personal 1750728163230, data numirii
  Judecător delegat
                               22.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                  depline;
  Tribunalul Dolj        - Cumpănașu Onoriu       - denumire: MIRALIN DEZINSECT - S.R.L.;
  Referent la Oficiul                      - sediul social: municipiul Craiova, str. Săcelu nr. 48,
  Registrului Comerțului                  județul Dolj;
  de pe lângă                          - activitatea principală: cod CAEN 8129;
  Tribunalul Dolj        - Corlăteanu Marina       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
                               integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
  În baza cererii nr. 7732 din data de 22.02.2008 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul  10,00 RON fiecare;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a       - durata de funcționare: nelimitată;
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    - cod unic de înregistrare: 23368720;
cu următoarele date:                       - numărul de ordine în registrul comerțului:
  - fondatori:                       J 16/371/2008.
  1. Chiriță Paul, asociat, cod numeric personal        Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
15750728163230, aport la capital 100,00 RON, data      la data de 26 februarie 2008.
vărsării aportului 22.02.2008, echivalând cu 10 părți       (1/470.509)
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008

     Societatea Comercială                      Societatea Comercială
 INTERMOB INC - S.R.L., Craiova, județul Dolj          AGRICOR PREST - S.R.L., Craiova, județul Dolj

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI


          TRIBUNALUL DOLJ                         TRIBUNALUL DOLJ

    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2211
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2205
     din data de 26 februarie 2008
                                      din data de 26 februarie 2008
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                     la Oficiul Registrului
  Tribunalul Dolj         - Cumpănașu Onoriu       Comerțului de pe lângă
  Referent la Oficiul                       Tribunalul Dolj         - Cumpănașu Onoriu
  Registrului Comerțului                     Referent la Oficiul
  de pe lângă                           Registrului Comerțului
  Tribunalul Dolj         - Corlăteanu Marina       de pe lângă
  În baza cererii nr. 7747 din data de 22.02.2008 și a      Tribunalul Dolj         - Corlăteanu Marina
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a        În baza cererii nr. 7773 din data de 22.02.2008 și a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
cu următoarele date:                      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
  - fondatori:                         dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  1. Popa Bogdan-Radu, asociat, cod numeric personal      cu următoarele date:
1831122160031, aport la capital 150,00 RON, data          - fondator: Zamfirescu Cornelia, asociat unic, cod
vărsării aportului 21.02.2008, echivalând cu 15 părți
                                numeric personal 2320316163225, aport la capital
sociale, reprezentând 75 % din capitalul social total, cotă
de participare la beneficii/pierderi de 75 %, domiciliat în   200,00 RON, data vărsării aportului 22.02.2008,
localitatea Craiova, str. Constantin Argetoianu nr. 8, bl. 6,  echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
sc. 1, ap. 3, județul Dolj;                   capitalul social total, cotă de participare la
  2. Buică Dumitru-Costinel, asociat, cod numeric       beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea
personal 1720529163221, aport la capital 50,00 RON,       Craiova, str. Constantin Argetoianu, bl. 22, sc. 1, et. 1, ap.
data vărsării aportului 21.02.2008, echivalând cu 5 părți
                                8, județul Dolj;
sociale, reprezentând 25 % din capitalul social total, cotă
de participare la beneficii/pierderi de 25 %, domiciliat în     - administrator persoană fizică: Zamfirescu Cornelia,
localitatea Craiova, str. General N. Magereanu nr. 11, bl.   cod numeric personal 2320316163225, data numirii
D28, sc. 1, ap. 6, județul Dolj;                22.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - administrator persoană fizică: Buică Dumitru-       depline;
Costinel, cod numeric personal 1720529163221, data
                                  - denumire: AGRICOR PREST - S.R.L.;
numirii 19.02.2008, durata mandatului nelimitată, având
puteri depline;                           - sediul social: municipiul Craiova, str. Constantin
  - denumire: INTERMOB INC - S.R.L.;              Argetoianu nr. 1A, bl. 22, sc. 1, et. 1, ap. 8, județul Dolj;
  - sediul social: municipiul Craiova, str. Constantin       - activitatea principală: cod CAEN 4621;
Argetoianu nr. 8, bl. 6, sc. 1, ap. 3, județul Dolj;        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - activitatea principală: cod CAEN 4120;           capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    RON fiecare;
RON fiecare;                            - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - cod unic de înregistrare: 23368746;
  - cod unic de înregistrare: 23368738;              - numărul de ordine în registrul comerțului:
  - numărul de ordine în registrul comerțului:         J 16/374/2008.
J 16/368/2008.
                                  Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
  Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
la data de 26 februarie 2008.                  la data de 26 februarie 2008.
   (2/470.510)                          (3/470.511)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008                 3

      Societatea Comercială                   Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
   FUN ARENA - S.R.L., Filiași, județul Dolj           de la data de 26 februarie 2008.
                                    (4/470.512)
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                        Societatea Comercială
                                     CIPMAR CONSTRUCT - S.R.L., Craiova
           TRIBUNALUL DOLJ                        județul Dolj
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2206
                                            MINISTERUL JUSTIȚIEI
         din 26 februarie 2008
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                                TRIBUNALUL DOLJ
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Dolj          - Cumpănașu Onoriu           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2204
  Referent la Oficiul                               din 26 februarie 2008
  Registrului Comerțului
  de pe lângă                             Judecător delegat
  Tribunalul Dolj          - Corlățeanu Marina        la Oficiul Registrului
                                    Comerțului de pe lângă
  În baza cererii nr. 7823 din data de 25.02.2008 și a        Tribunalul Dolj         - Cumpănașu Onoriu
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul       Referent la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a          Registrului Comerțului
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale       de pe lângă
cu următoarele date:                          Tribunalul Dolj         - Corlățeanu Marina
  - fondatori:                            În baza cererii nr. 7915 din data de 25.02.2008 și a
  1. Corâțu Cătălin-Dumitru, cod numeric personal         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
1880318162025, aport la capital 190.00 RON, data          Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
vărsării aportului 22.02.2008 echivalând cu 19 părți        dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
sociale reprezentând 95 % din capitalul social total, cota     cu următoarele date:
de participare la beneficii/pierderi de 95 %, domiciliat în      - fondatori:
Filiași, bd. Racoțeanu, bl. I5, sc. B, ap. 4, județul Dolj;      1. Gelei Marius-Constantin, cod numeric personal
  2. Ionel Mihaela-Grațiela, asociat, cod numeric         1781213163235, aport la capital 100.00 RON, data
personal 2880804162029, aport la capital 10,00 RON,         vărsării aportului 22.02.2008 echivalând cu 10 părți
data vărsării aportului 22.02.2008, echivalând cu 1 parte      sociale reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
socială, reprezentând 5 % din capitalul social total, cota     de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
de participare la beneficii și pierderi de 5 %, domiciliat în    Craiova, str. Ștefan Odobleja nr. 12, bl. a23, sc. 1, ap. 1,
Filiași, str. Tudor Vladimirescu nr. 23, județul Dolj;       județul Dolj;
  - administratori persoane fizice:                 2. Gagiu Marius-Ciprian, asociat, cod numeric
  1. Corâțu Cătălin-Dumitru, cod numeric personal         personal 1831126160083, aport la capital 100,00 RON,
1880318162025, data numirii 25.02.2008, durata           data vărsării aportului 22.02.2008, echivalând cu 10 părți
mandatului nelimitată, având puteri depline;            sociale reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
  2. Ionel Mihaela-Grațiela, cod numeric personal         de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în
2880804162029, data numirii 25.02.2008, durata           Craiova, str. Ștefan Odobleja nr. 19, bl. a13, sc. 1, ap. 18,
mandatului nelimitată, având puteri depline;            județul Dolj;
  - denumire: Societatea Comercială FUN ARENA -           - administratori persoane fizice:
S.R.L.;                                1. Gelei Marius-Constantin, cod numeric personal
  - sediul social: Filiași, str. Racoțeanu nr. 170, bl. I5, sc.  1781213163235, data numirii 25.02.2008, durata
B, ap. 4, județul Dolj;                       mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - activitate principală: grupa CAEN: 9329;             2. Gagiu Marius-Ciprian, cod numeric personal
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     1831126160083, data numirii 25.02.2008, durata
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      mandatului nelimitată, având puteri depline;
RON fiecare;                              - denumire: Societatea Comercială CIPMAR
  - durata de funcționare: nelimitată;              CONSTRUCT - S.R.L.;
  - cod unic de înregistrare: 23368827;               - sediul social: Craiova, str. Ștefan Odobleja nr. 19, bl.
  - număr de ordine în registrul comerțului:           a13, sc. 1, ap. 18, județul Dolj;
J 16/373/2008.                             - activitate principală: cod CAEN: 4120 -
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008

  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - denumire: Societatea Comercială C.A. BLUE -
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    S.R.L.;
RON fiecare;                            - sediul social: Craiova, str. Petre Ispirescu nr. 14, bl. 7,
  - durata de funcționare: nelimitată;             sc. 1, ap. 3, județul Dolj;
  - cod unic de înregistrare: 23368754;              - activitate principală: 4711;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
J 16/367/2008.                          capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs     RON fiecare;
de la data de 26 februarie 2008.                  - durata de funcționare: nelimitată;
   (5/470.513)                          - cod unic de înregistrare: 23368762;
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
        Societatea Comercială               J 16/375/2008.
    C.A. BLUE - S.R.L., Craiova, județul Dolj          Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
                                 de la data de 26 februarie 2008.
          MINISTERUL JUSTIȚIEI                (6/470.514)

                                      Societatea Comercială
           TRIBUNALUL DOLJ
                                  GALAN INSTAL - S.R.L., Craiova, județul Dolj
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2203
        din 26 februarie 2008                        MINISTERUL JUSTIȚIEI

  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                               TRIBUNALUL DOLJ
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Dolj         - Cumpănașu Onoriu           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2237
  Referent la Oficiul                              din 27 februarie 2008
  Registrului Comerțului
  de pe lângă                           Judecător delegat
  Tribunalul Dolj         - Corlățeanu Marina       la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
  În baza cererii nr. 7918 din data de 25.02.2008 și a       Tribunalul Dolj          - Cumpănașu Onoriu
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Referent la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a        Registrului Comerțului
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      de pe lângă
cu următoarele date:                        Tribunalul Dolj          - Corlățeanu Marina
  - fondatori:
  1. Preduică Marian-Daniel, asociat, cod numeric          În baza cererii nr. 7925 din data de 25.02.2008 și a
personal 1840904160083, aport la capital 100.00 RON,       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
data vărsării aportului 22.02.2008 echivalând cu 10 părți    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
sociale reprezentând 50 % din capitalul social total, cota    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în   cu următoarele date:
Craiova, str. Petre Ispirescu, bl. 7, sc. 1, ap. 3, județul     - fondator: Gălan Steluța, cod numeric personal
Dolj;                              2860619282218, aport la capital 200.00 RON, data
  2. Șerbănescu Costică-Bogdan, asociat, cod numeric      vărsării aportului 8.02.2008 echivalând cu 20 părți sociale
personal 1850614160051, aport la capital 100,00 RON,       reprezentând 100 % din capitalul social total, cota de
data vărsării aportului 22.02.2008, echivalând cu 10 părți    participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în
sociale reprezentând 50 % din capitalul social total, cota    Brastăvățu, județul Olt;
de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în    - administrator persoană fizică: Gălan Steluța, cod
Craiova, str. Pauniței nr. 82, județul Dolj;           numeric personal 2860619282218, data numirii
  - administratori persoane fizice:               25.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  1. Preduică Marian-Daniel, cod numeric personal        depline;
1840904160083, data numirii 25.02.2008, durata            - denumire: Societatea Comercială GALAN INSTAL -
mandatului nelimitată, având puteri depline;           S.R.L.;
  2. Șerbănescu Costică-Bogdan, cod numeric personal        - sediul social: Craiova, str. Eustațiu Stoenescu nr. 6,
1850614160051, data numirii 25.02.2008, durata          bl. P3, sc. 1, ap. 303, județul Dolj;
mandatului nelimitată, având puteri depline;             - activitate principală: cod CAEN: 4321;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008                5

  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - activitate principală: cod CAEN: 2223 - legătorie;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
RON fiecare;                           capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - durata de funcționare: nelimitată;             RON fiecare;
  - cod unic de înregistrare: 23380430;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - cod unic de înregistrare: 23368770;
J 16/386/2008.                           - număr de ordine în registrul comerțului:
  Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs     J 16/376/2008.
de la data de 27 februarie 2008.                  Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
   (7/470.515)                         de la data de 26 februarie 2008.
                                   (8/470.516)
       Societatea Comercială
   A.G. WIP - S.R.L., Craiova, județul Dolj                Societatea Comercială
                                     BERION CONSTRUCT - S.R.L.
                                       satul Amărăștii de Sus
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                    comuna Amărăștii de Sus, județul Dolj

           TRIBUNALUL DOLJ
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2202
        din 26 februarie 2008                        TRIBUNALUL DOLJ

