Docstoc

2008_2166

Document Sample
2008_2166 Powered By Docstoc
					                           PARTEA     A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 2166       PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                 Joi, 17 aprilie 2008           PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
         Societatea Comercială                       Societatea Comercială
         4 ICECREAM - S.R.L.                        4 ICECREAM - S.R.L.

      HOTĂRÂREA NR. 4/19.10.2007                          NOTIFICARE
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Azi data de 19.10.2007, la sediul social al           București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
S.C. 4 ICECREAM S.R.L, subsemnații:                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Mihăescu Ștefan-Cristian, domiciliat în București,        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Calea Văcărești nr.278, bl.68, sc.A, et.7, ap.21, sector 4,     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
posesor al CI. seria DP nr.126763 emisă de             4 ICECREAM SRL, cu sediul în București, Str.
INEP/16.10.2007, cnp 1630920400066; Mihăescu            Prevederii, nr.2, bloc D13, scara 1, etaj 8, ap.49, sector
Daniela-Valentina, domiciliată în București, Calea         3, înregistrată sub nr. J40/14827/2005, cod unic de
Văcărești nr.278, bl.68, sc.A, et.7, ap.21, sector         înregistrare 17906360, care a fost înregistrat sub
4,posesoare a CI. seria RD nr.366897, emisă de           nr.455902 din 25.10.2007.
SP14/01.04.2004, cnp 2800612360021; Iorga Iuliana            (2/313895)
domiciliată în București, str. Vistiernicul Stavrinos nr.19,
bl.54, sc.B, ap.19, sector 6, posesoare a CI. seria RR
nr.094639 emisă de SP 21/18.02.2000, cnp                      Societatea Comercială
2680527461528 și Englizian Laurențiu Savel domiciliat în             NUFARM ROMANIA - S.R.L.
București, Aleea Compozitorilor nr.6A, bl.822, sc.3, ap.
130, sector 6, posesor al CI. seria DP nr.020337 emisă de                HOTĂRÂREA
SP 22/07.01.1999, cnp 1760820463021, asociați ai S.C.4
                                    Adunării Generale a Asociaților SC NUFARM
ICECREAM S.R.L, am hotărât modificarea actului
                                  ROMANIA SRL, persoană juridică română cu sediul în
constitutiv al societății referitor la sediul social și fondul de
                                  București, str. Caraiman nr. 108, sector 1, societate
comerț, astfel:
  1. Se schimbă sediul social din București, str.         înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
Prevederii nr 2, bl.D13, sc.1, et.8, ap.49, sector 3 în       J40/14548/2006, CUI 19011981, din data de 25.9.2007
comuna Glina, str. Libertății nr.73, județul Ilfov, sat Glina.     Participanți, ambii asociați, reprezentând 100% din
  2. Se radiază punctul de lucru din Complexul           capitalul social total al societății:
Comercial City Mall spațiile K9 și K10 din București, Șos.       - NUFARM UK LIMITED, societate cu răspundere
Olteniței nr.2, et.2, sectorul 4.                  limitată, înmatriculată în conformitate cu legile Marii
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân        Britanii, cu sediul în CRABTREE MONORAY NORTH,
neschimbate.                            BELVEDERE KENT DA 17 6BQ, UNITED KINGDOM,
  (1/313894)                           înregistrată sub nr. 02882993, valabil reprezentată de dl
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008

  Peter Anthony WILLIAMS, pașaport nr. L4342845,        de 16.11.1940 în com. Boldești, jud. Prahova, domiciliat
domiciliat în Rainbow Quay London nr.3 SE 16 7UF,        în Ploiești, Str. Cumpătul, nr. 4, bl. H13, sc. B, ap. 33,
apartament 10                          identificat cu BI seria BR nr. 155046, eliberat la data de
  - NUFARM GmbH & Co KG, societate cu răspundere        10.05.1985 de Poliția com. Boldești, CNP
limitată înmatriculată în conformitate cu legile austriece,   1401116293119,
cu sediul în St- Peter Strasse 25, 4021 Linz AUSTRIA,        2. LESPEZANU GABRIEL- DĂNUȚ, cetățean român,
înregistrată sub nr. FN 134778d din Landesgericht Linz,     căsătorit, sex masculin, fiul lui Constantin și Elena, născut
valabil reprezentată de dl                    la data de 18.02.1962 în Municipiul Bacău, domiciliat în
  Kurt Weichinger, pașaport nr. C08420973, domiciliat în    București, str. Vintilă Mihăilescu, nr. 20, bl. 64, sc. 3, ap.
Wolfsjagerstr. 8, 4490 St. Florian, Austria           146, sector 6, identificat cu CI seria RD nr. 296540,
  Eric Gibert, pașaport nr.G01818652, domiciliat în       eliberată la data de 10.02.2003 de Secția 20 Poliție, CNP
Rubenstr. 5, 4063 Horsching, Austria               1620218214603,
  în urma discuțiilor purtate au decis în unanimitate        3. NOVACESCU MIHAI, cetățean român, căsătorit,
următoarele:
                                 sex masculin, fiul lui Alexandru și Calina, născut la data
  1. Se aprobă schimbarea sediului social al societății
                                 de 24.10.1968 în Orșova, jud. Mehedinți, domiciliat în
din București, str. Caraiman nr. 108, sector 1, în
București, str Popa Savu nr 77, et.1, ap.2, sector 1.      București, Șoseaua Colentina, nr. 35, bl. R15, sc. B, ap.
  2. Se împuternicește dna. Elvira - Steliana Petrescu,     45, sector 2, identificat cu CI seria RR nr. 075296,
identificată cu CI seria RX, nr. 034751, domiciliată în     eliberată la data de 30.11.1999 de Secția 7 Poliție, CNP
București, str. Turnu Măgurele nr.5, bl. C1B sc.2, et.2,     1681024251997,
ap.53, să semneze Actul Constitutiv nou și să            în calitate de asociați ai SC INVESTIGAȚII Șl
îndeplinească toate formalitățile necesare depunerii la     SECURITATE OMEGA SRL, cu sediul în Municipiul
Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București      București, str. Vintilă Mihăilescu, nr. 20, bl. 64, sc. 3, ap.
exclusiv a prezentelor hotărârilor adoptate în cadrul      146, sector 6, înmatriculată la Registrul Comerțului
prezentei Adunări Generale precum și completarea         București sub nr. J40/19531/2006, CUI: R 19262401, au
oricăror declarații sau cereri la Registrul Comerțului      hotărât cu unanimitate de voturi următoarele:
pentru finalizarea înregistrării.                  Art. 1: Modificarea componenței structurii asociaților
  Se modifică în consecință Actul Constitutiv al        conform contractelor de cesiune, astfel:
societății.                             a) NICA CONSTANTIN - MIHAIL, cesionează către
  Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân       SANDU FLORIN - IULIAN, cetățean român, necăsătorit,
neschimbate.                           sex masculin, fiul lui Marian și Denisa-Teodora, născut la
   (3/313896)                         data de 21.12.1987, în Municipiul București, domiciliat în
                                 București, str. Uranus, nr. 102-104, bl. A7, sc. B, et. 1, ap.
        Societatea Comercială               40, sector 5, identificat cu CI seria DP nr. 111762,
       NUFARM ROMANIA - S.R.L.               eliberată la data de 01.04.2005 de INEP, CNP
                                 1871221460071, 150 părți sociale a 10 lei fiecare, în
            NOTIFICARE                valoare totală de 1.500 lei, reprezentând 15% din
                                 capitalul social al S.C. INVESTIGAȚII Șl SECURITATE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   OMEGA SRL, cu sediul în București, str. Vintilă
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Mihăilescu, nr. 20, bl. 64, sc. 3, ap. 146, sector 6,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    J40/19531/2006, C.U.I R19262401, potrivit contractului
NUFARM ROMANIA SRL, cu sediul în București, Str.         de cesiune nr. 73/19.10.2007.
POPA SAVU, nr.77, etaj 1, ap.2, sector 1, înregistrată sub      Astfel că, urmare a contractului de cesiune încheiat
nr. J40/14548/2006, cod unic de înregistrare 19011981,      între părți, NICA CONSTANTIN - MIHAIL rămâne asociat
care a fost înregistrat sub nr.457561 din 26.10.2007.      deținând 550 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare
   (4/313897)                         totală de 5.500 lei, reprezentând 55% din capitalul social
                                 al S.C. INVESTIGAȚII ȘI SECURITATE OMEGA SRL, cu
                                 sediul în București, str. Vintilă Mihăilescu, nr. 20, bl. 64,
       Societatea Comercială               sc. 3, ap. 146, sector 6, înregistrată la Registrul
      BLUE CORP SECURITY - S.R.L.              Comerțului sub nr. J40/19531/2006, C.U.I R19262401, iar
                                 SANDU FLORIN - IULIAN intră în societate în calitate de
         HOTĂRÂREA NR. 69
                                 asociat cu 150 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare
 A ADUNĂRII GENERALE A SC INVESTIGAȚII ȘI            totală de 1.500 lei, reprezentând 15% din capitalul social
       SECURITATE OMEGA SRL                al SC INVESTIGAȚII ȘI SECURITATE OMEGA SRL.
        DIN DATA DE 19.10.2007                b) LESPEZANU GABRIEL - DĂNUȚ, cesionează către
 Subsemnații:                          CONSTANTIN IONEL, cetățean român, căsătorit, sex
 1. NICA CONSTANTIN - MIHAIL, cetățean român,          masculin, fiul lui Neculai și Zamfira, născut la data de
căsătorit, sex masculin, fiul lui Ion și Elena, născut la data  06.05.1963, în Municipiul Brăila, jud. Brăila, domiciliat în
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008                3

București, str. Gîrleni, nr. 6, bl. C84, sc. 1, et. 7, ap. 42,    Art. 2: Modificarea Art. 4 - OBIECTUL DE ACTIVITATE
sector 6, identificat cu CI seria DP, nr. 043003, eliberată la  din Actul Constitutiv al SC INVESTIGAȚII Și
data de 27.06.2000 de Secția 22 Poliție, CNP           SECURITATE OMEGA SRL, în sensul că acest articol va
1630506400155, 200 părți sociale a 10 lei fiecare, în       fi completat cu următoarele obiecte de activitate:
valoare totală de 2.000 lei, reprezentând 20% din           2224 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire;
capitalul social al S.C. INVESTIGAȚII Șl SECURITATE          223 - Reproducerea înregistrărilor pe suporți;
OMEGA SRL, cu sediul în București, str. Vintilă            2231 - Reproducerea înregistrărilor audio;
Mihăilescu, nr. 20, bl. 64, sc. 3, ap. 146, sector 6,         2232 - Reproducerea înregistrărilor video;
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.             3001- Fabricarea mașinilor de birou;
J40/19531/2006, C.U.I. R19262401, potrivit contractului        322 - Producția de emițătoare radio-televiziune,
de cesiune nr. 74/19.10.2007.                   echipamente și aparate telefonice și telegrafice;
  Astfel că, urmare a contractului de cesiune încheiat       3220 - Producția de emițătoare radio-televiziune,
între părți, LESPEZANU GABRIEL - DĂNUȚ nu mai           echipamente și aparate telefonice și telegrafice;
deține calitatea de acționar, ieșind din societate. Din        351 - Construcții și reparații de nave;
acest moment calitatea de asociat o va deține             3512 - Construcții și reparații de ambarcațiuni sportive
CONSTANTIN IONEL, care deține 200 părți sociale a 10       și de agrement;
lei fiecare, în valoare totală de 2.000 lei, reprezentând       353 - Construcții și reparații de aeronave și nave;
20% din capitalul social total.                    3530 - Construcții și reparații de aeronave și nave;
  c) NOVACESCU MIHAI, cesionează către               45 - Construcții;
CONSTANTIN IONEL, cetățean român, căsătorit, sex           451 - Organizarea de șantiere și pregătirea terenului;
masculin, fiul lui Neculai și Zamfira, născut la data de       4511 - Demolarea construcțiilor, terasamente și
06.05.1963, în Municipiul Brăila, jud. Brăila, domiciliat în   organizare de șantiere;
București, str. Gîrleni, nr. 6, bl. C84, sc. 1, et. 7, ap. 42,    4512 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
sector 6, identificat cu CI seria DP, nr. 043003, eliberată la    452 - Construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu
data de 27.06.2000 de Secția 22 Poliție, CNP           civil;
1630506400155, 100 părți sociale a 10 lei fiecare, în         4521 - Construcții de clădiri și lucrări de geniu;
valoare totală de 1.000 lei, reprezentând 10% din           4522 - Lucări de învelitori, șarpante și terase la
capitalul social total al S.C. INVESTIGAȚII ȘI          construcții;
SECURITATE OMEGA SRL, cu sediul în București, str.          4523 - Construcții de autostrăzi, drumuri, aerodromuri
Vintilă Mihăilescu, nr. 20, bl. 64, sc. 3, ap. 146, sector 6,   și baze sportive;
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.             4524 - Construcții hidrotehnice;
J40/19531/2006, C.U.I. R19262401, potrivit contractului        4525 - Alte lucrări speciale de construcții;
de cesiune nr. 75/19.10.2007.                     453 - Lucrări de instalații pentru clădiri;
  Astfel că, urmare a contractului de cesiune încheiat       4531 - Lucrări de instalații electrice;
între părți, NOVACESCU MIHAI nu mai deține calitatea         4532 - Lucrări de izolații și protecție anticorozivă;
de acționar, ieșind din societate. Din acest moment          4533 - Lucrări de instalații tehnico-sanitare;
calitatea de asociat o va deține CONSTANTIN IONEL,          4534 - Alte lucrări de instalații;
care deține 100 părți sociale a 10 lei fiecare, în valoare      454 - Lucrări de finisare;
totală de 1.000 lei, reprezentând 10% din capitalul social      4541 - Lucrări de ipsoserie;
total.                                4542 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
  Cuprinsul Art. 6 - CAPITALUL SOCIAL al Actului          4543 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;
Constitutiv al SC INVESTIGAȚII ȘI SECURITATE             4544 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
OMEGA SRL, va avea următorul cuprins:               geamuri;
  Capitalul social al societății este de 10.000 lei, exclusiv    4545 - Alte lucrări de finisare;
în numerar, reprezentând 1.000 părți sociale a câte 10 lei      5050 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru
fiecare, deținute de asociați după cum urmează:          autovehicule;
  NICA CONSTANTIN - MIHAIL va deține 550 părți           5111 - Intermedieri în comerțul cu materii prime
sociale a câte 10 lei fiecare în valoare totală de 5.500 lei,   agricole, animale vii, materii prime textile și cu
reprezentând 55% din capitalul social total.           semiproduse;
  CONSTANTIN IONEL va deține 300 părți sociale a          5112 - Intermedieri în comerțul cu combustibili,
câte 10 lei fiecare în valoare totală de 3.000 lei,        minerale, și produse chimice pentru industrie;
reprezentând 30% din capitalul social total.             5113 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și
  SANDU FLORIN - IULIAN va deține 150 părți sociale       de construcții;
a câte 10 lei fiecare în valoare totală de 1.500 lei,         5114 - Intermedieri în comerțul cu mașini,
reprezentând 15% din capitalul social total.           echipamante industriale, nave și avioane;
  Celelalte prevederi ale acestui articol rămân în         5116 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții,
vigoare.                             încălțăminte și articole;
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008

  5117 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare,      5185 - Comerț cu ridicata al altor mașini și
băuturi și tutun;                        echipamente de birou;
  5118 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea     5187 - Comerț cu ridicata al altor aparaturi utilizate în
produselor cu caracter specific, n.c.a;             industrie, comerț și transporturi;
  5119 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;       5188 - Comerț cu ridicata al mașinilor, accesoriilor și
  5121 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și    uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor;
furajelor;                              5231 - Comerț cu amănuntul al produselor
  5122 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;    farmaceutice;
  5123 - Comerț cu ridicata al animalelor vii;           5232 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și
  5124 - Comerț cu ridicata a pieilor brute și al pieilor   ortopedice;
prelucrate;                             5233 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice
  5125 - Comerț cu ridicata al tutunului neprelucrat;     și de parfumerie;
  5131- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;       5241 - Comerțul cu amănuntul al textilelor;
  5132 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din      5242 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei;
carne;                                5243 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și
  5133 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,   articolelor din piele;
uleiurilor și grăsimilor comestibile;                5244 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor
  5134 - Comerț cu ridicata al băuturilor;           de iluminat și al altor articole de uz casnic;
  5135 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun;        5245 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor
  5136 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și    electro- menajere, al aparatelor de radio și televizoarelor;
produselor zaharoase;                        5246 - Comerț cu amănuntul cu articole de fierărie, cu
  5137 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și      articole din sticlă și cu cele pentru vopsit;
condimente;                             5248 - Comerțul cu amănuntul, în magazine
  5138 - Comerț cu ridicata, specializat, al altor alimente,  specializate, al altor produse n.c.a;
inclusiv pește, crustacee și moluște;                5263 - Comerț cu amănuntul care nu se efectuează
                                 prin magazine;
  5139 - Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse
                                   602 - Alte transporturi terestre;
alimentare, băuturi și tutun;
                                   6021 - Alte transporturi terestre de călători, pe bază de
  5141 - Comerț cu ridicata al produselor textile;
                                 grafic;
  5142 - Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și
                                   6022 - Transporturi cu taxiuri;
încălțămintei;
                                   6024 - Transporturi rutiere de mărfuri;
  5143 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de
                                   6030 - Transporturi prin conducte;
uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
                                   6110 - Transporturi maritime și de coastă;
  5144 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică,      6120 - Transporturi pe căi navigabile interioare;
sticlărie, tapete și produse de întreținere;             6210 - Transporturi aeriene după grafic;
  5145 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de     6220 - Transporturi aeriene ocazionale;
parfumerie;                             6230 - Transporturi spațiale;
  5146 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;      6311 - Manipulări;
  5147 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum,       6312 - Depozitări;
nealimentare, n.c.a;                         6321 - Alte activități anexe transporturilor terestre;
  5151 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi,       6322 - Alte activități anexe transporturilor pe apă;
lichizi și gazoși și al produselor derivate;             6323 - Alte activități anexe transporturilor aeriene;
  5152 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor      6330 - Activități ale agențiilor de voiaj și a tur-
metalice;                            operatorilor; activități de asistență turistică n.c.a;
  5153 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și de      6340 - Activități ale altor agenții de transport;
construcții;                             7011 - Dezvoltare (promovare) imobiliară;
  5154 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și          7012 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de    proprii;
încălzire;                              7020 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
  5155 - Comerț cu ridicata al produselor chimice;       proprii sau închiriate;
  5156 - Comerț cu ridicata al altor produse            7031 - Agenții imobiliare;
intermediare;                            7032 - Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau
  5157 - Comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor;   contract;
  5181 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;          7110 - închirierea autoturismelor și utilitarelor de
  5182 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria   capacitate mică;
minieră și construcții;                       7121 - închirierea altor mijloace de transport terestru;
  5183 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria     7122 - închirierea mijloacelor de transport pe apă;
textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat;           7123 - închirierea mijloacelor de transport aerian;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008                 5

