2008_1800

Document Sample
2008_1800 Powered By Docstoc
					                          PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 1800      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                  Marți, 1 aprilie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială                  Formularele de procuri speciale se pot obține de la
     FORESTIND - S.A., satul Falcău             sediul societății. După completarea și semnarea lor,
     comuna Brodina, județul Suceava             procurile speciale se vor depune în original, cu 48 ore
                                 înainte de adunare, la sediul societății comerciale.
           CONVOCARE                   Informații suplimentare se pot obține la sediul societății
  În conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată și a     sau la telefonul nr. 0230/574330.
statutului societății, consiliul de administrație al Societății    (1/535.094)
Comerciale FORESTIND - S.A. Falcău, cu sediul în satul
Falcău nr. 112A, comuna Brodina, județul Suceava,                 Societatea Comercială
convoacă adunarea generală ordinară în ziua de                   IOR - S.A., București
5.05.2008, ora 9.00, la sediul societății, pentru toți
                                             CONVOCARE
acționarii înregistrați în registrul consolidat al acționarilor
societății la sfârșitul zilei de 24.04.2008, reprezentând       Consiliul de administrație al Societății Comerciale IOR
data de referință, cu următoarea ordine de zi:          - S.A., cu sediul în București, str. Bucovina nr. 4,
  1. alegerea unui membru al consiliului de           înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului al
administrație, pentru funcția de administrator al societății.   Municipiului București cu nr. J 40/2827/13.05.1991, cod
  Dacă prima adunare generală ordinară nu poate avea       unic de înregistrare R 340312, în baza Legii nr. 31/1990
loc din cauza neîntrunirii cvorumului necesar, cea de a      republicată, privind societățile comerciale, ale Legii nr.
doua adunarea generală ordinară a acționarilor va avea      297/2004 privind piața de capital, conform
loc pe data de 6.05.2008, la aceeași oră, în același loc și    Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile
cu aceeași ordine de zi.                     cu valori imobiliare, precum și prevederile
  Lista, cuprinzând informații cu privire la numele,       corespunzătoare din actul constitutiv, convoacă adunarea
localitatea de domicilu și calificarea profesională a       generală ordinară a acționarilor la data de 8.05.2008, ora
persoanei propuse pentru funcția de administrator, se află    10.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați
la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi    în Registrul Independent la Societatea Comercială
consultată și completată de aceștia.               DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., la sfârșitul zilei de
  Consiliul de administrație propune ca data de         21.04.2008, dată de referință pentru toți acționarii care au
20.05.2008 să reprezinte data de înregistrare a adunării     drept de participare și de vot, cu următoarea ordine de zi:
generale ordinare a acționarilor nr. 5 din data de          1. aprobarea raportului consiliului de administrație
6.05.2008.                            privind exercițiul financiar aferent anului 2007;
  Participarea acționarilor la adunarea generală ordinară      2. aprobarea raportului auditorului financiar asupra
a acționarilor se face direct sau prin reprezentanți       situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2007 și
desemnați în baza unei procuri speciale, conform legii.      a auditorului intern al societății;
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008

  3. aprobarea situațiilor financiare anuale aferente     Statistică privind actualizarea clasificării activităților din
exercițiului financiar 2007 - bilanț contabil și contul de   economia națională - CAEN - și ale Legii nr. 31/1990,
profit și pierderi;                      modificată.
  4. repartizarea profitului aferent anului 2007;        În caz că la data de 5 mai 2008 nu se va întocmi
  5. descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de    cvorumul legal, adunarea se convoacă în același loc și cu
administrație pentru exercițiului financiar al anului 2007;  aceeași ordine de zi la data de 6 mai 2008, ora 12.00.
  6. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul    Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală
2008;                             decât prin alți acționari, în baza unei procurii speciale,
  7. aprobarea programului de investiții pentru anul     care poate fi solicitată de la sediul societății.
2008;                               Materialele pot fi consultate la sediul societății,
  8. numirea auditorului financiar;              începând cu data de 15 aprilie 2008.
  9. aprobarea noii organigrame a Societății Comerciale      (3/535.619)
IOR - S.A. pentru un număr de 471 posturi;
  10. aprobarea datei de 23.05.2008 ca dată ce servește           Societatea Comercială
la identificarea acționarilor, asupra cărora se răsfrâng           CEPROHART - S.A., Brăila
hotărârile adaptate cu ocazia acestei ședințe;
  11. desemnarea dlui Eugen Niculescu, în calitate de                CONVOCARE
director general al Societății Comerciale IOR - S.A., să      Consiliul de administrație al Societății Comerciale
efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să    CEPROHART - S.A., Brăila, în conformitate cu
semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la    prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, convoacă
îndeplinire a hotărârilor adunării generale ordinare a     pentru data de 5.05.2008, ora 10.00 la sediul societății din
acționarilor.                         Brăila, Bd. Al. I. Cuza nr. 3, județul Brăila, pentru toți
  Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați  acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de
de alți acționari, pe baza unei procuri speciale, obținute   referință 15.04.2008 adunarea generală ordinară a
de la sediul societății și depuse până la data de       acționarilor cu următoarea ordine de zi:
5.05.2008. În cazul neîntrunirii cvorumului, următoarea      1. prezentarea raportului comisiei de cenzori asupra
adunare generală ordinară a acționarilor este convocată    bilanțului contabil pe anul 2007;
pentru data de 9.05.2008, cu menținerea ordinii de zi, a      2. aprobarea raportului de gestiune prezentat de
orei și a locului de desfășurare.               Consiliul de administrație asupra activității economico-
  Acționarii se vor prezenta la adunarea generală       financiare desfășurate în anul 2007 și descărcarea de
ordinară a acționarilor cu B.I. sau C.I. și certificatul de  gestiune a Consiliului de administrație;
acționar sau procură, după caz.                  3. examinarea și aprobarea bilanțului, anexelor
  Materialele și documentele referitoare la problemele    acestuia și a contului de profit și pierderi pe anul 2007;
înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul       4. aprobarea repartizării profitului;
societății începând cu data de 5.05.2008.             5. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
  Informații suplimentare se pot obține la telefon      2008;
324.48.21, zilnic între orele 12.00-15.00.             6. aprobarea programului de investiții pentru anul
   (2/535.618)                        2008.
                                  În caz că la data de 5.05.2008 nu se va întocmi
       Societatea Comercială              cvorumul legal, adunarea se convoacă în același loc și cu
       CEPROHART - S.A., Brăila             aceeași ordine de zi la data de 6.05.2008, ora 10.00.
                                  Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală
           CONVOCARE                 decât prin alți acționari, în baza unei procuri speciale,
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale     care poate fi solicitată de la sediul societății.
CEPROHART - S.A., Brăila, în conformitate cu            Materialele pot fi consultate la sediul societății,
prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, convoacă în     începând cu data de 28.04.2008.
data de 5 mai 2008, ora 12.00, la sediul societății din       (4/535.620)
Brăila, bd. Al. I. Cuza nr. 3, pentru toți acționarii
înregistrați în registrul acționarilor, la data de referință         Societatea Comercială
15.04.2008, adunarea generală extraordinară a                CASSTIL - S.A., București
acționarilor, cu următoarea ordine de zi:
  1. aprobarea modificării și completării statutului                CONVOCARE
societății în conformitate cu prevederile Ordinului nr.     Consiliul de administrație al Societății Comerciale
337/2007 al președintelui Institutului Național de       CASSTIL - S.A., cu sediul în București, Șos. Vergului nr.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008                  3

41, sectorul 2, convoacă adunarea generală ordinară a        În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de cvorum,
acționarilor în data de 5/6.05.2008, ora 11.00, la sediul     adunarea generală se va întruni la data de 7.05.2008, în
societății, cu următoarea ordine de zi:              același loc, la aceeași oră, și cu aceeași ordine de zi.
  1. desemnarea noului director general al Societății;        (6/535.622)
  2. stabilirea retribuției maxime a noului director
general;                                    Societatea Comercială
  3. semnarea contractului de mandat de către noul            ROMCOLOR 2000 - S.A., București
director general și președintele consiliului de
                                             CONVOCARE
administrație.
  Participă toți acționarii înregistrați la Registrul         a adunării generale ordinare a acționarilor
Acționarilor la data de 29.04.2008.                 Societății Comerciale ROMCOLOR 2000 - S.A.,
  Acționarii pot participa direct, cu buletin de identitate și    cu sediul în București, Splaiul Independenței
certificat de acționar sau prin procuri speciale acordate        nr. 319, sectorul 6, cu numărul de ordine
unor reprezentanți acționari.                    la Oficiul registrului comerțului J 40/26962/1994,
  Formularele de procură se pot obține de la sediul            cod unic de înregistrare RO 6717137
societății.                              Consiliul de administrație al Societății Comerciale
  După completarea și semnarea acestora, un exemplar       ROMCOLOR 2000 - S.A. convoacă, în conformitate cu
va fi depus la sediul societății cu 48 de ore înainte de data   dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile
de 5.05.2008.                           comerciale, republicată, cu modificările și completările
  Dacă la data anunțată, nu vor fi întrunite condițiile de    ulterioare, precum și cu prevederile actului constitutiv al
cvorum și capital, prevăzute de lege, pentru luarea unor     Societății, adunarea generală ordinară a acționarilor, la
hotărâri valide, adunarea generală ordinară a acționarilor    data de 3.05.2008, ora 10.00, la sediul Societății situat în
se consideră reconvocată la data de 6.05.2008, în același     București, Splaiul Independenței nr. 319, sectorul 6,
loc și la aceeași oră.                      pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la
   (5/535.621)                         data de 1.04.2008, stabilită ca dată de referință.
                                   Ordinea de zi a adunării generale ordinare a
      Societatea Comercială                 acționarilor Societății este următoarea:
  OLTPLAST - S.A., Drăgășani, județul Vâlcea            1. aprobarea situațiilor financiare, a bilanțului, a
                                 contului de profit și pierdere pentru anul 2007 și
           CONVOCARE                  repartizarea profitului.
                                   În cazul în care adunarea convocată nu întrunește
  Lichidatorul Societății Comerciale OLTPLAST - S.A.,
                                 condițiile de validitate, aceasta va avea loc la data de
Drăgășani, în faliment, cu sediul în municipiul Drăgășani,
                                 5.05.2008, cu aceeași ordine de zi, în același loc și la
str. Tudor Vladimirescu, nr. 722, județul Vâlcea,
                                 aceeași oră.
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Vâlcea cu
                                    (7/535.623)
nr. J 38/230/1991, cod unic de înregistrare 1487037, în
temeiul Legii nr. 85/2006 și al Legii nr. 31/1990, art. 117,         Societatea Comercială
convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor la        UPRUC POL - S.A., Făgăraș, județul Brașov
data de 6.05.2008, ora 12.00, la sediul societății, pentru
toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central - S.A. la              CONVOCARE
sfârșitul zilei de 14.04.2008, cu următoarea ordine de zi:
                                    a adunării generale ordinare a acționarilor
  1. discutarea și aprobarea raportului lichidatorului pe
                                    Societății Comerciale UPRUC POL - S.A.,
anul 2007;
                                     cu sediul în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 1,
  2. discutarea și aprobarea raportului de gestiune pe
                                    înmatriculată la Oficiul registrului comerțului
anul 2007;
                                  cu nr. J 08/1092/1999, C.U.I. 12527595, capital
  3. discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul       social 1.309.305 lei, subscris și vărsat
2007 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere,
                                   În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu
anexele la bilanț);
                                 modificări, ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea
  4. aprobarea datei de 26.05.2008, ca dată de         acesteia, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificări,
înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora   cu dispozițiile actului constitutiv al Societății Comerciale
se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a    UPRUC POL - S.A., în baza deciziei de întrunire a
acționarilor, în conformitate cu art. 238 din Legea nr.      adunării generale ordinare a acționarilor, adoptate de
297/2004;                             către consiliul de administrație în data de 27.03.2008,
  5. diverse.                          consiliul de administrație, prin președinte, convoacă
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008

adunarea generală ordinară a acționarilor Societății       acționarilor în data de 29.05.2008, ora 10.00, la sediul
Comerciale UPRUC POL - S.A., care au această calitate      societății din Sebeș, str. Valea Frumoasei, bl. 4AB, județul
la data de referință 14.04.2008, la sediul societății, pentru  Alba. În situația în care nu se realizează cvorumul
data de 6.05.2008, ora 10.00, pentru a dezbate și hotărî     necesar, a doua convocare va avea loc în data de
asupra următoarelor probleme înscrise pe ordinea de zi:     30.05.2008, în același loc și la aceeași oră.
  1. prezentarea raportului consiliului de administrație;     Ordinea de zi:
descărcarea de gestiune a consiliului de administrație
                                   1. alegerea administratorului unic al Societății
pentru activitatea aferentă anului 2008;
                                 Comerciale PEHART - S.A.;
  2. revocarea din funcția de președinte al consiliului de
                                   - Csanko Ștefan, domiciliat în Sebeș, str. M. Viteazul,
administrație a dlui Radacina Marius Gabriel;
  3. revocarea din funcția de administrator a dnei Palfi    nr. 20, județul Alba, profesia inginer;
Maria;                                - Hertea Nicolae, domiciliat în Sebeș, str. Dorin Pavel,
  4. alegerea unui administrator, membru al consiliului    nr. 116, județul Alba, profesia inginer.
de administrație și fixarea remunerației acestuia;          La ședință vor putea participa acționarii care sunt
  5. alegerea președintelui consiliului de administrație și  înregistrați în registrul acționarilor la 10.05.2008, care
fixarea remunerației acestuia;                  este data de referință.
  6. propunerea de stabilire a datei de 22.05.2008 ca        (9/535.625)
dată de înregistrare.
  La adunarea generală ordinară a acționarilor sunt             Societatea Comercială
îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați în         TASM ROMÂNIA - S.R.L., Buftea
registrul acționarilor la data de referință, direct sau pot fi           județul Ilfov
reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu
excepția administratorilor, pe bază de procură specială                ORDIN NR. 5
pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății începând
cu data de 15.04.2008. Procurile speciale se depun la               din data de 18.01.2008
sediul societății, în original, nu mai târziu de ora stabilită    Având în vedere:
pentru începerea ședinței.                      - dispozițiile art. 2 lit. a) din Regulamentul privind
  Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la      acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de
adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla     utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
dovadă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor   745/2007;
persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul
                                   - hotărârea nr. 990/17.01.2008 a Comisiei de licențiere
persoanelor juridice pe baza împuternicirii date.
                                 - secțiunea servicii publice de alimentare cu apă și de
  Începând cu data de 15.04.2008, materialele
informative (lista cuprinzând informații cu privire la      canalizare, constituită prin Decizia președintelui
numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională   A.N.R.S.C. nr. 25/7.08.2007;
ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator,       - referatul de aprobare nr. 556L1 R/17.01.2008 al
care poate fi completată de acționari) aferente         comisiei de licențiere.
problemelor incluse pe ordinea de zi se vor putea          În temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de
consulta la sediul societății. La cerere, acționarilor li se   organizare și funcționare a Autorității Naționale de
vor elibera copii de pe aceste documente, suportând       Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități
costurile administrative implicate de furnizare. Data,      Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului
25.04.2008, constituie data limită până la care se pot      nr. 671/2007,
depune candidaturi pentru funcția de administrator.         Președintele A.N.R.S.C. emite prezentul ordin.
  În cazul în care adunarea convocată pentru data de        Art. 1. Se aprobă eliberarea licenței clasa 1 Societății
6.05.2008 nu întrunește condițiile de cvorum, o a doua      Comerciale TASM ROMANIA - S.R.L., cu sediul în orașul
adunare este convocată pentru data de 9.05.2008, ora
                                 Buftea, Str. Stadionului nr. 3, et. 1, județul Ilfov, CUI
9.00.
                                 18541980 pentru serviciul public de alimentare cu apă și
  Informații suplimentare se pot obține la sediul societății
sau la telefon 0268/215511, între orele 8.00-14.00.       de canalizare, cu respectarea condițiilor asociate licenței
   (8/535.624)                         din anexa la prezentul ordin.
                                   Art. 2. Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
      Societatea Comercială                  Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
    PEHART - S.A., Sebeș, județul Alba            României, Partea a IV-a, pe cheltuiala titularului, în
                                 termen de 30 de zile de la comunicare.
           CONVOCARE                   Președinte,
  Administratorul unic al Societății Comerciale PEHART       Marian Cristinel Bîgiu
- S.A., convoacă adunarea generală ordinară a             (10/535.626)
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008                5

