Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

2008_1318

VIEWS: 62 PAGES: 32

									                         PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 1318     PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI                Vineri, 7 martie 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
      Societatea Comercială               capitalul social total, cota de participare la beneficii și
    WEST CONS - S.R.L., Piatra-Neamț            pierderi de 34 %, domiciliat în Piatra-Neamț, str.
        județul Neamț                 Alexandru Lăpușneanu nr. 82, bl. B1, sc. B, ap. 31,
                                județul Neamț;
                                 3. Udrea Mihai, asociat, cod numeric personal
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             1770713270580, aport la capital 60,00 RON, echivalând
                                cu 6 părți sociale, reprezentând 33 % din capitalul social
          TRIBUNALUL NEAMȚ              total, cota de participare la beneficii și pierderi de 33 %,
                                domiciliat în Piatra-Neamț, bd. Decebal nr. 68, bl. D5,
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 6745            sc. A, et. 2, ap. 7, județul Neamț;
                                 - administratori persoane fizice:
        din 20 decembrie 2007               1. Ștefan Ionuț, cod numeric personal 1810713270051,
  Judecător delegat                      data numirii 20 decembrie 2007, durata mandatului
  la Oficiul Registrului                   nelimitată, având puteri egale, împreună;
  Comerțului de pe lângă                     2. Cozma Constantin Cristian, cod numeric personal
  Tribunalul Neamț        - Neculai Topliceanu     1700322270610, data numirii 20 decembrie 2007, durata
  Referent la Oficiul                     mandatului nelimitată, având puteri egale, împreună;
  Registrului Comerțului                     3. Udrea Mihai, cod numeric personal 1770713270580,
  de pe lângă Tribunalul                   data numirii 20 decembrie 2007, durata mandatului
  Neamț             - Elena Cernat
                                nelimitată, având puteri egale, împreună;
  În baza cererii nr. 47029 din data de 19 decembrie       - denumire: WEST CONS - S.R.L.;
2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat     - sediul social: Piatra-Neamț, str. Alexandru
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Lăpușneanu nr. 82, bl. B1, sc. B, ap. 31, județul Neamț;
Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
comerciale cu următoarele date:                construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
  - fondatori:                          - activitate principală: cod CAEN 4521 - construcții de
  1. Ștefan Ionuț, asociat, cod numeric personal       clădiri și lucrări de geniu;
1810713270051, aport la capital 60,00 RON, echivalând       - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
cu 6 părți sociale, reprezentând 33 % din capitalul social   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
total, cota de participare la beneficii și pierderi de 33 %,  RON fiecare;
domiciliat în Piatra-Neamț, str. Alexandru Lăpușneanu nr.     - durata de funcționare: nelimitată;
90, bl. A4, sc. A, ap. 10, județul Neamț;             - cod unic de înregistrare: 22975154;
  2. Cozma Constantin Cristian, asociat, cod numeric       - număr de ordine în registrul comerțului:
personal 1700322270610, aport la capital 80,00 RON,      J 27/1670/2007.
echivalând cu 8 părți sociale, reprezentând 34 % din        (1/358.380)
  2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008

       Societatea Comercială                - cod unic de înregistrare: 22981083;
    ALEX CRIS TRANS - S.R.L., Piatra-Neamț           - număr de ordine în registrul comerțului:
         județul Neamț                J 27/1673/2007.
                                  (2/358.381)
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                     Societatea Comercială
                                 VLAD ROȘU INSTALAȚII - S.R.L., satul Bâra
          TRIBUNALUL NEAMȚ
                                    comuna Bâra, județul Neamț
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 6769
        din 21 decembrie 2007                       MINISTERUL JUSTIȚIEI

  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                             TRIBUNALUL NEAMȚ
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Neamț        - Neculai Topliceanu         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 6771
  Referent la Oficiul
                                       din 21 decembrie 2007
  Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul                     Judecător delegat
  Neamț             - Elena Cernat         la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă
  În baza cererii nr. 47110 din data de 20 decembrie
                                 Tribunalul Neamț        - Neculai Topliceanu
2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat
                                 Referent la Oficiul
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
                                 Registrului Comerțului
Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății      de pe lângă Tribunalul
comerciale cu următoarele date:                  Neamț             - Elena Cernat
  - fondatori:
  1. Ioniche Marius, asociat, cod numeric personal        În baza cererii nr. 47113 din data de 20 decembrie
1760908270633, aport la capital 100,00 RON, echivalând     2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social  la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
total, cota de participare la beneficii și pierderi de 50 %,  Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății
domiciliat în Piatra-Neamț, str. Dragoș Vodă nr. 85, județul  comerciale cu următoarele date:
Neamț;                              - fondator: Roșu Vasile Vlăduț, asociat unic, cod
  2. Nacu Mihai Cătălin, asociat, cod numeric personal    numeric personal 1850503270852, aport la capital
1751104270628, aport la capital 100,00 RON, echivalând     200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social  reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
total, cota de participare la beneficii și pierderi de 50 %,  participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat în
domiciliat în Piatra-Neamț, Str. Banatului nr. 42A, județul  localitatea Bâra, comuna Bâra, județul Neamț;
Neamț;                              - administrator persoană fizică: Roșu Vasile Vlăduț,
  - administratori persoane fizice:              cod numeric personal 1850503270852, data numirii 21
  1. Ioniche Marius, cod numeric personal           decembrie 2007, durata mandatului nelimitată, având
1760908270633, data numirii 21 decembrie 2007, durata     puteri depline;
mandatului nelimitată, având puteri depline, separat;       - denumire: VLAD ROȘU INSTALAȚII - S.R.L.;
  2. Nacu Mihai Cătălin, cod numeric personal          - sediul social: satul Bâra nr. 147, comuna Bâra, județul
1751104270628, data numirii 21 decembrie 2007, durata
                                Neamț;
mandatului nelimitată, având puteri depline, separat;
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 453 –
  - denumire: ALEX CRIS TRANS - S.R.L.;
                                lucrări de instalații pentru clădiri;
  - sediul social: Piatra-Neamț, str. Dragoș Vodă nr. 85,
                                 - activitate principală: cod CAEN 4533 – lucrări de
județul Neamț;
                                instalații tehnico-sanitare;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 900 –
eliminarea deșeurilor și a apelor uzate; salubritate și      - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
activități similare;                      capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - activitate principală: cod CAEN 9001 – colectarea și   RON fiecare;
tratarea apelor uzate;                      - durata de funcționare: nelimitată;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - cod unic de înregistrare: 22981105;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     - număr de ordine în registrul comerțului:
RON fiecare;                          J 27/1675/2007.
  - durata de funcționare: nelimitată;               (3/358.382)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008               3

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
   BJ CONSTRUCT - S.R.L., satul Mănoaia                VIKING TRAVEL & MEDIA - S.R.L.
     comuna Costișa, județul Neamț                  Piatra-Neamț, județul Neamț


         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI          TRIBUNALUL NEAMȚ                        TRIBUNALUL NEAMȚ


    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 6770                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 6772
                                       din 21 decembrie 2007
        din 21 decembrie 2007
                                 Judecător delegat
  Judecător delegat
                                 la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                     Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                     Tribunalul Neamț        - Neculai Topliceanu
  Tribunalul Neamț        - Neculai Topliceanu      Referent la Oficiul
  Referent la Oficiul                      Registrului Comerțului
  Registrului Comerțului                     de pe lângă Tribunalul
  de pe lângă Tribunalul                     Neamț              - Elena Cernat
  Neamț             - Elena Cernat
                                 În baza cererii nr. 47179 din data de 20 decembrie
  În baza cererii nr. 47120 din data de 20 decembrie     2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat
2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat   la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății
Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății     comerciale cu următoarele date:
comerciale cu următoarele date:                  - fondator: Popa Dan Aristide, asociat unic, cod
  - fondator: Apânzăriței Vasile, asociat unic, cod      numeric personal 1760818170374, aport la capital
                                200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
numeric personal 1810204047791, aport la capital
                                reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
                                participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat în
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
                                Piatra-Neamț, bd. Decebal nr. 90, bl. A1, sc. D, ap. 50,
participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat în  județul Neamț;
localitatea Mănoaia, comuna Costișa, județul Neamț;        - administrator persoană fizică: Popa Dan Aristide, cod
  - administrator persoană fizică: Apânzăriței Vasile, cod  numeric personal 1760818170374, data numirii 21
numeric personal 1810204047791, data numirii 21        decembrie 2007, durata mandatului nelimitată, având
decembrie 2007, durata mandatului nelimitată, având      puteri depline;
puteri depline;                          - denumire: VIKING TRAVEL & MEDIA - S.R.L.;
  - denumire: BJ CONSTRUCT - S.R.L.;               - sediul social: Piatra-Neamț, bd. Decebal nr. 90, bl.
  - sediul social: satul Mănoaia, comuna Costișa, județul   A1, sc. D, ap. 50, județul Neamț;
Neamț;                              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 633 –
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 –    activități ale agențiilor de voiaj și a tur-operatorilor;
construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;  activități de asistență turistică neclasificate în altă parte;
  - activitate principală: cod CAEN 4521 – construcții de    - activitate principală: cod CAEN 6330 – activități ale
                                agențiilor de voiaj și a tur-operatorilor; activități de
clădiri și lucrări de geniu;
                                asistență turistică neclasificate în altă parte;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                 - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22981130;             - cod unic de înregistrare: 22981091;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 27/1674/2007.                        J 27/1676/2007.
  (4/358.383)                           (5/358.384)
  4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008

       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
     NICOL CONSULTING - S.R.L.                EURO ROYAL - S.R.L., satul Vânători-Neamț
 satul Vânători-Neamț, comuna Vânători-Neamț
         județul Neamț                    comuna Vânători-Neamț, județul Neamț


         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


          TRIBUNALUL NEAMȚ                        TRIBUNALUL NEAMȚ

    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 6773                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 6774
        din 21 decembrie 2007
                                        din 21 decembrie 2007
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                     la Oficiul Registrului
  Tribunalul Neamț        - Neculai Topliceanu      Comerțului de pe lângă
  Referent la Oficiul
                                  Tribunalul Neamț        - Neculai Topliceanu
  Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul                     Referent la Oficiul
  Neamț              - Elena Cernat         Registrului Comerțului
                                  de pe lângă Tribunalul
  În baza cererii nr. 47212 din data de 21 decembrie
2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat     Neamț              - Elena Cernat
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      În baza cererii nr. 47239 din data de 21 decembrie
Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății
                                2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat
comerciale cu următoarele date:
  - fondatori:                        la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  1. Florean Nicolina, asociat, cod numeric personal     Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății
2561015274790, aport la capital 100,00 RON, echivalând     comerciale cu următoarele date:
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social    - fondator: Bîrliba Robert Constantin, asociat, cod
total, cota de participare la beneficii și pierderi de 50 %,  numeric personal 1810514271691, aport la capital
domiciliată în localitatea Vânători-Neamț, comuna
Vânători-Neamț, județul Neamț;                 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
  2. Florean Nicoleta Loredana, asociat, cod numeric     reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
personal 2850302271696, aport la capital 100,00 RON,      participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat în
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      localitatea Vânători-Neamț, comuna Vânători-Neamț,
capitalul social total, cota de participare la beneficii și   județul Neamț;
pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea Vânători-Neamț,
                                  - administrator persoană fizică: Bîrliba Robert
comuna Vânători-Neamț, județul Neamț;
  - administrator persoană fizică: Florean Nicolina,     Constantin, cod numeric personal 1810514271691, data
asociat, cod numeric personal 2561015274790, data        numirii 21 decembrie 2007, durata mandatului nelimitată,
numirii 21 decembrie 2007, durata mandatului nelimitată,    având puteri depline;
având puteri depline;                       - denumire: EURO ROYAL - S.R.L.;
  - denumire: NICOL CONSULTING - S.R.L.;
                                  - sediul social: satul Vânători-Neamț, str. Drehuța nr.
  - sediul social: satul Vânători-Neamț, fdt. Andone nr.
1101, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț;           1153, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 –      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 552 –
activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă,   campinguri și alte facilități pentru cazare de scurtă durată;
consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață   - activitate principală: cod CAEN 5523 – alte mijloace
și de sondaj; consultanță pentru afaceri și management;     de cazare;
  - activitate principală: cod CAEN 7414 – activități de
consultanță pentru afaceri și management;             - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    RON fiecare;
RON fiecare;                            - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - cod unic de înregistrare: 22981121;
  - cod unic de înregistrare: 22981113;
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 27/1677/2007.                         J 27/1678/2007.
   (6/358.385)                          (7/358.386)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008                5

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
    ERIKA IMBECS - S.R.L., satul Dobreni                ROPIAVE - S.R.L., Piatra-Neamț
     comuna Dobreni, județul Neamț                     județul Neamț


