Docstoc

2008_1887

Document Sample
2008_1887 Powered By Docstoc
					                         PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 1887     PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                  Luni, 7 aprilie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială                Suma de 358.000 lei RON, cu care se majorează
         BOGIRI - S.R.L.                capitalul social, reprezintă aport din contul 1068 Alte
    satul Homoriciu, comuna Izvoarele           rezerve.
         județul Prahova                  Astfel:
                                  - Luca Stelian-Cristian participă la majorarea
         HOTĂRÂREA NR. 1               capitalului social cu 179.000 lei, respectiv 17.900 părți
                                sociale a 10 lei fiecare, și
          din 11 martie 2008               - Luca Georgeta participă la majorarea capitalului
      a adunării generale a asociaților          social cu 179.000 lei, respectiv 17.900 părți sociale a 10
  Subsemnații:                        lei fiecare.
                                  Ca urmare a majorării, capitalul social va fi în valoare
  - Luca Stelian-Cristian, cetățean român, născut la data
                                de 360.000 lei RON, respectiv 36.000 părți sociale a 10
de 21 ianuarie 1968 în comuna Homoriciu, județul
                                lei fiecare, repartizat pe asociați astfel:
Prahova, domiciliat în satul Homoriciu nr. 275A, comuna      - Luca Stelian-Cristian – 180.000 lei, respectiv 18.000
Izvoarele, județul Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr.  părți sociale a 10 lei fiecare;
302958, eliberată de Poliția Vălenii de Munte la data de      - Luca Georgeta – 180.000 lei, respectiv 18.000 părți
15 aprilie 2002, cod numeric personal 1680121297297, și    sociale a 10 lei fiecare.
  - Luca Georgeta, cetățean român, născută la data de      Participarea la beneficii și pierderi vor rămâne
12 iulie 1971 în comuna Măneciu, județul Prahova,       neschimbate.
identificată cu C.I. seria PH nr. 348621, eliberată de       - Luca Stelian-Cristian – 50 %;
Poliția Vălenii de Munte la data de 3 decembrie 2002, cod     - Luca Georgeta – 50 %.
numeric personal 2710712297301, domiciliată în satul        Se recodifică întregul obiect de activitate al societății
Homoriciu nr. 275A, comuna Izvoarele, județul Prahova,     conform CAEN Revizuit 2 activitatea principală fiind
  în calitate de asociați ai Societății Comerciale BOGIRI  grupa 422, respectiv codul 4221 - lucrări de construcții a
                                proiectelor utilitare pentru fluide.
- S.R.L., cu sediul în satul Homoriciu nr. 275B, comuna
                                  Se completează obiectul de activitate al societății cu:
Izvoarele, județul Prahova, înmatriculată la Oficiul
                                  4120 – lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și
Registrului Comerțului Prahova cu nr. J 29/24/2001, cod    nerezidențiale;
unic de înregistrare 13652316, am hotărât următoarele:       4211 - lucrări de construcții ale drumurilor și
  Modificarea actului constitutiv al societății prin     autostrăzilor;
majorarea capitalului social de la 200 lei RON la 360.000     4212 - lucrări de construcții ale căilor ferate de
lei RON, prin participarea asociaților cu suma de 358.000   suprafață și subterane;
lei RON.                              4213 - construcția de poduri și tuneluri;
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008

  4221 - lucrări de construcții ale proiectelor utilitare     8020 - activități de servicii privind sistemele de
pentru fluide;                          securizare;
  4222 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare      5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi
pentru electricitate și telecomunicații;             terestre.
  4291 - construcții hidrotehnice;                Celelalte clauze ale actelor de constituire ale societății
  4299 - lucrări de construcții ale altor proiecte       rămân neschimbate, prezenta hotărâre făcând parte
inginerești n.c.a.;                       integrantă din acesta.
  4311 - lucrări de demolare a construcțiilor;          Redactat de părți în cinci exemplare, azi, 11 martie
  4313 - lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;    2008.
  4331 - lucrări de ipsoserie;                   (1/537.948)
  4511 - comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare
(sub 3,5 tone);                                Societatea Comercială
  4519 - comerț cu alte autovehicule;                  BOGIRI - S.R.L., satul Homoriciu
  4531 - comerț cu ridicata cu piese și accesorii pentru        comuna Izvoarele, județul Prahova
autovehicule;
  4532 - comerț cu amănuntul cu piese și accesorii                  NOTIFICARE
pentru autovehicule;                        Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  4614 - intermedieri în comerțul cu mașini,          Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204,
echipamente industriale, nave și avioane;            alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
  4618 - intermedieri în comerțul specializat în vânzarea   modificările și completările ulterioare, depunerea textului
produselor cu caracter specific n.c.a.;             actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
  4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;     BOGIRI - S.R.L., cu sediul în satul Homoriciu nr. 275B,
  4661 - comerț cu ridicata al mașinilor agricole,       comuna Izvoarele, județul Prahova, înmatriculată la
echipamentelor și furniturilor;                 Oficiul registrului comerțului cu nr. J 29/24/2001, cod unic
  4662 - comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;        de înregistrare 13652316, care a fost înregistrat cu nr.
  4663 - comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria   17931 din data de 18 martie 2008.
minieră și construcții;                       (2/537.949)
  4666 - comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
de birou;                                    Societatea Comercială
  4669 - comerț cu ridicata al altor mașini și                PRO LEASING IFN - S.A.
echipamente;                                  Ploiești, județul Prahova
  4673 – comerț cu ridicata al materialului lemnos și a
materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;              HOTĂRÂREA NR. 50
  4674 - comerț cu ridicata al echipamentelor și                din 28 decembrie 2007
furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de
                                      a adunării generale a acționarilor
încălzire;
  4676 - comerț cu ridicata al altor produse intermediare;    Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale
  4690 – comerț cu ridicata nespecializat;           PRO LEASING IFN - S.A., desfășurată în data de 28
  4941 - transporturi rutiere de mărfuri;           decembrie 2007, are următoarea ordine de zi:
  4950 - transporturi prin conducte;               1. contractarea unui credit în suma de 1.000.000 euro
  5210 - depozitări;                      pentru activitatea de leasing de la ABN AMRO BANK
  5224 - manipulări;                      PLOIEȘTI.
  5229 - alte activități anexe transporturilor;          La ședința de azi, 28 decembrie 2007, au participat toți
  7711 - activități de închiriere și leasing cu autoturisme  acționarii, procentul de participare a acestora fiind de
și autovehicule rutiere ușoare;                 100 %.
  7712 - activități de închiriere și leasing cu autovehicule   Se constată că adunarea generală extraordinară este
rutiere grele;                          legal constituită conform art. 121 din Legea nr. 31/1991 și
  7729 - activități de închiriere și leasing cu alte bunuri  emite următoarea hotărâre:
personale și gospodărești n.c.a.;                  Aprobă în unanimitate de voturi contractarea unui
  7731 - activități de închiriere și leasing cu mașini și   credit în suma de 1.000.000 euro pentru activitatea de
echipamente agricole;                      leasing, de la ABN AMRO BANK PLOIEȘTI.
  7732 - activități de închiriere și leasing cu mașini și     Hotărârea urmează să-și producă efectele.
echipamente pentru construcții.                   Dată și semnată în Ploiești astăzi, 28 decembrie 2007.
  Se exclud din obiectul de activitate următoarele coduri:     (3/537.950)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008                 3

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
        ROMCONSTRUCT - S.A.                 Compania de Apa Targoviste - Dambovita - S.A.
        Ploiești, județul Prahova                      Târgoviște

          HOTĂRÂREA NR. 1                             HOTĂRÂRE
          din 11 martie 2008                privind majorarea capitalului social al Societății
   a adunării generale ordinare a acționarilor            Comerciale Compania de Apa Targoviste -
                                    Dambovita - S.A. prin emitere de noi acțiuni
  Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății
Comerciale ROMCONSTRUCT - S.A., înmatriculată la            Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, în calitate de
Oficiul Registrului Comerțului Prahova cu nr.           acționar unic al Societății Comerciale Compania de Apa
J 29/255/1991, cod unic de înregistrare 1348098,          Târgoviste - Dâmbovița - S.A. întrunit în ședința ordinară
întrunită în ședința în data de 11 martie 2008, la sediul     astăzi, 31.01.2008, având în vedere:
social al societății din Ploiești, Str. Sitarului nr. 1, județul    • raportul de specialitate al Direcției Economice prin
Prahova, hotărăște:                        care se susține necesitatea adoptării unei hotărâri privind
  Art. 1. Contractarea de credite pe termen scurt în limita   majorarea capitalului social al Societății Comerciale
unui plafon de 5.000.000 lei.                   Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița - S.A. prin
  Art. 2. Contractarea de credite pentru scrisoare de      emitere de noi acțiuni;
garanție bancară: bună execuție, de participare la licitație      • rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din
și de garantare a avansurilor în limita unui plafon de       cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
2.000.000 lei.                             • prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile
  Art. 3. Contractarea de credite pe termen mediu și lung    comerciale, modificată și completată prin Legea nr.
în limita unui plafon de 5.000.000 lei.              441/2007;
  Art. 4. Vânzarea, gajarea, închirierea sau desființarea       • prevederile H.C.L. nr. 149/2.07.2007 privind
uneia sau mai multor unități (activități) ale societății.     transformarea R.A.G.C. Târgoviște în Societatea
  Art. 5. Împuternicirea dlui Rosu Neculai în vederea      Comercială Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița -
încheierii și semnării cu băncile și orice alte instituții     S.A.;
financiare și de credit, a actelor necesare în vederea         • prevederile H.C.L. nr. 347/29.11.2007 privind
acordării creditelor și fondurilor solicitate.           aprobarea măririi acționariatului și majorarea capitalului
   (4/537.951)                          social al Societății Comerciale Compania de Apă
                                  Târgoviște - Dâmbovița - S.A.;
        Societatea Comercială                  • prevederile H.CL. Potlogi nr. 68/21.11.2007 privind
          ANTECO - S.A.                 participarea Consiliului Local Potlogi ca acționar al
        Ploiești, județul Prahova              Societății Comerciale Compania de Apă Târgoviște -
                                  Dâmbovița - S.A. cu un număr de 10 acțiuni în valoare
           DECIZIA NR. 3                totală de 57.149 lei;
     a consiliului de administrație al               • prevederile H.C.L. Brănești nr. 30/16.11.2007 privind
    Societății Comerciale ANTECO - S.A.            participarea Consiliului Local Brănești ca acționar al
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale       Societății Comerciale Compania de Apă Târgoviște -
ANTECO - S.A. Ploiești, cu sediul în Ploiești, Str. Lămâiței    Dâmbovița - S.A. cu o acțiune în valoare totală de 5,7149
nr. 2, județul Prahova, înmatriculată la Oficiul registrului    lei;
comerțului cu nr. J 29/96/1.03.1991, cod unic de            • prevederile H.C.L. Răcari nr. 62/30.11.2007 privind
înregistrare RO 1351808, întrunit în ședință la data de 5     participarea orașului Răcari, prin Consiliul Local al
martie 2008, emite următoarea decizie:               acestuia, ca acționar al Societății Comerciale Compania
  Art. 1. Aprobă vânzarea activului deținut de societate     de Apă Târgoviște - Dâmbovița - S.A. cu o acțiune în
în Ploiești, str. Alexandru Vlahuță nr. 48, județul Prahova,    valoare totală de 5,7149 lei;
la un preț de 500.000 lei, către Societatea Comercială         • prevederile H.C.L. Pucioasa nr. 104/29.11.2007
PROD COM NARCIS – S.R.L. Ploiești, în următoarele         privind participarea Consiliului Local Pucioasa ca acționar
condiții: avans 50 % la încheierea antecontractului de       al Societății Comerciale Compania de Apă Târgoviște -
vânzare-cumpărare, iar diferența de 50 % înaintea         Dâmbovița - S.A. cu număr de 100 acțiuni în valoare
momentului perfectării contractului de vânzare-          totală de 571,49 lei;
cumpărare, dar nu mai târziu de 31 iulie 2008.             • prevederile H.C.L. Fieni nr. 188/30.11.2007 privind
   (5/537.952)                          participarea Consiliului Local Fieni ca acționar al
  4             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008

Societății Comerciale Compania de Apă Târgoviște -             Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
Dâmbovița - S.A. cu o acțiune în valoare totală de            obligă primarul, direcția economică, președintele
5,7149 lei;                                consiliului de administrație, conducerea societății și
  • prevederile H.C.L. Moreni nr. 248/29.11.2007 privind        secretarul municipiului pentru comunicare.
participarea Consiliului Local Moreni ca acționar al            Nr. 45, Târgoviște 31.01.2008.
Societății Comerciale Compania de Apă Târgoviște -              (6/537.007)
Dâmbovița - S.A. cu un număr de 1.000 acțiuni în valoare
totală de 5.714,9 lei;                                Societatea Comercială
  • prevederile H.C.L. Titu nr. 117/9.11.2007 privind              CUT PRODUCTION - S.R.L.
participarea Consiliului Local Titu ca acționar al Societății         comuna I.L. Caragiale, județul Dâmbovița
Comerciale Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița -
                                               HOTĂRÂREA NR. 2
S.A. cu o acțiune în valoare totală de 5,7149 lei;
  • prevederile H.C.L. Voinești nr. 75/5.12.2007 privind              din data de 26 februarie 2008
participarea Consiliului Local Voinești ca acționar al             a adunării generale a asociaților Societății
Societății Comerciale Compania de Apă Târgoviște -               Comerciale CUT PRODUCTION - S.R.L.
Dâmbovița - S.A. cu un număr de 100 acțiuni în valoare            Adunarea asociaților Societății Comerciale CUT
totală de 571,49 lei;                           PRODUCTION - S.R.L. întrunită astăzi, 26.02.2008,
  • prevederile H.C.L. Aninoasa nr. 86/29.11.2007            având în vedere:
privind participarea Consiliului Local Aninoasa ca              - prevederile actului constitutiv al societății;
acționar al Societății Comerciale Compania de Apă              - problemele de pe ordinea de zi,
Târgoviște - Dâmbovița - S.A. cu un număr de 1.000              în temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind
acțiuni în valoare totală de 5.714,9 lei;                 societățile comerciale, modificată, completată și
  • prevederile H.C.L. Șotânga nr. 78/29.11.2007 privind        republicată, hotărăște:
participarea Consiliului Local Șotânga ca acționar al            Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al
Societății Comerciale Compania de Apă Târgoviște -            societății prin aporturi în numerar ale asociaților societății,
Dâmbovița - S.A. cu un număr de 100 acțiuni în valoare          în cuantum de 56.000 euro, reprezentând 196.000 lei (la
totală de 571,49 lei;                           un curs de 1 euro = 3,50 lei), reprezentând
  • dispozițiile art. 36 alin. 2 lit. c) și alin. 5 lit. a) și a art.  contravaloarea a 19.600 părți sociale în valoare nominală
123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, republicată în baza          de 10 lei fiecare, din care:
Legii nr. 286/2006,                             - 42.000 euro, adică 147.000 lei (la un curs de 1 euro
  în temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001           = 3,50 lei), reprezentând contravaloarea a 14.700 părți
republicată, privind administrarea publică locală,            sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare, constând în
hotărăște:                                aport în numerar integral subscris și vărsat de asociatul
  Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al           Societatea Comercială CENTRO UTENSILI - S.R.L.;
Societății Comerciale Compania de Apă Târgoviște -              - 14.000 euro, adică 49.000 lei (la un curs de 1 euro =
Dâmbovița - S.A. cu valoarea de 2.314 lei reprezentând          3,50 lei), reprezentând contravaloarea a 4.900 părți
2.314 acțiuni, cu o valoare nominală de un leu/acțiune.          sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare, constând în
  Acțiunile au o valoare reală de 5,7149 lei/acțiune,          aport în numerar integral subscris și vărsat de asociatul
conform activului net contabil corectat al Societății           Ravera Tomaso.
Comerciale Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița -             Art. 2. Adunarea asociaților ia act de faptul că asociatul
S.A., valoare care se oferă spre subscriere și vărsare de         Smărăndescu Valentin Crișu nu participă la majorarea
către noii acționari.                           capitalului social al societății, nefiind prezent la adunare.
  Art. 2. Se aprobă emiterea unui număr de 2.314              Art. 3. Corespunzător art. 1 și 2 din prezenta hotărâre
acțiuni, cu o valoare nominală de un leu/acțiune și cu o         se modifică art. 7 din actul constitutiv al societății, care va
valoare reală de 5,7149 lei/acțiune.                   avea următoarea formulare:
  Art. 3. Prețul de emisiune al acțiunilor este de 5,7149         „Art. 7. Capitalul social subscris de asociați în numerar
lei/acțiune, din care:                          este de 66.000 euro, echivalentul a 231.000 lei, la cursul
  - un leu/acțiune (valoare nominală a unei acțiuni) va fi       de 1 euro = 3,50 lei.
utilizată pentru majorarea capitalului social, conform art. 1;        Capitalul social va fi împărțit în 23.100 de părți sociale
  - 4,7149 lei din prețul de emisiune (5,7149 lei - un leu)       a câte 10 lei fiecare și va fi deținut de asociați, după cum
va fi înregistrat ca prima de emisiune.                  urmează:
  Art. 4. Valoare efectivă cu care se va majora capitalul         - CENTRO UTENSILI - 48.000 euro, echivalentul a
social va fi reprezentată de totalul subscrierilor efectuate       168.000 lei, reprezentând 16.800 părți sociale, în valoare
la finalul etapelor de subscriere.                    nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 72,73 %;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008                 5