         Societatea Comercială                 Ordinea de zi a adunării generale ordinare a
         TEXIN - S.A., Giurgiu               acționarilor:
                                    1. Aprobarea situațiilor financiare anuale, pe baza
            CONVOCARE                  rapoartelor prezentate de administratorul unic și de
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale       cenzori și fixarea dividendului (distribuția profitului);
TEXIN - S.A., cu sediul în Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân,       2. Aprobarea remunerației cuvenite pentru exercițiul în
bl. 92 parter, convoacă la data de 5.05.2008 ora 11.00, la      curs a administratorilor și a cenzorilor.
biroul societății din Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân, bl. 92      3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru
parter, adunarea generală ordinară cu următoarea ordine       exercițiul financiar 2008 și a programului de activitate, pe
de zi:                                exercițiul financiar 2008;
  1. Aprobarea raportului de gestiune al               4. Aprobarea angajării Societății Comerciale
administratorului pe anul 2007.                   JUVENTUS - S.A. în calitate de fidejusor al creditului
  2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul       pentru investiții obținut de Societatea Comercială Hotel
2007.                                Orizont S.R.L. de la Volksbank Romania S.A.;
  3. Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2007.           5. Diverse.
  4. Diverse.                             6. Împuternicirea domnului Andrei Panaitescu în
  Data de referință este 29.04.2008.                calitate de reprezentant legal, pentru a se ocupa de
  Prezența acționarilor se face pe baza actului de         oricare și toate formalitățile necesare în vederea
identitate sau pe bază de procuri speciale pentru          îndeplinirii tuturor cerințelor legale în legătură cu
reprezentanții legali ai acționarilor.                hotărârile adoptate în adunare, incluzând dar fără a se
  Începând cu data de 29.04.2008 documentele și          limita la semnarea, publicarea și/sau înregistrarea la
materialele informative referitoare la problemele incluse      oricare autorități sau instituții a tuturor documentelor
în ordinea de zi se pot consulta și procura de la biroul       rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor adunării.
societății din str. Mircea cel Bătrân, bl. 92 parter.          Acționarii societății pot participa la ședința adunării
  Relații suplimentare la telefon 0246/206014.           generale ordinare după cum urmează:
   (11/535.627)                            • Acționarii persoane fizice pot participa personal (în
                                   baza buletinelor/cărților de identitate/pașapoartelor) sau
         Societatea Comercială                prin reprezentant, în baza unei procuri speciale.
         JUVENTUS - S.A., Iași                 Procurile speciale vor fi depuse până la data de
                                   2.05.2008, ora 9.00 la sediul societății sau în data de
            CONVOCARE                  3.05.2008, ora 9.00 la locul desfășurării adunării,
    a adunării generale ordinare a acționarilor           și
    Societății Comerciale JUVENTUS - S.A.              • Acționarii persoane juridice pot participa prin
                                   reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a
  Andrei Panaitescu în calitate de administrator unic al
                                   delegat competența de reprezentare, în condițiile
Societății Comerciale JUVENTUS - S.A. (Societatea), cu
                                   prevăzute în actul său constitutiv. De asemenea,
sediul în Iași, Bd. Independenței, bl. Y5-Y6, având număr
                                   acționarii persoane juridice pot participa la adunare prin
de ordine în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                   reprezentant, în baza unei procuri speciale semnate de
Iași J 22/771/1992, cod de înregistrare fiscală RO
                                   către reprezentanții legali ai persoanei juridice.
1960363, conform actului constitutiv al societății, art. 117
                                    Delegațiile și/sau procurile speciale vor fi depuse până
alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
                                   la data de 2.05.2008, ora 9.00 la sediul societății sau în
modificările și completările prevăzute de Legea nr.
                                   data de 3.05.2008, ora 9.00 la locul desfășurării adunării.
441/2006, precum și cu prevederile Legii nr. 297/2004,
                                     (12/535.628)
convoacă, prin prezenta, adunarea generală ordinară a
acționarilor pentru data de 2.05.2008, ora 11.00 la sediul            Societatea Comercială
societății din Iași, Bd. Independenței, bl. Y5-Y6, pentru          AGROMEC SOMCUTA MARE - S.A.
toți acționarii societății înregistrați în registrul consolidat al      Somcuta Mare, județul Maramureș
acționarilor până la sfârșitul zilei de 30.04.2008 (Data de
referință).                                        CONVOCARE
  Dacă la prima convocare a adunării generale ordinare
a acționarilor nu se va întruni cvorumul necesar, o a doua       În conformitate cu prevederile actului constitutiv și cu
adunare generală ordinară a acționarilor se va desfășura       respectarea legislației în vigoare, administratorul unic al
în același loc, cu aceeași ordine de zi, la data de         societății convoacă în ședință extraordinară pentru data
3.05.2008, ora 11.00, pentru toți acționarii societății       de 10.05.2008, ora 14.00, adunarea generală a
înregistrați în registrul acționarilor până la sfârșitul datei    acționarilor ce va avea loc la sediul social, cu următoarea
de referință.                            ordine de zi:
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008

   1. Recodificarea obiectului principal de activitate al    reprezentate, cu împuternicirea specială dată persoanei
societății potrivit Ordinului nr. 337/2007 precum și a       fizice care le reprezintă. Procurile vor fi depuse la sediul
activităților secundare incluse în actul constitutiv.       societății cu 48 de ore înainte de data ținerii ședinței
   2. Reactualizarea actului constitutiv în concordanță cu    adunării generale ordinare.
recodificarea CAEN.                          În cazul în care, din lipsă de cvorum adunarea
   3. Diverse.                          generală extraordinară a acționarilor nu va putea delibera
   Convocarea se referă la toți acționarii societății înscriși  și adopta hotărâri în cadrul ședinței din 2.05.2008,
în registrul acționarilor la data de 30.04.2008 care este și    adunarea generală ordinară a acționarilor Societății
dată de referință. Dacă la prima convocare adunarea        Comerciale TREI BRAZI - S.A., Predeal, este
generală nu va putea delibera, din lipsa cvorumului        reconvocată pentru data de 3.05.2008, ora 12.00, la
necesar, aceasta se va întruni în data de 11.05.2008 ora      aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.
14.00, cu aceeași ordine de zi.                    Informații suplimentare în legătură cu desfășurarea
   Documentele și informațiile referitoare la problemele     adunării generale ordinare a acționarilor se pot obține de
incluse în ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul     la sediul societății sau telefonic.
societății începând cu data de 30.04.2008.               (14/535.630)
   Formularul de procură specială pentru reprezentarea
în adunarea generală poate fi ridicat sau solicitat pentru a          Societatea Comercială
fi transmis prin fax, începând cu data de 30.04.2008. Data         ROMAQUA GROUP - S.A., Borsec
limită pentru depunerea procurilor de reprezentare este              județul Harghita
8.05.2008, ora 14.00.
   (13/535.629)                                   CONVOCARE
                                   Consiliul de administrație al Societății Comerciale
      Societatea Comercială                 ROMAQUA GROUP - S.A., Borsec, înmatriculată cu nr. J
  TREI BRAZI - S.A., Predeal, județul Brașov           19/297/2008, cod unic de înregistrare 402911, convoacă
                                  adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru
            CONVOCARE                  ziua de 6.05.2008, ora 11.00, care va avea loc la sediul
  În conformitate cu dispozițiile statutare, cele ale Legii   social din Borsec, str. Carpați nr. 46, județul Harghita.
nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale     În caz de neîntrunire a cvorumului cerut de lege și actul
Legii nr. 297/2004, președintele consiliului de          constitutiv, A.G.E.A. se va ține a doua zi, la aceeași oră,
administrație al Societății Comerciale TREI BRAZI - S.A.,     în același loc și cu aceeași ordine de zi.
cu sediul în Predeal, str. Trei Brazi, județul Brașov,        Ordine de zi:
înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu     1. reînnoirea mandatelor administratorilor;
nr. J 08/2183/2005, cod unic de înregistrare 17925095,        2. desființarea și radierea din registrul comerțului a
convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor         sucursalelor și punctelor de lucru care nu mai desfășoară
Societății Comerciale TREI BRAZI - S.A., Predeal, pentru      activitate;
ziua de 2.05.2008, ora 12.00, la sediul societății din        3. revocare/numire împuterniciți sucursale;
Predeal, str. Trei Brazi, Cabana Trei Brazi, județul Brașov,     4. recodificarea obiectului de activitate al sucursalelor
pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la  în   conformitate   cu   prevederile   Ordinului
data de referință de 20.07.2007, cu următoarea ordine de      nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea CAEN și cu
zi:                                prevederile actului constitutiv actualizat;
  1. discutarea situației financiar-contabile;           5. diverse.
  2. aprobarea situației financiar-contabile la           Au dreptul să participe direct sau prin procură specială
31.12.2007;                            acționarii existenți în evidență cu data de referință
  3. aprobarea raportului cenzorilor (auditorului        31.03.2008.
financiar);                              (15/535.631)
  4. discutarea situației majorării de capital social;
  5. diverse.                                  Societatea Comercială
  Documentele și materialele informative cu privire la           FITOTERAPIA - S.A., București
problemele de pe ordinea de zi vor putea fi consultate la
sediul societății începând cu data de 5.04.2008.                    CONVOCARE
  Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de    Consiliul de administrație al Societății Comerciale
referință, la adunarea generală a acționarilor este permis     FITOTERAPIA - S.A., cu sediul în București, bd.
prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul     Timișoara nr. 50, sectorul 6, convoacă:
acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în     a) adunarea generală extraordinară a acționarilor, în
cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice    data de 8.05.2008, ora 10, la sediul societății sau a doua
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008                 7

zi (9 mai 2008) în același loc și oră dacă nu se ține în      Materialele supuse dezbaterii pot fi consultate la sediul
prima zi, cu următoarea ordine de zi:              societății începând cu data de 1 mai 2008.
  1. reactualizarea codurilor CAEN pentru activitatea       (17/535.633)
principală și activitatea secundară a societății, precum și
adăugarea altor activități în actul constitutiv;                Societatea Comercială
  2. diverse. Informare privind activitatea societății în        ENEL ENERGIE - S.A., București
perspectivă;
  b) adunarea generală ordinară a acționarilor în data de              CONVOCARE
8 mai 2008, ora 15, la sediul societății, sau a doua zi (9       a adunării generale ordinare a acționarilor
mai 2008), în același loc și oră, dacă nu se ține în prima      Societății Comerciale ENEL ENERGIE - S.A.,
zi cu următoarea ordine de zi:                    înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al
  1. prezentarea și dezbaterea situațiilor financiare      Municipiului București cu nr. J 40/12303/2007, cod
anuale pe anul 2007 (raportul de gestiune, raportul          unic de înregistrare 22000460 („Societatea”)
cenzorilor) și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul
                                   În conformitate cu art. 13 din actul constitutiv al
2008;
                                 societății și în baza hotărârii consiliului de administrație al
  2. aprobarea materialelor prezentate și aprobarea
                                 Societății din data de 22.02.2008, consiliul de
descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2008;
                                 administrație convoacă adunarea generală ordinară a
  3. completarea consiliului de administrație cu dna
                                 acționarilor Societății pentru data de 5.05.2008, ora
farmacist medic Marinică Georgiana în locul dlui Catrina
                                 16.00, pentru toți acționarii înregistrați în registrul
Sergiu Costel decedat;
                                 acționarilor Societății la data de 3.05.2008, în București,
  4. aprobarea pe anul 2008 a indemnizațiilor
                                 str. Pitar Moș nr. 18, sectorul 1, cu următoarea ordine de
administratorilor și cenzorilor;
                                 zi:
  5. diverse. Aprobare credite aferente anului 2008.
                                   1. aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru
  Sunt invitați la adunarea generală acționarii înregistrați
                                 anul 2007 și a altor aspecte relevante în legătură cu
în registrul acționarilor la data de referință 1 mai 2008.
                                 acestea;
  Acționarii pot participa direct sau prin reprezentanți pe
                                   2. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
baza unei procuri obținute la sediul societății.
                                 Societății pentru anul 2008;
  Materialele supuse dezbaterii pot fi consultate la sediul
                                   3. numirea unor noi persoane în funcția de
societății începând cu data de 1 mai 2008.
                                 administratori ai Societății. Lista cuprinzând informații cu
   (16/535.632)
                                 privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea
        Societatea Comercială              profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de
        FABIOL - S.A., București             administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul
                                 Societății, putând fi consultată și completată de către
           CONVOCARE                 aceștia;
                                   4. diverse.
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale
                                   În cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare, o a
FABIOL - S.A., cu sediul în București, bd. Timișoara nr.
                                 doua adunare se convoacă pentru data de 6.05.2008, la
50, sectorul 6, convoacă adunarea generală ordinară a
                                 aceeași oră și în același loc, pentru a dezbate asupra
acționarilor în data de 8 mai 2008, ora 15, la sediul
                                 punctelor de pe ordinea de zi.
societății, sau a doua zi (9 mai 2008), în același loc și oră
                                   (18/535.634)
dacă nu se ține în prima zi, cu următoarea ordine de zi:
  1. prezentarea și dezbaterea situațiilor financiare             Societatea Comercială
anuale pe anul 2007 (reportul de gestiune, raportul            ENEL ENERGIE - S.A., București
cenzorilor) și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul
2008;                                         CONVOCARE
  2. aprobarea materialelor prezentate și aprobarea
descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2008;     a adunării generale extraordinare a acționarilor
  3. aprobarea pe anul 2008 a indemnizației            Societății Comerciale ENEL ENERGIE - S.A.,
administratorilor și cenzorilor;                 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al
  4. diverse; aprobare credite aferente anului 2008.      Municipiului București cu nr. J 40/12303/2007, cod
  Sunt invitați la adunarea generală, acționarii         unic de înregistrare 22000460 („Societatea”)
înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 1   În conformitate cu art. 13 din actul constitutiv al
mai 2008.                            societății și în baza hotărârii consiliului de administrație al
  Acționarii pot participa direct sau prin reprezentanți pe   Societății din data de 22.02.2008, consiliul de
baza unei procuri obținute la sediul societății.         administrație convoacă adunarea generală extraordinară
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008

a acționarilor Societății pentru data de 5.05.2008, ora           Societatea Comercială
16.45, pentru toți acționarii înregistrați în registrul        ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA - S.A.
acționarilor Societății la data de 3.05.2008, în București,
                                           CONVOCARE
str. Pitar Mos nr. 18, sectorul 1, cu următoarea ordine de
zi:                                 a adunării generale ordinare a acționarilor
  1. aprobarea modificării art. 16.6 al actului constitutiv    Societății Comerciale ENEL DISTRIBUȚIE
al Societății care va avea următorul conținut:            DOBROGEA - S.A., înregistrată la Oficiul
                                 Registrului Comerțului al Județului Constanța cu
  „Componența consiliului de administrație este
                                  nr. J 13/791/2002, cod unic de înregistrare
următoarea:
                                       14500308 („Societatea”)
  • Pier Matteo Codazzi, cetățean italian, domiciliat în
                                  În conformitate cu art. 13 din actul constitutiv al
Italia, Roma, Via Conca D’oro nr. 350, născut în San      Societății și în baza hotărârii consiliului de administrație al
Remo, Italia, la data de 22.07.1967, identificat cu       Societății din data de 22.02.2008, consiliul de
pașaportul nr. 989318B, eliberat de autoritățile italiene la  administrație convoacă adunarea generală ordinară a
data de 22.01.1999 și reînnoit la data de 20.01.2004, în    acționarilor Societății pentru data de 5.05.2008, ora
calitate de președinte;                     15.45, pentru toți acționarii înregistrați în registrul
  • Mario Coni, cetățean italian, domiciliat în Italia,    acționarilor Societății la data de 3.05.2008, în București,
                                str. Pitar Mos nr. 18, sectorul 1, cu următoarea ordine de
Roma, Via Piombino 22 00138, născut în Iglesias, Italia,
                                zi:
la data de 10.02.1952, identificat cu pașaportul nr. B
                                  1. aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru
527390, eliberat de autoritățile italiene la data de      anul 2007 și a altor aspecte relevante în legătură cu
4.09.2003 - membru;                       acestea;
  • Claudio Zito, cetățean italian, domiciliat în Roma,      2. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
născut la data de 22.10.1956 în Salerno, Italia, identificat  Societății pentru anul 2008;
cu pașaportul nr. AA 2228656, eliberat de autoritățile       3. numirea unor noi persoane în funcția de
italiene la data de 4.12.2007 - membru;             administratori ai Societății. Lista cuprinând informații cu
                                privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea
  • Luigi Giliotti, cetățean italian, domiciliat în Italia,
                                profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de
Parma, născut în Parma, Italia, la data de 18.11.1947,     administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul
identificat cu pașaportul nr. AA00999799, eliberat la data   Societății, putând fi consultată și completată de către
de 24.04.2007 de autoritățile italiene - membru;        aceștia;
  • Bogdan Nicolae Badea, cetățean român, domiciliat în      4. diverse.
Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 5, bl. J, sc. D,       În cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare, o a
ap. 8, județul Vâlcea, născut în Râmnicu Vâlcea, județul    doua adunare se convoacă pentru data de 6.05.2008, la
Vâlcea, la data de 16.04.1978, identificat cu C.I. seria VX   aceeași oră și în același loc, pentru a dezbate asupra
                                punctelor de pe ordinea de zi.
nr. 085510, cod numeric personal 1780416384235,
                                   (20/535.636)
eliberată de Poliția Râmnicu Vâlcea - membru;
  • Bogdan Nicolae Codruț Stănescu, cetățean român,            Societatea Comercială
domiciliat în București, Str. Unității nr. 91, bl. 87, sc. 1,     ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA - S.A.
et. 6, ap. 36, sectorul 3, născut în București la data de             Constanța
8.09.1974, identificat cu C.I. seria DP nr. 046185, cod
                                           CONVOCARE
numeric personal 1740908170351, eliberată la data de
24.08.2000 de IGP - DEP - membru;                 a adunării generale extraordinare a acționarilor
  • Marian Nicolae, cetățean român, domiciliat în         Societății Comerciale ENEL DISTRIBUTIE
                                  DOBROGEA - S.A., înmatriculată la Oficiul
București, str. Anastasie Panu nr. 20, bl. C15, sc. 2, ap.
                                Registrului Comerțului al Județului Constanța cu nr.
43, sectorul 3, născut la data de 3.02.1967, identificat cu
                                 J 13/791/2002, cod unic de înregistrare 14500308
C.I. seria RT nr. 113889, eliberată de Secția 11 Poliție              („Societatea”)
București la data de 10.08.2000, cod numeric personal       În conformitate cu art. 13 din actul constitutiv al
1670203161732 - membru;                     Societății și în baza hotărârii consiliului de administrație al
  2. diverse.                         Societății din data de 22 februarie 2008, consiliul de
   (19/535.635)                       administrație convoacă adunarea generală extraordinară
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008                9