                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                          TRIBUNALUL NEAMȚ
          TRIBUNALUL NEAMȚ
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 6798
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 6797
                                       din 28 decembrie 2007
        din 28 decembrie 2007
                                 Judecător delegat
  Judecător delegat                       la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                     Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                     Tribunalul Neamț         - Neculai Topliceanu
  Tribunalul Neamț        - Neculai Topliceanu      Referent la Oficiul
                                 Registrului Comerțului
  Referent la Oficiul                      de pe lângă Tribunalul
  Registrului Comerțului                     Neamț              - Elena Cernat
  de pe lângă Tribunalul
                                  În baza cererii nr. 47430 din data de 28 decembrie
  Neamț             - Elena Cernat
                                2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat
  În baza cererii nr. 47387 din data de 27 decembrie     la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat   Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul    comerciale cu următoarele date:
Neamț a dispus autorizarea și înregistrarea societății       - fondatori:
                                  1. Avasiloaei Ana, asociat, aport la capital 510,00
comerciale cu următoarele date:
                                RON, echivalând cu 51 părți sociale, reprezentând 30 %
  - fondator: Roftsias Dimitrios, asociat unic, aport la   din capitalul social total, cota de participare la beneficii și
capital 200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,      pierderi de 30 %, domiciliată în Italia, localitatea
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de       Cordenons, Provincia Pordenone, Str. Vial Di Sclavons
participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat(ă)  nr. 94;
în Grecia, localitatea Ioanninon, Str. Ektelestenton nr. 11,    2. Pizzolato Gabriele, asociat, aport la capital 510,00
județul Neamț;                         RON, echivalând cu 51 părți sociale, reprezentând 30 %
                                din capitalul social total, cota de participare la beneficii și
  - administrator persoană fizică: Roftsias Dimitrios, data
                                pierderi de 30 %, domiciliată în Italia, localitatea Silea,
numirii 28 decembrie 2007, durata mandatului nelimitată,    Provincia Treviso, Str. Roma nr. 27-2;
având puteri depline;                       3. Bernardi Angelo, asociat, aport la capital 510,00
  - denumire: ERIKA IMBECS - S.R.L.;             RON, echivalând cu 51 părți sociale, reprezentând 30 %
  - sediul social: satul Dobreni, comuna Dobreni, județul   din capitalul social total, cota de participare la beneficii și
Neamț;                             pierderi de 30 %, domiciliat în Italia, localitatea
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 511 –    Conegliano, Provincia Treviso, Str. Vecchia Trevigiana nr.
activități de intermediere în comerțul cu ridicata;      66;
                                  4. Radu Constantin Cristian, asociat, cod numeric
  - activitate principală: cod CAEN 5119 – intermedieri în
                                personal 1771123270606, aport la capital 170,00 RON,
comerțul cu produse diverse (import-export cu toate      echivalând cu 17 părți sociale, reprezentând 10 % din
mărfurile și produsele permise de lege);            capitalul social total, cota de participare la beneficii și
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   pierderi de 10 %, domiciliat în localitatea Buhuși, str.
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   Chebac nr. 144;
RON fiecare;                            - administratori persoane fizice:
  - durata de funcționare: nelimitată;              1. Avasiloaei Ana, data numirii 28 decembrie 2007,
                                durata mandatului nelimitată, având puteri egale,
  - cod unic de înregistrare: 22994652;
                                împreună;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           2. Pizzolato Gabriele, data numirii 28 decembrie 2007,
J 27/1679/2007.                        durata mandatului nelimitată, având puteri egale,
  (8/358.387)                        împreună;
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008

  3. Bernardi Angelo, data numirii 28 decembrie 2007,      pierderi de 50 %, domiciliat în Italia, localitatea Ora, Str.
durata mandatului nelimitată, având puteri egale,         Via Nazionale nr. 55;
împreună;                              - administrator persoană fizică: Bolognini Riccardo,
  4. Radu Constantin Cristian, cod numeric personal       cod numeric personal 9000000312474, data numirii 27
1771123270606, data numirii 28 decembrie 2007, durata       noiembrie 2007, durata mandatului nelimitată, având
mandatului nelimitată, având puteri egale, împreună;       puteri conform actului constitutiv;
  - denumire: ROPIAVE - S.R.L.;                   - denumire: LAARFIN-RO - S.R.L.;
  - sediul social: Piatra-Neamț, str. Carpați nr. 160,       - sediul social: Miercurea-Ciuc, str. Petofi Sandor nr. 4,
județul Neamț;                          camera 2, et. II, județul Harghita;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 501 –       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 701 –
comerț cu autovehicule;                      activități imobiliare cu bunuri proprii;
  - activitate principală: cod CAEN 5010 – comerț cu        - activitate principală: cod CAEN 7012 – cumpărare și
autovehicule;                           vânzare de bunuri imobiliare proprii;
  - capital social subscris: 1.700,00 RON, vărsat          - capital social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
integral; capitalul social este divizat în 170 părți sociale a  integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
10,00 RON fiecare;                        10,00 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22994660;               - cod unic de înregistrare: 22989400;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 27/1680/2007.                          J 19/1181/27.12.2007.
   (9/358.388)                           Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 27
                                 decembrie 2007 prin renunțare la recurs.
      Societatea Comercială                   (10/358.820)
    LAARFIN-RO - S.R.L., Miercurea-Ciuc
        județul Harghita                        Societatea Comercială
                                      CONFECTIA MC BRAND - S.R.L.
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                      Miercurea-Ciuc, județul Harghita

                                           MINISTERUL JUSTIȚIEI
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL HARGHITA
                                   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 6390                      TRIBUNALUL HARGHITA
        din 27 decembrie 2007
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 6388
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                            din 27 decembrie 2007
  Comerțului de pe lângă                      Judecător delegat
  Tribunalul Harghita       - Elena Steluța         la Oficiul Registrului
                   Dumitru            Comerțului de pe lângă
  Referent la Oficiul                        Tribunalul Harghita       - Elena Steluța
  Registrului Comerțului                                       Dumitru
  de pe lângă Tribunalul                      Referent la Oficiul
  Harghita             - Bucalău Elena         Registrului Comerțului
  În baza cererii nr. 30576 din data de 20 decembrie        de pe lângă Tribunalul
                                   Harghita            - Gál Judith Erzsébet
2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul       În baza cererii nr. 30603 din data de 20 decembrie
Harghita a dispus autorizarea și înregistrarea societății     2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat
comerciale cu următoarele date:                  la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
  - fondatori:                          Harghita a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  1. Bolognini Armando, asociat, aport la capital 500,00     comerciale cu următoarele date:
RON, echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând 50 %        - fondatori:
din capitalul social total, cota de participare la beneficii și   1. Ermilov Tatiana-Gabriella, asociat, cod numeric
pierderi de 50 %, domiciliat în Italia, localitatea Ora, Str.   personal 2610620191320, aport la capital 30,00 RON,
Via Nazionale nr. 55;                       echivalând cu 3 părți sociale, reprezentând 15 % din
  2. Bolognini Riccardo, asociat, aport la capital 500,00    capitalul social total, cota de participare la beneficii și
RON, echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând 50 %      pierderi de 15 %, domiciliată în Miercurea-Ciuc, Aleea
din capitalul social total, cota de participare la beneficii și  Narciselor nr. 7, sc. B, ap. 5, județul Harghita;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008              7

  2. Collet Anne Noelle, asociat, cod numeric personal    Harghita a dispus autorizarea și înregistrarea societății
9000000246559, aport la capital 30,00 RON, echivalând     comerciale cu următoarele date:
cu 3 părți sociale, reprezentând 15 % din capitalul social
total, cota de participare la beneficii și pierderi de 15 %,   - fondatori:
domiciliat(ă) în Franța, localitatea Paris 11, 59 R Du      1. Ermilov Tatiana-Gabriella, asociat, cod numeric
Faubourg Saint Antoine, cu reședința în Miercurea-Ciuc,
Leliceni nr. 39, județul Harghita;               personal 2610620191320, aport la capital 30,00 RON,
  3. CONFECȚIA MIERCUREA-CIUC S.A., asociat          echivalând cu 3 părți sociale, reprezentând 15 % din
persoană juridică română, aport la capital 140,00 RON,
                                capitalul social total, cota de participare la beneficii și
echivalând cu 14 părți sociale, reprezentând 70 % din
capitalul social total, cota de participare la beneficii și  pierderi de 15 %, domiciliată în Miercurea-Ciuc, Aleea
pierderi de 70 %;                       Narciselor nr. 7, sc. B, ap. 5, județul Harghita;
  - administrator persoană fizică: Collet Anne Noelle,
cod numeric personal 9000000246559, data numirii 19        2. Collet Anne Noelle, asociat, cod numeric personal
decembrie 2007, durata mandatului nelimitată, având      9000000246559, aport la capital 30,00 RON, echivalând
puteri conform actului constitutiv;
  - denumire: CONFECTIA MC BRAND - S.R.L.;          cu 3 părți sociale, reprezentând 15 % din capitalul social
  - sediul social: Miercurea-Ciuc, str. Leliceni nr. 39,   total, cota de participare la beneficii și pierderi de 15 %,
județul Harghita;
                                domiciliat(ă) în Franța, localitatea Paris 11, 59 R Du
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 182 –
fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii;    Faubourg Saint Antoine, cu reședința în Miercurea-Ciuc,
  - activitate principală: cod CAEN 1822 - fabricarea     Leliceni nr. 39, județul Harghita;
altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp);
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    3. CONFECȚIA MIERCUREA-CIUC S.A., asociat
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   persoană juridică română, aport la capital 140,00 RON,
RON fiecare;
                                echivalând cu 14 părți sociale, reprezentând 70 % din
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22989419;            capitalul social total, cota de participare la beneficii și
  - număr de ordine în registrul comerțului:         pierderi de 70 %;
J 19/1180/27.12.2007.
  Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 27         - administrator persoană fizică: Ermilov Tatiana-
decembrie 2007 prin renunțare la recurs.            Gabriella, cod numeric personal 2610620191320, data
   (11/358.821)
                                numirii 19 decembrie 2007, durata mandatului nelimitată,
       Societatea Comercială               având puteri conform actului constitutiv;
     CONFECTIA MC ATELIER - S.R.L.              - denumire: CONFECTIA MC ATELIER - S.R.L.;
     Miercurea-Ciuc, județul Harghita
                                 - sediul social: Miercurea-Ciuc, str. Leliceni nr. 39,

         MINISTERUL JUSTIȚIEI             județul Harghita;
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 182 –
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ         fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii;
        TRIBUNALUL HARGHITA
                                 - activitate principală: cod CAEN 1822 - fabricarea
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 6387             altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp);
        din 27 decembrie 2007               - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  Judecător delegat                      capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                   RON fiecare;
  Tribunalul Harghita      - Elena Steluța         - durata de funcționare: nelimitată;
                  Dumitru
  Referent la Oficiul                      - cod unic de înregistrare: 22989427;
  Registrului Comerțului                     - număr de ordine în registrul comerțului:
  de pe lângă Tribunalul
  Harghita            - Gál Judith Erzsébet    J 19/1178/27.12.2007.

  În baza cererii nr. 30606 din data de 20 decembrie       Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 27
2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat   decembrie 2007 prin renunțare la recurs.
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul      (12/358.822)
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008

       Societatea Comercială                - activitate principală: cod CAEN 1822 - fabricarea
     CONFECTIA MC DESIGN - S.R.L.             altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp);
     Miercurea-Ciuc, județul Harghita             - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                RON fiecare;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI              - durata de funcționare: nelimitată;
                                 - cod unic de înregistrare: 22989435;
                                 - număr de ordine în registrul comerțului:
                                J 19/1179/27.12.2007.
                                 Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 27
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                decembrie 2007 prin renunțare la recurs.
        TRIBUNALUL HARGHITA
                                  (13/358.823)
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 6389
                                       Societatea Comercială
        din 27 decembrie 2007
                                      ROM CHAMP PLUS - S.R.L.
  Judecător delegat                          Cristuru Secuiesc, județul Harghita
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Harghita      - Elena Steluța                 MINISTERUL JUSTIȚIEI
                  Dumitru
  Referent la Oficiul
                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul                           TRIBUNALUL HARGHITA
  Harghita            - Gál Judith Erzsébet
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 6425
  În baza cererii nr. 30608 din data de 20 decembrie
2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat           din 28 decembrie 2007
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Judecător delegat
Harghita a dispus autorizarea și înregistrarea societății     la Oficiul Registrului
comerciale cu următoarele date:                  Comerțului de pe lângă
  - fondatori:                          Tribunalul Harghita       - Dragomir Cornelia
  1. Ermilov Tatiana-Gabriella, asociat, cod numeric       Referent la Oficiul
personal 2610620191320, aport la capital 30,00 RON,        Registrului Comerțului
                                 de pe lângă Tribunalul
echivalând cu 3 părți sociale, reprezentând 15 % din
                                 Harghita             - Bucalău Elena
capitalul social total, cota de participare la beneficii și
pierderi de 15 %, domiciliată în Miercurea-Ciuc, Aleea      În baza cererii nr. 30628 din data de 21 decembrie
Narciselor nr. 7, sc. B, ap. 5, județul Harghita;       2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat
  2. Collet Anne Noelle, asociat, cod numeric personal    la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
9000000246559, aport la capital 30,00 RON, echivalând     Harghita a dispus autorizarea și înregistrarea societății
cu 3 părți sociale, reprezentând 15 % din capitalul social   comerciale cu următoarele date:
total, cota de participare la beneficii și pierderi de 15 %,   - fondatori:
domiciliat(ă) în Franța, localitatea Paris 11, 39 R Du      1. Ivanku Laszlo Peter, asociat, aport la capital 600,00
Faubourg Saint Antoine, cu reședința în Miercurea-Ciuc,    RON, echivalând cu 60 părți sociale, reprezentând 50 %
Leliceni nr. 39, județul Harghita;               din capitalul social total, cota de participare la beneficii și
  3. CONFECȚIA MIERCUREA-CIUC S.A., asociat          pierderi de 50 %, domiciliat(ă) în Ungaria, localitatea
persoană juridică română, aport la capital 140,00 RON,     Budapesta, str. Gyula Vezer nr. 54, et. 2, ap. 12;
echivalând cu 14 părți sociale, reprezentând 70 % din       2. Virginas Istvan, asociat, cod numeric personal
capitalul social total, cota de participare la beneficii și  1700613261461, aport la capital 600,00 RON, echivalând
pierderi de 70 %;                       cu 60 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  - administrator persoană fizică: Ermilov Tatiana-      total, cota de participare la beneficii și pierderi de 50 %,
Gabriella, cod numeric personal 2610620191320, data      domiciliat în localitatea Sângeorgiu de Pădure, Str.
numirii 19 decembrie 2007, durata mandatului nelimitată,    Livezilor nr. 15, județul Mureș;
având puteri conform actului constitutiv;             - administratori persoane fizice:
  - denumire: CONFECTIA MC DESIGN - S.R.L.;           1. Ivanku Laszlo Peter, data numirii 18 decembrie
  - sediul social: Miercurea-Ciuc, str. Leliceni nr. 39,   2007, durata mandatului nelimitată, având puteri conform
județul Harghita;                       actului constitutiv;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 182 –      2. Virginas Istvan, cod numeric personal
fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii;    1700613261461, data numirii 18 decembrie 2007, durata
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008               9

mandatului nelimitată, având puteri conform actului         - sediul social: Odorheiu Secuiesc, str. Rakoczi nr. 49,
constitutiv;                           județul Harghita;
  - denumire: ROM CHAMP PLUS - S.R.L.;               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 455 –
  - sediul social: Cristuru Secuiesc, str. Berde Mozes nr.   închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu
82, județul Harghita;                      personalul de deservire aferent;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 011 –       - activitate principală: cod CAEN 4550 – închirierea
cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieței;       utilajelor de construcții și demolare cu personal de
horticultură;                          deservire aferent;
  - activitate principală: cod CAEN 0112 - cultivarea       - capital social subscris: 500,00 RON, vărsat integral;
legumelor, a specialităților horticole și a produselor de    capitalul social este divizat în 5 părți sociale a 10,00 RON
seră;                              fiecare;
  - capital social subscris: 1.200,00 RON, vărsat         - durata de funcționare: nelimitată;
integral; capitalul social este divizat în 120 părți sociale a   - cod unic de înregistrare: 22994237;
10,00 RON fiecare;                         - număr de ordine în registrul comerțului:
  - durata de funcționare: nelimitată;             J 19/1193/28.12.2007.
  - cod unic de înregistrare: 22994300;              Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 28
  - număr de ordine în registrul comerțului:          decembrie 2007 prin renunțare la recurs.
J 19/1192/28.12.2007.                         (15/358.825)
  Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 28
decembrie 2007 prin renunțare la recurs.                   Societatea Comercială
   (14/358.824)                            DELTA-LOGISTIC - S.R.L., satul Zetea
                                     comuna Zetea, județul Harghita
       Societatea Comercială
    CAN-VIGH CONSTRUCTION - S.R.L.
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
    Odorheiu Secuiesc, județul Harghita