  7131 - închirierea mașinilor și echipamentelor agricole;   Zamfira, născut la data de 06.05.1963, în Municipiul
  7132 - închirierea mașinilor și echipamentelor pentru     Brăila, jud. Brăila, domiciliat în București, Str. Gîrleni, nr.
construcții, fără personal de deservire aferent;         6, bl. C84, sc. 1, et. 7, ap. 42, sector 6, identificat cu CI
  7222 - Consultanță și furnizare de alte produse        seria DP, nr. 043003, eliberată la data de 27.06.2000 de
software;                             Secția 22 Poliție, CNP 1630506400155.
  7250 - întreținerea și repararea mașinilor de birou, de     Celelalte prevederi ale acestui articol rămân în
contabilizat și a calculatoarelor;                vigoare.
  7420 - Activități de arhitectură, inginerie și servicii de    Art. 5: Gestionarea cu drept de primă semnătură, a
consultanță tehnică legate de aceasta;              contului de rulaj deschis la BRD, Sucursala Triumf, de
  7470 - Activități de întreținere și curățare a clădirilor;  către domnul CONSTANTIN IONEL:
  7481 - Activități fotografice;                  în sensul celor mai sus menționate, se modifică actul
  7482 - Activități de ambalare;                constitutiv al societății, în rest prevederile acestuia rămân
  7485 - Activități de secretariat și traducere;        neschimbate.
  7486 - Activități ale centrelor de intermediere         Actul s-a redactat, dactilografiat și semnat azi
telefonică;                            19.10.2007 4 (patru) exemplare.
  9001 - Colectarea și tratarea apelor uzate;            (5/313898)
  9002 - Colectarea și tratarea altor reziduuri;
  9003 - Salubritate, depoluare și activități similare;
  9301 - Spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și            Societatea Comercială
blănurilor;                                 BLUE CORP SECURITY - S.R.L.
  Celelalte prevederi ale acestui articol rămân în
vigoare.                                         NOTIFICARE
  Art. 3: Modificarea Art. 1 - DENUMIREA, SEDIUL          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
SOCIETĂȚII ȘI EMBLEMA din Actul Constitutiv al SC         București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
INVESTIGAȚII ȘI SECURITATE OMEGA SRL, în sensul          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
că acest articol va avea următorul cuprins:            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  1.1 Denumirea societății: INVESTIGAȚII ȘI           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
SECURITATE OMEGA SRL se va modifica în SC BLUE          BLUE CORP SECURITY SRL, cu sediul în București, Str.
CORP SECURITY SRL, conform Dovezii de verificare a        GHEORGHE MISSAIL, nr.116, corp 2, ap.2, sector 1,
disponibilității firmei nr. 449453 din 22.10.2007 emisă de    înregistrată sub nr. J40/19531/2006, cod unic de
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       înregistrare 19262401, care a fost înregistrat sub
București.                            nr.464482 din 01.11.2007.
  1.2 Sediul societății din București, str. Vintilă         (6/313899)
Mihăilescu, nr. 20, bl. 64, sc. 3, ap. 146, sector 6 va fi
mutat la următoarea adresă: București, str. Gheorghe
Missail, nr. 116, ap. 2, corp 2, sector 1, conform                 Societatea Comercială
contractului de comodat nr.72/19.10.2007. Acesta poate               ENERGO 2001 - S.A.
fi schimbat în orice localitate din țară, cu respectarea
procedurii legale de modificare a actului constitutiv.            HOTĂRÂREA NR.4/ 22.10.2007
  Societatea poate deschide filiale, sucursale, birouri,
agenții, puncte de lucru și reprezentanțe în țară și         A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
străinătate, cu respectarea condițiilor cerute de legislația         S.C. ENERGO 2001 SA
în vigoare.                             Art.1 ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A
  Art. 4. Se eliberează din funcția de administrator al     ACȚIONARILOR S.C. ENERGO 2001 SA, legal
societății domnul LESPEZANU GABRIEL - DĂNUȚ și se         constituită și întrunită în proporție de 100 %, a fost
numește în funcția de administrator al societății domnul     alcătuită din:
CONSTANTIN IONEL, cetățean român, fiul lui Neculai și        1. S.C. ASSALTO ASITEH SRL,acționar
Zamfira, născut la data de 06.05.1963, în Municipiul       J40/5246/1993, CUI R 3775796, cu un nr. de 100 de
Brăila, jud. Brăila, domiciliat în București, Str. Gîrleni, nr.  acțiuni, a câte 2.5 lei fiecare reprezentând 250 lei, adică
6, bl. C84, sc. 1, et. 7, ap. 42, sector 6, identificat cu CI   0.17% din capitalul social, reprezentată prin dl.
seria DP, nr. 043003, eliberată la data de 27.06.2000 de     Constantinescu Alexandru, prin împuternicirea nr.
Secția 22 Poliție, CNP 1630506400155.               85/09.08.2006.
  în urma acestei modificări Art. 10 - CONDUCEREA ȘI        2. D-na Constantinescu Elena,actionar, cu un nr. de 5
ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII din Actul Constitutiv al         de acțiuni, a câte 2.5 lei fiecare, reprezentând 12.50 lei,
SC INVESTIGAȚII Șl SECURITATE OMEGA SRL, va            adică 0,02 % din capitalul social, reprezentată prin dl.
avea următorul cuprins:                      Constantinescu Alexandru, prin procura nr.
  Administrarea societății se face de către asociatul      4754/21.09.2001, domiciliată în București, str. Jean
CONSTANTIN IONEL, cetățean român, fiul lui Neculai și       Steriadi, nr. 4, bl. I18, ap.34, legitimat cu CI, seria
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008

RX,nr.298800, emitent secția 13 poliție, CNP                    Societatea Comercială
2401026400073.                                   ENERGO 2001 - S.A.
  3. Dl. Constantinescu Alexandru ,acționar, cu un nr. de
                                             NOTIFICARE
59845 de acțiuni, a câte 2.5 lei fiecare, reprezentând
149614.5 lei, reprezentând 99.73 din capitalul social,        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
născut la data de 1.10.1940, jud. Prahova, domiciliat în
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
București, str. Jean Steriadi, nr. 4, bl. I18, ap.34, legitimat
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
cu CI, seria DP, nr.050802, emitent IGP -DEP, CNP         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
1401114400041.                          ENERGO 2001 SA, cu sediul în București, Aleea
  4. D-na Popescu Elena, acționar, CNP              FIZICIENILOR, nr.19, bloc 2B, scara B, etaj P, ap.56,
2490120400921, domiciliată în București, str. Prevederii     sector 3, înregistrată sub nr. J40/2858/2001, cod unic de
nr.28, bl. G9, sc. B, et.3, ap.27, sect.3,posesoare a cărții   înregistrare 13773156, care a fost înregistrat sub
de identitate seria RT nr. 077709, eliberată de secția 13     nr.465305 din 01.11.2007.
                                   (8/313901)
poliție la data de 21.03.2000, în conformitate cu
certificatul de moștenitor nr. 197/12.09.2005 și a
certificatului de deces al domnului Ppescu Marian Ion, în             Societatea Comercială
urma căreia d-na Popescu Elena, moștenitoare deține 50               ENERGO 2001 - S.A.
de acțiuni, în valoare de 2.50 lei, însumând 125 lei,
reprezentând 0.08 % din capitalul social al S.C. Energo            HOTĂRÂREA NR.3/15.10.2007
2001 SA.                               A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
  Art.2.Am hotărât următoarele:                       S.C. ENERGO 2001 SA
  1. D-na Popescu Elena, moștenitoare a defunctului         Art.1 ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A
acționar Popescu Marian Ion, cesionează 50 de acțiuni în     ACȚIONARILOR S.C. ENERGO 2001 SA, legal
valoare nominală de 2.5 lei, însumănd 125 lei, domnului      constituită și întrunită în proporție de 95 %, a fost alcătuită
Constantinescu Alexandru, care primește aceste acțiuni.      din:
                                   1. S.C. ASSALTO ASITEH SRL,actionar,
  2. S.C. ASSALTO ASITEH SRL, acționar,
                                 J40/5246/1993, CUI R 3775796, cu un nr. de 100 de
J40/5246/1993, CUI R 3775796, cu un nr. de 100 de         acțiuni, a câte 2.5 lei fiecare reprezentând 250 lei, adică
acțiuni, a câte 2.5 lei fiecare reprezentând 250 lei, adică    0.17% % din capitalul social, reprezentată prin dl.
0.17% din capitalul social,cesionează cele 100 de acțiuni,    Constantinescu Alexandru, prin împuternicirea nr.
a câte 2.5 lei fiecare, reprezentând 250 lei, domnului      85/09.08.2006.
Constantinescu Alexandru, care primește aceste acțiuni.       2. Dl. Joe Gheorghe, acționar,cu un nr. de 50 de
  3. În urma acestor două cesiunii structura capitalului     acțiuni, a câte 2.5 lei, reprezentând 125 lei, adică 0.08 %
                                 din capitalul social.
social se prezintă astfel:
                                   3. D-na Constantinescu Elena,actionar, cu un nr. de 5
  a. dl. Constantinescu Alexandru deține un număr de       de acțiuni, a câte 2.5 lei fiecare, reprezentând 12.50 lei,
59995 acțiuni, a câte 2.5 lei, însumănd 149987.5 lei,       adică 0,02 % din capitalul social, reprezentată prin dl.
reprezentând 99.98 % din capitalul social.            Constantinescu Alexandru, prin procura nr.
  b. D-na Constantinescu deține 5 acțiuni, în valoare de     4754/21.09.2001, domiciliată în București, str. Jean
2.5 lei, însumând 12.5 lei, reprezentând 0.02 % din        Steriadi, nr. 4, bl. I18, ap.34, legitimat cu CI, seria
capitalul social.                         RX,nr.298800, emitent secția 13 poliție, CNP
                                 240102640073.
  4. Prelungirea sediului social până la data de
                                   4. Dl. Constantinescu Alexandru ,actionar, cu un nr. de
31.12.2010, conform contractului de închiriere nr.        59795 de acțiuni, a câte 2.5 lei fiecare, reprezentând
123489/31.07.2007.                        149487.50 lei, reprezentând 99.65 % din capitalul social,
  Art.4 Se mandatează administratorul societății dl.       născut la data de 1.10.1940, jud. Prahova, domiciliat în
Constantinescu Alexandru legitimat cu CI seria DP, nr.      București, str. Jean Steriadi, nr. 4, bl. 118, ap.34, legitimat
050802, eliberat de IGP DEP la data de 08.11.2000, CNP      cu CI, seria DP, nr.050802, emitent IGP -DEP, CNP
1401114400041, sa ducă la îndeplinire hotărârea pentru      1401114400041.
efectuarea mențiunii la Registrul Comerțului.            Art.2.Am hotărât următoarele;
                                   Subsemnatul Joe Gheorghe, actionar, cu un nr. de 50
  Art.5 Celelalte prevederi ale actului constitiutiv rămân
                                 de acțiuni, a câte 2.5 lei, reprezentând 125 lei, adică
neschimbate.                           0.08% din capitalul social, cedez cele 50 de acțiuni, pe
  Data: 22.10.2007                        care le dețin la S.C. ENERGO 2001 SA, domnului
   (7/313900)                          Constantinescu Alexandru.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008                7

  În urma cesiunii celor 50 de acțiuni, a câte 2.5 lei      Art. 1. Se deschide punctul de lucru situat în București,
fiecare, reprezentând 125 lei, dl. Constantinescu        Sector 4, Str. Sergent Nițu Vasile nr. 29A.
Alexandru va deține 59845 de acțiuni, în valoare de 2.50      Art. 2. Se prelungește mandatul administratorului
lei fiecare, însumănd 149612.50 lei, reprezentând 99.73     societății pentru o perioadă de încă 4 (patru) ani,
% din capitalul social.                     respectiv de la 20 10 2007 și până la data de 20.10.2011.
  Art.3. În urma cesiunii, dl. Joe Gheorghe nu mai        Restul prevederilor actului constitutiv al societății
îndeplinește funcția de cenzor al S.C. Energo 2001 SA.
                                rămăn neschimbate.
  Art.4 Se mandatează administratorul societății dl.
                                  (11/313904)
Constantinescu Alexandru legitimat cu CI seria DP, nr.
050802, eliberat de IGP DEP la data de 08.11.2002, CNP
1401114400041, să ducă la îndeplinire hotărârea pentru
efectuarea mențiunii la Registrul Comerțului.                  Societatea Comercială
  Art.5 Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămăn            BIOSOFIA - S.R.L.
neschimbate.
  Data: 15.10.2007                             DECIZIA NR 06/24.10.2007
   (9/313902)                         A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. BIOSOFIA S.R.L.
                                 NR. INREGISTRARE R.C.: J40/12954/29.09.2003
                                       C.U.I.: 15774751
        Societatea Comercială
        VIOMAR PROD - S.R.L.                Subsemnatul BOJIN CONSTANTIN-TIBERIU,
                                domiciliat în București, str. Dr. Iuliu Teodori nr. 4, ap. 1,
           NOTIFICARE                Sector 5, identificat cu CI seria RR nr. 217897 eliberată de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Secția 17 Poliție la data de 12.07.2002, CNP
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   1780319450016,în calitate de asociat unic al S.C.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        BioSofia S.R.L. cu sediul în București, str. Dr. Iuliu Teodori
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   nr. 4, ap. 1, Sector 5, înmatriculată la Registrul Comerțului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   sub nr. J40/12954/29.09.2003, cod unic de înregistrare
VIOMAR PROD SRL, cu sediul în București, Str. Turnu       15774751, atribut fiscal R, prin prezenta am decis:
Măgurele, nr.5, bloc C1B, scara 3, etaj 1, ap.87, sector 4,     Art.1:
înregistrată sub nr. J40/266/2004, cod unic de           Se majorează capitalul social prin transformarea
înregistrare 16037120, care a fost înregistrat sub
                                societății din societate cu asociat unic în societate cu 2
nr.465746 din 01.11.2007.
                                (doi) asociați în următoarele condiții:
  (10/313903)
                                  - aportul în numerar a sumei de 2500 RON adus de
                                către noul asociat, doamna SULIȚA CRISTINA, cetățean
        Societatea Comercială              român, născută la data de 05.05.1956 în București,
        VIOMAR PROD - S.R.L.              sector 1, căsătorită, C.N.P.:2560505400304, domiciliată
                                în București, sector 5, str. Dr. Iuliu Teodori nr. 4, ap.1,
        ACT ADIȚIONAL NR. 01              identificată cu C.I.: seria RT, nr. 318029.
        DIN 09.11.2007                   - aportul în numerar a sumei de 2300 RON adus de
      LA ACTUL CONSTITUTIV                 către asociatul BOJIN CONSTANTIN-TIBERIU, domiciliat
     AL S.C. VIOMAR PROD S.R.L.               în București, str. Dr. Iuliu Teodori nr. 4, ap. 1, Sector 5,
 CU SEDIUL IN STR TURNU MAGURELE NR. 5,            identificat cu CI seria RR nr. 217897 eliberată de Secția
  BL. C1B, SC. 3, ET 1, AP 87, SECTOR 4,           17 Poliție la data de 12.07.2002, CNP 1780319450016.
  BUCURESTI, CUI 16037120, J40/266/2004,
                                  Art.2;
      CAPITAL SOCIAL 200 LEI
                                  Capitalul social va fi de 5000 RON, structura sa fiind
  Subsemnatul:                         următoarea:
  TUDORA ALEXANDRU MARIAN, cetățean român,
                                  - SULITA CRISTINA deține 50% din capitalul social,
născut la data de 19.09.1968, în Mun. București, fiul lui
                                respectiv 250 părți sociale a cate 10 RON fiecare, în
Marin și Viorica, domiciliat în Str. Turnu Măgurele nr 1, Bl.
C3, Sc. B, et .1, Ap. 46, Sector 4, București, identificat cu  valoare totală de 2500 RON.
CI seria RD nr. 184933, eliberată de Secția 15 Poliție       - BOJIN CONSTANTIN-TIBERIU deține 50% din
București la data de 08.08.2001, CNP 1680919441542,       capitalul social, respectiv 250 părți sociale a câte 10 RON
  În calitate de asociat unic și administrator al S C     fiecare, în valoare totală de 2500 RON.
VIOMAR PROD S.R.L, identificată cu datele de mai sus,        DataL 24.10.2007
am hotărât următoarele:                       (12/313905)
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008

         Societatea Comercială                    Societatea Comercială
          BIOSOFIA - S.R.L.                SILVANA 16 PROD COM BUCURESTI - S.R.L.

            NOTIFICARE                           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
BioSofia SRL, cu sediul în București, Str. Iuliu Teodori,     SILVANA 16 PROD COM BUCUREȘTI SRL, cu sediul în
nr.4, ap.1, sector 5, înregistrată sub nr. J40/12954/2003,    București, Str. VLAD DRACU, nr.1, bloc B13, scara 1,
cod unic de înregistrare 15774751, care a fost înregistrat    ap.68, sector 3, înregistrată sub nr. J40/22403/1994, cod
sub nr.465761 din 01.11.2007.                   unic de înregistrare 6558120, care a fost înregistrat sub
  (13/313906)                          nr.466014 din 01.11.2007.
                                   (15/313908)

      Societatea Comercială
                                         Societatea Comercială
 SILVANA 16 PROD COM BUCURESTI - S.R.L.
                                         ZEF TRADELINE - S.A.
      HOTĂRÂREA NR. 1/27.10.2007
                                            HOTĂRÂRE
  A ADUNĂRII GENERALE A S.C „SILVANA16
                                       A ADUNĂRII GENERALE
    PROD COM BUCUREȘTI” S.R.L.                 A SC ZEF TRADELINE IFN SA, CU SEDIUL IN
  SUBSEMNAȚII:                           BUCURESTI, STR. ION NECULCE, NR. 38,
  • BUTCARU ANA CORNELIA, cetățean român,             SECTOR 1, AVAND CUI RO4282885, NR.REG.
născută la data de 29.05.1976 în Dumbrăveni Județul         COMERTULUI J40/17047/1993 SI CAPITALUL
Sibiu, domiciliată în București, str. Brândușelor nr. 9, bl.      SOCIAL 1 919 360 LEI DIN 18.10. 2007
G4, sc.1, et 7, ap. 24, sector 3, stare civilă: necăsătorită,    La ședința Adunării Generale a SC ZEF TRADELINE
posesoare a CI. seria: RD nr. 105146, eliberată de Secția     IFN SA, care a avut loc la București la data de 18.10.2007
11 Poliție București la data de 06.06.2000, CNP:         cu participarea D-lui GHITA GHEORGHE, cetățean
2760529040043;                          român, domiciliat în București, str. Lotru, nr.18,sec. 1,
  • BUTCARU ION cetățean român, născută la data de        legitimat cu CI seria RR,nr.340495, CNP 1540505400391
22.12.1946 în Stoișești Județul Vaslui, domiciliat în       în calitate de mandatar al lui DUTU DAN (95%), cetățean
Bacău, str. Venus nr. 1, județul Bacău, stare civilă:       german, domiciliat în Germania, 76646 Bruchsal,
căsătorit, posesor al B.I. seria: DV nr. 727432, eliberat de   Wurttemberger str., 123 B, legitimat cu pașaport, seria D,
Poliția Bacău, CNP: 1461222040019                 nr.6407285530, eliberat de Aut. Germane în 19.05.2000,
  PRIN PREZENTA, HOTĂRÂM:                    conform procurii aut. sub nr. 2045/22 iunie 2006 de BNP
  1. cesionarea de către BUTCARU ANA CORNELIA a         GEORGETA ENCIU), GHITA ALEXE NUNU VIOREL
                                 (1,25%), cetățean român, domiciliat în București, str.
unui număr de 5 părți sociale, în valoare nominală de 10
                                 Cronicar Ion Neculce, nr. 38, sec. 1, legitimat cu CI seria
RON, reprezentând 25% din capitalul social, pentru suma
                                 RD, nr. 153730, CNP 1560119400099, GHITA VIRGINIA
totală de 50 RON, către BUTCARU MONICA, cetățean
                                 LILIANA DEJANINA (1,25%), cetățean român, domiciliată
român, născută la data de 28.04.1970 în Vutcani, județul
                                 în București, str. Lotru, nr. 18, sec. 1, legitimată cu CI
Vaslui, domiciliată în București str. Brândușelor, nr. 9, bl.
                                 seria RR, nr. 340496,CNP2531028400125, GHITA
G4, sc. A, et. 7, ap. 24, sector 3, stare civilă: necăsătorită,  MARIA DORINA (1,25%), cetățean român, domiciliată în
CI. seria RT nr. 271964 eliberat de Secția 11 Poliție la     Brașov, str. Finului, nr. 43, jud. Brașov, legitimată cu CI
data de 03.07.2003, CNP 2700428040064;              seria BV nr.413124, CNP 2580415080062 și GHITA ANA-
  2. înlocuirea în funcția de administrator a d-nei       MARIA-IOANA-VIRGINIA (1,25%),cetățean român,
BUTCARU ANA CORNELIA cu d-na BUTCARU               domiciliată în București, str. Lotru, nr. 18, sector 1,
MONICA, cu puteri depline de angajare și reprezentare a      legitimată cu CI. seria RR, nr. 340497, CNP;
societății;                            2800306410198;
  3. menținerea sediului social al societății la adresa din     ÎN CALITATE DE ACȚIONARI AM HOTĂRÂT:
București str. Vlad Dracu nr. 1, Bl.B13, sc. 1, et 6, ap. 68,    1)Modificarea denumirii societății prin scoaterea din
sector 3, conform contractului de comodat din data de       numele societății a particulei IFN, societatea
26.10.2007.                            nemaipracticând servicii de amanetare și lărgindu-și
   (14/313907)                         astfel obiectul de activitate - societatea numindu-se în
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008               9

