2008_1648

Document Sample
2008_1648 Powered By Docstoc
					                         PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 1648      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                 Luni, 24 martie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială              Brașov, Str. 15 Noiembrie nr. 78, la care sunt îndreptățiți
        TURIST - S.A., Ploiești             să participe toți acționarii înregistrați în registrul
                                acționarilor emis de Societatea Comercială
           CONVOCARE                 DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., București, la sfârșitul
  Administratorul unic al Societății Comerciale TURIST -    zilei de 16.04.2008, stabilită ca dată de referință pentru
S.A., Ploiești, convoacă adunarea generală ordinară a      ținerea acestei adunări generale ordinare.
acționarilor în ziua de 29 aprilie 2008, la ora 11, la sediul    Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea
societății din str. Tache Ionescu nr. 6, cu următoarea     următoarea ordine de zi:
                                  1. prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor
ordine de zi:
                                financiare a anuale și a rapoartelor consiliului de
  1. raportul de gestiune al administratorului pe anul
                                administrație întocmite pentru exercițiul financiar din anul
2007;
                                2007, după audierea raportului auditorului financiar și a
  2. raportul de audit al bilanțului pe anul 2007;
                                raportului comisiei de cenzori;
  3. aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și
                                  2. aprobarea descărcării de gestiune a
pierdere și repartizarea profitului pe anul 2007;
                                administratorilor societății pentru activitatea desfășurată
  4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
                                în exercițiul financiar din anul 2007, în baza rapoartelor
2008;
                                prezentate;
  5. prelungirea contractului de audit financiar.
                                  3. prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de
  (1/512.558)
                                venituri și cheltuieli pentru anul 2008;
                                  4. aprobarea indemnizațiilor membrilor consiliului de
       Societatea Comercială
                                administrație și ai comisiei de cenzori pentru anul 2008;
     HIDROMECANICA - S.A., Brașov
                                  5. împuternicirea consilierului juridic Tuca Ana Viorica
                                pentru a îndeplini toate formalitățile legale necesare
           CONVOCARE
                                pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor ce vor fi
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale     adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor;
HIDROMECANICA - S.A., având sediul în Brașov, Str. 15        6. aprobarea datei de 25.05.2008 ca dată de
Noiembrie nr. 78, înregistrată la Oficiul registrului      înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor
comerțului cu nr. J 08/26/1991, cod unic de înregistrare    asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării
RO 1088974, a hotărât convocarea adunării generale       generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu
ordinare a acționarilor Societății Comerciale          dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.
HIDROMECANICA - S.A. în conformitate cu prevederile         La adunarea generală ordinară a acționarilor sunt
art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată    îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați în
prin Legea nr. 441/2006, ale Legii nr. 297/2004 și ale     registrul acționarilor la data de referință și își pot exercita
Regulamentului CNVM nr. 1/2006, și convoacă adunarea      dreptul de vot, conform prevederilor legale și statutare,
generală ordinară a acționarilor pentru data de         direct sau prin reprezentant pe bază de procură specială
24.04.2008, ora 12, care își va desfășura lucrările în     care va fi depusă la sediul societății.
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

  În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată și         Societatea Comercială
modificată, precum și ale Legii nr. 297/2004, acționarii pot      STUDIOUL DE DIAFILME ȘI DISPOZITIVE
fi reprezentați de alți acționari în baza unei procuri           ION CREANGĂ - S.A., București
speciale conform Regulamentului nr. 1/2006, ce se poate
obține la cerere începând cu data de 18.04.2008, de la                  CONVOCARE
sediul societății. Procura specială se va depune/expedia        Administratorul unic al Societății Comerciale
la sediul societății până cel târziu în data de 21.04.2008.
                                  STUDIOUL DE DIAFILME ȘI DISPOZITIVE ION
  Documentele și informațiile referitoare la ordinea de zi
                                  CREANGĂ - S.A. convoacă adunarea generală
se pot consulta pe website-ul societății
                                  extraordinară a acționarilor înscriși în registrul acționarilor
www.hidro.rdsbv.ro sau la sediul societății, zilnic, între
                                  până la data de 20.04.2008, pentru data de 24.04.2008,
orele 8-15, începând cu data de 18.04.2007. Acestea pot
                                  ora 10.00, la sediul societății din București, str. Gabroveni
fi distribuite la cererea acționarilor interesați, contra cost.
                                  nr. 2, et. 3, sectorul 3, cu următoarea ordine de zi:
  Dacă nu sunt întrunite condițiile de validitate la prima
                                    - aprobarea raportului de gestiune și a bilanțului
convocare, se convoacă pentru a doua oară adunarea
                                  contabil pe anul 2007 și a raportului cenzorilor la bilanțul
generală ordinară a acționarilor, cu aceeași ordine de zi,
la data de 25.04.2007, ora 12, care își va desfășura        contabil pe 2007;
lucrările la același loc, în Brașov, Str. 15 Noiembrie nr. 78.     - suspendarea temporară a activității societății;
   (2/512.559)                            - diverse.
                                    Acționarii se vor prezenta cu cartea de identitate și cu
        Societatea Comercială                procuri speciale, acolo unde este cazul. Formularele de
       VP REALTY - S.A., București              procură specială se vor ridica de la sediul societății până
                                  la data de 23.03.2007.
            CONVOCARE                    În cazul în care este atins cvorumul necesar pentru
                                  întrunirea adunării generale extraordinare, aceasta se
  Administratorul unic al Societății Comerciale VP
                                  reprogramează pe 25.04.2007, în același loc și la aceeași
REALTY - S.A., cu sediul în București, bd. Pierre de
                                  oră. Relații suplimentare, la 0766433708.
Coubertin nr. 3-5, Office Building, et. 4, biroul nr. 4,
                                     (4/512.561)
sectorul 2, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu
nr. J 40/4601/2007, cod unic de înregistrare 21285970,              Societatea Comercială
convoacă adunarea generală ordinară și pe cea                  DACIA 2001 - S.A., Mamaia
extraordinară a acționarilor la data de 25.04.2008, ora
13,00, respectiv ora 13.15, la adresa din București, bd.                 CONVOCARE
Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Center, parter, sectorul 2,
pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la   Consiliul de administrație al Societății Comerciale
sfârșitul zilei de 18.04.2008, cu următoarea ordine de zi:     DACIA 2001 - S.A., prin președintele consiliului de
  Adunarea generală ordinară a acționarilor           administrație ing. Stănescu Dorin, cu sediul în localitatea
  1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al     Mamaia, sediul Hotel Dacia Nord, județul Constanța,
consiliului de administrație pe anul 2007;             înmatriculată cu nr. J 13/2075/2001, cod de înregistrare
  2. descărcarea de gestiune a administratorului pentru     fiscală RO 14335944, în baza art. 117 din Legea nr.
exercițiul aferent anului 2007;                  31/1990 și a dispozițiilor actului constitutiv al societății
  3. prezentarea raportului auditorului financiar privind    convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor
situațiile financiare pe anul 2007;                la data de 28 aprilie 2008, ora 13, în Mamaia, Hotel Dacia
  4. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe     Nord, județul Constanța, localul sălii de ședințe a
anul 2007;                             societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul
  5. aprobarea programului de activitate și a bugetului     acționarilor la data de referință 10 aprilie 2008, cu
de venituri și cheltuieli pentru anul 2008.            următoarea ordine de zi:
  Adunarea generală extraordinară a acționarilor          1. adaptarea codificărilor și denumirilor obiectelor de
  1. aprobarea rezultatelor reevaluării societății la data    activitate menționate în actul constitutiv al societății în
de 31.12.2007.                           conformitate cu Ordinul președintelui Institutului Național
  În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la     de Statistică nr. 337/20.04.2007, privind actualizarea
data menționată, adunarea generală ordinară și cea         clasificării activităților din economia națională - CAEN;
extraordinară se vor ține la data de 30.04.2008, la          2. modificarea art. 5 din actul constitutiv, care va avea
aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.      următorul conținut:
  Documentele și materialele referitoare la problemele       Obiectul principal de activitate este:
incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi obținute de la       5510 - hoteluri și alte facilități de cazare similare.
sediul societății. Acționarii pot participa la adunare        Societatea mai are și următoarele obiecte de
personal sau prin reprezentanți în baza unei procuri        activitate:
speciale, care se depune la sediul societății conform         1) 4711 - comerț cu amănuntul în magazine
dispozițiilor legale.                       nespecializate, cu vânzare predominant de produse
   (3/512.560)                          alimentare, băuturi și tutun;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                 3

  2) 4719 - comerț cu amănuntul în magazine           înmatriculată cu nr. J 13/2075/2001, cod de înregistrare
nespecializate, cu vânzare predominant de produse         fiscală RO 14335944, în baza art. 111 și urm. din Legea
nealimentare;                           nr. 31/1990, convoacă adunarea generală ordinară a
  3) 5610 - restaurante;
                                  acționarilor la data de 25.04.2008, ora 9, la sediul
  4) 5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor;
  5) 6010 - activități de difuzare a programelor de radio;    societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul
  6) 6020 - activități de difuzare a programelor de       acționarilor la data de referință 10 aprilie 2008, cu
televiziune;                            următoarea ordine de zi:
  7) 6110 - activități de telecomunicații prin rețele cu       1. prezentarea și aprobarea raportului consiliului de
cablu;                               administrație pentru exercițiul financiar al anului 2007;
  8) 6120 - activități de telecomunicații prin rețele fără
                                    2. prezentarea raportului auditorului financiar pentru
cablu (exclusiv prin satelit);
  9) 6130 - activități de telecomunicații prin satelit;     exercițiul financiar al anului 2007;
  10) 6190 - alte activități de telecomunicații;           3. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale
  11) 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor       anului 2007, aprobarea propunerii de a nu se distribui
imobiliare proprii sau închiriate;                 dividende pentru exercițiul financiar al anului 2007;
  12) 7810 - activități ale agențiilor de plasare a forței de    4. descărcarea de gestiune a administratorilor pentru
muncă;
                                  exercițiul financiar al anului 2007;
  13) 7990 - alte servicii de rezervare și asistență
turistică;                               5. prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și
  14) 9200 - activități de jocuri de noroc și pariuri;      cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul
  15) 9602 - coafură și alte activități de înfrumusețare;    financiar al anului 2008;
  16) 9329 - alte activități recreative și distractive        6. stabilirea remunerațiilor cuvenite membrilor
neclasificate în altă parte;                    consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în
  3. aprobarea propunerii datei de 12.05.2008 ca dată
                                  curs;
de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra
cărora se răsfrâng efectele hotărârii;                 7. numirea auditorului intern al societății și încheierea
  4. împuternicirea președintelui consiliului de         contractului cu acesta;
administrație de a semna actul adițional la actul           8. numirea auditorului financiar și fixarea duratei
constitutiv prin modificarea art. 5 din acesta, de a semna     minime a contractului de audit financiar;
forma actualizată a actului constitutiv al societății, precum     9. aprobarea propunerii datei de 12.05.2008 ca dată
și desemnarea persoanei însărcinate cu înregistrarea în
                                  de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra
registrul comerțului.
  Începând cu data de 11 aprilie 2008 documentele și       cărora se răsfrâng efectele hotărârii.
materialele informative, referitoare la problemele incluse       Începând cu data de 11.04.2008 documentele și
în ordinea de zi se pot consulta la sediul social între orele   informațiile referitoare la problemele incluse în ordinea de
9 și 12 în zilele lucrătoare, ori procura de către acționari,   zi se pot consulta la sediul social sau procura, contra cost,
contra cost, de la sediul social. De la aceeași dată        de la societate, între orele 9.00 și 12.00, în zilele
formularele de procură specială se pot obține de la sediul     lucrătoare.
societății între orele 9.00 și 12.00, în zilele lucrătoare. Un
exemplar al procurii trebuie depus în original la sediul        De la aceeași dată formularele de procură specială se
societății cel târziu cu 48 de ore înainte de data stabilită    pot obține de la sediul societății între orele 9.00 și 12.00,
pentru prima ședință a adunării.                  în zilele lucrătoare. Un exemplar al procurii trebuie depus
  În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua      în original la sediul societății cel târziu cu 48 de ore înainte
hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar la prima    de data stabilită pentru prima ședință a adunării. Situațiile
convocare, cea de a doua ședință a adunării se va ține la     financiare anuale, raportul anual al consiliului de
data de 29 aprilie 2008, ora 13, în același loc, cu aceeași
ordine de zi și aceeași dată de referință.             administrație, precum și propunerea cu privire la
   (5/512.562)                          distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor
                                  în condițiile art. 1172 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
        Societatea Comercială                  În cazul în care nu sunt întrunite condițiile cerute de
       DACIA 2001 - S.A., Mamaia              lege pentru desfășurarea ședinței la prima convocare, a
         județul Constanța
                                  doua convocare se face în data de 26.04.2008, la aceeași
            CONVOCARE                  oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și dată de
                                  referință.
 Consiliul de administrație al Societății Comerciale
DACIA 2001 - S.A., prin președintele consiliului de          Informații suplimentare se pot obține la sediul societății
administrație ing. Stănescu Dorin, cu sediul în localitatea    sau la telefon 0241/831717.
Mamaia, sediu Hotel Dacia Nord, județul Constanța,           (6/512.563)
  4            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

       Societatea Comercială                    1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al
     IMS PROPRIETĂȚI - S.A., București              consiliului de administrație pe anul 2007;
                                     2. descărcarea de gestiune a administratorului pentru
            CONVOCARE                   exercițiul aferent anului 2007;
  Administratorul unic al Societății Comerciale IMS           3. prezentarea raportului auditorului financiar privind
PROPRIETĂȚI - S.A., cu sediul în București, bd. Pierre        situațiile financiare pe anul 2007;
de Coubertin nr. 3-5, Office Building, et. 4, biroul nr. 9,        4. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe
sectorul 2, înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu     anul 2007;
nr. J 40/430/2006, cod unic de înregistrare 18284967,           5. aprobarea programului de activitate și a bugetului
convoacă adunarea generală ordinară și extraordinară         de venituri și cheltuieli pentru anul 2008.
ale acționarilor la data de 25.04.2008, ora 13.30,            Adunarea generală extraordinară a acționarilor
respectiv 14.00, la adresa București, bd. Pierre de            1. aprobarea rezultatelor reevaluării societății la data
Coubertin nr. 3-5, Office Center, parter, sectorul 2, pentru     de 31.12.2007.
toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul    În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la
zilei de 18.04.2008, cu următoarea ordine de zi:           data menționată, adunarea generală ordinară și cea
  Adunarea generală ordinară a acționarilor             extraordinară se vor ține la data de 30.04.2008, la
  1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al       aceleași ore și în același loc, cu aceeași ordine de zi.
consiliului de administrație pe anul 2007;                Documentele și materialele informative referitoare la
  2. descărcarea de gestiune a administratorului pentru       problemele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi
exercițiul aferent anului 2007;                    obținute de la sediul societății. Acționarii pot participa la
  3. prezentarea raportului auditorului financiar privind      adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei
situațiile financiare pe anul 2007;                  procuri speciale, care se depune la sediul societății,
  4. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe       conform dispozițiilor legale.
anul 2007;                                 (8/512.565)
  5. aprobarea programului de activitate și a bugetului
de venituri și cheltuieli pentru anul 2008.                      Societatea Comercială
  Adunarea generală extraordinară a acționarilor                  UMEB - S.A., București
  1. aprobarea rezultatelor reevaluării societății la data
de 31.12.2007.                                       CONVOCARE
  În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la        Consiliul de administrație al Societății Comerciale
data menționată, adunarea generală ordinară și cea          UMEB - S.A., cu sediul în București, bd. Timișoara nr. 6A,
extraordinară se vor ține la data de 30.04.2008, la          sectorul 6, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu
aceleași ore și în același loc, cu aceeași ordine de zi.       nr. J 40/102/1991, cod unic de înregistrare 434522,
  Documentele și materialele informative referitoare la       convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor
problemele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi         pentru data de 25.04.2008, ora 12.00, la adresa din
obținute de la sediul societății. Acționarii pot participa la     București, bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Center,
adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei         parter, sectorul 2, pentru toți acționarii înregistrați în
procuri speciale, care se depune la sediul societății,        registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de
conform dispozițiilor legale.                     18.04.2008, cu următoarea ordine de zi:
   (7/512.564)                             1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al
                                   consiliului de administrație pe anul 2007;
        Societatea Comercială                  2. descărcarea de gestiune a administratorilor pentru
      VP IMMOBILI - S.A., București               exercițiul financiar aferent anului 2007;
                                     3. prezentarea raportului auditorului privind situațiile
            CONVOCARE                   financiare pe anul 2007;
  Administratorul unic al Societății Comerciale VP           4. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe
IMMOBILI - S.A., cu sediul în București, bd. Pierre de        anul 2007 și stabilirea modului de repartizare a profitului;
Coubertin nr. 3-5, Office Building, et. 4, biroul nr. 9,         5. aprobarea programului de activitate și a bugetului
sectorul 2, înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu     de venituri și cheltuieli pentru anul 2008;
nr. J 40/4603/2007, cod unic de înregistrare 21285962,          6. aprobarea planului de investiții pentru anul 2008.
convoacă adunarea generală ordinară și extraordinară           În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la
ale acționarilor la data de 25.04.2008, ora 14.30,          data menționată, adunarea generală ordinară a
respectiv 15.00, la adresa București, bd. Pierre de          acționarilor se va ține la data de 30.04.2008, al aceeași
Coubertin nr. 3-5, Office Center, parter, sectorul 2, pentru     oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.
toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul   Documentele și materialele informative referitoare la
zilei de 18.04.2008, cu următoarea ordine de zi:           problemele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi
  Adunarea generală ordinară a acționarilor             obținute de la sediul societății. Acționarii pot participa la
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                5

adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei      registrul acționarilor la Societatea Comercială REGISCO
procuri speciale. Procura specială se depune la sediul      - S.A. la data de 23.04.2008 cu repetare la data de
societății, conform dispozițiile legale.             25.04.2008, în cazul neîntrunirii cvorumului, în același
  (9/512.566)                         condiții.
                                  Adunarea generală extraordinară va avea următoarea
        Societatea Comercială               ordine de zi:
     BIL IASI PROPRIETĂȚI - S.A., Iași             1. împuternicirea administratorului unic, dl Tudorel
                                 Harabor, pentru achiziționarea de teren în județul Ilfov, și
           CONVOCARE                 schimbarea sediului social în urma acestei tranzacții;
  Administratorul unic al Societății Comerciale BIL IASI     2. aprobarea schimbării denumirii societății din
PROPRIETATI - S.A., cu sediul în Iași, str. Mihail Sturdza    Societatea Comercială GEROVITAL COSMETICS - S.A.
nr. 33, et. 1, camera 4, județul Iași, înregistrată la Oficiul  în Societatea Comercială ONLY YOU COSMETICS - S.A.
registrului comerțului cu nr. J 22/3327/2007, având codul      Formularele de procură specială de reprezentare se
unic de identificare RO 22812327, convoacă adunarea       pot obține de la sediul societății începând cu data de
generală ordinară și extraordinară ale acționarilor la data   24.03.2008 în fiecare zi lucrătoare între orele 13.00 și
de 24.04.2008, ora 9.15, respectiv 9.30, la adresa din      16.00 și vor fi depuse până la data de 23.04.2008 la
București, bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Center,    sediul societății.
parter, sectorul 2, pentru toți acționarii înregistrați în     Relații suplimentare se pot obține la telefon
registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 17.04.2008, cu   021/2560157, dna Luminița Stan.
următoarea ordine de zi:                       (11/512.568)
  Adunarea generală ordinară a acționarilor:
  1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al            Societatea Comercială
administratorului pe anul 2007;                          ZAHĂR - S.A., Arad
  2. descărcarea de gestiune a administratorului pentru
exercițiul aferent anului 2007;                            CONVOCARE
  3. prezentarea raportului auditorului financiar privind
                                   Consiliul de administrație al Societății Comerciale
situațiile financiare pe anul 2007;
                                 ZAHĂR - S.A., Arad, cu sediul în Arad, str. Bogdan
  4. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe
                                 Voievod nr. 14, județul Arad, înregistrată la Oficiul
anul 2007;
  5. aprobarea programului de activitate și a bugetului    Registrului Comerțului Arad cu nr. J 02/54/1991, cod unic
de venituri și cheltuieli pentru anul 2008.           de înregistrare RO1703327, convoacă adunarea
  Adunarea generală extraordinară a acționarilor:       generală ordinară a acționarilor societății, pentru toți
  1. aprobarea rezultatelor reevaluării societății la data   acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul
de 31.12.2007.                          zilei de 24.03.2008 pentru data de 28.04.2008, ora 11.00,
  În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la    la sediul Societății Comerciale ZAHĂR ORADEA - S.A.
data menționată, adunarea generală ordinară și cea        din Oradea, Str. Borșului nr. 3, județul Bihor, cu
extraordinară se vor ține la data de 25.04.2008, la       următoarea ordine de zi:
aceleași ore și în același loc, cu aceeași ordine de zi.       1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al
  Documentele și materialele informative referitoare la    administratorului pe anul 2007;
problemele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi        2. prezentarea și aprobarea raportului cenzorilor
obținute de la sediul societății. Acționarii pot participa la  interni;
adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei        3. prezentarea și aprobarea contului de profit și
procuri speciale, care se depune la sediul societății      pierderi;
conform dispozițiilor legale.                    4. discutarea și aprobarea bilanțului contabil al
   (10/512.567)                        societății pe anul 2007;
                                   5. prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și
     Societatea Comercială                 cheltuieli pe anul 2008;
GEROVITAL COSMETICS - S.A., satul Căldăraru             6. aprobarea listei cu mijloacele fixe propuse pentru
    comuna Cernica, județul Iflov               casare;
                                   7. prezentarea și aprobarea listei de investiții pe anul
           CONVOCARE                 2008;
  Dl Tudorel Harabor, administrator unic al Societății       8. hotărâre privind angajarea de credite și garantarea
Comerciale GEROVITAL COSMETICS - S.A., convoacă         acestora;
adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de      9. diverse.
24.04.2008, ora 15.00, la sediul Societății Comerciale        Începând cu data de 1.04.2008, documentele și
GEROVITAL COSMETICS - S.A. din satul Căldăraru,         materialele informative referitoare la problemele incluse
Prelungirea Gării Cățelu nr. 25, comuna Cernica, județul     în ordinea de zi, se pot consulta și procura, contra cost, la
Ilfov, cu participarea tuturor acționarilor înregistrați în   sediul societății.
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

  În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Legea nr.    acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul
31/1990, republicată, cea de a doua adunare va avea loc      zilei de 24.03.2008, cu următoarea ordine de zi:
în ziua de 29.04.2008, în aceleași loc, la aceeași oră și cu     1. aprobarea noului act constitutiv care înlocuiește
aceeași ordine de zi.                       integral actul constitutiv actual al societății.
   (12/512.569)                           Textul propus pentru noul act constitutiv este cuprins în
                                 anexa la prezentul convocator și face parte integrantă din
        Societatea Comercială               prezentul convocator;
       FETRANS - S.A., București                2. desființare sau/și menținere puncte de lucru;
  Societatea Comercială FETRANS - S.A., societate în        3. diverse.
insolvența, prin administrator statutar și special (conform      Începând cu data de 1.04.2008, documentele și
Legii nr. 85/2006), convoacă adunarea generală ordinară      materialele informative, referitoare la problemele incluse
a acționarilor, conform Legii nr. 31/1990, cu toate        pe ordinea de zi, se pot consulta și procura contra cost la
modificările și completările ulterioare, pentru data de      sediul Societății Comerciale ZAHĂRUL ORADEA - S.A.,
25.04.2008, ora 10.00, la sediul societății din București,    din Oradea, Str. Borsului nr. 3, județul Bihor, telefon 0259-
str. N.D. Cocea nr. 27B, sectorul 5.               307.000, fax 0259-443.615.
  În caz de neîntrunire a cvorumului legal, ședința va       În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Legea nr.
avea loc la data de 26.04.2008, ora 10.00, la aceeași       31/1990 republicată, cea de-a doua adunare va avea loc
adresă.                              în ziua de 29.04.2008, în același loc, la aceeași oră și cu
  La adunarea generală ordinară a acționarilor sunt       aceeași ordine de zi.
îndreptățiți să participe toți acționarii care sunt înscriși în           ACT CONSTITUTIV
registrul societății la data de 1.04.2008.
  Ordinea de zi va fi următoarea:                  al Societății Comerciale ZAHĂR - S.A., Arad
  1. aprobarea bilanțului societății, a raportului           Registrul Comerțului al Județului Arad -
administratorului special, a contului de profit și pierderi         J 02/54/1991, C.I.F. RO1703327
pentru exercițiul financiar 2007;
  2. aprobarea programului de activitate, a bugetului de     Acționarii Societății Comerciale ZAHĂR - S.A., Arad
venituri și cheltuieli pe anul 2008 în conformitate cu      (denumită în continuare „societatea”) au hotărât
varianta planului de reorganizare aprobată în cadrul       adoptarea următorului act constitutiv, în forma și cu
procedurii de reorganizare judiciară;               conținutul următor:
  3. fixarea remunerației administratorilor, a expertului                ARTICOLUL 1
contabil și a altor specialiști ce își desfășoară activitatea      Denumirea societății, forma juridică, sediul
profesională pe bază de contract de mandat, prestări        societății, durata societății, anul financiar-contabil
servicii, civile ș.a.;
  4. descărcarea de gestiune a administratorului statutar      1. Denumirea societății este Societatea Comercială
(și special) pentru exercițiul financiar 2007;          ZAHĂR - S.A., Arad.
  5. mandatarea administratorului statutar (și special)       2. Societatea este o persoană juridică română sub
pentru efectuarea unor operațiuni, angajarea de credite,     forma unei societăți pe acțiuni de tip închis. Ea își
gajarea unor bunuri, asocieri în participațiune, colaborări    desfășoară activitatea conform legilor române și acestui
comerciale, vânzări de active și alte operațiuni fără limită   act constitutiv. Toată documentația, corespondența de
valorică, cu respectarea reglementărilor legale și pentru     afaceri și documentele societății conțin o mențiune
semnarea tuturor actelor la notariat, primăria capitalei,     asupra denumirii societății, formei juridice cu textul
DITL, Administrația financiară și orice altă instituție sau    adițional „societate pe acțiuni”, capitalul social, sediul
autoritate implicată în aceste operațiuni;            social, numărul de înregistrare în registrul comerțului și
  6. diverse.                          codul unic de înregistrare.
   (13/512.570)                           3. Sediul societății este în Arad, str. Bogdan Voievod
                                 nr. 14, județul Arad. Sediul poate fi schimbat în baza
         Societatea Comercială              hotărârii adunării generale a acționarilor societății
         ZAHĂR - S.A., Arad               conform reglementărilor legale în alt loc din România.
                                   4. Societatea poate înființa societăți de același sau de
           CONVOCARE                  alt tip, poate dobândi alte societăți sau poate coopera cu
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale      alte societăți, precum și să înființeze sedii secundare,
ZAHĂR - S.A., Arad, cu sediul în Arad, str. Bogdan        sucursale, puncte de lucru atât în țară cât și în străinătate.
Voievod nr. 14, județul Arad, înmatriculată la Oficiul        Societatea are un punct de lucru, respectiv:
Registrului Comerțului al Județului Arad cu nr.            Oradea, Str. Borsului nr. 3, județul Bihor.
J 02/54/1991, C.I.F. RO1703327, convoacă adunarea           5. Societatea este înființată pe o perioadă nelimitată.
generală extraordinară a acționarilor la 28.04.2008, ora       6. Anul financiar-contabil al societății începe în data de
11.30 la sediul Societății Comerciale ZAHĂRUL ORADEA       1 ianuarie    i se termină în data de 31 decembrie a
- S.A. din Oradea, Str. Borsului nr. 3, județul Bihor, pentru   anului calendaristic.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                 7

            ARTICOLUL 2                 3. Acordarea unor avantaje bănești unilaterale
      Obiectul de activitate al societății         acționarilor sau persoanelor apropiate acestora, în afara
                                 împărțirii statutare a profitului, este interzisă. Acte juridice
  1. Domeniul principal de activitate al societății este cod
                                 sau alte activități ale societății sunt nule de drept, în
CAEN 108 - fabricarea altor produse alimentare.
  2. Activitatea principală a societății este CAEN 1081 -    măsura în care persoanelor menționate le-a fost acordat
fabricarea zahărului.                       un avantaj bănesc unilateral. Beneficiarul este obligat în
  3. Societatea va efectua activitățile următoare conform    astfel de situații la restituirea contravalorii către societate.
listei anexate (Anexa la acest act constitutiv).                      ARTICOLUL 8
            ARTICOLUL 3                              Acțiuni
           Capitalul social                1. Acțiunile sunt acțiuni nominale. Societatea va
  1. Capitalul social al societății este de 82.032.920,06    înmâna acționarilor, la cererea acestora, certificate care
RON (în cuvine: optzecișidouămilioanetreizecișidouă-       încorporează acțiunile nominale și care conțin
miinouăsutedouzeci lei noi și șase bani). Capitalul social    următoarele elemente:
se compune din aporturi în numerar și în natură, care au       a) denumirea și durata societății;
fost vărsate integral de către acționari.               b) data actului constitutiv, numărul din registrul
  2. Capitalul social este împărțit în 45.073.033 acțiuni    comerțului sub care a fost înregistrată societatea și
nominative cu aceeași valoare nominală de 1,82 RON.        numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în
  3. Capitalul social este deținut de către acționari după    care a avut loc publicarea;
cum urmează:                             c) capitalul social, numărul acțiunilor și numărul de
  - o participație de 99,56697 %, respectiv 81.677.696,1     ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintele
RON de către acționarul Societatea Comercială CRISTAL       realizate;
DIAMANT - S.A.S.;                           d) denumirea, sediul și numărul de înregistrare al
  - o participație de 0,43303 %, respectiv 355.223,96      acționarului, persoană juridică, respectiv numele,
RON de către alți acționari.                   domiciliul și datele personale ale acționarului persoană
                                 fizică.
           ARTICOLUL 4                   Certificatele trebuie să fie înzestrate cu semnăturile a
        Majorarea capitalului social            doi membri ai consiliului de administrație.
 Capitalul social poate fi majorat în conformitate cu        2. Acțiunile sunt indivizibile. Fiecare acțiune dă
hotărârea adunării generale a acționarilor, dacă toate      deținătorului ei un drept de vot în adunarea generală a
aporturile subscrise anterior au fost vărsate integral. În    acționarilor precum și celelalte drepturi și obligații
cazul majorării capitalului social, acționarii au dreptul să   prevăzute de lege. În cazul în care mai multe persoane
subscrie o cotă proporțională cu aportul lor la constituirea   devin coproprietare ale unei acțiuni nominale a societății,
capitalului social.                        acestea sunt obligate să desemneze un reprezentant
                                 comun, care să fie împuternicit cu exercitarea drepturilor
          ARTICOLUL 5                  și obligațiilor conferite de acțiunea respectivă.
       Reducerea capitalului social               3. În ceea ce privește acțiunile cu privire la care s-a
  Reducerea capitalului social este posibilă numai în      constituit un drept de uzufruct, voturile aferente acestora
baza hotărârii adunării generale a acționarilor și poate fi    se vor exercita în cadrul adunărilor generale
efectuată numai după trecerea unui termen de două luni      extraordinare de către nudul proprietar.
de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al                  ARTICOLUL 9
României.
                                          Transmiterea acțiunilor
           ARTICOLUL 6                  1. Acționarii societății pot transfera liber acțiunile lor,
     Participarea acționarilor la beneficiile         atât către alți acționari, cât și către terțe persoane.
         și pierderile societății              2. Consiliul de administrație al societății răspunde de
  Părțile convin, în unanimitate, ca participarea        ținerea registrului acționarilor. În acest registru se vor
acționarilor la beneficiile și pierderile societății să fie    înscrie mențiuni cu privire la acționarii societății, cesiunile
proporțională cu cota de participare la capitalul social.     de acțiuni, gajarea acțiunilor, precum și orice alte mențiuni
                                 prevăzute sau permise de lege. Registrul poate fi ținut de
            ARTICOLUL 7
                                 societate sau de către o societate de registru
              Profitul                independentă mandatată în acest scop.
  1. Asupra utilizării profitului decide adunarea generală     3. Cesiunea acțiunilor produce efecte de la data
a acționarilor. Repartizarea profiturilor se efectuează      înscrierii acesteia în registrul acționarilor societății.
corespunzător cotei de participare la beneficii și pierderi
                                           ARTICOLUL 10
conform art. 3 al acestui act constitutiv.
  2. În hotărârea asupra utilizării profitului, acționarii pot         Retragerea din societate
decide alocarea unor sume ca rezerve din profit sau să le      Acționarii care nu sunt de acord cu o hotărâre a
evidențieze ca profituri.                     adunării generale cu privire la schimbarea obiectului
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

principal de activitate sau a formei societății sau cu privire  daunele aduse societății, și să însărcineze o persoană cu
la schimbarea sediului societății, se pot retrage din      executarea acestei sarcini;
societate. Împreună cu înștiințarea de retragere, acești       d) să constate încheierea situațiilor anuale precum și
acționari vor depune și acțiunile deținute la societate.     să dispună cu privire la repartizarea rezultatului și
           ARTICOLUL 11                acoperirea eventualelor pierderi anuale apărute;
                                   e) acordarea de împuterniciri;
          Organele societății               f) să stabilească remunerația la care sunt îndreptățiți
  Organele societății sunt:                   membrii consiliului de administrație și cenzorii pentru anul
  1. adunarea generală a acționarilor;             financiar-contabil curent, dacă aceasta nu a fost stabilită
  2. consiliul de administrație;                prin actul constitutiv;
  3. comisia de cenzori.                      g) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de
           ARTICOLUL 12                administrație;
      Adunarea generală a acționarilor             h) să stabilească proiectul de buget și după caz
                                 programul de activitate pentru anul financiar-contabil
  1. Organ administrativ suprem al societății este       următor;
adunarea generală a acționarilor. Fiecare acționar poate       i) să hotărască asupra gajării, închirierii sau dizolvării
desemna un reprezentant împuternicit pentru adunarea       unuia sau mai multor întreprinderi ale societății;
generală a acționarilor. Reprezentantul unui acționar în
                                   j) să hotărască asupra plăților/tarifelor pe care le va
adunarea generală a acționarilor are dreptul de a lua
                                 realiza societatea în interes public;
independent toate deciziile în numele acționarului
                                   k) să decidă asupra activităților de importanță
referitoare la toate problemele care ar apărea din acest
                                 economică fundamentală sau deosebită.
act constitutiv. Reprezentanții acționarilor pot fi numiți
                                   6. Adunarea extraordinară a acționarilor se întrunește
permanent sau pentru o perioadă limitată. Un
                                 de câte ori este necesar și decide în special cu privire la:
reprezentant poate participa la o adunare generală și la
                                   a) modificarea formei juridice a societății;
votările ce au loc cu acea ocazie numai dacă deține o
                                   b) mutarea sediului societății;
împuternicire scrisă a acționarului.
                                   c) dobândirea altor societăți, precum și înființarea de
  2. Pentru ca adunarea generală să fie valabil
constituită, este necesară prezența, la prima convocare,     sucursale și alte sedii secundare;
a unui număr de acționari care reprezintă cel puțin 25 %       d) modificarea obiectului de activitate al societății;
din totalul drepturilor de vot. Hotărârile se adoptă cu       e) prelungirea duratei societății;
majoritatea abosolută a capitalului social prezent la        f) majorarea capitalului social;
adunare. La a doua convocare, adunarea generală este         g) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin
valabil constituită dacă este prezent un număr de        emiterea de noi acțiuni;
acționari care reprezintă cel puțin 20 % din totalul         h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
drepturile de vot.                          i) dizolvarea anticipată a societății;
  Hotărârile se adoptă, de asemenea, cu majoritatea        j) transformarea acțiunilor dintr-o categorie în alta;
absolută a capitalului social prezent în adunare. Aceste       k) transformarea unei categorii de obligațiuni în altă
reguli se aplică atât adunărilor generale ordinare, cât și    categorie sau în acțiuni;
celor extraordinare, cu excepțiile prevăzute de Legea nr.      l) emisiunea de obligațiuni;
31/1990 privind societățile comerciale. Acționarii pot fi      m) orice modificare a actului constitutiv sau orice altă
reprezentați în cadrul adunărilor și de către persoane      hotărâre care trebuie aprobată de către adunarea
care nu dețin calitatea de acționar.               generală extraordinară a acționarilor.
  3. Adunarea generală a acționarilor poate lua decizii      7. Adunarea generală transferă consiliului de
asupra tuturor problemelor legate de activitatea societății,   administrație exercițiul atribuțiunilor adunării generale
care sunt obligatorii pentru consiliul de administrație și    extraordinare prevăzute la alineatul anterior al acestui
fiecare dintre administratori.                  articol, literele b), c) și d).
  4. Au loc adunări generale ordinare și extraordinare       8. Ședințele adunării generale a acționarilor se țin sub
ale acționarilor.                        conducerea președintelui consiliului de administrație sau
  5. Adunarea generală ordinară a acționarilor se       a aceluia care îi ține locul.
întrunește cel puțin o dată pe an și cel târziu la cinci luni    9. Consiliul de administrație convoacă adunările
după încheierea exercițiului financiar și are următoarele    generale și stabilește data, ora, locul și ordinea de zi a
competențe principale:                      următoarei adunări generale. Locul de ținere a adunărilor
  a) după ascultarea raportului consiliului de         generale poate fi stabilit oriunde pe teritoriul României.
administrație și al cenzorilor să discute bilanțul, să-l     Pentru adunările generale ordinare și extraordinare ale
aprobe sau să-l modifice și să stabilească dividendele;     acționarilor convocarea se publică cu cel puțin 30 de zile
  b) să numească și să revoce pe membrii consiliului de    înainte de data adunării generale convocate. La cererea
administrație și pe cenzori;                   acționarilor reprezentând, singuri sau împreună cel puțin
  c) să hotărască ca împotriva membrilor consiliului de    5 % din capitalul social, consiliul de administrație este
administrație să se deschidă acțiune în justiție pentru     obligat să convoace adunarea generală.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                 9

