Docstoc

2009_3423

Document Sample
2009_3423 Powered By Docstoc
					                         PARTEA A IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 3423                                        Miercuri, 1 iulie 2009
                  PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


         PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială                     Societatea Comercială
          SAM-KUZ - S.R.L.                        SAM-KUZ - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                          NOTIFICARE
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
    LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE            Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
    CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ SAM-KUZ             alin (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Subsemnații                        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  KOCAK YILMAZ, cetățean turc, născut la data de       SAM-KUZ S.R.L., cu sediul în Județul Bacău, Lilieci,
01.02.1969, în loc. Hatay Antakya, Turcia, domiciliat în    Com. Hemeiuș, înregistrată sub nr. J04/167/2009, cod
Turcia, loc. Cadesi Ata Sokak, str. Ataturk, identificat cu  unic de înregistrare 25088246, care a fost înregistrat
CR, seria RTR, nr. 06004, eliberată de O.R.I. Bacău,      sub nr. 26902, din 12.05.2009.
la   data    de  29.08.2007,    cod   numeric     (2/1.143.132)
personal: 7690201150014, cu reședința în mun. BACĂU,
str. REPUBLICII, nr. 17, scara B, apartament 11,
                                        Societatea Comercială
jud. Bacău,                                  LICURICI IMPEX - S.R.L.
  KURTDERE ZAFIR, cetățean turc, născut la data de
01.08.1971, în loc. Samandag, Turcia, domiciliat în                 ACT ADIȚIONAL
Turcia, loc. Samandag, str. Ataturk Mahallesi Ova Solak,
nr. 46, identificat cu PS, seria RO, nr. 0158047, eliberat      LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE CU
de Poliția Prahova, la data de 07.07.2008, cod numeric        RĂSPUNDERE LIMITATĂ LICURICI IMPEX
personal: 7710801290010, cu reședința în mun. Ploiești,      Subsemnații DAN C. MARIUS, de cetățenie română,
Șoseaua Vestului, nr. 2, bl. 110, scara A, apartament 4,    născut la data de 07.07.1964, în localitatea Onești,
jud. Prahova, reprezentat de asociatul KOCAK YILMAZ,      jud. Bacău, domiciliat în județul Bacău, localitatea Onești,
                                Calea Mărășești, nr. 10, bl. 10, sc. C, ap. 79, identificat cu
cf. procurii autentice nr. 430/27.03.2009,
                                CI, seria XC, nr. 040018, eliberată de Pol. Onești, la data
  În calitate de asociați la S.C. SAM-KUZ S.RL., cu     de 14.03.2000, CNP 1640707400540, și
sediul în com. Hemeiuș, sat Lilieci, jud. Bacău,         DAN T. LILIANA-ELEONORA, de cetățenie română,
înmatriculată la O.R.C. sub nr. J04/167/2009, cu un      născută la data de 04.05.1964, în localitatea Câmpulung
capital social de 200 lei, am hotărât:             Moldovenesc, jud. Suceava, domiciliată în județul Bacău,
  Art. 1. - Se completează obiectul de activitate cu: 5210  localitatea Onești, Calea Mărășești, nr. 10, bl. 10, sc. D,
Depozitări.                          ap. 79, identificată cu CI, seria XC, nr. 261759, eliberată
                                de Pol. Onești, la data de 04.06.2003,
  (1/1.143.131)                       CNP 2640504044449,
  2         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009
  În calitate de asociați la S.C. LICURICI IMPEX S.R.L.    Art.2. Se deschide punct de lucru în Complex
cu sediul în Onești, Calea Slănicului, nr. FN, jud. Bacău,  Comercial Central Plaza Bacău, situat în Bacău,
înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub      str. Erou Ciprian Pintea, nr. 29, jud. Bacău.
nr. J04/1020/1993, cu un capital social de 1.000.000 lei,
am hotărât următoarele modificări la actele constitutive     (5/1.143.136)
ale societății:
  Art 1. - Se declară punct de lucru în                   Societatea Comercială
mun. Piatra Neamț, str. Mihai Stamatin, nr. 13,                 TELROX - S.R.L.
jud. Neamț.
  (3/1.143.133)                                 ACT ADIȚIONAL

                                   LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE
        Societatea Comercială                 CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ TELROX
         NEW GENU - S.R.L.
                                 Subsemnatul
          ACT ADIȚIONAL                TANASE C. COSTICĂ, cetățean român, născut la
                               data 23.04.1960, în Brătila, jud. Bacău, domiciliat în
    LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE           Onești, str. Mihai Bravu, nr. 12, sc. A, ap. 22, jud. Bacău,
    CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ NEW GENU            identificat cu CI, seria XC, nr. 513052, emisă de
  Subsemnatul                        SPCLEP Onești, la data de 13.02.2007,
  NEGOIȚĂ GH. GHEORGHIȚĂ, cetățean român,          CNP 1600423044430,
născut la data de 31.05.1985, în oraș Tg. Ocna,         În calitate de asociat unic al S.C. TELROX S.R.L., cu
jud. Bacău, domiciliat în jud. Bacău, com. Dofteana,     sediul în Onești, str. Mihai Bravu, nr. 12, bl. 12, sc. B,
sat Haghiac, identificat cu CI, seria XC, nr. 363541,    et. 2, ap. 22, jud. Bacău, nr. de ordine în Registrul
eliberată de Pol Tg. Ocna, la data de 19.08.2004,      Comerțului J04/2529/1992, și capital social 200 lei,
CNP 1850531044421,                      am hotărât următoarele:
  Asociat unic la S.C. „NEW GENU” S.RL., cu sediul în      Articol unic - Se declară punct de lucru în mun. Onești,
com. Dofteana, sat Dofteana, jud. Bacău, înmatriculată la  str. Zemeș, nr. 278, jud. Bacău.
O.R.C. sub nr. J04/2115/2005, cu un capital social de
200 lei, am hotărât:                       (6/1.143.137)
  Art. 1. - Se suspendă activitatea societății pe o
perioadă de trei ani, cu începere de la data de
                                       Societatea Comercială
12.05.2009.
                                     NICUSO CONSTRUCT - S.R.L
  (4/1.143.134)
                                         ACT ADIȚIONAL
        Societatea Comercială               LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE
          HELMI - S.R.L.
                               CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ NICUSO CONSTRUCT
    ACT ADIȚIONAT LA S.C. HELMI S.R.L.            Subsemnatul
  PRISADA T. ROBERTO-SILVIU, cetățean român,          GHICAJANU C. NICUȘOR, cetățean român, născut la
domiciliat în Bacău, str. Energiei, nr. 30, sc. B, ap. 18,  data 29.03.1961, în orș. Comănești, jud. Bacău,
jud. Bacău, născut la data de 15.06.1971 în Tecuci,     domiciliat în mun. Bacău, sat Lilieci, com. Hemeiuși,
jud. Galați, posesor al CI, seria XC, nr. 199644,      jud. Bacău, identificat cu CI, seria XC, nr. 567056,
eliberată de Pol. Bacău, la data de 26.07.2002,       eliberată de SPCLEP Bacău, la data de 28.11.2007,
CNP 1710615040048, și                    cod numeric personal: 1610329040012,
  PRISADA T. JIULIANO-BEBE, cetățean român,          În calitate de asociați ai S.C. NICUSO
domiciliat în Seinäjoki, Siipipyöränkatu 29 B 7, Finlanda,  CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în mun. Bacău, str. 9 Mai,
cu domiciliul ales în Bacău, str. Emil Racoviță, nr. 2,   nr. 78, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrul
Sc. A, ap. 3, jud. Bacău, născut la data de 22.06.1970, în  Comerțului sub nr. J04/2092/1994, având capital social
Onești, jud. Bacau, posesor al Pașaport seria 09987956,   de 2380 lei, dintre care 2280 lei constituie aport în natură
eliberat de Serviciul de Pașapoarte Bacău, la data de    al asociatului, am hotărât următoarele modificări la actele
25.02.2005, CNP 1700622040039,                constitutive ale societății:
  Asociați la S.C. HELMI S.R.L., Bacău, str. Energiei,     Art. 1. - Se schimbă sediul social al firmei din
nr. 30, sc. B, ap. 18, et. 4, jud. Bacău, J04/1101/2008,   mun. Bacău, str. 9 Mai, nr. 78, jud. Bacău, în mun. Bacău,
CUI - 24015068, capital social de 200 lei, am hotărât:
                               Aleea Parcului, nr. 12, bl. 12, sc. B, jap. 3, jud. Bacău.
  Art.1. - Se închide punctul de lucru din Bacău,
str. Turbinei, nr. 4,jud. Bacău.                 (7/1.143.138)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009                   3

        Societatea Comercială               jud. Bacău, posesoare a CI, seria XC, nr. 007771,
       NICUSO CONSTRUCT - S.R.L               elib. de Pol. Mun. Bacău la 28.07.1999,
                                 CNP 2811218046228,
            NOTIFICARE                   În calitate de asociați la S.C. GALICONS S.R.L.,
                                 Bacău, cu sediul în Mun. Bacău, Str. Ana Ipatescu, nr. 5,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 sc. A, ap. 5, județ Bacău, C.U.I. 21592185, nr. înreg. în
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                 Reg. Com. J/04/712/2007, capital social 200 lei, în baza
alin (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 prevederilor actului constitutiv și a dispozițiilor L. 31/1990
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 republicată, am hotărât:
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                   Art. unic. Se suspendă activitatea S.C. GALICONS S.R.L.,
NICUSO CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Județul
                                 pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de
Bacău, Municipiul Bacău, Aleea Parcului, Nr. 12, Bl. 12,
                                 11.05.2009.
Sc. B, Ap. 3, înregistrată sub nr. J04/2092/1994, cod unic
                                   Prezentul act adițional conține 1 (un) punct pe 1 (una) pagină
de înregistrare 7068070, care a fost înregistrat sub
                                 și s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, astăzi, 11.05.2009,
nr. 26987, din 12.05.2009.
                                 data semnării lui.
  (8/1.143.139)                           (10/1.143.141)

         Societatea Comercială                       Societatea Comercială
         RINALDICOM - S.R.L.                        SEVAN SERV - S.R.L.
           ACT ADIȚIONAL                           ACT ADIȚIONAL
    LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE                  LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE
   CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ RINALDICOM                 CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ SEVAN SERV
  Subsemnatul                            Subsemnata
  MĂGIRESCU C. BOGDAN-CONSTANTIN, cetățean              ȘARBAN T. VERA, cetățean român, născut la data
român, născut la data de 28.05.1981, în mun. Bacău,        12.11.1951, în Republica Moldova Mihăileni, domiciliat în
jud. Bacău, domiciliat în județul Bacău, mun. Bacău,       Tg. Ocna, Bld Republicii, bl. F2, sc. A, ap. 10, jud. Bacău,
Calea Republicii, nr. 21, bl. 21, sc. B, ap. 15, identificat cu  identificată cu CI, seria XC, nr. 497699, emisă de
CI, seria XC, nr. 577851, eliberată de SPCLEP Bacău, la      SPCLEP Târgu Ocna, la data de 13.11.2006,
data de 18.02.2008,CNP 1810528046221,               cod numeric personal 2511112184990,
  În calitate de asociat unic la S.C. „RINALDICOM,, S.R.L.,     În calitate de asociat unic al S.C. SEVAN
cu sediul în mun. Bacău, str. 9 Mai, nr. 62, bl. 62, sc. C,    SERV S.R.L., cu sediul în Tg. Ocna, Bld Republicii,
ap. 1, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrul       bl. F2, sc. A, ap. 10, Jud. Bacău, având nr. de ordine în
Comerțului sub nr. J04/1095/1994, cu un capital social de     Registrul Comerțului J04/1816/2006 și capital social
200 lei, am hotărât:                       200 lei, am hotărât următoarele:
  Art. 1. - Se suspendă activitatea societății pe o         Articol unic - Se suspendă activitatea S.C. SEVAN
perioadă de 3 (trei) ani, cu începere de la data         SERV S.R.L., pentru o perioadă de 3 (trei) ani, începând
de13.05.2009.                           cu data de 13.05.2009.
  (9/1.143.140)                           (11/1.143.142)

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
          GALICONS - S.R.L.                       SIT TRADER PROD - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                           ACT ADIȚIONAL

 LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. GALICONS S.R.L.                AL SOCIETĂȚII COMERCIALE
  GAFTEA C. GABRIEL, cetățean român, născut la               SIT TRADER PROD S.RL.
23.09.1957, în localit. Fălticeni, jud. Suceava, domiciliat        C.U.I: RO 4536614, J04/1464/1993,
în Mun. Bacău, Str. Ana Ipatescu, nr. 5, sc. A, ap. 6,      SEDIUL ÎN BACĂU, STR. CARPAȚI, BL. 5, SC. B, AP. 4
jud. Bacău, posesor al CI, seria XC, nr. 471942,           Subsemnații
elib. de SPCLEP Bacău, la 05.06.2006, CNP 1570923040037,       Pavel Nela-Bianca, cetățean român, căsătorit, având
și                                C.N.P. 2750830040100, domiciliată în mun, Iași,
  GAFTEA G. LIVIA, cetățean român, născută la          str. Ale. Baltagului. nr. 7, jud Iași, născută la 30.08.1975,
18.12.1981, în Mun. Bacău, jud. Bacău, domiciliată în       Bacău, identificată cu CI, seria MX, nr. 732970, eliberată
Mun. Bacău, Str. Ana Ipatescu, nr. 5, sc. A, ap. 6,        de SPCLEP Iași, la 21.03.2008, și
  4         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009
  Pavel Marius-Adrian, cetățean român, căsătorit,         1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;
având C.N.P. 1741004040043, domiciliat în mun. Iași,        1052 Fabricarea înghețatei;
str. Ale. Baltagului, nr. 7, jud. Iași, născut la 04.10.1974,    1061 Fabricarea produselor de morărit;
Comănești, identificat cu CI, seria MX, nr. 732967,         1062 Fabricarea amidonului și a produselor din
eliberată de SPCLEP Iași, la 21.03.2008,            amidon;
  În calitate de asociați ai societății comerciale        1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a
„SIT TRADER PROD” S.R.L., am hotărât:              produselor proaspete de patiserie;
  1. Extinderea obiectului de activitate a societății cu     1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea
următoarele:                          prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie;
  0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor      1073 Fabricarea macaroanelor, taițeilor, cuș-cuș-ului
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe       și a altor produse făinoase similare;
oleaginoase;                            1081 Fabricarea zahărului;
  0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a           1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și
radăcinoaselor și tuberculilor;                 a produselor zaharoase;
  0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile;         1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei;
  0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;     1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor;
  0121 Cultivarea strugurilor;                  1085 Fabricarea de mâncăruri preparate;
  0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase;       1086 Fabricarea preparatelor alimentare
  0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi,      omogenizate și alimentelor dietetice;
căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi;         1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
  0126 Cultivarea fructelor oleaginoase;             1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice;
  0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea         producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
băuturilor;                             1610 Tăierea și rindeluirea lemnului;
  0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice,       1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn;
medicinale și a plantelor de uz farmaceutic;            1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri;
  0129 Cultivarea altor plante permanente;            1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și
  0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire;         tâmplărie, pentru construcții;
  0141 Creșterea bovinelor de lapte;               1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;
  0142 Creșterea altor bovine;                  1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea
  0143 Creșterea cailor și a altor cabaline;         articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale
  0145 Creșterea ovinelor și caprinelor;           împletite;
  0146 Creșterea porcinelor;                   2562 Operațiuni de mecanică generală;
  0147 Creșterea pasărilor;                    2571 Fabricarea produselor de tăiat;
  0149 Creșterea altor animale;                  2572 Fabricarea articolelor de;
  0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală        2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
combinată cu creșterea animalelor);                 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice
  0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor;   (module);
  0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și      2612 Fabricarea altor componente electronice;
activități de servicii anexe vânătorii;               2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor
  0210 Silvicultură și alte activități forestiere;      periferice;
  0220 Exploatarea forestieră;                  2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații;
  0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase        2640 Fabricarea produselor electronice de larg
din flora spontană;                       consum;
  0240 Activități de servicii anexe silviculturii;        3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;
  0311 Pescuitul maritim;                     3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătarii;
  0312 Pescuitul în ape dulci;                  3103 Fabricarea de saltele și somiere;
  0321 Acvacultură maritimă;                   3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.;
  0322 Acvacultură în ape dulci;                 3230 Fabricarea articolelor pentru sport;
  1011 Prelucrarea și conservarea cărnii;             3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor;
  1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre;        3291 Fabricarea măturilor și periilor;
  1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din       3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
carne de pasăre);                          3312 Repararea mașinilor;
  1020 Prelucrarea și conservarea peștelui,            3313 Repararea echipamentelor electronice și optice;
crustaceelor și moluștelor;                     3314 Repararea echipamentelor electrice;
  1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor;           3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de
  1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume;       transport n.c.a.;
  1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor     3319 Repararea altor echipamente;
n.c.a.;                               3511 Producția de energie electrică;
  1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor;            3512 Transportul energiei electrice;
  1042 Fabricarea margarinei și a altor produse          3513 Distribuția energiei electrice;
comestibile similare;                        3514 Comercializarea energiei electrice;
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009                5