continuare SC ZEF TRADELINE SA, așa cum s-a numit        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
la înființare                          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  2) Schimbarea obiectului principal de activitate în: Cod  ZEF TRADELINE SA, cu sediul în București, Str. ION
caen 4521 - Construcții de clădiri și lucrări de geniu.     NECULCE, nr.38, sector 1, înregistrată sub nr.
  3) Desființarea punctului de lucru situat la: Targoviște,  J40/17047/1993, cod unic de înregistrare 4282885, care
str. Poet Gr. Alexandrescu,bl. E1, jud. Dâmbovița.       a fost înregistrat sub nr.466711 din 02.11.2007.
  4) Înființarea unui punct de lucru situat în B-dul Ion     (17/313910)
Mihalache, nr. 323A, sector 1, București, în suprafața de
258,40 mp folosit pentru birouri și spațiu comercial la
parterul și etajul imobilului.                        Societatea Comercială
  ÎMPUTERNICIREA D-lui GHITA GHEORGHE,                 DAMIRA INVENT GROUP - S.R.L.
administratorul Societății, domiciliat în București, str.
Lotru, nr. 18, sector 1, să îndeplinească toate formalitățile             NOTIFICARE
necesare în vederea încheierii actelor notariale.         Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Obiectul de activitate                   București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Domeniul principal de activitate al societății este: COD  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
CAEN 452 Construcții de clădiri sau părți ale acestora;     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
geniu civil                           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Activitatea principală a societății constă în: COD     DAMIRA INVENT GROUP SRL, cu sediul în București,
CAEN 4521 - Construcții de clădiri și lucrări de geniu.     Șos. PANTELIMON, nr.251, bloc 45, scara 2, etaj 3,
  5) Completarea obiectului secundar de activitate:      ap.57, sector 2, înregistrată sub nr. J40/11235/2003, cod
  Pe lângă activitatea principală, societatea mai poate    unic de înregistrare 15672123, care a fost înregistrat sub
desfășura următoarele activități:                nr.467382 din 02.11.2007.
  4511 Demolarea construcțiilor, terasamente și          (18/313911)
organizare de șantier
  4512 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  4522 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la            Societatea Comercială
construcții                               DAMIRA INVENT GROUP - S.R.L.
  4525 Alte lucrări speciale de construcții
  4531 Lucrări de instalații electrice                       HOTĂRÂRE
  4532 Lucrări de izolații și protecție anticorozivă
  4533 Lucrări de instalații tehnico-sanitare           A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  4534 Alte lucrări de instalații                  SC PACIFIC MARKETING GROUP SRL
  4541 Lucrări de ipsoserie                      J40/11235/2003; CUI: 15672123
  4542 Lucrări de tâmplărie și dulgherie             Subsemnații:
  4543 Lucrări de pardosire și placate a pereților        • NICOLA COSMIN-LIVIU, cetățean român, căsătorit,
  4544 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și, montări de    născut în București la data de 09.12.1969, domiciliat în
geamuri                             București, Șos. Pantelimon, nr.241, bl.61, sc.B, ap.61,
  4545 Alte lucrări de finisare                sector 2, posesor al CI seria RX nr.067844 emisă la data
  7020 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare  de 31.08.1998 de către Secția 9 Poliție, CNP
proprii sau închiriate;                     1691209443026; (asociat);
  7110 - închirierea autoturismelor și utilitarelor de      • GURIȚĂ ȘTEFAN cetățean român, necăsătorit,
capacitate mică                         născut în București la data de 11.07.1958, domiciliat în
  7133 - închirierea mașinilor și echipamentelor de      București, Șos.Ștefan cel Mare, nr.44; bl.33A, sc.2,
birou, inclusiv a calculatoarelor.               ap.41, sector 2, posesor al CI seria RD nr.280338 emis la
  Obiectul de activitate se poate modifica în condițiile   data de 15.11.2002 de către Secția 6 Poliție, CNP
legii.                             1580711400108; (administrator);
   (16/313909)                          • NEAGU MARCEL, cetățean român, necăsătorit,
                                născut în Comuna Afumați, Sectorul Agricol Ilfov, la data
                                de 26.03.1947, domiciliat în București, str. Nicolae Pascu,
        Societatea Comercială              nr.10, bl.5, sc.6, ap. 172, sector 3, posesor al BI seria GT
        ZEF TRADELINE - S.A.              nr. 132887 emis la data de 19.10.1995 de către Secția 11
                                Poliție, CNP 1470326400159; (asociat);
           NOTIFICARE                  • POPESCU PAULA-LAVINIA, cetățean român,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    căsătorită, născută în Alexandria, jud. Teleorman la data
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   de 03.07.1973, domiciliat în București, Șos. Pantelimon,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        nr.251, bl.45, sc.2, ap.57, sector 2, posesoare a CI seria
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008

RD nr.069901 emis la data de 10.05.1999 de către Secția      7031 - Agenții imobiliare
9 Poliție, CNP 2730703340034; (asociat)              7032 - Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau
  În calitate de asociați ai SC PACIFIC MARKETING       contract
GRUP SRL, cu sediul social în București, sector 3, str.      7420 - Activități de arhitectură, inginerie și servicii de
Nicolae Pascu nr 10, bl 5, sc 6, ap 172; înmatriculată la    consultanță tehnica legate de acestea
ORC Bucuresti sub J40/11235/2003; CUI: 15672123, am        7470 - Activități de întreținere și curățare a clădirilor
hotărât următoarele:                        9302 - Coafură și alte activități de înfrumusețare
  1) Schimbarea sediului social al societății din        Urmare acestor mențiuni, se modifică actul constitutiv
București, sector 3, str. Nicolae Pascu nr 10, bl 5, sc 6, ap  după cum urmează:
172 în București, Șos. Pantelimon. nr.251, bl.45. sc.2. ap.    cap 1 cu privire la asociați astfel; POPESCU PAULA-
57, etaj 3, sector 2.                      LAVINIA, cetățean român, căsătorită, născută în
  2) Schimbarea denumirii din SC PACIFIC           Alexandria, jud. Teleorman la data de 03.07.1973,
MARKETING GRUP SRL în SC DAMIRA INVENT             domiciliat în București, Șos. Pantelimon, nr.251, bl.45,
GROUP SRL                            sc.2, ap. 57, sector 2, posesoare a CI seria RD nr.069901
  3) Cesionarea părților sociale deținute de NICOLA      emis la data de 10.05.1999 de către Secția 9 Poliție, CNP
COSMIN-LIVIU, GURIȚĂ ȘTEFAN, NEAGU MARCEL            2730703340034; (asociat)
către POPESCU PAULA-LAVINIA și DRAGOMIR              DRAGOMIR MIHAIELA (asociat și administrator ) -
MIHAIELA.                            cetățean român, născută în Com. Glodeanu -Siliștea,
  4) Se revocă administratorul existent GURIȚA        Județul Buzău la 09.04.1960, domiciliată în Șos. Ștefan
ȘTEFAN.                             cel Mare nr 32, bl 26 A, et 3, ap 73, sector 2 București,
  5) Completarea obiectelor de activitate secundare cu    identificată cu CI, seria RT, NR 283015 , CNP:
următoarele coduri CAEN:                    2600409400544, ELIBERATĂ DE Secția 6 Poliție la data
  0112 - Cultivarea legumelor, a specialităților horticole  de 16.09.2003.
și a produselor de seră                      ART .2 denumirea societății va fi: DAMIRA INVENT
  0124 - Creșterea pasărilor                 GROUP SRL.
  0125 - Creșterea altor animale                 Se modifică art 5 sediul social: în București, Șos.
  3710 - Recuperarea deșeurilor și resturilor reciclabile   Pantelimon, nr.251, bl.45, sc.2, ap.57, et. 3, sector 2.
  3720 - recuperarea deșeurilor și resturilor menajere      Se modifică cap II - activitățile secundare
reciclabile                           completându-se cu codurile CAEN MENȚIONATE ÎN
  4511 - Demolarea construcțiilor, terasamente și       PREZENTA HOTĂRÂRE.
organizare de șantiere                       • SE MODIFICĂ CAP III art 8 cu privire la părțile
  4521 - Construcții de clădiri și lucrări de geniu      sociale DRAGOMIR MIHAIELA -9 părți sociale a câte 10
  4522 - Lucrări de invelitori, șarpante și terase la     lei fiecare reprezentând 49% din capitalul social;
construcții                           POPESCU PAULA- LAVINIA deține 11 părți sociale, în
  4525 - Alte lucrări speciale de construcții         valoare totală de 110 lei, reprezentând 51% din capitalul
  5113 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și    social
de construcții                           • Se modifică art 16 -administrarea societății se va face
  5131 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor     de către DRAGOMIR MIHAIELA.
  5142 - Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și         •   RESTUL     PREVEDERILOR       ACTULUI
încălțămintei                          CONSTITUTIV RĂMÂN NESCHIMBATE.
  5153 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și de     Data: 30.10.2007
construcții                             (19/313912)
  5221 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
proaspete
  5231 -Comerț cu amănuntul al produselor                  Societatea Comercială
farmaceutice                                A K PROD TRADING - S.R.L.
  5232 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și
ortopedice                                  DECIZIA NR 01/29.10.2007
  5233 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice        A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
și de parfumerie                          COMERCIALE A K PROD TRADING S.R.L.
  6022 - Transporturi cu taxiuri                  SEDIUL: BUCURESTI, STR.SMARANDA
  6412 - Alte activități de curier (altele decât cele de    BRAESCU NR.3, BL.1G, SC.1, AP. 7, SECTOR 1
poștă națională)                         NR.DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI:
  6603 - Alte activități de asigurări (exceptând              J40/2363/11.03.1998
asigurările de viață)                       COD UNIC DE INREGISTRARE CU ATRIBUT
  7011 - Dezvoltare (promovare) imobiliară           FISCAL: R10334300; CAPITAL SOCIAL: 2490 LEI
  7012 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare       Subsemnatul ANTONIS KARAGEORGE, cetățean
proprii                             cipriot, stare civilă căsătorit, sex bărbătesc, născut la
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008                 11

09.09.1968, în Nicosia, Cipru, din părinți DEMETRES și        Fabricarea altor produse prelucrate din metal; Activitatea
MAROULA, cu domiciliul în Cipru, str.P.Kyprianou nr.7,        principală: 2875 Fabricarea altor articole din metal.”
Livadia, Larnaca, identificat cu P.A. nr.C231407 eliberat        Art.3. Statutul societății devine caduc și se va redacta
de Autoritățile Cipriote la data de 06.10.1999, în calitate      un nou act cu denumirea de act constitutiv cu toate
de asociat unic al S.C. A K PROD TRADING S.R.L., am          modificările la zi.
decis:                                  Art.4. Schimbarea și rectificarea datelor de identificare
  Art.1. Extinderea obiectului de activitate secundar cu      a asociatului unic: “ANTONIS KARAGEORGE, cetățean
următoarele activități: “1740 Fabricarea de articole         cipriot, stare civilă căsătorit, sex bărbătesc, născut la
confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și        09.09.1968, în Nicosia, Cipru, din părinți DEMETRES și
lenjeriei de corp); 1920 Fabricarea articolelor de voiaj și      MAROULA, cu domiciliul în Cipru, str.P.Kyprianou nr.7,
marochinărie și a articolelor de harnașament; 2040          Livadia, Larnaca, identificat cu P.A. nr.C231407 eliberat
Fabricarea ambalajelor din lemn; 2051 Fabricarea altor
                                   de Autoritățile Cipriote la data de 06.10.1999.”
produse din lemn; 2052 Fabricarea articolelor din plută,
                                     S-a precizat că decizia adoptată și implicit modificările
paie și împletituri; 2121 Fabricarea hârtiei și cartonului
                                   rezultate respectă condițiile prevăzute în statutul
ondulat și a ambalajelor din hârtie sau carton; 2122
                                   societății precum și cele ale legislației în vigoare.
Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din
hârtie sau carton; 2123 Fabricarea articolelor de             (20/313913)
papetărie; 2124 Fabricarea tapetului; 2125 Fabricarea
altor articole din hârtie și carton n.c.a.; 2521 Fabricarea
plăcilor, foliilor, tuburilor și profilurilor din material plastic;          Societatea Comercială
2522 Fabricarea articolelor de ambalaj din material                A K PROD TRADING - S.R.L.
plastic; 2523 Fabricarea articolelor din material plastic
pentru construcții; 2524 Fabricarea altor produse din                    NOTIFICARE
material plastic; 2621 Fabricarea articolelor ceramice          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
pentru uz gospodăresc și ornamental; 2622 Fabricarea         București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
de obiecte sanitare din ceramică, 2623 Fabricarea           alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
izolatorilor și pieselor izolante din ceramică; 2624         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Fabricarea de produse ceramice de uz tehnic; 2625           actualizat al actului constitutiv al societății comerciale A K
Fabricarea altor produse ceramice; 2626 Fabricarea          PROD TRADING SRL, cu sediul în București, Str.
produselor ceramice refractare; 2861 Fabricarea            SMARANDA BRĂESCU, nr.3, bloc 1G, scara 1, ap.7,
produselor de tăiat și de uz casnic; 2862 Fabricarea         sector 1, înregistrată sub nr. J40/2363/1998, cod unic de
uneltelor de mână; 2872 Fabricarea ambalajelor din          înregistrare 10334300, care a fost înregistrat sub
metale ușoare; 3420 Producția de caroserii, remorci și
                                   nr.467643 din 02.11.2007.
semiremorci; 3430 Producția de piese și accesorii pentru
                                     (21/313914)
autovehicule și pentru motoare de autovehicule; 3511
Construcții și reparații de nave; 3512 Construcții și
reparații de ambarcațiuni sportive și de agrement; 3541
Producția de motociclete; 3640 Fabricarea articolelor                Societatea Comercială
pentru sport; 3650 Fabricarea jocurilor și jucăriilor; 3663            HOBBY CONSTRUCT - S.R.L.
Fabricarea altor produse manufacturiere; 5143 Comerț cu
ridicata și import-export al aparatelor electrice și de uz                  HOTĂRÂRE
gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;           A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
5154 Comerț cu ridicata și import-export al
echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații       Subsemnații: STOIAN GHEORGHE, domiciliat în
sanitare și de încălzire; 5245 Comerț cu amănuntul al         București, str.Mitropolit Varlaam, nr.89, sect.1, identificat
articolelor și aparatelor electro-menajere, al aparatelor de     prin C.I. seria RX, nr. 305644, elib. de sp.5 la data de
radio și televizoarelor; 5247 Comerț cu amănuntul al         13.05.2005 și BOTEZ EMILIA, domiciliată în București,
cărților, ziarelor și articolelor de papetărie; 5271 Reparații    B-dul Bucureștii Noi, nr.78, bl.C1, sc.4, et.4, ap.80, sect.1,
de încălțăminte și ale altor articole din piele; 5272         identificată prin BI, seria GN, nr.415150, elib. de sp.5 la
Reparații de articole electrice de uz gospodăresc; 5273        data de 05.10.1994, asociați ai SC HOBBY CONSTRUCT
Reparații de ceasuri și bijuterii; 5274 Alte reparații de       SRL, am hotărât:
articole personale n.c.a.; 9301 Spălarea, curățarea și          Schimbarea sediului social în București, str.Jiului,
vopsirea textilelor și blănurilor, 9304 Activități de         nr.131, et.2, sect.1.
întreținere corporală.”                         Actul constitutiv se va înlocui cu un nou act constitutiv
  Art.2. Schimbarea domeniului principal de activitate și      modificat.
a activității principale cu: “Domeniul principal: 287           (22/313915)
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008

       Societatea Comercială                    Societatea Comercială
      HOBBY CONSTRUCT - S.R.L.                VW CONSULTING INTERNATIONAL - S.R.L.

            NOTIFICARE                        DECIZIA NR. 1/17.11.2007
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     A ASOCIATULUI UNIC AL SC VW CONSULTING
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      INTERNATIONAL SRL BUCURESTI,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         STR.CAP.ILINA, NR. 6, BLOC 14, SC. 3, ETAJ 4,
                                    AP. 131, SECTOR 5, J40/18285/2004
modificările și completările ulterioare, depunerea textului            CUI 16930042
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                   VOICU SORIN IOAN, cetățean român, născut la data
HOBBY CONSTRUCT SRL, cu sediul în București, Str.
                                 de 12.03.1978 în Zimnicea, Județul Teleorman, domiciliat
JIULUI, nr.131, etaj 2, sector 1, înregistrată sub nr.
                                 în Zimnicea, Str Cuza Vodă, bl 18B, sc. A, et. 3, ap. 14,
J40/1983/2000, cod unic de înregistrare 12737058, care      Județul Teleorman, identificat cu CI seria TR nr. 089442
a fost înregistrat sub nr.468552 din 05.11.2007.         eliberată de Politia Zimnicea la data de 13.08.2002, CNP
  (23/313916)                         1780312346380 în calitate de asociat unic a» SC VW
                                 CONSULTING INTERNATIONAL SRL am decis numirea
                                 în calitate de administrator pe Doamna BIRAU
      Societatea Comercială                CRISTINA, cetățean român, născută la data de
   TUNISIANA TRAVEL & TRADING - S.R.L.             01.05.1971 în Câmpulung Moldovenesc, Județul
                                 Suceava, domiciliată în Câmpulung Moldovenesc,
            HOTĂRÂRE                 Județul Suceava, Str. Mihail Eminescu, nr. 11, identificată
                                 cu CI seria SV nr. 174479 eliberată Poliția Câmpulung
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              Moldovenesc la data de 21.06.2002, CNP
  Subsemnații: STOIAN GHEORGHE, domiciliat în          2710501330011, pe perioadă nelimitată.
București, str.Mitropolit Varlaam, nr.89, sect.1, identificat    Data: 07.11.2007
prin CI, seria RX, nr. 305644, elib. de sp.5 la data de        (26/313919)
13.05.2005 și STOIAN AURELIA-CARMEN, domiciliată
în București, str.Mitropolit Varlaam, nr.89, sect.1,
                                      Societatea Comercială
identificată prin CI, seria RX, nr.305645, elib. de sp.5 la
                                  VW CONSULTING INTERNATIONAL - S.R.L.
data de 13.05.2005, asociați ai SC TUNISIANA TRAVEL
& TRADING SRL, am hotărât:                               NOTIFICARE
  Schimbarea sediului social în București, str.Jiului,       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
nr.131, et.1, sect.1.                      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Actul constitutiv se va înlocui cu un nou act constitutiv   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificat.                            modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  (24/313917)                         actualizat al actului constitutiv al societății comerciale VW
                                 CONSULTING INTERNATIONAL SRL, cu sediul în
                                 București, Str. Căp. Ilina, nr.6, bloc 14, scara 3, etaj 4,
      Societatea Comercială                ap.131, sector 5, înregistrată sub nr. J40/18285/2004,
   TUNISIANA TRAVEL & TRADING - S.R.L.             cod unic de înregistrare 16930042, care a fost înregistrat
                                 sub nr.475291 din 08.11.2007.
            NOTIFICARE                  (27/313920)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204          Societatea Comercială
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu              BUCĂTĂRIA LUI RADU - S.R.L.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale               HOTĂRÂRE
TUNISIANA TRAVEL & TRADING SRL, cu sediul în             A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
București, Str. JIULUI, nr.131, etaj 1, sector 1, înregistrată      S.C. “BUCĂTĂRIA LUI RADU” S.R.L.
sub nr. J40/18871/2005, cod unic de înregistrare                 DIN 02.06.2007
18114512, care a fost înregistrat sub nr.468554 din        Asociații Societății Comerciale “BUCĂTĂRIA LUI
05.11.2007.                           RADU” S.R.L., persoană juridică romană, cu sediul în
  (25/313918)                         București, Str. Calea Griviței nr. 163, Bl. J, scara. 1, et 7,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008               13

