2009_5995 by tradetrek

VIEWS: 197 PAGES: 32

									                        PARTEA    A  IV-A
Anul 177 (XIX) — Nr. 5995      PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI             Vineri, 20 noiembrie 2009          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
       Societatea Comercială                - administrator persoană fizică:
        ALIMFISH - S.R.L.                 Pasca Ion, cod numeric personal 1680911400136,
     satul Merii Petchii, comuna Nuci           data numirii 14.10.2009, durata mandatului nelimitată,
          județul Ilfov               având puteri depline;
                                 - denumire: ALIMFISH - S.R.L.;
                                 - sediul social: jud. Ilfov, satul Merii Petchii, comuna
   NUMĂR DE ORDINE REGISTRUL COMERȚULUI          Nuci, Str. Lalelelor nr. 39;
         J 23/2205/2009                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 463 -
      COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 26103875
                               comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor
                               și al tutunului;
           ROMÂNIA
                                 - activitate principală: cod CAEN 4638 - comerț cu
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                               ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește,
                               crustacee și moluște;
                                 - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1589            capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
        din 14 octombrie 2009             RON fiecare;
                                 - durata de funcționare: nelimitată.
  Judecător delegat                        (1/1.373.566)
  la Oficiul Registrului
  Comerțului Ilfov                            Societatea Comercială
  de pe lângă Tribunalul                      NORMARK SPORT ROMANIA - S.R.L.
  București           - Cmeciu Ștefan           Popești-Leordeni, județul Ilfov
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului
  Ilfov de pe lângă                        NUMĂR DE ORDINE REGISTRUL COMERȚULUI
  Tribunalul București      - Elena Carloveschi              J 23/2208/2009

 În baza cererii nr. 55320 din data 8.10.2009 și a actelor       COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 26103883
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul                 ROMÂNIA
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății           TRIBUNALUL BUCUREȘTI
comerciale cu următoarele date:
 - fondator:                             EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1590
 Pasca Ion, asociat unic, cod numeric personal
                                         din 14.10.2009
1680911400136, aport la capital 200,00 RON, data
vărsării aportului 18.09.2009, echivalând cu 20 părți       Judecător delegat
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cota de    la Oficiul Registrului
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în     Comerțului Ilfov
municipiul București, sectorul 3, Str. Gării Cățelu nr. 26,    de pe lângă Tribunalul
sectorul 3;                            București           - Cmeciu Ștefan
 2           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009

  Referent la Oficiul                      Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul
  Registrului Comerțului                    București a dispus autorizarea și înregistrarea societății
  Ilfov de pe lângă                       comerciale cu următoarele date:
  Tribunalul București       - Angela Caliniuc        - fondatori:
  În baza cererii nr. 55323 din data 8.10.2009 și a actelor    1. Mustatea Sorinel Claudiu, asociat, cod numeric
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul        personal 1801103440011, aport la capital 100,00 RON,
Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul       data vărsării aportului 7.09.2009, echivalând cu 10 părți
București a dispus autorizarea și înregistrarea societății    sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
comerciale cu următoarele date:                 de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în
  - fondator:                         Ilfov, orașul Popești Leordeni, Str. Cicoarei nr. 29;
  RAPALA EUROHOLD ZRT. reprezentată prin Agh            2. Mustatea Gabriela, asociat, cod numeric personal
Karoly Gyorgy, aport la capital 120.000,00 RON, data       2820714511603, aport la capital 100,00 RON, data
vărsării aportului 18.09.2009, echivalând cu 1.200 părți     vărsării aportului 7.10.2009, echivalând cu 10 părți
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, având    sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota
cota de participare la beneficii/pierderi de 100 %;       de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în
  - administrator persoană fizică:               Ilfov, orașul Popești Leordeni, Str. Cicoarei nr. 29;
  Agh Karoly Gyorgy, data numirii 14.10.2009, domiciliat      - administratori persoane fizice:
în Ungaria, Budapesta 1047, str. Attila nr. 138/A, ap. 1,      1. Mustatea Sorinel Claudiu, cod numeric personal
durata mandatului nelimitată, având puteri depline;       1801103440011, data numirii 14.10.2009, durata
  - denumire: NORMARK SPORT ROMANIA - S.R.L.;         mandatului nelimitată, având puteri depline, împreună;
  - sediul social: jud. Ilfov, orașul Popești Leordeni, str.    2. Mustatea Gabriela, cod numeric personal
Leordeni nr. 161S, et. 3;                    2820714511603, data numirii 14.10.2009, durata
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -     mandatului nelimitată, având puteri depline, împreună;
comerț cu ridicata al bunurilor de consum;              - denumire: TOTAL SORIN TRANS COM - S.R.L.;
  - activitate principală: cod CAEN 4649 - comerț cu        - sediul social: jud. Ilfov, orașul Popești Leordeni, Str.
ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
                                 Cicoarei nr. 29;
  - capital social subscris: 120.000,00 RON, vărsat
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -
integral; capitalul social este divizat în 1.200 părți sociale
                                 transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;
a 100,00 RON fiecare;
                                   - activitate principală: cod CAEN 4941 - transporturi
  - durata de funcționare: nelimitată.
   (2/1.373.567)                       rutiere de mărfuri;
                                   - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
       Societatea Comercială                capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
     TOTAL SORIN TRANS COM - S.R.L.             RON fiecare;
     Popești-Leordeni, județul Ilfov              - durata de funcționare: nelimitată.
                                    (3/1.373.568)
   NUMĂR DE ORDINE REGISTRUL COMERȚULUI                   Societatea Comercială
         J 23/2204/2009                      DAKO SPORT CONCEPT - S.R.L.
      COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 26103891
                                      Popești Leordeni, județul Ilfov

            ROMÂNIA                    NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                          J 23/2196/2009

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1591                   COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 26103905
           din 14.10.2009
                                              ROMÂNIA
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
  Comerțului Ilfov                                TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  de pe lângă Tribunalul
  București            - Cmeciu Ștefan           EXTRAS AL ÎNCHEIERII IJ NR. 1592
  Referent la Oficiul                             din 14 octombrie 2009
  Registrului Comerțului                      Judecător delegat
  Ilfov de pe lângă                        la Oficiul Registrului
  Tribunalul București       - Angela Caliniuc        Comerțului
 În baza cererii nr. 55380 din data 9.10.2009 și a actelor     Ilfov de pe lângă
doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul         Tribunalul București       - Cmeciu Ștefan
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009               3

  Referent la Oficiul                       Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                      Registrului Comerțului
  Ilfov                              Ilfov
  de pe lângă Tribunalul                      de pe lângă Tribunalul
  București            - Maricela Barbu         București           - Maricela Barbu
  În baza cererii nr. 55382 din data de 9.10.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     În baza cererii nr. 55449 din data de 9.10.2009 și a
Registrului Comerțului al Județului Ilfov de pe lângă      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Tribunalul București a dispus autorizarea și înregistrarea    Registrului Comerțului al Județului Ilfov de pe lângă
societății comerciale cu următoarele date:            Tribunalul București a dispus autorizarea și înregistrarea
  - fondatori:                         societății comerciale cu următoarele date:
  1. Opriș-Francisc Daniela, asociat, cod numeric         - fondator:
personal 2741229472518, aport la capital 100,00 RON,        Rosianu Daniel, asociat unic, cod numeric personal
data vărsării aportului 8.10.2009, echivalând cu 10 părți    1690307461526, aport la capital 200,00 RON, data
sociale, reprezentând 50 % capitalul social total, cotă de    vărsării aportului 8.10.2009, echivalând cu 20 părți
participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliată în
localitatea Popești Leordeni, str. Sf. Agnes nr. 194, județul  sociale, reprezentând 100 % din capitalul social total,
Ilfov;                              cota de participare la beneficii/ pierderi de 100 %,
  2. Opriș Claudiu-Marcel, asociat, aport la capital      domiciliat în sat Dudu, intr. Ion Luca Caragiale nr. 1A,
100,00 RON, data vărsării aportului 8.10.2009,          comuna Chiajna, județul Ilfov;
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din        - administrator persoană fizică:
capitalul social total, cota de participare la beneficii/      Rosianu Daniel, cod numeric personal
pierderi de 50 %, domiciliat în Germania, Landshust       1690307461526, data numirii 12.10.2009, durata
Aventin, str. 17;                        mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - administrator persoană fizică:                - denumire: RDM STANDARD - S.R.L.;
  Opriș-Francisc Daniela, cod numeric personal
2741229472518, data numirii 14.10.2009, durata           - sediul social: sat Roșu, str. Gura Leului nr. 22,
mandatului nelimitată, având puteri depline;           camera nr. 2, comuna Chiajna, județul Ilfov;
  - denumire: DAKO SPORT CONCEPT - S.R.L.;            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 561 -
  - sediul social: oraș Popești Leordeni, str. Sf. Agnes nr.  restaurante;
194, cam. 1, județul Ilfov;                     - activitatea principală: cod CAEN 5610 - restaurante;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,
comerț cu ridicata cu bunuri de consum;             capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
  - activitatea principală: cod CAEN 4642 - comerț cu     RON fiecare;
ridicata cu îmbrăcăminte și încălțăminte;              - durata de funcționare: nelimitată.
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00       (5/1.373.571)
RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată.                    Societatea Comercială
   (4/1.373.569)                             ADVANTAGE DE LUXE - S.R.L.
                                       Bragadiru, județul Ilfov
       Societatea Comercială
      RDM STANDARD - S.R.L.
   sat Roșu, comuna Chiajna, județul Ilfov             NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
                                          J 23/2171/2009

   NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI                COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 26092385
         J 23/2125/2009
                                             ROMÂNIA
      COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 26093437

            ROMÂNIA                          TRIBUNALUL BUCUREȘTI
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII IJ NR. 1584
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII IJ NR. 1583
                                        din 12 octombrie 2009
        din 12 octombrie 2009
                                  Judecător delegat
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului                            Comerțului
  Ilfov de pe lângă                        Ilfov de pe lângă
  Tribunalul București      - Ciuculescu           Tribunalul București      - Ciuculescu
                   Constantin                           Constantin
 4           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009

  Referent la Oficiul                       Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                     Registrului Comerțului
  Ilfov
                                  Ilfov
  de pe lângă Tribunalul
  București            - Maricela Barbu        de pe lângă Tribunalul
                                  București            - Elena Carloveschi
  În baza cererii nr. 55453 din data de 9.10.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     În baza cererii nr. 55471 din data de 9.10.2009 și a
Registrului Comerțului al Județului Ilfov de pe lângă      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Tribunalul București a dispus autorizarea și înregistrarea
societății comerciale cu următoarele date:           Registrului Comerțului al Județului Ilfov de pe lângă
  - fondator:                         Tribunalul București a dispus autorizarea și înregistrarea
  Neag Radu-Florin, asociat unic, cod numeric personal     societății comerciale cu următoarele date:
1811014460051, aport la capital 200,00 RON, data          - fondatori:
vărsării aportului 8.10.2009, echivalând cu 20 părți
                                  1. Postolache Argentina Carla, asociat, cod numeric
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de
participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat în  personal 2680828443010, aport la capital 4.000,00 RON,
Municipiul București, aleea Târgu Neamț nr. 1, bl. D9, sc.   data vărsării aportului 9.10.2009, echivalând cu 40 părți
1, et. 2, ap. 5, sector 6;                   sociale, reprezentând 40 % capitalul social total, cotă de
  - administrator persoană fizică:               participare la beneficii și pierderi de 40 %, domiciliat în
  Neag Radu-Florin, cod numeric personal
1811014460051, data numirii 12.10.2009, durata         Municipiul București, Șos. Giurgiului nr. 72-86, bl. B, sc.
mandatului nelimitată, având puteri conform actului       6, et. 3, ap. 195, sector 4;
constitutiv;                            2. Stepanescu Gabriela Doina, asociat, cod numeric
  - denumire: ADVANTAGE DE LUXE - S.R.L.;           personal 2690220203148, aport la capital 4.000,00 RON,
  - sediul social: oraș Bragadiru, Str. Dantelei nr. 33,
                                data vărsării aportului 9.10.2009, echivalând cu 40 părți
camera 2, județul Ilfov;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 461 -     sociale, din capitalul social total, cota de participare la
activități de intermediere în comerțul cu ridicata;       beneficii/ pierderi de 40 %, domiciliată în Municipiul
  - activitatea principală: cod CAEN 4619 - intermedieri    București, str. Pădurea Craiului nr. 1, bl. B2, sc. 6, ap.
în comerțul cu produse diverse;                 242, sector 3;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat
integral, capitalul social este divizat în 20 părți sociale a    3. Postolache Dan-Mihail, asociat, cod numeric
10,00 RON fiecare;                       personal 1671105443033, aport la capital 2.000,00 RON,
  - durata de funcționare: nelimitată.             data vărsării aportului 9.10.2009, echivalând cu 20 parte
   (6/1.373.572)                       socială, reprezentând 20 % din capitalul social total, cota
       Societatea Comercială               de participare la beneficii/pierderi de 20 % domiciliat în
       GLOBAL CONCEPT - S.R.L.              Municipiul București, Șos. Giurgiului nr. 72/86, bl. B, sc.
       Voluntari, județul Ilfov             6, et. 3, ap. 195, sector 4;
                                  - administrator persoană fizică:
   NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI            Postolache Argentina Carla, cod numeric personal
          J 23/2160/2009                2680828443010, data numirii 12.10.2009, durata
      COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 26093321          mandatului nelimitată, având puteri conf. act constitutiv;
                                  - denumire: GLOBAL CONCEPT - S.R.L.;
             ROMÂNIA                  - sediul social: oraș Voluntari, Str. Potcoavei nr. 59 Vila
                                7, județul Ilfov;
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 469 -
                                comerț cu ridicata nespecializat;
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII IJ NR. 1585
                                  - activitatea principală: cod CAEN 4690 - comerț cu
        din 12 octombrie 2009              ridicata nespecializat;
  Judecător delegat                        - capitalul social subscris: 10.000,00 RON, vărsat
  la Oficiul Registrului                    integral, capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
  Comerțului
                                10,00 RON fiecare;
  Ilfov de pe lângă
  Tribunalul București      - Ciuculescu           - durata de funcționare: nelimitată.
                   Constantin            (7/1.373.573)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009                5

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
        TAIECOSTURILE - S.R.L.                    ALI ALE ROYAL - S.R.L.
        Voluntari, județul Ilfov                   sat Ștefăneștii de Sus
                                   comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
   NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
         J 23/2201/2009                   NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
                                         J 23/2193/2009
      COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 26103930
                                        COD UNIC DE ÎNREGISTRARE
             ROMÂNIA
                                             ROMÂNIA