  Judecător delegat
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2246
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                            din 27 februarie 2008
  Tribunalul Dolj         - Cumpănașu Onoriu        Judecător delegat
  Referent la Oficiul                       la Oficiul Registrului
  Registrului Comerțului                      Comerțului de pe lângă
  de pe lângă                           Tribunalul Dolj        - Cumpănașu Onoriu
  Tribunalul Dolj         - Corlățeanu Marina       Referent la Oficiul
  În baza cererii nr. 7948 din data de 25.02.2008 și a       Registrului Comerțului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     de pe lângă
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a        Tribunalul Dolj        - Corlățeanu Marina
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      În baza cererii nr. 7971 din data de 25.02.2008 și a
cu următoarele date:                       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - fondatori:                         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
  1. Pîrlac Gigi, cod numeric personal 1850911160021,      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
aport la capital 180.00 RON, data vărsării aportului       cu următoarele date:
25.02.2008 echivalând cu 18 părți sociale reprezentând       - fondator: Berneanu Ionuț, asociat unic, cod numeric
90 % din capitalul social total, cota de participare la     personal 1850203162441, aport la capital 200.00 RON,
beneficii/pierderi de 90 %, domiciliat în Craiova, str.     data vărsării aportului 25.02.2008 echivalând cu 20 părți
Rășinari nr. 50bis, județul Dolj;                sociale reprezentând 100 % din capitalul social total, cota
  2. Simion Anca-Andreea, asociat, cod numeric         de participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
personal 2841122160031, aport la capital 20,00 RON,       Amărăștii de Sus nr. 71, județul Dolj;
data vărsării aportului 25.02.2008, echivalând cu 2 părți      - administrator persoană fizică: Berneanu Ionuț, cod
sociale reprezentând 10 % din capitalul social total, cota    numeric personal 1850203162441, data numirii
de participare la beneficii și pierderi de 10 %, domiciliată   25.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
în Craiova, str. Maramureș, bl. 21-42, sc. 2, et. 3, ap. 13,   depline;
județul Dolj;                            - denumire: Societatea Comercială BERION
  - administrator persoană fizică: Pîrlac Gigi, cod       CONSTRUCT - S.R.L.;
numeric personal 1850911160021, data numirii            - sediul social: satul Amărăștii de Sus, comuna
25.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri      Amărăștii de Sus nr. 71, județul Dolj;
depline;                              - activitate principală: cod CAEN: 4120;
  - denumire: Societatea Comercială A.G. WIP - S.R.L.;       - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - sediul social: Craiova, str. Potelu nr. 92, județul Dolj;  capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 222 -     RON fiecare;
fabricarea articolelor din material plastic;            - durata de funcționare: nelimitată;
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008

  - cod unic de înregistrare: 23380570;               - domeniul principal de activitate: - activitate principală:
  - număr de ordine în registrul comerțului:           cod CAEN: 8710 -
J 16/377/2008.                            - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs      capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
de la data de 27 februarie 2008.                  RON fiecare;
   (9/470.517)                           - durata de funcționare: nelimitată;
                                   - cod unic de înregistrare: 2380448;
       Societatea Comercială                  - număr de ordine în registrul comerțului:
    SAN VIT - S.R.L., Craiova, județul Dolj           J 16/380/2008.
                                   Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
                                  de la data de 27 februarie 2008.
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                    (10/470.518)

           TRIBUNALUL DOLJ                       Societatea Comercială
                                      VOI TRANS - S.R.L., satul Cioroiași
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2243                  comuna Cioroiași, județul Dolj
         din 27 februarie 2008
  Judecător delegat                                 MINISTERUL JUSTIȚIEI
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Dolj          - Cumpănașu Onoriu                 TRIBUNALUL DOLJ
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2244
  de pe lângă                                   din 27 februarie 2008
  Tribunalul Dolj          - Corlățeanu Marina
                                   Judecător delegat
  În baza cererii nr. 8017 din data de 25.02.2008 și a        la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      Comerțului de pe lângă
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a         Tribunalul Dolj         - Cumpănașu Onoriu
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale       Referent la Oficiul
cu următoarele date:                         Registrului Comerțului
  - fondatori:                            de pe lângă
  1. Stanimir Octavian, cod numeric personal             Tribunalul Dolj         - Corlățeanu Marina
1830808250063, aport la capital 100.00 RON, data           În baza cererii nr. 8019 din data de 25.02.2008 și a
vărsării aportului 25.02.2008 echivalând cu 10 părți        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
sociale reprezentând 50 % din capitalul social total, cota     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Craiova, str. Nicolae Iorga nr. 118, bl. A60, sc. 1, ap. 28,    cu următoarele date:
județul Dolj;                             - fondatori:
  2. Ungureanu Andreea-Mihaela, asociat, cod numeric         1. Voinea Ionel, cod numeric personal
personal 2830705160082, aport la capital 100,00 RON,        1780316168083, aport la capital 100.00 RON, data
data vărsării aportului 25.02.2008, echivalând cu 10 părți     vărsării aportului 22.02.2008 echivalând cu 10 părți
sociale reprezentând 50 % din capitalul social total, cota     sociale reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
de participare la beneficii și pierderi la beneficii și pierderi  de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
de 50 %, domiciliată în Craiova, str. Ludovic Mrazec nr.      Comosteni nr. 519, județul Dolj;
10, bl. M18, sc. 1, ap. 7, județul Dolj;               2. Voinea Ștefania-Victoria, asociat, cod numeric
  - administratori persoane fizice:                personal 2760125160020, aport la capital 100,00 RON,
  1. Stanimir Octavian, cod numeric personal           data vărsării aportului 22.02.2008, echivalând cu 10 părți
1830808250063, data numirii 24.02.2008, durata           sociale reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
mandatului nelimitată, având puteri depline;            de participare la beneficii și pierderi 50 %, domiciliată în
  2. Ungureanu Andreea-Mihaela, cod numeric personal       Craiova, str. Făgăraș nr. 40, bl. D21a, sc. 2, ap. 3, județul
2830705160082, data numirii 24.02.2008, durata           Dolj;
mandatului nelimitată, având puteri depline;             - administrator persoană fizică: Voinea Ștefania-
  - denumire: Societatea Comercială SAN VIT - S.R.L.;       Victoria, cod numeric personal 2760125160020, data
  - sediul social: Craiova, str. Ludovic nr. 10, bl. M18,     numirii 25.02.2008, durata mandatului nelimitată, având
sc. 1, ap. 7, județul Dolj;                    puteri depline;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008                7

  - denumire: Societatea Comercială VOI TRANS -          - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
S.R.L.;                             capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - sediul social: satul Cioroiași, comuna Cioroiași nr. 58,  RON fiecare;
județul Dolj;                           - durata de funcționare: nelimitată;
  - activitate principală: cod CAEN: 4941;            - cod unic de înregistrare: 23380510;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - număr de ordine în registrul comerțului:
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    J 16/387/2008.
RON fiecare;                            Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
  - durata de funcționare: nelimitată;             de la data de 26 februarie 2008.
  - cod unic de înregistrare: 2380529;               (12/470.520)
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                     Societatea Comercială
J 16/379/2008.                          BBR BUSINES - S.R.L., Craiova, județul Dolj
  Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
de la data de 27 februarie 2008.
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
   (11/470.519)

      Societatea Comercială                          TRIBUNALUL DOLJ
   DECA COM - S.R.L., satul Piscu Vechi
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2245
    comuna Piscu Vechi, județul Dolj
                                        din 27 februarie 2008
                                  Judecător delegat
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
          TRIBUNALUL DOLJ                Tribunalul Dolj         - Cumpănașu Onoriu
                                  Referent la Oficiul
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2235              Registrului Comerțului
                                  de pe lângă
        din 27 februarie 2008               Tribunalul Dolj         - Corlățeanu Marina
  Judecător delegat                        În baza cererii nr. 8053 din data de 26.02.2008 și a
  la Oficiul Registrului                    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Comerțului de pe lângă                    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
  Tribunalul Dolj         - Cumpănașu Onoriu      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Referent la Oficiul                     cu următoarele date:
  Registrului Comerțului                      - fondator: Bălașa Marian, asociat, aport la capital
  de pe lângă                         500.00 RON, data vărsării aportului 8.02.2008 echivalând
  Tribunalul Dolj         - Corlățeanu Marina     cu 50 părți sociale reprezentând 50 % din capitalul social
  În baza cererii nr. 8031 din data de 26.02.2008 și a     total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   domiciliat     în   Belgia,   Grinbergen,    Str.
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a      Eppechmseteenweg, nr. 58;
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      2. Bălașa Laurențiu-Adrian, asociat, cod numeric
                                personal 1850923160055, aport la capital 500,00 RON,
cu următoarele date:
                                data vărsării aportului 8.02.2008, echivalând cu 50 părți
  - fondator: Decă Ionuț-Damian, asociat unic, cod
                                sociale reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
numeric personal 1770712162141, aport la capital        de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în
200.00 RON, data vărsării aportului 21.02.2008         Craiova, str. Amilcar Sandulescu, bl. A22, sc. 1, ap. 2,
echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 % din      județul Dolj;
capitalul social total, cota de participare la           - administrator persoană fizică: Bălașa Laurențiu-
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Calafat, str.    Adrian, cod numeric personal 1850923160055, data
Constantin Stere, bl. M14, sc. 1, ap. 11, județul Dolj;     numirii 7.02.2008, durata mandatului nelimitată, având
  - administratori persoane fizice:              puteri depline;
  1. Decă Ionuț-Damian, cod numeric personal            - denumire: Societatea Comercială BBR BUSINES -
1770712162141, data numirii 26.02.2008, durata         S.R.L.;
mandatului nelimitată, având puteri depline;            - sediul social: Craiova, str. Amilcar Săndulescu nr. 13,
  - denumire: Societatea Comercială DECA COM -         bl. A22, sc. 1, ap. 2, județul Dolj;
S.R.L.;                               - activitate principală: cod CAEN: 4941;
  - sediul social: satul Piscu Vechi, str. Filipești nr. 20,    - capital social subscris: 1000,00 RON, vărsat integral;
comuna Piscu Vechi, județul Dolj;                capitalul social este divizat în 100 părți sociale a 10,00
  - activitate principală: cod CAEN: 4711;           RON fiecare;
 8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008

  - durata de funcționare: nelimitată;                 Societatea Comercială
  - cod unic de înregistrare: 23380456;            UNICREDIT TIRIAC BANK - S.A., București
  - număr de ordine în registrul comerțului:           Sucursala Sărari Craiova, județul Dolj
J 16/378/2008.
  Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
de la data de 27 februarie 2008.
   (13/470.521)
                                         TRIBUNALUL DOLJ
       Societatea Comercială
   RO HEDICA - S.R.L., Băilești, județul Dolj           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2234
                                      din 27 februarie 2008
         MINISTERUL JUSTIȚIEI              Judecător delegat
                                la Oficiul Registrului
          TRIBUNALUL DOLJ               Comerțului de pe lângă
                                Tribunalul Dolj        - Cumpănașu Onoriu
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2240            Referent la Oficiul
                                Registrului Comerțului
        din 27 februarie 2008              de pe lângă
 Judecător delegat                       Tribunalul Dolj        - Corlățeanu Marina
 la Oficiul Registrului                    În baza cererii nr. 8242 din data de 26.02.2008 și a
 Comerțului de pe lângă
                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
 Tribunalul Dolj        - Cumpănașu Onoriu
 Referent la Oficiul                    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
 Registrului Comerțului                   dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
 de pe lângă                        cu următoarele date:
 Tribunalul Dolj        - Corlățeanu Marina      - denumire: Societatea Comercială UNICREDIT
                               TIRIAC BANK - S.A. București, Sucursala Sarari Craiova
  În baza cererii nr. 8079 din data de 26.02.2008 și a
                                - sediul social: Craiova, Cart. Valea Roșie (Siloz-
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a     Obor), bl. P2-3, sc. 1, parter, județul Dolj;
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 641 -
cu următoarele date:                     activită  i de poștă și de curier;
  - fondator: Ciobanu-Davițoiu Maria, asociat unic, cod    - activitate principală: cod CAEN: 6419;
numeric personal 2480929163201, aport la capital        - capital social subscris: 0,00 RON, vărsat integral;
200.00 RON, data vărsării aportului 26.02.2008        capitalul social este divizat în 0 acțiuni a 0 RON fiecare;
echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 % din      - durata de funcționare: nelimitată;
capitalul social total, cota de participare la         - cod unic de înregistrare: 23380464;
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în Craiova, str.    - număr de ordine în registrul comerțului:
Feldioara nr. 24, județul Dolj;               J 16/388/2008.
  - administrator persoană fizică: Ciovanu-Davițoiu      Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
Maria, cod numeric personal 2480929163201, data       de la data de 27 februarie 2008.
numirii 25.02.2008, durata mandatului nelimitată, având      (15/470.523)
puteri depline;
  - denumire: Societatea Comercială RO HEDICA -            Societatea Comercială
S.R.L.;                            SAL ANA MARIA - S.R.L., Craiova, județul Dolj
  - sediul social: Băilești, județul Dolj;
  - activitate principală: 8622;                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                         TRIBUNALUL DOLJ
RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2242
  - cod unic de înregistrare: 23380537;
  - număr de ordine în registrul comerțului:                din 27 februarie 2008
J 16/383/2008.                         Judecător delegat
  Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs    la Oficiul Registrului
de la data de 27 februarie 2008.                Comerțului de pe lângă
   (14/470.522)                        Tribunalul Dolj        - Cumpănașu Onoriu
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008                9