  10. Acționarii care reprezintă, singuri sau împreună,     trebuie să obțină aprobările prevăzute în acest act
cel puțin 5 % din capitalul social, pot solicita includerea    constitutiv, regulamentul de ordine interioară sau în
unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării, în măsura în     hotărârile adunărilor generale.
care aceste puncte sunt comunicate în scris, cel târziu în       5. Membrii consiliului de administrație acționează în
termen de 15 zile de la data publicării convocării adunării    numele societății, o reprezintă pe aceasta și dispun
generale.                             asupra patrimoniului societății cu respectarea condițiilor
  11. Procesele-verbale ale adunărilor generale ale       arătate în acest act constitutiv, încheie contracte, dau
acționarilor se vor semna de către președinte și de către     procuri, deschid conturi curente, în valută și de alte feluri
unul dintre secretarii de ședință desemnați și se vor       la bănci, sunt îndreptățiți să dispună de mijloace, aprobă
înscrie în registrul de ședinte.                  organigrama personalului societății. Ei se îngrijesc de
  12. Deciziile adunărilor generale ale acționarilor care    măsurile de promovare și dispun măsuri disciplinare
au fost adoptate cu respectarea prevederilor legale și ale     pentru personalul angajat, emit decizii și indicații, care
prezentului act constitutiv vor fi obligatorii pentru toți     sunt obligatorii pentru toți membrii personalului. Ei decid
acționarii, indiferent dacă aceștia au fost sau nu prezenți    asupra altor probleme în legătură cu activitatea
la adunare sau dacă au votat împotriva acestora. Deciziile     economică a societății, în măsura în care acestea nu
adoptate fără respectarea prevederilor legale sau ale       revin, prin lege sau dispoziții ale acestui act constitutiv,
prezentului act constitutiv, pot fi atacate în justiție de către  domeniului de competență al adunării generale a
acționari, cu respectarea condițiilor și termenelor        acționarilor sau altor organe ale societății. Membrii
prevăzute de lege.                         consiliului de administrație sunt răspunzători pentru
                                  ținerea corectă a contabilității. Alte atribuții și limitări ale
           ARTICOLUL 13
                                  competențelor consiliului de administrație pot fi
        Consiliul de administrație             reglementate printr-un regulament de ordine interioară
  1. Societatea este administrată de un consiliu de        elaborat de adunarea generală a acționarilor.
administrație compus din trei membri. Președintele           6. Un membru al consiliului de administrație nu poate
consiliului de administrație, vicepreședintele și ceilalți     încheia, în numele societății cu sine în nume propriu sau
membri sunt numiți de către adunarea generală a          ca reprezentant al unui terț, un act juridic, cu excepția
acționarilor pentru o durată de patru ani. După expirarea     cazului în care actul juridic a fost anterior aprobat explicit
termenului este posibilă o nouă numire, fără limitarea       de către adunarea generală a acționarilor.
numărului de mandate. Președintele consiliului de           7. Locurile vacante în consiliul de administrație,
administrație și membrii consiliului de administrație pot fi    apărute între ședințele adunărilor generale, pot fi
cetățeni străini. Atât membrii, cât și președintele        completate de către membrii rămași ai consiliului de
consiliului de administrație vor fi numiși de către adunarea    administrație prin alegerea unor noi membri, sub condiția
generală ordinară.                         ca noii membri să fie confirmați de următoarea adunare
  2. Consiliul de administrație se întrunește de câte ori     generală a acționarilor. Noii membri vor fi supuși acelorași
este necesar, dar cel puțin o dată la trei luni. El poate lua   condiții ca și predecesorii lor în funcție.
valabil hotărâri dacă cel puțin doi din membrii săi sunt        8. Consiliul de administrație poate transfera o parte a
prezenți. Hotărârile se iau întotdeauna cu majoritatea       atribuțiilor sale către unul sau mai mulți directori. În cazul
absolută a membrilor prezenți. În caz de egalitate de       în care sunt numiți mai mulți directori, aceștia vor forma
voturi, este decisiv votul președintelui consiliului de      un consiliu director. Amănuntele vor fi stabilite într-un
administrație.                           regulament de ordine interioară obligatoriu pentru
  3. Cu privire la toate problemele care sunt de         directori, care necesită aprobarea adunării generale a
competența consiliului de administrație poate fi luată o      acționarilor. Directorii vor fi numiți de către consiliul de
hotărâre în formă scrisă, și prin fax sau e-mail. În acest     administrație și pot fi atât membri ai consiliului de
caz va fi transmis un proiect al hotărârii, respectiv al      administrație, cât și terțe persoane. În cazul constituirii
problemelor supuse votării către membrii consiliului de      unui consiliu director, acesta va fi condus de către
administrație, care vor trebui apoi să-și exprime în scris     președintele consiliului de administrație, care va fi în
părerea asupra acestora. În termen de 10 zile după         același timp și director general al societății. Deciziile
primirea comunicării de la ultimul membru al consiliului de    directorilor sau cele ale consiliului director pot fi
administrație, hotărârea votată va trebui inclusă într-un     suspendate sau revocate de către consiliul de
proces-verbal de către președintele consiliului de         administrație sau de către adunarea generală.
administrație sau de către înlocuitorul acestuia.
                                             ARTICOLUL 14
  4. Membrii consiliului de administrație se îngrijesc de
îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor.               Comisia de cenzori
De regulă, fiecare membru al consiliului de administrație       1. Situațiile financiare ale societății sunt verificate de
poate reprezenta societatea numai împreună cu un alt        către o comisie de cenzori, în conformitate cu prevederile
membru al consiliului de administrație. În ceea ce privește    legale.
însă activitatea curentă a societății, fiecare administrator     2. Acesta va verifica dacă bilanțul și contul de profit și
va putea reprezenta societatea și singur. Înainte de        pierderi au fost legal întocmite și dacă sunt în acord cu
încheierea contractelor și luarea măsurilor, aceștia        registrele, dacă cele din urmă au fost regulamentar ținute
  10           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

și dacă evaluarea patrimoniului a avut loc conform         București. Va fi aplicat regulamentul de arbitraj al acesteia
regulilor valabile pentru realizarea bilanțului. Celelalte     pentru arbitraj internațional, în versiunea în vigoare la
drepturi și obligații reies din lege.               data respectivă. Instanța de arbitraj va fi compusă din trei
  3. Comisia de cenzori se compune din trei membri și      persoane; limba de arbitraj va fi limba română.
toți atâția supleanți. Aceștia sunt aleși de adunarea         3. Curtea de arbitraj hotărăște în decurs de trei luni;
generală a acționarilor pentru o durată de trei ani, putând    hotărârea cu privire la suportarea cheltuielilor arbitrale
fi realeși fără limitarea numărului de mandate. Cel puțin     poate fi disjunsă și pronunțată ulterior.
unul din ei trebuie să fie contabil autorizat conform         4. Părțile recunosc deja prin încheierea acestui
reglementărilor legale sau expert contabil.            contract hotărârea de arbitraj ca definitivă, obligatorie, dar
  4. Pentru exercitarea dreptului de verificare,         nu irevocabilă, și executorie fără nici un fel de alte
președintele adunării generale a acționarilor va sprijini la    formalități.
cerere pe cenzori cu date despre activitatea societății,                ARTICOLUL 18
patrimoniul social și conturile de profit și pierderi. Cenzorii
vor prezenta adunării generale a acționarilor concluziile           Modificarea actului constitutiv
lor și eventuale propuneri cu privire la modificarea         Acest act constitutiv poate fi modificat de către
bilanțului și a contului de profit și pierderi.          acționari cu respectarea cerințelor de fond și de formă
                                  valabile pentru încheierea lui.
           ARTICOLUL 15
          Dizolvarea societății                         ARTICOLUL 19
 Societatea se dizolvă prin:                               Dispoziții finale
 a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;       1. Acest act constitutiv înlocuiește toate acordurile
 b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al    anterioare verbale și scrise dintre acționari și asupra
societății sau realizarea acestuia;                obiectului contractului; nu au intervenit acorduri de voință
 c) declararea nulității societății;               adiționale.
 d) hotărâre a adunării generale;                   2. Modificările și completările la acest act constitutiv
 e) deschiderea procedurii falimentului;             trebuie efectuate în formă scrisă. Același lucru este
 f) existența altor motive prevăzute de lege sau de actul     valabil și pentru modificarea acestei clauze privind forma
constitutiv.                            scrisă.
                                    3. Dacă una sau mai multe dispoziții din acest act
            ARTICOLUL 16                constitutiv sunt sau devin, în totalitate sau parțial,
          Lichidarea societății             inaplicabile sau imposibil de executat, atunci validitatea
  1. În cazul în care lichidatorii nu sunt numiți în baza     juridică a celorlalte dispoziții nu este afectată de aceasta.
unor dispoziții legale de către o instanță de judecată,      În locul dispoziției inaplicabile sau imposibil de executat
adunarea generală a acționarilor va numi prin hotărâre o      va fi aplicată de la data imposibilității aplicării sau
comisie de lichidare, care se compune din trei persoane.      executării ei acea reglementare aplicabilă sau valabilă,
  2. Comisia de lichidare va proceda, conform           care se apropie cât mai mult de scopul dispoziției
dispozițiilor legale, la lichidarea societății. Suma rezultată   inaplicabile sau imposibil de executat. Același lucru este
din lichidare după plata obligațiilor va fi împărțită între    valabil și pentru cazul unei nedorite lacune în
acționari proporțional cu valoarea nominală a acțiunilor      reglementare. Acționarii sunt obligați să procedeze în
deținute de aceștia.                        acest caz la o modificare corespunzătoare a acestui act
                                  constitutiv.
            ARTICOLUL 17
                                    Anexă la actul constitutiv al Societății Comerciale
           Rezolvarea litigiilor            ZAHAR - S.A., Arad
  1. Acționarii convin ca în cazul unor diferende, care ar      - Obiectul de activitate al societății (art. 2, al. 3 al
apărea pe durata existenței societății sau a lichidării      actului constitutiv) -
acesteia, fie între acționari și societate, fie între acționarii    0111 - cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
înșiși, să le rezolve pe cale amiabilă. Părțile vor decide, în   leguminoase și a plantelor producătoare de semințe
cazul în care aceasta se impune, să apeleze în cadrul       oleaginoase;
dezbaterilor la prezența unui terț, care se bucură de         0112 - cultivarea orezului;
încrederea ambelor părți și dispune de cunoștințe juridice       0113 - cultivarea legumelor și a pepenilor, a
și economice, ca mediator fără drept de vot.            rădăcinoaselor și tuberculilor;
  2. Toate litigiile nerezolvate pe calea negocierilor cu      0114 - cultivarea trestiei de zahăr;
privire la acest act constitutiv sau în legătură cu acest act     0115 - cultivarea tutunului;
constitutiv, inclusiv (dar nu numai) acelea, care se referă      0116 - cultivarea plantelor pentru fibre textile;
la valabilitatea sau încetarea acestui act constitutiv,        0119 - cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
pentru care legea nu prevede imperativ competența           0121 - cultivarea strugurilor;
instanțelor de judecată, vor fi soluționate prin procedură       0122 - cultivarea fructelor tropicale și subtropicale;
arbitrală la Curtea de Arbitraj pentru Cauze Comerciale        0123 - cultivarea fructelor citrice;
Internaționale de pe lângă Camera de Comerț și Industrie        0124 - cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008               11

  0125 - cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi,       1104 - fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin
căpșunilor, niciferilor și a altor pomi fructiferi;       fermentare;
  0126 - cultivarea fructelor oleaginoase;            1107 - producția de băuturi răcoritoare nealcoolice;
  0127 - cultivarea plantelor pentru prepararea        producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
băuturilor;                            1629 - fabricarea altor produse din lemn; fabricarea
  0128 - cultivarea condimentelor, plantelor aromatice,    articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale
medicinale și a plantelor de uz farmaceutic;          împletite;
  0129 - cultivarea altor plante permanente;           2014 - fabricarea altor produse chimice organice, de
  0130 - cultivarea plantelor pentru înmulțire;        bază;
  0141 - creșterea bovinelor de lapte;              2433 - producția de profile obținute la rece;
  0142 - creșterea altor bovine;                 2511 - fabricarea de construcții metalice și părți
  0143 - creșterea cailor și a altor cabaline;        componente ale structurilor metalice;
  0144 - creșterea cămilelor și a camelidelor;          2512 - fabricarea de uși și ferestre din metal;
  0145 - creșterea ovinelor și caprinelor;            2790 - fabricarea altor echipamente electrice;
  0146 - creșterea porcinelor;                  2824 - fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate
  0147 - creșterea păsărilor;                 electric;
  0149 - creșterea altor animale;                2829 - fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare
  0150 - activități în ferme mixte (cultura vegetală     generală, neclasificate în altă parte;
combinată cu creșterea animalelor);                2830 - fabricarea mașinilor și utilajelor pentru
  0161 - activități auxiliare pentru producția vegetală;   agricultură și exploatări forestiere;
  0162 - activități auxiliare pentru creșterea animalelor;    2841 - fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru
  0163 - activități după recoltare;              prelucrarea metalului;
  0164 - pregătirea semințelor;                 2849 - fabricarea altor mașini-unelte neclasificate în
  0210 - silvicultură și alte activități forestiere;     altă parte;
  0230 - colectarea produselor forestiere nelemnoase       2893 - fabricarea utilajelor pentru prelucrarea
din flora spontană;
                                produselor alimentare, băuturilor și tutunului;
  0322 - acvacultură în ape dulci;
                                  3299 - fabricarea altor produse manufacturiere,
  1011 - prelucrarea și conservarea cărnii;
                                neclasificate în altă parte;
  1012 - prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre;
                                  3311 - repararea articolelor fabricate din metal;
  1013 - fabricarea produselor din carne (inclusiv din
                                  3312 - repararea mașinilor;
carne de pasăre);
                                  3530 - furnizarea de abur și aer condiționat;
  1031 - prelucrarea și conservarea cartofilor;
                                  3600 - captarea, tratarea și distribuția apei;
  1032 - fabricarea sucurilor de fructe și legume;
  1039 - prelucrarea și conservarea fructelor și         4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
legumelor n.c.a.;                         4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor;
  1041 - fabricarea uleiurilor și grăsimilor;          4531 - comerț cu ridicata cu piese și accesorii pentru
  1071 - fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a   autovehicule;
produselor proaspete de patiserie;                 4532 - comerț cu amănuntul de piese și accesorii
  1072 - fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea  pentru autovehicule;
prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie;       4611 - intermedieri în comerțul cu materii prime
  1073 - fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului   agricole, animale vii, materii prime textile și cu
și a altor produse făinoase similare;              semifabricate;
  1082 - fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și    4612 - intermedieri în comerțul cu combustibili,
a produselor zaharoase;                     minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
  1083 - prelucrarea ceaiului și cafelei;            4613 - intermedieri în comerțul cu material lemnos și
  1085 - fabricarea de mâncăruri preparate;          materiale de construcții;
  1086 - fabricarea preparatelor alimentare omogenizate     4617 - intermedieri în comerțul cu produse alimentare,
și alimentelor dietetice;                    băuturi și tutun;
  1089 - fabricarea altor produse alimentare,          4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;
neclasificare în altă parte;                    4621 - comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor,
  1091 - fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor   furajelor și tutunului neprelucrat;
de fermă;                             4622 - comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;
  1092 - fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor     4623 - comerț cu ridicata al animalelor vii;
de companie;                            4624 - comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al
  1101 - distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor     pieilor prelucrate;
alcoolice;                             4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
  1102 - fabricarea vinurilor din struguri;           4632 - comerț cu ridicata al cărnii și produselor din
  1103 - fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe;  carne;
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

  4633 - comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,  companie și a hranei pentru acestea, în magazine
uleiurilor și grăsimilor comestibile;             specializate;
  4634 - comerț cu ridicata al băuturilor;            4777 - comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,
  4635 - comerț cu ridicata al produselor din tutun;     în magazine specializate;
  4636 - comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și      4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în
produselor zaharoase;                     magazine specializate;
  4637 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și       4779 - comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
condimente;                          vândute prin magazine;
  4638 - comerț cu ridicata specializat al altor alimente,    4781 - comerț cu amănuntul al produselor alimentare,
inclusiv pește, crustacee și moluște;             băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,
  4639 - comerț cu ridicata nespecializat de produse     chioșcuri și piețe;
alimentare, băuturi și tutun;                   4782 - comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei
  4661 - comerț cu ridicata al mașinilor agricole,      și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;
echipamentelor și furniturilor;                  4789 - comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și
  4675 - comerț cu ridicata al produselor chimice;      piețe al altor produse;
  4676 - comerț cu ridicata al altor produse intermediare;    4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor
  4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;   de comenzi sau prin Internet;
  4711 - comerț cu amănuntul în magazine             4799 - comerț cu amănuntul efectuat în afara
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse       magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
alimentare, băuturi și tutun;                   5210 - depozitări;
                                  5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi
  4719 - comerț cu amănuntul în magazine
                                terestre;
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
                                  6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
nealimentare;
                                proprii;
  4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
                                  6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
proaspete, în magazine specializate;
                                proprii sau închiriate;
  4722 - comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor
                                  7731 - activități de închiere și leasing cu mașini și
din carne, în magazine specializate;
                                echipamente agricole;
  4723 - comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și     7739 - activități de închiriere și leasing cu alte mașini,
moluștelor, în magazine specializate;             echipamente și bunuri tangibile, neclasificate în altă
  4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de     parte;
patiserie și produselor zaharoase, în magazine           7810 - activități ale agențiilor de plasare a forței de
specializate;                         muncă;
  4725 - comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine      7990 - alte servicii de rezervare și asistență turistică;
specializate;                           8130 - activități de întreținere peisagistică;
  4726 - comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în     8551 - învățământ în domeniul sportiv și recreațional;
magazine specializate;                       9312 - activități ale cluburilor sportive;
  4729 - comerț cu amănuntul al altor produse           9319 - alte activități sportive;
alimentare, în magazine specializate;               9329 - alte activități recreative și distractive
  4730 - comerț cu amănuntul al carburanților pentru     neclasificate în altă parte;
autovehicule în magazine specializate;               - activități de import-export de orice natură pentru
  4741 - comerț cu amănuntul al calculatoarelor,       societate sau în cooperare cu alți agenți economici, în
unităților periferice și software-lui în magazine       nume propriu sau prin intermediari în limitele legislației în
specializate;                         vigoare.
  4742 - comerț cu amănuntul al echipamentului pentru       Prin hotărârea adunării generale a acționarilor se va
telecomunicații în magazine specializate;           putea lărgi sfera obiectului de activitate al societății.
  4753 - comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,      (14/512.571)
tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine
specializate;                                 Societatea Comercială
  4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de        ZAHARUL CAREI - S.A., Carei
iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine           județul Satu Mare
specializate;
  4764 - comerț cu amănuntul al echipamentelor                   CONVOCARE
sportive, în magazine specializate;               Consiliul de administrație al Societății Comerciale
  4765 - comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în  ZAHARUL CAREI - S.A., Carei cu sediul în Carei, Str.
magazine specializate;                     Caplenilor nr. 60, județul Satu Mare, înregistrată la Oficiul
  4776 - comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și    Registrului Comerțului Satu Mare cu nr. J 30/139/1991,
semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de        C.I.F. RO2386502, convoacă adunarea generală
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                13