ap.28, sectorul 1, înmatriculată în Registrul Comerțului       - Tutulan Radu, subscrie suma de 8,75 lei
sub nr. J40/6156/2003, C.U.I. 15417350, având un capital       - Roman Ana Maria Antoaneta, subscrie suma de 8,75
social subscris și vărsat de 200 RON, împărțit în 20 părți   lei
sociale, fiecare având o valoare nominală de 10 RON,        4. După majorarea de capital social, structura acestuia
respectiv:                           va fi următoarea ( Anexa 1):
  ■ DEHELEAN-ROMAN ILEANA, cetățean român,            - Dehelean-Roman Ileana, deține 6 părți sociale
născută la data de 19 decembrie 1954, în com.Birchis, jud    reprezentând 27,273 din capitalul social, reprezentând 60
Arad, cu domiciliul în București, str. Arh. Louis Blank,    lei
nr.21, ap.1, sect 1, care se identifică cu C.I. seria RT nr.    - Tutulan Radu, deține 8 părți sociale reprezentând
376726, eliberată de Secția 1 poliție la data de        36,363% din capitalul social, reprezentând 80 lei
05.01.2005, CNP 2541219400072, deținând 28,75 % din         - Roman Ana Maria, deține 8 părți sociale
capitalul social;                        reprezentând 36,364% din capitalul social, reprezentând
  ■ ROMAN ANA MARIA ANTOANETA, cetățean            80 lei.
român, născuta la data de 3 septembrie 1974, în           3. Ca urmare a modificărilor substanțiale ale
București, cu domiciliul în Canada, 3221,FORESTHILL
                                prevederilor Legii 31/1990, și a modificărilor intervenite în
#18 H3V 1C4, MONTREAL, QC, posesoare a
                                cadrul societății, se aprobă publicarea unui nou Act
Pașaportului nr. 08191406 eliberat de autoritățile
românești la data de 22.10.2003, deținând 35,625% din      Constitutiv, în conformitate cu prevederile art. 204 din
capitalul social, reprezentata de DIMITRIU - IOANA       Legea 31/1990 modificată.
ELISABETA ELENA, cetățean român, domiciliată în           Prezenta hotărâre a adunării generale a asociaților
București, Aleea Dealul Mitropoliei, nr.19, et.2, ap.4,     Societății Comerciale “BUCĂTĂRIA LUI RADU” S.R.L., a
sect.4, identificată cu CI seria RT, nr. 068792, eliberată de  fost redactată și semnată în patru exemplare originale,
secția 14 Poliție București, la data de 14.02.2000, cu     astăzi 02.06.2007, la sediul social al societății.
procură autentificată la BNP Irina Moisescu sub nr.         (28/313921)
1627/06.09.2005
  ■ TUTULAN RADU, cetățean român, născut la data de
19 august 1987 în mun. Curtea de Argeș, jud. Argeș, cu             Societatea Comercială
domiciliul în București, calea Șerban Vodă nr.162, bl.            BUCĂTĂRIA LUI RADU - S.R.L.
22A, et.1, ap.1, sect. 1, posesor al CI seria RD nr.
181308, eliberată de secția 3 Poliție București, la data de              NOTIFICARE
23.07.2001, CNP: 1870819033373, deținând 35,625%          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
din capitalul social, reprezentat de TUTULAN ELENA,       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
cetățean român, cu domiciliul în București, calea Șerban    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Vodă nr.162, bl. 22A, et.1, ap.1, sect. 1, identificată cu CI  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
seria RT, nr. 243450, eliberată de secția 3 Poliție
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
București, cu procură autentificată la BNP Iorgovan
                                BUCĂTĂRIA LUI RADU SRL, cu sediul în București,
Niculina sub nr.924/23 octombrie 2006
                                Calea Griviței, nr.163, bloc J, scara 1, etaj 7, ap.28, sector
  Reprezentând 100% din capitalul social, renunțând la
prevederile Legii 31/1990, privind convocarea AGA,       1, înregistrată sub nr. J40/6156/2003, cod unic de
adunarea generală fiind astfel legal întrunită, au adoptat   înregistrare 15417350, care a fost înregistrat sub
cu unanimitate de voturi următoarele hotărâri:         nr.475300 din 08.11.2007.
  Având în vedere decesul asociatului majoritar RADU       (29/313922)
ANTON ROMAN
  Având în vedere prevederile art.11 din Legea
nr.31/1990, privind valoarea minimă a unei părți sociale.            Societatea Comercială
  HOTĂRÂREA nr. 1                              VIAROM CONSTRUCT - S.A.
  1. Se aprobă numirea în funcția de Administrator al
societății cu puteri depline, a asociatului DEHELEAN-                 HOTĂRÂRE
ROMAN ILEANA, cetățean român, cu domiciliul în            A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
București, str. Arh. Louis Blank, nr.21, ap.1, sect 1, care            ACȚIONARILOR
se identifică cu C.I. seria RT nr. 376726, eliberată de           DIN 30 OCTOMBRIE 2007
Secția 1 poliție la data de 05.01.2005, CNP
2541219400072 fără remunerație.                  La data de 30 octombrie 2007, de la ora 14, Intrarea
  2. Se aprobă mandatul noului administrator al        Glucozei nr. 37 - 39, parter, Tronsonul 1, Camerele P101-
societății, care este pentru o perioadă de 4(ani) ani de    P119, sector 2, București, România, a avut loc, la prima
zile, de la data de 02.04.2007 până la data de 01.04.2011.   convocare, Adunarea Generală Extraordinară a
  3. Se aprobă majorarea capitalului social, cu suma de    Acționarilor societății VIAROM CONSTRUCT SA, cu un
20 lei, după cum urmează:                    capital social de 8.248.800 lei, împărțit în 200 de acțiuni,
  - Dehelean-Roman Ileana, subscrie suma de 2,5 lei      cu o valoare nominală de 41.244 lei fiecare.
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008

  Adunarea este prezidată de Domnul Daniel François       Ovidiu Dan BOICU și Domnul Marius Daniel BADINA,
ROFFET. Acționarii aleg în unanimitate pe Domnul Ovidiu      câte 23.895 lei fiecare (respectiv 7.965 acțiuni pentru
Dan BOICU, în calitate de secretar de ședință.          fiecare, de o valoare nominală de 3 lei fiecare) și Domnul
  Ca urmare a apelului, se constată prezența următorilor    Dragoș Bogdan PREDA, 5.310 lei (respectiv 1.770
acționari:                            acțiuni, de o valoare nominala fiecare), deci un total de
  1. Societatea Eurovia SA, care deține un aport la       53.100 lei.
capital în valoare de 7.423.920 lei, divizat în 180 acțiuni,     Cei trei acționari, Domnul Ovidiu Dan BOICU, Domnul
în valoare de 41.244 lei fiecare, reprezentând 90% din      Marius Daniel BADINA și Domnul Dragoș Bogdan
capitalul social, reprezentata de Domnul Daniel François     PREDA declară expres că participă la majorarea
ROFFET,                              capitalului social doar în limita sumelor mai sus
  2. Domnul Ovidiu - Dan BOICU, care deține un aport la     menționate, renunțând la dreptul lor de preferință de a
capital în valoare de 371.196 lei, divizat în 9 acțiuni, în    subscrie proporțional cu participația pe care o au în
valoare de 41.244 lei fiecare, reprezentând 4,50% din       capitalul social al Societății, înainte de majorare, și
capitalul social,                         înțelegând și acceptând că această renunțare la dreptul
  3. Domnul Marius - Daniel BADINA deține un aport la      de preferință le va diminua participația actuală la capitalul
capital în valoare de 371.196 lei, divizat în 9 acțiuni, în    Societății. Prin urmare, majorarea de capital social va fi
valoare de 41.244 lei fiecare, reprezentând 4,50% din       limitată la subscrierile înregistrate, adică 6.531.000 lei,
capitalul social,                         reprezentând 2.177.000 acțiuni noi cu o valoare de 3 lei
  4. Domnul Dragoș - Bogdan PREDA deține un aport la      fiecare, iar restul acțiunilor nesubscrise se anulează.
capital în valoare de 82.488 lei, divizat în 2 acțiuni, în      În concluzie, capitalul social se majorează de la
valoare de 41.244 lei fiecare, reprezentând 1,00% din       8.248.800 lei, cu 6.531.000 lei, ajungând la 14.779.800
capitalul social.                         lei, modificându-se și valoarea nominală a unei acțiuni de
  Președintele Adunării verifică prezenta și constată că    la 41.244 lei la 3 lei, urmând a se da acțiunilor o nouă
acționarii reprezentând 100% din capitalul social sunt      numerotare.
prezenți, conform listei de prezentă anexată prezentului       Aportul în creanță, a fiecărui acționar la majorarea
document și semnată de către acționari.              capitalului este de:
  Acționarii deținând 100% din capitalul social al         - 6.477.900 lei, din partea acționarului EUROVIA SA;
societății fiind prezenți și fiind îndeplinite toate         - 23.895 lei, din partea acționarului Domnul Ovidiu Dan
formalitățile de convocare, Președintele constată că       BOICU;
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății       - 23.895 lei, din partea acționarului Domnul Marius
este constituită în conformitate cu dispozițiile legale și    Daniel BADINA;
statutare și poate decide în mod valabil.               - 5.310 lei, din partea acționarului Domnul Dragoș
  Adunarea fiind valabil constituită, Președintele anunță    Bogdan PREDA.
acționarilor prezenți ordinea de zi a prezentei Adunări        Ca urmare a acestei majorări, capitalul social total al
Generale:                             Societății este de 14.779.800 lei, divizat în 4.926.600
  I. Majorarea capitalului social al Societății         acțiuni, având o valoare nominală de 3 lei fiecare, deținut
  II. Modificarea actului constitutiv al Societății       după cum urmează:
  III. Mandat pentru formalități                  ♦ EUROVIA SA deține 4.633.940 acțiuni, cu o valoare
  În continuare, Președintele propune să se treacă la      nominală de 3 lei fiecare, în valoare totală de 13.901.820
discutarea ordinii de zi:                     lei, reprezentând 94,06% din capitalul social al societății,
  I. Majorarea capitalului social al Societății         numerotate de la 1 la 4.633.940 inclusiv;
  Acționarii hotărăsc în unanimitate să majoreze          ♦ Dl. Ovidiu - Dan BOICU deține 131.697 acțiuni ale
capitalul social, conform Legii nr. 31/1990 privind        societății, cu o valoare nominală de 3 lei fiecare, în
societățile comerciale, în vigoare, și a dispozițiilor actului  valoare totală de 395.091 lei, reprezentând 2,67% din
constitutiv al Societății.                    capitalul social al societății, numerotate de la 4.633.941 la
  S-a propus majorarea capitalului social cu 7.197.666     4.765.637 inclusiv;
lei prin emiterea a 2.399.222 acțiuni noi, cu o valoare        ♦ Dl. Marius - Daniel BADINA deține 131.697 acțiuni
nominală de 3 lei fiecare. Acționarii societății au dreptul    ale societății, cu o valoare nominală de 3 lei fiecare, în
de a subscrie acestei majorări după cum urmează:         valoare totală de 395.091 lei, reprezentând 2,67% din
societatea EUROVIA SA, 90% din sumă, respectiv          capitalul social al societății, numerotate de la 4.765.638 la
6.477.900 lei, iar ceilalți acționari 10% din sumă, respectiv   4.897.334 inclusiv;
719.766 lei.                             ♦ Dl. Dragoș - Bogdan PREDA deține 29.266 acțiuni
  Eurovia SA, prin reprezentantul său, anunță că        ale societății, având o valoare nominală de 3 lei fiecare și
subscrie integral la acțiunile care revin, respectiv       o valoare totală de 87.798 lei, reprezentând 0,59% din
2.159.300 acțiuni, de o valoare nominală de 3 lei fiecare,    capitalul social al societății, numerotate de la 4.897.335 la
prin compensarea unei creanțe certă, lichidă și exigibilă     4.926.600 inclusiv.
rezultând din contul său curent de acționar în valoare de       II. Modificarea corelativă a actului constitutiv al
6.477.900 lei, iar ceilalți trei acționari anunță că subscriu   Societății
parțial acțiunile care le revin, prin compensarea unei        Ca urmare a majorării capitalului social al societății,
creanțe certe, lichide și exigibile rezultând din conturile lor  așa cum a fost descrisă și aprobată la punctul de mai sus,
curente de acționari, în limita următoarelor sume: Domnul     acționarii hotărăsc în unanimitate că articolul 6 din actul
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008              15

constitutiv al Societății semnat sub semnătură privată la     chiar sub semnătură privată, în vederea efectuării acestor
data de 7 august 2007, va avea următorul conținut:        formalități.
  “ARTICOLUL 6 CAPITALUL SOCIAL                   Această hotărâre, reprezentând și procesul-verbal al
  Capitalul social al societății subscris și vărsat în      prezentei adunări, a fost redactată și semnată în 3
integralitate este de 14.779.800 lei, divizat în 4.926.600    exemplare în versiune franceză și 6 exemplare în
acțiuni nominative numerotate de la 1 la 4.926.600        versiune română.
inclusiv, având o valoare nominală de 3 lei fiecare.         (30/313923)
  Acțiunile societății sunt nominative și dematerializate.
  Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va
putea decide modificarea formei acțiunilor.                   Societatea Comercială
  Capitalul social este deținut și repartizat între acționari        VIAROM CONSTRUCT - S.A.
după cum urmează:
  1. Societatea Eurovia SA, deține un aport la capital în                NOTIFICARE
valoare de 13.901.820 lei, divizat în 4.633.940 acțiuni în      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
valoare de 3 lei fiecare, reprezentând 94,06% din         București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
capitalul social, numerotate de la 1 la 4.633.940 inclusiv;    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  2. Domnul Ovidiu - Dan BOICU, deține un aport la        modificările și completările ulterioare, depunerea textului
capital în valoare de 395.091 lei, divizat în 131.697       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
acțiuni, în valoare de 3 lei fiecare, reprezentând 2,67%     VIAROM CONSTRUCT SA, cu sediul în București, Intr.
din capitalul social, numerotate de la 4.633.941 la        GLUCOZEI, nr.37-39, Camerele P 101 - P 119, bloc
4.765.637 inclusiv;                        tronson 1, etaj P, sector 2, înregistrată sub nr.
  3. Domnul Marius - Daniel BADINA, deține un aport la      J40/2286/2001, cod unic de înregistrare 13743074, care
capital în valoare de 395.091 lei, divizat în 131.697       a fost înregistrat sub nr.476036 din 08.11.2007.
acțiuni, în valoare de 3 lei fiecare, reprezentând 2,67%       (31/313924)
din capitalul social, numerotate de la 4.765.638 la
4.897.334 inclusiv;
                                         Societatea Comercială
  4. Domnul Dragoș - Bogdan PREDA, deține un aport
                                         BB CONSULT - S.R.L.
la capital în valoare de 87.798 lei, divizat în 29.266
acțiuni, în valoare de 3 lei fiecare, reprezentând 0,59%                HOTĂRÂRE
din capitalul social, numerotate 4.897.335 și 4.926.600.”
  III. Mandat pentru formalități                    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  Acționarii decid în unanimitate împuternicirea                 DIN DATA DE 10.10.2007
Cabinetului de Avocat GRUIA DUFAUT, cu sediul în           Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților
București, Bd. Hristo Botev nr. 28, sector 3, prin oricare    societății BB CONSULT SRL, legal constituită la data de
din colaboratorii lui, și a Doamnei Andra OPREA, cu        10.10.2007, în conformitate cu Procesul-Verbal redactat,
domiciliul în Buzău, Str. Unirii, bl. 16B, ap. 1, România,    a hotărât următoarele:
identificată cu B.I. seria GX n°968843, eliberat de Poliția     1. Aprobă cesiunea tuturor părților sociale deținute de
Buzău la data de 20.02.1998, CNP 2840103100161, a         Domnul Ion BANCIU și Domnul Ionuț BIRISIU (100% din
Doamnei Florina-Roxana NITULESCU, domiciliată în Str.       capitalul social) în cadrul societății BB CONSULT SRL
Estacadei nr. 17, bl. P40, sc. 1, et. 3, ap. 11, sector 6,    către societățile COLAS ROMÂNIA SRL și ANCORAD
București, identificată cu CI seria RT nr. 519966, eliberată   OLTENIA SA, după cum urmează:
la data de 15.10.2007 de SPCEP S6 biroul nr. 2, CNP         • Domnul Ion BANCIU (Asociat - Cedent) cesionează
2830805460020, a Doamnei Daniela-Arcadia HINESCU,         50 părți sociale deținute în cadrul societății BB CONSULT
domiciliată în Str Ion Brezoianu, nr. 3-5, et. 2, ap. 8, sector  SRL, reprezentând 50 % din capitalul social, având o
5, București, România, identificată cu CI seria RT nr.      valoare nominală de 10 RON fiecare și o valoare totală de
348527, eliberată de Secția 17 Poliție, la data de        500 RON, către societatea COLAS ROMÂNIA SRL, cu
02.08.2004, CNP 2791006011842, în vederea efectuării,       sediul în București, str. Tipografilor nr. 11- 15, corp A1,
împreună sau separat, a formalităților necesare pentru      etaj 1, sector 1, România, înregistrată la Registrul
ducerea la îndeplinire a hotărârilor prezentei Adunări      Comerțului din București sub nr. J40/26115/1994, Cod
Generale, și, după caz, în vederea semnării sau          Unic de înregistrare nr. 6642166, reprezentată de Domnul
modificării tuturor documentelor ce pot fi solicitate       Nicolas MIRAVALLS, în calitate de administrator,
(inclusiv, dar nelimitat la hotărârea Adunării Generale       • Domnul Ionuț BIRISIU (Asociat - Cedent) cesionează
Extraordinare a Acționarilor, respectiv procesul verbal și    societății COLAS ROMÂNIA SRL (Asociat - Cesionar) 49
extrase din aceste documente, actul constitutiv actualizat    părți sociale deținute în cadrul societății BB CONSULT
al societății, orice declarații sau formulare etc), în fața    SRL reprezentând 49 % din capitalul social, având o
Oficiului Registrului Comerțului competent, Administrației    valoare nominală de 10 RON fiecare și o valoare totală de
Financiare, Inspectoratului Teritorial de Muncă, banca,      490 RON.
precum și în fața oricărei autorități publice sau private și     • Domnul Ionuț BIRISIU (Asociat - Cedent) cesionează
oriunde va fi necesar. Fiecare mandatar poate da         1 parte socială, deținută în cadrul societății BB CONSULT
împuternicire oricărei persoane pe care o vor desemna,      SRL reprezentând 1 % din capitalul social, având o
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008

valoare nominală de 10 RON fiecare și o valoare totală de      reprezentată de Domnul POPESCU - HAGEN, în calitate
10 RON către societatea ANCORAD OLTENIA SRL             de administrator
                                    Ca urmare a cesiunii de părți sociale intervenite, se
(Asociat - Cesionar), cu sediul în Craiova, str. Toporași
                                   constată că situația capitalului social al societății BB
nr.1, județul Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului sub     CONSULT SRL este astfel:
nr. J16/820/1997, Cod Unic de înregistrare nr. 9695033,

                             Număr      % din capitalul            Valoare parte
               Asociați                            Capital social
                           de părți sociale    social                socială
          COLAS ROMÂNIA SRL              99        99%     990 RON       10 RON
          ANCORAD OLTENIA SA              1        1%      10 RON       10 RON
                               100
               TOTAL                       100,00%   1.000 RON
                           părți sociale

