Docstoc

2008_1932

Document Sample
2008_1932 Powered By Docstoc
					                         PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 1932     PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                 Marți, 8 aprilie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială             înregistrată sub nr. J40/6032/2007, cod unic de
          UMERVA - S.A.                înregistrare 1358555, care a fost înregistrat sub
                                nr.473419 din 07.11.2007.
        HOTĂRÂREA                     (2/300768)
   ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
     DIN DATA DE 18.10.2007
                                       Societatea Comercială
  Adunarea Generala a Acționarilor S.C. UMERVA S.A.
                                       DEGI PGV TOWER - S.R.L.
București, constituită legal la data de 18.10.2007 prin
prezența acționarilor reprezentând 93,965% din capitalul           HOTĂRÂREA NR. 3
social total;                            A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  În temeiul legii nr. 31/1990 republicată,               SOCIETĂȚII COMERCIALE
  HOTĂRĂȘTE:                               DEGI PGV TOWER S.R.L.
  Art. 1 Se completează obiectul de activitate al         ADOPTATA LA DATA DE 23 OCTOMBRIE 2007
societății cu următorul cod CAEN: 5157 reprezentând        Adunarea Generală a Asociaților Societății Comerciale
comerț cu ridicată al deșeurilor și resturilor.        DEGI PGV Tower S.R.L., o societate cu răspundere
  Art. 2 Administratorii societății vor asigura aducerea la  limitată constituită și organizată conform legislației din
îndeplinire a prezentei.                    România, cu sediul social în Șoseaua București-Ploiești,
  (1/300767)                         nr. 69-71, Camera 24, Etaj 1, Sector 1, București,
                                România înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.
                                J40/3594/2005, având codul unic de înregistrare
        Societatea Comercială             17282461, (denumită în continuare „Societatea”) a avut
                                loc astăzi, 23 octombrie 2007, începând cu ora 11.00 la
          UMERVA - S.A.
                                sediul social al Societății situat în Șoseaua București-
           NOTIFICARE                Ploiești, nr. 69-71, Camera 24, Etaj 1, Sector 1, București,
                                România.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     La Adunarea Generală a Asociaților au participat în
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  mod corespunzător asociații reprezentând 100% din
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        capitalul social al Societății, în cadrul unei ședințe ad-hoc
modificările și completările ulterioare, depunerea       organizată în conformitate cu art. 121 al Legii societăților
statutului actualizat al societății comerciale UMERVA SA,   comerciale nr. 31/1990 republicată cu modificările
cu sediul în București, Calea GIULEȘTI, nr.6H, sector 6,    ulterioare („Legea societăților comerciale”), iar asociații
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008

Societății au renunțat în mod expres la formalitățile de       • Dl. Igor Surdu, cetățean român, domiciliat în
convocare cerute de prevederile aplicabile ale Actului      București, Aleea Dealul Măcinului, nr. 1A, bloc 452,
Constitutiv al Societății și ale Legii societăților comerciale.  ap. 177, sector 6, identificat cu CI seria RX nr. 266487
Următorii asociați reprezentând 100% din capitalul social     eliberată de Secția de Poliție nr. 22 la data de 11.02.2005,
al Societății au participat la Adunarea Generală a        cod numeric personal 1811031410146, și/sau
Asociaților:                             • Dna. Maria Luiza Colonescu, cetățean român,
  • DEGI DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR                domiciliată în Pitești, Aleea Poieniței, nr. 12, bl. 69C,
IMMOBILIENFONDS MBH, o societate constituită în          scara B, ap. 10, Județul Argeș, România, identificată cu
Germania, înregistrată la Registrul Companiei de pe        CI seria AS nr. 274703, eliberată de Poliția Pitești, la data
lângă Tribunalul Local din Frankfurt am Main cu nr. HRB
                                 de 21 martie 2003, cod numeric personal
12759, având sediul înregistrat în Frankfurt am Main,
                                 2820321037844 și/sau
Germania („DEGI”), legal reprezentată de Dl. Malcolm
                                   • Dna. Carmen Anghelie, cetățean român, domiciliată
Morgan și Dl. Markus Cornelius Fabian Klinger;
                                 în România, București, Str. Mașina de Pâine, nr. 43,
  • DEGI BETEILIGUNGS GMBH, o societate constituită
                                 bl. T111, sc. 1, ap. 3, sector 2, identificat cu CI seria RX
în Germania, înregistrată la Registrul Companiilor de pe
                                 nr. 368817, eliberată de SPCEP S2 la data de 4 noiembrie
lângă Tribunalul Local din Frankfurt am Main cu nr. HRB
46259, cu sediul social în Frankfurt am Main, Germania      2005, cod numeric personal 2790407390881, și/sau
(„DEGI Beteiligungs”), legal reprezentată de Dl. Malcolm       • Dl. Alexandru Câmpean, de cetățenie română,
Morgan și Dna. Andrea Ute Ziegler;                domiciliat în România, București, Aleea Terasei, nr. 4, Bl.
  Referitor la punctele de pe ordinea de zi, Adunarea      E2, scara 2, apartament 29, identificat cu CI seria RR
Generală a Asociaților Societății au adoptat următoarele     nr.407877, eliberată de SPCEP S4 la data de 25 august
hotărâri:                             2006, cod numeric personal 1820607450099, care,
  Hotărârea nr. 1                        colectiv și/sau individual, să semneze orice documente
  Adunarea Generală a Asociaților a aprobat cu          ale societății ce urmează a fi redactate în baza
unanimitatea voturilor asociaților Societății schimbarea     prezentelor Hotărâri adoptate de Adunarea Generală a
sediului social al Societății de la adresa actuală situată în   Asociaților Societății, inclusiv Actul Constitutiv actualizat
Șoseaua București-Ploiești, nr. 69-71, Camera 24, Etaj 1,     al Societății, să reprezinte Societatea în fața oricăror
Sector 1, București, România la o nouă adresă situată în     autorități publice și/sau private pentru a îndeplini
Calea Șerban Vodă, nr. 133, Central Business Park,        hotărârile adoptate în prezenta și pentru a întreprinde
Clădirea A, Etajul 2, Secțiunea A 2.49, Sector 4,         toate acțiunile și formalitățile necesare pentru
București, România.                        înregistrarea și/sau publicarea prezentelor hotărâri și/sau
  Hotărârea nr. 2                        a documentelor societății în conformitate cu prevederile
  Adunarea Generală a Asociaților a aprobat cu          legale aplicabile. În vederea îndeplinirii prezentei procuri,
unanimitatea voturilor asociaților Societății modificarea
                                 persoanele împuternicite își pot delega în mod expres
Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:
                                 atribuțiile stabilite în prezenta oricărei alte persoane în
  1. Articolul 3 - “Sediul Social si Durata Societății” va fi
                                 baza unei împuterniciri.
modificat după cum urmează:
                                    (3/300769)
  “3.1 Sediul social al Societății este situat în Calea
Șerban Vodă, nr. 133, Central Business Park, Clădirea A,
Etajul 2, Secțiunea A 2.49, Sector 4, București România.
                                         Societatea Comercială
Sediul social al Societății poate fi mutat la orice altă
                                        DEGI PGV TOWER - S.R.L.
adresă în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților.
  3.2 Daca e necesar, Societatea poate înființa                    NOTIFICARE
sucursale, birouri, reprezentanțe locale, puncte de lucru
oriunde în țară sau în afara țării în baza hotărârii Adunării    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Generale a Asociațiilor;                     București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  3.3 Durata Societății este nelimitată și începe de la     alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
momentul înregistrării în Registrul Comerțului.”         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Hotărârea nr. 3                        actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Adunarea Generală a Asociaților a aprobat cu          DEGI PGV TOWER SRL, cu sediul în București, Calea
unanimitatea voturilor asociaților Societății împuternicirea   ȘERBAN VODĂ, nr.133, Central Business Park,
următoarelor persoane:                      Secțiunea A 2.49, bloc CLĂDIREA A, etaj 2, sector 4,
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008                3

înregistrată sub nr. J40/3594/2005, cod unic de                 Societatea Comercială
înregistrare 17282461, care a fost înregistrat sub            CASA DE VINURI PIETROASA - S.R.L.
nr.473422 din 07.11.2007.
                                       HOTĂRÂREA NR. 6/06.11.2007
  (4/300770)
                                        ADUNĂRII ASOCIAȚILOR
                                    Adunarea Asociaților din cadrul CASA DE VINURI
        Societatea Comercială                PIETROASA S.R.L., respectiv BOBELEAC SORIN
      MIKY AMBIENT GRUP - S.R.L.               VALERIU, de cetățenie română, cu domiciliul în com.
                                  Pietroasele, jud. Buzău, posedând C.I. seria XZ,
 DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 1/07.11.2007            nr. 224261, eliberată de Politia Buzău, la data de
 Subsemnata PASTAERU MIHAELA, domiciliată în           07.07.2004, cod numeric personal 1640907100018 și
București, str. Sold. Ilie Mihail, nr. 1, bl.M127, sc.1, ap. 17,  IANCU CĂTĂLIN JIANU DAN de cetățenie română, cu
                                  domiciliul în București, sect. 1, str. Frumoasa, nr. 42,
sector 5, identificată cu CI seria RD nr.275166 emisă de
                                  posedând C.I. seria DP, nr. 038688, eliberată de I.G.P. -
Secția 19 la 11.10.02, CNP 2790628414511, în calitate de
                                  D.E.P. la data de 04.04.2000, cod numeric personal
asociat unic la S.C. MIKY AMBIENT GRUP S.R.L.,
                                  1760118343232, cu sediul in București, str. Vasile Lascar,
J40/13221/2007, CUI 22086712, am decis următoarele:
                                  nr. 171, et.2, sector 2, înmatriculată la Registrul
 1. Se declară un punct de lucru situat în: Fetești, str.     Comerțului sub nr. J40/3268/05.04.1999, cod de
Toamnei, nr. 9, jud. Ialomița.                   înregistrare fiscala RO11637620, convocată în data de
 Toate prevederile actului constitutiv rămân           06.11.2007 la sediul societății, a hotărât următoarele:
neschimbate.                             1. Se radiază punctul de lucru Unitatea de Vinificație
  (5/300771)                           Pietroasele, situat în loc. Pietroasele, com. Pietroasele,
                                  jud. Buzău.
                                    (7/300773)
        Societatea Comercială
        NOVICO UNION - S.R.L.
                                         Societatea Comercială
    HOTĂRÂREA NR. 01 / 05.11.2007                   B.H. PRO REAL ESTATE 2007 - S.R.L.
  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
SOCIETATII COMERCIALE NOVICO UNION S.R.L                         NOTIFICARE
SEDIU: BUCUREȘTI, STR.ALEXANDRU CEL BUN,
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
NR. 16, BL. T21A, SC.A, ET. 3, AP. 21, SECTOR 2
                                  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
 NR. DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
                                  alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
     BUCUREȘTI J40/15324/2005
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  CUI 17933489; CAPITAL SOCIAL 200LEI
                                  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Astăzi 05.11.2007, asociatii: NEACSU EUGENIA,          B.H. PRO REAL ESTATE 2007 SRL, cu sediul în
cetățean român, născută la 07-noiembrie-1959, în Mun.       București, B-dul Mircea Vodă, nr.35, bloc M27, scara A,
Pitești, Jud. Argeș, CNP: 2591107400300, cu domiciliul în     etaj 2, ap.4, sector 3, înregistrată sub nr. J40/4064/2007,
București, str. Alexandru Cel Bun, nr. 16, bl. T21A, ap. 21,    cod unic de înregistrare 21224191, care a fost înregistrat
sector 2, posesoare a CI seria RT nr. 153094 eliberată de     sub nr.473452 din 07.11.2007.
Secția 7 Poliție la data de 06.04.2001 și NEACSU OVIDIU         (8/300774)
- COSMIN, cetățean român, născut la 12 mai 1985, în
București, CNP 1850512410068, cu domiciliul în
                                         Societatea Comercială
București, str. Alexandru Cel Bun, nr. 16, bl. T21A, ap. 21,
                                     B.H. PRO REAL ESTATE 2007 - S.R.L.
sector 2, posesor al CI seria RD nr. 175425 eliberată de
Secția 7 Poliție la data de 28.06.2001, au hotărât:              DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
  - Deschiderea unor puncte de lucru la adresele:          AL S.C. B.H. PRO REAL ESTATE 2007 S.R.L.
București, Șos. Colentina, nr. 456-458, Complexul              NR. 1 DIN DATA DE 25.10.2007
Comercial Europa, standul 1057, sector 2 și București,        Asociatul unic, ARIN OCTAV STĂNESCU, cetățean
Șos. Colentina, nr. 456-458, Complexul Comercial          român, născut la data de 23.08.1950 în București,
Europa, standul C125, sector 2.                  sectorul 4, domiciliat în București, str. Sg. Scarlat, nr.39,
  (6/300772)                           sectorul 5, sex masculin, căsătorit, posesorul cărții de
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008

identitate seria R.R. nr. 108164, eliberat de S.E.P, la data  sc. 1, et.3, ap. 19, identificată cu C.I., seria RX,
de 20.04.2000, cod numeric personal 1500823400342,       nr.263582, emisă la data de 07.02.2005, de Secția 22,
reprezentând 100% din capitalul social, respectând       CNP 2700730461522, asociat unic și administrator al
dispozițiile actului constitutiv și legale
                                societății am hotărât:
  DECIDE
  1. Cesionarea tuturor părților sociale, respectiv 20 de    1.Deschiderea unui punct de lucru în BUCUREȘTI,
părți sociale reprezentând 100% din capitalul social, cu o   ȘOS. GIURGIULUI, nr.121A, sector 4.
valoare nominală de 10 lei, însumând 200 lei ale sale       Celelalte articole ale actului constitutiv rămân valabile
către SHARF NETA IZHAK, cetățean israelian, căsătorit,     și neschimbate.
domiciliat în Israel, Bnei Brak, Ahavat Shalom 9, născut în
Israel, orașul Tel Aviv la data de 25.02.1969, din părinți,     (10/300776)
tatei Meir și mama Rachel Lea, de sex masculin,
posesorul pașaportului nr. 11268314, eliberat de
Autoritățile Bnei Brak la data de 22.11.2005, valabil până          Societatea Comercială
la data de 21.11.2015 care devin astfel unic asociat.            NIKO GROUP COM - S.R.L.
  Noua structură a societății va fi următoarea: SHARF
NETA IZHAK, cetățean israelian, căsătorit, domiciliat în        DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
Israel, Bnei Brak, Ahavat Shalom 9, născut în Israel,         AL S.C. NIKO GROUP COM S.R.L.
orașul Tel Aviv la data de 25.02.1969, din părinți, tatăl
                                 CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, CALEA DUDEȘTI,
Meir și mama Rachel Lea, de sex, masculin posesorul
pașaportului nr. 11268314, eliberat de Autoritățile Bnei      NR. 135, ET. 1, CAMERA 6, SECTOR 3
Brak, la data de 22.11.2005, valabil până la data de          CUI R16903730 J40/17724/2004
21.11.2015 deține un număr de 20 părți sociale
                                        NR. 08 DIN 06.11.2007
reprezentând 100% din capitalul social, cu o valoare
nominală de 10 lei, însumând 200 lei, cu o participare la     Subscrisa:
beneficii și pierderi de 100%.                   ALMO INVEST MANAGEMENT LIMITED, societate
  2. Revocarea din funcția de administrator a d-nei
                                comercială cu răspundere limitată cu sediul în The
MUREȘAN GABRIELA, cetățean român, născută la data
de 20.07.1962 în București, sector 7, tatăl Emil, mama     Business Center, 758 Great Cambridge Road, Enfield,
Filomela, domiciliată în București, str. Pribeagului, nr.1,  Middlesex EN13PN, înregistrată in Registrul Comerțului
bl. 25, sc. 1, et.1, ap.6, sector 5, posesoarea CI seria RR  din Anglia și Țara Galilor sub numărul 5882954, prin
nr. 247586 eliberată de S.E.P. la data de 25.11.2002 cod
                                împuternicit RADEV LYUBOMIR KIRILOV, cetățean
numeric personal 2620720400177.
  3. Numirea noului administrator al societății, dl.     bulgar, născut la data de 11.10.1983, domiciliat Bulgaria,
SHARF NETA IZHAK, cetățean israelian, căsătorit,        Sofia, Krasno Selo, Strada Deber, 2A, etaj 7, ap. 14,
domiciliat in Israel, Bnei Brak, Ahavat Shalom 9, născut în  posesor al pașaportului nr. P3352809351, eliberat la data
Israel, orașul Tel Aviv la data de 25.02.1969, din părinți,  de 13.09.2006 de Autoritățile Bulgare, conform Hotărârii
tatăl Meir și mama Rachel Lea de sex masculin,
                                Consiliului de Administrație al Companiei “ALMO INVEST
posesorul pașaportului nr. 11268314, eliberat de
Autoritățile Bnei Brak, la data de 22.11.2005, valabil până  MANAGEMENT LIMITED”, tradusă și autentificată sub
la data de 21.11.2015, cu un mandat pe o perioadă       numărul 7452 din data de 14.06.2007,
nelimitată.                            În calitate de asociat unic și deținătoarea întregului
   (9/300775)
                                capital social al S.C. NIKO GROUP COM S.R.L.,
                                identificată cu datele de mai sus, am hotărât următoarele:
        Societatea Comercială               Art. 1. Se închide punctul de lucru situat în spațiul
        MERLIN STILE - S.R.L.             comercial din Municipiul Rădăuți, Str. Piața Unirii, nr. 54,
                                Județ Suceava.
 DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR.04/.06.11.2007,
     AL S.C “MERLIN STILE”S.R L                Art. 2. Se deschide punctul de lucru situat în spațiul
   SEDIUL: BUCUREȘTI, SECTORUL 6,              comercial din București, Sector 2, Calea Moșilor, nr. 274,
 ALEEA COMPOZITORILOR, NR.1, BLOC E21,
                                bl. 18, parter, sector 2.
   ET.3, AP.19, CU J40/20851/15.12.2006,
         CUI 19834104                   Restul prevederilor din actul constitutiv al societății
 Subsemnata: MIHALCEA CRISTINA, domiciliată în        rămân neschimbate.
București, sect. 6, Aleea Compozitorilor, nr.1, bloc E21,      (11/300777)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008               5

