2008_1897 by tradetrek

VIEWS: 162 PAGES: 32

									                         PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 1897      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                Luni, 7 aprilie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială                 3. Subscrisa Societatea Comercială PROTON
    LED FORCE - S.R.L., Iași, județul Iași          TEHNOLOGIES - S.R.L., reprezentată prin Sandu
                                Gabriel-Cristian, declar că am luat cunoștință de situațiile
            HOTĂRÂRE                 financiare ale societății, pe care mi le însușesc.
                                  4. Se majorează capitalul social al societății de la 210
         din data de 3.03.2008
                                lei la 1.000 lei; diferența de 790 lei reprezintă aport al
            a asociaților              noului asociat Societatea Comercială PROTON
  Subsemnații Sandu Traian și Sandu Gabriel-Cristian,     TEHNOLOGIES - S.R.L., conform copiei ordinului de
în calitate de asociați ai Societății Comerciale LED      plată anexat.
FORCE - S.R.L., am hotărât următoarele:               5. În urma majorării capitalului social, aportul
  1. Cooptarea unui nou asociat, Societatea Comercială     asociaților la capitalul social va fi următorul:
PROTON TEHNOLOGIES - S.R.L., înregistrată la Oficiul        - Societatea Comercială PROTON TEHNOLOGIES -
Registrului Comerțului Suceava cu nr. J 33/146/1998, cod    S.R.L. - 990 lei, reprezentând 99 părți sociale a 10 lei
unic de înregistrare RO 10308572, cu sediul în municipiul    fiecare, și
Rădăuți, Calea Bucovinei nr. 104, județul Suceava, prin       - Sandu Traian - 10 lei, reprezentând o parte socială.
reprezentant legal, asociatul unic Sandu Gabriel-Cristian,     Participarea asociaților la beneficii și pierderi va fi
identificat cu C.I. seria SV nr. 277234 eliberată de Poliția  următoarea:
Rădăuți la data de 8.01.2004, cod numeric personal         - Societatea Comercială PROTON TEHNOLOGIES -
1741214333224.                         S.R.L. - 99 % și
  2. Subsemnatul Sandu Gabriel-Cristian declar că mă        - Sandu Traian - 1 %.
retrag din Societatea Comercială LED FORCE - S.R.L.,        6. Având în vedere Ordinul nr. 337/20.04.2007 al
că nu am de formulat nicio pretenție, de nicio natură,     președintelui Institutului Național de Statistică privind
primindu-mi toate drepturile cuvenite. și cesionez aportul   actualizarea Clasificării Activităților din Economia
la capitalul social, la valoarea nominală de 200 lei, către   Națională - CAEN rev. 2 - (M. Of. nr. 293/3.05.2007)
asociatul    Societatea    Comercială    PROTON    recodificarea obiectelor de activitate va fi făcută astfel:
TEHNOLOGIES - S.R.L. În urma cesiunii, aportul           4711 - comerț cu amănuntul în magazine
asociaților la capitalul social va fi: Sandu Traian - 10 RON,  nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
reprezentând o parte socială și Societatea Comercială      alimentare, băuturi și tutun;
PROTON TEHNOLOGIES - S.R.L. - 200 RON,               4719 - comerț cu amănuntul în magazine
reprezentând 20 părți sociale a 10 RON fiecare.         nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
  Participarea la beneficii și pierderi va fi următoarea:   nealimentare;
Sandu Traian - 4,7619 % și Societatea Comercială          4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
PROTON TEHNOLOGIES - S.R.L. - 95,2381 %.            proaspete, în magazine specializate;
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008

  4741 - comerț cu amănuntul al calculatoarelor,        nr. 1, parter, județul Iași, înregistrată cu nr J 22/755/1993,
unităților periferice și software-lui în magazine        cod unic de înregistrare 3915539, care a fost înregistrat
specializate;                          cu nr. 13408 din 7.03.2008.
  4743 - comerț cu amănuntul al echipamentelor           (2/535.872)
audio/video în magazine specializate;
  4753 - comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
                                       Societatea Comercială
tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine
                                     DELCAR - S.R.L., Iași, județul Iași
specializate;
  4754 - comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor
                                         HOTĂRÂREA NR. 177
electrocasnice, în magazine specializate;
  4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de            din data de 29.02.2008
iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine      a adunării generale a Societății Comerciale
specializate;                                     DELCAR - S.R.L.
  4763 - comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor
                                  Subsemnații
magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în
                                  - Popa Octavian Dumitru, domiciliat în Iași, Str.
magazine specializate;
                                Atelierului nr. 3, bl. A11, sc. B, et. 3, ap. 3, județul Iași,
  4764 - comerț cu amănuntul al echipamentelor
                                identificat cu C.I. seria MX nr. 549248 eliberată de Poliția
sportive, în magazine specializate;
                                Iași / 2005, cod numeric personal 1690928221216,
  4765 - comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în
                                  - Turcu Daniel Constantin, domiciliat în Iași, Str.
magazine specializate;
  4776 - comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și     Atelierului nr. 1, bl. A9, sc. B, parter, ap. 1, județul Iași,
semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de        identificat cu C.I. seria MX nr. 384353 eliberată de Poliția
companie și al hranei pentru acestea, în magazine        Iași / 2003, cod numeric personal 1740418070037, și
specializate;                            - Manolache Doina, domiciliată în Iași, str. Tufescu
  4777 - comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,  nr. 10, județul Iași, identificată cu C.I. seria MX nr. 219838
în magazine specializate;                    eliberată de Poliția Iași / 2001, cod numeric personal
  4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în      2670914370126,
magazine specializate (inclusiv echipamente fotografice,      în calitate de asociați ai Societății Comerciale
optice și de precizie);                     DELCAR - S.R.L., cu sediul în Iași, Str. Atelierului nr. 3,
  6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare  bl. A11, sc. B, et. 3, ap. 3, județul Iași, înregistrată la
proprii sau închiriate.                     Oficiul Registrului Comerțului Iași cu nr. J 22/156/2004,
  7. În urma recodificării, obiectul principal de activitate  cod fiscal R16103495, în baza Legii nr. 31/1990,
va fi: 4742 - comerț cu amănuntul al echipamentului       republicată și modificată, am hotărât în cadrul adunării
pentru telecomunicații în magazine specializate.        generale a asociaților următoarele:
  Pezenta hotărâre a asociaților ține loc și de contract de    1. Aprobarea proiectului de divizare nr. 15/16.01.2008,
cesiune. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân   publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a,
neschimbate.                          nr. 738/6.02.2008.
  Prezenta hotărâre a asociaților, a fost redactată azi,      2. Retragerea Societății Comerciale DELCAR - S.R.L.
3.03.2008, într-un număr de 6 exemplare, din care        din calitatea de asociat al Societății Comerciale PRO
5 exemplare pentru parte și un exemplar pentru Serviciul    TAXI - S.R.L., cu sediul social în municipiul Iași, Str.
unic de asistență din cadrul Camerei de Comerț, Industrie    Mașinii nr. 3, cămin nr. 4, județul Iași, înregistrată la Oficiul
și Agricultură Suceava.                     registrului comerțului cu nr. J 22/589/1999, cod unic de
  (1/535.871)                         înregistrare RO 12056196.
                                  3. Ca urmare a divizării Societății Comerciale PRO
                                TAXI - S.R.L., prin retragerea Societății Comerciale
       Societatea Comercială               DELCAR - S.R.L., se majorează capitalul social al
    LED FORCE - S.R.L., Iași, județul Iași          Societății Comerciale DELCAR - S.R.L. cu 60 de lei,
                                respectiv 6 părți sociale.
           NOTIFICARE                  Capitalul social al Societății Comerciale DELCAR -
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    S.R.L. va fi de 144.560 lei, 14.456 părți sociale a 10 lei
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     fiecare, și va fi împărțit astfel:
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          • Manolache Doina - 101.170 lei, reprezentând 10.117
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   părți sociale, respectiv 70 %;
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale     • Popa Octavian Dumitru - 28.920 lei, reprezentând
LED FORCE - S.R.L., cu sediul în Iași, str. Cuza Vodă,     2.892 părți sociale, respectiv 20 %;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008                   3

  • Turcu Daniel Constantin - 14.470 lei, reprezentând       3. radierea societății din evidențele registrului
1.447 părți sociale, respectiv 10 %.               comerțului.
  4. Recodificarea obiectelor principale și secundare de      (5/535.875)
activitate ale societății conform Ordinului nr. 337/2007.
  5. Obiectul principal de activitate, conform CAEN, este
                                       Societatea Comercială
4932 - transporturi cu taxiuri.
                                   TROFIN-LIBERTY - S.R.L., Iași, județul Iași
  (3/535.873)
                                              HOTĂRÂRE
       Societatea Comercială
                                          din data de 10.03.2008
     DELCAR - S.R.L., Iași, județul Iași
                                       a asociatului unic (la statutul
            NOTIFICARE                 Societății Comerciale TROFIN-LIBERTY - S.R.L.)
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       Subsemnatul Trofin Simion-Petru, domiciliat în Iași, str.
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204      Ciric, nr. 52, bl. L5, sc. E, et. 2, ap. 3, județul Iași,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         identificat cu C.I. seria MX nr. 062136/1999 eliberată de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    Poliția Iași, cod numeric personal 1850524226711, în
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    calitate de asociat unic al Societății Comerciale
DELCAR - S.R.L., cu sediul în Iași, Str. Atelierului, nr. 3,   TROFIN-LIBERTY - S.R.L., cu sediul în Iași, str. Ciric,
bl. A11, sc. B, et. 3, ap. 3, județul Iași, înregistrată cu nr  nr. 52, bl. L5, sc. E, et. 2, ap. 3, județul Iași, înregistrată la
J 22/156/2004, cod unic de înregistrare 16103495, care a     Oficiul registrului comerțului cu nr. J 22/1085/2006, cod
fost înregistrat cu nr. 14072 din 11.03.2008.           unic de înregistrare 18630564, în conformitate cu
   (4/535.874)                         dispozițiile art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată, am
                                 hotărât:
       Societatea Comercială                  1. Recodificarea obiectului de activitate al societății
      CONSTRUCT CONSULT - S.R.L.               conform Ordinului nr. 337/2007.
         Iași, județul Iași                  2. Cesionarea cu titlu gratuit din partea domnului Trofin
                                 Simion-Petru a 10 părți sociale echivalentul a 100 lei,
          HOTĂRÂREA NR. 1                către doamna Stan Ionela-Daniela, cetățean român,
                                 născut la data de 7.01.1988 în Iași, județul Iași,
         din data de 3.03.2008
                                 domiciliată în satul Lunca Cetățuii, comuna Cirea, bl. 88,
   a unicului asociat al Societății Comerciale         tr. 1, et. 3, ap. 14, județul Iași, identificată cu C.I. seria MX
     CONSTRUCT CONSULT - S.R.L.               nr. 516053 eliberată de Poliția Iași, cod numeric personal
  Subsemnatul Adomniței Cristian Mihai, cod numeric       2880107226825.
personal 1750424334998, identificat cu C.I. seria MX         3. Capitalul social se va împărți astfel:
nr. 170157 eliberată de Poliția Iași la data de 15.12.2000,      - Trofin Simion-Petru    100 lei 10 părți sociale
în calitate de asociat unic al Societății Comerciale         - Stan Ionela-Daniela 100 lei 10 părți sociale.
CONSTRUCT CONSULT - S.R.L., CIF RO 9577038,              Asociații decid în unanimitate.
înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu           3. Numirea în calitate de administrator a doamnei Stan
nr. J 22/190/2001, cu sediul în Iași, aleea Decebal, nr. 1A,   Ionela-Daniela.
bl. O2, et. 1, ap. 8, județul Iași, în conformitate cu         (6/535.876)
dispozițiile art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată, am
hotărât:
                                       Societatea Comercială
  1. dizolvarea societății conform art. 227, alin. 1, lit. d)
                                   TROFIN-LIBERTY - S.R.L., Iași, județul Iași
din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările
ulterioare;
                                             NOTIFICARE
  2. în conformitate cu dispozițiile art. 196 alin. 1 și
art. 235 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată cu        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
modificările ulterioare, activele rămase după plata        Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
creditorilor vor reveni asociatului unic; în cazul în care nu   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
vor exista creditori, activele vor reveni în întregime      modificările și completările ulterioare, depunerea textului
asociatului unic, transmiterea dreptului de proprietate      actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
asupra bunurilor rămase după plata creditelor având loc      TROFIN-LIBERTY - S.R.L., cu sediul în Iași, str. Ciric,
la data radierii societății din registrul comerțului;       nr. 52, bl. L5, sc. E, et. 2, ap. 3, județul Iași, înregistrată cu
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008

nr J 22/1085/2006, cod unic de înregistrare 18630564,             Societatea Comercială
care a fost înregistrat cu nr. 14451 din 12.03.2008.          TOTAL BETON - S.R.L., Iași, județul Iași
  (7/535.877)
                                             HOTĂRÂRE
       Societatea Comercială                         din data de 6.03.2008
      FAUR - S.R.L., Iași, județul Iași                 a adunării generale a asociaților
                                   Prezenți:
          HOTĂRÂREA NR. 1
                                   - Paul Dobresanciuc, asociat;
         din data de 12.03.2008                - Ionel Onofraș, asociat.
     a adunării generale a asociaților              Având în vedere desfășurarea activității ședinței
                                  adunării generale a asociaților din 6.03.2008 la
     Societății Comerciale FAUR - S.R.L.
                                  Societatea Comercială TOTAL BETON - S.R.L., Iași,
  Subsemnații                          asociații societății iau următoarea hotărâre:
  - Pârlog Constantin, domiciliat în Iași, str. Clopotari,     • suspendarea activității Societății Comerciale TOTAL
nr. 48, bl. 674, sc. C, et. 2, ap. 12, județul Iași, identificat  BETON - S.R.L., pentru o perioadă de 3 ani, adică
cu C.I. seria MX nr. 583726 eliberată de Poliția Iași/2006,    6.03.2008 - 6.03.2011.
și                                  Celelalte prevederi ale statutului rămân neschimbate.
  - Pârlog Aurel, domiciliat în Iași, aleea Neculai Tudor,      (10/535.880)
nr. 133, bl. 1013, et. 2, ap. 12, județul Iași, identificat cu
C.I. seria M.X. nr. 598078 eliberată de Poliția Iași / 2006,
  în calitate de asociați la Societatea Comercială FAUR            Societatea Comercială
- S.R.L., cu sediul în Iași, soș. Nicolina nr. 49 - 51, bl. 964       ELSI MULTIMEDIA - S.R.L., Iași
B, sc. B, parter, județul Iași, înregistrată la Oficiul
                                             HOTĂRÂRE
registrului comerțului cu nr. J 22/600/1992, cod unic de
înregistrare 1992667, în conformitate cu dispozițiile                 din 10.03.2008
art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată,        a asociatului unic al Societății Comerciale
am hotărât:                                    MULTIMEDIA - S.R.L.
  1. Majorarea capitalului social la valoarea de 25.890       Subsemnatul Maftei Lucian, identificat cu C.I. seria MX
lei, cu aport în numerar în valoare de 13.000 lei, depuși în    nr. 667455/2007 eliberată de Poliția Iași, cod numeric
contul capitalului social conform dovezii de depunere       personal 1840321170057, în calitate de asociat unic al
numerar, anexate. Capitalul social este în valoare de       Societății Comerciale ELSI MULTIMEDIA - S.R.L., am
25.890 lei, reprezentând 2.589 părți sociale, repartizat      hotărât:
asociaților după cum urmează:                     1. Cesionare părți sociale
  - Pârlog Aurel - 12.790 lei - 1.279 părți sociale - 50 %;     Capitalul social subscris este de 200 lei RON numerar,
  - Pârlog Constantin - 13.100 lei - 1.310 părți sociale -    din care vărsat 200 lei RON, divizat în 20 părți sociale
50 %.                               egale, de 10 lei RON fiecare. Domnul Maftei Lucian
   (8/535.878)                         cesionează în urma contractului de vânzare-cumpărare
                                  100 % din părțile sale sociale, în număr de 20 a câte 10
                                  lei RON fiecare, având o valoare totală de 200 lei RON,
       Societatea Comercială
                                  domnului Cocoveica Costică, identificat cu C.I. seria MX
      FAUR - S.R.L., Iași, județul Iași
                                  nr. 098677/1999 eliberată de Poliția Iași, cod numeric
                                  personal 1550415221135. Ca urmare a acestei cesiuni,
            NOTIFICARE
                                  domnul Maftei Lucian va pierde calitatea de asociat unic
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      al Societății Comerciale ALSI MULTIMEDIA - S.R.L. și nu
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204       va mai avea nici o pretenție de nicio natură față de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          această societate comercială. Domnul Cocoveica Costică
modificările și completările ulterioare, depunerea textului    primește 20 părți sociale egale, de 10 lei RON fiecare,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale     valoarea totală de 200 lei RON - 100 %.
FAUR - S.R.L., cu sediul în Iași, șos. Nicolina, nr. 49-51,      2. Domnul Maftei Lucian va pierde calitatea de
bl. 964B, sc. B, parter, județul Iași, înregistrată cu nr     administrator al Societății Comerciale ELSI MULTIMEDIA
J 22/600/1992, cod unic de înregistrare 1992667, care a      - S.R.L., dl Cocoveica Costică devine administrator și
fost înregistrat cu nr. 14595 din 13.03.2008.           asociat unic al Societății Comerciale ELSI MULTIMEDIA -
   (9/535.879)                          S.R.L.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008                   5