extraordinară a acționarilor societății pentru toți acționarii    6. Anul financiar-contabil al societății începe în data de
înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de    1 ianuarie și se termină în data de 31 decembrie a anului
28.04.2008, pentru data de 24.03.2008, ora 12.30, la        calendaristic.
sediul Societății Comerciale ZAHARUL ORADEA - S.A.                     ARTICOLUL 2
din Oradea, Str. Borșului nr. 3, județul Bihor, cu
                                        Obiectul de activitate al societății
următoarea ordine de zi:
  1. aprobarea noului act constitutiv care înlocuiește        1. Domeniul principal de activitate al societății este cod
integral contractul de societate și statutul actual al       CAEN 108 - fabricarea altor produse alimentare.
societății.                              2. Activitatea principală a societății este CAEN 1081 -
                                  fabricarea zahărului.
  Textul propus pentru noul act constitutiv este cuprins în
                                    3. Societatea va efectua activitățile următoare conform
anexa la prezentul convocator și face parte integrantă din
                                  listei anexate (Anexa la acest act constitutiv).
prezentul convocator;
  2. diverse.                                       ARTICOLUL 3
  Începând cu data de 1.04.2008, documentele și                     Capitalul social
materialele informative, referitoare la problemele incluse      1. Capitalul social al societății este de 1.880.400 RON
pe ordinea de zi, se pot consulta și procura contra cost la    (în cuvinte: unmilionoptsuteoptzecimiipatrusute lei noi).
sediul Societății Comerciale ZAHARUL ORADEA - S.A.,        Capitalul social se compune din aporturi în numerar și în
din Oradea, Str. Borșului nr. 3, județul Bihor, telefon      natură, care au fost vărsate integral de către acționari.
0259-307.000, fax 0259-443.615.                    2. Capitalul social este împărțit în 18.804.000 acțiuni
  În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Legea nr.     nominative cu aceeași valoare nominală de 0,1 RON.
31/1990 republicată, cea de-a doua adunare va avea loc        3. Capitalul social este deținut de către acționari după
în ziua de 29.04.2008, în același loc, la aceeași oră și cu    cum urmează:
aceeași ordine de zi.                         - o participație de 51 %, respectiv 959.017,50 RON de
          ACT CONSTITUTIV                 către acționarul Societatea Comercială ZAHARUL
                                  ORADEA - S.A.;
 al Societății Comerciale ZAHARUL CAREI - S.A.            - o participație de 34,77 %, respectiv 653.748,60 RON
                                  de către acționarul ZACAR - PAS;
 Registrul Comerțului Satu Mare - J 30/139/1991,
                                   - o participație de 14,23 %, respectiv 267.633,90 RON
          C.I.F. RO2386502
                                  de către alți acționari.
  Acționarii Societății Comerciale ZAHARUL CAREI -
S.A. (denumită în continuare „societatea”) au hotărât                  ARTICOLUL 4
adoptarea următorului act constitutiv, în forma și cu               Majorarea capitalului social
conținutul următor:                         Capitalul social poate fi majorat în conformitate cu
                                  hotărârea adunării generale a acționarilor, dacă toate
            ARTICOLUL 1
                                  aporturile subscrise anterior au fost vărsate integral. În
    Denumirea societății, forma juridică, sediul        cazul majorării capitalului social acționarii au dreptul să
 societății, durata societății, anul financiar-contabil      subscrie o cotă proporțională cu aportul lor la constituirea
  Denumirea societății este Societatea Comercială        capitalului social.
ZAHARUL CAREI - S.A.                                  ARTICOLUL 5
  2. Societatea este o persoană juridică română sub
forma unei societăți pe acțiuni de tip închis. Ea își              Reducerea capitalului social
desfășoară activitatea conform legilor române și a acestui      Reducerea capitalului social este posibilă numai în
act constitutiv. Toată documentația, corespondența de       baza hotărârii adunării generale a acționarilor și poate fi
afaceri și documentele societății conțin o mențiune        efectuată numai după trecerea unui termen de două luni
asupra denumirii societății, formei juridice cu textul       de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al
adițional „societate pe acțiuni”, capitalul social, sediul     României.
social, numărul de înregistrare în registrul comerțului și               ARTICOLUL 6
codul unic de înregistrare.                     Participarea acționarilor la beneficiile și pierderile
  3. Sediul societății este în Carei, Str. Căplenilor, nr. 60,              societății
județul Satu Mare. Sediul poate fi schimbat în baza          Părțile convin în unanimitate ca participarea
hotărârii adunării generale a acționarilor societății       acționarilor la beneficiile și pierderile societății să fie
conform reglementărilor legale în alt loc din România.       proporțională cu cota de participare la capitalul social.
  4. Societatea poate înființa societăți de același sau de
alt tip, poate dobândi alte societăți sau poate coopera cu                ARTICOLUL 7
alte societăți, precum și să înființeze sedii secundare,                   Profitul
sucursale, puncte de lucru atât în țară cât și în străinătate.    1. Asupra utilizării profitului decide adunarea generală
  5. Societatea este înființată pe o perioadă nelimitată.    a acționarilor. Repartizarea profiturilor se efectuează
  14           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

corespunzător cotei de participare la beneficii și pierderi      3. Cesiunea acțiunilor produce efecte de la data
conform art. 3 al acestui act constitutiv.             înscrierii acesteia în registrul acționarilor societății.
  2. În hotărârea asupra utilizării profitului acționarii pot              ARTICOLUL 10
decide alocarea unor sume ca rezerve din profit sau să le
evidențieze ca profituri.                              Retragerea din societate
  3. Acordarea unor avantaje bănești unilaterale           Acționarii care nu sunt de acord cu o hotărâre a
acționarilor sau persoanelor apropiate acestora în afara      adunării generale cu privire la schimbarea obiectului
împărțirii statutare a profitului este interzisă. Acte juridice  principal de activitate sau a formei societății sau cu privire
sau alte activități ale societăți sunt nule de drept, în      la schimbarea sediului societății, se pot retrage din
măsura în care persoanelor menționate le-a fost acordat      societate. Împreună cu înștiințarea de retragere, acești
un avantaj bănesc unilateral. Beneficiarul este obligat în     acționari vor depune și acțiunile deținute la societate.
astfel de situații la restituirea contravalorii către societate.             ARTICOLUL 11
             ARTICOLUL 8                          Organele societății
              Acțiuni                  Organele societății sunt:
  1. Acțiunile sunt acțiuni nominale. Societatea va         1. adunarea generală a acționarilor;
înmâna acționarilor, la cererea acestora, certificate care      2. consiliul de administrație;
încorporează acțiunile nominale și care conțin            3. comisia de cenzori.
următoarele elemente:                                  ARTICOLUL 12
  a) denumirea și durata societății;                     Adunarea generală a acționarilor
  b) data actului constitutiv, numărul din registrul
                                    1. Organ administrativ suprem al societății este
comerțului sub care a fost înregistrată societatea și
                                  adunarea generală a acționarilor. Fiecare acționar poate
numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în
                                  desemna un reprezentant împuternicit pentru adunarea
care a avut loc publicarea;                    generală a acționarilor. Reprezentantul unui acționar în
  c) capitalul social, numărul acțiunilor și numărul de     adunarea generală a acționarilor are dreptul de a lua
ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintele       independent toate deciziile în numele acționarului
realizate;                             referitoare la toate problemele care ar apărea din acest
  d) denumirea, sediul și numărul de înregistrare al       act constitutiv. Reprezentanții acționarilor pot fi numiți
acționarului, persoană juridică, respectiv numele,         permanent sau pentru o perioadă limitată. Un
domiciliul și datele personale ale acționarului persoană      reprezentant poate participa la o adunare generală și la
fizică.                              votările ce au loc cu acea ocazie numai dacă deține o
  Certificatele trebuie să fie înzestrate cu semnăturile a    împuternicire scrisă a acționarului.
doi membri ai consiliului de administrație.              2. Pentru ca adunarea generală să fie valabil
  2. Acțiunile sunt indivizibile. Fiecare acțiune dă       constituită, este necesară prezența la prima convocare a
deținătorului ei un drept de vot în adunarea generală a      unui număr de acționari care reprezintă cel puțin 50 % din
acționarilor precum și celelalte drepturi și obligații       totalul drepturilor de vot. Hotărârile se adoptă cu
prevăzute de lege. În cazul în care mai multe persoane       majoritatea abosolută a capitalului social prezent la
devin coproprietare ale unei acțiuni nominale a societății,    adunare. La a doua convocare adunarea generală este
acestea sunt obligate să desemneze un reprezentant         valabil constituită dacă este prezent un număr de
comun, care să fie împuternicit cu exercitarea drepturilor     acționari care reprezintă cel puțin 35 % din totalul
și obligațiilor conferite de acțiunea respectivă.         drepturile de vot.
  3. În ceea ce privește acțiunile cu privire la care s-a      Hotărârile se adoptă, de asemenea, cu majoritatea
constituit un drept de uzufruct, voturile aferente acestora    absolută a capitalului social prezent în adunare. Aceste
se vor exercita în cadrul adunărilor generale ordinare de     reguli se aplică atât adunărilor generale ordinare, cât și
către uzufructuor, iar în cadrul adunărilor generale        celor extraordinare, cu excepțiile prevăzute de Legea nr.
extraordinare de către nudul proprietar.              31/1990 privind societățile comerciale. Acționarii pot fi
            ARTICOLUL 9                 reprezentați în cadrul adunărilor și de către persoane
                                  care nu dețin calitatea de acționar.
         Transmiterea acțiunilor               3. Adunarea generală a acționarilor poate lua decizii
  1. Acționarii societății pot transfera liber acțiunile lor,   asupra tuturor problemelor legate de activitatea societății,
atât către alți acționari, cât și către terțe persoane.      care sunt obligatorii pentru consiliul de administrație și
  2. Consiliul de administrație al societății răspunde de     fiecare dintre administratori.
ținerea registrului acționarilor. În acest registru se vor       4. Au loc adunări generale ordinare și extraordinare
înscrie mențiuni cu privire la acționarii societății, cesiunile  ale acționarilor.
de acțiuni, gajarea acțiunilor, precum și orice alte mențiuni     5. Adunarea generală ordinară a acționarilor se
prevăzute sau permise de lege. Registrul poate fi ținut de     întrunește cel puțin o dată pe an și cel târziu la cinci luni
societate sau de către o societate de registru           după încheierea exercițiului financiar și are următoarele
independentă mandatată în acest scop.               competențe principale:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                15

  a) după ascultarea raportului consiliului de         generale poate fi stabilit oriunde pe teritoriul României.
administrație și al cenzorilor să discute bilanțul, să-l     Pentru adunările generale ordinare și extraordinare ale
aprobe sau să-l modifice și să stabilească dividendele;     acționarilor convocarea se publică cu cel puțin 30 de zile
  b) să numească și să revoce pe membrii consiliului de    înainte de data adunării generale convocate. La cererea
administrație și pe cenzori;                   acționarilor reprezentând, singuri sau împreună cel puțin
  c) să hotărască ca împotriva membrilor consiliului de    5 % din capitalul social, consiliul de administrație este
administrație să se deschidă acțiune în justiție pentru     obligat să convoace adunarea generală.
daunele aduse societății, și să însărcineze o persoană cu      10. Acționarii care reprezintă, singuri sau împreună,
executarea acestei sarcini;                   cel puțin 5 % din capitalul social, pot solicita includerea
  d) să constate încheierea situațiilor anuale, precum și   unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării, în măsura în
să dispună cu privire la repartizarea rezultatului și      care aceste puncte sunt comunicate în scris, cel târziu în
acoperirea eventualelor pierderi anuale apărute;         termen de 15 zile de la data publicării convocării adunării
  e) acordarea de împuterniciri;                generale.
  f) să stabilească remunerația la care sunt îndreptățiți     11. Procesele-verbale ale adunărilor generale ale
membrii consiliului de administrație și cenzorii pentru anul   acționarilor se vor semna de către președinte și de către
financiar-contabil curent, dacă aceasta nu a fost stabilită   unul dintre secretarii de ședință desemnați și se vor
prin actul constitutiv;                     înscrie în registrul de ședinte.
  g) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de        12. Deciziile adunărilor generale ale acționarilor care
administrație;                          au fost adoptate cu respectarea prevederilor legale și ale
  h) să stabilească proiectul de buget, și după caz,      prezentului act constitutiv vor fi obligatorii pentru toți
programul de activitate pentru anul financiar-contabil      acționarii, indiferent dacă aceștia au fost sau nu prezenți
următor;                             la adunare sau dacă au votat împotriva acestora. Deciziile
  i) să hotărască asupra gajării, închirierii sau dizolvării  adoptate fără respectarea prevederilor legale sau ale
unuia sau mai multor întreprinderi ale societății;        prezentului act constitutiv, pot fi atacate în justiție de către
  j) să hotărască asupra plăților/tarifelor pe care le va   acționari, cu respectarea condițiilor și a termenelor
realiza societatea în interes public;              prevăzute de lege.
  k) să decidă asupra activităților de importanță
                                            ARTICOLUL 13
economică fundamentală sau deosebită.
  6. Adunarea extraordinară a acționarilor se întrunește            Consiliul de administrație
de câte ori este necesar și decide în special cu privire la:    1. Societatea este administrată de un consiliu de
  a) modificarea formei juridice a societății;         administrație compus din trei membri. Președintele
  b) mutarea sediului societății;               consiliului de administrație, vicepreședintele și ceilalți
  c) dobândirea altor societăți, precum și înființarea de   membri sunt numiți de către adunarea generală a
sucursale și alte sedii secundare;                acționarilor pentru o durată de patru ani. După expirarea
  d) modificarea obiectului de activitate al societății;    termenului este posibilă o nouă numire, fără limitarea
  e) prelungirea duratei societății;              numărului de mandate. Președintele consiliului de
  f) majorarea capitalului social;               administrație și membrii consiliului de administrație pot fi
  g) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin   cetățeni străini. Atât membrii, cât și președintele
emiterea de noi acțiuni;                     consiliului de administrație vor fi numiți de către adunarea
  h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;   generală ordinară.
  i) dizolvarea anticipată a societății;             2. Consiliul de administrație se întrunește de câte ori
  j) transformarea acțiunilor dintr-o categorie în alta;    este necesar, dar cel puțin o dată la trei luni. El poate lua
  k) transformarea unei categorii de obligațiuni în altă    valabil hotărâri dacă cel puțin doi din membrii săi sunt
categorie sau în acțiuni;                    prezenți. Hotărârile se iau întotdeauna cu majoritatea
  l) emisiunea de obligațiuni;                 absolută a membrilor prezenți. În caz de egalitate de
  m) orice modificare a actului constitutiv sau orice altă   voturi, este decisiv votul președintelui consiliului de
hotărâre care trebuie aprobată de către adunarea         administrație.
generală extraordinară a acționarilor.               3. Cu privire la toate problemele care sunt de
  7. Adunarea generală transferă consiliului de        competența consiliului de administrație poate fi luată o
administrație exercițiul atribuțiunilor adunării generale    hotărâre în formă scrisă, și prin fax sau e-mail. În acest
extraordinare prevăzute la alineatul anterior al acestui     caz va fi transmis un proiect al hotărârii, respectiv al
articol, literele b), c) și d).                 problemelor supuse votării către membrii consiliului de
  8. Ședințele adunării generale a acționarilor se țin sub   administrație, care vor trebui apoi să-și exprime în scris
conducerea președintelui consiliului de administrație sau    părerea asupra acestora. În termen de 10 zile după
a aceluia care îi ține locul.                  primirea comunicării de la ultimul membru al consiliului de
  9. Consiliul de administrație convoacă adunările       administrație, hotărârea votată va trebui inclusă într-un
generale și stabilește data, ora, locul și ordinea de zi a    proces-verbal de către președintele consiliului de
următoarei adunări generale. Locul de ținere a adunărilor    administrație sau de către înlocuitorul acestuia.
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

  4. Membrii consiliului de administrație se îngrijesc de                ARTICOLUL 14
îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor.                Comisia de cenzori
De regulă, fiecare membru al consiliului de administrație
                                    1. Situațiile financiare ale societății sunt verificate de
poate reprezenta societatea numai împreună cu un alt
                                  către o comisie de cenzori, în conformitate cu prevederile
membru al consiliului de administrație. În ceea ce privește
                                  legale.
însă activitatea curentă a societății, fiecare administrator
                                    2. Aceasta va verifica dacă bilanțul și contul de profit și
va putea reprezenta societatea și singur. Înainte de
                                  pierderi au fost legal întocmite și dacă sunt în acord cu
încheierea contractelor și luarea măsurilor, aceștia
                                  registrele, dacă cele din urmă au fost regulamentar ținute
trebuie să obțină aprobările prevăzute în acest act
constitutiv, în regulamentul de ordine interioară sau în      și dacă evaluarea patrimoniului a avut loc conform
hotărârile adunărilor generale.                  regulilor valabile pentru realizarea bilanțului. Celelalte
  5. Membrii consiliului de administrație acționează în     drepturi și obligații reies din lege.
numele societății, o reprezintă pe aceasta și dispun          3. Comisia de cenzori se compune din trei membri și
asupra patrimoniului societății cu respectarea condițiilor     toți atâția supleanți. Aceștia sunt aleși de adunarea
arătate în acest act constitutiv, încheie contracte, dau      generală a acționarilor pentru o durată de trei ani, putând
procuri, deschid conturi curente în valută și de alte feluri    fi realeși fără limitarea numărului de mandate. Cel puțin
la bănci, sunt îndreptățiți să dispună de mijloace, aprobă     unul din ei trebuie să fie contabil autorizat conform
organigrama personalului societății. Ei se îngrijesc de      reglementărilor legale sau expert contabil.
măsurile de promovare și dispun măsuri disciplinare          4. Pentru exercitarea dreptului de verificare,
pentru personalul angajat, emit decizii și indicații, care     președintele adunării generale a acționarilor va sprijini la
sunt obligatorii pentru toți membrii personalului. Ei decid    cerere pe cenzori cu date despre activitatea societății,
asupra altor probleme în legătură cu activitatea          patrimoniul social și conturile de profit și pierderi. Cenzorii
economică a societății, în măsura în care acestea nu        vor prezenta adunării generale a acționarilor concluziile
revin prin lege sau dispoziții ale acestui act constitutiv     lor și eventuale propuneri cu privire la modificarea
domeniului de competență al adunării generale a          bilanțului și a contului de profit și pierderi.
acționarilor sau altor organe ale societății. Membrii                  ARTICOLUL 15
consiliului de administrație sunt răspunzători pentru
                                           Dizolvarea societății
ținerea corectă a contabilității. Alte atribuții și limitări ale
competențelor consiliului de administrație pot fi          Societatea se dizolvă prin:
reglementate printr-un regulament de ordine interioară        a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
elaborat de adunarea generală a acționarilor.            b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al
  6. Un membru al consiliului de administrație nu poate     societății sau realizarea acestuia;
încheia în numele societății cu sine, în nume propriu sau      c) declararea nulității societății;
ca reprezentant al unui terț, un act juridic, cu excepția      d) hotărâre a adunării generale;
cazului în care actul juridic a fost anterior aprobat explicit    e) deschiderea procedurii falimentului;
de către adunarea generală a acționarilor.              f) existența altor motive prevăzute de lege sau de actul
  7. Locurile vacante în consiliul de administrație,       constitutiv.
apărute între ședințele adunărilor generale, pot fi                    ARTICOLUL 16
completate de către membrii rămași ai consiliului de
administrație prin alegerea unor noi membri, sub condiția               Lichidarea societății
ca noii membri să fie confirmați de următoarea adunare        1. În cazul în care lichidatorii nu sunt numiți în baza
generală a acționarilor. Noii membri vor fi supuși acelorași    unor dispoziții legale de către o instanță de judecată,
condiții ca și predecesorii lor în funcție.            adunarea generală a acționarilor va numi prin hotărâre o
  8. Consiliul de administrație poate transfera o parte a    comisie de lichidare, care se compune din trei persoane.
atribuțiilor sale către unul sau mai mulți directori. În cazul    2. Comisia de lichidare va proceda, conform
în care sunt numiți mai mulți directori, aceștia vor forma     dispozițiilor legale, la lichidarea societății. Suma rezultată
un consiliu director. Amănuntele vor fi stabilite într-un     din lichidare după plata obligațiilor va fi împărțită între
regulament de ordine interioară obligatoriu pentru         acționari proporțional cu valoarea nominală a acțiunilor
directori, care necesită aprobarea adunării generale a       deținute de aceștia.
acționarilor. Directorii vor fi numiți de către consiliul de
                                             ARTICOLUL 17
administrație și pot fi atât membri ai consiliului de
administrație, cât și terțe persoane. În cazul constituirii              Rezolvarea litigiilor
unui consiliu director, acesta va fi condus de către         1. Acționarii convin ca în cazul unor diferende, care ar
președintele consiliului de administrație, care va fi în      apărea pe durata existenței societății sau a lichidării
același timp și director general al societății. Deciziile     acesteia, fie între acționari și societate, fie între acționarii
directorilor sau cele ale consiliului director pot fi       înșiși, să le rezolve pe cale amiabilă. Părțile vor decide, în
suspendate sau revocate de către consiliul de           cazul în care aceasta se impune, să apeleze în cadrul
administrație sau de către adunarea generală.           dezbaterilor la prezența unui terț, care se bucură de
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008               17