  3521 Producția gazelor;                     4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de
  3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte;   patiserie și produselor zaharoase, în magazine
  3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin      specializate;
conducte;                              4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine
  3530 Furnizarea de abur și aer condiționat;         specializate;
  3600 Captarea, tratarea și distribuția apei;           4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în
  3700 Colectarea și epurarea apelor uzate;          magazine specializate;
  3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;            4729 Comerț cu amănuntul al altor produse
  3812 Colectarea deșeurilor periculoase;           alimentare, în magazine specializate;
  3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;      4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru
  3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;     autovehicule în magazine specializate;
  3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a          4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor,
echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea         unităților periferice și software-lui în magazine
materialelor;                          specializate;
  3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;        4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru
  3900 Activități și servicii de decontaminare;        telecomunicații, în magazine specializate;
  4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară;             4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor
  4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și   audio/video în magazine specializate;
nerezidențiale;                           4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine
  4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare     specializate;
pentru fluide;                            4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al
  4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare     articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine
pentru electricitate telecomunicații;              specializate;
  4291 Construcții hidrotehnice;                  4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
  4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești   tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine
n.c.a.;                             specializate;
  4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;            4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor
                                 electrocasnice, în magazine specializate;
  4312 Lucrări de pregătire a terenului;
                                   4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de
  4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
                                 iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine
  4321 Lucrări de instalații electrice;
                                 specializate;
  4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de
                                   4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine
aer condiționat;
                                 specializate;
  4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;
                                   4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
  4331 Lucrări de ipsoserie;                  papetarie, în magazine specializate;
  4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;             4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor
  4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;      magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în
  4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de     magazine specializate;
geamuri;                               4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor
  4339 Alte lucrări de finisare;                sportive, în magazine specializate;
  4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la        4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în
construcții;                           magazine specializate;
  4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a;         4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
  4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru     magazine specializate;
autovehicule;                            4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și
  4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii        articolelor din piele, în magazine specializate;
pentru autovehicule;                         4773 Comerț cu amănuntul al produselor
  4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii        farmaceutice, în magazine specializate;
aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;         4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și
  4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente     ortopedice, în magazine specializate;
industriale, nave și avioane;                    4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și
  4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi  de parfumerie, în magazine specializate;
și gazoși și al produselor derivate;                 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și
  4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor     semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de
metalice;                            companie și a hranei pentru acestea, în magazine
  4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;     specializate;
  4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor        4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,
proaspete, în magazine specializate;               în magazine specializate;
  4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor       4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
din carne, în magazine specializate;               magazine specializate;
  4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și      4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
molustelor, în magazine specializate;              vândute prin magazine;
  6         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009
  4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare,       7830 Servicii de furnizare și management a forței de
băuturilor și produselor din tutun, efectuat prin standuri,   muncă;
chioșcuri și piețe;                         7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
  4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei      8211 Activități combinate de secretariat;
și încălțămintei, efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;    8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a
  4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și    documentelor și alte activități specializate de secretariat;
piețe al altor produse;                       8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și
  4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de    congreselor;
comenzi sau prin Internet;                     8292 Activități de ambalare;
  4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara           8299 Alte activități de servicii suport pentru
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;       întreprinderi n.c.a.;
  4950 Transporturi prin conducte;                8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale
  5210 Depozitări;                      căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se
  5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă;  îngriji singure;
  5223 Activități de servicii anexe transporturilor        8790 Alte activități de asistență socială, cu cazare
aeriene;                            n.c.a.;
  5510 Hoteluri și alte facilitați de cazare similare;      8810 Activități de asistență socială, fără cazare,
  5520 Facilitați de cazare pentru vacanțe și perioade    pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate
de scurtă durată;                        de a se îngriji singure;
  5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;        8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii;
  5590 Alte servicii de cazare;                  8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare,
  6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;  n.c.a.;
  6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu    9311 Activități ale bazelor sportive;
(exclusiv prin satelit);                      9312 Activități ale cluburilor sportive;
  6130 Activități de telecomunicații prin satelit;        9313 Activități ale centrelor de fitness;
  6190 Alte activități de telecomunicații;            9319 Alte activități sportive;
  6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă       9321 Bâlciuri și parcuri de distracții;
(software orientat client);                     9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.;
  6202 Activități de consultanță în tehnologia          9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor
informației;                          periferice;
  6203 Activități de management (gestiune și           9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic;
exploatare) a mijloacelor de calcul;                9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a
  6209 Alte activități de servicii privind tehnologia     echipamentelor pentru casă și gradină;
informației;                            9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice;
  6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web      9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor;
și activități conexe;                        9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor
  6312 Activități ale portalurilor web;            textile și a produselor din blană;
  6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;     9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare;
  6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare        9603 Activități de pompe funebre și similare;
proprii;                              9604 Activități de întreținere corporală;
  6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare     9609 Alte activități de servicii n.c.a. (activități de
proprii sau închiriate;                     decorațiuni și amenajări spații comerciale);
  7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor      9700 Activități ale gospodăriilor private în calitate de
publice și al comunicării;                   angajator de personal casnic;
  7022 Activități de consultanță pentru afaceri și        9810 Activități ale gospodăriilor private de producere
management;                           de bunuri destinate consumului propriu;
   7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
                                  (12/1.143.143)
  7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și
inginerie;
  7311 Activități ale agențiilor de publicitate;                Societatea Comercială
  7312 Servicii de reprezentare media;                    SIT TRADER PROD - S.R.L.
  7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a
opiniei publice;                                    NOTIFICARE
  7410 Activități de design specializat;
  7420 Activități fotografice;                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri   Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
personale și gospodărești n.c.a.;                alin (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
muncă;                             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a    SIT TRADER PROD S.R.L., cu sediul în Județul Bacău,
personalului;                          Municipiul Bacău, Str. Carpați, Bl. 5, Sc. B, Et. P, Ap. 4,
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009                7

înregistrată sub nr. J04/1464/1993, cod unic de          Ambii reprezentați, de către DUMA F. CAROLINA,
înregistrare 4536614, care a fost înregistrat sub       cetățean român, născută la data de 20.07.1976, în
nr. 27030, din 13.05.2009.                   Bacău, jud. Bacău, domiciliată în sat Faraoani,
                                com. Faraoani, jud. Bacău, identificată cu CI, seria XC,
  (13/1.143.144)                       nr. 463812, emisă de SPCLEP Bacău, la 10.04.2006,
                                CNP 2760720040054, în calitate de mandatar, conform
         Societatea Comercială             procurii speciale autentificată sub nr. 5990 /08.05.2009,
         MARCONSIL - S.R.L.              de către Consulatul General al României la Torino,
                                  În calitate de asociați ai S.C. ANFEGRION
           ACT ADIȚIONAL               GRUP S.RL., cu sediul în sat Faraoani, nr. 1365,
                                com. Faraoani, jud. Bacău, nr. de ordine în Registrul
        LA ACTUL CONSTITUTIV              Comerțului J04/1205/2006 și capital social 200 lei,
       AL S.C. MARCONSIL S.R.L.             am hotărât:
                                  Articol unic - Se suspendă activitatea
  LEANA M. MARIUS, cetățean român, născut la         S.C. ANFEGRION GRUP S.R.L., pentru o perioadă de
12.11.1967, în Com. Dragușeni, Jud. Botoșani, domiciliat    3 (trei) ani, începând cu data de 13.05.2009.
în Mun. Bacău, str. Bicaz, nr. 128, sc. A, ap. 11,
                                  (15/1.143.146)
Jud. Bacău, posesor al CI, seria XC, nr. 426798, eliberată
de SPCLEP Bacău, la 08.08.2005, CNP 1671112040151,
și                                       Societatea Comercială
  TUDOR N. SILVIU-NICOLAE, cetățean român, născut                HIMERA - S.R.L.
la 15.06.1972, în Mun. București, Sector 7, domiciliat în
mun. București, Sector 6, Aleea Craesti, nr. 5, bl. AD41,              ACT ADIȚIONAL
sc. 1, et. 2, ap. 5, posesor al CI, seria RR, nr. 427217,
elib. de SPCEP S6, biroul nr. 3, la 16.01.2007,                LA ACTUL CONSTITUTIV
CNP 1720615463011,                               AL S.C. HIMERA S.R.L.
  În calitate de asociați la S.C. MARCONSIL S.R.L., cu
                                  Subsemnata HERGHELEGIU SILVIA-DANA,
sediul în Mun. Bacău, str. Bicaz, nr. 128, bl. 128, sc. A,
                                cetățean român, născută la data de 25.08.1954, în
et. 3, ap. 11, C.U.I. 9515736, nr. înreg. la
                                Bacău, județul Bacău, fiica lui Ion și Elena, domiciliată în
Reg. Com. J/04/580/1997, capital social 200 lei, în baza
                                Bacău, str. Calea Mărășești, nr. 100, sc. B, ap. 4,
prevederilor actului constitutiv și a L 31/1990 republicată,  județul Bacău, posesoare a CI, seria X.C., nr. 301295,
am hotărât:                          eliberată la data de 29.11.2003, de Poliția municipiului
  Art. unic. Se suspendă activitatea S.C. MARCONSIL S.R.L.,  Bacău, având CNP 2540825040044,
BACĂU pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de      În calitate de asociat unic al S.C. “ HIMERA “ S.R.L.,
08.05.2009.                          cu sediul în Bacău, str. Mărășești, nr. 100, bl. 100, sc. B,
  Prezentul act adițional a fost întocmit azi, 08.05.2009,  ap. 4, județul Bacău, înregistrată la O.R.C. Bacău, sub
în 4 (patru) exemplare, și conține 1 (un) articol pe 1 (una)  nr. J04/2084/2004, CUI 16952164, având în vedere
pagină.                            dispozițiile Legii nr. 31 / 1990, republicată și modificată,
  (14/1.143.145)                       am hotărât:
                                  Art. 1 - Se suspendă activitatea firmei pe o perioadă
                                de 3 (trei) ani, de la data de 13.05.2009, și până la data
        Societatea Comercială             de 12.05.2012.
       ANFEGRION GRUP - S.R.L.
                                  (16/1.143.147)
           ACT ADIȚIONAL
                                        Societatea Comercială
   LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE                      A & H AUTO - S.R.L.
 CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ ANFEGRION GRUP
  Subsemnații                                   ACT ADIȚIONAL
  IȘVANCA I. ANTON, cetățean român, născut la data
                                       LA ACTUL CONSTITUTIV
15.05.1965, în Faraoani, jud. Bacău, domiciliat în Bacău,
str. Alecu Russo, nr. 15, sc. E, ap. 7, jud. Bacău,           AL S.C. SILVACAT SERVICE S.R.L.
identificat cu CI, seria XC, nr. 387008, emisă de         HUȚU V. LAURENȚIU-CĂTĂLIN, cetățean român,
Pol. Bacău, la data 04.01.2005, CNP 1650515040059, și     născut la 01.02.1968, în Mun. Bacău, jud. Bacău,
  DUMA GR. FELIX, cetățean român, născut la data       domiciliat în jud. Bacău, mun. Bacău, Calea Moldovei,
20.01.1972, în Bacău, jud. Bacău, domiciliat în Faraoani,   nr. 194, posesor al CI, seria XC, nr. 597298, eliberată la
jud. Bacău, identificat cu CI, seria XC, nr. 458099, emisă   26.05.2008 de Pol. Mun. Bacău, CNP 1680201040064, și
de SPCLEP Bacău, la data 15.03.2006,                HUȚU A. SILVIA-NICOLETA, cetățean român,
CNP 1720120040058,                       născută la 31.01.1975, în localit. Târgu Ocna, jud. Bacău,
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009
domiciliată în jud. Bacău, mun. Bacău, Calea Moldovei,              Societatea Comercială
nr. 236C, posesoare a CI, seria XC, nr. 441815,                  A & H AUTO - S.R.L.
eliberată la 17.11.2005, de Pol. Mun. Bacău,
CNP 2750131047397,                                   NOTIFICARE
  Asociați la S.C. SILVACAT SERVICE S.R.L., cu sediul       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
în Calea Moldovei, nr. 194, Mun. Bacău, jud. Bacău,       Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
CUI 24124464, nr. înreg. Reg. Com. J/04/1218/2008,        alin (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
capital social 200 lei, în baza prevederilor actului       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
constitutiv și a dispozițiilor L. 31/1990 republicată,      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
am hotărât:                           A & H AUTO S.R.L., cu sediul în Județul Bacău, Boanța,
  Art. 1. Se asociază, dobândind calitatea de asociat     Com. Filipești, înregistrată sub nr. J04/1218/2008,
HUȚU O. VASILE-ALEXANDRU, cetățean român, născut         cod unic de înregistrare 24124464, care a fost înregistrat
la 12.08.1986, în Mun. Bacău, jud. Bacău, fiul lui Ovidiu    sub nr. 27066, din 13.05.2009.
și Georgeta, domiciliat în jud. Bacău, mun. Bacău,
                                   (18/1.143.149)
Str. Milcov, nr. 6, sc. B, ap. 7, posesor al CI, seria XC,
nr. 064193, eliberată la 12.07.2000, de Pol. Mun. Bacău,
CNP 1860812046336.                                Societatea Comercială
  Art. 2. Se retrage în totalitate din asociere                  MON-AMI - S.R.L.
HUȚU V. LAURENȚIU-CĂTĂLIN, cu datele de
identificare de mai sus.                               ACT ADIȚIONAL
  Art. 3 Subsemnatul HUȚU V. LAURENȚIU-CĂTĂLIN
cesionez toate cele 10 părți sociale asociatului             LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE
HUȚU O. VASILE-ALEXANDRU, cu datele de identificare           CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ MON-AMI
de mai sus.                             Subsemnatul
  Art. 4. În urma cesiunii, asociații participă la capital,    PANȚÂRU GH. ION, cetățean român, născut la data
beneficii și pierderi, astfel:                  de 07.07.1943, în com. Bârsănești, jud. Bacău, domiciliat
  HUȚU O. VASILE-ALEXANDRU - aport la capital         în județul Bacău, oraș Tg. Ocna, str. C. Negri, nr. 69,
100 lei, echivalând cu 10 părți sociale, respectiv 50% din    identificat cu Bl, seria DE, nr. 850720, eliberat de
capitalul social, cota de participare la beneficii și pierderi  Pol. Tg. Ocna. la data de 04.01.1988, CNP 1430707023613,
50%;                               reprezentat de
  HUȚU A. SILVIA-NICOLETA - aport la capital 100 lei,       PANȚÂRU I. CRISTINEL, cetățean român, născut la
echivalând cu 10 părți sociale, respectiv 50% din capitalul   data de 11.02.1969, în com. Bârsănești, jud. Bacău,
social, cota de participare la beneficii și pierderi 50%.    domiciliat în județul Bacău, oraș Tg. Ocna, str. C. Negri,
  Art. 5. Se revocă din funcția de administrator        nr. 69, identificat cu CI, seria XC, nr. 253169, eliberată de
HUȚU V. LAURENȚIU-CĂTĂLIN, cu datele de             Pol. Tg. Ocna, la data de 06.05.2003, CNP 1690211047407,
identificare de mai sus, și se numește în funcția de       cf. procurii autentice nr. 2709/30.10.2002,
administrator HUȚU O. VASILE-ALEXANDRU, cu datele          În calitate de asociat unic la S.C. „MON-AMI,, S.R.L.,
de identificare de mai sus.                   cu sediul în oraș Tg. Ocna, str. C. Negri, nr. 69,
  Art. 6. Se completează obiectul de activitate cu       jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului
următoarele activități:                     sub nr. J04/2335/1992, cu un capital social de 200 lei,
  3831, 7711, 7712.                      am hotărât:
                                   Art. 1. - Se suspendă activitatea societății pe o
  Art. 7. Se schimbă obiectul principal de activitate al
                                 perioadă de 3 (trei) ani, cu începere de la data de
societății din 5610 - Restaurante în 3831 -Demontarea
                                 13.05.2009.
(dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din
uz, pentru recuperarea materialelor.                 (19/1.143.150)
  Art. 8. Se schimbă denumirea societății din
S.C. SILVACAT SERVICE S.R.L., în S.C. A & H AUTO
                                         Societatea Comercială
S.R.L.
                                        NIS AUTOTRANS - S.R.L.
  Art. 9. Se schimbă sediul societății din Calea
Moldovei, nr. 194, Mun. Bacău, jud. Bacău în Jud. Bacău,               ACT ADIȚIONAL
Com. Filipești, Sat Boanța, nr. 86.
  Art. 10. Se deschide un punct de lucru la adresa:          LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE
Jud. Bacău, Com. Filipești, Sat Onișcani.              CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ NIS AUTOTRANS
  Prezentul act adițional a fost întocmit azi, 11.05.2009,
în 4 (patru) exemplare și conține 10 (zece) articole pe       Subsemnatul
1 (una) pagină.                           NISTOR I. SEBASTIAN, de cetățenie română, născut
                                 la data de 30.09.1973, în mun. Bacău, jud. Bacău,
  (17/1.143.148)                        domiciliat în județul Bacău, localitatea Bacău,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009                  9