  3. Revocarea codurilor CAEN conform modificărilor în        3. Dl Cihodaru Nicolai-Bogdan, persoană fizică
vigoare de la data de 1.01.2008. Activitatea principală      română, născut la data de 8.06.1973, în Bacău, județul
este 465 - comerț cu ridicata al echipamentului informatic     Bacău, domiciliat în satul Dorobanți, comuna Aroneanu,
și de telecomunicații 4651 - comerț cu ridicata al         județul Bacău, legitimat cu C.I. seria MX nr. 487429
calculatoarelor, echipamentelor periferice și           eliberată de Poliția Municipiului Iași la data de 3.09.2004,
software-ului.                           cod numeric personal 1730608040081;
  4. Extinderea obiectului de activitate cu import-export.      4. Societatea Comercială COMPLEX HOTELIER
  (11/535.881)                          UNIREA - S.A., persoană juridică română, cu sediul social
                                  în Iași, piața Unirii nr. 5, județul Iași, înmatriculată la
                                  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași,
       Societatea Comercială                sub nr. J 22/89/1998, cod unic de înregistrare 10164493,
      ELSI MULTIMEDIA - S.R.L., Iași             reprezentată prin dl Grecu Lucian, persoană fizică
                                  română, născut la data de 22.12.1959 în Roman, județul
            NOTIFICARE                 Neamț, domiciliat în Roman, fdt. Dr. Iacob Felix, bl. 1,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      sc. B, et. 2, ap. 20, legitimat cu C.I. seria NT nr. 228407
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.    eliberată de Poliția Roman la data de 27.04.2004, cod
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și     numeric personal 1591222272620;
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al       5. Societatea Comercială CENTRUL DE AFACERI
actului constitutiv al Societății Comerciale ELSI         INTERNATIONAL - S.A., persoană juridică română, cu
MULTIMEDIA - S.R.L., cu sediul în Iași, str. Prof. Ion       sediul social în Iași, str. Hatman Șendrea nr. 42B,
Inculeț nr. 10, bloc 677, sc. B, et. 2, ap. 10, înregistrată    înmatriculată la Oficiul Registrului comerțului de pe lângă
sub nr. J 22/1925/2005, cod unic de înregistrare          Tribunalul Iași sub nr. 22/3072/1994, cod unic de
17812126, care a fost înregistrat sub nr. 14747 din        înregistrare 6608237, reprezentată prin dl Roman Viorel,
13.02.2008.                            persoană fizică română, născut la data de 5.05.1961 în
   (12/535.882)                         comuna Prisecani, județul Iași, domiciliat în Iași, Strada
                                  Italiană nr. 13A, județul Iași, legitimat cu C.I. seria MX
                                  nr. 157769 eliberată de Poliția Municipiului Iași la data de
      Societatea Comercială                  20.10.2000, cod numeric personal 1610505221161;
 FOTBAL CLUB POLITEHNICA IAȘI - S.A., Iași              6. Societatea Comercială DEDEMAN - S.R.L.,
                                  persoană juridică română, cu sediul social în Bacău, str.
         HOTĂRÂREA NR. 114                Alexei Tolstoi nr. 4, înmatriculată la Oficiul Registrului
        din data de 16.02.2008               Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, sub
   a adunării generale ordinare a acționarilor         nr. J 04/2621/1992, cod unic de înregistrare 2816464,
         Societății Comerciale               reprezentată prin dl Ivan Cătălin, persoană fizică română,
   FOTBAL CLUB POLITEHNICA IASI - S.A.             născut la data de 29.05.1972, în Iași, domiciliat în Iași, str.
                                  Canta nr. 2, bl. G11, sc. B, et. 4, ap. 19, județul Iași,
  Acționarii
                                  legitimat cu C.I. seria MX nr. 498791 eliberată de Poliția
  1. Consiliul Local al Municipiului Iași, persoană juridică
                                  Iași, la data de 27.10.2004, cod numeric personal
română, înființată în baza Legii 215/2001, reprezentată      1720529221141;
prin dl Chirică Mihai, domiciliat în Iași, str. Sfântul        7. Societatea Comercială DAS - S.R.L., persoană
Atanasie nr. 14C, et. 1, ap. 4, județul Iași, identificat cu    juridică română, cu sediul social în Iași, Str. A. Vlaicu
C.I. seria M.X. nr. 579150 eliberată de Poliția Iași la data    nr. 87, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de
de 7.12.2005;                           pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J 22/589/1991, cod unic
  2. Societatea Comercială IULIUS MANAGEMENT           de înregistrare 1986070, reprezentată prin dl Avram
CENTER - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul        Gheorghe, persoană fizică română, născut la data de
social în Iași, str. Sărărie nr. 6, înmatriculată la Oficiul    14.06.1954, în comuna Vilcanești, județul Prahova,
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, sub      domiciliat în Iași, str. Vasile Lupu nr. 91, bl. L1, sc. A, et. 3,
nr. J 22/2758/2006, cod unic de înregistrare 19181463,       ap. 1, legitimat cu C.I. seria MX nr. 046732 eliberată de
atribut fiscal tip RO, reprezentată prin dl Turcanu Doru,     Poliția Municipiului Iași la data de 26.02.1999, cod
persoană fizică română, născut la data de 24.08.1962 în      numeric personal 1540614221182;
comuna Andrieșeni, județul Iași, domiciliat în Iași, bd.        8. Societatea Comercială SELECT GRUP - S.A., Iași,
Nicolae Iorga nr. 3, bl. C6, sc. C, et. 3, ap. 14, județul Iași,  persoană juridică română, cu sediul în Iași, str. Piața
legitimat cu C.I. seria MX nr. 068621 eliberată de Poliția     14 Decembrie 1989 nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului
Iași la data de 22.06.1999, cod numeric personal          Comerțului Iași, sub numărul J 22/1157/1995,
1620824221185;                           reprezentată prin Bența Constantin, cu domiciliul în Iași,
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008

str. George Coșbuc nr. 23, județul Iași, posesor al C.I.     Coșbuc nr. 23, județul Iași, posesor al C.I. seria MX
seria MX nr. 152872 eliberată de Poliția Iași;          nr. 152872 eliberată de Poliția Municipiului Iași.
  9. Societatea Comercială MOTOR MOTION - S.R.L.,          5. Eliberarea din funcția de vicepreședinte al consiliului
persoană juridică română, cu sediul social în Iași, Calea     de administrație al Societății Comerciale FOTBAL CLUB
Chișinăului nr. 27, corp Pilot textil, parter, biroul 1,     POLITEHNICA IAȘI - S.A., cu descărcarea de sarcini, a
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă    dlui Gafencu Ermil, cu domiciliul în Iași, str. Cucu nr. 1,
Tribunalul Iași, sub nr. J 22/3286/2006, cod unic de       bl. D11, tr.I, et. 3, ap. 7, județul Iași, posesor al B.I. seria
înregistrare 20324249 reprezentată prin dl Luca Ovidiu,      G.T. nr. 816470 eliberat la data de 19.07.1996 de Poliția
născut la data de 20.10.1965 în orașul Târgu Neamț,        Municipiului Iași.
județul Neamț, cu domiciliul în Iași, Str. Amurgului nr. 10,     6. Numirea în funcția de președinte al consiliului de
258B, sc. B, et. 8, ap. 27, județul Iași, posesor al C.I. seria  administrație al Societății Comerciale FOTBAL CLUB
MX nr. 045277 eliberată la data de 23.02.1999, de Poliția     POLITEHNICA IAȘI - S.A. a domnului Petru Radu,
Iași, cod numeric personal 1651020274780;             persoană fizică română, domiciliat în Iași, bd. Dacia
  10. Societatea Comercială OMEGA IS              nr. 22, et. 6, ap. 21, județul Iași, identificat cu C.I. seria MX
COMUNICATIONS - S.R.L., Iași, persoană juridică          nr. 559568 eliberată de Poliția Municipiului Iași la data de
română, cu sediul în Iași, str. Carpați nr. 4, bl. 908A, sc. A,  18.08.2005, cod numeric personal 1470515227789.
parter, județul Iași, înregistată la Oficiul Registrului       7. Numirea în funcția de vicepreședinte al consiliului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, sub            de administrație al Societății Comerciale FOTBAL CLUB
nr. J 22/2342/1994, reprezentată prin dl Hrestic Felix -     POLITEHNICA IAȘI - S.A. a domnului Chirică Mihai,
Eduard, persoană fizică română, domiciliat în Iași, str.     domiciliat în Iași, str. Sfântu Atanasie nr. 14C, et. 1, ap. 4,
Grigore Ureche nr. 1, bl. W. Mărăcineanu, et. 8, ap. 30,     județul Iași, identificat cu C.I. seria M.X. nr. 579150,
județul Iași, identificat cu C.I. seria MX nr. 108201       eliberată de Poliția Iași la data de 7.12.2005.
eliberată de Poliția Iași la data de 14.02.2000, cod         8. Numirea în funcția de membru al consiliului de
numeric personal 1591006221141,                  administrație al Societății Comerciale FOTBAL CLUB
  în calitate de acționari ai Societății Comerciale       POLITEHNICA IAȘI - S.A. a domnului Turcanu Doru,
FOTBAL CLUB POLITEHNICA IAȘI - S.A., cu sediul în         persoană fizică română, născut la data de 24.08.1962 în
Iași, aleea Grigore Ghica Vodă nr. 12-24, județul Iași,      comuna Andrieșeni, județul Iași, domiciliat în Iași, bd.
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă    Nicolae Iorga nr. 3, bl. C6, sc. C, et. 3, ap. 14, județul Iași,
Tribunalul Iași sub nr. J 22/1928/2004, având codul unic     legitimat cu C.I. seria MX nr. 068621 eliberată de Poliția
de înregistrare 16764020, atribut fiscal R, în conformitate    Iași la data de 22.06.1999, cod numeric personal
cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, modificată și republicată,   1620824221185.
și actul constitutiv al societății, au hotărât în unanimitate     9. Numirea în funcția de membru al consiliului de
următoarele.                           administrație al Societății Comerciale FOTBAL CLUB
  1. Eliberarea din funcția de președinte al consiliului de   POLITEHNICA IAȘI - S.A. a domnului Grecu Lucian,
administrație al Societății Comerciale FOTBAL CLUB        persoană fizică română, născut la data de 22.12.1959 în
POLITEHNICA IAȘI - S.A., cu descărcarea de sarcini, a       Roman, județul Neamț, domiciliat în Roman, fdt. Dr. Iacob
dlui Popa Maricel, cu domiciliul în Iași, str. Carpați nr. 6,   Felix, bl. 1, sc. B, et. 2, ap. 20, legitimat cu C.I. seria NT
bl. 908A, sc. B, et. 4, ap. 13, identificat cu C.I. seria MX   nr. 228407 eliberată de Mun. Roman la data de
nr. 371311 eliberată de Poliția Iași.               27.04.2004, cod numeric personal 1591222272620.
  2. Eliberarea din funcția de vicepreședinte al consiliului    10. Numirea în funcția de membru al consiliului de
de administrație al Societății Comerciale FOTBAL CLUB       administrație al Societății Comerciale FOTBAL CLUB
POLITEHNICA IAȘI - S.A., cu descărcarea de sarcini, a       POLITEHNICA IAȘI - S.A. a domnului Luca Ovidiu,
dlui Calotă Eduard Romeo, cu domiciliul în Iași, Str.       născut la data de 20.10.1965 în orașul Târgu Neamț,
Fermei nr. 21, județul Iași, posesor al C.I. seria MX       județul Neamț, cu domiciliul în Iași, Str. Amurgului nr. 10,
nr. 506270 eliberate la data de 24.11.2004 de Poliția Iași.    258B, sc. B, et. 8, ap. 27, județul Iași, posesor al C.I. seria
  3. Eliberarea din funcția de vicepreședinte al consiliului  MX nr. 045277 eliberate la data de 23.02.1999, de Poliția
de administrație al Societății Comerciale FOTBAL CLUB       Municipiului Iași, cod numeric personal 1651020274780.
POLITEHNICA IAȘI - S.A., cu descărcare de sarcini, a         11. Numirea în funcția de membru al consiliului de
dlui Ordek Yuksel, cu domiciliul în Calea Gălății nr. 26,     administrație al Societății Comerciale FOTBAL CLUB
bl. E2A, sc. B, ap. 3, identificat cu pașaport seria TR-K     POLITEHNICA IAȘI - S.A. a domnului Safta Romano
nr. 561903 eliberat de Governorship of Hatay.           Călin, persoană fizică română, domiciliat în Iași, str. G.
  4. Eliberarea din funcția de vicepreședinte al consiliului  Ibrăileanu nr. 6, bl. 7, sc. B, et. 1, ap. 6, legitimat cu C.I.
de administrație al Societății Comerciale FOTBAL CLUB       seria MX nr. 383510 eliberată la data de 9.07.2003, de
POLITEHNICA IAȘI - S.A., cu descărcarea de sarcini, a       Poliția Municipiului Iași, cod numeric personal
dlui Bența Constantin, cu domiciliul în Iași, str. George     1770226221135;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008                   7

  12. Numirea în funcția de membru al consiliului de         14. În conformitate cu prevederile art. 204, alin 4, din
administrație al Societății Comerciale FOTBAL CLUB          Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
POLITEHNICA IAȘI - S.A. a domnului Stavarachi Ion,          modificată și republicată, acționarii hotărăsc actualizarea
persoană fizică română, domiciliat în Iași, str. Cucu nr. 20,    actului constitutiv al Societății Comerciale FOTBAL CLUB
bl. 309, sc. B, et. 2, ap. 11, județul Iași, legitimat cu C.I.    POLITEHNICA IASI - S.A., în forma aprobată de
seria GN nr. 872972 eliberată de Poliția Iași la data de       adunarea generală a acționarilor, anexă la prezenta.
8.12.1994, cod numeric personal 1501211227808.             15. Toate punctele aflate pe ordinea de zi au fost
  13. În urma modificărilor survenite în componența        adoptate cu unanimitate de voturi de către toți
consiliului de administrație al Societății Comerciale        reprezentanții acționarilor prezenți, acționari ce dețin
FOTBAL CLUB POLITEHNICA IAȘI - S.A., societatea va          împreună 100 % din capitalul social subscris al Societății
fi condusă și administrată de un consiliu de administrație      Comerciale FOTBAL CLUB POLITEHNICA IASI - S.A.
compus din 7 (șapte) membri, astfel:                  16. Consiliul de administrație este împuternicit să ducă
  a. dl Petru Radu, persoană fizică română, domiciliat în     la îndeplinire prezenta hotărâre. Adunarea generală a
Iași, bd Dacia nr. 22, et. 6, ap. 21, județul Iași, identificat   acționarilor mandatează consiliul de administrație să
cu C.I. seria MX nr. 559568 eliberată de Poliția Iași la data    aprobe toate actele necesare acestei operațiuni și pe
de 18.08.2005, cod numeric personal 1470515227789,          președintele consiliului de administrație să semneze în
președintele consiliului de administrație;              numele acționarilor actele cerute de lege pentru
  b. dl Chirică Mihai, persoană fizică română, domiciliat     finalizarea hotărârii adunării generale a acționarilor,
în Iași, str. Sfântul Atanasie nr. 14C, et. 1, ap. 4, județul    inclusiv noul act constitutiv actualizat în formă autentică.
Iași, identificat cu C.I. seria MX nr. 579150, eliberată de       17. Prezenta adunare s-a constituit și a hotărât în
Poliția Iași la data de 7.12.2005, vicepreședinte al         condițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990, modificată și
consiliului de administrație;                    republicată.
  c. dl Turcanu Doru, persoană fizică română, născut la        Prezenta hotărâre a adunării generale a acționarilor
data de 24.08.1962, în comuna Andrieșeni, județul Iași,       face parte integrantă din actul constitutiv al Societății
domiciliat în Iași, bd. Nicolae Iorga nr. 3, bl. C6, sc. C,     Comerciale FOTBAL CLUB POLITEHNICA IAȘI - S.A.
et. 3, ap. 14, județul Iași, legitimat cu C.I. seria MX          (13/535.883)
nr. 068621 eliberată de Poliția Municipiului Iași la data de
22.06.1999, cod numeric personal 1620824221185,                   Societatea Comercială
membru al consiliului de administrație;                     ROYAL COMPANY - S.R.L., Iași
  d. dl Grecu Lucian, persoană fizică română, născut la
data de 22.12.1959 în Roman, județul Neamț, domiciliat                    HOTĂRÂRE
în Roman, fdt. Dr. Iacob Felix, bl. 1, sc. B, et. 2, ap. 20,
legitimat cu C.I. seria NT nr. 228407, eliberată de                din data de 13 martie 2008
Municipiul Roman la data de 27.04.2004, cod numeric            a asociatului unic al Societății comerciale
personal 1591222272620, membru al consiliului de                  ROYAL COMPANY S.R.L.
administrație;                             Subsemnatul Ciobanu Ovidiu-Mihai, cetățean român,
  e. dl Luca Ovidiu, născut la data de 20.10.1965, în       născut la data de 11.05.1979, în Brașov, domiciliat în Iași,
orațul Târgu Neamț, județul Neamț, cu domiciliul în         șos. Nicolina nr. 23, bl. 954, sc. B, et. 2, ap. 7, județul Iași,
municipiului Iași, Str. Amurgului nr. 10, 258B, sc. B, et. 8,    posesor al C.I. seria MX nr. 212594/21.06.2001/Poliția
ap. 27, județul Iași, posesor al C.I. seria MX nr. 045277      Iași, cod numeric personal 1790511221141, în calitate de
eliberată la data de 23.02.1999 de Poliția Municipiului       asociat unic al Societății Comerciale ROYAL COMPANY -
Iași, cod numeric personal 1651020274780, membru la         S.R.L., cu sediul în Iași, Str. Gării nr. 5, bl. L16-19(L17),
consiliului de administrație;                    mezanin, camera 6, județul Iași, înregistrată la Registrul
  f. dl Safta Romano Călin, persoană fizică română,        comerțului sub nr. J 22-2561/2007, în conformitate cu
domiciliat în Iași, str. G. Ibrăileanu nr. 6, bl. 7, sc. B, et. 1,  dispozițiile art. 196 1 și 204 din Legea nr. 31/1990,
ap. 6, legitimat cu C.I. seria MX nr. 383510 eliberată la      republicată, am hotărât:
data de 9.07.2003 de Poliția Municipiului Iași, cod           1. Asocierea-cooptarea în calitate de asociat a dnei
numeric personal 1770226221135, membru al consiliului        Ciobanu Oana Laura, cetățean român, născută la data de
de administrație;                          2.01.1976 în Bârlad, județul Vaslui, domiciliat în Iași, str.
  g. dl Stavarachi Ion, persoană fizică română, domiciliat     Costache-Negri nr. 11, bl. C5, et. 1, ap. 2, județul Iași,
în Iași, str. Cucu nr. 20, bl. 309, sc. B, et. 2, ap. 11, județul  posesoare a C.I. seria MX nr. 609457/1.06.2006/Poliția
Iași, legitimat cu C.I. seria GN nr. 872972 eliberată de       Iași, cod numeric personal 2760102370011, prin
Poliția Iași la data de 8.12.1994, cod numeric personal       cesionarea la valoare nominală a celor 100 părți sociale
1501211227808, membru al consiliului de administrație.        în valoare de 1.000 lei, aportul său total la capitalul social,
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008