        Societatea Comercială              2591121400049, identificată cu CI seria RD nr. 520121
        PUF 2001 IMPEX - S.R.L.             emisă de SPCEP S2 biroul nr. 2, la data de 28.03.2007 și
                                DOGARU CONSTANTIN, de cetățenie română,
    HOTĂRÂREA NR. 5 DIN 5.11.2007
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             domiciliat în Mun. București, Str. Melodiei, nr. 115, sector
     S.C. “PUF 2001 IMPEX “ S.R.L.             2, CNP 1590501400138, identificat cu CI seria RR
  Subsemnații: ION CORNEL - PETRUT, cetățean          nr. 115036 emisă de Secția 7 de Poliție, la data de
român, domiciliat în București, str. Piscul Crasani, nr. 25,  06.06.2000, asociați în cadrul S.C. DOMIVO COM S.R.L.,
sector 6, având CI seria RR nr. 091050, eliberată de
                                am hotărât:
Secția 21 Poliție la 07.02.2000, și
  ZAHARIA IULIAN, cetățean român, domiciliat în          1. Extinderea obiectului de activitate cu: COD CAEN
București, str. Cernisoara, nr. 45, bl. O13, sc. 2, et. 2,   5141 Comerț cu ridicata al produselor textile (inclusiv
ap. 36, sector 6, având CI seria DP nr. 025136, eliberată    import-export); 5142 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei
de IGP-DEP, la 16.04.1999, asociați ai S.C. “PUF 2001      și încălțămintei (inclusiv import-export);5241 Comerțul cu
IMPEX”S.R.L., cu sediul în București, B-dul Uverturii,
                                amănuntul al textilelor; 5242 Comerț cu amănuntul al
nr. 16, bloc A 2, scara 4, etaj 4, ap. 114, sector 6,
înmatriculată sub nr. J 40/5361/2001, CUI 13923474 am      îmbrăcămintei; 5243 Comerț cu amănuntul al
hotărât:                            încălțămintei și articolelor din piele; 7020 Închirierea și
  Folosirea unei embleme descrise mai jos:           subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
  Tip emblemă: complexă (combinație de reprezentări
                                7032 Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau
grafice și denumiri).
  Text emblemă: S.C. PUF 2001 IMPEX S.R.L.           contract; 7487 Alte activități de servicii prestate în
FLIPPER                             principal întreprinderilor; 4531 Lucrări de instalații
  Descriere: Emblema este formată dintr-un delfin,       electrice.
realizat într- o combinație de alb cu negru, sub care se      Restul prevederilor din contract și statut rămân
află numele societății, “S.C. PUF 2001 IMPEX S.R.L.” și
                                neschimbate.
numele “FLIPPER”, situat sub numele societății. Scrierea
este realizată cu litere majuscule și o grafie specială, de    Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 07.11.2007,
culoare neagră.                         într-un număr de 5(cinci) exemplare, din care 4(patru)
  Activitatea principală (clasa CAEN):             exemplare pentru părți și un exemplar pentru
  7020: Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
                                compartimentul de asistență din cadrul Oficiului
proprii sau închiriate.
  Diviziune / secțiune:                    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
  3.9.4.: Delfini                         (13/300779)
  29.1.6.: Alb, gri, argintiu
  29.1.8.: Negru
  27.5.7.: Litere încadrate de un semn de dimensiuni              Societatea Comercială
disproporționate                                DOMIVO COM - S.R.L.
  27.5.5.: Litere conținând o inscripție
  27.5.15: Șiruri de litere detașate unele de altele, astfel             NOTIFICARE
decât printr-un singur spațiu
  27.5.25: Litere reprezentând o altă grafie specială       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  29.1.12: Două culori predominante              București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
   (12/300778)                        alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
        Societatea Comercială              actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
        DOMIVO COM - S.R.L.               DOMIVO COM SRL, cu sediul în București, Str.
                                MELODIEI, nr.115, sector 2, înregistrată sub nr.
  HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 07.11.2007
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR              J40/9004/1992, cod unic de înregistrare 344977, care a
 DOGARU MARIA, de cetățenie română, domiciliată în       fost înregistrat sub nr.473568 din 07.11.2007.
Mun. București, Str. Melodiei, nr. 115, sector 2, CNP        (14/300780)
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008

       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
     SCALA JWT PUBLICITATE - S.R.L.                 SCALA JWT PUBLICITATE - S.R.L.

         HOTĂRÂREA NR. 6                        HOTĂRÂREA NR. 7
  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR               A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
   S.C. SCALA JWT PUBLICITATE S.R.L.               S.C. SCALA JWT PUBLICITATE S.R.L.
 ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI             ÎNMATRICULATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI
 SUB NR. J40/12239/2003, C.U.I. RO15728984;                SUB NR. J40/12239/2003,
  Subsemnații asociați, reprezentând 100% din capitalul    C.U.I. RO15728984; CAPITAL SOCIAL: 49.350 LEI
social al S.C. Scala JWT Publicitate SRL, o societate       Subsemnații asociați, reprezentând 100% din capitalul
constituită și care își desfășoară activitatea în       social al S.C. Scala JWT Publicitate S.R.L., o societate
conformitate cu prevederile legislației din România,      constituită și care își desfășoară activitatea în
având sediul social la adresa din Str. Trotusului nr. 39,   conformitate cu prevederile legislației din România,
et.1, Sector 1, București, România, înmatriculată la      având sediul social la adresa din Str. Trotușului nr.39,
Registrul Comerțului sub nr.J40/12239/2003, CUI        Et.1, Sector 1, București, România, înmatriculată la
RO15728984 (denumiți “Asociații”):               Registrul Comerțului sub nr.J40/12239/2003, CUI
  Petra Marie Hoyos, cetățean austriac, născută la      RO15728984 (denumiți “Asociații”):
18.06.1970 în Austria, Lilienfeld, domiciliată în Austria,    Petra Marie Hoyos, cetățean austriac, născută la
Schlossplatz nr. 1, 3580 Horn, sex feminin, căsătorită,    18.06.1970 în Austria, Lilienfeld, domiciliată în Austria,
identificată cu pașaport nr. J 0227216 2 eliberat la      Schlossplatz nr. 1, 3580 Horn, sex feminin, căsătorită,
21.10.2002 de Ambasada Austriei la București;         identificată cu pașaport nr. J02272162 eliberat la
  Alois Grill, cetățean austriac, născut la data de      21.10.2002 de Ambasada Austriei la București,
14.04.1961 în Austria - Bad Aussee, cu domiciliul la      reprezentând 40% din capitalul social;
Muthgasse. 109, 1190 Viena, posesor al pașaportului        Alois Grill, cetățean austriac, născut la data de
seria nr. H04311145 eliberat la 01.10.2001 de autoritățile   14.04.1961 în Austria - Bad Aussee, cu domiciliul la
austriece;                           Muthgasse 109, 1190 Viena, posesor al pașaportului
  Matthew Wright Dezzani, cetățean american, născut la    seria nr. H04311145 eliberat la 01.10.2001 de autoritățile
data de 21.12.1969 în SUA, Connecticut, domiciliat în     austriece, reprezentând 40% din capitalul social;
SUA, 53 Hazen Street, O.P. CP. 525 Charleston, RI         Matthew Wright Dezzani, cetățean american, născut la
02813, sex masculin, căsătorit, identificat cu pașaport    21.12.1969 în SUA, Connecticut, domiciliat în SUA, 53
nr. 701642592, eliberat la data de 07.08.2001 de        Hazen Street, O.P. CP. 525 Charleston, RI 02813, sex
Ambasada Statelor Unite ale Americii din Kuwait;        masculin, căsătorit, identificat cu pașaport nr. 701642592,
  Au convenit după cum urmează:                eliberat la 07.08.2001 de Ambasada SUA din Kuwait,
  1. Încetarea începând cu data de 06.09.2007 a        reprezentând 20% din capitalul social;
mandatului de Administrator la S.C. Scala JWT           Au convenit după cum urmează:
Publicitate -S.R.L. al D-lui Matthew Wright Dezzani;       1. D-nul Matthew Wright Dezzani cesionează D-nei
  2. Începând cu data de 06.09.2007, Societatea va fi     Petra Marie Hoyos un număr de 987 părți sociale din
administrată de D-na Petra Marie Hoyos, cetățean        totalul de 987 părți sociale pe care acesta le deține la S.C.
austriac, născută la 18.06.1970 în Austria Lilienfeld,     Scala JWT Publicitate S.R.L.
domiciliată în Austria, Schlossplatz, nr. 1, 3580 Horn, sex    2. Astfel noua structură confirmată a asociaților SC
feminin, căsătorită, identificată cu pașaport, nr. J 0227216  Scala JWT Publicitate SRL va fi următoarea:
2 eliberat la 21.10.2002 de Ambasada Austriei la         Petra Marie Hoyos, va deține 2961 părți sociale,
București și de D-na Mihaela-Cristina Vacarus, cetățean    numerotate de la 1 la 2961, cu o valoare nominală de 10
român, născută la data de 30.09.1977 în România,        LEI fiecare și o valoare totală de 29.610 LEI,
Constanța, cu domiciliul în România, București, Sector 5,   reprezentând 60% din totalul părților sociale ale S.C.
Str. Modoran Ene nr.39, BI.M88, Sc.1, Et.6, Ap.41, C.N.P.   Scala JWT Publicitate S.R.L.;
2770930132814;                          Alois Grill, va deține 1974 părți sociale, numerotate de
  Întru adeverirea celor de mai sus, prezenta Hotărâre a   la 2962 la 4935, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare
fost redactată și semnată astăzi, 04.09.2007, la        și o valoare totală de 19.740 LEI, reprezentând 40% din
București, în trei exemplare originale.            totalul partilor sociale ale S.C. Scala JWT Publicitate
   (15/300781)                        S.R.L.;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008               7

  3. Aprobarea modificărilor la prevederile Actului      Art. 3. Celelalte prevederi ale statutului rămân
Constitutiv al S.C. Scala JWT Publicitate S.R.L. prin     neschimbate.
întocmirea unui Act Adițional la Actul Constitutiv care să   Încheiat astăzi, data de 23.10.2007, la sediul
releve noua componență de mai sus a asociaților.       susmenționat, în 3 exemplare.
  Întru adeverirea celor de mai sus, prezenta Hotărâre a    (18/300784)
fost redactată și semnată astăzi, 30.10.2007, la
București, în trei exemplare originale.
                                      Societatea Comercială
  (16/300782)
                                   INA & ALI DESIGN FASHION - S.R.L.

                                           NOTIFICARE
      Societatea Comercială
    SCALA JWT PUBLICITATE - S.R.L.              Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                               București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
           NOTIFICARE                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale Ina
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                               & Ali Design Fashion SRL, cu sediul în București, Calea
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               Văcărești, nr.316, bloc 3A, scara A, etaj 4, ap.22, sector
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               4, înregistrată sub nr. J40/11075/2005, cod unic de
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                               înregistrare 17714080, care a fost înregistrat sub
Scala JWT Publicitate SRL, cu sediul în București, Str.
                               nr.473582 din 07.11.2007.
Trotușului, nr.39, etaj 1, sector 1, înregistrată sub nr.
                                 (19/300785)
J40/12239/2003, cod unic de înregistrare 15728984, care
a fost înregistrat sub nr.473580 din 07.11.2007.
  (17/300783)                                Societatea Comercială
                                       INDECO COM - S.R.L.

       Societatea Comercială                  HOTĂRÂREA NR.5/22.10.2007
    INA & ALI DESIGN FASHION - S.R.L.             A ADUNĂRII GENERALE A SOCIETĂȚIII
                                     S.C. INDECO COM S.R.L.
DECIZIA ASOCIATULUI UNIC NR. 178/23.10.2007          CU SEDIUL ÎN STR. VERIGEI NR.6, BL.2, SC.4,
                                 ET.10, AP.186, SECTOR 5, BUCURESTI
     ACT ADIȚIONAL LA STATUTUL               ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI
   SC. INA & ALI DESIGN FASHION SRL.                SUB NR. J40/5516/23.03.2005
      CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI,                COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 17394252
  STR. CALEA VACARESTI, NR. 316 SECT. 4
 ÎNREGISTRATA LA REGISTRUL COMERȚULUI              Astăzi 24.09.2007, ora 10,30 a avut loc ședința
    BUCUREȘTI CU NR.J40/11075/2005             Adunării Generale a Acționarilor a S.C. INDECO COM
        CIF RO 17714080                S.R.L. (denumită în cele ce urmează “Societatea”).
                                 Au fost prezenți asociații:
  Filip Florina Simina Ioana, cetățean român, domiciliat    1. S.C. HELITING S.A., persoană juridică de
în București, str. Calea Văcărești, nr. 316,bl. 3A, sc. A,  naționalitate elvețiană, posesoare a 739 părți sociale
et. 4, ap.22, sect 4., posesor al CI seria RT, nr. 154355,  reprezentând 99% din capitalul social cu sediul în Elveția,
asociat unic reprezentând 100% din capitalul social al    Via Al Ponte 9, Massango, înregistrată la Registrul
societății SC. INA & ALI DESIGN FASHION SRL, cu        Societăților din Lugano sub numărul 514.3.000.518-4,
sediul în București, str. CALEA VĂCĂREȘTI, nr. 316,      reprezentată de Giorgio Fanelli cetățean Italian născut la
sect. 4, a hotărât adoptarea prezentului act adițional    Torino, în data de 13.04.1948, cu domiciliul în Elveția, Via
privind modificarea prin completare a obiectului de      Al Ponte 9, 6908 Massagno, titular al pașaportului
activitate al societății. Astfel:               nr. 432559U eliberat de autoritățile italiene, la data de
  * Statutul Societății va cuprinde și:           06.02.2000
  -6330- activități ale agențiilor de voiaj și a tur-     2. BISTRICEANU MIHAI, persoană fizică cetățean
operatorilor; activități de asistență turistica n.c.a     român, posesor a 1 părți sociale reprezentând 1% din
  -6023- transporturi terestre de călători ocazionale.   capitalul social, cu domiciliul în România, București,
  8             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008

Str.Verigei nr.6, bl.2, sc.4, et.10, ap.186, sector 5,             Societatea Comercială
posesor al cartii de identitate seria RR nr. 047821              INDECO COM - S.R.L.
eliberată la 21.09.1998 de secția 18 Politie București.
                                           NOTIFICARE
  Fiind prezenți asociații reprezentând integral capitalul
social, Adunarea Generală este legal constituită și poate     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
lua decizii valabile.
                                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Ordinea de zi:
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Aprobarea numirii în funcția de Administratori cu puteri
                                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
depline a domnului FLIS PAOLO, cetățean Italian,
                                INDECO COM SRL, cu sediul în București, Str. Verigei,
domiciliat în Italia, Via Rocciavre 3 Giaveno (To), posesor  nr.6, bloc 2, scara 4, etaj 10, ap.186, sector 5, înregistrată
al Pașaportului Seria A, nr.960656, eliberat de Autoritățile  sub nr. J40/5516/2005, cod unic de înregistrare
Italiene, la data de 14.10.2003, valabil pana la data de    17394252, care a fost înregistrat sub nr.473584 din
13.10.2013 și a domnului PETROIAS ION, cetățean        07.11.2007.
român, domiciliat în Mun. Brăila, str. Neagoe Basarab       (21/300787)
nr.38, Jud. Brăila, posesor al Cărții de Identitate Seria XR
nr.264325, eliberat de SPCLEP Brăila, la data de
                                       Societatea Comercială
04.09.2007, valabil până la data de 01.03.2017, CNP
                                      MARINA GRUP 2000 - S.R.L.
1680301361949,     și  împuternicirea   actualului
administrator și asociat BISTRICEANU MIHAI de a              DECIZIA NR.1 DIN 06.11.2007
semna în numele asociatului S.C. HELITING S.A. Actul             A ASOCIATULUI UNIC
Contituitiv actualizat conform Legii nr.31/1990 republicată       AL SC.MARINA GRUP 2000 SRL
cu modificările ulterioare S.C. INDECO COM S.R.L. cu         CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI,SECTOR 5,
                                  STR.DOBRUN NR.2,BL.M58,SC.1 ,ET. 1 ,
modificările aduse de prezenta Decizie.
                                 AP. 11, ÎNREGISTRATĂ LA ORC BUCUREȘTI
  Adunarea Generală a S.C. INDECO COM S.R.L.
                                 SUB NR.J40/9403/2004,AVAND CUI 16499030
hotărăște următoarele:
                                 Subsemnatul COJOCARU ION-GABRIEL. cetățean
  Aprobarea numirii în funcția de Administratori cu puteri
                                român, domiciliat în București, sector 5, str.Dobrun
depline a domnului FLIS PAOLO, cetățean Italian,
                                nr.2,bl.M58.sc.1,et.1.ap.11, legitimat cu CI seria DP
domiciliat în Italia, Via Rocciavre 3 Giaveno (To), posesor  nr.115519, emis de INEP la data de 20.10.2005, CNP
al Pașaportului Seria A, nr.960656, eliberat de Autoritățile  1810727430031, asociat unic al SC.MARINA GRUP
Italiene, la data de 14.10.2003, valabil până la data de    2000 SRL, am decis urmatoarele:
13.10.2013 și a domnului PETROIAS ION, cetățean          1.Închiderea punctului de lucru din RÂMNICU
român, domiciliat în Mun. Brăila, str. Neagoe Basarab     VÂLCEA,STR.G-RAL NR.3,BLOC A+B,PARTER,
nr.38, Jud. Brăila, posesor al Cărții de Identitate Seria XR  JUDEȚUL VÂLCEA.
nr.264325, eliberat de SPCLEP Brăila, la data de         2.Deschiderea unui punct de lucru în CENTRUL
04.09.2007, valabil până la data de 01.03.2017, CNP      COMERCIAL «CARREFOUR MILITARI» COMUNA
1680301361949,     și  împuternicirea   actualului  CHIAJNA JUDETUL ILFOV, PE AUTOSTRADA
                                BUCUREȘTI-PITEȘTI, KM.11-12, SHOP 33 cu
administrator și asociat BISTRICEANU MIHAI de a
                                următoarele activități: CAEN 5141 Comerț cu ridicata al
semna în numele asociatului S.C. HELITING S.A. Actul
                                produselor textile, CAEN 5142 Comerț cu ridicata al
Contituitiv actualizat conform Legii nr.31/1990 republicată
                                îmbrăcămintei și încălțămintei ;CAEN 5212 Comerț cu
cu modificările ulterioare S.C. INDECO COM S.R.L. cu
                                amănuntul în magazine nespecializate,cu vânzare
modificările aduse de prezenta Decizie.            predominantă de produse nealimentare ;CAEN 5242
  Nemaifiind nimic de discutat pe ordinea de zi, ședința   Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei;CAEN 5243
Adunării Generale a S.C. INDECO COM S.R.L. se         Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din
declară închisă.                        piele.
    (20/300786)                         (22/300788)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008               9