         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII IJ NR. 1595
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII IJ NR. 1596
        din 14 octombrie 2009
                                        din 14 octombrie 2009
  Judecător delegat
                                  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
                                  la Oficiul Registrului
  Comerțului
                                  Comerțului
  Ilfov de pe lângă
                                  Ilfov de pe lângă
  Tribunalul București      - Cmenciu Ștefan        Tribunalul București      - Cmeciu Ștefan
  Referent la Oficiul                       Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                     Registrului Comerțului
  Ilfov                              Ilfov
  de pe lângă Tribunalul                     de pe lângă Tribunalul
  București            - Elena Carloveschi       București            - Liliana Carmen Ion
  În baza cererii nr. 55489 din data de 9.10.2009 și a      În baza cererii nr. 55517 din data de 9.10.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului al Județului Ilfov de pe lângă      Registrului Comerțului al Județului Ilfov de pe lângă
Tribunalul București a dispus autorizarea și înregistrarea   Tribunalul București a dispus autorizarea și înregistrarea
societății comerciale cu următoarele date:           societății comerciale cu următoarele date:
  - fondator:                           - fondator:
  Mareș Luminița Julieta, asociat unic, cod numeric        Dumitrache Florentina, asociat unic, cod numeric
personal 2720630250535, aport la capital 200,00 RON,      personal 2870531420117, aport la capital 200,00 RON,
data vărsării aportului 9.10.2009, echivalând cu 20 părți    data vărsării aportului 7.10.2009, echivalând cu 20 părți
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de   sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de
participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat în  participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliată în
oraș Voluntari, șos. Erou Nicolae Iancu nr. 101L;        comuna Ștefăneștii de Sus, județul Ilfov;
  - administrator persoană fizică:                - administrator persoană fizică:
  Mareș Luminița, cod numeric personal              Dumitrache Florentina, cod numeric personal
2720630250535, data numirii 14.10.2009, durata         2870531420117, data numirii 14.10.2009, durata
                                mandatului nelimitată, având puteri conform actului
mandatului nelimitată, având puteri conform actului
                                constitutiv;
constitutiv;
                                  - denumire: ALI ALE ROYAL - S.R.L.;
  - denumire: TAIECOSTURILE - S.R.L.;
                                  - sediul social: sat Ștefăneștii de Sus, Str. Stânjeneilor
  - sediul social: oraș Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae  nr. 3, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov;
nr. 101L, camera 10, parter, județul Ilfov;             - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -    comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
activități de consultanță în management;              - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu
  - activitatea principală: cod CAEN 7022 - activități de   amănuntul în magazine nespecializate,cu vânzare
consultanță pentru afaceri și management;            predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată.              - durata de funcționare: nelimitată.
   (8/1.373.574)                          (9/1.373.575)
  6           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009

       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
     BLN GEORGE CONSTRUCT - S.R.L.                 ANEL ELAN CONSTRUCT - S.R.L.
       satul Ștefăneștii de Sus               sat Balotești, comuna Balotești, județul Ilfov
    comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
                                   NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
    NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI                  J 23/2195/2009
          J 23/2202/2009
                                      COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 26103964
      COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 26103956
                                             ROMÂNIA
             ROMÂNIA

                                         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII IJ NR. 1611
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII IJ NR. 1597
                                        din 14 octombrie 2009
        din 14 octombrie 2009
                                  Judecător delegat
  Judecător delegat                        la Oficiul Registrului
  la Oficiul Registrului                     Comerțului
  Comerțului                           Ilfov de pe lângă
  Ilfov de pe lângă                        Tribunalul București       - Cmeciu Ștefan
  Tribunalul București      - Cmeciu Ștefan
                                  Referent la Oficiul
  Referent la Oficiul                       Registrului Comerțului
  Registrului Comerțului                      Ilfov
  Ilfov                              de pe lângă Tribunalul
  de pe lângă Tribunalul                     București            - Angela Caliniuc
  București            - Liliana Carmen Ion
                                  În baza cererii nr. 55571 din data de 12.10.2009 și a
  În baza cererii nr. 55519 din data de 9.10.2009 și a    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   Registrului Comerțului al Județului Ilfov de pe lângă
Registrului Comerțului al Județului Ilfov de pe lângă      Tribunalul București a dispus autorizarea și înregistrarea
Tribunalul București a dispus autorizarea și înregistrarea   societății comerciale cu următoarele date:
societății comerciale cu următoarele date:             - fondatori:
  - fondator:                          1. Iancu Danciu Niculae, asociat, cod numeric
  Bălan Mihaela, asociat unic, cod numeric personal      personal 1540618400161, aport la capital 120,00 RON,
2750723472015, aport la capital 200,00 RON, data        data vărsării aportului 8.10.2009, echivalând cu 12 părți
vărsării aportului 7.10.2009, echivalând cu 20 părți      sociale, reprezentând 60 % capitalul social total, cotă de
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de   participare la beneficii și pierderi de 60 %, domiciliat în
participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat în  Municipiul București, Str. Transilvaniei nr. 44, et. 3, ap. 11,
sat Ștefăneștii de Sus, Str. Stânjeneilor nr. 4, comuna     sector 1;
Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov;                 2. Iancu Danciu Dan Dumitru, asociat, cod numeric
  - administrator persoană fizică:              personal 1840325410058, aport la capital 80,00 RON,
  Bălan    Mihaela,   cod   numeric   personal   data vărsării aportului 8.10.2009, echivalând cu 8 părți
2750723472015, data numirii 14.10.2009, durata         sociale, reprezentând 40 % din capitalul social total, cota
mandatului nelimitată, având puteri conform actului       de participare la beneficii/ pierderi de 40 %, domiciliat în
constitutiv;                          Municipiul București, Str. Transilvaniei nr. 44, et. 3, ap. 11,
  - denumire: BLN GEORGE CONSTRUCT - S.R.L.;         sector 1;
  - sediul social sat Ștefăneștii de Sus, Str. Stânjeneilor   - administrator persoană fizică:
nr. 4, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov;          Iancu Danciu Niculae, cod numeric personal
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 -    1540618400161, data numirii 14.10.2009, durata
comerț cu ridicata specializat cu alte produse;         mandatului nelimitată, având puteri conform actului
  - activitatea principală: cod CAEN 4673 - comerț cu     constitutiv;
ridicata al materialului lemnos și al materialelor de       - denumire: ANEL ELAN CONSTRUCT - S.R.L.;
construcții și echipamentelor sanitare;              - sediul social: sat Balotești, str. Broscari nr. 26A, Tarla
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,  T35, parcela A1180, Cc1179, lotul 1, comuna Balotești,
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    județul Ilfov;
RON fiecare;                            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
  - durata de funcționare: nelimitată.            lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
   (10/1.373.576)                      nerezidențiale;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009                 7

 - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de        - sediul social: oraș Otopeni, Drumul Viilor nr. 4, județul
construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;     Ilfov;
 - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 464 -
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    comerț cu ridicata cu bunuri de consum;
RON fiecare;                             - activitatea principală: cod CAEN 4649 - comerț cu
 - durata de funcționare: nelimitată.              ridicata cu alte bunuri de uz gospodăresc;
  (11/1.373.577)                          - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,
                                 capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
       Societatea Comercială               RON fiecare;
      MANIL DISTRIBUTION - S.R.L.               - durata de funcționare: nelimitată.
        Otopeni, județul Ilfov                 (12/1.373.578)

   NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
                                         Societatea Comercială
         J 23/2190/2009                         PURANI FLOV - S.R.L.
                                         Bragadiru, județul Ilfov
      COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 26103972

             ROMÂNIA                   NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
                                          J 23/2192/2009

         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      COD UNIC DE ÎNREGISTRARE


    EXTRAS AL ÎNCHEIERII IJ NR. 1590                          ROMÂNIA

        din 14 octombrie 2009
                                          TRIBUNALUL BUCUREȘTI
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII IJ NR. 1599
  Comerțului
  Ilfov de pe lângă                               din 14 octombrie 2009
  Tribunalul București      - Cmeciu Ștefan         Judecător delegat
  Referent la Oficiul                       la Oficiul Registrului
  Registrului Comerțului                      Comerțului
  Ilfov                              Ilfov de pe lângă
  de pe lângă Tribunalul                      Tribunalul București       - Cmeciu Ștefan
  București            - Elena Carloveschi
                                  Referent la Oficiul
  În baza cererii nr. 55581 din data de 12.10.2009 și a      Registrului Comerțului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Ilfov
Registrului Comerțului al Județului Ilfov de pe lângă        de pe lângă Tribunalul
Tribunalul București a dispus autorizarea și înregistrarea     București            - Elena Carloveschi
societății comerciale cu următoarele date:
  - fondatori:                           În baza cererii nr. 55613 din data de 12.10.2009 și a
  1. Marcu Ilie, asociat, cod numeric personal         actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
1581028400810, aport la capital 110,00 RON, data         Registrului Comerțului al Județului Ilfov de pe lângă
vărsării aportului 11.09.2009, echivalând cu 11 părți      Tribunalul București a dispus autorizarea și înregistrarea
sociale, reprezentând 55 % capitalul social total, cotă de    societății comerciale cu următoarele date:
participare la beneficii și pierderi de 55 %, domiciliat în     - fondatori:
Municipiul București, bd. Burebista nr. 2, bl. D14, sc. 2, et.   1. Valeanu Ion, asociat, cod numeric personal
1, ap. 34, sector 3;                       1560531400498, aport la capital 190,00 RON, data
  2. Marcu Anca-Nineta, asociat, cod numeric personal      vărsării aportului 6.10.2009, echivalând cu 19 părți
2741030451523, aport la capital 90,00 RON, data vărsării     sociale, reprezentând 95 % capitalul social total, cotă de
aportului 11.09.2009, echivalând cu 9 părți sociale,       participare la beneficii și pierderi de 95 %, domiciliat în
reprezentând 45 % din capitalul social total, cota de      localitatea Bragadiru, Str. Eroilor nr. 47, județul Ilfov;
participare la beneficii/ pierderi de 45 %, domiciliată în     2. Valeanu Florentina, asociat, cod numeric personal
localitatea Otopeni, Drumul Viilor nr. 4, județul Ilfov;     2551005401028, aport la capital 10,00 RON, data vărsării
  - administrator persoană fizică:               aportului 6.10.2009, echivalând cu 1 parte socială,
  Marcu Ilie, cod numeric personal 1581028400810,        reprezentând 5 % din capitalul social total, cota de
data numirii 14.10.2009, durata mandatului 4 ani, până la    participare la beneficii/ pierderi de 5 %, domiciliată în
data de 14.10.2013, având puteri conf. act constitutiv;     localitatea Bragadiru, Str. Eroilor nr. 47, județul Ilfov;
  - denumire: MANIL DISTRIBUTION - S.R.L.;             - administrator persoană fizică:
  8           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009

  Valeanu Ion, cod numeric personal 1560531400498        Radu Iosif, cod numeric personal 1711025470034,
data numirii 14.10.2009, durata mandatului nelimitată,     data numirii 14.10.2009, durata mandatului nelimitată,
având puteri depline;                     având puteri depline;
  - denumire: PURANI FLOV - S.R.L.;               - denumire: DINAMIC ERA CONSTRUCT - S.R.L.;
  - sediul social: oraș Bragadiru, Str. Eroilor nr. 47,     - sediul social: oraș Popești Leordeni, Str. Câmpului nr.
județul Ilfov;                         22A, camera 1, județul Ilfov;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 011 -      - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
cultivarea plantelor nepermanente;               lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
  - activitatea principală: cod CAEN 0111 - cultivarea    nerezidențiale;
cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a      - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
plantelor producătoare de semințe oleaginoase;         construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată.              - durata de funcționare: nelimitată.
   (13/1.373.579)                         (14/1.373.580)
       Societatea Comercială                    Societatea Comercială
     DINAMIC ERA CONSTRUCT - S.R.L.               ELLA & CATERING CONCEPT - S.R.L.
      Popești Leordeni, județul Ilfov            satul Manolache, comuna Glina, județul Ilfov

    NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
                                  NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
          J 23/2188/2009
                                         J 23/2197/2009
      COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 26103980
                                     COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 26103999

             ROMÂNIA
                                            ROMÂNIA

         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                        TRIBUNALUL BUCUREȘTI

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII IJ NR. 1600
                                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII IJ NR. 1601
        din 14 octombrie 2009
                                       din 14 octombrie 2009
  Judecător delegat
                                 Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
                                 la Oficiul Registrului
  Comerțului
  Ilfov de pe lângă                       Comerțului
  Tribunalul București      - Cmeciu Ștefan         Ilfov de pe lângă
                                 Tribunalul București      - Cmeciu Ștefan
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                     Referent la Oficiul
  Ilfov                             Registrului Comerțului
  de pe lângă Tribunalul                     Ilfov
  București           - Angela Caliniuc        de pe lângă Tribunalul
                                 București            - Maricela Barbu
  În baza cererii nr. 55635 din data de 12.10.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    În baza cererii nr. 55636 din data de 12.10.2009 și a
Registrului Comerțului al Județului Ilfov de pe lângă     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Tribunalul București a dispus autorizarea și înregistrarea   Registrului Comerțului al Județului Ilfov de pe lângă
societății comerciale cu următoarele date:           Tribunalul București a dispus autorizarea și înregistrarea
  - fondatori:                        societății comerciale cu următoarele date:
  Radu Iosif, asociat unic, cod numeric personal         - fondator:
1711025470034, aport la capital 200,00 RON, data         Dinu Mihaela, asociat unic, cod numeric personal
vărsării aportului 16.09.2009, echivalând cu 20 părți     2700209373465, aport la capital 200,00 RON, data
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de  vărsării aportului 9.10.2009, echivalând cu 20 părți
participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat în  sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de
localitatea Popești Leordeni, Str. Câmpului nr. 22A,      participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliată în
județul Ilfov;                         sat Manolache, Str. Grădinilor nr. 1, județul Ilfov;
  - administrator persoană fizică:                - administrator persoană fizică:
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009                9

  Dinu Mihaela, cod numeric personal 2700209373465,      mandatului nelimitată, având puteri conform actului
data numirii 14.10.2009, durata mandatului nelimitată,     constitutiv;
având puteri conform actului constitutiv;            - denumire: MARYAM’S SEP & ROJAN - S.R.L.;
  - denumire: ELLA & CATERING CONCEPT - S.R.L.;         - sediul social: oraș Otopeni, str. Mărășești nr. 33,
  - sediul social: sat Manolache, Str. Grădinilor nr. 1,   mansardă, județul Ilfov;
cam. 1, comuna Glina, județul Ilfov;               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 476 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 562 -    comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative, în
activități de alimentație (catering) pentru evenimente și   magazine specializate;
alte servicii de alimentație;                  - activitatea principală: cod CAEN 4762 - comerț cu
  - activitatea principală: cod CAEN 5629 - alte servicii   amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în
de alimentație n.c.a.;                     magazine specializate;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                          RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată.             - durata de funcționare: nelimitată.
   (15/1.373.581)                        (16/1.373.582)