de către dl Ciobanu Ovidiu-Mihai. Asociatul retras a primit          Societatea Comercială
toate drepturile ce i se cuvin de la societate și nu mai are        PLAPAF - S.A., Deta, județul Timiș
nici o pretenție asupra patrimoniului acesteia, mijloacelor
fixe, stocurilor de marfă sau altor bunuri care aparțin                  HOTĂRÂRE
societății. Capitalul social rămâne neschimbat, în valoare
                                         din data de 17.07.2007,
de 1.000 lei, format din 100 părți sociale a 10 lei fiecare,
                                   a adunării generale extraordinare a acționarilor
și va fi repartizat în totalitate unicului asociat, în persoana
                                          S.C. PLAPAF - S.A.
doamnei Ciobanu Oana Laura.
  2. Retragerea din calitatea de administrator a          Astăzi, 17.07.2007, ora 10.00, în Timișoara, Calea
domnului Ciobanu Ovidiu-Mihai și numirea în această        Șagului km 7, județul Timiș, are loc adunarea generală
calitate, pe o perioadă nelimitată, a doamnei Ciobanu       extraordinară a acționarilor S.C. PLAPAF - S.A.,
Oana Laura cu puteri depline de administrare și          persoană juridică română, cu sediul în Deta, str. Anton
reprezentare.                           Kratzer nr. 1-3, județul Timiș, societate înregistrată la
  3. Se actualizează conform CAEN rev. 2 obiectul de      Oficiul    Registrului    Comerțului    Timiș   sub
activitate prevăzut la art. 2.1 și art. 2.2. din actul      nr. J35/1146/1991, C.I.F.: RO 1850794.
constitutiv. Domeniul principal de activitate/activitatea       Președintele adunării generale a acționarilor constată
principală este: 791 - activități ale agențiilor turistice și a  că:
turoperatorilor/7912 - activități ale turoperatorilor.        • Adunarea a fost convocată prin publicarea într-un
Extinderea obiectului de activitate al societății cu       ziar de largă răspândire locală, respectiv Timișoara nr. 68
următoarele activități. 5110 - transporturi aeriere de      (4019) din data de 12.06.2007 - 13.06.2007, respectiv în
pasageri 6622 - activități ale agenților și broker-ilor de    Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
asigurări (intermedieri în asigurări - numai asigurări      nr. 1797/12.06.2007.
R.C.A., asigurări Carte Verde, asigurări medicale pentru       • Adunarea este statutară și legal constituită, la prima
călătorii în străinătate).                    sa convocare, conform procesului-verbal al comisiei de
  4. Declararea emblemei societății, conform dovezii      cenzori, prin prezența unui număr de 2 (doi) acționari, prin
disponibilității emblemei anexate.                reprezentare, reprezentând un număr de 369.989 acțiuni,
  5. Înființarea unor puncte de lucru ale societății în Iași,  adică 89,66 % din capitalul social total. Acționarii sunt
Str. Gării nr. 5, bl. L16-19 (L17), parter, județul Iași,     nominalizați conform listei de prezență, întocmită și
respecti în satul Bârnova, comuna Bârnova, județul Iași,     semnată de către comisia de cenzori.
unde se vor desfășura activități prevăzute în obiectul de       • Procurile de reprezentare a acționarilor la adunarea
activitate al societății.                     generală au fost depuse în termenul legal (cu cel puțin 48
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 13 martie      de ore înainte) la secretariatul societății.
2008, într-un număr de 4 patru exemplare, din care          • Comisia de cenzori ai societății este prezentă și a
3 exemplare pentru părți și un exemplar pentru Biroul de     întocmit procesul-verbal de constatare a prezentei, a
Asistență din cadrl Oficiului Registrului Comerțului de pe    legalității convocării, constituirii și a cvorumului prezent în
lângă Tribunalul Iași.                      prima convocare, proces-verbal ce este anexat prezentei
   (14/535.884)                         hotărâri.
                                   Președintele trece la citirea punctelor înscrise pe
       Societatea Comercială                ordinea de zi, respectiv:
      ROYAL COMPANY - S.R.L., Iași                I. Revocarea din funcția de membru al consiliului de
                                 administrație și administrator delegat a dlui Roberto
            NOTIFICARE                 Sperandio, și complinirea numărului membrilor consiliului
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     de administrație, conform noilor prevederi ale Legii
Iași notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.   nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și    republicată.
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al       II. Stabilirea atribuțiilor administratorilor și a modului de
actului constitutiv al Societății Comerciale ROYAL        funcționare a consiliului de administrație, în conformitate
COMPANY - S.R.L., cu sediul în Iași, Str. Gării nr. 5,      cu prevederile Legii nr. 31/1990, așa cum a fost
bl. L16-19 (L17, etaj mazanin, ap. cam. 6, județul Iași,     modificată de prevederile Legii nr. 441/2006.
înregistrată sub nr. J 22/2561/2007, cod unic de           III. Modificarea, în consecința hotărârilor adoptate la
înregistrare 22404549, care a fost înregistrat sub        punctele anterioare, a prevederilor statutului societății,
nr. 14883, din 14.03.2008.                    Cap. V, art. 23, „Consiliul de administrație”, după cum
   (15/535.885)                         urmează:
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008                  9

  „Administrarea societății                     - aprobă structura organizatorică a societății, numărul
  1. Societatea este administrată conform sistemului       de posturi, normativul de constituire a compartimentelor
unitar reglementat de lege, de un consiliu de           funcționale;
administrație, compus din trei până la cinci membri.          - creează comitetul de audit și stabilește membrii
  2. Membrii consiliului de administrație sunt numiți de     acestuia în conformitate cu dispozițiile legii;
către adunarea generală ordinară a acționarilor pentru o        - reprezintă societatea în relația cu directorii și
perioadă de maximum 4 (patru) ani, și își desfășoară        supraveghează activitatea acestora;
mandatul în baza unor contracte de mandat încheiate de         - introduce cererea pentru deschiderea procedurii
fiecare în parte cu societatea”. (...)               insolvenței societății, în condițiile legii aplicabile privind
  9. Este admis ca participarea la reuniunile consiliului    procedura insolvenței.”
de administrație să se realizeze prin intermediul           V. Modificarea prevederilor statutului societății, Cap. V,
mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv prin       „Administrarea și reprezentarea societății”, prin
tele/videoconferință Internet, în următoarele condiții:      completarea cu următoarele articole:
  a) să fie permis președintelui consiliului de           „Art. 19. Președintele consiliului de administrație
administrație să verifice și să certifice identitatea și        19.1. Consiliul de administrație, dacă acest lucru nu a
calitatea celor care participă, să conducă ședința, să       fost realizat prin hotărârea adunării generale, alege și
verifice și să certifice rezultatele votării;           revocă președintele și eventual un vicepreședinte dintre
  b) să fie permisă participarea efectivă a tuturor celor    membrii săi, acesta din urmă având rolul de a-l înlocui pe
îndreptățiți, iar deliberările să fie retransmise în mod      președinte în cazul absenței sau al imposibilității
continuu;                             exercitării mandatului pentru o perioadă de cel mult 30 de
  c) să fie permis participanților care iau cuvântul să     zile.
perceapă în mod adecvat și în timp real pe ceilalți          Art. 20. Administratorul delegat
                                    20.1. În limitele legii și ale prezentului act constitutiv,
participanți la ședință;
                                  consiliul de administrație va putea delega propriile puteri,
  d) să fie permis participanților să intervină în discuții
                                  total sau parțial, la unul sau mai mulți dintre membrii săi,
interactiv și să participe la votare simultan, pentru fiecare
                                  numind în acest sens unul sau mai mulți administratori
problemă supusă dezbaterii pe ordinea de zi;
                                  delegați, dintre care unul va fi numit în funcția de director
  e) să fie indicate în convocare instrumentele de
                                  general.
conexiune audio/video (programe informatice, date de
                                    20.2. Administratorul delegat are puteri disjuncte,
acces, web site etc.) asigurate prin grija societății, pe care
                                  depline și limitate pentru administrarea ordinară a
participanții trebuie să le folosească în vederea
                                  societății, pe care o reprezintă în fața terților și în justiție,
conectării;
                                  pentru operațiuni a căror valoare nu depășește suma de
  f) să fie respectate alte condiții, formalități și/sau
                                  300.000 euro pe fiecare operațiune.
proceduri cerute de legislația în vigoare, care vor fi         Art. 21. Garanții
comunicate participanților.                      21.1. Administratorii și directorii au obligația de a
  Dacă se respectă condițiile enumerate mai sus,         încheia o asigurare de răspundere materială, al cărei
consiliul de administrație se consideră întrunit în ședință    nivel minim de risc asigurat este stabilit de către actul
în locul în care se găsesc președintele și secretarul de      constitutiv al societății sau prin hotărârea adunării
ședință, astfel încât să fie posibilă redactarea și        generale a acționarilor.
semnarea procesului-verbal în registrul corespunzător.         21.2. Durata asigurată trebuie să fie durata mandatului
  10. În cazuri excepționale, justificate prin urgența      lor, valabilitatea poliței de asigurare fiind până la
situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de  aprobarea de către adunarea generală a bilanțului
administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în      contabil al ultimului exercițiu financiar în care
scris al membrilor, fără a mai fi necesară întrunirea în      administratorul și/sau directorul a îndeplinit această
ședință. (...)                           funcție.
  13. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de          21.3. Fiecare administrator și director își va depune
administrație trebuie să fie independent, conform         semnătura la Oficiul registrului comerțului, odată cu
prevederilor legii.”                        declarația expresă de acceptare a numirii în funcție.
  IV. Modificarea prevederilor statutului societății, Cap.      Art. 24. Interdicții
V, Art. 24, „Atribuțiile consiliului de administrație”, prin      21.1. Directorul general și directorii societății nu vor
precizarea următoarelor atribuții suplimentare:          putea fi, dacă nu au autorizarea consiliului de
  - „deleagă conducerea societății către unul sau mai      administrație, directori, administratori, membri ai
mulți administratori delegați, aleși dintre membrii săi;      directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori
administratorul delegat sau unul dintre administratorii      sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere
delegați va îndeplini și funcția de director general:       nelimitată în alte societăți concurente sau având același
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008

obiect de activitate și nici nu vor putea exercita aceeași       Operațiuni de import-export cu produse diverse
activitate sau alta concurentă, pe cont propriu sau în       admise de legea română, și comercializarea lor en gros și
contul unor terțe persoane, sub sancțiunea revocării din      en detail, prin magazine proprii sau colaborări.
funcție și a răspunderii pentru daune.”                 Operațiuni de mijlocire în afaceri comerciale - conform
  VI. Ratificarea încheierii, de către consiliul de        art. 3, pct. 12 din Codul Comercial. Operațiuni de comerț
administrație al societății, a contractului de audit financiar;   interior cu comision și sub orice altă formă admisă de
organizarea auditului intern conform prevederilor legale      lege.
în vigoare.                               5.3. Activitățile de mai sus se pot desfășura numai
  VII. Modificarea prevederilor statutului societății, în     după obținerea avizelor și autorizațiilor impuse de lege,
consecința numirii în funcție a auditorului financiar și a     dând dreptul și la activități accesorii ulterioare, în
organizării auditului intern, Art. 25 „Comisia de cenzori”,     conformitate cu interpretarea extinctivă a contractelor și a
care va avea următorul conținut:                  principiului libertății contractuale exercitate în condiții
  Art. 25. Auditul financiar și auditul intern          legale.
  25.1. Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de    5.4. Societatea poate desfășura, de asemenea, orice
către auditori financiari - persoane fizice ori persoane      altă activitate și operațiune inerentă, conexă sau utilă
juridice - în condițiile prevăzute de lege.             atingerii scopului final, prin mijloace proprii și/sau
  25.2. Durata mandatului auditorului financiar este de      închiriate, direct sau prin intermediari, la nivel național și
minimum un an și maximum trei ani, începând de la data       internațional, cu condiția de a se afla în conformitate cu
numirii sale și valabil până la data prezentării raportului de   dispozițiile legale în vigoare, precum și activități de
audit în cadrul adunării generale a acționarilor ce va fi      consultanță și asistență tehnică, comercială etc.
convocată în termenele prevăzute de lege în cursul         (excepție: juridică, notarială, medicală), management și
exercițiului financiar următor, în vederea aprobării        marketing de specialitate, atât pentru societăți interne, cât
situațiilor financiare aferente exercițiului care face       și pentru societăți străine.
obiectul auditării (...).                        5.5. Societatea va putea avea calități de
  25.4. Supravegherea gestiunii societății revine         reprezentanță, agent sau comisionar, cu sau fără depozit.
auditorilor interni, organizați potrivit normelor elaborate       5.6. Pentru îndeplinirea acestor scopuri, societatea
de Camera Auditorilor Financiari din România. Aceștia        poate realiza orice operație comercială, mobiliară,
sunt obligați să verifice dacă situațiile financiare sunt legal   imobiliară, industrială, financiară, inclusiv împrumuturi de
întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea       la instituții neimplicate în intermedieri monetare admise
din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea           de lege, putând totodată acorda sau primi credite pe bază
elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor        de contract de împrumut pe termen lung, mediu sau scurt,
stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor       pentru finanțarea activităților economice. Pentru creditele
financiare.                             luate de către societate sub această formă sau de la
  25.5. Despre toate cele menționate la pct. 25.4 din       instituții bancare, se vor putea acorda garanții și constitui
prezentul articol, precum și asupra propunerilor pe care le     ipoteci. Societatea va putea fi creditată și de către
vor considera necesare cu privire la situațiile financiare și    acționarii săi.
repartizarea profitului, auditorii interni vor prezenta         5.7. Societatea va putea cumpăra direct și/sau indirect
adunării generale un raport amănunțit.               titluri de participare, părți sociale, acțiuni, obligațiuni la
  25.6. Modalitatea și procedura de raportare a          alte societăți comerciale, întreprinderi, consorții,
auditorilor interni vor fi realizate potrivit reglementării     cooperative, care au obiectul de activitate similar sau
profesiei.                             conex cu propriul obiect de activitate, precum și cu alt
  25.7. Auditorii interni vor aduce la cunoștința         obiect de activitate. Poate totodată participa la
membrilor consiliului de administrație neregulile în        constituirea de societăți noi.”
administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale        c. Renumerotarea corespunzătoare a articolelor după
prevederilor actului constitutiv pe care le constată,        cum urmează: Art. 7 se renumerotează în Art. 6; Art. 12
întocmind un raport în acest sens, iar cazurile mai         se renumerotează în Art. 7; Art. 8-11 se cumulează și se
importante le vor aduce la cunoștința adunării generale.”      renumerotează în Art. 8; Art. 13 se renumerotează în
  VIII. Modificarea prevederilor statutului societății, după   Art. 9; Art. 14 se renumerotează în Art. 10 etc.
cum urmează:                              d. Schimbarea denumirii Art. 8 în „Majorarea și
  a. Cumularea conținutului Cap. II, Art. 5 și Art. 6       reducerea capitalului social”, și completarea conținutului
„Obiectul de activitate”, precum și renumerotarea în mod      acestuia cu punctul 8.4, care va avea următorul conținut:
corespunzător a articolelor următoare;                 „8.4. Acționarii titulari ai dreptului de preferință pot
  b. Completarea conținutului Cap. II, Art. 5 „Obiectul de    renunța imediat după adoptarea hotărârii de aprobare a
activitate”, cu următoarele:                    majorării capitalului social și pe toată perioada curgerii
  „Import-export                         termenului de exercitare a dreptului lor, la însuși dreptul
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008                 11

de preferință care se naște în favoarea lor, în virtutea legii,  date ca și cele prezentate acționarilor societății; condițiile
în legătură cu orice operațiune de majorare a capitalului     cesiunii oferite terților nu vor putea fi mai favorabile decât
social, prin intermediul unor declarații de renunțare       cele propuse de către acționarul ofertant celorlalți
neretractabile autentificate de către notarul public.”       acționari, sub sancțiunea nulității cesiunii.
  e. Completarea conținutului Art. 10, „Cesiunea           Societatea, prin consiliul de administrație, își va
acțiunilor”, cu punctele 10.3, 10.4 și 10.5, care vor avea     manifesta, în termen de 10 zile de la primirea comunicării,
următorul conținut:                        acordul/dezacordul privind persoana terțului dobânditor,
  „10.3. Acționarul care dorește să cesioneze total sau     cu luarea în considerare a probității morale și/sau a
parțial acțiunile sale va comunica această intenție în scris    stabilității și bonității financiare a acestuia; în situația în
și prețul la care intenționează să vândă, prin notificare     care societatea nu este de acord cu persoana terțului
scrisă, depusă la sediul societății, care se va îngriji să     dobânditor, acționarul cedent este îndreptățit să repete
ajungă la cunoștința celorlalți acționari. Notificarea va     procedura descrisă mai sus, cu propunerea altui terț
cuprinde: elementele de identificare ale acționarului       cesionar, până la obținerea acceptului din partea
cedent; numărul acțiunilor oferite spre vânzare; prețul      societății.
minim de vânzare pe care cedentul dorește să îl obțină;        10.4. Cesiunea acțiunilor va fi posibilă fără
mențiunea că oferta este definitivă și irevocabilă.        respectarea menționatelor formalități în cazul în care
Societatea, prin grija consiliului de administrație, va      acționarul cedent a obținut renunțarea la exercitarea
aduce la cunoștința celorlalți acționari oferta de cesiune a    dreptului de preempțiune din partea tuturor acționarilor
acționarului cedent, prin publicare în Monitorul Oficial al    pentru acea cesiune specifică.
României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă           10.5. Operațiunea de cesionare se va realiza, în
răspândire din localitatea de la sediul societății. Termenul    condițiile respectării celor menționate, prin semnarea în
de exercitare a dreptului de preferință de 30 de zile, în     registrul acționarilor de către cedent și de către cesionar.
interiorul căruia ceilalți acționari au dreptul să manifeste    După înregistrarea în registrul acționarilor, noului acționar
intenția de cumpărare, începe să curgă de la data         i se va elibera, la cerere, un certificat de acționar, care va
publicării ofertei de cesiune.                   conține toate elementele cerute de lege pentru acest tip
  Manifestarea dreptului de preferință se va materializa     de document.”
printr-o ofertă de cumpărare a acțiunilor oferite, care va       f. Se schimbă denumirea Art. 12 în „Adunarea
cuprinde următoarele: elementele de identificare ale        generală ordinară, competențe, cvorum, modalități de
acționarului cesionar; prețul oferit pentru cumpărarea       adoptare a hotărârilor”, care va avea următorul conținut:
acțiunilor, preț ferm; numărul de acțiuni pe care dorește       „Art. 12. Adunarea generală ordinară, competențe,
să le cumpere; menținerea că oferta este definitivă și       cvorum, modalități de adoptare a hotărârilor.
irevocabilă. Acționarii cesionari vor transmite oferta și/sau     12.1. Adunarea generală ordinară, denumită în
ofertele de cumpărare societății, care se va îngriji ca      cuprinsul prezentului act constitutiv AGOA ori de câte ori
acestea să ajungă la cunoștința acționarului cedent.        este necesar, stabilește politica de afaceri și strategia
  Acționarul cedent, primind ofertele, își va manifesta     investițională a societății, atât sub aspectul conținutului
acordul de vânzare către unul sau mai mulți dintre         activității, cât și al gestiunii economice și financiare.
acționarii cesionari. În termen de 10 zile de la primirea       12.2. Dezbaterile și hotărârile acționarilor trebuie să fie
comunicării ofertelor, acționarul cedent va anunța         conținute într-un proces-verbal, semnat de către un
societatea cu privire la decizia sa, individualizând        președinte și un secretar sau de către un notar public,
acționarul și/sau acționarii cărora dorește să le cesioneze    redactat cu ocazia fiecărei adunări. În procesul-verbal
acțiunile. În situația în care există mai multe oferte de     trebuie să fie menționate, la cererea acționarilor,
cumpărare la preț egal, acțiunile oferite spre vânzare vor     declarațiile acestora.
fi atribuite tuturor cesionarilor care și-au manifestat        12.3. Pe lângă punctele înscrise pe ordinea de zi,
intenția, proporțional cu numărul de acțiuni deținute,       adunarea generală ordinară are următoarele atribuții
raportat la numărul total de acțiuni deținute de către       principale:
acționarii care și-au exercitat dreptul de preferință.         a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile
  În situația în care niciunul dintre acționarii societății nu  financiare anuale, pe baza raportului administratorilor și
își manifestă dreptul de preferință în condițiile         al auditorilor financiari;
descrise mai sus, acționarul cedent este îndreptățit să se       b. să fixeze dividendul;
adreseze terților pentru cesiunea acțiunilor, cu            c. să numească și să revoce pe administratori și
respectarea următoarelor condiții: comunicarea către        auditori financiari, stabilind nivelul minim al riscului
societate a terțului ales pentru efectuarea operațiunii de     asigurat pentru asigurarea de răspundere profesională
cesionare (inclusiv a datelor de identificare ale acestuia);    obligatorie a administratorilor și directorilor, să aprobe
prezentarea ofertei de cesiune adresată terțului, înscris     oferta contractului de mandat și să fixeze durata minimă
din care să rezulte că oferta de cesiune conține aceleași     a contractului de audit financiar;
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008