  - Ravera Tomaso - 16.000 euro, echivalentul a 56.000    domiciliată în București, bd. Mircea Vodă nr. 50, bl. M20,
lei, reprezentând 5.600 părți sociale, în valoare nominală   et. 5, ap. 54, sectorul 3, identificată cu B.I. seria G.R. nr.
de 10 lei fiecare, reprezentând 24,24 %;            404880 eliberat de Poliția București la data de
  - Smărăndescu Valentin Crișu - 2.000 euro,         21.03.1995,
echivalentul a 7.000 lei, reprezentând 700 părți sociale, în    asociați ai Societății Comerciale INTERNATIONAL ESI
valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 3,03 %.”    - S.R.L., cu sediul în localitatea Crângurile de Jos,
  Art. 4. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân  comuna Crângurile, județul Dâmbovița, au hotărât:
neschimbate.                            Art. 1. Schimbarea domeniului de activitate din cod
  Art. 5. Se împuternicește administratorul societății dl   CAEN 514 și a obiectului principal de activitate din cod
Ravera Tomaso, identificată prin C.I. seria AM nr.       CAEN 5143 în
1786790 eliberată de Primăria Arenzano, Italia, să         Domeniul principal de activitate: 466 - comerț cu
semneze actul constitutiv al societății actualizat, ce va fi  ridicata cu alte mașini, echipamente și furnituri.
depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă         Obiectul principal de activitate: 4669 - comerț cu
Tribunalul Dâmbovița.                      ridicata cu alte mașini și echipamente.
   (7/537.008)                          Art. 2. Recodificarea obiectului de activitate conform
                                versiunii codului CAEN Rev. 2 publicată în Monitorul
      Societatea Comercială                Oficial al României nr. 293/3.05.2007, Partea I.
     CUT PRODUCTION - S.R.L.                  Art. 3. Se majorează capitalul social de la 3.435 lei la
  comuna I.L. Caragiale, județul Dâmbovița          3.450 lei cu suma de 15 lei, reprezentând aport numerar
                                conform foii de depunere nr. 86 301/6.03.2008 și nr.
           NOTIFICARE
                                2008031400040693/14.03.2008.
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      Art. 4. Capitalul social, în valoare de 3.450 lei este
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile art.     împărțit în 345 părți sociale a 10 lei fiecare, va fi deținut de
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu      asociați după cum urmează:
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     - Vaidescu Nicolae - 1.760 lei reprezentând 176 părți
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale   sociale a 10 lei fiecare = 51,01 %;
CUT PRODUCTION - S.R.L., cu sediul în comuna I.L.          - Vaidescu Margareta - 1.690 lei reprezentând 169
Caragiale, șos. Ploiești Târgoviște, în cadrul Parcului     părți sociale a 10 lei fiecare = 48,99 %.
Industrial MIA - S.A., înregistrată cu nr. J 15/1205/2005,     Art. 5. Extinderea obiectului de activitate al societății
cod unic de înregistrare 18020272, care a fost înregistrat   cu următoarele coduri CAEN 2229 - fabricarea altor
cu nr. 3676 la data de 12.03.2008.               produse din material plastic;
  (8/537.009)                           2562 - operațiuni de mecanică generală;
                                  2571 - fabricarea produselor de taiat;
       Societatea Comercială                 2594 - fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole
      INTERNATIONAL ESI - S.R.L.              filetate; fabricarea de nituri și șaibe;
  satul Crângurile de Jos, comuna Crângurile            2599 - fabricarea altor articole din metal neclasificate
        județul Dâmbovița
                                în altă parte;
                                  2712 - fabricarea aparatelor de distribuție și control al
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008
                                electricității;
        din data de 6 martie 2008              2732 - fabricarea altor fire și cabluri electrice și
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind  electronice;
societățile comerciale, modificată prin O.U.G. nr. 32/1997     2733 - fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru
și aprobată prin Legea nr. 195/1997, ale actului constitutiv  fire și cabluri electrice și electronice;
al societății și având în vedere modificarea și completarea     2740 - fabricarea de echipamente electrice de
Legii nr. 31/1990, publicat în Monitorul Oficial al României  iluminat;
nr. 955/28.11.2006,                         2790 - fabricarea altor echipamente electrice;
  Vaidescu Nicolae, cetățean român, născut la data de       3311 - repararea articolelor fabricate din metal;
15.12.1936 în comuna Valea Mare, județul Dâmbovița,         3314 - repararea echipamentelor electrice;
domiciliat în București, bd. Mircea Vodă nr. 50, bl. M20, et.    3821 - tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase.
5, ap. 54, sectorul 3, identificat cu B.I. seria D.G. nr.      Art. 6. Se înființează un punct de lucru în satul Valea
454244 eliberat de Miliția București, Circa 2 la data de    Mare, comuna Valea Mare, județul Dâmbovița.
7.05.1988;                             Activitatea desfășurată la punctul de lucru este definită
  Vaidescu Margareta, cetățean român, născut la data     de următoarele coduri CAEN 2712 - fabricarea aparatelor
de 10.01.1943 în comuna Gura Foii, județul Dâmbovița,      de distribuție și control al electricității;
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008

  2732 - fabricarea altor fire și cabluri electrice și     administrator al Societății Comerciale DENISA
electronice;                           AGREGATE 2005 - S.R.L., am hotărât:
  2733 - fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru      Art. 1. Dizolvarea societății.
fire și cabluri electrice și electronice;              Art. 2. Numirea lichidatorului în persoana dnei
  2740 - fabricarea de echipamente electrice de        Tudorache Violeta Emilia, conform Legii nr. 31/1990,
iluminat;                            legitimată cu C.I. seria DD nr. 121747, cod numeric
  2229 - fabricarea altor produse din material plastic;    personal 2731208151807 care deține atestatul de
  2562 - operațiuni de mecanică generală;           insolvență cu nr. 1B1091.
  2594 - fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole     (11/537.012)
filetate; fabricarea de nituri și șaibe;
                                       Societatea Comercială
  2790 - fabricarea altor echipamente electrice;           BELUSA CONSTRUCT IMPEX - S.R.L.
  3821 - tratarea și eliminarea deșeurilor neprelucrate;        comuna Răzvad, județul Dâmbovița
  3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate.
  Art. 7. Restrângerea obiectului de activitate al                HOTĂRÂREA NR. 1
societății cu următoarele coduri CAEN 6512, 6521, 6522,
                                  din data de 29 februarie 2008, a adunării generale
6523, 6712, 7412.                                     a asociaților
  Art. 8, Se actualizează actul constitutiv al societății cu
                                   Adunarea generală a Societății Comerciale BELUSA
toate modificările adoptate conform art. 204 din Legea nr.
                                 CONSTRUCT IMPEX - S.R.L. legal întrunită prin
31/1990, republicată, cu modificările și completările
                                 asociații:
ulterioare.
                                   1. Neacșu Elena Carmen, cetățean român, născută la
  Restul prevederilor din actul constitutiv rămâne       data de 10.08.1967 în Titu, județul Dâmbovița, identificată
neschimbat.                           cu C.I. seria DD nr. 326925/20.09.2006;
  Încheiat în 3 exemplare azi, 6.03.2008, sub semnătură      2. Di Stefano Rosario Vicenzo, cetățean italian, născut
privată.                             la data de 21.10.1953 în Italia, Sant´Agata di Militello,
   (9/537.010)                         identificat cu pașaportul P ITA C 506260 eliberat de
                                 autoritățile italiene la data de 28.09.2004, hotărăște:
       Societatea Comercială                 dizolvarea Societății Comerciale BELUSA
      INTERNATIONAL ESI - S.R.L.              CONSTRUCT IMPEX - S.R.L., cu sediul în localitatea
  satul Crângurile de Jos, comuna Crângurile          Răzvad, județul Dâmbovița, cu număr de înregistrare la
        județul Dâmbovița                Oficiul registrului comerțului J 15/423/2004 și numirea în
                                 calitate de lichidator a dlui Voichița Daniel, practician în
            NOTIFICARE                insolvență cu nr. 1B1094 din Tabloul practicienilor în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     insolvență, care urmează a efectua operațiunile legate de
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile art.     lichidarea și radierea de la Oficiul registrului comerțului.
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         De asemenea adunarea generală îl împuternicește pe
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   dl Voichița Daniel identificat cu C.I. seria DD nr. 139857
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    eliberată de Poliția Târgoviște să se ocupe de formalitățile
                                 depunerii prezentei hotărâri și publicării ei în Monitorul
INTERNATIONAL ESI - S.R.L., cu sediul în satul
                                 Oficial al României.
Crângurile de Jos, comuna Crângurile, județul
                                   Prezenta hotărâre a fost luată în adunarea generală a
Dâmbovița, înregistrată cu nr. J 15/993/1994, cod unic de
                                 Societății Comerciale BELUSA CONSTRUCT IMPEX -
înregistrare 6030256, care a fost înregistrat cu nr. 3376 la   S.R.L.
data de 6.03.2008.                          Azi, 29 februarie 2008.
  (10/537.011)                           (12/537.013)
       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
     DENISA AGREGATE 2005 - S.R.L.                       VALAHIA - S.A.
      Găești, județul Dâmbovița                    Târgoviște, județul Dâmbovița

          HOTĂRÂREA NR. 1                        HOTĂRÂREA NR. 88
       din data de 6 martie 2008                      din data de 7.03.2008
  Subsemnatul Stoian Ionuț Petrișor, domiciliat în         Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale
localitatea Găești, str. Nicolae Bălcescu nr. 9, județul     VALAHIA - S.A., întrunită în ședința din data de
Dâmbovița, identificat cu C.I. seria DD nr. 081245, cod     7.03.2008, în conformitate cu cele scrise în procesul-
numeric personal 1840105150434, asociat unic și         verbal încheiat, hotărăște:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008               7

  1. Modificarea actului constitutiv privind forma de      Se împuternicește dl Ponorica Ion să procedeze la
administrare a societății.                   publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al
  Se numește dl Ponorica Ion, administrator unic și      României, Partea a IV-a.
director al Societății Comerciale VALAHIA - S.A.          (13/537.014)
  2. Se aprobă: bilanțul contabil pentru anul financiar
2007, bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2008,             Societatea Comercială
descărcarea de gestiune a consiliului, raportul comisiei              ASEL - S.A.
de cenzori.                                Târgoviște, județul Dâmbovița
  3. Noua comisie de cenzori are următoarea
                                         HOTĂRÂREA NR. 1
componență:
  - Ilie Octavian, născut la data de 10.07.1948 în             din data de 18.02.2008
localitatea Baciu, județul Teleorman, domiciliat în Băicoi,     a adunării generale ordinare a acționarilor
Str. Republicii nr. 4 bis, bl. IAS, et. 3, ap. 16, județul        Societății Comerciale ASEL - S.A.
Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 593450, eliberată     Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită azi,
de S.P.C.L.E.P. Băicoi la data de 13.02.2006, cod        18.02.2008, la sediul societății,
numeric personal 1480710293100;                   având în vedere:
  - Ghigheci Paul, născut la data de 14.04.1975 în        - problemele aflate pe ordinea de zi;
Târgoviște, județul Dâmbovița, domiciliat în Târgoviște,      - prevederile actului constitutiv,
str. Cernăuți, bl. C5, sc. D, ap. 2, județul Dâmbovița ,      în temeiul Legii nr. 31/1990, privind societățile
identificat cu C.I. seria DD nr. 224490, eliberată de      comerciale, modificată și republicată, hotărăște:
S.P.C.L.E.P: Târgoviște la data de 6.06.2004, cod          Art. 1. Se aprobă revocarea consiliului de administrație
numeric personal 1750414151773;                 al societății, compus din dl Nițu Vasile, dl Nicoară Călin
  - Grigore Eduard Florin, născut la data de 3.11.1981 în   Nicolae și dna Țuțuianu Carmen Elena.
Târgoviște, județul Dâmbovița, domiciliat în Moreni,        Art. 2. Se desemnează administrator unic al Societății
județul Dâmbovița, identificat cu C.I. seria DD nr. 370601,   Comerciale ASEL - S.A., dl Nițu Vasile, cetățean român,
eliberată de S.P.C.L.E.P. Moreni la data de 4.09.2007,     născut la data de 12.05.1955 în comuna Cislău, județul
                                Buzău, domiciliat în Târgoviște, str. Radu Vărzaru
cod numeric personal 1811103152519.
                                Armașu nr. 17, județul Dâmbovița, identificat cu C.I. seria
  4. Se modifică capitalul social al societății în sensul
                                DD nr. 114776, eliberată de Poliția Târgoviște la data de
reducerii lui cu 149.921 RON, respectiv 59.968 acțiuni,
                                16.06.2002, cod numeric personal 1550512151808.
consecință a punerii în executare a sentinței nr.
                                  Mandatul administratorului este de 4 ani, începând cu
133/20.09.2002 a Curții de Apel Ploiești rămasă
                                data prezentei hotărâri.
irevocabilă.
                                  Art. 3. Remunerația lunară a administratorului unic al
  După modificare, structura acționariatului Societății
                                societății este de 10.000 lei brut.
Comerciale VALAHIA - S.A. este următoarea:
                                  Art. 4. Directorul general al societății, cu un mandat de
  - Societatea Comercială VALAHIA - S.A. - capital
                                4 ani, începând cu data prezentei hotărâri, este dl Nițu
social 1.346.346 RON (din care aport în numerar         Vasile, cetățean român, născut la data de 12.05.1955 în
1.126.673 și 219.673 aport în natură, divizat în 538.539    comuna Cislău, județul Buzău, domiciliat în Târgoviște,
acțiuni, în valoare nominală de 2,5 RON fiecare;        str. Radu Vărzaru Armașu nr. 17, județul Dâmbovița,
  - S.C. CREON IMPEX - S.R.L. - 481.585 acțiuni, în      identificat cu C.I. seria DD nr. 336513, eliberată de Poliția
valoare nominală de 2,5 Ron fiecare - 89,4245 %;        Târgoviște la data de 18.12.2006, cod numeric personal
  - Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Comerț  1550512151808.
și Turism și Profesii Liberale - 47.029 acțiuni, în valoare     Art. 5. Remunerația directorului general al societății
nominală de 2,5 RON fiecare, respectiv 8,7327 % din       pentru anul 2008, va fi cuprinsă între 10.000 lei și 11.000
capitalul social;                        lei brut lunar.
  - Societatea Comercială NBR VALAHIA - S.R.L. - 71        Cuantumul remunerației directorului va fi determinat în
acțiuni, în valoare nominală de 2,5 RON fiecare, respectiv   mod concret prin contractul de mandat al acestuia.
0,0132 % din capitalul social;                   Art. 6. Se aprobă contractul de mandat al directorului
  - alți acționari, persoane fizice - 9.853 acțiuni, în    general al societății - dl Nițu Vasile.
valoare nominală de 2,5 RON fiecare, respectiv           Art. 7. Se împuternicesc Cabinetele asociate de
1,8296 %.                            avocați A. Chirițescu - A. Țuțuianu, să îndeplinească
  Supusă la vot este aprobată noua valoare a capitalului   formalitățile legale de înregistrare și publicitate ale
social și cota de participare a acționarilor după        prezentei hotărâri.
modificare.                              (14/537.015)
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008