                                   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
          MINISTERUL JUSTIȚIEI                     TRIBUNALUL HARGHITA


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                   JUDECĂTOR DELEGAT
        TRIBUNALUL HARGHITA
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 6419
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 6426
                                     din data de 28 decembrie 2007
        din 28 decembrie 2007
                                  Judecător delegat
  Judecător delegat                        la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                      Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                      Tribunalul Harghita      - Dragomir Cornelia
  Tribunalul Harghita       - Dragomir Cornelia       Referent la Oficiul
  Referent la Oficiul                       Registrului Comerțului
  Registrului Comerțului                      de pe lângă Tribunalul
  de pe lângă Tribunalul                      Harghita            - Runcan Adrian
  Harghita            - Bucalău Elena                          Alexandru
  În baza cererii nr. 30632 din data de 21 decembrie        În baza cererii nr. 30635 din data de 21.12.2007 și a
2007 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita a
Harghita a dispus autorizarea și înregistrarea societății    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
comerciale cu următoarele date:                 cu următoarele date:
  - fondator: Vigh Vilmos, asociat unic, aport la capital      - Fondatori:
500,00 RON, echivalând cu 5 părți sociale, reprezentând       1. Sebok Ferenc, asociat, cod numeric personal
100 % capitalul social total, cota de participare la beneficii  1740628192462, aport la capital 200.00 RON, echivalând
și pierderi de 100 %, domiciliat(ă) în Canada, localitatea    cu 1 părți sociale reprezentând 25 % din capitalul social
Calgary, Str. 42 SW nr. 1612;                  total, cota de participare la beneficii/pierderi de 25 %,
  - administrator persoană fizică: Vigh Vilmos, data      domiciliat în Ungaria, localitatea Nyiregyhaza, Str. Lejto
numirii 19 decembrie 2007, durata mandatului nelimitată,     nr. 9;
având puteri conform actului constitutiv;              2. Seby Istvan, asociat, aport la capital 200.00 RON,
  - denumire: CAN-VIGH CONSTRUCTION - S.R.L.;          echivalând cu 1 părți sociale reprezentând 25 % din
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008

capitalul social total, cota de participare la beneficii și    - Fondator: Csomor Imre, asociat unic, cod numeric
pierderi de 25 %, domiciliat în Ungaria, localitatea      personal 1790619192460, aport la capital 200.00 RON,
Nyirbator, Str. Erzsebet nr. 16;                echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 % din
  3. Kozak Laszlo Miklos, asociat, aport la capital 200.00  capitalul social total, cota de participare la
RON, echivalând cu 1 părți sociale reprezentând 25 % din    beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Petreni nr. 1,
capitalul social total, cota de participare la beneficii și  județul Harghita;
pierderi de 25 %, domiciliat în Albertisa, Str. Hosok nr.
                                  - administrator persoană fizică: Csomor Imre, cod
15/001;
  4. Bondauskis Mindaugas, asociat, aport la capital     numeric personal 1790619192460, data numirii
200.00 RON, echivalând cu 1 părți sociale reprezentând     14.12.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
25 % din capitalul social total, cota de participare la    conform actului constitutiv;
beneficii și pierderi de 25 %, domiciliat în Lituania,       - denumire: S.C. INSTA FINISH RO - S.R.L.
localitatea Plunges, Str. Macernio, nr. 47-69;           - sediul social: satul Petreni, comuna Mărtiniș nr. 1,
  - administrator persoană fizică: Sebok Ferenc, cod     județul Harghita;
numeric personal 1740628192462, data numirii            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 519 -
14.12.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri     comerț cu ridicata cu alte produse;
conform actului constitutiv;                    - activitate principală: cod CAEN 5190 - comerț cu
  - denumire: S.C. DELTA-LOGISTIC - S.R.L.          ridicata cu alte produse;
  - sediul social: satul Zetea, comuna Zetea nr. 1315/C;
                                  - capital social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 519 -
comerț cu ridicata cu alte produse;              capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
  - activitate principală: cod CAEN 5190 - comerț cu     RON fiecare;
ridicata cu alte produse;                     - durata de funcționare: nelimitată;
  - capital social subscris: 800.00 RON, vărsat integral;    - cod unic de înregistrare: 22994253;
capitalul social este divizat în 4 părți sociale a 200.00     - număr de ordine în registrul comerțului:
RON fiecare;                          J 19/1189/28.12.2007.
  - durata de funcționare: nelimitată;              Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 28
  - cod unic de înregistrare: 22994245;           decembrie 2007 prin renunțare la recurs.
  - număr de ordine în registrul comerțului:            (17/358.827)
J 19/1185/28.12.2007.
  Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 28            Societatea Comercială
decembrie 2007 prin renunțare la recurs.
                                 VITALROB-IMPEX - S.R.L., satul Sântimbru
   (16/358.826)
                                   comuna Sântimbru, județul Harghita
        Societatea Comercială
    INSTA FINISH RO - S.R.L., satul Petreni                 MINISTERUL JUSTIȚIEI
     comuna Mărtiniș, județul Harghita
                                     OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI                  DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL HARGHITA


      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI                    JUDECĂTOR DELEGAT
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL HARGHITA
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 6420
         JUDECĂTOR DELEGAT                   din data de 28 decembrie 2007
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 6424              Judecător delegat
                                 la Oficiul Registrului
     din data de 28 decembrie 2007              Comerțului de pe lângă
  Judecător delegat                       Tribunalul Harghita      - Dragomir Cornelia
  la Oficiul Registrului                     Referent la Oficiul
  Comerțului de pe lângă                     Registrului Comerțului
  Tribunalul Harghita      - Dragomir Cornelia       de pe lângă Tribunalul
  Referent la Oficiul                      Harghita            - Runcan Adrian
  Registrului Comerțului                                     Alexandru
  de pe lângă Tribunalul
  Harghita            - Doina Morar          În baza cererii nr. 30652 din data de 21.12.2007 și a
  În baza cererii nr. 30650 din data de 21.12.2007 și a    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita a    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   cu următoarele date:
cu următoarele date:                       - Fondatori:
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008              11

  1. Vitalis Robert, asociat, cod numeric personal     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
1851226190431, aport la capital 180.00 RON, echivalând
                               cu următoarele date:
cu 18 părți sociale reprezentând 90 % din capitalul social
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 90 %,    - Fondatori:
domiciliat în Sântimbru nr. 369, județul Harghita;       1. Laszlo Arpad, asociat, aport la capital 100.00 RON,
  2. Vitalis Gizella, asociat, cod numeric personal
2670528191328, aport la capital 20.00 RON, echivalând    echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din
cu 2 părți sociale reprezentând 10 %, domiciliat în     capitalul social total, cota de participare la
Sântimbru nr. 369, județul Harghita;
  - administrator persoană fizică: Vitalis Robert, cod   beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Zsambek, Str.
numeric personal 1851226190431, data numirii         Bethlen Gabor nr. 2, județul Harghita;
19.12.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
conform actului constitutiv;                  2. Soos Csaba, asociat, cod numeric personal
  - denumire: S.C. VITALROB-IMPEX - S.R.L.         9000000352895, aport la capital 100.00 RON, echivalând
  - sediul social: satul Sântimbru, comuna Sântimbru nr.
                               cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din capitalul social
369, județul Harghita;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 453 -   total, cota de participare la beneficii și pierderi de 50 %,
lucrări de instalații pentru clădiri;            domiciliat în Ungaria, localitatea Budapesta, str. Hanga
  - activitate principală: cod CAEN 4533 - lucrări de
instalații tehnico-sanitare;                 nr. 1/E;
  - capital social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;   - administratori persoane fizice:
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
RON fiecare;                          1. Laszlo Arpad, data numirii 7.12.2007, durata
  - durata de funcționare: nelimitată;           mandatului nelimitată, având puteri conform actului
  - cod unic de înregistrare: 22994229;
  - număr de ordine în registrul comerțului:        constitutiv;
J 19/1187/28.12.2007.                      2.   Soos   Csaba,  cod    numeric  personal
  Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 28
                               9000000352895, data numirii 7.12.2007, durata
decembrie 2007 prin renunțare la recurs.
   (18/358.828)                      mandatului nelimitată, având puteri conform actului
                               constitutiv;
      Societatea Comercială
   BERCEL TOURISM - S.R.L., satul Sâncrai           - denumire: S.C. BERCEL TOURISM - S.R.L.
    comuna Dealu, județul Harghita
                                - sediul social: satul Sâncrai, comuna Dealu nr. 280,
                               județul Harghita;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 552 -
      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI          campinguri și alte facilități pentru cazare de scurtă durată;
     DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL HARGHITA
                                - activitate principală: cod CAEN 5523 - alte mijloace
         JUDECĂTOR DELEGAT              de cazare;
                                - capital social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 6423
                               capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
     din data de 28 decembrie 2007
 Judecător delegat                     RON fiecare;
 la Oficiul Registrului                    - durata de funcționare: nelimitată;
 Comerțului de pe lângă
 Tribunalul Harghita      - Dragomir Cornelia      - cod unic de înregistrare: 22994261;
 Referent la Oficiul                      - număr de ordine în registrul comerțului:
 Registrului Comerțului
 de pe lângă Tribunalul                   J 19/1188/28.12.2007.
 Harghita            - Doina Morar         Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 28
  În baza cererii nr. 30662 din data de 21.12.2007 și a
                               decembrie 2007 prin renunțare la recurs.
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita a     (19/358.829)
  12           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008

      Societatea Comercială                 - capital social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;
    BAKOS TRANS - S.R.L., Gheorgheni            capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
        județul Harghita                 RON fiecare;
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
                                  - cod unic de înregistrare: 22994296;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI               - număr de ordine în registrul comerțului:
                                J 19/1186/28.12.2007.
      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI             Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 28
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL HARGHITA           decembrie 2007 prin renunțare la recurs.
                                   (20/358.830)
         JUDECĂTOR DELEGAT
                                       Societatea Comercială
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 6418                 TRANSILVANIA FLEISCH - S.R.L.
                                    Odorheiu-Secuiesc, județul Harghita
     din data de 28 decembrie 2007
  Judecător delegat
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Harghita       - Dragomir Cornelia           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
  Referent la Oficiul                           DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL HARGHITA
  Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul
                                          JUDECĂTOR DELEGAT
  Harghita            - Runcan Adrian
                   Alexandru
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 6421
  În baza cererii nr. 30665 din data de 21.12.2007 și a
                                     din data de 28 decembrie 2007
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita a      Judecător delegat
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     la Oficiul Registrului
cu următoarele date:                        Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Harghita       - Dragomir Cornelia
  - Fondator: Bakos Vilhelm, asociat, cod numeric
                                  Referent la Oficiul
personal 1640801190697, aport la capital 40.00 RON,        Registrului Comerțului
echivalând cu 4 părți sociale reprezentând 20 % din        de pe lângă Tribunalul
capitalul social total, cota de participare la           Harghita             - Gál Judith Erzsébet
beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat în Gheorgheni, Cart.
                                  În baza cererii nr. 30676 din data de 21.12.2007 și a
Revoluției, bl. 9, ap. 16, județul Harghita;
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  2. Bakos Attila, asociat, aport la capital 160.00 RON,
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita a
echivalând cu 16 părți sociale reprezentând 80 % din
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
capitalul social total, cota de participare la beneficii și
                                cu următoarele date:
pierderi de 80 %, domiciliat în Ungaria, localitatea        - Fondator: Illyes Gyozo, asociat unic, cod numeric
Acsteszer, Str. Kossuth Lajos, nr. 132;             personal 1760224192471, aport la capital 200.00 RON,
  - administratori persoane fizice:              echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 % din
  1. Bakos Vilhelm, cod numeric personal           capitalul social total, cota de participare la
1640801190697, data numirii 19.12.2007, durata         beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Odorheiu-
mandatului nelimitată, având puteri conform actului       Secuiesc, Str. Rakoczi Ferenc nr. 128, județul Harghita;
constitutiv;                            - administrator persoană fizică: Illyes Gyozo, cod
  2. Bakos Attila, data numirii 19.12.2007, durata      numeric personal 1760224192471, data numirii
mandatului nelimitată, având puteri conform actului       21.12.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
constitutiv;                          conform actului constitutiv;
  - denumire: S.C. BAKOS TRANS - S.R.L.              - denumire: S.C. TRANSILVANIA FLEISCH - S.R.L.
  - sediul social: Gheorgheni, Cart. Revoluției, bl. D, ap.    - sediul social: Odorheiu-Secuiesc, str. Rakoczi Ferenc
4, județul Harghita;                      nr. 128, camera 2, județul Harghita;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 602 -      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 741 -
alte transporturi terestre;                   activități de contabilitate și revizie contabilă, consultanță
  - activitate principală: cod CAEN 6024 - transporturi    în domeniul fiscal; activități de studii de piață și de sondaj;
rutiere de mărfuri;                       consultanță pentru afaceri și management;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008              13