  d. să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în     care are sediul societatea, cu cel puțin 30 (treizeci) de ile
curs administratorilor și auditorilor, dacă nu a fost stabilită  înainte de data ținerii adunării”.
prin actul constitutiv;                        „14.6. Adunarea generală se poate ține la sediul
  e. să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;     societății sau în orice alt loc, chiar și în străinătate, indicat
  f. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli;      în convocare.
  g. să decidă asupra oricărui alt aspect care, conform       14.7. Adunările generale ordinare au loc cel puțin o
prevederilor legii sau ale prezentului act constitutiv, este    dată pe an, în termen de 5 (cinci) luni de la închiderea
de competența sa;                         exercițiului financiar, pentru aprobarea situațiilor
  h. să stabilească nivelul minim de risc asigurat pentru    financiare ale anului precedent și pentru stabilirea
membrii consiliului de administrație și directori.         programului de activitate și a bugetului de venituri și
  12.4 Pentru validitatea deliberărilor adunărilor        cheltuiieli pentru anul în curs”.
generale ordinare, atât în prima, cât și în a doua           i. Se modifică prevederile art. 16. „Desfășurarea și
convocare, este necesară prezența acționarilor, iar        consemnarea adunărilor generale ale acționarilor”, care
hotărârile să fie luate cu procentul din numărul total de     va avea următorul conținut:
voturi prevăzut de lege. În particular, pentru validitatea       „Art. 16. Desfășurarea și consemnarea lucrărilor
deliberărilor adunării ordinare este necesară prezența       adunărilor generale ale acționarilor
acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din        16.1. Adunarea generală este prezidată de către
numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile să fie     președintele consiliului de administrație sau, în lipsa
luate de acționarii care dețin majoritatea voturilor        acestuia, de către persoana desemnată de către
exprimate în adunare. Dacă adunarea nu poate lucra din       acționari.
cauza neîndeplinirii acestor condiții, adunarea ce se va        16. 2. Președintele adunării verifică legalitatea
întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze       constituirii, certifică identitatea și calitatea celor prezenți,
asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a celei dintâi    conduce desfășurarea ei și validează rezultatele votului;
adunări, oricare ar fi cvorumul de prezență întrunit, cu      rezultatele acestor activități trebuie să fie menționate în
majoritatea voturilor exprimate”.                 procesul-verbal.
  g. Se schimbă denumirea art. 13 în „Adunarea            16.3. Președintele este asistat de către un secretar,
generală extraordinară, competențe, cvorum, modalități       care poate să nu fie acționar, desemnat de către
de adoptare a hotărârilor”, și se completează cu punctul      adunarea generală”.
13.2 care va avea următorul conținut:                 IX. Adoptarea unui nou act constitutiv al societății,
  „13.2. Pentru validitatea deliberărilor adunărilor       cumulând statutul și contractul de societate, actualizat cu
extraordinare, la prima convocare, cât și în cea dea doua,     toate modificările aduse statutului societății de-a lungul
este necesară prezența acționarilor reprezentând 1/4 din      timpului și conținând modificările aduse prin prezeta
totalul drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul  hotărâre a adunării generală a acționarilor, adaptat și
majorității drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți   adecvat noilor modificări aduse Legii nr. 31/1990 privind
sau reprezentați în adunare”.                   societățile comerciale, republicată și modificată prin
  h. Se modifică prevederile art. 14 „Convocarea         Legea nr. 441/2006.
adunărilor generale ale acționarilor”, la puntele indicate       X. Ratificarea operațiunilor de administrare
care vor avea următorul conținut:                 extraordinară, respectiv transferul de active (bunuri
  „14.1. Adunarea generală este convocată de către        mobile și/sau imobile din patrimoniul societății), finalizat
președintele consiliului de administrație sau, în lipsa      în transferul în totalitate sau în parte, a uneia sau mai
acestuia, de către administratorul delegat, sau la cererea     multor ramuri de activitate, dezmembrarea și/sau
auditorilor sau a acționarilor reprezentând 5 % din        înstrăinarea, cu titlu oneros, de active ale societății către
capitalul social, indicând motivele.                S.C. PLAFAF INTERNAȚIONAL GROUP - S.R.L.,
  14.2. Dacă președintele consiliului de administrație      operațiuni finalizate în data de 17 aprilie 2007, inclusiv
sau administratorul delegat, deși a fost înștiințat, nu      ratificarea operațiunilor de regularizare aferente perioadei
convoacă de îndată adunarea generală, astfel încât         18.04.2007-1.05.2007.
aceasta să poată fi ținută în termen de 60 de zile de la        XI. Diverse.
cerere, convocarea va putea fi direct efectua de către         a. Desemnarea unor împuterniciri în vederea ducerii la
instanța de la sediul societății, în conformitate cu        îndeplinire a hotărârilor ce vor fi adoptate de către
prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile         adunarea generală a acționarilor.
comerciale, republicată și modificată, și ale Codului de        Drept pentru care adunarea generală a acționarilor
procedură civilă.                         adoptă prezenta hotărâre:
  14.3. Concocarea adunrii trebuie să fie făcută prin        Art. 1. Având în vedere operațiunea de revocare din
publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a și    funcția de membru al consiliului de administrație și
într-un ziar de largă răspândire locală din localitatea în     administrator delegat a dlui Roberto Sperandio, ca
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008                 13

urmare a demisiei acestuia, acționarii prezenți convin        j) să fie permis participanților să intervină în discuții
complinirea numărului membrulor consiliului de          interactiv și să participe la votare simultan, pentru fiecare
administrație, conform noilor prevederi ale Legii        problemă supusă dezbaterii pe ordinea de zi;
nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată,       k) să fie indicate în convocator instrumentele de
republicată și actualizată, întrucât societatea era       conexiune audio/video (programe informatice, date de
administrată de către un număr de doi administratori, iar    acces, web site, etc.) asigurate prin grija Societății, pe
în temeiul noilor acte normative se impune existența unui    care participanții trebuie să le folosească în vederea
număr impar de administratori.                  conectării;
  Acționarii prezenți aprobă în unanimitate revocarea din     l) să fie respectate alte condiții, formalități și/sau
funcția de membru al consiliului de administrație și       proceduri cerute de legislația în vigoare, care vor fi
administrator delegat a dlui Roberto Sperandino, precum     comunicate participanților.
și complinirea numărului membrilor consiliului de
                                   Dacă se respectă condițiile enumerate mai sus,
administrație, conform noilor prevederi ale Legii
                                 consiliul de administrație se consideră întrunit în ședință
nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată,
                                 în locul în care de găsește președintele și secretarul de
republicată și actualizată.
                                 ședință, astfel încât să fie posibilă redactarea și
  Art. 2. Se pune în discuție stabilirea în detaliu a
atribuțiilor care le revin administratorilor și a modului de   semnarea procesului-verbal în registrul corespunzător.
funcționare a consiliului de administrație, în conformitate     10. În cazuri excepționale, justificate prin urgența
cu prevederile Legii nr. 31/1990, așa cum a fost         situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de
modificată de prevederile Legii nr. 441/2006.          administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în
  Acționarii prezenți votează, cu unanimitate de voturi,    scris al membrilor, fără a mai fi necesară întrunirea în
stabilirea atribuțiilor administratorilor și a modului de    ședință. (...)
funcționare a consiliului de administrație, în conformitate     13. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de
cu prevederile Legii nr. 31/1990, așa cum a fost         administrație trebuie să fie independent, conform
modificată de prevederile Legii nr. 441/2006, respectiv     prevederilor legii”.
având în vedere și dispozițiile O.U.G. nr. 82/2007.         De asemenea, în vederea stabilirii structurii de
  Art. 3. Se prezintă de către președintele AGEA, dl      administrare a societății, conform noilor prevederi legale
Rizzi, următoarele prevederi cuprinse în noul act        în materie, se supune la vot aprobarea acordării
constitutiv al societății, respectiv Modificarea, în       mandatului de administrator, începînd cu data prezentei
consecință a hotărârilor adoptate la punctele anterioare, a   adunări generale extraordinare a acționarilor, pentru o
prevederilor statutului societății, cap. V, art. 23 „Consiliul  perioadă de 4 (patru) ani, următorilor:
de administrație”, după cum urmează:                 # dlui Ricardo Rizzi, cetățean italian, născut la data de
  „Administrarea societății                  3 februarie 1963 în Italia, Badia Polesine (RO), cu
  1. Societatea este administrată conform sistemului      reședința în comuna Dumbrăvița, str. Ferenczes nr. 42 C,
unitar reglementat de lege, de un consiliu de          județul Timiș, RO, posesor al pașaportului nr. Y 36296
administrație, compus din trei până la cinci membri.       eliberat de autoritățile italiene la data de 19 mai 2004, și
  2. Membrii consiliului de administrație sunt numiți de    al permisului de ședere temporară nr. ROU 0067694
către adunarea generală ordinară a acționarilor pentru o
                                 eliberat de SEIP - Timiș la data de 7 februarie 2006,
perioadă de maximum 4 (patru) ani și își desfășoară
                                 având codul de identificare fiscală 7630203350011, care
mandatul în baza unor contracte de mandat încheiate de
                                 va deține calitatea de președinte al consiliului de
fiecare în parte cu societatea”. (...)
                                 administrație și administrator delegat,
  9. Este admis ca participarea la reuniunile consiliului
                                   # dlui Lucian Ghidarcia, cetățean român, născut la
de administrație să se realizeze prin intermediul
mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv prin      data de 4 aprilie 1975 în Timișoara, județul Timiș,
tele/videoconferință Internet, în următoarele condiții:     România, domiciliat în satul Giroc, str. Carpați nr. 25,
  g) să fie permis președintelui consiliului de        comuna Giroc, județul Timiș, cod numeric personal
administrație să verifice și să certifice identitatea și     1750404354748, identificat cu C.I. seria TM nr. 593267
calitatea celor care participă, să conducă ședința, să      eliberată de SPCLEP Timișoara la data de 25 aprilie
verifice și să certifice rezultatele votării;          2007, care va deține calitatea de membru al consiliului de
  h) să fie permisă participarea efectivă a tuturor celor   administrație, respectiv
îndreptățiți, iar deliberările să fie retransmise în mod       # dnei Gabriela-Laura Gheorghe, cetățean român,
continuu;                            născută la data de 13 aprilie 1966 în Craiova, județul Dolj,
  i) să fie permis participanților care iau cuvântul să    România, domiciliată în Timișoara, Str. Bucovinei,
perceapă în mod adecvat și în timp real pe ceilalți       bl. A22, et. 4, ap. 13, județul Timiș, cod numeric personal
participanți la ședință;                     2660413034965, identificată cu C.I. seria TM nr. 021584
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008

eliberată de Poliția Timișoara la data de 1 iunie 1998, care      19.1. Consiliul de administrație, dacă acest lucru nu a
va deține calitatea de membru al consiliului de          fost realizat prin hotărârea adunării generale, alege și
administrație,                           revocă președintele și eventual un vicepreședinte dintre
  mandat necesar în vederea complinirii numărului        membrii săi, acesta din urmă având rolul de a-l înlocui pe
membrilor consiliului de administrație, dat fiind faptul că    președinte în cazul absenței sau imposibilității exercitării
societatea era administrată de către un număr de doi        mandatului pentru o perioadă de cel mult 30 de zile.
administratori, iar în temeiul noilor acte normative se        Art. 20. Administratorul delegat
impune existența unui număr impar de administratori.          20.1. În limitele legii și ale prezentului act constitutiv,
  Acționarii prezenți votează în unanimitate pentru       consiliul de administrație va putea delega propriile puteri,
aprobarea modificării prevederilor statutului societății,     total sau parțial, la unul sau mai mulți din membrii săi,
Cap. V, art. 23, „Consiliul de administrație”, precum și      numind în acest sens unul sau mai mulți administratori
aprobarea acordării mandatului de administratori,         delegați, dintre care unul va fi numit în funcția de director
începând cu data prezentei adunări generale            general.
extraordinare a acționarilor, pentru o perioadă de           20.2. Administratorul delegat are puteri disjuncte,
4 (patru) ani, dlui Riccardo Rizzi, care va deține calitatea    depline și limitate pentru administrarea ordinară a
de președinte al consiliului de administrație și          societății, pe care o reprezintă în fața terților și în justiție,
administrator delegat, dlui Lucian Ghidarcia, respectiv      pentru operațiuni a căror valoare nu depășește suma de
dnei Gabriela-Laura Gheorghe, în calitate de membri ai       300.000 euro pe fiecare operațiune.
consiliului de administrație, în vederea complinirii          Art. 21. Garanții
numărului membrilor consiliului de administrație.           21.1. Administratorii și directorii au obligația de a
  Art. 4. Se pun în discuția acționarilor prezenți        încheia o asigurare de răspundere materială, al cărei
                                  nivel minim de risc asigurat este stabilit de către actul
prevederile cuprinse în statutul societății, cap. V, art. 24,
                                  constitutiv al societății sau prin hotărârea adunării
„Atribuțiile consiliului de administrație”, procedând la
                                  generale a acționarilor.
precizarea aspectelor care vor fi supuse modificării, ca
                                    21.2. Durata asigurată trebuie să fie durata mandatului
urmare a noilor reglementări ale Legii nr. 31/1990, așa
                                  lor, valabilitatea poliței de asigurare fiind până la
cum a fost modificată de prevederile Legii nr. 441/2006.
                                  aprobarea de către adunarea generală a bilanțului
Se supune la vot modificarea prevederilor statutului
                                  contabil al ultimului exercițiu financiar în care
societății, cap. V, art. 24, „Atribuțiile consiliului de
                                  administratorul și/sau directorul a îndeplinit această
administrație”, cu precizarea următoarelor atribuții
                                  funcție.
suplimentare:
                                    21.3. Fiecare administrator și director își va depune
  - „deleagă conducerea societății către unul sau mai
                                  semnătura la Oficiul registrului comerțului, odată cu
mulți administratori delegați, aleși dintre membrii săi;      declarația expresă de acceptare a numirii în funcție.
administratorul delegat sau unul dintre administratorii        Art. 24. Interdicții
delegați va îndeplini și funcția de director general;         21.1. Directorul general și directorii societății nu vor
  - aprobă structura organizatorică a societății, numărul    putea fi, dacă nu au autorizarea consiliului de
de posturi, normativul de constituire a compartimentelor      administrație, directori, administratori, membri ai
funcționale;                            directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori
  - creează comitetul de audit și stabilește membrii       sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere
acestuia în conformitate cu dispozițiile legii;          nelimitată în alte societăți concurente sau având același
  - reprezintă societatea în relația cu directorii și      obiect de activitate și nici nu vor putea exercita aceeași
supraveghează activitatea acestora;                activitate sau alta concurentă, pe cont propriu sau în
  - introduce cererea pentru deschiderea procedurii       contul unor terțe persoane, sub sancțiunea revocării din
insolvenței societății, în condițiile legii aplicabile privind   funcție și răspunderii pentru daune”.
procedura insolvenței”.                        Acționarii prezenți votează în unanimitate aprobarea
  Acționarii prezenți votează în unanimitate aprobarea      Modificărilor prevederilor statutului societății, cap. V,
Modificării prevederilor statutului societății, cap. V, art. 24,  „Administrarea și reprezentarea societății”.
„Atribuțiile consiliului de administrație”.              Art. 6. Se supune la vot revocarea comisiei de cenzori,
  Art. 5. Se pune în discuție modificarea prevederilor      iar acționarii prezenți votează în unanimitate pentru
cuprinse în statutul societății, cap. V, „Administrarea și     revocarea cenzorilor, respectiv pentru aprobarea
reprezentarea societății”, precizând elementele de         ratificării încheierii de către consiliul de administrație al
noutate pe care le aduce Legea nr. 31/1990, așa cum a       societății, a contractului de audit financiar, pentru
fost modificată de prevederile Legii nr. 441/2006, sens în     exercițiul financiar 2007, cu dl Popa Dan-Viorel, și se
care se impune completarea cu următoarele articole:        decide faptul că organizarea auditului intern se va realiza
  „Art. 19. Președintele consiliului de administrație      conform prevederilor legale în vigoare.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008                 15