       Societatea Comercială               Palermo, str. Berna nr. 11, posesor al CI nr.
    ALFA MEDICAL SERVICES - S.R.L.             AO 1984286/03.07.2007, emisă de autoritățile italiene,
                                valabilă până la data de 02.07.2012, și
    HOTĂRÂREA NR. 20 DIN 06.11.2007               ABBATE LUIGI, cetățean italian, născut la data de
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             13.05.1947, în Italia, San Giuseppe Jato (PA), domiciliat
  Tanase Gheorghe, cetățean român,născut la          în Italia, Balestrate (PA), localitatea Foce/SNC, posesor al
11.10.1963, în sat Grădiștea, jud. Giurgiu, fiul lui Ion și   CI nr. AK 8963667/14.04.2005, emisă de autoritățile
Tudora, domiciliat în București, str. Vlad Dracul nr. 4,    italiene, valabilă până la data de 13.04.2010, în calitate
bl. B2, sc. 1, et. 2, ap. 9, sector 3, posesor al CI seria RR  de viitori asociați ai SC VIP IMOBILIARE INVEST SRL
nr. 049411 eliberat de secția 11 la data de 30.09.1998,       am convenit asocierea în cadrul SC VIP IMOBILIARE
CNP 1631011400512 și Tanase Zoie, cetățean român,        INVEST SRL, în următoarele condiții:
născută la 9.01.1963 în București,fiica lui Alexandru și      1. ABBATE SALVATORE și ABBATE LUIGI, aduc
Gheorghita, domiciliată la aceeași adresă, posesoarea a     fiecare un aport social suplimentar de 500 RON fiecare,
CI seria RR nr 049422, elib.de Secția 11 la data de       totalizând 1000 RON, devenind astfel asociați în cadrul
30.09.1998, CNP 2630109400222, în calitate de asociați     societății, cu toate drepturile și obligațiile corelative
ai SC Alfa Medical Services SRL, au hotărât:          acestei calități. Beneficiile și pierderile societății care
  1. Inființarea unui nou punct de lucru în București, str.  privesc patrimoniul societății până la data asocierii
Băilești nr 8 ,sector 4, - contract de vânzare cumpărare cu   privesc exclusiv pe asociații preexistenți, BILLECI
încheierea de autentificare nr 4765/30.10.2007, la parter,   FRANCESCO și CARUSO PASQUALINO GIANCARLO.
etaj 1 și mansarda în care se vor desfășura activități       2. În urma asocierii și a aportului suplimentar subscris
specifice cod CAEN 8514- Alte activități referitoare la     și vărsat de noii asociați, capitalul social al SC VIP
sănătatea umană și cod CAEN 8512- Activități de         IMOBILIARE INVEST SRL, va fi format din 200 părți
asistență medicală ambulatorie.                 sociale, cu o valoare de 10 RON fiecare, totalizând 2000
   (23/300789)                        RON, având următoarea configurație:
                                  - BILLECI FRANCESCO, deține 50 părți sociale, cu o
                                valoare nominală de 10 RON, totalizând 500 RON,
        Societatea Comercială
                                reprezentând 25 % din capitalul social al societății;
     VIP IMOBILIARE INVEST - S.R.L.
                                totodată deține aceeași cotă din participarea la beneficii și
         HOTĂRÂREA                   pierderi;
        DIN 26.10.2007                   - CARUSO PASQUALINO GIANCARLO, deține 50
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR             părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON,
  Subsemnații:                        totalizând 500 RON, reprezentând 25 % din capitalul
  - BILLECI FRANCESCO, cetățean italian, născut la      social al societății; totodată deține aceeași cotă din
data de 20.08.1959, în Italia, Palermo, domiciliat în Italia,  participarea la beneficii și pierderi;
Viale R. Nicoletti 75, 90146, Palermo, posesor al          - ABBATE SALVATORE deține 50 părți sociale, cu o
Pașaportului nr. 356769 U/07.10.1999, emis de          valoare nominală de 10 RON, totalizând 500 RON,
autoritățile italiene, valabil până la data de 06.10.2009, și  reprezentând 25 % din capitalul social al societății;
CARUSO PASQUALINO GIANCARLO, cetățean italian,         totodată deține aceeași cotă din participarea la beneficii și
născut la data de 29.03.1959 în Italia, Cefalu, domiciliat în  pierderi;
Italia, Carini, Str. S. S. 113 Ovest N. 197, posesor al CI     - ABBATE LUIGI deține 50 părți sociale, cu o valoare
nr. AM 8538608/06.02.2006, emisă de autoritățile
                                nominală de 10 RON, totalizând 500 RON, reprezentând
italiene, valabilă până la data de 05.02.2011, în calitate de
                                25 % din capitalul social al societății; totodată deține
coasociați ai SC VIP IMOBILIARE INVEST SRL,
                                aceeași cotă din participarea la beneficii și pierderi;
persoană juridică română, cu sediul social în mun.
București, Șos. București-Târgoviște nr. 22B, bl. 2, sc. A,     3. Este numit în funcția de administrator al societății,
et 3, ap. 302, sector 1, având număr de înregistrare la     pe durată nelimitată și cu puteri depline, susnumitul
ORCMB J40/13226/28.07.2005, CUI 17823443 și un         CARUSO PASQUALINO GIANCARLO.
capital social de 1.000 RON, precum și               4. Se schimbă sediul societății, în mun. București, B-
  - ABBATE SALVATORE, cetățean italian, născut la       dul Timișoara nr. 54, sector 6.
data de 12.09.1969, în Italia, Palermo, domiciliat în Italia,     (24/300790)
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008

        Societatea Comercială                a) Minesh Sheta, cetățean britanic, născut la
     VIP IMOBILIARE INVEST - S.R.L.             24.10.1960 în Kampala, având domiciliul la Londra, 39
                                 New Cavendish Street no. 4, WIG 9TN, identificat cu
            NOTIFICARE
                                 pașaport nr. 094279821 emis de Autoritățile Britanice la
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 03.09.2003;
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          b) Hough Christopher, cetățean britanic, născut la
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   11.12.1958 în Crewe, Marea Britanie, având domiciliul în
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale VIP  39 the Marlowes, Londra, NW8 6NB, identificat cu
IMOBILIARE INVEST SRL, cu sediul în București, B-dul       pașaport nr. 033910948 emis de autoritățile britanice la
TIMIȘOARA, nr.54, sector 6, înregistrată sub nr.         09.11.1998 valabil până la 09.11.2008;
J40/13226/2005, cod unic de înregistrare 17823443, care
                                  c) Dominic Anthony Hicks, cetățean britanic, născut la
a fost înregistrat sub nr.473606 din 07.11.2007.
                                 27.05.1959, la Hastings, Marea Britanie, domiciliat la
  (25/300791)
                                 Cranworth Cottage, Church Road, Tunbridge Wells, Kent,
                                 TN4 ORT, identificat cu Pașaport nr. 038762970, emis de
       Societatea Comercială               autoritățile britanice, la 15.05.2000 valabil până la
     AGRICOM BLEJOI PARC - S.R.L.              15.05.2010;
      HOTARAREA ASOCIATILOR                  d) Rita Dattani, cetățean britanic, născută la
    S.C. AGRICOM BLEJOI PARC S.R.L.              30.04.1961 în Kisumu, având domiciliul la Londra, 39 The
   O SOCIETATE INFIINTATA CONFORM               Marlowes, London, identificată cu pașaport nr. 094411128
 LEGII ROMANE, INREGISTRATA LA REGISTRUL
                                 emis de autoritățile britanice la 18.08.2004.”
   COMERTULUI SUB NR. J40/11553/2007
  COD UNIC DE INREGISTRARE 21932996                Autorizarea drei. Anca Gabriela Veteleanu pentru a
  CU SEDIUL ÎN STRADA ION CÂMPINEANU              reprezenta Societatea în vederea semnării oricăror
  NR. 11, ETAJ 4, MODUL “U”, CAMERA 425,            documente necesare (incluzând actul constitutiv
       SECTOR 1, BUCURESTI,                actualizat al Societății și orice alte declarații cerute în
         (“SOCIETATEA”)
       DIN DATA DE 26.10.2007               conformitate cu legea română) și să îndeplinească toate
                                 formalitățile necesare în vederea înregistării deciziilor
  Minesh Sheta, cetățean Britanic, născut la 24.10.1960
în Kampala, cu domiciliul la Londra, 39 New Cavendish      menționate la Registrul Comerțului București.
Street no.4, WIG 9TN, identificat cu pașaport nr.          (26/300792)
094279821, emis de Autoritățile Britanice la 03.09.2003,
  Și
  WESTHILL S.R.L., o societate încorporată potrivit legii           Societatea Comercială
române, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub         AGRICOM BLEJOI PARC - S.R.L.
numărul J23/1355/06.07.2006, cod unic de înregistrare
18832997, având sediul în comuna Cernica, sat Posta,                  NOTIFICARE
str.Poștei, nr.92, județul Ilfov, România, („Asociatul Unic”)
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
reprezentată de Minesh Sheta în calitate de
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
administrator,
  În calitate de asociați reprezentând 100% din capitalul   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
social,                             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  AU HOTĂRÂT DUPĂ CUM URMEAZĂ:                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  1. Luarea la cunoștință a demisiei d-lui Ștefănescu     AGRICOM BLEJOI PARC SRL, cu sediul în București,
Radu George din funcția de administrator al Societății.
                                 Str. Ion Câmpineanu, nr.11, modul “U”, etaj 4, ap.camera
  2. Modificarea actului constitutiv al Societății. Actul
                                 425, sector 1, înregistrată sub nr. J40/11553/2007, cod
constitutiv al Societății se va modifica și va avea
următorul conținut:                       unic de înregistrare 21932996, care a fost înregistrat sub
  Articolul 10 3                        nr.473624 din 07.11.2007.
  „Administratorii Societății sunt:                (27/300793)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008                11

        Societatea Comercială                 Având în vedere discuțiile ce au avut loc în ședința
       LJUBA CONSULT - S.R.L.               adunării generale a acționarilor referitoare la completarea
                                 obiectului de activitate al societății cu activitatea de “
       DECIZIA ASOCIATULUI UNIC              închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare, proprii
        NR.1 DIN 30.10.2007               sau închiriate “ - cod CAEN 7020 din grupa 702 - “
  Asociatul unic: RUSNAC LIUBA, domiciliată în         închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii
Republica Moldova, Or. Nisporeni Com. Vărzărești,        sau închiriate “;
identificată cu Paș. de tip PA nr. A0832960 emis de Aut.       Văzând procesul verbal al Adunării Generale
Chișinău la 24.08.2001, am decis următoarele modificări:     Extraordinare a acționarilor din data de 23.07.2007 care
  - se mai numește în funcția de administrator al       atestă îndeplinirea condițiilor legale și statutare
societății începând cu data de 01.11.2007 pe o perioadă     referitoare la ținerea adunării și luarea hotărârilor, la a
de 6 luni și cu puteri depline d-ra RÂPĂ MARINA-         doua convocare, fiind prezenți sau reprezentați un număr
ȘTEFANIA, cetățean român, născută la 23.02.1985 în        de 42 acționari ce dețin 46.695 acțiuni reprezentând
București, stare civilă: necăsătorită, fără antecedente     58,37% din capitalul social al societății;
penale, CNP 2850223460039, domiciliată în București,         Văzând că, în urma deliberărilor, acționarii au adoptat
str. Sg. Maj. Cara Anghel nr. 13, bl. C50, sc. B, et. 3,     în unanimitate, respectiv 100% din capitalul social
ap. 77, sect. 6, identificată cu CI seria DP nr. 021800     prezent sau reprezentat în adunare, propunerea de
emisă de Secția 22 Pol. la 03.02.1999.              completare a obiectului de activitate al societății în sensul
  Restul prevederilor din actele constitutive ale societății  mai sus arătat;
rămân neschimbate.                          În temeiul prevederilor legii nr. 31/1990 modificată
  În urma modificărilor aduse se va redacta un nou Act     privind societățile comerciale și ale actului constitutive al
Constitutiv.                           societății,
   (28/300794)                           HOTĂRĂȘTE
                                   Art.1 Se aprobă modificarea art. 3 din Contractul de
                                 societate și art. 5 din Statutul societății privind “ obiectul
        Societatea Comercială               de activitate al societății “, în sensul completării acestuia
       LJUBA CONSULT - S.R.L.               cu următoarea activitate:
                                   - cod CAEN 7020 - “ închirierea și subînchirierea
            NOTIFICARE                bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate “ din grupa 702
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     - “ închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   sau închiriate “;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           Art.2 Actul constitutiv al societății, astfel cum a fost
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   modificat, constituie anexă la prezenta hotărâre.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale      Art.3 Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
LJUBA CONSULT SRL, cu sediul în București, B-dul         neschimbate.
Bucureștii Noi, nr.25, etaj 3, ap.birou nr. 307, sector 1,       (30/300796)
înregistrată sub nr. J40/7038/2006, cod unic de
înregistrare 18627607, care a fost înregistrat sub
nr.473638 din 07.11.2007.                             Societatea Comercială
  (29/300795)                                   SOPREX-IMI - S.A.

                                            NOTIFICARE
        Societatea Comercială                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
         SOPREX IMI - S.A.               București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
           HOTĂRÂREA                  modificările și completările ulterioare, depunerea
         NR 3 DIN 23.07.2007              statutului actualizat al societății comerciale SOPREX-IMI
  Adunarea generală extraordinară a acționarilor din      SA, cu sediul în București, B-dul NAȚIUNILE UNITE, nr.4,
S.C. SOPREX IMI S.A., persoană juridică română, cu        bloc 107A, etaj 5-6, sector 5, înregistrată sub nr.
sediul în București, sector 5, Bd. Națiunile Unite nr. 4,    J40/328/1991, cod unic de înregistrare 361234, care a
bl. 107A, et.5-6, înregistrată la ORC-TB sub nr.         fost înregistrat sub nr.473642 din 07.11.2007.
J 40/328/1991, CUI RO 361234;                     (31/300797)
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008

       Societatea Comercială                  COD CAEN 5154 Comerț cu ridicata al
     GLOBAL COM-INTERMED - S.R.L.               echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații
                                 sanitare și de încălzire
       DECIZIA NR. 01/06.11.2007                COD CAEN 5186 Comerț cu ridicata al altor
        A ASOCIATULUI UNIC                componente și echipamente electronice
  Subsemnatul BARAGAN FLORIN cetățean român,            COD CAEN 5187 Comerț cu ridicata al altor aparaturi
sex masculin, născut la data de 06.06.1977 în București,     utilizate în industrie, comerț și transporturi
cu domiciliul în BUCUREȘTI, sector 4, Aleea Ucea,           COD CAEN 5190 Comerț cu ridicata al altor produse
nr. 15, bl. P3, sc. 2, et. 3, ap. 33, identificat cu C.I. seria    COD CAEN 5245 Comerț cu amănuntul al articolelor și
R.R. numărul 247852, eliberat de către Secția 16 Poliție,     aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio și
la data de 26.11.2002, CNP 1770606443056 în calitate       televizoarelor
de asociat unic la S.C. GLOBAL COM-INTERMED S.R.L.          COD CAEN 5261 Comerț cu amănuntul prin
cu sediul social în BUCUREȘTI, Sector 4, Aleea Ucea,       corespondență
nr. 15, bl. P3, sc. 2, et. 3, ap. 33, înregistrată la Oficiul     COD CAEN 5263 Comerț cu amănuntul care nu se
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București      efectuează prin magazine
sub nr. J40/1391/2004,CUI RO 16105356 am decis            COD CAEN 7012 Cumpărarea și vânzarea de bunuri
următoarele:                           imobiliare proprii
  Art.1. Înființarea unui punct de lucru în gangul scării B     COD CAEN 7430 Activități de testări și analize tehnice
al imobilului Bloc Dalles, situat în București, B-dul Nicolae     Art.2 Adoptarea unui nou act constitutiv, conform
Bălcescu, nr. 18, bloc Dalles, sector 1.             hotărârii adunării generale a asociaților nr.5 din
  Celelalte dispoziții din actul constitutiv rămân       01.11.2007
neschimbate.                              (33/300799)
   (32/300798)

                                        Societatea Comercială
       Societatea Comercială                     TOTAL SERV ELECTRIC - S.R.L.
     TOTAL SERV ELECTRIC - S.R.L.
                                            NOTIFICARE
    HOTĂRÂREA NR. 5/01.11.2007
  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIILOR                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
   S.C. TOTAL SERV ELECTRIC S.R.L.               București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. COLTEI NR.42,            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
      ET.2, AP.16, SECTOR 3                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
    J40/2462/2002, CUI 14652217                actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
  Subsemnații, BUCUR VICTOR GEORGE, cetățean           TOTAL SERV ELECTRIC SRL, cu sediul în București, Str.
român, născut la data de 23.08.1970 în București,         COLTEI, nr.42, etaj 2, ap.16, sector 3, înregistrată sub nr.
domiciliat în București, Str. Izvorul Oltului nr.9, bl.22,    J40/4262/2002, cod unic de înregistrare 14652217, care
sc.1,et.5, ap.33, sector 4, posesor a C.I. seria RR        a fost înregistrat sub nr.473652 din 07.11.2007.
nr. 305048 emisă de Secția 16 Poliție la data de           (34/300800)
14.05.2004, CNP 1700823443024, și
  OPROESCU DAN GEORGE, cetățean român, născut
la data de 03.11.1975, în Medgidia, Constanța, domiciliat            Societatea Comercială
în Cernavodă, Aleea Florilor nr.4, bl.DS23, et.4, ap.20,           BAU UND IMMOBILIEN - S.R.L.
Jud. Constanța, posesor al C.I. seria KT nr. 015137 emisa
de Poliția Cernavodă la data de 13.10.1998,                 HOTĂRÂREA NR. 3/16.10.2007
                                        A ASOCIATULUI UNIC
CNP1751103130584, în calitate de asociați am hotărât:
                                      AL SC BAU UND IMMOBILIEN SRL
  Art.1. Completarea obiectului de activitate cu
următoarele activități:                       Azi, 16.10.2007, asociatul unic GARENTIA HOLDING
  COD CAEN 5143 Comerț cu ridicata al aparatelor         UND IMMOBILIEN AG, persoană juridică elvețiană cu
electrice și de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și     sediul în Elveția, Cantonul Zug, Dr. Paul Stadlin,
televizoarelor                          Gartenstrasse 2, 6300 Zug, înregistrată la Registrul
  COD CAEN 5153 Comerț cu ridicata al materialului        Comerțului al Cantonului Zug sub nr. CH-170.3.008.560-
lemnos și de construcții                     2 în data de 19.07.1978, reprezentată de d-na Angela
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008                13