  - activitate principală: cod CAEN 7414 - activități de     13.12.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
consultanță pentru afaceri și management;             conform actului constitutiv;
  - capital social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;      2. Szabo Noemi Ildiko, data numirii 13.12.2007, durata
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00     mandatului nelimitată, având puteri conform actului
RON fiecare;                           constitutiv;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - denumire: S.C. NAOMI PLUSZ - S.R.L.
  - cod unic de înregistrare: 22994270;               - sediul social: satul Satu Mare, comuna Satu Mare nr.
  - număr de ordine în registrul comerțului:           167, județul Harghita;
J 19/1191/28.12.2007.                        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 524 -
  Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 28         comerțul cu amănuntul în magazine specializate cu alte
decembrie 2007 prin renunțare la recurs.             produse neclasificate în altă parte;
                                   - activitate principală: cod CAEN 5248 - comerț cu
   (21/358.831)
                                 amănuntul, în magazine specializate, cu alte produse
                                 neclasificate în altă parte;
      Societatea Comercială
                                   - capital social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;
   NAOMI PLUSZ - S.R.L., satul Satu Mare            capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
    comuna Satu Mare, județul Harghita             RON fiecare;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
                                   - cod unic de înregistrare: 22994288;
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                   - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 J 19/1190/28.12.2007.
      OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI              Rămasă definitivă și irevocabilă la data de 28
      DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL HARGHITA            decembrie 2007 prin renunțare la recurs.
                                    (22/358.832)
          JUDECĂTOR DELEGAT
                                      Societatea Comercială
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 6422               ANDRUSIA TURISM - S.R.L., Câmpu lui Neag
     din data de 28 decembrie 2007                orașul Uricani, județul Hunedoara

  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                              MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Harghita       - Dragomir Cornelia              TRIBUNALUL HUNEDOARA
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 12540
  de pe lângă Tribunalul
  Harghita             - Gál Judith Erzsébet         din data de 19 decembrie 2007
  În baza cererii nr. 30692 din data de 21.12.2007 și a       Judecător delegat
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      la Oficiul Registrului
                                   Comerțului de pe lângă
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita a
                                   Tribunalul Hunedoara      - Domșa Traian
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      Referent la Oficiul
cu următoarele date:                         Registrului Comerțului
  - Fondatori:                           de pe lângă Tribunalul
  1. Ilonka Bernat, asociat, cod numeric personal          Hunedoara           - Șovarschi Valeriu
1700810192461, aport la capital 100.00 RON, echivalând        În baza cererii nr. 50752 din data de 26.11.2007 și a
cu 10 părți sociale reprezentând 50 % din capitalul social    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
domiciliat în Ungaria, localitatea Dunaharaszti, Str.       a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Kossuth Lajos, nr. 90/A;                     cu următoarele date:
  2. Szabo Noemi Ildiko, asociat, aport la capital 100.00      - Fondatori:
RON, echivalând cu 10 părți sociale reprezentând 50 %        1. Hetel Gheorghe Alexandru, asociat, cod numeric
din capitalul social total, cota de participare la beneficii și  personal 1500423400137, aport la capital 150.00 RON,
pierderi de 50 %, domiciliat în Ungaria, localitatea       echivalând cu 15 părți sociale reprezentând 75 % din
Dunaharaszti, Str. Kossuth Lajos, nr. 90/A;            capitalul social total, cota de participare la
  - administrator persoană fizică: Ilonka Bernat, cod      beneficii/pierderi de 75 %, domiciliat în București, str.
numeric personal 1700810192461, data numirii           Gen. Berthelot nr. 84, et. 1, ap. 3, sectorul 1;
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008

  2. Ștef Aurelian Gabriel, asociat, cod numeric personal  sociale reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
1750501201001, aport la capital 50.00 RON, data vărsării   de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
aportului 19.11.2007, echivalând cu 5 părți sociale      Hunedoara, Str. Izvorului nr. 10, județul Hunedoara;
reprezentând 25 % din capitalul social total, cota de      2. Budriș Cornel Petrișor, asociat, cod numeric
participare la beneficii și pierderi de 25 %, domiciliat în  personal 1790803203133, aport la capital 500.00 RON,
Deva, Str. Orhideelor nr. 4, județul Hunedoara;        data vărsării aportului 6.12.2007, echivalând cu 50 părți
  - administratori persoane fizice:             sociale reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
  1. Hetel Gheorghe Alexandru, cod numeric personal     de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în
1500423400137, data numirii 26.11.2007, durata        Hunedoara, Str. Izvorului nr. 10, județul Hunedoara;
mandatului 4 ani, având puteri conform cap. V din actul     - administrator persoană fizică: Budriș Cornel Petrișor,
constitutiv;                         cod numeric personal 1790803203133, data numirii
  2. Dumitrașcuță Felicia, cod numeric personal       12.12.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
2710113471013, domiciliată în Buftea, bd. Mihai        depline;
Eminescu nr. 1 bl. R1, sc. E, ap. 3, județul Ilfov, durata    - denumire: KSK TRAVEL - S.R.L.
mandatului 4 ani, având puteri conform cap. V din actul     - sediul social: Hunedoara, Str. Izvorului nr. 10, județul
constitutiv;                         Harghita;
  - denumire: S.C. ANDRUSIA TURISM - S.R.L.           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 633 -
  - sediul social: Câmpu lui Neag, orașul Uricani, Cheile  activități ale agențiilor de voiaj și a tur-operatorilor;
Butii nr. 76A, județul Harghita;               activități de asistență turistică neclasificate în altă parte;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 551 -     - activitate principală: cod CAEN 6330 - activități ale
Hoteluri;                           agențiilor de voiaj și ale tur-operatorilor; activități de
  - activitate principală: cod CAEN 5510 - Hoteluri;     asistență turistică neclasificate în altă parte;
  - capital social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;    - capital social subscris: 1000.00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00   capitalul social este divizat în 100 părți sociale a 10.00
RON fiecare;                         RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;             - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22965231;             - cod unic de înregistrare: 22974507;
  - număr de ordine în registrul comerțului:          - număr de ordine în registrul comerțului:
J 20/1842/2007.                        J 20/1843/2007.
  Executorie.                          Executorie.
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
                                 Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
26/1990 republicată.
                               26/1990 republicată.
   (23/359.500)
                                  (24/359.501)
       Societatea Comercială
                                     Societatea Comercială
     KSK TRAVEL - S.R.L., Hunedoara
                                  SHOOOPPS MEDIA - S.R.L., Hunedoara

         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI

        TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                        TRIBUNALUL HUNEDOARA
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 12560
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 12564
     din data de 20 decembrie 2007
                                    din data de 20 decembrie 2007
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                    Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                    la Oficiul Registrului
  Tribunalul Hunedoara      - Duca Corina         Comerțului de pe lângă
  Referent la Oficiul                      Tribunalul Hunedoara      - Duca Corina
  Registrului Comerțului                    Referent la Oficiul
  de pe lângă Tribunalul                    Registrului Comerțului
  Hunedoara           - Șovarschi Valeriu      de pe lângă Tribunalul
                                 Hunedoara            - Șovarschi Valeriu
  În baza cererii nr. 55488 din data de 12.12.2007 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    În baza cererii nr. 53076 din data de 14.12.2007 și a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
cu următoarele date:                     a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  - Fondatori:                        cu următoarele date:
  1. Budriș Carmen Natalia, asociat, cod numeric        - Fondatori:
personal 2760217203135, aport la capital 500.00 RON,       1. Goian Larisa, asociat, cod numeric personal
data vărsării aportului 6.12.2007, echivalând cu 50 părți   2810226204960, aport la capital 100.00 RON, data
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008              15

vărsării aportului 13.12.2007, echivalând cu 50 părți     a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
sociale reprezentând 50 % din capitalul social total, cota   cu următoarele date:
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în    - Fondator: Vapler Gheorghe Sergiu, asociat unic, cod
Hunedoara, Bd. 1848 nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 1, județul    numeric personal 1890125203229, aport la capital
Hunedoara;                           200.00 RON, data vărsării aportului 17.12.2007,
  2. AM GRAFIC DESIGN STUDIO - S.R.L., aport la       echivalând cu 20 părți sociale reprezentând 100 % din
capital 100.00 RON, data vărsării aportului 13.12.2007,    capitalul social total, cota de participare la
echivalând cu 13 părți sociale reprezentând 50 % din      beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Orăștie, str. Erou
capitalul social total, cota de participare la beneficii și  Nicolae Ovidiu Munte nr. 25, județul Hunedoara;
pierderi de 50 %;                         - administrator persoană fizică: Vapler Gheorghe
  - administrator persoană fizică: Goian Mircea Eugen,    Sergiu, cod numeric personal 1890125203229, data
cod numeric personal 1551031203130, domiciliat în       numirii 17.12.2007, durata mandatului nelimitată, având
Hunedoara, Str. Rândunicii nr. 8, ap. 67, județul       puteri depline;
Hunedoara, durata mandatului nelimitată, având puteri       - denumire: VAPLER ART - S.R.L.
conform cap. VI din actul constitutiv;               - sediul social: satul Căstău, comuna Beriu, Drumul
  - denumire: SHOOOPPS MEDIA - S.R.L.            Județean 705A nr. 318, județul Harghita;
  - sediul social: Hunedoara, str. Mihai Viteazu nr. 15A,    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 748 -
bl. 4, ap. 22, județul Harghita;                alte activități de servicii prestate în principal
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 922 -   întreprinderilor;
activități de radio și televiziune;                - activitate principală: cod CAEN 7487 - alte activități
  - activitate principală: cod CAEN 9220 - activități de   de servicii prestate în principal întreprinderilor;
radio și televiziune;
                                  - capital social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;
  - capital social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;
                                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
                                RON fiecare;
RON fiecare;
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                  - cod unic de înregistrare: 22953687;
  - cod unic de înregistrare: 22974515;
                                  - număr de ordine în registrul comerțului:
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                J 20/1834/2007.
J 20/1847/2007.
                                  Executorie.
  Executorie.
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.    Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
26/1990 republicată.                      26/1990 republicată.
   (25/359.502)                          (26/359.503)

      Societatea Comercială                     Societatea Comercială
    VAPLER ART - S.R.L., satul Căstău               ANDIBIS - S.R.L., satul Baia de Criș
    comuna Beriu, județul Hunedoara               comuna Baia de Criș, județul Hunedoara


         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


        TRIBUNALUL HUNEDOARA                      TRIBUNALUL HUNEDOARA


    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 12486               EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 12485
     din data de 18 decembrie 2007                 din data de 18 decembrie 2007
  Judecător delegat                       Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Hunedoara      - Drăgan Ioan          Tribunalul Hunedoara      - Drăgan Ioan
  Referent la Oficiul                      Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                     Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul                     de pe lângă Tribunalul
  Hunedoara           - Șovarschi Valeriu       Hunedoara            - Șovarschi Valeriu
  În baza cererii nr. 53191 din data de 17.12.2007 și a     În baza cererii nr. 53202 din data de 17.12.2007 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008

a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale          Societatea Comercială
cu următoarele date:                            FLAMINGO TRANSIMPEX - S.R.L.
  - Fondatori:                                Lupeni, județul Hunedoara
  1. Oprean Laura Andreea, asociat, cod numeric
personal 2790207201034, aport la capital 110.00 RON,                MINISTERUL JUSTIȚIEI

data vărsării aportului 5.12.2007, echivalând cu 55 părți
sociale reprezentând 50 % din capitalul social total, cota            TRIBUNALUL HUNEDOARA

de participare la beneficii/pierderi de 55 %, domiciliată în
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 12489
Deva, Aleea Crișului, bl. 52, ap. 6, județul Hunedoara;
                                      din data de 18 decembrie 2007
  2. Oprean Beniamin Andrei, asociat, cod numeric
                                   Judecător delegat
personal 1730310201017, aport la capital 90.00 RON,
                                   la Oficiul Registrului
data vărsării aportului 5.12.2007, echivalând cu 9 părți       Comerțului de pe lângă
sociale reprezentând 45 % din capitalul social, cota de       Tribunalul Hunedoara      - Drăgan Ioan
participare la beneficii și pierderi de 45 %, domiciliat în     Referent la Oficiul
                                   Registrului Comerțului
Baia de Criș, Str. Brazilor nr. 1, județul Hunedoara;        de pe lângă Tribunalul
  - administratori persoane fizice:                 Hunedoara           - Șovarschi Valeriu
  1. Oprean Laura Andreea, cod numeric personal           În baza cererii nr. 53203 din data de 17.12.2007 și a
2790207201034, data numirii 17.12.2007, durata          actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
mandatului nelimitată, având puteri depline;           Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
  2. Oprean Beniamin Andrei, cod numeric personal        a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                 cu următoarele date:
1730310201017, data numirii 17.12.2007, durata
                                   - Fondator: Iancu Florea, asociat unic, cod numeric
mandatului nelimitată, având puteri depline;           personal 1620924204091, aport la capital 200.00 RON,
  - denumire: ANDIBIS - S.R.L.                  data vărsării aportului 14.12.2007, echivalând cu 20 părți
  - sediul social: satul Baia de Criș, Str. Tineretului nr. 6,  sociale reprezentând 100 % din capitalul social total, cota
comuna Baia de Criș, județul Harghita;              de participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
                                 Lupeni, Str. Parângului nr. 4, bl. D6, ap. 1, județul
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 521 -
                                 Hunedoara;
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate; 524 -        - administrator persoană fizică: Iancu Florea, cod
comerțul cu amănuntul în magazine specializate cu alte      numeric personal 1620924204091, data numirii
produse neclasificate în altă parte;               17.12.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - activitate principală: cod CAEN 5211 - comerț cu       depline;
                                   - denumire: FLAMINGO TRANSIMPEX - S.R.L.
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
                                   - sediul social: Lupeni, Str. Frumoasă nr. 35, județul
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;       Harghita;
cod CAEN 5242 - comerț cu amănuntul cu îmbrăcăminte;         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 050 -
  - capital social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;    pescuitul, piscicultura și serviciile anexe;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00      - activitate principală: cod CAEN 0502 - piscicultură;
                                   - capital social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;
RON fiecare;
                                 capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
  - durata de funcționare: nelimitată;              RON fiecare;
  - cod unic de înregistrare: 22953679;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - cod unic de înregistrare: 22953717;
J 20/1833/2007.                           - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 J 20/1837/2007.
  Executorie.
                                   Executorie.
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
                                   Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
26/1990 republicată.                       26/1990 republicată.
  (27/359.504)                            (28/359.505)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008               17