încrederea ambelor părți și dispune de cunoștințe juridice     0113 - cultivarea legumelor și a pepenilor, a
și economice, ca mediator fără drept de vot.          rădăcinoaselor și tuberculilor;
  2. Toate litigiile nerezolvate pe calea negocierilor cu    0114 - cultivarea trestiei de zahăr;
privire la acest act constitutiv sau în legătură cu acest act   0115 - cultivarea tutunului;
constitutiv, inclusiv (dar nu numai) acelea care se referă     0116 - cultivarea plantelor pentru fibre textile;
la valabilitatea sau încetarea acestui act constitutiv,      0119 - cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
pentru care legea nu prevede imperativ competența         0126 - cultivarea fructelor oleaginoase;
instanțelor de judecată, vor fi soluționate prin procedură     0128 - cultivarea condimentelor, plantelor aromatice,
arbitrală la Curtea de Arbitraj pentru Cauze Comerciale     medicinale și a plantelor de uz farmaceutic;
Internaționale de pe lângă Camera de Comerț și Industrie      0129 - cultivarea altor plante permanente;
București. Va fi aplicat regulamentul de arbitraj al acesteia   0141 - creșterea bovinelor de lapte;
pentru arbitraj internațional, în versiunea în vigoare la     0142 - creșterea altor bovine;
data respectivă. Instanța de arbitraj va fi compusă din trei    0147 - creșterea păsărilor;
persoane; limba de arbitraj va fi limba română.          0161 - activități auxiliare pentru producția vegetală;
  3. Curtea de arbitraj hotărăște în decurs de trei luni;    0163 - activități după recoltare;
hotărârea cu privire la suportarea cheltuielilor arbitrare     0164 - pregătirea semințelor;
poate fi disjunsă și pronunțată ulterior.             0240 - activități de servicii anexe silviculturii;
  4. Părțile recunosc deja, prin încheierea acestui       1032 - fabricarea sucurilor de fructe și legume;
contract, hotărârea de arbitraj ca definitivă, obligatorie,    1039 - prelucrarea și conservarea fructelor și
dar nu irevocabilă, și executorie fără nici un fel de alte   legumelor n.c.a.;
formalități.                            1052 - fabricarea înghețatei;
           ARTICOLUL 18                 1061 - fabricarea produselor de morărit;
      Modificarea actului constitutiv            1071 - fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a
                                produselor proaspete de patiserie;
  Acest act constitutiv poate fi modificat de către
                                  1082 - fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și
acționari cu respectarea cerințelor de fond și de formă
                                a produselor zaharoase;
valabile pentru încheierea lui.
                                  1085 - fabricarea de mâncăruri preparate;
            ARTICOLUL 19                1089 - fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
            Dispoziții finale              1091 - fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
  1. Acest act constitutiv înlocuiește toate acordurile    de fermă;
anterioare verbale și scrise dintre acționari asupra        1092 - fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
obiectului contractului; nu au intervenit acorduri de voință  de companie;
adiționale.                            1101 - distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor
  2. Modificările și completările la acest act constitutiv  alcoolice;
trebuie efectuate în formă scrisă. Același lucru este       1102 - fabricarea vinurilor din struguri;
valabil și pentru modificarea acestei clauze privind forma     1104 - fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin
scrisă.                             fermentare;
  3. Dacă una sau mai multe dispoziții din acest act       1105 - fabricarea berii;
constitutiv sunt sau devin, în totalitate sau parțial,       1107 - producția de băuturi răcoritoare nealcoolice;
inaplicabile sau imposibil de executat, atunci validitatea   producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
juridică a celorlalte dispoziții nu este afectată de aceasta.   1624 - fabricarea ambalajelor din lemn;
În locul dispoziției inaplicabile sau imposibil de executat    2014 - fabricarea altor produse chimice organice, de
va fi aplicată, de la data imposibilității aplicării sau    bază;
executării ei, acea reglementare aplicabilă sau valabilă,     2015 - fabricarea îngrășămintelor și produselor
care se apropie cât mai mult de scopul dispoziției       azotoase;
inaplicabile sau imposibil de executat. Același lucru este     2320 - fabricarea de produse refractare;
valabil și pentru cazul unei nedorite lacune în          3319 - repararea altor echipamente;
reglementare. Acționarii sunt obligați să procedeze în       3700 - colectarea și epurarea apelor uzate;
acest caz la o modificare corespunzătoare a acestui act      3821 - tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
constitutiv.                            4621 - comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor,
  Anexă la actul constitutiv                 furajelor și tutunului neprelucrat;
  al Societății Comerciale ZAHĂRUL CAREI - S.A.         4622 - comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;
  Obiectul de activitate al societății (art. 2, alin. 3, al   4623 - comerț cu ridicata al animalelor vii;
actului constitutiv)                        4624 - comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al
  0111 - cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor   pieilor prelucrate;
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe         4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
oleaginoase;                            4632 - comerț cu ridicata al cărnii și produselor din
  0112 - cultivarea orezului;                 carne;
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

  4633 - comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,      4711 - comerț cu amănuntul în magazine
uleiurilor și grăsimilor comestibile;               nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
  4634 - comerț cu ridicata al băuturilor;            alimentare, băuturi și tutun;
  4635 - comerț cu ridicata al produselor din tutun;         4719 - comerț cu amănuntul în magazine
  4636 - comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și     nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
produselor zaharoase;                       nealimentare;
  4637 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și         4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
condimente;                            proaspete, în magazine specializate;
  4638 - comerț cu ridicata specializat al altor alimente,      4722 - comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor
inclusiv pește, crustacee și moluște;               din carne, în magazine specializate;
  4639 - comerț cu ridicata nespecializat, cu produse        4723 - comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și
alimentare, băuturi și tutun;                   moluștelor, în magazine specializate;
                                    4724 - comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de
  4641 - comerț cu ridicata al produselor textile;
                                  patiserie și produselor zaharoase, în magazine
  4642 - comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și
                                  specializate;
încălțămintei;
                                    4725 - comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine
  4643 - comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz
                                  specializate;
gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;         4726 - comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în
  4644 - comerț cu ridicata al produselor din ceramică,     magazine specializate;
sticlărie și produse de întreținere;                  4729 - comerț cu amănuntul al altor produse
  4645 - comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de    alimentare, în magazine specializate;
parfumerie;                              4741 - comerț cu amănuntul al calculatoarelor,
  4646 - comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;     unităților periferice și software-lui, în magazine
  4647 - comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a     specializate;
articolelor de iluminat;                        4742 - comerț cu amănuntul al echipamentului pentru
  4648 - comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;    telecomunicații, în magazine specializate;
  4649 - comerț cu ridicata al altor bunuri de uz          4743 - comerț cu amănuntul al echipamentelor
gospodăresc;                            audio/video, în magazine specializate;
  4651 - comerț cu ridicata al calculatoarelor,           4751 - comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine
echipamentelor periferice și software-lui;             specializate;
  4652 - comerț cu ridicata de componente și             4752 - comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al
echipamente electronice și de telecomunicații;           articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine
  4661 - comerț cu ridicata al mașinilor agricole,        specializate;
echipamentelor și furniturilor;                    4753 - comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor,
  4662 - comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;         tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine
  4663 - comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria    specializate;
minieră și construcții;                        4754 - comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor
  4664 - comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria    electrocasnice, în magazine specializate;
textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat;            4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de
  4665 - comerț cu ridicata al mobilei de birou;         iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine
  4666 - comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente    specializate;
                                    4761 - comerț cu amănuntul al cărților, în magazine
de birou;
                                  specializate;
  4669 - comerț cu ridicata al altor mașini și
                                    4762 - comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de
echipamente;
                                  papetărie, în magazine specializate;
  4671 - comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi
                                    4763 - comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor
și gazoși, și al produselor derivate;               magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în
  4672 - comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor     magazine specializate;
metalice;                               4764 - comerț cu amănuntul al echipamentelor
  4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și al     sportive, în magazine specializate;
materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;        4765 - comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în
  4674 - comerț cu ridicata al echipamentelor și         magazine specializate;
furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de       4771 - comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
încălzire;                             magazine specializate;
  4675 - comerț cu ridicata al produselor chimice;          4772 - comerț cu amănuntul al încălțămintei și
  4676 - comerț cu ridicata al altor produse intermediare;    articolelor din piele, în magazine specializate;
  4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;       4773 - comerț cu amănuntul al produselor
  4690 - comerț cu ridicata nespecializat;            farmaceutice, în magazine specializate;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                19

  4774 - comerț cu amănuntul al articolelor medicale și       9002 - activități suport pentru interpretarea artistică
ortopedice, în magazine specializate;                (spectacole);
  4775 - comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și       9329 - alte activități recreative și distractive n.c.a.;
de parfumerie, în magazine specializate;                9609 - alte activități de servicii n.c.a.;
  4776 - comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și        - activități de import-export de orice natură pentru
semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de          societate sau în cooperare cu alți agenți economici, în
companie și al hranei pentru acestea, în magazine          nume propriu sau prin intermediari, în limitele legislației în
specializate;                            vigoare.
  4777 - comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor,     Prin hotărârea adunării generale a acționarilor se va
în magazine specializate;                      putea lărgi sfera obiectului de activitate al societății.
  4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în         (15/512.572)
magazine specializate;
  4779 - comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie               Societatea Comercială
vândute prin magazine;                             ZAHĂRUL CAREI - S.A., Carei
  4781 - comerț cu amănuntul al produselor alimentare,               județul Satu Mare
băuturilor și produselor din tutun, efectuat prin standuri,
chioșcuri și piețe;                                    CONVOCARE
  4782 - comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei       Consiliul de administrație al Societății Comerciale
și încălțămintei, efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;    ZAHĂRUL CAREI - S.A., cu sediul în Carei, Str.
  4789 - comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și     Caplenilor nr. 60, județul Satu Mare, înmatriculată la
piețe al altor produse;                       Oficiul Registrului Comerțului Satu Mare cu nr.
  4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor       J 30/139/1991, C.I.F. RO 2386502, convoacă adunarea
de comenzi sau prin Internet;                    generală ordinară a acționarilor societății pentru toți
  4799 - comerț cu amănuntul efectuat în afara          acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul
magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;         zilei de 24.03.2008, pentru data de 28.04.2008, ora
  4941 - transporturi rutiere de mărfuri;             12,00, la sediul Societății Comerciale ZAHĂRUL
  4942 - servicii de mutare;                   ORADEA - S.A. din Oradea, Str. Borșului nr. 3, județul
  5210 - depozitări;                       Bihor, cu următoarea ordine de zi:
  5610 - restaurante;                         1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al
  5920 - activități de realizare a înregistrărilor audio și    administratorilor pe anul 2007;
activități de editare muzicală;                     2. prezentare și aprobarea raportului cenzorilor
  6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare       interni;
proprii;                                3. prezentarea și aprobarea contului de profit și
  6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare    pierderi;
proprii sau închiriate;                         4. discutarea și aprobarea bilanțului contabil al
  6399 - alte activități de servicii informaționale n.c.a.    societății pe anul 2007;
  7021 - activități de consultanță în domeniul relațiilor       5. aprobarea listei cu mijloace fixe propuse pentru
publice și al comunicării;                     casare;
  7022 - activități de consultanță pentru afaceri și         6. diverse.
management;                               Începând cu data de 1.04.2008, documente și
  7410 - activități de design specializat;            materiale informative referitoare la problemele incluse pe
  7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice   ordinea de zi se pot consulta și procura, contra-cost, la
n.c.a.;                               sediul societății.
  7740 - leasing cu bunuri intangibile (exclusiv           În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Legea
financiare);                            nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua adunare va avea
  7990 - alte servicii de rezervare și asistență turistică;    loc în ziua de 29.04.2008, în același loc, la aceeași oră și
  8130 - activități de întreținere peisagistică;         cu aceeași ordine de zi.
  8230 - activități de organizare a expozițiilor, târgurilor      (16/512.573)
și congreselor;
  8291 - activități ale agențiilor de colectare și a birourilor        Societatea Comercială
(oficiilor) de raportare a creditului;                    ZAHĂRUL ORADEA - S.A., Oradea
  8299 - alte activități de servicii suport pentru                 județul Bihor
întreprinderi n.c.a.;
  8551 - învățământ în domeniul sportiv și recreațional;                CONVOCARE
  8552 - învățământ în domeniul cultural (limbi străine,      Consiliul de administrație al Societății Comerciale
muzică, teatru, dans, arte plastice etc.);             ZAHĂRUL ORADEA - S.A., cu sediul în Oradea, str.
  8560 - activități de servicii suport pentru învățământ;     Borșului nr. 3, județul Bihor, înscrisă la Oficiul Registrului
  9001 - activități de interpretare artistică (spectacole);    Comerțului Bihor cu nr. J 05/179/1991, C.I.F. RO 65484,
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor          În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Legea
societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul   nr. 31/1990, republicată, cea de-a două adunare va avea
acționarilor la sfârșitul zilei de 24.03.2008, pentru data de  loc în ziua de 29.04.2008, în același loc, la aceeași oră și
28.04.2008, ora 10,00, cu următoarea ordine de zi:        cu aceeași ordine de zi.
  1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al
                                          ACT CONSTITUTIV
administratorilor pe anul 2007;
  2. prezentarea și aprobarea raportului auditorului              al Societății Comerciale
financiar;                               ZAHĂRUL ORADEA - S.A., înmatriculată
  3. prezentarea și aprobarea contului de profit și         la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
pierderi,                             Tribunalul Bihor, înmatriculată la Oficiul registrului
  4. discutarea și aprobarea bilanțului contabil al       comerțului cu nr. J 05/179/1991, C.I.F. RO 65484
societății pe anul 2007,
                                  Acționarii Societății Comerciale ZAHĂRUL ORADEA -
  5. prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2008;                     S.A. (denumită în continuare „societatea”) au hotărât
  6. aprobarea listei cu mijloace fixe propuse pentru      adoptarea următorului act constitutiv, în forma și
casare;                             conținutul următor:
  7. prezentarea și aprobarea listei de investiții pe anul                ARTICOL 1
2008;
                                    Denumirea societății, forma juridică, sediul
  8. hotărâre privind angajarea de credite și garantarea
                                  societății, durata societății, anul financiar-contabil
acestora;
  9. diverse.                           1. Denumirea societății este Societatea Comercială
  Începând cu data de 1.04.2008, documentele și         ZAHĂRUL ORADEA - S.A.
materialele informative, referitoare la problemele incluse     2. Societatea este o persoană juridică română sub
în ordinea de zi, se pot consulta și procura contra-cost     forma unei societăți pe acțiuni de tip închis. Ea își
la sediul societății.                      desfășoară activitatea conform legilor române și a acestui
  În caz de neîndeplinire a cvorumului cerut de Lege nr.    act constitutiv. Toată documentația, corespondența de
31/1990, republicată, cea de-a doua adunare va avea loc     afaceri și documentele societății conțin o mențiune
în ziua de 29.04.2008, în același loc, la aceeași oră și cu   asupra denumirii societății, formei juridice cu textul
aceeași ordine de zi.                      adițional „societate de acțiuni”, capitalul social, sediul
   (17/512.574)                        social, numărul de înregistare în registrul comerțului și
                                 codul unic de înregistrare.
       Societatea Comercială                 3. Sediul societății este în Oradea, Str. Borșului nr. 3,
     ZAHĂRUL ORADEA - S.A., Oradea
                                 județul Bihor.
         județul Bihor
                                  Sediul poate fi schimbat în baza hotărârii adunării
                                 generale a acționarilor societății conform reglementărilor
           CONVOCARE
                                 legale în alt loc din România.
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale       4. Societatea poate înființa societăți de același sau de
ZAHĂRUL ORADEA - S.A., cu sediul în Oradea, Str.         alt tip, poate dobândi alte societăți sau poate coopera cu
Borșului nr. 3, județu Bihor, înscrisă la Oficiul Registrului  alte societăți, precum și să înființeze sedii secundare,
Comerțului Bihor cu nr. J 05/179/1991, CIF RO 65484,
                                 sucursale, puncte de lucru atât în țară cât și în străinătate.
convoacă adunarea generală extaordinară a acționarilor
                                  Societatea are două puncte de lucru respectiv:
la 28.04.2008, ora 10,30 la sediul societății pentru
                                  - Str. Căplenilor nr. 60, Carei, județul Satu Mare;
acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul
zilei de 24.03.2008, cu următoarea ordine de zi:          - str. Bogdan Voievod nr. 14, Arad, județul Arad.
  - aprobarea noului act constitutiv care înlocuiește       5. Societatea este înființată pe perioadă nelimitată.
integral contractul de societate și statutul actual al       6. Anul financiar-contabil al societății începe în data de
societății.                           1 ianuarie și se termină în data de 31 decembrie a anului
  Textul propus pentru noul act constitutiv este cuprins în  calendaristic.
anexa la prezentul convocator și face parte integrantă din                ARTICOLUL 2
prezentul convocator.
                                       Obiectul de activitate al societății
  2. Diverse.
  Începând cu data de 1.04.2008, documentele și          1. Domeniul principal de activitate al societății este cod
materialele informative, referitoare la problemele incluse    CAEN 108 - fabricarea altor produse alimentare.
în ordinea de zi, se pot consulta și procura contra cost la     2. Activitatea principală a societății este CAEN 1081 -
sediul Societății Comerciale ZAHĂRUL ORADEA - S.A.,       fabrizarea zahărului.
cu sediul în Oradea, Str. Borșului nr. 3, județul Oradea,      3. Societatea va efectua activitățile următoare conform
tel. 0259 - 307.000, fax 0259-443.615.              listei anexate. (Anexa la acest act constitutiv).
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                 21