       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
     MARYAM’S SEP & ROJAN - S.R.L.                  DANICO PARCHET - S.R.L.
       Otopeni, județul Ilfov               sat Fundeni, comuna Dobroești, județul Ilfov

   NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI            NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
         J 23/2187/2009                         J 23/2185/2009

      COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 26104005               COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 26104013

             ROMÂNIA                             ROMÂNIA


         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI

    EXTRAS AL ÎNCHEIERII IJ NR. 1602                EXTRAS AL ÎNCHEIERII IJ NR. 1603
        din 14 octombrie 2009                      din 14 octombrie 2009
  Judecător delegat                       Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului                           Comerțului
  Ilfov de pe lângă                       Ilfov de pe lângă
  Tribunalul București      - Cmeciu Ștefan         Tribunalul București       - Cmeciu Ștefan
  Referent la Oficiul                      Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                     Registrului Comerțului
  Ilfov                             Ilfov
  de pe lângă Tribunalul                     de pe lângă Tribunalul
  București           - Elena Carloveschi       București            - Angela Caliniuc
  În baza cererii nr. 55677 din data de 12.10.2009 și a     În baza cererii nr. 55688 din data de 12.10.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului al Județului Ilfov de pe lângă     Registrului Comerțului al Județului Ilfov de pe lângă
Tribunalul București a dispus autorizarea și înregistrarea   Tribunalul București a dispus autorizarea și înregistrarea
societății comerciale cu următoarele date:           societății comerciale cu următoarele date:
  - fondator:                          - fondatori:
  Ramezani Maryam, asociat unic, cod numeric           1. Chetrone Dorinel, asociat, cod numeric personal
personal 2690421471031, aport la capital 200,00 RON,      1670908370023, aport la capital 100,00 RON, data
data vărsării aportului 8.10.2009, echivalând cu 20 părți   vărsării aportului 7.10.2009, echivalând cu 10 părți
sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de  sociale, reprezentând 50 % capitalul social total, cotă de
participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat în  participare la beneficii și pierderi de 50 %, domiciliat în sat
localitatea Otopeni, str. Mărășești nr. 33, județul Ilfov;   Fundeni, Intrarea Doinei nr. 45A, comuna Dobroești,
  - administrator persoană fizică:              județul Ilfov;
  Ramezani Maryam, cod numeric personal             2. Lagu Cornel Liviu, asociat, cod numeric personal
2690421471031, data numirii 14.10.2009, durata         1740204424518, aport la capital 100,00 RON, data
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009

vărsării aportului 7.10.2009, echivalând cu 10 părți       Tribunalul București a dispus autorizarea și înregistrarea
sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota   societății comerciale cu următoarele date:
de participare la beneficii/ pierderi de 50 % domiciliat în     - fondator:
Municipiul București, str. Miniș nr. 4, bl. X6, sc. 1, et. 10,   Udrea Daniel-Dumitru, asociat unic, cod numeric
ap. 129, sector 3;                        personal 1770528472526, aport la capital 200,00 RON,
  - administratori persoane fizice:               data vărsării aportului 12.10.2009, echivalând cu 20 părți
  1. Chetrone Dorinel, cod numeric personal           sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de
1670908370023, data numirii 14.10.2009, durata          participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliat în
mandatului nelimitată, având puteri depline, exercitate     sat Domnești nr. 846, comuna Domnești, județul Ilfov;
separat;                              - administrator persoană fizică:
  2. Lagu Cornel Liviu, cod numeric personal            Udrea Daniel-Dumitru, cod numeric personal
1740204424518, data numirii 14.10.2009, durata          1770528472526, data numirii 14.10.2009, durata
mandatului nelimitată, având puteri depline, exercitate     mandatului nelimitată, având puteri depline;
separat;                              -  denumire:    CONTINENTAL     BUSINESS
  - denumire: DANICO PARCHET - S.R.L.;             CONSTRUCT - S.R.L.;
  - sediul social: sat Fundeni, Intr. Doinei nr. 45A,       - sediul social: sat Domnești, comuna Domnești,
camera 1, comuna Dobroești, județul Ilfov;            județul Ilfov;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -       - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 -
lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și       comerț cu ridicata specializat cu alte produse;
nerezidențiale;                           - activitatea principală: cod CAEN 4673 - comerț cu
  - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de     ridicata al materialului lemnos și al materialelor de
construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;     construcții și echipamentelor sanitare;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral,
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
RON fiecare;                           RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată.               - durata de funcționare: nelimitată.
   (17/1.373.583)                          (18/1.373.584)

      Societatea Comercială                       Societatea Comercială
 CONTINENTAL BUSINESS CONSTRUCT - S.R.L.                 LOZAN CONTEXPERT - S.R.L., Iași
 sat Domnești, comuna Domnești, județul Ilfov
                                             ROMÂNIA
   NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
         J 23/2210/2009
                                           TRIBUNALUL IAȘI
      COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 26104099
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 1145
             ROMÂNIA
                                         din 6 februarie 2009
                                  Judecător delegat
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                  la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
    EXTRAS AL ÎNCHEIERII IJ NR. 1604              Tribunalul Iași        - Pavel Elena
        din 14 octombrie 2009                Referent la Oficiul
                                  Registrului Comerțului
  Judecător delegat
                                  de pe lângă
  la Oficiul Registrului
                                  Tribunalul Iași        - Raluca Ciocănel
  Comerțului
  Ilfov de pe lângă                        În baza cererii nr. 4842 din data de 23.01.2009 și a
  Tribunalul București      - Cmeciu Ștefan        actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
  Referent la Oficiul
                                 dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Registrului Comerțului
                                 cu următoarele date:
  Ilfov
                                  - fondatori:
  de pe lângă Tribunalul
                                  1. Hristea Luminița, asociat, cod numeric personal
  București            - Elena Carloveschi
                                 2670616370067, aport la capital 110,00 RON, echivalând
  În baza cererii nr. 55802 din data de 12.10.2009 și a     cu 11 părți sociale, reprezentând 52,380952 % din
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    capitalul social total, cota de participare la
Registrului Comerțului al Județului Ilfov de pe lângă      beneficii/pierderi de 52,380952 %, domiciliat în localitatea
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009                 11

Iași, str. Basarabi nr. 5B, bl. U1bis, sc. D, et. 4, ap. 4,     Referent la Oficiul
județul Iași;                            Registrului Comerțului
  2. Falotă Dumitru, asociat, cod numeric personal         de pe lângă
1670801221283, aport la capital 50,00 RON, echivalând        Tribunalul Iași          - Raluca Ciocănel
cu 5 părți sociale, reprezentând 23,809524 % din
capitalul social total, cota de participare la            În baza cererii nr. 23578 din data de 23.03.2009 și a
beneficii/pierderi de 23,809524 %, domiciliat în localitatea   actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Iași, bd. Nicolae Iorga, nr. 22, bl. CĂMIN 2, et. 1, ap. 117,   Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
județul Iași;                           dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  3. Lozan Camelia, asociat, cod numeric personal
                                 cu următoarele date:
2650424221152, aport la capital 50,00 RON, echivalând
cu 5 părți sociale, reprezentând 23,809524 % din           - fondatori:
capitalul social total, cota de participare la            1. Țifachi Doina, asociat, cod numeric personal
beneficii/pierderi de 23,809524 %, domiciliată în         2600722221210, aport la capital 40,00 RON, echivalând
localitatea Iași, Str. Parcului nr. 3, bl. C4, sc. B, et. 3,   cu 4 părți sociale, reprezentând 20 % din capitalul social
ap. 2, județul Iași;                       total, cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %,
  - administratori, persoane fizice:              domiciliată în localitatea Iași, Str. Salciilor nr. 10, bl. 828,
  1. Hristea Luminița, cod numeric personal           sc. B, et. 2, ap. 7, județul Iași;
2670616370067, data numirii 9.01.2009, durata
                                   2. Țifachi Sorin Gabriel, asociat, cod numeric personal
mandatului nelimitată, având puteri depline;
  2. Lozan Camelia, cod numeric personal            1870905226757, aport la capital 80,00 RON, echivalând
2650424221152, data numirii 9.01.2009, durata           cu 8 părți sociale, reprezentând 40 % din capitalul social
mandatului nelimitată, având puteri depline;           total, cota de participare la beneficii/pierderi de 40 %,
  - denumirea: LOZAN CONTEXPERT - S.R.L.;            domiciliată în localitatea Iași, Str. Salciilor nr. 10, bl. 828,
  - sediul social: municipiul Iași, str. Basarabi nr. 5B, bl.  sc. B, et. 2, ap. 7, județul Iași;
U1bis, sc. D, et. 4, ap. 4, județul Iași;              3. Sava Ionuț, asociat, cod numeric personal
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 692 -     1870504226709, aport la capital 80,00 RON, echivalând
activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în
                                 cu 8 părți sociale, reprezentând 40 % din capitalul social
domeniul fiscal;
  - activitatea principală: cod CAEN 6920 - activități de    total, cota de participare la beneficii/pierderi de 40 %,
contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul     domiciliat în localitatea Iași, Str. Salciilor nr. 3, bl. 829,
fiscal;                              sc. A, et. 2, ap. 9, județul Iași;
  - capitalul social subscris: 210,00 RON, vărsat integral;    - administrator, persoană fizică: Sava Ionuț, cod
capitalul social este divizat în 21 părți sociale a 10,00     numeric personal 1870504226709, data numirii
RON fiecare;                           20.03.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                 depline;
  - codul unic de înregistrare: 25079051;
                                   - denumirea: POFTĂ DE VIAȚĂ - S.R.L.;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 22/288/6.02.2009.                         - sediul social: municipiul Iași, Str. Sălciilor nr. 10, bl.
   (19/1.368.116)                       828, sc. B, et. 2, ap. 7, județul Iași;
                                   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
        Societatea Comercială               comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
      POFTĂ DE VIAȚĂ - S.R.L., Iași             specializate;
                                   - activitatea principală: cod CAEN 4776 - comerț cu
             ROMÂNIA                 amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu
                                 amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru
           TRIBUNALUL IAȘI               acestea, în magazine specializate;
                                   - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 3185              capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00
         din 25 martie 2009               RON fiecare;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      - codul unic de înregistrare: 25346280;
  Comerțului de pe lângă                      - numărul de ordine în registrul comerțului:
  Tribunalul Iași         - Prelipceanu Alina-     J 22/686/25.03.2009.
                   Geanina             (20/1.368.117)
  12          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009

      Societatea Comercială                        Societatea Comercială
   ROVOL CONSTRUCT GRUP - S.R.L., Iași                  RAINBOW POWER - S.R.L., Iași

            ROMÂNIA                             ROMÂNIA
           TRIBUNALUL IAȘI                         TRIBUNALUL IAȘI

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 10303                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12687
          din 3 iulie 2009                        d i n 11 a u g u s t 2 0 0 9
  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Iași         - Hărățu Mihaela         Tribunalul Iași          - Șerbănescu Dragoș
  Referent la Oficiul                       Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                      Registrului Comerțului
  de pe lângă                           de pe lângă
  Tribunalul Iași         - Gabriela Jipa         Tribunalul Iași          - Raluca Ciocănel
  În baza cererii nr. 55545 din data de 29.06.2009 și a       În baza cererii nr. 62536 din data de 29.07.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                       cu următoarele date:
  - fondatori:                           - fondatori:
  1. Rotariu Carmen, asociat, cod numeric personal         1. Roshanian Afshin, asociat, cod numeric personal
2701124221203, aport la capital 50,00 RON, echivalând      1710524226376, aport la capital 4.170,00 RON,
cu 1 parte socială, reprezentând 25 % din capitalul social    echivalând cu 417 părți sociale, reprezentând
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 25 %,    99,760766 % din capitalul social total, cota de participare
domiciliată în localitatea Iași, Șos. Națională nr. 180, sc.   la beneficii/pierderi de 99,760766 %, domiciliat în
A, et. 1, ap. 6 județul Iași;                  localitatea Iași, Bd. Independenței nr. 22, bl. Y2, sc. A, et.
  2. Vodă Vasile Ștefan, asociat, cod numeric personal     10, ap. 2, județul Iași;
1600217227797, aport la capital 150,00 RON, echivalând        2. Roshanian Laura Veronica, asociat, cod numeric
cu 3 părți sociale, reprezentând 75 % din capitalul social    personal 2730714221158, aport la capital 10,00 RON,
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 75 %,    echivalând cu 1 parte socială, reprezentând 0,239234 %
domiciliat în localitatea Iași, str. Sf. Lazăr nr. 1, bl.    din capitalul social total, cota de participare la
Gh.Vodă, sc. 1B, et. 1, ap. 6, județul Iași;           beneficii/pierderi de 0,239234 %, domiciliată în localitatea
  - administratori, persoane fizice:              Iași, Bd. Independenței nr. 22, bl. Y2, sc. A, et. 10, ap. 2,
  1. Rotariu Carmen, cod numeric personal            județul Iași;
2701124221203, data numirii 9.01.2009, durata            - administrator, persoană fizică: Roshanian Afshin, cod
mandatului nelimitată, având puteri depline;           numeric personal 1710524226376, data numirii
  2. Vodă Vasile Ștefan, cod numeric personal          28.07.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
16002171227797, data numirii 9.06.2009, durata          depline;
mandatului nelimitată, având puteri depline;             - denumirea: RAINBOW POWER - S.R.L.;
  - denumirea: ROVOL CONSTRUCT GRUP - S.R.L.;            - sediul social: municipiul Iași, Bd. Independenței nr.
  - sediul social: municipiul Iași, aleea Decebal nr. 28, bl.  22, bl. Y2, sc. A, et. 10, ap. 2, județul Iași;
C3, sc. B, et. P, ap. 2, cam. 1, județul Iași;            - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 465 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -     comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de
lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și       telecomunicații;
nerezidențiale;                           - activitatea principală: cod CAEN 4651 - comerț cu
  - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de     ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și
construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;     software-lui;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - capitalul social subscris: 4.180,00 RON, vărsat
capitalul social este divizat în 4 părți sociale a 50,0000    integral; capitalul social este divizat în 418 părți sociale a
RON fiecare;                           10,0000 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - durata de funcționare: nelimitată;
  - codul unic de înregistrare: 25741263;              - codul unic de înregistrare: 25873507;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:           - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 22/1198/3.07.2009.                       J 22/1369/11.08.2009.
   (21/1.368.118)                          (22/1.368.119)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009                 13

        Societatea Comercială                - durata de funcționare: nelimitată;
      TERRAMOB STIL - S.R.L., Iași              - codul unic de înregistrare: 25849550;
                                  - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                 J 22/1337/4.08.2009.
             ROMÂNIA
                                   (23/1.368.120)