a acționarilor Societății pentru data de 5 mai 2008, ora           Societatea Comercială
16.30, pentru toți acționarii înregistrați în registrul          ENEL DISTRIBUTIE BANAT - S.A.
acționarilor Societății la data de 3 mai 2008, în București,         Timișoara, județul Timiș
str. Pitar Moș nr. 18, sectorul 1, cu următoarea ordine de
                                           CONVOCARE
zi:
  1. aprobarea modificării articolului 16.6 al actului       a adunării generale ordinare a acționarilor
constitutiv al Societății care va avea următorul conținut:   Societății Comerciale ENEL DISTRIBUTIE BANAT -
  „Componența consiliului de administrație este        S.A., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
                                al Județului Timiș cu nr. J 35/274/2002, cod unic de
următoarea:
                                    înregistrare 14490379 („Societatea”)
  • Pier Matteo Codazzi, cetățean italian, domiciliat în
                                  În conformitate cu art. 13 din actul constitutiv al
Italia, Roma, Via Conca Dʼoro nr. 350, născut în San
                                Societății și în baza hotărârii consiliului de administrație al
Remo, Italia, la data de 22 iulie 1967, identificat cu
                                Societății din data de 22.02.2008, consiliul de
pașaportul nr. 989318 B, eliberat de autoritățile italiene la  administrație convoacă adunarea generală ordinară a
data de 22 ianuarie 1999 și reînnoit la data de 20 ianuarie   acționarilor Societății pentru data de 5 mai 2008, ora
2004, în calitate de președinte;                15.30, pentru toți acționarii înregistrați în registrul
  • Domenico Cappellieri, cetățean italia, domiciliat în   acționarilor Societății la data de 3 mai 2008, în București,
Italia, Venezia, născut la data de 23 martie 1950,       str. Pitar Moș nr. 18, sectorul 1, cu următoarea ordine de
identificat cu pașaportul nr. 028987 B, eliberat de       zi:
autoritățile italiene la data de 22 iunie 1998 - membru și     1. aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru
director general;                        anul 2007 și a altor aspecte relevante în legătură cu
                                acestea;
  • Rosario Vollaro, cetățean italian, domiciliat în Roma,
                                  2. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
27 Via Alessandro VII, Italia, născut în Napoli, Italia, la
                                Societții pentru anul 2008;
data de 18 septembrie 1950, posesor al pașaportului nr.       3. numirea unor noi persoane în funcția de
B 842275, eliberat de autoritățile italiene la data de     administratori ai Societății. Lista cuprinzând informații cu
20 octombrie 2003 - membru;                   privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea
  • Claudio Zito, cetățean italian, domiciliat în Roma,    profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de
născut la data de 22 octombrie 1956 în Salerno, Italia,     administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul
identificat cu pașaportul nr. AA 2228656, eliberat de      Societății, putând fi consultată și completată de către
autoritățile italiene la data de 4 decembrie 2007 -       aceștia;
                                  4. diverse.
membru;
                                  În cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare, o a
  • Constantin Chivulescu, cetățean român, domiciliat în
                                doua convocare se convoacă pentru data de 6 mai 2008,
Ploiești, str. Decebal nr. 33, județul Prahova, născut la    la aceeași oră și în același loc, pentru a dezbate asupra
data de 10.04.1953, identificat cu C.I. seria PH nr.      punctelor de pe ordinea de zi.
566625, cod numeric personal 1530410293092, eliberată        (22/535.638)
de SPCLEP Ploiești la data de 12.09.2005 - membru;
  • Flavius-Adrian Pop, cetățean român, domiciliat în          Societatea Comercială
București, șos. Colentina nr. 4, bl. 3, sc. A, ap. 38,      ENEL DISTRIBUȚIE BANAT - S.A., Timișoara
                                        județul Timiș
sectorul 2, născut la data de 15.07.1977, identificat cu C.I.
seria RX nr. 155603, cod numeric personal                       CONVOCARE
1770715173210, eliberată de Secția 7 Poliție la data de
19.03.2003 - membru, și                      a adunării generale extraordinare a acționarilor
                                Societății Comerciale ENEL DISTRIBUTIE BANAT -
  • Marian Nicolae, cetățean român, domiciliat în
                                S.A., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
București, str. Anastasie Panu nr. 20, bl. C15, sc. 2, ap.
                                al Județului Timiș cu nr. J 35/274/2002, cod unic de
43, sectorul 3, născut la data de 3 februarie 1967,           înregistrare 14490379 („Societatea”)
identificat cu C.I. seria RT nr. 113889, eliberată de Secția
                                  În conformitate cu art. 13 din actul constitutiv al
11 Poliție București la data de 10.08.2000, cod numeric     Societății și în baza hotărârii consiliului de administrație al
personal 1670203161732”;                    Societății din data de 22 februarie 2008, consiliul de
  2. diverse.                         administrație convoacă adunarea generală extraordinară a
   (21/535.637)                       acționarilor Societății pentru data de 5 mai 2008 ora 14.15,
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008

pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor  extraordinară a acționarilor Societății Comerciale
Societății la data de 3 mai 2008, în București, str. Pitar Moș  GENERAL TRANSPORT - S.A., în ziua de 5 mai 2008,
nr. 18, sectorul 1, cu următoarea ordine de zi:         ora 11.00, la sediul său din București, Str. Preciziei nr. 38,
  1. aprobarea modificării articolului 16.6 al actului     sectorul 6, cu următoarea ordine de zi:
constitutiv al Societății care va avea următorul conținut:      1. aprobarea de investiții;
  „Componența consiliului de administrație este          2. dezmembrarea și alipirea unor loturi de teren;
următoarea:                             3. constituirea de ipoteci;
  • Pier Matteo Codazzi, cetățean italian, domiciliat în      4. diverse.
Italia, Roma, Via Conca Dʼoro nr. 350, născut în San         Aprobarea datei de 23.05.2008 ca dată de înregistrare
Remo, Italia, la data de 22 iulie 1967, identificat cu      în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea
pașaportul nr. 989318 B, eliberat de autoritățile italiene la  nr. 297/2004
data de 22 ianuarie 1999 și reînnoit la data de 20 ianuarie     Diverse.
2004, în calitate de președinte;                   Materialele pentru ordinea de zi pot fi consultate la
  • Tommaso di Fazio, cetățean italian, domiciliat în     sediul societății, cu 5 zile înaintea datei adunării generale.
Italia, Roma, născut în Aprilia, Italia, la data de 5 martie     La adunare vor participa acționarii înregistrați la
1947, identificat cu pașaportul nr. A139167, eliberat la     Societatea Comercială DEPOZITARUL CENTRAL - S.A.
data de 28 septembrie 2002 de autoritățile italiene -      până la data de 14.04.2008.
membru;                               Acționarii pot fi reprezentați pe baza procurii speciale
  • Domenico Cappellieri, cetățean italia, domiciliat în    date altui acționar, care se depune la sediul societății cu
Italia, Venezia, născut la data de 23 martie 1950,        5 zile înaintea datei adunării generale. Formularul procurii
identificat cu pașaportul nr. 028987 B, eliberat de       speciale se ridică de la sediul societății.
autoritățile italiene la data de 22 iunie 1998 - membru;       În situația în care nu se întrunește cvorumul necesar,
  • Claudio Zito, cetățean italian, domiciliat în Roma,    adunarea generală a acționarilor se va ține în data de
născut la data de 22 octombrie 1956 în Salerno, Italia,     6.05.2008 la aceeași oră și în același loc.
identificat cu pașaportul nr. AA 2228656, eliberat de        Relații suplimentare se pot obține de la Biroul
autoritățile italiene la data de 4 decembrie 2007 -       acționariat la telefon 314.57.55, 317.12.22.
membru;                                (24/535.640)
  • Corneliu Stan, cetățean român, domiciliat în
București, str. Theodor Speranția nr. 108, bl. S22, sc. 2,          Compania de Expediții
ap. 14, sectorul 3, născut la data de 1.09.1950, identificat     și Transport Auto - CETA - S.A., București
cu C.I. seria PH nr. 026329, cod numeric personal
1500901400366 - membru;                                CONVOCARE
  • Cosmin Costa, cetățean român, domiciliat în          În baza Legii nr. 31/1990 republicată, consiliul de
Timișoara, Str. Lunei, bl. 14, et. 2, ap. 9, județul Timiș,   administrație convoacă adunarea generală extraordinară
născut la data de 23.12.1973, identificat cu C.I. seria TM    a acționarilor Companiei de Expediții și Transport Auto -
nr. 581814, eliberată de SPCLEP Timișoara la data de       CETA - S.A., în data de 5.05.2008, ora 12.00, la sediul
28.02.2007, cod numeric personal 1731223240015 -         societății din București, Str. Preciziei nr. 38, sectorul 6, cu
membru;                             următoarea ordine de zi:
  • Marian Nicolae, cetățean român, domiciliat în         1. aprobarea de investiții;
București, str. Anastasie Panu nr. 20, bl. C15, sc. 2, ap.     2. dezmembrarea și alipirea unor loturi de teren;
43, sectorul 3, născut la data de 3 februarie 1967,         3. constituirea de ipoteci;
identificat cu C.I. seria RT nr. 113889, eliberată de Secția    4. diverse.
11 Poliție București la data de 10.08.2000, cod numeric       În cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut de
personal 1670203161732 - membru”;                actul constitutiv, adunarea generală extraordinară a
  2. diverse.                         acționarilor Companiei de Expediții și Transport Auto -
   (23/535.639)                        CETA - S.A. se va ține în data de 6.05.2008, la aceeași
                                 oră și adresă.
      Societatea Comercială                  Data de referință, potrivit Legii nr. 31/1990 republicată,
   GENERAL TRANSPORT - S.A., București             este 3.04.2008.
                                  Acționarii pot participa la adunare personal sau prin
           CONVOCARE                 procură. Formularele de procură specială se pot obține la
 În baza Legii nr. 31/1990, republicată, consiliul de      sediul societății. Procurile vor fi depuse, în original, la
administrație al Societății Comerciale GENERAL          sediul societății, cu cel puțin 5 zile înainte de adunare.
TRANSPORT - S.A. convoacă adunarea generală             (25/535.641)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008               11

        Societatea Comercială              urmează a fi dezbătute în adunarea generală ordinară,
       RATINEX - S.A., București             sau, la sediul societății din Craiova, bd. Decebal nr. 85,
                                județul Dolj, începând cu 5 zile lucrătoare înainte de
           CONVOCARE
                                ținerea adunării.
            (completare)                 (27/535.643)
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale
RATINEX - S.A. din București, șos. Fundeni nr. 274,            Societatea Comercială
sectorul 2, completează ordinea de zi la convocatorul        METAL LEMN - S.A., Craiova, județul Dolj
adunării generale extraordinare a acționarilor din data de
13.04.2008, ora 10.00, care se va ține la sediul societății              CONVOCARE
sau 14.04.2008, la aceeași oră, în cazul în care nu se       Președintele consiliului de administrație al Societății
întrunește cvorumul, publicată în Monitorul Oficial al
                                Comerciale METAL LEMN - S.A., Craiova, în temeiul art.
României nr. 1417/12.03.2008, în temeiul legal al art.
117/1 din Legea nr. 31/1990, republicată, după cum       117 din Legea nr. 31/1990, convoacă adunarea generală
urmează:                            ordinară a acținarilor societății pentru data de 6 mai 2008,
  - majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor    ora 12.00 la sediul Societății Comerciale METAL LEMN -
pentru care există titlu de proprietate.            S.A. din Craiova, bd. Decebal nr. 85, județul Dolj. În cazul
  Acționarii pot participa personal sau prin procură      în care nu se îndeplinește cvorumul se va face o a doua
conform statutului și Legii nr. 31/1990, republicată,      convocare pentru data de 7 mai 2008, la aceeași oră, în
înregistrați în registrul acționarilor până la data de     același loc și cu aceeași ordine de zi. Președintele
1.04.2008.
                                consiliului de administrație stabilește ca dată de referință
  (26/535.642)
                                pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze, data
      Societatea Comercială                de 18 aprilie 2008, pentru acționarii înscriși la Depozitarul
  METAL LEMN - S.A., Craiova, județul Dolj          Central - S.A. la sfârșitul zilei de 18 apriie 2008.
                                  Ordinea de zi:
           CONVOCARE                  1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al
  Președintele consiliului de administrație al Societății   consiliului de administrație pe anul 2007;
Comerciale METAL LEMN - S.A., Craiova, în temeiul art.       2. prezentarea și aprobarea raportului auditorului
117 din Legea nr. 31/1990, convoacă adunarea generală
                                financiar;
extraordinară a acținarilor societății pentru data de 6 mai
                                  3. aprobarea situațiilor financiare pe anul 2007;
2008, ora 13.00 la sediul Societății Comerciale METAL
LEMN - S.A. din Craiova, bd. Decebal nr. 85, județul Dolj.     4. descărcarea de gestiune a consiliului de
În cazul în care nu se îndeplinește cvorumul se va face o    administrație;
a doua convocare pentru data de 7 mai 2008, la aceeași       5. prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și
oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Președintele  cheltuieli pe anul 2008;
consiliului de administrație stabilește ca dată de referință,   6. aprobarea datei de 9 iunie 2008 ca dată de referință
pentru ac ionarii îndreptățiți să participe și să voteze,    pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor
data de 18 aprilie 2008, pentru acționarii înscriși la     răsfrânge efectele hotărârilor luate;
Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de 18 aprilie
                                  7. aprobarea organigramei și statului de funcții;
2008.
  Ordinea de zi:                         8. diverse.
  1. recodificarea și completarea obiectului de activitate    Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se
al societății conform CAEN Rev. 2, 2008;            poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază
  2. aprobarea datei de 9 iunie 2008 ca dată de referință   de procură specială care vor fi depuse la sediu până în
pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor     data de 24 aprilie 2008, ora 15.00. Societatea Comercială
răsfrânge efectele hotărârilor luate;              METAL LEMN - S.A., Craiova, pune la dispoziția
  3. diverse.                         acționarilor interesați, contracost, documentele ce
  Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se
                                urmează a fi dezbătute în adunarea generală ordinară,
poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază
de procuri speciale care vor fi depuse la sediu până în     sau la sediul societății din Craiova, bd. Decebal nr. 85,
data de 24 aprilie 2008, ora 15.00. Societatea Comercială    județul Dolj, începând cu 5 zile lucrătoare înainte de
METAL LEMN - S.A., Craiova, pune la dispoziția         ținerea adunării.
acționarilor interesați, contracost, documentele ce         (28/535.644)
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008