Lener, cetățean elvețian, născută la data de 03.12.1958,      În urma majorării capitalului social dl. Luca Pietro
domiciliată în București, str. Toamnei, nr. 39, București,   Acquati, cetățean italian, născut la data de 28.05.1963 în
România, posesoare a pașaportului nr. F1 468586,        Milano (MI), Italia, domiciliat în via Vio Duomo, nr. 3,
eliberat de autoritățile elvețiene la data de 11.01.2005, în  Monza, Italia, posesor al cărții de identitate nr. AM
baza Hotărârii Administratorului Unic al GARENTIA       9173793, eliberată de autoritățile italiene la data de
HOLDING UND IMMOBILIEN AG din data de             08.03.2006, și dl. Luca Ravasi, cetățean italian, născut la
15.10.2007, și d-nii Luca Pietro Acquati, cetățean italian,  data de 16.09.1963 în Milano (MI), Italia, domiciliat în via
născut la data de 28.05.1963 în Milano (MI), Italia,      Sottocorno Pasquale, nr. 5A, Milano, Italia, posesor al
domiciliat în via Vlo Duomo, nr. 3, Monza, Italia, posesor   cărții de identitate nr. AM 8046026, eliberată de
al cărții de identitate nr. AM 9173793, eliberată de      autoritățile italiene la data de 24.11.2005 intră în societate
autoritățile italiene la data de 08.03.2006, și Luca Ravasi,  în calitate de asociați, iar capitalul social este împărțit în
cetățean italian, născut la data de 16.09.1963 în Milano    1268 părți sociale cu o valoare nominală de 100 lei
(MI), Italia, domiciliat în via Sottocorno Pasquale, nr. 5A,  fiecare, deținute astfel:
Milano, Italia, posesor al cărții de identitate nr. AM       a) GARENTIA HOLDING UND IMMOBILIEN AG
8046026, eliberată de autoritățile italiene la data de     deține un număr de 936 părți sociale cu o valoare
24.11.2005, în calitate de invitați am hotărât următoarele:  nominală de 100 lei fiecare, suma lor 93.600 lei(30.000
  1) Majorarea capitalului social al SC BAU UND       EUR echivalentul a 41.100 USD) reprezentând 73.8 %
IMMOBILIEN SRL, de la valoarea actuală de 30.000 EUR      participare la capitalul social, beneficii, pierderi și drept de
(echivalentul sumei de 93.600 lei la cursul de schimb     vot în luarea deciziilor.
BNR din data de 20.07.2007 de 3,12 lei/l Euro, respectiv      b) LUCA PIETRO ACQUATI deține un număr de 166
echivalentul sumei de 41.000 USD la cursul de schimb de    părți sociale cu o valoare nominală de 100 lei fiecare,
                                suma lor 16.600 lei (5.000 EUR echivalentul a 7.100
2,27 lei/l USD, 1 EURO=1,37 USD), la suma de 40.000
                                USD) reprezentând 13.1 % participare la capitalul social,
EUR adică 126.800 lei, cu aport numerar în valoare de
                                beneficii, pierderi și drept de vot în luarea deciziilor.
10.000 EUR, adică 33.200 lei la cursul de schimb BNR
                                  c) LUCA RAVASI deține un număr de 166 părți sociale
din data de 15.10.2007 de 3,3348 lei/1 Euro, echivalentul
                                cu o valoare nominală de 100 lei fiecare, suma lor 16.600
sumei de 14.200 USD la cursul de schimb de 2,3440 lei/1
                                lei (5.000 EUR echivalentul a 7.100 USD) reprezentând
USD din aceeași dată 1 EUR = 1,42 USD), după cum
                                13.1 % participare la capitalul social, beneficii, pierderi și
urmează:
                                drept de vot în luarea deciziilor.
  Dl. LUCA PIETRO ACQUATI contribuie la majorarea
                                  2) Schimbarea sediului social al SC BAU UND
capitalului social cu valoarea de 5.000 EUR, adică 16.600
                                IMMOBILIEN SRL de la adresa din București, str.
lei la cursul de schimb BNR de 3,3348 lei/EUR din data de
                                Războieni nr. 11-13, mansarda, sector 3 la adresa din
15.10.2007 (echivalentul a 7.100 USD la cursul de
                                București, str. Virgil Madgearu nr.27A. corp B. ap.211.
schimb BNR de 2,3440 lei/USD din data de 15.10.2007,
                                sector 1.
raport de schimb 1 EUR = 1,42 USD);                3) Se împuternicește Gabriela Popa, domiciliată în
  Dl. LUCA RAVASI contribuie la majorarea capitalului    București, str. Gura Ialomiței nr.7, bl.8, ap. 17, sector 3,
social cu valoarea de 5.000 EUR, adică 16.600 lei la      titulară CI seria RD nr.455328 emisă de Secția 13 Poliție
cursul de schimb BNR de 3,3348 lei/EUR din data de       la 19.12.2005, să reprezinte cu depline puteri asociații în
15.10.2007 (echivalentul a 7.100 USD la cursul de       scopul semnării actului constitutiv actualizat, precum și în
schimb BNR de 2,3440 lei/USD din data de 15.10.2007,      scopul înregistrării prezentei mențiuni la Registrul
raport de schimb 1 EUR = 1,42 USD).              Comerțului.
  În urma majorării, capitalul social va fi de 40.000 EUR    Redactată în 4 (patru) exemplare astăzi, 16.10.2007.
adică 126.800 lei, compus din: 30.000 EUR - adică          (35/300801)
93.600 lei, suma subscrisă și vărsată la cursul de schimb
BNR din data de 20.07.2007 de 3,12 lei/1 Euro, respectiv
echivalentul sumei de 41.100 USD la cursul de schimb de           Societatea Comercială
2,27 Lei/1 USD, 1 Euro=1,37 USD                      BAU UND IMMOBILIEN - S.R.L.
  - 10.000 EUR - adică 33.200 lei la cursul de schimb
BNR din data de 15.10.2007 de 3,3348 lei/1 Euro,                   NOTIFICARE
respectiv echivalentul sumei de 14.200 USD la cursul de      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
schimb de 2,3440 lei/l USD din aceeași data, 1 EUR =      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
1,42 USD.                           alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008

modificările și completările ulterioare, depunerea textului    BERCENI, nr.108, sector 4, înregistrată sub nr.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    J40/4450/2001, cod unic de înregistrare 13862873, care
BAU UND IMMOBILIEN SRL, cu sediul în București, Str.       a fost înregistrat sub nr.473671 din 07.11.2007.
VIRGIL MADGEARU, nr.27A, bloc Corp B, ap.211, sector         (38/300804)
1, înregistrată sub nr. J40/14595/2007, cod unic de
înregistrare 22196014, care a fost înregistrat sub
nr.473670 din 07.11.2007.                           Societatea Comercială
  (36/300802)                              ARA SOFTWARE GROUP - S.R.L.

                                         DECIZIE ASOCIAT UNIC
        Societatea Comercială                        NR. 12/28.10.2007
       KOELNER-ROMANIA - S.R.L.
                                   Subsemnatul Toader George Cristian, cetățean
        DECIZIA NR.3/30.10.2007              român, domiciliat în București, Calea Moșilor nr.245-249,
  Asociatul unic al SC KOELNER -ROMANIA-SRL,           bloc 49, scara 1, etaj 5, ap. 13, sector 2, Ci seria RD
S.C. KOELNER SA, cu sediul în UL. KWIDZYNSKA 6, 51-        nr. 351171/SEP/02.12.2003, CNP 1730303400105 in
416,WROCLAW, POLONIA, NIP: PL8951687880 ce            calitate de asociat unic al SC ARA SOFTWARE GROUP
deține 100% din capitalul social al societății, reprezentată   SRL, J40/10060/2001, CUI 14332522 cu sediul în
prin domnul RADOSLAW KOELNER, Președinte al            București, str. Alexandru Donici nr. 38, sector 2 am decis:
Consiliului de Administrație,                    Se înființează un punct de lucru: în județul Argeș,
  În baza actului constitutiv al societății și în conformitate  Pitești, str. Cîmpineanu, bloc 2, scara A, etaj 3, apt. 16.
cu Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale,         Restul prevederilor din actul constitutive rămân
modificată,                            neschimbate.
  DECID:                               (39/300805)
  Articolul 1.Completarea obiectului de activitate al
societății cu activitatea: Transporturi rutiere de mărfuri -
Cod CAEN 6024.                                Societatea Comercială
  Actului constitutiv al societății se completează după        PROSPER INVEST CONSTRUCT - S.R.L.
cum urmează: art.5 din actul constitutiv se completează
cu al.3 care va avea următoarea formulare:”Societatea va          DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
desfășura și următoarele activități secundare:           AL S.C “PROSPER INVEST CONSTRUCT “ S.R.L
Transporturi rutiere de mărfuri- COD CAEN 6024”
                                   Subsemnata IVAN GEORGETA, cetățean român, fiica
  Articolul 2.Se împuternicește domnul Hristea Ion,
posesor al cărții de identitate seria DP nr.077713 eliberată   lui Neculae și Andreiana, născută la data de 08.10.1978,
de Secția 22 Poliție la data de 15.03.2002,            în mun.Călărași, jud. Călărași, sex feminin, domiciliată în
CNP.1510817400100, să semneze în numele și pentru         mun.București, str.Anastasie Panu, nr.13, bl.D1, sc.2,
SC KOELNER ROMANIA-SRL actul constitutiv al            ap.38, sector 3, posesoare CI seria RX, nr.042952,
societății în forma actualizată, cu toate modificările      eliberată la data de 15.05.1998 de secția 11, CNP
intervenite până la data prezentei.                2781008421538 în calitate de asociat unic a S.C.
   (37/300803)                         “PROSPER INVEST CONSTRUCT” S.R.L, cu sediul în
                                 București, Str.Vedea, nr.6, bl.86A+B, sc.A, et.1,ap.7,
                                 sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
       Societatea Comercială
                                 J40/603/2005, CUI R17120079, am decis:
      KOELNER - ROMANIA - S.R.L.
                                   1.Schimbarea sediului social al societății în București,
            NOTIFICARE                 str. Periniței, nr.32, sector 5.
                                   În urma hotărârii adoptate se vor modifica
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    corespunzător prevederile actului constitutiv. S-a precizat
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         că hotărârea adoptată și implicit modificările rezultate
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    respectă condițiile prevăzute în actul constitutiv al
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    societății precum și cele ale legislației în vigoare.
KOELNER - ROMANIA SRL, cu sediul în București, Șos.          (40/300806)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008                15

      Societatea Comercială                  3. Înființarea unei agenții în Timișoara, Str. Alba-Iulia,
   PROSPER INVEST CONSTRUCT - S.R.L.              nr.5, et.1, cam.nr.3, Jud. Timiș, cu denumirea AGENȚIA
                                 PRIME TRANSACTION S.A. TIMIȘOARA.
            NOTIFICARE                  Agenția va desfășura activitățile prevăzute în actul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     constitutiv al societății PRIME TRANSACTION S.A..
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   Activitatea desfășurată în cadrul agenției este
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         intermedierea de valori mobiliare: - 652 Alte servicii de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   intermediere - 6523 Alte tipuri de intermedieri financiare.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     4. Se împuternicește d-l Uleia Ionel sa redacteze și să
PROSPER INVEST CONSTRUCT SRL, cu sediul în            semneze actele necesare și să îndeplinească toate
București, Str. PERINIȚEI, nr.32, sector 5, înregistrată     formalitățile legale în vederea înregistrării la Registrul
sub nr. J40/603/2005, cod unic de înregistrare 17120079,
                                 Comerțului București a prezentelor modificări.
care a fost înregistrat sub nr.473749 din 07.11.2007.
                                  În vederea exercitării atribuțiilor sale d-l Uleia Ionel își
  (41/300807)
                                 poate substitui o altă persoană.
                                   (42/300808)
        Societatea Comercială
       PRIME TRANSACTION - S.A.
                                        Societatea Comercială
         HOTARAREA                          BATUL MICRO IMPEX- S.R.L.
  ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
    A S.C. PRIME TRANSACTION S.A.                   HOTĂRÂREA NR 03/25.09.2007
     CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI,                   ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  STR. CALOIAN JUDETUL NR.22, SECTOR 3,                 S.C.BATUL MICRO IMPEX SRL
 ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI
   SUB NR. J40/3426/1997, CUI 9427502               Subsemnații:
                                  1. SC ELMAS HOLDING SOCIETATE PE ACȚIUNI,
  Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C.
                                 persoană juridică turcă, cu sediul în Istanbul, cartier
PRIME TRANSACTION S.A., societate de servicii de
                                 Kocatepe,Str. 12,Mega Center, bl.C27, ap.240,
investiții financiare cu sediul social în București, Str.
                                 Bayrampasa, înregistrată la registrul comerțului Istanbul
Caloian Județul nr.22, sector 3, înmatriculată la Registrul
Comerțului București sub nr. J40/3426/1997, CUI         la nr.585388-532970, reprezentată prin mandatar
9427502, capitalul social subscris și integral vărsat      MARAS AHMET, conform procurii emisă de Notariatul
2.600.000 lei, întrunită astăzi data de 24.09.2007 la sediul   nr.7 Eyup, Turcia, legalizare nr.14428/06.09.2007,
social, în conformitate cu dispozițiile art.121 din Legea    tradusă și legalizată,
nr.31/1990, republicată, în prezenta acționarilor          2. RUZGARESEN HUSEYIN, cetățean turc, născut la
reprezentând 100% din capitalul social, cu unanimitatea     data de 22.06.1977 în Turcia, loc.Dortyol, domiciliat în
voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați:   Turcia, loc.Istanbul, M Fevzi Cakmak Cad Soyer Sok no
  HOTĂRĂȘTE                           9 Sirinevler, posesor al pașaportului seria TR-M
  1. Înființarea unei agenții în Ploiești, B-dul. Republicii,  nr.800418 eliberat de către Autoritățile turce la data de
nr.130, Bl. 210, ap.3, parter, Jud. Prahova, cu denumirea    02.07.2004
AGENȚIA PRIME TRANSACTION S.A. PLOIEȘTI.              3. MARAS AHMET cetățean turc, născut la data de
  Agenția va desfășura activitățile prevăzute în actul     20.02.1965 în Turcia, loc.Sinir, domiciliat în Turcia,
constitutiv al societății PRIME TRANSACTION S.A..        loc.Istanbul, posesor al pașaportului seria TR-M
Activitatea desfășurată în cadrul agenției este
                                 nr.247400 eliberat de către Autoritățile turce la data de
intermedierea de valori mobiliare: - 652 Alte servicii de
                                 22.12.2003
intermediere - 6523 Alte tipuri de intermedieri financiare.
                                  4. MARAS SELIME, cetățean turc, născută la data de
  2. Înființarea unei agenții în Constanța, Str. Traian,
                                 03.11.1964 în Turcia, loc.Sinir, domiciliată în Turcia,
nr.36, Bl. CI, sc.C, ap. 31, parter, Jud. Constanța, cu
denumirea AGENȚIA PRIME TRANSACTION S.A.             loc.Istanbul, posesoare a pașaportului seria TR-K
CONSTANȚA.                            nr.653454 eliberat de către Autoritățile turce la data de
  Agenția va desfășura activitățile prevăzute în actul     03.05.2000
constitutiv al societății PRIME TRANSACTION S.A..          toți în calitate de asociați deținători a 100% din
Activitatea desfășurată în cadrul agenției este         capitalul social al SC BATUL MICRO IMPEX S.R.L. cu
intermedierea de valori mobiliare: - 652 Alte servicii de    sediul în București, P-ța Alba Iulia nr.4, bl.I3, sc.1, et.11,
intermediere - 6523 Alte tipuri de intermedieri financiare.   ap.52, sector 3, înmatriculată în Registrul Comerțului la
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008

nr.J40/11870/1998, Cod unic de înregistrare 11310678      valabilitate între 25.05.05-06.12.2015, CNP
ne-am întrunit astăzi 25.09.2007 în Adunare Generală și     1691206470067, deținând 100% din capitalul social, în
am hotărât în unanimitate următoarele modificări la actul    conformitate cu actele constitutive ale societății, am decis
constitutiv al societății:                   următoarele:
  Art.1 Se schimbă sediul social de la vechea adresă din     Se deschide un punct de lucru în Mun. Cluj-Napoca,
București, P-ța Alba Iulia, nr.4, bloc I3, sc.1,et.11,ap.52,  Calea Florești nr. 2b,pe care societatea îl subînchiriază
sector 3,                            către S.C.INO SERVICII S.R.L.
  La noua adresă: București, Calea Călărașilor, nr.250,      (45/300811)
bloc S18,sc.1,et.8, ap.15,sector 3.
  Art.2 Se numește în funcția de administrator, cu puteri
depline și mandat pe perioadă nedeterminată                   Societatea Comercială
dl.MENTESE ISMAIL, cetățean turc, născut în Turcia,               RUL INVESTITII - S.R.L.
loc.Sisli, la data de 02.05.1972, fiul lui Huseyin și Zeynep,
domiciliat în Turcia, Bursa, Cekirge Mh.,Celebi Sk.,                  NOTIFICARE
6A,identificat cu pașaport seria TR-T, nr.797266, eliberat     Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
de Autoritățile Turcia, la data de 20.04.2007.         București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Art.3 Se închide punctul de lucru din orașul Voluntari,   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Șos.Afumați, nr.102, cod poștal 4, Jud.Ilfov.          modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Cu excepția prevederilor contrare dispozițiilor       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
menționate în acest act, celelalte prevederi din actul     RUL INVESTITII SRL, cu sediul în București, Str.
constitutiv rămân valabile.                   VLAHITA, nr.1, bloc PM18BIS, scara 2, etaj 9, ap.123,
  Prezenta hotărâre a fost semnată în 5 exemplare azi,     sector 3, înregistrată sub nr. J40/7434/2006, cod unic de
25.09.2007.                           înregistrare 18645662, care a fost înregistrat sub
  (43/300809)                         nr.473800 din 07.11.2007.
                                  (46/300812)