  2. Constată și aprobă demisia expresă și             Franța, domiciliat în 2e, Places des Iris - Res Doral,
necondiționată din funcția de administrator a Domnilor        Quartier Racine, 20050, Casablanca, Maroc, identificat
Ion BANCIU și Ionuț BIRISIU de la data prezentei           cu Pașaportul francez nr. 04AE26558, eliberat la data de
Hotărâri.
                                   26.02.2004 de autoritățile franceze, pentru o perioadă de
  În consecință, asociații aprobă în unanimitate numirea
în calitate de administrator al societății BB CONSULT        2 ani, începând cu data prezentei Hotărâri, 10.10.2007 și
SRL a Domnului Herve Marie MIRAVALLS, cetățean            până la data de 10.10.2009.
francez, născut la data de 01.04.1970 la Vannes 56            3. Modificarea obiectului de activitate


  Asociații decid în unanimitate modificarea obiectului de activitate al societății, după cum urmează:
 CAEN            Activitate          CAEN                  Activitate
                            Activitate principală
 1411 Extracția pietrei pentru construcții
                            Activitate secundară
 1412 Extracția pietrei calcaroase, ghipsului și cretei             în comerțul specializat în vânzarea produselor
                              5118 Intermedierispecific, n.c.a
                                   cu caracter
 1413 Extracția ardeziei                  5119    Intermedieri în comerțul cu produse diverse

 1421 Extracția pietrișului și nisipului          5151    Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și
                                    al produselor derivate


 1450 Alte activități extractive n.c.a           5153    Comerț cu ridicata al materialului lemnos și de construcții

 2661 Fabricarea elementelor din beton pentru
   construcții                      5156    Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

 2663 Fabricarea betonului                 5157    Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

 2664 Fabricarea mortarului                 5182    Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și
                                    construcții
 2666 Fabricarea altor elemente din beton, ciment și
   jpsos                         5184    Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor
                                    periferice și software-ului
 2670 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei        5185    Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
 2852 Operațiuni de mecanică generală            5186    Comerț cu ridicata al altor componente și echipamente
                                    electronice
 3720 Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice
   reciclabile                      5187    Comerț cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie,
                                    comerț și transporturi
         construcțiilor,
 4511 Demolarea de șantiere terasamente și
   organizare                      5190    Comerț cu ridicata al altor produse
 4512 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții     6023    Transporturi terestre de călători ocazionale
 4521 Construcții de clădiri și lucrări de geniu      6024    Transporturi rutiere de mărfuri
 4522 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la
   construcții                      6311    Manipulări
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008                   17

CAEN            Activitate           CAEN               Activitate
                           Activitate secundară
 4523  Construcții de autostrăzi, drumuri, aerodromuri  6312 Depozitări
    și baze sportive
 4524  Construcții hidrotehnice              7012 Cumpărare și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 4525  Alte lucrări speciale de construcții        7020 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
                                  închiriate
 4531  Lucrări de instalații electrice          7110 Închirierea autoturismelor și utilitarelor de capacitate mică
 4532  Lucrări de izolații și protecție anticorozivă   7121 Închirierea altor mijloace de transport terestru
 4533  Lucrări de instalații tehnico-sanitare       7132 Închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții,
                                  fără personal de deservire aferent
 4534  Alte lucrări de instalații             7133 Închirierea mașinilor și echipamentelor de birou, inclusiv a
                                  calculatoarelor

 4550 Închirierea utilajelor de construcții și demolare,
   cu personal de deservire aferent           7134  Închirierea altor mașini și echipamente n.c.a
 5020 Întreținerea și repararea autovehiculelor      7414  Activități de consultanță pentru afaceri și management
 5113 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și
   de construcții                    7415  Activitățile de management ale holdingurilor

          în comerțul cu
 5114 Intermedierinave și avioane mașini, echipamente
   industriale,                     7420  Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță
                                  tehnică legate de acestea
                              7430  Activități de testări și analize tehnice


  4. Modificarea corelativă a Actului Constitutiv al        Redactată și semnată în 3 exemplare în limba română,
societății BB CONSULT SRL                     azi 10.10.2007.
  În urma deciziilor luate mai sus, art. 4, 6 și 16 B din      (32/313925)
Actul constitutiv al societății BB CONSULT S.R.L. se
modifică în mod corespunzător.                           Societatea Comercială
  De asemenea, asociații hotărăsc actualizarea actului              BB CONSULT - S.R.L.
constitutiv, incluzând modificările mai sus menționate și
celelalte modificări necesare ca urmare a modificării                   NOTIFICARE
actionariatului și a modificărilor legislative recente,       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
precum și renumerotarea articolelor, aprobă în          București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
unanimitate actul constitutiv actualizat și își exprimă      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
acordul prin semnarea Actului constitutiv actualizat.       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  5. Mandat pentru formalități                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale BB
  Asociații decid în unanimitate împuternicirea:        CONSULT SRL, cu sediul în București, Str. OLIMPULUI,
  ♦ Domnișoarei Cristina PETRE, cetățean român,         nr.57, sector 4, înregistrată sub nr. J40/1647/2004, cod
născută la data de 13.10.1977, domiciliată în București,     unic de înregistrare 16118968, care a fost înregistrat sub
str. Rm. Vâlcea nr. 13-15, bl. S 30 A, et. 5, ap. 27,       nr.476039 din 08.11.2007.
identificată cu cartea de identitate seria RR nr. 206572       (33/313926)
eliberată de Secția nr. 11 Poliție
  SAU a
  ♦ Cabinetului de Avocat GRUIA DUFAUT, cu sediul în              Societatea Comercială
București, Bd. Hristo Botev, nr. 28, sector 3, prin oricare           G.A.S.P. TRADING - S.R.L.
dintre colaboratorii săi
  în vederea efectuării formalităților necesare, inclusiv          HOTĂRÂREA NR.1/30.10.2007
semnarea hotărârii Adunării Generale a Asociaților, a            A ADUNĂRII GENERALE
actului constitutiv actualizat și a tuturor documentelor         A S.C. G.A.S.P.TRADING S.R.L.
care pot fi solicitate la Oficiul Registrului Comerțului și    CU SEDIUL IN BUCURESTI, STR.GOVORA NR.7,
oriunde va fi necesar și pentru aducerea la îndeplinire a       B1.90, SC.2, ET.2, AP.24, SECTOR 4,
hotărârilor luate de prezenta Adunare Generală, aceștia      INMATRICULATA LA REGISTRUL COMERTULUI
putând, la rândul lor, da împuternicire oricărei persoane     SUB NR. J 40/13447/2004, CUI RO 16696988
pe care o vor desemna, chiar sub semnătură privată, în              AZI 30 10 2007
vederea efectuării acestor formalități.               Noi subsemnații,
  Toate hotărârile asociaților au fost aprobate în        - TEISI WILHELM AURELIAN, cetățean român, data
unanimitate.                           nașterii 20.08.1969, identificat cu Cartea de Identitate
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008

seria DP nr.085606, eliberată de Secția 22 poliție         în Mun. București str.Teiul Doamnei nr.1, bl.8 sc. A, et.7,
București, la data de 31.07.2002, CNP 1690820162153,        ap.30, identificată cu CI/RD nr.161206,eliberat la data de
în calitate de cesionar,                      09 05 2001,CNP 2870516410024, cu mandat pe termen
  - TEODORESCU CONSTANTIN cetățean român             nelimitat cu puteri depline.
născut la data de 1 01 1957, identificat cu CI/RD           4. Restul prevederilor statutului rămân neschimbate.
nr.029064 eliberat de secția 11 Poliție, la data de          Prezenta hotărâre a fost adoptata în unanimitate și
2.06.1998 CNP 1570101400436.                    redactată în 4(patru) exemplare.
  -CRISAN DANIEL-cetățean român, născut la data de          (34/313927)
14 06 1965, identificat cu CI/RT nr.202631 eliberat de
secția 5 Poliție Buc, la data de 25.11.2001, CNP
1650614400032.                                  Societatea Comercială
  - MINEA STELIAN cetățean român, născut la data de              G.A.S.P. TRADING - S.R.L.
06 05 1977, identificat cu BI/HC nr.716380 eliberat de
Pol.Buftea, la data de 6 01 2000, CNP 1770506471018                   NOTIFICARE
asociați ai SC G.A.S.P.TRADING SRL, și SZIGY ARTO           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
ANCA -NICOLETA, cetățean român născută în Mun.           București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Gherla Jud.Cluj cu domiciliul actual în Sat Pantelimon       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
(Com. Pantelimon) Jud.Ilfov, Str.Mioriței nr.18M          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
identificată cu CI/IF nr.039270 eliberat de Poliția Com.      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Pantelimon la 16.01.2004, CNP 2740710124033 și           G.A.S.P. TRADING SRL, cu sediul în București, Str.
MAIER MELANIA IULIANA născută la data de              Govora, nr.7, bloc 90, scara 2, etaj 2, ap.24, sector 4,
12.09.1977, în Mun. București, cu domiciliul actual în       înregistrată sub nr. J40/13447/2004, cod unic de
Oraș Sinaia Jud Prahova, Str. Furnica nr.20, identificată     înregistrare 16696988, care a fost înregistrat sub
cu CI/PH nr.3051581, eliberat de Pol.Orș. Sinaia la data      nr.480050 din 13.11.2007.
de 23 04 2002, CNP 2770912296195 ne-am întrunit azi          (35/313928)
30 10 2007 la sediul societății unde am hotărât în
unanimitate următoarele:
  1 .Modificarea structurii participării la capitalul              Societatea Comercială
societății, comform contractului de cesiune anexat               BALT GRUP TRANS - S.R.L.
astfel:Cedarea de către asociatul, TEISI WILHELM
AURELIAN a 4 ps a 10 lei fiecare, total 40 lei și participare      HOTĂRÂREA NR 1/10 NOIEMBRIE 2007
la beneficii și pierderi de 20% lui SZIGYARTO ANCA -
NICOLETA și 1 ps a 10 lei fiecare cu un total de 10 lei și       A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
participare la beneficii și pierderi de 5% lui MAIER          Asociații:
MELANIA IULIANA, ieșind astfel din societate. Cedarea         Balica Andrei, cetățean moldovean, născut la data de
de către asociatul, TEODORESCU CONSTANTIN a 5 ps          02.01.1961 în Republica Moldova, mun.Chișinău, cu
a 10 lei fiecare, total 50 lei și participare la beneficii și   domiciliul declarat în Republica Moldova, mun. Chișinău
pierderi de 20% lui MAIER MELANIA IULIANA, ieșind         str. D. Rîșcaru 1/B, ap. 16, posesor al Pașaport seria A
astfel din societate.Cedarea de către asociatul, CRISAN      2691986 eliberat la 09.11.2006 și valabil până la
DANIEL a 5 ps a 10 lei fiecare, total 50 lei și participare la   09.11.2016, cod personal 0962103014170, în calitate de
beneficii și pierderi de 20% lui MAIER MELANIA           asociat și administrator al S.C. BALT GRUP TRANS
IULIANA, ieșind astfel din societate. Cedarea de către       S.R.L având 10 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare,
asociatul, MINEA STELIAN a 5 ps a 10 lei fiecare, total 50     numerotate de la 1 la 10 inclusiv, în valoare totală de 100
lei și participare la beneficii și pierderi de 20% lui MAIER    lei, reprezentând 50 % din capitalul social subscris și
MELANIA IULIANA, ieșind astfel din societate            vărsat, precum și din participarea la beneficii și pierderi,
  2.În urma celor arătate și a contractului de cesiune de      și
părți sociale, capitalul social este de 200 lei împărțit în 20     Cojocaru Victor, cetățean moldovean, născut la data
părți sociale a 10 lei fiecare și repartizat pe asociați astfel:  de 24.06.1958 în Republica Moldova, Cimislia, cu
  MAIER MELANIA IULIANA, va deține 16 p.s. a 10 lei       domiciliul declarat în Republica Moldova, str Chișinău
fiecare, cu un total de 160 lei și participare la beneficii și   nr.32 ap.26 posesor al Pașaport seria A 3017247 eliberat
pierderi de 80 %, SZIGYARTO ANCA-NICOLETA             la 05.06.2007 și valabil până la 05.06.2017, cod personal
SZIGYARTO ANCA -NICOLETA va deține 4 p.s. a 10 lei         0961110558169 în calitate de asociat al S.C. BALT GRUP
fiecare, cu un total de 40 lei și participare la beneficii și   TRANS S.R.L. având 10 părți sociale în valoare de 10 lei
pierderi de 20 %,                         fiecare, numerotate de la 11 la 20 inclusiv, în valoare
  3. Revocarea din funcția de administrator a lui        totală de 100 lei, reprezentând 50 % din capitalul social
TEODORESCU CONSTANTIN, și se numește în funcția          subscris și vărsat, precum și din participarea la beneficii
de administrator a D-nei STROIE ANCA-MIHAELA            și pierderi
cetățean român născută în București sector 1 domiciliată        Am hotărât următoarele:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008              19

  Art.1. Asociatul Cojocaru Victor va fi administrator            Societatea Comercială
alături de actualul administrator Balica Andrei.               SIAD ROMÂNIA - S.R.L.
  Ambii vor avea puteri depline și mandat nelimitat.
  Datele de identificare ale noului administrator                  HOTĂRÂRE
Cojocaru Victor sunt: “ Cojocaru Victor, cetățean
                                    A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
moldovean, născut la data de 24.06.1958 în Republica           AL S.C. SIAD ROMÂNIA S.R.L.
Moldova, Cimislia, cu domiciliul declarat în Republica         DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2007
Moldova, str Chișinău nr.32 ap.26 posesor al Pașaport
seria A 3017247 eliberat la 05.06.2007 și valabil până la     Consiliul de Administrație al S.C. SIAD ROMÂNIA
05.06.2017, cod personal 0961110558169”.            S.R.L. (denumită aici și în cele ce urmează “Firma”), cu
  Art.2. Se va proceda la modificarea actului constitutiv   sediul în București, Str. Drumul Osiei nr. 75 - 79, sector 6,
și la depunerea la registrul comerțului a noului act      CP 062395, România, înmatriculată la Oficiul Registrului
constitutiv.                          Comerțului al Municipiului București sub nr.
   (36/313929)                        J40/1056/1996, CUI RO 8184529, întrunit în ședința
                                ordinară în data de 14 septembrie 2007 la sediul societății
                                SOCIETA ITALIANA ACETILENE E DERIVAȚI - SIAD
        Societatea Comercială              SpA din Bergamo, Italia, a hotârât, în unanimitate,
       BALT GRUP TRANS - S.R.L.             următoarele:
                                 S.C. SIAD ROMÂNIA S.R.L. declară un punct de lucru,
           NOTIFICARE                respectiv o instalație de separare a aerului, situat în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Călărași, Str. Prelungirea București nr. 162, Jud. Călărași,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  România.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         Întocmită și semnată azi, 14 septembrie 2007, în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  Bergamo, Italia.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     (39/313932)
BALT GRUP TRANS SRL, cu sediul în București, B-dul
Tineretului, nr.1, bloc 5, scara B, etaj 8, ap.52, sector 4,
                                      Societatea Comercială
înregistrată sub nr. J40/19129/2007, cod unic de
                                    SPARKTECH SOFTWARE - S.R.L.
înregistrare 22560408, care a fost înregistrat sub
nr.482778 din 14.11.2007.
                                          DECIZIA NR. 1
  (37/313930)
                                       DIN 15 NOIEMBRIE 2007
                                      - SUB SEMNATURA PRIVATA -
        Societatea Comercială               Subsemnatul, ANDRIESCU Fănel, cu CNP
        JINRUI IMPEX - S.R.L.             1371224400041, în calitate de asociat unic în cadrul S.C.
                                „SPARKTECH SOFTWARE” SRL, cu sediul în București,
       DECIZIA NR.1/18.10.2007
                                B-dul Nicolae Grigorescu, nr. 55, bl. M 1, sc. C, apt. 110,
A ASOCIATULUI UNIC AL SC JINRUI IMPEX SRL,           sectorul 3, înmatriculată sub nr. J 40/15030/2005, cu CUI
 CU SEDIUL IN BUCURESTI, STR RASCOALA             RO 17917653, dispun următarele:
  1907, NR 11, BL 16, SC. 4, ET P, AP 124,           1. Se numește în funcția de administrator, respectiv
  SECTOR 2, J40/12996/1998, CUI 11330861           manager general, pe durată nelimitată, cu drepturi
  Subsemnata BAN JINGRUI, cetățean chinez, de sex      depline, Dl. ANDRIESCU Andrei-Cosmin, cetățean
feminin, născută la data de 20.07.1966 în Henan, China,    român cu domiciliul în SUA, 4240 Via Marina # 25, Marina
cu domiciliul în Henan, China, posesoare al pașaportului    Del Rey, California 90292, posesor al Pașaportului nr.
seria P CHN, nr 146508672, eliberat de autoritățile      10525437, emis de autoritățile române la data
chineze la data de 30.08.1999, în calitate de asociat unic,  28.06.2005, cu CNP 1741014434557.
am hotărât următoarele:                      2. Se împuternicește Dl. Consilier Juridic
  1.Deschiderea unui punct de lucru în Complexul       DUMITRESCU Grigore, cu CNP 1310319400068, pentru
Comercial Dragonul Roșu - Mega Shop 5, situat în jud      ca să semneze orice acte necesare, inclusiv actul
Ilfov, com Dobroești, sat Fundeni, str Dragonul Roșu nr. 1-  constitutiv reactualizat, și să mă reprezinte la toate
10, Spațiul Comercial nr 77.                  organele competente pentru înregistrarea mențiunii de
  Urmează ca modificările intervenite sa fie duse la     mai sus, semnătura acestuia fiindu-mi opozabilă.
îndeplinire potrivit prevederilor legale.             Redactată în 5 exemplare, astăzi, 15 noiembrie 2007.
   (38/313931)                          (40/313933)
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008