           TRIBUNALUL IAȘI                       Societatea Comercială
                                        NARCIS NAR - S.R.L., Iași
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 12238
         din 4 august 2009                            ROMÂNIA

  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                               TRIBUNALUL IAȘI
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Iași         - Andrei Florin            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14081
                   Alexandru
                                        din 28 septembrie 2009
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                      Judecător delegat
  de pe lângă                           la Oficiul Registrului
  Tribunalul Iași         - Raluca Ciocănel        Comerțului de pe lângă
                                  Tribunalul Iași          - Cosinschi Adriana
  În baza cererii nr. 63203 din data de 31.07.2009 și a
                                  Referent la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                  Registrului Comerțului
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
                                  de pe lângă
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                  Tribunalul Iași          - Raluca Ciocănel
cu următoarele date:
  - fondatori:                           În baza cererii nr. 64635 din data de 10.08.2009 și a
  1. Spataru Andreea Florentina, asociat, cod numeric     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
personal 2810407226781, aport la capital 100,00 RON,       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
capitalul social total, cota de participare la          cu următoarele date:
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea Iași,     - fondator: Baraboi Mihaela, asociat unic, cod numeric
str. Vasile Lupu, nr. 87, bl. L2, sc. C, et. 4, ap. 1, județul  personal 2810714225171, aport la capital 200,00 RON,
Iași;                              echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
  2. Iftimia Constantin, asociat, cod numeric personal     capitalul social total, cota de participare la
1670506224531, aport la capital 100,00 RON, echivalând      beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în localitatea Iași,
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social   str. Canta nr. 9, bl. 454, sc. A, et. 2, ap. 10, județul Iași;
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,      - administrator, persoană fizică: Baraboi Mihaela, cod
domiciliat în localitatea Iași, Bd. Primăverii nr. 17A, bl.   numeric personal 2810714225171, data numirii
G 4, sc. B, et. 3, ap. 14, județul Iași;             3.08.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - administratori, persoane fizice:              depline;
  1. Spataru Andreea Florentina, cod numeric personal       - denumirea: NARCIS NAR - S.R.L.;
2810407226781, data numirii 27.07.2009, durata            - sediul social: municipiul Iași, str. Canta nr. 9, bl. 454,
mandatului nelimitată, având puteri depline;           sc. A, et. 2, ap. 10, județul Iași;
  2. Iftimia Constantin, cod numeric personal           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
1670506224531, data numirii 27.07.2009, durata          comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
mandatului nelimitată, având puteri depline;             - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu
  - denumirea: TERRAMOB STIL - S.R.L.;             amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
  - sediul social: municipiul Iași, Bd. Primăverii nr. 17A,  predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
bl. G4, sc. B, et. 3, ap. 14, județul Iași;             - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 310 -     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
fabricarea de mobilă;                      RON fiecare;
  - activitatea principală: cod CAEN 3101 - fabricarea de     - durata de funcționare: nelimitată;
mobilă pentru birouri și magazine;                  - codul unic de înregistrare: 26033800;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    - numărul de ordine în registrul comerțului:
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000   J 22/1484/28.09.2009.
RON fiecare;                              (24/1.368.121)
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009

      Societatea Comercială                  Referent la Oficiul
A.C.D. CONSULTING INVESTMENT - S.R.L., Iași            Registrului Comerțului
                                  de pe lângă
                                  Tribunalul Iași        - Raluca Ciocănel
            ROMÂNIA
           TRIBUNALUL IAȘI                În baza cererii nr. 66085 din data de 18.08.2009 și a
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14238             Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
       din 23 septembrie 2009
                                cu următoarele date:
  Judecător delegat                       - fondatori:
  la Oficiul Registrului                     1. Chirilă Maria Magdalena, asociat, cod numeric
  Comerțului de pe lângă                   personal 2850801070068, aport la capital 100,00 RON,
  Tribunalul Iași         - Cosinschi Adriana     echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
  În baza cererii nr. 64646 din data de 10.08.2009 și a    capitalul social total, cota de participare la
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea Podu
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a      Iloaiei, str. Stejar nr. 5, județul Iași;
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     2. Chirilă Bogdan, asociat, cod numeric personal
cu următoarele date:
                                1820428226773, aport la capital 100,00 RON, echivalând
  - fondator: Gherghel Elena, asociat unic, cod numeric
                                cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
personal 2520923221165, aport la capital 1.000,00 RON,
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 100 %       total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
capitalul social total, cota de participare la         domiciliat în localitatea Podu Iloaiei, str. Stejar nr. 5,
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în localitatea Iași,  județul Iași;
Fundătura Zlataust, nr. 6, județul Iași;              - administrator, persoană fizică: . Chirilă Bogdan, cod
  - administrator, persoană fizică: Gherghel Elena, cod    numeric personal 1820428226773, data numirii
numeric personal 2520923221165, data numirii          15.07.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
30.07.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri     depline;
depline;                              - denumirea: STAR MB COMPANY - S.R.L.;
  - denumirea: A.C.D. CONSULTING INVESTMENT -          - sediul social: orașul Podu Iloaiei, str. Stejar nr. 5,
S.R.L.;                             județul Iași;
  - sediul social: municipiul Iași, Fundătura Zlataust,     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 478 -
nr. 6, județul Iași;                      comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 591 -    piețe;
activități de producție cinematografică, video și de        - activitatea principală: cod CAEN 4781 - comerț cu
programe de televiziune;                    amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și
  - activitatea principală: cod CAEN 5912 - activități de   produselor din tutun, efectuat prin standuri, chioșcuri și
post-producție cinematografică, video și de programe de     piețe;
televiziune;                            - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat      capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
integral; capitalul social este divizat în 10 părți sociale a  RON fiecare;
100,0000 RON fiecare;                       - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;              - codul unic de înregistrare: 26034112;
  - codul unic de înregistrare: 26033818;            - numărul de ordine în registrul comerțului:
  - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                J 22/1486/28.09.2009.
J 22/1487/23.09.2009.
                                   (26/1.368.123)
   (25/1.368.122)

      Societatea Comercială                     Societatea Comercială
  STAR MB COMPANY - S.R.L., Podu Iloaiei            LEMAR CONSULTING INTERNATIONAL - S.R.L.
         județul Iași                           Iași


            ROMÂNIA                             ROMÂNIA
           TRIBUNALUL IAȘI
                                           TRIBUNALUL IAȘI
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14237
       din 28 septembrie 2009               EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14077/28.09.2009
  Judecător delegat                        Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                     la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                     Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Iași         - Cosinschi Adriana       Tribunalul Iași        - Cosinschi Adriana
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009                15

  Referent la Oficiul                      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Registrului Comerțului                     cu următoarele date:
  de pe lângă                            - fondatori: 1. Gherasim Ana Maria, asociat unic, cod
  Tribunalul Iași         - Raluca Ciocănel       numeric personal 2811120226791, aport la capital 200,00
                                 RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
  În baza cererii nr. 66450 din data de 19.08.2009 și a     din capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    pierderi de 100 %, domiciliată în Iași, localitatea Iași, bd.
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a       Nicolae Iorga nr. 24, bl. M2, et. 3, ap. 5;
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale       - administrator persoană fizică: 1. Gherasim Ana
cu următoarele date:                       Maria, cod numeric personal 2811120226791, data
  - fondatori: 1. Rusu Marinela, asociat unic, cod       numirii 14.08.2009, durata mandatului nelimitată, având
numeric personal 2880814133411, aport la capital 200,00      puteri depline;
RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %        - denumire: WORLD CLUB - S.R.L.;
din capitalul social total, cotă de participare la beneficii și    - sediul social: municipiul Iași, str. Vasile Lupu nr. 100,
pierderi de 100 %, domiciliată județul Neamț, localitatea     bl. C6, sc. A, et. 2, ap. 3;
Muncelu de Jos, comuna Valea Ursului;                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 563 -
  - administratori persoane fizice: 1. Lehau Laura       baruri și alte activități de servire a băuturilor;
Petronela, cod numeric personal 2880628270873,            - activitatea principală: cod CAEN 5630 - baruri și alte
domiciliată în județul Iași, localitatea Roman, Aleea       activități de servire a băuturilor;
Revoluției, bl. 2A, sc. E, ap. 59, durata mandatului         - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
nelimitată;                            capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - denumire: LEMAR CONSULTING INTERNATIONAL          RON fiecare;
- S.R.L.;                               - durata de funcționare: nelimitată;
  - sediul social: municipiul Iași, str. Anastasie Panu       - cod unic de înregistrare: 26044078;
nr. 40, bl. A. PANU, sc. 1A, et. 1, ap. 3, camera 1;         - numărul de ordine în registrul comerțului:
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 461 -     J 22/1504/30.09.2009.
activități de intermediare în comerțul cu ridicata;           (28/1.368.125)
  - activitatea principală: cod CAEN 4619 - intermedieri
în comerțul cu produse diverse;                        Societatea Comercială
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;       TONIC INTERACTIVE - S.R.L., Iași
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
RON fiecare;                                        ROMÂNIA
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 26033826;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:                    TRIBUNALUL IAȘI
J 22/1480/28.09.2009.
   (27/1.368.124)                        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14079/28.09.2009
                                   Judecător delegat
        Societatea Comercială                 la Oficiul Registrului
       WORLD CLUB - S.R.L., Iași               Comerțului de pe lângă
                                   Tribunalul Iași         - Cosinschi Adriana
                                   Referent la Oficiul
             ROMÂNIA
                                   Registrului Comerțului
                                   de pe lângă
           TRIBUNALUL IAȘI                Tribunalul Iași         - Raluca Ciocănel
                                   În baza cererii nr. 67261 din data de 24.08.2009 și a
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14296/30.09.2009            actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Judecător delegat                       Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
  la Oficiul Registrului                     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Comerțului de pe lângă                     cu următoarele date:
  Tribunalul Iași         - Hărățu Mihaela         - fondatori: 1. Gaiță Viorel, asociat, cod numeric
  Referent la Oficiul                      personal 1640502400080, aport la capital 230,00 RON,
  Registrului Comerțului                     echivalând cu 23 părți sociale, reprezentând 23 % din
  de pe lângă                          capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
                                 pierderi de 23 %, domiciliat în municipiul București,
  Tribunalul Iași         - Raluca Ciocănel
                                 localitatea București, sectorul 2, șos. Pantelimon nr. 233,
  În baza cererii nr. 66551 din data de 19.08.2009 și a     bl. 68, sc. B, et. 3, ap. 54, sectorul 2;
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      2. Andriescu Costel, asociat, cod numeric personal
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a       1811222226756, aport la capital 230,00 RON, echivalând
  16           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009

cu 23 părți sociale, reprezentând 23 % din capitalul social      Referent la Oficiul
total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 23 %,     Registrului Comerțului
domiciliat în Iași, localitatea Iași, Str. Tăietoarei nr. 10;     de pe lângă
  3. Dracea-Holicov Ștefan, asociat, cod numeric           Tribunalul Iași         - Raluca Ciocănel
personal 1871028226721, aport la capital 230,00 RON,         În baza cererii nr. 67487 din data de 24.08.2009 și a
echivalând cu 23 părți sociale, reprezentând 23 % din       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
pierderi de 23 %, domiciliat în Iași, localitatea Iași, str. Dr.  dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Savini nr. 3A, bl. J4, sc. B, et. 2, ap. 1;            cu următoarele date:
  4. Holicov Alexandru Lucian, asociat, cod numeric         - fondatori: 1. Onișoru Adina Marinela, asociat unic,
personal 1860224226786, aport la capital 230,00 RON,        cod numeric personal 2740531221143, aport la capital
echivalând cu 23 părți sociale, reprezentând 23 % din       200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și    reprezentând 100 % capitalul social total, cotă de
pierderi de 23 %, domiciliat în Iași, localitatea Iași, str.    participare la beneficii și pierderi de 100 %, domiciliată în
Hanciuc nr. 15, bl. 356, sc. B, et. 2, ap. 8;           Iași, localitatea Iași, șos. Nicolina nr. 83, bl. 986-B, et. 7,
  5. Archip Andreea, asociat, cod numeric personal        ap. 28;
2850611134173, aport la capital 40,00 RON, echivalând         - administratori persoane fizice: 1. Onișoru Adina
cu 4 părți sociale, reprezentând 4 % din capitalul social     Marinela, cod numeric personal 2740531221143, data
total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 4 %,    numirii 24.08.2009, durata mandatului nelimitată, având
domiciliată în municipiul București, localitatea București,    puteri depline;
sectorul 3, str. Valeriu Braniște nr. 56, sc. 3, et. 4, ap. 9,    - denumire: BOUNCE - S.R.L.;
sectorul 3;                              - sediul social: municipiul Iași, str. Roman Vod     nr.
  6. Olaru Eduard Constantin, asociat, cod numeric        1C, bl. J2BIS, sc. A, et. 1, ap. 4;
personal 1840520226704, aport la capital 40,00 RON,          - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 591 -
echivalând cu 4 părți sociale, reprezentând 4 % din        activități de producție cinematografică, video și de
capitalul social total, cotă de participare la beneficii și    programe de televiziune;
pierderi de 4 %, domiciliat în Iași, localitatea Iași, șos.      - activitatea principală: cod CAEN 5913 - activități de
Nicolina nr. 254;                         distribuție a filmelor cinematografice, video și a
  - administrator persoană fizică: 1. Andriescu Costel,      programelor de televiziune;
cod numeric personal 1811222226756, data numirii           - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
17.08.2009, durata mandatului 4 ani, având puteri         capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
depline;                              RON fiecare;
  - denumire: TONIC INTERACTIVE - S.R.L.;              - durata de funcționare: nelimitată;
  - sediul social: municipiul Iași, Str. Tăietoarei nr. 10;     - cod unic de înregistrare: 26033842;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -        - numărul de ordine în registrul comerțului:
activități de consultanță în management;              J 22/1483/28.09.2009.
  - activitatea principală: cod CAEN 7021 - activități de       (30/1.368.127)
consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
  - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat             Societatea Comercială
integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a    DIAS-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., Iași
10,0000 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                               ROMÂNIA
  - cod unic de înregistrare: 26033834;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:
J 22/1482/28.09.2009.                                  TRIBUNALUL IAȘI
   (29/1.368.126)
                                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14236/28.09.2009
         Societatea Comercială
                                   Judecător delegat
         BOUNCE - S.R.L., Iași
                                   la Oficiul Registrului
                                   Comerțului de pe lângă
             ROMÂNIA                   Tribunalul Iași         - Cosinschi Adriana
           TRIBUNALUL IAȘI                 Referent la Oficiul
                                   Registrului Comerțului
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14080/28.09.2009              de pe lângă
  Judecător delegat                         Tribunalul Iași         - Raluca Ciocănel
  la Oficiul Registrului                       În baza cererii nr. 67488 din data de 24.08.2009 și a
  Comerțului de pe lângă                     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Tribunalul Iași          - Cosinschi Adriana      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009                 17

dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                       cu următoarele date:
  - fondatori: 1. Diaconu Dan Eugen, asociat, cod          - fondatori: 1. Vezeteu Florin, asociat, cod numeric
numeric personal 1730220221179, aport la capital         personal 1560414227799, aport la capital 175,00 RON,
12.750,00 RON, echivalând cu 1.275 părți sociale,         echivalând cu 7 părți sociale, reprezentând 35 % din
reprezentând 51 % din capitalul social total, cotă de       capitalul social total, cotă de participare la beneficii și
participare la beneficii și pierderi de 51 %, domiciliat în    pierderi de 35 %, domiciliat în Iași, localitatea Iași, șos.
Iași, localitatea Iași, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 7, bl.  Păcurari nr. 67, bl. 478, sc. A, et. 6, ap. 22;
A2, sc. A, et. 6, ap. 21;                      2. Miron Gheorghe, asociat, cod numeric personal
  2. Sefciuc Elena Carmen, asociat, cod numeric         1580422221171, aport la capital 175,00 RON, echivalând
personal 2800825225896, aport la capital 12.250,00        cu 7 părți sociale, reprezentând 35 % din capitalul social
RON, echivalând cu 1.225 părți sociale, reprezentând       total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 35 %,
49 % din capitalul social total, cotă de participare la      domiciliat în Iași, localitatea Iași, șos. Bucium nr. 71;
beneficii și pierderi de 49 %, domiciliată în Iași, localitatea   3. Vezeteu Ionica Simona, asociat, CNP
Pașcani, Str. Moldovei nr. 78;                  2751208226362, aport la capital 75,00 RON, echivalând
  - administratori persoane fizice: 1. Sefciuc Elena       cu 3 părți sociale, reprezentând 15 % din capitalul social
Carmen, cod numeric personal 2800825225896, data         total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 15 %,
numirii 24.08.2009, durata mandatului nelimitată, având      domiciliată în Iași, localitatea Iași, șos. Păcurari nr. 67, bl.
puteri depline;                          478, sc. A, et. 6, ap. 22;
  - denumire: DIAS-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.;          4. Miron Elena Beatrice, asociat, cod numeric personal
  - sediul social: municipiul Iași, str. Prof. A. Șesan nr.   2680530221200, aport la capital 175,00 RON, echivalând
34, bl. L3, et. 1, ap. 6;                     cu 3 părți sociale, reprezentând 15 % din capitalul social
  Emblema este verbală; Descriere: Emblema este         total, cotă de participare la beneficii și pierderi de 15 %,
formată din numele societății „DIAS-BROKER DE
                                 domiciliat în Iași, localitatea Iași, șos. Bucium nr. 71;
ASIGURARE”, scris cu litere mari în culorile bleumarin și
                                   - administratori persoane fizice: 1. Vezeteu Florin, cod
negru;
                                 numeric personal 1560414227799, data numirii
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 662 -
                                 26.08.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;
                                 depline;
  - activitatea principală: cod CAEN 6622 - activități ale
                                   2. Miron Gheorghe, cod numeric personal
agențiilor și broker-ilor de asigurări;
  - capitalul social subscris: 25.000,00 RON, vărsat       1580422221171, data numirii 26.08.2009, durata
integral; capitalul social este divizat în 2.500 părți sociale  mandatului nelimitată, având puteri depline;
a 10,0000 RON fiecare;                        - denumire: ESENZZA CAFE - S.R.L.;
  - durata de funcționare: nelimitată;               - sediul social: municipiul Iași, șos. Bucium nr. 71;
  - cod unic de înregistrare: 26033850;               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 108 -
  - numărul de ordine în registrul comerțului:          fabricarea altor produse alimentare;
J 22/1485/28.09.2009.                        - activitatea principală: cod CAEN 1083 - prelucrarea
   (31/1.368.128)                        ceaiului și cafelei;
                                   - capitalul social subscris: 500,00 RON, vărsat integral;
        Societatea Comercială               capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 25,0000
       ESENZZA CAFE - S.R.L., Iași             RON fiecare;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
                                   - cod unic de înregistrare: 26044094;
             ROMÂNIA                  - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                 J 22/1507/30.09.2009.
           TRIBUNALUL IAȘI                 (32/1.368.129)

 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14299/30.09.2009                    Societatea Comercială
                                         DEBASTECH - S.R.L., Iași
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                                 ROMÂNIA
  Tribunalul Iași         - Hărățu Mihaela                  TRIBUNALUL IAȘI
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15732/7.10.2009
  de pe lângă                            Judecător delegat
  Tribunalul Iași         - Raluca Ciocănel        la Oficiul Registrului
  În baza cererii nr. 68044 din data de 26.08.2009 și a       Comerțului de pe lângă
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      Tribunalul Iași          - Andrei Florin
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a                           Alexandru
  18           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009

  Referent la Oficiul                        Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                       Registrului Comerțului
  de pe lângă                            de pe lângă
  Tribunalul Iași          - Raluca Ciocănel        Tribunalul Iași        - Raluca Ciocănel
  În baza cererii nr. 68262 din data de 27.08.2009 și a       În baza cererii nr. 68291 din data de 27.08.2009 și a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
cu următoarele date:                        cu următoarele date:
  - fondatori: 1. Negru Mihaela, asociat, cod numeric        - fondatori:
personal 2560410227781, aport la capital 1.687,00 RON,        1. Ciotir Ana Maria, asociat, cod numeric personal
din care 400,00 euro, echivalând cu 169 părți sociale,       2860908271721 aport la capital 180,00 RON, echivalând
reprezentând 10 % din capitalul social total, cotă de       cu 18 părți sociale, reprezentând 90 % din capitalul social
                                  total, cota de participare la beneficii/pierderi de 90 %,
participare la beneficii și pierderi de 10 %, domiciliată în
                                  domiciliată în localitatea Hudum, com. Curtești, județul
Iași, localitatea Iași, str. Neculau nr. 18, bl. 573A, sc. C,
                                  Botoșani;
et. 2, ap. 11;
                                   2. Bolohan Liviu, asociat, cod numeric personal
  2. S.C. M.P. - S.R.L., aport la capital 15.183,00 RON,     1670711070061 aport la capital 20,00 RON, echivalând
din care 3.600,00 euro, echivalând cu 1.518 părți sociale,     cu 2 părți sociale, reprezentând 10 % din capitalul social
reprezentând 90 % din capitalul social total, cotă de       total, cota de participare la beneficii/pierderi de 10 %,
participare la beneficii și pierderi de 90 %;           domiciliat în localitatea Hudum, com Curtești, județul Iași;
  - administratori persoane fizice: 1. Negru Mihaela, cod      - administrator, persoană fizică: Ciotir Ana Maria, cod
numeric personal 2560410227781, data numirii            numeric personal 2860908271721, data numirii
17.07.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri       28.08.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
depline;                              depline;
  2. Scarciglia Pasquale, domiciliat în Italia, localitatea     - denumirea: AMC GRUP PROJECT - S.R.L.;
Collegno, Via Podgora nr. 27, durata mandatului            - sediul social: municipiul Iași, Str. Doamna Elena, nr.
nelimitată, având puteri depline;                 61A, clădire birouri, demisol, județul Iași;
  - denumire: DEBASTECH - S.R.L.;                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 702 -
  - sediul social: municipiul Iași, str. Cuza Vodă nr. 43, bl.  activități de consultanță în management;
CORP C1, ap. camera 2;                        - activitatea principală: cod CAEN 7022 - activități de
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 256 -      consultanță pentru afaceri și management;
tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică       - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
generală pe bază de plată sau contract;              capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - activitatea principală: cod CAEN 2562 - operațiuni de    RON fiecare;
mecanică generală;                          - durata de funcționare: nelimitată;
  - capitalul social subscris: 16.870,00 RON, vărsat        - codul unic de înregistrare: 26044108;
integral; capitalul social este divizat în 1.687 părți sociale    - numărul de ordine în registrul comerțului:
a 10,0000 RON fiecare;                       J 22/1516/30.09.2009.
  - durata de funcționare: nelimitată;                (34/1.368.131)
  - cod unic de înregistrare: 26076886;
                                        Societatea Comercială
  - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                      OCSEP CONSTRUCT - S.R.L., Iași
J 22/1636/7.10.2009.
   (33/1.368.130)
                                              ROMÂNIA
       Societatea Comercială                           TRIBUNALUL IAȘI
     AMC GRUP PROJECT - S.R.L., Iași
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14072
             ROMÂNIA                        din 28 septembrie 2009
                                   Judecător delegat
           TRIBUNALUL IAȘI                 la Oficiul Registrului
                                   Comerțului de pe lângă
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14311                Tribunalul Iași        - Cosinschi Adriana
                                   Referent la Oficiul
        din 30 septembrie 2009                 Registrului Comerțului
  Judecător delegat                         de pe lângă
  la Oficiul Registrului                       Tribunalul Iași        - Raluca Ciocănel
  Comerțului de pe lângă                       În baza cererii nr. 68305 din data de 27.08.2009 și a
  Tribunalul Iași          - Hărățu Mihaela       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009                19

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a        beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în localitatea Iași,
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     str. Anastasie Panu, nr. 40, bl. A. Panu, sc. 1A, et. 1,
cu următoarele date:                        ap. 1, județul Iași;
  - fondator: Brăescu Sorin, asociat unic, cod numeric        - administrator, persoană fizică: Mărginean Natalia Lia,
personal 1750309374101, aport la capital 200,00 RON,        cod numeric personal 2351030221162, data numirii
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %         27.08.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
capitalul social total, cota de participare la           depline;
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Iași,      - denumirea: CIULEANDRA TOURS - S.R.L;
str. Anton Crihan, nr. 13, bl. E3, sc. C, et. 4, ap. 18, județul    - sediul social: municipiul Iași, str. Dacia, nr. 24C, bl.
Iași;                               C6, et. 1, ap. 6, camera 3, județul Iași;
  - administrator, persoană fizică: Brăescu Sorin, cod        - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 823 -
numeric personal 1750309374101, data numirii            activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și
25.08.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri       congreselor;
depline;                                - activitatea principală: cod CAEN 8230 - activități de
  - denumirea: OCSEP CONSTRUCT - S.R.L.;             organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
  - sediul social: municipiul Iași, str. Anton Crihan, nr. 13,    - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
bl. E3, sc. C, et. 4, ap. 18, județul Iași;            capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 711 -      RON fiecare;
activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță    - durata de funcționare: nelimitată;
tehnică legate de acestea;                       - codul unic de înregistrare: 26033877;
  - activitatea principală: cod CAEN 7112 - activități de      - numărul de ordine în registrul comerțului:
inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;        J 22/1479/28.09.2009.
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;      (36/1.368.133)
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
RON fiecare;                                 Societatea Comercială
  - durata de funcționare: nelimitată;               ECONGRES MEDICAL EVENTS - S.R.L., Iași
  - codul unic de înregistrare: 260303869;
  - numărul de ordine în registrul comerțului:
                                               ROMÂNIA
J 22/1477/28.09.2009.
   (35/1.368.132)
                                            TRIBUNALUL IAȘI
       Societatea Comercială
     CIULEANDRA TOURS - S.R.L., Iași                  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14075
                                         din 28 septembrie 2009
             ROMÂNIA
                                   Judecător delegat
                                   la Oficiul Registrului
           TRIBUNALUL IAȘI                 Comerțului de pe lângă
                                   Tribunalul Iași         - Cosinschi Adriana
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14076                Referent la Oficiul
                                   Registrului Comerțului
        din 28 septembrie 2009
                                   de pe lângă
  Judecător delegat                         Tribunalul Iași         - Raluca Ciocănel
  la Oficiul Registrului
                                    În baza cererii nr. 68533 din data de 28.08.2009 și a
  Comerțului de pe lângă
                                  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Tribunalul Iași          - Cosinschi Adriana
                                  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
  Referent la Oficiul
                                  dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Registrului Comerțului
                                  cu următoarele date:
  de pe lângă
                                    - fondator: Mărgineanu Sorin, asociat unic, cod
  Tribunalul Iași          - Raluca Ciocănel
                                  numeric personal 1271121221137, aport la capital 200,00
  În baza cererii nr. 68532 din data de 28.08.2009 și a      RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     capitalul social total, cota de participare la
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a        beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Iași,
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     str. Anastasie Panu, nr. 40, bl. A. Panu, sc. 1A, et. 1,
cu următoarele date:                        ap. 1, județul Iași;
  - fondator: Mărgineanu Natalia Lia, asociat unic, cod        - administrator, persoană fizică: Mărgineanu Sorin, cod
numeric personal 2351030221162, aport la capital 200,00      numeric personal 1271121221137, data numirii
RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %      27.08.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
capitalul social total, cota de participare la           depline;
  20           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009

  - denumirea: ECONGRES MEDICAL EVENTS - S.R.L;           - sediul social: municipiul Iași, Bd. Primăverii, nr. 25, bl.
  - sediul social: municipiul Iași, str. Dacia, nr. 24C, bl.   T3, et. 4, ap. 18, județul Iași;
C6, et. 1, ap. 6, camera 1, județul Iași;               - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 620 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 823 -      activități de servicii în tehnologia informației;
activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și        - activitatea principală: cod CAEN 6202 - activități de
congreselor;                            consultanță în tehnologia informației;
  - activitatea principală: cod CAEN 8230 - activități de      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;       capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    RON fiecare;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000      - durata de funcționare: nelimitată;
RON fiecare;                             - codul unic de înregistrare: 26068344;
  - durata de funcționare: nelimitată;                - numărul de ordine în registrul comerțului:
  - codul unic de înregistrare: 26033885;             J 22/1605/5.10.2009.
  - numărul de ordine în registrul comerțului:             (38/1.368.135)
J 22/1478/28.09.2009.
   (37/1.368.134)                              Societatea Comercială
                                     EUROTIR CONTINENTAL - S.R.L., Iași
      Societatea Comercială
                                           județul Iași
  TOP TELECOM SATELIT CINCI - S.R.L., Iași