       Societatea Comercială
      BATUL MICRO IMPEX - S.R.L.                     Societatea Comercială
                                        RUL INVESTITII - S.R.L.
           NOTIFICARE
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      HOTARAREA NR. 2 DIN DATA DE 15.10.2007
                                  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                     S.C. RUL INVESTITII S.R.L.,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Asociații S.C. RUL INVESTITII S.R.L. cu sediul în
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale   București, str. Humulești nr. 8, bl. H6, sc. 3, et. 3, ap. 56,
BATUL MICRO IMPEX SRL, cu sediul în București, Calea      sector 5, respectiv societatea
CĂLĂRAȘILOR, nr.250, bloc S18, scara 1, etaj 8, ap.15,       S.C. BADPETROL S.A, cu sediul Ploiești, b-dul
sector 3, înregistrată sub nr. J40/11870/1998, cod unic de   Republicii, nr. 106, bl. E6, et. 1, ap.5, județ Prahova,
înregistrare 11310678, care a fost înregistrat sub       înregistrată la registrul comerțului sub nr: J29/595/200,
nr.473783 din 07.11.2007.                    CUI R 13166138, reprezentată de Dl. DUSAN MARIAN
  (44/300810)                         IOAN,
                                  Dl. DRISCU FLORIN, cetățean român, cu domiciliul în
                                Mun. Fetești, str. 22 Decembrie, bl T5, sc C, et 3, ap. 15
        Societatea Comercială              jud. Ialomița, născută la data de 07.06.1976 în Mun
        C.S.C. EXIM’92 - S.R.L.             Fetești, jud Ialomița, sex masculin, legitimat cu C.I. seria
                                SZ, nr. 081996 eliberat de Poliția Mun. Fetești la data de
      DECIZIA ASOCIATULUI UNIC               31.10.2002, CNP 1760607211662
     NR.353 DIN DATA DE 02.11.2007              și în calitate de invitat
  Asociatul unic al firmei CERNEA SABIN-CORNELIU,         Dl. VARTOLOMEI VASILE -DANIEL, domiciliat în
domiciliat în Mun. București,Ale. Faurei, nr. 6, bl. VILA    București, str. Teiul Doamnei, nr. 106. bl M14, sc 1, ap 32,
12A, sc. 1, ap. 1, sector 1, identificat prin CI seria RX    sector 2, identificat cu CI seria RR nr 389429, eliberat de
nr. 311688 emisă de Pol. Mun. București Secția 5, cu      SPCEP S2 buoul nr 2. CNP 1731222073520
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008                17

  fiind prezent 100% capitalul social, a decis          -Se radiază punctul de lucru din incinta magazinului
următoarele:                          TITAN, et. 2, B-dul LIVIU REBREANU nr. 6 A, sect. 3,
  1. Cesionarea de către Dl. DRISCU FLORIN a unui       București.
număr de 10 părți sociale, cu o valoare nominală de 10       Menționăm că celelalte articole ale actului constitutiv
RON fiecare, în total 100 RON, reprezentând 50 % din      rămân neschimbate.
capitalul social, domnului VARTOLOMEI VASILE -           (48/300814)
DANIEL. Prețul cesiunii îl reprezintă valoarea nominală a
părților sociale.
  2. Revocarea din funcție a administratorului DRISCU            Societatea Comercială
FLORIN și numirea unui nou administrator, în persoana            ANURIM GRUP IMPEX - S.R.L.
D-lui VARTOLOMEI VASILE -DANIEL, pe o perioadă de
                                            NOTIFICARE
4 ani.
  3. Schimbarea sediului social la adresa București, str.    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Vlahiță, nr. 1, bl. PM 18 bis, sc 2, et 9, ap 123, sector 3   București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  Astfel capitalul social al societății este de 200 RON,   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
divizat în 20 părți sociale cu o valoare nominală de 10     modificările și completările ulterioare, depunerea textului
RON fiecare, cotele de participare la capitalul social     actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
precum și la profit și pierderi fiind următoarele:       ANURIM GRUP IMPEX SRL, cu sediul în București, Str.
  - VARTOLOMEI VASILE -DANIEL - 100 ron, 10 p.s,       Lemnișor, nr.4, bloc G42, scara 1, etaj 4, ap.14, sector 3,
50%                               înregistrată sub nr. J40/5961/2001, cod unic de
  - SC BADPETROL SA - 100 RON, 10 p.s, 50%          înregistrare 13980500, care a fost înregistrat sub
  Restul prevederilor actului constitutiv rămân        nr.473801 din 07.11.2007.
neschimbate.                            (49/300815)
  Corespunzător se va modifica actul constitutiv al
societății.
  Prezentul act servește la Oficiul Registrului Comerțului         Societatea Comercială
și la toate celelalte organe competente, potrivit legii          ZHITONG 68 COMTRADE - S.R.L.
  Redactat și dactilografiat de părți în 2 exemplare, azi
                                     DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
31.10.2007.
                                   AL S.C.”ZHITONG 68 COMTRADE” S.R.L.
   (47/300813)
                                  Subsemnatul LI ZHITONG, cetățean chinez, domiciliat
                                în China, Zhejiang, având pașaport seria P CHN
       Societatea Comercială               nr. G09620472, eliberat de autoritățile chineze la data de
      ANURIM GRUP IMPEX - S.R.L.              16.02.2004, asociat unic în cadrul S.C.” ZHITONG 68
                                COMTRADE” S.R.L., cu sediul în București, strada
        DECIZIA NR. 1/5.11.2007             Lucrețiu Pătrășcanu nr. 1, bloc G 3, scara A, parter, ap. 7,
        AL ASOCIATULUI UNIC               sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului București
  Subsemnata BOBOC MIHAELA DOINA cetățean           sub nr. J 40/ 36 /2006, CUI 18263158, am decis
român, domiciliat în București,str. Lemnișor nr. 4, bl. G 42,  următoarele:
et.1,sc.1 ap. 4, sect.3, identificat cu CI. seria RT nr.      1 ) LI ZHITONG cesionez către YING XIAOHE,
189869 eliberat de Secția 13 Poliție la data de         cetățean chinez, născută la data de 01.12.1969, în China,
06.09.2001, având CNP 2710429434522 în calitate de       Zhejiang, domiciliată în China, Zhejiang, identificată cu
asociat unic al S.C. ANURIM GRUP IMPEX SRL, decide:       pașaport seria P CHN nr. G09620476, eliberat de
  -Extinderea obiectului de activitate cu următorul cod    autoritățile chineze la data de 16.02.2004, 90 părți sociale
C.A.E.N.                            în valoare nominală de 50 lei fiecare, în valoare totală de
  -6024-Transporturi rutiere de mărfuri.            4.500 lei.
  -6312- Depozitări                        Ca urmare a cesiunii, capitalul social total al societății
  -Se declară deschidere unui punct de lucru situat în     de 5.000 lei, divizat în 100 părți sociale în valoare
București, sect.3, B-dul ENERGETICIENILOR nr.13-15,       nominală de 50 lei, va fi împățit astfel între asociați: LI
un spațiu de 43 mp. în incinta ENERGRGOREPARAȚII        ZHITONG-10 părți sociale în valoare nominală de 50 lei,
SERV SA.                            în valoare totală de 500 lei, cu participare la beneficii și la
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008

pierderi de 10%, și YING XIAOHE-90 părți sociale în      China, Zhejiang, posesor al pașaportului seria P CHN nr.
valoare nominală de 50 lei fiecare, în valoare totală de   G22618415, emis de autoritățile din China la data de
4.500 lei, cu participare la beneficii și pierderi de 90%..  17.05.2007, CAI FEIYAN, cetățean chinez, sex F,
  2) Numirea d-nei YING XIAOHE, în funcția de        domiciliată în China, Zhejiang, născută la 12.04.1965, în
administrator, pe perioadă nelimitată și cu puteri depline.  China, Zhejiang, posesoare al pașaportului seria P CHN
  (50/300816)                        nr. G18130970, emis de autoritățile din China la data de
                               14.08.2007 și HUANG JIALONG, cetățean chinez, sex M,
                               domiciliat în China, Zhejiang, născut la 02.03.1960, în
       Societatea Comercială              China, Zhejiang, posesor al pașaportului seria P CHN
     ZHITONG 68 COMTRADE - S.R.L.             nr. G13099462, emis de autoritățile din China la data de
                               31.03.2006 întruniți la sediu în data de 05.11.2007 în
           NOTIFICARE                Adunarea Generală a Asociaților în condițiile stipulate în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul   Actul Constitutiv, hotărăsc:
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    Art.1 Se majorează capitalul social cu suma de 72.000
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       USD echivalentul a 165.420 RON1 USD = 2.2975 RON,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului  curs BNR) aport în numerar, la suma de 550.020 RON din
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale  care 3.000 RON, 149.000 USD și 39.890 EURO.
ZHITONG 68 COMTRADE SRL, cu sediul în București,         Art.2 Scade valoarea unei părți sociale de la 100 RON
Str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr.1, bloc G3, scara A, etaj P,   la suma de 10 RON pentru o parte socială și crește nr. de
ap.7, sector 3, înregistrată sub nr. J40/36/2006, cod unic  părți sociale de la 1.282 la 55.002 părți sociale. În urma
de înregistrare 18263158, care a fost înregistrat sub     majorării capitalului social, capitalul social este de
nr.473805 din 07.11.2007.                   550.020 RON din care 3.000 RON, 149.000 USD și
   (51/300817)                       39.890 EURO și este împărțit în 55.002 părți sociale cu o
                               valoare de 10 RON pentru o parte socială, iar aportul
                               asociaților la capitalul social, beneficii și pierderi este: CAI
       Societatea Comercială              BAICHENG deține 18.334 p.s.X 10 RON =183.340 RON,
    SOLO STAR INTERNATIONAL - S.R.L.           din care 1000 RON, 49.667 USD și 13.297 EURO
                               respectiv 33.33333% din capitalul social, CAI FEIYAR
      DECIZIA NR. 4/30.10.2007             deține 18.334 p.s.X 10 RON =183.340 RON, din care
       A ASOCIATULUI UNIC                1000 RON, 49.666 USD și 1329 EURO respectiv
  AL S.C.SOLO STAR INTERNATIONAL S.R.L           33.33333% din capitalul social, și HUANG JIALONG
  Subsemnatul                        deține 18.334 p.s.X 10 RON =183.340 RON, din care
  MA XIAOJUN, cetățean chinez, posesor al          1000 RON, 49.667 USD și 13296 EURO respectiv
pașaportului cu nr 146856551, asociat la S.C SOLO       33.33333% din capitalul social.
STAR INTERNATIONAL SRL am hotărât:                Art.3 Se face activitate la sediul social respectiv în
  -deschiderea unui punct de lucru în Complexul       București,sector 3, str. Șos. Colentina, nr. 2, bl. ALMO 1,
Comercial „DRAGONUL ROȘU MEGA SHOP              sc. C, et. 5, ap. 107.
5”(„Proprietate”)standul 102, situat în Comuna Dobroești,     Se depune la ORC a actului constitutiv reactualizat, pe
Dragonul Roșu nr 1-10 jud Ilfov                care l-am adoptat și semnat, pentru publicare în M.O
  Menționăm că celelalte articole ale actului constitutiv     (53/300819)
rămân neschimbate.
  (52/300818)
                                       Societatea Comercială
                                       GOLDEN ANGER - S.R.L.
        Societatea Comercială
       GOLDEN ANGER - S.R.L.                         NOTIFICARE
                                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
     HOTĂRÂREA NR. 1/03.11.2007              București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
     AL S.C. GOLDEN ANGER S.R.L.             modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Subsemnații: CAI BAICHENG, cetățean chinez, sex      actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
M, domiciliat în China, Zhejiang, născut la 11.06.1963, în  GOLDEN ANGER SRL, cu sediul în București, Sos.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008                19

COLENTINA, nr.2, bloc ALMO 1, scara C, etaj 5, ap. 107,       București, Str. Iriceanu Ion, nr.12, bloc 157, scara 1, etaj
sector 2, înregistrată sub nr. J40/1866/2000, cod unic de      7, ap.46, sector 4, înregistrată sub nr. J40/1957/2002, cod
înregistrare 12777460, care a fost înregistrat sub         unic de înregistrare 14509323, care a fost înregistrat sub
nr.473811 din 07.11.2007.                      nr.473814 din 07.11.2007.
  (54/300820)                             (56/300822)


       Societatea Comercială                  SOCIETATEA DE CONSULTANȚĂ ȘI INVESTIȚII
   YINHUA INTERNATIONAL TRADE - S.R.L.                  FINANCIARE SIMBOL - S.R.L.

     HOTĂRÂREA NR. 1/24.10.2007                     DECIZIA NR. 01 DIN 06.11.2007
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                  A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETĂȚII
   AL S.C. YINHUA INTERNATIONAL S.R.L.               DE CONSULTANȚĂ ȘI INVESTIȚII FINANCIARE
  Subsemnații: CAI LISHUANG cetățean chinez, sex F,         SIMBOL S.R.L. CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI,
domiciliată în China, Fujian, născută la 07.11.1961, în        STR LUCRETIU PATRASCANU NR.3 BL. Y 1
China, Fujian, posesoare a pașaportului seria P CHN nr.       SC. 1, ET. 1, AP. 161, SECTOR 3 BUCURESTI,
                                      J40/6841/2007, C.U.I. 21507333
G02893612, emis de autoritățile din China la data de
20.09.2001 și CAI ZAIHAN cetățean chinez, sex             Subsemnatul Simion Florian-Rafael, cetățean roman,
masculin, domiciliat în China, Fujian, născut la          născută la data de 02.08.1970 în Mun. București, sector
29.01.1971, în China, Fujian, posesor al pașaportului        2, domiciliat în București, str. Lt. Petre Negulescu nr. 28.
seria P CHN nr. G02893618, emis de autoritățile din         A, și identificat cu CI. seria RT nr. 511827, eliberată de
China la data de 20.09.2001, întruniți la sediu în data de     SPCEP S2 biroul nr. 2 la data de 28.08.2007, în calitate
10.07.2007 în Adunarea Generala a Asociaților în          de asociat unic al SOCIETĂȚII DE CONSULTANȚĂ ȘI
condițiile stipulate în Actul Constitutiv, hotărăsc:        INVESTIȚII FINANCIARE SIMBOL S.R.L., în
  Art.1 Se majorează capitalul social cu suma de          conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990, republicată,
100.000 RON aport în numerar la suma de lei 340.000         și prevederile actului constitutiv al Societății de
RON.                                Consultanță și Investiții Financiare Simbol S.R.L.,
  Art.3 Scade valoarea unei părți sociale de la 200 RON      înmatriculată la O.R.C.-Tribunarul București sub nr.
la suma de 100 RON pentru o parte sociala și creste nr.       J40/6841/2007, C.U.I. 21507333
de părți sociale de la 1 200 la 3.400 părți sociale.          DECIDE:
  În urma majorării capitalului social, capitalul social va fi    1. Înființarea unui punct de lucru la adresa din
de 340.000 RON și va fi împărțit în 3.400 părți sociale cu     București, Bd. Iuliu Maniu nr. 101, bl. A2, parter, sector 6,
o valoare de 100 RON pentru o parte sociala, iar aportul      conform contractului de închiriere nr. 1308 din
asociaților la capitalul social, beneficii și pierderi va fi: CAI  01.11.2007.
LISHUANG va deține 1.700 p.s.X 100 RON =170.000            Prezenta Decizie nr. 01 din 06.11.2007 a asociatului
RON, respectiv 50% din capitalul social, CAI ZAIHAN va       unic al Societății de Consultanță și Investiții Financiare
deține 1.700 p.s X 100 RON =170.000 RON, respectiv         Simbol S.R.L., s-a redactat astăzi în trei exemplare, una
50% din capitalul social.                      pentru a fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului
  Se depune la ORC a actului constitutiv reactualizat, pe     București.
care l-am adoptat și semnat, pentru publicare în M.O.          (57/300823)
  (55/300821)

                                          Societatea Comercială
       Societatea Comercială                       V.V. COM-PRES IMPEX - S.R.L.
   YINHUA INTERNATIONAL TRADE - S.R.L.
                                       HOTĂRÂREA NR.01/29.10.2007
            NOTIFICARE                    A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul          S.C. “V.V. COM-PRES IMPEX” S.R.L.,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204          J40/17802/1992, CUI 421166
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu            VLAD VIORICA, cetățean român, sex feminin, născută
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     în oraș Zlatna, jud.Alba, la data de 05.02.1949,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     domiciliată în București, aleea Botorani, nr.4, bl.V82, sc.3,
YINHUA INTERNATIONAL TRADE SRL, cu sediul în            et.5, ap.79, sector 5, identificată cu CI, seria RT,
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008

nr.500371, eliberată de SPCEP S5 biroul nr.1, la data de     Traian nr. 162, bl. 26, sc. A, ap. 14, jud. Vâlcea, identificat
30.07.2007, CNP 2490205401100, în calitate de asociat       cu CI seria VX nr. 184107 eliberată de Poliția Mun.
unic CEDENT la S.C. “V.V. COM-PRES IMPEX” S.R.L.,         Râmnicu Vâlcea la data de 02.09.2004, CNP
J40/17802/1992, CUI 421166 cu sediul în București,        1780716384252, în calitate de asociat unic și
aleea Botorani, nr.4, bl.V82, sc.3, et.5, ap.79, sector 5 și   administrator al S.C. L & C GOLD CONSULTING S.R.L.,
BANTA DORICA cu domiciliul în Mun.Alba Iulia,           deținător a 20 părți sociale cu o valoare nominală de 10
Cal.Motilor, nr.134I, jud.Alba, identificată cu CI, seria AX,   RON fiecare, însumând 200 RON, cota de participare la
nr.274824, eliberată de SPCLEP Alba Iulia, la data de       beneficii și pierderi 100%
27.10.2006, CNP2620330015387, în calitate de CE-           în temeiul Legii nr. 31/1990 republicată, și a actului
SIONAR, fost asociat la S.C. “V.V.COM-PRES IMPEX”         constitutiv a hotărât următoarele:
S.R.L., J40/17802/1992, CUI 421166 cu sediul în            ART. 1 Se decide cesionarea de către VERES
București, aleea Botorani, nr.4, bl.V82, sc.3, et.5, ap.79,    CATALIN-ADRIAN a celor 20 părți sociale deținute la S.C.
sector 5, azi 29.10.2007 am hotărât următoarele: 1 -       L & C GOLD CONSULTING S.R.L., cu o valoare nominală
Cesionare de părți sociale; 2-Ca urmare a cesionarii de      de 10 RON fiecare, însumând 200 RON, cota de
părți sociale structura și distribuirea capitalului social    participare la beneficii și pierderi de 100%, către dl.
către asociatul unic va fi: a-Structura capital social =500    MICHAEL LOB, cetățean austriac, născut la data de
lei; nr.p.s.=50; val.nominală a unei p.s=10 lei;         11.10.1967 în Sankt Polten, Austria, domiciliat în
b - distribuirea capitalului social:VLAD VIORICA -50 p.s.-    Weiburggasse 26, 1010, Viena, Austria, identificat cu
val. totală=500 lei-1p.s.=10 lei-100%; particip. la profit și   pașaport nr. E 0073380 3, eliberat de autoritățile
pierderi=100%; 3-Se revocă din orice funcție deținută în     austriece la data de 16.11.1998.
societate, dna. BANTA DORICA.                     ART. 2 Se decide revocarea din funcția de
  Tehnoredactat de parte în 3(trei) exemplare, azi        administrator al S.C. L & C GOLD CONSULTING S.R.L. a
29.10.2007.                            d-lui VERES CATALIN-ADRIAN.
   (58/300824)                           ART. 3 Se decide numirea noului administrator al S.C.
                                 L & C GOLD CONSULTING S.R.L., dl. MICHAEL LOB,
                                 care are puteri depline, mandatul sau fiind valabil pe o
        Societatea Comercială               perioadă nelimitată.
     V.V. COM-PRESS IMPEX - S.R.L.                Noua structura a societății se prezintă astfel:
                                   MICHAEL LOB, asociat unic și administrator, deține 20
            NOTIFICARE                 părți sociale cu o valoare nominală de 10 RON fiecare,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     însumând 200 RON și cu o cota de participare la beneficii
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    și pierderi de 100%;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           Prezenta Decizie a fost încheiată în 4 (patru)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    exemplare.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale V.V.    (60/300826)
COM-PRES IMPEX SRL, cu sediul în București, Aleea
BOTORANI, nr.4, bloc V82, scara 3, etaj 5, ap.79, sector
5, înregistrată sub nr. J40/17802/1992, cod unic de               Societatea Comercială
înregistrare 421166, care a fost înregistrat sub nr.473817         L & C GOLD CONSULTING - S.R.L.
din 07.11.2007.
                                             NOTIFICARE
  (59/300825)
                                   Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
        Societatea Comercială               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
     L & C GOLD CONSULTING - S.R.L.              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale L &
        DECIZIA NR. 1/06.11.2007              C GOLD CONSULTING SRL, cu sediul în București, Str.
        A ASOCIATULUI UNIC                Tohani, nr.1, bloc 29, scara B, etaj 5, ap.65, sector 4,
  Subsemnatul:                          înregistrată sub nr. J40/2138/2006, cod unic de
  VERES CATALIN-ADRIAN, cetățean roman, născut la        înregistrare 18370464, care a fost înregistrat sub
data de 16.07.1978, în București, sector 1, fiul lui Dumitru   nr.473825 din 07.11.2007.
și Elena, domiciliat în Mun. Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui      (61/300827)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008                21

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       LA-RO IMPEX 2001 - S.R.L.                     AV ROM HOLDING - S.R.L.