            ARTICOLUL 3                             ARTICOLUL 8
           Capitalul social                            Acțiuni
  1. Capitalul social al societății este de 136.240.508,95      1. Acțiunile sunt acțiuni nominale. Societatea va
RON (în cuvinte: unasutătreizecișișasemilioanedouă-        înmâna acționarilor, la cererea acestora, certificate care
sutepatruzecimiicincisuteopt lei noi și nouăzecișicinci      încorporează acțiunile nominative și care conțin
bani). Capitalul social se compune din aportul în numerar,    următoarele elemente:
care au fost vărsate integral de către acționari.           a) denumirea și durata societății;
  2. Capitalul social este împărțit în 1.048.003.915         b) data actului constitutiv, numărul din registrul
acțiuni nominative cu aceiași valoare nominală de câte      comerțului sub care a fost înregistrată societatea și
0,13 RON.                             numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în
  3. Capitalul social este deținut de către acționari după    care a avut loc publicarea;
cum urmează:                             c) capitalul social, numărul acțiunilor și numărul de
  - o participare de 99,96 %, respectiv 136.184.200,62     ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintele
RON de către acționarul S.C. CRISTAL DIAMANT -
                                 realizate;
S.A.S;
                                    d) denumirea, sediul și numărul de înregistrare al
  - o participare de 0,04 %, respectiv 56.308,33 RON de
                                 acționarului, persoana juridică, respectiv numele,
către alți acționari.
                                 domiciliul și datele personale ale acționarului persoană
           ARTICOLUL 4                 fizică.
        Majorarea capitalului social              Certificate trebuie să fie înzestrate cu semnăturile a
 Capitalul social poate fi majorat în conformitate cu      doi membrii ai consiliului de administrație.
hotărârea adunării generale a acționarilor, dacă toate        2. Acțiunile sunt indivizibile. Fiecare acțiune dă
aporturile subscrise anterior au fost vărsate integral. În    deținătorului un drept de vor în adunarea generală a
cazul majorării capitalul social acționarii au dreptul să     acționarilor precum și celelalte drepturi și obligații
subscrie o cotă proporțional cu aportul lor la constituirea    prevăzute de lege. În cazul în care mai multe persoane
capitalului social.                        devin coproprietare ale unei acțiuni nominale a societății,
                                 acestea sunt obligate să desemneze un reprezentant
            ARTICOLUL 5
                                 comun, care să fie împuternicit cu exercitarea drepturilor
       Reducerea capitalului social             și obligațiilor conferite de acțiunea respectivă.
  Reducerea capitalului social este posibil numai în baza       3. În ceea ce privește acțiunile cu privire la care s-a
hotărârii adunării generale a acționarilor și poate fi      constituit un drept de uzufruct, voturile aferente acestora
efectuată numai după trecerea unui termen de două luni      se vor exercita în cadrul adunărilor generale ordinare de
de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial.       către uzulfructuar, iar în cadrul adunărilor generale
           ARTICOLUL 6                 extraordinare de către nudul proprietar.
     Participarea acționarilor la beneficiile                     ARTICOLUL 9
         și pierderile societății                      Transmiterea acțiunilor
  Părțile convin în unanimitate ca participarea            Acționarii societății pot transfera liber acțiunile lor, atât
acționarilor la beneficiile și pierderile societății să fie cu
                                 către alți acționari, cât și către terțe persoane.
cota de participare la capitalul social.
                                    2. Consiliul de Administrație al societății răspunde de
            ARTICOLUL 7                ținerea Registrului Acționarilor. În acest registru se vor
              Profitul                înscrie mențiuni cu privire la acționarii societății, cesiunile
  1. Asupra utilizării profitului decide adunarea generală    de acțiuni, gajarea acțiunilor, precum și orice alte
a acționarilor. Repartizarea profiturilor de efectuează      mențiuni, prevăzute sau permise de lege. Registrul poate
corespunzător cotei de participare la beneficii și pierderi    fi ținut de societate sau de către o societate de registrul
conform art. 3 al acest act constitutiv.             independentă mandată în acest scop.
  2. În hotărârea asupra utilizării profitului acționarii pot     3. Cesiunea acțiunilor prooduce efecte de la data
decide alocarea unor sume că rezerve din profit sau să      ținerii înscrierii acesteia în Registrul Acționarilor societății.
le evidențieze ca profituri.                               ARTICOLUL 10
  3. Acordarea unor avantaje bănești unilaterale
acționarilor sau persoanelor apropiate acestora în afara              Retragerea din societate
împărțirii statutare a profitului este interzisă.          Acționarii care nu sunt de acord cu o hotărâre a
  Acte juridice sau alte activități ale societății sunt nule  adunării generale cu privire la schimbarea obiectului
de drept, în măsura în care persoanele menționate le-a      principal de activitate sau a formei societății sau cu privire
fost acordat un avantaj bănesc unilateral. Beneficiarul      la schimbarea sediului societății se pot retrage din
este obligat în astfel de situații la restituirea contravalorii  societate. Împreună cu înștiințarea de retragere, acești
către societate.                         acționari vor depune și acțiunile deținute la societate.
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

           ARTICOLUL 11                  d) să constate încheierea situațiilor anuale, precum și
          Organele societății              să dispună cu privire la repartizarea rezultatului și
                                 acoperirea eventualelor pierderi anuale apărute;
  Organele societății sunt:
                                   e) acordarea de împuterniciri;
  1. adunarea generală a acționarilor
                                   f) să stabilească remunerația la care sunt îndreptățiți
  2. consiliul de administrație
                                 membrii consiliului de administrație și auditorii pentru anul
  3. auditorul financiar
                                 financiar-contabil curent, dacă aceasta nu a fost stabilită
            ARTICOLUL 12                prin actul constitutiv;
      Adunarea generală a acționarilor             g) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de
  1. Organ administrativ suprem al societății este       administrație;
                                   h) să stabilească proiectul de buget și după caz
adunarea generală a acționarilor. Fiecare acționar poate
                                 programul de activitate pentru anul financiar-contabil
desemna un reprezentant împuternicit pentru adunarea
                                 următor;
generală a acționarilor. Reprezentantul unui acționar în
                                   i) să hotărască asupra gajării, închirierii sau dizolvării
adunarea generală a acționarilor are dreptul de a lua
                                 uneia sau mai multor întreprinderi ale societății;
independent toate deciziile în numele acționarului
                                   j) să hotărască asupra plăților/tarifelor pe care le va
referitoare la toate problemele care ar apare din acest act
                                 realiza societatea în interes public;
constitutiv. Reprezentanții acționarilor pot fi numiți
                                   k) să decidă asupra activităților de importanță
permanent sau pentru o perioadă limitată. Un
                                 economică fundamentală sau deosebită.
reprezentant poate participa la o adunare generală și la
                                   6. Adunarea extraordinară a acționarilor se întrunește
votările ce au loc cu acea ocazie numai dacă deține o
                                 de câte ori este necesar și decide în special cu privire la:
împuternicire scrisă a acționarului.
                                   a) modificarea formei juridice a societății;
  2. Pentru ca adunarea generală să fie valabil           b) mutarea sediului societății;
constituită este necesară prezența la prima convocare a        c) dobândirea altor societăți, precum și înființarea de
unui număr de acționari care reprezintă cel puțin 25 % din    sucursale și alte sedii secundare;
totalul drepturilor de vot. Hotărârile se adoptă cu          d) modificarea obiectului de activitate al societății;
majoritatea absolută a capitalului social prezent la         e) prelungirea duratei societății;
adunare. La a doua convocare Adunarea Generală este          f) majorarea capitalului social;
valabil constituită dacă este prezent un număr de           g) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin
acționari care reprezintă cel puțin 20 % din totalul       emiterea de noi acțiuni;
drepturilor de vot. Hotărârile se adoptă de asemenea cu        h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
majoritatea absolută a capitalului social prezent în         i) dizolvarea anticipată a societății;
adunare. Aceste reguli se aplică atât adunărilor generale       j) transformarea acțiunilor dintr-o categorie în alta;
ordinare, cât și celor extraordinare, cu excepțiile          k) transformarea unei categorii de obligațiuni în altă
prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile        categorie sau în acțiuni;
comerciale. Acționarii pot fi reprezentați în cadrul         l) emisiunea de obligațiuni;
adunărilor și de către persoane care nu dețin calitatea de      m) orice modificare a actului constitutiv sau orice altă
acționar.                             hotărâre care trebuie aprobată de către adunarea
  3. Adunarea generală a acționarilor poate fi lua decizii   generală extraordinară a acționarilor.
asupra tuturor problemelor legate de activitatea societății,     7. Adunarea generală transferă consiliului de
care sunt obligatorii pentru consiliul de administrație și    administrație exercițiul atribuțiunilor adunării generale
fiecare dintre administratori.                  extraordinare prevăzute la alineatul anterior al acestui
  4. Au loc adunări generale ordinare și extraordinare     articol, literele b), c) și d).
ale acționarilor.                           8. Ședințele adunării generale a acționarilor se țin sub
  5. Adunarea generală ordinară a acționarilor se        conducerea președintelui consiliului de administrație sau
întrunește cel puțin o dată pe an și cel târziu la cinci luni   a aceluia care îi ține locul.
după încheierea exercițiului financiar și are următoarele       9. Consiliul de administrație convoacă adunările
competențe principale:                      generale și stabilește data, ora, locul și ordinea de zi a
  a) după ascultarea raportului consiliului de         următoarei adunări generale. Locul de ținere a adunărilor
administrație și al auditorilor financiari să discute bilanțul,  generale poate fi stabilit oriunde pe teritoriul României.
să-l aprobe sau să-l modifice și să stabilească          Pentru adunările generale ordinare și extraordinare ale
dividendele;                           acționarilor, convocarea se publică cu cel puțin 30 de zile
  b) să numească și să revoce pe membrii consiliului de     înainte de data adunării generale convocate. La cererea
administrație și pe auditori;                   acționarilor reprezentând, singuri sau împreună, cel puțin
  c) să hotărască ca împotriva membrilor consiliului de     5 % din capitalul social, consiliul de administrație este
administrație să se deschidă acțiune în justiție pentru      obligat să convoace adunarea generală.
daunele aduse societății și să însărcineze o persoană cu       10. Acționarii care reprezintă, singuri sau împreună,
executarea acestei sarcini;                    cel puțin 5 % din capitalul social, pot solicita includerea
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                 23

unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării, în măsura în     regulamentul de ordine interioară sau în hotărârile
care aceste puncte sunt comunicate în scris, cel târziu în     adunărilor generale.
termen de 15 zile de la data publicării convocării adunării      5. Membrii consiliului de administrație acționează în
generale.                             numele societății, o reprezintă pe aceasta și dispun
  11. Procesele verbale ale adunărilor generale ale       asupra patrimoniului societății cu respectarea condițiilor
acționarilor se vor semna de către președinte și de către     arătate în acest act constitutiv, încheie contracte, dau
unul dintre secretarii de ședință desemnați și se vor       procuri, deschid conturi curente, în valută și de alte feluri
înscrie în registrul adunărilor generale.             la bănci, sunt îndreptățiți să dispună de mijloace, aprobă
  12. Deciziile adunărilor generale ale acționarilor care    organigrama personalului societății. Ei se îngrijesc de
au fost adoptate cu respectarea prevederilor legale și ale     măsurile de promovare și dispun măsuri disciplinare
prezentului act constitutiv vor fi obligatorii pentru toți     pentru personalul angajat, emit decizii și indicații, care
acționarii indiferent dacă aceștia au fost sau nu prezenți     sunt obligatorii pentru toți membrii personalului. Ei decid
la adunare sau dacă au votat împotriva acestora. Deciziile     asupra altor probleme în legătură cu activitatea
adoptate fără respectarea prevederilor legale sau ale       economică a societății, în măsura în care acestea nu
prezentului act constitutiv, pot fi atacate în justiție de către  revin prin lege sau dispoziții ale acestui act constitutiv
acționari, cu respectarea condițiilor și termenelor        domeniului de competență al adunării generale a
prevăzute de lege.                         acționarilor sau altor organe ale societății. Membrii
                                  consiliului de administrație sunt răspunzători pentru
           ARTICOLUL 13                 ținerea corectă a contabilității. Alte atribuții și limitări ale
        Consiliul de administrație             competențelor consiliului de administrație pot fi
  Societatea este administrată de un consiliu de         reglementate printr-un regulament de ordine interioară
administrație compus din trei membri. Președintele         elaborat de adunarea generală a acționarilor.
consiliului de administrație, vicepreședintele și ceilalți       6. Un membru al consiliului de administrație nu poate
membri sunt numiți de către adunarea generală a          încheia în numele societății cu sine în nume propriu sau
acționarilor pentru o durată de patru ani. După expirarea     ca reprezentant al unui terț un act juridic, cu excepția
termenului este posibilă o nouă numire, fără limitarea       cazului în care actul juridic a fost anterior aprobat explicit
numărului de mandate. Președintele consiliului de         de către adunarea generală a acționarilor.
administrație și membrii consiliului de administrație pot fi      7. Locurile vacante în consiliul de administrație,
cetățeni străini. Atât membrii, cât și președintele        apărute între ședințele adunărilor generale, pot fi
consiliului de administrație se numesc de către adunarea      completate de către membrii rămași ai consiliului de
generală ordinară.                         administrație prin alegerea unor noi membri, sub condiția
  2. Consiliul de administrație se întrunește de câte ori     ca noii membri să fie confirmați de următoarea adunare
                                  generală a acționarilor. Noii membri vor fi supuși acelorași
este necesar, dar cel puțin o dată la trei luni. El poate lua
                                  condiții ca și predecesorii lor în funcție.
valabil hotărâri dacă cel puțin doi din membrii săi sunt
                                    8. Consiliul de administrație poate transfera o parte a
prezenți. Hotărârile se iau întotdeauna cu majoritatea
                                  atribuțiilor sale către unul sau mai mulți directori. În cazul
absolută a membrilor prezenți. În caz de egalitate de
                                  în care sunt numiți mai mulți directori, aceștia vor forma
voturi, este decisiv votul președintelui consiliului de
                                  un consiliu director. Amănuntele vor fi stabilite într-un
administrație.
                                  regulament de ordine interioară obligatoriu pentru
  3. Cu privire la toate problemele care sunt de
                                  directori, care necesită aprobarea adunării generale a
competența consiliului de administrație poate fi luată o      acționarilor. Directorii vor fi numiți de către consiliul de
hotărâre în formă scrisă, și prin fax sau e-mail. În acest     administrație și pot fi atât membri ai consiliului de
caz va fi transmis un procent al hotărârii, respectiv al      administrație, cât și terțe persoane. În cazul constituirii
problemelor supuse votării către membrii consiliului de      unui consiliu director, acesta va fi condus de către
administrație, care vor trebui apoi să-și exprime în scris     președintele consiliului de administrație, care va fi în
părerea asupra acestora. În termen de 10 zile după         același timp și director general al societății. Deciziile
primirea comunicării de la ultimul membru al consiliului de    directorilor sau cele ale consiliului director pot fi
administrație, hotărârea votată va trebui inclusă într-un     suspendate sau revocate de către consiliul de
proces-verbal de către președintele consiliului de         administrație sau de către adunarea generală.
administrație sau de către înlocuitorul acestuia.
  4. Membrii consiliului de administrație se îngrijesc de                ARTICOLUL 14
îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acționarilor.               Auditorul financiar
De regulă, fiecare membru al consiliului de administrație       1. Situațiile financiare ale societății sunt verificate de
poate reprezenta societatea numai împreună cu un alt        către un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, în
membru al consiliului de administrație. În ceea ce privește    conformitate cu prevederile legale.
însă activitatea curentă a societății, fiecare administrator     2. Acesta va verifica dacă bilanțul și contul de profit și
va putea reprezenta societatea și singur. Înainte de        pierdere au fost legal întocmite și dacă sunt în acord cu
încheierea contractelor și luarea măsurilor aceștia trebuie    registrele, dacă cele din urmă au fost regulamentar ținute
să obțină aprobările prevăzute în acest act constitutiv,      și dacă evaluarea patrimoniului a avut loc conform
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

regulilor valabile pentru realizarea bilanțului. Celelalte      4. Părțile recunosc deja prin încheierea acestui
drepturi și obligații reies din lege.               contract hotărârea de arbitraj ca definitivă, obligatorie, dar
  3. Numirea auditorului financiar, exercitarea activității    nu irevocabilă, și executorie fără nici un fel de alte
acestuia și revocarea acestuia au loc în conformitate cu      formalități.
prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile
comerciale, cu modificările și completările ulterioare, cu               ARTICOLUL 18
cele ale contractului încheiat cu auditorul financiar și cu          Modificarea actului constitutiv
celelalte prevederi legale aplicabile în domeniu.           Acest act constitutiv poate fi modificat de către
           ARTICOLUL 15                 acționari cu respectarea cerințelor de fond și de formă
                                  valabile pentru încheierea lui.
          Dizolvarea societății
 Societatea se dizolvă prin:                               ARTICOLUL 19
 a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;                 Dispoziții finale
 b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al      1. Acest act constitutiv înlocuiește toate acordurile
societății sau realizarea acestuia;                anterioare verbale și scrise dintre acționari asupra
 c) declararea nulității societății;               obiectului contractului; nu au intervenit acorduri de voință
 d) hotărâre a adunării generale;                 adiționale.
 e) deschiderea procedurii falimentului;               2. Modificările și completările la acest act constitutiv
 f) existența altor motive prevăzute de lege sau de actul     trebuie efectuate în formă scrisă. Același lucru este
constitutiv.                            valabil și pentru modificarea acestei clauze privind forma
            ARTICOLUL 16                scrisă.
          Lichidarea societății               3. Dacă una sau mai multe dispoziții din acest act
                                  constitutiv sunt sau devin, în totalitate sau parțial,
  1. În cazul în care lichidatorii nu sunt numiți în baza     inaplicabile sau imposibil de executat, atunci validitatea
unor dispoziții legale de către o instanță de judecată,
                                  juridică a celorlalte dispoziții nu este afectată de aceasta.
adunarea generală a acționarilor va numi prin hotărâre o
                                  În locul dispoziției inaplicabile sau imposibil de executat
comisie de lichidare, care se compune din trei persoane.
                                  va fi aplicată de la data imposibilității aplicării sau
  2. Comisia de lichidare va proceda, conform
                                  executării ei acea regelementare aplicabilă sau valabilă,
dispozițiilor legale, la lichidarea societății. Suma rezultată
                                  care se apropie cât mai mult de scopul dispoziției
din lichidare după plata obligațiilor va fi împărțită între
                                  inaplicabile sau imposibil de executat. Același lucru este
acționari proporțional cu valoarea nominală a acțiunilor
                                  valabil și pentru cazul unei nedorite lacune în
deținute de aceștia.
                                  reglementare. Acționarii sunt obligați să procedeze în
            ARTICOLUL 17                acest caz la o modificare corespunzătoare a acestui act
           Rezolvarea litigiilor            constitutiv.
  1. Acționarii convin ca, în cazul unor diferende care ar                 ANEXĂ
apărea pe durata existenței societății sau a lichidării
                                    la actul constitutiv al Societății Comerciale
acesteia, fie între acționari și societate, fie între acționarii
                                         ZAHĂRUL ORADEA - S.A.
înșiși, să le rezolve pe cale amiabilă. Părțile vor decide, în
cazul în care aceasta se impune, să apeleze în cadrul         Obiectul de activitate al societății (art. 2, alin. 3 al
dezbaterilor la prezența unui terț, care se bucură de       actului constitutiv):
încrederea ambelor părți și dispune de cunoștințe juridice      0119 - cultivarea cerealelor, porumbului și a altor
și economice, ca mediator fără drept de vot.            plante n.c.a.;
  2. Toate litigiile nerezolvate pe calea negocierilor cu      0141 - creșterea bovinelor de lapte;
privire la acest act constitutiv sau în legătură cu acest act     0142 - creșterea altor bovine;
constitutiv, inclusiv (dar nu numai) acelea care se referă      0147 - creșterea păsărilor;
la valabilitatea sau încetarea acestui act constitutiv,        0161 - activități auxiliare pentru producția vegetală;
pentru care legea nu prevede imperativ competența           0163 - activități după recoltare;
instanțelor de judecată, vor fi soluționate prin procedură      0164 - pregătirea semințelor;
arbitrală la Curtea de Arbitraj pentru Cauze Comerciale        1091 - fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
Internaționale de pe lângă Camera de Comerț și Industrie      de fermă;
București. Va fi aplicat regulamentul de arbitraj al acesteia     1092 - fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
pentru arbitraj internațional, în versiunea în vigoare la     de companie;
data respectivă. Instanța de arbitraj va fi compusă din trei     1082 - fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și
persoane; limba de arbitraj va fi limba română.          a produselor zaharoase;
  3. Curtea de arbitraj hotărăște în decurs de trei luni;      1052 - fabricarea înghețatei;
hotărârea cu privire la suportarea cheltuielilor arbitrale      1101 - distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor
poate fi disjunsă și pronunțată ulterior.             alcoolice;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                 25