        Societatea Comercială                Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite
        HOROSCOP IMOB - S.A.               la data de 31.12.2007.
       Găești, județul Dâmbovița               Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului net aferent
                                anului 2007 în sumă de 262.100,13 lei, pentru distribuirea
         HOTĂRÂREA NR. 12               de dividende cuvenite acționarilor (adică 26,35
                                lei/acțiune).
         din data de 4.03.2008
                                  Art. 3. Se aprobă remunerația cuvenită
             (extras)               administratorului unic pentru exercițiul financiar 2008 în
  În urma ședinței adunării generale ordinare a        sumă de 5.870 lei/lună.
acționarilor din cadrul Societății Comerciale HOROSCOP       Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a
IMOB - S.A., Găești, desfășurată la sediul societății în    administratorului pentru exercițiul financiar 2007.
data de 4 martie 2008, pe baza procesului-verbal de         Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru
ședință, adunarea generală a acționarilor hotărăște:      anul 2008.
  Art. 1. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2007.        (16/537.017)
  Art. 2. Aprobarea raportului de gestiune al
administratorilor.                               Societatea Comercială
  Art. 3. Aprobarea raportului comisiei de cenzori.            AGARICUS IMPEX - S.R.L.
  Art. 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli         satul Ghinești, comuna Sălcioara
pentru anul 2008.                                județul Dâmbovița
  Art. 5. Repartizarea profitului realizat în anul 2007
                                            HOTĂRÂRE
pentru reinvestire.
  Art. 6. Menținerea membrilor comisiei de cenzori.        Azi, 20.03.2007, adunarea generală extraordinară
  Art. 7. Alegerea consiliului de administrație cu un     Societății Comerciale AGARICUS IMPEX - S.R.L., în
mandat de 4 (patru) ani, format din:              baza art. 114 din Legea nr. 31/1990, hotărăște:
  1. Voichin Victor, cu domiciliul în București, Str.       Art. 1. Micșorarea capitalului social al societății de la
Concordiei nr. 4, sectorul 4, cod numeric personal       100.250 (unasutădouăsutecincizeci) lei la 89.640
1510112400971;                         (optzecișinouămiișasesutepatruzeci) lei, micșorare
  2. Rădulescu Vasilica, cu domiciliul în București, șos.   datorată desființării construcțiilor: C4 - magazin, cu o
                                încăpere, fundație beton, zid cărămidă, acoperit cu țiglă,
Ștefan cel Mare nr. 15, bl. 15, sectorul 3, cod numeric
                                suprafață construită 104 m2, valoare inventar 1.811,3 lei;
personal 2380414400622;
                                C5 - anexă, cu o încăpere, fundație beton, zid cărămidă,
  3. Tudorache Marin, cu domiciliul în Găești, Str. 13
                                acoperit cu țiglă, suprafață construită 35 m2, valoare
Decembrie, bl. 58, sc. B, ap. 5, județul Dâmbovița, cod
                                inventar 2.098,6 lei; C6 - grajd, cu o încăpere, fundație
numeric personal 1460905150370.
                                beton, zid cărămidă, acoperit cu țiglă, suprafață
  Art. 8. Împuternicirea consiliului de administrație
                                construită 95 m2, valoare inventar 6.696,8 lei.
pentru conducerea activității economico-financiare a
                                  Art. 2. Capitalul social în sumă de 89.640
societății în anul 2008.
                                (optzecișinouămiișasesutepatruzeci) lei, este împărțit în
  Art. 9. Conducerea societății va fi asigurată de către dl  8.964 părți sociale a câte 10 lei fiecare, și aparține în
Voichin Victor printr-un contract de management.        întregime unicului asociat Lică Elena.
  (15/537.016)                           (17/537.018)
       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
        PROLIBRIS - S.A.                        MICONSTRUCT - S.R.L.
      Târgoviște, județul Dâmbovița                  Târgoviște, județul Teleorman
         HOTĂRÂREA NR. 23                           HOTĂRÂRE
        din data de 15.03.2008                a asociatului unic al Societății Comerciale
  Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății             MICONSTRUCT - S.R.L.
Comerciale PROLIBRIS - S.A., Târgoviște, întrunită în       În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
data de 15.03.2008, în conformitate cu prevederile art.     republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
117 din Legea nr. 31/1990, republicată, la care au       ulterioare și ale actului constitutiv al societății,
participat un număr de 24 de acționari, reprezentând        - Ghionoiu Marin Vasile, domiciliat în Târgoviște, Str.
89,59 % din capitalul social, deliberând în conformitate cu   Moldovei, bl. 4B, sc. B, ap. 4, județul Dâmbovița,
prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 29 din  identificat cu C.I. seria DD nr. 121114, eliberată de Poliția
actul constitutiv, adoptă hotărârea nr. 23/15.03.2008:     Târgoviște la data de 25.07.2002,
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008                  9

  a hotărât:                                  Societatea Comercială
  • modificarea codificării obiectului de activitate, potrivit          CAD - EX - S.R.L.
versiunii CAEN, rev. 2, conform Ordinului nr. 337/2007,            Târgoviște, județul Teleorman
publicat în Monitorul Oficial al României nr.
293/3.05.2007. Se modifică obiectul principal de activitate                HOTĂRÂRE
al societății după cum urmează:
  - domeniul principal de activitate:                 a adunării generale a Societății Comerciale
  412 - lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și           CAD - EX - S.R.L.
nerezidențiale;
                                    În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
  - obiectul principal de activitate:
  4120 - lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și  republicată, privind societățile comerciale, cu modificările
nerezidențiale;                          ulterioare și ale actului constitutiv al societății,
  • înființarea unui punct de lucru în satul Aninoasa,        - Ghionoiu Marin Vasile, domiciliat în Târgoviște, Str.
comuna Aninoasa, județul Dâmbovița;                Moldovei, bl. 4B, sc. B, ap. 4, județul Dâmbovița,
  • radierea punctului de lucru din Târgoviște, str. Aviator   identificat cu C.I. seria DD nr. 12114, eliberată de Poliția
Negel nr. 6A, județul Dâmbovița;
                                  Târgoviște la data de 25.07.2002;
  • schimbarea sediului social din Târgoviște, Str.
Moldovei, bl. 4B, ap. 4, județul Dâmbovița, în Târgoviște,       - Ghionoiu Anda Cristina, domiciliată în Târgoviște, Str.
str. Aviator Negel nr. 6A, județul Dâmbovița;           Moldovei, bl. 4B, sc. B, ap. 4, județul Dâmbovița,
  • restrângerea obiectului de activitate cu activitățile    identificată cu C.I. seria DD nr. 121113, eliberată de
definite de codul CAEN rev. 2: 2051, 8020;             Poliția Târgoviște la data de 25.07.2002,
  • se majorează capitalul social al societății de la 200 lei    au hotărât:
la 200.000 lei, respectiv cu suma de 198.800 lei, prin
                                    • majorarea capitalului social al societății de la 210 lei
redistribuirea profitului aferent anului 2007, conform
bilanțului contabil din data de 31.12.2007, a balanței de     la 10.000 lei, respectiv cu suma de 9.790 lei, prin
verificare din luna ianuarie 2008, respectiv a notei        redistribuirea profitului aferent anului 2007, conform notei
contabile din ianuarie 2008. Capitalul social în valoare      contabile nr. 10/28.02.2008. Capitalul social în valoare
totală de 200.000 lei, se împarte în 20.000 părți sociale a    totală de 10.000 lei, se împarte în 1.000 părți sociale a 10
10 lei fiecare, deținute de asociatul unic, Ghionoiu Marin     lei fiecare, deținute de asociații:
Vasile;
                                    - Ghionoiu Anda Cristina - 8.000 lei, reprezentând 800
  • extinderea obiectului de activitate cu:
  7111 - activități de arhitectură;               părți sociale;
  7112 - activități de inginerie și consultanță tehnică       - Ghionoiu Marin Vasile - 2.000 lei, reprezentând 200
legate de acestea.                         părți sociale;
  Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 13.03.2008, în      • modificarea codificării obiectului de activitate, potrivit
4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și un        versiunii CAEN, rev. 2, conform Ordinului nr. 337/2007,
exemplar pentru Compartimentul de asistență din cadrul
                                  publicat în Monitorul Oficial al României nr.
Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița.                             293/3.05.2007. Se modifică obiectul principal de activitate
   (18/537.019)                         al societății după cum urmează:
                                    - domeniul principal de activitate:
        Societatea Comercială                  711 - activități de arhitectură, inginerie și servicii de
        MICONSTRUCT - S.R.L.                consultanță tehnică legate de acestea;
      Târgoviște, județul Dâmbovița
                                    - obiectul principal de activitate:
            NOTIFICARE                   7112 - activități de inginerie și consultanță tehnică
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      legate de acestea;
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile art.        • restrângerea obiectului de activitate cu activitățile
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu        definite de codul CAEN rev. 2: 6420, 8020.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      Prezentul înscris a fost redactat astăzi, 19.03.2008, în
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale     4 exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și un
MICONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în Târgoviște, str.
                                  exemplar pentru Compartimentul de asistență din cadrul
Aviator Negel nr. 6A, județul Dâmbovița, înregistrată cu
nr. J 15/371/1998, cod unic de înregistrare 11575640,       Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
care a fost înregistrat cu nr. 4420 din data de 21.03.2008.    Dâmbovița.
  (19/537.020)                             (20/537.021)
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008

        Societatea Comercială               alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         CAD - EX - S.R.L.                modificările și completările ulterioare, depunerea textului
      Târgoviște, județul Dâmbovița             actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale AS
                                 GROUP ROMTHERM - S.R.L., cu sediul în Constanța,
            NOTIFICARE                 str. Havana, Demisol, nr. 9, județul Constanța,
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     înregistrată cu nr. J 13/5185/1993, cod unic de
Dâmbovița notifică, în conformitate cu prevederile art.      înregistrare 4963089, care a fost înregistrat cu nr. 27072
204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu       din 12.03.2008.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului      (23/537.160)
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
CAD - EX - S.R.L., cu sediul în Târgoviște, Bd.                  Societatea Comercială
Independenței, bl. 4, sc. A, parter, ap. 3, județul                TERRA SILVA - S.R.L.
Dâmbovița, înregistrată cu nr. J 15/371/2002, cod unic de                Constanța
înregistrare 14861183, care a fost înregistrat cu nr. 4423
din data de 21.03.2008.                               HOTĂRÂREA NR. 1
  (21/537.022)                                 din data de 14.03.2008
                                       a adunării generale a asociaților
        Societatea Comercială
                                   Subsemnații Zaharia Sorin Aurelian și Zaharia Mirela,
      AS GROUP ROMTHERM - S.R.L.
                                 în calitate de asociați ai Societății Comerciale TERRA
      Constanța, județul Constanța
                                 SILVA - S.R.L., am hotărât dizolvarea Societății
          HOTĂRÂREA NR. 5                Comerciale TERRA SILVA - S.R.L.
                                   La data prezentei hotărâri societatea nu deține în
       din data de 10.03.2008                patrimoniu mijloace fixe și nu are datorii, respectiv
  a adunării generale a asociaților Societății         creanțe.
  Comerciale AS GROUP ROMTHERM - S.R.L.
                                   Prezenta hotărâre a fost încheiată astăzi, 14.03.2008
  Asociații Societății Comerciale AS GROUP            în 4 (patru) exemplare originale și este valabilă sub
ROMTHERM - S.R.L., Constanța, au hotărât în            semnături private.
unanimitate, următoarele:                       (24/537.162)
  1. Majorarea capitalului social cu suma de 150.000 lei,
din profitul net al exercițiului financiar aferent anului 2007.          Societatea Comercială
  2. În urma majorării capitalului social, structura               PLURISERV - S.R.L.
acestuia va fi următoarea:                               Constanța
  Capital social - 200.000 lei, împărțit în 5.000 părți
sociale egale, cu o valoare nominală de 40 lei, din care:              HOTĂRÂREA NR. 1
  a) Rădulescu Constantin - 2.500 părți sociale - 40 lei;
                                         din data de 20.03.2008
  b) Rădulescu Maria - 2.500 părți sociale - 40 lei.
                                       a adunării generale a asociaților
  3. Cota de participare la beneficii și pierderi va fi
următoarea:                              Subsemnații Maxim Valentin și Panait Adrian, asociați
  a) Rădulescu Constantin - 50 %;                la societatea comercială mai sus menționată, am hotărât:
  b) Rădulescu Maria - 50 %.                     Art. 1. Se actualizează obiectele de activitate, conform
  4. Se aprobă actul constitutiv actualizat, în vederea     CAEN revizuit 2, prevăzute la art. 5 din actul constitutiv,
depunerii la Oficiul Registrului Comerțului al Județului     obiectul principal de activitate va fi 4321 - lucrări de
Constanța.                            instalații electrice.
  Încheiată azi, 10.03.2008, în 3 exemplare originale.        Art. 2. Se deschide punct de lucru în Constanța, str. Ion
  (22/537.159)                         Roată, nr. 4 bis, județul Constanța.
                                   Art. 3. Se majorează capitalul social cu aport în
                                 numerar, în valoare de 800 lei.
        Societatea Comercială                 Art. 4. După majorare, capitalul social total va fi în
      AS GROUP ROMTHERM - S.R.L.               valoare de 1.000 lei, împărțit în 100 părți sociale a 10 lei
           Constanța                  fiecare, distribuit astfel:
                                   Maxim Valentin - 50 părți sociale, reprezentând 50 %
            NOTIFICARE                 din capitalul social total;
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul        Panait Adrian - 50 părți sociale, reprezentând 50 % din
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204    capitalul social total.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008              11