   HOTĂRÂREA 14 DIN DATA DE 02.11.2007                 DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                 S.C. “AV ROM HOLDING “ S.R.L.
                                  BUCURESTI, SECTOR 1 STR VALULUI NR 8
  Subsemnații CASAPU MITRUS-LAURENTIU,                  INMATRICULATA LA ORCTB
domiciliat în București, str.Ruschita nr.25, sector: posesor     SUB NR J40/10771/2006, CUI 18817105
al CI seria RR nr.190711, emis de Secția 9 Poliție, la data     Subscrisă
de 11.02.2002, CNP 1581026400022 și S.C. “LARO           WELLDONE CORPORATION., societate cu sediul în
DISTRIBUTION” S.R.L., cu sediul în București, Str.        Seychelles, Suite 9 Ansuya Estate Revolution Avenue,
Ruschița nr. 25, sector 2, având număr de ordine în       orașul Victoria, înmatriculată la Registrul Companiilor din
Registru Comerțului J40/4045/2000, CUI 12958717,         Seychelles, sub nr 034296 din 26.01.2007, reprezentată
reprezentată prin Casapu Ana-Elena - asociat, care        de Vrusea Antonio, cetățean român, născut la 7.6.1969 în
împuternicit pe domnul CASAPU MITRUS-LAURENTIU,         Constanța, județul Constanța, domiciliat în București, Str
conform procură autentificată sub nr. 1827/02.12.2004 la     Maior Ion Coravu nr. 55, bl. D1, sc. E, ap. 28, sector 2,
BNP Ion Vior), în calitate de asociați în urma Hotărârii     posesor al CI seria RR nr 460 935, emis de SPCEP
                                 Sector 2 Biroul 3 la 6.06.2007, cod numeric personal:
A.G.A. nr. 14 din data de 02.11.2007
                                 1690607131265, în calitate de asociat unic, în temeiul Lg
  am hotărât următoarele:
                                 31/1990, republicate și a actului constitutiv, am decis,
  ARTICOL UNIC: Se completează obiectul de activitate
                                 legal și statutar, modificarea actului constitutiv al S.C. “AV
secundar al societății cu clasificarea CAEN prevăzută de     ROM HOLDING “ S.R.L. după cum urmează:
codurile:                              1. Se prelungește mandatul administratorului SC
  -7110-Închirierea autoturismelor și utilitarelor de      WELLDONE CORPORATION., reprezentată de Vrusea
capacitate mica;                         Antonio, cu 12 luni.
  -7140 Închirierea bunurilor personale și gospodărești       (64/300830)
n.c.a
  -7133 Închirierea mașinilor și echipamentelor de birou,
                                      Societatea Comercială
inclusiv a calculatoarelor
                                 PARASCHIV DEZVOLTARE IMOBILIARĂ - S.R.L.
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
neschimbate.                                     DECIZIA
   (62/300828)                             ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETATII
                                      S.C. “PARASCHIV DEZVOLTARE
                                         IMOBILIARA” S.R.L.
        Societatea Comercială                 Subsemnatul:
       LA-RO IMPEX 2001 - S.R.L.                George Marin, cetățean american, născut la data de
                                 01 august 1953, căsătorit, domiciliat în Statele Unite ale
            NOTIFICARE                Americii, 241 Duncan Loop West Apt 3 08, Dunedin
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Florida și cu reședința în București, B- dul Camil Ressu,
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   nr. 29, bloc N2, Sc. 2, Et. 4, Ap. 73, identificat cu pașaport
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         de tip P, nr. 426145668, eliberat de autoritățile americane
                                 la data de 22 iunie 2007, în calitate de asociat unic al
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                 societății S.C. “Paraschiv Dezvoltare Imobiliară” S.R.L.,
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale LA-
                                 persoană juridică română cu sediul în București, Str.
RO IMPEX 2001 SRL, cu sediul în București, Aleea
                                 Burniței nr. 36-44, camera 1, Sector 3, înmatriculată la
ARUTELA, nr.4, bloc M16, scara A, etaj 1, ap.8, sector 6,    Registrul Comerțului sub nr. J40/14806/2007, CUI
înregistrată sub nr. J40/26306/1994, cod unic de         22212640 (în continuare denumită și Societatea)
înregistrare 6679734, care a fost înregistrat sub          am decis astăzi, 18 octombrie 2007, în conformitate
nr.473835 din 07.11.2007.                    prevederile legale în materie și cu respectarea Actului
  (63/300829)                         Constitutiv al societății, după cum urmează:
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008

  1. Se vor cesiona către dl. Gheorghe Constantin,            Societatea Comercială
cetățean american cu domiciliul în 1654 Preston Place,      PARASCHIV DEZVOLTARE IMOBILIARA - S.R.L.
Brentwood, TN 37037, USA, identificat cu Pașaport Tip:
                                            NOTIFICARE
P, Seria: 221420038, eliberat de Autoritățile americane la
data de 22 Martie 2007 (în continuare denumit și          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Cesionar), la valoarea lor nominală, 10 (zece) părți
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
sociale a câte 10,00 (zece) lei fiecare, reprezentând 50%
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
din întregul capital social subscris și vărsat integral în
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
numerar de către asociatul unic la constituirea Societății;   PARASCHIV DEZVOLTARE IMOBILIARA SRL, cu sediul
  2. În urma cesiunii, capitalul social al Societății, de 200  în București, Str. Burniței, nr.36-44, ap.camera 1, sector
(douăsute) de lei și împărțit în 20 (douăzeci) de părți     3, înregistrată sub nr. J40/14806/2007, cod unic de
sociale a câte 10,00 (zece) lei fiecare, va fi deținut de    înregistrare 22212640, care a fost înregistrat sub
asociați astfel:                         nr.473845 din 07.11.2007.
  - George Marin va deține 10 (zece) părți sociale a câte      (66/300832)
10,00 (zece) lei fiecare, reprezentând 50% din întregul
capital social al Societății și                          Societatea Comercială
  - Gheorghe Constantin va deține 10 (zece) părți                 BAMESA OTEL - S.A.
sociale a câte 10,00 (zece) lei fiecare, reprezentând 50%
din întregul capital social al Societății.                HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
  3. Participarea asociaților la pierderi și beneficii va fi      EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
                                      SOCIETĂȚII BAMESA OTEL S.A.
proporțională cu părțile sociale deținute de fiecare în
                                     DIN DATA DE 22 OCTOMBRIE 2007
capitalul social al Societății;
                                   Acționarii:
  4. Începând cu data prezentei Decizii, se înlocuiește
                                   • BAMESA ACEROS S.L., reprezentând
din funcția de administrator unic al Societății dl. George
                                 59,9999445% din capitalul social,
Marin, cu dl. Gheorghe Constantin, cetățean american cu       • Dl. Javier Mur Torne, reprezentând 0,0000185% din
domiciliul în 1654 Preston Place, Brentood, TN 37037,      capitalul social,
USA, identificat cu Pașaport Tip: P, Seria: 221420038,        • Dl. Alejandro Quintanilla Cornudella, reprezentând
eliberat de Autoritățile americane la data de 22 Martie     0,0000185% din capitalul social,
2007.                                • Dl. Gabriel Gahete Guerrero, reprezentând
  5. Mandatul administratorului unic este de 4 ani de la    0,0000185% din capitalul social,
data prezentei.                           • ARCELOR MEDITERANEE S.A.S., reprezentând
                                 40% din capitalul social,
  6. Prin prezenta, se împuternicește administratorul
                                   Împreună reprezentând 100% din capitalul social al
unic al societății, dl. Gheorghe Constantin, să semneze
                                 BAMESA OTEL S.A., societate pe acțiuni de naționalitate
Actul constitutiv modificat al Societății, precum și orice    română, cu sediul social situat în strada Elena
alte documente și acte necesare înregistrării prezentei     Clucereasa nr. 11, subsol, camera 1, Sector 1, București,
Decizii.                             înregistrată la Registrul Comerțului din București sub nr.
  În îndeplinirea acestui mandat, administratorul unic al    J40/17842/2005 și având codul unic de înregistrare (CUI)
Societății va putea să reprezinte cu puteri depline       18066946, (denumită în continuare „Societatea”),
Societatea, îndeplinind în numele și pe seama acesteia        Fiecare dintre aceștia declarând că a renunțat la
orice formalități necesare, inclusiv în fața Registrului     dreptul de a fi convocat la prezenta adunare conform
Comerțului.                           articolului 14.2 din Actul Constitutiv al și articolului 121 din
                                 Legea Societăților nr. 31/1990, republicată și modificată,
  7. Prezenta Decizie modifică în mod corespunzător
                                   DECID ÎN UNANIMITATE:
Actul Constitutiv al Societății, iar dl. Radu C. Rusu,
                                   1. Deschiderea de către Societate a unui punct de
identificat cu C.I. seria RD 021634, CNP 1731003411518      lucru în Topoloveni, Strada Depozitelor, F.N, pct CFR, cod
va depune în numele și pe seama noastră un exemplar al      poștal 115500, Județul Argeș, România.
prezentei Decizii la Registrul Comerțului București.         2. Să împuternicească pe Av. Simona Cristina Gavrilă,
   (65/300831)                         identificată cu C.I. seria XZ nr. 236139, eliberată de Poliția
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008               23

Buzău, la data de 18 octombrie 2004, domiciliată în         a. în limba de stat: „SCHNEIDER ELECTRIC
Buzău, str. Transilvaniei, nr. 355, jud. Buzău, și pe Dl.    ROMANIA S.R.L. Reprezentanța din Moldova”;
Marius Duță, identificat cu Cartea de Identitate nr. AS       b. în limba engleză: „SCHNEIDER ELECTRIC
415064, emisă de Poliția Câmpulung la data de 8 iunie      ROMANIA SRL Representative office Moldova”.
2005, cu domiciliul în Câmpulung, strada Carpați, nr. 76,      1.2 Adresa reprezentanței este: MD-2004, Republica
Jud. Argeș, acționând în mod individual sau colectiv și     Moldova, municipiul Chișinău, bulevardul Stefan cel Mare
având autoritatea de a substitui orice persoană pentru a    și Sfînt, nr. 202, clădirea KENTFORD.
îndeplini toate formalitățile necesare pentru înregistrarea     1.3 Conducătorul reprezentanței este dl. ION
și publicarea prezentei Hotărâri la Registrul Comerțului    GARȘTEA, născut la Ciocalteni - Orsei, la data de 18 iulie
București. În scopul îndeplinirii prezentului mandat și     1980, domiciliat în Republica Moldova, mun. Chișinău,
până când toate operațiunile de mai sus sunt îndeplinite,    str. Moldova, nr. 1, apt. 47, comuna Ciorescu, Buletinului
persoanele împuternicite vor beneficia de puteri depline și   de Identitate A02132917 eliberat de Oficiul 02 MAI al
autoritate pentru a pentru a îndeplini formalitățile aferente  Republicii Moldova la 26.07.2005.
de înregistrare la Registrul Comerțului București, precum      1.4. Reprezentanța își va desfășura activitatea în
și a plăti orice taxe aferente. Prezenta împuternicire este   conformitate cu Regulamentul reprezentanței, anexat la
valabilă până la îndeplinirea tuturor formalităților      prezenta hotărâre (Anexa 1), ce va fi înregistrat conform
menționate mai sus.                       legislației în vigoare a Republicii Moldova.
                                  1.5. Se împuternicește dl. BURAC VICTOR, născut la
  Redactată și semnată la București, în 2 exemplare
                                19.09.1972, domiciliat în Republica Moldova, mun.
originale în limba română și 1 exemplar original în limba
                                Chișinău, str. Belgrad 19/2, apt. 4, titularul Buletinului de
engleză la data de 22 octombrie 2007.
                                Identitate A42085188 eliberat de Oficiul 42 MAI al
   (67/300833)
                                Republicii Moldova la 25.04.2001, pentru a îndeplini toate
                                formalitățile și procedurile necesare constituirii și
      Societatea Comercială                înregistrării Reprezentanței în Republica Moldova, cât și
  SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA - S.R.L.             asigurării legalității și bunei funcționări a Reprezentanței.
                                  2. A modifica Actul Constitutiv al Societății, în
        HOTĂRÂREA                    următoarele condiții:
   A ASOCIATULUI UNIC AL SOCIETĂȚII               2.1. Se completează Actul Constitutiv al Societății
   SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA SRL              pentru a include referința la Reprezentanța din Moldova.
                                Astfel, art. 3 din Actul Constitutiv se completează cu un
  Societatea SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES
                                aliniat nou având următorul conținut: “ Prin decizia
SAS, societate pe acțiuni simplificată constituită în
                                asociatului unic din data de 3.09.2007, Societatea a
Franța, având sediul social în bulevardul Franklin
                                înființat o reprezentanță în Republica Moldova.”
Roosevelt nr. 89 Rueil Malmaison (Hauts de Seine),
                                  2.2. Se împuternicește dl. Dl. Marius Duță, identificat
înmatriculată în Registrul Comerțului Nanterre sub nr. B
                                cu C.I. AS415064, eliberată de Poliția Câmpulung la data
954 503 439, reprezentată de Dl. Christian WIEST în
                                de 8 iunie 2005, domiciliat în Câmpulung, Strada Carpatin
calitate de Vicepreședinte Executiv, Divizia Operațională
                                nr. 76, județul Argeș, pentru a îndeplini toate formalitățile
Internațională,
                                și procedurile necesare înregistrării modificărilor la Actul
  În calitate de Asociat unic al societății SCHNEIDER     Constitutiv al Societății pe lângă Oficiul Registrului
ELECTRIC ROMANIA SRL, societate cu răspundere          Comerțului de pe lângă tribunalul București.
limitată de naționalitate română, cu sediul social în B-dul     Întocmită la Rueil Malmaison, în cinci exemplare, la
Ficusului, nr 40, sect 1, București, România, înmatriculată   data de 3.09.2007.
la ORC București sub nr. J40/1108/1997, CUI 9189605         (68/300834)
(„Societatea”), în baza articolului 15 din Actul Constitutiv
al Societății, autentificat sub nr. 630 din data de 05
februarie 1997 de Notarul public VLADICA RATIU               Societatea Comercială
GHEORGHE, modificat („Actul Constitutiv”) și a art. 192       SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA - S.R.L
din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale,
  DECIDE:                                      NOTIFICARE
  1. A înființa reprezentanța Societății în Republica       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Moldova, în următoarele condiții:                București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
  1.1 Denumirea deplină a reprezentanței este:         alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008

modificările și completările ulterioare, depunerea textului   J40/1612/2005, având Codul Unic de înregistrare
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale    17172973, reprezentată prin asociații săi:
SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA SRL, cu sediul în             1) BURLACU CRISTIAN-IOAN-FLORIAN, cetățean
București, B-dul FICUSULUI, nr.40, bloc CORP A, etaj 1,     român, domiciliat în Mun. București, str Constantin
sector 1, înregistrată sub nr. J40/1108/1997, cod unic de    Brancusi, nr. 4, Bl. A12bis, et. 6, ap. 27, sector 3, născut
înregistrare 9189605, care a fost înregistrat sub        la data de 27.04.1971, în Mun. București, sect. 4, fiul lui
nr.473861 din 07.11.2007.                    Ioan și Elena, identificat cu CI seria RT, nr. 376272,
  (69/300835)                         eliberată de Secția 23 Poliție la data de 29.12.2004, CNP
                                 1710427433031;
                                   2) SULTAN ANGELICA, cetățean român, domiciliat în
        Societatea Comercială
                                 Mun. București, sector 3, str Copaceni, nr 47, bl. W3,
        MEFLI IMPEX - S.R.L.
                                 sc. B, et 1, ap. 51, născută la data de 19.03.1975, în Mun.
         HOTĂRÂREA                    Brăila, jud Brăila, fiica lui Iacob și Mirela, identificată cu CI
  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                seria RD, nr. 407710, eliberata de Secția 12 Poliție la data
SOCIETĂȚII COMERCIALE “MEFLI IMPEX” S.R.L.            de 16.09.2004, CNP 2750319090065;
 BUCURESTI .CALEA SERBAN VODA, NR. 288,               HOTĂRĂȘTE:
  BL. 2, SC. D, ET. 1, AP. 104, SECTOR 4 *             * Înființarea unui sediu secundar care nu are statut de
    J 40/20404/1994 * CUI 6452722              sucursală (agenție, reprezentantă, etc), situat în
  Subsemnații HÂNCU MIHAIL, domiciliat în București,      București, str Magnetului, nr. 16, sector 3, cu scopul de a
Calea Șerban Vodă, nr. 288, bl. 2, sc. D, et. 1, ap. 104,    fi folosit în vederea îndeplinirii obiectului principal de
sector 4, cetățean român, de sex masculin, născut la data    activitate, respectiv “Fabricarea altor articole de
de 25.08.1951 în Bacău, fiul lui Manolache și Elena,       îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.* - clasa CAEN 1824,
căsătorit, C.N.P. 1510825400696, legitimat cu C.I. seria     precum și a următoarelor activități:
RR nr. 148213 eliberată de Secția 14 Poliție la data de       -Activități de consultanță pentru afaceri și
19.01.2001, și HÂNCU LILIANA, domiciliată în București,     management - clasa CAEN 7414;
B- dul Unirii, nr. 18, bl. 5B, sc. 2, et. 8, ap. 48, sector 4,    -Publicitate - clasa CAEN 7440;
cetățean română, de sex feminin, născută la data de         -Alte activități de servicii prestate în principal
22.12.1975 în București, fiica lui Mihail și Elena,       întreprinderilor - clasa CAEN 7487;
necăsătorită, C.N.P. 2751222440011, legitimată cu C.I.        -Activități proprii de birou pentru societate.
seria RR nr. 148216 eliberat de Secția 14 Poliție la data      * desființarea sediului secundar situat în București, str.
de 19.01.2001, în calitate de asociați în cadrul S.C.      Grindeiului, nr. 3, sector 3.
“MEFLI IMPEX” S.R.L. reprezentând 100 % din capitalul         (71/300837)
social, am hotărât modificarea contractului de societate și
a statutului societății, după cum urmează:
  Art. 1. Se desființează punctul de lucru din com. Jilava,         Societatea Comercială
Șos. Giurgiului, nr. 285 A, garaj metalic, jud. Ilfov.         ECO INDUSTRIAL CONSULTING - S.R.L.
  Art. 2. Restul prevederilor contractului de societate și
statutului societății rămân neschimbate.                 HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
  08.11.2007                            AL SC ECO INDUSTRIAL CONSULTING SRL
  (70/300836)                               DIN DATA DE 01.10.2007
                                  Subsemnatul PRECUP SERBAN - cetățean roman,
                                 născut la data de 19.03.1955 în București, domiciliat în
        Societatea Comercială
                                 București, str. Cetatea-Veche nr. 2A, bl. 5, sc. D, et. 3,
        IULIA SERTEX - S.R.L.
                                 ap. 57, sector 4, legitimat cu CI seria RR nr. 365811
           HOTĂRÂREA                 eliberată de SPCEP S4 biroul nr. 3, la data de
                                 14.12.2005, CNP 1550319400290, în calitate de Asociat
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR.             Unic al SC ECO INDUSTRIAL CONSULTING SRL,
      INCHEIATA ASTAZI 01.11.2007              persoană juridică română, cu sediul în București, str.
  S.C. IULIA SERTEX S.R.L, cu sediul în București, str.     Cetatea-Veche nr. 2A, bl. 5, sc. D, et. 3, ap. 57, sector 4,
Constantin Brancuși nr. 4, bl. A12bis, ap. 27, sector 3,     J40/ 17993/2007, CUI 22468216, capital social de 200 lei,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.           am adoptat următoarele
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008               25