       Societatea Comercială              Rebreanu nr. 17, Bl. N4, Sc. 1, Ap. 161, sector 3,
     SPARKTECH SOFTWARE - S.R.L.             identificat cu CI seria DP nr. 097476, eliberată de către
                               DGIP la data de 11.06.2003, cod numeric personal
            NOTIFICARE               1850216430021, deținător a 49 părți sociale
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   reprezentând 49% din capitalul social al S.C. VERTICAL
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  REALTY S.R.L;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         James Earl Shivers, cetățean american, născut la data
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  de 24.04.1972 în California, Statele Unite ale Americii, fiul
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  lui Jim și al Marilyn identificat cu pașaport nr. P
SPARKTECH SOFTWARE SRL, cu sediul în București,        214583610 emis de Departamentul de Stat al Statelor
B-dul Nicolae Grigorescu, nr.55, bloc M 1, scara C, etaj 7,  Unite ale Americii la data de 28.07.2005 deținător a 17
ap.110, sector 3, înregistrată sub nr. J40/15030/2005, cod
                               părți sociale reprezentând 17% din capitalul social al S.C.
unic de înregistrare 17917653, care a fost înregistrat sub
nr.483575 din 15.11.2007.                   VERTICAL REALTY S.R.L;
  (41/313934)                          Gabriela Botezatu, cetățean român, născută la data de
                               22.04.1976 în Galați, fiica lui Gheorghe și Elena,
       Societatea Comercială              domiciliată în București, Șos. Giurgiului nr. 58 - 70, bl. C,
     GEO MARKET COMPANY - S.R.L.             sc. 1, et. 3, ap. 14, sector 4, identificată cu CI seria RT nr.
                               117702, eliberată de către Secția 16 Poliție la data de
         HOTĂRÂREA NR. 1               24.08.2000, cod numeric personal 2760422170346,
            DIN 14.11.2007             deținătoare a 17 părți sociale reprezentând 17% din
         A ADUNĂRII GENERALE             capitalul social al S.C. VERTICAL REALTY S.R.L;
  Subsemnatul Radan George născut la data de          Ma. Carmina Reyes, cetățean filipinez, născută la data
28.07.1980 în București, domiciliat în București, sector 5,  de 07.01.1976 în Manila, Filipine, fiica lui Ysmaels și
str. Livezilor, nr. 34 posesor a C.I. Seria RX nr. 346364,  Consuelo, domiciliată în Filipine, lot 35 & 36, phase 1, blk.
emisă de SPECEP S5 la data de 08.08.2005, CNP         2A, Ciadad Real, SJDM Bulacan, identificată cu pașaport
1800728460038 și                       nr. UU 0955943, eliberat de către autoritățile filipineze la
  Radan Alexandra-Gabriela (fostă Mares) născută la     data de 21.03.2007, deținătoare a 17 părți sociale
data de 08.11.1986 în București, cu domiciliul în       reprezentând 17% din capitalul social al S.C. VERTICAL
București, sector 5, str. Livezilor nr. 21 posesoare a CI   REALTY S.R.L
seria RD nr. 505979 emisă de SPCEP S5 la data de
                                 Având în cunostintă data, ora, locul desfășurării și
06.12.2006, CNP 2861108450031 în calitate de asociați
în cadrul S.C. GEO MARKET COMPANY SRL, deținători       ordinea de zi, în calitate de asociați ai S.C. VERTICAL
în întregime a capitalului social am hotărât următoarele:   REALTY S.R.L., am convenit următoarele:
  Art. 1 Se suspendă activitatea societății pe o perioadă    Art. 1. Cesionarea de către d-nul Valentin Teodor
de 3 (trei) ani începând cu data de 15.11.2007 până la    Butnaru către d-na Ma. Carmina Reyes a unui număr de
data de 14.11.2010.                      49 de părți sociale, ce îi aparțin, în valoare nominală de
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân     10 RON fiecare, în valoare totală de 490 RON,
neschimbate.                         reprezentând 49 % din capitalul social.
   (42/313935)                         Ca urmare a cesiunilor de mai sus d-nul Valentin
                               Teodor Butnaru se retrage din societatea S.C. VERTICAL
        Societatea Comercială
       VERTICAL REALTY - S.R.L.             REALTY S.R.L.
                                 Art. 2. Cota de participare la pierderi și câștiguri este
          HOTĂRÂRA NR. 4               următoarea:
                                 James Earl Shivers -17%,
          DIN 07.11.2007                Gabriela Botezatu -17%.
  A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
          ASOCIAȚILOR                  Ma. Carmina Reyes- 66%,
      S.C. VERTICAL REALTY S.R.L.              Art 3. Față de cele prevăzute mai sus, structura
    CU SEDIUL IN BUCURESTI, STR. LIVIU           capitalului social al S.C. VERTICAL REALTY S.R.L. este
   REBREANU NR. 13, BL. N2, ET.4, AP. 144,         următoarea:
   SECTOR 3, INMATRICULATA LA OFICIUL             Capitalul Social este de 1000 RON, împărțit în 100
  REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA
      TRIBUNALUL BUCURESTI SUB             părți sociale, în valoare nominală de 10 RON fiecare,
   NR.J40/13236/10.07.2007 SI COD UNIC DE          subscris și vărsată în întregime, în numerar, de asociați,
       ÎNREGISTRARE 22086631              astfel:
  ASOCIAȚII:                          ■ JAMES EARL SHIVERS deține un număr de 17 părți
  Valentin Teodor Butnaru, cetățean român, născut la    sociale, în valoare nominală de 10 RON fiecare, în
data de 16.02.1985 în Municipiul București, sector 3, fiul  valoare totală de 170 RON, reprezentând 17 % din
lui Eugen și al Paula, domiciliat în București, Str. Liviu  întregul capital social,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008               21

  ■ GABRIELA BOTEZATU deține un număr de 17 părți       eliberată de Secția 19 Poliție la data de 12.02.2003, CNP
sociale, în valoare nominală de 10 RON fiecare, în       1510512400632, în calitate de asociat unic al societății
valoare totală de 170 RON, reprezentând 17% din         am hotărât următoarele:
întregul capital social,                      Art.1- Se schimbă sediul social al societății din
  ■ MA. CARMINA REYES deține un număr de 66 părți       București, Str.Barca nr.7, bl.M90, sc.1, et.2, ap.15, sector
sociale, în valoare nominală de 10 RON fiecare, în       5 în București, str.Soldat Modoran Ene, nr.11, bl.M162,
valoare totală de 660 RON, reprezentând 66 % din        sc.1, et.2, ap.13, sector 5.
întregul capital social,                      Art.2. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân
  Art. 4. Numirea în funcția de administrator a d-nei Ma.   neschimbate.
Carmina Reyes, cetățean filipinez, născută la data de        Drept pentru care s-a adoptat prezenta DECIZIE
07.01.1976 în Manila, Filipine, fiica lui Ysmaels și         (45/313938)
Consuelo, domiciliată în Filipine, lot 35 & 36, phase 1, blk.
2A, Ciadad Real, SJDM Bulacan, identificată cu pașaport
nr. UU 0955943, eliberat de către autoritățile filipineze la          Societatea Comercială
data de 21.03.2007.                              PANTERA GUARD - S.R.L.
  Art. 5. Restul dispozițiilor din actul constitutiv al
societății rămân nemodificate, prezenta Hotărâre a                  NOTIFICARE
Adunării Generale Extraordinare a Asociaților făcând        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
parte integrantă și completând dispozițiile Actului
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Constitutiv.
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Redactat în 5 (cinci) exemplare, toate cu aceeași
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
valoare juridică.
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
   (43/313936)
                                PANTERA GUARD SRL, cu sediul în București, Str.
                                SOLDAT MODORAN ENE, nr.11, bloc M162, scara 1, etaj
        Societatea Comercială              2, ap.13, sector 5, înregistrată sub nr. J40/11276/2002,
       VERTICAL REALTY - S.R.L.              cod unic de înregistrare 14996083, care a fost înregistrat
                                sub nr.483627 din 15.11.2007.
           NOTIFICARE                  (46/313939)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                      Societatea Comercială
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                  COMPANIA DE INVESTIGAȚII ȘI ANCHETE -
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                          S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
VERTICAL REALTY SRL, cu sediul în București, Str. Liviu          HOTĂRÂREA NR.03/13.11.2007
Rebreanu, nr.13, bloc N2, etaj 4, ap. 144, sector 3,
înregistrată sub nr. J40/13236/2007, cod unic de         A ADUNĂRII GENERALE A S.C. “COMPANIA DE
înregistrare 22086631, care a fost înregistrat sub          INVESTIGAȚII ȘI ANCHETE” SRL CU
nr.483623 din 15.11.2007.                       NR.J40/15157/2003, COD UNIC DE
  (44/313937)                          INREGISTRARE RO15893523, CU SEDIUL
                                  SOCIAL IN BUCURESTI, STR.BARCA NR.7,
                                   BL.M90, SC.1, ET.2, AP.15, SECTOR 5
        Societatea Comercială                Subsemnații, DAN MARIN, cetățean român, domiciliat
       PANTERA GUARD - S.R.L.              în București, Str.Barca nr.7, bl.M90, sc.1, et.2, ap.15,
                                sector 5, identificat cu CI seria RT nr. 257778 eliberată de
       DECIZIA NR.08/13.11.2007             Secția 19 Poliție la data de 12.02.2003, CNP
       A ASOCIATULUI UNIC                 1510512400632 și DAN GEORGETA, cetățean român,
     AL S.C. PANTERA GUARD” SRL               domiciliată în București, Str.Barca nr.7, bl.M90, sc.1, et.2,
   CU NR.J40/11276/ 2002, COD UNIC DE            ap.15, sector 5, identificată cu BI seria DE nr. 393055
  INREGISTRARE RO14996083, CU SEDIUL             eliberat de Secția 17 Poliție la data de 15.08.1987 și
  SOCIAL IN BUCURESTI, STR.BARCA NR.7,            prelungit la data de 28.01.1998 de Poliția
   BL.M90, SC.1, ET.2, AP.15, SECTOR 5            Mun.București,CNP 2540703400879, în calitate de
 Subsemnatul, DAN MARIN, cetățean român,            asociați ai societății am hotărât:
domiciliat în București, Str.Barca nr.7, bl.M90, sc.1, et.2,    Art.1. Se schimbă sediul social al societății din
ap.15, sector 5, identificat cu CI seria RT nr. 257778     București, Str.Barca nr.7, bl.M90, sc.1, et.2, ap.15, sector
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008

5 în București, str.Soldat Modoran Ene, nr.11, bl.M162,      capitalul social, Dl. GHEORGHE DAN devenind asociat
sc.1, et.2, ap.13,sector 5.                    unic.
  Art.2. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân      Structura asociaților după cesiune:
neschimbate.                             ● GHEORGHE DAN deține 20 părți sociale în valoare
  Drept pentru care s-a adoptat prezenta HOTĂRÂRE.        de 10 lei fiecare, în valoare totală de 200 lei, reprezentând
  (47/313940)                          o cotă de participare la capitalul social și la beneficii și
                                  pierderi de 100%.
                                   Restul prevederilor actului constitutiv rămân
        Societatea Comercială
       COMPANIA DE INVESTIGAȚII               neschimbate.
        ȘI ANCHETE - S.R.L.                  (49/313942)

            NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            Societatea Comercială
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      KONTIKI INTERNATIONAL TRAVEL - S.R.L.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului                 DECIZIE
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                        A ASOCIATULUI UNIC
COMPANIA DE INVESTIGAȚII ȘI ANCHETE SRL, cu
                                  AL SC. “KONTIKI INTERNATIONAL TRAVEL” SRL,
sediul în București, Str. SOLDAT MODORAN ENE, nr.11,
                                  CU SEDIUL IN BUCURESTI, ALEEA TEBEA NR.10,
bloc M 162, scara 1, etaj 2, ap. 13, sector 5, înregistrată
                                    BL.D13, SC.4, ET.2, APT.35, SECTOR 4,
sub nr. J40/15157/2003, cod unic de înregistrare
                                  INREGISTRATA IN REGISTRUL COMERTULUI CU
15893523, care a fost înregistrat sub nr.483629 din
                                    NUMARUL J40/5737/2002, CUI 14742620
15.11.2007.
  (48/313941)                            Astăzi, data de 01.11.2007, asociatul:
                                    GHEORGHE DAN, cetățean român, născut în
                                  București, la data de 13.05.1976, domiciliat în București,
       Societatea Comercială                 str. Izvorul Crișului nr.8, bl.D2, sc. C, et.2, ap.26, sector 4,
  KONTIKI INTERNATIONAL TRAVEL - S.R.L.             identificat cu CI seria RR, numărul 113817, eliberată de
                                  secția 16 Poliție, la data de 29.05.2000, CNP
           ACT ADIȚIONAL
                                  1760513443019, aduce următoarele modificări la actul
  LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC. “KONTIKI              constitutiv al societății după cum urmează:
 INTERNATIONAL TRAVEL” SRL, CU SEDIUL IN                1. Se prelungește durata mandatului administratorului
 BUCURESTI, ALEEA TEBEA, NR.10, BL.D13,              GHEORGHE EUGENIU-CORNELIU pe perioadă
SC.4, ET.2, APT.35, SECTOR 4, INREGISTRATA IN
                                  nelimitată.
  REGISTRUL COMERTULUI CU NUMARUL
     J40/5737/2002, CUI 14742620                 Restul prevederilor actului constitutiv rămân
                                  neschimbate.
  Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr.1,
                                     (50/313943)
din data de 01.11.2007, asociații:
  GHEORGHE DAN, cetățean român, născut în
București, la data de 13.05.1976, domiciliat în București,
str. Izvorul Crișului nr.8, bl.D2, sc. C, et.2, ap.26, sector 4,        Societatea Comercială
identificat cu CI seria RR, numărul 113817, eliberată de        KONTIKI INTERNATIONAL TRAVEL - S.R.L.
secția 16 Poliție, la data de 29.05.2000, CNP
1760513443019,                                      NOTIFICARE
  GHEORGHE MIHAELA, cetățean român, născută în           Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București, la data de 19.02.1978, domiciliată în București,    București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
str. Izvorul Crișului nr.8, bl.D2, sc. C, et.2, ap.26, sector 4,
                                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
identificată cu CI seria RX, numărul 145458, eliberată de
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
secția 16 Poliție, la data de 18.06.2002, CNP
2780219443020, aduc următoarele modificări la actul        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
constitutiv al societății după cum urmează:            KONTIKI INTERNATIONAL TRAVEL SRL, cu sediul în
  1. În urma contractului de cesiune nr.3748/13.11.2007,     București, Aleea Țebea, nr.10, bloc D13, scara 4, etaj 2,
iese din societate Dna. GHEORGHE MIHAELA și            ap.35, sector 4, înregistrată sub nr. J40/5737/2002, cod
cesionează către Dl. GHEORGHE DAN toate cele 10          unic de înregistrare 14742620, care a fost înregistrat sub
părți sociale pe care le deține, în valoare de 10 lei fiecare,   nr.483631 din 15.11.2007.
în valoare totală de 100 lei, reprezentând 50% din           (51/313944)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008                23

        Societatea Comercială              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
        CRIS POWER - S.R.L.               CRIS POWER SRL, cu sediul în București, Str. ATENA,
                                 nr.10, ap.2B, sector 1, înregistrată sub nr.
            HOTĂRÂRE                 J40/13044/2005, cod unic de înregistrare 17812460, care
                                 a fost înregistrat sub nr.483647 din 15.11.2007.
        DIN 1.XI.2007
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                 (53/313946)
      SC CRIS POWER S.R.L.
CU SEDIUL IN BUCURESTI, STR. ATENA, NR.10,
  SECTOR 1, INMATRICULATA LA OFICIUL                     Societatea Comercială
 REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA                   MEDICO INTERNATIONAL - S.R.L.
   TRIBUNALUL BUCURESTI SUB NR.
    J40/13044/2005, CUI 17812460                          HOTĂRÂRE
  1. BREHUESCU CRISTINA SILVIA, cetățean român,          A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
născută la data de 09.07.1957, în București, sector 1,         S.C MEDICO INTERNATIONAL S.R.L.
domiciliată în București, Ale.Urucu Adrian, nr. 2, bl. 31,     CU SEDIUL IN BUCURESTI, STR. CHOPIN,
sc.C, et. 7, ap. 101, sector 4, identificată cu CI seria RX    NR. 25, SC. 1, AP. 1, SECTOR 2, SOCIETATE
nr. 344856, eliberată la data de 03.08.2005 de către        INMATRICULATA LA OFICIUL REGISTRULUI
SPCEP S 4 biroul nr. 2, CNP 2570709400044, și          COMERTULUI SUB NR. J 40 / 17612 / 2003, COD
BREHUESCU MIHAI, cetățean român, fiul lui Mihai și al       UNIC DE INREGISTRARE 16016500, CAPITAL
Vioricăi, născut la data de 25.11.1958, în Com. Găneasa,     SOCIAL 200 RON CARE S-A TINUT LA SEDIUL
jud. Olt, domiciliat în Brașov, Bld. Valea Cetății nr. 15, bl.     SOCIETATII IN DATA DE 06.11.2007
A27, sc. B2, ap.17, identificat cu CI seria BV nr. 120533,     Participă:
eliberată de Pol. Mun. Brașov la data de 17.11.2000, CNP      - CHIRIAC NICULAIE, cetățean român, născut la data
1581125400023, în calitate de asociați ai SC CRIS        de 16.09.1939, Com. Independenta, jud. Călărași,
POWER S.R.L. cu sediul în București, str. Atena nr. 10,     căsătorit, sex masculin, domiciliat în București, str.
sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de   Grigore Moisil, nr. 4, bl. 6, sc. 2, ap. 62, sector 2,
pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/13044/2005,      identificat cu Buletinul de Identitate seria GB nr.009918 /
CUI 17812460,
                                 24.01.1992, eliberată de Secția 7 Poliție, cod numeric
  întruniți în cadrul Adunării Generale a Asociaților, în
                                 personal 1390916400550, deținător a 18 părți sociale în
conformitate cu prevederile Legii 31/1990, modificată prin
                                 valoare totală de 180 RON, reprezentând 90% din
Lg. 441/2006 am decis următoarele:
                                 capitalul social al societății.
  Art.1 Majorarea capitalului cu suma 150.000 Ron,
                                  - CHIRIAC ELENA, cetățean român, născută la data
vărsată integral. Astfel capitalul social al societății va fi
                                 de 27.05.1939, Com. Branesti, Sectorul Agricol Ilfov,
fixat la suma 152.000 RON și împărțit în 15200 părți
sociale a câte 10 Ron fiecare parte. Aportul asociaților la   căsătorită, sex feminin, domiciliată în București, str.
capitalul social:                        Grigore Moisil, nr. 4, bl. 6, sc. 2, ap. 62, sector 2,
  - BREHUESCU CRISINA SILVIA, în calitate de asociat      identificată cu Buletinul de Identitate seria GA nr.736734 /
deține 13680 părți sociale a câte 10 Ron fiecare, în       07.10.1991, eliberat de Secția 7 Poliție, cod numeric
valoare de 136800 Ron, în numerar, reprezentând 90%       personal 2390527400556, deținătoare a 2 părți sociale în
din capitalul social total;                   valoare totală de 20 RON, reprezentând 10% din capitalul
  - BREHUESCU MIHAI, în calitate de asociat, deține      social al societății.
1520 părți sociale a câte 10 Ron fiecare, în valoare totală     Participă în calitate de invitat în vederea cesionării:
de 15200 Ron, în numerar, reprezentând 10% din           - MANEA MARIA, cetățean român, născută la data de
capitalul social total.                     15.06.1949, Mun. București sector 3, căsătorită, sex
  - Art.3 Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân  feminin, domiciliată în București, Str. Dudesti, nr. 119A, bl.
neschimbate.                           1, ap. 11, sector 3, identificată cu Cartea de Identitate
   (52/313945)                        seria DK nr.035194, eliberată de Circa 11 Poliție, la data
                                 de 05.12.1988, prelungită la data de 29.10.1999, cod
                                 numeric personal 2490615400707.
        Societatea Comercială                Asociații prezenți reprezintă întregul capital social,
        CRIS POWER - S.R.L.               hotărând următoarele:
                                  1. Asociații CHIRIAC Niculaie și CHIRIAC Elena se
            NOTIFICARE                retrag din societate prin cesionarea tuturor celor 20 de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     părți sociale pe care le dețin în calitate de asociați în S.C.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   MEDICO INTERNATIONAL S.R.L., cu valoare nominală
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         de 10 RON fiecare, reprezentând 100% din capitalul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   social al societății către noul asociat MANEA Maria de la
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008