  Art. 5. Asociații vor participa la profit și pierderi           Societatea Comercială
proporțional cu aportul la capitalul social.                OPTIMUS CONS 2003 - S.R.L.
  Act sub semătură privată, redactat și listat în 4 (patru)            Constanța
exemplare originale, lizibile și fără ștersături, azi,
20.03.2008.                                      NOTIFICARE
  (25/537.163)                          Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
        Societatea Comercială              alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
         PLURISERV - S.R.L.               modificările și completările ulterioare, depunerea textului
           Constanța                 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                 OPTIMUS CONS 2003 - S.R.L., cu sediul în Constanța,
            NOTIFICARE                Aleea Crizantemelor, nr. 4, bloc H2, et. 1, ap. 45, județul
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Constanța, înregistrată cu nr. J 13/2801/2002, cod unic
Constanța notifică, în conformitate cu prevederile art. 204   de înregistrare 15111309, care a fost înregistrat cu nr.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu         28603 din 25.03.2008.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului     (28/537.166)
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                       Societatea Comercială
PLURISERV - S.R.L., cu sediul în Constanța, Str.
                                      CONSULTING R GROUP - S.R.L.
Dafinului nr. 2, bl. 39, sc. C, et. 4, ap. 55, județul
                                          Constanța
Constanța, înregistrată cu nr. J 13/3541/2006, cod unic
de înregistrare 19230523, care a fost înregistrat cu nr.             HOTĂRÂREA NR. 20
28564 din 25.03.2008.
  (26/537.164)                                din data de 7.03.2008
                                   a adunării generale a asociaților Societății
       Societatea Comercială                 Comerciale CONSULTING R GROUP - S.R.L.
      OPTIMUS CONS 2003 - S.R.L.               Astăzi, 7.03.2008, s-au întrunit la sediul firmei S.C.
          Constanța                  CONSULTING R GROUP - S.R.L., asociații firmei, în
                                 persoană:
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008                 - Ristea Luminița - asociat și administrator unic;
                                  - Zaifu Marioara - asociat
     la actele constitutive ale societății
                                  - Ichimescu Silvia Elena - asociat
  Subsemnații Manaila Daniel și Manaila Manuela,         - Ceausescu Andreea - asociat.
asociați ai societății sus-menționate, am hotărât          Noi, asociații, hotărâm următoarele:
majorarea capitalului social cu suma de 3.500 lei RON, în      1. Se hotărăște acordarea de prime conform
urma majorării capitalul social are valoarea de 4.000 lei    centralizator anexat.
RON, respectiv 40 părți sociale, se schimbă valoarea        2. Se hotărăște participarea Luminița Ristea, Silvia
părții sociale la suma de 100 lei RON, repartizate astfel:    Ichimescu, Marioara Zaifu și Andreea Ceaușescu la
20 părți sociale Manaila Daniel și 20 părți sociale Manaila   Conferința Internațională Taxe de la Viena.
Manuela, participarea la profit și pierderi va fi în proporție   3. Hotărârile adunării generale a asociaților
de 50 % pentru Manaila Daniel și 50 % pentru Manaila       extraordinare și ordinare se iau cu majoritatea simplă.
Manuela; se recodifică obiectul principal de activitate        (29/537.167)
conform CAEN rev. 2. Obiectul principal de activitate este
CAEN: 2512 - fabricarea de uși și ferestre din metal; 4332           Societatea Comercială
- lucrări de tâmplărie și dulgherie.                       ABS UNIQUE - S.R.L.
  Celelalte activități se regăsesc recodificate în actul              Constanța
constitutiv actualizat; se renunță la următoarele coduri:
                                        HOTĂRÂREA NR. 1/2008
3211 - baterea monedelor; 8020 - activități de servicii
privind sistemele de securizare; 8551 - învățământ în           a adunării generale a asociaților
domeniul sportiv și recreațional.                  Societății Comerciale ABS UNIQUE - S.R.L.
  Redactat sub semnătură privată, fără ștersături, în 5      Adunarea generală a asociaților Societății Comerciale
exemplare, azi, 6.03.2008.                    ABS UNIQUE - S.R.L., legal întrunită la sediul acesteia, a
   (27/537.165)                        hotărât următoarele:
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008

  Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății    KT nr. 500393 în calitate de asociat unic al Societății
începând cu data de 15.03.2008 până la data de          Comerciale VEXCOR - S.R.L. cu sediul în Constanța, bd.
15.03.2011.                           Vlaicu Aurel nr. 140Bis, bl. Administrativ, et. 2, biroul 27,
  Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân   înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu nr.
neschimbate.                           J 13/1961/14.06.2007 și cod unic de înregistrare
  Redactată și semnată sub semnătură privată, în cinci     21933711
exemplare originale, astăzi, 18.03.2008.              În conformitate cu articolul 237 alineatul 2 din Legea
  (30/537.168)                         nr. 31/1990 privind societățile comerciale și cu actul
                                 constitutiv. Datorită conjuncturii economice actuale și a
        Societatea Comercială
                                 imposibilității momentane de realizare a obiectivelor
        DANTON GROUP - S.R.L.
                                 economice ale societății decid următoarele:
           Constanța
                                  Art. 1. Cu începere din data de 1.04.2008 se suspendă
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008               activitatea Societății Comerciale VEXCOR - S.R.L. până
                                 la determinarea unor noi strategii de orientare economică
      a adunării generale a asociaților          sau apariția unor condiții economice care să permită
 Societății Comerciale DANTON GROUP - S.R.L           desfășurarea în condiții avantajoase a activităților stabilite
  Adunarea generală a asociaților Societății Comerciale     ca obiectiv în actul constituitv.
DANTON GROUP - S.R.L., legal întrunită la sediul          Art. 3. Această suspendare nu va depăși termenul
acesteia, a hotărât următoarele:                 legal de 3 ani de la data suspendării.
  Art. 1. Suspendarea temporară a activității societății      Art. 3. Administratorul societății va face toate
începând cu data de 15.03.2008 până la data de          demersurile legale de informare a autorităților Fiscale și
15.03.2011.                           ale Registrului Comerțului.
  Art. 2. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân     (33/537.171)
neschimbate.
  Redactată și semnată sub semnătură privată, în cinci             Societatea Comercială
exemplare originale, astăzi, 18.03.2008.                       ISECO - S.A.
  (31/537.169)                               Târgu Mureș, județul Mureș
        Societatea Comercială                          HOTĂRÂRE
        DANIMAR SIMA - S.R.L.
           Constanța                       din data de 14 februarie 2008
                                  a adunării generale ordinare a acționarilor
        HOTĂRÂREA NR. 1/2008                Societății Comerciale ISECO - S.A. Târgu Mureș
  Subsemnații Sima Vasile și Sima Maria, asociați în        Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății
cadrul societății comerciale sus-menționate, am hotărât:     Comerciale ISECO - S.A. cu sediul în Târgu Mureș, Str.
  1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă de    Budiului nr. 68, județul Mureș, convocată în baza art. 13,
3 ani, începând cu 25.03.2008.                  14 și 15 ale actului constitutiv, a Regulamentuilui nr. 1 al
  Prezentul înscris a fost redactat de către          Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, întrunită la
Compartimentul de asistență din cadrul Oficiului         14.02.2008 și deliberând valid, hotărăște:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța,      Art. 1. Aprobă înlocuirea auditorului financiar S.C.
astăzi, 25.03.2008, sub semnătură privată, în 4         EXPERT LEX - S.R.L. Târgu Mureș cu auditorul financiar
exemplare, din care 3 exemplare pentru părți și un        Cabinet individual Coșarcă Ioan, cu sediul în Târgu
exemplar pentru emitent.                     Mureș, str. Cutezanței nr. 50/1, județul Mureș.
  (32/537.170)                          Art. 2. Stabilește data de înregistrare la 3.03.2008
                                 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng
                                 efectele Hotărârilor adunării generale ordinare a
        Societatea Comercială              acționarilor.
         VEXCOR - S.R.L.                  Art. 3. Pentru îndeplinirea tuturor formalităților de
           Constanța                 înregistrare a prezentei hotărâri a adunării generale
                                 extraordinare a acționarilor, la Oficiul Registrului
          HOTĂRÂREA NR. 1
                                 Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, se
    din 24 martie 2008 a asociatului unic          împuternicește dl Botoș Tasian Gheorghe în calitate de
  Subsemnatul Oancea Liviu, domiciliat în Constanța,      consilier juridic.
str. Soveja nr. 104, bl. 44, ap. 48, identificat cu C.I. seria    (34/537.960)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008               13

        Societatea Comercială               Comercială SENSIBLU - S.R.L., în baza Contractului de
          ISECO - S.A.                 vânzare-cumpărare de fond de comerț nr. 31 din data de
       Târgu Mureș, județul Mureș             11.02.2008.
                                  Se împuternicește doamna Kelemen Daniela Ianca, în
            NOTIFICARE                calitate de acționar să depună diligențele necesare în
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     vederea înregistrării cuvenitelor mențiuni la Oficiul
Mureș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu           (36/537.962)
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
                                        Societatea Comercială
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
                                      METALURGICA REGHIN - S.A.
ISECO - S.A., cu sediul în Târgu Mureș, Str. Budiului nr.
                                        Reghin, județul Mureș
68, județul Mureș, înregistrată cu nr. J 26/14/1991, cod
unic de înregistrare 1208230, care a fost înregistrat cu nr.            HOTĂRÂREA NR. 2
8176 din 26.03.2008.
  (35/537.961)                           din 11 ianuarie 2008 a acționarului majoritar
                                   Încheiată la sediul Societății Comerciale
      Societatea Comercială                METALURGICA REGHIN - S.A., din Reghin, Str. Gării nr.
    GEDEON RICHTER FARMACIA - S.A.              23-25, județul Mureș
      Corunca, județul Mureș                  Societatea Comercială LAZAR - S.R.L. cu sediul în
                                 Reghin, Str. Salcâmilor nr. 37, județul Mureș,
          HOTĂRÂREA NR. 8                înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Mureș cu
   din 26 martie 2008 a adunării generale           nr. J 26/77/1991, cod unic de înregistrare 1236027,
 extraordinare a acționarilor Societății Comerciale       reprezentată prin Lazăr Ioan, domiciliat în Reghin, Str.
   GEDEON RICHTER FARMACIA - S.A.               Salcâmilor nr. 22, posesor al C.I. seria MS nr. 045747, în
                                 calitate de acționar majoritar, deținătorul a 2074202
  Adunarea generală extraordinară a acționarilor
                                 acțiuni din totalul de 2142587 acțiuni nominative, și în
GEDEON RICHTER FARMACIA - S.A. convocată de
                                 calitate de cedent, hotărăște:
președintele consiliului de administrație în conformitate
                                   Transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate
cu prevederile din actul constitutiv al societății;
                                 și remiterea unor acțiuni emise de Societatea Comercială
  în data de 26 martie 2008, în prezența acționarilor ce
                                 METALURGICA REGHIN - S.A., înregistrată la Oficiul
dețin un număr de 45.356.930 acțiuni, reprezentând un
                                 Registrului Comerțului Mureș cu nr. J 26/202/1991, cod
procent de 100 % din capitalul social.
                                 unic de înregistrare RO1236434 astfel:
  Adunarea generală extraordinară a acționarilor, în
                                   1. Cesionarul Lazăr Ioan Nicolae, domiciliat în Reghin,
acord cu atribuțiile ce-i revin din actul constitutiv, adoptă
                                 Str. Salciilor nr. 22, județul Mureș, posesor al C.I. seria
cu votul unanim al acționarilor prezenți, prezenta
                                 MS nr. 045747, eliberată de Poliția Reghin, la data de
hotărâre:                            11.06.2000, cod numeric personal 1650804261452, preia
  1. Se aprobă înființarea unui sediu secundar (punct de    un număr de 681.368 acțiuni;
lucru) în București, șos. Berceni nr. 53, bl. 130, parter,      2. Cesionarul Lazăr Cornel, domiciliat în Reghin, Str.
sectorul 4, cu denumirea „Farmacia Richter”, deținut în     Salciilor nr. 22, județul Mureș, posesor al C.I. seria MS nr.
baza unui contract de închiriere încheiat în acest sens.     156340, eliberată de Poliția Reghin la data de
  2. Se aprobă înființarea unui sediu secundar (punct de    19.09.2002, cod numeric personal 1680326261455, preia
lucru) în comuna Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, cu       un număr de 681.368 acțiuni;
denumirea „Farmacia Richter”, deținut în baza unui          3. Cesionarul Lazăr Marcel, domiciliat în Reghin, Str.
contract de comodat încheiat în acest sens.           Libertății, bl. 14, sc. 2, ap. 26, județul Mureș, posesor al
  3. Se aprobă înființarea unui sediu secundar (punct de    C.I. seria MS nr. 132337, eliberată de Poliția Reghin la
lucru) în Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 8, ap. 7, județul Cluj,  data de 25.02.2002, cod numeric personal
cu denumirea „Farmacia Richter”, deținut în baza unui      1720109261452, preia un număr de 681.368 acțiuni
contract de închiriere încheiat în acest sens.            4. Restul acțiunilor în număr de 30098, rămân în
  4. Se aprobă înregistrarea în registrul comerțului, în    posesia Societății Comerciale LAZAR - S.R.L.
temeiul Legii nr. 26/1990, art. 21 lit. a), a mențiuniilor      Cei trei cesionari, deținători până în momentul cesiunii
privind cumpărarea fondului de comerț, afectat          a câte 40 de acțiuni fiecare, cuprinse în lista acționarilor
desfășurării activității de farmacie din Cluj-Napoca, str.    persoane fizice, retrag aceste acțiuni diminuând astfel nr.
Napoca nr. 8, ap. 7, județul Cluj, de la Societatea       acțiunilor din această listă cu un total de 120 de acțiuni.
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008