                                               ROMÂNIA
             ROMÂNIA

                                             TRIBUNALUL IAȘI
           TRIBUNALUL IAȘI

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15445               EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14239/28.09.2009
                                   Judecător delegat
         din 5 octombrie 2009
                                   la Oficiul Registrului
  Judecător delegat                         Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                       Tribunalul Iași          - Cosinschi Adriana
  Comerțului de pe lângă                       Referent la Oficiul
  Tribunalul Iași          - Monica Cocor          Registrului Comerțului
  Referent la Oficiul                        de pe lângă
  Registrului Comerțului                       Tribunalul Iași          - Raluca Ciocănel
  de pe lângă
  Tribunalul Iași          - Raluca Ciocănel        În baza cererii nr. 68607 din data de 28.08.2009 și a
                                  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  În baza cererii nr. 68602 din data de 28.08.2009 și a     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a        cu următoarele date:
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale       - fondator: Racoviță Sergiu, asociat unic, cod numeric
cu următoarele date:
                                  personal 1631019400557, aport la capital 200,00 RON,
  - fondatori:
                                  echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
  1. Cerbu Nicu Alexandru, asociat, cod numeric
                                  capitalul social total, cota de participare la
personal 1820323047781 aport la capital 180,00 RON,
echivalând cu 18 părți sociale, reprezentând 90 % din       beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în Moldova,
capitalul social total, cota de participare la           localitatea Chișinău, bd. Dacia nr. 44, ap. 74;
beneficii/pierderi de 90 %, domiciliat în localitatea Iași,      - administrator persoană fizică: Racoviță Sergiu, cod
Bd. Primăverii, nr. 25, bl. T3, et. 4, ap. 18, județul Iași;    numeric personal 1631019400557, data numirii
  2. Cerbu Alexandra, asociat, cod numeric personal       28.08.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
2860304047788, aport la capital 20,00 RON, echivalând       depline;
cu 2 părți sociale, reprezentând 10 % din capitalul social      - denumire: EUROTIR CONTINENTAL - S.R.L.;
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 10 %,       - sediul social: municipiul Iași, str. Păcurari nr. 5, bl.
domiciliată în localitatea Iași, Bd. Primăverii, nr. 25, bl. T3,  540, TR3, et. 5, ap. 3, camera 3;
et. 4, ap. 18, județul Iași;                     - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 -
  - administrator, persoană fizică: Cerbu Nicu Alexandru,    comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin
cod numeric personal 1820323047781, data numirii          magazine, standuri, chioșcuri și piețe;
28.08.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri        - activitate principală: cod CAEN 4799 - comerț cu
depline;                              amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor,
  - denumirea: TOP TELECOM SATELIT CINCI - S.R.L.;        chioșcurilor și piețelor;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009              21

  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;         Societatea Comercială
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000    ITALPONT-EURO - S.R.L., satul Valea Lupului
RON fiecare;                              comuna Valea Lupului, județul Iași
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 26033893;
  - număr de ordine în registrul comerțului:                      ROMÂNIA
J 22/1488/28.09.2009.
   (39/1.368.136)
                                           TRIBUNALUL IAȘI
      Societatea Comercială
  OANA INFO-STIL - S.R.L., Iași, județul Iași          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14242/28.09.2009
                                  Judecător delegat
             ROMÂNIA                  la Oficiul Registrului
                                  Comerțului de pe lângă
           TRIBUNALUL IAȘI                Tribunalul Iași        - Cosinschi Adriana
                                  Referent la Oficiul
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14241/28.09.2009            Registrului Comerțului
  Judecător delegat                        de pe lângă
  la Oficiul Registrului                     Tribunalul Iași        - Raluca Ciocănel
  Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Iași         - Cosinschi Adriana       În baza cererii nr. 68634 din data de 31.08.2009 și a
  Referent la Oficiul                     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Registrului Comerțului                    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
  de pe lângă
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Tribunalul Iași         - Raluca Ciocănel
                                cu următoarele date:
  În baza cererii nr. 68623 din data de 31.08.2009 și a
                                  - fondator: Chelariu Adrian, asociat unic, cod numeric
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a      personal 1760811221244, aport la capital 200,00 RON,
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
cu următoarele date:                      capitalul social total, cota de participare la
  - fondator: Ifrosă Oana Petronela, asociat unic, cod     beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Valea
numeric personal 2870611226711, aport la capital 200,00     Lupului, comuna Rediu, județul Iași;
RON, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
                                  - administrator persoană fizică: Chelariu Adrian, cod
capitalul social total, cota de participare la
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în localitatea Iași,  numeric personal 1760811221244, data numirii
Str. Strugurilor nr. 14, județul Iași;             28.08.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - administrator persoană fizică: Ifrosă Oana Petronela,   depline;
cod numeric personal 2870611226711, data numirii          - denumire: ITALPONT-EURO - S.R.L.;
26.08.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri       - sediul social: satul Valea Lupului, comuna Valea
depline;
                                Lupului, Fundac Nicolae Iorga, nr. 12;
  - denumire: OANA INFO-STIL - S.R.L.;
  - sediul social: municipiul Iași, Str. Strugurilor nr. 14;   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 773 -
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 478 -     activități de închiriere și leasing cu alte mașini, și
comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și    echipamente și bunuri tangibile;
piețe;                               - activitate principală: cod CAEN 7732 - activități de
  - activitate principală: cod CAEN 4781 - comerț cu      închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru
amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și
produselor din tutun, efectuat prin standuri, chioșcuri și   construcții;
piețe;                               - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000   RON fiecare;
RON fiecare;                            - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                  - cod unic de înregistrare: 26034120;
  - cod unic de înregistrare: 26033907;
  - număr de ordine în registrul comerțului:           - număr de ordine în registrul comerțului:
J 22/1489/28.09.2009.                      J 22/1490/28.09.2009.
   (40/1.368.137)                         (41/1.368.138)
  22          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009

     Societatea Comercială                      Societatea Comercială
  ROBYLUD IMPEX - S.R.L., Iași, județul Iași           FREE-TIME TO EAT - S.R.L., Iași, județul Iași

             ROMÂNIA                            ROMÂNIA
                                          TRIBUNALUL IAȘI

           TRIBUNALUL IAȘI
                                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14247/28.09.2009
  EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 15674/7.10.2009            Judecător delegat
                                  la Oficiul Registrului
  Judecător delegat                        Comerțului de pe lângă
  la Oficiul Registrului                     Tribunalul Iași        - Cosinschi Adriana
  Comerțului de pe lângă                     Referent la Oficiul
  Tribunalul Iași         - Andrei Florin         Registrului Comerțului
                   Alexandru           de pe lângă
  Referent la Oficiul                       Tribunalul Iași        - Raluca Ciocănel
  Registrului Comerțului
  de pe lângă                           În baza cererii nr. 68723 din data de 31.08.2009 și a
  Tribunalul Iași         - Raluca Ciocănel      actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
  În baza cererii nr. 68682 din data de 31.08.2009 și a    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   cu următoarele date:
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a        - fondator: Agrigoroaei Maria, asociat unic, cod
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    numeric personal 2490609225635, aport la capital
cu următoarele date:                      200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
  - fondatori:                         reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
  1. Munteanu Luminița, asociat, cod numeric personal     participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în
2790604224524, aport la capital 100,00 RON, echivalând     localitatea Răsboieni, comuna Țibănești, județul Iași;
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social     - administrator persoană fizică: Agrigoroaei Ionel, cod
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,    numeric personal 1680414225640, domiciliat în
domiciliată în localitatea Iași, Str. Rampei nr. 9A, bl.    localitatea Iași, str. Scăricica nr. 2A, durata mandatului
Tineretului, et. 2, ap. 209, județul Iași;           nelimitată;
  2. Munteanu Mihail Dănuț, asociat, cod numeric          - denumire: FREE-TIME TO EAT - S.R.L.;
personal 1741101221176, aport la capital 100,00 RON,        - sediul social: municipiul Iași, Stradela Scăricica
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din      nr. 2A;
capitalul social total, cota de participare la           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 561 -
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea Iași,   restaurante;
Str. Rampei nr. 9A, bl. Tineretului, et. 2, ap. 209, județul    - activitate principală: cod CAEN 5610 - restaurante;
Iași;                                - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - administrator persoană fizică: Munteanu Luminița,     capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
cod numeric personal 2790604224524, data numirii        RON fiecare;
20.08.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri       - durata de funcționare: nelimitată;
depline;                              - cod unic de înregistrare: 26033915;
  - denumire: ROBYLUD IMPEX - S.R.L.;               - număr de ordine în registrul comerțului:
  - sediul social: municipiul Iași, Str. Rampei nr. 9A, bloc  J 22/1493/28.09.2009.
Tineretului, ap. 209;                         (43/1.368.140)
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 478 -
comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și          Societatea Comercială
piețe;                              SEV & ART CONCEPT - S.R.L., Iași, județul Iași
  - activitate principală: cod CAEN 4789 - comerț cu
amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor                  ROMÂNIA
produse;
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000             TRIBUNALUL IAȘI
RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;              EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14554/2.10.2009
  - cod unic de înregistrare: 26076894;              Judecător delegat
  - număr de ordine în registrul comerțului:           la Oficiul Registrului
J 22/1612/7.10.2009.                        Comerțului de pe lângă
   (42/1.368.139)                        Tribunalul Iași        - Pavel Elena
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009               23

  Referent la Oficiul                      Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
  Registrului Comerțului                    dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  de pe lângă                          cu următoarele date:
  Tribunalul Iași         - Raluca Ciocănel        - fondator: Rotaru Ion, asociat unic, cod numeric
  În baza cererii nr. 68728 din data de 31.08.2009 și a     personal 1641028227791, aport la capital 200,00 RON,
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a       capitalul social total, cota de participare la
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale    beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Lunca
cu următoarele date:                       Cetățuii, str. Comuna Ciurea, județul Iași;
  - fondatori:                           - administrator persoană fizică: Rotaru Ion, cod
  1. Grosu Cristinel, asociat, cod numeric personal       numeric personal 1641028227791, data numirii
1670302076524, aport la capital 250,00 RON, echivalând      27.08.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
cu 25 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social   depline;
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,      - denumire: BIC FM IBERIA - S.R.L.;
domiciliat în localitatea Iași, bd. Nicolae Iorga, nr. 4, bl.    - sediul social: satul Ciurea, Comuna Ciurea;
905A, et. 6, ap. 30, județul Iași;                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 -
  2. Ani Mihai Ovidiu, asociat, cod numeric personal      comerț cu ridicata specializat, al altor produse;
1690102336042, aport la capital 250,00 RON, echivalând       - activitate principală: cod CAEN 4673 - comerț cu
cu 25 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social   ridicata al materialului lemnos și al materialelor de
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
                                 construcție și echipamentelor sanitare;
domiciliat în localitatea Iași, șos. Moara de Foc, nr. 12, bl.
406 sc. A, et. 7, ap. 28, județul Iași;               - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - administrator persoană fizică: Ani Mihai Ovidiu, cod    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
numeric personal 1690102336042, data numirii           RON fiecare;
26.08.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri       - durata de funcționare: nelimitată;
depline;                              - cod unic de înregistrare: 26034139;
  - denumire: SEV & ART CONCEPT - S.R.L.;             - număr de ordine în registrul comerțului:
  - sediul social: municipiul Iași, șos. Moara de Foc, nr.   J 22/1492/28.09.2009.
12, bl. 406 sc. A, et. 7, ap. 28;                   (45/1.368.142)
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 310 -
fabricarea de mobilă;                            Societatea Comercială
  - activitate principală: cod CAEN 3109 - fabricarea de      ROM CALL CENTER - S.R.L., Târgu Frumos
mobilă n.c.a.;                                  județul Iași
  - capital social subscris: 500,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 50 părți sociale a 10,0000
RON fiecare;                                       ROMÂNIA
  - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 26058480;
                                           TRIBUNALUL IAȘI
  - număr de ordine în registrul comerțului:
J 22/1553/2.10.2009.
   (44/1.368.141)                        EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14249/28.09.2009
                                  Judecător delegat
       Societatea Comercială                 la Oficiul Registrului
    BIC FM IBERIA - S.R.L., satul Ciurea            Comerțului de pe lângă
      Comuna Ciurea, județul Iași               Tribunalul Iași        - Cosinschi Adriana
                                  Referent la Oficiul
            ROMÂNIA                   Registrului Comerțului
           TRIBUNALUL IAȘI                de pe lângă
                                  Tribunalul Iași        - Raluca Ciocănel
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14246/28.09.2009             În baza cererii nr. 68748 din data de 31.08.2009 și a
 Judecător delegat                       actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
 la Oficiul Registrului                     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
 Comerțului de pe lângă                     dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
 Tribunalul Iași    - Cosinschi Adriana           cu următoarele date:
 Referent la Oficiul                        - fondator: Hrițac Constantin, asociat unic, cod
 Registrului Comerțului                     numeric personal 1781210226326, aport la capital
 de pe lângă                          200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,
 Tribunalul Iași    - Raluca Ciocănel            reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
  În baza cererii nr. 68742 din data de 31.08.2009 și a     participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    localitatea Târgu Frumos, str. Bujori nr. 3, județul Iași;
  24           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009

  - administrator persoană fizică: Hrițac Constantin, cod      - activitate principală: cod CAEN 1629 - fabricarea
numeric personal 1781210226326, data numirii            altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută,
21.08.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri       paie și din alte materiale vegetale împletite;
depline;                               - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - denumire: ROM CALL CENTER - S.R.L.;              capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - sediul social: oraș Târgu Frumos, str. Bujori nr. 3;     RON fiecare;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 822 -        - durata de funcționare: nelimitată;
activități ale centrelor de intermediere telefonică (call       - cod unic de înregistrare: 26033923;
center);                               - număr de ordine în registrul comerțului:
  - activitate principală: cod CAEN 8220 - activități ale     J 22/1496/28.09.2009.
centrelor de intermediere telefonică (call center);           (47/1.368.144)
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000          Societatea Comercială
RON fiecare;                             VIOROM PLUS - S.R.L., satul Picioru Lupului
  - durata de funcționare: nelimitată;                   comuna Ciurea, județul Iași
  - cod unic de înregistrare: 26034074;
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                               ROMÂNIA
J 22/1495/28.09.2009.
   (46/1.368.143)
                                             TRIBUNALUL IAȘI
     Societatea Comercială
 FRAME ART WORK - S.R.L., Iași, județul Iași            EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14245/28.09.2009
                                   Judecător delegat
             ROMÂNIA                   la Oficiul Registrului
                                   Comerțului de pe lângă
                                   Tribunalul Iași          - Cosinschi Adriana
           TRIBUNALUL IAȘI                 Referent la Oficiul
                                   Registrului Comerțului
 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14250/28.09.2009              de pe lângă
  Judecător delegat                         Tribunalul Iași          - Raluca Ciocănel
  la Oficiul Registrului
                                   În baza cererii nr. 68770 din data de 31.08.2009 și a
  Comerțului de pe lângă
                                  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Tribunalul Iași          - Cosinschi Adriana
                                  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
  Referent la Oficiul
                                  dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Registrului Comerțului
                                  cu următoarele date:
  de pe lângă
                                   - fondatori:
  Tribunalul Iași          - Raluca Ciocănel
                                   1. Dăscălescu Carmen Rodica, asociat, cod numeric
  În baza cererii nr. 68769 din data de 31.08.2009 și a     personal 2740622274808, aport la capital 100,00 RON,
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a        capitalul social total, cota de participare la
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea Borca,
cu următoarele date:                        comuna Borca, județul Iași;
  - fondator: Coțovanu Lucian, asociat unic, cod numeric      2. Tudosă Cristina, asociat, cod numeric personal
personal 1831212226853, aport la capital 200,00 RON,        2790102221138, aport la capital 50,00 RON, echivalând
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %         cu 5 părți sociale, reprezentând 25 % din capitalul social
capitalul social total, cota de participare la           total, cota de participare la beneficii/pierderi de 25 %,
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Iași,    domiciliată în localitatea Iași, bd. C.A. Rosetti, nr. 2, bl.
str. Clopotari nr. 28, bl. 670, sc. A, ap. 3, județul Iași;    305, sc. C, et. 3, ap. 10, județul Iași;
  - administrator persoană fizică: Coțovanu Lucian, cod       3. Tudosă Cătălin, asociat, cod numeric personal
numeric personal 1831212226853, data numirii            1700810221250, aport la capital 50,00 RON, echivalând
26.08.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri       cu 5 părți sociale, reprezentând 25 % din capitalul social
depline;                              total, cota de participare la beneficii/pierderi de 25 %,
  - denumire: FRAME ART WORK - S.R.L.;              domiciliat în localitatea Iași, bd. C.A. Rosetti, nr. 2, bl. 305,
  - sediul social: municipiul Iași, str. Clopotari nr. 28, bl.  sc. C, et. 3, ap. 10, județul Iași;
670, sc. A, et. P, ap. 3, camera 3;                  - administratori persoane fizice:
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 162 -       1. Dăscălescu Carmen Rodica, cod numeric personal
fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte      2740622274808, data numirii 31.08.2009, durata
materiale vegetale;                        mandatului nelimitată, având puteri depline;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009                25