  1104 - fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin     4664 - comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria
fermentare;                            textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat;
  1105 - fabricarea berii;                      4665 - comerț cu ridicata al mobilei de birou;
  1032 - fabricarea sucurilor de fructe și legume;          4666 - comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  1107 - producția de băuturi răcoritoare nealcoolice;      de birou;
producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;           4669 - comerț cu ridicata al altor mașini și
  1624 - fabricarea ambalajelor din lemn;            echipamente;
  2015 - fabricarea îngrășămintelor și produselor          4671 - comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi
azotoase;                             și gazoși, și al produselor derivate;
  2320 - fabricarea produselor ceramice refractare;         4672 - comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor
  3700 - colectarea și epurarea apelor uzate;          metalice;
  4621 - comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor,        4673 - comerț cu ridicata al materialului lemnos și a
furajelor și tutunului neprelucrat;                materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
  4622 - comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;       4674 - comerț cu ridicata al echipamentelor și
  4623 - comerț cu ridicata al animalelor vii;          furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de
  4624 - comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al  încălzire;
pieilor prelucrate;                          4675 - comerț cu ridicata al produselor chimice;
  4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;        4676 - comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
  4632 - comerț cu ridicata al cărnii și produselor din       4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
carne;                                 4690 - comerț cu ridicata nespecializat;
  4633 - comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor,      4711 - comerț cu amănuntul în magazine
uleiurilor și grăsimilor comestibile;               nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
  4634 - comerț cu ridicata al băuturilor;            alimentare, băuturi și tutun;
  4635 - comerț cu ridicata al produselor din tutun;         4719 - comerț cu amănuntul în magazine
  4636 - comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și     nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
produselor zaharoase;                       nealimentare;
  4637 - comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și         4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
condimente;                            proaspete, în magazine specializate;
  4638 - comerț cu ridicata specializat al altor alimente,      4722 - comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor
inclusiv pește, crustacee și moluște;               din carne, în magazine specializate;
  4639 - comerț cu ridicata nespecializat de produse         4799 - comerț cu amănuntul efectuat în afara
alimentare, băuturi și tutun;                   magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
  4641 - comerț cu ridicata al produselor textile;          7022 - activități de consultanță pentru afaceri și
  4642 - comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și         management;
încălțămintei;                             7320 - activități de studiere a pieței și de sondare a
  4643 - comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz    opiniei publice;
gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;         7410 - activități de design specializat;
  4644 - comerț cu ridicata al produselor din ceramică,       7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice
sticlărie și produse de întreținere;                n.c.a.;
  4645 - comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de      7740 - leasing cu bunuri intangibile
parfumerie;                              5210 - depozitări;
  4646 - comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;       6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
  4647 - comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a     proprii;
articolelor de iluminat;                        6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
  4648 - comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor;    proprii sau leasing;
  4649 - comerț cu ridicata al altor bunuri de uz          8230 - activități de organizare a expozițiilor, târgurilor
gospodăresc;                            și congreselor;
  4651 - comerț cu ridicata al calculatoarelor,           8291 - activități ale agențiilor de colectare și ale
echipamentelor periferice și software-lui;             birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
  4652 - comerț cu ridicata de componente și             8292 - activități de ambalare;
echipamente electronice și de telecomunicații;             8299 - alte activități de servicii suport pentru
  4661 - comerț cu ridicata al mașinilor agricole,        întreprinderi n.c.a.;
echipamentelor și furniturilor;                    8621 - activități de asistență medicală generală;
  4662 - comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;           8622 - activități de asistență medicală specializată;
  4663 - comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria      - activități de import-export de orice natură pentru
minieră și construcții;                      societate sau în cooperare cu alți agenți economici, în
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

nume propriu sau prin intermedieri în limitele legislației în    2008, ora 9,00, pentru toți acționarii înscriși în Registrul
vigoare.                              acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. la
  Prin hotărârea adunării generale a acționarilor se va      data de 31.03.2008, considerată ca dată de referință cu
putea lărgi sfera obiectului de activitate al societății.      următoarea ordine de zi:
  (18/512.575)                            1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor
                                  financiare încheiate la data de 31.12.2007 privind
       Societatea Comercială                 rezultatele economice ale societății înregistrate în cursul
    BEGA TRANS AUTO - S.A., Timișoara              anului.
         județul Timiș                     2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a contului
                                  de profit și pierderi la data de 31.12.2007.
            CONVOCARE                    3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a
  Administratorul unic al S.C. BEGA TRANS AUTO -          repartizării profitului înregistrat la data de 31.12.2007
S.A., cu sediul social în Timișoara, Str. Armoniei nr. 25,     (stabilirea dividendelor și data plății acestora).
județul Timiș, convoacă:                        4. Prezentarea raportului auditorului financiar cu
  I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru       privire la constatările făcute în concluziile rezultate în
data de 29.04.2008, cu începere de la ora 11,00, la sediul     urma verificării situațiilor financiare și a contului de profit
societății, pentru toți acționarii societății existenți la data   și pierdere încheiat la 31.12.2007.
de referință 23.04.2008, având următoarea ordine de zi:         5. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de
  1. Aprobarea Raportului de gestiune al              Administrație și descărcarea de gestiune a
Administratorului unic asupra activității desfășurate în      administratorilor pe anul 2007.
                                    6. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și
anul 2007.
                                  cheltuieli, programului de activitate și investiții pentru anul
  2. Aprobarea Raportului auditorului referitor la bilanțul
                                  financiar 2008.
contabil pe anul 2007.
                                    7. Aprobarea cumpărării în leasing și semnarea de
  3. Aprobarea bilanțului contabil și contului de profit și
                                  contracte de leasing.
pierderi pe anul 2007 și repartizarea profitului net.
                                    8. Aprobarea cumpărării de active și pachete de
  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
                                  acțiuni în condițiile legii.
2008.
                                    9. Aprobarea contractării de credite interne și
  5. Diverse.
                                  internaționale și garantarea acestora cu active din
  În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar,
                                  patrimoniul societății a căror valoare estimată pe durata
adunarea se reconvoacă pentru data de 30.04.2008 la
                                  exercițiului este de 80 % din totalul activelor.
aceeași oră și în același loc.
                                    10. Aprobarea vânzării de active conform legislației în
  II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
                                  vigoare.
pentru data de 29.04.2008, cu începere de la ora 12,00,
                                    11. Aprobarea prelungirii liniei de credite de 800.000
la sediul societății, pentru toți acționarii societății existenți
                                  lei, contractate cu BCR Sucursala Pitești.
la data de referință 23.04.2008, având următoarea ordine        12. Adoptarea sistemului dualist ca formă de
de zi:                               administrare și aprobarea numărului membrilor
  1. Aprobarea rezultatelor evaluării construcțiilor aflate    Consiliului de Supraveghere.
în patrimoniul societății la data de 31.12.2007.            13. Eliberarea din funcție a membrilor Consiliului de
  2. Recodificarea obiectelor de activitate potrivit        Administrație și alegerea membrilor Consiliului de
Ordinului nr. 337/20.04.2007.                    Administrație prin vot secret. Data limită pentru
  3. Închiderea unor puncte de lucru ale societății.        depunerea candidaturilor este 10.04.2008, lista
  4. Diverse.                           cuprinzând informațiile detaliate cu privire la candidați se
  În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar,       află la dispoziția acționarilor la sediul social.
adunarea se reconvoacă pentru data de 30.04.2008 la           14. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de
aceeași oră și în același loc.                   Supraveghere pentru anul 2008.
   (19/512.576)                            15. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului
                                  de Supraveghere.
       Societatea Comercială                   16. Înlocuirea auditorului financiar S.C. SYSTEM
    LACTAG - S.A., Costești, județul Argeș           AUDIT - S.A. prin numirea auditorului financiar S.C.
                                  GOLD EXPERT ABC - S.R.L. pentru auditarea
            CONVOCARE                  documentelor. Fixarea duratei minime a noului contract
  Consiliul de Administrație al S.C. LACTAG - S.A., în       de audit financiar și a remunerației auditorului.
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,       Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea
cu modificările și completările ulterioare, și ale actului     acționarilor cărora li se aplică hotărârii adunării generale
constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a         a acționarilor conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
acționarilor la sediul societății din Costești, Str.          Începând cu data de 10.04.2008 documentele și
Progresului nr. 24, județul Argeș, la data de 25 aprilie      materialele informative referitoare la problemele incluse
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                27

în ordinea de zi se pot consulta și/sau procura contra cost     4. Rectificarea numărului locației din Costești, Str.
la sediul societății din Costești, Str. Progresului nr. 24,    Progresului, ca urmare a numerotării efectuate de
județul Argeș, sau pe pagina de internet a societății       Primăria Costești.
www.lactag.ro.                            5. Aprobarea modificărilor/completărilor a actului
  Procurile speciale pentru reprezentarea în adunarea      constitutiv și redactarea acestuia în forma actualizată cu
generală a acționarilor pot fi obținute de la sediul societății  toate modificările conform Legii nr. 31/1990, republicată,
și vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de ținerea   cu modificările și completările ulterioare.
adunării generale la sediul societății.               În situația în care la data și ora menționate mai sus nu
  În situația în care la data și ora menționate mai sus nu   se va întruni cvorumul legal și statutar, ședința se
se va întruni cvorumul legal și statutar, ședința se       reconvoacă în data de 29.04.2008, la ora 13,00, în
reconvoacă în data de 29.04.2008, la ora 9,00, în același     același loc și cu aceeași ordine de zi.
loc și cu aceeași ordine de zi.                   Informații suplimentare se pot obține la sediul societății
  Informații suplimentare se pot obține la sediul societății  din Costești, Str. Progresului nr. 24, județul Argeș, sau la
din Costești, Str. Progresului nr. 24, județul Argeș, sau la   telefon 0248/251400.
telefon 0248/251400.                          (21/512.578)
   (20/512.577)
                                         Societatea Comercială
      Societatea Comercială                       ITM AMIRO - S.A., București
   LACTAG - S.A., Costești, județul Argeș
                                             CONVOCARE
           CONVOCARE                   Consiliul de Administrație al SC ITM AMIRO - S.A., cu
  Consiliul de Administrație al S.C. LACTAG - S.A., în      sediul în București, șos. Berceni nr. 8, sectorul 4, cu
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,    J 40/163/1991 și CUI RO-382458 (Societatea), întrunit în
cu modificările și completările ulterioare, și ale actului    ședința din 22.03.2008, convoacă adunarea generală
constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a      ordinară a acționarilor la data de 25.04.2008, ora 17,00,
acționarilor la sediul societății din Costești, Str.       la sediul Societății din București, șos. Berceni nr. 8,
Progresului nr. 24, județul Argeș, la data de 25 aprilie     sectorul 4, Sala de consiliu, pentru toți acționarii
2008, ora 13,00, pentru toți acționarii înscriși în Registrul   înregistrați în Registrul acționarilor Societății ținut de către
acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. la        S.C. DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. ,cu sediul în
data de 31.03.2008, considerată ca dată de referință cu      București, str. Făgăraș nr. 25, sectorul 1, la sfârșitul zile
următoarea ordine de zi:                     de 12.04.2008 (data de referință), cu următoarea ordine
  1. Redefinirea obiectului de activitate al societăți în    de zi:
conformitate cu dispozițiile Ordinului Institutului Național     1. Prezentarea, discutarea și aprobarea:
de Statistică nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea        a. situațiilor financiare (Bilantul contabil, Contul de
clasificării activităților din economia națională - CAEN.     profit și pierdere și Notele explicative) pentru exercițiul
  2. Desființarea unor puncte de lucru ca urmare a        financiar încheiat la 31.12.2007
încetării activității și efectuarea de formalități în vederea    b. repartizării profitului net aferent anului 2007
radierii lor din Registrul Comerțului: punctul de lucru       c. valorii dividendului pe acțiune.
  - magazin, Pitești, Aleea Petrochimiștilor, județul        d. modalități și termenului de distribuire a dividendelor
Argeș;                                2. Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate
  - punct de lucru Pitești, str. Smârdan, bl. B4, parter,    pentru anul 2007 al Consiliului de Administrație.
județul Argeș;                            3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de
  - punct de lucru București, str. Ion Câmpineanu nr. 25,    Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2007
bloc Turn, ap. 15, sectorul 1.                    4. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului
  3. Prelungirea până la data de 30.04.2009 a          auditorului financiar pentru exercițiul financiar încheiat la
valabilității actului doveditor al sediului punct de lucru:    31.12.2007.
  a. Magazin - Piața Războieni, Pitești, județul Argeș,       4. Discutarea și aprobarea confirmării auditorului
potrivit contractului de închiriere nr. 3/3.01.2008;       financiar pentru anul 2008, respectiv dl Sebe Liviu.
  b. Magazin - Piața Trivale, Pitești, județul Argeș,        6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și
potrivit contractului de închiriere nr. 4/3.01.2008;       cheltuieli și a Programului de investiții preliminate pentru
  c. Magazin - Piața Ceair, Complex DOI COCOȘI,         anul 2008.
Pitești, județul Argeș, potrivit contractului de închiriere nr.   7. Discutarea și aprobarea acordării unor atribuții
31/9.01.2008;                           Consiliului de Administrație pentru modificarea Bugetului
  d. Punct de lucru - str. Nicolae Bălcescu nr. 64, potrivit   de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții
contractului de închiriere nr. 32/9.01.2008.           preliminat pentru anul 2008.
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

  8. Aprobarea prelungirii mandatului administratorilor         Societatea Comercială
Mihai Vasiliu și Șerban Alexandru Vasiliu pentru o        MUSCELVIT - S.A., Câmpulung, județul Argeș
perioadă de 4 ani, începând cu data de 31.05.2008.
  9. Aprobarea ca retribuțiile administratorilor Mihai               CONVOCARE
Vasiliu și Șerban Alexandru Vasiliu să rămână            Administratorul unic al S.C MUSCELVIT - S.A.
neschimbate, respectiv cele prevăzute în contractele de     convoacă în data de 29.04.2008, ora 11,00, adunarea
mandat conform aprobării adunării generale a          generală ordinară a acționarilor, care va avea loc la sediul
acționarilor.                          societății din Câmpulung, str. Traian nr. 52, județul Argeș.
  10. Aprobarea prelungirii contractelor de mandat        Ordinea de zi va fi următoarea:
încheiate între Societate și administratorii Mihai Vasiliu și    - Raportul administratorului privind gestiunea societății
Șerban Alexandru Vasiliu pentru perioada            în exercițiul financiar al anului 2007;
corespunzătoare prelungirii mandatelor de administratori      - Analiza bilanțului și a contului de profit și pierdere și
prin semnarea unor acte adiționale la contractele de      repartizarea profitului net pentru anul 2007;
mandat.                               - Raportul cenzorilor;
  11. Împuternicirea domnului Teodorescu Șerban          - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
Dumitru, administrator, să semneze în numele și pe       2008 și a programului de investiții;
seama Societății actele adiționale la contractele de        - Diverse.
mandat ale administratorilor Mihai Vasiliu și Șerban        Dacă Adunarea convocată la data de 29 aprilie 2008
Alexandru Vasiliu.                       nu îndeplinește condițiile de validitate, aceasta se va
  Începând cu data de 24.03.2008, în zilele lucrătoare,    reprograma pentru data de 30 aprilie 2008, la aceeași oră
între orele 9-12, pe baza unei programări telefonice sau    și în același loc.
în scris la tel/fax 021-322.75.65, documentele referitoare     Informații suplimentare se pot obține la sediul societății
la problemele incluse în ordinea de zi (situațiile financiare  sau la tel. 0248513070.
anuale, raportul de activitate pentru anul 2007 al          (23/512.580)
consiliului de administrație precum și propunerea cu
privire la distribuirea de dividende, raportul auditorului         Societatea Comercială
financiar pe anul 2007, propunerea de buget de venituri și    CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE - S.A.
cheltuieli și a programului de investiții preliminate pentru     Gura Humorului, județul Suceava
anul 2008, propunerea privind atribuțiile ce urmează a fi
acordate consiliului de administrație pentru modificarea               CONVOCARE
Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de       Consiliul de administrație al Societății Comerciale
investiții preliminat în cursul anului 2008, proiectele de   CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE - S.A., în
acte adiționale la contractele de mandat ale          conformitate cu Legea nr. 31/1990 și actul constitutiv al
administratorilor) se pot consulta și procura contra sumei   societății, convoacă adunarea generală extraordinară a
de 0,35 lei/pag. de la sediu ITM AMIRO - S.A. la        acționarilor pentru data de 24 aprilie 2008, ora 11.00.
următoarea adresă: șos. Berceni nr. 8, sectorul 4,         Ședința adunării generale ordinare a acționarilor se va
București.                           desfășura în București, Splaiul Unirii nr. 16, camera 114,
  Accesul în sala de ședință este permis acționarilor     sectorul 4.
numai pe baza buletinului de identitate valabil sau a cărții    La ședință sunt îndreptățiți să participe acționarii
de identitate pentru persoanele fizice iar pentru        înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10
persoanele juridice și în baza dovezii calității de       aprilie 2008.
reprezentant legal. În situația persoanelor juridice sau      Ordinea de zi va fi următoarea:
fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta și           1. Modificarea actului constitutiv al societății astfel:
documentul de reprezentare. În situația în care acționarii     Art. 8. Acțiunile, punctul 8.3. se modifică și devine:
vor fi reprezentați prin procură originală va fi depusă în     8.3. Registrul acționarilor va fi ținut de
original cu 48 de ore înainte de adunare la sediul       S.C. DEPOZITARUL CENTRAL - S.A.
Societății sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de    Art. 12. Consiliul de administrație, punctul 12.1. se
vot în acea adunare conform dispozițiilor art. 125 alin. 3   modifică și devine:
din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale        12.1. Societatea este administrată de un consiliu de
republicată, modificată și completată.             administrație ales pe o perioadă de patru ani, format din
  În cazul în care adunarea generală a acționarilor nu se   trei membri, temporari și revocabili, ale cărui atribuții sunt
poate întruni și lucra din cauza îndeplinirii cvorumului din  cele stabilite prin lege sau înscrise în prezentul act
alineatul precedent, adunarea generală ordinară a        constitutiv.
acționarilor se programează pentru data de 26.04.2008,       Procurile de reprezentare pot fi depuse la sediul
ora 9,00, în același loc.                    societății cu mximum 48 de ore înainte de întrunirea
   (22/512.579)                        ședinței.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                 29