  Astfel, noua structură a acționariatului, este          1. Modificarea numărului de administratori din consiliul
următoarea:                           de administrație; societatea va fi administrată de un
  1. Lazăr Ioan Nicolae, cod numeric personal          consiliu de administrație compus din 5 administratori.
1650804261452, are aportul la capital 1703520.00 lei,        2. Modificarea următoarelor puncte din actul constitutiv
reprezentând un număr de acțiuni de 681408, cota de       al Societății Comerciale AUTOMECANICA MEDIAȘ -
participare la beneficii și pierderi 31.80304 %;         S.R.L., în care Societatea Comercială AUTOMECANICA -
  2. Lazăr Cornel cod numeric personal             S.A. deține un procent de 29 % din părțile sociale:
1680326261455, are aportul la capital 1703520.00 lei,        - Aprobarea ca părțile sociale deținute de dl Böse
reprezentând un număr de acțiuni de 681408, cota de       Bernd Leo, în procent de 10 % și de dl Baba Florin Valeriu
participare la beneficii și pierderi 31.80304 %;         în procent de 10 % să fie achiziționate de dl Stirban Nick,
  3. Lazăr Marcel, cod numeric personal             la valoarea nominală a acestora și anume 10 RON/parte
                                 socială.
1720109261452, are aportul la capital 1703520.00 lei,
                                  - Revocarea administratorului în persoana dlui Bustan
reprezentând un număr de acțiuni de 681408, cota de
                                 Vladimir Iosif și numirea unui alt administrator în
participare la beneficii și pierderi 31.80304 %;
                                 persoana dlui Toma Adrian Ioan.
  4. acționari persoane juridice: Societatea Comercială
                                  - Delegarea de competența consiliului de administrație
LAZAR - S.R.L., nr. de ordine la Oficiul Registrului
                                 de a lua decizii care privesc coordonarea și administrarea
Comerțului Mureș J 26/77/1991, are aportul la capital
                                 Societății Comerciale AUTOMECANICA MEDIAȘ - S.R.L.
75245.00 lei, reprezentând un nr. de acțiuni de 30098,       - Se împuternicește dl Baba Florin Valeriu, de a semna
cota de participare la beneficii și pierderi 1.40475 %;     în numele Societății Comerciale AUTOMECANICA - S.A.
  5. acționari persoane fizice și juridice (conform listă),   Mediaș, toate actele ce implică orice modificare a actului
au aportul la capital 170662.50 lei, reprezentând un nr. de   constitutiv al Societății Comerciale AUTOMECANICA
acțiuni de 68265, cota de participare la beneficii și pierderi  MEDIAȘ - S.R.L., orice hotărâre a adunării generale a
3.18613 %.                            acționarilor societății sau orice alt document care implică
  (37/537.963)                         acordul și semnătura asociatului Societății Comerciale
                                 AUTOMECANICA - S.A. Mediaș.
        Societatea Comercială                3. Delegarea de competența consiliului de
      METALURGICA REGHIN - S.A.              administrație de a contracta credite sau de a extinde liniile
        Reghin, județul Mureș               de credit existente, pentru anul 2008, atunci când
                                 interesele societății o cer, cu acordarea de garanții
            NOTIFICARE                corespunzătoare, până la un plafon maxim de 5 milioane
  Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     euro, credite sau linii de credit obținute de la Banca
Mureș notifică, în conformitate cu prevederile art. 204     Romena SpA Treviso Italia - Agenția Sibiu.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu          4. Înstrăinarea prin vânzare a unei suprafețe de
modificările și completările ulterioare, depunerea textului   1522,54 m2 teren, la prețul de 150000 RON + TVA, către
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale    Societatea Comercială AUTOLINE - S.R.L. cu sediul în
METALURGICA REGHIN - S.A., cu sediul în Reghin, Str.       Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 45. Se împuternicește dl
Gării nr. 23-25, județul Mureș, înregistrată cu nr.       Stirban Nick, în calitate de președinte al consiliului de
J 26/202/1991, cod unic de înregistrare 1236434, care a     administrație de a semna actele de vânzare a terenului.
fost înregistrat cu nr. 8469 din 27.03.2008.            5. Înstrăinarea unei suprafețe de teren 3886 m2, din
   (38/537.964)                        care 292 suprafață construită, la prețul de 150.000 euro +
                                 TVA, către dl Arcas Viorel, domiciliat în Mediaș, str. Aurel
        Societatea Comercială              Vlaicu nr. 36. Se împuternicește dl Stirban Nick, în calitate
        AUTOMECANICA - S.A.               de președinte al consiliului de administrație de a semna
         Mediaș, județul Sibiu              actele de vânzare a terenului.
                                  6. Delegarea de competența consiliului de
          HOTĂRÂREA NR. 1                administrație, de a achiziționa în numele societății, în anul
                                 2008, terenuri sau construcții necesare pentru buna
  din data de 7 martie 2008 a adunării generale         desfășurare și dezvoltare a activității. Se împuternicește
      extraordinare a acționarilor             dl Stirban Nick, în calitate de președinte al consiliului de
  Adunarea generală extraordinară a acționarilor        administrație de a semna actele de achiziție.
întrunită la data de 7.03.2008 cu acționari reprezentând      7. Cumpărarea de părți sociale de la firmele S.C.
89,0512 % din capitalul social deținători a 4.009.594      LANGENDORF MEDIAS - S.R.L. în procent de 22 %, de
acțiuni, cu unanimitate de voturi, hotărăște:          la Societatea Comercială SCHRADER MEDIAS - S.R.L.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008              15

în procent de 24 % și de la Societatea Comercială          1. Respinge revocarea consiliului de administrație
AUTOMOTIVE SERVICE - S.R.L. în procent de 27 %.         până la data prezentării tuturor rapoartelor financiare pe
  8. Modificarea actului constitutiv după cum urmează:     anul 2007 și a descărcării de gestiune pe anul 2007.
  Primul alineat al Art. 16 se va modifica astfel:         2. Respinge aprobarea contractului de management al
  „Societatea este administrată de un consiliu de        consiliului de administrație.
administrație compus din 5 administratori aleși de         3. Aprobă ca dată de identificare a acționarilor asupra
adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani”.    cărora se răsfrânge hotărârea adunării, data de
  Datorită modificărilor legislative survenite, în conținutul  22.03.2008.
actului constitutiv se vor actualiza codurile CAEN ale        (40/538.167)
activităților desfășurate de societate (inclusiv principalul
obiect de activitate).                            Societatea Comercială
  9. Alegerea ca secretar al adunării generale a            KAVALKOM - S.R.L., satul Tamaseu
acționarilor și adunării generale extraordinare a             comuna Tămăseu, județul Bihor
acționarilor a dnei consilier juridic, Popa Maria Consuela.
Consiliul de administrație îi va stabili o indemnizație              MINISTERUL JUSTIȚIEI
lunară.
  10. Asocierea în vederea constituirii unei societăți
                                      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
comerciale cu răspundere limitată cu un capital social de
                                       DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR
180.000 RON, cu o participare de 35 % din capitalul
social (63.000 RON), societate denumită „TENCO               EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 337
SOLUTIONS” care va avea ca obiect principal de
                                         din 8 februarie 2008
activitate, 0910 - activități de servicii anexe extracției
petrolului brut și gazelor naturale - și care va avea sediul    Judecător delegat
în Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 41. Se împuternicește dl      la Oficiul Registrului
Stirban Nick de a semna actele de constituire a societății     Comerţului de pe lângă
comerciale.                             Tribunalul Bihor    - Olah Ionel
                                  Referent
  11. Închirierea unei suprafețe de 300 m 2 hală
                                  la Oficiul Registrului
producție, și 24 m2 spațiu birouri, pentru stabilirea sediului   Comerţului de pe lângă
social a Societății Comerciale TENCO SOLUTIONS -          Tribunalul Bihor    - Junc Viorica
S.R.L.
  12. Aprobarea ca dată de identificare a acționarilor       În baza cererii nr. 5727 din data de 7.02.2008 și a
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării data de
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor a
22.03.2008.
                                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Se împuternicește dna Popa Consuela de a efectua
                                 cu următoarele date:
formalitățile de înregistrare al Oficiul Registrului
                                  - fondatori:
Comerțului, modificarea actului constitutiv referitor la
                                  1. Kocsis Lajos, asociat, cod numeric personal
modificarea numărului de administratori, schimbarea
                                 1770530054651, aport la capital 100,00 RON, data
codurilor CAEN și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial
                                 vărsării aportului 29.01.2008, echivalând cu 10 părți
al României.
                                 sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
   (39/538.166)
                                 de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
                                 localitatea Tamaseu nr. 264, județul Bihor;
        Societatea Comercială
                                  2. Kocsis Piroska Katalin, asociat, cod numeric
        AUTOMECANICA - S.A.
                                 personal 2820508055090, aport la capital 200,00 RON,
         Mediaș, județul Sibiu
                                 data vărsării aportului 29.01.2008, echivalând cu 20 părți
          HOTĂRÂREA NR. 2                sociale, reprezentând 100 % din capitalul social total,
                                 cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,
      din data de 7 martie 2008              domiciliată în localitatea Tamaseu nr. 264, județul Bihor;
   a adunării generale ordinare a acționarilor          - administrator persoană fizică: Kocsis Lajos, cod
  Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită la    numeric personal 1770530054651, data numirii
data de 7.03.2008 cu acționari reprezentând 89,0512 %      29.01.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
din capitalul social deținători a 4.009.594 acțiuni, cu     depline;
unanimitate de voturi, hotărăște:                  - denumire: KAVALKOM - S.R.L.;
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008

  - sediul social: satul Tamaseu nr. 264, comuna         - administrator persoană fizică: Novac Petru, cod
Tămăseu, județul Bihor;                    numeric personal 1560710054745, data numirii
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 561 -    2.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
restaurante;                          depline;
  - activitatea principală: cod CAEN: 5610 - restaurante;    - denumire: ROMDIESEL - S.R.L.;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - sediul social: Oradea, bd. Dacia nr. 44, bl. B12, et. 1,
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   ap. 7, județul Bihor;
RON fiecare;                           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 467 -
  - durata de funcționare: nelimitată;            comerț cu ridicata specializat cu alte produse;
  - cod unic de înregistrare: 23220919;             - activitatea principală: cod CAEN: 4671 - comerț cu
  - număr de ordine în registrul comerțului:         ridicata cu combustibili solizi, lichizi și gazoși și alte
J 05/340/8.02.2008.                      produse derivate;
   (41/435.891)                         - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
     Societatea Comercială                RON fiecare;
  ROMDIESEL - S.R.L., Oradea, județul Bihor           - durata de funcționare: nelimitată;
                                 - cod unic de înregistrare: 23220510;
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                J 05/342/8.02.2008.
                                  (42/435.892)
      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR
                                      Societatea Comercială
                                    CAREGO TRANS - S.R.L., satul Tria
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 339
                                     comuna Derna, județul Bihor
        din 8 februarie 2008
  Judecător delegat                               MINISTERUL JUSTIȚIEI
  la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă
  Tribunalul Bihor    - Olah Ionel                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Referent                                DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR
  la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 340
  Tribunalul Bihor    - Junc Viorica                    din 8 februarie 2008
  În baza cererii nr. 5742 din data de 7.02.2008 și a      Judecător delegat
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    la Oficiul Registrului
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor a       Comerţului de pe lângă
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     Tribunalul Bihor    - Olah Ionel
cu următoarele date:                       Referent
  - fondatori:                          la Oficiul Registrului
  1. Novac Adrian-Petru, asociat, cod numeric personal      Comerţului de pe lângă
                                 Tribunalul Bihor    - Junc Viorica
1810102055073, aport la capital 190,00 RON, data
vărsării aportului 4.02.2008, echivalând cu 19 părți        În baza cererii nr. 5782 din data de 7.02.2008 și a
sociale, reprezentând 95 % din capitalul social total, cota  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
de participare la beneficii/pierderi de 95 %, domiciliat în  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor a
Oradea, str. Traian Lalescu nr. 26, bl. PB27, et. 4, ap. 19,  dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
județul Bihor;                         cu următoarele date:
  2. Novac Petru, asociat, cod numeric personal          - fondator: Gomboș Cătălin-Remus-Gabi, asociat unic,
1560710054745, aport la capital 10,00 RON, data vărsării    cod numeric personal 1740624052881, aport la capital
aportului 4.02.2008, echivalând cu 1 parte socială,      200,00 RON, data vărsării aportului 4.02.2008,
reprezentând 5 % din capitalul social total, cota de      echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
participare la beneficii/pierderi de 5 %, domiciliat în    capitalul social total, cota de participare la
Oradea, str. Traian Lalescu nr. 26, bl. PB27, et. 4, ap. 19,  beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Tria
județul Bihor;                         nr. 231, județul Bihor;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008              17

  - administrator persoană fizică: Gomboș          vărsării aportului 6.02.2008, echivalând cu 10 părți
Cătălin-Remus-Gabi, cod numeric personal           sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
1740624052881, data numirii 28.01.2008, durata        de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în
mandatului nelimitată, având puteri depline;         localitatea Cordau nr. 270, județul Bihor;
  - denumire: CAREGO TRANS - S.R.L.;              - administratori persoane fizice:
  - sediul social: satul Tria nr. 235/A, biroul 1, comuna   1. Bot Vasile, cod numeric personal 1821104055061,
Derna, județul Bihor, valabil până la data de 20.01.2013.   data numirii 6.02.2008, durata mandatului nelimitată,
conform contractului de comodat nr. 2, din 20.01.2008;    având puteri conform actului constitutiv;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 494 -    2. Bot Alexandra, cod numeric personal
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;    2870327055051, data numirii 6.02.2008, durata
  - activitatea principală: cod CAEN: 4941 - transporturi  mandatului nelimitată, având puteri conform actului
rutiere de mărfuri;                      constitutiv;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   - denumire: AMADOR - S.R.L.;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    - sediul social: satul Cordau nr. 270, comuna
RON fiecare;                         Sânmartin, județul Bihor;
  - durata de funcționare: nelimitată;             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 471 -
  - cod unic de înregistrare: 23220749;           comerț cu amănuntul, în magazine nespecializate;
  - număr de ordine în registrul comerțului:          - activitatea principală: cod CAEN: 4711 - comerț cu
J 05/343/8.02.2008.                      amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare
   (43/435.893)
                               predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
                                 - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
       Societatea Comercială              capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
     AMADOR - S.R.L., satul Cordau            RON fiecare;
     comuna Sânmartin, județul Bihor             - durata de funcționare: nelimitată;
                                 - cod unic de înregistrare: 23220927;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI              - număr de ordine în registrul comerțului:
                               J 05/344/8.02.2008.
                                  (44/435.894)
      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR
                                      Societatea Comercială
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 341                  LASPAL - S.R.L., satul Sălacea
        din 8 februarie 2008                   comuna Sălacea, județul Bihor

  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                            MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Comerţului de pe lângă
  Tribunalul Bihor    - Olah Ionel                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Referent                                DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR
  la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 342
  Tribunalul Bihor    - Junc Viorica
                                       din 8 februarie 2008
  În baza cererii nr. 5792 din data de 7.02.2008 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    Judecător delegat
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor a      la Oficiul Registrului
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    Comerţului de pe lângă
cu următoarele date:                       Tribunalul Bihor    - Olah Ionel
  - fondatori:                         Referent
                                 la Oficiul Registrului
  1. Bot Vasile, asociat, cod numeric personal
                                 Comerţului de pe lângă
1821104055061, aport la capital 100,00 RON, data
                                 Tribunalul Bihor    - Junc Viorica
vărsării aportului 6.02.2008, echivalând cu 10 părți
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota   În baza cererii nr. 5813 din data de 7.02.2008 și a
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
localitatea Cordau nr. 270, județul Bihor;          Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor a
  2. Bot Alexandra, asociat, cod numeric personal      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
2870327055051, aport la capital 100,00 RON, data       cu următoarele date:
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008

  - fondator: Szegedi Emese, asociat unic, cod numeric     Referent
personal 2760922301977, aport la capital 200,00 RON,       la Oficiul Registrului
data vărsării aportului 10.01.2008, echivalând cu 20 părți    Comerţului de pe lângă
                                 Tribunalul Bihor    - Junc Viorica
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în     În baza cererii nr. 5831 din data de 7.02.2008 și a
localitatea Sălacea nr. 440, județul Bihor;          actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor a
  - administrator persoană fizică: Szegedi Emese, cod
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
numeric personal 2760922301977, data numirii          cu următoarele date:
16.01.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri       - fondator: Ilaș Dan-Sebastian, asociat unic, cod
depline;                            numeric personal 1830919052537, aport la capital
  - denumire: LASPAL - S.R.L.;                200,00 RON, data vărsării aportului 5.02.2008,
  - sediul social: satul Sălacea nr. 440, comuna Sălacea,  echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
județul Bihor;                         capitalul social total, cota de participare la
  - sedii secundare:                     beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Ștei, str. Petrileni
  1. punct de lucru, cu sediul în Valea lui Mihai, DN19,   nr. 11, ap. 6, județul Bihor;
nr. topo 283, CF nr. 5807, nr. 2, județul Bihor;          - administrator persoană fizică: Ilaș Dan-Sebastian,
                                cod numeric personal 1830919052537, data numirii
  2. punct de lucru, cu sediul în Hidișelu de Sus nr. 251,
                                5.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
județul Bihor;
                                conform actului constitutiv;
  3. punct de lucru, cu sediul în Moiad nr. 74/A, județul    - denumire: GOLAZO - S.R.L.;
Sălaj;                               - sediul social: Ștei, str. Petrileni nr. 11, ap. 6, județul
  4. punct de lucru, cu sediul în Chiribis nr. 45, ap. 2,  Bihor;
județul Bihor;                           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 772 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 469 -   activități de închiriere și leasing cu bunuri personale și
comerț cu ridicata nespecializat;               gospodărești;
  - activitatea principală: cod CAEN: 4690 - comerț cu      - activitatea principală: cod CAEN: 7721 - activități de
ridicata nespecializat;                    închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  sportiv;
                                  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;
                                RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 23220757;             - cod unic de înregistrare: 23220706;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 05/345/8.02.2008.                      J 05/346/8.02.2008.
   (45/435.895)                          (46/435.896)