      Societatea Comercială                 - capital social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;
   COSTY & NICO TUR - S.R.L., Petroșani           capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00
       județul Hunedoara                 RON fiecare;
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
                                  - cod unic de înregistrare: 22953695;
         MINISTERUL JUSTIȚIEI               - număr de ordine în registrul comerțului:
                                J 20/1838/2007.
        TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                  Executorie.
                                  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 12490            26/1990 republicată.
                                   (29/359.506)
     din data de 18 decembrie 2007
  Judecător delegat                             Societatea Comercială
  la Oficiul Registrului                        CASIM PROIECT - S.R.L., Petroșani
  Comerțului de pe lângă                            județul Hunedoara
  Tribunalul Hunedoara      - Drăgan Ioan
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                             MINISTERUL JUSTIȚIEI
  de pe lângă Tribunalul
  Hunedoara            - Șovarschi Valeriu
                                         TRIBUNALUL HUNEDOARA
  În baza cererii nr. 53208 din data de 17.12.2007 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 12487
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara          din data de 18 decembrie 2007
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                  Judecător delegat
cu următoarele date:                        la Oficiul Registrului
  - Fondatori:                          Comerțului de pe lângă
  1. Belea Constantin, asociat, cod numeric personal       Tribunalul Hunedoara       - Drăgan Ioan
1600525205028, aport la capital 100.00 RON, data          Referent la Oficiul
vărsării aportului 10.12.2007, echivalând cu 10 părți       Registrului Comerțului
sociale reprezentând 50 % din capitalul social total, cota     de pe lângă Tribunalul
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în    Hunedoara            - Șovarschi Valeriu
Petroșani, str. General Vasile Milea, bl. 28A, sc. 1, et. 2,    În baza cererii nr. 53209 din data de 17.12.2007 și a
ap. 5, județul Hunedoara;                    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  2. Mirci-Georgenar Nicolae, asociat, cod numeric       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
personal 1700425205899, aport la capital 100.00 RON,      a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
data vărsării aportului 10.12.2007, echivalând cu 10 părți   cu următoarele date:
sociale reprezentând 50 % din capitalul social total, cota     - Fondator: Solschi Alina, asociat unic, cod numeric
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în   personal 2871005204484, aport la capital 200.00 RON,
localitatea Petrila, str. Jieț nr. 109A, județul Hunedoara;   data vărsării aportului 10.12.2007, echivalând cu 20 părți
  - administratori persoane fizice:              sociale reprezentând 100 % din capitalul social total, cota
  1. Belea Constantin, cod numeric personal          de participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în
                                Petroșani, Str. 1 Decembrie 1918, bl. 57, sc. 1, et. 6, ap.
1600525205028, data numirii 17.12.2007, durata
                                23, județul Hunedoara;
mandatului nelimitată, având puteri depline;
                                  - administrator persoană fizică: Solschi Alina, cod
  2. Mirci-Georgenar Nicolae, cod numeric personal
                                numeric personal 2871005204484, data numirii
1700425205899, data numirii 17.12.2007, durata
                                17.12.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
mandatului nelimitată, având puteri depline;          depline;
  - denumire: COSTY & NICO TUR - S.R.L.              - denumire: CASIM PROIECT - S.R.L.
  - sediul social: Petroșani, str. General Vasile Milea, bl.   - sediul social: Petroșani, Str. 1 Decembrie 1918, bl.
28A, sc. 1, et. 2, ap. 5, județul Harghita;           57, sc. 1, et. 6, ap. 23, județul Harghita;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 552 -      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 742 -
campinguri și alte facilități pentru cazare de scurtă durată;  activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță
grupa CAEN 632 - alte activități anexe transporturilor;     tehnică legate de acestea;
  - activitate principală: cod CAEN 5523 - alte mijloace     - activitate principală: cod CAEN 7420 - activități de
de cazare; cod CAEN 6321 - alte activități anexe        arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică
transporturilor terestre;                    legate de acestea;
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008

  - capital social subscris: 200.00 RON, vărsat integral;     - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10.00    capitalul social este divizat în 50 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                           RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22953709;              - cod unic de înregistrare: 22953725;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 20/1835/2007.                         J 20/1836/2007.
  Executorie.                           Executorie.
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.     Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
26/1990 republicată.                       26/1990, republicată.
   (30/359.507)                           (31/359.508)

                                        Societatea Comercială
        Societatea Comercială
                                       MURSA STUDIO - S.R.L., Deva
       CONSADIRA - S.R.L., Uricani
                                         județul Hunedoara
         județul Hunedoara

                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
          MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                         TRIBUNALUL HUNEDOARA
         TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 12538
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 12488
                                      din data de 19 decembrie 2007
     din data de 18 decembrie 2007
                                  Judecător delegat
  Judecător delegat                        la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                      Comerțului de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                      Tribunalul Hunedoara       - Domșa Traian
  Tribunalul Hunedoara      - Drăgan Ioan          Referent la Oficiul
  Referent la Oficiul                       Registrului Comerțului
  Registrului Comerțului                      de pe lângă Tribunalul
  de pe lângă Tribunalul                      Hunedoara             - Șovarschi Valeriu
  Hunedoara            - Șovarschi Valeriu        În baza cererii nr. 53353 din data de 18.12.2007 și a
  În baza cererii nr. 53213 din data de 17.12.2007 și a     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara     a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   cu următoarele date:
cu următoarele date:                         - fondator: Ursa Mihai Gheorghe, în calitate de asociat
  - fondator: Eșiu Raul-Olimpiu, în calitate de asociat     unic, având codul numeric personal 1730630201019,
unic, având codul numeric personal 1810930204509,        aport la capital 200,00 RON, data vărsării aportului
aport la capital 500,00 RON, data vărsării aportului       26.11.2007, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând
14.12.2007, echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând     100 % capitalul social total, cotă de participare la beneficii
                                 și pierderi de 100 %, domiciliat în București, str. Dragoș
100 % capitalul social total, cotă de participare la beneficii
                                 Vodă nr. 42-44, ap. 1, sectorul 2;
și pierderi de 100 %, domiciliat în Uricani, str. Mailat nr.
                                   - administrator persoană fizică: Ursa Mihai Gheorghe,
157A, județul Hunedoara;
                                 având codul numeric personal 1730630201019, data
  - administrator persoană fizică: Eșiu Raul-Olimpiu,      numirii 18.12.2007, durata mandatului nelimitată, având
având codul numeric personal 1810930204509, data         puteri depline;
numirii 17.12.2007, durata mandatului nelimitată, având       - denumire: MURSA STUDIO - S.R.L.;
puteri depline;                           - sediul social: Deva, str. Carpați nr. 8, bl. D, sc. 1, et.
  - denumire: CONSADIRA - S.R.L.;                4, ap. 13, județul Hunedoara;
  - sediul social: Uricani, str. Mailat nr. 157A, județul      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -
Hunedoara;                            activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă,
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -     consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață
construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;   și de sondaj; consultanță pentru afaceri și management;
  - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții de     - activitatea principală: cod CAEN 7414 - activități de
clădiri și lucrări de geniu;                   consultanță pentru afaceri și management;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008              19

  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                           RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22965207;               - cod unic de înregistrare: 22965223;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 20/1840/2007.
                                 J 20/1841/2007.
  Executorie.
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.      Executorie.
26/1990, republicată.                        Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
   (32/359.509)                         26/1990, republicată.
                                    (33/359.510)
       Societatea Comercială
    PINK FOX STUDIO - S.R.L., Petroșani                  Societatea Comercială
        județul Hunedoara                   PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A. București
                                       Sucursala Hunedoara
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
         TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                         TRIBUNALUL HUNEDOARA
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 12539
     din data de 19 decembrie 2007                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 12537
  Judecător delegat                            din data de 18 decembrie 2007
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Judecător delegat
  Tribunalul Hunedoara       - Domșa Traian          la Oficiul Registrului
  Referent la Oficiul                        Comerțului de pe lângă
  Registrului Comerțului                      Tribunalul Hunedoara      - Domșa Traian
  de pe lângă Tribunalul                      Referent la Oficiul
  Hunedoara            - Șovarschi Valeriu       Registrului Comerțului
  În baza cererii nr. 53356 din data de 18.12.2007 și a       de pe lângă Tribunalul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      Hunedoara           - Șovarschi Valeriu
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara       În baza cererii nr. 53407 din data de 18.12.2007 și a
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
cu următoarele date:                       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
  - fondator: Adam Dan-Andrei, în calitate de asociat
                                 a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
unic, având codul numeric personal 1840927204507,
                                 cu următoarele date:
aport la capital 200,00 RON, data vărsării aportului
18.12.2007, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând       - denumire: PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A.
100 % capitalul social total, cotă de participare la beneficii  București, Sucursala Hunedoara;
și pierderi de 100 %, domiciliat în București, bd. Mircea      - sediul social: Hunedoara, Bd. Libertății nr. 2, parter,
Vodă nr. 40, bl. M11, et. 6, ap. 60, sectorul 3;         județul Hunedoara;
  - administrator persoană fizică: Adam Dan-Andrei,         - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 651 -
având codul numeric personal 1840927204507, data         intermediere monetară;
numirii 18.12.2007, durata mandatului nelimitată, având       - activitatea principală: cod CAEN 6512 - alte activități
puteri depline;                          de intermedieri monetare;
  - denumire: PINK FOX STUDIO - S.R.L.;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - sediul social: Petroșani, Aleea Poporului, bl. 3A,       - cod unic de înregistrare: 22965215;
sc. 1, et. 3, ap. 8, județul Hunedoara;
                                   - număr de ordine în registrul comerțului:
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 742 -
                                 J 20/1839/2007.
activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță
tehnică legate de acestea;                      Executorie.
  - activitatea principală: cod CAEN 7420 - activități de      Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică     26/1990, republicată.
legate de acestea;                           (34/359.511)
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008

       Societatea Comercială                  - număr de ordine în registrul comerțului:
    CARDINAL CENTER CAPITAL - S.R.L.             J 20/1846/2007.
     Petroșani, județul Hunedoara                Executorie.
                                   Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
                                 26/1990, republicată.
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                   (35/359.512)

         TRIBUNALUL HUNEDOARA                      Societatea Comercială
                                       ROBI & TASI UTIL - S.R.L., Brad
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 12563
                                          județul Hunedoara
     din data de 20 decembrie 2007
  Judecător delegat                                 MINISTERUL JUSTIȚIEI
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Hunedoara       - Duca Corina                 TRIBUNALUL HUNEDOARA
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                         EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 12562
  de pe lângă Tribunalul
                                      din data de 20 decembrie 2007
  Hunedoara            - Șovarschi Valeriu
                                   Judecător delegat
  În baza cererii nr. 53482 din data de 19.12.2007 și a      la Oficiul Registrului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      Comerțului de pe lângă
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara       Tribunalul Hunedoara       - Duca Corina
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     Referent la Oficiul
cu următoarele date:                         Registrului Comerțului
  - fondatori: Miclea Raul Dacian, în calitate de asociat,     de pe lângă Tribunalul
având codul numeric personal 1791002205064, aport la         Hunedoara            - Șovarschi Valeriu
capital 100,00 RON, data vărsării aportului 18.12.2007,
                                   În baza cererii nr. 53518 din data de 19.12.2007 și a
echivalând cu o parte socială, reprezentând 50 % din
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
pierderi de 50 %, domiciliat în Petroșani, Aleea Florilor,
                                 a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
bl. 3, sc. 1, ap. 5, județul Hunedoara, și Miclea Mihai
                                 cu următoarele date:
Alexandru, în calitate de asociat, având codul numeric
personal 1610101205046, aport la capital 100,00 RON,         - fondator: Ghițun Felicia-Nicoleta, în calitate de
data vărsării aportului 18.12.2007, echivalând cu o parte     asociat unic, având codul numeric personal
socială, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă    2771115200017, aport la capital 200,00 RON, data
de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în  vărsării aportului 12.12.2007, echivalând cu 20 părți
Petroșani, Aleea Florilor, bl. 3, sc. 1, et. 1, ap. 5, județul  sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de
Hunedoara;                            participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliată în
  - administrator persoană fizică: Miclea Raul Dacian,     Brad, Str. Libertății, bl. CX32, sc. 1, et. 4, ap. 18, județul
având codul numeric personal 1791002205064, data         Hunedoara;
numirii 19.12.2007, durata mandatului nelimitată, având       - administrator persoană fizică: Ghițun Felicia-
puteri depline;                          Nicoleta, având codul numeric personal 2771115200017,
  - denumire: CARDINAL CENTER CAPITAL - S.R.L.;         data numirii 19.12.2007, durata mandatului nelimitată,
  - sediul social: Petroșani, str. Saturn, bl. 7, parter, ap.  având puteri depline;
34, județul Hunedoara;                        - denumire: ROBI & TASI UTIL - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -       - sediul social: Brad, Str. Libertății, bl. CX32, sc. 1, et.
activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă,    4, ap. 18, județul Hunedoara;
consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
și de sondaj; consultanță pentru afaceri și management;      construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
  - activitatea principală: cod CAEN 7414 - activități de     - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții de
consultanță pentru afaceri și management;             clădiri și lucrări de geniu;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 2 părți sociale a 100,00     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                           RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22974523;              - cod unic de înregistrare: 22974477;
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008               21