        Societatea Comercială               dată, se fixează și se consideră convocată o a doua
        VIGOTEX - S.A., Bârlad              adunare generală a acționarilor pentru data de
                                 12.05.2008, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași
           CONVOCARE                  ordine de zi.
  Administratorul unic al Societății Comerciale           (30/535.646)
VIGOTEX - S.A., Bârlad, str. Grigore Ignat nr. 1, convoacă
                                       Societatea Comercială
adunarea generală a acționarilor în ședința extraordinară,
                                    MOLDOMOBILA - S.A., Iași, județul Iași
în data de 2.05.2008, ora 10.00, la sediul societății, cu
următoarea ordine de zi:
                                             CONVOCARE
  1. aprobarea contractării unui credit în valoare de
5.000.000 lei pentru achiziții de active;               Consiliul de administrație al Societății Comerciale
  2. împuternicirea administratorului unic al Societății    MOLDOMOBILA - S.A., cu sediul în municipiul Iași, str.
Comerciale VIGOTEX - S.A., Bârlad, să încheie actele       Bucium nr. 34, județul Iași, înregistrată la Oficiul
juridice prin care să contracteze creditul susmenționat și    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași cu nr.
să constituie în garanții bunuri aflate în patrimoniul      J22/502/1991, cod unic de înregistrare 1969451, tel/fax
societății până la nivelul solicitat de banca finanțatoare.    0232/232217, 0232/232309, în conformitate cu
  Documentele și informațiile referitoare la problemele     prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004, ale
incluse pe ordinea de zi a adunării generale vor fi        Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale actului constitutiv
disponibile la sediul societății din Bârlad, str. Grigore Ignat  al societății, convoacă adunarea generală ordinară a
nr. 1, începând cu data de 25.04.2008.              acționarilor pentru data de 6 mai 2008, orele 16.00 la
  Pot participa la ședință acționarii înscriși în registrul   sediul societății menționat mai sus. La această adunare
acționarilor la data de 25.04.2008.                generală ordianră a acționarilor Societății Comerciale
  Formularele de procură specială pentru reprezentare      MOLDOMOBILA - S.A., sunt îndreptățiți să participe și să
în AGEA se vor obține de la sediul Societății Comerciale     voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la
VIGOTEX - S.A.                          sfârșitul zilei de 18 aprilie 2007, stabilită ca dată de
  Procurile speciale vor fi depuse/primite la sediul      referință.
societății până la data de 25.04.2008.                Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea
  În caz de neîntrunire a cvorumului ședința se va       următoarea ordine de zi:
reprograma în data de 3.05.2008 la aceeași oră și la         1. aprobarea raportului de gestiune al consiliului de
același sediu.                          administrație privind activitatea anului 2007;
   (29/535.645)                           2. aprobarea raportului auditorului financiar asupra
                                 situației financiare la data de 31 decembrie 2007 în
       Societatea Comercială                conformitate cu legislația în vigoare;
    LUGOMET - S.A., Lugoj, județul Timiș             3. aprobarea bilanțului contabil pentru anul 2007;
                                   4. aprobarea contului de profit și pierderi pe anul 2007;
           CONVOCARE                    5. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale      2008 și a programului de activitate pe anul 2008;
LUGOMET - S.A., cu sediul în Lugoj, str. Timișorii, nr.        6. aprobarea programului de investiții pentru anul
139-141, județul Timiș, în temeiul Legii nr. 31/1990       2008;
modificată și republicată, a statutului societății, convoacă     7. aprobarea datei de 30 mai 2008 ca dată de
adunarea generală a acționarilor pentru data de          înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra
9.05.2008 ora 11.00, la sediul societății, cu ordinea de zi:   cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale
  1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al     ordinare a acționarilor în conformitate cu dispozițiile art.
consiliului de administrație pe anul 2007;            238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
  2. prezentarea și aprobarea raportului de audit          Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de
financiar pentru anul 2007;                    referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin
  3. prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a      reprezentant.
contului de profit și pierderi pentru anul 2007;           În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, și
  4. descărcarea de gestiune a administratorilor pentru     ale Legii nr. 297/2004, acționarii pot fi reprezentați de alți
anul 2007;                            acționari sau de alte persoane decât acționarii, cu
  5. prezentarea și aprobarea proiectului bugetului de      excepția administratorilor, în baza unei procuri speciale în
venituri și cheltuieli pentru anul 2008;             conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2006.
  6. probleme organizatorice;                  Procura de reprezentare acordată de acționarii persoane
  7. diverse.                          fizice altor persoane va fi încheiată în formă autentică, iar
  În cazul în care, din lipsă de cvorum, adunarea        procura de reprezentare acordată de acționarii persoane
generală a acționarilor nu va fi legal constituită la această   juridice va fi semnată de reprezentantul legal al
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008                 13

acționarului persoană juridică și ștampilată cu ștampila       1. analiza și aprobarea situațiilor financiare aferente
acționarului persoană juridică.                   anului 2007, pe baza rapoartelor administratorilor și
  Modelul de procură specială va fi pus la dispoziție la     cenzorilor;
sediul Societății Comerciale MOLDOMOBILA - S.A.,           2. descărcarea de gestiune a administratorilor;
începând cu data de 21 aprilie 2008.                 3. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
  Acționarii care nu au capacitatea legală precum și       2008;
persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții      4. diverse.
lor legali.                              În situația în care nu se întrunește cvorumul prevăzut
  Procurile de reprezentare vor fi încheiate în 3 (trei)     de legislația în vigoare adunarea generală ordinară se
exemplare originale, unul pentru a fi depus/transmis la       convoacă pentru data de 8.05.2008 la sediul societății la
Societatea Comercială MOLDOMOBILA - S.A., unul           aceeași oră.
pentru a fi păstrat de acționarul care a acordat procura și       (32/535.648)
unul pentru reprezentant.
  După completare, un exemplar original al procurii              Societatea Comercială
speciale va fi depus la sediul Societății Comerciale            ASTRA - S.A., Craiova, județul Dolj
MOLDOMOBILA - S.A., sau va fi expediat prin poștă la
sediul societății, cel mai târziu până la data de 2 mai 2008               CONVOCARE
(data numărului de registratură în cazul documentelor          În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.
depuse, respectiv data poștei de plecare în cazul          31/1990 privind societățile comerciale, modificată și
documentelor expediate).                      republicată, consiliul de administrație al Societății
  Procurile speciale depuse sau expediate după data de      Comerciale ASTRA - S.A., cu sediul în Craiova, str. Frații
2 mai 2008 ori care nu respectă conținutul modelului aflat     Buzești nr. 10, înregistrată la Oficiul Registrului
la dispoziția acționarilor la sediul societății, vor fi       Comerțului Dolj sub nr. J 16/150/1991, CIF RO 2290997,
considerate nule de drept.                     convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor
  Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la        pentru ziua de 7.05.2008, ora 10.30, la sediul societății
adunarea generală ordinară a acționarilor este permis        din Craiova, str. Frații Buzești nr. 10, pentru toți acționarii
prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul     înregistrați la sfârșitul zilei de 9.04.2008, considerată ca
acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, sau în    dată de referință cu următoarea ordine de zi:
cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor         1. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a
persoane fizice reprezentate, cu originalul împuternicirii     contului de profit și pierdere pe anul 2007 și repartizarea
dată persoanei fizice care le reprezintă și actul de        acestuia.
identitate al reprezentantului.                     2. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al
  Materialele informative referitoare la problemele        consiliului de administrație pe anul 2007.
înscrise pe ordinea de zi se vor putea consulta începând        3. Prezentarea și aprobarea raportului comisiei de
cu data de 28 aprilie 2008, de luni până vineri, între orele    cenzori pe anul 2007.
11.00 - 13.00 la sediul Societății Comerciale              4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și
MOLDOMOBILA - S.A.                         cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2008.
  În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima    5. Descrierea de gestiune a consiliului de
convocare, următoarea adunare generală ordinară a          administrație.
acționarilor este convocată pentru data de 7 mai 2008,         6. Aprobarea reevaluării clădirilor situate în Craiova,
ora 16.00, cu aceeași ordine de zi, la același loc de        str. Frații Buzești nr. 10, și bd Dacia nr. 5, și înregistrarea
desfășurare.                            diferenței din reevaluare în evidența contabilă la data de
   (31/535.647)                          31.12.2007.
                                    7. Mandatarea consiliului de administrație pentru
      Societatea Comercială                  stabilirea organigramei.
  COMSIG - S.A., Sighișoara, județul Mureș              8. Aprobarea contractului de audit financiar și a duratei
                                  minime acestuia.
            CONVOCARE                    9. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale       financiar privind situația financiară pe anul 2007.
COMSIG - S.A., cu sediul în Sighișoara, str. H. Oberth nr.       10. Mandatarea consiliului de administrație pentru
15, județul Mureș, convoacă adunarea generală ordinară       aprobarea contractării unei linii de credit de până la
a acționarilor în data de 7.05.2008 ora 14 la sediul        450.000 lei și a unui plafon de scrisori de garanție
societății. Ordinea de zi este următoarea:             bancară de până la 450.000 lei.
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008

  11. Mandatarea consiliului de administrație pentru            Societatea Comercială
aprobarea de credite de investiții și leasinguri financiare        CONFECȚII VASLUI - S.A., Vaslui
în valoare de până la 200.000 euro.
  12. Aprobarea datei de 26.05.2008 ca dată de                    CONVOCARE
înregistare.                                      (completare)
  13. Diverse.                          Consiliul de administrație al Societății Comerciale
  Participarea la lucrările adunării se face în nume      CONFECȚII VASLUI - S.A., cu sediul în Vaslui, strada
propriu sau prin reprezentarea pe bază de procură        Mareșal C. Prezan nr. 11-13, înregistrată la Registrul
specială.                            Comerțului sub nr. J 37/10/1991, în baza Legii nr.
  Procurile vor fi depuse la sediul societății până cel mai  31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006 art. 117 1
târziu la data de 5.05.2008, ora 12.00.             completează ordinea de zi a adunării generale ordinare a
  Materialele și documentele referitoare la problemele     acționarilor convocată în data de 19 aprilie 2008
înscrise pe ordinea de zi pot consultate de acționarii     (20.04.2008, a doua convocare), ora 9.00 la sediul
                                societății din Vaslui, publicată inițial în Monitorul Oficial al
societății începând cu data de 30.04.2008, la sediul
                                României nr. 1417/12.03.2008.
societății.
                                  Ordinea de zi a adunării generale ordinare a
  În caz de neîntrunire la prima convocare a cvorumului    acționarilor se completează cu următoarele puncte
statutar, a doua convocare va avea loc pe data de        propuse de acționarul semnificativ Micoriciu Valentin:
8.05.2008 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași       1. Alegerea unui nou consiliu de administrație prin
ordine de zi.                          metoda votului cumulativ, în care scop propune
   (33/535.649)                        candidatura dlui Jude Ciprian Ioan, consilier juridic la
                                această societate, domiciliat în localitatea Stei, județul
       Societatea Comercială               Bihor, în calitate de administrator în consiliul de
    PRODIVEX - S.A., Huși, județul Vaslui          administrație al Societății Comerciale CONFECȚII
                                VASLUI - S.A.
           CONVOCARE                  2. Aprobarea unui fond din disponibilitățile bănești ale
                                societății pentru a fi investit în piața de capital/piața
      a adunării generale a acționarilor          imobiliară.
  Societatea Comercială PRODIVEX - S.A., Huși, cu         (35/535.651)
sediul în Huși, Str. 1 Decembrie nr. 32, județul Vaslui,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui sub nr.       Societatea Comercială
                                  PETROL DERNA - S.A., Derna, județul Bihor
J 37/382/1991, reprezentată prin ing. Iacob Liviu, în
calitate de administrator unic, în conformitate cu                   CONVOCARE
dispozițiile Legii nr. 31/1990, privind societățile
                                  Societatea Comercială PETROL DERNA - S.A., cu
comerciale și ale actului constitutiv al societății, convoacă
                                sediul în localitatea Derna, județul Bihor, convoacă
prin prezenta adunarea generală ordinară a acționarilor
                                adunarea generală a acționarilor pentru data de 2.05.2008,
pentru data de 8.05.2008, ora 10,00. Ședința adunării      ora 14.00 la sediul unității, având ca ordine de zi:
generale a acționarilor va avea loc la sediul societății din    1. raport asupra activității societății în anul 2007;
Str. 1 Decembrie nr. 32, municipiul Huși, județul Vaslui. În    2. raportul comisiei de cenzori;
cazul în care nu sunt întrunite condițiile pentru         3. cooptarea de noi acționari;
desfășurarea ședinței sau pentru luarea valabilă a         4. diverse.
deciziilor asupra ordinii de zi, se convoacă o nouă        În cazul în care prezența nu este statutară, adunarea
adunare generală a acționarilor pentru data de 9.05.2008,    generală a acționarilor se reprogramează pe data de
ora 10,00 la sediul Societății Comerciale PRODIVEX -      5.05.2008, ora 14.00 în același loc.
S.A., Huși.                             (36/535.652)
  Ordinea de zi:                             Societatea Comercială
  1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2007;     SERVAGROMEC - S.A., Oradea, județul Bihor
  2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul 2008;                                       CONVOCARE
  3. Stabilirea remunerației administratorului unic;       Consiliul de administrație al Societății Comerciale
  4. Aprobarea contractării unor credite;           SERVAGROMEC - S.A., înmatriculată la Oficiul
  5. Desființarea unor puncte de lucru;            Registrului Comerțului al Județului Bihor, cu nr. J
   (34/535.650)                        05/642/1991, cod fiscal R 54639, convoacă adunarea
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008                15

generală ordinară a acționarilor, pentru toți acționarii      2. Prezentarea și aprobarea Raportului Comisiei de
înscriși în registrul acționarilor până la data de referință  cenzori privind exercițiul economico-financiar al anului
25.04.2008, la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului   2007.
nr. 16/A care va avea loc la data de 5.05.2008, ora 14.00,     3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare, a
cu următoarea ordine de zi:                   contului de profit și pierdere și repartizarea profitului net
  1 discutarea și aprobarea bilanțului contabil al      pe anul 207.
societății pe anul 2007;                      4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor
  2. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al    Consiliului de administrație pe anul 2007.
administratorilor pe anul 2007;                   5. Numirea membrilor Consiliului de administrație și
  3. prezentarea și aprobarea raportului cenzorilor      fixarea indemnizației acestora.
pentru exercițiul financiar 2007;                  6. Revocarea membrilor Comisiei de cenzori și
  4. prezentarea și aprobarea contului de profit și      numirea noilor membri în Comisia de cenzori și fixarea
pierderi;                            indemnizației acestora.
  5. prezentarea și aprobarea recuperării pierderii        7. Prezentarea și aprobarea Programului cu
realizate în anul 2007;                     obiectivele de investiții pe anul 2008.
  6. prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și      8. Stabilirea datei de identificare a acționarilor asupra
cheltuieli pe anul 2008;                    cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale
  7. aprobarea modificărilor și completărilor în consiliul  ordinare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.
de administrație;                          9. Desemnarea persoanei care să îndeplinească
  8. analizarea renunțării la obiectul de activitate actual  formalitățile necesare pentru publicarea și înregistrarea
datorită neprofitabilității lui și posibilitatea desfășurării  hotărârii la Oficiul registrului comerțului în conformitate cu
unei noi activități;                      prevederile legale.
  8. diverse.                           La adunarea generală ordinară, acționarii persoane
  În cazul în care la prima convocare, ședința nu va fi    fizice pot participa pe baza cărții (buletinului) de identitate
statutară, adunarea va avea loc în ziua următoare,       ori reprezentați de alte persoane pe bază de procura
6.05.2008, în același loc și la aceeași oră.          specială întocmită în conformitate cu prevederile
   (37/535.653)                        Regulamentului CNVM nr. 15/2004, sau prin alte
                                persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor,
      Societatea Comercială                pe baza unei procuri speciale autentificate. Procurile pot
UNITRANS - S.A., Tătărani, comuna Bărcănești          fi depuse la sediul societății până cel târziu la data de 16
       județul Prahova                  mai 2008 ora 14,00.
                                  În cazul persoanelor juridice pot fi reprezentate prin
           CONVOCARE                 împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.
   a adunării generale ordinare a acționarilor          Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați
                                la sediul societății compartimentul financiar contabil sau
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale
                                la telefon 024/575231 interior 106 sau fax 0244/277002.
UNITRANS - S.A., cu sediul în localitatea Tătărani,
                                   (38/535.654)
comuna Bărcănești, Șos. București-Ploiești km 57,
județul Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului             Societatea Comercială
comerțului Prahova cu nr. J 29/183/1991, având cod unic              UNITRANS - S.A.
de înregistrare RO 1304172, în baza Legii nr. 31/1990,           Tătărani, comuna Bărcănești
republicate privind societățile comerciale și ale statutului            județul Prahova
de organizare și funcționare al societății, convoacă
adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de               CONVOCARE
19 mai 2008 ora 12,00 la sediul societății iar în cazul
neîndeplinirii condițiilor de validare adunarea generală     a adunării generale extraordinare a acționarilor
ordinară a acționarilor (AGOA) este convocată la data de      Consiliul de administrație al Societății Comerciale
20 mai 2008 la aceeași oră și în același loc.          UNITRANS - S.A., cu sediul în localitatea Tătărani,
  Sunt convocați toți acționarii înregistrați la Depozitarul  comuna Bărcănești, Șos. București-Ploiești km 57,
Central la sfârșitul zilei de 5 mai 2008, considerată ca    județul Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului
dată de referință.                       comerțului Prahova cu nr. J 29/183/1991, având cod unic
  Ordinea de zi a adunării generale ordinare este       de înregistrare RO 1304172, în baza Legii nr. 31/1990,
următoarea:                           republicate privind societățile comerciale și ale statutului
  1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al    de organizare și funcționare al societății, convoacă
Consiliului de administrație pe anul 2007.           adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008