       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
    GOLAZO - S.R.L., Ștei, județul Bihor                DABEDA CONSTRUCT - S.R.L.
                                        Beiuș, județul Bihor

         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI

      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR
                                      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 343
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 345
        din 8 februarie 2008                      din 8 februarie 2008
  Judecător delegat                       Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                     Comerţului de pe lângă
  Tribunalul Bihor    - Olah Ionel              Tribunalul Bihor    - Olah Ionel
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008                19

  Referent                                 Societatea Comercială
  la Oficiul Registrului                      DECARITATE - S.R.L., Oradea, județul Bihor
  Comerţului de pe lângă
  Tribunalul Bihor    - Junc Viorica                       MINISTERUL JUSTIȚIEI

  În baza cererii nr. 5878 din data de 7.02.2008 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul          OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
                                       DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 346
cu următoarele date:
                                          din 8 februarie 2008
  - fondatori:
                                   Judecător delegat
  1. Coste Daniel Claudiu, asociat, cod numeric           la Oficiul Registrului
personal 1860424051170, aport la capital 100,00 RON,         Comerţului de pe lângă
data vărsării aportului 6.02.2008, echivalând cu 10 părți      Tribunalul Bihor    - Olah Ionel
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota     Referent
                                   la Oficiul Registrului
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
                                   Comerţului de pe lângă
Beiuș, Aleea Padișului nr. 3, bl. 3, sc. B, ap. 18, județul     Tribunalul Bihor    - Junc Viorica
Bihor;
                                   În baza cererii nr. 5883 din data de 7.02.2008 și a
  2. Coste Ionuț Ciprian, asociat, cod numeric personal     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
1870602055097, aport la capital 100,00 RON, data         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor a
vărsării aportului 6.02.2008, echivalând cu 10 părți       dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota    cu următoarele date:
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în      - fondator: Asociația Charitatis Sfântul Nicolae, aport la
                                 capital 200,00 RON, data vărsării aportului 23.01.2008,
Beiuș, Aleea Padișului nr. 3, bl. 3, sc. B, ap. 18, județul
                                 echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
Bihor;
                                 capitalul social total, cota de participare la
  - administratori persoane fizice:               beneficii/pierderi de 100 %;
  1. Coste Daniel Claudiu, cod numeric personal           - administrator persoană fizică: Matei Gheorghe, cod
1860424051170, data numirii 6.02.2008, durata           numeric personal 1670813054733, domiciliat în Oradea,
mandatului nelimitată, având puteri depline;           bd. Dacia nr. 55, bl. AN48, ap. 16, județul Bihor, durata
  2. Coste Ionuț Ciprian, cod numeric personal          mandatului nelimitată, având puteri depline;
                                   - denumire: DECARITATE - S.R.L.;
1870602055097, data numirii 6.02.2008, durata
                                   - sediul social: Oradea, str. Gen. Magheru nr. 48, bl. C,
mandatului nelimitată, având puteri depline;           et. 1, ap. 6, județul Bihor;
  - denumire: DABEDA CONSTRUCT - S.R.L.;               - sedii secundare: 1. punct de lucru, cu sediul în
  - sediul social: Beiuș, Aleea Padișului nr. 3, bl. 3, sc. B,  Sântandrei, înscris în CF 11.611, număr cadastral
ap. 18, județul Bihor;                      99/8/100/5/I, județul Bihor, valabil până la data de
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 412 -     28.02.2011, conform contractului de închiriere nr. 2, din
lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și        28.01.2008;
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 477 -
nerezidențiale;
                                 comerț cu amănuntul cu alte bunuri, în magazine
  - activitatea principală: cod CAEN: 4120 - lucrări de     specializate;
construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;       - activitatea principală: cod CAEN: 4779 - comerț cu
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    amănuntul cu bunuri de ocazie vândute prin magazine;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00       - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
RON fiecare;                           capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 23220633;
                                   - cod unic de înregistrare: 23220579;
  - număr de ordine în registrul comerțului:             - număr de ordine în registrul comerțului:
J 05/348/8.02.2008.                        J 05/349/8.02.2008.
   (47/435.897)                            (48/435.898)
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008

      Societatea Comercială                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 477 -
  CORICRIS - S.R.L., satul Războieni-Cetate         comerț cu amănuntul cu alte bunuri, în magazine
     Ocna Mureș, județul Alba               specializate;
                                 - activitatea principală: cod CAEN: 4779 - comerț cu
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                amănuntul cu bunuri de ocazie vândute prin magazine;
                                 - capital social subscris: 210,00 RON, vărsat integral;
                                capitalul social este divizat în 21 părți sociale a 10,00
          TRIBUNALUL ALBA              RON fiecare;
                                 - durata de funcționare: nelimitată;
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 723              - cod unic de înregistrare: 23309103;
        din 18 februarie 2008               - număr de ordine în registrul comerțului:
                                J 01/226/2008.
  Judecător delegat
                                  (49/437.835)
  la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă
  Tribunalul Alba    - Clonța Mariana Claudia             Societatea Comercială
  Referent                              ADYMAR SPED - S.R.L., satul Stremț
  la Oficiul Registrului                        comuna Stremț, județul Alba
  Comerţului de pe lângă
  Tribunalul Alba    - Aron Emilia                     MINISTERUL JUSTIȚIEI
  În baza cererii nr. 1923 din data de 13.02.2008 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul             TRIBUNALUL ALBA
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 724
cu următoarele date:                              din 18 februarie 2008
  - fondatori:
                                 Judecător delegat
  1. Covaci Corina Aurelia, asociat, cod numeric         la Oficiul Registrului
personal 2820628013914, aport la capital 70,00 RON,        Comerţului de pe lângă
echivalând cu 7 părți sociale, reprezentând 33,333333 %      Tribunalul Alba    - Clonța Mariana Claudia
din capitalul social total, cota de participare la        Referent
beneficii/pierderi de 33,333333 %, domiciliată în         la Oficiul Registrului
localitatea Unirea, str. Simion Bărnuțiu nr. 591, județul     Comerţului de pe lângă
                                 Tribunalul Alba    - Aron Emilia
Alba;
  2. Covaci Daciana Luminița, asociat, cod numeric        În baza cererii nr. 1939 din data de 13.02.2008 și a
personal 2880201013919, aport la capital 70,00 RON,      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
echivalând cu 7 părți sociale, reprezentând 33,333333 %    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba a
din capitalul social total, cota de participare la       dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
beneficii/pierderi de 33,333333 %, domiciliată în       cu următoarele date:
localitatea Unirea, str. Simion Bărnuțiu nr. 591, județul     - fondatori:
Alba;                               1. Ciocanea Marin Nicolae, asociat, cod numeric
                                personal 1741121015143, aport la capital 100,00 RON,
  3. Covaci Armean, asociat, cod numeric personal
                                echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
1790916014317, aport la capital 70,00 RON, echivalând
                                capitalul social total, cota de participare la
cu 7 părți sociale, reprezentând 33,333333 % din
                                beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea Stremț
capitalul social total, cota de participare la
                                nr. 242, județul Alba;
beneficii/pierderi de 33,333333 %, domiciliat în localitatea    2. Ciocanea Adriana, asociat, cod numeric personal
Războieni-Cetate nr. 370, județul Alba;            2760116015149, aport la capital 100,00 RON, echivalând
  - administrator persoană fizică: Covaci Corina Aurelia,   cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
cod numeric personal 2820628013914, data numirii        total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
1.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri     domiciliată în localitatea Stremț nr. 242, județul Alba;
depline;                              - administratori persoane fizice:
  - denumire: CORICRIS - S.R.L.;                 1. Ciocanea Marin Nicolae, cod numeric personal
  - sediul social: satul Războieni-Cetate nr. 370, Ocna    1741121015143, data numirii 13.02.2008, durata
Mureș, județul Alba;                      mandatului nelimitată, având puteri depline;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008                 21

  2. Ciocanea Adriana, cod numeric personal           - administrator persoană fizică: Marinescu Ioan, cod
2760116015149, data numirii 13.02.2008, durata         numeric personal 1540318011098, data numirii
mandatului nelimitată, având puteri depline;          13.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - denumire: ADYMAR SPED - S.R.L.;             depline;
  - sediul social: satul Stremț nr. 242, comuna Stremț,     - denumire: MAR EXPERT - S.R.L.;
județul Alba;                           - sediul social: Blaj, str. Astra nr. 8, ap. 3, județul Alba;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 494 -     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 692 -
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;     activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în
  - activitatea principală: cod CAEN: 4941 - transporturi  domeniul fiscal;
rutiere de mărfuri;                        - activitatea principală: cod CAEN: 6920 - activități de
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   fiscal;
RON fiecare;                            - capital social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
  - durata de funcționare: nelimitată;            integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
  - cod unic de înregistrare: 23309154;           10,00 RON fiecare;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - durata de funcționare: nelimitată;
J 01/227/2008.                           - cod unic de înregistrare: 23309090;
   (50/437.836)                         - număr de ordine în registrul comerțului:
                                J 01/228/2008.
      Societatea Comercială                  (51/437.837)
   MAR EXPERT - S.R.L., Blaj, județul Alba
                                      Societatea Comercială
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                   SMART TRANS - S.R.L., satul Oiejdea
                                    comuna Galda de Jos, județul Alba

          TRIBUNALUL ALBA
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 725
        din 18 februarie 2008                        TRIBUNALUL ALBA

  Judecător delegat                           EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 726
  la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                            din 18 februarie 2008
  Tribunalul Alba    - Clonța Mariana Claudia        Judecător delegat
  Referent                            la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                     Comerţului de pe lângă
  Comerţului de pe lângă                     Tribunalul Alba    - Clonța Mariana Claudia
  Tribunalul Alba    - Aron Emilia              Referent
  În baza cererii nr. 1970 din data de 13.02.2008 și a      la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    Comerţului de pe lângă
                                 Tribunalul Alba    - Aron Emilia
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     În baza cererii nr. 1989 din data de 13.02.2008 și a
cu următoarele date:                      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - fondatori:                        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba a
  1. Marinescu Ioan, asociat, cod numeric personal      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
1540318011098, aport la capital 900,00 RON, echivalând     cu următoarele date:
cu 90 părți sociale, reprezentând 90 % din capitalul social    - fondator: Hitter Martin, asociat unic, cod numeric
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 90 %,   personal 1830615011155, aport la capital 200,00 RON,
domiciliat în Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu nr. 1B, bl. 31D,  echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
ap. 19, județul Alba;                     capitalul social total, cota de participare la
  2. Marinescu Georgeta, asociat, cod numeric personal    beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea
2570321011103, aport la capital 100,00 RON, echivalând     Oiejdea nr. 174, județul Alba;
cu 10 părți sociale, reprezentând 10 % din capitalul social    - administrator persoană fizică: Hitter Martin, cod
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 10 %,   numeric personal 1830615011155, data numirii
domiciliată în Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu nr. 1B, bl. 31,  13.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
sc. D, et. 5, ap. 19, județul Alba;              depline;
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008

  - denumire: SMART TRANS - S.R.L.;                - administrator persoană fizică: Oltean-Dan Gligor, cod
  - sediul social: satul Oiejdea nr. 174, comuna Galda de   numeric personal 1620623013916, data numirii
Jos, județul Alba;                        12.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 494 -    depline;
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;       - denumire: CONSULTING OLT - S.R.L.;
  - activitatea principală: cod CAEN: 4941 - transporturi     - sediul social: Ocna Mureș, Str. Digului, bl. 69, sc. A,
rutiere de mărfuri;                       ap. 4, județul Alba;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 702 -
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    activități de consultanță în management;
RON fiecare;                            - activitatea principală: cod CAEN: 7022 - activități de
  - durata de funcționare: nelimitată;             consultanță pentru afaceri și management;
  - cod unic de înregistrare: 23309022;              - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - număr de ordine în registrul comerțului:          capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
J 01/229/2008.                          RON fiecare;
   (52/437.838)                         - durata de funcționare: nelimitată;
                                  - cod unic de înregistrare: 23309111;
        Societatea Comercială                - număr de ordine în registrul comerțului:
       CONSULTING OLT - S.R.L.              J 01/216/2008.
       Ocna Mureș, județul Alba                (53/437.839)


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                   Societatea Comercială
                                  SAGGI SERV - S.R.L., Alba Iulia, județul Alba

           TRIBUNALUL ALBA
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 713
        din 18 februarie 2008                        TRIBUNALUL ALBA

  Judecător delegat                            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 716
  la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                            din 18 februarie 2008
  Tribunalul Alba    - Clonța Mariana Claudia         Judecător delegat
  Referent                             la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                      Comerţului de pe lângă
  Comerţului de pe lângă                      Tribunalul Alba    - Clonța Mariana Claudia
  Tribunalul Alba    - Rusan Aurelia              Referent
  În baza cererii nr. 2017 din data de 14.02.2008 și a       la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Comerţului de pe lângă
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba a        Tribunalul Alba    - Rusan Aurelia
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      În baza cererii nr. 2025 din data de 14.02.2008 și a
cu următoarele date:                       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - fondatori:                         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba a
  1. Oltean-Dan Gligor, asociat, cod numeric personal      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
1620623013916, aport la capital 100,00 RON, echivalând      cu următoarele date:
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social     - fondatori:
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,      1. Pușcău Ana, asociat, cod numeric personal
domiciliat în Ocna Mureș, Str. Digului, bl. 69, sc. A, et. 1,  2650511012545, aport la capital 100,00 RON, echivalând
ap. 4, județul Alba;                       cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  2. Oltean-Dan Cornelia, asociat, cod numeric personal     total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
2631225120017, aport la capital 100,00 RON, echivalând      domiciliată în Alba Iulia, Str. Orizontului nr. 2, bl. A3,
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social   ap. 11, județul Alba;
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,      2. Saturni Giampietro, asociat, aport la capital 100,00
domiciliată în Ocna Mureș, Str. Digului, bl. 69, sc. A, et. 1,  RON, din care 27,54 euro, echivalând cu 10 părți sociale,
ap. 4, județul Alba;                       reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008               23

participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în         - administrator persoană fizică: Bucșa Romulus Zeno,
Italia, localitatea Valdagno, Vicenza, str. Fanfani nr. 10;     cod numeric personal 1630705011101, data numirii
  - administratori persoane fizice:                14.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  1. Pușcău Ana, cod numeric personal               depline;
2650511012545, data numirii 13.02.2008, durata              - denumire: ECOVOLT - S.R.L.;
mandatului nelimitată, având puteri depline;               - sediul social: Alba Iulia, Str. Gladiolelor nr. 7B,
  2. Saturni Giampietro, data numirii 13.02.2008, durata      bl. VG1, ap. 10, județul Alba;
mandatului nelimitată, având puteri depline;               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 432 -
  - denumire: SAGGI SERV - S.R.L.;                 lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte
  - sediul social: Alba Iulia, Str. Orizontului, bl. A3, ap. 11,  lucrări de instalații pentru construcții;
județul Alba;                              - activitatea principală: cod CAEN: 4321 - lucrări de
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 461 -      instalații electrice;
activități de intermediere în comerțul cu ridicata;           - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - activitatea principală: cod CAEN: 4616 - intermedieri     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și     RON fiecare;
articole din piele;                           - durata de funcționare: nelimitată;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;       - cod unic de înregistrare: 23309049;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00        - număr de ordine în registrul comerțului:
RON fiecare;                             J 01/217/2008.
  - durata de funcționare: nelimitată;                  (55/437.841)
  - cod unic de înregistrare: 23309030;
  - număr de ordine în registrul comerțului:                  Societatea Comercială
J 01/219/2008.                                 PEPOLID CONSTRUCT - S.R.L.
   (54/437.840)                                Ocna Mureș, județul Alba