  - număr de ordine în registrul comerțului:           de participare la beneficii și pierderi de 18,70000 %,
J 20/1845/2007.                          domiciliat în Italia, localitatea Sassari, via Pola nr. 2;
  Executorie.                            5. Caredda Marco, în calitate de asociat, aport la
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.    capital 525,00 RON, din care 150,00 euro, data vărsării
26/1990, republicată.                       aportului 26.11.2007, echivalând cu 35 părți sociale,
  (36/359.513)                         reprezentând 6,250000 % din capitalul social total, cotă
                                 de participare la beneficii și pierderi de 6,250000 %,
       Societatea Comercială                domiciliat în Italia, localitatea Nuoro, via Berbera nr. 29;
      EURO PROIECTE INTEGRATE                  6. Ermini Andrea, în calitate de asociat, aport la capital
      TERITORIALE - S.R.L., Deva              1050,00 RON, din care 300,00 euro, data vărsării
                                 aportului 26.11.2007, echivalând cu 70 părți sociale,
        județul Hunedoara
                                 reprezentând 12,500000 % din capitalul social total, cotă
                                 de participare la beneficii și pierderi de 12,500000 %,
          MINISTERUL JUSTIȚIEI              domiciliat în Italia, localitatea Sassari, via Pietro Mastino
                                 nr. 13;
                                   7. Fadda Fausto Romano, în calitate de asociat, aport
         TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                 la capital 1050,00 RON, din care 300,00 euro, data
                                 vărsării aportului 26.11.2007, echivalând cu 70 părți
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 12561
                                 sociale, reprezentând 12,500000 % din capitalul social
     din data de 20 decembrie 2007              total, cotă de participare la beneficii și pierderi de
  Judecător delegat                       12,500000 %, domiciliat în Italia, localitatea Sassari, via
  la Oficiul Registrului                     Istria nr. 8;
  Comerțului de pe lângă                       8. Societatea Comercială MEDITERRANEAN
  Tribunalul Hunedoara       - Duca Corina         CONSULTING NETWORK - S.R.L., aport la capital
  Referent la Oficiul                      1050,00 RON, din care 300,00 euro, data vărsării
  Registrului Comerțului                     aportului 26.11.2007, echivalând cu 70 părți sociale,
  de pe lângă Tribunalul                     reprezentând 12,500000 % din capitalul social total, cotă
  Hunedoara            - Șovarschi Valeriu      de participare la beneficii și pierderi de 12,500000 %;
  În baza cererii nr. 53532 din data de 19.12.2007 și a       9. Societatea Comercială ATHENA - S.R.L., aport la
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    capital 1050,00 RON, din care 300,00 euro, data vărsării
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara      aportului 26.11.2007, echivalând cu 70 părți sociale,
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    reprezentând 12,500000 % din capitalul social total, cotă
cu următoarele date:                       de participare la beneficii și pierderi de 12,500000 %;
  - fondatori:                            - administrator persoană fizică: Cabras Emanuele,
  1. Cabras Emanuele, în calitate de asociat, aport la      data numirii 19.12.2007, durata mandatului nelimitată,
capital 525,00 RON, din care 150,00 euro, data vărsării      având puteri depline;
aportului 26.11.2007, echivalând cu 35 părți sociale,         - denumire: EURO PROIECTE INTEGRATE
reprezentând 6,250000 % din capitalul social total, cotă     TERITORIALE - S.R.L.;
de participare la beneficii și pierderi de 6,250000 %,        - sediul social: Deva, str. Avram Iancu, bl. H1, et. mez.
domiciliat în Italia, localitatea Quartu Sant’Elena, via     camera 10, județul Hunedoara;
Fiume nr. 188;                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -
  2. Ciulei Maricela, în calitate de asociat, aport la capital  activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă,
1050,00 RON, din care 300,00 euro, data vărsării         consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață
aportului 26.11.2007, echivalând cu 70 părți sociale,       și de sondaj; consultanță pentru afaceri și management;
reprezentând 12,500000 % din capitalul social total, cotă       - activitatea principală: cod CAEN 7414 - activități de
de participare la beneficii și pierderi de 12,500000 %,      consultanță pentru afaceri și management;
domiciliat în Italia, localitatea Sassari, via Nulvi nr. 27;     - capitalul social subscris: 8400,00 RON, vărsat
  3. Cossu Alessandro, în calitate de asociat, aport la     integral; capitalul social este divizat în 560 părți sociale a
capital 525,00 RON, din care 150,00 euro, data vărsării      15,00 RON fiecare;
aportului 26.11.2007, echivalând cu 35 părți sociale,         - durata de funcționare: nelimitată;
reprezentând 6,250000 % din capitalul social total, cotă       - cod unic de înregistrare: 22974485;
de participare la beneficii și pierderi de 6,250000 %,        - număr de ordine în registrul comerțului:
domiciliat în Italia, localitatea Berchidda, via Torres nr. 6;  J 20/1844/2007.
  4. Usai Antonio, în calitate de asociat, aport la capital     Executorie.
1575,00 RON, din care 450,00 euro, data vărsării           Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
aportului 26.11.2007, echivalând cu 105 părți sociale,      26/1990, republicată.
reprezentând 18,70000 % din capitalul social total, cotă        (37/359.514)
  22           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008

       Societatea Comercială                       Societatea Comercială
      BEKA PLUS - S.R.L., Petroșani                    VALDIDIU - S.R.L., Uricani
        județul Hunedoara                         județul Hunedoara


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


         TRIBUNALUL HUNEDOARA                      TRIBUNALUL HUNEDOARA

    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 12613                EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 12615
     din data de 27 decembrie 2007                  din data de 27 decembrie 2007
  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Hunedoara      - Zdrenghea Petru        Tribunalul Hunedoara      - Zdrenghea Petru
  Referent la Oficiul                       Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                      Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul                      de pe lângă Tribunalul
  Hunedoara            - Șovarschi Valeriu       Hunedoara            - Șovarschi Valeriu

  În baza cererii nr. 53708 din data de 21.12.2007 și a       În baza cererii nr. 53709 din data de 21.12.2007 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                       cu următoarele date:
                                   - fondator: Buzea Pompiliu, în calitate de asociat unic,
  - fondator: Beksi Constantin Robert, în calitate de
                                 având codul numeric personal 1551115205680, aport la
asociat, având codul numeric personal 1750405224496,
                                 capital 200,00 RON, data vărsării aportului 19.12.2007,
aport la capital 200,00 RON, data vărsării aportului
                                 echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
10.12.2007, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând
                                 capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
100 % capitalul social total, cotă de participare la beneficii
                                 pierderi de 100 %, domiciliat în Uricani, Aleea Progresului
și pierderi de 100 %, domiciliat în Petroșani, str. Gociu
                                 nr. 18A, sc. 3, ap. 31, județul Hunedoara;
Nicușor, bl. 23A, sc. 3, et. 4, ap. 45, județul Hunedoara;
                                   - administrator persoană fizică: Buzea Pompiliu, având
  - administrator persoană fizică: Beksi Constantin
                                 codul numeric personal 1551115205680, data numirii
Robert, având codul numeric personal 1750405224496,
                                 21.12.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
data numirii 21.12.2007, durata mandatului nelimitată,      depline;
având puteri depline;                        - denumire: VALDIDIU - S.R.L.;
  - denumire: BEKA PLUS - S.R.L.;                  - sediul social: Uricani, Aleea Progresului nr. 18A,
  - sediul social: Petroșani, str. Gociu Nicușor, bl. 23A,   sc. 3, et. 3, ap. 31, județul Hunedoara;
sc. 3, et. 4, ap. 45, județul Hunedoara;               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 521 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 923 -     comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
alte activități de spectacole;                    - activitatea principală: cod CAEN 5212 - comerț cu
  - activitatea principală: cod CAEN 9231 - creație și     amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare
interpretare artistică și literară;               predominantă de produse nealimentare;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                           RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22986455;               - cod unic de înregistrare: 22986471;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 20/1849/2007.                         J 20/1851/2007.
  Executorie.                            Executorie.
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.      Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
26/1990, republicată.                      26/1990, republicată.
   (38/359.515)                           (39/359.516)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008               23

      Societatea Comercială                 - cod unic de înregistrare: 22986463;
   DANIELFORM TOTAL - S.R.L., Petroșani             - număr de ordine în registrul comerțului:
       județul Hunedoara                 J 20/1850/2007.
                                  Executorie.
                                  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.
         MINISTERUL JUSTIȚIEI             26/1990, republicată.
                                   (40/359.517)
        TRIBUNALUL HUNEDOARA
                                      Societatea Comercială
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 12614               TRICOTEXIM FASHION - S.R.L., Petroșani
     din data de 27 decembrie 2007                    județul Hunedoara
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                             MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Hunedoara      - Zdrenghea Petru
  Referent la Oficiul                              TRIBUNALUL HUNEDOARA
  Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul                        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 12626
  Hunedoara            - Șovarschi Valeriu
                                     din data de 31 decembrie 2007
  În baza cererii nr. 53710 din data de 21.12.2007 și a
                                  Judecător delegat
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                  la Oficiul Registrului
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara      Comerțului de pe lângă
a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    Tribunalul Hunedoara      - Zdrenghea Petru
cu următoarele date:                        Referent la Oficiul
  - fondatori: Ardelean Cristina-Daniela, în calitate de     Registrului Comerțului
asociat, având codul numeric personal 2720428205051,        de pe lângă Tribunalul
aport la capital 100,00 RON, data vărsării aportului        Hunedoara            - Șovarschi Valeriu
14.12.2007, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând
                                  În baza cererii nr. 53918 din data de 28.12.2007 și a
50 % din capitalul social total, cotă de participare la
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
beneficii și pierderi de 50 %, domiciliată în Petroșani, str.
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara
Constantin Mille, bl. 5, sc. 3, ap. 34, județul Hunedoara, și
                                a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Ardelean Dionisie Daniel, în calitate de asociat, având
codul numeric personal 1671213202264, aport la capital     cu următoarele date:
100,00 RON, data vărsării aportului 14.12.2007,           - fondatori: Cătlan Violeta, în calitate de asociat, având
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      codul numeric personal 2581104205021, aport la capital
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și   30,00 RON, data vărsării aportului 21.12.2007,
pierderi de 50 %, domiciliat în Petroșani, str. Constantin   echivalând cu 3 părți sociale, reprezentând 5 % din
Mille, bl. 5, sc. 3, ap. 34, județul Hunedoara;         capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
  - administratori persoane fizice: Ardelean Cristina-     pierderi de 5 %, domiciliată în Petroșani, Str. Parângului,
Daniela, având codul numeric personal 2720428205051,      bl. 2, sc. 3, et. 4, ap. 29, județul Hunedoara, și Societatea
data numirii 21.12.2007, durata mandatului nelimitată,     Comercială TRANSILVANIA EXIM - S.R.L., aport la
având puteri depline, și Ardelean Dionisie Daniel, având    capital 570,00 RON, data vărsării aportului 21.12.2007,
codul numeric personal 1671213202264, data numirii       echivalând cu 57 părți sociale, reprezentând 95 % din
21.12.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri     capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
depline;                            pierderi de 95 %;
  - denumire: DANIELFORM TOTAL - S.R.L.;              - administrator persoană fizică: Cătlan Violeta, având
  - sediul social: Petroșani, str. Constantin Mille, bl. 5,  codul numeric personal 2581104205021, data numirii
sc. 3, et. 4, ap. 34, județul Hunedoara;            28.12.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 804 -     depline;
alte forme de învățământ;                      - denumire: TRICOTEXIM FASHION - S.R.L.;
  - activitatea principală: cod CAEN 8042 - alte forme de     - sediul social: Petroșani, str. Lunca nr. 117, județul
învățământ;                           Hunedoara;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 177 -
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    fabricarea de articole tricotate sau croșetate;
RON fiecare;                            - activitatea principală: cod CAEN 1772 - fabricarea de
  - durata de funcționare: nelimitată;             pulovere, veste și articole similare tricotate sau croșetate;
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008

  - capitalul social subscris: 600,00 RON, vărsat integral;     - sediul social: Piatra-Neamț, Str. 1 Decembrie 1918
capitalul social este divizat în 60 părți sociale a 10,00    nr. 13, sc. A, ap. 9, județul Neamț;
RON fiecare;                             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 553 -
  - durata de funcționare: nelimitată;             restaurante;
  - cod unic de înregistrare: 22995577;               - activitatea principală: cod CAEN 5530 - restaurante;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
J 20/1852/2007.                         capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  Executorie.                          RON fiecare;
  Cu drept de recurs conform art. 6 alin. 2 din Legea nr.      - durata de funcționare: nelimitată;
26/1990, republicată.                        - cod unic de înregistrare: 22995674;
   (41/359.518)                          - număr de ordine în registrul comerțului:
                                 J 27/1682/2007.
       Societatea Comercială                   (42/359.651)
    CLAU & ELLA - S.R.L., Piatra-Neamț
         județul Neamț                       Societatea Comercială
                                   BBS CONSTRUCT - S.R.L., Piatra-Neamț
                                        județul Neamț
          MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
          TRIBUNALUL NEAMȚ