  HOTĂRÂRI:                          SOURCING SRL, conform celor menționate mai sus. De
  1. Înființarea punctului de lucru al societății situat în  asemenea, dl. Cristian Ionescu, sau dna Alina Năianu,
Com. Leordeni, Sat Scoicesti, Județul Argeș.          sau dl. Bogdan Tinu, sau dl. Florin Iova sunt împuterniciți
  2. Actualizarea Actului constitutiv al societății în    să reprezinte societatea și să acționeze separat pentru și
conformitate cu prezenta hotărâre și cu prevederile Legii    în numele societății în fața Registrului Comerțului, a
nr. 31/1990 modificată și republicată.             judecătorului delegat pentru înregistrarea hotărârii
  Redactată și semnată la București, în 4 (patru)       menționate la punctul 1 de mai sus.
exemplare originale, azi 01.10.2007.                (73/300839)
   (72/300838)

                                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială                 FIRST EUROCONSTRUCTOR - S.R.L.
        ID SOURCING - S.R.L.
                                    HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 05.11.2007
     DECIZIA ASOCIATULUI UNIC                  A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
     AL S.C. ID SOURCING SRL
                                   S.C. FIRST EUROCONSTRUCTOR S.R.L.
   CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, SECTOR 5,
  BD. EROII SANITARI NR. 71, ET. 2, AP. 3,             Subsemnații:
 ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI               GEORGESCU ȘTEFAN-CRISTIAN, cetățean român,
  SUB NR. J40/5158/2007 ȘI CUI 21340994            domiciliat în București, B-dul Camil Ressu nr. 15, bl. 57,
  Astăzi, 23 iulie 2007, Asociatul Unic al societății de   sc. A, etj. 3, apt sector 3, născut la 26.12.1981, în
naționalitate română ID SOURCING SRL, respectiv         București, Sector 2, fiul lui Costel și Ioana, identificat cu
societatea de naționalitate poloneză ID COLORS Sp. Z.      CI. seria RX nr. 256019, eliberată la data de 24.01.2005
O.o (Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia), cu        de Secția 12 Poliție, CNP 1811226420077,
sediul în Polonia, Mazowieckie, Varșovia, Ul. Jana Pawla      și
II no. 61, locația 9, cod 01-031, înregistrată la data de      GEORGESCU RALUCA, cetățean român, domiciliată
9.12.2004 la Registrul Tribunalului Național sub nr.      în București, B-dul Camil Ressu nr. 15, bl. 57, sc. A, etj. 3,
0000223514, Înregistrare Fiscală nr. 5213316356,        sector 3, născut la 28.06.1981, în București, Sector 5,
REGON 015879561, reprezentată în mod legal prin         fiica lui Constantin și Georgia-Carmen, identificată cu CI.
Administratorul Unic Dl. NIKOLAIDIS KLEANTHIS,         seria RX nr. 256020, eliberată la data de 24.01.2005 de
cetățean grec, cu domiciliul în 8 Kerkiras Street, Atena,    Secția 12 Poliție, CNP 2810628450141
Grecia, născut la data de 3.06.1976 în Atena, Attikis,       În calitate de asociați ai S.C. FIRST
Grecia, posesorul pașaportului seria T nr. 456643,       EUROCONSTRUCTOR S.R.L. cu sediul în București,
eliberat de autoritățile grecești la data de 13.09.2002, a   B-dul Camil Ressu nr. 15, bl. 57, apt. 14, sector 3, capital
decis următoarele:                       social 200 RON, nr. ord. RC J40/2492/2007, CUI
  1. Schimbarea sediului social al societății ID
                                21019103 am hotărât
SOURCING SRL de la adresa București, Sector 5, Bd.
                                  Modificarea Actului constitutiv al societății după cum
Eroii Sanitari nr. 71, et. 2, ap. 3, la adresa București,
                                urmează:
Sector 3, Str. C.F. Robescu nr. 11, Corp A (Cl), mansardă,
                                  1. Se modifică domeniul de activitate și activitatea
apartament 9.
                                principală a societății, astfel modificându-se prevederile
  2. În plus, s-a mai decis ca pentru ducerea la
                                Art. 5 și Art. 6 din Actul constitutiv care vor avea
îndeplinire a deciziei de mai sus, societatea va
împuternici în mod individual pe dl. Cristian Ionescu,     următoarea exprimare:
identificat cu CI seria GL 030870, emisă de Poliția Galați,     „Art. 5. Domeniul de activitate:
sau pe dna Alina Năianu, identificată cu CI seria RT nr.      - Activități de arhitectură, inginerie și servicii de
403306, emisă de SPCEP Sector 5 la data de           consultanță tehnică legate de acestea - Cod CAEN 742
28.03.2006, sau pe dl. Bogdan Tinu, identificat cu CI seria     Art. 6. Activitatea principală:
OT nr. 313495, emisă de Poliția Slatina la data de         - Activități de arhitectură, inginerie și servicii de
5.07.2006, sau pe dl. Florin Iova, identificat cu CI seria OT  consultanță tehnică legate de acestea - Cod CAEN 7420
nr. 314284, emisă de SPCLEP Slatina la data de           Această clasă include:
14.07.2006 să semneze pentru și în numele societății, în      - consultanță pentru activități de arhitectură:planuri și
fața autorităților competente, toate documentele        proiecte pentru clădiri; supravegherea activității de
necesare inclusiv Actul Constitutiv actualizat al ID      construcții; planuri de urbanism și amenajarea teritoriului;
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008

  - proiectarea platformelor industriale, echipamentelor          Societatea Comercială
și design industrial;                          FIRST EUROCONSTRUCTOR - S.R.L.
  - inginerie, management de proiect și activități tehnice:
                                            NOTIFICARE
realizarea de proiecte privind ingineria civilă, hidraulică și
de trafic; elaborarea și realizarea de proiecte privind       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
ingineria electrotehnică, minieră, chimică, mecanică,      București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
industrială și de securitate tehnică;              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  - elaborarea proiectelor referitoare la instalații de aer
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
condiționat, refrigerare, de control al poluării inclusiv
                                 FIRST EUROCONSTRUCTOR SRL, cu sediul în
acustica etc;
                                 București, B-dul Camil Ressu, nr.15, bloc 57, scara A, etaj
  - elaborarea de proiecte de prospecțiuni și geologie:    3, ap.14, sector 3, înregistrată sub nr. J40/2492/2007, cod
măsurători și cercetări conexe, care oferă informații      unic de înregistrare 21019103, care a fost înregistrat sub
referitoare la structura solului, localizarea zăcămintelor    nr. 473921 din 07.11.2007.
de petrol, gaze naturale, minerale, minereuri și ape         (75/300841)
subterane;
  - activități de prognoză meteo;
  - activități de cercetare geodezică: cercetarea solului și         Societatea Comercială
                                       INSTAL ROM TERM - S.R.L.
subsolului; cercetări hidrografice; cartografie și
fotografiere aeriană a terenurilor; supravegherea             HOTĂRÂREA ASOCIATULUI UNIC
activităților de inginerie și industriale.”                   NR. 3/05.11.2007
  2. Se modifică activitățile secundare ale societății,      Subsemnatul POPA DANIEL, cetățean român,
astfel modificându-se prevederile                domiciliat în București, str. Slt. Nicolae Belerciu, nr. 23,
  Art. 7 din Actul constitutiv care va avea următoarea     Bl. 4, sc. 2, ap. 10, sector 4, identificat cu CI seria RR
exprimare:                            nr. 290791 eliberată de Secția 16 Poliție la data de
  „Art. 7. Activități secundare:                09.03.04., CNP1720927340025, în calitate de asociat
  Cod CAEN 2811 - Fabricarea de construcții metalice și    unic a S.C. „INSTAL ROM TERM” S.R.L., am hotărât
părți componente ale structurilor metalice;           următoarele:
  Cod CAEN 5010 - Comerț cu autovehicule;             1) Se închide punctul de lucru situat în București, Str.
  Cod CAEN 4521 - Construcții de clădiri și lucrări de     Izvorul Rece, Nr. 20, Etj. II, Sector 4.
geniu civil;                            Clauze din actul constitutiv rămân nemodificate.
                                   (76/300842)
  Cod CAEN 4522 - Lucrări de învelitori, șarpante și
terase la construcții;
  Cod CAEN 4523 - Construcții de autostrăzi, drumuri,             Societatea Comercială
aerodroame și baze sportive;                         SIGMA CONSULTING - S.R.L.
  Cod CAEN 4524 - Construcții hidrotehnice;
  Cod CAEN 4525 - Alte lucrări speciale de construcții;           DECIZIA NR. 1/06.11.2007
  Cod CAEN 4532 - Lucrări de izolații și protecție         Subsemnata VULCAN ANA-MARIA, cetățean român,
anticoroziva;                          născută la data de 02.12.1983 în București, Sectorul 1,
                                 domiciliată în București, Calea Crângași nr. 3, bl. 2, sc. 1,
  Cod CAEN 4533 - Lucrări de instalații tehnico-sanitare;
                                 et. 7, ap. 26, Sectorul 6, posesoare a cărții de identitate
  Cod CAEN 4534 - Alte lucrări de instalații;         seria RT nr.010998, eliberată la data de 24.02.1998 de
  Cod CAEN 4541 - Lucrări de ipsoserie;            Secția 20, CNP 2831202440068, în calitate de asociat
  Cod CAEN 4542 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;      unic al S.C. SIGMA CONSULTING S.R.L,
  Cod CAEN 4543 - Lucrări de pardosire și placare a      J40/824/19.01.2005, CUI 17132065, decid următoarele:
pereților;                              1.Se aprobă cesiunea a 8 ( opt ) părți sociale în valoare
                                 de 10 lei (RON ) fiecare, reprezentând 40% din capitalul
  Cod CAEN 4544 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și
                                 social al societății, deținute de VULCAN ANA-MARIA
montări de geamuri;                       către SORESCU ALEXANDRU, cetățean român, născut
  Cod CAEN 4545 - Alte lucrări de finisare; “         la data de 24.05.1981 în București, domiciliat în Orș.
   (74/300840)                        Otopeni, str. Câmpului, nr. 35, jud. Ilfov, posesor al cărții
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008                 27

de identitate seria IF, nr. 028244, eliberată la data de      Chibzuinței, nr.17, sector 6, înregistrată sub nr.
21.08.2003 de Poliția Otopeni, CNP 1810524420081 și         J40/21669/2004, cod unic de înregistrare 17068884, care
cesiunea a 8 (opt) părți sociale în valoare de 10 lei (RON)
                                  a fost înregistrat sub nr. 473976 din 07.11.2007.
fiecare, reprezentând 40% din capitalul social al
societății, deținute de VULCAN ANA-MARIA către             (78/300844)
PĂLOIU OVIDIU, cetățean român, născut la data de
05.03.1977 în Mun. Râmnicu Sărat, Jud. Buzău,
domiciliat în București, Bdul Unirii nr.78, bl. J2, sc. 2, et. 4,         Societatea Comercială
ap. 42, Sector 3, posesor al cărții de identitate seria RT,          GENERAL CONCRETE - S.R.L.
nr. 148385, eliberată la data de 26.03.2001 de Secția 11,
CNP 1770305293131.                                 HOTĂRÂREA
  2. în urma cesiunii structura asociaților este            ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
următoarea:                                 SC GENERAL CONCRETE SRL
  - VULCAN ANA-MARIA deține un aport de 40 lei                DIN DATA DE 01.07.2007
(RON), împărțit în 4 părți sociale, 1 parte socială=10 lei       LAMBREA DANIEL-ADRIAN domiciliat în Com
(RON), respectiv 20% din capitalul social;             Gornet, Jud. Prahova, Sat. Gornet, nr. 726 identificat cu
  - SORESCU ALEXANDRU deține un aport de 80 lei          CI seria PH nr. 516780, emisă la data de 16.12.2004 de
(RON), împărțit în 8 părți sociale, 1 parte socială=10 lei     Orașul Vălenii de Munte CNP 1740114297293 și
(RON) respectiv 40% din capitalul social;              LAMBREA ANGELICA-MARILENA, domiciliată în Com.
  - PĂLOIU OVIDIU deține un aport de 80 lei (RON),        Gornet, Jud. Prahova, Sat. Gornet, nr. 723, identificata cu
împărțit în 8 părți sociale, 1 parte socială=10 lei (RON)      CI seria PH nr. 137268, emisa de Orașul Vălenii de
respectiv 40% din capitalul social;                 Munte, CNP2740722297301, în calitate de asociați ai
  3. Se aprobă adăugarea la art.5.1 din Actul constitutiv     S.C. GENERAL CONCRETE SRL, cu sediul în București,
certificat de av. Filipoiu Doinița sub nr. 13/20.12.2004 a     Sector 2, Str. Ion Calin nr.7-9, înregistrata la Registrul
următoarelor activități secundare:                 Comerțului sub nr. J40/8874/2002 CUI 14872395 am
  - 2211 Editarea cărților;                    hotărât modificarea actului constitutiv al societății, astfel:
  - 2212 Editarea ziarelor;                     I.OBIECTUL DE ACTIVITATE:
  - 2213 Editarea revistelor și periodicelor;            Se extinde obiectul de activitate al societății cu
  - 5119 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;       următoarea activitate: 7420 Activități de arhitectură,
  - 5212 Comerț cu amănuntul în magazine             inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse         acestea.
nealimentare;                             Asociații vor lua toate masurile necesare înregistrării
  - 7031 Agenții imobiliare;                   prezentei hotărâri la Registrul Comerțului, toate
  - 8042 Alte forme de învățământ.
                                  cheltuielile urmând a fi suportate de societate. întocmită
  Redactat și editat la sediul cabinetului individual de     în 3 exemplare astăzi 01.07.2007.
avocatură „ Valere Burlacu”, astăzi, 06.11.2007, în 3          (79/300845)
exemplare cu valoare juridică egală fiind certificate de
avocat Filipoiu Doinița.
   (77/300843)                                 Societatea Comercială
                                        GENERAL CONCRETE - S.R.L.

                                              NOTIFICARE
        Societatea Comercială
       SIGMA CONSULTING - S.R.L.                 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
            NOTIFICARE                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                  actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     GENERAL CONCRETE SRL, cu sediul în București, Str.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          ION CALIN, nr. 7-9, sector 2, înregistrată sub nr.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     J40/8874/2002, cod unic de înregistrare 14872395, care
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale     a fost înregistrat sub nr. 474020 din 07.11.2007.
SIGMA CONSULTING SRL, cu sediul în București, Str.           (80/300846)
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
     IMOBILIARE HOLLOGRAFF - S.R.L.                 IMOBILIARE HOLLOGRAFF - S.R.L.

          HOTĂRÂREA                              NOTIFICARE
    ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
     SC IMOBILIARE HOLLOGRAFF SRL
       DIN DATA DE 05.11.2007               București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  ȘERCĂIANU IONUȚ, cetățean român, domiciliat în
                                 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
București Str. Dr. Mihail Mirinescu nr. 10, ap. 1, sect. 5,
                                 actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
identificat cu CI seria RR nr. 458350 emisă de SPCEP S5,
                                 IMOBILIARE HOLLOGRAFF SRL, cu sediul în București,
biroul nr. 1 la data de 28.05.2007, CNP 1830107100208
și SERBAN GHEORGHE, cetățean român, domiciliat în        Str. MITROPOLIT FILARET, nr. 13, sector 4, înregistrată
București Bld. Basarabia nr. 62, bl. 34, sc. A, et. 10,     sub nr. J40/1422/2006, cod unic de înregistrare
ap. 41, sect. 2, identificat cu CI seria RR nr. 457175 emisă   18334496, care a fost înregistrat sub nr. 474022 din
de SPCEP S2, biroul nr. 4, la 24.05.2007, CNP          07.11.2007.
1671002100121, în calitate de asociați ai SC MEDIA          (82/300848)
LINE STUDIO SRL, cu sediul în București Str. Mitropolit
Filaret Nr. 13, Sector 4, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J40/1422/2006, CUI 18334496, am               Societatea Comercială
hotărât la modificarea actului constitutiv al societății           CREDIT SERVICES - S.R.L.
astfel:
  I.OBIECTUL DE ACTIVITATE                       HOTĂRÂREA NR 1/01.11.2007
  Se extinde obiectul de activitate al societății cu        A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
următoarele activități: 5010 Comerț cu autovehicule;            SC CREDIT SERVICES SRL
5040 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente,      STR CREMENITA, NR. 6, BL. C, SC. 2, ET. 5,
                                     AP. 130, SECTOR 2, BUCURESTI
întreținerea și repararea motocicletelor; 5143 Comerț cu
                                   NR. ORD. REG. COM.: J40/12434/2006;
ridicata al aparatelor electrice și de uz gospodăresc și al
                                         CIF 18898614
aparatelor de radio și al televizoarelor; 5184 Comerț cu
ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice, și     Participă:
software-ului;5185 Comerț cu ridicata al altor mașini și      1.GRIGORE SILVIU-IONUT, persoana fizică de
echipamente de birou; 5244 Comerț cu amănuntul al        naționalitate română, sex masculin, născut la data de
mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz  29.12.1980, în Buzău, domiciliat în mun Buzău, Bdul
casnic; 5245 Comerț cu amănuntul al articolelor și        Unirii, Bl. 26A, Et. 2, Ap. 6, identificat cu CI seria XZ,
aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio și      număr 259140, eliberat de mun. Buzău, la data de
televizoarelor; 5248 Comerț cu amănuntul, în magazine      04.05.2005, CNP 1801229100167;
specializate, al altor produse n.c.a.; 5250 Comerț cu        2.BURUIANA ANDREI, persoana fizică de
amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;     naționalitate română, sex masculin, născut la data de
5273 Reparații de ceasuri și bijuterii; 5274 Alte reparații   30.05.1983, în com. VINTILA VODĂ, jud Buzău,
de articole personale n.c.a.                   domiciliat în mun Buzău, car. Dorobanți nr. 2, Bl B2,
  Societatea va desfășura activitățile prevăzute de
                                 Ap 11, identificat cu CI seria XZ, număr 146454, eliberat
obiectul secundar de activitate doar cu respectarea art. 3
                                 de mun Buzău, la data de 15.01.2003, CNP
alin. 6 din Norma nr. 4 din 20.04.2006 și anume ca:
                                 1830530101519.
“activitățile înscrise în obiectul secundar, altele decât cele
                                  In urma discuțiilor purtate intre asociații societății s-au
de creditare, vor fi efectuate numai în măsura în care sunt
legate de activitatea de creditare din obiectul de        luat următoarele decizii:
activitate”                             Înființarea unui punct de lucru la adresa BUCUREȘTI,
  Celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății  Sector 1, Șos. Nicolae Titulescu, nr. 92, bl. 13, parter,
rămân neschimbate.                        spațiu comercial 1, conform contractului de închiriere nr.
  Asociații vor lua toate masurile necesare înregistrării   417 din data 03.09.2007, punct de lucru la care se vor
prezentei hotărâri la Registrul Comerțului, toate        desfășura activitatea cod CAEN 6713, «Activități auxiliare
cheltuielile urmând a fi suportate de societate.         intermedierilor financiare (cu excepția caselor de
  Întocmită în 3 exemplare astăzi 05.11.2007.         asigurări și de pensii)[cu excepția caselor caselor de
   (81/300847)                        schimb valutar] ».
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008              29