  Referent la Oficiul                             Societatea Comercială
  Registrului Comerțului                    EXMAC BIKES - S.R.L., Craiova, județul Dolj
  de pe lângă
  Tribunalul Dolj        - Corlățeanu Marina
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
  În baza cererii nr. 8247 din data de 26.02.2008 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul             TRIBUNALUL DOLJ
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2238
cu următoarele date:                              din 27 februarie 2008
  - fondatori:                         Judecător delegat
  1. Popovici Ștefan, cod numeric personal           la Oficiul Registrului
1740706163267, aport la capital 100.00 RON, data         Comerțului de pe lângă
vărsării aportului 25.02.2008 echivalând cu 10 părți       Tribunalul Dolj         - Cumpănașu Onoriu
sociale reprezentând 50 % din capitalul social total, cota    Referent la Oficiul
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în    Registrului Comerțului
                                 de pe lângă
Craiova, str. Constantin Brâncoveanu nr. 71, bl. 48A, sc.
                                 Tribunalul Dolj         - Corlățeanu Marina
2, ap. 2, județul Dolj;
  2. Popovici Maria, asociat, cod numeric personal       În baza cererii nr. 8257 din data de 26.02.2008 și a
2740809163199, aport la capital 100,00 RON, data        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a
vărsării aportului 25.02.2008, echivalând cu 10 părți
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
sociale reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
                                cu următoarele date:
de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliată
                                 - fondator: Militaru Constantin, asociat unic, cod
în Craiova, str. Constantin Brâncoveanu nr. 71, bl. 48A,
                                numeric personal 1670606163261, aport la capital
sc. 2, ap. 2;                         200.00 RON, data vărsării aportului 25.02.2008
  - administratori persoane fizice:             echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 % din
  1. Popovici Ștefan, cod numeric personal          capitalul social total, cota de participare la
1740706163267, data numirii 26.02.2008, durata         beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Craiova, Str.
mandatului nelimitată, având puteri depline;          Ștefan cel Mare nr. 122, județul Dolj;
  2. Popovici Maria, cod numeric personal            - administrator persoană fizică: Militaru Constantin,
2740809163199, data numirii 26.02.2008, durata         cod numeric personal 1670606163261, data numirii
mandatului nelimitată, având puteri depline;          26.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - denumire: Societatea Comercială SAL ANA MARIA -     depline;
S.R.L.;                              - denumire: Societatea Comercială EXMAC BIKES -
  - sediul social: Craiova, str. Constantin Brâncoveanu   S.R.L.;
nr. 71, bl. 48A, sc. 2, ap. 1, județul Dolj;           - sediul social: Craiova, str. Romanițelor nr. 53, județul
                                Dolj;
  - activitate principală: cod CAEN: 4711;
                                 - activitate principală: cod CAEN: 4764;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                 - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;
                                RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 23380472;             - cod unic de înregistrare: 23380480;
  - număr de ordine în registrul comerțului:          - număr de ordine în registrul comerțului:
J 16/381/2008.                         J 16/385/2008.
  Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs     Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
de la data de 27 februarie 2008.                de la data de 27 februarie 2008.
  (16/470.524)                          (17/470.525)
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008

      Societatea Comercială                   - număr de ordine în registrul comerțului:
 LILTRANS C.C. - S.R.L., Craiova, județul Dolj          J 16/382/2008.
                                   Rămasă definitivă prin nerecurare/renunțare la recurs
                                  de la data de 26 februarie 2008.
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                    (18/470.526)

           TRIBUNALUL DOLJ                     Societatea Comercială
                                   RODIASILV - S.R.L., Târgu Jiu, județul Gorj
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 2241
         din 27 februarie 2008
                                           MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
                                            TRIBUNALUL GORJ
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Dolj          - Cumpănașu Onoriu
  Referent la Oficiul                            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 747
  Registrului Comerțului                              din 15 februarie 2008
  de pe lângă
                                   Judecător delegat
  Tribunalul Dolj          - Corlățeanu Marina
                                   la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 8281 din data de 26.02.2008 și a        Comerțului de pe lângă
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      Tribunalul Gorj          - Vlăducu Marinela
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a         Referent la Oficiul
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale       Registrului Comerțului
cu următoarele date:                         de pe lângă Tribunalul
  - fondatori:                            Gorj               - Tanasie Elena
  1. Costache Costel, cod numeric personal              În baza cererii nr. 5735 din data de 14.02.2008 și a
1560815163195, aport la capital 100.00 RON, data          actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul
vărsării aportului 25.02.2008 echivalând cu 10 părți        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj a
sociale reprezentând 50 % din capitalul social total, cota     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în    cu următoarele date:
Craiova, Str. Tineretului nr. 32, bl. 20B, sc. 2, ap. 2, județul    - fondator: Ghițulescu-Popescu I. Rodica, asociat unic,
Dolj;                               cod numeric personal 2710222182760, aport la capital
  2. Costache Nuța, asociat, cod numeric personal         200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
2600818163221, aport la capital 100,00 RON, data          reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
vărsării aportului 25.02.2008, echivalând cu 10 părți       participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în
sociale reprezentând 50 % din capitalul social total, cota     localitatea Târgu Jiu, str. Gen. Cristian Tell, bl. 11, sc. 1,
de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliată    et. 2, ap. 12, județul Gorj;
în Craiova, Str. Tineretului nr. 32, bl. 20B, sc. 2, ap. 2,      - administrator, persoană fizică: Ghițulescu-Popescu I.
județul Dolj;                           Rodica, cod numeric personal 2710222182760, data
  - administratori persoane fizice:                numirii 8.02.2008, durata mandatului nelimitată, având
  1. Costache Costel, cod numeric personal            puteri depline;
1560815163195, data numirii 25.02.2008, durata             - denumire: RODIASILV - S.R.L.;
mandatului nelimitată, având puteri depline;              - sediul social: Târgu Jiu, str. Gen. Cristian Tell, bl. 11,
  2. Costache Nuța, cod numeric personal             sc. 1, et. 3, ap. 12, județul Gorj;
2600818163221, data numirii 25.02.2008, durata             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 022 -
mandatului nelimitată, având puteri depline;            exploatarea forestieră;
  - denumire: Societatea Comercială LILTRANS C.C. -          - activitatea principală: cod CAEN 0220 - exploatarea
S.R.L.;                              forestieră;
  - sediul social: Craiova, Bd. Tineretului nr. 32, bl. 20B,     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
sc. 2, ap. 2, județul Dolj;                    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - activitate principală: cod CAEN: 4941;            RON fiecare;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;       - durata de funcționare: nelimitată;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00       - cod unic de înregistrare: 23298578/18.02.2008;
RON fiecare;                              - număr de ordine în registrul comerțului:
  - durata de funcționare: nelimitată;              J 18/159/2008.
  - cod unic de înregistrare: 23380499;                 (19/470.881)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008               11

      Societatea Comercială                        Societatea Comercială
  ARINAKAT - S.R.L., Târgu Jiu, județul Gorj               ALEXTEST - S.R.L., satul Boca
                                    comuna Samarinești, județul Gorj
         MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
          TRIBUNALUL GORJ

                                          TRIBUNALUL GORJ
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 748
        din 15 februarie 2008                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 749
  Judecător delegat                              din 15 februarie 2008
  la Oficiul Registrului
                                 Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă
                                 la Oficiul Registrului
  Tribunalul Gorj        - Vlăducu Marinela
  Referent la Oficiul                      Comerțului de pe lângă
  Registrului Comerțului                     Tribunalul Gorj        - Vlăducu Marinela
  de pe lângă Tribunalul                     Referent la Oficiul
  Gorj              - Chilea Camelia        Registrului Comerțului
                                 de pe lângă Tribunalul
  În baza cererii nr. 5788 din data de 14.02.2008 și a      Gorj              - Chilea Camelia
actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj a       În baza cererii nr. 5805 din data de 14.02.2008 și a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul
cu următoarele date:                      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj a
  - fondator: Catrinoiu L. Anca-Otilia, asociat unic, cod   dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
numeric personal 2810907180016, aport la capital        cu următoarele date:
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,            - fondator: Fijer D. Cristinel, asociat unic, cod numeric
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de       personal 1710725180024, aport la capital 200,00 RON,
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în  echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
localitatea Târgu Jiu, Aleea Sfântul Dumitru nr. 17A,     capitalul social total, cota de participare la
județul Gorj;                         beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în localitatea
  - administrator, persoană fizică: Catrinoiu L. Anca-    Boca, comuna Samarinești, județul Gorj;
Otilia, cod numeric personal 2810907180016, data         - administrator, persoană fizică: Fijer D. Cristinel, cod
numirii 13.02.2008, cu durata mandatului nelimitată,      numeric personal 1710725180024, data numirii
având puteri depline;                     14.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - denumire: ARINAKAT - S.R.L.;               depline;
  - sediul social: Târgu Jiu, str. Sfântu Dumitru, nr. 17A,
                                 - denumire: ALEXTEST - S.R.L.;
județul Gorj;
                                 - sediul social: satul Boca, nr. 108, comuna
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 478 -
                                Samarinești, județul Gorj;
comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 855 -
piețe;
                                alte forme de învățământ;
  - activitatea principală: cod CAEN 4782 - comerț cu
                                 - activitatea principală: cod CAEN 8553 - școli de
amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei
efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;          conducere (pilotaj);
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 23298586/18.02.2008;        - cod unic de înregistrare: 23298608/18.02.2008;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 18/163/2008.                         J 18/162/2008.
   (20/470.882)                         (21/470.883)
  12            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008

      Societatea Comercială                    - durata de funcționare: nelimitată;
  MEDIAZUM - S.R.L., Târgu Jiu, județul Gorj             - cod unic de înregistrare: 23298594/18.02.2008;
                                    - număr de ordine în registrul comerțului:
                                  J 18/161/2008.
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                     (22/470.884)

           TRIBUNALUL GORJ                     Societatea Comercială
                                    BUMASOFT - S.R.L., Târgu Jiu, județul Gorj
      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 745
         din 15 februarie 2008                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                                 TRIBUNALUL GORJ
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Gorj          - Vlăducu Marinela            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 781
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                              din 18 februarie 2008
  de pe lângă Tribunalul                       Judecător delegat
  Gorj               - Tanasie Elena          la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 5854 din data de 14.02.2008 și a        Comerțului de pe lângă
actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul       Tribunalul Gorj          - Vlăducu Marinela
                                    Referent la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj a
                                    Registrului Comerțului
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale       de pe lângă Tribunalul
cu următoarele date:                          Gorj                - Tanasie Elena
  - fondatori: 1. Merișescu R. Alexandru, asociat, cod
numeric personal 1830113180059, aport la capital 100,00         În baza cererii nr. 5888 din data de 15.02.2008 și a
                                  actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul
RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 %
                                  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj a
din capitalul social total, cota de participare la
                                  dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat(ă) în localitatea
                                  cu următoarele date:
Târgu Jiu, str. Iosif Keber, bl. 4, sc. 2, et. 3, ap. 14, județul
                                    - fondator: Bușoi V. Victor-Marian, asociat unic, cod
Gorj;
                                  numeric personal 1870910180028, aport la capital
  2. Mamară Șt. Maria-Magdalena, asociat, cod numeric
                                  200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
personal 2811117125780, aport la capital 100,00 RON,
                                  reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din        participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în
capitalul social total, cota de participare la           localitatea Târgu Jiu, Str. Agriculturii, bl. 7, sc. 1, et. 1, ap.
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat(ă) în localitatea      7, județul Gorj;
Târgu Jiu, Aleea Energeticienilor, bl. 1, sc. 2, ap. 16,        - administrator, persoană fizică: Bușoi V. Victor-
județul Gorj;                            Marian, cod numeric personal 1870910180028, data
  - administrator, persoană fizică: Bliduți M. Ion-Bogdan,     numirii 14.02.2008, durata mandatului nelimitată, având
cod numeric personal 1830724181106, domiciliat în          puteri depline;
localitatea Târgu Cărbunești, str. Pădurea Mamului, bl.         - denumire: BUMASOFT - S.R.L.;
B2 sc. 1, ap. 10, județul Gorj, durata mandatului            - sediul social: Târgu Jiu, str. Grivița nr. 32, județul
nelimitată, având puteri depline;                  Gorj;
  - denumire: MEDIAZUM - S.R.L.;                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 620 -
  - sediul social: Târgu Jiu, Aleea Energeticienilor, bl. 1,    activități de servicii în tehnologia informației;
sc. 2, parter, ap. 15, județul Gorj, valabil până la          - activitatea principală: cod CAEN 6201 - activități de
12.02.2013;                             realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 821 -         - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
activități de secretariat și servicii suport;            capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - activitatea principală: cod CAEN 8219 - activități de     RON fiecare;
fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități       - durata de funcționare: nelimitată;
specializate de secretariat;                      - cod unic de înregistrare: 23208140/19.02.2008;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;      - număr de ordine în registrul comerțului:
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      J 18/165/2008.
RON fiecare;                               (23/470.885)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008                13