data de 19 mai 2008 ora 9,00 la sediul societății iar în             Societatea Comercială
cazul neîndeplinirii condițiilor de validare adunarea              PRODLEMN - S.A., Brașov
generală extraordinară este convocată la data de 20 mai
2008 la aceeași oră și în același loc.                          CONVOCARE
  Sunt convocați toți acționarii înregistrați la Depozitarul    Administratorul unic al Societății Comerciale
Central la sfârșitul zilei de 5 mai 2008, considerată ca     PRODLEMN - S.A. convoacă adunarea generală
dată de referință.                        ordinară a acționarilor în data de 8.05.2008, ora 13,00, la
  Ordinea de zi a adunării generale extraordinară este     sediul societății situat în Brașov, Str. Zizinului nr. 109 bis,
următoarea:                            pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la
  1. Aprobarea vânzării suprafeței de 19.340 m 2        data de 7.05.2008.
compusă din lotul I și III și parțial lotul IV și construcțiile    Accesul la adunare se face pe baza certificatului de
situate pe aceste suprafețe conform actului notarial de      acționar și a actului de identitate sau a procurii speciale
dezmembrare autentificat cu nr. 15 din 2004, cu          de reprezentare.
precizarea că suprafața vândută are o ieșire la calea         Ordinea de zi:
publică DJ 101 D de 3,06 m liniari. Se precizează că lotul      1. raportul de gestiune al administratorului pentru
II în suprafață de 6877 m2 nu face obiectul vânzării el      exercițiul financiar 2007;
rămânând în proprietatea Societății Comerciale            2. raportul comisiei de cenzori;
UNITRANS -S.A.                            3. aprobarea bilanțului contabil pe anul 2007;
  2. Recodificarea obiectelor de activitate ale societății     4. aprobarea contului de profit și pierderi pe anul 2007;
conform noilor coduri CAEN aprobate prin Ordinul INS         5. descărcarea de gestiune a administratorului pe anul
337/2007 și nominalizarea principalului obiect de         2007.
activitate al societății.                       Procurile speciale vor fi depuse la secretariatul
  3. Împuternicirea Consiliului de administrație al       societății cu 5 zile înainte de data primei convocări. Vor
Societății Comerciale UNITRANS - S.A. cu atribuții de       putea fi împuterniciți prin procuri speciale numai acționari
înstrăinare, dobândire, gajare, închiriere bunuri către/sau    ai Societății Comerciale PRODLEMN - S.A.
de la societate având o valoare de peste 10 % din           În cazul în care A.G.O.A. nu se va putea întruni din
valoarea activelor nete ale societății conform art. 150 alin.   lipsă de cvorum la prima convocare, se stabilește o a
1, 2, 3 și 4 din Legea nr. 31/1990 (republicată) și art. 150   doua convocare pentru data de 9.05.2008, ora 13,00, la
alin. 1 indice 1 din Legea nr. 441/2006 de modificare și     sediul societății cu aceeași ordine de zi.
completare a Legii nr. 31/1990 (republicată).             (40/537.437)
  4. Stabilirea datei de identificare a acționarilor asupra
cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale            Societatea Comercială
extraordinare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr.            FORAJ SONDE - S.A., Târgu Mureș
297/2004.                                     județul Mureș
  5. Desemnarea persoanei care să îndeplinească
formalitățile necesare pentru publicarea și înregistrarea                CONVOCARE
hotărârii la Oficiul registrului comerțului în conformitate cu    Președintele consiliului de administrație al Societății
prevederile legale.                        Comerciale FORAJ SONDE - S.A., Târgu Mureș,
  La adunarea generală extraordinară, acționarii        înmatriculată la Registrul Comerțului Mureș cu nr.
persoane fizice pot participa pe baza cărții (buletinului) de   J 26/349/1995, CUI RO 4727746 convoacă adunarea
identitate ori reprezentați de alte persoane pe bază de      generală extraordinară a acționarilor la data de
procura specială întocmită în conformitate cu prevederile     14.05.2008, ora 13, la sediul societății din Târgu Mureș,
Regulamentului CNVM nr. 15/2004, sau prin alte          str. Romulus Guga nr. 1, pentru toți acționarii înregistrați
persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor,     în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 30.04.2008, cu
pe baza unei procuri speciale autentificate. Procurile pot    următoarea ordine de zi:
fi depuse la sediul societății până cel târziu la data de 16     1. Aprobarea divizării Societății Comerciale FORAJ
mai 2008, ora 14,00.                       SONDE - S.A. Târgu Mureș prin desprinderea unei părți
  În cazul persoanelor juridice pot fi reprezentate prin    din patrimoniul acesteia și transmiterea ei unei societăți
împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.      astfel constituite S.C. DRILL INVEST - S.A.
  Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați      2. Propunerea datei de înregistrare ca fiind
la sediul societății compartimentul financiar contabil sau    30.05.2008, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr.
la telefon 024/575231 interior 106 sau fax 0244/277002.      297/2004.
   (39/535.655)                           3. Aprobarea datei de referință.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008                 17

  4. Modificarea art. 10, 18, 13 din actul constitutiv care     Materialele informative și procurile speciale se pun la
va avea următorul conținut: Poate gaja patrimoniul         dispoziția acționarilor la sediul societății și se vor distribui
societății pentru obținerea de credite bancare, pentru       gratuit.
obținerea de garanții de participare la licitații și garanții de   Procurile speciale se pot depune/expedia până la data
bună execuție, în plafon nelimitat.                de 13.05.2008, ora 15.
  5. Actualizarea actului constitutiv și eliminarea tuturor     Dacă adunarea nu se va putea ține conform
art. referitoare la Asociația Foraj Sonde care a fost       prevederilor legale, ea va avea loc în data de 15.05.2008,
dizolvată.                             în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.
  6. Diverse.                            Informații suplimentare se pot obține la sediul societății
  Materialele informative și procurile speciale se pun la     sau la telefon 0265/263266 int. 287.
dispoziția acționarilor la sediul societății și se vor distribui    (42/537.958)
gratuit.
                                       Societatea Comercială
  Procurile speciale se pot depune/expedia până la data
                                  PRIVAL ECOLOGIC SERVIS - S.A., Cluj-Napoca
de 13.05.2008, ora 15.
                                          județul Cluj
  Dacă adunarea nu se va putea ține conform
prevederilor legale, ea va avea loc în data de 15.05.2008,                CONVOCARE
în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.
  Informații suplimentare se pot obține la sediul societății           a adunării generale ordinare
sau la telefon 0265/263266 int. 287.                         a acționarilor societății
   (41/537.957)                           Societatea Comercială PRIVAL ECOLOGIC SERVIS -
                                  S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Mareșal I. Antonescu
       Societatea Comercială                 nr. 8, ap. 34, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului
     FORAJ SONDE - S.A., Târgu Mureș              Comerțului Cluj sub nr. J12/64/2000, având codul unic de
         județul Mureș                   înregistrare 12606516, prin prezenta, în conformitate cu
                                  prevederile Legii nr. 31 din 1990 - actualizată, și ale
            CONVOCARE                  actelor constitutive ale societății, anunță convocarea
  Președintele consiliului de administrație al Societății     adunării generale ordinare a acționarilor societății.
Comerciale FORAJ SONDE - S.A., Târgu Mureș,            Adunarea va avea loc în data de 6.05.2008, ora 13.00, la
înmatriculată la Registrul Comerțului Mureș cu nr.         sediul profesional al domnului avocat Szabo Francisc,
J 26/349/1995, CUI RO 4727746 convoacă adunarea          situat în Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu nr. 28, județul Cluj,
                                  cu următoarea ordine de zi:
generală ordinară a acționarilor la data de 14.05.2008,
                                    1. aprobarea bilanțului contabil pe anul 2007, al
ora 11, la sediul societății din Târgu Mureș, str. Romulus
                                  contului de profit și pierderi, al bugetului de venituri și
Guga nr. 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul
                                  cheltuieli și a listei de investiții;
acționarilor la sfârșitul zilei de 30.04.2008, cu următoarea
                                    2. aprobarea raportului de gestiune al administratorului
ordine de zi:
                                  societății și descărcarea de gestiune al acestuia;
  1. Raportul administratorului unic privind activitatea
                                    3. raportul cenzorilor;
economică pe anul 2007.                        4. stabilirea remunerației administratorului societății, al
  2. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului       administratorului delegat Torta Camillo și al cenzorilor;
2007.                                 5. diverse.
  3. Raportul auditorului financiar cu privire la exercițiul     În caz de neîntrunire, la prima convocare, a cvorumului
financiar 2007.                          necesar pentru valabilitatea deliberării, adunarea
  4. Aprobarea descărcării de gestiune a             generală este convocată a doua oară pentru data de
administratorului unic pentru activitatea desfășurată în      7.05.2008, la ora 13.00, la sediul profesional al domnului
exercițiul financiar din anul 2007.                avocat Szabo Francisc, situat în Cluj-Napoca, str. Mihai
  5. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și   Veliciu nr. 28, județul Cluj.
pierderi pentru anul 2007.                       (43/535.656)
  6. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul
2008.                                       Societatea Comercială
  7. Aprobarea listei de investiții pentru anul 2008.              PROIECT - S.A., Constanța
  8. Aprobarea listei cu mijloacele fixe ce urmează a fi
casate în anul 2008.                                   CONVOCARE
  9. Revocarea auditorului intern și numirea altui auditor.     Consiliul de administrație al S.C. PROIECT - S.A.,
  10. Diverse.                          înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008

Tribunalul Constanța sub nr. J13/896/1991, cu sediul în        În cazul în care la prima convocare nu se va întruni
Constanța, bd. Tomis nr. 143A, convoacă adunarea          cvorumul conform prevederilor legale și statutare,
generală a acționarilor în data de 7.05.2008, la ora 10.00,    adunarea generală ordinară a acționarilor va avea loc în
la sediul S.C. PROIECT - S.A., etajul 9 „ORDINUL          data de 7.05.2008, ora 10.00, în același loc și va putea
ARHITECȚILOR”, Filiala Constanța, pentru toți acționarii      hotărî indiferent de reprezentarea acționarilor prezenți.
înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 7.05.2008,      Au dreptul să participe la adunarea generală ordinară
considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de     toți acționarii S.C. MARMOSIM - S.A. înscriși în Registrul
zi:                                acționarilor „REGISCO - S.A.” la sfârșitul zilei de
  1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al     25.04.2008 considerată „data de referință”.
administratorului pe anul 2007;                    Acționarii pot participa la adunare după cum urmează:
  2. prezentarea și aprobarea raportului comisiei de       persoanele fizice, în baza actului de identitate;
cenzori pe anul 2007;                       persoanele juridice, prin reprezentanții legali.
  3. prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a         Acționarii pot împuternici să fie reprezentați și de alte
contului de profit și pierderi, repartizarea profitului, fixarea  persoane printr-o procură specială, conform legii.
dividendului și a termenului de plată pe anul 2007;          Formulare de procură specială se pot obține la sediul
  4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a     societății - Direcția Resurse Umane, începând cu data de
investițiilor pe anul 2008;                    1.05.2008, între orele 8.00-14.00, și vor trebui depuse la
  5. alegerea comisiei de cenzori.                secretarul A.G.A. cel mai târziu la data adunării - ora 9.00.
  În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum,      Accesul acționarilor în sala de ședințe se face numai
următoarea adunare generală este convocată pe data de       pe baza actului de identitate și, după caz, a procurii
21.05.2008, ora 10.00, în același loc.               speciale sau mandatului, între orele 9.00-9.45.
   (44/535.657)
                                    Materialele informative asupra ordinii de zi vor putea fi
     Societatea Comercială                   consultate la sediul societății, începând cu data de
 MARMOSIM - S.A., Simeria, județul Hunedoara            1.05.2008.
                                    Persoana de contact pentru informații suplimentare:
            CONVOCARE                  Oprita Matei - director resurse umane, telefon -
                                  054/260851; 260.852.
  Consiliul de administrație al S.C. MARMOSIM - S.A.
                                    (45/535.658)
Simeria convoacă adunarea generală ordinară a
acționarilor în data de 6.05.2008, ora 10.00, la sediul            Societatea Comercială
societății din Simeria, str. Cuza Vodă nr. 24, județul          INCOSTAR - S.A., Pitești, județul Argeș
Hunedoara, având ca ordine de zi:
  1. aprobarea raportului administratorilor privind                  CONVOCARE
gestiunea și rezultatele economico-financiare pe anul
2007;                                 Consiliul de administrație al SC INCOSTAR - S.A.
  2. aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2007,     Pitești, cu sediul în mun. Pitești, Str. Depozitelor nr. 23,
  3. prezentarea raportului de audit întocmit de către      înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Argeș sub nr.
auditorul extern privind exercițiul financiar al anului 2007;   J03/127/1991, având codul unic de înregistrare RO
  4. aprobarea descărcării de gestiune a             128752, în conformitate cu Legea nr. 31/1990,
administratorilor pentru exercițiul financiar 2007;        republicată, așa după cum a fost modificată prin Legea nr.
  5. aprobarea repartizării profitului obținut în exercițiul   441/2006 și cu statutul societății, convoacă adunarea
financiar 2007;                          generală ordinară a acționarilor cu următoarea ordine de
  6. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul    zi:
2008;                                 1. aprobarea bilanțului pe anul 2007 și a contului de
  7. aprobarea programului de investiții pe anul 2008;      profit și pierderi;
  8. aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace        2. aprobarea raportului consiliului de administrație și
fixe amortizate și neamortizate propuse la casare în 2008;     descărcarea de gestiune;
  9. aprobarea valorificării prin vânzare a unor mijloace      3. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
fixe, amortizate sau neamortizate, excedentare           2008;
procesului de producție;                        4. prezentarea raportului auditorului extern;
  10. aprobarea actului constitutiv al S.C. MARMOSIM -        5. aprobarea reclasificării activităților desfășurate de
S.A., completat și modificat în conformitate cu Ordinul      SC INCOSTAR - S.A. conform CAEN în vigoare la
337/2007 al președintelui INS privind actualizarea CAEN;      1.01.2008;
  11. diverse.                            6. diverse.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008                19

  Adunarea generală ordinară va avea loc în data de 5           Societatea Comercială
mai 2008, ora 14.00, în mun. Pitești, Str. Depozitelor nr.     OLTENIA ESTIVAL 2002 - S.A., Hotel Oltenia
23.                                    Olimp, județul Constanța
  În caz de neîntrunire a cvorumului necesar pentru
validitatea deliberărilor, se convoacă a doua adunare                 CONVOCARE
generală pentru data de 7 mai 2008, ora 14.00, la aceeași      Consiliul de administrație al S.C. OLTENIA ESTIVAL
locație.                            2002 - S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr.
  (46/535.659)                        31/1990, republicată, convoacă în data de 5.05.2008, ora
                                16,00, adunarea generală extraordinară a acționarilor, la
      Societatea Comercială                sediul societății din Olimp, Hotel Oltenia, județul
    OLTENIA ESTIVAL 2002 - S.A., Olimp            Constanța, cu participarea tuturor acționarilor înregistrați
        județul Constanța                în Registrul acționarilor la data de 25.04.2008,
                                considerată dată de referință, cu următoarea ordine de zi:
           CONVOCARE                   1. Recodificarea obiectului de activitate al societății, în
  Consiliul de administrație al SC OLTENIA ESTIVAL      conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 337 din
2002 - S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr.      20.04.2007.
31/1990, republicată, convoacă în data de 5.05.2008, ora      2. Radierea din obiectul de activitate al societății a
15, adunarea generală ordinară a acționarilor, la sediul    următoarelor activități:
societății din Olimp, hotel Oltenia, județul Constanța, cu     1740 - fabricare de articole confecționate din textile (cu
participarea tuturor acționarilor înregistrați în registrul   excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp);
acționarilor, la data de 25.04.2008, considerată data de      1751 - fabricare de covoare și mochete;
referință, cu următoarea ordine de zi:               1821 - fabricare de articole de îmbrăcăminte pentru
  1. prezentarea și aprobarea situațiilor financiar-     lucru;
contabile anuale încheiate la data de 31.12.2007, pe        6022 - transporturi cu taxiuri;
baza rapoartelor consiliului de administrație, comisiei de     6023 - transporturi terestre de călători, ocazionale;
cenzori și al auditorului financiar pentru anul 2007;        6311 - manipulări;
  2. descărcarea de gestiune a administratorilor pentru      6312 - depozitări;
                                  6411 - activități de corespondență;
exercițiul financiar 2007;
                                  6412 - activități de mesagerie;
  3. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a
                                  6413 - activități de curier (altele decât cele de poștă
planului de investiții pe anul 2008;
                                națională);
  4. revocarea membrilor comisiei de cenzori, în
                                  6421 - activități de telefonie;
conformitate cu art. 160 (12) din Legea nr. 31/1990;
                                  6422 - activități de telegrafie, telex;
  5. modificarea componenței consiliului de
                                  6423 - activități de transmitere de date;
administrație prin înlocuirea unui membru din funcția de
                                  6424 - activități de radioficare;
administrator;
                                  6431 - activități de radiodifuziune;
  6. aprobarea datei de 20.05.2008 ca dată de           6432 - activități de televiziune;
înregistrare care servește la identificarea acționarilor      6433 - activități de radiocomunicații;
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.A.;        7110 - închirierea autoturismelor și utilitarelor de
  7. diverse.                         capacitate mică;
  Calitatea de acționar se va dovedi cu buletin de        7210 - consultanță în domeniul echipamentelor de
identitate, certificat de acționar și procură specială pentru  calcul;
acționarii persoane fizice sau împuternicire pentru         7220 - realizarea și furnizarea de programe;
persoane juridice.                         7230 - prelucrarea datelor;
  Dacă adunarea programată la data de 5.05.2008 nu        7430 - activități de testări și analize tehnice;
întrunește condițiile legale, aceasta va avea loc la data de    7460 - activități de investigație și protecție a bunurilor
6.05.2008, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași     și persoanelor;
ordine de zi.                            7470 - activități de întreținere și curățare a clădirilor;
  Documentele și materialele informative referitoare la      7483 - activități de secretariat, dactilografiere,
problemele incluse în ordinea de zi, inclusiv lista       multiplicare și traduceri;
cuprinzând informații cu privire la persoanele propuse       4521 - lucrări de construcții inclusiv lucrări de artă;
pentru funcția de administrator, se pot consulta la sediul     4522 - lucrări de învelitori, șarpante și terase la
social, în conformitate cu prevederile legale.         construcții;
   (47/535.660)                          4542 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008