str. Nicolae Bălcescu, nr. 5, bl. 5, sc. F, ap. 2, identificat           Societatea Comercială
cu CI, seria XC, nr. 378591 eliberată de Pol. Bacău la               STEELEXPERT - S.R.L.
data de 11.11.2004, CNP 1730930040077,
  În calitate de asociat unic la S.C. NIS AUTOTRANS S.R.L.,              ACT ADIȚIONAL
cu sediul în localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu,
nr. 5, bl. 5, sc. F, ap. 2, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul    DE MODIFICARE A ACTULUI CONSTITUTIV
Registrul Comerțului sub nr. J04/48/2005, cu un capital       AL S.C. STEELEXPERT S.R.L. ONEȘTI, CU SEDIUL
social de 200 lei, am hotărât următoarele modificări, la      ÎN MUNICIPIUL ONEȘTI, STR. OITUZ, NR. 4, BL. 4,
actele constitutive ale societății:
                                  AP. 25, JUDEȚUL BACĂU, COD FISCAL RO 17354339
  Art 1. - Se majorează capitalul social de la 200 lei, la
suma de 44.700 lei, împărțit în 4.470 de părți sociale,       ȘI NR. DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
aparținând în totalitate asociatului unic, conform                  J04/543/2005
Raportului de Expertiză Contabilă întocmit de expert          Subsemnații
contabil ec. Popa George Adrian.                    1. STOICA I. DORU-IONUȚ, de cetățenie română,
  (20/1.143.153)                         născut la data de 01.10.1976, în Onești, județul Bacău,
                                  domiciliat în Onești, str. Buciumului, nr. 11, sc. A, et. 1,
                                  ap. 6, județul Bacău, posesor al CI, seria XC,
         Societatea Comercială               numărul 054294, eliberată de Poliția Onești, la data de
        NIS AUTOTRANS - S.R.L.               05.05.2000, cod numeric personal: 1761001044444,
                                    2. NEAMTIU IOAN ALEXANDRU, de cetățenie
            NOTIFICARE                 română, născut la data de 21.02.1977, în Onești,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      județul Bacău, domiciliat în Onești, str. Aleia Viitorului,
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,      nr. 4, sc. A, ap. 5, județul Bacău, posesor al CI, seria XC,
alin (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          numărul 438702, eliberată de SPCLEP Onești, la data de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    21.10.2005, cod numeric personal 1770221044423.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale       În calitatea noastră de asociați în cadrul
NIS AUTOTRANS S.R.L., cu sediul în Județul Bacău,         S.C. “STEELEXPERT” S.R.L. Onești, am hotărât
Municipiul Bacău, Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 5, Bl. 5,       următoarele:
Sc. F, Et. 1, Ap. 2, înregistrată sub nr. J04/48/2005,         1. Se cooptează în societate doamna STOICA DALINA,
cod unic de înregistrare 17107487, care a fost înregistrat     de cetățenie română, născută la data de 08.08.1976,
sub nr. 27087, din 13.05.2009.                   domiciliată în Onesti, str. G. Coșbuc, nr. 2, județul Bacău,
                                  posesoare a CI, seria XC, numărul 288674, eliberată de
  (21/1.143.154)
                                  Poliția Onești, la data de 23.09.2003, cod numeric
                                  personal 2760808044427;
       Societatea Comercială                  2. Se retrage din societate asociatul NEAMTIU IOAN
     EMADEN INTERNATIONAL - S.R.L.              ALEXANDRU, de cetățenie română, născut la data de
                                  21.02.1977, în Onești, județul Bacău, domiciliat în
           ACT ADIȚIONAL                Onești, str. Aleia Viitorului, nr. 4, sc. A,ap. 5,
                                  județul Bacău, posesor al CI, seria XC, numărul 438702,
        LA ACTUL CONSTITUTIV                eliberată de SPCLEP Onești, la data de 21.10.2005,
    AL S.C. EMADEN INTERNAȚIONAL S.R.L.             cod numeric personal 1770221044423.
                                    3. Părțile sociale ale asociatului care se retrage,
  Subsemnatul ROMAN C. IOAN, cetățean român,
născut la data de 03.11.1968, în comuna Parava,          NEAMTIU IOAN ALEXANDRU, în număr de total 10 părți
județul Bacău, fiul lui Constantin și Valentina, domiciliat în   sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare parte și în
Bacău, str. Aleea Proiectantului, nr. 5, sc. C, ap. 15,      valoare totală de 100 lei, se cesionează, fără rezervă,
județul Bacău, posesor al CI, seria X.C., nr. 358924,       definitiv și irevocabil, asociatului STOICA DALINA.
eliberată la data de 28.07.2004, de Poliția Bacău, având      Cesionarea se face începând cu data perfectării
CNP 1681103040104,                         prezentului act adițional, data de la care cesionarul
  În calitate de asociat unic al S.C “ EMADEN          devine proprietarul acestor părți sociale, urmând a se
INTERNAȚIONAL “ S.R.L., cu sediul în Bacău,            bucura de toate drepturile ce-i revin în această calitate.
str. Proiectanților, nr. 5, bl. 5, sc. C, ap. 15, etaj 3,     Prețul cesiunii se face la valoarea nominală. Pentru a fi
județul Bacău, înregistrată la O.R.C. Bacău, sub          opozabilă S.C. “STEELEXPERT “ S.R.L. Onești,
nr. J04/1050/2008, CUI 23969940, având în vedere          urmează ca această cesionare a părților sociale să fie
dispozițiile Legii nr. 31 / 1990, republicată și modificată,    înscrisă în Registrul Comerțului, odată cu înregistrarea
am hotărât:                            prezentului act adițional.
  Art 1 - Se suspendă activitatea firmei pe o perioadă de      4. Asociatul, NEAMTIU IOAN ALEXANDRU, declară
3 (trei) ani, de la data de 13.05.2009, și până la data de
                                  că și-a primit în totalitate drepturile materiale din activul,
12.05.2012.
                                  dividentele și patrimoniul societății, și că nu mai are
  (22/1.143.155)                         niciun fel de pretenții de la societate.
  10         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009
  5. Capitalul social în suma de 200 lei, este repartizat   administrare autentificată la Notar Public Zaharia Elena,
în 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare, care sunt      cu nr. 3535, din 22.11.2004,
distribuite astfel:                        În calitate de asociat unic și administrator al
  a. Doamna STOICA DALINA deține un nr. de 10 părți      S.C “ NOMAR’S CLUB “ S.R.L., cu sediul în Bacău,
sociale, în valoare totală de 100 lei, reprezentând 50%     str. Castanilor, nr. 5, bl. 5, sc. A, etaj 9, ap. 37,
din profit și pierderi,                     județul Bacău, înregistrată la O.R.C. Bacău, sub
  b. Domnul STOICA DORU IONUT deține un nr. de        nr. J04/1912/2004, CUI 16881462, având în vedere
10 părți sociale, în valoare totală de 100 lei, reprezentând  dispozițiile Legii nr. 31 / 1990, republicată și modificată,
50% din profit și pierderi.                   am hotărât:
  6. Se revocă din funcția de administrator domnul        Art. 1 - Se suspendă activitatea firmei pe o perioadă
NEAMTIU IOAN ALEXANDRU                     de 3 (trei) ani, de la data de 13.05.2009, și până la data
  7. Rămâne în funcția de administrator domnul        de 12.05.2012.
STOICA DORU IONUT.
  8. Se schimbă sediul social al societății din str.Oituz,    (25/1.143.158)
nr. 4, bl. 4, ap. 25, în str. George Coșbuc, nr. 2, Ap 1.
  9. Celelalte prevederi ale actului constitutive rămân
                                         Societatea Comercială
nemodificate.
                                         ANGELI ART - S.R.L.
  (23/1.143.156)
                                            ROMÂNIA
         Societatea Comercială                   TRIBUNALUL BACĂU
         STEELEXPERT - S.R.L.                   DOSAR NR: 27132/2009
                                    ÎNCHEIERE NR. 4085/19.05.2009
            NOTIFICARE
                                  ȘEDINȚA PUBLICĂ DIN DATA DE 19.05.2009
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    JUDECĂTOR DELEGAT LA OFICIUL REGISTRULUI
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BACĂU -
alin (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu               GABRIELA ANTONE
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   REFERENT ÎN CADRUL OFICIULUI REGISTRULUI
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BACĂU -
STEELEXPERT S.R.L., cu sediul în Județul Bacău,                 DANIEL ANA
Municipiul Onești, Str. George Coșbuc, Nr. 2, Et. P, Ap. 1,     Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de
înregistrată sub nr. J04/543/2005, cod unic de         petenta ANGELI ART S.R.L., cu sediul ales în Faraoani,
înregistrare 17354339, care a fost înregistrat sub       nr. 516, prin care se solicită înscrierea în registrul
nr. 27103, din 13.05.2009.                   comerțului a mențiunii privind radierea ANGELI ART S.R.L.,
  (24/1.143.157)                       cod unic de înregistrare: 17157418, număr de ordine în
                                registrul comerțului: J4/190/2005.
                                  Procedura legal îndeplinită.
         Societatea Comercială               Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform
        NOMAR'S CLUB - S.R.L.              art. 242, alin. 2, din Cod Procedură Civilă.
                                          JUDECĂTORUL DELEGAT
           ACT ADIȚIONAL                 Asupra cererii de față:
                                  Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub
        LA ACTUL CONSTITUTIV               nr. 27132, din 13.05.2009, s-a solicitat înregistrarea, în
       AL S.C. NOMAR‘S CLUB S.R.L.            registrul comerțului, a mențiunii cu privire la radierea
                                ANGELI ART S.R.L.
  Subsemnatul GRIGORE N. DANIEL, cetățean român,
                                  În susținerea cererii, au fost depuse înscrisurile
născut la data de 24.11.1982, în Bacău, județul Bacău,
                                menționate în opisul inclus în cererea de radiere, pe baza
fiul lui Nicolae și Nadina, domiciliat în Bacău,        cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite
str. Castanilor, nr. 5, sc. A, ap. 37, județul Bacău, posesor  cerințele legale, în conformitate cu prevederile
al CI, seria X.C., nr. 266295, eliberată la data de       Legii nr. 26/1990 republicată, cu modificările și
24.06.2003, de Poliția municipiului Bacău, având        completările ulterioare, urmează a admite cererea.
CNP 1821124046196, reprezentat de mandatar                    PENTRU ACESTE MOTIVE
  GRIGORE NADINA-NICOLETA de cetățenie română,                    ÎN NUMELE LEGII
născută la data de 31.08.1960, în Bacău, județul Bacău,                  DISPUNE
domiciliată în Bacău, str. Castanilor, nr. 5, sc. A, ap. 37,    Admite cererea de așa cum a fost formulată și dispune
județul Bacău, posesoare a CI, seria X.C., nr. 167346,     înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei
eliberată la data de 05.03.2002, de Poliția municipiului    ANGELI ART S.R.L., cu datele de identificare mai sus
Bacău, având CNP 2600831040026, conform procurii de       menționate.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009                 11

  Motivul radierii este lichidare.               În calitate de asociat unic al S.C. MAXIM S.R.L., cu
  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul    sediul în sat Popoiu, com. Palanca, jud. Bacău, având
Oficial al României, Partea a IV-a.              nr. de ordine în Registrul Comerțului J04/955/1992 și
  Executorie.                        capital social 200 lei, am hotărât următoarele:
  Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu      Articol unic - Se suspendă activitatea S.C. MAXIM S.R.L.,
art. 6, din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările  pentru o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de
și completările ulterioare.                  13.05.2009.
  Pronunțată în ședință publică, astăzi, 19.05.2009.
                                  (28/1.143.163)
  (26/1.143.159)

                                         Societatea Comercială
        Societatea Comercială                        HINTUS - S.R.L.
        LAVMI DESIGN - S.R.L.
                                           ACT ADIȚIONAL
           ACT ADIȚIONAL
                                    LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE
    LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE                 CU RĂSPUNDERE LIMITATA HINTUS
   CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ LAVMI DESIGN
                                  Subsemnatul
  Subsemnații                          BUCĂTARU C. MIHAI-FLORIN, cetățean român,
  HACMAN I. MIHAI, de cetățenie română, născut la      născut la data 17.10.1980, în Bacău, jud. Bacău,
data de 23.05.1949, în com. Dor Mărunt, jud. Călărași,     domiciliat în Iași, Str. Columnei, nr. 18, bl. K6, tr. 1, et. 4,
domiciliat în mun. Bacău, bd Unirii, nr. 11, bl. 11, sc. C,  ap. 17, jud. Iași, identificat cu CI, seria MX, nr. 781033,
ap. 9, identificat cu CI, seria XC, nr. 630984, eliberată de  emisă de SPCLEP Iași, la data de 11.11.2008, cod
SPCLEP Bacău, la data de 20.01.2009,              numeric personal 1801017046236,
CNP 1490523040024,                         În calitate de asociat unic al S.C. HINTUS S.R.L., cu
  MITRICĂ I. MARIA, de cetățenie română, născută la     sediul în Bacău, Str. Mărășești, nr. 177, bl. 177, sc. A,
data de 25.05.1960, în oraș Buhuși, jud. Bacău,        et. 3, ap. 14, Jud. Bacău, având nr. de ordine în Registrul
domiciliată în mun. Bacău, str. Alecu Russo, nr. 19, bl. 19,  Comerțului J04/1269/2003 și capital social 200 lei,
sc. A, ap. 8, identificată cu CI, seria XC, nr. 209234,    am hotărât următoarele:
eliberată de Pol. Bacău, la data de 19.09.2002,          Articol unic - Se suspendă activitatea S.C. HINTUS S.R.L.,
CNP 2600525040071,                       pentru o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de
  În calitate de asociați la S.C. LAVMI DESIGN S.R.L.,    13.05.2009.
cu sediul în localitatea Bacău, str. Alecu Russo, nr. 19,
                                  (29/1.143.164)
bl. 19, sc. A, ap. 8, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul
Registrul Comerțului sub nr. J04/1588/2006, cu un capital
social de 200 lei, am hotărât următoarele modificări la             Societatea Comercială
actele constitutive ale societății:                      PUB INDUSTRIES - S.R.L.
  Art. 1. - Se suspendă activitatea societății pe o
perioadă de 3 (trei) ani, cu începere de la data de                 ACT ADIȚIONAL
13.05.2009.
                                       LA ACTUL CONSTITUTIV AL
  (27/1.143.160)                              S.C. PUB INDUSTRIES S.R.L.
                                 Subsemnatul
         Societatea Comercială              BUFTEA MANUELA GABRIELA, cetățean român,
           MAXIM S.R.L.               născută la data de 09.06.1973, în localitatea Bacău,
                                jud. Bacău, domiciliată în Bacău, str. Panselelor, nr.1,
           ACT ADIȚIONAL               sc. D, et. 1, ap. 4, jud. Bacău, posesoare a C.I.,
                                seria X.C., nr. 325710, eliberată de Poliția Bacău, la data
    LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE
                                de 19.03.2004, Cod Numeric Personal 2730609040033,
     CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ MAXIM
                                 În calitate de asociat și administrator a S.C. PUB
  Subsemnatul                         INDUSTRIES S.R.L., persoană juridică română, cu
  MAXIM D. GHEORGHE, cetățean român, născut la        sediul în Bacău, Neptun, nr. 12, et. 2, înregistrată la
data de 25.01.1936, în Palanca, jud. Bacău, domiciliat în   O.R.C. sub numărul J04/1250/2004, având codul unic de
Bacău, str. Cornișa Bistrița, nr. 7A, sc. A, et. 1, ap. 5,   înregistrare 16584054, reprezentând 100% din capitalul
jud. Bacău, identificat cu BI, seria GA, nr. 599587, emis   social, am hotărât modificarea Actului Constitutiv al
de Pol. Bacău, la data 30.07.1991, CNP 1360125040059,     societății, după cum urmează:
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009
  Articol unic:                         Nr. 33, Sc. F, Et. 10, Ap. 41, înregistrată sub
  Societatea își suspendă activitatea pe o perioadă de     nr. J04/1035/2003, cod unic de înregistrare 6255283,
3 (trei) ani, începând cu data de 13.05.2009.           care a fost înregistrat sub nr. 27160, din 13.05.2009.
  * Restul dispozițiilor Actului Constitutiv rămân         (32/1.143.167)
nemodificate.
  (30/1.143.165)
                                          Societatea Comercială
                                           EFRATA - S.R.L.
       Societatea Comercială
     MANHATTAN ENTERPRISES - S.R.L.                        ACT ADIȚIONAL

           ACT ADIȚIONAL                    LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE
                                      CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ EFRATA
       LA ACTUL CONSTITUTIV AL                 Subsemnatul
    S.C. MANHATTAN ENTERPRISES S.R.L.               MANEA D. ECATERINA, cetățean român, născută la
           NR. 2/2009                  data 05.09.1958, în Buhuși, jud. Bacău, domiciliată în
                                 mun. Buhuși, str. Tineretului, nr. 91, jud. Bacău,
  KHALED ALSHAAR, cetățean sirian, născut la          identificată cu CI, seria XC, nr. 146277, emisă de
01.01.1955, în Kafrzeta, Hama, Republica Araba Siria,       Pol. Buhuși, la data 30.10.2001, CNP 2580905040074,
domiciliat în Kafrzeta R47, str. SECT 7, Republica Arabă Siria,  reprezentată de către
act de identitate de tip PA, seria JS, nr. 97/3570304, emis      MOCANU V. CRINA, cetățean român, născută la data
de Autoritățile Siriene, la data de 02.06.1999, prin       de 22.04.1966, în Piatra Neamț, jud. Neamț, domiciliată
împuternicit,                           în Buhuși, str. Ștefan cel Mare, bl. 1, sc. A, ap. 14,
  AANITEI SIMONA, conform procurii autentificate        jud. Bacău, identificată cu CI, seria XC, nr. 096434, emisă
nr. 101/29588/3900, din 10.10.2005, de Notariatul de       de Pol. Buhuși, la data de 12.02.2001,
Stat Said al Omar din Siria, act legalizat de Ministerul de    CNP 2660422043541, în calitate de mandatar, conform
                                 procurii speciale autentificate sub nr. 136/17.02.2009, de
Justiție și de Ministerul de Externe din Siria, la data de    către BNP Mihaela Năstasă, în calitate de asociat unic al
11.10.2005, cetățean român, născută la 15.03.1970, în       S.C. EFRATA S.R.L., cu sediul în Buhuși, str. 9 Mai, nr. 3,
localitatea Vorona, județul Botoșani, domiciliată în       jud. Bacău, nr. de ordine în Registrul Comerțului
Bacău, Aleea Parcului, nr. 18, sc. A, ap. 10, posesoare a     J04/2094/1992 și capital social 200 lei, am hotărât
CI, seria XC, nr. 598945. eliberată de SPCLEP Bacău, la      următoarele:
data de 31.05.2008, CNP 2700315070018, în calitate de         Articol unic - Se declară punct de lucru în orș. Buhuși,
asociat unic la S.C. MANHATTAN ENTERPRISES S.R.L., cu       str. Tineretului, bl. 24, parter, jud. Bacău.
sediul în Bacău, str. Alexandru Cel Bun, nr. 3, bl. 3, sc. A,     (33/1.143.168)
ap. 3, C.I.F. RO 6255283, J04/1035/2003, capital social
1868.88 lei ron, am hotărât modificarea Actului
Constitutiv al societății, după cum urmează:                    Societatea Comercială
  Art.1 Schimbarea sediul social al societății din Bacău,             CALABRIA - S.R.L.
str. Alexandru Cel Bun, nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 3, în Bacău,
str. Alecu Russo, nr. 33, bl. 33, sc. F, ap. 41,                    ACT ADIȚIONAL
județul Bacău.
                                     LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE
  Art. 2 Rescrierea și recodarea actului constitutiv, în
                                     CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CALABRIA
conformitate cu noile reglementări.
  Restul prevederilor rămân neschimbate.              Subsemnatul
                                   ALEXANDRU N. NECULAI-ADRIAN, cetățean român,
  (31/1.143.166)                        născut la data de 24.04.1980, în mun. Sascut,
                                 jud. Bacău, domiciliat în județul Bacău, com. Sascut,
                                 sat Sascut-Sat, identificat cu CI, seria XC, nr. 235881,
       Societatea Comercială
                                 eliberată de Pol. Sascut, la data de 06.03.2003,
     MANHATTAN ENTERPRISES - S.R.L.              CNP 1800424046210,
                                   În calitate de asociat unic la S.C. „CALABRIA,, S.R.L.,
            NOTIFICARE                 cu sediul în com. Sascut, sat Schineni, jud. Bacău,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     nr. J04/571/2005, cu un capital social de 200 lei,
alin (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         am hotărât:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     Art. 1. - Se suspendă activitatea societății pe o
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    perioadă de 3 (trei) ani, cu începere de la data de
                                 13.05.2009.
MANHATTAN ENTERPRISES S.R.L., cu sediul în
Județul Bacău, Municipiul Bacău, Str. Alecu Russo,          (34/1.143.169)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009                 13

         Societatea Comercială                       Societatea Comercială
         METAL CLASS - S.R.L.                        FARMOPLANT - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                           ACT ADIȚIONAL

                                    LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE
    LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE
                                    CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ FARMOPLANT
   CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ METAL CLASS
                                   Subsemnata
  Subsemnatul                           VLAD A. NARCISA, cetățean român, născută la data
  MIHALACHE I. MIHAI, cetățean român, născut la data      de 27.04.1966, în com. Străoane, jud. Vrancea,
de 07.11.1961, în Livezi, jud. Bacău, domiciliat în Onești,    domiciliată în județul Bacău, mun. Onești,
str. Păcii, nr. 10, sc. B, ap. 22, jud. Bacău, identificat    Calea Mărășești, nr. 8, sc. A, ap. 6, identificată cu CI,
                                 seria XC, nr. 134833, eliberată de Pol. Onești, la data de
cu CI, seria XC, nr. 422846, emisă de SPCLEP Onești, la
                                 03.08.2001,CNP 2660427393705,
data de 12.07.2005, CNP 1611107044439,
                                   În calitate de asociat unic la S.C. „FARMOPLANT” S.R.L., cu
  În calitate de asociat unic al S.C. METAL           sediul în mun. Onești, Calea Mărășești, nr. 8, sc. A, ap. 6,
CLASS S.R.L., cu sediul în Onești, str. Păcii, nr. 10,      jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului
bl. 10, sc. B, ap. 22, jud. Bacău, nr. de ordine în Registrul   sub nr. J04/724/2000, cu un capital social de 210 lei,
Comerțului J04/966/2004 și capital social 200 lei,        am hotărât:
am hotărât următoarele:                       Art. 1. - Se suspendă activitatea societății pe o
                                 perioadă de 3 (trei) ani, cu începere de la data de
  Articol unic - Se majorează capitalul social de la suma
                                 13.05.2009.
de 200 lei, la suma de 125.000 lei, cu suma de 124.800 lei,
                                   (37/1.143.172)
conform raportului de expertiză contabilă întocmit de
expertul Ionașcu Mariana. În urma acestor operațiuni,
capitalul social este în valoare de 125.000 lei, împărțit în            Societatea Comercială
                                         ANAS INTERMED - S.R.L.
12.500 păți sociale, cu valoare nominală de 10 lei, iar
participarea la capital, precum și la beneficii și pierderi, va             ACT ADIȚIONAL
fi:
   > MIHALACHE I. MIHAI - 12.500 păți sociale, în           LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
                                     COMERCIALE ANAS INTERMED S.R.L.
valoare totală de 125.000 lei, fiecare având valoarea de
10 lei, participare la beneficii/pierderi 100%.            Subsemnații
                                   Nistor Adriana, cetățean român, născută la data de
  (35/1.143.170)                        31.07.1974, în com. Mironeasa, jud. Iași, domiciliată în
                                 Bacău, str. Calea Moldovei, nr. 2B, jud. Bacău,
                                 posesoare a cărții de identitate seria XC, nr. 566478,
         Societatea Comercială
                                 eliberată de SPCLEP Bacău, la data de 23.11.2007,
         METAL CLASS - S.R.L.               CNP 2740731225631,
                                   Benea Roxana, cetățean ramân, născută la data de
            NOTIFICARE                 28.09.1981, în munic. Bacău, domiciliată în Bacău,
                                 str. Livezilor, nr. 9, sc. A, ap. 3, jud. Bacău, posesor al CI,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 seria XC, nr. 068750, eliberată de Poliția munic. Bacău,
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     la data de 10.08.2000, CNP 2810928046308,
alin (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           În calitate de asociați ai S.C. ANAS INTERMED S.R.L.,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    Bacău, str. Nordului, nr. 5, sc. A, ap. 1, jud. Bacău,
                                 înmatriculată     în  registrul   comerțului   sub
METAL CLASS S.R.L., cu sediul în Județul Bacău,
                                 nr. J04/257/2006, CUI 18400980,
Municipiul Onești, Str. Păcii, Nr. 10, Bl. 10, Sc. B, Ap. 22,     Am hotărât modificarea actului constitutiv al societății,
înregistrată sub nr. J04/966/2004, cod unic de          după cum urmează:
înregistrare 16453822, care a fost înregistrat sub          Art. 1 - În temeiul dispoziților art. 237, alin. 2, din
nr. 27193, din 13.05.2009.                    Legea nr. 31/1990, se suspendă activitatea societății pe
                                 o durată de 3 (trei) ani, începând cu data de 15.05.2009,
  (36/1.143.171)                        până la data de 15.05.2012.
  14         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009
  Art. 2 - Dna Nistor Adriana, în calitate de administrator    Art. 2. - Se completează obiectul de activitate cu:
unic, va aduce la îndeplinire prezentul act adițional.       3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și
                                 echipamentelor scoase din uz, pentru recuperarea
  (38/1.143.173)
                                 materialelor.
                                   (40/1.143.175)
         Societatea Comercială
        INTELDAN SERV - S.R.L.
                                          Societatea Comercială
           ACT ADIȚIONAL                         DALAXICRIS - S.R.L.

    LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE                          NOTIFICARE
  CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ INTELDAN SERV
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Subsemnata                          Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  TEIRĂU D. MIRELA-DORINA, cetățean român,           alin (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
născută la data de 25.06.1968, în mun. Onești,          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
jud. Bacău, domiciliată în județul Bacău, mun. Onești,      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
str. Stirenului, nr. 4, sc. A, ap. 12, identificată cu CI,    DALAXICRIS S.R.L., cu sediul în Județul Bacău, Poduri,
seria XC, nr. 004995, eliberată de Pol. Onești, la data de    Corn. Poduri, înregistrată sub nr. J04/1874/2007,
05.07.1999, CNP 2680625044430,                  cod unic de înregistrare 22641626, care a fost înregistrat
  În calitate de asociat unic la S.C. „INTELDAN SERV” S.R.L.,  sub nr. 27253, din 13.05.2009.
cu sediul în mun. Onești, str. Stirenului, nr. 4, sc. A,
                                   (41/1.143.176)
ap. 12, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrul
Comerțului sub nr. J04/230/2006, cu un capital social de
200 lei, am hotărât:                                Societatea Comercială
  Art. 1. - Se suspendă activitatea societății pe o              IULI EURO TRANS - S.R.L.
perioadă de 3 (trei) ani, cu începere de la data de
13.05.2009.                                       ACT ADIȚIONAL
  (39/1.143.174)                                LA ACTUL CONSTITUTIV
                                       AL S.C. IULI EURO TRANS S.R.L.
         Societatea Comercială               Subsemnata
          DALAXICRIS - S.R.L.                MOLNER I. ELENA, cetățean român, născută la data
                                 de 02.05.1965, în com. Valea Seacă, jud. Bacău,
           ACT ADIȚIONAL                posesoare a CI, seria XC, nr. 247275, eliberată de
                                 Pol. Bacău, la data de 12.04.2003, cu domiciliul în
     LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE
                                 mun. Bacău, str. Orizontului, nr. 8, bl. 8, sc. A, ap. 7,
    CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ DALAXICRIS
                                 jud. Bacău, CNP 2650502040022,
  Subsemnații                            În calitate de asociat unic la S.C.”IULI EURO TRANS” S.R.L.,
  ALBU D. CRISTIAN, de cetățenie română, născut la        J04/319/2003, CUI 15317563, cu sediul social în
data de 01.03.1981, în Comănești, jud. Bacău, domiciliat     mun. Bacău, str. Orizontului, nr. 8, bl. 8, sc. A, ap. 7,
în mun. Moinești, str. T. Vladimirescu, bl. CASCADA7,       jud. Bacău, capital social 200 lei, am hotărât:
ap. 9, identificat cu CI, seria XC, nr. 495618, eliberată de     Art 1. Se suspendă activitatea societății pentru o
Pol. Moinești, la data de 26.10.2006, CNP: 1810301044888,     perioadă de trei ani, începând cu data de 11.05.2009.
  ALBU I. ANA-MARIA, de cetățenie română, născută la
data de 06.10.1985, în Comănești, jud. Bacău,             (42/1.143.177)
domiciliată în mun. Moinești, str. T. Vladimirescu,
bl. CASCADA7, ap. 9, identificată cu CI, seria XC,                 Societatea Comercială
nr. 502543, eliberată de Pol. Moinești, la data de                FLORINED SASH - S.R.L.
18.12.2006, CNP 2851006044886,
  În calitate de asociați la S.C. DALAXICRIS S.R.L., cu                ACT ADIȚIONAL
sediul în com. Poduri, sat Poduri, jud. Bacău,
înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub                LA ACTUL CONSTITUTIV
nr. J04/1874/2007, cu un capital social de 200 lei,              AL S.C. FLORINED SASH S.R.L.
am hotărât următoarele modificări la actele constitutive
ale societății:                           Subsemnatul NEDELCU FLORIN-CORNEL, cetățean
  Art. 1. - Se declară punct de lucru în com. Ardeoani,     român, născut la data de 28.11.1982, în localitatea
sat Leontinești, FN, jud. Bacău.                 Comănești, jud. Bacău, domiciliat în Mun. Moinesti,
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009                 15

str. Luminii, bl. E1, ap. 28, jud. Bacău, identificat prin CI,            Societatea Comercială
seria XC, nr. 479451, eliberată de SPCLEP Moinești, la                CONSARTUR - S.R.L.
data de 20.07.2006, CNP 1821128044871,
  În calitate de asociat unic și administrator la                    NOTIFICARE
S.C. FLORINED SASH S.R.L., cu sediul în localitatea          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Moinești, str. Luminii, bl. E1, sc. B, et. 4, ap. 28,        Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
jud. Bacău, cod unic de înregistrare RO21850039, cu         alin (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
număr de ordine în Registrul Comerțului J04/1004/2007,       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
am hotărât:                             actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Art.1. Radiere punct de lucru situat în localitatea       CONSARTUR S.R.L., cu sediul în Județul Bacău,
Moinești, Str. T. Vladimirescu, bl. B2 Cascada, sc. B,       Municipiul Bacău, Str. Cornișa Bistrița, Nr. 38, Bl. 38,
Parter, jud. Bacău.                         Sc. C, Et. P, Ap. 1, înregistrată sub nr. J04/983/2006,
  Art. 2. Restul articolelor din actul constitutiv rămân     cod unic de înregistrare 18810611, care a fost înregistrat
neschimbate.                            sub nr. 27311, din 13.05.2009.
  Redactat și editat în 4 exemplare, azi, 29.04.2009.         (45/1.143.180)
  (43/1.143.178)
                                           Societatea Comercială
         Societatea Comercială                        RUN-ICON - S.R.L.
         CONSARTUR - S.R.L.
                                             ACT ADIȚIONAL
           ACT ADIȚIONAL
                                   LA ACTUL CONSTITUTIV LA S.C. RUN-ICON S.R.L.
                                    SEDIUL SOCIAL - ONEȘTI, B-DUL REPUBLICII,
      LA ACTUL CONSTITUTIV AL
                                    BLOC 1, SCARA IV, ETAJ 2, APARTAMENT 53,
 S.C. AKTIVE TRAVEL DESIGN CONSULTING S.R.L.
                                          JUDEȚUL BACĂU
  IBĂNESCU ION, cetățean român, născut la
                                    Subsemnatul RUSU C. NELU, cetățean român,
15.12.1958, în Ibănești, jud. Vaslui, domiciliat în Bacău,     născut în comuna Podul Turcului, județul Bacău, la data
str. Castanilor, nr. 5, sc. B, ap. 10, jud. Bacău, posesor al    de 02.07.1949, domiciliat în Onești, B-dul Republicii,
CI, seria XC, nr. 234122, elib. de Pol. Bacău, la          numărul 1, scara D, apartament 53, județul Bacău,
26.02.2003, c.n.p. 1581215040022,                  posesor a cărții de identitate, seria XC, numărul 505355,
  CAZACU GRIGORE, cetățean român, născut la            eliberată de SPCLEP Onești, la data de 11.01.2007,
26.07.1973 în lași, jud. lași, domiciliat în lași, str. Florilor,  CNP 1490702044455,
nr. 1, jud. lași, posesor al CI, seria MX, nr. 524896,         Asociat unic la S.C. RUN-ICON S.R.L., înregistrat la
elib. de Pol. lași, la 18.02.2005, c.n.p. 1730726221229,      Registrul Comerțului sub numărul J04/ 1464/ 2006,
  În calitate de asociați ai AKTIVE TRAVEL DESIGN         cod unic de înregistrare -19096910, capital social - 200 lei,
CONSULTING S.R.L., cu sediul în Bacău,               am hotărât:
str. Cornișa Bistrița, nr. 38, bl. 38, sc. C, et. P, ap. 1,      Art.1. Se suspendă activitatea pe o perioadă de 3 ani,
jud. Bacău, înmatriculată la O.R.C. cu nr. J04/983/2006,      începând cu data de 30.04.2009, până la data de
capital social 200 lei, am hotărât:                 29.04.2012.
  Art. 1. Se schimbă denumirea societății în             (46/1.143.181)
S.C. CONSARTUR S.R.L.
  Art 2. Se retrage din calitatea de asociat și
administrator CAZACU GRIGORE, care cesionează                    Societatea Comercială
părțile sociale, în valoare totală de 100 lei, la valoarea              DRAGOSCOM - S.R.L.
nominală a acestora, asociatului IBĂNESCU ION, care
                                             ACT ADIȚIONAL
declară pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile
art. 292 Cod Penal, că îndeplinește condițiile legale,             LA ACTUL CONSTITUTIV
pentru deținerea și exercitarea calității de asociat unic și         LA S.C. DRAGOSCOM S.R.L.
administrator, și acceptă mandatul de administrator.         SEDIUL SOCIAL - COMĂNEȘTI, STRADA GIRLEI,
  Art. 3. Capitalul social în valoare totală de 200 lei,      BLOC T12, SCARA B, ETAJ 3, APARTAMENT 30,
divizat în 20 părți sociale, 10 lei fiecare, aparține               JUDEȚUL BACĂU
asociatului unic, acesta fiind beneficiarul direct al
                                    Subsemnatul MARCHIZ M. MARIAN, cetățean
profitului realizat și al pierderilor în proporție de 100%.
                                  român, născut în Comănești, județul Bacău, la data de
  (44/1.143.179)                         10.10.1967, domiciliat în Comănești, strada Girlei,
  16         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009
bloc 12, scara B, etaj 3, apartament 30, județul Bacău,      cod unic de înregistrare - 13908580, capital social - 200 lei,
posesor a cărții de identitate, seria XC, numărul 325758,     am hotărât:
eliberată de oraș Comănești, la data de 22.03.2004,         Art.1. Se suspendă activitatea pe o perioadă de 3 ani,
CNP 1671010044369,                        începând cu data de 30.04.2009, până la data de
  Asociat unic la S.C. DRAGOSCOM S.R.L., înregistrat       29.04.2012.
la Registrul Comerțului sub numărul J04/ 324/ 2005,          (49/1.143.184)
cod unic de înregistrare - 17229158, capital social - 200 lei,
am hotărât:
  Art.1. Se suspendă activitatea pe o perioadă de 3 ani,             Societatea Comercială
începând cu data de 01.04.2009, până la data de                   BAC STILL - S.R.L.
31.03.2012.
                                            ACT ADIȚIONAL
  (47/1.143.182)
                                  LA ACTUL CONSTITUTIV LA S.C. BAC STILL S.R.L.
       Societatea Comercială                  SEDIUL SOCIAL - SATUL BERESTI TAZLAU,
     PROCRISTMAR TRANS XXL - S.R.L.               COMUNA BERESTI TAZLAU, JUDEȚUL BACĂU
                                   Subsemnații BACIU I. COSTICA, cetățean român,
           ACT ADIȚIONAL                născut în comuna Beresti Tazlau, județul Bacău, la data
                                 de 19.12.1955, domiciliat în satul Beresti Tazlau,
       LA ACTUL CONSTITUTIV                 comuna Beresti Tazlau, județul Bacău, posesor al cărții
   LA S.C. PROCRISMAR TRANS XXL S.R.L.             de identitate, seria XC, numărul 045708, eliberată de
 SEDIUL SOCIAL - COMĂNEȘTI, STRADA AVRAM             Poliția Moinești, la data de 30.03.2000, CNP 1551219045888,
 IANCU, NUMĂRUL 8, BLOC 8, SCARA A, ETAJUL 1,            BACIU I. MARICICA, cetățean român, născută în
    APARTAMENT 5, JUDEȚUL BACĂU                comuna Beresti Tazlau, județul Bacău, la data de
  Subsemnata PINTILIE C. MARIA-SIMONA, cetățean         25.03.1959, domiciliată în satul Beresti Tazlau, comuna
român, născută în Comănești, județul Bacău la data de       Beresti Tazlau, județul Bacău, posesoare a cărții de
29.09.1972, domiciliată în Comănești, strada Avram lancu,     identitate, seria XC, numărul 045709, eliberată de Poliția
bloc 8, scara A, etaj 1, apartament 5, județul Bacău,       Moinești, la data de 30.03.2000, CNP 2590325045863,
posesoare a cărții de identitate, seria XC,             Asociați la S.C. BAX STILL S.R.L., înregistrat la
numărul 022445, eliberată de oraș Comănești, la data de      Registrul Comerțului sub numărul J04/ 1058/2005, cod
29.11.1999, CNP 2720929043771,                  unic de înregistrare - 17652769, capital social - 200 lei,
  Asociat unic la S.C. PROCRISMAR TRANS XXL S.R.L.,       am hotărât:
înregistrat la Registrul Comerțului sub numărul J04/1569/ 2003,   Art.1. Se suspendă activitatea pe o perioadă de 3 ani,
cod unic de înregistrare - 15964721, capital social - 200 lei,  începând cu data de 30.04.2009. până la data de
am hotărât:
                                 29.04.2012.
  Art.1. Se suspendă activitatea pe o perioadă de 3 ani,
începând cu data de 30.04.2009, până la data de            (50/1.143.185)
29.04.2012.
  (48/1.143.183)                                 Societatea Comercială
                                           MANDEM - S.R.L.
        Societatea Comercială
                                            ACT ADIȚIONAL
      CERNEA DINAMIC STIL - S.R.L.
                                  LA ACTUL CONSTITUTIV LA S.C. MANDEM S.R.L.
           ACT ADIȚIONAL
                                   SEDIUL SOCIAL - COMĂNEȘTI, STRADA GIRLEI,
      LA ACTUL CONSTITUTIV                    NUMĂRUL 39, BLOC 39, SCARA A, ETAJ 1,
   LA S.C. CERNEA DINAMIC STIL S.R.L.                 APARTAMENT 3, JUDEȚUL BACĂU
SEDIUL SOCIAL - SATUL PRELUCI, COMUNA AGAS,              Subsemnații APARASCHIVEI ST. OLDERICA,
        JUDEȚUL BACĂU                   cetățean român, născut în comuna Pirjol, județul Bacău,
  Subsemnata CERNEA N. ALINA, cetățean român,          la data de 29.08.1959, domiciliat în Comănești,
născută în Comănești, județul Bacău, la data de          strada Girlei, bloc 39, apartament 3, județul Bacău,
19.11.1977, domiciliată în satul Preluci, comuna Agas,      posesor al cărții de identitate, seria XC, numărul 144653,
județul Bacău, posesoare a cărții de identitate, seria XC,    eliberată de orașul Comănești. la data de 15.10.2001,
numărul 398456, eliberată de orașul Comănești, la data      CNP 1590829043760,
de 03.03.2005, CNP 2771119043769,                   APARASCHIVEI C. DOINA, cetățean român, născută
  Asociat unic la S.C. CERNEA DINAMIC STIL S.R.L.,       în comuna Ardeoani, județul Bacău, la data de
înregistrat la Registrul Comerțului sub numărul J04/ 332/ 2001,  01.08.1960, domiciliată în Comănești, strada Girlei,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009                   17

bloc 39, apartament 3, județul Bacău, posesoare a cărții        bloc 16, scara B, etaj 4, apartament 29, județul Bacău,
de identitate, seria XC, numărul 346170, eliberată de oraș       posesor a cărții de identitate, seria XC, numărul 259453,
Comănești, la data de 26.05.2004, CNP 2600801043762,          eliberată de oraș Comănești, la data de 30.05.2003,
  Asociați la S.C. MANDEM S.R.L., înregistrat la           CNP 1650420043765,
Registrul Comerțului sub numărul J04/ 458/ 1999, cod            Asociat unic la S.C. RAZVANOLLY-PROD S.R.L.,
unic de înregistrare - 12025599, capital social - 200 lei,       înregistrat la Registrul Comerțului sub numărul J04/ 780/ 2008,
am hotărât:                              cod unic de înregistrare - 23723759, capital social - 200 lei,
  Art.1. Se suspendă activitatea pe o perioadă de 3 ani,       am hotărât:
începând cu data de 30.04.2009, până la data de              Art.1. Se suspendă activitatea pe o perioadă de 3 ani,
29.04.2012.                              începând cu data de 30.04.2009, până la data de
                                    29.04.2012.
   (51/1.143.186)
                                      (53/1.143.188)
          Societatea Comercială
          SADOTRANS - S.R.L.                          Societatea Comercială
                                             NELVAS COM - S.R.L.
            ACT ADIȚIONAL
                                               ACT ADIȚIONAL
        LA ACTUL CONSTITUTIV
      AL S.C. SADOTRANS S.R.L. BACĂU                   LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE
                                       CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ NELVAS COM
  CONDURAT I. IONEL, cetățean român, născut la
09.06.1961, în Mun. Bacău, Jud. Bacău, domiciliat în           Subsemnata
Mun. Bacău, str. Păcii, nr. 6, Jud. Bacău, posesor al CI,         SANDU GH. NATALIA, cetățean român, născută la
seria XC, nr. 389294, eliberată de Pol. Mun. Bacău, la         data 30.11.1952, în sat Bucsesti, com. Poduri,
18.01.2005, CNP 1610609040020, și                   jud. Bacău, domiciliată în sat Prohozești, com. Poduri,
  CONDURAT L. DOINIȚA, cetățean român, născută la          jud. Bacău, identificată cu CI, seria XC, nr. 451966,
04.08.1960, în Mun. Bacău, Jud. Bacău, domiciliată în         emisă de SPCLEP Moinești, la data de 09.02.2006,
mun. Bacău, str. Păcii, nr. 6, jud. Bacău, posesoare a CI,       cnp 2521130045888,
seria XC, nr. 326436, elib. de Pol. Mun. Bacău, la 24.03 2004,      În calitate de asociat unic al S.C. NELVAS COM S.R.L.,
CNP 2600804040036,                           cu sediul în sat Prohozești, com. Poduri, jud. Bacău,
  În calitate de asociați la S.C. SADOTRANS S.R.L. BACĂU,      nr. de ordine în Registrul Comerțului J04/584/1998 și
cu sediul în Bacău, str. Păcii, nr. 6, C.U.I. 5907001,         capital social 200 lei, am hotărât următoarele:
nr. înreg. la Reg. Com. J/04/992/1994, capital social           Articol unic - Se suspendă activitatea S.C. NELVAS
200 lei, în baza prevederilor actului constitutiv și a         COM S.R.L., pentru o perioadă de 3 (trei) ani, începând
L 31/1990 republicată, am hotărât:                   cu data de 14.05.2009.
  Art unic. Se suspendă activitatea S.C. SADOTRANS S.R.L.
                                      (54/1.143.189)
BACĂU, pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de
05.05.2009.
  Prezentul act adițional a fost întocmit azi, 05.05.2009,               Societatea Comercială
în 4 (patru) exemplare, și conține 1 (un) articol pe 1 (una) pagină.            MALLOCT - S.R.L.
   (52/1.143.187)                                     ACT ADIȚIONAL