  S-a votat în unanimitate pentru îndeplinirea de pe       ZHANG ZONGJIAO deține 18.129 p.s. a câte 10 lei
ordinea de zi și s-a precizat ca hotărârea adoptată,     fiecare din care 12.000$ (echivalentul a 33.740 lei),
respectă condițiile prevăzute de legislația în vigoare.    68.890 lei aport în natură și 23.480 euro (echivalent a
  Redactată astăzi, 01.11.2007, în trei exemplare cu     78.660 lei) total 181.290 lei respectiv 50% din capitalul
valoare de original.                     social, iar YANG FENGMING deține 18.129 p.s. a câte 10
  (83/300849)                        lei fiecare din care 10.000$ (echivalentul a 32.000 lei),
                               71.370 lei (68.890 lei aport în natură și 2.480 lei aport în
                               numerar), 23.260 euro (echivalent a 77.920 lei) total
       Societatea Comercială              181.290 lei respectiv 50% din capitalul social.
      YONG FU TRADING - S.R.L.               Prezenta hotărâre a fost încheiată în 2 (două)
                               exemplare.
         HOTĂRÂREA
  ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR                (84/300850)
    S.C. YONG FU TRADING S.R.L.
   J40/8044/14.08.1998 C.U.I. 10881790
    SEDIUL: BUCURESTI, SECTOR 6,                     Societatea Comercială
 STR. VALEA LUNGA, NR. 5, BL. 139A, SCARA A,                YONG FU TRADING - S.R.L.
     ET. 8, AP. 34 NR. 1/05.11.2007
                                          NOTIFICARE
  Asociații: ZHANG YONGJIAO, cetățean chinez, de
sex feminin, născută la data de 14.09.1954 în China,       Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Zhejiang, domiciliată în China, Zhejiang, Județ Qingtian,   București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Localitatea Yunli, Str. Xincun, nr. 502, identificată cu   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Pașaport seria CHN, nr. G15092502, emis de autoritățile    modificările și completările ulterioare, depunerea textului
chineze la data de 11.12.2006 și Permis de ședere seria    actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
ROU nr. 0119022, eliberat de Autoritatea pentru străini, la  YONG FU TRADING SRL, cu sediul în București, Str.
data de 08.04.2007, C.N.P. 8540914400023 și YANG       VALEA LUNGA, nr. 5, bloc 139A, scara A, etaj 8, ap. 34,
FENGMING cetățean chinez, de sex masculin, născut la     sector 6, înregistrată sub nr. J40/8044/1998, cod unic de
data de 23.09.1950, domiciliat în China, Zhejiang,      înregistrare 10881790, care a fost înregistrat sub nr.
identificat cu Pașaport seria CHN nr. G13083727 eliberat   474029 din 07.11.2007.
de autoritățile chineze la data de 24.10.2005 și Permis de    (85/300851)
ședere seria ROU nr. 0119135, eliberat de Autoritatea
pentru străini, la data de 29.03.2007, C.N.P.
7500923400013, în calitate de asociați în cadrul S.C.           Societatea Comercială
YONG FU TRADING S.R.L. am hotărât următoarele:            KORRONA DEVELOPING RO - S.R.L.
  Majorarea capitalului social cu suma de 46.740 euro
                                         HOTĂRÂREA
numerar, echivalentul a 156.580 lei. Majorarea se face de
                                     A.G.A NR. 01 DIN 29.10.2007
la suma de 22.000 $ (echivalent a 65.740 lei) și 140.260
lei, total 206.000, lei, respectiv 20.600 părți sociale în    Întrunită la sediul societății prin subsemnații:
valoare de 10 lei fiecare, la suma de 22.000 $ (echivalent    o GUO XINRONG, cetățean chinez, de sex bărbătesc,
a 65.740 lei), 140.260 lei și 46.740 euro (echivalentul a   domiciliat în China, provincia Zhejiang, posesor al
156.580 lei), în total 362.580 lei respectiv 36.258 părți   pașaportului serie/nr. G/12010220, eliberat de autoritățile
sociale în valoare de 10 lei fiecare. Asociații majorează   chineze la data de 22.12.2004;
capitalul social, astfel: ZHANG YONGJIAO depune         o DONG CAIZHEN, cetățean chinez, de sex femeiesc,
23.480 euro (echivalent a 78.660 lei = 7866 părți sociale)  domiciliata în China, provincia Zhejiang, posesoare a
prin aport în numerar iar YANG FENGMING depune        pașaportului serie/nr. G/00535444, eliberat de autoritățile
23.260 euro (echivalent a 77.920 lei = 7792 părți sociale)  chineze la data de 14.02.2001, reprezentata de dl. GUO
prin aport în numerar.                    XINRONG prin Procura nr. 37114/18.10.2007, asociați ai
  Se schimbă numărul părților sociale de la 20.600 la    S.C KORRONA DEVELOPING RO S.R.L., cu sediul în
36.258. Valoarea fiecărei părți sociale rămâne        București, sector 2, str. Heliade Intre Vii, nr. 23,
neschimbată respectiv 10 lei/parte socială. În urma      înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
acestei operațiuni aportul asociaților la capitalul social,  Tribunalul București sub nr. J40/134/2006,
beneficii și pierderi va fi:                 C.U.I.18268643, am hotărât următoarele:
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008

 ARTICOLUL 1:                             Societatea Comercială
 Schimbarea sediului social al societății din București,    CB-MANAGEMENT CONT CONSULT - S.R.L.
sector 2, str. Heliade Intre Vii, nr. 23 in BUCUREȘTI,
                                  HOTĂRÂREA NR. 5 /DATA 29.10.2007
SECTOR 2, STR. RADOVANU NR. 9, BL 43, SC.1,
                                A ADUNĂRII GENERALE A CB - MANAGEMENT
PARTER, AP.3.                               CONT CONSULT SRL
 Celelalte prevederi din actul constitutiv rămân
                                 Încheiat la sediul societății CB - Management Cont
nemodificate.
                               Consult Srl, unde a avut loc Adunarea Generală Ordinară
 Redactată și editată în 2(două) exemplare.         a Acționarilor.
  (86/300852)                         La Adunarea Generală Ordinară sunt prezenți:
                                 • D-na Camelia Boldi domiciliată în București, str.
                               Nicolae Titulescu nr. 95 -103, sc. A, ap. 36, sector 1,
       Societatea Comercială              legitimată cu CI seria RT nr. 453266, având CNP
    KORRONA DEVELOPING RO - S.R.L.            2700320441511 și care deține 19 părți sociale în valoare
                               totală de 190 lei, reprezentând 95% din întreg capitalul
           NOTIFICARE                social
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    • D-ul Virgil Caius Boldi domiciliat în București, str.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204  Nicolae Titulescu nr. 95 - 103, sc. A, ap 36, sector 1,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       legitimat cu CI seria RT nr. 453264, având CNP
                               1670218423019 și care deține 1 parte socială în valoare
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                               de 10 lei, reprezentând 5% din întreg capitalul social.
actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
                                 După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a
KORRONA DEVELOPING RO SRL, cu sediul în            prevederilor Actului Constitutiv pentru tinerea Adunării
București, Str. RADOVANU, nr. 9, bloc 43, scara 1, etaj P,  Generale, s-a supus la vot următoarea ordine de zi:
ap. 3, sector 2, înregistrată sub nr. J40/134/2006, cod     Prelungirea mandatului de ADMINISTRATOR a
unic de înregistrare 18268643, care a fost înregistrat sub  doamnei Boldi Camelia pentru o perioadă nelimitată.
nr. 474039 din 07.11.2007.                     (89/300855)
   (87/300853)

                                    Societatea Comercială
        Societatea Comercială               CB-MANAGEMENT CONT CONSULT - S.R.L.
        DAVID 2000 - S.R.L.
                                          NOTIFICARE
     HOTĂRÂREA NR. 1/01.11.2007               Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
   A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR            București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
      S.C. DAVID 2000 SRL                alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
  Subsemnații
                               actualizat al actului constitutiv al societății comerciale CB
  MITRAN AURELIAN, cetățean român, domiciliat în       - MANAGEMENT CONT CONSULT SRL, cu sediul în
București, Bld.Mihail Kogalniceanu, nr.13, et.3, ap.4,    București, Str. Nicolae Titulescu, nr. 95-103, bloc 8, scara
sector 5 si                          A, etaj 8, ap. 36, sector 1, înregistrată sub nr.
  CSEYDI EVA MARIA, cetățean român, domiciliată în      J40/14819/2003, cod unic de înregistrare 15876433, care
Mun. București, Bld. Mihail Kogalniceanu, nr.13, et.3,    a fost înregistrat sub nr. 474049 din 07.11.2007.
ap.4, sector 5,                          (90/300856)
  in calitate de asociați ai S.C. DAVID 2000 SRL, J40 /
7969 / 2001, CUI 14185782 cu sediul în București, Bld.
                                      Societatea Comercială
Mihail Kogalniceanu, nr. 13, et. 3, ap. 4, sector 5, am
                                      BOBEST TRADING - S.R.L.
hotărât
  suspendarea activității societății pe termen de 1 an       DECIZIA NR. 1 DIN DATA DE 07.11.2007
începând din 01.11.2007 pana la data de 31.10.2008.             A ASOCIATULUI UNIC
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân        BEJAN BOGDAN - ȘTEFAN, de cetățenie română,
nemodificate.                         domiciliat în Mun. București, Str. Delinești nr. 2, bl. A5,
   (88/300854)                       sc. 1, et. 3, ap. 12, sector 6, CNP: 1850110420081,
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008               31

identificat cu CI seria DP nr. 021514 emisă de Secția 22       • POTOROACA ION VALENTIN - deține 495 părți
de Poliție, la data de 29.01.1999, asociat unic în S.C.     sociale a câte 2.000 RON fiecare, în valoare totală de
BOBEST TRADING S.R.L., am decis:                 990.000 RON, reprezentând 50,51% din capitalul social;
  1. Declararea punctului de lucru situat în București,    •VACARU FLORIN - deține 485 părți sociale a câte 2.000
Str. Bogdan Gheorghe Tudor nr. 5, bl. 21G, sc. 1,        RON fiecare, în valoare totală de 970.000 RON,
ap. parter, sector 3.                      reprezentând 49,49% din capitalul social.
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămân         2. Se revocă din funcția de Administrator
neschimbate.                           DIACONEASA GABRIEL, cetățean român, căsătorit,
  Prezentul înscris, a fost redactat astăzi 07.11.2007,    născut la data de 01.09.1967, în București, fiul lui
într-un număr de 5 (cinci) exemplare, din care 4(patru)     Gheorghe și al Vasilica, domiciliat în București, str. Pictor
exemplare pentru părți și un exemplar pentru           Ștefan Dumitrescu nr. 3, bl. 2, sc. A, et. 5, ap. 21, sector
compartimentul de asistență din cadrul Oficiului         4, identificat cu CI seria RD nr. 382505 emisă de Secția
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.     16 Poliție, la data 26.05.2004, CNP: 1670901443049. și
   (91/300857)                         se numește în aceasta funcție, pe o perioadă nelimitată,
                                 VĂCARU FLORIN, cu puteri depline.
                                   Prezenta Hotărâre a Adunării Generale a Asociaților
        Societatea Comercială              are 2 pagini, intră în vigoare și produce efecte din
        CENTER HUEDIN - S.R.L.              momentul semnării de către părți.
                                   (92/300862)
    HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 29.10.2007
  A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
        A ASOCIAȚILOR                          Societatea Comercială
                                        CENTER HUEDIN - S.R.L.
  Prin prezenta Hotărâre a Adunării Generale, asociații
S.C. CENTER HUEDIN S.R.L.                               NOTIFICARE
  POPESCU GABRIEL, cetățean român, căsătorit,
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
născut la data de 02.10.1969 în București, fiul lui Otto și
                                 București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
al Lenuța, domiciliat în București, str. Smenic nr. 2, bl. 20,
                                 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
sc. A, ap. 61, sector 4, posesor al CI seria RR nr.       modificările și completările ulterioare, depunerea textului
047429/14.09.1998 eliberat de Secția 16 Poliție, CNP       actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
1691002443021,                          CENTER HUEDIN SRL, cu sediul în București, Str.
  VACARU FLORIN, cetățean român, căsătorit, născut       GRIGORE VODĂ, nr.3, sector 4, înregistrată sub nr.
la data de 20.03.1970 în com. Dragoiești, jud. Vilcea, fiul   J40/1043/2006, cod unic de înregistrare 18315400, care
lui Gheorghe și al Ioana, domiciliat în București, str.     a fost înregistrat sub nr.474077 din 07.11.2007.
Tulcea nr. 5, bl. 126B, sc. 1, et. 4, ap. 13, sector 5,       (93/300863)
posesor al CI seria RD nr. 067322/08.04.1999 eliberat de
Secția 18 Poliție, CNP 1700320284361,
  am hotărât următoarele:                           Societatea Comercială
  1.   POPESCU      GABRIEL      cedează            NELKE LIMITED - S.R.L.
495(patrusutenouăzecișicinci) părți sociale în valoare
nominală de 2.000 RON și în valoare totală de 990.000             HOTĂRÂREA NR.5
                                 DIN DATA DE 01.11.2007 A ADUNĂRII GENERALE
RON, reprezentând 50,51% din capitalul social total al
                                  A ASOCIAȚILOR S.C. NELKE LIMITED S.R.L.
S.C. CENTER HUEDIN S.R.L, către POTOROACA ION
                                  CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR. GEORGE
VALENTIN, cetățean român, căsătorit, născut la data de      CALBOREANU, NR.2, BL. 120, SC.1, ET.6, AP.68,
19.02.1974 în Mun. Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, fiul lui         SECTOR 6, ÎNREGISTRATĂ
Vladimir și Antoneta, domiciliat în Mun. Râmnicu Vâlcea,      LA REGISTRUL COMERȚULUI BUCUREȘTI
jud. Vâlcea, str. Mihai Eminescu nr. 47, bl. C13, sc. H,         SUB NR. J40/2027/02.02.2007,
ap. 17, posesor al CI seria VX nr. 194578/08.12.2004             AVÂND CUI 20932815
eliberat de Mun. Râmnicu Vâlcea, CNP 1740219384188,         Subsemnații: CARAGEA SILVIU, cetățean român,
acesta din urma dobândind toate drepturile și obligațiile    stare civilă: necăsătorit, născut la data de 13.05.1975 în
aferente părtilor sociale achiziționate, conform         București, domiciliat în București, str. Barsanesti, nr.6,
contractului de cesiune părți sociale.              bl. 154, sc.2, et.6, ap.69, sect.6, legitimate cu C.I. seria
  În urma cesiunii structura capitalului social va fi     RX, nr. 149892, emisă de secția 21 Politie la data de
următoarea:                           05.03.2003, având CNP 1760513461511,
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1932/8.IV.2008

  CARAGEA ION-CONSTANTIN, cetățean român, stare               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
civilă: căsătorit, născut la data de 20.05.1975 în              modificările și completările ulterioare, depunerea textului
București, domiciliat în București, str. Barsanesti, nr.6,          actualizat al actului constitutiv al societății comerciale
bl. 154, sc.2, et.6, ap.69, sect.6, legitimate cu BI seria GK,        NELKE LIMITED SRL, cu sediul în București, Str. George
nr. 093080, emisă de secția 21 Poliție la data de
                                       Calboreanu, nr.2, bloc 120, scara 1, etaj 6, ap.68, sector
02.04.1993, având CNP 1480520400078, și
                                       6, înregistrată sub nr. J40/2027/2007, cod unic de
  MIHALACHE MIHAELA -VALERIA, cetățean român,
stare civilă: necăsătorită, născut la data de 13.065.1976           înregistrare 20932815, care a fost înregistrat sub
în București, domiciliat în București, str. Barsanesti, nr.6,         nr.474086 din 07.11.2007.
bl. 154, sc.1, et.4, ap.18, sect 6, legitimate cu C.I. seria           (95/300865)
RR, nr. 364912, emisă de SPCEP S6 biroul 2 la data de
12.12.2005, având CNP 1770613470027,                             Societatea Comercială
  întruniți în Adunarea Generală a Asociaților în                    GRUP A&A DISTRIBUTIE - S.R.L.
conformitate cu prevederile actului constitutive al S.C.
                                                  HOTĂRÂREA
NELKE LIMITED S.R.L. am hotărât:
                                             ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
  1. schimbarea domeniului de activitate și activității
                                              SC GRUP A&A DISTRIBUTIE SRL
principale astfel: DOMENIUL PRINCIPAL DE
                                                  DIN 07.11.2007
ACTIVITATE va fi:
  -cod CAEN 703 Activități imobiliare pe bază de tarife            Subsemnații, Radu Ion Alexandru, identificat cu CI
sau contract.                                 seria RD nr. 157825 eliberat de S12 la data de
  ACTIVITATEA PRINCIPALĂ o constituie:                   15.01.2001, având CNP 1740105433010 și Radu Serban
  - cod CAEN 7031 Agenții imobiliare                    Constantin, identificat cu CI seria RD nr. 146026 eliberată
  2. Extinderea obiectului secundar de activitate cu            de S.12 la data de 23.11.2000, având CNP
următorul cod CAEN 5248 - Comerțul cu amănuntul în              1720516433017, în calitate de asociați ai SC GRUP A&A
magazine specializate, al altor produse n.c.a.                DISTRIBUTIE SRL, cu sediul social în Str. Sergent
  Restul prevederilor actului constitutiv rămân               Gheorghe Vartej nr. 6 sector 3, București, J40/1137/2004,
neschimbate.
                                       CUI 16092175, reprezentând 100% din capitalul
   (94/300864)
                                       social,întruniți în adunarea generală,legal și statutar
         Societatea Comercială                    constituită, am hotărât:
         NELKE LIMITED - S.R.L.                     1.Prelungirea mandatului administratorului Radu Ion
                                       Alexandru pe o durată de 3 ani.
              NOTIFICARE                      Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în 3(trei)
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul            exemplare, astăzi 07.11.2007.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204            (96/300866)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                 &JUYDGY|244986|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1932/8.IV.2008 conține 32 de pagini.      Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

				
DOCUMENT INFO