  4543 - lucrări de pardosire și placare a pereților;        Piața organizată de valori mobiliare și Registrul
  4544 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de     Independent privat autorizat vor putea fi modificate numai
geamuri;                             cu acordul acționarilor în cadrul unei adunări generale.”
  5021 - intermedierea și repararea autovehiculelor (fără      3.6. Art. 11 se modifică și va avea următorul conținut:
reparațiile executate în întreprinderi organizate de tip       „Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transferă
industrial);                           prin simpla tradițiune a acestora.
  5030 - comerț cu piese și accesorii pentru            Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu
autovehicule;                           recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.
  5131 - comerț cu ridicata cu fructe și legume           Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari
proaspete;                            sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de
  5132 - comerț cu ridicata cu carne și mezeluri;        lege.”
                                   3.7. Art. 12 se modifică și va avea următorul conținut:
  5133 - comerț cu ridicata cu produse lactate, ouă,
                                   „Adunarea generală a acționarilor este organul de
uleiuri și grăsimi comestibile;
                                 conducere al societății care decide asupra activității
  5134 - comerț cu ridicata al băuturilor;
                                 acesteia și asigură politica economică și comercială.
  5135 - comerț cu ridicata al tutunului;
                                   Adunările generale sunt ordinare sau extraordinare și
  5136 - comerț cu ridicata cu zahăr, ciocolată și produse
                                 se țin la sediul societății.
zaharoase;                              A. Adunarea generală ordinară
  5137 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și        Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o
condimente;                            dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului
  5139 - comerț cu ridicata, nespecializat, cu produse      financiar și are următoarele atribuții:
alimentare, băuturi și tutun;                    a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare
  5151 - comerț cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi,   anuale, pe baza rapoartelor administratorilor și a
gazoși și cu produsele derivate;                 raportului auditorului financiar;
  5262 - comerț cu amănuntul prin standuri și piețe;        b) alege și revocă administratorii;
  5263 - comerț cu amănuntul care nu se efectuează         c) fixează remunerația administratorilor;
prin magazine.                            d) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;
  3. Modificarea actului constitutiv al societății, după      e) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și
cum urmează:                           programul de activitate pe exercițiul următor;
  3.1. Se elimină preambulul.                    f) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau
  3.2. Art. 6 se modifică și va avea următorul          desființarea uneia sau mai multora dintre unitățile
  conținut:                           societății;
  «Capitalul social este integral în natură în valoare de      g) alege și revocă auditorul financiar și se pronunță
432.069,3 lei, fiind împărțit în 4.320.693 acțiuni        asupra duratei contractului de audit financiar;
nominative cu valoare nominală de 0,10 lei fiecare.         h) alte atribuții prevăzute de lege.
  În considerarea statutului de societate deținută public,     Pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este
emitenta de acțiuni liber transferabile, structura        necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel
                                 puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie
acționariatului Societății opozabilă terților este aceea
                                 luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din
înregistrată și rezultată din Registrul acționarilor care va fi
                                 capitalul social reprezentat în adunare.
ținut de societatea de registru independentă.»
                                   Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii
  3.3. Art. 7 se modifică și va avea următorul conținut:
                                 condițiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce
  „Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza
                                 se va întruni, după o a doua convocare, poate să
hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în    delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a
condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.”    celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social
  3.4. Art. 8 se elimină, cu renumerotarea            reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate de
corespunzătoare a articolelor.                  voturi.
  3.5. Art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:      B. Adunarea generală extraordinară
  „Acțiunile nominative ale societății emise inițial în       Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de
forma materializată sunt dematerializate fiind evidențiate    câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:
prin înscriere în cont și sunt liber transferabile.         a) schimbarea formei juridice a societății,
  Acțiunile societății în forma dematerializată vor putea fi    b) mutarea sediului societății;
tranzacționate pe piața organizată de valori mobiliare        c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
respectiv Bursa de Valori București.                 d) majorarea capitalul social;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008                21

  e) reducerea capitalului social sau reînregistrarea        Adunarea generală a acționarilor se întrunește la
acestuia prin emisiune de noi acțiuni;              sediul societății.”
  f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;      3.9. Art. 13 se modifică și va avea următorul conținut:
  g) dizolvarea anticipată a societății;              „Adunarea generală a acționarilor este deschisă de
  h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în ceealaltă;    președintele consiliului de administrație iar în lipsa
  i) conversia unei categorii de obligațiuni în altă      acestuia de către unul din administratori desemnat de
categorie sau în acțiuni;                     către consiliul de administrație.
  j) emisiunea de obligațiuni;                   Adunarea generală este prezidată de reprezentantul
  k) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice   acționarului majoritar în calitate de președinte.
altă hotărâre pentru care este necesară aprobarea           Adunarea generală va alege, dintre acționari, un
adunării generale extraordinare. Adunarea generală        secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor,
extraordinară se consideră valabil întrunită și va putea lua   indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare,
decizii valabile dacă, atât la prima, cât și la a doua      proces-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru
convocare sunt prezenți acționarii reprezentând jumătate     constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea
din capitalul social, iar hotărârile sunt luate cu majoritatea  formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea
voturilor exprimate.                       adunării generale. Președintele va putea desemna, dintre
  Decizia de modificare a obiectului principal de        funcționarii societății un secretar tehnic care să ia parte la
activitate al societății, de reducere sau de majorare a      executarea operațiunilor prevăzute de lege și să
capitalului social, de schimbare a formei juridice, de      întocmească procesul-verbal al ședinței.
fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu o        Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru
majoritate de cel puțin două treimi din voturile exprimate.”   sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de
                                 persoana care a prezidat ședința și de secretarul tehnic.”
  3.8. După art. 12, se introduce un articol nou cu
                                   3.10. Art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:
următorul conținut, cu renumerotarea corespunzătoare a
                                   „Societatea OLTENIA ESTIVAL 2002 - S.A. este
articolelor următoare:
                                 administrată de un consiliu de administrație compus din 3
  „Art. 13. Convocarea adunării generale a acționarilor
                                 administratori numiți de adunarea generală. Durata
  Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de
                                 mandatului administratorilor este de 4 ani, ei putând fi
câte ori este nevoie de către consiliul de administrație, în
                                 reeligibili.
condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, și
                                   Consiliul de administrație este condus de un
ale prezentului statut sau la cererea acționarilor
                                 președinte ales de către membrii săi cu votul majorității
reprezentând individual sau împreună cel puțin 5 % din
                                 acestora. Președintele consiliului de administrație poate fi
capitalul social.
                                 și director general.
  Adunările generale ordinare au loc cel puțin odată pe
                                   Consiliul de administrație se întrunește la sediul
an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar,  societății ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată
pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent    la trei luni, la convocarea președintelui sau a unei treimi
și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului   din numărul membrilor săi.
de venituri și cheltuieli pe anul în curs.              El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de
  Adunările generale extraordinare au loc ori de câte ori    unul din membrii desemnați de președinte.
este necesar a se lua o hotărâre conform art. 12 lit. B din      Președintele numește un secretar fie din membrii
statut.                              consiliului, fie din afara acestuia.
  Adunarea generală va fi convocată de câte ori va fi        Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a
nevoie, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990,    cel puțin jumătate plus unul din numărul membrilor
republicată, și ale prezentului statut, iar termenul de      consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritate
întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea   absolută a membrilor prezenți.
convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.      Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform
  Convocarea se publică în Monitorul Oficial al         ordinii de zi stabilite anterior sau a propunerilor
României, Partea a IV-a, și într-un ziar local din localitatea  comunicate cu cel puțin două zile înainte. Aceasta se
în care se află sediul societății.                consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se
  Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării,    înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele
precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor    consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.     de persoana care a prezidat ședința și de secretar.
  Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru         Consiliul de administrație deleagă conducerea
modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă     societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul
textul integral al propunerilor.                 dintre ei director general.
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008

  Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din     jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la
afara consiliului de administrație.                data încheierii actului juridic fără a mai fi necesar ca
  Consiliul de administrație are atribuția de reprezentare    pentru realizarea acestor operațiuni să se obțină și
a societății în raporturile cu directorii.”            aprobarea adunării generale ordinare sau extraordinare a
  3.11. Art. 16 și 17 se elimină.                acționarilor.”
  3.12. Art. 18 se modifică și va avea următorul conținut:      3.13. Art. 19 se modifică și va avea următorul conținut:
  „Consiliul de administrație este însărcinat cu           „Art. 18. Directorii
îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru         Consiliul de administrație deleagă o parte din atribuțiile
realizarea obiectului de activitate al societății.         de conducere ale societății unui număr de 1-3 directori,
  Consiliul de administrație are următoarele competențe     persoane fizice, numind pe unul dintre ei director general.
de bază:                              Consiliul de administrație va solicita Oficiului registrului
  a) Stabilește strategia de dezvoltare a societății pe     comerțului înregistrarea numirii directorilor, precum și a
termen scurt, mediu și lung.                    oricăror schimbări, în persoana directorilor și publicarea
  b) Aprobă structura organizatorică a societății.        acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea
  c) Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare.      a IV-a.
  d) Numește și revocă din funcție directorul general și       Durata mandatului directorilor este de 4 ani, ei putând
directorii.                            fi reeligibili.
  e) Stabilește responsabilitățile, drepturile și obligațiile    În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de
personalului numit de el și nivelul retribuției acestuia.     directorul general.
  f) Examinează și prezintă adunării generale a           Personalul societății este angajat și concediat după o
acționarilor, în termen de 5 luni de la încheierea         procedură aprobată de către consiliul de administrație.
exercițiului financiar, bilanțul contabil, contul de profit și     Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor
pierderi însoțit de raportul de gestiune și proiectul de BVC    aferente conducerii societății, în limitele obiectului de
pe anul în curs.                          activitate al societății și cu respectarea competențelor
  g) Supune aprobării adunării generale a acționarilor      exclusive rezervate de lege sau de statut consiliului de
asocierea cu persoane fizice sau juridice române sau        administrație și adunării generale a acționarilor.
străine în vederea constituirii de noi persoane juridice și      Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit
de asociații pentru realizarea unor obiective comune, în      prin decizie a consiliului de administrație.
condițiile legii.                           Directorii au următoarele atribuții de bază:
  h) Rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea        a) conduc activitatea societății astfel încât să ajungă la
generală a acționarilor.                      îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și
  i) Îndeplinește toate atribuțiile ce îi revin din legislația  cheltuieli aprobat de A.G.A.;
în vigoare.                              b) formulează propuneri referitoare la programul anual
  j) Aprobă încheierea de către societate a oricăror acte    de activitate și strategia de perspectivă a societății;
juridice, cu excepția celor pentru încheierea cărora este       c) informează consiliul de administrație în mod regulat
necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii și ale    și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra
prezentului statut, aprobarea adunării generale a         celor avute în vedere;
acționarilor, precum și cu excepția celor pe care directorul      d) înștiințează consiliul de administrație de toate
general, acționând împreună cu un alt director, le pot       neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiunilor
încheia fără aprobarea consiliului de administrație, potrivit   lor;
limitelor stabilite prin dispozițiile prezentului statut sau      e) exercită mandatul cu loialitate, în interesul societății
prin hotărâre a consiliului de administrație.           și nu divulgă informațiile confidențiale și secretele de
  k) Stabilește modul de organizare a activității        afaceri ale societății, la care au acces în calitatea lor de
directorilor și remunerația acestora.               directori, nici în timpul exercitării mandatului de director
  l) Hotărăște cu privire la acordarea reducerilor de      nici după încetarea acestuia;
natură comercială și/sau financiară de orice fel            f) participă la ședințele consiliului de administrație și la
partenerilor contractuali ai societății.              adunările generale ale acționarilor.”
  m) Stabilește modul de organizare și funcționare a         3.14. Art. 20 se elimină.
activității de audit intern.                      3.15. Art. 21 se modifică și va avea următorul conținut:
  n) Negociază și semnează contractul colectiv de          ”Art. 19. Auditul
muncă cu reprezentanții salariaților sau ai sindicatului.       1. Auditul financiar
  o) Aprobă încheierea de contracte de credit și           Situațiile financiare ale societății sunt auditate de către
constituirea de garanții asupra bunurilor aflate în        auditori financiari, persoane fizice sau juridice, în
patrimoniul societății a căror valoare nu depășește        condițiile prevăzute de lege.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008               23

  Auditorul financiar este ales de către adunarea        6.05.2008, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași
generală ordinară pentru o perioadă ce poate cuprinde       ordine de zi.
mai multe exerciții financiare.                   Documentele și materialele informative referitoare la
  Consiliul de administrație înregistrează la Registrul     problemele incluse în ordinea de zi, inclusiv lista
Comerțului orice schimbare a persoanei auditorului        cuprinzând informații cu privire la persoanele propuse
financiar.                            pentru funcția de administrator, se pot consulta la sediul
  2. Auditul intern                       social, în conformitate cu prevederile legale.
  Auditul intern este o activitate independentă și         (48/535.661)
obiectivă care dă unei entități o asigurare în ceea ce
privește gradul de control asupra operațiunilor, o îndrumă          Societatea Comercială
pentru a-i îmbunătăți operațiunile și contribuie la            MORARIT SERVICE - S.A., Craiova
adăugarea unui plus de valoare.
  Auditul intern evaluează, printr-o abordare sistematică              CONVOCARE
și metodică, procesele de management al riscurilor, de
                                   „Consiliul de administrație al Societății Comerciale
control și de guvernare a organizației, făcând propuneri
                                 MORARIT SERVICE - S.A. Craiova, convoacă adunarea
pentru a le consolida eficacitatea.
                                 generală ordinară a acționarilor în data de 5.05.2008, ora
  Consiliul de administrație stabilește modul de
                                 9,00 la sediul societății din Craiova, Calea Dunării nr. 9,
organizare și funcționare a activității de audit intern.”
  3.16. Art. 24, 25 și 26 se elimină.              cu următoarea ordine de zi:
  3.17. Art. 28 se modifică și va avea următorul conținut::    1. aprobarea raportului de gestiune a administratorilor
  „Următoarele situații duc la dizolvarea societății:      pentru anul 2007;
  a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al    2. aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul
societății;                            2007;
  b) hotărârea adunării generale;                 3. aprobarea bilanțului și contului de profit și pierderi
  c) falimentul societății;                   pe anul 2007;
  d) pierderea a cel puțin 1/2 din capitalul social după      4. descărcarea de gestiune a administratorilor pe
folosirea fondului de rezervă, dacă adunarea generală       exercițiul financiar 2007;
extraordinară nu hotărăște completarea capitalului sau        5. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
diminuarea sa până la suma inițială sau suma rămasă;       2008;
  e) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de      6. aprobarea listei propuse de consiliul de
forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 6 luni    administrație pentru vânzarea unor bunuri mobile și
și adunarea generală extraordianră constată că          imobile aflate în patrimoniul Societății Comerciale
funcționarea societății nu mai este posibilă;           MORARIT SERVICE - S.A.;
  f) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării      7. delegarea consiliului de administrație a Societății
generale extraordinare a acționarilor.              Comerciale MORARIT SERVICE - S.A. pentru
  Dizolvarea societății va fi înregistrată la Registrul     închirierea, gajarea, vânzarea directă de bunuri mobile și
Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.     imobile;
  Lichidarea societății se face de unul sau mai mulți
                                   8. stabilirea sistemului de administratore unitar sau
lichidatori numiți de adunarea generală a acționarilor.
                                 dualist;
  Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în
                                   9. analiza modului în care consiliul de administrație a
condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.”
                                 administrat și gestionat societatea în perioada 2005-
  4. Aprobarea împuternicirii președintelui consiliului de
                                 2008, inclusiv vânzări de bunuri în această perioadă;
administrație să semneze forma actualizată a actului
constitutiv.                             10. prezentarea de către cenzori a constatărilor lor cu
  5. Aprobarea datei de 20.05.2008 ca dată de          privire la legalitatea în activitatea de gestionare și
înregistrare care servește la identificarea acționarilor     administrare a consiliului de administrație;
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.A.         11. analiza situației încasării creanțelor și plății
  Calitatea de acționar se va dovedi cu buletin de       datoriilor pentru anii 2005-2008;
identitate, certificat de acționar și procură specială pentru    12. diverse.
acționarii persoane fizice sau împuternicire pentru         În cazul în care nu se întrunește cvorumul, adunarea
persoane juridice.                        generală a acționarilor se va întruni la data de 6.05.2008,
  Dacă adunarea programată la data de 5.05.2008 nu       ora, 9 la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi”:
întrunește condițiile legale, aceasta va avea loc la data de     (49/535.662)
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008