         Societatea Comercială                     LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE
        RAZVANOLLY-PROD - S.R.L.                    CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ MALLOCT
                                     Subsemnatul
            ACT ADIȚIONAL                   MALANCIUC M. OCTAVIAN, cetățean român, născut
                                    la data 22.09.1970, în Iași, jud. Iași, domiciliat în Onești,
       LA ACTUL CONSTITUTIV
                                    Str. Pinului, nr. 4, sc. A, ap. 15, jud. Bacău, identificat cu
     LA S.C. RAZVANOLLY-PROD S.R.L.
                                    CI, seria XC, nr. 415880, emisă de Pol. Onești, la data de
    SEDIUL SOCIAL - COMĂNEȘTI, STRADA
                                    31.05.2005, cod numeric personal 1700922221298,
    REPUBLICII, BLOC 16, SCARA B, ETAJ 4,
                                     În calitate de asociat unic al S.C. MALLOCT S.R.L., cu
     APARTAMENT 29, JUDEȚUL BACĂU
                                    sediul în Onești, Calea Mărășești, bl. 1, sc. E, et P,
  Subsemnatul ALDEA C. FLORINEL, cetățean român,           Jud. Bacău, având nr. de ordine în Registrul Comerțului
născut în Comănești, județul Bacău, la data de             J04/1521/2008 și capital social 200 lei, am hotărât
20.04.1965, domiciliat în Comănești, strada Republicii,        următoarele:
  18         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009
  Articol unic - Se suspendă activitatea S.C. MALLOCT S.R.L.,          Societatea Comercială
pentru o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de               PRODIVERS - S.R.L.
14.05.2009.
                                           ACT ADIȚIONAL
  (55/1.143.190)
                                    LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE
         Societatea Comercială                 CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ PRODIVERS
       C & A JURIST EXPERT - S.R.L.              Subsemnata
                                   OȚETEA GH. ANIȘOARA, cetățean român, născută la
           ACT ADIȚIONAL
                                 data de 03.08.1957, în com. Berești-Bistrița, jud. Bacău,
                                 domiciliată în județul Bacău, mun. Bacău, str. Nufărului,
   LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE
                                 nr. 4, sc. A, ap. 4, identificată cu CI, seria XC, nr. 322878,
 CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ C & A JURIST EXPERT
                                 eliberată de Pol. Bacău, la data de 12.03.2004,
  Subsemnatul                          CNP 2570803040050,
  AVRAM I. ARITINA, cetățean român, născută la data         În calitate de asociat unic la S.C. „PRODIVERS,, S.R.L.,
de 19.02.1948, în com. Buzoiești, jud. Argeș, domiciliată    cu sediul în mun. Bacău, str. Nufărului, nr. 4, sc. A, ap. 4,
în județul Bacău, mun. Bacău, Calea Republicii, nr. 1,      jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului
sc. H, ap. 2, identificată cu CI, seria XC, nr. 621967,     sub nr. J04/364/1998, cu un capital social de 200 lei,
eliberată de SPCLEP Bacău, la data de 30.10.2008,        am hotărât:
CNP 2480219040011,                          Art. 1. - Se suspendă activitatea societății pe o
  În calitate de asociat unic la S.C. „C & A JURIST       perioadă de 3 (trei) ani, cu începere de la data de
EXPERT S.R.L., cu sediul în mun. Bacău,             14.05.2009.
Calea Republicii, nr. 1, sc. H, ap. 2, jud. Bacău,
înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub          (58/1.143.193)
nr. J04/1725/2008, cu un capital social de 200 lei,
am hotărât:                                    Societatea Comercială
  Art. 1. - Se suspendă activitatea societății pe o                ACL DAC '92 - S.R.L.
perioadă de 3 (trei) ani, cu începere de la data de
14.05.2009.                                      ACT ADIȚIONAL
  (56/1.143.191)
                                   LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE
                                 CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ DAC’92 CONSTRUCT
         Societatea Comercială
                                   Subsemnatul
         EXINTERIM - S.R.L.
                                   TOCILĂ D. DENIS, cetățean român, născut la data
           ACT ADIȚIONAL                09.08.1978, în Bacău, jud. Bacău, domiciliat în
                                 Comănești, Ale. Parcului, bl. D11, et. 4, ap. 14,
     LA ACTELE SOCIETĂȚII COMERCIALE             jud. Bacău, identificat cu CI, seria XC, nr. 143510, emisă
    CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ EXINTERIM             de Pol. Comănești, la data de 03.10.2001,
                                 CNP 1780809044360,
  Subsemnatul                            În calitate de asociat unic al S.C. DAC’92
  PUIU C. ALEXANDRU, cetățean român, născut la         CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Comănești,
data de 06.11.1939, în com. Izvoru Berheciului,         Ale. Parcului, bl. D11, et. 4, ap. 14, jud. Bacău,
jud. Bacău, domiciliat în județul Bacău, mun. Onești,      nr. de ordine în Registrul Comerțului J04/1382/2006 și
Aleea Zorelelor, nr. 3, ap. 22, identificat cu CI, seria XC,   capital social 200 lei, am hotărât următoarele:
nr. 201603, eliberată de Pol. Onești, la data de           Art. 1. - Se cooptează în asociere
07.08.2002, CNP 1391106044432,                  ANDREI D. CARMEN-LUMINIȚA, cetățean român,
  În calitate de asociat unic la S.C. „EXINTERIM,, S.R.L.,   născută la data de 02.08.1967, în Mangalia, jud. Constanța,
cu sediul în mun. Onești, Aleea Zorelelor, nr. 3, bl. 3, sc.   domiciliată în Comănești, Ale. Parcului, bl. D9, ap. 4,
3, ap. 22, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrul    jud. Bacău, identificată cu CI, seria XC, nr. 346644, emisă
Comerțului sub nr. J04/1594/1993, cu un capital social de    de Pol. Comănești, la data de 27.05.2004,
200 lei, am hotărât:                       CNP 2670802133681.
  Art. 1. - Se suspendă activitatea societății pe o
                                   Art. 2. - Asociatul TOCILĂ D. DENIS cesionează noii
perioadă de 3 (trei) ani, cu începere de la data de
                                 asociate, ANDREI D. CARMEN-LUMINIȚA, un număr de
14.05.2009.
                                 19 (nouăsprezece) părți sociale deținute în firmă, la
  (57/1.143.192)                        valoarea nominală a acestora.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009               19

  În urma acestor operațiuni, capitalul social este în      Restul articolelor din actul constitutiv rămân
valoare de 200 lei, împărțit în 20 părți sociale cu valoare   neschimbate. Redactat și editat în 4 exemplare, azi,
nominală de 10 lei, iar participarea la capital, precum și la  11.05. 2009.
beneficii și pierderi, va fi:
  > ANDREI D. CARMEN-LUMINIȚA - 19 părți sociale în        (61/1.143.196)
valoare totală de 190 lei, fiecare având valoarea de 10 lei,
participare la beneficii / pierderi 95%;
                                        Societatea Comercială
  > TOCILĂ D. DENIS - 1 parte socială în valoare de
10 lei, participare la beneficii / pierderi 5%.                  AVACONS - S.R.L.
  Art. 3. - Se cooptează în administrare
ANDREI D. CARMEN-LUMINIȚA, societatea urmând a fi                  ACT ADIȚIONAL
administrată de către ANDREI D. CARMEN-LUMINIȚA și
TOCILĂ D. DENIS cu puteri depline și nelimitate pentru             LA ACTUL CONSTITUTIV
un mandat pe perioadă nelimitată.                       AL S.C. AVACONS S.R.L.
  Art. 4. - Se schimbă denumirea firmei din „DAC’92
                                  Subsemnatul
CONSTRUCT” în „ACL DAC ‘92”.
                                  AVASILOAIE V. CONSTANTIN, cetățean român,
  (59/1.143.194)                       născut la data de 23.08.1950, în com. Săucești,
                                jud. Bacău, posesor al CI, seria XC, nr. 078977, eliberată
         Societatea Comercială             de Pol. Bacău, la data de 23.10.2000, cu domiciliul în
         ACL DAC '92 - S.R.L.             mun. Bacău, str. Decebal, nr. 15, bl. 15, sc. A, ap. 1,
                                jud. Bacău, CNP 1500823040011,
            NOTIFICARE
                                  În calitate de asociat unic la S.C.”AVACONS” S.R.L.,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    J04/1154/1995, CUI 7799593, cu sediul social în
Bacău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    mun. Bacău, str. Decebal, nr. 15, bl. 15, se. A, ap. 1,
alin (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                jud. Bacău, capital social 200 lei, am hotărât:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     Art 1. Se suspendă activitatea societății pentru o
ACL DAC ‘92 S.R.L., cu sediul în Județul Bacău,         perioadă de trei ani, începând cu data de 14.05.2009.
Oraș Comănești, Aleea Parcului, Bl. D11, Et. 4, Ap. 14,      Acest act a fost redactat astăzi, 14.05.2009.
înregistrată sub nr. J04/1382/2006, cod unic de
                                  (62/1.143.197)
înregistrare 19040820, care a fost înregistrat sub
nr. 27754, din 14.05.2009.
  (60/1.143.195)                               Societatea Comercială
                                         EN-TECH - S.R.L.

        Societatea Comercială                        ACT ADIȚIONAL
        DARCRIS AUTO - S.R.L.
                                         S.C. EN-TECH S.R.L.
           ACT ADIȚIONAL
                                  Subsemnatul NECHITA C.P. LIVIU-ROMEO, cetățean
        LA ACTUL CONSTITUTIV               român, domiciliat în Moinești, str. Zorilor, bl. 6M, ap. 5,
       AL S.C. DARCRIS AUTO S.R.L.            jud. Bacău, născut în Moinești, jud Bacău, la data de
  Subsemnatul DARMANESCU CRISTIAN-GHEORGHE,          27.04.1958, posesor al cărții de identitate seria XC,
cetățean român, născut la data de 27.12.1965, în        nr. 057724, eliberată de Poliția Moinești, la data de
Moinești, jud. Bacău, domiciliat în Mun. Moinesti,       27.05.2000, cod numeric personal -1580427045889,
Str. Zorilor, bl. A11, ap. 3, Jud. Bacău, posesor al CI,
                                  Asociat unic la S.C. EN- TECH S.R.L., cu sediul în
seria XC, nr. 419398, elib. de Mun. Moinești, la data de
20.06.2005, CNP 1651227045876,                 Moinești, str. Zorilor, bl. 6M, ap. 5, jud. Bacău,
  În calitate de asociat unic la S.C. DARCRIS AUTO S.R.L.,   nr. de ordine în registrul comerțului J04/1212/2007, cod
cu sediul în Moinești,, str. Zorilor, bl. A 11, ap.3,      unic de înregistrare 22089387, capital social 200 lei,
Jud. Bacău, cod unic de înregistrare 22148955, cu număr     am hotărât:
de ordine la Registrul Comerțului J04/1271/2007,          Art.1. Se suspendă activitatea pe o perioadă de 3 ani,
am hotărât:                           începând cu data de 01.05.2009, până la data
  Art.1 Se înființează punct de lucru situat în        30.04.2012.
Mun. Moinești, str. T. Vladimirescu, bl. Greci, et 1, ap. 20,
jud. Bacău.                             (63/1.143.198)
  20         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009
        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
         MAROXAND - S.R.L.                    PROD-IMPEX-IULIAN'95 - S.R.L.

            ROMÂNIA                            ROMÂNIA

        TRIBUNALUL ARGEȘ                       TRIBUNALUL ARGEȘ
       DOSAR NR. 15591/2009                      DOSAR NR. 25998/2009
       ÎNCHEIEREA NR. 4607                   ÎNCHEIEREA NR. 4749 18. MAI. 2009
     PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA PUBLICĂ                 PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA PUBLICĂ
      DIN DATA DE 18. MAI. 2009                   DIN DATA DE 18 MAI 2009

  Judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de    Judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Argeș - Mitrea Mirela           pe lângă Tribunalul Argeș - Mitrea Mirela
  Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de    Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Argeș - Ilinca Magda           pe lângă Tribunalul Argeș - Ilinca Magda
  Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de      Pe rol soluționarea cererii de radiere formulată de
petenta MAROXAND S.R.L., cu sediul ales în Șerboeni,     petenta PROD-IMPEX-IULIAN '95 S.R.L., cu sediul ales
prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a  în Bădești, prin care se solicită înscrierea în registrul
mențiunii privind radierea MAROXAND S.R.L., cod unic     comerțului a mențiunii privind radierea PROD-IMPEX-
de înregistrare: 3664739, număr de ordine în registrul    IULIAN '95 S.R.L., cod unic de înregistrare: 7637893,
comerțului: J3/90/1992.                    număr de ordine în registrul comerțului: J3/812/1995
                                 Procedura legal îndeplinită.
  Procedura legal îndeplinită.
                                 Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform
  Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform
                               art. 242, alin. 2, din Cod Procedură Civilă.
art. 242, alin. 2, din Cod Procedură Civilă.
                                         JUDECĂTORUL DELEGAT
  JUDECĂTORUL DELEGAT
                                 Asupra cererii de față:
  Asupra cererii de față:
                                 Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub
  Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub
                               nr. 25998, din 11.05.2009, s-a solicitat, înregistrarea în
nr. 15591, din 26.03.2009, s-a solicitat înregistrarea, în
                               registrul comerțului, a mențiunii cu privire la radierea
registrul comerțului, a mențiunii cu privire la radierea
                               PROD-IMPEX-IULIAN '95 S.R.L.
MAROXAND S.R.L..
                                 În susținerea cererii, au fost depuse înscrisurile
  În susținerea cererii, au fost depuse înscrisurile
                               menționate în opisul inclus în cererea de radiere, pe baza
menționate în opisul inclus în cererea de radiere, pe baza
                               cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite
cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite
                               cerințele legale, în conformitate cu prevederile
cerințele legale, în conformitate cu prevederile       Legii nr. 26/1990 republicată, cu modificările și
Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și      completările ulterioare, urmează a admite cererea.
completările ulterioare, urmează a admite cererea.               PENTRU ACESTE MOTIVE
         PENTRU ACESTE MOTIVE                        ÎN NUMELE LEGII
            ÎN NUMELE LEGII                          DISPUNE
              DISPUNE                Admite cererea de așa cum a fost formulată și dispune
  Admite cererea de așa cum a fost formulată și dispune   înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei
înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei    PROD-IMPEX-IULIAN '95 S.R.L., cu datele de
MAROXAND S.R.L., cu datele de identificare mai sus      identificare mai sus menționate. Motivul radierii este
menționate. Motivul radierii este lichidare.         lichidare.
  Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul      Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.              Oficial al României, Partea a IV-a.
  Executorie.                          Executorie.
  Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu      Cu recurs, în termen de 15 zile,în conformitate cu
art. 6, din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările  art. 6, din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările
și completările ulterioare.                  și completările ulterioare.
  Pronunțată în ședință publică, astăzi, 18.MAI.2009.      Pronunțată în ședință publică, astăzi, 18.MAI.2009.
  (64/1.099.893)                        (65/1.099.894)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009                21