    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 6820                       TRIBUNALUL NEAMȚ
     din data de 31 decembrie 2007
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 6819
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                         din data de 31 decembrie 2007
  Comerțului de pe lângă                      Judecător delegat
  Tribunalul Neamț        - Neculai Topliceanu       la Oficiul Registrului
  Referent la Oficiul                       Comerțului de pe lângă
  Registrului Comerțului                      Tribunalul Neamț         - Neculai Topliceanu
  de pe lângă Tribunalul                      Referent la Oficiul
  Neamț              - Elena Cernat          Registrului Comerțului
  În baza cererii nr. 47469 din data de 28.12.2007 și a      de pe lângă Tribunalul
                                  Neamț              - Elena Cernat
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț a        În baza cererii nr. 47470 din data de 28.12.2007 și a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
cu următoarele date:                       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț a
  - fondatori: Toader Claudiu-Vasile, în calitate de      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
asociat, având codul numeric personal 1811209270020,       cu următoarele date:
aport la capital 100,00 RON, echivalând cu 10 părți         - fondator: Bîrjovanu Bogdan Sebastian, în calitate de
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă   asociat unic, având codul numeric personal
de participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în  1730928272625, aport la capital 200,00 RON, echivalând
Piatra-Neamț, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 13, sc. A, ap. 9,    cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %capitalul social
județul Neamț, și Toader Elena, în calitate de asociat,     total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 100 %,
având codul numeric personal 2810403270049, aport la       domiciliat în Piatra-Neamț, Bd. Republicii, bl. 64, sc. B, et.
capital 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale,       3, ap. 34, județul Neamț;
reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă de        - administrator persoană fizică: Bîrjovanu Bogdan
participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliată în   Sebastian, având codul numeric personal
Piatra-Neamț, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 13, sc. A, ap. 9,    1730928272625, data numirii 31.12.2007, durata
județul Neamț;                          mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - administratori persoane fizice: Toader Claudiu-Vasile,     - denumire: BBS CONSTRUCT - S.R.L.;
având codul numeric personal 181209270020, data           - sediul social: Piatra-Neamț, Str. Orhei nr. 7, bl. T2, ap.
numirii 31.12.2007, durata mandatului nelimitată, având     96, județul Neamț;
puteri depline, și Toader Elena, având codul numeric        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
personal 2810403270049, data numirii 31.12.2007,         construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
durata mandatului nelimitată, având puteri depline;         - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții de
  - denumire: CLAU & ELLA - S.R.L.;               clădiri și lucrări de geniu;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008                25

  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   - durata de funcționare: nelimitată;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     - cod unic de înregistrare: 23002779;
RON fiecare;                           - numărul de ordine în registrul comerțului:
  - durata de funcționare: nelimitată;            J 28/3/2008.
  - cod unic de înregistrare: 22995682;             Pronunțată în ședința din data de 4 ianuarie 2008.
  - număr de ordine în registrul comerțului:            (44/360.322)
J 27/1681/2007.
   (43/359.652)                               Societatea Comercială
                                      INEDIT CONSTRUCT - S.R.L.
       Societatea Comercială                       Slatina, județul Olt
      VIȘAN OLTINA GRUP - S.R.L.
    satul Alimănești, comuna Izvoarele
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
          județul Olt

                                           TRIBUNALUL OLT
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 1074
           TRIBUNALUL OLT                   din data de 27 decembrie 2008

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. IJ 3              Judecător delegat
                                 la Oficiul Registrului
      din data de 4 ianuarie 2008              Comerțului de pe lângă
  Judecător delegat                       Tribunalul Olt          - Slujitoru Tudorel
  la Oficiul Registrului                     Referent la Oficiul
  Comerțului de pe lângă                     Registrului Comerțului
  Tribunalul Olt         - Vasile Sorinel        de pe lângă Tribunalul
  Referent la Oficiul                      Olt                - Ciobanu
  Registrului Comerțului                                       Mariana-Agnes
  de pe lângă Tribunalul                     În baza cererii nr. 28045 din data de 21.12.2007 și a
  Olt              - Ciobanu          actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                  Mariana-Agnes       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt a dispus
  În baza cererii nr. 27816 din data de 18.12.2007 și a    autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   următoarele date:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt a dispus     - fondator: Fieraru M. Dumitru, în calitate de asociat
autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu     unic, având codul numeric personal 1730106284380,
următoarele date:                       domiciliat în Slatina, bd. A.I. Cuza nr. 13, bl. CAM2, sc. A,
  - fondator: Vișan M. Florea, în calitate de asociat unic,  ap. 32, județul Olt, și Ion Gh. Costinel, în calitate de
având codul numeric personal 1550504283391,          asociat, având codul numeric personal 1720213284367,
domiciliat în satul Alimănești, comuna Izvoarele, județul   domiciliat în Slatina, Str. Oltului nr. 16, județul Olt;
Olt;                                - administratori persoane fizice: Fieraru M. Dumitru,
  - administrator persoană fizică: Vișan M. Florea, având   având codul numeric personal 1730106284380, data
codul numeric personal 1550504283391, data numirii       numirii 21.12.2007, durata mandatului nelimitată, având
18.12.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri     puteri depline, domiciliat în Slatina, bd. A.I. Cuza nr. 13,
depline, domiciliat în satul Alimănești, comuna Izvoarele,   bl. Cam 2, sc. A, ap. 32, județul Olt, și Ion Gh. Costinel,
județul Olt;                          având codul numeric personal 1720213284367, data
  - denumire: VIȘAN OLTINA GRUP - S.R.L.;           numirii 21.12.2007, durata mandatului nelimitată, având
  - sediul social: satul Alimănești, comuna Izvoarele,    puteri depline, domiciliat în Slatina, Str. Oltului nr. 16,
județul Olt;                          județul Olt;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 011       - denumire: INEDIT CONSTRUCT - S.R.L.;
cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieței;        - sediul social: Slatina, Str. Oltului nr. 16B, județul Olt;
horticultura;                           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
  - activitatea principală: cod CAEN 0111 - cultivarea    construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
cerealelor, porumbului și a altor plante neclasificate în     - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții de
altă parte;                          clădiri și lucrări de geniu;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  26           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008

  - durata de funcționare: nelimitată;               - sediul social: satul Blejoi, drum local (fost D.N. 1), et.
  - cod unic de înregistrare: 22984870;             2, biroul nr. 21, comuna Blejoi, județul Prahova, valabil
  - numărul de ordine în registrul comerțului:         până la data de 27.11.2010, conform contractului de
J 28/1066/2007.                         comodat din data de 27.11.2007;
  Pronunțată în ședința din data de 27 decembrie 2008.       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 741 -
   (45/360.323)                        activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă,
                                 consultanță în domeniul fiscal; activități de studii de piață
       Societatea Comercială               și de sondaj; consultanță pentru afaceri și management;
     BIZ PROJECT MANAGEMENT &                  - activitatea principală: cod CAEN 7414 - activități de
                                 consultanță pentru afaceri și management, cu excepția
     CONSULTANCE COMPANY - S.R.L.
                                 activităților de avocatură, notariat, lichidare și
      satul Blejoi, comuna Blejoi             reorganizare judiciară;
         județul Prahova                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                 capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
          MINISTERUL JUSTIȚIEI             RON fiecare;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
                                   - cod unic de înregistrare: 22980223/21.12.2007;
         TRIBUNALUL PRAHOVA                 - număr de ordine în registrul comerţului:
                                 J 29/3529/21.12.2007.
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3147
                                    (46/360.666)
     din data de 21 decembrie 2007
  Judecător delegat                            Societatea Comercială
  la Oficiul Registrului                     PREDIL CONS - S.R.L., satul Albești-Paleologu
  Comerţului de pe lângă                     comuna Albești-Paleologu, județul Prahova
  Tribunalul Prahova       - Mădălina Mihail
  Referent la Oficiul                               MINISTERUL JUSTIȚIEI
  Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul
  Prahova             - Rădulescu Elena                TRIBUNALUL PRAHOVA

  În baza cererii nr. 82856 din data de 6.12.2007 și a          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3062
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova a          din data de 12 decembrie 2007
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      Judecător delegat
cu următoarele date:                        la Oficiul Registrului
  - fondatori:                          Comerţului de pe lângă
  1. Grama Cezar, asociat, cod numeric personal          Tribunalul Prahova        - Liliana Androne
1830211510046, aport la capital 100,00 RON, data          Referent la Oficiul
vărsării aportului 3.12.2007, echivalând cu 10 părți        Registrului Comerțului
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă     de pe lângă Tribunalul
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în     Prahova              - Rădulescu Elena
localitatea Câmpina, bd. Carol I, nr. 35, bl. 14I1, et. 3, ap.   În baza cererii nr. 83752 din data de 10.12.2007 și a
5, județul Prahova;                       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  2. Cord Ovidiu Bogdan, asociat, cod numeric personal     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova a
1830724295893, aport la capital 100,00 RON, data         dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
vărsării aportului 3.12.2007, echivalând cu 10 părți       cu următoarele date:
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă     - fondatori:
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în     1. Predoiu Cristian, asociat, cod numeric personal
localitatea Câmpina, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 9,      1810122295021, aport la capital 100,00 RON, data
județul Prahova;                         vărsării aportului 10.12.2007, echivalând cu 10 părți
  - administrator persoană fizică: Cord Ovidiu Bogdan,     sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă
cod numeric personal 1830724295893, data numirii         de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
6.12.2007, durata mandatului 4 ani până la data de        satul Albești-Paleologu nr. 357, comuna Albești-
6.12.2011, având puteri depline;                 Paleologu, județul Prahova;
  - denumire: BIZ PROJECT MANAGEMENT &              2. Preda Iuliana, asociat, cod numeric personal
CONSULTANCE COMPANY - S.R.L.;                  2670304296728, aport la capital 100,00 RON, data
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008              27

vărsării aportului 10.12.2007, echivalând cu 10 părți     sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă  de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în  orașul Breaza, Fundătura 1 Mai nr. 6, județul Prahova;
satul Albești-Paleologu nr. 357, comuna Albești-         2. Anca Cristina, asociat, cod numeric personal
Paleologu, județul Prahova;                  2800605295899, aport la capital 100,00 RON, data
  - administrator persoană fizică: Predoiu Cristian, cod   vărsării aportului 11.12.2007, echivalând cu 10 părți
numeric personal 1810122295021, data numirii          sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă
10.12.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri     de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în
depline;                            orașul Breaza, Fundătura 1 Mai nr. 6, județul Prahova;
  - denumire: PREDIL CONS - S.R.L.;               - administrator persoană fizică: Anca Mihai, cod
  - sediul social: satul Albești-Paleologu nr. 357, comuna  numeric personal 1810419295907, data numirii
Albești-Paleologu, județul Prahova, valabil pe durată     13.12.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
nelimitată, conform contractului de comodat nr. 1 din data   legale;
de 3.12.2007;                           - denumire: MYHTERMINSTAL SERV - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -      - sediul social: orașul Breaza, Fundătura 1 Mai nr. 12,
construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;  județul Prahova, valabil până la data de 6.12.2010,
  - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții de  conform contractului de comodat nr. 1 din data de
clădiri și lucrări de geniu;                  6.12.2007;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 453 -
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   lucrări de instalații pentru clădiri;
RON fiecare;                           - activitatea principală: cod CAEN 4533 - lucrări de
  - durata de funcționare: nelimitată;            instalații tehnico-sanitare;
  - cod unic de înregistrare: 22916956/12.12.2007;        - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - număr de ordine în registrul comerţului:         capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
J 29/3239/12.12.2007.                     RON fiecare;
   (47/360.667)                         - durata de funcționare: nelimitată;
                                 - cod unic de înregistrare: 22980169/21.12.2007;
       Societatea Comercială                - număr de ordine în registrul comerţului:
     MYHTERMINSTAL SERV - S.R.L.             J 29/3511/21.12.2007.
      Breaza, județul Prahova                 (48/360.668)

                                     Societatea Comercială
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                 CANADIAN-GERMAN INVESTMENT - S.R.L.
                                     Ploiești, județul Prahova
         TRIBUNALUL PRAHOVA

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3121                      MINISTERUL JUSTIȚIEI

     din data de 21 decembrie 2007
                                         TRIBUNALUL PRAHOVA
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3144
  Comerţului de pe lângă
  Tribunalul Prahova       - Mădălina Mihail           din data de 21 decembrie 2007
  Referent la Oficiul                      Judecător delegat
  Registrului Comerțului                     la Oficiul Registrului
  de pe lângă Tribunalul                     Comerţului de pe lângă
  Prahova            - Rădulescu Elena        Tribunalul Prahova       - Mădălina Mihail
  În baza cererii nr. 84730 din data de 13.12.2007 și a     Referent la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    Registrului Comerțului
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova a      de pe lângă Tribunalul
                                 Prahova            - Rădulescu Elena
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                       În baza cererii nr. 85054 din data de 14.12.2007 și a
  - fondatori:                        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  1. Anca Mihai, asociat, cod numeric personal        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova a
1810419295907, aport la capital 100,00 RON, data        dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
vărsării aportului 11.12.2007, echivalând cu 10 părți     cu următoarele date:
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008

  - fondatori:                           - fondator: Sandu Costin Ștefăniță, asociat unic, cod
  1. Koskamp Ralph George, asociat, aport la capital      numeric personal 1800106297254, aport la capital
500,00 RON, data vărsării aportului 19.11.2007,         200,00 RON, data vărsării aportului 14.12.2007,
echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând 50 % din      echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
capitalul social total, cotă de participare la          capitalul social total, cotă de participare la
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Canada, Grande
                                 beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în satul Valea Popii
Prairie, Alberta, 10102 96 AVE;
  2. Goetze Hartmut Hans Helmut, asociat, aport la       nr. 112, comuna Valea Călugărească, județul Prahova;
capital 500,00 RON, data vărsării aportului 19.11.2007,       - administrator persoană fizică: Sandu Costin
echivalând cu 50 părți sociale, reprezentând 50 % din      Ștefăniță, cod numeric personal 1800106297254, data
capitalul social total, cotă de participare la          numirii 14.12.2007, durata mandatului nelimitată, având
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Germania, Celle;    puteri depline;
  - administratori persoane fizice:                 - denumire: COSTI - ENERGI - S.R.L.;
  1. Koskamp Ralph George, data numirii 14.12.2007,         - sediul social: municipiul Ploiești, str. Buna Vestire nr.
durata mandatului nelimitată, având puteri egale;        15, bl. 3, et. 3, ap. 11, județul Prahova, valabil pe perioadă
  2. Goetze Hartmut Hans Helmut, data numirii          nelimitată, conform contractului de comodat din data de
14.12.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
egale;                              12.12.2007;
  - denumire: CANADIAN-GERMAN INVESTMENT -             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 401 -
S.R.L.;                             producția și distribuția energiei electrice;
  - sediul social: municipiul Ploiești, Str. Sinăii nr. 7,     - activitatea principală: cod CAEN 4011 - producție de
parter, biroul nr. 1, județul Prahova, valabil până la data   energiei electrică;
de 28.06.2008, conform contractului de comodat din data       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
de 1.11.2007;                          capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -     RON fiecare;
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii     - durata de funcționare: nelimitată;
sau închiriate;
                                   - sedii secundare: 1. cu sediul în Prahova, comuna
  - activitatea principală: cod CAEN 7020 - închirierea și
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;   Valea Călugărească, sat Rachieri nr. 171, valabil până la
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat       data de 13.12.2012, conform contractului de comodat din
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a  14.12.2007;
10,00 RON fiecare;                          - cod unic de înregistrare: 22979970/21.12.2007;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - număr de ordine în registrul comerţului:
  - cod unic de înregistrare: 22979962/21.12.2007;       J 29/3533/21.12.2007.
  - număr de ordine în registrul comerţului:             (50/360.670)
J 29/3532/21.12.2007.
   (49/360.669)                              Societatea Comercială
                                   ANDUMAR CONSTRUCT - S.R.L., Bușteni
       Societatea Comercială                       județul Prahova
     COSTI - ENERGI - S.R.L., Ploiești
         județul Prahova
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI

          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          TRIBUNALUL PRAHOVA

         TRIBUNALUL PRAHOVA
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3146
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3143                  din data de 21 decembrie 2007
     din data de 21 decembrie 2007               Judecător delegat
  Judecător delegat                        la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                      Comerţului de pe lângă
  Comerţului de pe lângă                      Tribunalul Prahova        - Mădălina Mihail
  Tribunalul Prahova   - Mădălina Mihail
                                  Referent la Oficiul
  Referent la Oficiul                       Registrului Comerțului
  Registrului Comerțului                      de pe lângă Tribunalul
  de pe lângă Tribunalul                      Prahova             - Rădulescu Elena
  Prahova         - Rădulescu Elena
  În baza cererii nr. 85061 din data de 14.12.2007 și a      În baza cererii nr. 85083 din data de 14.12.2007 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova a     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                       cu următoarele date:
              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008                 29

  - fondator: Bordea Andrei Cosmin, asociat unic, cod       capitalul social total, cotă de participare la
numeric personal 1870813295322, aport la capital          beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Turcia,
200,00 RON, data vărsării aportului 14.12.2007,          localitatea Hatay Samandag;
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %           - administrator persoană fizică: Firinciogullari Ali Ilhan,
capitalul social total, cotă de participare la           data numirii 17.12.2007, durata mandatului nelimitată,
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea       având puteri depline;
Bușteni, Str. Botenilor nr. 4A, județul Prahova;            - denumire: RIVER COMPANY - S.R.L.;
  - administrator persoană fizică: Bordea Andrei           - sediul social: municipiul Ploiești, Str. Garoafelor nr. 5,
Cosmin, cod numeric personal 1870813295322, data          județul Prahova, valabil pe perioadă nelimitată, conform
numirii 14.12.2007, durata mandatului nelimitată, având      contractului de comodat din data de 23.10.2007;
puteri depline;                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 513 -
  - denumire: ANDUMAR CONSTRUCT - S.R.L.;             comerț cu ridicata cu produse alimentare, băuturi și tutun;
  - sediul social: orașul Bușteni, Str. Botenilor nr. 4A,       - activitatea principală: cod CAEN 5131 - comerț cu
județul Prahova, conform contractului de comodat din        ridicata cu fructe și legume;
data de 11.12.2007, valabil până la data de 31.12.2011;        - capitalul social subscris: 1.500,00 RON, vărsat
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -      integral; capitalul social este divizat în 150 părți sociale a
construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;    10,00 RON fiecare;
  - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții de      - durata de funcționare: nelimitată;
clădiri și lucrări de geniu;                      - cod unic de înregistrare: 22979989/21.12.2007;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;      - număr de ordine în registrul comerţului:
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00     J 29/3531/21.12.2007.
RON fiecare;                               (52/360.672)
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 22980207/21.12.2007;              Societatea Comercială
  - număr de ordine în registrul comerţului:              MAGIGORIA COMPANY - S.R.L., Ploiești
J 29/3530/21.12.2007.                               județul Prahova
   (51/360.671)

       Societatea Comercială                          MINISTERUL JUSTIȚIEI

     RIVER COMPANY - S.R.L., Ploiești
         județul Prahova                           TRIBUNALUL PRAHOVA

                                       EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3116
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                       din data de 19 decembrie 2007

          TRIBUNALUL PRAHOVA
                                   Judecător delegat
                                   la Oficiul Registrului
                                   Comerţului de pe lângă
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3145
                                   Tribunalul Prahova        - Liliana Androne
     din data de 21 decembrie 2007
                                   Referent la Oficiul
  Judecător delegat                         Registrului Comerțului
  la Oficiul Registrului                       de pe lângă Tribunalul
  Comerţului de pe lângă                       Prahova              - Rădulescu Elena
  Tribunalul Prahova        - Mădălina Mihail
                                   În baza cererii nr. 85703 din data de 18.12.2007 și a
  Referent la Oficiul                       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Registrului Comerțului                     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova a
  de pe lângă Tribunalul                     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Prahova              - Rădulescu Elena
                                  cu următoarele date:
  În baza cererii nr. 85250 din data de 17.12.2007 și a       - fondatori:
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      1. Bănuță Mariana, asociat, cod numeric personal
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova a      2680612214653, aport la capital 100,00 RON, data
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     vărsării aportului 13.12.2007, echivalând cu 10 părți
cu următoarele date:                        sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă
  - fondator: Firinciogullari Ali Ilhan, asociat unic, aport la  de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în
capital 1.500,00 RON, data vărsării aportului 23.10.2007,     localitatea Urziceni, prelungirea Vânători nr. 12B, județul
echivalând cu 150 părți sociale, reprezentând 100 %        Ialomița;
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008

  2. Preda Ionela Sorina, asociat, cod numeric personal      - fondator: Chirbea Dumitru Antoniu, asociat unic, cod
2880724212729, aport la capital 100,00 RON, data         numeric personal 1600506290077, aport la capital
vărsării aportului 13.12.2007, echivalând cu 10 părți      200,00 RON, data vărsării aportului 17.12.2007,
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă   echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în   capitalul social total, cotă de participare la
localitatea Urziceni, prelungirea Vânători nr. 12B, județul   beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în orașul Băicoi,
Ialomița;                            fundătura Ovidiu nr. 13, județul Prahova;
  - administrator persoană fizică: Bănuță Mariana, cod       - administrator persoană fizică: Chirbea Dumitru
numeric personal 2680612214653, data numirii           Antoniu, cod numeric personal 1600506290077, data
18.12.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri      numirii 19.12.2007, durata mandatului nelimitată, având
depline;                             puteri depline;
  - denumire: MAGIGORIA COMPANY - S.R.L.;             - denumire: CHI - LION ANC - S.R.L.;
  - sediul social: municipiul Ploiești, str. Buna Vestire nr.   - sediul social: orașul Băicoi, Str. Schelei, județul
15, bl. 1, sc. A, et. 1, ap. 6, județul Prahova, valabil pe   Prahova, valabil pe perioadă nelimitată, conform
perioadă nelimitată, conform contractului de vânzare-      adeverinței de la primărie nr. 9201 din data de
cumpărare nr. 3808 din data de 25.10.2007;            10.10.2007;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 703 -       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 554 -
activități imobiliare pe bază de tarife sau contract;      baruri;
  - activitatea principală: cod CAEN 7031 - agenții        - activitatea principală: cod CAEN 5540 - baruri;
imobiliare;
                                  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                 capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                 RON fiecare;
RON fiecare;
                                  - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                  - cod unic de înregistrare: 22980177/21.12.2007;
  - cod unic de înregistrare: 22966059/20.12.2007;
                                  - număr de ordine în registrul comerţului:
  - număr de ordine în registrul comerţului:
                                 J 29/3524/21.12.2007.
J 29/3500/19.12.2007.
                                   (54/360.674)
   (53/360.673)
                                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială
      CHI - LION ANC - S.R.L., Băicoi              USART SERV CON - S.R.L., satul Pantazi
          județul Prahova                 comuna Valea Călugărească, județul Prahova

                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
          MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                          TRIBUNALUL PRAHOVA
         TRIBUNALUL PRAHOVA

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3126                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3125

     din data de 21 decembrie 2007                  din data de 21 decembrie 2007

  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerţului de pe lângă                      Comerţului de pe lângă
  Tribunalul Prahova       - Mădălina Mihail        Tribunalul Prahova       - Mădălina Mihail
  Referent la Oficiul                       Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                      Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul                      de pe lângă Tribunalul
  Prahova             - Rădulescu Elena        Prahova            - Rădulescu Elena
  În baza cererii nr. 85833 din data de 19.12.2007 și a      În baza cererii nr. 85843 din data de 19.12.2007 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova a     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                       cu următoarele date:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008               31

  - fondator: Uță Ștefan, asociat unic, cod numeric      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
personal 1830801297242, aport la capital 200,00 RON,
                                cu următoarele date:
data vărsării aportului 17.12.2007, echivalând cu 20 părți
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de    - fondatori:
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în     1. Tănase Simona, asociat, cod numeric personal
satul Pantazi nr. 222, comuna Valea Călugărească,
                                2740512295880, aport la capital 250,00 RON, data
județul Prahova;
  - administrator persoană fizică: Uță Ștefan, cod      vărsării aportului 18.12.2007, echivalând cu 25 părți
numeric personal 1830801297242, data numirii          sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă
19.12.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
                                de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în
legale;
  - denumire: USART SERV CON - S.R.L.;            localitatea Ploiești, Aleea Petrochimiștilor nr. 2A, bl. 59A,
  - sediul social: satul Pantazi nr. 222, comuna Valea    sc. B, ap. 23, județul Prahova;
Călugărească, județul Prahova, valabil pe perioadă
                                 2. Grosu Maria Bianca, asociat, cod numeric personal
nelimitată, conform contractului de comodat nr. 1 din data
de 11.12.2007;                         2780225295894, aport la capital 250,00 RON, data
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -    vărsării aportului 18.12.2007, echivalând cu 25 părți
construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
                                sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă
  - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții de
clădiri și lucrări de geniu;                  de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;  localitatea Plopeni, Aleea Crinului nr. 2, bl. A14, sc. B, et.
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
                                2, ap. 31, județul Prahova;
RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - administrator persoană fizică: Tănase Simona, cod
  - cod unic de înregistrare: 22980240/21.12.2007;      numeric personal 2740512295880, data numirii
  - număr de ordine în registrul comerţului:
J 29/3507/21.12.2007.                     19.12.2007, durata mandatului nelimitată, având puteri
   (55/360.675)                       depline;
                                 - denumire: SYMBYO SERV - S.R.L.;
       Societatea Comercială
     SYMBYO SERV - S.R.L., Ploiești             - sediul social: municipiul Ploiești, intrarea Foișor nr. 5,
        județul Prahova                județul Prahova, valabil pe durată nelimitată, conform
                                contractului de vânzare-cumpărare nr. 1174 din data de
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                24.09.2001;
         TRIBUNALUL PRAHOVA               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 452 -
                                construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil;
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3133
                                 - activitatea principală: cod CAEN 4521 - construcții de
     din data de 21 decembrie 2007
                                clădiri și lucrări de geniu;
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat integral;
  Comerţului de pe lângă                   capitalul social este divizat în 50 părți sociale a 10,00
  Tribunalul Prahova       - Mădălina Mihail
                                RON fiecare;
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                     - durata de funcționare: nelimitată;
  de pe lângă Tribunalul                     - cod unic de înregistrare: 22979997/21.12.2007;
  Prahova            - Rădulescu Elena
                                 - număr de ordine în registrul comerţului:
  În baza cererii nr. 85874 din data de 19.12.2007 și a
                                J 29/3518/21.12.2007.
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova a      (56/360.676)
  32              MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1318/7.III.2008

         Societatea Comercială                       2. Geantă Monica Alina, asociat, cod numeric personal
       DARYMO IDEAL PREST - S.R.L.                    2790109420021, aport la capital 500,00 RON, data
      satul Potigrafu, comuna Gorgota                   vărsării aportului 12.12.2007, echivalând cu 50 părți
          județul Prahova                       sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă
                                        de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în
                                        municipiul București, Drumul Taberei nr. 82, bl. C16,
            MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                        sc. C, et. 10, ap. 161, sectorul 6;
                                          - administratori persoane fizice:
           TRIBUNALUL PRAHOVA                      1. Geantă Iulian, cod numeric personal
                                        1780630293094, data numirii 19.12.2007, durata
      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3141
                                        mandatului nelimitată, având puteri depline;
      din data de 21 decembrie 2007                      2. Geantă Monica Alina, cod numeric personal
  Judecător delegat                              2790109420021, data numirii 19.12.2007, durata
  la Oficiul Registrului                            mandatului nelimitată, având puteri depline;
  Comerţului de pe lângă                              - denumire: DARYMO IDEAL PREST - S.R.L.;
  Tribunalul Prahova            - Mădălina Mihail            - sediul social: satul Potigrafu nr. 163, comuna
  Referent la Oficiul                             Gorgota, județul Prahova, valabil până la data de
  Registrului Comerțului                            10.12.2011, conform contractului de comodat nr. 63 din
  de pe lângă Tribunalul                            data de 10.12.2007;
  Prahova                 - Rădulescu Elena
                                          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 748 -
  În baza cererii nr. 85912 din data de 19.12.2007 și a            alte activități de servicii prestate în principal
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul           întreprinderilor;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova a               - activitatea principală: cod CAEN 7487 - alte activități
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale            de servicii prestate în principal întreprinderilor;
cu următoarele date:                                - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
  - fondatori:
                                        integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
  1. Geantă Iulian, asociat, cod numeric personal
                                        10,00 RON fiecare;
1780630293094, aport la capital 500,00 RON, data
vărsării aportului 12.12.2007, echivalând cu 50 părți                - durata de funcționare: nelimitată;
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cotă             - cod unic de înregistrare: 22980266/21.12.2007;
de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în             - număr de ordine în registrul comerţului:
municipiul București, Drumul Taberei nr. 82, bl. C16, sc.            J 29/3527/21.12.2007.
C, et. 10, ap. 161, sectorul 6;                            (57/360.677)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                   &JUYDGY|238848|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
             Adresa pentru publicitate: Centrul pentru vânzări și relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1318/7.III.2008 conține 32 de pagini.       Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

								
To top