  2. Tudosă Cătălin, cod numeric personal             - activitatea principală: cod CAEN 4941 - transporturi
1700810221250, data numirii 31.08.2009, durata         rutiere de mărfuri;
mandatului nelimitată, având puteri depline;            - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - denumire: VIOROM PLUS - S.R.L.;              capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - sediul social: satul Picioru Lupului, comuna Ciurea;   RON fiecare;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -      - durata de funcționare: nelimitată;
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;          - cod unic de înregistrare: 26034082;
  - activitate principală: cod CAEN 4711 - comerț cu       - număr de ordine în registrul comerțului:
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare        J 22/1494/28.09.2009.
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;        (49/1.368.146)
  - capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000        Societatea Comercială
RON fiecare;                           CRISTECLAU-INTERNATIONAL - S.R.L., Iași
  - durata de funcționare: nelimitată;                     județul Iași
  - cod unic de înregistrare: 26034147;
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                             ROMÂNIA
J 22/1491/28.09.2009.
   (48/1.368.145)
                                           TRIBUNALUL IAȘI
      Societatea Comercială
   INTERNATIONAL SPEED GROUP - S.R.L.                 EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14071
      Târgu Frumos, județul Iași
                                    din data de 28 septembrie 2009
                                 Judecător delegat
             ROMÂNIA
                                 la Oficiul Registrului
                                 Comerțului de pe lângă
           TRIBUNALUL IAȘI               Tribunalul Iași          - Cosinschi Adriana
                                 Referent la Oficiul
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14248              Registrului Comerțului
                                 de pe lângă
     din data de 28 septembrie 2009
                                 Tribunalul Iași          - Raluca Ciocănel
  Judecător delegat
                                  În baza cererii nr. 68821 din data de 1.09.2009 și a
  la Oficiul Registrului
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Comerțului de pe lângă
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
  Tribunalul Iași        - Cosinschi Adriana
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Referent la Oficiul
                                cu următoarele date:
  Registrului Comerțului
                                  - fondatori:
  de pe lângă
                                  1. Cruciug Cristina Mariana, asociat, cod numeric
  Tribunalul Iași        - Raluca Ciocănel
                                personal 2790815221225, aport la capital 100,00 RON,
  În baza cererii nr. 68788 din data de 31.08.2009 și a    echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   capitalul social total, cota de participare la
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a      beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea Iași,
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   str. Splai Bahlui nr. 12A, bl. G2, et. 1, ap. 6, județul Iași;
cu următoarele date:                        2. Cruciug Marian, asociat, cod numeric personal
  - fondator: David Florin, asociat unic, cod numeric     1750812221214, aport la capital 100,00 RON, echivalând
personal 1750427226330, aport la capital 200,00 RON,      cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %       total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
capitalul social total, cota de participare la         domiciliat în localitatea Iași, str. Splai Bahlui nr. 12A, bl.
beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Târgu  G2, et. 1, ap. 6, județul Iași;
Frumos, str. Horia nr. 1, județul Iași;              - administratori persoane fizice:
  - administrator persoană fizică: David Florin, cod       1. Cruciug Cristina Mariana, cod numeric personal
numeric personal 1750427226330, data numirii          2790815221225, data numirii 31.08.2009, durata
21.08.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri     mandatului nelimitată, având puteri depline;
depline;                              2. Cruciug Marian, cod numeric personal
  - denumire: INTERNATIONAL SPEED GROUP -           1750812221214, data numirii 31.08.2009, durata
S.R.L.;                            mandatului nelimitată, având puteri depline;
  - sediul social: oraș Târgu Frumos, str. Horia nr. 1;      - denumire: CRISTECLAU-INTERNATIONAL - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 -      - sediul social: municipiul Iași, str. Splai Bahlui nr. 12A,
transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare;     bl. G2, sc. A, et. 1, ap. 6;
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009

  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -      - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;        capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu     RON fiecare;
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare         - durata de funcționare: nelimitată;
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;       - cod unic de înregistrare: 26033940;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   - număr de ordine în registrul comerțului:
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000  J 22/1500/28.09.2009.
RON fiecare;                            (51/1.368.148)
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                     Societatea Comercială
  - cod unic de înregistrare: 26033931;
                                  LEONARD SEBY - S.R.L., satul Sticlăria
  - număr de ordine în registrul comerțului:
                                    comuna Scobinți, județul Iași
J 22/1476/28.09.2009.
   (50/1.368.147)
                                            ROMÂNIA
      Societatea Comercială
 IZVORUL EUROEST - S.R.L., Iași, județul Iași
                                          TRIBUNALUL IAȘI

             ROMÂNIA                    EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14254
                                    din data de 28 septembrie 2009
           TRIBUNALUL IAȘI               Judecător delegat
                                 la Oficiul Registrului
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14255              Comerțului de pe lângă
     din data de 28 septembrie 2009              Tribunalul Iași        - Cosinschi Adriana
                                 Referent la Oficiul
  Judecător delegat                       Registrului Comerțului
  la Oficiul Registrului                     de pe lângă
  Comerțului de pe lângă                     Tribunalul Iași        - Raluca Ciocănel
  Tribunalul Iași        - Cosinschi Adriana
                                 În baza cererii nr. 68864 din data de 1.09.2009 și a
  Referent la Oficiul
                                actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  Registrului Comerțului
                                Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
  de pe lângă
                                dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  Tribunalul Iași        - Raluca Ciocănel      cu următoarele date:
  În baza cererii nr. 68843 din data de 1.09.2009 și a     - fondator: Stănescu Elena, asociat unic, cod numeric
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul   personal 2900416226205, aport la capital 200,00 RON,
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a      echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 %
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale   capitalul social total, cota de participare la
cu următoarele date:                      beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în localitatea
  - fondator: Stănescu Maricica, asociat unic, cod      Hârlău, str. Păstorel Teodoreanu nr. 72, județul Iași;
numeric personal 2830620226752, aport la capital         - administrator persoană fizică: Stănescu Elena, cod
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,          numeric personal 2900416226205, data numirii
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de       31.08.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în   depline;
                                 - denumire: LEONARD SEBY - S.R.L.;
localitatea Hârlău, str. Păstorel Teodoreanu nr. 103,
                                 - sediul social: sat Sticlăria, comuna Scobinți;
județul Iași;
                                 - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
  - administrator persoană fizică: Stănescu Maricica,    comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
cod numeric personal 2830620226752, data numirii         - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu
28.08.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri     amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
depline;                            predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
  - denumire: IZVORUL EUROEST - S.R.L.;             - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - sediul social: municipiul Iași, Bd. Independenței, bl.  capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
D2, sc. B, et. P, la sediul „Cabinetului de avocatură -    RON fiecare;
Cătălin Horga”;                          - durata de funcționare: nelimitată;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 -     - cod unic de înregistrare: 26034066;
comerț cu ridicata, specializat, al altor produse;        - număr de ordine în registrul comerțului:
  - activitatea principală: cod CAEN 4677 - comerț cu    J 22/1499/28.09.2009.
ridicata al deșeurilor și resturilor;                (52/1.368.149)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009               27

      Societatea Comercială                        Societatea Comercială
   GLOBAL IMA - S.R.L., Iași, județul Iași               LAVINIA BIJOU - S.R.L., satul Rediu
                                       comuna Rediu, județul Iași

             ROMÂNIA
                                              ROMÂNIA

           TRIBUNALUL IAȘI
                                            TRIBUNALUL IAȘI

     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14253
                                      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14553
     din data de 28 septembrie 2009
                                      din data de 2 octombrie 2009
  Judecător delegat                         Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                      Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Iași         - Cosinschi Adriana       Tribunalul Iași        - Pavel Elena
  Referent la Oficiul                        Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                      Registrului Comerțului
  de pe lângă                            de pe lângă
                                   Tribunalul Iași        - Raluca Ciocănel
  Tribunalul Iași         - Raluca Ciocănel
                                   În baza cererii nr. 69034 din data de 1.09.2009 și a
  În baza cererii nr. 68976 din data de 1.09.2009 și a
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul    Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a       dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     cu următoarele date:
cu următoarele date:                         - fondatori:
  - fondator: Hurjui Alina Mădălina, asociat unic, cod       1. D’Antonio Giovanni, asociat, aport la capital 100,00
numeric personal 2850205170133, aport la capital         RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 %
200,00 RON, echivalând cu 20 părți sociale,            din capitalul social total, cota de participare la
                                 beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Italia, Giudonia
reprezentând 100 % capitalul social total, cota de
                                 Montecelio, Via Casal Bianco (Colle Fiorit nr. 34);
participare la beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în
                                   2. Craiu Lavinia Ionela, asociat, cod numeric personal
localitatea Galați, bd. Dunărea nr. 94, bl. E18, sc. 1, et. 4,  2880720225624, aport la capital 100,00 RON, echivalând
ap. 16, județul Galați;                      cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
  - administrator persoană fizică: Hurjui Alina Mădălina,    total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
cod numeric personal 2850205170133, data numirii         domiciliată în localitatea Budăi, comuna Podu Iloaiei,
1.09.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri       județul Iași;
depline;                               - administrator persoană fizică: Craiu Lavinia Ionela,
  - denumire: GLOBAL IMA - S.R.L.;                cod numeric personal 2880720225624, data numirii
                                 11.08.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - sediul social: municipiul Iași, str. Sfântul Lazăr nr. 2,
                                 depline;
spațiul AS7, bl. Mihail Kogălniceanu;
                                   - denumire: LAVINIA BIJOU - S.R.L.;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 649 -       - sediul social: sat Rediu, comuna Rediu;
alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități   - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 477 -
de asigurări și fonduri de pensii;                comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine
  - activitatea principală: cod CAEN 6492 - alte activități   specializate;
de creditare;                            - activitatea principală: cod CAEN 4771 - comerț cu
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
                                 capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
RON fiecare;
                                 RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                   - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 26033958;               - cod unic de înregistrare: 26058847;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 22/1498/28.09.2009.                       J 22/1552/2.10.2009.
   (53/1.368.150)                          (54/1.368.151)
  28           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009

      Societatea Comercială                        Societatea Comercială
  CRIS SHOP LINE - S.R.L., Iași, județul Iași              BIOPAN PLUS - S.R.L., Iași, județul Iași


              ROMÂNIA                              ROMÂNIA


           TRIBUNALUL IAȘI                           TRIBUNALUL IAȘI


     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14252                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14300
     din data de 28 septembrie 2009                   din data de 30 septembrie 2009
  Judecător delegat                          Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                       la Oficiul Registrului
  Comerțului de pe lângă                       Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Iași          - Cosinschi Adriana        Tribunalul Iași         - Hărățu Mihaela
  Referent la Oficiul                         Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                       Registrului Comerțului
                                    de pe lângă
  de pe lângă
                                    Tribunalul Iași         - Raluca Ciocănel
  Tribunalul Iași          - Raluca Ciocănel
                                    În baza cererii nr. 69067 din data de 2.09.2009 și a
  În baza cererii nr. 69044 din data de 1.09.2009 și a
                                  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a        dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale      cu următoarele date:
cu următoarele date:                          - fondatori:
  - fondatori:                            1. Vasiliu Gelu, asociat, cod numeric personal
  1. Teodoriu Mariana, asociat, cod numeric personal       1520311227815, aport la capital 150,00 RON, echivalând
2710710221134, aport la capital 100,00 RON, echivalând       cu 15 părți sociale, reprezentând 75 % din capitalul social
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social     total, cota de participare la beneficii/pierderi de 75 %,
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,      domiciliat în localitatea Iași, str. Străpungere Silvestru nr.
domiciliată în localitatea Iași, str. Ciric nr. 6, bl. Z1, sc. D,  12, bl. CL18, et. 4, ap. 14, județul Iași;
et. 2, ap. 6, județul Iași;                       2. Petrov Camelia, asociat, cod numeric personal
  2. Talef Cristinel Valentin, asociat, cod numeric        2600825227803, aport la capital 20,00 RON, echivalând
personal 1660503075081, aport la capital 100,00 RON,        cu 2 părți sociale, reprezentând 10 % din capitalul social
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din        total, cota de participare la beneficii/pierderi de 10 %,
capitalul social total, cota de participare la           domiciliată în localitatea Iași, Șos. Națională nr. 40A, bl.
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea Iași, str.  C1, et. 4, ap. 3, județul Iași;
Vasile Lupu nr. 112, bl. C2, sc. A1, et. 2, ap. 1, județul Iași;    3. Bujoran Violeta, asociat, cod numeric personal
  - administrator persoană fizică: Teodoriu Mariana, cod     2540211221165, aport la capital 30,00 RON, echivalând
numeric personal 2710710221134, data numirii            cu 3 părți sociale, reprezentând 15 % din capitalul social
31.08.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri       total, cota de participare la beneficii/pierderi de 15 %,
depline;                              domiciliată în localitatea Iași, Str. Gării nr. 10, bl. L21,
  - denumire: CRIS SHOP LINE - S.R.L.;              et. 2, ap. 2, județul Iași;
                                    - administrator persoană fizică: Vasiliu Gelu, cod
  - sediul social: municipiul Iași, str. Vasile Lupu nr. 112,
                                  numeric personal 1520311227815, data numirii
bl. C2, sc. A1, et. 2, ap. 1;
                                  31.08.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
                                  depline;
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;             - denumire: BIOPAN PLUS - S.R.L.;
  - activitatea principală: cod CAEN 4719 - comerț cu         - sediul social: municipiul Iași, șos. Păcurari nr. 61, bl.
amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare          549;
predominantă de produse nealimentare;                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 107 -
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;    fabricarea produselor de brutărie și a produselor
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000     făinoase;
RON fiecare;                              - activitatea principală: cod CAEN 1071 - fabricarea
  - durata de funcționare: nelimitată;              pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de
  - cod unic de înregistrare: 26033966;              patiserie;
  - număr de ordine în registrul comerțului:             - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
J 22/1497/28.09.2009.                        capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
   (55/1.368.152)                        RON fiecare;
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009                29