      Societatea Comercială                   11. S.C. JOHNSON CONTROLS ROMÂNIA S.R.L.
   JOHNSON CONTROLS ROMANIA - S.R.L.              Mioveni, Sucursala Prahova, va fi reprezentată numai
                                  prin întrunirea acordului de voință între reprezentantul cu
           ACT ADIȚIONAL                drept de semnătură principală și oricare dintre
  Subscrisa JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL B.V.,         reprezentanții cu drept de semnătură secundară.
societate de naționalitate olandeză, organizată și           12. Numirea d-nei Cristina Magdalena STRATNIC, ca
funcționând conform legilor din Olanda, reprezentată de      reprezentant legal al Sucursalei Pitești a S.C. JOHNSON
dl Nico A. de JONG, în calitate de membru al Consiliului      CONTROLS ROMÂNIA S.R.L. Mioveni, cu drept de
Director, cu sediul în Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES       semnătura secundară, începând cu data de 01.01.2009.
Delft, Olanda, având număr de înregistrare 24181048, în        13. Revocarea puterilor depline de reprezentare a
calitate de asociat unic al S.C.JOHNSON CONTROLS          S.C. JOHNSON CONTROLS ROMÂNIA S.R.L. Mioveni,
ROMÂNIA S.R.L., În temeiul prerogativelor conferite de       Sucursala Pitești, acordate d-lui Adrian Emilian
dispozițiile art 11, din Actul constitutiv, și al deciziilor din  PUTINELU, care devine reprezentant al Sucursalei
Hotărârea nr. 9 / 29.01.2009, am hotărât:             Pitești a S.C. JOHNSON CONTROLS ROMÂNIA S.R.L.
  1. Revocarea d-lui Paul CHAWLA, din funcția de         Mioveni, cu drept de semnătură principală, începând cu
director, administrator și președinte al Consiliului de      data de 01.01.2009.
Administrație, prin expirarea termenului mandatului, și        14. S.C. JOHNSON CONTROLS ROMÂNIA S.R.L.
descărcarea acestuia de orice și toate actele de          Mioveni, Sucursala Pitești, va fi reprezentată numai prin
administrare efectuate pe toata perioada mandatului de       întrunirea acordului de voința între reprezentantul cu
administrator.                           drept de semnătura principală și cel cu drept de
  2. Prelungirea mandatului de administrator al          semnătură secundară.
d-lui Edwin Osvald ZACHARI, pentru o perioadă de 2 ani,        15. Modificarea și completarea implicită a actului
cu posibilitatea de realegere sau înlocuire, începând cu      constitutiv, astfel:
data de 01.09.2008.                          Art. 4, alin. 3, va avea următorul conținut:
  3. Numirea în funcția de administrator și președinte al       Societatea declara următoarele sedii secundare:
Consiliului de Administrație a d-lui Jerome Dennis OKARMA,       SUCURSALE:
începând cu data de 01.01.2009. Acest mandat este pe          (1) Denumirea: S.C. JOHNSON CONTROLS
perioadă nedeterminată, cu posibilitatea de înlocuire.       ROMÂNIA S.R.L. Mioveni, Sucursala Prahova.
  4. Numirea în funcția de administrator a              Sediul: Ploiești, șoseaua Ploiești - Târgoviște, incinta
d-nei Andreea-Elena NICULAE, începând cu data de          S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A., strada Conului,
01.01.2009. Acest mandat este pentru o perioadă de         nr. 3, județul Prahova.
2 ani, cu posibilitatea de realegere sau înlocuire.          Reprezentanții sucursalei începând cu data de
  5. Numirea în funcția de administrator a            01.01.2009:
d-lui R. Bruce McDONALD, începând cu data de              - Reprezentant cu drept de semnătură principală:
01.01.2009. Acest mandat este pe perioadă             dl. Marius Florin DINESCU, cetățean român, născut în
nedeterminată, cu posibilitatea de înlocuire.           București, sector 1, la data de 22.08.1964, legitimat cu
  6. Numirea în funcția de administrator a            C.I., seria RT, număr 490003, emisă de SPCEP
d-lui Keith Ernest WANDELL, începând cu data de          Mun. București, la data de 19.06.2007, cu domiciliul în
01.01.2009. Acest mandat este pe perioadă             București, b-dul Dimitrie Cantemir, nr. 2B, bl. P1, sc.1,
nedeterminată, cu posibilitatea de înlocuire.           et.3, ap. 9, sector 4.
  7. Administratorii Jerome Dennis OKARMA,              - Reprezentant cu drept de semnătură secundară:
R.Bruce McDONALD și Keith Ernest WANDELL vor            d-na Constanta Cristina PANA, cetățean român, născută
putea exercita și separat puterile conferite de lege și de     în municipiul Ploiești, jud. Prahova, la data de 13.10.80,
actul constitutiv.                         domiciliata în Ploiești, b-ld Republicii, nr. 199A, bl. 5A,
  8. Administratorii Edwin Osvald ZACHARI și           sc. A, ap. 10, jud. Prahova, identificată cu C.I., seria PH,
Andreea-Elena NICULAE vor putea exercita numai           nr.507580, emisă de Poliția Mun. Ploiești, la data de
împreună puterile conferite de lege și de actul constitutiv.    10.11.04.
  9. Numirea d-nei Constanta Cristina PANA și a            - Reprezentant cu drept de semnătură secundară:
d-nei Carmen Liliana TUDORACHE ca reprezentanți          d-na Carmen Liliana TUDORACHE, cetățean român,
legali ai Sucursalei Prahova a S.C. JOHNSON            născută în municipiul Ploiești, jud. Prahova, la data de
CONTROLS ROMÂNIA S.R.L. Mioveni, cu drept de            11.07.69, domiciliată în Ploiești, str. Crișan, nr. 10B,
semnătură secundară, începând cu data de 01.01.2009.        bl. 130A, sc. A, et. 2, ap. 9, jud. Prahova, identificată cu
  10. Revocarea puterilor depline de reprezentare a        C.I., seria PH, nr. 377534, emisă de Poliția Mun. Ploiești,
S.C. JOHNSON CONTROLS ROMÂNIA S.R.L. Mioveni,           la data de 01.04.03.
Sucursala Prahova, acordate d-lui Marius Florin            S.C. JOHNSON CONTROLS ROMÂNIA S.R.L.
DINESCU,     care   devine    reprezentant     al  Mioveni, Sucursala Prahova, va fi reprezentată numai
Sucursalei Prahova a S.C. JOHNSON CONTROLS             prin întrunirea acordului de voință între reprezentantul cu
ROMÂNIA S.R.L. Mioveni, cu drept de semnătură           drept de semnătură principală și oricare dintre
principală, începând cu data de 01.01.2009.            reprezentanții cu drept de semnătură secundară.
  22         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009
  Înmatriculată: Registrul Comerțului Prahova sub       nedeterminată, cu posibilitatea de înlocuire, ceilalți doi
nr. J29/1746/29.10.2003.                     administratori sunt numiți pe o perioadă de 2 (doi) ani, cu
  Cod unic de înregistrare: 15848328.             posibilitatea de realegere sau înlocuire. Numirea în
  Sucursala are independență operativă și de          funcție sau încetarea exercitării ei nu pot fi opuse terților
gestionare și va desfășura din obiectul de activitate      daca nu au fost publicate în conformitate cu legea.
autorizat al societății următoarele activități: Obiect        (3) Administratorii pot fi cetățeni români sau străini, în
principal: Cod CAEN - 1392 Fabricarea de articole        orice proporție.
confecționate din textile. Sucursala poate desfășura, de       (4) Consiliul de administrație este condus de un
asemenea, următoarele activități codificate CAEN, astfel:    Președinte desemnat de către asociatul unic dintre
0240, 1392, 1396, 1399, 1722, 2811, 2932, 3011, 3020,      administratori.
3030, 3101, 3102, 3109, 3250, 3320, 3319, 4531, 4532,        (5) Următoarele persoane sunt administratorii
4615, 4616, 4618, 4619, 4690, 4779, 4791, 4799, 5229,      societății:
5920, 6399, 7021, 7022, 7410, 7490, 7740, 8220, 8230,        - Dl Jerome Dennis OKARMA, cetățean american,
8291, 8292, 8299, 8532, 8551, 8552, 8559, 8560, 9524,      născut în Illinois, USA, la data de 08.04.1952, cu domiciliul
9529.                              în Bld East Lexington, nr. 1109, Whitefish Bay 53217,
  (2) Denumirea: S.C. JOHNSON CONTROLS             SUA, legitimat cu pașaport nr. 444828747, eliberat de
ROMÂNIA S.R.L. Mioveni, Sucursala Pitești.            Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, la
  Sediul: Pitești, Bulevardul Nicolae Balcescu, nr. 64,    data de 12.05.2008, numit în funcția de administrator și
corp A, județul Argeș.                      președinte al consiliului de administrație, pe perioadă
  Reprezentanții sucursalei, începând cu data de        nedeterminată, cu posibilitatea de înlocuire, începând cu
01.01.2009:                           data de 01.01.2009;
  - Reprezentant cu drept de semnătură principală         - Dl. Bruce McDONALD, cetățean canadian, născut în
dl Adrian Emilian PUTINELU, cetățean român, născut în      North Bay, Canada, la data de 29.04.1960, cu domiciliul
Craiova, județul Dolj, la data de 09.12.1961, cu domiciliul   în str. N. Shepard, nr.3553, Shorewood 53211, USA,
în Pitești, strada Frații Golești, nr. 65, bl. S7b, sc. B,    legitimat cu pașaport nr. BD119822, eliberat de
ap. 22, județul Argeș, legitimat cu C.I., seria AS,       Departamentul de Stat Hull, Canada, la data de
număr 313536, emisă de Poliția Pitești, la data de        16.03.2006, numit în funcția de administrator pe perioadă
27.11.2003.                           nedeterminată, cu posibilitatea de înlocuire, începând cu
  - Reprezentant cu drept de semnătură secundară:       data de 01.01.2009;
d-na Cristina Magdalena STRATNIC, cetățean român,          - Dl Keith Ernest WANDELL, cetățean american,
născută în Pitești, jud.Arges, România, la data de        născut în Ohio, SUA, la data de 23.11.1949, cu domiciliul
16.05.78, domiciliată în Pitești, Str.Dr.Nic. Crețulescu,    în W. Ashley Lane, nr. 37, 53092, Maquon, SUA, legitimat
nr. 10, bl. B7, sc. F, ap. 8, jud.Arges, identificată cu C.I.,  cu pașaport nr. 027050470, eliberat de Departamentul de
seria AS, nr. 455039, emisă de SPCLEP Pitești, la data      Stat al Statelor Unite ale Americii, Agenția Chicago, la
de 24.03.06.                           data de 22.05.2000, numit în funcția de administrator pe
  S.C. JOHNSON CONTROLS ROMÂNIA S.R.L.             perioadă nedeterminată, cu posibilitatea de înlocuire,
Mioveni, Sucursala Pitești, va fi reprezentată numai prin    începând cu data de 01.01.2009;
întrunirea acordului de voință între reprezentantul cu        - Dl Edwin Osvald ZACHARI, cetățean român și
drept de semnătura principală și cel cu drept de         german, născut în orașul Jimbolia, județul Timiș, la data
semnătură secundară.                       de 30.09.1967, domiciliat în Voluntari, strada Drumul Potcoavei,
  Înmatriculată: Registrul Comerțului Argeș sub        nr. 71 A, Vila 8, apartament 16, județul Ilfov, posesor al
nr. J03/544/29.03.2006.                     pașaportului nr. 616609752, emis de Primăria
  Cod unic de înregistrare: 18531323.             Pleidelsheim, Germania, la data de 24.06.2005 și a C.I.,
  Sucursala are independență operativă și de          seria IF, nr. 118578, emisă de SPCLEP Voluntari, la data
gestionare și va desfășura din obiectul de activitate      de 19.07.2006, numit în funcția de administrator pentru o
autorizat al societății următoarele activități: Obiect      perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de realegere sau
principal: Cod CAEN - 1392 Fabricarea de articole        înlocuire, începând cu data de 01.09.2008;
confecționate din textile. Sucursala poate desfășura, de       - Dna Andreea Elena NICULAE, cetățean român,
asemenea, următoarele activități codificate CAEN astfel:     născută în Pitești, jud. Argeș, la data de 31.08.1979, cu
0240, 1392, 1396, 1399, 1722, 2811, 2932, 3011, 3020,      domiciliul în Pitești, bld Republicii, bl. D6, sc. A4, et. 3,
3030, 3101, 3102, 3109, 3250, 3320, 3319, 4531, 4532,      ap. 7, jud. Argeș, posesoare a C.I., seria AS, nr. 225157,
4616, 4619, 4690, 4779, 4791, 4799, 5229, 5920, 6399,      eliberată de Poliția Mun. Pitești, la 27.11.02, numită în
7021, 7022, 7410, 7490, 7740, 8220, 8230, 8291, 8292,      funcția de administrator pentru o perioadă de 2 ani, cu
8299, 8532, 8551, 8552, 8559, 8560, 9524, 9529.         posibilitatea de realegere sau înlocuire, începând cu data
  Art. 12 va avea următorul conținut:             de 01.01.2009.
  (1) Activitatea Societății va fi supravegheată de către     (6) Administratorii Jerome Dennis OKARMA,
un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri,    Bruce McDONALD și Keith Ernest WANDELL vor putea
numiți administratori, desemnați de asociatul unic.       exercita și separat puterile conferite de lege și de actul
  (2) Trei dintre administratori sunt numiți pe perioadă    constitutiv. Aceștia sunt răspunzători, individual și
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009                23

colectiv, pentru administrarea Societății și pentru             Societatea Comercială
respectarea Actului constitutiv, în ceea ce privește          JOHNSON CONTROLS ROMANIA - S.R.L.
administrarea societății. Administratorii Edwin ZACHARI
și Andreea Elena NICULAE vor putea exercita numai                    NOTIFICARE
împreună puterile conferite de lege și de actul constitutiv     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
și sunt răspunzători colectiv pentru administrarea        Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Societății și pentru respectarea Actului constitutiv, în ceea  alin. (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
ce privește administrarea societății.              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Art.13 va avea următorul conținut:              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  În limitele prevăzute în art. 12, alin. 6, administratorii  JOHNSON CONTROLS ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în
vor asigura conducerea Societății, având drept de        ORAȘ MIOVENI, județ Argeș, Str. UZINEI, nr. 2A/OB.1,
semnătură în banca și fiind împuterniciți să angajeze pe     înregistrată sub nr. J3/340/2002, cod unic de înregistrare
deplin Societatea în orice relație contractuală și/sau      14622062, care a fost înregistrat sub nr. 25912, din
comerciala în conformitate cu autorizațiile primite și      11.05.2009.
respectând deciziile adoptate de Asociatul unic conform
                                   (67/1.099.896)
art. 11 de mai sus.
  Art. 14 va avea următorul conținut:
  (1) În limitele prevăzute în art. 12, alin. 6,                Societatea Comercială
administratorii pot reprezenta societatea în relația cu            EXP CONTAB GH. B - S.R.L.
terțe persoane și pot delega oricărei persoane pe care o
consideră potrivită activitatea curentă a Societății, caz în             ACT ADIȚIONAL
care aceștia vor fixa limitele acestei delegări, verificând     Voicu Rozica, în calitate de asociat, Matei Luminița,
modul în care respectivul reprezentant își îndeplinește     moștenitor legal al asociatului decedat Burcea
prerogativele delegate.                     Gheorghe, reunite în ședința A.G.E. din 14.04.2009, la
  (2) Administratorul/Administratorii va/vor fi        care a participat și Dobre Iuliana, de comun acord au
răspunzători față de Asociatul unic pentru faptele        hotărât:
săvârșite de persoana numită de el/ei.                1. Continuarea activității societății cu Matei Luminița,
  Art. 15 se completează cu un alineat nou:          moștenitoarea asociatului decedat Burcea Gheorghe;
  (2) Prerogativele menționate la alineatul 1 se exercită     2. Coptarea în societate în calitate de asociat a
în conformitate în limitele stabilite în art. 12, alin. 6, din  d-nei Dobre Iuliana, în locul d-nei Matei Luminița, care se
prezentul act constitutiv.                    retrage cesionând părțile sociale, 20 în val de 200 lei,
  Art. 16, alin. 1, va avea următorul conținut:        astfel: 6 d-nei Dobre Iuliana și 14 d-nei Voicu Rozica;
  (1) Convocarea la ședințele Consiliului de            3. Numirea d-nei Voicu Rozica în funcția de
Administrație se va face de către Președinte sau la       administrator, cu un mandat nelimitat în timp, în locul
cererea altui administrator, la sediul Societății sau în alt   devenit vacant prin decesul administratorului Burcea
loc, ori de câte ori acest lucru este necesar.          Gheorghe;
  Art. 16, alin. 5, va avea următorul conținut:          4. Schimbarea sediului social în Pitești, str. Smeurei
  (5) Deciziile se vor lua cu votul pentru a cel puțin     (fost bld l. Antonescu), nr. 57, bl. PS4, sc. A, et. 2, ap. 7;
3 dintre membri.                           5. Modificarea deținerii părților sociale ca efect al
  Art. 19 va avea următorul conținut:             cesiunilor intervenite, conform contractelor de cesiune;
  În condițiile art. 12, alin. 6, în cazul incapacității      6. Extinderea obiectului de activitate și modificarea
temporare a Președintelui de a-și exercita prerogativele,    actului constitutiv, după cum urmează:
acestea se pot exercita, iar deciziile se pot lua, de către     Art. 1 se radiază (1) MATEI LUMINIȚA,
alt administrator, până la reluarea activității de către     c.n.p. 2600617034964, născută în Pitești, jud. Argeș, la
Președinte sau până la luarea unei alte decizii de către     17.06.1960, cu domiciliul în Pitești, str. C-tin Dudescu,
Asociatul unic.                         nr. 17, bl. S2, sc. A, et. 3, ap. 9, jud. Argeș,
  Se împuternicește dna Elena BALASOIU, în vederea       cet. român, posesoare a C.I., seria AS, nr. 171894, emisă
îndeplinirii tuturor formalităților privind înregistrarea și   de Pol. Pitești, la 23.01.2002, și se completează astfel:
publicarea prezentului act adițional, inclusiv, dar fără a se  DOBRE IULIANA, c.n.p. 2551003035058, născută în
limita la, renunțarea la orice cale de atac în legătura cu    Costești, jud. Argeș, la 03.10.1955, domiciliată în
                                 sat Bascov, com. Bascov, bl. C2, sc. B, et. 2, ap. 6,
publicarea prezentului act adițional, precum și în vederea
                                 jud. Argeș, cet. român, posesoare a C.I., seria AS,
semnării actului constitutiv actualizat conform prezentului
                                 nr. 043017, emisă de Pol. Pitești, la 10.09.1999.
act adițional. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al
                                   Art. 3: Sediul social este în Pitești, str. Smeurei
Societății rămân neschimbate.
                                 (fost bld Ion Antonescu), nr. 57, bl. PS4, sc. A, et. 2,
  (66/1.099.895)                        ap. 7, jud. Argeș.
  24         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009
  Art. 4: Se completează cu:                          Societatea Comercială
  6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia          PRE ELENINICO FLORIAS - S.R.L.
informației;
  6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor                 ACT ADIȚIONAL
web și activități conexe;                       PREDA NICULINA-CONSUELA și DUMITRU LIVIU,
  6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a;   asociați la S.C.PRE ELNINICO FLORIAS S.R.L.
  6619 - Activități auxiliare intermedierilor financiare,    Livezeni, comuna Stîlpeni, în ședința A.G.E. din
exclusiv activități de asigurare și fonduri de pensii;      04.05.2009, au hotărât;
  7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor      - Extinderea obiectului de activitate și completarea
                                 art. 4, din actul constitutiv, astfel: 9602- Coafură și alte
publice și al comunicațiilor;
                                 activități de înfrumusețare, și declararea desfășurării
  7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și
                                 acestei activități la sediul social;
management;                              Cu cele hotărâte se va redacta un nou act constitutiv
  7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a    care se va depune la Registrul comerțului, în condițiile
opiniei publice;                         legii. Prezentul act adițional, face parte integrantă din
  7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice  actul constitutiv sub rezerva îndeplinirii procedurilor
n.c.a.;                              legale de înregistrare și publicare. Tehnoredactat în 5 ex.,
  8211 - Activități combinate de secretariat;          pe baza actelor și datelor prezentate.
  8299 - Alte activități de servicii suport pentru         (70/1.099.899)
întreprinderi n.c.a..
  Art. 5: Capitalul social total, 260 lei numerar, se divide
în 26 părți sociale egale, fiecare în val. de 10 lei, deținute          Societatea Comercială
                                       PRE ELENINICO FLORIAS - S.R.L.
de asociați astfel: Voicu Rozica - 20 p.s. în val. de 200 lei,
numerotate de la 1 la 20, reprez. 77% din capitalul social;                NOTIFICARE
Dobre Iuliana - 6 p.s.în val. totală de 60 lei, numerotate
de la 21 la 26, reprez. 23% din capitalul social.          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  Art. 20: Participare la profit și pierderi
                                 alin. (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
- VOICU ROZICA - 77%; DOBRE IULIANA - 23%.
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Art. 16: Societatea este administrată cu puteri depline    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
și un mandat nelimitat în timp de Voicu Rozica.          PRE ELENINICO FLORIAS S.R.L., cu sediul în
  Cu cele hotărâte se va redacta un nou act constitutiv.    SAT LIVEZENI, COMUNA STÂLPENI, județ Argeș,
Împuternicită cu efectuarea formalităților, Voicu Rozica.     nr. 18, înregistrată sub nr. 13/214/2004, cod unic de
  Prezentul act adițional face parte din actul constitutiv,   înregistrare 16135136, care a fost înregistrat
sub rezerva parcurgerii procedurilor legale de publicare și    sub nr. 25910, din 11.05.2009.
înregistrare.                             (71/1.099.900)
  Tehnoredactat în 5 ex.
  (68/1.099.897)                                Societatea Comercială
                                       OLY'S CENTER PROIECT - S.R.L.
        Societatea Comercială
                                            ACT ADIȚIONAL
       EXP CONTAB GH. B - S.R.L.
                                   Subsemnații Dumitrache Paul și Dumitrache Olimpia,
            NOTIFICARE                 în calitate de asociați la S.C. OLY'S CENTER
                                 PROIECT S.R.L., având-o ca invitată pe Dumitrache Andra,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     în calitate de viitor asociat, am hotărât astăzi,
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,     14.05.2009, următoarele:
alin. (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           • Retragerea domnilor Dumitrache Paul și
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Dumitrache Olimpia din societate, prin cesionarea tuturor
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    părților sociale deținute de aceștia, către Dumitrache
EXP CONTAB GH. B S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL         Andra, conform contractelor de cesiune anexate;
PITEȘTI, județ Argeș, Str. SMEUREI, nr. 57, bloc PS4,         • Renunțarea la calitatea de administrator a domnului
scara A, etaj 2, ap. 7, înregistrată sub nr. 13/321/2003,     Dumitrache Paul și numirea în această funcție a
cod unic de înregistrare 15277329, care a fost înregistrat    dnei Dumitrache Andra.
                                   • Schimbarea sediului social la o altă adresă, respectiv
sub nr. 25911, din 11.05.2009.
                                 în România, județul Argeș; localitatea Pitești, str. Maior Șonțu,
  (69/1.099.898)                        bl. D4, parter.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009                  25