      Societatea Comercială                            MINISTERUL JUSTIȚIEI
  ECOVOLT - S.R.L., Alba Iulia, județul Alba

                                             TRIBUNALUL ALBA
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 715
           TRIBUNALUL ALBA                        din 18 februarie 2008

      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 714                 Judecător delegat
                                    la Oficiul Registrului
         din 18 februarie 2008                 Comerţului de pe lângă
  Judecător delegat                          Tribunalul Alba    - Clonța Mariana Claudia
  la Oficiul Registrului                        Referent
  Comerţului de pe lângă                        la Oficiul Registrului
  Tribunalul Alba    - Clonța Mariana Claudia           Comerţului de pe lângă
  Referent                               Tribunalul Alba    - Rusan Aurelia
  la Oficiul Registrului                        În baza cererii nr. 2030 din data de 14.02.2008 și a
  Comerţului de pe lângă                      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Tribunalul Alba    - Rusan Aurelia
                                   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba a
  În baza cererii nr. 2028 din data de 14.02.2008 și a       dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      cu următoarele date:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba a          - fondatori:
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale        1. Grama Petru Nicolae, asociat, cod numeric personal
cu următoarele date:                         1790102205761, aport la capital 850,00 RON, echivalând
  - fondator: Bucșa Romulus Zeno, asociat unic, cod         cu 85 părți sociale, reprezentând 85 % din capitalul social
numeric personal 1630705011101, aport la capital 200,00       total, cota de participare la beneficii/pierderi de 85 %,
RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %       domiciliat în Ocna Mureș, Aleea Independenței, bl. 42,
capitalul social total, cota de participare la            ap. 7, județul Alba;
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Alba Iulia, str. Dr.     2. Făgăraș Claudiu Alin, asociat, cod numeric personal
Ioan Suciu nr. 7B, bl. VG1, et. 3, ap. 10, județul Alba;       1810417013919, aport la capital 150,00 RON, echivalând
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008

cu 15 părți sociale, reprezentând 15 % din capitalul social     - administrator persoană fizică: Jurgiu Teodor, cod
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 15 %,    numeric personal 1530129011349, data numirii
domiciliat în Ocna Mureș, Aleea Independenței, bl. 42,      5.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
ap. 8, județul Alba;                       depline;
  - administrator persoană fizică: Grama Petru Nicolae,      - denumire: TUDOR CONSTRUCT - S.R.L.;
cod numeric personal 1790102205761, data numirii          - sediul social: Aiud, Str. Pășunii nr. 10, județul Alba;
11.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 412 -
depline;                             lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
  - denumire: PEPOLID CONSTRUCT - S.R.L.;           nerezidențiale;
  - sediul social: Ocna Mureș, Aleea Independenței,        - activitatea principală: cod CAEN: 4120 - lucrări de
bl. 42, ap. 7, județul Alba;                   construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 412 -      - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și       capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
nerezidențiale;                         RON fiecare;
  - activitatea principală: cod CAEN: 4120 - lucrări de      - durata de funcționare: nelimitată;
construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;      - cod unic de înregistrare: 23309081;
  - capital social subscris: 1.000,00 RON, vărsat         - număr de ordine în registrul comerțului:
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a  J 01/222/2008.
10,00 RON fiecare;                          (57/437.843)
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 23309120;                    Societatea Comercială
  - număr de ordine în registrul comerțului:                CĂTĂ CONSTRUCT - S.R.L.
J 01/218/2008.                                 Alba Iulia, județul Alba
   (56/437.842)

                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
       Societatea Comercială
      TUDOR CONSTRUCT - S.R.L.
        Aiud, județul Alba                          TRIBUNALUL ALBA

                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 720
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                         din 18 februarie 2008

           TRIBUNALUL ALBA
                                  Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
                                  Comerţului de pe lângă
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 719
                                  Tribunalul Alba    - Clonța Mariana Claudia
        din 18 februarie 2008                Referent
  Judecător delegat                        la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                      Comerţului de pe lângă
  Comerţului de pe lângă                      Tribunalul Alba    - Aron Emilia
  Tribunalul Alba    - Clonța Mariana Claudia         În baza cererii nr. 2063 din data de 14.02.2008 și a
  Referent                           actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  la Oficiul Registrului                    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba a
  Comerţului de pe lângă                    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Tribunalul Alba    - Aron Emilia
                                 cu următoarele date:
  În baza cererii nr. 2037 din data de 14.02.2008 și a      - fondator: Chirilă Cătălin Alin, asociat unic, cod
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    numeric personal 1800409205571, aport la capital
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba a       200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
cu următoarele date:                       participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
  - fondator: Jurgiu Teodor, asociat unic, cod numeric     Alba Iulia, str. Gheorghe Șincai nr. 25, bl. M2, sc. 2. et. 1,
personal 1530129011349, aport la capital 200,00 RON,       ap. 7, județul Alba;
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %         - administrator persoană fizică: Chirilă Cristian, cod
capitalul social total, cota de participare la          numeric personal 1830720011185, domiciliat în
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Aiud, Str. Pășunii  localitatea 1026, str. Vasile Alecsandri nr. 46, județul Alba,
nr. 10, județul Alba;                      durata mandatului nelimitată;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008              25

  - denumire: CĂTĂ CONSTRUCT - S.R.L.;              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 412 -
  - sediul social: Alba Iulia, str. Gheorghe Șincai nr. 29,  lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
bl. 73, et. 4, ap. 13, județul Alba;               nerezidențiale;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 412 -      - activitatea principală: cod CAEN: 4120 - lucrări de
lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și       construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
nerezidențiale;                           - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - activitatea principală: cod CAEN: 4120 - lucrări de    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;     RON fiecare;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - durata de funcționare: nelimitată;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00      - cod unic de înregistrare: 23309065;
RON fiecare;                            - număr de ordine în registrul comerțului:
  - durata de funcționare: nelimitată;             J 01/224/2008.
  - cod unic de înregistrare: 23309057;               (59/437.845)
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 01/223/2008.                                Societatea Comercială
   (58/437.844)                           MINERAL IMPORT EXPORT - S.R.L.
                                  satul Totoi, comuna Sântimbru, județul Alba
       Societatea Comercială
      GABRIEL CONSTRUCT - S.R.L.                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
       Alba Iulia, județul Alba

                                           TRIBUNALUL ALBA
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 722
           TRIBUNALUL ALBA                      din 18 februarie 2008

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 721               Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
        din 18 februarie 2008                Comerţului de pe lângă
  Judecător delegat                        Tribunalul Alba    - Clonța Mariana Claudia
  la Oficiul Registrului                      Referent
  Comerţului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul Alba    - Clonța Mariana Claudia         Comerţului de pe lângă
  Referent                             Tribunalul Alba    - Aron Emilia
  la Oficiul Registrului                      În baza cererii nr. 2081 din data de 14.02.2008 și a
  Comerţului de pe lângă                    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Tribunalul Alba    - Aron Emilia
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba a
  În baza cererii nr. 2072 din data de 14.02.2008 și a     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    cu următoarele date:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba a        - fondatori:
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      1. Puiu Valeria, asociat, cod numeric personal
cu următoarele date:                       2840109013404, aport la capital 100,00 RON, echivalând
  - fondator: Corpădean Dumitru, asociat unic, cod       cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
numeric personal 1560914010325, aport la capital         total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,           domiciliată în localitatea Runc nr. 3, județul Alba;
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de         2. Anca Maria, asociat, cod numeric personal
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în    2411021011108, aport la capital 100,00 RON, echivalând
Aiud, Str. Băilor, bl. G2, et. 2, ap. 47, județul Alba;     cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  - administrator persoană fizică: Corpădean Dumitru,      total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
cod numeric personal 1560914010325, data numirii         domiciliată în localitatea Totoi nr. 168, județul Alba;
13.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri       - administrator persoană fizică: Puiu Valeria, cod
depline;                             numeric personal 2840109013404, data numirii
  - denumire: GABRIEL CONSTRUCT - S.R.L.;            8.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - sediul social: Alba Iulia, str. Orizont 24 nr. 9, județul  depline;
Alba;                                - denumire: MINERAL IMPORT EXPORT - S.R.L.;
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008

  - sediul social: satul Totoi nr. 168, comuna Sântimbru,     1. Barbu Virginia, cod numeric personal
județul Alba;                          2761027014310, data numirii 6.02.2008, durata
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 081 -     mandatului nelimitată, având puteri depline;
extracția pietrei, a nisipului și a argilei;            2. Barbu Tavi, cod numeric personal 1710522014303,
  - activitatea principală: cod CAEN: 0812 - extracția     data numirii 6.02.2008, durata mandatului nelimitată,
                                 având puteri depline;
pietrișului și a nisipului; extracția argilei și a caolinului;
                                  3. Grosu Nicolae, cod numeric personal
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                 1520326014302, domiciliat în localitatea Petrești, str.
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    Decebal nr. 23, județul Alba, durata mandatului
RON fiecare;                           nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - denumire: MINI LAU - S.R.L.;
  - cod unic de înregistrare: 23309073;              - sediul social: Sebeș, str. Ștefan cel Mare nr. 19A,
  - număr de ordine în registrul comerțului:          județul Alba;
J 01/225/2008.                           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 471 -
   (60/437.846)                        comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
                                  - activitatea principală: cod CAEN: 4719 - comerț cu
                                 amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
        Societatea Comercială
                                 predominantă de produse nealimentare;
    MINI LAU - S.R.L., Sebeș, județul Alba           - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                 capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
          MINISTERUL JUSTIȚIEI             RON fiecare;
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
                                  - cod unic de înregistrare: 23309138;
           TRIBUNALUL ALBA
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 J 01/220/2008.
      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 717                (61/437.847)
        din 18 februarie 2008
  Judecător delegat                             Societatea Comercială
  la Oficiul Registrului                       TOTY ȘOF - S.R.L., Sebeș, județul Alba
  Comerţului de pe lângă
  Tribunalul Alba    - Clonța Mariana Claudia                MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Referent
  la Oficiul Registrului
                                          TRIBUNALUL ALBA
  Comerţului de pe lângă
  Tribunalul Alba    - Rusan Aurelia
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 718
  În baza cererii nr. 2089 din data de 14.02.2008 și a             din 18 februarie 2008
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                  Judecător delegat
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba a        la Oficiul Registrului
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     Comerţului de pe lângă
cu următoarele date:                        Tribunalul Alba    - Clonța Mariana Claudia
  - fondatori:                          Referent
  1. Barbu Virginia, asociat, cod numeric personal        la Oficiul Registrului
2761027014310, aport la capital 180,00 RON, echivalând       Comerţului de pe lângă
                                  Tribunalul Alba    - Rusan Aurelia
cu 18 părți sociale, reprezentând 90 % din capitalul social
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 90 %,      În baza cererii nr. 2097 din data de 14.02.2008 și a
domiciliată în Sebeș, str. Ștefan cel Mare nr. 19A, județul   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Alba;                              Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba a
                                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  2. Barbu Tavi, asociat, cod numeric personal
                                 cu următoarele date:
1710522014303, aport la capital 20,00 RON, echivalând
                                  - fondator: Tothazan Ioan, asociat unic, cod numeric
cu 2 părți sociale, reprezentând 10 % din capitalul social    personal 1650519014303, aport la capital 200,00 RON,
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 10 %,    echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
domiciliat în Sebeș, str. Ștefan cel Mare nr. 19A, județul    capitalul social total, cota de participare la
Alba;                              beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Sebeș, str.
  - administratori persoane fizice:               Călugăreni nr. 28A, județul Alba;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008               27

  - administrator persoană fizică: Tothazan Ioan, cod       - sediul social: Cugir, Str. Rozelor nr. 29, sc. A, et. 2,
numeric personal 1650519014303, data numirii          ap. 12, județul Alba;
13.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 412 -
depline;                            lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
  - denumire: TOTY ȘOF - S.R.L.;                nerezidențiale;
  - sediul social: Sebeș, str. Călugăreni nr. 28A, județul    - activitatea principală: cod CAEN: 4120 - lucrări de
Alba;                              construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 855 -      - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
alte forme de învățământ;                    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - activitatea principală: cod CAEN: 8553 - școli de     RON fiecare;
conducere (pilotaj);                        - durata de funcționare: nelimitată;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - cod unic de înregistrare: 23318403;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     - număr de ordine în registrul comerțului:
RON fiecare;                          J 01/230/2008.
  - durata de funcționare: nelimitată;               (63/437.849)
  - cod unic de înregistrare: 23309146;
  - număr de ordine în registrul comerțului:                 Societatea Comercială
J 01/221/2008.                                FIPOP SERV - S.R.L., Brăila
   (62/437.848)

                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
      Societatea Comercială
   TU HOGAR - S.R.L., Cugir, județul Alba
                                          TRIBUNALUL BRĂILA

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 538
                                         din 7 februarie 2008
          TRIBUNALUL ALBA
                                  Judecător delegat
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 776               la Oficiul Registrului
                                  Comer   ului de pe lângă
        din 19 februarie 2008               Tribunalul Brăila    - Spita Mioara
  Judecător delegat                        Referent
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                     Comerţului de pe lângă
  Tribunalul Alba    - Toma Angela              Tribunalul Brăila    - Crăciun Ionela
  Referent                            În baza cererii nr. 23892 din data de 13.11.2006 și a
  la Oficiul Registrului                    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Comerţului de pe lângă                    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila a
  Tribunalul Alba    - Rusan Aurelia
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  În baza cererii nr. 2106 din data de 15.02.2008 și a     cu următoarele date:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     - fondatori:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba a        1. Fiscuci (Popartac) Iuliana-Dora, asociat, cod
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    numeric personal 2760306090078, aport la capital
cu următoarele date:                      100,00 RON, data vărsării aportului 13.11.2006,
  - fondator: Corciovă Constantin, asociat unic, cod      echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
numeric personal 1790606013546, aport la capital        capitalul social total, cota de participare la
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,           beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în Brăila, Str.
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de       Roșiorilor nr. 6, județul Brăila;
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în     2. Popirtac (Albu) Rodica-Luminița, asociat, cod
Cugir, Str. Doinei nr. 9, sc. B, et. 4, ap. 18, județul Alba;  numeric personal 2730422090034, aport la capital
  - administrator persoană fizică: Corciovă Constantin,    100,00 RON, data vărsării aportului 13.11.2006,
cod numeric personal 1790606013546, data numirii        echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
13.02.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri     capitalul social total, cota de participare la
depline;                            beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în Brăila, Str.
  - denumire: TU HOGAR - S.R.L.;                Roșiorilor nr. 2bis, județul Brăila;
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008