  Art. 7. Se supun la vot toate aspectele legate de          Operațiuni de import-export cu produse diverse
Modificarea prevederilor statutului societății, în         admise de legea română și comercializarea lor en-gros și
consecința numirii în funcție a auditorului financiar și a     en-detail, prin magazine proprii sau colaborări.
organizării auditului intern, art. 25, „Comisia de cenzori”,      Operațiuni de mijlocire în afaceri comerciale, conform
care va avea următorul conținut:                  art. 3, pct. 12, din Codul comercial. Operațiuni de comerț
  Art. 25. Auditul financiar și auditul intern          interior cu comision și sub orice altă formă admisă de
  25.1. Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de  lege.
către auditori financiari – persoane fizice ori persoane        5.3. Activitățile de mai sus se pot desfășura numai
juridice – în condițiile prevăzute de lege.             după obținerea avizelor și autorizațiilor impuse de lege,
  25.2. Durata mandatului auditorului financiar este de      dând dreptul și la activități accesorii ulterioare, în
minimum un an și maximum trei ani, începând de la data       conformitate cu interpretarea extinctivă a contractelor și a
numirii sale, și valabil până la data prezentării raportului    principiului libertății contractuale exercitate în condiții
de audit în cadrul adunării generale a acționarilor ce va fi    legale.
convocată în termenele prevăzute de lege în cursul           5.4. Societatea poate desfășura, de asemenea, orice
exercițiului financiar următor, în vederea aprobării        altă activitate și operațiune inerentă, conexă sau utilă
situațiilor financiare aferente exercițiului care face       atingerii scopului final, prin mijloace proprii și/sau
obiectul auditării (...).                      închiriate, direct sau prin intermediari, la nivel național și
  25.4. Supravegherea gestiunii societății revine         internațional, cu condiția de a se afla în conformitate cu
auditorilor interni, organizați potrivit normelor elaborate     dispozițiile legale în vigoare, precum și activități de
de Camera Auditorilor Financiari din România. Aceștia        consultanță și asistență tehnică, comercială, etc.
sunt obligați să verifice dacă situațiile financiare sunt legal   (excepție: juridică, notarială, medicală), management și
întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea       marketing de specialitate, atât pentru societăți interne, cât
                                  și pentru societăți străine.
din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea
                                    5.5. Societatea va putea avea calități de
elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor
                                  reprezentanță, agent sau comisionar, cu sau fără depozit.
stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor
                                    5.6. Pentru îndeplinirea acestor scopuri, Societatea
financiare.
                                  poate realiza orice operație comercială, mobiliară,
  25.5. Despre toate cele menționate la pct. 25.4 din
                                  imobiliară, industrială, financiară, inclusiv împrumuturi de
prezentul articol, precum și asupra propunerilor pe care le
                                  la instituții neimplicate în intermedieri monetare admise
vor considera necesare cu privire la situațiile financiare și
                                  de lege, putând, totodată, acorda sau primi credite pe
repartizarea profitului, auditorii interni vor prezenta
                                  bază de contract de împrumut pe termen lung, mediu sau
adunării generale un raport amănunțit.
                                  scurt, pentru finanțarea activităților economice. Pentru
  25.6 Modalitatea și procedura de raportare a
                                  creditele luate de către societate sub această formă sau
auditorilor interni vor fi realizate potrivit reglementării     de la instituții bancare, se vor putea acorda garanții și
profesiei.                             constitui ipoteci. Societatea va putea fi creditată și de
  25.7. Auditorii interni vor aduce la cunoștința         către acționarii săi.
membrilor consiliului de administrație neregulile în          5.7. Societatea va putea cumpăra, direct și/sau
administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale      indirect, titluri de participare, părți sociale, acțiuni,
prevederilor actului constitutiv pe care le constată,        obligațiuni la alte societăți comerciale, întreprinderi,
întocmind un raport în acest sens, iar cazurile mai         consorții, cooperative, care au obiectul de activitate
importante le vor aduce la cunoștința adunării generale”.      similar sau conex cu propriul obiect de activitate, precum
  Acționarii prezenți votează în unanimitate aprobarea      și cu alt obiect de activitate. Poate totodată participa la
modificării prevederilor statutului societății, respectiv      constituirea de societăți noi”.
Art. 25, „Comisia de cenzori”, prin revocarea comisiei de        b. Renumerotarea corespunzătoare a articolelor, după
cenzori, ca urmare a faptului că s-a efectuat numirea în      cum urmează: Art. 7 se renumerotează în art. 6; Art. 12
funcție a auditorului financiar și a organizării auditului     se renumerotează în art. 7; art. 8-11 se cumulează și se
intern.                               renumerotează în art. 8; Art. 13 se renumerotează în
  Art. 8. Se supune la vot Modificarea prevederilor        art. 9; Art. 14 se renumerotează în art. 10, etc.;
statutului societății, după cum urmează:                c. Schimbarea denumirii art. 8 în „Majorarea și
  a. Cumularea conținutului cap. II, art. 5 și art. 6,      reducerea capitalului social”, și completarea conținutului
„Obiectul de activitate”, precum și renumerotarea în mod      acestuia cu punctul 8.4., care va avea următorul conținut:
corespunzător a articolelor următoare:                 „8.4. Acționarii titulari ai dreptului de preferință pot
  b. Completarea conținutului cap. II, art. 5, „Obiectul de    renunța, imediat după adoptarea hotărârii de aprobare a
activitate”, cu următoarele:                    majorării capitalului social și pe toată perioada curgerii
  a. „import-export”                       termenului de exercitare a dreptului lor, la însuși dreptul
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008

de preferință care se naște în favoarea lor, în virtutea legii,  date ca și cele prezentate acționarilor societății; condițiile
în legătură cu orice operațiune de majorare a capitalului     cesiunii oferite terților nu vor putea fi mai favorabile decât
social, prin intermediul unor declarații de renunțare       cele propuse de către acționarul ofertant celorlalți, sub
neretractabile, autentificate de către notarul public”.      sancțiunea nulității cesiunii.
  d. Completarea conținutului art. 10, „Cesiunea          Societatea, prin consiliul de administrație, își va
acțiunilor”, cu punctele 10.3, 10.4 și 10.5, care vor avea     manifesta, în termen de 10 zile de la primirea comunicării,
următorul conținut:                        acordul/dezacordul privind persoana terțului dobânditor,
  „10.3. Acționarul care dorește să cesioneze total sau     cu luarea în considerare a probității morale și/sau a
parțial acțiunile sale va comunica această intenție în scris    stabilității și bonității financiare a acestuia; în situația în
și prețul la care intenționează să vândă, prin notificare     care societatea nu este de acord cu persoana terțului
scrisă, depusă la sediul societății, care se va îngriji să     dobânditor, acționarul cedent este îndreptățit să repete
ajungă la cunoștința celorlalți acționari.             procedura descrisă mai sus, cu propunerea altui terț
  Notificarea va cuprinde: elementele de identificare ale    cesionar, până la obținerea acceptului din partea
acționarului cedent; numărul acțiunilor oferite spre        societății.
vânzare; prețul minim de vânzare pe care cedentul           10.4. Cesiunea acțiunilor va fi posibilă fără
dorește să îl obțină; mențiunea că oferta este definitivă și    respectarea menționatelor formalități în cazul în care
irevocabilă. Societatea, prin grija consiliului de         acționarul cedent a obținut renunțarea la exercitarea
administrație, va aduce la cunoștința celorlalți acționari     dreptului de preemțiune din partea tuturor acționarilor
oferta de cesiune a acționarului cedent, prin publicare în     pentru acea cesiune specifică.
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar     10.5. Operațiunea de cesionare se va realiza, în
de largă răspândire din localitatea de la sediul societății.    condițiile respectării celor menționate, prin semnarea în
Termenul de exercitare a dreptului de preferință de 30 de     registrul acționarilor de către cedent și de către cesionar.
zile, în interiorul căruia ceilalți acționari au dreptul să    După înregistrarea în registrul acționarilor, noului acționar
manifeste intenția de cumpărare, începe să curgă de la       i se va elibera la cerere un certificat de acționar, care va
data publicării ofertei de cesiune.                conține toate elementele cerute de lege pentru acest tip
  Manifestarea dreptului de preferință se va materializa     de document”.
printr-o ofertă de cumpărare a acțiunilor oferite, care va      e. Se schimbă denumirea art. 12 în „Adunarea
cuprinde următoarele: elementele de identificare ale        generală ordinară, competențe, cvorum, modalități de
acționarului cesionar; prețul oferit pentru cumpărarea       adoptare a hotărârilor”, care va avea următorul conținut:
acțiunilor, preț ferm; numărul de acțiuni pe care dorește       „Art. 12. Adunarea generală ordinară, competențe,
să le cumpere; mențiunea că oferta este definitivă și       cvorum, modalități de adoptare a hotărârilor
irevocabilă. Acționarii cesionari vor transmite oferta și/sau     12.1. Adunarea generală ordinară, denumită în
ofertele de cumpărare societății, care se va îngriji ca      cuprinsul prezentului act constitutiv AGOA ori de câte ori
acestea să ajungă la cunoștința acționarului cedent.        este necesar, stabilește politica de afaceri și strategia
  Acționarul cedent, primind ofertele, își va manifesta     investițională a societății, atât sub aspectul conținutului
acordul de vânzare către unul sau mai mulți dintre         activității, cât și al gestiunii economice și financiare.
acționarii cesionari. În termen de 10 zile de la primirea       12.2. Dezbaterile și hotărârile acționarilor trebuie să fie
comunicării ofertelor, acționarul cedent va anunța         conținute într-un proces-verbal, semnat de către un
societatea cu privire la decizia sa, individualizând        președinte și un secretar sau de către un notar public,
acționarul și/sau acționarii cărora dorește să le cesioneze    redactat cu ocazia fiecărei adunări. În procesul-verbal
acțiunile. În situația în care există mai multe oferte de     trebuie să fie menționate, la cererea acționarilor,
cumpărare la preț egal, acțiunile oferite spre vânzare vor     declarațiile acestora.
fi atribuite tuturor cesionarilor care și-au manifestat        12.3. Pe lângă punctele înscrise pe ordinea de zi,
intenția, proporțional cu numărul de acțiuni deținute,       adunarea generală ordinară are următoarele atribuții
raportat la numărul total de acțiuni deținute de către       principale:
acționarii care și-au exercitat dreptul de preferință.        a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile
  În situația în care niciunul dintre acționarii societății nu  financiare anuale, pe baza raportului administratorilor și
își manifestă dreptul de preferință în condițiile         al auditorilor financiari;
descrise mai sus, acționarul cedent este îndreptățit să se      b. să fixeze dividendul;
adreseze terților pentru cesiunea acțiunilor, cu           c. să numească și să revoce pe administratori și
respectarea următoarelor condiții: comunicarea către        auditorii financiari, stabilind nivelul minim al riscului
societate a terțului ales pentru efectuarea operațiunii de     asigurat pentru asigurarea de răspundere profesională
cesionare (inclusiv a datelor de identificare ale acestuia);    obligatorie a administratorilor și directorilor, să aprobe
prezentarea ofertei de cesiune adresată terțului, înscris     oferta contractului de mandat și să fixeze durata minimă
din care să rezulte că oferta de cesiune conține aceleași     a contractului de audit financiar;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008                  17

  d. să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în     care are sediul societatea, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile
curs administratorilor și auditorilor, dacă nu a fost stabilită  înainte de data ținerii adunării”.
prin actul constitutiv;                        „14.6. Adunarea generală se poate ține la sediul
  e. să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;     societății sau în orice alt loc, chiar și în străinătate, indicat
  f. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli;      în convocare.
  g. să decidă asupra oricărui alt aspect care, conform       14.7. Adunările generale ordinare au loc cel puțin
prevederilor legii sau ale prezentului act constitutiv, este    odată pe an, în termen de 5 (cinci) luni de la închiderea
de competența sa;                         exercițiului financiar, pentru aprobarea situațiilor
  h. să stabilească nivelul minim de risc asigurat pentru    financiare ale anului precedent și pentru stabilirea
membrii consiliului de administrație și directori.         programului de activitate și a bugetului de venituri și
  12.4. Pentru validitatea deliberărilor adunărilor       cheltuieli pentru anul în curs”.
ordinare, atât în prima, cât și în a doua convocare, este       h. Se modifică prevederile art. 16. ”Desfășurarea și
necesară prezența acționarilor, iar hotărârile să fie luate    consemnarea adunărilor generale ale acționarilor”, care
cu procentul din numărul total de voturi prevăzut de lege.     va avea următorul conținut:
În particular, pentru validitatea deliberărilor adunării        „Art. 16. Desfășurarea și consemnarea lucrărilor
ordinare este necesară prezența acționarilor care să        adunărilor generale ale acționarilor
reprezinte cel puțin o pătrime din numărul total al          16.1. Adunarea generală este prezidată de către
drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate de acționarii   președintele consiliului de administrație sau, în lipsa
care dețin majoritatea voturilor exprimate în adunare.       acestuia, de către persoana desemnată de către
Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii       acționari.
acestor condiții, adunarea ce se va întruni, după o a doua       16.2. Președintele adunării verifică legalitatea
convocare, poate să delibereze asupra problemelor         constituirii, certifică identitatea și calitatea celor prezenți,
înscrise pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar    conduce desfășurarea ei și validează rezultatele votului;
fi cvorumul de prezență întrunit, cu majoritatea voturilor     rezultatele acestor activități trebuie să fie menționate în
exprimate”.                            procesul-verbal.
  f. Se schimbă denumirea art. 13 în „Adunarea            16.3. Președintele este asistat de către un secretar,
generală extraordinară, competențe, cvorum, modalități       care poate să nu fie acționar, desemnat de către
de adoptare a hotărârilor”, și se completează cu punctul      adunarea generală”,
13.2 cu punctul 13.2, care va avea următorul conținut:         iar acționarii prezenți aprobă, cu unanimitate de voturi,
  „13.2. Pentru validitatea deliberărilor adunărilor       modificarea prevederilor statutului societății, respectiv în
extraordinare, la prima convocare, cât și în cea de a doua,    ceea ce privește: cumularea conținutului Cap. II, art. 5 și
este necesară prezența acționarilor reprezentând 1/4 din      art. 6, „Obiectul de activitate”, precum și renumerotarea în
totalul drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul  mod corespunzător a articolelor enumerate și a
majorității drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți   următoarelor, respectiv Completarea conținutului Cap. II,
sau reprezentați în adunare”.                   art. 5, „Obiectul de activitate”.
  g. Se modifică prevederile art. 14 „Convocarea           Art. 9. În considerarea modificărilor survenite în plan
adunărilor general ale acționarilor”, la punctele indicate     legislativ în materia societăților comerciale, se supune la
care vor avea următorul conținut:                 vot adoptarea unui act constitutiv al societății, actualizat,
  „14.1. Adunarea generală este convocată de către        de natură să cumuleze statutul și contractul de societate.
președintele consiliului de administrație sau, în lipsa      În acest context, s-a făcut referire la Legea nr. 31/1990
acestuia, de către administratorul delegat, sau la cererea     privind societățile comerciale, republicată și modificată
auditorilor sau a acționarilor reprezentând 5 % din        prin Legea nr. 441/2006, respectiv Ordonanța de urgență
capitalul social, indicând motivele.                nr. 82 din data de 28 iunie 2007, publicată în M. Of.
  14.2. Dacă președintele consiliului de administrație      nr. 446/29.06.2007, privind modificarea și completarea
sau administratorul delegat, deși a fost înștiințat, nu      Legii nr. 31/1990, referitoare la societățile comerciale,
convoacă de îndată adunarea generală, astfel încât         precum și alte acte normative incidente.
aceasta să poată fi ținută în termen de 60 de zile de la        Acționarii prezenți votează în unanimitate aprobarea
cerere, convocarea va putea fi direct efectuată de către      adoptării unui nou act constitutiv al societății, cumulând
instanța de la sediul societății, în conformitate cu        statutul și contractul de societate, actualizat cu toate
prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile         modificările aduse statutului societății de-a lungul timpului
comerciale, republicată și modificată, și ale Codului de      și conținând modificările aduse prin prezenta hotărâre a
procedură civilă.                         adunării generale a acționarilor, adaptat și adecvat noilor
  14.3. Convocarea adunării trebuie să fie făcută prin      modificări aduse Legii nr. 31/1990 privind societățile
publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,     comerciale, republicată și modificată prin Legea
și într-un ziar de largă răspândire locală din localitatea în   nr. 441/2006.
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008

  Art. 10. Acționarii prezenți aprobă în unanimitate      reprezentare, reprezentând un număr de 369.989 acțiuni,
ratificarea operațiunilor de administrare extraordinară,     adică 89,66 % din capitalul social total. Acționarii sunt
respectiv transferul de active (bunuri mobile și/sau       nominalizați conform listei de prezență, întocmită și
imobile din patrimoniul societății), finalizat în transferul în  semnată de către președintele adunării și de către
totalitate sau în parte, a uneia sau mai multor ramuri de     secretarul tehnic de ședință;
activitate, dezmembrarea și/sau înstrăinarea, cu titlu        • procurile de reprezentare a acționarilor la adunarea
oneros, de active ale societății către Societatea         generală au fost depuse în termenul legal (cu cel puțin 48
Comercială PLAPAF INTERNAȚIONAL GROUP – S.R.L.,          de ore înainte) la secretariatul societății.
operațiuni finalizate în data de 17.04.2007, inclusiv         Președintele trece la citirea punctelor înscrise pe
ratificarea operațiunilor de regularizare aferente perioadei   ordinea de zi, respectiv:
18.04.2007—1.05.2007.                         1. Prezentarea și aprobarea recodificării obiectelor de
  Art. 11. Acționarii prezenți au aprobat în unanimitate    activitate ale societății în conformitate cu dispozițiile
acordarea mandatului dlui Riccardo Rizzi de a semna        Ordinului nr. 337/2007, privind actualizarea Clasificărilor
noul act constitutiv al societății, respectiv mandatarea dlui   Activităților din Economia Națională - CAEN, publicată în
Daniel Cosmin Țepeș, în calitate de consilier juridic, cu     Monitorul Oficial al României nr. 293/3 mai 2007.
puteri depline, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor      2. Prezentarea și aprobarea actului constitutiv în formă
adoptate în prezenta ședință a adunării generale, aceasta     actualizată, cuprinzând recodificările obiectelor de
putându-se prezenta și semna în fața notarului public, a     activitate ale societății, și mandatarea persoanei
avocatului, Oficiului Registrului Comerțului și oriunde va fi   împuternicite să semneze actul constitutiv în forma
necesar, actul adițional, putând da orice declarație și      actualizată.
formula orice cerere, putând depune și ridica toată          3. Numirea (prelungirea mandatului) auditorului și
documentația necesară pentru înscrierea de mențiuni la      fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
Oficiul registrul comerțului, cu privire la modificarea și      4. Diverse. Numirea unor împuterniciți în vederea
completarea actelor constitutive ale societății.         ducerii la îndeplinire a hotărârilor ce vor fi adoptate de
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre,       către adunarea generală a acționarilor.
astăzi, 17.07.2007, în 4 (patru) exemplare.              Drept pentru care adunarea generală extraordinară a
                                 acționarilor adoptă prezenta hotărâre:
   (16/536.184)
                                   Art. 1. În conformitate cu Ordinul nr. 337/2007, privind
                                 actualizarea Clasificărilor Activităților din Economia
       Societatea Comercială                Națională - CAEN, publicat în Monitorul Oficial al
     PLAPAF - S.A., Deta, județul Timiș            României nr. 293/3 mai 2007, se aprobă recodificarea
                                 obiectului principal de activitate, respectiv a obiectelor
            HOTĂRÂRE                 secundare de activitate ale societății, sens în care se va
                                 proceda la actualizarea actului constitutiv al societății.
        din data de 12.03.2008
                                 Totodată, se precizează faptul că obiectul principal de
  a adunării generale extraordinare a acționarilor
                                 activitate al societății este cod CAEN 1621 - fabricarea de
    Societății Comerciale PLAPAF - S.A.
                                 furnire și a panourilor din lemn. Activitățile secundare se
  Astăzi, 12.03.2008, ora 11.00, în Timișoara, Calea      vor regăsi recodificate în actul constitutiv al societății
Șagului, km 7, județul Timiș, are loc adunarea generală      actualizat, la cap. II, art. 5, pct. 5.2.
extraordinară a acționarilor Societății Comerciale          Art. 2. Se prezintă actul constitutiv al societății în forma
PLAPAF - S.A., persoană juridică română, cu sediul în       sa actualizată, inclusiv prin recodificarea obiectului de
Deta, str. Anton Kratzer nr. 1-3, județul Timiș, societate    activitate al societății, și se aprobă mandatarea dlui
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului a Județului    Riccardo Rizzi, cetățean italian, născut la data de
Timiș cu nr. J 35/1146/1991, cod de înregistrare fiscală     3.02.1963 în Italia, Badia Polesine (RO), cu reședința în
RO 1850794, președintele adunării generale a           comuna Dumbrăvița, str. Ferenczes nr. 42C, județul
acționarilor constată că:                     Timiș, RO, posesor al pașaportului seria Y nr. 36296,
  • adunarea a fost convocată prin publicarea într-un ziar   eliberat de autoritățile italiene la data de 19.05.2004, și al
de largă răspândire locală, respectiv „Timișoara” nr. 14     permisului de ședere temporară seria ROU nr. 0067694,
(4116) din data de 7.02.2008 - 8.02.2008, respectiv în      eliberat de S.E.I.P. Timiș la data de 7.02.2006, în calitate
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,           de administrator al societății, pentru a semna în numele
nr. 756/6.02.2008;                        tuturor acționarilor actul constitutiv în forma sa
  • adunarea este statutară și legal constituită, la prima   actualizată.
sa convocare, conform listei de prezență a acționarilor,       Art. 3. Având în vedere faptul că pentru activitatea de
certificată cu respectarea prevederilor legale, prin       audit financiar a fost desemnat dl Popa Dan-Viorel,
prezența unui număr de 2 (doi) acționari, prin          cetățean român, născut la data de 17.12.1968 în comuna
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008                19