       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
     MATI & DANI MARKET - S.R.L.                 COCHET EVENTS - S.R.L., Târgu Jiu
   satul Menții din Dos, comuna Borascu                   județul Gorj
          județul Gorj
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          TRIBUNALUL GORJ
          TRIBUNALUL GORJ
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 780
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 782                     din 18 februarie 2008
        din 18 februarie 2008               Judecător delegat
  Judecător delegat                       la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                     Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                     Tribunalul Gorj         - Eftenoiu Gheorghița
  Tribunalul Gorj        - Eftenoiou Gheorghița     Referent la Oficiul
  Referent la Oficiul                      Registrului Comerțului
  Registrului Comerțului                     de pe lângă Tribunalul
  de pe lângă Tribunalul                     Gorj              - Chilea Camelia
  Gorj              - Tanasie Elena         În baza cererii nr. 5951 din data de 15.02.2008 și a
  În baza cererii nr. 5948 din data de 15.02.2008 și a    actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul
actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj a      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   cu următoarele date:
cu următoarele date:                       - fondatori: 1. Cămui I. Alexandru-Mircea, asociat, cod
  - fondatori: 1. Bănică N. Matilda-Felicia, asociat, cod   numeric personal 1850421180021, aport la capital 20,00
numeric personal 2850517250944, aport la capital        RON, echivalând cu 2 părți sociale, reprezentând 10 %
100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,          din capitalul social total, cota de participare la
reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de     beneficii/pierderi de 10 %, domiciliat(ă) în localitatea
participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat(ă) în  Târgu Jiu, bd. Constantin Brâncuși, bl. 5, sc. 1, et. 1, ap.
localitatea Menții din Dos, comuna Borăscu, județul Gorj;   2, județul Gorj; 2. Cămui I. Adina-Elena, asociat, cod
2. Bănică Al. Dan-Gelu, asociat, cod numeric personal     numeric personal 2820507180028, aport la capital
1860611250016, aport la capital 100,00 RON, echivalând     180,00 RON, echivalând cu 18 părți sociale reprezentând
cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din capitalul social   90 % din capitalul social total, cota de participare la
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,   beneficii/pierderi de 90 %, domiciliată în localitatea Târgu
domiciliat în localitatea Menții din Dos, comuna Borăscu;   Jiu, bd. Constantin Brâncuși, bl. 51, sc. 1, et. 1, ap. 2,
  - administrator, persoană fizică: Bănică N. Matilda-    județul Gorj;
Felicia, cod numeric personal 2850517250944, data         - administrator, persoană fizică: Cămui I. Alexandru-
numirii 15.02.2008, durata mandatului nelimitată, având    Mircea, cod numeric personal 1850421180021, data
puteri depline;                        numirii 8.02.2008, durata mandatului nelimitată, având
  - denumire: MATI & DANI MARKET - S.R.L.;          puteri depline;
  - sediul social: satul Menții din Dos nr. 245, comuna     - denumire: COCHET EVENTS - S.R.L.;
Borăscu, județul Gorj;                      - sediul social: Târgu Jiu, bd. Constantin Brâncuși, bl.
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 563 -    51, sc. 1, et. 1, ap. 2, județul Gorj, valabil până la data de
baruri și alte activități de servire a băuturilor;       3.02.2011;
  - activitatea principală: cod CAEN 5630 - baruri și alte    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 823 -
activități de servire a băuturilor;              activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  congreselor;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     - activitatea principală: cod CAEN 8230 - activități de
RON fiecare;                          organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - cod unic de înregistrare: 23308167/19.02.2008;      capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - număr de ordine în registrul comerțului:         RON fiecare;
J 18/164/2008.                          - durata de funcționare: nelimitată;
   (24/470.886)                         - cod unic de înregistrare: 23308159/19.02.2008;
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008

  - număr de ordine în registrul comerțului:                 Societatea Comercială
J 18/166/2008.                             BEST GREEN - S.R.L., Vișeu de Sus
  (25/470.887)                                 județul Maramureș
     Societatea Comercială
 PREDODRAG - S.R.L., Târgu Jiu, județul Gorj                   MINISTERUL JUSTIȚIEI


         MINISTERUL JUSTIȚIEI                     TRIBUNALUL MARAMUREȘ

                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1791
          TRIBUNALUL GORJ
                                        din 27 februarie 2008
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 605
                                 Judecător delegat
        din 8 februarie 2008               la Oficiul Registrului
  Judecător delegat                       Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                     Tribunalul Maramureș      - Matei Felicia
  Comerțului de pe lângă                     Referent la Oficiul
  Tribunalul Gorj        - Vlăducu Marinela
                                 Registrului Comerțului
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                     de pe lângă Tribunalul
  de pe lângă Tribunalul                     Maramureș            - Neagotă Elena
  Gorj              - Chilea Camelia
                                  În baza cererii nr. 5141 din data de 15 februarie 2008
  În baza cererii nr. 4741 din data de 7.02.2008 și a     și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj a      Maramureș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                comerciale cu următoarele date:
cu următoarele date:
  - fondator: Predoiu I. Petre-Dragoș, asociat unic, cod     - fondator: Savu Vasile Alin, asociat unic, cod numeric
numeric personal 1860310180044, aport la capital        personal 1791210244210, aport la capital 200,00 RON,
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,          data vărsării aportului 13 februarie 2008, echivalând cu
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de       20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în  cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,
localitatea Târgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu, bl. 105A,   domiciliat în Vișeu de Sus, Str. 11 Decembrie, bl. T5, sc.
sc. 1, ap. 1, și cu reședința în localitatea Negoiești,
                                C, ap. 26, județul Maramureș;
comuna Prigoria, județul Gorj;
  - administrator, persoană fizică: Predoiu I. Petre-       - administrator persoană fizică: Savu Vasile Alin, cod
Dragoș, cod numeric personal 1860310180044, data        numeric personal 1791210244210, data numirii 11
numirii 4.02.2008, durata mandatului nelimitată, având     februarie 2008, durata mandatului nelimitată, având
puteri depline;                        puteri depline;
  - denumire: PREDODRAG - S.R.L.;                 - denumire: BEST GREEN - S.R.L.;
  - sediul social: Târgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu, bl.    - sediul social: Vișeu de Sus, Str. 11 Decembrie, bl. T5,
105A, sc. 1, ap. 1, județul Gorj;               sc. C, ap. 26, județul Maramureș;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 472 -
                                  - domeniul principal de activitate: 813 - activități de
comerț cu amănuntul cu produse alimentare, băuturi și
produse din tutun, în magazine specializate;          întreținere peisagistică;
  - activitatea principală: cod CAEN 4724 - comerț cu       - activitate principală: cod CAEN 8130 - activități de
amănuntul al pâinii, produselelor de patiserie și       întreținere peisagistică;
produselor zaharoase, în magazine specializate;          - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   RON fiecare;
RON fiecare;
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 23226083/8.02.2008;         - cod unic de înregistrare: 23388891;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 18/136/2008.                         J 24/403/2008.
   (26/470.888)                         (27/471.085)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008              15

        Societatea Comercială                   Societatea Comercială
     DARY REBEL - S.R.L., Baia Mare              EURO-STEEL-FORJ - S.R.L., Târgu Lăpuș
          județul Maramureș                    județul Maramureș


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                     MINISTERUL JUSTIȚIEI        TRIBUNALUL MARAMUREȘ                      TRIBUNALUL MARAMUREȘ


     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1334                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1332

        din 19 februarie 2008                     din 19 februarie 2008

  Judecător delegat                       Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă
                                 Tribunalul Maramureș      - Oltean Simona
  Tribunalul Maramureș      - Oltean Simona
                                 Referent la Oficiul
  Referent la Oficiul
                                 Registrului Comerțului
  Registrului Comerțului
                                 de pe lângă Tribunalul
  de pe lângă Tribunalul                     Maramureș           - Bolchiș Lenuța
  Maramureș           - Bolchiș Lenuța
                                 În baza cererii nr. 5233 din data de 15 februarie 2008
  În baza cererii nr. 5205 din data de 15 februarie 2008   și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Maramureș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
Maramureș a dispus autorizarea și înregistrarea societății   comerciale cu următoarele date:
comerciale cu următoarele date:                  - fondator: Macavei Nicolae-Dorel, asociat unic, cod
  - fondator: Bota Gabriela, asociat unic, cod numeric    numeric personal 1591204126197, aport la capital
personal 2750123240027, aport la capital 200,00 RON,      200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %       reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
capitalul social total, cota de participare la         participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în Baia Mare, Str.  Târgu Lăpuș, Str. Ștrandului nr. 1, bl. B4, sc. C, ap. 32,
Păltinișului nr. 65, ap. 30, județul Maramureș;        județul Maramureș;
  - administrator persoană fizică: Bota Gabriela, cod      - administrator persoană fizică: Macavei Nicolae-
numeric personal 2750123240027, data numirii 15        Dorel, cod numeric personal 1591204126197, data
februarie 2008, durata mandatului 4 ani, până la data de    numirii 1 februarie 2008, durata mandatului nelimitată,
15 februarie 2212, având puteri depline;            având puteri depline;
  - denumire: DARY REBEL - S.R.L.;                - denumire: EURO-STEEL-FORJ - S.R.L.;
                                 - sediul social: Târgu Lăpuș, Str. Ștrandului nr. 1, bl.
  - sediul social: Baia Mare, Str. Păltinișului nr. 65, ap.
                                B4, sc. C, et. 1, ap. 32, județul Maramureș;
30, județul Maramureș;
                                 - domeniul principal de activitate: 251 - fabricarea de
  - domeniul principal de activitate: 477 - comerț cu
                                construcții metalice;
amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate;
                                 - activitate principală: cod CAEN 2511 - fabricarea de
  - activitate principală: cod CAEN 4771 - comerț cu
                                construcții metalice și părți componente ale structurilor
amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate;     metalice;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 23319190;             - cod unic de înregistrare: 23319344;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 24/316/2008.                         J 24/315/2008.
  (28/471.086)                          (29/471.087)
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008

     Societatea Comercială                         Societatea Comercială
  ANCADOR-AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.                    PARIBIN - S.R.L., Baia Mare
    Baia Mare, județul Maramureș                         județul Maramureș

          MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI


         TRIBUNALUL MARAMUREȘ                      TRIBUNALUL MARAMUREȘ

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1367                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1347
        din 19 februarie 2008                      din 19 februarie 2008
  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
                                  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Maramureș      - Oltean Simona
                                  Tribunalul Maramureș      - Oltean Simona
  Referent la Oficiul
                                  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului
                                  Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul
  Maramureș            - Bolchiș Lenuța         de pe lângă Tribunalul
                                  Maramureș            - Solomon Adrian
  În baza cererii nr. 5245 din data de 15 februarie 2008
și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la       În baza cererii nr. 5252 din data de 15 februarie 2008
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
Maramureș a dispus autorizarea și înregistrarea societății    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
comerciale cu următoarele date:                 Maramureș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  - fondator: Vâcla Anca-Lucia, asociat unic, cod        comerciale cu următoarele date:
numeric personal 2701128240012, aport la capital 200,00       - fondator: Bânciu Iosif-Nicolae, asociat unic, cod
RON, data vărsării aportului 14 februarie 2008,         numeric personal 1590215240010, aport la capital
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %        200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
capitalul social total, cota de participare la          reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în Baia Mare, Str.   participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
Progresului nr. 9, județul Maramureș;              Baia Mare, Str. Victoriei nr. 17, ap. 13, județul Maramureș;
  - administrator persoană fizică: Vâcla Anca-Lucia, cod      - administrator persoană fizică: Bânciu Iosif-Nicolae,
numeric personal 2701128240012, data numirii 15         cod numeric personal 1590215240010, data numirii 13
februarie 2008, durata mandatului nelimitată, având       februarie 2008, durata mandatului 98 ani, până la data de
puteri depline;                         12 februarie 2106, având puteri depline;
  - denumire: ANCADOR-AGENT DE ASIGURARE -             - denumire: PARIBIN - S.R.L.;
S.R.L.;
                                  - sediul social: Baia Mare, Str. Victoriei nr. 17, ap. 13,
  - sediul social: Baia Mare, Str. Progresului nr. 9, județul
                                 județul Maramureș;
Maramureș;
                                  - domeniul principal de activitate: 412 - lucrări de
  - domeniul principal de activitate: 662 - activități
                                 construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;
                                  - activitate principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
  - activitate principală: cod CAEN 6622 - activități ale
agenților și broker-ilor de asigurări;              construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                           RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 23319204;              - cod unic de înregistrare: 23319212;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 24/320/2008.                          J 24/328/2008.
   (30/471.088)                          (31/471.089)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008               17

         Societatea Comercială                    Societatea Comercială
      MIDAMAR COM IMPEX - S.R.L.                   ACQUAPARK - S.R.L., Baia Mare
      Baia Mare, județul Maramureș                    județul Maramureș