  În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de desfășurare,  6366478, S.C. EASTERN EUROPEAN CONSULTANT -
ședința se va putea ține în mod legal la data de 25 aprilie    S.R.L., prin reprezentant legal, dna Dranga Doina, în
2008 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de    conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990,
zi.                                convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor
   (24/512.581)                         Societății Comerciale CENTRUL DE AFACERI
                                 ROMÂNIA - S.A., în ziua de 28.04.2008, ora 12.00, la
      Societatea Comercială                 sediul din bd. Magheru (Complex Hotel Lido) nr. 5-7,
 CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE - S.A.              sectorul 1, București.
   Gura Humorului, județul Suceava                În cazul în care cvorumul necesar nu se întrunește pe
                                 28.04.2008, atunci ședința se va desfășura pe data de
           CONVOCARE                  29.04.2008, ora 12.00, la aceeași adresă.
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale        Ordinea de zi:
CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE - S.A., în              1. analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale
conformitate cu Legea nr. 31/1990 și actul constitutiv al     pentru exercițiul anului 2007, elaborate conform Ordinului
societății, convoacă adunarea generală ordinară a         Ministrului Finanțelor nr. 1752/2005, care cuprind:
acționarilor pentru data de 24 aprilie 2008, ora 12.00.       1.1. bilanțul prescurtat încheiat la data de 31.12.2007;
  Ședința adunării generale ordinare a acționarilor se va      1.2. contul de profit și pierdere la 31.12.2007;
desfășura în București, Splaiul Unirii nr. 16, camera 114,      1.3. date informative la 31.12.2007;
sectorul 4.                             1.4. note explicative la 31.12.2007;
  La ședință sunt îndreptățiți să participe acționarii       2. prezentarea și aprobarea rezultatelor inventarierii
înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10  generale a patrimoniului la data de 31.12.2007;
aprilie 2008.                            3. analiza și aprobarea raportului de gestiune al
  Ordinea de zi va fi următoarea:                administratorului unic și descărcarea de gestiune a
  1. prezentarea situațiilor financiare încheiate la       acestuia pentru exercițiul financiar 2007;
31.12.2007, a rapoartelor consiliului de administrație și al     4. în conformitate cu dispozițiile art. 123 alin. 1 din
auditorului financiar;                      Legea nr. 31/1990, acționarii care posedă acțiuni la
  2. aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2007;       purtător vor avea drept de vot în adunare numai dacă vor
  3. aprobarea repartizării profitului net al societății;    depune acțiunile la sediul societății - secretariat, cu cel
  4. aprobarea descărcării de gestiune a             puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea
administratorilor societății pentru anul 2007;          adunării;
  5. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a        5. data de referință pentru acționarii societății este
programului de activitate și a bugetului de investiții pentru
                                 11.04.2008;
anul 2008;
                                   6. diverse.
  6. alegerea administratorilor societății;
                                   (26/512.584)
  7. stabilirea remunerației membrilor consiliului de
administrație și a bugetului la dispoziția acestora.                Societatea Comercială
  Lista cuprinzând infromații cu privire la numele,
                                          REGAL - S.A., Galați
localitatea de domiciliu și pregătirea profesională ale
persoanelor propuse pentru funcția de administrator se
                                             CONVOCARE
află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și
completată de aceștia în condițiile legii.              Vă aducem la cunoștință că Societatea Comercială
  Procurile de reprezentare pot fi depuse la sediul       REGAL - S.A., Galați, prin consiliul de administrație
societății cu 48 de ore înainte de întrunirea ședinței.      întrunit în data de 12.03.2008, în conformitate cu
  În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de desfășurare,   prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, și
ședința se va putea ține în mod legal la data de 25 aprilie    ale art. 135 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM,
la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.    convoacă în data de 25.04.2008, ora 12.00, la sediul
   (25/512.582)                         societății din Galați, Str. Brăilei nr. 17, Complex „Potcoava
                                 de Aur” (sala de ședințe), adunarea generală ordinară a
      Societatea Comercială                 acționarilor societății, la care sunt îndreptățiți să participe
   CENTRUL DE AFACERI ROMÂNIA - S.A.              și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la
         București                    data de referință 8.04.2008 și care are următoarea ordine
                                 de zi:
           CONVOCARE                    1. prezentarea, dezbaterea și aprobarea raprotului de
  Administratorul unic al Societății Comerciale         gestiune al consiliului de administrație și descărcarea de
CENTRUL DE AFACERI ROMÂNIA - S.A., persoană            gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar
juridică română, cu sediul social în București, str. C.A.     2007;
Rosetti nr. 11, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului    2. prezentarea raportului comisiei de cenzori în
Comerțului București cu nr. J 40/19817/1994, C.U.I. RO      legătură cu situațiile financiare ale anului 2007;
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

  3. prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor       3) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și
financiare anuale și repartizarea profitului net pe anul     programul de activitate, pentru exercițiul financiar aferent
2007;                              anului 2008;
  4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru     4) să discute și să convoace hotărârea nr. 119 a
anul 2008, rectificat;                      adunării generale ordinare a acționarilor, din data de
  5. aprobarea vânzării activului Simigerie;          25.02.2008;
  6. aprobarea datei de 20.05.2008, ca dată de           5) să aleagă, pentru postul vacant, un nou membru în
înregistrare pentru identificarea acționarilor, asupra      consiliul de administrație.
cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale      Lista cuprinzând informații cu privire la numele,
                                 localitatea de domiciliu și calificarea profesională a
ordinare ale acționarilor;
                                 persoanelor propuse pentru funcția de administrator se
  7. diverse.
                                 află la dispoziția acționarilor, începând cu data publicării
  Documentele și materialele informative vizând
                                 prezentului anunț, la secretaritul societății, putând fi
problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la       consultată și completată de acționari.
dispoziția acționarilor pe website-ul www.regalgi.ro și vor     6) stabilirea datei de 16.05.2008 ca dată de
putea fi distribuite contra cost la sediul societății începând  înregistrare pentru identificarea acționarilor care urmează
cu data de 18.04.2008.                      să beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra
  Formularul de procură specială pentru reprezentare în     cărora se răsfrâng efectele hotărârilor acestei adunări
A.G.A. se poate obține la sediul societății. Data limită     generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 alin. (1)
până la care vor fi depuse procurile speciale pentru       din Legea nr. 297/2004;
reprezentare în A.G.A. este 24.04.2008, ora 14.00.         7) mandatarea dlui Cioaca Paul-Dan, acționar al
  În cazul în care condițiile necesare desfășurării       Societății Comerciale GRANTMETAL - S.A., pentru
adunării generale a acționarilor nu sunt îndeplinite,      semnarea, în numele tuturor acționarilor, a formalităților
aceasta se reprogramează pentru data de 26.04.2008, în      cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor
același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.     prezentei adunări, inclusiv pentru semnarea contractului
  Amintim acționarilor obligativitatea prezentării       de mandat dintre acționari și membrii consiliului de
documentului de identitate al persoanei fizice, respectiv    administrație.
împuternicirea reprezentantului persoanei juridice.         Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați
Mandatarea se face conform legii.                în cadrul ședinței fie de reprezentanții lor legali, fie de alți
  Relații suplimentare se pot obține la telefon         reprezentanți, cărora li s-a acordat o procură specială în
                                 condițiile art. 243 din Legea nr. 297/2004. Modelul
0236/411801 sau la sediul societății.
                                 procurii este conform cu art. 139 din Regulamentul nr.
  (27/512.585)
                                 1/2006 emis de CNVM și poate fi obținut de la
                                 secretariatul Societății începând cu data publicării
       Societatea Comercială
                                 prezentei convocări, în zilele lucrătoare, între orele 10.00-
      GRANTMETAL - S.A., București
                                 15.00. Un exemplar original al procurii, completat și
                                 semnat, va fi depus cu 48 de ore înainte de adunare.
           CONVOCARE                   În conformitate cu art. 243 (5) din Legea nr. 297/2004,
  Consiliul de administrație al Societății Comerciale      societatea va pune la dispoziția acționarilor, la sediul
GRANTMETAL - S.A., societate comercială înregistrată       acesteia, începând cu data de 17.04.2008, documentele
de Oficiul Național al Registrului Comerțului la numărul J    și materialele informative vizând problemele înscrise pe
40/582/1991 din 19.02.1991, având codul unic de         ordinea de zi. Documentele și materialele informative
înregistrare RO 456466 atribuit în data de 9.12.1992, cu     vizând problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi ridicate
sediul în București, Bd. Constructorilor nr. 16A, sectorul 6   de acționari de la secretariatul societății, începând cu
(denumită în continuare „Societatea”), convoacă         data de 17.04.2008, în timpul zilelor lucrătoare, între orele
adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de     10.00-15.00.
25.04.2008, ora 15.00, la sediul Societății, pentru toți       (28/512.586)
acționarii înregistrați în registul acționarilor ținut de
                                        Societatea Comercială
Societatea Comercială DEPOZITARUL CENTRAL - S.A.,               ARO-PALACE - S.A., Brașov
la data de referință de 18.04.2008, cu următoarea ordine
de zi:                                         CONVOCARE
  1) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile
financiare anuale (aferente anului 2007), pe baza                   (COMPLETARE)
rapoartelor prezentate de consiliul de administrație,        Consiliul de administrație al S.C. ARO-PALACE - S.A.,
respectiv de auditorul financiar și să fixeze, dacă este     cu sediul în Brașov, Str. Mureșenilor nr. 12, județul
cazul, dividendul;                        Brașov, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu
  2) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de       nr. J 08/13/1991, având codul de înregistrare fiscală nr. R
administrație;                          1102041, în conformitate cu art. 117 indice 1 din Legea nr.
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008                31

31/1990, având în vedere cererea acționarului SIF           4322 - lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de
TRANSILVANIA - S.A. conform scrisorii nr.             aer condiționat.
1892/13.03.2008, completează ordinea de zi a adunării         4329 - alte lucrări de instalații pentru construcții;
generale a acționarilor din data de 14 aprilie 2008, așa       8020 - activități de servicii privind sistemele de
cum a fost ea publicată în Monitorul Oficial al României     securizare;
Partea a IV-a nr. 1330/7.03.2008, cu următorul punct:         4332 - lucrări de tâmplărie și dulgherie;
 14. Aprobarea contractului de administrare a societății.      4333 - lucrări de pardosire și placare a pereților;
  (29/512.587)                           4334 - lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de
                                 geamuri;
       Societatea Comercială                  4339 - alte lucrări de finisare;
   CIVITA COM - S.A., Mediaș, județul Sibiu             4399 - alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
                                   4619 - intermedieri în comerțul cu produse diverse;
           CONVOCARE
                                   1039 - prelucrarea și conservarea fructelor și
          din data de 25.04.2008             legumelor n.c.a.;
      a adunării generale extraordinare             4631 - comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
  Administratorul unic al S.C. CIVITA COM - S.A.          4721 - comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor
(„Societatea”), persoană juridică română cu sediul în       proaspete, în magazine specializate;
Mediaș, str. St. L. Roth nr. 1, județul Sibiu, înmatriculată la    4725 - comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine
Oficiul Registrului Comerțului al județului Sibiu cu nr.     specializate;
J 32/102/1991, CUI RO 806162, în conformitate cu           4729 - comerț cu amănuntul al altor produse
dispozițiile art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicată,     alimentare în magazine specializate;
astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 441/2006 cât și      4781 - comerț cu amănuntul al produselor alimentare,
cele ale actului constitutiv, convoacă prin prezenta,       băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri,
adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru       chioșcuri și piețe;
data de 25 aprilie 2008 ora 14.00, la sediul societății.       4782 - comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei
  La adunare vor putea participa toți acționarii        și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;
înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de     4789 - comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și
10.04.2008, stabilită ca dată de referință.            piețe al altor produse;
  În cazul în care adunarea nu va întruni cvorumul de        9521 - repararea aparatelor electronice de uz casnic;
prezență prevăzut de actul constitutiv al societății și de      9522 - repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a
legislația în vigoare, o nouă adunare generală ordinară va    echipamentelor pentru casă și grădină;
avea loc la data de 29.04.2008, ora 14.00, la sediul         9512 - repararea echipamentelor de comunicații;
societății, cu aceeași ordine de zi și cu respectarea         9523 - repararea încălțămintei și a articolelor din piele;
condițiilor prevăzute în prezenta convocare.             9529 - repararea articolelor de uz personal și
  Adunarea generală extraordinară va avea următoarea      gospodăresc n.c.a.;
ordine de zi:                             9609 - alte activități de servicii n.c.a.;
  1. Aprobarea modificării Cap. VI - Obiectul de activitate     5610 - restaurante;
din actul constitutiv actualizat al societății, ca urmare a      5630 - baruri și alte activități de servire a băuturilor;
recodificării obiectului de activitate, conform Ordinului
                                   4941 - transporturi rutiere de mărfuri;
nr. 337/2007, după cum urmează:
                                   4942 - servicii de mutare;
  „Domeniul principal de activitate este:
                                   6810 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare
  682 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
                                 proprii;
proprii sau închiriate.
  Activitatea principală este:                   6920 - activități de contabilitate și audit financiar;
  6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare   consultanță în domeniul fiscal;
proprii sau închiriate.                        8121 - activități generale de curățenie a clădirilor;
  Alte activități:                         8122 - activități specializate de curățenie;
  1011 - prelucrarea și conservarea cărnii;             8129 - alte activități de curățenie;
  1020 - prelucrarea și conservarea peștelui,            9200 - activități de jocuri de noroc și pariuri;
crustaceelor și moluștelor;                      8551 - învățământ în domeniul sportiv și recreațional;
  1085 - fabricarea de mâncăruri preparate;             9609 - alte activități de servicii n.c.a..
  1052 - fabricarea înghețatei;                   2. Aprobarea modificării Cap.VIII - „Adunarea generală
  1071 - fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a    a acționarilor” din actul constitutiv actualizat al societății,
produselor proaspete de patiserie;                după cum urmează:
  1089 - fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;        • „Adunarea generală ordinară
  1072 - fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea     Pentru validitatea deliberărilor adunării generale
prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie;       ordinare este necesară prezența acționarilor care să
  4321 - lucrări de instalații electrice;            dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1648/24.III.2008

vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu              J 23/2348/2005, CUI R 1589177, prin președinte, în
majoritatea voturilor exprimate.                        conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, Legii nr.
  Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din             31/1990 și Regulamentului CNVM nr. 1/2006, convoacă,
cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute anterior,              prin prezenta, adunarea generală ordinară a acționarilor
adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să           pentru data de 26.04.2008, ora 9.00, la sediul Societății.
delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei              În cazul în care adunarea nu va întruni cvorumul de
dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând             prezență prevăzut de actul constitutiv al Societății și de
hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.                  legislația în vigoare, o nouă adunare generală ordinară va
  • Adunarea generală extraordinară                      avea loc la sediul Societății, la data de 27.04.2008, ora
  Pentru validitatea deliberărilor adunării generale             9.00, având aceeași ordine de zi și cu respectarea
extraordinare este necesară, la prima convocare,                condițiilor prevăzute în prezenta convocare.
prezența acționarilor deținând cel puțin 1/4 din numărul
                                          La adunarea generală ordinară vor putea participa toți
total de drepturi de vot, iar la convocările următoare,
                                        acționarii înscriși în registrul acționarilor Depozitarul
prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din
                                        Central, la sfârșitul zilei de 14.04.2008.
numărul total de drepturi de vot.
  Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute             Adunarea generală ordinară va avea următoarea
de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de              ordine de zi:
modificare a obiectului principal de activitate al societății,           1. prezentarea raportului consiliului de administrație
de reducere sau majorare a capitalului social, de               referitor la situațiile financiare încheiate la 31 decembrie
schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de            2007;
dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin             2. aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul
două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii            financiar 2007;
prezenți sau reprezentați.”                            3. aprobarea raportului de audit financiar pentru anul
  3. Stabilirea ca dată de înregistrare, data de               2007;
14.05.2008.                                    4. stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor
  Acționarii care vor participa direct la adunare trebuie           administratorilor și directorilor;
să prezinte actul de identitate. Reprezentanții                  5. desemnarea auditorului financiar pentru exercițiul
persoanelor juridice vor prezenta împuternicire scrisă.            financiar 2008;
Orice acționar poate fi reprezentat prin procură specială.             6. descărcarea de gestiune a administratorilor și
   (30/512.588)                               directorilor pentru exercițiul financiar 2008;
                                          7. stabilirea datei de 20 mai 2008 ca dată de
       Societatea Comercială                       înregistrare;
   PUBLIROM - S.A., Voluntari, județul Ilfov                  8. diverse.
                                          Acționarii persoane fizice pot participa direct la
              CONVOCARE
                                        adunare prin prezentarea actelor de identitate sau prin
         din data de 26.04.2008                    reprezentanți cu procură autentificată.
       a adunării generale ordinare                     Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați de
  Consiliul de administrație al S.C. PUBLIROM - S.A.             administratori sau alți reprezentanți legali, care la rândul
(„Societatea”), persoană juridică română, având sediul în           lor, pot acorda împuternicire scrisă altor persoane.
Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 32, corp 2, județul             Documentele adunării generale pot fi consultate
Ilfov, înmatriculată la Oficiul Național al Registrului            începând cu data de 21 aprilie 2008, la sediul societății.
Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov cu nr.                   (31/512.589)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                 &JUYDGY|242142|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1648/24.III.2008 conține 32 de pagini.     Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:12
posted:7/9/2010
language:Romanian
pages:32