Buntești, județul Bihor - România, domiciliat în satul     data de 11.07.1972 în localitatea Tăcuta, județul Vaslui,
Dumbrăvița, str. Nicolae Bălcescu nr. 67, comuna        domiciliat în Marea Britanie, 19 B Wellspring Crescent,
Dumbrăvița, județul Timiș, România, posesor al C.I. seria    Wembley, Middx, London, HA9 9UB, prin împuternicit
TM nr. 509025, eliberată de S.P.C.L.E.P. Timișoara la      Cornu Georgica;
data de 9.01.2006, cod numeric personal               2. S.C. CUSTOMLINE LIMITED L.T.D., naționalitate
1681217051090, auditor financiar înscris în Camera       britanică, cu sediul în Martea Britanie, Londra, 1 Olimpic
Auditorilor Financiari din România cu legitimația        Way, Wembley Middx HA9 ONP, înregistrată la Registrul
nr. 1648/2006, se aprobă în unanimitate prelungirea       comerțului care ține evidența societăților în Anglia și Țara
mandatului, în condițiile art. 23, pct. 23.2 și pct. 23.3 din  Galilor cu nr. 3772521;
actul constitutiv. Durata mandatului este aferentă         3. S.C. MGM CONSTRUCTION LIMITED L.T.D.,
exercițiului financiar 2008 și este valabil până la data de   naționalitate britanică, cu sediul în Marea Britanie,
31.05.2009.                           Londra, HA9 ONP, Middlesex, 1 Olimpic Way, Wembley,
  Art. 4. Acționarii prezenți au aprobat în unanimitate    înregistrată la Registrul comerțului care ține evidența
acordarea unui mandat de reprezentare a societății dnei     societăților în Anglia și Țara Galilor cu nr. 4627619,
Steluța Monica Neagu, în calitate de consilier juridic, cu     asociați în cadrul Societății Comerciale CUSTOMLINE
puteri depline pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor   CONSTRUCT - S.R.L., întruniți în ședința din data de
adoptate în prezenta ședință a adunării generale, aceasta    17.03.2008, am hotărât următoarele:
putându-se prezenta, putând semna, depune și ridica         Art. 1. Actualizarea conform CAEN, rev. 2, a obiectului
orice acte și documente în relația cu Oficiul registrului    de activitate al societății, prevăzut de art. 8 din actul
comerțului în vederea înscrierii de mențiuni privind      constitutiv al societății. Schimbarea domeniului principal
completarea și modificarea actelor constitutive ale       de activitate care, conform recodificării, este: 412 - lucrări
societății.                           de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale,
  Drept pentru care s-a încheiat prezenta hotărâre, ce
                                iar activitatea principală: 4120 - lucrări de construcție a
ține loc și de act adițional, astăzi, 12.03.2008, în 4
                                clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, care va fi substituit
(patru) exemplare.
                                cu grupa 477 - comerț cu amănuntul al altor bunuri, în
  (17/536.185)
                                magazine specializare; clasa 4778 - comerț cu amănuntul
                                al altor bunuri noi, în magazine specializare, iar vechea
       Societatea Comercială               activitate principală a societății va deveni secundară.
     PLAPAF - S.A., Deta, județul Timiș             Art. 2. Completarea obiectului de activitate al societății
                                cu următoarele activități, clasificate conform CAEN,
           NOTIFICARE                rev. 2:
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      6832 - administrarea imobilelor pe bază de comision
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,    sau contract ( grupa 683 - activități imobiliare pe bază de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        comision sau contract);
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     7021 - activități de consultanță în domeniul relațiilor
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale   publice și al comunicării (grupa 702 - activități de
PLAPAF - S.A., cu sediul în orașul Deta, str. Anton       consultanță în management);
Kratzer nr. 1-3, județul Timiș, înregistrată cu           7022 - activități de consultanță pentru afaceri și
nr. J 35/1146/1991, cod unic de înregistrare 1850794,      management (grupa 702 - activități de consultanță în
care a fost înregistrat cu nr. 3795 din data de 11.02.2008.   management);
  (18/536.186)                          7320 - activități de studiere a pieței și de sondare a
                                opiniei publice (grupa 732 - activități de studiere a pieței
                                și de sondare a opiniei publice);
      Societatea Comercială
                                  7711 - activități de închiriere și leasing cu autoturisme
    CUSTOMLINE CONSTRUCT - S.R.L.
                                și autovehicule rutiere ușoare (grupa 771 - activități de
      Timișoara, județul Timiș
                                închiriere și leasing cu autovehicule);
         HOTĂRÂREA NR. 1                  7712 - activități de închiriere și leasing cu autovehicule
                                rutiere grele (grupa 771 - activități de închiriere și leasing
        din data de 17.03.2008              cu autovehicule);
 a adunării generale extraordinare a asociaților din        7732 - activități de închiriere și leasing cu mașini și
      cadrul Societății Comerciale            echipamente pentru construcții (grupa 773 - activități de
    CUSTOMLINE CONSTRUCT - S.R.L.              închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri
  Subsemnații:                         tangibile);
  1. Barbu Cristian, cod numeric personal             7733 - activități de închiriere și leasing cu mașini și
1720711221141, cetățean româno-britanic, născut la       echipamente de birou (inclusiv calculatoare) (grupa 773 -
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008

activități de închiriere și leasing cu alte mașini,        euro, 45.975,00 lire sterline) - reprezentând capital social
echipamente și bunuri tangibile);                 integral vărsat, reprezentând 7,64 % din capitalul social;
  7739 - activități de închiriere și leasing cu alte mașini,    - S.C. IZOMETAL - S.A. deține un număr de 343.758
echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (grupa 773 -        părți sociale în valoare totală de 3.437.580,00 lei,
activități de închiriere și leasing cu alte mașini,        reprezentând capital social integral vărsat, reprezentând
echipamente și bunuri tangibile);                 82,14 % din capitalul social subscris.
  8299 - alte activități de servicii suport pentru         Art. 6. Actualizarea actului constitutiv al societății,
întreprinderi n.c.a. (grupa 829 - activități de servicii suport  conform dispozițiilor legale în materie societară, în
pentru întreprinderi n.c.a.).                   vigoare la data prezentei hotărâri.
  Art. 3. Se aprobă cesiunea unui număr de 177.082         Art. 7. Persoana împuternicită să semneze în numele
părți sociale, în valoare de 1.770.820,00 lei, efectuată de    și pe seama societății orice document în legătură cu
către asociatul societății, dl Barbu Cristian, în favoarea    această operațiune va fi dl Cornu Georgică, cod numeric
Societății Comerciale IZOMETAL - S.A. (persoană          personal 1550908354760, domiciliat în localitatea
juridică română, cu sediul în localitatea Timișoara, str.     Timișoara, Str. Martirii de la Fântâna Albă, bl. C37, ap. 2,
Enric Baader nr. 13, cod poștal 300072, județul Timiș,      cod poștal 300362, județul Timiș.
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă      Art. 8. Se deleagă consilier juridic Nica Diana Monica,
Tribunalul Timiș cu nr. J 35/3318/1994, având codul de      cod numeric personal 2760122354742, identificată cu
înregistrare fiscală RO 6633311), conform contractului de     C.I. seria TM nr. 409127, eliberată de Poliția Municipiului
cesiune părți sociale nr. 5/17.03.2008.              Timișoara la data de 4.06.2004, să depună diligentele
  Art. 4. Societatea își va majora capitalul social de la    pentru efectuarea formalităților necesare pentru
suma de 2.518.270,00 lei la suma de 4.185.030,00 lei,       menționarea prezentei hotărâri.
prin compensarea creanței Societății Comerciale            (19/536.187)
IZOMETAL - S.A. (persoană juridică română, cu sediul în
localitatea Timișoara, str. Enric Baader nr. 13, cod poștal
300072, județul Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului           Societatea Comercială
Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș cu                CUSTOMLINE CONSTRUCT - S.R.L.
nr. J 35/3318/1994, având codul de înregistrare fiscală            Timișoara, județul Timiș
RO 6633311) față de Societatea Comercială
CUSTOMLINE CONSTRUCT - S.R.L., creanță în sumă                     NOTIFICARE
de 1.666.760,00 lei, cu un număr de 166.676 părți sociale      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
noi, a căror valoare nominală este de 10,00 lei/parte       Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
socială, care, astfel, va deveni asociat prin cooptare.      alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Creanța este certă lichidă și exigibilă și izvorăște din   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
contractul de vânzare-cumpărare nr. 109/28.09.2007 și       actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
contractului de preluare datorii nr. 162/22.10.2007,       CUSTOMLINE CONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în
încheiate între părți.                      municipiul Timișoara, Calea Buziașului nr. 11, județul
  Art. 5. Drept urmare, capitalul social rezultat, în sumă   Timiș, înregistrată cu nr. J 35/4538/2007, cod unic de
de 4.185.030,00 lei, va fi format dintr-un număr de        înregistrare 18312188, care a fost înregistrat cu nr. 9700
418.503 părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de      din data de 21.03.2008.
10,00 lei, iar aportul asociaților la constituirea lui este      (20/536.188)
următorul:
  - Barbu Cristian deține un număr de 40.703 părți
sociale în valoare totală de 407.030,00 lei, reprezentând          Societatea Comercială
capital social subscris - reprezentând 380.540,00 lei,        ESPAROM - S.A., Timișoara, județul Timiș
1.000 euro, 4.400 lire sterline (din care 89.990,00 lei
reprezintă capital social vărsat), reprezentând 9,73 % din             HOTĂRÂREA NR. 1
capitalul social;                                din data de 7.03.2008
  - S.C. CUSTOMLINE LIMITED L.T.D. deține un număr            a adunării generale a acționarilor
de 2.089 părți sociale în valoare totală de 20.890,00 lei,        Societății Comerciale ESPAROM - S.A.
(reprezentând 200,00 lei, 3.965,00 lire sterline) -
reprezentând capital social integral vărsat, reprezentând                 (extras)
0,50 % din capitalul social;                     Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale
  - S.C. MGM CONSTRUCTION LIMITED L.T.D. deține         ESPAROM - S.A. s-a desfășurat azi, 7.03.2008, în mod
un număr de 31.953 părți sociale în valoare totală de       legal și statutar, fără formalitățile de publicitate, prin
319.530,00 lei, (reprezentând 26.600,00 lei, 15.000,00      acceptul tuturor acționarilor, în baza art. 121 din Legea
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008                21

nr. 31/1990, republicată, ședința fiind condusă de          8. Se deschide punct de lucru în Timișoara, bd. Take
administratorul societății, Manolache Dan, în calitate de     Ionescu nr. 46B, camera 2, parter, județul Timi.
președinte de ședință, secretar de ședință fiind ales dl       9. Se elimină din actul constitutiv activitățile CAEN, rev.
Croitoru Radu.                          1: 5155; 5156; 6010; 6022; 6321; 6340; 7032; 7414.
  Sunt prezenți toți acționarii:                  10. Se recodifică obiectul de activitate al Societății
  - S.C. AUGUSTUS REAL ESTATE INVESTMENT -           Comerciale ESPAROM - S.A. conform Ordinului
S.A., Spania, acționar deținând 33.600 acțiuni, adică       nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificării
90 % din capitalul social, prin delegat permanent dl Angel    Activităților din Economia Națională (CAEN) așa cum
Javier Juarez Gomez;                       este menționat în actul constitutiv actualizat anexat, cu
  - S.C. TENDER - S.A., Timișoara, acționar deținând      precizarea că obiectul de activitate principal este: 4120 -
935 acțiuni, adică 2,5 % din capitalul social, prin Tender    lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
Tiberiu;
                                 nerezidențiale; fiind recodificarea vechiului cod 4521 -
  - S.C. AGROSEM - S.A., Timișoara, acționar deținând
                                 construcții de clădiri și lucrări de geniu.
935 acțiuni, adică 2,5 % din capitalul social, prin Frandes
                                   11. Ca urmare a prelungirii mandatului domnului
Mircea Dumitru;
                                 Manolache Dan și a numirii în funcția de administratori a
  - S.C. PROSPECȚIUNI - S.A., București, acționar
                                 domnilor Florea Lucian-Cristian și Tuturas
deținând 935 acțiuni, adică 2,5 % din capitalul social, prin
Gyorgy Zoltan;                          Bogdan-Horațiu, se constituie, în conformitate cu art. 13
  - Tender Ovidiu Lucian, acționar deținând 935 acțiuni,    din actul constitutiv, consiliul de administrație în
adică 2,5 % din capitalul social.                 următoarea formulă:
  Conform ordinii de zi, se hotărăsc următoarele:         - președinte - Manolache Dan;
  1. Prelungirea mandatului administratorului           - vicepreședinte - Florea Lucian-Cristian;
Manolache Dan pe o perioadă de 4 ani.                - vicepreședinte - Tuturas Bogdan-Horațiu.
  2. Numirea în calitate de administratori, pe o perioadă     12. Se împuternicește dl Manolace Dan să semneze
de 4 ani, a domnilor Florea Lucian-Cristian, cetățean       personal sau prin mandatar actul constitutiv actualizat și
român, născut la data de 25.06.1978 în municipiul Brad,      toate actele necesare îndeplinirii prezentei hotărâri.
județul Hunedoara, domiciliat în Timișoara, Str. lacului        (21/536.189)
nr. 26, sc. B, ap. 20, județul Timiș, identificat cu C.I. seria
TM nr. 526953, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de
                                       Societatea Comercială
25.04.2006, cod numeric personal 1780625200024, și
                                   ESPAROM - S.A., Timișoara, județul Timiș
Tuturas Bogdan-Horațiu, cetățean român, născut la data
de 4.03.1977 în Cluj-Napoca, județul Cluj, domiciliat în
                                             NOTIFICARE
Satu Mare, str. Titu Maiorescu nr. 17, județul Satu Mare,
identificat cu C.I. seria SM nr. 050052, eliberată de Poliția    Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Satu Mare la data de 20.06.2001, cod numeric personal       Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
1770304302011.                          alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  3. Revocarea cenzorilor Societatea Comercială         modificările și completările ulterioare, depunerea textului
EXPERT CONTABIL MINDA - S.R.L., Gyorgy Zoltan și         actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Potra Marius Doru.                        ESPAROM - S.A., cu sediul în municipiul Timișoara, str.
  4. Numirea în calitatea de auditor financiar pe o       Polonă nr. 2, județul Timiș, înregistrată cu
perioadă de 3 ani a Societății Comerciale AUDITEXPERT       nr. J 35/1358/2001, cod unic de înregistrare 14315513,
- S.R.L., cu sediul în Timișoara, Bd. Revoluției nr. 13,     care a fost înregistrat cu nr. 10009 din data de
demisol, ap. 2, cod unic de înregistrare 15679210,        25.03.2008.
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Județului      (22/536.190)
Timiș cu nr. J 35/1899/2003, reprezentată de Epuran
Mihail, domiciliat în Timișoara, str. Traian Lalescu nr. 1,
ap. 3, județul Timiș, identificat cu B.I. seria A.P.              Societatea Comercială
nr. 821514, eliberat de Miliția Timișoara la data de         D & G Life - S.R.L., Timișoara, județul Timiș
30.01.1980, cod numeric personal 1321136354735.
  5. Se închide punctul de lucru din Cluj-Napoca, str.               HOTĂRÂREA NR. 1
Xenopol nr. 3, județul Cluj.                            din data de 24.03.2008
  6. Se închide punctul de lucru din Hunedoara, Str.
Cerbului nr. 8, bl. A3, județul Hunedoara.                  a adunării generale a asociaților
  7. Se deschide punct de lucru în Hunedoara, Str.         Patrut Gheorghe și Patrut Ionela-Geanina, asociați,
Moldovei, bl. 3, camera 1, județul Hunedoara.           hotărăsc:
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008

  Articol unic. Suspendarea activității societății pe o          Societatea Comercială
perioadă de 3 ani, începând cu data de 25.03.2008 până        FOREIGN CONSULTING GROUP - S.R.L.
la data de 25.03.2011.                           Timișoara, județul Timiș
  (23/536.191)
                                           NOTIFICARE