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI


                                         TRIBUNALUL MARAMUREȘ
         TRIBUNALUL MARAMUREȘ

                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1350
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1443
                                         din 19 februarie 2008
        din 20 februarie 2008
                                   Judecător delegat
  Judecător delegat                         la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                      Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                      Tribunalul Maramureș    - Oltean Simona
  Tribunalul Maramureș      - Mureșan Georgeta         Referent la Oficiul
  Referent la Oficiul                        Registrului Comerțului
  Registrului Comerțului                      de pe lângă Tribunalul
  de pe lângă Tribunalul                      Maramureș          - Dan Octavia Nicoleta
  Maramureș           - Dan Octavia Nicoleta       În baza cererii nr. 5263 din data de 15 februarie 2008
  În baza cererii nr. 5261 din data de 15 februarie 2008     și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
                                 Maramureș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 comerciale cu următoarele date:
Maramureș a dispus autorizarea și înregistrarea societății      - fondatori:
comerciale cu următoarele date:                   1. Sigheti Daniel-Vasile, asociat, cod numeric personal
  - fondator: Conț Mircea-Mirel, asociat unic, cod        1780213240044, aport la capital 100,00 RON, echivalând
numeric personal 1790827240016, aport la capital         cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,            total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de        domiciliat în Baia Mare, bd. București nr. 13A, ap. 36,
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în     județul Maramureș;
Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 7, ap. 24, județul          2. Nagy Cristian-Eugen, asociat, cod numeric personal
Maramureș;                            1760701240037, aport la capital 100,00 RON, echivalând
  - administrator persoană fizică: Conț Mircea-Mirel, cod    cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
                                 total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
numeric personal 1790827240016, data numirii 15
                                 domiciliat în Baia Mare, bd. București nr. 40, ap. 64,
februarie 2008, durata mandatului nelimitată, având
                                 județul Maramureș;
puteri depline;                           - administrator persoană fizică: Sigheti Daniel-Vasile,
  - denumire: MIDAMAR COM IMPEX - S.R.L.;            cod numeric personal 1780213240044, data numirii 15
  - sediul social: Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 7, ap. 24,   februarie 2008, durata mandatului 98 ani, până la data de
județul Maramureș;                        14 februarie 2106, având puteri depline;
  - domeniul principal de activitate: 960 - alte activități de   - denumire: ACQUAPARK - S.R.L.;
servicii;                              - sediul social: Baia Mare, Str. Moldovei nr. 19, ap. 7,
  - activitate principală: cod CAEN 9603 - activități de     județul Maramureș;
pompe funebre și similare;                      - domeniul principal de activitate: 561 - restaurante;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;      - activitate principală: cod CAEN 5610 - restaurante;
                                   - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                 capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;
                                 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 23332319;               - cod unic de înregistrare: 23319220;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 24/341/2008.                          J 24/321/2008.
  (32/471.090)                            (33/471.091)
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008

       Societatea Comercială                 - număr de ordine în registrul comerțului:
  FILGRO - S.R.L., Cavnic, județul Maramureș          J 24/324/2008.
                                  (34/471.092)
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                       Societatea Comercială
                                      RED ROSE - S.R.L., Baia Mare
        TRIBUNALUL MARAMUREȘ
                                        județul Maramureș
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1369
        din 19 februarie 2008                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                            TRIBUNALUL MARAMUREȘ
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Maramureș      - Oltean Simona            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1437
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                            din 20 februarie 2008
  de pe lângă Tribunalul
                                  Judecător delegat
  Maramureș            - Bolchiș Lenuța
                                  la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 5268 din data de 15 februarie 2008     Comerțului de pe lângă
și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      Tribunalul Maramureș      - Mureșan Georgeta
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Referent la Oficiul
Maramureș a dispus autorizarea și înregistrarea societății     Registrului Comerțului
comerciale cu următoarele date:                  de pe lângă Tribunalul
  - fondatori:                          Maramureș           - Bolchiș Lenuța
  1. Filip Mihai, asociat, cod numeric personal
1640318241511, aport la capital 100,00 RON, data          În baza cererii nr. 5269 din data de 15 februarie 2008
vărsării aportului 13 februarie 2008, echivalând cu 10     și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat  Maramureș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
în Cavnic, Str. 22 Decembrie nr. 17, ap. 8, județul       comerciale cu următoarele date:
Maramureș;                             - fondator: Osman Ciftci, asociat unic, aport la capital
  2. Grozea Valentin, asociat, cod numeric personal      200,00 RON, data vărsării aportului 15 februarie 2008,
1690212520018, aport la capital 100,00 RON, data        echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
vărsării aportului 13 februarie 2008, echivalând cu 10     capitalul social total, cota de participare la
părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,  beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în Turcia,
cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat
                                localitatea Sanliurfa, Str. Onikiler nr. 2995;
în Cavnic, Str. Codrului nr. 4, județul Maramureș;
                                  - administrator persoană fizică: Osman Ciftci, data
  - administratori persoane fizice:
  1. Filip Mihai, cod numeric personal 1640318241511,     numirii 14 februarie 2008, durata mandatului nelimitată,
data numirii 8 februarie 2008, durata mandatului        având puteri depline;
nelimitată, având puteri depline;                  - denumire: RED ROSE - S.R.L.;
  2. Grozea Valentin, cod numeric personal             - sediul social: Baia Mare, str. Ferenczy Karoly nr. 16,
1690212520018, data numirii 8 februarie 2008, durata      județul Maramureș;
mandatului nelimitată, având puteri depline;            - domeniul principal de activitate: 464 - comerț cu
  - denumire: FILGRO - S.R.L.;                 ridicata al bunurilor de consum;
  - sediul social: Cavnic, Str. 22 Decembrie nr. 17, ap. 8,    - activitate principală: cod CAEN 4642 - comerț cu
județul Maramureș;                       ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei;
  - domeniul principal de activitate: 411 - dezvoltare       - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
(promovare) imobiliară;                     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - activitate principală: cod CAEN 4110 - dezvoltare
                                RON fiecare;
(promovare) imobiliară;
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      - cod unic de înregistrare: 23332335;
RON fiecare;                            - număr de ordine în registrul comerțului:
  - durata de funcționare: nelimitată;             J 24/336/2008.
  - cod unic de înregistrare: 23319310;               (35/471.093)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008               19

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       PAMTIP - S.R.L., Baia Mare                ERGA ȘERBAN - S.R.L., satul Chelința
          județul Maramureș                     Ulmeni, județul Maramureș


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI


         TRIBUNALUL MARAMUREȘ                      TRIBUNALUL MARAMUREȘ

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1434                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1433
        din 20 februarie 2008                      din 20 februarie 2008
  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Maramureș      - Mureșan Georgeta        Tribunalul Maramureș      - Mureșan Georgeta
  Referent la Oficiul                       Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                      Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul                      de pe lângă Tribunalul
  Maramureș            - Bolchiș Lenuța         Maramureș           - Bolchiș Lenuța
  În baza cererii nr. 5270 din data de 15 februarie 2008      În baza cererii nr. 5274 din data de 15 februarie 2008
și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la     și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Maramureș a dispus autorizarea și înregistrarea societății    Maramureș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
comerciale cu următoarele date:                 comerciale cu următoarele date:
  - fondator: Petrișor Elvira, asociat unic, cod numeric      - fondator: Șerban Dafin, asociat unic, cod numeric
personal 2700206242530, aport la capital 200,00 RON,       personal 1811115245029, aport la capital 200,00 RON,
data vărsării aportului 15 februarie 2008, echivalând cu     data vărsării aportului 14 februarie 2008, echivalând cu
20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,   20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,       cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,
domiciliată în Baia Mare, Str. Olteniei nr. 3, ap. 35, județul  domiciliat în localitatea Chelința nr. 115, județul
Maramureș;                            Maramureș;
  - administrator persoană fizică: Petrișor Elvira, cod      - administrator persoană fizică: Șerban Dafin, cod
numeric personal 2700206242530, data numirii 14         numeric personal 1811115245029, data numirii 14
februarie 2008, durata mandatului nelimitată, având       februarie 2008, durata mandatului nelimitată, având
puteri depline;                         puteri depline;
  - denumire: PAMTIP - S.R.L.;                   - denumire: ERGA ȘERBAN - S.R.L.;
  - sediul social: Baia Mare, Str. Olteniei nr. 3, ap. 35,     - sediul social: satul Chelința nr. 115, Ulmeni, județul
județul Maramureș;                        Maramureș;
  - domeniul principal de activitate: 181 - tipărire și      - domeniul principal de activitate: 412 - lucrări de
activități de servicii conexe tipăririi;             construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  - activitate principală: cod CAEN 1812 - alte activități     - activitate principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
de tipărire n.c.a.;                       construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                           RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 23332343;              - cod unic de înregistrare: 23332467;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 24/339/2008.                          J 24/340/2008.
  (36/471.094)                           (37/471.095)
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
     BOGDANLACT - S.R.L., Baia Mare                 B.A. BELLCON - S.R.L., Cavnic
          județul Maramureș                     judeţul Maramureş


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                     MINISTERUL JUSTIŢIEI        TRIBUNALUL MARAMUREȘ                     TRIBUNALUL MARAMURE


     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1348                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1368

        din 19 februarie 2008                     din 19 februarie 2008

  Judecător delegat                       Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                    la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă
                                 Tribunalul Maramureș      - Oltean Simona
  Tribunalul Maramureș      - Oltean Simona
                                 Referent la Oficiul
  Referent la Oficiul
                                 Registrului Comerțului
  Registrului Comerțului
                                 de pe lângă Tribunalul
  de pe lângă Tribunalul                    Maramureș           - Bolchiș Lenuța
  Maramureș           - Solomon Adrian
                                 În baza cererii nr. 5333 din data de 15.02.2008 şi a
  În baza cererii nr. 5282 din data de 15 februarie 2008   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la    Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale
Maramureș a dispus autorizarea și înregistrarea societății  cu următoarele date:
comerciale cu următoarele date:                 - fondator: Bud Aurel, asociat unic, cod numeric
  - fondator: Olteanu Florina, asociat unic, cod numeric   personal 1640721241512, aport la capital 200,00 RON,
personal 2680809060769, aport la capital 500,00 RON,     data vărsării aportului 15.02.2008, echivalând cu 20 părți
echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând 100 %      sociale, reprezentând 100 % capitalul social, cota de
capitalul social total, cota de participare la        participare la beneficii/pierderi fiind de 100 %, domiciliat
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în Baia Mare, str.  în localitatea Cavnic, Str. 22 Decembrie nr. 2A, ap. 13,
Cristian nr. 13, județul Maramureș;              județul Maramureș;
  - administrator persoană fizică: Olteanu Florina, cod     - administrator persoană fizică: Bud Aurel, cod
numeric personal 2680809060769, data numirii 6        numeric personal 1640721241512, data numirii
februarie 2008, durata mandatului 98 ani, până la data de   15.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
5 februarie 2106, având puteri depline;            depline;
  - denumire: BOGDANLACT - S.R.L.;               - denumire: B.A. BELLCON - S.R.L.;
                                 - sediul social: oraș Cavnic, Str. 22 Decembrie nr. 2A,
  - sediul social: Baia Mare, Str. Mărgeanului nr. 4,
                               ap. 13, judeţul Maramureş;
județul Maramureș;
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
  - domeniul principal de activitate: 105 - fabricarea
                               lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
produselor lactate;
                               nerezidențiale;
  - activitate principală: cod CAEN 1051 - fabricarea
                                 - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
produselor lactate și a brânzeturilor;            construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  - capital social subscris: 500,00 RON, vărsat integral;    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 50 părți sociale a 10,00   capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00
RON fiecare;                         RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;             - durata de funcţionare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 23319239;             - cod unic de înregistrare: 23319328;
  - număr de ordine în registrul comerțului:          - număr de ordine în registrul comerţului: J
J 24/325/2008.                        24/322/2008.
  (38/471.096)                          (39/471.097)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008                21

      Societatea Comercială                   - număr de ordine în registrul comerţului: J
  EUROMNORD COM - S.R.L., Șomcuta Mare              24/394/2008.
      judeţul Maramureş                     (40/471.098)


          MINISTERUL JUSTIŢIEI                    Societatea Comercială
                                    NORDIC LINE - S.R.L., Sighetu Marmației
         TRIBUNALUL MARAMURE                      judeţul Maramureş

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1742                       MINISTERUL JUSTIŢIEI
         din 26 februarie 2008
  Judecător delegat                                TRIBUNALUL MARAMURE
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1501
  Tribunalul Maramureș       - Velciu Viorica               din 21 februarie 2008
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                       Judecător delegat
  de pe lângă Tribunalul                       la Oficiul Registrului
  Maramureș             - Bolchiș Lenuța         Comerţului de pe lângă
                                   Tribunalul Maramureş      - Pavel Maria
  În baza cererii nr. 6009 din data de 20.02.2008 şi a        Referent la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      Registrului Comerţului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş        de pe lângă Tribunalul
a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale      Maramureş            - Neagotă Elena
cu următoarele date:                          În baza cererii nr. 5374 din data de 18.02.2008 şi a
  - fondatori:                          actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  1. Coteț Andrei, asociat, cod numeric personal         Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş
1841011245029, aport la capital 100,00 RON, echivalând       a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social,    cu următoarele date:
cota de participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %,        - fondator: Ciobanu Gheorghe, asociat unic, cod
domiciliat în localitatea Baia Mare, str. Bogdan Vodă, nr.     numeric personal 1590423241634, aport la capital
2, ap. 14, județul Maramureș;                   200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
  2. Hristescu Mihaela, asociat, cod numeric personal       reprezentând 100 % capitalul social, cota de participare la
2740317463055, aport la capital 100,00 RON, echivalând       beneficii/pierderi fiind de 100 %, domiciliat în localitatea
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social,    Sighetu Marmației, Str. Constructorului nr. 6, sc. 1, et. IV,
cota de participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %,      ap. 18, județul Maramureș;
domiciliată în București, aleea Istru nr. 2, bl. A13, sc. A, et.    - administrator persoană fizică: Ciobanu Gheorghe,
2, ap. 9, sectorul 6;                       cod numeric personal 1590423241634, data numirii
  - administrator persoană fizică: Coteț Andrei, cod       13.02.2008, durata mandatului 98 de ani - până la data de
numeric personal 1841011245029, data numirii            12.02.2106, având puteri depline;
20.02.2008, durata mandatului 98 de ani - până la data de       - denumire: NORDIC LINE - S.R.L.;
20.02.2106, având puteri depline;                   - sediul social: municipiul Sighetu Marmației, Str.
  - denumire: EUROMNORD COM - S.R.L.;               Constructorului nr. 6, bl. 6, sc. 1, et. IV, ap. 18, judeţul
  - sediul social: oraș Șomcuta Mare, Str. Mocirii nr. 10B,    Maramureş;
judeţul Maramureş;                           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 -      comerț cu ridicata al bunurilor de consum;
comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin             - activitatea principală: cod CAEN 4649 - comerț cu
magazine, standuri, chioșcuri și piețe;              ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
  - activitatea principală: cod CAEN 4791 - comerț cu         - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin       capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00
Internet;                             RON fiecare;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;      - durata de funcţionare: nelimitată;
capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00       - cod unic de înregistrare: 23344097;
RON fiecare;                              - număr de ordine în registrul comerţului: J
  - durata de funcţionare: nelimitată;              24/347/2008.
  - cod unic de înregistrare: 23379745;                 (41/471.099)
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008