     Societatea Comercială                   Procurile speciale trebuie depuse/trimise la sediul
 ROMCAB - S.A., Târgu Mureș, județul Mureș           firmei până la data de 20 aprilie 2008.
                                  Pot participa la adunarea generală ordinară a
           CONVOCARE                 acționarilor acționarii aflați în evidența Depozitarului
  Administratorul special al Societății Comerciale      Central la sfârșitul zilei de 15.04.2008. (Data de referință).
ROMCAB - S.A., societate comercială aflată în procedura       (50/535.663)
prevăzută de Legea nr. 85/2006, cu sediul în Târgu
Mureș, Str. Voinicenilor nr. 35, județul Mureș,              Societatea Comercială
înmatriculată în registrul comerțului cu nr. J 26/764/1995,    ROMCAB - S.A., Târgu Mureș, județul Mureș
având C.U.I. 7947193, atribut fiscal R, pentru aplicarea
prevederilor art. 111, în conformitate cu prevederile art.              CONVOCARE
117 și art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, privind     Administratorul special al Societății Comerciale
societățile comerciale, convoacă adunarea generală       ROMCAB - S.A., societate comercială aflată în procedura
ordinară a acționarilor Societății Comerciale ROMCAB -     prevăzută de Legea nr. 85/2006, cu sediul în Târgu
S.A. pentru data de 2.05.2008, orele 10.00, la sediul      Mureș, Str. Voinicenilor nr. 35, județul Mureș,
Societății Comerciale ROMCAB - S.A., din Târgu Mureș,
                                înmatriculată în registrul comerțului cu nr. J 26/764/1995,
Str. Voinicenilor nr. 35, cu următoarea ordine de zi:
                                având C.U.I. 7947193, atribut fiscal R, pentru aplicarea
  1. aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2007
                                prevederilor art. 111, în conformitate cu prevederile art.
pe baza:
                                117 și art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, privind
  • raportului de gestiune al administratorului pentru
                                societățile comerciale, convoacă adunarea generală
exercițiul financiar 2007;
  • raportului auditorului financiar extern pentru      extraordinară a acționarilor Societății Comerciale
exercițiului financiar 2007;                  ROMCAB - S.A. pentru data de 2.05.2008, orele 11.00, la
  2. descărcarea de gestiune a administratorului al      sediul Societății Comerciale ROMCAB - S.A., din Târgu
societății pentru exercițiul financiar 2007;          Mureș, Str. Voinicenilor nr. 35, cu următoarea ordine de zi:
  3. aprobarea proiectului bugetului de venituri și        1. aprobarea statutului Societății Comerciale
cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2008 și  ROMCAB - S.A. actualizat în conformitate cu cerințele
discutarea obiectivelor urmărite pentru anul 2008;       legislative privind modificarea codurilor CAEN privind
  4. mandatarea administratorului special în vederea     obiectul de activitate și cu Legea Societăților Comerciale
negocierii și semnării contractului de management cu      republicată.
directorul general;                         2. Aprobarea datei de înregistrare. Propunerea pentru
  5. mandatarea administratorului special în vederea     data de înregistrare prin care urmează să se identifice
negocierii condițiilor de atragere de surse;          acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi și
  6. aprobarea datei de înregistrare. Propunerea pentru    asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării
data de înregistrare prin care urmează să se identifice     generale este 20.05.2008.
acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi și       Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării     legal necesar, a doua adunare generală ordinară a
generale este 20.05.2008.                    acționarilor se va ține în ziua de 3.05.2008 orele 10,00, tot
  Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul      la sediul menționat al Societății Comerciale ROMCAB -
legal necesar, a doua adunare generală ordinară a
                                S.A., iar hotărârea se va adopta potrivit dispozițiilor
acționarilor se va ține în ziua de 3.05.2008 orele 10,00, tot
                                legale.
la sediul menționat al Societății Comerciale ROMCAB -
                                  Acționarii pot participa la adunarea generală ordinară
S.A., iar hotărârea se va adopta potrivit dispozițiilor
                                personal sau prin reprezentanți, pe bază de procuri
legale.
  Acționarii pot participa la adunarea generală ordinară   speciale autentificate notarial, date altor acționari și
personal sau prin reprezentanți, pe bază de procuri       depuse la locul și în termenele prevăzute de lege.
speciale autentificate notarial, date altor acționari și      Documentele și materialele informative referitoare la
depuse la locul și în termenele prevăzute de lege.       problemele incluse pe ordinea de zi precum și modelele
  Documentele și materialele informative referitoare la    pentru procurile speciale de reprezentare pot fi consultate
problemele incluse pe ordinea de zi precum și modelele     sau procurate, în condițiile legii, de acționari, la/de la
pentru procurile speciale de reprezentare pot fi consultate   biroul acționariat al societății între orele 8.00 - 15.00 în
sau procurate, în condițiile legii, de acționari, la/de la   zilele lucrătoare.
biroul acționariat al societății între orele 8.00 - 15.00 în    Procurile speciale trebuie depuse/trimise la sediul
zilele lucrătoare.                       firmei până la data de 20 aprilie 2008.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008                25

  Pot participa la adunarea generală ordinară a            Potrivit clasificărilor activităților din economia
acționarilor acționarii aflați în evidența Depozitarului      națională, obiectul de activitate al societății cuprinde.
Central la sfârșitul zilei de 15.04.2008. (Data de referință).     A. Activități principale
                                    2732 - fabricarea altor fire și cabluri electrice și
                                  electronice;
         STATUTUL                       2733 - fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru
  SOCIETATII COMERCIALE ROMCAB - S.A.
                                  fire și cabluri electrice și electronice;
            CAPITOLUL I                  2790 - fabricarea altor echipamente electrice;
                                    2611 - fabricarea subansamblurilor electronice;
     Denumirea, forma juridică, sediul, durata
                                    2931 - fabricarea de echipamente electrice și
  Art. 1. - Denumirea societății este Societatea
                                  electronice pentru autovehicule și pentru motoare de
Comercială ROMCAB - S.A.
                                  autovehicule.
  În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte
                                    B. Activități secundare
acte emanând de la societate, denumirea societății va fi
                                    1. Comerț
precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni”
                                    Comercializarea altor produse decât cele fabricate de
sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de
                                  societate în condițiile legii.
înmatriculare în Registrul comerțului.
                                    4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
  Societatea are emblemă, care se descrie astfel: într-un
                                    4643 - comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz
chenar în formă de elipsă este înscrisă denumirea
                                  gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
societății - ROMCAB - cu litere majuscule; atât chenarul,
                                    4647 - comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al
cât și literele au culoarea roșie, cu unele îngroșări de
                                  articolelor de iluminat;
contur, pentru efect vizual, în culoare neagră; în partea
                                    4652 - comerț cu ridicata de componente și
dreaptă, jos, în exteriorul elipsei, este înscris simbolul ®,
                                  echipamente electrice și de telecomunicați;
tot în culoare roșie.
                                    4531 - comerț cu ridicata cu piese și accesorii pentru
            ARTICOLUL 2                 autovehicule.
        Forma juridică a societății              2. Servicii
  Societatea Comercială ROMCAB - S.A. este persoană         6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
juridică română, având forma juridică de societate pe       proprii sau închiriate;
acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate      7320 - activitate de studiere a pieței și de sondare a
cu legile române și cu prezentul statut.              opiniei publice;
                                    7022 - activități de consultanță pentru afaceri și
            ARTICOLUL 3
                                  management;
           Sediul societății                7120 - activități de testări și analize tehnice;
  Sediul societății este în România, localitatea Târgu        8299 - alte activități de servicii suport pentru
Mureș, Str. Voinicenilor nr. 35, județul Mureș. Sediul       întreprinderi;
societății poate fi schimbat în altă localitate din România,      8219 - activități de fotocopiere, de pregătire a
pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit    documentelor și alte activități specializate de secretariat;
legii.                                 5510 - hoteluri și alte facilități de cazare similare;
  Societatea poate avea sucursale, filiale,              5610 - restaurante;
reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și    4941 - transporturi rutiere de mărfuri;
străinătate.                              4920 - transporturi de marfă pe calea ferată.
            ARTICOLUL 4                   3. Alte activități industriale
                                    3831 - demontarea mașinilor și a echipamentelor
           Durata societății
                                  scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
  Durata societății este nelimitată, cu începere de la data      3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortabile.
înmatriculării în registrul comerțului.                4. În domeniul producției industriale
            CAPITOLUL II                  2611 - fabricarea subansamblurilor electronice;
    Scopul și obiectul de activitate al societății         2711 - fabricarea motoarelor, generatoarelor și
                                  transformatoarelor electrice;
            ARTICOLUL 5                   3313 - repararea echipamentelor electronice și optice;
  Scopul societății este producerea și comercializarea        3314 - repararea echipamentelor electrice;
produselor care fac obiectul de activitate al societății        2712 - fabricarea aparatelor de distribuție și control al
comerciale.                            electricității;
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008

  2740 - fabricarea de echipamente electrice de                    CAPITOLUL III
iluminat;                                     Capitalul social, acțiunile
  2899 - fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;
                                   Capitalul social este de 14.000.000 RON, divizat
  2640 - fabricarea de instrumente optice și
echipamente fotografice;                     într-un număr de 5.600.000 acțiuni fiecare cu o valoare
  2932 - fabricarea altor piese și accesorii pentru       nominală de câte 2,5 RON:
autovehicule și pentru motoare de autovehicule.                     ARTICOLUL 7
  5. În domeniul serviciilor
                                     Reducerea și mărirea capitalului social
  5224 - manipulări;
  5210 - depozitări;                        Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza
  5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi    hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în
terestre;                             condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
  5229 - alte activități anexe transporturilor;                    ARTICOLUL 8
  7911 - activități ale agențiilor turistice;
  7990 - alte servicii de rezervare și asistență turistică;                Acțiunile
  5320 - alte activități poștale și de curierat;          Acțiunile firmei sunt emise în formă dematerializată.
  8292- activități de ambalare;                 Evidența acțiunilor societății este ținută în registrul
  8559 - alte forme de învățământ;               acționarilor, de către registrul independent privat
  9101 - activități ale bibliotecilor și arhivelor;       autorizat. Depozitarul Central. Societatea poate schimba,
  9311 - activități ale bazelor sportive;            în condițiile legii, registrul de evidență a acționarilor.
  9319 - alte activități sportive;
  9329 - alte activități recreative și distractive neincluse              ARTICOLUL 9
anterior.                                Drepturi și obligații decurgând din acțiuni
  6. Închirieri                          Acțiunile subscrise și vărsate de acționari conferă
  7110 - închirierea autoturismelor și utilitarelor de     acestora dreptul la un vot în adunarea generală a
capacitate mică;
                                 acționarilor, potrivit principiului o acțiune un vot, dreptul
  7121 - închirierea altor mijloace de transport terestru;
                                 de a alege și de a fi ales în organele de conducere,
  7122 - închirierea mijloacelor de transport pe apă;
                                 dreptul de a primi dividende dreptul de a primi o parte din
  7123 - închirierea mijloacelor de transport aerian;
  7131 – închirierea mașinilor și echipamentelor        repartizarea activului social la lichidarea societății
agricole;                             proporțional cu cota de participare la capitalul social,
  7132 – închirierea mașinilor și echipamentelor pentru     respectiv la alte drepturi prevăzute în statut.
construcții, fără personal de deservire aferent;           Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la
  7133 – închirierea mașinilor și echipamentelor de       statutul societății.
birou;                                Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează
  7134 – închirierea altor mașini și echipamente;        acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor
  7140 – închirierea bunurilor personale și gospodărești;    persoane.
  7711 - activități de închiriere și leasing cu autoturisme    Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul
și autovehicule rutiere ușoare;                  acesteia, care nu poate fi grevat de datorii sau de alte
  7739 - activități de închiriere și leasing cu alte mașini,  obligații personale ale acționarilor, iar acționarii sunt
echipamente și bunuri tangibile;
                                 obligați numai la plata acțiunilor lor.
  7731 - activități de închiriere și leasing cu mașini și
echipamente agricole;                                  ARTICOLUL 10
  7734 - activități de închiriere și leasing cu echipamente            Cesiunea acțiunilor
de transport pe apă;
                                   Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu
  7735 - activități de închiriere și leasing cu echipamente
                                 recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.
de transport aerian;
  7732 - activități de închiriere și leasing cu echipamente   Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă
pentru construcții;                        dematerializată și tranzacționate pe piața reglementată
  7732 - activități de închiriere și leasing cu echipamente   se va transmite conform legislației privind piața de capital.
de birou;                              Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari
  7729 - activități de închiriere și leasing cu alte bunuri   sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de
personale și gospodărești nemenționate anterior.         lege.
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008                 27

            CAPITOLUL IV                            ARTICOLUL 12
          Conducerea societății                Convocarea adunării generale a acționarilor
 Conducerea societății este exercitată de adunarea           Adunarea generală este convocată de consiliul de
generală a acționarilor și de consiliul de administrație al     administrație ori de câte ori este necesar. Termenul de
Societății, ales de AGA pentru un mandat de 4 ani.         întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data
      Adunarea generală a acționarilor            publicării convocării în Monitorul Oficial al României și
                                  într-un ziar de largă răspândire de la sediul societății.
            ARTICOLUL 11                   Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării,
              Atribuții                precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor
                                  problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.
  Adunarea generală a acționarilor este organul de           Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe
conducere al societății, care decide asupra actrivității      ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând,
acestea și asigură politica ei economică și comercială.       individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social.
  Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare sau        Cererile se înaintează consiliului de administrație,
extraordinare și au următoarele atribuții principale:        respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea
  a) aleg consiliul de administrație;               convocării, în vederea publicării și a aducerii la cunoștință
  b) stabilesc nivelul de salarizare al consiliului de       celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi
administrație;                           figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor
  c) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz,    consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să
programul de activitate pe exercițiul financiar următor;      formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi
                                  incluse informații cu numele, localitatea de domiciliu și
  d) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul
                                  calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru
de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor
                                  funcțiile respective.
consiliului de administrație și al comisiei de cenzori,         Ordinea de zi completată cu punctele propuse de
aprobă repartizarea profitului potrivit legii;           acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu
  e) hotărăsc cu privire la gajarea, ipotecarea, vânzarea     îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul
de active, hotărăște cu privire la contractarea de         constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel
împrumuturi bancare pe termen mediu și scurt, a           puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data
creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă orice fel de     menționată de convocatorul inițial.
credit financiar acordat de societate;                 Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru
  f) hotărăsc cui privire la mărirea sau reducerea         modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă
capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau     textul integral al propunerilor.
a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea          Adunarea generală a acționarilor se întrunește la
                                  sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate indicat
acțiunilor, și cu privire la participarea societății la capitalul
                                  în convocator.
social al altor societăți sau la constituirea de noi societăți
comerciale;                                        ARTICOLUL 13
  g) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea          Adunarea generală ordinară a acționarilor
statutului, precum și la modificarea formei juridice a         Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o
societății;                             dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului
  h) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea,         financiar.
dizolvarea și lichidarea societății;                  În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la
  i) analizează rapoartele consiliului de administrație      ordinea de zi, adunarea generală este obligată:
privind stadiul și perspectivele societății cu referire la       a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile
profit și dividende, poziția pe piața internă și          financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de
                                  consiliul de administrație, respectiv de directorat și de
internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă,
                                  consiliul de supraveghere cenzori sau, după caz, de
protecția mediului, relațiile cu clienții;
                                  auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
  j) hotărăsc cu privire la acționarea în justiție a          b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de
consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru        administrație;
pagubele pricinuite societății;                     c) să numească sau să demită auditorul financiar și să
  k) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea,      fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
care nu sunt date în competența altor organe ale            d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în
acesteia.                              curs membrilor consiliului de administrație, respectiv
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008

membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă              ARTICOLUL 15
nu a fost stabilită prin actul constitutiv;             Organizarea adunării generale a acționarilor
  e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de       Adunarea generală a acționarilor va fi prezidată de
supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin   președintele consiliului de administrație ori de înlocuitorul
actul constitutiv;                       desemnat de acesta sau de unul din reprezentanții
  f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și,   acționarilor, ales de AGA la începutul ședinței.
după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar    Adunarea generală este legal constituită și poate lua
următor;                            decizii valabile cu respectarea cvorumului de prezență și
  g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea    vot prevăzut în Legea nr. 31/1990.
uneia sau a mai multor unități ale societății.          Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va
  Pentru validitatea deliberărilor adunării generale     constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și
ordinare este necesară prezența acționarilor care să      locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul
dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de  acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la
vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu      cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.
majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate               ARTICOLUL 16
prevedea cerințe mai ridicate de cvorum și majoritate.
                                       Exercitarea dreptului de vot
  Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din          în adunarea generală a acționarilor
cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul de
                                 Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.
mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare
                                 La propunerea persoanei care prezidează sau a unui
poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi
                                grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel
a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit,
                                puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul
luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru   să fie secret.
adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul      Votul secret este obligatoriu pentru alegerea
constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o      administratorilor, pentru revocarea și luarea hotărârilor
majoritate mai ridicată.                    referitoare la răspunderea acestora.
           ARTICOLUL 14                        Consiliul de administrație
  Adunarea generală extraordinară a acționarilor                  ARTICOLUL 17
  Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de            Administrarea societății
câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:         Societatea este administrată de un consiliu de
  a) schimbarea formei juridice a societății;         administrație format din 3 administratori desemnați de
  b) mutarea sediului societății;               către adunarea generală ordinară a acționarilor. În prima
  c) schimbarea obiectului de activitate al societății;    ședință a C.A. se alege un președinte, care este și
  d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare:    directorul general al societății.
sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea        Președintele consiliului de administrație după
unități fără personalitate juridică, dacă prin actul      investire, fără nicio altă împuternicire din partea C.A., va
constitutiv nu se prevede altfel;               avea dreptul de reprezentare și semnătură sub
  e) prelungirea duratei societății;             denumirea societății înaintea persoanelor fizice și juridice
  f) majorarea capitalului social;              putând delega parte sau toate prerogativele sale unei alte
  g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin  persoane căreia îi va da mandat pe răspunderea sa. În
emisiune de noi acțiuni;                    relațiile cu terții, societatea este reprezentată de
                                președintele C.A. sau de un alt membru al C.A. desemnat
  h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
                                de acesta.
  i) dizolvarea anticipată a societății;
                                 De asemenea, președintele poate delega, cu
  j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător
                                aprobarea C.A., o serie de atribuții prin mandate
sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
                                manageriale.
  k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
  l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă                ARTICOLUL 18
categorie sau în acțiuni;                             Durata mandatului
  m) emisiune de obligațiuni;                  Durata mandatului este de 4 ani. La expirarea
  n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau    mandatului, fiecare membru poate fi reales de AGA
oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea    pentru unul sau mai multe mandate. Dacă se creează un
adunării generale extraordinare.                loc vacant în C.A., adunarea generală alege un nou
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008                  29

administrator pentru un mandat egal cu perioada care a       legii pentru o perioadă ce poate cuprinde mai multe
rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.       exerciții financiare.
Până la întrunirea AGA, consiliul de administrație          Consiliul de administrație înregistrează la Oficiul
numește un administrator provizoriu.                registrului comerțului orice schimbare a persoanei
  Membrii C.A. vor semna, la alegerea, respectiv la        auditorului financiar.
numirea în funcție, un contract de management în care
sunt stipulate drepturile și obligațiile acestora față de                 CAPITOLUL VI
societate, semnat din partea societății de către            Biroul permanent al consiliului de administrație
președintele C.A.: conținutul acestuia va fi aprobat de        Biroul permanent al consiliului de administrație este
A.G.A.                               compus din: președinte - director general și directorul
  Convocarea C.A. și validitatea hotărârilor se          economic.
efectuează conform legislației în vigoare.              Președintele consiliului de administrație care
            ARTICOLUL 19                îndeplinește și funcția de director general, conduce Biroul
     Atribuțiile consiliului de administrație         permanent, asigurând conducerea curentă a societății.
  Consiliul de administrație este însărcinat cu                     CAPITOLUL VII
îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru                  Directorii societății
realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția
                                   Consiliul de administrație deleagă conducerea
celor delegate de lege pentru adunarea generală a
                                  societății unuia sau mai multor directori. Președintele
acționarilor.
                                  consiliului de administrație este și director general.
  Consiliul de administrație are următoarele
componente de bază, care nu pot fi delegate directorilor:       Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor
  a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de    aferente conducerii societății, în limitele obiectului de
dezvoltare ale societății;                     activitate al societății și în limitele delegării atribuțiilor de
  b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și  către C.A. și ale contractului de management și cu
aprobarea planificării financiare;                 respectarea competențelor exclusive rezervate de lege
  c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea       sau de statut, de consiliul de administrație și de adunarea
remunerației lor;                         generală a acționarilor.
  d) supravegherea activității directorilor;            Directorii se numesc dintre administratori sau din afara
  e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării      consiliului de administrație conform legii.
generale și implementării hotărârilor acesteia;            Organizarea activității directorilor se face pe baza
  f) stabilește structura organizatorică;            deciziei consiliului de administrație și a regulamentului de
  g) angajează credite până la limita aprobată de        funcționare.
adunarea generală a acționarilor;                   Societatea va fi prezentată în justiție, în raporturile cu
  h) organizează controlul pentru asigurarea integrității    autoritățile publice, cu agenții economici, cu terții etc. de
gestiunii societății;                       către directorul general.
  i) prezintă în AGA raportul de gestiune a societății și      În cazul în care directorul general se află în
bilanțul contabil în exercițiul financiar precedent, precum    imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe
și o informare generală referitoare la starea generală a      durata stării respective, funcțiile acestuia vor fi exercitate
societății, evoluția piețelor de desfacere, evoluția
                                  de drept, de către directorul economic, fără îndeplinirea
principalelor firme concurente, poziția societății în cadrul
                                  altor formalități.
general al pieței, noutăți tehnice din domeniul de
                                   Directorul general împreună cu directorul economic al
activitate al societății;
                                  societății au competența de-a încheia în numele și pe
  j) prezintă în AGA bugetul de venituri și cheltuieli și
programul de activitate pentru perioada următoare și        seama societății orice contracte comerciale necesare
solicită toate aprobările și împuternicirile prevăzute de     desfășurării activității curente cu o valoare mai mică de 4
stat pentru perioada următoare;                  milioane euro. În cazul în care aceste valori ale
  k) supune aprobării AGA lista de casări ale bunurilor     contractelor sunt depășite, încheierea acestora se va
societății.                            face numai cu aprobarea C.A., cu excepția celor pentru a
                                  căror încheiere este necesară aprobarea AGA.
            CAPITOLUL V
          Auditul financiar extern                        CAPITOLUL VIII
  Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către            Gestiunea societății
un auditor financiar independent extern propus de C.A. și       Gestiunea societății este controlată de acționari, prin
aprobat de prima AGA ordinară a acționarilor, în condițiile    hotărârile adunării generale, și de către auditori financiari.
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008

  Consiliul de administrație are competența de a încheia                CAPITOLUL X
contractele cu auditorii financiari în conformitate cu       Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
legislația în vigoare.
                                            ARTICOLUL 26
            CAPITOLUL IX
                                         Modificarea formei juridice
          Activitatea societății
                                   Societatea va putea fi transformată în altă formă de
           ARTICOLUL 20                societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.
       Exercițiul economic financiar             Noua societate va îndeplini formalitățile legale de
                                 înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.
  Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se
încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu                ARTICOLUL 27
începe la data constituirii societății.                       Dizolvarea societății
           ARTICOLUL 21                  Următoarele situații duc la dizolvarea societății:
          Personalul societății               a) imposibilitatea realizării obiectului social;
                                   b) hotărârea adunării generale;
  Drepturile și obligațiile personalului societății sunt
                                   c) faliment;
stabilite de către consiliul de administrație.
                                   d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce
           ARTICOLUL 22                s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală
         Amortizarea fondurilor              a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau
 Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii,   reducerea lui la suma rămasă;
modul de amortizare a fondurilor fixe.                e) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de
                                 forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8
           ARTICOLUL 23                luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că
     Evidența contabilă și bilanțul contabil         funcționarea societății nu mai este posibilă;
  Societatea va ține evidența contabilă, în lei. Va întocmi     f) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării
anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în    generale a acționarilor, luată în unanimitate.
vedere normele metodologice elaborate de Ministerul         Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă
Finanțelor.                            în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al
  Bilanțul și contul de beneficii și pierderi vor fi publicate  României.
în Monitorul Oficial al României, conform legii.                    ARTICOLUL 28
           ARTICOLUL 24                          Lichidarea societății
      Calculul și repartizarea profitului           În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.
  Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului       Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în
aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul       condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
impozabil se stabilește în condițiile legii.                      ARTICOLUL 29
  Din profitul societății rămas după plata impozitului pe                  Litigii
profit se pot constitui fonduri destinate modernizării,
                                   Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice
cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor,
                                 române sunt de competența instanțelor judecătorești din
reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de
                                 România, iar cele cu persoane juridice străine de
adunarea generală a acționarilor.
                                 competența instanțelor prevăzute în contractele încheiate
  Din profitul anual se stabilesc fondul de rezervă și alte
                                 cu acestea.
fonduri în condițiile legii.
                                   Litigiile născute din raporturile contractuale dintre
  Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de
                                 societate și persoanele juridice române pot fi soluționate
societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la
                                 și prin arbitraj potrivit legii.
aprobarea bilanțului de către adunarea generală a
acționarilor.                                      CAPITOLUL XI
  În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a                Dispoziții finale
acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.
                                            ARTICOLUL 30
           ARTICOLUL 25
                                   Prevederile prezentului statut se completează cu
          Registrele societății             dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.
  Societatea ține registrele prevăzute de lege.           (51/535.664)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008                 31

       Societatea Comercială                 2. prezentarea raportului de audit financiar pentru anul
     CONCORDIA A4 - S.A., București             2007;
                                  3. discutarea și supunerea spre aprobare a situațiilor
           CONVOCARE                 financiare anuale aferente anului 2007;
  Președintele consiliului de administrație al Societății     4. discutarea și supunerea spre aprobare a repartizării
Comerciale CONCORDIA A4 - S.A., înmatriculată la         rezultatului aferent anului financiar 2007, destinațiile
Oficiul registrului comerțului cu nr. J 40/712/1991, cod     legale;
unic de înregistrare 397300, convoacă adunarea           5. discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului
generală ordinară a acționarilor societății la data de      de venituri și cheltuieli și, după caz, a programului de
27.05.2008, ora 12.00, la sediul societății în București,    activitate pe anul 2008;
Str. Piscului nr. 16, bl. 42, parter, sectorul 4, cu        6. discutarea și supunerea spre aprobare a
următoarea ordine de zi:                     programului de investiții pe anul 2008;
  1. prezentarea și aprobarea raportului consiliului de      7. alegerea unui nou membru în consiliul de
administrație;                          administrație, dată fiind demisia dnei Puzović Carmen
  2. prezentarea și aprobarea raportului cenzorilor;      Lavinia din funcția de administrator;
  3. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe      8. fixarea remunerației cuvenite membrilor consiliului
exercițiul financiar 2007;                    de administrație și auditorului financiar pentru anul 2008;
  4. aprobarea descărcării de gestiune a              9. mandatarea unei persoane pentru semnarea
administratorilor pe exercițiul financiar 2007.         hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și
  La ședință pot participa acționarii evidențiați în      pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind
registrul acționarilor la data de referință 28.03.2008.     înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare a
  În situația neîndeplinirii condițiilor legale necesare    acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului al Județului
luării unor hotărâri valide, adunarea generală ordinară a    Sălaj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al
acționarilor se consideră a fi convocată la data de       României, Partea a IV-a.
28.05.2008 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași       Lista privind numele, domiciliul și pregătirea
ordine de zi.                          profesională a persoanelor propuse pentru funcția de
   (52/535.665)                        administrator se poate consulta și completa de către
                                 acționari la sediul societății.
      Societatea Comercială                  Ordinea de zi pentru adunarea generală extraordinară
 SILVANIA CENTER - S.A., Zalău, județul Sălaj          a acționarilor:
                                  1. având în vedere dispozițiile Ordinului I.N.S. nr.
           CONVOCARE                 337/2007 privind actualizarea Clasificării Activităților din
                                 Economia Națională - CAEN, societatea urmează, fie să-și
a Societății Comerciale SILVANIA CENTER - S.A.,         recodifice obiectul de activitate, fie să radieze obiectele
cu sediul în Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 25, județul      de activitate existente, în situația în care nu există
Sălaj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului      corespondență de coduri de activitate și să stabilească
 al Județului Sălaj cu nr. J 31/437/2007, cod de        noile obiecte conform noului CAEN sau să adopte orice
     identificare fiscală RO 21809242            altă modalitate prevăzută și acceptată de prevederile
  Consiliul de administrație al societății, în conformitate  legale;
cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările la zi, și cu   2. mandatarea unei persoane pentru semnarea
prevederile actului constitutiv al societății dispune      hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și
convocarea adunării generale ordinare și extraordinare a     a actului constitutiv actualizat al societății precum și
acționarilor societății înregistrați în registrul acționarilor  pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind
ținut la sediul societății la sfârșitul zilei de 5.05.2008,   înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului
stabilită ca data de referință, pentru data de 19.05.2008,    Sălaj și publicarea hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al
ora 11.00 (A.G.O.A.) și respectiv ora 12.00 (A.G.E.A.),     României, Partea a IV-a.
prima convocare, iar la data de 20.05.2008, aceleași ore,      La ambele adunări pot participa, personal sau prin
a doua convocare, la adresa din Zalău, Piața Iuliu Maniu     reprezentant în baza unei procuri speciale, conform
nr. 25, județul Sălaj, sediul social.              modelului procurat de la sediul societății, toți acționarii
  Ordinea de zi pentru adunarea generală ordinară a      societății înregistrați în registrul acționarilor ținut la sediul
acționarilor:                          societății la sfârșitul zilei de 5.05.2008, stabilită ca data de
  1. discutarea raportului de gestiune al consiliului de    referință. Procurile speciale vor fi depuse, în original, la
administrație pentru exercițiul financiar 2007 și        sediul societății cu cel puțin 48 ore înaintea datei stabilite
pronunțarea asupra gestiunii administratorilor;         pentru adunări. Materialele privind ordinea de zi a
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1800/1.IV.2008

adunărilor generale ale acționarilor societății vor fi puse la          5. discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului
dispoziția acționarilor societății pentru consultare în            de venituri și cheltuieli și, după caz, a programului de
perioada de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare anterioare           activitate pe anul 2008;
ținerii adunărilor. Relații suplimentare la telefon                6. discutarea și supunerea spre aprobare a
0260/661340.                                 programului de investiții pe anul 2008;
  (53/535.666)                                 7. fixarea remunerației cuvenite administratorului unic
                                       și auditorului financiar pentru anul 2008;
      Societatea Comercială                         8. mandatarea unei persoane pentru semnarea
   ALCOM TRADE - S.A., Zalău, județul Sălaj                 hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor și
                                       pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind
              CONVOCARE                     înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare a
                                       acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului Sălaj și
 a Societății Comerciale ALCOM TRADE - S.A.,                 publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României,
  cu sediul în Zalău, str. Corneliu Coposu nr. 7,              Partea a IV-a.
 bl. K20-21, parter, județul Sălaj, scrisă la Oficiul               Ordinea de zi pentru adunarea generală extraordinară
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sălaj              a acționarilor:
 cu nr. J 31/767/22.11.2006, cod de înregistrare                 1. modificarea punctului 7.1 din actul constitutiv al
        fiscală RO 19223020                      societății după cum urmează: „7.1. Structura
                                       acționariatului și evidența acțiunilor sunt conform
  Administratorul unic al societății, în conformitate cu
                                       registrului acționarilor ținut la sediul societății”;
prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările la zi, și cu
                                         2. aprobarea desființării tuturor sediilor secundare ale
prevederile actului constitutiv al societății dispune             societății înscrise la art. 20 din actul constitutiv al
convocarea adunării generale ordinare și extraordinare a           societății;
acționarilor societății înregistrați în registrul acționarilor          3. mandatarea unei persoane pentru semnarea
ținut la sediul societății la sfârșitul zilei de 5.05.2007,          hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și
stabilită ca data de referință, pentru data de 19.05.2008,          a actului constitutiv actualizat al societății, precum și
ora 13.00 (A.G.O.A.) și respectiv ora 13.45 (A.G.E.A.),            pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind
prima convocare, iar la data de 20.05.2008, aceleași ore, a          înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului
doua convocare, la adresa din Zalău, str. Corneliu Coposu           Sălaj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al
nr. 7, bl. K20-21, parter, județul Sălaj, sediul social.           României, Partea a IV-a.
  Ordinea de zi pentru adunarea generală ordinară a               La ambele adunări pot participa, personal sau prin
acționarilor:                                 reprezentant în baza unei procuri speciale, conform
  1. discutarea raportului de gestiune al                  modelului procurat de la sediul societății, toți acționarii
                                       societății înregistrați în registrul acționarilor ținut la sediul
administratorului unic pentru exercițiul financiar pe anul
                                       societății la sfârșitul zilei de 5.05.2008, stabilită ca data de
2007 și pronunțarea asupra gestiunii administratorilor;
                                       referință. Procurile speciale vor fi depuse, în original, la
  2. discutarea și supunerea spre aprobare a raportului
                                       sediul societății cu cel puțin 5 zile înaintea datei stabilite
de audit financiar pentru anul 2007;                     pentru adunări. Materialele privind ordinea de zi a adunărilor
  3. discutarea și supunerea spre aprobare a situațiilor          generale ale acționarilor societății vor fi puse la dispoziția
financiare anuale aferente anului 2007;                    acționarilor societății pentru consultare în perioada de 15
  4. discutarea și supunerea spre aprobare a repartizării          (cincisprezece) zile lucrătoare anterioare ținerii adunărilor.
rezultatului aferent anului financiar 2007, pe destinațiile          Relații suplimentare la telefon 0260/612041.
legale;                                      (54/535.667)                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                 &JUYDGY|243668|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1800/1.IV.2008 conține 32 de pagini.      Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:17
posted:7/9/2010
language:Romanian
pages:32