        Societatea Comercială                Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
    FOREIGN CONSULTING GROUP - S.R.L.            Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
       Timișoara, județul Timiș             alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
         HOTĂRÂREA NR. 1                actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                FOREIGN CONSULTING GROUP - S.R.L., cu sediul în
        din data de 29.02.2008
                                municipiul Timișoara, aleea Martir Nagy Eugen nr. 10,
          a adunării generale             bl. 24, sc. C, et. 1, ap. 7, județul Timiș, înregistrată cu
  Asociații Gîrlea Marius-Iulian și Gîrlea Simona-Ildiko,   nr. J 35/824/2003, cod unic de înregistrare 15334629,
reprezentând totalitatea părților sociale, au hotărât      care a fost înregistrat cu nr. 10089 din 25.03.2008.
următoarele:                             (25/536.193)
  Art. 1. Se precizează durata mandatului ambilor
administratori, Gîrlea Marius-Iulian și Gîrlea                 Societatea Comercială
Simona-Ildiko, ca fiind pe perioadă nelimitată.                 ANPIKO PLUS - S.R.L.
  Art. 2. Se precizează activitatea principală a societății,         Timișoara, județul Timiș
astfel:
                                         HOTĂRÂREA NR. 2
  Domeniul principal de activitate este 702 - activități de
consultanță în management;                           din data de 17.03.2008
  Activitatea principală este 7022 - activități de
                                      a adunării generale a asociaților
consultanță pentru afaceri și management;
                                   Subsemnații Kovacs Ștefan și Kovacs Speranța Dana,
  Art. 3. Se reformulează obiectul de activitate secundar
                                asociați ai Societății Comerciale ANPIKO PLUS - S.R.L.,
al Societății Comerciale FOREIGN CONSULTING
                                am hotărât următoarele:
GROUP - S.R.L. conform ordinului președintelui INS
                                   1. Recodificarea obiectelor de activitate conform
nr. 337/20.04.2007, publicat în Monitorul Oficial al
                                noului cod CAEN actualizat.
României nr. 293/3.05.2007, privind actualizarea
                                   Activitatea principală este 4711 - comerț cu amănuntul
clasificării activităților din economia națională - CAEN
                                în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
Rev. 2, așa cum este menționat în actul constitutiv
                                produse alimentare, băuturi și tutun;
actualizat F.N./29.02.2008, anexat, cu precizarea că         Activitățile secundare: conform actului constitutiv
obiectul de activitate secundar reformulat este înscris în   actualizat.
registrul comerțului la data înregistrării prezentului act      2. Se majorează capitalul social cu suma de 40.000
modificator.                          conform raportului de expertiză nr. 001/7.03.2008 anexat.
  Art. 4. Se suspendă activitatea societății începând cu    Capitalul social total majorat al societății este 40.200.
data de 1.03.2008, pe o perioadă de 3 ani.           Valoarea unei părți sociale crește de la 10 lei la 100 lei.
  Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător          Capitalul social total de 40.200 este împărțit în 402
actul constitutiv al Societății Comerciale FOREIGN       părți sociale a 100 lei, împărțit în mod egal între cei doi
CONSULTING GROUP - S.R.L., celelalte clauze           asociați, respectiv:
rămânând neschimbate.                        - Kovacs Ștefan - 20.100 lei în 201 părți sociale a 100
  Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru)       lei;
exemplare originale, la sediul social al societății azi,       - Kovacs Speranța Dana - 20.100 lei în 201 părți
29.02.2008, fiind semnată de către asociați           sociale a 100 lei.
  (24/536.192)                            (26/536.194)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008              23

        Societatea Comercială               4613 - intermedieri în comerțul cu material lemnos și
        ANPIKO PLUS - S.R.L.              materiale de construcții;
        Timișoara, județul Timiș              4614 - intermedieri în comerțul cu mașini,
                                echipamente industriale, nave și avioane;
           NOTIFICARE
                                  4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      4673 - comerț cu ridicata cu material lemnos și
Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
                                materiale de construcție și echipamente sanitare;
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                  Art. 4. Majorarea capitalului social cu o parte socială
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                de 10 lei, astfel încât, după fuziune, cei doi asociați să
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
ANPIKO PLUS - S.R.L., cu sediul în municipiul Timișoara,    dețină părți egale:
Str. Lugojului nr. 13F, județul Timiș, înregistrată cu       - 50 % Achim Gheorghe - 19 părți sociale a 10 lei
nr. J 35/425/2002, cod unic de înregistrare 14537730,     fiecare;
care a fost înregistrat cu nr. 10094 din 25.03.2008.        - 50 % Schweighoffer Friedrich - 19 părți sociale a 10
  (27/536.195)                        lei fiecare.
                                  Art. 5. Durata mandatului celor doi administratori este
      Societatea Comercială               pe o perioadă nelimitată.
  GEPETO - S.R.L., Timișoara, județul Timiș            (28/536.196)

         HOTĂRÂREA NR. 5
                                      Societatea Comercială
        din data de 18.02.2008               GEPETO - S.R.L., Timișoara, județul Timiș
  a adunării generale a S.C. GEPETO - S.R.L.
                                          NOTIFICARE
  Adunarea generală a S.C. GEPETO - S.R.L., întrunită
în data de 18.02.2008 prin asociații săi Achim Gheorghe      Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
și Schweighoffer Friedrich, în calitate de asociași și     Timiș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
administratori, a hotărât:                   alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  Art. 1. Schimbarea certificatului de înmatriculare care,  modificările și completările ulterioare, depunerea textului
conform noului cod CAEN, are activitatea principală 1629
                                actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
- fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte
                                GEPETO - S.R.L., cu sediul în municipiul Timișoara, piața
materiale vegetale împletite;
                                Alexandru Mocioni nr. 4, județul Timiș, înregistrată cu
  Art. 3. Completarea obiectului de activitate al firmei cu
următoarele activități prevăzute în noul cod CAEN:       nr. J 35/3105/1994, cod unic de înregistrare 6495936,
  0210 - silvicultură și alte activități forestiere;     care a fost înregistrat cu nr. 10134 din 25.03.2008.
  0220 - exploatarea forestieră;                 (29/536.197)
  0240 - activități de servicii anexe silviculturii;
  1621 - fabricarea de furnire și de panouri din lemn;           Societatea Comercială
  1622 - fabricarea parchetului asamblat în panouri;
                                     CELEBRA CADDI MACS - S.R.L.
  1623 - fabricarea altor elemente de dulgherie și
                                      Timișoara, județul Timiș
tâmplărie, pentru construcții;
  1624 - fabricarea ambalajelor din lemn;
                                           HOTĂRÂRE
  1610 - tăierea și rindeluirea lemnului;
  4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;                  suspendare activitate
  4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;
                                 Subsemnatul Călin Adrian, cu domiciliul în Timișoara,
  4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
                                str. M.Al. Șuteu nr. 63, asociat unic la Societatea
geamuri;
                                Comercială CELEBRA CADDI MACS - S.R.L., doresc
  4339 - alte lucrări de finisare;
  4391 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la     suspendarea activității pe timp de 3 ani, începând cu data
construcții;                          de 1.03.2008.
  4399 - alte lucrări speciale de construcții neclasificate   Timișoara, 1.03.2008.
în altă parte;                           (30/536.198)
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008

      Societatea Comercială                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
 MAURI PEX - S.R.L., Timișoara, județul Timiș          Caraș-Severin a dispus autorizarea, înmatricularea și
                                 înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie
          HOTĂRÂREA NR. 1                răspundere pentru societatea comercială cu următoarele
                                 date:
         din data de 25.03.2008
                                   - număr de ordine în registrul comerțului:
       a adunării generale a asociaților          J 11/144/2008;
  Subsemnata Matei Aurica-Rodica-Dorina, cetățean         - cod unic de înregistrare: 23320470;
român, născută la data de 29.01.1946 în satul Dragsina,
                                   - denumire și formă juridică: VAHEB - S.R.L.;
județul Timiș, cu domiciliul în Timișoara, str. Mureș nr. 70,
județul Timiș, identificată cu CI seria TM              - sediul social: Bocșa, Str. Eroilor nr. 44, județul
nr. 063668/11.03.1999, eliberată de Poliția Timișoara, cod    Caraș-Severin, conform contractului de comodat;
numeric personal 2460129354734, asociat unic al           - durata de funcționare: nelimitată;
societății, am hotărât:                       - capital social subscris: 200,00 RON, din care vărsat:
  1. Dizolvarea Societății Comerciale MAURI PEX -       200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
S.R.L., conform art. 235 alin. 1 din Legea nr. 31/1990,     10,00 RON fiecare;
republicată și modificată cu Legea nr. 441/2006;           - date de identificare fondator: Sauciuc Ovidiu, în
  2. Ca urmare a dizolvării, situația activului și pasivului
                                 calitate de asociat unic, născut la data de 29.11.1979 în
este evidențiată în raportul de stingere a activului și
pasivului întocmit la data de 25.03.2008.            localitatea Reșița, județul Caraș-Severin, de cetățenie
  Prin balanța de verificare întocmită la data de       română, domiciliat în Bocșa, Str. Eroilor nr. 44, județul
25 martie 2008 se constată că sunt stinse toate obligațiile   Caraș-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr. 184174
societății către bugetul local, bugetul asigurărilor sociale   eliberată de Bocșa la data de 24.11.2004, cod numeric
de stat, șomaj și sănătate, precum și față de terțele      personal 1791129110133;
persoane cu care societatea a avut relații contractuale       - activitatea principală: cod CAEN: 4321 - lucrări de
sau de orice altă natură economică.
                                 instalații electrice;
  3. Transmiterea dreptului de proprietate asupra
                                   - administrator persoană fizică: Sauciuc Ovidiu, durata
bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data
radierii societății la ORC (art. 235 alin. 3 din Legea      mandatului 99 ani, având puteri depline.
nr. 31/1990, modificată prin legea 441/2006).             (32/441.688)
  4. Asociatul unic va păstra registrele societății timp de
5 ani și va anunța organele financiare și celelalte organe
                                       Societatea Comercială
locale despre prezentul act.
  S-a încheiat prezenta în 6 exemplare, la Timișoara.          HOUSE KING TURIST - S.R.L.
   (31/536.199)                             Cărbunari, județul Caraș-Severin


      Societatea Comercială                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
 VAHEB - S.R.L., Bocșa, județul Caraș-Severin
                                        TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 706
        TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN                     din 19 februarie 2008

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 690               Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
        din 19 februarie 2008
                                  Comerţului de pe lângă
  Judecător delegat                        Tribunalul
  la Oficiul Registrului
                                  Caraş-Severin     - Detesan Daniela
  Comerţului de pe lângă
                                  Referent        - Bălan Eugenia Elena
  Tribunalul
  Caraş-Severin     - Detesan Daniela             În baza cererii nr. 3926 din data de 15.02.2008 și a
  Referent        - Udrea Tatiana Adriana        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 3901 din data de 14.02.2008 și a     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    Caraș-Severin a dispus autorizarea, înmatricularea și
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008              25

înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie             Societatea Comercială
răspundere pentru societatea comercială cu următoarele           CE WOOD NERA - S.R.L.
date:                                 Moldova Nouă, județul Caraș-Severin
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 11/157/2008;                                  MINISTERUL JUSTIȚIEI

  - cod unic de înregistrare: 23320390;
  - denumire și formă juridică: HOUSE KING TURIST -             TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN

S.R.L.;
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR.
  - sediul social: Cărbunari nr. 340, județul
Caraș-Severin, conform contractului de închiriere valabil           din 19 februarie 2008
până la data de 15.02.2011;                    Judecător delegat
  - durata de funcționare: nelimitată;              la Oficiul Registrului
  - capital social subscris: 300,00 RON, din care vărsat:    Comerţului de pe lângă
300,00; capitalul social este divizat în 30 părți sociale a    Tribunalul
10,00 RON fiecare;                        Caraş-Severin     - Detesan Daniela
  - date de identificare fondatori:               Referent        - Bălan Eugenia Elena
  1. Grigore Nicolae Dorel, în calitate de asociat, născut    În baza cererii nr. 3978 din data de 15.02.2008 și a
la data de 19.08.1970 în localitatea Pitești, județul Argeș,  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
de cetățenie română, domiciliat în Reșița, Calea        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Caransebeșului nr. 17, sc. B, ap. 6, județul          Caraș-Severin a dispus autorizarea, înmatricularea și
Caraș-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr. 102397     înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie
                                răspundere pentru societatea comercială cu următoarele
eliberată de Reșița la data de 30.01.2003, cod numeric
                                date:
personal 1700819034971;
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
  2. Grigore Cristina Mariana, în calitate de asociat,
                                J 11/155/2008;
născută la data de 6.03.1978 în localitatea Târgu Ocna,      - cod unic de înregistrare: 23320403;
județul Bacău, de cetățenie română, domiciliată în Reșița,    - denumire și formă juridică: CE WOOD NERA - S.R.L.;
Calea Caransebeșului nr. 17, sc. B, ap. 6, județul        - sediul social: Moldova Nouă, Str. Minerilor nr. 32,
Caraș-Severin, identificată cu C.I. seria KS nr. 102542    județul Caraș-Severin, conform contractului de comodat
eliberată de Reșița la data de 31.01.2003, cod numeric     valabil până la data de 4.01.2009;
personal 2780306354789;                      - durata de funcționare: nelimitată;
                                 - capital social subscris: 200,00 RON, din care vărsat:
  3. Prasnescu Ramona Ana, în calitate de asociat,
                                200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
născută la data de 15.09.1986 în localitatea Oravița,
                                10,00 RON fiecare;
județul Caraș-Severin, de cetățenie română, domiciliată      - date de identificare fondator: S.C. CE WOOD - S.A.,
în localitatea Cărbunari nr. 165, județul Caraș-Severin,    în calitate de asociat unic, cu sediul în Cehia, localitatea
identificată cu C.I. seria KS nr. 032535 eliberată de     Zlin, str. Zlinske Paseky nr. 3662;
Oravița la data de 20.12.2000, cod numeric personal        - activitatea principală: cod CAEN: 1610 - tăierea și
2860915114267;                         rindeluirea lemnului;
                                 - administrator persoană fizică: Postulka Jan, până la
  - activitatea principală: cod CAEN: 5590 - alte servicii
                                data de 7.02.2012, de cetățenie cehă, născut la data de
de cazare;
                                27.09.1967 în Cehia, Frydek Mistek, act de identitate PA
  - administrator persoană fizică: Grigore Nicolae Dorel,
                                seria CZE nr. 37434583, emitent autoritățile cehe, data
durata mandatului 4 ani, până la data de 12.02.2012,      emiterii 10.07.2006, domiciliat în Cehia, localitatea Novy
având puteri depline.                     Hrozenkov nr. 799, durata mandatului 4 ani.
  (33/441.689)                          (34/441.690)
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008

       Societatea Comercială                    Societatea Comercială
        BERFOREST - S.R.L.                      GACED CLIM - S.R.L.
     Teregova, județul Caraș-Severin               Caransebeș, județul Caraș-Severin


         MINISTERUL JUSTIȚIEI                     MINISTERUL JUSTIȚIEI


       TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN                   TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN


     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 700                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 699
        din 19 februarie 2008                     din 19 februarie 2008
  Judecător delegat                       Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                    la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                    Comerţului de pe lângă
  Tribunalul                          Tribunalul
  Caraş-Severin     - Detesan Daniela           Caraş-Severin     - Detesan Daniela
  Referent        - Loth Ioana              Referent        - Loth Ioana
  În baza cererii nr. 4001 din data de 15.02.2008 și a     În baza cererii nr. 4070 din data de 18.02.2008 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Caraș-Severin a dispus autorizarea, înmatricularea și     Caraș-Severin a dispus autorizarea, înmatricularea și
înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie      înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie
răspundere pentru societatea comercială cu următoarele    răspundere pentru societatea comercială cu următoarele
date:                             date:
  - număr de ordine în registrul comerțului:          - număr de ordine în registrul comerțului:
J 11/151/2008;                        J 11/150/2008;
  - cod unic de înregistrare: 23320560;             - cod unic de înregistrare: 23320357;
  - denumire și formă juridică: BERFOREST - S.R.L.;       - denumire și formă juridică: GACED CLIM - S.R.L.;
  - sediul social: Teregova nr. 571, județul          - sediul social: Caransebeș, str. Episcop Nicolae
Caraș-Severin, conform contractului de comodat valabil    Popeea nr. 23, județul Caraș-Severin, conform
până la data de 11.02.2058;                  contractului de comodat;
  - durata de funcționare: nelimitată;             - durata de funcționare: nelimitată;
  - capital social subscris: 200,00 RON, din care vărsat:    - capital social subscris: 200,00 RON, din care vărsat:
200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a  200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
10,00 RON fiecare;                      10,00 RON fiecare;
  - date de identificare fondator: Berzescu Gheorghe, în    - date de identificare fondator: Chincea Nicolae, în
calitate de asociat unic, născut la data de 5.02.1971 în   calitate de asociat unic, născut la data de 18.11.1968 în
localitatea Teregova, județul Caraș-Severin, de cetățenie   localitatea Brebu, județul Caraș-Severin, de cetățenie
română, domiciliat în localitatea Teregova nr. 571A,     română, domiciliat în Caransebeș, str. Episcop Nicolae
județul Caraș-Severin, identificat cu C.I. seria KS      Popeea nr. 23, județul Caraș-Severin, identificat cu C.I.
nr. 280351 eliberată de SPCLEP Teregova la data de      seria KS nr. 018693 eliberată de Caransebeș la data de
8.01.2008, cod numeric personal 1710205110649;        19.07.2000, cod numeric personal 1681118110667;
  - activitatea principală: cod CAEN: 0220 - exploatare     - activitatea principală: cod CAEN: 4322 - lucrări de
forestieră;                          instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
  - administrator persoană fizică: Berzescu Gheorghe,      - administrator persoană fizică: Chincea Nicolae,
durata mandatului 99 ani, având puteri depline.        durata mandatului 99 ani, având puteri depline.
   (35/441.691)                         (36/441.692)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008             27

       Societatea Comercială               - administrator persoană fizică: Tănăsescu Marinela
       FORAJ EXPERT - S.R.L.              Oana, durata mandatului 99 ani, având puteri depline.
    Caransebeș, județul Caraș-Severin            (37/441.693)