care au primit valoarea părților sociale deținute, respectiv   Plevnei, nr.98, bl. 10C, sc.A, et. 9, ap. 25, sector 1,
suma de 200 RON, și față de care nu mai au nici un fel de     posesor al C.I. seria RX nr. 353875 eliberată de SPCEP
pretenții, de nici o natură, decurgând din calitatea lor de    S1 biroul nr.3 la data de 23.08.2005, cod numeric
asociați, calitate ce încetează din momentul întocmirii      personal 1740802472023, în calitate de asociat unic al
contractului de cesiune și a actului constitutiv aferent.     S.C. LIMAS GROUP S.R.L. cu sediul în București, Str.
  2. Încetează calitatea de asociat pentru CHIRIAC        Grigore Moisil, nr.4, bl. 6, sc.2, et 4, ap.62, sector 2,
Niculaie și CHIRIAC Elena.                    societate înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
  3. În urma cesiunii ,capitalul social în valoare de 200    sub nr J 40 /9451/1998, cod unic de înregistrare
RON în numerar, rămâne nemodificat, acesta fiind divizat     11013782, atribut fiscal R, capital social 200 RON având
în 20 de părți sociale, cu valoare nominală de 10 RON       în vedere necesitățile și interesele societății, dispun:
fiecare, apartinând asociatului unic MANEA Maria,          1. Se revocă din funcția de administrator D-nul
respectiv                             CHIRIAC NICULAIE și se numește în această funcție
  - MANEA Maria deține 20 de părți sociale, în valoare      D-nul POPA DORU, cetățean român, născut la data de
totală de 200 RON, aport în numerar, reprezentând 100%      10.01.1956 în Mun. București, Sector 2, căsătorit sex
din capitalul social al societății;                masculin, domiciliat în București, str. Moinesti, nr. 4, bl.
  4. Participarea asociaților la împărțirea beneficiilor și la  136, sc. 1, et. 2, ap. 13, sector 6, posesor al C.I. seria RX
suportarea pierderilor este cea corespunzătoare cotei de     nr. 169062 eliberat de Secția 21 Poliție la data de
participare la capitalul social, respectiv            06.05.2003, cod numeric personal 1560110400393, care
  MANEA Maria cu o cotă de 100%,                 va avea puteri depline și le va exercita în mod exclusiv.
  5. Se revocă din funcția de administrator D-nul          Prezenta decizie modifică și completează în mod
CHIRIAC Niculaie și se numește în această funcție D-na      corespunzător actul constitutiv al societății, celelalte
MANEA MARIA, cetățean român, născută la data de          prevederi ale acestuia rămănând neschimbate.
15.06.1949, Mun București sector 3, căsătorită, sex         Redactată în 3 (trei) exemplare astăzi, 05.11.2007.
feminin, domiciliată în București, Str. Dudesti, nr. 119A, bl.    (56/313949)
ap. 11, sector 3, identificată cu Cartea de Identitate seria
DK nr.035194, eliberată de Circa 11 Poliție, la data de
05.12.1988, prelungită la data de 29.10.1999, cod                 Societatea Comercială
numeric personal 2490615400707, care va avea puteri                LIMAS GROUP - S.R.L.
depline și le va exercita în mod exclusiv.
  Tehnoredactată în 3 (trei) exemplare, astăzi                     NOTIFICARE
06.11.2007.                             Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
   (54/313947)                         București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
       Societatea Comercială                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
     MEDICO INTERNATIONAL - S.R.L.              LIMAS GROUP SRL, cu sediul în București, Str. Grigore
                                 Moisil, nr.4, bloc 6, scara 2, etaj 4, ap.62, sector 2,
            NOTIFICARE                 înregistrată sub nr. J40/9451/1998, cod unic de
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     înregistrare 11013782, care a fost înregistrat sub
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    nr.483703 din 15.11.2007.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           (57/313950)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
MEDICO INTERNATIONAL SRL, cu sediul în București,               Societatea Comercială
Str. Chopin, nr.25, scara 1, ap.1, sector 2, înregistrată sub      MBM SOFTWARE & PARTNERS - S.R.L.
nr. J40/17612/2003, cod unic de înregistrare 16016500,
                                             HOTĂRÂRE
care a fost înregistrat sub nr.483695 din 15.11.2007.
   (55/313948)                            A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                   DIN 13.11.2007 A S.C. MBM SOFTWARE &
                                   PARTNERS S.R.L. MUN. BUCURESTI, STR.
        Societatea Comercială                POENARI NR. 2, BL. 12, SC. B, ET. 4, AP. 52,
        LIMAS GROUP - S.R.L.                 SECTOR 4, J40/11052/2005, CUI 17713335
                                   Subsemnații:
             DECIZIA                   BUTOLO MIHAI CONSTANTIN, cetățean român,
 Subsemnatul CHIRIAC MARIAN, cetățean român,           născut la data de 30.06.1979, în Alexandria, Jud.
născut la data de 02.08.1974 în Mun. București sector 3,     Teleorman, domiciliat în Alexandria, str. București nr. 96,
sex masculin, căsătorit, domiciliat în București, str.      bl. 711D, sc. A, et. 1, ap. 4, jud. Teleorman, posesor al CI
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008                25

seria TR, nr. 136233, eliberată de Poliția Alexandria la      de Secția 22 Poliție la data de 05.09.2001, cnp
data de 25.11.2003, CNP 1790630340011, având o cotă        1600116400039 și Badea Mragrita Simona, de cetățenie
de 50% din capitalul social total, și               română, domiciliată în București, str. Cetatea Histria nr. 4,
  POPESCU RADU IONUȚ, cetățean român, născut la          bl. D2, sc. E, ap. 41, sector 6, identificată cu CI seria DP
data de 05.09.1980, în Mun. București, domiciliat în        nr. 066808, eliberată de Secția 22 Poliție la data de
București, B-dul Tineretului nr. 1, bl. 5, sc. C, et. 6, ap. 76,  05.09.2001, cnp 2641128400182, reprezentând 100%
sector 4, posesor al CI seria RR, nr. 337855, eliberată de     din părțile sociale și din capitalul social au hotărât în
sp 14, la data de 26.10.2004, CNP 1800905410179,          unanimitate următoarele:
având o cotă de 50% din capitalul social total,            1. Se completează obiectul secundar de activitate:
  Am hotărât:                             5224 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de
  1. Societatea va deschide un punct de lucru în spațiul     patiserie și produselor zaharoase
din Mun. București, sector 4, Str. Justiției, Nr. 5, Etaj P,      5225 Comerț cu amănuntul al băuturilor
compus din două camere, în suprafață totală de 50 mp, în        5227 Comerț cu amănuntul, în magazine specializate,
vederea desfășurării activităților din obiectul de activitate,   al produselor alimentare
menționate în actul constitutiv.                    5233 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și
  2. Adăugarea în obiectul secundar de activitate a        de parfumerie
următoarelor activități, cuprinse în clasele Caen:           5241 Comerț cu amănuntul al textilelor
  7310- Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale;      5242 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  7320- Cercetare-dezvoltare în științe sociale și          5243 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și
umaniste.                             articolelor din piele
  3. Restul prevederilor actului constitutiv al societății vor    5248 Comerț cu amănuntul, în magazine specializate,
rămâne neschimbate.                        al altor produse n.c.a.
  (58/313951)                            5263 Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin
                                  magazine
                                    7414 Activități de consultanță pentru afaceri și
      Societatea Comercială                 management
   MBM SOFTWARE & PARTNERS - S.R.L.                 2. Se stabilește mandatul administratorilor Badea
                                  Magrita Simona și Badea Cornel pe termen nelimitat.
            NOTIFICARE                    (60/313953)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu                 Societatea Comercială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului          SIMONE MODE IMPEX - S.R.L.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
MBM SOFTWARE & PARTNERS SRL, cu sediul în                   HOTĂRÂREA NR. 2/01.11.2007
București, Str. Poenari, nr.2, bloc 12, scara B, etaj 4,        A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
ap.52, sector 4, înregistrată sub nr. J40/11052/2005, cod          SC SIMONE MODE IMPEX SRL
unic de înregistrare 17713335, care a fost înregistrat sub         J40/15032/1991, CUI 1462042,
nr.483724 din 15.11.2007.                           CAPITAL SOCIAL 200 LEI
  (59/313952)                            BUCURESTI, STR. CETATEA HISTRIEI NR. 4,
                                      BL. D2, SC. E, AP. 41, SECTOR 6
                                    Adunarea generală a asociaților este legal și statutar
        Societatea Comercială
                                  convocată.
      SIMONE MODE IMPEX - S.R.L.
                                    Asociații: Badea Cornel, cetățean român, domiciliat în
                                  București, str. Cetatea Histria nr. 4, bl. D2, sc. E, ap. 41,
      HOTĂRÂREA NR. 1/01.11.2007
                                  sector 6, identificat cu CI seria DP, nr. 066825, eliberată
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               de Secția 22 Poliție la data de 05.09.2001, cnp
     SC SIMONE MODE IMPEX SRL                 1600116400039 și Badea Margrita Simona, de cetățenie
 J40/15032/1991, CUI 1462042, CAPITAL SOCIAL            română, domiciliată în București, str. Cetatea Histria nr. 4,
 200 LEI BUCURESTI, STR. CETATEA HISTRIEI             bl. D2, sc. E, ap. 41, sector 6, identificată cu CI seria DP
   NR. 4, BL. D2, SC. E, AP. 41, SECTOR 6            nr. 066808, eliberată de Secția 22 Poliție la data de
 Adunarea generală a asociaților este legal și statutar      05.09.2001, cnp 2641128400182, reprezentând 100%
convocată.                             din părțile sociale și din capitalul social au hotărât în
 Asociații: Badea Cornel, cetățean român, domiciliat în      unanimitate următoarele:
București, str. Cetatea Histria nr. 4, bl. D2, sc. E, ap. 41,     1. Se recodifică obiectul secundar de activitate:
sector 6, identificat cu CI seria DP, nr. 066825, eliberată      1594 Fabricarea cidrului și a vinului din fructe
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008

  1920 Fabricarea de articole de voiaj și marochinarie și         Societatea Comercială
a articolelor de harnasament                       DEZIM DEVELOPMENT - S.R.L.
  1824 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și
accesorii n.c.a.                                  DECIZIEA NR. 19
  2524 Fabricarea altor produse din material plastic            DIN 30.10.200
  6330 Activități ale agențiilor de voiaj și a tur-       A ASOCIATULUI UNIC AL S.C. «DEZIM
operatorilor, activități de asistență turistică n.c.a.          DEVELOPMENT» S.R.L.
  5262 Comerț cu amănuntul prin standuri și piețe      SEDIU: BUCURESTI, SOS. VITAN-BARZESTI NR.
  7487 Alte activități de servicii prestate în principal   11A, CORP C3, ET. 1, CAM.116A, SECTOR 4,
intreprinderilor.                          NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL
   (61/313954)                            COMERTULUI: J40/19155/2006
                                 COD UNIC DE INREGISTRARE 19233260,
                                     ATRIBUT FISCAL RO.
       Societatea Comercială                Subscrisa   societatea    comercială    “EGO
      SIMONE MODE IMPEX - S.R.L.             INVESTMENT” S.R.L., cu sediul social în municipiul
                                București, șos. Vitan-Bârzești nr. 11 A, corp C3, et. 1,
           NOTIFICARE                cam. 116F, sector 4, înmatriculată la Registrului
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Comerțului sub nr. J40/5534/2007, cod unic de
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  înregistrare 21381897, atribut fiscal RO, reprezentată de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        administratorul societății, domnul PĂTRĂȘCIOIU
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  SEVER-MIHAIL,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     în calitate de asociat unic al S.C. „DEZIM
SIMONE MODE IMPEX SRL, cu sediul în București, Str.      DEVELOPMENT” S.R.L.,
CETATEA HISTRIA, nr.4, bloc D2, scara E, etaj P, ap.41,      a hotărât:
sector 6, înregistrată sub nr. J40/15032/1991, cod unic de     Art. 1. Se revocă din calitatea de administrator al SC
înregistrare 462042, care a fost înregistrat sub nr.483802   DEZIM DEVELOPMENT SRL dl. Vasilache Igor Adrian.
din 15.11.2007.                          Art. 2. Se numește în funcția de administrator unic cu
  (62/313955)                        puteri depline al SC DEZIM DEVELOPMENT SRL pe o
                                perioadă de 4(patru) ani, conform Actului Constitutiv, dl.
                                Panait Antoniu, cetățean român, domiciliat în București,
        Societatea Comercială              str. Maramureș, nr. 2, et. 2, ap. 5, sector 1, născut la data
       COLONIAL DESIGN - S.R.L.             de 22.08.1977 în București, sector 1, fiul lui Aurel și
                                Elisabeta, de sex bărbătesc, necăsătorit, posesor al cărții
            DECIZIE                de identitate seria RR nr. 215482 eliberată de Secția 3
                                Poliție București la data de 04.07.2002, având cod
       A ASOCIATULUI UNIC                numeric personal 1770822413019.
     AL SC COLONIAL DESIGN S.R.L.               Prezenta decizie este adoptată astăzi, 30.10.2007, la
     DIN DATA DE 14 NOIEMBRIE 2007
                                sediul SC DEZIM DEVELOPMENT SRL, întocmită în 3
  Subsemnata DRAGNE ANDREEA, domiciliată în         (trei) exemplare.
București, Str. Borsa nr. 23 - 25, Bl. 8F, Sc. A, Ap. 6,      (64/313957)
sector 1, posesoare a C.I. seria DP nr. 109181, având
CNP 2750828080085, în calitate de asociat unic al SC
Colonial Design S.r.l. („Societatea”), înregistrată în            Societatea Comercială
București, str. Costache Sibiceanu nr. 3, sector 1, cod          DEZIM DEVELOPMENT - S.R.L.
poștal 011511, înmatriculată la Registrul Comerțului sub
nr. J40/11367/2007, CUI 21917880, am luat următoarea                 NOTIFICARE
  DECIZIE                            Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  Art. 1. Societatea va deschide un punct de lucru situat  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
în București, B-dul Ion Mihalache, Nr.126, B1.2, Corp B,    alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Sector 1.                           modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Art. 2. Societatea va închide punctul de lucru situat în  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Șos. Pipera-Tunari nr. 1/1, Clădire ADMAX, parter și      DEZIM DEVELOPMENT SRL, cu sediul în București,
mezanin, comuna Voluntari, Județul Ilfov.           Șos. Vitan - Bârzești, nr.11A, bloc corp C3, etaj 1, ap.cam.
   (63/313956)                        116A, sector 4, înregistrată sub nr. J40/19155/2006, cod
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008               27

unic de înregistrare 19233260, care a fost înregistrat sub  tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare, în
nr.483860 din 15.11.2007.                   cazul în care firma care acordă creditul sau împrumutul
  (65/313958)                        este implicată în tranzacție;
                                 3. consultanță acordataă entităților cu privire la
                               structura capitalului, strategia industrială și aspectele
      Societatea Comercială               conexe acesteia, precum și consultanță și servicii privind
    MUNTENIA GLOBAL INVEST - S.A.             fuziunile și achizițiile unor entități;
                                 4. servicii de schimb valutar în legătură cu activitățile
    HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE              de servicii de investiții prestate.
    EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR               5. cercetare pentru investiții și analiza financiară sau
    S.C. MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.            alte forme de recomandare generală referitoare la
       DIN DATA DE 27.09.2007/2             tranzacțiile cu instrumente financiare;
  A.G.E.A. s-a întrunit în convocarea I-a, la data de      6. servicii în legătura cu subscrierea în baza unui
27.09.2007 la sediul societății Muntenia Global Invest    angajament ferm;
S.A. din București, Bd. Marasesti, nr. 25, et. 3, sector 4.   7. serviciile și activitățile de investiții, precum și
  Convocarea s-a făcut în conformitate cu hotărârea     serviciile conexe de tipul celor prevăzute la pct. 1 și 2
C.A. prin anunț de publicitate în ziarul “Romania Libera”,  legate de activul suport al următoarelor instrumente
din data de 05.09.2007.                    derivate, în cazul în care acestea sunt în legătură cu
  Au fost prezenți:                     prevederile privind serviciile de investiții și conexe:
  - AGEXIMCO S.R.L. - 21,9662% - reprezentată de dl.      7.1 opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte
Nasui Simion Ștefan;                     forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în
  - NASUI RADU GAVRIL -26,0124%               legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri
  - NASUI GEORGIANA -7,1463%;                bănești sau pot fi decontate în fonduri bănești la cererea
  - NASUI SIMION STEFAN -40,4955%              uneia dintre părți(altfel decât în caz de neplată sau de alt
  Se constată legalitatea primei convocări, fiind prezente  incident care conduce la reziliere);
95,62% din totalul voturilor Adunării Generale.         7.2 opțiuni, contracte futures, swap-uri, și alte
  Ordinea de zi cuprinde:                  contracte derivate în legătura cu mărfuri și care pot fi
                               decontate fizic, cu condiția să fie tranzacționate pe o piață
  1. Aprobarea modificării obiectului de activitate
                               reglementată și/sau în cadrul unui sistem alternativ de
  2. Modificarea organigramei
                               tranzacționare;
  3. Diverse
                                 7.3 opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte
  Domnul Paverman arată că în conformitate cu
                               forward și orice alte contracte derivate în legătura cu
Regulamentul nr.32/2006 CNVM, societatea trebuie să-ți
                               mărfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria
modifice/reformuleze obiectul de activitate.Prin urmare
                               celor de la lit.7.2 și neavând scopuri comerciale, care au
societatea de invesții financiare Muntenia Global Invest
                               caracteristicile altor instrumente financiare derivate,
S.A. va desfășura următoarele activități:
                               ținându-se seama, printre altele, dacă sunt compensate
  I. servicii și activități de investiții:
                               și decontate prin intermediul unor case de compensare
  1. preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau  recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marjă în mod
mai multe instrumente financiare;               regulat;
  2. executarea ordinelor în numele clienților;         7.4 opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte
  3. tranzacționarea pe cont propriu;            forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în
  4. administrarea portofoliilor;              legătura cu variabile climatice, navlu, aprobări pentru
  5. consultanță de investiții;               emisii de substanțe sau rate ale inflației ori alți indicatori
  6. subscrierea de instrumente financiare și/sau      economici oficiali, care trebuie decontate la cererea uneia
plasamentul de instrumente financiare în baza unui      dintre părți (altfel decât în caz de neplată sau de alt
angajament ferm;                       incident care conduce la reziliere), precum și orice alte
  7. plasamentul de instrumente financiare fără un      contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligații,
angajament ferm                        indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiție, care
  II. servicii conexe:                    prezintă caracteristicile altor instrumente financiare
  1. păstrarea în siguranță și administrarea         derivate, ținându-se seama, printre altele, daca sunt
instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv   tranzacționate pe o altă piață reglementată sau în cadrul
custodia și servicii în legătura cu acestea, cum ar fi    sistemelor alternative de tranzacționare și sunt
administrarea fondurilor sau garanțiilor;           compensate și decontate prin intermediul unor case de
  2. acordarea de credite sau împrumuturi unui        compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în
investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei    marjă în mod regulat.
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008