       Societatea Comercială                 - număr de ordine în registrul comerţului:
    DON PLAST - S.R.L., Sighetu Marmației          J 24/351/2008.
        judeţul Maramureş                  (42/471.100)

                                       Societatea Comercială
          MINISTERUL JUSTIŢIEI
                                   LIHET & CO - S.R.L., Sighetu Marmației
                                        judeţul Maramureş
         TRIBUNALUL MARAMURE

      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1480                      MINISTERUL JUSTIŢIEI

        din 21 februarie 2008
                                         TRIBUNALUL MARAMURE
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1370
  Tribunalul Maramureş      - Pavel Maria                 din 19 februarie 2008
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerţului                      Judecător delegat
  de pe lângă Tribunalul                      la Oficiul Registrului
  Maramureş            - Neagotă Elena         Comerţului de pe lângă
                                  Tribunalul Maramureş      - Pavel Maria
  În baza cererii nr. 5375 din data de 18.02.2008 şi a      Referent la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Registrului Comerţului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş       de pe lângă Tribunalul
a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale     Maramureş            - Neagotă Elena
cu următoarele date:                         În baza cererii nr. 5378 din data de 18.02.2008 şi a
  - fondatori:                         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  1. Iuga Petru Bogdan, asociat, cod numeric personal
                                 Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş
1841116244501, aport la capital 100,00 RON, data
                                 a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale
vărsării aportului 15.02.2008, echivalând cu 10 părți
                                 cu următoarele date:
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social, cota de
                                   - fondator: Lihet Marian, asociat unic, cod numeric
participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliat în
                                 personal 1780108241665, aport la capital 200,00 RON,
localitatea Sighetu Marmației, str. Mihai Viteazu, bl. 52,
                                 data vărsării aportului 15.02.2008, echivalând cu 20 părți
sc. 1, et. 1, ap. 4, județul Maramureș;
                                 sociale, reprezentând 100 % capitalul social, cota de
  2. Iuga Ioan, asociat, cod numeric personal
                                 participare la beneficii/pierderi fiind de 100 %, domiciliat
1590929241655, aport la capital 100,00 RON, data
                                 în localitatea Sighetu Marmației, str. Simion Bărnuțiu, nr.
vărsării aportului 15.02.2008, echivalând cu 10 părți
                                 54A, județul Maramureș;
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social, cota de
                                   - administrator persoană fizică: Lihet Marian, cod
participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %, domiciliat în
localitatea Sighetu Marmației, Str. Florilor nr. 2D, județul   numeric personal 1780108241665, data numirii
Maramureș;                            14.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - administrator persoană fizică: Iuga Petru Bogdan,     depline;
cod numeric personal 1841116244501, data numirii           - denumire: LIHET & CO - S.R.L.;
14.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri        - sediul social: municipiul Sighetu Marmației, str.
depline;                             Simion Bărnuțiu, nr. 54A, judeţul Maramureş;
  - denumire: DON PLAST - S.R.L.;                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 493 -
  - sediul social: municipiul Sighetu Marmației, Str.     alte transporturi terestre de călători;
Florilor nr. 2D, judeţul Maramureş;                 - activitatea principală: cod CAEN 4932 - transporturi
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -     cu taxiuri;
comerț cu ridicata al bunurilor de consum;              - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - activitatea principală: cod CAEN 4649 - comerț cu     capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00
ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;           RON fiecare;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - durata de funcţionare: nelimitată;
capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00      - cod unic de înregistrare: 23319263;
RON fiecare;                             - număr de ordine în registrul comerţului:
  - durata de funcţionare: nelimitată;             J 24/326/2008.
  - cod unic de înregistrare: 23344100;               (43/471.101)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008               23

       Societatea Comercială                - durata de funcţionare: nelimitată;
    CONSTRUCT AXIAL VISEU - S.R.L.               - cod unic de înregistrare: 23332459;
  satul Vișeu de Jos, comuna Vișeu de Jos            - număr de ordine în registrul comerţului:
                                J 24/342/2008.
        judeţul Maramureş
                                  (44/471.102)

         MINISTERUL JUSTIŢIEI
                                      Societatea Comercială
                                   NELDOR-ELECTRO - S.R.L., Baia Mare
        TRIBUNALUL MARAMURE                     judeţul Maramureş
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1442
                                         MINISTERUL JUSTIŢIEI
        din 20 februarie 2008
  Judecător delegat                              TRIBUNALUL MARAMURE
  la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1478
  Tribunalul Maramureş      - Mureșan Georgeta
  Referent la Oficiul                             din 21 februarie 2008
  Registrului Comerţului                     Judecător delegat
  de pe lângă Tribunalul                     la Oficiul Registrului
  Maramureş           - Șimon Maria Felicia      Comerţului de pe lângă
  În baza cererii nr. 5379 din data de 18.02.2008 şi a      Tribunalul Maramureş      - Pavel Maria
                                 Referent la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 Registrului Comerţului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş      de pe lângă Tribunalul
a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale    Maramureş            - Bolchiș Lenuța
cu următoarele date:
  - fondatori:                          În baza cererii nr. 5427 din data de 18.02.2008 şi a
  1. Pop Ioan, asociat, cod numeric personal         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş
1500315244237, aport la capital 100,00 RON, echivalând
                                a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social,
                                cu următoarele date:
cota de participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %,
                                  - fondator: Drăgulescu Ioan Alexandru, asociat unic,
domiciliat în localitatea Vișeu de Jos nr. 315, județul
                                cod numeric personal 1640402240044, aport la capital
Maramureș;                           200,00 RON, data vărsării aportului 18.02.2008,
  2. Pop Ioan, asociat, cod numeric personal         echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
1890121243833, aport la capital 100,00 RON, echivalând     capitalul social, cota de participare la beneficii/pierderi
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social,  fiind de 100 %, domiciliat în localitatea Baia Mare, str.
cota de participare la beneficii/pierderi fiind de 50 %,    Dragoș Vodă, nr. 2D, ap. 18, județul Maramureș;
domiciliat în localitatea Vișeu de Jos nr. 315, județul      - administrator persoană fizică: Drăgulescu Ioan
Maramureș;                           Alexandru, cod numeric personal 1640402240044, data
  - administratori persoane fizice:              numirii 13.02.2008, durata mandatului nelimitată, având
  1. Pop Ioan, cod numeric personal 1500315244237,      puteri depline;
data numirii 6.02.2008, durata mandatului nelimitată,       - denumire: NELDOR-ELECTRO - S.R.L.;
având puteri depline;                       - sediul social: municipiul Baia Mare, str. Dragoș Vodă,
  2. Pop Ioan, cod numeric personal 1890121243833,      nr. 2D, ap. 18, judeţul Maramureş;
data numirii 6.02.2008, durata mandatului nelimitată,       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -
având puteri depline;                     lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte
  - denumire: CONSTRUCT AXIAL VISEU - S.R.L.;         lucrări de instalații pentru construcții;
  - sediul social: satul Vișeu de Jos nr. 315, comuna       - activitatea principală: cod CAEN 4321 - lucrări de
Vișeu de Jos, judeţul Maramureş;                instalații electrice;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și      capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00
nerezidențiale;                        RON fiecare;
  - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de      - durata de funcţionare: nelimitată;
construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;      - cod unic de înregistrare: 23344038;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - număr de ordine în registrul comerţului:
capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00   J 24/352/2008.
RON fiecare;                             (45/471.103)
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
      EUROSANO - S.R.L., Baia Mare                M&R EURO STYLE - S.R.L., Baia Mare
          judeţul Maramureş                     judeţul Maramureş

                                          MINISTERUL JUSTIŢIEI
          MINISTERUL JUSTIŢIEI

                                         TRIBUNALUL MARAMURE
        TRIBUNALUL MARAMURE

                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1440
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1483
                                        din 20 februarie 2008
        din 21 februarie 2008
                                  Judecător delegat
  Judecător delegat                        la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                     Comerţului de pe lângă
  Comerţului de pe lângă                     Tribunalul Maramureş      - Mureșan Georgeta
  Tribunalul Maramureş      - Pavel Maria          Referent la Oficiul
                                  Registrului Comerţului
  Referent la Oficiul                       de pe lângă Tribunalul
  Registrului Comerţului                     Maramureş            - Bolchiș Lenuța
  de pe lângă Tribunalul
  Maramureş            - Bolchiș Lenuța         În baza cererii nr. 5468 din data de 18.02.2008 şi a
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 5446 din data de 18.02.2008 şi a    Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş     cu următoarele date:
a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale     - fondatori:
                                  1. Ionac Adrian-Răzvan, asociat, cod numeric
cu următoarele date:
                                personal 1870306244214, aport la capital 100,00 RON,
  - fondator: Chirău Luisa Maria, asociat unic, cod      echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
numeric personal 2770130240020, aport la capital        capitalul social, cota de participare la beneficii/pierderi
500,00 RON, data vărsării aportului 15.02.2008,         fiind de 50 %, domiciliat în localitatea Baia Mare, str.
echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând 100 %       Vasile Lucaciu, nr. 92, județul Maramureș;
capitalul social, cota de participare la beneficii/pierderi     2. Miclăuș Cătălin-Ciprian-Ioan, asociat, cod numeric
fiind de 100 %, domiciliată în localitatea Baia Mare, str.   personal 1860923245052, aport la capital 100,00 RON,
George Coșbuc, nr. 15, ap. 7, județul Maramureș;        echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
                                capitalul social, cota de participare la beneficii/pierderi
  - administrator persoană fizică: Chirău Luisa Maria,
                                fiind de 50 %, domiciliat în localitatea Baia Mare, str. Oituz
cod numeric personal 2770130240020, data numirii        nr. 2B, ap. 29, județul Maramureș;
15.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri       - administratori persoane fizice:
depline;                              1. Ionac Adrian-Răzvan, cod numeric personal
  - denumire: EUROSANO - S.R.L.;               1870306244214, data numirii 14.02.2008, durata
  - sediul social: municipiul Baia Mare, str. George     mandatului nelimitată, având puteri depline;
Coșbuc, nr. 15, ap. 7, judeţul Maramureş;              2. Miclăuș Cătălin-Ciprian-Ioan, cod numeric personal
                                1860923245052, data numirii 14.02.2008, durata
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 960 -
                                mandatului nelimitată, având puteri depline;
alte activități de servicii;
                                  - denumire: M&R EURO STYLE - S.R.L.;
  - activitatea principală: cod CAEN 9604 - activități de     - sediul social: municipiul Baia Mare, str. Oituz nr. 2B,
întreținere corporală;                     ap. 29, judeţul Maramureş;
  - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat integral;    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
capitalul social este divizat în 50 părţi sociale a 10,00    întreținerea și repararea autovehiculelor;
RON fiecare;                            - activitatea principală: cod CAEN 4520 - întreținerea și
  - durata de funcţionare: nelimitată;            repararea autovehiculelor;
                                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - cod unic de înregistrare: 23344046;
                                capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00
  - număr de ordine în registrul comerţului:         RON fiecare;
J 24/350/2008.                           - durata de funcţionare: nelimitată;
  (46/471.104)                          - cod unic de înregistrare: 23332360;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008               25

  - număr de ordine în registrul comerţului:                 Societatea Comercială
J 24/344/2008.                              SANIMPEX - S.R.L., orașul Seini
  (47/471.105)                                județul Maramureș


                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
       Societatea Comercială
      PROPACO - S.R.L., Baia Mare
        judeţul Maramureş                        TRIBUNALUL MARAMUREȘ