         MINISTERUL JUSTIȚIEI                  Societatea Națională
                                 ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE - S.A., București
                                      Sucursala Caraș
       TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
                                   Reșița, județul Caraș-Severin
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 698
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
        din 19 februarie 2008
  Judecător delegat
                                      TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
  la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 705
  Tribunalul
  Caraş-Severin     - Detesan Daniela                 din 19 februarie 2008
  Referent        - Loth Ioana              Judecător delegat
  În baza cererii nr. 4071 din data de 18.02.2008 și a     la Oficiul Registrului
                                 Comerţului de pe lângă
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 Tribunalul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Caraş-Severin     - Detesan Daniela
Caraș-Severin a dispus autorizarea, înmatricularea și
                                 Referent        - Bălan Eugenia Elena
înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie
răspundere pentru societatea comercială cu următoarele      În baza cererii nr. 4134 din data de 18.02.2008 și a
date:                             actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - număr de ordine în registrul comerțului:        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
J 11/149/2008;                        Caraș-Severin a dispus autorizarea, înmatricularea și
  - cod unic de înregistrare: 23320365;           înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie
  - denumire și formă juridică: FORAJ EXPERT - S.R.L.;   răspundere pentru societatea națională cu următoarele
  - sediul social: Caransebeș, Str. Gării nr. 14, județul  date:
Caraș-Severin, conform contractului de comodat;          - număr de ordine în registrul comerțului:
  - durata de funcționare: nelimitată;           J 11/156/2008;
                                 - cod unic de înregistrare: 23320330;
  - capital social subscris: 200,00 RON, din care vărsat:
                                 - denumire și formă juridică: Societatea Națională
200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
                               ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE - S.A., București, Sucursala
10,00 RON fiecare;
                               Caraș;
  - date de identificare fondatori:
                                 - sediul social: Reșița, Str. Sportului nr. 4A, bl. 11,
  1. Tănăsescu Marinela Oana, în calitate de asociat,
                               parter, județul Caraș-Severin, conform extrasului de carte
născută la data de 20.09.1974 în localitatea Caransebeș,
                               funciară cu nr. 13062 din data de 3.11.2006, pe durată
județul Caraș-Severin, de cetățenie română, domiciliată
                               nedeterminată;
în Caransebeș, Str. Gării nr. 14, județul Caraș-Severin,     - durata de funcționare: nelimitată;
identificată cu C.I. seria KS nr. 073571 eliberată de       - capital social subscris: 0,00 RON, din care vărsat:
Caransebeș la data de 14.03.2002, cod numeric personal    0,00; capitalul social este divizat în 0 acțiuni a 0 RON
2740920110680;                        fiecare;
  2. Tănăsescu Adi Pompiliu, în calitate de asociat,      - activitatea principală: cod CAEN: 4291 - construcții
născut la data de 12.08.1962 în localitatea Băduleasa,    hidrotehnice;
județul Teleorman, de cetățenie română, domiciliat în       - împuternicit: Voicau Ionel, de cetățenie română,
Caransebeș, Str. Gării nr. 14, județul Caraș-Severin,     născut la data de 18.06.1950 în localitatea Timișoara, cod
identificat cu C.I. seria KS nr. 283026 eliberată de     numeric personal 1500618113692, act de identitate B.I.
SPCLEP Caransebeș la data de 5.02.2008, cod numeric      seria BZ nr. 151331, emitent Reșița, data emiterii
personal 1620812250555;                    1.08.1984, domiciliat în Reșița, Calea Caransebeșului
  - activitatea principală: cod CAEN: 2892 - fabricarea   nr. 1A, sc. 1, ap. 1, județul Caraș-Severin.
utilajelor pentru extracție și construcții;             (38/441.694)
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008

        Societatea Comercială                 - administrator persoană fizică: Micula Sandu, durata
       BIG-PROD FOREST - S.R.L.               mandatului 99 ani, având puteri depline.
      Prigor, județul Caraș-Severin               (39/441.695)


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                     Societatea Comercială
                                       SIMVEL COMPANY - S.R.L.
                                      Caransebeș, județul Caraș-Severin
        TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN

      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 692                       MINISTERUL JUSTIȚIEI

         din 19 februarie 2008
                                         TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 694
  Comerţului de pe lângă
  Tribunalul                                   din 19 februarie 2008
  Caraş-Severin     - Detesan Daniela              Judecător delegat
  Referent        - Udrea Tatiana Adriana           la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 4167 din data de 18.02.2008 și a       Comerţului de pe lângă
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      Tribunalul
                                   Caraş-Severin     - Detesan Daniela
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                   Referent        - Bălan Eugenia Elena
Caraș-Severin a dispus autorizarea, înmatricularea și
înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie          În baza cererii nr. 4231 din data de 19.02.2008 și a
răspundere pentru societatea comercială cu următoarele       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
date:                               Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - număr de ordine în registrul comerțului:           Caraș-Severin a dispus autorizarea, înmatricularea și
J 11/146/2008;                           înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie
  - cod unic de înregistrare: 23320535;             răspundere pentru societatea comercială cu următoarele
  - denumire și formă juridică: BIG-PROD FOREST -        date:
S.R.L.;                                - număr de ordine în registrul comerțului:
  - sediul social: Prigor nr. 375/B, județul Caraș-Severin,   J 11/148/2008;
conform extrasului de carte funciară cu nr. 576 din data de      - cod unic de înregistrare: 23320381;
14.02.2008, durată nedeterminată;                   - denumire și formă juridică: SIMVEL COMPANY -
                                  S.R.L.;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                   - sediul social: Caransebeș, Str. Racoviței nr. 58A,
  - capital social subscris: 1.000,00 RON, din care
                                  județul Caraș-Severin, conform extrasului de carte
vărsat: 1.000,00; capitalul social este divizat în 100 părți
                                  funciară cu nr. 13821 din data de 8.02.2008, durată
sociale a 10,00 RON fiecare;
                                  nedeterminată;
  - date de identificare fondatori:
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
  1. Micula Lia Sanda, în calitate de asociat, născută la
                                   - capital social subscris: 200,00 RON, din care vărsat:
data de 27.12.1973 în localitatea Bozovici, județul        200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
Caraș-Severin, de cetățenie română, domiciliată în         10,00 RON fiecare;
Timișoara, Str. Cetății nr. 22, bl. E15, ap. 8, județul Timiș,    - date de identificare fondatori:
identificată cu C.I. seria TM nr. 439970 eliberată de         1. Velescu Iosif, în calitate de asociat, născut la data
Timișoara la data de 11.11.2004, cod numeric personal       de 8.08.1963 în localitatea Luncavița, județul
2731227110433;                           Caraș-Severin, de cetățenie română, domiciliat în
  2. Micula Sandu, în calitate de asociat, născut la data    Caransebeș, Str. Racoviței nr. 58A, județul
de 16.11.1972 în localitatea Vașcău, județul Bihor, de       Caraș-Severin, identificat cu C.I. seria KS nr. 273626
cetățenie română, domiciliat în Timișoara, Str. Cetății      eliberată de Caransebeș la data de 3.10.2007, cod
nr. 22, bl. E15, ap. 8, județul Timiș, identificat cu C.I. seria  numeric personal 1630808110657;
TM nr. 222134 eliberată de Timișoara la data de            2. Velescu Viorica, în calitate de asociat, născută la
2.10.2001, cod numeric personal 1721116052130;           data de 13.01.1965 în localitatea Vinjuleț, județul
  - activitatea principală: cod CAEN: 0220 - exploatare     Mehedinți, de cetățenie română, domiciliată în
forestieră;                            Caransebeș, Str. Racoviței nr. 58A, județul
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008               29

Caraș-Severin, identificată cu C.I. seria KS nr. 273627      Caraș-Severin, de cetățenie română, domiciliat în Reșița,
eliberată de Caransebeș la data de 3.10.2007, cod         Str. Libertății nr. B5, sc. 1, ap. 4, județul Caraș-Severin,
numeric personal 2650113110678;                  identificat cu C.I. seria KS nr. 026492 eliberată de Reșița
  - activitatea principală: cod CAEN: 6492 - alte activități   la data de 18.10.2000, cod numeric personal
de creditare (*6492 - casă de amanet);               1861018115191;
  - administrator persoană fizică: Velescu Iosif, durata       - activitatea principală: cod CAEN: 4321 - lucrări de
mandatului 99 ani, având puteri depline.              instalații electrice;
   (40/441.696)                           - administratori persoane fizice:
                                   1. Herelescu Nicolae Lucian, durata mandatului 99 ani,
                                  având puteri depline;
       Societatea Comercială
                                   2. Burtea Dragoș Ciprian, durata mandatului 99 ani,
 PIC-NIC - S.R.L., Reșița, județul Caraș-Severin
                                  având puteri depline.
                                    (41/441.697)
          MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                        Societatea Comercială
        TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN                    G.M. IMBRESCU - S.R.L.
                                    Borlovenii Vechi, județul Caraș-Severin
      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 560
         din 12 februarie 2008                        MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                            TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
  Comerţului de pe lângă
  Tribunalul                                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 688
  Caraş-Severin     - Detesan Daniela
                                          din 19 februarie 2008
  Referent        - Ionescu Teodora
              Corina                  Judecător delegat
                                   la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 3263 din data de 8.02.2008 și a
                                   Comerţului de pe lângă
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                   Tribunalul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                   Caraş-Severin     - Detesan Daniela
Caraș-Severin a dispus autorizarea, înmatricularea și
                                   Referent        - Udrea Tatiana Adriana
înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie
răspundere pentru societatea comercială cu următoarele        În baza cererii nr. 4234 din data de 19.02.2008 și a
date:                               actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - număr de ordine în registrul comerțului:           Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
J 11/125/2008;                           Caraș-Severin a dispus autorizarea, înmatricularea și
  - cod unic de înregistrare: 23254652;             înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie
  - denumire și formă juridică: PIC-NIC - S.R.L.;        răspundere pentru societatea comercială cu următoarele
  - sediul social: Reșița, str. Retezat nr. 15, ap. 1, județul  date:
Caraș-Severin, conform contractului de comodat cu nr. 1        - număr de ordine în registrul comerțului:
din data de 8.02.2008, valabil până la data de 8.02.2013;     J 11/142/2008;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - cod unic de înregistrare: 23320543;
  - capital social subscris: 200,00 RON, din care vărsat:      - denumire și formă juridică: G.M. IMBRESCU - S.R.L.;
200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a      - sediul social: Borlovenii Vechi nr. 201, județul
10,00 RON fiecare;                         Caraș-Severin, conform contractului de comodat;
  - date de identificare fondatori:                 - durata de funcționare: nelimitată;
  1. Herelescu Nicolae Lucian, în calitate de asociat,       - capital social subscris: 200,00 RON, din care vărsat:
născut la data de 13.12.1986 în localitatea Reșița, județul    200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a
Caraș-Severin, de cetățenie română, domiciliat în Reșița,     10,00 RON fiecare;
str. Retezat nr. 15, ap. 1, județul Caraș-Severin, identificat    - date de identificare fondator: Imbrescu Gavrilă, în
cu C.I. seria KS nr. 033912 eliberată de Reșița la data de     calitate de asociat unic, născut la data de 12.09.1985 în
12.01.2001, cod numeric personal 1861213115195;          localitatea Bozovici, județul Caraș-Severin, de cetățenie
  2. Burtea Dragoș Ciprian, în calitate de asociat, născut    română, domiciliat în localitatea Borlovenii Vechi nr. 185,
la data de 18.10.1986 în localitatea Reșița, județul        județul Caraș-Severin, identificat cu C.I. seria KS
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008

nr. 275523 eliberată de Bozovici la data de 25.10.2007,      - activitatea principală: cod CAEN: 4752 - comerț cu
cod numeric personal 1850912113611;               amănuntul cu articole de fierărie, articole din sticlă și cu
  - activitatea principală: cod CAEN: 1610 - tăierea și    cele pentru vopsit, în magazine specializate;
rindeluirea lemnului;                       - administrator persoană fizică: Iuhas Ionuț Valentin,
  - administrator persoană fizică: Imbrescu Gavrilă,      durata mandatului 99 ani, având puteri depline.
durata mandatului 99 ani, având puteri depline.           (43/441.699)
   (42/441.698)
                                        Societatea Comercială
        Societatea Comercială                      SMART BLERO - S.R.L.
       VALENTIN INVEST - S.R.L.                   Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
      Reșița, județul Caraș-Severin
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI

         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                       TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

       TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 695
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 750                      din 21 februarie 2008
        din 21 februarie 2008               Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
  Judecător delegat                        Comerţului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                     Tribunalul
  Comerţului de pe lângă                     Bistriţa-Năsăud    - Părăuan Ioan
  Tribunalul                           Referent
  Caraş-Severin     - Detesan Daniela            la Oficiul Registrului
  Referent        - Udrea Tatiana Adriana         Comerţului de pe lângă
  În baza cererii nr. 4470 din data de 20.02.2008 și a      Tribunalul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Bistriţa-Năsăud    - Butnariu Camelia
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul           În baza cererii nr. 2019 din data de 12.02.2008 și a
Caraș-Severin a dispus autorizarea, înmatricularea și      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
înregistrarea datelor din declarația tip pe proprie       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
răspundere pentru societatea comercială cu următoarele     Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea
date:                              societății comerciale cu următoarele date:
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - fondatori:
J 11/162/2008;                           1. Circu Simona Cristina, asociat, cod numeric
  - cod unic de înregistrare: 23344763;            personal 2790911060787, aport la capital 100,00 RON,
  - denumire și formă juridică: VALENTIN INVEST -       echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
S.R.L.;                             capitalul social total, cota de participare la
                                beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în Bistrița, Piața
  - sediul social: Reșița, str. George Enescu nr. 4, sc. 3,
                                Morii nr. 1, sc. B, ap. 13, județul Bistrița-Năsăud;
et. 1, ap. 17, județul Caraș-Severin, conform contractului
                                  2. Circu Danel, asociat, cod numeric personal
de comodat;
                                1780808060808, aport la capital 100,00 RON, echivalând
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  - capital social subscris: 200,00 RON, din care vărsat:   total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
200,00; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a   domiciliat în Bistrița, Piața Morii nr. 1, sc. B, ap. 13, județul
10,00 RON fiecare;                       Bistrița-Năsăud;
  - date de identificare fondator: Iuhas Ionuț Valentin, în   - administratori și reprezentanți:
calitate de asociat unic, născut la data de 8.02.1984 în      1. Circu Simona Cristina, cod numeric personal
localitatea Reșița, județul Caraș-Severin, de cetățenie     2790911060787, data numirii 12.02.2008, durata
română, domiciliat în Reșița, str. George Enescu nr. 4,     mandatului nelimitată, având puteri depline;
sc. 3, ap. 17, județul Caraș-Severin, identificat cu C.I.     2. Circu Danel, cod numeric personal 1780808060808,
seria KS nr. 264289 eliberată de SPCLEP Reșița la data     data numirii 12.02.2008, durata mandatului nelimitată,
de 25.06.2007, cod numeric personal 1840208115209;       având puteri depline;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008                 31

  - denumire: SMART BLERO - S.R.L.;                 2. Bindea Iacob, asociat, cod numeric personal
  - sediul social: Bistrița, Piața Morii nr. 1, sc. B, ap. 13,  1450920060022, aport la capital 10,00 RON, echivalând
județul Bistrița-Năsăud;                     cu 1 parte socială, reprezentând 5 % din capitalul social
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 561 -     total, cota de participare la beneficii/pierderi de 5 %,
restaurante;                           domiciliat în localitatea Măluț nr. 105, județul
  - activitatea principală: cod CAEN: 5610 - restaurante;    Bistrița-Năsăud;
                                   - administrator și reprezentant: Bindea Vasile Mircea,
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                 cod numeric personal 1711230060021, data numirii
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                 8.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
RON fiecare;                           depline;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - denumire: VIVAI STIL - S.R.L.;
  - cod unic de înregistrare: 23336590;               - sediul social:satul Măluț nr. 105, comuna Braniștea,
  - număr de ordine în registrul comerțului:           județul Bistrița-Năsăud;
J 06/195/2008.                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 016 -
   (44/442.273)                         activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare;
                                   - activitatea principală: cod CAEN: 0161 - activități
                                 auxiliare pentru producția vegetală;
      Societatea Comercială                   - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
    VIVAI STIL - S.R.L., satul Măluț              capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  comuna Braniștea, județul Bistrița-Năsăud           RON fiecare;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                   - cod unic de înregistrare: 23321379;
                                   - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 J 06/187/2008.
       TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD                (45/442.274)

      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 677
                                         Societatea Comercială
        din 20 februarie 2008                      AGAT LOGISTIC - S.R.L.
                                       Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                              MINISTERUL JUSTIȚIEI

  Tribunalul
  Bistriţa-Năsăud    - Checec Virgil                    TRIBUNALUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
  Referent
  la Oficiul Registrului                          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 678
  Comerţului de pe lângă                             din 20 februarie 2008
  Tribunalul                            Judecător delegat
  Bistriţa-Năsăud    - Rațiu Ana                la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 2167 din data de 13.02.2008 și a       Comerţului de pe lângă
                                   Tribunalul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                   Bistriţa-Năsăud    - Checec Virgil
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                   Referent
Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea        la Oficiul Registrului
societății comerciale cu următoarele date:              Comerţului de pe lângă
  - fondatori:                           Tribunalul
  1. Bindea Vasile Mircea, asociat, cod numeric personal      Bistriţa-Năsăud    - Butnariu Camelia
1711230060021, aport la capital 190,00 RON, echivalând
                                   În baza cererii nr. 2210 din data de 12.02.2008 și a
cu 19 părți sociale, reprezentând 95 % din capitalul social    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 95 %,     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
domiciliat în localitatea Măluț nr. 105, județul         Bistrița-Năsăud a dispus autorizarea și înregistrarea
Bistrița-Năsăud;                         societății comerciale cu următoarele date:
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1897/7.IV.2008

  - fondatori:                                 - denumire: AGAT LOGISTIC - S.R.L.;
  1. Pop Aurel, asociat, cod numeric personal                  - sediul social: Bistrița, Calea Moldovei nr. 8, sc. C,
1700313064336, aport la capital 190,00 RON, echivalând            ap. 34, județul Bistrița-Năsăud;
cu 19 părți sociale, reprezentând 95 % din capitalul social            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 494 -
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,           transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
domiciliat în Bistrița, Calea Moldovei nr. 8, bl. 8, sc. C,            - activitatea principală: cod CAEN: 4941 - transporturi
et. 4, ap. 34, județul Bistrița-Năsăud;
                                       rutiere de mărfuri;
  2. Pop Maria Daniela, asociat, cod numeric personal
                                         - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
2730723261467, aport la capital 10,00 RON, echivalând
                                       capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
cu 1 parte socială, reprezentând 5 % din capitalul social
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 5 %,           RON fiecare;
domiciliată în Bistrița, Calea Moldovei nr. 8, bl. 8, sc. C,           - durata de funcționare: nelimitată;
et. 4, ap. 34, județul Bistrița-Năsăud;                      - cod unic de înregistrare: 23321328;
  - administrator și reprezentant: Pop Maria Daniela, cod            - număr de ordine în registrul comerțului:
numeric personal 2730723261467, data numirii                 J 06/188/2008.
13.02.2008, durata mandatului nelimitată;                      (46/442.275)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                 &JUYDGY|244634|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1897/7.IV.2008 conține 32 de pagini.      Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

								
To top