  • Declararea unui punct de lucru situat în România,                Societatea Comercială
județul Argeș, localitatea Pitești, str. Obor, nr. 6, Corp A și          OLY'S CENTER PROIECT - S.R.L.
radierea punctelor de lucru situate la următoarele adrese:
                                               NOTIFICARE
  1. STR. TACHE IONESCU, NR. 8, PITEȘTI,
JUD. ARGEȘ;                                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  2. STR. I.C.BRĂTIANU, BL. D4, ETAJ P, PITEȘTI,           Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
JUD. ARGEȘ;                              alin. (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  3. B-DUL N. TITULESCU, BL. 33, SLATINA,
                                    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
JUD. OLT
                                    OLY'S CENTER PROIECT S.R.L., cu sediul în
  • Actualizarea actului constitutiv;                MUNICIPIUL      PITEȘTI,     județ   Argeș,
  Pe cale de consecință, se continuă activitatea cu         Str. MR. GHEORGHE ȘONȚU, bloc D4, etaj P,
asociat unic, se renunță la contractul de societate, iar        înregistrată sub nr. J3/289/2006, cod unic de înregistrare
actul constitutiv se modifică, după cum urmează:            18400824, care a fost înregistrat sub nr. 27589, din
  Art. 1 - Asociatul unic al societății este Dumitrache Andra,    15.05.2009.
cetățean român, născută la data de 15.01.1991, în             (73/1.099.902)
localitatea Pitești, județul Argeș, domiciliată în România,
județul Argeș, localitatea Pitești, str. Trivale, nr. 76A,
                                           Societatea Comercială
identificată cu C.I., seria AS, nr. 397830, eliberată de             BARCLAY ADVERTISING - S.R.L.
Mun. Pitești, la data de 31.01.2005, având cod numeric
personal 2910115035302,                                   ACT ADIȚIONAL
  Art. 4 (1) Sediul societății este România,
                                     Subsemnații POPESCU IONEL-ALIN și VIZIRU
județul Argeș, localitatea Pitești, str. Maior Șonțu, bl. D4,     OLIMPIA-MĂDĂLINA, în calitate de asociați ai S.C.
parter.                                BARCLAY ADVERTISING S.R.L, în conformitate cu Actul
  (3) Societatea are puncte de lucru, la următoarele         Constitutiv și prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
adrese:                                așa cum a fost modificată până în prezent, am hotărât
  - România, județul Argeș, localitatea Pitești, str. Maior Șonțu,  următoarele:
bl. D4, parter;                              1. Schimbarea domeniului principal de activitate din
  - România, județul Caraș-Severin, comuna Valiug;          473 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru
                                    autovehicule în magazine specializate, în 829 Activități
  - România, județul Argeș, localitatea Pitești, str. Obor,
                                    de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a., și a
nr. 6, Corp A;
                                    obiectului principal de activitate din 4730 Comerț cu
  Art.6, (l) - Capitalul social total subscris și vărsat este    amănuntul al carburanților pentru autovehicule, în
de 136.600 RON numerar și se divide în 1366 părți           8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi
sociale, cu valoarea nominală de 100 RON fiecare,           n.c.a.;
numerotate de la 1 la 1366, deținute integral asociatul          2. Extinderea obiectului de activitate cu 6512 Alte
unic Dumitrache Andra, având cota de participare la          activități de asigurări (exceptând asigurările de viață);
beneficii/pierderi - 100%.                        3. Funcționarea societății conform noului act
  Art. 13 (3) - Societatea este administrată pe o          constitutiv.
                                     Prezentul act adițional a fost întocmit în
perioadă nelimitată de către: - Dumitrache Olimpia și
                                    6 (șase) exemplare și face parte integrantă din actul
Dumitrache Andra, cetățean român, născută la data de
                                    constitutiv al societății.
15.01.1991, localitatea Pitești, județul Argeș, domiciliată
în România, județul Argeș, localitatea Pitești, str. Trivale,       (74/1.099.903)
nr. 76A, identificată cu C.I., seria AS, nr. 397830,
eliberată de Mun. Pitești, la data de 31.01.2005, având               Societatea Comercială
cod numeric personal 2910115035302.                        BARCLAY ADVERTISING - S.R.L.
  (4) - Dreptul de a reprezenta societatea revine
                                               NOTIFICARE
administratorilor Dumitrache Olimpia și Dumitrache
Andra, care au un mandat de administrare pe o perioadă          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nelimitată.                              Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
  Redactat în 6 (șase) exemplare, astăzi, 14.05.2009,        alin. (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Pitești, Argeș.
                                    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
   (72/1.099.901)                          BARCLAY ADVERTISING S.R.L., cu sediul în
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009
MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str. REPUBLICII,         la 18.09.1973, cu domiciliul în 18/24 Ajisegiri Street,
bloc D5a, scara C, etaj 7, ap. 27, înregistrată sub        Shogunle, Ikeja, Lagos, Nigeria, identificat cu pașaport
nr. J3/712/2006, cod unic de înregistrare 18625282, care      nr. 04FE23982, eliberat de autoritățile franceze
a fost înregistrat sub nr. 27208, din 14.05.2009.         - Ministerul afacerilor străine, la data de 07.06.2004,
                                  valabil până la 06.06.2014;
  (75/1.099.904)
                                    Cap II, art. 3: Sediul social în România, Pitești,
                                  Str. Depozitelor, nr. 12, et. 2, Jud. Argeș;
         Societatea Comercială                 Cap III, art. 5: Capitalul de 800 lei se împarte astfel:
        PIEMONT ARGES - S.R.L.                 - FRACHE GIANNI va deține 8 părți sociale, în valoare
                                  totală de 80 Ron, numerotate de la 1 la 8, reprezentând
           ACT ADIȚIONAL                10 % din capitalul social total;
  Subsemnații FENOGLIO LUIGI STEFANO GIOVANNI,            - COLLINETTI STEFANO DOMINIQUE GIUSEPPE
FRACHE GIANNI, SUPPO ALDO (prin mandatar              va deține 72 părți sociale, în valoare totală de 720 Ron,
FENOGLIO LUIGI STEFANO GIOVANNI, conform              numerotate de la 9 la 80, reprezentând 90 % din capitalul
procura specială 1734/15.04.2009), MALANO PIERO          social total.
(prin mandatar FENOGLIO LUIGI STEFANO GIOVANNI,            Cap V, art. 21. Administratorul societății este
conform procură specială 1734/15.04.2009) și            COLLINETTI STEFANO DOMINIQUE GIUSEPPE;
TRINCHERO ROBERTO (prin mandatar FENOGLIO               Cap V, art. 23 - Dreptul de a reprezenta societatea
LUIGI STEFANO GIOVANNI, conform procură specială          revine D-lui COLLINETTI STEFANO DOMINIQUE GIUSEPPE;
6159/13.05.2009), în calitate de asociați, azi,            Cap VI, art. 27: Asociații participă la beneficii și
13.05.2009, am hotărât:                      pierderi astfel:
  - Retragerea din societate a asociaților FENOGLIO         - FRACHE GIANNI - 10%;
LUIGI STEFANO GIOVANNI, SUPPO ALDO, MALANO               - COLLINETTI STEFANO DOMINIQUE GIUSEPPE - 90%.
PIERO și TRINCHERO ROBERTO;                      (76/1.099.905)
  - Cooptarea în societate a unui nou asociat
- COLLINETTI STEFANO DOMINIQUE GIUSEPPE, prin
cesionarea de către FENOGLIO LUIGI STEFANO                     Societatea Comercială
GIOVANNI, SUPPO ALDO, MALANO PIERO și                       PIEMONT ARGES - S.R.L.
TRINCHERO ROBERTO a tuturor părților sociale
                                             NOTIFICARE
deținute de către aceștia, respectiv 72 părți sociale, în
valoare totală de 720 lei,                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - Eliberarea din funcție a administratorilor FENOGLIO     Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
LUIGI STEFANO GIOVANNI și SUPPO ALDO                alin. (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  - Numirea noului administrator COLLINETTI           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
STEFANO DOMINIQUE GIUSEPPE, pe perioadă              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
nedeterminată;                           PIEMONT ARGEȘ S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI,
  - Schimbarea sediului social în România, Pitești,       județ Argeș, Str. DEPOZITELOR, nr. 12, etaj 2,
Str. Depozitelor, nr. 12, et. 2, Jud. Argeș;            înregistrată sub nr. J3/456/2007, cod unic de înregistrare
  - Radiere punct de lucru situat în Com. Bascov,        21254869, care a fost înregistrat sub nr. 27338, din
Sat Scheau, jud. Argeș și în Sat Argeșelu,             14.05.2009.
Comuna Mărăcineni (hala 3), cam. 1, Jud. Argeș;
                                    (77/1.099.906)
  - Eliminarea obiectului de activitate: 8020- Activități de
servicii privind sistemele de securizare; 4646- Comerț cu
ridicata al produselor farmaceutice; 3030- Fabricarea de              Societatea Comercială
aeronave și nave spațiale; 3250- Fabricarea de                  B & B TEAM RALLY - S.R.L.
dispozitive, aparate și instrumente medicale
stomatologice;                                     ACT ADIȚIONAL
  Urmare celor hotărâte, Actul constitutiv se modifică
astfel:                                  LA STATUTUL B&B TEAM RALLY S.R.L.
  Cap I, art. 1: Asociații sunt:                  Urmare a HOTĂRÂRII nr. 1/8.05.2009, în care s-au
  1. FRACHE GIANNI, cetățean italian, născut în Italia,     hotărât următoarele:
Torre Pellice (TO), la data de 17.12.1950, domiciliat în       1. Înființarea unui punct de lucru la adresa:
Italia, Villar Pellice, Via Indiritto, n.3, posesor al cărții de   - Com. Moșoaia, str. Libertății, nr. 37, jud. Argeș,
identitate nr. AM8285352, eliberată de Autoritățile        valabil până la data de 01.05.2010.
Italiene, la data de 26.05.2006;                   2. Radierea punctului de lucru de la adresa:
  2. COLLINETTI STEFANO DOMINIQUE GIUSEPPE             - Municipiul Câmpulung, b-dul Republicii, nr. 35,
- cetățenie franceză, născut în LAGOS (NGA),            jud. Arges.
           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009                27

  3. Modificarea actelor constitutive ale societății în mod          Societatea Comercială
corespunzător.                                INVAZIO SYSTEM - S.R.L.
  4. Reactualizarea actului constitutiv al societății,
conform modificărilor aduse prin actele adiționale.                 ACT ADIȚIONAL
  (78/1.099.907)                         Subsemnatul ZACHAR ATTILA, cetățean maghiar,
                                născut în Budapesta, la 23 mai 1968, domiciliat în
        Societatea Comercială             6045 Ladanybene, Godorallasidulo Tanya 66, cu
       B & B TEAM RALLY - S.R.L.            rezidență în Budapest 12 Magyarorszag, legitimat cu C.I.,
                                seria RL, nr. 184995, și cu Pașaport, seria BA 3006012,
           NOTIFICARE                eliberată la 19 iunie 2007, de aut. Maghiare, și valabil
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    până la 19 iunie 2017, CNP 1-680523-6996, în calitate de
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    ASOCIAT UNIC, am hotărât deschiderea a unui punct de
alin. (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       lucru, situat la următoarea adresa:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                  - Arad, str. Calea Aurel Vlaicu, nr. 299/6,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
B & B TEAM RALLY S.R.L., cu sediul în             Centru Comercial ARMONIA (Arad), spațiu S6, județ Arad.
MUNICIPIUL     CÂMPULUNG,       județ  Argeș,     Ca urmare, se abrogă vechiul actul constitutiv și se
Str. GRUPULUI, nr. 84, bloc P6, scara A, etaj 2, ap. 11,    redactează unul nou, cu modificările decise, astfel:
înregistrată sub nr. J3/15/2008, cod unic de înregistrare     La CAP. II, ART. 3 din ACTUL CONSTITUTIV, se
23029782, care a fost înregistrat sub nr. 25913, din      introduce un nou alineat, care va avea următorul conținut:
11.05.2009.
                                Societatea are deschise patru puncte de lucru situate la
  (79/1.099.908)                       adresele:
                                  - Comuna Bradu, DN65B, km 6+0,78, Centru
        Societatea Comercială              Comercial "JUPITER CITY", magazin nr. 132-134-135-136-137;
     DIANA NATURAMED GRUP - S.R.L.              - Comuna Bradu, Sat Geamăna, F.N., Punct Variantă
                                DN65B, Centru Comercial "AUCHAN", magazin nr. P36;
           ACT ADIȚIONAL                 - Brăila, Șoseaua Focșani, nr. 127, Centrul Comercial
  Subsemnatele Câmpan Nicoleta și Lupu Diana Elena,      ARMONIA, spațiu S46, județul Brăila;
în calitate de asociați ai societății, întruniți în adunarea    -Arad, str. Calea Aurel Vlaicu, nr. 299/6, Centru
generală extraordinară a asociaților, am hotărât astăzi,    Comercial ARMONIA (Arad), spațiu S6, județ Arad.
11.05.2009, următoarele:                      Prezentul Act adițional face parte integrantă din Actul
  Art. 1. Modificarea denumirii societății în S.C.DIANA
                                Constitutiv și a fost redactat într-un număr de
NATURAMED S.R.L.
  Celelalte prevederi ale statutului societății și ale    4 (patru) exemplare, la sediul S.C.A. "LIVIU
contractului de societate, rămân valabile.           STANCU&ASOCIAȚII" din România, Pitești, str. Teilor,
  Pentru care s-a întocmit prezentul, azi, 11.05.2009, în   nr. 49, et. 3, camera 5, județul Argeș, 2 (două) atribuindu-se
Câmpulung, în 6 (șase) exemplare, urmând a îndeplini      asociatului unic.
condițiile de valabilitate prevăzute de lege.
                                  (82/1.099.911)
  (80/1.099.909)

                                        Societatea Comercială
        Societatea Comercială                     INVAZIO SYSTEM - S.R.L.
     DIANA NATURAMED GRUP - S.R.L.
                                           NOTIFICARE
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
alin. (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       alin. (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
DIANA NATURAMED GRUP S.R.L., cu sediul în           INVAZIO SYSTEM S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL PITEȘTI,
MUNICIPIUL CÂMPULUNG, județ Argeș, Str. NEGRU VODĂ,
nr.50, înregistrată sub nr. J3/77/2009, cod unic de      județ Argeș, Str. TEILOR, nr. 49, etaj 3, înregistrată sub
înregistrare 24981632, care a fost înregistrat sub       nr. J3/219/2009, cod unic de înregistrare 25103273, care
nr. 27137, din 14.05.2009.                   a fost înregistrat sub nr. 25995, din 11.05.2009.
  (81/1.099.910)                         (83/1.099.912)
  28         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009
        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      EUROPEAN CHANNEL - S.R.L.                   ILINEXT BUILDING 2005 - S.R.L.

           ACT ADIȚIONAL                          ACT-ADIȚIONAL

      LA ACTUL CONSTITUTIV AL                           19.05.2009
     S.C. EUROPEAN CHANNEL S.R.L.
                                  Subsemnatul ILINCA OCTAVIAN, domiciliat în Pitești,
   ÎNMATRICULATĂ LA OFICIUL REGISTRULUI
    COMERȚULUI SUB NR. J03/1772/2004             Aleea Crizantemelor, nr. 10, jud. Argeș, posesor al C.I.,
                                seria AS, nr. 598084, CNP 1741005035013, eliberată de
  Subsemnatul Dragomir Gheorghe,în calitate de        Poliția Pitești, la data de 29.08.2008, în calitate de
asociat unic al S.C. European Channel S.R.L., cu sediul     asociat unic al societății ILINEXT BUILDING 2005 S.R.L,
în Pitești, str. 1 Decembrie 1918, bl. B6, sc. A, ap. 4,    am hotărât realizarea prezentului act adițional ce
jud. Argeș, C.U.1.16873362, O.R.C. J03/1772/2004,        modifică actele constitutive existente, după cum
am hotărât:
                                urmează:
  1. Retragerea din societate și descărcarea din funcția
                                  Art.1 Modificarea datelor de identitate și domiciliul
de administrator a domnului Dragomir Gheorghe, prin
cesionarea părților sociale la valoarea nominală astfel:    asociatului unic, astfel: ILINCA OCTAVIAN, domiciliat în
  A. Domnului Cucos Bogdan Paul, cetățean român,       Pitești, Aleea Crizantemelor, nr. 10, jud. Argeș, posesor al
născut la data de 28.07.1986, în Mun. Suceava,         C.I., seria AS, nr. 598084, CNP 1741005035013,
jud.Suceva, cu domiciliul în Mun. Drăgășani, str. Popa-Șapca,  eliberată de Poliția Pitești, la data de 29.08.2008.
bl. M1, sc. D, ap. 3, jud. Vâlcea, legitimat cu C.I.,        Art.2 Extinderea obiectului de activitate cu
seria VX, nr. 021531, eliberată de Mun. Drăgășani, la      următoarele activități:
data de 31.07.2000, C.N.P. 1860728330217, un număr         4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili,
de 25 de părți sociale, numerotate de la 1 la 25, în valoare  minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
de 100 lei fiecare, în valoare totală de 2500 lei, și numirea    4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice;
acestuia în funcția de administrator, cu puteri depline, pe     4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
o perioadă nelimitată.                       4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru
  B. Domnului Serbanescu Andrei, cetățean român,       autovehicule în magazine specializate;
născut la data de 27.04.1987, în Mun. Râmnicu Vâlcea,        În consecință, se modifică ACTUL CONSTITUTIV al
jud. Vâlcea, domiciliat în com. Babeni, sat Babeni,
                                societății, după cum urmează: CAP. I ASOCIATUL UNIC,
bl. PD5/2, Sc. A, ap. 6, jud. Vâlcea, legitimat cu C.I.,
seria VX, nr. 047037,eliberată de Mun. Ramnicu Vâlcea,     art.1, va avea următorul conținut:
la data de 26.04.2001, C.N.P.1870427385575, un număr        Asociatul unic al societății este dl ILINCA OCTAVIAN,
de 25 de părți sociale, numerotate de la 25 la 50, în      domiciliat în Pitești, Aleea Crizantemelor, nr. 10,
valoare de 100 lei fiecare, în valoare totală de 2500 lei.   jud. Argeș, posesor al C.I., seria AS, nr. 598084,
  2. Schimbarea sediului societății la adresa din       CNP 1741005035013, eliberată de Poliția Pitești, la data
com. Bradu, sat Geamăna, nr. 15, STR TĂBĂCĂRIEI,        de 29.08.2008, care declară că nu mai este asociat unic
biroul nr. 4, et. 1, jud. Argeș.                în altă societate comercială cu răspundere limitată și nu
  3. Redactarea unui nou act constitutiv. Redactat în     a suferit condamnări care să îl facă incompatibil.
6 exemplare.                            Prin prezentul act adițional s-a reactualizat și actul
  (84/1.125.248)                       constitutiv, cu modificările la zi. Modificarea descrisă
                                operează în baza hotărârii asociatului unic, anexată
                                prezentului act. Prezentul act adițional face parte
        Societatea Comercială              integrantă din actul constitutiv și va urma procedura
      EUROPEAN CHANNEL - S.R.L.              legală privind publicitatea, înregistrarea și autorizarea.
            NOTIFICARE                  (86/1.125.250)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,            Societatea Comercială
alin. (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu             ILINEXT BUILDING 2005 - S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale              NOTIFICARE
EUROPEAN CHANNEL S.R.L., cu sediul în               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
SAT GEAMĂNA, COMUNA BRADU, județ Argeș,             Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
Str. TĂBĂCĂRIEI, nr. 15, etaj 1, înregistrată sub        alin. (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
nr. J3/1772/2004, cod unic de înregistrare 16873362,      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
care a fost înregistrat sub nr. 28989, din 20.05.2009.
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  (85/1.125.249)                       ILINEXT BUILDING 2005 S.R.L., cu sediul în
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009                 29

MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str. EXERCIȚIU,         modificat, actualizat și renumerotat, redactat sub forma
bloc B21, scara D, ap. 1, înregistrată sub nr. J3/470/2005    înscrisului unic, se menționează la Registrul comerțului,
cod unic de înregistrare 17327504, care a fost înregistrat    în condițiile legii.
sub nr. 28951, din 20.05.2009.                    Prezentul act adițional, face parte integrantă din actul
  (87/1.125.251)                        constitutiv sub rezerva îndeplinirii procedurilor legale de
                                 înregistrare și publicare. Tehnoredactat în 5 ex, pe baza
                                 actelor și datelor prezentate.
       Societatea Comercială
   INTERNAȚIONAL MEDIA PRODUCT - S.R.L.               (88/1.125.252)

           ACT ADIȚIONAL                      Societatea Comercială
  D-l CHIRTU ALEXANDRU, asociat unic la               INTERNAȚIONAL MEDIA PRODUCT - S.R.L.
S.C. INTERNAȚIONAL MEDIA PRODUCT S.R.L., în
ședința din 25.05.2009, la care au participat și invitații                NOTIFICARE
Zotic Gheorghi și Neculăescu-Zotic Alina-Mioara,           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
a hotărât modificarea, completarea actului constitutiv      Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
astfel:
                                 alin. (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  - art. 1 și art. 13 se radiază datele asociatului retras și
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
se completează cu ZOTIC GHIORGHI, c.n.p. 1531109151836,
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
născut în sat Borzești, comuna Ungureni, jud. Botoșani,
                                 INTERNAȚIONAL MEDIA PRODUCT S.R.L., cu sediul în
la data de 09.11.1953, cu domiciliul în municipiul
Târgoviște, str. Unirii, nr. 32, jud. Dâmbovița, cetățean     MUNICIPIUL CÂMPULUNG, județ Argeș, Str. TRAIAN,
român, identificat cu C.I., seria DD, nr. 382216, emisă de    nr. 148A, ap. CAMERA 2, înregistrată sub
SPCLEP Târgoviște, la 10.12.2007, NECULĂESCU-ZOTIC        nr. J3/195/2006, cod unic de înregistrare 18355952, care
ALINA-MIOARA, c.n.p. 2820217152489, născută în          a fost înregistrat sub nr. 30401, din 26.05.2009.
Târgoviște, jud. Dâmbovița, la data de 17.02.1982, cu         (89/1.125.253)
domiciliul în sat Teiș, Cal. Târgoviștei, nr. 174,
comuna Șotînga, jud. Dâmbovița, cetățean român
identificată cu C.I., seria DD, nr. 407623, emisă de               Societatea Comercială
SPCLEP Târgoviște, la data de 16.07.2008.                 IDILAUDI CONSULTING 2005 - S.R.L.
  -art. 4, alin. 1, prin schimbarea sediului, se modifică
astfel: Sediul societății este în România,                       ACT ADIȚIONAL
județul Dâmbovița, municipiul Târgoviște, b-dul Unirii,       Subsemnatul ZIMCENCO LAURENTIU-IULIAN, în
nr. 32-34, deținut în baza contractului de închiriere       calitate de asociat unic, având și acordul de voința al
nr. 93/25.05.2009, valabil până la data de 25.05.2019.      d-lui NECULAE FLOREA, în calitate de viitor asociat
  -art.6, ca efect al cesiunii de părți sociale, se modifică  unic, astăzi, 19.05.2009, am hotărât:
astfel: Capitalul social total subscris și integral vărsat este   - Continuarea activității societății cu unic asociat și
de 30.000lei. El este format din aporturile în numerar ale    administrator în persoana d-lui Neculae Florea, ca
asociaților, câte 15.000 lei fiecare, și se divide în 300 părți  urmare a cedării către acesta, de către d-nul Zimcenco
sociale, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare,        Laurentiu-Iulian, a celor 20 de părți sociale numerotate
numerotate de la 1 la 300, distribuite asociaților astfel:    de la 1 la 20, cu o valoare totală de 200 Ron, și cu o
ZOTIC GHIORGHI, 150 p.s. în val. totală de 15.000 lei,      valoare nominală de 10 Ron/ps, conform contract
numerotate de la 1 la 150, reprezentând 50% din capitalul     cesiune;
social total; NECULĂESCU-ZOTIC ALINA-MIOARA,             - Retragerea de la această dată, din societate, a
150 p.s., în val. totală de 15.000 lei, numerotate de la     cedentului, și descărcarea acestuia din calitatea de
151 la 300, reprezentând 50% din capitalul social total.     administrator;
Participarea la împărțirea profitului net și la suportarea      - Schimbarea sediului societății în jud. Argeș,
pierderilor este proporțională cu aportul la capital.       MUN. Pitești, str. Republicii, bl. S9B, sc. A, et. VII, ap. 31;
  - art. 13, alin. 2: În cadrul mandatului de          Radierea punctului de lucru situat în jud. Argeș,
4 ani, administratorii ZOTIC GHIORGI și              Mun. Pitești, str. Zorilor, nr. 6;
NECULĂESCU-ZOTIC ALINA-MIOARA, îndeplinesc              - Schimbarea domeniului și activității principale a
prerogativele funcției, investiți cu puteri depline,       societății;
exercitate atât împreună, cât și separat.              - Asociatul cesionar preia întreg activul și pasivul
  Se încheie contractul de societate, iar atribuțiile      societății, se redactează un nou act constitutiv
asociatului unic fiind preluate de adunarea generală,       corespunzător noilor modificări, toate celelalte prevederi
noțiunea de asociat unic se va înlocui cu cea de asociați     statutare rămânând nemodificate.
sau adunare generală, după caz. Actul constitutiv          Modificarea implicită a statutului societății astfel:
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009
  - Art. 1 - Asociatul unic al societății este d-nul Neculae Florea,    - Continuarea activității societății cu unic asociat și
cetățean român, născut la data de 17.01.1964, în             administrator în persoana d-lui Iordache Dragoș, ca
jud. Argeș, Com. Suseni, sat Tutulesti, domiciliat în          urmare a cedării către acesta, de către d-nul Nicolae Valerica,
jud. Argeș, Mun. Pitești, Bld Republicii, nr. 224, bl. S9b,       a celor 20 părți sociale, numerotate de la 1 la 20, cu o
sc. A, et. 7, ap. 31, posesor al C.I., seria AS, nr. 286551,       valoare totală de 200 Ron, și cu o valoare nominală de 10
emisă de Pol. Pitești, la data de 25.08.2003, având           Ron/ps, conform contract cesiune;
CNP 1640117031857, care nu mai poate avea această              - Retragerea de la această dată, din societate, a
calitate într-o altă societate comercială cu răspundere         cedentului, și descărcarea acestuia din calitatea de
limitata;                                administrator;
  - Art 4 - Sediul societății este în: jud. Argeș,             - Schimbarea sediului societății în jud. Argeș,
Mun. Pitești, str. Republicii, bl. S9B, sc. A, et. VII, ap. 31;     Com. Bârla, sat Bârla, nr. 210;
  - Art. 4, al. 2 - Societatea radiază punctul de lucru          - Asociatul cesionar preia întreg activul și pasivul
                                     societății și se redactează un nou act constitutiv
situat în jud. Argeș, Mun. Pitești, str. Zorilor, nr. 6;
                                     corespunzător noilor modificări, toate celelalte prevederi
  - Art. 5 - pct. I și II - Domeniul Principal - 493 - Alte
                                     statutare rămânând nemodificate;
transporturi terestre de călători - Activitate principal           Modificarea implicită a statutului societății astfel:
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.            -Art.1 - Asociatul unic al societății este d-nul Iordache Dragos,
  - Art. 6 - Capitalul social total subscris și vărsat în       cetățean român, născut la data de 08.09.1967, în
numerar, în valoare totală de 200 Ron, se divide în 20 de        jud. Bârla, jud. Argeș, domiciliat în jud. Argeș, Mun.
părți sociale, numerotate de la 1 la 20, fiecare cu o          Pitești, str. Exercițiu, nr. 83, bl. P8, sc. A, et. 2, ap. 10,
valoare nominală de 10 Ron/ps fiecare, și deținute în          posesor al C.I., seria AS, nr. 273769, emisă Pol. Pitești,
totalitate de către asociatul unic Neculae Florea;            la data de 07.07.2003, având CNP 1670908031874, care
  - Art. 13 - Societatea este reprezentată și administrată       nu mai poate avea această calitate într-o altă societate
cu puteri depline, pentru un mandat nelimitat, de către         comercială cu răspundere limitată;
asociatul unic;                               - Art. 4 - Sediul societății este în jud. Argeș,
  - Art. 19 - Participarea la profit și pierdere este de        Com. Bârla, sat Bârla, nr. 210;
100% pentru asociatul unic;                         - Art. 6 - Capitalul social total subscris și vărsat în
  Prezenta hotărâre reprezintă voința părților, fiind citită      numerar, în valoare totală de 200 Ron, se divide în 20 de
și semnată personal de către acestea și îndeplinește           părți sociale, numerotate de la 1 la 20, fiecare cu o
procedura legală privind înregistrarea autorizarea și          valoare nominală de 10 Ron/ps, și deținute în totalitate de
publicarea. Red în 6 ex. Astăzi, 19.05.2009;               către asociatul unic, Iordache Dragos;
                                       - Art. 13 - Societatea este reprezentată și administrată
   (90/1.125.254)                           cu puteri depline pentru un mandat nelimitat de către
                                     asociatul și administratorul unic;
                                       -Art. 19 - Participarea la profit și pierdere este de
        Societatea Comercială
                                     100% pentru asociatul unic Iordache Dragos;
     IDILAUDI CONSULTING 2005 - S.R.L.                 Prezentul act reprezintă voința părților, fiind citit și
                                     semnat personal de către acestea, și îndeplinește
             NOTIFICARE                   procedura legală privind înregistrarea, autorizarea și
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         publicarea. Redactat în 6 ex. astăzi, 15.05.2009, pe baza
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,         informațiilor și datelor prezentate de solicitanți care, prin
alin. (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu            semnătură, atestă că aceasta corespunde voinței lor.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului          (92/1.125.256)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
IDILAUDI CONSULTING 2005 S.R.L., cu sediul în
MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, B-dul REPUBLICII,                    Societatea Comercială
bloc S9B, scara A, etaj 7, ap. 31, înregistrată sub                PRIMA DIVERS CONSTRUCT - S.R.L.
nr. J3/1429/2007, cod unic de înregistrare 22140897,
                                                  NOTIFICARE
care a fost înregistrat sub nr. 29233, din 21.05.2009.
                                      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
   (91/1.125.255)
                                     Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                     alin. (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
        Societatea Comercială                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
     PRIMA DIVERS CONSTRUCT - S.R.L.                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                     PRIMA DIVERS CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în
            ACT ADIȚIONAL                  SAT BÂRLA, COMUNA BÂRLA, județ Argeș, nr. 210,
                                     înregistrată sub nr. J3/666/2008, cod unic de înregistrare
  Subsemnatul NICOLAE VALERICA, în calitate de             23553662, care a fost înregistrat sub nr. 28955, din
asociat unic, având și acordul de voința al               20.05.2009.
d-lu IORDACHE DRAGOS, în calitate de viitor asociat,
astăzi, 15.05.2009, am hotărât:                        (93/1.125.257)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009                  31

         Societatea Comercială              având și acordul de voința al d-ului LACRETEANU
         PETRODANI-OIL - S.R.L.              TIBERIU-FLORENTIN, în calitate de viitor asociat, astăzi,
                                  19.05.2009, am hotărât:
           ACT ADIȚIONAL                  - Cooptarea în societate ca asociat al
  Subsemnații CHITICARU CONSTANTIN și APOSTU           d-nului Lacreteanu Tiberiu-Florentin și cedarea către
GHEORGHITA, în calitate de asociați și administratori       acesta, de către d-na Crivac Liliana-Mirela, a
întruniți în Ședința Adunării Generale Extraordinare, din     1 (una) parte socială numerotată cu nr. 20, cu o valoare
data de 18.05.2000, de comun acord am hotărât           totală de 10 Ron, și cu o valoare nominală de 10 Ron/ps,
modificarea actelor constitutive ale societății, după cum
                                  conform contract cesiune;
urmează:
  1. Se schimbă sediul societății de la adresa: România,       - Cedarea către d-nul Mihai Remus-Florin de către
județul Argeș, comuna Mărăcineni, nr. 281, (camera 2), la     d-na Crivac Liliana-Mirela a 9 părți sociale, numerotate
adresa: România, Județul Ilfov, oraș Otopeni, str. Steaua Roșie,  de la 11 la 19, cu o valoare totală de 90 Ron, și cu o
nr. 31, bl. F, et. 2, ap. 10.                   valoare nominală de 10 Ron/PS, conform contract
  2). Se declară punct de lucru la adresa: România,       cesiune;
județul Galați, orașul Galați, str. Calea Prutului, nr. 9-11      - Retragerea de la această dată, din societate, a
(Punct alimentare Brateș).                     cedentei;
  În consecință, Actul Constitutiv se modifică, astfel:
                                    - Se redactează un nou act constitutiv corespunzător
  Art.3, alin. 1, se modifică și va avea următorul
conținut: Sediul societății este în România, județul Ilfov,    noilor modificări, toate celelalte prevederi statutare
oraș Otopeni, str. Steaua Roșie, nr. 31. bl. F, et. 2, ap. 10.   rămânând nemodificate;
  Art. 4 se completează cu un alineat nou, cu următorul       Modificarea implicită a actului constitutiv al societății
conținut: Societatea PETRODANI-OIL S.R.L. are punct        astfel:
de lucru situat la adresa: România, județul Galați,          -Preambulul contractului - societatea are ca asociați
orașul Galați, str. Calea Prutului, nr. 9-11 (Punct        pe: - Mihai Remus-Florin, cetățean român, născut la data
alimentare Brateș).                        de 02.02.1978, în jud. Argeș, Com. Călinești, domiciliat în
  Ca urmare a modificărilor survenite, se redactează un
                                  jud. Argeș, Mun. Pitesti, str. Alexandru Kirițescu, nr. 15,
nou Act Constitutiv.
  Prezentul act adițional, redactat de avocat          posesor a C.I., seria AS, nr. 499400 emisă de SPCLEP
Nina Mihaltu, face parte integrantă din actele constitutive    Pitești, la data de 29.01.1007, având CNP 1780202038626, și
ale societății, urmând a îndeplini condițiile de formă și     Lacreteanu Tiberiu-Florentin, cetățean român, născut la
publicitate prevăzute de lege.                   data de 20.06.1981, în jud. Argeș, Mun. Pitești, domiciliat
  (94/1.125.258)                         în jud. Arges, Oraș Costești, sat Laceni, nr. 94, posesor al
                                  C.I., seria AS, nr. 429870, emisă de SPCLEP Costești, la
                                  data de 23.09.2005, având CNP 1810620035283;
         Societatea Comercială                - Art. 5 - Capitalul social total subscris și vărsat în
         PETRODANI-OIL - S.R.L.
                                  numerar, în valoare totală de 200 Ron, se divide în 20 de
            NOTIFICARE                 părți sociale, numerotate de la 1 la 20, fiecare cu o
                                  valoare nominală de 10 Ron/ ps, și deținute astfel, de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      către asociați: Mihai Remus-Florin, va deține 19 părți
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
                                  sociale, numerotate de la 1 la 19, cu o valoare totală de
alin. (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    190 Ron, și cu o valoare nominală de 10 Ron/ps,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     reprezentând 95% din valoarea capitalului social total, și
PETRODANI-OIL S.R.L., cu sediul în COMUNA MĂRĂCINENI,       Lacreteanu Tiberiu-Florentin va deține 1 parte socială,
județ Argeș, nr. 281, înregistrată sub nr. J3/2247/2008,      numerotată cu nr. 20, cu o valoare totală de 10 Ron, și cu
cod unic de înregistrare 24688617, care a fost înregistrat     o valoare nominală de 10 Ron/ps, reprezentând 5% din
sub nr. 28969, din 20.05.2009.                   valoarea capitalului social total;
  (95/1.125.259)                           - Art. 27 - Participarea la profit și pierdere a asociaților
                                  se face în raport cu cota de participare a fiecăruia la
                                  capitalul social total;
        Societatea Comercială
                                    Prezentul act reprezintă voința părților, fiind citit și
      BULEVARD NICE CLUB - S.R.L.
                                  semnat personal de către acestea, și îndeplinește
           ACT ADIȚIONAL                procedura legală privind înregistrarea, autorizarea și
                                  publicarea. Red. în 6 ex. astăzi,19.05.2009.
 Subsemnații MIHAI  REMUS-FLORIN    și
CRIVAC LILIANA-MIRELA, în calitate de asociați,            (96/1.125.260)
  32           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3423/1.VII.2009
         Societatea Comercială                     de participare la beneficii și pierderi de 20%, către
       BULEVARD NICE CLUB - S.R.L.                   asociatul Albu Dorin.
                                         2. Continuarea activității societății cu asociat unic în
              NOTIFICARE                     persoana domnului Albu Dorin, care va deține 100 de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            părți sociale, numerotate de la 1 la 100, având cota de
Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,            participare la beneficii și pierderi de 100%.
alin. (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                 3. Funcționarea societății conform noului act
modificările și completările ulterioare, depunerea textului          constitutiv.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale            Societatea va funcționa conform noului act constitutiv.
BULEVARD NICE CLUB S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL
PITEȘTI, județ Argeș, PUNCTUL TANCODROM, înregistrată                (98/1.125.262)
sub nr. J3/2425/2008, cod unic de înregistrare 24808403,
care a fost înregistrat sub nr. 29234, din 21.05.2009.                      Societatea Comercială
   (97/1.125.261)                                     DREAM AMBIENT DESIGN - S.R.L.

                                                       NOTIFICARE
        Societatea Comercială
      DREAM AMBIENT DESIGN - S.R.L.                     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                        Argeș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
            ACT ADIȚIONAL                     alin. (5), din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  LA STATUTUL DREAM AMBIENT DESIGN S.R.L.
                                        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Urmare a Hotărârii nr. 2, din data de 22.05.2009, în            DREAM AMBIENT DESIGN S.R.L., cu sediul în
care s-au hotărât următoarele:                         MUNICIPIUL PITEȘTI, județ Argeș, Str. DEPOZITELOR,
  1. Ieșirea din societate a asociatului Zagon Vasile Călin,         nr. 31, înregistrată sub nr. J3/662/2009, cod unic de
urmare a cesionării unui număr de 20 părți sociale,
                                        înregistrare 23516370, care a fost înregistrat sub
numerotate de la 1 la 20 inclusiv, în valoare nominală de
                                        nr. 29793, din 25.05.2009.
10 lei fiecare, având valoare totală de 200 lei,
reprezentând 20% din capitalul social total, având cota               (99/1.125.263)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
          IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                &JUYDGY|373228|
        și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                           (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
           Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
               Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, Șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                              Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3423/1.VII.2009 conține 32 de pagini.          Prețul: 6,40 lei     ISSN 1220–4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:408
posted:7/9/2010
language:Romanian
pages:32