                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1438
         MINISTERUL JUSTIŢIEI
                                        din 20 februarie 2008
                                  Judecător delegat
        TRIBUNALUL MARAMURE                la Oficiul Registrului
                                  Comerţului de pe lângă
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1439              Tribunalul Maramureş      - Mureșan Georgeta
        din 20 februarie 2008               Referent la Oficiul
                                  Registrului Comerţului
  Judecător delegat                        de pe lângă Tribunalul
  la Oficiul Registrului                     Maramureş           - Bolchiș Lenuța
  Comerţului de pe lângă
  Tribunalul Maramureş      - Mureșan Georgeta       În baza cererii nr. 5482 din data de 18.02.2008 și a
  Referent la Oficiul                     actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul
  Registrului Comerţului                    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș
  de pe lângă Tribunalul                    a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Maramureş            - Dan Octavia        cu următoarele date:
                   Nicoleta           - fondatori: 1. Câmpean Toma, asociat, cod numeric
  În baza cererii nr. 5475 din data de 18.02.2008 şi a     personal 1601026245411, aport la capital 100,00 RON,
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş     capitalul social total, cota de participare la
a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale   beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea
cu următoarele date:                      Polonița nr. 36, județul Harghita;
  - fondator: Ravasz Radu-Florin, asociat unic, cod        2. Vasvari Geza, asociat, cod numeric personal
numeric personal 1700420242557, aport la capital        1750322240038, aport la capital 100,00 RON, echivalând
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,           cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din capitalul social
reprezentând 100 % capitalul social, cota de participare la   total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
beneficii/pierderi fiind de 100 %, domiciliat în localitatea  domiciliat în localitatea Seini, Str. 1 Mai nr. 10, județul
Baia Mare, Bd. Unirii nr. 14A, ap. 24, județul Maramureș;    Maramureș;
  - administrator persoană fizică: Ravasz Radu-Florin,      - administrator persoană fizică: Câmpean Toma, cod
cod numeric personal 1700420242557, data numirii        numeric personal 1601026245411, data numirii
14.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri     12.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
depline;                            depline;
  - denumire: PROPACO - S.R.L.;                  - denumire: SANIMPEX - S.R.L.;
  - sediul social: municipiul Baia Mare, Bd. Unirii nr. 14A,   - sediul social: orașul Seini, Str. Morii nr. 2;
ap. 24, judeţul Maramureş;                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 431 -     lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte
lucrări de demolare și de pregătire a terenului;        lucrări de instalații pentru construcții;
  - activitatea principală: cod CAEN 4313 - lucrări de      - activitatea principală: cod CAEN 4322 - lucrări de
foraj și sondaj pentru construcții;               instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părţi sociale a 10,00    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcţionare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 23332378;              - cod unic de înregistrare: 23332416;
  - număr de ordine în registrul comerţului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 24/345/2008.                         J 24/346/2008.
   (48/471.106)                          (49/471.107)
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008

      Societatea Comercială                      Societatea Comercială
 JADEIT - S.R.L., Baia Mare, județul Maramureș            CIUION CONSTRUCT - S.R.L., satul Moisei
                                    comuna Moisei, județul Maramureș

          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
         TRIBUNALUL MARAMUREȘ                      TRIBUNALUL MARAMUREȘ

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1573                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1485
        din 22 februarie 2008                      din 21 februarie 2008
  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
                                  Comerţului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                      Tribunalul Maramureş      - Pavel Maria
  Tribunalul Maramureș      - Szaitz Ștefan         Referent la Oficiul
  Referent la Oficiul                       Registrului Comerţului
  Registrului Comerțului                      de pe lângă Tribunalul
  de pe lângă Tribunalul                      Maramureş           - Bolchiș Lenuța
  Maramureș            - Bolchiș Lenuța         În baza cererii nr. 5508 din data de 18.02.2008 și a
                                 actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 5489 din data de 18.02.2008 și a     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș
actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul    a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș     cu următoarele date:
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     - fondator: Ciumău Ioan, asociat unic, cod numeric
                                 personal 1700623244230, aport la capital 500,00 RON,
cu următoarele date:                       data vărsării aportului 14.02.2008, echivalând cu 5 părți
  - fondatori: 1. Boros Firuța-Ileana, asociat, cod      sociale reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
numeric personal 2580220240059, aport la capital aport      participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
la capital 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale      localitatea Moisei nr. 1396A, județul Maramureș;
                                  - administrator persoană fizică: Ciumău Ioan, cod
reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
                                 numeric personal 1700623244230, data numirii
participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în    14.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
localitatea Baia Mare, Str. Olteniei nr. 2, ap. 5, județul    depline;
Maramureș;                             - denumire: CIUION CONSTRUCT - S.R.L.;
  2. Boros Bela, asociat, cod numeric personal          - sediul social: Moisei nr. 1396A,comuna Moisei,
                                 județul Maramureș;
1550116240025, aport la capital aport la capital 100,00       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 %      lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
din capitalul social total, cota de participare la        nerezidențiale;
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea Baia     - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
Mare, Str. Valea Borcutului nr. 107, județul Maramureș;     construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
                                  - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat integral;
  - administrator persoană fizică: Boros Firuța-Ileana,    capitalul social este divizat în 5 părți sociale a 100,00
cod numeric personal 2580220240059, data numirii         RON fiecare;
3.01.2008, durata mandatului 98 ani, până la data de        - durata de funcționare: nelimitată;
2.01.2106, având puteri depline;                  - cod unic de înregistrare: 23344143;
  - denumire: JADEIT - S.R.L.;                  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 J 24/348/2008.
  - sediul social: Baia Mare, Str. Valea Borcutului nr. 107,    (51/471.109)
județul Maramureș;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -          Societatea Comercială
comerț cu ridicata cu bunuri de consum;              EDINIC CONT - S.R.L., Seini, județul Maramureș
  - activitatea principală: cod CAEN 4648 - comerț cu
ridicata cu ceasuri și bijuterii;                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;          TRIBUNALUL MARAMUREȘ
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                               EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1407
  - durata de funcționare: nelimitată;                     din 20 februarie 2008
  - cod unic de înregistrare: 23355894;
                                  Judecător delegat
  - număr de ordine în registrul comerțului:           la Oficiul Registrului
J 24/363/2008.                           Comerțului de pe lângă
   (50/471.108)                         Tribunalul Maramureș      - Muresan Georgeta
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008                27

  Referent la Oficiul                       Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                      Registrului Comerţului
  de pe lângă Tribunalul                      de pe lângă Tribunalul
  Maramureș            - Dan Octavia          Maramureş            - Bolchiș Lenuța
                   Nicoleta
                                   În baza cererii nr. 5539 din data de 18.02.2008 și a
  În baza cererii nr. 5536 din data de 18.02.2008 și a     actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul
actelor doveditoare depuse judecătorul delegat la Oficiul    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș     a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   cu următoarele date:
cu următoarele date:                         - fondator: Marinescu Dana-Delia (căsătorită
  - fondatori:1. Lucuț Monica-Laura, asociat, cod       Verbeke), asociat unic, cod numeric personal
numeric personal 2750219302012, aport la capital         2640613155221, aport la capital 500,00 RON, echivalând
1.100,00 RON, data vărsării aportului 18.02.2008,        cu 50 părți sociale reprezentând 100 % capitalul social
echivalând cu 11 părți sociale reprezentând 55 % din       total, cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,
capitalul social total, cota de participare la          domiciliată în Belgia, localitatea Bruxelles, str. Josaphaat,
beneficii/pierderi de 55 %, domiciliată în localitatea Seini,  nr. 246;
str. Cloșca nr. 20, județul Maramureș;                - administrator persoană fizică: Marinescu Dana-Delia
  2. Lucuț Nicoleta-Liliana, asociat, cod numeric       (căsătorită Verbeke), cod numeric personal
personal 2740717240034, aport la capital 900,00 RON,       2640613155221, data numirii 16.02.2008, durata
data vărsării aportului 18.02.2008, echivalând cu 9 părți    mandatului 98 ani, până la data de 15.02.2106, având
sociale reprezentând 45 % din capitalul social total, cota    puteri depline;
de participare la beneficii/pierderi de 45 %, domiciliată în     - denumire: RO KARTING - S.R.L.;
localitatea Seini, str. Cloșca nr. 20, județul Maramureș;      - sediul social: orașul Vișeu de Sus, Str. Rândunelelor
  - administrator persoană fizică: 1. Lucuț Monica-Laura,   nr. 49A;
cod numeric personal 2750219302012, data numirii           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 931 -
14.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri      activități sportive;
depline;                               - activitatea principală: cod CAEN 9312 - activități ale
  2. Lucuț Nicoleta-Liliana, cod numeric personal       cluburilor sportive;
2740717240034, data numirii 14.02.2008, durata            - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat integral;
mandatului nelimitată, având puteri depline;           capitalul social este divizat în 50 părți sociale a 10,00
  - denumire: EDINIC CONT - S.R.L.;              RON fiecare;
  - sediul social: Seini, Str. Morii nr. 5;            - durata de funcționare: nelimitată;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 692 -       - cod unic de înregistrare: 23344151;
activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în    - număr de ordine în registrul comerțului:
domeniul fiscal;                         J 24/349/2008.
  - activitatea principală: cod CAEN 6920 - activități de      (53/471.111)
contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul
fiscal;                                    Societatea Comercială
  - capitalul social subscris: 2.000,00 RON, vărsat          RICHOUSE 2008 - S.R.L., Baia Mare
integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a         județul Maramureș
100,00 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 23332424;                     MINISTERUL JUSTIȚIEI
  - număr de ordine în registrul comerțului:                  TRIBUNALUL MARAMUREȘ
J 24/334/2008.
   (52/471.110)                             EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1580

       Societatea Comercială                        din 22 februarie 2008
    RO KARTING - S.R.L., Vișeu de Sus              Judecător delegat
       județul Maramureș                   la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Maramureș      - Szaitz Ștefan
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  Referent la Oficiul
         TRIBUNALUL MARAMUREȘ
                                  Registrului Comerțului
                                  de pe lângă Tribunalul
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1502               Maramureș            - Solomon Adrian
        din 21 februarie 2008                În baza cererii nr. 5589 din data de 18 februarie 2008
  Judecător delegat                       și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  la Oficiul Registrului                    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Comerţului de pe lângă                    Maramureș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  Tribunalul Maramureş      - Pavel Maria         comerciale cu următoarele date:
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008

  - fondator:                            - administrator persoană fizică:
  Horvath Cristina, asociat unic, cod numeric personal        Cardoș Călin-Petru, cod numeric personal
2790802440012, aport la capital 200,00 RON, echivalând       1760916240041, data numirii 18 februarie 2008, durata
cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social      mandatului nelimitată, având puteri depline;
total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 100 %,     - denumire: C.C. ITALCARD - S.R.L.;
domiciliată în localitatea Baia Mare, str. Victor Babeș nr.      - sediul social: oraș Seini, Str. Castanilor nr. 17, județul
23, ap. 15, județul Maramureș;                   Maramureș;
  - administrator persoană fizică:                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 433 -
  Horvath Cristina, cod numeric personal             lucrări de finisare;
2790802440012, data numirii 13 februarie 2008 2008,          - activitatea principală: cod CAEN 4331 - lucrări de
durata mandatului 98 ani, până la data de 12 februarie       ipsosărie;
2106, având puteri depline;                      - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat integral;
  - denumire: RICHOUSE 2008 - S.R.L.;
                                  capitalul social este divizat în 50 părți sociale a 10,00
  - sediul social: Baia Mare, str. Victor Babeș nr. 23, ap.
                                  RON fiecare;
15, județul Maramureș;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 683 -
activități imobiliare pe bază de comision sau contract;        - cod unic de înregistrare: 23332432;
  - activitatea principală: cod CAEN 6831 - agenții         - numărul de ordine în registrul comerțului:
imobiliare;                            J 24/333/2008.
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;      (55/471.113)
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                                  Societatea Comercială
  - durata de funcționare: nelimitată;                NODIȘ TRANS - S.R.L., satul Suciu de Jos
  - cod unic de înregistrare: 23355908;                comuna Suciu de Sus, județul Maramureș
  - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 24/358/2008.                                    MINISTERUL JUSTIȚIEI
   (54/471.112)                                  TRIBUNALUL MARAMUREȘ

        Societatea Comercială
     C.C. ITALCARD - S.R.L., oraș Seini                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1400
         județul Maramureș                         din 20 februarie 2008
                                   Judecător delegat
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                la Oficiul Registrului
         TRIBUNALUL MARAMUREȘ                 Comerţului de pe lângă
                                   Tribunalul Maramureş       - Mureșan Georgeta
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1403                Referent la Oficiul
         din 20 februarie 2008                Registrului Comerţului
                                   de pe lângă Tribunalul
  Judecător delegat                         Maramureş            - Bolchiș Lenuța
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                       În baza cererii nr. 5598 din data de 18 februarie 2008
  Tribunalul Maramureș       - Mureșan Georgeta      și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  Referent la Oficiul                       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Registrului Comerțului                     Maramureș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  de pe lângă Tribunalul                     comerciale cu următoarele date:
  Maramureș             - Dan Octavia          - fondator:
                    Nicoleta            Nodiș Ionuț-Marius, asociat unic, cod numeric
                                  personal 1850707240031, aport la capital 200,00 RON,
  În baza cererii nr. 5596 din data de 18 februarie 2008
și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      data vărsării aportului 18 februarie 2008, echivalând cu
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,
Maramureș a dispus autorizarea și înregistrarea societății     cotă de participare la beneficii și pierderi de 100 %,
comerciale cu următoarele date:                  domiciliat în localitatea Suciu de Jos nr. 357A, județul
  - fondator:                           Maramureș;
  Cardoș Călin-Petru, asociat unic, cod numeric           - administrator persoană fizică:
personal 1760916240041, aport la capital 500,00 RON,         Nodiș Ionuț-Marius, cod numeric personal
data vărsării aportului 18 februarie 2008, echivalând cu      1850707240031, data numirii 18 februarie 2008, durata
50 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social total,    mandatului nelimitată, având puteri depline;
cotă de participare la beneficii și pierderi de 100 %,        - denumire: NODIȘ TRANS - S.R.L.;
domiciliat în localitatea Seini, Str. Castanilor nr. 17, județul   - sediul social: satul Suciu de Jos nr. 357A, comuna
Maramureș;                             Suciu de Sus, județul Maramureș;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008                29