  - administratori persoane fizice:                - fondator: Lungu V. Vlad, asociat unic, cod numeric
  1. Fiscuci (Popartac) Iuliana-Dora, cod numeric       personal 1781111090035, aport la capital 200,00 RON,
personal 2760306090078, data numirii 31.01.2008,        data vărsării aportului 11.12.2007, echivalând cu 20 părți
durata mandatului nelimitată, având puteri de          sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
reprezentant și administrator;                 participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
  2. Popirtac (Albu) Rodica-Luminița, cod numeric       Brăila, str. Milcov nr. 10, bl. P1, sc. 3, et. 2, ap. 40, județul
personal 2730422090034, data numirii 31.01.2008,
                                Brăila;
durata mandatului nelimitată, având puteri de
                                  - administrator persoană fizică: Lungu V. Vlad, cod
reprezentant și administrator;
                                numeric personal 1781111090035, data numirii
  - denumire: FIPOP SERV - S.R.L.;
                                12.12.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - sediul social: Brăila, Ans. Buzăului, bl. B32bis, sc. 1,
ap. 17, județul Brăila;                     depline;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 477 -      - denumire: GUNVLAD - S.R.L.;
comerț cu amănuntul cu alte bunuri, în magazine           - sediul social: Brăila, str. George Enescu (fosta Dr.
specializate;                          Petru Groza) nr. 65, lot A, județul Brăila;
  - activitatea principală: cod CAEN: 4776 - comerț cu       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 252 -
amănuntul cu flori, plante și semințe, comerț cu        fabricarea articolelor din material plastic;
amănuntul cu animale de companie și cu hrană pentru         - activitatea principală: cod CAEN: 2523 - fabricarea
acestea, în magazine specializate;               articolelor din material plastic pentru construcții;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 23209929;
                                  - cod unic de înregistrare: 23065386;
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                  - număr de ordine în registrul comerțului: J 09/24/2008.
J 09/125/2008.
   (64/437.966)                           (65/437.967)


        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
       GUNVLAD - S.R.L., Brăila                  CORMOS INVEST - S.R.L., Brăila


         MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI


          TRIBUNALUL BRĂILA                         TRIBUNALUL BRĂILA


     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 123                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 165
        din 17 ianuarie 2008                       din 15 februarie 2008
  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                     Comerţului de pe lângă
  Tribunalul Brăila   - Spita Mioara              Tribunalul Brăila   - Spita Mioara
  Referent                            Referent
  la Oficiul Registrului
                                  la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă
                                  Comerţului de pe lângă
  Tribunalul Brăila   - Iordăchescu Minodora
              Gabriela                Tribunalul Brăila   - Crăciun Ionela

  În baza cererii nr. 25797 din data de 12.12.2007 și a      În baza cererii nr. 722 din data de 16.01.2008 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila a     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                      cu următoarele date:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008               29

  - fondatori:                                Societatea Comercială
  1. Cormos V. Adrian-Dragoș, asociat, cod numeric           ZANICU CONS - S.R.L., satul Tibănești
                                      comuna Tufești, județul Brăila
personal 1751202421524, aport la capital 100,00 RON,
data vărsării aportului 9.01.2008, echivalând cu 10 părți
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
București, str. Tuzla nr. 1, bl. 11A, sc. A, et. 7, ap. 29,             TRIBUNALUL BRĂILA

sectorul 2;
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 163
  2. Ion F. Angel-Ilie, asociat, cod numeric personal
                                         din 31 ianuarie 2008
1740816090073, aport la capital 50,00 RON, data vărsării
aportului 9.01.2008, echivalând cu 5 părți sociale,         Judecător delegat
reprezentând 25 % din capitalul social total, cota de        la Oficiul Registrului
                                   Comerţului de pe lângă
participare la beneficii/pierderi de 25 %, domiciliat în       Tribunalul Brăila   - Spita Mioara
Brăila, Calea Călărașilor nr. 6, județul Brăila;           Referent
  3. Ion F. Cristian, asociat, cod numeric personal         la Oficiul Registrului
1800503090013, aport la capital 50,00 RON, data vărsării       Comerţului de pe lângă
aportului 9.01.2008, echivalând cu 5 părți sociale,         Tribunalul Brăila   - Iordăchescu Minodora
                                               Gabriela
reprezentând 25 % din capitalul social total, cota de
participare la beneficii/pierderi de 25 %, domiciliat în       În baza cererii nr. 741 din data de 16.01.2008 și a
Brăila, Calea Călărașilor nr. 6, județul Brăila;         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - administratori persoane fizice:               Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila a
                                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  1. Cormos V. Adrian-Dragoș, cod numeric personal
                                 cu următoarele date:
1751202421524, data numirii 16.01.2008, durata
                                   - fondatori:
mandatului nelimitată, având puteri de reprezentant și        1. Ursache V. Nicu, asociat, cod numeric personal
administrator;                          1720811090073, aport la capital 100,00 RON, data
  2. Ion F. Angel-Ilie, cod numeric personal           vărsării aportului 16.01.2008, echivalând cu 10 părți
1740816090073, data numirii 16.01.2008, durata          sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
mandatului nelimitată, având puteri de reprezentant și      de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
administrator;                          localitatea Tufești, județul Brăila;
  3. Ion F. Cristian, cod numeric personal             2. Ursache D. Marioara, asociat, cod numeric personal
1800503090013, data numirii 16.01.2008, durata          2760323093420, aport la capital 100,00 RON, data
                                 vărsării aportului 16.01.2008, echivalând cu 10 părți
mandatului nelimitată, având puteri de reprezentant și
                                 sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
administrator;
                                 de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în
  - denumire: CORMOS INVEST - S.R.L.;              localitatea Tufești, județul Brăila;
  - sediul social: Brăila, Str. Pietății nr. 8, bl. A4, sc. 1,   - administratori persoane fizice:
parter, ap. 16, județul Brăila;                   1. Ursache V. Nicu, cod numeric personal
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 960 -     1720811090073, data numirii 14.01.2008, durata
alte activități de servicii;                   mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - activitatea principală: cod CAEN: 9602 - coafură și       2. Ursache D. Marioara, cod numeric personal
alte activități de înfrumusețare;                 2760323093420, data numirii 14.01.2008, durata
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    mandatului nelimitată, având puteri depline;
                                   - denumire: ZANICU CONS - S.R.L.;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                   - sediul social: satul Tibănești, comuna Tufești, județul
RON fiecare;
                                 Brăila;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 412 -
  - cod unic de înregistrare: 23290086;             lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
  - număr de ordine în registrul comerțului:           nerezidențiale;
J 09/162/2008.                            - activitatea principală: cod CAEN: 4120 - lucrări de
   (66/437.968)                         construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008

 - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - sediul social: Brăila, Aleea Trandafirilor nr. 5, bl. E1,
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   sc. 4, et. 4, ap. 58, județul Brăila;
RON fiecare;                           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 683 -
 - durata de funcționare: nelimitată;            activități imobiliare pe bază de comision sau contract;
 - cod unic de înregistrare: 23155152;             - activitatea principală: cod CAEN: 6831 - agenții
 - număr de ordine în registrul comerțului: J 09/88/2008.  imobiliare;
  (67/437.969)                         - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                               capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
        Societatea Comercială             RON fiecare;
       SILVIMOB - S.R.L., Brăila             - durata de funcționare: nelimitată;
                                 - cod unic de înregistrare: 23155004;
                                 - număr de ordine în registrul comerțului: J 09/89/2008.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI               (68/437.970)

          TRIBUNALUL BRĂILA                     Societatea Comercială
                                      OVIESS COM - S.R.L., Brăila
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 272
        din 31 ianuarie 2008                       MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
                                         TRIBUNALUL BRĂILA
  Comerţului de pe lângă
  Tribunalul Brăila   - Spita Mioara
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 389
  Referent
  la Oficiul Registrului                           din 31 ianuarie 2008
  Comerţului de pe lângă
                                 Judecător delegat
  Tribunalul Brăila   - Iordăchescu Minodora
                                 la Oficiul Registrului
              Gabriela
                                 Comerţului de pe lângă
  În baza cererii nr. 1128 din data de 22.01.2008 și a     Tribunalul Brăila   - Spita Mioara
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    Referent
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila a      la Oficiul Registrului
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    Comerţului de pe lângă
cu următoarele date:                       Tribunalul Brăila   - Iordăchescu Minodora
                                             Gabriela
  - fondatori:
  1. Duduc M. Silviu, asociat, cod numeric personal       În baza cererii nr. 1829 din data de 30.01.2008 și a
1661113090021, aport la capital 100,00 RON, data       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
vărsării aportului 22.01.2008, echivalând cu 10 părți     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila a
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota  dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în  cu următoarele date:
Brăila, calea Galați nr. 348, bl. 18, sc. 1, et. 6, ap. 22,   - fondator: Burghelea I. Ioana, asociat unic, cod
județul Brăila;                        numeric personal 2591026090011, aport la capital 200,00
  2. De Curtis Giuseppe, asociat, cod numeric personal    RON, data vărsării aportului 29.01.2008, echivalând cu 1
7550130350014, aport la capital 100,00 RON, data       parte socială, reprezentând 100 % capitalul social total,
vărsării aportului 22.01.2008, echivalând cu 10 părți     cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %,
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota  domiciliată în Brăila, str. Obor, bl. 27, sc. 2, ap. 27, județul
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în  Brăila;
Timișoara, str. Constantin cel Mare nr. 39, ap. 6, județul    - administrator persoană fizică: Burghelea I. Ioana, cod
Timiș;                            numeric personal 2591026090011, data numirii
  - administratori persoane fizice:             29.01.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
  1. Duduc M. Silviu, cod numeric personal          depline;
1661113090021, data numirii 16.01.2008, durata          - denumire: OVIESS COM - S.R.L.;
mandatului nelimitată, având puteri depline;           - sediul social: Brăila, str. Obor, bl. 27, sc. 2, parter,
  2. De Curtis Giuseppe, cod numeric personal        ap. 27, județul Brăila;
7550130350014, data numirii 16.01.2008, durata          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 477 -
mandatului nelimitată, având puteri depline;         comerț cu amănuntul cu alte bunuri, în magazine
  - denumire: SILVIMOB - S.R.L.;               specializate;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008               31

 - activitatea principală: cod CAEN: 4778 - comerț cu       - durata de funcționare: nelimitată;
amănuntul cu alte bunuri noi, în magazine specializate;       - cod unic de înregistrare: 23155101;
 - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;      - număr de ordine în registrul comerțului: J 09/94/2008.
capitalul social este divizat în 1 parte socială a 200,00       (70/437.972)
RON;
 - durata de funcționare: nelimitată;                    Societatea Comercială
 - cod unic de înregistrare: 23155098;                     OANI COM - S.R.L.
 - număr de ordine în registrul comerțului: J 09/95/2008.         comuna Stăncuța, județul Brăila
  (69/437.971)
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
       Societatea Comercială
     ALICRIGAL COM - S.R.L., Brăila
                                          TRIBUNALUL BRĂILA


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 385
                                         din 31 ianuarie 2008
          TRIBUNALUL BRĂILA                Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 386               Comerţului de pe lângă
         din 31 ianuarie 2008                Tribunalul Brăila   - Spita Mioara
                                  Referent
  Judecător delegat                        la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                      Comerţului de pe lângă
  Comerţului de pe lângă                      Tribunalul Brăila   - Iordăchescu Minodora
  Tribunalul Brăila   - Spita Mioara                           Gabriela
  Referent
  la Oficiul Registrului                      În baza cererii nr. 1831 din data de 30.01.2008 și a
  Comerţului de pe lângă                    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Tribunalul Brăila   - Iordăchescu Minodora         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila a
              Gabriela               dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                 cu următoarele date:
  În baza cererii nr. 1830 din data de 30.01.2008 și a
                                  - fondator: Șerban I. Ionel, asociat unic, cod numeric
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 personal 1800522090038, aport la capital 200,00 RON,
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila a
                                 data vărsării aportului 29.01.2008, echivalând cu 20 părți
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
cu următoarele date:                       participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
  - fondator: Ion I. Alina, asociat unic, cod numeric      comuna Stăncuța, județul Brăila;
personal 2850913090083, aport la capital 400,00 RON,        - administrator persoană fizică: Șerban I. Ionel, cod
data vărsării aportului 29.01.2008, echivalând cu 1 parte    numeric personal 1800522090038, data numirii
socială, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de   29.01.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în    depline;
Brăila, str. Bicaz nr. 33, județul Brăila;             - denumire: OANI COM - S.R.L.;
  - administrator persoană fizică: Ion I. Alina, cod        - sediul social: comuna Stăncuța, cvartal 23, parcela
numeric personal 2850913090083, data numirii           430, camera 4, județul Brăila;
29.01.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 563 -
depline;                             baruri și alte activități de servire a băuturilor;
  - denumire: ALICRIGAL COM - S.R.L.;               - activitatea principală: cod CAEN: 5630 - baruri și alte
  - sediul social: Brăila, str. Bicaz nr. 33, județul Brăila;  activități de servire a băuturilor;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 493 -      - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
alte transporturi terestre de călători;             capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - activitatea principală: cod CAEN: 4932 - transporturi    RON fiecare;
cu taxiuri;                             - durata de funcționare: nelimitată;
  - capital social subscris: 400,00 RON, vărsat integral;     - cod unic de înregistrare: 23155187;
capitalul social este divizat în 1 parte socială a 400,00      - număr de ordine în registrul comerțului: J 09/93/2008.
RON;                                 (71/437.973)
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1887/7.IV.2008

          Societatea Comercială                     - fondator: Dinu D. Adrian, asociat unic, cod numeric
          DITRA - S.R.L., Brăila                  personal 1670507090019, aport la capital 200,00 RON,
                                       data vărsării aportului 25.01.2008, echivalând cu 1 parte
                                       socială, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
           MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                       participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
                                       Brăila, Șos. Buzăului nr. 22, bl. A23, sc. B, et. 5, ap. 46,
            TRIBUNALUL BRĂILA                   județul Brăila;
                                         - administrator persoană fizică: Dinu D. Adrian, cod
       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 387                   numeric personal 1670507090019, data numirii
          din 31 ianuarie 2008                   24.01.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri
                                       depline;
  Judecător delegat                               - denumire: DITRA - S.R.L.;
  la Oficiul Registrului                             - sediul social: Brăila, Șos. Buzăului, bl. A23, sc. B,
  Comerţului de pe lângă
                                       et. 5, ap. 46, județul Brăila;
  Tribunalul Brăila   - Spita Mioara
                                         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 494 -
  Referent
                                       transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
  la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                             - activitatea principală: cod CAEN: 4941 - transporturi
  Tribunalul Brăila   - Iordăchescu Minodora               rutiere de mărfuri;
              Gabriela                       - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                       capitalul social este divizat în 1 parte socială a 200,00
  În baza cererii nr. 1832 din data de 30.01.2008 și a            RON;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul            - durata de funcționare: nelimitată;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brăila a              - cod unic de înregistrare: 23155110;
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale             - număr de ordine în registrul comerțului: J 09/92/2008.
cu următoarele date:                                (72/437.974)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                 &JUYDGY|244535|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1887/7.IV.2008 conține 32 de pagini.      Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889