  - durata de funcționare: nelimitată;                - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
  - cod unic de înregistrare: 26044116;              capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
  - număr de ordine în registrul comerțului:           RON fiecare;
J 22/1508/30.09.2009.                         - durata de funcționare: nelimitată;
   (56/1.368.153)                          - cod unic de înregistrare: 26044124;
                                   - număr de ordine în registrul comerțului:
      Societatea Comercială                 J 22/1512/30.09.2009.
  GABARA INVEST - S.R.L., Iași, județul Iași             (57/1.368.154)

                                        Societatea Comercială
             ROMÂNIA                    HUGE SUINPROD - S.R.L., satul Cetățuia
                                       comuna Ciurea, județul Iași
           TRIBUNALUL IAȘI
                                               ROMÂNIA
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14307
     din data de 30 septembrie 2009                         TRIBUNALUL IAȘI
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                          EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14306
  Comerțului de pe lângă                          din data de 30 septembrie 2009
  Tribunalul Iași          - Hărățu Mihaela
  Referent la Oficiul                        Judecător delegat
  Registrului Comerțului                       la Oficiul Registrului
  de pe lângă                            Comerțului de pe lângă
  Tribunalul Iași          - Raluca Ciocănel        Tribunalul Iași         - Hărățu Mihaela
                                   Referent la Oficiul
  În baza cererii nr. 69231 din data de 2.09.2009 și a       Registrului Comerțului
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul      de pe lângă
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a         Tribunalul Iași         - Raluca Ciocănel
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                   În baza cererii nr. 69273 din data de 2.09.2009 și a
cu următoarele date:
                                  actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
  - fondatori:
                                  Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
  1. Atomei Constantin, asociat, cod numeric personal
                                  dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
1790430221138, aport la capital 180,00 RON, echivalând
                                  cu următoarele date:
cu 18 părți sociale, reprezentând 90 % din capitalul social
                                   - fondator: Vizitiu Gabriela, asociat unic, cod numeric
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 90 %,
                                  personal 2780329221196, aport la capital 20.000,00
domiciliat în localitatea Iași, str. Sarmisegetuza nr. 2A,     RON, echivalând cu 2.000 părți sociale, reprezentând
bl. D1-3, sc. A, et. 6, ap. 26, județul Iași;           100 % capitalul social total, cota de participare la
  2. Atomei Gh. Constantin, asociat, cod numeric         beneficii/pierderi de 100 %, domiciliată în localitatea Iași,
personal 1540427221201, aport la capital 20,00 RON,        P-ța Voievozilor nr. 18, bl. A16, ap. 2, județul Iași;
echivalând cu 2 părți sociale, reprezentând 10 % din         - administrator persoană fizică: Vizitiu Gabriela, cod
capitalul social total, cota de participare la           numeric personal 2780329221196, data numirii
beneficii/pierderi de 10 %, domiciliat în localitatea Iași, str.  1.09.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
Sarmisegetuza nr. 2A, bl. D1-3, sc. A, et. 6, ap. 26, județul   depline;
Iași;                                 - denumire: HUGE SUINPROD - S.R.L.;
  - administrator persoană fizică: Atomei Constantin,        - sediul social: sat Lunca Cetățuii, comuna Ciurea;
cod numeric personal 1790430221138, data numirii           - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 014 -
1.09.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri       creșterea animalelor;
depline;                               - activitatea principală: cod CAEN 0146 - creșterea
  - denumire: GABARA INVEST - S.R.L.;              porcinelor;
  - sediul social: municipiul Iași, str. Sarmisegetuza       - capitalul social subscris: 20.000,00 RON, vărsat
nr. 2A, bl. D1-3, sc. A, et. 6, ap. 26, camera 2;         integral; capitalul social este divizat în 2.000 părți sociale
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 479 -      a 10,0000 RON fiecare;
comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin            - durata de funcționare: nelimitată;
magazine, standuri, chioșcuri și piețe;                - cod unic de înregistrare: 26044426;
  - activitatea principală: cod CAEN 4799 - comerț cu        - număr de ordine în registrul comerțului:
amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor,       J 22/1511/30.09.2009.
chioșcurilor și piețelor;                        (58/1.368.155)
  30           MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009

      Societatea Comercială                       Societatea Comercială
  CHAOS ANGELS - S.R.L., Iași, județul Iași           MAR CIM FOREST - S.R.L., satul Lunca Cetățuii
                                      comuna Ciurea, județul Iași
             ROMÂNIA
                                              ROMÂNIA

           TRIBUNALUL IAȘI
                                            TRIBUNALUL IAȘI
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14556
      din data de 2 octombrie 2009                   EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14557
  Judecător delegat                             din data de 2 octombrie 2009
  la Oficiul Registrului                       Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                       la Oficiul Registrului
  Tribunalul Iași          - Pavel Elena          Comerțului de pe lângă
  Referent la Oficiul                        Tribunalul Iași         - Pavel Elena
  Registrului Comerțului
                                   Referent la Oficiul
  de pe lângă
                                   Registrului Comerțului
  Tribunalul Iași          - Raluca Ciocănel
                                   de pe lângă
  În baza cererii nr. 69298 din data de 3.09.2009 și a       Tribunalul Iași         - Raluca Ciocănel
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a          În baza cererii nr. 69347 din data de 3.09.2009 și a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale     actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
cu următoarele date:                        Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
  - fondatori:                          dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
  1. Antonescu Jeni, asociat, cod numeric personal        cu următoarele date:
2460821221138, aport la capital 100,00 RON, echivalând         - fondatori:
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social      1. Stănescu Brîndușa, asociat, cod numeric personal
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,     2730118221245, aport la capital 100,00 RON, echivalând
domiciliată în localitatea Iași, str. Silvestru Străpungere    cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
nr. 1, bl. L6, sc. B, et. 8, ap. 32, județul Iași;         total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
  2. Antonescu Bogdan Valentin, asociat, cod numeric       domiciliată în localitatea Lunca Cetățuii, comuna Ciurea,
personal 1820421226790, aport la capital 100,00 RON,        județul Iași;
echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din         2. Stănescu Marian, asociat, cod numeric personal
capitalul social total, cota de participare la           1650815221152, aport la capital 100,00 RON, echivalând
beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea Iași, str.  cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social
Silvestru Străpungere nr. 1, bl. L6, sc. B, et. 8, ap. 32,     total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,
județul Iași;                           domiciliat în localitatea Lunca Cetățuii, comuna Ciurea,
  - administrator persoană fizică: Antonescu Bogdan       județul Iași;
Valentin, cod numeric personal 1820421226790, data           - administrator persoană fizică: Stănescu Marian, cod
numirii 1.09.2009, durata mandatului nelimitată, având       numeric personal 1650815221152, data numirii
puteri depline;                          2.09.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - denumire: CHAOS ANGELS - S.R.L.;
                                  depline;
  - sediul social: municipiul Iași, str. Silvestru
                                    - denumire: MAR CIM FOREST - S.R.L.;
Străpungere nr. 1, bl. L6, sc. B, et. 8, ap. 32;
                                    - sediul social: sat Lunca Cetățuii, comuna Ciurea;
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 471 -
                                    - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 -
comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;
  - activitatea principală: cod CAEN 4711 - comerț cu      comerț cu ridicata, specializat, al altor produse;
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare            - activitatea principală: cod CAEN 4672 - comerț cu
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;       ridicata al metalelor și minereurilor metalice;
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;     - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000    capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000
RON fiecare;                            RON fiecare;
  - durata de funcționare: nelimitată;                - durata de funcționare: nelimitată;
  - cod unic de înregistrare: 26058499;               - cod unic de înregistrare: 26058855;
  - număr de ordine în registrul comerțului:             - număr de ordine în registrul comerțului:
J 22/1554/2.10.2009.                        J 22/1555/2.10.2009.
   (59/1.368.156)                           (60/1.368.157)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009                31

      Societatea Comercială                       Societatea Comercială
  AGRICOLA DUMEȘTI - S.R.L., satul Dumești              ALEX PABOMI - S.R.L., satul Cuza Vodă
     comuna Dumești, județul Iași                   comuna Popricani, județul Iași

             ROMÂNIA
                                              ROMÂNIA

           TRIBUNALUL IAȘI
                                           TRIBUNALUL IAȘI
     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14558
                                     EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14309
      din data de 2 octombrie 2009
                                     din data de 30 septembrie 2009
  Judecător delegat
  la Oficiul Registrului                      Judecător delegat
  Comerțului de pe lângă                      la Oficiul Registrului
  Tribunalul Iași         - Pavel Elena
                                  Comerțului de pe lângă
  Referent la Oficiul
  Registrului Comerțului                      Tribunalul Iași         - Hărățu Mihaela
  de pe lângă                           Referent la Oficiul
  Tribunalul Iași         - Raluca Ciocănel        Registrului Comerțului
  În baza cererii nr. 69368 din data de 3.09.2009 și a       de pe lângă
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul     Tribunalul Iași         - Raluca Ciocănel
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a        În baza cererii nr. 69374 din data de 3.09.2009 și a
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
                                 actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul
cu următoarele date:
  - fondatori:                         Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a
  1. Cocoveică Dumitru, asociat, cod numeric personal      dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale
1580731221130, aport la capital 100,00 RON, echivalând      cu următoarele date:
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social     - fondator: Alexandru Paul, asociat unic, cod numeric
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,    personal 1740131221251, aport la capital 1.000,00 RON,
domiciliat în localitatea Dumești, comuna Dumești,
                                 echivalând cu 100 părți sociale, reprezentând 100 %
județul Iași;
  2. Panțiru Constantin, asociat, cod numeric personal     capitalul social total, cota de participare la
1710428220014, aport la capital 100,00 RON, echivalând      beneficii/pierderi de 100 %, domiciliat în localitatea Cuza
cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social   Vodă, comuna Popricani, județul Iași;
total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %,      - administrator persoană fizică: Alexandru Paul, cod
domiciliat în localitatea Iași, str. Hlincea nr. 40, bl. 1002,  numeric personal 1740131221251, data numirii
sc. E, ap. 2, județul Iași;
                                 27.08.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri
  - administrator persoană fizică: Cocoveică Dumitru,
cod numeric personal 1580731221130, data numirii         depline;
31.08.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri       - denumire: ALEX PABOMI - S.R.L.;
depline;                              - sediul social: sat Cuza Vodă, comuna Popricani;
  - denumire: AGRICOLA DUMEȘTI - S.R.L.;              - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 -
  - sediul social: sat Dumești, comuna Dumești;         lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și
  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 011 -     nerezidențiale;
cultivarea plantelor nepermanente;
                                  - activitatea principală: cod CAEN 4120 - lucrări de
  - activitatea principală: cod CAEN 0111 - cultivarea
cerealelor (exclusiv orez), a plantelor leguminoase și a     construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
plantelor producătoare de semințe oleaginoase;           - capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat
  - capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral;   integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a
capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,0000   10,0000 RON fiecare;
RON fiecare;                            - durata de funcționare: nelimitată;
  - durata de funcționare: nelimitată;
                                  - cod unic de înregistrare: 26044434;
  - cod unic de înregistrare: 26058863;
  - număr de ordine în registrul comerțului:            - număr de ordine în registrul comerțului:
J 22/1556/2.10.2009.                       J 22/1514/30.09.2009.
   (61/1.368.158)                          (62/1.368.159)
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5995/20.XI.2009

       Societatea Comercială                      beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea Iași, str.
   INTER ELECTRONIC GAMES - S.R.L., Iași                  Brândușa nr. 82, județul Iași;
          județul Iași                          2. Curcudel Anișoara, asociat, cod numeric personal
                                       2600424221151, aport la capital 15.000,00 RON,
                                       echivalând cu 150 părți sociale, reprezentând 50 % din
                ROMÂNIA
                                       capitalul social total, cota de participare la
                                       beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în localitatea Iași,
             TRIBUNALUL IAȘI                   str. Valea Adâncă nr. 1, județul Iași;
                                         - administratori persoane fizice:
      EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 14295                     1. Rotaru Corneliu, cod numeric personal
      din data de 30 septembrie 2009                   1630603227781, data numirii 2.09.2009, durata
                                       mandatului nelimitată, având puteri depline;
  Judecător delegat                               2. Curcudel Anișoara, cod numeric personal
  la Oficiul Registrului                           2600424221151, data numirii 2.09.2009, durata
  Comerțului de pe lângă                           mandatului nelimitată, având puteri depline;
  Tribunalul Iași             - Hărățu Mihaela            - denumire: INTER ELECTRONIC GAMES - S.R.L.;
  Referent la Oficiul                              - sediul social: municipiul Iași, str. Rufeni nr. 31, bl. P,
  Registrului Comerțului                           sc. D, et. 1, ap. 3;
  de pe lângă                                  - domeniul principal de activitate: grupa CAEN 920 -
  Tribunalul Iași             - Raluca Ciocănel         activități de jocuri de noroc și pariuri;
  În baza cererii nr. 69495 din data de 3.09.2009 și a              - activitatea principală: cod CAEN 9200 - activități de
actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul          jocuri de noroc și pariuri;
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași a               - capitalul social subscris: 30.000,00 RON, vărsat
dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale           integral; capitalul social este divizat în 300 părți sociale a
cu următoarele date:                             100,0000 RON fiecare;
  - fondatori:                                  - durata de funcționare: nelimitată;
  1. Rotaru Corneliu, asociat, cod numeric personal               - cod unic de înregistrare: 26044132;
1630603227781, aport la capital 15.000,00 RON,                  - număr de ordine în registrul comerțului:
echivalând cu 150 părți sociale, reprezentând 50 % din            J 22/1503/30.09.2009.
capitalul social total, cota de participare la                   (63/1.368.160)
                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                  „Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București                                                                  &JUYDGY|398948|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
             Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
            bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
                                Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5995/20.XI.2009 conține 32 de pagini.       Prețul: 6,40 lei        ISSN  1220–4889

								
To top