  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -      - durata de funcționare: nelimitată;
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;       - cod unic de înregistrare: 23344054;
  - activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi     - numărul de ordine în registrul comerțului:
rutiere de mărfuri;                       J 24/356/2008.
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     (57/471.115)
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                                Societatea Comercială
  - durata de funcționare: nelimitată;              DANY TRANS BUD - S.R.L., satul Ungureni
  - cod unic de înregistrare: 23332440;               comuna Cupșeni, județul Maramureș
  - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 24/332/2008.
   (56/471.114)                                MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                         TRIBUNALUL MARAMUREȘ
       Societatea Comercială
     HAPPY PLAST - S.R.L., Baia Mare                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1578
        județul Maramureș
                                         din 22 februarie 2008
                                  Judecător delegat
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                  la Oficiul Registrului
         TRIBUNALUL MARAMUREȘ
                                  Comerţului de pe lângă
                                  Tribunalul Maramureş      - Szaitz Ștefan
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1527
                                  Referent la Oficiul
        din 21 februarie 2008                Registrului Comerţului
  Judecător delegat                        de pe lângă Tribunalul
  la Oficiul Registrului                      Maramureş            - Bolchiș Lenuța
  Comerţului de pe lângă                      În baza cererii nr. 5773 din data de 19 februarie 2008
  Tribunalul Maramureş      - Pavel Maria         și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  Referent la Oficiul                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Registrului Comerţului                    Maramureș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  de pe lângă Tribunalul                    comerciale cu următoarele date:
  Maramureş            - Bolchiș Lenuța         - fondator:
  În baza cererii nr. 5760 din data de 19 februarie 2008      Bud Ioan Daniel, asociat unic, cod numeric personal
și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la     1851028240014, aport la capital 300,00 RON, echivalând
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      cu 30 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social
Maramureș a dispus autorizarea și înregistrarea societății    total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 100 %,
comerciale cu următoarele date:                 domiciliat în localitatea Ungureni nr. 400, județul
  - fondator:                          Maramureș;
  Macarie-Ardelean Adrian-Vasile, asociat unic, cod         - administrator persoană fizică:
numeric personal 1830911245065, aport la capital           Bud Ioan Daniel, cod numeric personal
1.000,00 RON, data vărsării aportului 19 februarie 2008,     1851028240014, data numirii 19 februarie 2008 2008,
echivalând cu 100 părți sociale, reprezentând 100 %       durata mandatului 98 ani, până la data de 12 februarie
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și   2106, având puteri depline;
pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Baia Mare, str.
                                   - denumire: DANY TRANS BUD - S.R.L.;
Petru Rareș nr. 14B, ap. 11, județul Maramureș;
                                   - sediul social: satul Ungureni nr. 400, comuna
  - administrator persoană fizică:
                                 Cupșeni, județul Maramureș;
  Macarie-Ardelean Adrian-Vasile, cod numeric
personal 1830911245065, data numirii 18 februarie 2008        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
2008, durata mandatului nelimitată, având puteri depline;    transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
  - denumire: HAPPY PLAST - S.R.L.;                 - activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi
  - sediul social: Baia Mare, str. Petru Rareș nr. 14B, ap.   rutiere de mărfuri;
11, județul Maramureș;                        - capitalul social subscris: 300,00 RON, vărsat integral;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 433 -     capitalul social este divizat în 30 părți sociale a 10,00
lucrări de finisare;                       RON fiecare;
  - activitatea principală: cod CAEN 4332 - lucrări de       - durata de funcționare: nelimitată;
tâmplărie și dulgherie;                       - cod unic de înregistrare: 23355991;
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat         - numărul de ordine în registrul comerțului:
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a  J 24/359/2008.
10,00 RON fiecare;                           (58/471.116)
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008

       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
      BENFOR - S.R.L., satul Băiuț                 ZYRACONST - S.R.L., Baia Mare
     comuna Băiuț, județul Maramureș                   județul Maramureș

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI
        TRIBUNALUL MARAMUREȘ                      TRIBUNALUL MARAMUREȘ

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1553                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1696
        din 22 februarie 2008                     din 26 februarie 2008
  Judecător delegat                       Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Comerţului de pe lângă
  Tribunalul Maramureș      - Szaitz Ștefan         Tribunalul Maramureş       - Ielciu Viorica
  Referent la Oficiul                      Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                     Registrului Comerţului
  de pe lângă Tribunalul                     de pe lângă Tribunalul
                                 Maramureş            - Bolchiș Lenuța
  Maramureș           - Dan Octavia
                  Nicoleta            În baza cererii nr. 5791 din data de 19 februarie 2008
                                și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
  În baza cererii nr. 5790 din data de 19 februarie 2008   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la    Maramureș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     comerciale cu următoarele date:
Maramureș a dispus autorizarea și înregistrarea societății     - fondatori:
comerciale cu următoarele date:                  1. Pataki Ana-Maria, asociat, cod numeric personal
  - fondatori:                        2821002245021, aport la capital 80,00 RON, echivalând
  1. Filovici Benonin Vasile, asociat, cod numeric      cu 8 părți sociale, reprezentând 40 % din capitalul social
personal 1660322243123, aport la capital 100,00 RON,      total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 40 %,
data vărsării aportului 19 februarie 2008, echivalând cu    domiciliată în Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr. 5, ap. 39,
10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social    județul Maramureș;
total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,    2. Pataki Istvan-Attila, asociat, cod numeric personal
domiciliat în localitatea Băiuț nr. 127, județul Maramureș;  1880330245046, aport la capital 60,00 RON, echivalând
  2. Filovici Loneta, asociat, cod numeric personal      cu 6 părți sociale, reprezentând 30 % din capitalul social
2750118243127, aport la capital 100,00 RON, data        total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 30 %,
                                domiciliat în Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr. 5, ap. 39,
vărsării aportului 19 februarie 2008, echivalând cu 10
                                județul Maramureș;
părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,    3. Pataki Ludovic-Robert, asociat, cod numeric
cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,     personal 1890722245057, aport la capital 60,00 RON,
domiciliată în localitatea Băiuț nr. 114, județul Maramureș;  echivalând cu 6 părți sociale, reprezentând 30 % din
  - administratori persoane fizice:              capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
  1. Filovici Benonin Vasile, cod numeric personal      pierderi de 30 %, domiciliat în Baia Mare, str. Iuliu Maniu
1660322243123, data numirii 19 februarie 2008, durata     nr. 5, ap. 39, județul Maramureș;
mandatului nelimitată, având puteri depline;            - administrator persoană fizică:
  2. Filovici Loneta, cod numeric personal            Pataki Ana-Maria, cod numeric personal
2750118243127, data numirii 19 februarie 2008, durata     2822100225021, data numirii 18 februarie 2008, durata
mandatului nelimitată, având puteri depline;          mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - denumire: BENFOR - S.R.L.;                  - denumire: ZYRACONST - S.R.L.;
  - sediul social: satul Băiuț nr. 114, comuna Băiuț,       - sediul social: Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr. 5, ap. 39,
județul Maramureș;                       județul Maramureș;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 161 -      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
tăierea și rindeluirea lemnului;                lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
  - activitatea principală: cod CAEN 1610 - tăierea și    nerezidențiale;
                                  - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
rindeluirea lemnului;
                                construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 23356008;              - cod unic de înregistrare: 23379540;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:          - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 24/364/2008.                         J 24/382/2008.
   (59/471.117)                          (60/471.118)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008                31

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       DOZER - S.R.L., Baia Mare                   CHAD TRANS - S.R.L., Baia Sprie
         județul Maramureș                        județul Maramureș

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
         TRIBUNALUL MARAMUREȘ                       TRIBUNALUL MARAMUREȘ

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1458                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1568
         din 21 februarie 2008                       din 22 februarie 2008
  Judecător delegat                         Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                       la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                       Comerţului de pe lângă
  Tribunalul Maramureş       - Pavel Maria          Tribunalul Maramureş      - Szaitz Ștefan
  Referent la Oficiul                        Referent la Oficiul
  Registrului Comerţului                       Registrului Comerţului
  de pe lângă Tribunalul                       de pe lângă Tribunalul
  Maramureş             - Bolchiș Lenuța         Maramureş            - Bolchiș Lenuța
  În baza cererii nr. 5812 din data de 19 februarie 2008       În baza cererii nr. 5836 din data de 20 februarie 2008
și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la      și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Maramureș a dispus autorizarea și înregistrarea societății     Maramureș a dispus autorizarea și înregistrarea societății
comerciale cu următoarele date:                  comerciale cu următoarele date:
  - fondatori:                            - fondatori:
  1. Gustinelli Gianpietro Carlo, asociat, aport la capital     1. Chincea Dumitru, asociat, cod numeric personal
70,00 RON, echivalând cu 7 părți sociale, reprezentând       1811216245033, aport la capital 100,00 RON, data
35 % din capitalul social total, cotă de participare la      vărsării aportului 19 februarie 2008, echivalând cu 10
beneficii și pierderi de 35 %, domiciliat în Italia, localitatea  părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total,
                                  cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,
Cologno Al Serio (BG), Via Cascina Trinita;
                                  domiciliat în localitatea Baia Sprie, Str. Mesteacănului nr.
  2. Bullegas Massimiliano, asociat, aport la capital
                                  88, județul Maramureș;
70,00 RON, echivalând cu 7 părți sociale, reprezentând
                                    2. Mureșan Adrian Dumitru, asociat, cod numeric
35 % din capitalul social total, cotă de participare la
                                  personal 1860704244223, aport la capital 100,00 RON,
beneficii și pierderi de 35 %, domiciliat în Italia, localitatea
                                  data vărsării aportului 19 februarie 2008, echivalând cu
Pumenengo (BG), Via XXV Aprile 23;
                                  10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  3. Romocea Daniel, asociat, cod numeric personal        total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,
1811226245039, aport la capital 60,00 RON, echivalând       domiciliat în localitatea Baia Sprie, Str. Mesteacănului nr.
cu 6 părți sociale, reprezentând 30 % din capitalul social     94, județul Maramureș;
total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 30 %,      - administratori persoane fizice:
domiciliat în Baia Mare, bd. București nr. 24, ap. 34,         1. Chincea Dumitru, cod numeric personal
județul Maramureș;                         1811216245033, data numirii 19 februarie 2008, durata
  - administrator persoană fizică:                mandatului nelimitată, având puteri depline;
  Romocea Daniel, cod numeric personal                2. Mureșan Adrian Dumitru, cod numeric personal
1811226245039, data numirii 14 februarie 2008, durata       1860704244223, data numirii 19 februarie 2008, durata
mandatului nelimitată, având puteri depline;            mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - denumire: DOZER - S.R.L.;                    - denumire: CHAD TRANS - S.R.L.;
  - sediul social: Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 7, ap. 1,     - sediul social: oraș Baia Sprie, Str. Mesteacănului nr.
județul Maramureș;                         88, județul Maramureș;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 466 -        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
comerț cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri;   transporturi rutiere de merfuri și servicii de mutare;
  - activitatea principală: cod CAEN 4662 - comerț cu        - activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi
ridicata al mașinilor-unelte;                   rutiere de mărfuri;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                            RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 23344062;               - cod unic de înregistrare: 23355975;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:            - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 24/353/2008.                           J 24/365/2008.
   (61/471.119)                            (62/471.120)
  32              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2389/1.V.2008

       Societatea Comercială                        2. Zah Roxana-Cecilia, asociat, cod numeric personal
   ALFA BUILDING CONS - S.R.L., Baia Mare                  2810508245043, aport la capital 100,00 RON, echivalând
       județul Maramureș                        cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
                                       total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,
                                       domiciliată în Baia Mare, bd. București nr. 26B, ap. 10,
           MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                       județul Maramureș;
          TRIBUNALUL MARAMUREȘ
                                         - administratori persoane fizice:
                                         1. Jenei Jeno-Ede, cod numeric personal
      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1461
                                       1781111240038, data numirii 19 februarie 2008, durata
          din 21 februarie 2008                   mandatului nelimitată, având puteri depline;
  Judecător delegat                               2. Zah Roxana-Cecilia, cod numeric personal
  la Oficiul Registrului                           2810508245043, data numirii 19 februarie 2008, durata
  Comerţului de pe lângă                           mandatului nelimitată, având puteri depline;
  Tribunalul Maramureş          - Pavel Maria             - denumire: ALFA BUILDING CONS - S.R.L.;
  Referent la Oficiul                              - sediul social: Baia Mare, București nr. 26B, ap. 10,
  Registrului Comerţului                           județul Maramureș;
  de pe lângă Tribunalul                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
  Maramureş                - Bolchiș Lenuța          lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
                                       nerezidențiale;
  În baza cererii nr. 5837 din data de 20 februarie 2008
și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la             - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul             construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
Maramureș a dispus autorizarea și înregistrarea societății            - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
comerciale cu următoarele date:                        capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - fondatori:                                RON fiecare;
  1. Jenei Jeno-Ede, asociat, cod numeric personal               - durata de funcționare: nelimitată;
1781111240038, aport la capital 100,00 RON, echivalând              - cod unic de înregistrare: 23344070;
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social           - numărul de ordine în registrul comerțului:
total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 50 %,         J 24/354/2008.
domiciliat în localitatea Cătălina nr. 7, județul Maramureș;            (63/471.121)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                 &JUYDGY|249554|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2389/1.V.2008 conține 32 de pagini.       Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:73
posted:7/9/2010
language:Romanian
pages:32