  A.G.E.A. aprobă cu unanimitatea voturilor celor       IF 112453 eliberat de SPCLEP Jilava la data de
prezenți modificarea obiectului de activitate și îi      12.05.2006, CNP 1720107261457, a decis următoarele:
împuternicește pe dl. Paverman Alexandru să modifice în      Se vor închide următoarele puncte de lucru:
consecință actul constitutiv al societății, precum și       1. București str. Drumul Taberei nr. 136, bl.714
îndeplinirea formalităților de înregistrare a acestuia la   sector 6
                                 2. București Calea Moșilor nr. 288, bl. 32, sector 2
O.R.C.T.M.B. și restul instituțiilor pieței de capital din
                                 3. Ilfov - Popești Leordeni șos. Olteniței nr. 133.
România.
                                 Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
  La punctul 2 al ordinii de zi, privind modificarea
                                valabile.
organigramei societății ,dl. Paverman Alexandru arată că      (68/313961)
în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al societății
Muntenia Global Invest S.A. din data de 29.08.2007 ca
urmare a necesității implementării prevederilor               Societatea Comercială
Regulamentului 32/2006, CA a hotărât înființarea unui          CREOLA IMPORT EXPORT - S.R.L.
compartiment care să asigure funcțiunea de
„Supravegherea a Riscului”. Consiliul de Administrație                HOTĂRÂRE
decide ca funcția de “ Supravegherea a Riscului” să fie
exercitată de către unul din reprezentanții            A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                  AI S.C. CREOLA IMPORT EXPORT SRL
Compartimentului de Control Intern și desemnează pe       CU SEDIUL IN MUNICIPIUL BUCURESTI ȘOS.
dl.Chirodea Radu Gabriel.                    IANCULUI NR.11, BLOC 108, SCARA A, ETAJ 3,
  Se supunea AGAE ratificarea hotărârii CA care este        AP.12, SECTOR 2, INMATRICULATA LA
aprobată cu unanimitate de voturi.                   REGISTRUL COMERTULUI SUB
  Constatând ca au fost epuizate subiectele menționate         NR.J40/5391/1991 C.U.I. 5598,
în ordinea de zi, dl. PAVERMAN ALEXANDRU,            INCHEIATA AZI 14 NOIEMBRIE 2007 SUB NR.1
Presedinte-Director General al societății, declară închise    Subsemnații BUCOVICEAN MIHAELA MIRELA
lucrările ședinței A.G.E.A. societății MUNTENIA GLOBAL     cetățeană română, sex femeiesc, născută la data de
INVEST S.A. din data de 27.09.2007.              08.11.1976 în Municipiul București Sector 2, domiciliată în
  (66/313959)                        Municipiul București, Șos. Iancului nr. 11, bloc 108, scara
                                A, etaj 3, ap. 10, sector 2, posesoare a CI seria RX
                                nr.049180 eliberat de Secția 9 Poliție la data de
      Societatea Comercială               11.06.1998, C.N.P.2761108424557 și MĂNESCU ELENA
    MUNTENIA GLOBAL INVEST - S.A.             cetățeană română, sex femeiesc, născută la data de
                                17.12.1949 în Comuna Târcov Județul Buzău, domiciliată
           NOTIFICARE                în Municipiul București, Șos. Iancului nr.11, bloc 108,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    scara 1, etaj 3, ap. 12, sector 2, posesoare a CI seria RR
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  nr.235559 eliberat de Secția 9 Poliție la data de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        27.09.2002 C.N.P. 2491217400063 în calitate de asociați
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  ai S.C. CREOLA IMPORT EXPORT SRL cu sediul în
                                Municipiul București Șos. Iancului nr.11, bloc 108, scara
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                A, etaj 3, ap. 12, sector 2, înmatriculată la Registrul
MUNTENIA GLOBAL INVEST SA, cu sediul în București,
                                Comerțului sub nr.J40/ 5391/1991 C.U.I.5598, am hotărât
B-dul MARASESTI, nr.25, etaj 3, sector 4, înregistrată
                                următoarele:
sub nr. J40/2782/1997, cod unic de înregistrare 9356240,
                                 1. Deschiderea unui punct de lucru situat în Municipiul
care a fost înregistrat sub nr.483863 din 15.11.2007.
                                București, Str. Covaci nr.6, etaj 1, sector 3, având ca
  (67/313960)                        obiiect de activitate 7031 Agenție imobiliară.
                                  (69/313962)
      Societatea Comercială
     GAME WORLD ROMANIA - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                      AMA GRAND OFFICE - S.R.L.
            DECIZIE
    A ADMINISTRATORULUI SOCIETATII                       DECIZIA NR. 1
 Având în vedere Hotărârea nr. 1-2/28.09.2007 a               DIN DATA DE 05.11.2007
asociatului unic al societății, în baza prevederilor Actului          A ASOCIATULUI UNIC
Constitutiv și a prevederilor Legii 31/1990, administratorul   AMARIE FLAVIUS - VIRGIL, de cetățenie română,
societății dl. DEMETER Istvan domiciliat în jud. Ilfov oraș  domiciliat în Mun. București, Șos. Colentina nr. 5, bl. R27,
Popești Leordeni str. Bărăganului nr. 5E, identificat cu CI  sc. A, et. 6, ap. 26, sector 2, identificat cu C.I. seria RR,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008               29

nr. 311713, eliberată la data de 11.06.2004 de către      înregistrare 18165168, care a fost înregistrat sub
Secția 7 Poliție, CNP: 1780228421551, asociat unic în     nr.483991 din 15.11.2007.
cadrul S.C. AMA GRAND OFFICE S.R.L., am decis:           (72/313965)
  1. Declararea punctului de lucru situat în București,
B-dul. Dacia nr. 43, bl. 1, sc. 1, et. P, ap. 7, sector 1.
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân             Societatea Comercială
neschimbate.                           TIVIMOND - AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.
  Prezentul înscris, a fost redactat astăzi 05.11.2007,
într-un număr de 5(cinci) exemplare, din care 4(patru)              HOTARAREA NR. 1
exemplare pentru părți și un exemplar pentru
                                     DIN DATA DE 15.11.2007
compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
                                  A ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
   (70/313963)                          DOMNIȘAN MONICA, de cetățenie română,
                                domiciliată în Mun. București, Str. Piatra Mare nr. 5, bl. 6,
                                sc. A, et. 1, ap. 5, sector 2, CNP: 2530523400241,
        Societatea Comercială              identificată cu CI seria RR nr. 395774 emisă de SPCEP
       ASCENDENT PLUS - S.R.L.              S2 biroul nr.2, la data de 07.06.2006 și TOFAN VICTOR,
                                de cetățenie română, domiciliat în Mun. București, Șos.
            DECIZIE                Olteniței nr. 22, bl. 4A, sc. 1, et.7, ap. 47, sector 4, CNP:
                                1470503400210, identificat cu CI seria RX nr. 187819
       A ASOCIATULUI UNIC
                                emisă de Secția 16 de Poliție, la data de 25.06.2003,
    AL S.C. ASCENDENT PLUS SRL
 CU SEDIUL IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR.           asociați în cadrul S.C. MIGV JET PRODEXIM S.R.L., am
 ȘTEFAN DIMITRESCU NR.15, BLOC 13, ETAJ 5,           hotărât:
   AP.18, SECTOR 4, INMATRICULATA LA               1. Schimbarea denumirii societății din MIGV JET
    REGISTRUL COMERTULUI SUB                PRODEXIM, în S.C. TIVIMOND - AGENT DE
   NR.J40/19905/2005 C.U.I.18165168,            ASIGURARE S.R.L., conform dovezii de disponibilitate
 INCHEIATA AZI 14 NOIEMBRIE 2007 SUB NR.1           nume firmă nr. 473978 din 07.11.2007 eliberată de Oficiul
  Subsemnatul TEODORESCU DAN cetățean român,         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
sex bărbătesc, născut la data de 27.03.1967 în Municipiul     2. Se radiază activitățile cuprinse în obiectul de
București Sector 5, domiciliat în Municipiul București, Str.  activitate al societății.
Tache Gheorghe nr.6, bloc B43, scara 3, ap.32, sector 4,      3. Noul obiect de activitate al societății va fi următorul:
posesor al CI seria RD nr.244743 eliberat de Secția 15     domeniul principal de activitate Cod CAEN 672 Activități
Poliție la data de 26.04.2002 C.N.P. 1670327443011, în     auxiliare ale caselor de asigurări și de pensii și activitatea
calitate de asociat unic al S.C. ASCENDENT PLUS SRL      principală 6720 Activități auxiliare ale caselor de asigurări
cu sediul în Municipiul București, Str. Ștefan Dimitrescu   și de pensii (agent de asigurare).
nr.15, bloc 13, etaj 5, ap. 18, sector 4, înmatriculată la     Ca urmare a modificărilor intervenite se va redacta un
Registrul Comerțului sub nr.J40/19905/2005           nou act constitutiv.
C.U.I.18165168, am decis următoarele:               Prezentul înscris, a fost redactat astăzi 15.11.2007,
  1. Schimbarea sediului social al societății din       într-un număr de 5(cinci) exemplare, din care 4(patru)
Municipiul București, Str. Ștefan Dimitrescu nr.15, bloc 13  exemplare pentru părți și un exemplar pentru
etaj 5, ap. 18, sector 4 în Municipiul București, Str. Tache  compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
Gheorghe nr.6, bloc B43, scara 3, ap.32, sector 4,parter.   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
   (71/313964)                          (73/313966)


        Societatea Comercială                   Societatea Comercială
       ASCENDENT PLUS - S.R.L.               TIVIMOND-AGENT DE ASIGURARE - S.R.L.

           NOTIFICARE                           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ASCENDENT PLUS SRL, cu sediul în București, Str.        TIVIMOND - AGENT DE ASIGURARE SRL, cu sediul în
TACHE GHEORGHE, nr.6, bloc B43, scara 3, ap.32,        București, Șos. OLTENIȚEI, nr.24, bloc 4B, scara 1, etaj
sector 4, înregistrată sub nr. J40/19905/2005, cod unic de   P, ap.3, sector 4, înregistrată sub nr. J40/22101/2004, cod
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008

unic de înregistrare 6680658, care a fost înregistrat sub      înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr
nr.484007 din 15.11.2007.                      J40/3530/1996, CUI RO-8521845 am hotărât:
  (74/313967)                             1. Se deschide un punct de lucru cu sediul în București
                                   str Aleea Campul Mosilor nr. 5, HALELE OBOR, SPAȚIUL
                                   F2, SECTOR 2.
        Societatea Comercială                   (76/313969)
       CARTMEDIA STUDIO - S.R.L.

          HOTĂRÂREA NR. 01                       Societatea Comercială
                                      COMPUTER GENERATED SOLUTIONS
        DIN 06.11.2007
                                         ROMANIA - S.R.L.
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  SC CARTMEDIA STUDIO SRL CU SEDIUL IN
                                              HOTĂRÂRE
  BUCURESTI STR. ISTRIEI NR.9, BL.C7, SC.2,
      ET.1, AP. 19, SECTOR 3                      A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
   INMATRICULATA LA ORC-TB CU NR.                   AL COMPUTER GENERATED SOLUTIONS
    J40/12375/2006, CUI R18896567
                                    Consiliul de Administrație al Computer Generated
  Subsemnații,                           Solutions, Inc., persoană juridică americană având sediul
  LEGANARU SABINA ELENA, cetățean român,              în Three World Financial Center, 200 Vesey Street, New
domiciliată în Orș. Horezu, str. Mircea cel Batran bl.O4,      York, NY 10281-1017, SUA, înmatriculată în data de
sc.B, ap. 10, jud Vâlcea, posesor al CI seria VX nr.         27.03.1984, având Număr Federal de Identificare Fiscală
220565 eliberată de SPCLEP Horezu la data de             13-3208358 (denumită în continuare „Societatea”), fiind
30.08.2005, CNP 2820413384797, și                  legal reprezentată de Dl. Philip Friedman în calitatea sa
  BRAILEANU CAROL CONSTANTIN, cetățean român,            de Președinte,
domiciliat în București, str. Istriei nr.9, bl.C7, sc.2, et.1, ap.   ÎNTRUCÂT Societatea este Asociat Unic al
19, sector 3, posesor al CI seria RT nr.380474, eliberată      EASYCALL COMUNICAȚII S.R.L., entitate juridică
de Secția 11 Poliție la data de 15.04.2005, CNP           română înmatriculată în conformitate cu legile din
1810726420090, în calitate de asociați ai SC             România, având sediul social situat în Str. Splaiul
CARTMEDIA STUDIO SRL, persoană juridică română cu          Independenței, nr. 319, Ob. 403a, Sc.2 stânga, parter +
sediu în București, str. Istriei nr.9, bl.C7, sc.2, et.1, ap.19,   etajele 1+2, sectorul 6, București, România, fiind
sector 3, înmatriculată la Oficiul registrului Comerțului de     înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul
pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/12375/2006,        J40/11348/2002, având CUI 15005324 (denumită în cele
CUI R18896567, întrunți în adunare generală, în baza art.      ce urmează „Societatea Română”) admițând că sunt
237 alin.2 din Legea 31/1990, am hotărât de comun acord       îndeplinite toate condițiile cerute de lege și de Actul
următoarele:                             Constitutiv al Societății pentru a ține această ședință,
  1. Suspendarea activității societății pentru o perioadă      hotărăște prin acest înscris după cum urmează:
de trei ani respectiv pentru perioadă 06.11.2007-            1. Se va modifica denumirea Societății Române din
05.11.2010.                             EASYCALL COMUNICAȚII S.R.L. în „Computer
  Prezenta hotărâre a fost luata cu unanimitate în urma       Generated Solutions Romania S.R.L.”. Această denumire
Adunării Generale a Asociațiilor din data de 06.11.2007 în      a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului potrivit
prezența asociaților reprezentând 100% din capitalul         Dovezii de rezervare a denumirii Nr.449974 din
social.                               22.10.2007.
  (75/313968)                             2. Actul Constitutiv al Societății Române va fi modificat
                                   corespunzător, astfel după cum prevede Legea
                                   Societăților Comerciale Nr.31/1990, republicată și
        Societatea Comercială                completată.
        RAHUL IMPEX 96 - S.R.L.                 3. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al
                                   Societății Române vor rămâne neschimbate.
       HOTĂRÂREA NR 4/14.11.2007                 4. Sunt împuternicite următoarele persoane:
                                    ■ D-na Lavric lulia Codrina, cetățean român, născută
        A ADUNĂRII GENERALE                 în Piatra Neamț la data de 23.07.1980, domiciliată în Str.
  Subsemnații SUBHASH DUMITRA DANIELA,               Ana Ipătescu, Bl. A5, Sc. B, Et. 3, Ap. 34, Piatra Neamț,
domiciliată în București, Aleea Sinaia nr. 18, bl 84A, sc 3,     identificată prin Carte de Identitate seria NT Nr. 255792
et 6, ap 117, sect 2 și SUBHASH CHANDER, cu domiciliul        eliberată de Autoritățile din Piatra Neamț la data de
în India și reședința în București, Aleea Sinaia nr 178,       01.10.2004, având Cod Numeric Personal
bl.84A, SC 3, AP 117, sect 2, în calitate de asociații la SC     2800723270050,
RAHUL IMPEX 96 SRL cu sediul în București, Aleea            ■ Dl. Cătălin George Săpașu, cetățean român, născut
Sinaia nr 18, bl 84A, sc 3, et 6, ap 117, sect 2,          în București la data de 27.07.1981, domiciliat în Aleea
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008               31

Adrian Cârstea, nr. 1, Bl. 74, Sc. 1, Et. 2, Ap. 15, sectorul   unic de înregistrare 15005324, care a fost înregistrat sub
3, 031838-București, identificat prin Carte de Identitate     nr.484029 din 15.11.2007.
seria RX Nr. 296793, eliberată de Secția de Poliție 11 în       (78/313971)
data de 21.04.2005, având Cod Numeric Personal
1810727420018,
  Și                                       Societatea Comercială
  ■ Dl. Marius-Octavian Dumitru, cetățean român,                 AGORA ESTATE - S.R.L.
născut în Târgu-Jiu la data de 14.08.1981, domiciliat în
Str. Victoriei Bl. 41, Sc. 1, Ap. 8, Târgu-Jiu, identificat prin           HOTĂRÂREA NR. 3
Carte de Identitate seria GZ Nr. 215326 eliberată de                DIN 29.10.2007
SPCLEP din Târgu-Jiu în data de 07.07.2005, având Cod          A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
Numeric Personal 1810814180026, pentru a întreprinde,             SC AGORA ESTATE SRL
împreună sau separat, următoarele acțiuni pentru și în        Adunarea Generală a Asociațiilor întrunită azi
numele Societății, precum și pentru și în numele Societății    29.10.2007, la care au participat toți asociați după cum
Române:                              urmează:
  a) redactarea, aprobarea, semnarea și depunerea          S.C. EUROESTATE S.A., persoană juridică elenă, cu
tuturor documentelor, inclusiv a oricăror documente        sediul în Grecia, Atena, km 13 pe Drumul National Atena-
necesare înregistrării noii denumiri a Societății Române la    Lamia Z.C. 14452 Metamorfosi, înregistrată la Camera
autoritățile competente, precum și semnarea Actului        Comerțului sub nr. 78282 reprezentată legal de Dl.
Constitutiv actualizat al acesteia și a Deciziei Asociatului    Kanellas Nestor, cetățean grec, născut la data de
Unic al Societății Române;                     24.12.1979 în orașul Larissa, domiciliat în Grecia,
  b) îndeplinirea tuturor formalităților necesare         posesor al pașaportului seria AB nr. 4394202 eliberat de
înregistrării noii denumiri a Societății Române la         autoritățile elene la data de 02.01.2007 cu valabilitate
autoritățile competente, inclusiv Oficiul Registrului       până la 01.01.2012
Comerțului;                              și
  c) modificarea documentelor menționate, în cazul în        Antonios Kapraras, cetățean grec, născut la
care este necesar, pe parcursul procesului de           23.08.1958 în orașul Veria, domiciliat în Grecia, posesor
înregistrare;                           al pașaportului seria AB nr. 1396635, eliberat de
  d) solicitarea și luarea în primire a tuturor          autoritățile elene la data de 01.11.2006 cu valabilitate
documentelor oficiale necesare înregistrării noii denumiri     până la 31.10.2011,
a Societății Române;                         în calitate de asociați ai S.C. AGORA ESTATE S.R.L.,
  e) împuternicirea altor persoane fizice, în cazul în care    cu sediul în București, B-dul Armand Calinescu nr. 2-4,
este absolut necesar, în vederea exercitării prerogativelor    subsol 1, biroul 11, sector 2, înmatriculată la Oficiul
acordate prin această împuternicire.                Registrului Comerțului, Tribunalul București sub nr.
  împuternicirea acordată prin prezentul înscris va intra     J40/10524/2006, cod unic de înregistrare 18805518
în vigoare la data semnării sale și va putea fi oricând      atribut fiscal RO, au decis cu unanimitate de voturi
revocată în scris.                         următoarele:
  Întocmită și semnată în 2 (două) exemplare originale        1. Majorarea capitalului social de la 1.684.200 RON la
în New York astăzi, 25.10.2007.                  1.885.800 RON, compus din 846.300 RON și 308.800
                                  EUR, echivalentul a 1.039.500 RON, respectiv 415.800
   (77/313970)
                                  USD și un total de 188.580 părți sociale și pe cale de
                                  consecință modificarea Art. 4 “ Capitalul social “ din actul
      Societatea Comercială                 constitutiv al societății. Majorarea de capital s-a realizat
                                  prin vărsarea sumelor aferente de către acționari, astfel:
    COMPUTER GENERATED SOLUTIONS
                                   -S.C. EUROESTATE S.A. a vărsat 30.000 EUR,
       ROMANIA - S.R.L.
                                  echivalentul a 100.800 RON, respectiv 40.320 USD (la
                                  cursul BNR din ziua plății de 1 EUR = 3.36 RON, 1 USD
            NOTIFICARE
                                  = 2.5 RON)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       - ANTONIOS KAPRARAS a vărsat 30.000 EUR,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    echivalentul a 100.800 RON, respectiv 40.320 USD (la
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          cursul BNR din ziua plății de 1 EUR = 3.36 RON, 1 USD
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    = 2.5 RON)
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      Ca efect al majorării de capital, structura capitalului
COMPUTER GENERATED SOLUTIONS ROMANIA                social și împărțirea acestuia între asociați va fi
SRL, cu sediul în București, Str. SPLAIUL             următoarea:
INDEPENDENTEI, nr. 319, Ob. 403a SC. 2 stânga,            - S.C. EUROESTATE S.A. va deține 94.290 părți
P+1+2, sector 6, înregistrată sub nr. J40/11348/2002, cod     sociale în valoare de 10 RON fiecare, respectiv 942.900
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2166/17.IV.2008

RON, compuși din 4.200 RON și 278.800 EUR,                            Societatea Comercială
echivalentul a 938.700 RON, respectiv 375.480 USD,                       AGORA ESTATE - S.R.L.
reprezentând o cotă de 50% din capitalul social; Kapraras
Antonios va deține va deține 94.290 părți sociale în                           NOTIFICARE
valoare de 10 RON fiecare, respectiv 942.900 RON,                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
compus din 842.100 RON și 30.000 EUR, echivalentul a
                                       București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
100.800 RON, respectiv 40.320 USD reprezentând o cotă
                                       alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
de 50% din capitalul social.
                                       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  2. Se împuternicește prin prezență D-nul Antonios
                                       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
Kapraras pentru a semna pentru și în numele asociaților
sus menționați, toate documentele necesare pentru               AGORA ESTATE SRL, cu sediul în București, B-dul
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.                 ARMAND CALINESCU, nr.2-4, subsol 1, biroul 11, sector
  Drept pentru care s-a dispus ducerea la îndeplinire a           2, înregistrată sub nr. J40/10524/2006, cod unic de
prezentei hotărâri, celelalte articole și capitole din actul         înregistrare 18805518, care a fost înregistrat sub
constitutiv rămânând neschimbate.                       nr.484045 din 15.11.2007.
  (79/313972)                                  (80/313973)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                 &JUYDGY|247321|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2166/17.IV.2008 conține 32 de pagini.      Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889